90017

Αριθμός τεύχους

67

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

12/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ι/1ΩΤ
  — —> «ι —. ι— '—5^ ΔΕεν Η»ϋϊ
  νιΛότΧ ν
  ΟΗΑΝΙΑ
  5ΟΝΝΤΑΟ
  12.
  ΟΚΤΟΒΕΠ 1941
  ΒοΙΐΓίίϊΙθίτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΛΚΙ8, Οΐιαηΐα |^
  Η ηπά ϋηιο«:: Ο. ΖΑΜΑΚΙΔ&> ?Ιτ3
  Οΐ |
  ΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣεΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  3Π18
  ?Ι3
  ΊΠ
  Νγ 67 —
  ΡΓ6Ϊ3 3 —ΤβΟΙΐηΐ€1
  Αριθ. 67
  ι — Τιμή 4ρχ.
  3
  ίν
  π
  ρτ
  ότ
  Κβάα&τίοηβο&Γθ
  δϋΚΜΒΙν
  ηηά ϋΓηο^βΓβ! :
  ΙδδΤΚ. _».
  δο]"π£ίδ8·εδ(":ηαΙ:ζ ΐη Εβΐιίδοΐι
  νΌη 1ηΐ1*8 ζη Γβοηίδ : ι) ΟβεΓΐοείεΗΙδηαοεΓ άεδ Ηεετεδ, Οεηεπι1ί£ΐάττΐ£ΐΓ'3θ1ΐ3ΐ1 νοη ΒΓαηοΙτίΐδοΗ ηπ άετ Ργοπϊ. 2) Τ>α& ίδΐ δο^εΙ-ΜαΙεπαΙ Είη ΚοΙΐΓ^τοριεΓεΓ Ιε&τε άίεδεδ
  ρο τι Ιαηπι, εηε άίε δον^εΐδ νοτ ΐΙιτεΓ Ρΐαοΐιΐ 311ε δεε^είεδΐΐ&αη^εη ζεΓδτοΓεη Ιίοηηιοη. 3) Ααί *ν/3οηϋ ίπι Νοτάεη.
  •Εξ άρκιτεΓχΐ) ι πρός τα 55εςιά : 1) Ό Άρχιστοάτηγος φιν Μπράουχιτς έπισκ^τττόαενος τόν Διοικητήν τής άριστερας πτέρυγος των Γερμανικόν στρατευαάτων στρατάρχην Φόν Κλάϊστ 2)Πο>εμικόν υλικόν
  των Σοβιέτ. Είναι τόσον καλόν τό υλικόν που χρησιμοποιοθν οί Μπολσεβΐκοι, ώστε πολλαί οβίδες έκρήγνυται πρΐν ή έξέλθουν τής κάνης. 3) Γερμανάς παρατηρητής είς τάς άκτ^ς τής Νοβηγίας.
  ϋΜ ΚΚΕΤΑ5
  ΟϋνΕΝννΐΡχΤδΟΗΑΓΤ
  ΝΟΤν/ΕΝΌΙ'ΪΚΕΙΤ ΌΕΚ ΑυδΡΙΙΗΚ.
  ΕΚΝΤΕ
  ζιιγ
  ΐη ΚΓβΓ.33 Ινϊπΐδθΐιαίι. 33 βρίβΐυ, άίβ Οΐΐνβ
  »ηοη ΐη ΚΓ6ί&8 Ιν&ηΙν/ΐΓΐβοΙιαίτ; αηά ΟβδατητννίΓΐ:-
  βοΗ&ίτ βΐηβ 1>βηβΓΓ8οηβηάβ Κοΐΐβ. Ιη τ.3η3βηάβη νοη
  ΟΙίνεηβτδΗεη,—Ηβΐηβη ηηά—Ίν&ΙάβΓη 1>ΐ·ΐη£βη Μΐΐ-
  Ηοηβη νοη ΟΗνεηΜηηιβη Τ&Ιιγ ίίΪΓ Τ&Ηγ ΜΠΙίαΓάβη
  νοη ΟΗνβηίΓίίοητ.<ϊη ΗβΓνοΓ, άίβ ΐη τ.3η·3βηάεη νοη Οΐπιηηΐβη ζη ΚοΗοΙ 8"βρΓβ33Ϊ ηηά θητννβά3Γ &13 3ο1- οΗββ αηβ^βίηΙΐΓτ; οάβΓ ΐη βίηίίϊβη θΓθβΒηηίβΓηεΗτηβη άβΓ Ιηβεΐ ϊΐχτ άβη Εΐ&βηνβΓθΓ&αοΗ άβΓ βιηΐιβίηιΐ- βοηβη ΒβνδΠϊβϊ-ηη^ ηηά άβη Εχροΐ-1: νν*=ί1:βΓνβΓαΓΐιβί- τβτ. ννβΓάεη. Νίοΐιτ ηιίηάβΓ οβάβηίβηά ιβί. άίβ 3βίίβηβΓ ζβιΐβτηηβτ, άΐβ βΐοηοοβηίβΐΐδ &η άΐβ Οιΐνο Ιηιηρίτ.ΚΓβ- τβ, ΙιβνδΠΐβΓητΐίϊ3 ηηά ίΐδεΐιεηηι&ββΐκ ηιΐΓ βΐννα άβΓ 15. τβ Τβίΐ θΓΪβοηβη1&ηά«ϊ, βΐβΐΐτ; ηΐοητ. ννβηίο-βΓ αΐβ άβη «ΙΗΐτβη Τβίΐ ββίηβΓ 8τβ3&ηιΙθη ΟΗνβηβΓηΐβ! Ββΐ βίηβΓ ΕΓΖβιΐβτιιηβ: νοη30500 τ ίηι ΌχΐΓοη3θίιηΐ1;ι: άζτ Ιβτζτβη ίύη{ ]&1.τ? Η&ί ββ βίνι/Η ΐο.οοοί; ^ΗγΗοΗ Ιηι }3γιγθ Ι94Ο ννΐΛΓάβη ιιητβΓ οβοοηάβΓ £ νβΓη&Ιτ,ηΐδββη 37·°Ο° ΐ βΓΖβιΐ8·τ, Λνονοη ηαοη Β <1ΐ^ιιη^ άβ^ Εΐ&βηοβάβΓίβ άβΓ Ιηββΐ τη—18 οοο τ ΑιιβίιιΙΐΓ ίΓβίΙϊΙίβοεη. Όβνοη ίαηάβη άΐβ Όεαί η&οη άετ Ββεβτζχιηβ: ηοοη «ηβτβί&ΓΐΓ άΐβ Ηϋΐίτβ ΌεΓ ΚχροΓί άββ 1α·βτ.ΐ3οηεη 013 &ΐη& νοΓ ζηηι ΚΓθ33τβη Τεΐΐ η&οΗ ϋβηΐβοηΐειηά. Εγ ΐβί: άίχτοΐχ άίβ ΕΓβΪ8ΤηΪ33β άίεβββ Ιβ1ΐΓβ3 &βννΐ35βΓΓηα88βη ίη ββΐη β1ίβ3 Ββίτ ζιΐΓύοΙζ^βΙβηΙετ; ν&ΌΓάεη. Ριϊγ Κγθ ί&3 ννίΓτβοΗαίτ; ΐβτ; ββ ηηη νοη ααββοΗΐ&β-^βοβηάβΓ Βεάεηίηπβ:, άβββ βΓ ηηη βηοΐι ννΐβάβΓ νοΐΐ ΐη άΐεβββ βΐίβ Ββτί: βίηβΐΓδηΐτ, τπβΐΐ ββ ^^ νοΓ &11βαι άΐββεΓ Εχ- ίβτ;, ηήτ άοηι βΐβ ίη άαπ ίαβΓ ΚΓβταβ Ι/β1)βη ηηά ίΙη ηδΗβ,βη ννΐΓΓβοη&ϊΓβ&ηβΙαηβοΙι ηιΐί ΐβεηΐ& ηηά Εηι-ορα βΐητΓοτβη ^:&ηη. Αηβ άΐβ3βηι ΟΓηηάβ ίβί: β3 ηηη ταΐεητ.ΐ£, ά&38 ηίοΗί ηηΓ άίβ ΑηβίηΙΐΓ άβΓ ηοοη ηίβΓ Ιβ^βΓηάβη Ββ3ίδηάβ βΙτβΓ ΕΓηίβ βΓίοΙβ-ί—βίβ ίβτ; άηΓθΗ άΐβ Ββ- ιηηβΗηηβ'βη άβΓ άβητβοΗβα δΐ-βΐΐβη βίοΙιββ βοηάβΓη ά&88 αηοΐι άΐβ ΑΓθβίίβη αη άβΓ ηβαβη ιιηνβΓηιίηάβΓΐ: άηΓθηβΓβΙηΗττ τοβΓάβη. Όίβ9 ίβί βοΗοη άββΗαΙθ ηοΐννβηάΐβτ, ννβΐΐ άβΓ υ_ιίαη& άεβββη, ννβ3 ΚΓβία άβΓ άβητβοηβη ηηΛ ύοβΓ- η&αρΐ άβΓ βηΓορδΐβοΗβη νν'ΪΓΐβοΙι&ίτ; ζή οΐβτβη η&τ, Βη^ββίοητβ άβΓ ΕΓίοΓάβΓηΐβββ άβ3 ^ΓβίίβεΗβη "νν*ΐβ- άβΓβηίτ3&«8 ηΐοΗτ νβΓΓίηβ-βΓί; τνβΓάβη ά&Γί, ·ννβηη άΐβ ά βΓίοΓάβΓΐΐοηβη Οββ-βηΙΐβίβΓηη^βη "^αη Οβ- Όύΐίΐ 81δά1ίη?3 ΝΟΕΒΟΙ.ΙΟΗ ΟΕδ ΑδΟΙΙΙίδΗΕΝ ΜΕΕΒΕδ δΤΕΗΤ ϋΙΕ νΕΡΝΙΟΗΤυΝΘ ΟΕδ ΟΕΟΝΕΒ3 νΟΡ ΡΕΜ ΑΒ3ΟΗίυ53 ΙΝ ϋΚΕΙΤΑΕΟΙΟΕΝ ΚΑΕΜΡΡΕΝ ΙΜ ΑΒ80ΗΝΙΤΤ ΕΙΝΕΚ. ΙΝΡΆΝΤΕΚΙΕ- ϋΙΥΙδΙΟΝ 28 υΕΒΕΚ80Η~ΕΚΕ ΡΑΝΖΕΚΚ ΑΒΟΕ80ΗΟ88ΕΝ. ΒΕΟΕϋΤϋΝΟ ΡΕΚ 8ΙΕΟΕ ΚΕΙΟΗδΡΚΕδδΕΟΗΕΡ ϋΙΕ Ααίθταηά άετ ; ΌΙΕΤΚΙΟΗ Ι.ΑΟΕ ΙιαΙοε.ι. Ζιι άετ νιεΐ 525 Αηβ άεηι ΡηβΙΐΓεΓΐι&ηρτ- α.ηαΓτίβΓ, 11. ΟΙετοοβΓ 1941 ϋ3.3 ΟθδΓΐζοηιηιαηάο άβΓ "ννβΙΐΓηΐίΐοητ: §Ίίϊ Ιίβΐί&ηηί: ΝδΓίΙΙΐοΙι άβ3 Αβοτα- βοηβη Μβ6Γθ3 βίβητ άίβ νοΓηΐοητυη£ άεβ αηϊ βη§3τβηι Κ&ηηιβ ζηβατη- ΐβΓίβη &ε8ΐβΓη βΐΐβ Αηβ- ύΓηοΗνβΓβηοΙιβ άββ Οβο; | ηβΓ3. Ιη άΓεΐΙ&β&ΐ&βη | Κ&βηιρϊθη πΐηΓάβη αΐΐβΐη ίηι- ΑθδοΗηΐίΕ βΐηβΓ Ιη 28ηβθβΓ- Ρ&ηζβΓ νοη 1939 αΐ3θ ^^ β§ νοΓ ίΐβπι Α1)5οη1η53 Αηί άβηι βοΐιΐ&οΐιΐίβΐάβ πΐηΓ- άΐβ Ιλλ/βΐοΐιβ άββ Ο1ίβΓΐ)β- ίβηΙβηαοβΓβ άετ ΐ8. κοιπ- ίβίΐδοηβη Ατηιββ &ηϊ§;β- ίηηάβη. Οίβ νβΓηΐοΙιίηηκ' άβΓ ι αι Κειιιιη νοη ηηάVνI■^α3^η8 βΐη 8τβδθ1ο3 ββηεη Κτ&ίτβ ηι&οηϊ β&βη &118 βοΐιηβΐΐβ ίβ βνβΓβηοηβ άββ & ηβοβΓαΙΙ ΐηι Αη- άβΓ άβαίδοηβη Ττηρ- ρβη ζιΐ33Γηπιβπ. Οβί&η^β ηβη ηηά Ββιιτεζαηΐβη τααεηββη βτ&ηάΐ^. βοΗβί- Ε, ηιρίίΐηβτζβη&β οοηι- θοπιοαΓάίβΓίβη ΐη άβΓ Ιβΐζτβη Ν3οηί ΙίΓίβ^βπΐίεη- Αηΐ3§·βη ΐη Μθ3- ι, Ινβηΐη£Τ3ά ηηά Εΐ- ' 8βηί)3ηη1ΐηΐβη. Ι Ιη εί π επι Η3ίβη άβΓ. , Ρ3ΓΟΘΓ νβΓββηΙ^ϊβ Οβί Τβ- %& είη Κ&ΓηρίίΙη^ζετΐβ· 2 ΗαηάεΙβΒοηίίίε νοη ζη- 33ηιηιεη ηβοβΓ "2500 Βγϊ. ηηά ΐΓ3ί ζιπεΐ ταβίτβΓβ Ηαηάεΐ33θίιΐίίε βοΙιαΐβΓ. Ιη άβΓ Ναοητ ζηηι II. ΟΙιτοοβΓ οοηιΐ}3ΓάίβΓΓβη Ιη ΝθΓά3ΪΓΪΐ£& βτΐίίβη άβηίβοΐιβ ΚβΓηρίίΙηβτζβη- £β ΐη άβΓ Ναοήΐ ζηηι ΐο. Ο1ετ;οΙ>θΓ άβη θΓΪίίβοΙιβη
  Ρ1η§:ρΙατζ Αοη ϋτηβΐβ 3η.
  Είη ταεΐίβΓβΓ ΐΐ
  ηιαοΐιΐ: ΐπι Κηπιρί ρτε
  νε1ΐΓ-
  Τιηι>-
  Ι)γ Όϊ
  αηί ΟοπηίΓδτΐβ· πιίϋία^ νοτ
  άεη
  βΐοη £& ά&8 χΐιίοΐιτΐββ
  ΟβΙζβηττηΓη Η&ϊίβ ΐη Ρ3-
  Ιαββτΐηβ. Ββί Ι/αίίΙί&βηιρ-
  ίβη ΐη ΝθΓάαίΓΪ1ί3 τπηΓ-
  άβη οηηβ βί&βηβη
  βΐβ 3 θΓΪτΐβοηβ
  εηΐδοΐιείάεηίΐε ΕηΙ«ΐο1ί-
  ίηι Ο-Ιεη.
  (3ϊε ηεηβ
  ΚεπηΙηίδ, ά^5 Τΐ-
  πιοδε'.ιεηΐίο ιΐ'ϊ^εΓΐιααρΙ ηιε-
  ιιυΐδ υηΐειηοηιηι >η πλο», ιιιαϊ
  ΐηιηηιΐΐ ιΐεηι ννοΓΐ Οιίεη-
  δίνι; οεζοίθΓΐη^η Ιίηεηητε. ν*ο
  Τι αρροπ ίη άεη Χ^ίΧ,^α
  είηηιιΐ ίη
  Ιοηδ ΟιΙ^γ ΚοηιραηΐεδΙ; ίιεβ
  Ϊ ίιΐε ζιι·>αιη-
  ΒοηιοβΓ ηΐ3Γ-
  ίβη ΐη άβΓ Ιβΐζτ,βη Ν3θΗτ
  δρΓβηςτ-ηηά ΒΓαηάοοηι-
  οβη 3ηί νβΓδεηΐβάβηβ
  ίη ΝθΓάταββτ ηηά
  ϋΐβ
  £ δΐ)?οί>ηιεΜυη§: ά(?3
  ΟΰθΓΐίθηιιτΐ3ηι3οδ ά .τ Υνεΐ γ-
  πιλοΙιγ ϊιοεΓ' άίε Εΐρβοΐιΐϊεδ·
  δαπ§; οΐΓείεΓ ννεΐΐεΓεΓ ίεΐηιΐΐι
  ΑΓηιεεη ίπι Κ311111 νοη
  Ι)ϊε
  βιηβη
  νΐεητΐ^βη Ηβίβη 3η άβΓ
  θΓΪχΐβοηβη Οβτΐίηββΐβ, βο-
  τπίβ Ηοίβη&ηΐ3ο;βη ίη
  δηβάτπββί-
  ^βΓΪη§:ε νβΓΐη ί^. Αη
  βίηζβΐηβη δτβΐΐβη ταηΓ-
  άβη ΗαβηββΓ ζβτβίδΓί
  οάβΓ 1>β3θ1ΐ3βάΐ8τ1;. Ρ13-
  ^&Γτί11βΓίβ 80Γ1Ο83 6 άβΓ
  ΒοητοβΓ 3 ο.
  ΚυΒΖΝΑΟΗΡΙΟΗΤΕΝ
  Ιη
  &εοΓ<3ηε(:εηηαιΐ3 ΧΓβΐάβ,------β._-, ------„ ίηη?9ηιΐτ.τ;β1η, δ&ΐζ, ΖηεΙίβΓ, ΤΓβΐΙ)-ηηά___ ΙβΓ Αγ* ηβνν. βί&ττ άβΓ οβΒθΒΪεητΐβ-τεη δι.βΐ&βΓηη& ηΐοητ; «οβηίβΐΐβ βΐηβ νβΓΓΪηβΓβΓαηβ: βΓίαΐΐΓβη βοΐΐβη. Όβηΐβοη- Ιβηά ιηη83τ.β ββ ά&ΓηοβΓηίη3η 8 &1β βΐηβη δ3θθϊ3 8·βνβΓ8ηοη &ηίί383βη, ννβηη ΚΓβία ηηη ηητβΓ άβη ηβηβη τΐηιβΐβηάβη ηίοητ: ηιβηΓ άββ 1>Ϊ8ηβΓ
  Αηβίοηΐ-οΐΝ&ητ-ΐιηι επ Οΐΐνβηδΐ βΓΖβη^εη ·ννο11τ;β.
  νν*38 άΐβ ΡΓβΪ8ίΓ38Τβ βη^βΗτ, βο βΐηά άΐβ
  ^ιιγοΗ νβΓΟΓάηηηο; άββ ΚθΓηηιαηά&ηίβη άβΓ
  Κτεία £β8ΐ:8-β1β8"τ; ηηά βηί βρΓβεΗβη άβηι ^
  άβΓ ζννΐβοηβη άβη άβητβοΗβη ΚβΐεΗββτβΗβη ηηά άεη
  βτΐεοηΐβεηεη ^^είβ^ί^^η1βη ^εΗοηΙοδβεη ν?ηΓάβ. Αηί
  ίΙΐΓβΓ Οηιηάΐ3§_ βΐηά 3ηοΗ άΐβ ΡΓβΐββ ίΰΓ άΐβ άβηί-
  βοηβη ηηά 3ηάεΓννβΐτ·ΐ§:οη Οεβ-βηΙΐβίοΓηη&βη βΓβΙεΙΙτ,
  <1α3 ΗβΪΒδτ:, άαββ άεη οίΐΐϊ^βη οάβΓ ΙβηΓβη ΡΓβΐδβη η ι β γ 1>ϊ11 ΐβτβ οάβΓ ΙεηΓβ ΡΓβίββ ά ο ν ί βηίερΓβοΙιεη,
  8θά333 αΐβο ΙιΐβΓ ννίβ ίτηηιβΓ άοΓ νοΓίβΐΙ βίηβΓ ΡΓβίδ-
  βΓΐίδΙιηη^ ίίΐΓ βΐΐβ Ββτοΐΐί^ίβη ΓβοΗτ; ΐΙΙηβθΓΪΒοη ϊβτ;.
  Ν->»ιί: ϊ11υ8θΓΪ5θ1ι ίδΐ ]ΰάοο1ι άβΓ ΝβοΜβΠ, άβΓ βί)αη-
  ίαΐΐβ βΐΐβη ΒετβΐΗβίβη άηΓοη ;βάβ 8ίδΓηη& ά γ
  ΒθΓβοΗηηη^δ&Γηηϋα^εη, άηΓθΗ άίβ άαάηΓθΗ
  1β ΒοηηΓηηίίϊηη^· ηιΐίΐ ϋηοΐεΙιβΓΐιβΐί: άβΓ
  1ηη§· 6Γν/30Ϊΐ5ί;' νναδ εηάΐϊοΐι άΐβ Ββη&ηρίο
  Ίχιίίτ, άΐβ Αηί1ί3.ηΓ?Γ ηηΛ ΗαηάΙβΓ ν{ΪΓίΙβη"
  ζη ΗοΗβη ΟβννίηηβρΛηηοη 1>ΞΓ2ίο1ιβΓη, οο ίβΐ
  ΐιοοη νΐβΐ ιηεΙΐΓ ^ε^βηδΐαηάβΐοβ. ϋβΓ §:εηαηητ.β
  ■ 1β§·ί; η&ηιΐΐοή ηιί* άβη ΡΓβΐδβη αηοΐι άβη Νηίζεη
  ΑηίίίδηίβΓ ηηά ΙνΐβίβΓίΐΓηιεη §:εηαη ίββί:. Εγ ίβΐ;
  αΐ81»θδθηβίάβη χχηά δΐβήί ζη άβη ίΓΐϊηβΓ, αηί
  ΝαοΗ εηβΐϊδοΐιεη Μεΐάαη-
  αα5 Μοδκαυ ιυεΐδΐ άετ
  Κτεΐηΐ αίε Βενο1κεππΐ£ ΐη
  ΛιιίΓΐιίεη αα£ άεη Ρπΐδί άετ
  ηιΐΐιταπδοΐιεη Σ>3.^& Ιιιη. ϋίε
  πιάηηΐϊεΐιε ΒβνοΙΙίεΓαηΒ· πύτά
  , δϊοΐι ζιιγ νεΓΐεί-
  β άβτ Η&ιιρΐδΙβάι Ιοε-
  ζιι Ιι&ΐιεη
  5εΙ/.ε5 ίοτάεΓΐ:. Εγ ίθΓάεΓΐ άίε
  Βειχιαίίηαη§- άετ
  δοηίίίε ιιηά -<1ίε αεβ νετΐιοτεδ ίαεΓ άΐβ 3τηβ· ΓΪΙίαηΐδθΙιεη δοΐηίίίε, άϊε Κπε£5ζοηεη ζιι Αο ζατ αηιβ- &Γη είηεη Οειαίηη νοη 247 ΡΓ°· ζεηί 6Γ7Ϊε1ί Η&ττεη. υηΙεΓζεΐο1ιηιιη§: άεδ α.εατ5θ1)—ταεΓΐίίδοηεη Η&η άΙΙ Ναοΐι Μεΐάυη&εη Κοοδονεΐΐ Ηατ άϊι (Ιεη ΐη ^εΓ εΓ είηε Βοϋ- α,ΐε Λγοηπ- Αί^ηαηίδΙεη Τε- Εγ άίε Οτεήζε ιιηά δΐηά ΐη εΐη&εάπιη^εη άίβββηι ΟβΙίΐβτ ΗΐβΓ ηοΐΐοηβη ΖηδοΗΙβ^βη ΐη ΐΕβΐηβΓηνΰΓηδΙτηΐβ.Οΐβ ΑηϊΙίαηίβΓ βΐηά Ιβηΐβ ά&Γ Κβΐοηδδίβΐΐβη ηηά ηαοβη ηιΐτ άβΓ ΡΓβί- ββ&ββΐΗΐτηηβ·, τνοζη )3. &ηοΗ άΐβ Οβννΐηηβ β·β1ιδΓβη, ηοεΓΐΐ3ηρ1: ηΐοΗίβ ζη τηη. ]εά& ΗίϊηάΙβΓννΐΙΙΙίηΓ ΐδί; 3ΐβο αιιβββδθΐιΐοδβεη, νν33, &11εη, άΐε νΐεΐΐβΐοηί; £γ{ι- ηβΓ ηηίβΓ άβηι Οεβ-βηΐβΐί ζη Ιεΐάεη η3ί;1:εη, 3ηοη βΐ3 βΐη λΤθΓΪβΐΙ άβΓ ηειιβη νβΓη&Ιτηίδδβ βΓδοηβΐηβη ά3Γί. Όΐε Οΐοηηί-Γη ΐχιΐβ αηοΐι ηΐΐβ 3ηάβΓ&η ιΐΐΪΓτ3θ1ΐ3Γ- τβηάβη Μοηβοΐιοη άΐεδβΓ Ιηδβΐ ηιθ2βη. ίηι ηβΙ>Γίο;βη
  Ί1 ΐ Λ ΡΜΙ ί
  , τΐΐκδ Ορ
  ; Κ1οά"ίιΐ5 άατ&αί
  Ιηΐη, ά^δδ α,ΗΠΐίΙ: ά35 εηςΐΐδςΐιε
  ΟπΓθπιεΓζ—Μοηοροΐ ΐη άετ
  Τατΐίεΐ αυί&εΙιοΒεη δεί. ϋαδ
  Αΐοΐίοτηηιεη δΐβΐιΐ: ά'ι& ^^είε-
  ταη& νοιι ΟΙιτοηιεΓζ ιιη(323υ5-
  δετίΐεπι νοη ΚιιρίεΓ δοιιιΐε
  &ηάβΓβη ηΐΐοΗτϊ&εη Κ,οηδτοί-
  }εη &η ΒειιϋδθΗΙαηοΙ νοτ
  ΒΓΐΙΙβ ίηι Είηΐ
  νβΓΐοΓβη
  αιιί άετηννεβε νεΓρί1Χα§·εΓ
  713 δηιια οί Οΐιαηΐα Π3θ1ι
  ΡεΙάΓίαοΙίίΓεΐ
  III.
  Οΐιαηΐα.
  Αίοζυβ-εϊορη βεΐ άετ
  Οπβηϊα.
  Βείίαΐΐ αδΐοδδίε.
  Όΐε δΐεΐι αα& άεπι ΒεΓΪοίιτ
  άεδ ΚεΐοΙΐδρΓεδϊεοΙιεΙ οτ^ε-
  βεηάεπ Ρο1§:εΓαηίίεη, άΐε ηε·
  3&§εη, άηδδ ηιϊΐ άΐεδεη \Ταί·
  ίεηϋ&ιεη άεΓ τα'ΐΓηΓί.-ϊςΙιεη
  αειιυδοηεη ^νεΗΓτηδοΗτ ό&
  ηιΐΐΐΐεεπδοηε Εηΐδθΐιεΐάαη^
  ϊηι ΟδΙοη εηά^ϋΐΐΐβ: §εία11εη
  ΐ·;τ, ννατάε νοη άεη Τεΐιηεΐι-
  πιογπ ηιΐΐ: ΙΐείεΓ
  ηεΐΐ &αί^εηοηιηιεη.
  ΚείςΙι^ρΓεδδεοΙιεί Όϊ: ϋίε
  τποΐι Ιίεηηζεΐοΐιηετε είηΐεΐ
  ΐεηά ηοοη είηΐηβΐ άεη >?ε
  νναΐϋϊ^εη υηΙεΓδοΙιΐεά ζννΐ-
  δθΐιεη άεΓ άειιΙδοΗεη υηά άοΓ
  ,ίεΐηάΐϊοΐιεη ΝαοΙΐποΙιτεηροΗ
  Ιΐΐτ. Εγ ν,ΐεδ άαΓαυί ^ϊη, άαδδ
  άΐε πιοάεπιεη Μετΐιοάεη αη
  άεαΐδοΐιεη Κπε§ίιί1ιπιη£
  5ΐ: άΐε ρΓορ&§;&ηάϊδ1:ΐ-
  ΜοειϊΗοη^εΐτεη ζη &αη-
  δΐεη άεΓ ΐηίΗΐδεποηεη Ηαηά-
  Ιαη&εη εΐηε Ζεΐΐ Ι3η£ ζα-
  ταοΙίΤΓειεη Ιαδδεη. ΕΓδϊ άαηη,
  ννεηη άετ Εγ£ο1^ είηδ'ετι-ε-
  Ιεη δί:ΐ, Ιΐεδβεη ννΐΓ Τατεη
  δρΓεοήεη. Βεΐ άεΓ ΚΓΪε&ίίιΙι-
  ταη§: ηηά άετ Ν&οΙΐΓΪοΙιτεηρο
  Ιΐιϊΐί αηδετεΓ Οε^ηεΓ δεί ά&δ
  §εΓ&άε ιιπι&εΐίρΐιΐΐ:. δΐε ίοτ
  ηιεη ^ενϊϋοπη.ΐ55εη αιΐδ άεη
  ■ννΌΓτεη δοηΐβίΐιτεπ υηά ννεηη
  άαηη άϊε δοΐιΐαοΐιΐεη §655ΐι1α
  £;εη ννϋΓάεη, ίεΐιΐτεη ΐΐιηεη
  άΐε νοΓΐο. ν35 «ϊϊοΐι άίε «πηΐ-
  Ιΐτ επδοΐιεη
  ηηί,έΐεΓ Οε^ηετ
  άετ Ιετζΐεη Ζεϊΐ
  Ιι.κιιεη, δίεΐΐε αΐΐεδ δΙιεΓ
  ίη άεη δοΐιαΐΐοη.
  Απ.ιΐ
  ννοτάεη.
  ζ2 Οίίεηδΐνε Τπηο-
  δεί είη είιιζ <>·εΓ
  ΒΙαΓί ηηά δοΐιννίπάεΐ τη 11: άειπ
  ηιιη αι - ν'ε1(: ^ΰϊαίαϋθΐιΐ: 1ΐ3-
  ίοε. ΟεηααάεΓ ^Ιοιοΐιε δοΐιννϊη-
  άεΐ δώί άΐε ίπιιη^Γ ννιεάεπιοΐ-
  ΐε Βεΐι ιαρΐαη^ άΐε ^αι1^1»
  ΐίά ηιίτ ^^η^η^ϊ^^ά'
  ίεΙΙε. 86Ϊ1
  §:εηαη είηεΐη ΜοηαΕ δεί ^2-
  οη
  Ιοΐείόε
  ίΐιτε
  απ-Τ
  . λΛ'εηη
  ιη
  νοιι αιι§Γ-;51ϊο ι<;α ΚϋεηιρΓεη 3η θΓϋεπ, άΐε Ηιιη- άετίε νοη Κιΐοτηετετη ΙιΐηΙεί άετ άοαΐδοΐαεη ΡγοπΙ Ηο^εη, νοη άεη αη§:εΙο1ίο1ιεη ζννείΐεη άεητδεΐιεη Κεδ_τνεη, ηίοΐιΐ ηιεΙΐΓ 3αίΓεο1ι(; ζα εΓΐΐίΐΙτεπ, άΐε άεατδθΐιεη ΕΓίοΙ^ε ηιοΐιΐϊ ηιεΙΐΓ ζα Ιοε^ΐΓείιεη δ?ίεη, άαηη ηια^δΐοη ΐΐτιπιεΓ άίε &ε- νν3ΐ(;ί8·εη άεηΐδθΗεη νετΐα Ιβ ΙιεΓΐιαΙτεη, άΐε ιη νίΓΐί.1ΐοα- Ιοΐδ 3αί άεη ηεατ.ιι>εήεη "Ζβίί
  ΐ Ϊ Ϊίΐ

  βίβ
  . Τ7α3 ηηίει
  ηΐ88εη
  ηηά
  ϋΐϊτααίΐεηάεη νοΓΐΐ
  χΐΐεΓάοη Ιϊαηιι,
  Ιεβίη
  αη άεΐ'
  αΰ βη
  }
  ΰΓ ΓοΗεΗΓπσ·, ΒοηάεΓη ηιΐΓ
  ^ Ιίεΐέ,ίηη&ΒίαεΙιί^Ιίβίτ άβΓ ΙεΓβ-
  τΐδ ν/ίτΐδοη&ίτ. Οΐβδίδ ΙηΐβΓβΐδβ &ΐ1τ; η&ΙηΓ-
  §·επιαε33 νοΓ 3ΐ1οηι ηιιοη άειη Οΐΐνεηδΐ 3ΐβ ΐΙΐΓβηι
  Ϊ
  ΕΠ,»» ίϊ 81
  ;ηι
  0ΗΙΗ1Ι6 - ΖΑΗΝΑΗΖΙ
  ΗιΙ ί]]Γί-> ΛΓΐ)είί
  ['ΙππΊ-:, Τοηάοη
  ιη ιητεΓ
  λΥΐΓάα-
  -Ι:, 2ΐ, ΧΊ)εη
  ε Όϊΐια-
  Ίΐ ι ϊα— Πυΐαπ,
  (> (/ ΤΙ ί">111 Πίί1 Π
  ννίεάεΓ αηί-
  ΛΓΐ)ειι^ί>Ιαπ(
  Ιοη
  8—12
  αηά 3 — ο.
  ρ <ιηι είηπιαΐ πι άεΓ ζοη ΙιΐεΙτοη Ιΐιΐο ^ο^«η ι,ηιι Ιοη ΐιΐιΙΐΓΧ'ΐΐ'-υΐ.υη Βο ">. Ιο
  ρ
  άίε
  αηΐΓάι'η Μαη
  ηε ααοΐι ηίοΐιΐ; ετιπιιτεη,
  ΙνΙαΓΐε άετ
  οί ι^& ιΐιο
  •ί^Γ'ϊ οη άεηεη ^
  χιιιιειάεη, άικ Ρπιε^εΐ ο
  ΣΕίΛΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Τ.....1
  1941
  Η ΜΕΡΙΜΝΑ
  ΔΙΑ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΕΛΑΙΟΝ
  Άπόλυτος άνάγκη συγκομιδής
  καί έξαγωγής
  Σπουδαιότατον ρόλον είς την οίκονομκήν έν γένει
  ζωήν τής Κρήτης παίζει, ώς γνωστόν, ή έΛαία. Είς χιλιά¬
  δας έλαιώνας έκατομμύρια ελαιόδενδρα παράγουν κατ'
  ϋτος δισεκατομμύρια έληών, αί οποίαι συνθλίβονται κατό¬
  πιν είς χιλιάδας έλαιοπιεστήρια, τό παραγό,ιενον δέ έ'
  λσιον έξάγεται είτε είς μερικάς μεγάλας έπιχειρήσεις
  τής νήσου, είτε δίδεται είς την ελευθέραν αγοράν, διά
  τάς ανάγκας τού πλησυσμοθ τής Κρήτης, είτε έζάγεται
  αλλαχού "Οχι ολιγώτερα είναι ή παραγωγή σάπωνος,
  ήτις βεβαίως συνδέεται μέ τό έλαιον.
  Ή Κρήτβ, ή όποία καΙ κατά τόν πληθυσμόν καΐ κατά
  την επιφάνειαν είνε τό 1)13 τής Ελλάδος, παράγει
  δχι ολιγώτερον άπό τό 1)3 τής συνολικής παραγωγής είς
  έλαιον τής %ώρας.
  Έκ τής παραγωγής των 30.500 τόννων ελαίου, των
  τελευταίον πέντε έτών, ήΚρήτη εξήγαγε ετησίως 10.000
  τόννους Τό έτος 1940, λόγω τής καλής εσοδείας, ή παρα-
  γωγή έφθασε τούς 37.000 τόννους, έκ των οποίων, μετά
  την ικανοποίησιν τής καταναλώσεως τής νήσου, έμειναν
  άδιάσετοι 17 —18.000 τόννοι, πρός εξαγωγήν. Έκ τής πο-
  οότητος αυτής οί ΓερμανοΙ εύρον μετά την κατάληψιν
  τής Νήσου τό ή,ιιου περίπου έκ των 18 000 τόννων.
  Πρό τού έτους 1939 τό Κρητικόν έλαιον έξήγετο κα¬
  τά μέγιστον μέρος είς την Γερμανίαν. Σήμερον, κατόπιν
  των γεγονότων, ή έξαγωγή διευσύνεται καί πάλιν, όπως
  πρίν, είς Γερμανίαν. Είναι πολύ σπουδαίον· διά την Κρή¬
  την, τό ότι γινεται όπως καί πρίν, ή έξαγωγή τού ελαίου
  είς Γερμανίαν, διά τού μέσου δέ αυτού έξασφαλΐζεται ή
  άνταλλαγή των προΐόντων μεταξυ Γερμανίας — Εύρώπης
  καϊ Κρήτης, πράγ'^α πού σημαίνει νέαν ζωήν καί πραγμα¬
  τικήν άνάστασιν διά την Μεγαλόνησον.
  Είναι λοιπόν απαραίτητον νά γίνεται έξαγωγή των
  άποσεμάτων ελαίου, περισυνής παραγωγής—ή έξαγωγή
  τού ελαίου τούτου είναι εξησφαλισμένη, χάρις είς τάς
  προστασείας των Γερμα/ικών άρχών—ώστε αί έργασίαιδιά
  την νέαν συγκομιδήν νά γίνωνται εύχερώς.
  Δία την οικονομικήν ζωήν τής Κρήτης έχει μεγάλην
  σημασίαν νά παραμείνη άμειωτος ή έξαγωγή, διότι μόνον
  ούτω 8α εξασφαλισθή ή άνταλλαγή μέ ειδή, ών έχει από¬
  λυτον ανάγκην ή Κρήτη, διά την ζωήν καί άνόρΰωσιν
  ούτής, ώς λ. χ. σιτάρι, σπόροι, λιπάσματα, ύλικά διά την
  καταπολέμησιν των παρασίτων, άλας, ζάχαρις, καύσιμος
  Φλη, οίκοδομικά ύλικά κ. τ. λ. τυχόν μείωσιν τής παρα¬
  γωγής καίέξαγωγής τού ελαίου ή Γερμανία δα την θεωρή
  οη άναγκαστκώς ώς «Ιαμποτάζ».
  "Οσον άφορά τάς ημάς, αυται είναι ήδη καδωρισμέ-
  ναι διά διαταγής τού Σφατιωτικοϋ Διοικητού Κρήτης καί
  κατόπιν σννεννοήσεων μεταξύ των Γορμανκών άρχών
  καί των έλληνικών έταιριών προμη9εύσεως. Βάσει των τι-
  ρών αυτών κανονίζονται καΐ αί τιμαί των Γερμανικήν εί-
  δών, αναλόγως δέ είναι φδηναί ή άκριβαί καϊ αί τιμαί είς
  τάς άλλας χώρας. "Ωστε αύξησις των τιμών έδώ 8ά έχη
  ώς συνέπειαν την διατάραξιν τής βάσεως των λογαρια·
  βμών. Τα διαδιδόμενα δέ δτι οί άγορασταί καί προμηδευ-
  ται&ά γίνουν πλούσιοι, λόγω των κερδών πού άποκομί-
  ζουν, είναι τελείως άβάοιμα καί άνόητα. Διότι τα Συμ-
  «5ούλια κανονίζουν δχι μόνον τάς τιμάς άλλά καί τό κέρ-
  {5ος των άγοραατών κοΙ προμησευτών, είναι δέ καθο¬
  ρισμένον τόσον ώστε δέν δύναται νά συγκριδή μέ τα
  «έρδη έκείνα πού άπεΛομ(ζοντο πρίν είς τα ιδία ειδή. Οί
  όγορασταί είναι πρόυωπα τής έμπιστοσύνης των «Ραΐχ-
  οτελλεν» καί δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ την ρύδμισιν
  των τιμών ή των κερδών. 'Αποκλείεται λοιπόν πάσα αύ
  βαιρεσία των προμηθευτών, πράγμα τό οποίον δα άντι-
  ληφδοϋν δλοι καί ιδιαιτέρως αύτοί πού έζημιώδησαν κα¬
  τά τό παρελθόν, καί οί όποϊοι δα δυνηδοΰν νά παραβιλ-
  λουν την τότε εποχήν μέ την τωρινήν.
  ΟΊ έλαιοπαραγωγοί τής Κρήτης άς είναι απολύτως βέ
  <3αιοι δτι ή Γερμανία γνωρίζει καλλίτερον παντός δλλου ^ήγ κατάστασιν των καί δτι παρακολουδεϊ μέ ενδιαφέρον οίτήν, λαμβάνουοα εγκαίρως τα μέτρα έκεϊνα, άτινα θά διασφαλισουν την παραγωγήν καί δα άνακουφίσουν τούς παραγωγούς. "Ο,τι είναι δυνατόν νά γίνη γίνεται Διότι ή Γερμανία δέν έχει κανένα συμφέρον νά έλαττωδή ή παραγωγή, οΰτε ή έξαγωγή. Έπιδυμεϊ νά τονώθη ή Κρη τική οίκονομ,α. Τό ενδιαφέρον βεβαία αύτό έπιδεικνύεται διά τό έλαιον, δπερ είναι καί τό κυριώτερον Κρητικόν ΐιροΐόν. "" ^ Τα γεγονότα διαψεύ- δουν τούς "Αγγλους [ ματα, δέν είναι ίκανά ν' άν τιπαραταχθοΰν είς μάχην. Ό στρατός έπίσης τοΰ Βο- ροσίλωφ είς Πετρούπολιν δέν δύναται νά ύπολογισθή ή συντριβή δέ καίτούτουθε ωρεΐται βεβαία καί ταχίστη. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Π.-Στρα-* τιωτικής πηγής πληοοφορίαι άγγέλλουν δτι αί στρατιαί τοϋ Τιμοσέγκο προσπαθοΰν ν' άποφύγουν την κύκλωσιν, πλήν δμως δέν Θά τό καΐορ- θώσουν, διότι ό κλοιός είναι συνεκτικός καί άδιάσπα- στος. Ούτω ό υπό τής Αγ- γλοσαξωνικής προπαγάνδας διαφημισθείς στρατηγός Τι¬ μοσέγκο άποδεικνύεται δτι είναι μία σΐρατιωτική μηδα· μινότης. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 11.-Ή Άγγλοσαξωνική προπαγάν- 6α μόλΐς πρό δθημέρου έ- ξήγγειλε νίκας των Μπολ- οεβικικών στρατευμάτων, δέν παρήλθον δμως έκτο¬ τε δύο ημέραι καί τα γεγο- ■νότα διεψευσαν τούς "Αγ- γλοι,ς. Είναι γεγθνός άναμ- ερισβήτητον δτι ή έκστρα· ιεία τής Γερμανίας είς Ρωσσίαν ϋεωρεΐται πλέον λήξασα, άφοΰ 6έν ύπάρχουν £ιαθέσιμοι δυνάμεις ν* άντι Λαραταχθοΰν κατά των προελαυνόντων ακατασχέ¬ τως Γερμανικών στρατευ¬ μάτων. Τ6 τελεΐωτικόν «λήνμα καταφέρεται ήδη κατά τού Μπολσεβικισμόν Τα άνθιστάμενσ εισέτι είς μεμονωμενΓ, σημεϊα όλίγι 0"α Μπολσεβίκα στρατεύ- Ι Έκμηδέ^ι Φόνος Δι ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 11'Οκτωβρίου. Τό Ανώτατον Άρχηγεϊον τοϋ ΣτρατοΟ ανακοινοί: Ή έκμηδένισις τού έχ- δροΰ, ανατολικώς τής 'Αζο φικής δαλάσσης πλησιάζει είς τό τέρμα της. Επί τοϋ πεδίου τής μάχης άνευρέδη τό πτώμα .τού ανωτάτου διοικητοϋ τής 18ης ΣοόΊετι- κης στρατιάς. 'Η έκμηδένισις των είς τόν τομέα Βριάνσκ καΐ Βιά- σνα περικυκλωμένων έχδρι- κών δυνάμεων έπιταχύνε- ται. Άπελπιστικαϊ απόπει¬ ραι τοΰ έχδροΰ νά διασπά- ση τόν κλοιόν απέτυχον. Ό άριδμός των αίχμαλώτων καί τού- πολεμικοΰ ύλικοϋ αύζάνει συνεχώς. Καΐ άλλαι απόπειραι τοΰ έχδοοΰ χδές περί την Πε¬ τρούπολιν, πρός διάσπασιν τοΰ κλοιοϋ, απέτυχον. Είς τριήμερον μάχην μιάς με- ραρχίας πεζικοΰ, είς τίνα των τομέων, έρρί<ιθησαν 28 υπέρ βαρέα τάνκς. Βομβαρδιστικά άεροπλα- να έπετέδησαν την τελευ¬ ταίαν νύκτα εναντίον στρα τιωτικών έ/καταστάσεων τής Μόσχας καΐ Πετρουπό- λεως ώς καί εναντίον σιδη· ροδρομικών γραμμών. Είς ένα λιμένα τ<Ιν νήσων Φαρόρ έν βομβαρδιστικόν ' μας έβύδισε την ημέραν 2 έμπορικά πλοϊα, συνολικής χωρητικότητος 2500 τόννων έπληξε δέ δύο άλλα βαρέ¬ ως. Την νύκτα πρός την 11ην Όκτωβρίου βομβαρδιστικά μας άεροπλάνα έβομβάρδι- σαν ένα λιμένα τής άνατο- λικής άγγλικης παραλΐας, ύψιστης σπουδαιότητος. Έ¬ πίσης καϊ λιμενικάς έγκατα στάσεις είς την νοτιοδυτι- κήν "Αγγλίαν Είς την βόρειον 'Αφρικήν στρατιάς Τβμανικά άεροπλάνα έπε- τΛησαν την νύκτα πρός την 10ην Όκτωβρίου εναν¬ τίον τοϋ Βρεττανικοϋ 'Αερο δρομίου "Αμπου Βδαΐς. "Αλ- λη έπιτυχής έπίβεσις ένηρ- γήδη κατά τού σπουδαίου κέντρου πετρεΛαίων ΧάΤφας ϊ έν Παλαιστίνη. Είς άερομα- Ι χίαν είς την βόρειον 'Αφρι- ' κήν κατερρίφδηοαν 3 'Αγ- γλικά άεροπλάνα άνευ ού· δεμιάς ήμετέρας απωλείας. Βρεττανικά βομβαρδιστι¬ κά έρριψαν την τελευταίαν νύκτα έμπρηστικάς καί έκ- κρηκτικάς βόμβαςείς δια¬ φόρους τόπους τής βορειο- δυτικής καΐ δυτικής Γερμα¬ νίας Ό πληθυσμός υπέστη ολίγας απωλείας. Είς μερι- κούς τόπους κατεστράφη- σαν ή ύπέοτησαν ζημίας οι¬ κίαι τινές. Τό άντιαεροπορι· κόν πυροβολκό/ κατέρρι- ψε 6 έκ των έπιδραμόντων βομδαρδιστικών. τοθ Ροβ πρόςτόνΣτάλιν ΌΡοΰζβελτ έπιμένεΐ εις τού έξοπλισμόν των έμττορ. σκαφών ΒΕΡΟΛΙΝϋΝ, 11.- Άγγέλλεται δτι είς τό Κογκρέσσον ήρχισε ζωη¬ ροτάτη συζήτησις επί τήςπροτάσεως τοΰ Ροΰζ- βελ, περί έξοπλισμοΰ τώνΆμερικανικών έμπο- ρικών σκαφών, πιστεύ- εται δέ δτι τό νομοσχέ¬ διον τουτο δέν θά τύχη τής τελικής έγκρίσεω; έκ μέρους των άντιπρο- σώπων τοΰ Άμερικανι- κοΰ λαοΰ, όστις απρο¬ καλύπτως πλέον έκδη- λοϊ την θέλησίν τού, πε¬ ρί μή επεμβάσεως των Ήνωμ. Πολιτειών είς τα Εύρωπαϊκά πράγματα, διότι ή Άμερικανική "Ηπειρος δέον νά φρον¬ τίση διά τα κατ' αύτην, νά οργανωθή δηλαδή την άμυναν της καί επι των δύο ώκεανών, τοΰ Άτλαντικοϋ καί τοΰ Εί- ρηνικοΰ. ΚΡΗΤΕΣ ΑΓΡΟΤΑΙ! Καλλιεργήσατε έντατικά καί μέ σύστημα την γήν σας. Μην άφίσετε άκαλλιέργητον ούδε σπιθα¬ μήν γής. Αύξήσατε είς τό ανώτατον δυνατόν όριον την είς τρόφιμα στρεμματικήν σας απόδοσιν. Σπεί- ρατε δ,τι μπορεΐτε κατά τό ετος τουτο, διότι ή συν- τήρησις τοΰ πληθυσμοΰ μας είς την ζωήν έξαρτά- ται αποκλειστικώς άπό την ίκανοποιητικήν άπόδοι σιν τής γής μας. Άντιτάξατε εί 3 τάς πολεμικάς δυσχερείας την έντατικήν καλλιέργειαν. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ανακοινούται ί δτι την 13ην τρέχ. μηνός ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11ην π.μ. έως 12,30' μ.μ. γενησε¬ ται πώλησις 1 500—1.600 οκά δών ζυλανδράκων είς την άποδήκην Γεωργίου 'Αδητά- κη έναντι Έδνικής, Τραπέ¬ ζης, μέ τιμήν Άγορανομί- ας. Έν Χανίοις τή 11 Όκτω- βρίου 1941 (Έκ τοΰ Δημαρχεϊου Χανίων ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΜ. ΜΑΤΣΑΜΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χομταταών 1Ο Δυτική πλευρά Άγοράς Δέχεται καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 2—6μ. μ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Μόλις συνελθόντες έκ τής πλη- ξάσης ημάς συμφοράς, έκ τής α¬ πωλείας τού προσφιλοθς μας πα¬ τρός Ιωάννου, θεωροθμεν καθή¬ κον μας επιβεβλημένον νά ευ¬ χαριστήσωμεν καί δημοσία πάν¬ τας τούς όπωσδήπβτε συμμερι- σβέντας τό βαρύ πένθος μας. Έν Χανίοις τή 11)10)41 ί } Οίκογένεια ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΑΛΑΝΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ Ή Ανωτέρα Διοίκησις Χυροφυ- λακής Κρήτης ζητεί πρός ενοι¬ κίασιν οικίαν έκ 12 τουλάχιστον δωμάτιον κειμένην εί δυνατόν πλησίον τής πλατεΐας Διοικήσε¬ ως, διά την εγκατάστασιν των Γραφείων της καΐ των Γραφείων της Διοικήσεως Χ<">ρ)κής Χανίων.
  Οί δυνόμενοι καΐ επιθυμούντες
  νά προσφέρωσι δύνανται νά άπο-
  τααώσι διά πλείονας πληροφορί¬
  ας είς την "Ανωτέραν Διοίκησιν
  χωρ)κής Χανίων.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΟΥ
  Ανεχώρησε προχθές δι'
  Αθήνας ό Πρόξενος τής
  Γερμανίας έν Κρήτη,Βαρώ-
  νος Φόν Τσαϊλαϊσσεν» δπθυ
  θά παραμείνη ολίγας ήμέ-
  ρας.______________ ·
  καταβϊοισισαγγλικω:ισκ%φιι
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Π.—Ή ά-
  εροΐτορ.ο μας κατεβύθισε
  χθές παρά τάς Άνατ. ακτάς
  τής Αγγλίας 4 έμπορικά
  σκάφη, συνολικής χωρητικό¬
  τητος 64.000 τόννων.
  'Αριδ. Πρωτ. 3854
  Διεκ. 2083
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Διακηρηρύττει δτι,
  'Έκτίθεται είς φανεράν
  πλειοδοτικήν δημοπρα¬
  σίαν.
  Ι)Ή διετής ένοικία-
  βις των ύπ' άρΐτ). 1,3,
  8, β, Τ, 9, 1 1, 1»,
  18, 1», 2Ο)«7, 21,
  »3,»4, »β, 27, «8,
  29, 3Ο,31, 33, 34
  35, 37, 38, 3*>, 42
  43, 44, 418, 47, 49.
  81,82, 83, «9,62,
  63, β<4, 68, 67,69, 71, 7«, καί 74 Κα- ταστημάτων τής Δημοτι- κής άγοράς. «) Ή δι* έν τρίμηνον ένοικέαβις των Πημοτι- κών ίχθυοπωλεέων. Ή δημοπρασία διεξα¬ χθήσεται έν τώ Δημαρ- χιακφ Καταστήματι, ε¬ νώπιον τής Αημ,αρχια- κής 'ΝΕπιτροπής, την 17 Όκ)βρίου 1941 ημέ¬ ραν Παρασκευήν καί ώ¬ ραν 4—8 μ.μ. υπό τους δρους τούς κατατεθειμέ¬ νον είς τό Γραφείον αυ¬ τής, ένθα οί ένδιαφερό· μενοι δύνανται νά λαμ.· βάνωσιν γνώσιν τούτων. Χανιά τή 1Ο Όκ)βρί- ου 1941. Ό Δήμαρχος Χανίων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 11-Ό Πρόεδρος Ροϋζβελτ απέ¬ στειλεν ίδιόχειρον επιστο¬ λήν πρός τόν Στάλιν, το περιεχόμενον τής οποίας δέν ανεκοινώθη εις τόν τύπον. Ή Άμβρικανι- κή κοινή γνώμη έχει την βεβαιότητα δτι ή έν λοΥΦ ΚΑΤΙΝΑ ΕΥΤ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ—ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 'Επανήρχισε τάς εργασίας της επί τής όδοΰ Τσόντου Βάρ¬ δα αριθ. 21, πάροδος ΔικαστηρΙων—Μπόλαρη. τΩραι εργασίας 8—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταμίας (άρρεν ή θήλυς) ώς καί μάγειρος διά τό Γερμανικόν Κέντρον Η&ίεη — ΤεΓ3Γ556 όδός Χάληδων αριθ. 8. Πληροφορίαι έντός τοΰ Κέν¬ τρου. 'Επανήρχισε τάς εργασίας τού τό γνωστόν διά τόν πλούτον συλ- λογής υφασμάτων καΐ την τελειό- τητα κατασκευής ύποκαμΐσων άν- δρικών καΐ έσωρούχων, ειδικήν Κατάστημα Κ. ΔΡΟΥΔΑΚΗ παρά την οδόν Μάλεμε, ένθα τό Ύποκ)μα των Ραπτομηχανών Σίγγερ. Όοοντιατρεΐον ΕΑΕΥΟΕΡΙ1Υ ΓΕΩΡΓΑΚΑΙΗ 'Οδός Μάλεμε Είσοδος δπισθεν Ι έπιστολή περιήλθεν εις Γερμανικάς χείρας, υ «. Ροΰζβελτ, ερωτηθείς σχε¬ τικώς, οΰτε επεβεβαίωσεν άλλ' οΰτε «αί διέψευσε, την είδησιν άρκεσθείς μόνον νά ειπηδτιίδιαιτέρα πληρθφορι άς άπολύτοϊςέξηκριβωμενας δένέ'χει έπίτοΰπροκειμενου- ΑΝΤΙΑΓΓΑΙΚΑΙ Ε ΑΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑΝ ΕΙΣ Π Σ ΣΙΑΜ ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ, 11-Κατά θετικάς πληροφορίας, είς την Περσίαν εσημειώθησαν συγκρούσεις μεταξύ 'Ανγλι- κου λόχου καί μιάςόμάδος ίθαγενών. καλώς έξωπλι- σμένων. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας είς πλείστα σημεία τής Περσίας εση¬ μειώθησαν άνπαγγλικαι έκδηλώσεις. Πλείσται Αγ¬ γλικαί στρατιωτικαί κατα- σκηνώσεις έδέχθησαν επί¬ θεσιν έκ μέρους ίθαγενών πατριωτών. Αί κατά Θάλασσαν αί απώλειαι των Άγγλων άνέρ- χονται είς13.700.000τόννους ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 11.— Ό Γερμανικός τύπος διαψεύδων τούς ίσχυ- ρισμού; των Άγγλων, περί των άπωλειών κα¬ τά θάλασσαν τής Μ. Βρεττανίας, βεβαιοί δτι αί απώλειαι κατά θά¬ λασσαν αυτής άπό τής ενάρξεως τοΰ πολέμου άνέρχονται ήδη είς 13. 700.000 τόννους «αί ότι τό εναπομένον εισέτι είς την Αγγλίαν σύνολον είς τόννους έμπορικών σκαφών δέν ύπερβαίνει τα 5 έκατομμύρια. Κατάρριψις Αγγλ. άεροπλάνων 17 ΡΩΜΗ, ΙΙ.-Έχθρικά άεροπλάνα έπεχείρησαν χθές έπιδρομήν κατά είναι εντελώς άσήμαν- τοι. Τό άντιαεροπορι- κόν πυροβολικόν κατέρ- τής Τριπόλεως. Αί προ- ι ριψε 2 έκ των έπιδρα- ξενηθεΐσαι δμως ζημίαι Ι μόντων άεροπλάνων. "Εφθασεν ή ωρα καΐ διά την Αγγλίαν ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 11.—ΑΙ Γερ¬ μανικαί νΐκαι είς «'τό Άνατ. μέτωπον ένεποίησαν μεγΙ- στην ανακούφισιν, ένω άν- τιδέτως είς την Αγγλίαν καΐ "Αμερικήν ένεαοίησαν άπελπισίαν. Ή Αγγλικη κοι¬ νή γνώμη ήρχισε νά σκέ¬ πτεται δτι έφθασεν ή ώρα Ι καΐ διά την "Αγγλίαν. Ό Άγγλικός τύπος δέτει τό εξής έρώτημα πρός την Κυβέρνησιν: «Δέν ήμποροθ- μεν τποτε νά πράξωμεν;» Είς έτερον άρδρον τού διε- ρωτάται: Διατί ή "Αγγλία δέν παρέχει άξιόλογον βο- ήσειαν είς την Ρωσσίαν; Δηλώσεις τού κ. Κλόντιους επί τή υπογραφή τής Γερμα- νοτουρκικής συμφωνίας ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 11.-Ό 'Αρ- ΧΠνός τής 'Εμπορικής Γερ- μανικής'Αντιπροσωπείας, ή¬ τις ευρίσκεται ά πό ημερών είς Τουρκίαν, Δρ Κλόντιους, είς δηλώσεις τού ετόνισεν δτι ή συναωθείσα νέα Γερ- μανοτουρκική έμπορική συμ φωνία είναι ανωτέρα παν¬ τός άλλου συμφώνου. Τό σύμφωνον τούτο, εΐπε, δέν έχει ουδεμίαν πολιτικήν ση¬ μασίαν, ώς ηθέλησε νά τό παραστήσΓ) η "Αγγλικη προ- παγάνδα. ΑΙ συνεννοήσεις, εδήλω¬ σε περαιτέρω ό Δρ. Κλόν¬ τιους,διεξήχθησαν έν πνευ- ματι εγκαρδιότητος κα! εί¬ ναι άξιος συγχαρητηρίων ό κ. Μενεμετζόγλου, διά την ταχείαν αποπεράτωσιν αυ¬ τών. Έν τέλει ετόνισεν δτι ή έθνική οίκονομία τής ΤουρκΙας σά ενισχυθή ση¬ μαντικώς, διά Ίής νέας αυ¬ τής έμπορικής συμφωνίας. •ΑΓΚΥΡΑ, 11.-Ή ύπογρά· ψασα την Γερμανοτουρκι- κήν εμπορικήν συμφωνίαν έκ μέρους |τής Γερμανίας, άντιπροσωπεία, ανεχώρησε χδές τό εσπέρας έκ τής Τουρκικής πρωτευούσης, κατευίυνομένη είς Βερο¬ λίνον. "Ηδη ήρχισαν διαπραγμα- τεύσεις μετά τής άφιχδεί- σης ενταύθα Φινλανδικής Άντιπροσωπείας. Άπό τό ΝΕΟΝ ΚαΤΑΙΤΗΜα Όδός Μάλεμε αριθ. 6 (Πρύοην Φαρμακείον ΓΛανιουδάκη) Ποομηθευθήτε δλα τα έ- κλεκτά ηοτ* είς φιάλας ώς καί χολώνιες Όπως την παρελθούσαν Κυριακήν ούτω καί σήμερον ΩΡΑ 4-5 μ. μ. Θά γίνη διά μέσου τού πομποίί τού ραδιοφ. σταδμου Άδηνών Η έκμπομπή τής καθιερωθείσης «Έλληνικής ώρας» - "Ολοι λοιπόν σήμερον εις τάς 4 μ.μ. _ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ 1ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΝ (1866) Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΗ 01 ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΕΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ