90032

Αριθμός τεύχους

73

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

20/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΟΝΤΑΟ
  20.
  ΟΚΤΟΒΕΒ 1941
  8οΐΐΓίίτ1βίτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, ΟηΒηίβ
  ΗβΓ&αβ&βοβΓ ηηά ΒγιιοΙε : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8
  Οηαηία
  Νγ 73 —
  ■ίϋνΙΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΡΓβί3 3
  'Δριβ. 73
  — Τιμή
  Κβά&ΙετίοηβοαΓθ αηά
  3ϋΙΙΜΒ_Ι85ΤΚ. 22.
  Κείη Ηιηάειπι^ ΡυΓ ιπ^ειε Κίζ Ρ1αν,.ιί>ει-πιιει·ιιηα·
  ■ΤΟς Γιέρχονται τούς ποταμούς τής Ρωοσίας τα μηχανοκίνητα υισα '
  τού Γερμανικοϋ στρατού. ι
  ιΓκίι^^ !
  υΝδΕΚΕΜ δΟΝϋΕΚΒΕΚΙΟΗΤΕΚδΤΑΤΤΕίΙ
  αηβ εΐη Μαηη,
  Ι,αηά ίβτ: ηηεηάΊοη!
  τίβδί&β νν&ΙάεΓ, άπΓοηζο-
  £·βη νοη οΗΐιηιΙοδθη δτ.Γ3.δ-
  ββη αηά θΓ&ΪΓ,βη δίΓδηΐθη.
  Ηα^βΐ αηά ΤδΙβΓ αΐβοη-
  3&ε1η ηίβΓ &>. Αοετ παοη
  816 ηεηπιεη άεηι
  ϊΐίοηί άεη Εΐηάηιοΐί
  Η&τ.
  Γγ πι&γ 68 αιιοη, άετ
  «Π8 άΐΙΓθΙΐ άίθ ΑΓΟβΐίθΓ
  3ϊεά1νιη& ίϋΗΓτβ. ϋηνοΓ-
  8ΐε11θ3Γ, ΙΠ38 ΗΙΪΓ άθΓΓ
  δβηεη
  1ϊ»γ ιπβίτ; Ιεαηη πι&η
  αΐΐβη δβίτβη ,
  ιιηά ϋοβΓειΙΙ άίε ίηιοΙιτ;ΐ3&-
  Γβη ΡβΙάεΓ, ΗβΓάεπ νοη
  ΡίβΓάεη «πά ΚίΙΗεη
  <Ιβη νοη }αη8Γβ, <Ιίβ οηηβ δαττεΐ Γβίτεη, ίΓβηαχβτ ϋίβ ϋ^Γβίηβ ίβί «ίη _αηά νοΙΙβΓ Κ,βίζβ. 4Ο ΚϋοπιβίεΓ εαάΐΐοη πή* βίηβΓΡ Μίίΐβΐ^βη^, νοη άβηι Ηηΐίβ ιιηά ΓβοΗτβ άίβ Τίπ-βη ζπ άβη « ν7ο1ιηηη· &εη» Ητι&ΐη&εη, άίβοΗηε Α ιΐ8 η3ΐιηιβηαΓ&ϋ8 ν/ Γερμανός πυροβοΑητής άεροπλάνων «ηεη Ιββ,εη ιπϋ βοηΐοτεη αιιΓ. | άεη. Ιη άίεδεπι Κ,βιιηι βταηάεη βίη οάεΓ ζχπεί Ββτΐεη, είη Ηβτά χιηά βίη ΤίδοΗ, βοιαίε ζαΐεί δτίΐΗ- 1β. Ό&β ναατ ά&β > ι
  ϋοΓ*
  ρ
  «δίηβ θΓθδβί&άτ. νοη 125.
  όοο ΕϊηιποΗηβΓη, ηιίτ άεΐη
  «3βί·
  Ηϋττβη ,
  , είηεηι
  ν7β1ζ - ιι η ά
  ίαηιίΓβη! δο βίη
  ΟΙΕ ΑΝΟΒΙγΡΕΟΡΕΪΑΤΙΟΝΕΝ
  ΙΜ 08ΤΕΝ νΕΒίΑϋίΕΝ ΡίΑΝΜΑΕ88ΙΒ
  υΝΤΕΡδΕΕΒΟΟΤΕ νΕΡ5ΕΝΚΤΕΝ
  10 ΒΡΙΤΙ30ΗΕ 30ΗΙΡΡΕ
  Αιΐδ άετη ΡαβΙΐΓθΓΗειαρτ-
  αεΐΓΐίεΓ, ΐ8. Ο1ετοΙ>εΓ 1941
  ϋ&δ ΟοβΓΐίοηιηι&ηάο άβΓ
  δταηΙβ, ΐη ηοητι&-
  Ιβη Ζβίτβη 24.οοο Αγοθϊ-
  τβΓ οββχη&ίτίζτ:. 8βίτ 1939
  ηατ ηιβη άϊβ Ζαηΐ άβΓ
  ΑΓθβίίβΓ 8ο§,£ιγ ααί 32,000
  β γ η δ η τ. Ζτπδΐί ΡΓθΖβηί
  ηβη δταηΐ-
  θβίίιιηβτ τα η γ ά β η
  οεπΐϋΐτί^τ;. Μ α η
  οτ: βίοη ίηι ΡαηΓ^β-
  ζή οβίίηάβη. δοΐοηβ
  ηάϊοβη ν»:β ηαΐίβη
  ιπίΓ ηίετ ΐπι Οβτβη ηίοηί:
  νβπηατβτ;.
  ϋββ "ννβΓΐ: τπατάε νοη
  <βίηβηι άβατ,βοηβη υητβΓ- ηβΗηιβΓ ΐ888 &β ρΓίνατεβ Ιχΐεΐηεβ ΗαΐτβητσβΓΐε &β- ΚΓΰηάβτ. Βΐβ 1922 Ηβδδ χη&η £5 ίη ββΐηετ βΐτ,βη Ροπη. νοη 1922 1)ΐδ Σ938 η&ί άαηη άίβ Κ.ε£ΐεπιη£ Ηίΐίε νοη Ζτααη^β βίη ΙΙίβββη- ν/βΓΐΐ άβΓβιιβ ^βΓηαοΗτ. ΤΙητηεηβτβη νοη 8ο1ΐΓθ1:ί- ηιβΙβΓΪ&Ι ΐ3#εη ααΐΓΐεΓ. ΒεβδεηιεΓ ΒΐΓηβΓ ίβηάεη Ε ηιοηατΐίοΐι 28 3ο Κηοεΐ Μίβίβ. ϋίε ηιβίδτβη Ραηιίΐίεη Ιίοοητεη άΓααβδβη, νοΓ άεΓ ΤίίΓ. ϋα εβ ηαΓ ταε- Κΐείάαηβ' ζα Ιί&αίβη , άίβ ηοοη άαζα αηβΓ- δεηΐπίη^ΙίοΗ εεαεΓ τπ&γ, ηαττβη &11β δβΗητατζί^β αηά ζεΓΓίβδβηβ δβοηεη. Ιοη ΗδΓίβ είηεη ΚαηιεΓβ- άβη, βίηεη, δοΗΙοββεΓ ι ϋίβ ΑηβτΐίΐδθρβΓατίο- ηεη ίηι Οδτβη νβΓΐααϊβη ρΐαηηιαβδδίο;. Καηιρίίΐαβ-ζεα^ε οοηι- ! ΟίΐΓάίεΓΓ,βη άίβ Η&ίβηαη 1&§:βη νοη ΜηηηαηδΐΓ. αηά ΙεΓίε^βαιίοΙιτί&ε Είη- ΓίοΗταη^βη ίη αηά αηι Μθδ1ί3ΐι Ααοη ίη άεΓ ΙβΙζίεη Ναοητ Γίοηίείεη βίοη ^αίτ:3.η8:^^ϊίε δθτπίε Μβηβοη, ΐπβηη ίοΗ ί Ιβοβη ιιηά αΓοείτβη βοΐΐ- | ίβ, χιηι ηχΐΓ ίη είηβΓ βοΐ- οηβη ΗόΗΙβ ζα νβ&εΐίβ- Γβη, άαηη νανίΓάβ ϊοη δοηΐηδβ χηαεηβη». "ννϊΓ αΐ- 1β ά&οΗίβη &η άίβ Ογ&ιι- βαηιΐιεΐτ βοΙοΗεη Ιη βίηεΓΑΓ ηίηείη. ρρ ηίβδβ. Αοετ ηΪΓ^εηάβ ί&α. ϋίβ ηβί ηι»η βΐηί&οη ίη άβη ■~βη Ρ1ιΐ8δ ΐβτ. ^ υ_ι άίβ βΐηζβΐηβη <1ββ Λ7βΓΐΐβ8 βίηά δ ίβζο?βη. Α8 ΌΗηηβη Ηοοΐιίβη βίηίβ-β ^ειι1:ε οβίηι Εδδβη. Ό&τ ΑΓθεί- τβΓ βΓζδΗΙτε ιιηβ, ά&ββ είηβ Κοηΐβηρρβ 2 Καοεΐ ιιηά 2ο Κορεΐιεη Ιεοβΐε, <»ίη Μίτΐ&^εδδεη &οεΓ ΐο Κ,ηοβΐ. ϋαοεί νεΓάίεηίβη βίβ ηιΐΓ 250 οίδ 3°° Κιιοβΐ ηιοηατΐίεη. Ααί ηηββΓβ Ρτβ&ε, νναδ βίε ννοΗΙ πιείηΐεη, ννίε ββ άβηι άβηίδοηεη ΑΓθβί- ίΟβΓ νοη Ι/βηίηβτ&ά. ννίε οβΓβίτβ άϋΓοηδοη- άθΓΐηβΙάαηβ; οβΐΐ&ηηΐ&β- βτεοεη, ιπαΓάβ είη νοη ΝθΓίΙ&ΓηεΓΪΙια πηογι Εη§·- Ι&ηά ^εΗεηάεΓ Ο/εΙείτζαβ' η&οη ΕίητΓίτί: ίη (1Ε8 Β1ο1ε3άε£εΙ>ίετ: νοη άβαί-
  δθΗβη υ—Βοοίεη εΓ£&88ΐ.
  Ιη ΓηεηΓΐαε^ΐ^βη ζαεηβη
  Αη^ΓΪΙίβη νβΓδβηΙιίεη
  άίε α-Βοοίε 1ο ίείηάΐίοΐιε
  Ηβηάεΐβδθΐιίίίε, άΗΓαηίεΓ
  3 νοΐΐοεΐ&άεηε Τ&ηϋεΓ
  ιηΐΐ; ζαδαηιαιεη οο.οοο
  ΒΚΤ. Ιη ηβεοηΐΐίοηεη
  Κί §:ββ:βη άίε δίοηε-
  ^είε ιπαΓ
  άβη 2 ίβίηάΙίοΗβ ΖεΓβίθβ-
  Ι
  , τβ βίη άβητδεηεδ υ - Βοοΐ
  βίη ίβίηάϋοηββ Ββατα-
  Κ&τηρΙ
  Όετ Κο])ί οη δΐαΐϊηί, ^^ηΓ:^ηα1 ίη Υί1χ>Γ£
  Μετά την κατάληψιν τού Βίαπορκ υπό των Φινλανδικθν στρατευμά-
  των οί κάτοικοι κατέστρεψαν τον άνδριάντα τού Στάλιν την δέ κε¬
  φαλήν έ<ρέμασαν είς έίνα στΟλον ΑυΠΙΙΙίΕ Ζ δαβ. άοδΐΙεαεδΓβ ηιβΙΐΓεΓβ Η&- ίεηαηΐ&βτεη αηά νβΓδβηΙε- Ιεη βίη Ηαηάβΐδδείίίί νοη 4·°Ο° ΒΚ.Τ. Εείηά ϊίο^ ηίοΗί ίη άαβ Κ.είεηδβ'εηίετ βίη. ΝΕΟΕϋ δΕΗΙΛΕ ΒΟΟδΕ.ΕΙΤδ ΒΕΒΕΝ ΒΒΑ δΙίΙΕΝδ ννΐΡΤδΟΗΑΡΤ ~ννείτεΓε ννίτ νοΓ νεηί^εη Τα ηιεΐάεη Ιίοπητεη, ηαΐοεη άίε ΙΙ8Α ίη Μεχίκυ είηεη ϋεΙ>εΓνϊ3θποη£ϊ>1)ε3πιΙ:εη ειη-
  ζτ, άΡΓ άαίητ ί,θΓ^εη δοΐΐ,
  ιε Ρίπηεη
  κείηεηΗ3ηάε1 ιηΐτ άεηΑοΙι^εη
  πΐ3ίαΗΐ;εη ίΓείο η. νοε1ι-
  τεηά άΐε νεΓειηι^ιεη δΐΛ,ιτεη
  ααί άίεδε ννεί&ε άαχ "ννΐΓΐ-
  διααΐεη
  δίε ηΐοΐΐΐ
  άίε
  Μαβδηαηηιβη άεΓ ΙΙδΑ
  υδΑ, ΐυίε ιιπγ ΙίαεΓζΙΐοη 5ε-
  παΐιιετεη. δΐεΐι ίαεΓ ά.ΐδ
  νοη
  ΛΙεΙαΙΙε
  5ίη. 1)άί> Ετ^εΐοηίί. υιατ, άίε
  1ε £ΐη£εη η.ιοΐι άεη
  αίε ΚΓεάίτε 51ιε5εη ]ο
  Πδ ίη άετ
  Ναοΐι άεΓ ΕΓΓΐοΙιταη0; νοη
  ϋδΑ 8παϋζραη^<:εη ίη δίϊάα- πιεπΙςΛ αηά άρηα οίίεηεη Είη^ΓΪίί Κοοδενεΐτδ ίη άίε δεεΐιτε είηεδ αηαϋΐιαεηβ αΐίε ε<5 Ραηαηηα , 5ίο1ι ϊπιηιεΓ άεαΐΙίοΙιεΓ, άΐε υδΛ άίε Αβδίςΐ)! , άεη >><ιηζεη Κοητίηεητ ίη ϊΐιτε Οειιιαΐΐ; ζα οππ§:εη, ^εάο^^1 ηϊςΗί: ε(:ιχΐα ζαηι νο- ίιΐε άεΓ ναίΙΙίεΓ, Βοηάετη ίηι 1ητει·ε55ε άεΓ Ααί,οεατεΓ αηά ^υάεη νοη ίηι ίε 8Γ, ΐηιΐ38 ηοοϋηιεΗΓ ϋ 8Γ Τβϊΐβ »»ν Β βΟθΕΟ Γΐί ΜΠ _ χ α γ πι ε άβΓ ΑαίββηβΓ. ϋΐβ ΒβΙββτβοΗαίτ ββτζίβ ζαβαηιιπιβη ααβ ίΓεί- ^7ί11ίκεη αηά Ζννβη^β βΓθείτβΓη. ϋίβ Ζνναη^δ- βΓθβίτβΓ _αηιβη ΪΓβτβηά- -ννοηβΓ ααβ άβηι ν/βίτβη δονν^βίΐβηά. ϋοοΗ Ιιθηηίε «ηοΗ ίβάβΓ ίΓβίννίΙΙίυβ ΑΓΟβίΙβΓ ββηΓ βίηίβοη ιη^ββΓθβίτεΓ άβ- . ννβΓάεη. Εβ 8Γβ- βίηίο;β Μ&ΐβ ζα βρ&τ ζα _ο_χηβη, οάβΓ ββίη νοΓ8"β*οΗΓίε1>εηβ8
  Άτΐΐβϋβρβηβαηι η ί ο η τ
  βΓίΑΙΙτ ζή ηβ5βη, βο
  δοΐ δίβ »ηδ
  ννίΓ ϊΗηβη ζα βΓΐίΙ&Γβη
  βαοηίβη, άββδ βίη άβαί-
  βοΗβΓ ΑΓοείίβΓ ηίβηιαΐδ
  ίη βίηβηι βοΐοΐιβη 8τ&11
  ντοηηβη ν/αΓάβ.
  ννβηη α«ί αηβ 8ο1ά&-
  ίβη άίβ θΓδβββ άβδ ννβΓΐΐδ
  ζαη&οΐιβτ ΕίηάΓηοΐί 8Γβ-
  ιηβοήτ ηβτίβ, βο ηβτ αηδ
  άβηη οβί η&ΗβΓβΓ Ββδίοη-
  ί 4 ν©Γί»Ποηβ
  αηά νβΓΐίοπιηιβηβ, άίβ
  δτβοηβΙάΓ&ηίζ&ηηβ αηά
  άίβ ΑαίββΗβΓίίίΓηιβ, ά»ζα
  Ι Μβη
  άίβ
  Μβη-
  ϋεΐΐ
  ιΐιε
  οΐεηκεη
  εητίεπιτεδΐεη ο;ιΐ£ιη
  δταατεη
  ζα ϋίετεη. Ιγπ
  πια55€η—
  Ι5εΓθ -
  πιιηιετ
  νοη άεη
  νίΓΐ5θ1ιαί(;1ίο1ι
  ΚυΡΖΜΕΝϋυΝΟΕΝ
  ϊη
  ΙΙ5Α
  νοη
  Ϊρ
  Τογο ΙιαΙ είη ΐιειιεδ
  Κα5ιη«:ίΙ: ^εύίΐάεϋ.
  γογϊΙ:. Κ.ε&ϊεΓαη8· Ιΐίΐ:
  άεπ ίταεΗεΓεη δοΐταΐι οη
  Ιΐ'αη ηαοΐι άεΓ Ιη5ε1 Ναατί-
  νοη
  ^ άΐε ίη ΙΙ8Α &
  ΐεηεη δΐΕατΙίοΙιεη αηά ρΓΐνα-
  ίεη νεπηοε^επδννεΓΕε ι 1)2
  ΜίΙΙίαΓάεη ϋοΙΙίΐΓ.
  Νβαβ Αα8£βοιΐΓτ:βη άβΓ θΓίτίδεΗβη δοΙΐΓείνιίίδοη δίια-
  η ] ν7&δ ηιείηΐ: δτοοΙίΗοΙηι άν ζή ?
  Βετ ίοι·ΐιί'ο]>6 δοΐιατζ γ'κγ
  εΐ'^οΐιεΐηΐ: αη-
  άιε-,ει- Ααί>ία1ιι αη-
  άετ ,,ΝητιοηιΙ Κενίενι"
  Ιη ^οηάοη ΐΓίτ
  είηε ΙοεδοηάεΓδ «ατ ίαηάΐίΐΐε
  Βίΐάαη^. ϋιΑηΙαΓοηεπ. }α^ο^-
  Ιαννίεη, θΓΐεοΙιεηΙιηά, }&
  5ε11θ5ΐ; Κτεία, Ιιαΐοεη
  ηίοηΐ ίΐιτεη
  ηεΐιηιεη Ιΐδηηεη. Ιπ άεΓ
  ε θΓΪΙί
  8θ1;εη ΖείΐδοΙΐΓΪίΙ; «Ναΐίοηαΐ
  Ε,ενίενν» εΓδθΙιείηί: είη ΑγΙϊ
  Ιίεΐ 3Τ15 άεΓ ΡεάεΓ Ρταηΐί
  Ι11ίη£ννοΓΐη5, άεΓ ρίηεΓ5?ίΐ:^
  είη 5θ1ι1α§;εηάε5 Βείδρϊεΐ ίαΓ
  ΐίΐ δΙίί
  —αηά
  άίιτίΐε ιηαηεΐιεχη ηεαΐναΐεη
  α5εΓΓ3εε1ιεηά άίε Αγ
  δίίηεη—α5εΓ Ιίΐατ ιιηά
  νοΓ Αα&εη ίάΙΐΓΐ,
  ιηαη ίη Εη&ΐαηά, άα1»
  δίοΐι δε15δϋ ζαηι ΗάϋεΓ αηά
  ίη
  &11ε η, ννεηα ηιιπ
  εΓίηηεΓτ, άα'ς Ί^οηόοη
  ίηιΐτιεΓ ννίεάει- δοΐιννεάεΐι ιιηά
  άοΓ δοΐιννειζ αΐδ άε·η 5είι1εη
  εαΓοραΪ5αΙιεη δτααΐεη, ιΐίε
  ί,Γθϊζ άεβ κίοίι ίΐιιί άεηι επ-
  Γοραίδθΐιεη ΚυηΐΐηεηΙ: νοΐΐ-
  ζίεπεηάεπ Ιιί^τυΐι^οΐιεη Ι^ιιι-
  αη ά^Γ ά?ιηο1·ικιτί-
  εΐιτε,
  ννεΓάεη.
  Αιιοΐι ΒΓαδϊΙίεη πιιΐ55(ε ίη
  αϋεδεη Τα^εη (τπεοεη, νν&5
  ε& ηιϊΐ αετ ΡΓεαηοΙ^οΙιαΙί»
  αεΐ 118 Α Άΐύ ί»ΐο1ι 1ΐ3τ. Όΐε
  ΙΙ8Α ηαβεη ηίΐεΐηΐίοΐι 1οε·
  5θ1ι1θί>ί>εη, αϊε
  ίιιΙΐΓ ηαοΐι
  ζα
  άίβ ΛαββΓβιηβΓίβ
  βοηβη, άίβ νοηι Σ3· -β"
  θβίτβη
  ΐηηδδτβη αηά ννβάβΓ Ζα-
  Ιεηηίτβ ηοοη ΑαίδΙίβΐί
  Βίΐά νοη άβΓ
  ϋηίδΐιί^ΐίβίί ^
  ΙηάαβΐΓίβ αηά Μβηβοηβη-
  ηιίί 8ί"£τητ
  αηΙεΓδτατζεη.
  Ιλΐ5 οεάεαΙ-Ι ίΐΐΓ αϊε Βααηι-
  ιαοΙΙί&ΓηιεΓ αηά ΗαεηάΙεΓ ιη
  είηεη
  &, Κ.ιηβαα πιΐΐ
  ίεπ ίατ ΐςο Μίΐΐϊοηεη
  ΐπι Ι&αίεηαεη ]ει1ΐΓ ζχ είηβπι
  άετ ετδτεη Κιιηάεη ίητ >τά-
  δϊΐϊαηϊδθΐιε Βααηιαΐοΐΐβ ααί^ε
  ΙΠ3Γ.
  θΓθδίΙίβηΐδαΙιε νίΓΐ-
  ετίίΕηΓΓ. άατηίΐ εΐη αεΐι-
  5ογπο1<331 ννΐε ιΐίε 5ο- ϋοΠ: ΙιαΙίεη άϊε ίΓίΐηζ. δΐΕαίδοΙιεί Ρ ε· ι & ί η οΓάηετε άίε ΙΙεβεΓ- άεΓ ε1ιεπια1ί§τεηίΓαηζ· Βΐαηι, ΌαΙαιίεΓ. Κ.ε·η3αά αηά εΐιεηι. ΜιηίδτεΓϊ, Μβηάεΐ, δθννίε άεδ ίταεΙιεΓεη ΟβεΓβείεηΙδΠ&ΙοεΓδ Οαηιεΐίη ίη Ρεδ1:αη8:δ1ΐ3ί'; &η. Όαδ ΥετίΗΐΐΓεη 8·ε§Τ6η δίε Είηε υητει·5ΐιεηαη£ άεδ τεδ εΓ2&1>, άαδδ είηε χνείιετε
  δτεί§:εΓαη§: άεΓ ΡΓθάαΙίΐίοη
  ααδ Μαη^εΐ αη ΑΓ^είΙδΙίΓβεί-
  Ιεη ηίοΐιτ πιεηΓ ηιοεβ-ΐίοΐι ΐδΐ.
  Τ,Ίιι άεη Βεάατί άετ Καεδ
  δίεΐιΐ: δίοη άίε βπΐ:.
  ζα άεεΐίεη,
  αηά
  ΡΓΟζεδδ οείίεηΐΐίοΐι
  {αεΙΐΓί ννεΓάεη, απι άεΓ νε1τ
  άεΓ
  ΐοο ο)ο
  οεΐΓείΓεηάεη ΡεΓδοηεπ υογ
  Αα§;εη ζα ίαεητεη.
  είηεΓ ΗΓηΐΗοΗεη 3ΐηε.
  8τ3ΐι1νεΓΐ)Γ3υ.0Γΐεδ εΐη
  ζαίαεΐιτεη.
  Βεί
  ζννίδοΐιεη
  αηά
  νναΓάεη ΐ
  ίεΓαη&εη 3η Όεατδοηΐαηά 5ε·
  ηαηάεΐί;.
  Λαίννετίεη ηιό-
  αηεεΓ άιεδεηι δοΐιπ! ζ
  ΌεΓ ΑΓϊίΙίεΙ άετ
  «ΝαΙ:οη3ΐ Κενίενν» 5είαδδτ
  δίοΐι ηιίΐ άεΓ &02εηαηη*:εη
  ΕΓζ5α1ιη, άίε νοη ΝατνίΙί ΐη
  Νοτννε^εη αε5εΓ άίε δοΐιννε
  άίδοΐιε ΕΓΖδίαάΙ: , Κίηιη3 ίη
  Εαρρΐαηά ηααΐι άεηι δ<±νε- άίδοΐιεη ΕΓζνεΓδοΗίίίαη^Ιια- ίεη Εαΐεα αηι ΒοΐΓηίϊιθπεη ΜεεΓ5αδεη ίαεΙΐΓί;. τε^ί: δίοη ίη άεΓ Κενίεια» 5εδοηάεΓ5 ααί, άαδδ 3α£ άΐεδεΓ νοη άεΓ 5πϋίδο1ιεη ________ ίε αη^εδΐοΓΐεΓ ΤΓΗηδροΓΐ άεΓ βεΐιιυεάίδοΐιεη Ετζεδ, αΐδο ηεα- ίΓ3ΐεη Η3ηάε1δ§;αΙε5, ηαοΐι η 1ια5εη. 5εδυηάετε8 ^ρεΐκΐείε. ΚΙαΓ ηηά είη- ίοηΐει-ϋ άίε ,ΝαΙι παΐ Κ.ειεν" ηαπιΐίοη, ννείΐ εν, ίηι Κπ'-δτ&ίηιετενςε κοηητε, ΙθΓΪιί'ΐθΙιε ^οπι- υ8«εΓΡθ1ιηετ ίΐιιϊ είη Πϊ-αΐΓιΙ»1» Ε ιηά, άας ΐιοΐι 5τε(:5 Ικ'ηιυΐη 1ι ττ, άίε Βιηάε η.ιοΐι άειιι νεβΙεη δο\ο1ι1 ιΐ3θ1ι Εοηάορ, αΐδ ααοΐι γ.ι<1ι νν.ιςΐιίη»; ιοη, ηίοΐιΐ λ5γ> ί^εη
  £χ 1 «η. Αα>·1ι ιΐίε /νείιε
  είη ΕίΓ5πιο1ι
  5πΙϊ·»οΙιειι ΡΙοΙτε ίη άΐε
  <1εΓ, αί^ε^εΐιεη άα- νοη, ά3->5 εδ 8 οΐι άιΗει αηι
  είη τηίΠιαΓίί,οΙΐϊδ Ηπη<ε- εί/ιε νπΐ «Ν3τίοη3ΐ άαπιεοετ Β3ΐιη είη άε, Ν3θ1ι είη&εηεηάεη αείοεΓ άίεβε Βαηη ίοΐι άίε Κενϊειυ» ίη Εοηάοη ζα νιιτ ζεί^ΐ εί: άπιΐί^, ιιιεΐοΐι Ρ1ΐΓ3δεη άϊε άεηιοΐνΐ'ΐ- ιίί·ο1ιε ΒεδθΙιαΙζεΓΓοΙΙε άετ Βιίυεη ίί>1 Εδ άατίίε 5ί^οη-
  άεΐ'5 ΐηΙεΓεβΜεΓεη, ιηεΐοΐιεδ
  Εοΐιο άΐε ΒοηιβεηίΐΐΜπηΓίοΙη-
  ηε άετ άεηιοίίΐ34:ίί>ο1 εη ,,Χα-
  ιίοηαΐ Κείειιι" αιι{ άίε «οΓά
  δοΐιαιεάίκοΐίε Ετζίαΐιη ίΐη άε-
  πιοΙίΓαΐΐ.'.οΙκη δοΐιαιεάεη ίίη-
  άεη
  ααοΐι ίη Ζαΐίοηΐτ, η3οη ϋεαι-
  δοΐιΐαηά ^εΐ3Π8εη ιιΐεΐάε,
  ιιιεηη άίεδε Εΐδεη5&1ιη1ίηίε,
  άεΓεη Η3αρττεϊ1 δίοΐι ιιιοΐιΐ
  5εηιεΓΐνΙ ααί ηεαΐΓ3ΐεηι δοΐιαιε-
  άί?οηεηι Οε5ΐε(: 5είίηάεί, ηίοΐιί
  1»γϊιΪ5ο1ί6 Βοΐη5εη ζεΓ-
  οάεΓ άϊε 5ΓΪίίδο1ιε ΡΙοϊ-
  τε ί>ίοη ηΐοΐιΐ άΐε Κοηΐτοΐΐε
  ύ5εΓ άϊε ΕΐδεηεΓζΐΓαηί,ροΓζε
  άμΙ άετ Οδΐδεε 6Γΐς3ΐηρίε.
  ΚίΤΙΗί
  (V.
  ΟΙΙΗυβ-ΖΑΗΙϋΗΖΤ
  Ηαί ίΗτε ΑΓθεΐι ίη ίητεΓ
  Ηί Τκοηάοα
  ίίτ, 2ΐ, Νε5εηβ:35ί>ε
  δΐΐιία—Βοΐ3π, ννΐεάεΓ
  &εηοηιπιεη.
  Αΐ5είΐ5δΐαηάεη 8—
  αηά 3—6. »·.
  Σ6 ;ΐΣ 2α
  ΟΥΚΡΑΝΙΑ
  ΤΙ Ι1ΙΙΜΙ Π! ΙΙΗΙΟΙ ΙΙΙΜΗΙΙΙ!
  Ή χ!>ρα είναι άιέρςιντη. Τό
  σιτάρι των άγρών λυγά στό φύ-
  σημα τοϋ άνέμου καΐ τεραστία
  δάση, πού διασχίζονται ά πό ά
  δενδρους δρόμου; καΐ πλατείς
  ποταμούς, σκεπάζουν τ6ν όρίζον-
  τα. Λόφοι καΐ πεδιάδες άτέλειω-
  τες. Ό θεατής θαρρεϊ πώς βρί·
  σκεται σέ μιά χώρα οίχως τέλος.
  Όλόγυρα εϋφοροι άγροΐ καΐ παν-
  τοΰ κοπάδια άπό άλο/α καΐ άγε-
  λάδες, πού φυλάγονται άπό νέους,
  πό} Ιππεύουν χωρΐ; σέλλα. Ή
  ΟύχρανΙα είναι μία χώρα μαγευ·
  τική.
  Σαράντα χιλιόμετρα νοτίως τοθ
  Βερχνγιεπρό6σ< συναντοθμε γι- γ^ντιες βιομηχανκές έγκαταστά- σεις με τεράσιιες καπνοδόχου', Έκεΐ είναι το Ντνιεπροντερ- σινσ<, μιά μεγαλοόπολις μέ 125. 000 κατοίκους, πού εχει τα μεγα- λύτερα έργοστάσια τής Ού*ρα· νΐας, μέ ΰψκάμίνον καΐ χυτήριον. Νά κ' ένα έργοστάοιο_ χάλυβος, πού τόν καλο καιρό εϊχε 24,930 έργάτε. καί τό 193? ο άριθμός τού; έφθασε τίς 32,000. Έδώ γί- νεται ή έπεξερ^ασΐα των δώδεκα έκατοστών τοϋ Σοβιετικοϋ χάλυ 6ος. Νομίζει κανείς πώς βρίσκε- ται στ,,ν περιοχή τοϋ Ρούρ. Τέ- τοια μεγαλοπρεπή έργοστάσια δέν τα περιμέναμε έδθ) στήν Α¬ νατολή.Το έργοστάσιο αύτό Ιδρύθη άπό έ,να Γερμανό έπχειρηματΐα τό 1888. Στήν άρχή δέν ιτ,ταν παράμιά μικρή ίδιωτική ύψικάμινος καΐ μέ- χρι τού 1922 τό άφισαν στήν πα- λσιά τού μορφή Άλλά το 1938 ή κυβέρνησις, μέ τή βοηθεία τής ύποχρεωτικής εργασίας, τό μετέ¬ βαλε σ' 'ένα τεράστιο έργοστά- σιο. Όλόγυρα βλέπομε μεγάλες ποσότη τες παλαιών υλικών Μετα ξύ αυτών ήταν καΐ στρόβιλοι τοϋ Μπέσσεμερ άπό τα έργοστάσια τού Κρούππ. Άλλά πουβενά ωρ¬ γανωμένη διάταξις. Τα ύπολείμμα τα τα πετοϋσαν μέσα στά Δνεί- περο. Ποίος τάχα θά ένδιαφερό- ταν γι" αύτό. Τό ποτάμι εϊναι άρ- κετά πλατύ. Γύρω άπό τα διάφο- ρα τμήματα τοϋ έργοστασίου έχει συρματοπλεγμα καί άπό παντοϋ φαίνονται οί πύργοι των έποπτών. Τό έργατικό πμοσωπικό άπετε- λεΤτο άπά εθελοντάς καΐ άπό υποχρεωτικός έργαζομένους. ΟΙ υποχρεωτικός έρ/αζόμενοι ήταν άπό £να οιονδήποτε σημεϊο τής Ρωσσίας Άλλά καΐ κάθε έθελον- τής έργάτης η>αν δυνατόν νά
  ύποβιβασθή είς ύποχρεωτικώς έρ·
  γαζομενον. "Εφθανε ν' άργήση
  μερικές φορές ή νά μην έχη έκ'-
  πληρώσει εντελώς την έργαά.αν,
  πού τοϋ εΤχαν άναθέσει, γιά νά
  Ιδιαιτέρα άνταπόκρισις
  ύποβιβασδή. Αύτά μάς διηγ/ηβηκε
  κάποιος ποό έργάσθη<ε έ5ώ επ) 14 χρόνια. Ό Τδιος μά; ωδήγησε καί στή/ έργαι ική συνοι ;Ια. Τα τί εϊδαμε έκ*.ί ήταν άφάντασΓθ. Με- γάλα μακρυά παραττήγματα μέ ενα κεντρικό διάδρομο, άπά τόν ό- ποΐο ξεκινοθσαν δεζιά καΐ άρι- στερα διάδρομοι πρός τίς κατοι- κΐες, οί οποίες άπετ-λοθντο χυ- ρΐς καμμιά έξαίρεσι άπό £ ν α μονο δ ω μ ά τ ι ο. Στό δωμά- τιο αύτά ήταν £να η1 δύο κρεββά- τη, 6να τζάκι, κΓ ενα τραπέζι μ-ΐ δϋό καρέκλες. Αυτή ?]ταν δλΊ ή (διοκτησία των έρ/ατικών οικο¬ γένειαν. Άλλά δνα τέτοιο δωμά- μάτιο στά παρσπήγματα στο'χιζε 26—30 ρούβλια τό μήνα. Οί περισσότερςς οίκογένειες μαγεΐρευαν μπροστά στήν πόρτα. "Οσο γιά τον ρουχισμό, έπειδή υπήρχαν ποΚύ λΐγα ϋφάσματα κΐ' αύτά πολύ ά<ρι66, ήταν δλοι ά- κάθαρτοι καΐ κουρελιασμένα. "Ακουαα κατοιο σύντροφο Κλει- θροτοιό άπό τό Όμπερχάουζεν νά λέη : «"Αν θαπρεπε νά ζώ γιά πάντα έτσι, δουλεύοντας γιά νά φυτοζωώ σέ μιά τέτοια οπγ,- λιά, 8ά έδινα τέρμα στή ζωή μου». "Ολοι τούς λυπηθή<αμε γιά τή ζωή πού περνοϋσαν. Εϊδαμε κι' δνα εΐδος λαϊκών συσσιτίων Ή όσμή των σκουπι- διών έκεϊ ήταν άνυπόφορος. Μέ¬ σα ήταν μερικοΐ ανθρωποι πού 6- τρωγαν. Ό έργάτης μάς διηγή- θηκρ δτι μιά λανανόσουπα στοι- χίζει 2 ροόβλια καΐ 20 καπΐκια, άλά ίνα μεση;ιβρινά φαγητό 10 ρούβλια. ΚΓ αύτά την ώρα πού οί έργάτες κερδίζουν 250—333 ρού- βλια τόν μήνων. Τό μέγα αύτο
  κατόρθ^μσ, τό μοναδικόν
  είς την Ιστορίαν, όφείλεται είς
  δτι τα στρατεύματα παρακο·
  λουθοΰνται ύπΊ) άρτιωτάτης
  ύγιειονομικής υπηρεσίας, υπό
  τοιαύτης άνεφοδιασμοϋ καΐ
  υπό είδκών συνεργείων, τα
  ότιοϊα σπεύδουν καί έπισκευ·
  άζουν κάθε βλάβην, ώστε νά
  μή έπέρχεται ουδέ ή ελαχί¬
  στη έπιβράδυνσις είς την προ-
  έλασιν.
  Οί Νταλαντιέ καί Γκαμελαίν
  ένεκλείσδησαν είς φρούριον
  ΒΙΣΥ, 19.—Ό στρπτίιρχης
  Πειοϊν,διο διαταγής τού, κα
  ίώριοεν ώς τόπον διαυονής
  των ΰπευθονων τοϋ πολέμου
  Νταλαντιέ «αί τοθ στρα-
  τάρχου Γκαμελαίν, τό φρού
  ριυν Ντ' Όρφαλέν. ΟΙ λοι¬
  ποί θά έγκλεισθοΰν είς τό
  φρούριον Ντιροντόλ.
  Αί έπαγγελίαι τού Ρουζβελτ
  άπεδείχδησαν πομπώδεις
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19—Ή 'Α-
  μερικανικη εφημερίς «Τάϊμς
  Χέρλδ» γράφει δτι ή Άμε-
  ρική δέν δύναται πλέον νά
  καταστή τό όπλοστάσιον
  των Δημοκρατικόν, διότι ή
  διά τού Ίράν ό5ός δέν εί¬
  ναι οϋτε έπαρκής οΰτε καί
  ή ένδεδειγμένη, παρ' όλην
  την προσπάθειαν Άμερι-
  ρικανών έμπειρογνωμώνων
  νά τοποθετιΉουν καί δευ¬
  τέραν σιδηροδρομικήν
  γραμήν. Ή διά -ου Βλαδι-
  βοστόκ όδός έπίσης είναι
  άνεπαρκής, διότι δέν ύπάθ'
  χούν είς τόν Ειρηνικόν Ω¬
  κεανόν πλοία τοσαύτης χω¬
  ρητικότητος, ώσΐε νά μετα-
  φέρουν διά τοΰ ύπερσιβη-
  ρικοΰ σιδηροδρόμου τό παν*
  τοειδές πολεμικον υλικόν^
  τό π?οοριζόμενον διά την
  Ρωσσίαν.
  Ή αύτη εφημερίς κατη
  γορεί τόν Ροϋζβελτ δτι είς
  επανειλημμένας δηλώσεις
  τού, περί τής βοηθείας
  πρός την Αγγλίαν, παρέ-
  ταξε μόνον άριθμούς, ώς
  έπίοης άνακριβές είναι καί
  τό λεχθέν ύπ' αυτού δτι
  τόν Σεπτέμβριον θά συνέ-
  βαινε κάτι τό εξαιρετικόν.
  Η Άμερικανική βιομηχα·
  νία, γράφει ή εφημερίς, δέν
  δύναται, ώς απεδείχθη, νά
  παραγάγη πλέον των 500
  βομβαρδιστικών άεροπλά·
  νων μηνιαίως καί ούτω αί
  έπαγγελίαι τοΰ Ροΰζβελτ
  άπεδείχθησαν πομπώδεις
  καί παραπλανηστικαί.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκΐα μβτά κήπου
  είς ΟυνοικΙαν Γτουλιανά. Πληρο¬
  φορίαι παρά τφ κ. Ανδρ. Χαρι¬
  τακη.
  ΤΟΝ ΕΙΔΗΣΕΏΝ
  Επιτυχής επίθεσις
  εναντίον έχδρικης νηοπομπης
  ΚαταβύδΊσις 10 εμπορικόν σκα¬
  φών 60.000 τόννων καΐ 2
  άντιτορπιλλικών
  Χανιά, Δευτέρα 20 Ό*τω«ρίου 1941
  ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕι>, 18 Οκτωβρίου.
  Τό Άνώτστον Άρχηγεϊοντοΰ
  Στρατοϋ ανακοινοί:
  Αί έπιδεπκαί έπιχειρήσεις
  είς τό 'Ανατολικόν μέτωπον
  διεξάγο/ται κατά τό προ-
  διαγεγραμμένον σχέδιον.
  Μαχητκά μας άεροπλάνα
  έβομδάρδισαν τάς λιμενικάς
  έν/καταοτάσεις τού Μουρ-
  μάνσ< ώς καΙ τάς στρατιω¬ τικάς έγκαταστάαεις καί τάς πέριξ περιοχάς τής Μό- σχας. Την τελευταίαν νύκτα έλαβον έπίσης χώραν έπι δέαεΐς της άεροπορίας σ ένοντίον ένκαταστάσεων άνεφοδιασμού τής Πετρου- πόλεως. "Οπως. εγνωστοποιήθη δι* ίδιαιτέρου ανακοινωθέν¬ τος ύιτο6ρύχιά μας έπεχείρη- σαν έπ^θε^ιν εναντίον μιάς νηοπομπης κατευθυ^ομέ^ης άπό 'Αμερκής είς Αγγλίαν-, μόλις εισήλθεν αυτή είς την ζώνην τού άποκλεισμοΰ. Κατόπιν πεηματωδών έ αι - θέσεων πολλών ήμερΊιν τα ύποδρύχιά μας κατεβύ.ισαν 10 έχθρικά έμπορικά σκάφη, έζ ών τα 3 ήσαν πετρ»- λαιοφόρα. 2 άντιτορπιλλικά κατεβυθίσθησαν έπίοης κα¬ τά ',τήν διάρκειαν νυκτερι- νών έπιθέσεων. "Αλλα ϋποβρύχιά μας κα- τεβύθισαν πρό τοϋ Γιβραλ¬ τάρ 1 εχθρικόν πλοϊον φρουράς. Μαχητικά μας άεροπλά¬ να έβομ3άρδισαν είς τάς νοτιοανατολικάς ακτάς τής Αγγλίας Λιμενικάς έγκατα στάσεις καί κατε3ύθισαν έν εμπορικόν πλοϊον 4.000 τόν¬ νων. Έχθρικά άεροπλάνα δέν ενεφανίσθησαν άνωθεν τοΰ Ράϊχ. ΒΥΟΙΣ1Σ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ^νΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19—Είς την Μεσόγειον προχθές έ6υθί- σθηΒρεττανΐκόν ύποβρύχιον ϋπόΊ>αλικοΰ τορπιλλοπλά-
  νου.
  ΠΩΛΗΣΙΣ
  ΑΓΡΟΤ1ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  Πωλεϊται άγροτική περιουσία
  κειμένη πλησίον τής πόλεως Χα¬
  νίων. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΑΝΐΥΡίΣΙΣΐίΠΟΦΟΛΙΟΥ
  III.
  Ανακοινούται δτι ανευρέ¬
  θη καΐ φυλάσσεται παρά τής
  υπηρεσίας Άγορδς πορτοφό¬
  λιον περιέχον δραχ. 1.230
  καΐ ταυτότητα ρυπαρά, μή
  καλοΐς διακρι*νομένου τοϋ
  όνόματος τοΰ κατόχου.
  Έπίσης ανευρέθη αλεξι¬
  βρόχιον (όμπρέλλα) φυλασ-
  σομένη παρ' ημίν, ώς καί έ"ν
  δακτυλίδιον μέ τα ψηφία Σ.Χ.
  Οί άπωλέσαντες άς προ¬
  σέλθουν πρός παραλαβήν.
  Ή Ύπηρεσία Άγοράς
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΟΗΙΣΜΟΣ
  Τό Νοσοκομείον—Σανα-
  τδριον Χανίων έκτίθησΐν
  έπαναληπτκόν μειοδοτικόν
  διαγωνισμόν ένεργηθησό-
  μενον ενώπιον Έπιτροπής
  την 26 ΌκΓωβρΙου 15*41 η¬
  μέραν Κυριακήν καί ώραν
  11—12 π. μ. έν τοίς Γραφεί¬
  οις αυτού (Ορφανοτρο¬
  φείον) διά την άνάδειξιν
  χορηγητών είδών 1) Κρεο-
  πωλείου, 2) Γαλακτοπω-
  λείου, 3) Ίχσυοπωλεϊου, 4)
  Καυσοξύλων καί καυσίμου
  Ολης καί 5) Έργολάβου κη-
  δειών, διά τό Οικονομικόν
  έτος 1941—42.
  Έν Χανίοις τή 16 Όκτω·
  βρίου 1941.
  (Έχ τής Διευθύνσεως)
  ΕΠΑΝΑΑΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑ.ΙΑ
  ΕΝ0ΙΚΙΑΣΕ9Σ ΜΟΗΑ-ΙΗΡΙΑΚΟΗ ΚΤΗΜΑΤ9Ν
  ΠροσφερθεΙσης μεΐζονος τιμής
  τής των τελευταίον πλειοδοτών
  διά την ενοικίασιν των μετοχΐων
  «ΚορδελΙ» Δαρμαροχωρίου καΐ
  «Άφράτων» Κισσάμου έπαναλαμ-
  βάνεται ή δημοπρασία τής ενοι¬
  κιάσεως την 21 ΌκτωβρΙου 1941
  Ημέραν 1 ρΐτην καΐ ώραν 5—6" μ.
  μ. έν τφ παρά τί) ό^ψ Κωνσταν¬
  τίνου Έπισκοπικω μεγάρω μέ πρώ
  την προσφοράν τού μετοχίου
  ΚΟΡΔΕΛΙ δραχ. 184275 καΐ τοθ
  μετοχΐαυ ΑΦΡΑΤΑ δραχ. 117710,
  τοίς μετρητοϊς. Ό ΟΔΜΠ ουδε¬
  μίαν ευθύνην φέρει διά την κα¬
  τάστασιν είς ην ευρίσκονται τα
  μίσθια κατά τόν χρόνον τής όρι-
  στικής κατακυρώσεως.
  Οί δροι κα) περισσότεραι λε¬
  πτομέρειαι είς τα Γραφεία τού
  ΟΔΜΠ.
  "Εν Χανίοις τγ) 18 Όκ)6ρΙου 1?41.
  Τό Συμβούλιον τοϋ Ο. Δ. Μ. Π.
  Νομοϋ Χανίων.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Προσφερθείσης τιμής 5 ο)ο πλέ¬
  ον τής τελευταίας προσφοράς,
  διά την ενοικίασιν τής Κοινοτικής
  βοσκής τής νησίδος ΘεοδωροΟ,
  έπαναλαμβάνεται ή δημοπρασία
  την 26ην Όκτωβρίου 1?41 ημέραν
  Κυριακήν καΐ ώραν 10—12 π. μ.
  είς τό καφενειον ΓρηγορΙου Δα-
  σκαλάκη.
  Έν Άγίφ Μαρίνφ τγ} 17)10)1941.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Νικόλαος Χαζίρης
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ ώμα-
  τουάλια μετά θήκης είς την
  οδόν μεταξύ τοθ άνεφοδια-
  σμοΟ στρατοπέδου 713 καΐ
  τοθ 3ου ΓερμανικοΟ φούρνου.
  Ό ευρών παρακαλεϊται νά
  παραδώση ταθτα είς την
  Όρτσκομανδαντούρ,
  ΚΡΗΤΕΣ ΑΓΡΟΤΑΙ ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ
  Πολλάκις είς τό παρελθόν καί κατά διαφό¬
  ρους εποχάς ελέχθη ότι δέν πρέπει ν' αφίσωμεν
  ούδε σπιθαμήν γής άκαλλιέργητον.
  Ουδείς άγνοεΐ ούδε δύναται ν' αμφισβητήση
  δτι σήμερον αί δυσχέρειαι καί αί έλλείψεις διά
  την καλλιέργειαν είναι περισσοτέραν κάίτε προη¬
  γουμένης έπόχής.
  Άλλ δμως καί ουδείς δύναται ν' αμφισβητή¬
  ση δτι ακριβώς σήμερον έπιβάλλετσι περισσότε¬
  ρον κάθε άλλης έποχής ή καταβολή μεγαλυτέρας
  προσπαθείας διά την καλλιέργειαν «Ό καλός
  καραβοκύρης στ,ή φουρτοΰνα φαίνεται» λέγει τό
  ρητόν.
  Καί είς ημάς τώρα παρουσιάζεται ή εύκαιρία
  ν' αποδείξωμεν δτι είμεθα ύπεράξιοι καραβόκΰ-
  ραι.
  Οί πρόγονοί μας είς παρομοίας περιπτώσει^
  δέν έδειλίασαν, άλλά διά τής τιμίας εργασίας
  των υπέδειξαν δτι ήθελαν νά ζησουν, ήσαν ίκανοί
  καί αξιοί νά ζήσουν, καί έζησαν. Τό κλίμα τού τό-
  που μας καί ή ποικιλΐα των καλλιεργειών τού
  παράγουσι τα πλείστα έκ των άπαοαιτήτων εί¬
  δών διατροφής. Δέν ύπολείπεται παρά νά τΐαρα-
  χθώσι είς ίκανάς ποσότητας.
  Καί τούτο θά επιτευχθή μόνον διά τής θελή¬
  σεως μας καί τής εργασίας μας.
  Αί σημεριναί δμως συνθήκαι καθιστοΰν δυ¬
  σχερεστάτην την εισαγωγήν οίασδήποτε ποσότητος
  τροφίμων άλλοθεν-
  Λόγοι προνοίας μάς έπιβάλλουν νά βαδίζω¬
  μεν επί προγράμματος, χωρίς νά υπολογίσωμεν
  είς τάς είσαγωγάς, καί εάν κατόπιν έπιτευχθοΰν
  είσαγωγαί τόσον τό καλλίτερον δι' όλους μας.
  Άς έργασθώμεν λοιπόν καταβάλλοντες κάθε
  προσπάθειαν ώστβ εί δυνατόν είς την πραγματι-
  κότητα τα μή μείνη ούδε σπιϋαμή γής άκαλλιερ-
  τος.
  Οί κόποι καί ή έργασία ποτέ δέν μένουν ά¬
  νευ άποτελέσματος, καί δέν ειμπορεί παρά έφ' ό¬
  σον έργασθώμεν νά άμειφί/ώμεν καί ημείς.
  Έμπρός λοιπόν Έογασία, Καλλιέο^βια, Αύ·
  τάρκεια.
  Αγροτικάς
  ΣΙΤΟΦΟΡΤΙΑ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ι ΣΧ9ΑΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΕΠΙ ΤΗ ΚΑΤΑΑΗΨ£Ι ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ
  ι
  ΑΘΗΝΑΙ, 19.— Είς τόν
  Πειριδ κατέπλευσαν σήμερον
  2 Γερμανικά καί 1 Ιταλικόν
  πλοΐα μέ φορτίον σίτου, διά
  τάς ανάγκας τοθ ΈλληνικοΟ
  λαοΰ.
  Έπ' εύκαιρία όλόκληρος
  ό Άθηναϊκός τύπος άφιερώ- |
  νει εύμενή σχόλια υπέρ τής
  ΓερμανΙας καί Ιταλίας, διά
  την νέαν των αυτήν θεάρε-
  στον χειρονομίαν.
  ΑΠΩΛΕΙΑ
  ΑΓΓΛΙΚΗ! ^ΡΒΕΤΤΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19 Ό)βρ(ου
  Τό Αγγλικόν Ναυαρχε,ΐ-
  ον ανήγγειλε Ι χθές την
  απώλειαν τής Άγγλικής
  Κορβέττας «Κρΐνος».
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΠλΕΙΟΛΟΪΙΚΗΜΗΜΟΠΡλΗΙΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Ροδωποΰ έκθέτει είς φανεράν
  πλειοδοτικήν δημοπρασίαν την
  26ην τοθ μηνός ΌκτωβρΙου ημέ¬
  ραν Κυριακήν καΐ ώραν 10—12
  π. μ. την ενοικίασιν τής νομής
  (βοσκής) των κάτωθι Κοινοτικών
  αγριάδος κατά την ερχομένην
  χειμερινήν περίοδον 1941—1942.
  1) Μονόλιθος διά νομήν βοσ<ής 100 προβάτων καί 2) Τουρχαόλα κο-δια νομή/ βοσκής 70 προβά¬ των καΐ 100 αΐγών. Ή ένοικΐασις καΐ ή πληρωμή Θά γίνη κατά κεφαλήν καΐ ώς πρώτη προσφορά όρίζεται δρ 50. Διά νά γίνη τις δεκτάς είς την δημοπρασίαν όφείλει νά καταβά¬ λη ώς εγγύησιν είς την επιτρο¬ πήν ποσόν ίσον μέ 10 ο)ο τοϋ ένοικιο. Τα συμβόλαια, δημοσιεύσεις καΐ κηρύκεια έπιβαρύνουσι τόν τελευταίον πλειοδότην. Ή δημοπρασία βά γίνη ενώπι¬ ον τοθ Συμβουλίου κα'ι έν τφ Κοινοτικω Γραφείω. Ροδωποϋ τ*5 14 /ΟκτωβρΙου 1941 Ό Πρόεδρος Ν. ΚΝΙΘΑΚΗΖ ΑΓΚΥΡΑ, 19.—Ό Τουρκι- κός τύπος σχολιάζων την κατάληψιν τής Όδη^σοΟ υπό των Γερμανοσυμμαχικών στρατευμάτων, γράφει δτι ή Ρωσσία δέν έχασε μόνον τόν κυριώτερον είς τόν Ευξεινον Πόντον λιμένα της, άλλ' α¬ πώλεσε καί την /αυτιλιακήν της θέσιν συνόμα. ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΤΑΓΓΕΡΗ, 19.— Είς τόν Ναύσταθμον τοθ Γιβραλ¬ τάρ έξερράγη χθές μεγάλη πυρκαϊά, άποτεφρώσασα έ'ν μέγα στρατιωτικόν ύπόστε- γον. Έπίσης εσημειώθη ίσχυρά έκκρηξις επί φορτηγοΰ άτ· μολοΐου, ήτις εΤχε πολλά θύ· ματα. ΑΝΑΧΗΤΗΣΕΙΣ Άγνοεΐται ή τύχη τοθ Γεωργί- ου Α. Καρανάκη έκ Πλεμενιανών Γελινου, κληρωτοΰ κλάσεως 1940, ϋπηρετοϋντος είς "Ηράκλειον. Ό Ι γνωρίζων τι παρακαλεϊται νά πλη . ροφορηση τό Ιατρείον τοθ κ. Ε¬ Ι λευθ. Μαντωνάκη, Χανιά. ΑΠΩΛΕΣΘΗ πορτοφόλιον, άπά Γυμνασίου Άρρϊν^ν μέχρι Μεϊν¬ τάνι Χαλέπας, άνήκον είς τόν Γε- φργιον Τζιτζικαλάκην, σωφέρ. Τα άπωλεσθέν πορτοφόλιον περιεΤχε 6—7 χιλιάδας δρχ. τό δίπλωμά τού ώς σωφέρ, την ταύτότητά τού καί$διαφόρους άλλας σημειώσεις. Ό ευρών δύναται νά κρατήση τα χρήματα καΐ νά επιστρέψη τό δ[- πλωμα, την ταυτότητα κλπ. ση· μειώσεΐς έντάς φακέλλου, ταχυ- δρομικώς, είς την διεύθυνσιν, Χου σεΐν Μπιλάλη Καστέλλι (Παλάτι) Χανιά. ΖΗΤΈ1ΤΑΙ έπειγόν- τως τροφός δι» £να μ.ήνα. Πληροφορίαι Κλινική »Ιω. Παίζη, Χανιά. ΟΙ Π ΑΝΕΧΟΡΙ 'ΕΣΒΕΥΤΑ ΣΑΝ ΕΚ ΑΓΓΛ ΗΣ Ο ΑΣ-ΑΜ 3. ΠΡΟ ΡΙΚΗΣ ΥΟΥΣΗΣ ΡΩΜΗ, 19.—Τό πρακτο¬ ρείον Στέφανι αγγέλλει δτι οί έν Μόσχα πρεσβευ¬ ταί Αγγλίας καί Ήνωμένων ' Πολιτειών ανεχώρησαν σή , μερον έκεΤδεν μετά τού προσωπικού των πρεσβει- ών των. ΈπΙοης ανεχώρη¬ σαν έκεΤσεν καί αί Άγγλο- αμερικανικαί Έπιτροπαί, αΐ¬ τινες παρέμενον έν Μό¬ σχα ώς παρατηρήται. Έγκατέλειψε την Μόσχαν καί ή Σοβιετική Κυβέρνησις ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19 - Κατά σετκάς πληροφορίας ό Στάλιν καΐ ή Κυβέρνησις ανεχώρησαν, άπό τής προ- χοές, έκ Μόσχας μέ κατεύ- συνσιν πρός Ανατολάς. Ή προσπαθεία των Μπολ¬ σεβίκων νά πείσου/ τόν λαόν τής Μόσχας νά τη¬ ρήση μέ ψυχραιμίαν και να κρατήση άμυναν δέν φαί¬ νεται νά τελεσφορή.αη, διότιόλτός έπιδυμεϊ την άπολυτρωσίντου άπό τούς Μπολσεβίκους. Άμερικανός Γερουσιαστής κρούει τόν κώδωνα τού κιν- δύνου διά την πατρίδα τού ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.—Ό Γερ¬ μανός Γερουσιαστής Πέτα είς δηλώσεις τού ετόνισεν ότι ή 'Αμερικανική Κυβέρ¬ νησις πρέπει νά έξοπλίση τό ταχύτερον την χώραν, ώστε νά εξουδετερώση, έν δεδομένη σπγμή κα'ι ταυ¬ τοχρόνως, τόν Ίαπωνικόν, Γερμανικόν καΐ "Ιταλικόν στόλον, οιουδήποτε καΐ άν εμφανισθούν ούτοι. Ή νέα Ίαπωνική Κυβέρνησις ΤΟΚΙΟ, 19 —Ό αναλα¬ βών τόν σχηματισμόν τής Ίαπωνικής Κυβερνήσεως, στρατηγός Τόγιο, υ¬ πέβαλεν σήμ^ρον είς τόν Αύτοκράτορα τόν κατάλο" γον των νέων ϋπουργών. Ή νέα Κυβέρνησις θά όρ- κισσή έντός τής ημέρας. Γερμανικά ύποβρύχια κατεβύ- 8ισαν είς τόν Ατλαντικόν 10 έχθρικά έμπορικά σκάφη καί 2 άντιτορπιλλικά ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 19.-ΤΟ η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορείον μεταδίδει δτι Γερμανικά ύποβρύχια κα- τεβύδ^ισαν είς τόν Ατλαν¬ τικόν Ωκεανόν, έξ ισχυρώς προστατευομένπς νηοπομ- πής, 10 έχθρικά έμπορικά σκάφη, συνολικής χωρητι¬ κότητος 60.000 τόννων. Έκ των βυθισθέντων σκαφών τα 3 ήσαν πετρελαιοφόρα- Τά ύποβρύχια κατεδίωξαν την νηοπομπήν επί τριήμε¬ ρον, κατώρθωσαν δέ νά 0υ- θίσουν, έκτός των ανωτέ¬ ρω σκαφών καί 2 άντιτορ¬ πιλλικά κατά την νύκτα. Ή έχθρική νηοπομπή κα- τηυθύνετο άπό Ν. Άμερι- κης είς Αγγλίαν. ΑΓΓΛΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛίΑΝ ΛΙΣΣΑΒΩΝ, 19. - Περισ¬ σότερον άπό εκατόν πρόσω- πα συνελήφθησαν είς Πορ- τογαλίαν, διότι μετέδιδον ά- νησυχηιικάς εΐδήσεις. Τό μεγαλειτέρον μέρος αυτών άνήκει είς Κομμουνιστικήν Βρεττανικήν οργάνωσιν, συ¬ νελήφθησαν δέ την ώραν πού διένειμον προπαγανδι·- σακάς προκηρύξεις. Δέκα άπό τούς συλληφθέν- τας όμολόγησαν δπ ήσαν έ· πιφορτισμένοι (^.τεσιαλμέ- νοι)άιό "Αγγλους πράκτο¬ ρας. Ο ΠΡΠΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΑΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ. ΛΑΟΝ ΑΘΗΝΑΙ, 19. —Ό πρωθυπουργός κ. Τσο- λάκογλου απηύδυνε χΟές 6αρ»υοήμ.αντον προκήρυ¬ ξιν πρός φ τόν Ελληνικόν λαόν. »Έν άρχη τής προ- κηρύξεώς τού αναφέρε- ται είς τί γεγονότα τής πολεμΛκής περιόδου καί καταλογίζει ευθύνας είς τούς οΊοικοϋντας τότε την χώραν πολιτικούς καί οτρατιωτικούς Αν¬ δρας. Έν συνεχεία κάνει μνείαν των περιοτάσεων, υφ' 5ς ηναγκάσθη νά «υν- Οηκολογήση μ,ετά των νι- κηφό^ων Γερμανικών στρατευμ.άτων. Τελευ- των ζητεί άπό τόν ' ληνικόν λαόν την δ μ.ήν αυτού πρός πάταξιν των αίσχροκεροών κλπ. έκμ,εταλλευτών, τή» ύπα- κοήν τού είς τάς Δια¬ ταγάς, τόσον τής Κυ¬ βερνήσεως δσον καί τού Στρντοΰ τής Κατοχής. καί την επίδοσιν ολων γενικώς είς κάθε παρα- γωγικήν εργασίαν, πρός ιή ά ή ρ τής Ελλάδος. Ιδιαιτέ¬ ρως άπευδύνεται πρός τοϋς αγρότας, τούς ότίοί- ούς καλεΐ νά έπιδοθοΰν μέ ζέσιν κα,ί ενθουσια¬ σμόν είς την έντατικήν καλλιέργειαν τής πλου- τοφόρου έλληνικής γής, " ϊνα οΰτω εξασφαλισθή «5>
  έπισιτισμός τής χώρας.
  Σχόλια τού Άγγλικού τύπου
  διά την έν Ρωσσία κατάστασιν
  ΓΕΝΕΥΗ, 18ί—Ό 'Αγγλικός
  τύπος σχολιάζων την έν τω
  'Ανατολ. Μετώπω δημιουρ-
  γηδεΐσαν κατάστασιν γρά-
  φει ότι ήρχισεν ήδη διά την
  Ρωσσίαν ή κρισιμωτέρα φά-
  οις. "Αν δέν χαλαρωδή,
  γράφει ό 'Αγγλικός τύπος,
  ή κατά τής Ρωσοίας Γερμα-
  νική επίθεσις, ή κατάρρευ-
  σις τής Σοβιετικής "Ενώσε¬
  ως είναι ταχίστη καΐ βε¬
  βαία.
  Έν συνεχεία ό 'Αγγλικός
  ι τύπος τονίζει την σπουδαιό
  Ι τη τα τής είς τόν νότιον τσ¬
  ' μέα Γερμανικής προε-
  | λάσεως, διότι επίκειται οϋ-
  τω ή διακοπή τής συγκοι-
  νωνίας, διά τής οποίας ή
  Αγγλία καί ή 'Αμερική έ-
  τροφοδότουν μέ παντοει-
  δές ύλκόν πολέμου την
  Ρωσσίαν διά τού Ίράν καΐ
  έκεϊδεν διά τοϋ Καυκάσου.
  Μή στέκεσσε. Μή συνομιλήτε στοΰς δρόμους.
  Βαδίζετε πάντοτε δεξιά καΐ στά πεζοδρόμια.
  ΤΤροσέχετε όταν άλλάζετε πεζαδρόμιον.