90026

Αριθμός τεύχους

71

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

17/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΡΗΕΙΤΑΟ
  17.
  ΟΚΤΟΒΕΡ 1941

  V.
  ΡΓΚΡΙΗΑΚΙ5,
  «πά ΏπιοΚ Ο. ΖΑΜΑΚ1Α5,
  Νγ 71 —
  Αριθ. 71
  — Τΐιιή
  «ι. ά
  .Ίκ'ϊ: εί :
  ΡΙΕ ΚΚΙΜ
  Όίο ο;βοο;Γαρ}ιΪ8θΗβ ιιαά ννΐΓΐβοη&ίτΙΐοηβ
  άβΓ Γαββοηίοηβη Ηαΐοΐηδβΐ.»
  ι
  Αΐδ «~3υΠδ» 1113Γ άίβ Ιηδ?1
  Κΐΐιη ίοΐιοη άεη αΐιεη Ηεΐ-
  Ιεηεη £ΐΐϊΙ)εΙίαηηΙ:. 8ίε ΙιαΐΙεη
  δ
  διεά1ηη<~ίδ1ίθ1οηίεη. Όίε τπεί δτεη ΗαίεηβΙαεάΙε άεΓ Κγϊπι δίηά αη Ο«εη ει-ΓΪο1ιί:6Τ, 3η άεηεη ίπιεηεΓ £πεί· π ί 5 ε η ε 8 ιαειΐιε Ια^εη. Όίε Κεζείοΐι- ηυ,η^ «Ταηη*·;» 1 αί δΐοΐι υίδ ΐηβ XIII. }α1ΐΓΐηιηάετ(: ετηαΐ ΐεπ, βΓί»1 ααηη Ι.ιηοΐιι οΙ&γ Ναπιε Κγϊγπ ίΐιιί. Όίε Ηαΐοίηδεΐ ηι^τ ιιι&ίΐ: ΐπδ δεΐιιιατζε Μει,τ 1 ΐηεΐη υηά ΐδΐ ηιίτ. άεηι Ρ^ΐΐαηάε (ΙιιγοΙι ε ηεη δθΐιιηαΐεη Σ,αδΐΓειίεη νει-ίοηηάεη, άετ Ρετοΐίορ βεηίΐηηΐ ιιπτά. Α π δεΐηεΓ δθ1ιιπα1ι>τ·εη δΐεΐΐε ίδΐ
  «γ 8 κηι ΙοΓείτ.
  Όίεϋε5απιΙ:ί1αε<:ηεάεΓ Κηηι βθίΐαί^ΤΓ'1. 26.Ο Ο ςΐ.111. 11ΐΓ .ΐιόΓάΙίοηεΓ υπίΐ ιπίηΐεΐεΓ Τνίΐ ά^δ Αδοτΐΐδθΐιεη τηίΐ: νϊεΐεη ΡαΓτεη. ναε1ΐΓ»ίηά άεΓ Ιιαεα- ίΐβεη Καεπΐρίε αηι άίε Κγϊπι ΐηι ^αηίε άετ ΤαΙΐΓηαηάεΓΐε 1 ίδΐ εδ ηίοηί δίΐΐεη κεδοηεΐιεη, ι άακδ άίε αη^ΓείίεΓ αιΐδ άεηι Ι ΝθΓάεη άεη Ρι,τεκοη αηι^ίη- ίίεη αηά ά<:Γ άοι·ΐί§:εη Υεττεί άΪ£υη£· νοη δείίεη άεδ Ραα Ιεη ΝεεΐΡδ ίη άειη ίϊεΐεη. ΖηΙετζΙ: άίε Ηείηε ΑΓηιεε αεδ Οεηε- ΒαΐΌη είηε χχΐαΐάΐυδεη ζιιηι ΌεΓ ϋοάεη Τεϋ {ηιοΐι- ιγο3γ, άιε τείεΐιΐ: ΟΪ5 ΐη άίε Κπηι Ιιΐηεϊη Νπγ αη άεΓ ΝυΓνΙιιιεδΙ - τιιιά Οδτκπεδτε ϊ&Ι άεΓ Β ο ά ε η δίεΐΐεηαΐείδε 5Λΐζ1ιει1τΐ£. Όιε- ϋεΓ Τείΐ άεΓ Κγϊγπ ίδΐ αιι^ε- βρΓοοΙιεπ ΙαηάννίΓίδοΗ&ίτΙί- οηββ ΟβΜβί. ΝεΙοεη ννεΐζεη, ΟεΓδΐε ηηά Μαίδ ιαϊτά άοτί Ρΐαεΐιδ απά Ηαηί ιιηά ΐη άεη ΙετζΙεη ]α1ΐΓεη αοςΐι Βααπι- Λνοΐΐε 3η&εο3ΐχι. Αηείι άίε νΐεΐιζηοΐιτ, ΙοεδοηάεΓεδ άίε 8ο1ΐ3ίζαο1ιΐ ίδΐ άοτί δίαΓΐς επί- ί Οεη δαάεη δΐεί&Ι άαδ 3η. νν&ΙΐΓεηά άτεί νΐεΠεΙ άεΓ ΟοεΓίΙαςΙιε εβεηεδ δτερρεη- ^εβίεΐ: άαΓδεεΙΙεη, ί&τ. άα.<; Ιεΐζ- ίε νϊεΓίεΙ ^Μτ^· ΗίητεΓ <1εηι δΐτεϊίεη άετ ΥθΓοεΓ^ε εΓΐιεβεη δίοη ΐπ άτε'ι Κειιεη άίε ΚπηιεΓ ΒεΓ^ε, άετεη Ι50Ο ηι Γεϊςΐιεη. Ιΐιτε 1»εΐΓ3^τ ' 150, ίΙΐΓε ΒΓεϊτε 50 . Ζιιπι διιάϋίεΓ ά&τ Κππι (ΐ3δ ΟεΗΪΓ&ε δίεϋεΓ 30. ί>εη!ίΙ: &ΐο1ι αιιί εΐηεΓ Κιη
  ^εη δίΓεοΙίε ίη ΤεΓαδ^επ, άΐε
  νοη Ταΐεπι αηά δοΐιΐαοΐιτεη
  ύυΓαΙΐδθΙιηΐΐτεη δίηα, ζιιηι
  ΜεεΓ ; αη αηάεΓεη δτεΐΐεη
  τεϊοΐιεη άίε ΒεΓ&ε £&ηζ πάη
  αΛς ΜεεΓ Ιιεταη ιιηά ίαΐΐοη
  . δίείΐ αο. Ναΐ' αη ννεηί^εη διεΐ
  Ιεη ϊβί: άεΓ άιΐΓοΙι άίε Β
  νοΓ άεη ΝοΓάννίηάεη
  δθΐιϋΐζΐ-ε Κϋδΐεηδΐτείίεη
  1)ΓείΙεΓ. Όίε&εί,
  ΗαΙ είη δοη-
  η&ΠΓείο1ιε« Μίΐιε
  65 νναοΐι^εη ΖγρΓεδδευ υηά
  •Οΐίνεη υηά βηάεΓε 3ΐΐδ ά
  ΜίττεΙηιεεΓΓε&ίοη ΐ
  Βαιιηιε αηά Ρίΐ3ηζεη.
  οείίηάεη δίοΗ άίε 3ΐ1&εηιειη
  Ιοεκαηητεη ΚτΐΓΟΓτε ννιε ]&1ία,
  ΑΙηρΚα ιιηά ΒβΙ&ΐΣΐ&νν»
  ιχίΐ άεη δοΐιΐδδβετη άοΓ
  «ηά θ
  Οαηι ιΐδ αηι ϋ.πεη άει ΙΛιι-
  5,ιαηα ζαΐιιΐίε, ά ΐ5>5 άαδ Ραυΐΰ ι
  Μεει απΐυτ άεπι . ϋταο!< ι:ιο ι αα*5 {ίΐείεί εί- Κίοΐι | ιιΐεΐιεπάεΐ' ννίπάε ιιηά , γ Ττο1<οεςι·π1ιείι ία;>1: ]
  ΙΠ3δ*5εΐ1θί> ΠΙΗΓ. '
  Απ ΒοάβηΒοηαΙώβη 1 αί
  άίε Κτίπι ίη ίΐιιεΐη Οδίΐίεΐιεη
  , ;η Τεϋ Ιοεί
  Ετάδΐ. Εί*>εη (2, η
  ΜΠΙίαΐάεη Ι ΕίϋεηεΓ7.ε πιίϋ
  ειηεηι Εί*,εΐΐί>ε1)α1ί νοη 8ι ο
  Μίΐΐ. Ι. ηαοΐι
  απά δεΐπυείεΐ. Ιηι
  ίίηάεϋ <>ίοΙι δϊείιιΐίθΐιΐε (ειιιια
  ίιοει- ΐοο ΜΪ11. τ.).# Είηε ηίοηϋ
  £επη8:ε Βεάεαϊαη§ ήαβεη
  αυοΐι άϊε 8α1ζί>εεη, άίε 19000 .
  Ιια άεΓ ΟοεΓίΙαεηε άετ Κπηι
  υεάεοΐίεη. Όίε δαΐζι^ειαίηηαη^
  ηιΐτ 140.000 ϋο ^ά1]ι"1^^11 ΊλΧ.
  άοιΊ είηε Ιοεδοηάετε Βεάεπ-
  Ιαη^, Όίε αη ν<.Γ5<:1ιίοη νοη ΚεΓΓδοΙι ΐ&ί; είηε
  νεΓαΓϋείτεηάε ΙηάυδΐΓΪε ίη
  ΑαίΙοαα ίοε^πίίεη.
  Όίε Βενδ11ΐεΓαη8· άεΓ Κπηι
  15*: Ιηι
  άατοΐι
  αη^εηιαοΐΐδεη αηά
  τυηά ΐ.2;ο.οοο Μεηί>ο1ιεη, οη
  άεηεη εταια άίε Ηαεΐίίε ίη
  άεη διαεάτεη Ιεοτ. Όίε ιΐΐίοΐι-
  ΐί^δΐεη 8ιαεάίε άεΓ Κγϊιιι,
  τυίε άαδ νεπιΐα1ταη^«>ζεητηαη
  δίηιίει-οροΐ, * δειιχαδ*-ορο1,
  Κετΐδοη, Τΐιεοάοκδία, Βαοΐι-
  ΙδοΙιίδδαΓαί αηά λνηρατοπα ηε-
  ίίηάεη δίοη αη άεΓ Καε^τε
  ο5εΓ ϊγπ
  δΐοροΐ ίδΐ άετ „
  ηαίεη Καδ^ΐαηάδ, 3θοη ίηα
  ννεΙτΙίΓΪεβ'ε νΐ'ατ εΓ άετ δίϋΐζ-
  ραηΙίΐάεΓ
  5ΐεη. Εαη
  ζή άεη Γεϊζνοΐΐδΐεπ
  αεη ΕαΓθρ3?. Εδ ίδΐ είη Οε-
  Ιοΐεϋ άεδ θ3Γΐεη - ιιηά ννειη
  1)3αδ. 55 ν Η. άεΓ ννείηοεΓ&ε
  <1εΓ δοαΐ3εΙϋηίοη ιιηά 12 ν. Η. ά ΟεΓΐεηθ3ΐιίΐ3θΗε Τ>είΐηάεη
  ίη άίεδεπι &ο1ιηι;ι1εη Οε-
  ΙΙιγργ Ζαδαηιηιεηδειζαη»
  ηαοΒ ϊδί: άίε
  άεΓ Κγϊπι
  ΡαδΙ άίε ΗαΙΠε Ιοεί,τεΐιί αυδ
  Κυδδεη νοη άεηεη δεΐιτ νίε·
  Ιε ίηάεη Ιίΐζτεπ Ιαΐιτεη ζα-
  βενναηάεΐ'ϋ: δαίπά, αΐδ άίε Ιη·
  άαδΐτίε άεΓ Κπιτι, νοΓ αΐΐεπι
  αυοΐα άίε δοΐιίίίδΐοαυννεΐίτεη,
  νεΓ^ΓδίϊδεΓΐ: οάετ εηΐννίοΐίεΐτ
  νναΓάε. Όίε ΙΙΙίΓαίηεΓ ιηαεΐιεη
  ηιιΐ ΐο ο)ο άεΓ Βενδ1!<εΐυη!? αυδ, άίε ΤατΙίυϋαΓϋαΓεη, αη- ιετ άεηεη δίοΐι εί υ ΙΐΙείηεΓεΓ εΐ. . . Πίε νί&ΙάΒΤ άεΓ Κπηι Τοε «-Ιεαΐίεη ηαΓ το ν.Η. άεΓ Οοετίΐαεοΐιε ιιηά δΐηά ίδδΐ ηιΐΓ ι ηι ΟεθΐΓβε ιιηά 3αί δει- ηεη ΥθΓ^εΓ^εη νοΓΐΐ3ηάεη. υεΓδβίΙίοΙι δΙ&Γΐί νοτδρπη- άεηάεΤείΙ άεΓ Κγϊπι ΐΓεηηΙ Αδθΐπδοηε ΜεεΓ νοηι 5»ε δίηιΐ πογ άιΐΓοΙι άίε δθΙιΐΏαΙε Μεει-εη^ε νοη ΚεΓΐδοΙι π'.ϊτεΐη3ηάεΓ νεΓ- Ιοιιηάεη. Εϊηε 5θ1ΐΓη3ΐε, Ιαη^ε Ι,ιηάηιηίίε άίε δθ^εηίΐηηιε <,Ατα1οατεΓ δεηδθ», υ-εηητ άαί. Α&οΐπ&οΐιε ΜεεΓ νοη άετη Ραιιΐεη ΜεοΓ οάβτ &>, ιΐ35 άαδ όδίΐΐοΐιο υ
  ΚΓίιη ϋηΐδρυεΚ:. ϋιεδ Ρ&α1ε
  Μεετ ΐβΐ: είη δθίοΙιΙεΓ, ίαδί
  νοεΐΐίβ- αΙ>&ε5θ1]1θ35εηεΓ Τειΐ
  Όειιΐδθΐιε ΤθΓρ^-άουοοίε ααί Ιιοΐιετ 8ίε
  Γεβυανική τορπιλά ατος, ύξ ί^εΐνων οΐτινες δροθν άποτελεσμα ικώς
  Εναντίον ι 'ιν Αγγλικών νηοπομπών
  ΓεΓ Ρυεΐ γ.γ Τοεί δείηεη ί:Ό1άα(:εη αη ι'εΓ Ργοπτ
  Μία επίσκεψις το3 Φοοερ είς γο Άνατολικόν μέτωπον ένρθουσίασε τα Γερμανικά στρατεύματοι
  ΘΕΚΑΕΜΡΡΤ
  ϋΙΕ 3ΤΑΕΡΤΕ ΚΑίυΘΑ ΙΙΝΟ ΚΑίΙΝΙΝ 8ΐΝϋ
  30Η0Ν ΒΕ8ΕΤΖΤ
  Αιΐ3
  2
  Ιηι Οβΐβη ννΐΓά βεΐιοη
  &η ΐηβηΓβΓβίΐ δΐβΐΐβη ηηι
  άΐβ βτννα ΐοο Ιΐιη νοΓ Μο-
  νβΓΐ&ιιϊβηάβ αβηβββ-
  άβ5
  Ζ6Γ5θ1ι1&§;βη. ϋϊβ
  θβ νντ&1ά§:βοίβί:ε8
  Βπ'&ηβΐί νοη άεη
  ιιηιζϊπ&βΐΓεη Τβίΐεη
  ^εβοίιΐββτβηεη ίβΐηά-
  Ηοΐΐθη-Απτιββη ΐδί ηοοΐι
  ΐηι Ο&η<Γίε. Μ333Θ άβΓ αη άίβ- άβΓ βονν]. Η&ηρΐβί&άί; & Ιίββΐηρίί;. ϋϊβ ννΐοηίΐβεη δτ&βάίβ Καΐυ^α ιιηά Κλ- Ιίηΐη ΐ6ο Ι.'.ηι δΐιοάννβδΐΐ. οβζνν. ηοΓάνγ"6'3;1ϊοη Μα- βΐεαη βίηά βείτ; Τα&εη ίη τ Ηαηά. βοηοη βιΐΓθΙι 8οη πηά ίβτ ΤίβΓθίΐ.3 άΐΙΓθΗ ΡοΓίίΐΙβΓΙ· ιΐβτ 0ρ6Γ3ΐϊοηεη άαηβΓ & ββοβη, η3β1ΐ6Γτ; βίοη άΐβ ϋορρβΐδοηΐαοΐιτ; νοη Βχ'}- αηδ^ί ιιηά ννί&3ηι& ΐηΓβηι Α1)5θ1ι1η5δ. Ιπι ^αηίβ άεβ £β8τ.ϊ·Ϊ8,βη Τ3&65 ννιΐΓά&η βηοη άΐβ ΐη άοηι Κββββΐ ηββΓάΙΐοη Βπ'ΒηδΙι βΐη&β- βοηΐοδβεηβη ΚΓαβίΙβ ηη 8οηννβΓ8τ;βη ΒίδήβΓ δΐηά 5όθ εοο Οβίαη&βηβ δονν-ίβ 888 ννα^εη ηηά 4 133 ' ΐζβ αΐδ βΓοειιτεί Ιηι Καηιρϊ£β£βη Ογο38- θΓΪίαηηιβη οοηιΤοαΓάΐβΓ- ίβη Καρίίΐη&ζβη&β ίη άβι· Ναοΐιί ζαηι ΐ6. ΐηι Μιιβηάηηβ-ββτβοίβΐ: άβ Ηίηοετ ιιηά αη άβΓ βηβ-1. δηβάοβϊΐΐηθδτα. Ββΐ Εΐηί1ιιβ8·βη ΙίΓΪΙΐ- βοΗβΓ Ρ1αβ·ζβηβΓβ ΐη άΐβ οβδβΐζίβη Οβοΐβΐβ αηι Καη&Ι ΛνιΐΓάβη οηηβ βΐ- £βηβη νβΓΐαβίβ 20 ίβΐηά- Ποήβ Ρ1ιι§,ζβχι§Γβ αο§-β- δθηοδδεη. Βγ. ΒοτηοβΓ ννατίβη ΐη άβΓ Ιβτζΐβη Ν&οΐιί ίη ■ννβδΐάβιιΐδθΐι- Ιαηά βΐηβ Αηζαηΐ νοη 8ρΓβη§:- ιιηά ΒΓ&ηάοοΐη- Ιιβη, αιβ,ηιΐΓ ΗαβιιββΓδοΙια- άβη νοΓΐΐΓδαοΜβη. 3 ^. ννηΓάβη αο- . ϋΐβ 1»γ. Ι/αίτ- νναίίβ νβΓΐθΓ ΐη άβΓ Ζβΐτ νοω 8—14· Οΐίί. 86 Ρ1ζ#. νναβΙΐΓβηά άβΓ §:1βΐοηβη Ζβΐτ ςτΐη^βη ίτη Καηιρί βτβ&βη θΓθδδθΓΪτ. 1ο βΐ- £βηβ ΡΙΐΛυζβιικβ νβΓΐο- Γβη. άεατκοΐιε Βοιπγοογ ηιίε άίε ιαεΐοΐιε Βαρέα Γερμανικά βοιιβ^οδισπκά από χά όποΐχ^πολλά βοπβαρδί- ζοι>ν ανηλεω'· την Ά^σ^-τν τής όπο'ας ή τττώσις επίκειται
  ΓΤδοΗατΙίαΙι
  ίίίαοΐίΐε άίεδ Εχρεη
  ηιεητ, (Ιαδ αί; ΙοααεΓΐιοΙιεη
  Μα5δεη ά^Γ Κππι ί,ταΓ^ <ια{- α5εΓ ηΐοΙ.Ι. ηααρΐεη. Ναοΐι άειη Ζειίαΐΐ άετ «ΟοΜεπεη Ηοτάεη», 1462 | 5 δοηηβΐΐοοοίβ .-* ... _ . Είηι?εΐ3θΐεη« Τπιρρ. ιι πει,ηιεη ιη Αίπκ» &η ι'εη Καιηρί ί ΒίΐεΗ Τ<·ι1 την Άφρική^ λαι.βάνουν μέρος κοί ίθίγενή στρατεάματα εναντίον των Άγγλων. αα5 Οτΐεοΐιεη, Αιηιεηΐίΐη αη 1 | νίεΐεπ αηάεΓεη νοΙ1ϋ>ί»ρΗΐτ:-'η
  ζα&αππηεη. Ιη άεη δοηιιη γ
  —αηά ΗεΓΐ)δΐηιοηα1;εη ε,οιη
  ιτιεη ειννα είηε Ιιαΐΐοε Μίΐΐίοη
  ΕΓΐιο1ηηίϊ.ν,ααιεηάε αηά Τόπ
  Γϋτεη 3α·ϊ αΐΐεη. Τείΐεη άετ
  δον.]εΙ:αηίοη 3Πϊ> Ηυάαΐετ άετ
  Κγϊιπ. ΌοΓϋ Ιοείίηάεη δίε ααοΐι
  άίε δαπατθΓΐεη αηά Υιΐΐεη
  Ιοε
  ίίηάετ, άίε αΐδ Ναοηκστηπιεη
  άετ ΟδΙ&οΙεη &ε1*:εη, δίεάεΐη
  Ιιααρίδαοπΐίοη ίηι ΟεΓ)ΪΓκε
  , οάεΓ αη άεΓ Κα<>ϋε. Όΐε
  1 άεαΐδοΙιεηΚοΙοηΐδΐεη ΙοεΐΓα&εη
  ! εΐννα 5 ν. Η. άεΓ Όενδΐΐΐε-
  ι Γηη#, άΐε ^ι1^!εη 7» 5·
  Ι Όίε Γοοΐδθΐιεννίδ ί; ί$ ο 1ι ο η
  ΜαοΙιΙΙΐϊιοεΓ ννοΐΐΐεη ίη άετ
  ^οΐιόπεη, ΠοαεΙιΙοαΓεη Κππι
  ΐ ίιάΐδθΐιε Ιαηά ν» ίΓτί>ο1ιαΐ1 ίε'ιε
  δίεάΐαηΐίεη, άίε δίοΐι είηεΓ
  ιΐίΓειιεη ^οΐΐτεη, αηΐε-
  ,__ι? Βίδ 1936 δΐηά ϋίοει- 24-
  οαο 7ηάβη άοΓΐΙιίη ίιοεΓ«ε-
  Βεί άεΓ βεΐςειηητεη
  άεΐ'
  ΟΐεΚΓίιτι ίδί ίαΤπήαη άεη ε
  Καηιρίβεοί τ ^επΐϊδεη
  Οίε £πεε1π5θ1ιεη διά'άιε απ·
  άεΓ 5αά1ίϋ5£ ΙίοηπΙεη ί.ίο1ι
  άα*5 δίερρίπ&εοίεΐ άεΓ Κπηι
  ηίε υητεπιΐεΓίεη. Αυοΐι άειη
  ογζαητ.ππ5(;ηεη Κείοΐι ^εΐαηίί
  άαδ ππγ ΙαΓ Ιίυτζε ΖείΙ. Υεΐ"-
  δοηίεάεηε δϋερρεην δΐΐίίτ 1δδ·
  Ιεη δίοΐι οογτ ϊπ άετ ΗετΓ
  δΛαΙΙ αΐο. Κατζ νοΓ Βε^ΐηη
  άεΓ νδΙΚεηααικίειπη»
  άίε Κγιπι νοπ άεη Ο
  άίΐ' £>ί(-1ι ιη
  Τείΐ ί)!1- ίηδ ι6.
  Ιιΐιυίη αηεΐ"
  εΓΐιαΙίεη Ιιαίοεπ. Είτε
  | ΖείτΐΛΐΐί,' δετζίεη δίαΐι άίε
  ΟεηαεδεΓ ηπι δηεάυίετ ά<τ Κππι ίοδτ, δι<" Ιοηητεη ^&κ1ι αίοεΐ' ίηι δοΐπιΐαΐ'ί'επ Μεει ηΐοΐι*: &ε£6« άί^ Τιιετΐ-εη 1>ε-
  δι.ιπιιηε ααί άεΓ Κπηι εΐη (
  3 Κ.είο1ι, άα αί |
  σαΐά ίη άίε Αίοΐιαη
  νοη άι-·η ΤίΐΓΐί^η (
  «ιτΐεΐ. Όιε»ε ΤαΓΐατεη '
  κΑΐηριΐεη ^είίεη άΐε υ^Γαΐ- |
  επ Ροΐεη. Ιη αεΓ '
  ;εη δϊε εηΐδϋαηά
  άΐε αΙίΓαΐηι^οΙΐε Κοδαΐίεποτ
  υ;ιΐηι.··αΐίοη άετ 8αροΓο^εΓ
  ^5 150 ι ατη Ο]ηερΓ. Α5 1735
  <4ΓΪ1ί άα§ εΓ&: ΐΓκεηάε Κ.Π55- ϊαηά ΐη άεπ Καΐηρί αιη άΐε Κι ϊιη είη. Ε.η πΐδϊίδθΐιεδ ΗεεΓ αηΙ«.Γ Ρα1ΐΓαη§· άε·> Ρεΐά
  ηιαν^οΐιαΐΐδ Οταί ΜαηηίοΗ,
  είηεδ Όεαΐδοΐιεη ΐη
  ΚεΓΐίη, ΐ4·
  ΌεΓ ΚπεΙΐΓετ αηά
  Βείε1ι1ί.1ΐ3υεΓ ά«Γ νε1ιπηαο1ι*; '
  νει-ΐίεΐι ααί νοΓδοΙιΙαίϊ άεδ
  ηιαΓΪηε, Οϊ-οϊδαάπιΪΓαΙ ΚαεάεΓ,
  άα? ΚίτΙεΓΚΓεαζ άεί Εί^τηεη
  Κτεαζεδ αη Ι^βιιΙίΐαη*: ζυτ
  δεε Ρ ο γ 3 τ 1ι,
  ΕεαίηαηΙ ζατ 8ςε ΡοΓατΙι
  1;3ϋ αΐδ Κοιηηΐ3ηάαηΙ: είηεδ
  Βεΐ-ΐίη, 16.
  Ιτη ^3υίε άεβ
  π3οηΓηϊΐί3<^ ίΐο^εη ΥεΛίεπάε ΙσπτΐδοΗε ζ ίη ΖΪβΓβ Βετ-ΐίη, 16. Ό< γ ΚπΙΐΓεΓ ιιηά Υε1ΐΓ- ΓηιοΗΐ: νεΓΐίεΗ απί άεί Ο&ΐοίδ είη. άεηίδ ΙιεΑΙοννεΗΓ νειΊιίΐ1- άίε ΒΓΪΐεη, ρΐαηηΐίεδ- ί Ό, άίε Κπιη, ΐ8έ>3 αηϋεΓ Καιΐια-
  τϊιιε ιι. ναΓ(3ε άίε Κτΐηι εηά-
  ίξάΐιΐ;^ άεηι ταδδίδ^ιεη Κείοΐι
  είηνει-ΐειΐοϋ. Ναεΐι άεΓ ν
  άι·ίίη^αη(ί άεδ ΟεηεΓδΙδ
  ^ι.) ίιη ]ΛΐΐΓε ΐ92ΐ κ
  άεΓ Ιοετυεΐιιίίίΐε ^αάε Βεΐα
  Κιιΐ η Οενν&ΙΙ ιΐΙοεΓ άίε Ιηδεΐ
  υηά ΐίοΐιί.-ΐε είη ίιΐΓοΙιτοαΓεδ
  8<-ΐ ΓΓ,^Ιίθΐ-Γ^ίηιεητ ααί , εΓ 1 εν, «,ίΐηοη βΐααδαπιεη Οε- ν,αΐτιπετΐοάεη ίη ί»ο ί ΐι-ΐκΤοηι Μαδβε ίτείεη ιΐαϋ δείη «νίΓΐ<:εη» άεη ΜαοΙ,ίΙιαΙοεΓη ίηι Κτεηιΐ ζυνίεΐ ννιΐΓάε αηά Εεηιη δΐοΐι νΐΓ^ι.1»5δΐ 5ί1ι. '1ιη ναΐεη. Οεΐείΐζαε^ε δΐοΙιεΓ άαΓθΙι άεη Καη3ΐ βεΙοΓαοΙιί:. Βεί ζαΐιΐτεί- οΐιεη ίείηάΙίοΙιεηΒοΙιηεΙΙοοοτδ | αηά Ρΐιι&ζεα^αηβτίίίεη Ηαί; εΓ πιίΐ δειηεηι Βοοι 2 Ρ1α& 1 ζεα&ε αϋ&εδοΐιοδδεη αηά 5 , δεΐιηεΐΐοοοιε νετδεηΐίτ. Εγ ' ΙιαΙ άαιηίί αηΐεΐ" πιεαΐίδΐοΐιΐδ- Ιοδεηι ρεΓδοεηϋοΙιεη Είηδατζ , εηΐδοΐιεΐάεηά άαζυ 8:εη, άαδδ άεΓ ίηι Καηαΐ οΐαΐ ιιιεΓάεη ΙίοηηΙε αηά Ιεοεηδηο*;- ιιιεηάί&εΓ οΐιετΐ ιιΐαΓάε. Ι0ΗΑΝΝΙ8 ΕΜ. ΜΑΤ8ΑΜΑ5 οηΓ,ίδοηβη Ινΐι £ίν&ίίε δοΐιχνετε ΥεΓΐιΐδίε ζή. Ν&οΐι ϋίδΗεΓ νοΐ·1κ£οηάεη Μεΐάηη^εη \ΠΓάεη είηε ΒπδΙοΙ-ΒΙεηηείηι ιιηά 18 δρίΐίντε άυτεη άεί- Ι_ιιίΐναίίε, βοηαΠ Οοεπη^, άα ΙίΓ, ιιζ άεδ Είβεπιεη Κΐ'ειι- ζε5 βη. ΟοεΓκΐιΐηαητ- Κ γ ε ί- ι ά %, 8ί3ίϊο1ϊίιΐε1ΐΓεΐ- ίιι εΐ- ηεηι δΐΠΓζΙί&η ρί§εδ.ηννα- ΟοεΓΐειιΙηαηί Β οε γ δ ί, ίη είηειη Όιε ΗαΙί&ΓΐίΙΙεπε ηοο1ι"νείΐειε 9 1) ά&πιίί Τοεί άίεδβτη νοηι ΝΕϋΕΟδ ΜΑΟΑΖΙΝ ·. 6 ΗθΓΐαΐ5οηί>ΐΓ. ΐο
  Ααί άετ νε5Τ5« ίίε άεΓ
  Ιιαΐΐε
  2 8
  Ρ,εδοΐιαίίεη δίε ·3Ϊο1ι
  ( α'ιΐε ιΐιεαΐ
  ε νΐΰ ααοΐι Κ
  Εηρ^ ]
  8-12 ΜθΓκεη 2-6 Ναοΐιηιίΐ·
  ΚλΙΙίΙί [Ι
  δΤΑνβΙ£ΝΏΙΙΟΑΚΙ
  θΗΐϋϋυ
  -ΖΑΗΝΑΗΖΤ
  Η ι τ ίΐιΐ'-^
  ι Ι)ΐίτ ίη ϋπεΓ
  Κΐπΐΐες, ΊΝοπάοα ν.αάα
  •.ιγ, 2ΐ, ΝεΙ^
  ;η^η55ε 1)ικ3-
  ντπ κι — Ι!ο11
  ί, \ίεάει· απί
  οεικ ιηιηεπ.
  Ι
  ιηάεη 8—13
  αηά 3—°.
  Κοοΐι ί,ιιοΐιί ΗΐεΙΙε ΐη ΙΤαυδ
  (ίοιιΐ.^1'&ι Ο.Μ/ιετε. Ααί.-
  1<ϋνΠΐιοιη Ιί V Γ Ι ΚΟΤ ~ ΕΙ» ΐη Ρΐαεοηεη αί ι. τε.; , τοηί^οπ, επιαεητί-ηά 1>α^ει : Μαΐεηιεδίι. 13

  ΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΡΩΝ
  Η ΚΡΙΜΑΙΑ
  Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟ,ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΓΗΣ
  Ή χερσόνησος τή; Κριμαίας είς
  τοις όρχαίους "Ελληνας ήτο γνω-
  στή μέ το δνομα Ταυρίς. Είς την
  νότιο/ άκτήν της οί "Ξλληνες
  είχον άποικΐας. Οί περισσότεροι
  λιμενες τής Κριμαίας Ιχουν 1δρυ·'
  δή είς σημεία απού έκειντο άλ¬
  λοτε 'ΕλληνικαΙ πόλεις. Ή όνο-'
  μασία «ΤαυρΙς» ίιςτηρή',η μέχρι
  τού 13ου αίώνο;, μετά τον όποΤ-
  ον ή Χερσόνησος μετωνομάσοη
  είς ΚριμαΙαν.
  Ή χερσόνησος αυτή, είαχωρεΐ
  6α9εως είς την Μαύρην ©αλασ
  οαν καί συνδΓεται μέ την υπόλοι¬
  πον ξηράν, δια μιά; στενής λωρί-
  δος, ονομαζομένης Π>=ρε<όπ. Είς τό στενώτερον σημείον ή λω ρις έ*χει πλάτος 8 χιλιόμετρον Ή ουνολική ιπιφάνεια τής Κρι μα'ας άν<τρχεται είς 2<5.θσθ τετ. χιλιομετρα. ίο βόρειον καί -ό κεντρκον αυτής τμήοα άτοτελεί σιπέχειαν τή; ά5ένόρου περιοχήν των οτεππων τής νοτίου Ού<ρχ νΐας Το έδαψος εϊναι ώ; επ! τό πολυ εϋφορον καί ή περιοχή τής μ^ορη; γη; φοάνει μέχρι τού έσ^- τερικού τή; ΚρυαΙας. Μόνον είς την ϋορειοδυπκήν καί ανατολι¬ κήν άκτην το έόυφος είναι είς μίρικά σημεία πλούσιον είς δλα- τα. Το τμημα αύτό τής Κριμαίας είναι κατ' εξοχήν ά γ ρ ο τ ι κ ή περιοχή. Πλήν τοϋ σίτου, τής κριοής καί τοϋ άραβοσΐτου καλ- λιερ^εΤται έκεϊ καϊ τό λινάν, ώς καί ή κάνναβις, κατά τα τελευ ταΓα δέ έτη κα! ό βάμ3αξ. ΈπΙ- ση<, είναι, λίαν άνεπτυν/μένη καί ή κτηνοτροφΐα, ιδίως ή των προ- βάτων. Πρός νότον ή χώρα άρχί- ζει νά ύψοθται. 'Ενω τα τρι'α τε- ταρτα τής επιφανείας άποτελοθν- ται άπο ομαλόν στεππΰδες έ^α- φος, τό τελευταΤον τέταρτον εί¬ ναι όρεινόν. Όπισθεν τής λωρΙ δος των πρώτων όρέων ϋψοΰνται είς τρείς σειράς τα Κριμαϊ<ά δρη, των οποίων ο] ύψηλότερ^ι κορυ¬ φοί ύπερΰαίνουν τα 1.50( μ. Τό μήκος των φθάνει τα 150 χιλιόμε τρα,, τ-τ> δέ πλάτος των τα 50 χλμ.
  Τα δρη πίπτουν αποτόμως πρύς
  την πλευρόν τής νοτίου δχοης
  της Κριμαίας. Επί μακρον διά·
  οτημα ή κατ βάσις πρός την
  θάλασχιν γϊγεται βαθμηδόν, διά
  μέσου πεδιάδων κα! χοραδρύν.
  Εί; αλλα σημεί κ τα όρη φδάνουν
  πολύ πλησίον τής Θαλάσσης καί
  £κεϊ πίπτουν αποτόμως. Μόνον
  εις όλίνα σημεία ή λωρίς τής ά-
  κτή;, ή όπο,α προστατεύεται υπό
  των όρέων άπό τον βόρειον ά/ε-
  μον, είναι ολίγον εύρυτέρα. ι ό
  προστατευόμενον αύτό τμ'ιμα τή;
  άκτή; έχει ήλιόλουστον μεσο·
  γειςκόν κλίμα, κυπαρίσσια <αί ελαιόδενδρα,ώς καί αλλα δένδρα καί ςυτά γνΐνθτό είς την Μεσό¬ γειον. Έδώ ευρίσκονται καί τα ν,νωσιά λουτρά. το Γ ι ά λ τ α, το "Α λ ο υ π κ α καί Μπαλακά- βα, ώς καί τα άνάκτορα των τέως Τσάρι/ν καί των μεγάλων δουκων. Τοπογροφιχώς άνήκει είς τάς πλέ όν μ*>γευτκάς τοποδεσΐα; τής
  Ευρώπας. Είναι πλήρης αμπέλων
  κ αί κήπων. Γό 55 ο)ο των άμπε-
  λώνων καί τα 12 ο)ο τής επιφα¬
  νείας των κήπων τής Σοβΐΐτικής
  "Ενώσεως εΰρσκονται είς την
  στενήν αυτήν περιοχήν
  Τα δ ά ο η τής Κριμαΐας καλύ·
  πτουν μόνον τα 10 ο)ο τής επι
  φανείας κοί εύρ'σκονται σχεδόν
  έποκλί-'στικώς είς τα δρη καί
  είς τούς ττρόποδας αύτώ'.
  Τό άνατολικόν τμή.^
  τής Κριμαία;, τό οποίον προεξέ
  χει άοκετά, χωρίζει την Μαύρην
  Θάλασσαν άπό την Άζοφικήν,
  Αυται οονδέοντζι μονο/ διά τοθ
  στενοθ πορθμοό τοθ Κτρτς. Μ'α
  στενή μακρί λ ·ρΐς έδ^φθυς, ή
  /ενομένη δρέπ3ον τού Άρα,ι-
  πάτ, χωρίζει τή^ /ζο-ρικήν Θά¬
  λασσαν άπό την λεγομ ην ©ά
  λαοΓα'ΐής Σήψεως ή Σ ίβας, ή
  έποία περιβάλλει την ανατολικήν
  άκτήν τής <ριμαίας. Ή δάλοσσςι αυτή είναι τμ·μα τής Άζοφικης, σχεδσν εντελώς άπο<εκλεισμέ νόν κοί ά3αθές μέ πολλά; διό- δοος. Κατά τοός συχνοός αγώνος δια τή / Κριμαίαν διά μέσου των αι'ώνων, αυνέβη συχνάκις οί έπιτι- θεμενοι νά παρακάμψουν άπ5 βορρά το Περεκόπ καί νά έπιτε- δοϋν κατά των ύπεραοπιοτών τού άπο τής πλευράς της έν λόγω βαλάοσ ις έκ των νώτων. Τουτο συνε6η διά τελευταίαν φοράν κατά τό έτο; 1922, δταν τα Σο- βιετικά στροιεύματα έξετόπισαν άπο την Κριμαίαν τόν μικράν οτρατον τοϋ Βαρώνου Πέτρου Βράγκελ. Τότε ΰπεβοηθτ,- δησαν άπό τό γεγονός, ότι ή έν λό<>^ δάλασσα, ύττο την πίεσιν
  άνέμων πνεόντων άιο έβδομίι5 ->ν
  καΐά την αυτήν διεύθυνσιν κα'ι
  λόγ,Λ μεγάλη; ξηρασ άς, ήτο σχε-
  δο/ ανυ5ρο,.
  "Οσον άφορδ τόν ό ρ υ < τ ά ν πλουτονη Κριμαία έχει είς το ανα ολικόν τη, τμήμα πορ3 τό Κ^ρτς, το 6ποΓον ίϊναι πλή . ρε<, λοφ^ν, πετρέλαιον, σ δηρον <2,7 διοι,κατομμυρια τοννους σι οηρομϊ,ιαλλεομαιος με περιεκτι· κοιηια είς σιοηρ^ν 30) έ^ατθμ- μυριων τόννων π:ρίπου) ώς κα! βεϊον. Είς τα όρη εύρ'σκοντ-- γαιαν3ρ^κ£ς (πέρίπου 100 έκα- τομμι,ρια ιοννων>. Μεγά>ης σημαι
  ο.υς ».Τναι Καί αί άλμυραί λ'μναι,
  αί οποίαι καλύπτουν περίπου
  1ί'.00^ εκτάρια τή; συνολκής >1-
  ■πιφανειας τής Κριμαίας. Ή έκεί
  δεν αποκτωμενη ποσότης άλατος,
  άνερχομι.η είς 140.030 τοννους
  κ^ τ' ι,τος, εχει ιδιαιτεραν σημα
  οίαν. Αί άλμυρα'ι λίμναι εϊναι
  πλουσιαι είς διάφορα μεταλλεύ-
  ματα, σημαντικώτατα £ια την χη¬
  μικήν βιομηχανίαν.
  "Η ϋπορξις οΐκοδομικών ΰλών
  είς τα Κριμαϊκά δρη διά την γι-
  γαντιαίαν Ρωσσικήν πεδιάδα,
  οπου όεν ύηόρχουν λίθοι, εΤ/αι
  έπΐσης σπουόαιοτάτη. Έκ τής
  Κριμαίας εξάγονται κυρίως σϊτος,
  κονσέρθαι καρπών, όπωρών κα!
  κρέατος, ίχδείς, οΤνος κα! οί«ο·
  δομικα! ύλαι ίτίς την περιοχήν
  τού <έρτς σρχίζει νά σχημαπζε- ται καί μία βιομηχανία πρός επ.· ζεργασίαν τΟν πρώτων ύλων. Ό πληθυσμός τής Κριμοίας κα τα την τελευταίαν δε<αετηρίδΊ ηύ'ήοη διά τής είσόδο^ νέων Ατόμων κατά πολύ, κα! άνέρχε- ται περίπου είς 1.270.000, έκ των ΚΑΙΛΣΤ'013.1 ϊίΐ] Ηι ΔΙΑΤΙ ΗΤΪΟΝΤΑΙ ΟΙ οποίων τα ήμισυ κατοικεί είς πό¬ λεις. Αί σημαντικώτεραι πόλεις τής Κριμαίας δπως τό Διοικητικόν · κέντρον Συμφερούπολις, ή Σεβα- στούπολις, το Κίρτς, ή Θεοδοσία, τό Μπαχτσισςιράϊ καί ή Ιςύπατα- ρία, κεϊνται είς την άκτήν ή είς ιούς πρόποδα; των όρεων. Ή Γεβαστούπολις είναι ό μεγαΧύτε- ρος πολεμικός ναύσταομος τής ΡωσσΙας, υπήρξε δέ κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον ή βάσις τοθ Ρωσσκοϋ στόλου τοθ Εύζείνου. Κατα την σύνθεσιν τού ό πλη¬ θυσμός ιής Κριμαίας είναι πολύ άνάμικτος. Περίπου κατά τό ή'μι- σϋ όποτελεϊται άπο Ρ ώ σ σ ο υ_ς, έκ τ^ν οποίων κατά τα τελευταία 6τη, δταν ήοχισε νά άναπτύσσε- ται ή βιομηχανία καί ίδί^ς ή ναυ· ππγκΓ1, είς τί)ν ΚριμαΙαν, πολοί μετηναστευσαν έξ αλλω/ σημεί- ων. ΟΙ Ούκρανοί άποτελοϋν μό¬ νον τα 10 ο;ο τοϋ πληουσμοϋ. Οί Τουρςοτάταροι κατοικοθν κυ ρίως είς τα όρ,ι ή πα^ά την ά¬ κτήν. Μεταξύ τοότω/ ευρίσκον¬ ται μερικα) εκατόν τάδες ξαν- θών καΐ ύψηλώ^, οί όποίοι θεω- ροϋνται ώς άπονονοι των Όστρο· γότοων. Οί Γερμανο! αποικοι άττο- τελοϋν περίπου τό 5 ο)ο τοϋ πλη- δυσμοϋ, οί δέ "Εβραϊοι το 7,5 ο)ο. ΟΙ Μπολσεβίκοι κυρίαρχοι ήθρ- ι λον νά δημΌυργήσουν είς την , τόσον ωραίαν ,κα'ι εϋιρορον Κρι· μαίαν εβραϊκός άγροτικ^ς παροι- κίας, αί ότοΤαι ν αΰτοδιοικοϋν- ται. Μεχρι τοϋ 1?3> μετηνάστευ-
  σαν είς την Κριμαίαν ανω των
  24.000 "Εβραϊοι. Λόγω τής γνω¬
  στήν άπεχθείας των Εβραίων
  πρός την άγροτικήν εργασίαν
  άπέτιιχε τό πεΐραμα, τα οποίον
  έξηρέσισε πολύ τάς μάζας των
  άνροτων τής Κριμαίας. Ό υπό¬
  λοιπος πληθυσμός άποτελεΐται
  άπο "Ελληνος, Αρμενίους καί
  μικροπλησυσμούς άλλων έσνοτή-
  των. Κατά τούς θερινούς καί φδι-
  νοπωρινούς μήνας είς την νοτιον
  άκιήν της Κριμαίας έρχεται περί
  το ήμισυ έκατομμύριον άνθρώ-
  πων ζητούντων ανάπαυσιν, ύς
  καί περιηγηταί άπο ολα τα ση-
  μυϊα τής Σοβιετικής Ενώσεως.
  'Εκεΐ ύπάρχουν καί σανατόρια
  ώ; καί έπαύλεις των Επιτροπών
  των Σοβιέτ.
  Ή Κριμαία υπήρξεν επ Ι α ίώ-
  νας θέατρον πολέ¬
  μου. Αί 'Ελλη;ικαί πόλεις τής
  νοποανατολιχής ά<τής δέν ηδυ¬ νήθησαν ποτέ νά ΰαοτάξουν την περιοχήν των στεππών τής Κρι- μιίας. Αύτό κατωρθώθη άπό τό Βυζαντινόν Κράτος, άλλά καί πά¬ λιν διά βραχύ μόνον διάστημα. Διάφοροι λαοΙ των στεππών διε- δέχσηστν την κυριαρχίαν τού. Όλίνον προ τής ενάρξεως τής με- γάλης μεταναστεύσεως των λαών ή Κριμαία έκυρισρχεϊτο άπό τούς Όστρογότθους, ο) όποϊοι είς τάς όρεινάς περιοχάς διετηρήθησαν μέγρι τοϋ Ιόου αίώνος χωρΐς νά άναμιχθοϋν. Διά βραχύ διάστημο έ>κατεστάθησαν είς την νότιον
  ά<τήν τής Κριμαίας οί Γενου'Ίνοοι, πρ5 των Τούρ<ων, δέν ή5υ- νήδησανδμως νά κρατηδοΰν είςτόν Εΰξεινον. Μετά την διάλυσιν τής χρυσ.ης όρδής κατά τό έτος 1462. Τουρκοταταρικα) φυλαϊ ϊδρυσαν έττί τής Κριμαία; ένα αΰτόνομον κράτος, τό ό"οϊον δμιο; μετά βραχύ διάστημα περι¬ ήλθεν υπό Τουρκικήν κυριαρχίαν. Οί Τάταροι αύιοΐ επολέμησαν κατά των Ού<ρανών καί κατά των Πολωνών. Πρός καταπολέμησιν αυτών έ5ημιουργή3η ή όργά* ω σις των Κοζάκων τής Ούκρανίας υπό τό δνομα ΣάπορογΗ ΣΙτς παρό τόν Δνείιερον. Άπό τοϋ 1753 είς τόν άγώνα διά την Κριμα'αν έπενέβη ή διαρ¬ κώς αυξανομένη είς δό/αμιν Ρωσ¬ σία. Ρωοσικος στραΓ-νς υπό την ήγεσίαν τοθ στρα-άρχου κόμη· τος Μοννιχ, Γερμανοό εί; ρωσσι- κήν ύπιρεσίαν, κατέλαβε διά πρ^'ίτην φοράν την ΚριμαΙαν. Τό 1773, κατά την βασιλείαν τής Αικατερίνης τή, 2ας, ή Κριμαία προσηρτήθη οριστικώς είς την Ρωσσικήν Αύΐοκρατορίαν. Μετά την άπώδησιν εκείθεν το3 στρα- τηγοϋ Βράγκε κατά τό Ιτος 1°21, τή/ έξουσ'αν τής χερσονή- σ^υ άνελα3εν ό γνωστάς 'Εβραϊ- ος Σπάλα Κου ν, εγκατα¬ στήση φρικτήν τρομο<ρατίαν. Τόσον πολΰ δέ ύπερέβησαν τα δρια αί φρικιαστικοί τρομοκρστι- καί μέθοοοι τού, ώστε ή δράσις τοιι άπέβη όνεπιθύμητος άκόμη κα'ι διά τούς ίθύνοντας τοθ Κρεμ- λΐνου. "'^νεκα τούτου ό Λένιν ήνανκάσ'3η νά τάν άνακαλέση. ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΙΙ9Υ ΤΥΠΟΥ ΟΥΔΕΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.—Ή ι έναρξις τής είς τό Άνα- | τολ. Μέτωπον εκστρα¬ τείας υπήρξε μοιραία διά τούς Μπολσεβίκους. Είς την Αγγλικήν ψευδολό- γον προπαγάνδαν, ό Γερμανικός τύπος δίδει την απάντησιν ότι ή Γερ μανία δέν επεχείρησε την εκστρατείαν αύτην, διά την κατάληψιν εδα¬ φών καί πόλεων, άλλά διά νά κατασυντρίψη ε- να επικίνδυνον αυτής και τής Εύρώπης όλοκλή ρου εχθρόν. Οί Γάλλοι, γράφει ό Γερμανικός τύ¬ πος, ηκολούθησαν την τακτικήν τής αμύνης και κατεσκεύασαν την γραμ¬ μήν Μαζινώ, παραμελή- σαντες την τακτικήν τής έπιθέσεως. οί Ρώσσοι ηθέλησαν ν' άκολουθή- σουν την αντίθετον τα¬ κτικήν. Έπεχείρησαν δηλ. νά έπιτεθοΰν κατά τής Γερμανίας διά νά κατακτήσουν την Ευρώ¬ πην, άλλ ό Γερμανικός στρατός, χάρις είς την αυτοθυσίαν τού καί τούς έκλεκτούς ήγήτοράς τού έξεμηδένισε τάς έπιθε- τικάς Μπολσεβικικάς στρατιάς καί τάς ήνάγ- κασεν ευθύς έξ άρχής νά τηρήσουν την τακτικήν τής αμύνης, πλήν δμως τό Ρωσσικόν Επιτελεί¬ ον άπέτυχε καί είς τόν έλιγμόν αυτόν, διότι ελ- λειπεν άπό τόν Μπολσε¬ βικικόν στρατόν ή ήγε- σία, διά τούτο δέ τό ά- ποτέλεσμα επήλθε ραγ- δαίον καί συντριπτικόν διά τόν Σοβιετικόν στρα τόν. Τόν Ρώσσον στρα¬ τιώτην τόν έδίδαξαν νά πολεμφ μέ δύναμιν καί ακαμπτον θέλησιν καί' μέ θυσίαν τής ζωής τού δέν τόν έδίδαξαν δμως πώς πρέπει ν' αποφύγη επιμελώς έν θανατηφό- ρον πλήγμα καί ούτω ύ- π^στη συντριπτικήν ήτ- ταν.Οόδένγεγονός, κατα λήγει ό Γερμανικός τύ¬ πος, δύναται πλέον νά μεταβάλλχ] την κατάστα¬ σιν είς τό Άνατολ. Μέ¬ τωπον, ήτις οριστικώς άπέκλινεν υπέρ τής Γερ- υανίας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.- Τό ημιεπίσημον Γερμ. Πρακτορείον πληροφο- ρείται έκ στρατιωτικής πηγής, ότι κατά γενομέ¬ νας έπιθέσεις Γερμανι- κών βομβαρδιστικών π& ρά την λίμνην Λαντόγκα κατεβυθίσθησαν δύ. με- ταγωγιγά σκάφη χιλίων τόννων έκαστον. Παρά την Όδησσόν έπλήγη- σαν στρατιωτικαί έγ,<α· ταστάσεις καί κατεστρά- φησαν άρματα μάχης καί μεγάλος άριθμός τεθω- ρακισμένων αύτοκινή- των. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.— Γερμανοϊταλικά στρα- τεύματα, κατόπιν σκλη- ρών μαχών, κατώρθω¬ σαν νά διασπάσουν την Ρωσσικήν άμυντικήν γραμμήν είς τόν νότιον τομέ« καί νά τρέψουν είς άτακτον φυγήν τα Μπολσεβικικά στρατεύ- ματα. Ακολούθως εισήλ¬ θον εις τίνα κωμόπολιν, είς τό νοτιοδυτικόν .τμή¬ μα τής οποίας κατέλα¬ βον σιδηροδρομικόν κόμ- (3ον, έκ τού όποίου έξηρ- τώντο τέσσαρες μεγάλαι σιδηροδρομικαί γραμμαί. ΔΒΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΡ0Σ ΓΚΑΙΜΠίΛΣ ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΟΝ Π9ΛΕΜ3Η Ο ΑΡΙΒΜΟΣ ΤΟΝ ΑίΧΜΑΛΟΤΟΗ ΑΥΞΑΝΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.- Τό Ημιεπίσημον Γερμανικόν πρακτορείον δημοσιεύει έκτακτον ανακοινωθέν τοΰ στρατηγείου τού Φύρερ, διά τοΰ όποίου αγγέλλεται ή όριστική κατασυν.ριβή των Μπολσεβίκων είς την περιοχήν Μπριάνσκ—Βιά- σνα «αί ότι τό σύνολον των συλληφθέντων άιό τής ενάρξεως των είς τό Ά¬ νατολικόν Μέτωπον έχθρο- πραςιών ύπερέβι) κατά πο¬ λύ τα 3 έκατομμύρια άν δρών. Κατά τό αύτό ανα¬ κοινωθέν αί χθεσιναί άπω λειαι των Μπολσεβίκων άνέρχονται είς 888 άρματα μάχης καί 4133 πυροβόλα. Οί συλληφθέντες αίχμάλω- τοι άνήλθον ήδη είς 560, 000. _______ Η ΑΙ2Ι0Δ0ΞΙΑ ΤΟΥ ΠΟγ,ΣΙΛ ! ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.- Χθές ό ύπουργός τής προπαγάν¬ δας Δρ Τκαϊμπελς προέβη είς δηλώσεις, τονίσας δτι ό Γερμανικός λαός δέν θά- πεινάση, διότι έχει ήδη λύ· σει άπό στρατιωτικής καί οίκονομικής απόψεως τό πρόβλημα τουτο. Οί Ρώσ· σοι, είπεν έν συνεχεία, δέν θά δυνηθούν πλέον νά άν τιτάξουν ουδεμίαν έπιθετι· κήν δράσιν. Ό πόλεμος, κατέληξεν ό Δρ. Γκαΐμπελς, κατά τής Ρωσσίας δέν ετε¬ λείωσεν, εκρίθη δμως ορι¬ στικώς έκ των μέχρι τούδε άποτελεσμάτων. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16- Ό Γερμανικός τύπος, άσχο- λούμενος μέ τό επεισόδιον τής Βουλής των Κοινοτη- των, καθ' δ ό κ. Τσώρτσιλ ηρνήθη ν' απαντήση είς ε¬ περώτησιν βουλευτού, επί τής έν Ρωστία καταστά¬ σεως, άρκεσθείς νά δηλώ- ση μόνον δτι δέν έχει νά προσ&έση τι, πλήν έκείνων τα όποΐα τα Ρωσσικά ανα¬ κοινωθέντα έξαγγέλλουν, γράφει δτι ό "Α γγλος πρω· θυπουργός έξακολουθεΐ νά τρέφη την αυτήν αισιοδο¬ ξίαν άπό την οποίαν κατεί- χετο δταν ή Σερβία κα- τέρρεε καί ή Βαλκανική έκστρατεία άπέληγεν υπέρ των Γερμανικών δπλων. ΙϊΡΙίϊΣΙί -0ΒΙΕΤΙΚ3Υ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.—Τό ή· ' μιεπίσηιαον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον πληροφορεΐται έκ στρατιωτικής πηγης, δτι είς τόν Κεντρικόν τομέα τοϋ Άν. μετώπου, κατά την 12ην Όκτωβρίου, Γερμανικα στρα· τεύματα ευρέθησαν έμπρο¬ σθεν ενός ΣοβιετικοΟ άερο- δρομίου, λειτουργοϋντος ει¬ σέτι. Γά σΓρο£τεύ|-ΐαΐα δέν έχασαν καθόλου καιρόν. Ε¬ πετεθησαν άμέσως εναντίον τής Φ:>ουρας τοΰ άεροδρο-
  ! μ(ου καί μετά όιγόωρον
  Ι μάχην εγένοντο κύρια τοΰ
  | άεροδρουΐου, 'πΐ τοθ δποίου
  ' έκυμΐευσαν 13 ά θ ι κ τ τ
  1 Σοβιετι<ά άεροπλανα. Μέ· χρι τούδε, άπό τΡ|ς ενάρξεως τοθ πολέμου, τα κυριευθέν- τα άχρησιμοποίητα Σοβιετι· ?Γ(24 !ί<0/ .ΤΑ8Μ0Υ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16 —Τό ημι¬ επίσημον Γεραανικον πρα¬ κτορείον, πληροφορεϊται έξ Έλσίσκι, δα Φι^λανδικοΙ άεροηοριθΐ σχηματ.σμοί έ βομβόρδ σαν τον τελευταίον υιθηρο^ρομΐκόν σΐοθμόν ιοϋ Μουρ^^ν^<. άνειΐναξαν τα ύπόσιεγα ουτ-Ό καΐ κατέ- οτρεψακ«τά ευρισκόμενα έ- κεΐ όχηματα ΙΛΡΑΙΙΑΟΙΙΤίΙ ΜΜ». Φυσικών καΐ Μαθηματικών δλων των τάξεων Γυμνασί^ν καί Λυκειων υπο της Καδηγητρίας της Φυσικομαδηματικής Σχολής Κ. Μιχελιουόάκη. Κατάρτισις πλήρης. Έπιτυχια έξτ,σφαλισμένη. Πληροφοριοι Χ'' Μιχάλη Ντα- λιά/η 48 (ϊχοινοπλοκάδκα)) ΑΠΩΛΕΣΘΗ ΣΑΓΗ ώμα- τοΐ'άλια μετα θηκης είς την όοόν μευξΰ τοθ άνεφοδια- σμοΰ στρατοτΐέδου 713 καί τού 3ου Γερμανικόν φούονου. Ό ευρών παρακοΛεϊται νά παραδώαΓ) ταυτα είς την Όρτσκομανδαντούρ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκΐα μετά κήπου είς συνοικΐαν Στουλιανά. Πληρο- Ι φορίοι παρά τω κ. Ανδρ. Χαρι- ' τάκη. Ο Δρ Κλόντιους είς Αθήνας ΑΘΗΝΑΙ, 16.— Αφίκετο ■ προχθές τό άπόγευμα άε- · ροπορικώς ενταύθα, προερ- χόμενος έξ Άγκυρας, ό Ύπουργός τοθ Ράϊχ Δρ Κλόντιους, δι* όλιγόχρονον διαμονήν. Τούτον ύπεδέ- χθησαν είς τό αεροδρόμιον διάφοροι Γερμανικαί προ- σωπικότητες, έκ μέρους δέ τής Έλληνικής Κυβερνήσε¬ ως ό κ. Σαραντόαουλος. Ό κ. Κλόντιους επεσκέφθη τόν Πρωθυπουργόν κ. Τσο- λάκογλου, μεθ' ού συνωμί- λησεν επί τοΰ ζητήμα τος τής οίκονομικής ανορθώσε¬ ως τής "Ελλάδος. Ό κ. Κλόντιους υπεσχέθη, έπα- νερχόμενος είς Βερολίνον, νά εισηγηθή τα δέοντα είς την Κυβέρνησιν τού. Χθές τό άπόγευμα άνταπέδωσε την έπίσ<εψιν ταύτην ό κ. Τσόλάκογλου είς την Γερ¬ μανικήν Πρεσβείαν δπου ευρίσκετο ό κ. Κλόντιους. ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ Π0Λ1ΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΡΟΥΖΒΕΑΤ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 16 - Τό Πρακτορείον Ήνωμένου Τύπου πληροφορεΐται δτι 32.555 μελ,η τ·}ΰ Συ^δέ- σμου Καθολικών των Ήν. Πολιτειών εκηρύχθησαν εναντίον τής είσόδου ,τής 'Αμερικής είς τόν π°λε- μόν. ΊαταβυθισΓσ αγγαικ9υ αντιτορπιααικου ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.—Κατ' είδήσεις έκ Ρώμης Ιταλικόν ύποβρύχιον κατεβύθισεν πλη¬ σίον τοΰ Γιβραλτάρ Άγγλι κόν άνητορτιιλλικόν μεγάλου έκτοπίσματος. (ΑΙ ΑΛΛΑΙ ΑΠΟΑΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΙΙΣ_ίΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16. — Επι¬ σήμως ανακοινούται δτι αί χθεσιναί έπιδρομαί Βρεττα- νικών άεροπλάνων κατά πό¬ λεων τής Ν· Δ. Γερμανίας, έσχον ώς άποτέλεσμα μι¬ κράς μόνον ζημίας είς κατω κειμένας συνοικίας Υπό τοΰ άντιαεροπορικοθ πυρός κα- τερρίφθησαν 6 Βρεττανικά βομβαρδιστικά. Κατά τάς χθεσινάς πτή- σεις Βρεττανικών άεροπλά¬ νων ύττέρ τή^ Μάγχην κα· τερρίφθησαν 7 βομβαρδιστι¬ κά καΐ 7 τύπου Σπιτφάϊ, έ'ν δέ κατερρίφθη υπό τού άντιαεροπορικοθ πυρός τοϋ ναυτικοθ μας. : ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ Ι «ΙΗΙ ΛΜ|ΡίΚΑ_ΝΙΧΗΝ ίΕΦΥΡΑΜ ι ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 16 —Μία ] μεγάλη σιδηρά γέφυρα έτχί ι τοΰ ποταμοϋ Σαίν Λουίς κα¬ τέπεσεν ύΐτό τό βάρος 50 βα· γονίων πλήρων πολεμικοθ ύλικοϋ. Ή άστυνομία ένερ- γεΐ άνακρίσεις πρίς ανακά¬ λυψιν των δραστών. ΑΠ3ΤΥΧ0Υ.Α ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΝΗΟΠΟΜΠΗΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.—Τό ημι¬ επίσημον Γερμα/ικόν Πρα¬ κτορείον μεταδίδει 8π Γερμο νίκη νηοπομπή υπέστη επί θέσιν άπό 24 Βοετΐανικά βομβαρδιστικά. Τα συνο5εύουτα τήν νηο- πομπήν σ<οφη διά των άντι- αεροπορκών των πυροβό¬ λων ήαπόδισαν τή έχθρικά άεροπλσνα νά έπιτύχουντοθ σκοποθ των καί κατέρριψαν 3 έξ αυτών. "Απαντα τα πλοΐα τής νηοπομπής έφθα¬ σαν σώα είς τάς βάσεις των ΚΑΤΙΝΑ ΕΥΤ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 'Επανήρχισε τάς εργασίας της επί τής όδοθ Τσόντου Βάρ- οα αριθ. 21, πάροδος Δικαστηρίων—Μπόλαρη. τΩραι εργασίας 8—1» π. μ. καί 3—β μ..μ. ΖΗΤΕΙΤΔΙ οίκία πρός ενοικίασιν, άπαρτιζομένη έκ 3—4 δωματίων, καί εί δ νατόν μετά Κήπου, κειμέ νη μεταξύ Δικαστηρίων—Μπόλαρη Κήπου—ΔικαστηρΙων. Πληροφο¬ ρίαι παρ' ημίν. ΖΗΤΕΙΤΑΙ έ-ειγόν- τως τροφός δι» £·#* μην». Πληροφορίαι Κλινική Ιω. Παΐςη, Χανιά. ΑΠΩΛΕΣΘΗ πορτοφόλιον άνή- κον είς τόν Γεώργιον ΆκρΙβαν, έντός τού οίνομαγειρεΐου αύτοθ «Βάγχος», όδός Νικηφόρου 'Επι- σκόπουάριθμ. 1. Έντος τοϋ πορτο φολίου, τό οποίον σημειωτέον δέν περιήχε χρήματα, ευρίσκετο ή ταυτότης τοθ προαναφερθέντος. Ό ευρών παρακαλεϊταΐ θερμώς νά επιστρέψη την ταύτότητα είς τόν Ίδιον τόν κ. ΆκρΙβαν, μέ 8- ποιον μέσον αύτάς νομίζει καλλί¬ τερον καί αμοιφθήσεται. Χανιά. Παρασκευ^ 17 Όκτωβρίου 1941 Η μάχη διά την κατάληψιν τής έξωτερ. άμυ ντι- κής γραμμής τής Μόσχας ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΥΡΕ^, Ιό'Οκτωβρίου. Τό "Ανώτατον Άρχηγείον τοϋ ΣτρατοΟ, ανακοινοί: Είς τό Άν. μέτωπον ή μά- χη γίνεται ήδη διά τήν <α τοχήν τής έξωτερικής ά- μυντικής γραμμής τής Σο¬ βιετικής πρωτευούσης, ήπς ευρίσκεται είς απόστασιν 100 χΐλμ. έκ τής πόλεως. ΑΊ σημαντικαί πόλεις Καλούγα καΐ Καλινίν, αΐτινες ευρί¬ σκονται είς απόστασιν 160 χιλμ. έκ τής Μόσχας, ή πρώ τη νοτιοδυτικώς, καί ή δευ¬ τέρα βορειοδυτικώς ευρί¬ σκονται άπό ημερών υπό τή/ κατοχήν μας. Ώς προανηγγέλση ή δι- πλή μάχη Μαριάνσ—Βιάσνα πλησιάζει είς τό τέρμα της. Τό μέγα μέρος των Γερμα¬ νικών δυνάμεων, αί οποίαι συμμετέσχον είς τήν με- γαειώ5η αυτήν μάχην εί¬ ναι ήδη ελεύθερον δι' εξα¬ κολούθησιν των έπιχειρή- σεων. Μέχρι τούδε συνε¬ λήφθησαν είς τόν τομέα αυτόν 560.000 αίχμάλωτοι, έκυριεύδησαν δέ ή κατε- στράφησαν 888 τεθωρακι- σμένα αύτοκίνητα καΐ 4|33 πυρο6όλα· Είς την ναυπκήν περιο¬ χήν τής Μ. Βρεττανίας μα- χητικά μας άεροπλανα έ· δομβάρδισαν τήν τελευταί¬ αν νύκτα σημαντικάς έ/κα- ταστάσεις είς την περιο¬ χήν των έ<βολώνιοΰ Χοΰμ· περ καί των Ν. Α. άκτώ/ Κατά έπιχειρήσεις Αγ¬ γλικών άεροη^άνων άνω¬ θεν των κατεχομένων πε- ριοχών τής Μαγχης κατερ- ρίφδησαν 20 έχθρικά άερο- πλάνα, άνευ ούδεμιάς ιδι¬ κής μας απωλείας*. 'Αγγλικά άεροΓτλάνα έρ¬ ριψαν τήι/ τελευταίαν νύ¬ κτα είς τήν δυτικήν Γερ¬ μανίαν έκρη<τικάς καίέμ- πρησπκάς βόμβας προξενή· σαντα μερικάς ζημίας είς οικίας. 3 'Αγγλικά κατερ- ρίφθησαν. Ή Αγγλικη άεροπορία άπώλεσεν άπό τής 8—14 Ό<τω6ρίου 85 όεοοπλάνα. Ή ημετέρα άεροπορΐα ά¬ πώλεσεν μόνον 10. ^^^ Βομδαρδισμός τής Μάλτας υπό Ίταλικών άεροπλάνων ΣΥΑΛΗΨΙΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΜΠΡΟΥΚ ΡΩΜΗ, 16. —Είς την Β. Άφρικήν απεκρούσθη έχθρι- κή επίθεσις παρ^τ τό Τομ- προύκ. Συνελήφθησαν 250 αίχμάλωτοι, περιήλθε δέ είς χείρας των ίταλικών στρα· τευμάτων σημαντική ποσότης πολεμικοθ ύλικοθ. Άεροττορική επίθεσις τοθ έχθροθ ένεργηθεΐσ-ϋ δΐς χθές κατά τής Βεγγάζης έσχεν ώς άποτέλεσμα την κατασρρο- φήν οϊ<ιών τινών τής Άραβι- κής συνοικίας μέ 20 νεκρούς καί τινάς τραυματίας. Είς τήν περιοχήν ό") Γκον- τάρ Ιταλικαι δυνάμεις έπε- χεΐρησαν επίθεσιν προξενή- σασαι είς τόν εχθρόν σο¬ βαράς απωλείας. Ίταλικά άεροπλανα ύπερέ- πτησαν Βαλέττα τή; Μάλτας καί έρριψαν βόμβις μέ λίαν (κανοποιητικά λποτελέσματατ. "Ατταντα τα (ταλικά άερο- πλάνα, τα μετασχόντα τή; έπιθέσεως ταύτης, έπανήΛ- θον σώα είς τάς β Ί σεις ταϊ ν. 12.000 ΕΒΡΑΪΟΙ Ε.:ΕΔΙίΧΒ!ΙΣΑΗ[ΟΥΓΓΑΡΙΑ[ ΒΟΥΔΑΠΕΣΓΗ. ΐ6.- Ούγγρικαί "Αρχαί προβαΐ- νουν είς ριζικήν εκκαθάρισιν 1 τής χώρας ά π' 8λα τα υπο- ι πτα στοιχεΐα. Πνεται ιδίως έκκαθάρισις άπό τό Έβραϊ- κόν στο χ=ΐον, τό οποίον εί» σήλθεν είς τό Ούγγρικόν I- δαφος έκ Π^λ,ωνίΐς καί Ρωσσίας. Περί τάς 12 033 Εβραίων εξεδιώχθησαν ή^ι πέίαν των συνόσ^ον τή; Ού/ ' γαρίας. ΠΡΟΣ 1 Α ΠΑΡΑ Ηϋ ΧΕΟ1 ΟΕ ΡΩΣΣΙΑΝ Β0Η8 Ν ΠΡΟΣΕΧΗ ΑΗΟ ΙΑ Ν! ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΚΑΙ ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.-Ό ρα- διοφωνκός στα3μί)ς τοθ Λονδίνου ,μετέδωσε σήμε¬ ρον" την πρωΐαν δήλωσιν των κ. κ. Τσώρτσιλ καί Ροϋζβελτ, πρός τόν Στά- λιν, δι' ής δηλούται αύτω δτι ή πρός τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν βοηθεία, είς πολε¬ μικόν υλικόν, θά καταστή δυνατόν νά παρασχεθή μό νόν κατά τήν προσέχη ά- νο'ξιν, όι5τε είναι εϋκολον νά ενεργηθή μεγάλη άν- τεπίθεσις ! «'<άμετε ύτομο- νήν μέχρι τής ανοίξεως», γράφουν είς τή/ ποός τόν Στάλιν δήλωσιν των οί κ. κ. Ροΰζ5ελτ καί Τσώρτσιλ. "Οσοΐ έτυχε ν' άκούσουν τήν δήλωσιν ταύτην των όψίμων ϋποστηρικτών ίοΟ Στάιν έγέλασαν όσον πο¬ τέ άλλοτε. ΟΙ ΙΣΠΑϋΟΙ ΕΘΕΑΟΗΤΑ! ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΧΟΝ ΜίΤΩΠΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.-Άγ ι γέλλεται έκ Βελιγραδίου | δτι ή Ίσττανική «Κυανή ! Μεραρχία» οΐπέκρουσεν | επίθεσιν των Μπολσεβί- , κων προζενήσασσ σοβα ' ράς απωλείας είς αϋτούς. Ό Ίσΐτανός αξιωματικόν Γκόοτα παρεσημο^ορήθη διά τοθ σιδηροΰ στ-χοροΰ άνδρείας β' τάξεως. Ο0- τος είναι ό πρόϊος έκ των Ίσπανών έθελοντών, δσπς παρεσημοψ^^ήθΓ) διά τοιούτου παρασήμου. ΒΑ ΕΚΑΟΣΙΣ Αιεσπάσδησαν τα όχυρά τής Όδησσοϋ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ, 16.— Έκτακτον Ρουμα¬ νικόν ανακοινωθέν, εκ¬ δοθέν σήμερον τό άπό¬ γευμα, άναφέρει μεταξύ των άλλων: «Τα στρατεύ ματά μας διέσ~ασαν τα όχυρά τή , Όδησσοΰ καί προελαύνουν ήδη πρός τήν κυρίαν πόλιν. Αί κωμοπόλεως Όνιάλκα ".-;! Ντιακλάττα άπό τής | 8ης πρωϊνής ευρίσκον¬ ται είς τάς χείρας μας.