90023

Αριθμός τεύχους

70

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

16/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  <*~-Ί ϊ Λ ίίί ? ί Ι α ΟΗΑΝΙΑ ΟΟΝΝΕΡ.5ΤΑΟ 16. ΟΚΤΟΒΕΚ 1941 V. ΡΕΚΡΙΗΑΚ18, Ο-.*ΐπβ ηηά ΌγποιΊε : Ο. ΖΑΜΑΚ1ΑΡ, Οηαηίβ ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Νγ 7ο — Αριθ. 70 ΡΓβίβ 3 ϋΓβΟΓΐπιοη — ΤιμιΊ 4ρχ 5 «πά δυΚ.ΜΕ_Ιδ8ΤΗ.. 22 ΝΙΟΗΤ 21 0Ευ Μ ΕΗδΤ δΟΗΕ ΕΝ ΜΑ ίΟΑΤΕ ! ΑΙΙΓ ΚΒΕΤΛ! ΒεΓαΙΐΓυη^εη ίπ άβτ Ι3ϊε Βΐοηάΐηεη νοη ΐΓακΙίοη ηηά άίε «εάΐεη νοη Οααηεα. Αΐδ άίε άβηίδοηβ ιηαοΐιτ. πή Μβί άίβδβδ Ταητεδ άίβ Ιηββΐ Κτβϊά άβη ΒΓΪΐβη βηίΓίββ, άα 8ΐβιιΙ)Ιβη ίπΓβ δοΐά&τ,εη ντοηΐ, 3ΐβ ■νν&Γβη άίε βΓ- βτβη ϋεητ-βοηεη, άίε αΐβ δοΐά&ίεη ηβοη ΚΓετα 8:β1ίοΐηΓηθη 8ΐηά. ϋεηί- βοηε δοΐάαΐβη αηί ΚΓβτα!.. Όίβδβ Τατ,β&οηβ βΓδοηίβη ίηηεη ιιηά αΐΐβη εο ηβη ιιηά €ΐιζ'ι%ΆτϊΊ§, άβδβ δΐβ β·8Γ ηίοηί &η άΐε Μδβ-ΐίοη- ΙεείΙ άαοητεη, ά&η δ&ίζ, 68 ίβτ αΐΐεβ βοηοη είηηιαΐ άβ· £6 ΪΗ636Π, βΙΙΟΓΙ βΐΐί άίβδεβ ΕΓβί&ηΐβ ζή ο β ζ ι β η βη. 8θ 86ΠΓ νν&ΓβΠ 8^6νν 1336, ζηνα. Τβϋ ηίοητ. είηηιαΐ αΐΐζη ννείτ ζυ.Γϋο1ί1ιβ8τεη- εΐβ Εββοηίοητΐίοηβ Τ&ί- ββοΗβη, άβιη ΙβοεηάΪΕεη εητ.8<.ηνναη- οβη άαΓϋοβΐΉίηαηδ ο£τ βιιο.η βίη &η8£;ε8ρΓθοηεη άεητβοηβ δ Οβδίοητ.. ϋίβ Εη^ΙαηάβΓ Ια^βη νοΓ 4° ΤβηΓβη &1δ Τεϋ εϊηεΓ ίητβΓηατίοη&Ιβη ΚΓεία, άίε ζαηι" Τείΐ αηβ Όεηΐδΰΐιεη ηηά ί ο η β γ η άβΓ άβδ ΤαηΓβδ 1897 <1βη. ν7βηη ννΪΓ ηιιη άίβ Οβ- βοηίοητβ ΚΓβτββ, άαβ 1η- ίθΐ£6 86ΪΠ6Γ βΤεθβΤβίί- βοηβη 1/8.2& ηιίττβη ίηι ΜίττεΙιηεβΓ ίιηΐηβΓ άβΓ ίη άβη Μίττβΐρηηΐιτ ~6ΐτρο1ίτί β ο ι 6 γ Αηββί- _&ηάβΓ8βτ:ζηη?βη Η '· Ι βίη —εηί? βο^ββηεη ννΐΓ οαΐά, άαββ ίβηβΓ νίβΙζίτ.ίβΓτ.6 δατζ, νβηη αυοη ηιΐτ ΐηαηεηβη Αθννβηάΐιιη^εη, αηοη άίββηιαΐ ννίβάβΓ Γβοητ οβ- Ηϋΐτ. Οβητβοηε δοΐάατεη βίη ά ίη άβΓ Τατ βοηοη ΑΉεΓ βαί ΚΓβτα £βπχβββη, ββΐοβτ ννβηη ν/ΪΓ άίβ &εΓ- χηαηίβοΐιβη δοΙάηβΓ Κ.οπΐ3 ηηά άίε ΚΓβηζίαητβΓ, άίβ ίηι 12. ΤβηΓηηηάβΓί Κγθγ.3 οθγ".ΙΐΓίβη, η ί ο η τ αΐβ βοΐοηβ οεττβοητβη. Ιη βίηβιη βΐτβη Βιιοη, άαβ νθΓ ΚαΓΖβηι νοη άεηί- βοηβη δοΐάβτβη ίη βίηβΓ ί άβη ννιΐΓάε, βηίάεοΐίβη —ϊγ είηβ £Γβηαηβ ΒββοηΓβί ΰηηβτ άεβ οβάβητβηάβη Αηΐβΐΐδ,άβη άβητβοηβ δοΐ- άβτβη νοΓ γ η η ά 3°° Ιαηχβη αη άβη βοην/βΓβη νβΓτβίάίβτηη^Βΐκαηι ρ ί β η άβΓ Ιηββΐ 8Τ ε β- ε η άίβ ΤϋΓΐΊβη βτβΗ&οί ηαοβη. δοτποηΐ άβητβοηβ ΚβίοΗβ- τχηρρεη τπίβ βχιοή Ττηρ- ρβη βίηζβΙηβΓ άβαίβοΗβΓ Ι Ι*αηάβΓ τοβΓβη άαΐηαΐβ ι νίβΐβ ΤβηΓβ Ιβηβτ »ηί ΚΓβ· είηβτβββτζτ. Ιη άεΓ Εηά ρ Η α β β 23 ____ άαχηαΐίβ'βη Ηαηρτβταάτ Ο α η ά ί α {ΗβΓαΙϊϋθη) άιΐΓοη άίβ ΤηΓΐΊβη ίοοηίβη Κβίοηβ Ιτηρρβη ηβοβη οαγΗ- βοηβη, θΓαηηβεηαΐβί^ίβοη- ΙηηβοκΓβτίβεηβη, οίβοηδ- ίΐίοη ίΓΪβΓίβοηβη ηηά •τΓαββοαΓβτίβοηβη Κβ£Ϊ- ηαβηΐβΓη. Εβ βοηβίητ ηηη, άβββ 4βΓ 1αη?β Ααίεητηαΐτ ηηά Καιηρί άεητβοηεΓ δοΐάατεη ίη Οαηάία ηίοητ ηηΓ ίη άβΓ Ετάβ, «ΟηάβΓη αηοη ίη άβη Μβη- ββηβη άίβββΓ δταάτ βείηβ τίβίβ ΒΙητβρηΓ ηίητεΓ- ϋβββ. ΖητηίηάββΓβηβ Ιεαηη ιηειη βίοη βο άίβ ύοβΓΓβ.- •οηβηάβ ηηά ζηη&οηβτ 8Τ·ηζ ηηβΓ_1&Γΐίοη6 Τατ- .Μοηβ βΓ_Ι&Γβη, άαββ ιη*η ίη Οαηάία (ΗβΓαΙχΙί- οη) βο ηαηίίβτ 1>1οηάβη ηηά
  ΒΐαααηκίβΓβη Είη?βΙ>οΓβ-
  ηβη οββτβίηβτ. ϋβΓ ΟηΓο-
  βίβί τβΓ—ΐβΓ-τ }α αηοη
  ____ άαββ βο
  δοΐάατ ί_ι Ι^αη-
  βίηβ ηβαβ Ηβίηιατ
  ίειηά.
  ϋίβ Μβηβεΐιβη άοΓτ
  ■Ιηά ηΐοητ ηηΓ οΐοηά ηηά !
  - - - - -ι_____ »._ '
  δοηίίϊ ('ΚβίββΓίη Αα§·ιι-
  δί:β» ρίη ΙΐΕΐοεδ 7&1ιγ Ιαηβ-
  νοΓ άβΓ )βίζΐ&οη Ηααρί;-
  ΟΗαηεα ηηά Ιαηάβτβ
  βΐη Ιΐΐείηβδ Κοηίϊη-
  δτ&ΓΐΐεΓ ηηά Ιβη
  -ΗΓ άίβ Β&τείΐί&ηηβτ
  άεΓ ΟδτεΓΓείοΗβΓ δοννοΐιΐ
  ζιχγ δββ ννίε αηοη ζή
  άβ. Είη &αηζβ3 ΤαηΓ
  1&8Γ βίη δ3ί:εΓΓείο^ιίδο1ιε8
  Κεςτίηιεητ ίη
  άεδβεη
  άεΓ δτεΐεΓηΐ3Γ^ βταηιηι-
  τεη. Ιη άεη ρβΓβδηΙίοΐιβη
  ΙνβοβηΒβΓΪηηεΓαη^βη βί-
  ηβδ Όβηΐδοηβη, άβΓ 3εηβ
  Ζβίτ ίη ΟΗαηβα νβΓθΓαεΙι-
  τε ηηά ηεητε ηοοη ηίβΓ
  Ιβοτ, Ιεδβη ν/ΐΓ ηίβΓηοβΓ.
  «ΗίβΓ ίη άεΓ δταάτ Ο ηβ¬
  η επ, ννο 3.11ε θΓθ33Γη&οΐιτβ
  Ττηρρβη Ηββτεη ηαττ:εητ
  Ιΐοηηίε τηαη οεοηάεΓβ
  νεΓ»;1εΐοΐιε ίτη ΒετΓβ£βη
  άβΓ νβΓβοΙιίβάεηβη Ναϋο-
  ηεη αηβτβΐΐβη. Εη^Ίαη-
  άεΓ, Ε.ιΐ83βη ηηά Ρταηζο-
  βεη νβΓαηΙαβδτεη είηε
  Μεηβτε Βε3οηνεΓάεη οβί
  άβη ΒεηδΓάεη. Είηβ νν&Γ-
  άίο;ε Αηδηαηηιε οίΐάετβη
  αοβΓ άίε Όετιΐδοηεη ηηά
  ΟεβτεΓΓείοηβΓ, άίβ βίοη
  ΓηηβτβΓηαίΊ. αηίίΰητΐβη,
  80 άαδβ άίε ηίββίβτβη Ββ-
  ■ννοηηεΓ δοΐιοη άατηαΐδ εί-
  ηβη Βββτίϊί άανοη βΓήίβΙ
  ίεη, ννο άίε βο^εηαηηίεη
  «Β&ΓΟ&Γβη» ζή δηοηβη
  βίηά. ϋΐβ ΑηΛνββεηηεΐτ; '
  άεΓ άεηίβοηβη Ττηρρβη
  νναΓ ΙείάβΓ ηητ νοη ΙΐαΓ-
  ζβΓ ΌβαεΓ. ϋίβ δβΙβΓΓ.
  ηη&ταΓίβοΙιβη ηίβΐτεη Ιαη-
  βιΐ3 ηηά αΐβ βίεβοηϋ-
  αοοεΓηίεη ηηά
  ίπι δηάαηαίεη είη?β-
  δοηίίίτ: ν·ιΐΓάεη, ^αηι ββ
  ζή βίηβΓ ίϋΓ βίβ 8βηΓ
  εΙΐΓβηνοΙΙεη Κηηά^ε-
  οηηβ'. ϋίβ άαηιαΐδ ηοοη
  ηίβΓ αηννεβεηάεη τΰΓΐεί-
  δοηβη Τζ ηρρβη οίΐάετβη
  οβίηι Αοηι&ΓβθΓΐ άβΓ δβτεΓ-
  ΓβίοηεΓ δραϋβΓ ίη άβη
  δτταββεη άβΓ δΐαάτ. ΌβΓ
  τΰΓΐάβεηβ ΜίΙίΐαΓ^οηι-
  ηιαηάαηί Ηίβΐτ βίηβ Αη-
  βρΓ&οηβ, άίε άβδ ^ο^ ύθβΓ
  ίΙΐΓβ βτητβ ΑηίίΰηΓηηβΓ
  βητηίβϋ ηηά ίηηεη βίηβ
  πΐΟηβΟΓΐίε, Ζή ββίηβη
  ^ίβεΗεηδοΙάατεη κετπβηάί
  Γίβί βΓ: «ΡΓ&βεητίβΓτ βηΓβ
  νΓβίίεη νοΓ άίβββη ΙϊΓβνβη
  δοΐάατεη, άίβ ΗίβΓ ίηι
  ίτβηιάεη ^αηάβ ηίβηιαΐβ
  Αηΐβββ ζή βίηβΓ Κ1»?ε
  (τεβτβοβη Ηαοβη ηηά βίοη
  βτβτβ τσίβ βάΐβ
  ΙΑΤΙΜΑ ΕΚ. 3ΤΐνΒΐΑΝ0υ0ΑΙΙ
  ΜΙΗβ ■ ίΑΜΙλΙΐη
  ΗαΙ ι'ητε ΑτΙ>είι ίη ίΐ
  Κΐίηίΐζ, Τδοηάοα νναΓάα-
  51 Γ, 21, Νεοβη£&836 Όί1ί3-
  ΪΓία—Βοΐαπ, ννίεάβΓ &αί-
  8:εηοπιπιεη.
  Αϊοβίίδδΐηηάβη 8—12
  ιιηά 3—6.
  Όετ Γί]ογ άεΓ Ειιίτνναίίε Μεΐάεκ αεΓ εΓδΙε άεΓ ιϋε ηεηε Ιιοε-
  Ιιετε ηιίΙΐτ&εΓΪςΙιε Ααί.7είο1ιηαη8Γ άεδ Κείοΐΐδ, ιιΐε^επ 3ιΐ53εΓθΓ-
  '°1ί1 Ι)ίί1Ϊΐ ΗΙΙ
  Ό ταγματάρχης τής άεροπορίας Μέλντερς ό οποίος πρώτος έτιμή&η
  μέ τό νέον ανώτατον παράσημον τοθ ΓερμανικοΟ Ράϊχ
  δι' έξαιρέτους υπηρεσίας.
  'Ώάβ Ϊ5ί εΓ ]ι, .
  ϋεΓ Κ&ρΐί3η ρίΐεκΐε ζα
  3ΐ1βπι, αΐ3ί> ΕίηάΓααΙ: ααί ΐηη
  ηιαοΐιίε, «Κηαοο» ζα 33£εη.
  Ζιιγπ Ρΐβοΐι, άετ £θ1(3εη ϊη άεΓ
  ΡίαΛηε ϋπιΐζεΐ*;, ζαηι ΚιγοΙι
  ΐαΓΐη, άβτ ΐη άεΓ Ρετηε
  αιι{ί3ΐιο1](;, ζαηι Εϊ>ε1, άεΓ ιιηεΓ
  αηι άϊε Εοΐίε άεΓ
  ηαοΐι Ιαη^εη διαηάεη άεΓ
  ννιεάεΓ ίΐίηΐί ααδ
  άειη ΟαΓ,ι^εηΕθΓ Ιιιιρΐϋ.
  ϋΐε<;ΐτ;α1 ννεΐΓ άεΓ Κηαοε αΐδο άει ΗοοΙΐϋεΓαΙπηΙε Μοηϋ δαΐηΐ: Μϊοΐιεΐ ΐη άεΓ ΝθΓπιαη- ά;ε. ΖαεΓδΙ ννατ ετ εΐη Ιίΐεΐ- ΌΓείεοΙί ηιίΐ εΐηετ Ιιοΐιεη ?, άαδ ΐηίΐ είηεηι Μαΐε απι Εηάε άεΓ δϋτα^ε εΓδοΙιίεη. Είηε ΡεΙδργΓαηιίάε ηιίϋ ζαο^ΐ^ ηεΓνδδεη ΚοηΙα- τεη ννΐε άιε Οεδΐίΐΐΐεη άεδ ■?. Αΐδ αΐΪΓ άαδ τεπβεΐαηαε Ιιίη- αηδ Ιιαίτεη αηά ααί άειη δαηάδοπΐαπιηι αηΐαη^ιεη, αΙοεΓ άεη καηδΐνοΐΐ είη Ώείοη Ιιίδ ζαηι ΒεΓ^ε #εϋααΙ ΐδΐ, 1<οηη- ίεη αιΪΓ άίε Ειηζεΐπείτεη «ηΙεΓδοΙιείάεη. ΝαΓ νοπι Μεετ, άαδ άοη ΐη δαηίΐεηι νν'εΐΐεηδοΐιΐαβ· ι αηΐδράΐεη δοΐΐΐε, αηά νοηι ι Μοηά, άεΓ ααί άεη ΡθδίκαΓ , ιεη ηιαΐεπδςη άαΓοΗ άίε νν*ο1· Ιίεη ϋΓίοηι, ννατ ηίο1]ίδ ζα δεηεη. ΌεΓ ΒεΓ# ταΐιΐε ίεϊΐ ααί άεηι δαηά, άεΓ δίοΐι ίη . ρΐιαηιαδΐίδθΐιεη Κιιτνεη ί,οΐπ· οηΐετε νίε ειη Μοάεΐΐ ίιιτ άεη Οίίεη 8· 33£τ, άει- Βεδαοΐι «αί άειη Μοητ Μίοΐ,εΐ Πδκδΐε ιτιΪΓ υηΤοεΙιαβκη εΐη. Ιη είηεηι Βαοΐιε άαδ ϊοΐι πιϊγ αΐδ 1>ϋ-
  άαηρδθείΙίδδεπεΓ Μ ε η δ ε Η
  Γεοΐιΐζείίίβ εΓννθΓοεη ΙιαΙιε,
  ίδΐ ζα Ιεδεη : άεΓ ΒεΓ^ δεί ίο
  νοΐη ιτιδηοΐπδθΐιεη ΟείδΙ
  άιΙα:, άαδδ Ιιεατε ηοοΐι
  3«?άεΓ, άεΓ ίΐιη ΙοίΐΓΐϋΐ, νοη
  άίεβεηι Οείδί εΓίαδδΙ αηά ν«Γ
  νΫβηάεΙΐ ννάτάε.
  Ζδ§εΓπά >5θ1ιΓίΙτ ίοΐι άιΐΓθΙι
  άαδ Τογ άετ ϋπιετεη Ρεδ-
  ίαη&δτηαιιεΓ. Ιοΐι δ&Η δοΐιοη,
  ννίε δίοη υ.πΐηεΓΐ<1ίε1ι ηιείηε ίη ]εηε νετνιαηάεΐϋ, (ϋε&υίάεηι 5ΐΓ3δδεΕ δθΐιΐείίι. Είη δοηααεΓ Βαζατ 3ΐδ είηεΓ ηείΐί^επ ίε αΐιηεΐι. Ιηι Αη?εηο1ίο1ί &ε1ιεη άΐβ Οεδθΐιαίτε ηίοΐιΐ ^ατ. ννεΓ δοΐΐ άίε νίεΐεη δρεΐχεΐοΐίαΐε ίίΐΐ- Ιεη, (ϋε αηι Ρεΐδεη Ιίΐεΐοεη ιυΐε άΐε ΒίεηεηιπαΙοεη ? 5θ11 άΐε ΚθδΙβαΓ^εΐιεη , άΐε αΐαΓάϊβ'ε Ματτοηεη ηιίΤ εΐηειη αηηαοΐιαΐιηιΐΐςΐιεη " ο' εδΐ ίΓέδ 3ο1ΐ,, αηρτεΐδεη ? ϋΐε ραατ ά?αΐ5θ1ιεη δοΐάατεη, άίε ίη Αατοβαδδεη ααδ άεΓ υηι- ^ε^εηά ΙιεΓαΙοεΓΐίοηιιηεη ? δίε ΐπηΙ<εη είη Βίεΐ', νΐεΐ- Ιεΐοΐιΐ ααοη ζννεί, άαηη οεδε- Ιιεη Με άίε ΒαανναηάεΓ άετ ΛΙοΙεΐ, άΐε ^3η^1^αηάε^τε βαί άεηι Ριΐδεη ααί&εΐιΊΓηιΙ· Ιια- Ιοεη Όίε ,,δοανεπΐΓδ" ίη άεη Εαάεη 53^εη ίΐιηεη ννεηΐ^ — ΙεΙζΐε Ζεα^ηΐ δέ άεΓ Τα£ε, ίη άεηΐτΐΐ άίβ Ρϊ1§;εΓ ηοοΐι ααί άεη δαίηϋ Μίοηεΐ δϋΓοηι- ίεη αηά άίε αΐΐεη Εη&ΐαη- άίτΓΐηηεη είηε Ραρρε ίηι ηοΓηιαηηΐδοΙιεη ΗοοΗζείΐδ- Ιίο^ΐαηι &1δ ΤεενταπηεΓ ία- αίτεη. ,,Μεηδοή, άίεβε Οεί#β πιαδδ ίοΐι ΙιαΗεη. Μείηε ΡΓαα ννΐΓά ηιΐοΐι |αηιυπη§·εη." ΚαρίΐΜη νΐε§ι άαδ ^ ίη άεΓ Ηαηά, αΐδ ο5 εδ είηε δΐταάΐναη νι-αΓε. υηδετε Οεί&ε 151 ααδ ΡοΓ/εΙΙαη, ρίε Ιιαΐ δείάεηία- άεη αΐδ δαίΐεη. Όϊε £αηζε Οεδοΐιίοΐιΐε άεδ ΒεΓ^ε» ΐδΐ άαΓααί ^επιαΐΐ. νίε άίε Ζε ηοβΐΐεη άεη ΒεΓ^ νοηι άΓυί- άΐδθΐιεη Κιιΐί ,,τείηί&εη", ννίε εΐη ννυηάεΓΐίηα1?1είη τηΐί; δείηεη ΖεΗεη ιάΐε Ρεΐδεη αΐδ Υοη άεΓ Κυίεη άεΓ Ηδπά- ΙεΓ ϋπιίΐδΐεΐ, 5ΐεί}ίεη ιαίτ δΐΓΐδδΙείη Ιιίπβχιί, άαδ ( ΐ ΪΙΗΙ ' ι, ννίε ννίΐηεΐΐη νοΓ ϊείπεηι Ζυ& ΐιαοη Η&- δΐίη^δ άαδ Ηείΐΐ&ίαπι 5ε δαοΐΐτ—ίοΐι καηη ηίοΗι άϊε ^αηζε Οεδοΐιίοηιε ετζαεηΐεη. δο είηε Οεί^ε ίδϋ εΐνναβ ν?εΐ Ι. δϊβ ίδΐ είη 51είοεηάεδ 8ΐϊιο1ί. δΐε εΓζαΰΙΙΙ άεη Κίη- άεδΙίΐηάεΓΠ ηοοΐι νοη άεηι ΚΓθδδεη Τά£, αΐδ άεΓ Καρϊ- 13η άεη δ3Ϊηι Μίοηεΐ ηαηηι. Ν υ η ν.ΪΓά' εδ εΐηδΐ. νίτ ΐΓειεη ααδ ά«Γ ΐη άεη Ι»αΓ£ΐ)εΓείοη. Ιιβατε Μααεΐη ναοΗδβη άεηι Ρ*1δεη. Τ-ερρεη, Ζίηηεη, ϋηά αεΐοετ άεηι αΐΐεη άετ ίοΐιε &οϋΐ$οηβ Οιογ άετ ννΪΓ Ιεοηιηιβη ίη ίειιοΐιιε Οεΐαδβε, *·.- ϋίε νειΐιΐδτε άεΓ δοννιεΐΓηί>δ?η ααί ά^Γ Ο^ΙίΓοιιΙ: δίηί αα-δ τογιΙ.ίι 1ι .ι «ι·>·ι> Ι).ΰ Ο
  ηεηαηζαηΐ άΙοεΓ^ςΙ ΓείτεΙ άίε 3·οοοοοο υηά άΐε Απ/αΐιΐ ά?Γ Ί υΐε.ι ου λαΐ'.ιι. Τιί,ι
  ννεΓάεη αηάετε Οείαη§εηε είη^εΐοηια, τ.
  Αί απώλειαι των Ρώσσων είς τα Άνατολικάν μέτωπον είναι τεράστιαι, ύ.τερδτίνου^Γ ι τα 3 000 000 άνδρών
  είς αίχμαλώτους, οί δέ νεκροΐ τα 2.030.000. Ανωτέρα) καθημερινώς μεταρέρ^νται οίχμά'.^τοι
  ϋς τα μετόπισθεν.
  ΟΙΕ ΙΜ
  ΕΙΝ0Εδ0Ηί0δ8ΕΝΕΝ ΡΕΙΝΟ. ΚΒΑΕΡΤΕ
  3ΙΝϋ νΕΚΝΙΟΗΤΕΤ νΥΟΚΡΕΝ
  ΟΕΡΑΝΟΕΝΕΝΖΑΗΙν Αυδ ϋΕΚ δ^Η^Α^ΗΤ ΥΟΝ ν^Α5ΝΑ
  ΒΚΙΑΝδΚ ΙδΤ ΑυΡ ϋΕΒΕΚ 500.000 ΑΝΟΕΥ7Α0ΗδΕΝ
  Αηβ άεηι ΡηεΙΐΓεΓΐι&ηρί-
  ςη&ΓίίβΓ, ΐ5· Ο^ίοίϊβΓ 1941
  Ό&5 ΟοβΓΐεοΐηΐηαηάο άετ
  ν7εηΓηι&οΐι1: ^ίοΐ ϋιεϋαηητ:
  ν7ίβ δοηοη άηΓοη δοη·
  δίηά άίε ίηι Καα-
  ίβτ ααί ηεοεΓ 500.000 αη-
  β-βτπ&οηδβη ηηά ηοοη
  δταεηάίς- ίηι δτεί^εη.
  ϋίβ ^βδαηιτβ Ζ&ΐιΐ άεΓ
  δβίΐ: Ββ&ΐηη άββ Οδΐίβΐά-
  ί
  ηιε
  βεηεη
  !ί- '
  ΚΓαείτε ηηηηιεΙΐΓ
  νεΓηίοητετ.
  Ααοη ίη άεηι Κεββεΐ νοη
  Βπαηβϋ δετΐΓεϊΙεΙ άίεΑηί-
  Ιοεβαηκ άβ3 Ρείηάβδ ηηα-
  ηίη&1τ.3&πι ίοτϊ. Όίε θε-
  άίε&εΓ
  ΌορρεΙδθΗΙατ
  δοτα]. ΓΚ88. Οεί3η£-εηβη
  η,ειτ; βοΗοη ^τζτ άίβ Ηοβ-
  Ηβ νοη 3000000 τπβίτ ηβ-
  ρβ β
  ίβη ίη άβΓ ΝαοΗτ ζηητ 15.
  ΟΙ ΙίΐΙ
  η ίη Μοβ^αιι
  &η ηηά βτζίβΐτβη ΤΓβΐίβΓ
  ίη
  ΒβΐΓΪεοβη.
  Ιηι δβίτίτεΐήβΐ. νοη Οίίΐ-
  IΠ11^^β άατ-οΗ 1
  «3Γ Ι ϊ>Γί-
  νβΓ
  δβηΐΐτ.
  ϋίρ οΓίτΐβοηε Ι,ιιΓγ.τιτ;ιι'£«
  Πο§· ίη άβτ Ιείζίεη Ν&οητ
  ϊη ννεδι: η
  δοηΐαηά είη.
  νοη 5ρΓεη£—«.
  εηΐβίαηά
  ίη νβΓδοΙιίβάεηβη
  β-θΓΐηββΓ δοηβάεη. 6
  τίβοηβ Ρΐιι^ζθη&β χπνΐΓάβη
  δςΐπεΐτεη ννεΐϊε δαΐε ηιίι άεΓ
  5εη ^οτΐδοΐιεη Οεννδΐ^εη.
  ΡΐΙί^εΓ 1ια5εη άπι
  αηά δραίεΓ άίε Οείαη^εηεη.
  Ιιη δοΐιατζ άεΓ 8·ενα1τί§:εη
  δίΐ'ε5επιααεΓη 5ααεη δίοη άίε
  Κααηιε αε5εΓείηαηάεΓ. Όίε
  Οεΐεητδαηιΐίείτ; άετ ΑΓθΙιαο-
  ϊο^εη Ιιαϋ £αΓ είηεη ΚαΙιΗαα
  ααδ !<αΓθΗη8 ΐδθΐιετ ΖείΙ Ιΐεί αηϋεη εηιάεοΐςΐ. Α5εΓ ννΪΓ δίηά 3εΙζϋ δοηοη ΙιοοΗ οβεη. Ιγπ Γοπιαηίδθΐιεη δοΗίίί άεΓ Καίΐιεάταΐε, άαδ ννίε είη εΓ Ρε8εαη£35αα άα- ΓηΐΙ: δείηετ ^εάΓαη- η, δίΓαίίεη Ιηηεη^Ηεάε- ',. Όίε Βεηεάί^ΙίηεΓ Ιια- ίηι ΐ8. ^31]^ηαηάε^ι είη- ίαοΐι άΓεί ^οοΐιε ιΐΐε^εδοηΐα- κεη, αιεΐΐ δίε 5ααία11Ϊ8: υΐαΓεη. Όαάατοη εηδΐ3ηά άίε ΤεΓΓαβ- 5ε, νοη άεΓ πιαη ηεαίε ιπείΐ ^αηά αηά ΜεεΓ Ιίηΐΐδ αηά δΐηά άη. Όΐε Οείαη- ΐη ^ε5εηδ£^δ3δΞ ϊηι Μϊγ άτεΐιεη αΐδο απι Εηάε «Τοΐΐ ηταδδ άα% δείη, αΐεηη άαδ Μεετ αηΐίοηιπιΐ", δα^ΐ άετ Καρΐΐά'η. Α5ετ άαδ Μεετ ίδΐ άΓείζεΙιη ΚίΙθΓηεΙετ αιεϊί ηΐεβ. ΟεΓ ζαοκί&ε δοήαετεη άετ Κίτοηε ίαΐΐΐ &αί άίε εηά- Ιοβε δαηάίΙ&ΌΙιε, άίε είηεη δίΙΙϊΓί&εη δοβϊηιηιεΓ Όαδ ΜεεΓ Ιίοηιηιί: ηαΓ εΐητηαΐ ίηι ΜοηαΙ-ιυεηη νοΐΐ- πιοηά ίδϋ. «νίΓ δοΐΐΐεη άα άΓαητεη είη νεηί£ ΙιεΓαηιΙαιιίεη». Είη ίΓεαηάΙίοΙιεΓ Μαηη 5ε1ε1ΐΓΐ αηδ, άαδδ άίεδ δεητ ^είαητΐίοη δεί. ϋετ δαηά δεί ηίοηΐ ίεδΐ, ιηαη δϋηΐίβ ρΙδϋζΙίοΗ είη υηά ννϋτάε ηίε ΓηεΙΐΓ $ίί δεηεη. «Εδ ννατε δοΗαά υηι ηιείηε Οεί&ε», 5επιεΓΐίΙ άεΓ Καριίαη. Εγ δρίίζΐ άϊε άΐοΐςεη Αυ^εη- ι. Εγ ΙιαΙ εΐνναδ εηΐ- . Αυί είηετ Ταίεΐ δΐεΐιι : «ΥεΓΐαδβεη δίε ηίοΙΐΓ άεη ΜίοηεΙ-ΒεΓβ:, οηηε άαδ Μιι- δευηι ζυ δεηεη. δίε άΓεΙιεη αηι Εηάε άεΓ δΐΓαβδε η»οη άεΓ δϊΓαδδε ηαοΐι 1ΐη1<δ Ο3 Ι ΐδΐ άαδ Μυδεαιη. ΌεΓ Καρίταη νναηεΐ ηίοΐιτ; αυί άίε Ρϊιγ- · Γαηβ. Εγ 8·ε1ιτ άίε Ττερρε 1 ΙιΐηαηιεΓ, εΓ άΓεΙιί; άαδ Εΐοΐιΐ αη. 'νναςΙΐδεΓηε Οεδταΐΐεη ηιίτ βΐείοηεη, εΐη&είαΐΐεηεη Οε- δίοΗΐεΓ υηά δΐΓαηΐ§: νεΓΐίΙεο- Ιεη Ηαατεη δίϋζεη ΙιίηΙεΓ νεΓ- Εα1»:εη, δϊηηεηά Ροΐίαηΐεη ^ειοεα^τ. Όογι ίδΐ είη ΒΓαηηεη, ίη άειη δίοη ■ είη Μαηη αηι δείΐ επιροΓ- I ζίεΐιΐ, άΓαηΐεη Ηεκ'επ Κηο- οΗεη αηά Τοίεηΐίόρίε. Εγ ννίΐΐ ννοΐιΐ βηΐίΐίεηεη. ΙΙηά ^ε· 8;εηά5εΓ ίδΐ είη£ Εείοΐιε ; Κ^Ι | ίεη νοη ννίεδεΙ^Γόδδε οεη3- &εη άεη ατηιεη Μαηη. Ιηζννίδοΐιεη ΙιαΙ αηδ άετ ΜυδεαηΐδννάΌΙιΙεΓ εΐ,ΙκΙεςκΙ υηά ΙίΙαΓΐ υηδ αοεΐ' άίε Ρογ- δδηΐίοηΐίείτεη ααί, άίε Ιαϊετ ίη νν/αοΐΐδ δθΓΐαοΗτεη, ηαοΐιάεπι ) δίε 1ε5εηά 1αε§: κρηα^ «ε- δοΙιηιαοΙϊΐεΕ Ιιαϋιεπ. Εδ δΐηά ΡΓείΗείΐδΙίαηιρίεΓ βε&εη άΐβ πιοηα*.<:1ιίδοηε Κεακίΐοη. ΟοΙΙ δεί Όαηΐί, ηαη νείδδ ΐοΐι εηά· ί ΙϊοΗ, ννεΓ Καβραΐΐ ΐδΐ ιιηά ^αηη ίη ΖαΙευηίΙ'ΐηίΐ Γείηεηι Βίΐάυηβδβτεννίδδεη ϋ5εΓ δεΐηεη Βουΐενατά ίη Ραπδ δθΐιΐεί οΐιεη. Εδ δίηά ηυΓ ΚαπιρίεΓ ίάΓ άίε Κενοΐυιΐοη. Οα$β ααοη άίε Κενοΐυΐίοη. Ταυβεηάε ΐητεΓ Οε&ηεΐ Ιΐετ νετάεΓ5εη Ηεδδ, ιχιΪΓά ΙαΙνίνοΙΙ νεΓδοΙιιιιΐε- ----νναοΙιΙεΓ δθΐιΐεοΐ αη·>
  ίη άεη ηεεοΐΐδΐεη δααΐ.
  ,Ηίετ δεΒειι δίε ά_εη_0Γζπ· Ι
  άεΓ Α&Ιεί." ~*
  δεΗεη είηεη ηηδβ-ε-
  .«^•ϊ,^^εη αΐΐεη Μίιηεη πιίΐ
  δΐεοηεηάεηι Βΐίοΐΐ ; ετ δοΐιοηΐ
  ζαπι εηάβαΐίίβ: Ιειζτεη Μαΐε
  ίη 3?ΐηεΓ Ι,εΐΐεοϋεη ΚοΙΙε ιΐδ
  ΚίΐΓάΐηαΙ .. ααίζιΐτΐ-ρτεη
  .Ρΐότζΐΐοΐι Γαϊ: άίΓ Καρίΐαη
  ααδ :
  ,,Όα5 ΐδτ }Ά ίϊαηζ τοΐΐ, δεΐιεη
  δΐε δίοΗ άίε'ίεδ Τΐΐίαΐεΐ' απ!"
  ΟεΓ ΚαρΐΐΗΐι ζΐεΐιΐ τηίο!Λ ίη
  άεη ηΐηιεη:η Τεΐΐ άεδ Κ»πηΐ5.
  Αηί είηεηι Βα11<οη άεδ λίοπί δδΐηΐ Μίοΐιί-Ι δτεΐιΐ είη Ρα3Γ αηΙεΓειη ίΐΙεΓηεηΙιίηιηιεΐ : ρϊπ Ιοΐοηάεδ Μαάοΐκά ιηΐΐ Ιαηΰτεη Ζδρίεη αηά υηβαε^ΐΐεΐι αη- ίιθΙιαΙάνΌΐΙεηι ΒΗοΙί, είη Μαηη ίιη βΌΐάεηεη νηιτΐδ αηά 1ο Οοΐάΐιαατ, εΐηεη δοΙιηιΐΓΓθαΓί: ϋΐοειηι ^ Μπηά. δΐε δΐη·ί ίπι δο1ιείηαιει·ίεΓΐίο1)1 ιιΐίε Βέί Οτοί>δααίηα1ιπιε αηά
  ααίδ ΜεεΓ.
  νεηη άεΓ Κηαάε
  ιιιατε, ιηυεΓάε ιοΐι
  ΑΙίΐ, Οΐΐΐεΐΐο', ΕίεΗεβ
  Ε, ιη ^ει· Ορ^ γ νοη Υετ-
  άΐ". >>ροΙΙεΙ άεΓ Καρίιαεη.
  ΠεΓ ναεο! Ιει· δίεΐιί; αηδ
  Ιεάεΐηά αη. «Ι)ίΐδί<>ΐ άεΓ Ιοβ-
  ταεΐιπιΐε Ρεΐάΐιειι· άιι Παείοΐίπ
  άε'Γ ΡΓαηΙντεΐοΙι οη άεη Εηρ
  Ιαεηάεπι οϊίΓεΐΐε. ]η
  άαηεοεη δεϊηε Ριαα Τΐρηαΐηε,
  άΐε ίη άεη 5τεΓηεη άίε 3Ϊ&κγ-
  Γείοΐιεη δοΙιΙαοΙιίβΓάηαηκεη
  Ιαδ. Α·ς1ιΐ(η δίε ααί άεη 3η-
  (Γε&ραηηιεη
  «Βεςαεηιε ίί, δ^Ι
  άεΓ Καρίιαίπ ιιηά νεΓ«ο1ιιηίη-
  άει ααί άεΓ ΤΓερρε, άίε ίηδ
  Ρτείε ί
  ΒΓίΠβ ίχα Εΐηί
  αιιί ^ ρ
  713 5«ά3 — Οΐιαηία
  Ρε1άοα(*ίΓεί
  III.
  .
  Αοζηβτεοεη Ιεί άεΓ Οπ:5.
  ΚοηιηιαηάαηΙιΐΓ Οΐιηιιία.
  ΣΕάΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙΣΤΡΑΤΙΩ
  ΔΕΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΙ
  ΑΙ
  ΡΑΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  'ερμανο-Κρητκαΐ έπαφαϊ είς τό παρελθόν.—Αί
  ξανδές τού ΉρακλβφίΑκγίΉ^ύγενεΐς
  παρδένες» ττδν^ανίών^ ι
  "Οταν τα Γερμανικά στρατεύματα, κατά τόν Μάϊον
  έ. έ. άπέστασαν την Κρήτην άπό τούς Άγγλους, οί Γερ·
  μ'ανοί στρατιώται ένόμιζαν δτι ήσαν ο πρώτοι Γερμανοί,
  ο»1 όποϊοι ήρχοντο είς την Κρήτην ώς στρατιώται Γερμα-
  νοϊ οτραπώται είς την Κρήτην!.. Τό γεγονός αύτό εφαί¬
  νετο είς αύτούς καΙ γενικώς είς δλους, τόσον νέον καΙ
  τόοον σπουδαίον, ώστε δέν εσκέφθησαν δτι ήτο δυνα¬
  τήν νά ίσχύοη κα! είς την περίπτωσιν αυτήν, τό περίφη¬
  μον ρητόν : «Τιποτε τό καινούργιο υπό τόν ήλιον» Είς τό
  σημείον αύτό είχον διαφύγει ίιπό την μνήμην μας μερικά
  ία,τορικά γεγονότα, τίνα των οποίων δέν εΤναι κθΐ τό¬
  σον μακρυνά '.Λ^κ^ΐ.
  "Οταν δια3άζομεν την Ιστορίαν τής Κρήτης, ή όποΐα,
  λόγω τής γεωγραφικής της δέσεως έν μέαω τής Μεσο·
  νέ ου, υπήρξεν κατ έπα/α ηψιν τό κεντρον άγώνων
  παγκοσμί.υ πολιτικήν ση^σιας, βλέπομεν δτι τό έν λό¬
  γω περφηαον ρητόν δικαιολογεΐται απολύτως καί είς την
  περπιωσ ν ούτήν. Πράγματι Γερμανοΐ στρατιώται ήθαν
  έπανειλημμένως είς την Κρήτην, χωρϊζ νά υπολογίσωμεν
  έκεινους οί όποϊοι ειργάσθησαν είς την υπηρεσίαν τής
  Ρωμης ως καί τούς σταυροφόρους, οί όιοΐοι διήλσον έκ
  ΚρήτΠζ μεταβαινοντες είς Παλαιστίνην κατά τόν δωδέ-
  κατον αίώνα Είς ένα παλαιόν βιβλίον, τό οποίον εύρέση
  υπό Γερμανών στρατιώτην τελευταίως, μεταξύ μιάς συλ-
  λογής βιβλιων, ευρίσκομεν μίαν όκριβή περιγραφήν, περί
  τής συμμετοχής Γερμανών στραπωτων, πρό 300 έτών πε-
  ρίπου, είς τους αγώνας διά την υπεράσπισιν τής Νήσου
  εναντίον των Τούρκων. Τότε στρατεύματα τής Γερμανι-
  κης Αύτοκρατοριας, δπως καί στρατεύματα μερικών Γερ-
  μανικών τόπων, ήνωνισδησαν επι πολλά έ*τη είς την Κρή¬
  την. Είς την τελευταίαν καί τρομεράν φάσιν, τής επί
  23ε παν διαρκεσάσας πολιορκίας τής ττ3τε πρωτευούσης
  τής Κρήτης ϋΑΐιάΐΑ (Ηρακλειον) έκ μέρους των Τούρ<ων, (Ελαβον μέρος είς τάς μάχας στρατεύματα τής Γερμανκής Αύτοκρατορίας, όμοϋ μετά στρατευμάτων τής Βαυαρίας, τού /ν,πρανοβικ, τής Λίνεμπουργ, τού Έπισκόπου τού Τριερισχεν καΐ τής περιοχής τοϋ Στράσμπουρ,·. Τώρα φαίνεται ότι ή μακρά διαμονή καί οί μεγάλοΐ άγώνες Γερμανών στραπωτών είς "Ηρακλειον άψισαν βα- 8έα τα ϊχνη τοϋ αϊματός των, δχι μόνον είς την γήν, άλλάκαϊείς τοϋς άνδρώτους αυτής τής πόλεως. Τουλά¬ χιστον έτσι εί ν 3ΐ δυνατόν νά εξηγήση τό έκ πρώτης οψεως ανεξήγητον καί καταπληκτικήν γεγονός, δτι εις τό Ηράκλειον συναντώμεν τόσο αυχνά εντοπίους ξανδούς, μέ γαλανά μάπα. Ό συγγραφεύς των προαναφερδέντων απομνημονευμάτων οημειωνει έκφραστικώς, δτι άρκετοί στρατιώται εύρήκαν εις τόν τόπον αυτόν μίαν νέαν Πα- τρίδα ΟΙ άνδρωποι έκεϊ (είς τό Ηράκλειον) είναι δχι |)ό· νόν ξανδοι και μέ γαανα μ^πρ, άλα σ^να έχουν μίαν έκφραστικήν Γερμανικήν φυσιογνωμίαν ΟΊ Άγγλοι ήλδαν πρό 40 έτών είς την Κρήτη / ώς τμήμα μιάς διεδνοΰς φρ·υρδς, η όποι'3 άτετελεϊτο έπισης ·βν μέρει άπό Γερ^ανους κΤοι Αύοτρογερμανο^ς οτραπω "|ας Κατά τάς ταραχάς τού 1897 τό Γεομανΐκόν πολεμι¬ κόν «<αΤζερϊν Αύγουστα» παρέμεινεν επι μίαν έξαμηνίαν πρό τοϋ λιμένος τής-οημερινής ττο^τευουϊης των Χανιών, δπου άπεβίθασεν €ν μικρόν τμήμϋ στοατιωτών. Ή συμμε τοχή των Αύστριακών καί κατά σάλασοαν καΐ κατά ζή ρόν υπήρξε τότε καί μακροτέρα κοτί,οπουδαιοτέρα. ,ΈπΙ έν ολόκληρον έτος έν Αύστριακόγ σύντογμα. -παρεμει» νεν είς Χανιά. Είζ τα προσωπικά άπο^/ημονεύρατα^__έ.νό.ς_.[. Γερμανοϋ, ό οποίος διέμενεν έκε νην την εποχήν είς Χα¬ νιά καί δστις ζή άκόμη, μεταξυ ημών, δια@άζομεν τα εξής : «Έδώ είς την πόλιν Χανίων, όπου όλαι αί μεγάλαι δυνάμεις είχον αποστείλει στρατεύματα, ή*το δυνατόν νά γίνουν συγκρίσεις, δσον άφορά την συνπεριφοράν "των διαφόρων Έδνών. "Αγγλοι, Ρώσσοι, καί Γάλλοι προϊκάλε- σαν πολυάριδμα παρ-ίιπο/α τοθ λαοθ, άτινα έφθασαν καί ρέχρι των 'Αρχών 'Αξιοπρετή εξαίρεσιν άποτέλεσαν οί Γερ- μανοί καΙ Αύστρηκοΐ, οί ότοίοι £5ειζαν ιαραδειγματικήν συμπερΐφοράν, είς τρόπον ΰοτε ό πλησυσμδς έκτοτε ήδυ- νήδη ά μορφώση μίαν 15έαν ποθ εύρσ<ονται οί λεγόμενοι «βά;6αρο » Ή παρουσ α των Γερμανικών στρατεομάτων είς την Νήσον- διήρ<εαε, δ^Γυ<ώ-( πολυ ολίγον. ΟΙ Αύστρι- οκοί παρέ^εινα* περσσότερον έ 5ώ," δτ'αν δέ έκλή- Βηοαν νά έπιστρέψου^ είς την Πττρίδα Των, κατά την επιβίβασιν τω./, είς τδν λιμένα τής Σου5ας, έ"Λα0ε χώραν έκεί μια πολύ τιμητική διαδήλωσις. Τα Τουρ κά στρατεύ¬ ματα, τα όποϊα εορίσ<οντο άκόμη είς την πόλιν, έσχημά- τιααν παράταξιν είς τή^ ό5όν, δι" ής δα δ'ήρχοντο οί Αύ· οτρ'ακοί Ό Τοΰρκσς στρατιωτικάς διοικητής εξεφώνησε τότο λόγον έπαινέοας την καλήν συμπεριφοράν των Αύ¬ στριακών, ευχηδεις δμα είς ούτούς καλήν επάνοδον είς την Πατρ'δα των Στρεφομένας είτα πρός τους Τούρκους στρατιώτας ανεφώνησε: Παρουσιάστε δπλα είς τούς γεν- νοίους αύτούς στρατιώτας, οί όποίοι είς αυτήν την ξένην χώραν δέν έδωσαν ποτέ αφορμήν δι" οιονδήποτε παρά¬ πονον καί οί όποϊοι συμπεριεφέρθησαν ώς εύγενεϊς παρ θέναι!» Αί επιχείρησις είς τό ΆνατοΑ. Ο άριβμός των α.χμαλώτων αυξάνη σΐιχρχ$6 " Σφοδράς 6ομ6αρδισμός τής Μ^ρχας Χανιά, Πέμπττι 16 Όκτωβρίου 1941 Η προέλασις πρός Μόοχαν συνε- χ Γζεται νικηφόρως Μ^ Καταβύδισις Άγγλικοΰ άντιτορπιλλικο ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 15'Οκτωβρίου. Τό "Ανώτατον Άρχηγεϊον τού ΣτρατοΟ ανακοινοί: "Οπως άνεφέρθη είς ; ιδιαίτερον ανακοινωθέν» αί είς την περι χήν τής Βιάσνα περικυκλωθεΐ- σαι έχθρικαί δυνάμεις κατεστράφησαν ήδη ο¬ ριστικώς. Ή καταστρο- φή των έχθρικών δυνά¬ μεων είς την περιοχήν τοΰ Βριάνσκ, συνεχίζε- ται έπίσης Ό άριθμός των αίχμαλώτων έξ αυ¬ τής τής διπλής καί έπι- βλητικής μάχης υπερέβη ήδη τάς 500.000 καΐ^,ι ξάνει συνεχώς. - | Ό συνολικός αριθμόν των Ρώσσω. αίχμαλώ¬ των άπό τάς αρχάς τής εκστρατείας είς τό Άν. μέτωπον υπερέβη ήδη τα 3.ΟΟΟ.ΟΟΟ. Μαχητικά μας άερο- πλάνα επετεθησαν κατά την νύκτα πρός την 15ην τρέχοντος εναντίον ση- μαντικών πολεμικών έγ- καταστάσεων τής Μό- σχας καί επέτυχον αμε- σα κτυπήματα είς δημο- σιονομικάς έπιχειρήσεις πολεμικοΰ χαρακτήρος. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.—Στρα· τιωτικής πηγής πληροφορίαι άναφέρουν 6τι τα Γερμανι· κά σϊρατεύματα προελαύ- νοντα νικηφόρως άπέχουν ήδη 100 χιλιόμβτρα άπό τής | Μόσχας. 'Η άεροπορΐα ^«Η . σψυροκοπεΐ διαρκώς τα υπο· 1 λεΐμματα των στρατιών τοθ Τιμοσέγκο άπό Βριάνκσ πρός Μόσχαν έξουδετεροθσα κα- Θε Αντίστασιν. Είς την ναυτικήν περι¬ οχήν τοΰ Γιβραλτάρ Ινα των μαχητικών μας άε- ροπλάνων κατεβύθισεν έν Αγγλικόν άντιτορ- πιλλικόν. —■—»——■*- Άγγλικά άεροπλάνα ύπερέπτησαν την τελευ¬ ταίαν νύκτα άνω τής δυτικής καί νοτίου Γερ- μανίας. Αί ριφθεΐσαι εκρηκτικαί καί έμπρη- στικαι βόμβαι προύκά- λεσαν ασημάντους ζημί¬ ας είς διαφόρους πό¬ λεις. "Εξ Άγγλικά άε¬ ροπλάνα κατερρίφθη- σαν. Αί έπιχειρήσεις άπό Λένιγ- κραντ μέχρι Άζοφικής σημει- ώνουν σημαντικάς προόδους Επίθεσις διά τορπιλλοπλάνων εναντίον Αγγλικών πολεμικών ΡΩ'νΊΗ, 15 —Τό ανακοι¬ νωθέν των ένόπλων Ίταλι- κών δυνάμεων άναφέρει με¬ ταξύ των άλλων, τα εξής: Είς την Βόρειον Άφρικήν ά- πόπειρα έπιθέσεως τοθ έχ· θροθ είς έ'ν τομέα τοθ Τομ- προύκ δι' άρμάτωνμάχης απεκρούσθη. Τό πθρ των άντιαρμακκ-ών ~μας -καί -τοθ πυροβολικοΰ ηνάγκασε τόν εχθρόν νά όπισθοχωρήση. Είς Σολούμ δράσις πυροβο λικοΰ Έχθρικά άερο¥Λ<ίΐΛ'α ένηργησαν επίθεσιν είς Τρί· πόλιν Όλαι αί ρΐφθεϊσαι βόμβαι εδδον στόχον τα (3- δατα τής θαλάσσης Έν των έπιδρσμόντων άεροπλάνων κατερρίψθη υπό τοθ άντιαε- ροπορικοθ πυροβρλχκοθ. Είς άερομα^ΙαΑΐ κατερρΐφθησαν 2 Βρεττάνικά. Έχθρικός ναυ- τικός σχηματισμός είς την "Ανατολικήν Μεσόγειον εδέ¬ χθη επίθεσιν υπό τορπιλλο¬ πλάνων μας. "Εν θωρηκτόν καΐ εν καταδρομικόν έθεά- θησαν κλΐνοντα είς τό §ν πλευρόν."Απαντα τα τορπιλ· λοπλάνα μας έπέστρεψαν είς τάς βάσεις των άνευ βλα- βών ΒΕΡΟΛΙΝΰΝ, 15.—Τό ήυιε- πίοημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον πληροφορεΤται έκ Ρώι&ΓΚϊ συμπληρωματικώς μέ την έπίδεσιν των ίταλι- κων τορπιλλοπλάνων είς την Μεσόγειον .εναντίον Αγγλικών πολεμικόν, δτι την 9,25' άνιχνευτικά άερο πλάνα ανεκάλυψεν έχδρι- βί 4τ£λεϊτο έκ 2 δω- φ(κτζ)νΊ ί Ίίαταδρομικών | καί 10 άντιτορπιλλικών. Τα ενεργήσαντα την επίθεσιν τορπιλοπλάνα ήσαν 3, έ¬ φθασαν δέ τόν έχδρόν είς τάς 10.30". Τό έν έ; αυτών επετέθη εναντίον ενός θω- ρηκτοΰ, τό όποΤον καΙ έ- πληξε, τα έτερα δέ 2 επε¬ τεθησαν εναντίον τοθ ενός καταδρομικοϋ, τό οποίον ευρίσκετο είς τό τέλος τής παρατάξεως. Μία των τορ- ηϊλλών εύρεν αύτό, Απερ εθεάθη κλινον πρός την μίαν πλευρόν. Τα άντιαερο- πορικά πυροβόλα των Βριΐτ- Γ τανικών πολεμικών, οθτε Ι κάν ήυπόδισαν τό έργον των τορπιλλοπλάνων, άτινα επέστρεψεν άδλαβή είς-τας βάσίις; των. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.-Τό ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν πρα¬ κτορείον -αγγέλλετ δπ το¬ πικαί έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ είς την περιοχήν τοΰ Λέ- νιγκραντ, διά βαρέων άρ- μάτων, ώς καί άπόπειρα ά· ποβάσεως Μπολσεβίκων δυνάμεων είς τίνα νήσον παρά τόν Φινλανδικόν κόλ- πον, απέτυχον. Είς την περιοχήν τού Χαρ κώβ εσημειώθη σημανπκή πρόοδος των στρατευμά· των μας. Είς την Άζοφικήν, παρά την αντίστασιν των ύπολειμμάτων τής 9ης Σο- βιετικής στρατιάς, τα στρα¬ τεύματα μας συνεχϊζουν την προέλασίν των. Είς την περιοχήν τοΰ πο- ταμοΰ Δόν εσημειώθη θαυ- μαστή πρόοόος έκμηδενι- σθέντων Σο5ιεπκών δυνά¬ μεων, αιτιν£ς επεχείρησα^ νά προ8άλλουν άυυναν. Είς την Περιοχήν τής Οδησοοϋ εσημειώθη έιίσης οτ^αντι- κή πρόοδος είς πλεΤστα ση- μεϊα. ΣΙΟΑΙΑ ΟΥΓΓΡΙΚΙΙΥ ΤΥΟΟι ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 15—Όλό- κληρος ό Ούγγρικός τύπος ύπογραμμΐζει τό γεγονός τής καταλήψεως δλων των παραλΐων τής Άζοφικής θα¬ λάσσης υπό των Γερμανο- συμμαχικών στρατευματων, τα όποΐα έπιτΐθενται συνε¬ χώς εναντίον τοθ έχθροθ, τόν οποίον δέν άφΐνουν οθτε ώ¬ ραν νά ήσυχάση. Οί Ρώσσοι αίχμάλω- τοι άν ή λβο ν ε ι ς 3 έ - κατομμύρια άνδρώγ Ιγΐή στέκεοθε. Μή ζΐυνομιλήτε στοϋς δρόμους. Βαδίζετι; ττ,4ντοτ£ ,§εξιά καί στά^ πεζοδρόμια ΤΤροσεχετέ ότάν "άλλάζετε πεζοδρόμιον. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΩΝ Φ3ΚΟΣ ΗΔΡΛΣ ΚΑΤΑ Κ ΣΤ : ΑΕΡΟΠΟ ΟΥ &ΙΛΣ ΡΙΑΣ ΕΒΥΘΙΣΘΗΣΑΝ ΣΚΑΦΗ 63.000 ΤΟΝΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ 136 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.-Κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 11 — 13 τρέχ· μηνός ή Γερ- μανική άερθπορια καί τό Ναυτικόν εδοασαν λίαν ε¬ πιτυχώς. Είς τάς Άγγλικάς ακτάς ή άεροπορία μας κα τββύθισεν 8 εμπορικώ οκά* <ρη, συνολικής χωρητικότη τος 22500 τόννων, τό Ναυ¬ τικόν μας έτερα χωρητικό¬ τητος 23000 τόν. καί αί τορ· «ιλλάκατοί μας 1800Ο τόν- νους, ήτοι σύνολον άτω· λβιών- τής Αγγλίας έντός τριημε'ρου 63-500 τόρνοι. Κατά τό αύτό τριήμερον χρονικόν διάστημα ή άβρο· πο,ρία μας καί τό άντιαερο· πορικόν πυ^οβολικόν κα· τέβριψεν 64 Βοβττανικά άΤβυπΤάνα. Είς την ΐ|. Ά «ρρικήν κα*έρρ ψβν Ί6πί"«ης 72 έχθρικά άεοοηΧάνα καί έβομβάρδισεν .επ^-τυχώ^; τα έχθρικά 'άερΌδ$θίίια. τοΰ - τί ^-.-λ ρους έγκαΐαστάσεις της Καϊάφας καί τάς στρατ, κατασκηνώσεις καΐ λιμένι- κάς έγκατασεάσεις ΐοΰ ΤομπρούΛ. 4 - Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο_ΓΣΟΡΤΣΙΑ ! ΒΕΡΟΛΙΜΟΝ, 15.—Τό η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον, πηροφορεΐται έξ 'Αμστερδαμ, ότι κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν τής, Άγγλικής βουλής .ό Πρωθυ· πουργός κ. Τσώρτσιλ ήονή- θη νά ομιλήση διά την θλι¬ βεράν κατάστασιν των Ρωσ· σικών στρατευ ιάιων. Αρμό¬ διον είναι, είπεν 6 κ. Τσώρ τσιλ, τό Άνωταζον. Σοβιετι- κόν Στρατηγεΐον "Ερωτη¬ θείς κατόπιν, έαν είναι ένή- μερος τής κ χταστάσεως τοθ- 'λαοθ τού, εΐπβν-δτι δέν έχει νά δώση καμμίαν απάντησιν επί τοθ ζη-ΐήμααα§ ί4 ΕΠΙΚΗΡΥΞΙΣ ΕΓΚΑϋΜΑΤίΡΪ ΑΘΗΝΑΤ, Τ5.-ίό 'Υφυ- πουργεϊ^ν Δημοσίας Ασφα¬ λείας ίτπεφάοισεν δπως δώ¬ ση 500 000 δραχμάς είς ε¬ κείνον δστις ήθελε παρα¬ δώση είς τάς Αρχάς τόν καταζητοθμενον ενωμοτάρ¬ χην Μελισσουργόν Γεώρ¬ γιον, έξ Αγ. Γεωργίου Σμύρ νης καταγόμενον, δστις 6αρύνε>αι μέ την κατηγο¬
  ρίαν διαπράζεως σοβαροθ
  έγκλήματος. 300.000 δραχ¬
  μάς θά λάβη έπίσης έκεί-
  νος, δστις ήθελεν ύποδεί-
  ζη τό κρυσφύγετόν τού. Ό
  καταζητούμενος κατώκεΐ
  τελευταίως είς τι χωρίον
  τής επαρχίας Αγ. Βασιλείου
  Ρεθύμνης. _ ' ι
  ΕΚΧΑΝιΙ^ΤΙΚΟΙΙ ΗΜΒΟΥΑΙΟΗ
  (ΙίΡΟΪ ΜΑΟΪ ΑΠΟΥ ΑΟίίΑ)
  'Κπανάληψις δημοπρ».
  βίας
  Μή κριθε(σης':ϊϊυμφερΰύστ|ς τήί
  προ-φερθεΐσης τιμής διά ιήν έ*
  νοκίασιν επί έν 2τος άγροϋ τής
  έκ<λησίας έ"αναλαμβάνεται ή πλειοόοτική δημοπρασία την Ι9ην Οκτωδρίου έ έ. ημέραν Κυρια¬ κήν κα! &ραν 10—11 π. μ. είς τα Γραφεία τοϋ Ναού. Των βριον υποχρεώσεων δύναται πβς βουλόμενος νά λάβη γνώσιν έκ τού ΓραφεΙου τής έκκλησίας. Χανιά ΤΟ Ι4 ΌκτωβρΙου 1°41 (Τό Έκκΐ Συμβούλιον) ΖΗΤΕΙΤΑΙ έπειγόν- τως τροφός οΊ»'8ν* μήνα. Πληροφορίαι Κλινιχή Ιω. Παϊςη,' Χανιά. ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΙΣΧΡΩΚΕΡΑΩΝ ΚΛΠ. Συνελήφθησαν καΙ απεστάλησαν είς την Εισαγγελίαν οί : 1)'Λνδρ Μπαλατηνάχης έκ ΘερΙσο'1, διότι επώλησεν γραβεέρα πρός 403 δρ. κατ' οκάν. 2) Έμμ. Χάλαρης έμ- πορος Χανίων, διότι επώλει βρ.1) μιν πρός 70 δρ. την οκάν, 3) ό Γεώργ. Φραγκιεδάκης, διότι επώ¬ λει είς τό εστιατόριον τού πά τσά πρός 40 δρ την μερΐδα καΙ 4) Παναγ. Μπολάκης, μάγειρος, δι¬ ότι επώλει σταφύλια πρός 22 δρ. κατ' όκδν. —Κατεμηνήθησαν οί : 11 Περι- κλής Φρονιμάκης επί άποκρυψει τροφίμων, 2) Φωτ. Χουδελάκης κάτοικος Κανδάνου, διότι άπέ- κρυπτε δέρματα, 3) Ραφαήλ Πολί¬ της μάγειρος, διότι εμαγείρευσε κρέας είς άπηγορευμένην ημέραν 4) Άλ. Νικολουζάκης κάτοικος Νεοχωρίου, διότι μετέφερε κρέας, την τιμήν τοθ όποΙοιΤ είχεν κα¬ θορίση οΰτος πρός 220 δραχ. κατ' οκάν. Παρεπέμφθη είς τάν Είσαγγελέα Πρωτοδικθν ό Μιχ. Κονταξάκης διότι, διατσχθείς παρά Άστυνομι- κόθ όργάνου νά προσέλθη είς τα Αστυνομικόν τμήμα, περί διευ- θετήσςως υποθέσεώς τού, ήονήθη έξυβρΐσας μάλιστα τό Αστυ¬ νομικόν δργανον. ΑΠΩΛΕΣΘΗ πορτοφόλιον άνή· κον είς τόν Γεώργιον ΆκρΙβαν, έντός τοθ οΐνομαγειρεΐου αυτού «Βάγχος», όδός Νικηφόρου 'Επι- σκόπουόριδμ 1. Έντος τοϋ πορτο φοΜου, τό όποΤον σημειωτέον δέν περιή'χε χρήματα, βύρΐσκετο ή τβΰτότης τού προαναφερθέντος. Ό ευρών παραχαλεΤται θερμώς νά έτιστρέψη την ταΰτότητα είς τόν Ίδιον τόν κ. ΆκρΙβαν, μέ 8- πσ>βν μέσον αυτος νομΐζετ καλλΐ·
  τερον_ - - ·
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15—Τό ημι¬
  επίσημον Γερμ. Πρακτορείον
  πληροφορεΐται δτι είς τίνα
  σύγκρουσιν, μεταξύ Άρά-
  βων πατριωτών κοί "Αγγλων
  στρατιωτών είς τό χωρίον
  Σιαχοβ τής Παλαιστίνης,
  εφονεύθη εΤς Βρεττανος Ά
  ξ ωμαΐικός.
  Δωρεαι
  Ή κ. Μάρθα Δημ. Φραντζε¬
  σκάκη κατέοηκεν είς τό Ταμείον
  τοθ Δημοτικοθ Νοσοκομεΐου Χα¬
  νίων δραχ.1500 άντί μνημοσύνου
  είς μνήμην τοθ συζύγου της.
  'Η Διεύθυνσις τού Νοσοκομείου
  £ύ/< ριστεΐ θερμώς. ΠΑΡ^ΔίΔΟΗΓΑΙ Μ4ΘΗΜΑΓΑ Φυσικών καΙ Μαδηματΐκων δλων των τάξεων Γυμνασίυν καΐ Λυκείων υπό τής Καθηγητρίας της Φυσικομαθηματικής Σχολής Κ. Μιχελιουδάκη. Κατάρτισις πλήρΓτς. ΈπιτυχΙα εξησφαλισμένη. Πληροφορίαι Χ' Μιχάλη Ντα- λιάνη 48 (Σχοινοπλοκάδικα)) ΕΛΕΥΟίΡΠΥ ΓΕΟΡΓΑΚΑΚΗ Όδός Μάλεμε Εϊσοδος όπισθεν "7 ^ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταμίας (ότρρεν ή θήλυς) ώς και μάγειρος διά το Γερμανικόν Κέντρον Ηαίεη — Τ ^ΓΕΓδχε όδός Χάληδων αριθ- 8. Πληροφορίαι έντός τοθ Κέν- τρου. ΜΑΓΗΡΙΣΑ ζητεΓ &6σιν-; ώς εσω·' τβρική, είς Κέντρον ή κατοικίαν. Πληροφορίαι παρ'ήμΤν. ./ {(ΑΤΙΝΑ ΕΥΤ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ :< "' •ν* '·1 '- "-Α 4ΧΕΙΡθνρΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Μ ' 1,πάροδος έπΤ τής 6δοΟ Τσόντου Βάρ- —Μπ6Α<»ρη. . μ,.μ. ——-εΐ *;^ .γ.·· ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ τουάλια μετά θήκης οδόν μεταΐξύ τοθ σμοθ στρατοπέδου 713 καί τού 3ου ΓερμανικοΟ,φούρνου. Ό ευρών παρακαεϊται νά παραδώση ταυτα είς τ,ή,ν Όρτσκομανδαντούρ, _-----.---^---,,., .», . Ί ΖΗΤΕΙΤΑΙ οίκΐα πρός ενοικίασιν,· άπαρτιζομένη έκ 3—4 δωματίων, καΙ εί δυνατόν μετά Κήπου, κειμέ νη μεταξύ Δικαστήριον—Μπόλαρη Κήπου—Δικοστηρίων. Πληρσφο- ςΑαίναρ' ήμΤν. ! ^ Λ: Μ'' ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.—Τό -ή- μιεπΐσηαον Γερμανικόν πρα. κτορεΐον ανακοινοί έκτα¬ κτον ανακοινωθέν τοθ στρα· τηγεΐου τοθ Φύρερ, διά τοθ όποίου ό συνολικός άριθμός των αίχααλώτων, άπύ τής ένάρ|-3ως των είς τό Άνατ. ρέτωπον έπιχειρήσεων, --α¬ νήλθεν ή^δη-είς 3 -έΚβτομιμϊύ- ρια άνδρας. * ' ' ■ - ΌΓερμανικός τύποτ, σχο¬ λιάζων τό γεγονός, τονΐζει 5τι σόμτϊατσα ή ανθρωπότης Θτ5τ μείνη καίτότπληκτος πρό τοθ (λιγγιώδαυς αύτοθ άριθ- μοθ^ δστις σημριοΐ την μεγα¬ λυτέραν καταστροφήν πού υπέστη ποτέ στοατός, δλων των έπο^χώΛ', γενομένη είς διάστημα 4 ίίόλις μηνών, έν<^ κατά* "ΐό*ν. -παγκόσμιον πόλεμον τό σύνολον των αΐχμαλώτων, επί μίαν ολό¬ κληρον τετραετΐαν, άνήλ,θε μόλις είς 2 1)2 έ*ατ.οίιμρρια άνδρας. _ ~ ^- :_.χ- ·. -. - #- ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ,- 15.—Τό ή- μ-ιείτίσηαον Γκρμανικόν ϊΐροτ- κτ-ορεΐον, δι' ανακοινωθέν¬ τος τού άπαντα είς την Άγ- γλοσαξωνικήνπροπαγάνδαν, ήτις διακηρύττει ότι ό εκά¬ στοτε έξαγγελόμενος υπό των Γερμανικών άνακοινω- ."'βέντοίν άριθμός των Ρώσσων ι αίχμαλώτων δέν ΛνταποκρΙ- I νεται πρός την αλήθειαν. Οί |*άριθμσΙ<ϊύτοΓ, τονΐζει τό ημι¬ επίσημον Γερυανικόν ΓΪ0α- κτοοεϊον, είναι πραγματι¬ καί καΐ ψανερώνουν αΐβν καταστροφήν, την οποίαν θ* άναγράψτ} υΐαν- ημέραν, ώς μέγα κατώρθα>μα, ή
  σμιθς ίστορία.
  ( «Στάιιπα» χρΰ
  άαχολουμ&νη μέ τό
  -νωθέν τοΰ Στ-ρατηγείου τού-
  Φύρβρ, δι' ου εγνωστοποιή¬
  θη ότι ό άριθμός των μξχρι
  τούδε Ρώσσων αίχμαλο>τα>ν
  ανήλθεν είς 3.000.000 άν¬
  δρας, παρατηρβϊ ότι τό γε¬
  γονός αύτό αποτελεί ά—Ρ*
  στομωτικήν απάντησιν είς
  τας φαδχουργίας των "Άγ¬
  γλων ίθυνόντων, ο'ίτινβζ
  προσπαθοΰν μέ κάθε τρό¬
  πον ν' άποκρύψουν χχιν
  πραγματικήν αλήθειαν άχο
  τόν Αγγλικόν λαόν, ό ο¬
  ποίος ήρχισεν ήδη ν' άντ,·
  συχη μεγάλως διά τήν_-ΐϊί-
  χην τού. .. . ν
  1 ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΧΥΒΕΡΝ
  ΥΗΑΠΕΚΟΜΙΙΕ ΤΟ ΤΑΠΧΕνΜΕΗΟ
  ΣΪΣ ΦΕΥΓΟΥΣΑ
  ΣΟΜΑ ΤΟΥ ΛΕΗΙΗ
  ΡΩΜΗ, 15 —Καβ' 6 μετο- | Λένιν. 'Αμερικανική έφημε-
  διδει τό ΠρακτορεΤο/ Στέ- . ρίς γράφει δπ τό αώμα τοθ
  φανι ή Σοβιετική Κυβέρνη- ' Λένιν μετεφέρθη έν πλήρει
  αίς έγκαταλετπουσα την ι μυστικότης είς τίνα πόΛ
  Μόσχαν συναπεκόμισε τό ' των ΟύραλΓων. λ^«αγ'^
  τςιρι^ευμένον _αώμα · τού ι .....*»__,...
  Ι ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΝ
  ΟΙ ΤΟΥ Η0Μ3Υ Π£ΡΙ ΑΡΣΕΟΣ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΜΙΙΤθΓΙ
  Ζ-:ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΑΙ ΜΕΤΑΕΥ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ?Ι:Τ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.τΚατ'
  έίδησεις έξ Ούάσιγκτών ήρ¬
  χισε χθές είς το Κογκρβσ-
  σον ή συζήτησις -επί τοΰ
  νομοσχεδίου περί άροβως
  τής ούδετερότητος. Έκ τ{ά3?
  γενομένων μέχρι τοΰδε συ"
  -δι*
  αιολλο* βουλευταί έτάχθη.-
  σαν κατά τοΰ νομοσχεδίου»
  τινές δέ ηρνήθησαν - νά
  συμμετ,άσχουν καί τής Έίατ
  έπεξεργασίας
  έν. λό-γφ ν<χμ,οσχεδιαυ. (αγ3,τα μνάσισ το 0 στρατοϋ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15>-">
  λεται ^κ Ν. -Υόρκης δ'τί" τ<>
  ν.υμγάσια. τοθ}
  Πολιτειών;»'ώι>«ϊΜ1ίΙΛί ό στρα
  τιωτικός έρπεΐρογνώμων
  Πώλ Μόρσιν, άρέδειξαν- ότι·
  ς> στρατός ςδτος στερεΤ-
  ται έκοοπδεύσεως, πολεμι-'
  ΚοΟ ΰλικοϋ καΙ
  ταφαν/νς^-ύστε -«
  των γ-υμναστων, μΐ^ έχων
  πιτέλικόν * χάρτην ^
  αέ/ί να κάμοχρ^σ
  τσέπην τού.
  "'■<■ Υ . Γ ;. ....ιγ. .'- »ι ι,'>·Μ. Ή
  ί'
  .. τ... .,.·■ 1 -««2 5"ί
  .·ίϊ.>7. ί
  ι'
  ^ --«ί.
  ·" ι'
  , - 7 -"
  . ί'
  «1^*11» »Μν Λ+* *■-** «ι ιτ « **