90038

Αριθμός τεύχους

75

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

22/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΜΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΐΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΙΤΤννΟΟΗ
  22.
  ΟΚΤΟΒΕΒ 1941
  δοΙΐΓΐίίΙβίτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚ18,
  ΗεΓ&αδ?βΙ>βΓ ηηά ϋΓηοΚ : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑδ*
  Οηαηΐβ
  Νγ 75 — Αριθ. 75
  ΡΓβΐβ 3 ϋΓβθΓΐτηβη — Τ
  4ογ 5
  ΌΕ ϋΑΡΑΝΙδΟΗΕ ΡΙ_ΟΤΤΕ
  Ι8Ι
  ΚϋΝϋΡυΝΚΑΝ5ΡΚΑ0ΗΒ
  80ΗΕΝ ΜΑΚ.ΙΝΕΜΙΝΪ8Τ.ΕΚ8
  80ΗΙΜΑΌΑ
  ΤΑΡΑΝΙ-
  ΑΓ>ΜΙΚ.ΑΙν
  ΤθΗθ, 21. 01ίΙθΐο6Γ.
  ηοπε
  Τ.6Γ
  ΐη
  δοΐιΐηιαάα
  εΐηεΓ
  ΙοΗ
  Κεοηηιιη£ ζή
  νί11 ΐηεΐη ΒεδίεΒ Ιιιη,
  ηε ΡίΊκηί ζή ετ.ίϋ11εη.
  ;]£ΐραηΪ8<:η6 "νΌΙΙς νβΓ- ϊγ&ιιχ: _Μ.ί ββΐηβ ί οη- Αταΐα, εΐη Μΐΐ- £ΐΐεά άεδ οβεΓδΙεη 165, οτΙίΙίεΓτε ΐη είηειη <1εΓ3Γΐϊ1ιε1 £ατ άΐε -«Μΐγα^ο», άαδ ^αρ£ιη^δ^ηε νοΐΐι ηιιΐδδ βιΐΐ δεΐηεπι {χά- <1ΐτ.ΐοηε11εη Οείί,τ. άετ Εΐη · δΐεητ. ΐη άίε ΥεΓηεεΐΕηΐδδε άΐε δ<:ηνΐεπ£ΐ£εΐτ.εη, άεηεη ^&ραη ^ε^εηύοεΓδίεΙιι, ζιχ ηοεΓννΐη- <1εη δαοΐιεη αηά αη{ δεΐπε εΐ^,ε- ιιε ΚταΙΙ εΓ*.Γααεη, ιιγπ άεη ζιλγ νΐεάεΓηεΓδτε11υη£ <1ετ Οτοεδδε ]αρπηδ ίΥεΐζα- ΐηαοηεη. Όετ Αηί5τΐε£ ηηά Ραΐΐ εΐηεΓ Νατίοη 1 ϋίοΐιί νοπ άεΓ Μεη£ε άε.Γ ΗΐΙΓδΓηίΐιεΙ οάετ Λέη! ϋ ίΐυδδ &η Μίηι 3Γ>, χιΐοίϋΓ άΐε
  νΐεΐε Ιΐείίεηάε Βεΐε^ε £Ϊοτ.
  ΐ
  δο εΗ,ΙαεΓτε Αταΐίΐ υιεΐιεΐ",
  ιηίτ Βΐατ άαβ ζα ,νβΓτείάίίϊεη,
  ιιΐαΊ Ταραη εηαΐθΓΐοοη Ιιατ. δο
  αίΐτά ε5, ιιΐαδ ΐηπηεΓ άΐε Ζή
  ΙίηηΓτ. υπη£τ, ζα εΐηεΐ' Ιεΐοΐιϋεη
  ηηά ικιΙαΓΐϊοΙιεη ^αε!3αη;? άεΓ
  ΡΓθΙ)1εηιε ^,εΐαη
  ΥεΓΐΓαυεη ααί <3αδ ο&δδ άαδ ]αρα- δεΐηεη 8ΐο1ζ υηά ΐηι ί>εΐπε
  3ΟΟ°—

  ίη
  αηι 8υηηαυεη'1
  ι η ε χ νετΐαυΐίοαηιηίί
  ί ϋΛδδ Ι α ρ α η αιιχΐι
  νει(:εΐ·1πη &εΐηεη Βείτ-α^ δχχ
  ^ νε1ΐίΓΪεα!εηδ
  ά'ιζ Ρυι ιίύΐιηνη^ ί
  Ορΐς 1εΐί>ιεη
  ίηιΐειη εδ ιΐεη Οΐιΐηα—Ζννϊ
  ΐΐ 4 άΐε
  ννΐτ
  Βε-
  Υετ-
  ιιηι
  ΐ
  δρΙι δοΙιαίίι.ΙηηεΓΐΐοΙι
  βεη ννίτ αηδετε
  5θ1κιίτ ίεδΐι^εη, ννΒεΙΐΓεηά
  ηαοΐι 3αί5ί>εη Ιιΐη αηπεΓε
  ζιι αη&εΐί
  ίίρ ηοοΐι
  (ίβδΐαΐΐεη. Το]ο ίϋ^ΐεΐιΐη/α
  Ιοΐι ΙιαΙίε άΐε ΖανεΓδϊοΙιτ,
  ν(ίι· (Ηεί>ρ Ζΐεΐε αιΐΓοΙι ι
  δΐε Εηΐδθΐιΐοδ^εηΐιειΐ
  ζεη Ν&Ιΐοη επεΐοΐιεη
  ηεη.
  Ι)εΓ λϋηΐδτεΓρ
  ιε ΛΐΐδδεΓάεπι : ΙοΗ
  ίϋε ΝαΙϊοη ζιι ειηεΓ Γΰοΐίΐιαΐτ
  Ιοδεη ΜΐταΓΐοεϊτ ηιιί υπο! 1)ΐΙΙε
  ΥεΠΓαπεη ίϋτ οίε Κΐ
  , αηι ίϊθ άϊε 3°οο
  αΐΐε ΤΓααΐΙΐοη )ϋρ&πδ, άΐε κο
  τια1ιηΐΓ<;ΐο1ι ΐχτ, ζα ΓεοΙιτίίΓ- ίΐβ-η. Εγ ιιηΙεΓδτΐΐαΙι άαηπ, <1α&ι> άΐε υε^εΓννΐηιΙαηδ' άεΓ
  ^ε^εηννβεΓΐΐίίεη ΚΓΪ^ε, νοτ
  άετ ^αραη ίΊεΙιε, ΐη άεΓ χά
  ί,οΐιεη Αυ.ιϊ£ίι1ιπιη& ^εεΐ^ηεϋεΓ
  Μα&ςηαΐπηεη Ιΐε^ε αηά
  5θ1ι1θ55 : Ιοΐι Γ)ΐη οετεΐϋ, ΐη
  ηιεϊηεΓ Εΐβ:εηδοη3ίΙ: &1δ Ρτε
  ηιΐεπτπηΐδΐεΓ πιεΐη ΒεδΙεδ ζιι
  Ιαηι, αηι άΐε δτα&ίδροΐΐιΐΐί ζα
  Ιεΐτεη.
  νετΐ35 άϊε οίοΐ^ε Εγ
  εΐνναδ δρβεΙεΓ ϊτη
  Καηάίαηΐι αη άΐε £αηζε Να-
  ΡΓβ35β
  άαβ ηεηβ
  0Α3 ΟΕΒ.ΕΤυΜ βΤΑίΙΝΟ,ΕΙΝ «νΐΟΗΤΙΒΕδ
  ΙΝΡϋ8ΤΚΙΕΖΕΝΤΒϋΜ, 6ΕΝ0ΜΜΕΝ
  ϋΕΚ δΟννΐΕΤ. ΟΒΕΕ.ΒΕΡΕΜ1«δΗΑ3ΒΚ. ΥΕΤΚΟΡΡ ΟΕΤΟΕΤΕΤ
  Νίΐίΐοη, (3αΡ5 άΐε
  Κΐοίιε ΗεΓεΐί ^
  ΟΗϊηα- Ζλνίκοηεηίαΐΐ ζιι
  , δοηάεηι αιιοΗ
  άεη
  Τοΐαο, 2ΐ Ο'κίοοεΓ
  ΚαίοΐηείΙ Το/ρ ννΐτά
  νοη άετ ^ε'αηηεπ ΐαραηϊδοΐιεη
  Ιδριεδδε ι« εϊη&εΐιεη
  Βεΐιαοΐιτηη^εη αηά Κοιη-
  νάΓάϊκΙ:, \οίσεΐ άε
  Βΐαετΐετ ΰοεΓεΐηδίΐηπιιεπά άΐε
  νειΐΓείεη, άα55
  3ί»ρηηί<5ο1ιε νοΐΐ: ηιΐτ Κεοΐιΐ νοη άοτ ηεαεη Κε«ΐε εΐηε δΐατΐεε ΡοΗτΐκ ατ άϋτΐε, ννΐε ι»ίε ΙιεαΙε άτΐη^εηά εΓΐΌ.-άειΙΐοη δεί, αηι άεΓ ^ε'φαηητεη Γ<;ΐ£ε 8'ετεοΐιΐ: ?α ννειάεη Α αί εΐη ^οΐεΐιεδ ΚαοΐηείΙ ηαΤοε, ννΐε «^οη1^α^^ δοΐιΐΐηΐοηη» δθΙΐΓεΐϋΙ:, άα^ -^ρηηί&οηε Υοΐκ; δείΐ Ι.ιπ^εηι &εναΓΐ;εί. 1)ΐε δοΐιηεΐΐΐβκεΐτ, ΐηίχ; άετ Το]ο άΐε ηεαε Κ.ε^ΐεΓαηίί §εδθ1ιη{ ίεη ηαορ, ΐ^Ι ίϋτ όΐε Εΐηΐ^- Τίεΐϋ αηά Οεδοΐ Ιοδδεηΐιεΐΐ ηεαεη Καβΐηετΐδ Ααοΐι «Το!<ίο Νΐΐδθΐιί Νίίδθΐιΐ αηΙεΓδΐΓεΐοητ, άα?δ άΐε Ααδ ννΗΓΐΙ άεΓ ΜΐηίδϊεΓ άΐεδηιαΐ δο ^εϋΓοίίεη νναΓάε, άαδδ εϊηε ΑΟΗΤ ΒΚΙΤΙ80ΗΒ 80ΗΙΡΡΕ ΥΕΚ3ΕΝΚΤ άεηι ΡαβΙΐΓ^ΓΓΐβιιρτ:- ι·, 2ΐ. ΟΙςίοοβΓ 1941 ΟοβΓΐΐοηιηΊ3·ηάο άεΓ ΐαεηΓβΓβ» ΟίίίζΐβΓεη βεΐ- ηεδ δτ.αα·β άεη Τοά. άβϋ ηίβοηβ πιβη αηι δΐαΐίηο, ί «πά ίταΐϊβ βηάβ η&ΐι- ά&5 Οεοΐετ; είηβδ 1)3ΐ·ι1ίβΓχ:«» Ια^εη ΐη Αη- ζβηίηιηι ίι ίπι Βεβίτζ. δταΐΐηο ΙΠΙΙΓάΘ νο βΙ>
  &βΓη 8Γβηοπιπιβη. Αιιί βί-
  ηβηι οβάβηΐβτιάεη Ιηάυδ-

  XII
  β Η Ι άίβ
  αηά
  Ιηι Καηιρί £β£βη άΐβ
  νβΓββηΙίτβη ϋ-
  Βοοίβ ΐηι Ατΐ3ητί1ί βΐβοβη
  ίβΐηοΐΐΐοηβ Ηαηάβΐδβοΐιΐί-
  ίε ηιΐΐ
  Βγϊ. ϋαβ
  να1ίαιΐ8τη.ιΙτ;?Γ 5 ο η ι ί ί
  Ιη άβΓ Ιβτζΐβη
  ^Γΐίί άΐβ _ηίτιιΐ3ίίβ
  ιπΐοηίΐ^βη νβΓΒθΓβΊΐη^β-
  Η&ϊβη Ι,ΐνβΓροοΙ δοτπΐβ
  Ηαβϊβη αηά 1?ΓΪβ&3χηΐοΐιΙΐ-
  Ββΐ
  άεβ δοΗΙβοηΙίεΙάεβ
  ΙΙΙ36Γ31; Οβί ΒΓΪ3Π3ΐΐ ϊΐθΙάθΓ
  ΟοεΓΟβίβηΙδηβοβΓ ά ε γ
  8οχο]β1:ΐδθ1ιβη Ατηιββ Οβ-
  ηεΓ3ΐ νβΓΓοΡί. Μΐίβ-Πβά
  άβΓ Οθδΐ:. δοατίβΐδ ηιίί:
  ΤθΓρβάθίΓβίίβΓ 3 Ο Η Λ»ν β Γ
  0630 Η 3 ε ά ΐ & ί. Κ3Πΐρί-
  ϊΐα^ζεϊα & β νβΓηΐοηίβ-
  ίεη ΐιοΓάοδΙαΐ&εΓίδ Ηαΐΐ
  εΐη Ηαηάβΐδδοηΐίί νοη
  ιθοθο Βϊγ. Εΐη χαβϊίεΓεβ
  δοΗίίί τΐΐαΓάβ
  ΒοηιοβητΓβίϊβΓ οβ-
  Οδί-αηά δαβά-
  οβτΐιαβδΐβ 3η.
  ΒΓΪίΐδθΙι, ΒβηιΐϊβΓ χπ&γ-
  ίβη ΐη άβΓ Νβοΐιί: ζαηι 21.
  Οΐχτ:. δρΓβη^ο αηά Βτ&ηά-
  οοΓηββη 3αΓ ηιβΙΐΓθΓβ θΓΐβ
  ΐη ΝθΓάαχββτ: ηηά ννβδΐ:-
  άβα1.δεΓΐΐ3ηά. ϋΐβ Ζΐνΐβΐ-
  ΠαρβσημοφορΙα Γερμαν^ν άξιυματτκ'ό/ δοασίιντ
  Άνατολικόν μέτ^τον
  είς τώ
  δ&εη-
  Ιαβεβ 3η Τοίβ αηά
  Ιβτζίβη. Εΐηΐβ-βΓ
  τααΓάβ νβΓηΐ·-
  νΐβΓ άβΓ 3ηβτβΐ-
  ίβηάβη Ρ1ασ;ζβα§:β
  άβη
  ΓΕΙ
  Ν
  150ΗΕΒ ΟΕΒ
  ΙΗΕΝ ΚϋΕδΤ

  ϋΐ
  ΑΙ1Γ
  ΐη
  Τοΐίΐο Αδίΐΐιΐ δοΗΐΐηΓ)ηπ»
  ά,ΐδ ;αραηίδθ1ιε Υο1Ι< νοιτι Κ&βίηεΙΙ: εΐηε αηά Ιίΐατε Ροΐΐΐΐΐί. δοΐιιηιοαη» νεΓΐ&ηρΙ, νοΓκ δοΐΐε ροδΐΐΐν πηά Γηΐΐ: αΐΐεη ΚΓ&είιεη άΐε Κε· ^ΐεΓαη^ αηΙεΓ&ϋυί^εη, άαιηΐΐ: δΐε ΐΐιτε Ααί§·αοε νεΓννΐτκΙΐ- οΐιεη Ιίοεηηε. Το]ο 1ια5ε κεΐ- εΐη ΚαΤοΐηεΙί; ΐη Τ&ρΐ·η Εΐηε άετ Ιν Αιΐδποΐι· νοη ^αραη^5^11ε Ρϊηαη/.- ιιηά νΐιΤΰθ1ιαίΐδΙίΓεΐδ άεΓ ηεαοη ^.φαη^^>^11εη
  εΓΐίΚεΓΐ άϊβ απιΐΐιοΐιε
  ϋοηιεΐ.
  Ι
  ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΟΗϋΝΟ
  ΒΕΤϋΕΡΡΕΝΟ ΑΗΝϋυΝΟ ΥΟΝ δΑΒΟΤΑΟΕΑΚΤΕΝ
  δΐΓ3ίΐ:3τ:βη
  ά3Γ3αί Ηίη-
  ννβΓάβη,
  Ν3οΗάβηι ίαΓ άΐβ Μδ ζαηι 14. 9· 94 &
  §:Γαηάδ3ΐ:ζ1ΐοΗ 3τΓ3ίϊι βΐΗβίτ νβΓΐΐαηάβτ ννοΓάβη Ϊ3ΐ,
  β-βννΐβββη ννβΓάβη, ά&33 8ΐΓ&{χ:3τβη, άΐβ ΐη Ζαΐίαηίτ 03
  νν·ΐβώβΓ ΐη νοΙΙβΓ δοη&Γίβ ^ε&Ηηάβί νν-
  Ό3Γ"ιΙ)βν Ηΐηβαδ ννβΓάβη ΐη ·Ζαΐ5:αηίι. - ΐηδθββοηάβΓβ ΐη Ρ&ΙΙβη
  νοη 83ΐ3οτ.α£6, ΐη άβηβη δΐοη άΐβ ΤδΐβΓ ηΐοΐιτ βΓΓηϋΙβΙη ΐ33δβη - ΡβΓ-
  δοηβη 3αδ βΐΐβη ΚΓβίδβη άβΓ Ββνο1'.ϊβΓαη& {βδ1§·βηοηιηιβη ννβΓάβη,
  ηιΐί: άβΓ ννΐΓΐίαηβ· άβδίϊ 5Ϊο1ι άΐβ Οεαίβοηβ νν6ΐΐΓηΐ3οητ: άΐβ ννβΐίβ-
  β 6τ άΐβ ννβΐίβ
  Γβ ΕηΙ-δοηθΐάαη^ αΒβΓ άίβ ίβδΙδτβηοηΐΓηβηβη ΡβΓβοηβη νοΓϋβήΜ,Ιχ:.
  Εΐηβ Κ,νΙοΐιΙεβΗΓ άΐβδβΓ ίβδί^βηοηιηιβηΘη ΡβΓδοηβη ζα ίΙΐΓβη Αη^βΚδ-
  Γΐ^βη ννΐΓά ηαΓ ά&ηη ζα βΓνν&ΓΓβη δπΐη, ννβηη άΐβ ΤΜ,ΐβΓ βΓηιΐίίβΙί
  ννοΓάβη 8ΐηά οάβΓ ^3η8·θ^β Ζβίί: ΗΐηάαΓθΙι ^βάβ^ δβΤοοΐα^βαΙΐί ηηίβΓ-
  οΐΐβοβη ΐδτ. ΑαοΓΐ οβη&ΙΙ δΐοη άΐβ ϋβαΐ3θ!ιβ ν7β1ΐΓΓΠ3θ1ιΐ νοΓ βΐηβ ν"βΓ-
  ΙίίΐΓζαηβΓ άβΓ Ροΐίζβϊβΐαηίίο οάβτ ααοη άϊε δΐδηάΐ^β Ββνν3θΗαη8· άβΓ
  άβαΐ3θΙιβη Αηΐ3£βη άαΓ^Ιι §τΐβο1ιΐδο1ιβ ΒίΪΓ§·βΓ, άΐβ νοη άβΓ ϋεαί
  εοΗβη "ννθηΓπΐ3θ1ιτ: ηΐβΓζα ΙΐίβΓΐπιΐηΙ: ννβΓάβη, αηζαοΓάηβη. ννεΓάεη
  ΪΓοίζ άϊβββΓ Βενν3οηαη§· άίβ Αηΐ3β·βη Ιοοβοΐιϋάΐ^ΐ, 8Ο ΛνβΓάβη άΐβ ηιίί.
  άβΓ Ββχΐΐ3θΗαη^ οε3αϊΐΓΣΐ§:1:βη ΒίϊΓ^εΓ ννβ^βη Ββΐηΐΐϊε ζαΓ 83οοΐ3§·ε
  νοΓ άΐβ άβαίδθΗβη ΚΓΪβ^δββΓΪοΙιτε βΟΒϊβΙΙι: τχΐβΓάβη.
  Εβ 1ΐβ§ΐ άαΙιβΓ ΐηι ΙητβΓβδδβ άθΓ £ΓΪβο1ιΐ·/οηθη ΒβνδΙΙίεΓαηβ·
  δβΐοδί:, αΐΐί'δ ζή. νβπηβϊάβη, ΐθ3δ ά3Γ ϋβατβοηεη ννε1ΐΓηΐ3θΗτ: Αη1&55
  ζα Ν333η3ΐΐΓηβη άβΓ νοΓβτοηαηηίβη ΑγΙ: ^βσεη 1ΐ3ηη
  Οη3ηΐ3, άεη Ι3· ΟΙίΐοοβΓ Ι941·
  ΌΕΚ ΚΟΜΜΑΝϋΑΝΤ ΏΕΚ ΡΕδΤϋΝΟ ΚΚΕΤΑ. ,
  6ο
  Οδΐο, 2ΐ.
  Β^ΐοΙιβ Τβΐβ-
  Γηβΐάβτ βΐηβη
  ίβΐ?βη θΓΪτΐδθΗεη ϋεΙ)βΐ-
  ί&Π 3ηί βίηβη ίΓΪβάΙΐοΗβη
  ηοΓταβ^ΪΒθΗεη Ροδίάβηιρ-
  ίβΓ. ϋεΓ δοΗηεΙΙάβπιρίβΓ
  «νββτβΓ Α&1βη« (678ΒΚ.Τ)
  ίδΐ 3αί άβΓ δΐΓβοΐίβ Η.3ΐη·
  ηιβΓίεδί: - ΤΓοηΐδοβ &τη
  ΡΓβίτ.32 άβη Ι7· ΟΙίίοοβΓ
  η3οηηιίίτ:&8·8 οΐιηβ νοΓΓΐβ-
  ΓΪ^β'ννβΓηιιηβτ άίΐΓθΗ είηεη
  ηβΐηιταοΐϊΐοηβη Τοτρεάο-
  80Γ11Λ53 εΐηβδ ΤθΓΪτΐδοΗβη
  υ-Βοοίβδ ΐη άεΓ ΝβεΗε
  νοη ΟεΙίδίίθΓά νεΓδεηΙεί:
  ϋ3δ δοΐιΐίϊ 3&η1ί
  ηθίτί°;θΓ Εχρΐοδΐοη
  ΐη πτεηΐ^εΓ) Μΐηαΐβη.
  ΝαΓ εΐηΐ^β Μ3ηη άβΓ Ββ-
  83τζαη£ αηά βΐη Ρ3883
  8"ΐβΓ Ιΐοηηίεη ^βΓβτΙθχ:
  τπεΓάβη. ΜβΙΐΓ 3ΐβ 6ο Χογ-
  χπβ^βΓ, ά3Γαηίετ ηαοΐι
  άΐβ ηοΓθπβ^ΐδθΙΐθη Ροβΐ-
  ΐϊβ3ηιΐβη, δΐηά Ορίετ άΐε-
  δββ ταοΜοββη
  Τΐβίβ
  ζα ηαοβη, βο τνητ
  άβτη ΐηΙβΓη3ΐίοηη1εη 8ββ-
  ?*ΓΪε£Τ3Γβοητ. νβΓρίΙίοΗίβτ;,
  ά38 δεΗίίί ζα δΐορρβη αηά
  ζα αηίεΓβαοΗεη. Όεηι^β-
  τηεεδδ βίεΐΐε άΐβββΓ ηεαβ
  δεηαδδ 3αβ άβτη ΗίηΐεΓ-
  Η3ΐί βΐη £3ηΐ5
  θΓβοΙιβη άβΓ.
  ϋετ 1>Γαί:3ΐθ
  ϋβοβΓίαΙΙ 3αί άβη ΪΓΐβά-
  ΙΐοΗβη ΚαδΤβηάαιηρϊβΓ
  Γΐβί ΐη άετ
  ΡΓβδ«ε εϊηεη 8τ.απη
  ΕΓηροεΓαη§τ ΗετνοΓ. Βΐβ
  Εη^ΙεεηάβΓ, δο οβτοηί
  ηΐΗη, 1ΐ3εί:·;βη ννβηΓδοηείη-
  Ιΐεΐι ννΐβάεΓ
  8·βΙ>Γ&ιιοΙι1; απά
  ηΐοηί; ειη άεαΐβοΐιε
  δθΗίϊίε, δοηάβΓη
  εΐπ νβΙ)Γΐοδε3

  ΛΙΙίυΤΛΕΝΟΕ
  II
  ΙϋΙΝ
  ΒΓΪΐΐδθΙαε ΜΐΙΐί&ΓθεΙιδΓάεη αοεΓηεΙιηαεα άΐβ ^β^ι.αησ;
  άβΓ ΐΓβηΐδοηεη ΕΐδβηΙ)3ΐιη€η.
  ηιαοΐιί: Ιιατ άοιη
  ΙΙοίίιηαηΐι,
  ϊη εϊηειη
  α, 2ΐ.
  Μεΐάαηκεη ααδ Ιτηη ιπΐ
  άθΓ'ίριοοΙιεη πηηιεΓ πιεΐιτ άεπ
  Ιιυΐιΐτοεηεπάεη
  Ρ111■Λ.'>^η αΙ)ει- άίο
  αι.ά Ηαΐΐαηίϊ Λετ
  οΐ^ΐίεΐϋ* άέ·δ νοη Εηρΐαηά
  ϊοεατεΐαδΐεη αΙοοΓίαΙΙεηεη Ιι αι.
  ΧαηηιεΙιΓ Ιιαϋεη άΐε Ιοιιιι-
  <>οηεη Μΐϋ
  άΐε Εεΐ(:αη§: άεΓ
  ΕΐδεηΙ)<ι1'ΐιεη οίίϊζΐεΐ ι ποιηηιεη ΑΙΙε ΐΓαηϊδθΙιεη Εί- δεηϋίΐΐιπΐίεαιηΐεη αηά Αι1)ιίΐ υεΓ δΐεΐιεη άαηιϊ(: αητεΓ Ιμϊ- Ιϊδοΐιεηι ΜίΠΐ ΕΓθβίεΙιΙ. Ιό"ιε ΪΓΛηΐ^οΙιεη Βαΐιηΐιαείε ννοτάεη ^^Iζί οα υπίΐδθΐιεη Βείΐηιτεη εηιιαΐΕεΙ Ν.ιοΙΐΓΪοΙιίεη ααί> ηεαϋτιΙεΓ
  (^αε11° ζαΐΌΙβ-ε ιιΐίτά, ιυιε ^τε
  ί&ηϊ Ιοοποΐιυετ, άΐε Ει^ε ΐη
  Ιταη οη Τα^ ζιι Τα^· ργ
  π5ΐεΓ.Αηίί>ΓΓεηάίδο1 ε Ιιε&εΙ/Ι^η
  νεΓδθΙιΐεάεπε Οιίδοΐιαίϋεη αηά
  άΐε ίη άΐε^ε1-. ϋεΐοΐετ ζατ υη-
  ΙειιιΐΡΐ'£ιιη}ί ά
  ϊη-
  ΤεΙιεΓαη
  ίο1§·ε άετ Ζιιΐΐ^οΐιεπίιεΐΐε ££-
  ίοΐ^δτ αΐοτάεη, άΐε δΐαΐι ζιιΐΐ
  ^οΐιεη άοπ 1)υ1δο1ιειιπ'<>1:ΐ<5α1]επ απόϊ (Ιεη Ιοπ'τίί,οΐΐίΐ) Τταρρεη ΐη οΐει παηΐδοΐιεη ΗααρΙδταάΐ 62. 71Π11 ΚϊίίεΛ^η/ Κι-ειιζεδ εΓΐίεπεη πηά ϋιπι ίοΐοοπάοδ Τοΐο- πεΐοΐεηΐιαίίοη ι/εε ΐιη Καηιρί ίϊΐΓ άίε ΖιΓ Ιειΐιε ϊοΐι ΙΗηεη αηΐίεδδΐίοΐι Ι1ΐΓ65 62. ^ιίίςΐε^ες αΐδ 36· δοΐεΐαίοη άοτ άεηΐδοΐιοη νε1ΐΓηιαο1ιΙ: άαδ ΚϊΛεηΙαπΙο ζππι Κ,ΐίΙεΓΐίΓεηζ ϋΐβ «νβδίεΓ Α.3ΐ1βη» ϊαΙΐΓ, χχΐΐβ" ά38 ηοΓΐπβ§;ΐ- δθΗβ Τε1β8Τ3ΓηηιΙ)αΓθ χπβΐ- τεΓ οεΓΪοηίεΙ, οηηβ ηιΐΐΐ- ΙεβΓΪδοΗβη Οβΐβΐΐβοΐιαίζ, αηεΐι πΐ3Γ Ιεβΐη άβαΐδοΐιββ δεηίίί ΐη άεΓ ΝκΗβ Ε- δΐαηά άΐε Α3ΐβη» ΐηι ϋΐεη- δίε άβΓ άβαΙδθΗβη "ννεηΓ- τη&οΐιΐ, δοηάεΓη δΐε ίαΙΐΓ 3α3δεη1ΐβ53ΐΐεη ίύΓ ζΐνΐΐε ηοΓατε^ΐβοΗε Ζτπβοΐεε. ϋΐβδβ Κοαΐβηά α. χη ρ ί ε γ βτεΐΐεη άΐε βΐηζΐ^ε νετ- ΙΐεΙΐΓδΓηοε^ΙΐοΙιΙίεΐί. ίίΪΓ άίε ΒενοεΙΙΐβΓαηβ: ΝθΓάηοΓ- χχΐβ&βηδ ά&Γ. ννβηη άβτ Ρβΐηά £ΐ3ηβί:ε, βΐη δοΗΐϊί ηιΐτ; ΚοηΙβΓθ3ηάε νοΓ δΐοΐι ίβη. «ΑίίοηΙϊ1»άεί > ννβη-
  άβί: 9ΪοΚ ΐηΐι. άεΓ ΙΙβ-
  ΙϊθΓδΟΓΙΓΪίί. «ϋβΓ ΒβθΙΐβΓ
  151 νοΐΐ» ΐη δοΗβει-ίβίβΓ
  άΐε ηβαβ
  ηηά
  άεη Ζγηϊδ-
  ηιιΐ8, ιηΐτ; άεηι άΐβ εηβΐΐ-
  δοηε Α%ϋαϊϊοη βοΐοΐιβ
  αηηιβηδοηΙΐοΗεη ΙΙβΙοεΓ-
  ίβεΐΐβ 3ΐι£ χηβηΓΐθΒβ Εΐη-
  Η
  Αοΐίοηιιηεη
  υδΑ
  νΊε η ι^ΐι οΐπει ΜΐΙΐεϋαηο;
  άεΓ ϋδ
  V
  ΝαοΙΐΓΪοΙιίεηαίίεη
  τιιγ 1Τηιϋε(1 Ριεί,ί, ει-ΐαατοΐ,
  ννιιτάε οΐι
  Ηαΐΐ αηά άεηι
  1)ο Βα 1ε, εΐη
  ίεβΐ, ά383 άΐε οΙΐ
  νοη άβΐη εη§1Ϊ3θ1ιεη ϋε-
  0 3Γί3ΐ1 ηιίί; 1ί 1 3 γ β ηι
  Αθδοΐιεα βαΓ^οηοΓηΐηβη
  χΐΐιΐΓάε Μαη εηιρίΐηάβ
  αηά Εηιροε
  "άΐε Βγϊϊοπ,
  άΐβ δοΐοηβ
  1ΐοη?η
  56ίζί:εη.
  ρ^ 32ηΓβΐΜ, ιηεη
  άΰΐ"ίε 3Ϊοη ηΐοηί ΐυα·κΙεΓΠ,
  ηΐβηη 'ΐη Νοηΐτββΐ η άϊβ

  ΐ£εη;Γ
  Ιΐίύοεη
  Τπιρρεη
  ΐηι Ι άεη ΡαΓίΐοΐεη «:ε
  δαοΐιε §·εηιαο1ιΙ
  Ναοη είηεΓ ΚεαΐεΓ— Μοί
  3αδ ΤεΙιεΓ&η Ιιαΐοεη άίε
  οπϋΐδεΐιεη ιιιίε άίε 'ΐ
  δθΐιεη ΤΓαρρεη άΐε
  ΗααρΙδΙαάΐ αηι δοηηα6εηά
  νετ1αδδ:η.
  άαζη νεΓΐαατεί, ΐδΐ άεΓ
  άΐε Ττυρρεπ
  άα5 άΐε Υε
  τηά Νΐαιηυηα <5ίο1ι εη^ετε Ζιΐ5 ιηιηιε- ΐιαιΊ)ειτ ιΐι άεη Λπουΐε^εηΐιεί- ίεη άετ Ηεπιΐδΐ)1ιεεΓεη ΥεΓ- /α<5ΐο1ιεπι. Νϊοαι ι- ν11 > 1 νοη άι^η ΓεΓείηϊ-
  ίστ.ιιιεη ααί άετ Οπιηΐ-
  (Ιε^ Ε^ΐίι αηά Ριοΐιί-
  > Κτεάΐτε ετΐιαΐτεπ,
  άετεη Ηοεΐιε ;ι5ετ ηοοΐι ηΐοΐιί
  ι ϊμ:
  ΟοεΓΪβΙάννβΙϊεΙ Ηοίίηι&ηη
  βΓΓΐΐβΙτ ά38 ΕΐοηβηΐΒηρ
  ζαηι Κ.ίττεΓΐΐΓβαζ
  ΒεΗΐη, 21. ΟΙίτοοεΓ.
  ΚύΙΐΓεΓ πη(1 ΟοεΓδίε
  [νε!ΐΓ-
  ίη
  αιιί
  ^β^^η ηηά
  β ί: 3ε η ά ΐ ζ
  [Ι ΒΙΜΜΙ
  ■ 7ΑΚΝΑΒΖΤ
  ΙΤαΙ ϋι Γε Λι1)οϊΙ ίη ιΙΐί-Γ
  Κΐιηιΐ-, Τδοηάοα ν.ιιάα-
  21,
  — Βοΐίΐπ, νΐεάεΓ αιιί
  ίίειιοΐηΓηεη '
  ΑτΙοεΐΐίϊΚταηάεη 8—12
  αηά τ,—6.
  Κοοΐι ί,ιιοΙιΓ δτεΐΐε ΐη Ηηιΐδ
  Γ Οίίΐ/ιετε.
  Ιίΐκηίΐεΐη
  &8 ]ρ
  ΓερμανκαΙ μονάδες έφόδου διαπεροΟν τάν Δνείπερον πλησίον τοθ Κιέβου
  οηι
  ΝΕϋΕΟδ ΜΑΟΑΖΙΝ
  ΜαΙεηιββτΓ. 6
  Βεδοΐιαίίεη δΐε δίεΐι
  άίε ααι·εΓΐεδεηεη ΟείΓα
  Ιεε νΐε ααοΐι Κοε1η\'ηδ5εΓ.

  ΣΕΛΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΟΡΘΟΝ ΜΕΤΡΟΝ ΚΛΙΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΣΙΣ
  Δέν είναι τυχαϊον γεγονός,
  <5τι η δυμόρφωσις τού διεθνοϋς δικαίου είναι κυρίως 6ργον τοθ γερμανικοθ πνεύματος. Η θέλησις πρός την δημιουρ¬ γίαν εννόμου τάξεως, ήτο άνέκα- θεν μία των συμφυών πρός τόν λαόν μας έκπολιτιστικών δυνά μεων. Ούτω; ό Κάρολο; ό Μέγας, διά νά κοταρτίσπ κώδικα τοθ Κρά- τους τού, έχρειόσθη μόνον νά προβή είς συλλογήν των ή'δη γραπτων φυλετικων διχαίων κατό τίνα Σύνοδον συνελοοοσίν είς το "Άαχεν. ο "Άϊκε φόν Ρέπνκο συνέτα¬ ξεν Ιδιωτικήν νομοαετικήν συλλο¬ γήν τοθ κατά τα τέλη τού μεσαί- ωνος ίσχύοντο; Γερμανικόν Δι· καΐου υπό τόν τίτλον ;3Α0Η- Μ δέ κατά τόν οΐϋνα τής παρακμής τής πιλιτκή; ές'ουσιας δικαιο^οο α τοθ ύττό την όνομασίαν «Φέμε» άπο<ρύφου λαϊκοθ Δικαστηρΐου προσεπάθησε να κοΓαστήθΓ,ι κυ,ιοιαν ασφάλει¬ αν δικαία είς εύρεΐας Περιοχάς τού Κράτους. Μέχρι της άποδοχής τού Ρωμαϊ- κοθ ΔΐΛαίου ό νόμος καΙ τό δ- καιον δέν ϊσχυον πορά τοίς Γερ· μανοΓς συνεπεία έπιτανής κεντρι- κής τινος πολιτκής έξουσίας. Έκεΐνο τό οποίον εκδηλούται έδώ ώς αϊσοημα όκαίου είναι ή τάσις πρός το ορθόν μέτρον καί την τάξιν, ή τάσις πρός εϋσυνει- δησίαν καί αυστηρόν καθορισμόν των ζωτικϋν όικαιωμάτων. Ή έναρ^ής αυτή αντίληψις δι' ένα σαφή καθορισμόν των έννό- μων σχέσεων έκφράζεται τέλος, κατά τη^ περίοδον τής άκμής τοθ μεσαιωνικοθ Γερμανικοθ πο- λίτισμοθ, διά τής άρσενικοϋ γέ- νους Λεςεως «,νιΑΖίι», ήτις σημαί- νει <^ρετή», την λέξιν δέ ταύτην δέν ή^ορουμεν σήμερον νά με- ταφρασωμί,ν καλύτερον παρά διά τής φράσεως «άρδρον μέτρον καί τηρησις αυτού». "Αλλά καί εις αυτάς άκόμη τάς άρμονικάς άρ- χιτεκτονικάς κατασκευάς τής με- σαιωνιχής οίκο5ομικής τέχνης ά- πανταται ή τάσις πρός τό ορθόν μέτρον, τΰ όποΓον παραμένει μέχρι σήμερον ζωτικόν στοιχείον τού Ι ερμανικοϋ λαοϋ. Δέν πρέπει νά παρίδωμεν έδώ, ότι ή προσήλωσις πρός τό ορθόν μέτρον μθς ωδήγησε πρός μίαν ενάρετον μακαριοτητα, καθ1 ό'ν στιγμήν αλλοι λαοΙ έπεδΐδοντο εις την διανομήν τοϋ κόσμου. Όταν ομως σήμερον ό εύρωπαϊ κάς χώρος, υπο το κράτος· τερα¬ στίων συγκλονισμών, μετσμορ- φοθται, ουδέν αλλο συντελεΓται εδω παρά άν» χώνευσις των ά- κάμπτων μορφων τής εύρωπαϊκής ηπείρου καί προσαρμονή αυτών πρό, τό ορθόν μέτρον. Η 9έησις αυτή τής Γερμανΐας, 6πως, μετά την περίοδον τής κα- ταθΓροφής κοΐ άποσυνθέσεως, α¬ ποκαταστήση επ] τής Εύρωπαϊκής ηπείρου τό ορθόν μέτρον ενός νέοοεϋικαίου έν τω πλαισίω των άνανκών τή; συγχρόνου έποχής, προσέκρουοε, κατόπιν μιδς πλή¬ ρους έλπΐδων άρχής, οφειλομέ¬ νης είς την μεγαλοφυίαν τοϋ Φύ- ρερ, είς την αντίδρασιν τής Γαλ- λίας καί τής Αγγλίας, ή όποία ω¬ δήγει είς τόν πόλεμον. Κατόπιν ενός τετάρτου αιώνος φαινομενικής είρήνη; ίσταται καί πάλιν ή αμετρος άξίωσις μέ τό δπλον άνά χείρας άντιμέτωπος τοϋ ορθού μέτρου καί τής τάξε¬ ως Είναι σύμφωνον πρός τα ορθόν μέτρον των πραγμάτων τό δτι ό ίσχυρότερος λαάς ενός τμήματος τής γτ,ς δέν ημπορεί νά βλέπη άπαθής την καταστροφήν τοϋ ζω- τκοϋ τού χώρου. "Ανταποκριται είς τή/ >ογι
  κήν τάξιν τό δτι 6 λαός αύτάς
  σελει νά μρτα5ώσ^ είς τούς γεί¬
  τονος τού, άνεμπόδιστος άιό δυ¬
  νάμεις ξένας πρός τόν ζωτικόν
  χώρον, τάς έκπολιτιστκάς τού
  Ιχανότητας καί την άποδοτικόιη-
  τα αύτ ο, ίνα έν τω πνεύμαιι τής
  συνεργασίας όδηγηοΓ)6λό<λτρο; ή περιοχή ούτή τής γής είς νέαν άκμήν πολίτισμοϋ. 'Ιιπ-ιδή έξ αλ· λυυ η θέλησις αυτή τής τάξεως δέν ανταπεκρίνετο ι είς τό μέ¬ τρον τής απεριορίστου κυριαρχΐας τοϋ χρήματος, αϋτΓ μας έκήρυξε τόν πόλεμον καί συνεμάχησε μέ όλας τάς δυνάμει; τής έπιθέσεω; κσί τής άμέτρου άξιώσεως, αρχι¬ κώς μέν μέ τόν οικονομικόν ίμ- περιαλισμόν των Ήν^μί:νων Πό λιτειών τής ΒορεΙςυ Άμερικής καί τέλος μέ την δνευ μέτρου ά- νατρεπτικήν δραστηριότητα τοϋ προκαλοϋντοο .'τήν άποσύνθεσιν μπολσεβΐ'ΐσμςθ. Ή σομμαχια αύτη, άν^τρέπουβα πλήρως πάσαν έννοιαν ήθικής τοξεως, άκολουθεΓ σήμερον την δνευ μέτρου πολιτικήν τής κυ- ριαρχϊας τού κόσμου. 'Εξακολου £εί πάντοτε νά καλύπτεται ύπ·!>
  τό προσωπείον τή; «έλρυθερΐας,
  τής άνεξαρτησίας καί τής ασφα¬
  λείας αυτής καί των μικρών λαων.
  "Εκάστη ίμως παρερχομένη ή-
  μέρα διδοσ<ει σαφέστερον δπ ούτή άπειλεί, αυτή καδυποτάσοει κα'ι Γταραδίδει τα όύματά τη'ς είς την άχαλίνωτον έπι3υμΙαν εκμε¬ ταλλεύσεως των δυ^άμ^ω' τοϋ χρήματος ή είς την άΓΟρεστον θέλησιν καταστροφήν πάσης έκπο- λιτισπκής άξίας τοϋ μπολσεδκι- σμσϋ. Οϋτως άπεσπάσδη πλέον άρκε- τα τό προυωπεϊον καϊ απεκαλύ¬ φθη ή άηαής δψις τής άνευ όρ!- ων έπιθετικής θελήσεως. Συνθή,ιατα, τα όποία έφευρέ ίίησαν καδ' ημών, πλήττουν τώρα ολοέν καί Ισχυρότερον αυτήν ταύτην την συμμορΐπν των έπιδρο μέων. Είναι μιλιταρισμός τό δτι £να ίσνος καλεΓ υπό τα δπλα τα τέ¬ κνα τού διά νά υπερασπίσουν τό πότριον έδαφος, τα ζωτικά τού δικαιώματα καί τό μέλλον αύτοϋ; Κανείς λογικάς άνβρωπος δέν 8ά θελήση τοτέ νά ίσχυρισθή τουτο. 'Επεφυλάσσετο δμως είς τόν γε ρουσιαστήν των Ηνωμένον Πολι- τειων Πέπερ, δστις κατέστη κα- κοφήμως γνωστάς άπό τούς προ κλητικούς λόγους τοι·, νά γίνη ό έκπρόσωπος τού χειροτέρου μιλι- τορισμοθ μέ τό νό διακηρύξη, είς τίνα των τελευταίων λόγων τοα, δτι ή όμοσπονδιακή Κυβέρνη σις θ' άναγνωρίσι> ϊσως την α¬
  νάγκην δπως κρατήση τού; ήδη
  υπηρετούντας κληρωτούς καί έσνο
  φρουρούς «τουλάχιστον 5 6τη», ϊ¬
  σως άκόμη καί δέκα, μάλιστα κα'ι
  μίαν ολόκληρον γενεάν υπό τα
  δπλα. .
  Τουτο ουδέν δλλο είναι παρά
  ά,Ίωσις ενός απειλούντος μιλιτα-
  ρισμοϋ, έφ' δσον ουδείς άπειλεϊ
  τό νόμιμα αυτών συμφέροντα, τα
  όποϊα θά είχον πάν δικαίωμα νά
  ύπερασπίσουν.
  Τό λογοπαι'γνιον περ'ι τοθ «διι-
  τικοϋ ήμισφαιρίου» τό οποίον δή-
  θ:ν άπειλεΤται υπό των Δυνάμε·
  ών τοΰ "Αξονος—καίτοι ουδένα
  κατώρθωσε ινα πείση—έπενοήθη
  μ5νον διά νά χρησιμεύση ώς κα-
  κότεχνος διακόσμησις ένάς νο-
  μ.κοθ λόγου πρός θεμελίωσιν τοθ
  πλέον άκράτου ΐμπεριαλισμοϋ
  των νεωτέρων χρόνων.
  Ποίας μορφάς προσλαμδάνει ή
  άχαλΐνωτος αυτή τροττή πρός_ κο-
  σμοκρατορίαν, καθίστατσι ώση-
  μέραι σαφέστερον.
  'ΕπΙσημοι -έκπρόσωποι τής Βο·
  ρεΐου Άμερικής δηλοϋν, δτι παν
  δ,τι συμβαίνει έν τή "Απω Ανα¬
  τολή όφορδ αύτοός άμέσως, παρά
  τα γεγονός δτι μεταξύ χώ δυτι-
  κών άκτων των Ήνωμένων Πονι·
  τειων καί των πεδίων τών_ μαχών
  τοϋ έν τή άνατολικΓ) Άσΐα διε-
  ξαγομένου αγώνος πρός εγκαθί¬
  δρυσιν νέας άσιατικής τάξεως
  έκτείνονται τα ϋδατα τοϋ Είρηνι-
  κοϋ Ώχεανοϋ είς μίαν απόστα¬
  σιν κυμαινομένην μεταξΰ 10.000
  έ!ως 15.003 χιλιόμετρον. Ουδείς
  δα δυνηθή ποτέ ν' άποδείξΓΐ, δτι
  τα είς την ζώνην ταύτην συμβαί-
  νοντα γεγονότα είναι δανατόν
  νά παραβλάψουν τούς έν τι? Λευ-
  κφ Οί'κω κυρΐσυς,
  .Ας μή νομισθή δμως, ότι ή
  δνευ μέτρου άζίωσις εύρεν έδώ
  τα δριά της.
  Ι Ή έπηρμένη έξομοίωσις πρός
  τόν θεόν απεδείχθη έναρνώς είς
  την περίπτωσιν «Γκρίρ», δταντό
  αμερικανικόν αύτό πολεμικόν έρ¬
  ριψε 6όμ6α; βυθοϋ, ή'τοι δδρασε
  μέ Γήν πρόθεσιν νά καταστρέψη,
  διότι αντελήφθη γερμανικόν ϋιτο-
  βρύχιον εύρισ<όμενον ττλησίον τού. Τα έδνος, τό δττοΐον πανηγυρι- κως διεκήρυξε, «τάς τέσσαρας ε¬ λευθερίας» μεταξύ των οποίων την ελευθερίαν των δ3λασσών, είναι τόσον μισαλλόδοξον, ώστε πλησίον των πολε-μικων πλοίων, τα όποϊα επισήμως άκόμη πλέουν υπό ουδετέραν σημαίαν, ουδέν πολεμικόν πλοΤον άσυμπαθοϋς είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας δυ¬ νάμεως δικαιοϋται νά ευρίσκεται χωρ'ις νά διατρέχη τόν κίνδυνον δπως έκ παραδρομή; υποστή επί¬ θεσιν. Κα! δπαξ έτι ή λέξις «έπι5ρο- μεύς» άναπΐπτει κατά πρόσωπον των δημιουργών αυτής. Ό κ. Ροϋζβελτ δμως δέν ήμπο- ρεΤ νά προσκρούει είς τα άσή- μαντα αύτά γεγονότα, έφ' δσον κατά την διάρκειαν τής σημερι- νής τού ποοεδρίας, ασφαλώς τής τελευταίας, θέλει νά γίνη ό κυ- ρίαρχος τοϋ κόσμου καί διά τού τρόπου τούτου ό θεμελιωτής ένφς «άμερικανικοϋ αιώνος» ό όποΤος θά πραγματοποιηθή δλους τούς πόθου; καί τάς έπιδιώξεις τής πλουτοκραΓΪας καί τοϋ ουδέν έμπόδιον γνωρίζοντος οίκονομι- κοϋ ΐμπεριαλισμοϋ. 'Αναμφιβόλως τό έξ ένστίκτου αΤσδημα, δτι παρήλθεν ή έποχή των, έκαμε τόν Ροϋζβελτ καί τούς συντρόφους τού νά χάσουν πάν μέτρον σωφροσύνης. Είς την "Ανατολήν καί είς την Δύσιν άναμιννύονται είς γεγονό¬ τα, τα όποϊα έκ φύσεως είναι τε¬ λείως ξένα είς αύΓθύς καί την χώραν των. Τρ'χουν—διά νά με· ταχειρισθώμεν μίαν ά'.όμη φοράν λίαν γνωστήν είκόνα—οπίσω άττό τόν πόλεμον, χωρίς έν τούτοις νά δυνηθούν μέχρι σήμερον νά τόν φθάσιυν, χάρις είς την σώφρονα στάσιν των Δυνάμεων τοΰ "Α ξονος. Κατηγοροθν την Γερμανίαν ότι διίπραξε τα θανάσι,ιον άδίκημα, δ·ι πρ σπαθεϊ νά εγκαθιδρύθη τάξιν πρό των (51ων αυτών ττυλών καί ά^ολου'^ο^σι3 τό πατροπαρά¬ δοτον- ορθόν μέτρον καί την Θε- μελιώδη αρχήν τάξεως νΑ προσδώ σο είς την Εύρώπη / την άρμόζου σα ι είς αυτήν μορφήν ζωής. ΑΣΤΪΚΟΜΙΚΟΧ ΔΕΛΤΙΟΝ Συνελήφθησαν υπό όργάνων τής Χωροφυλακ^ς Χανίων καί απεστάληιαν είς την Είσαγγε- λικίιν Αρχήν, διά τα περαιτέ¬ ρω, οί κάτωθι .· 1) Πολίτης Μ. Ραφάκης κάτ. Χανίων, διότι παρεσκεύασε φα¬ γητόν έκ κρέατο; είς άπηγορευ- μένην ήμέοαν. 2ι Ιωάν. Γ. Τσουρουνάκης, κάτ. Χανίων, διότι έπώλησε δύο κου3αρίθΓρες νήματος μή- κους 3.430 γιαρδών έν συνόλιρ άντί δρ^χμών 3.675 ήτοι είς τι¬ μήν περιέχουσαν υπερβολικόν κέρδος. 3) Νικόλ. Β. Σκολουράκης, κάτ. Άερινοϋ, διότι έπώλησε κρέας ζυγουριού πρ6ς δραχ. 130 ήτοι κατά 50 δραχ. επ! πλέον τής κα- θωρισμένης τιμής. 4) Άφροδίτη Στ Σκαν3αλάκη, κάτ. Κοτσιανών, διότι προέβη είς την σφαγήν ενός χοίρου παρά την υφισταμένην άπηγορευτικήν διαταγήν. 5; Μιχ. Γ. Γεωργουδάκης, κάτ. "Αϊ Κύρ Γιάννη, διότι επώλησεν αύγά πρός δραχ. 10 ένφ ή τιμη των είναι 8 δραχ. 6) Ήρακλής Ν. Τζανικάκης, έκ Βουλγάρω, ομοίως ώς ανω. 7) "Εμμ. Α, Χαρχαλάκης, κάτ. "Αϊ Κύρ Γιάννη, ομοίως ώς ανω. 8) Έμμ. Χ. Κορωνιωτακης, κατ. Πλατανιά, διότι επώλει κρόμυα πρός δροχ, 40 την οκάν, ήτοι κατα 18 δραχ. επί πλέον τής κα- θωρισμένης τψής. 9) Άντών. Ν. Χαρχαλάκης κάτ. Άϊ Κύρ Γιάννη, διότι έπώλησε αύγά πρός δραχ. 10 "έκαστον. 10) Έμμ. Κ. Μαραγκουδάκης Πα/τοπώλης κάτ. Βουλγάρου, διό¬ τι ήγόραζε αύγά είς τιμήν ανωτέ¬ ραν τής καθωρισμένης, επί σκο- πιά άνατιμήσεως τής τιμής αυτών, έκ τής άποκρύψεως καί κρυφά πω¬ λήσεως τούτων. ί') Έμμ. Ε. Καρτσάκης, κάτ. •Βουλγάρω, ομοίως ώς 5νω. 12) Δημ. Α. Βακάκης, έκ Βουλ- Κατελήφθη τό Σταλίνο υπό Γερμανοϊταλικών οτρατ)μάτων Καταβύθισις Αγγλικών σκαφών Χανιά, Τετάιοττι 22 Όχτωβρίου 1941 Ή Μόσχα εκηρύχθη είς κατάστασιν ποΑιορκείας ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2ΐ· - Τό ι λιορκίας.Διά διαταγής τοΰ ρα^ιόφωνον τής Μόσχας | Στάλιν θα Φονβυβται πας έξέπεμψε την Είδησιν δτι | έκ των βυοισκομβνω » βις ή Μόσχα εκηρύχθη άπό σή- την Μοσχαν, όστις η&ελβν μερον είς κατάστασιν πό- ' διαταοα = βι την τάξιν- ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ.21 Όκτωβρίου. Τό "Ανώτατον Άρχηγεϊον τού ΣτρατοΟ ανακοινοί: Ή 'Ανωτάτη Διοίκησις τοθ Γεομανικοϋ ΣΓρατοϋ άγν/έλ· Λ εί ότι Γερμανικά καί ΊΓαλι- κά στρατεύματα κατέλα¬ βον χθές τό.Σταλίνο είς την περιοχήν τοΰ Ντόνετς, έν τώ(' σημαντικωτέοων κέν- τρων τής βιομηχανίας των έξοπλισμών είς την περιοχήν ταύτην. Τό Σταλίνο κατελή- φθηάπό'Αλπινιστών.Ή Γερμα νίκη σημαία άνηρτήδη επί μιάς σημαντκής Οιομηχαν- κης έπιχειρήσεως. Κατα την έκκαδόρισιν τής περιοχής "Ανατολικώς τού Μπριανσκ εφονεύθησαν ό άρχιστράτηγος Βετρώφ μέλος τοϋ ανωτάτου Σοβιε· τικοϋ ΣυμβουλΙου καί πολ· λοί άζιωματικοί τοΰ έπιτε λείου τού. Μαχητικά μας άεροπλά να έβομβάρδισαν σημαντι¬ κάς έγκαταστάσεις τής Μό· σχας καί Λένιγκραντ. Γερμανικά ύποβρύχια κα· τεβύθισαν είς τόν Άτλαν- I τικόν 7 έχ^ρ<όι έ.μπορ<ύι ι συνολικής χωρητικόΓητος 38.000 τόννων. Τό μεγάλο [ Αγγλικόν πλοϊον «Σβέ^τ , Φρόΐ» υπέστη σοβαράς ζή- ,| μίας υπό μιάς τορπίλΛης. [ "Αλλα μαχητκά μας άερο- πλάνα κατέστρεψσν βορει- Ι οανατολικιΐς τοΰ Χουλλ έν | | εμπορικόν πλοϊον 10.000 τόννων, έβλήθη δέ καί έν άλλο μεγάλο πλοϊον. Την τελευταίαν νύκτα ή άεροπορία μσς έπε-τέθη εναντίον "σημαντικών ιμέ- νων τοϋ ΛΙβερπουλ ώς καί | άλων "Αγγλικών Άιμένων ι καί σημαντικών έγκαταστά σεων είς την Άν. καί Νο- τιοανατολικήν άκτήν τής Αγγλίας. Άγγλικά βομβαρδιστικά έρριψαν την νύκτα πρός την 2! Όκτωβρίου έκρηκιικός καΐ έμτίρησπκάς βόμβας είς πολλά τμήματΊ τής βορειοδυ τικής καΐ δυτικής Γερμανίας. Ό άμαχός πληθυσμύς εΤ- χεν άηωΛείας είς νεκρούς καί τραυματΐας. Ωρισμέναι ύλικαί ζημίαι έπροξενήθησαν. 4 έκ των έπιδραμόντων άε- ροπλάνων κατερρΐφθησαν. ΑΝΑΚΟίΝΩΣΙΣ 'Αφορώσα την τιμωρίαν των ένεργούντων Σαμποτάζ 'ΑφοΟ έχορηγήση κατ' αρχάς άμνηστεία διά τάς μέχρι τής 14)9)41 δια- πραχ&είσας τιμωρητέας πράξεις είναι άνάγκη νά έφελκύσωμεν την προσο¬ χήν δτι τιμωρητέαι πράξεις, αΐτινες θά διαπρ&χδοϋν είς τό μέλλον θά τι- μωρηθοϋν πάλιν μέ πλήρη αύστηρότητα. Έκτός τούτου είς τό μέλλον, ιδίως είς περιπτώσεις Ιαμποτάζ καθ" άς δέν θά συνελαμβάνοντο οί δράσται, θά συλληφθοϋν πρόσωπα έξ δλων των τάξεων τού λαοϋ, ή Γερμανική δέ Στρα τιωτική Διοίκησις θά έπιφυλάσση είς εαυτήν την περαιτέρω άιόφασιν, δ¬ σον άφορδ τα συλληφθέντα έν τώ μεταξύ πρόσωπα. Ή έπιστροφή των συλ¬ ληφθέντων προσώπων είς τάς οικογενείας τω/ θά είναι δυνατή μόνον άν ΟΊ δράσται συλλαμβάνονται ή έν περιπτώσει καθ" ήν πάσα πράξις Σαμπο¬ τάζ παύσει επί μακρόν χοόνον. Ή Γερμανική Στρατιωτική Διοίκησις έπιφυλλάσσει είς εαυτήν την συντόμευσιν τής αστυνομικάς ώρας,καθώς έπίσης καί την συνεχή έπιτήρη- σιν των Γερμανικήν έγκατασιάσεων υπό Έλλήνων πολιτων, οί όποϊοι θά διορισθοϋν πρός τουτο υπό τής Γερμανικής Στρατιωτικής Διοικήσεως. Εάν παρά την έπιτήρησιν ταύτην αί έγκαταοτάσεις ύφίστανται ζημίας οί μέ την έπιτήρησιν αυτών έπιφορτισ^ιένοι πολίται θά σταλοϋν είς τα Στρατοδικεϊα μέ την κατηγορίαν δτι παρέσχον συνδρομήν είς τούς ένεργοϋντας τό Σαμποτάζ. Είναι συνεπώς συμ ρέρον αυτού τούτου τοϋ Έλληνικοΰ λαοθ ν'άπο- φεύγπ πάν δ,τι δύναται νά δώαη 5<ρορμΐ)ν είς την Γερμανικήν" Στρατιωτι- κήν Διοίκησιν διά την λήψιν των ώς άνω μέτρον. Χανιά τή 13)10)1941 Ο ΔΙΟΚΗΤΗΣΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 4036 Διεκ. 2182 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Τό Υπουργείον Οίκονο- μικών διά τής ΰπ' άριθμ. 24835 έ. έ. διαταγής τού, γνωρίζει δτι άπό τοΰ Ό¬ κτωβρίου έ. ε. καί εφεξής αί μερισματαποδείξεις των πολιτικών συνταξιοΰ- χων θά άποστέλωνται είς τα οίκεΐα ταχυδρομι- κά γραφεϊα μετά τοθ ίσο- τίμου αυτών καί μέ την εντολήν έξοφλήσεώς των είς τούς δικαιούχους. Κατόπιν τούτου οί με- ρΐσματοΰχοι δέον νά απο¬ τείνωνται είς τα ταχυδρο- μικά γραφεΐα τοθ τόπου διαμονής των, είς τούς καταλόγους των οποίων θά ευρηνται εγγεγραμμέ¬ νοι. Χανιά 21 Όκτωβρίου 1941 Ό Δήμαρχος Χανίων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ 'Αρθρογραφία 'Ασηναϊκοϋ τύπου γάρω, ομοίως ώς άνω. 13) Μιχ. Ευστρ. Πολυμετάκης, κάτ. "Αϊ Κύρ Γιάννη, διότι επώ¬ λησεν αύγά πρός 10 δραχ. έκα¬ στον. 14) Γταμ. Ε. Άνδριανάκης καί Γρηγ. Μ. Τζανάκης ι;άτ. Λάκκων, διότι περιελθόντες είς λογομαχί- αν μετά τού Γεώργ. Ά. Μάντακα κατοίκου ομοίως Λάκκων, £νεκα τής υπό τούτων κλοπής μιας αίγός τού, άνήρεσεν αυτόν διά πυροδό- λου πολεμικον δπλων. 15) Εύαγ. Παπαδάκης, κάτ. Χανί¬ ων, διότι ανευρέθησαν καί κα¬ τεσχέθησαν ε[ς χείρας τού 15 πρόβατα καί είς μόσχος άξίας μείζονος των 10,000 δραχ. προερ¬ χόμενα έκ κλοπής. 16) Ί. Ν. Κουντουράκης, κάτ. Πλατάνου, διότι έπώλη κρέας άμνοθ είς τιμήν ανωτέραν τής κ-α- θωρισμένης. 17) Ό. Στ. Μιχαλάκης κάτ. Ρόκ- κας Κισσάμου, διότι κατεϊχε καϊ επώλει είς διαφόρους ιδιώτας κα- πνόν είς φύλλα προερχόμενα έκ λαθρεμπορίας. 18) Άντ. Α. Βρουχάκης, κάτ. Καλουδιανών, διότι ^έπώλη^ε που- λερικά ζώντα πρός δραχμάς τρια¬ κοσίας κατ' οκάν επί πλέον τής καοωρισμένης τιμής. 19) Κυριακή χήρα ί Ευστρ. Πολυ- μετάκηκάτ. "Αϊ Κύρ Γιάννη, διό¬ τι επώλησεν αύ^ά πρός 10 δραχ. έκαστον. 20) Ί. Α. Στρατουδάκης, κάτ. Χανίων, διότι επώλει, κρέας ά- μνοϋ πρός δραχ. 250 κατ' οκάν. ΑΘΗΝΑΙ, 21.-Ή έφη μερίς «Άκρόπολις» κά- μνουσα άναλυτικόν άπο· λογισμόν των κατά τό διαρρεθσαν τετράμηνον άποτελεσμάτων τοθ Άνα- τολ. Μετώπου, γράφει δτι ταυτα είναι πρωτοφανή διά την ιστορίαν, όφείλον- ται δέ είς τόν τέλειον ά· νεφοδιασμόν τοθ Γερμα¬ νικοθ στρατοθ καί τάς ύ- περόχους αρχάς τοθ Έ- θνικοσοσιαλισμοθ. Τό «Ελεύθερον Βήμα» ασχολούμενον μέ τα πορί σματα τοθ ταξειδίου άνά την Κεντρικήν Ευρώπην, τοθ ύπουργοΰ τοθ Έτπσι- τισμοθ κ. Χατζημιχάλη, Υράφει δτι χάρις είς την πρόνοιαν καϊ τό ενδιαφέ¬ ρον των δύο Κρατών τοθ "Αξονος έλύθησαν κατά τρόπον απολύτως εϋνοϊκόν τα έπισιτιστΐκά προβλή- ματα τής Ελλάδος. •Η «Πρωΐα» ασχολουμέ¬ νη επί τοθ αύτοθ ζητήμα- τος γράφει δτι ό έλληνι- κός λαός εύγνωμόνως ά- ναγνωρίζει τάς εύμενεΐς διαθέσεις των δύο Κρό¬ τον τοθ "Αξονος, διά την επίλυσιν των ζωτικωτέ- ρων ζητημάτων τής χώ¬ ρας. •Ο «Πρωϊνάς τύπος» κα- τακρίνει έν αρθρω τού τάς διαδόσεις περί'διχο- τομήσεως τής δραχμής καί τονίζει δτι οί άνθρω- ποι αύτοι δέον νά χαρα- κτηρισθοΰν έχθροί τής Πατρίδος, διότι ένσπεί- ; ρουν τέν πα^ικόν, όστις έπιδρά όλεθρίως έφ' δλων των οίκονομικών ζητημά¬ των τής χώρας καί αυτής άκόμη τής Έθι/ικής μας οίκονομίας. Αί επιχειρήσας είςΑ.καϊΒ.'Αφρικήν ΡΩΜΗ, 21 —Ίταλικά καί Ί- | θαγενή στρατεύματα μας είς την 'Ανατ. 'Αφρικήν π'· ( σήλθον έντός έχσρικοΰ έ- ί δάφους καί επέφερον με- ' γάλας απωλείας είς τόν [ εχθρόν. Είς την Β. 'Αφρικήν ! καταδιωκτικά άεροπλάνα [ μας έβομδάρδισαν έχθρι- ( κάς καταακηνώσεις κατά ( μήκος τοΰ Μπούκ—Μπούκ καϊ τοΰ Σίτυ—έλ—Μπαράνι- Έπίσης Γερμανικά βομβαρ- δισπκά έβομδάρδισαν έχ- θρικάς έγκαταστάσεις, ώς κα'ι τάς λιμενικάς τοιαύτας παρά τό Τομπρούκ. Είς την 'Ανατολ. Μεσό¬ γειον Ίταλικά καταδιωκτικά έβύθισαν Βρεττανικόν εμ¬ πορικόν σκαφος. ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΟΡΟΙΑΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡ. ΑΗΤΙΤΟΡΠΙΛΑΙΚΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑι οίκία κειμένη είς συνοικίαν Καστέλλι (Λιδινών 41), άπαρτιζομένη έξ 7 δωματί- ων καί κουζίνας. Πληροφορίαι παρά τοθ Ιδιοκτήτου έντος της οίκΐας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 21.—Τό ημι¬ επίσημον Γερμανικόν πρα¬ κτορείον ανακοινοί την έκθεσιν τοϋ Γερμανικόν Ναυαρχείου, "σχετικώς μέ τόν τορπιλλισμόν τοΰ 'Αμε- ρικανικοΰ άντιτορπιλλικοΰ «Γκρήαρ». Κατά την έκθε¬ σιν ταύτην τό έν λόγω άν- τιτορπιλλικόν έλαβε γνώσιν εμφανίσεως έχθρικοΰ νϋπο- ! βρυχίου παρ' άεροπλάνου. ' Τό άντιτορπιλλικάν κατηυ¬ θύνθη τότε πρός την υπο- δειχθεϊσαν διεύθυνσιν καί έρριψε βόμβας βυθοΰ κατά τοϋ ύίτοβρυχίου, ύπερίπτατο δέ καί τό άεροπλάνον. Ή τοιαύτη ένέρ/εια χαρακτη- ρίζεται παρά τοϋ Γερμανι- κοϋ ναυτικοϋ 'Επιτελείου ώς συνεργασία δι* έπιθετικήν πράξιν. Ό κ. Ροΰζβελτ καί ό άν- τάξιος ύπουργάς τού των Γίαυτκών, δέν ηδυνήθησαν V άποκρύψουν την άλή-) βειαν ταύτην. , ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ Εί ΜΟΣΧΑΣ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 21.— Τό Αμερικανικόν ραδιόφωνον ανήγγειλε σήμερον δτι οί Άμερικανοί δημοσιογράφοι οί ευρισκόμενοι είς Μό- σχαν ανεχώρησαν εκείθεν. Έπίσης ό Ιάπων πρεσβευ- I τής έγνοιστοποίησε ^ σήμε- ! ρον τηλ)κώς πρός την κυ- ί βέρνησίν τού δτι άνεχώρη- 1 σεν έκ τής Ρωσσικής πρω¬ τευούσης μεθ' ολοκλήρου τοΰ προσωπικού τής πρε¬ σβείας. ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΝ ΝΟΥ ΠΕΡΙΗΑ8ΕΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 21.-Μετα· ξύ των πολλών άποδεικτι- κών, τα όποΐα περιήλθον είς τάς Γερμανικάς χείρας είναι καί μία διαταγή τού Στάλιν μέ ήμερομηνίαν 16 Αύγούστου, έν τη όποία κατηγοροΰνται οί Διοική¬ ται στρατ· μονάδων καί οί παρ' αυτοίς Έπίτροποι, ώς λιποψυχήσαντας άπέναντι τού έχθροϋ, διατάσσων νά φονεύωνται ούτοι πα- ραυτα, μόλις έπιδείξουν σημεΐα συγχύσεως ή τάσιν πρός λιποταξίαν. Η ΑΓ ΓΑΙΑ ΟΥΛ ΗΝ ΣΟΒ )Τ ΚΗ Ν ΡΟΣ ΙΑΝ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 21.—Ό "Αγ- γλος ύπουργός τής Εργα¬ σίας είς λόγον τού ετόνισε σήμερον δτι τα Σοβιέτ ύπέ- στησαν συντριπτκήν ήτταν είς τό 'Ανατολ. Μέτωπον. Ή "Αγγλία, είπεν, ουδέποτε θά διοργανώση έκστρατευ- τικόν Σώμα διά την Ήπει- I ρωτικήν Ευρώπην, διά νά Ι περισώση δήθεν την Ρωσ¬ σίαν, η όποία ήρχισε κα¬ ταρρέουσα πολύ πρΐν γ ριφθή) ή ίδέα αύτη τοΰ έκ- στρατευτικοΰ Σώματος. ΠΡ ΕΚ Τ ΔΙΑΣΠΑΣΙΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΣ Σ ΕΝΤΥΠΟΣΕ ΤΗΣ ΤΟΝ Ρΰ 1Σ Μ ΡΩΜΗ, 21.— Οί «Τάϊμς» τοθ Λονδίνου είς άρθρον των προσπαθοϋν ·'ά διασκε- δάσουν την εντύπωσιν, ήν έπροξένησεν είς τόν Άγγλι κόν λαόν ή Ρωσσική κατα- συντριβή καί συνιστοΰν είς αυτόν νά μή Λαμβάνη ύπ' δψιν τ'άποτελέσματα τής Γερ¬ μανικής νίκης είς τΛ Άνατολ. Μέτωτον, καθόσον ταθτα δέν πρόκειται ουτε νά επήρε άσουν άλλ' ουτε καί νά δώ- σουν τό τελικόν είς τόν δ- λον άγώνα άποτέλεσμα. Ή άρθρογραφίΐ οΰτη α¬ ποτελεί την γε^ειοποίησιν τής εύφυολο>ίαο, δι3τι τ' ά-
  ποτελέσματα τής Γεομανικής
  νίκης είς τό 'Ανατ. Μέτωπον
  θά έκδηλωθοϋν λίαν συν
  τόμως καΐ αλλαχού.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 21.-Στρα¬
  τιωτικής πηγής πληροφορί¬
  αι διαψεύδουν, μέ τόν πλέ¬
  ον κατηγορηματικόν τρό¬
  πον, την έκ Λονδίνου με-
  ταδοδεϊσαν πρός παρηγορί-
  αν των άπαισιοδοξούντυν
  "Αγγλων, είδησιν, δτι δή¬
  θεν οί Ρώσσοι ανέλαβον
  είς την περιοχήν τοΰ Λέ¬
  νιγκραντ την πρωτοβουλί¬
  αν, δι' ί^γυρών δυνάμεων
  άρμάτων μάχης. Τό τοιού¬
  τον εΐνει [άναληθές, διότι οί.
  πολιορκούμενοι τής πόλεως
  ταύτης διατελοΰν υπό την
  επήρειαν τής συντριπτικής
  ήττης των λοιπών Μπολσε-
  6 κκών δυνάμεων καί δέν
  τολϋθϋν νά προβούν είς ου¬
  δεμίαν πολεμικήν ενέργει¬
  αν.
  ΣΥΛΛΗτΊΣ ΑιΤΛΟΥ ΑΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
  ΕΦΟΡΕΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΝ ΕΚΑΥΜΑΣΙΑΝ!
  ΜΑΔΡΙΤΗ, 21—.Συνελήρθη
  σήμερον ενταύθα ό έν τή
  Μέση "Ανατολή άνταποκρι-
  τής των «Τάϊμς» τοΰ Λονδί¬
  νου κ. Κραίκγερ. Ή σύλλη-
  ψις τού εγένετο ώς ακο¬
  λούθως: Είς την κεντρικήν
  πλατείαν τής πόλεως εθεά¬
  θη κομψώς ένδεδυμένη γυ¬
  νή, ήτις δμως εΐχε δυσανα-
  λόγους πρός τό λεπτο<α- μωμένο σώμα της πόδας. Μετά την σύλληψιν τής έν λόγω αγνώστου Κυρίας α¬ πεκαλύφθη δτι δέν ήτο γυ¬ νή άλλ' ό κ. Κραίγκερ! Ε¬ ρεύνης γενομένης είς τάς άποσκευάς τού,απεκαλύφθη σαν σπουδαιότατα έγγρα- φα. "Ηδη τό υπουργείον των εξωτερικών έχει Επιλη¬ φθή τής περιέργου ταύτης υποθέσεως. Ό Αμερικανικόν Ααός δέν 8έλει τόν πόλεμον ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΎΡΕΣ, 21.— Ό Τύπος άναγράφει δτι ή βραδύτης τής λήψεως όρι- στικών αποφάσεων έκ μέ- ρους των Ήνωμ. Πολιτειών όφείλεται είς τό ότι ή πλειό ψηφία τοϋ Άμερικανικοϋ λα¬ οϋ έχει κηρυχθή υπέρ τής διατηρήσεως :τής είρήνης κα'ι ούτω ό Ροϋζβελτ κα! ή κυβέρνησις τού, άδυνατοϋ/ ν' άναλάβουν ύπεύθυ- νον πρωτοβουλίαν, ΑΠΕΑΕΥΒΕΡΟΣΙΣ ΚΡΟΑΤΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 21. —Ανα¬ κοινούται επισήμως δτι ή Γερμανική κυβέρνησις απε¬ φάσισε την απελευθέρωσιν 25000 Κροατών αίχμαλώτων, έκ των οποίων, επί τοϋ πα¬ ρόντος, μόνον 5000 θ' άνα- χωρήσουν διά τάς έστίας των. Κατα6ύ8ισις ΝορβηγικοΰπΑοί- ου υπό Αγγλικών πολεμικών ΟΣΛΟ, 21.—Γενική αγα¬ νάκτησις έπικρατεϊέν Νορβη γία διά την ύτί> Αγγλικών
  πολεμικόν καταβύ&ιοιν τού
  Νορβηγικού ατμοπλοίου
  «Βερτεάαλεν», καθ* ήν έ-
  πνήγησαν 50άτομα. Ό Νορ-
  βηγικός λαός καταφέρεται
  κατά τοΰ ύποδούλου είς
  τούς "Αγγλους τέως βασι¬
  λέως τού καί τής ύπ' αυτόν
  ψευδοκυβερνήσεως, διότι
  ούτοι συμπράττουν μιετά
  των Άγγλων είς τοιαΰτο
  κατά των Νορβηγών πολιτων,
  κα<ουργήματα.