90011

Αριθμός τεύχους

64

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

9/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1 " ' · ι' Ιί
  τοόνο
  ΟΗΑΝΙΑ
  ϋΟΝΝΕΡδΤΑΘ
  9.
  ΟΚΤΟΒΕΡ 1941

  V.
  ΡΕΚΡΙΙΙΑΚΙδ, Οήαηίβ
  ηηά Όηιοΐς : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ3,
  Ο
  ΗΜΕΡΗΣ1ΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟ,ΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΰοι < Νγ 64 — Αριθ. 64 Ρτβίβ 3 ϋΓ&οητηβη — Τιμή 4ρχ. 3 ΟΕΚ ΚΑΜΡΓ ΝΜ Εΐη Βΐίοΐς ηίητ,βΓ άίβ ' δβΐ ΡδίνβΓδτηβηάΙίοηβΓ» 2η άβη ϋίη^βη, άίβ 3βάβη Αηβ,βηοβΓίβ-βη βίηββ νββ-3 ζίνίΙίβίβΓΤβη Ο-βηιβίη-ννβδβηδ βο δβΙθδίνβΓ- βταβηάΐίεη δίηά, άβδβ βτ ηίοηί: ν,βίτβΓ ά&ΓηβοβΓ ηαεηάβη&τ., ζαεηΐτ ά»3 νοΓηαηάβηββίη ηηά Ρηηΐίΐίο- ηίβΓβη άβΓ οβίίβηΐΐίοΐιβη νβΓβθΓ&ηη&δθβΐΓίβοβ τνίβ ■νν&δββΓ·, Ι/ίοητ-, ΚΓ&ίΐ3Τ.Γοηι - ηηά Αϋΐΐηδδΐβίτηιι- Ρβι-ηδρΓβοΙιννβδβη, ΚηβΗΙηαβιΐδβΓ η3ν. Μ&η ' βίηίαεη »ηι νν&δδεΓη&ηη ηηά ηι&η οβΐΐοιηΐητ &χα Ι,ίοητδοηαΙίβΓ ηηά βδ ν?ίΓά Ιήοηί, ίίη- βη άβΓ ν7ίΐβηΐ5οηβίοβ ηηά βΓηαβΙτ. άίβ £β- ■ννηβηΗοηίβ νβΓθίηάηη^. ν7&8 ίδτ άα τνβίτβΓ άαοβί? Ιί&ητβΓ δβΙοβίνβΓβτ&βηάΙίοΗΙΐβίΙβη! )Ο ... ϋΐβ ΒβννοηηβΓ άβΓ δτββάτβ βηί ΚΓβτβ ββ ββίτ Μ&ί άίβδΡβ ΤαηΓββ 3ΐ1βΓάίη83 αηάβΓβ. Κτίβ&,άβΓ &11β8 ίη ΡΓ&εβ βτβΐΐΐ:, ηατ. &ηοη ηίβι δβΙοβΙνβΓβταβηάΙίοηΙίβϊτβη ΡΓθθΙβηιβ ζ&τα&οΐιϊ. οΗβηΙαηβ- ββΐϊ ββ ζηη&βοΗδτ &βίη "νν&δδβΓ ηηά _ίοηί. Αΐβ β3 ά&ηη ά&3 βΐΐοβ ννίβάβΓ βτ&ο, &&ο ββ ά&δ άοοΐι ηίοΐιί βο ββΙτιβτνβΓβί&βηάΙίοΙι ·*νίβ ίτηβηβΓ: πι&η οΗβΓΐβί ΕίηΒοηΓ&βηΙίηηβΓβη, &ηοη ϊιηβΓζβΓβ υηΐβΓ- 1>Γβοηηηο;θη τηηββίβη ά& ηηά άοττ πήΐ ίη Καηί £β·
  ηοηιηιβη ννβΓάβη. ϋίβ ΒβννοηηβΓ ΟΗβηί&ε, Κ.βτ:ηγπι-
  ηοηδ ηηά ΪΓα^Ιίοηβ ιαίΒδβη ίβτζτ. ζή βοη&βτζβη, χπβηη
  "ννειβββΓ-οάβΓ ΙίίοηΙνβΓ8θΓ&ηη& «Ιβ.ϋ ίΐιτβη ϋίβηβτ,
  ΐΐιη. ΑοβΓ βίβ ιπίδββη.ηοοη ηίοητ:, νν-βΐοηβ ΐηηβηβνοΐΐβ
  δθΓ&β, ννβΙοΗβ ΑΓθβίί ηηά ννβΙοηβΓ οίΐ ηίοΗτ: ζ&ί&ίιτ;
  Ιοββ Κ&τηρί ά&ΗίητβΓβτβηη. >:Λ|
  ! ϋββ ΑΙΙβΓβοητπβΓβΐβ νν&Γ ηβτηβΓΐίοΗ ββίηβΓΖβίτ
  άίβ ν7ίβάβΓίη&&η&8βτζηηο;. ϋίβ ΕΙβΙιτΓίζίί&βτ-ηηά
  ■νν&38βΓν·βΓΐίβ οβί&ηάβη βίοη ζηηι βΤΓΟΓββη Τείΐ ίη
  ίίίηβτη ζίβηχϋοΗ ίΓθβτΙοββη Ζηβτ,βηά. ϋίβ Μ&βοηίηβη-
  '^ηΐαϊβη ιπαΓβη άηΓοη άβη Ι&η&βη δτίΐΐβταηά νβΓΓθί-
  ίβϊ οάβΓ ίΐηοΗ άίΓβΐιΙ; άηΓθΗ Κατηρίηβηάΐηη&βη οβ-
  3θ1ΐ£ΐβάί&1. ΕΓδ&ΐζίβίΙβ ίαεί ηίΓ&βηάδ νοΓΗ&ηάβη. ϋίβ
  _βίτηηβδηβί.ζβ τπβΓβη &η ηηζ&βΗΙί&βη δίβΐΐβη ηητβτ-
  θΓθοηβη, ίη ηι&ηοηβη ΟΠβη 1>ί3 ζι* 8ο ο)ο άβΓ Η&βη-
  8βΓ β&ηζ ηηά ίβίΐαΐβίββ ζβΓβτοβΓί, ταηδβηάβ νοη Ι,βι-
  τηη&ββηάβη βίηί&οΗ αο&βΓίβδβη ηηά ηιθηί άηΓοη
  Η&ηρτηαβηηβ ηηά Η&ηρίδοη&Ι τεΓ αοβρβΓΓοαΓ. υηεβ-
  ηί»αεΓ ιοσιγ άίβ Αη£&&οβ, νοΓ άίβ δίοη άίβ άβηΐβοηβ
  ΜΠίΙ.&βΓνβΓ~3ΐ1:ηη8· άβηιίτ; ^ββτβΐΐτ: 8&η. ^ιΌ ^^ ν 0Ι
  ,: υητβΓδΐηβΓζί νοη Εΐηηβϋβη ΐβοηηίβοΗβτ ΤΓηρ-
  'ρβη ηηά ηιίΐ Ηϋίβ βίοΗ Ιαηβτβ&τη ννίβεΙεΓ βιηίιηιΙβηάβΓ
  ΑΓΟβίτβΓ 1ΐ3ΐ)βη άίβ άβηίδοηβη Ρβΐά-ηηά ΚΓβΐδΙίοηι-
  Γη&ηάβηίηΓβη. ίη βίηβΓ Ιβη&βη, &βη8δβΓ3ί ΐηηβΐιβνοΐ
  Ιβη ηηάζββΗβη ΑΓθβίτ άίβββ Αηί&ποβ &β1οβΒΓ.. Ε
  8β ίηβΓ δίΓ333θ, δτ*άΙ:Γ.βί1 ίηβΓ δί3αΐει1 ννηΓάβη
  ΙνίοΗί-ηηά νναεδΟΓΐβίτηη&βη Λ^ιβάβΓ ιη&ΐβ-α &β
  «ηά ίη ΒβΐΓίβα ^εηοηιπιβη. Βϊβ ζηηι 25- 1*™ 1941
  ε5 οβΓβίίδ βοννβίτ, ά&δβ άίβ3βδ δοηννβΓβ, ζη-
  Ϊ0Η8Ϊ ηη1οβ303Γ βΓβοίιίβηβηΘ ϋηΐβΓηβΗηιοη αηί
  &βηζβη Ιη3β1 βΓΪοΙβτβίοη οββηάβτ ν/&Γ·Βΐ5 ΐ5 Τηΐι
  ν,ηΆ* άβΓ ηίβΓίηβΓ ηοβΐί&β Ττ^ίοίί Αβητ-οΐιβη
  Τι·ηρρ3ηοβδ1:&βηάβη βηίηοηιηιβη, 013. άιββ άαΓθΙα α&β
  «η^2ηΓβ ΑηνναοΗδβη άβδ ΒβάβΓίβ ιηίοΐ^β Λ*τ*ο£-
  βοΗΓβίΓοηάβη ΙηαηδρΓηοΗηαΙΐΓηε δβΐτβηβ άβΓ ιη άιβ
  δίπβάτο ζηπιβο-^βηΓβηάβη, κβίΙηβοΜβί &β^3βηβη
  ΒβνοβΙΙ^βΓηη^ ηίοΐιτ ηχβΗΓ Ιαεη^βΓ ^^ ™·
  νοη άίβδβηι Αη&βηοΐίοΐί αη Ισε&ιηηΐ άεΓ ηιοΗτ πηη
  άβΓ τηηβΗβνοΙΙβ Καηιρί ητη άίβ ^χ^Ττ^οΒίοΗζν-
  ίηΙΐΓ, ίη άβηι Ο3 ηιβΙΐΓΠΐαΐΒ &βΓ«(1βζη ΟΓ.&™^155.^_^η.
  Ζβηοΐίοΐίβ &3ο. δο ΐεββη ννίΓ ζ.Β. ιη ^1"β1"ο^Γ1ΐη/β"
  άβη ΤβΙβ&Γ^ΐηΐη άβΓ ϊιβ1Λ^?β»ά.βΒ*α_1Λ«ο·βί Ββ-
  Η: ^ ΕίηδΓβ11ηη& άβΓ Ιεοβηδ ηηά ^^.^^Β^οΐνεΓ-
  ίτίβοβ βΓβητ. ηηηιίίτβΙοαΓ οβνοτ. Αηοΐα ^ΒΓ°α^ί.
  άβΓ ΒβνοβΠίβΓηηίϊ ίβτ ηιοΗΐ «βΗτ |α«Λ
  ϋαΓ, ά* Μιιβ-ΐβη ηίοηί ηιαΐιΐβη -οβ?η?ί^81.οί°Ι.
  „ Αη',ΓαηδροΓΓ νοη ΤτβίθΒτοίίβη «^^* β'
  ίθΓάβΓΐίθΗ!» ~ . ι»ο-«Λι»
  ΒβΓβίίΒ α... βηάβΓβ» Τα? ^»«* ^^"ϊ
  ΝαοΗΓίοηΙ: ϋβηΐΒοηβΓ ϋβηιρίβΓ βιΐ Τ"1^0"6^ £.
  Γβίΐβτ. Είη Τβίΐ ηιηδβ «βΙ,ΓίδΓβηδ δθίοΓΤ- ϋχτ αιβ η
  Ι«1>Η_βη α0Κβζπΐβί&1: ΐπβΓάβη, ά» ιη άβ» ^"^^
  ΚϋηΙΗαηδβΓη ^β1^βη8^η^τίβ1ν^^^3ΐβ ζή ^^^
  άΓοηβη. ν7βηί&β Τβ*β *«««« «·'^» «^ !ηίβϊοΓ-
  άβΓΓ. Ιη βίηβΓ ρβηΐΜθΙΐΓΐί* άβΓ Ρ. Κ αη »
  ΓηαηάβηΙβη Ηβίδβί ββ: «ϋιβ Ρ. Κ. ηατ ββκ «
  ΙΗγογ ΤΜί^βίταηίάβΓ Ιηββΐ ΚΓβία «ί|»«^^
  άί^βίίάβΓ νβΓ8θΓ&ηη& οββ ζινιΐβη δβίί*οΓβ ««
  ΤΓβίΟΒίοίίβη ηίη&βΐώίβ8βη. Ι»Λββ?ίά·" ^!ί*£
  άβΓαηίαη, άβη ΒβίΓΪβθ, άβΓ ηητ χηιί -ΓΟ.ββ*^®^5
  Γίζΐιβίτβη ίη Οαη^ &β3βίζτβη Η1^^*"^ £Ϊ2?ίϊ ^-ίΐ
  τίΐβη ννβΓΐεβ βηίΓβοητ ζή βΓΐιαΙτβη. Εδ 1>βά&Γί ι—-
  ηβΓ ΑηβίϋηΓηηβΓβη άβΓηοβΓ, άδδβ βαοη αιβ ι
  νΤίΓί8οη3ί1: ηιίί ΤΓβίοετοίίβη νβΓδθΓ&Ι ιπβΓάβη
  βοΐαβίί ββ βίοη ηηι άίβ νβΓβθΓ&ηηβ- άβΓ
  (Μϋηΐβη, 3βιΐια83βΓηη&3αη1α&βη, ΡιβοΗβΓβι ηδΐπ.) ίβΓ-
  ηβΓ ηιη άβη Αηο&η, άίβ ΕΓηίβ ηηά άβη
  άεΓ ΕχροΓίβηβτβΓ η&ηάβΐί». .
  ϋβΓ ΑητΓαηδροΓΐ νοη ΤΓβιοβΙοΚβη ιαιτα ___
  άβη ΒβΐηηΗηη^βη άβΓ Ρ. Κ. ίοΓίζβββτζί- -β «αββ
  ά&ηβΓ άβη ϋβηίδοηβη ΒβηδΓάβη ηηά ϋιβηδίδτβΐΐβη
  Ιιοοή βηββΓβοηηβΐ ΐπβΓάβη, ά&δδ δίβ ίΓθίζ άβδ ηη&β
  ΙιβηΓβη ΒβάαΓίβ άβΓ λ7βηΓηΐ3οη1:, άοοΗ ίη βο &γο33-
  ν7βί3β ίηΓ άίβ νβΓδθΓ&κηβ" άοΓ ζινιΐβη Ειη-
  τηίί ΤΓβίθδΓθίίβϋ οεβοΓ&ΐ βίηά.
  νοη ^εη^η8Τ'αθ."
  Βαρύ Γερμανικόν πυροβολικόν είς τα πρόθυρα τής Πετρουπόλεως βάλλει
  σφοδρόν πθρ εναντίον αυτής.
  λ*---
  ΙΜ ΒΑϋΜΕ νθϊ νΪΑδΝΑ ΜΕΗΚΕΚΕ
  $0ννΐΕΤΑΚΜΕΕΝ ΕΙΝ0Ε30Ηί025ΕΝ;
  8ΙΕ ΟΕΗΕΝ ΙΗΡΕΡ υΝΕΡΒΙΤΤΕΡίΙΟΗΕΝ
  ΕΝΤΘΕΘ.ΕΝ.. . .,ΛΤΗίΙ
  Αηβ άβηι ΡηβηΓβΓηβηρτ-
  8. 0]χ.ίο3&τ 1941-
  ΟοβΓΐίθΐηηι&ηάο άβΓ
  &ΐ1οί Ιΐεΐΐ&ηηΐ::
  άίβ
  ηηά
  ίίοηβη ίη άβΓ
  ΐΒβίτβΓΓΐίη ίη νοΐΐβηι
  Ρΐηβδ δίηά, Η&οβη άίβ ίίχα
  2. ΟΙΐτοοβΓ βίη§Γβ1εί1βτοη
  ΟρβΓ^τίοηβη ίη άβΓ Μΐΐΐβ
  άβΓ ΟβΙίΓθητ; βίηβη β·β-
  Εγ{ο1& ββ
  :. ννίβ οβΓβϋδ
  δοηάεΓηιβΙάηηβ-
  δΓββτβοεη, δίηά ίΐη Κβηηιβ
  γ.οη νν]38η,3. χηβΙΐΓβΓβ
  βίη&β-
  3Ϊβ ^βΗβη
  ηηβΓθίτεβΓΐίεΗβη
  -■.Αηΐ|> Ι ~
  ν7β5Τ.1ίοη νοη Ι^βηίη-
  βοΙιβίίθΓΐβ ίη άβΓ
  ι Ν&οητ ζΜηι 7· Ιο· &^η βΓ'
  ηβητβΓ ίείηάΙίοηβΓ !>αη-
  (1ιιη8:3νβΓ5ηοη, οβνοτ βΓ
  άΐβ Κίΐδΐβ βΓΓβίοηΐ ηειί.1β.
  Ιη ΙεηΗηβη Ι/ηίτ.&η£Γί£-
  I
  ίβη χηηΓάβη δοτχΐ]βτ:ίδθ1ιβ
  ί ΤΓ&ηβροΓΐιηε^β ηηά Εί-
  δβηΒαΙχηβη ηίηΐβΓ άβΓ
  Ργοπϊ
  ΖβΗΙ-
  Γβίοηβ
  ι ταηι'άβη ""ζβΓέττΐΓτ
  οβδθΗ&άίκί. Ιη άβΓ Ιβτζ-
  ! ίβη Ν&οηί ^Γίίί άίβ ^ηί^-
  τπ&ίίε ϋΓίβ^δτπίεηΙί^β
  Αηΐα^βη ίη- Μοδΐχαη ηηά
  Ββί Ινηίτ&η&ίίΓβη' &ηί
  άίβ Ε,εεάε νοη δηβζ
  άβ ίη άβΓ
  βίη ^ΓδδδεΓθδ Ηαη-
  άηΓοη Βοπιοβπ-
  ΓΓβίίβΓ ΟβδθΗ&άί&Ι.5^"^!
  Εϊηίΐηββτβ άββ Ρβίηάββ
  ίοΐ^ίβη ηίοΗτ.
  ο τ
  δΤΙΜΜΕΝ 1Μ ΖΕΙΤ
  ϋ |)23ρ3
  ϊδΐ: άίε Ροΐίΐίες ά6Γ5ε11>εη
  ί Κοο5ενο1ί5, άίε
  ίηιτηεΓ ιιιίεάεΓ ζαιη
  ννΐΐάβ
  υοοει-αΐΐ ννο αϊε ^
  νοη ιιπί>βΐ'βη ταρίεΓεη Τη,φ-
  ρειι ΐ1
  ιιηά ΟθΓ{εί'ίΐί^
  αε/ι \/ε£. Γ-ίειππ^ύ, ^
  }εί'/Λ ηαοίι άοπι Είηΐοπιοΐι
  αεαΙδαΙιεΓ Τπιρροη ίη χοϊηε
  Ρ<.·ί>1:υπσί>ννει·Ιίεηαο1ι άοηι βΐεϊ-
  οΐ εη Κεζερΐ Ιοεΐιαη'ΐεΐ: ν>ει·-
  άειι 5>ο11, ίδ(; εϊηε ΌΓεϊιηϊΙΗο
  ,Ε3 ίδΐ ΚΙεγ",
  ,,Βει-ΙίηεΓ ^υκ31-
  ,^385 (Ιετ Ββ-
  ηοοΗ ϊΐη. Κι·ϊο<»ε αιιίηεΐιηιεη. Κοοδβνεΐΐ 5.ρΓΐΠίί(: ιηιΐ δβίπεη Εί ρτχδδεπηεϋΐιθάεη είη. Όοΐ- άτ ί>ιΙοι ε5 ηιΐΓ ^ο^επ ΑΗττε-
  ΪΙΙΠ8 νοη 8ΐίιτ/-ραη1<τ:ειι. Κοο- δενεΐ£ κεϋζτ Ιπη^ιι, δείη Ρΐαη απού (Ιαΐιΐη, (Ιΐε ΕχροιΙ ίη ιΐεη ϊορπ· &ιιίζτΓκατιΓεη, ,,ηηι δίε νοηι Η&ηάεΐ τηίΐ ιΐεηι 1:οηΙίηεηΙ;ι1εη ΕιΐΓορ» ζα εητ- ιιιοΐιηεη'. 8ο ΙχΐΓίίβΙ: ετ Εη- ^Ιαηά ιπη είηεη Τεϊΐ ά&τ Οεΐοΐιηίτϋεΐ άε$ ΡηοΙιτ- υηά §·εΙθΓαο1ι1: Ιι&Ι, άα58 δΐε δίοΐι αΐδ ίίοττ^ειιΐοΠΐε Ηαίεπη νοη Ρνεοΐιΐ; υηά Οτάπαηβ· ίη άετ νε1Ι: ειηρίίηάεί ΙΙιγ αΐίΐά- τιΐΐ-'δΐΐααίίεδ ΡΪΓαΙεηίαιη ίοε- (Ιεατεί άίε υιηΙεεΙΐΓΐιη^ α,ΙΙεΓ 'ΤΠ ΝΑΟΗΚΙΟΗΤΕΝ Βετΐίη η Όίί νεΓΐθΓ ίοεί ΐ6 Είηίΐιιε^εη άεδ ΜοηαΙδ δερτεΐηοεΓ ίη άαδ Κείαΐΐϋίίεοίεΐ: ηη Ρΐηβ'ζοα'ίε, άαΐαητεΓ ιηεΙιτεΓε ηιοϋοπ- Ηηδ ΰΐ ίΐιιί ι&ε. 8τβ1ϊιι 8ΐα &πιετί1ία, ιΐαδ άεηι αηηιό^ΠοΙιε ιιιίοΐιΐίίτε δοανετ&- ^εΐτεη ϊΐιιη 3 Μιΐΐιοηεη λΐεηδθΐιεη, ιΙαταηίεΓ ΗαηίΐεΓΐ- Ιαυ^εηοΐε νοη Αγ1>6ιΙ:6γγ, νεηπ
  65 δεϊηεΓ Ιοοΐϊοΐιεννίδΐί^οΐ.εη
  άΐεηί;, δί
  §: ζα
  Υϊε δτεΐκ, 3Ο ννΪΓά ααοΐι ΐη
  άϊεδεη Ρ&11 άεΓ ΚΓεηιΙ νεΓ
  ί,αοΐιεπ, άϊεδε» ΤοοΙεδηιΐΡϊΙ
  ίιίΐΰΓ ΕεηίηκΓαά ηιΐί: είηεηι
  ΙιεαοΙιΙθΓΪδθΙιοη Κΐα^ε^ε'ϊαη^
  ζή -ίιΙοεΓΐοηεη Όα^ νοΓΐ νοη
  ιΙογ ,,ΙθΓεηηεητΙεη Κιιίηε
  Ιιαΐιεη άΐε 8ονν]ο(:5 5ε1ο5(:
  ρτα^ι. Εϊ. Ιίθΐηηιΐ: ίιΙοεΓ
  ιιηά ηΐίΐη νίτά δίε ζα 25
  Ζεϊτ άαπιη ΟΓΪηηειη!"
  Κοοββνβΐί οβΓΓϋ^ί βΐΐβ
  Λεπα ΥθΓνν&ηά άει·
  άίε
  Εηκί
  Κοοί>εν<:1(; πάη (Ιίβ Μϊττεΐ, αιτι ΐΐ:ΐ1ν ΐη 8ίίά- αη Ηΐετ- ζα δθΙΐΓεΐοΐ αϊε ,,ϋ^ηΐδοΐιε : ,,Όϊε ^ηο!εΓ 5. νοπ Ϊ1π·εη ΑΙοδειτζηιαΓΐίτεη ίη Ειι- Γορα αορβδοΐιπίΐΐεη. Απιεπ1ζ& 1<&ηη ά'ιε δαάαπιεπΐί&ηίδςΐιε Αυ,δίυΙΐΓ ιαεάεν ίηι ΡΓΐεάεη δοΐΐ. Εγ ϋεΐηιε^τ άεη Κοη- βτείίδ υηά ά&5 "νΌΙΙί γΤργ ΙΙ8Α, ϊηάεηι ετ άίε Μϊΐίεΐ άεδΡ&εΙαΙ- υπά Ινεί1ι§·ε5ΐΊ;ζεδ αηάετεη ζαίαεΙΐΓΐ". ΡΪΓατβητηηι δοΐΐ &εΓ&άεζα ννεΓάεη, ίη Νοταΐεΐιτ ^εβ-εη 1ε Βε1ίε£εΓαη8· Βγϊ- ιηίτ βηιει-ίεςαηίδοηεη νοΓζα^εΙιεη. ,,Ό.ηη εηάΐίοΐι άίε 8θ1ΐΓεί5ΐ: Ριεηιάεηί)1α(:1", οΐίε ΚΓΪε&δοΗηαε ΐη ίΐιτε 8ο1ιίΪ55ε 1<αηη. Είη ίΐιηεπ- ΙίαηίδθΙιεΓ Δάηιίιαΐ Ηαδ&εΓ Πίεη&ϊ, Υ&ΓΡδ δτΪΓΐίη^, άετ Ρι-ϊδίάεητεηρΐ&ηε δϊϊιη- ρίεΓ νναΓάεη άαιοΐι εη- νοη Ιη είηεΓ ΝοΙε ;ιη άίβ Κε^ίει-αη^ ννίτά δείίε Ιίοΐι άαΓβαί ί Ρίηηΐαηά είηεη άίε 3ο- Ααί άεΐ' βπΐίδθΐιεη Ιηδεΐ νατάεη §ΤΓθδ5ε Ιηνηδΐοπδ— ΜαηδνεΓ άαΓθΙι&είαΙΐΓΐ:, άίε δίοΐι αυί είηεη βτοδκεη Τείΐ άεΓ Ιηδβΐ εΓ&ΐΓ6·ο1ίτεη. τεΐ" ίη Εοηάοη, Μαίδκν, ναι·- άε ίη ά&η νοΓηεΙιπι&ιεη Ιίοη- δεΓνατίνεη Κΐαίο ιηεη. Ζα· 1ι&1, βΓΐε.15.Γί: άεηη ααοΐι ίη εί- ηετ οίίεηΐΐίοΐιεη Αιΐ5ΐα55αη§·: ,8οιιΐ<ίίΙ άίε Ρΐοττε ίη Ρτα^ε Κοηιπιτ, ί)εάεαιετ άετ Βοίεΐιΐ άεη Κι-ίθβ·. ΙΤΐη άίε ΒείεΜε άεδ ΡΓ&^ίάοητεη 3υ5ζαία1ΐΓεη, ίδΐ, δοιαείΐ; άίε Ρΐοττε ίη Ργ&- £ε Ιίοπιιητ, κεΐηε Κ ϋατοη είηε ρ ιτΐίτά είη ααί ΛΓ^αηϊ^Ιηη άεη αοΐίεΐιεη 8ο1ιείηαΓ§:ιι- πιεητεη ΐί Όίε ΙιειΙ &ε§:εη άΐε νοη οι-ίΐίδοηεη αηά δοιυ]εϋί- δθΐιεη Οτ§;απεη ϊη άίε ίηηετε νεπυαΐΐηιΐίί 1ταα5 ετηο&εη. ΚβάαΙετίοηβοηΓθ «πγ! ϋπιο δϋΚΜΕΙΛδδΤΚ. 22. ΡΕΗΙΕΒ,, ϋίε δίηά ζαν Ζείΐ ίηιεπΜν άαιηίΐ: οεδθ1ια£ίϊ§Ί:, Εΐ'ΙίΙαΓηη,^οη £ϊιγ άίε ηεαεη δοα^εΐιδοΐιεη Ρνίΐ- οΙίδθΗΙα^ε ζα £ίηάεη αηά δα- οΐιεη δίε ίη Ι&ΐίΐίδαΐιεη Ρεΐι- 1ει·η άεΓ δοιχΐ]ειδ, υογ αΐΐειη άεδ νεΓαηίτιιθΓίΙίοΙιεη δοιιυ'εΐ- 1)ε£ε1)]δ1ι&οεΓδ αη άεΓ δαά£- Γοηϋ, Βαά^εηηγ. ά&§:εβ·εΓ ίη άεΓ η&εΐΐδΐΐίε^εηάεη οΐιε, άβΓ άεαΐ'ίςΐιεη ΙΙεοεΓΐε &εη1ιείΙ;. ϋαδ Ιιαί δείηε δεΐιι θΓαηάε. Μ«η 1οεάατ£ ΡεΙιΙεΓ αΐδ άετ υι-δάεΐιε ίίΪΓ άίε ηίοΐιτ. 1αη§·εΓ ζα νεΓ- Ιιείηιΐίοηεηάεη άεαΐκεΐιεη Ργ- £οΐ8·ε, άεηη είηε ΑηεΓκεη- ηαη& άεΓ αεοετΐε&εηεη άεατ- •δςηεη Ραεΐιταη^ ιιηά άετ δίεΐι ΐηι ΟδΙεη &ε§;εη άεη ΙοίδΙιεΓ Οε^ηεΓ άίεδεβ Κτί- εΓννείδεηάεη δο1ιΐ38ΊίΓ3£ΐ;. άετ άεατδοηεη Τταρρε νν&Γθ σ;1είο1ι5εάεατεηά ιηίΐ άεηι Είη- ^εδΐϊηάηίδ, ά35 Εη§;1αηά άίε- δεη ΚΓΐε§τ &ιιο1ι άαηη ηίοΐιί 8·εννίηηεη κδηηίε, νεηη ίηΐη 3α5εΓ ίη Οδεεη ηοοΐι είηε &η- άετε ^3ηά£^οη': Γΐεαίε ίΓ£εηάν73ηη ζιιγ δΐεηεη ννοβΓάε. Ώίε »Τίηιεδ» ί&σΐ άΐεδ ά&Γΐϊη ΓΐιΐδαηιπιεΓ, άαβ <άη άετ αΐΐεη νε1η Ιίείη αηάετε άεΓ δοην]ε(:αηΐοη ίη Ινοηάοη — Αη» άβΓ δηοΗβ η&οίι άβη δοΐιηΐάί^βη ι ΙιαΓί, οο είηε άεΓ&Γΐΐ^ο ίη | αΙΙεΓ Η35ΐ | αεοεΓΐιαιιρΙ: είηε ^"οχ,ΐίεηι 1 ίΓΓθ55ε5 ΗίηάεΓηίδ άαΓ^ίεΙΙεη ! Τίδηητε, απι είταΐεάεΓ άίε Οε- I ΙαδοΤιεη νοΐη Αη^τίίί αΐοζα- 1 Ιιαΐίεη, οάεΓ αοεΓ ίΐιβν Ί940 ιπεΐιι-εη ζα 1:οιιπηεη. ΕΓίηηεπιη?αξ αη άαδ εηΐίεΐιε δεΗίοες.<;α1 άετ^ άΐϊηίε νοηι δοππηει· άα5εί , άίεδεπ δθΐιεη υείοεΓΐε,ίπη^εΐι οιαοι άίε Εοηάοηετ Λο-ίίατίοη ιαεί- τεΓ οει ιΙΐΓεη 1<ίηά1ίο1ιεη Εγ- £ίηάηη«-εη αηά νετδαοΐιτ ηοςΐι αηι Μοηΐίΐατηαοΐιπιίϋΐα^ αεοετ Κ,&άίο Εοηάοη, άεΓ ννεΐΐ ΖΗ εΓζαΙιΙεη, άίε νεηε , νοη Κίεΐα ΙιαΙΙε δίοΗ ' Ιίοΐι νδΐΐΐδτ ίΓείιαΐΙΗο; _ , 8Τεζο§τεη, αηι άίε δβΰϊοΐι "νοη Κιεαΐ ειηβτεδθΓΐΙθδδεηεη δο κι]είίΓαρρεη «ζα νεΓδΐαΐ^εη» ΤΓαρρεη, άίε δίαΐι οε1<απ- | ηΙΙιοΗ, Καάίο ^οηάοη ζαίοΐ- ι ί?ε, αΐοδίοΐιϋΐίοΐι βίηβοΙιΗβίίβη Ι Ιιεβεη, απι ΙιίητεΓ άεΓ -1--- δοΐιεη Ργοππ ζα ΙείδΙεη. δο ηιεΐιτ &α£ϋί;ε1ιεη 1&αηη αηά Ιεείηε αηάετε Απηεε πιϊί: Αηδδίοητ:, &ε^εηαε5εΓ άεηι άεαΐδοΗεη Ηεετε δταηάζηηαΐ- τεη, Κδηηίε άίε Κ.οτε Ατηιπιεε εΓδείζεη,, £&11δ άίεδε ■νναεχάε. Όε Τίδηηιε νίεΐΐείοηι ίιαβΙαΓΕ ννετάεη, ααοΐιννεηη άιε δο\ν;)βίαηίοη £α11ΐ, αίοετ άετ ■ντ68' νίΐεΓό'1αη£ αηά αηά άετ ΡΓΐε'άε νναειάε είηέ Γοεϊπιεοΐίοΐι λΥεΙι ΙίθΓηηιεη, ,><■, ^,^, Όίεεε Ροπηιιΐίείηηκ1 νοη- νίεΐΐείίίΐιΐ: ααοΐα οΐιηε άίε δονν- · ]εϋαηίοη επείοΙιίοαΓεη Ιοι-ίΐϊ- δίβ&εη (χΐίη&ΐ; ιιίοΐιΐ: ίη ιπατάε άίε νοη ΗεαΙβ ια]ΐραπζιτν ιαοοΐιε ιη Εηο-ΐαηά ϋε^οηηεη- υάεΓ ϋβΙί&ηηΐΠοΗ άίε ίϊεη ΡαηζβΓ,' άίε ιηηεΓΐιαΙΰ νοη δίεβεπ Τα >·επ
  ίΐ
  άειη Μαηάε άοτ
  άίε δο οίΐ ηαεΐι
  ετΙΐΙαΓ): Ιιβίοεη : .,Ύνεηη ίΐιτ
  αηδ ηαΓ άίε
  άβηη ννετάοη τηΐί; εηεΐι δ
  ζεί^εη, ηιίε ιηαη άίε Όευι-
  ρΓδάαζίεη αα£
  δεηά Κίΐεΐηετο;
  ιη άίε ^οαΐ] "Ιαηίοπ κε^οΐιίο^ί
  ταεΓάεη «οΐΐεπ, ίπ άοτ ΗοΕ-
  £ηαη°·, Λοη ββί ΪΙΐΓεπι Είη
  ΪΓε££οη ηοο)ί είηε ΡΓοηϋ νοΐ>
  ζα£ίηάεη. 8 >ια|;(:1νοΐ.5ο1ια£ΐ:εΓ
  ρεΓ^οηϋοΙι Ι,ιαίΙε άεη
  άίεδετ ΡληζεΓ νοηα Τν{>
  ναΙεηΕίπ ραπιρο8·-ν||5ίΐίΐ(-1 άεπ
  ■Ναηΐίΐη δ[:χ1ίη αηά' Τσβηαΐζτε
  άίε Οείβ?βη1κ·ϊΐ:, ζαιη ζικεί-
  τεη Μιΐβ ϊηπεΓΐι,ιΙΙι νοη 48
  δταηάεη οίίεητΐίοΐι ααί άεΓ
  θΓίεΐ«ο1ιεη Ιί ΙΙ
  εηάειη άεΓ ίη Εοηάοη βο
  ππΐ δείηεη,,
  αηι£α55εηάεη Κιιε5ΐαπ§:εη αηά
  δεϊηεη αηεηάΐίοΐιεη Μοπδεΐι-
  εηηιαδδεη ηοοΐι Ιίείηεη είηζί-
  &εη Οί£εη$ίνεΓ£οΐ£ §:ε^εη άίε
  άεαΐδεΐιεη Τπιρρεη αηίζαννε-
  ί^εκ Ιιατ, Γατδοΐιΐ άειη Εη&ΐαη-
  άετη δίοΙιϋίεΗ άαδ Ηει-ζ ίη
  άίε Ηθδεη. ΙΙηι νοΓ άεΓ εί^ε-
  ηεη 0<ί££εη11ίοη1νείτ; ννίε νοι- άεη ΝθΓάαιηεΓΪΙίαηεΓη άίε Ααδδίοΐιΐδΐοδί^ΐίείΐ: άεδ Ιοπιί- δθΐιεη ννίάεΓδΙειηάβϊ ζα νεΓ- οει·§:εη, δαοΐιΐ ιηαη ηαοΐι άεη δοα^'εΐίδοΐιεη Ρεΐιΐετη ίη ά?Γ Ηο££ιιαη8', ιηίτ άειη Ναο1ππεί£ ηοοΐιηι&ΐδ άίε νοΐΐε Ενΐίεη- νοη άεΓηιί11ΐαι·ί;5θ1οεη ΌβατδοΙιΙ&ηάδ ι --------,.« λ ι* ν ι ιν ι ιΐ ι ςπ. Ι ιιιίε άαη^ίτηά άίβ δοιι^'εΐαπί- Ι οη ΡαηζεΓ αα* αΤΙετ ννείΐ 1οβ· ηοτικ'-ε, ηαταοΓΗο:! ηίοΐιτ άίε ννεΙΐΓ&νοΙιαίοη ζα ιοεη. ί>οηάεπι α·η ' άΐε-
  βεάΐΌηί-εη δοιιι]ε(:5 1υογ άεη
  ΙςαΙίαιΊθδεη ΗθΓάεη αα§ άεηι
  Γ3 '
  V V
  Ι ί
  Ν ΟΤΙ Ζ
  ΌβΓ ϋ^ητ,δοηβ. Κοηδηΐ
  βηί ΚΓβΙα, νοη Ζζ'ι Ιβίδ-
  8βη, Ηατ δίοη ΙϊΐΐΞΓζΙίοη
  η&οΐι ΐΓαΙίϋοη ϋε^βϋοα
  ηηΊ άθΓΐ: βίηβ Κ.βΐ1ιβ οίίί-
  ζίβΙΙβΓ Ββδηοΐιβ &ύ>·β-
  βταϋκτ. Αηι η. ά. Μ. ίδΐ;
  άβΓ Κοηδΐιΐ η&οη δβίη^πι
  Αηιίδδίΐζ Οηβηία ζηηιβο'χ-
  β'βΙίβηΓτ
  §8 ] ηατ
  Κοηδίεΐΐατίοη £πετ είηί^ε ΖείΙ:
  νειΊιίηάεΓη ζα ^δηηεη. Ζα
  άεη ΡεΙιΙεΓη, άίε ηιαη οε^ίη-
  ηί, Βιιάίεηηγ νοΓζα1ΐ3ΐτεη,
  ^εηδι-ί εδ, άίΐδδ &γ άεη Ώεαί-
  δεΐιεη ηίείιτ ηιεΐιτ Ε&ηά §;εορ-
  £εΓτ αηά δείηε
  Ιεταείϋβ δοηηεΐΐετ
  ζο§·εη Ιι&τ, ιιιη ίτ>ίεηάτιιο, νϊ-
  εΠείδθΗί &ηι Όοη, νίε11είε1ι£
  αη άετ αητεΓεη νντοΐ8;&1 είηε
  ιιιίτΊίΗθη 1ι&1ΐ5αΓ6
  τεηά άίε δοτιΐί(ετίδε1ιε
  Ιιπτ άαδ νοΓάτίη^εη ά«Γ Όε-
  ατίθΗεη δοΐ&η^ε ιιιίε ηι&ε^-
  Πεη ζα νεΓζαε&εηι Η&τϋε.
  ϋοοΗ δεΐβδΐ ίη άίεδεΓ
  άίε ηαοΙιΐΓαεβΊίεΙι ίη
  ηΐδ ,,Γ)65ί>εΓ'· νοΓ^εδεΐζϊ ιπΪΓά
  151 ηιαη δίοΐι ίη Εοηάοη 1?ε-
  ΐηεδΐιΐε§·8 είηίβ', δοηάβτη τηαη-
  οηε ηιίΙίίαεΓΪδοΙιεη Βεοοαοΐι-
  ίεΓ Ιοεζείοΐιηεη εδ &1δ ζιιΐεϊίεΐ-
  * « ά
  ΗΑΡΕΝ- ΤΕΚΑΚδδΕ
  ΗΑυα0Μ8ΤΗΑ85ε Νο β
  ΡϋΚ ΙΕϋΕ ΤΑΟΕΖΕΙΤ
  ■ΡΚϋΗδΤϋΟΚ
  ΜΙΤΤΑΟΕ88ΕΝ
  αηά ΑΒΕΝΌΕ88ΕΝ
  Κα££εε οάοι- Τεε ηιίί:
  Καοΐιεη ϋαζα
  Ιηι &&π/Λη 5^ ΐ3ΐ'ο1ιιηεη.
  ηηά Αϋβηάβδδβη
  ϋεαΐδθΐιε δαρρε
  Ρΐείι,οΐι οάεΓ Ρίδθΐιβ
  ΚαΠοίίεΙη
  4-.^ -·Μ' δαΐαι ._:._";
  ^ε^ηοηαάε οάεΓ ν
  αηά
  Ρ γ η ε η τ ε
  Ιτη Ο&ηζεη ιιο
  ϋεαίδθΐιε Καεΐιε αηά Οευ.1-
  δθΗε Μαδίκ.
  Οίίεη 1)15 23 οο ΙΙΗΚ..

  ΣΕ,.ΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗ_Σ£ΟΝ
  Ο ΑΓΩΝ
  III
  ΤΟΠ ΕΦΟΔΙΙΣΜ ΤΗ! ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ
  «ΑΥΤΟΝΟΗΤΩΝ» ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
  Μεταξύ των πράμμα των, πού είναι αύτονόητα είς
  ά^ε ά-ο,-θ' πειολιπσμένης χώρας, είναι ή ϋπαρζις κα|
  ^IΓ^^^/α τί)/ δημοσίαν ϋπηοεσιών, όπως έκείναι πού
  έξασφαλιζουν την παροχήν τοθ νεροϋ, τού φωτισμοΰ, τής
  ήλεκτρικής δυνάμεως, την καδαριότητα, τάς τηλεΦωνι-
  κάς συνκοινωνίας, την λειτουργίαν των ψυ^είων κλπ. 'Α-
  νοίγει κανεϊς την βρϋσην καί έχει νερό. Στρέφει τόν δι-
  ακόπτην καί γίνεται φώς. Κτυπάει είς ίνα αυτόματον τη¬
  λέφωνον κα< άμέσως έχει την απαιτουμένη έπκοινω- νίαν. Είναι πολύ σπουδαίον αύτό; Αύτονόητα πράγματα... Ό πληδυσμός τής Κρήτης εγνώριζεν άπό τοϋ Μαΐου έ. έ" μίαν διαφορετική/ κατάστασιν. Ό πόλεμος, ό οποίος άναστατώνει τα Γιάντα, είχεν ώ; συνέπειαν τα πλέον αύ¬ τονόητα πράγματα νά γίνουν προδλήματα.Προηγουμένως, έ.ι έ65ο^5ας, δέν υπήρχεν οΰτε νερό, οΰτε φως. "Οταν δέ υπήρχαν αϋτά τα δύο, δέν ήσαν πλέον αύτονόητα δπως νρ.ν. Έπρεπε νά ύπολογιζΓ) ό κόσμος πάντοτε είς τολλαπλασίους περιοριομούς και συντόμους διακοπάς. ΟΊ κάτοικοι των Χανίων, Ρεδύμνης, "Ηρακλείου ξεύρουν τώρα νάέκιιμήοουν τόν ά ευ διακοπης καί άνευ έμποδίων έ- φοδιασμόν εί; νερό καί ηλεκτροφωτισμόν. Δέν ξεύρουν δμως τούς κόπουο, τάς φροντίδας καί τούς αγώνας πού ίχοειάσθησ^ν διά νά επιτευχθή ό οποίος αύτάς. Τό πιό δύσκολον κατ' αρχάς ήτο, φυσικά, τό νά τε- βούν είς λειτουργίαν αί έν λόγω ύπερεσίαι. Αί εγκατά¬ στασις τού ηλεκτροφωτισμόν) κα! τού νεροϋ ευρίσκον¬ το κατά μέγ-α μέρος, είς άπελπιατικήν, είς έλεεινήν μάλλον <ατάστασ.ν. Αί έγκαταστάσεις έπίσης των μηχα- νών, είχον υποστή, λόγω τής άΜνηοίας, φίοράν ή είχον υποστή βλάβας λόγω των πολευικών έπιχειρήσεων. 'Αν- ταλλακτικά δέν υπήρχον. Τό δίκτυον τοϋ ύδραγωγείου, ώς καί τα κσλώδια τοϋ ήλεκτροφωτισμοϋ είχον κατα- στρσφή ε.'ς πλείστα όσπ σημεία. Εις μερικοϋς τόπους τα 80 ο)ο έκ των οίκιών, είνον έπ;σης <·αταστραφή έξ ολο¬ κλήρου ή ίν μέρει. ΧιΜάδες συρμάτων ώς καί οί σωλήνες διοχετεύσεως τού ύδατος είχον καταστραφή, ώστε αί οικί¬ αι απεμονώθηοαν άπό τάς πηγάς καί άπό τούς κεντρικούς «5ια<όπτας. Ώς έκ τούτου ή έργασία, την όποιαν εΐχε ν' αντιμετωπίση ή Γερμανική έπιμελητεια ήτο ενα πολύ μέγα λο πρόβλημα. Μέ την υποστήριξιν όμάδων τεχνικών σ>ραπωτών
  καί μέ την βοήθειαν των προοδευτικάς εύρεσέντων εν¬
  τοπίων έργατών, αι Φέλδτ καί Κραϊσκομμανδατοϋρεν
  έλυσαν εύνοϊ<ώς αύτό τό ττρό3λημα, χάρις είς μίαν μα¬ κράν καί άπενρως κοτιώ5η εργασίαν. Δρόμος πρός δρό¬ μον, συνοικία πρός συνοικία έπεσκευάσθησαν έτέθησανδέ έν λειτουογεία οί αγωγοί τοϋ ύδατος καί τοϋ ηλεκτροφω¬ τισμόν. Ή τόσον δυσολος αυτή έργασ α, η άποΐα έκ πρώ της δρεως εφαίνετο ώς ένα αλυτον πρό8λημα, επερατώθη επιτυχώς είς ολόκληρον την Νήσον μέχρι τής 25 Ιουνίου. Μέχρι τής 15 Ιουλίου ή καύσιμος ϋλη εδίδετο έκ των άπο- βεμάτων των Γερμανικών στρατευμάτων, έως δτου δέν ήτο πλέον δυνατή, ένεκα τής τεραστίας αυξήσεως τής καταναλώσεως Λόνγω τής έπανόδου είς τάς πόλεις τοϋ πληδυσμοϋ. Άπό την στιγμήν αυτήν άρχίζει ά δχι ολιγώτερον κοπιώδης αγών δ'ά τόν έφο5ια-μόν είς καύσιμον Ολην. Κατά τόν άνώνα αυτόν εσημειώθησαν πολλές φορές δρα- ματικαί σκηναι. "Ετσι διαβάζομεν είς έ'να τηλ)μα τής Γερμ. ίτρατιωτικής Διοικήσεως από 11 Ιουλίου: «Προσεχώς παϋ- οις λειτουργίας των δημοσΐων καί πολεμικών έργων. Έ- πίσης ό έφοδιασμός τοϋ πληθυσμοϋ μέ άρτον δέν είναι πλέον δυνατόν νά έ;ασφαισσή, διότι οί μύλοι δέν είναι δυνατόν νά λειτουργήσουν. Άνάγκη άμέσου μεταφοράς καυσίμου ΰλης άναγκαίας καί επειγούσης». Την άλλην η¬ μέραν φβάνει ή ίκανοποιητκή απάντησις: «"Εν Γερμανικόν πλοΤον μέ καύσιμον ύλην άποστέλλετα:. Μετά 4 ήμέρες φδάνει τό πλοϊον καί ή κατάστασις σώζεται. Ένα μέρος τής καυσίμου ΰλης έπρεπε νά δοθή άμέσως είς τα έρ- γοστάσια παραγωγής πάγου, διότι τα είς *τά δημοσία ψυγεία ^ποθέματα τροφίμων διέτρεχον τόν κίνδυνον ά- ποσυνδέσεως. "Ολίγας ημέρας αργότερον δίδεται τηε- γρα»ικώς νέα παραγγελία καυσίμου ϋλης. Είς μίαν αναφοράν έπίσης τού Φρουραρχείου πρός τόν Διοικητήν τής Κρήτης διαβάζομεν τα εξής: «Άπό τής ε¬ νάρξεως τής εργασίας τοϋ Φρουραρχείου ένΚρήτη έστρέ ψαμεν την προσοχήν είς τόν άνεφοδιασμόν τής Πολιτεί- ος, διά καυσίμου ϋλης. Σχετικώς κατεόαλλομεν προσπασεί άς νά εξασφαλισθή ή λειτουργία των, μετά τόσας δυσκο λίας, έπανεγκατασταθέντων μηχανών πρώτης ανάγκης καί σπουδαιότητος. Είναι ευνόητον δτι καί ή υπόλοιπος διοίκησις πρέπει νά έφοδιαοδή μέ καύσιμον Ολην, άφοϋ ιτρόκειται διά τόν έφοδιασμόν τοϋ πληδυσμοϋ (μΰλλοι, ύ- δραγωγείσ, άλιεία κ.τ.λ.) καθώς διά την καλλιέργειαν τα βέρισμα καί την μεταφοράν των πρός εξαγωγήν προϊόν- των.» Χάρις είς τάς προσπαθείας αύτάς συνεχΐζεται, ά¬ νευ έμποδίων, ό άνεφοδιασμός διά καυσίμου ϋλης τής Νή- θου. Διά τουτο πρέπει ν' αναγνωρισθή ή καλωσύνη καί ή προσπαθεία των Γερμανικών 'Αρχών κατοχής, αί οποίαι πα¬ ρά τάς ανάγκας τοϋ στρατοϋ. έφρόντ.σαν καί διά τάς όνάγκας τού πλπθυσμοΰ. ' ΑΙΊ ΤΚΣ ΕΒΡΑ ΑΝΤΗΣ ΟΑ.ΤΛΪ Ε Σ ΩΝΙ ΑΨ ΗΣΠ ΕΥΑΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8-Τό η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν πρακτορείον διαψΕϋδει κα τηγορι,ματικώς τα υπο τής Έ|3ραιοαγγλοσαξω νίκης προπαγάνδας διατυμπανι- ζόμενα, περί δη^εν μεγά- λης έπιθέσεως των Μπολ¬ σεβίκων είς τόν Κεντρικόν τομέα, νοτίως τού Σμόλενσκ κο ι ότι δήθεν αί υτό τόν Ρώοοον στρατηγόν Τιμο- θέ/κο Σοβιεηκαί δυνάμεις βτρεψαν είς άτακτον φυ¬ γήν τάς Γερμανι-ίάς ς-άλκγ- γας. Ταυτα ή Έ|3ραιοαγγλο ι σαξωνική προπαγάνδα έ· | ξΊγγριλε την 4ην τρέχ. Πό- | σον δμως θά έξεπλάγη ου- , τΐ, την 5ην ίδίου, ότε ό Φύ^ερ άνήγγειλρ, διά υοΰ λόγου, τού την έναρξιν είς όλα τά μέτωπα νέας όοιιη- τικής έπιΛέσεως, άπό Πε τρουπόλ,εως μέχοι τοΰ Εύ· ξείνου, τά άποτελέσμΐτα τή; οποίας ήρχισαν ήδη νά διαφαίνωνΐαι καί άπνα ά- πο|ίαινουν είς σοντριπτιχ.ήν ήτταν τών Μ/τολσεβικικών όυνάμεων. ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΆΣ ΡΟ!2ΙΑΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 8.—Ό Αγ ■γλος Άρχιεττίσκοπος τής Καντεβουγίας εκαυε σημερο/ νέαν έκκλησιν πρός τόν "Αγ¬ γλικόν λαό", υπέρ της Σο¬ βιετικάς ΡωσσΙας Οϋιω ό "Αγγλος Άρχιεπίσκσ.τος φαί- νεται δτι έλησ>όνησεν δσα
  ΐ'Γπε πρό τινος εναντίον τοθ
  Διά διατα-,Γ,ς τού ύου
  γείου τής Γεωογ άς όριζε-
  ται δτι οίκτηνοτρόφοι,οΪΝαλ
  λιεργοϋντες κριθησ κοΐβοώ
  μην οικαιούνται έκ τής πα-
  ραγωγής των νά κρατήσουν
  10 οκάδες κατά κεψαήν
  διά την οίκόοιτον κτη ο-
  τροφ'αν καί 15 οκάδες κα¬
  τά κεφαλήν διά την νομαδι-
  κήν κιηνοτροψίαν.
  Είς την περιοχήν τού Βΐάονα
  έκυκλώθησαν Σοβιετ, στρατιαί
  Είνε αδύνατον νά διαφύγουν τή ν καταστροφήν
  Σφοδροί βομβαρδισμοί Μόσχας-Πετρουπόλεως
  ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 8 Όκτωβρίου.
  Τό Ανώτατον Άρχηγεΐον τοϋ
  ΣτρατοΟ ανακοινοί:
  'Ενφ συνεχίζονται μέ πλή
  ρη επιτυχίαν αί έπιθετικαί
  έπιχειρήσεις είς την Ούκρα-
  νίαν, είς τόν Κεντρικόν Το-
  μέα τοϋ 'Ανατολικοϋ μετώ-
  που, ήρχισαν την 2αν Ό·
  κτω8ρίου έπιχειρήσεις αΐ¬
  τινες ^εσημείωσαν έπ,τυχί-
  ας. Ώς εγνωστοποιήθη, δι'
  έκτάκτου ανακοινωθέντος,
  είς την περιοχήν τοΰ Βιά-
  έκυκώθησαν £ο3ιετι
  Ι καί τίνες Στρατιαί, αί όποί- |
  αι είναι αδύνατον νά δια-
  I
  φΰγουν τής καταστροφής.
  Ι Δυτικώς τής Πετρουπό- Ι
  λεως απεκρούσθη, την νύ¬
  κτα πρός την 7ην τρέχ. μία
  άπόπε ρα αποφάσεως προ-
  τοθ ό έχ5οός φ^ά^η είς την
  παραλίαν.
  Τολμηραί έπιαέσεις τής
  Ι άεροπορίας μας, δπισοεν
  τών γραμμών τοΰ έχσροϋ,
  επέτυχον νά πλήξουν 6αοέ-
  ως μεταφορικά μέσα ώς κα!
  σιδηροδρόμους. Πλείστα,
  τραϊνα κατεστράφησαν καΐ
  άλλα ύπέστησαν ζημίας. Την
  παρελθούσαν νύκτα ή άε-
  ροπορία μας επετέθη εναν¬
  τίον πολεμικών έγκαταστά-
  σεων τής Μόσχας καί Πε-
  τροπόλεως.
  Κατά τάς άεροπορικάς
  έπιθέσεις εναντίον ,,τοΰ λι-
  μενοβραχίονος τοϋ Σουέζ
  έπλήγη 3αρέως έν μέγα
  φορτηγόν πλοίον.
  "Ανωδεν τοϋ έδάφους
  τού Ράίχ δέν έλαβε χώραν
  έχθρκή επιχείρησις.
  Απεφασίσθη ή χορήγησις όρφανικοϋ έπιδοματος
  είς τά τέκνα τώγ φονευδέντων ή δανόντων έν
  πολέμω ή αίτία πολέμου
  Δι' απόφασις τοΰ κ. |
  Ύπουργοϋ Έί)ν. Προνοίας ι
  απεφασίσθη ή χορήγησις
  όρφανικοϋ έπιδοματος είς
  τά τέκνα τών φονευθέντων
  ή θανόντων έν πολέμφ ή
  αΐτία πολέμου.
  Τό όρφανικόν έπίδομα
  ωρίσθη είς δραχ. 300 μη-
  νιαίως, διά τά ό^φανά ών
  αί οικογένειαι διαμένουν
  είς χωρία ή κωμοπόλεις
  μέχρι 3000 κατοίκων, είς
  δραχ. 400 διά τούς διαμέ-
  νονχας είς πόλεις μέχρι
  15000 κατοίκων καί δραχ. ι
  500 διά τούς διαμένοντας
  είς πόλεις άνω τών 15000
  κατοίκων.
  Διά -ήν χορήγησιν τοΰ
  όρφανικοϋ έπιδοματος ά-
  παιτεϊΐαι ή ύποβολή αίτή-
  σεως πρός τό Υπουργείον
  Έθν. Προνοίας,εϊτε άπ' εύ-
  θείας διά τών Προέδρων
  Κοινοτήτων καΐ Δημάρχων
  είτε διά τής Γεν, Διοικήσε·
  ως.
  Ή αίτησις ύποβαλλομένη
  έκ μέρους τής μητρός ή
  ταύτης μή υπαρχούσης τού
  κηδεμόνος δέον νά συνο¬
  δεύηται απαραιτήτως υπό
  δελτίου συμπεπληρωμένου
  «αί τεθεωρημένου δεόντως.
  Έντυπα τοιούτων δελτί-
  ων δύνανται οί ένδιαφερό-
  μενοι νά ζητήσωσι παρά
  τής ..Γεν. Δ)σεως (Τμήμα
  Έθν. Ποονοίας)
  Είς την αίτησιν δέον νά
  άναγραφή τό'Υπ:οκ)μα Έθν.
  Τραπέζης, πα^' ού ή αίτοϋ-
  σα έπιΰυμεί νά( εισπράττη
  τό όοφανικόν έπίδυμα. Τό
  όρφανικόν έπίδομα χορη-
  γεΐται είς τά έξ αμφοτέρων
  τών φύλων ό^φανά μέχρι
  τής συμπληρώσεως τοϋ 14
  έτους τής ήλικίας των.
  • Ταυτα μετά την συμπλή¬
  ρωσιν τοΰ 6ου έτους υπο¬
  χρεούνται νά φοιτώσιν α¬
  νελλιπώς είς τό Δημοτικόν
  Σχολείον, καθόσον άλλως
  διακόπτεται τό όρφανικόν
  έπίδομα.
  Ό Ύπουργός Γ. Δ. Κρήτης
  ΕΜΜ. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ^
  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Τό Υπουργείον Γεωργίας, δι'
  έγγράφου τού πρός την Γεν. Δ)σιν
  Κρήτης, γνωρΐζει αυτή δτι προέ¬
  βη ήδη είς σχετικά διαβήματα
  παρά ταίς Ίταλικαΐς ΆρχαΤς
  πρός τόν σκοπόν χορηγήσεως ά-
  δειών μεταφοράς' πατατοσπόρου
  άπό Λασησίου είς τούς λοιπ3ύς
  Νομούς τοΰ Κράτους.
  ΑΜ3ΙΒΗ 5^13 ΑΡΑΧΜΟΝ
  Άπό τα γραφείον τοθ 7ου δη-
  μοτικοθ σχολεΐου, παρά τόν ναόν
  των "Αγ. Άναργύρων, εκλάπη έν
  κινηματογραφικόν μηχόνημα, τό
  οποίον χρησιμοποιεϊ ταινΐας είδι-
  κοθ πλάτους 16 χιλιοστών, τάς
  οποίας προμηδεύει αποκλειστικώς
  τό Υπουργείον Παιδείας διά τα
  σχολεϊα.
  Έπειδή δέ τό Υπουργείον δχει
  κατάστασιν των σχολείων, τα ό-
  ποϊα έχουν τοιαϋτα μηχανήματα,
  έχει δέ ειδοποιηθη διά την κλο¬
  πήν καί έχει έπιστήσει την προ¬
  σοχήν Έπιθεωρητών καί δι-
  δασκάλων, όπως θέτωσι υπό έ¬
  λεγχον πάσαν προμήθειαν τοιού¬
  των μηχανημάτων, τό κλαπέν μη·
  χάνημα είνε τελείως δχρηστον
  διά τόν κάτοχον είτε ό κλέπτης
  είνε ούτος είτε ό άγοραστής.
  ΠαρακαλεΤται δθεν ό κάτοχος
  νά το παραδώση είς τόν Διευθυν¬
  τήν τοθ σχολείου, ό οποίος ύπό-
  σχεται, δχι μόνον νά μή καταγ¬
  γείλη τόν δρά7την τής κλοπήν,
  άλλά καί νά δώση αμοιβήν 500
  δραχμών. Την αυτήν αμοιβήν ύ-
  πόσχεται καϊ είς εκείνον ό οποί¬
  ος ήθελεν ύποδεΐξει αποτελεσμα¬
  τικώς τόν κάτοχον.
  ΕΠΑΝΟΛΟΣ κ. ΠΡΟΞΕΝΟΥ
  Ό Πρόξενος τής Γερ-
  μανίας έν Κρήτη κ. «Ι» ό ν
  Τβάι'λαΕβσβν επανήλθεν ές
  Ηρακλείου, είς την έν
  Χανίοις έ"ο"5ϋχν τού την
  7ην τρέχοντος. Ό κ.
  Πρόξενος εΖχβ μεταβή
  είς Ηράκλειον διά μερι¬
  κάς έπισήμους έπισκέ-
  !, 8.—Αί στρα¬
  τιωτικαί "Αρχαί κατοχής,
  πρϊς πρόληψιν ζημιών έκ
  βομ3αρδΐ3μθ>/ , υπό Βρετ-
  τανικών άεροπλάνων είς
  έκκλησίας καί ίστορικά μνη-
  μεΐα τής Γαλλίας, Βελγ'ου
  καί Όλλανδίσσ, έλαβε σει¬
  ράν προστατευτ κΙ)ν μέ-
  τρων. Ό ίοτ:>ρικός ναός
  τού Ρέμψ προεφυλάχθη διά
  χιλιάδων σάκκων άμμου οί
  δέ πολύτιμοι ύελοπίνακές
  τού φιλάσσονται είς ειδι¬
  κόν ύπόγειον.
  ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ
  ΜΪΑ ΟΜΟΑΟΠΑ
  ΤΟΥιΊΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΡΩΥΤΕΡ
  ΡΩΜΗ, 8.—Τό πρακτο¬
  ρείον Ρώυτερ, είς προσφά-
  τους άνακοινώσεις, ηναγκά¬
  σθη νά ομολογήση την Γερ¬
  μανικήν άνωτερότητο είς τε
  τό πεζικόν, τα αύτόματα δ-
  πλα καί την άεροττορίαν.
  ΕΙΑΣΦΑΑΙΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  —Γάμοι
  ΛΡΙΞΤΕΜΔΗΣ ΒΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
  'Υπάλ'.ηλος Άγροτ. Τραττέζης
  ΕΛΛΗ ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΥ
  έτέλ σικν τούς γάμους των έν-
  ταΰθα την παρελθούσαν Κυ¬
  ριακήν
  Θερμά συγχαρητήρια
  [ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Συνχαίρω θερμώς καί διά τοθ
  τύπου τόν κ. Κωσταντίνον Στυ-
  λιανά<ην διά την τελείαν ήλεκ- τροκίνητον άΧευροβιομηχανικήν έγκατάοτασίν τού, ή όποία Ιχ^,ι μίαν αρίστην απόδοσιν καί τε¬ λείαν άλεσιν Ό άλευρόμυλος τοΰ κ. Στυλιανάκη έξυπηρετεί έτΐαξΙ- • ως την πόλιν των Χανίων κα! ο¬ λόκληρον τόν Νομόν μας. Έν ΜακρήΤείχφ Χανίων Ό ευχαριστών Ί. Κουλυυμουδιώτης Έπα/ήρχισ<: τάς έρνασίας τού τό γνωρ ν διά τ'-νποϋτον συλ- λο^ής ύφαοματων καΐ την τελειό- τητα <ατασ<ευής ϋποκαμίσων όν- δρικ&ν <^ι έσωρούχων, είδικ όν Κατάστημα Κ. ΔΡΟΥΔΑΚΗ παρά την οίον Μάλεμε, ένθα τό Ύποκ)μα των Ραπτομηχανών Σί πρίν έξαντληθοϋν, χά γραμμάτιά σα; διά την προσέχη ΚΛΗΡΩΣΙΝ τοΰ ΕθΝΙΧΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΔΪΑ_ΟΧ!ΚΟΜ ΚΑΜΗ τα γραμμάτιά διατίθενται άπό τό ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Άγορά Κρεοπωλείων ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ διατηροθντα τάς προττολε- μικάς των τιμάς καί παρέ- χοντα εν μέ·; ιστον δυνατόν κέρδος "ών 3000-000 *>('ΐχ.
  είς τόν ΠΡΩΤΟΝ ΤΥΧΗΡΟΝ,
  καί άλλα σημαντικώτατα!
  τιοσά μέ την καθιερωθεϊστχν
  αναλογίαν, κατά την οποίαν,
  οί ήμίσεις των άγοραστών'
  κερδίζουν,
  ήρς
  Ό)οιο£ου Ι »4ί 1
  ΛΙΣΕΑΒΩΝ, 8.—"Ανεχώρη¬
  σαν σήμερον διά τοϋ άτ)ου
  «"Αγκαλα» καίάΛλα ταήμα-
  τα ΠορτογαλκοΟ στρατοΰ,
  πρός ενίσχυσιν τής φοου-
  ράς τοϋ Πρασίνου 'Ακρω-
  τηρίου.
  ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟ/ ΜΑΡΚΟΗ|
  ΡΩΜΗ, 8.-Σήμερον εγέ¬
  νετο ή συνκομιδή των λει-
  ψάνων τοϋ μεγάλου εφευ¬
  ρέτου Μαρκόνι είς Φλωρεν
  τίαν, δπου παρέστησαν χι-
  λιάδες λαοϋ,
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τα ΣυμβολαιογραφεΓα κ.κ.
  Εμμανουήλ Κονταδά-
  κη καί Στυλιανοΰ Πρω·
  τοπαπαδάκη μετεφέρθησαν
  έν τή οδώ Κριάρη 23 (Γρα¬
  φείον Κουτσουράκη).
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τά ΣυμβολαιογραφεΓα Θρασυ-
  βουλου Γαλάνη καΐ <ανάκη Φραγ κιαδάκη μειεφέρδπσαν επί τής όδοϋ Χατζη Μιχάλη Γιάνναρη (Καλέ Καπισί) άνωθεν τού φοιόρ- νου Πάνου Τσεκούρα. Ή είσοδος των εΤναι έκ τής παρόδου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τά Δικηγορικά Γραφεϊα των κ κ. ΆντωνΙου Μαρή καί Ιωάννου Δουνάκη μετεφέρθησαν επί τής όδοθ Κύπρου άρ. 1 (έναντι Γυ- μναστηρίου). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΑΣ > 'ΑδειοΟχος 25 Κιλοβάτ
  Ηλεκτρολόγος μηχανικάς
  άναλαμβάνει εσωτερικάς έγκα-
  ταστάσεις. Πληροφορίαι ΠραΤδου
  22, Χανιά.
  Όδοντεατρεεον
  ΕΑΕΥίίΡΙΟΥ ΓΕΒΡΓΐη
  Όδός Μάλεμε
  ΕΤσοδος όπισθεν
  Άπό τό
  Ν?ΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  Οδός Μόλ^με αριθ. 6
  (Πρώην Φαρμακείον Μανιουδάκη)
  Προμηθευθήτε δλα ταέ-
  3χ«κτά «οτά είς φιάλας
  ώς κα{, κολώνιες
  . ΖΚΤΕΙΤΑ1 Ταμίας «5ίρρεν ή
  οηλ,υς) ως καί ιιάγειρος διά τό
  Γερμανικόν Κέντρον Ηί
  Τ
  ΤβηΓ5<;ε 65ός Χάληδων άριθ. 8. Πληροφορίαι έ ^τός τοΰ Κέν- ΚΑΤ:»Α ΕΥΤ. ΧΠΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤ(ΑΤΡΟΣ υ ΒάΡ- '«ρ>αι εργασίας 8-12 .ι. μ. χαΐ 3-« ιχ.μ.
  'ΔπελΠΙΟΤΙκη
  ή κατάστασίς
  είς ΤΤετρούπολιν
  ΒΕΡΟΛΙΠΟΝ, 8.-Τ6 ημι¬
  επίσημον Γερμανικόν πρα¬
  κτορείον ανακοινοί δτι είς
  Ρωσσος λιποτάκτης διεβε-
  βοίωσεν δτι ή θέσις των Μπολ
  σεβίκων είς την Πετρούπο-
  λιν εΓναι άπελπιστική, πεΐνα
  δέ μαστίζει, δχι μόνον τόν
  πληθυσμόν τής πόλεοις άλλά ,
  καΐ αυτόν ιόν στρατόν καί (
  δτι δλα τά έργοστάσια '
  της πόλεως έκλεισαν, λόγω
  τών τεραστίων κσταστρο-
  φών άς έχουν υποστή υπό
  τών Γερμανικών άεροπλά¬
  νων. Ό ΐδιος αΐχμάλωτος
  εβεβαίωσεν δτι έκ των 800
  πεζοναυτών Ρώσσων, οΐτι¬
  νες η"λθον είς βοήθειαν όχυ-
  ροΰ τινος, οί 600 εφονεύθη¬
  σαν.
  Βομβαρδισμός
  απουδαιοτάτων
  σιδηροδ)μικών
  κόμβων
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8-Άνα-
  κοινοΰται έξ αρμοδίας πη-
  γής ότι ή Γερμανική άερο-
  πορία έβομΡάρδισε χθές
  καταιγιστικώς τό Ροστόβι-
  ον, τόν σπουι^αιότατον αυ¬
  τόν κόμβον τοΰ σιδηροδρο-
  μικοΰ δικτύου Μόσχας,
  Καυκάσου καί Βακοΰ. Τό
  Ροστόβιον έχει 500 χιλιά¬
  δας κατοίκους, κείται δέ ε¬
  πί τής δεξιάς ό'χθης τοΰ
  Δόν. Είς Ροστόβιον ύπάρ-
  χει μέγα εργοστάσιον, ό¬
  περ πρό τοΰ πολέμου κατε·
  σκεύαζε γεωργικά μηχα¬
  νήματα, σιδηροδρομικόν υ¬
  λικόν, σιδηροσωληνας, εμα¬
  γιέ κλπ., ήδη δέ κατασκευά·
  ζει, πλήν τούτο>ν,καί πολε¬
  μικόν υλικόν,
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8.—Τό ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν πρα¬
  κτορείον άναψέρει, σχετικώς
  μέ την τριήμερον δρασιν τής
  Γερμανικής άεροπορίας είς
  το 'Ανατ. Μέτωπον, δτι λό¬
  γω τών τεραστίων καταστρο¬
  φήν, δς έπροξένησεν αυτή
  είς οιδηροδρο-ΐικά δίκτυα κα-
  τέ:7τη πλέον δυσκολώτατος
  ό άνεφοδιασμός των Μπολ¬
  σεβίκων. Κατεστράφησαν
  άπό 4είώς6 τρέχ. μηνός 9 ίμ
  πορικαΐ άμαξοστοιχΐαι 128
  δέ ύπέστησαν σοβαράς βλά·
  βας. Έπίσης κατεστράφη¬
  σαν καί 37 άτμομηχαναί. Τά
  καταστραφέντα 1800 σιδη-
  ροδρομικά όχήματα άνχιπρο-
  σωπεύουν μήκος 18.000 χιλι-
  ομέτρων, εάν δέ προσθέση
  τις καί τάς βλαβεΐσας 128
  άμαξοστοιχίας φθάνομεν τό
  μήκοςτών43000 χιλιόμετρον.
  ΚΑΤΑ
  3Υ0
  ΣΙΣ ΓΑΑΑΙΚΟΥ Α
  ΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ «· ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝ-
  ΘΡΟΠΟΝ ΑΥΤΗΝ ΠΡΑΞΙΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ,—8. Ό Πρωθυ-
  πουργός κ. Τσολάκογλου,
  είς δηλώσεις τού πρός τούς
  άντιπροσώπους τοθτύτου, έ-
  καυτηρίασε την Αγγλικήν
  στάσιν έναντι τής Ελλάδος
  τονίσας δτι είναι ψεύδος τΛ
  δτι ό ελληνικάς λαός έχει
  σΐτον μέχρι τέλους Ίανουα-
  ρΐου έλησμόνησαν οί "Αγ¬
  γλοι δτισπορά έξ άφορμής
  των καί συγκομιδή δέν εγέ¬
  νετο καΐ δτι πάντοτε ό Έλ-
  ληνικός λαός είχεν άνάγκη
  σΐτου. Τόν τορπιλλισμόν τοθ
  ΓαλλικοΟ άτμποττλοίου, τοθ
  μεταφέροντος τά άλευρα έκ
  θεσ)νίκης διά Πειραια, χα-
  ρακτηρΐζει ώς άπάνθρωπον
  πράξιν καί επαινει την άν-
  θρωπιστικήν προσπάθειαν
  τοθ 'Άξονος υπέρ τής ανα¬
  κουφίσεως τού έλληνικοθ λα·
  ού. Ηναγκάσθη, κατέληξεν
  ό κ. Τσολάκογλου, νά λύσω
  την σιωπήν μου, διότι αί μομ-
  ψαί δς έκτοξεύει καθ" ημών
  ή Αγγλικη προπαγάνδα θ(-
  γουν άμέσως τόν ελληνικόν
  λαόν, υπέρ τής άναδημιουρ-
  γίας τοθ όποίου τόσον συμ-
  βάλλουν αί Δυνάμεις τοθ
  'Άξονος, διότι αυται πραγ¬
  ματικώς πονοθν την Έλλά-
  δα καΐ ένδιαφ*ρονται τά μέ-
  γιστα διά την άνόρθωσιν
  αυτής.
  ΑΘΗΝΑΙ, 8-Ή εφημερίς
  «Καθημερινή» γράφει δτι
  ό τορπιλλισμός τοθ Γαλ¬
  λικοΟ ατμοπλοίου, τοΰ με¬
  ταφέροντος άλευρα έκ
  θεσ)νίκης είς Πειραια,
  διά τόν πεινώντα Ελλη¬
  νικόν λαόν, μαρτυρεϊ την
  άναλγησίαν τής Αγγλίας
  πρός τόν ελληνικόν λαόν,
  διά την δυστυχίαν τού δ-
  ποίου αυτή καΐ μόνη είναι
  ύπεύθυνος.
  Οί Τσέχοι πατριώται
  παράτό πλευρόν τού Άξονος
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8.—Ό Τσέ
  χος Άντιστράτηγος Λίγκ-
  μαν είς δηλώσεκ τού πρός
  τόν Τσεχικόν λαόν, καταδι-
  κάζει τά Άγγλόδοιλα στοι-
  χεΐα κσΐ καλεΐ ΐούς Τσέ·
  χους πϊίτριώτας νά ταχθοθν
  παρά τύ πλευρόν τοϋ "Αξο-
  νος, όστις έργάζεται διά την
  αποκατάστασιν τής νέας Εύ
  ρώπης. Ή πολχτική τοθ Μπέ
  νες, εΤπε, μδς εΐχε καταστή-
  σει ανικάνους, ένφ ό "Αξων
  μδς άηέδωσε τά δικαιώματά
  μας ώς λαοθ έλευθέρου. Ό
  Τσεχικός λαός, καταλήγει,
  δέον νά λάβη την τύχην τής
  νέας Εύρώτχης καί νά έκρι·
  ζώση ό ΐδιος τα ϋηουλα
  Σαιιποτάζ, πού είναι τόσον
  έπιζήμια είς τήντιατρΐδα μας.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Περιήλθεν είς γνώσιν
  ημών ότι έν τη πόλει των
  Χανίων καί ιη
  ταύτης
  κατανάλωσιν ποτά ,._^^
  οι<αφό»ων μή ποτοποιών έφο^ιασμ,ένων διά τής νο- μίμου αδείας έξασκήσε- ως έϊϊαγγέλμ.^χος —οτο- , ποιοΰ κ*1 «τίνα ποτα κα· νΰ|«.ως. "* τοιαΰτα ϊϊοτα έκ τής καταναλώβεως Αλλως θέλει ενεργηθή υπό τής Άστυνομίας χχ- τούτων *%ϊ -». αυτώ/ τι - μωρία επι πΛοαδά-ιεί τον φρ τοϋ οίνοπνεύμανος. *Εν Χανίοις τή 68)βο(ου 941 Ό Νομάρχης Χανίων ; ΕΡ. ΠΐΡΣΜΑΣΛΑΓΚΕΡ ,τοϋ Λίόμ,ου. Καλοϋνται ούτοι δττως τεοσαρων ημερών ρο? Μεσσαράς. εϊτ είς τό Κατάστημα Ζαχαρί όδός Κριάρη άριθα. 25 τό Καλεκαπισι). ' ου