90020

Αριθμός τεύχους

69

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

15/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  "~ΊΤ.
  π υ
  Τ α γ
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΙΤΤννΟΟΗ
  15.
  ΟΚΤΟΒΕΒ 1941

  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, Οηβηίβ
  ΗβΓβη3£βοβΓ ιχηά Ρηιοΐε : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ3,
  Οηβηίβ
  Νγ 6α — Αριθ. 69
  ΡΓβίβ 3 ϋΓβοηΐηβη — Τιμή 4ρχ. 3
  ηηά
  . 22.
  ΟΙΕ ΚϋΕΝΡΤΙ
  ΟΕ8 Μ
  ΗΑΝΟΕίδ
  Ώίβ ΡΓϋ&β άβΓ Ιεηηίτί- |
  βη, νοτη Αηβ^βηο; άίβ-
  βεβ ΚΗθβ-θΒ βητβεηβί-
  άβηά βοηβηβ'ίβ'βη Οββτβΐ-
  τηη°; άββ ν7β1ΐ1ιβηάβΐ8 οβ-
  δβίτ βίηίβ-βΓ Ζβίτ,
  άηΓοη
  νοη αχηβΓίΙεειηίδεηβΓ ηηά
  δβίίβ, άίβ Ρο-
  ιιηά ννίΓΐβεηβίτδ-
  —Γείββ ίβδΐ βΙΙβΓ _βηάβΓ
  άίβ35βίτ.8 ηηά ]ε η 3 β ί τ 3
  άβΓ Οζβ&ηβ. ννβηη ηιβη
  ιιηηπιβηΓ, ηι ί τ Ι β η ίη
  «ίπβΓπ Κγϊθβ, ίη άβηιΕη&-
  Ιβηά οβΓβίτβ
  ίΠΓΓ
  ρτηβοηβ θΓβηοητ;.
  ίίίίβπι
  ΐβη νβΓΐθΓβη ηβί, ηηά
  άβτ £βΓβάβ ίύΓ άίβ ΕτΓίη-
  .?ηη? άβΓ ΡΓβίηβϋ: άβΓ
  Μββτβ αΐβ βίηβΓ ηηβΓ-
  Ι&ββΐίεηβη νοΓβηβββτζηηο;
  «ίηββ ταβηΓΐιβίτ: ίΓβίβη
  "ν7β1τηβηάβΐ3 « β ί δ η γ τ
  τπΪΓά, άίβ ΙίύηίΙίβτβ Οββ-
  τβ1τ.ηη# άββ ννεΐτ,ηβηάεΐβ
  βΓθΓτβΓΓ, άαηη ίβτ ββ ηητ
  ββΙοβίνβΓβτ&ηάΙΐοη, άβββ
  άίβ ννίθάθΓΐΐθΓΐΓ 3 β η β β
  βΐτβη ΡΓβίηβηάβΙββγβτβΐηβ
  ίη άβηι Εη^Ίβηά ηηά άίβ
  νεΓβίηί&ίβη δίββΐβη £β-
  ιηβίηβαΐη ηιοηοροΐίτίβεη
  —ιβΙΐΓ βΐβ ζτπβί ϋΓΐΙίβΙ
  βΙΙβΓ πΐίεΗΐΐ&βΓ&η Κ,οΗ-
  «τοίίβ άίβββΓ ν7β1τ ηηά
  ίπΓβΓ ΚοηϊΓθΠβ ηβΐίβη,
  ηίεηιαΐβ ηιβΙΐΓ ΐηδβΐίεη
  «Γβεηβίητ. ΌβΓ βητβεηΐοβ-
  βεηβη ΑοτηβΙΐΓ βίηβΓ βοΐ-
  εΗβη ^βίβεηΓΐίοηεη ηηά
  τιηςτβΓβεητβη Αοηβ6η?ί?-
  &βίτ ιΐίβητ ίη βΓβίβΓ 1»ί· '
  ~ίβ άββ δττβοβη άβΓ άβητ- |
  βεηβη ννΐΓίβεηβίτβροΙίΙίΙί (
  ηβοη βίηβΓ ΑητβΓ_ίβ. '
  ϋβηίβοηΐβηάβ Ζίβΐ βΐιβηδο ι
  τπΐβ άββ ββίηβΓ νβΓθηβη- |
  άείβη ίβτ άίβ δοΗβίίηηο;
  «ίηββ βηΓορβ β ί β ο η β η
  τπΪΓτβεΗβΙΙΙίεΗβη Ογο88
  Γ311ΓΠ3 βΐβ ^βο&Γβρηΐβεη
  £Τβ8εΗ1οβ8βηββ Οβοΐβτηιίτ |
  βΐηβΓ 8ίεηβΓ8τβ11ηη^ άβΓ
  ταΪΓτβεΗβίτΙΐοΗβη Εχίβ-
  Ί.βηζηηβ1>ηββη£'ΐ£;1{6ίτ. ηηά
  άβηιΐί άβΓ ΝββηΓηης-β-ηηά
  ΚοηβτοίίΓβίηβίτ ίη Νοί-
  «βΐίβη.
  ϋΐβ δεηβίίηηο; νοη
  ΟΓΟββΐπίΓΐβοΙιβίτ; β γ β ε η-
  ηιβη, τπίβ βίβ νοη ϋβηίβοΐι-
  Ιβηά ηηά Ιταΐΐεη ηβηΐβ
  ρΓ3_τίβο1ι 1>βΓβίτβ ίη Εη ,
  Γορα ηηά νοη ]&ραη ίη
  Οβτββίβη νβΓτηΐΓ^Ηεητ
  τπβΓάβη, οβάβητβτ ίη ~βί- ,
  ηβχ ννβίββ βίηβ νβΓΓίη-
  βτβΓηηβ" άβΓ νγβΐτηβηάβΐβ-
  πιδβΓΐίεηΙΐβΐίβη, τποΗΙ αοβΓ
  βίηβ ΑοΙεεηΓ νοη ά β γ
  αΐίβη ηιοηοροΙοβηβΓΓβεη-
  τβη ηηά βΐΐζη βΐηββΐτίβΓβη
  ΡΓβίηαηάβΙβχηβΐηοάβ άβΓ ;
  τβ. 8ίβ Μβτβτ άηΓοηαηβ
  άίβ ΜδκΗοηΙτβίί, άβη ίη«Γ
  άίβ ννΌηΙίβηΓτ. βΙΙβΓ ^αβη-
  άβΓ άίβββΓ νΠβΙτ ηοταΐβη-
  άίς'βη ίητβΓηαϋοη α 1 β η
  'νν&Γβηαηβτ: α η β ο η ζηΐί-
  •εηβη άβη νβΓβοηΐβάβηβη
  νίΓίβοη&ίτ β γ & β η ηι β η
  βίεηβΓΖηβτβΙΙβη, ηηά βίβ
  ΐαίΓά ίήη άηΓοη άίβ
  Αηββοηαΐΐηηο; αΐΐζηνίβ-
  Ιβη ΟββτβηβίηαηάβΓβ βο-
  8Τ»γ βΓΐβίοΗίβΓη. Ιη Όβητ-
  •οηΐαηά ηηά Ιτ&ΐίβη, βϋβη-
  ■ο ταίβ ίη Ι&ρ&η τα β ί 8 β
  πιαη, άβββ άίβ ίη άβΓ Βίΐ
  άηης- Ιίββτίίίβηβη ν7ίΓτ-
  «οΗ&ίτβ^ΓθββΓαβηηιβ ηίβ
  ίη άβηι δίηηβ β η Ι & γ 1σ
  τσβΓάβη Ιίδηηβη, άαββ βίβ
  βίηβΓ βηί ηδοηβτβΓ £βίβτί-
  8ΓβΓ, _η11ηΓβΠβΓ ηηά ηι&-
  τβΓίβΠβΓ 8ίηίβ βτβΐιβηάβη
  ΒβνδΙϋβΓηη^ βηβ βίοΗ »1-
  Ιββ άββ ΙίβίβΓη Ιιδηηβη,
  ταββ βίβ ζηγ
  Ό ί β
  γ άβΓ
  ίοϊΛΐίτββΓβη ΙαβηάβΓ
  βίηά σβτοηΐ; άαΓβηί »1>ο;β-
  ■βτβΐΐτ, άβη ^^^βη88τ&η-
  ά&Γά ηηά ""ο Η 1 8 ί: & η ά
  ίΙΐΓβΓ νδΠίθΓ ταβίίβΓ ζή
  ηηά ίΗηβη βίηβη
  β §το55θη Αη-
  ίβίΐ βη ά6η ΛνίΓίδοΗαίΙΗ
  οηβη ΡθΓτβοηΓίττβη ηηά
  ΟηβτβΓη ζή βίοΙιβΓη. Εβ
  δ-βηηβ&τ ά3&βί, ά&Γβηί ζή
  νβΓΐπβίββη, άβ33ΐ)βΐερΐβΐ8-
  τπβίδβ ίη ΕηΓορα βίηβ
  Μβη^β τπίοητ-ί^βΓ Κοη-
  βτοίίβ, Ν&1ΐΓηηο;3-ηηά Οβ-
  ηηββ—ίΐίβΐ ηίοητ: οάβΓ
  ηίοηί ^βηηβρ;βηά οβ-
  δοη&ίίτ τπβΓάβη Ιΐοβηηβη,
  τπΐβ βτΐΠΗ Ββητηιποΐΐβ,
  Ιητβ, Η»ηί, Κβίβ, Κ&ίίββ,
  Τββ, Καΐκαο, βΐΐββ Όίη^β,
  &ηί άίβ ηι&η ίη ηοΓηι&Ιβη
  Ζβί ϊβη ΗίβΓ ηίοΗί: νβΓ-
  ζίοητβη ητΐΐΐ.
  ϋίβ άβηΐβοηβ ν7ΪΓΐ:-
  δεηαΐτβροΐίτίΐε νβΓίοΙο;!;
  Η ΗδοΙΐ9τ:β8 Ζΐβΐ βίηβ
  άββ
  νοΐΐε ηηά άίβ
  ηβηβ άβητβοΗβ Ηαηάβΐβ-
  ροΐίίίΐΐ ηητβΓβτηΓζτ ρΐβη-
  ηιϋβδίο; ΰοβΓαΙΙ ίη ΒηΓορα
  ΒββίΓβ
  ΕΓΐιδ1ιηη? άββ
  ά ΙιβάβΗ-
  τβτ ποβΓ 8ί6Ϊ8,βπιη? άβΓ
  ΚαηίΙίΓ&ίί: ηηά νναοΗββη-
  άβ ΑηβρΓηεηβ ίη άβΓ ^β-
  ϋβηβηαΐτηηΐ, &1βο βΓηδη-
  τ&η Ββά&Γί αη ~^&Γβη
  ηηά ΒύίβΓη &11βΓ Αγτ;.
  ϋϊββ νν-ίΓά ζνναη^βΐϋηίίο;
  άίβ ΝαοηίΓ&^β ηαοΗ ΰοβΓ-
  βββίβεηβη ΟύτβΓη ?γο336γ
  αΐβ ^θ^η^18 ζηνοΓ ννβτάβη
  1α83βη, ηηι βο ηιβ&Γ,
  ηοοη άίβ ^βτζ^£:β
  σβάίη^τβ βΓβνν&ΙΙί^β Β&-
  άαΓίββΙαηηηο; ίη ίαβτ αΐ-
  Ιεη νίοΗΙίρ;βη νβΓθΓβ-
  Η άαζηΐεοιηΐητ.
  νΓηβζβτ νοη βηΓο-
  ραίβεΗβΓ δβϋβ ννίΓά αοβΓ
  η&ίητ^Βτη&Ββ άετ Οηιηά-
  8&1ζ Μβίοεη, άαδβ άβΓ
  ΗαηάβΙδραΓτηβΓ ηιίτ βίηβΓ
  Αο^βΐτηηβτ ββίηβΓ ΙΛβίβ-
  τηη^-εη άητοη ν7βΓβη βίεη
  βίηνβΓβί&ηάβη βΓΐιΙ&Γΐ.
  ΕηΓορα ννίηΐ ^ύηίίΐβτ άβη
  αοβΓβεβίβοηβη Μ&Γΐίίβη
  ίη βΓΐιδΐιίβηι ϋηιί&ηβτ ίη-
  άηβτΓίβΗβ ΕΓΖβηβτηΐδββ
  ζηΓ νβΓίηβτηηβτ βτβΐΐβη
  Ιεδηηβη, άα δβίηβ _βΪ8-
  άίβ θΓβτβηίβίβΓτβ ν,ΪΓί
  βεηΕίτΙΐοΙαβ ΖηβαΐηηιεηαΓ-
  οβίΐ ίΐη θΓθδβΓαηηι ζννβΐ-
  ίβΐΐοβ βτβίβττ. ϋίβΑιιίηαΙι-
  ηιβοβΓβΐίβοη&ίτ άβΓ ΰοεΓ-
  βββίβοηβη ΜαΓ^ΐβ ίαβΓ
  βηΓορ&ίβεηβ ΕΓΖβχΐβτηΐβΒβ
  τυίΓά αΐβο βητβεηβίάβηά
  βηοη άίβ Αοβαίζηιδκΐίοη-
  Ιΐβίτβη ίηΓβΓ ΟηβτβΓ ίη
  ΒηΓορα οβδίίηιηιβη. Εβ
  τπβΓάβη αΐβο Ιβίζτΐίοΐι άίβ
  ?β£βη3βίτ.ί?6η ^βοβηβ^β-
  άηβΓίηίβββ άβΓ βτΓθβββη
  'νΐίΓτβοη&ίτβΓ&ηιε ββίη,
  άίβ άβη ίητβΓηατίυη&Ιβη
  ΐ
  ννβΓβηβηβτ&ηβοη, Γβ^βΐη
  ηηά αηοΗ οβηβΓΓβεηβηά
  ηβΐιβΓ άβη ΡΓβίββη ηηά
  ϋβνΐββηΙΐιΐΓββη βτβηβη
  —βηΐβη. θΓθββΓ&ηπιΐπίΓτ:-
  βοηβίτ; ηοά ννεΙίτπίΓί:-
  βεη&ίτ βοΗ1ίβ38βηΓ βίοη
  ά&ηβΓ, τπίβ ΚβίοΗβτπίΓτ;-
  βεηαίΙβτηίηίβτβΓ Ρηηΐζ
  βΓΐΐΙϋΓϊβ, ΙίβίηββιπββΓΒ &ηβ,
  βοηάβΓη Γηηββββη βΐεη
  ίΐί Ι
  ββΓ βΓ£ταηζβη ηηά ' οβ
  ίτηεΐιτεη, αΐβ άίββ ύίοΖβΐτ
  άββ ίΓβίβη Ηαηάβΐβ νβχ
  ηιοοΗτβ. Ββ οΐβίστ ίηβΓ
  άίβ νβΓβΟΓκηηβ, άβΓ ^η-
  άβΓ άβ3 βηΓορβΐβοηεη
  θΓοββαΐίΓΐβοηαίτβΓβηηιβ β
  βηβ βηάβΓβη Οβοίβΐβη
  εΐη ηη^βηβηΓεΓ δρΐβΐ-
  Γβηηι ίηβΓ άβη ν7βΓβη-
  αηβΙβυβεΗ, ηηά 8τββτ.33β-
  ΙΐΓβίββΓ Ότ. ^βηάί^^βά
  νοπι ΚβίεΗβαΐίΓτβεΗβίτβ·
  ηιίηΐβΐβΓΐηΓη Ηβί άβηβΓ
  ηβηΐίεη οβτοητ άβΓβηί
  ηίηςτβτσίβββη, άβββ βίοη
  Εΐη Βιΐά ιπεΐοΐιβδ ΐ^άΐη Τη^ υογ ιΐεη Ααβοη αίΐ&τεΓ 8ΐε11εη νοΓΐοεϊβεΙΐΓ.
  'Η είκών, ή δποία παρουσιάζεται είς τα δμματα τθν προελαυνόντων Γερμανικών στρατευμάτων μεδ* εκά¬
  στην κατάληψιν όχυρωμένων Σοβιετικϋν δέσεων.
  ΝΟΟΗ 350000 ΘΕΡΑΝΘΕΝΕΝ
  ΡΕΡ 08ΤΡΡ0ΝΤ
  6 ΒΒνΥΑΡΡΝΒΤΒ ΕΝΟΙνΙδΟΗΕ ΗΑΝϋΕΐνδδΟΗΙΡΡΕ ΥΕΚ3ΕΝΚΤ
  Αηβ άβηι ΡηβηΓβΓη&ηρτ-
  , ΐφ ΟϋΙοοβΓ 1041
  ϋΐά ά
  ν7β1ΐΓηΐ3οητ
  Ιηι ΟβΙβη νβΓηβΗηιβη
  άίβ Ορβτατίοηβη ίηΓβη
  νοΓ^βδβηβηβη νβΓΐαηί.
  ϋΐβ ΐτη Καυηιβ νοη
  1 ΕΓεβΐοηβΓΐβη ίάΐ. Οβΐεΐί:-
  I
  ζηο; βη. Τγοϊζ ηβίεί&βΓ
  Ι ΑοννεηΓ η. ννίβάβΓΐιοΙτεη
  ι Οβίβεητβη ηιίτ ηεοεΓΐβ-
  ηβη Κτ&βίτβ άεβ
  βίηά ίη ηιβΠΓβΓβ Οτηρ-
  ρβη ζβΓβεΗΙα^βη. ΙΗγο
  νβΓηίεΗΐηη§· ίη άβηι
  ββτ
  άβ βεηΓβίτβτ βτβϋβ" νοΓ-
  νν3βΓίβ. ΒβΓεϊτββ ^ββίβΓη
  νν&Γ άίβ ΖαΗΐ άβΓ ίη άβΓ
  ϋορρβΙβοηΙαοΗτ; νοη
  ΒΓΪ&ηδΙί ηηά ^αδηια οίδ-
  ΗβΓ βίη£60Γαεητβη Ο-β-
  ί&η&βηβη αηί ητβΙΐΓ αΐβ
  350000 ^εβτίβ^εη. 8ίβ ίβτ
  ηοεη δταεηάί^· ίηι ννΉοη-
  ββη.
  ΚαηιρίίΙαβ'Ζβακβ οοηι
  οαΓάίβΓτβη ίη άβΓ Ναοητ
  ηηηι 14 Ο^τοοβΓ ηιίΐ
  ίβΓ ^ ^ΐ
  νεΓβεηΐ^τεη άΐβ
  δοηηβΐΐοοοτβ 6 σβννβίίηβ-
  τβ ίάΐ. Ηβηάβΐββοηΐίίβ ηιΐτ;
  ζιχδ. ΐδοοο ΒΚ.Τ. δΐβ
  Ι τεη οΗηβ εί^βηβ
  ι βίβ ζηΐ-ηβοΐε,
  , Ιη άβΓ Ιβτζτβη Νβοητ
  ι ΓΪοΗτ:βτβη δίοη Ι^ηίΐβη-
  I
  βΓΪίίβ ο;βο;βη ηιβηΓβΓβ
  ογϊΙ. Ρΐηκρΐββτζε.
  Βεί ΕΐηίΙηβ^Γβη 1>Γίτ.
  ΡΙη^ζβηβΓβ ίη άίβ οββετζ-
  τεη Οεοίβτβ άοχ Κβηβΐ
  βΓΐΐττ άβΓ Ρβΐηά βηι &β-
  δίΓΐς-βη Τβ£·β ΒθΗννβΓβ
  νβΓΐηβτβ.
  73βο;βΓ, ΡΙβΐίβΓτ;. η. Μβ-
  I
  ΓίηββΓτ, δοΗοδββη 31 ^άΐ.
  βο. 1 βΐ^βηββ
  ^ίηο; νβΓΐοΓβη.
  ΒΓΐτ. Βοηιοβτ πΐβΓίβη
  ΐη άβΓ Ιβτζτβη Νβοητ
  Ι δρΓβηβ- η. ΒΓβηάοοηιοβη
  1 βηί νβΓβοΗίβάβηβ θΓίβ
  ! ίη ννβ3ΐάβητ:30ΐΐ1βηά ηηά
  άβη ηοΓάάβητβεηβη Κηβ3-
  ηιρίίΐη&ζβυ^β η. Ρΐαΐτ.-
  &γγ. βοηοβδβη 5 ι—1-
  Ρΐα&ζβη&β βο.
  ΥΕΚΑΝΤννθΚΤϋΝΟ
  ίη
  δεηηβΐΐοοοίβ ατίβββη ΐη
  άβΓ Ναεητ ζηηι Ι3·σο. ο;β-
  8Τβη άίβ θΓΪί. Κηββτ,β νοΓ
  η. ^Γίίίβη βίηβη άαΓεη
  ΖβΓβτοβΓβΓ, δεΗηβΠοοοτβ
  ηηά
  είηε άηηΐίΐε
  δΐεΐιτ <3ΐε δΐΐΐηιηε άεβ Ρηεη- αείοεΓ άεη ΙίΙεϊηεη αΐε ϊηι Αΐοΐααί άε^ (_^6·ο1ιεηεα.5 άϊε διαηάεη ιιηά Μίηυτεη ζαηΐεη, υηά άεηι ΙοΙεοΗεΓηεη θε I ΙΐΓ&πβοΙιεη «δΕθ1ιν6Γ3ΤΕηα!ϊ §εη ΚευϋεΓδ ά άί δ3 ηε άίβ Βϋάηη? άβΓ ηβηβη θΓθδβτπΪΓτβεΙιβίΓδΓββη τη β £,β~ί886Γΐηβ336η βΐδ 6Γ3 ίβΓ υηΐΓΪ88 άβδ ^ίί άβ8 β Όα ζιπβίίβΙβίΓβί ηβεη άίβδβηι ΚΓΐβΒΓβ -νοη Εη- Γθρβ βηβ ^ηβηβτίβ'βτβ Μδ^ΐίείι^βίτβη ζή είηβηι ηβηβη Αηίοβη άββ ν7β1τ· Ηβηάβΐβ βτββ-βοβη βϊηα, χπϊηΐ β3 Ιετζΐίεη νοη άβΓ Βίηβίβΐΐηηβτ άβΓ ηεοεΓ- βββίβεΗβη ΡβΓτηβΓ βοηβη- β·βη, οο ηηά ΐητπίβτπβΐΐ: βίβ νοη άίβββη ΜδβΊίεη- Ιίβΐτβη νίβΐ οοΙβΓ ταβηίο, ΟβθΓβηεη ηιβεηβη. Όίβ άηΓεη άβη οη. δείη ννοΓΐ: ίδΐ Τβί, δείηε Ααδδα&ε ΗυηάεΓΐίαοη ν&ΗτηείΤ, ηηά δ^ί- ^εη ννεϊδεη άεη νε% άί,Γ Οε&οΗΐο1ιΙ:ε. Εδ ϊδΐ άίε δίΐτη ιηε άε5 άευΐδοηεη Οετυΐδδέηδ ιιηά άε^ άειΐΕδοΙιεη 'ννΊΙΙεηδ, άϊε βιΐί» ι'ΐτιη δρπεΐιϋ, ίυεΓ είηε :. ϋεηη ϋειιΐδοΐιΐϊηά ίη είη δθ Γ ιπίε άεΓ £β ηη% ίη ΕηΓορβ ηηά βοβη- βο ίη ΙΙβθνίΓβββ ιπίΓά, 3ο ίβΓη ΐίβίηβ άοΙιΐΓίπββΓβη ΗίηάβΓηίβδβ ίη άβη ν7β£' β^βΐβ^τ ταβΓάεη βίηβ βεΐιηβΐΐβ Ρηττπίο^ΐιιηδτ άβδ ν7β1τΗβηάβΐ3 βηί άβΓ ηβηβη θΓαηάΙδ^β βίηββ 8 βεηεβ ζαΐίδοηβη Οτοββ- Γ&βηΐηβη ηπτβΓ βΓηεΙϊΙί εηβΓυβθθΓβοήΓβίΙηησ; άββ ίτηβηβΓβη νοΐηηιβηδ άββ ΟητβΓβηδτβηβεη^β ΙϊβταΐΓ- Ιίβη, ιη δ,'ίηεπ Ηαηάεη υηά άατηί1: αυοΐι άεη δίεβ", ιιΐείΐ ίίιπι Ιίεί- ηε Μαοΐιτ άεΓ ΕΓάε άαδ Οε- <3^1ζ άεδ Ηαηάεΐηδ ιπίεάεΓ ηεΐιηι η Ιίβηη. Ρ1αηπιαεδδί§: 1..1Γ. δίοΐι άΐε ΝίεάεηιΐεΓίυη^ είηοδ Ρείπάεδ ηαοΐι άβηι αη- άειεπ νοΐΐζο^εη, ρΐαηηιαεδδίβ: νοΐΐζίεΐιΐ δΐοΗ ΐη άίεδετη Αυ- &εηΙ)1ίο1ί άαδ άευίδοηε θε- γϊοΙιΙ αη οίηεΓ ζεΓδΙΟΓεΓΪδοηεη Μαοΐιΐ, άίε υη^εαΐιπΐε Μαδβεη αη ΙεηΜ:πεη υηά Μαίεπαΐ ίηδ ΤτείΙεη ζυ ίϋΐιτεη ηβΐΐε, υηά ηαοΐι άευΐδοΐιετη ννιτά δίοΐι αυοΗ άαδ ^εΓ^εδ ΒΓ.ιεητυπΐδ νοΐΐζίεΐιεη, άα-. ΙιευΙε ηοοη 8ΐ&"°1» ίϋβ τϋοΐιεηάε Νεηιεδίδ άυΓθΙι ίηι- ηι γ ηευε ΑυδννείοηπιαηδνεΓ εΐίΐι /μ Ιίδηηεη. νν*ίΓ ίη άεη Ιεϋζεεη νο ι βπΐΊ'δθΙ.εΓ υηά δε.εε, άαδδ άυτοΐι άίε ΐΓΐίχεη Ετ^ε^ηίδδε άεΓ Κοηίετεηζ «Ηίίΐετδ δεί. πν εΓίιι1ιι·>.α νοη είηεηι ηιΐ-
  άεηιηαοΐΐδΐ: ζυτ Οίίεηδΐνε
  ϋβεΓίίεηεη ννϋΓάεη, _οάβΓ νοηι
  ^οηάοηε^ Ναοΐιπςΐιυεηά εηδϋ,
  ά^5δ ά&δ άευΐδοΐιε νοΐΐί ϋ5εΓ
  άίε νναΙΐΓδ 1-Άξ,ε δείηετ Ττυρ
  ρεη ννεηη ηίοηί νοπι ΟΚνΫ,
  άαηπ εθΞηάυΓοη άίε δο^ε-
  ιίδοηεη Βεΐΐετίηδ υηΐεπΐοηιεΐ:
  ννετάεη ννίΐΓάε. Γ/ηά ννΪΓ 1α-
  δεη ίη άεΓ «Τίιηεδ», ίη άεη
  ΒεδρΓεοηυη^εη άεΓ ΒεβνεΓ-
  ΙθΓοοΙζ υηά ΗαΓπηΐΗη, Μοΐο-
  ϋονν υηά δΐπΐίη δεί άεΓ Ρΐβη
  ννοΓάεη, άεη
  άυτοη ΕΓηαΙΐυηβ· άεΓ
  ζυ ^εννίηηεη. Νυη
  ίδϋ άίε δΐίηιηιε άεδ ΡϋηΓεΓδ,
  άίε δϋίπιηιε άεΓ άευΐδοΐιεη
  αυίβεΐίΐυη&εη, υηά δίε
  Γπίι είηειη είηζί^εη ΟαΙζ
  Ι άαϋ &αηζε ΚαΐΙεηηαυδ άετ
  ^ε^ηεΓίδθΙιεη ΙΠυδίοηεη ζυηι
  ΕίηδΐυΓζ ρεοΓΗοητ. «Ιοη δρΓε
  οΐιε άΆ εΓδΙ Ιιευϋε &υδ, ννείΐ
  ίοη ε5 ΙιευΙε δα^εη άβτί, ά&δδ
  άΐΡδεΓ Οε&ηεΓ ΙοεΓείΐδ &ε·
  5ΓθθΙιεη ίδΐ υηά μοπ ηίε
  ΓηεΙΐΓ εΓΐ:ε5?η ννίτά!»
  Ο5 ηιαη άαδ ηυη ίη Εοη-
  άοη υηά ν&δ1ιίη^ίοη ΙιδΓβη
  ννίΐΐ οάετ ηίοΐιί, πι&η ιιΐΐΓά ε
  ηοΓεη πιΰδδβη. ϋεηη υη&ε-
  1ΐ3ϋ ηοοη ηίεαιαηά δβίηε
  νεΓδϋορίΙ, ιπεηη
  δοΐιίοίίδαΐ δρΓαοη. ϋαδ
  δίηά άίε Ταίδαοηεη, ιυΐε δί<; άετ ΡυεητεΓ ζυτ Ρτευάε άεδ άευΐδοηεη νΌΠίεδ υηά δείηετ νεΓβυεηάεΐΜΐ, ζυΐη ΕηΙδεΙζεη άεδ Ρείηάεδ ίεδίδίεΐΐεη Ιίοηη- Ιε: άεΓ άευΐβοΐιε δοΐάατ ΙιαΙ ίη άεεδεη άΓείείηΙιαΙο Μοπα- Ιεη Τακ ίιιεΓ Τά^ δίίηβ ΙΙε- 5εΓΐν.·§:εηΓΐείΐ υεββΓ είηεη Οε- 8·ηεΓ Ιιειπίεδεη, άεΓ Γπίΐ υη- νοΓδΙε115αΓεη Μαίδεη αη ΚαηιρίεΓη υηά ΚΓΪε^δ^εΓαεΙ: 3ητΓατ, άεΓ ·»ίοη αυί άΐε Αηΐα- §·ε νοπ Βείεδτί^υη&εη υηά άετεη ΤαΓηυη£ αυϊ άαδ ΚυΡ,Ζ-ΝΑΟΗΒΙΟΗΤΕΝ ΒγϊΙ:. Ρΐη^ζεη&ε Ηβοβη ηβθβΓ άβηι δοΗννβΐζβΓ Κβηΐοη ΎαητβΆυ. Βοηιοβη βο&βννθΓίβη. Ζή είηβΓΠ (1βη1.3ε1ιεη ϊβη πιϊγιΙ ίη άβΓ β ταβηη άΐβ ΐ[&ίίεη Ηβοβη ηηά »1δ Ροΐ&β άβνοη ΟηηΓεηίΙΙ ηηά Οβηο3»βη νοη ί βί^ηβη νοΐΐΐβ βίηά1," άίβ Ζβίτ β-βΐίοηιπΐθη 3βί, ηηι νοη ΡΓΪβάβηβ- | ίηβηΐβη ζή βρΓβεηβη. Εβ . ταηβΓάβ βίοη βοβΓ ά&ηιι ' ηηι 1>βίη άβητβοηββ Ρτίβ-
  > άβηδΓηβΗΙβη, δοηάβΓη ητη
  είη εη&1. ηβηάβΐη.
  δρ»ηίβη οεσ;ίηηι. άβη
  άβΓ Κ.&33Θ.
  ΖηΓ ΒβίΓίβάίβ-ηπβ· ά·3
  άΓίη&βηάβη βη^Ι. Ρίηηηβ-
  ϋεάαΓΐβ ννηΓάβ βΐηβ η^ηβ
  ΚΓίβ&β-ΑηΙβίΐιβ νοη 5
  ΜίΙΗ&ΓΐΙβη Ρίηηά ίη Ε
  Ιαηά
  β »η
  ΤαηΙΐβοΗίίίβη ζννίηβ-τ; άίβ
  175Α βίηβη Τβίΐ άβΓ θγβ*
  ίαι ΡηιβΙι,ί&ηΓ Εη&ΐαη ά
  ζηΓ νβΓίηβρ;ηη(ϊ β-βίτ,βΐΐ
  τβη Τβηΐεβοαίίΐβ χπίβΙβΓ
  νεΐ'ί>ιε1ι, ά οί- άεη ΒπΕεη ίπ
  ίτεΓ Ηείπι(:ιιοΙ«ε %είηει· Κτηιμί-
  ίυ1ιπιπ}ί ηοοΐι ιιβεΓτπίίΕ υηά
  δ οΐι αυί άίε
  Ηϋίδςυεΐΐεη
  Ιη άίεί>οιη Μοηιεητ, «ο άϊιί Ι
  δονλ^εϊδ ίίηετ ηευεη ΚαΙαΗ Ι
  ΐΓορϊιι; εη*;ο·(?^εη>ίεΐιεη, Μηά
  ϋτοιζ δΐαΓκδΐει- Βείε-
  υηά /αηΙΙο-ίεΓ
  Ηίηάίίΐηί'-δε Κ3υ
  νοη υηδεΓεη Ττυρρεη
  ζτ, άίε νίεΓηιαΙ δο
  δίηά ννίε Εη&ΐαηά. Εδ
  άεη 3τίΓ<ίη ννοΐιι άίε ΕυδΙ 7χ άυηιιηάΓείδΐεη νδρόΐΕεΓείεη ηεΗηιεη, ννεηη δίε δϊςΗ άίεβε ηίοΐιΐ ννε^ζυΐευ^ηεηάεη Βε- ννείδε άεΓ }?εννα1ΐ:ί}ίεη ΚΓαίΐ Πευΐδθΐιΐαηάδ νοΓ Αυ?εη ηαΐ Ιεη υηά άανοη Κεηηϋηίδ ηεΐιηιεή, άαδδ άίε εηΐΑςΙιεκΙεη- άε ΑυδείηαηάεΓδειζυηβ· τηίϋ ίηηεη ίηι νο^αΗτ ηυτ άεΓ ΚυοκεηάΓθΙιυΠίί Ρείηάεδ ηίοΐιΐ Γη02ΓΐίοΙι άετ ΙιευΙε ζυ Βοάεη ^>
  μτεη ννίτά. Ηοίίηυη^ αυί ίΓεπι-
  άε Ηιΐίε ? Ηοίίηυηΐί αυί είηε
  ΕΓδοηδρίυηβ: ΌευΙδθΙιΙαηάΛ ?
  Μαη ιαίτά δίοΐι άτϋΐοεη άετ
  Ταίδαοΐιε οευ^εη ηιϋδδεη, άαδδ
  Οευϊδθΐιΐαηάδ ιηίΐίΐαι-ίδοΐιε Ρο-
  δίϋίοη υηαη^ΓείίοαΓ ίδΓ, άαδδ ί
  Όευϋδοΐιΐαηάβ ΜυηίτίοηδρΐΌ- !
  άυΐίΐίοη ]εάεΓ άεηκοαΓεη Αη-
  ίοι·άεπιη? ^ευΐαοΓΐδεη ίδ£, άαδδ
  ιϊθιΐ- άίε Οτϋδδ;. ίετ
  αο1εδ°η, <1ίε Ρ,ιψΐαηά ααί ^ίο !ιαΙ, ίη Ιεηι Ρδ άίε ί.ο1ιίηε ^ε^εη Επτορα ίη Βε- νε«ιιη^δεί/1ε, ιιηά άίε ί>ο Παπΐ^εδ δοΐ 1(1 · άεΓ
  ^ο^οπυεΗεΓ άεηι ΡυεΙιτεΓ.
  Ετ Ιιαϋ δΐοΗ ^εννεί^εΓΓ, άεπ
  Απιοίΐίοηεη κε-
  Ρίηηΐηηά, Βυΐ^απεη,
  Κυιηαηίεπ υηά άεΓ ΤιΪΓΐΐεϊ
  είηεη ΡΓείραδδ αυδζυϊίβΐΐεη,
  ιααΙΐΓεηά ΟίυΓθΙιίΙΙ υηά Κοο
  δ?νε11 άεη 8ονν]6·δ ϊεάεη
  Οβννίηίί υηά ^;άε Ηίΐίε νετ-
  5>ρΓεο1ιεη. Εγ ΙιαΙ άίε ΥεΓαηΐ-
  ιαθΓΐυηβ· ίϋΓ-'εη β-αηζεη Κοη-
  ΐίηεηΐ αυί δίοΐι <ίεηοηιηιεη, υιϊΙΐΓειι 1 ΟηυΓθΙιίΠ υηά Κ.ο^>-
  δενεΐτ ίη βΓεηζεηΙοδδΓ ν*6Γ-
  νεΓΓατεη Ιιαοεη. Υίε
  δοΙηπεΓ άίεδε ν<;Γ- ίη άεΓ Ζείΐ άεΓ δοιπ3ρτίδεηεπ ΙηΙτί^εη υπο! ΑηκπίίδνοΓΐοεΓείΐυηίεη, ηεί άετ ΑΜδΙπιυηρ; άετ .»>ουοειί-
  κοΐιεη ΡθΓάοπιη^ρη, Ηεί άεηι
  ζυτ ΝίεάετδθΜ»-
  σ·α5ε υηά δοηόρίεπ'δοηε
  άίε §:ειΐΐοηηεηεη Οεοίε'ε ζυ
  είηει· ΥεΓθΓείΐεΓυη^ υηά δί-
  ο1ιεΓυη§: άεΓ β-εδαπιτευΓθραί-
  δθΐιεη ΕΓπαΙιτυη&δ - υηά
  Κοΐΐδΐοίίοαδίδ αυδ&εδΐαΐίεη
  , άα5δ άίε ΕϊηηειτδίΓοηΙ
  άευΐδςΐιεη "ν/οΐΐίεδ υηζεΓ-
  τείδδΐοαΓ υηά υογ αΐΐεηι, άεΓ
  άευτδθΐιε δοΐάαϋ υηυεοεπυίηά-
  Ιϊοΐι ΐδΐ.
  Εδ ίδΐ υηδ νοη ^οηάοη
  ΙιεΓ ίηιηιεΓ ννίεάετ ίηδ θε
  δίοΐιτ 8:εδοηΓΪεη ννοι-άεπ, άαδδ
  τηαη,, Ιίείη ΚοηιρΓΰΓηίδδ" ΐηίΐ
  υηδ είη^εΐιεη Ιίδηηε υηά
  ννθΐΐε. Εδ Ιίε^ΐ αυί άεΓ Ηαηά,
  ίη ννε^δεη Μυηάε άίίβεδ
  νν7θΓΐ: δοΗννεΓεΓ νίίεβΊ : ίηι
  Μυηάε Οΐιυτοηίΐΐδ, άετ ηυΓ
  ηοοΐι αυί ίΓεηιάεη ΚΓύοΙίεη
  ζυ δϋεΐιεη νεπηαβ· υηά
  ίϋΓ δείηε ΡΓορΙιεζείυη^· ίίηεδ
  ΙθΓίϋίδοΙΐ' η δίε^εδ ίηι κΌΐτιηιεη
  ά<;η ^α^1^ ηίοΗΐ άίε νοτ- ζηννείδεη ηαί, οάεΓ ΐτη Μυηάϊ άεδ Ρυεΐιτεΐδ, άεπι ηο<:η Ιΐεί υεΓ «ίάεΐδΐαηάεη Ιιαί, υηά άετ δϊοΐι Ιοεί αΐΐεη βεΐηεη Ηαηά Ιυη&εη αυί άίε Εείδϋυηκ^^- Ιιί&ΐίεϊΐ άεΓ Ηεδϋεη δοΐάαϋεη, ΑτβείΙεΓ, ΒαυεΓη, Ιογ υηά ΤεοηηίΙίεΓ , αυί άίε Ηϋίχςιυεΐΐεη υηά άίε ΡΓοάυκτίοπδΙίΓαίΙ: άεδ Κ3πζεη Κοηϋίηεηΐδ δΐυει^εη »;αηη. ϋίε&εη ΚοηιίηεηΙ αίοεΓ, άει· Ιιευΐε δείηο ΡΓζΐννίΙΙι^εη νετ- δοηίεάεηδΐβΓ Ναΐίοηαΐίιαΐ ζυηι &εΓπείηδαηιεη Καηιρί &ε?εη άεη Τοάίεΐηά άεΓ νδΙΙίεΓ εηΐ- δεηάεΐ, Ιιαι άεΓ ΡυεηΓετ νοΓ άεΓ νεΓηίοΙιΐυηβ: ΟεΓεΙΐετ νοη άειη ϋ Κηαη υηδβΓεΓ Τα£ε, ά^δδ η Ηοτάι η Ιίείηε ηιεηδοΐιΐίοΐιε Κ.εκιιη§; Ιζεηηοη υηά άεδδεη είηε είηζΐ^ε νναίίεηία- :ε^εη Ευτορα νναι. Αη άεΓ ΜίΠϊοηοπζαηΙ άοΓ Οείαη- ^εηεη, αη άεη Ζε'ιηΐαυδεη- άεη νοη ζεΓδΙΟΓΐεη οάεΓ εΓ οευιεΐεη Ρΐυ^ζειΐβεη, Ραη- ζεΐη υηά Οεδΰΐιυεΐζεη Ρείηάεδ ηυί ίΗττι Ιιατ, εποΐοΐ δίοΐι δείηετ Κεάε ηιΊ εΓ§τείίεη(1εΓ ΚΙαΓΐιείΙ. Ε γ Ιιαί <>ίε αΐδ οίπ
  Οεοοτ άεΓ νοΓδεηυη£ ιυΐ1Η)ϊ
  αυί δείηε δοΗυΙτεΓπ
  πιεη, νιηά ιυεΓ ίη άετ
  είηε δρυτ νοη Οευΐίδδεη '·ε-
  έ,ϊΐΐζΐ:, άεΓ ιιΐΐΓά ίηπι άαίιΐΓ
  ϋαηίί ιυίδδεη. ϋίε ΚΓαίΙ αϋετ,
  δίε ζυ Ιτα^εη, Ιςαηη ι ηηι
  ηίεηιηηά αηάει-δ βεηεη αΐδ
  ά^δ άευΐδθΐιε Ό11ί. 1)αχ ΙιαΧ
  εΓ υηδ αυί άαδ είηάπηβΐίοη-
  δΐε νοΓ Αυ§·εη β:είϋΗΓτ, ίηάειη
  εΓ ηιίιϋεη αυδ άετη Αβΐαυί
  είηετ β'&^πτίδοΐιεη ηιίΐίΐαπ-
  δοΐιεη ΕηΙδθΙιείάυΓ^ Ιιεταυδ
  ζυ υηδ ίη άίε Ηείιηατ Ι^ατη
  υηά υηδ άαηιυί ήίηαΓιε1,, ά ι?δ
  άίε ΡγοπΙ ηυτ νοηπαΓΐδΐηαΓ-
  δοΗίεΓεη ιιηά δίερεπ Ιίαηη,
  ιιΐεηη άίε ΗείηιαΙ αη ΕείδΙυηβ'
  υκά ΟρίεΓΐπίΙΗ^κείΐ ιηιΐ ίΐιί
  δοΐιπτΐ Ιιαΐτ. Όεη Όαηΐί ^είηβΓ
  δοΐάαΐεη ηίηιηιΐ; άαδ άευ(:δ^^ε
  Υοΐ^ ηιίτ δτοΐζετ Ρτευθε ζ
  ΚεηηΙηίδ. Ι)εη Παηΐί αη
  ιυίτά (>δ άυΓθΗ άίε
  τε τάϊϊ>ίε Βεΐίυηάυυ^· ^^η
  ΟΙαυΙοεηδ&αΙζε ζηιπ Αυ^ΐπι
  , αυ1» άεηεη αΐΐε
  ί; επυαοΐ'δεη δΐηά, υη.ί
  αυί άσηεη αυοΐι άίε Οειιιϊδ':-
  ηείϋ δείπεχ Εηάδίεβ'εί) 6αβίεΓΤ^
  ΚΑΤΙΝΑ Εν. ΜΙίΝΟΙΙΟΑΙΙ
  ΟΝΙΚΟΕ - ΖΑΗΗΑΒΖΤ
  ΗαΙ ϋιτε ΑΓ5είΐ ίπ ίητεΓ
  Κΐίηίΐΐ, Τδοηάβα νναΓάα-
  5ϊγ, 2ΐ, Νείοεΐι&αδδε Όίΐ^α-
  ΪΓία—Βοΐαπ', νιΐεάεΓ αυί
  Λτοείιδδΐυηάεη 8—12 .'
  υηά 3—6.
  ΒΓίΙΙβ ί_( Ετηί
  αυί άεηινε^ε Υρ
  713 δυάα — Οΐιαηία υαιΊι
  τεί Ι Π. ^1)^)η^α.
  ^<.1 άετ Οΐΐδ. ΚοιηιηαηάαηΐυΓ

  Σ_

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τι.
  Χανιά, Τετα
  / *
  Η
  Δ
  ΤΟΥ Π
  ΚΟ
  ΡΦΟΣΙΣ
  Υ
  Κατόπιν των τελευτι Ιων προ-
  γραμματικών ανακοίνωσιν έκ
  μέρους τής Άμερικανικής καί
  ΐ'ρεττανκής πλευρας, τό πρόβλη-
  μα τής μελλοντικής διαμορφώ-
  σεως τοθ παγκοσμίου έμπορΐου,
  εξαρτώμενον απολύτως έκ τής
  εκβάσεως τού πολέμου αύτοθ,
  κινεί τό ενδιαφέρον των πολιτι¬
  κών καί οΐκονομικών κύκλων δ-
  λων σχε5όν τώ/ ένςθδεν <αΙ εκείθεν τοθ ΏκεανοΟ χωρών. Άλλά κατόπιν ενός πολέμου, δστις διείάγεται διά την άπό<τη- Οΐν τής ελευθερίας των θαλασ σών, δι' ής θά εξασφαλισθή καί ή ελευθερία τοθ παγκοσμίου έμπο- ρΐου, καί κατά τόν οποίον ή Αγ¬ γλία, άπώλεσεν δλας τα; δυνα'ό ιητα*. νίκης, είναι φυσικόν 6π ή επανοφορα τού παλοιοθ συστή^ια τος τοϋ ελευθέρου έμποριου, είς τό οποίαν ή Αγγλία καί οί Ή- νΐνμ-ϊναι Πολιτεϊαι είχον υπο τάν μονοπαΐλιακόν αύτύν έλεγχον πλ.οντών 2)3 των σπουόαιοτέ- ρων πρώτι.ιν ύλών τοθ κόσμου, είναι απολύτως άδύνατος. "ή συ^κεντρωτική αμυνα εναν¬ τίον μιβς τόσον επικινδύνου καί άδίκου έξαρτήσεως εΤναι 6 κύριος σκοπός τής Γερμανικής οίκονθμι- κης πολιτικής, ήτις έ"ΐδκΐχει την επίτευξιν τής αύταρ<είας. Ή Γερ· μανία κα' οί σύμμοχοΙ της άπο· βλέπουν είς την δημιουργίαν ενός μεγάλου οίκονομκοθ εύρω παϊκου χώρου, είς την εξασφάλι¬ σιν τή; οίκονομικής άνεξαρτησίας καδώς καί είς την ελευθερίαν των τροψίμων καί των ττρωτων ύλών. Ή δημιουργία μεγάλων οίκονο μικών χώρων, τους όποίους σημε¬ ρον ή Γερμανία καί ή "Ιταλία ό- λοκληρώνουν πρακτικώς έν Εύρώ· πγ) καί ή Ίαπωνία έν τή Άνατο- λική Άσ'α, ούδολ.υς σ,ιμςηνει κα¬ τάργησιν των δυ*ατοτητων διε- ξαγωγής τοθ παγκοσμίου έμπο- μιου, αλλά μόνον μίαν απομά¬ κρυνσιν έ< των παλαιών μο/ο- τΐΛευρων μεθοδων τοθ δήαεν έ- λευθ^ρου έμποριου των Αγγλο- σαξωνικων δυναμεων. Διά τοθ τρόττου τούτου έξασφαλιζεται ή ευδαιμονΐα ολων των χωρων χοϋ κόσμου, διότι ο-ΐτω θά διεξάγεται όπροσκρπιως ή διεθνής άνταλ· λαγή των προϊονιων μεταξύ των οίκονομκών χωρων. Ή άνταλλα νή αυτή θά διευκολυνθη διά τής απομακρύνσεως τώ/ διαφόρων άνπΰράσεων. ( Εϊς τή/ Γερμανίαν, Ίταλ'αν κα· 8ώς καί την Ιαπωνίαν είναι γνω οτόν, ότι έ'νας με>ας οικονομι-
  κός χύρο, ουδέποτε ο.α .γίνη ου
  τάρκης, εα/ έν αύτω επι ραΓή ή
  ίδεα οτγ £νας πληαυσ,ιός 6σπς
  ευρίσκεται πνευματικώς καί ύλι-
  κώς είς τό ανώτατον δριον πρΐ-
  πει να έφοδιάζεται έζ ίδίων τοα
  2ιά την κάυψιν των βιωτκών
  άναγκών τού Γο οίκο/ομκόν σύ-
  στημα των ολοκληρωτικήν* κρά-
  των σκοπεΤ την ευδαιμονίαν των
  Λοών καί την οζασράλίθι/ της οί-
  κονομικής προοδου καί τώ/ έμπο-
  ρευματων. Δέον νά τονισίη ότι
  είς την Ευρώπην Οπάρ^ουν μέγα
  λαι ποοότητε; πρώτων ύλθν,
  τροφίμ^ν κα! άλλων προϊόντω ,
  τα οποία δέν είναι δυνατόν ν ι
  μετοφερθοθν, όπως π. χ. βάμβαξ,
  ορΛζα, καφφές, τέιον, κ ικάον,
  και άτινα εις τή/ κα^ονινή' έαο
  χήοέν ή^ιπορίί νά ότε
  ρησή.
  Ή Γερυανική ο(<ονομική πολι- τκή έ (εί ως κυριώτερον σκοπόν την ϋψ^σιν τοθ βυτκοθ έπιπέδου ι τοϋ Γερμανικοΰ λαοΰ, ή δέ νέα έμπορική πολιπκή ύποστηοίζει συ¬ στηματικώς καί είς 6λην την Ευ¬ ρωπην τοιούτου ε'ι'όους προσπα¬ θείας. Ή ϋψι.'σι; τοΰ βιωτικοθ έ¬ πιπέδου σημαίνει έπΐσης αΰζησιν τής άγοραστικής δυνάμεως κα1 δημιουργίαν νέων άναν»«ών τής ζωος. δηλαδή μεγαυτέρας ανάγ¬ κας είς εμπορ.υματα καί προϊάν- τα παντός είδους. Τουτο θα επι¬ φέρη άσ-ονήθη ζήτησιν προϊόντων έκ των ύπεοπο^τίων χωρΐιν, το σούτω μάλλον καθόσον διά το) πολΐμου προσετεθησαν επ περισ- σότεραι άνάγκαι. Έκ μέρους τής εύρ-ίΐταϊίή, πλευοάς τίθεται ώς προϋπΐαεσι; ή άρχή, δτι ό έμπο· ρικος σοντροφο; πρέπει νά πλη- ρ.ηο τας αποστολάς δι' έμπορευ μίΐτων. Μελλονπκως ή Εύρώπη οά θ.ση είς την διάθεσιν τ5ν ύπερποντιων άγο,>Ον τα βιομηχα-
  νικά προϊόντα της είς μεγάλην
  ποσοτητα, τοσούτω μάλλον κα¬
  θόσον ή παρα/ωγική Ικανάτη;,
  διά τής οργανώσεως καί τής οΐ-
  κονομκή; συνερνασίας είς τόν
  •μεγάλον χώρον των, θά αυξηθή
  κατά πολυ. Ή προθυμΐα των ύ
  περτοντιων άγορων διά τα εύρω-
  παϊκά προϊόντα θά υποβοηθήση
  τας δυνατότητας καταναώ?εως
  των προίόντων των έν Εΰρώπη.
  Τοθτο θά επιφέρη κάλυψιν των
  άναγκών των μενάλων οίκονομι-
  κών χωρίον, οί όποϊοι θά καθο
  ρίσουν την διεθνή ανταλλαγήν
  των προϊόντων, τάς τιμάς καί
  την τιμήν τοθ συναλλάγματος.
  Ή οίκονομΐα των· μεγάλων ο(-
  κονομικών χώρων δέν άπο<λείει την παγκόσμιον τοιαότην, κςισώς ετόνισεν ό 'Υτΐουργάς τή; 'Εθνι- κής ΟΙκονομΙας, ίάλλά πρέπε1 οδτοι νό δργανωθουν καλώς, διά , νά άλληΚοσϋμπληρω^οΟν καί νά άναπτυχόοθν κατα πολύ καλλίτε¬ ρον τρόπον άττά την εποχήν τοθ έλευθερου έμποριου. Διά τόν ά- νεφοδιασμόν τσΰ μεγάλου Εύρω παικοθ οίκονομικοΰ χώρου έξ αλ· λων χωρών, ύπάρχει μέγα πεδίον δράσεώς διά την ανταλλαγήν των προϊόντων. Ό 'Υφυπουργός δέ Δρ. Λάνφοιτς, τού 'Υπουργείου 'Εθνικής ΟίκονομΙα;, ύιεγρίιμυι- σε το ^εγονός, δτι ή δημιουργία των νέων μεγαλΐον οίκονομιυν έν) Εύρώκη'
  μεγάλτι δυ άΓθτητες διά την ά-
  νάπ υξ^ν π-ΐγ,κοσ^ίου έμπορίου,
  θα έξαρτηθϊ έκ τής στάσεως γοΟ
  "■ώπερπονΓίον ουντράφόυ εάν καί
  κατά π ίσον θά " χρησιμοποιή·^
  τα, §υνα"ότητας αύτάς. Ή διά
  τοϋ παρόντος πολέμου δη-ΐιουρ-,
  γηθεΤσα τεραστία συσσ^ρευσις
  άναγκών, τόσο/ έν ΕύρίΚπζ) δσον
  κάΐ είς τα; ίπερποντ'οος χ^ρα^,
  θά έπιφ'ρη, έφ' όσον 5έν θά ύ-
  ηάρίονν δογμιπκα εμπϊΒια, μ'αν
  ταχιάιγ έξ^λιξιν τοϋ παγκοσμίου
  έμπορίου επι των νέ.ϋν βάσεω/
  μιάς Γ ρυΒμισ^ένης άνταλλαγϊς
  προΓόντων μ6.τ^^ύ των μεγάλων
  χ^ον, ή'τι; θά διεξάγρται είς
  παλυ μ:γαυτ£ραν κιμακα άά
  την τοϋ παρςλθόντος.
  Μ ΐΕΡΑΤί
  ΤΟΥ (ΙΡΟΟΥΠ
  ΔΗ

  ΓΟΪ ΤΣΟΡΤζΙΛ
  ΒΕΡΟΛΙΝ )Ν 14 Ε;Άγ
  Υ'ΐος δ(^ ιυμπανισθη χθές
  γ ΐΓραιωθης ψεοτοΛογία, δτι
  £ΐ,6εν η Ι ιρμανΐα ττροέβη
  ι(ς Ου νιτ:οσκοπησεις δια
  την συναψις ε ρήνης
  Ή είδησις αί) τη ύιΐεβνήθη
  όοφαλωι, παρα τοΰ κ Γσώρ
  χσιλ, δια ν αποφύγη την
  κατ' αύτοθ εκδήλωσιν αντι¬
  δράσεως τοϋ ΆγγλικοΠ λα
  οθ, ιόν οποίον επί μακρον
  έ,οαυκάλιζε μέ φανταστι-^άς
  επιτυχίας κατά τής Γερμα^ι
  άς κοι μέ ψευδεΐς είδήσεις
  π?ρΐ νίκων των Μπολσεβί
  κων, των οποίων την ήτΐαν
  δεν δύναιαι πλέον ό κ.
  Τοώρ:σι ν' άτοκρυψ') άτό
  τόν Αγγλικόν λαόν
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 14 —Ό Γεο
  ς ιυιιος, όσχολούμε-
  νος μέτή/ είοηΐιν τής Άγ·
  γΜκής πρ)ααγ χ-νδ ίς, πε_-1
  διιθ^ν βοιδοθΛθτΐη ΐεω; ύπ,ό
  τη Γβρμα Ια,, ,δια την ού
  ναψνεΐρηνης, γράφ:ι δΐι 6
  Φ >ρερ και μέ αυτόν σύμπας
  Λ Γερμανικός λαός, ού5έηοτε
  δ ενοηθ-), ου.ε θά ο··Λνοηθ(ϊ
  τοιοθτον τι, έφ' δσον ϋτο:-
  τος κυβ=ρνηυης τή(, "Αγγλίας
  θά είναι ό Τσώρτσιλ καί τό
  πολε-ιθχαρΐ-ς έβραιοιλουτο-
  κρατικόν συγκρότημά τού.
  "Οταν ό Φυρερ θελησΐ] έ"ν
  τοιοοτ-ιν πρανασ θα έλθΓ)
  είς άπ'εύ3ειαί, συνεννόησιν
  μέ τον Αγγλικόν λαόν, 6-
  στις καί μονον είναι άξιος
  προαοχής και ίκανύς νά θέ¬
  ση υτρράνω δΛων τι πραγ¬
  ματικόν συμφέρον τής πά
  τοΐδος τού.
  Λ! ΡΙΨΙΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.- 'Ανα-
  κο.νοϋ,αι έ ι,σήμ^ς οπ
  5ρείτανικύ αεροπλονα επι
  χε'Ρ^οοντα πτήσιν· υπέρ
  την ΜαγχΓΐν έν καιρώ ημέ¬
  ρας, υπέστη^αν συ/τρπτι-
  κηνή-ια/ <ατερριφ5ηοαν V εκ ουτων Ό συνολικός όρ.Ομός των κα-αστοοφέν- των κατά. την ^13 τρέχ. ΒρετΤα/|Κων .ιεροπλανων ανερχεται είς 28. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14. -'Ανα- κοινοϋ:αίοτι είς ' την Μέ¬ θοδον Γερμανικα ' κατα όιωκακά κατέρριψαν 3 Β-οεττανυοά άες>οπλά_ΐ'α τύ¬
  πον Χοπκις καί. ,ύ τύπον
  Χαρικαίν. "* "
  β/ΡίΔΙΔΟΗΤίΙ Μίθ.ΗΜΑΙΑ - ·.
  (ίνακών κα Μαθηματικών
  δλων των τ^εων Γυμναοί^ίν καί
  Λυκείων υπό τής Καθηγητρίας
  της ΦυσικομαδηματικήςΤχολπς Κ
  Κι<<.λιου5άκη Κατάρτισις πλήίης. 'Επιτυχια εξησφαλισμένη Πληροφορίαι χ' Μίχάλη Ντα- λιάνη 48 (Σχοινοπλοκάδικα;) Κα3ισταται γνα>ςΐΓ.!>ν είς τούς
  ένδιαφερομένου, ότι κατά τή/
  τρέχουσαν ψοροΝογική/ π.ρ ο5ον
  το οψηνθν όιαστημα έντός τοθ
  όποιου επιτρεπεται ή απόσταξις
  ο.^μρυλω/ αρχίται την ^ϋτν
  "Οκτωβαιοο έ ε. κα! λήγει την
  20 Δ.κεμβρΓου έ. έ.
  "^καστο;; άμπςλοκτή^^/ δό/ςΐ
  ται ν αποσταςη γο οτέμφυλα τής
  παραγωγης τού ένιος τού ά/ω-
  τέρ^ 6ιαστήματος καί μ^χρι τεσ-
  σαρων (4) εν συνόλω έιημερων,
  Τα στεμφυλα δ.όν νά ώσιν κα¬
  λώς πεπΐζσμίνα
  Τό καταίλη.τ/.οΛ δικαΐωμα κα¬
  ταναλώσεως 6Γ έκςστον διημε
  ρον ώρίσση ώς κάτωθι:
  Δι1 άμδυκας χωρ)το; μέχρις 23
  χιλμυν δρχ. 775
  * » » 2)-40 » » 1085
  " » » 40-63 » » 1744
  « » » 50—8ϋ » » 282?
  » » » 80-100 » » 3924
  » » » 103-115 » » 4418
  » » » 115-130 » » 4912
  •Εν Χανίοις τη 12 Οκτωβρίου 1?41
  Ό ΠροϊστάμΕνος τοθ ' Χημκοΰ
  Παρ)τος Χανίων
  ΓΕΩΡ ΑΘ. ΟΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
  ΜΑΓΕΙΡΙΣΑ ζητεί θέσιν, ώς έσυ·
  τερική, είς Κέντρον ή κατοικίαν.
  Πληροφορίαι παρ ημίν.
  Τα Γερμανικαί Λ
  προελαυνουν πρός Μόσχαν
  Κά8ε άντίστασις θεωρείται πλέον ματαία
  350.000 *ΕΟΙ
  ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ρι ^........
  ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΙΣ ΕΞ ΕΞ9ΠΑΙΣΜΕΝΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΠΑΟΙΟΗ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14. — ι
  Τό ημιεπίσημον Γερμα¬
  νικόν πρακτορείον αγ¬
  γέλλει ότι τα Γερμανικά
  στρατεύματα συνεχίζουν
  την προέλασίν των πρός
  την Μόσχαν, ώ; έπίσης
  καί είς τόν τομέα τής
  Άζοφική;, δπου αί
  στρατιαι τοϋ Μ/τουτιένι
  δέν κατορθώ»Όυν πλέον
  νά προβάλλουν καί την
  παοαμιπράν αντίστασιν,
  λόγφ τής πλήρους άπο-
  συνΰέσεώ; των.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14. -
  Ό Γερμανικός τύπος ά-
  ναγράφει ότι ό πόλεμος
  είς τό. Άνατολικόν Μέ¬
  τωπον εισήλθε πλέον
  είς νέαν άποφασιστι
  κήν φάσιν, ή όποια
  «αί θά φέρη την τελείαν
  κατασυντρφήν τοΰ έχ-
  θροϋ. Ή προέλασις των
  στρατευμάτων μας έ-
  κτείνεται ήδηείς έν μέ-
  τωπον1200 χιλιομέτρων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14. —
  Ή έκμηδένισι; των
  στρατιών τοΰ Τιμοσ5γκο
  συνετελέσθη πλήρως, ώ-
  στε αύται νά μή προ-
  βάλλουν ουδεμίαν εφε¬
  ξής αντίστασιν. Οί αίχ-
  μάλωτοι τής στρατιάς
  ταύτης άνέρχονται εί:
  25.000 άνδρας, έκυριεύ
  θη δέ καί άφθο·
  νόν πολεμικόν υλικόν.
  Αί δυνάμεις μα; άρ-
  μάτων μάχης καί πεζι-
  κοΰ προχωροΰν είς τό ι
  έργον τής τελείας κατα-
  συντριβής των Μπολσε- ι
  βίκων. Τα στρατεύματά ,
  μας ουδέν απολύτω; έμ-
  πόδιον θά συναντήσουν,
  διά την εκκαθάρισιν έκ
  των έχθρικών ύπολειμ-
  μάτων τοΰ τομέω; "άπό
  Βριάνσκ μέχρι Μόσχας,
  άπό την όποιαν τα
  στρατεύματά μας άπέ-
  χουν ήδη περί τα 160
  χιλιόμετρα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14. —
  Τό ημιεπίσημον Γερμα¬
  νικόν πρακτορείον αγ¬
  γέλλει δτι προσπάθειαι
  των Μπολσεβίκων, όπως
  άποβιβάσουν δυνάμεις
  των νοτίως τής λίμνης
  Λατόγκα απέτυχον, ώς
  απέτυχεν έπίσης καί μι¬
  κρά επίθεσις Μπολσεβι¬
  κων τάνκ είς την περιο¬
  χήν τοΰ Λενιγκράντ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14. -
  Τό Βρεττανικόν πρακτο¬
  ρείον ψευδολογιών άνα"
  φέρει ότι οί Ρώσσοι ε¬
  δημιούργησαν νέας έφε-
  δρείας, αΐτινες θά διατε-
  θοΰν διά την πραάσπι-
  σιν τής Ρωσσικής πρω¬
  τευούσης. Εάν τουτο
  έχεται αληθείας ή κατα-
  συντριβή τα>ν είναι βε¬
  βαία, διότι και αί έφε-
  δρείαι αύται θά ύπο-
  στοΰν την αύτην τύχην
  των λοιπών συντριβει-
  σών ήδη στρατιών, αΐτι¬
  νες άπηρτίζοντο άπό
  τελείως έκγυμνασμένα
  καί αρίστα έξοτελισμένα
  στρατεύματά.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14. —
  Τό ]Λονδΐνον άπό τής
  προχθές ήρχισε πλέον
  νά εκδηλώνη ποιάν τίνα
  ανησυχίαν, διά την έκβα¬
  σιν των είς τό Άνατ λ.
  Μέτωπον έπιχειρήσεων.
  Ό Άγγλικός τύπος ά-
  προκαλύπτω; πλέον έ-
  πικρίνει την πολιτικήν
  τής Άγγλικής Κυβερνή¬
  σεως, κατόπιν μάλιστα
  των τελευταίων ψευδών
  δηλώσεων τοΰ κ. Τσώρ¬
  τσιλ, δτι αί Γερμανικαί
  νικαι δ£ν ^έχουν γενι-
  κωτέραν τινά σημασίαν.
  ΕΠΛΗΑΑΗΠΠΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
  ένοικιάαεως Μοναστηρια·
  κων κτημάτων
  ι
  Προσφερθείσης μείζονος τιμής
  της τώι/· τελευταίων πλβιοδοτώυ
  δια τήν-ένοικίοισιν των μετοχίων
  ΝΗΣΙ Τοπολί^ν, ΠΡΙΝΟΔΑΣΟΣ
  Άκρωτηρτου κίΐΐ των 792 έλαιο-
  τ^ενδρωνΧρυσοττηγής έπαναλώμ-
  βανεταΓή δηυόΛρασία: της "ενοι¬
  κιάσεως την 15 Όκτωβρτοϋ 1941"
  ήαεραν Πχμητην καί ώραν5 1)2
  —5 1)2 μ μ έν τφ Έπι^κοπικω
  μςγάρω (ό5ός Κωνσταιντ'νου) μέ
  ■ποωτην π οοσ?οράν 1) τού μετο
  χιου ΜΗΣΙ δραχ. 48303, 2) τού
  μετοχίου Πρινόδασος δρ. 105000
  καί 3) των Έλαιοδένδρων Χρυ¬
  σοπηγής 5ραχ 91710 τής μετρη
  τοίς
  Ό ΟΔΜΠ Χανίων ουδεμίαν ευ¬
  θύνην, φίρΕΐ δια την κατάστασιν
  εις ήν ευρίσκονται τα μίσθια κα-
  το: τον χρόνον τής όριστικής κα.
  τακυρώσεως.
  Οί όροι και ττερισσότερπΓΐ πλη-
  ροφορυι είς τα Γραφεΐα τού
  ΟΔΜΠ '
  Έν Χανίοις τή 11 ΌκτωβρΙου
  1311
  Τό Συμβούλιον τού Ό. Δ.
  Μ. Π. Νομοΰ Χανίων.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούμεν δτι άπαγο-
  ρευεται απολύτως ή μετα·
  φορά δερμάτων, άτινα δέν
  θα έχωσι σφραγισθή παρά
  των Άστυνομικών Άρχών
  τής περιφερείας, έξ ών προ-
  έρχονται συμφώνως τή ύπ'
  αριθ. 50α Άστυνομική Δια-
  τάξει τής Δ. Χ. Χανίων τα δέ
  μεταφεοόμενα θά κατάσχων-
  ται ώς προερχόμενα έκ ζωο-
  κλοπής καί 9Λ παραπέμπων-
  ται ενώπιον τοθ ΆρμοδΙου
  λ. Εισαγγελέως οί μεταφέ-
  ροντες ταυτα Έπίσης άνα-
  κοινοθται δτι παν μεταφερό-
  μενον σΐ>άγιον δέον νά συ-
  νοδεύεται διά πιστοποιητι-
  κου κυριότητος ζώου, τεθεω-
  ρημέ^ου και παρά τοΰ άρμο-
  δίου Σχαθμαοχου *Η παρά-
  λειψ ς τής τοιαύτης θεωρή
  σεως θα συνεπάγεται την
  κατααηνυσιν τοϋ μεταφέρον-
  τος την κατάσχεσιν τούτου.
  (Ή Άγορανομική Ύ-
  ί Χανίων).
  ΑΠΩΛΕΙΑ
  Ι ΙΠΩΝΙΚθνΥΠΌΒΡΥΧΙΟΥ
  ΤΟΚΙΟ, 14.-ΤΟ Ίαπωνι-
  κόν ύποβρύχιον 161, όπερ
  είς τα ϋόατα τού Τσούγκ—
  Τσιγκ1 συνεκρούσθη1 μετά
  πολεμικοΰ, δέον νά θεωρη-
  θϋ ώς άπωλεσθέν.
  " - ' *
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ ώμα·
  τουάλ,ια μετά θηκης είς την
  οδόν μεταΐξϋ τοθ άνεφοδια-
  σμοθ στρατοπέδου 713 καΐ
  τού 3ρυ Γερμανικοΰ φούρνου.
  Ό ευρών παρακαλεΐται νά
  παραδώση ταυτα είς την
  Όρτσκομανδαντουρ,
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ οΐκΐσ πράςΐνόίκΐα-
  σιν, άπαρτιζομένη έκ 3—4 δωμα-
  τΐων μετα των χρειωδϋν αυτής καΐ
  εί δ νατόν μετά Κήπου, κειμένη
  μεταξύ Δικαστηρΐων—Μπόλαρη,
  Κήπου—Δικοστηρίων. Πληροφο¬
  ρίαι παρ' ημίν.
  ΔΗΜΟ.ίΟ ϊ^ΠΑΛΛΗΛίΚΑ
  ,γ ΑΘΗΝΑΙ, 14.-€Υηφ τοϋ
  'Υπουργείου (,Οίκονομικων
  απεφασίσθη ή προπληρωυή
  τού μισδοϋ των δημ^σίων
  ύπαλλήλων, μηνός Νοεμ·
  6ρΙου, πρός αντιμετώπισιν
  *τών έκ τοθ χειμώνος δημι-
  ουργηθεισομένιαν άναγ-
  κ ώ ν, * , . - ,_______
  ΑίΟΡΑΜΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-ΙΑ ΧΑΜί^Μ
  Συνελήφθησαν καΐ απεστά¬
  λησαν τώ ένταθθα κ. ίϊίσαγ-
  γελεϊ οΐΐ) Γεώργιος Κων
  ΜαρματάκΓ,ς καί 2) Άνιώ
  νιος Γεωρ. Τσουχλαρακης,
  διότι ό μέν Τΐρώτος επώλει
  κιάμους (κουκιΛ) πρός δραχ.
  100 κατ' οκάν, όδέ δεύιερος
  διότι παρεσκεύασε κρέοτς ·
  πηγορευομένην ημέραν Τε
  τάρτην, είς τό οίνομαγαρεϊον
  τού.
  "Ομοίως συνελήφθησαν καί
  απεστάλησαν είς την Φέλδ
  Κομμαν ταντούρ οί 1) Δημή
  τριος Μιχ. Διαμαντακης και
  2) Άγκόπ Συνανιάν, διότι
  ό μέν πρώτος έξ αύιων έξύ·
  βρισε όργανον τής τάξεως
  έν τή έκτελέσει τοθ καθήκον-
  τος τού, ό δέ ,δεύΐερος, δι¬
  ότι επώλει κάλτσες έν τή
  ενταύθα Δηαοτική 'Αγορα
  είς ύΐτερβολικάς τιμάς, κλη
  θεΐς δέ- ν' ακολουθήση τα
  δργανα τής τάξεως ηρνήθη.
  "Ομοίως συνελήφθησαν
  καΐ απεστάλησαν τώ ενταύ¬
  θα άρμοδίω κ. Είσογγελεΐ οί
  1) Εύτύχιος Αρχοντάκης,
  διότι είσέΐτραττε επί πλέον
  τοϋ καθορισθέντος είσιτη-
  ρίου αεταψορας έπιβατών
  διά τού αύτοκινήτου τού καΐ
  2) Γεώργιος Κοπασάκης κά-
  τοικος Βληθιά Σελίνου, διότι
  ανευρέθησαν καΐ κατεσχέθη
  σαν επ.1 αύτοϋ 14 κυτία σιγα
  ρέττων, άτινα δέν έφερον ται
  ν(ας έαφαινούσας την κατα¬
  βολήν τοθ Δημοσίου φόρου.
  (Έ< τής Αγοράν, υπηρε¬ σίας Χανίων. ΕΠΑΗΑΛΗΠΓΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡ^ΙΑ Ενοικιάσεως Ηοναστηρια- κών κτηαάτων Προσφερθείσης μείζονος τιμής τής τοϋ τελευταίου πλειοδότου διά την ενοικίασιν τοϋ μετοχ ου Α- ΦΡΑΤΑ Κισσάμου, έπαναλαμβάνε- ται ή δημθπρασια τής ένοκιάσε- ως την Τό'Όκτωβρίου 1«4ί ήμ=- ραν Πέμπτην καί ώραν 5 1)2— 6 1)2 μ. μ έν τώ] έπι^κοπικώ με¬ γάρω (όδός Κωνσταντίνου), μέ πρώτην προσφοράν τή/ υπάρχου¬ σαν δρχ. 111510 τοίς μετρητοΓς. Ό ΟΔΜΠ ουδεμίαν εύσυνην ψέρει διά την κατάστασιν ε/ς ήν ευρίσκονται τα μίσθια κατά τόν χρόνον τής ό,ρισπκής κατακυρώ- σεως. ΟΙ δρόι καΐ περισσότεραι πλη¬ ροφορίαι είς τα Γραφεϊα τοθ ΟΔΜΠ "Εν Χανίοις τή 13 Όκτωβρίου 1?41 ΑΡΘΡΟΓΡ4Φ1Α ΠΗΓΓΚΟΪ Τ Υ Π Ο Υ ΑΘΗΝΑΙ, 14 -Όλόκληρος ό Άδηναϊκός τύπος εις κύ- ρια άρθρα τού εξαίρει τή/ συμβολήν τάν οτροτέϋμά- των κατοχής διά. τόν έπισι· τισμόν^ τής χώρας. * Ή 'βΚαδημερινή» γράφει δτι ή Κυβέρνησις έξησφά λισεν ϊκανςι άποσέματ^ σί- του, ώστε νά μή παρατη- ρηοή πλέον έλλειψις άρτου είς την χώραν. Ή «Πρωΐα» γράψει δτι χάρις είς τό εξαιρετικόν ενδιαφέρον των στρατευ- μάτων <ατοχής αϊρονται εφεξής αι υφιστάμεναι έπι- σιτιστκαι δυσχέρειαι καΐ δτι τό ζήτη-ΐα τούτο είσήλ θε/ πλέον είς την οριστι¬ κήν λύσιν τού Ό «Ποωΐνός Τύπος» το¬ ν, ζει δτι ή παροχωρησεϊσα αύξησις εις τούς πολιπκούς καί σΓρατιωτκούς συντα;ι- ουχους καί τα θύμ^τα πο¬ λέμου είναι λίαν άνεπαρ- κής και δέον ή Κυβέρνησις νά λάβη τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ίνα μή ένας όλό¬ κληρος κόσμος συνταξιού- χων στεναζει ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΡΩΜΗ, 13.—Αγγέλλεται έκ Λισσαβώνος ότι είς την Αγγλίαν ήρχισεν ήδη νά παρατηρήται έλλειψις άν¬ θρακος. Είς πολλάς πόλεις ή διανομή γίνβται διά δελ· τίων,είςάνεπαρκήποσότητα. Τό Συμβούλιον τού Ο. Δ. Μ. Π. Νομοϋ Χανίων. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία μετά κήπου είς συνοικΐαν Στουλιανά. Πληρο¬ φορίαι παρά τφ κ. Ανδρ. Χαρι¬ τακη, ΡΩΜΗ, 14,-Έπίσημος α¬ νακοίνωσις διαψεύδει τό υπό τής "Αγ ,'λικής προπα¬ γάνδας μεταδοθέν ότι κατά τάς άεροπορικάς πτήσεις υπεράνω τής Λάρνακος καΐ τής Λευκωσίας κατερ ρίφθησαν 5 έκ των Ίταλι- κών άεροπλάνων._ Χάρις είς τάς προσπαθείας τοθ κ. Κωνστ. Στυλιανάκη, μηχ-ανουρ- γοΟ, ή πόλις μας άπέκτησεν ενα κα3· ολα άριστον αλευρόμυλον. Ο κ. Στυλιανά<ης, δέν έφεΐσδη δαπανων "καί μόχθων διά νά δή μιουργηση μίαν άλευροβιομηχα- νίαν τελείαν, ώστε οί πελάται ν' άπολαμβάνουν αλευρον, δριστα άλεσμένον καΐ απηλλαγμένον κά- 9ε ξένης καί έπιβλαβοϋς είς την υγείαν» θυσίας. · 'ό κ. ΣτυλιανάκΓίς' εφρόντισε, πλήν το3 τελειοτάτου ήλεκτρο- κινήτου δλευρομϋλου τού, νά- προμηθευθή Καί δύο·)ϊτερα συνα- φή μΓχανϊ))ΐατα, ΐν δηλ, τελειό- τατον καδαριστήριον καΐ ε"ν είδι· κόν πλυντήριον των Δημητριακών Διά την φιλοπρόοδον αυτήν προσπάθειαν τοθ^κ. Στυλιανάκη ή εφημερίς μας ώςΓκαΙ δλός ό κά- σμος των πελατών τού, τοϋ άπευ- θυνει θερμά συγχαρη,τήρια. ΖΗΤΕΙΤΑΙ έπειγόν- τως τροφός δι» §/α μήνα. Πληροφορίαι Κλινική Ιω. Παίζη, Χανιά. ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ Ι ΦΥΡΕί', 14 Οκτωβρίου. ) Τό Ανώτατον Άρχηγεΐον τοθ Στρατού ανακοινοί: Είς τό Άν. μέτωπον α! έπιχεΐρήσεις διεξάγονταΐ δπως προεβλέπετο. ΑΙ είς την περιοχήν τοϋ Βριάνσκ περικυκλψμέναιέχ- θρικαί δυνάμυις διεσπάσση- σαν είς πολλάς ομάδος. Ή έκμηδένισις αυτών έξακο λουδεϊ συνεχώς.'Ήδη χθέςό άριομός των είς την δΐπλήΛ μάχην Βριάνσκ Βιάσνα α'χμα λωτων ανήλθεν είς περισ σοτέρους άπό 350 000, αύ· τος δέό άριθμός αύξάνει συνεχώς. Μαχητικά άεροπλάνα μας έβομβάρδιοαν κατά την νύκτα τής 14 τρέχ· μέ καλά άποτελέσματα σημαν τικάς στρατιωτικάς έγκα- ταστάσεις είς Αένιγκραντ- Ταχέα πλοϊα μας εί^έδυ- σαν την νύκτα πρός την 13ην τρέχ. είς τάς Βρεττα¬ νίας ακτάς καΐ έπετέθη- σα/ εναντίον μιάς έχθρι- κής νηοπομπής ισχυρώς προστατευομένης υπό άν- τιτορπιλλικών, τορπιλλακά- των καΐ άεροπλάνων. Παρά την Ισχυράν άμυναν καΐ τάς επανειλημμένας άερομαχΙ- ας, μετ' ίσχυρών δυναμεων τού έχθροθ, τάταχέα πλοία μας κατεβύθισαν 6 έζοπλι- σμένα έχθρΐκά έμπορικά, συνολικής χωρητικότητος 18.000 τόννων. "Απαντα τα πλοϊα μας έπέστρεψαν άνευ ζημιών είς τάς βάσεις των. Κατά την τελευταίαν νύ¬ κτα έλαβον χώραν άερσπο- ρικαί Απιίέαεις εναντίον πολλών Ά^ν/λικώνάερο5ρθ μΐων. Ή Άγνλική άεροπορ'α ύπέατη χθές άνωθεν τής Μάγχης σοβαράς απωλείας. Τα καταδιωκπκά μας άε¬ ροπλάνα καΐ τό ναυτικόν μας πυροβολικόν κατέρρι¬ ψαν 31 άεροπλάνα, ένώ ημείς άπωλέσαμεν μόνον 1. Άγγλικά βομβαρδιστικά έρριψαν την τελευταίαν νύ¬ κτα έμπρηστικάς καί έ<ρη· κτικάς βόμβας κατά διαφό¬ ρων πόλεων τής δυτικής ΓερμανΙας καί των άκτών τής Β. Γεραανίας. ΚατερρΙ- φθησαι> 3 έκ των έπιδραμόν
  των έχθρικών άεροπλάνων.
  Αί έπιχειρήσεις είς
  'Δνατολ. 'Αφρικήν
  ΡΩνΗ, 14.—Είς την Άν.
  Άφρκήν τα στρατεύματά
  μας τοθ Γκοντάρ ένήργησαν
  αίφνηδιαστικήν επίθεσιν κά·
  τα προκεχωρημένων έχθρι¬
  κών δυναμεων, άς ετρεψαν
  είς φυγήν, έγκαταλ'-ιψασαι
  έν τέλει άφθονον πολεμικόν
  υλικόν είς χείρας μας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14·—'Εχθρι
  κά άεροπλάνα επετεθησαν
  χθές κατά τής Βεγγάζης. Αί
  προξενηθεΐσαι ζημίαι είναι
  άσήμαντοι.
  Ή τύχη της Σοβιετικής Ρωσ-
  οίας, άπό στρατιωτικής
  απόψεως, έχει ήδη κριθή
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14.- Ό¬
  λόκληρος ό Γερμανικός τύ·
  πο£ άσχολεΐται καί σήμε¬
  ρον μέ τάς νέας σημαντικάς
  νίκας τον Γερμανικοΰ σΐρα
  τού. Ή «Γενική Γεομανική
  Εφημερίς» γράφει, μεταξύ
  των άλλων, ότι ή τύχη τής
  Σοβιετικής Ρωσσίας, άπό
  στρατιωπκής απόψεως, ε-
  χει ήδη κριθή- Πάσα Άγ-
  γλοααερικανική βοηθεία
  είς ουδέν δύναται νά ^
  σιμβύση· Έπίσης ή «Έφη-,
  μερίς τοΰ Χρηματιστηρίοίί»
  δή ο"ί' όπαδοί τού
  γρρ
  Τσώρτσιλ καί Ροΰζβελτ Τη·[
  ροΰν απόλυτον* σιγήν· Οϊ
  Άγγλοαμβρικανοί, καταλή-
  γει ή εφημερίς, όμολογοΰν
  δτι ή βοηθεία των
  ^ς την Σοβιετικήν Ρα>σ-
  σίαν θά φθάση πολύ άργά.
  *ΑξιόΑογος δράσις
  ενός σχηματισμου Στούκας
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14 — Γό ή· |
  μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα· Ι
  κτορεϊον μεταδιδει όϊ είς
  σχημαπσμός Σ>ούκας έση- ι
  μείωσε την ακόλουθον δρα¬
  σιν άπί τής 22 Ίοιονίου 2ως
  ί& Σ)3ριου έ. 'έ. είς τό Άνα¬
  τολικόν μέτωπον Κατέροιψε
  1065 Σοβιετικά άεροπλάνα,
  καί κατέστρεψεν επί τοϋ εδά-
  φους έ'τερα 1146 Κατέστρε-
  ψεν έπίσης 841 άρματα μά¬
  χης καΐ 161 πυροβόλα. Διε-
  σκοηυε42 φάλαγγας έν πο·
  ρεΐα. Κατέστρεψε 9434 αύτο-
  κίνητα, 227 άμαξοστοιχίας
  καί 896 άτμομηχανάς. Τέλος
  έπυρπόληοεν αποθήκας πυ·
  ρομαχικών καί τοιαύτας ΰ·
  γρας ϋλης, ύπόστεγα άερο¬
  πλάνων καΐ σιδηροδρομικούς
  σταθμους.
  ΑΑΛ3/
  14—Είς
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ,
  σχηαατισμός .
  βομβα^δισιικών καί κατα5ι·
  ω<π<ών είς τόν κεντρικόν τομέα τοθ Άν. μετώτχου, κα¬ τά την 12ην τρ'.χοντος, κατέ- στρεψϊ 8 άϋαξο7ΐοιχίας έξ ών ή μΐα ήτο πληρης πυρο- μαχικών, δύο δέ άλλαι πλή· ρεις πετρελαΐου. Έτροξένη- σεν έξ άλλου ζημί ις είς 41 άααξοστοιχίας, 10 σιδηοοδρο μικούς σταθμούςκαΐ καιέστρε ψε 229 φορΐηγά αύτο<ίνητα. Κατά την ίδιαν ημέραν είς τόν νότιον τομέα κααέσΓρε- ψε σιδηρο5ρομικάς γρ ιμαάς, άααξοστοιχίας, άτμοιιηχανάς γεφύρας, ύπόστεγα πλάνων κλπ. ΚΡΙΣΙΜΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΟΔΗΣΣΟϋ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ, 14. | — Αί Ρουμανικαί έφημερί· δες παρατηροΰν δτι μέ την κατάληψιν νέων θέσεορν παρά την 'Αζοφικήν θά¬ λασσαν καί Κριμαίαν, υπό των Γερμανοσυμμαχικών στρατευμάτων. ό άνεφοοια- ' Ρ σμός τή; Όδητσοϋ κα9ί- σταται κοίσιαος. Συλλη· * ν φθέντες αίχιιάλωτοι, είς , τόν τομέα αυτόν, εδήλωσαν Η δτι ή κατάστασις είς την Γ", πόλιν ταύτην ολοέν καί χει-,, ' ροτερεύει· ; Ό Δρ Γκαίμπ&Ας ^ .. Υ .*· εδέχθη Γερμανούςτραυματίάς :- ^»>
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 14-Ό ύ-
  πουργός τής προπαγάν¬
  δας Δρ Γκαίμπελς "εδέ¬
  χθη σήμερον πολυπληθή
  αντιπροσωπείαν Γερμα-
  | νών τραυμαπών, είς οϋς
  παρεθεκε είτα τιμητικόν
  •γεθμα. Είς λόγον τού
  πρός τούς τραοματίας, ό
  Δρ Γκαίμπελς, ετόνισεν
  δτι ή Πατρίς όφείλει είς
  αύτοΰς χάριτας διά τα
  γενναΐα καί ήρωικά κα-
  τορθώματά των, διά των
  οποίων επετεύχθη ή Γερ-
  μανικ,ή νίκη κατά τοθ
  ΜΐϊολσεβικισμοΟ. Ή Πά-
  τρίς, κατέληξεν δ Δρ - ?
  Γκαίμπελς, έχτιμά δέον- '·*.
  τως τάς ύττηρησίας αύχάς ^£
  καί διά τορτο Θά φρθντί-
  ση διά την α.ποκ.ατάστο:.
  σιν πάντων ώσΐε νά εύρε·
  βί] μεταπολεμικάς είς
  δυσχερή θέσιν.
  Όδοντιατρεΐον .» ·
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ίίΟΡίί(Ι(|
  -Όδός Μάλεμε , ^'
  ' ΕΤοοδος δπισθεν
  , ί
  -■»·
  ,ί-
  * -ν