90035

Αριθμός τεύχους

74

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

21/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  υΐαΐΐ
  ,ΙΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔίΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  0ΙΕΝ5ΤΑ0
  21.
  ΟΚΤΟΒΕΡ 1941
  ν. ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8,
  ηηά Ότηοΐε : Ο. ΖΑΜΑΚ1Α3»
  Οηαηΐα
  Νγ 74 —
  ΡΓ6Ϊ3 3
  Αριθ. 74
  — Τιυή *ρν,. 3
  Κ.βάαΙετΐοηβοΰΐΌ»
  . 22.
  ΜΑ55 ΟΝΟ ΑΝΜΑδ30Ν6
  Κ. Ρ. Εδ ίδΐ Ινεΐη Ζυίαΐΐ,
  (3.355 άΐε Λΐΐδοίΐάιιιΐβ; άεδ νδΐ-
  ΙίεΓΓεοητ.5 ΐη θΓδτεΓ ^^η^ε εΐ-
  ηο ΤαΙ άεδ άεαΐδοΐιεη Οείδΐεδ
  151. ΌεΓ νΐ11β ζυ,Γ Κ,εοηΙδθΓά-
  ηιιη£ ιυ&Γ ζα αΐΐεη Ζεΐτεη
  βΐηε άετ ιιηδεΓετη Υοΐΐΐε ΐηηε-
  ιιΐοΐιηεηάεη ΙεαΙΐαΓδοΙιομίεπ-
  $εηεη Κχ&Κε. 8ο βΓαηοηΙε
  Κ&γ1 άεΓ Οτοδδε αυ£ εϊηεΓ,
  δγηοίε ζα Α&οΐιεη ηατ άΐε
  ΙοεΓείΐδ 3α£#ε ζείοΐιπεΐεη
  5ί3ηάεδΓεεητε ζιχ δανηπιεΐη,
  υΐη εΐηεη Κοάεχ ίίΪΓ δείη
  ΙΙεΐεη ζιι (ίειιΐΐηηεη.
  άεη ΜΐΐιεΙ&ΙΙεΓδ
  νοη Κερ#ο ΐτη
  ζιΐδΕΓηιηεη,
  άετ
  Εΐ1<ε αηά ϊΐη Ζεϊί β οΙΙε άΐε ίίεΐιείπιε Οεπεητί>οίΐΓΐίεΐΐ άει-
  Ρειηε §τυεΐΙεη Οεβΐετεη άεδ
  Κεΐεηεδ είη κειηΐδδεδ Μ3δδ
  νοη ΚεοηΙδδίοΙ,εΓΐτείτ: ζ ιχ
  ^εΐοεη. Βΐχ /ιιγ Αιιίη3ΐιτηε άεδ
  τδηιΐδοπεπ Κεοηίεδ ιιιλγ άεη
  Βευΐδοΐιεη Οεδειζ αηά Κεοΐιΐ
  ηΐοητ, νοη ζεηΐΓ&ΙεΓ διεΐΐε
  ιποΓάεη. Εδ ίδί άεΓ
  η3οη Μίΐδδ απά Οτάηαηίϊ,
  τΐ3θΗ Οεαχΐδδεηΐι&ίΐί^ΐίεΐΐ ιιηά
  δίααίεη νοη
  δθΐιΐΐε δ δ 1 ι ο 1ι
  ηιϊΐ άει- ΐιΐεΙΙιιηΐδΙπεΓΓΐε
  πδοΐιεη Μαδδ1θδΐ£τ1ίεΐι άεδ ζετ-
  δεΐζεηάεη ΒοΙδοΗειπίκηηΐδ.
  ΐ^ετ Ι'ηιΐίεΐι-
  άεΓ ηιθΓ3ΐΐδο1ιεη Βερπί-
  ίε νεΓίοΙ^Ι άΐΡ8ε ΑΙΠδηζ Ιιειι
  Ιε ϋΐΓε τη;ΐ53ΐοδε τηεΙτΙοεΙιεΓΓ
  ρϊιΐΐί. 8ΐε ϊδΐ ΐηι-
  ηοοΐι βετ3ΓηΙ: τηίί: άει-
  δίοΐι
  ιιηά δίοηεΓΐιεϋ:
  υπά άίε Κΐεϊηεη^.
  ^εάε^ Τ^^ ιτιεΙΐΓ ίΐβΐίΓ ΙεΗτΙ:
  άευϋΙΐοηεΓ, πιΐε «εΐιτ δίε.<,ε15δτ άΓοΙιΐ, ΓνεΓρειτιαΙΙίςΙ ιιηά ΐΐιτε ^ε^εηδ^ε^ηι:ε, άετ δΐεΐι ΐη άΐε- 5εηι .ΚεεΙιΐδεΓηρΙΐηάεη ο££εηε· 1)3Γΐ. ϋΐεδε ο££ίΉΡ δΐοηΐ £υ?Γ Κΐ3ΓεΜ3Γΐεδοηεΐάεη ΐδΐ δεΐιΐίεδ- ΑαδάταεΙ; άετ Βΐϋΐε ίιτι άεη Τα£εηάοε£π££ τη3ζε ά ΐ ηεοιε 1ί&υ.Γη Ίϊ «Ινφδδ ιιηά Μαδδΐιαΐ- Ιίόηηεη, ιιηά Μ3Γ£εοΓάηε· βΙκ Οείίϊ- άεΓ ΙιοοηηιίιΐεΙαΙϋεΓΗοηεη ^ί ίίηάετ δίοη άαδ δηοΐκη ' Π3θ1ι άειτι Γεοΐιιεη δ, ά35. άεπι άεαΐδεΐιεη νοΐΐς ζιπηΊιεαΙίβεη Τα&ε Ι^ε- Β^;^|πτ: ζεϊΛΐέύεη ΐδί. ΥΊγ Ιίόηηεη άίύοεί ηίεηι αΤοεΓ- άΐεδε δοηαμ αυί &αο!ι ζή βίεάεΓ- ϊ νεΓ άϊο ΥνΜτ πητεΓ ν*οηη αΙοοΓ ΙιεπΙε άθΓ οιιγο Κίΐηηι αηιεΓ ΟρίεΓ άεηι Ανΐδ^εηιηηβ&ΓΓΪεο εεΓ Οεΐά Γηαεΐιΐε οά&τ άεηι ΚνιΙτιΐΓνεΐ ηΐοΙιΙαηρδΐι.ΐ Βοΐί,ςη' ιιιΐδηιιΐδ δο ϊδί: άίε ^α^νε δεί οη ν. ΓΓϋΙδθΙιΙ: αηά 1ΐ3ί άΐε ιυ3ΐι- τε ΡΓ3ΐζε άε^ Ιίεϊηε Οτεηζεη 1<εηηεηάεη Αη&τϊίδδΐιιίΠεηδ δο1ιΐ3§τιιΐοΓΐε ^ε- απδ εΓίαηάεη, ΐΓείίεη άΐε Κοαΐΐτΐοη άετ Αη^ΓείίεΓ ΐΐη- ηιεΓ 1ΐ3ΓΐεΓ δεΐθδΐ Ιδΐ εδ &Μΐ- 1ΐΐ3Πδΐτιαδ», ιιιεηη είηε Ν3- Ιΐοη ΐΐητε δόηηε ζα άεη νν3ί· ίεη ταίΐ, αηι άεη Ηείτη3(:5ο- άεη, ά35 ΕεΙοεηδΓεεηΙ: ιιηά άΐε Ζα1;αη1ΐ ζα νεΓΐεΐάΐ^εη ? Κεΐη νεΓηαεηίτΐ^εΓ Μεηδοΐι ιιΐΐτά ά35 ΐ:·ε1ΐ3αρτ-εη ιιΐοΐΐεη. άεηι άατοΐι δείηε Ιιει- Κεάεη αηΓαεΙΐπι Ιαεΐΐαηητ^ειιιοιάεηεη ΡερρεΓ ΐη άεη νετεΐ- ηΐ£>ί.εη δϊαβτεη 51ΐεο εδ νοΓ-
  βεηαΐΐεη, άεη ΜΐΗΐΗΓΪδΐτΐαδ
  ΐη δεΐηετ κτ£ΐ55εδεεη Ροπη ζιι
  νεΓΐΓετεη, 3Ι5 εΓ ΐη εΐηεΓ
  δεη3ΐΓεάε αηΐαη^εΐ νεΐ/ΙαΐΒη-
  άείε, άΐε ΒαηάεδΓεί?ϊεΓΐιηίΓ
  ιιΐεΓάε νΐεΐΐεΐοΐιΐ: άϊ Νοίιπεη
  εΓΐίεηηεη, άϊε
  β άΐεηεηάεη
  υηά ΝαίίοηαΙ^αΓάίδτεη «ιχΐε-
  ηΐίίδΐεηδ ίαεηί )α1ΐΓε, νΐεΐ-
  Ιεΐοΐιΐ αηοΐι ζεΐιη ^α11^ε οάεΓ
  δοο-αΓ είηε ^3πζε ΟεηεΓ&Ιΐοη
  1&Π}ί υηΐετ ά-εη ναίίεη ζα
  οεΐΐβΐί,εη» Ώαδ ΐδΐ άΐε Ι?οτάε-
  Γΐιη^ τ!3θΗ εΐηεηι ΜίΙίΐαΓίδ-
  ιηαδ αηι άθΓ Βεάτοΐιηη^ ιιιϊΐ
  Ιεη, άεηη δεΐοδΐ ηεάιοΐι): δΐηά
  άΐί* ϋδΑ, ΐη Ιίεΐηειη Ριιηΐίυε
  ϋ-,Γεε ΒεδΐΙζεδ, ΐη Ιίεΐηεηι άεΓ
  άΐε δΐε ;ι1δ ίΐιτο
  ΐη Αη^ρΓαοΙι
  ηβΐιιηεη Ιίοηηίειι. ϋαδ νοΓυ-
  δρΐεΐ νοη άεΓ «
  ΗειηΐδρΙιϋΓε», άΐε
  άΐε Αεΐΐδε β
  ί,εΐ, ιιιΐΓά—οίοί>ο1ιοη εδ Ιίοΐηεη
  Μεηδθΐιεη ααί άεηι ΕΓάΒαΙΙ
  ζα αεϋεΓζεα^εη νεπτΐΗβ —
  ιιΐεΐΐεΓ 3οη'§:1ΐεΓΐ;, πιτι
  ϋΙΕ νΕΡΒυΕΝΩΕΤΕΝ ΤΡυΡΡΕΝ
  Ρυ^ΟΚΕΝ υΝΑΙΙΡΗΑί-ΤδΑΜ
  ΙΜ ΡΟΝΕΤΖΒΕΟΚΕΝ
  ΑυΟΗ ΙΝ ΌΕΝ υΕΒΚΙΟΕΝ ΡΚΟΝΤΑΒ80ΗΝΙΤΤΕΝ
  ΌΙΕ ΟΛΕΚΑΤΙΟΝΕΝ ΕΚΡΟ^ΡΚΕI^Η
  Αιΐδ άβηι
  2Ο. ΟΙίΓΟΟΘΓ.
  ΟΤοθΓΐίοηΐΓη&ηάο άετ
  &ίθτ: αηι
  & τ ά % 06-
  Ιίίΐηητ. :
  Ιγπ ίΒνιβιΙϊβίΙ άβΓ Οβΐ-
  ίΓοητ ηιβοΐϊβη άίβ άβατ-
  βοΐιβη, ΐτ3ΗβηΪ5θΙιβπ, ιιη-
  ίΗ
  βοΗβπ Οΐνΐβίοηβη
  ϊγπ
  χΐη&ηί-
  Ιηάη-
  Όοηβζ-
  Ααοΐι &η
  ίβη άΐ· ΟρβΓ&ΐΐοηβη
  ϊΙΙ
  1/χϋταείίίβ
  Ιηι δεβ^βοίβτ άββ δτ.

  ΟδίίΓθητ
  ΕίββηΙ)αΗηΗ-
  ηΐβη ηηά
  Ιγπ δαβάθδϊβη, δηεάβη
  διιβιΐχπβδτβη άβΓ ίτϋ.
  Ιηδβΐ τποΓάβη Ηαβίβη ιιηά
  ί Αηΐ&^βη
  86Γ63 Η&ηάεΐ35θΗΐί£ ϊη
  Βταηά.
  Ιη ΝθΓά&ΪΓί1ί& ^Γΐίίβη
  άβηΐβοΐιβ Κ&ιηρίίΐαβ-ζβη-
  ο;β &ιη 19.10. ιιηά ΐη άβΓ
  Ναοητ ζαηι 2θ.ΐο. ηιίί ^ιι-
  ίβΓ 'ννΐΓ^ιιηβ1 άίβ Η&ίβη-
  &η1&β·βη νοη Τοογιι^ βη.
  Ρβΐηά ίΐο^ ηίοηί: ϊη
  βίη.
  ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΧΗϋΝΟ
  ΒΕΤΚ. VΕIι^ΑΝΟΕΚ.υΝΟ ϋΕΚ
  δϊεΐι
  εη δοΐΐίε,
  άϊεδε
  Όΐε Ροϋζείδΐαηάε ννΐΓά 3ΐιί 2 2 ΧΙΗγ νεΓΐδη^εΓΐ. ϋΐε
  ηιΐΓ ίΰΓ άεη νετΙίεπΓ ϊηηεΓΐΐ3ΐ1ο άεΓ £ε5<:η.1θ55εηεη Οΐΐδ^^ε. δΐε πητερ άεηι νοΓΓοεη3ΐί: άεδ ]εάεΓζεΐΐί^εη νΐάεΓΓαίδ 3ΐΐδ^εδρΓθε1ιεη. ϋίε Ι ^ιηαοΐιΐ νεΓ<3οη, ■ννεηη νοη άεΓ ΒενόΙΙίεΓαη^ ζιι αιΐδ£εηΐιτ.ζι χνΪΓά. ϋϊε Κΐηηαΐίιιη^ άετ Ροΐΐζείδΐαηάε νΐΓά δοννοΐιΐ άιΐΓεΙι άεπΐδοΐιε αΐδ αιιοΗ άιΐΓθΗ ιϋε §τίεεΗΪ5ε1ιε Ροΐΐζεϊ Κοηιηιβηά&ηί άβΓ Ρβδτηηβ- ΚΓβΙ& ΟΙΕ Ρ0ίίΖΕί5ΤυΝ_Ε 8 ΒΟΗίίΕΤ^ΗΕ ΑΚΜΕΕΝ νΕΒΝΙΟΗΤΕΤ 657948 ΟΕΕΑΝΟΕΝΕ, 124Ι ΡΑΝΖΕΚΚΑΜΡΡνΆΟΕΝ 5397 ΟΕ80Η17ΕΤΖΕ ΕΚΒΕυΤΕΤ Ροΐΐζβΐβτηηάβ ίδτ. βοηοη ΐη ΡΓΪβάβη3Ζ6ΪΓ.βη. άβΓ ΟΓαάηιβδββΓ νοη Κ,ηΐιβ, Οτάηαη§: ιιηά δΐοηβΓηβΐτ βΐηεβ Ι*3ηάβ3. ϋΐηβο ηιβΙΐΓ τ.ΓΪίίτ. άΐββ ϊιιγ ΚΓΪβ£3-οάβΓ αηδββΓ&βννδηηΙΐοΗβ Ζβΐτβη ζ«. ϋβΓ Κοηιηιαηάαηΐ: άβΓ Ρβδτηηβτ Κτβτ,α νβΓθΗβητΙΐοηί ΗεαΙβ βΐηβ ΒβΙεαηητ- ιηαοηιιηκ οβττβίίβηά βΐηβΓ νβτΙ&η^Βΐ-αα.^ άβΓ Ροΐΐ- ζβΐδτ,αηάβ ααί άβΓ ^εεαιηίβη ΙηββΙ,άϊβ 3ΐο!ι ΛνΐβάβΓηπΐ ΐη άβη Καηπιβη, άβη οβΓβίΐβ άίβ οίη^βΐβΐίδΐβ 3ΐ1σ;β· ηαβΐηβ ΒβίΓΪβάαη^βαΙχτΐοη, άΐβ άαβ νβΓδΐδηάηΐδ ά©3 Τβΐΐββ άβΓ ΒενδΙΙεβΓαηβ· ηβΓνοΓβτβΓαίβη :, βΐηηνοΐΐ βΐηίιΪ8·ί:. ϋεητ. ννάη3θ1ΐ2 άβ3 Ιηδεΐ^οα- ·ηβηΓ3 ίατ άΐβ δταβάτβ ΟΗ&ηΐα, Κ.βτγηιηοη αηά Ιγ3- Ιΐΐΐοη άΐβ Ροΐΐζβΐδίαηάβ νοη 20,30 ϋηΓ 3' ί 22 ΙΙπγ ζή νβΓΐβηβΓβΓη, Η3ί: άβΓ ΡβδίαηβΤβΙΐοτΐΐΓηΗηίαΐ-.ΐ ηίοητ: ηαΓ βητβρΓοοΗβη, δοηάβτη άαΓϋο&Γ Ηΐη&αβ νοη 3ίο1ι ααδ άΐβ νβΓΐ3ηβ·βΓαη8:άβΓ Ρο1ΐζεΪ5ί:υ"άβ αιιοΐι ααί αΐΐβ Ι&ηάΙΐοΗβη Οβηιβΐηάβη αηά θΓίδοΙι&ίτεη 3ΐΐ3ο;β άβΐιητ. δο Ι^αηη βΐοη αΐδο ννΐβίβΓ άβΓ 5ΐηάτ-αηά ϋθΓίοβννοηηβΓ ίΓβΐ οΐβ 22 υΐΐΓ ΐη άεη ^τ&άτβη αηά ϋδτίβΓη οβννββ-βη. ΡίΐΓ άβη ^βδδηιτεη ϋοβΓΐαηάνβΓ- ΙΐβΙΐΓ οΐβΐοτ: βδ νοΓΐδαίΐβ: οβΐ άβΓ οίδΓΐβΓΪ^βη Ρο4ΐ- ζβΐδτηηάβ ατη 20,30 ϋηΓ. ϋβΓ οενοΓδΐβηεηάβ ΛΥΐηίβΓ πιΐτ: άβΓ ίΓαβηζβΐΙΪ£ βΐηΐΓβτβηάβη Οαηΐίβΐΐιεΐτ; ηαεττβ αητβΓ αηάετεη υ_.3ίαβηάβη ^8Γαάε ά33 Οβ^βαΐβϋ βΓίθΓάβΓΐΐοΗ β^βηιαεητ, ηαβηιΙΐεΗ βίηβ νοΓνβΓΐεκΜηβ: άβΓ αΐΐ^βηιβίηβη Ρο1ΐζβΐδΐαηά?. Ναη 1ΐε§ΐ &03Γ βΐη νβΓίΓαηβηβοβννβΐδ νοη δβΐίεη άββ Ρββίαη^β- Ιεοηιηιαηάαητβη κβο,βηαβοβΓ άβΓ ΒβνδΙΙεβΓΐιη^ νοΓ, άΐβ ΐη άβΓ νβΓΐαβηβ-βταηβ· άβΓ Ροΐίζβΐδίαηάβ ζαιη ΑαβάΓαεΙί ΙτοΓηπιτ, άββββη δΐεα βιοπιίϋοΐιβ Είη- τποηηβΓ ηαητηβΙΐΓ τπαβΓάΐ^ βΓθΐβΐββη πιηββδβη. Ιη άβΓ Ββΐΐαηητηιαοηαηβ: ν/ΪΓά αΐΑ3άΓα='Λΐΐο1ι άα- Γ&α£ ηΐηβΤβννΐβββη, άα33 άΐβ νβΓΐϊη^βτΙβ ΡοΠζβίβι,ηη- άβ ιιτηςΓβηβηά νΰ.ο1ζ§3.η(ζΊ(ζ ^εηιαεηΓ. ννΐΓά, ννεηη άΐβ βΤβΓΪη^βτβη Κ.αΗβδ1:δΓαη8·βη ο-ΙβΓ %3.γ δΐΓαίοΐΓβ Ηαηά- Ιαηβτβη ααίτΓβίβη βοΐτβη. ΗΐβΓ ννΐΓά ααοη άΐε Ββ- νδΙΙίβΓαηο; 3β1θ3ΐ Οβΐβρ/βηηβΐτ, Ηαοεη, ΪΓ^βηάννβΙοΙιβη ΕΐβηιεηΙεη, άΐβ άΐβ Ώαηϋβΐηβΐί. ααδζααατζεη νβΓ- βαεηβη βοΐίτβη, άαβ ΗαηάννβΓΐΐ ζα Ιβ^βη δε1θ3ί;νβΓ- δΐδηάΐίοΐι ηιιΐ33 ααοη }&ϊζί άίβ νβΓΐαη^βΓί:^ Ροΐίζβί- βταηάβ ρπηΐίίΐϊοη βΐη^βΐιαΐτβη ταβΓάβη, δοίβΓη ηΐοΗτ, άβΓ βΐηβ οάβΓ αηάβΓβ ΒβδΐτζβΓ βΐηβδ Ναεηΐααδΐπβΐ- ββ3 ΐδτ. ϋίβ άβατβοηβ ν7ε1ΐΓΐηαοΗ1: αηά ααοη άΐβ ^Γΐβοηΐβοΐιβ Ροΐΐζβΐ ιπΪΓά ά3.τ3.ηί ια<_ΐ!^αηΐη ΐατ Αα- ^βηηιβΓΐί Γΐοητβη. Εδ Μβΐοτ; ζα βΓΠΐαΓΐ.βη, άαδδ άΐβ Βενδΐΐίεηιηβ' άββ Εητβ-β&βηΐεοηιηιβη αηά άίβ νβΓ^αεηδΙΐ&αηβ: άβτ νβΓΐ&η&βΓτβη Ροΐΐζβΐβΐαηάβ ΓΪοΙιίί^ααϊία'ϊδΙ: αηά νβΓ- βτβηί. ΡαβΓ ΚΓβτα δβΐθδί: ίβΐ; βδ βΐη ηοαεΓ Ε----- βΐοη ά38 Ι/βοβη ιαβΐτεΓηΐη ηοΓηιαΙΐδίβΓί; ηαί. άίε Ια Αιΐδ άεηι ς[Π3ΓτίβΓ, 19. ΟΙκίοΙίβΓ 1941 ϋαδ ΟσβΓΐίθηιηιαηάοάβΓ ■ννβηΓΐηαοητ β-ΐΐϊΐ 1ιβ1ΐ3.ηητ: Ζιπΐδοΐιβη άεηι Αδοηι: δθΗβη ΜββΓ ιιηά άβηι ϋοηβζ δοΙΐΓβίΙβτ; άίβ ίοΐ&ηηβ: άβδ ηεη ΡβίηάβΒ ^ ίθΓΓ. νβττιβεηάβ άβΓ ν7αί- ϊβη-δδ ηαηηαεη ίηι Η&βη- 8βΓ άίβ Α«£ άβΓ ΚΗηι ΐη άβΓ Ιβίζτβη Ν&οητ δοχπ- άθδ άεαίδοΐιβη ΗββΓβδ ΐηι | άβδ Ιίβη πιΐΐ άβΓ ^ν^£^ί1οί.ί:β άβ3 _ ΟβηβΓαΙίβΙάΐηαΓ- ί ΚβδδβΐΓΪηβ: άΐβ βοιη- ν7ΐβ δοηάβΓΓηβΙ- :δ Κεο^ΙδίίΓαηάεδ ίπετ άεη ίΐΐιζη^εΐοεη, άεη άίε ηεα Ζεΐΐ Ιίεηητ. ι |5Γε1οΗε Ρυπηεη οΐΐεδε Μαδδ- ΙίεΐΙ βευιΐηη^, ιαίτά ]ε- ο£ίεη1οαΓ. Ό3δ ο£ί?ίε1- ίε-'!>Ι6ΐάιιηεΓί1ί;ι βτ!<:1ϋι ί:, νοη Ο'#8€ΐιε1ιεη, ίπι Ρετηεη 1)εΐΓθ£ίεη ΐΓοΙζάειη ί,ϊοΐι ζιαί- ά«:Γ ίδτ άΐβ νοη ΒΓ]3η3ΐΐ ιιηά βΐε&ΓβΐοΗ οβεηάεΐ. ΙΙηίεΓ άβηι οοβΓθβ£εΗ1 άβδ Οε- ηβΓ&1£β1άΓη3Γ8θ1ι&11 νοη Βοοΐί Ιιβοβη άΐβ ΤΓηρρβη άοη 1ίί^5τ, ΡΓεΐΙιεϊΐ: άετ αηάαΐάδίΐηι, ά ιπιηΙίΓ ΜεεΓε, ίδ 3«3 δϊοΗ ΐη άίε 5Ο αηά άι,τ ηαυΐοετ. άεηι ιιιεηη ΐη νο» 8 Απηββη ηιϋ 67-, δοΗιιείζβη-, 6 Κ&ν.-, η ΡβηζεΓάΐν. ιιηάδΡ&ηζβΓ- ΓηΐοΗίβί. ϋΐβ άββ Κ&τηρί- ΐβί: ΐηι ταβδβηί:- Ιΐοΐιβη ϋΐβ ΐη άβΓ ^ δοηάβπηθΐά « η % β η οβ- Ζ&ΗΙεη 657948 Οβ£βη§:βηθ, 1241 ΡαηζβΓΐΐαηιρ£ιΐι&8:βη ιιηά 6 εΓηοβητ;. ιπιΐΓάβ βι-ββιιτβΓ. οάβΓ νεΓηΐοΗΙβτ. ϋΐβ οΐη- τ;ΐ§,εη ΥεΓΐιιβτε άεβ Ρβΐη- δΐηά «ΐΐβάβΓαπι Αη άβΓ ΌηΓθΗ- β άΐβδβΓ ΟρβΓ&- ίίοηεη ιπ&Γβη η. α. άΐβ Αηιιεεη άεβ ΟεηβΓ&ΙίβΙά- ηΐ3Γ3θ1ι&1ΐ3 νοη άβ3 δίΓ&ιιοΗ δοτπΐβ άΐβΡ&ηζβΓ απηθβη άεβ ΟβηβΓ&Ιο ΚοΐΗ ηηά άβ8 άεΓ Ρ&ηζετί:Γ«ρ- ρεη Κ.βΐηη&Γ.άτ Ιηι Κ&ηιρ£ θΓΪί&ηΐβη Ιιοηιο&ΓάΐβΓΐβη Κ&αιρ££1ιι^ζβιΐ8:β ΐη άβΓ Ν&οητ νοηι 19. ΟΙείοοβΓ &η άβΓ βηβτΙΐβοΗεη δηβά- οδίΐΐιιβδΐβ Η&βΓεη, ηιβΐι- ΓβΓβ ΒΓ&εηάβ θητ.8τ.3η- άβη. Εΐη£1«ββ·β άβδ Ρβΐηάβδ ΐη ά&3 ΚβΐοΗδ&βαΐβΙ βΓ- ίοΐ&τβη ηΐοηι. άα&5 ίΐιτε ΖείΙ: Κοοδενεΐΐ άίε 3ηΐΐ1ΐοΐι ΐηιηιεΓ ποοΐι αη- Ι&γ ΐιειιΐΓαΙεΓ Ρΐα^^ε ί3ΐιτεη, Ιίείπ Κπε^ϊδθ1'ί{£ είηεΓ άεη ΓδΑ. αηι>νηιρα1:ΐί>ο1ιεη Μαοΐιε
  3α£Ιΐ3ΐΐεη ά3Γί, οΐιηε ΟεΜΐΓ
  /α Ιπαίεη, αηνίΐδΡΐιεηδ αη-
  ζα ιιιειάι.*η. ΙΧΐδ
  οη ά<.*η «Α^ΐ'εδδθΓεη >
  άαιηίι ιυΐεάεΓ εΐηπΐ3ΐ άεαΐ-
  ΠοΗ αη£ βεΐηε υτΙιεοεΓ ζα-
  δίε
  δΐοΗ ηιΐΐ: αΐΐεη Μδε-
  οΗΐςη ,ίύρχ Α«ΐβΓίίίδ1«8ϋ ια«1'
  7*1^»* £>£$%{&»***** ΡωΜο ^
  Κοοί,ενεΐΐ: Ιίαηη δίοΐι
  «Κΐείηί^κείΐεη»
  , αΐεηη ετ ίιη
  ι-ζιιιεί£ε1·
  Απιΐδρέποάε ηοεΐι
  πΐΐΐΐ, ίίΗε-
  ζα οιεΓάεη, ηηά
  ζιιΐεΐίεΐΐοδ,
  ΌΓ5εϊ ίϊτ,
  αηά (Ιίε 8είηεη ]
  αοη Κ,Ια^ΙιεΐΙ: νεΓηιίδδεη.
  ηιίδοΐιεη 'ίΐοΐι ΐη ΟλΙ αηά
  ΐη νοΓ^ίίηίίε είη, άίο ΐΐιπςη
  ιιηά ϋΐΓοηι Εαηάε νοη Ν3τιιγ
  3ΐΐί> ΓΓεΐτιά δΐηά. δίε 1αα£εη-
  αηι 6Ϊη δεΐιοη δαΐΕ53ΐη 1οε1ν3ηη
  τε.-, Βΐΐά ηοε'.) οΐηΐη.ιΐ /α
  /κίοΐιΐιεη-ιυίε άίε
  £εΓ ηίητΡΓ άεηι Κπε§·ε
  οΐιηε ΐΐη ά3η1ί άεΓ
  ηεη Ηαΐιαηβ· άεΓ
  ηιϋοΐιΐε 5ίδ1ιεΓ εΓΓεΐοΙιΙ ζα
  Ιΐ3υεη. δίε Ιίΐβ^εα 3Γ>εΓ Οεατ-
  είηεδ τοάεδΐιΐαετάί^εη
  ϋίε Βι?ιιΙε είηεί, 2 1;
  Έκτός των εδαφών πού καταλαμβάνει ό Γερμ οτρατός κ~ί των
  καταστροφών πού προξενεΐ, ή συνκομιδη έχθρι><οΟ τιοΑρμικοΰ ύλι- κοθ είναι μεγαλη. ώς δεικνύει ή εικών τοιαύτην κ^τΛ μίαν διή- μερον μάχην Βίε νοη άεη ΐιηη. Τταρ ρεη ^εηιαοΐιΐο Κπε^δοειιτε 5ετΓαε§Ί: Ιμ1, 1. 1ο. α. α. αεβεΓ ΐοοο θΓαπαϋννεΓίεΓ, 1040 Οε- ί,οΐιαεΐζε, ^τοδδε Μεη&εη Μα- ηΐιΐοη, ίει-ηοΓ ηιηά 45°°ο ε^επΐ3ε1ΐΓ. Ι)ίε ίίηη. νετηίοητεί;ε ο.ίετ οίπ ζαιτι ΐό.ΐο 639 £ά1. Ρΐα&ζεα&ε ηηά δρεΓΓΐοαΙ- Ιοηε. Οίε ηεαε Κε^ιεταη^ 3π£ Ό άργηγός τού ΟύγγρικοΟ Γ^ν'ιχόή υ~ΟβΓ»ιιιιήν τθθ Άνατθλΐκρ^ ίΐετ-ώ --------.----,_η ^,,.^υ,έ'νθΜ μαχονται τα παρά τό ιΐ^ι^,όνότφν Γερμανικήν ------ αηιΐιίΐιεΙόαΓ νοΓ ΤαεΓ ζα άεηι Ψ^Ι^^^'^ «ιη άβΓ ιιΐί>8. Ρτοηϋ. ι
  έπεσκΕφθη την πρώ-

  ΓΠϊΗΜΡΡΙΤ ΤΟΝ
  Υ«ν,«. Τοίτη 21 Όκτωβοίου 1941
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΑΣΕΟΣ
  ΤΗΣ ΑϊΤΙΜΙΚΗΣ ΟΡΑΣ
  Ή άοτυνομική ώρα, έν καιρφ ει'ρήνης, είναι τό μέ¬
  τρον τής ησυχίαν τής τάξεως καί τής ασφαλείας ενός
  τόπου, γτγ δέ πεοοο5τερον έν καιρφ πολέμου ή είς
  έκτάκτους περιπτώσεις.
  Ό Διοικητής τού Φρουρίου Κρήτης δημοσιεύει σή¬
  μερον μίαν ίνακοινωσιν, σχετικώς μέ την παράτασιν τής
  αστυνομικάς ώρας είς ολόκληρον την Νήσον. Καί ή πρά¬
  ξις αυτή συμπεριλαμβάνεται είς τό περιθώριον των μέ-
  τρων άτινα λαμβανονται διά την είρήνευσιν τής Κρήτης.
  Ό Διοικητής τού Φοουρίου Κρήτης απαντών είς την
  υπό των Διοΐκητύν των πόλεων Χανίων, Ρεθύμνης καί
  Ηρακλείου έκφρασθεϊσαν επιθυμίαν, περί παοατάσεως
  τής άσΐυνομικής ώρας νβτό 20 30 μέχρι 22, δχι μό¬
  νον εδεχθη τη^ πρότασιν ταύτην, άλλά έπεζέτεινε τή/
  Ισχύν της καί είς τα χωρία άκόμη.
  Τοιαυτοτρότως οί Κάτοικοι των πόλεων καί των χω¬
  ρίων δύνα/'αινά κυκλοφορούν ελευθέρας είς τάς πόλεις
  καί τα χυρια μέχρι τής ώς άνω ώρας.
  Διά ιην κυ<λοφοριαν άπά μέρους είς μέρος ή άστυ· νομική ώρα παραμ;νειή ιδία, δηλαδή ή 20.30' Κατα τόν χειμώνα, όπότε τό οκότος έπέρχεται ενω¬ ρίτερον, 5ά έπρ.πεν, ύη$ άλλας συνθή<αο, να γίνη τό αντίθετον, δηλαδή νά εφαρμοσθή ενωρίτερον ή αστυνο¬ μικαί ώρα. "Εχομεν λοιπόν πρό ό,ρθαλμών τώρα καί άλλην μίαν απόδειξιν τής έμπιστοσύνης, πού τρέφει ό Διοκητής τοΰ Φρουρίου Κρήτης πρός τόν πληθυσμόν τής Νήσου, ή ό- ποΐα εκδηλούται σαφώς διά τής παρατάσεως τής άστυ- νομικής ώρας. Τής έμπιστοσύνης αυτής τού Διοικητοΰ τού Φρουρίου είμεθα βεβαιοί ότι θά φανοϋν αξιοί οί κά- τοικοι τής Νήσου. Είς την έν λό/ω ανακοίνωσιν, την οποίαν δημοσιεύο¬ μεν αλλαχού, τονιζεται ιδιαιτέρως ότι ή παράτασις τής άστυνομικής ώρας δα άκυρωθή άμέσως, άν συμβοΰν καΐ αί έλάχΐσται ταραχαί ή άλλαι τιμωοητέαι πράξεις. Άλλ' είς την περιπτωσι/αυτήν ό πλπίυσμός τής ^Κρήτης θά εΰρη την ευ<αιρίαν νά θέση μ5νος)είς την θέσιν των έκείνους, οΐτινες τυχόν θά έξεμεταλλ;υον-το τό σκότος. Ή άστυ· νομκή ώρα πρέπει νά τηρεϊται αυστηρώς, πάς δέ κυκλο- φορών πέραν τής καθορισσεισης ώρας δέον νά είναι κά- τοχος σ^ετικής αδείας. Τα Γςρμανκά στρατεύματα καί ή Έληνική 'Αοτυνομια θά φρονπ'σουν έ/ προκειμένω. Ελπίζομεν ότι ό Κρητκός λαός θά έκτιμήση δεόν¬ τως την νέαν αυτήν χειρονομίαν τοΰ Διοικητοΰ τοΰ Φρου- ριου Κρήτης, ή όποία αποτελεί άπτήν απόδειξιν δ π ή ζωή έν τή Νήσω θά έξα<ολουθήσΓ) νά έζελίσσεται ομα¬ λώς πλέον. Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΓίΡΜΙΝΙίί^ ΥΩ9ΒΡΥΧΙ0Ν ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.-Ή δρδ σις των Γερμανικών ύποβρυ- χ(ω«·, κσί κατά την λήξασαν έβδομάδα, υπήρξε λίαν επι- τυχής. Οϋτω ώς έγνωστοτοι- ήθη ή5η κατεβυθΐσθη^ν 10 έμτΐορικά Βρεττανικά σκάφη συνολικής χωρητικότηΓος 60. 000 τόννων, άπαντα προήρ¬ χοντο έκ τώ./ λιμένων τής Β. Άμερικής καΐ η,ταν πλήρη πολεμικοϋ ύλικοϋ προο^ιζο· μένου διά την 'Λ*γγλία«. Ή έηιτυχής αυτή δράσις των ύτοβρυχίων μας άπο- δεικνύει δΐι οί ΆγγΛοι 5έν Ισχον την Ικανότητα νά πρ >·
  σταΐΕίουν τάς νηοπομπάς
  των άπό τόν κίνδυνον αυτόν.
  Τό σπουδαίον είς την προ¬
  κειμένην περίπτωσιν είναι
  δ ι μεταξυ ιών 10 σκαςών,
  άτινα κατεβυθίσθησαν, συγ-
  καΐ'ΐλέγονται καί 3 μεγάλα
  πετρελαιορόρα, τό περιεχό¬
  μενον των οποίων θά έψο-
  φοδότει 1000 άγγλικά άερο-
  τιρανα επι έ"να μήνα. Επι-
  σιις σπουδαίον είναι δτι έ-
  κτος των 10 αυτών σ-αφών
  έθυθισθησπν υπο τορπιλλών
  των ϋποβρυχίων μας καί 2
  άνπτορτιλλικά.
  " ^ΝΑΣΚΕΥγΓ"
  Δ Ω ΡΕ Α
  Ή Οίκογένεια "Ιωάννου
  Ντουρουντάκη κατέθεσεν
  είς τό Δημοτικόν Γηροκο-
  μεϊον Χανίων 1500 δραχ
  είς μνήμην τού αποβιώ¬
  σαντος υιού της Γεωργίου.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Δ1ΑΜ.ΜΑ ΚΑΙ ΔΗΑΩΣΙΣ
  'ιωσήφ Μάρκου Κουτρουμπα, έμ-
  ποροοΊομηχάνου, κατοΐκου Χα¬
  νίων.
  Κατά
  Εμμανουήλ Μπαγάκη, έμπορορ-
  ράπτου κατοίκου τέως Χανίων
  κα) ήδη αγνώστου δΐομονής.
  "Εν τή όόώ Ποπέ (τέως Νόελ)
  τής πόλεως Χανίων κέκτημαι τό
  ύπ' άριθμ. 42 μαγαζείον, όπερ
  είχον έκμισθώσει υμίν άντί μη-
  νιαιου μισόώματος δραχμών χιλί-
  ων (1Οϋθ;, πληρωτέου είς τό τέ·
  λως εκάστου μηνός.
  ] Το μαγαζείον μου τουτο κα-
  | τϊίχετε καΐ έχρησιμοττοιεΐτε ώς
  | ραφείον μέχρι τέλους Νοεμβριού
  ι Ι?40, οποτε έγκατελεΐψατε τουτο
  χωρις νά μοί καταδάλητε τα μέ¬
  χρι τής ημέρας έκείνης όφειλόμε
  να μσι μι ιάϊμΛτι έ!ξ (&) μηνών,
  ήτοι εν όλω όραχμίς 6ζ χιλιάδας
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, -0.-ΌΓερ-
  μανΐκός τύτος ττροβαίνει είς
  την ανασκευήν των Άμερι-
  κανικών ίσχυρισμών, περί
  δήθεν τορπιλλιομοΟ τοΰ Ά-
  μερικανικοΰ άντιτορπιλΛικοΰ
  «Ι καρμέυ» καρά τάς ακτάς
  τής ΊτσΛανδίας.
  Ό Γερμανικος τύΐτος, συ¬
  νεχίζων, τονΐζει δτι ό Ρ^ϋζ-
  βελΐ αφήκε να τορπιλλισθή
  τό πολεμικόν τουτο σκάφοι,
  διά να έιίΐτυχη οΰ'ω την ά-
  παιτουμένην πλε.οψητιΐαν είς
  τό Κογκρέσσον κατά τή* συ¬
  ζήτησιν τού Μόμου περί
  άρσι.ως τής ουδετερότητος.
  Αί φιλικαι πρός τόν Αμερι¬
  κανόν Πρόεδρον Έφηιιερ δες
  τής 'Λμερικής ζητοΰν στα-
  θεροτέραν πολιτικήν κατεύ¬
  θυνσιν των Ήνωμ. Πολιτειών.
  Ό Ρο€ζβελτ έΐτιδιώ<ει οϋ¬ τω δια των ύποχακΐικών δη¬ μοσιογραφικόν όργάνων τού νά επιτύχη την ρήξιν πρός τό Γερμανικόν Ράϊχ. Είς τόν Αμερικανικόν λαόνήδη ένα- πόκειται νά κρΐνρ καΐα πό¬ σον πρέπει να ύποταχθη είς τάς όρέξεις τοΰ Προέδρου τού. Φυσικών καΐ Μαθηματικών δλων των τάξεων Γυμνασίων καΐ ΛυκεΙων υπό τής ΚαθηγητρΙας τής Φυσικομασηματικής Γχολής Κ. Μιχελιουδάκη. Κατάρτισις πλήρης. ΈπιτυχΙα εξησφαλισμένη. Πληροφορίαι Χ" Μιχάλη Ντα- Αιάνη 48 (Σχοινοπλοκάδικα)) Έντός τού μαγαζείου μου τού- τού έγκατελείψατε συνάμα καΐ τα κάτωθι κινητά πράγματα τοθ ραφείου σας: ήτοι 1) δύο πάγ- κους, 2) δαο βυτρίνες (μόστρες) ανευ ύελοπινάκων, 3) μίαν θύραν εσωτερικήν (Τζαμόπορτα) μέ τρείς ύελοπΐνακας, 4) δύο έταζέ- ρες, 5) δύο πολυορόνες ψάθινες, 6) έν μικρόν Τραπέζι ψάσινον, 4) δύο κοινά καδΐσματα (καθέκλες), 8) τρία άναρτήρια (κρεμαστήρια), 9> ίίνα κοντον ακμαίας, 10) μίαν
  εϊκόνα ραφείου (καδρο—φιγουρί-
  νι) καϊ 11) έν τεμάχιον ξύλου εί-
  δικώς κατεσκευασμένου καΐ χρη-
  σιμοποιουμένου διά σιδέρωμα.
  "Απαντα τα κινητά ταυτα πράγ-
  ματά σα; (μετακειρισμένα καΐ είς
  μή καλήν κα-άσ τάσιν ευρισκόμε¬
  να) ευρέθην είς την ανάγκην, λό-
  γω τής έπιδειχθείοης άδιαφορίας
  σας πρό; παραλαβήν των, νά πα¬
  ραδώση πρός φύλαξιν, διά πρω-
  τονόλλου καταμετρήσεως, είς τόν
  νΐ-ον μισδωτήν τού είρημένου
  μαγαζείου μου ©εόδωρον Γ. Κτι-
  στάκην ζακχαροπλάστην, κάτοι¬
  κον Χανίων, μέ την εντολήν δ-
  πως παρϋτδώση ύμϊν ταυτα όπο-
  τεδήποτε ηθέλετε τό ζητήσει.
  Προσκαλω δδεν υμάς διά τής
  παρούσης, όπως, έντός προθεσμί-
  ας δίκα πέντε ημερών άπο τής
  νομΐμου έπιδόσεώς της, προσέλ-
  θητΰ καΐ παραλάβητε, επί απο¬
  δείξει, παρά τού είρημέναυ Θεοδ.
  Γ. Κτιστάκη τα έν τή παρούση
  άναφερόμενα κινητά πράγματα
  σας καί όπυς μοί καταβάλητε τα
  όφειλόμενα μοί μισθώματα, δλ-
  λωο, παρελθούσης άπράκτου τής
  προθεσμΐας ταύτης, διαμαρτύρο-
  μαι καθ" υμών καΐ οάς δηλώ δτι
  άπεκδύομαι πάσης τυχόν ευθυνής
  διά την φθοράν ή απώλειαν των
  είρημένων πραγμάτων σας.
  Έπιδοσήτω νομίμως ή παροϋσα
  είς τόν κ. Είσαγγελέα των έν
  Χανίοις Πρωτοδικών καΐ δημοσι¬
  ευθήτω διά τής έν Χανίοις εκδι¬
  δομένης εφημερίδος «ήμερήσιον
  δελτίον άνακοινώσεων διά την
  Κρήτην», διά τάν άγνώστβυ δια-
  μονής καθ* οδ αυτή.
  Έν Χανίοις τή 5 'Θκτωβρίου 1?41
  Ό πληρεξοόσιος δκηγόρος
  τοθ προσκαλοϋντος, διαμαρτυρο-
  μένου, δηλούντος καΐ παραγγέλ-
  λοντος.
  ΑΝΤ. Ν. ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
  Κατελήφθη ή εξωτερικάς
  άμυντική γραμμή τής ΜόσΛ%ς
  υπό των Γερμαν. οτρατευμάτων
  Ό συνολικός άριθμός των άπωλειών των στρατιων τού Τιμοσέγκο.—Κατε¬
  λήφθη τό Ταϊγάνιον καΐ ολόκληρον τό σιδηροδρομικον δίκτυον τού Ροστωβ.
  —Είς τόν Νότιον τομέαδιενεργοΰνται ήδη σοβαραί μετακινησεις
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2Ο. ι τής Γερμανικήν τακτκής ι
  Στρατιωτικάς "ηγής «λ*1
  ροφορίαι άγγέλλουν δ¬
  τι τα Γερμανικά στρα-
  τεύμ,ατα προελαυνοντα
  έκ δύο μερών κατά τής
  λΐόσχας, κατέλαβον ήβη
  τα εξωτερικώ άμ,υντικά
  έργα αυτής.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2Ο.
  Τό ημιεπίσημον Γερμα¬
  νικόν πρακτορείον αγγέλ¬
  λει δτι αί συνολικα,ί απώ¬
  λειαι των στρατιων τού
  Τιμοσέγκο άνερχονται
  είς 687.948 αίχμα-
  λώτους, 1241 &"ρματα
  μ.άχης καί Κ396 πυρο-
  βόλα διαφόρων διαμε·
  τ^ημάτων.
  'Εχ των αριθμών αυ¬
  τών, Ώιαφαένετκι δτι ό
  στρατηγός Τιμοσεγκο έ-
  προτίμησε νά θυσιάση τα
  Ι δαρέα τού δπλα καί £κα-
  I
  νόν αριθμόν 4νο*ρών, διά
  ' νά δυνηθή μ.έ τα ύπολ-
  λείμματά τού ν&^&μυνθη
  είς την Ιϋόοχαν, άλλ*
  είς την προσπάθειαν τού
  αύτην άπέτυχε, κατόπιν
  τής καταληψεως υπό των
  Γερμανικών στρατευμά¬
  των των πόλεων Όρέν
  ΝΑ τής Μόσχας καΐ τού
  Καλίνιν ΒΑ αυτής.
  Ή άνωτερότης λοιπόν
  ής
  άποδεικνύεται
  μίαν φοράν.
  ς ς
  αι* άίλλην
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2Ο.
  Στρατιω .ικής πηγής πλη-
  ροφορίαι άναφέρουν ότι
  ή Γερμανιχή άεροπορία
  καταΠιώκει κατά πόΏχς
  καί σφυροκοπεϊ τα ύπο-
  λείμμαχα τής 9ης Σ'>3ιε-
  τικής βτρατιάς είς τόν
  νότιον τομέα, τα όποϊα
  καί άποΠεκατέζει.
  'Επίσης κατά τάς αύ¬
  τάς πληροφορίας τα τάγ-
  ματα ασφαλείας κ*ΐέλα·
  βον χθές τό^Ταϊγάνιον
  καί ολόκληρον τό <*|Ρ*«" ροδρομικόν δίκτυον τοΰ Ροστώδ, τό οποίον όΏεύ όν πρός Καύκασον. Αί έπιχειρήσεις αΰι,αι Ριε- νεργούνται βάσει τοΰ με- γάλου σχεδίου των είς τό Άνατολ. μέτωπον έπιχειρήσεων. ΒΕΡΟΛΙΓνθΝ, 2Ο. Ό Γερμανικος τόπος πληροφορεΐται δτι αί έ¬ πιχειρήσεις είς τό'Ανατ. μέτωπον διεςάγονται ε¬ πιτυχώς καί δτι μετά την κατατρόπωσιν των στρα¬ τιων τοΰ Τιμοσέγκο, δι- ενεργοΰντχι είς τόν νότι¬ ον τομέα σπουδαϊαι κι- νήτεις των Γερμανοαυμ- μαχικών οϊρατευμάτων, τα όποΐα προελαύνουν ά- κάθεκτα είς την < περιο¬ χήν τής Άζοφικής θα¬ λάσσης καί πέραν αυτής. Ή κατάληψ:ς τής πε¬ ριοχάς ταύτης ένέχει σπου οαιοτάτην σημασίαν καί άπό οίκονομικής απόψε¬ ως, διό τ ιείς αύτη νέ ύρίακο ν ται σπουΓίαιότοιται Σοί>:ε
  τ'.καϊ βιομηχανίαι, ώςκαί
  τα ονομαστή διά τ^ν πα¬
  ραγωγήν των άνθρχκω
  ρυχεϊα, τα όποΐα έτρο-
  φοΠότουν κατά τα
  την Ρωσσίαν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, «Ο.
  Ό Γερμ.ανικός τύπος 4-
  παντών είς τούς Άγγλι-
  κοϋς ίσχυρισμούς δτι ό
  χειμών έν Ρωσσία Οά δυ-
  σχεράνη τάς Γερμανικάς
  έπιχειρήσεις, τονίζει δτι
  ή περίπτωσις αυτή δέον
  νά λε/ζθη διά τοΰς ήττη-
  Οέντας Μπολσεδίκους
  καί ουχί διά την Γερμα¬
  νίαν, ή όποία προέβλεψε
  καί τό ενδεχόμενον του¬
  το καί έξασφαλίζει άπό
  τοΰδε τάς ουγκοινωνίας,
  τάς πρώτας ΰλας καί τα
  τρόφιμα διά τάς ανάγκας
  στρατευμάτων της.
  των
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΗΣΑΣΤΥΝΟΓ¥ΙΙΚΗΣ ΩΡΑΣ
  Ή Άστυνομική ώρα παρατείνεται μέχρι τής 22 ώ ο άς. Ή
  παράτασις ίσχύει μόνον διά την κυκλοφορίαν έντός μι*ς ωρισμένης
  περιοχής (πόλεως ή χωρίου) καί τίθεται είς εφαρμογήν, μέ την επι¬
  φύλαξιν τής άκυρώσεως είς πάσαν στιγμήν. Ή παράτασις θ' άκυρω¬
  θή άμέσως Λν άποδειχθή δτι τής χάριτος αυτής γίνεται χρήσις υπό
  τοΰ πληθυσμοΰ διά την δημιουργίαν ταραχών ή" δι* άλλας τιμωρητέ-
  %ς πράξεις.
  Ό δλεγχος διά την τήρησιν.τής Αστυνομικάς ώρας θχ γίνεται
  έκ μέρους Γερμανικών περιπόλων καί τής 'Έλληνικής Άσ :υ νομ.ίας.
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ Δί'ΤΙίΗ ,
  Συνελήφθησαν ύπά όργάνων '
  τής Χωροφυλοκής Χανίων καί !
  απεστάλησαν είς την Είσαγγε- ι
  λικήν "Αρχήν, διά τα περαιτέ¬
  ρω, οί κάτωθι :
  1) "Ανδρ. Ε. Σταγάκης, κά-
  τοικος Χανίων, διότι έπώλη-
  σε φαγητόν έκ κρέατος είς ημέ¬
  ραν άκρεοφ^γίας.
  2) Ιωάν. Α. Χριστοδουλάκης,
  κάτ. Χανίων, διότι διέθεαε «ελ-
  ματόδερμα άνευ διατακτικής. ί
  3) "Ηλίας Μ. Άρετουλάκης '
  κάτ. Χανίων, διότι έπώλησε,
  γεώμηλα πρός δρ«χ. 80 κατ'
  οκάν, ήτοι κατά 40 δραχ. επί
  πλέον τής καθωρισμένης τιμής.
  4) Ήρακλής Δ. Σαββάκις, κατ.
  Χανίων, διότι έπώλησε βοϋτυ-
  ρον πρός δραχ. 359 κατ' οκάν,
  ήτοι είς τιμήν περιέχουσαν υ¬
  περβολικόν κέρδος.
  5) Αλεξ. Κ. Νικολουζάκης
  κάτ. Νέου Χωρίου Άποκο-
  ρώνοο, διότι επώλει κρέσς ά-
  μνοΰ 220 δραχ. κατ' οκάν, ήτοι
  110 δραχμάς κατ' οκάν επί πλέ¬
  ον τής καθωρισμένης τιμής.
  6) Εΰτύχ. Ι. Άρχοντάκητ κάτ
  έκ Χανίων, διότι δι' άντίτιμον |
  των ύπ' αϋτοΰ εκδιδομένων εί-
  σιτηρίων είσέττοαττε ποσόν δι
  πλάσιοι τοθ διά τής σχετικής
  διατίμησεως καθωρισμένου.
  7) Γεώργ. Γ. Φραγκιαδάκης
  κάτ. Χανίων, διότι προσεφερεν
  είς τούς πελάτας τοΰ έστιατο-
  ρίου τού φαγητα μέ τιμάς περι¬
  εχούσας υπερβολικόν κέρδος.
  8) Έμμ 1. Χάλαρης κττ. Χά
  νίων διότι έπώλησε βρώμην
  πρός ?ραχ. 93 κατ' οκάν. ήτοι
  είς τιμήν περιέχουσαν ύπερβο
  λικόν κέρδος.
  9) Ανδ. Α. Μπαλαντινάκης,
  κάτ. θερίσσου, διότι επώλει τυ¬
  ρόν (γραβιέρα) πρός δραιχ. 400
  κατ' οκάν ίίτοι κατά δραχμάς
  200 κατ' οκάν επί πλέον τής
  καθωρισμένης τιαής
  10) Γεώργ. Ε. Κοντασάκης
  κάτ. Βληθιάς Σελίνου, διότι κα-
  τεϊχε σιγαρέττα προερχόμενα
  έκ λαθρεμπορίας
  11) Ανδρ. Ι. Καλογερής. κάτ.
  Τσικαλαριών, διότι επώλει κρέ-
  ας άμνοθ πρός δραχ. 223.
  12)Γεώρ.Ν. Βαρβαντάκης, κάτ.
  Χανίων, διότι επώλει σιγαρέτ¬
  τα Παπαστρατου Νο 1 πρός
  δραχ. ?0 έκαστον κυτίον, ήτοι
  κατά 65 δραχ. επί πλέον τής
  καθωριομένης τιμής.
  13) Κωνστ. Α. Καρατζής, κάτ.
  Ρεθύμνης καί Κουρκιέν Χαρου-
  κια ν κάτ. Χανίων, διότι ό πρώ-
  τος έπώλησεων είς τόν δεύτε¬
  ρον 75 οκάδας αυτοπήκτου ά¬
  λατος.
  14) Φώτιος Ν. Χουδαλάκης,
  κάτ. Κσνδάνου, διότι προέβη
  είς την άπόκρυψιν 7 οκάδων
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ,
  Φέρεται είς γνώσιν των Ι
  ενδιαφερομένων ότι συμφώ-
  νω; πρός τάς κειμένας δια-
  τάξεις πας έργολάβος ^να·
  λαμβάνων παρά των Άο·
  χών Κατοχής την εκτέλεσιν
  οίασδήτοτε εργασίας επ σ<ευ ής κλ. κτιρίων άρμοδιότητος ( τής Έπιτροπής προμη9ειώ^ Άρχών Κατοχής, δέον τίρί) πάσης ενάρξεως αυτών ν' άπευθύνεται είς την καθ" ή- μδς ύττηοεσίαν (Π δροψος κτιρΐου ΠρακτικοΟ Λυκείου). Διά τούς τυχόν μή συμ- μορφουμένους πρός τ' ανω¬ τέρω γνωρίζομεν δτι ή έκ των ύστερον διαπΐστωσις των έκτελέσεων των εργασιών είναι είς πολλάς περιπτώ- σεις λίαν δυσχερής καί ώς έκ τούτου τυχόν περικοπαί των ύποβαλ,λομένωνπρός έγκρισιν λογαριασμών θά όφείλωνται καί μόνον είς την άμέλειαν των ενδιαφερομένων. Πρός τούτοις καθΐσταται γνωστόν δτι άπαντες οί έρ- γολάβοι δέον νά δηλώσωσι καΐ τάς ήδη έν έκτελέσει ερ¬ γασίας. Έν Χανίοις τή 20 Όκτω· βρίου 1941 Ό Πρόεδρος Έπιτροπής Προμηθειών Άρχών Κατοχής ΘΕΟΔΩΡ. ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ (Έκ τής Διευσύνςεως 'Αγορανομί^ς). ΕΠΑΝΑΛΗΠΠΚΗ ΤΑ ίΕΡΜΙΝΟΣΙΜΜΑΜ υΐΠ ΤΡΜ } Βομβαρδισμός λιμένων,καΐ πολεμικών έγκαταοτά- σεων είς Αγγλιαν γηοεν άποτελεσμαπς πιδέσεις εναντίον σημοντι- κών σιδηροδρομικών νραμ- μών καί όδών. Είς την Ν.Α. καΐ Ν. Δ. Είς την ναυ.ικήν περιο¬ χήν τής διώρυγος 'Αγ- Γεωρ ί κά μας άεροπλα ·Α^-^Γ γϊ»«—-5-Κ^ •Ιταλικαι, Ούγγοικαί κα , ταστάσεις. Σλοβακικαί μεραρχίαι προ- χωροΰν συνεχώς πρός την βιομηχανικήν περιοχήν τής Επαρχίας Ντόνετς. Καί είς τούς άλλους το· μεϊς τοΰ μετώπου αί έπιχει- ρήσεις διεξαγονται επιτυ¬ χώς. Ή άεροπορία μας ένήρ- γηοεν άποτελεσμαπκάς έ χήν τής διώρυγος Αγ- Γεωρ νίου μαχητκά μας άεροπλα να έτορπίλλισαν έν πλοιον. Είς την βόρειον 'Αφρικήν Γερμανικά μαχητικά άερο- πλάνα έπετέδησαν την 19ην κα κατά την νό<τα πρός την 20ην τρέχ. , εναν¬ τίον λιμενικών έγκαταστά- σεων τού Τομπρούκ. "Ανωθεν τοϋ Ράϊχ οϋδε- μία έχσρική επιχείρησις. ΤΑ ΑΕΑΤΙΑ ΤΡΟΦΐμ,ΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρεται είς γνώσιν των κάτοικον τοΰ Δήμου Χανί¬ ων, ότι είς τό έ^ής ή δια- νομή των τροφίμων 56 γί¬ νεται δ,α των άποκομμάτων τοϋ άρτου έ< των δελτίων τροφίμων, καί δέον νά φυ- λά^σωνται καλώς, διότι εάν άπωλεσϊοϋν δέν πρόκειτα ΚΤΗΜΑΤΟΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ Οί γνωρίζοντες τί περί τής τύχης τοΰ Στρατάκου Παναγιώτη, όστις ύπηρέτει ώ; μαθητής Χωροφύλαξ είς τόν 8ον λόχον τής Σχο- λής Χωροφυλακής είς Πά- νορμον Κρήτης, παρακα- λοΰνται νά είδοποιήσωσι τόν κ. Χατζημελέτην Σου· λάκον Πλατείαν 1866 Χανιά. πελματοδερματων έττί σκοπώ άποκομίσεως ύττερβολικοΰ κέρ- δους έκ τής κρύφα πωλ,ήσεως τούτων. 1Α) Περ. Χ. Φρονιμάκης, κάτ. Χανίων, διότι άπέκρυψΓν επί τω αύτω ώς άνω σκοπώ διάφορα τρόψιμα. 16) Παναγ. Ε. Νικολακάκης κάτ. Χανίων, διότι έπώλησε σταφύλια πρός 22 δρ. κατ' οκάν. Προσφερθεΐσης μείζονος τιμής τής των τελευταΐων πειοδοτών διά την ενοικίασιν των μετοχίων <ΚορδελΙ» Δαρμαροχωρίου καί «Άφράτων» Κισσάμου έπαναλαμ- δάνεται ή δημοπρασία τής ενοι¬ κιάσεως την 21 Όκτωβρίου 1?41 ημέραν Τρίτην καΐ ώραν 5—6 μ. μ. έν τω παρά τή ό^ω Κωνσταν¬ τίνου 'Επισκοπικιρ μεγάρω μέ πρώ την προσφοράν τοϋ μετοχίου ΚΟΡΔΕΛΙ δραχ. 184275 καϊ τού μετοχίαυ ΑΦΡΑΤΑ δραχ. 117710, τοίς μετρητοϊς. Ό ΟΔΜΠ ουδε¬ μίαν ευθύνην φέρει διά την κα¬ τάστασιν είς η'ν ευρίσκονται τα μίσθια κατά τόν χρόνον τής όρι- στικής κατακυρώσεως. ΟΙ δροι καΐ περισσότεραι λε¬ πτομέρειαι είς τα ΓραφεΤα τού ΟΔΜΠ. Έν Χανίοις τή 18 Όκ)6ρίου 1941. Τό Συμβούλιον τοθ Ο. Δ. Μ. Π. ________Νομοΰ Χανίων. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΝ ΑΗΜΙΙΠΡΑΣΙ1Σ Προσφερθείσης τιμής 5 ο)ο πλέ¬ ον τής τελευταίας προσφοράς, διά την ενοικίασιν τής Κοινοτικής βοσκής τής νησίδος ΘεόδωροΟ, έπαναλαμβάνεται ή δημοπρασία την 26ην Ό<τωβρίου 1?Π ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. είς τό καφενειον Γρηγορίου Δα- σκαλάκη. "Εν Άγια Μαρίνα τή 17)10)1?41. Ό Πρόεορος τής Κοινότητος Νικόλαος Χαζίρης ΠΩΛΗΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πωλείται άγροτική περιουσία κειμένη πλησίον τής πόλεως Χα¬ νίων. Πληροφορίαι παρ' ημίν. Ρώσσοι άξιωματικοι και πολιτ. Έπίτροποι καταφεύγουν είς Τουρκίαν ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20-Άγ- λιτικοί Έπίτροποι. "Α «αγ¬ γέλλεται έξ Άγκυρας δτι ] τες προερχονται β« Καυκα- μεγάλος άριθμός Ρώσσων σου. Ή Τουβκικη Κυβββ- άξιωματικών, διαφόρων νησίς διεταξε την συνκεν βαθμών καί δπλων, διέρ· { τρωσιν τούτων εις ειδικα χονται τα Τούρκικα σύνο- ι στρατοπεοα. ρα καθώς καί πολλοί Πό-________———_____________ Σοβιετικά σκάφη εις Τουρκ. λιμένος ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20-Πολλά Σοβιετικά πλοΐα^ κατεφυ Ι γον είς Τουρκικούς λιμενας ! τής Μ. Θαλάσσης, ό αριθ 1 μός των οποίων αύξάνει άπό ημέρας εις ήμε'ραν. ΑΊ Τουρκικαί λιμενικαΐ αρχαί άφοπλίζουν τα σκά¬ φη ταυτα καί θέτουν υπό περιορισμόν τα πληρώμα- τα αυτών. ΟΑΡΙΟ1ΣΤΟ1ΚΥΡΙΕΥΟΕΝΤΩΝΛΑΦΥΡ11ΙΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΙΝΛΑΗΛΙΚΟΗ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟ,, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΗΤΑ ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ (ΕΡΟΗΑΑΜΑ ΕΛΣΙΝΚΙ, 20-Κατ' επί- σημον ανακοινωθέν ό αριθ- μός των, λαφύρων άτινα ε¬ κυριεύθησαν υπό των προ- ελαυνόντων Φινλανδικών στρατευμάτων, έχει ώς α¬ κολούθως Τυφέκια: 51-000, αύτόμα- τα τυφέκια: 2.000, πυροβό λα: 15.000, σφαίραι: 3.ΟΟΟ.ΟΟΟ καί ίσάριθμοι χειροβομβί" δες, ϊπποι: 12.500. Άπό τής 25 Σ)βρίου με'- χρι τής 15 Όκτωβρίου 1941 ή Φινλανδική άεροπο- ρία «αί τό άντιαεροπορι- «όν πυροβολικόν κατεστρε- ψαν 171 ΣοβιετιΛά βομβαρ- διστικά, 395 καταδιωκτικά, 29 άνιχνευτικά καί 9 άερό- στατα. Ο ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΤΕΦΥΓΟΝ- ΕΙΣ ΣΙΒΗΡΙΑΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.—"Αγγέλ¬ λεται έκ Λονδίνου Οτι χ^ές την 8 μ μ· ό Στάλιν, ή Κυ βέρνησις καί ολόκληρον τό διπλωματικόν Σώμα έγ- κατελείφθη την Μόσχαν,. μέ κατεύθυνσιν πρός μίαν πολίχνην τής Σιδηρίας άπέ- χουσ^ν 1500 έκ τής Μό- σχας. ___ Μία έκκλησις πρός τόν λαόν της Μόσχας ΕΛΣΙΓΚΙ, 20. -Ό Φιι/Λανδι· κός τύπος άναδημοσιεύει- έκκλησιν τής έν Μόσχα εκδιδομένης εφημερίδος «Ίσβέστια» πρός τόν Λαόν τής πρωτευούσης, δι' ής συ- νιστάται είς αυτόν νά τη- ρήση ψυχραιμίαν καί πει· δαρχίαν πρός τάς διαταγάς των Άρχών, διότι αί στγι- μαί είναι υπέρ ποτε ά- λοτε σοβαραί καί μόνον ή σιδηρδ πειδαρχία δύναται νά σώση την κατάστασιν. ΕΚΚΕΝΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΛ1ΑΚΑΙ Ι Α ΟΛ ΤΙ Τ Ν 1ΣΣΙ Ι9Υ ΓΚλΙΊ Ι! Ν ΉΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.—Κατ' | εκκένωσιν τοϋ άμάχυυ πλη· είδήσεις έξ "Αμστερδαμ ( θυσμοΰ έξ δΐων των Άνα- α'ι Αγγλικαί Αρχαί τής Σιγκαπούρης διέταξαν την τολικών καί δυτικών παρα- λίων τής νήσου. Εις την Μόσχαν εκηρύχθη ό Στρατ. Νόμος ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.—Πληρο¬ φορίαι έξ 'Αμστρεδαμ ά/α· φέρουν ότι ό Στάλιν, πρό τής αναχωρήσεως τού εκή¬ ρυξεν τόν στρατωτι- κόν νόμον είς την Σο¬ βιετικήν πρωτεύουσαν. Οϋ¬ τω Λπηγορεύσησαν αί συ- ναθροίσεις είς τάς όδούς καΐ ή κυκλοφορία άπό τής 10 νυκτερινής μέχρι τής 5ης πρωϊνής ώρας. Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ό στρατηγός Σιρκώφ άνέλα- ι 6ε την πιστήν έφαρΓΐ3γήν ' τοϋ Στρ. Νόμου, ό δέ στρα- | τηγός Λικώφ την έσωτερι-, κήν άαυναν τής πόλεως. Την προάσπισΐν τής πόλεως επί των εξωτερικών όχυ- ρώσεων αυτής άνέλα8εν ό στρατηγός 'Αρτέμιεφ. Τέ- λος οί εργάται καί ό πλη- θυσμός τής Μ6σχας εκλή¬ θη διά πολλοστήν φοράν νά υπερασπίση πάοη δυσία την πόλιν. Η ΙΡΑΑΝΔΙΑ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ; ' ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ.20.—ΌΠρό ι λαός είναι άποφασισμένος εδρος τής Ίρλανδίας Ντέ [ ν' άγωνισθή μέχρις εσχάτων, Βολέρα εδήλωσεν δτι ή χώ· διά την προάσπισιν τής έλευ ρα τού διατρέχει κίνδυνον, | θερΐας καί τής άνεξαρτη?ίας πλήν δμως δ Ίρλανδικός ι τής χώρας τού.