90050

Αριθμός τεύχους

84

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

1/11/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΒΤ
  III
  Η01ΗΜΧ
  -ςοτΐτνώ Γ ,
  νώχΐΛ,γγΑ' 6
  .ρώχυτιπ1»
  νοοοοΑέ©
  ρ"5 'ϊϊβο» -γΑ' νι'τ ί,ιδ νοΓ > . τ
  α^ _>Λ* -α, ^λς.η π ;'|3
  5βΕΛ,ΧΚ)$|ο0ίΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔίΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ότ ^>.Τ- ο-ιύΑ , },ί
  ΝΟΥΕΜ ΒΕΗ* 19-1-^
  ο νος6
  δοηΓΪίτΙβΐτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ3, Οηβηϊ*
  Η ηηά ϋηιοΐτ. : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  Οη&ηΐα
  Νγ 84— 'Αριβ. 84
  ΡΓβίβ 3 —ΓβοΗτηβη — Τιμή 4ρχ. 3
  ηηά
  . 22.
  ν:*
  ϋνΑ'
  3 οΑ
  νο!ί>
  .ΛγγΑ'
  ΡΕΙΝΟ ΑυΡ ϋΕΡ ΚΡΙΜ
  ΙΝ ΥΟΙ-Ι-ΕΡ ΡΙ_υδΗΤ
  Αη8 άβηι
  α.η3Γί:ϊβΓ, 31.
  ϋΟ
  1941
  βοβη άίβδβ
  ηΐοητ βΐη-
  ϋΐβ άβητ-
  Οθ1τ.3ηητ.:
  άειιΐδοΐιεη αηά Γαηιιε-
  ηίδοηεη Τηιρρεη δοΐιατί νοτ-
  ίο1$>τ;, ι Μ: άθΓ Ροιηά ίη άετ
  Κπηι ΐη νοΙΙεΓ Ρΐποΐιί:. Ο.ι-
  πιίι Ικιοεη άίε 1αη«·εη
  ΒβΓΪΟΓΐτβΓΒΪΪτ-
  νν3δ άΐβ Ζβίτ
  δΐθ Γ13Ϊ βδ νβΓ-
  νοηι
  3η ΐηι
  άΐβ
  Ϊ3τΐνβ ΐη Αηδδοηΐΐββ-
  3η δΐοη ζή
  ϊβδβη, ηηά ηβτ. ηΐοητ
  ιηβ άβ8 Η&ηά &β-
  Ηβηίβ, 8θ τηβΐητ;
  ϊΙίβοΗβ ΒβΓΪοηίβΓ-
  •νι/ο ββ νΐβΐΐβΐοητ
  •«υδΓε, άΐβ βΓβιβη,
  ηοοΗ οβδεΗβΐ-
  άβηβη Κ.3τβη άβΓ βη^Η-
  βεΐιβη ηηά ηοΓάαηιεΓΪΙ<3- ηΐβοηβη Ηίΐίβΐβΐβτηηβ' ίαΓϋάδδΚ οβΓβΐτζη3ί:β1- {. ) Ιβη, βίπηάβ ΓΠ3η ΐη υάδδΚ. ηιΐίβη ΐη βΐηβΓ. Κ8ΪαβτΓορΙΐ6, ννΐβ βΐβ 8ΓΪ- 0-αητΪ3οηβΓ Ιΐβηηι £·βάαοητ ί ν·βτάβη Ιίδηητβ. Εγ βϋΙΐΓβΐοτ: «Εβ ^ΐοτ Ιΐβΐηε 3οτ-3βτ ΓηβΒΐβοηβ ΟββαηιτίΓοητ ί ηιβΗΓ, ίύΓ άΐβ ντΐτ άβΓ Κ.Γο-ηιιη<ϊ , ηιΐΐ (1(?ηεη αϊε ΙηΡ. Ιοίν Ατηιοε άέ<, Οίηεηιΐδ ν. ί ΐη νετεΐπ ηιΐΐ [Ιεπι εδ ΟεηεΐΜΐΙειιΙ: ηαιιτδ ΡΙυ^Ηεϋ, άίε ΙυΙοοπ, άίε ζα άεΓ Ηα16ίηδε1 Αΐια.ι ΐιη Ι)εηεζοεοκεη δεΐζτεη , άίε άεαΐϊςΐιεη αηά χεΓθαεηάεΐεη Τηιρρεη άίε Ιΐδηητβη. Εβ βτΐοΐ: ηηΓ ηοοη ηιβΙΐΓβΓβ, αηββΐηαη- άεΓβ;βΓΪ33βηβ, νοτη Οβ^τ- ηβΓ ηαοη Ββΐίβοβη ηιΐτ; άβηι Ζίβΐ άβΓ βηά^ύΐίΐ- Καηιρ Ιΐβδδβη άαοβί 1836Γ &θητ, ά383 68 νοη ϋηΐδί&η- άΐβ βηοΗ οΐβ ί ηρηβη ηηά βοΗννβΓ άθβ ιπϊγ Κβΐοη _____ Ρΰβ&β ζή τα&ΐζβη νβΓηιοοητβη, ΐηιηιβΓ ηοοη άΐβ άβητβοηβ δβοηβ ηβη. ΑοβΓ άβΓ Εγ- __ Ι βΐοΗ &ή βΐηβη δίΓοηβΙηι. νοΐ Ιβηάβ βτβηάβη τα ι γ ΐηι Β3ηηβ άβΓ Ζβηΐβη, 3η ΜβηηβοΚΗίτβη ηηά ΟβΓδτ ηηά ιπΐΓτβοηβίτΙΐοηβΓ Κα· ρ3ζΐτ»τ, άΐβ άβη Νΐπιοηβ νοη ϋάδδΚ. η»οοη ηηβ οάβΓ τβ Κ&ηιρί&1>3οηηΐτ;τβ.
  ν7ο1ι1 ννΐΓά ηοοΗ αΐΐβηΐ-
  Ηαΐοβη · νβΓθΐδδβη &&■
  Ιί&ηιρίΐ:. ΑΙρβΓ άΐβ Εΐη-
  Ηβΐτΐΐοηΐίβίτ. άθΓ βοτα,ΐβτ.-
  Γηβδΐδεηεη Κ&ιηρίίίιΙΐΓ
  πη§: Ϊ3ΐ άαηΐη. ϋ&ΐηΐί ΐβΓ
  ΐη Ρτα&β £β3ίβ11τ., τπΐβ
  Ιβη^ε ΙΙάδδΚ. ηοοΐι βίη
  βΐηΙιβΐίΙΐοΙιβΓ ροΙΐΙΐδθΗβΓ
  Ββ&Γϋϊ Ϊ8Ϊ. ν7θΓ Ιΐβη
  ηβη ηΐοΗτ ηηιΗίη, «ηβ
  &ηί άΐβ βοΜΐηιηΐδτβη Ββ-
  Ρείηάε<> εΓ/οΙ^ΓεΐοΙι ίο ι.
  Αη άθΓ Ειηδοΐιΐϊί δαη ;δε-
  ίΓθηΐ νοη ^έη^ηίί^&ά ννυΓάιη
  άεδ
  8οΗιιΐεΓε Βαΐ*τ. άε» ΗεεΓεδ
  οεΐίαεηιρίΐεη ΙίπεΒδΐιποΙιΙίίίε
  Ζΐεΐε ΐη ΕεηίηβΓαά ηπΐ βεο
  ννΪΓ^απρ. Αη άει·
  ΟδΐίΓοηΙ δίηά άίε
  ΟρεΓ&ΐίοηεη ΐηι ιιχεΐΐετεη
  ΡοιΙδθΙΐΓείΙεη.
  Ιηι δοΗνναζιηεεΓίίεοϊεΙ: οοπτ-
  Ζιι^ταηά
  Τπιρρεη ηίοΐιτ 5εείητΓαεοη·
  Ιΐ^εη κηηη.
  Ή άζιο3ρήνητος κττΐστασις τ2ν 6δΰν της Ρωσσίας, ή δποία έν
  ιοότοις δέν έμτιο5ίζ = ι την ττροέλασιν τού ΓερμανικοΟ στρατοϋ.
  νοη ΕαριΙθΓΪα ααΐ ΚίΓΕδθΙι | ΡεΓη1ίααιρ(ι1ιΐ£ζεα?β ηοτά-
  αηά νεΓδεη'κτεπ ία άίεδ^η ιιι^δτΐίαΐι νοη Οαάίζ ι Ηαη-
  Οενν,ιεδδΞΓη 5 ΡΓ^εΙιΙετ τηΐΐ άεΐδί,οΐιΐίί νοη 2Ο< ο Βγι. Είη ζαδ. 13000 ΚγΙ. ιυείΐεηΓ ΡιαοΜεΓ ιχΐαΓάε Ιηι Καπιρί&ετεηάίεθΓΪιδοΙι. | άαΓςΙι ΒοηιΙοεηαΐαΓί νεΓδΘΐβαηίίδδοΙιΐίίαΙΐΓΐ; νβΓ- ίεηΐΐτεη ΙΙ-ΒοοΙε 6 ίείηάΐίοΐιε ΗαηάεΙδΒοΙιίίίε ηιίϊ ζαϋ>. 27000
  Βιτ., εΐηεη ΖεΓδτοετετ αηά 2
  Βε\αο1ιεΓ. Είη ίΜ-ΐίδοΙι. Κα-
  ηοηι,ηυοοΐ: ιιΐαΓάε άιΐΓθΙι Τογ·
  δεηαιετ
  ηείετ
  άίε
  Ιιη
  αΐε ζα ϋειυ&ίί-
  εϊη^ε-
  ιπίΐΓεη, ΙοοηΐΓθβπΙΐεΓΐεη
  ΐη (ΙεΓ ϊεΐζίεη Ν&οΐιΐ Ηαείεη
  άχι ά&τ ϋτίΐδοΗ. Ο.-»*, ιιη α 5αε(1-
  ιπεδΐΐίΐιεϊΐε. ΏΐιΓ Ρείηά
  ηΐοΐιϊ ΐη άαδ
  εΐη.
  υττεΐΐε <3εΓ άειιΐςςΐιεη ί>ϊη<1 νεπΐΓΐεΐΙί: ννοΓάεη οΐΐε ^ιΐοςΐιΐδθΐιεη ΰ. ι.) ΌβηιΐτΓΪοδ Κ3Ζ3ΓΟ3, ϊη Μίκεπε Νγ. ι25 ίΐ 5. 1904, ιιχε^εΐι ει-5οιεπι.ιι ν.ιΤΕεβΙ)ΰ- αηά ιτΐεκεπ νεΓδαοΙηεπ Τοτ^οΐιΐα^εδ ζηηι Το- άβ ηηά ζή 5 - ϊτιεηί 7α1ΐΓβη ΖτιοΗχΗ&ιΐδ ; 2.) Ε1Ϊ&3 Κοητβχΐβ, ίη Ι55>αιΐ - Ε Ιςο^πτας
  ιτιο1ιη1ΐ3ίΐ. ίίεΐο. 1917. ιιΐ^'εη δ<ιοοτίΐ£ε ζηηι Τοάβ ; 3·) Αί:η3η33ΐη3 Τββητοβ, Αιΐιεη, Χυι Ιοπϊα άε 14 αΐοΐιηΐιαίϋ, ^οίο. 13) 12) 1Η9--, ιιιε- 8&Ι)θΙίΐ§:ε ζηηι Τοάβ ; 4·) ΟηΓΐδΙοδ ΌίηιίΐΓΪοη 8τ3Γηοη, ΐη 8ΐι·α88β Α. Χγ. 3 πιοΐιηΐυίτ, ·;ευ. 1907 ιιιεβε 1^§:ε ζηηι Τοάβ ; Κη/-<ίτο5 ΙιαΙ οΐηε Ρίδΐοΐε ηίεΐιι αΤϊββκεοβη, Βεη- ζίη ζα δϊεΐιΐεη νέΓδαοΙιΙ πηΐ-1 απί εϊηεη ΡθδΙεη ^εδοΐιθδδεη. ίδ Ιι^Ι: είη ΡεΓη^ρτεοΙιΙίαοεΙ Ιι&Ι είηε Κ&5εΠείταηι,· ϋ'ετ (Ιεαίδθΐιεη ζεΓδοΙιηίιϋεη. δΐαηιυα η3ί: νοη ρΐηειη Βεηζΐη εηΐιιιεηάεΐ; ϋΐβ ΤθάβδηΓίβΐΙβ βΐηά βτβ^εη βΐΐβ Αη&ε- 1ε1&£τ.βη άηΓοη ΕΓβοΗΐείβεη νοΙΙβΐΓεεΙ^τ ιπογ- άεη. ϋίε Βεΐ^ίΐηπΐιηαοΐιαηβ: ίτίοΐ^ΐ ζιιγ ννΓαι·ηαη8Γ αει· ΒείεΙιΙδΗίΐοεΓ Αϋιεη, άεη 7·ΐο.4ΐ· τβη Ιηΐΐηβΐ-ηίη ηδΐΐε άίε εη- όίίβητΐίο Η Κ ε ί Ι ηίοητ &&ηζ ηηοε- Οτηηά ζή άετ Ηοίίηηη£ ^βηαοτ, άαββ άίβ Ροΐ^εη άβΓ νβΓΗεβ Γβηάεη άβητβοΗεη Αη- ίαη£3βΐ*ίο1σ;β ΰοεΓ άΐβ 8θχ«3θι:Γα58ί3οηεη Μ β 3- 8βη3ηί^εΙ>ο1:β ηίοΗτ; βο
  νβΓηβη^ηίβνοΙΙ ββίη τπηΐ··
  άβη, ιπΐε άΐβ άβηίβεΗβη
  νβΓδίίεητ1ΐοηηη?βη άΐββ
  βηΐιηβηάίβτθη ιπ ο 11 τ β η,
  ηη£βηβηΓ6 Κ β. η τη
  βηΓοραΐδοηεη Οβτβηβ
  βοη άοοΐι ζή Οηηβτβη
  3Οΐα3θίΠ138Ϊ3ΟΓ1€η Αθ-
  . ΡηβΓ Εη&Ι&ηά ηηά
  ΙΙδΑ %α> β3 βίηε ΚβΐΗβ
  νοη Μδ^ΐΐοΐι^βΐτβη, άΐβ
  ηιβίβΓΪβΙΙβη Ι,ηβοΐϊεη ΐη
  βΐ.ι«3. ζή βΐορίεη, άΐβ άΐβ
  άβητβοΗβη Ετίοΐ^ε ΐη άΐβ
  8οηΐ3βτ.πΐ93Ϊ8θηθ Κ. η β β
  ίηη^ 8ΤβΓϊδ8βη η β τ; Ι β η'
  νοπι ΝδΓάΙΐοΗεηΕίδηιββΓ,
  νοπι Καηΐΐαβηδ ηβΓ, ηβϋβΓ
  ΖεηΐΓ8ΐ8&ϊεη ηηά άβη
  Ρβΐ-ηβη ΟβΙβη Ιΐβββ βίοη
  8θ1ι1ίβ38ΐϊθΓΐ βΐη β-εαιΐδδβΓ
  ΝαοΗβοηηο ίηβΓ ϋάδδΚ
  Γβίΐβη»
  8βΐτ 8
  ζβΓηΐβΓϊ; ηηά άβΓ 1<3άο- 8&-ηηά Οηβκββββ νοη άβη άβητδεΐιεη ηηά ίΐηηΐδεηεη ΤΓηρρεη εΓΓβΐοΙιτ: δΐηά, ΓΠ1133 άβΓ β·&ηζε ΐ ν7ΐβ άβΓ ΝθΓάίΙη^βΙ' βο 3βΐ 311ΟΓ1 άθΓ §Γβ1 άβΓ ΚΐββεηίΓοητ ίηίοΐ^β άβΓ ηβηββτεη άβητδοΗβη Εγ- ίοΐ^β βηί&βΓοΙΙΐ. ϋβΓ Κΐθΐχχ3 ηηά άΐβ άββ ^η^ερ^ π&οΐι άβηι Εηβ·- Ιΐδεηβη νεΓΪ3δβεΓ βΐδάΐβ ηη1ΐεοδ3πΐ8τ:εη ϋοβΓΓβ- δθΗιιηβτεη ΙαηιΙβΓ αΐβ άΐβ ηη1ΐβ1}33ΐηδ1εη άΐβ άεΓ 3οτxI^εί:^ι133^3^^1βη Ζηδ3ΐηηιβη3Γΐ)εΐτ οβΓβΐ- τβτ τποΓάεη δΐηά. ϋίβ Κγϊπι 8βί ηβηίβ εΐηε εΐηο; εΐηβΓβδοηΙοβδεηβ Ρβδίηη^ ηιΐτ: ηηΓ τηεηΓ ΙιηεηιηιεΓ ηίοΐιΐ βίηηιαΐ ηιβηΓ αο- β^Ιιεη, —ο άβ άβηΐβεηβ νοΓηΐ3Γ3θΙι άηΓθΗ άΐβ υΐίΓ3Ϊηβ ηβοβΓήβηρΙ: ηοοΐι 3σ§:β3ι.ορρ χηβΓάβη βοΐΐ. ννΐΓ θΓ&ιιοΗεη ηηβ ΙΐβΙ- ηεη νοΓ—ηΓί άββΐιβΐΐϊ ζή ηΐ3θ1ιβη, άεηη ιχιϊγ Ηβοεη ιπϊγ Ρο3Τ.ίτΐοη ΐηι Ν3- Ηεη Οβτβη 3ηδ&εΙ>3ηΐ,
  δΐηά τχΐΪΓ ΐη άβη
  Ε 3ΐΐδδίΓ&Η1ί:. ΝΐοΗί
  ηιΐΓ ά&δ ΚΓ&ίίεδρΐεΙ ΐτη
  Οπεηί πηά ΐηι ΡεΓηεη
  Οβιεη ΐδΐ §τιιηά1ε^εηά νε-
  ΓίίηάεΓί: ννοΓάεη, βοηάεΓη
  &ηο1ι ^.ΐε ίϋΙΐΓεηάεη Μαη-
  ηεΓ ΐτη ΡεΐηάΙ&^εΓ, άΐε δΐοΗ
  αη δΐίΐΐΐτδ ΒΓΠδΙ
  Β2ΐηεΓΐεεη3ν7βΓτβ3
  άηΐβ άββ ϋδΑ - ΡΓ3β-
  βΐάβητβη.
  , Γ/άδδΚ. 3ηοΗ 3«ί
  άΐβββηι Υν'θβ-ε ηπβεΓβ Ηΐΐ-
  ίε ζή νβΓΐεΐΗβη. ΑοεΓ ΐοη
  ίηεΓοήτε, ιπϊγ τηεΓάεη
  ηηιάΐ8ροηΐεΓεη χηηεδδβη.
  ϋηδβΓβ δβηάηη^βη χχΐβΓ-
  ί&ΐδοηε Ρτορΐιειεη εΓνΐε-
  ΙηηεΓηαΙυ άεδ ηπίΐ-
  Ειηρΐτεδ ννΪΓά άΐε
  ΐ
  &ηι
  δεη.
  ΙΐοΗβη δββνβΓθΐηάηη&βη | άβη ιπϊγ 3ηάβΓ3 οβηόίΐ-
  8Ϊ5θΗθΠ Αΐΐίηΐ&Γ80Γ165 βΐδ
  ηηά οηηβ
  Εητδ3ίζ.
  ΒεΓ ΐοΗτ
  Ηοίίητιη§: αηί
  3οηείη1ΐοΙη
  ΊνΆηΓ
  Ιδββτ 8ΐο1ι
  &, βεΙοβΓ. ννίτ ιπβΓάβη
  ηϊεηί ΙΙάδδΚ Ηβΐίβη. ν7ΪΓ
  χποΓςΙοη ίΐη Ν3Ηεη Οδΐεη
  3η ηιι.56η ΡΓοητεη
  ίεη ηιεηεδβη^.
  άα?8 Ι,οηάοη ΐηιιηεΓ ηιεΙΐΓ
  ΐη άεη Ε,ίΐη^ εΐηεΓ νοιτι
  Κοη1<.ιΐΓδ ΙοεάΓθΙιΐεη Ρΐΐΐα- 1ε ΐηηεΓΐιαΙυ άεδ&η^1ο-&ιτιε- Ιηιειεδδεη- άΐε Αιΐδποηίιιη§· &ηί ν&11- δίιεει άιεΓοεδδεΓεη ΟεοΗδίτε ΌεΓ δίιΐΓζ άεΓ άββ ΐη άβΓ 1<ηίτ ΒθΗχΐΐβοβηά, νοΓ άβηι Ζηβ&ηιηιεηοΓηοΗ βτεΗβηά οβζβΐοΗηβί τχιεΓ- άβη. ϋ&πιΐτ; βεΗεΐάεη νβΓθίάηηη- ^ ειηβ άβηι ΙχΓβΐ^βτπΪΓτ- δοηαίίΐΐοηβη ΑηίπιβΓβοΙι νοη ϋάδδΚ βηβ, άΐβ ΜηΓ- ηι&ηο&Ηη ηηά ο&ΐά τποηΐ βηοη άΐβ ΑΓθΗαπΒ-εΙβΙΐ- οαηη, άβΓ δταΐΐηΐεαηαΐ ζιπϊβοηβη Οβΐβββ ηηά ννεΐβββηι ΜβεΓ. Μδ&ΐΐοη, άβ38 βΐοΗ άΐβ Κδηιρίβ ΐη άΐβδβηι Γΐββΐ&βη, ιπβηΐ£ βΓβοη1θ38βηβη οΐβτ; ηοοΐι ϋοβΓ Ζβίτ Ηΐηζΐβηβη. ΑοβΓ ίϋτ Εηβτΐ&ηά ηηά ϋδΑ ΐβτ ββ ηβηίβ οβΓβΐίβ ηηίηηΙΐοΗ, ΙΙάδδΚ. ίΐοβΓ άΐβδβ Ρΐαηΐίβ, ά. Η. βηί άβηι βοΗηβΙΙβτβη νν*β^β, άΐβ βηίβεΗβΐάβηάβ Ηΐΐίβ ζηζηίηηΓβη. Εΐηβ ννΐβ άβΓΓΐοΙηηβ: ^βηβ3 Είηδ&ι.- ζββ, άβη Εβ&Ι&ηά άοΓί ΐηι ννβΙΙΙίΓΐββΓ ιπα&τβ, η&ΐτ, άβ βη&ΙΐβοΗβ νβΓί&βββΓ βηβτββΐοηίβ άβΓ άβητβοηβη ^η{τ;η^ε^1ε8:βη11β^ι; ταοΐιΐ ηιΐτ Κβοητ. ί»Γ ββΙΐΓ γϊβ- ηηά άβηεΓ ίΙΐΓ Εγ β αηοΐι ηΐοΗτ, ά πιβη άοΓΐ: βΐηβ 0ΙΕΡ0ίΙΤΙ30ΗΕ 80Ηί ΑΟΗΤ ϋηίεΓ «άίε ροΐΐΐϊδοΐιε εϊη ^ΐίαΓΐΐΙίεΙ ννεΐΐροΐϊϊϊ- «οίιεη <3ογ δον- νίε είη ϋΐε (ά \Άίίβ δΐοη ηιΐί ίοΓ απί (Ιεη 0&ΐίε1άζη& ^εδΙύΓ/.ί ιιηά, ^εδΐϋιζΐ επ* άίε ρΗβηίαδίενοΙΙεη <1εη Εΐηάηιοΐί ζπ 6Γννεοκ.εη ^εδποΐιτ, αΐδ οΒ ιιηδεΓ Αη- £πίί δϊοΗ ίεδΐΐαπίεη ιιηά εΐη ά Ζΐί ΙοβηύηΙ, άοη Ηαίίηηη^εη αιι£ εΐηε- Εηιΐαδΐπη^δοίίεηδΐν'ε πιΐί άεηι Ηΐηννεΐδ ίεη, ά&δδ Εη^ΐαηά γγοιζ Βΐηάιιη^ άοΓ άειιίκοΐιεη Η&ηρ&πΐίΐο ΐηι Οδΐεη ίύΓ πιϊΗίάΓΪοηε ΑοεηιεπθΓ αηί άεηι Κοηΐΐηεηι ηΐοΐιι δεί. Ϊ5ΐ ηιιη άΐε § γνεΐιροΐΐΐΐδθΐιεη Ι^ά^& άιι εΐι άεη 8ΐε£ ίιΚεΓ άΐε δον]εί- πηΐοη ίιοεΓ άεη §αηζεη Μαο ?Λ&άάεη ^ Εη^ΐ&ηάΐιόπ^ΐίεΐΐ δρποΗι ε!ηε άειιιΐΐ&ΐιε νδρΓ&εϊιε, ΐη άεΓ δϋά&ίπΐί&ηΐδοΐιεη ΙΙη- ΐοη ΐδί εΐηε οεηιεΓΐςεηδννεΓ: Ιε Ν&οΗάεηΙίΙΐοΙιΙίεΐ ΰΙοεΓ άεη δΐηη άεΓ Κπε^δΤοείεΐ- 1ΐβ;ιιη^ εηΐδί&ηάεη, ηηά Κά- η&άα ΗΐηεπΙίίΐηϊδΐεΓί δΐοΐι ΐη Γο?αοΓΐτ1ΐθΓΐεΓεηι Τεηιρο. Αηι ΐηαδδ άΐε Κεαΐίΐΐοη απί άεη οπίΐδοΐιεη Ιηβεΐη δεΐΐοδί;, ννο δΐοΐι αΐΐε νεπιύηίΐΐ^εη ^επ- Ιε εΐη βδΐεΐιεη, ά&δδ άΐε Ιεΐζιε §Γδδδε Οη&ηοε άΐεδεδ νεΓρίΐδδί λνοΓάεπ ΐ <1ίε άε. Νιιγ ζ ΐη Ρν δεϊη \ύΓ- £επιε Ιιειι ιη&η (ΙίεδεΓ νθΓεΐϋ- 6ΓΐΓαηί, ιιηά δΐοΐι ίοεΐ άεηι άιΐΓοη άΐε δο 1<.1&ί>·1ΐι:1ι
  __β______ ι. νοηϋάδδΚ [ νβΓβηοΗβη βοΐΐίβ, άίβ νοη
  ητ3ΐ· ηητ βΐηββ ζή ίθΓάβη, | νοΓηΗΐηβίη ηηΓ 3ηί οε#-
  ηβεΓηΙΐοη άβββ ΖβΐτβΤβ- | ΓβηΖτβ ϋβηβτχ οβΓβοη
  ταίηη βΓ-&-»ρ£ί — « γ α β. ηβτ. ΐβτ.
  υαη
  Οεάαηΐίεη,
  ηηά
  Νοη - δίοροί-
  άεΓ υπίΐδοΐιοη Ι,ιιίΊ:-
  ά333 ! ν&ίίε δΐαΛε άειιτδοΐιε Εηίι-
  ί,ΐΓεΐιΚΓδΛε ίηι λνκδΐεη
  ΐοΐηάεπ. ϋϊε Ιοπΐΐ'ίοΐιε Κ.ε-
  Ηίΐΐίε δΐοη ιηΐί 1>ε-
  Γερ'μανικα τιολεμικά είς την Βαλτικήν θάλασσαν.
  ίη δεΐηεΓ
  τεηζ ίηι Υν'είδδεη Ηααδ
  ννείτεΓεη Εΐηζεΐΐιεΐΐεη ϋοεΓ
  άεη ΡεΙΙ (1ε5 ΓΤ8Α ΖβΓδΐοε-
  τετδ «ΚεαΓηγ» 5εΐΓ3^1, άεη
  &η&εΓο1ίο'η εΐη άεαΐδοΐιεδ υ
  Βοογ. ΙοΓρεάΐεΓΐ; Ια&Ιοεη δοΐΐ,
  αηά ζννατ ηιεΓΐίΐαΐΐΓάΐ&εΓ-
  ιυεΐδε &εΓ3άε ίη άεηι Αα-
  άα. Κοοκενεΐΐ πή
  οεηιϋΐιΐ;
  ιχι&γ, άΐε ΑιιίΗεΙϊυηβ· άεδ Νεα-
  Ιι-αΠΐαετδίίεδιϊΙζεδ άατοΐιζα-
  Ρ3α1ίεη. Αα{ άΐε ΡΓ&^ε εΐηεχ
  , αιαδ
  ϊη άεηι Αα^εη-
  § Ιιαοε, &1δ εΓ ^ε-
  ΤΓθίίεη ιυαΐ'άε, αηΙυιθΓΐείε
  άετ ΡΓ36δΐάεηΙ;, άίε «Κεβτηγ»
  δεί άιϊ άεΓ ]Ά%ά Π3θ1ι ΙΙη-
  Ιετδεεΐοοοτεη
  άββ ΕηιρΪΓβ
  Ό γ ΑαδνεΓ^αιιί άεδ ίύ·
  ϋίδθΓΐεη Ειηρΐτε ^οΐιεηΐ: ηοοΗ
  ηίοΐιί α1θ}ϊΡδΐ:1)1οϊ>8?π χά ^είη,
  άεηη άεΓ ΥεΓΐΓεΙβΓ άε§ 1?ε-
  οΐι 1ηά<ίη ΕΓϋεη, άετ ϋδΑ- ΑαϊδδηπιίηΐδϋεΓ Ηαΐΐ, αχατάε ααί άεΓ ΡΓεδί>εε:οηίε-εηζ
  ίζ€Ϊταίζί, οΐο Εηβΐαπά ααί
  Οταηά άεδ ΡηοΙιϊ αηά
  ^εδεΐ/ΐεδ ιχΐεΐτειε
  ΜαΓΪηε ίτίιϋζριΐβ^τε αη άΐε
  υ5Λ αΐοΐτείεη ιιιεΐ'άε. Ηαΐΐ
  αΐίτηιΐεά ε;, ΙοεζεΐοΙτηεηάεΓ-
  ιιιεϊ'ϊε, εΐηε ΙίΙαΓί· ΑηίιαοΓ-
  αυΕ άΐε ίατ ίΐιη δο
  οΗε ΡΓα&ε ζα ^είοεη,
  Ιε ]εάοο1ι, Είηζεΐηεΐίεη άεΓ
  ΙΪί άίί
  άίε
  ιπϋΓάεη άεΓ-
  ζεΐΐ ηοοΐι ίοεδρΓθοΙιεη, πηά
  ετ Ιίοεηηε άηη&Γ ίιΗετ άΐε
  δΐ(3εη(: άεη 8ο1ιίεδδί)είεη1 3η
  άίε αιηεπκαηΐδθηε ΡΐοΙτε
  §:είοεη Ιι&γ, §:ε1ιεη ηαη α
  δεΐηε ΖεΓδϋοεΓεΓ 3αί άΐε
  ηαοΐι υηϋεΓδεεΙοοοΙεη.
  ΙίοηεΓ Ιι&ΐ πΐ3η εδ ιιΐοηΐ ηίε
  ααδ άεηι Μαηάε Κοοδενεΐίδ
  8:ε1ιο6Γΐ:, ά&5δ εΓ ηαΐΐ βΐΐεη
  Μΐί εΐη άεη Κπεβ &αοΗΐ.
  Όίε νοη οο5εν
  δΐεΐΐτε Βεΐιπαρεαηβ·, εΓ Ιοεδΐ-
  Ιζε εϊηε Κ3Γΐε, άΐε άίε άεαι
  δοΐιεη Η
  ίη
  δοιιιΐε » αχείίεΓε Όοΐίατηεητε,
  ααδ άεηεη δΐοΐι άίε άεατδθΐιεη
  ηοοΐι ηίοΐιϋδ δα§εη. Ώά Κοο-
  3ΓΠ Όίεη^ΤΛ^· άαδ Οε-
  αηΙεΓζείοΙιηετε, άαδ άίε
  ζιαεΐτε ΡΐηηηζίεπΐΕ£ άετ
  Εηίίΐαηάΐιίΐίε ·ηι:1 5·985 Μίΐ-
  ΗαΓάεη ΌοΙΙαΓ Ιιειιΐΐΐΐΐβΐ:, ιπο-
  ιηϊΐ άΐε 8αΓηηιε άετ {πεΓ
  Ραοΐιϊ-αηά Εεί1]§Γεδεί:ζ
  δτεΐιεηάεπ Βετπεκε αυί πιηά
  13 ΜιΙΙιαΓάεη Ι)ο11αι·
  8;εη ίδΐ, άαεΓίΙοά'.ε Μ
  1<είΐ ιιΐείΙεΓεΓ Ιιιΐίίίοΐιεη . Οεοίετεδ απ άΐε υδ ηίοΐιί· β ϋΐιι. Ώϊε νεΓβΐηίκΙεη Ιεπ Μΐιά ίΐΐδο άΐε Ιαοΐιεηάεη ΕγΙι^ιι άεδ ΙθΓΪτΐίθΙιεη Επιρί- τε. γ Βεδ ννε1τΓε1ΐ§·ΐοηεη β ΐηΙεΓεδδΐεηεη άίε νεΓδ3ΐη- ηιεΐΐεη Ρτεδδ ενει-ττετετ Όά Κοοδεε1τ »δεΐη β ^είηεη Βεαΐεΐδ ΐίείεΓτε, ύε ετ ^ΐΓαβί, οίο ^ ί,ίίΐ, άΐε ΚίΐΓΐε αηά άΐε ψξ}τ, ΌοΙίαΓηεηΙε ζα νετοε£- , Όΐε ΑηΐΐαοΓΓ άεδ /^ 1<οηη1:ε ηΐοΐιτ «ιηάεΓδ ααδίαΐΐεη, αΐδ ά,ΐδδ Κ,οοδενεΐτ άίεδεη * ναηδο1ι πιηάιιχείί αίιΐεΐπιτε, άα )Ά άε- Ϊ δ^ ΙιηαρΙ ηίοΐιΐ: νοΓΐι&ηάεη ί>ϊπά.
  Εγ δποΐΐτε δϊαΐι αΙοεΓ πιϊΐ άεΓ
  ΙίΕθΙιεΓΐ.οηεη ΒειτιεΓΚ-υη^
  άιΐΓθΙι είηε
  ηιαοΐιε ετ
  δείηε ΙηίοΓΓηαΐΐοη5>ι α ε 11 ε η
  αηβεηατζβαΓ.
  &ίηά άιε
  ιυείτεΓε
  ίηι ΙΙδΑ-ΥοΙΙΐ ζα εΓ-
  , ατη εδ ααί άεη Κπε£-
  άεδ Απιγγη ίαετ Ζΐ-
  Ταάε ^& Οτιίγ άία, ΐδ
  'ΐηί άεη
  νετΐεΐζτε οεΐ Βοηιίοεη-
  ,ιη^ιίί^η ίη ΑαίΐΓα^ ?η
  §£ΐκη. Εειάετ ΙιαΙ άετ ]υάα
  νεΐιααιεη Ιαδ^εη,
  εΓ άίίίε Βοΐτιΐιεη·
  .πι<;ιιιΤε εΓαΐαΓϋίΊ:, ΐ*?11( ΐοΐιΐ οηι Μαΐδ. ΑΙοετ άα1, άί-1 ^αηζ_ ίτΐείοΐι, ΗααρΐδΐοΗε 61είΜ, Ρβηίκ αηά ΚΓΪε^δδΐίπιηιαηβ; »· ζα ετζεαδεη. ,, , ,

  ΙΞΙΖΕΙΤΟΝ ΚΟΠΟΝ
  ΆξΙζβι τόν κόπον διά την Αγ¬
  γλίαν νά άπ;μ6η είς τ6 πολεμι¬
  κόν θέατρον τή; Εϋρωπαϊκής |
  Άνατολής ; Αύτό είναι τα μέγα- Ι
  λο έρώτημα μέ τό οποίον ήσχό-
  λείτο πρό ολίγων ημερών το κύ¬
  ριον άρθρον σοβαρωτάτης γνω-
  στής Αγγλικη; ημερησίας εφημε¬
  ρίδος. Τα κύρια χαρακτηριστικά
  τοθ ΰρθρου αύτοι) είναι λίαν έν-
  διαφέροντα καί δζια παρατηρή
  σεως
  Ό άγνωστος άρθρογρόφος,
  δστις κατά πάσαν πιθανότητα ά-
  νήκει ε/; τούς ίθύνοντας στρα-
  ιυπκούς κύκλον, γράφει έν άρ·
  χή περί άνάγκης μιάς πρα-,ματι-
  κης μεγάλης Άγγλικής καί Βο·
  ρειοαμερικανικής οικονομκής καί
  ίσως άκόμη στραιιωτικής βοη¬
  θείας πρός τή/ Σοόιετικην Ρωσ-
  οΐαν.
  Ακολούθως σκέπτεται διά την
  δημιοιρ^ίαν πρωτΐστως άεροτιο-
  ρων κοΙ τοθ εν γένει προσωπικού
  τού άεροπορικοϋ δπλου. Ουδείς,
  λέγει, ή ύνατο νά προείέο την
  εξέλιξιν ην έλαβον τα πράγματα.
  Κατόπιν οναφερει κατά λεζιν τα
  • εξής :
  «Ημείς δέ ν είχαμεν ουδένα
  λόγον να ύποτιμήσωμεν την α¬
  φάνταστον δυναμικότητα τής πο·
  Λεμικής μηχανής, την όποιαν έχει
  το Γερμανικόν Ράϊχ. Την έγνωρΐ-
  ζαμεν κάλλιστα. "Ας ομιλήσωμεν
  ελευδέρως. Τόν στρατιώτην καί
  τό υλικόν ουδείς δύναται νά
  υπερφαλαγγΙσΓ). Παρ' δλα αύτά,
  διά τής είσόδου είς τόν πόλεμον
  τής Σοβιετικής "Ενώσεως είδομεν
  την δυνατότητα μιάς μεταβοΛής
  τού τόσον μεχρι τούδε τραγικοϋ
  αγώνος μας. Δΐ.ν ϋπετιμήσαμεν
  τό γεγονος, ότι ύπήρχε μΐα σε,ιρά
  δυσχερειών, αί οποίαι είς την
  προκειμένην περίπτωσιν, όπότε έ-
  δημιουρ,ήσαμεν νέα φοβερά
  έμιοοια πρό τού ΓερμανκοΟ
  ϊν'ι'χ, ηδύναντο ν" άποβοϋν είς
  β ρο; μας».
  ΑΛλα ο πνιγόμενος είς την
  άπελπισίαν τού πιάνεται καί άπο
  ένα λεπτό καλάμι. Κατ' αρχάς
  ευρισκόμεθα υπό την επήρειαν
  των άστρονομικών ώριθμθν τού
  ύλικοϋ των μαζων καί της οίκο¬
  ν ομικ ής δυναμικότητος τής Σοβιε-
  τικής 'ΐινωσεως. Ιημεμον παρα¬
  τηρούμεν πόσον ήαατηθημεν. Έν
  τούτοις ή Αγγλικη κοινή γνώμη
  «Τχε λόγον νό έΛπίζη, ότι αί με-
  ν,αΛα] Γερμανικαί έπιτυχίαι δέν
  έά ήσαν τόσον μεγάλαι, δσον
  τάς παρουσΐαζαν τα Γερμανικά
  ανακοινωθέντα Ό τεράσπος χώ-
  ρος τής Εύρωπαϊκής Άνατολής
  εν*.ψάνιζε με^άλα πλεονεκτήμαια
  δια την Ρωσσικήν άμυναν. Είς
  την Αγγλίαν καί τάς "Ηνωμένας
  Γιολπειας έδίδοντο δυνατοτητες
  ν α ουμπληρώσουν τα υπό των
  Γερμανικήν έπιτ χιων δημιουργη¬
  θέντα κενά είς τον έξοπλισμόν
  των Σοβιετ. Εκ τής ΒορεΙου θα-
  λαοοης, τοθ Καυκασου τής Κεν-
  ιρικής Άσίας καΐ τής "Απω Άνα-
  τολής πορουσιάζετο επ σης τα
  δυνατόν τής όργανωσεω, τού ά-
  νεφοδιοσμαθ τή; Ιοβιετικής "Ενώ¬
  σεως, ήτις έπεόιω<ε νά κερδίση χρόνον. Τουτο δέ ν ενεφανίζετο ίθιαιτέρως δυσ<ολον, διότι οί γιγάντιοι χωροι τής Σοβιετι ής "Ενώσεως ένεδόρρυνον τάς προϋ ποθέσεις διά την έπιτ χίαν το3 ανωτέρα σ<οποΟ. Άλλ ή ΣοσΊετκή "6νωσι; δέν κατώρθωσεν δσα έπόδει. Το Γερ¬ μανικόν ΆρχηγεΓον ήνόησε τί οημα.νει χρονο;, κοΙ ά πά την ■πρώτην ημέραν τού αγώνος ίίς την ίύρ^π.ΐϊκην ΆναΓολήν έπέ τυχε ν' άνολάβο τ|1ν πρωτοβου λίαν, την όποιαν καί πάντοτε κρατεί. Σήμερον, λέγει ό "Αγ γλος άρθρογράφο;, όπότε ύπάρ χούν δυνατότητες νά δοθούν σχετικαί βοήθειαι, ή Σοβιετική "Ενωσις ευρίσκεται είς τόσον τραγικήν θέσιν, δσον ουδείς θά ηδύνατο ποτέ να φα/τασΐή. Δέν ϋπάρχει ουδέν Σοβιετικόν μέτωπον είς τό οποίον δυ/άμεθα νά όργανώσωμεν άνρφοδιασμον. 'Υπάρχουν μόνον ώρισυένοι πο· λεμικοί τομείς, τούς οποίους ό εχθράς έχει άπομονώσει. ΠαντοΟ αί μαχαι μαΐνονται. Πλήν δμως δέν υφίσταται ούδεμία ένΐ; Ια Σο- βιετορωσσική πολεμκή ήγεσΐα. Ώς έκ τούτου γεννδται τό έρώ¬ τημα.· Μέχριΐπότε ή Σοβιετική "ΐϊνωσι; ημπορεί νά θεωρείται ώς μία συμπαγής πολεμική "Ενω σις; Πρέπει νά προετοιμαζώμεθα άκόμη κα! διά τάς πλέον κακάς είδήσεις. Άπό την στιγμήν κατά την ό¬ ποιαν τό Λένινγκράντ περιεκυ- κλώθη καί τα Γερμανο Φινλαν- δικά στρατεύματα έφθασαν είς τή/ λίμνην Λαντογκα καί Όνέγ- κα, όλόκληρος ή βορειος πτέρυξ τού Σοβιετικοϋ μετώπου δέον νά θεωρηθή ώς καταστραφεΤσ^ καί διασπασσεϊσα καί ώς εΰρισκομέ- νη πρό της όριστικής καταρρεύ- σεως. Ούτω χανονται σοβαρώτα- τοι σύνδεσμοι, όπως ό οιδηρόδρο μος τοθ Μουρμάνσκ, καί καθώς ελπίζομεν έντος όλ γου ό σιδη- ρόδρομος τοΟΆρχανγέλλου, καί ή διώρυξ τού Στάλιν μεταξύ τής Ά- νατολικής καί Δυτικής θαλάσσης. Πιθανόν οί άγώνες είς τάς γι· γαντιαίας αύτάς βορεΐους περιο¬ χάς νά έξακολουθήσουν ολίγον χρόνον, άλλά διά την ΆγλίανκαΙ τάς "Ηνωμένας Πολιτείας καθ!- σταται άδύνατος πλέον ή βοηθεία διά των περιοχών αυτών, αΐτινες άποτελοϋν την ταχυτέραν οδόν πρός την Σοβιετικήν Ρωσσίαν. Ό Άγγλος άρθρογρόφος θεώ ρεΓ ώς απίθανον καί λίαν επικίν¬ δυνον την επανάληψιν τής έπι- χειρήσεως έκείνης, την όποιαν ε¬ τόλμησαν κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον, λαμβανομένης ύπ' όψιν τής Γερμανκής ύπεροχής είς τον όερα. Τουτο δέ ούχι αδικαιολό¬ γητος. Δέν πιστεύει ότι δύνανται νά δημιουργήσουν έκεϊ άντιπερι- σπασμον, δστις έξ άρχής είναι καταδικασμένος ν" άποτυχο,. "Οπως καί ή βόρειος πτέρυξ, οϋτω και η νότιος τού ιγαντιαι- ου Σοβιετικοϋ μετώπου εύρίσ<εται εις την αύτην κατάστασιν. Ή ά- πώλεια τού Κιέβου καί ή διάβα¬ σις τοθ Δνειπερου άττοτελοθν, κβτά τόν άρθρογράφον, έκπλή- ξ-:ις διά την Άγγλοσοίιετική/ συνεργασίαν. Ή Κριμαία είναι σημερον έ"ν άπομεμονωμένον φρούριον μέ δυ- σχερείς. σαλασσιας συνόέσεις καί χωρις ούδε,,ίαν έλπίδα μετα· βολης τής θέσεώς της. Ό "Αγγλος δημοσιογράφος γρά φεΐ -εραιτέρω τα εξής : «Πιθανόν μελλοντικως νά μην είμεθα είς θέσιν να καθορίσωμεν έαν ή Γερ- μανική προέλααις είς την Ούκρα- νΐαν θά σταματήση ποτέ. "Ημείς μετεχειρίσθημεν τα πάντα. Εί; την κατάλληλον στιγμήν ελάβο¬ μεν θ.σιν είς την 'Εγγύ; Ανα¬ τολήν, «ίσεβάλαμεν είς τό 'ίρακ, καί ή λοβιετική "Ενωοις μάς έβο- ήθησε πρό; τού τουτο, άλλά φο- βοθμαι ότι δλα αύτά ί-έν οά μάς χρΓ,σιμει,οουν είς τίποτε. Τίις ί>·
  ποογ λάς τάς χρειαζόμεθα διά
  τόν εαυτόν μας. Δέν θά βοηθή¬
  σωμεν την Σοβιετικήν "Ενωσιν,
  ©α ΓθλεμΛοωμεν είς νέα μέτω-
  πα ε ς την Έγγύ; ΆναΓθλήν-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩιΜ
  Η εξέλιξις των έπιχειρήοεων
  είς ολόκληρον τό Άν. μέτωπον
  Παντοΰ ήττώνται οί ΜποΑσεβίκθι

  Χονΐα, Σάββατον 1 Νοεμ
  ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣΥΜΜΑΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ
  ΣΥΝ
  Ε
  [ΧΙΖ(
  ΣΤ
  ΥΝ ΤΗΝ
  ΙΝ ΚΡΙΜΑΙΚ
  ΡΟΕΛΑΣΙΝ ΤΙ
  ΙΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ
  Α
  Ν
  Καταβύδισις 6 Αγγλικών έμπορικών,_ 1 άντιτορ-
  πιλλικοϋ καΐ 1 περιπολιακου
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.-Σχετι¬
  κώς μέ την εξέλιξιν των έ-
  πιχειρΓρεων είς δλους τούς
  τομεϊς τού Άνατολικοϋ με¬
  τώπου ύπάρχουν αί άκό-
  λουδοι πληροφορίαι : Την
  πρωτοβουλίαν των έπΐχει-
  ρήσεων είς τόν βόρειον
  τομέα έχουν έξ ολοκλήρου
  τ6 Φινλανδικά στρατεύμα
  τα. Ή τύχη τής Πετρουπό-
  λεως έχει πρό πολλοϋ κρι¬
  θή. Ή πόλις 86 πέ3Γ| άφ'
  έαυτής,αύτό δέ τό γ,νυρί"
  ζουν καλώς οί ύπερασπι-
  οταί της καΐ ιδίως οί ιθύ¬
  νοντες τής Μό^χας.
  Ή έπικρατοϋσα κακο<αι- ρα είς τόν τομέα αυτόν δέν ήμπόδισε την προέλα- σιν καΙ πρός την Μόσχαν. ΚαΙ ή τύχη αυτής έχει κρι¬ θή ήδη. Αύτό τό γνωριζει ό Στάλιν καΙ οί περιστοιχί- ζοντες αυτόν, οΐτινες έγ- κατέλειψαν την πρωτεύου¬ σαν πρό ημερών, διά νά σώ σουν τό σαρκίον των. Είς τό μεσημβρινόν μέτωπον, δπου ό έρυθρός δικτάτωρ άΓΤθδίδει μεγάλην σημασίαν τα Γερμανικά στρατεύματα έχουν προξενήσει τερα¬ στίας απωλείας είς τόν εχθρόν, όστις ήδη ευρίσκε¬ ται πολλά χιλιόμετρα πΐσω άπό τάς γραμμάς, άς κατεί- χε τόν παρελθόντα μήνα. Οί Μπολσεβίκοι χανουν ήδη τμηματκώς όλόκΛηρον την κοιλάδα τού Ντόνετς' Είς τόν νότιον τομέα ο Μπολσεβϊκοι ευρίσκονται έν άποσυνθέσει, είναι περιτ τόν δένάγίνη κάν μνεία,πε- ρί των είς τόν τομέα τού¬ τον έπιχειρήσεων. "Ηδη ή εϊσοδος των Γερ-ιανικών στρατευμάτων είς την Χερ¬ σόνησον τής Κριμαίας θά έπισφραγήσπ την θριαμβευ- τικήν νίκην των Γερμακών είς τμήμα αύτό τής Σοβιε¬ τικής Ρωσσίας, θ' άποθαρ- ρύνη δέ τελείως τούς Τσώρ¬ τσιλ καί Ρούζβελτ, οΐτινες ήλπιζαν την σωτηρίαν των ά πό τόν Στάλιν. Ό παγκόσμιος άντ ί κτύπος έκ της καταρρεύσεως τού Σο¬ βιετικοϋ μετώπου Κρίσεις καί σχόλια τής έφημερί- δος των Ξένων τού 'Αμβοΰργου Ή εφημερίς των -ένων τού 'ΑμδΌύργου είς κύριον άρθρον υπό τόν τίτλον «Ή πολιτική μάχη», έξετάζουσα τόν παγκόσμιον αντίκτυπον τής καταρρεύσεως τού σο¬ βιετικοϋ μετώπου, παρατη· ρεϊ τα εξής: Ή Βρεττανΐκή προπαγάν- δα έρρίφθη μέ διάπυρον ζήλον είς την πρός ανατο¬ λάς εκστρατείαν καΐ στηρι- χθεϊσα είς τάς φανταστικάς είδήσεις τής Μδσχας περί στρατιωτικών έπιτυχιών, έ- ζή ησε νά δη,ιιουργήση την εντύπωσιν, δτι δήθεν ή έ- πίθετίτς μας θά άνεχαιτίζε- το κα! δτι θά κατέληγεν είς ένα καταστρεπτικόν δι" ημάς διμέτωπ^ν πόλεμον. Είς την άπερίσκεπτον αυ¬ τήν άντ λήψιν παρεδόθη¬ σαν οί "Αγγλοι μέ πολύ μεγάλην αγαλλίασιν καί έ- φησύχαζον μέ την σκέψιν, ότι διά τής αξιοθρηνήτου καί πλήρους άπωλειών άνε- πιτυχούς άντεπιίέαεως τής βρεττανικής 5ερ:Γηρίας θά άπησχόλου/ έν τή Δύσει σημαντικάς δυνάμεις τής Γερμανικής άεροποριας. Ή Βρεττανική Κυβέρνη¬ σις μέ αξιοσημείωτον παρ- ρησΐαν, προσεπάθησε νά περ.στείλη δλας αύτάς τάς μεγάλας ελπίδας μέ την παρατήρησιν, δτι ή "Αγγλία παρά την άπασχόνησιν των κυρίων Γερμανικών δυνά- μεων πρός ανατολάς, δέν ήτο άρκετά ίσχυρά διά μίαν στρατιωτικήν περιπέτειαν επί τής ήπειρωτικής Εύρώ- π ής. Είναι δθεν φυσικόν, δτι ή Γερμανική νίκη έναντι τής Σοβιετικής Ενώσεως έπέφε ρε τοιαύτην μεταβολήν είς την παγκόσμιον πολιτικήν κατάστασιν, ώστε ό άντί- κτυπος αυτής εκδηλούται έφ' ολοκλήρου τής ύδρο- γείου. Δέν μετεβλήθη μόνον έκ θεμελίων ή ίσορροπία των δυνάμεων έν τή "Ανα¬ τολή καί έν τή "Απω "Ανα¬ τολή, άλλά κα! οί ιθύνοντες άνδρες των έχθοικών χω· ρών, οί όποΤοι έπΐστευ-ν δτι έκρύπτοντο είς την καρ¬ δίαν τού Στάλιν, άπεδεί- χθησαν ψευδείς προφήται. •Εντός των κόλπων τής Βρεττανικής Αύτοκρατορί- ας κατακτά ταχέως έ5αφος ή αντίληψις, δτι τό Λονδί¬ νον ολοέν καί περισσότε¬ ρον καταπίπτει είς την θέ¬ σιν ενός άπό χρεοκωπίαν άπειλουμένου ύποκατασίή- ματος έν τώ πλαισίω τοΰ άγγλοαμερικανικοΰ συγκρο τήματος οίκονομικών συμ* φερόντων, καί δπ ό προ- σανατολισμός πρός την Γουώ στρήτ ύπόσχεται τάς καλυτέρας εργασίας. Ή ά- νατροπή τής Αύστραλιανής Κυβερνήσεως υπό τόν Μάκ Φάντεν, ένεκα τής ύποτα- γής της είς την "Αγγλίαν, όμιλεϊμέσαφή γλώσσαν. Είς την Νοτιοαμερικανικήν Έ¬ νωσιν παρατηρεϊται άξιο- σημείωτος σκεππκισμός δ- σο/ άφορά την έννοιαν τής συμμετοχής είς τόν πόλε¬ μον, ό δέ Καναδός έζαμε- ρικανιζεται μέ ταχύταταν ρυθμόν. Ίσχτροτέρα είναι φυσικά ή άντίδραοι; είς την αγ¬ γλικήν νήαον, διου ο! λο- γικοΐ άνθροποι όμ^λογοϋν ότι έξέλιπεν ή τελευταία με/άλη ελπίς τοΰ πολέμου τούτου. ΤΑ ΨΕΥΔΟΑΟΓΗμαΤΑ Τ ΔΕΝ 6α ΔΙΑΡΚαΟΥΙί ΕΠ Ι! [Λ ΟΥΖΒ ΒΟΛΥ ΜΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.—Πλη¬ ροφορίαι έγκύρου ττηγής άναφερουν ότι είς την Βι- λεμστράσσε έδηλοϋτο χθες ότι ό προχθεσινάς λογος τοθ Προέδρου των Ήνωμένων Πολιτειών κ. Ροϋζβελτ έσχε τοιαύτην απήχησιν, ώστε σχολια- ζι,ΐΐίΐ ούτος εισέτι. Ό λό· γος αύτάς τοΰ κ. Ροθζβελτ αποτελεί πρωτοφανές οϊ- σχος δι" ένα αρχηγόν Κρατους. Τα ψευδη άτινα άπηριθμισεν είς τόν λό¬ γον τού 6 κ. Ρο0ζ3ελτ, έκαμαν πολΛούς να πΐ στί,ψουν ότι ό άνθρωπος αύιος δεν είναι παθολο- γικοος έν τάξει. "Ολαι αί Γερμανικαί έφημερ.δες άσχολούμεναι και σήμερον με τόν λόγον τοϊ' Ρούζΐίελχ γραφουν, ο¬ μοφώνως, ότι τα ψευδολο- γήματά ιου δέν θά διαρ κέσουν έ—' πολύ χρόνον. Διαφέρει κότπως, γράφουν έν συνεχεία αί έφημερί δες, ό ύπουργός των "Εξω¬ τερικών κ. Χάλλ, ό οποίος την φοράν αυτήν, είς την ύπόθοοιν τοΰ Γεωγραφι- κοϋ χάρτου, απέδειξεν ότι δέν είναι διατεθειμένος ν' ακολουθήση τόν Ρούζ- βελτείςτήεπλήρη ψευδολο· γιών τιολιτικήν τού. Ή «Εφημερίς τοΰ Χρη. ματιστηριου» γράφει χα- ρακτηοιστικώς έν προκει- μένω, ότι ό κ. Χάλλ έπι- ϋομιϊ ν' άποσυρτ] την ού- ράν τοο άπο την υπόθεσιν Τοΰ Γεωργαφικοϋ χάρτου. Σ. Έφ. —'βς γνωστόν ό Ροΰζβελτ είς τον λόγον τού ανέφερεν ότι άνευρέ- θη Γεωγραφικός χάρτης άποδεικνύων δτι ή Γε νιαέχει βλ{·ψεις είς Ν. Αμερικήν. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ·* ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΓΩΝ ΡΩΜΗ, 31.-Ό άρχη-ός *οΰ Γδν^'.θϋ Έπιτελρίου, -α-1ιΡΟΟ, Οο- στρατηγυς ιν^,^ νοδευόμενος υπό ανωτέ¬ ρων αξιωματικών τοΰ Έπι- τενείου, μετέβη καί έπε- θεώρησβ χθές εν Σώμα Ίταλών Κυνηγών» οΐτινες θά σΤαλοΰν κατ' αύτάς είς τό ιΐέατρον των πολεμικών έπιχειρήσεων. ιΊΤρΑΗΟΜΟΙ ΚΑΓΟΧΗ ΙίΑΤΟΙ Κατεμηνύθη ό ' —μμ. Κ Κωτσαριδάκης κήτ. νιανών Κισσάμου , "απ3' ιεΐχεν «ν τρ ■ί6ιότι κα. όκ. αύτοπ- .. ο1κίσ του 3^ προεον- ικτου άλατος μή θηκΛ ^μένου έκ των άπο- τ ^ν τού Κρατικοϋ Μονο- ν ΕΠΙ ΚΛΟΠΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Των ίδιοκτητων ρυμο- τομου^ιένων άκινήτων όδοϋ ΜΑΛΕΜΕ (Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη) "Εχοντες ύπ' δψει τάς διατάξεις 1) Τοΰ άρθρου 3 4 έδάφ. « τοΰ Ν .Δ. τής 17 Ιουλίου 192» «περί βχεδίων πόλεων κλπ». *) Την ύπ* άριθμ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Παρ' όργάνω^ τής Χωοο- φυακής κατευηνυθη^αν ό Ματθ. Ηλ. Καμπουρόκης και Ιωάννης Γ. Βιροηη^ν ης( Αη"·Όαί* κατοικος .. δωνΐας, κατηγοροόαεοι ό μέν πρώτος δτι εκλεψΐν ,' ζημίαν τοθ Ύγ. Κ' Κ Χανίων ενα τροχόν ' νοο ώξ,ας δραν _ 2Μ0 ^ δευιεοος δτ ' „ . . αγοράν -' ^Ροέβη είς την πρώ- τούτου παρά τοΰ ^ .ου, έν γνώσει ότι προ- ,ρχετο έκ κλοπής. Ν. ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΙΑΤΡΟΣ Όδός Κήπου (Σούδας) αριθ. 45 "Εναντι Κλινικής Παίζη τΩραι έπισκ*ψεων 8—12 καί 3—7 μ. μ. 137β άπό 27 Όκτω¬ βρίου 194 1 απόφασιν τοΰ Ύπηυργοΰ Γενικοΰ Διοικητοΰ Κρήτης «πε· ρί άννγνωρίαεως ώς επει¬ γούσης ρυμοτομίας ό- οοϋ )%1άλεμε (Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη) πόλε¬ ως Χανίων. 3) Τό άρθρον 1 τοΰ Δ)τος τής 2€5 Μάϊον 1924 «περί εκτελέσεως τού άρθρου 37 τοΰ ά¬ πο 17 Ιουλίου 1923 Ν.Α. περί σχεδίων πό¬ λεως Χανίων. Καλούμεν Τούς ιδιοκτήτας των ε¬ πί τής όοΌΰ Μάλεμ,ε (Χατζή Μιχάλη Γιάννα- ρη) άπαλλοτριουμένων πρός εφαρμογήν τού σχε- δίου πόλεως Χανίων ί- διοκτησιών άπό τής Έμ· πορικής Τραπέζης μέχρι τής όο"οΰ Μουσούρων, ο- _______λ _ -- ' -»_, ..(V ,*ην Νοεμβριού 1941 ημέραν Ύετάρ- την καί ώραν 1Ο π.μ. παρουσι»αθώβιν είς τό Γραφείον ημών καί ύπο- ϊΐείξωσι'τά δρια των ίδι- οκτηπιών αυτών, άλλως θέλομεν προβή άνευ ετέ¬ ρας είδοποιήσεως είς την ενεργεια/ των νομίμων διά την άπαλλοτρίωσιν των έν λόγ^ρ άκινήτων. Έν Χανίοις τή 29 Όκ~ω6ρίου 1941 Ο ΝΟΜΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϊστάμενος επί τής έψαρ- μο>ής τοθΣ χεοίου τής πόλε¬
  ως Χανίων υπηρεσίας
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ
  Γερμανικών Στρατοδι-
  κάτωθι έλληνες ύπή-
  Δι* άποφάσεων των
  κείων κατεδκάσθηοαν οί
  κοοι :
  1) Δημήτριος Κατσαρός, κατοικία έν Μυ·
  κήνσις άρΐ3. 125, γεννηθείς τω 1904, επί παρανόμω
  κατοχή δπλου καί επί άποπείρα άναιρέσεως είς
  θάνατον καΙ είς ττέντε έτών εΐρκτήν.
  2) Ηλίας Κονταξής, κατοικία έν "Ισσαρι Αυ-
  κοσούρας, γεννηθείς τώ 1917, επί σαμποτάζ είς
  θάνατον.
  3) 'Αθανάσιος Τσάντος, "Αθήναι, Νέα Ίω-
  .νία, όδόςΤρωάδος αριθ. 14, γεννηθείς τή 13)12)1895,
  επί σαμποτάζ είς θάνατον.
  4) Χρηστος Δημητρίου Στάμου, κατοικία έν
  Έλευσΐνι, όδός Α. αριθ. 3, γεννηθείς τψ 1907, επί
  σαμποτόζ είς θάνατον.
  Ό Κατσαρός δέ ν παρέδωκε έν περίστροφον,
  επεχείρησε νά κλέψη βενζίνην καί έπυροβόλησεν
  εναντίον γερμανοϋ σκοποϋ.
  Ό Κονταξής κατέστρεψε έν τηλεφωνικόν κα¬
  λώδιον τής Γερμανικής 'Αεοοπορίας.
  Ό Τσάντος άπέκοψε μίαν εγκατάστασιν κα-
  λωδίων τής Γερμανικής Άεροποριας.
  Ό Στάμου άφήρεσε 2 βαρέλια βενζίνης έξ
  ενός άεροδρομίου.
  ΑΙ θανατικαί άποφάσεις εναντίον δλων των
  κατηγορουμένων εξετελέσθησαν διά τυφε-
  κισμοΰ.
  Ή γνωστοποίησις γίν?ται ύπώ τύπον προει-
  δοποιήσεως πρός τόγ πλπδοοϋΑκ
  Ό Στρατιωτικάς Διοικήτής Νοτίας Έλλάδόζ
  "Αθήναι τή 7) 10)41
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ^ΟΚΛΕΠΤΩΝ
  "Υπό όργάνων τής Διοι
  κήσεως Χωρ)κής συνελήφθη
  σαν καί απεστάλησαν είς
  την Είσαγγελίαν, διά τα πε¬
  ραιτέρω 1) ό Ιωάννης Γ.
  Χαλκιαδάκης κάτοικος 'Εμ¬
  προσνέρου, διότι εκλεψεν
  είς ζημίαν τής Πολύμνιας
  Θυγατρός Μανούβου Σταυ-
  ρουλάκη κατ. Γεωργιουπό
  λεως δΰο πρόβατα άξίας
  4,000 δραχμών, 2) Ιωάν.
  Μιχ. Μυριδάκης, "Ιωάν. Γ.
  Χαλκιαδάκης καί Εύαγ.
  Στυλ. Κλαπάκης, κάτοικοι
  άπαντες 'Εμπροσνέρου, διό¬
  τι εκλεψαν είς ζημίαν τοθ
  Δημητ. Μακρυγιαννάκη κατ.
  ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 31 Όκτωβρίου.
  Τό "Ανώτατον Άρχηγεϊον τοθ
  ΣτρατοΟ άνακοινοΤ:
  Ό έχορός καταδιωκόμε-
  νος υπό των Γερυανικών
  καί Ρουμανικών στρατευμά
  των φεύγει έ< Κριμαίσς, διά των θαλασσίων όδών. ΑΙ δυνάμεις τοΰ στρατη- γοΰ Φόν Μάνστεϊν βοηθού· μεναι υπό των άεροπορι- κών τοιούτων τοΰ στρα- τηγοΰ Φέλ Λόμπελ θιέσπα- σαν τάς έχθρικάς γραμ¬ μάς καΙ διήνοιξαν δίοδον πρός τα στενά τής ΚριμαΤ- κής Χορσονήσου. Είς την κοιλάδα τού Ντό- νετς τα Γερμανκά καί Συμ- μαχικά στρατεύματα συνέ* χισαν επιτυχώς την κατα¬ δίωξιν τοϋ ήττηθέντος έχ· θροϋ. Είς τό μέτωπον τής πολι- ορκουμένης Πετρουπόλεως άπόπειρα των Μπολσεβίκων ν' άνοίξουν δίοδον απε¬ κρούσθη μέ μεγάλας απωλείας τοΰ έχθρού. Τό βαρύ πυροβολικόν €- βαλλε κατά στρατ. στόχων τής Πετρουπόλεως, νήσαν σημαντικάς ζημίας^ Είς τούς άλλους τομεϊς τού μετώπου αί έπιχειρή¬ σεις συνεχίζονται επιτυχώς. Είς την Μ. Θάλασσαν σχηματΐσμο! τής Γερμανι¬ κής άεροποριας έβομβάρ- δισαν την Εύπατορίαν καΙ τό Κέρτς καΐ κατεβύθισαν 5 πλοϊα 13.000 τόννων. Γερμανικά ύποδρύχια κα¬ τεβύθισαν 6 Άγγλικά σκά- φη συνολικής χωρητικότη¬ τος 27.000 τόννων, 1 άντι- τορπιλλικόν καΐ 1 περιπολι- κόν σκάφος. Μία δέ "Αγγλ. κανονιοφόρος 0πέστΓ ζη¬ μίας έκ μιάς τορπίλλης. Είς τόν Ατλαντικόν ή|Γερ- μανική άεροπορία έβύθισεν έν εχθρικόν σκάφος 2 000 τόννων καΙ έπροξένηοεν ζημίας είς έτερον. "Αλλα άεροπλάνα έβομ- βάρδισαν την παρελθούσαν νύκτα λιμένος τής "Αν. κα{ Ν.Α. "Αγγλίας. Ή έχθρική άεροπορία δέν ύπερέπτησε τοΰ έδά- φους τοΰ Ράϊχ. Άξιωματικοίκαίέπίτροττοι έγ- καταλείπουν τήνΤΤετρούποΑιν ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, 31.—Ά- Ι ηθικόν των, καθ* όσον η πολύτως έξηκριβωμέναι πίεσις των Γερμανοφινλαν- ς πληροφορίαι βεβαιούν δτι πολλοί Άνώτατοι καί Ά- νώτεροι Μπολσεβϊκοι άξιω- ματικοί ώς καί Έπίτροποι ήρχισαν νά έγκαταλείπουν την Πβτρούπολιν. Αί αύται πληροφορίαι λέγουν ότι οί ύπερασπισταί τής πόλεως έχουν χάσει τελες τό ίω διχών στρατευμάτων αυξα- νεΐ συνεχώς καί περισσό¬ τερον, ή δέ Γερμανική άε- ροπορία καί τό βαρύ^ Γερ¬ μανικόν πυροβολικόν έχουν προξενήσει τοιαύτην σύγ- χυσιν καί πανικόν ώστε νά έχει παραλύσει τελείως ι, κίνησις τής πόλεως. ΤΑ Σ ΕΣΗΜΕΙΟΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΧ ΡΑΤ 1 ΥΜΑΤΑ 1Ρ00Λ0Ν ΕΛΣΙΝΚΙ, 31.— Είς τόν βόρειον τομέα τοΰ Άνατο- λικοΰ μετώπου αί πολεμι¬ και έπιχειρήσεις εσημείω¬ σαν σημαντικήν πρόοδον. Τα Φινλανδικά στρατεύμα¬ τα προήλασαν μέχρι τοΰ σιδη^οδρομικοΰ σταθμοΰτοΰ Μουρμάνσκ. "Ηδη διεξάγε- ται σκληρά μάχη πρός κα¬ τάληψιν μιάς σημαντικής άμυντικής γραμμής. Αί Σοβιετ, απώλειαι εις έμψυχον υλικόν ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31-Πλη- ροφορίαι έκ σιρατιωτικής πηγή; βεβαιούν δτι μέχρι τέλους Αύγούστου τα Σο¬ βιέτ άπώλεσαν 148 Μεραρ- χίας πεζικοΰ, 39 τεθωρο- κισμένας, 10 ίππικοϋ, 8 άλ· πινιστών, 2 έθνοφρουράς καί 2 ταξιαρχίας, καθώς καί άναρίθμητον πολβμι κόν υλικόν. Δεδομένου δέ δτι εκάστη Μεραρχία έχβι 12.000 άνδρας, αί συνολικαί απώλειαι των Σοβιέτ, μέ- χρι τής ώ; άνω χρονολο- γίας, άνέρχονται είς 3.ΟΟΟ. 000 καί πλέον άνδρών, έκ- τός των αίχμαλώτων. Μάταιαι προσπάθειαι τής Άγγλικής προπαγάνδας ΡΩΜΗ, 31.-Τό Πρακτο¬ ρείον Στέφανι, ασχολού¬ μενον μέ την υπό των "Αγγλων καταβαλλομέ- νην τελευταίως προσπά¬ θειαν, όπως μειώσουν την προξενηθεΐσαν εντύπωσιν έκ των πρόσφατον νίκων των Γερμοε,νοσυμμαχικών στρατευμάτων, λέγει ότι ή προσπαθεία των αυτή γί- νεται δεκτή μέ προφα- νή είρωνίαν άπό μέρους τής πανκοσμίου κοινής γνώμης, ή όποία εΐνσί. είς θέσιν νά κρίνη την δη¬ μιουργηθείσαν κατάστα¬ σιν καί νά έξαγάγτ) συμ- περάσματα. Τα γεγονότα, έπιλέγει τό Στέφανι, όμι- λουν εύγλώττως περί τής καταστάσεως είς τό Άν. μέτωτΐόν, ώστε ή προστιά θεια αυτή τής Άγγλικής προπαγάνδας νά μένη, άνευ άποτελέσματος· Άξιόλογος δράσις τής Φινλανδικής άεροποριας ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 31.--Γερ- μανικά άεροπλάνα έβύθι- σαν βορείως τοϋ Γιβραλ¬ τάρ, μεταξύ τής 29 καί 30 Όκτωβρίου έν εμπορικόν Αγγλικόν πλοίον 2.000 τόν¬ νων καί έπροξένησαν ζη¬ μίας είς έτερον 2000 τόν¬ νων . - - - - —~~ Άποκορωνου 10 πρόβατα άξίας 15,000 δραχ¬ μών καί 3) "Ιωάννης Γ. Χαλ¬ κιαδάκης κάτ. 'Εμπροσνέρου, διότι έκλεψεν είς ζημίαν τής Κλεοπάτρας χήρας Κων)νου Πολάκη τρΐα πρόβατα άξίας 7 500 δραχμών. ϋΛΓ.Νκί, Μ-Ή δική άεροπορία, δρι3ά6 ά- ξιολόγως είς τόν βόρειον τομέα τού Άν. μετώτου, έ- βομβάρδισε χθές . ήν σιδη¬ ροδρομικήν γραμμήν τοϋ Μουρμάνσκ εις τα ζωτικώ- τεραΐσημεΐα αυτής. "Επίσης ς τού Φοινικοΰ κόλπου ή (δία άεροπορία κατεβύθισεν έν Σοβιετικόν μεταγωγικόν πλοίον, κα- τέρριψε δέ έν στρατιωτικόν άεροπλάνον, δπερ συνήν¬ τησε καθ" οδόν. ΑΊ έπιχειρήσεις εις Β.καΐ Ν.'Αφρικήν ΡΩΜΗ, 31.—Τό εκδοθέν ανακοινωθέν των ένόπλων Ίταλικών πολεμικών δυνά¬ μεων άναφέρει δτι χθές τό άπόγευμα ή έχθρική άερο¬ πορία ενήργησε έπιθέσεις κα¬ τά τής Καλαβρίας καί Κατάν τζαρο. θύματα υπήρξαν με¬ ταξύ των έργατών καί γυ· ναικών, καταγινομένων είς την καλΚέ ργειαν. 'Υτιάρ- χουν 10 νεκρι καί 42 τραυ- ματίαι. νϊ>Λ. '"
  Είς την Β. Άφρικήν εση¬
  μειώθη εντονος δράσις τοθ
  πυροβολικοΰ μας εναντίον
  θέσεων κατεχομένων υπό
  τοθ έχθροθ. Ή έχθρική άε¬
  ροπορία έβομβάρδισε την
  Βεγγάζην καί Τρίπολιν. Κα-
  τερΐφθη 1 Βρεττανικόν άε¬
  ροπλάνον. *Η άεροπορία μας
  έβομβάρδισε καί πάλιν την
  Μαλταν,