90053

Αριθμός τεύχους

85

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

3/11/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΐΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

  V
  (
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΜΟΝΤΑΘ
  3.
  ΝΟνΕΜΒΕΒ 1941
  8οΗΓΪίτ1βΐ1θΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, 0Η8ΓΪ&
  ΗΙ ιιηά Όπιοΐί : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8,
  Οηαηϊα
  Νγ 85— 'Αριδ. 85
  3 ΠΓ&οητηβη — Τί^Α *ργ 3
  ^ Κ,εάβΙίϋοηδοίΐΓο αηά
  . 22.
  ΓυΕΒΚΒΕΤΙδΜΕΝΒΟΟΕΝ
  Βΐη Αρρεΐ ίιη άΐε Β&ιιεηι ιιηά άΐε Βενό11ίεπιη£.—25 ο/ο
  Ρπϊτηΐε Γοείηι ΙΙ
  ννίβ βΐη ϊ,&ηϊίβηβΓ ρθηί:
  δβΐτ Τ&κβη νοη Μηηά ζή
  Μηηά άΐβ Ν&ογιγϊοΗτ:, άαβδ
  βηί άβΓ Ιηββΐ βΐηβ £Γοβ-
  βε δοηΐίίδΐαάηηβ- νν"βΐζβη
  &πβ:β1ίοηιηιβη ββί. Όίβ3
  ΐΓίίίτ; αηοη ζή; άβηη άαη^
  άβη ΒβηιηβΗηηκβη άβΓ
  άβητεοηβη νεΓΐΠ3.11:ηη§τ
  βίηά βηί εΐηεηι δοηΐίί
  νίεΐε ΗηηάεΓΐ Τοηηβη
  υη^αΓίδοΗβΓ ννβίζβη βίη
  ^βτ,Γθίίβη, άβΓ ηιιη ΐη
  ηιηβηβνοΙΙθΓ ΑΓΟβίτ βηβ-
  ^βΐ&άβη ταΪΓά. Ιη ηηηη-
  ιβΓθΓοοηβηβΓ Κβΐτβ Ιαη
  ίβη Ι<α3Τ'ΐηας;6η ηηά ΡαηΓζβηβ,β αΙΙβΓ Αγϊ, ιιιη άαδ ΙίθδΙο&Γβ Οηΐ ΐη 8ΤΟ8- ββ _ &&ΘΓΗαβιιββΓ ζιι βοηαϊ· ίβη. ϋ&εΓαΙΙ δίεητ άίβ ΒβνδΠίβΓηηβ: βη άβη ϋηι- ηηά Ζηΐαάβδτ,βΐΐβη ηηά ίτ δεηηδηβοητ.ΐ£β ΒΗ- β αηί άΐβδββ ΝαηΓηη&δ- ^τιΐ, νοη άβΐη πι&η ννβΐδδ, άαβδ β3 άβΓ ΕΓπββΙιηιη^ άβΓ -ίκΓβτΐδοηβη Ββνδΐ- ^βΓηη? άΐβηβη βοΐΐ. νν*ίΓ Ηαττβη βοηοη ίτηβηβΓ βΐηηιαΐ βη άίβδβ δτβΐΐβ άαβ ΚοβΓβ-βη ιιηά "νν'βΐζβη ρΓθθΙβηι ίηβΓ άίβ Ιηδβΐ ΚΓβτα βίηβτβηβηά 1)β Ιβαοητβτ. Νΐοηί ίηβΓ άΐβ άβητδοηβη δίβΐΐβη, βοη- άετη ΐη βΓβτβΓ Ι/ίηίβ ίιΐθΓ άΐβ βίκβηβ Ιηββΐ- νεηα&ΐτϋη^ ηηά άίβ Ββ- νδΠίθΓηη8Γ ίβτ. β3 πή Αη- νοη αυδβοηΐαρ;- ά 8^8: ηΐηεπιβ βίηβ ηχβίτβΤβ δίβΐβτβηχηκ άβΓ ΙηββΙρΓθ- άηΐιτΐοη αη Κ. ο 8 8 β η ηηά Λν β ί ζ β η ίβτ άίβ ϋββτβ νοΓβοΓ^β ί α β γ «ίηβ βτΐβίοηοΐβίοβηάβ ηηά οββββΓβ ΕΓηαβηηαηκ. Ώΐβ Αηβββ&τ ίηβΓ άίβ ηβαβ Ετηίβ Ιίββττ βο βΐΐβη &β- ΙβίϋβΓϊβη δΐβΐΐβη οββοη- ίΙβΓβ αηι ΗβΓΖβη. Είη Τβίΐ άββ 3β1ζί ίύΓ Κτβτα βίη^βτΓθίίβηβη Λνβίζβη ηιιΐ88 άαΗβΓ άβΓ ΑτΐΒβ&ατ νοΓ0βη»1ίβη οΐβίοβυ. Νηη ντ'ιτά αοβΓ ββΐοβτ άβΓ άηβηιηιβΐβ ηηά ΐη άβΓ ^&ηάν7^^^8^Ηαίτ ηηΙίνΐηάΐβΓβίβ Μβηβοη βίη- ββηβη, ά&88 άβΓ Ιιββτβ ιιπβτβΓΪβοηβ ν7βίζβη ίιχβΓ άίβ Αηββ&αί βηί άβΓ Ιηββΐ Κτβτα ζίοητ ίββί?ηβϊ Ββίη Ικαηη. ϋΐβββΓ ηηο;α τΐβοηβ νΥβΐζβη ίβτ ηητβΓ χ&ητ αηάβΓβη Κΐΐηιβίΐ- βεηβη νβΓη&Ιΐηίβββη ^β- —βοΗββη. Ββί βϊηβΓ Αη&· βββτ νναβΓάβ ζή νίβΐ νβΓ- ΙθΓβη βτθΗεη, ηηά ίΓββτϋοη Ιΐΐίβοβ ηοοή, ννβΐοΐιβ Εγ ΐΓββ|{-ηί83β άαηη άίβΕηιίβ ίΪ ννηβηΐβ. Ββί βίηΐΐΓΪη& άβΐη αηί ΚΓβτ& βτβννο ηβη νβίζβη νντιβΓάβη αΐ- 1β άΐβββ Ββάβηΐίβη νοη ββΐοβί ηίηί&βΙΙίβΤ ββίη. 7 1ΓΪ8βηβΓ | Ϊ3Γ βηθΓΙ 3Π1 Τ3β3Γβη /β ηβί, ννΐθάβΓ βΐβ Αυββααί ίιιβΓ άΐβ3βη Βοάβη β-β- ηοπΐΓηβη ζή χπβΓάβη. Ναη 1 Ϊ8Τ ειθβΓ οβΐΐειηητ, £βθβηάβΓ Ββάβητηηί ίηβΓ άίβ 1εηβηίτ:ί8·β νβ 8θΓ£ηη£ άβΓ ΕΐηχποΙιηβΓ βΐηβ ζτπΐηίίβηάβ Νοτχπβη- «ϋ&Γ&βίτ, άαββ αη άΐβ Ιίοΐηΐηβηάβ ΕΓηίβ £·βάα<:ητ τηΐΓά. \Γβ3 ηηβτζτ <1βΓ βοηδηβΓβ ηηά ίβτ- τββτβ Βοάβη, άβη τη&η αΐβ ν"βΐζεηΙ>οάβη οβοαηβη
  Ιεοηη, χπβηη βΓ ηηοββτ,βΐΐτ;
  ιιηά οΗηβ Αηβδααί οΐβίοτ.
  ϋ&πιβΐβ βοΐιοη &£ττβη
  βτ ίη άβΓ &αο;βη-
  Ιιΐίοΐκΐίοηεη ΕτηββΗηιηβτ,
  βη 3β&ί8ΤβΐΓβΐάβ βΠβΓ
  Αγ* ΒΤβά&οηί ΐββΓάβη
  τηηββ. ΌβΓ οίβηβΓΪβτβ Εΐ-
  αηά ά
  δοηηβ
  Γβί ιιηά βο-
  ννοΓάβη ίβτ:, ά&β
  βοηβ ννβΐζβηοββτ&βηάβ
  οβΐ άβη ΒαηβΓη ηηά αηοΐι
  ΐη <1θγ ηβΐ)ΓΪ8·εη Ββνδΐ- ΙίβΓηηβ: νοΓΐι&ηάβη δΐηά. Ώίβ3βΓ ννεΐζβη ιΙ&γϊ ηΐοΐιτ, βοίθτη βτ ηΐοΗτ; ίηβΓ άΐβ Αηβαατ: ΐη Ργβ^θ Ιΐοηιηιί, άβηι ν*βΓθΓ3ηοη ηηά άβΓ ΕΓηββΙΐΓηηβ· ζη- τΐΐεΓάβη. Ιπι Ιηί:θΓβ83β ιπιΐ53 δΐοη ]βάβΓ εα^βη: «Κγ β ίίβοΗβΓ ννβίζθη ίηβΓ ^ΓβΙΐβοηβη Β ο ά β η!» 8ο δΐηά άίβ άεητβοηβη ηηά £ΓΪβοηί- βοηβη δΐβΐΐβη ά&ΓηβοβΓ ηβθβΓβΐη^βΙιοηιηιβη, άαβδ ]βάβΓ ΚΓβίβΓ, οο Β&ηβΓ οάβΓ ηίοΗτ, άβΓ ΐ£Γβί:ί- δοΐιβη 'ννβίζβη ίηβΓ αηάβ Γβ Ζιπβοΐίβ βΐδ ίηβΓ άϊβ Αιΐ33&αΙ νβΓΠΐβηάβτ, 8βΐ- ηβη ν7βΐζβη %&%&η 8:«ί:βη ηη&βΓίβοΗβη ν7βίζβη βίη- ταηβεΐιβη Ιΐ&ηη. ΌΐβββΓ υπιίβηδοΗ. ιπΪΓά ηΐβηιαΐδ βΐη νβΓΐηβί, βοηάβΓη βΐη Οβτηΐηη ίηβΓ ίηη ϋίβ δτΓαβδβη &ηί ϊ& £-βηδΓβηι άβηι ΙεβηΓ. Ρηβδβτϋ οβίηιϋΐϊβΓβοηΓβίτβη άβΓ δΐΓαβββη ηηά ν7β£·β, βΓβτ Ιΐηΐεβ άαηη τβοητβ βοΗβιιβη. νοΓβίοηΙΐβ- ηηά αηί βοηηβΙΙδΓβιη ν7β^β &ηί άίβ αηάβΓβ δτταβδβη- ββίτβ ^θΗβη. ΝΐοΗΐ δΐβηβηοΐβίοβη. ϋη 8Γβ- ίαΙΐΓάβδτ βοηδτ άβη ! Αη{ ΚΓ&ίτ- οββοηάβΓδ ! ββίη. ΤβάβΓ βΓΗαβΙτ ηίοΗτ ηηΓ άίβββΐοβ Μβηβ,ε αη β^ητβη "ννβίζβη ίηβΓ ββί- ηβη νβΓΐϊΓαηοη ζηΓηεοΙί, δοηάετη αηοη βίηβ Ρ γ α ηιίβ,βΓ ο β 1ΐ ο ΐη γπ ί ηι β η γ νν β ι ζ β η. ϋ ΐβ Ρ γ 3β ΐη ί β τπ η γ ά β ίηβΓ άβη ϋ τηί 3- η δ ο η β η ί 25 ο)ο β η ά- 8: ηβ 1 τ ι 8Γ ί β β Ι ? β· 1 ε & τ. ν7βΓ αΐβο ζηηι Ββίβρίβΐ 6 Οοΐΐα ΙίΓβίΐ- βεηβη νΓβίζβη ίηβΓ άΐβ Αηββαατ αηί άβΓ Ιηββΐ ΙίβίβΓη _αηη, βτΐιαβΐτ άα- ίηβΓ 7 Ι)2 ()£-β αηβτ&Γΐ βοηβη ννβίζβη ζηην βΐ&β- ηβη νβΓθΓαηοΗ. ΝαβΗβΓβ Είηζβΐηβίτβη £-ίοτ ΚηεΓζβ άίβ Α&Γ&Γθαη1ε σοϊΐ&ΐηί. Αη αΐΐβ βΓβτβΐιητ ηηη άβΓ ΑρρβΠ, άίβ "ννβίζβη- Ιϊββταβηάβ, άίβ ηηΓ ίηβΓ άίβ ΕτηαβΗΓηηο; νβΓ- θΓαηοη! ηΐηβΓάβη, οβΓβϋ- ζηβίβΐΐβη ίηβΓ άβη ΙΙηι τβηβοΗ. ϋίβ 8οΓ8Τβ ίηβΓ βίηβ ζιχ±β Αηββααί, ηηά άαηιϋ βίηβ Γείοηΐΐοηβ ηηά βτητβ ΕΓηίβ ΐδί βίηβ Βίΐίοατ ίηβΓ αΐΐβ Μβη βοΗβη αηί άίβββΓ Ιηββΐ ΐη ΟΕυΤδΟΗΕ υ. ΠυΜΑΕΝΙβϋΗΕ ΤΒϋΡΡΕΝ ΑϋΡ ΗΑΙΒΙΝ8ΕΙ ΚΒΙΜ ΙΝ ΡΑδΤΙ_ΟδΕΡ ΘΕ30Η_ΑΘΕΝΕΝ ΡΕΙΝϋΕδ Ααδάεηι ΡηεΙΐΓεΓηεπΑάτ.- ·, ι. ΝθνεηιΙιβΓ Ι941 Ο&βΓΐίοηιΐη&ηάο άεΓ βεΐί&ΐΐητ.: ΑιιίάεΓ Ηαΐοΐηβεΐ Κγϊπι οείΐηάεη βΐοη άίε άεητ- δοΗεη ηηΐ Γαηιιηΐδθίΐβη Τπιρρεη ννείτ.2ΐ·ηίη ΐη ά 65 Ρείηάεβ. Ιγπ ϋοηεζοβοΐίεη ννηΓ άβ άοι· ΟοογΙσιιιϊ άεδ ϋο- ηβζ αη ιηεΙιιβΓεη δτεΐΐεη Ιγπ ΝθΓά&οεβοηηίΐτ άετ ι Ιηί. εΐη Κ&ι. ννββ ΙίοΗ άεβ βΐηβ δΐ&Γΐι 1)β- ϊεΐηάΐΐοηε "ν"βΓ- ΐη ί ·τ V; -ι,11 η.ΐ("1ι ί>ϋΐικ·'ΐι
  ηαοΐι εϊηεΐ" ΐΐιι Αΐΐαηΐίί,οΐκτι Ο/.νιη
  Γερμανκόν ύτίθβρόχιον έπανερχόα^νο ι είς την ."ϊ^σιν
  άπό μίαν αποστολήν τού είς χον Ά-^αντικον
  /α-
  ίβΓτβηι ΝαΗΙίίΐΓηρί. ηηά
  η&Ηηιβη 533 ΒηηΙεεΓ.
  Αη άβΓ Εΐη8ο1ι1ΐβ33ηη8·3
  ίΓθηΐ ν-οη _εηΐη^Γαά
  ιπηΓάβ ηιεΗΓβΓβ ϋβοβΓ·
  βετζνβΓδηοηε άβ3 Ρβίηάβδ
  ηεοβΓ άΐβ Νεππα
  ταίεββη.
  ϋΐβ ^ηίΐνν&ί£ε ηητ,βτ-
  δΐαβΐζίβ άίββΓΪοΙ^Γβΐοηβη
  ΟρβΓδΐΐοηβη άεβ Ηββτβδ
  1η άβΓ ΚΓΪηι άιΐΓοΗ τνηοη-
  δοηΐ&ββ-β Άηϊ
  Οει ε'αίΓε1άηΐ3Γ5.ς1]3ΐ1 νοη Β. ΒΓαηςΙιίΐδοη ίο1^[ τηίτ; ί,εΐηεη
  διηο ααί άεΓ ΚαΓΐε άίε Ιετζιεη εΓίοΙβτείοΙιεη ηιίΐίΐαεπδθηεη
  Ηαηάΐαη^εη
  Ό στρατάρχης Φόν Μπράουχιτς τΐαροκολουθών μετά τού ΈπιτελεΙ-
  ου τού έττ'ι τοϋ χάρτου τας τελευταίας έπιτυ)ςεΐς έπιχειρήσεις.
  ίβ βοννΐβ βΐηβη 8Γ8θβδβη λαοοο Βγγ. νΐβΓ ννβίτβΓβ
  ΤτηρρβηίΓαηβ ρ ο γ τ β γ. Η&ηάεΐδδοηίίίβ άββ Οβ-
  ν7εΐτβΓβ ^ίταη&ΓΪίίβ Ιείτζη^βδ ν»·ηΓάβη άηΓθΗ
  Γίοηίβτβη βΐοΐι &β&βη | ΒοηιοβηΓΓβίίβΓ 3ο βοηννβΓ
  άΐβ
  Ιγπ Κατηρί
  δοηΐίίβΗΓΐ
  8
  άεβ Ρεΐηάββ ηβά
  άε^8ονν^β1ί1οίίβ
  νβΓΐηβτβ ζή. 3ΐβ νβτβηΐε-
  τβη βΐη Η&ηάβΐβδοηΐίΐ
  νοη 3°°° ΒγΙ. ηηά οε·
  δοηαβάί£τβ 3 Κ
  ΕΙΝΕ ΓΒΑΟ 30ΗΗΕΙΒΤ "ίΒΟΝΤΒΕΒΙΕΗΤΕ,,
  Είηβ ηβηε Βΐΰτβ άβΓ βηςΐΐδοΐι - Γ«33Ϊ3θΗβη
  * - *'" * ΡτοηίΙΐ&ηιβΓΒάδοΙιαίτ:.
  δεϊΐάεηι οΐϊε
  αίε άίε 8οιιΐ]εΙ'αηΐοη ηη άεΓ
  ΡγοπΙ ΡΓΐεϊάετ:, ί>ο
  5Ϊη<3, άαδδ δίε νοπ άεη εη^ΐΐ- δοΐιεη ΡΓεαηάεη ηίςηΐ ηιεΙΐΓ Γοΐεΐιοεη Ιζδηηεη, εδ δίοΐι δταΐίη Ιεϊδΐεη, ΙιΐεΓ ιιηα άα άεη άίοΐιιεη 8<±1είεΓ άεδ Οεΐιεϊπιηίδδεδ 3θΗαηι1ΐ3ίΙ: ζα Ιϋίίεη. Ζμχλχ Ϊ5ΐ εδ ηοοΐι ηηεπιΐϋηδοηι ηιΐ- ________„_, ηιίτ άβτη νβΓΐηδτ ηοοΐι ννβΐτβ- ταη δβΗίίίδΓαηηιβδ ^β- νβτηίοΐιίβίβη Ι Γβοηηβτ νν*βΓάβη Ιί&ηη. Ιιβΐ άβη _______ βΐηβη ΡΓ&οητβΓ νν&Γίβη ΐη άβΓ Ιβτζίβη νοη ΐοοο Βγτ.. ηηά νβΓ- ΝαοΗτ Βοηιοβη βηί νβΓ ηαεηΐιΐβη νοΓ άβΓ βοηΐβάβηβ Οτίβ Νοτά ηηά θΓΪίδοΗ. ΟβίΙιηβΓτε αηβ ΝθΓάντβδτάβητβεΚΙα η ά δ, βΐηεηι Οβΐεΐτζηβ: ΗεΓ&ηβ Ι ηηΐβΓ αηάβΓβηι αηί Η&ΐη- 4 ίβίηάΙΐοΗβ Η&ηάβΐα | οηΓ&. Νβηη ίβίηάΐΐοΐιε δοΐιΐίίε, άαβηηίβΓ βΐηβη ΒοηιοεΓ ννηΓάβη ΤαηΚβΓ ηιίτ. ζηδ δοηοβββη. άετ ΕΙΐΓίπΓθΙιί: εΐη ί 1 δ δ δ ι. νΐΓ ηεάααετη ΐη ά ε δ δ ε η ά 3 δ δ δίε ηατ 3α&δεΓ Ηεί¬ ηε ηίοηΐ ααοη ηιίϊ άεηι &Γθδ- δεη,,άεηΐδθΐιεη" ΌϊοΙ.ιεΓ δοΐιο- Ιεηι Λΐείοΐιεηι, ίΐΐΐαδ Καοίηο- ιπίΐδοη, ΙοεΙίΗηηΙ: άεδδεη ίη /]ίάίδοηεΓ §εδθ1ΐΓίεοεηε ννεΓ^ε δίε δίοηεΓΐΐοη εοεη£3ΐ1δ &α{ άεη Νίΐοΐιτιΐδθΐΐεη άεΓ δθ^'ειίδοΐιεη ΡοΙϊΐΙίΟΓηπιίδδαΓε αηά ΟίίίζίεΓε νοΓ&είαηάεη η»ι. ^,, , ΗΑΤ 3ΕΠ ΛϋδΟΕοΡΙΕίΤ Γοεηδεΐειηεηι ^ε- Βοΐκεΐιε- Ηεΐι δΐεητ. ηιαη ΐη αιιί δοΗπίι ιιηά Τη Μ γο·:- δΐ&ίΐ^ί:. ΙΙγι^Ι: υ^ΗοΗ, νΐε άΐε ΗεΓΓεη δονϊεΐδ άΐεδε εΐηδί Τοΐύΐιεηάε δΐαάί ΙιεΓ- ιιηιεΓ£ενΪΓί5οηαίιεί: ιιηά ΐΙΐΓε Βενόΐΐχεηιη"- &Γδ^Γ- ρΙίϊηάεΓΓ ΙιαΒεη. ΑΊο^γ αιιεΐι άαιηΐί £&Ηεη δΐεη άΐε δε!ί- νοι άϊε ΚοτΓΡδροηάεητίη, άίε ίοε- άεΐ' οίιηιΐεΐεη ^ Βιΐά άεΓ δοι^εϊΐδοΗεη Κϋοκ. ζυ^δδΐταδδεη 3ΐΐδ ιιηηιΐ(:τε163- τεΓ Ν&ΐιε ζα νεπιιίιϋεΐη, άοοΐι δοΐιείη εδ ηεαεΓάιη^δ άεΓ ϋε- οεάίεηεηδοΐιεη Ριεδδείη Αιΐδ- πίΐΐιπιείαΐΐεη βθδϋίΐυΐιεΐ ζιι 5?ΐη, είηζεΐηε αυδβ'εδΐιοΐιΐ ΙεΓ ίη άΐε Ζοηε άεδ ζα εηΐδεηάεη. Βεζείοηηεηάεπυείϋε ιυατάε άίε εΓδΐε άεΓατιϊ^ε ΕΓΐαηΙ>·
  ηίδ είηεΓ Ριβα εΓίεϋΐ:, αηά
  ζιιΐΗΓ άεΓ ΒειΐοΙιΙεΓδΐ&Ετεπη
  νοτη <Όαϋγ 3κειοΙι» νοη άεΓ πιίΐ δίοηεΓείΐ αηκεηοπιπιεη ιυεΓάοη Ιςοηηιε, ά3δδ ϋΐΓεηι άιΐΓθΙι Κεηηιηΐδδε β άετ ιααΐιτε Τ&11)εδϋαηά νεΓ- ϋθΓβ'εη οΐείοεη ιαάτάε. ϋίε ηαΓ ηιΐοβο ηιϊδδ δοΐιεΐηΐ: 3θεΓ ίΤοεΙι άβνοη Ιαατεη ^εΙιΟΓΐ ζα ΙιαΙοεη, είη Βεδΐιεη αη άεΓ δοιυ- Ργοπι ηΐοΐιι είηίαοΐι ζα οεαΐεΓΐίϊ δεί. δίε 1ί3ηη κίοΐι άαΙιεΓ ίι άίε ίΙΐΓ ζαΙείΙ^ειυοΓάεηε Εητε ηΐοΐιΐ 6εΓα1π8<.·η : «ΑΙ» άεΓ ΚεάβΙίΐευΓ άεΓ Ζείίαη^ ηπτ νοΓ5θ1)1ιΐ£, 3π άίε Ργοπτ; -/.α , ια3Γ ίοΐι ηϊοΐιί ^απζ υ, ου ίοΐι 3αοη ιυίτ Ιζΐίοπ άίε Ρτοηι *3εδαο1ιεη 'εΓζϋΙιΐΓ. δίε ΙΐοκεΐΙ:. ίδΐ νεΓδΐδη'ΜΐοΙι ά3δδ άΐε ΐδδ, η<ις1ιάεηι δίε ε.ηϊ- ί,Γεη ηοοΐι αηίίεκηίΐοΐίΐε βοΐιαα- ΤοαπΙιεΓ αηά είηεη α5εηΙ:εαεΓ- Ιίοΐιεη ααίβ:εΐτΐ3θ1)τεη ΡαΓτί- δαηεηίαεΙΐτεΓ άαΓθΙι ΐητ ^ο^- &ηοη ιχΐαβιεΓπ άατίΐε, είηεη αηνεΓ^εδδΗοΙιεη ΝεΓνεηΙίίΐ- ζεΐ εηιρί3ηά αηά δίοη άετη ηίοΐιτ ζιιίηεάοη, ίΐΐδ δ ε λνεηί^εη Ια^εη - άεΓ ιιά]εηην &η άετ 8ρΐΐί«ε - άεηι Αη^πίίςάπκ^ ηηδεΓετ Όϊνίδϊοηεη ν·ϊε1ιεη. Όϊε Ιείζίεη 2 48ίιΐΓάεη άΐεη- ίεη ϊΗπεη ατοεΓ η:εΐΐτ πιιγ ζιιγ νοΓΓ)εΓεϊίιιη§·άεδ Κηοΐί- ζιι^εδ, νΐεΙηιεηΓ ί&ηάεη δίε ϊη ίηΓεΓ οίιηιη&εΐιιϊ^εηνιιί ηοοΐι δονίεΐ Ζείί, ιιηι είηε Αηζ^ΗΙ ίύΓ άίε Βενόΐΐίε- 1εΙ);ηδνντΐοητί^·εΓ Αη- ίη ΤΓαιηΐηεΓ ζή υογ- χν&ηάεΐη. Όίε Β&ΐιηΐιόίε ιιηά άεΓ Η&ίεη, άΐε ζα ίο1§:εηάεττι ΑυδΓαί ΙιίηΓεΐδ- δεη Πεί-δ : «Μ3η ίδΐ ΐη Εη· ?ΐ3ηά νοη άειη ΙιεΓΓΐΐοΙιεη Κ3ΐηρί όε&εΐδίεΓΐ, άεη άίε 8οιυ]εΐ3πηοε &ε&εη άίε Ρ3- δεΐιΐδΐεη ίάΙΐΓΐ:.» ΌαηιΐΙ: ιιΐΗΓ 3εάοο1ι άίε Ιΐ Ά5 ε» ίδϋ ηιίΓ αηά $ο βίη ίοΐι άίβ ετδΐε Ιηη^εη ποοη ηΐοΐιι ρ Βϊε ιοί'^ί'ί'ϊΐεΓίε Εη&ΙϋηάεΓΪη άαΓίίε άεηι Κοηιτη3ηάεαΓ;;η είηε.~ ηιϊτ. άεπι ΕεηίηοΓάεη αα^εζείοΐιηειεη Όίνίδίοη εί- ηεη Βεδηοΐι 36δΐ3ΐΙ:εη. ΙΙηά ιιιαδ ίαηϋ δΐε ίη άετεη. Βε1ΐ3α- δαη§;εη ? Εΐηεη Ρΐΰ&εΐ αηά .Ίο^αΓ εϊηε ΒΪΓοΙίοΙΙιεκ νοη ^ε^!^η - ίΐοεΓ 3αο1ο Βαεοΐιετ άεδ ]αεάίδοηεη δοΙΐΓεί^εΓδ ΗεΐηΓίεη Ηείηε, άεΓ ιαίε κείη άαδ άεαΐδΟΓΐε ννεδεη αηά νεΓδροττεΙ: η3ϊ. είη ΙιεΓΓΐΐοΙιεδ ^3ηά»! ηιείη δ ϊ ε δοηιπείΓηιεΓΪδθΗ. «ννεΐοΐι είη ΙιεΓΓΐΐοηεδ Ι,αηά, ά3δ ηιίιΐεη ΐηι Κτΐε&ε άίε ννεΓ^ε είηεδ άεΓ δ άεαΐδοΐιεη ΟΐοΙιΙεΓ Ηεδΐ!» Εδ ΐδΐ ηηζαηεΐιηιεη, άίεδε εη^ΐίδεΐιε Ζείΐαη&δΓε- ρ^^^ε^^η, άίε νοη άειη 1 αΐ- Ιατεΐΐεη Νίνεαα άεΓ 80νν]ε- ίίδθΐιεη ΚοηΐΓη3ηάεαΓε βο τίεί ΙοεείηάΓαοΙίΐ ίδΐ, νοη Οοϊ- τΐιε, δοΙιΐΠεΓ οάετ Κ3ηΙ ηίε ετιυαδ ^εΓ.ο2ΓΤ Ιιαι, ιυ&ΐιτεηά ϊΙιγ ΗεΪΓίοΙι Ηείηε άαηΐί άεΓ Ακΐΐβιΐοη άεΓ ^αεά^5^1^εη ΕηιΐβΓίΐητεη είπεη δ Ααί Βείεΐιΐ άετ Β2δ3ΐζαη§τδ- ΙοεΙιοεΓάεη ίδΐ άετ Ρίδοΐιίαη^ ίη άοη ΚαεδΙεη^εαΐ3εδ5εΓη ηΐοηΐ ηαΓεπιΐαεηδθΙι Ιδοηάετη ηιαδδ Γηίί: αΐΐεη Μΐιΐεΐη &ε- ίθΓάεΓΐ ιυεΓάεη, ίαεΓ άεη Βεάατΐ άεΓ αΐε1ΐΓηΐ3θηΙ: 5ε- δοηάεΓδ 3ΐ>εΓ ίαεΓ άίε ΖίνίΙ.
  αΙΙε υογΙι-
  3ηάεη αηά ά3ίαετ &εείη^ηε
  τεη ΡαηΓζεα^ε ίαεΓ άεη Ρί-
  δΐΐιίαη^ 3αδί?εηαεΓζ1: ιιΐεΓάεη.
  ϋ^Γ Ρΐδε1ιί3η8: ιηαδδ ίηηετ-
  1ΐ3ΐΐό δίοΐιΐιιΐείυε άετ ΚαεδΙε
  δΐταΐίίηάεπ. ϋίε ΡίδοΙιιοοοΓε
  ηιαεδδεη ιηίε Αηδΐοείβεη νετ-
  δείη.
  Αηδ1<αηίΓ. αε5εΐ άίε Βεάίη- Ι,εκοπιηιεη άίε Ρί- ϋεί άεΓ δεεά^οπιηιαη- ά3αϊαΓ οάεΓ άεΓ ϋίε 01ιαηΪ3 άεη 31)10)41 ΚΑΤΙΝ1Εν.!Τ«νηΐΑΝθυθΑΚΙ Ε«Ι1«(·!ΙΗΙΙΙΙίΙ Η3Γ. ίΙΐΓε ΑΓοείΐ; ίη ϊΙιτεΓ Κΐΐηίΐς, Τδοηάοα ν*3Γάα- £ΐΓ, 2ΐ, Νεοεη§Τ3δδε ϋί1ζ&- 5ΐίπ3—Βο13γϊ, ννίεάετ 3αί &εηοιηηιεη. ΑΓοείΐδδίαηάεη 8—12 αηά 3—6. Ι ιιηά Ε&^εΓΐιαιΐδεΓ υογ αΐΐειη ίΐεΐεη άεΓ νεΓηΐεΙιτιιη^ αη- Ιιεΐιη, ιιηά άΐε ΐη 25 Ιναη- ^εη }α!ΐΓεη οΗηεΗΐη δεΐιοη Γοΐδ αιιίδ Ηεηιά αιΐδ§;ερ1ύη- άεΓίεη ΕΐηννοηηεΓ άΐεβετ ^Γθδδεη ηΙίΓαΐηΐδοηεη δίαάί; , εΓίιιΙΐΓεη άαηιΐί ΐη ΙειζιεΓ Κοηβεηιιεηζ, ναδ εδ ηιΐΐ άεη δε^ηιιη^εη άεδ Ηοΐ- δεηενΐδτϊδο1ιεη δγδίεηΐδ αιιί δΐοΐι Ηαί. ϋΐε Μεηδοΐιεη δίεηεη ηοοΗ ^&ηζ ΐηι Βαηηε άεΓ ΙείζΙεη ΕΓεΐ^ηΐδδε, ταίΐοδ ιιηά οΐιηο ΓοεδοηάεΓεηΖνεε1ί ναηάεΓη δΐε ζν ΗιιηάεΓίεη, Ταιΐδεηάεη Ζεΐιηιαιΐδεηάεη άητΐιο άΐε Ηαιιρί^ΐΎ&δδεη, Υο ΐηιηιεΓ άεπΐςεΐιε δοΐάα- ιεη αιιίΐαιιεΐιεη, ηηά εΐηεη Αιΐβεηοΐΐοΐε 1βη£ ΐη νεηνεΐΐεη, άοτΐ δΐεΗ ΐηι Νη Οιιιζεηάε λοπ Ζΐνίΐΐδΐεη ΐΓ3.£·εηάεη Βΐΐεΐίδ ηηι δΐε. Ζννεΐ Ρτα^εη δίε- Ηεη αιιί &11εη Οεδΐοΐΐΐεπι §;εδθΓΐΓΪεΐ3ειι ηηά νεΓάειι νοη αΐΐ άεηεη αιΐδ^εβρΓο- εηεη, άΐε δΐοη 3ΐιί εΐηί^ε άειιΐδεΐι νεΓδίεΗεη: ΙΗγ ν·ΪΓΐί1ΐεη άεη Βοΐδοΐιενΐδπιιΐδ ίίΐΓ &11ε Ζύ- Ιεη ηΐεάεηνεΓίεη ? δο ΐ3ΐιτ:εΐ Ι άΐε εΐηε, «\'3δ νΐνά ι.πή δονϊειΐΓηιεε, νοη άειπ π α λ'οΓάπη,δ,επ ιιπ- Γ Τπιρρεη ίΐιιί Ι^Γεΐιε- ΚγοιιΙ, ά^ηη ^?πί εΐπ Αιιίΐοη'ηίεη ΰοεΓ άϊε ίΐοηΐεΐ" άΐεδεΓ άΐε δοΐιοη ^^11ε νει-!επιι Ηαττεη ιιγ3 3είζί Γ)είΓεΐί αίη^η. <Έηά- ΙϊοΙί δεΐά Ι1ιι· ά&, ΐοΐι Ιιαίίβ Ηοίίιπιΐΐ£ αιιί- ^^ 83£ΐε ιιηβ εΐη ϋΙϊεΓ υΐίΓίΐΐηεΓ, εΐ' ηΐΘεΗίε ίιηάΐε δΐεΓοζΐ^ }ηΗΓε /αΐιΐεη. \7εηη πΐίΐη ΐΗηεη άαηη 1ίΓαίΐΐ§; Ηαηά απΐε^εη δ', ιιιη άϊε δίιιΐΓεη άετ ζιι ΗεδεΐΗ§εη, άαηη § εδ ]εάεδπΐ3ΐ ιιπγ Αηδπιίε ίΓειιάΐ^εΓ ΖηδΙΐπιηπιη^ ιιηά ΒεΓεΐιδεΙΐίΐίΐ. ϋηά δ'ε Ιδδ- κεη εδ ηΐοηΐ Βεΐ άεη \7ογ- Ιεη ΓοΙεΐΤοεη. ϋτοεΓαΙΙ άοΓί, νο άΐε Βοΐδοΐιεννΐδίεη άιΐΓθΗ άΐε ΕΓΓΐοΗτιιη^ νοη δαηά- υΕΓΠ^αάέη άεη ητδρηιη^- Ιιοΐιεη ^ερΐαηίεη διΐ"&Β5εη- νθΓΓοεΓεΐτεί Ιιαιΐεη, δΐηά δΐε δεΐί ΐίδ, αιΐδ ίΓεΐεη ηηά οηηε ΙοεδοηάεΓε Αιιί- ίθΓάεπιη^. Μαηηετ ιιηά Επιυεη δΐηά αιη λΥετΙί. Μίί ΙαοΗεηάειη Αηΐΐΐτζ δεΐιπίΐεσι δΐε άΓαηί Ιοδ. δίιιηάε ιιτη δίπηάε, δοπεΓζννοτ.Ιε ίΐΐε- ^εη Ηΐηυη4 Ιιεη ΖαηΙιεΐοΗ δΐηά άΐε δίεΙΙεη ΐιη δίαάΐ- ΐηηεΓεη ιιηά αη άεη £ΐΌ5~ δεη ΑηδίαΙΙδίΓ&δδεη, νοη νο αιΐδ άΐε δον]είδ άεηι Ρ&11 άεΓ δίαάΐ εηί§ε§;εη- ζηννΪΓΐίεη §·εάαοΗτεη, ηοοΗ ζαηΙτεΐοΗεΓ 3οεΓ ίίηάεη δίεΐι ]είζί αοεΓαΙΙ άΐε Εΐη- νοηηεΓ νοη Κΐενν εΐη, ητπ άΐε ϋυεΓΓεδίε άετ δοηαίΐ ϋ65«?ίίΐ§·οπ ζιι Ιιεΐίεη. Ν. ΚίΟΝΑΒΙδ Ατζί Ρατο- Ιο^ΐβ ηηά Οβ8οη1εοητ.3- ΙΐΓ&ηΙΐΙιβΐίεη. δτ. 8υά3 Νο 46 δρΓεο1ΐ!>ταηάεη
  ν. ηι. 8—12 η. ηι. 3—7
  . ΙΙηά
  ννεηη ηηβεΓε δοΐάαίεη ΐη-
  ηεη άαηη Ιοεηεητεη νοη
  άεη £Γθδδεη νεΓηΐοΙιΙηη^δ-
  δθΗΙαεηίεη, νοη άεη £ε-
  ! να1τί§:εη ΥεΓΐιΐδίεη άετ
  Ζ&ηηαΓζτΙεΙίηΙε
  ίίΕνΐΗΕΚΚδ ΕΕ0Κ6ΑΚΑΚΙ8
  ΜαΙειτιεδΐΓ.
  ΕίηίαΗηνοη ΙιηΊεΓ
  ->·{£'

  ΣΕι'ΛΣ 2α
  ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩιΜ
  ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗΝ ΓΗΝ
  Θά δοθή ώ; άμοιβή 25 ο)ο είς έκείνους πού 8ά
  δώσουν σιτάρι δι' άνταλλανήν. — Έκκλησις πρός
  τούς αγρότας καίτούς άστούς.
  'Από ημερών κυκλοφορεϊ άπό οτόματος είς στόμα
  ότι ένα σ-μανπκό/ φορτίον σίτου έφθασεν είς Κρήτην.
  Ή πληροφορία αυτή ι,ϊναι τρίιγμαπ άκριδής. Χάρις είς
  την μέριμναν καί τάς φρο/τ·ιδ:ι; τής Γερμανικής Διοική¬
  σεως έφθασαν αύτάς τάς ημέρας, δι" ενός τ-ο πλοίου,
  πολλαί έκα·οντάδες Ούγν-ρικού σιταριοΰ, τό οποίον
  έκφορτώνεται τώρα <αί μεταφερεται διά παντός μεταφο- ρκοϋ μέσου είς τάς αποθήκας. Ό λαός παρακολουόεΐ μέ λαχτάρα, τόσον την έκφόρτωσιν δαον καϊ την ενα¬ ποθήκευσιν, διότι γνωρζει δπ τό σκάρι αύτόβά χρησι· μεύση διά την διατροφήν τού. Πρό καιροϋ άπό τής στήλης αυτής, είχομεν εκθέσει π-λήρως τό πρό3λημα τού θιταριοϋ καί τής σκάλεως διά την Κρήτην. Τινι τρόπω δηλαδή θά επιτευχθή ό μελλον· τΐκός έπισιτισμός τού πληθυσμού τής Κρήτης. Όχι διά τάς Γερμανικάς αρχάς καί τόν στρατόν, άλΛά κυρίως διά τόν πληθυσμόν καταβάλλεται ή μέριμνα έζασφαλίσεως μελ· λοντικώς τοΰ έπισιτισμοϋ τής Κρήτης. Έγράφομεν τότε ότι παρά τάς δυακσλίας πού παρουσιάζει σήμερον τό ζή· τημα τής διατροφής ενός πληθυσμοϋ ή Γερμανική Διοίκη¬ σις θά έφρόντιζε νά έςεύρη τό απαιτούμενον διά σποράν σιτάρι κα! λοιπούς απόρους, διά την αΰζησιν τής παραγω- γής τής Νήσου. Διότι ή διατροφή ενός λαοϋ έζαρτάται άπό τόν καλόν σίτον, την έντατκήν καλλιέργειαν καί την καλήν.εσοδείαν, αύτό δέ πρέπει νά τό έννοήσουν δλοι γενικώς. Ένα μέρος τού παραληφθέντος Ούγγρικού σιτα- ριοΰ θά διατεθή διά σποράν. Ό πλέον ήλίθιος καί ό πλέον άπειρος είς τα άγροτικά ζητήματα θά έννοή ότι τό καλλίτερον Ούγγρικόν σιτάρι δέν εΤναι κατάλλη¬ λον διά την Κρητικήν γήν. Τό σιτάρι αύτό παρήχθη υπό κλιματολογικάς συνθήκας εντελώς διαφορετικάς άτότάς της Κρήτης. Εάν γίντ) ή σπορά μέ τό σιτάρι αύτό θά έ¬ χωμεν ώς άποτέλεσμα την άτώλειαν ΐκανής ποσότητος έξ αύ ού, χωρίς νά δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν ποία θά είναι ή έσοδεια Ή ανησυχία αυτή δέν θά υπήρχεν εάν επρόκει¬ το νά γίνη ή σπορά μέ σιτάρι, τό οποίον παρήχδη είς Κρήτην. "Ο,τ έσιάρη καί έθερίσθη υπό τόν Κρητικόν ήλιον α.ύτό είναι τό καταλληλότερον σιτάρι, διά νά χρη- σιμοποιηθή διά σπορά/. Αύτό πρέπει νά τό έννοήσουν δλοι οί αγρότοι. Τα άποθεματα λοιπόν σιταριοΰ, πού ύπάρ- χούν είς χείρας των άγροτών, είτε καί τού πληϊυσμοϋ, οοα πρό<ειται νά χρησιμοποιηθοΰν διά διατροφήν καΐ δχι σαοράν, πρέπει ν* άνταλλαγοΰν μέ Ούγγρικό σιτάρι, τό ότοϊον ένώ είναι έκλεκτής ποιότητος, δέν κάνει διά σποράν. Είς την προκειμένην περίπτωσιν ημπορεί νά πή κανείς : «Το σιτάρι τής^Κρήτης διά την Κρητικήν γήν». Αί Γερμανικαί και Έλληνικαί αρχαί ήχθησαν είς την απόφασιν δ.υς πάς Κρής, είτε άγρότης είναι είτε δχι, πού θά έχρησιμοποίεν, Κρητικό σιτάρι διά παρασκευήν 6ρ- του καί ούχι στοράν, νά δύναται ν' άνταλλάξθ την πρός διατροφήν τού ποσότητα μέ Ούγγρικόν σιτάρι, πού ώς προείπομεν, ένφ είναι εκλεκτόν, δέν κάνει διά σποράν είς τό Κρητ κό χώμσ, Ή άνταλλαγή ού'ή έ*χει νά όφελήσΓΐ τοϋς αγρότας, διότι θά λάβη δχι μόνον ϊσην ποσότητα έκείνης πού θά παραδώση, ά'λλά θά λάβη καΙ πλέον αυτής, ώς ίνα εΖδος αμοιβήί. Ή όμοιβή καδωρίσϋη δΓ έκείνους πού θ' άν τα\άξουγ' Κρηπ<ό 3ΐτάρι μέ Ούγγρικόν, είς 5ί» ο)ο. ',Εκε,ϊνος π. χ. πού θά παραδώση 6 οκάδας Κρητικό σιτάρι οά λαμβάνη 7 ΐ)2ό<άδας Ούγγγρΐκόν. Περισσοτέρας λε υτομερείας περί τού τρόπου τής άνταλλαγής θά δώση κατ' ούτος ή Άγροτΐκή Τραπέζα. Καλοθνται όθεν πάντες νά προσ »έρουν προθύμως δι* ανταλλαγήν τ* άποθέμοτα τού σιταριοΰ πού προθ(:Ι ζουν διά την διατροφήν των, 'ινα διά των ποσοτήτων αυ¬ τών καλλιεργηθοθν δλοι οί κατάλληλοι διά σποράν ά- γρο'ι <οί έππευχεή οϋιω μα καλή έσοδείσ, πράγμα δπερ 6ά έχη νά, ώρελή^ι δλαυς γενκώς, διότι μΐα καλή έσο- δεία σημ^νει εξασφάλισιν! τού άρτου δλου γενικώς τού πληθυσμοϋ. Τα αϊτια τής καταρρεύσεως τής Σοβιετικής Ενώσεως Τί άποκαλύπτει μία έκθεσις Ρώσσου Έπιτρόπου ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2—Έξ άρ- μοβΐος τιηγης ανακοινούται δτι κατά την τελευταίαν πρ · έΛασιν ιών Γερμανικών οτρα- ιευμάτων είς Κριμαίαν ά νευρέθη ί' θέσις τού * Επι - ιρ5που Κοαι»Ιζωψ, δσπς ί - οψερει λεπτομερώς τα αί'- ιια τής κα'αρρεύσεως τής Σοβιετικής Ένώορως. Ό Κο- σλινίζοφ ?έ>Μ δπ ιέσοορι
  είναι τα οηυΜα έ.εΐνσ, ά
  ιινα επέφερον την καιαρ-
  ρει,σιν τής Σοβ ετικης Ροσ-
  οίας. 1) Ή εξόντωσις ύ^ο
  τού σατρόπου Γι?οώς> ιίόν
  καλλιτέρων άνδρών καί
  των σπουδαιοτέρας ν στελε
  χών τού ΣοβιετικοΟ στρατοθ
  2) τ' άποτελέσματα τοθ
  Ρωσσοφινλανδικοΰ πολέμου,
  δπου οί Ρώσσοι ύπέστησαν
  άληθιϊ; ήττας, 3) ή κακή λει-
  τουργΐα τής Κρατικής μηχα-
  νής, λόγω τής τοποθετήσεως
  είς τάς διαφόρους υπηρεσί¬
  ας άνικά/ων ύπαλλήλων,
  διοριζομένων υπό τής Γκε-
  πεού ιαί 4) Αί μεγάλαι α¬
  πώλειαι είς έ'μψυχον καί ά-
  ψυχον υλικόν (έκμηδένισις
  όεροηορίας καί 269 Μεραρ-
  χιών διαφόρων δηλών, σύλ-
  λτιψις αίχμαλώτων κλπ.) καί
  ή Αγγλικη βοηθεία πού δέν
  άκόμη.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  εί; γνώσιν των
  τού Δήμου Χα¬
  νίων δτι διά την έβδομάοα
  αύτην καί άπό τής 3ης μέ·
  χριδης τρέχοντος μηνός, θά
  διανεμηθούν διά των δεί,·
  τίων τροψίμων καί διά τοΰ
  άποκόμματος τοΰ τεμαχίου
  άατου τής 14ης Όκτωβοίου
  έ. έ. 150 δ?άμΐΓ όρυ'ςα, 50
  δράμια ζά>αοις καί 200 δρά¬
  μια σάπων κατ' άτομον.
  (Έκ τής Διευθύνσεως
  Άγορανομίας).
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
  Άγνοεϊτσι ή τθχη τού Γεωρ-
  γίου Πολατίδη στρατιώτου
  κλάσεως 1940 (Κέντρον Έκπαι-
  δεύσεας ΚορινΘου), ϋπηρετή-
  σαντος ενταύθα κατά τοις πο-
  λεμικάς έπιχπρήσεις.
  ΔΩΡΕΑΙ
  Ή χήρα Αλκιβιάδου Κουντάκη
  απέστειλε είς τό Δημοτ. Νοσο-
  κομετον δραχ, 1000 είς μνήμην
  τοϋ συζύγου της.
  —'Επίσης ή κ- Μάρθα Φραντζε¬
  σκάκη απέστειλε δραχ. 1000 είς
  μνήμην τοϋ ουζύγου της.
  Ή Διεύθυνσις εύχαριστεϊ θερ-
  ι μώς.
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ
  Όφθαλμίατρος
  Έπανήρχισε τάς εργασίας τοο Κλινική κ. θεοδωράκη
  όπισθεν Εΰαγγελικής Έκκλησίας.
  Τα Γερμανορουμανικά στρα-
  τεύματα καταδιώκουν αδιακό¬
  πως τόν ήττηθέντα εχθρόν
  Τα Γερμανικά στρατεύματα διέβησαν τόν
  άνω ροΰν τοΰ Δόν είς πολλά οημεία.-Κατα-
  ούθισις καΐ άλλων έχδρικών σκαφών
  ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 1 Νοεμβρίυυ.
  Τό Ανώτατον Άρχηγεϊον τοθ
  ΣτρατοΟ ανακοινοί:
  Είς την Κριμαίαν τα Γερ·
  μανικά καί ,Ρουμανικά στρα
  τεύματα καταδιώκουν άδια
  κόπως τόν ήττησέντα ε¬
  χθρόν.
  Είς την κοιάδα τού Ντό-
  νετς τα στρατεύματά μΓς
  διέβησαν εις πολλά σημεία
  τόν άνω ροϋν τοΰ Δόν.
  Είς τόν βόρειον τομέα
  καί είς την περιοχήν τοΰ
  Βολχώφ έδραύσΒη ή Ισχο-
  ρά άμυνα τοΰ έχθροΰ, κα-
  τελήφθησαν δέ υπό των
  στρατευμάτων μας πολλά
  όχυρά.
  'Απόπειρα τοΰ έχθροΰ δ-
  πως δηδή 'τόν Νέβα άπε-
  κρούσδη μέ α'ιματηράς δι'
  αυτόν απωλείας
  ' Ή μαχητική μας άεροπο-
  ρία συνέδραμε τα μέγιστα
  τάς έπιχειρησεις είς Κρι
  μαίαν προ;ενήσασα είς τόν
  έχδρόν σοβαρωτάτας απω¬
  λείας.
  Είς τόν Εΰξεινον ή άερο-
  πορία μας κατεβυθιοεν έν
  εχθρικόν σκάφος 5,000 τόν¬
  νων, έπροξένησε δέ ζημί¬
  ας είς 3 πολεμκά καΙ 1
  όπλιταγωγόν.
  Ή άεροπορία μας ενήρ¬
  γησεν έιίοης σφοδράς επι-
  θέσεις εναντίον τής Μό-
  σχαζι προζενήσασα σημαν¬
  τικάς ζημίας.
  Είς τόν άγώνα κατά τής
  Αγγλίας ή Γεμαρνική μα·
  χητική άεροπορία κατέστρε
  ψε παρά τάς νήσους Φαρόρ
  έν φορτηνόν 2000 τόννων.
  'Επίσ,ης είς τάς άνατολικάς
  ακτάς τής Αγγλίας ή άερο
  πορία μας κατεβύθισε 4 έμ-
  πορκά κα'ι 1 πετρελαιοφό
  ρον συ/ολ'κής χωρητικότη¬
  τος 2?.000 τόννων 4 δέάλλα
  σκαφη ύπέστησαν σοβαράς
  ζημίας
  Ή "Αγγλικη άεροπορία
  έρριψεν είς την Β. καί Β.Δι
  Γερμανίαν κα! ιδίως είς τό
  Αμβούργον έκκρηκτικάς
  καί έμπρηστκάς βόμβας. 9
  έχθρικά άεροτλάνα κατερ'
  ρίφθησαν.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  'Αρισ. πρωτ. 4284
  » Διεκ. 2308
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Διακηρύττει, δτι
  'Έκτίθεται είς φανεράν
  πλειοδοτικήν δημοπρα¬
  σίαν ενώπιον τής Δημαρ
  χιακής Έπιτροπής.
  1) Ή Πιετής ένοικία-
  βις των ΰπ' άπιθ. 3, Κ,
  β, Τ, 9, 11, 12,
  14, 1», 143, 21,
  «■3, »4, «β, «Τ,*8,
  29, 3Ο, 31, 33,
  35, 37, 38, 3»,
  41, 42, 43, 44,45,
  47, 49,51,52,53,
  »9, 61, €$2, 63,
  64, 65, 67, 68,
  69, 71, 72 καί 74
  καταστημάτων τής Δη-
  μοτικής Άγοράς,
  3) Ή αι* §ν τρίμηνον
  ένοικίασις των δημοτι-
  κων ■ ίχθυοπωλείων
  Κ) Ή διετής ένοικία-
  •ις:
  α) Τοΰ είς την άκτήν
  Κουντουριώτου καφφε¬
  νείου Άκταϊον
  β) Τού παρά την οδόν
  Χάληδων (Κρυό Βρυ-
  σάλι) κειμένου οημοτι-
  κοΰ μαγαζείου.
  γ) Τοΰ κάτωθεν τηΰ
  Ξενοδοχείου} «Πλάζα»
  μικροΰ καταστήματι^
  καί τοΰ είς αύτό ανήκον¬
  τος άνοικτοΰ χώρου.
  Όμοίως |έκτίθεται είς
  πρόχειρον φανερόν πλει¬
  οδοτικόν διαγωνισμόν
  ενώπιον τοϋ κ. Αημάρ-
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  1) Ή ένοικίασις τοΰ
  Δημοτικοΰ φόρου επί
  τοΰ "ΐαγαμελαίου τής έ-
  φετεινής παραγωγής πε
  ριφεοείας τού Δήμου
  Χανίων.
  2) Ή ένοικίασις διά
  μίαν τριετίαν τού ύπ'
  αριθ. 111 δημοτικοΰ
  οίκοπέδου 318 -ζ.χ.
  καί τμήματος τού ύπ' ά-
  ριΟ||1Ο6 τοιούτου μ.
  τ. 173 κειμένων είς τόν
  χώρον των τέως Μου¬
  σουλμανικόν Νεκροτα¬
  φείον.
  Αί ανωτέρω δημοπρα-
  σίαι διεξαχθήίϊον-ΐαι έν
  τφ Αημαρχιακφ Κατα¬
  στήματι την 7ην Νοεμ-
  βρίου 194 1 ημέραν
  Παρασκευήν καί ώραν 4
  μ. μ. υπό τούς δρους
  τούς κ-ατατεθειμένους είς
  τό Γραφείον τής Δημαρ-
  χιακής 'Έπιτροπής ένθα
  δύνανται οί ένδΊαφερό-
  μενοι νά λαμβάνωσι γνώ¬
  σιν τούτων.
  Έν Χανίοις τή 3 1 Ό-
  κτωβρίου 1941
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΆΣ
  Τό Συμβυλαιογραφεϊον ΝΙ
  ΚΟΛΑΟΥ ΣΓΟΥΡΟΜΑΛ-
  ΛΗ μετεφέρθη προσωρινώς
  επί τής παραλλήλ,ου όδοϋ
  Κόρακα άριθμός 24.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ, πορτοφόλι¬
  ον άπό Δημοτικής Άγορας
  μέχρι Κορακιών άνήκον είς
  τόν Σπύρ. ΜαστορΙδην. Ό
  ευρών άς κρατήση τα χρήμα-
  τα καί άς επιστρέψη την
  ταυτότητα καί τό απολυτή¬
  ριον τού, άτινα περιήχοντο
  είς τό πορτοφόλιον τού, είς
  τα γραφεϊα μας.
  Ανακοινούται ότι κατά
  Διαταγήν των Άρχών Κατο-
  χής ή άλ,ιεία βΐς τάς ακτάς
  τής Κρήτης είναι όχι μόνον,
  ελευθέρα άλλά καί πρέπει
  νά διεξάγητε κατά τρόπον
  έντατικόν διά την διατρο¬
  φήν τοΰ στρατοΰ ιδίως 5ο
  τοΰ πληθυσμοϋ.
  Πρέπει όθεν τα άλιευτι-
  κά νά έπαναρχίσωσι την
  αλιείαν έντατικώς.
  Ή άλιεία πρέπει νά γίνε-
  ται είς απόστασιν όρατήν
  έκ τής άκτής, τα δέ άλιευτι-
  κά πρέπει νά λάβωσιν α¬
  δειαν διά την αλιείαν. Πλη¬
  ροφορίας διά την λήψιν
  τής αδείας ώ; καί περί των
  διακριτικών τα όποϊα δέον
  νά φέρωσι τα άλ,ιευτικά
  θά λάβωσιν οί κάτοχοι ά-
  λιευτικών άπό την 3εε—
  ΚοιηπιαηααπτιΐΓ, ή άπό τάς
  πλησιεστέρας Ηπίεη—Κοηι-
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  ίΑΜΕΙΟΜ ΕΦΣΑΡΟΗ Π3ΛΕΜΙΗ8Ν
  ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  Έν Χανίοις τη 25η Οκτω·
  βρίου 1941
  (Έκ τής Γβνιχής Διοικήσε¬
  ως Κρήτης)
  ,Οί δρόμοι είς την
  Κρήτην είναι διά την
  κυκλοφορίαν των όχη·
  μάτων. Οί πεζοί δταν
  ϊΐιαβαίνουν τούς δρό-
  μους καί ίΠίως άπό
  τοΰ ενός πεζοο*ρομ.ίου
  είς τό άλλο πρέπει νά
  προβέχουν πολύ- ΙΙρέ-
  πει προηγουμένως νά
  ρίπτουν ίνα βλέμμρ
  δε^ιά καί άριστερά καί
  κατόπιν νά ϊΐιαβαίνουν
  ταχέως τόν δρόμον,
  χωρίς νά οταματοΰν,
  διότι ίίλλως τίθενται
  έβ κινδύνω ή ζωή τω/
  καΐ δυσχεραίνεται ή
  κυ«λοφορία.
  Προσέχετε τα αύτο-
  κίνητα.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Φέρεται είς γνώσιν τοΰ
  κοινοΰ δτι ήρχισε τα.; εργα¬
  σίας τού ό Άλευρόμυλος
  Γκαζή--Κουκλάκη, επί τής
  δδοθ Σκαλίδη , αριθ. 21 Χα¬
  νίων (έναντι ΜακαρονοποιεΙ-
  ου Σ. Καμπουράκη.
  Ό μΰλος προέρχεται έκ
  τού καλυτέρου Γερμανιι ου
  έργοστασΐου (Δρέσδης) καί
  έγγυαται αρίστην ποιότη·
  τα κοΐ ταχύτητα.
  Μία επίσκεψις άρκεΐ.
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ό Ίατρος κ. Ι£2ΑΝΠΗΣ Π
  ΝΤΟΥΜΤΟΥΛΑΚΙΣ δέχεται είς
  τό παρά την π'ατείαν Δημοτι¬
  κής 'Αγοράς νέον τού "Ιατρεί¬
  ον καθ" εκάστην 8—12 καί 2—«
  Αριθ. τηλεφ·) Ίστρείου 4.44
  )ΟίκΙας 4.78
  ι Αριθ. Πρωτ. 534
  » Διεκ. 206
  Τό Ταμείον Έφέδρων
  Πολεμιστών Νομοΰ Χα¬
  νίων
  Προκηρΰσει φανεράν
  πλειοδοτικήν Δημοπρα¬
  σίαν ενοικιάσεως των κά¬
  τωθι κτη μάτων αυτού
  καί διά την κάτωθι χ^θ
  νίκην περίοδον μέ την
  έναντι έ<άατου έμφαινο- μένην πρώτην προφο¬ ράν. Α ) Διά τρ?α έχη ήτοι άπό 1—9—41 μίχρι 31 — 8—44. Ιον. Ελαιόδενδρα Μ ε -οχίου «Βαντέ» ΛΙουρ- νιών υπάρχουσι προσφο- ρά, δραχ. 64.7ΟΟ. Β) Δι» έν έτος ήτοι άπό 1—9—41 μέχρι 31—8—42 Ιον. 1%1ετόχιον «'Ά- γιος Αντώνιος» Καστελ λίου Κιησάμου, ύπάρ· χουυα προσ.ορά δραχ. 11»7«. 2ον. . 'ΑΰλαιόΏενίίροι Δραχώνας Ι4.ισσάμ.ου ^πάρχουσα πρυσφορά Πραχ. 7.4Ο3. 8ον. )%Ιετόχιον «"Αι— Κύρ—Γιάννης» Κου· φοϋ, ύτ-άρχουσα προιφο- ρά, Ώραχ. 36Τίί. 4ον. Άγρός ΛΙακα- ρίου Σΐερνών Άκρωτη- ρίου, ύπαρχουοα προσ- φ >ρά Πραχ. 8ΟΟ.
  Ή Δημοπρασία γενη¬
  σεται έν τοίς Γραφείοις
  τοΰ Ταμείου την 8ην
  Νοεμδρίου έ. ί. ημέ¬
  ραν Σάββατον καί ώοαν
  1Ο—12 π. μ.
  Οί δροι τής ενοικιά¬
  σεως ευρίσκονται ε£ς τα
  Γραφεϊα τοΰ Ταμείου
  Έφέδρων Πολεμιστών
  Νομ.οΰ Χανίων.
  Ι Έν Χανίοις τή 1η Νο¬
  εμβριού
  Ν. ΚΛΩΝΑΡΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ
  Όδός Κήπου (Σούδας) αριθ. 46
  "Εναντι Κλινικής Παίζη
  τΩραι επισκ'ψεων
  «-Τ και 3-7 μ. μ
  (Έκ τοϋ Γραφείου τοΰ
  Ταμείου)
  Επί τής Δημοσίας όδοΰ Γού-
  δας—Χανίων, απωλεσθη χθές
  μία γυναικεία τσάντα άνήκουσα
  είς την σύζυγον τοϋ Διευϊυ/τοϋ
  τσο Άνροκηπϊου κ. Λίναν Πα-
  παλεοντΐου. Παρακαλεΐται ό ευ¬
  ρών νά κρατήση τα έντός αυτής
  χρήματα καί νά παραδώση την
  ταυτότητα τής Κυρίας μετά των
  λοιπων είς την οικίαν της όδός
  Εέροβιτς 4 (έναντι Γραφείων λι-
  ά) Φούμη.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ χρηματοκιβώτιον
  καινουργές ή μεταχειρισμέ νόν
  άλλ' έν καλή κα τστάσει. Τη
  λεφωνήσατε άμέσως 4.32.
  Τό Γραφείον Συντάξεων καί
  Φορολογικών ύποθέσεων τοϋ κ.
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ έρ-
  γάζετσι είς την οΐκίαν τού κει-
  μένην παρά τό Είκονοστάσιον
  τού Αγ. Κωνσταντίνου τής
  όδοΰ Κισσάμου.
  ΜίΒΗΓΑΙ ΚΑΙ Ι4Λ9ΗΓΡΙ4; Μ ΕΜιΙΟΡΙΚΗΣ ΣΧ9ΛΗΣ
  Σοβαράς Λογιστήός διευθύνων οικονομικόν οργανισμόν άνα-
  λαμβάνει παραδόσεως Λογιστικών καΐ Μαθηματικών. ΈπιτυχΙα εξη¬
  σφαλισμένη. ΠληροΚεβρίοι παρά τ
  Οί Νοτιοαφρικανοί
  άρνοΰνται νά πολεμήσουν υ¬
  πέρ τής Αγγλίας.
  ΤΟΚΙΟ, 2.—Τό Πρακτο-
  ρεϊον Ντομέϊ μεταδίδει δ-
  τι ό αφιχθείς χδές έκεϊ έκ
  Κέΐπ Τάουμ τής Ν. 'Αφρι-
  κής άντιπρόσωπος τΰ οΤκου
  «Μικάδος» εδήλωσεν δτι ή
  κατάστασις είς την 'Αφρι-
  κανικήν ί'Ένωσιν όξύνεται
  ολοέν καΐ συνεχώς καϊ δτι
  μέγα ρεϋμα έχει δημιουρ¬
  γηθή υπέρ τής ΓερμανΙας,
  λόγω των τελευταίων με-
  γάλων έπιτυχιών τοΰ Γερ
  μονικοϋ στρατοΰ είς τό
  'Ανατολικόν μέτωπον. Έν
  συνεχεία είπεν δτι οί
  Νοτιοαφρικανοί προβαίνουν
  είς έκδηλώσεις υπέρ τής
  Γερμα/ίας καί δηλούν δτι
  άρνοΰνται νά πολεμήσουν
  πλέον Οπερ τής Αγγλίας.
  Είναι δέ γνωστόν, λέγει ό
  Ιάπων άντιπρόσωπος, δτι οί
  πλεΤστοι των κάτοικον τού
  Τρανσβάλ καϊ τής Πραιτω-
  ρίας είναι Γερμανικής κα-
  ταγωγής.
  Άεροπορικόν δυστύχημα
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,2.—Τό ημιε¬
  πίσημον Γερμανικόν Πρακτο¬
  ρείον πληροφορεΐται δτι μέ¬
  γα έπιβατικόν άεροπλάνον,
  προερχόμενον ίκ Ντιτρόϊ
  τοθ Μίτσιγκαν, κατέπεβε
  καί συνετρίβη, οί 6έ έπιβα(-
  νοντες αύτοθ 20 έπιβάται ε¬
  φονεύθησαν.