90008

Αριθμός τεύχους

63

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

8/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  3ΙΕ ν/ΕίΤ ΗΛΕίΤ ΟίΝ ΑΤΕΜ ΑΙ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΙΤΤννΟΟΗ
  ΟΚΤΟΒΕΡ 1941
  δοΙΐΓίίτ-ΙβΐτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ3, Οηβηί*
  ΗβΓ3ηδ&βοβΓ ιιηά ϋΓηοΙε : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ3.
  Οηαηία
  Νγ 63 —
  ΡΓ6Ϊ8 3
  'Αριδ. 63
  — Τιμή τ»ρχ. 5
  ηηά
  . 22.
  ΐπι
  ϋίβ 8ΓΟ8ββη
  άβΓ άβατβοηβη
  Οβίβη ηβοβη ίπ άβΓ §,3η-
  ζβη ννβΐτ βίηβ οβΐβρΐβΐΐο-
  'ΤΪΐ!
  ΒΙ&ττβΓ βιιβ ΤΛ738ηΐη£τ.οη
  Ιαβββη ηίοητ: άβη ^βΓΪηβ·-
  βτβη Ζτηβίίβΐ ά&Γβη, άαββ
  τααη βίοη ΐη άβη οβίάβη
  ρ1ητ.οϊΐΓ3τ:ί5οηβη Ηατιρτ-
  ά ίη βίηβΓ ηηνοΓ-
  ,ΑϋδδΙθΗΤΕΝ ϋΕΚ Αΐ,Ιε-ΙΕ&ΤΕΝ ΑΙΛΓνΕδ
  ΑΝϋΕΚΕ ΑΙνδ ΚΟδΐα,,
  ΖβηΪΓηηι άβΓ 8οιπ]βτ.ΐη-
  Ϊ3ΐ1β ίύΓ άβη οοΐ-
  Κ3ΓΠρί
  ηιίτ; αΐΐβη νοΓ5ίβ11θ3Γβη
  ββ ΛΛ7ϊΓιΐηη&: ηβτνοΓ£βΓη- Ροΐ&βη&ηβ. Νίοηΐ ηιΐηάβΓ
  ίβη. Νΐβηΐ3ΐ3 ββΐί. άβη Τ3- δβί 30βΓ άίβ τηοΓ3ΐί5οηβ
  άββ Ζιιββπιηιβηοπΐοηβ
  η3τ. ηηββΓβ οβηιβΓΐίτ:, άβΓ ηη3ηίη3ΐτ?»3-
  "νν*βηΓηΐ3οητ.8θ1οηβ βτοΐζβη κιβ νοΓηΐ3Γ3οη άβΓ άβητ.-
  βΓΐβοτ χπίβ £β£βη- βοηβη Ττηρρβη τ,Γβίϊβ
  δοτποηΐ άΐβ Κβ· ηηηηιβηΓ άΐβ αηβ-βηβηΓβ
  οβΐτηβΐάαη^βη 3ΐΐ3 Ινοη- ΟβίίΓοητ ίη ΐηΐ-βΓ Οββ&ηιί.-
  άοη αΐβ βηοη άΐβ Εί&βη- | ηβίτ. —ϋίβ ΟβηίβΓ Ζβί-
  ίϋηο; «βηίβββ» βΓΪϊΐ3βΓτ:,
  ά3δδ άίβ Ετίοΐ^β δβτΐΐοη
  άββ ϋηίβρτ βίηβ
  βτίηιηιηη£Γ οβίίηάβτ. Ββ- '
  βοηάβΓβ Τν38ΐιΐη&τ;οη η3-
  οβη άίβ Ιαηίβηάβη άβητ>
  βοηβη ΕΓίοΙ^βηιβΙάηη^βη
  οηοηβτβθβΐΐοη άβη Ατβηι
  ^βηοΓηηιεη. ϋίβ Ζβίτηη-
  ^βη άβ3 βηΓορ36Ϊ8οηβη
  Κοητίηβηΐβ αητβΓβΐΓβΐ-
  οηβη οβτηηηάβΓηά άβη
  δίβσ/ββζη&τ άβΓ άβητβοαβη
  Ττηρρβη, άβηι βΐοη 3βτζτ;
  ταβίίβΓβ ορβΓ3ΐίνβ Μδρ;-
  ΙίοΗ^βίΙβη βτδίίηβη.
  ϋίβ «ϋβηίδοΗβ
  ηιβίηβ Ζβΐτηηο;)
  ίη άβΓ ϊβηιΐΐΐοΐιβη Ρββΐ-
  βΐβΐΐηηβτ, άαβ3 50 80ν^^βτ^-
  βοΐιβ ϋΐνΐβΐοηβη 3ΐδ νβΓ-
  ηίοΗτβτ βτβΐτβη Ιιδηηβη,
  βίηβ ,,δοΗνναοΗιΐΕβτ άβΓ
  οο1&οηβννΪ3τ.ΪΒοη·η ν7ί-
  άβΓ8ταηά8ΐ{Γ&£ΐ, άβΓβη
  βίΓειτββ'ίβοηβη Ροΐ&βη
  ηοοη &8Γ ηΐοηί αοζηββ-
  Ηοη δϊηά.» ϋίβ «ΒβΓΐΐηβΓ
  ΒδΓβεηζείίηη^ι) ηιβΐητ,
  ά3·3 άίβ ΟβίβπΓ, άίβ βίοη
  άίβββηι νβΓηίοΙι-
  Τβίΐβ
  άΐβ Βοΐβοΐιεννΐκίβη &ο
  ζβΐοηηβτ, ηηηηιβηΓ ββΐοβτ
  αηοΗ νθη άβη Οβ^ηβΓη
  άββ Κ.βίοηβ3 ηίοητ ιηβηΓ
  χβΐβη,τηβτ, ννβΓάβη Ιεδηη·.
  ϋεΐδ Β1»ττ. ζΐτίβΓτ βίηβη
  ΑγΙϊΙϊθΙ άβΓ ΙίθηάοηβΓ
  «Τΐηιββ», ΐη εΐοιη νοη άΐβ-
  ββΓ άβΗΤ-Βοηβ υ_ί&3-
  8ηη°;·3θηΐ3οητ νοη Κίβττ
  &1β ί'βίηββ άβΓ εχηβρΓηοη-
  νο1ΐ8ί.βη ηηά 8τ&η
  ίβη υητβΓηβηηιβη» οβζβΐ-
  οηηβτ. τηΪΓά, ιιηά άβΓ
  «Νβτπβ ΟΙΐΓοηίοΙβ» βΓ-
  1:1&βΓ^, ηιΐΓ ϋητνΐβδβηάβ
  Ιχδηηίβη ίηιβταηάβ ββίη,
  άβη ΙΙηιί&η& άβΓ άβιιτ-
  δοΗβη βΐββτβ Ιιβί Κίβιπ ζή
  1)&8·&Ιβ11Ϊ3ΪθΓβη. Αοβοηΐί-
  ββββηά βΐβΐΐτ άΐβ υΒΟΓδβη-
  ζεΐίιιη&β ΗΐεΓζιι ίεβτ:
  «νν"ΪΓ νβΓΖβίοΗηβη άίβββ
  ΙϊϋτβΓβ Ετΐίβηητηίβ άβΓ
  νν&ΙΐΓΐιβίΙ, Ιίδηηβη
  ηίο1;τ: ηηιΗΐη, άΐβ
  ΙββηάβΓ άβΓαη ζιι βΓΐη-
  ηβτα, άαβδ βίβηοοη βίηβη
  Τ&8Γ ζανοΓ ηιϊΐ: Ιηοπιηδΐ;
  ιιηά αΐΐβη Μϊΐίεΐη άβΓ
  ηιύβδΐβη, βΐβ ηιβη άαβ
  ρ ϋΙιβΓδεηβη
  Ιΐδηηβ. ϋΐβ Ββ8είζαη&
  άβΓ ίηάηβΐ-ΓίβΙΙβη Ζοηβη
  αηά άΐβ
  ηίη^Γ&άβ &1δ 3ον7]θίί3θΗβ
  νναίίθηβοΐιηιίβάβ ϋδηηΐβη
  άιΐΓοη βη£ΐΐδοη-ειΐη6Γί1(.α-
  ηίδοΗβ ^^βίβ^1Λη&βη ηΐβ
  τπβτ:ί2βηι&οΙο.1 τπβΓάβη.
  ϋίβ δραηΐβοηβ Ζβΐτ.ιιηο;
  «Υ&» βα&τ: «ϋίβ βΐβ^Γβΐ-
  οηβη άευΐδοηβη Τηιρρβη
  ηβΐιβη άΐβ &Γδ83ίβ Κβδββΐ-
  βοηΐαοητ ^βδοΜα^βη. Μαη
  ά&Γί ηιϋ Ε.βοητ βΓθΐβΓ-
  τβη, ά&83 άΐεββΓ ϋβΐδρΐεΐ-
  Ιοββ ΤΓΪητηρη ·ννβίίβΓβ
  ιιηά ηίοΗΐ ·ννβϊΐί&βΓ &1&η-
  ζ'οηάβ Ετίοΐββ ηαοη βΐοΐι
  ζίβηβη ννΪΓά. ϋαβ Αϋβηά-
  «Μ&άι*ίά» νβΓδί-
  ϋίβ ηβηβ δβτίβ
  ^βννδηηΙΐθΓΐβΓ Τγϊ-
  ιιηιρΗβ, άΐβ άΐβ ύοβΓΐβ&β-
  ηβ Ρϋηπιησ; άβΓ άειιΐ;-
  δοΗβη 'ννβηΓηΐίΐθΓΐτ; ηιίτ
  ΐαΓεη ΓαΗηΐΓβΐοηβη δοΐάα-
  τβη δΐηηνοΐΐ νοτΙϊβΓβΐΐβτ:
  ηαί, νν-ΪΓά 3βηΓ β&ΐά Κύοΐί-
  ί άίβ Οβ
  άββ
  Όμάς Γερμανών άνιχνευτών κάπου είς τό Άνατολικόν Μέτωπον
  ωΙ^ΙβΤαΙΓοεγ^
  δθννϋΕΤΙβΟΗΕΝ ΑΡΜΕΕ
  ΘΕΡΑΝΘΕΝ ΘΕΝΟΜΜΕΝ
  ΕΙΝ ΕΚΝΕυΤΕΚ ΝΑΕΟΗΤ^ΟΗΕΚ
  ΖυκυΕΟΚΟΕδΟΗΙνΑΟΕΝ
  ;. ι
  ΓΪβ8Γβ3 Η3ΐ)βη».
  ϋΐβ Ρβδΐ3ΐβ11αη&εη άβΓ
  ππΙΐτ&βΓΪεοΙιεη δαοΗνβΓ-
  3ί&βηάΐ&βη ΐη άβΓ αηιβΓΐ-
  Ιεαηΐβοηβη ΡΓβδδβ βΐηά
  ίύΓ ^οηάοη ηηά Μοβΐί&η
  β-βΓαάβζΐΑ ηΐβάβΓδοΗηιβΙ-
  τβΓηά. Βαΐάιπΐη, βίηβΓ ά
  οβϋαηητβείβη Ϊ^
  δοηβη Μι1ΐί
  1ίΰηιΐητ.-ίη άβΓ «Νεαι
  Τίηιβδ» ζή άβηι δοηΙιΐΞδ:
  «ϋίβ ννίηΙθΓβηδβΐοηίεη
  βΐηά ίύΓ άΐβ ΑΙΙίβΓίβη &1-
  Ιεβ αηάβΓβ αΐβ Γθδίβ·· Μοβ-
  Ιί&ιι Ϊ5Γ. 3θ1ιιΐΐβΓδτβη3 β-ε-
  Ιοίίβη, ηηά άΐβ Ζβΐί—άϊε-
  3βΓ νοη ΟηιΐΓθΙιίΠ βο ^β-
  ν^ϋάΐ
  Αηβ άβηι ΡηβηΓβΓηβηρτ-
  ςηβΓίΐβΓ, 7· ΟΙ^ίοοβΓ 1941-
  ' ϋ3β ΟαβΓΐίοηιηΐ3ηάο άβΓ
  ν7β1ΐΓπΐ3οηί ξί:
  Ιηι Ζη&β άβΓ
  άίβτεεη ηβηβη ΟρεΓ3τΐο-
  ηβη Η3ΐ ίηι Κ.3ηηιβ ηοβΓ-
  άΙίοΗ άεβ Αδθν7, δοΗεη
  Μβ6Γβ3 βΐηβ ^ΓΟ383
  ! δοηΐ3οητ 3ΐ3ΐί8:βίηηάβη,
  δβΐτβ 3η δβΐίε ηιΐτ άβη
  ! Τηιρρβη άβΓ νβΓθηβηάβ-
  I
  ίβη δί33ίβη νβΓίθΙ^βη
  άΐβ άβητβοηεη Ττηρρβη
  άβη 8·βδοΗΐ3^βηβη Ρβΐη^.
  Μοτ.θΓΪ5Ϊ6ΓΤ.β ηηά Ρ3η-
  ζβΓνβΓ03βηάβ βΐοδδβη
  τΐβϊ ίη βΐβ ίεΐηάΐΐοηβη
  Κ.ηβο^ζη§:3αβτΐιβ§:ηη β- β η
  ηΐηβΐη. ϋ30βΐ ιπηΓάβ άβΓ
  Ι δτ3θ άβΓ ηειίηίβη 5οτπ3β-
  I
  τΐβοηβη Ατηιββ §:βίαη§τβη
  ΒΤβηοηιηιβη. ϋβΓ ΟθβΓθε-
  I
  ίβηΐ3ΐΐ3θθΓ η»ίτ;β βΐοη
  νοτηβΓ ίηι Ρΐη^ζβηβ: ίη
  δίοηβΓηβίτ
  Αηοη 3η άβη
  Αοβοΐιηίίτβη άβΓ ι
  ηβηηιβη άΐβ Αηςτίίίβο-
  ρβΓ3τΐοηβη ίΙΐΓβη νθΓ&β-
  δβΗβηβη νβΓΐ3ηίβ. Είη
  θΓηβηι,βΓ
  Τα-
  νοη
  τίδοηβΓ ΚΓ3βίτβ πτββτΐίοη
  τποΓάβ ζη-
  I.
  ΜβΓΙΓβ
  γθ άβΓ ζηηι ΑητΓΒηδροΓτ
  οβηηίζΐβη δοΗΐίϊβ νβΓ-
  δβηΐΐτ. ϋβΓ β-βΐβηάβτβ
  Τεΐΐ τπηΓάβ τεβτΐοβ νβΓ-
  ηΐοΐιίβτ;.
  Ιηι Κ^ηιρ. £β§:βη Ογο38·
  0ΓΪ1.3ηηΐβη οοηιΙϊ3ΓάίθΓ-
  ίβη Κ3ηιρί£1αί*·ζβηίίβ ΐη
  άβΓ Ν3θήτ ζηηι η Ο1ϋ.υ-
  Εΐη-
  ΐη δΐΐβάννβδΐ-
  Ιη ΝθΓάαίΓΪ1ί3
  άβητβοηβ
  β-β 3ΐιοη 3ηι
  §·β άΐβ
  ηιΐί β: γ
  β: 3η. Ββΐιη ^ηίταη-
  £ΓΪίί 3ηί άίβ Κββάβ νοη
  δηβζ ίη άβΓ Ναοητ. ζηηι 7
  ΟΙίίοοεΓ ννηΓάβη ηιβηΓβΓβ
  ΗβηάβΙβοΗίίίβ νοη ΐηββτβ-
  33ΐητ ό.οοο ΒγΙ. άιΐΓθΙι
  Βοηι1)βηνο11ι.ΓβίίβΓ νβΓ-
  ηΐοΗΐετ, ζννβί ν7βΐτβΓβ
  δοΗΐίίβ δοηταβΓ
  ϋίβ ^ηϊι.ιπ3£ίβ βτΓΪίί ίη
  άετ Ιβίζίβη Ν3οητ βίη
  Κηββίηηβ-βΐΐΐεΓΐί ΐη Κ.ο·
  δι ο τα βοιπΐβ ηιΐ1ΐί;3βΓΪδθΙιβ
  Αηΐ&^εη ίη Μοβϋβιι ηηά
  ΙνβηΐηΕΓ^ά 3η.
  ϋβΓ Ρβίηά ί1ο? χπβάβΓ
  οβί Τββ-β ηοοη οβΐ Ν3οητ
  ΐη ά3δ Κ.βΐο1ΐ3^βΐ3ΐβτ βΐ η
  ΚιΐΓζε
  ΒεΓΐΐτι, 8. ΟΙίίοηιαβΓ.
  Εΐη
  ΡύηΓεΓΓεάβ οεηβΓΓδοηΐ:
  ϋ8Α ΡΓβ33β
  ϋίε Κεάε Αάοϋ
  τιΐιΐΓάίί νοη εΐηεηι άτ-
  &εητίηΐϊ>ο1ιεη Κτεαζετ Ιογ-
  ιιηά Ϊ5ϋ
  ΗίτΙεΓδ
  Βίΐά
  ρΓΪβδβ
  Ιιβΐΐβτ; 3β1ζτ ηιοΐιτ ίύΓ άχβ
  ΑΙΙΐίβΓΐβη, δοηάβΓη ίύΓ
  ϋβηίβοηΐ&ηά Ν&οΗάβηι
  βίοη ιπϊο1ιί;ί8:β ΟβοίβΙβ
  άβΓ δοιπίδτηηΐοη ηιΐτ;
  ΙηάηβίΓΐβ-ηηά Κ,οηηι&ίβ-
  ΓΪβΙ-ΖβηίΓβη ΐη άβ«ί-
  δοηβΓ Η&ηά Ιιβίίηάβη,
  άΐβ ΜΐΙΐί&Γηι&οητ άβΓ
  νβΓηβΙϊΙιΐβΤ
  Ηαττβη, άΐβ άβητβοΗβη Εγ-
  ζή νβΓΓΐηβ-βΓη».
  ίτβΐίβηίβοηβη Ζβί-
  ταηςτβη χαβΐβτ άβΓ «Ροροΐο
  αί Κοτάά» &ηί άίβ £βρΐ£ΐη-
  1β αΙΙϋβΓτβ Μί1ΐί&βΓΐ£οη-
  ίβΓβηζ ίη Μοβΐίαα Ηίη
  ηηά ΓΠβΐηί: ΪΓθηΐδοη, άΐβ
  ΜΐΙίτ&βΓβ&οΗνβΓδΙββη ά ί-
  β-εη άβΓ ϋβηιο^Γ&Ιίβη
  ηΐτΐεβδτβη βίοη ηαη οββί-
  Ιβη. ϋβΓ ηβχιβ βοηικβΓβ
  δοηΐββ-, άβη άίβ δονν3βτ8
  βΓΐίττβη, η&οβ ηίοΗτ; η«Γ
  άίβ νβΓηίοΗτηηο; ΓίββίίτβΓ
  ΤηιρρβηνβΓΐι&βηάβ «ηά
  άΐεΒβδβίζιιηίί ηβιιβΓ αΐίεη
  ^βΓ Οβοΐβίβ ζιιγ Ροΐ-
  &, βΓ 8βί είιιοΗ νοη £γ688-
  ΙβΓ βΐΓβτββτίΒοΙιβΓ Τγ&8Γ-
  ταβίτβ. Ααοή άβΓ «Μβ88&-
  «?βΓθ» νβΓβηοηί:, άίβ Τγ&κ-
  τπβίίβ άββ ηβηβη άβιιτ-
  βοήβη δίββΤββ ζή βΓΐηεβββη.
  ταβίτβΓββ
  8οΐ«3βΐ3 ηη£βηβι
  Ιαβτβ βΓΐΐίτβη Κ&τ, ηιιΐ58
  άΐβ Βί&Γΐίο Μθδ1ι&α5 ΐη
  άβΓ Γαρΐάββτβη "ννΤβίδβ
  βοηβηηιβη.)) ϋίβ «Νβντ
  ΥογΙι ΗβΓ&Ιά ΤΓίοηηβ»
  ίΐηάβτ ββ οβά&ηεΐ-ΐΐοη,
  ά&83 βοννοηΐ Εη&Ι&ηά &13
  &ιιοη ΙΓδΑ, άβΓ δοννίβί;-
  ιιηΐοη Ιϋβίηβ νοΐΐβ Ηίΐίβ
  ζηίβίΐ Ηαοβη ννβΓάβη 1&8-
  ββη ηηά νίβΐβ ν7οοηβη
  ΪΗη
  ηη&ηύ
  βίηά. «Νβνν Υογ^ ϋ&ΐΐγ
  Νβννβ» οβίοητ, ά&ββ Κ.οο-
  ββνβΐτ: βΐοη Εη&Ι&ηά &β-
  £·βηύΙ>βΓ νβΓρίΙίοηΙβτ; ηβ-
  οβ, ϋβηίδοηΐΒηά ζα νβΓ-
  ηΐοΗίβη. ϋ&β ΒΙ&ττ ηι&οηΐ:
  &οθγ ά&Γ&ηϊ ^ηίηιβΓΚβαηι,
  άειββ άΐββ η«Γ άχΐΓθΗ βΐ-
  ηβη Μ&Γ3οη ηαοΗ ΒβΓΐΐη
  £·βδο1ιβηβη Ιιδηηβ, βΐη
  νβΓδΐιοΗ, ίύΓ άβη ϋδΑ.
  ζαηιίηάββτ: νίβΓ Μίΐΐίοηβη
  δοΐάαΐβη ηβΓΒβοβη ηιύβ-
  31 ε, αοβΓ αηοΗ άαηη ηοοΗ
  Ιΐβΐηβ Ο&ΓΗΠίίε ίύΓ άαβ
  Οβΐΐηβτβη άβδ νοΓηαοβηβ
  η&ίτε. Εβ &βΐ άαηβΓ οββ-
  8βΓ ίύΓ άΐβ νίΐ
  ΒεΓΐϊπ, 8. ΟΙςΙοηιάεΓ.
  άαζι ^
  , (Ιϊε Κοηβιιΐατε νοη
  Ροηοπο& ίη ϋευτδθΐπαηά ζα
  άετ
  Όίε ΒΙαΙι-εΓ Ιοι-ίηκεη ΒειΙΙίεη
  νίε «ΗίϊΐεΓ
  άίε δοχνΐετδ βεδοΐιΐα-
  Οτοεδε ηεαε Εητννίοΐί-
  Ιαη^εα» ιιηά 3.1ιπ1ϊο1ί&. Ιη
  ΒεΓΐίη, 8.
  Όεγ ΡαεΙΐΓεΓ ηατ (Ιεηι
  ίυετ
  άεΓ
  αΐΕΐεΙΐΓεηά
  άετ ΗοαΙϋθΙΐϋΙίεΓΐυη κεϊηεη
  ϋαηΐί ααδ^ε.^ρΓοοΙιεη. 26.000
  δτικΐεητεη ιιπα ' 8ταάεηίΐηεη
  1ια5εη (ΙιιγοΙι ΐΐπ'εη
  τεη Οεΐο^εηΐιείΐ; ζα εΐηετη
  ΐϊη, 8. Οκτοηιάει.
  ϋιΐΓθΙι άιε
  Ιιείιεη (Ιίε ΒΙίΐείιεΓ άίε νοηι
  ΚαεΙΐΓεΓ &εη£ΐηηΙεη
  ζίίΙεΓη άεΓ Βοΐ5θ1ιενί5ΐεη
  νοΓ. Ιηι νΤοΓτ1αιι1; νετάεη
  άίε δεεΐΐίτη άεΓ ΡαοΙιτεΓΓεάε
  κεοΐαοΐιι, ίη άετ ΗίίΙεΓ άίε
  Εητννίοΐίΐιιηβ ιιηηιίιΙεΙ^αΓ νοΓ
  άειη Κ.ΓΪε§· δοηίΙάεΓΐε.
  Μοδ1ί3ΐΐ3 Οβΐύβτβ ηβοη
  άβι·
  «ΒΪΓΐΐα» ιηίΐ Τοτρεάοδ αη·
  ΌυΓθΙι είη δοηηεΐΐεβ Μαηοε-
  νεΓ §·ε1αη§· ε·5 άεηι άειχΙδθΗεη
  ΣιΆΖΆτ€ίί5θ}ι'ήΙ ^εάο^11, άεη
  ΤθΓρεάοδ ααδζααΐεϊοΐιεη, άίε
  &η ά&Γ η&ΐιεη Κϋδίε εχρΐο-
  άίεΓϋεη. Ό&5 ^αζίιΓει1:5^11^{ί
  «Βϊγ1£&» εΓΓείοηΙε οΐιηε
  αηά
  ^^η<^^β^8^^1: Κ.βάβίΓβίηβίτ. ίη υδΑ οβάΓοηΐ. η;ιο1ι ΑηιεπκΑ ΐδΐ είη εηιρίίηάΙίοΙιεΓ Μαη&εΐ &η δεί άε αηά ΚυπΗΐδείάε είηκ^Γε- Ιεη, δοά&ί·5 ιπίτ άεΓ δίίΐΐε- %ιη§ άεΓ }?ε5£ΐιιιίεη δείάεπ- νεπΐΓΐοείΐοηάεη Βετπε5ε §·ε- Γεοΐιηεί: ιιιετάεη πιυ.55. δίβτβη, βίβΐΐί: ά33 ίβ8τ., ννβηη υ8Α. 3η3δοΗ ΙίβδβΙΐοΗ 3η άΐβ βΐ£βηε δίοηβΓηβΐί ά&οΗίβ ηηά άβη Οεά3η1ίεη άβΓ Εηΐ- 3βηάηη£Γ βΐηββ ϋδΑ-Εχ- ρβάΐηΐοηβΙίθΓρδ ί δοίία, 4· Ιη άίρΐοηιαΐϊδοΐιεη αυί ηιη£ ίη Μο8- Ιίαη ίΐαοΐι ΡΓ3.»;εη άετ Νεα- ΕιΐΓοραδ Τοεη&η- νοτάεη βείεη. ϋίε δο· ΙιαΙΙεη ^είθΓάεΓί, άεΐ53 άεΓ Βαΐκ&η, άίε ΤίΐΓΐίεί αηά Ροΐεη αΐδ είηίαοΐιε νεππαΐ- Ιαη&5§·εΙ)ίε1:ε άετ Είηί1α55ζοηε άετ δοιοίΰΐαηΐοη ηαοΐι άεηι Κπε§ε είη^ε^ΠεάεΓΐ; νεΓάεη δοΐΐιεη Ι3ίε εη&ΐίδθΐιεη αηά ίη είηεΓ Κεάε ητι£ εϊηεΐ- ϋ&ηιηιΐαη^, ά&55 εΓ νναΙΐΓ- δθΐιείηΐίοΐι ζαηι Ιετζτεη Μ&ΐε άα εΓ ΙοείαεΓθΙιτε, άίε ΚεάείΓείΙιείΙ: ίη Απιε- ΙοεάΓθΙιτ δεί. Αΐδ αηιααΙΐΓ εΓ άίε Βεΐιααρ- άεΓ ΙηίεΓνεηιίοηΐδΙεη, ί ί&Ι, άίεκεη 1)ο1- δονν·^β^νιηΐβ^8 β β ο ο ο ι β βΓβΐίβη Ι*3Ζ3Γβτ.Τ- βοηίίί 3η ΒεΓΐίη, 7 3°· ^, νοη Α- ίΐιεη α535&τηηΐ6ηάεΓ, άίε ίΓαηζοεδίοΙιε Κϋοΐιε νοΓΐτείί- Ιίοΐι αηά άίε άεαΐδθΐιε τείΐ- ιαβίδε ΙίεηηεηάεΓ Κοοΐι δΐιοηί ΑΓ5εί(;. Ιοεί ΚΑΤΙΝΑ Ε¥. δΤΑνΒΙΑΝΟυΟΑΚΙ ΒΗΙΗ06 - ΖΑΗΚΑΗΖΤ Η&Ι ίΐιτε ΑΓΐοείΐίη ί Κΐίηίΐί, Τδοηάοα ν&Γάα- £ϊγ, 2ΐ, ΝεΙοεη§;αδδε ϋίΐϋΐ- δΙΪΓίίΐ —ΒοΙ&γϊ, ννίεάεΓ ααί- £εηοπιπιεη. Ατ^εϊΐδδϊαηάβη 8—12 αηά 3—6. ΟΕΒΙΗΒδ'ΑΕΐΙΕΚ ΙΝ ΚΒΕΤΙ80ΗΕΚ ΝΑΟΗΤ ΚΚ. ΡΓαΗεΓ 3ΐδ δοηδτ ίη 3 ^ 1ι&1 άίεϊπΐδΐ άίε Κε^εηζείΐ: ίη άεη ΒεΓ^εη βαί ΚτεΙα Ιοεβοηηεη. Όίε ννείη- βεΓ£ε ΙΐΞεη^εη νοΐΐ άεΓ δίϊδ- δβδΐεη ιίείοΐααεη, Τι·ααιοεη, τείοΐι <κάτ άίε ΜαηάεΙεΓητε, ^γο65 άεΓ δε^βη άπ ■νΛ'ΈΙηαδ δεη. Αερίεΐ αηά Βίτηεη βίηά γρϊ£ αηά άίε Ρεί^εηβίεαηιε παΐίεη άίε νίοΐετίεη ΡΓαοΙαιε Ιιοοη α5εΓ ά35 ^ΙίκηζεηάΕΓαηε . Αη βΐΐεη ννε&εη 1οο1<εη άίε ΒΓοηιβεεΓεη. δοηοη ταηάεη δίοη άίε ηοοΐι άαηΐίεΐ^ταηεη ΟτΗη^εη, ίαΐ- Ιεη ίΐοη ρΓ&11 άίε ΟεΙΐΓαοΗτε, ββίίίηηεη δ}θΗ άίε ΖίΐΓοηεη ζα ίεεΓβεη, τοεΐεη δΐοη άΐε ζα Γε^ηεη, άίε νο11<εη δίηά αε5εΓ άίε Ιη^εΙ 3αί άαδ ΜεεΓ Ιιίηαπδ^εϋΐίε- οεη αηά άετΜοηά ^ίεδδΐ κείη πιείδδεκ Γνΐοΐιΐ; ααί ΒεΓ§:ε αηά Ταοΐεη Υοη άπιεοεη Όίε δοηηε, άίε ννίεηΓεηά άετ δοτηΓηεΓννοοΓΐεη άίε &ε &αδβΓ3ηη1:ε, άίε Η&ίηε άοετττε αηά ά&5 ΜαίδδίΓθΙι νεΓ&ίΙοεη Ιίεδδ, ΐδϋ ίη ηιϋάε- τεηι Οΐαηζε ΙιίηϋεΓ άεη Αρο- | ίί § αςηποΙΐΰηΙι αη. Είη Εδεΐ δθΙΐΓείΐ: ίη άίε δΐίΐΐε Γΐίηααδ, αηάετε ίαΐΐεη είη, δοάαδδ άίε Ναοΐιΐ: ρΐηεϋζ- ΙίοΗ νοη αηΙιείττιΙίοΗεπι ΕαΓηι εΓπαΙΙΙ:. Οίο Ια§εΓ, άίε ίη άεηι ιΐΓαΙΙεη Ηααδ ααί ΙοαΙοεΓ Ηδΐιε υηιεΓΐίαηίΙ: ίαηάεη αηά ααί είηβΓ ΜαίδδΐΓο1)ί;ο1]υεΙίε δοΐιΐαίεη, αε5ετ άίε δίε αΐυη- άετνοΐΐε ίατΐοίίίε νο11άες1ίεη ί ΙΤηΐεΓ ΜΐΙΙαο- ν&τ ιη άίε ΗζεαδεΓ, άΐε αηι αεοεΓείηαηάεΓ §·εη. Κατζ άααεΓί άίε Ό,επι. νναεηΓεηά δίοη Κε- ηιΐί: δΐΓθίζεηάεη ΕαΙεΓη ηαοητδοΙινναΓζ αείοεΓ άεη ΟεοίΓ&δΙίαηιτη δθΗεοεη. Οαηη γογϊοΙιΙ: ά3δ Όαηΐίεΐ ΙιεΓείη. Ηε^εη Οε5ΪΓκδ]ίε ίη άεη ιιΐείδ §:ε1^α11:(:εη Ι ΗεεαδεΓη, άίε δίοΐι ίη άίε Ιετ δοηΐυοΐιίεη είη- αηά ααδ άετεη Ρεη- ' δΐεΓΐιοεΙιΙεη άεΓ Βΐΐοΐί αηΙεΓ- ί3£δ ιυεϋ ϋ5εΓ άΐε ΒεΓ&ε αηά ΤδεΙεΓ «οηαιείίΐ. "^ίεί ίδτ ΟεοΐΓ§τε αηά ■ννεάεΓ Είδεηόαηη ηοοΐι δτταδδεη ίαΐιτεη Ιιίηείη, δίείη Γοε586ϋε Εδεΐρίαάε αηά δοηιτΐ3- 1ε δααηιυΐε^ε. άίε «ίοη ηέΐοεη ^3ε1^εη Αίοΐιεεη^εη άαίιίηζίεΐιεη αηά αηι θΓείυε ΗοεηειΐΓϋοΙίεη ιυίηάεη, 1θΓίη8·εη άεη ΜαΓ- δοηίεΓεηάεη ίη άίε Ιίΐείηεη θΓΐδοΙιαίΐεη ίη άεη ίΓΐιοΙιτ&ε- δε^ηεΐεη ΤδεΙεΓη, άίε δίοΐι αΐίε Οακεη ίη άετ Μαοΐιίεη- ιυΐίδΐε άεΓ Κα11ί1ΐ3εη£ε αιΐδ- ηεηηιεη. ΌεΓ ΗααρΐΓηαηη άετ ^ίε^ετ ΐΓΪίτ; αηδ ΡεηδίεΓ. Ιη άίοΐίεη δοηηίΐΓεη ίεεΐΐί; άεΓ Κε§:επ ααί άαδ νεΓΐΓοο^ηείε Ειά Γείοΐι. Κείηεη ΜείεΓ ιπεϊΐ: Ιί&ηη άαδ» Αα^ε άίε Όαηΐίεΐ- ηεϊΐ: άαΓοηάΓίη§·εη. Οεδ Ηααρί- ηιαηηδ Οεάαηΐίεη ϊϊπά ά τα- ' Ιοεη 5εί δείηεη Μ.χηηεπι νοιη ΗοοΙι^εΙοίΓίϊδδρΓεΙΐϊΓαρρ, άίε ηίητεΓ άεηι Ταΐ αείοετ άοη ^ειυαΐτί^εη ΒεΓ^ΓαεςΙίεη ααί άεηι ΜαΓδθΙι δΐηά. ΡαεΓ δεοΐΐδ Τα^ε Ιιασεη δίε ΡΓονΐ3ηΙ: Ιτεί δίοη, δοηΐερρεη ίΗτε ^ή&οηιβΐ &, είη^εζο^εη αηά Ιιατ,- τεη ηαΓ είηίβ-ε αΐϋε Ρι·3αβιΐ αηά ΚιπάεΓ αη§-εϋΓοίίοη. Ια άεηι §το5δεη Κααΐτι ητίΐ άεΓ ΚοοΗδτεΙΙε, 3η άεδδεη δοΐιηιαΐ. ναηά τηε1:εΓηοπε Τοηΐίταε^β νοΐΐ Οΐίνεηοεΐ δϋαηάεη, 5Ηε- οεη δίε. Όίε Ηοΐζάεοΐςε άεχ Κ& οη η Καδ§ %ς~ , άίε ΙεηιηνεΓρυίζ- νεηάε άαηκε15Γ3απ. Ζννίδοΐιεη άεηΚΓαε&εη Ιιαερί- ίρ/ι Καηίηοΐιεη ίη ζίεΓΐίοηεη δρΓυεηεεη ΙιεΓαηι ρυυζτεη δίοΐι άίο Μίευΐοΐιεη αηά νετ- δοηνναηάεη ίη ίΙΐΓβη άυηΐϋε* νϋΙ ; Κα^οΐίεη Ιοη 3η άεη ν3εηάεη ί?εία11εηε Κοειη.^Γ 3υί. Εαη^β ΤοπιατεηΐΓααοαη υηά Ζννΐε- ϋεΐάοΐάεη Ιιίη^εη νοη ο&εη ΙιεΓαΙ). Είη αΐεεδ ννεό^εδΐοΐΐ ίαεΐπε άίε αηάετε δείίεηιχΐαηά, αη άεΓ £·ίη 5ΐΛη^2ΓΗο1ζρϊ1αί 3η§·ε1ε1ιη1: 5,1;αη1. δοΐιπειτ. ^ε§·εηαετ)εΓ άεΓ ΤαεΓ 5^- ίαηά δίοΐι ααί ε5εηει- Ετάε άίβ ΡεαεΓδτεΙΙε : είηί§·ε αιιί^ει-ίδΗ Ιεΐε Ρεΐάδΐείηε -ιι 6ί Καπιιηίηοείίηαπ^ Κάΐ1 ^&ΓίδθΗε ΑαδΓαεδΐαη^ αηά άίε νναίίεη ηοοΐι άίΐζα ; εδ ίδί είη 1ΐ3Γ(:ε3 αηά δθΐιαΐε- τεδ ^ετΐί, άαδ δίε άθΓϋ οΐοεη ίη άεη υηΐοίΐάεη άεκ ρΐοίυζ- Ιίοηεη δοΙιιυεΓεη νίτΙ:εΓαη§δ- αηΐδοΐιΐα^εδ ζα ^5ειχΐαε1τί§:εη Ιιαοεη. Οίε Μαεηηετ άετ Κοητρα- ηΐε 1ίε§:εη ίη άεη νίεΐίαοΐι ΙΙά Η άίε δοΐιπττε άεΓ ___ο____β Ιοίΐΐί^ε, άίε άίε ΙΙδΑ άεΓ Τεΐΐ- ' αη άεη Η3εη§:εη αηά ίη άεη ηίεάπ§τεη δΐείηΐιαοΐτεη υογ άεη ννείηΙ)εΓ£εη οάεΓ ίη Ζεΐ- τεη αηίεΓ άεη Μααετη, άίε άίε ΒεΓ^ε πη&δαηι ίη ταα- δεηάε ΤεΓΓ3δδεη είηίείΐεη, ααί άεηεη, νεΐη, Μαίδ, Α^α- νεη οάετ Ο5δτ5αεαηιε ιιΐποΐι- δεη. ΡαδΙ ίδϋ ά3δ Κ1ίηι& ίη άίεδεη Τ3£εη ιιχίε ζα Ηααδε ίη άεη ΒεΓ§εη. ΜίΙ άεηι Κε· £εη ΐδΐ εδ Ιΐαεηΐ ^ειιιοΓάεη, ]&, ζα Ιίαεϋ ίαδΐ, ιαεηη είηεΓ 1)ίδηεΓ άίε ΟΙαΙ άεΓ 30 οάεΓ 40 ΟΓαάε εΓΐΓ<ι§:εη ηιαδί,ϋε. Όίε Ι3η§;εη ΙΙεΙοεΓίαΙΙηο&εη δίηά )£ϊζϊ §:αΐ αηά ^Ιείοΐιίαΐΐδ άίε 'ννοΙΙριιΙΙονεΓ, άίε ΚαεΗ- ο^εη αηά Όείβ ΐυ3ε1ΐΓεηά άε5. δοΗΙαίεδ πΐαΓηι Ιιαΐΐεη. ΌεΓ Η3αρτηΐ3πη 1ΐ3<: άίε Ηοΐζΐαάεη νοΓ άεηι Ρ<;η5ΐεΓ ^εδοΐιΐθδδεη αηά ίδΐ ζα Βεττ ^ε&αηβεη. Ιη δΐϋΐε Ιίε^Ι ά3δ ιΐΐίΐάε ΙίΓεΐίδοηε * δοΐιαίτετε αεοεΓ άεπι ΙάνΠ.Όβ» Α5εηάδ καδδεη άίε Μ.ΕΐιιιεΓ ηοοΐι Ιοεί Ταΐ'οοΐΐ αηά δοΐιαί*· Ιίορί, άαηη Ιιατίίη δίε δίοΐι δθΐιΐειίεη ρεΐεβΐ... Όίε Ε'.εΐ 1ια5εη ζα δθΙΐΓείοπ ααίρεΙιοίΓΐ;, άίε Ηαηάε δίηά ιιΐίεάεΓ δτίΐΐ ^εαΐοι-άεη. Όαδ Είοΐιί άεδ Μοηάεδ ίΐαϋεΐ ίη Ιηείτεΐη δί15εΓηεηι Βαηά άαΓθΙι άίε ΡεηδίεΓ^οεΙιΙε αεΙ>εΓ άίε δοΐιΐαίεηάεη θε-
  1:ΜΓ£δΐί?ε£εΓ. ΕίηεΓ ϋρΓΪοΙιϋ: ίΐη
  ΤΓααιη. ννοΓΐε, δετζε νο]1
  Ιηηί«1νείί: αηά δεΐιηδυαΐιΐ
  ηιετάεη νεΐδτηεηάΐίοΐι. ΌεΓ
  Ναΐηε δείηετ Ρταα 1;οιηιη(:
  άατίη νοΓ : δείη^ δεεΐε ίδί;
  ζα Ηαιΐδε ίοεί δεΐηεη Είεΐοεη
  ίηι ίεΐ'ηεη ΗεΪΓηαίϋαΙ ίιη
  Ιιοΐιεη Νοτάεη. δείη Νλο1ιο3γ,
  άεΓ ίΐιη δρτεοΐιεη Ιϊοετίε αηά
  άαταΙοεΓ ααΡ§·εν;·εοε;1: ίδτ, ]ίε<ίΐ- ηιίτ ννείίίίεοείίηείεπ Αιυίεη αηά δίεΐιΐ; ίη άίε Ιοΐίηΐίεηάε: ΙίΓετίδθΙιε Ναοητ. υηά άίεθε- άαηΐίεη, δίηά ννίε δοΙιίπιπιεΓΠ- άε νο?»ε1, άίε ααί δοΐιηεΐΐεη δοΐηνίητ/εη αε5ει-δ ΜεεΓ ζίε- Ιιεη, άεη δο1ιν;α1Τοεη εηΐ^ε- ^εη, άίε ;εΙζϋ ααδ Όεατδοίιΐαηά ίη άεη δηεάεη ζίεΐιεη, αακ Όεατδθΐιΐαηά, ίαεΓ άαδ δϊε ΙιίεΓ ααί Κτεία ααί άεΓ ναο1ιΐ: δΐεΐιεη. Κ3γ1 ΡίΙο Ζοΐΐηι&ηη νοπι ΝΕΙΙΕ08 ΜΑΟΑΖΙΝ 6 Βεδθΐκιίίεη δίε δϊοΐι δανιοΐιΐ 3ΐ1ε άΐε αα^εΓΐεδεηεη ΟεΙ,ταεη- Ιίε ννίε ααοΐι ΙΟΗΑΝΝΙ8 ΕΜ. ΜΑΤ8ΑΜΑ5 εδ οηδΐΓ. ΙΟ Ααί άετ νεδϊδί ίιε άεΓ Ματΐιΐ- η»11ε Επιρίαεηβτ ϊεάεη Τα& 8-12 Μοτ^εη 2-6 Ναοΐιηιΐι-.

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΣ
  'Από εΐκοααετίας καΙ πλέ¬
  ον, μετ' άποτροπιασμοΰ,
  τιαρακολουαεΐ ό κόσμος τό
  πειρσμα τού μπολσεβΓΚΐκοϋ
  κασεστώτος, επί των λαών
  τής Σοβιετ ικής "Ενώσεως.
  'Από καιροϋ είς καιρόν, έ-
  νεφανίζοντο άνθρυποι, οί
  όποϊοι, έν τή άνιςι των, ε¬
  πεχείρουν, τουλάχιστον νά.
  έξηγήσουν —έφ' όσον δέν
  ηδύναντο νά έξυμνήσουν —
  τα έργα τού μπολοεβικι-
  σμοϋ, ώς την πλέον άπτήν
  απόπειραν πρός .δημιουργι-
  αν νέων οικονομικήν καΐ
  κοινωνικών μορφών ζωής.
  "Ομως, έπϊπάντ^ν των ύγει-
  ώς σκεπτομένων άνδρώ-
  πων, ή προπαγάνδα αυτή,
  τώνΦιωντής μπολσεβικι-
  κής Ρωσσιας, δέν είχεΑκαμ-
  μίαν επίδρασιν. Ήσδανοντο
  καλώς, δτι τό μπολοεβικι-
  κόν πείραμα ήτο μια έκδή·
  λύσις, σχετιζομένη μέ τας
  ώδινας τού το<ετού μιάς νέας έποχής. 1ο Γιεον δέν έπιβάλΛε- ται έντω κόσμω άνευ αγώ¬ νος. Όφείλει πάντοτε νά ύπολογιζη είς την αντιδρα- οιν των συν,ηρ ,πκών δυ· νάμεων καί πρειΐει συχνά νά έξαγοραζη την νίκην μέ δυσιας υπευδύ/ων καί άνευδύνων. Τούτο άποτε· ΑεΤ ίστορ'κόν νόμον. Έπίσης ή γερμανική έπα- νά στάσις έδοκιμασε τόν χεί,,αρον τού μ σους, προ- κύ|;αντα έκ της άλλαγής , των συνηδειών καί τού «ύ- φιστομένου καδεστώτος» και σήμερον ίσταται έν τω ! μέσω ενός έπιβληδέντος είς ούτήν άποφαοισπκοΰ αγώνος, κατά τόν οποίον δεν δύναται νά υπερισχύση άνευ προσψοράς αϊμ^τος καί δυσιών. Έπομένως, δέν επρόκει¬ το περΙ τής ρω^σικής έπα νσστάσεως, αύτήςκαδ' εαυ¬ τήν, οθτε περί των πρ-οτο- φονών είς όγριότητα μορ¬ φών της, πού προεκάλεσαν τόν αποτροπιασμόν των όρδώς σκεπτομένων λαών, επι δθο ολοκλήρους δεκαε τηριδας, άλλά πρό παντός άπεξένωσαν δλους, οί σκο· ποί, αί ιδέαι της—έφ' όσον βεβαίως, δύναται της νά ομιλή ενταύθα γενικώς πε- ρΙ ίδέας—καϊ αί τάσεις της οί στρεφόμεναι εναντίον των αξιών τού ανθρωπίνου τΐολιτιομοθ, αΐτινες έξήγει- .ρον την παγκόσμιον συνεί¬ δησιν. "Ολαι αί εύρωπαΐκαΙ έτα- ναστάσεις, όσονδήποτε πο- λύμορφοι καί άν έξεδηλώ- θησαν είς τάς μεδόδους των κα'ι τάς έπιδιώζεις, προ σεπάδησαν πάντοπε νά συντρίψουν τάς άποσκλη- ρανδείσας καί άγόνους μορφάς κα! ούτω νά χαρά- ξουν νέας όδούς είς τάς αίωνίους δυνάμεις τήςζωής. Όμπολσεβικισμός δμως, καδυποτάσσει την ζωήν είς ένα άφηρημένον καί άσύλ- ληπτον σύ?τημα, τό οποίον άπό τού Κάρλ Μάρξ δια- στρέφει, διά σοφισπκών έτΐι- χειρημάτων την πραγματι- κότητα. Αυτή είνε ή άληδής ού- σία τού μπολσεβικισμόν ή όποία άποξενώνει αυτόν, έξ δλων των εύρωπαϊκών ίδεών καί αυτή εΤνε ή αίτία τής πλήρους στειρότητός τού. Δέν.πρόκειται ένταϋ- δα περί τής εκτάσεως καί τής μορφής των διαφόρων οικονομ κων σχεδίων, αλλ' ου τε περί τοϋ γε/ονότος, ότι ό Λενίν περιεφρόνησε όλας τάς διδασκαλίας των μαρξιστικών προφητών, διε- νεργήσας την δήυευσιν των ύιαρχόντων των άκτη μόνων γεωργών. Ούσιαστικόν είς τό μπολσεβικικόν «πε£ρχ- μα» είνε, αί φρικιαστικαί έκατόμδχι, χάριν μιάς άσθενικής φαντααιώαεως, έν τη όποία τό μόνον «άληθές» ήτο τό μΐσος κ<αί ή δίρνησις παντός αν¬ θρωπίνου. Ή μπολσεβικική έποχή, ή¬ το άπό πάσης απόψεως 9 α¬ γών εναντίον τής ανθρωπί¬ νης φύσεως, τής "δημιουργι- κής χαρας καί κατά τής έ- πιβιώσεως, παρά τώ λαώ, Ιστορικής καί θρησκευτικής, παραδόσεως. Συγχρόνως δ¬ μως, έ'νας Λγών εναντίον τής ανθρωπίνης φύσεως, ή όποία δέν ηδύνατο νά υυμ- βιβασθή |μέ τάς κενάς είς περιεχόμενον καί ξένας πρός τόν κόσμον, θεωρίας τοθ μαρξιστικοθ συστήαατος. Συνεπώς, ή έξαφάνιαις τοΰ μπολσεβικισμοϋ, δχι μόνον θά απαλλάξη την άνθρωπότητα ενός έφιάλ- τού, άλλά Οά αποτελέση τόν σταθμόν έκκινήαεως πρός πραγματοποίησιν ενός άληθοΰς εύρωπα'ΐ- κοΰ σοσιαλισμόν. Ε.Κ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Ε1ΔΗΣΕΩΝ Μία,μεγάΑη μάχη 6ορ. τής Αζοφικής θαλάσσης Οί Ρώσσοι ύπέστησαν καί νέαν ήτταν Όλόκληρον τό επιτελείον τής 9ης Σοδιετικής Στρατιάς ήχμαλωτισθη Χανιά, 8 /θΗτωΒθίου 1941 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Συμφώνως μέ την διάταξιν τής 2ας παραγρ. τής άπό 17ης Σεπτεμ- ΰρΐου έ. έ. διαταγής τού κ. Νο μάρχον Χανίων, είδοττοιοθνται οί έργοδόται πάσης φίσεως (έργο λάδοι, βιομήχανοι, Εμποροι, ναυ- τικοΙ, κτηματίαι, έλευθέρων έπαγ ν,ελμάτων κλπ.) δτι άπό τής 8ης τρέχοντος μηνός Όκτωβρίου «ά- ηογορεύεται ή άπ' εύθείας πρό¬ σληψις έργατών «μή μέσω τοΰ Έργατικοϋ Κέντρου Χανίων». Συ νεπώς πάντες οί έργοδόται οφεί¬ λουσι ν' άπευδύνωνται είς τό "Ερ¬ γατικόν Κέντρον Χανίων (όδός Κωνσταντίνου αριθ. 24), ίνα μέσω τούτου προσλαμβάνουν εργάτας οΐασδήποΐε κατηγορίας διά τάς Ανάγκας των. Ανακοινούται, έν ουνεχεία, 8- τι κατά 3ην παράγρ. τής ιδίας διοταγής οί ώς ανω έργοδόται οφείλουσι ν' άναγγέλωσιν είς τό Εργατικόν Κέντρον πάσαν από¬ λυσιν, εϊτε οιανδήποτε απομά¬ κρυνσιν παντός έργάτου των έν- τός 3 ημερών άπθ τής απολύσε¬ ως ή απομακρύνσεως τούτου. "Ε· πίσης ότι ουδείς έργάτης €χει δι καίωμα νά εγκαταλείψη την έργα οίαν είς ή'ν άσχολεΐται άνευ προ¬ ηγουμένης έγκρίσεως τοϋ 'Εργα- τικοθ Κέντρου. Κατά την άκροτελεύτητον διά¬ ταξιν τής Ιδίας Νομαρχιακής δια· ταγής οί παραβάται των ανωτέρω ίθά τιμωρώνται αυστηρώς, τα Ά- οτυνομκά δέ δρνανα διετάχθη¬ σαν νά έπιβλέψουνδιά την πιστήν εφαρμογήν των καί τόν αυστηρόν Ιλεγχον επί παντός έργοδότου κα! έργοζομ'νου. Χονιά τή 6η Όκτωβρίου 1941 Ό Πρόεδρος τοϋ ·Εργατικοϋ Κέν¬ τρου Χανίων Μιχ. ΛΙαρκουλάχης ΕΠΛΝ'ΑΙΙΠΙΙΙίΗ 1ΗΜ0ΠΡΛ1Ι1 Ενοικιάσεως !%1<*να· στηριακών Κτημάτων _Προσφερθείσης μεΐζονος τι- μής τής τοΰ τελευταίον πλειό βότου δια την ενοικίασιν τοϋ ϋετοχίου ΚΟΡΔΓΛ! Δαρμαρο- χωρίου έπαναλαμβανε-αι ή 6η- μοπρσσία τής ενοικιάσεως την 11 Όκτωβρίου 1941 ημέραν Σάββατον κα'ι ώραν 11 π.μ. έν τοίς Γραφείοις τοϋ ΟΔΜΠ Χα¬ νίων μέ πρώτην προσφοράν τοίς μετρητοϊς δραχ. 175030. Ό ΟΔΜΠ ουδεμίαν ε,ϋθύνην φέρει διά την κατάστασιν <·ίς <ίν εϋρίσκεκαι τό μίσθιον κατά τόν χρόνον τής όριστΐκής κατα- κυρώσεως. ΟΙ όροι' καί περισσοτεραι λε¬ πτομέρειαι είς :ά Γραφεϊα τοΰ ΟΔΛ1Π. - Έν Χανίοις τί) ό Όκτωβρίου 17/1. (Τό Συμβουλιον τού ΟΔ ^ ΜΠ Χανίων) ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ Αποφάσει τοϋ κ. 'Υπουρ- γοθ Γεν. Διοικητοϋ Κρήτης συνεκροτήθη Έπιτροπή έκ των Θεοφιλεστάτου Έπι- σκόπου Κυδωνίας καί Άπο- κορώνου ώς Προέδρου καί των κ. κ. Δημάρχου, Εισαγ¬ γελέως Έφετών, Χ. Πωλο- γιώργη, Σπ. Άγκυσουλάκη, Ν. Κεσσέ, Κάς Νομάρχου, Κάς Πογκάρα, Κάς Μαυρο- γένη, Κάς Κυρ. Μητσοτάκη, Κάς Αντωνακάκη, Κάς Ν. Φουντουλάκη, Κάς Σοφίας Πρέβε καί Κάς Καλλιγιάν- νη ώς μελών. Ή Έπιτροπή σκοπόν έ¬ χουσα την συλλογήν έρά- νων πρός ενίσχυσιν των ά- πόρων κατοίκων, των πλη- γέντων έξ αίτίας τοΰ ποΛέ- μου, συνήλδε την Δευτέ¬ ραν είς πρώτην συνεδρία¬ σιν υπό την Προεδρείον τοΰ κ. Ύπουργοϋ Γενικοΰ Διοικητοΰ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Περιήλθεν είς γνώσιν ημών δτι έν τη πόλει χών Χανίων καί τή περκοχη ταύτης κατασκευάζον·:*! καί διατ£Οενται είς την κατανάλωσιν -οτά παρά διαφόρων μή ποτοποιών έφοΠιασμένων ζιά τή- νο. μέμου αδείας έξασκήσε. ως έπαγγέλμ,ατος ποτο- ποιοΰ καί δτινα ποτά κα· ταακευάζονται έκ σούμας ν.ηϊ κυχλοφορώβιν άνω- νύμως, -ράγμα δηερ ρη. τώς άπαγορεΰεται υπό τοϋ Γνόμου. Καλοΰνται ούτοι όπως ένιός τεσσάρων ημερών άποσύ^ωσι τα τοιαΰτα ποτά έ/ τής καταναλώσεως ίίλλως^ θέλει ενεργηθή υπό τής 'Αστυνομ,ίας κα- τάχε τούτων ν.ιΐ -α. τιν.ή αυτών τι- ίτ.ϊ παραβάσει τού περί φορολογίας τοΰ ίύ Έν Χανίοις τή 68|βο(ου 941. Ό Νομάρχης Χανίων ΕΡ. ΠΕΡΣΜΑ-ΛΑΓΚΕΡ ΑΙ επιχε ΡΗΣΕΙΣ Ε Σ Τ )ΥΝ ΑΠΟ ΑΝΑ ΙΣΤΙΚΗ Ν Μ [Τ Ρ Ν Ν ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΜΟΥ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 7 Όκτωβρίου. Τό "Ανώτατον Άρχηγεϊον τοθ ΓτρατοΟ ανακοινοί: Έν συνεχεία των νέων μβγάλων έπιχειρησεων, δι¬ εξήχθη μία μεγάλη μάχη είς τόν τομέα (3ορείως τής Άζοφικής θαλάσσης. Τα Γερμανικά στρατεύματα, ό- μοΰ μετά των συμμαχικών τοιούτων, συνεχίζουν την καταδίωξιν τοϋ Ίττηθέντος έχθροΰ. Σχημαπσμοί μηχα- | νοκινήτων καί τεθυΰρακι- σμε'νων άρμάτων κατώρθοι- , σαν νά είσχωρήσουν βαθέ- ' ως είς τάς γραμμάς τοΰ ύποχωροΰντος έχθροΰ καί νά αίχμαλωτίσουν όλόκλη- | ρον τό επιτελείον τής 9ης ' Σοβιετικής Στρατιάς Ό | άρχιστράτηγος κατώρθωσε ι νά δραπετεύστ] εγκαίρως ' δι* άεροπλάνου. Καί είς τούς αλλους το· μείςτοΰ άναΐολικοΰ μετώ- που συνεχίζονται αί έπιδε- τικαί έπιχειρήσεις κατά τό προδιαγεγραμμένον σχέδι¬ ον. Μία νέα νυκτερινή άπό- πβιρα άποβάσεως Σοβιετι- κών δυνάμεων Ρορείως τής Πετρουπόλεως απεκρούσθη αποτελεσματικώς. Τα πλοΐα άτινα έχρησιμοποίησεν ό έχθρός διά την άπόβασιν «ατε(3υθίσ&ησαν. Τό άπο- πειραί>έν την απόφασιν ά-
  πόσπσσμα έξεμηδενίσθη.
  Ή άεροπορία μας επετέ¬
  θη την περασμένην νύκτα
  εναντίον ϊνός βιομηχανι-
  κοΰ κέντρου κατασκευής
  πολεμικών είδών τοΰ Ρό-
  στωφ ώς καί εναντίον στρα
  τιωτικών έγκαταστάσεων
  τής Μόσχας καί Πετρουπό¬
  λεως.
  Είς τόν άγώνα εναντίον
  τής Αγγλίας τα βομβαρδι-
  στικά μας επετεθησαν την
  νύκτα πρός την 7ην τρέ¬
  χοντος εναντίον πολεμικών
  έγκαταστάσεων τής νοτιο-
  δυτικής "Αγγλίας.
  Είς την Β. Άφρικήν γε0'
  μανικά άεροπλάνα μάχης,
  την τελευταίαν νύκτα, έπε
  τέ&ησαν κατά των λιμένι
  κων έγχαταστάσεων τοΰ
  Τομποούκ-
  Κατά την επίθεσιν έναν
  τίον τής διώρυγος τοϋ Σου
  έζ καίεστράφησαν φορτη
  γά χωρητικότητος 6000 τόν
  νων 'έτε^α δέ δύο μεγάλα
  φορτηγά πλοΐα έπληγησαν.
  | Έχ&^ικαί έπιχειοήσεις οί-
  ! νωθεν τοΰ έδάφους τοΰ
  ' Ράϊχ δέν έλαβον χώοαν-
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7.—Τό ήμι- (
  επίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον Αγγέλλει δτι είς
  μεγάλην κλίμακα πολεμικαι
  έπιχειρήσεις ήρχισαν ήδη είς
  τόΆνοτολ. Μέτωπον, πρός
  τελειωτικήν κατασυντριβήν
  τού Σοβιετικοΰ Θηρίου. Τα
  μέχρι τοθδει άποτελέσματα
  άποδεικνύουν την όρμητικώ-
  τητα των Γερμανοσυμμαχΐ-
  κων δυνάμεων καί την απο¬
  γοήτευσιν, ήτις κυριαρχεΐ ε(ς
  τάς τάξεις των Μπολσεβί
  κων
  Κατεστράφη έξ ολοκλήρου
  τό Ρωσσ. εργοστάσιον Κυρωφ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7.—Τό ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον μΐεταδ,δει δπ τό
  Γερμανκόν πυροβολικόν,
  μεγάλου βεληνεκοΰς, κατέ-
  στρε\>εν έξ όοκλήρου τό
  μέγα εργοστάσιον Κυρώφ
  τού Λένιγκραντ. Είς τό έο-
  γοστάσιον αϋτό ειργάζον¬
  το 15.003 άτομα,κατεσκευά
  ζοντο δέ άρμοτα μάχης, πυ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΦΙΑΑΝΒΡΩΠΙΚΩΝ ΥΔΡΥΜΑΤΩΝ
  ΠΑΡΑ ΓΟΚ _νΠΟΥΡΓΟΥ
  Τό παρελθόν Σάββατον ό
  Ύπουργός Γ. Διοικητής κ.
  Λουλακάκης επεσκέφθη κα!
  έπεσεώρησε μετά των αρ¬
  μοδίων Διευβυντών τα Φι·
  λανθρτοπικά Ίδρύματα τής
  πόλεως καί τάς Δημοσίας
  υπηρεσίας.
  ΑΡΣΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕ-Σ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Διά διαταγής τού "Υπουρ-
  γείου Οικονομικήν διετά¬
  χθη ό παρά τώ Ταμείω Πλη-
  ρωμών Αθηνών όπεσηασμέ-
  νος ταμειακός Γραμματεύς
  Αδαμ. Κοκολάκης νά επι¬
  στρέψη άμέσως είς την Λά¬
  ρα τώ Ταμείω Ηρακλείου
  όργανκήν τού θέσιν.
  "Ομοίως διετάχθη παρά
  τού 'Υπουργείου Έθν. Προ¬
  νοίας ό ύγειονομοφύλαξ
  Βασλειος Διάκουρας άπε-
  σπασμένος παρά τφ 'Υγειο-
  νομ. Κέντρω 'Αττικοδοιωτί-
  ας, όπως αναχωρήση άμέ¬
  σως διά την έν τφ 'Υγειο-
  νομικώ Κέντρω Ρεθύμνης
  θέσιν τού.
  'Επίσης διά διαταγής τοϋ
  'Υπουργ. ΟΙκονομικών διε¬
  τάχθη ό έν άποσπάσει είς
  την Δ)σιν Τελωνειακοϋ Έ-
  λέγχου έν Αθήναις ύπηρε-
  τών γραμματεύς γ'. τάξεως
  Αντώνιος Χαβάκης νά μετα
  6ή καΙ άναλάόη υπηρεσί¬
  αν παρά τώ Τελωνείω ΆγΙ-
  ου Νικολάου Κρήτης.
  Έπίσης διετάχθησαν υπό
  τοΰ 'Υπουργείου Οίκονομι-
  κων νά άναχωρήσωσιν ά¬
  μέσως διά τάς θέσεις των
  οί παρά τή Δ)σει Ανταλλα¬
  ξίμου περ*υυσίας Κρήτης
  ύπάλληλοι των Γραφείων
  της Κ. Θεοδωράκης Ηρα¬
  κλείου, Δ. Πετρούλιας Ση¬
  τείας, Κ. Μαρής Ηρακλεί¬
  ου, Γ. Θαλασσινός Σητείας,
  διακοπείσης τής παρά τω
  Υπουργείω άποσπάσεώς
  των.
  Δι' αποφάσεως τοΰ Ύ-
  πουργ· Έσωτερικών άπε-
  οπάσθη ό παρά τη Νομσρ-
  χία Άττικοβοιωτίας ύπηρε-
  τών Είσηγητής τής Νομαρ-
  χίας Λασηθίου Έλευθ. Στα
  μούλης είς την παρά τοΰ
  Προέδρου Κυβερνήσεως
  ουσταθεϊσαν ιδίαν υπηρε¬
  σίαν συντονισμοΰ καί πα¬
  ρακολουθή σεως ύποθέσε
  ών Κρήτης, πρός εκτέλεσιν
  υπηρεσίας.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΪΑ
  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Συμφώνως πρός την ύπ'
  άριθμ. 1664 έ. έ. διαταγήν
  τής Νομαρχίας Χανίων, δι'
  ής έπεκτείνεται ή άπογρα
  φή των δημοτών μέχρι τοΰ
  60ου έ'τους, προσκαλούμεν
  τούς άρρενας τής περιφε¬
  ρείας τού Δήμου Χανίων,
  μονίμως ή προσωρινώς οί-
  κοΰντας, ήλικίας άπό 51
  έως 60 έτών συμπεριλαμ-
  βανομένου, όπως προσέλ-
  &ωσιν είς τόν Δήμον καί
  παραλάβωσι ύπεύθυνον έν¬
  τυπον δήλωσιν, την οποίαν
  συμπεπληρωμένην ί)ά επι
  στρέψωσΐν μέχρι τής 14ης
  Όκτωβρίου έ. έ.
  Έν Χανίοις τή 8 Όκτω¬
  βρίου 1941
  (Έκ τοΰ Δήμου Χανίων]
  • ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΛΑΗΑΩΝ
  Διά σχετικοθ Δΐατάγμα-
  τος τΐροί'ιχθη κατ' απόλυ¬
  τον εκλογήν είς Έφορον ]
  ΚαπνοΟ β'. τάξεως επί ι
  βαθμώ 'Υ-τουργικοΟ Είση-
  γητοΰ ό άχρι τούδε γ',
  τάξεως κ. Νικ. Γκαγκαου-
  δάκης.
  Προήχθησαν έπίσης
  κατ' απόλυτον εκλογήν
  είς γραμματέα 'Εφοριών
  καπνοΟ α'. τάξεως Ηρα¬
  κλείου ό (Χχρΐ τούδε β'.
  τάξεως κ. Παν. Άγγελο-
  θανάσης καί είς "Εφορον
  καπνοΟ γ'. τάξεως ό άχρι
  τοθδε γραμματεύς α'. τά¬
  ξεως Χρ. Ιωαννίδης.
  —Όμοίως ττροήχθη διά
  Δ)τος είς Τμηματάρχην
  Α'. τάξεως ό (Χχρι τούδε
  Γεωττόνος Τμηματάρχης
  Β'. τάξεως Γεώργιος χρυ-
  σός έν Ρεθύμνω.
  Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΦΡΙΚΗΗ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7.—Το ημι¬
  επίσημον ΓερμανικΛγ πρα¬
  κτορείον ανακοινοί. Ή άε-
  ροπορία μας έβομβάρδισε
  χθές στρατιωτικάς συγκεν-
  τρώσεις καί στρατιωτικούς
  στόχους είς την περιοχήν τοό
  Τομπρού<. Όλα τα παράλια τής Β. Άφρικ*)ς βομβαρδί- ζονται καθημερινώς καταιγι- στικώς υπό τής άεροπορίας, ώστε νά παραλύη κάθε κί¬ νησις άνεφοδιασμοθ τής φρου ρδς τοθ Τομπρούκ. Έτερα μαχητικά άεροπλά¬ να μας έβομβάρδισαν στρα¬ τιωτικάς κατασκηνώσεις πα¬ ρά τό Σίντυ-έλ-Μπαράνι καί την Μάρσα Ματρούκ, ώς καί σκάφη ευρισκόμενα είς την διώρυγα τοθ Σουέζ προ- ξενήσαντα είς αύτά σοβα¬ ράς ζημίας. ΑΙ ΑΩΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ! ΤΟΥ ΜΜ ]ΑΑΕΡ1ίΒ?0ϊ ΣίΑίΡΟΙί ΕΞΑΣΦΑΑΙΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΟΣ πρίν έξαντληθοΰν, τα γραμμάτιά σα^ διά την προσέχη ΚΛΗΡΩΣΙΝ τοΰ Ε8ΝΙΚ0Υ ΑΑΧΕΙΟΥ ΔΙΑΛΟΧίΚΩΜ ΚΛΗΡΟ.ΕΟΝ τα γραμμάτιά διατίθενται άπό τό ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΑΛΙΚΙΩΤΗ Άγορά Κρεοπωλείων ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ διατηροϋντα τάς προπολε- μικάς των τιμάς καί παρέ- χοντα έν μέγιστον δυνατόν κέρδος των 3ΟΟΟ-ΟΟΟ είς τόν ΠΡΩΤΟΝ ΤΥΧΗΡΟΝ, καί ά"λλα σημαντικώτατα ποσά μέ την κσθιερωθεϊσαν αναλογίαν, κατά την οποίαν, οί ήμίσεις των αγοραστήν κερδίζουν, Α'. Κλήρωσις 2 1 Ό)ορίου 194 1 Υπό την Προεδρείον τοΰ κ. Ύπουργοϋ Γ. Δ)ΐοΰ συ¬ νήλθεν είς συνεδρίασιν, την Κυριακήν, ή αποφάσει τοϋ κ. Ύπουργοΰ συγκροτηθέν σα Διοικ. Έπιτροπή τοΰ ίδρυθέντος έν ~η πόλει μας Τμήματος Έλληνικοΰ Έρυ- Θροΰ Σταυροΰ. Ή Διοικ. Έπιτροπιί, καταρτίσασα τό Προεδρείον τη έ¬ θεσε τάς βάσεις των εργα¬ σιών της. Ή προσοχή τής Έπιτροπής έστράφη κυρί- ως είς την λήψιν των ένδε- δειγμένων μέτρων, διά την οικονομικήν ενίσχυσιν καί αποκατάστασιν των άναπή- ρων καί Θομ. Πολέμου. Μέ τα χρηματικά π)σά, άτινα διά τού κ. Ύπουργοϋ Γ. Δ)τού έθεσεν είς την διά¬ θεσιν τής ενταύθα Έπιτρο¬ πής ό Έλληνικό; Έρυθρός Σταύρος, έλπίζεται ότι ή ενίσχυσις των άναπήρων «αί Θυμ. πολέμου θά είναι σημαντικΓ. Έπίσης υπό την Προβ'· δρείαν τοΰ κ. 'Υπουργοϋ έπανέλαβε τάς έργασΐΓ,ς τού τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Παραρτήματος Πατρ. Ίόρύμαΐος. ΟΙ Ι-ΠΑΝΟΙ ΑΕΡ0Π0ΡΒ1 ΕΙΣ ΪΟ ΛΗΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΙΟΠΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6.-Κατά πληροφορίας έκ τοϋ άνα· τολικοΰ μετώπου οί ΊσπανοΙ άεροπόροι μετέσχον είς μεγάλας καί τολμηράς μά¬ χας έπιδείξαντες εξαιρετι¬ κόν θάρρος. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Γερμανικόν Προ¬ ξενείον, διά την νήοον Κρήτην, ευρίσκεται είς Χανιά παρά την οδόν Ά- φεντού>ηεφ, αριθ. ^.πλη¬
  σίον τοΰ Λιμεναρχείου
  Χανίων.
  ΤΩραι άκροάσεων καθ'
  έκά/ΐτην ΙΟ-12 π.μ.
  πλήν Κυρικκών.
  Αριθ. τηλεφ. 3.Ο8.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΑΣ
  'ΑδειοΟχος 25 Κιλοβάτ
  Ήλεκτρ#ολόγος μηχανικάς
  άναλαμβάνει εσωτερικάς έγκα-
  ταστάσεις. Πληροτρορίαι ΠραΤδου
  22,]Χανιά.
  'Επανήρχισε τάς εργασίας τού
  τό γνωστόν διά τόν πλούτον συλ-
  λογής ύφασμάτων καί την τελειό-
  τητα <ατασκεβής ύποκαμΐσων άν- δρικων καί έσώρούχων, είδικάν Κατάστημα Κ. ΔΡΟΥΔΑΚΗ παρά την ό5όν Μάλεμε, ένθα τό Ύποκ)μα των Ραπτομηχανών Σίγγερ. Ι ροβόλα, τρακτέρ καί άλλα πολεμικαι μηχαναί. ' Είς τό εργοστάσιον αυτό κατεσκευάσθΓΐ τό Ρωσσκόν καταδρομικόν «<υρώφ», ό¬ περ, ώς γνωστόν, έχει ύιτο· στή σημαντκάς βά3ας υ¬ πό τής Γερμ. άεροπορίας καί ευρίσκεται ήδη προοη- ραγμένον είς τόν λιμένα τής Κροστάνδης. ΤΡΙΜΗΡΑΤΙΙΙ ΜΕΤΡΛ ΤΟΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΙΣ ΙΝΔΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΝ & ΙΡΑΝ ΜΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ Δ3ΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7—. Τό η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν πρα¬ κτορείον πληρδφορεΐται δτι εί. τάς Ίνδ άς ασκεϊται υπό των "Αγγλων φοβερά τρο· μοκροαία. Οί 'Εθνκισταί φυ- λα^ίζοντσι σωρηδόν, πολλοΐ δέ έτυφεκίσθησαν είς διά- ψορα σημεΐα τής χώρας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7 —Ό έν Συρία Γάλλος στρατηγός Καΐροΰ, βλέηων τάς τρομο- κρατικάς μΕθόδους των "Αγ¬ γλων έν ΣυρΙςι, εξέδωκε δια¬ ταγήν διά τής οποίας άπα- γορεύει την εκτέλεσιν των υπό τώ/ Αγγλικώ/ άρχών κητοχής εκδιδομένων διατα- γών. Ή άνδρική αύτι5! στάσις τοθ Γάλλου στρατηγοϋ άποτε λεϊ έ"να ισχυρόν κόλαφον κα¬ τά των Άγγλω/, οΐτινες Ι διακηρύττουν .δτι μάχονται διά την ελευθερίαν των λα¬ ών, ένώ έν τ^ πραγματικό- τητι καταδυνασΐεύουν τού¬ τους, κατά τόν πλέον σκλη¬ ρόν καί άπάνθρωπον τρόπον. ΒΕΡΟΛ1Ν3Ν,—. Ό φίλαγ- γλος Ίρανός πρωθυπουρ- γός παρητήθη. Ώς λόγοι τής παραιτήσεως τού άναφέρον· ται αί καταπιέσεις καί αί ά- θρόαι είς θάνατον καταδικαι ύτό των "Αγγλων πολλών συμπατριωτών τού, καί δ>ότι
  τό διάβηαά τού πρός τάς έ-
  κεΐ Άγγλικάς Αρχάς, δπως
  παύσουν τα σκληρά αύτά
  μέτρα κατά Ίρανώ^ πολι-
  τών, δέν άπέδωσε τα προ-
  σδοκώμενα άποτελέσματα.
  Νεώτεραι πληροφορίαι
  περί τής άεροναυμαχίας
  είς την ΐνΐεσόγειον
  ΡΩΜΗ, 7.—Εγνώσθησαν
  χθές νεώτεραι διαφωτιστι-
  καί λεπτομέρειαι τής άε-
  ροναυμαχΐας παρά την Κεν¬
  τρικήν Μεσόγειον. Ούτω
  πλήν των σοβαροτάτων
  ζημιών άς υπέστη τό υπέρ-
  δέδνωτ «Νέλσων» υπέστη
  έπίσης σοβαράς ζημίας τό
  άεροπλανοφόρον «Άκροϊ-
  αλ», τό οποίον κατέπλευσεν
  είς Γιβραλτάρ μέ ήλαττω-
  μένην ταχύτητα. Τέλος έ-
  γνώτθη δτι είς την απόπει¬
  ραν διασπάσεως των στ«-
  νών τής Σι.κελίας είχον λά-
  βει μέρος καί τα ύπκρδβ-
  δνωτ «Ρόδνεϋ» καί «Κίγκ
  Γεώρζ»· Αί δύο αύται μο-
  νάδες κατελϋΌΰσαι είς την
  Μεσόγειον συνωδεύονΐο
  καί υπό πολλών θωρηκτών
  καί άντιτορπιλλικών, ήλθον-
  δέ οχΐ διά νά ένισχύσουν
  τόν στόλον τής Μεσογείου,
  άλλά διά νά έκπληρώσουν
  σπουδαιότερον έγχείρημα,
  όπερ καί κατέληξεν είς πα·
  ταγώδη άποτυχίαν.
  Ο
  ΑΝΕΧ
  ΥΠΟΥ
  ΗΣΕ ΧΟΕΣ
  Έ ΓΕΝ.
  Ε Σ ΠΕΡΙ
  ΔΙΟΙΚΗΤΗ
  3ΛΕΙΑΝ
  ΚΡΗΤΗΣ
  Χθές Τρίτην ό κ. Ύ- |
  πουργός Γεν. Διοικητή; |
  συνοδευόμενσς υπό των ]
  Διευθυντών των Ύπηρε-
  σιών ανεχώρησε είς πε¬
  ριοδείαν άνά τούς Νο-
  μούς Ρεθύμνης καί Η¬
  ρακλείου, έν τή έπιθυ-
  μία καί προσπαθεία τού
  ν' αντιληφθή επιτοπίως
  τάς ανάγκας τής Νήσου
  καί νά έπιλύση άμέσως
  καί επί τόπου τα διά-
  φορα ζητήματα, μέ την
  διακρίνουσαν αυτόν έ-
  νεργητικότητα καί την
  αρχήν «"Εργα καί οχι
  λόγια.»
  ΠαρελήψΘη
  ρος Μεσσαράς.
  είς τό Κατάστημα
  όδός Κριάρη άριθα.
  τό Καλεκαπισί).
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
  ΕΧ9ΡΙΚ0Υ ΠΟΛ-ΜΙΚΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7—Τό ση¬
  μερινόν Ίταικόν ανακοι¬
  νωθέν βεβαιοί εχθρικήν άε-
  ροπορικήν επίθεσιν κατά
  ι τής Κατάνης. Είς την Βεγ-
  γάζην κατερρίφθησαν υπό
  τοϋ άντιαεροπορικοΰ πυρός
  2 έχθρικά άεροπλάνα. Είς
  την Μεσόγειον υπό τής '|.
  ταλικής ίιεροπορίας έπλή.
  γη έν εχθρικόν πολεμικόν
  σκάφος καί 1 πετρελαιοφό-
  ρον 1500 τόννων.
  Πωλεΐται
  Ζαχαρίου
  25
  ΜΑΓΕΙΡΟΙ πεπειραμένος, έξ
  Αθηνών, γνωρίζων ΰριστα την
  Γαλλικήν <αΙ έν μέρει την Γερ¬ μανικήν κουζίναν ζητεί εργασίαν. Πληροφορίαι ηορ' ημίν. ΚΑΤΑΒ,ΒΙΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΟΝ .ΚΑΦΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7—Κατά τήνπαρέβδομάδα Γερμ-ανικά ύποβρύχια έβύθισαν είς τόν Ατλαντικόν Βρεττανικά πλοΐα συνολικής χωρητηκό- τητος 107.000 τόννων, τα δέ { άεροπλάνα 42.000 τόννων. ΔΗΛΟΣΕΙΣ Τ2Ϊ ΡΟΚΖΒίΑΤ ΚΑΤΙΝΑ ΕΥΤ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ χοιρουργοσ—οδοντιατροσ: "Επανήρχισε τάς εργασίας της επί της ό5οϋ Τσάντου Βάρ¬ δα άριδ. 21, πάροδος ΔκαστηρΙ^ν—Μπόλαρη. ρη εργασίας 8—12 π. μ. καί 3 — 1$ μ μ. ΤΩ ΤΙΕΡ1ΕΙΗΤ ΊΕΚΙΙ,, ΔΕΝ ΕΠΙ.ΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7. - Τό Βρεττανικόν ύπερδέδνωτ «Νέλσων» έχει υποστή τοι¬ αύτας ζημίας, ώστε νά κα- θίσταται άδύνατος ή έπι- σκευή τού είς τα έν Γιβραλ¬ τάρ ναυπηγεϊα καί διά τού το θά μεταφερθή είς Άγ- Υλίαν τ Αμερικήν πρός έ- ττισκευήν. ΡΩΜΗ, 7.-Ή εφημερίς «Στάμπα» τοΰ Τουρίνου είς άρθρον τη?, κατηγορεΐ τόν Ροΰζβελτ διά τάς ύπ' αύτοθ γενομένας δηλώσεις δτι δή- θεν ή ελευθερία τής θρη· σκείας υφίσταται έν Ρωσ¬ σία καί δτι δλα τα θρησκεύ- ματα εχουν την αυτήν υπο¬ στήριξιν έν Ρωσσία οίαν καί έν Άμερικη. Ή έν λόγω εφημερίς γράφει δτι αί δηλώ· σεις αυται τοθ ΆμερικανοΟ Προέδρου έπροξένησανκατά- πληξιν είς τόν Αμερικανι¬ κόν αόν, δαπς ήννόησε πλέον καλώς ποθ 65ηγεΐ τάς Ήνω ι ΠολιτεΙας ή φι- λοπ5λεαος πολιτική τοθ κ. Ροθζβελτ καί τα πο^γματικά αύτο3 σχέδια, έκψρί,ζει δέ την πεποίθησιν 8π ό 'Αμερι- κανικός λαός δέν θ' αφήση εαυτόν νά γίνη εΌμαιον των όρέξων τοθ· Προ,έδρου τού.