90056

Αριθμός τεύχους

86

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

4/11/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:

  ^7_^'α
  •7*>Ζ^-
  ·-*-.*·_:
  Οΐαττ
  ϊ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔίΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ϋΙΕΝδΤΑΟ
  4.
  ΝθνΕΜΒΕΒ 1941
  δοηΓΪίτΙβΐτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8,
  Η ηηά Όηιο^ : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8.
  Οηβηίβ
  Νγ 86— 'Αριβ. 86
  Ρτβΐβ 3 -Γβοηηιβη — Τιμ»
  ΚβάβΙετίοηβοαΓθ ιιηά ϋη»ο)ιβΓβϊ .
  8ϋΚ.ΜΒυ83ΤΚ.. 22.
  Κ
  Ε
  Αιΐ3 ΑηΙεβΓβ Ιεβπι ννβη-
  Γβηά άβΓ δοηηβΐΐ βηββί-
  τι&ηάβΓβ-βίΙο&βηβη Κοη-
  ίβτβηζ ΐη Μοβΐεβα βΐηβ
  8βηΓ ΙϊβηιβΓ^θη 8 χν β γ χ θ
  ΝβοηΓίοητ. Μβη ηβί; νοη
  ΑηΙεβΓβ βηβ άίβ βί1ΐ£βη
  Οββρτβοηβ αηά Ββτβηβ-
  πιη£βη ίχη ΚΓβΐηΙ βηβ 1>β·
  ^Γβίίΐίοηβη ΙηίβΓββδβ βηί
  άββ Οβηβαββτβ νβΓίοΙκτ.
  Ναη £βο άβΓ Κηηάίηηΐί
  ΐη ΑηΙεβΓβ ν/βίτβΓ, άβ38
  «ίηβ άβΓ Ηβηρττηβηιβη
  «ίβΓ Ββ9ρΓβοηαη8;βη βίηβ
  ΤβΐββοΗβ, νοη άβΓ άβΓ
  ίδβηάβΓ _οηάοη ηβταΓΐίοη
  ηίοητβ βΓννβηητ: ηβτ,τβ -
  άθΓ δοηατ,ζ Ε η'ε 1 β η ά 3
  ίαΓ «1&8 8Ονν3βτΪ9οηβ Ρβ ■
  ΤΓθ1βαηΐ£β1ϊίβτ; ίη Ββΐΐα
  ^•βννβδβη 8βί. δτ,βΐίη βοΐΐ
  νοη άίβββπι δοηηίζβη^β-
  άί
  1» 8
  τχΐΟΓάβη ββίη. Κβάίο Αη-
  _βΓβ ηιβΐάβΐ., άΐβ δοτπ^βτ-
  ηΐ85βη ηβιτβη «Κβίηβτ-
  Ιβΐ ΙηΙβΓββββ ίατ άίββββ
  οτ £βζβί£τ.
  Οίβ Ββζίβηηηυβη Εη-
  £ΐβηάβ ζή άβΐη Ββ^α - ΟΙ
  βΐηά *8Ο βΐτ τπίβ άίβ Οβ-
  «οηΐοητβ άββ ΡβτΓθΙβαπι-
  &βηιρίβ3 αοβΓηβηρτ. ν7βΓ
  βίβ νβΓίοΙ&τ, Ιεβηη πή*
  1<βί<:ητί£_βΐτ: οβ^Γβίίβη, άβββ Μοβΐιβη «ΚβίηβΓΐβί Ιητ,βΓβββ ί«Γ άβη βησ;1ΐ- βοηβη δοηκτζ άββ Ββΐεα- ΒβχίΓ-ββ βηί 1> γ ί π 8Γ β -
  _αηη. ϋββ ΕΓΐβοηΐβ άίβ-
  «ββ δοηηίζββ ηβΐϊβη άΐβ
  . $οητ)βτ8 π&πιΐίοη Ι,βΓβΐτ,β
  ηίητβΓ βίοη. ν7ΪΓ ταοΐΐβη
  <1&β ηΐβτοτίβοη 1>β8Γαη-
  <1βη. νοη άβιη Τ&πγ 1870 &η ωηιρίίβ ΚοοΙεβίβΙΙβΓ ββίαβη ΡβΓΓθΙβιιηι^απιρί ιηίτ νίβΐβη ΕίηζβΙβοΗΙβοη- *βη ηηά οΙητίβΓβη δίβ£βη. Εγ ηοβΓβοηπχβηιηιίβ ?βηζ Αβίβη ΐηίί ΡβτΓθΙβααν- Ιατηρβη, άίββΓ άβηιβΐβ. ίύΓ τιηιβοηβτ $β> βΐβ ΖηβΓβοβ
  ίΐΙβΓ <ΙΑ9 Κ.Ο<*βίβ11βΓ - όϊ «ιΐ9 Οΐβνβΐ&ηά. ϋβΓ 3οηταβάβ Κ.οΙ>βΓί ΝοΙ)β1
  Ιιββαββ α—, άίβββ Ζΰίτ άίβ
  Ι,βηιρβηίβΙϊΓΪ- «ΑαΓΟΓα»
  1η Ρβ*βΓ8ΐιιΐΓ8Γ. ΑΙϊβΓ βΓ
  1)68εη1ο83, ηίοητ η«Γ βη
  ^βη ^£ι_ρβη ζα νβτάίβ-
  ηβη, εοηάβΓη τπίβ ΛβΓ
  Κοΐΐβκβ Κοο^βίβΙΙβΓ, β—
  ΟΙ 86ΐΙ>8τ. Εγ Ιεααίτβ 1875
  ηιίί υητβΓβτιιείζηηκ 8βι-
  ηεβ ΒΓαάβΓβ ΑΙίΓβά Νο-
  οβΐ, άββ ΒτίίηάβΓβ ύββ
  Βγη&ηιίτβ αηά άβ» Νο-
  ΙιβΙρΓβίβίίίτβΓΒ, ά&β 01-
  ίβΐά νοη ΒβΙ&^Ιιαηιΐ,οοβΓ-
  _β1ο νοη Ββΐια, άαβ βΓ
  πιίτ βΐΐβη ΕΓίοΓάβΓηίβββη
  πιοάβΓηβΓ ΒοηΓτβο η η ι _
  «αββίβΐίβτβ· ΒβΓβϋβ αηι
  ΐ88ο ιπιΐΓάβη ίββτ όοοοοο
  Τοηηβη ΚοΗδΙ ηβοη Βα1«ι
  » όϊ νοη Ββ_α-----
  *.^ νβΓβοηΐίίαηίϊβηβίβη
  νοη Βαταχη, άβη άΐβ ΤαβΓ-
  _βη βοίΓβΐβη ηιαββτβη,
  οβίεηη ββηΓ Ιϊβΐά ββίηβ
  ΑαβτχχΐΓ_αηβ' ι— άβΓ Ρο-
  Ιΐίίΐί. ννίΓ -δηηβη
  ηαΓ άββ Ιβτζΐβ δτβ
  βαίζβίοηηβη. ΑΙΙβ —
  βηοηβ άβΓ ΕηβΓΐ&ηάβΓ, νοΓ
  <1βηι ννβΙϋΓίββτ αηά ταβη- •ΐοη ΐη άβ_ Βββϊίζ άβΓ ΡβίΓθΙβαηιςηβΙΙβη ν ο η Ββΐεα ζα ββτζβη, βοΗβι- χβΓϊβη. ΕΓβί, βΐβ άββ Ζβ Γβητβίοη ζαββηιηιβηοΓβοη, βειη Ινθηάοη άβη Αα^βη- 1>1ΐο_ ίϋΓ ρβ-θΐηπιβη, βίοη
  ΙιίΙΙί&Τ αηά βοηηβΐΐ άίβ
  ΟΙίβΙάβΓ βηζαβίί?ηβη.
  Ιηι ΜβΓΖ αηά ίπι ΑρΗΙ
  Χ9ΐ8 οβββΐζβη ΤϋΓΐήβοηβ
  Τταρρβη Ββΐΐη αηά Ββίατη
  ηηά βίηβ Νβίίοηβΐοβτπβ-
  χυη« άβΓ ΟβθΓβτίβΓ βητ.-
  •τ&ηά. ΟβοΓβτίβη, ΑββΓ-
  - - - · ηηά Απηβηίβη
  βίοη ίαΓ αηβο-
  δί&αΐβη.
  ντοη ΚΟ^Ρ ΒΚΑΝΡΤ
  Εβ Ϊ3Τ 3β11)5ι.νβΓ8ΐ:&η(1
  ΙΐοΗ, ά&33 άίβ ΡβΐΓοΙβιΐΓη
  ίηάιιβίΓίβΠβη ΐΙΐΓβ ΜΠ
  Ηοηβη αηά ίηΓβ Ηβηά
  ά&οβΐ δρίβΐΐηι η&ίτ;βη.
  ΙηζννίβθΓΐβη ^ίηβ- άββ
  ·ννβΐτ;βΓ, τιηά »ηι ΐ8.
  Ιιβββτζτβ βΐη βη
  ϋβΐ&οΐιβιηβηι.
  Β&ΐτιΐη, άαβ νοη άεη 8ο-
  νν]βτ;Γΐΐ33θη ηίοΐιτ: νβτΐβί-
  νναηΐβ. ΑΙβ &οθγ
  Τταρρβη
  τβη, 1>βίοΐ£ι.βη άΐβ ^
  ΒΟΓΐοη άατηαΐβ ΐΙΐΓβ
  ζο£βη 30. ΕγβΙ; ΐιη Νονβηι
  ββιΐίΓμβ, ηιιη βοΐΐτε είβ;εα-
  τΙίοΗ άβΓ ν7&ίίβη3ίί11-
  δίβ ννΐθάβΓ αηά Ι&ηάβίβη
  ΐίθβΓ ά&8
  ζίεηιΐΐοΐι
  ΤΓαρρβηηιβη&βη. υιώ Κ.β-
  ραοϋϋβη ΟεοΓ^ΐβη υαά
  ΑδεΓθβίάβεΗ'&η, ίη άβηβη
  άίβ ΡβίΓθ1εαηια.αβ11βη
  Ιίε^βη, νναΓάβη αητβΓ
  βτβΐΐτ. Ιη άβη Κ.βνο1α-
  τΐοηβΙεΓίββΤθη άβΓ 8ονν^βτ;3
  ίπι 7αΙΐΓβ 1920 αηά 1921
  άΐβ δονν^βί.£ι^
  ΟβθΓ&ίβη νοΓ
  αηά άίβ ΕπβΊδηάβΓ ζο·
  βΙ>. 1921 βΓθθβΓτβη άίβ
  δονν^βτβπηββη Ββΐεα αηά
  άίβ όΐίβΙάβΓ. (
  Εβ Ιίβηι άβηη ζα ίχηιηβΓ (
  ηβαβη
  νβτοαηάβη ηιΐτ; ϋΓοηαη-
  8Τβη αηά ^β&βηββΐίΐ^βη
  Βββοηΐηιρίαηββη, ννίβ ά&3
  3θ ίηι ΟΙ^Γϊββ: ζα ββίη
  ρίΐεβ,ί. δτβηάβΓά Οίΐ,
  δηβΐΐ, αηά βηάβΓβ Οταρ-
  ροη ηιβοηΐβη ΡοτάβΓαη-
  %&η ςτβΐτβηά ίαΓ Αηΐβ^βη,
  ηίηβίη^ββίβοΐΐτβ ΚβρίΙβ-
  Ηβη αηά νβΗοΓβηβ (
  Κοηζεββίοηβη. ϋββ δρΐβΐ
  ηήτ. άβΓ ΑηκΙο-ΡβΓβίβη
  Οίΐ οοπιρβηγ Ιΐβηι άβζα
  Λάβη ηίβΓ βΐβηάβη Βίοη
  βονν-3βτ:Γα88Ϊ8θΗβ Ροτάβ-
  ταηυβη αηά βη^ΐίβεΐιβ Ββ-
  βίτζΐϊβΐιβαρταη&βη
  ϋβΓ ΐΓαηίδοηβ δοΗβη,
  άβΓ άβη Εη&Ι&ηάβΓη ά»β
  ΜίΙΙίβΓάβη^ββοηϊίί: νβΓ·
  ά&ΓΟ αηά ηίοητ ζαΐββββη
  νοΐΐτβ, άβββ ββΐη νατβΓ-
  Ιαηά ΐΓ&η νοη άβη βη&ΐΐ-
  βεηβη ΡβίβοΙβαηιίητβΓββ-
  ββητβη νδ11ΐ£ βαβ^βρΙΛη-
  άβτί ν?αΓάβ, ίβί: ί& «αη
  ίηζννίβοΗβη ηβοη ΑπΐβΓί-
  ^α νβΓβοΗΐίίτ: ννοΓάβη. Ιηι
  ΕίηνβΓβΙ&ηάηίβ χηίτ Μο-
  βΐίβα, άββ ΐηι ΑαβτβηοΙίοΐΕ
  βοΗν/βΓβΓβ αηά τίβίβΓβ
  δοΓ^βη ή»τ βΐβ άββ ΐΓβ-
  ηΐβοηβ ΡβτΓοΙβαηι..
  Εβ ΐβτ οββΤΓβίίΗοη, άβββ
  βαοη άίβ }ϋη«Βί βοβτβΐιβΐ
  ίβηβ Μοβ^βαβΓΚοηίβΓβηζ
  ΐηι ΖβίοΗβη άβΓ όΐροΐίτί^
  βτβηά. ϋβ ββΗεη βίοΐι βΓ-
  ηβαΐ άίβ οβίάβη «Ιητβ-
  ΓββββηΙβη» ίηβ Οββίοητ.
  ΒΙδΓβηά ν/ίΓΐιτβ βίοΗ βΠβΓ-
  άίη?β βαβ, άβ8β άίβ ϋεατ
  βοηβη β:βηζ «νοη οΙ)βη
  ΗβΓβο» ίη άίβββ δίίαβΐΐοη
  ηίηβίηίαηΐιίβη. Οταηά
  £βηα?ίαΓ άίβ ΑηιβΓίΙΐβ
  ηβΓ αηά ΕΙ&άβΓ
  ψ^0 ^0 !■ ^ΐν ^Λ^ ^ -^ » ■ ---- ---^^ρΐ
  Ιαη^βη ζαΓ ΑθΓβίββ ζα
  ι ΐΓβίίβη. ΑΙ>βΓΐ άββ 01
  1 νοη Β&_α, άββ νοΐΐτβη
  βίβ βο ηβοβηοβΐ άοοΗ
  ηοοΗ βτοβη. «Κβίη Ιητβ-
  Γββββο ηβί δίβΐίη ίβάοοΗ
  ^εββ^ί. νίβΠβίοΗί Ηβί
  βΓ ^ββΗηί:, άβββ βΓ άΐβ
  «ΟβίβίβΓ» ννβηη βΓ βΐβ
  ταίβη ντύΓάβ, ηίβ ν/ΐβάβΓ
  Ιοβ ν/βΓάβη .ν/δΓάβ. ν7βηη
  ββ αηι άββ όϊ £βητ, ΗδΓί
  άΐβ ΡΓβαηάβοΙιβίτ βαί.
  δίβ βίηά βίοη άίβ
  Εη^ΙβηάβΓ αηά άίβ Κ.αβ-
  ββη, αηά Ιαη < ίη Ρτβαηά- ϋΝΤΕϋ ΟΕΝ ¥Ε Β Κ Μ Γίΐ Ν0880 ΙΑ ΕΝΟΕΝ «ΟΝ! ίΕΝ ΟΕΗ ίΐ δ ΝΑγγΕ 10 ΗΑΝΟΕίδΟΗΙΡΡΕ νΕΡδΕΝΚΤ, 14 δΟΗννΕΚ ΒΕδΟΗΑΕΩΙΟΤ Ααβ άβηι ΡαβΙΐΓβΓΗβαρί.- α.αβΓίίβΓ, 3· ΝονβηιοβΓ 1941 Όββ ΟοεΓΐίΟΓηηιαηάο άβΓ 'νν'βΙΐΓΓηΕΟΓΐί 8"ίοί οβΐεβηηί: ΤΤηίβΓ άβηι ϋΓαοΙε άβΓ ν"βΓ ί ο 1 & η η £ άβηίβοΐι - Γαηιβηί δοΐιβ νβΓΟ&βηάβ ιπΪΓά ά&τ ίη άβΓ Κγϊπι ο;β3θ1ι1β8:βηβ XXI ί«; 8: β^, ίη ζχπεΐ Οηιρ- ρβη ζβΓβρΓεη^τ, νοη άε- ηβη άίβ βίηβ υβαβΓ δβ- αIβ8τ^ρο1, άίβ&ηάθΓβ αβ- οβΓ ΚβΓΓδοΗ ζα ηιεη νβΓδαοΗΙ:. Ιηι βαί άίβζαΓ ΡΙαοΗτ 8Τβ3τβ11ί;βη ΤΓηβροτΙβΓ ηβί: άίβ ^αίί:ατβίΓβ ΐθΗβη- ^βΐεβοΐιίίίε ηιϋ ζιιβ. βίταβ 38000 Βγε. άαΓοη Βοιηΐιβη ίΓβίίβΓ νβΓββηΚτ, 14 ΐπβί- Πίε νίτΐαδΐε ά(.τ δουΐΐεΐί άτϊ Μά^τ'ιά] &ίηά ν Α! καταστροφαί τάκ οποίας ύφΐστανται τα Σοβιέτ είς πολεμικήν υλικόν είναι τεράστιαι. ΑηάβΓβ βΓρίΊΗβζβιΐ£β θοπιοβΓάίβΓΐ.βη δβαιββΐο- ροΐ αηά άβ3 Ηβϊβηβ-βΜβτ νοη ^^η1^β, δοηΐΐε ηιίΐίτββ- Γίβεηβ ζίβΐβ ίη άεΓ δτ,Γββ- ββ νοη ΚβΓτβοΗ «ηά βη άβΓ ΝοΓάοδΓΐιηββτβ άββ δεηαΐβΓζβη ΜββΓβδ. Είη §τθ33β3 δοηιχΐΐιη ΐη ά ο ο 1ε βΓηίβΙί ΒθΓηοβηττβίίβΓ βεΙιαΐβΓβη ΚβΙίοβΓ. Ββί άβη ΒαΓθΗΒηιοη αηά νβΓίοΙβταη&βκββ γπ ρ ί ε η βαί άβΓ ΚΗηι ΛναΓάί»η Μ- ί αηά ^Γθ83β Μβη^βη βη βΐ βΓοβαΙβΐ. οάϋΓ νβΓ- ηίοηΐβτ. ΡβΓηβΓ τπιΐΓάβη αεοεΓ 13000 Μΐεηβη οβ ίί άίβ ζαΓ νβΓΓΐίη- ν"οπηβΓ- 53175 Οβϊβηβτβηβ βίη&βΟΓβοηί:. 8θΐΐΐίε 23ο ΡβηζβΓΐίβηιρί- ι, 2ΐ8 Οββοηαβίζβ, αηά ΡβηζβΓζαβςτβ ταβΓβη. Τ/Γαρρβη ηβΗ- τηεη ίπι ϋοηεζοεοΐίβη τπείΓεΓβ ΙηάιιβτΓίεΟΓΐβ άαΓεη Κ&ηιρί ίη Βββίτζ. ΙπιΓηίτΐΙβΓβη Αοβοηηίττ άβΓ ΟβτίΓοητ, τπιΐΓάβ βτβ- δτβΓη τηίβ βοβηίβΐΐβ άτΐΓθΙι δοηάβΓιηβΙάαη^ ΙίβΙΐΗηητβΤββΓβοεη, άίβ βΐβ ΕίδβηοβΗηΙίηοΙβηρα η 1ε Ι αηά ΙηάαδττίβζβητΓαηι οββεατββπιβ ΟβοίβτβΗβα- ρϊβτβάτ ΚαΓβΙε άιΐΓθΙι Ιηί. Ιηι δββ^Γβοίβτ αηι Εβ Ιβηά νβΓ8βηΙτ.τ:βη Κ&πιρ?- ίΙα&ζβαβΓβ βίηβη ΡΓβοητβΓ νοη 4ο°ο Βγι.. αηά τχβ- ίβη 6 δοηίίίβ δο βεηταβΓ, άβ83 πιίΐ ταβίτβΓβη ν"βΓ- Ιαβτεη β-βΓβοΗηβί. αΐεΓάβη Ιΐ&ηη. Ιη ΝθΓάβίΓΪΙεβ ζβΓβρ- άβαΓβοηβ Κ&τηρί Αηββηιηιΐαη- ΡβηζβΓνβΓθββηάβ ^βηοιηιηεη. ζβα&β οβί δοΐΐαηι. Ββί ^αίτβη8:^^ίίβ βαί άίβ Κβεάβ νοη δαβζ τααΓάβ βίη ΗβηάβΙβδοΗίίί νοη 6οοο Βγι. νβΓηίοητβτ. Κβηιρίΐιβηάΐαη^βη άββ Ρβίηάββ αβΙ>6Γ άββ Κβίεηβ
  β'βοίβτ ίβηάβη ηίεητ
  βτβτ .
  ειπ 1 ι.ιΐι-
  Γερμανικόν τορπιλλοπλάνο> έκσφενδονίζον τορπιλλην εναντίον
  έμπορικοϋ πλοίου.
  I
  Ι *
  ηαΐιηιΐ ιΐΐαΓάεη, ίδΐ δοΐιοη
  ά αηδίηηΐβ:, ιαεΐΐ άεατ-
  ιιχείδε ζα επυατΐεηάεη δι
  ^εάεη Μίδί>-
  ΙίίΕΟΑί,
  ϋΝΜΟΚΑίΙ80Η
  1,
  ϋίβ θΓίτίοηβ ΐ/βοβηβηιΐττβΐοΐοε^βάβ νδΙ^βΓΓβοητΙίοη οβτΓβεηΙβτ
  £ίΪΓ
  Ι)ϊε ,,ΏβαίβοΗβ άίοΐοηιβ
  ίϊβοΗ ροΐίίΐβεηβ ΚθΓΓββ
  ροηάβηζ,, δοΙΐΓεΐίοΙ :
  Ιη κεαΐίδδεη 3Γηεπ1ί3ηί-
  άΐε άεη δΐηη
  αηά Μεηδοηΐΐοη-
  τ5εΐϋ3ΐΐΓ(: Ιιαΰεη, αΐΪΓά
  ααί άΐε υηηαΐι-
  άεδ δΐαηάραη^τεδ Ιιίη-
  Βενδ11ίει-αη£
  ε5ΐείε Εατο-
  άΐε αΙΙΙιεΓ^εθΓαοΙιίε Ζα-
  ίαΙΐΓ νοη ΝαΗΓαη&δηιίτΐεΙη
  ζα ιιιοΐΐεη. Βε-
  όγ εϊηίβ'εη ΜοηαΙεη
  Ηατϋεη ζ3ΐιΐΓείοΗε Μίτ§ΊίεάζΓ
  ηοΓά3ΐηεΓί1ίαηΪ5θ1ιεη δε-
  εΐηεα νοηι ίΓαΙιεΓεη Ργ3
  δΐάεηιεη Η ο ο ν ε γ αητεΓ-
  κΐϋΐζΐεη νοΓδοΙι^^ είη^ε-
  1οΓ3θ1ιΙ, ο'εΓ εΐηε Ηΐΐίε ίαΓ
  άΐε επαϋΐιηίεη ΒενδΙΙίεΓαη^δ
  νοΓδβη. Ναοΐιάειη ααδ-
  • ΙιαητιηίΙαε-
  τε νοΓδοΙιΙα» πιοο1ιεη·Ϊ3 τηο-
  ηαΐεΐαη^ ίη άεη δοΐιαοΐαάεη
  άεδ δτβδΙαάεραΓΐηιεητ Ιίε^εη
  σειοΗεβεη ιυαΓ, αεαδεΓΐε δίοΐι
  Εηάε δερΙεΐηοεΓ δΐαατδδε-
  κτεΙαεΓ Η α 1 1 αΐοΐεηηεηά ζα
  άίεδεηι ΑηΐΓηβ', ίηάεηι εΓ
  Ιαΐίοηίϋθΐη υεΐτιεΓΐζΙε, άίεϋεαΐ-
  δείεη ίαοτ άΐε ΥεΓδθΓ-
  άεΓ Βενδΐΐίεπιηβ· τηίτ
  ίίΐΓ άίε θε
  οίετε νεΓ3ηΙαιθΓΐ1ίο1ι, άίε δΐε
  Ιιαετΐεη.
  νοΓ
  αΐΐεηι ΡΓαδΐάεηΙ ΗοονεΓ
  ηεατ ΐη άεηι δίηηε
  ι δεΐη. \-εηη Ηαΐΐ άεηηοοΐι
  δοΐοΐιε ίαΙδθΗεη Βε1ΐ3αρ(:αη-
  Ιη ιαεΐιεη Κτεϊδεη άετ
  ΟΓίεητ-
  Ι ΙιαΙ ηι^η δίεη ηιιη
  πιϊϋ άίι?δεΓ κ&ΙΐιΊίτζίβεη ΑηΙ
  Ηηΐΐδ ϊη ΙίεΐηεΓ ϊ
  αηά^βοβ» βο, βΐβ
  Κίηβ ββ αηι ίάββΐβ Ζίε-
  1β, ννδΙΐΓβηά άβΓ η&οΐεΐβ
  ΜβτβΓί&ΙίΒηιαδ ίη ν7ΪΓΐί;-
  Ιΐοη^βΐτ ίπΓ ϋβη^βη αηά
  Ηβηάβΐη οβΗβΓΓβοηΙ.
  Ιϊοΐι ηΐοΐιι νΐεΐε Μΐΐΐΐοηεη
  Κΐηά&Γ είηΐ3οη άεηι Εΐεηά
  ηοεΓαηΐννοΓΐεη Ιίδηηε. Ζιι
  ηείοΐΐϊτ ΐδΐ νοΓ Ηΐΐεηι ζα Τοε·
  ηιεΓΐίεη, άαδδ ΗεΓΓ Ηαΐ), άετ
  ΤιεΓείτδ ζυ. νεΓδοΙιΐεάεηεη
  Μ^ΐεη ζιΐ'η Ααδάτηοκ &ε-
  ΓίΓΗθΙιί: Η&1, άπδδ δΐοΗ άίε
  νεΓεΐηϊ§:Ιεη δΐαατεη αηι άαδ
  νδΙκεΓΓεοΙιΙ ηϊςΐιΐ ηιεηΓ Ιίϋιη-
  τηβΓη ννοΐΐτεη, ΐη άεΓ Τ&Ι
  οίίεηοατ άΐεβεδ νόΙΙίεΓΓεοη':
  ηϊοΐίΐ τηεΙΐΓ Ιίεηητ οάεΓ αΤοεΓ
  ΐΐιιη ΒεδτΐιηΓηαη^εη υηΙεΓ-
  δθΐιΐεου, άΐε #3Γ ηΐοήΐ νοΓΓΐ3η-
  άεη δϊηά. ϋεηη ^εάε^
  ηΐ35δεη ηιΐ<: νόΠΪεΓΓεο Όϊη&εη οενναηάεΠε ΡοΙιΐίκεΓ ννΪΓά ζνναΓ ίεδΐδΐεΐΐεη Ιίοηηεη, ά3δδ άίε Βεδ3Γ.ζιιη£δΐη3(;ηΙ ννοΐιΐ ά3ίίΪΓ νεΓαηΙννοΓΐΗοη ίδΐ, ά3δ« Κ,ιιΗε αηά δίοηεΓΐιείί: ίη άεη οεδεϋζίεη ΟεΙοΐετεη ααίΓεοΗΐ:εΓΐι«-ι1<:εη Ε·" ννίτά ρ1είοΙΐ3ΐΐ5 δείη, ά3δδ άίε 3αί Οταηά νοη ΑΓίϊ^εΙ 52 άεΓ Ιιαΐΐ», 'ννεΐΐ εΓ οίίεηΙο.ΐΓ άανοη Ιί^ί: ΐδί: Ν3ΐαΓα11εΐδΙαη?εη ίίΐΓ άίε ΒεάίίΓίηίδδε άεΓ Βε- δΕΐζυη&δΐπιρρεη ϊη «η&ε- ηιεδδεηεη Οτεηζεη ίη Αηδρ- ζα ηεηηιεη. νοΓΓ3ΐδ- αηά άεδ δΐ33ΐεδάαΐίεη 53 τηίΐ Βε8οηΐ3& 6β- Ιε&Ι ννετάεη. ΐΓ^βηάννεΙοΙιε V ετρίΐΐοΐιΐαη&εη άετ Βεϋ3ΐ ζ υ η £ δ πι α ο 1ι Ι, ίϊΪΓ άίε ΕΓηδιΐΓαηβ: άεΓ Βε νοεϋίεταη^ ΐη άεη ΟεΙοΐετεη ζα ^ ινεάεΓ Ηαΐΐ ηοοΐι είη 11 άΐε ίίηδςηΐαίπ&εη νοεΐ· κεΓΓεοΙιιΙίοηεη Βεδΐίηι.ηιαη- αηίηίθΓηιίεΓΐ: δεί. Εγ δαοΗίε άίε ηοΓάαηιεπ- Ιςαηίδοΐιε ΒενδΙΙίεΓαη^ νοτ αΐΐ επι άεδΐιαΐυ ΪΓΓεζαίαΙΐΓεη, ννείΐ ίη ΥνΊΓΐίΗοηΙ είΐ άίε νε- Γ3ηυαΐθΓΐαη2' ίατ ά3δ Εΐεηά ίη ο;εαΐΐδδεη Τεϋεη άεΓ 1>ε-
  δείζϊεη Οεοΐείε ααί Εη^ΐαηά,
  αηά, ίηι Ηΐηοΐΐοκ ααί άεδ-
  εεη πιαΙεΓίεΙΙε αη-1 ιηοΓ3ΐί-
  δοηε ΑοΗαη^ΐ^είΙ: νοη άεη
  υδΑ, 3αο1ι ααί Κο ο δ ο ν ε 1 Ι
  ίαΐΐί:. ϋεηη ηαοΐι νδΐ-
  ΙιιΙΐοΗεη Βε^τΐίίεη δΐηά
  ^ε^εηδ^η^^ιε1δεηάαη§εη ηαΓ
  άαηη αΐδ Βαη ιιΐαΓεζη 6ετΓαο1ι- .
  τεη, ννεηη δίε ίϊΐΓ άεη ίείηά-
  Ηοηεη δΐ3αΐ οάεΓ ίατ άίε
  ίείηάΐίοΐιε Κπε£δηιας1ι4: οε-
  δΐΐηιηιΐ: δίηά. ΌαΓααβ εΓ^ΐΙοτ
  δΐοΐι, άαδδ άΐε ΥεΓρίΙε&αη^ άεΓ
  Ζίνί15ενδ11^εΓαη£ νοη ααδδεη
  ΙόιεΓ, αΐδο ααοΐι αοεΓ δεε, ηαοη
  £
  δίηη άεΓ
  ιιιϊάΓΪ&εη αΓ.ΒεΓΓοΙ
  τυίε δίε νοη ΟηηΓθϊιΐΙΙ
  οεη αηά νοη Κοοδενεΐΐ αη-
  αΐΪΓά, ΐδί ε^εη ΐη
  ίΙ: άεΓ, άίε Βενοοΐ
  1ΐεΓαη§: άατοΐι νεΓεΙεηάαη^
  ιιχαεΓΓοε οάετ &ε^εη άΐε Βε-
  δ3ΐζαηβ:δΓη&€ΐιτ;ε Λαίδ&δδϊδ: ζα
  ηιαοΐιεη.
  ΟεΓ3άε 3αο1ι άΐε αηηιεη-
  δοηΐίοΐιε ΒΙοοΙίίεΓαη^ νοη
  Ό β ο 1ι ι ^> α ϋ ι , άΐβ πΓ
  άεηι Κοηίΐίηΐίΐ: τηϋ: Τ)εαΙδθ1ι-ί
  ηά-ί ] εΐ-
  άεη. ίθ πιϋΓΐ ά'οι-1 εϊηε νυΙΙ
  ϋί Κατ«ϋ,τι·ορ1ιε Ιίαιιιιι
  ζα εί ηιεκΐεη.
  Βΐε Ρείηιΐε άεί, Κεΐοΐ,δ ;η-ε
  3ΐ)εΓ, ΐιΐέηη ί,ΐν; «ΙααΙοου,
  ίΐιτε ΙτηηιεΕδο1ι1ιο1ιΙ;εΐΐ: ^ε-
  εεηαεοει- ίΐηα Κτί^ΰ «ηοοτεί-
  Π&Ιεη Βε
  άΐε άεαίδοΐιε
  ίτ§:εΐιιιπε
  δθ.,ίίάί^οη Ιίΐδηητε. ϋεηη
  άεαΐί,οΐιε νυ11« ΐ^Ι ίη ΐ
  αηά ΐΓη ------„_. β,^ ,αε
  Ι Όεαΐδοΐιΐαηά άα5 Υ ό 1 1ί ε γ
  γ ε ο 1ι γ. . Α αί ϋ6άεη Ραΐΐ
  αΗετ Ιίδηηεη ΟΙιιιγοΙπΠ ιπια
  ηίοΐιυ αηΙεΓϋαηάεη ννεΓάεη
  άατί, άαδδ δοηιίΐ άίε εη^ϋ-
  δοΐιε ^ε^εηδ^η^τϊε1^^1ο^1^3άε
  δθννεΐτ δίε άίε Ζίνΐΐοενδΐΐΐε-
  ταη^ 1 άεΓ Κπε£ία1ΐΓεηάεη,
  νοΓ αΐΐεηι αβεΓ άεΓ 5εδεΙζί:εη
  ^3ηάε^ ϋεΐΓίίίΙ, ευεηδο ϋΐε-
  ^αΐ ννίε αηπιεηδοΐιΐΐοη αηά
  ΚΓβΙίβθΗβ ΚΓβίτίβΙΐΓβΓ,
  ΕαΓβ ΡβηΓζβη?β ηιΰδ-
  ββη ΓίοΗίίβτ αηά νοΓ-
  3θΗΓΪίΐ3ΓΠ&53Ϊ^ Οβί ϋΐΙΠ
  ,ΐεβΐηβΐτ ϋβΐβα ο η τ β τ
  ββίη. Κβΐη Αατο άβΓί
  οβί ΌαηΐΕβΙήβΐτ οηηβ
  1>ίεη1 βαί άβΓ δτΓβ83β
  δΐβηβη. νβΓηηβτβτ
  νβΓΐΐβηΓβαηίββΙΙβ.ΕαβΓ
  ^β^6η ίβτ ίη Οβίβητ,
  ιπβΓΐνοΙΙββ ΜβτβΓΐβί
  £βητ άβσβί νβΓΐθΓβη.
  ϋΐ? Αςΐιδεηΐηαοΐιιε, άΐε
  | ίαεΓ άΐβ. ΖαΙίαηΙϋ Εαι-οραδ
  Ιοειυαϊί-ί: δϊπά, ΙιαΙεη ηίςΐιτ;
  νεΓδααπιτ, ααί, άεη νόΙ^εΓ·
  ΓεοΙΐϋαΐκ1π<τεη αηά αηΐηεη- <5θ1ι1ΐο1ιεη Οι·αηάδϋΐ/εΐι ΐίιτί-Γ Ρεΐηάε άΐε ηυΐιιιεηάΐ^εη ΕεΗ- τεη αηά Ρο1^ει·αηΚεη ζα ζιε- ηεη. νεηη ααοΐι ηιαηοηβ ^αηάε^ ηοοΐι ίπι ΥεΠΓαπεη ααί ^^ηε ,,ΡΓεΐΙιείι άετ Μεειε" άΐε ρ ηιοΐιΐδ ζα Ιαη 1ΐ3ΐ, ίδΐ εΐη ΐΓααΓΪκετ ϋΓ άΐε ια3Ητεη Ηίη- ροΐίιΐκ, αηά εοεηδε βεζεΐοΐι- ηεηά δΐηά άΐε ίαδϋ ηόηηΐδοΐιεη άεδ 1)ΓΪτΐδς1ιεη άίε αοεηΐΐε ϋεΓεΙεη νοεΙΙίεΓΓεοΗιϋΙι Βεδίίπι ηιαη^εη ζα Ιοεΐε&εη ίηΐδίαηάε •ίδΐ δίοΐι ννεηη άίε ££·1>Π(:ηεη δίεΐΐεη ίη υδΑ
  ηαΓ αιοΐΐΐεη, Εηβΐαηά δίοΐι
  δείΐΓ 5α1ά αΐίεάεΓ ΐη ά ί ε
  δοΙΐΓαη^εη άεδ ΥόΙΐΓεΓΓεοηΙδ
  ζαπι<.-1ίοε£εβεη αΐαΓάε. ϋεηη άεΓ Υοπααηά, άαδδ ίίΪΓ άίε Ί Ζίνΐ1υεδ1κεΓαη8: άεΓ οεδεΐζ- | ίεη ΟεΙοίειε οεδΐίιηηιίε ^ε- ΙοεηδίηΐΙίεΙδεπάαηΒεη νοη άεη β, Β3ηιεηΐ- Ιΐοη άεΓ ΚΐηάεΓ δρΓεοΙιεη, ]ε ηεδ ε1ιεηια1ί8:εη νεΓ^αηάεΙεη, άεΓ ίηι νεΓΐΓβαεη 3αί άίε ΡΓείΙιεΐΙ άετ Μεετε,, Ιΐΐε5εη 1ΐ3ΐ αηά, ο5αΐο1ι1 ΐΐπη δοΐιΐίίε αηά Ιιεη ζαΓ Οεηα£ε ζαΓ δΐεΐιεη, ηίςηί ϊη ΐδΐ, ίαεΐ άΐε εΐ^εηε ηοτΐείάεηάε ΒενδΙΙεεΓαη^ άΐε τεΐ ζα Ιοεδοη? ίίεη. , οηηε ά3ζα νεΓρίΙίοΙιΙεΐ: ζα δείη, ηίοη*: άΐε 1)ΐδηεπ£εη ^ ίιαεΐιετ νεπιαοΐιΐαδδίβΐ: ππά Ιιεαΐβ ΙοΐτίεΓ ά,ΐΓαηΙεΓ ζα ΐεΐάεη 1ΐ3Γ>εη, δο αΐπ·ά ίπ ΖαΙ<αηίΐ άαίαετ δ'εδοι^ΐ ΐυοΓάβΐ , ά,ιω αΐΐβΐη Νβίά ιπκΐ Μΐί,^ιπΐί,ύ ζαιτι Τγοιζ άίε5εΓ ΚοηΐΐηοηΙ ιη άεΓ ννβίββ θΓκβη αηά ααί^εΐοααϋ ιπίπΐ (ΐ;15 31 ηιοΐιΐδ πιεΙΐΓ εαΓοραείδς1:ο Υ ^ηεν πι άίε δΐοΗ πΐδ Υογ- άεΓ η αηά δ άεη Καπηοί 8 Γπιιεη αηά ΚΐηάεΓ ίι,εΙιΓεπ ΐά άΐε Οβδςΐ,ίοηΐβ άαδ υΓ- Ν. ΚΙ_ΟΝΑΒΙ3 Ιο^ίβ αηά Αγζτ; Ρβτο- δι. δυά3 Νο 46 ν. ηι. 8—12 η ηι. 3—7
  ΣΕΓιΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ
  'Αναμνήσεις
  ΑΠΟΤΟΝΚΑΥΚΑΣΟΝ
  Έξ Άγ<ύρας έφθασε είς Μό σχαν, κατά την διάρκειαν τής Συν- οιασκέψεως, μΐα σοβαρωτατη εί¬ δησις Είς την "Αγκυραν παρηκο- λούεοϋν μετά προσοχής και ενδι¬ αφέρον τος τάς ταχείας ουνομιλΐ- α, τού Κρεμλίνου. Ό ραδιοφωνι- κός λοιπόν σταθμος της Άγκύ- ρος ανήγγειλεν δτ·έν των κυρι¬ ωτέρων θεμάτων των συνομιλιων ήτο ή προστασΐα των Σοβιετικήν πετρελαιοφόρων περιβχών τού Βοκοϋ, πράγμα το οποίον ουδό¬ λως άνέφερε τό ραδιόφωνον τού Λονδίνου. Ό Στάλι/ δέν εδέχθη μέ ενθουσιασμόν την πρότασιν αυτήν, κοι 6 ραόιο^ω/ικός σταο- μός της "Αγκύρας ανεκοίνωσεν ότι οί ^.οβιεπκοι οέν έδειξαν «ού δέν ενδιαφέρον» περι τούτου. /·] σχέτ,εις τής "Αγγλίας μέ τα πετρέλυια τού Βακου είναι τόσον ποιΛαιοί, όσον έν γένει κο'ι ό ά- νων £ιά τα πετρεναια Ό παρα¬ κολουθή ιήν έςελιξιν τοϋ ζητή· ματος δέν ουναιαι παρά νά έν- νοήση εϋ<ολ^ς ότι η Μόσχα ου¬ δέν ενδιαφέρον· εχει δια την Άλ· γλικην αύτην προστασίαν επί των περιοχύν τοΰ ΒακοΟ Τό εΤδος τής προστασ άς ταύτης γνωρί,ουν ήόο, οί Ρώσοοι Τουτο ουνάμεθα να άπο5εΙί;ωμεν καί Ιστορικώς. Κατα τό 1870 >> Ρό<ψελλερ ένικη- σε κατά τον ά/ώνα τοΰ πετρελαί- ου είς πολλάς μεμονωμένας μά χαο, και έπλημμυρισεν όλόκλη- μον την "Ασίαν με λομπας τοϋ πε- τρελαιου, τάς οποίας τότε έδιδε £ωρε_ν ως έπιχορη^ημα διά τα πετρελαιά τού έκ ΚλήΒελα.τ. Ό Σουηδός Ροθέρτος Νόμπελ εΤχε κατα την εποχήν εκείνην, είς Πετερσμπουργ εργοστάσιον λαμ πτήρων Άσβορα. Έλαβε λοιπόν την απόφασιν να μή κεροΐζη μό¬ νον άπό τους λαμπτήρας, άλλά όπι^ς κ αί ο συνόδελφος τού Ρόκ- φελλερ καί άπό το πετρέλαιον. Ίό ετος 1871 ήγόρασε τή βοηθεία, τού άδελφοϋ τού Άλφρέδςυ Νόμ¬ πελ, τού εφευρέτου τής όυναμίτι- οος καΙ τού ίορυτοϋ τούβραβεΙ- ου Νομπελ, τάς βορείως τού ϋα· κου πετρελαιοφορους περιοχάς τού ΜπαΛα<χάμι, τάς οποίος και έξωπλιαε μέ τ λ νεώτερα τεχνικά μ^σα τρυπανσεως ι ό 188.) εστά- Αησαν 6.)Ο.ϋΟΟ τοννοι ακαθάρτου "■πεΓρύλαΙου εις ΒακοΟ. Τα πετρε- λαια τοΰ Βακοΰ και τοϋ λιμένος τού Βατούμ, τα όποϊα ηναγκάσθη να παραδώση ή Τουρ-ίία, ήρχισαν να ειιδροϋν επί τής ποΑιιικος. "Ολαι οί προσπαθειαι των "Αγ¬ γλων προ καί κατά τή/ διάρκει¬ αν ιοϋ πολέμου να γίνουν κυριοι ιών πεΓρελαιοπηγών τοϋ Βακοϋ όπετυχο/. "Οταν κατέρρευσε τό τσαρικόν κράτο;, τό Λο.όϊνον έθεα,ρησεν ότι ήλθεν ή καταλληλος στιγμή νά ι>πο<τήοο ταχέως τας πετρε- λαιοφορου, πηγάς, ι όν Μάρτιον καΙ "Απρίλιον 1>Ίσ τα Τούρκικα
  Ο'ρατούματα κατέλαβον τό Βα
  ιουμ >αΐ το Βακοϋ είς δέ την Γε¬
  ωργίαν έξερραιη έανκη έπα'ά-
  σταοις Ή Ιεωριια, τό "Ασερμ·
  κΪΛ καί η ΆρμενΙα έκή>υξαν
  την" ανεξαρτησίαν των. Είς ταυτα
  φυσικά διεβλέπετο ό δάκτυλος
  των βιομηχάνων τοθ πετρελοΐου.
  Έν τφ μεταξύ εξηκολουθεί ο
  παγκόσμιος πολεμος. Την 18ην
  Αύγούστου οί "Αγγλοι κατέλαβον
  τό Βατοϋμ τό οποίον δέν ύπηρε-
  σττίζετο υπό των Σοβιετορώσσων.
  "Οταν τα Τούρκικα στρατεύματα
  έπλησΐαοαν, οί "Αγγλοι ηκολού¬
  θησαν και τότε την σημερινήν
  των -ολεμικήν τακτικήν · Υπε¬
  χώρησαν. Μόνον τόν Νοέμβριον
  τού 1?18—εΤχε γΐνει πλέον ή ά
  νακωχή—άπεβ βασαν διά τής Κσ>
  σπιας θαλάσσης ισχυράς δυνά¬
  μεις, καί αί δημοκρατίαι της Γε¬
  ωργίας καί τοϋ "Ασερμτταϊτσίΐμ,
  είς ιάς οποίας ευρίσκονται αί πε-
  τρελαιοφόροι πηγαι, ετέθησαν
  υπό "Αγγλικήν προστασίαν
  Είς τούς έπαναστατικούς πολέ·
  μους των Σοβιέτ, κατά τα 6τη
  1?20 καί Ι?21, αί στρατιαΐ των Σο¬
  βιέτ είσέβαλον είς την Γεωργίαν,
  οί *έ δλλοι, αύμφωνα μέ την πα¬
  ράδοσίν των, υπεχώρησαν. Τό
  1?2Ι τα Σοβιετικά στρατεύματα
  κατέλαβον τάς πετρελαιοφορους
  πηγάς.
  Κατόπιν ηκολούθησαν νέαι δια-
  πραγματεύσεις αΐτινες ήσαν συν-
  δεδεμέναι μέ τάς απειλάς και
  υβρείς, δπως άλλωστε συνηθίζε-
  ται είς τούς πολέμους διά τα πε-
  τρέλαια· Ή Στάνταρτ, ή Σέλλ
  καί άλλαι όμάδες έκαμαν προτά-
  σεις δι" έγκαταστάοεις, διά κε
  φάλαιοι καί παραχωρήσεις. Είς
  αύτα δέον νά προστεθή τό παι-
  χνίδι τής Άγγλοπερσικής Έται-
  ρεΐας πετρελαίων. "Επί τοϋ προ
  κειμένου υπήρχαν άντιμέτωποι αί
  Σοβιετικαί άπαιτήσεις καί οί άγ-
  γλικοΐ ίσχυρισμοΙ περί τϋν δικαι-
  ωμάτων των.
  Ό Πέρσης Σάχης; όστις κατέ-
  στρεψε την επιχείρησιν των έκσ-
  τομμυρίων λιρών των "Αγγλων
  καί ήμποδισε την λεηλασίαν τής
  πατρίδος τού άπό τα Άγγλικά
  συμφέρον τα, είχεν έν τφ μετοξύ
  έκδιωχθή είς την Αμερικήν. Είς
  την τελευταίαν σύσκεψιν τής Μό-
  σχας, παρ' όλον τό κρίσιμον των
  στιγμών, συνεζητήθη ή πολιτικη
  των πετρελαίων, καί ετέθησαν
  άντιμΐτωπα τα «δύο συμφέροντα».
  Φυσικο τούς ήμπόδιζε τό δτι μα-
  κροσεν οί Γερμανοί τούς πάρη-
  νόχλουν κατά την συνομιλίαν
  των, καί ώς έκ τούτου οί Άμερι-
  κανοΙ κσί οί "Αγγλοι έπετάχυναν
  την αναχώρησιν των. Έν τούτοις
  ό ίτάλιν προσεποιήθη τον αδιά¬
  φορον, στηριζόμενος Τσως είς την
  βοήθειαν των «πνευμάτων», τα
  ό-ΐοΐα έλπίζει δτι δέν 8ά τόν έγ
  καταλείψουν δταν θά τα επικα¬
  λεσθή. "Οταν πρόκειται διά τα
  πετρέλαια παύει κόθε ψιλία.
  Οϋτω οί "Αγγλοι καί οί Ρώσ-
  σοι πορέμειναν οί ϊδιοι καί έμ-
  φανΐζονται «έν φιλία καί ά^άπη»,
  ώς νά έπεδίωκον σ<οπούς ίδεώ- δ.ις, ένώ είς την πραγματικότη τα κυριαρχεΐ είς τάς σκεψεις καί τάς πράξεις των ό ΰλισμός. Μ£ΤΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΚΗΣ Γ ίΟΡΓΙΑΣ Κατ'είδήσεις έξ Άγκυ¬ ρας, η Τουρκική κυ8έρνη- οιι, μελειά κατ' ούτος όια- φορα σχεοια πρ5ς άναπτυ ζιν τής γεωργκης παραγω- γής τής Τουραας. Μεταξύ αλλων πρόκειται νά οργα¬ νωθή ένα ειδο, «υποχρεω τκΓ,ς εργα-ικης ύιηοεσας» ιίς την ΰπαιδρον. Θ' αύξη- δή οημαντικώς ό άριδμός των γεωργικών μηχανών, πού Γταρέχει τό κράτος εις τούς γεωργούς. Έπίσης με- Αετάται ή οργάνωσις των ΝίΑΙ ΦΟΡΰΛΟΠΑ! ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΜΙίί Π0/.ΙΤ1Ι/ΙΣ ΝΕΛ Υ^ΛΗ, 3—Κατά τούς ΛαΛώς πληροφορημέ ν(^ς κύκλους τής Ούασιγ- κ^ώ^'^ς, νέ>■> ιΐρύ^αμ χχ φι-
  ρολογιων θα εθή ύπ' δ ρι /
  τής Γίρουαιας κα ά τος ή
  μέρας αύ άς. Πί3Ο(^^έπε^^ι
  6τι αί νέαι αύ αί φοροΧθ-
  γϊα θ' ^ιποδωσουν £ν δισε-
  /1 έ <ατόν | εργασιών βερισμοϋ είς έ ι κα-στον χωρίον επί τής 6ά- σεως συνεταιρισμόν. Διά την έναποθήκευοιν δημη- τριακών καϊ άλλων καρπών 86 χρησιμοποιηδοΰν μεγό- λα κρατικά καί δημοτικά κτίρα, ά^όμη δέ καί τεμέ- νρ,. Γεωπόνοι καί δημοδιδά- σκαοι σά παρέχουν διαρ¬ κώς συμβουλάς είς τούς γε- ωργούς διά τοϋ ραδιοφώ- νού κοί δι" άλλων καταλ- λήλων μέσων, δολλάρ ο,, Μ Κ. ΒΙΣΥ, 3 —Τό Γαλλικόν Γραφειον Είοησεων μεταδι- οει 6π ό κ Λαβάλ, αναρρώ¬ σας τελε·ως, επέστρεψε χ(?ές είς Παρισ ούς, ΠιΡΟΣΟΧ Η Φέρεται είς γνώσιν τού κοινοθ διι ήρχισε τα , εργα¬ σίας τού ό Άλευρόμυλος Γκαζτϊ -Κου><λάκη, επι τής όδοθ ΣκαλΙδη 1 αριθ. 21 Χα¬ νίων (έναντι Μακαρονοποιεί- ου Σ. Καμπουράκη Ό μύλος προέρχετα^ έκ τοθ καλυτέρου ΓερμανικοΟ έργοοιασΐου (Δρέσδης) καί έγγιιάται αρίστην ποιθτη- τα και ταχύτηΐα. Μ·α ί·((σ<εψις άρκεΐ. ΣΥΛΑΗΨΙΣ ΖΩΟΚΑΕΠΤΩΝ Συνελήφθη ό Άναστ. Μ. Καλιγακης κάτ. Πεμονίων γεωργός έτών 24, διότι ε- «λεψβν είς ζημίαν τού Κων. Τριπολιτάκη κατοίκου Φρέ μιανόνος άξιας 12.000 δραχ- μών. Ομοίως συνβλήφβη ό Ι¬ ωάννης Θ. Μουρτςάκης κάΐ. Έμπροσνέρου έργα- ΊΐΗος έτών 26, διότι άνευ- ρέυη καί κατβσχέί^η είς χεί- ρας τού, προερχόμενος έκ κ/νυπής, είς όνος άξίας 10.000 δραχ. περίπου, ό ί- Οιοκτητης τοϋ όποίου δέν ε&ηκρφωθη. "Επί τής Δημοσίας όδοθ Σού- δας—Χανίων, απωλεσθη χθές μια γυναικεία τσάντα άνήκουσα είς την σύζυγον τοθ Διευθυντού τού ΆγροκηπΙου κ. Λίναν Πα- παλεοντιου. Παρακαλεϊται ό ευ¬ ρών νά κρατήση, τα έντός αυτής χρηματα καί νά παραδώση την ταυτότητα τής Κυρίας μετά των λοιπών είς την οικίαν της όδός Βέροβιτς 4 (έναντι Γραφείων λι πασμάτων) Φούμη. 1ΑΤΡ1ΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Ό Ίατρός κ. Ιί2ΑΝΝΗΣ Π. ΓΗΤΟΥΜΤΟΥΛΑΚΙΣ δέχεται είς τώ παρα την πλατείαν Δημοτι- κής 'Αγοράς νέον τού "Ιατρεί¬ ον καθ" έκαστην 8—12 καί 2—β, "Αριθ, τηλεφ:) Ίατρείου 4.44 -#Τ (Οικίας 4 78 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ ΌφΟαλμίατρος Έπανήρχισε τας εργασίας τού Κλινική κ. θεοδωράκη όπισθεν Εώαγγελικής 'Εκκλησίας. ωσσικα στρατεύματα της Κριμαίας καταδιωκόμενα έχω- ρίσθησαν είς δύο ομάδος μέ σκοπόν νά διασωθοΰν Μέχρι τής στιγμής συνελήφθησαν 53.175 αΐχμάλ τομέα κατελήφθη ή πόλις Κούρσκ, σπουδαΐος ωτοι.— Είς τόν κεντρικόν κόμβος συγκοινωνιών ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.-Τό ήμι- ι κή μαχητική άεροπορία πά επίσημον Γερμανικόν Πρα· Ι ρακολουδοϋσα τόν κατα κτορεϊον μεταδίδίΐ ίκ τοϋ Ι διωκόμενον έχδρόν, πρός Στρατηγείου τοϋ Φύρερ τό ακόλουθον ανακοινωθέν: την κατεύθυνσιν τής Σεβα· στουπόλεως, δπου σκοπεύ- «'Υπό την ισχυράν πίεσιν ι εί νά έπιδασδή των όπλιτα- ».-.., Γ^_.._......"... ___1 Γ>_.. Ι _ ._'_.- .
  των Γερμανικών καί Ρου
  μανχών στρατευμάτω/
  είς τό μέτωπον τής Κρι¬
  μαίας ό ήττηδε'ις έχδρός έ-
  χωρσδηείς δύο όμάδας.
  Ή μια έστράφη πρός την
  Σεβαστούπολιν καί ή άλλη
  πρός τό Κέρτς. Ή Γερμανι-
  γωγων, *6ομ6άο5ισε την
  πόλιν καί τάς λιμεκάς έγ-
  καταστάσεις αυτής, έπιτυ
  χοΰσα την καταδύδισιν 10
  πλοίων 38.000 τόννων προ-
  ξενήσασα άμα σημαν·ικάς
  ζημίας είς άλλα 14 μκρά
  καί μεγάλα σκάφη
  1 Μέχρι τής στιγμάς, έκ των
  | έπι^ειρήσεων τής Κοιμαίας,
  (Όνελήφδησαν 53,175 αί<μά λωτοι, κατεστρά ρησαν 230 τάνκς, 218 πυροβόλα καί έ- κυριεύδησαν μεγάλαι ποσό- τητες πολεμικοϋ ύλικοϋ. Είς τόν Κεντρικό*ν τομέα τα Γερμανικά στρατεύματα κατέλαβον την σημαντικω- τάτην πόλιν Κούρσκ σπου· 1 δαϊον κόμβονσυγκοινωνιών. Χανιά, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 1941 ΣΧΟΛΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΝΕΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΑΣ [ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3. —"Ολαι αί των "Αγγλων στρατηγόν [ Γερμανικαί έφημερίδες ά- τοϋ «γραφείου», οί όποϊοι οχολούνται σήμερον μέ τάς ι είχον ύπολογισει, ώς συνή- νέας λαμπράς νίκας των Ι δως, δτι οί Μπολσεβϊκοι σά Γερμανοσϋμμαχικών [στρα. Ι προέβαλλον ισχυράν άμυ· τευμάτων είς την ΚριμαΙαν | ^αν είς την/ Χερσόνησον καί σχολιάζουν τάς γνώμας Ι αυτήν. Σημαντική Ίαπωνική νίκη είς τόν τομέα τοθ Χανκόε Αί έττιχειρήσεις είς το Άνατ. μέτωπον Ίσχυροί σχηματισμοί τής Γερμανικής άερο- πορίας έπιφέρουν τεραστίας καταστροφάς είς τού εχθρόν. - Βομβαρδισμός λ'ιμένων καί πολεμικών σκαφών.-Σύλληψις αίχμαλώτων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.— Τό ημιεπίσημον Γερμα¬ νικόν Πρακτορείον μ,ετχ δίδει δτι την 31ην 'Οκ- δ καί την Ιην ΛΙο- ίσχυροί σχημα- τιβμοί τής Γερμανικής άεροπορίας μετέσχον των έν Κριμαία μεγάλων μα- χών. Κατά τάς έπιχειρή- σεις των δύο αυτών ημε¬ ρών τα βομο'αρδκϊτικ'χ καί τΑ άεροολάνα καθέ- του έφορμήσεως κατέ- ατρεψν 1<$Ο νορτηγά αύτοκίνητα, έβομβάρδι- σαν εύστόχως τόν λιμένα καί τιχς έγκαταστάσεις τής Χερσώνος καί επέφερον τεραστίας βλάβας είς πολλά σίλλα βτρατιωτικά βημεΐα. ___________ ΠΚΟΚΗΡΥΞΙΣ " ΠλΕΙΟιΙΙΙΙΟ. ΑΙΑΪΟΜΙΣΜΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.— Τό ημιεπίσημον Γερμα¬ νικόν Πρακτορείον με· ταδίδει πληροφορίας έκ τού μετώπου τής Κρι- μαίας, καθ* &ς τάΓερμ'α· νικά μαχητικά άεροπλά- να κατεδίωξαν καί επέ¬ φερον τεραστίας ζημίας είς δνα βαρύ κατα.ο"ρο- μικόν, δύο άντιτορπιλ- λικα, έν πετρελαιο'φόρον καί είς μίαν πετρ'ελαιο- δεξαμενήν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 3.— Τό ημιεπίσημον Γερμα¬ νικόν Πρακτορείον μ*- ταδίδει δτι την 3 Ιην Όκτω6ρίου καΐ 2*ν Νο¬ εμβριού ό έν Ούκρανία φεύγων έχθρός υπέστη μεγάλας καταστροφάς. Τα όρεινά Βχυχροκά στρατεύματα συνέλαδον 2.ΟΟΟ αίχμαλώτους, έκυρίευσαν 9Ο αύτοκί¬ νητα καί ήχρίστευσαν αρ¬ κετόν πολεμικόν υλικόν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3.— Τό ημιεπίσημον Γερ¬ μανικόν Πρακτορείον μ,εταδίδει δτι πολλοί σχηματισμοί τής Γερμ*- νικής άεροπορίας, μετα- ξύ τής 3 1ης Όκτωβρί- ου καί 1ης Νοεμβριού, έδομβάρδισαν τα είς τόν Κεντρικόν τομέα έχθρικά βτρατεύμα,τα. Κατά τάς έπιχειρήσεις αύτάς κατε- στράφησαν #3 άμαξοστοι- χίαι, σίλλαι δέ «4 ύπέ- στησαν βαρείας ββ Συνεταιρικά ίϊίνο- ποιεΐα Παραγωγών Κρή της, ττροκηρύβσουν π) ειο δοτικόν διαγοονισΐΑΟν, διενεργηθησόμενον έν τοίς ενταύθα Γραφείοις αυτών, την ΙΚην τρέχ. μηνό; Ν)6ρίου ημέραν Σάββατον καί ώραν 1 Ιην π.μ. διά την πώλη οιν 2Ε> περίπου τόννων
  οινολάσπη; ξηράς υπό
  τούς κάτωθι ορους:
  1) Ή παραλάβη τής
  οίνολάσπης δέον νά ενερ¬
  γηθή έκ των έν ΙΜάλεμε,
  Κολυμβαρίψ καί Κα-
  στελλίφ Οίνοποιείων
  των ΣΟΠΚ, έντός 1 ί>
  τό πολύ ημερών άπό ι ής
  ημέρας τής κατακυρώσε-
  ως έντός σάκκω ν καέ έξό-
  δοις τοϋ άγοραστοΰ, ζύ-
  γιον Οίνόηοιείων.
  2) Ό Διαγωνισμός Οά
  διενεργηθή μέ βάσιν
  4Ο ο)ο περιεκτικότη-
  τνς τής οίνολάσπης είς
  τρυγικόν όξυ καί με αύ-
  ξομείωβιν Ο,2Ο λεοτών
  κατά πλήρε; έκατοστόν
  πλέον ή έλαβσον.
  3) Ό άνακηρυχθησό-
  μενος πλειοδότης καί κα¬
  τά συνέπειαν άγοραστής
  δέον νά προκαταβάλη, ά-
  μέσως τό 1]2 τής άξίας
  τοΰ έμπορεΰματος καί
  τα ύπόλοιπα έπίσης άμέ-
  σως <£μα τή λήψει παραγ¬ γελίας πρός εκτέλεσιν πα¬ ρά των Οίνοποιείων. 4) Ή έςακρίδωσις τής περιεκτικότητος τής οίνο λάσπης είς τρυγικόν όξΰ Οά διενεργηθή βάσει ανα¬ λύσεως πιστοποιουμένης παρά τοΰ ενταύθα Πα- ραρτή ματος τού Γεν. Χημείου τού Κράτους έξόδοις τοΰ άγοραττοϋ. | £») Κίς την επί τοΰ Δι»γωνισμοΰ Επιτροπήν έπαφίεται πλήρες τό δι- χαίωμ.'α νά έγκρίνη ή ού την προσφοράν τοΰ τελευ ταίου πλειοδότου. (Έκ τοΰ Γραφείου των Σ.Ο.Π.Κ.) ΤΟΕΠΙΝΙΚΕΛΩΤΗΡΙΟΝ ευστρ, μαυριδακη Έπονήρχισε τάς εργασίας τού επί , τής όδοθ ΤαλιανοΟ (Σχοινοπλοκά- ι δικα αριθ. 46. 10-1 ' ΕΠΑΝΑΑΗΠΤΙΚΗ ΑΗΜ9ΠΡΑΣΙΑ ; Ενοικιάσεως Μοναστη- , ριακών Κτημάτων ! Προσφερθείσης μείζονο- τιμή; τής των τελευταίων πλί,υδοτώ/ διά την ενοικίασιν των μετοχίων ΠΡΙΝΟΔΑΣΟΣ Ακριοτηρίου καί ΝΗΣΙ Τοπολίων, έπανααμ3άνε- ται ή δημοπρςισΐα τής ενοικιάσε¬ ως την 6 Νοεμβρίου 1911 ήμέοαν Πέμπτην καί ώραν 4.30'—5. 33' έν τψ Επισκοπικώ μεγάρω (556; Κων)νου 44) μέ πρώτην προσρορΊν τοϋ μέν μετοχΐου ΠΡΙΝΟΔΑΣΟΙ δραχ. 269650 τοθ δέ μετοχίου ΝΗΠ δραχ. 58000 Ό ΟΔΜΠ ουδεμίαν ευθύνην φέ- ρει διά την κατάστασιν εί; ήν δα τύρίσκωνται τα μΐσθια κατά τόν χρόνον τής άριστικής κατα κυρώσεως. Οί δροι καί περισσότε- ραι πληροφορίαι είς τα ΓραψεΓα τοϋ ΟΔΜΠ Χανίων. Έν Χανίοις τή 3 Νοεμβρίομ 1?41 (Τό Συμβούλιον τοΰ Ο.Δ. Μ.Π. Χανίων) Κρήτες αύτοκινητι- σταί ! Τα αύχθΛίνη- τα σ*ς δέον κατα τό σκότος νά είναι φωτι- σμΐνχ, συμφώνως πρν>ς
  τάς δοθείσας διαταγάς.
  ΟυΏεν αυτοκίνητον πρέ
  πει νά παραμένη είς
  τοΰς δρόμους ί£<ευ φοι- τός. Νά εΖσΟε προσε- κτικοί πρός αποφυγήν δυστυχημάτων. Δια- κινδυνεΰεται την ζωήν σας. ΑΠΟΠΕΙΡΛ ΦΟΝΟΥ ΤΤένδη ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Ύπάλληλος Έφετ. Κρήτης Μετά όλιγόμηνον ασθένειαν, ε¬ ναντίον τής οποίας δέν Τσχυσαν ου τε τα μέσα τής έπιστήμης οϋτε των οίκεΐων αί περιποιήσεως, άπέ- | θανε καί ετάφη προχθές Κυρια¬ κήν είς των Ιερόν ναόν τής Αγ. Φωτεινής Χαλέπας, ό ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΟΥΛΟ/ΔΗΣ, άνώτερος ύπάλλη¬ λος τού ΈφετεΙου Κρήτης Την κηοείαν τού παρηκολούθησαν, έκτος των ουνα5έλφων τού δικα- στικων, οί όποϊοι έχασαν δνα καλόν συνάδελφον καί φίλον, καί πλείστοι συμπολίται μας, τιμών¬ τες την μνήμην τού μεταστάντος. Πρός την δεινώς πληγείσ^ν, φΐλην οικογένειαν τοϋ αλησμονή¬ του ΑΝΤΩΝΗ, τούς άδελφούς αύτοϋ Γεώργιον, Στέφανον καί Μάρκον, ή διεύθυνσις τής εφημε¬ ρίδος μας άπευθύνει τα πλέον θερμά συλλυπητήρια. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Πρός τούς πολυτέκνους τής πόλεως Χανίων. Φέρεται είς γνώσιν των πολυ τέκνων τής πόλεως Χανίων δπως σπευσωσιν καί υποβάλωσιν ημίν ί,ντθι, τρκον ημερών από σήμερον τα άποδεικτικά της ,πολοτεκνίκης αυτών ιδιότητος, βιβλιάρια πολυ τέκνων, ή βεβαΐωσιν τοϋ Δημου Χανίων προκειμένου νά καταρτι- | σωμεν πινακα των πολυτέκνων τής πόλεώς μας μέ σκοπόν ττάν- τοτε τό συμφέρον των πολυτέ¬ κνων. Έν Χανίοις τή 4η. Ν)β·Ιου 1941. (Έκ τοϋ Γραφείου τού Συνδέ- ομού Πολυτέκνων). Παρ' όργάνων τής Χωρο¬ φυλακήν συνελήφθη ό Γε- ω^γ. Χ. Ψαρουδάκης έτών 28 κάτ· Κουρνά, διότι σκο- πεύων νά φονεύση τόν ό μοχώριόν τού Σταύρον Μα· λινδρέτον, επί τφ λόγφ ό¬ τι διέφθειρε την άόελφήν τού, έπυροβόλησε κατ αύ- τοϋ τρίς οιά παρανόμως φερομενου πιστολιου μέ ά- ποτέλεσμα τόν έλαφρόν τραυμαΐισμόν τούτου. ΝΕΟΙ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ ! Παρ' όογάνων τής Χωρο· φυλακής συνελήφθησαν καί απεστάλησαν είς την Εισαγγελίαν διά τα περαι¬ τέρω οί Άρτέμιος Ηλ. Μπαλασάκης, έΐών 18 άχθο φόρος, Γεώργ. Π· Δακτυ- λάς έτών 16 ξυλουργός, Έμμ. Χ· Δουλγεράκης έτών 19 βοηθός αΰτοκινήτου, Ιωάν. Παν. Δακτυλάς έτών 18 εργατικάς, Εύαγ. Χρ. Γε- ωργιλάκης έτών 20 βοηθός όδηγοΰ αΰτοκινήτου, "Α¬ λεξ. Βιτάλης έτών 19 έργα- τικός καί Γεώ^Υ· Ν· Γκα- νάς έργατικός, άπαντες κάτ. Χανίων, διότι είσελ- θόντες έν τρ άποθήκη τοϋ Στυλ Τοαπάκη έμπόρου κατοίκου Χανίων διά ρΐ|- ξκω; τού κλεί^ρου τής θύ¬ ρας αφήρεσαν έκ ταύτης εν έλαστικόν, έν δοχείον πετρελαίου, 15 οκάδας όρύ- ζης, 1500 κυτία πυρείων καί 10 όκ. κριθής συνολι· κης άξίας δαρχ. 25000, ΒΞΡΟΛΙΝΟΜ, 3-.ΤΟ Πρ^ κτορεΤον Τρανζόσεαν πλη- ροφορεϊται έξ Σανκάης δτι τα Ίαπωνκά στρατεύματα, τα δρώντα είς τόν τομέα τοΰ Χαν<όε, κατά τάς άπό | 15)10)41 καί εντεύθεν διε- Ι ξαχθείσας.μάχας, διέλυσαν 10 Κινεζικάς μεραρχίας, συ· νέλαβον πολλάς χιλιάδας αίνμαλώτων, επί τού πεδίου δέ των μαχών οί Κινέζοι ά· φή<αν 20,000,νεκρούς. ΛΙΜ ΜΙΑ Π Υ ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΚΡΕΥΚ Ν ΥΟΡΚΗ, 3.— Τό ημιε¬ πίσημον Γερμανικόν Πρακτο¬ ρειον πληροφορεΐται διι ό Ούΐλμαν Γκρέϋκ απηύθυνεν επιστολήν πρός τόν Πρόε¬ δρον Ροθζβελτ έν τή όττ,οία πληροφορεΐ τόν κ. Πρόεδρον δτι διά των μηχανορραφιών τού φέρει την Αμερικήν πρός δεύτερον παγκόσμιον πόλε- δον. Αί καθημερινώς γενό¬ μεναι αντιληπταί μεγάλαι μηχοτνορραφίαι είς τοης κΰ- κλους των Ήνωμένων Πολι- τειών άποτελοθν επανάστα¬ σιν έν τή βορεΐω Άμερική Ι εναντίον των Ισχυόντων νό- μων Ν. ΥΟΡΚΗ, 3. Τό ~ή|ΙίΤπ(- σηαον Γερμανικόν πρακτο¬ ρείον αγγέλλει δτι μεγάλη διαδήλωσις χιλιάδων άτόμων διασχΐσασα την 5ην καί 6ην λεωφόρον έφθασεν πρό τοθ | Μέδισσον Σκουνέρ Γκάρντεν δπου προέβη είς έκδηλ'ώσεις κατά τής άκολουθουμένης υπό τήι: ΚοβερνΛσεως πολι- I τικής καί εναντίον τής είσό- δου τής Άμερικής είς τόν πόλεμον. ΣΦΟΔΡΩΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΑΕΤΤΑ ΕΝ ΜΑΛΤΑ ΡΩΜΗ, 3-. Ίταλικοί βομ- βαρδισπκοί σχηματιομοί έ- νήργησαν χδές δύο σψο- | δράς έπισέσεις κατά τής Βα- | λέττα τής Μάλτας. Ή καλή ] όρατότης καί τό σεληνό- φως έπέτρεψαν είς τα ε ροπλάνα νά άνακαλύψουν τούς έαισημα&έντας, κατά άνογνωριστικάς πτήσεις, στόχους. Έδομβαρδσδη ε¬ πιτυχώς όλόκληρος ή προ· κυμαία, επί τής οποίας κα" τεστράφη άφθονον πολεμι¬ κόν υλικόν, μόλις έκφορτω 9έν. Κατά την δευτέραν έπιδρομήν έβλήδησαν λι· μενικαί έγκαταστάσεις κα! ήγκυρο3ολημένα έντός τοϋ λιμένος φορτηγά σκάφη. "Όλα τα ένηργήσαντα τάς έπιδρομάς ταύτας άερο πλάνα μας έπανήλβον είς τάς βάσεις των. ΚΑΤΑΡΡΙΨΙΣ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3. —Τό ήμιε- πΐσηαον Γερμανικόν Πρακτο¬ ρείον μεταδΐδει 8τι την 2αν Νοεμβρίου ή έχθρική άερο- πορια ενήργησεν πτήσιν υπε¬ ράνω των βορειοδυτικών ά· κτών τής Γερμανια^, άνευ ούδεμιας επιτυχίας. Ή Αγ¬ γλικη άεροπορία άπώλεσεν 3 βομβαρδιστικά άεροπλάνα. ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΝΟΥ Πρό 12 ημερών έκ τού υ- ποσΐέγου τής Δημοτικής Ά- γοράς απωλεσθη όνος άρ ρεν ήλικίας 7 έτών, πρώτου μεγέθίΐυς καί χρώματος κο<- κινεροΰ μέ σταχτιές βούλες. Αύτάς πού θά μας τόν πα¬ ρουσιάση ή θά μας δώση άκριβεΐς πληροφορίας περι τού τόπου είς τόν οποίον ευρίσκεται, θα τόν άμοΐψωμε με 20 οκάδας σΐτου καί 2000 δραχμάς Ό ευρών άς πληροφορήση Τόν Γ. Μανωλικάκην έντός τής Δημοτικής Άγοράς. ΪΥΙΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜ9ΥΝΙΣΤΩΝ ΕΝ ΐνΐΑΡΟΚΟ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 3-.ΤΟ Γαλλι κόν Γραφείον είδήσεων πληροφορεΐται έκ Ραμπάτ τού Γαλλικοΰ Μαρόκου δτι έπεξβτάθη καί έκεΐ ό τε- λευταΐος νόμος ό επιβάλ¬ λων ποινάς είς τούς Κομ¬ μουνιστάς καί τούς έν'βρ- νούντας σαμποτάζ. Τό Συμβολαιογραφείον ΝΙ- ΚΟΛΑΟΥ ΣΓΟΥΡΟΜΑΛ- ΛΗ μετεφέρθη προσωρινώς επί τής παραλλήλου όδοΰ Κόρακα άριθμός 24. ΑΠΩΛΕΣΘΗ, πορτοφόλι¬ ον άτΐό Δημοτικής 'Αγοράς μέχρι Κορακιών άνήκον είς τόν Σπύρ Μαστορίδην. Ό ευρών άς κρατήση τα χρήαα- τα καΐ άς επιστρέψη την ταυτότητα καΐ τό απολυτή¬ ριον τού, άτινα περιήχοντο είς τό πορτοφόλιον τού, είς τα γραφεΐα μας. «.*>,? «·«««.
  ΜΗΙτΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Α1.ΧΡ0ΚΕΡΑ0Μ
  Κατεμηνύθη ή Αίμιλία
  Εύαγ. Γλυνιά κάτ. Χανίων,
  διόπ έπώλησε σπανάκια
  πρός 90 δραχ. κατ' οκάν, ή¬
  τοι 70 δραχ. επί πλέον τής
  «χετικής διατίμησεως.
  —"Ομοίως οί Γεώργιος
  ι Πρινιωτάκη^, Νικ. Τσούγ-
  ικαρης καί Αρτέμιος Κα·
  μαριωτάκης κάτοικοι Χανί¬
  ων, διόπ έπώλησαν πβλμα-
  τοδέρματα είς τιμάς περιε¬
  χούσας υπερβολικόν κέρδος
  καί ανωτέρας τής διατίμη¬
  σεως.
  -"Ομοίως ό Αθαν. Πο-
  λυχρονόπουλος κάτ. Χανί¬
  ων, διότι δι' άντίτιμον έκτε-
  λεσθβίσης ύπ' αύτοϋ εργα¬
  σίας διαρκεσάσης 5 λεπτά
  τής ώρας (κύρτωσις ενός
  σιδήρου) άπήτησε καί έλα¬
  βε 50 δραχμάς.
  —"Ομοίως ό Θεοδ. Δ. Ξε¬
  νάκης έστιάτωρ κάτοικος
  ΣούθΓ.ς, διότι επώλει φα-
  σόλια'φρέσκα πρός δραχμ.
  65 κατ' οκάν, ήτοι κατά 25
  δραχ. κατ' οκάν επί πλέον
  τής διατίμησεως.
  —"Ομοίως ό "Ιωάννης Ν. "
  Κουτρουμπάς, διότι έπιολη-,Ι
  σε κάστανα πρός 85 δραχ.
  κατ' οκάν, ήτοι κατά 41
  δραχ. κατ' οκάν επί πλέον
  τής διατίμησεως.
  —Όμοίως οί Γοργίας Π.**—
  Φορτσάκης, Φίλιπ. Γ. "Ηλι¬
  άκης, Κ. Γ. Βροντουλάκης
  καί Στυλ. Γ. Σκαράκης,
  διότι προέβησαν είς την ά-
  πόκρυψιν 50.000 κυτίων πυ¬
  ρείων επί σκοπφ άνατιμη-
  σεως τούτων, συνεπεία τής
  παρατηρηθείσης έλλείψε* '-
  ως έν τή Άγορφ «αί άπο-**
  κομίσεως ύπερβολικοϋ κέρ·*
  δούς.
  —"Ομοίως οί Μιχ. Ι. Σκορ¬
  δύλης, Ροθσσος Π. Τζείρά-
  νης καί Π.Βλαζάκης διότι έ¬
  πώλησαν διάφορα ειδή τροφί
  μων, ήτοι έλαιον πρός δραχ. .*
  85, οΤνον πρός δρ. 30 καί
  κρέας πρός δρ. 300 κατ' ό-
  κδν, ήτοι είς τιμάς ανωτέρας
  των 6ιατιμησεων. '~*ι*4
  — "Ομοίως οί Χρήστος Γ.
  Δυτζανάκΐ,ς καΐ Άντ. Κατε-
  χαράκης, διότι έπώλησαν έ- .
  λαιον πρός δρ. 75 καί 7* "
  κατ' όκδν καί Σωκράτης Ε.
  Μελεμένης, διότι έπώλησε
  σπανάκια πρός δρ. 50 κατ*
  όκδν.
  »5
  ί
  »ν*