90029

Αριθμός τεύχους

72

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

18/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Τ ίί Γ
  Ισίτ
  ΟΗΑΝΙΑ
  δΟΝΝΑΒΕΝϋ
  18.
  ΟΚΤΟΒΕΒ 1941

  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, ΟηΐιηίΛ
  ΗβΓβηβ£βοβΓ ιιηά _πιοΐ£ : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8,
  Οηβηΐβ
  'ίΐ ■ '-'.. ι
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΐΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 72 — 'Αριβ. 72
  ΡΓβίβ 3 ϋΓβοηπιβη — Τιμή 4ρχ. 5
  Κβά3ΐίτ;ίοη3τϊΰΓθ ηηά
  ννίΐΓ είηπιαΐ είηε ηΐδδϊοΐιε ^ο1^οτηοι^^ε
  Γώς κατήντησε μ!α Σοβιετική άτμομηχανή υποστάσα επίθεσιν Γερμα-
  νικοθ Χτούκας. Βαγόνια καΐ γρομμές κατεστράφησαν όλοσχερώς
  βΟΤΤΕδΙΑΕδΤΕΒΟΝΒ ϋΗΡ ΠΒΟΗυΝΒ
  ΟΙ- 8ΤΑΤ0 ϋΝΟ ϋΕΡ ΗΑγΕΝ
  0ΡΕ88Α 8ΙΝΡ ΕΒΟΒΕΒΤ «ίΟΒΟΕΝ
  ΗΑΝϋΕΙ,δδΟΗΙΡΡΕ νΕΚδΕΝΚΤ, 8 ΟΚΟ53Ε δΟΗΙΡΡΕ
  ΟΕΤΚΟΡΡΕΝ, ι δΟΗΝΕΙ,Ι,ΒΟΟΤ ΥΕΙΙΝΙΟΗΤΕΤ
  Αηβ άβηι ΡηβηΓβΓηβηρτ-
  α,ηβΓΐίεΓ, ιη. ΟΙιΙοοεΓ Ι941·
  ""■* ΟοβΓΐίοηιηιβηάο άβΓ
  οβΐίβηηΐ:
  άβηι ΟοβΓοβ-
  ΙΓηίβΓ
  ίβΐιΐδάεβ δΙα&Ιδϊ
  νοη Καηιββηΐβη ΜβΓ-
  δεηβΐΐ Αητοηβδεη ηβτ βίηβ
  τηηι. Αΐτηεε;
  νοη Κ
  νθΝ 8ΤΑΑΤ38ΕΚΚ.ΕΤΑΤΚ Α.Ό. ΡΚΕΙΗΕΚΗ. νθΝ
  Κ.ΗΕΙΝΒΑΒΕΝ.
  ϋββ οοΙδεηβννίδτίδεΗθ ΟοττεβηΓτβίΙ βΓίύΙΙτ
  3εηόηδτβη βη^ΐίδοηβη ΒβΓίοητβ νοηι δδτΐΐοηβη
  ΚΓΪβ£83θηαηρ1&τζ Ιΐδηηβη άΐβ Τβτββοηβ ηΐοητ βηάβΓη,
  άβδδ άΐβ δονν3βτ.3πηββη βΐδ β,βηζββ ίηιπιεΓ ηιβΙΐΓ άβΓ
  νβΓηΐοητηηβΤ βητ&ββτβηβτβΗβη. Εδ ^ίοτ ίη νν*βηΓηβίί:
  _εΐηβ Οβ?βηοίίβηδΐνβ, βοηάβτη ΙθάίβΉεΗ άίβ νβΓΖ-
  —βΐίβΐτβ νβΓΐβΐάίβ-ηησ; άβΓ Κηβββη. Οτοδββ Εητ
  8οηβΐάηη£~βη βτβηβη οβνοΓ. Ιηι Οτηηάβ ννβΐβδ άβδ ]β
  άβΓ βη&Ηβοηβ ηιΐΙίίβΓΪβοηβ ΒβηΓίβίΙβΓ άβΓ Κτΐβ^δ-
  β.
  Εοβπβο ϋβΐεβηητ ίβί άΐβ ΤβτδοΗβ, άββδ άίβ βη^β
  1)1ΐθ_ 8Ο βΓίθΙ^ΓβΐθΙΐβΠ βπεΐΐδθΐΐβη ί,ηίΐβηβΤίίίβ άβΓ
  Ιβτζτ,βη ννοοΗβη ΐπ Ιεβΐηβπι Ρβΐΐ εΐπβ βΓηβΓ,ηβίτβ
  8οΗβάΐ§ιιη& άβΓ άβητ,δοηβη ΚΓίβ£3ίηάηδτ·Γίβ οάβΓ #βΓ
  άβΓ ΚΓΪβ£8ίϋ1ιπιη8: ββΐ&βτ. ηβΓΟεΐββίηηΓτ. ηβ&βη ; «πά
  ■ννβηη βοηΐΐβδδΐίεη Εη&ΐβηά βίοΗ ταΐΐΐητ;, βΐηβ Αηζβηΐ
  άβητβθΓΐθΓ δοΗΐίίβ νβΓββηΙιτ. ζιι ηβοβη, βο βΓ^βηητ
  ιηβη βοίοΓτ. άίβ χπβηΓβ Ββάβητ,ηπ^ άΐβδβΓ Αΐΐΐίοη,
  τπβπη πιβη δίοη βΓίηηβΓτ, άβδδ ΐιη ΚΓίββ-β 1914__ΐ8
  _βηπι άβηΐδοηβ δεηΐίίβ ϊί&βΓ άβδ Μεετ ζιι ίβΙΐΓβη ΐ»β£-
  τβη. Ι)ΐβ ^θ^ζ^£^βη νοΓΐιΐδίβ δτβηβη ίη ^βίηβτη νβΓ-
  ηβΐίηί» ζα άβΓ Ι*β£β ΐηι £βηζβη ΚΗββ,. ΑΠββ ΐη βΐΐβηι
  Ιβηίτ άΐβ 8θ8Γβηαηηΐ:β άβητβοηβ ΚΓΪβ8Γ3πιβ3οηίηβ'ΐηΓβη
  ϋββ8ΐ(:ητΐ£τ.βη νοπαβΓτδβ,βη^ ιιηά ζβίβτ άβη Οβ°;-
  ηβΓη, άβββ βΐβ Οβητβοηΐβηά ηίβηιβΐβ ηιβηΓ Ιιβδίβ^βη
  Ιεδηηβη ηηά άβββ άβΓ ΚΓΪβ^ββιΐδ^Ηηβ: βηάβΓβ βηβίβΐ-
  Ιβη ιπΐΓά, βΐδ άΐβ Εβάβη άβΓ Ρο1ΐτί1τ.βΓ ιιηά άίβ ΑγΙϊ-
  _β1 άβΓ Ζβίίαηβ-βη β8 ηβατβ βοηίΙάβΓη. υητβΓ άίβδβη
  υπΐδίίΐηάβη τπΐΓά ΐη Εη^Ίαηά Οοτί £β1ββτβΓΐ: ιιηά ΐη
  υ8Αϋβ«τ.8οηΐ3ηά £βάΓοητ,άβδ δβΙΐΓ ϊβΓη νοη άβΓ«ιαβδί-
  Ιίεηεη ΗβπιΪΒρηέίΓβ» ΐη βΐηβιη Κβηιρί βηί Ινβοεη ιιηά
  Τοά ά&ηιηι τΐπ^β, 3ΐδ βΐη 9° ΜίΠΐοηβη νοΐΐε δείηβ
  Μαοΐιίδτεΐΐιιηβ· ίίϊΓ αΐΐβ Ζβίίβη νοη οοΙδοΗβιιιίδτίδθΙιβΓ
  Οβίαητ ιιηά βιΐβ-ΙΐδοηβΓ νοΓηβΓΓδοΗ&ίί ζή 1>βίΓθΐβη
  ιιηά ζιι βΐοηβΓη.
  ννεηη ββ βο τπβίτ ^βΐεοηιηιβη ίδτ, άαβδ ΐη ^οη-
  άοη άβΓ Εγζοϊ3οΗο1 νοη Ο&ηίβΓθχΐΓγ ίΐΐΓ άβη Βοΐ-
  βοΗβνν-ίδηιιιβ οβίβτ, άΐβ βΌδοηβνιΙίοΗβτβ νβΓ^δΓρβ
  ΓΐιηβΤ νοη ΓβΗβτΐδββΓ Ρβίηάδβΐΐ&ΐίβΐί:, ;ΖβΓ8τδπιη£3-
  ν/αΐ ηηά ΙΐβΓΪβοΙιβΓ ΙΙηηιθΓαΙ, ννβηη άβΓ Βΐδεηοί νοη
  ΡθΓίδΓηοίΑτΗ 33£τ, άαββ ΟοΙΙβδ Οηβάβ θΓΙί
  βη ΐη άβΓ δίαηάβ άβΓ Νοί: βτοδδβ Ηΐΐίβ
  ηαοε, αηά ΐη βΐηβΓ Ι<οηάοηβΓ ΚΪΓθΗβ ίη Οε& άβΓ δοτπ3βΙάίρ1οηιαίβη βηί άβΓ ΟΓβ,εΙ άΐβ ΙηίβΓηα ϋοηαΐβ σ;β3ρΐβ11: ν*ητά&, βο ίδί ά&δ ηίοηίδ αηάβΓβδ αΐδ ΟοίτβδΙδδτβΓηη^. Αηϊ άβΓ βΓδίβη δβίίβ άβΓ «Τί- τηβδ ταβΓάβη οβ!ί3ηητ;1ΐοΙι ΐη Ρογπχ νοη Αηζβί^βη ΒίοβΙβρΓίΙοΙιβ ζΐίίβΓί: ιιηά άαιηίτ Οββοη&ίίβ βΓΐεάΐ^Ι. ΏΗ8 ΐβΐ βη^ΐίβοΐιβ ΤΓ&άίίίοη.νν33 ^■βάο^1^ αηα. Οβσβτδ- ία% άβ8 7· δβρτβπιοβΓ ΐη Εηβ,ΐαηά ηιίί άβΓ Κβΐΐκΐοη »β3θΗ3Π, ΐδί βΐχηεδ Ν^ιιββ, άαδ Ηβπιπιαη&δΐοδβ ΐΓαιΐΓί- %ε ΑΙϊΓΰοΙΐεη νοη ΚαΙίιΐΓ ηηά ΜθΓβΙ. ννΐΓ ηαοΐΐβη άα- ΗβΓ άβη ΜοβΙίΓβιιάίκβη Εη&Ι&ηάβΓπ ηιΐτ βίηβηι Ζΐί&ί βηΙχΐΐθΓτβη: < Ιγγθϊ ηιιοΙι ηίοΗι., Οοίΐ; Ι&δβΐ: βίοη ηίοηΐ βροίί;βη>.
  Ββΐά η3θΗ άΐβδβΓ βηρ;1Ϊ8θηβη Κββΐιίιοη βηϊ άΐβ
  άεαΐδοΗβη ΕΓίοΙβτβ ΐη Οβτβη Ιίοηιηιτ βΐηβ ηβηβ Εχ-
  ρΐοβΐοη άβ8 βηιβΓί1ί3ηίβοΙιβη ΡΓδβΐάβητ,βη νοΙΙβΓ Η&δβ
  ιιηά ϋΓθΗαη^βη #β£εη Όβηίδοηΐαηά. ννΐβάβΓ χιχηΓάβ
  βΐηβηι ?αηζβη ΕΓάίβΐΙ βΓββαβΙ:, άββ3 άβδ βηί άβηι ηβη-
  βη Κοηίίηβητ ΐηι Εχΐβτβηζ^βηιρϊ Ιϊβίΐηάΐΐοηβ ϋβη-
  ίβοΐιΐβηά ίηη βησ;Γβΐίβη ιοοΐΐβη. ν7βηη Όβητδοηΐβηά
  βϊοΗ άα^β^βη τπβΗΓί,άββδΜΐΙΙΐβΓάβηιπβΓτβ νοηΚτίβ&δ-
  ΜβίβΓΪβΙ, ά»3 άβηίβοηβ ΜβηβοΗβη ΐη ^ΓδδβΙβΓ ΖβΗΙ
  ίδίβη βοΐΐβ, αΐϊβΓ άβη Οζββη ο/βίηΗΓί: ιαβΓάβη, ά&ηη
  βοΐΐ άββ ίιηβ,βοΐΐοη άΐβ ταβδτΐΐοηβ ΗβηιΐδρΙα&Γβ οβ-
  άΓθΗβη. ΌίηίβΗΙβηά ταηΓάβ άβδΐπβ&βη βο?8Γ βΐδ
  Οητοββί άβΓ ΜβηβοπΗβΐτ ΒβζβΐεΗηβτ. Εβ ιοδΓβ ίβάοοΗ
  χσχβε^ΐοβ, ΗΐβΓ^βίΤβη νβΓηαηίτβίΓηηάβ βηζηίηηΓβη.
  Γ άβΓ Οββοηΐοητβ Πβ^τ άΐβ νβΓβηΙιποΓίιΙΐοηΐίβίτ;
  &11ββ Κοηιτ-βηάβ ΙΐΙβΓ. Ηβυτβ ηιΐΓ άίββ: ϋβη
  τβοηΐαηά βΤβΗτ ίηΓοηίΙοβ δβίηβη ν7β8Τ. ννβΓΐηΓίβΐΙβ,
  βηοΐι ηίοηί άΐβ άβΓ ΙΙδΑ, Ιεδηηβη άβΓβη βττη&δ βη-
  άβΓη. ϋβητβεηΐβηά ΐβί ζή ?γο8& άβίηβΓ κηά δβΐηβ
  £&<:η6 ίβτ ζιι βτητ απά ρ&Ι 7βεο ηηά τιηίβΓδτηβτζτ ταβηΐββη δοηάβΓνβΓ- οαβηάβη άεβ άβηίδεΗβη ΗββΓβδ ηηά άβΓ άβητ- δεηβη Ι/ΐΛΪτηΐ&ίίβ, βηα ΐ6. ΟΐιίοΙϊβΓ δτβάτ ηηά Η&ίβη νοη Οάββδβ ^βηοΓηηιβη. ϋ3ΐηίτ. ταηΓάβη άΐβ δβΐτ 2 Μοη&τβη βηάβηβΓηάβη δθΗχπβΓβη Κβ β τη ρ ί β η ο,β&βη άβη ίη τίβί^βρΐίθ- άβττβη ΡβΙάδΙβΙΙηηβΓβη νθΓ Οάβδδβ ηαΐίβηάβη Ο ί Αηϊ Είς τάς δχθας τής λΐμνης άεβ Ίλμεν μεταξύ Πετρου.τόλευς καί Μάσχας ζηηι ςΙιτ. ϋίβ Βεητβ ΐβτ ηοεΐι ηίεΗΐ: ζή ηβοβΓββηβη. Μΐτ Οάβδδβ ταηΓάβ άβηι Ρβΐηά βΐη οβάβητβηάβδ ΙηάηβίΓΪβζβηίΓηηι, εΐηβ ββΐηβΓ ιπίοητί&δτβη δτββά 1β ηηά άβη £Γθβ88τβΗ&ίεη ϊγπ δεηιηβΓζβη Μβετ βη ϊΓΪ3ββη. Ιγπ δεε^βοίβτ: νοΓ Οάβδδβ &Γΐίί άΐβ άβηΐδοΐΐθ ^ηί^τπ&ίίβ ΤΓβηβροΓΐβΓ άεδ&ηβ άβΓ δίβάί ίϋβΗβη- άβη Ρβίηάβδ ηιίτ; βΤΓθδδ- βηι Ετίοΐβ" βη. δίβ νβΓ- βεηΐίΐβ άιατεη Βοηιρβη- ϊΓβίίβΓ 6 Ηβηάεΐδδοηίίίβ ζηδβηιηιβη βίτπα 3°· ΟΟθΒΚ.Τ.8 ΠΧβΐίβΓβ £Ύθ88β δεήίίΐβ ταιΐΓάβη βεΗιηβΓ ι βοτα,ϊ. οοοτ νβΓηΐεΙιίβί, Ζτηΐδεηβη Αδοπχβεηβη ΜββΓ ηηά Όοηβζ ταΪΓά άΐβ νβΓίοΙ^ηηβ- άβδ βτεβοΗ 1&β·εηβη Ρβΐηάββ άηΓεη ά^ητβθΓΐθ, ίίβΐ., ηη&&Γ, ηηά δΐοιπαΐάδοηβ Τηιρ- ρεη ίθΓτβτβδβτζτ. ΐηι ΝθΓάβθδεΗηίττ άβΓ ΟβίίΓθηί: ηβΗηιβη νβΓ- ο&βηάε άβΓ δραηίδεη. ^β β-ίοη βΓίοΙ&ΓβΐεΙι &η άβη Κ&ειηρίβη τ,βίΐ. Ιιη ηβ- θΓΐ^εη νβΓΐ&ηϊβη άΐβ Ορβ Γ&τίοηβη ίηι Ο3τ:βη ρΐβη- ^ηί^βη- ΓίοΗίβτβη δίεη &πι Τββτβ ηηά ΐη άβΓ Ιβτζτβη Ν&οΗΙ: βΤ^ η1&8βη ΐη Μοδΐί&ν». ΑηεΗ 1>βηΐη-
  βτβά τπιΐΓάβ ΐη άβΐ
  Ναοητ ζηηι 17. ΟΙκί. βΓηβ-
  ητ οοηιθ8ΓάίβΓτ.
  νοΓ άετ Ηητηοεπηηβη-
  άηη@τ ηηά ηιβδτΐίεΐι άβΓ
  8<η11η£Γ Ιηδβΐ τπηΓάβ βίη ^Γθδδβδ Ηαηάβΐδδεηΐίί ηηά βίη ταβίτβΓββ δεηίίί νοη 1 5οο ΒΚΤ. άηΓεΗ ΒθΓηοβηνοΙΙίΓβίίβΓ νβΓ- δεηΐίΐ. Αη άβΓ βη^Ι. δηβ- άοδΐ ηηά ν7β5ί1{ηβδΐ.6 οε- Ηβίβηαηΐ3β·βη άββ Ρβΐη- άεβ Γηϊτ Βοηιοβη. Β£δϋ€Η Υοη νν"είά1ίε1ι Νεαΐίοΐι ζεί«.τε ηι ΐ γ άυτ Κηιίΐ ^είηεη δο1ι1α^ε15αηά. ννΊΓ Ια^εηΙιϊηΐεΓ είηεπι Βαΐιη- άΛΐιιΐη ίη Όεο1αιπ£. ΙΤεοεΐ" Ιιεαΐΐεη άίε ΟΓαηαιεη αηά άετ ίείηάΐΐοΐιεη Ώά ζεί^ιε ππγ άεΓ Εΐηιΐ ςείηεη δοΐιΐαεδδεΐ- 1. ((Μείη δοηΐαείδειΐοαηά", εί" <(Βίε5 ϊδ,ί; άεΓ Ηαιΐδ- δθΐιΐιιεδδεΐ, αηά άίεί,εΓ ίδΙ: ίαεΓ άίε "ννοΐιηαη^." Ιοΐι άαοΐιτε άαταη, άαδ<> ααοίι
  ΐοΐι ηιοίηεη δοΐιΐπεδδεΐΐοαηά
  ηιϊτ°,εηοηπηεη ΙιαΙοε. Ν α γ
  ίνηχ ΐοΐι ΐηη ηίοΐιϋ ννίε άεΓ
  Επιΐΐ Τοεί πιϊγ. Ιοπ Ιιαϋτε ίΐπι
  ίπι ΤθΓηϊδΙεΓ. ΑΙη ννΐι- αίθ££·-
  Ιυ^τ ννιΐΓάεη, £πΐ£ ϊοΐι αη
  πι&ίηεη Τοι-ηίδτεΓ αηά ηαΐπη
  ΐΐιη ΐη άίε Ηαηά, \ΐε ίοΐι
  ίπιε'ιεΓ ίη άίε Ηαηά
  ηιεη Ιιαίοε, ννεηη ίοΐι (Ιίε
  Ιαετ ααΕ.ςοΙιΠεδ'ϊεη ννοΐΐτε.
  5 ο Ιι 1 ο δ 5, ίςΐι δίε ίη
  Οκάαηκεπ ίΐιιί... Ε« νν & γ
  Ναοΐιυ. Είηε δΐτ-αί^οηΐκιΐ η
  ί,αηε αι-ΊοοΓ «Πε 8ο1ιίεηεπ, ΑΙδ
  ί,ΐε νοταεοει· ν,ατ, \αν εδ
  Ιοΐι ϋίίηιίΐρ (Ιϊί. Ηαιΐ5ίιιεΓ.
  ^τ <3ίΐδ Είοΐιί, νιΐ5ί.τε Ιοΐι θταεοΐίΐε αη. Όαηη β ΐοΐι ιιεΙοεΓ αεη Ηοί. τιείεΐ' Βπιηηεηδοΐιαοηΐ εί-, ηεΐοετ (3εη 1αη£;>3πι (Ιιε 8ΐεΓ-
  ηε ζο^εη. Ιοΐι ί^αΐι ηαοΐι γΙρπ
  ΡοδΙειη νοη Ρπιιιΐείη Εηιηιί
  8ΐε ί;>τ Ρίαηίί>τίη. Ου δίε Ιιειιτε
  α5εηά ηοοΐι Ηρίεΐΐ ? άαςΐιΐε
  ίοΐι. ΑΙοεΓ 05 ννατ δθΐιοη ζπ
  Α 1 1 ε
  ννηεΓάεη δοΐιΐαίεη. Ιοΐι ιιΐαΓ
  αΐΐείη-
  Ιοΐι άταεοΐίίε άαδ Είοΐιτ ίηι
  ΤΓερρεηΠατ αη, αη άεηι ίπι
  [οο^ ηιεΐηε νΙΌΙιηαηβ:
  ^3η&δαη1
  Ιιίηααί. ΝεΙοεη άει·
  Ιαδ ίοΐι 3>ιί Ίεηι δοΐιίΐά πιεί-
  ηεη Νηπιεη. Είηεη Αιΐβ-επ
  1ο1ίο1< ΒΐίεΙο ίοη δΐεΐιεη αηά ΙιθΓθΙιΙε. ννοΓααί ίοη ΙιυΓθΙιΙε, ιιΐαί.5ΐ:ε ίοΐι ηίοΐιτ. ^εΓ.ζ^ ίοΐι, ίοΐι ΙιθΓθΗΐε ααί άί< ά η § ε η ε η Εεΐοεηδ. Ζό^βΓηά ηαΐιπι ίοΐι άεη ννο1ιηπη§:δ5θ1ι1ίΐ556ΐ ηηά οεί- ίηετε. ΙοΗ οείίηετε Ιαη^δαηι. Αη άοηι ΟαΓάεΓοΙοεηΙιαΙίεη ηιεϊη Ηπγ. Μείη ΗαΙ, ίοΐι. υηά άαηη δ&^ϋε ϊοΐι ηοοΐι είηΐηαΐ: Μείη ΗαΙ. }&ίζί ΙίηίρδΙε ίεΐι άαδ &η. Όίε Τιιετ ζιι ηιεί- ηειη ΖίπιπιεΓ δίαηά οίίεη. Ιοΐι Ιαδ^ε Νΐε ίπιηιεΓ οίίεη. Ιοΐι Ιιαίοε εδ 1ιΐίί)εΓ 5θ: Ιη Μίτίε άεδ ΖΐηιιηεΓδ, άετ Τΐδθΐι, 3η άεπι ίοΗ Νεΐοεη ϋιηι άίε 8ΐε1ι1αιηρε. Ιοΐι Ινΐιίρί,Ιε 5Ϊε αη. 1)ΐε ΥθΓΐιαη^ε ιιΐαΓεη ζιι· 8·ε7θ^εη. Αυί άεηι Ιίΐεϊηεη Τίδοΐι, αη άεπι ϊοΐι ε55ε, 5ΐαηά είηε ΥΛϋε; αΐοετ Ιίείηε Βΐαιτιεη ιιιατεα ά£ιπη. Αΐδ ΐοΐι άαδ Ιετ/τεηΐίΐΐ ααί υτΐαιιιο ιυατ, Ιιαιτε Ρτάιιΐείη Είπη™ πιϊγ Βΐαπιεη ΙιεηιεοεΓ^εΙθΓαοΙιΙ;, αηά ά.πιη Ιιατίε 5ΐε Βεετΐιονεη ιιΐκΐ Οΐιορίη £εί.ρίε11:. ΌογΙ; 151 ηιείηε ϋοιιοπ, 5α§:- ιε ιοΐ); άοΠ δίηά ιτιείηε Βηε- οΐιεΐ'; ιιηά γΌγι ί^,Ι άεΓ δΐαΐιΐ, αιιί άεηι ίοΐι ίηιηιεΓ §:ε5255εη ηηά £εαΓβε)τετ 1ια5ε. Ιοΐι δαΐι αΐΐεδ §άπζ σεηαιι αη; εϊ';εη(:1ίο1ι δαΐι ίοη εβ ηιοΐιΐ αη—ιοΐι δαΐι άίε ^αη^ε, άίε ίοΐι ιηίΐ (ίίεδεη ί;εηιείη5αΐη ΑΓΐοεϊΐ, Νοί, ΡΓευάε, δεΐιηιετζ —ιιηά 5ε1ΐΓ νΐεΐ ΕϊηδΛΓηΙΐεΐΐ:. δίε αΐΐε—άϊε Οουεη, άίε Βαεοΐιετ—πιυδδΐεη άανοη. Ιοΐι 5εΙζΙε ηιίοΗ ίη άεη δτηΐιΐ. Αιιί άεΐη ΤίδθΗ 1&& ηοοΐι άεΓ κΐείηε ΚοίδΐίίΙδταηι· ιηεΐ, ηιίϋ άεηι ίοΐι πιΪΓ ΪΓηηΐίΤ άίε Ρίεϊίε ηαοΐΐδΐορίΐε. Ιοΐ. ηαΐιηι εΐπεη ΒΙείδϋίίΙ ιιηά Ιίτίΐζεΐΐε ααί άεΓ δοΙΐΓείΙοαη τεΓΐα§;ε. )α, ΗίεΓ η3ΐ>ε ίοΐι
  άαηι-ιΐδ §τεδεδδεη αηά &ε-
  5—νίε Ιαη&ε
  άαδ δοποη ΙιεΓ ? Ααί άεηι Κα·
  ΙεηάεΓ δΐαηά ηοοΐι άεΓ Τα£
  ηιείηεΓ ΕΐηΙοεΓαίαηβ:. Ιοη-
  άαΓοη άίε Ταίίε δείΐ»
  άεηι : Ροΐεη, ννεδτίεΐάζα^
  ΗείηιαΙαΓΐαα5, άαηη άαδ Ιιαΐ-
  I
  Ιοε ]απ ίηι Οείιη^εηεηΙα^εΓ,
  ι ννίεάθΓ Ροΐεη, αηά πάη, δειτ
  ι άτεί Μοηατεη 8οια]6ΐ1αηά.
  ΤΙηά ιιΐαηΐ'εηά άεΓ καηζεη
  Ι Ζείί ιυαΓ πιείηε νο1ιηαηβ- άα
  αηά ιιΐαΓίείε ααί πιΐοΐι. ΙΙηά
  ιυαΓϋετ ιιΐείεεΓ ααί ηιίοΐι. 1*Ί&-
  Τοε νο1ιηαπ^!
  Ιοη αΐείδδ ηΐοΐιτ, αιίε Ιαη^ε,
  1 ίοη άθΓί απι Τίδοΐι ^εδεςδεη
  ' Ιιαίοε,'αίοεΓ ίοΐι ιιΐεί&5, άαδδ εδ
  ι δεΙΐΓ Ιαη^ε οΐαΓ. Ιοη δ^ΐι άα$
  ' ·Βί1ά νοη ϋοΓθϋηεα αηά άα-
  οΐιΐε άαταη, άαδδ ίοΐι «ϊίε ηατ
  αηζαΓαίεη ίθΓααοηϋε—άηηη
  αΐαεΓάε είηε Ατεπιραα^ε δτΐΐ-
  1ε ίηι ΗοτεΓ δείη, αηά ρΐδίζ-
  Ιΐοΐι ιιΐίΐΓάε ϋοΓθΐΙιεαδ δτίπι-
  ιιιο ^αηζ ηα1:ε αη ηιεΐηειη
  ΟΙιγ δα^εη : Όα 5ίδΙ: άα ? !—
  ιιηά άαηη ιιιαετάε ?ίε Ιίοηι
  ηιεη αηά ίτ^επά εϋ,ιυβδ ηιίΐ:
  ΙθΓΪηίίεη. - . -. / » «;
  Ιοΐι δαΐι άίε ΒαεοΙιεΓ. Οΐιηε
  ίοΐι ααίδΐαηά, Ιαδ ίοη ίη
  ίπηεη αηά ΙεΤοΐε ηοοΐι είηηιαΐ
  άΐε δΐαηάεη άετ Είηδαπιΐίειτ,
  άίε γπϊγ δθ νίεΐ §·εδο1ιεη1ν(;
  Ιιαβεη. Ιοΐι δαΐι ηιίοΐι απι ηαοΐι
  άετ Οοαοΐι. Ι)ογΙ Ιιαίοε ίοΐι
  ^•εδοΐιΐαίεη. ,δοηΐαίε ίοΐι ηίοΐιΐ
  ααοΐι 3ετζϋ άοτΐ' ΧεΤοεηαη ίη
  άετ νε1ιηιιη£ δοΐιΐιΐβ: άίε ^τοδ-
  δε διαηάηΙΐΓ. Ιοΐι Ιιαίοε δίε ηίε
  ^εδεηεη, αίοεΓ δίε ηιιΐδ<> είηε
  £Γθδδε δΐαηάϋΗΓ δείη ; δίε ΙιαΙ
  είηεη Ιίείεη Κ1αη§:. νΊε οίΐ
  αιΪΓά δίε ^εδοΐιΐα^επ Ιιαίοεη,
  δείιάεηι ίοΐι ίθΓΐ Ιοίη'
  οίτ αΐίτά δίε ηοοη
  ϋαδδ δίε ιιεοεΓηααρτ αο1ι1α?ΐ!?
  Ιογι ιτιατ πΐαΐιτεηά ΐεηετ
  Οεάαη1?εη ηοοΐι 1απ§:ε ίη ηιεΐ-
  ηετ ννοΐιηαηδ·—αοεΓ αΐδ άϊε
  ΜθΓ^εηάάΊηηιεΓαηδ: 1<αηι, ιιΐαΓ ίοη Ναη ^εΐιε ΐεη οίΐ ίη ηιείηε ο1ιηαη&—ιιΐΐε άετ Εηιίΐ & ααοΗ ΐοΗ ^εI;ζ^ ηιείηεη δοηΐιιεδδεΐΐοαηά 5εΐ ιτπγ— αΙοεΓ ΐηιηιεΓ ιυεηη ίοΐι ^εΐιε, ίδΐ εδ Ναοΐιί, ηαΓ ίη ηιεΐηεΓ ννοΰηαα^ θΓεηηι άαδ Είοΐιϋ άντ δτεΐιΐαηιρε αηά ίθΐιεΐηΐ ααί άΐε Βιιεοΐιετ, αιιί άίε Οουοΐι αηά ααί άεη ΤίδοΗ, άχι άεπι ΐοΐι ά&ηη δΐ,Ιζε. " Τ ,, ? ϋΐΕ'ΝΕϋΕ ΑυδΡϋΗΙΙΕΟΕΙ,υΝΟ ΡϋΕΚ ΚΚ.ΕΤΑ ϋΝϋ ΙΗΚ.Ε ΟΚϋΕΝϋΕ Όθγ Κοηιηιβηάαηΐ: άεΓ Ρβ3ΐηη£ ΚΓβτβ Ηβί: πιίτ: 'νν'ίΓΐιηηβ: νοηι 2Ί. δερτβηι- Β2Γ 1941 βίηβ βΓΐβδβεη ννοηβεΗ ΑηδίιΐΓΐΓ ηηΓ ηιβητ· πιίτ; δθΙΐΓίίΙΙίθΓΐβΓ ΟβπθΗηιί- §,ηη§· άβΓ Ρβ1άΙεοηιηι&η· ά&ηίιΐΓ ίη ΟΗβηίβ ηηά άβΓ ΚΓβίδΙΐοηιηιβηάβητη- Γβη ΐη Κβτηγηιηοη ηηά _ _ 03Γβίτ.5 άίβ ί βη^βϊηβΙΐΓΐβη,ηπι βΓδΐοΙιτ- ι Ιίεΐι ζή ηιβεΗβη, άβδδ ίη ' βίηβΓ δοΐοΐιεη ^β8'β βιιβ- ΒβΓθΓΐΙβηίΙίοηβη Νοίδτβη- άθβ θϊηβ β0βΠ30 3η33βΓΟΓ- άβητΐΐοηβ ΜβδδηβΗτηβ βΓίοΓάβΓΐίεΙι ΐβτ, ηηι άίβ ^ ί αηάβΓβΓ ηιΐΐΐ- οάβΓ ζΐνϋβΓ ηιηβδδβη νοη άίβδβη Κοηιηιαηάαη- ίιΐΓβη ^βηβΙΐΓηί^ί: δβίπ. ΖηννίάβΓΗβη άΐιΐ η ? επ ννβΓάβη χηίΐ: ΖηοηίΗ&αδ οάετ (χβίαβη^ηΐβ οίβ ζή 75 Τ&ηΓβη,ίη οβδοηάβΓδ δοΗνΐ/βΓβη Ρ&βΐΐβη δο^βΓ ηιΐτ άβπι Τοάβ ΒβδτΓ&ίτ. Οβηβηηιΐ£ηη£'3ρί1ΐ ε η 1 ίηβΓ ΑπδίηΙΐΓ ! Ββί άβΓοη β Ζηοηι.- , Οβϊββηβ-ηΐβ οάβΓ Τοά - ίηβΓθΐ&ΙΐΓ βίηβ Μαδδηαηηιβ, άίβ ίη ^βάβ^ Ηίηδίεηί: βηδδβΓΟΓάβητ:· ΙίοΗ ΐδτ, άβηη βοηβτ ρίΐε 8^βη ίηβΓ ΑηβίηΙΐΓβη ΐηι ΑΙΙβΓβηιείηβη $α βηάβΓβ ΕχροΓίρτ αβηιίβη^β ιπ&βΗΓτ: ζή ιπβΓάβη αΐ3 ΚβΓΪιβΓ οάεΓ Τοά ! ν7&8 ιποΗΙ άβΓ Οηΐηά άίβ- _ _ — — — ~ —.— —| ■— ηΐοβΙιηΙίθΓΐβη ηΐίβ βΐη- δθΗηεΐάβηάβη Μββδηβη- ηιβ άβ3 Ρβδίηηβ-δΐ^οηιπιβη- άβητεη δβίη ? νοΓ βίηίβτθΓ Ζβίτ Ηβτιβη τπίΓ ίη βίηβηι Αηϊδβτζ «ΙΙηι ΚΓβτββ δβΐη οάβΓ Νίοητ,δβίη» άίβ ____ §·βτοοβ1ιη1 ί ο Η β IV β „ . ^βδθΗίΙάβΓτ, ΐη άβΓ βϊεΐι ΚΓβτβδ ννίΓϊδεΙιβίτ: βιαδ βίηβΓ £βηζβη - Κβΐηβ νοη Οπιβηάβη άβΓζβίί: οβίίη- άβτ ΟηΓθΓΐ άίβ ίηΓοηίοβ- Γβη ΟρίβΓ ηηά ΖβΓβϊοβ- Γηη§·βη άβδ Ρβΐάζη&εβ, άηΓθή άίβ ν7β&ηβηηιβ άβΓ Ρΐοττβ ηηά Βΐοοΐτβάβ άβΓ ΖηΓΐιΙΐΓβη, άηΓθΗ ΕτηΙβ- ηηά 1β ίηίοΐ&β άβδ ΚΓβΙβ ηβητβ νοΓ άίβ ΡΓβ&β άβ3 δβΐηβ οάβΓ ΝίοΗτδβίηβ δ'βδτβΐΐί, άΐβ βδ ΐη άΐβδβηι ννΐηΐβΓ ΖΐπΓηεηίίΐδδαηβ: &11βΓ ΜΐΉβΙ ηηά ΚΓββίτβ βηί άβδ Ζίβΐ άβΓθβδβηιτβΓ · Ηβΐταη^· ΚΓβίαβ ζή Γηβίβ- τβΓη β-ίΐτ. Ιη βίηβΓ δοΐ- οΗεη ^^8:β ίβτ: εβ, ηΐίβ 3βάβΓ Μβηη οηηβ ταβίτβ- Γββ οββτβίίβη ΐαΪΓά, νοη βηί.3εΗβίάβηάεΓ Ββάβη- 1ηη§·, άβδδ άίβ 7Ϊ ρ ^βη1^ηη£ άβΓ 8Γβ8βτητβη ΑηβϊηΙΐΓ άβΓ Ιηδεΐ ζηηι ^Γοβδδί- Γηοβ&ΐίεΐιεη Νηΐζβηαΐΐβτ ίΙΐΓβΓ ΒβννοΙιηβΓ ζή βΓ- ηιοβ&ΗθΓΐβπ. δο ΙβββΐίβΓ ηηά ιιηοβςιΐθηι ΓηβηοΙιβΓη ΙητβΓθ38θηΐβη βίηβ άβ- ΓβΓΐΐβτβ ζβηϊΓβΙβ ΑηδίηηΓ- Ιβηΐίηηβτ βηεΗ ζηηββεΗδί βΓβεη&ΐηβη ηιβ^, βίβ ί&τ ηηη βίηηιβΐ ηοτννβηάίϊ, ητη άβδ Ιίβοβη Α 1 1 β γ δΐοηβΓζηβίβΠβη. ΝίοΗί: άββ ΙητβΓβ33β ηηά άβΓ ΝηΙζβη ΕίηζβΙηβΓ, δθη- άετη εΐηζϊβτ ιιηά βΐΐβίη άβΓ ΙΐΓβτΐδοΗβη Α11β·β- ηιβίηΗβίΙ βίηά ηίετ ηιββδ- ΒΓβοεηά. ν7βΓ δίοΐι άίβββΓ Είηδΐοητ νβΓδοαΙΐβδβί: θάβΓ ηΐθΗτ. ίπβ&Τ, νΤ/βΓ ίη βΐηβΓ δοΐοηβη Ζβΐΐ: ββίηβηι νοΐΐίβ βηβ Οτηβη- άβη ρβΓδοβηΙίοΗβΓ Εί&βη- βηοΗτ ίη άβη Κηβοΐίβη ίββΐΐΐ, άβτ ηιηδδ ηβΐηΓ- §·βηι&εδ5 βΐδ οβϊίβηίΗοηβΓ Ρβίηά ΒβίΓβοΙιΙθί «ηά άβπιβηίδρΓεεΓΐβηά βηοη ηβεΗ άβη Οπιηάδββτζβη άβδ οβίίβηΐΐΐοΐιβη ΚβοΗ- ίβ3 οβΐιβηάβΐι. ννβηΐβη. Οβπιείηηηΐζ ^εΐιτ: νοΓ Εί/βηηητ-ζ" ; Ιίβεβηθη:ηά- βδβΐτζ, άβΓ Όβητδεηΐβηά «3 βίηβΓ ββηηΐΐοΐι ν2τζ· •ννβίίθΐτεη ^βσ;θ ΗβΓβηβ- ηβΐίηηάβδ ννίεάβΓ §ΤΟ38 ηηά 3ί:βΓΐί ηιβοητβ, ηιηβδ- ββη δίοΐι βηοΐι άϊβ Ογϊθ- εΐιβη ηηά ΚΓβτβΓ ζυ εΐ§·εη ηι&οηεη, ννβηη δίβ άβη £β£βηννββΓΓ.68·βη, ΗίβΓ ■ννίβ άθΓΐ: άαΓοη Εη^ΐβηά νβΓηΓδβεΗτβη Εη^ρββδ ίηΓβδ δοηίεΐίββΐδ βΓίο1#- ΓβίεΗ άηΓθΗδθΓΐΓβίτβη ννοΐ- Ιβη. ϋίβ δΐΓβίβπ, άίβ ίη άβΓ νβΓθΓάηηη^ (ξ&ζ&η Ζη- ννΐάβΓΐιβηάβΙηάβ ίββί^β- ββΐζτ. δίηά, ΓβίεΗεη ίη ίΙΐΓβΓ δοηννβΓβ βη άΐβ Λνβ&βη δβοοίβ^ε, δρίοηει- &β, ηηεΓΐβηθΙεη δρΓεηβ·- βτοίϊ ηηά ννβϊίεηΐϊεδίτζ η5·νν. ΗβΓβη. ϋίβ3 άηβΓίΐο ηβοΗ άβπι, ννβδ νοΓΐΐβΓ ηΐβΓ §·θβ&8:ί ννηΓάε, Ιί&ηηι ηιβΓΐΓ ^ηιβηάβη νβΓννηη- άβΓη. ννβΓ ϊη „ ___, ηβ οβΓ άίβ άβδ Ι,βηά ηοοΐι νβΓίηβ&ί, βο ηητζθΓίη- &εηά βΐβ ηηΓ ηιοβκΐΐοΐι νβπΐχβηάβτ: ταβΓάβη. Εβ ^βηη δίοΗ ίη βίηβηι βοΐ- οηβη Ρβΐΐβ βΐβ ηοβΐίβ: θΓηΐβίββη, ΪΓβτβηάβΐη οβ- 8τ,ίηιΐητ.β8 Οητ, άβδ βοηβί ηοΓ ηιβΐεπιΐείδβ δίβιβ ζηΓ ΑηδίιιήΓ ^-βΐβη^τβ, ε»1δ ΕΓδβτζ ίηβΓ βΐηβη βηάβ- Γβη, ΓηοΓηβηΙ&η ηΐοηίβΓ- ΓβΐοηοβΓβη ΑΓΐίΙΐεΙ ζη- Γηβοΐ^ζηοβΗβΙίβη. Εοβηβο £ηί ^βηη ββ ηβΐηβΓΐΐοη δβΐη, άβββ άΐβ ν7βΓβ τποΗΙ βηβ^βίηβΙΐΓτ; ταΐΓά, άβδδ ββ άβοβΐ βοβΓ ηθΐηΐβηάί^ ΐβί, βίβ ΐη ζαββτηηιβη^β- ίβββίβΓ Μβη^β ζηΓ Εγ- Ιβη^ηηβ: " ΐΓ^βηά βίηββ 8Τ&ηζ οβδτίηιηιτβη, οβδοη- άβΓδ άΓΪηβ-βηάβη ΒβάβΓίβ- βΓΐΐΙεβΙβ &18 Οβ&βηΐίβ- ίβΓηη? βΐηζηββτζβη. Ρίβ Ζβηΐ βοΙοΗβΓ Ββΐ- δρίβΐβ ηηά Μοε^ϋεηΐΐβί- τβη Ιίββδβ δίοΗ οηηβ ννβί- ίβΓββ νβπηβΙΐΓβη. 7βάοοη δβΐηβΓ Ηείπι^ί ηηά δβίηβ3 νΌ11ΐβ3 ννίΓΓ- δεηβίΓδ^ηβίεΓ βηάβΓβ βΐβ ίη άβΓβη ΙηίβΓβδδβ νβΓ- Λνβηάβτ, άβΓ ϊβγ ίη άβΓ Τβτ ηίοΐιτδ βηάβΓβδ βΐβ ! βίη δβοοτβιΐΓ οάβΓ βίη δρίοη ζη£ηηδτ.βη βίηβΓ δβίηβηι νοΐΐίβ ίοϊηάΙΐοΗεη ΜβεΗί, βίη 8ρΓβηβ·3ΐοίί- βΙτβητββΐβΓ &ε&εη δβίηβ βοηβίΐ. δβίηβ - ΕχροΓϊ- ρΓββτηίβ» δΐβΗτ βΐδο ΐηίτ Κ,βοηΐ βΓβηβη δθ βηβ ιιΐίβ άΐβ δοηχπβΓβη διτβίβη, άΐβ νοη άβΓ νοΐΐϊδ^βηιβίη- βεΐιβίΐ: άηΓοη άβ3 οβίίβηί- Ηοηβ ΚβοΗΙ ηβοβΓ άβΓβΓ τΐ£β ΧΙεοβΙΙββΐβΓ νβΓ- Ηββη&Ι τοβΓάβη. Κοοΐι δΐιοΙΐΓ νδΐ ίη Ηααδ Ααδ- ίη απδειεη ΖβΗηβΓζτΐίΙίηΙί ΕΙΐνΐΗΕΒΐεδ 6ΕΟ«ε«ΚΑΙΙ$ ΜαΙεηιεδϊΓ. Είηίβΐ-τΐνοη Ιιιηιεχ

  Σ6 ΛΣ 2α
  Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
  ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
  ΟΙ ΛΟΓΟ1 ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΝ
  'Ο Διοικητής τού ΦρουοΙου τής Κοήτης έζέδΛΟ-: ώς
  γνωστόν,υ'ιανδιαταγήνμέ άναδρομκήν ισχύν άηότήν24ην
  Σ)3ρΙου 1941 κατά την οποίαν κ69ε έξαγωγή έπιτρέαεται
  μόνον έαϊ τή βάσει γραπτής αδείας τής Ρβΐάΐεοΐη&ηάαη-
  τ,χιγ είς Χανιά καΐ των Στρατιωτικών ΔιοικΓρεων Ρεθυ-
  μνου κα'ι Ήοακλείου. Παραγγελίαι έκ μέρους άλλων
  Στρατιωτικών ή Πολιτικών ύαηοεσιών 5έον νά έγκριθοϋν
  υπό των ώς άνω Διοικήσεων. ΟΊ παραβάται τιμωρούνίαι
  μέ κάτεργα Γ) φυλά<ι:?ιν μέχρι 15 έτών κα'ι είς σο8αράς περιπτώσεις μέ θάνατον. 'Υποχρέωσις έγκρίσεως διά έξαγωγάς ! Καί έν πε¬ ριπτώσει πού γίνονται αι έξαγωγαϊ άνευ αδείας, κάτεργο, φυλάκισις ή δάνατος ! Έκπλη<τικόν άλήοεια μέτρον, άιό πάσης άτόψεως, διότι 5ιά τάς έξαγωγάς έν γένει χορη- γούνται 6ρα3εϊα καίδχι νάίιτ.3ίι\Ξται φ,ιΚίκοις ή άλα¬ τος. Ποία μ-ιορεϊ νά είναι ή αϊτία αυτού τού έκτάκιου καί συγχδνως ριζικοΰ μέτρου τού Διοκητοΰ τού ΦρουρΙου Κρήτης, δύναται πάς τις νά έννοήσΓ). Πρό όλίγου καιρού είς εν άρθρον μας υπό τόν τί¬ τλον «Περί υπάρξεως ή μή τής Κρήτης > περιεγράψα
  μέν την κατάστασιν είς την όποιαν εθρίσ<εται νυν ή οι'κονομκή ζωή τής Κρήτης, διά δΐ3ρί>ρο.ις λό^ου;· Συ/ε-
  πειά των τρο^ρών θυσιών καί καταστροφήν τού πολέ¬
  μου, συνεπεία τής απομακρύνσεως των πλοίων καϊ τού
  όποκλεισμοΰ των είσαγωγών, συνεπεία των ελλειμμάτων
  τής εσοδείας καΐ τής παραγωγής έν γένει, ή Κοήτη ευ¬
  ρίσκεται σήμερο/ πρό τού ζητήματος τής υπάρξεως ή μη
  ύπόρξεως αυτής, ζήτημα τό οποίον δέον ν' άντιμετωπι-
  σδή διά τής χρησιμοποιήσεως δλων των μέσω/ καί δλων
  των δυνάμεων, πρός τόν σ<οπόν τής συντηρήσεως τού πληθυσμοϋ. "Υπό τοιαύτας συνθήκας άντΐλαμβανεται κα- δένας ποίαν αποφασιστικήν σημασίαν έχει διά τόν τόπον τό ότι τα όΚ'ιγα δημοσιονομικά πλούτη, πού διαθέτει, νά χρησιμοποιηθοΰν δσον τό δυνατόν περ'σσότερον.Είς τοιαύ τας περιστάσεις μπορεϊ νά είναι άνάγκη, έν έμπόρευμα τό οποίον είς όμαλούς καιρούς έξήνετο ελευθέριος, νά κρατηθή έδώ δι' ανταλλαγήν μέ άλλο εΤδος, τό όιοϊον δέν είναι δυνατόν νά τό έχωμεν πρός τό παρόν. Είναι δυνατόν έπίσης αύτο τό έμπόρευμα νά έξαχοή άλλά είς ωρισμένην ποοότητα δ,ά νά επιτύχωμεν έ'να δλλο ωρισμένον είδος επειγούσης άνάγκης ώς άντάλλαγμα. Ό άριδμός τοιούτων παραδείγματι^ καί δυνατοτή- των είναι δυνατόν ν'αυξηθή επί πολύ. Τ' άναφερόμενα ποραδείγματα φθάνουν διά ν' άποδειχθή δτι υπό μίαν τοιαύτην κατάστασιν, έξαιρεπκής άνάγκης, είναι επιβε¬ βλημένον έν εξαιρετικόν μέτρον, διά νά είναι δυνατή ή διεύθυνσις ολοκλήρου τής έξαγυγής τής νήσου πρός τό καλόν πάντων δλων των κατοικων αυτής. "Οσον δέ καΙ άν είναι ένοχλητική είς ένα ένδιαφερόμενον μία τοιαύτη κεντρική 5ιεύδυνσις των έξαγωγών, είναι έν τούτοις έ- πιβεβλημένη διά νά εξασφαλισθή ό βιος δλων, δχι τό ατο¬ μικόν συμφέρον! άλλά τό συμφέρον καΐ τό , δχελος ολοκλήρου τού Κρητικού πληδυ- σμοϋ..Έ<εϊνος πού δέν δέλει νά τό έννοήση ή δέν βά ύπακούη, έκεϊνος δστις είς μίαν τοιαύτην εποχήν βλάπτει τόν ι'5ικόν τού λαόν, έκ λόγων προσωπικού συμφέροντος, εύδύς πρέπει, ψυσκφ τω λόγω, νά δεωρηθή ώς δημόσιος έχδρός καΐ νά τιμωρηδή συμφώνως πρός τάς αρχάς τού Δημοσίου Δικαίου. Αυτή ή άρχή, ή όποία έβγαλεν την Γερμανίαν άπό παρομοίαν άπελπιστικήν κατάστασιν καΐ την έκαμε πάλιν μεγάλην καϊ δυνατήν πρέπει νά υΐοδετηθή άπό Ολους τούς "Ελληνας καϊ τούς Κρήτας, ά/ θέλουν νά διέλδουν έπ'τυχώς την δύσκολον αυτήν έποχήν,ή την ό¬ ποιαν έδώ δπως καί έκεί εδημιούργησεν ή 'Αγγ ία. Αί τιμωρΐαι, αί προβλεπόμεναι υπο τής έν λόγω Διατά¬ ξεως εναντίον των πσραβατών όμοιάζουν πρός έ<εΙνας αΐ¬ τινες έπιβάλλονται διά πράξεις σαμποτάζ, καιτασκοπεΐας κοτσχής έκρηκπκών ύ>.ών, καΐ δπλ'ον κλπ. "Οποίος είς την
  σημερινήν δύσκολον κατάστασιν τής Πατρίδος τού καί τοθ
  λαοϋ τού. μεταχειρίζεται τα δημοσιονομικά πλούιη διαφο-
  ρετικά παρά πρός τό συμφέρον αυτών, έκεϊνος δέν είναι
  παρο έ'νοχος σαμποτάζ ή κατόσ<οπος, χάριν μιάς έχθρι- κής δυνάμεως τοΠ λαοΰ τού, έ'νας δράστης αποπείρας μέ έκρηκτιχήν ύλην εναντίον τοϋ (δΐου τού Έθ/ούς. Ώς συνέ¬ πειαι αυτών των πράξεων πρέττει νά είναι δικαίως αί ΐδιαι σοβαραί τψωρίαι, τάς οποίας τό Έθνος έπιβίλλει διά τοθ Δημοσίου Δκοί>υ, είς τοιούτους κακοαοιούς.
  ΒΑΑΣΦΗΜΙΑΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΑΙ
  ΩΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
  Ή κατά τού ΜΓΐολσεβικισμού
  δεία καταδίκη έκπληροΰται
  Τά εύχάριστα 'Αγγλικά
  άρθρα αιιό τό άνατολικόν
  μετωπον δέν είναι είς δέ-
  σιν να μεταβάλουν την ά-
  λήδειαν, δηλαδή τό γεγο-
  νός ότι ό Σοβιετικάς στρα
  τος είναι άπό τούδε κατα-
  δικασμένος είς έκμηδένι-
  σιν. Είς την πραγματικοτητα
  δέν πρόκειται περί άντεπι-
  δεοεως, άλλά μόνον περϊ
  μιάς άγωνιωδους αμύνης
  των Ρώσσων. Μεγάλα γε-
  γονότα αναμένονται. Είναι
  βέβαιον, ότι κοδε Άγγλος
  στρατιωτικάς κριτικός είναι
  γνωυτης τής πραγματικάς
  πολεμΐκης καταστάσεως.
  'Επισης γνωστόν είναι τό
  γεγονός, δπ αί δήδεν έπι-
  τυχεϊς αγγλικαί άεροπορι-
  και έπιδρομαί των τελευ-
  ταίων έβδομάδων δέν επέ¬
  φερον ουδεμίαν σοβαράν
  βλάβην είς την Γερμανική/
  πολεμικήν βιομηχανίαν ή
  είς τό έν γένει πολεμικόν
  σχέδιον.
  "Οσον άφορά τό ότι ή
  Αγγλία έξυμνεϊ τόν εαυ¬
  τόν τηο, διότι κατώρδωσε
  νά βυδιση ένα ωρισμένον
  αριθμόν Γερμανικών πλοίων,
  δύναται κανείς άμέσως
  νά έννοήσΓ) την αλη¬
  θή σημασίαν τής είδή-
  σεως αυτής, δταν σκεφθή
  ότι κατά τόν πόλεμον τού
  1914—1*18, άντιδέτως πρός
  δ,τι συμβαινει σήμερον, ου¬
  δέν Γερμανικόν τιλοϊον ε¬
  τόλμα νά εξέλθη τού λιμέ¬
  νος τού. Αί σημεριναί απώ¬
  λειαι εΤναι μηδαμινα! σχε¬
  τικώς μέ την σημερινήν <α τάστασιν τής Γερμανικής ναυτιλιας. Γενικώς ή Γερμανική πο- λεμική μηχανή έ,ακολουδεϊ συστηματικώς τό έργον της καί άποδεικνύει είς τόν έχ- ορον, ότι ή Γερμανία είναι άουνατον νά ήττηδή καΙ ότι τό τελος τού πολέμου δα είναι τελείως διάφορον άπό έκεϊνο, τό οποίον προ- λέγουν είς τους λόγους των οί πολιτικο! καί τά άρ· δρα των εφημερίδων. Κατόπιν της τοιαύτης έ ξελιξεως των γεγονότων, είς την "Αγγλίαν βλασφη- μοΰν τόν θ£θν, είς δέ τάς Ηνωμένας ΠοΛιτειας τής 'Αμερκής άπειλούν τήνΓερ- μανιαν, η όποια μακράν άπό τό όυτικον ημισφαίριον διε- ξάγει ένα άγωνα ζωής καΐ Οα*άτου. Εις τόν αγώνα .αυτόν ένας Λαός έξ νο έ- κατομμυριων έπιθυμεϊ νά λάβη άπαξ διά παντός την θέσιν που τού άνήκει, είς τόν κόσμον, καί να ελευ- θερωθή από τόν Μπολσε¬ βικικόν κίνδυνον καί την "Αγγλικήν κυριαρχίαν. Το ότι σήμερον ό 'Αρχΐε- πίσκοπος Καντερβουργιας προσεύχεται έν Λονδίνω διά τόν Μπολσεβικισμόν, ό¬ στις είναι ή βδελυρά προ- σωποποιησις τού άθείσμού, τής κατασΓροφής καΐ τής ΤΟΜ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Η Όδησσός κατελήφθη υπό Γερμανορουμανι- κών στρατευμάτων ΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΙ ΨΕ Σ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 17'Οκτωβρίου. Τό Ανώτατον ΆρχηγεΐοντοΟ Στρατοϋ ανακοινοί: Υπό την Ανωτέραν Διοί¬ κησιν τοθ Ρουμανικοϋ Κρά- τους Στρατάρχου Άντωνέ- σ<ο, μία Ρουμανική στρατιά, ύκό την άρχηνΐαν τοΰ στρα· τηγοθ Γιακοδούκ, υποστηρι¬ ζόμενη υπό ολίγων τμημά- ΐων τοθ ΓερμανικοΟ στρα-. τοθ καί τής Γερμανικής άε- ροπορΐας κατέλαβε την 16ην ΌκτωΒρίου την πόλιν καί τόν λιμένα τής Ό5η7σοΟ Τοιουτοτρό τ:ος αί άπό δΰο μηνών διεξαγόμεναι σοβα¬ ραί μαχαι εναντίον τοθ έχθροΰ, ό οποίος άνθίστατο πρό τής Ό5ησσοΟ είς διαδο- χικάς θέσεις, έστίφθησαν υπό τής νίκης. Πρός τό πα¬ ρόν δέν είναι δυνατόν νά μορφωθή καμμΐα ίδέα περί των κυριευθέ/των λαφύρων. Μέ την κατάληψιν τής Ό- δησσοθ άπεσπάσθη άπό τόν εχθρόν, £να σημαντικόν βιο- μτ,χανικόν κέντρον, μίι των σπουδαιοτέρας τού πόλεων καΐ ό μεγαλειτέρας λιμήν τής Μαύρης θαλάσσης. Είς την ναυΐιχ,ήν περιο¬ χήν τής Όδησοΰ ή Γερμα- νίκη άεροπορία έπβΓεθη λίαν επιτυχώς εναντίον με ταφορικών πλοίων, άτινα ήσαν πλήρη στοατευμάτων φευγόντων έκ τής πόλεως. Κατεβύθισε 6 σκάφη συνο- λικής χωρητικότητος 30. 000. Όκτώ ίίλλα με/άλα πλοΐα έπλήγησαν σοβαρών καί 1 Σοβιετικόν ταχύ πλοίον κατεστράφη. Μεταξύ τής Άζοφικής θαλάσσης καί Ντονέτς έ- ξακολ,ουθεί ή καταδίωξις τοϋ ήΐτηθέντος έχθροΰ έκ μέοους τοϋ Γερμανικών ΦιΛλανδικώ;ν, Ούγγρικών καί Σλ,οβακικών στρατευ- μαΐων. Είς τόν Β. τομέα ή λεγε· ών των Ίσπανών έί^ελον- τών έλαβε μέρος επιτυχώς είς τάς μάχας. ΑΊ έπιχειρή- σβις είς τόν τομέα αύτόνδι· εξάγονται συμφώνως τφ οχεδΐω. Ήάεροπορίαμας επετέθη χθές καί προχθές κατά ση- μαντ,ικών πολεμικών έ·/κα· ταστάσεων είς Μόσχαν καί Λένιγκραντ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17.—Είς την | Ι ΈσθονΙα εκηρύχθησαν ώς ά- ι πωλεσθένταν 160χιλ.πρόσω- πά. "Ενα μέρος έξ αύ· ] των έτυφεκισθη άπό τούς Μτιολσεβίκους κοί έ'να άλλο μέρος "μετεφέρθη είς Ρωσ¬ σίαν. Σχεδόν ολοι οί άξιωμα τικοί τοθ ΈσθονικοΟ στρα- τοθ έξηφανίσθησαν. Έκ των στρατηγών δύο εδολοφονή¬ θησαν καί ενας άλλος μετε¬ φέρθη είς τό εσωτερικόν τής Ρωσσίας. Τό μεγαλειτέρον μέρος τής ανωτέρας κοινωνι- κης τάξεως κοιτών μορφω- μένων κατεστράφη· Παραίτησις Ίαπωνι- κης κυβερνήσεως Ή τύχη τής Μόσχας έχει ήδη κριθή Περαιτέρω άντίστασις δεωρεΐται ματαία ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ.-Ό ραδιο | φωνικός; σταθμός τοΰ ■ Βερολίνου μετέδωσε ' χθές δπ ό πληθυσμός τής Μόσχας, έκτός τοΰ τρόμου πού δοκιμάζει έκ των βομβαρδισμών, υφίσταται τώρα καί τάς τυραννίας των πολιτι¬ κών Επιτροπών, οΐτινες | έξαναγκάζουν γυναίκας, γέροντας καί παιδία νά όπλίζωνται διά νά ύπε- ρασπίσουν την πρωτεύ¬ ουσαν. Έν συνεχεία ό ραδιοπομπός τοϋ Βερο¬ λίνου είπεν δα πάσα άντίστασις δχι παιδ'.ων, γυναικών και γερόντων, άλλά καί πολυαριθμων ένηλίκων στρατιωτών, θά είναι ματαία καθ* δτι ή τύχη τής Μόσχας έχει ήδη κριθή. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17.—Ό Άγγλικό; τύπος ήρχισε νά όμολογπ πλ£ον την ήτταν των Μπολσεβικι- κών στρατιών καί την κατεύθυσιν των Γερμα¬ νικών στρατευμάτων πρός την Μόσχαν, πρός την οποίαν βαδίζουν ήδη αί Γερμανικαι στρα- τιαί καί περισφίγγουν όσημέραι τόν κλοιόν πέ¬ ριξ αυτής. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17.- Στοατιωτικής πηγήςπλη ροφορίαι άναφέρουν δτι τά Γερμανικά στρατεύ- ματα κατεσυνέτριψαν Μπολσεβικικάς δυνάμει; είς Καλούγκα καί Κα- λίνιν. Ό Άμερικανικός τύ¬ πος έξέφοαζε μέχρι χθές την έλπίδα δτι οί Ρώσ- σοι θά ηδύναντο ν τι προ τάξουν σοβαράν άμυ¬ ναν είς την περιοχήν τοΰ Καλίνιν, άλλά δέν κατέστη δυνατόν ούδε καν νά συγκρατηθοϋν είς τό σημείον αύτό, τό οποίον περιήλθε σχεδόν άμαχητεί είς χείρας των Γερμανικών στρατευμά¬ των. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17.- 'Ο Άγγλικός τύπος σχο κτηνώδους άνηθικότητος, τό δτι ό 'Εηίσκοπος τοϋ Πορτσμούθ λέγει, δπ ή θεία πρόνοια έστειεν είς την Μεγάλην Βρεττανίαν έν στιγμή δυστυχίας μεγά¬ λην βοήθειαν, καί είς ένα ναόν τού ΛονδΙνου έπαΐ- χθη είς τό άρμόνιον ή Διε- θνής επί παρουσία των δι- πλωματών των Σοβιέτ, αύτά δέν είναι ιίποτε άλλο παρά βλασφημίαι κατά τοϋ Θεοΰ. Ώς γνωστόν είς την πρώ¬ την σελΐδα των Τάϊμς δη- μοσιεύονται υπό τύπον άγ- γελιών περικοπαί τοϋ Εύαγ- γελίου, πρός εύόδωσιν δια¬ φόρων ύποθέσεων. Τουτο είναι αγγλικη παράδοσις. Έκεϊνο όμως .ό οποίον συ- νέβη έν "Αγγλία την 7ην Σεπτεμθρίου, την ημέραν δηλαδή τής προσευχής, εί¬ ναι εντελώς απροσδόκητον, έξω παντός πολιπσμσΰ καί ή^ικής. Διά τόν λόγον αυ¬ τόν απαντώμεν είς τούς φι- λοθρήσκους "Αγγλους μέ τό γνωμικόν: «Μή άπατά· σ9ε, ό ©εός δέν έπιτρέπει νά τόν χλευάζουν!» "Ακριβώς μετά τάς άγγλι- κάς αύτάς προσπαθείας κα¬ τά των ^ρμανικών έπιτυ- χιών έν Ανατολή, έξαπο- στέλλεται υπό τοϋ'Αμερικα- νού Προέδρου νέα θύελλα μισους καί απειλών. Ούτω άνήγγειλαν είς ένα ολόκλη¬ ρον ήμισφαίριον δπ πρέπει νά έπιτεθούνκατά τής Γερ- μα'νίας, είς την "Ηπερον, δ- που αύτη άγωνίζεται υπέρ τής μελλοντικής της υπάρ¬ ξεως. Τό δτι ή Γερμανία θά εμποδίση την μεταφοράν πολεμικού υλικοΰ, τοϋ όποί- αυ ή χρησιμοποίησις θά ε¬ πέφερε τόν θανατον μεγά- λου άριθμοϋ Γερμανών, αύ¬ τό τό όνομάζουν απειλήν, καΐ διά τόν λόγον τούτον απεκάλεσαν την Γερμανίαν «κίνδυνον τής ανθρωπότη¬ τος.» Ούδεμία βεβαίως Ο- ΕΠΑΗΡίΟί. ΠΡΟΞΕΗΟ'/ Επανήλθεν εξ Αθη¬ νών, δπου είχε μεταβή δι' ύπηρεσιακούς λόγους, ό Πρόξενος τής Γερμα- νίας έν Κρήτη Φόν Τσαϊ λάϊσεν. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕ10&0ΓΙΚΗ.___ΔΚΜΟΠΡΛΣΙΑ. Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος ΡοδωποΟ έκθέτει είς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν την 26ην τοθ μηνός Όκτωβρίου ημέ¬ ραν Κυριακήν καΐ ώραν 10 — 12 π. μ. την ενοικίασιν τής νομής (βοσκής) των κάτωθι Κοινοτικόν άγριάδος κατά την ερχομένην χειμερινήν περίοδον 1941-1Ο42. 1) Μονόλιθος διά νομήν βοσ<ής 100 προβάτων καί 2) Τουρχαύλα κο-διά νομή/ βοσκής 70 προδά- των καΐ 103 αίγών. Ή ένοικίασις καΐ ή πληρωμή θά ^ γίνη κατά κεφαλήν καΐ ώς ττρώτη προσφορΛ όρίζεται δρ 50. Διά νά γίνη τις δεκτάς είς την δημοπρασίαν όφεΐλει νά καταβά¬ λη ώς εγγύησιν είς την επιτρο¬ πήν ποσόν Γσον μέ 10 ο)ο τού ένοικΐο. Τά συμβόλαια, δημοσιεύσεις καΐ κηρύκεια έπιβαρύνουσι τόν τελευταίον πλειοδότην. Ή δημοπρασΐα Θά γίνη ενώπι¬ ον τοθ ΣυμβουλΙου καΐ έν τω Κοινοτικω Γραφείω. ΡοδωποΟ τή 14 Όκτωβρίου 1?41 Ό Πρόεδρος Ν. ΚΝΙΘΑΚΗΣ λιάζων την είς τό Άνα- τολ. Μέτωπον δημι υρ- γηθείσαν κατάστασιν, συμπεραίνει δτι διά την Σοβιετικήν "Ενωσιν δέν ύπάρχει πλέον κανέν εύνοϊκόν γεωγραφικόν σημείον, διά νά προτά- ξη άμυναν καί συνεπώς ή πρός αύτην βοηθεία είς πολεμικόν υλικόν εί ναι π3ριττή. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17.—Ό Γερμανικός τύπος συνε¬ χίζων τ ά σχόλιά τού επί τής καταστάσεως, έν τώ Άνατολ. Μετώπφ, γρά- φει δτι τά Γερμανικά στρατεύματα ήρον την περιφανή νίκην, διότι έφήρμοσαν κατά γράμ- μα καί μέ ύποδειγματι- κήν άνδρείαν καί αυτα¬ πάρνησιν τάς διαταγά. τών ήγητόρων των, αΐ¬ τινες συνίσταντο είς αίφνιδιασμόν, διάσπα¬ σιν καί επίθεσιν κατά τοΰ έχθροΰ. ΑΙ ΑΝΤΔΛΛΔΓΑ! ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 17.-ΌΓβρ- μανικός τύπος σχολιάζει μέ εΰμενεΐς κρίσεις την συ¬ ναφθείσαν μεταξύ Γερμα¬ νίαν καί Τουρκίας εμπορι¬ κήν συμφωνίαν.!! συμφωνία αΰεην, γράφει, αποτελεί σπουδαίον γεγονός. Ή Γερμανία, διά τής έμπο ρικής ταύτης συμφω¬ νίας, θά χορηγή είς την Τουρκίαν πολεμικόν υλι¬ κόν, σίδηρον, χάλυβα κλπ., ή δέ Τουρκία θά προμη- θεύη είς την Γερμανίαν μεταλλ,εύματα, ό^υκτά, έ- λαιον, Βάμβακα, ξηρούς καοπούς καί άλλα έμπο- ρβύμαΐα. Ή διάρκεια τής συμφωνίας ταύτης ωρίσθη έτησία. ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΑΡ,ΜΙΟΥ Ύηάόργάνων τοϋΤμήμα- τος Ασφαλείας ανευρέθη άρνίον χρώματος μελανοϋ. Ό Απωλέσας άς τό ζητήση άπό τό ώς άνω Τμήμα. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οΐκΐα πρός ενοικίασιν, άπαρτιζομένη έκ 3—4 δωματίων, καΐ εί δ νατόν μετά Κήπου, κειμέ νη μεταζύ Δικαστηρίων—Μπόλαρη Κήτου—ΔικαοτηρΙων. Πληροφο¬ ρίαι παρ' ημίν. πάρχει άνάγκη άνταποδεί- ξεων έκ μέρους μας. ΟΊ ύ- πεύθυνοι θά κριθοΰν άπό την Ιστορίαν. Σήμερον άς γνωρίζη ό κόσμος έν: ή Γερ μανια βαδιζει αφόβως είς τόν δρόμον της. Ή γνώμη των έχθρών της ουδέν δύ¬ ναται νά μεταβάλη. Ή Γερ μανία είναι άρκετά μεγάλη κα! τό δίκαιον είναι μετ" αυτής. ΖΗΤΕΙΤΑΙ έπειγόν- ς τροφός δι» §να μην». Πληροφορίαι Κλινική Ιω. Παΐ^η, Χανιά. ΑΠΩΛΕΣΘΗ πορτοφόλιον άνή- κον είς τόν Γεώργιον ΆκρΙβαν, έντός τοΰ οίνομαγειρεΐου αύτοθ «Βάγχος», όδός Νικηφόρου 'Επι- σκόπουάριθμ. 1. Έντός τοθ πορτο φολίου, τό οποίον σημειωτέον δέν περιηχε χρήματα, ευρίσκετο ή ταυτότης τού προαναφερθέντος. Ό ευρών παρακαλεϊται θερμώς νά έιτιστρέψο την ταύτότητα είς τόν ίδιον τόν κ. 'Ακρίβαν, μέ δ- ποιον μέσον αύτάς νομίζει καλλί¬ τερον καΐ αμοιφθήσεται. ΤΟΚΙΟ, 17.—Χθές τό άπό- γευμα ό πρωθυπουργός ΠρΙγ κηψ Κονόε μετά πολύωρον υπουργικόν συμβούλιον, α¬ νήλθεν είς τα Άνάκτορα καί υπέβαλε πρός τόν Αύτοκρά- τορα την παραίτησιν τής ύπ' αυτόν κυβερνήσεως. Ό σχηματισμός τής νέας ι Ίααωνικής Κυβερνήσεως, α¬ νετέθη είς τόν Ύπουργόν τών Στρατιωτικών στρατη- γόνΤόγιο, δστις καί έσχημάτι σεν άμέσως Κυβέρνησιν. 'Ολόκληρος ό τύπος άφιερώ- νει ένθουσιώδη άρθ(Γα είς τόν νέον πρωθυπουργόν. Βούλγαροι Τρομοκράται κατεδικάσθησαν είς θάνατον ΣΟΦΙΑ, 17.—Είς τό Στρα¬ τοδικείον τής Βάρνας διεξή¬ χθη σήμερον ή δίκη εναντίον μιδς ομάδος άτόμων, κατη- ι γορουμένων διά πράξεις σαμποτάζ καί κατασκοπεΐας. Ό άρχηγός τής τρομοκρα- τικής συμμορίας Προύσκιν καί οί κύριοι συνεργάται τοο κατεδικάσθησαν είς θάνα¬ τον. Ή σύζυγος τοθ Πρού¬ σκιν κατεδικάσθη ομοίως είς ίσόβια δεσμά, τρείς δέ άλ- λοι συνεργάται των άπό 10 Εως 15 έτών φυλάκισιν. ΔΥ11 II ΚΙΝΕΖΙΚΑΙ Σ ΗΣΑΝ ΥΠΟ Π ΡΑ Ν ΙΛΙ ΤΟΚΙΟ, 17.—Τά Ίαπωνι- σίν των περιεκύκλωσαν κά στρατεύματα τοθ Σιάν— δύο κινεζικάς στρατιάζ, των Τούγκ συνεχίζοντα τ'}ν Ι οποίων ή έκμπ5ένισι; δύ- άπδ χθές άρχίσασαν έπί&ε- ναται νά θεωοεϊται βεβί ΚΑ ΑΛΑ. :ρριφε 1ΤΟΤΙΣΤΑΙ ΓΑΡΙΑΝ ΣΟΦΙΑ, 17.-Τήν νύκτα' τής 17ης Ό.οτωβοίου έ^· ρίφθησαν μερικοί άλεξι- πτωτισταί είς την επαρχίαν τοΰ Μποΰργος. ΑΙ σ7ρατια>"
  τικαί ^ρχαί συνέλαβον δ-
  παντας τούς άλεξιπτωτι-
  στάς.
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
  Πρός παρακολούθησιν τής εργατικάς κινήσεως;
  έν Χανίοις. |
  Πρός εφαρμογήν των διατά-
  ξεων, τής άπό 17ης Γ)βρΙου έ. 6.
  Δπταγής υου, δι" ών άπαγορεύε-
  ται ή έφ' εξής πρόσληψις άπ" εύ·
  οείας έργατων παρ" οΐουδήιοτε
  έργοδότου, ειμή μέσον τοϋ 'Ερ-
  γατικοθ Κέντρου Χανίων, δρίζο
  μέν τά κάτωθι :
  Α) Συνιστάται πορό τώ Ε. Κ
  ειδικόν.τμήμα, σκοπός τού όποίου
  είναι ή παρακολούθησις τής έρ-
  γατικής κινήσεως έν τή πόλει
  Χανίων καΐ τής άπασχολήσεως
  των έργατών μέ συνεχή καΐ σο¬
  βαράν εργασίαν.
  Β) Τό τμήμα τούτο τηρεϊ μη-
  τρώον, βάσει των έκδοθέντων
  δελτίων, κατ' είδικότητας, είς ει¬
  δικήν στήλην τοθ όποίου δ" άνα·
  γράφεται ό έργοδότης παρ" δ"
  έκαστος έργάτης ή ύπηρέτης ά-
  πασχολεϊται καί αί τυχόν έργα-
  τικαί μεταβολαί τού, ύποχρεου-
  μένων των έργοδοτών ν" άναγ·
  γέλουν, έντός 3 ημερών, είς τα
  Ε. Κ. πασάν απόλυσιν ή οΐανδή-
  ποτε απομάκρυνσιν έργάτου ή
  ύπηρέτου των.
  Γ) Πάντες οί άπασχολοϋντες
  νομίμως έργατκόν ή ύπηρετκόν
  προσωπικόν όφείλουσιν, έντός 5
  ημερών άπό τής πρός αυτή κοι-
  νοποιήσεως τής παρούσης είτε
  τής καταχωρήσεώς της είς την έγ-
  χώριον "Εφημερίδςι ν' άποστεϊλουν
  είς τό Ε. Κ. Χανίων όνομαστικάν
  πίνακα των παρ" αυτών χρησιμο-
  ποιουμένων, κατά την ημέραν
  τής άποστολής τοο πίνσκος, έρ¬
  γατών, έμφαίνοντα την είδικότη-
  τα ενός εκάστου Κα1 τό κατα¬
  βαλλόμενον είς αύτούς ήμερο-
  μήσθιον.
  Δ) ΟΙ έργοδόται ο) μ'ι χρησιμο-
  ποιοθντες μόνιμον εργατικόν ή)
  ύππρετικόν προσωπικόν καΐ 8έ-
  λο/τες νά έφοδιασ3ο0ν διά τοι¬
  ούτων, όφείλουσιν νά καταθέτω-
  . σιν εγκαίρως είς τό (,άρμόδιον
  ,' τμήμοτ τοθ Ε. Κ. ένυπόγροφον ση-
  μείωμςι, είς δ νά καθορίζουσι τόν
  άναγκαιοθντα είς αύτοιος αριθμόν
  έργα-ών ή ύττηρετών, τάς εΐδΐκά-
  τπτάς των καί τάς ημέρας, κατά
  προσέγγισιν, καθ" άς πρό<ειτα» νά τούς χρησιμοποιήσωσιν. Τ6 Ε. Κ. θά καταχωρίζΓ) τά σήρΐειώ- ματα ταυτα είς ειδικόν βιβλίον καΐ θά έφοδιάζη, κατά σειράν απολύτου προτεραιότητος τούς αϊτοθντας διά των παρ' αυτών ζητούμενον έργατών, λαμβανο- μένου ΰι' δψ£ΐ δτι θά προτιμών- ται, έν πϊσει περιπτώσει, α) Ά- νάγκαι των Γερμανκών Στρατιω¬ τικών άρχών κατοχής. Ε) ΟΙ διατιθέμενοι πρός εργα¬ σίαν εργάται δέν δύνανται νο>
  έγκαταλείψουν την θέσιν είς ίν
  έτάχθησαν παρά τοθ Ε. Κ. άνευ
  | άποχρώντος Αόγου καΐ δνει»
  προηγουμένης έγκρίσεως τοθ
  Ε. Ιν■
  ΣΤ) Τά Ε. Κ. τηο = Γ πίνακα των
  έν τή πόλει άνέργων, πάσης κα-
  τηγορίας, ο'Γτινες οφείλουσι νά·
  παρουσιάζωνται, καθ" εκάστην
  πρωΐαν είς τά Γραιρεϊα τοϋ Ε. Κ.
  ύποχρεούμενοι δπως άναλαμβά-
  νουν οιανδήποτε εργασίαν, ήτις
  θά τούς ά/ατίθεται παρ' αυτού.
  Ό Νομάρχη; Χανίων ^*-
  ΕΡΡΙΚΟΙ ΠΕΡΜΑΣΛΑΓΚΕΡ
  Μή στέκεσδε. Μή συνομιλήτε στοΰς δρόμους.
  Βαδίζετε πάντοτε δεξιά καΐ στά πεζοδρόμια.
  Προσέχετε όταν άλλάζετε πεζοδρόμιον.
  ΚΑΤΙΝΑ ΕΥΤ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ζ.""Λ~'^"Α'~ε Τ·£ς *^ΡΥασ'ος της επί τής όδοθ Τσόντου Β5ο·
  ^ αριθ. 21,πάοοδος Δκαστηοίων—Μπόλαρη.
  Ώραι εργασίας 8—1» π. μ. κ*1 3—6 μ.μ.
  Φυσικων κα! Μσθηματικών
  δλων των τάξεων Γυμνασίυν καΐ
  ΛυκεΙων υπό τής Καθηγητρίας
  τής Φυσικομαθηματικής Σχολής Κ.
  Μιχελιουδάκη. Κατάρτισις πλήρης
  'Επιτυχία εξησφαλισμένη.
  Πληροφορίαι Χ" Μιχάλη Ντα-
  λιάνη 48 (Σχοινοπλοκάδικα))
  | ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ ώμα-
  τουάλια μετά θήκης είς την
  οδόν μεταξύ τοϋ άνεφοδια-
  σμοϋ στρατοπέδου 713 κα1
  τού 3ου ΓερμανικοΟ ψούρνου.
  Ό ευρών παρακαλεϊται νότ
  παραδώσχι ταθτα είς την
  Όρτσκομανδαντούρ,