90044

Αριθμός τεύχους

81

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

29/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ίέ# * 4#-
  υ γ
  -
  — ΟΗΑΝΙΑ
  Ι '
  ΜΐττννοαΗ
  29.
  ΟΚΤΟΒΕΒ 1941
  δοΗΓίίΙΙβίίβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΓ5, ΟηΒηίβ
  ΗβΓ3η3^βΙιβΓ ηηά _ηιοΐΕ : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  Οηαηία
  ·* 1--~ί -
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΐΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 8ι— Αριθ. 81
  ΡΓβίβ 3 ϋΓβοητηβη —
  ΚβάαΙετίοηβοηΓθ ηηά
  ΟΕΗ ΡΑΝΖΕκΙγΈΙΕκ
  ^ 3Μ, ά383
  ηιίτ ββίηβιη Κ&πιρίτπ&
  #βη άίβ Ι,οΐεοπιοτίνβ ζβΓ-
  8Ο11Ο33, ΙϋθΙϊβί βΓ 3β1θ5Τ
  χοίβάβΓχΐΓΠ Ιβίοητ νβΓθΐηη-
  άβτ ιΐΐιΐΓάβ. Είηβ ννΌοηβ
  βρδίθΓ ίϋηΓίβ βΓ ηιίτ 3
  Ρ&ηζβΓνα&^Βα βίηβ Εγ-
  _«αάηη8: άιΐΓοη, τποοβί βΓ
  ηίοηί ηηΓ βίηβη ΒαοηβΙϊ-
  δθηηίίτ αιΐδίίηάίβ: ηΐ3οητ.β,
  <1βΓ ίύΓ ά&Β νοΓ&βΗβη Γίβ οββοηάβτβ τα&Γ, βοηάβΓη ^ οίηβ Ρ»^ άβτ δοττυβτβ νβΓηίοητβτβ. Αηι 22. ίηΐί νβΓηίοηϊβίβ βΓ ίη βίηβηι Κβτηρί οβι ίη άβΓ υ- 6 ^Γ&ίηβ β& 8οxII^β1:^8^ηβ Οββού Αιιί αβτη ΗδΗβρηηΙΐΙ; άίβ- 8β8 ΟβίβθΗίβ νβΓΐθΓ 3βίη Ρ&ηζβΓΐα&ι?βη ββίηβ Κβτ- ίβ. ϋβΓ ΟΙϊβΓΐβηίη&ητ; τβ ιΗη ^βάο^η, άβΓ ν7»&βη οβ- ννίβάβΓ 2 ΤαβΤβ 3011Ο33 βΓ Ιϊβί 2 Οβ3θ1ιβτζ &η βίηβηι ΒΓηοΙίβηηοβΓ- &1), ηηά ιπβίτβΓβ 2 & 3ρ&ΐβΓ 8Γβ1&η& β5 ίΗηι ηιίτ; ββίηβΓ Κοηιρ& ηίε, Ιϊβί ΤθΓηοιιχΙια ηίοΐιΐ βίηβ Ρΐβΐί, βίηβη βοιπίβ 5ο^33ι1^^3ίίιπ3ί?βη ιίβΓ 5οικϊβΐ3 ζή ετοβηίβη οάβΓ ζή νβΓηίοΗΙεη. Ιηβ- 8Γβ5ΗηΐΓ. ΙιοηηΙβ 3ΐδθ άΐβ- ββΓ ΟΙ)βΓΐβητη3ητ; ίηΐιηβρρ 4 ν"οοηβη βΐΐβίη ηίοητ τπβηίσ/βΓ βΐβ 37 ίβίηάΐίοΐιβ Οΐα 12 Ρ3ηζβΓ, ηηβ 1ίβ£Τ βίηβ Μβΐ- ϋοβΓ άβη Είη83ίζ βίηββ άβηΐβοηβη Ρ3ηζβΓ- Ι οίίίζίβΓβίηι Οβτβη. Πίβ ! Τ&τβη άίββββ βίηβη Κοητ- ραηίβίϋηΓβΓβ 'βίηβΓ Ρ3η- ζβΓ^οηιρ3ηίβ, βΐηβ5 βΐη- ϊβΐηβη ΟίίίζίβΓβ άββ άβηΐ- βεηβη ΗββΓβΒ, βρίβ&βΐτ Λ^βΓπιδ&εη, άίβ Ηδττβ άβΓ Κ&ηιρίβ ηηά θΓΟεββ άβΓ Ινβϊδΐηη^εη ίηι Οεΐεη •ν/ίάβΓ. Ό&τ ΚοτηρβηίβίύηΓβΓ, νοη άβηι ΗίβΓ ^βηιβΐάβΐ; ■ννίΓά, ΙίαΓηρίΐ ίηι βϋάΐί- οηβη Αοβοηηίτί άβΓ άβητ· δθήοη ΡγοπΙ:, Ατη. 7· Ι11^ ί«-Γ βΓ ηιίΐ ββίηβΓ Ρ3ηζβΓΐΐοηιρ3ηίβ Ιϊβί ΡθΓθθΗηί3 αΐβ βΓβίβΓ 5^β^βη βίηβ —ίοητ:Ϊ8Τβ ΗδΗβ, άίβ ίηι Βββίτζ άββ Ρβίηάββ νν3Γ Εγ η&ηηι ηίοηί ηηΓ άίβ Ηδηβ, βοη- άβΓη 3οη1ο83 3β1θ3τ3 δονν·- ^Ιρ3ηζβΓ &ο, λνοοβί ββίη βί^βηβΓ Ρ3ηζβτ 3 ΤΓβί- ίβΓ βΓΗίβΙτ; ηηά βΓ ββΐοβτ Ιβίοητ νβΓθχηηάβί τηηΓάβ. Εγ άβοηΐβ 3ΐ>βΓ ηίοΗί ά3-
  Γ3η, ββίηβ Κοπιρ&ηίβ ζή
  ν6Γΐ333βη, 5Γ3ΙΪ άββββη
  Ηιβΐτ βΓ 3πι Τ3&β ά3Γ3ηί
  Ιϊβί ΡΓθ3ΐΐηΓ3 βίηβη Μί-
  ίβηάβ 3οχπ3βτ:ί8οηβ Ιηίβη-
  τβτίβ 8Ο Ιβη^β, 1)ί3 βίηβ
  αηάβΓβ άβητβοΗβ ΡβηζβΓ- )
  &οηιρ3ηίβ ηβΓ&η τα3Γ.
  Ζιηβί Ταβτβ βρίΐβΐβΓ
  νβΓηίοητβίβ άίβββΓ ΟοβΓ-
  ΙβηίηβηΙ ταίβάβηιπι βίηβ
  ίβίηάΐίοηβ Β3ΐτβΓίβ νοη
  6 Οββοηηβίζβη, άίβ &βΓ&-
  <1β οβί Ρο&ηβΐατπ ίη δτβΐ Ιηπ^ β'βηβη πΐοΐΐΐβπ. Αηι Ιβτζίβη Τββ: άββ Ιηΐί' ίηηΓ βΓ &η άβΓ δρίί;ζβ ββίηβΓ Κοηιρβηίβ ηβοη Τίβοΐιΐιοταΐςβ Ηίηβίη, νβΓ ηίοΐιΐβίβ 2 δο^βτρβηζβΓ ηηά βΓΟβηίβίβ 3 τηβίΙβΓβ. ΑηβββΓάβπι νβΓηίηάβΓί.β βΓ Γηίτ ββίηβΓ Κοηιρβηίβ άβη Α1ηη3Γ8οη βίηβΓ ίβίηά- Ηεηβη Κοΐοηηβ, νοη ηιεΓΐΓ βΐβ ΐοο Ι/38ΐ1ίΤ3ίτ.- βίηβη ρ^ ι Ρ31σ, ι Ρΐ&ίχ ηηα Ι5ο _38τ,1ίΓ3ίτ·Γ"3£6η βΓΟβΙΙ- Ιβη οάβΓ νβΓηίοΗτβη. ν7βηη ηΐ3η άίβ Τβίεη ηηά ΕΓίοΙσ-β άίββββ βίηβη άβητβοηεη ΟίίίζίβΓβ ίηι Οδίβη ΗδΓΐ, ά&ηη Ιΐδηηίβ ηΐ3η βίβ ρ3ηηι ^ΙβηΙιβη, χπβηη ηίοητ. 3οηηΐ3ΓΖ &«{ ηχββίβ νοΓ βίηβηι άίβ Μβΐ- 3ο 3ΐ>βΓ ηχίτά βίηβηι
  , τπίβ ββ —δκΐίοΐι ίβτ
  ά άβηίβοηβ Ηβετ
  ■|βηβ &
  ίΐη Οδίβη βΓΓηη^βη η&ΐ
  ηηά τηβϋβΓ βΓΓίη&Ι, βο
  νβΓδΙβΗί: ηιβη άίβ
  ηβηΓβη ΖίίίβΓη άβΓ
  ηηά Οβ5θ1ιηθτ.ζθ, ιηβηη
  βΐΐβίη βίη Ο1ϊ9Γΐβητη3ητ:,
  βίη ΡηβηΓβΓ βίηβΓ Ρ&η-
  ηΐε βοΐοηβ Εγ-
  ίη ν ί β γ Υθ-
  οηβη 6Γζίβ1.βη Ιΐοηητ,β.
  ΌίβββΓ ΟοβΓΐ βηΐηβηΐ
  Χτ'έ.£ϊ οβΓβντ,δ άίβ ΕίδβΓ-
  ηβη ΚΓβηζβ Ι. ηηά ιι.
  Κΐαβββ νν&Γ ΙϊβΓβίτ,β ίηι Ρο-
  ΙβηΙΐΓίβδ:, ίηι νβ3τίβ1άζη£
  ηηά αιιί αεαι Β^Πί&η ά&-
  οβί ηηά η&ί βοΐιοη
  άίβ ϋβΙ)βΓΐθ§:βηηβίΙ άββ
  άβηΐβοΐιεη δοΐάεάβη Ι
  ^βάβη Οβ&ηβΓ οβηΐίβΒβη.
  ΙΜ ΟΟΝΕΖΒΕΟΚΕΜ
  ΟΙΕ νΕπΤΟίΒυΝΟ ΠΕ8 Μ/ΕΙ6ΗΕΝ0ΕΝ
  ΡΕΙΝΟΕδ ΡΟΚΤΟΕδΕΤΖΤ
  Αηβ άβηι
  ρ
  26. ΟΙίτ,οοβΓ 1941
  ΐά
  Ιηι
  άίβ νβΓίοΙ^ηηβ- άββ ηΐβί-
  οΐιβηάβη Ρβίηάβ3 ίθΓΓ^β-
  δβίζτ;. ϋβηίδοΐιε Ττηρρβη
  ίη Κτα-
  βίη. ϋΐβ
  Αηοη βη άβΓ ΰοΓΪ§:βη
  Ργοτιτ βίηά άίβ ΟρβΓ&τίο-
  ηεη ίηι ίθΓΐβοΙΐΓεΐΐβη.
  Ώίβ 1<η{τ:τν'3ί{ε οοπιο&γ- άίεΓίβ ηιΐτ &ητβΓ άβΓ Ιβΐζτβη ΝαεΗτ ββΐ" τπαεΓΐβ ΒΓΐάΙίη^ίοη άιΐΓοΙι ΒοηιΙϊεηιαηΓί βοΗκιβΓ Ιϊβ- βίηβ ^ ΚΓ»{1:νν'38·εη£&Γ)ΓίΐΛβη νβΓ· ΙοΓβη. ννβίίβΓβ ννί οητίββ ΙηάηβΓΓΐβθΓΐβ νν η γ ά β η άιΐΓοη ηη2Ϊ1 ν νοη ΚηΐΓτβεη ηηά νετ- βεηΐίτβ ά&ΐϋβί βίη Ηβη- νοη 3000 Β»·τ. θΓβ3ί; Υ3Γ- ηΐ3ηί:η νβΓββηΜεη ΚβΐηρΓ Οβΐ ιΓη ηη2Γ3ΓΪ8α1ιβ 03βηάβ £,6ίΐοΐηηιβη εϊηβηι 2 ίβ ηιΐί ζχιβϋηπιεη ιιοοο Βγτ. Είη ηΐβίΙβΓβΓ 8;γο8· 35Γ ΡΓ&οηίβΓ ιπηΓάώ ίη άβΓ Ηοΐΐ. Κηβδίβ ηηά ίη ΚΗη&Ι^εΜετ: νβΓ- Ιογ άίβ θΓίίβοΗ. ^ηί1~β{- ίβ 3ηι β-ββϊΓίββη Τ3£β 13 ζβΓ- δτη- ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΟΗυΝΘ! ΒβίΓ. : Ροΐΐζεΐδΐιιηάε ΐπ Οη-ιΙ λ'ιγΙ-»:. αΊεη. Ν&οΐκΐβιτι άΐε Ροΐΐζεΐδΐηηάε ίϊιν ά'.ηβΙϊβη. Εβ ίβί άβΓ
  ΟβϊδΙ άίβββΓ δοΐά&τβη,
  ταίβ βΓ &ηβ άβη Τ3τβη
  άββ ^βη3ηηί;βη ΟΒβΓΐβηί-
  ηπηΐ; βρΓΐοηί:, άβΓ ηβοβΓ
  άίβ Μ&33βη άβΓ δοη^'βτδ
  βΐε&τ, ηηά άβΓ ίη ηβοβΓ-
  Ιβ^βηάβΓ ΚηβΗηηβίί: "ννβί-
  ίβη βίηββτζτβ, άίβ άίβ
  Ηβίηΐ3τ; ηηββΓβη δο1ά3-
  ίβη βοΗηί, 3βηβ ύοβΓΐβ-
  ^βηβη ν7&ίίβη άίβ ίη ίΐΐΓβΓ
  άβηίβοΗβη ΡΓίίζίβίοη, άίβ
  ίη άβΓ Οηβτβ ίηΓββ Μ3
  τβΓίίΐΙβ ηηά ίπΓβΓ Ατΐϊθίί:
  άβη βοηταβΓβη ηηά
  βοηπΐβΓβτβη Υ^3ίίβη άβΓ
  8οιπ3βτβ ηβοβΓΐβ&βη βίηά.
  Αιιοη ίηβΓ άίβ Οηβτβ
  άίβδββ Μ3ίβΓί&ΐ5 βρΓίοητ
  3βηβΓ ΡβηζβΓ άββ ΟοβΓ
  βίηβ

  Ρ1ϋ55θΙιεη Εοραηϊ αηά
  Ιηίοΐ^ε ά"2Γ > εεΐιε
  'τεΐτεΐάΐ§:υη8:5αη1α§:ε
  ζεητπΐΓη
  ιιιατάρ ίηι
  ^ Ο ι"Ι:
  5θ«;εηαηη1;βη ΒΙ
  υΐ^Γ.ιίπ& (ϋ. Ιι.
  Ροΐεη ηί
  υη(1
  ίοπΐά είηεη λνϊοΐιΐϊοεη Υογ.
  οΐεβ ΜοδΙιβιιεΓ Κεί-
  άΐε ΤπΙίΐΓεη. Ν&οΐι
  Ν^ε^ε^ιιιε^ίαηο· άετ Ιειζ-
  νεΓαΐΓηάεΙιε δϊοΐι (Ιϊε
  Ιοοιιιοΐιηΐε Ρε5-
  ίη είη Η&ηάεΐβ-
  ζεηΐηιπι, ά&5 ιιποΐι άετ Εγο-
  άεΐ' ΚίΐΗΐεη
  ιιηά
  Ιη άετ ηειιοη ΝιπτιηιεΓ
  » «ΚεΐεΗδ» ΓοεδοΙΐδείΐί^Ι
  νεΓηεΓ λνΪΓΐηδ ίη εΐ-
  ηεηι ^ε^Iα^1:^1^ε1«^ε^ Κπε^δ
  ρΐαη» ηιΐϊ άεΓ Γηϊΐΐΐίεπδοΐιεη
  Χ,&§ε, νίε δΐε δΐοΐι ζπγ Ζεΐτ.
  νοη άεΓ οπιί5εΗ&πιεπ]χ3ηί-
  δοΗεη δεΐιε αιΐδ
  Ν&οΐι άεΓ Νΐεάεΐιίΐ^ε
  8ον]είδ ΐπι Οδίεη ηηά άετ
  υηίδεΗϊ^Ηεΐι άεΓ Βπίεη ΐπι
  νε5ΐεη, εΐηε Ιηνοδΐοη ζή
  ιΐηιειηεηπιεη Γοΐείοΐ; άεη
  Εη§·1&εηάεΓη πιιγ άεΓ Τγοβι
  ϊΙιγογ Κπε^δζύ^ε ϊηι Ν&Ηεη
  Οδίεη, άΐε ζυ
  ηιαοΐιΐ ιιηά ΙιίεΓ τεπε Οί-
  ίει δίνπιοε^ΐίοηείείΐεη ^ε-
  δ.Ήαίίεη. ΑΙοεΓ αηοΗ άΐεδε
  8ρ Ιιηΐαΐϊοη ννίί
  αη^εδίοΗΐδ ά.ΐ"
  ίηι Οδίεη, άίε ίύΐ' Εί
  ιιηά άαδ ΡηιρΪΓε νο!1 άίϊ-
  δΐεΓετ ΡεΓδρε1<ΐίνεη βΐηά. ί Μοη τηιΐδδ ]ά ΕπΓορα ΐ»2- | δϊε^εη, ιιηά ΕπΓορα ν8εεη<>1:
  [ αιιί άεη 8οη1&οπΐί?1άεΓη άεΓ
  8ονϊεΙιιηίοη ζή (ΐηβΓ ίηΓ
  Αιι§εη ιιηνο δΐεΐΐ-
  ΛνεΙΐΓΐοδεη νοεΙΙίεΓη ίϋηΓΐεη.
  Ζιιγ ^ί1^ε ΐηι ΛΙΐιΙεΙηιεεΓ
  νοη
  ζή ίηιηιεΓ
  Βεάεαΐαη§: ^εΐαπ^ίε. Μίΐ
  Ρβ, άβΓ 37
  ζβ, 12 ΡβίοάρβηζβΓ, άβη
  Ρ3ηζβΓ3ρ3β1ιπΐ38·βη, ι ΐ
  ηηά βίηβ Ρΐ3ΐε, 15ο
  ^Γ&ίτΐ"»8:βη ηηά βίηβη
  ΤΓηρρβηττβηβρο γ ί ζ η «
  άββ Ρβίηάβ3 νβΓηίοΗί;ετ;θ)
  οζνν. βΓθβητβτβ.
  ΐη αετ ζιαεΐΐεη Ηαεΐίΐε
  19 ^α11^11ι1ηά'ε^5 ΐη
  εϊηε ζαΙίΐΓ&ϊοΙιε, 1ιααρΐ53εοΙι
  Ποη Γα5ί5Ϊ5θ1ιε ΑΓ^εϊτεΓ
  τ, νΐίε ίη ϊΙΐΓεηι Κ&ηιρί
  άίε ζ3Π5ΐί&ο1ιε Κε^ίε-
  § νοη άεΓ Γενοΐατίοηαε-
  ιεη δτυάεηιεηδςΗίιίτ <3ετ δον]εΙδ ΜΙα κεντρική όδός τοθ Χαρκώβ δπου ο] Ρώσσοι άνήγειραν όδοφράγ- ματα χωρΐς τό τοιούτον νά εμποδίση τα Γερμανικαι στρατεύματα. νοη Ρε1113αΓ3. Ιη άεη ετδΐεη άεδ ^α11^ε3 1919 εΓ°· άΐε Βοΐδοΐιεαΐίδΐεη τιιο δίοΗ είηε δονν ι ]εΐΓε8ΪεΓαη^ ιιηΐετ νοτδΐΐζ Ί νοη ΚακοιαδΙίί 1)ί1άεΙε. Εηάε ί Ιαηΐ δεΐζΐε άεΓ ΟεηεΓδΙ Οεηΐΐΐΐη άίε εΓ ηιηδδΐε δϊε αοετ αηι 12. ιιΐΐεάεΓ Γίεηιηεη. 1920 αΐατάε ΟΗαΓκοαΐ ζιιγ ΗααρίδΙαάΙ άετ 8οιιΐίεΐΓερηΙ)1ϊ1ί ^ί ηΐοΗΐ ν&νε11 ύΓοεΓ εΐηε ιιΐαηΐε. Ιη άετ Κενοΐαίΐοη νοη 1905 ΐΓαι άΐε Αΐ·5εϊτεΓ ΟΙιαΓΐΐοιυδ ΐη εΐηεη Αηι ΐ8 Νονεηιοετ ννατάε αηιεΓ Ράΐιπχησ νοη Ατ^εηι, άε§ Εεϊΐετδ άεΓ Οΐιατ- 1ίο\εΓ ΑΓΐίεΐτεΓδθΙΐΗίΙ: ίη άεΓ Οκΐοοειτενοΐιιΐίοη νοη ΐςΐ7>
  άΐε 8ονν]εΐηιαο1ιΐ ρΓθκΙίΐΐτιΐεΓΐ:
  αηιΐ άα.»5 ετκτε ιι^ΓΗΪηΐδθΙιε
  άετ
  Αη-
  ίαηιι Αρΐΐΐ ι^ιΗ νιπάε ΟΙιλγ-
  1;ονν νοπ άεη Οειιΐϊοΐιεπ Ιιε-
  δεΐζυ. Ν;ιο1ι ιΙΐΓεηι ΑϋΊα^ §ε-
  ΓΪεΙ ΜΐΙΙε ΝονεπιΙοεΓ (ΐεδ^εΐ-
  Ιοεη }α1ΐΓεδ άΐε 8ταάτ ιηΐι άετ
  υΐίΓαϊηε ηπΙεΓ άΐε
  ΒειηειΙίεηδΐαεΠ ΐα
  δΐ άαδ ΑΠιιΙίΓαίηίδθΗε
  δοζΐαΐε Μαδεαηι ηαηιεηδ
  ΑΓΐ]ειτι ίηι ΟεΙ)ίΒΐιάε άεκ £γϊϊ-
  Ιιετεηι ίηι ^α^1Γε 175
  Ιεη ΡοκΓοιιΐδκϊ ΚΙοδΙετδ,
  αηΐετ αηάεπηάαδ
  ΒααεΓη1ε5εη αά οοαΐηδ άο-
  ΙίΐπηεηΙΐεΓΐ. ΙΙηά άΐε δοΐιοη
  1689 εΓβαπΙε, 1726 ΓεδΙαιπίεΓ-
  Ιε ΡοΙίΐΌΐιΐδκί - Καΐΐιεάταΐε
  δΙ· 111 εΐη
  Όεηκΐιιαΐ άετ
  ΚηηδΙ άαη Αυοΐι άαδ «Μ α-
  1 86ΐι ιη άετ Ρτεΐεη
  ι υ 1ί γ α ί ηε» ΐδΐ ΙοεηιεΓ-
  ' ΙίεπδΐιιεΐΙ. ααδ ΐη άετ η ι δ Ι ο-
  γ ι δ ο Ιι ε η Α1)1εΐ1ιιη§: άΐε
  ΟίδοΙιΐοΐΊε άεΓ δΐαάΐ ιιηά
  άει- (Ε^ΐΐίοΐιεη ΙΙ^Γ-αΐηε ΐΐΐιι- |
  ί?ΐΓ·'εΐ"1. υηαη^εηβΐιηι ΙοεΓαΙι- !
  τεη άΐε ΡΓΪεάΓΪοΙι - Εη^εΐ-
  ΰΐταδδε, άίε Κατΐ Ματχ
  δέ, άετ Ρνθί,α
  ΡΙαΙζ ηιΐΐ άεπι Κο5α-Ειιεηι·
  ΙιιΐΓίί ϋεπΐνΐπιΐ νόν άεπ: Οε-
  Ιοίεαάε άεδ ΕαηάιυΪΓΐ&αΙιαίΐΗ
  "οΐιεπ Μιΐίϊΰΐιπΐδ, δοιυίε άΐε
  Κατΐ - Εΐειοε,πεοΐιΐ δΐΐ'α8ί>ε.
  Ι
  ΙΙθΓνοΓ7ΐι1ιεΙ)εη ΐπ (1
  ΣϋΛΓΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  4 χ
  Ο ΛΞΙΟΜΑΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΤΑΗΚΣ
  "Εμπρός μας έχομε μιά περιγρα- ι νηνο άναγνωρίσεως καί 50 φορ-
  φή τής δράσεώς ενός ΓερμανοΟ τηγΑ αύτοκίνητα των Σοβιέτ.
  άξιωματκου των τάνκς στήν Α¬
  νατολή. Αί πράξεις τού άρχηγοθ
  ενός λόχου τανκς, ενός άξιωμα
  τικοθ τοϋ ΓερμανικοΟ στρατοθ, σμένο αύΓθ<ίνητο άναγνωρίσρως, όντκαθρεπτΐζουν την σκληρότη- 1 άντιαρματικό, 1 άντιαεροπορι- τα τού αγώνος καί τίς μεγάλες Έντό; 4 έβδομάδων κατέστρεψε Ρ αίχμαλώπσε έν δλω 37 έχθρικά ττυροβολα, 12 τάνκς, 1 θωρακι- άγώνος ιίπιτυχίες στο Άνατολικό μετωπο. Ό άξιωμ-ιτικός αύτός άγωνιζε- ται ογο νότιο τομέα τοϋ Γερμα- νικοΰ μετωπου. Την 7ην Ιουλίου προήλαυνε πρώτος με ιό θωρακισμενο λόχο τού παρα την Παροχνια ενός σπου5αιου ύψωματος, το οποίον ευρίσκετο οτήν κατοχή τού έχ- θρου. Ό άξιωματικός αύτός δεν κατέλαβε μονο^ το ϋψ^μα, άλλά κατέστρεψε κοί ιρία σο8ιε-ι.<ά τανκς, τραυματισσεις καί αύτ*ς, διότι το νάνπς τού εβλήοη τρείς συνεχως φορές απο τον έχθρο. Καίτοι τρουματισμενος δεν εγκα- τέλειψε τό /όχο τού. Τουναντίον έξηκυΛθυβησε μαχόμενος, καί παρά την Προοκουραν κατέστρε¬ ψε την άτμομηχανή ενός στρα- τιωτικοϋ 3ορμυυ των Σοβιέτ, όπου καί ετραυμαποδη έλαφρως γιά δευτέρα φορά. Μετά μίαν έβδο· μάδα διετάχθη ν αναγνωρίση τό έδαφο^ χρησιμοποιών πρός τουτο 3 τανκς. Ευρήκε τό έδαφος τό οποίον όιηυ<όλυνε την προέλασι τοΰ πεζικου καί καιέστρεψε συ- νάμα ένα άντιαρματικό πυροβό- λο. Την 22α "Ιουλίου, σέ μιά μάχη •κονια οτή Λουκγιονίφσκα τής Ού- κρανιας, κατέστρεψε προσωπκώς •6 σοβιεπκα πυροβολα. Άλλ επά¬ νω στή σύρραξι έσπασε μιά άλυσ σΐδα τοθ τόνκ καί, μ' δλο πού δέν μπορούσε πια νά κινηθή, έ- ξηκολουδησε νά μάχεται, μέχρις έτου κατεφθασεν ένας άλλος Γερμανικός λόχος άπο τάνκς. Λυο μέρες αργοτερα ό ύπολο χαγός αυτος έθεσεν έκτός μάχης 2 έχσρικές πυροβολαρχιες άπο ό πυροβόλα, τα όποΓα επρόκειτο νά λάβουν 8έσι παρα την Μπουγ- κουολάβα. Τίς τελευταϊες μέρες τού Ιουλίου είσήλδεν επι κι,φα- λής τού λόχου είς *ό Κιτσκόκβο, καταστρέψας δύο σοβιετικα τάνκς καί κυριεύσαο3. Εκτός αύτοϋήαπό δισετήν φυγήν μιδι,έχσρικής φάλαγ ν,ος,ττού άπετελεΓτο οπό περισσό- τερατών ΙΟΟφορτηγά αθτοκίνητα. Μετά όύο πάλι μερες καταστρέ- φει δθο πυροβόλα σ' εα τιρογε- φύρωμα παρά τα Ολτσάνκα καί ο άλλες δυο μέρες έπιτυνχάνει μέ το λόχο τού να καταστρέψη ή νά αίχμαλωτίσο,, παρά τι)ν Τορνόβκα 23 πυροβόλα, 1 άντια- εροπορκό καί 4 άντιαρματικά, 4 τάνκς, 1 δωρακισμένο αϋιοκί- κό καί 150 φορτηγά αύτοκίνητα. Οί έπιτυχΐβς καί ή δράσις τού ΓερμανοΟ αύτοθ άξιωματικοϋ κα- ταντοΰν άπιστευτες, άλλ' είναι | πιστοττοιημένες. Νά λοιπόν πώς έξηγούνται τα μεγάλα κατορθώ- ματα τού Γερμανικού στρατού στήν "Ανατολή καί οί τεράστιοι άριθμοί των καταστραφέντων ρωσσικων τάνκς καί πυροβόλων. Άφοΰ ϊνας καί μόνο Γερμανός άξιυματκός, άρχηγός ενός λό¬ χου τάνκς, εΤχε τέτοιες έπιτυχίες έντός 4 έβδομάδων, πώς νά> μή
  θαυματουργήθΓ| δ στρατός αύτάς;
  Ό έν λόγω ύπολοχαγός είναι κά-
  τοχος τοϋ σιδηροΰ σταυροθ 1ης
  καί 2ας τάξεως, έλαβε μέρος
  στήν έκοτρατεΐαν τής ΠολωνΙας,
  στήν έκστρατεΐα πρός Δυσμάς
  καί στόν πόλεμο των Βαλκανίων,
  άποδείξας παντοϋ τή δύναμι τοθ
  ΓερμανοΟ στρατιώτη.
  Ή ύπεροχι1, δμω; αυτή, τοθ Γερ-
  μανικου στρστού έμφανίζεται κα-
  τά τον έντονώτερο τρόπο στήν
  έκστρατεία τής Άνατολής, έκεί
  πού έναντι των λαμπρών ήρωΐ-
  κών πράξεών τού, βρΐσκεται τα
  αΐματηρό φόντο τού μπολσεβικι-
  Ή προέλασΐς
  των Γερμανικόν στρατευμάτων
  είς τό 'Ανατολικόν μέτωπον
  συνεχίζεται νικηφόρως
  Οί Μπολσεβίκοι προετοιμάζουν την άνατί-
  ναξινόλων των σημαντικών κτιρίων τής Μόσχας
  Συνεχίζεται ή προέ-
  λασις είς την κοιλάδα
  τού Ντόνετς
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28.-
  Τό ήιιιεπίσημον Γερμα¬
  νικόν πρακτορείον αγ¬
  γέλλει ότι ή Γερμανική
  προέλασις είς τό Άνα-
  μοσίων κτιρίων, έρ-
  γοστασίων κλπ. τής Μό¬
  σχας, επί τη προόψει έγ-
  καταλήψεως αυτής.
  Κατ' είδήσεις έκ Στοκ-
  τολ. Μέτωπον συνεχίζε- ' χόλμης Ρώσσοι αίχμά-
  ται ακατάσχετον. Είς τον
  νότιον τομέα αί .μαχαι
  συνεχίζονται με εξαιρε¬
  τικήν σφοδρότητα. Έχ-
  θρικαί άντετειθέσεις έ-
  θραύσθησαν υπό των
  Ίταλικών στρατευμάτων βολών τών
  λωτοι ώμολόγησαν ότι
  πολλοί των κατοίκω .·
  τής Μόσχας, έπιχειρή-
  σαντες νά διασωθοϋν
  διά τής φυγής, επεσαν
  θύματα των φονικών
  κοο τράμου, έκεϊ πού ή οτάσι, τό άτινα έ-ροξένησαν βα-
  ή"Θος, ή άνδρεία, τό πνεθμα καί
  ή έννοια τοϋ καθήκοντος τών
  στρατιωτών τού βρΐσκονται σέ
  σκληρή άντίθεσι μέ τάς πολεμι-
  κάς μεθώδους τής αγριότητος καί
  τής κτηνωδίας τών σοβιετικών.
  'Εκεϊνος πού νικά τα ρωσσικά στΐ-
  φη είναι τό πνεϋμα των στρατιω¬
  τών αυτών, πού καταφαίνεται μέσα
  στΐς πράξεις τοϋ άνωτέρου ΰπολο-
  χαγοϋ. &Τναι τό πνεθμα πού κα-
  ταστρέφει τίς μάζες τών Σοβιέτ
  καί με παραδειγματική άνδρεία
  χρησιμοποιεί τα δπλα, τα όποία
  ή πατρίς παρασκευάζει γιά τούς
  στρατιώτες της, τα δπλα έκεϊνα
  πού κατεσκευάσθησαν μέ γερμα¬
  νική άκρΐβεια καί μέ τα καλυτέ¬
  ρα ύλικά, κα) άττεδείχδησαν ανω¬
  τέρα τών βαρέων κα) τών βαρυ-
  τατων των Σοβιέτ.
  ί Γιά την ποιάτητα έπίσης τοϋ
  ύλικοθ άς χρησιμοπο ήσωμε τα
  παράδειγμα τοθ τάνκς τοϋ ΰρολο-
  χαγοϋ, τοΰ τάνκς έκείνου πού κα¬
  τέστρεψε ή αίχμαλώτισε 37 πυρο¬
  βόλα, 12 έχθρικά τάνκς, τό θω-
  ρακισμένο αύτοκίνητο άναγνωρί¬
  σεως, τό άντιαρματικό, τό άντια-
  εροπορικό, τα φορτηγά αύτοκί¬
  νητα καί τό στρατιωτικό Σοβιε-
  τκο τραίνο.
  ρείας απωλείας είς τον
  εχθρόν.
  Ή άεροπορία μας έ-
  βομβάρδισε καταιγιστι-
  κώς τάς νέας άμυντικάς
  θέσ«ις τοϋ έχθροϋ είς
  τόν νότιον τομΐα ώς καί
  έχθρικάς συγκεντρώ-
  σεις
  κων, οΐτινες επ" ούδενί
  λόγφ έπιτρέπουν την
  εξοδον τών κατοίκων,
  τούς όποίους άγγαρεύ-
  ουν είς βαρυτάτας
  στρατ. υπηρεσίας.
  ΚΡΗΤΕΣ ΑΓΡΟΤΑΙ ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ
  Πολλάκις είς τό παρελθόν καί κατά δια¬
  φόρους εποχάς ελέχθη δτι ?5έν πρέπει ν* άΓ(-
  σωμεν ουδέ σπιθαμήν γής άκαλλιέργητον.
  ίίύδεϊς άγνοεΐούδέ δύναται ν' άμφισβη·
  τήσγ; Οτι σήμερον »£ δυσχέρειαι καί αί έλλεί-
  ^εις διά την καλλιίργειχν εΖναι περισσότεραι
  κ&Οε προηγουμένης έποχής.
  Άλλ» δμως καί ούδεί; δύναται ν» άμφι-
  βή δτι ακριβώς οήμερον έπιδάλλεται
  ρον κϊθε σίλλης έποχής ή καταβολή
  ρας προσπαθείας διά την καλλιέρ¬
  γειαν.«Ό καλός χαραβοχύρης στή φουρτούνα
  φαίνεται» λέγει τό {>ητόν.
  Κ αί είς ημάς ΐώ^α παρουσιάζεταο ή εύ-
  κα:ρί-α ν' αποδείξωμεν δτι είμεθα ύπεράξιοι
  βΰ
  Οί π^όγονοί μας εί; παρομοίας περιπτώ-
  σεις Ώέν έζειλίτισ'χν, άλλά <5ιά τής τιμίας ερ¬ γασίας των 4τνέο"εις-αν ι^-ϊι ήθελαν νά ζήσουν, ήσό*ν ίκν <η> κ*ί *ςίθί νά ζήαουν, καί έζησαν.
  Τό κλϊμα τοΰ τόπον» μας κα: ή πο'.κιλία των
  καλλιέργειαν τού παράγουσι τα πλείστα έκ
  τών άπαοαι-ήτων εί^ών οιατροφης. Δέν υπο.
  λεί-εται παρά νά -αραχθώαι είς ίκανάς ποσό-
  τητοχς.
  Κ αί τουτο θά επιτευχθή μόνον οΊά τής
  θελήσεως ΐΑ·ας καί τής εργασίας μας.
  Αί Αρχαί Κ-ατοχής μάς ΰπόσχονται κ5Οε
  δυνατήν ζιευκόλυνσιν Γ.ρός τουτο.
  Αί σημεριναί δμως συνθήκαι χαθιστοΰν
  δυσχερεστάτην την είσαγοίγήν οίασδήποτε πο¬
  σότητος τροφίμων άλλοθεν.
  Λόγοι προνοίΐί,· μ άς έπιβάλλουν νά βαδί¬
  ζωμεν επί προγρίμματος, χωρές νά ύποΧογί-
  ζο>μεν είς τ*ς είοαγωγάς, καί εάν κατόπιν έπε-
  τευχθοΰν είσαγωγαΐ τόίϊον τό καλλίτερον δι»
  δλους μας.
  "Ας έργασθώμεν λοιπόν καταβάλλοντες
  ■/50ε προσπάθειαν, ώστε εί δυνατόν είς την
  πρ*γΐι.*·:ι/ί:τητα ν* |Αή μείνη ουδέ σπιθαμή
  γής άκαλλιέ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28.—Αί
  προπαρασκευαί των
  Μπολσεβίκων, διά την
  Τό βαρ Γερμανικόν τελείαν καταστροφήν
  πυροβολικόν έβομβάρ- τής Μόσχας, συνεχίζον-
  δισεν επιτυχώς πολεμι- ται πυρετωδώς. Τό τοι-
  κοΰς στόχους τής Πε- οϋτον ώς εγνώσθη, θά
  γίνη διά πυρκαϊών, έκ-
  κρήξεων καί άνατινά-
  ξεων, διατεθέντων πρός
  τούτο τών πετρελαίων,
  πρηστικών ύλών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28.—Τό
  ραδιόφωνον τοΰ Λονδί-
  νου μετέδωαε σήμερον
  ότι οί στρατηγοι Βορο-
  σίλωφ καί Μπουτιένι
  άσχολοΰνται ήδη είς την
  άνασυγκρότησιν τών ύ·
  πολειμμάτων τών Μπολ-
  σεβικικών στρατιών. Έ¬
  πίσης μετέδωσεν δτι ή
  Γερμανική άπειλή κατά
  τής Μόσχας αύξάνει συ-
  νεχώ;.
  Έπίσης τό ραδιόφω¬
  νον τής Βοστώνης μετέ¬
  δωσεν ότι οί Άγγλοι ήρ¬
  χισαν ν' άνησυχοϋν έκ
  τής εκβάσεως τών πολε-
  μικών έπιχειρήσεων είς
  τό Άνατολ. Μέτωπον.
  ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 28 Όκτωβρίου.
  Τό "Ανώτατον Άρχηγεϊον τοθ
  Στρατοθ ανακοινοί:
  Είς την κοιλάδα τού Νγο-
  νετς τα Γερμανικά στρατεύ
  ματα συνεχίζουν την κα¬
  ταδίωξιν τοΰ ύποχωροϋντος
  έχδροϋ.
  Τα Γερμανικό στρατεύ-
  ματα κατέλαβον την Γραμ-
  μ-τοσ<άνια, δπου ευρίσκε¬ ται έν μέ^α εργοστάσιον κατασκευής άρμάτων. μά· χπς· Τα Ούγγρικά στρατευμα· τα κατέλαβον έαίσης ση¬ μαντικάς περιοχάς. Υπό τής άεροπορίας μας κατεβυσίσθησαν είς τάς ΆγγΜκάς ά<τάς 2 έχδρι- κά σκάφη συνολικπς Χω¬ ρητικότητος 13 000 τόννων. Είς την 'Αζοφικήν κατε¬ βυθίσθη έπίσης έν έχ9ρι· κόν σκάρος 3.000 τόννων. Είς τό οτενόν τής Μάγ- χης κατερρΐφθησαν 13 'Αγ- γλκά ίιεροπλάνα. Είς την Β. Άφρικήν άερθ- πΚάνα καδέτου έφορμήσε- ως κατέστρεψαν 'Αγγλικά όχυρά είς Τομαρούκ. Ούδεμία έχσρική επιχεί¬ ρησις έλαβε χώραν χσές άνωθεν τοϋ Ράϊχ. τρου πόλεως. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28.- Άπεκαλύφθη δτι οί Μπολσεβίκοι εχουν κα- καστρώσει σχέδιον άνα- τινάξεως δλων τών δή- Ή έξωτερική ποΑιτική τής Ίαπωνικής Κυβερνήσεως τώνδυναμιτών τοΰξηροϋ χόρτου καί λοιπών έμ- ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28.—Ή Ρωσσική εφημερίς «Πρά- βδα» είς σημερινόν άρ¬ θρον της γράφει δτι ό Ρωσσικός λαός δέον νά είναι ετοιμο; δι τι νέας δοκιμασίας καΐ νέας θυ¬ σίας, τάς όποία , όφείλει νά υποστή χάριν τής σωτηρίας τής Πατρίδος τού. ΜΗΝΥΣΕ1Σ ΕΠΙ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΑΕ1Α Υπό όργάνων τής χωροφυλα- κής Χανίων κατεμηνήθη ό Γε¬ ώργ. Καριανάκις κάτ. Χανίων, διότι έπωλησε χρώμα βαφής ύ- φασμάτων πρός 35 δραχ. Εκα¬ στον δράμιον, ήτοι είς τιμήν περιέχουσ ν υπερβολικόν κέρ- 6ος. —Όμοίως δ Γεώργ. 'Αρναοΰ- τογλου, διότι έπωλησε μελι- τζάνε-ς πρός δραχ. 60 κατ' οκάν ήτοι κατά 24 δραχ. επί πλέον τής καθωρισμένης τιμής. —Όμοίως ό Νικ. Γ. Μπολά- νης κατοι&ος Χανίων, διότι ε¬ πώλει σιγαρέττα πρός 85 δραχ. κατά κυτίον τών 22 σιγαρέτ¬ των, — Ομοίως ό Πέτρος Τορνσζά- κης κατ. Χανίων διότι έπωλησε μίαν οκά δρυζα, άντΐ δραχ. 3,8, ήτοι κατά 263 δραχμ. επί πλέ¬ ον τής καθωρισμένης τιμής, ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΛΕΠΤΟΥ " ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΤερϊ τής 'Αστυνομικής ώρας τών Δη- μοσίων Καταστημάτων Άφοΰ ή Άοτυνομική ώρα δι' δλον τόν πληθυσμόν, είς δλας τάς πόλεις καί είς δλα τί χωρία παρετάθη έξ ϊσου μέχοι τής 22 ώρας, ή αοτυνομική ώρα διά τα δημοσία καταστήματι, δηλ. έσηατόρια, μΓΐάρ, καφ- φενεΐα, καθορίζεται είς τάς 2 1.3Ο. Ο ΔίΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΚΙΟ, 28.—Κατ' εί5ή- σεις τού Πρακτορείου Ντο- μέΐ ό πρωθυπουργός κ. Τό- γιο θά προβή, έν τή βουλή, είς δηλώσεις επί τής έξω- τερικής πολιτικής τής Ία· πω/ίας, δ δέ ύπουργός τών εξωτερικών θά εκθέση τάς μέχρι τοΰ5ε διαπραγματεύ- σεις Ίαπωνίας — Άμερικής συνιστών την ανάγκην έ· νότητος τοΰ Ίαιτωνικοϋ λα· ού πρός άντιμειώπισιν τής καταστάσεως. Συγχρόνως ό αύτός ύπουργός θά εκ¬ θέση τάς σχέσεις τής Ία¬ πωνίας μετά των Κρατών τοΰ "Αζονος καί την στά- Ι Συνελήφθη παρ' όργάνων τη; ι Χωρ)κής ό Κων)νος Δ. Ρούσονλου | κάτοικος Χανίων έτών 1?, διότι | έκλεψεν είς ζημίαν τού Νικ. Περακάκη χατοικου Χανίων μίαν ραπτομηχανήν άξίας δ 25.000. γής άκαλλιέργητος Οί νότϊ<;ΐ ή έργαιία π>τέ δέν μένουν
  «νευ άποτελέοματος, καί δέν είμπορεϊ παρά
  έφ' δσον έργααθώμεν νά άμειφθώμεν καί
  ημείς.
  Αύτάρκεια
  ός λοιπόν Έργασία, Καλλίέ·>γεια,
  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
  ΣΥΛΛΗΨί-
  ΣΥΣΣΙΤ1
  Συνήλίΐε έν τή Γ. Δ. Κ
  είς πρώτην σύσκεψιν ή Έ-
  πιιροπή Λαϊκών καί Μάθη-
  τικών Συσσιτίων υπό την
  προεδρείον τυΰ Ύπουργοΰ
  Γενικού Διοικητοΰ Κρήτης
  κ. Λουλακάκη καί έλαβεν
  άποφάσεις περί ταχείας
  ένάυξεως λειτουργίας τών
  ουσαιτίων.
  Ό κ. Ύπουργός έθεσεν
  είς διάθεσιν τής Έπιτρο-
  πής έν εκατομμύριον(1.000.
  000) δραχμών ώς πρώτην
  δόσιν, ύποσχεθείς την συν¬
  δρομήν τού καί την έ
  νεύρεσιν σίτου καί όρύζης
  διά την παρασκευήν
  σνσαι ί >υ·
  τοΰ
  ΕΡΑΗΟΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  ΥΠΕΡ *ΤΗΣ ΧΕίΜΕΡΙΗΗ. ΒΟΗΘΕΙΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28.—Ό έ'ρα-
  νος τής 18 τρέχ. υπέρ τής
  χειμερινής βοηθείας έν Γερ·
  μανΐα άπέδωσε τό ποσόν
  των 31.679.000 μάρκων ήτΟι
  40 ο)ο επί πλέον τοθ άντι-
  στόχου τοθ παρ. ετους.
  ΟΙ ΑΠΕΡίΟΥΜΤΕΣ ΜΑΒΗΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ, 28.— Διά Νομ.
  Διατάγματος μαθηταί προ-
  βαίνοντες είς ομαδικάς ά-
  περγίας, άποβάλλονται ού
  μόνον τού εκπαιδευτηρίοις
  είς δ φοιτοϋν άλλά καί έξ
  δλων τών εκπαιδευτήριον
  το3 Κράτους.
  Συνελήφθη παρ' όργάνων της
  Χωρ)κ ής ό Έμμ. Γσιμπλάκης
  κάτ. Ρογδιάς, διότι έκλεψεν είς
  ζημίαν τών 1) Έμμ. Μιχελάκη, 2)
  Χριστοδούλου Ντερικάκη καί 3)
  Έμμ. Ντεγιαννακη πέντε αϊγας
  καί τρία έρίφια συνολικής άξίας
  δραχ. 7000.
  Όμοίως οί Γεώργ. Τζανου5άκης
  κάτ. Φρέ καί Γεώργιος Νικολα¬
  κάκης κάτ. Φυλακής, διότι έκλε-
  ψαν *.|ς ζημίαν τοθ Ευστρ. Τσαλί-
  κη καί Νκολ. Μπονάτου τρείς
  αΐγες συνολικής άξίας δρ. 13.000.
  —Όμοίως ό Έμμ. Γιανναράκης
  κάτ. Χανίων, διότι έστερεΤτο πι-
  στοποιητικοΰ κυριότητος μετα-
  φερσείσης είς Χανιά πρός πώλη¬
  σιν αΐγός, έσφαγμένης.
  μην7σεισ~
  επι παραβασεγαγορ. κωδικ9σ
  ■ "Υπό όργάνων τής Χωρο-
  ■ φυλακής κατεμηνύθη ό Μιχ.
  , Τσισΐράκης κάτοικος Κα-
  στελλίου, διότι προέβη είς
  την σφαγήν ενός χοίρου κατα
  παράβασιν τής άπό 29)6)41
  αποφάσεως τής Γενικής Διοι
  κήσεως Κρήτης.
  — Όμοίως ό Γεώργιος Βε-
  ρυκάκης κάτ. Λιμπινιανών
  Κισσάμου, διά σφαγήν ενός
  χοίρου.
  — Όμοίως ό Νικόλ. Στ.
  Σταματάκης κάτ. Γαλατδ
  διά σφαγήν μιάς ά γελάδος.
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΜΑΡΟΚΩ
  ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΔΥΝΑΜ,ΩΚ
  ΒΙΣΥ, 28.—Κατ' εΐδήσεις
  έκ Καζαμπλάκας άφίχετο
  χθές έκεΐ ό Γάλλος ύπουρ¬
  γός τών Στρατ.ωπκών, δαπς
  διενεργεΐ έπιθεώρ σιν τΓ>ν
  έν Μαρόκω Γαλλικών στρα¬
  τιωτικών δυνάμεων, γενόμε-
  ν ος ένθουσιωδώς δεκτός.
  Η 7ρασιϊϊ¥1α1ϊΓ
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΤΟϋΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΒΙΣΥ, 28.—Κατ' είδήσεις
  έκ Μαδρίτης ή «Κυανή Ίσπα-
  νική Μεραρχία», ή δρώσα είς
  τό Άνατολ. Μέτωπον, εση¬
  μείωσε λίαν επιτύχη δρασιν
  συλλαβούσα κα'ι εκατοντά¬
  δας αίχμαλώτων.
  ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ Τ Α Υ Γ Ο ΤΗ Ι ΟΣ
  "Υπό τού κ. Μιχ. Φραγκΐαδάκη
  ανευρέθη καί παρεδόθη είς τό
  Τμήμα Ασφαλείας, χρηυατοφυλά.
  κιον περιέχον δραχμάς 510 50
  καί μίαν ταυτότητα άνήκουσαν
  είς την £Νίκην Ιωάννου Τσακίρη
  έξ Ιεραπέτρας.
  Ή ενδιαφερομένη παρακαλεϊ-
  ται δπως διέλθη έκ τοθ γραφείου
  τοθ Τμήματος πρός παραλαβήν
  των.
  η Ι
  ΔΗΐνΐΟΠΡΑΣΙΑ
  ΕΚΠίΙΗΣίί! ΜΑΗΑΑΡΙΝΙΟΝ
  Ό Ο. Δ. Μ. Π. Νομοΰ Χανίων
  έκθέτει είς φανερόν επαναλη¬
  πτικόν πλειοδοτικόν διαγωνι¬
  σμόν την εκποίησιν των μανδα-
  ρινίων Χρυσοπηγής μέ πρώτην
  προσφοράν τοίς μετρητοϊς
  δραχμών 250000.
  Μ Δημοπρασία θά διεξαχθή
  είς τό Έττισκοττι-κόν Μέγαρον
  (όδώς Κων)νου 44), την προσέχη
  Πέμπτην 30 Όκτωβρίου καί
  ώροΐν 4.30 — 5.30'
  Ό ΟΔΜΠ ουδεμίαν ευθύνην
  φέρει διά την κατώβτασιν είς
  ήν θά ευρίσκωνται τ« έκττοιού-
  μενά κατά τόν χρόνον τής όρι-
  στικής κατακυρώσε»ς.
  ΟΙ δροι καί περισσότεραι λε¬
  πτομέρειαι είς τα Γραφεΐα τοΰ
  ΟΔΜΠ.
  Έν Χανίοις τη 28 ΌκτωβρΙ·
  ου 1941.
  Τό Συμβουλιον τοΰ ΟΔΜΠ
  Χανίων
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΕΠΑΗΑΛΗΠΤΙΚΗΪ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Δοθείσης προσφοράς 5 ο)ο έ
  πί πλέον τής δοθείσης τοιαύτης (
  τής τελευταίας πλειοδοσίας,
  έπανα>Υαα6άνεται αυτή την ερ¬
  χομένην Κυριακην 2 Νοεμβριού
  έ, έ. καί ώραν 2—4 μ. μ. δια
  την ενοικίασιν τοθ ύπολοίπου
  τής κοινοτικής βοσκής τής νη
  σϊδος Θεοδωροΰ καί είς τόν αυ¬
  τόν τόπον.
  Ή κατακύρωσις έσεται όρι-
  στική.
  Έν Αγ. Μαρίνσ τη 27)10)41.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Νικόλ. Χαζίρης
  Προσφ'Ρ )είσης μείζονος τιμής
  της των τελευταίως πλειοδοτών
  διά την ενοικίασιν των μετοχίω./
  ΠΡΜΟΔΑΣΟΕ Ά·οω:η:>ίοο καί
  ΝΗΣΙ Τοιο(ω^ καί των 792 έ-
  ναλαμ5άνεται ή δηιοπρασία τής
  ενοικιάσεως την 33 Όκτωβρίου
  1911 ημέραν Πέμπτην καί ώραν
  4. 30'—5 30' μ. μ. έν τω παρα τρ
  όδω Κωνστ)νου Έτπσκοτΐικω με
  γάρω, μέ πρώτην προσφοράν
  τοις μετρητοϊς. τοϋ μετοχίου
  ΠΡΙΝΟΔΑΣΟΣ δραχ. 133350,
  τοθ μετοχίου ΝΗΣΙ δραχ, 550ΟΟ,
  καί τών έλαιοδένδρων δρ. 105900.
  Ό ΟΔΜΠ. ουδεμίαν ευθύνην
  φέρει διά την κατάστασιν είς
  ήν θα ευρίσκωνται τα μίσθια
  κατα τόν χρόνον τής όριστικής
  κατακυρώοεως.
  Οί δροι καί περισ^ότεραι λε¬
  πτομέρειαι είς τα Γραφεΐα τοϋ
  ΟΔΜΠ Χανίων.
  Έν Χανίοις τή 27 Όκ)βρίου 1941.
  (Το Συμβούλιον τοΰ ΟΔΜΠ.
  Χανίων).
  ΕΠΙΔ3ΜΛ ΕΙΣ__ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΥΣ
  Διά Ν. Δ. χορηγεΤται είς
  άπαντας τούς άποδεδειγμέ-
  νους απόρους όνέργους
  έψέδρους Άξιωματικούς καί
  Άνθ)Γάς,— τους μετασχόν
  τας είς τόν τελευταίον πόλε¬
  μον έκτακτον καί επί τρίμηνον
  έπίδομα ώς ακολούθως Ταγ)
  χαι 4000. λοχαγοί 3500, ύ'ΐο-
  λοχαγοί3^50, Άνθ)γοί 3000.
  Άνθ)σιαί 2600.
  Τοθ βοη9ήματος τούτου
  άπολαμβάνουν δσοι τών α¬
  νωτέρω δκαιούχων δέν λαμ·
  βάνουν σύνταξιν παρά τοθ
  Δημοσίου ή μισθόν ή βοήθη-
  μα παρά ίδιωτικών έπιχειρή-
  'σεων ή τοιούτων Δημοσ Δι-
  καίου.
  το ισϊορικον._™ν: κρήτης
  Ό Δήμος Χανίων, τή προ·
  Δημάρχου κ. Ν.
  εψήφισε, διά τό Ι¬
  στορικόν Άρχεΐον Κρήτης,
  δραχμάς 40.000 τάς οποίας
  και κατέβαλε μετά την άρ-
  μοδίαν έγ<ρισιν Ό κ. Ύπουργός τών Έ- σωτερικών διέταξε τή- κα¬ ταβολήν είς τό Άρχεΐον τής έτησΐας επιχορηγήσεως τού Ύπουργείου τής τε τρεχούσης χρήσεως καϊ τής καθυστε- ρουμένης. σιν της Ίαπωνίας είς την Γερμανοσ^βιετικήν ρήξιν, ώς καί τάς σχέσεις μετά τής Τάϊλαντ καί της Ίνδο- κίνας. ΤΟΚΙΟ, 28.—Ό Ίαπωνι- κός τύττος, ν/Ρ^-Ρ^*1"1 Π Αμερική έξακολουθεΐ την κατά τής Ίαπωνίας προ- κλητικήν στάσιν της ΰπα- κούου^3α τυφλώς είς τα κε λεύσματα τού κ. Τσώρτσιλ πράγμσ δπερ ό Ίαπωνκός λα6ς δέν δ' ανεχθή επί πολϋ, διότι δϊ/ονται τα δι- καιώματά τού επί τής "Απω 'Δ,νατολής καί ή έσνική τού άζιοτρέπεια. _ Αί έπιχειρήσεις είς Β.και Α. Άφρικήν Ρί2ΜΗ, 28.—Είς την περι¬ οχήν τοϋ Τομπρούκ τό πυ- ρο6θΛΐκόν μας έδρασεν έ- πιτυχ(Ις κατά Αγγλικών μη- χσνοκινήτων μονάδων. Έ- 6ομ6αρδίσ5η έχδρικός ναυ- τικός σχηματισμός καϊ έ6υ· δίσδη 1 έλαφρόν καταδρο- μκόν. Είς την Βεγγάζην κσΐ την Τρίπολιν έρρίφθη- ι σαν βόμβαι παρ' έχ5ρκών άεροπλάνυν, χωρίς νά προ- ξενηαοΰν ζημίαι κα! 9ύμα- τα. Είς την Άν. Άφρικήν τα στρατεύματά μας είς έ- ξόρμησίν των έτρεψαν είς φυγήν έχ9ρικάς ίφάλαγγας ποοξενήσαντα είς αύτάςσο- βαράς ζημίας. Καταβύθισις Αγγλικών σκαφών ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 28-Τό η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν πρακτορείον ανακοινοί δτι καταδιωκτικά άερο- πλάνα μας κατεβύθισαν παρά τα 'Αγγλικά υδατα 4 έμπορικά οκάφη συνο- λικής χωρητικότητος 12000 τόννων. Έπίσης ανεκοίνωσεν δτι Γερμανικά άεροπλά~ να την νύκτα τής 26 τρέ¬ χοντος παρά τάς ακτάς, τής Μπάρντια κατεβύθι¬ σαν Άγγλ.ικά τιλοιάρια έλέγχου καί άνεφοδια- σμοθ καί έπροξένησαν σο¬ βαράν βλάβην επι έλα- φροΰ καταδρομικοΰ. ΚΡΙΣΕΙΠΟΥ Τ9ΙΡΚΙΚ0Υ ΙΥΠΟΥΑΙΑΙΗϋ ΚίΤΑΛΗΨΙ» ,ΟΥΪΑΡΚΩΒ ΑΓΚΥΡΑ, 28.-Ό Τουρκι- κός τύπος έξετάζων την κατάληψιν τοϋ Χαρκώβ ύτότών Γερμανικών στρα¬ τευμάτων, γράφει δτι ή Ρωσσία απώλεσε τάς σπου¬ δαιοτέρας αγροτικάς κα» βιομηχανικάς περιοχάς της άπεκόπη δέ τής Μ. θαλάσ¬ σης καί είς τό σημείον, αύτό. ,-τ ν' .,.. ΑΗΑΚΟΙΗΟΪΙΣ Διά τής ύ~' αριθ. 141)685 1)10)41 έγκυκλίου διαΐαγής τού Ύπουργείου Έθνικής Αμύνης προσκαλοΰνται ά¬ παντες οί μόνιμοι Ύπαξι- ωματικοί, Άρχησμηνίαι, ά- νακατεταγμιίνοι Ίποαμηνί- αι (άνακατατάξεως 1938 καί 1939) Άεροπορίας, δ¬ λων τών είέκκοτήτων καί όπωδήηοτε μισθοδοτούμε- νοι ιδιώται ύπάλληλοι τού τέως Ύπουργείου Άερο¬ πορίας, ίνα παρουσιασθώ¬ σιν είς τάς πλησιεστέρας Κρατικάς αρχάς πρός ανά¬ ληψιν υπηρεσίας, άποσπώ- μενοι είς τα οίκΒΪα Ύπουρ- γεία δυνάμει τής διαταγής ταύτης. Έν Χανίοιε τη 27 Όκτω¬ βρίου 1941. (Έκ τής Διοικήσεως Χω- ροφυλακής). 1ΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Ό Ίατρός κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΙΣ δέχεται είς τό παρά την πλατείαν Δημοτι- κής Άγοράς νέον τού Ιατρεί¬ ον καθ" εκάστην 8—12 κα'ι 2—<·. Αριθ. τηλεφ.) Ίατρείου 4.44 )Οίκ(ας 4.78 ΑΠΩΛΕΣΘΗ ταυτότης άπό Μπόλαρη μέχρι Ν. Χώρας ά- νήκουσσ είς τόν κ. Νικ. Σκου- τελάκην. Ό ευρών παρακαλεϊ- ται δπως την παραδώση, είς τα γραφεία τής εφημερίδος μας, λαμβάνων ύπ' δψιν δτι ά- νήκει είς πτωχόν βιοπαλαιστήν. . ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ! ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ ΚΑΙ ΤΣΙΑΝΟ ΡΩΜΗ, 28-Ό Γερμανι- κός καί Ίταλικός τύπος αποδίδει υψίστην σημασί¬ αν είς την μακράν συνο- μιλίαν τοθ Φύρερ μέ τόν Ίταλόν υπουργόν των ε¬ ξωτερικών κόμητα Τσιά- νο καί τονίζει δτι τ' άττο- τελέσματα τής συνομιλί- ας ταύτης είναι τα τής είλικρινοθς συνεργασίας τών Φύρερ και Ντοΰτσε. διά την παγίωσιν τής νέ- αο τάξεως πραγμάτων έν ΕύρώπτΊ._________ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΧΑΊΆΕ \\\1 Β/ϊΡΟΛΙΝΟΝ, 28.-Κατ' εξηκριβωμένας πληροφορίας ό Χαι'λέ Σελασιέ άνησυχεϊ, διότι ή Αγγλία δέν τόν έπα- νέφερεν εισέτι είς τόν θρόνον 1 τού. "Επί τής Δημοσίας όδοϋ Σού- δας—Χανίων, απωλεσθη χσές μΐα γυναικεία τσάντα άνήκουσα είς την σύζυγον τοθ ΔιευθυντοΟ τσθ Άγροκηπίου κ. Λίναν Πα- παλεοντίου. Παρακαλεϊται ό ευ¬ ρών νά κρατήση τα έντός αυτής χρήματα καί νά παραδώση την ταυτότητα τής Κυρίας μετά των λοιπών είς την οίκΐαν της όδός Βέροβιτς 4 (έναντι Γραφείων λι- πασμάτων) Φούμη. ΖΗΤΕΙΤΑΙ χρηματοκιβώτιον καινουργές ή μεταχειρισαένον άλλ' έν καλίΐ κατστασει. Τη- λεφωνήσατε άμέσω 4.32.ς