90062

Αριθμός τεύχους

88

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

6/11/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  -ΟΝΝΕΒ5ΤΑΟ.
  6.
  ΝΟνΕΜΒΕΠ 1941

  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ3,
  ΗβΓ&«38Γβ1ϊβΓ ηηά ϋηιοΐΐ · Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ«5
  ΟΗαηία
  Νγ 88— Άριβ. 68
  ΡΓβίβ 3 ΒΓβοΚτηβη — Τιυή '*ρχ. 3
  Κ.βάβϋίοπ8ΐ)ίΐΓθ ηηά πο
  8υΚΜΕ^I55ΤΚ.. 22.
  ΩΑ5 Β
  Χ
  Ν
  ΙΕ
  Ν
  ΙΑΝ[
  ιζζυο
  ΕΒΓΝΙ5 ΕΙΝΕ8 ΑΙ
  Αί
  δ ΟΕΒ δ
  ίΥΗΟΡΑ ΑΙ!
  1ΕΗ 3ΙΕ
  ΑΑΤΕΝ [
  δ
  ΤΕ
  ΕδΚΟϋ
  οευ
  ΙΙΕίΤ

  δ

  V
  ΗΚΗΪΙΙΗ6 ΠΕ$ Κ! Μ Μ ϋ Ν15 Μ ϋ 5
  Εβ ν-&Γ άίβ Ιβίζίβ Ρβ·
  τίοάβ άβδ &ιιογι ΐ>βί ηηδ
  Ιιββηάβίβη Ρ&Γΐ&ιηβητ;&-
  ΓΪ8ΓΠ113. Εδ νν&Γ ά&5 Τ3ΠΓ
  193^· Ι)ίβ Κοΐηΐηηηίβίίδοηβ
  ΡΓορα&αηάα Η&ΙΙβ &11β3
  ίη ηηββΓβιη _3ηάβ νβΓ
  ηηά ϋΙ>εΓ3ΐ1 ϊγπ
  , ΐη άίε δοηηΐεη
  ιιηά Ιϊβίΐη ΜϊΙϊτ&γ νν&Γβη
  άίβ Ι/βΓΐΓβη άβδ Γθίβη Ρ&-
  Γ&άίβδβδ θίη&θάηιη&βη.
  ϋίΐδ ίτηηβΓ 8Ο ΙΐΟΠ&βΓ-
  νβίίνβ ΟΓίβοη β η 1 3 η ά,
  ■ννβΐοΐιοδ δβίί ]βηβΓ άίβ
  Κβΐί&ίοη ηηά άίβ ΡααιίΙίβ
  Ιίβοίβ, ννβΓ ηίοηί ννίβάβΓ
  ζή βΓΐεβηηβη. ϋίβ Οτηηά
  1&£βΠ ηΠδβΓβΓ ηίδίϋΓΙ-
  βοηβη Αθ8ί3ΐηηιηη£ νν&·
  Γβη νοη άβη 1>βΖ3η1ίβη
  ΟΓ&ειηβη Μοδΐίειηδ εί··
  βοηύίίβΓί ννοΓάθη.
  Εδ ηβΓΓβοηίβ ά&ηιβΐδ
  βΐηβ βΐΐβ,βηιβίηβ υηίεΙ&Γ-
  ηείί ύΙϊβΓ άαβ ηηοβ!ί3ηη
  τβ ΜθΓ°;βη. Νίβπι&ηά νν&Γ
  ίη άβΓ Ιί3£β νοΓ&ιΐδζχι
  8βηβη, οο ββ ηηδβΓβΓ 80-
  ζΐ&ΐεη Είητίοηίηηί}" —δ-
  υΐίοη ββΐη ννηΓάβ, άίβδβΓ
  ^ γ ο β β β η Βοΐδοηβγίδίί-
  βοηβη Αΐίίίοη ζή ννίάβΓ-
  βτβηβη.
  Ιη Αίηεη βΓνν&Γίβίβη
  -7ΪΓ νοη Τ&8Γ ζή Τά§ άβη
  Αίΐδ ΙΐΓηοη βϊηβΓ Κοηι-
  ηιηηίδίίδοηβη Κ.βνο1ηίίοη.
  ϋίβ ϋηΓηηβ η&1ί:β ηίοΐιί
  ηιΐΓ άαδ βίηίβοΐιβ νοΐΐε
  βΓβτίίίβη, βοηάβΓη αηοη
  άΐβ δββΐβη νοη ηηβ αΐΐεη,
  άίβ ννίΓ βίη οίίίζίβΐΐββ
  Αηιί ζή οβίτβηβη ηηά
  ί&Γ είηβ ΡΙΙίοηί ηηι άίβ
  Ζηΐεηηίί άίβδβδ Ι/»ηάββ
  ζή. ΒθΓ^βη η&ττβη.
  ΕηΓορ&3 ζιι ίηίί
  ζίβΓβη άΓοητβ ιιηά βιιοη
  3ΐδ Μίΐτβΐ άβ5 ίητ.βΓη3-
  ίίοη&ΐβη ΙιιάβητιΐΓηδ Ιΐε
  ηηίζτ;, ηίοΗτ ιπίΓΐεΙίοη ίϋΓ
  ά τδο1ΐ3ίί1ίο1ιβ Ββ-
  Ίθγ Μ 3 β β β η
  , βοηάετη ί η β ί
  άίβ νβΓηίοΗΐιιη8: άβδ
  Οΐ3«1>βη8 αη ΟΗΓίβίιιβ
  Βίβββη Η333 1ΐ3τ.τε δίοη
  άβΓ θΓηβηάβΓ άββ Βοΐ-
  δοΐιβιπίδπιηδ, άαδ
  ίηηι, άιΐΓθΙι άίβ
  άβττβ οβιυαΗΓΐ.
  Εδ δΐηά άπηη ηιβηΓθΓβ
  7&1ιγθ νβΓβταη^βη ηηά νίβ-
  1β ΕΓβί^ηίδ3β βτβΐκοηι-
  ιηβη. Ν3οηάεηα Μθδ1<αη &οηηβ^βηά άίε δβεΐβ ηίοΐιτ: ππγ ηη3βΓ23 /οί- 1<β5, δοηάβτ 3ποη &11βΓ Β3ΐ1ΐαηΐ3ηάβΓ ηηά άβδ Κοηΐίηβητ:3ΐ ΕηΓορ& νβΓ- βτΐϊίβτ: η3ίτ;β, ηιίτ: Αηδη3Η- ηιο άβΓ νδΙΙίβΓ άοΓ Αοΐΐδβ, άίβ δίοΗΓβθΓΐίζβίίίδΓ ΐΐΐΓβη ΑηίΙδδΐιη^δΙβΙΐΓβη τχΐίάεΓ- δβΐζίβη ηηά η3θήάβηι βδ, ιπίβ βδ βίοη ίβτζτ ΗβΓ3ηβ- &β3ίβ111 Η31., Γΐβίηιΐΐοΐι ηιί1ίι.3Γίδθ1ΐΓ βηοΓΓη τηβ- β·ΐ3ηΙ>1.β β8 άβη
  §τ ίηβηΓβη ζή Ιίδη-
  ηεη ιΐΓηΕαΓορα ζή οβηβΓΓ-
  δοηεη ηηά άίβ £3ηζβΜβη
  βοΗΙιβίτ; ηεΙ>εΓΐΐ3αρ1:. 8ίβ
  Γΐ3τ;ΐβ 30βΓ βίηβ δοηΐβοΐι-
  ίβ ΚβοΗηηηο;
  Ρΐδηβη άβΓ Βοΐδοηβνίδΐβη
  Ι δβτζτβ βίοη βίη £το88βδ
  ηηά ίβρίβΓβδ νοΐΐί βητ-
  ά
  Ί.ηι
  Α13
  ναίίνβΓ
  Οβί άβΓ Ν3ίίθη3ΐνβΓ33.
  Ιηηβ", 83η ίοη
  ιιηά Ηοίίηηηββΐοβ άίβ
  Κοηιηιηηίβίίβοηβ
  ββη ηηά Πβηίβ άβη ά3-
  ηΐ3ΐί&βη Κ6ηί& 3η, βηί-
  3θΗ1θ33εη ί^ββ,βη άβη Κοτη·
  ηιηηίβηιηδ νοΓζη&βΗβη
  ιιηάίββΐηε άβηιβΐίβ'θ τπβίοΗ-
  Ιίοηβ ΡοΙίίίΐΣ 3ηίζη&β-
  οβη, άίβ β·βΓ3άβ άίβ Κοηι-
  ηιηηίβίβη βΓηιηίί&ίβ.
  ΗίβΓ ίβί ιπ38 ίοη ηηίβΓ
  βηάβΓβηι ίη άβΓ άβαιβΐί-
  2. Α»£«δί
  <Μα}βΒί'Άί ί Ι936 . Είηβ τβδίΓθίβ, άβΓ ηβηβ, Κβ- Κοηιηινιηίδ- ηιηδ .- ν&ίβΓΐπηά. ΒΓβοηβη δίβ άεη Κβηιρί ζχχιίδοηβη άβη Ζίνί1ρ3Γίείβη, άβΓ άβη Ιβηάδ η3οη βίοη ζίβηεη τχχΪΓά, ιπβίΐ βΓ άβη ταδβη άβη ΡοΓίβοΗΓίίί άβ3 Κοηι ηιηηίδΓηηδ ηηίβΓβίϋίζί . Κβίίβη δίβ ά33 Ι_/3ηά, οβ- νοΓ άβΓ ααδοΗβηΙίοηβ Κοηιηιοηηίβΐηηδ 3ηοΗ ίιίβΓ ά3δ ΡβηβΓ άεβ ΒηΓ8"βΓ ΙΐΓίββΤβδ βηίίβοΗί, ζηάβηι βΓ δίθΐΐ νΟΓΟβΓβίίβίβί ». 8ο πΐ3Γ άίβ —ββ'β ηηββ- Γβδ Ι/3ηάβδ ίηι Τ3ητβ 1936 ηηά ά ί β β, ιιΐοΓίβ'βίΓβη βοΗΓΪβο ίοΐι άατηβΐβ, νοη 3βήβΓ άβη ΚοΐηηιηηίΒηιηδ Ιϊϊβ ζυηι Τοάβ 1ΐ3β3&ηά ηηά ίηη βοηοη Υοΐΐί. Εδ δίβηά νοΓ άβη ΗθΓάβη άβΓ Βοΐβοηβνί- δίβη ηηά Ιίβδδ δίβ ηίοηί η3οη ΕηΓορ3 Ιίοηιηιβη ηηι βδ ίΐη Βΐηίβ ζή ϋίβδβδ νθΓ Ιί&ηιρίί Ιιβηίβ βίηβη 1ΐ3Γ- ίβη Κβηιρί, ηηι άίβ βητο- ρ3ίδοηβ ΚηΙίηΓ ηηά ά&5 ΟΗΓίδίβηίηηι ζή Γβίίβη. ΑθβΓ νν3Γ11Γη δθΐΐ βδ '3ΐ1βίη 1ί.&ηιρίεη? Ιδί β3 νίβΙΙβίθΗί 8Ο, ά333 ίΐΪΓ άίβδβ ^Γθβδβη Ιάβ3ΐβ, άίβ ΚηΙίηΓ ηηά ά33 ΟΙΐΓίβίβη- ίηηι, βίοη ηηΓ ά3β άβηί- 8θΙΐβ νθΐΐί ίηίβΓβ38ΪβΓί? ννβηη άβΓ ΒοΙβοΗβνίδ- ηιηδ ηβοΗ ΕηΓορ3 Ιϋ'άϊηβ, ννίΛΓάβ βΓ ηηΓ ϋβηίδοΐι- Ιβηά νβΓηί ο η ί β η? δθΗβη ΗθΓάβη ΕηΓορ3 ηοβΓδθΗννβΓηβη ννϋΓάβη, ΐπηΓάββίηβ 3ηάβΓβ Μ3θ1ιί βίβ 3ηη3ΐίβη 1ίδηηεη? ΟάβΓ ηΐύι-άβ ββ νίβΐΐβίοηί 3βίη, άιΐΓοη βίηβη οάβΓ βίη υΐίίηΐ3- ίηηι Εη^ΐαηάβ άβη Είη- ηΐ3Γ3θ1ι 3ηίζηΗ3ΐίβη. ν7βΗβ! ννβηη 3Ο βίννβδ νοΓΐιοπιηιβη νν ϋ γ ά β ! "ννβηβ! ίϋΓ ΕηΓορ3 ηηά ίηΓ άίβ ΜβηδοΗβίί, £&11δ νβΓΐίβΓβη ννΐΪΓάβ; ΟΙηοΙίΗοηβΓννβίδβ, άίββ ηίοΐιί νβΓΐίοηιηιοη. ΕΐΙΓΟρΕ ννΪΓά §·βΓβίίβί Λνετάβη ηηά ίΙΐΓβ Κ.βί- ίηηβ· ννΐΓά άηΓοη άίβ ί3ρ ίβΓβη ΚίηάβΓ ϋβηί- 3θΗΐ3ηά8 Ιϊοηιηιβη. Ιβί β3 30βΓ ηίοηί βίηβ δοηβηάβ ίηετ άίβ ΟπΓίβ- ίεη ηηά άίβ ζίνϋίδίβΓί^η ίβηά, ιπβίΐ ίοΐη ίπη ίηιηιβΓ 3ΐδ ' βίηβ ίητβΐΐβΐίίιιεΐΐβ 0Ηο1εΓ3 οβίΓ3οη1:ετ;ο, άίβ, &ηβ άβηι η3ΐο03Γ03Γί- δεηβη Μο5ΐί3η 1ίοηιιηεη ά, άίβΟβΗΪΓηβ ηηά δββΐβη άβΓ ίθΓί&θδθΙΐΓί ί τ β η β η άειβ νοΓ Ιιοηιηιη- Ο2Γ31Ί1- Ηηβίβ [ ίβ? ΙΙηά ίβί β3 ηίοΐιί βίηβ 8ο1ΐ3ηάβ, ά333 3ΐ1β άίβδβ | νδΙΙίβΓ ΐίβί άίβδβΓ ΙΐΓΪίί- | βοΐιεη -Ζβίί ηίοηί 3η άβΓ Αϋί ΟΕΒ ΚΚΙΜ ννΐΒΟ ΟΙΕ νΕίΐΡΟίΠΟΝΟ Γ0ΒΤ6Ε8ΕΤΖΤ ΤΚΟΤΖ ε0Ην7ΙΕΚ.ΙΟΕΚ. ^Ε^ΑΕΝ^ΕVΕΚ.ΗΑΕ^ΤΝIδ8Ε Ι8Τ ϋΑ8 ΟΕΒΙΚΟΕ ΒΕΚΕΙΤ3 ΌυΚΟΗδΤΟδδΕΝ υΝϋ ΌΙΕ ΚυΕδΤΕ ϋΕδ δΟΗνΥΑΚΖΕΝ ΜΕΕΚΕδ ΕΚΚ.ΕΙΟΗΤ. Αη3άθτηΡηβ1ΐΓβΓΗ3ηρί- , άββ ηβοβΓ άίε Νβτη& 5· ΝονεηιΙοβΓ 1941 ιιηίβΓ βοηιοβΓεη νβΓΐη5- ίβη ϊηβΓ άεη Οβ^ηβτ ίη άβΓ άβηίδθΗβη ΑΙϊΐχΐβΗΓ ζιΐ33ΐηηιβη. νοη βίαΐ& ΐοο Βοοίβη ιπαΓάβ άίβ Ηίΐβΐί- Αηί άβΓ ΚΗηι τπίΓα άΐβ νβΓΪο1§τηη§: δοτποϊιΐ ίη δηβάΙίοΙιβΓ χχΐίβ ΐη οδΐ ί Κίοητηη^ ϊογ!:- . Τγογζ βοΗχΐιίβΓί- Ιΐοηηίβη κγϊ- Αηΐα^βη ίη ΒΓ3ηά β^βηΐοΓΪβη τηβΓάβη. ΑιχοΗ Μο3ΐτ.3η τπηΓάβ ίη άβΓ Ιβίζίβη Ν3οηί οοηι- ίβ νβΓββηΙΐτ:, άβΓ ζ«γ ηί33β ίδί: ά&β ]ΒΪΙα. &β 3η βίηβΓ δτβΐΐβ Γβίΐβ άηΓθ1ΐδ1:ο33βη άίβ Κηβ3ίβ άβ3 ζεη ΜββΓββ 1)β- η ά ζεπι ιΐεβ αη άβΓ νοη Ραη Αηβ- άε<3 Ρβίη- Είη- . ϋίβ άβη &Γθβ3δτεητ;θί1δ βοΐιοη ίη άβΓ 8βηΐ3- ΒγΙ. άίβ δίοροΐ, ]άΙΙά ηηά ηηά νβΓ3βη'.:ί:β ίη Οβια&εβδβΓη ζ ίβΓ Γηίί ζηβ, ΐοοοο δοιπίβ ι Βηπ^δ δοΗίίί. 5 ηΐβϊΙβΓβ Η3ηάβΐ3- δθΗίίίβ ηηά ι ΙίΙβίηβΓ ΚΓβηΖ3Γ ηιηΓάβη ΘΓΓΙβθΙίθΙΐ Ο3δΟ113β- ίηβ!ΐΓΐ.βη Αη&Γίίίβ ιΐίβ ίηβΓ άίβ Κγ3ιγ.- Ιτη δβε^βοίβί άβΓ Ρβ- νβΓδβηΙΐίβη Κ3πιρί- ΐ ΡΓ&οΗίβΓ νοη 5»οο Βτί. ηηά βΓΖβ ίΐίβη ΒοπιοεηίΓβίίβΓ 3ηί βίηβη ιηείίβΓβη §:γο β 3 3 β γ β η Η3ηάβ1δ3θΙιίίί. νοτρο^ίβηΐιοοίβ ηχβΗχ- ίβη ίτη Καηβΐ τχΐίβάβΓΗοΙ- ί6 Αη§:Γίίίβ Ι) γ ί ί δ ο Η. δοηηβΠοοοίβ 3ΐ>. Ιηι
  ταατάβη βίη ίείηάΐίοΐιβδ
  8εαηβ11!3 3θί νβΓββηΙε4;, 2
  3ηάβΓβ άηΓθΗ ΓηβΙΐΓβΓβ
  οβάβητεηάβ Ιηάη-
  Βεί ^βη^η8·^3ά
  βίη η3θΗ δΙ-τΙίβΓ ΑΓίίΙΙε-
  ΓίβνοΓθβΓβίτηηβ: ηηίβΓ
  ηοηιηιβηθΓ βΓηεηΐβΓ ΙΤβ-
  άεβ Ρβίη
  βθΗΐΠΘΓβηΚ3
  1ΐβΙ)βΓ3 ΓίοΗίβεβη ίηιΑηΙο-
  κΐεΓΐί ΜοΙογ,οιη, ίηι ν7βΓί1-
  &β'3βηάβ 3η άβΓ ννΌΙ^έΐ
  ηηίΐ ϊη άεη Β3ηη3ηΐ3§:βη
  άθΓ δΓ3άί ^ΓΟβδβ ΖβΓ3Τ:θβ-
  τηη§:εη 3π. ΜεηΓβΓβ &η3-
  ΒΓ3βηάβ εη-
  Ββί
  Ιπι Οοΐί νοη δηβζ ιπαΓ-
  άβ 3πι 3· Νόν. ι οΐΓΓ.8οη.
  ά άηΓοΙι Βοπι-
  βίηβδ άβητδοΗβη
  ΒθΓηΛ)3Γ ηηίβΓ
  ηι=ι1ιηιβη ίη άβΓ
  β-βηβη Ν3οΗί
  Ιοββ Αη^Γΐίϊ 3ηϊ
  ηηάΝθΓάΐπβ3ίάβηίδθ*ιΐ3ηά.
  ΑΝΟΚΒΝϋΝΟ
  δοηΐ3οηί:βη νοη Κίηάνίβη 3ΐ1βΓ Αγγ ηηά νοηδοηννβίηβη
  ΙΤηι άεη ΚπδοΙιίΙείοΗοεάΗΓί άεΓ άεπΐδοΗεηνε1ιπη&θίΐΓ. Άΐχί ΚΓειαδίοΗεΓ-
  ζΐΐδίεΐΐεη, νΐΓ(3 &η£,εοπ}ηεί: :
  ι. ϋίΐδ δοΗΙβοΙιίεη νοη Κ.ίηάνΐε1ι ίΐΠεΓ Αγι ηηά νοη δοΗννειηεη
  άΐε Ζϊνΐ11οενο11<εηιη§ 151 ν£Γοοίεη πηά νΐΓά οεδίΓαίί. 2. 8ο1ι1ίΐοΙιτΓεΐίεδ νΐεΐι άϊεδεΓ ΑγΙ ίδί άεη ΥεΓρίΙε^αη^δΙα^εΓη νεηιηΐ3θΗΐ ζμιη Κηιιίε ίΐηζΠΓοϊεΙιη. 3· Μιΐδδ εϊη 8ίιιοΙ<: 7ΐε1ι άεΓ ί^εη&ηηίεη Ατί ίΐπδ ΪΓσεηά εϊηετη Οπιηάε ηοί^εδοΐιΐαοΐιΐεΐ νεΓάεη, ϊδί άϊεβ νοη άειη ζπδί&ηάϊ^εη ΒϋΓ^επηείδΙεΓ οάεΓ άεΓ ηαο1ΐ5ί^ε1ε§εηεη ^πεοΙιΐδθΗεη ΡοΗζεκϋεηδί^ίεΙΙε ηητεΓ Αη^αίοε ΟπιηΊε3 ηηά Αη^αοε νοη ^ε^εηά-ιιηά δοηΙαοΗΐ^ννΐαηί; λπιιΗοΗ '/η Αηοΐι ά&δ ηοι^εδοηΙαοΗίετε ΤΙϊηά οάεΓδοΙηνείη ΐδΐ" ιιηνεΓζϋ&Ηοη άεηι §πη^·δ1α§·οΓ άεΓ \^ε1ΐΓηιαο1ιτ /ηηι Καιιί αη/ιιΒίετοη. ΗίεΓυεΐ ϊδί άΐε ίΐηιΐΐίοΐ.ε ΒεδοΗεϊηϊβ-αη^ άεδ ΒίΐΓ^εηηεϊδΓεΓδ οάεΓ άεΓ ^Γΐεοΐι. Ροΐϊζεΐάΐεηδΐ:- δΐεΐΐε ίΐη άαδ νεΓρί1ε§ιιη|τδ1α§·εΓ ηιΐΐ &1>ζπίύΗΓεη.
  5· \'εΐ" δο1ι\ΗΓζ^εδο1ι1αο1ιίιίεδ Κϊηά- οάοτ δοΐηνεϊηείΐεΐδοη ζιιηι Καηίε
  αηΐπετετ οά?Γΐ<;αυίί, \ΐΓά ηαοΐι άεΓ νεποΓάηπη^ ϋΙοεΓ άίε ροΐϊζείΐιοΐιε δίταί- ^εν&1ΐ άεΓ ΚΓεϊδ1ίθΐτιηι<ιηάίΐηΙ;6η ΐιη ΙοεδεΙζίεη ^πεοΐιίδοΐιεη ΟεΓοΐεί ΙοεδίΓ&ίΐ. Ι)&8 Ρΐεΐδοΐι νΐτά ζυ^ιιπδίεη άεΓ άεηΐδοηεη νεηπιιαο1ιί ε είη^εζο^εη. Οΐι&ηΐα, άεη 4· Νόν. 1941· · ΌΕΚ ΡΕΙνϋΚΟΜΜΑΝΌΑΝΤ Είηβ ΒοηιΙ)β ίΐήϋ επι Ρ^ΐτοΐοα ηΐι^υι· ίη Βου3τ εκραγείσα επί Σοβιετικάς αττοθήκης ρϊγ Λ νιγκοο.ντ ΒΕΚΑΝΝΤΜΑ0ΗΙΙΗ6 ΐη άεη Ζίνίΐ ^ι-κΐ ΠίεΓ.
  ιιηά ΥβπΙΐΉπ- επ
  ιιιΐΓά ίη ά;ΐ" Ρτε-,,β πε^ < ι^· γηιζ 1ιηάβ5 ςΐΐΓες Ιιεαο) Ιι.·!" ιΐ8 Κοηι, Μ.ιάπά, Ηί·1'ϊΐη1?ΐ, νη- Ιίηι-ίϊ, Κοροη1ι,ιο·(?η πηά Ινΐ^-ι ι- π ι Ι)οη αΐδ νοη ννεΙΐΓηιαοΙιΙ; ηηά 5ΐηά ίΐη άβη ιη Οΐιαηία ϊβ ΑΜίβΓβΓϋηρ; ίδτΗΐ* τη^' ' άεηϋ άεΓ νβΓείπικτεη 8τ, οΐτ ΐ5· ΝονβιηοβΓ ΐο4ΐ 5Γ? νΤΤ' Ι"1™01^11 '"' , . ^^ 5>ΕΓαΐ- Ι αεπεκΐ: ιποκκ-η *>ΐίΐ
  ΐΐ'ει. ι _<__,__________ ______ ιιΐΪΓά, ΐη (' ^γ Ρ·η ηαοΗ (1ίε?επι Ζεΐί- οΐοΐιε ΚταΜαΙηεηκ. ηοοΐι ίιπ Ββδι'ϋ/ Ιιλγ, ννίηΐ ννβ^βη ϋίβί)5ΐ3ΐι1 οάετ Ρΐϋπάβ- £ ΓοβδΐΓαίί. ΡεΙάΐΣοηιηιβηάβηίηΓ νΐί ειηεπ 5 ΝονβηιοβΓ Ρ -ιι ηηά ίη ηηά Ε 5εη δίβίδ άίβ 3ίε Γ δείίβ Ισεηϋίζβη. ΙΙιγ <.- - ϊδΗΓάβί ηιΐίίεη &ηί ' γ δίΐ'ίΐβδβ οάβΓ &νιΕ Ί ·*■ Γ&ΐβοΐιβη δείίβ ιΐβη V ■ ΙτβΙΐΓ. ΒβδοηάεΓε V ■ δΐοΗί, ννβηη άίβ δοηβηβη. 1ΐ3η- δβίίβ Ρβηί3θΗΐ3ηά3 δίβ- Ηβη 3ΐβ 3βίηε ΜίίΙίΜηιρ- ίβΓ ίη άίεδειη Ηβίΐί^εη Κ3ηιρί? Εδ Η3ηάε1ί βίοΐι ηίοΗί ΙιίβΓθβί ηηι βίηβη ΙίοΗβη ΚΓΐε^. Ρ 3 άβΐί δίοΗ ηηι βίηβη νοη ΗίείοΓίδθΗβΓ ηηά Ββ- ίηβΓ ά3δ Οβ- άβδ β·3ηζβη Κοη- ίίηεηίβΐ ΕηΓορα. Εδ Η3ηάε1ί βίοίι ιιιη βίηβη Κ3ΐηρί βτε^εη άίβ 8;οίί1θ5εη Εοΐεοηενίδίβη άβΓ άυΓοη βϊηβ 3ΐ1ε:β- ηιβίηε Βοίβί1ί§·ηη§: αΙΙβΓ νδΙΙΐβΓ Κοηίίηβηίβΐ Εη- Γ0ρ28 βΌίΐΙβΙΐΓΪ ΙΐΙΟΓάθΠ δοΐΐίβ, 3ΐδ βίη ηίοηί ίδί, ηηά ά3δδ άίεδβ Ι/αβηάεΓ ζηδβηιπιεη ' πιίί ϋβηΐ3οηΐ3ηά βίηβ ] νδϊΙίβΓίβηιίΙίβ οίΐάβη ίη ι ΤΙηά αιβηη άίοδ ΗίοΗί νοΓ ^31ι^εη 8:β3θ1ια1ι,τ»εί1 νίε- 1β ΙζοηίίηβηίαΙβηΓοραβί- βοΐιβ ^3^ηάε^ ηίοηί βΓ- ΒεδοΙιηβίζεΓ ίβΓ 0βηΐθίη33ηΐθη άβ5 Βοΐ3ο1ιβνί3ηιη3 ηηά βίη &βΐηβίη83ηιβ3 Οβ- δοΐιίοΐν, δο Ιιόηηίβ βδ νίεΐ- ί Ιοίοηί ίβίζί ηιδβτΐίοΐι δβΐη, η&οίιάβηι άίβδβ Οβ- Ϊ3Γ1Γ 3ΐ1βη Ι,δηάβΓ 1ίΐ3Γ ιπηΓάβ ίηίο1§·β άβΓ £ΓΟ5- δβη ιηίΠίίΐεΓίδθΗβη νοΓ· ΙιβΓθίίαη^εη, άίβ Ηβίηι- Ιίοΐι άεΓ ΒοΙδθΗβνίδηιηδ ηΐίΐοηίίϊ, υηι βϋβ άίβδβ ^ο^ άβΓ ζα ^ζβΓίΓηβπι- ηιβΓη? ΙΓηά χπϋΓάε ΐηαη ηίοΗί ΐΐίηβηδν,Ιιβη, ά3εδ &11β άίβ ι ^εη^&ε ^ί^ηά^^^ άβδ Κοη ίΪΕβηίβΙ-Ι ηΓορ^ι άίβ άβη ΡβΙιΙβΓ 1)ε8'£ΐη8'εη ΙιαΙιβη ν/3ίίοη- 3ηζηηεη- ιιηά £β&εη ϋβηί δθΓΐΐΓ.:ιά ζηΐίδπιρίεη, ϊ1ιγ«£: Ροΐίίίΐί ίείζί 2ηάβΓη ηηά ίη ΖηΙΐηηΓί πιίί Ώβηί 3ΐίίίν ίηι Κ3ηιρίβ άεη Βοΐδθΐιβνίδπιηβ ζβ53ΐηηιεη3Γΐ)βίίβη? ϋίβ ΟβδθΗίοηίβ ιηΪΓά ηίβηΐ3ΐ3 άθη3εηΐ£εη νόΐ ΙΐβΓη άββ Κοηίίηβηί3ΐ ΕηΓυρ3 νβΓζείΗθη, άίβ ηηά §:1βίοΗ- νοΓ άβηι Ηβηίί- ηοΓΓηβη Κ3πιρί ϋβηίδοΗΐΒηάδ ^β^βη άβη ΒοΙβοΗβνίβηιηβ, άίβδβηι 3ΐ1§"βηιβίηεη Ρβίηάβ βΙΙθγ Κοηίίηεηί3ΐ - ΕηΓΟ ρ 'ά.ί- ββηεη ^3ηάβ^ βίβηβη. Όϊ ;ΟΗΑΧΧ ΡΛ8^ΌΑΚΙ3 ΡΓ&ίβΙίί νοη ΐΓ3ΐί!ίοη »πΐ8ε«Ληι1ε1·; ι, βΓΐίΙαεΓΐε άεΓ Οεηβ- άΐ1ΐΪΓ£ΐ1 Κί νοδΐιΐ Ηαδββαννα. Πίε Κηηο- ΡοπηοδΗ-ϊ ί-βί άβΓ ηαοΐι .^άάεη <.εΐ"ί Ροΐίΐίΐ: ΤηρΛΐΐδ ννιοΐιΐί^ ΡΟγ· ηιοδα Ιίοεηπε Αηίίβη&ΙίβοΗβ ϋβ λ η- δίΓβίίοη νΐοην, 5· ΝονειτισεΓ Ιη άεΓ ΝαεΗί ζηηι δοηη- ίη Οαη^ε'ί άΐε ιιιε άεβ εη^ΗδΉεη Κοεηΐ»;5 VIII 3ΐιί άεΓ Ογο8- ηηά νκ,ηιι -τε Ιο^ϊάβη Ζΐεΐε α:ΐ£εϋ"οηϋδ άβΓ 1ΐηΙν.ίοκ1 άετ ίηϋβΓηαϋίοπ.ιΙοη Ε.ι- ηηΐδο ίεη ιιηά ζεΓΐΓύιυηιεΓΐ. ΐδΐ άΐε εΐδΐΓ ηητΐεη^ϋ Γεηιοη^ΐιβΐΐοη ΐπι Ν. ΚίΟΝΑΒΙδ ΑΓΖί Ρ3ίθ- Ιο&ίβ ηηά ΟβδοΗΙβοΙιίδ- 1ίΓ3η1ί1ιβίίβη. Νο 46 ν πι. 8 —12 π ηι } — 7 11111.1^11^01 ι. Ι θΌΐιιι^εη ^ι11IΛ11 -ιί.ιι. Ιϋ.οη ιη ί νΐ Έπιδείξεις >υμαστικήο άιτό ιεαράς

  Σ_ ΛΣ 2α
  ΛΙΛΓΚΙ ΜΙΑΣ ΓΕΝ
  ΟΙ ΚΡΑΤί
  ΙΑΡΑ ΤΟ
  Ν ΤΗ
  ΙΛΕΥ
  ΕΑΙΚΗΝ ΕΞΟΝΤ
  Η

  II
  Τ
  ΙΝΤ
  Σ ΣΤΑΥΡΙ
  ΚΗΣ
  Μ
  Υ
  XI
  Π
  ΑΣ
  ι
  Ι ι
  Ι ι
  Ι ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΡΩΝ
  Είς την Κριμαίαν
  συνεχίζεται ή καταδίωξις
  τού ήττηθέντος έχβροΰ
  Ήτο ή τελευταία περΐοδος τής
  έποχής τού έκπνεύσαντος καί παρ'
  ημίν ΚοινοβουλευτισμοΟ. τΗτο τό
  1*36. Ή Κομμουνισπκή προπα-
  γάνδα εΤχε τα πάντα δηλητηριά-
  σει είς την χώραν μας καί είχον
  παντοΰ είσχωρήσςι τα δόγματα
  τού έρυθροϋ παραδεΐσου, στό
  λαό, στό σχολεϊο, στό στρατό
  Ή "Ελλάς ή όλλοτε συντηρητι-
  κή, ή άναπ~όσα άπό παραδόσεως
  την θρησκείαν, κα'ιτήν οί<ογένειαν εΤχε γΐνει άγνώριστος. Τα θεμέ λια τής ίστορική; μας βυλής είχον ύπονομευθή άιο τα άργυρώνυτα όργα* α τής Μόσχας. Μία γενκή Λβεβαι6της διά την άγνωστον αυριον εκυριάρχει τό τε Κανεΐς δέν ήτο ε.ίς θέσιν νά προβλέψτ], εάν τό κοινωνικόν μας καθεσθς θά ηδύνατο νά άν-, δέξη είς την με,'άνην αυτήν επί¬ θεσιν τής Μπολσεβικικής δράσεώς. Άπό ημέρας είς ημέραν άνεμέ- ναμεν την ί -.κρηξιν τής κομμουνιστικήν έπαναστάσεως είς τάς Άθήνας_. Ή άνησυχία εΐχε καταλάβει, Λχι μόνον τόν άπλοθν Λαόν, άλλα καί τάς ψυχάς δλων ημών, οΐτι¬ νες έτυχε νά έχωμεν £ν ύπεύθυ- νόν άξίωμα κα'ι έν καθήκον φρον¬ τίδος διά την τύχην τής χώρας αυτής. Ώς βουλευτής τότε συντηρητι· κός είς την Εθνοσυνέλευσιν έ- βλεπα άνήσυχος καί απελπις τάν κομμουνιστικήν κίνδυνον νά προ- χωρή πρός κατάληψιν βιαίως ήςτ άρχής καί μέ αγωνίαν Ικέτευον τόν τότε έασιλέα νά κινήση κα- τά τού ΚομμουνισμοΟ μετ" άπο- ■φασιστικότητος καΐ νά αφίση την άκολουθου^νην τότε χλιαράν πολιτικήν, ήτις άπεδράσυνε τούς Κομμουνιστάς. '|δοι) 4ΐιι λέξει τί έγγραφον με- ταξύ αλλων είς την τότε έφημερ'- δα «Πατρίς» τής 2 Αύγούστου τού 1?36, «Μεγαλειοτατε! Μία νέα καταστροφή μεγάλη τρομακτική, ό Κομμουνισμός όπίΐλεΓ την κοι¬ νήν Πατρίϊα .Χταματήσατε τόν άνταγωνισμόν τ!>ν άστικ 2>ν κομ¬
  μάτων, ό δπο'ο, 8ά φέρη τόν δ
  λίδρο; τής Πατρίδος, διότι βοη
  8εΐ την ραγδαίαν πρόοδον τού
  Κομμουνισμόν. Σώσατε την χώ¬
  ραν πρΐν η' ό άπαίσιος Κομμουνι·
  συό;, άνάψη καί έδω τ>ιν πυρκαϊ-
  άν τού έμφυλίου πολέμου δπως έ-
  ιοιμόζεται....»
  Αυτή π,το ή κατάστασις τή; χώ·
  ρος μας ιότε τό 19ί6 καί αύτά
  «επί λέζει» £γρα<(θ/ άνέκασεν μιοών θανοοΙμ.ι; καί πολεμϋν ά πό τύτα ώς Βουλεμτής τόν Κομ¬ μουνισμόν, διότι έΰεΌρουν αυτόν ττΊντοτε οχι μόνον ώ; πνευματι <ήνπα/ώην, ίΓ- έκπορευ ^ένη άπά την ημιβαοβαβθ Μόσχτιν ή πεΐλει νά μολύν,τ, τούς έγκεφά· λου, καί τά'_ ψυχάς των προηγιιέ νυν ΛαΟν τ',ς Εύ:ώτης, άλλα κα'ι ώς δργονον το·ι Διεδ οθς 'Εβραϊ· ομού χρησι,ιοτΐοιοίμενον δχι πρό/ μαπώς ισχυρίζετο! 5Γ οικονομι¬ κάς έπι.ιώξει; των μαζ"ον άλλά πρός εξόντωσιν κυρίως τής θρη- σκεία; τού Χρι^τοϋ κατά τής ό ποίας ό Ιδρυτής τοϋ Μττολσεβικι- σμοΰ Έβρ^ϊομος διπτηρεΐ άσβ^· στον ( ι 3 μέσοο τώ/ αώ/ων τα μΤοος τού . Παρηλδον τό-ε έτη άρκετά. κσΙ ίμεπο^-Ίβησςιν τόσα και τοοα γε^ονο'α Ή Μόσχπ άριο έδηλη· τηρίοσπν άρ<ού/τ..ς τή/ ψυχήν οχι μό/όν τοθ ΛαοΟ μις άλά καί δλων των αλλο/ λαίν των ΕαλκανΓ^ν κα'ι τις 'τ-πί ιρωτι <ή, Εθρ^π-,ς πήν των λαών το3 "Α- ξονος, οϊτινς; ί/ αί} Λ, έξηγέρ- δησα^ κο'ι άντετάχ3ησ3ν είς τα δι ^υπο τ,η; ίι •■ά/μαΓα, κοϊ ά ςο3 πορεσκευασδη μυσ-κά στρα- τιωτι.ως, τ«-ρ3 3τίω;, ώς άττοδει- κνύετοι τώρα, ένο,,ιΐζε/ 6-ί ήλθεν ή ώρο ν.ίι έξαπολ^η διά των πλε<τανών της τον νόζμον διά νά κυριορχήση τής Βύρύπη; καί κατόπιν έφ' δ*ιΓ|ς τ"ις άνδρωπότη τος. Υ,τελογιζεν όμως κακώς, Εί. τ^ σατανκά ούτά σχέδρ των Μιιο σ_0 κων αν-ετάχβη είς μεγόλος και νε'/ναΤο; Λαος. Ό Γερμανκός. Αύτος έσταθη άντι- μέτ π ς έμπρΐς εί; τ^ς όρδάς λδ ί ύ ; ς <ων καί δάν άφησε νά είσδάλουν μέσα είς την Ευρώπην καί νά την πνΐξουν είς τα αΤμα. Αύτός ό έκλεκτός Λςχός άγω- νίζεται σήμερον £να σκληοάν ά- γώνα διά νά σώση τόν κινδυνεύ- | οντα Εύρ->παϊ<όν πολιτισμόν καί ι την Θρησ<εΙαν τοθ ΧριστοΟ ] Άλλά δια Ι νά άγωνίζεται μά- νος -; Μήπ^ς διά τα δύο μεγάλα ταύτα ίδανικά ,τοθ ΠολιτισμοΟ καί Χριστιανισμοΰ ένδιαφέρεται άραγε μόνον ό Γερμανικός Λαός , Μήπως εάν ό Μπολσεβικισμάς προχωρήσο πρός την ευρώπην 8Λ συντρίψΓ) μόνον την Γερμανίαν ; Μήπως ό χεΐμαρος των Ρωσσκών όρδών εάν δέν συγκρατηθή άπό την Ισχυράν Γερμανίαν, άλλά πλημμυρΐσΐτ, την Ευρώπην 8ά δυ νηθη καμμΐα αλλη δύναμις νά τόν συγκροτήση ; "Η μήπως θά έχη την δύναμιν μία διαμαρτυρΐα ή έν τηλεσίγραφον τής Αγγλίας νά σταματήση τότε την εισβολήν ; Άλλοίμο/ον εάν συνέβαινε τοιούτον τι ! Αλλοίμονον διά την τύχην τής Εύρώπης, καί τής ανθρωπότητος εάν συνέβαινεν ή Γερμανία νά χάση τόν α^Ονα αυτόν ! Εύτυχώς δέν θά συμβή τουτο ! Ή Εύρώπη θά σωθή «αί ή σωτη ρία της θά γίνζ) άπά τα στήση των γενναΐων τέκνων τής Γερμα- νίας. Δέν είναι δμως έντροπή είς τούς Χρισπανούς κα' πεπολιτισμίνους Εύρωπαϊκούς λαούς, διότι επολέ¬ μησαν την Γερμανίαν την προστά- τιδα τής Ήπειρωτικής Εύρώπης άπό τάν κρεμάμενον φρικτάν κίν¬ δυνον τοθ Κομμουνισμόν ; Καί δέν εΤναι έντροπή άραγε διότι είς την κρίσιμον ταύτην εποχήν δέν ευρίσκονται δλοι οί Λαοί οδτοι είς τα πλευρόν τής Γερμα- νίας ώς συμπολεμισταί της είς τόν Ιεράν αυτόν άγώνα ; Δέν πρόκειται περΤ πολέμου άλλωστε συνήδους. Πρόκειται περ) πολέμου ίστορκής κα) παγ¬ κοσμίου σημαοίας δια την τύχην ολοκλήρου τής Ήπειρωτικής Εύ¬ ρώπης. Πρόκειται περί άγώνο; εναντί¬ ον των άθέων Μπολσεβίκων, 8- σπς αγών έπρε·?ε νά διεξαχθή διά μιάς γενικής συμμετοχής όλων των Ηπειρωτικων λαών τής Εύ¬ ρώπης, ώς μία νέα ΣταυροφορΙα ολων μέ την Γερμανίαν επί κεφα¬ λής. Καί εάν αύτο δέν έγινε πρό έτων, λόγω τού δτι πολλοί λαοί τής Ήπειρωτικής Εύρώπης δέν κα¬ τενόησαν καλώς δτι αληθής προ- σιάτης'τής Εύρώπης δέν είνε ή Αγγλία αλλ' ή Γερμανία καί ότι τα <ράτη τής Ήπειρωτικής Εύρώ¬ πης άποτελουν μέ την Γερμανίαν μίαν οϊκ ογένειαν Λαών με κοινόν κίνδυνον τόν Μπολσεβικισμόν καί κοινήν τύχην, δέν θά ήτο ϊσως δννατάν νά γίνη τώρα, ότε κατε- νοήθη ό κίνδυνος ούτος άπά δλα αυτά τα Κράτη κα,όπιν τής ανα¬ καλύψεως των τετραστίων στρο- τιωτικών παρασκευών τάς οποίας μυσπκά είχεν έτοιμάσε^ 6 Μπολ σεβικισμός διά νά συντρίψη δλα τα Κρατη αύτά ; Καί δέν θά ηϋχετό τις δπως δλοι έκεΓνοι ο! Λαοί τής Ήπειρυθ- τιχής Εύρώπης, οϊ,ινες παρασυρ- θεντες έκαμαν τό λάδος νά μή δεχσώοι την ττροταοείσαν συμμα¬ χίαν άλλά να πολεμήσουν «ατά της Γερμανίας, νά άλλάξουν τώ¬ ρα πολιτικήν καί νά συνεργα¬ σθούν τυϋ λοιπού μετά τής Γερ- μανιας ένερ/ώς είς τόν άγώνα της κατά τού Μπολσεβικισμόν) διά ν_. σωδοΰν δλοι οριστικώς καί τε- λιΛώς άπό την άγνωστον τύχην πού τού; αναμένη έφόσον ό Μπολ σεβικιαμος έξακολουθεϊ νά ΰπάρ χο. όν( Ρωσσία ; Ή ΐστορία δέν θά συγχωρήθΓ) ποτέ τους λαούς έκείνους τής Ήπειρωτικής Εύρώπης, οΐτινες θά μείνουν θεαταί καί άδιάφιροι έμπρος είς τον σημερινόν τερά¬ στιον ίςρον άγώνα τής Γερμανίας κατά τοθ Μπολσεβκισμοΰ, τοϋ φοβεροϋ αύΓθύ κοινοθ έχδροϋ ολων των κρατών τής Ήπειρωτι¬ κής Εύρώπης. Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Νομάρχης Ηρακλείου Γ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ», 5 Νοεμβριού. Τό Ανώτατον Άρχηγεΐον τού ΣτρατοΟ ανακοινοί: Είς Κριμαίαν συνεχίζετΰι ή καταδίωζις τοΰ έχδρού νοτι'ως καΙ ανατολικώς τής Χερσονήσου. Παρά τάς δυσμενεϊς έδαΊ, φικάς συνδήκας τα στρατεύ ματα κατώρδωσαν νά δια- 3οϋν άπό έν σημείον την όροσειράν τής Γιαΐλα καΐ νά φδάσουν είς την παρα¬ λίαν τής Μ. Θαλάσσης. ,Ή άεροπορίαμας[έ6ομ6άρ δισεν δλους τού λιμένος τής Κριμαίας: ΣεβαστουΓτό- λεως, Γιάλτας καί Κέρτς καί κατεβύδισεν είς τα ϋδατα αυτών 2 όπλιταγωγών συνο λικής χωρητικότητος 10.000 τόννων ώς κα! έν. πλοϊον προφυλακής. "Ετερα 5 έμτο ρικά πλοϊα καί 1 έλαφρόν καταδρομικόν των Σοβιέτ έπλήγησαν σοβαρώς, διά βομβών. 'Απόπειρα τοϋ έχδροϋ δ¬ πως διαβή τόν Νέβαν, υπο¬ στηριζόμενη υπό ίπυροβολι- κοϋ καί τηλεβόλων άπεκρού σ&η μέ μεγάλας άιωλείας ! Λίνιγκραντ έπυρπολήδησαν τού ένβροΰ, λόγω τής ίσχυ- Ι έγχαταστάσεις ποΛεμικής σημααιας. Έπί-σης άεροπθ" ΙΧΟΑΙΑ Μ ['ΜΜ[ ΕΙΙΪΙΙϋΣΕΟϋΐΟΥΒΛΣΙΙ ΤΥ Ε0ΣΤ9 10Υ Υ ΪΡαΚ 1ί·ί·>.'ϋΛϊιΰΝ, δ.—Ό Γό]
  >ς ιο.τι,
  τα ·τ 6 ) .ώ ϊ-ις ι η
  ωβ ΐομ-ίϋίΛ, ,ζιυ αβούτος ;
  εΐ-τ ν ο οί ό ίοα,α^ις λαός |
  ω
  τίϊΐ ' /1 Αΐιί:, γ_> χφεΐ ^ΐι αί
  ό,|/.ώ >ί: .. αάιαι ά~οί>βικνύ*
  ουν *.]ν οθΐ'λο:ί_;επ«;ιαι' καί
  την δίεαιοαμενπν νοοτρο
  'θΐ) 'ί^ακινού βασιλέ¬
  Ή α^οΐτις τού αυτή,
  έ ο Γερμα-
  είναι χαμαιυ-
  , οιόιι ο^ν ι^λ'^ιίε ποσώς
  όψ^ιχου ιάς φυλα/.ι
  , ί,ας διώςεις καί τάς
  ύ"ανα,τι>'».ϊς έκνβλεοεις, είς
  τάς ό.τόΤάς προϋαίνουν οί
  "Αγγλοι Λαΐο. των Άρά|ίων
  πατ^ιωτών, οί οποίαι ο£.ν
  έπιί)ρομέα
  γει ό Γίρμοινικός τύπος, έ-
  πΐδιώκουν σήΐί.ε..)θν όχι ,"ό-
  νον νά γίνουν κ<.Ί>ι·η τής
  Παλαιστίνης άλλά νά έγκα-
  Οιδρυθοον Κ'λί είς αύτην
  τη > Σί
  υπ
  ς τ»ι ν ά^ανάκχησίν
  τοον κ'τιά τι"ι3 'Αγ,-'λκίς. Έ-
  πιση^ ό Ιυα/ανος ΐ^ααιλεύς
  Οεν έλαβε υπ' όψει τού καί
  τό σύμα:ωνον Μπάλφουρ,
  τό όπυιυν ευνοεΐ την έγ·
  καΰιθρυοιν τού Έ3ραϊκοΰ
  στοιχειου εί» την Άρα|ϊι·
  «ήν χώραν, ήτις άπό 1700
  καί πλέον έτών ζή έν όμο-
  νοία Οί Έ(3ραϊοι, καταλή-
  ράς ϊμύνης των Γερμανι
  κώ/ στρατευμάτων. Έκ των
  100 μικρών 'πλοιαρίων, άτινα
  έχρησιμοποίησεν ό έχδρός
  κατεβυδισδησαν τα ήμισυ,
  . τα δέ ύπόλοιπα έξηναν/κά
  Ι σδησαν νά έπανέλθου/ είς
  ι τάς βάσεις έξορμήσεώς
  των. "Αλλαι απόπειραι δια-
  στάσεως τού κλοιού, ύτ">-
  στηριζόμεναι άπό δρμιτα
  μάχης άπεκροϋσση^αν ηρν
  ή έξέλδουν των γραμμων έ-
  ξορμήοεώς των.
  Ίσχυροί σχημαπσμοί μα-
  χηπκώ/ άεροπλάνων μας έ
  νήρν,η3αν σφοδρίις έπι5έ·
  σεις εναντίον τής 6ιομη<α- νκής πόλεως Γ<όρκι, δτοϋ ΰπάρχουν έργοστάσια κα- τασκευής αύτοκινήτων. Βόμδαι μεν/άλου διαμετρή ματος έπληξαν σοβαρώς έν εργοστάσιον αύτοκινήτων, ναυπηγεϊα κα! σιδηροδρο- μικάς έγκαταστάσεις τής πόλεως Μ^λοτώφ. Μεγάλαι πυρ<αΐαϊ έσηϋειώίηοαν. Κατά έπιδέσεις τής άε- ροπορίας μας εναντίον τού ρική επίθεσις ένηργήθη καΐ καί κατά τής Μόσχας την παρελδοϋσαν νύκτα. Είς την δαΚαααΙα ι περιο¬ χήν <τών νήσων Φερόρ μα· χΓτ<ά μας άεροπλάνα κα- τεβθ&ισαν έν έχδρκόν πλοϊ όν 5.030 τόννων καί έπλη- ζαν έτερον μέγα φορτηγόν διά βομβών. Ποία μας προφυλακής άπέ<ρ3υοαν επιτυχώς έπισέ σεις 'Α/γλικών πλοιΌ)ν με- γάλης ταχύτητος. Τα πλοϊα είς έτοκολουοή^ασαν σύγ¬ κρουσιν επέτυχον νά κατα- βυδίσουν έν Αγγλικόν καΐ νά προξενήοουν ζημίας εις έτερα 2 Είς τόν κόλπον τοϋ Σου· έζ έπλήγη σ3β:ιρ'Ι>ς την 3ην
  Ν)6ρίου έν τορπΛλοβόλον
  ύτό Γερμανικών μαχητικών
  άεροπλάνων.
  'Αγγλικά βομβαρδιστικά
  ένήργησαν έαιδέσεις κατά
  την τελευταίαν νύκτα έναν
  τίον τής βορείου καΐ βορει-
  οδυπκής Γερμα/ίας, άνευ
  ουδενός άποτελέσματος.
  Μεγάλη επίθεσις
  κατά τού Ροστόβ
  ΑΓΚΥΡΑ, 5-ΌΤουρ-
  κικός τύπος πληροφο-
  ρεϊται δτι άπό τή; χθές
  έξαπελύθη μεγάλη Γερ-
  μανική επίθεσις κατά
  τοΰ Ροστόβ. Κατά τάς
  αύτάς πληροφορίας αί
  μηχανοκίνητοι Γερμανι¬
  καί μονάδες καί τάνκς
  προήλασαν είς αρκετόν
  βάθος είς την κοιλάδα
  τού Ντόνετς καί εδημι¬
  ούργησαν ούτω πολλάς
  σφήνας άρκετώνμιλλίων
  βάθους και πλάτους.
  Μάταιαι προσπάθειαι
  των Ρώσσών είς την
  'ΑζοφικήνΟάλασσαν
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5-Τό
  ημιεπίσημον Γερμανικόν
  πρακτορείον αγγέλλει
  δτι Σοβιετικά πολεμικά
  έπεχείρησαν χθές νά ά-
  ναχαιτίσουν την είς την
  παραλ,ιακήν οδόν τής
  Άζοφικής θαλάσσης
  προέλασιν των Γερμανο-
  ρουμανικων στρατευμα
  ί- ι
  των, ρίψαντα βολάς τί¬
  να-, κατ' αυτών. Την
  δράσιν δμως των Σοβιε-
  τικών πολεμικών έναυά-
  γησε μοίρα πυροβολι-
  κοΰ, ήτις διήρχετο τοΰ
  μέρους τουτο, έξηναγκά-
  σασα τα Σοβιετικά πο·
  λεμικά νά τραποΰν είς
  φυγήν
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  «Περί άπαγορεΰσεως σφαγής βοΐων πάσης κατηγορίας καί χοίρων»
  Γερμα /ικά στρατεύματα
  διά τόν πληθυ¬
  πρέπει
  Γερμα·
  Πρός εξασφάλισιν νωποϋ κρέατος διά τα
  Κρήτης διατάσσομεν:
  1) Ή σφαγή βοΐων, πάσης κατηγορία;, καί
  σμόν, άπαγορεύεται καί τιμωρείται.
  2) Τα εϊδη των ζώων αυτών, άτινα είνε έτοιμα διά σφαγήν
  νά προσφερδοΰν πρός αγοράν είς τάς άτοϋήίας έπισιτισμοϋ των
  νίκων στρατευμάτων πρός αγοράν.
  3) Έν περιπτώσει καθ" ήν έν ζώον, τοϋ -ίιναφερομένου εϊδους,
  έζ οιονδήποτε λόγου, δέον τουτο νά πιστοποιηδή άμέσως άπό τόν αρμό¬
  διον Πρόεδρον Κοινότητος ή παρά τοϋ πληο,εστερου 'Αατυ/ομικοΟ Σταδ-
  μοΰ, άναφερομένης α) τής αίτίας τής σφάξης, 6) τοθ βάρους πριν σφαγή
  τό ζώον καί γ) τοϋ βάρους τού κρέατος.
  4) Τό βόϊον ή τό χοίριον, πού σφαζεται έξ άνά,χ-χη!:, δέον νά προσφέ-
  ρεται πρός αγοράν, άνευ καδυστερήοεως, είς τάς αποθήκας Έπισιτισμοΰ
  των Γερμανικών στρατευμάτων. Τό πιστοποιητκόν τού Ποοεδρου τής Κοι¬
  νότητος ή τοϋ Σταδμάρχου δέον νά συναπο^τέλλεται μετά τοΰ σφαγίου
  είς τάς ώς άνω αποθήκας.
  5) "Οποίος προσφέρει πρός αγοράν ή άγοράζει κρυφ'ως κρέας βόϊον ή
  χοίριον, τιμωρεϊται κατά τάς διαταξεις των άστυνομικών έζουσιοδοτήσε-
  ών πί'ρ'ι τιμωριών των Κραΐσκομανταντεν, είς την χατειλημμένην "Ελληνι¬
  κήν χώραν. Τό κρέας κατάσχετο υπέρ των Γερμανκών στραιεομάτων ά¬
  νευ ούδεμιάς άποζημιώαεως.
  Χανιά τή 4 Νοεμβριού 1941
  ΌΕΚ ΡΕϊ-,ϋΚΟΜΜΑΝϋΑΝΤ
  Σημαίνοντες Μττολσεβίκοι
  έγκατέλειψαν την Μόσχαν
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 5.—Κατ' ι χώοησαν σημερον έκ Μό·
  εξηκριβωμένας πληρθφο- ' σχας, λόγω των τεραστίων
  ρΐας ό Άρχηγός των Σο-
  βιετικών Επιτροπών Καλί-
  νιν καί ό ύπουργός των ε¬
  ξωτερικών Βιΐσίσκυ άνε
  . ι
  ζηιαών άς έχβι υποστή ή
  πόλις έκ των Γερμανικών
  άεροπορικών έπιδρομών.
  Άρδρον Τούρκου στρατηγου
  διά την έν Ρωσσία κατάστασιν
  ΚΩΝ)ΛΙΣ, 5-Ό Τουρ
  κικός τύπος δημοσιεύει
  άρθρον τοΰ Τούρκου
  στρατηγού Σαντύ, όστις
  τονίζει δτι ή Ρωσσία α¬
  πώλεσε τόσα έδάφη, τό-
  σους άνδρας καί τόσον·
  πολεμικόν υλικόν, ώστε
  νά είναι άδύνατος κάθε
  περαιτέρω σοβαρά άντί-
  στασις των Μπολσεβί¬
  κων.
  Είς την Ρουμανίαν
  8ά διενεργηθή δημοψήφισμα
  ΒΟΥΚΟΥΡΞΣΓΙ, 5.- 'Εδη
  μοοιεύθη Διάταγμα διά τού
  όηοίου την 9 τρέχ. καλείται
  είς δημοψήφισμα ό Ρουμανι-
  I
  κός λαός "ίνα εκφράση τή/
  Ι έμτιστοσύνην τού επί τής
  πολιτικήν έσωτερικής καΐ
  έξωτερικής, τής κυβερνήσε¬
  ως· 'Αντωνέσκο, ήτις έγκα-
  διδρυδεϊσα την 6 Σεπτεμ-
  βρίου 1940 άπέδωσε τόσα
  καλά είς την χώραν,
  ^ ΑΡ0ΡΟΓΡΑΦΙΑ
  ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ, 5.-Ή έφημερςΐ
  «Άκρόαολις» ασχολουμένη
  επί των 'Αγγλοσαξωνικών
  προπαγανδιστικών ραδιουρ-
  γειών, καθ" άς ή Γερμανία
  τρεφει δήθεν βλεψεις επι τής
  νοτίου '/^μερικής καΐ ότι ή
  Γερμανία θά θέστ) ύτό τόν
  έλεγχον της ΐότε τάς έν τώ
  κόσμω θρησκείας, γράψει δτι
  τυγχάνει άκατανόητος ή τα-
  κτική αυτή τής έν λόγω προ¬
  παγάνδας, ήτις τοιαΰτ,α πο·
  ταττά μέσα μεΐαχειρίζεται,
  διά νά έπηρεάστΊ την παγκό¬
  σμιον κοινήν γνώμην.
  Τό ^Ελεύθερον Βήμα» ε¬
  παινει την παρατηρουαένην
  παρά τω ΈΛληνικώ λαώ άλ
  ληλεγγύην καΐ εξαίρει τό Λ-
  ποΐέΛεσμα τής Γερμ-χνικής
  συναυλιας ύΐιερ των Έλλη
  νων άναπηρων πολέμου,
  ήτις άηέοωσν, 8 έκατοαμυ-
  ρ.α δ,^αχμών.
  Λ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  "Ολα τα έξσρτήματα
  αύτοκινήτων, τα ευρισκό¬
  μενα είς συνεργεΐα ή είς
  κατοικίας πολιτών θτω
  ροΰνται ώς λάφυρα κα'ι
  δέ <>ν νά παραδοθοθν είς
  τό Τμήμα Συνεργείων
  Χανίοον. Ή παραδοσις δέν
  τιμωρεΐται. Ιΐ^οθειμία
  τάσσετ-χι μέχΓϋ τής 1 Ξ>η ;
  Νοεμβριού 1941. "Ο
  ποίος, μετά την έκπνοήν
  τής ιτροθί.σμίας αυτής
  κατέχει τοιαθτα έξσρτή-
  ματα αύτοκινήτων τιμω
  ρεΐται επί κλοπί) ή λεη-
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  Κατόπιν
  ΠΡΟΞΕΝΟΥ
  - δράσις τώνΓερμ.ύποδρυχίων
  άνησυχεί πολύ τούς Άγγλους
  πανήλθε
  Χανίοις
  όλιγοημέρου
  είζ 'ΛΟήνχς ε¬
  χθές είς την έν
  ΓΪραν τού, άε-
  ς, ό ΕΓΙρόξενος
  τής Γερμανίας έν Κρήτη
  Βα,οώνος Φόν Τβαϊ-
  λάϊσσεν.
  ΓΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΡΕΥΜΑ
  ΤΟ ΟίΚΟΗΟίνΙΙΚΙΗ ί.Ι.-.Γ;!
  ΤΗΣ ΝΕΑΣ Ε'/Ρ,ΩΩϋΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5.—Ό Ίτα.
  λικός τοτός δημοσιεύει άρ¬
  θρον τοϋ Γερμανοϋ υπουρ
  γοθ των Ο^κονομΐκών Χούνκ,
  καθ" δ οδτοο, άσχοΛούμενος
  μέ τό οικονομικόν μέλλον
  τής Νέας Εύρώπης, γράφει
  ότι ή £ύρώπη κατέστη πλ*ον
  αύτάρκης υπό επ3ψιν έπισι-
  τισμοθ καί 8τι άπαιτεΐται ή¬
  δη άπόλυτος σι_νΕθ> ιααός
  των τεχνικών μέσων, δισκα-
  νονισμός των τιμών καΐ όρί-
  ων τής παραγωγής έκάστης
  χώρας, .διά νά έπέλθτ] ή
  πλήρης οίκονομική άνόρθω-
  σις καί ζήσουν ούτω οί λαοί
  τής Εύρώπης εφεξής έν εύ·
  Λ αιμονΐα.
  τόν ύιιό χ γ. ών έκνευρισμόν
  κ-ϊί το' ίζει δα ή τακτικη τοιν"
  αύίή δημιουργεϊ 4μπό-5ια είς
  την πορατ,γω>ικήν προστά- '
  θϋαν τοθ τόηου. ,
  Ί1 «Πραξία συνιστά την δή ι
  μιουργισ.' Κα ανα νθ.ιΤικών
  Συνεταιρισαων, καθ' άπαν Ι
  τό Κράτος, Ίνα οϋτω ρυθμι- Ι
  σθή καλλίτερον ιο ζήηι-ο:
  τής έπαρκείας καί δικαίας
  κατανομής των διαφόρων
  είδον μεταξύ τοθ Έληνι-
  κοϋ λαοΰ.
  Ό «Πρωί/ος τύΐιο;» επαι¬
  νει τό έργον τής «Χοιστιανι·
  κης Αλληλεγγύης», διά την
  | ΰλικήν αρωγήν των άπόρων
  Ι καί τονιζει ότι άπό τόν δη¬
  μοσιευθέντα κατάλογον εισ-
  ' φορώ ι/ έλ^ε'π^υν ονο ιατα
  τίνα, τα όαοια σηουόαίως
  έττρετε διά τοΰ όβολοΰ των
  νο ενισχυσουν τό θεοΐμιστον
  αύτό έργον.
  Τό ΣυμΙίυλαιογααφεϊον Νί-
  ΚΟΛΑΟΥ ΣΓΟΥΡΟΜΑΛ-
  ΛΗ μετεφέρθη προσωρινώς
  επί τής παραλλήλου όδοΰ
  Κόρακα άριθμός 24.
  'ς με'ζονος τΓο,Γ,ς
  τιις των ϊελ:_το'ων πλεοδοτώ/
  δι/τή/ ί.νοι-(.ί^^ιν ι "όν μετοχίων
  ΠΡΙΝϋΔΑ^Οί Άκριοτηρίου καΐ
  ΝΗ_Ι ,Ιοιιολιων, έπαναλαμδ ν -
  τπ η θημοιρ,ιο.α ιΓις ε/οι^ι σ
  ως ,Γ|ν ό Ν^^μδρίου 1? 11 ημέραν
  Πεμπτην καί οραν 4.30'—5. 3)' εν
  Κατόπιν έγκρέσεως
  Γαρμανικής Στ
  Λΐ'>ικηιεο>ς Οά ?ϊ:
  τ·*ι το ήλεκτ^'.κόν
  άπό τής 1 1.3Ο'
  ρ»ινής μέχρι τής
  τής
  ?ϊ:* οίκονομί αν
  λα£ου·
  «ετρε-
  Κων)/ου 4-1) μ^πρ^Γη/ προσρο
  ρον τού μέν μςιτοχίου ΠΡΙΝΟΛΑ-
  ΣΟΙ ϊρ >χ. 2^^3ο) το^ δέ μετοχ
  ου ΝΗ£Ι οροχ. 53^^0.
  Ό ΟΔΜΠ ούί>εμίαν^ ευθύνην φέ-
  ρει οιο την καΓαατασιν είς ή/ θά
  εορ.θεώνται τα μ!θ^υ κατα το/
  χοονο. τής οριστ,κΐς κατακΐ'ρ^)
  σεως. Οί οροι καί περισσότεραι
  πληροφορίαι ε'ς τα Γρα^εία τού
  ΟΔΜΠ Χανίων
  'ίν Χανίοις τη 3 ΝοεμβρΙου 1?41
  (Τό Συμβούλιον" τοϋ Ο.
  Δ.Μ.Π. Χανίων)
  ΑΓΓΛΙΚΑΙ 0Μ0Λ0ΠΑ»
  γ:}λ1ί ο ίι '
  ρις ν« Γαιμς ^ :ο_, Λ
  γραψει δπ οί Λπολσ^βΐ<οι, μει:α την κατάληψιν τοΰ Ό ροβόσκσ καΐ τοο Κρασμον τάρ, δέν Θά δυνηθούν νά κρατήσουν τό Ροστό'διον. Ου- χω οί "Αγγλοι άναγ·άζονται νά άναγνωρ.αουν την πραγ- ματικότητα, έ^τ^ καί άργά. Πβζοί, κα«>Γ>
  χ·/ο>γοϊς
  τ*ίί*~ -χ ε'
  ν ά τζ^Ί'ΐ.
  ά-ό την
  ίνουν
  ΑΓτ τ·ι
  ."Άν 7<>τε
  ν πλευ-
  ΦΆ- τό
  ι». έ *3 ο ν · ο ύ Π ξ* * *
  εές την ά^ιπχε^"
  μου, ίί
  ι ν ~λευ-
  »>ή την νΐ
  ■<λι>φ >
  ο £ -Λν. 'Ι-
  π^έπει
  ί>τ*ν τα
  ΐουν.
  ■ ι
  ν α
  ζώα
  Γ! £ <> ε ι η'.
  άφηνι ί-
  ν- »
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5.-Ό Γερ
  μανικάς ιύαος δημοσιεύει
  δηλώσεις τού "Αγγλου ϋ·
  πουργοϋ των Ναυτικών "Α¬
  λεξάντερ, κοδ'άς ούτος ώ-
  μολό^ησεν δπ ή δράαις
  των ένθρικών ύποβρυχίων
  ένετά?η άπό τής 22 Ιου¬
  λίου.
  Ή τοιαύτη δήωσις άπο-
  δεικνύει πόαον ή δράσις
  τοθ Γερμανικοϋ ύποβρυχια-
  κοϋ στόλου έχει άνησυχή-
  σει τούς έπισήμους 'Αγγλι-
  κούς κύκλους.
  ΚΑΤΑΒΥ8ΙΣΙΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5.- Πλη¬
  ροφορίαι στραχιωτικής πη-
  νής άναφέρυυν δτι παρά
  τάς Φερρόας νήσους μαχη·
  τικά τής Γερμανικής άερο-
  πορίας έβύϋισαν εμπορικόν
  σκάφος 5000 τόννων, έπρο-
  ξεντισαν δέ σοβαράς βλά-
  |3ας είς έτερον 4000 τόν·
  νοίν.
  ΤΕ9?ΙΙΚ0ΙΙ ΪΑΜΕΙΰΗ Μ- ,ΕΜΗΣ
  Αριθ . Πρωτ. 798
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ "
  Τό Γεί»>Γ>γϊΛΟν Τίΐιμεΐ"
  «»ν ;»«Ό;>.<*ΰ Α'άθύμ/ης -?>«>
  κηριύτϊε: έ~ϊ.ν 2.λη~τικον
  Λλείοΐοτικόν !5ι»γωνι·
  π μόν Πΐ'α την ενοικίασιν
  Ο'υ
  Η ΤΑΧ.ΙΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚ ΕΥΡΪΠΗ
  ΠΑΡΙΣΙ, 5.— Τό υπουρ¬
  γείον Συγκοινωνίας γνω·
  στοποιεί δτι άπό σήμερον
  έπαναλαμβάνεται ή ταχυ-
  δρομική έπικοινωνία μετα-
  ξύ Γαλλίας, Ρουμανίας,
  Ουγγαρίας, Βονλγαρίας καί
  Σλοβακίας.
  ΕΙΣ ΛΝΤ1ΠΟΙΝΑ
  κυ-
  σύλ¬
  ΒΙΙΥ, 5. —Ή Γαλλικη
  6έρνηοις διέταζε την
  ληψ<ν 15 "Αγγλων ών, είς άντίποινα ττ,ς μή ά- πολύ3^ως 7 Γάλ,λων ωνν κρατουμένων έν υπο ι ιλ> ν *»| |ΐ>ι μ/ ·
  κατοχής.
  αηκό-
  Συρίςι
  ,ρχών
  ΒΟΜΒΑΡΑ.ΙΜΟΣ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ
  μίαν
  την
  Είΐ! ϊϋ
  ΙΒΪ
  ΙίΙΙΪΡΜ! Ε3ΡΙΗ
  3ΔΣ1ΑΕ0Ι
  λιάργειαν σίτ(>υ
  νο>ς Λρός "άς
  τ"^ς Γεω,ογικής
  έ
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 5- Τό προ
  σεχές Σά33ατο/( εορτήν
  τοϋ 'Αρχαγγέ:>υ Μιχαήλ,
  δα γίνη μεγάλη τιμητκή
  στρατιωτική παρέλασις, π_-
  ροοοία τοτ 3αα'έος Μι,,α
  ηλ και τ-^ υτοατη/οϋ Άν
  τω/εο<ο, ·ίπ', ή ο ομασ κή έορΐΓ| τοϋ λαοψιλο^ς Βασιλέως της Ρουμα νίας. Είς την παρέλααιν ταύτην δα λό6ουν μέρος καιΤμήματα τής Δ' Στρα- χιάς, ήτις κατέλαβεν την Όδησσόν. την 9ην Λίοεμ^ρίου έ.εί. ημέραν Κυριακήν καί ώ- ραν 1 1 — 12 π. μ., έν . τοίς Γραφείοις "εοϋ Γε- ' Ταμείου Ρεθύ- ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 5.— Μα¬ χη ιικά άεροπλάνα. μας έπέ- δραμον την. 3 τρέχ. κατά της διώρυγος τού Σουέζ. Έκ των ριφθεισών ί^ομβών έπροξενήθηαανισοΐοαραί ζη· μίπείςτάς λιμενικάς έγκατα στάσεις,εβλάβη δέ σοβαρώς 2ν εχθρικόν τορπιλ/.ικόν· Οί οχετικοί δροι κντατ^'Ίημένοι τ.ί^ί. τ(") Β' : ω [ί γ'- ? φ ΓΙ" -/ 11 ζίίο ν. ν ί Γ^ιυ,Γίγ.*^ ' Υ.τ/ι^εσέ*ΙΧΌ- χ «ϋ ■*&0ΰιχ/Λ<ς. Έν Ι*εθύμνη τή 1η Νοεμβριού 194 1 Ό Διευθυντάς Γεω,ογι- κοΰ Ταμείου Νομοΰ Ρεθύμνης ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΛΑΚΗΣ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΚΙΤΡΙΝΑ' Χ Ι Λ 10 Α ΡΑΧΜ Α ΑΘΗΝΑΙ, 5.—Δι' Αποφά¬ σεως τής Διοικιρΐε. >-', τής
  Τραπέζης Ελλάδος τίθεν¬
  ται είς κυκλοφορίαν καί άλ¬
  λαι σειραί, αί ΛΟ—ΜΟ—ΝΟ
  των πρασινοκιτρίνων χΐλι·
  | οδράχμων πρός διευκόλυν-
  σιν των συναλλαγών. Σχε-
  τική ανακοίνωσις θά δοθή
  . υπό τής Τραπέζης τή:; Έλ-
  I
  λάδος.