90014

Αριθμός τεύχους

65

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

10/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΡΡΞΙΤΑΟ.
  10.
  ΟΚΤΟΒΕΡ 1941
  ΗΜΕΡΗΣίΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  δοηΓίίτΙβίΐβΓ
  V.
  ΡΒΚ.ΡΙΚΑΚΙθ, ΟΗαηίβ
  ΗβΓβαδ£βοβΓ αηά ϋηιΛ : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ3,
  Οηβηίβ
  Νγ 65 — 'Αριβ. 65
  3 ϋΓβοηΐηβη .— Τιμή 4ρχ. 5
  Κ.βάβ1$:τ:ίοη3θαΓο ηηά
  22.
  ΟΙΕ 80Ϊ.ΙΕΤΜΑ0ΗΤ νθϋ ΙΗΚΕΚ
  ΟΑΕΝΖΙΙΟΗΕΝ
  Οβαί,δοΐιε δίαΐίαδ ο&τεΐΐ ζαιτι Αη^τΐϊί.
  Γερμανικά Στούκας, «τοιμα πρός επίθεσιν καπου είς τα Άνατολικόν
  μέτωπον.
  3ΕΝ ΒΙ3ΕΗ0Γ ΙίΟΝ ΚΑΗΤΕΒΒΟΗΥ
  ΡΙΕ 8ΑΚΚΙ8ΤΕΙ ΒΕΝϋΤΖΕΝ
  ΡΙΕ δΟν7ΤΕΤδ ΑΙ,Β ΑΒΟΚ.Τ
  βΐη
  Νβοη . ΑηβΟΓαοη άββ
  «Ιβατβοη - ^
  ηηά άβΓ νβΓ
  ΙϊΓθηβ Εη£ΐβηάβ ηιίτ
  τβη Βοΐβοηβννίβτ,βη οΐίβο
  £3 νβΓβοηίβάβητϋοη άβΐη
  ηδοηβτβη ΙίΪΓοηϋοηεη
  ■ννϋΓάβητΓδ&βΓ άβΓ Ιηββΐ,
  άβηι ΕΓζΜβεηοί νοη Οβη- [
  τβΓθαΓγ, νοΓΟβηβΙτβη, άΐβ
  ■ννύΓάβ ββίηββ Αχητβδ
  ίη ύΙϊβΙβτβΓ "ννβίββ άηΓοη
  Ι^οοβδηγΐηηβη βηί άίβ
  βον^βτβ ζή οββοηηι«τ.ζβη. |
  Ότ. Ι*3ηο;, ν?ίβ άβΓ ΕγζΜ-
  «οηοί γπϊτ, ββίηεηι ΙοϋΓ&βΓ-
  1ίοηβηΝβΐηβηηβί38τ.,Βοηβη
  ίβ βίοη βθ£βΓ ηΐοηΐ, άβη
  8οηιιτ.ζ άββ Ηΐηιΐηβΐδ βτιί
  άίβ ^Γδββτθη Ρβίηάβ άββ
  ΟηΓίδτεηίαηιβ ηεΓβοζη-
  ίΐεηεη ηηά ββίηβ Ι*βηάβ-
  Ιβητβ ΐ>ΐττβη, ίύτ βίηβη
  8ίβ# 8τ.β1ίηβ άίβ Ηβηάθ
  ζή ίβΐτβη.
  Εΐηβΐη 3«ησ;βΓΐ ίΐττηί-
  βοηβη ΡίβΓΓβΓ ίβτ άίβββ
  δοηβηάΐίοηΐεβίτ· άβδ Εγζ-
  Ιπβοηοίβ νοη ΟβητβΓοηΓγ
  ηιιη Αηΐβββ βΓεννεββη, βί¬
  ηβη οίίβηβη ΒΓΐβί βη ίηη
  ζή τίοηίοη ηηά ίηη νοΓ
  βΙΙβΓ "ννβΐί άββ νβΓΓβίβ
  ΟηΓίβτβητηηι ζή οβ-
  βΓ Ιη άβηι ΒΗβ-
  ίβ, άβΓ νοη ίίηηίβοηβη
  Ζβίταηβ,βη νεΓδίίβηί-
  Ιίοητ ννίτά, ηβίβδί: ββ :
  «Αηβ,ββίοητ,β βίηβΓ νοη
  άβη Βοΐβοηβννίβτβη 8.ε-
  βοη&ηάβτεηΚΪΓοηβ βοηΓβί
  Ιϊβ ϊοη άΐβββη ΒΓΐβί αηά
  ΓίοΗτβ ΐΐιη £βΓβάβ βη 8ίβ,
  άββ ΟοβΓηβηρτ άβΓ αη&Η-
  Ιεβηΐβοηεη ΚΐΓοηβ, ννεϋ
  8ίβ εΐοη ίη βίηβ δβοηβ
  «ίηβ,εηιίβοητ; Ηβοεη, άίβ
  »αοη πιΐοη, άβη 3ηη°;βη
  ίίηηίβοηβη ΡίβΓΓβΓ, τ'ΐβί
  βΓδοηύίίβΓΤ. Ιοη ββηβ βί¬
  ηβ ΚίΓθήβ : ϋίβ Κτβηζβ
  €ηΓίβτί βίηά βο,τβΓίβββη.
  "ννβηιιη ? "ννβίΐ ηίβΓ ζννβί
  ΤβηΓβ Ιβηβτ άίβ Βοΐβοηβ-
  ταίβτβη β'βηβΓΓβοΗΙ ηβοβη.
  Υίίτ Ρίηηβη βΐβ Νβοηοβπι
  Ιχεηηεη άββ. Αηβ ά&τ
  ΡβΓηβ Ιεδηητβ ββ νίβΐ-
  Ιβίοΐιί βηάβΓβ βαβββΗβη.
  ΑοβΓ ίη 2ο Τ&ΙΐΓβη άββ
  Βββΐβηβηβ άβΓ δο^βτιι-
  ηίοη βοΐΐτβ άίβ Κιιηάβ,
  νοη άβΓβη δίβΐΐαηρ; ζιιγ
  ΚίΓθΗβ βηεη ίη άβΓ ϋΐπ-ί-
  8^ρη ν7β1τ Ιϊβΐΐ&ηητ βΓβ-
  τ-θΓάβη ββίη».
  ϋβΓ ίίηηίβοΗβ ΡίβΓΓβΓ
  ΙϊββοηΓβίο* βοάβηη άββ
  £β8οηβηάβτβ Οοττββηβιΐδ.
  ϋβΓ ΑΙτβΓ νναηΐβ ζιιγ
  ΤΗββίβΓΐϊ ύΗηβηΪΕΐιΙίδ-
  8ε, βίη Ρίβηο, Γοίβ, οβ-
  «εΐΐΓίβΙιβηβ δΐοίίβτζβη,
  βΐβΐτ άβΓ ΑΙίβΓθίΙάβΓ.
  δοΗΙββΓννδΓίβΓ άββ Οοττ
  ΙοββηνβΓΐιβηάββ, βίβΐτ: άεΓ
  ΚΪΓοηεηοβηΙΐβ βίηβΤβηζ-
  ίΐ&οηε, βη άεΓ ν7βηά βίηβ
  ΒβΓ- νοΓ άβΓ θΓ&βΙ άβΓ
  Ρΐβίζ ίϋΓ Ββΐβΐαίΐίβ αηά
  •Ζίβπβπηοηί-β.
  «ϋίβ δβ^Γίβτβΐ», εο
  ηβΪ33τ ββ άβηη ννδΓΓΐίοΐι,
  «ννο άίβ ΟβΐδΙΙίοηβη. ννίβ
  δίβ, ΗβΓΓ ΕΓΖϋίδεΗοί,
  ννοηΐ ννΐ53βη, βίοΐι ζα βϋΐ-
  ΙβΓ ΑηάβοΗϋ ββηιηιβΐη,
  ννιΐΓάβ νοη άβη 8ον<πβτ.3 βΐβ ΑΙϊογτ; οβηχιίζί. Ιοη Ηβοβ Αυίηβηηιβη %&- ηιβοηΐ, ά&πιΪΓ. ϊοΐι β3 άπΓοη βίβ οβνν-βίδεη Ιίβηπ. Αιιοη άετ Οηιηάβΐοοΐΐ ΰ,εβ Οΐο- οΙίβητιΐΓΓηΒ άίβηΐβ άβηι £ΐβίοηβη Ζννθοΐί. ΑηοΗ άϊββββ Ηβοβ ίοη ρηοτο- βτ&ρΙαϊβΓί:, (Ιβηιίτ: ηιβη άΐε "νν"βήΓΐιβίΐ ηίοητ νεΓ&ββββ. ΑΙιβΓ ά*8 Ϊ3τ ηοοΐι ηΐοΐιί βΐΐββ. Αη βίηβΓ δβίΙβητϋΓ Ι ■ντ/βΓεη ΒίΙάβΓ ίΤβΓηδΙτ;, άίβ ' ηιΐΓ ίη άβΓΡΗβηίββίε βίηβΓ ΙϊβίΓπηΙίβηεη ΗετβΓβ οάβΓ βηβ άβιη ΒοΓάβΙΙ βητβτβη- άβη δβΐη Ιίόηπβη. ϋαΐιίθ βΐβηά βίη Τβχτ, άεΓ άβη ΚηΙτυΓδΓβηά ηηά άίβ ϋβηΐίννβίδβ άβΓ οοΐβοηε- ννίβτίδεΗεη Αηηββ οβ- Ιβαοΐιτβΐ:. Ιοΐι ηβητη βιιεη άβνοη ΒίΙάβΓ. ΙοΗ ^Ιβιιοε ζννβΓ ηΐοΐιτ", άββδ βίβ ϊγ- 8-εηάννο βθβτβάηιοΐίί; ννβΓ- άεη, βοβΓ δίβ τΐΐβΓάβη ταϋ Τβιιββηάβη νοη βηάβΓβη Ββιποίδδίϋο^βη, άίβ ιιηδβ- Γβ ΑΓπιββ βΓΗβΙίβη ηβτ, βίη ΙΛοΙιτ: βαί άίβ ΜθΓβί άβΓ δοτπΐβτ Ατηιββ ιπβΓ ίβη. Αα£ άβηι ΡΗβάηοί βίη Βίΐά αβΓ αηά ύοβΙβίβΓ ΑοβΓ βδ τπβΓ ηοοη βτταββ βηάεΓβδ, τπββ ηιΐτ ηοοη &Γδβ33βΓβη δοηηιβΓΖ ΙθβΓβΐίβίβ». βθ δθΗΓβΐθΙ άβΓ ΡίβΓΓβΓ ΚϊβίτβΓ, «άβδ ίβΐ ΙηΓβ ΑηίίοΓάβΓηη£, ΗβΓΓ ΕΓΖοΐβοηοί, βη Μίΐ- Ηοηεη ΜΐίκΊίβάβΓ άβΓ βηβϋβοηβη ΚΪΓθΗβ, ίη άβη ΟοΐτββηβαββΓη αηά £βηβίιη ίαΓ βίοη, ίίΪΓ άβη δίβ»; αηά άβη ΕΓίοΙβτ άβΓ «ίβρίβΓβη δοτπ]βτ.βπηββ» ζα οβτβη. δΐβ Ηβοβη ηητσΐββεηάβ Μβηβοηβη βαίβΓβίθΓάβΓτ, ίίϊΓ άίβ ν7βί- ίβη ζαοβίβη, άΐβ ηηβοηαΐ- άΐς,ε ΖίνίΙρβΓβοηοη £β- Γβάβ ίη άβη οβΐτίβοηβη Ι/βηάβΓη βΓβίδίβτ: ηβοβη, άίβ ηβοη άβηι βι βτβη νΤβΙτ- ΙεΓΐββ' οββοηάβΓβ άατοη άίβ βη£Ήβοηβ β'βοίΐάβί ΛναΓάβη. Ρίηηβη νβΓβοβοηβηβη άβη Βοΐβοηβννίβηιαβ, άβΓ άίβ Ρβηιίΐίβηοίηάαη&βη ζεΓ- Γβΐβτ. άίβ ΚΐηάβΓ νοη ίήΓβη ΕΙίβΓη ηίηΐΓητ; αηά | άΐβ Ρτβαβη εΓηϊεάΓί8·τ αηάβοΗβηάβτ;, ιαίβ ββ ίη άβΓ δον&^βταηίοη ύοΐΐοη ίβί. ϋίηβτβ, αοβΓ άίβ άίβ βη^ΐίβοηβη ϋΐρΐοηιβΐεη ν»Όη1 ΒββοΗβίά ταΐβδβη. Ααβ άβηι ΡαβΗΓεΓηβαρΙ:- α,αβΓίίεΓ, 9· ΟΙίίοΐϊεΓ 1941 " ϋβδ ΟοεΓ^οηΐΓηβηάο άεΓ ννβηπηβοητ βίϊίί Ιίθ^βηητ;: 8οη- Ιη άεΓ Μϊϋίε άεΓ ΟδΐίΓοηί ηα5εη-ννίε εΐοεηίαΐΐδ άχΐΓοη Ϊ5ΐ εΐηβ άιΐΓθΙι ϊϊίΐϋεηΐδοΐιε, ιιη^3ΐ-ί5θ1ιε τιηα δΐονακίδοΐιε Τπιρρεη νεΓδΙαΓΐίϋε άεαΐδοΐιε ΡαηζεΓ&Γΐηεε 3ΐΐ5 άειη Κ&ιιηιε 5εη-άϊε τϊείεη ρεΓαΙΐοηεη ζιι εϊηεΓ Ι ίΓοηι ππϋ βίά'ΓΐίεΓεη ΚΓ3ίΙ;εη άίε ΟρεΓ3ΐίοηεη άεδ ΗεεΓεδ. ΕτίοΙ^ΓείοΙιε Αη^πίίε Γίοΐιιε- ίεη δίοΐι §·ε8"6η ίείηάϋοΐΛε ΤΓαρρεη3ΠδαηΐΓη1αη8·εη. Αγ· 3ρρνν5ΐί ζιιΐη Αδονν δθΐιεη ΜεεΓ νοΓ- §·ε5ΐο55εη ιιηά ιάΙ άοτ 5(?ί Μεΐίκοροΐ &εδο1ιΐ3^εηεη ηευη- Ιεα ι δθννΐεΐ-ϊδθΐιεη Απηεε άεη Κηο1ίζυ.§· νεΓΐε^Ι. Οΐεΐεΐι- ζείτί§· ΙιαΙοεη άεαπδθΐιε ιιηά άίε νοη ϊ ΐδϋ ε5 είηεηι δοΐιηεΐΐεη ν&ΓΓο&ηά άετ ■Λ/3.ί- ίεη-88 ^ άετ ΚαεβΙε άεδ Αδθνν Με^^ε5ηα^^^Β^εά^αηδI^ άατοΐι- ζιΐδΐΌδδεη ιιηά άεη νοη ΝθΓάεη ΐ£θΐτιηιεηυ!εη ΡίΐηζεΓ- 1?Γ3.£ΐ:εη άϊε Ηαηά ζιι Γείοΐιεη. αΐΐεα 8είΐεη εη£ αηι- δίβηεη ΙιϊεΓ 6 οϊδ η ίεϊηάϋοηε Όΐνϊδίοηεη αητηϊΐ:· νοΓ &είαε1ΐΓ(:. νοη δΐητΐΐεη Ραη- ζεΓΚΓαίϋεη ίηι Καεοΐίεη 3η§τε- £πίίεη, 1ια5εη ηαητπρΙΐΓ άΐβ ΐηι Κ&υηιε νοη Βπαηδΐζ εΐη- δτεδοΐιΐθδδεηεη 3 ίεΐηάΐιοηεη ΑΓπιεεη άίε νεΓηίοΙιυιιηδ· ζιι εΓνν&Γΐεη. Ζα353ηιπιεη πιίί: άεη Ιοεί ^'&δηα εϊηί εδοηΐοδ- δεη νετΐο&ηάεη γι&Ι ΙιΐεΓ άεΓ Μαι-δοη&Π ΤϊτηοδθΓΐεη^ο άίε Ιειζτεη, νοΙΙΙί&ηιρίΙίΓ&ίίΐ^εη ΑΓΠιεεη άεΓ 5θνν]6ΐϊδοηεη Οε- Ιϊηϊεη ιιηά «επ. ϋ&δ ΚϋδΙ:αη§·δνν·εΓΐί δίίά- Κσ- ϋεη ε§·ηεΓ5, άίε δΐονν β5ζαζΐε1ιεπ , ΐδΐ άεΓ νετβ&ηά άεΓ 'ννΤα[ίεη- 88 οεΓείΐδ βίδ ΜαΓΪπροΙ Όίε Ειιε§·ε νοη άεη § δβη ΕΓίοΙ^εη, άίε νοη άεΓ Ιαε^εηΐΐδίυεη ΡΓορ&^&ηάα άεδ Ρείηαεδ ίϊετ&άε άίεδεη Αγ- τηεεη δείί ννοοΗεη ζυ^εδθΙΐΓίε- βεη ΐπαΓάεη, ίδΐ άειτηίτ; επά- Ιη ΕΓηειιιε νετδαοΐιε άεδ Ρεϊηάεδ, άίε ΕίηδθΓΐΙίεδδαη^δ- ιιΐεδΐΐϊοη Ιό/εηίη§Ύ3ά3 &11εη Μίΐτεΐη ζιι άιιτςη- ΙθΓεοΙιεη, δοΗείΐεΓΐεη ιιηΙεΓ δοηιιΐεΓεη νετΐαδΐεη ίαεΓ άεη Οε^ηεΓ. Ζ&ΗΐΓεϊοΙιε Ρ&ηζεΓ υαιΐΓ άεη ΙιίεΓοεί ζεΓδϋδΓί. ϋίε ^ι1ίτναΕίε ιιηΕεΓδΐαϊζ- Ιε αη άετ ^εδ3ηιΙ:εη Οδί 8ΐιΐΓζ1ί3ηιρίί1ιΐ8ζειι- Γοεί ΤοοΓΐιΙί πιΐΐ ^ιιΙεΓ ΓίϋτίδθΓΐε Βαϋτεπε- δΙε11υη§:εη ιχηά νετΐαάιιηοεη άεδ Οε»;ηεΓδ. Βειιτ&οΐιε Ρ1ιι§·· οοηιΙ)3ΓάίεΓΐεη ίη άεΓ ζϋΓη 8 ΟΙίϋοοεΓ δθΐιε Ρΐαβ-ρΐά'ϋζε 6εί Μ3ττα1<: ιιηά Ριιΐίβ. ΌεΓ Ρείηά ίΐοβ- ηίοΐιυ ίη άαδ ΚείοΗδ§:ε5ίεί είη. Ιΐη Κατηρί £ε£εη Οτοδδ- θΓΪταηηίεηδ Ειιίΐνναίίε ννιΐΓ- άεη ίη άετ ΖείΙ νοΐη ι. άίδ η. ΟΙίίοίοεΓ ϋεί πιχγ 3 ί νει·1ιΐδΙεη 35 ίεΐηάΐίοΐιε ζειι&ε νεΓηίοΙιτε!:. ννυΝδθΗ υΝδΕΡΕΡ ΑΡΜΕΕ ΟοηεΓβΙίβΙάηιβΓδοΗ&ΙΙ Ιλβϊ βη ΟβηβΓβΙίβΙάηιβΓδοηβΠ ν. ΒΓβαεΗίτβεη ΌεΓ ίεΐιΐδΐιαίοει- δίχάοδτ, ΟεηεΓβΙ- ίε1άηΐ3Γδοηα11 _Ϊ5ΐ, ΓΪοΙιίεΙε αη άεη ΟΙοεΓΐοείεΙιΙδΙιαοεΓ άεδ Ηεετεδ, ΟεηεΓα1ΐνΐάπιαΓδθΓϊ3ΐ1 νοη ΒΓαιιοΙπΐδοη ζιιιη 6ο. Οε- οαΓτ3ΐα§· ίοΐ&εηάεη Οΐάο^- ννπηδοΐι : Ηοο1ι§·εε1ΐΓΐεΓ Ηεττ Οεηε- Ζιιγ £ΐαο1ίϋοηεη νοΐΐεη- άιιηΐί άεδ 6ο. ί ίοΗ ΐηείηε ιιηά ! ννιΐηδοηε ζιι&ΐείοη τηΐΐ: άεη Ι Οΐυοΐίννΐιηδςΐιεη άεΓ Ττυρρεη 1 ΐΐη δίιάθδίεη άατ. Ι ΗεΓΓ ΟεηεΓαΙίεΙάπιηΓδοΙιαΙΙ, | ΙΙιγ ΕϊηΐΓίΐΐ ίη άβδ η. ^311Γ- ζεΗηί Ιπτεδ Εείοεηδ ίδτ §ε- Ιίεηηζείοΐιηεΐ άαΓεΙι άεη 8ίε§: Ι ίη άετ βτοεδδΐεη δοΐιΐαοητ. άεΓ ννεΐίβ-εδοΐπαΐιϋε. Ααοΐι ΙιίεΓζα δρΓεοηε ίοΐι ΙΗηεη, ΡΙεΐΓ θε- η£!:α1{ε1άπΐ3Γδθ1ια11, ΐηείηε 3ΐχδ. Μείη αηά τηείηεΓ Ατπιεε ηείδϊ>εΓ αηά ααίποΜϊ&εΓ
  ναηδθ1ι ίδϋ εδ, άαδδ Ιηη επ,
  ΗεΓΓ ΟεηεΓαΙίεΙηιατδθΙιαΙΙ, ίηι
  ηεαεη Εεοεηδ]αηΓ άαδ δοΐάα-
  ιεη§;1αοΐ£ ννίε οίδΙιεΓ ίτεα
  Μείοτ. αηά (3α£3 1>εί άεη Ιΐοηι-
  πιεηάεη δοηΐαοΐιιεη ααοΐι αη-
  δεΐε Απηεε ννίεάεΓ αητεΓ
  ΙΙιγογ Ρα1ιταη§: αη ΙΙΐΓεη δίε-
  ϋείΐηαοεη Ιίαηη.
  Οεηεια1£ε1άηιαΓδο1ια11
  Εδ ΟΑΕΜΜΕΚΤ ίΝ
  Μ08ΚΑυ
  Υ7Ι88ΕΝ
  , ν7Α8 ΗIΤ^ΕΚ. ΑΜ ΡΚΕΙΤΑΟ ΜΕΙΝΤΕ»
  ϋίε Αηΐίΰηάίσηηδ· άεδ Ρϊϊγι-
  ϊη 5είηεΐ Ιεΐζίεη §Γθδ-
  δεη Κεάε ζογ ΕΓοεΓίηαη^ άεδ
  νίητεΓΐ]ί1ίδννεΓΐ<ε5, άηδδ ίηι Οδίεη ετηεαΐ Ορετατίοηεη νοη 'τϊίίαηΐίδοΐιεπι Αιΐδΐτιαδδ είη^εΙείΕεΙ; δεϊεη, άίε άαζα- ΓοείτΓα§·εη ννεΓάεη, άίε δονν- ίί δίίεδί.εη ζιιηεεοΓ'δΙ: ίη Μοδΐίαιι, Εοηάοη ιιηά \<αδ1πη£τ.οη ηίοΐιτ ηιΐΓ αιιί υη§·1αιι5ρη, δοηάεΓη άίε ^ε&ηεΓΪδοηε Α^ί- Ιατ,ίοη ννατ άαηϊ5εΓ Ιιίηαυδ ^Γατηρίΐιαίΐ: οεηιϋΗΐ, δίε αΐδ ΡταηΙεΓεί β-εβ-εηώοεΓ άεΓ ννεΐτ; ιιηά ηΐδ Ζννεεΐίΐϋ&ε άεηι άεπΐ- δθΓΐεη νοΐΐίε §·ε§;επύ.ιοεΓ ηίη- ζιΐδΐεΐΐεη. δο υεΓΪοΙιτείε αηι ^ άίε ππιεΓίΙίεηίδθΙιε Νατίοηαΐ ΒΓοαάοαδτίη&-Οοΐηραηγ ννοεΓϊ- ΙίοΗ: ΗΐτΙεΓδ ΡΓαΙιΙεΓεί νοηι ΙεΙζτεη ΡΓείία^, άαδδ Ορετα- ΐΐοηεη ίτη Οαη&ε ννίΕΓεη άίε άαζιι ΙοείΐΓα&εη ννΐΪΓάεη, άίε δονν;ε(:8 ζα νεΓΓίοΙιιεη, ί&ί: 5ίδ ]ετζί ίϊΪΓ ηιίΠτ ετίδθΐιε αηά ροΐίίίδθΐιε Κνείϊε είη Καεΐδεΐ . ΚείηεΓ άεΓ ηιίΐίΐαε- Γΐδϋΐιεη δαοΐινετ&ίίεηάίί. επ, άίε ^άε Ιηίοιηιατίοη αηά ^εάε Βενιε^αβ , Τταρρεη ααίδ ^εηααεδτε αη ιοΓδαοηεη, Ιίοηηιε ίοίί> ^ετίτ
  ααδίίηάίκ πιαο1:εη, νναδ άετ
  ΡαΙΐΓθΓ ηιείητε.
  ηοςΐ; ^ιη
  3οηηΙα§· άεη
  ΚοηιιηεηΐαΓ νοη Αηηαΐίδϋ, ίη
  άεηι εδ Ιιείδδτ: ναδ άίε Κ2ετηρ-
  {ε άεΓ ΙετζΙεη 22 δίαηάεη 1>ε-
  Ιιαβεη δΐε Ιίείηε 5ε-
  Ρηίννίοΐίΐαη-
  αηά ΗίίΙεΓδ αη-
  §§: ^θδδε Οίίεηδίνε
  δοΐιεηϋ τγοϊζ άεδ ΑΜααίδ ννεΐ-
  ίετεΓ 48 διαηάεη Ιίείηεη
  ΕίηάΓαοκ 2-επιαοΙιΙ: ζα ηαβεη.
  Ααδ άίεδεη αηά ζαηΐΓείοΙιεη
  αηάεΓέη δΐίηιπιεη ααδ Μοδΐΐαα
  αηά Εοηάοη βίη§: εΐηνναπά-
  ίΓεί ΙιεΓνοΓ, ννίε δεΗτ τηαη αιιί
  'δονν3ετίδοη θΓΐτΐδοΙιεΓ δείίε
  ίηι Όαηΐίεΐη Ιαρτε αηά ηίοηΐδ
  αΐιηίε νοη άεητ. Ααδηιαδί ιιηά
  άειη δΙ£ιηά άετ άεαίδοηεηθρε-
  Γαιίοηεη.
  ΝαηηιεΙαΓ δοΐιείηΐ εδ ααοΐι
  άεη ηοιοΓίδοΗδη Βεδδεπυίδ-
  δετη αηά δοηΓείοτίδ1ιθδδΙΤ3ΐ:ε-
  ίη Μοεΐίαα, ^οηάοη αηά
  β ζή ά3ετηηιεΓΠ.
  ϋοηη ρΐοετζ Ιίοΐι ΙιείδδΙ εδ ϊγπ
  Καάίο Εοηάοη: ΒΗ ΗΐίΙεΓδ
  Κεάε ιχιαΓεη άίε «αη-
  ΟρεΓαιίοηεη ηοοη
  βίηε νοΓαη5δ3£ε; ΙιεαΙε
  δθΗείηί: δίε Οεδταΐτ αηζαηεη-
  ηιεη».
  Λαοΐι Καάΐο Νειπ ΥογΙ:
  ιΐιίτά ρΐοεΐζΐίοη πΐβεΗ. Κείη
  Μν/οΓΐ: ηιεηΓ ΙιοϊγΙ ηιαη άα
  αίοεΓ «ΡΓαηΙετείη ΗίτΙεΓδ»,
  δοπάειη «άΐε ϋεαίδ(±εη Ίχά-
  οεη ι,'ΐηε &Γ0δβε Οίίεηδίνε
  είη§·ε1είτετ».
  δεΐϋδΐ: άεΓ ΡΓορΙιε):
  ζβΓ δ38:ΐ ίτη Εοηάοηετ ΝαοΗ·
  Γίοΐιτεηάίεηδΐ: νίτ ηιηεδδεη
  είηί·ε1ιεη, άαδδ,άίε άεατδοΗεη
  Αηηεεη ίπι Οδίεη ίη είηεηι
  οεπιεΓΐΐεηδυΐεΓτεη ,,Οταά ζιι
  δο1ιΐ3^εη αηά εητΐαη^· άεΓ
  &αηζεη ΡγοπΙ: Ιίεί είηάΓΪη§:εη.
  Αη αηάετεΓ δτεΐΐε ηείδδί εδ:
  Όίε Όεαΐδθΐιεη δαηείηεη αη
  νεΓδοηίεάεηεη 8ΐ"ε11εη Βοάεη
  ^εαιοηηεη ζα Ιιβίοεη; ϊεάεη-
  ίαΐΐδ £ηάεη ϊτη ΟδΙεη ^ΐ^αηΐί-
  δοΐιε ΟρεΓαΙίοηεη δταίτ.
  ((^εI:ζI ιχΐίδδεη ιιιϊγ, τΐχαδ Ηίί-
  ΙεΓ ίη δείηετ Κεάε αηι Ρτεί-
  Ια£ ηιείητε», ζα άίεδεηι εΓδτεη
  οίίεηεη Είη&εδΙεεηάηίδ δίεηί;
  δίοη άετ Εοηάοηετ ΝαοΙΐΓΪοΙι-
  ΙεηάίεηδΙ αηι Όίεηδΐα§: πιογ-
  Όίε οίδΗεΓ
  ΟρεΓαίϊοη
  ΐηι Καηηιεη άεδ Οδτίεΐάζα^εδ
  ϊδΐ ίτη Οαη^ε, Ηείδδτ εδ άα ίηι
  Οε^εηδατζ ζα άεη ΓθδαΓθΙ ^ε
  ί£6Γυιεη ΒεΓΐοηιεη άετ Ιειζ-
  τεη Τα£ε. Όίε άεαΐδοΐιεη Ορε-
  ταΐίοηεη δοηείηεη βειιχαΐίί^
  ζα δεΐη. Όΐε άεαΐδοΐιεη Ηίΐίδ-
  ςαεΐΐεη ιχΐετάεη δί»τ1ς ίη Αη-
  δρταοΐι §:εηοπΐΓηοη,άοο1ι Ιιαΐοβη
  άίε Όεατδοηεη. (ϋε ΙηίτΛαίίνε
  1)ε1ια11εη,
  Ιη άετ Ιείζίεη ΝεογιΙ:
  ίεη Κ3ΐηρίίΊιΐ£ζειΐ£ε
  ννΐοΐΐϊί^ε Αηΐα^εη ίη ^εη^η-
  §ταά αη.
  Όαδ νεΓΓηίηεη άεΓ Οενν&δ-
  βεΓ αηι άίε Ιοΐίΐίδοΐιε Ιηδεΐ
  ννατάε ίη άεη ΙεΙζτεη νοοηεη
  ΟίΒΟ
  Ο
  0Ε6Ι6Ε ϋΝΤΕΒ$ΤϋΕΤΖυΜ8
  53
  ί
  ί
  ΌβΓ
  Κοηιηι&ηάαηι: άβΓ
  ΚΓβΓβ, ς-β—βΙΐΓΓβ
  άβηι ΜίηίδΐβΓ&οανβΓηβαΓ
  1^η1α1ί&1ίΐ5 βϊηε Αα33ρτβ-
  οηε, άίβ αοβΓ 2 δεαηάβη
  αΐβηΓτβ αηά άίββΐΐβ ζ. Ζτ.
  άίβ Ιη3β1νβΓη&1τηΪ39β
  β οβηβηάβΐχβ.
  ϋβΓ ΜίηίβίβΓ^οανεΓ-
  ηβχΐΓ ά&ηΐίίβ ζαηβεηβΐ. ίηι
  Νβΐηβη βΙΙβΓ ΕίηταοηηβΓ
  ΚΓβΙββ ϊϋΓ άίβ ΪΓβαηά-
  Ιίεΐιβτ ζαβ-εβ τ β η ά β η β
  ΑηΐΓηεδΐΐβ. άίβ βίη δτβΓ-
  1ίβ3 ΕοΗο ίη άεη ΗβΓζβη
  β1ΐ8Γ ΚΓβίβΓ ΗβΓνθΓβ-ε-
  ταίεη Ηβοε. Ζπΐεί Ραηΐ^τε
  οείοητβ άβΓ Κοηιηιβη·
  άβητ οββοηάεΓβ:
  χ. ϋβββ 3.11ε ΕίηαχοηηβΓ
  ηιίτ: νοΐΐβηι νβΓΐΓβαβη
  αηά οΗηε άβδ β'β1*ίη?8ΐ6
  ΖβαάεΓη ζα ίηΓί'η ίΓίεά-
  Ιίοηεη ΑΓΟβίΙβη ζαΓαοΐί-
  ΙεβηΓβη Ιΐδηηεη. ταβίΐ άίβ
  Αητηιββΐίβ άαΓοη άΐβ
  ν"βΓ σ βιι σβ η Ηβίί
  βίηβη δτ,Γίοη ηιβεητ, βο-
  τπβίί: βδ βίοΐι αηι »ΓαηβΓβ
  ΡβίηάββΙίβΓΐίβίΐβη ηβηάβΐτ
  αηά ηίοητ άίβ οββοηάβΓβη
  Ααδηβηηιβίβΐΐβ άεβΑηιηβ-
  βτίεβ-βΒβτζεβ ίηι Είηζβΐ-
  ϊβΐΐε νοΓίίββ-βη.
  2. άβ83 .{βάβ δΪΓβίτβί,
  άίβ ίη Ζ α 1ί α η ί τ: £β-
  άίβ
  ΙίοΗ αηά βτΓβη&δτβηβ οβ-
  βτΓβίτ ταίΓά.
  δο βίηά άίβ οβδΓ,βη νοΓ-
  βαδδεΐζαη^εη ίαεΓ βίηβ
  ηβαε ΡβΓίοάβ ίΓίβάϋοηβΓ
  Ατΐϊβίτ; βτεβ-εοβη. ϋεΓ
  δίΓβίνβΓζίοηΓ ί3ί βίηβ
  νοΓηβΗηιβ Ηβηάΐηη^ ά&5
  Κοηιηιβηάβητβη, άίε αηβ
  Καηβ αηά ΡΓίβάεη &ίαΙ;
  δίε νεΓρί1ίοητ.ετ αηβ βοβΓ
  βαεΐι ζα ΟβηοΓββιη αηά
  Εδ πΐαΓάβ ίβΓηβΓ άίβ
  Κ.ιιεο1ί1ΐεηΓ άεΓ 8ΪοΗ ηοοη
  βαί άεηι Ρεβΐΐβηάβ οβ-
  ίίηάΐΐοηβη εηβηιβΐίς'βη
  δοΐάβτεη 1>@-
  ϋεΓ Κοηιηιβη-
  άβητ βΓ^ΙβΓΐβ, άβδδ άΐβ
  ζαΓαβοΐίΙίεΙΐΓοηάβη ΤβοΗ-
  ηίΙΐβΓ ηηά ΑτΙίβΐίβΓ βίοΐι
  ζα ΒβαβΓΐ>εΐτεη νεΓρίϋοη-
  Ιεη ηιιιε3δεη, βΓ^ΙβΓτβ
  3Ϊο1ι βοεΓ βηάεΓβείτβ βαοΐι
  άβηιίτ βίηνβΓβτβηάεη,
  άβδδ άίεββ νεΓρίΙΐοΗΙηηίί
  ΐηι β11§·εηιβΐηεη βαί 2
  Μοηβτβ οβΒΓβηζΐ αΐβΓάε.
  ϋίβ ΑΓοβίΙδΙΐΓβίΙβ ϊααεΓ-
  άεη,βο εΓΐϊΙβΓτε άεΓ Κοτη-
  ηιβηάβηΐ,ηιδ^ΐίεΐιβτ 30 εΐη-
  £-εβετζ1, άβββ βίβ οεΐ ΐΙΐΓβη
  ΡβηιίΙίβηβη^βηδΓ ί β ε η
  αΐοηηεη Ιί,δηηίεη, ΑΙΙβΓ-
  άίη^β δεί άίεβ ηίοηΐ αεοβΓ-
  βΐΐ γπο&Ιϊογι, βοάβδβ άΐβ
  ΖΐΐΙ
  ^βηΰ81εατβ ζαηι Τβίΐ
  βιιοη βΐβ Είηα,αβΓτΐβΓαηβ·
  βαίηεητηεη ηιηβββε. ϋΐβ
  1)βί άεη ΒβααΓοεϋεη βη-
  βτββΐεΐΐΐεη ΒβαβΓθβΐίβΓ
  αηά ΤβεηηίΙεεΓ εΓΐι&Ιίεη
  άίε ^δ^1ηε, άίβ νοη άβη
  ζη8τβηάί£6η ϋΐεηβτδίβΐ-
  Ιεη ΐηι Κ,&Κηιεη άβΓ ίαβΓ
  ΒβαβΓΟβΐτεη ^β^ζ1
  άβη ^όηηβ ί
  ταβΓάβη. δίβ οβ^οηιηιβη
  βαβδετάε—ι βίηβη Τβίΐ
  ϋΐΓεδ ^ο11ηε3 ίη Ρογπι
  νοη Βγοϊ οάβΓ-οβί βίηβΓ
  Κβηιβΐηδβηιβη νβΓρίΙβ-
  ΐη Ρογπι νοη βοη-
  ΝβΙκΓβΙίβη.
  ϋβΓ Κοηιηιβηάβητ νβΓ-
  βίοηβΓίβ ,άβηι ΟοανβΓ-
  ηεαΓ,άβεβ βΓ, βοταβΐτ άίββ
  ηδΐΐβ- 56Ϊ, άΐε ^ΓΪεοΗΐδοηβ
  νβΓταβ1τ.αη£ ΐη ί&ά&τ
  "ντ'βΐβε ηηΐβΓδίαβΙζβη
  χαετάε; ϊηβΙΐβδοηάβΓβ ββί
  άίε Εΐηζΐβηαηβ: άβΓ
  δτββτβαηά δτβάτβίβαβτη
  ηηΙ)βάΐη&1; ηδίίρ.
  ϋίε αΐεΐίεΓβ ΤΙηΙεΓΐιβΙ-
  βΐοη βαί Εγ-
  -----α------β—, ταοοβί
  άβΓΚοηιηι&ηάβηΊ: ζαββ^ίβ»
  άΐβ Αη^Γββ-β άβ3 Ο-οανβΓ-
  ηβιΐΓ3 τποΐιΐΐ-οΐΐβηά ζα
  ρΓίΐίβη. Ε3 ηβηάβΐτβ βΐοΐι
  νοΓ βΐΐεηι τιηι βίηβη Ααβ
  οβα άβΓ ΡΐβοΙιβΓβΐ ηηά
  βίηβ νβΓ8ΐ:βτ·1ίηη£ άβΓ
  8β1ζζαία1ΐΓ δοτπΐβ ιιηι άίβ
  ΒεβοΗβίϊτΛη^' νοη δββτ-
  βΓβϊΓβίάβ αηά δΕβτΙεβΓτοί-
  ίεΐη. ϋβΓ ΟοανβΓηβαΓ
  Ιίοηηίβ α. β. ηιϊί^βΐΐβη,
  άβδβ βδ ϊηηι 8·β1χιη8"βη
  ββί, νοη άβΓ βτίβοηΐβοηβη
  Κ.ββ·ίβΓαη^ άίβ Ζιΐ3β£β
  αβοβΓ 2 οοο το. ϋιιεηρ;β-
  ηιΐττεΐ ζα εΓηβΙΙεη, άεΓβη
  ΑηίΓβηβροΓΐ: νοηι Ρββ*-
  I
  Ιβηά ηαηηιβΗΓ ηοΐαιβη-
  άΐ{ί δεί. ϋεΓ άεηίβοηβ
  ΟβηβΓβΙ δβ^Ιβ βαοΐι ηίβΓ
  ββίηε ϋητβΓδταβτζαηβΓ
  ζα.
  ι ΗίηδΐοητΙίοΗ άβΓ Ροΐί-
  ζβίβταηάβ ετΙΐΙβΓίβ άβΓ
  άβαΐβοηβ ΙηβεΙΙΐοηιηιβΒ-
  άβητ, άββδ εΓ άίε νοπι
  , ΟοανετηεαΓ
  Ιεηά ρΓαβίβη τηβΓάβ, άβ-
  ηιΐί: άβΓ Αοΐβαί άββ τπΪΓί-
  3οη&£τ1ϊο1ιβη ^ε^^η3 ιιηά
  άεΓ νβΓΐεβΗΓ άβΓ Ββνδΐ-
  ΙιεΓαηβ· βοτπβίτ ταίβ ηιδ-
  8Γΐΐο1ι βΓΐβίοΗίβΓί ταβΓάβ.
  ϋΐβ ΑαδβρΓβεηβ 1>β-
  ΓαβήΓίε βεηΐΐεδδΐΐεη αχχοΗ
  ηοοη ηιβηοΐιβ βηάβΓβ Ργο-
  Ιιΐειτιε, άΐβ Ηβατβ άίβ
  ζα Ιό8εη Ηβτ αηά ίαεΓ άίβ
  άεΓάειιτδοηεΚοηιηιβηάβηΙ:
  κΊεΐοΗίβΙΙδ άββ &Γ038ΐ:β
  ΙητβΓεβδε ζεΐ&τβ.
  ϋβΓ ΜίηΐδΓβΓβΌανβΓ-
  ηβαβΓ ϋ,αΐβΐίβΐίΐβ
  ζατηδοηΐιΐδδ
  ββίηβη ΗβΓζΙϊοΗβη
  ίαετ άβδ ΙοεβοηάεΓβ
  ΙηΙβΓββδο ζατη Αιιβάηιο^,
  ηιίτ ιαβΙοΗβτη άβΓ Κοηι-
  ηιβηάβητ άβΓ Ιηββΐ ββΐηβ
  ΑαβίαεΗΓηη&βη αεΤοβΓ
  ♦ άίβ νβΓηβΙτηίββε ΐη Κγθ-
  τβ βηβΓβηΟΓΤ. Ηβοε, ιιηά.
  ίαβΓ άΐβ νβΓδοηΐεάεηβη
  , άΐβ βΓ βοίοΓτ:
  αηά άβιηΐτ ηιβη-
  οΗββ ΡΓοοΙβηι £ΐεΐοη &β-
  Ιδβτ ηβΐ.
  ΚθΓζηβοΗΓΪοΗτεη
  ΒεΓΐίη 9
  ίίηηίδοΐιε
  άεηΐ ηατ άειη ΜατδοΗαΙΙ
  ΜαηηεΓΐιείΐη ίη ΑηεΓΐΐεηηαηκ
  δείηεΓ νει-άίεηδΐε ίΐΪΓ ά.»η
  ΡΓεϊΙιεϊτί,Ιςαηιρί άεδ ίίηηί-
  δθΐ.εη Ό1ε;ε^ αΐδ Ετδΐειη άαδ
  ΜαηηεΓΐιεϊηιΙίΓεαζ 1. Κΐαδβε-
  νετιίεπεη.
  ΌεΓ αηιεΓΪ1?αηίδθ1ιε Ματΐ-
  ηεπιίηίδτεΓ Κηοχ ΙιαΙ: εϊηεη
  ηεαεη ΑηΐΓα§· ααί 8 Μίΐΐίο-
  ηεη ΌοΙΙαΓ είη^εθΓαοΙι!;, άίε
  ίαοΓ άεη Βαα νοη Κπερβ-
  δθΐιίίίεη 5εηοτί§;τ: ννεΓάεη.
  Ιη ΟίΙ)ΓΛΐιαΓ ΙιεΓΓδςΙιΙ αη-
  ΙεΓ άετ Βενο11;ει·αη§· »ίηε-
  ^Γθδδε ΕΓΓε>ϊαη§· αεοεΓ ίΐιτβ
  ΗεΓαηζίεηαηβ: ζιι ηιΐΗΐαπ-
  Ατΐοείΐεη.
  Όΐε τνΐΓηααΐδοΙιε ΟβϊΓείάε-
  άίεδεδ ^α^1^ε3 ΙιεΕΓα^τ;
  ατη 90 ΜϊΗο ηεη ηιεΐιτ αΐδ ίπι
  Εϊη
  εηίΐχιιΐΓί, ιχΐοηαοη '^ΐε
  ίΐιη&δ^ειιΐϊηηε ααί ^6 ο)ο υε-
  ^Γεηζί πιεΓάεη δθΐΐΐεη.ηιαδδϋε
  ΐηίοΐίϊε άεδ νίάεΓδΙαηάεδ ίη .
  άεη άανοη 5εΙπ>ίίεηεη νίΓί-
  δοηαίίδΙίΓείδεη ζαηιεεΐΐ&εζο-
  ιυεΓάεη.
  ,ΟΗΑΝΝΙδ ΕΜ. ΜΑΤ$ΑΜΑ$
  Ζ
  ΗοτταΙδοηδτΓ. ΐο
  Ααί ιΐετ ννεδΙδίίΙεάεΓ
  Ιιαΐΐε
  8-13 ΜθΓβεη 2-6 ΝαςαΐηΐΙ-
  ΣΕ
  ΦΙΝΛΑΝΔΟΣ ΙΕΡΕΥΣ
  ΠΡΟΣΤΟΝΛΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟίΙΚΑΝΤΕΡΒΟΥΡΙΑΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά, π™™*™* 10 -Οκτώβριον 1941
  Οί Μπολσεβίκοι χρησιμοποιοΰν τό ιερόν
  σκευοφυλάκιον ώς άποχωρητήριον !
  γράφησα καί τοΟγο διά νά
  μή λησμονηδή ή άλήθεια.
  'Αλλά πολύ απέχομεν τού
  τέλους. Είς μίαν πλευρικήν
  θύραν ήσαν ζωγραφισμέναι
  είκόνες, αί οποίαι μόνον
  άπό την φαντασίαν μιάς
  μεσυσμένης πόρνης ή άπό
  έναν ΐοκον άνοχής οά ηδύ¬
  ναντο νά προερχωνται. Είς
  αΰτά προσετιθεντο καί λέ-
  ξεις αποκαλύπτουσαι τόν
  βαθμόν τού πολιτισμοϋ καί
  τή/ νοοτροπίαν τού Μπολ-
  αεδικκού στρατοϋ. 'Εφωτο-
  γράφησα καί τούτο. Δέν
  πιστεύω βεβαίως ότι αύτά
  δλα οά τυπω3ούν κάπου.
  'Αλλά μετά χιλιάδων άλλων
  εγγράφων καί πεισιηρίων,
  τα όποα περιήλθον είς χεί¬
  ρας τού στρατοΰ μας, δα
  ρ ψου» Φώς επί τής ήσκής
  τού Σοβιετικοϋ στρατού.
  Άλα καί το νεκροταφεί¬
  ον είχεν ωσαύτως κατα¬
  στροφήν καί παντου έβλεπε
  κανεις τας γενομένας τυμ-
  Θωρυχιας.
  Υπήρχεν δμως καί κατι
  άλλο, τό οποίον μοϋ έπρο·
  ζένησεν άκόμη μεγαλειτέ¬
  ρον πόνον, γράφει περεταί-
  ρω ό ιερεύς. Και τούτο ήτο
  ήυποκίνησις Υμών κύριε
  άρχιεπισκοπε, πρός έκατομ-
  μυρα μελών τής Αγγλικα¬
  νικής έκκλησιας, νά προσέρ¬
  χωνται είς τούς οΐκους τοϋ
  Θεοΰ καί κατ' ιδίαν διά την
  νίκην τού γενναίου ΣοοΊετι
  κου στρατοΰ ! Παρεκινήσα-
  τε άνιδέους άνθρώπους νά
  προσευχησοΰν διά τα δπλσ,
  τα όποϊα εφόνευσαν άστούς
  καΐ δή είς τας Βαλτκάς Χώ¬
  ρας, αί οποίαι έδημιουργή-
  σησαν μετά τόν πρώτον
  παγκόσμιον πόεμον καί
  ιδιαιτέρως διά τής 'Αγγλι-
  κής πολιτικής. Ημείς οί Φιν·
  λανδοι αισθανόμεθα απο¬
  τροπιασμόν πρός τόν Μιολ-
  σεθικισμόν, ό οποίος θραύ·
  εί τούς δεσμούς τής οικο¬
  γενείας, άφαιρεί τα τέκνα
  άαό τούς γονεΐς καΐ ταπει-
  νώνει καί έξευτελίζει τάς
  γυναίκας, πραξεις συνηδέ-
  σταται είς την Σοβιετικήν
  "Ενωσιν. Αϋτά δλα οί "Αγ
  γλοι τα γνωρίζουν βεβαίως
  άρκετά.
  Έγώ ώς ιερεύς φοβοΰμαι
  την άνήθικον ευθύνην, την
  όποιαν 'Υμείς έπίσκοπος των
  διαμαρτυρθμένων άνελάβα-
  τε, παρακινών είς την πρά¬
  ξιν αυτήν έκατομμύρια άν-
  δρώπων άγνοούντων τό/
  αληθή χαρακτήρα τού
  ΜπθΛοεβικισμοϋ. 'Αλλ' ΰπάρ
  χει ©εός καί αύτάς θά ζη¬
  τήση άπό δλους ημάς ευ¬
  θύνας. Τότε θά συνοντη-
  θώμεν καί θά ίδωμεν τάς
  χιλιάδας των υπό των Μπολ
  σεβίκων δολοψονηθέντων
  Ίερέων καί Χριστιανών, των
  οποίων τό αίμα ζητεί έκδί-
  κησιν. ©ά συναντήσωμεν
  καί τόν "ιερέα, τού ΟΓτοίου
  ή βεβηλωθείσα έκκλησία
  Ίσταται ενώπιον μας καί ό
  οποίος έδωσε την ζωήν
  τού είς τόν πόλεμον αυτόν,
  διά την "Ελευθερίαν καί τόν
  Χριστιανισμόν Τότε θά ζη-
  ! τηθούν εύθύναι καί άπό
  Ι τους ι'σχυρούς έκείνους κυ
  ι ρίους, οί όποίοι έρριψαν χι-
  I
  λιάδας άνδρώπων είς την
  δυστυχίαν.
  Μετά την έκρηξιν τοϋ |
  Γιρμανοσοβιετικού πολέμου ι
  καί την συναδέλφωσιν τής >
  Αγγλίας μέ τούς Μπολσεβί-
  χους, πολλοί έκκλησιαστι-
  κοί άξιωματοΰχοι τής 'Αγ-
  γλικής .νήσου καί μεταξύ
  αυτών ό 'Αρχιεπισκοπος της
  Καντερβουριας, έσπευσαν
  να κατασπιλώσουν κατά
  τόν χειρότερον τρόπον τή/
  αξιοπρεπείαν τού άξιώμα-
  τός των διά τής έξυμνήσε-
  ως των ΜιοΛσεόΊκων. Ό
  Δόκτωρ Λάγκ δέν έδιστα-
  οε μάΛιοτα νά 'κετεύοη τόν
  ουρανόν, όπως προστατευ¬
  θή τούς μεγαλατέρους εχ- |
  δρούς τού Χρισπανισμου ι
  καί νά παρακαλέση τούς ,
  συμπατριώτας τού να τεί¬
  νουν παρακλητικώς τάς
  χείρας δια μίαν νίκην τού
  Ιταλιν.
  Τό άποτρόταιον τούτο
  γεγονός τόσον έξωργισεν
  έναν νεαρόν Φινλανοον ί-
  ερεα, ώστε τού απηύθυνεν
  μίαν ανοικτην επιστολήν
  κατηγορών αυτόν ώς προ-
  δόιην τού Χοιστιανισμου.
  Είς την επιστολήν, ή όποια
  δημοοιευεται είς τάς Ό>ιν
  λανόικας εφημερίδας γρα-
  4>ει:
  "ενώπιον μιάς έκκλησίας
  βεσηλωϋείσηι, ατό τούς
  Μπολσεΰικους γραφω την
  επιστολήν αυτήν και την α·
  πευθυνω άκριόώς πρός Υ¬
  μάς, την κεφαλήν της Αγ¬
  γλικανικής ΈκκΛησιας, έ-
  ίΐειδή άνεμίχδητε είς μίαν
  υπόθεσιν η ότοια συν,αρασ-
  σει, βαδεως καί έμε' τόν
  νεαρόν ΦινΛανόόν ίερέα.
  Βλέπω μίαν εκκλησίαν.
  Οί σταυροί τού Χριστοα ε-
  χυυν αφαιρέση. Διατί; Διότι
  £θω έκυίέρνησαν επι δύο
  έτη οί Μπολσεβίκοι. Ημείς
  οί Φινλανδοι, ως γειτονες,
  γ,νωρζομεν τουτο καλώς.
  "Ισως μακρόθεν τό πράγμα
  φαινεται διαφσρον. "Αλλά
  κατα τα 20 έτη, της υπάρ¬
  ξεως τής Σοβιεπκής "Ενώσε¬
  ως, Οά επρεπε να έχη γίνη
  γνωστόν είς όλον τον κό¬
  σμον ή παρα των Μπολσε¬
  βίκων έναντι τής έκκλησιας
  τηρουρένη στάσις.
  Ό Φινλανδός ιερεύς πε·
  ριγράφει κατόπιν την βεβη-
  λωθείσαν εκκλησίαν.
  Τό τέμπλον μετεβλήθη είς
  αύλαιαν θεατρικής σκηνής,
  £ίς τό πλάΐ ένα πιάνο, παν-
  τού ερυθρά τεμάχια ύφά·
  σματος, μέ επιγραφάς, είς
  ταςθεσεις των είκόνων τοϋ
  τεμπου είχαν τοποδετηθή
  τα συνδήματα τοϋ συνδέ-
  σμου των άβέων, άντί των
  καδισμάτων της έκκλησίας
  μΐα πιστα χοροϋ, είς τόν
  τοΐχον ένα μπάρ, καί πρό
  τού άρμονίου έγκατεστάδη
  ή έξεδρα διά την φυσαρμό-
  νικα καί την μπαλαλάϊκα.
  Τό ιερόν σκευοφυλάκιον,
  γράφει κατόπιν επι λέξει ή
  . έπιστολή, «5που ώς δα γνω·
  ριζετε, κύριε άρχιεπίσκοπε,
  ουγκεντρωνονται οί ίερείς
  £ίς σιωπηλήν προσευχήν,
  εχρησιμοποιείτο υπό των
  Μπολσεβίκων ώς άποχωρη¬
  τήριον. "Ελαβα φωτογραφ!-
  άς δια νά δύναμαι να άπο-
  δειξω δλα αϋτά. Καί ή σά-
  •οις έπισης τού κωδωνοστα-
  σιου εχρησιμοποιείτο διά
  τόν αυτόν σκοπόν. 'Εφωτο-
  Αί σχέσεις
  Γερμα ν ί ας-Τουρκ ίας
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.-Τας τε¬
  λευταίας ημέρας ή 'Αγγλο-
  οαξωνική προπογανδα προ-
  σποθεΐ νά ένσπειρη ζιζανια
  είς τος σχέσεις Γερμανίας
  καί Τουρκιας. "Ολα τα υπό
  τής προπαγάνδας ταύτης
  διαδιδόμενα είναι ψευδη
  καί δέν πρέπει νά δίδεται
  είς αύτά ούδεμία σημασια,
  διότι κανένα γεγονός δέν
  δύναται νά διαταράξη τάς
  μετά τής Τουρκιας φιλικάς
  οχεσεις τής Γερμανίας. Ή
  Γερμανοτουρκική συμφω-
  νία, ήτις προσεπικυρώδη
  τιΊν Ι6ην Ίουνιου, αποτελεί
  όποστωματικήν άπάντήοιν
  £ίς τάς προσπαθείας τής
  Αγγλίας καί αποδοκιμασίαν
  των Σοβιέτ: Ή Γερμανια
  τρέφει απόλυτον εμπιστο¬
  σύνην πρός την Τουρκίαν,
  ή όποία πλειστάκις απέ¬
  κρουσε την "Αγγλικήν πίε-
  οιν ή τάς επιθυμίας τής Μό-
  σχας. Ή Τουρκία δέν θά
  παρασυρθή πρός πόλεμον,
  διότι γνωμίζα δτι ή "Αγγλία
  θά τής αφαιρέση κατόπιν,
  ομού μετά τής όψίμου συμ-
  μάχου της, τα κυριαρχικά
  της δικαιώματα, τα όπίία
  απέκτησε διά τεραστίων
  θυσιών.
  Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
  ΤΟΝ ΜϋθΜ ΤΟ,ι £ΡΓΑΖΟΜ£ΝΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ, ο._ΉΚεντρική
  'Επιτροπή, ήτις θ" ασχολησή
  μέ το ζήτημα τής άναπρο-
  σαρμογής των μισθών των
  εργαζομένων, άνέβαλε τάς
  εργασίας της δι" αυριον.
  Σήμερον σονήλθον είς
  σύσκεψιν τα μέλη τής 'Επι-
  τροπής Βιομηχάνων, ήτις έ-
  μίλέτησε τάς εργατικάς ά-
  πόψεις, έν σχέσει μέ τούς
  μισθούς καί τα ήμερομηθια.
  Ή'ιΞπιτρ6πή τώ/Βιόμηγάνων
  δα υποβάλη, κατά τή ν αυ¬
  ριανήν σύσκεψιν τής Κεν¬
  τρικήν είδικής 'Επιτροπής, έν
  υπομνήματι τάς άπόψεις της.
  Η ΟΑΟΨΥΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΟΝ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙι^ΤΙΚΟΥ^ΪΟ.ΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  . ,., . ,____,...... , ,λ -____ α_____^ λϊλ ι _^Λί»,*,^.»/οα ττ«οέγπ την | "Οσον άφορα τη
  Τό Γραφείον τού κ.
  Ύπουργοΰ Γεν. Διοικη-
  τού Κρήτης ανακοινοί τα
  κάτωθι πρός τόν λαόν
  τής Κρήτης :
  •Ο Στρατιωτικάς Διοι-
  κητής Κρήτης εδέχθη τόν
  Υπουργόν Γενικόν Διοι¬
  κητήν Κρήτης είς ακρόα¬
  σιν, ήτις διήρκεσε άνω
  των δύο ώρων. Κατ' αύ¬
  την συνεζητήθησαν τα α¬
  φορώντα την Νήσον σπου-
  δαιότατα προβλήματα.
  Ό Ύπουργός Γενικάς
  Διοικητής ηύχαρίστησε,
  κατ' αρχάς, τόν κ. Σρατι-
  ωτικόνΔιοικητήν έξ όνόμα-
  τος δλων των Κρητών δια
  την ευγενώς ιταραχωρη-
  θεΐσαν άμνηστείαν, ήτις εϊ·
  χε βαθείαν" απήχησιν είς
  την ψυχολογίαν δλου τοθ
  πληθυσμοΰ.
  Ό Στρατ. Διοικ. Κρήτης
  ετόνισεν ιδιαιτέρως δύο
  σημεϊα : 1) "Οτι δλοι οί
  κάτοικοι μέ πλήρη εμπι¬
  στοσύνην καί άνευ τοθ
  •παραμικροθ δισταγμοθ
  δύνανται νά έπιστρέψουν |
  είς τα είρηνικά των έργα
  καί δτι ή άμνηστεία έθε¬
  σεν είς λήθην τό παρελ¬
  θόν, έφόσον τιρόκειται διά
  προηγουμένας έχθροπρα-
  ξίας, έκτός ωρισμένων έ-
  ξαιρέσεων των Νόμων περί
  τής άμνηστείας. 2) "Οτι
  έκαστον άδίκημα, τό οποί¬
  ον ήθελε διαπραχθή είς
  τό μέλλον εναντίον ' Γερ-
  μανικών Άρχών ήθελε τι¬
  μωρηθή αύστηρότατα καί
  αμείλικτος.
  Ούτω ετέθησαν αί καλ-
  λίτεραι προύποθέσεις μιάς
  νέας περιόδου είρηνικής
  εργασίας. Ή μεγαλόψυ-
  χος αυτή χειρονομία τοθ
  Στρατ. ΔιοΐκητοΟ μάς δί
  δεί την ησυχίαν καί την
  ειρήνην, αλλά μας δημι-
  ουργεΐ καί άναλόγους ϋ-
  ποχρεώσεις ύπακοής καί
  τάξεως.
  Συνεζητήθη κατόπιν ή
  επάνοδος των είς την Στε¬
  ρεάν Έλλάδα ευρισκομέ¬
  νων Κρητών Στρατιωτών.
  Ό Στρατ. Διοικητής έξη- |
  γησε δτι οί επιστρέφοντες
  τεχνίται καί εργάται υπο¬
  χρεούνται νά έργασθουν
  είς Γερμανικά έργα, συ-
  νεφώνησεν δμως δπως αυ¬
  τή ή ύποχρέωσις περιορι-
  σθί) είς δίμηνον εργασίαν.
  Οί'έιπστρέΦοντες εργάται,
  είπεν, θά τοποθετοΰνται
  τοιουτοτρόπως, ώστε νά
  δύνανται νά μένουν πλη¬
  σίον των οίκογενειών των.
  Εάν τουτο δέν είναι δυ¬
  νατόν, είπεν, οί πολίται
  πρέπει νά φιλοξενοΰν
  τούτους. ΟΙ τοιούτοι εργά¬
  ται καί τεχνίται, έργαζό-
  μενοι είς Γερμανικάς υ¬
  πηρεσίας, θά άμοίβωνται
  συμφώνως πρός τα καθο-
  ρισθέντα ήμερομίσθια.
  Έκτος τούτου θά λαμβά-
  νουν ένα μέρος τοΰ ήμε·
  ρομισθίου των είς άρτον,
  είς ωρισμένας δέ περι-
  πτώσεις είς τρόφιμα.
  Ό κ.Στρατιωτικός Διοι¬
  κητής εβεβαίωσε τόν κ.
  Υπουργόν δτι είς κάθε
  περίπτωσιν θά παρέχη την |
  προστασίαν τού πρός την
  Ελληνικήν Διοίκησιν, ιδι¬
  αιτέρως διά την είσπρα¬
  ξιν των δημοσίων καί δή-
  μοτικών φόρων.
  •Η συζήτησις περιεστρά
  φη κατόπιν γυρω άπό τό
  έπισιτιστικόν πρόβλημα.
  Ό κ.Στρατιωτικός Διοικη
  τής υπεσχέθη νά εξετάση
  ευμενώς τ' άναφερθέντα
  υπό τοθ κ. ·ΥπουργοΟ. Ιδι¬
  αιτέρως συνεζητήθη τό
  ζήτημα τής αυξήσεως τής
  άλιείας, τής είσαγωγής
  μεγαλυτέρας ποσότητος
  άλατος καί ή έξευρεσις
  σττόρου σιτηρών καί γεω-
  μήλων. ·Ο κ. Ύπουργός
  ανεκοίνωσεν δτι έλαβε
  άπέ την Ελληνικήν Κυ¬
  βέρνησιν δυο - χιλιάδας
  τόννους λιττασμάτων, των
  οποίων ή μεταφορά έκ τής
  Στερεάς Ελλάδος είναι
  άναγκαία. Καί είς τουτο
  ό κ.Στρατιωτικός Διοικη¬
  τής υπεσχέθη την υποστή¬
  ριξίν τού.
  "Οσον άφορσ την Άστα
  νομικήν ώραν ό Στρατιω
  τικός Διοικητής υπεσχέθη
  νά εξετάση ευμενώς την
  υπό τοθ κ. 'Υπουργουζη-
  τηθεΐσαν παράτασιν, δια:
  νά διευκολύνητε, κατά τό
  δυνατόν, ή συγκοινωνια
  καί ή έργασία τοΰ πληθυ-
  σμοΰ.
  Συνεζητήθησαν κατόπιν
  διάφορα προβλήματα, τα
  όποϊα ή 'Ελληνική Διοίκη¬
  σις εχει νά λύση, διά τα
  όποϊα ό Στρατιωτικάς
  Διοικητής έδειξε τό μέγα,
  λυτερον ενδιαφέρον.
  Ό Ύπουργός Γενικάς
  Διοικητής κ. Λουλακάκης
  αναχωρών ηύχαρίστησε
  θερμώς τόν Στρατιωτικόν
  Διοικητήν διά τό εξαιρε¬
  τικόν ενδιαφέρον, μέ τό
  οποίον εξήτασε τα διάφο-
  ρα ττροβλήματα τής Νή¬
  σου καί διά τάς άμέ-
  σους λύσεις τάς οποίας ϊ-
  δωσε είς μερΐκά έξ αυτών.
  Είςτό Άν. μέτωπον διεξάγονται
  μεγάλης εκτάσεως
  Οί Ρώοσοι ήττώνται είς όλους
  τούς τομείς
  ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΈΙΟΥ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕγ", ?Οκτωβρίου.
  Τό ΆνώτοΐΓον Άρχηγεϊον τού
  Στρατοθ ανακοινοί:
  Ώς εγνωστοποιήθη χθές,
  δΓ έκτάκτου ανακοινωθέν¬
  τος, μία Γερμανική Στρατιά
  άρμάτων μάχης, ένισχυομέ·
  νη δι' Ίταλικών, Ούγγρικών
  καί Σλοβακικών στρατευμά-
  των άπό τοθ τομέως,άνατο-
  λικώς τοϋΝτνιεποπετρόφσκ
  μέχοι τής 'Αζοφκής θαλάσ¬
  σης, επέτυχε ν' άποκόψη
  την ύποχωροϋσαν 9ην Σο¬
  βιετικήν Στρατιάν, ήτις ήτ-
  τήθη παρά τό Μελικθπόλ.
  Ταυτοχρόνως άλλαι Γερ¬
  μανικαί δυνάμεις) κατεδίω-
  ξαν τόν εχθρόν έκ δυσμών
  Τμήμα ταχυκινήτων μονά-
  δων τής «Βάφρεν—ΣΣ» έπέ
  τυχε την διάσπασιν των
  έχσρικών γραμμών κατά
  μήκος τής παραΚϊας τής Ά-
  ζοφικής θαλάσσης μέχρΐ
  Μπρεδιάνσκ καί την ιυνέ-
  νωσΐν τού μέ τεθωρακισμέ
  νας δυνάμεις προερχομέ¬
  νας έκ Βορρά. 'Εψ' δλων
  των τομίων 6 έως 7 έχθρι-
  καί μεραρχαϊαι στενώς πε-
  ρικυκλωμέναι μέλλουν νά
  έκμηδενισθοΰν.
  Τα ύποχωροθντα ύπολ-
  λείμματα τού ήττημένου έχ-
  θροϋ κατευθύνονται πρός
  τό Ροστόβ Ή^έτερον τμή¬
  μα τής «Βάφφεν—ΣΣ», κα-
  ταδιώκων ταύτα έφθασεν
  έως τό Μαριουιόλ,
  Είς τόν κεντρικόν τομέα
  τοΰ άνατολικοϋ μετώπου, ώς |
  ήδη δι" έκτάκτου ανακοι¬
  νωθέντος άνεφέραμεν, αί Ι
  βαθεΤαι έπιχειρήσεις δ.α· .
  σπάσεως είχον ώς άποτέλε-
  σμα νά κυκλωθοΰν 3 έχ-
  θρικα! στρατιαί είς τόν '
  τομέα τοΰ Μπριάνσ<, αΐτι¬ νες προοβαλλόμεναι έκ των νώτων, διά τεθωρακΐ· σμένων δυνάμεων άναμέ- νουν την στιγμήν τής έκμη δενίαεώς των. Όμοϋ μέ τάς παρά τό Μπιίισνα περι κυκλωμένας δυνάμεις έθυ· σίασεν ό στρατηγός Τιμο- σέγκοματαίως τάς τελευταί άς καί έκλεκτοτέρας στρα τεάς τοΰ Σοβιετικοϋ στρα¬ τού. Ούτω τα περί μεγάλων έπιτυχιών, τα όποία έζήγ- γειλεν ή έχθρική προπαγάν δα τάς τελευταίας έβδομά- δας σχετικώς μέ την δρά¬ σιν των Σοβιετικών στρατι- ών, αποδεικνύοντα! ταλείως ψευδη. Νέαι προσπάθειαι τοϋ έχ- θροΰ διά την διάσπασιν τοϋ σιδηροΰ κλοιοΰ, δυτικώς τής Πετρουπόλεως παρ' δλα τα ύπ'αύτοθ διατεθέντα μέ σα απέβησαν Ιμάταιαι καί είχον μεγάλας άπωΚε'ας δι* αυτόν. Πολλά τανκς τοΰ έχθροϋ κατεστράφησαν. Ή άεροπορία μας ϋπεστήρι ξεν αποτελεσματικώς είς δλους τούς τομεϊς τοΰ άνα- τολικοΰ μετώπου τάς διεζα- χθείσας μάχας τού στρα¬ τοϋ. Έπιτυχεϊς έπιθέσεις έ¬ γιναν εναντίον στρατιωτι^ κων ουγκεντρώσεων, βάσε ών πυροβολικοϋ, γραμμών συνδέσμου καί σιδηροδρο- μικών γρομμών τοΰ έχθρού. 'Εβομδαρδίυθη εργοστάσι¬ ον κατασκευής άρμάτων μάχης νοτιοανατολικώς τοθ Χαρκό3ου. 'Επίσης την παρελθούσαν νύκτα βομβαρδιστικά άε- ροπλάνα επετεθησαν εναν¬ τίον πολεμικών έγκαταστά· σεων τής Πετρουπόλεως. Ή τοποθέτησις ναρκών είς τα Άγγλκά ΰδατα ε¬ συνεχίσθη κατά τάς τελευ¬ ταίας εβδομάδος. Είς την βόρειον Αφρΐ- κήν Γερμανικά Στούκας επετεθησαν μέ μεγάλην επιτυχίαν εναντίον αγγλι¬ κών βάσεων πυροβολικοϋ καί θέσεων άηοβάσεων τοθ έχθροΰ παρά τό Τομ- προύκ. Γερμανικά άερο· πλάνα έβομβάρδισαν την νύκτα πρός την 8ην Όκτω βρίου Άγγλικά άεροδρό- μια τής Μάρσα Ματρούκ καί Φούκα. Είς τόν άγώνα εναντί¬ ον τής Αγγλίας κατε¬ στράφησαν είς τό διάστη- μα από 1ης μέχρι 7ης Όκτωβριου35 έχθρικά α- εροπλάνα. Αί ήμέτεραι α¬ πώλειαι άνέρχονται είς 3 άεροπλάνα. Έπιχειρήσεις τού έχ¬ θροΰ άνωθεν τοΰ Ράϊχ δέν Μλαβεν χώραν. Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΡΩΜΗ, 9. —Τό πρακτο- | ρεΐον Στέφανι ανακοινοί ότι ή τελευταία μεγάλη έπιτυχία των ίταλικών τορταλλοπλάνων' καί αί Γερμανοσυμμαχικαί νίκαι είς τό Άνατολ. Μέτωπον δίδουν την καλλιτέραν α¬ πάντησιν είς τα ψευδη τής Έβραΐοαγγλοσαξωνι- κής προπαγάνδας καί δτι , αί αρξάμεναι ήδη μεγά¬ λαι έπιχειρήσεις είς τό Άνατ. Μετωπον θά δό- σουν δτέρμα είς τούς μετά των Μπολσεβίκων λογα- ριασμους μας. ΜΙύ ΚΑΗΑ-ίΚΟΥ ΑΤΚτηΠΑΟΪΪΓ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 9 — Τό Καναδικόν ατμόπλοιον «Μουτά», τόννων 1929 εβυθίσθη είς τόν Ατλαν¬ τικόν. Τα αϊτια τής βυ-' θίσεώς τού άγνοοΰνται. ΕΙΔΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑ ΪΟΝ ΠΡΰΕΔΡϋΗ ΡΟΠΒΕΛΤ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9-. Εγνώ- σιίιι ότι καιεακευάσίίη μέ¬ γας φ.θΓεινός παγκόσμιος χά_)Γη;, 03πς διετέθη διά τό Γραφεΐο;· τοΰ λ. Ροΰζ- βελτ, 6πω; παρακολουθή ούτος την πολεμικήν κα¬ τάστασιν είς δλα τα μετω- πά. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΞ ΙΡΑΝ ΚΑΤΕΦΥΓΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΑΓΚΥΡΑ, 9.—Είς τό Τουρκικόν ε'δαφος κατέφυ¬ γον κατά τάς τελευταίας ημέρας πολλοί πρόσφυγες έξ Ίράν, οΐτινες, ώ; εδή¬ λωσαν, έγκαιέλειψαν τό πάτριον ε'δαφος διά ν' άπο- φύγουν την Μπολσεβικική ν τυραννίαν, ΕΡΑΝ3Σ ΕΝ ΓΕΡΜΑί,ΙΑ ΪΠ£Ρ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΗΗΙΒ0Η8ΕΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.-Χθές διε νηργήθη ό πρΐιτος Λαϊκάς έρανος υπέρ τής χειμερινής βοηθείας διά τό έτος 1941 — 1?42, όστις απέδωκε μόνον εις Βερολίνον 970,000 μάρ- κα. Ό έρανος ούτος υπε¬ ρέβη τόν περισινόν κατά 30ο)ο. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ Ή Ανωτέρα Διοίκησις Χωροφυ- λακής Κρήτης ζητεί πρός ένοι- κ αοιν σίκιο- ^κ 12 τουλάχιστον οωματίων κορ^νην εί δοιοτών πλησίον τής πνατεϊα; Διοκήσε ως, δια την έγκαταΐτασιν των Γραφείων της και τυν Γραφείων τής Διοικήσεως Χορ)κής Χανίων. ΟΙ δυνόμενοι καί επιθυμούντες νά προσφέρωσι δύνανται νά άπο- ταθώσι διά πλείονας πληραφορί- ας είς γήν "Ανωτέραν Διοίκησιν Χωρ)κής Χανίων. .Η1ΕΙΑΙ [Η ΚΙΝΕΖΩΚ ΡΩΜΗ, 9--Κατά πληρο- ί, ί% Ίαπωνικής πηγης Ίαιιονικ-χ σΓρατεύματατ είς την περιοχπν τοθ Τσιάν — Σουι/κ κατ=στρεψαν, 3 συν τάγαατατ τοϋ Κινέζου στρα- ί τηγοΰ Τσούν—ΚΙγκ. Σκληραι μαχαι είς τόν Κεντρ. τομέα τού Άνατ. μετώπου ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.— Ό Γερ μανικός τύπος εξαίρει την σπουδαιότητα των μέγα- λων μαχών, αΐτινες διεξά- γονται είς τό Άνατολ,· Μέ¬ τωπον άπό δα-ημέρου, συ· νοψίζει δέ την κατάστασιν ώς εξής α') Αί έπιχειρήσεις είς την Οΰκοανίαν συνεχί- ζονται επιτυχώς, β') Είς τόν Κεντρικόν τομέα διεξά¬ γονται σκληρόταται μαχαι μέ κατασυντριβήν των δυνά μεων τοΰ στρατηγοΰ Τιμο- σέγκο. γ) "Οτι μεγάλαι Σο- βιετικαί μυνάδες βαίνουν πρός κύκλωσιν καί έκμτΐζ §ένισιν «αί δ) Αί από¬ πειραι τού έχθροΰ ποός δι¬ ενέργειαν έλιγμών είς τόν τομέα τής Πετρουπόλεως άποτυγχάνουν συνεχώς. Ή νήσος Μάλτα κατέστη αχρηστος διά τούς "Αγγλους ΜΑΔΡΙΤΗ, 9.—Ό/Ισπανι κός τύπος ,γράφει δτι ή Μάλτα διά τούς Άγγλους κατέστη πλέον άχρησ'τος, άφοΰ δέν είναι δυνατόν νά γίνουν είς τόν Ναύσταθμόν της, οΰτε έπιτκευαί βεβλα μένο)ν σκαφών, οΰτε στάθ- μευσις κάν τούτων, άλλ' ού'τε «αί την οδόν πρός Σουέξ έξασφαλίζει σήμερον, ή νήσος, άφοϋ δλο.ι αί νηοπομπαί Ι κατευθύνονται πλέον διά τοΰ πε-ρΐπλου τής Άφρικής. οι εν ρωσσια αμ,-ρικαηο^παραγηρηται ΟΥΑΣΙΓΚΓΩΝ, 9.—Ό ε¬ πανελθών έκ Μόατχας Άμε- ρικανος Άντιπρόσωπος κ. Χέρμαν είς ούδεαΐαν ανα¬ κοίνωσιν προέβη διά την είς Ρωσσίαν αποστολήν τού. Ε¬ γνώσθη δα οί δύο Άμερικα- νοί παρατηρήται, οί όποΐοι εύρ(σ<ονται άπό 2μήνου είς Μόσχαν δέν μετέβησαν ά¬ κόμη είς τό μέτωπον, διότι δέν τοίς έχορηγήθη εισέτι ή σχετική αδεία. ΙΗΙΙΙΙΙ ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΡΟϊΜΙΙΙΟ1ίΣ_ΛΕΓΕΟΝΑΡΙΟΪΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ, 9.- Διά Β. ^ιστάγματος έχαρΐ- σθη τό υπόλοιπον τής ποι- νης είς 1735 λεγεωναρίους, οΐτινες εΓχον λάβει μέρος είς τάς ταραχάς τοθ παρελθόν τος Ίανουορίου. ΤΡΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ ΕΚ ιΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡ ΔΡ( Σ ΠΑΡΙΣίΟΙ, 9.—Διετέθησαν δρόμων έκ Γερμανίας πρός 4 δισεκατομύρια Γαλλικών , Γαλλίαν. Ή κατασκευή αύ- φράγκων διά την κατασκευ ' των ήοχισεν ήδη. ήν 3 μεγάλων αύτΌκινητο- Αι έπιχειρήσεις βορείως τής Άζοφικής ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9.-Τό πρακτορείον Τρανζόνσεαν πληροφορεϊται έξ αρμοδίας πηγης ότι ίσχυροί άεροπο- ρικοί σχηματισμοί υπεστή¬ ριξαν τάς μάχας τού πεζι- «οΰ βορείως τής Άζοφικής θαλάσσης. 'Επίσης ή άερο- πορία μας έβύθισεν ανατο¬ λικώς τού λιμένος τής Μαρινουπόλεως 2 έχθρικά λ. Ι σκάφη συνολικής χωρητ,ι- κότητος 5.000 τόννων, είς έτερον δέ έπροξένησε ζη¬ μίας. Είς τα ύποχωροϋντα πρός Ροσκόβιον έχθρικά στρατεύματα, τα άεροπλά να μας έπροξένησαν ση¬ μαντικάς απωλείας. Άνω των 100 τεθωρακισμένων αύτοκινήτων τοϋ έχθροϋ κατεστράφησαν. 0 ΕΠΙΣΙΤΙΣΐνΐΟΣ | ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ, 9.—Άτΐό τής προσ. Δευτέρας, κατ' ανα¬ κοίνωσιν τού ύπουργείου Έ- πισιτισμοΰ, έπιτρέπεται ή έκ των έπαρχιων μεταφορά διαφόρων είδών τροφίμων κατόπιν είδικής Αδείας. "Ο¬ σον άψορα τα εϊ&η καί τό ποσόν διτερ Θέλει διατεθή θά καθορισθοθν αυριον δι" είδικής άνακοινώσεως τοθ ύπουργεΐου. Αυριον θά χορηγηίοϋν άνά 100 δράμμια είς ε'καστον ά¬ τομον μαθραι ελαίαι. ΑΙ πράσιναι θά διατεθοθν διά των Λαίκών 'Αγορών. Κατ' ανακοίνωσιν τοθ ύ· πουργείου Οί <ονομικώ > αυ¬
  ριον θα διατεθή μί^ ό<ά πε¬ τρέλαιον δι' εκάστην οικογέ¬ νειαν, δυνάμει τοθ ύπ' άρ. 3 άτομικοθ δελτΐου καί τοθ ύπ' αριθ. 85 οίκογενειακοθ τοιούτου·.- Μ ΑΘΗΝΑΙ, 9.-ΤΟ ύιουρ- | νειον Έσωτερικύν, διά τη· λενραφηματός τού πρός τάς Νομαρχιας τοΰ Κρα- τους, συνιστά όπως ένισχυ- δοΰν τα λαϊ<ά Συσσίτια, δύνανται δέ οί κ. κ. Νομάρ¬ χαι νά έπιτρέψουν την δια- μετακόυισιν είδών τροφί¬ μων, δ.ά τάς ανάγκας των Λαΐκών Συσοιτίων, βάσει διατακτικών τοϋ άρμοδίου Ύπουργείου. ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΓίΑΙΚΗΣ ΗΗΟΠΟί^ΠΗΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9—. Αγγέλ¬ λεται έκ στρατιωτικής πη- γής ότι μεγάλου βεληνε- κοθς Γερμανικόν πυρο^ολι^ κόν 5'εοκόρπισε Βρεττανι- κήν νηοπομπήν οιερχομέ- νην τό στενόν της Μάγχης Όκτώ πλοΐα *< τής νηο- πομπης ύπέστησαν .βλάβας Ι έκ των βλημάτων των Γερ- ' μανικών πυροβόλων.