90047

Αριθμός τεύχους

82

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

30/10/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΟΗ
  ΤΗΝ °ΗΤΗΝ
  ΕϋΗΟΡΑΕΙδ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ϋΟΝΝΕΠδΤΑΘ
  30.
  ΟΚΤΟΒΕΠ 1941
  8οηΗί1:1βίτ,6Γ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ5,
  ΗβΓαηδ£βθβΓ ηηά —Γηοΐΐ . Ο. ΖΑΜΑΚΙΑδ,
  Οηαηία
  Νγ 82— Άρι5. 82
  ΡΓβίβ 3 —ταοΐιιηβη — Τυή
  Κ.βά&1$:τ:ΐοη8θηΓθ ηηπ1
  . 22.
  ΪΗΕ
  Ι Ε
  Ι «Κ.ΕΗΛΙΒΕΙ.
  ΕΙ ΚηΊΕΟΕ
  -, -.>*■*»- «&■ {
  Ε» ννΐΓά ΪΓηηιεΓ βίηβ
  άβΓ ^Γθδδ&Γΐί&εδίεη Εγ- £βοεη : βηίτυεάΡΓ
  βοηβη
  Ϊ65 Ββΐτ 1933 1>1βΐΙ>βη,
  ττοτ.ζ ϊβηΐβηάβη Ο
  ιιηά πι&ηκβΐικΐβη ϋβνί-
  8βη, τ-γοτζ ειΙΙβΓ Ηαηάβΐδ
  ί
  δοΙΐΓβηΐΣβηηη ΛίΓίδοη&
  Ιίοηεη Βογΐίθίίδ άηχ-οΐι
  ίβίηάΐίοηβ Οτηρρεη άίβ
  άβητδεηε Ετ ζβ!η §τ η η £ β
  ΙίΓΕΐίΙ: δΙ&ΓΐκβΓ ηηά δΙβΓ-
  ΙίβΓ ΜΤ/ΙΙΓάβ, Ο18 δΟ£βΓ άβΓ
  άβιιίδοΗβ Αιΐδδβηΐΐ&ηάθΐ
  ίηΐδταηάβ νν&Γ, αηί άίβ
  £65&ηιίβ ννΐΓτδθΙιειίΙ; άοβ
  Κοητ.ΐηβητ.5 ιιηά αηοη &η£
  Π13ηθΓ1β ΰθ6Γ3 β β ί δ Ο & ε
  1<αηάβΓ οβΪΓηοητβηά ζή •ννΪΓΐκβπ. Οήηβ άίβ 7ογ- ?«Λ1534;τ.Ζυ.η£6η (ΗβδβΓ βΓ- ίοΙ^Γβίοηβη ννΐΓτδοΗαίτβ ροΐίτίΐε νν&Γβ ννβάβΓ άίβ Γβίΐηιηδΐοδβ ϋηΐδΐβΐΐιιηδ: βιιί άϊβ ΚΓΪβο/δρΓθάαΙίΙίοη ηοοη πιβ νβΓη&ΓΓβη 1)ζατ. Γβη επ άβη αΐίβιι Ιίοβ- Γ&Ιεη Αα5δβηηειηάβΐ3£ε- ταοηηηβίτβη ζητϋοΐί, οάε- δίβ ραδΕβη δίεη άβηι ηβη βη ΜβηβΓ οβτπ3ΓΐΓι;εη "άβητδοηβη δγβΐβηι" αη, άβδβεη νοΓΐείΙβ νοΓ &1- Ιβτη ά&Γίη Ιίε^εη, ά&33 Θ3 νΐΓΐίΐΐΓ!£6η . τη&ίΪ3ηινΐ3 ιιηά εΐηβδ ίη. ηιΟ£ΐΐοη &βννε86η, ηο <1ίβ ΕηΓννίοΙεΙηηο, νβΓ βταηάΐίεη, άίβ άβΓ άβηί:- θ Αηδβοηηαηάβΐ ίη Ζβίτ ββϊηβΓ Αοβοη,ηη- β νοη άβη ηοβΓδββί- βοηεη νβΓΜηάηη^δη £β- ηοτηηιβη ηβτ. ϋίβ Ετΐίΐα- τηη%&η άβδ Κ.βίοη3ννίΓτ>
  «ο1ιβίίβΓηϊηΪ8ΐβΓ3 Ρ η η 1ς
  νοΓ άβΓ ννίβηβΓ δηάοβτ.-
  «ηΓθρα·Οβ9β11βοηαίτ βίηά
  ίη Εητορα ηηά ίη άβΓ
  ηεηίταΐβη νν*β1τ ν/οηΐ οβ-
  αοητβτ ννθΓάβη. Όίβ Ρββτ-
  άββ άβηίβοήβη
  ίβηιί η ί β ί β Γ β
  4&Β8 άβΓ άβαΐ30Γ1£ Αίΐδ
  «βηηβηάβΐ νν&ηΓβηά άββ
  Ταητββ 1940 ν/βΓτπι&β38ί8Τ
  «ϋβ νοΓΐΐΓΐβκδβΓκβΙιηίδδβ
  βΓζίβΙί ηαοβ, νίΓά ηηιβο-
  ιηβΐΐΓ Ιαβί άβη βηάοβτ-βη-
  Γοραβίβοηβη ιιηά ηοΓάί-
  βοηβη _αεηάβΓη §τβννηΓ-
  άίβΓΤ ννβΓάβη, αΐβ ?βΓαάβ
  άίββε Ι,αβηάβΓ άίβ νοΓ
  τβϋβ ά β β «άβητβοηβη
  δγβΙοπΐΒ ίη άβΓ ΡΓβχίβ
  _εηηεη1βΓητβη ηηά ϋΐΓβη
  Νητζβη άανοη ηαττβη.
  Ααβ δηάοβτεηΓορα αΐ-
  Ιβίη οβζοκ ϋβαιβοηΐαηά
  ίηι Τ&πΓβ 1940 ίύΓ 1,3 Μτά.
  ΚΜ. ν7βΓβη, αΐβο ητη 4°°
  Μίΐΐ. ΚΜ ηιβηΓ αΐβ ίΐη
  ΤαηΓβ νθΓΐιβΓ. Αβηηΐίεη
  Ιίβ^βη άίβ νβΓΐιββΙίηΐβββ
  1>βί άβη ηοΓάίβοηβη _αβη-
  αβτη.
  Εΐηβ 1>β3θηάβΓ3 ίη
  Αυ^βη 8ρΓΐηι;βηάβ
  βτβΐΐαηρ; νοη άβη Μβηβ
  βΓίοΙβτβη βίηβοηηβίάβη
  άβη ν6ΐ*1β?εηιη£6η ι?β-
  ΜνίηηΙ ηιΐιη βββ άβτ Τβί-
  β&οήβ, ά&88 άίβ ΕίηίιιΗΓ
  &ηβ Ιίαΐϊβη ηαοη Ρβιιτ;-
  ■οηΐαηά' ί&βτ νβΓάορρβΙΙβ.
  νίβΐίαοη πΐίΓά ηηη
  βοηοη Ιιβηίβ άίβ Ττ&«*
  βΓδΠβΓΐ, ταίβ βίοΗ ηαοη
  άί«86ΐη Κτίβ^β άίβ Ζή
  •ειηιηιβηαΓΟβίτ άββ η^ηβη
  ίΙ νν ί γ τ-
  ητϋ αηάβ-
  ΐΐηηιιπι
  άβηΐβοΐιε Κ,εΐοΐι 1>ε-
  Ηβηάεΐτ; ζ. Β. Οοΐά Ιεάί.
  ιπίβ 3βάβ
  άίβ β3
  ιοεηη ηδυί^, ίύτ άίεδεη
  οάβΓ ^ηβη δρίτζβη&ηβ-
  β-ΐβΐοη &ηοίεί:βί. 3οτπε1τ
  εβ Οοΐά άβζιι οεηδίίβ-ί:.
  υι'ιτά εδ άίββοδ ηαοη ϊ?Γίβ-
  άβηδ5αη1ιΐ33 ίη
  άβΓ Μβη&β ζατ
  Ζ·α.η% ηαοβη ; ίΓοτζάβπι
  ιπίΓά δίοη αοβΓ ϋβνιίη
  Ιαηά ]£&ηίτ.ί£ ηίοΗτ άιΐΓθΙι
  άίβ ΑιιτοητατΐΐΕ βίηβΓ
  ΟοΙάπΐ&ΗΓαηβΓ άβη νϊζτί
  ββίηβΓ Νατίοηαΐβη ν7αη-
  ηιη^βείηηβΐί: οββίη-
  ί1τΐ33βη 1α&3βη. ϋίβδ ταίΓά-
  βεηοη άββαΐββΓβη ηίοητ
  ηοτταβηάί^ ββία, ταβίΐ ά&3.
  Κ.εΐοη ίύΓ άβη
  Είς
  ήνιΐ
  Να ι ιιι·.ΐιι Κιΐιΐφίε'υυ ι<- 61 α».. Ι πι άκι ΙΑιαπε οίαν πόλιν τ V Ού οσνία, ο ΐοβιεπ οί ττρο=β 'λν αν μεγάλην αντίστασιν και ώς έ< τούτου γκάσθη το Γερμ ιτοροβ λικόν νι άνα«β 7*«ύτό την εκκαθάρισιν καταστρεψαν τα οικηματα είς τα οπσία είχον όχυρωθή ΒΕϋΤδΰΚΕ ΟΕΝ Ζ ΙΟΝΕΝ ΗΑΒΕΝ ΖΙΙΗ ΗΑίΒΙΝδΕΙ. ΚΒΙΜ ζ νν υ ν ο ε ν ίηιηιβΓ τηίβάβΓ ίη άβΓ _&■ σ;β ββίη τπΐΓά, βητβρΓβ- οηβηάβ νν&Γβη οάβΓ Ινβίβ- ίιιη^βη αηζιιοΐβτβη, άίβ ά&ζιι β— νοΓϊβίΠιαίτββ- τβη βΓδοηβίηβη. ίββταΐΐβη Ιιδηητβ. Ζτχΐβί βίπά ηαοη 8ο ταίΓά βο τηίβ ιηαη άίβ _ΰηί- ά&νθΓ οβτααΙΐΓτ οΐβί. οβη, ά&ββ αβχΐδββΓβ Οβΐά. ηΐβΓΐαβηάβΓηη^βη άίβ ιαβΐίβΓβ άβητβοηβ ν7ίΓτ- 8οηαίτ3-ηηά βοζίαΐροΐίΐί- βοηβ Ρΐαηηης: βτδΓβη. Αηί άίβββ Ιηιηιαηϋαβτ τηβΓάβη ηβητβ ηηά Ιεηβηίίί^ &αεη αηάβΓβ δτββτβη ταοηΐ ίηιηχβΓ ηιβπΓ Υν'βΓτ τηυββββη. 7βάβηία1ΐ ίβη βίβ αηί άίβ οβαΐαβΗΓ- ίβη άβηΐβεηβη Αηβ- ββηηαηάβΐβηι β τ η ο ά β η ηχβηΓ ηηά ηιβητ ζιΐΓηβοΙΐ. βοηοερίτ άβΓ ί η ί - Ρηη_ άίβ ΖανβΓ- βίοητ, άβββ άαβ ίητβΓηα- τίοηαΐβ νν'αβΙΐΓηηβΤββγβτβπι νίβΐ ΙβίοηίβΓ ΙοββΙιαΓ ββίη αΐίΓά, αΐβ ββ ηβητβ βσηβίηΐ. Αηβ άβηι α.ηαΓτ:1βΓ, 29· Οίχτ,οοβΓ 1941 ΟαβΟσβΓΐεοηιΐηαηάο άβΓ ν7βηπη&οηί κίοί Τοβΐεαηητ: ■ννίβ άηΓοη δοηάβπη ;1- ί άηη^Γ οβΐκαηητ: ρ;β£βοβη, Ι ηαοβη Ιηί. Οίνίδίοηβη ίη ι ΖηβατηηΐϊηννΪΓΐιεη ηιίΐ νβΓθαβηάβ άβΓ ^ηί^Vν'αϊ- ίβ ίη Η&ΓίηαεοΙίί^βη Κα- βπιρίβη άβη Ζη^αη^ ζηηι Ηαΐοίηββΐ Κγϊπι βΓΖννηη- ^βη. Ββίηι ~ άηΓοη άίβ βϊηγΙι οαηίβη βίβΠηη^βη άβ3 | ννηΓάεη ίη άβΓ Ζβίτ νοηι * ΐδ.ΐο. οίβ 28.10.41 ίηβ^β- βαηιτ Ι5·7°° Ι Οβίαησ/βηβ βίη^βΙΐΓαοητ βοννίβ 13 Ρα- ηζεΓΐΣ&Γηρίνν&βτβη, 109 ΟβδεΗητζβ ηηά ζαηΐΓβί- οηββ αηάβΓββ ΚΓίβ^βηια- τβΓίαΙ βΓθβητβτ οάβΓ νβΓ- ηίοηΐβί. Όιβ νβΓίο1?ηηκ άββ 8"β3οη1&8:εηεη Ρβίη- ζεβ ίβτ βηίκεηοηιηιβη. Κηηιαβηίβεηβ Ττηρρβη ηαΗηιβη βίηβ άβΓ ΝθΓά- ννεδ!:1ιη&8ΐ:β άββ Αβοννι 80Γ13η ΜββΓβδ νΟΓίΓβΙβ ΕτεΓι,β Ιηβεΐ ηηά δαβηοβΓ- ΐεη βίβ νοηι Εβίηά. Ιηι Ποηβζοεολεη ββΐζ- τβη ά'.ε νβΓθηβαάβτβη ΤΓηρρβη άίβ νθΓίοΙ&ηηβτ άββ νβίοηβη άβη Ρβίηάββ Ι βΓίοΙβτβίοη ίοΓϊ. 1 Ι-ηΝθΓάαθίοηηίΙΙ: π&ητη ' άΐε δραηϊδοηβ Βΐαηβ 1 ϋΐνίβΐοη > άιΐΓοη ηαιίαβ
  βεηάβη ΑηβΤΓΪίί ηιβΙΐΓβΓβ
  Οτίβοηαίίβη ηπά
  Ιβη βτηβητ βίηβ ^
  Ζ&Η1 νοηθβί&η^εηεη βίη.
  δίαΓΐεβ Κ&πιρίΠΙε&εΓ
  βηάβ Ιϊβΐβ^ΐβη οβί
  ηηά οβί Ναεηΐ Μοβ-
  η ηιΐΐ δρΓβη^ ηηά
  ΒΓ&ηάοοηιΙ>βη. Ογο β β β
  ΒΓ&εηάε ηηά Εχρΐηβίο
  ηβη ννηΓάεη οβοΐϊβοΐϋβτ.
  ν7βίΙβΓβ Ι,ηίίαη^Γίίίβ τί
  οητεΐβη βίοη
  η&οΗ Εη^ΐαηά
  ίαΙΐΓβηάβη Οβί β ι τ ζ η 8Τ
  ΙγοΙζ βταΓΐεβΓ δϊοΐιεηια^
  14 βεΗννβτοβΙαάβηβ ίβίη-
  άΙίοΗβΗαηάβΙββοΗίίίβ ηιίτ
  ζηβαηιηιεη 47°°° —γτ. βο-
  πΐίβ βίηβη θΓίτβοΗ. ΖβΓ3-
  ΙθβΓβΓ. ϋ&8 ^ΓΟ33ΐβ Τβίΐ
  άεΓ Βοΐδςΐιεννΐκεη. Ο
  Ρ,ιιι οε
  άββ Οεΐβΐτζηκβδ τηηΓάβ
  άαηιίτ" νβΓηίοήΙβί. ΝηΓ
  τπεηι^β ΙΐΙβΐηβΓβ δοηίίίε
  Ή υπεράνω τοό Πριγιέτ γέφυρα τή1» όηοίαν άυετίυσξαν τα Σοβιε-
  τικα στρατεύματα, κατά την φυγήν των πρό τής θυελλώδους
  λάσεως των Γερμανικών στρατευματο*ν
  Αη (ΙϋΓ 8υβαννε5ΐ1ίΐιε5ΐ6
  ^ικΐδ 5οηιοατίΙ ϊε γ ι επ
  ΚαηιρίΠ α^ζειι^ρ ΐη (Ιρτ ΝσιοΙιΙ
  ζιιηι 29· ΟΙίΙ.
  3ΕΗ ΚΑΜΡΓ ΜΙΤ ΚΜ ΟΗΑΟΗΕΝ
  Υοη Α1<ε Κ. Μ&Ιΐηβτι-δΓη Είη/εΐπί Ιοιϊτδςΐι. ΒοιηΙιεΓ ιαΐιηιεη ΐη άετ ΙειζΙεη Ναοΐιϊ ννΪΓΐζαη^δΙοδε δΐοεταη- ΐη νεδί αηά Μΐΐΐεΐ- Ιη ταβ-βΙαη^βΓ νβΓίοΙ- ί ?ηη£ νβτββη^τβη υ-Βοο- 1β αηβ βίηβΐη νοη Οΐ- Ιη άεΓ Ζεΐι νοηι 22.ΐο 5Ϊ5. 28,10.41 νεΓΐοΓ άϊε ^αίινναίίε 48 εΙΐΓεηά άεΓκΙείοήεη Ζείί βίη- 8:εη ϊη Καπιρί &ε§;εη Οτοδδ 5πΙαηηΐεη η εί^εηε Ρΐη^ζεα- ΚΕΟΙΜΕΝΤΕΚ ΖΕΡΒΡΑΟΗΕΝ Αΐδ (3εΓ δονΐ'ϊβΐϊδοΐιε Ηαυρι- ηΐ3ηη δεΐηε ΟΓάεηδΙίεΙΐε νοη άετ υηϊίθΓΐη ηαΐιιτι, υ,ηι δΐε εΐηεΐη άειιΐδςΐιεη 8ο1ά&1 »1δ Αηάεη1:εη ζιι ιι5εΓΐα5δεη, άα ετ είηεη ί. δ αηΐεΓ δείη ^ε^εη ^εδεΐζΐ Εγ βεΓεοηηει ηιΐτ άβπι 8>·δΙεΐη,
  <1ε58εη ΚοΙίαΐάε πογΙι αη άεΓ Μιϊϊ/ε ν»&Γ, ίϊΪΓ (1.35 εΓ άΐε οεδΐΜΐ ^α^1Γε δεΐηεδ Μ αΐΐετ β'εΐεΐι γι&ΙΙρ. Εδ βΐηε ηώοΙιΐεΓηβ ΑΙ^ δίε ν3Γ ηΐοΐιΐ νοη Οείάΐιΐεη, υε^ΐεϊτεΐ. ϋεηη απι Εηάε άετ Αθ|·εο1ιηαη& βΐαηά άαδ ΙεΐοΗι Ιιίη^εννοΓίεηε νν*θΓΐ ά δ Οε- ίαη^εηεη : «Βΐδ δΓδΙεηδ Η3ηρΐηι.ιηη Ιιαι ΐη 3ΐ1εδ ζεΓΰΐοοΙιεη, αΐδ εΓ δεί- . η< ιη Βείε! 1 ζηηι Αη^πίί , ηίοΐιι ηιεηΓ ηαοΐικαηι, 3ΐδ εΓ εΓΙίαο. ΌεΓ Ηαδδ ίδΐ ζα- ζννεΐΐεΐηά, αηά ννΐε είηε [ Ρΐαηηηε ίη άεηι ΗαηρΙ- ιηαπη ααί^εδΐΐε^εη, αβετ άαηη ί τ εΓ αηΐ£ε1οάεΓϊ, βΐδ άίε | Κ>'ηηιίδδαΓε ίηΐΓηβΓ ιυΐεάετ
  ϊΙιγο Εε^ΐίοηεη» ^3ϋεη, αΐδ
  δι α ΐη άεΓ Βα'ϊδίοΐιΐδΐοδείίεη
  δο η3ρί ργο Κορί
  ηηά άαηη 3ηζα^Γεϊίεη, άα
  αΐ3Γ εηά&ίΐΐίΐδ: δοΗΙαδδ. Όά
  .^. ^1ε5 άεηη, ιυεηη ηηηάεΓΐ |
  ι ίυτ Μίίΐΐη 3ίεΓΐο£η».
  Ηαδδ
  άΐε
  άΐε ιη δοηννεΓεΓ
  τορττ,λλάκατο, 5ρΰσα είς χ6 στενόν τής
  νιοηΐ &11 ·.» Εδ ννπΓ
  «ίηίί'ε ννοΓΐ άεδ ^
  ηεη, ά^δ οίίεη ιιηά ηηΐοε-
  δτίτηηι4; 51ίε5, άεηη εί* ^εΐηδτ
  ναΓ 8ο1ά3ΐ, άεΓ ιπείδδ, άα55
  δίοΐι άίε Πΐη&β ηΐοΐιΐ ΓηεΙΐΓ
  νοη ΐΐιηι οεδΐίηΐΓηεπ Ι355εη,
  δοηάεηι άίΐδδ δΐβ ηαοΐι εΐηεηι
  αηεηιτΐηηΙ)3Γεη ΟεδίΙζ ϋηεη
  ^αυ.ί ηεΐπηεη. Όίεδεηι Οεδεΐζ
  η3ί ετ δίοΐι βεοεα^τ:.
  8ϊε οβη ^311^^ ιιιτγ Ηετ θε
  ί3Π&εηε δοΐά»4; ιιηά Οίίΐζΐε'-
  βϊηϊΓ δοιυ3εΐ3ΓΓηεε. Εγ ί^ϊ
  αιείι (ίεδΐίεκεη νοη δϊυίβ ζιι
  δίιιίβ Εγ 8ειυ.3ηη άη5νεΓΐΓ3α-
  εη δείηεΓΚοηΊΐηαηάειΐΓε, χιιιιγ-
  άεΗαηριτη3ηη, ΐη άίΓ8οαΐ3εί:-
  3Γΐηεε, ΑΙ>€Γ ηπη ΐδΐ άαβ 3ΐ1εβ
  αΓ>£εΐ;3η. Ναη άϋκΐΐεη άετ
  Η3.δδ άίε Όίη^ε, άεηη άετ
  2
  ίεη ηηΐδςΐίη, 3ΐδ εΓ άΐε
  >α1ι, άΐε ηατ &βοϋο^ΐ: 8?η
  αηά άίβ Λη^8( νοτ ίΐιτεη εί-
  κεηεη ^^η^βη'^13ιιεη, Μ3ηο1ι-
  ΐκιΐ 53βΐε εδ ΐΐιηι εΐη 3ΐΐεΓ
  ΒαιιεΓ, ά^τ ηίοΐιΐδ ΓηεΗτ ζή
  νβΓί>ρίε1<;η Ηαιιε, οίίεη ΐηβ Οε«.ις1ιΙ, άβδδ δίε 3ΐιί άΐε άΐε Κε&ίιηεηΙβΓ ζεΓ- Ι)Γαο!ιεη. Ε>> ^αο εΐη
  πιεητ οη 53
  ιηι
  ιιηΐ6Γ ιαεΐΐεΓ ηεΓαη-
  Ινίηΐεη
  .υηά
  ιαηοηδ ίηιηιεΓ ΓηεΙΐΓ άεΓ
  ■ ννΊΙΙε άε» Οείαηβεηεη, είη
  | Εηάε ζή ηιαοΐιεη. Αΐδ ίΐιηι
  3ΐη ΑΙοεηΙ οείοηΐεη ηιαΓάε,
  άΐε ηεηεΓάΐη&δ ζη^βικίεδεηε
  Μεη^ε νοη ΐοο ΟΓαηιπι
  , ηοοη
  ο1ΐε6, νοη 311 άεηι
  ά αηά Αη·
  βί. Εγ Γεεηηεΐε αηά τεοΐι·
  ηεΐε. Εδ 51ΐεΙ) ηίοΐιΐδ ιηεΙΐΓ
  ΐεβτεη άεδδεη εδ δΐοη
  £ Ιιαιτε, ά«ΐδ Εείοεη
  εΐηζαδεΐζεη. Εδ Ι)Πεο Ιςεΐη
  Κεδΐ ηιεηΓ είηβδ Οΐααοεηδ.
  8είκε ^εα':ε δοΗΗείίη ϊγπ
  δοΙιαιεΓεη Κ3αί,οη άεδδο1ιη3ρ·
  βεδ άεηι Αη^ΓΪίί εηΐεε&εη.
  δοΐΐ ετ άΐεδεη ΚεδΙ ηοοΐι είη
  £ε#εη άΐε άεαΙδςΗεη ^^·
  ηίεη ία1ιτειι? Όοοΐι άβηη
  ιιΐοΐιΐ εΐαΐαδ ϊη άειτι
  ΗααρΙηιαηη
  δεΐη, ηΐ3δ νοΓ άεηι 13&, εΗε
  εδ είηε 8οιυ3εΐ3ΓΓηεε £30,
  άαηη άετ ΗααρΙηιαηη βι^ΐ
  ΐη άίε Ν3θ1ιί Ηίηείη.-Απι Μογ
  αΐ3Γ «γ ίη άεαΐδοΙιεΓ Οε-
  Εδ ιπ3Γ είηεΓ άετ ιαεηί^εη
  Οίίίζίετε, άετ ηοοΐι
  αεΙοεΓ άίε ϋίηρ;ε
  αηά αε&ετ δΐοΐι δεΐοδΐ ηε-
  . Εδ οιλγ άετ εΐηζΐ&β
  , ά€Γ ηοοΗ αι&^εη Ιεοηη-
  ΐε-άεηη άίε ηιείδΐεη δΐηά
  άετ ΑοΓεο1ιηαη& άίε άίε
  δοαΐΐεΙΙ?;οΙί3Γάε δεΐϋεν νοΓ-
  ηαΐιπα, ηΐοΐιΐ εηΐΓοηηεπ, ά35
  8:ί11 ίαεΓ άεη ^εί^ οάεΓ ίαεΓ
  άίε δβεΐε.
  Εδ %Ί]ϊ Μεηδοηεη, πιΐτ: άε-
  ηεη ηιαη ηίοηΐ άΐδΐςηΐ
  ί:θ11 Ιοη άεηΐεε ά3βεΐ 3η
  Α^3ΐ1ιε ΜιϊΙΙεΓ.. .εΐη δο δαη-
  ίΐετ Ναιηε! Α^αΐΐιε.. ΙΙηά
  ,,ΜίίιΙεΓ" Ιίΐίη&τ είκεηΐΗοΗ
  3αοη ηίοΐιΐ δο βεί&ΙΐΓΐΐ
  άίε ΚοηΛΐηαΙΐοη νοη
  αηά ΜϋΙΙεΓ ίδΐ ίη _______
  Ιζΐείηεη δΐαάΐ: είηιηαΐίο; ηηά
  ίϋΓοηιεΓΐίοη. Α^αΙηε ίδ' άίε
  ΡΓαα νοη δο!ιαΓΐπΐ3θ1ιεΓηιείδ-
  ΙεΓ ΜαΙΙεΓ! ΟεΓ δοΗηΙιιηαοΙιεΓ
  ίδΐ είη ΙίεΙιεΓ. ΙίΙεΐηεΓ Μ»ηη.
  Α5εΓ ΡΓαα Α^αΐΐιε ! δίε ίδΐ
  ζαιεΪΓηαΙ δο θΓείΐ ιυίε είη
  ιηοΙιΙ^εαΐαοηδεηεΓ Βοχετ, ίΙΐΓε
  δΐίηΐΓηε 181 εΐη &ηί: εηΐαιΐκ-
  ΚεΙίεΓ ΒαΓνίοη ηηά άίεδεΓ
  ΒαΓγτοη ίϊΐ ίη άεΓ Οίδΐίΐΐδδίοη
  ηίοηυ ζή δοΐιΐα^εη!
  Βΐδ υογ ζυΐεί Τα^εη άαοΐιΐε
  κΐι ϊηιΐηεΓ, είη
  Μεηδθΐι Ιίδηηιε Α&αΐΗε
  αιαοηδεη δείη : ηη'ΐεΓ αΐΐετ
  ΑγΙζϊ ' Όγ. 8 γ ιηιηι ΐδϋ εηεΓ-
  &ίδθ1ι ηηά νεΓβΐηάετ: ροΙΐεΓη
  άεδ Αηίΐτείεη ηιΐΐ ΙεΙαχδΐδθΙιεΓ
  ννείδΐιείΐ. Όΐε Ιαιείηίδθΐιεη
  δοηπίΐδτ-εΙΙεΓ 1ίε1)ΐ ετ, ιαίε
  είη αηάεΓετ άίε ΜϋΓ^εηζεί-
  Ιαη&. Αοετ Α£αΐ1ιε ΜάΙΙεΓ
  δοΐιΐαβ: ίΐιη ,^.ο". Νΐοΐιΐ εΐικα
  Ιιαηά^ΓείΠΐοΙι! Λ^3ΐ1ιε ΐδΐ
  είηε ,,Όαηιε" αηά
  άαδ νΫοΓΐ αηά Α^αίΐιε
  αηδεΓεη ΟοΚιογ ηιΐΐ .,
  νναίίεη, αηά άβδ Ιεαηι δο.
  ΌεΓ ίίΐεΐηε δοΙιαΙιιηαοηεΓ-
  ηιείδΕετ Ιοε^αΐη Ηαΐδοιεη αηά
  Όο'ίΐοΓ δΐΓίΐηιΐη ρίηδεΐΐε ίΐιιη
  άεη Ηαΐδ ααδ. Εγ ρίηδεΐΐε είη
  ραατ Μίηατεη αηόαοΐιΐδνυΐΐ,
  ζαΐεί Τα^ε Ιαηρ ιηαδδίε Μάΐ-
  ΙεΓ ηοοΐι ^αΓ^εΙη ηηά άαηη
  αΐ3Γ ετ * ιιπεάετ Ιίετηκεδαηά.
  ΌεΓ ΟοΙίΐοΓ δοΐιΐς^τε άΐε
  Κεοηηαηίί: ΐο ΜαΓΐί. Εδ ίδΐ
  υεόΐίοΐιε ΗοηοΓατ, ιυεηη
  Ιο? δΐΓαηιπι ίη είη Ηβαδ
  ιιΐίτά. Ε - ρατίεηϋ
  Μηεΐΐετ αΐ3Γ άβδ ^ο^εδ νοϋ
  ηηά βεζαηΐΐε δοίοΓΐ, ιιηά ι ίη
  ρααΓ Τα^ε νεΓ^ίη^εη, άα, εδ
  ιιιαΓ ζητ Κοηϋΐΐΐαΐίοηδ/εΐΐ άεδ
  ΌοΙίΙοΐδ, ει-δοηίεη δείηε Οε-
  Ιιίΐίίη ΙοΐεηΙ)1αδδ ίιη
  ζίηιηιοΓ : ,,ΗεΓΓ Όοκιογ,
  ΜαεΙΙβΓ δΐϊζί ίιη
  ιηεΓ".
  ΜαεΙΙεΓ ικατάε
  β ΙΙιγ Οε&ΐο'ιί;
  πΐ3Γ *? ΙιοοΙΐΓοτ, άεΓ Βατΐτοη
  ΓνεΓοϋε · ,,ΗεΓΓ Οοΐίΐοΐ", άοη-
  ηεΓΐε δΐε δεΐιεη 5ΐε αΐα'ί ίοΐι
  8:είηηάεη Ιιαοε ' ( δΐβ >,ς1ι1εα
  άεττε άΐε ΑτζτΓεοΙ ιηιηΐ' -αί
  άεη Τίδοη." ΐο Μαιΐί '
  δοΐΐ άαδ Ιιείίδ^η ?"ίαυο1ιΐ^
  αηάεηΐεΐε, άαδδ άΐες δεΐπ
  αεΗΙίοΙιεδ Ηογ.ογλγ δεί. ,,ΐοΐι
  Ηδΐιε Ιΐιτεηι Μαηη άεη Ηαΐ*
  3η<;&εΤιίη?ε11: ", ϋα Ηρ^αηη 02Γ Καπιρί ηιΐι άεπι ΌποΗεη. ((Όεη Η»1δ ααδβ-ερΐπδεΙΙ.'ΊιδΓΐη- ιβ άεΓ ΒαΓγίεη. ,ΖεΙιη Ματΐε ίιιεΓ Ηαΐδρίη^εΐ* ?" Όετ ροΗεΓηάε Βαδ5 Βαη άεη ΒηΓΪΙοη ΐη (? Ιετ Κεάε ηιΐδείηαηάεΓ, εΓ νίεΐε ^3!^^ε 1αη? ιιηΙεΓ ΚΓδδδΐεη Εηιι>εηΓαη"ϊεη
  άίεΓί υηά αιειΐείε ζεΐιη Τ
  ίη εί; επι ρ τ ο δ δ ε η Κταη*
  Ιίεηΐιβυδ 8Γε3ΓΓ)είΐεΐ Τιβΐιε
  βίδ ετ άαβ Ζΐεΐ εΓΓεΐοΙιτε γ
  ΗεΓΓη ΜηεΙΙθΓδ Ηαΐδ
  ζή ρΐηδεΐπ.
  αηά .|£ ΡΓ3χίδ
  δΐηά ζεΗπ Μηγκ ιίοοΐι αΐοΐιΐ
  ηίοΐιι ζή νΐβΐ, 1(3ΐ.·1ι1οϊ>δ άεΓ
  Ό' δείηε Κεάε
  Ναη
  3αί. Κιγε
  ζιι ηιαοη&εη, ί }ι τ ε
  δΐΐΐηιηε Ιίε'ίδ ά»ε Υ' 3 η ά ε
  ί
  ,, η
  Ιοη 1ΐίιΙ)ε ΐπι νοΓΪκεη 8οηιπιεΓ
  αηδεΓ Ηαη» ίπ&οΐι
  άε
  νοη ο5εη ηΐί> η
  αηά ΐηηεη <ι11ε& ιιΐατ· &βρΐη·ίε111 Όαδ Ιιαι άί Ιίθδίει! υηά άά αΐ^εη δΐε εβ ίαεΓ άαδ δΐαεοΐίοηεη Η3Ι5 ζεΐιη Μ3Γ1*. ζα ( άεπΓ Όα Τ, νειτΐηοεδ). ΕΙΕΥΙΙΕΙΐ;· 6ΕΘΙ»»ΙΙ1$ Μ&ΙεηιεδΐΓ. ΕίηίααΓΐνοη Ιιιηιεΐ
  *·♦ · ..
  ΣΕΛΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΤΩ ΕΙΟΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  Άπό τού 1Ο33, παρά την έλ- Ι
  λήψιν χρυσοϋ κα'ι συναλλάγμα- |
  τος, παρά τύ έμποδια τα όποία
  ετέθησαν είς τό εμπόριον καί πα¬
  ρά τα οίκονομικά μποϋκοτάζ, πού
  ένήργουν αί έχδρικαί όμάδε;
  κρατών, ή Γερμανική δυναμικό- .
  τΠζ τής π.3ραγωγής έβαινε δϊαρ· ]
  κως αυξανομένη, τόσον ώστε τό
  Γερμανικόν εξωτερικόν εμπόριον
  νά είναι είς θέσιν νά έπιδρά α¬
  ποτελεσματικώς έφ' δλης τής
  εύρωπαϊκής οίκονομΐας καί έ"!
  πολών αλλων ύπερωκεανεΐων
  χωρών. Τό γεγονός τουτο θά
  παραμείνη ώς έ!ν των σαυμασυ-
  τέρων κατορθώμάτων τού Γερμα-
  νικοΰ οικονομίδου αγώνος, πού
  ήρχισε τό 1?3ί. "Ανευ των προϋ-
  ποοέσεων τάς οποίας έδημιούργη-
  ίΐν Π έπΐ'υχής αυτή οί<ονομική πολιτική, 8ά ήτο άδύνατος τόσον ή ί,Ο.ολο; μετατροπή των βιομη- χανιον τοκ Ράϊχ, εί^ πολεμικάς, όσον κσΙ ή έζέλιξκ, πού εΐχε ιό Γερμανικόν εξωτερικών εμπό¬ ριον κατά την εποχήν τού άπο- κλειομού τού άπο ιαν, ύπερωκεα- νείους άγορας. Αί δηλώσεις είς τος οποίας προέβη ό 'ίπουργός τω/ Οικονομκών τοθ Ράϊχ Φούνκ ενώπιον τής Βιενναιας Έταιρίας τής Νοτιοανατολκής Εύρώπης, έγιναν αντικείμενον μεγάλης προσοχής είς την Ευρώπην καί τάς ούς>ετέρας χώρα;. Ή πιοτό-
  ποίησις τοΰ ΓερμανοΟ Ύπουργοθ
  τώ/ Ο.κονομΐκων, 6τι τό Γερμα¬
  νικόν εξωτερικόν εμπόριον επέ¬
  τυχε κατά τό 1940 είς αξίαν τα
  προπολεμκά άποτελέσματα, θά
  έ<ΐιμη9η Ιδιαιτέρως ΰ;τό των 6ο- ρείων χωρών καί τής νοτιοα_να- τολικής Εύρώπης, καθόσον αδται έγνώρισαν τα προτερήματα τοθ Γερμανΐκοϋ συστήματος έν τή πρό ξει κα) ώφελήθησαν έξ αυτών. ,, Έκ τής νοποανατολικής Ευρώ¬ πας καί μόνον ή ΓερμανΙα είχεν ά/οροσ .ι κατά τα 1?4ι) έμπορεύμα- τα άςίας 1,3 δισεκατομμυρίων Μάρκων, ή'τοι κατά 400 περίπου έκατομμυρια Μάρκα περισσότε- ρα τοβ 1939. Τό αύτο ίσχύει καί όιά τάς χώρας τή; βορείου Εύρώ¬ πης. Δια νά σχηματίση κανείς μίαν ίδέαν των τεραστίων αύτύν αγοράν, άρεΐ νά γνωρίζη τό γεγονός, ότι ή είς την Γερμανίαν ες-ιγω/η τής Ιταλίας οχεο"ον εδιπλασιάσθη. '° ζ'ΐ'Π-υ τή; μΐΓαπολεμικής 2ημορφώσεως τής συνεργασίας μεταξύ τού νέου Εύρ^πα'ικοΟ οι· κονομΐκ,ου χώρου και τ"όν άλλων οίκονομικών περιοχήν τού κό- σμου έξετάζεται σήμερον < οπό πολλούς. Δύο πιθανότητες ύπάρ- χουν κατά την Γερμανικήν εκδο¬ χήν . Εϊτε οί άλΑοι οίκονομικο) χώροι θά έπιμεΐνουν ή καλύτερον θά έπιστρέψουν είς τάς παλαιάς συνθήκας τής ελευθερίας τού έ ξωτερικοϋ έμπορίου, είτε 8ά προσαρμοσσοϋν είς τό νέον, μέ- χρι σήμερον έπιτυχές, Γερμανι¬ κόν σύστημα, τού όποίουτδ μεγα¬ λύτερον προτέρημα είναι, ότι δέν προσβάλλεται άπό τάς δυ- ' σμενείς έπιδράσεις τοθ αύτομα· τισ,,ιοθ τού χρυσοθ "αί τού καθο- ρισμοθ τής όξΐας τοθ χρήματος ύ.τό τοθ δϊεθνθϋς καπιταισμοϋ. Οϋτω π. χ. τα Γερμανικόν Ράϊχ χειρίζεται τόν χρυσόν ώς άπλοθν έμπόρευμα, ά<ριβώς όπως καί κά- 8ε 6λλο εμπορικόν εΐδο-, τό ο¬ ποίον πί'οσφέρει δταν παρουσια¬ σθή άνάνκη διά νά ίσοβαρήσΓ) ^ τυχόν υπάρχουσαν ανωμαλίαν ( τής οιΊνονομίας. 'Εφ' δσον θά χρειάζεται πρίς τοθτο χρυσόν, θά δύναται νά τόν ευρίσκη έπαρ κώς μετά την σύναψιν τής είρή- νης. Ποτέ πλέον δμως ή ΓερμανΙα δέν θά επιτρέψη είς τόν αύτομα- τισμόν ενός παγκοσμίου χρυσοθ κανόνος νά έπιδράση επί τής ά- ξίας τοθ έσνκοϋ της νο^Ισματος. Δένθά παραστή δέ άνάγκη νά γίνη τουτο, διότι τό Ράϊχ θά είναι πάντοτε είς θέσιν νά προσφέρη τα άνάλογα έμπορεύματα η1 τάς υπηρεσίας, αΐτινες θά κριθοθν ώς αί πλέον έττωφελείς, διά νά απο¬ κτήση έμπορεύματα τοθ έξωτερι- κοϋ. Τοιουτοτρόπως ή ΓερμανΙα-κατά την άποψιν των Γεομανικθν κύ- κλωνθά είναι καί είς τό μ:λλον προφυλαγμενη άπό τάς άνωμα- λίας πού θά ίτ,το δυνατόν νά έπι- φέρουν είς τα μελλοντικά οίκο- νομικά καί πολπκοκοινωνικά σχέδιά της αί άλλαγαί τής νομι- σματικής άξίας τού έξωτερικοθ. Άλλά καί βλλα κράτη άποδίδουν αξίαν εί; ,τό άπρόσδλητον τουτο τοΰ νομισματος, τόσον τώρα ό¬ σον καί είς τό μέλλον. Διάφορα κμάτη σήμερον μεταχειρίζονται όλονέν περισσότερον τάς έπιτυ· χεϊς Ιερμανικάς μεθόδους έζωτε- ρικοϋ έμπορίου. Ώς έ< τούτου ό 'Υπουργος των Οικονομικήν ταϋ Ράϊχ κ. Φίΰνκ διαδλέπει μετά βεβαιότητος ότι τό ζήτηαα τοθ 6ΐ!δνΌϋς νομισματκοθ ου- στήματο; θά λυθή ευκολώτερον άπό όσον φαίνεται. ίΥΝϊΑΪΜίίΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. "Οταν 2νας λοχαγός των Σοβι¬ έτ εσχισε υπό την στολή τού τα οημεΐυ τού βοθμου τού, γιά νά ια προοψερο ώ, ένθυμιο σ' έ'να γερμανό στρατιώτη, μέ την πρδξι «-.οίπ έ*οψ£ κάθε όεσμο μέ τώ παρελθόν. Άπομακρυνθηκ*. άπά το κοδεστώς έγεινα, ι ου όποΐου ιόέ&νόσημο εγυάΛΐζε στό τιίιΜ· ♦ ιό τού Ι ια τό κοσεσ.ως αύτο έ- δι^σε τα καλυτέρα χρόνα τής ζω· ής τού. Ή οτι^μή ουιη ήταν ένας σταθμόν τσ') οΐου το.λ ΑύπΊ την πρά^ι >ΐν έκαμε χ->ρίς τυψι καί
  μετανου, γιαη σ·ο τελο, άκοο-
  ροηΐϊ ά υ γο οτομτ ιου (Ο έ;ή. :
  «ίό αρ/οτερΛ ως τό Δ-:κεμοριο
  8ο έχωμε όλυΐ τή' Ιδία τυχη».
  Αι'ιτα ΐ|ΐαν τα μόνα λονια τού
  οίχμαλωτου. Κοί τα εΤπε γιατΙ '
  ννωριζει ο.3ν στρατιώτη; δπ τα
  Ππά^ματα Οί.ν 63 μπορουσ^ν να
  (/ετοϋΛηθ-υγ απο τη οελη.^ τθι^
  όλλά £>' ά<ολουοοϋο^ το δρομο ποΰ εΤχαν πάρει. ΓΓ αύτό ύπςκυψ: γ -4 οι^^«3 ωιΐοθ|.<£, αόι^ς ποϋ ί-Τταν 7 γρονυ σφατυΓη, καί οζιωματκ.' μιας λο^ιεπνή, ατρ3 τίος. Ανεχα.νοντας σιν^ οί.α ώ >ο <3ανρ-> σέ β^ομό εκέρθιοε
  ιΓ(ν εί" ισ,οουνη των διοΐΑη.ών
  τοι1, ώσπου τελος έγινε λοχαγός
  ο' έν-> έρυ ·ρό αύμο.
  Λλλι^ νΛα αύιο επέρασαν. Μέ-
  Ο<3 τού ΐΐΛ,ιρα τόν εκαιγε το μί- θος. Γι αύιο την περασμένη νύ- χτα οέν ύιήκοοοε στίς διαταγές καΐ πορεδοοη· Στήν άρχή τό μϊ σ<·ς ιίναι παντα αμφιοολο, σαν τή φ ό,α π^υ 6έν ςυρει καν,-ίς ών 'ύο σο·^θι.| ή 6α φουιΊωοη. "ι- "θι λ ι υν Ε|ΐ/»_ αι σ αύιόν. 'λοταν οί Επιτροπ^ι τοθ^ιναν τα <<μοοί μ^1ο» *αι τοϋλε^υν «δέν ιχει κ ^μμιά σ,ιμαο'α αν σκοτω- 6ου. λοι 10ϋ άνΰρ^ποι για τον Ιτύ ι», δρχ.σε νά ι ου; μυχ ΚΓ οίαν ε,ιθε τί,, ^υναΤ<ες, άτι>νΓ|6ιο, ίς οηο θκλιΐρε; ερνα·
  ο'^γ. ^ ί ο<ϋΓσθ'ΐ·' πα . ι -«ε*, νο τα τάνκς, δταν εΤδε τοίς ά>ρ>Γες
  πού σκυμμένοι καί άπελπισμένο
  προχωροϋσαν γιά νά δουλέψουν
  μέ τό φόβο ζωγραφισμένο σία
  πρόσωπο, τό μίσος τού έγινε με-
  γαλύτερο. Συχνά άκουγε άπό
  τούς χωρικούς ότι περιμένουν
  τούς Γερμανούς μέ άνυπομονησία
  Κβιί τ^ρα τα συντάγματα κατα-
  στρέφονται τό ένα μετά τό δλλο.
  'Υαήρχε ούνταγμα μέ 35 μόνον
  άνδρες. Αύτούς τούς οτέλνανε
  μπροστά, γιά ν' άγωνιοθοϋν χω-
  ρίς κανένα πιά σκ,οπό έκεί πού
  πησίαζαν οί Γερμα/οϊ. Τούς έ-
  πίε;αν μέ κάθε τρόπο γιά ν' άκο-
  λουθήσουν τίς άσ<οπες καί τρελ- λές διαταγές τους, καΐ ώρα μέ την ώρςΐ ή θϊληοί τους μεγάλωνε γιά νά δώσουν ^να τέλος στήν κατάθΓασι. Καί δταν τό βράδυ έδ6θ.-|κε ή διαταγ,'ι νά μοιράσουν 10^ δράμια οίνόπνευμα στόν κά¬ θε στρατιώτη κΓ έπειτα νά έπι- τεδοΰν, ό λοχαγός επήρε την ά- πόφασι νά σώση δ,τι άπόμενε, καϊ πρώτα σπ' όλα νά μην ά<οό· α· πια τίς γελοΐες διαταγές γιά άμυνα καί έπίσεσι; Λογάριαζε καΐ ξαναλογόριαζε αν θά εΤχε κανένα σ<οιτό κα) νόημα νά δώ- σο τή ζωή τού. Δέν τοϋμενε τίπο τα πιά άπό πίστι. 01 άνδρες τού έκοιμώνταν βαρυά. Νά τού; δια- τάξη^ρανε νά έπιτεθοϋν κατάτών Γερμανών ή δχι ; Άλλά έκείνη τή στιγμή έγινε κάτι μέσα τού. "Ι- σως νά σκέφθηκε πόσο πιό καλά ήταν δταν ώκόμη δέν όπήρχε ό σο3ιεπ<ός στρατός. ΓΓ αύΓό ό λοχα^ός' ξε>;λύστρησε τή νύχτα
  άποψασιστκά καΐ τό πρωΐ ήταν
  αίχμάλωτος των Γερμανών.
  τΗ'αν ενας άπό τούς λίγους
  άξιωματικούς πού σ<έφθη<ε έτσι γυ την κατάστασι. τΗΓαν ό_ υόνος σχεόόν' δως τώρα πού εΤχε τό δαρρος νά πετάζη μέ τό χέρι τθϋ το σ^,ϋθ των Σοβιέτ, ένω οί περισσότεροι δέν ήταν άρκετά τολμ,-ιροι γιά μιά τέτοια πράξι. ΑΝΑΚ0ΙΜ11Ι1 ΤΟΥ ΓΑίνϊΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Διααμί.1 τού ^95 ρχ μ » κ αί οί έςιις φομολο- ,υΛθ'.ι.νσί.ι>,> :
  Ι; Πανΐσ τα ε.υυςο χρήοεων
  ί θί ττολϋΐοτέρων κατα-
  να εξ (Ι,/.θΛλήρου με-
  1
  ονται ο<νευ πριισ8έτων ι ΐί^ω.' και τθΛων ΰιτερημερίας. 2 οί όφ ιλετοα φορων Δ . κ_ΐ· Τ.ι,ορια^ (κερδωνες εμπορικώ: κϊι |3ιομη-(4νικ όν επιχειρήίε- Ο)»1) καί συνθετΐοϋ φορου κα¬ ταβάλλοντες την οφειλήν των ρΞχρι ΐέ',ους Ό τωρρίου έ. έ. ατα.λασσο,ται τυχών κοί ττρο- σ.)έτων τελών; ά) Οί υ ίντ. ■ί,ιοδοτηθέντες 6υ· νάμιι των άναγκ. Γιομων 2650, ■ 2535, 2665 κσί 273» τού 1740 σΐταλλοΐυθοντοι κατα το οίκον, έτος 1?4Ι)^2 τοϋ φορου οίκοδο μών »εχρ. δρχ. 2.4υ^ -έφ' ΰσον οί ΰποχρεοι τυγχάνουν αττοροι. Οί Ίοοι όψειλέτσι (συ/ταξιο&ο· τηθεντες) ε'κ φόρι>υ επιτηδεύμα¬
  τος σπαλλασσονται τ'οΰ φόρου
  .τούτου χρήσεως 1941)42 μέχρι
  6ρΐΧ/. έ.-.Μ.
  Οί ύΐΓοστάντες ζημίας έκ
  βομβαρδισμοΰ ή ετέρου ,πολε1
  μΐΛ,οί ^εγονοτος όφειλέται άνα
  /υ ικοϋ φόροιο κσθαρών προ-
  Οσδων πασών των κοτηγοριών
  ώς κ^ί τοθ ς-όρου επιτηδεύμα¬
  τος των οίκον, έτών 1?)0—41
  κοι 1?41>42 τοθ έπιβαλλομέ-
  νου επί τοθ -εΐσοδήματος τοϋ
  προκύπτοντος ίκ τοθ καταστρα
  φέντος έν όλω ή έν μέρει ακι-
  Σχόλια επί τού χθεσινον λόγου
  τού ΤΤροέδρου των Ηνωμένον
  ΤΤολιτειών Φραγκλ. Ρούζβελτ
  Χανιά, Πέμπτη 30 Όκχω^ίου 1941
  Τα Γερμανικά οτρα-
  τεύματα είσήλσον
  είς την Χερσόνησον
  τής Κριμαίας
  νήτου αυτώ.» Ι τοθ κερδους
  τού προκθπτοντος έκ της ύπο-
  στάσης ζημίαν εμπορικάς βιο-
  μηχαικΓ,ς κ' π, έπιχειρήσεως ή
  μιοποριστικού έπαγγέλματος
  ώς και τοΰ είσοδήματος έκ τοθ
  ελευθερίου έπαγγέλματο; αυ¬
  τών δέον νά υποβάλωσιν είς
  την Οί<ονομικήν Εφορίαν α'ι- Τιΐσιν μέχρι τής 10ης Μοεμ[3ρί- έ.έ. διά την .μερικήν ή όλικήν άπαλλαγήν των.. Παρςχκαλοϋνται όθεν οί ύττό- χρεοι όπως εγκαίρως συμμορ- φωδώσ'ι πρός το:ς ανωτέρω εύερ γετικάς διατάξεις, ϊνα ιθχωσι των πλεονεκτημάτων τοΰ έν λόγω ΝομοθετικοΟ Διατάγμα· τος. διότι έν έναντΐα περιπτώ¬ σει παρερχομένης τής ταοσο- μενης προθεσμίας θά ύποκστώ- σι τας συνεπείας των μή έπλη- ρούντων τάς φορολογικάς των Οποχρεώσεις. Παρακαλοΰντβι έπίττης οί λοιποί φορολογούμενοι δπως καταβάλωσιτους όφειλομένους φόρους χρήσεως 1941)42 καί παλαιοτερους. διότι ή έπΐΓίκεια δέν δύναται νά παραταθή επί πλέον καί θά όχληθώσΓ συμ¬ φώνως τώ Νομώ περΐ εΐσπρά- ξεως Δημοσίων έσοδων έπιβα- ρυνόμενοι και μέ τα πρόσθετα τέλη των έκπροθέσμων πληρω- μών. Έν Χανίοις τη 25 ΌκτωΒρί- ου 1?41 ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29-Τό ημι¬ επίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον μεταδΐδει 8τι είς τούς κύκλους τής Βιλεμ- στράσσε σχολιάζεται ευρύ¬ τατα ό χθεσινάς λόγος τοθ Προέδρου των 'Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ροθζβελτ. Ό λόγος τοθ κ. Ροθζβελτ, κα¬ τά τινάς κύκλους, είναι προ- οΐμιον αρξαμένης παραφρο· σύνης, τα παιδαριώδη δέ μυθεύματα αύτοθ άποδεικνύ ουν ίνα φοβερόν άνθρωπον, ό οποίος φλέγεται νά ίδη τάς "Ηνωμένας Πολιτείας εί- σερχομένας είς τόν πόλεμον. Κατ' άλλους κύκλους, ό Ροθζβελτ πρέπει νά εξετα¬ σθή υπό νευρολόγων καί έ>-
  κληματο.όγων, διότι φανε-
  ρώνει δνα τελείως άνισόρρο-
  πον άνθρωπον, παραλληλι·
  ζόμενος δέ όμοιάζει κατα-
  πληκιικά τοθ Βασιλέως Λου
  δοβΐκου. Τα λεχθέντα δέ
  ύαό τού κ. Ροθζβελτ δτι δή-
  θεν ή Γερμανία αποβλέπει
  είς την κΐτάληψ.ν τής Νοτί¬
  ου Άμερικής καί την κατάρ¬
  γησιν τής έκ<λη:ΐίας ώ; καί τής ύφισταμέν ς θρησ< = (ας δι" ετέρας τοιαύτης, είναι ψευδεΐς διαδόσεις τοΰ έβραϊ- σμοΟ. Έν τέλει ό λόγος τοθ Προέδρου των Ήν. Π:>-
  λιτειών χαρακιηρίζετοι ώς
  έβραϊκή φλυαρΐα.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 29-Τό ή·
  μιεπίσηαον Γερμανικήν πρα-
  I
  κτορεΐον άγ/έλει διι ό Γε·
  ' ρουσια:κπ.ς Γά^έτετέθη δρι¬
  μύτατα κατά τοθ Προέδρου ,
  Ροΰζβελτ, διά την άρσιν τοθ
  Νό,ιου περΐ ού 5ετερότητος,
  έδήλω^εν δέ δή ό Ροθζβελτ
  φαίνεται δτι είναι άποφαΐσι-
  σμένος νά παίξη τόν όόλο^
  τού Δικτάτορος. Πάντως ή
  Άμεοική, είπεν ό Γερουσια-
  στής, εχει νάζηαιωθήτΐ μέ·
  γιστα έκ τής υπό τοό Ροθζ¬
  βελτ άκολ^υθουμένης πολιτι-
  κής.
  ΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ!
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.-Ό στρα
  τη/ός 'Αντωνέσκο δι' έπι-
  στολής τού πρός τόν Πρόε¬
  δρον τής Εβραϊκός έν
  Ρουμανίςι Κοινότητος τονί-
  ζει δτι τα μέτρα τής ύπ'
  αυτόν κυβερνήσεως κστά
  τοϋ Έβραΐκοϋ στοιχείου,
  όφείλονται είς την ύπαιτιό·
  τητα αυτών τούτων των
  Εβραίων, οί όποϊοι είτε έκ
  τοθ έμφανοΰς είτε έκ των
  παραοκηνίων άπερνάζονται
  την βλάβην των ^υμφερόν-
  των τής Πατρίδος.
  Ό Γερμανικός τύπος νΡα"
  φω/ επί ιο3 ζητήματος τού
  τού τονιζει Οτι την φοράν
  αυτήν ό στρατηγός 'Αντω-
  νέσ<ο 9ά έκκαδαρίση τούς λ)σμούς τού Ρουμανικοϋ λαοϋ μέ τούς Έβραίους, οί όποίοι διά τής άντεδνικής έκάοτοτε δράσεώς των έ- δεοαν είς κίνδυνον τα Γερ¬ μανικά καΐ Ρουμανκά συμ- φέροντα. Την 30 Ίανουαοί- ου 1?39, γράφει ό Γερμανι¬ κός τύπος, ό Φύρερ είς λό¬ γον τού ετόνισεν ότι ό νέ- ος ούτος πό*εμος κατά τοΰ Έβραϊσμοϋ δα σημάνητήν όλοσχερή εξόντωσιν των "Εβραίων έ< τής Εύρωπαϊ- κής ΉιεΙρου. ΈΠΓΤΐ ΜΤΙΛΣ" ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.- Αγ¬ γέλλεται δτι ό Άρχηγός τού Κροατικοϋ Κράτους είς προκήρυξιν τού τονίζει 6 λ οί Εβραϊοι δέον ν ά· ποσυρθοΰν τό ταχύτερον έκ τής χώ^ας τού, διότι ζοΰν έν αύτη ώς παράσιτα. Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΒΙΣΥ, 29. —Κατ' είδήαεις έκ Λισσοΐβώνος χθές έωρτά- σθη έκεΐ πανηγυρικθς ή 794 έπέτειος τής απελευθερώσεως τής πόλεως άαό τούς 'Άρα· ΜΗΝΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΑΙΣΧΡΜΙΪ "Υπό όργάνωντη ςΧωρ)κής κα¬ τεμηνύθη ό Παναγ. Σ. Μάρακας κατ. Χανίων, διατί έτιωλησε κενά δοχεϊα πετρελαιου πρός δρ. 100 έκαστον, ήτοι κατά 53 δραχμάς επί πλέον τής διά τής σχετ.κής αποφάσεως καθωρισμένης τιμής πωλήσεως αυτών. —"Ομοίως δ Αλεξ. Ν. Μουζα- κίτης κάτ. Χανίων, διότι έπώλε)- σε νΐομάτες πρός δρ. 33 κατ' οκάν, ήτοι κατά 5Ϊ δρ. έπ'Γπλέ- όν τής καθωρισιιένης τιμής , — "Ομοίως ο! Ιιύάγ. Π. Κοπα- σης και:. Χανίων καί Ι) Παΰλος Ι. Μπολακης κατ. Χανίων, δΐί τι εϊσεπραζτν δΓ άντίτιμον προ- σφερθείσης είς πελάτην τοΰ έ- σιιατορειου των μερίδος κρέτχ- τ σς και ήμισείας δκάς ο'ινο ι δρ. 75, ήτοι τιμήν περιέχουσαν Οππρ· βολικον κέοδ-ς. —ΌμοΙ'ος ό Κων)νος Στ Κου- τσαυτ,ακης κατ. Χονίω', διότι έ- πώλήτε κάστανα πρός 80 δραχ κατ' οίαν, ήτοι 35 δρ. έπ,ί πλέον τής διαιιμήσεως. , _ .ι Δωρεαι Ό κ. Κυριάκος Γ. Γρηγοράκης κατέθεσεν ε'ς τό Γηροκομ?ΐον (1003) δραχμάς, είς μνήμην της αποβιωσάσης μητρός τού Ε£ϊρή- νης.· (Τό "Λδςλφάτον εύχαριστεϊ τόν φΐλάνθρωπον δωρητήν)_. ΑΠΩΛΕΣΘΗ ταυτότης άνήκου- σα είς τον Λάζαρον Κότσογλου μετά 750 ίΡοιχμών. Ό εΰοών άς κρατήση τα χρήματα και άς α¬ ποστείλη την ταύτότητα είς τα Γραφεία μας. ΖΗΓΕΠΑΙ πιανο δι' αγοράν ή ενοικίασιν -έν καλή καταστάσει. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΣΥΛΑΗΨΙΠΑΕΙΙΓΟΪ ' Παρ' όργάνων τής Χωρο- φυλακής συνελήφθησαν οί Κυριακάς Ε. Ντινιόζος καί Σταα. θ. Περιβόλας, διότι εκλεψαν έκ τοΟ- Καταστήμα- τος τοϋ έμπόρου Στεφ. Στε- φανουδάκη διάφορα έσώρου- χά καί ειδή ύφαστάτων ά- ξί·ΐς δρ. 1500 περίπου. ΙΪΡΙΛΗΨΙΣ^ΟΠΡΑΗΑΣ Ό Οίκονομικός "Ε .ό¬ ρος Χανίων διακηρύττει δτι την 1<$ Νοεμβριού 194 1 ημέραν Κυρια¬ κήν καΐ ώραν ΙΟ—1* μεσημβρίας θέλει ενερ¬ γηθεί είς τόν ουνήθη τό¬ πον των —ημοπρασιών (Καφενειον Κλώνου) δή μοπρασία μισθώσεως οί· κημ,άτων ζιά την στέγα- σιν των κάτωθι ύπηρε- σιών. 1) Ανωτέρας Διο:- ή ΤΑ ΕΦ8ΑΡΜΕΝΑ ΤΡϋΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑίΙΑ (Έκ τοθ Δημοσίου ΤαμεΙου Χανίων) ΑΠΩΛΕΣΘΗ ταυτότης άπό Μπόλαρη μέχρι Μ. Χώρας ά- νήκουσα είς τόν κ. Νικ. Σχου- τελάκην. Ό ευρών παρακαλεΐ- ται 'βπως την παραδώση είς τα γραφεΤα τής εφημερίδος μας, λαμβάνων ύπ' όψιν ότι ά- νήκει είς πτωχόν βιοπαλαιστήν. Κρήτης. 2) ΆποΟήκης ύλικοϋ Διαχειρήσεως Άνωτέ- ρνς Διοικήσεως Χωρπ- λ Κή λαΛη; Κρήτης. 3) Διοικήσεως Χωρο- λακής Χανίων. -4) 'Αστυνομικοΰ σταΟ μοϋ Νέας Χώρας. Κ) Αστυνομικον σταθ μοΰ Άγοράς. β) *Αστυ»ομικοΰ στ^Ο μοΰ Χαλέπας. Ύ) Περιφεριακής Δι¬ ευθύνσεως ΤΤΤ κλπ. ®) Α'. Άστυνομικοΰ Τμήματος Χανίων. 9) "Κφορίας Καπνοΰ Χανίων. .'ίί Οίκον. "«Κφορος Χ ανίων . ΣΑΑΤΑΜΠΑΣΗΣ Ή Τραπέζα τής Ελλάδος ανεκοίνωσεν ότι τό κοινόν δύναται νά δέχεται άνεν- δοιάστως καί άζημίως τα έν νομίιΐφ κυκλοφοοίαεύρι- σκόμβνσ εισέτι παλαιά έ- φθαρμένα ή διάτρητα τρα- πεζογρτχμμάτια εω; ότου άποσυρθώσι καί ταυτα τής κυκλοφορίας άντικα9ιστά- μενα έντός 15 ημερών διά των νέον τραπεζογραμμα¬ τίων. Αί ταμειακαί της υ¬ πηρεσίαι έχουσι την εντο¬ λήν νά δέ/ωνται ταυτα άνευ ούδεμιάς περικοπής τής άξίας των καί δταν έλ- λείπη μικρόν μερος κατά τό άκρον αυτών έκ τής φθοράς· ΑΝΑΖΗ7ΗΣΕ3Σ ίΜΜΜΙ Ό Ο. Δ· Μ. Π. ΝομοΟ Χανίων εκθετει είς φανερόν επαναλη¬ πτικόν πλειοδοτικόν διαγωνι¬ σμόν την εκποίησιν των μανδα- ρινιων Χρυσοπηγής μέ πρώτην προσφοράν τοίς μετρητοις δραχμων 250030. Ή Δημοπρασία θά διεξαχθή" εις το Έπισκοπικόν Μέγαρον (όδός Κων)νου 44), την προσέχη Πέμπτην ^0 1ϋκτωβρίου καί ώραν 4.33'—5.30' Ό ΟΔΜΠ ουδεμίαν ευθύνην φέρει διά την κατάστασιν είς ην θα ευρίσκονται τα έκποιού- μενα κατά τόν χρόνον τής όρι- στικής κατακυρώσεως. ΟΙ οροι καί περισσότεραι λε- "τΑ°ϋ:-ρειαι είς Τα Γραφεϊα τοϋ υΔΜΠ Οί γνωρίζοντες τι περΐ τής τύχης τού Στρατάκου Παναγιώ τού, όστις ύπηρετει ώς μαθητής. χωρθφύλαξ εις τον 8σν λόχον της ^.χολης Χωροφυλακής είς Πανορμον Κρήτης, παιρακαλοθν- ται να είδοποιησωσι τόν κ. Χα- τςημελέτην Σουλάκον Πλατείαν 1855, Χανιά. ΑΚΑΚΟΙ^ΙΙ ΔΙΑ ΤΟΥ, ΜΑΘγΙΤΑ. Είς τό φροντΐστήριον τοθ κ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΟΥΜΗ, έκτός άπό τα μέχρι τούδε διά τούς μαθητάς των Σχολείων Μέσης 'Εκπαιδεύ- σεως διδασ<όμε/α Μαθηματικά καΐ «υσικά, άπό σήϋερον διδά- σκονται καί δλα τα Φιλολογικά μα^ήματα ('Λρχίία καί Μέα 'Ελ- ληνκά, Λατινκά, Ίοτορία καί 'Είθέσεις) υπο τοΐ φιλολάγου κ. Σόλωνος Βο-,ιςιτζάκ ,. Γινονται δεκτοΐ μαθηταί δλων τΟν τάζ€ων διά προπαρασκευήν. Θά λειτουρ- γήση ίδυίτερον τμήμα διά τούς μέλλοντας την 20ήν Ίανουαρ'ου νά ύποστώσι κατ^τ^ιικτηρIους έξε- τάσεις, ώς κατ' Ιδίαν διδαχθέν- τε-, μαθ,ιτάς (5ιωπ<ών ΓυμνασΙ- ων κλτ. 'Επίση; πρ ϊςτοιμάζον· ται πλήρως ύποψήφι^ι δι' όλας τάς Άνωτίρσς Σχρλάς Δ^δ^κτρα λο,κ'ι. Πνηροφορί- αι κα)' εκάστην 9—12 π. μ. καί 3—5 μ. μ. είς τα γρεφεΤα τοό Φροντιστηοίου· όδός Κόρκα 2 Πλία Ν^ων Καταστημάτων) ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚ ΤΟΥ ΖΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 79 Όκτωβρίου. Τό Ανώτατον Άρχηγεϊον τοθ ΣτρατοΟ ανακοινοί: Ώς έγνωστοποιή&η δι' ί- διαιτέρου ανακοινωθέντος, μας, μεραρχίαι πεζικοΰ, έν συνεργασίς» μετά σχηματι¬ σμόν τής άεροπορίας μας, κατόπιν πεισματωδών μα- χών εισήλθον είς την Χερ¬ σόνησον τής Κριμαίας. Κατά την διάσπασιν των ίσχυρών άμυντικών δέσεων τοϋ έχδροΰ είς τό χρονικόν διάστημα άπό 18)10) μέχρι 28)10)41 συνελήφθησαν έν δλω 15 700 αίχμάλωτοι καΐ έκυριεύθησαν ή κατϋστρά φησαν 13 τεδωρακισμένα άρματα μάχης, 109 πυροβό- λα καΐ μεγάαι ποσότητες άλλου πολεμικοθ ύλικοϋ "Ηδη καΓαδιώ<εται κατά- πύδας ό ήττηδείς είς την περιοχήν ταύτην έχθρός. Ρουμανικά στρατεϋματα κατέλαβον μίαν νήσον κει μένην πρό τής βορεΐοδυτι- κης άκτής τής 'Αζοφικής δαλάσσηςκαί την έκκαδά- ριααν τελείως άπό τόν έχ- 8ρ6ν. Είς την κοιλάδα τοΰ Ντό- νετς τα συμμαχικά στρα· τεύματα συνέχισαν επιτυ¬ χώς την καταδίωξιν τοϋ ύποχωρούντος έχδροϋ. Είς τόν Β. τομέα ή ΊαΓτα- νική Κυανή Μεραρχία κα- ΑΝΤΑΑΑΑΓΗ ΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΦΥ ΕΠ ΕΠίΙΡϋ ΤΗ! τέλαβε, μετά κυκλωτικήν κίνησιν, πολλάς πόλεις καΐ χ^ρΐα καΙ συνέλαβεν έκ νέου σημαντικόν αριθμόν αίχμαλώτων. ΊαχυροΙ σχηματισμοΙ μα· χητικών άεροπλάτων έδου- βώρδισαν νυχθημερόν μέ έμπρηστικάς καίέκρηκτικάς 6όμ8ας την Μόσχαν. Παρε¬ τηρήθησαν μεγάλαι πυρ¬ καϊά Ι καί έκρήξεις. "Αλλαι άεροπορικαί έπιδέσεις έγι¬ ναν εναντίον τού Λένινγ- κραντ. Ύποβρύχιά μας κατεβυ- θισαν, μετά καταδίωξιν πολλών ημερών, έκ μιάς ισχυρώς προστατευομενης νηοπομπής "ήτις κατηυθυ- νετο έκ Γιβραλτάρ πρός Αγγλίαν, 14 φορτηγα πλοία, πλήρη φορτίων, συ- νολικής χωρητικότητος 47.000 τόννων, καθώς «αι 1 Αγγλικόν άντιτορπιλλικόν. Τό πλείστον μέροςτής νηο¬ πομπής κατεστράφη. Έλα· χιστα μικρά πλοία κατώρ¬ θωσαν νά διαφύγουν- Μερικά 'Αγν;λικά άερο- πλάνα έβομδάρδισαν Γήν τελευταίαν νύκτΓ την δυτι¬ κήν καί κεντρικήν Γερμα¬ νίαν. Κατά τό διάστημα άπο 22 μέχρι 28 Ό<τω6ρίου ή Αγγλικη άεροπορία απώλε¬ σε 48 άεροπλάνα, ή ήμετέ- ρα δέ 8. ΛΪΓΡΐΦΗΜΑΤΟΗ Ρ ΚΑΙ ΝΤΟΥΤΣ Φ1ΣΙΣΠΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29-Τό η¬ μιεπίσημον Γερμ. Πρακτο¬ ρείον αγγέλλει ότι μεταξύ τού Φύρερ καί Ντοΰτσε αντηλλάγησαν ένθουσιώδη τηλ)τα, επί τή εύκαιρία τής Φασιστικής έπετείου· Ό Φύρερ συνεχάρη τόν Ντοΰ¬ τσε καί τόν Ιταλικόν λαόν διά την συμβολήν τού είς την δημιουργίαν τής Νέας Εύρώπης. Τό 6αρύ Γερμαν. πυροδοΑικόν κατά τής ΤΤετρουπόλεως και Κροστάνδης ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2?.-τό ήμι εαϊσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον μεταδιδει δπ τό εαρύ πυροβολκέν «ί9αλλε χ&ές καταΐ/ιστικώς ένα/τί- -ον πολεμικόν έ/καΓαστά σεων τής Πετρουπόλεως. καί Κροστάνδηζ, προξενή- σαν τεοαστίος ζημίας,ηνάγ¬ κασε δέ είς σιγήν τάς πυ· ροβολαρχίας τού έχβροθ ου νν Χανίοις τή 28 Όκτωβρί. υ4Ι ' Η Τό Συμβούλιον τοθ ΟΔΜΠ. Χανίων ΙΑΙΡ1ΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Ό Ιατρός κ. Ι£2ΑΝΝΗΣ Π. ΓΗΤΟΥΛΤΟΥΛΑΚΙΣ δέχεται είς το παρα την πατειαν Δημοτι- κής Άγοράς νέ^ν τού "Ιατρεί¬ ον καϋ εκάστην 8—12 καί 2—'·. "Αριθ. τηλεφο.'ΐατρείου 4.44 ' ΙΟΐκίας 4.78 . ..:. ΠΩΛΗΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠωλεΤται άγροτι>ή περιουσία
  κειμένη πλησίον τής πόλεως Χα¬
  νίων. Πληροφορίαι παρ' ήμϊν.
  Φέρεται είς γνώσιν τού
  κοινοθ ότι ήρχισε τα; εργα¬
  σίας τού ό Άλεορόμυλος
  Γκαζή — Κυο^λάκη, έιτί τής
  όδου Σκαλίδη 4ριθ. 21 Χα¬
  νίων (έναντι ΜακαρονοποιεΙ-
  ου Σ. Καμπουράκη.
  Ό μύλος προέοχεται έκ
  τοθ καλυτερου Γερμανικοΰ
  έργοστασίου (Δρέσ5ηΟ καΐ
  έγγυάται άρί·ττην ποιότη-
  τα καί ταχύιηΐϋ.
  Μία έ.Ηίσ<εψις άρΑ,εΐ. Αί απώλειαι των Φινλανδών |κατά τόν παρόντα πόλεμον Ι ΕΛΕΙΝΚΙ, 29.—Τό ήμιεπί- φέοεται είαών δτι ή Φ,νλαν σηυον Γερμ. Πρακτοοείον δ:α μέχρι τής στιγμης έχε» | πληροφορεϊται έ< Στο<χόλ· ι κατά πολύ μικροτέρας ά- μης ότι ή εφημερίς «Τίτνιγ- | πωλείας ί>πό τάς τοιαύτας
  κεν» δημοσιεύει δηλώσεις ' τοΰ προηγουμένου Φινλαν-
  τοΰ Φινλανδοΰ 'Υαουργοϋ | δορωσσικοϋ πολέμου,
  τής Συ/κοινωνίας, καθ άς
  ΕΙΣ 10:1 ΝΟ
  Ν.
  ΙΔΤΡΟΙ
  Όδός Κήπου (Σούδας) αριθ. 45
  "Εναντι Κλινικήν Π^ιΐζη
  'Ώραι έπιακ'ψεων
  8—12 καί 3—7 μ. μ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29,-Τό ημι¬
  επίσημον Γερμανικόν Πρα
  κτορείον άνα<οινοϊ ότι είς τόν νΌτιον τομέα τοΰ Άν. μετώπου τρία Εοβιε-ι- κά τάγματα έξεμη5εν!ο3η· σαν; τμήμα,·α δέ τού Α'. ΣοβιετικοΟ Σώ^ατος στρα ΤΟΝ ΟΥ ΑΝ. ΜΕΤΩΠΟΥ τοθ ύπέ'}ΤΓααν τεραστίας φ9οράς. Μετα5ίδει έι;σης δτι Γερμανκαΐ όμάδες πε· ρΐΊΟΚων είσεχώρηααν είς βάσος άρκετών έκατοντά- των μέτρων καΐ επέφερον τεραστίας ζημίας είς τόν ι εχθρόν. · '·Χ'. % Είς τόν γνωστόν παρά την οδόν Σού5ας ιπ,^Ιιην Άποκορώ- νου) ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΝ τοθ ΛΟΥ ΓΖΟΥ ΜΙΚΛΛΕΦ τα δκαιώματα άλεστικων των σιτηρών 9ά λαμδάνωνται έφεζής είς χρήμα καΐ ούχι είς είδος. Τό καθάρισμα των σιτηρών, δι' είδ- κου καθαριστη,ρίου, έκτελεΓται δωρεάν. ΚΑΤΙΝΑ ΕΥΤ. ΣΤΛΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΧΠΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ■ " '' " Έπανήρχισε τάς εργασίας της επί τής 65οΟ Τσδντου Βίΐρ- δα αριθ. 21, πάοοδος Δκαστησίων—Μπόλαρη. "Ω;.»ν ι εργασίας 8—12 π. μ. καί Π — Ο μ. μ. • Κ.αι'. εντολήν τοϋ κ. Στρα ιωΐικοΰ Διοικητοϋ Κρήτης, κ,α- τά την επαρσιν καϊύτοστοΛήν τής ΣημαΤας είς. . τό. οίκημα ! της Γερμανικής Διοι <ήσεως αιαντες οί διερχόμενοι πολίται | ένθεν καί ένθεν είς, απόστασιν 50 μέτρων, όφείλουν να <ϊ·- Ι στανται είς στάσιν προσοχής άποκαλυπτόμενοι. Ι - .Χαινιά τή 28η Όκΐω,3ρίου 1941 | ( Έκ τού Δήμου Χανίων ) 1 ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΕΑΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΦΙΔΟΣ Ι Ανακοινούται δτι διά τής άπό 23)10)41 διαταγής τής Ι Φέλντ Κομμαντ'αντούρ ένεκρίθησαν τα κάτωθι άνώτατα δρια τιμών διατίμησεως Γ(λιανική'πώλησις) ώς πρός τάς ι Επαρχίας Χανίων, Ρεθύμνης καΐ Ηρακλείου. ! Όέλαιον φα^'ητοΰ μέχρις οξύτητος 5 ο)ο δραχ. 50 κατ' οκάν καί 2) σταφίδες δραχ.,69 καί' οκάν. ΜΑΘΗΤΑΙ 1\ ΜΑΟΗΤΡΙΙ ΤΗ! ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΣϋΟΑΗΣ Σοβαρώς Λογιστής διευθύνων οικονομικόν οργανισμόν άνα- λαμβάνει παραδόσεις Λογιστικών καί Μαθηματικήν. 'Επιτυχία εξη¬ σφαλισμένη. Πληροφορίαι πορο τώ κ. Κων)νν Σπετσάκη Πράκτορα "Εφημερίδων Νέα Άγορά. ' 10—4 ΚΑΤΑΒΥ6ΙΣΙΣ · ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΙΥΙΠΟΡΙΚΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ; £»—Τόπρα- κτορεΐον Τΰα.νζ,όσεςϊν'μετα- δί^ει δτι ή Γερμανική μαχη- νική άεροπορία έβ&μβάοδισε τό Γιαρμάουθ, έπιτυχοθσα την |καταβύθισιν 2 Αγγλι¬ κών έμπορικών πλοΐων χω¬ ρητικότητος 13.000 τόννων. Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΜΜ ΕΟΡΓΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29.—Τό ημι¬ επίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον αγγέλλει δτι ό Φύρερ επ* εύκαιρία τής Έ- δνικής εορτής τής Τουρκίας, άπηύδυνε συγχαρητήριον τηλ)μα πρός τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας Ισμέτ ΙνονοΟ