90041

Αριθμός τεύχους

79

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

27/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟ.ΝΩΣΕΩΜ ΑίΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  Μ0ΝΤΑ0Ι0ΙΕΝ5ΤΑ0
  27.}28.
  ΟΚΤΟΒΕΡ 1941
  δοΗΗίΐΙβίτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, ΟΗβοίβ
  ΗθΓβιΐ98ΤθθθΓ ιιηά ϋηιοΐί : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  Οΐιβηΐβ
  Νγ 79]8ο- Αριθ. 79)80
  Ργθϊβ 3 Ογ»ο1ι—βη — Τψή 4ρχ. 3
  ΚβάαΐετίοηβοαΓθ αηά ΌηιοΙεβΓβΐ :
  . 22.
  ■ II
  ΑΚΒΕΓΤδΕΙΝδΑΤΖ ΚΕΟΕΙ/Γ ϋΚΙΝΟΕΝ5ΤΕ ΒΕ
  ϋϋΕΚΡΝΙδδΕ— ΑΚΒΕΙΤ8ΒΕΗΟΕΚΌΕΝ ΙΝ ΟΗΑ-
  ΝΙΑ, Κ.ΕΤΥΜΝΟΝ, ΙΚΑΚΧΙΟΝ.
  υΐ)θΓ&11, ννοηίη ηιαη άβη Βΐίοΐζ αηί άβΓ Ιπββΐ
  θία Λνβπάβΐ, δθΙΐΓβίτ: ββ άβΓ ΒβνόΠΐβΓ υπβ- ιη ·
  ?Ραο1ί ζή, ί&93 αη,τηηΓβ άβίηβ Η&ηάβ, 1β£β δίβ ηίοητ.
  νβΓδοηηβη ίπ άβη δοηοδδ!» ΑΓθβίίβ, δοΗαίίβ, άατηίΐ
  βηάΐιοη άίβ δοη&άβη άββ ΚΗβ£β3 Ιϊβββΐίΐ^τ; ννβΓάβη.
  ΙΙηά άαηη τηίϊ β» τνίβάβΓ ηηά νβΓβταΓΐίτ-βΓ, ζηρ&οΐίβη
  *ηί άβΓ βίβτβπβη δοηοΐΐβ, άίβ ΙαπάννίΓίβοΐιαϊΙΗοΙιβη
  ΕΓΖβπ^ηίδδβ Γπνίβδβη ^βοοΓ^βη Ββίη, άίβ νβΓβοηίβάβη-
  βΐβπ ΡΓΰοΗΐθ, άίβ άβΓ ΟαΓΐεη ΚΓβίαβ δοηβηΐϊΐ, ίΐίβ
  Οΐίνβπ αοΒββΓηίβί, ιιηά άαβ Ι,αηά ζή ηβηβΓ Α«83&ατ
  εΐββτβΐΐτ: ννβτάβη. Τα, β3 ^ίοΐ βονίβΐ ΑΓθβίτ, άαββ ηιαη
  ϊΓ&Εβη Ιίοηητβ, νσο ίβΐ άβΓ Αηίαη& ιιηά ννο άαβ Εηάβ?
  ΑΤοβΓ ΗίβΓ άατί β3 ηΤοβΓηαηρΐ Ιιβίηβ ΡΓα^βη ^βοβη,
  άβηη άίβ Ζβίτ. ίβΐ βο 1ίθ5Τ.οαΓ, ά&33 }βάβδ ηηηδίϊ&β
  Αΐϊνν&Γΐβη θάβΓ Α1)ΙΗδο;βη £Γ655Τ·β Οβϊ&ΙΐΓ ίηβΓ 3ΐ1β
  ταβΓάβη Ιίαηη. ν7βΓ ηβηίβ ηοοη ΐιβΪΒβϋθ .δτβητ. ιιηά
  ΙίβοβΓ ζηδίβητ, ιπίβ αηάβΓβ ίηβΓ ΐΗη &ΓΪ)βίίθη ιιηά
  «οηαίίβη, άβΓ ίδΐ άβΓ αβΓ^δίβ ηηά βχόβδΐβ Ρβίηά ββί
  ϋβ8 βίο-βηβη νοΐΐίββ. Εγ ίβτ: βίη νβΓΓαβΐβΓ αη
  <1βΓ βί^βηβη δαοηβ, ηηά ιπβηη βΓ ηίοηΐ ^Ιβίοη οβ- βίΓαίτ τπβΓάβη 1*αηη, βο βοηΐίββ&τ: βΓ 3ίοΗ άοοη νοη ββΙθδΤ, ααβ άβΓ Οδΐηβίη^οηαίΓ. άβΓ αηάβΓβη αηβ. ϋίβ Ζβίτ τπίΓά &ι>βΓ &ηοΗ ίιιβΓ άίβδβ Μεηβοηβη βϊηββ Τα-
  £ββ Τ&τ,δαοηβη βοηαίίβη, άΐβ δίβ ηβητβ ηοοη ηίοητ
  νοΓαηβ&ηηβη. Ό&3 βΐτβ δρΓίοηαΐθΓτ ηατ ίηιηιβΓ ηοοη
  Οηβΐτΐ^βίι. ίη άβΓ Οβπιβίηδοηαίτ. άβΓ νδΙΙεβΓ : «/βΓ
  ηίοητ. αΓσβίτβτ, δθΐΐ αηοη ηίοητ βδββη !»
  νίβΐ η&τ ά&3 ^ΓίβοΗίβοΙιβ νοΐΐτ. ιιηά άβΓ ΚΓβίβΓ
  «πίζηηοΐεη. νν*δηΓβηά ηιειη αηί άβπα βηΓορδίβοΙιβη
  ΑΓ0βΐτ.5ΐηεΐΓΐί1 οβΓβίίβ ββίί 5α1ΐΓθη ηηά Τ3ΐιτζβηητ.βη
  «ίηβ Ι^βη^ηη^' ά^Γ ΑτΙιβϋδ^ΓϋίΙβ ηηά βίηβη ^βΓβ^βΙ-
  τβη ΑτΙϊβίτββίηβειτζ Ιίβηητ, δίβΗτ ββ ίη άίβββΓ Ηίη-
  βίοΗΙ; ΗίβΓ 3βηΓ ΐΓβηΓίβτ &η3. ΝοοΗ ίβίβΓη νίβΐβ
  Ηαηάβ, ηίοΗτ άβΒννβκβη, ννβίΐ ·ννίβ ίη νίεΐβη Ι/ϋηάβΓη
  <1βΓ ννβΐτ άίβ ΑΓΐϊβίίβΙοδί&ΐίβίτ βίηβη Οταηά ά&ζη ϊίΐάβτ;. Αηί ΚΓβτ& ^ίοι. ββ νίβΐ, βεΙΐΓ νίβΐ ΑΓθβίτ, χηβηΓ αΐβ άίβ τηβίβτβη ββ ββίβη ννοΐΐεη, ϋΐβ αο&εΐ&α ίβηβη ΚΓίβ&ββΓβίζηίβββ αηί άβΓ Ιηδβΐ ηιηβββη άοοη 3β11ΐ8τ είηβηι Βΐΐηάεη άίβ Αη£βη ^βδίίηβτ: Ηειοβη. Χ)βΓ ρΐαηητ&ββί^β Αηίοαη ηηά άίβ ννίεάβΓΪηβΐαηά- ββτζηη^· άβΓ ΚΓίβ^δβοΗαάβη ίβτ αοβΓ ηηΓ ΐηοβΉοη, —βηη βηοη ίηι ΑΓοβίίββίηβίΐτζ βίηβ δτβηβΓηη^ βΓ- ίοΐ^τ. ΝηΓ ά&άνΐΓοη Ιί&ηη ηιαη άβη άΓίηβ,βηβίεη Αη- ίθΓάβτηη&βη ιιηά ΒβάϋΓίηίεββη βητδρΓβοηβη, ννβηη άίβ &η9ζηίύΐΐΓβηάεη ΑΓοβίίβη ειηοη βίηηνοΐΐ &βΓβ- «?β1τ ννετάβη. Νβηηιβη νΐΓ ηηΓ βΐηηι&Ι άαβ Β&η&β •ννβΓϋβ, β3 &ΐ1τ; ίη βοΗηβΠβτβΓ Ζβίτ άίβ νίβΐβη Οβ- Ιϊ&βηάββοηαβάβη ζή οβββίτί&βη, άίβ ηοβΓ&Π ρΓθνίβο- Γίβοη ΗβΓ^βΒΐβΠτβη δίίβηΐΐίοηβη ΕίηΓίοΗτηη&βη, νήβ Τν&βββΓΐβίτηηβτβη ηηά ΕΙβϋτΓίζίταβί:, Λ-βίίβΓ αηβζη- Ιιαηβη ηηά ζή νβΓνοΙΙΙΐοπιηιηβη. ϋηΓοη άβη βΓηδη- ίβη Ββά&Γί ηιηββ βοβΓ ]βό!βΓ Β&ηβΓθβίΐβΓ, Η&ηάννθΓ- ηηά ]βάβ Ρ&οΗΐΐΓ&ίί νοΐΐ &η88τεηητ.ζτ. ννβΓάβη, ά&8 η ηηΓ άητοη βίηβ ζβητΓ&ΙβδτβΙΙβ ^βΐεηΐίτ ννβΓάβη. Αη3 άίβεβτη ΟΓηηάβ ννηΓάβη &ηί νοΓδοηΙαβ· άβΓ άβηΐδοηβη Μί11ίτ&βΓνβΓνν3ΐ1:ηη& ΑΓθβίτβοβηδΓ- ά β η &ηί Κ γ β τ β β-ββοΗΗίίβη.ϋίβββ ΑΓθβίτβοβΓΐδΓάβη ϋββτβηβη νοΓΐββηϋ^ ί» άβη δταβάίβη Ο Η & η ι β, Κ,βτγπιηοη ηηά ΐΓ3ΐε1ΐοη ηηά βοΐΐβη ζή βίηβηι βρ&βΙεΓβη Ζβίτΐίηηΐιτ; &ηί άβη &&ηζβη Ιηββΐ ΙϊβΓβίοη 3η3£βάβηητ. ννβΓάβη, άβδδβη νεΐ τααϋηη^ ηη- τβΓ άβητβοηβΓ Αηίδίοηί; βτβΐαΐ:. ΌβΓ Αηίοβη βΓίοΓάβΓΐ βίηβ Ι&βη&βΓβ Ζβίτ ηηά άίβ ΕΓΪ833ηη§: &11βΓ &Γ0βί1δ8 ίββηί&βη ΡβΓβοηβη, ΜββηηβΓ ννίβ ΡΓβηβη. Εβ ηιηβδ άαΙιβΓ βίηβ ββΙοβΐνβΓδΙββηάΙίοηβ Ρίΐίοΐιτ; βίηβδ ]βάβη ΚτβΙβΓ ββίη 9ίοΗ οβί άίββεη ΑΓθβίΙδθοβηδΓάβη ζή τηβΐάβη, άίβ ίηη βητβρΓβοηβηά ββίηβΓ Κβηηΐηίβββ «ιιοΐι βίηββίζβη χπβΓάβη: νίβΐβ Ιίΐβίηβ ΟββεΗ&βίίβΙβη- ίβ, άίβ ζβηΐΓβίοηβη ΚηΓΖΗΓΟβίίβΓ, δίβ &11β Ιίόηηεη Τβ£ ίύΓ Τ»8 βίηβΓ 8τβΓβ^ε1τ:εη ΑΓΟβίτ. η&οηββηβη, άίβ ίΗηβη άίβ ΑΓθβΐτβαβηοβΓάβη νβΓΓηίίτβΙη. ΕΓδΙ: ταεηη ηιβη βίηβΓ £βΓβ£β1τβη ηηά ο;βοΓάηβί;βη ΑΓθβίΙ. η&οη^βητ, πΐβηη ηιβη αοβΓΗβηρτ; ΒΓΟβίίβτ, Ιΐοηιπιτ βηοΗ άβΓ ^οηη, άβΓ ΗοβηβΓβ νβΓάίβηβχ; ηηά άαηιίτ: βίη οββββΓβδ ^β^βη ίη Ργθ&θ. Νίοΐιΐ: άηΓοη άββ 8ίί- ζβη ίη άβη Κβίίββη&βηββΓη η«ά άηΓθΗ ΒΓβίτβρίβΙβη τπίΓά άββ Ιοβδοΐιβίάεηε ^β^βη ηηά ϋ&ββίη νβΓθβδδβΓτ. ϋηΓθΗ ΑΓΟβίτ &11βίη ηΐβΓάβη ν7 β γ ί β ^β- βοηβίίβη, "ννβΓΐβ, άίβ άβη Ίνοηΐδτ&ηά ίΐχτ άβη βίη- ζεΐηβη ταίβ ίϋΓ &11β οβάβηίβη. ννβΓ βη άβη Οηΐβτη Εητορββ ίβίΐηβηιηβη ταίΐΐ, άβΓ ηιηββ &ηοΗ βΓθβίίβη ηηά ζο^βη Ααΐ αη. εϊη&η Ιογϊι. " _' Οεΐεΐΐζαίϊ αη. Είς την Άφρικήν τα Γερμανικά στρατεύματα Εχουν πάντοτε τή ι πρω¬ τοβουλίαν. Είς την όκτήν Γερμανικόν πυροβολικόν βάλλον κατά δι¬ ερχομένη^ 'Αγγλικής νηοπομπής. ΜΑϋίΗΕίΟΕΙ, ΝΙΟΗΤ ϋΕίΟΕΝ άίε ίδί πογ ίηι ΟκοίεΙ νοη Κγιπι Βοίιΐαςΐιΐ:, Ιοεϊ ννεΙοΙιεΓ ά'ιε 9ε ιιηίΐ ΐ8ε ] Απτιεεη νεπιϊοΐιΐεΐ: 1 άεαΐΗοΙιετ Ραη/.ετ Επίθεσις Γερμανιε-ών τάνκς είς την μάχην έκμηδενίσεως έν τη Χερσονήσω τής Κριμσίας μέ άπο- •■έλεσ^άτήν πλήρη ^κμηδένισιν των °ης καί 18ης Σοβιετικών στρατιών. 3ΙΕ ΑΝ6ΒΙΕΓ80ΡΕ ΙΑΤΙΟΝ ΕΒΕ ΡΟ [Ν ΗΤδ Μ 8ΤΕΝ ΒΗΑΟΗΤΕΝ ΤΤΕ ΜΕΗΡΕΡΕ ΒΡΙΤ 3ΟΗΙΡΡΕ νΕΡδΕΝΤΕΤ Όίε ΜοδεΐααεΓ Ργορ ι^.ιη ιΐαΐιεΐάί-η Ιίόηηεη κίοΐι ηίοΐ,ΐ §ειηΐ!ί τυη αη 8ο1ιί1(ίεπιη§:εη ΤηΙεη ίΐιτει· Κοηπιιαπάειπο ιιηιΐ ΚίΐηιρίεΓ. 8ίε δΐεϊβ'επι δίοΐι νοΓ άεηι {-"εάπΐάίκεπ Μί- 1ίΓθ]ο1ιοη ο(ι ίη είηεη άετατ- Ιί&εη Καιΐδθΐι, άίΐδδ δΐε, εΐιε δίε "ϊίοΐι' δ νετδεΐιεη, ίηδ ΐ'εϊη Εε,?εη(ίεηΓΐαί(;ε Ιιίηϋϋοι ^Ιεί- τεη. ΙΗγ ηειιεδϋεΓ Είηίηΐΐ ί&ί οΐϊε νει-ΐιεπ-ΐίοΐιαη^ (1ει· «Ροΐί- τΓα1ί5>, άετεη «ΗεΙΛεηίηΙεη
  αεΓ Απικε ιιηθ (ΙεΓ
  δΐΐίεηιη^ ίηδ ΙΙηεΓ-
  επιίαοΐιεη.» ϋίε Ιίΐ-
  τεη άίεδεΓ «ΗεΓοεη» &1:ε1ΐ€·η
  δίε 3η <3ίε 8εΐιε ^εηε^ δτιιπιι- ταϋιΙΗεκεεΙτεη Κίεδεη, (Ιϊε ιιηίεΓ άεηι Ν^ηιεη «Βο^αΐΓνϊ» ϊη άεη δο^οηεη αΐί · πΐδδί δθΐιεη Εε^εηάεη 1)εδϋπ^εη ιυεΓάεη. ΉάΙ άοοη εΐπεΓ άϊε· (ϊεί.ο1ιίο1ι(;(·, ηοαΐι ίη ιΐ-γ Ιιεη- είτ αιΐ8· ι· οΐιηεπ οί άετ 'ηαρΐ6Γ- ^ι!^1οη Η?οεΓζειΐ!?επ ^ ΐ^ϋ αεΓ)?πιιι?> Ιοε-
  ι, ά&·>8 ΙιίεΓζα
  ίικΙΐπΜΐάε Απ§:ε1ιόΊ·ί^ο
  5ο\]?ε Αγπι.υ «(ίΐ^τ §:
  ιεη.
  ει·1ί1ϊΓΓ
  ^π ΚοηΐΓεΙεπζ ;ιαί
  ΟεΙοίεΙ ίείηίΐη Ζΐαείίεΐ
  «8οννείτ πιίΐ' '^
  >· ίη
  ηεηι Βιιοΐι νεΐτ1ίΐυί πιίΐ
  άετ ΟΡΙΙ», «·1υιι·ε ιιηη ϋΙ>ε-
  πΐΐ άθΓΐ: ννυ ΐη ιη ιπι'τ. ά«τ
  ί'ΐ Κοιηΐηϊ<5<) ιγ" ζπ Ιιπι ΙκιιΙο, 8ο1ινν'ίΐίΐιίίκεί(:εη; Αηβ άβηι ΡηβΗΓβΓΐΐΕηρτ:- α.η&Γΐ:ίθΓ, 27. Οε;τοοβΓ 1941 Ο^ά άεΓ ϋίε Απ&ΓΪ1Ιί.υρι;Γίΐ(:ΐοη6η ίπι Ο8ϋεπ ΙοΓΗθΙιΙίϋΐ ίτοΐζ Ιηι Βοηεζοεο'κεη «·ατάε 0ε£εη3ηκπίίε ζα νετ- ζβ, νοη ΐΐΐδοΐι. 1 Γρ νεΓείτεΐι. Όετ Ρο.ηιΐ νν ιιητεΓ δοηννετεη ^Ιιιϋϊ^εη νετ 1α5ΐεη ζαηιες^&ενιοΓίεη υηά 1ίεδ5 τηεητεΓε ΐοο Οείαη§εηε ϊη άετ Η&ηά ιιηδειετ νειΤοιι εηάεΐεπ φ ίη οΐετ νεΓ^Ηη^εηεη Ναοΐιΐ εΐηεη ίεΐηΓϋϊεΙιεη Οεΐείΐζα^ ζ:ίί)θ1ιι;η Τΐιε νναϋΐι αηά άετ ΗιιηιΗεηηυεηοΙαηίί αη. δϊε νετδεηΐίίεη είπεη ΡτίΐοΙιϊεΓ νοη 8. οο Βγτ. ιιηά Ιταίεη άτεί ννεϊτεΓε «το.1.5<ϊ Ηαηοΐεΐδβεΐιίί- ίε 5Ο δθΐιννετ, ί1αϊ.ίί ^αεΐι ΐηίΐ ϊΐιτεηι νετΐαδί ίίεΓεεηηει ^αηη. ννοι ετε Ι-,χιίι ^^^11';^^επ βΐοΐι £ε- ίη Ο^Ι αηά ι Κ. α ε δ ί εϊη }ίΓθ55έΓε βπϋδθΐι, Κτίε^δ· δθΐιίίί άιΐΓθΙι Βοηι5εηνο11· ΐΓεΐίεΓ. ΟεΓ Ρείηά ίη (ΙεΓ ΙοΙζΐεη Ναοΐιί: Βοηιοεη ηηί Οτίε ίη ϋίε Ζίνίεΐϋενοεΐΐΐε- πιη§· ΙιαιΙε νοτ βΐΐεπι ϊη Ηεγπ- 6αΓ& ιιηά ΒΓεπιεη Υ'εΓΐιΐδτε &η Τοτεη ηηά νεΓΐεΐζΙεη 9· ά ηεηΐίοΐι άεη Κβπιρί ηιΐτ, ιιηά δοΐιτείοε ΐο Γηίττδ 3ηί§:εηοηΐΓηεη. Εδ Ιεΐιτ ίΐςΐι νοη δεΐίοδΐ, άα§δ ργ Ιοίηηεη είηί&εΓ Μΐηατεη άε.ι βΓδδδΙεπ Τεϋ αο^εδθΐιο^εη ιιηά άεη Η&£·1ίοηεη ΚεδΙ ΐη άΐε Ρΐυοΐιτ. β-εδοΐιΐαδεη Ιιη.1. Εΐη αηάεΓεΓ ηαΐ %άτ ιο νοη 3 ΜεδδεΓδοηηιίίΙδ οεβΐείΐεεε ^υη1ίε^δ §:εδί(τ11ϋ, νοη άεηεη ετ άίε άτεϊ Βε^ΙεΐτεΓ ΐη εΗαηάιιηιάΓεηεη άΐε ^αη1^ε^δ ηίοΐιΐ· νεητΐεΐςΐιυαΐ ηιίϋ άεη ΝόΙεη, άίε ιΐίε ΕείτεΓ άεδ Ρΐίε^ετΙίαΐδαδΡδ ηι;ί ίΐπιεη Ιιαττί-η. 8οί,1ίεί.^ΐ!θΙι αη5 αϋεη γ.ιιγ είηε είπζί^ε Μά')οτ ?- νέ ε ζυηι 26. ίη ϋεΓ Ν& , ΚεηιηιαηάθΓε ετ- 26 Όκτ. δείηεη ΐοο, ΟΙΕ ΒΕ$ΕΤΖΙ!Ν8 0Ε$ 00ΝΕΖ0ΕΒΙΕΤΕ5 δΟΗΚΕΙΤΕΤ ΡΟΚΤ Αηβ άβηι ΡηβηΓβΓηβηρτ- 26. ΟΙΐίοοβΓ 1941 ΟσεΓΐίοηιηιβηάο άετ ϋίβ Ββδβίζηη^ άβδ ηβζ&βθίβίββ 3θ1ΐΓβΐτ:βτ: . Αηοη 3η άεη ηεΙΐΓί β Αθ3θΗηίττβη άβΓ ΟδΙ- ίΓοηί ν/ηΓάβη άίβ ίδορβΓβτίοηβη ιαβίτβΓ ίηβπΓί:. δτατΐίβ νβΓοαβηάβ άβΓ ^η^^ι»3.ί^β Γΐοηΐεΐβη δοηΐπβΓβ δοΗΙ&β&β βε&εη ΤΓηρρβη&ηδ&ΓηΓη1ηη§· β η, Ββίβ3Γ.ί§·ιιη£βη ηηά Κο- Ιβηηβη άβδ Ρβίηάβδ ζτιΐί- δθΗβη ϋοηεζ ηηά Ιηι ΚαηιρίΓαηΓη ηηι Μο- 3 αη ηηά οδττυαβΓτβ άββ Ι "ννοΐοηοτα. Ιηι Ιιοηβη Νογ- [ άβη ζβΓδΙοβΓίβη Καΐηρί- ίΐη&ζβη^β ΤβίΙδτΓβοΐΐβη | άβΓ Μηπτιαηηδθαηη δο- | ιπίβ £ &η1 άβΓ ΡΐδοηβΓηαΙοίηββΙ. Ββί Ναοηταη&Γίίίβη αηϊ Μοβΐίίΐιι ιηηΓάβη Βοηιοβη- ΪΓβϊίβΓ ίη ΚΓβΠΐΙ βΓ- ΓΪβΓΐΙί. Ιγπ δβββ,βοίβτ. ηηι Εη&· Ι&ηά νβΓηίοΗίβΕβ άΐβ Ι,ηίτ,ιοαίίβ ίη άβΓ Ιβίζτβη Ναοητ 3 ΗβηάβΙδδοΗίίίβ ιηϋ ζηδαηϊηιβη Ι2οοο Βγϊ. ΑηάβΓβ Κ&ηιρίίΐιι&ζενι&β ^Γίίίβη Ηαβίβη αη άβΓ ν7β5τ;, δηεά ηηά δηβάοβτ- ΙιηβδΙβ άβΓ Ιηδβΐ αη. Ιη ΝθΓάαίΐ-ίΙια οοηιοαΓ- άίετίβη άεαΙδθΗβ Κ&ηιρί- ηιίΓ ^ηΙβΓ β ηίΙίίαβΓΐδοοβ Αηΐα^βη ηηι Τοοτηκ. ΚαηιρίΗαηάΙηη^βη άβδ Ρβίηάβδ ηβοβΓ άβηι Κ.είο1ΐ3£εΙ>ΐεί; ίαιιάεη
  ηίοητ βταττ.
  ΑΠεΓάϊη§:δ αΤιεΓδεΐιεη άίε
  ΜοδΤίαυεΓ Μαυΐηεΐάεη είηε
  δοΐιυΐεπιΐίε^εηάε Ταΐδαοΐιεΐ
  άεΓ πΙοεΓπΐϊεβ-εηάε Τεϋ άίεδετ
  < ΡοΙΐτΓυΙίδ* δίηά η&ηιηΐίοη ^υάεη. Νίεηΐίΐηά Ιιαί; δϊοΗ &1οεΓ 1)ίδ1ιεΓ, ιιιεάεΓ ΐη άεΓ ν.εΓ'εη, άετ αίο^Γ ηείοεη είηί- ^εη Καδδεη ηατ Αη^εΐιδπ^ε άετ νεΓϊθί ίεάεπίη τδ11ν.ΰΓ άεΓ υά^-'δ'^ βείΐΎίΐΐεη—ηη<1 ηϊοΐιΐ είη είηζΐ£εΓ ^ικ1ε! Όίε ^ι1ά(?η, αΐδο άϊε εΐίίεητ· Ιΐοΐιεη Ιη1ιαο?Γ άεΓ ροΐΐι·- κοΐιεη ΑεπιτεΓ. ίίΐηίΐεη άίε αηιηο&ΐίοΐΐδτεη Αιΐδΐεάεη, ιιηι νοη άΐεδεηι ρΐ-αΐίΐίδοΐιεη ΡΗε- βενΐία-δϋ'ί 1οΰίι·είΐ ζΐι ννετάεη. Όαδ ΙιίηάεΓΐε 5ΐε &ο^γ βιιοΐι ΐη Ζιιΐίυηίΐ ηϊοΐιί;, νοη ά.'.η Γΐΐ53ίδ:1ιεη Υοΐΐί , άα5 Ηδοΐ'δί- ηι & κ δ άεδ Ηεΐάεηιιιιηδ ίίΐι· απ82Γ βεΐίεβτεδ 1αηά« ζα ΡΒΑΕΡΕΚΤυΡΟΗΑΝΙΑ Μγ 3Ο37 ι Ι^ηη είη Χαοΐιαΐεϊβ ηίςΐιΐ Οηαηΐα άεη 24)10)41 ογηοΙιΙ αΐεΓάτη, ΐδΙ: άαδ Αη άίβ ΗβΓΓβη: Ι ζεα^ δοίθΓΐ Μθΐιετ ζή ί,ΐεΐ- ΐ) ΟίηαίΐΓίδ νίά&ΐαδ Όετε- | Ιεη. Όίε Κι·είδ1:οηιηιαπάαητ;ιΐΓ, άετ 137 Αατοβ-εδεΙΙδθΙιίΙ: | ίη Οΐιαηίβ άίε Ρί-1άΙ<οηιηΐ3η- 2) Ειηΐηειηυεΐ άετ άαηται- ίδί: 1ιίεΓοη ζα ίοεηα- ΟΗΑΡΚΟνν νΟΝ ϋΕΝ ϋΕυΤδΟΗΕΝ ΤΡυΡΡΕΝ ΘΕΝΟΜΜΕΝ ΠΙΕΝΓ ΒΚΙΤΙδ. ΗΑΝΟΕίδδΟΗΙΓΓΕ νΕΗΝΟΤΕΤ 3) Ιοΐ^αηη Κοίτ&ΐίΐδ 4) Οεδεΐΐδοΐιαίΐ ρυΐα Μ&ΐεηιε 5) Εηιηΐ3ηυε1 Ιηδρ. οείίεηάΐ. 6) ίεοΐιηΐδθΐιε Α1ο):(ϋιιη& άεΓ νεπιι^1ΐυη§τ ΚτεΙαδ ΙοΗ βτΐδαοε πιϊγ Ιηηεη 5εΐ- 1ΐε§·εηάε Αηοτάηυη» άετ 6ο6 (7εΓ- δεηάεη. ζυ δίε άΐεβε εΐηζυΐΐίΐΐτεη. Όετ ΡΓϋείεΙίΐ ΡΕΚΜΑΝδΟΗΕΑΝΟΕΚ γΕΙΟΚΟΜΜΑΝΟΑΝΤΙΙΒ 606 4) Όίε ιιηιία^δτ άίε ΖείΙ νοηι ι 30.11.41. ^ Ιιεηάε Ζιιΐίΐδδαη^εη δΐηά ηϊοΐιΐ: ζα ειΐείΐεη. 5) ΗαΙΐΓτεηΙοιιεοΙιεΓ δΐηά ίαεΓ άίε Ζίνίΐ - Κίζ. ιποΙιγ. νοΓ^ε- . Όίε άίεδ^εζαεβΐ, Ιοίδ'ρεΓ άαιπϊΐ 6) Οίε Ρι-αέίεΐΐιεη ρεΓδοεηϋοΗ νεΓαηϋννοΓΐΙίεΙι, νλ'ΐτά, άακ δίοΐι ηίοΐιΐ ΐη Αζ. ΚΓ3ίΙ. 2. Οΐιαηΐα άεη 24)ΐ°)4ΐ ΒβίΓ : Νευζυΐίΐδδυηβ· δαεπιϋ ΙίοΙιεΓ Ζίνί1·ΚΓζ. Ββζηρ; : Οΐιηε. ι) δαειηιϋοηε 5ΐδ1ιεΓ εΓΐεΐΙ- Ιεη Ζιι1&5δυη^εη νεΓΐίεΓεη ιτιίΐ άετη 31·ΐο.4ΐ ΐ Αηδ άβηι ΡηβΙΐΓβΓΗαηρί- ηαΓίίβΓ, 25· ΟΙιίοΙϊβΓ 1941 ϋαβ ΟοβΓΐΣθηιηιαηάοάβΓ οβΐΐαηητ: ■ννίβ οβΓβίίδ άηΓθΗ 8βη- _ οβΐιαηητ· £β τπιΐΓάε ΟΤιαΓΐίοττΐ αηί 24·ΐο. ^εηοηιηιεη. Εί ηβ άβΤ ηΐίοητί^βτβη ηηά οβάβηίβηβΐβη Εηβδίιιη^α- ηηά "ννΐΓΐβοηαίίδΖβηίΓβη άβΓ 8ο~]βτ-υηίοη ίβΐ άα- ηιίΐ ίη άβηίβοΗβΓ Ηαηά. Αηί δεΐοβη Τα^ε ββτζτβη δίοη άβητβοηβ Ττηρρβη ίη άβη Ββδΐΐζ άεβ νβΓ- β Ββΐ- ΝαοΗταη&Γίίίβ νοη Καηιρί ίΙιι&ζβϊΐβΓβη άβΓ άβητ- δθΗβη Τ^τιίΐτπαίίβ Γΐοητ,β- ίβη βίοΐι §:β&βη ηιίΐ. ηηά πΐεηΓΠΐίΓΐδοΗαίίΙίοΙιβ Αη- 1α§-βη ίη Μοδΐεαη. Ιω Καηιρί βτβ&βη άίβ 75 ηΐαβΓτβ νοη ίαΗΓί νβΓβεηΙίΐβ άίβ Ι,ηίτ.- τααίίβ νΟΓ άβΓ βη^ΐΐβοηβη Οβτΐιηβδίβ αηδ τβη Οβ1βίτ.ζηβ§:βη 3 ΟΓίί. ΗαηάβΙδδθΗίίίβ ηιΐτ; ζιΐδαηιηιεη Ι2.οθο ΒΚ.Τ. ΑηβββΓάβΓη ιπηΓάβ βίη βίηζβΙίαηΓβηάβδ δοΗίίί νοη 4·οο° ΒΚ.Τ. άηΓθΗ ΒοπιοβηπΐηΓί νβΓηίοΙιτβτ. Υογ ά«Γ ηοΓάαίΓίΙί&ηί ( δοηεη Κηββτβ δοΗοβββη Ι άβητβοΗβ Κβηιρίίΐη^ζβη- 1 ^β ηοεΓάϋοη Οατηοητη είη ίβίηάΐίοηβδ Ηαηάβΐδ- οηίίί ίη ΒΓαηά. ΒΓΪτίβοΗβ ΒοηιοβΓ πΐαΓ- ίβη ίη άβΓ Ιβτ,ζτβη Ναοητ; αη βίηί£βη Ογϊθπ Νοτά- ηΐβδΐ. - ηηά "ννβδτάβητ- δοηΐαηά δρΓβη^— ΒΓαηάοοηιοβ, άίβ „ δοηαβάβη ίη "ννΌηηνίβΓ- Ιβΐη νβΓηΓβαοητβη. 6 ίεΐηάϋοηε ιπιΐΓάεη αο^βδθΗοβββη. Ηαηρΐηι&ηη Ο ο 1 ο βΓ- ταη£Γ αηί 2ο.ΐο. δβίηεη 8ο., Μα,ίβΓ ^ηβζοτη αηί 24.10 ββίηβη Ιοΐ άίζ ίηι οείίεητΐΐοΐιεη ΙηΙετεδδε, ά. 1ι. ζυ Ρ&ΙΐΓΐεη ίυετ άΓΪη§;εηάε 1ε- Ιοεηδνίεητί§:ε Ζνεε1ίε ίαΐιτεη ιηυεδδεη, ηιυεδδεη &ο ι,11. 41 ΐηι Βεδίΐζ είηετ ηευεη Ζυΐ&δ- δυηβ 5είη,άίε οεϊηι ζυδΐαεη- άί^εη Ρταείεΐίΐεη ζυ Ζιιϋαηά οείίηάεΐ. ΗΐεΓζα §ε- ΙιοεΐΙ νοΓ αΐΐεπι. α άαδδ άίε Καρρεΐαη^ ίη · ταΐίΐ ίδΐ. 1ο) Ηαηά-αηά Ριΐί>5!ίΓεπΐ5ε
  ν,ΪΓΐίδαηι Ιιείηεϋί^Ι ννεΓάεη,
  ο) άίε Είο1ι(:;ιιι1α8·ε ιηαδϊ
  ίη θΓάηυη^ δοίη, δοΙΐ-'ίπννεΓ-
  ίεΓ ηιαεδδεη οΐιηε Μιιεΐιβ
  ηΐ3§:εάαη1ίε1*: νει·άεη Ιίοεηηεη.
  ά) άαδ Ραΐπζεακ: ηιιΐδδ τηΐτ,
  εΐηετ νίηά«οηαιζί;ο1ιεΐί)ε
  νεΓκεΙιβη δείη, Κείη Ρα!
  ά3Γ{ ζα^εΙη.Ηδεη νει·άεη,
  ηίιΤητ υογπ υηά ΙιίηΙεη ηύί
  είηεη ηεαεη Κεηηζρίοΐιεη
  2) Οϊε ΡΓαείεΙίΐεη ρτυε-
  ίεη 1ι ί ε γ β ε ι ε γ η ε υ τ,
  οο άίε Ζυ1α55υη§: ίαεΓ άα5
  Κίζ. αηαηΐβίΐεη·
  ηοΐιπεηάϊβΐ: ΐδΙ?
  3) Οΐείοΐιζείιί^ ρπιείεη άίε
  ΡΓΗίεΙίτεη άεη νοπι ΡαΙΐΓζεα^·-
  Ιι&ΙτεΓ νοΓζαΙε^εηάεη Βεβίίζ-
  ηαοηταβίβ - άεδ ίι&^ΐίςΐιεη
  Κϊζ... Βεδίεΐιεη Ζχΐΐεΐίεΐ άα-
  οΐ) δΐςΐι άετ ΡαηΓζεηί*·
  ίηι τεοΐιΐιηαεδδΐ^εη Βε-
  δϊτζ ά2δ Κίζ. 5είΐηάεΙ, οάετ
  7) Όΐε ηεαεη
  δθΐιείηε ^εΐιεη άεη
  Ιεη ιηΐΐ ^Ιείεΐιεηι δοΙΐΓεΐ-
  6εη ζυ.
  8)ΌίεΡΓαείε]ίΐεη 5θΓί>εη ίαετ
  ΕοίθΓΐίΐίε οείίεηΐΐίοΐιε Βε-
  Ιίαηητηιαοΐηιηίί άίεδεΓ Αηοπΐ-
  ηαη^εη (Ρτεδδε υ. ί>. ν.) Όίε
  ΒίτΙίΛηητπιαοΗπη^ ηιιΐδδ ίη
  εν υηά
  ε εΓί>ο1ιείηεη
  Ιηι ΑαίΐΓαδ
  Μ ε 1 ζ ε γ
  ΚΛ'.Ο.Ι.
  ί
  Κοοΐι δυοηί δΐεΐΐε ίη
  ι άευίδοΗετ Οίίΐζΐετε.
  ΐη υηδετεη
  Αυδ-
  Σ_ ιΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ "ΙΔΗΣΕΩΝ
  ΕΝΤΛΤΙΚΗ ΕΡΓΑ-ΙΑ
  Ή λογική χρησιμοποίησις τής εργασίας καδιστά
  δυνατήν την αντιμετώπισιν των έπειγουσων άναγ-
  ^^ Εργασίας είς Χανιά, Ρέθυμνον
  καί Ηράκλειον.
  Παντοΰ δπου καί άν στραφϋμεν τελευταίως, επί τής
  Κρήτης, άκούομεν μίαν φωνήν ν' άπευδύνεται πρός τόν
  πληθυσμόν αυτής: «Κίνη^ε τα χέρια σου, μή τα δόξης
  νοερώς στή τσέπη σου. 'Ερνάσου γιά νά εξουδετερώση^
  τάς έκ τού πολέμου ζημίας». "Υστερα δέ άπό λίγο ή ιδία
  φωνή έπανολαμβάνει: «<ρατήσου σταδερά σ,ήν γήν σου. Τ' άγροτικά προϊόντα πρέτει νά συλλέγωνται άμέ- οως, δπως οί έ^ηές κ.λ. π. Ή γή πρέπει νά καλλιεργηβή έκ νέου <οϊ έντατικώτερα. «Πράγματι ύπάρχει τόση έρ- γασα, υστε κάλλιστα μπορεϊ κανείς νά διερωτηδή ποϋ είναι ή ίϊρχή καί ποϋ τό τέλος. Ό χρόνος είναι τόσον πολύτιμος, ώστε κδδε ώρα πού χάνεται είς άσκόπους συ· ζητησεις καΐ άναμονήν δύναται νά δημιουργήση τούς μεγαλειτέρους κινδύνους, δι* όλους γενικώς. "Οποίος πε- ριμένει σήμερον μέ έσταυρωμένα τα χέρια καΐ παρακο- λουδεΐ έξ αποστάσεως τούς έργαζομένου<:, αύτός είναι ό χειρό'εοος έχδρός τού "Εδνους τού. Είναι προδότης είς την "Εδνικήν υπόθεσιν. "Αν δέ δέν είναι δυνατόν νά τιμωρηθή άμέοως, έν τούτοις άποκλείεται άπό την κοινό- τητα των άγαδών. Τό αρχαίον ρητόν ίσχύει πάντοτε διά την Κοινότητα των 'Εδνών : «"Οποίος δέν έργάζεται δέν πρέπει νά ζήση». Ό 'Ελληνΐκός καΐ Κρητικός λαός έχει νά κερδίση έργαζόμενος. Ένω είς την Ευρώπην άπό πολλών, δεκά- δων έτών ξεύρουν τί είναι μία ένιαία διεύθυνσις των έρ· γατικών δυνάμεων κγϊ μία κεκανονισμένη χρησιμοποίησις τής εργασίας, ή κατάστασις έδώ, άπό τής απόψεως αυτής, είναι πολύ δλιβε'οά. Έδώ μένουν άκόμα πολλά χέρια ά- νεργα, δχι διότι ύπάρχει, όπως είς πολλάς χώρας τού κό- σμου, έλλειψις εργασίας, άλλά διότι έτσι έχουν συνηδί- σει Είς την Κρήτην ύΓτάρχει τώρα πολύ έργασία, περισ- σοτέρα άπό κάδε άλλη φορό. Τα περασμένα πολεμικά γεγονότα έπρεπε νά έχουν άνο'ξη τα μάτια καϊ είς ένα τυφλόν όκόμα. Ή συσ>ηματική άνόρδωσις καΐ ή έπανόρ-
  βωσις των έκ τοΰ πολέμου ζημιών δέν είναι δυνατόν νά
  γίνη πσρά μόνον μέ μίαν διεύδυνσιν κα! συστηματικήν
  χρησιμοποίησιν τής εργασίας. Μόνον ούτω δύνανται ν'
  αντιμετωπισθούν αί περισσότερον έπείγουσαι άνάγκαι,
  όπως λ. χ. είναι άμεσος καί έπιτα<τκή άνάγκη νά έπα- νορδωδοϋν τό ταχύτερον αί πολλαί ζημίαι των οίκοδο- μών κο νά τελειοποιηδοΰν αί δημόσιαι έγκαταστά- σεις, ώς είναι ό ήλεκτροφωτισμός, τα ύδραγωγεϊα κ. λ. π. Πρέπει λοιπόν κάοε χειρώναξ καΐ κάδε είδικός νά χρησιμοποιηθοϋν πλήρως, ή κατεύδυνσις δέ είς τουτο δέν είναι δυνατόν ναδ^δή ειμή μόνον υπό μιάς κεντρι- κης ύπηρεσ'ας. Διά τόν λόγον αυτόν έδεσπίσδησαν υπό τής Στρατιωτΐ',ής Γερμανικής Διοικήσεως είς Κρήτην Έργατκαί "Υπηρεσίαι. ΑΊ έν λόγω υπηρεσίαι λειτουργοΰν ήδη προοδευτικάς είς τάς πολε'ς Χανίων, Ρεδύμνης κα'ι Ηρακλείου, αργότερον δέ δα έπεκταβή ό δεσμός ούτος είς δλας τάς περιοχάς τής Νήσου, είς τάς οποίας ή διοίκησις ευρίσκεται υπό Γερμανικήν έπιτήρησιν. Τό έργον της άνορδώσεως έν Κρήτη άπαιτεΤ αρκετόν χρόνον κοί την χρησιμοποίησιν πρός τούτο δλων των ΐκανών δι" εργασίαν ανδρώπων', άνδρών καϊ γυναικών Καδήκθν λοιπάν κάδε Κρητός είναι νά παρουσιασδή ά· μέσως είς τάς έ/ λόγω Υπηρεσίας Εργασίας, παρά των οποίων δίι χρησιμοποιηδή αναλόγως καΐ σύμφωνα μέ την Ήανότητα καί είδτκότητα ενός έ<άστου. Πολλοί μικοο Γω>ηταίδά ηδύναντο κοδ' εκάστην ν' ίπασχολοϋνται μέ
  την εκτέλεσιν <ά^οιας έρ{αο'ας, ή όποία δα δώση είς σύΓθός τα μέσα της ζωής, έν Ικανοποιητικόν ήμερουί- οθιον, μίαν καλλιτέοαν ζωήν. Ό βίος δέν καλλιτερεύει μέ τίς δουλειές τού ποδαριού.κσί μέ τό νά κάδεται κα¬ νείς είς τό καφφενείον <αί νά παζη τάβλι. Μόνον διά τής εργασίας ?5Γ('ΐ.ιουργοΰ'·:αι αί άςίαι, άξΐαΐ πού ση· μαίνουν άνεαιν 5/ ένα έκαστον <αί δι* δλους μαζύ. "Οποίος Οέλε: νά βυμμετάιχη των αγαθών τής ΝΙ*ς Κύοώπης, πρέπει νά έργάζεται συνεχώς καί έντατικά^ ΤιΓΤΪΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ Ο ΙΥΥ3ΟΣ Μ -ΟΒΙΕΤΙΚΟΗ ΚΟΜΜΙΣΑΡΙΟΝ είχον μέ αύτούς οί δίδοντες μα- Θήματα άεροπορΐας. Τελικώς συ¬ νεστήθη έξ δλων των συμμετα- σχόντων είς τα μαθήματα μ!α κα'ι μόνον τάξις δευτέρας κατη¬ γορίαν, είς την οποίαν, πλήν ο¬ λίγων Ρώσσων εύρισκον ο δνθρω- ποι τύν διαφόρων λαών τής Ε¬ νώσεως των/ Σοβιετιχϋν Δημο- κρα"ΐ3ν —άλλ' οΰτε είςέβραΤος ! Οί εβραϊοι, οί πραγματικαί δη- λ3δη κάτοχοι των πολιτικών ύπη- ρςσιών, έφεΰρον τάς πλέον άπι- θίινους δκαιολογίας, διά νά γλυ- τώσουν άπω τα πρακτικά ταύτα μοθήματα τής άεροπορίας. Αυτώ δμως δέν τούς ήμποδισε νά ζη- τοΰν άπό τόν Ρωσσικόν λαόν «νά | επιδείξη τό ανώτατον σημείον ή- I ροϊσμοϋ διά την αγαπητήν μας Ι Π 'τρίδα» Οί πρωες τή; πριπα/άνδα; τη; Μόσχας δέν Π3υουν νά δίδουν φανΓασ'ΐΙάς περιγραφάς διά τα μεγάλα κατορσώοατα των διοι κητών μονάδων καί των όπλιτών τού Σοβιετικοΰ στρατοθ, Μεθοϋν τόσον πολυ άπό ι ά ϊδια των τα λο*ιο, που «χωρίς νά τό έννοή- σουν» έγ^ίζο,ιν τα ίριοι τοϋ μύ- δου. Τελίυτοίως είχον την έμπνευ- ο.ν νά βεοηοιιΊσουν τούς πολιτ.- κούς κομμισαρίους, τούς «πολι τρουκς» ■ των οποίων τα ήρ^ϊκά κοτο)8ωματα μεγαλώνουν τερα- στίως την ά/άπην τού στρατολ καί οληκλήρου το3 π^ηδυσμοϋ ! Αί πράξεις των «ήρ^ων» αυτών συ^κρίνοντοι μέ τα κατορίώματα των μ-ςγαλοπνο^'/ εκεινων ά/- ίρεί.ν των « ^πο/κοτουρ!·>, τού;
  όποίοι,ις τ^αγουόούν τα παλαιά
  καί ώραΓα Η^σ^ικί έπΓ|. "^νας ά
  πό τού, ϊίΐΓαμίνους ^πόΝιτρουνι,»
  ήρχισε, λίγουν, γο/ άγω^α μέ οχι
  όλινωτε,θϋ άπο 10 Μεσσερομυ.
  ΈννοεΪΓπι ότι έντ^ς ολίγων λε
  πτών κατέρριψε τα Γΐεριασοτερΐι
  ούτων Κ3Ϊ έτρεψεν είς φυνήν τα
  ύίτόλο.Γυ. "ι,νας αλΛος μάλιστα
  προ£.καλεοε είς "μάχην 13 Γι
  οΰγκερς, πού τα ουνώΰευαν τρίο
  Μέοσερσμιο. Κατέρριψε λοπον
  τα τρία Μίσσερσ^ιί, καί τάτε τα
  Γιοΰγκερ; πηραν βιαστκά τόν
  δρόμον τής φυγής.
  Πάΐ'Τως τα παλληκάρια αύτά
  τής φακή; άπ3 τή/ Μόσχαν ξε
  χνοϋν μί^ν πολύ σημαντικήν Λε¬
  πτομέρειαν : δτι το μεγαλύτερον
  μ^ρος αυτών των «πόΜτρου^ς»
  είναι εβραϊοι. Κανεϊς δμως μέχρι
  χρι σήμρρον, οΰτε εί; την Ιστο¬
  ρίαν οϋτε άπό τούς συγχρόνου;,
  δέν δα ήτο δυνατόν νά πεισσΓ)
  περΐ τής γενναιότητος των εβραί¬
  ων. "Εχει δέ μεγάλην σημα3;σν
  τό γεγονός, ότι μεταζθ αυτών
  συγκαταλέγονται καί κορυφαι'α
  μέλη τοθ Σο6ιετικοΟ στροτού.
  Ερωτηθείς έπ' αύτοθ ό πρώην
  όξιωματικός τής Σοβιεπκής όερο-
  πορίας Οϋν ι σ έ β σ κ υ, διά
  τόν Λποϊον δέν %(^ρεΤ άμφιβολΐα
  £τι είναι ό εΐδκώτερος διά νά
  αποφανθή, εδήλωσε :
  «Έφ' δοον γνωριζω», γράφει ό
  Ούνισέβσκυ είς τό βιβλίον τού
  «Δρόμος άντοχής μέ την Γκεπε-
  οθ», πα/τοθ είχον δυσκολΐας μέ
  τΛν στρατιωικήν εκπαίδευσιν
  των εβραίων κομμισαρι'ων. Αί δυ·
  οκολίαι δμΛΐς οοτ^ι δέν παραβάλ
  /ονται μέ έκείνας, τος οποίας
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
  ΆγνοΗΪτσι ή τύχη τοϋ Γεωρ-
  γίου Πολατίδη στρατιώτου
  κλάσεωΓ. 3940 (Κέντρον Έκιται-
  δεύσεο ς Κορ'νΘου), ΰΐτηρετή-
  σ^ντος ενταύθα: κοτά τας πο-
  λεμικάς έπιχπρήσεΐΓ.
  ΕΠΑΝΑΑΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  ΕΝ0ΙΧΙΑΗ9Σ Μ3ΗΑ-ΤΗΡΙΑΚ0Η ΚΤΗΜΑΤΟΝ
  ΠροσφΓρ3είσης μείζονος τιμής
  τής των τελευταίων ττλειοδοτών
  διά την ενοικίασιν των μετοχ'ων
  ΠΡΙΜΟΔΑΣΟΣ Άκρωτηρίου καί
  ΜΗΣΙ Τοπολίων καί των 792 έ-
  λαιοδένδρων .Χρυσοπηγής έπα-
  ναλαμδάνεται ή δημοπρασία τής
  ενοικιάσεως την 30 'Οκτωβρίου
  1911 ημέραν Πέμπτην καί ώραν
  4. 30'—5 30' μ. μ. έν τω παρά τρ
  όδω Κωνστ)νου Έπισκοττικω με¬
  γάρω, μέ πρώτην προσφοράν
  τοίς μετρητοϊς, τοϋ μετοχίου
  ΠΡΙΝΟΔΑΣΟΣ δραχ. 133353.
  τού μετοχίου ΜΗΣΙ δραχ. 55000.
  καί των έλαιοδένδρων δρ. 105000.
  Ό ΟΔΜΠ. ουδεμίαν ευθύνην
  φέρει διά την κατάστασιν είς
  ήν θά ευρίσκωνται τα μίσθια
  κατά τόν χρόνον τής όριστικής
  κατακυρώσεως.
  Οί δροι καϊ περισσότεραι λε-
  πτομέρειαι είς τα Γραφεϊα τού
  ΟΔΜΠ Χανίων.
  Έν Χανίοις τή 27 Όκ)βρίου 1941.
  (Τύ Συμβούλιον ταθ ΟΔΜΠ.
  Χανίων).
  Η κατάληψις τής περιοχής
  τού Ντόνες συνεχίζεται
  Αί έπιθετικαί έπιχειρήσεις
  προοδεύουν συνεχώς
  ΑΠΟΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥ-
  ΡΕΡ, 26 Ό<τωβρΙου 1941. Τό Ανώτατον ΆρχηγεΤον τοθ Στρατοθ ανακοινοί .· Ή κατάληψις τής περι¬ οχής τοΰ Ντόνετς ουνε- χίζεται. Καί είς τούς λο,πούς τομεΐκ τοΰ Ά. μετώπου έξακολουθοΰν αί , έπιθετικαί έπιχειρή- σ'.ις. ΜονάΠες τής άερο- ρορίας μας κατέφερον ίσχυρά κτυΐτήματα εναν¬ τίον βτρ. συγκεντρώσεων, φρουρίων καί έν κινήσει μονάδων τοΰ έχθροΰ με- ταξύ τοΰ Ντόνετς καί Δόν, είς την περιοχήν των μαχών πέριξ τής Μόσχας καί ανατολικώς τοΰ Βολ· Χώφ.Έίς τόν βόρειον το· μέα μοτχητικά μας άερο- πλάνα έβομ6ά^»?ϊισαν έ- κτάσεις τοΰ μου τοΰ ρ ίίπως καί ουγκεντρώσεις είς την Χερσόνησον τώ* άλιέων. Κατά την νύκτα έπιθέσεις 'μα; εναντίον τοΰ Κρεμλένου έν Μό¬ σχα έστέφθηι*ν υπό πλήρους επιτυχίας. Είς την νότιον περιο¬ χήν τής Αγγλίας ή 4ερο- πορέα μας κατεβύθιβε 3 έμπορικά σκάφη χωρητι¬ κότητος 1 ».ΟΟΟ τόν- νί^ν. "Αλλα μαχητικά μας άεροπλάνα επετεθη¬ σαν εναντίον λιμένων είς δυτικήν, νότιον καί νο- τιοανατολικήν Αγγλίαν. Είς την Β. Άφρικήν Γερ. €ομ6αρδπτικά έ- δομδάρδισαν άποτελε βματικώς τό Τομπρούκ. Ούίεμία επιχείρησις έλαβε χώραν κατά τοΰ Ράϊχ. Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΚΩΒ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΤΗΝ 24- ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΜΠΟΑΣΕΒΙΚΟΙ ΑΠΟΛΕΣΑΝ ΕΝ ΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΧΟΙΕΡΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΜ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 25 'Οκτωβρίου. Τό Ανώτατον Άρχηγεΐον τού Στρατοθ ανακοινοί: Ώς εγνωστοποιήθη, δι" έ- κτάκτου ανακοινωθέντος, ή πόλις τοϋ Χαρκώβ κατελή¬ φθη την 24ην τρέχ. Τοιουτο¬ τρόπως δν των σημαντικω- τέρων κέντρων των Σοβιέτ, άπό δημοσιονομικής απόψε¬ ως καί έξοπλισμών, ευρίσκε¬ ται ήδη είς χείρας των Γερ- βανών. Την ίδιαν ημέραν Γερμανικά στρατεύματα κα¬ τέλαβον τόν σπουδαίον κόμ- βον συγκοινωνιών Μπελγο- ρόδ απέχον 73 χιλιόμ. βο· ρειοανατολικώς τοθ Χαρκώβ. Νυκτεριναΐ έπιθέσεις έκ μέρους των μαχηΐικων μας .' άεροπλάνων έλαβον χώραν ' εναντίον στρατιωτικών καί , άλλων έγκαταστάσεων έν Μόσχα. £ίς τόν άγώνα εναντίον τής ναυτιλίας άνεφοδ<ασμοΟ τής ΆγγΛίας ή άεροπορΐα μας κατεβύθισεν έκ μιάς νη· οπομπής είς τάς Ν.Α. ακτάς τής Αγγλίας 3 έμπορικά πλοϊα. συνολικής χωρητικό¬ τητος 12 000 τόννων. 'Εκτός τούτου κατεστράφη διά βομ- βών έ'ν πλοΐον 4 000 τόννων τό οποίον επλεε μόνον τού. Πρό των Βορειοαφρικανι- κών άκτών Γερμανικά άερο- πλάνα έπυρπόλησαν έ'ν εχ¬ θρικόν εμπορικόν βορείως τοϋ Γαμπουτ. Άγγλικά βομβαρδιστικά έρριψαν την τελευταίαν νύ¬ κτα είς μερικάς πόλεις τής Β.Δ. καί τής Δ. Γερμανίας έκκρηκτικάς καί έμπρηστικάς βόμβας, αΐτινες προεκάλεσαν ολίγας ζημίας είς συνοικίας τινάς. 6 έχθρκά άεροπλάνα κατερρΐφθησαν. Ό Λοχαγός Γκόλλο επέτυ¬ χε την 80ήν άεροπορικήν τού νίκην καΐ ό ταγματάρχης Λουτσόφ την !01ην άεροπο- ρικήν τού νίκην. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΊΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 'Αριθμ. Πρωτ. 3037 Έν Χανίοις τή 24)10)41 ΠΡΟΣ Τούς κ. κ. 1) Δημ. Βιδάκην Δ)ιήν 137ης Υ.Κ.Δ)σεως, 2) Έμμ. Παρασκάκην Δ)- τήν Φορτ. Αύτ)των, 3) Ιωάννην Κωτ.άκην Δ)- τήν Φορτ Αύτ)των, 4) Έταιρίαν Ταμπακοπού- λου Μάλεμε, 5) Έμμ. Καυγαλάκην Έπιθ· Δημ. Έργων 6) Μηχ)κόν Γρα¬ φείον, Χανίων "Εχομεν την τ:μή,ν νά διαβιβά- οωμεν συνημμένως διαταγήν τής { Ρ. Κ. 606 (Διεύθυνσις Έηιμελητεί- ας), καί έντελλόμεθα την άκριβή πρός ταύτην συμμόρφωσιν. Ό Νομάρχης ΕΡΡ. ΠΕΡΜΛΝΣΛΑΓΚΕΡ ΦΕΑΝΤ-ΚΟΜΜΑΗΤΑΝΤΟΥΡ 696 1ΙΕΥ.ΥΙΣΙΣ ΕΗΙΜΕΑΗΤΕΙΑΣ Έν Χανίοις τή 24)10)1911 Περί νέας αδείας κυκλο¬ φορίση όλων των ό- χημάτων 1) "Ολαι αί μέχρι τοόδε δοθεί¬ σαι άδειαι κυκλοφορίας όχημά- των χά συν την ισχύν των την 31)10)1911 Όχήματα τα όποϊα διά το κοινόν συμφέρον, δηλαδή διά διαδρομάς απολύτως άναγ- καίας πρέπει νά κυκλοφορήσουυ, πρέπει άπό 1ης 11)1941 νά £χουν έροδιασθή, μέ νέαν άδειαν κυ- κλοψορίας, ήτις θέλει χορηγηθή είς αιότοός άπό τόν αρμόδιον Νομάρχην. 2) Οί Νομάρχαι έξκτάζουν έκ νέου εάν αί άδειαι κυκλοφορίας δι* αύτό τό δχημα είναι απολύ¬ τως άναγκαϊαι. 3) Συγχρόνως έξετάζουν οί Νομάρχαι τό υπό τοϋ ίδιοκτήτου τοΰ όχήματος προσογόμενον πι- στοποιητικόν κατοχης. "Εάν ιό· πάρχει άμφιβολία διά την νόμι- μο» κατοχήν τού όχήματος είτε δέν δύναται νά προσαχθίϊ πιστο- πο^ητικόν κατοχης πρέπει τό δ¬ χημα άμέσως νά δηλούται. Ή δήλωσις αυτή πρέπει νά ύποβλη θρ είς την ΚΡΑ Ι'Σ —ΚΟΜΜΑΝ- ΤΑΝΤΟΥΡ καί τα Χανιά είς την ΦΕΛΝΤ—ΚΟΜΜΑΝΤΑΝΤΌΥΡ. 4)Ό χρόνος τής ίσχύος τής ανωτέρω αδείας κυκλοφορί-<ς είναι άπό 1ης μέχρι 3Τις)11)19ΙΚ Δέν πρέπει νά δοθούν άδειαι αί οποίαι ύπερβαίνου^ αύτό τό χρο¬ νικόν διάστημα. 5) Βιβλία διαδρομής δέ>· ίκρα-
  τήθησαν διά τα όχήματα.
  Ή σχετική μέ αύτά δοθεΐσα ι
  διατανή άκυροΰται.
  6) ΟΊ Νομάρχηι είναι τΐροσω·
  ττικώς ΰπεύθυνοι νά μην άφίνουν
  ουδέν δχημα νά <υκλοφορήση τό οποίον να μή ευρίσκεται, είς α¬ πόλυτον καλήν κατάστασιν κυ· κλοφοριας. Πρέπει πρωτίστως : α) Τό ντεμπραγιάζ νά ευρί¬ σκεται έν απολύτω τάξει. β) Τό ποδόφρενο καί χειρό- φρενο νά λειτουργοΰν κανονι¬ κώς. γ) Οί ήλεκτρικοί φανοί νά είναι έν τάξει. Πρέπει νά δύναν¬ ται εύχερώς νά συσκοτίζωνται. δ) Τό δχημα πρέπει νά είναι έφοδιασμένον μέ την έμπροσθί- αν ϋαλον. Είς ουδέν δχημα πρέ¬ πει νά δοθή αδεία κυκλοφορίας, τό οποίον νά μή φέρη 'έμπρόσθι- ον καθώς καί είς τό όπίσθιον μέρος τό νέον διακριτικόν. 7) Αί ν έ ϊι. άδειαι κυκλοφορίτς θ' άποστελλωνται μετά τοΰ πα¬ ρόντος έγγράφου είς τόν κ. Νο¬ μάρχην. 8) Οί Νομάρχαι νά φροντίσουν άμέσως δημοσίως νά κοινοποιη¬ θή ή διαταγή αυτή (διά τοΰ τυ- που κλπ.) Ή κοινοποίησις δέον νά γίνη είς Ελληνικήν καί Γερ¬ μανικήν γλώσσαν. Κατ' εντολήν ΜΕΛΤΣΕΡ ΤΑΤΕ61ΗΤΑ ΕΙΣ ΗΟγυΙΙΜΟγι ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΝ ΧΙΑΙΟΑΡΑΧΜΑ Ή Τραπέζα τής "Ελλάδος δηλο- ποιεϊ δτι έθεσεν είς νόμιμον κυ¬ κλοφορίαν έκ των έπισημανθέν- των 1000=δρόχμων κιτρινοπρασί- νης άποχρώσεως καί τάς σειράς έκτυπώσεως τούτων υπό τα στοι- χεΐα: Τ-011—Τ-020 καΐ Υ—001 Υ—010. Πρός διαφώτισιν τοθ συναλλασ- σομένου κοινοθ καδορΐζεται δτι ή Τραπέζα διά τής δηλοποιήσεώς της άπό 15ης ΜαΤου έ.Ι. είχεν γνωοΓθποιήσΓ) δτι έκ των τοιού¬ των έπισημαοέντων είς 1033 δραχ- μα τραπεζογραμματίων της τα όποϊα αρχικώς είχον παραγγελ- θη ώς 100=5ραχμα καΐ μετετράπη σαν ύπ' αυτής διά προσθέτου έ- πισημάνσεως είς Ιθθθδραχμα λό¬ γω των άναγκων τής κυκλοφορί¬ ας, θά έκυκλοφόρουν έκτοτε νο¬ μίμως αί σειραί έκτυπώσεως: Α— 15>1—Α—200, Β—181—Β—1?0, Γ—
  171—Γ—180, Δ—16Ί-Δ—170, Ε-
  151-Ε—160, Ζ-141-Ζ-150, Η-
  131—Η—140, Ο—121—© -130,
  I-
  111—1—120 καί Κ—101—Κ—110.
  "Ηδη προστίθενται είς την νό¬
  μιμον κυκλοφορίαν έκ των α*ι-
  τών ΙΟΟδράχμων καΐ αί ανωτέρω
  δύο σειραί Τ—011— Τ—020 <α! Υ— 001—Υ—010. "Ινα δμως τό κοινόν καΐ οί 5ιά φοροι διαχειρισταί ταμείων δύν ίν¬ τα ι νά διακρίνωσι τα ώς δνω νο¬ μίμως κυίλοφοροΰντα τρ'τια ταύ¬ τα, άπό δμοια άλλων σειρών έκ τυπώύεως, ών τινά διαρπαγέντα συνεπεία ναυαγείου έπλαστογρα- φίσησαν είς 100Οδραχμ->, καθο-
  ρίζεται δτι αί κάτωθι σειραί έκν>
  πώσεως υπό ψηφία τοθ άλφαβητου
  Λ.Μ Ν.Ξ.Ο.Π.Ρ. καΐ Σ. άκολουδού
  μενά άπά μηδέν (0) δέν έτέ?η-
  σιν είς κυκλοφορίαν καΐ συνε-
  πώς τρα)τΐα των σειρών αύτΰν
  δέν πρέπει νά γίνωνται δεκτά είς
  τάς συναλλαγάς δέον δέ νά κα-
  ταγγέλλωνται οί τυχόν κυκλοψο-
  ροϋντες τοιαΰτα.
  Αί σειραί αύται είναι . Λ—0?1
  - Λ—ΙΟϋ, Μ—081— Μ—0?0, Ν—
  071—Ν—080, Ξ—061—Ξ—073, Ο—
  051—Ο—060, Π—041—050, Ρ—
  031 -Ρ-040, Σ—021—Σ—030.
  Άλλά καΐ εάν διά παροποιήσε-
  ως τού ψηφίου Λ. είς Α, τοθ ή Ο
  είς Θ, ή τού Ξ είς Ε ή τοϋ Ρ είς
  Β άποπειραθώσι τινές νά κυκλο-
  ψορήθ3υν παρανόμως τα διαρπα-
  γέντα ταυτα τρ)τια, τό κοινόν
  πρέπει νά προσέχη εάν είς τα ψη¬
  φία ταύτα άκολουθή τό μηδέν (0)
  καί νά μή δέχεται τα τρ)τια ταύτα!
  ΙΑΤΡ|ΚΗ_Κ1ΝΗΣ1Σ
  Ό Ίατρός κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
  ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΙΣ. δέχεται είς
  τό παρά την τιΛατείαν ΔηΜοτι-
  κής 'Αγοράς νέον τού Ιατρεί¬
  ον καθ" εκάστην 8—12 και 2—β.
  Αριθ. τηλεφ:) Ίατρείου 4.44
  ) Οικίας 4.78
  ΕΝ ΕΚΑΤΟΜΜ ΔΡΑΧΜΩΝ
  ΔΙΑ 10 ΔΗΜΟΤΙΧΓ^Ν^ΟΜίΙΟΝ Μ
  Ο κ. Ύπουργός Γ. Δ. Κ.
  έ'&εοεν είςθιάθεσιν τού Δη-
  μοτικοΰ Νυσοκομείου Χα¬
  νίων εν έκατομμύριον δραχ
  μών, 6»,ά τάς ανάγκας έπι-
  σκευής τοΰ κτιρίου καί
  βελτιώσεως τροφής τώ,ν
  νοσηλευομένων.
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 27 'Οκτωβρίου 1?41.
  Τα Ανώτατον ΆρχηγεΤον τοθ
  Στρατοθ ανακοινοί :
  ΑΙ έπιδετικαϊ έπιχειρήσεις
  είς τό Άν. μέτωπον προο¬
  δεύουν συνεχώς, παρά την
  κακοκαιρίαν. Είς την περιο¬
  χήν τού Ντόνετς άπόπειρα
  τού έχδροϋ δπως παρεμπο¬
  δίση την προέλασιν των
  στρατευμάτων μας άιέτυχε
  χάρις είς τήνσ9εναράν αν¬
  τίστασιν των Ίταλικών στρα
  τευμάτων, είχε δέ ώς άπο·
  τέλεομα την σύλληψιν έκα-
  τοντάδων αίχμαλώτων, οΐ¬
  τινες περιήλθον είς χεϊοσς
  των [συμμαχικών στρατευ¬
  μάτων.
  Είς τάς Άν. ακτάς τής 'Αγ
  γλίας κατε6υ81σδη έκ μιάς
  Ισχυρώς προστατευομένης
  νηοπομπής έν πλοϊον 8.000
  τόννων, έτερα δέ έπλήγη·
  σαν.
  Στούκας έβύδισαν είς την
  Β. 'Αφρικήν ίίν πολεμικόν.
  Την π. νύκτα έΟΌμβαρδί-
  σβη ή βορειοδυτκή Γερμα-
  νία, κυρΐως τό Αμβουργον
  κα! ή Βρέμη. Έσημειώδη-
  σαν δύματα μεταξύ τοΰ ά·
  μάχου πληβυσμοϋ. 9 έχδρι-
  κά άεροπλάνα κατερρϊφϊη-
  σαν.
  Αί έπιχειρήσεις
  κατά την λήξασαν έβδομάδα
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27—Τό ή-
  μιεπίσπμον Γερμανικόν
  πρακτορείον είς την έβδο-
  μαδιαίαν άνασκόπησίν τού
  τονίζει ότι ή αντικατάστα¬
  σις τοϋ Τιμοσένκο δέν ε¬
  καλλιτέρευσε την κατάστα¬
  σιν είς τόν Κεντρικόν Το·
  μέα, διότι τα Γερμανικά
  στρατεύματα ευρίσκονται
  ήδη 60 χιλιόμ. άπό τής Μό-
  σχας καί ού'τω σβύνουν αί
  έλπίδες των Μπολσεβίκων
  διά την άμυναν τής πόλεως.
  Είς την περιοχήν τοΰ
  Ντόνετς ή προέλασις συ¬
  νεχίζεται άκατάσχετος, κα¬
  τέληξε δέ αυτή είς εύρείαν
  επιχείρησιν καταδιώξεως
  τού έχθροϋ.
  Έπίσης άναφέρεται δτι
  άπό τής 18—24 τρέχ. τα
  Γερμανιχά ύποβρύχια επε¬
  τεθησαν κατά τριών Βρετ-
  ι τανικών νηοπομπών, κατα-
  , βυθίσαντα 21 σκάφη, συνο-
  λικοΰ έκτοπίσματος 130.000
  τόννων. Εάν δέ προστβ·
  θοΰν καί τα 3 παρά τό Γι¬
  βραλτάρ βυθισθέντα σκά¬
  φη, αί συνολικαί απώλειαι
  τής Βρεΐτανικής ναυτιλίας
  άνερχονται είς 24 σκάφη
  έκτοπίσματος 145.700 τόν¬
  νων.
  Κατά τό αύτό χρονικόν
  διάστημα ή Γερμανική άε-
  ροπορία επετέθη επιτυχώς
  κατά τοϋ Νιουκάστελ, τοϋ
  Λίβερπουλ- καί άλλων
  στρατ. στόχων τής Αγγλίας
  —ροξβνήσασα μεγάλας κα¬
  ταστροφάς.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27,-Κατ*
  εξηκριβωμένας πληροφο¬
  ρίας ό Μπολσεβΐκος στρα-
  τηγός Τιμοσένκο ανέλαβε
  την διοίκησιν των στρατευ-
  μάτων τού νοτίου τομέως,
  μέ την εντολήν ν' άναχαι*
  τίση την Γερμανικήν προέ¬
  λασιν, ήτις κατέστη λίαν
  άπειλητική διά την Σοβιε¬
  τικήν "Ενωσιν.
  Σφοδράς βομβαρδισμός τής
  Κροστάνδης & ΤΤετρουπόλεως
  Ν. ΚΛΩΝΑΡΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ
  Όδός Κήπου (Σούδας) αριθ. 45
  "Εναντι Κλινικής Παίζη
  ^Ωραι έπισκ^ψεων
  8-12 καί 3—7 μ. μ.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πρός
  Τούς κ. κ. Ί£μπόρους
  καί Βιομηχάνους τής
  καθ* ημάς περιφερείας
  Έν συνεχεία τής ύπ' αριθ.
  28) 20 9-41 είδικής προσκλήσεως
  μας καΐ κατόπιν τής άπό Ρ-10-41
  Διαταγης τής ΦΕΛΝΓ ■ ΚΟΜΜ^Ν
  ΤΑΝΤΟΥΡ 60ό, προσ «αλοϋνται οί
  κατέχοντες έμτσρεύματα έτοιμο-
  φόρτωτα ή δυνάμενα νά έτοιμα-
  σ3οϋν διά φόρτωσιν συντ'μ λ-, δ¬
  πως μέχρι καί τη; 5η: Νοεμβριού
  1941, υποβάλωσιν ημίν ΰπεύθυνον
  δήλωσιν τώ/ είς χείρας των ώς
  δνω έμπορευμάτων, προσ3ιορίζον·
  τες την ποσοτητα, ποιότητο, συ-
  σ<ευασϊα/ καί λοιπά διακριτικά τού έμπορεύματος. Είς την ύπ 'βοήν τής δηλώσεως ταύτης ΰτοχρεοθνται καΐ όσοι τυ¬ χόν εχουν ΰπο3άλίΐ τοιαύτας κα- τί τό παρελθόν ε'ς τάς Γερμανι- κά; Αρχάς κατοχής ή είς ήμβ;. '^πΐσης την 5ην έκάστο ι μηνός ύπ·>χρεοϋτοι νά ύαοβάλλωσιν
  ημίν την άνωτέοω δήλωσιν έστω
  καΐ εάν δέν επήλθε μεταβολή
  είς την ποσοτητα ή ποιότητα των
  είς χεϊρας των έμπορευμάτων,
  κατά τόν προηγούμενον μήνα.
  Ό Πρόεδρος τοΰ 'Εμπορικοϋ καί
  Βιομηχανικοΰ ίΠεριιρερειακοϋ) "ΐ-
  πιμελητηρίου Χανίων.
  ΚΩΝ. ΕΥΑΓ. ΑΝ^ΣΤΑIΑΚΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  ΓΈΩΡΠΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΜΗΣ
  Αριθ. πρωτοκ. 672
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Τό Γεωργςκόν Ταμεί¬
  ον Νομοϋ Ρεθύμνης
  ύ δ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.- Κατ'
  ανακοίνωσιν τοϋ ήμιεπισή
  μου Γερμανικόν πρακτορεί-
  Ι ου την 24 τρέχ. τό βαρΰ
  Γερμανικόν πυροβολικόν
  έβομβάρδισε τάς λιμενικάς
  έγκαταστάσεις τής Κρο·
  , στάνδης,ώς κα'ι τάς έν/κο-
  ι ταστάσεις έφοδιασμοϋ τής
  Ι Πετρουπόλεως, είς τάς ό¬
  ϊ ποίας έζερράνησαν μέγα-
  ι λαι πυρχαΐαί "Εν τάγμα
  ι Γερμανών Σκαπανέων έξε-
  ι κασάρισε 7 συγκροτήματα
  ύπονόμων των άμυντικών
  έργων τής Πετρουπόλεως.
  Τό αύτό τάγμα έχει ήδη πε-
  ρισυλλέξει 18 1)2 έ<κρητικά μηχανήματα, τα όποΤα οί Μπολσεβϊκοι είχον τοποβε- ι τήοει είς διάφορα σημεϊα, διά ν' ανακόψουν την προέ- I λασιν των Γερμανικών στρα ι τευμάτων. Άττέλπιδες προσπάθειαι τού έρυδρού Στάλιν ( ΣΓΟΚΧΟΛηΗ, 27. —Εξη¬ κριβώθη διι ό Στάλιν διέλυ- σε τό Ανωτ. Στρςχτ. Συμβού > ην αμύνης καΐ έξαπέστει·
  λεν έ'να 1:<αστσν έκ των Μελών ΓΐύΐοΟ είς ίιάφορα τμήυατα τής Ρωσσίας, δ¬ πως έμψιχώσουν τα έξουθε- τημένα Μπολσεβικικά στρα¬ τεύματα. Οϋτω τόν Μολό- τωφ απέστειλεν είς τόν νό¬ τιον τομέα, τόν "Αρχηγόν τής ΓκεπεοΟ είς τόν Καύκα- σον, καΊτόνΒοροσίλωφ είς την Β. Ρωσσίαν. ΠΩΛΗΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πωλεΐται άγροτική περιουσΐα κειμένη πλησίον τής πόλεως Χα¬ νίων. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ρηρ ο κόν 75'.χγωνπμ.όν ?ϊιά την ενοικίασιν τοΰ ΪΙ^οτύηου Δημοσίου Κτήματος Πλατανέ Πιά μίαν καλλι- εργητικήν περίοοον σιτη- ί>ών αποκλειστικώς διά
  την κ-ατά γραμμάς σκα-
  λιστικήν καλλιέργειαν σί-
  του συμφώνως πρός τάς
  όίΐηγίας τής Γεωργικής
  "Υπηρεσίας, ένεργηθησό-
  μενον την 3Οήν 'Οκτω-
  δρίου έ. 'έ. ημέραν Πέμ¬
  πτην καί ώραν 11 —12
  Ι π. μ. έν τοίς γραφείοις
  | Γεωργικοΰ Ταμείου τού
  Ρεθύμνης.
  Οί σχετικοί δροι ώ«
  καται,εθειμένοι παρα τφ
  Γεωργικφ Ταμείω καί
  Γεωργικη Ύπηρεσίιχ Λίο
  μοΰ Ρεθύμνης.
  Έν Ρε^ύμνη τή *
  Όχτωβρίου 194 1
  Ό Διευθυντάς
  ΑΝΔ°ΕΑΣ ΛΕΛΑΚγ^Σ
  ίΝΙΕΙΚΙΙΕΟΝ ΤΗΣ
  ΑΓΚΥΡΑ, 27.-Κατ' είδή-
  σεις έκ Τεχεράνης άπαντα
  ΐά είς Ίράν ευρισκόμενα
  Σεβιετικά άαματα μάχης
  | διετάχθησαν νά έπανέλθουν
  είς Ρωσσίαν. Τό τοιούτον
  είναι ενδεικτικόν τής σοβα
  ρότητος τής καταστάσεως
  καί τή; Γερμανικής άπει-
  λής ίάκατασχέτου προελά-
  σεως πρός τόν Καύκασον-
  ΟΙ [
  ΣΤΑ
  ΙΚΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΕΙΑΣ
  Μ ι 8 Η Γ ΛΙ ΟΙ Μ19ΗΤΡΙΙ ΤΗΣ ΕΜ00ΡΙ1Σ ΣΧΟΑΗΣ
  Σοβαράς Λογιστής διευθύνων οικονομικόν οργανισμόν άνα-
  λαμβάνει παραδόσεις Λογισπκών καΐ Μασηματικών. 'Επιτυχία εξη¬
  σφαλισμένη. Πληροφορίαι παρά τφ κ. Κων)νφ Σπετσάκη Πράκτορα
  "Εφημερίδων Νέα Άγορά. 10—3
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 27.—Τό Α¬
  μερικανικόν "Ινστιτοϋτον
  Γκαλόου διενήργησε δημο-
  ψήφισμα ποΐοι είναι οί πο·
  λεμοχαρϊΐς είς τάς Ήνωμ.
  Πολιτείας. Έ< των λη^θει- σών άπαντήσεων καταφαϊ- νεΐαι δτι ούτοι είναι α) Ή Άμρρικανική Κυβέρνησις καί τό Δημοκρατικόν Κόμμα. β) οί Με·> α'οβιομήχανοι τής
  Άμερικής, γ) αί "Αγγλικαί
  Όργανώσεις, δ) αί Άμερι-
  κανοαγγλικαί κεφαλαιοκρα·
  τκαί Όργανώσεις καί ε) οί
  Εβραϊοι. Οϋτω προκΰπτει
  δτι ύΐτο<ινηταΙ τοθ πολέμου είναι ό Ρο3ζβελτ καί οί πα- ρασκηνιακώς δρώντες Κε¬ φαλαιοκράται. Τό Δηαοψή φισμα τουτο άπέδριξε πλήν των άλων καΐ τό δ ι ή 'Α- μεριανκή κοινή γνώμη άνε- γνώρισε τούς ύπαιτίους μιδς μελλοντικής καταστροφής της. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚιΣ ΔΙ ΥΙΟ Π Ρ ΑΣΙ ΑΣ Δοθείσης προσφοράς 5 ο)ο έ- ττΐ πλέον τής δοθείσης τοιαύτης τής τελΕυταίαις πλειοδοσίας, έπαναλαμβάνετοιι αυτή την ερ¬ χομένην Κυριακήν 2 ΝοεμβρΙου έ, ε. καί ώραν 2—4 μ. μ. διά την ενοικίασιν τοϋ ίιπολοίπου τής κοινοτικής βοσκής τής νη- σίδος ©εοδωροϋ καί είς τόν αυ¬ τόν τόπον. Ή κατακύρωσις έσεται όρι- στική. Έν Αγ. Μαρίνα τί) 27)10)41. Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Χαζίρης Τό Γραφείον Συντάξεων καί Φορολογικών ύποσέσεων τοϋ κ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ έρ- γάζετ,σι είς την οΐκίσν τού κει¬ μένη ν πσρά τό Είκονοστάσιον τοΰ Αγ. Κωνσταντίνου τής όδοΰ Κισσάμου. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ϊ. ΑΘΗΝΑΙ, 27—Δι" αποφά¬ σεως τής Κυβερνήσεως δα καταθληθή είς τάς έν Κρή- ττ) οικογενείας τιΐν πολι¬ τικών καΐ στρατιωτικών συνταξιούχων τό 1)2 τής συντάξεως των ηύξημένων συμφώνως τώ σχετικώ Νό· υω άπό 1 Αύγούστου μέχρι *6 Όκτωβρίου, ανεξαρτή¬ τως άν οί συνταξιοδοτού- μενοι παραμένουν είς 'Α- θήνας καΐ λαμβάνουν ού¬ τοι την σύνταξιν των. Ή καταβολή 9'αρχίση ά- ^έσως είς τάς έν λόγω οι¬ κογενείας, κατόπιν βεβαιώ- σεως τοϋ οϊκείου Δημάρ- χου ή Προέδρου τής Κοινό¬ τητος καΐ ύπευβύνου δηλώ¬ σεως τοϋ συνταξιοδοΓου· μένου. ί·