90065

Αριθμός τεύχους

89

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

7/11/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Α
  1~&γ,
  ι ■·
  % υ Γ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΐΛ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ΡΠΕΙΤΑΟ; »··
  7.
  ΝθνΕΜΒΕΒ 1941
  δοηΓίίτΙβΐίβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ3, Οηβηΐ»
  ΗβΓ&αβ£βΡβΓ ιιηά ϋΓϋθΙί : Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ9,
  Οη&ηΐβ
  Νγ 89— Αριθ. 89
  ΡΓβΐβ 3 ϋΓ»ο!ΐ—βη — Τιμή 4ρχ. 3
  Κ.βά&1ΐίΐοη3θύΓθ «πά ϋπιοΙίβΓβΐ :
  3υΚ.ΜΕ_ΙΒ8ΤΚ. 22.
  . ε>
  1'1π«ζειιο ιυϊτά ϊπ έϊηεηι Αθδοΐπιιττ. άετ Ο<3τ>
  ίτοηΐ ιηιΙ ΒοηιΙ:>εη υεΐαάεπ
  Γερμανικόν άεροπλάνον Χαινκελ φορτωνεται με βόμβες εις ένα
  τομέα τού Άνατολικοΰ μετωπου
  ΟΕΗΟΕΒΕΗ ΟΕΜ ΥΕΗΚΕΗΒ!
  ΒΕΚ-ΕΜΜϋΝΟΕΝ
  ■ΑΡΑΝ8 ΗΑίΤΟΝΟ
  Ι/οηάοπ ίηβΓοητ.βΐ
  ά&5 Εη βτ-βηβη
  ίπ
  ΐΞ·1· Ργοπϊοπ
  βίη,
  Μεηβοηβη δοη»-
  β.η ίητβΓ Οββηηάηβίτ
  ηηά £βητ. ταβΓτνοΙΙβδ Μ&
  χβΓΪβΙ νβΓΐοΓβη. δβΐΡβί
  νβΓΐηβτβ βη Μβηβοηβη-
  ΙβΡβη βίηά Ιδβίηβ ΒβΙ-
  τβηηβίτ ΒβταοΓάβη. ΧΙηά
  Βΐΐββ ηηΓ, ηΐβΐΐ άβηι νβΓ-
  _βηΓ ζή τηβηίβΤ Βββοη-
  βίη, άΐβ
  άβΓ
  ^ <ιιί βίη Μίηάβδΐ- ηιβδβ &οηβ1ιπΐθη ννίϊΓάβη. Ββί ΌηηΙιβΙΗβίτ: ίβτ εβΐΐοβί- ηοοη βίηβ Αηί άβτ Ιηββΐ Κχβτ» βίηά νίβΐβ νβΓ_β1ΐΓ8ηιΐΙτβ1 ίπι ΖβίτβϋβΓ άβΓ Ροβτ ηηά άββ ΤβΙβ&Γβρηβ ηοοη -ηρβΐιειηηΐ ηηά ηί*ητ νβΓ- ηβηάεη, βΡ«Γ ά»β Ρββ&^ί ηίοΗϊ,άαββ ηι&η ηηη 8ΟΓ£- ΙοβηβΡβΓ βίηβ&βταίβββνβΓ ΙΐβηΓβάΐδζίρΗη £βΗβη ηηά &1ιβί ββΐΡβτ ηβοβΓΐ»83βη ϋίβ νβΓΗηβίηηβΓάβΓ τηβίβ- Ιβη ϋηί&βΐΐβ ίβΐ τηδ^ΐίοΐι, ταβηη ηηΓ ε&ηζ ιπβηΐ&β άΐβ τπΐοηΐί&βτβη νβΓ· Ββαοηίαηρ; ίίηάβη —'ογ* νβΓ-β-Γ % βΓ ζιβ - 111Μ1&, άββ ίϋΓ νίβΐβ νβΐΐίβ βίη βτβηβηάβΓ Ββ£ΓΪ« 8β- —θΓάβη ίβτ, ννίΓά ηίοητ βο βοηηβΐΐ Ρβί άβΓ Ι^Γβτι- βοηβη ΒβνόΠεβΓηηβΤ Ειη- ίίηάβη. ΤΓοτζάβηι λρθγ βίη Αηίαη* βπιαθ-τ ν/βΓάβη, ητη ηοοη ΐττδβββΓβ δοη&άβη ζή νβΓ η&τβη. ΟηβΓβτ,ββ Οβββτ-Ζ ίβτ ηηά Ρΐβίρί: «ϋίβ ρβηδΓτ: άβηι !» ϋίβ 8τΓβ88β ΑιιίβηίηβΙΙβοΓί, —ο τΓββαηιβη Ιιαηη, Λκ/ΐβοίτ ββίηβΓ αιιί άβη δτ,Γ&βββη ηοΐννβη·· άί^. ΑΙΙβ ^ΓβΙίβοΗβη Ζΐ- νίΙΙίΓ&ίΙίαΐΐΓβΓ η&οβη ά&- Γ&α£ ζή αοΓΐΙβη, άαββ ίηΓβ ΐίηΐηβΓ νοΓ- ίβτ, ίη άβΓ ϋιιηΐίθΐηθίτ. Ρ&ΙΐΓΖβιιο; οΐιηβ βαί άβη 8ΐΓ&83βη Ηεηιηι- βϊβίτ. Εβ ννΙΐΓβ ηοοΐι νίβ 1β3 ΖΙΙΓ ΡΓ&8ΓΘ άβΓ ΙιβΓΐΓβάΐβζίρΙίη ηηά ^βΐΐΓΒΓβ&βΙνιηο/ίΐιι,ί άβΓ Ιη- ββΐ ζιι 5&^εη. ϋΐο Ροΐίζβί ιιηά άΐβ Ββνδΐΐίβπιηβτ τηυ.β33βη ίηι βίβ'βηβτβη Ιη· τβΓββββ άβηι νβτϋβηΓ βΐηβ νίβΐ βΤΓδδββΓβ Ββάβτι- 1«η& οβΐτηββββη αΐβ οΐβ· ηβΓ. δβίτάβηι άίβ βοηβη &ιιί Κτετβ βίηά, Ηατ άβΓ &ιιί Εϊη ϊοΙιργ ΡΙιΐβΌΐίΐΙ/ »υΙ εϊπρηι νο'8■^^ιιε^1^(:^η Ηΐαετ/ηπηεςτε ϊη Γερμανικόν άεροδρ μιον είς ττροκεχωρημίν ην βΐσιν τή, Ούκρανιας ΙΝ ΒΒΕΙΤΕΒ ΡΒΟΝΤ ΑΝ ΟΕΚ ΚυΕδΤΕ 80Η1Ι.ΑΚΖΕΝ ΜΕΕΒΕ8 Ο δΐοοΐίΐιοΐηι, ΝονιητΛεΓ Εΐε Κητΐυιοΐίΐαπίϊ πή ι ηεη Ο^Ιεη τιιΐΓά νοη Εηρ;1αηάεΓη ίπι αη ΒεάεαΙαηρτ άεη Καηιρίβη ίΐη άεΓ δοη^ετίΓοητ: ο11ί}ί ^1εΪ€·1ΐίϊε5ΐ:ε11(:, ]ΐ ιηιη ίίθΐιΐ *;ο ννείΐ, νοη εϊηεΓ ΥεΓΗϊπ- άαηρ; ζννίδθΐιεη άΐε^η !)2ΐ(1ν;η «ΡΓοηΐεη» ζα δρΓεςΙιεη ιιηά δίε ζα ίάΓθΙιιεη. »1)ιε5ηια1 ίδτ εί. 1<είη Βΐπίί, άίε δίεΐΐηηίτ εΓΤΓΪτΙ: πιιη αι * ιΐ5, - ιτ, ■Ιας κ/τνιη εΊηΙίΐτίΐί αη5 άεΐη Ζιι-Ιαηά Ίογ πϊο!ι(;!·:ιίο^- {ΐΐ ΓνΙιοΙιΙ; ιη 1»ιι ά τ ^ΐοΐιίτ, άΐε πι ιη εϊίΓΪί «ιιιαΐι κιη <:1ιε Εοηοΐοης ^ε^ειπΐΓνοι- ^α ρ&π ζιΐ'ίαηιηιεη. Όαζιι ρβηΟΓΐ: εδ αιιοΐι, άαδ Εοη^οη (ιογγ; ΑιΐδΙΐ'βΠεη /α εϊηεΐη 5ο1ιγο{- ίεη Κιπ-ς ίτε^ρη ^αραη ϊιγοργ ιεάεΐ Ιιαϋ, ηαοηάεηι 5εκαηηΙ Ιιοπ ΐη ίηϊΙιεΓεη Κπδεη .ζννΐ- δο1:εη Εη§1αηα αηά άβη 1Τ8Α ίΓ^ηοΙιτ Μλιι εΓΐίΙαοΓΐ είιιιι ιη άει επίϊΐι^οΐιεη ΙΙ·»ιιρΙ;;,Ι:ιάΙ:, ηιαη ΙιαΗο ιΐΐοη Ο ι ιιηά ίχ <>1αιι1οεη. άα^ Ααοεηαηίηϊ^ΡΓ
  Ηαίΐ ρϊηε % Ιιπεΐΐε Κ1 ιι Ιο^ιιηοτ
  άεΓ ίιραπ Ηίΐΐίη Ι'ι^ΐοΐιί: ίι
  ρι1αη!ίε ιιπά ^,ΐοΐι πιοΜ ααί
  1 ιη&ιπίεπ.>ε "*ϊγΙι ιπ
  ΙΝ
  Α«3 άβπι ΡνιβΙΐΓβΓΗβηρτ-
  ο,νι&ΓΐίβΓ, 6. ΝονοπιΐιβΓ Ι941
  Όβ3 ΟΡβΓ^οηιηιαηάο άβΓ
  ν7β1ΐΓπΐ£ΐοη1:8ΓΪΜ Ιϊβΐί&ηηι::
  80ΗΖΝ
  ΖΕΙΤ νΟΜ 29.10— 4·ΐτ·4ΐ· VΕΚ^ΟΚ. ΌΙΕ ΒΗ.ΙΤ80Η.
  ^υρΤ'ννΆΡΡΕ 37 Ρ^υοζΕυοΕ
  άβη ϋοβΓΐαηάβίΓαβββη
  ηηά ίη άβη θΓτβοηαίτβη
  ζηβτεηοΓηΓηβη ηηά ννΪΓά
  τχτβίτβΓ ζηηβΙΐΓπβη. 8ο
  νίβΐβ Μεηβοηβη, άίβ Ηβη-
  4β ηοοΗ άηΓοη ΙΙηίαΙΙβ
  ζτι δοΗαάβη Ιτοηιηιβη, η&τ-
  τβη άαβ 8β1θ3ί νβΓηίη-
  άβτη Ιΐδηηβη. Ιη ΕΓιηηβ-
  Γηης: ηιηββ αοβΓ αχχο'η
  ηοοΐι 8^β1>Γ&ο1ιτ ν/βΓάβη,
  ά&ββ άΐβ Ρ&ηΓΖβιΐ8Γβ άβΓ
  άβητΒοηβη ΥνΓβΐΊΓηι&οίτ;
  αΐ>βΓ&11 άίβ ΥθΓί&ηΓτ ηήί
  Ιηββΐ Η&οβη.
  Ιη άβη ηαοηβτβη Α«3
  άίβββΓ Ζεΐΐαηβτ,
  ντβτάβη ·ννίΓ ίθΓΐΙβτιίβηά
  Ηίηννβΐββ βΓβεΗβίηεη 1α&-
  ββη, άΐβ άβηι νβΓΐίβΙΐΓβ-
  τβΐΙηβΗηιβΓ ηηά άβΓ Ββ-
  νδΠΐβΓϋηΒτ βΐηβ ΜαΗηηη8Γ
  ββΐη βοΐΐεη, ηιβΙΐΓ βαί άβη
  ΖβΓΐιβΙΐΓ ζή αοηΐβη.
  Οίρ αοίιί βη 3βάβΓ 81β1
  1ε, βορ&Η Όη Ρβΐη Η&κβ
  νβτΐ&βββη ί&βτ, οβνοΓ Ρα
  άεη 3°· 8ερίεπΐοεΓ 194
  οΐδ ά3Γΐίη ζιι^ε-
  ί
  ηηά
  βηοΐι ίιιετ
  ννείίεΓεΓ ΐη άεη
  >ίι δί,ίζεηάε
  Ζιιΐ&β-,
  δΐηά }χ~Λ
  Αηί άβΓ Κγϊπι
  άίβ νβΓίοΙβτηπκ· άββ
  βοΐιΐα^επεη Ρεχηάεβ
  άβΓ ^εβ&ηιτθη Ργοπγ βΓ
  ίοΙ^ΓβΐοΗ ίθΓτ^εεβίζτ. Ιηι
  ]ά'Λά ΟβρΪΓσ,β τπ&Γίβη
  άβηΙδθΗθ ηηά τηπΐίΐβηί-
  βοΐιβ Τηιρρβη βΐϊβτβ-
  βθΓίηΐι,τβηβ ΚΓαβίΙβ άββ
  Ρβΐηάββ ηηά δίίββ^βη
  ζηχΐβοΗβη Τ&1τίΐ ηηά Ρβο-
  άοβία ΐη ΡΓβίτβΓ Ργοπτ
  ζιιγ Κ ιι β β τ. β άββ
  δοητσαΓΖβη ΜββΓββ νοΓ.
  Αηβη ΐηι ΟβΡΪΓβΓβ οβτ
  τααβΓτβ δβτααβΐοροΐ ταιΐΓάε
  ίβΐηάΙϊοΗεΓ 'ννΐάβΓβΙβηά
  ΖΒηΜθβΓββ ηβηβ 3θΗ_θΓβ
  δεηΐΙίβνβΓΐηβτβ ζή. δίβ
  νβΓββηΙετβ 3 ΤΓηρρβη-
  τ.Γ&η:ροΓΤ.6Γ ηιΐί. ζιΐ8. 13000
  Ρτί:. ηηά ΡβΒεΙιαβάΐ^τβ
  άηι·οη ΒοηιοβηιηιΐΓί 4 ~βΐ-
  ίβΓβ 2Γθβ3δβΓβ Η&ηάβΐδ-
  δθΐιϊίίβ.
  ι νοΓ Ι/βηΐηβτ&ά πΐηΓάβη
  Αΐ13ΟΓ11ΟΓ15νεΓ3ι1θ1ΐ6 άβδ
  δοηιχΐεΓβ ηηά 3οηηΐβΓ3ΐβ
  Β&τΐβΓίοη άββ ΗββΓββ ρβ
  ^αβηιρίτ ϊη
  8·^ Ζί-Ιβ ίη
  ιιηά ίβΐηάΐΐεηβη δεηίίίβ-
  ν^ΓΐιβηΓ ΐηι ίΐηηΐβεηβη
  Ι;ιθ3Γΐιΐ2ίίη. Ζταβΐ
  δοΗίίίε ιιηά ι
  ιχχηΓάβη βοΗταβΓ
  ϊβη.
  Ι οΗτβΙ:.
  ΑηάβΓβ ΚβΓηρίίΙΐββΤβΓ-
  | νβΓΡββηάβ Ρβ1βσ;τ;βη ίη
  Ι άβτ Ιβίζτβϊΐ ΝαοΚτ Μο-
  31ί α υ ιιηά ^βπ^η8:^&ά ΐηΐτ
  δρΓβηβ ηηά ΒΓαάθοτηοβη.
  > Αη άβΓ δηβάχΐΐββϋίυεδΐβ
  Ι Εη£Ίαηάβ
  άίβ Ιτΐιίτταειίίβ ΐη
  Νβοητ ζηηι 6. Νόν.
  , τειηΐα^'βη άεβ Ηαίβηβ Ρ&1-
  | ηιοιΐΓΓΐ.
  ι ϋβΓ Ρβίηά ίΐοβ- ίη άβΓ
  ι νβΓ8·βη^βηβη Ν&οΗτ τηίτ;
  δοΐιτιΐαεΐιβη ΚΓαβίτβη ίη
  άαδ άβητδεηβ
  1 οίβτ βίη. ϋβΓ
  ι νβΓβηοΗ Ρΐΐβθ οηηβ ν7ίΓ
  Γ. 7 ΡΓίτβοη. ΒοηΐρβΓ
  | ογπ Ραηίίεη Ρ.Γάτεϋ ρεΐε-
  βεητϋοΐι Οεΐ ααί άίε
  τεη ννΌ^εη ^ερ;οδδεη
  αα« άετ ΕΓΐίεηηΙηίδ
  άίε Κταίΐε ζα αι
  δΐηά ηηά άαδ έ
  Ηεη αΐδ ΟΗεά άεΓ ;
  ΡγοπΙ ααδ
  ΑΓ5εηα1αα{ραΙ)ε ίιιτ
  άίε οπτί&οηεη δίΰΐζραηκτε
  ίιη Ναΐιεη αηά Ρεπιεη ΟδΙεη
  ϊη είηε τεϊηε
  νΊε \ίηί§: άΐε ΕποΊάη Ίογ
  Ιο^γοϊτ δϊη^, άρη Εαιιί άεΓ
  ΕΓεϊ«ηΪ55ε άιιτοΐι είπι; νοΐΐ-
  βΡΓθο
  ϋίβ ^ιιί^ιπ&ίίβ ηηίβΓ-
  βτηβίζτβ άΐβ ΟρβΓ&τΐοηβη
  ιιηά ίη6£τβ άβη δοιπ^βΐβ
  ίη άβη Οβιπ&βββεΓη άβΓ
  Κγϊγπ βοιηίβ άπ άβΓ Νογ
  άοβ11{ηβ3τβ άβα
  Β 2ΐ βΐηβηι
  £πΐί άβΓ ^ι1ίτ;xπ»ίίβ
  άίβ ΙηάηβΐΓΪεβτ&άΐ
  ηβηβ
  ΖβΓβτοβΓαη^βη ΐη Κηββ-
  ηηά ν
  Ιη άβΓ Ζβίτ νοηι 29.10.—
  4·ιι 4ΐ· νβΓΐθΓ άίβ
  Ι,ιι.ίΤιπ&ίίβ 37
  νν&βηΓβηά άβΓ βΊβΐοΐιβη
  Ζβΐτ βΐηβ-βη ΐτη Καηιρί
  βτε&βη ΟΓοββΡΓίταηηΐβη
  7 βΐ&βηβ Ρΐη^ζβηβτβ νβΓ-
  ΙθΓβη.
  ΚΕΙΝ ΓΑΗΗΐΓϋο101
  υ. ΓΑΗΑ
  ΙΠ
  ΕΝ
  ΙΗ!
  δΐΓβηβΤβ Κοητ,ΓθΠε άβΓ Αηΐοβ ηηά ΑητοίαηΓτβη !
  " ΚΓβτα
  Ιηίοΐ^ε άεΓ δοΗννΐεπ^- άεΓ ΚΓαίίΐίαΙΐΓζειι^ε ιηιΐδδ
  Τγ ϋοδίοίίνεΓ- τε^ίΐοδ ΐη θΓάηηη^ δεΐη ;
  άΐε Ρηδδ - πηά ΗαηάοΓεηι-
  ςεη πιιιεδδεη ννΪΓΐίδ&τη οειαε-
  ά,ιίνιεΓ ζή δθΓ^βη, άαδδ άεΓ Ι ίΐ^ί ηηά άΐε δοΙιεΐηννεΓίεΓ
  νοη ΤΓεΐΙοδίοίί | εσεηδο νεΓάηηΙίεΙί ννεΓάεη
  Ιπι ΙηίεΓεδδε άεΓ
  ΙίεπΓδδΐοΙιεΓΗεΐι αιιί
  ΐδΐ εδ ίεπιεΓ άΐε δ(:Γεη§·ε
  ΡίϋοΗί ]εάεδ Ρ&ηΓεΓδ, άΐε
  αηί
  <1ίε ηοί\εη- τηί1ίΐ3εΠ8ο1ιεη Ζννεοΐζε ιιηά άΐε ζΐνΐΐεη ΒεάηεΓίη δβε πιυ.δ3 νοΓ άεΓ § νο1οεΐ εΐη Ρ&οΗΐηαηη (Ιη^) άεη Ιεοΐιηΐδοηεη Ζνιαί&ηά υε- ΓοεΓρηιείΙ. Τεάεδ ηεηεΚΓαίΙ- ^ Ι &ηδδεΓάεηι ι. ΟΙίίοΙιεΓ εΐη ηεηεδ Κεηηζεΐοηεη. ϋΐε ΖυΙ&δδΐιη^δοεδοΗ εΐ- δΐηά &τη ΙηηεΓεη νεηη άϊεδε ίεΐιΐι, άε» ηΐοΗΐ; ζή ΐΙεη. ϋΐεδε δΐηά : δοΐιαίτεη ίιι^Γ 311ε Κγ&{1- ί^ΓΐΓζειι^ε 40 ^ηι, &ηδ§εΓ- \3.\> άεΓ θΓΐδθΗαίΙεη ίιιεΓ
  ΡεΓδοηεη1ίΓΗίΐν3^εη 8ο,
  ίπεΓ Ι,αδΙΙίΓαίινν&^εη όοϊίηι.
  ΥεΓ άΐε νοΓδΙεΙιεηάεη
  Βεδΐΐηιΐηυη^εη ηΐοΗί σε-
  ε ε τί ο 1 §■ ι
  ζΐι^; άεδ Ζηΐ&δδΐιη^δοΐιεΐ-
  . νΥεΓ η&οη άεηι βο.
  άεη Ιΐόηητε. Όΐε
  αίε
  ΟοεΓοείεΙιΙδΙιαοεΓ ίιιτ
  άεη ΡεΓηεη ΟϊΙεη, 3ϊγ Κοοειΐ
  Ρορηαηι, πιϊΐ
  ί ιαΡζαΙιαΙτειΐ, ΐα
  ι'ετ ηοιιΐο Εοηάοη, ηιοΓβοη
  ιιι ιθνν?ο]ΐί>εΐΒά άιε
  ΐιϋεΓπίπιηιϊ, ά.ιχ
  άεηι Βετΐεΐρίεηηΐίτ
  άεη ηιαη }αρι.η ίατ
  ΙθΓαε5 ίίτϊΐΐΐιαΐτεη - ιη η
  ηεηηΐ άαδ "είηεη νϊτ1<:1ίο1ΐϋπ Ριϊεάεη ίι'ΪΓ Επ?1αηά ηη 1 άϊε ^ ίΐη ίηε οΐΐ5;! ιΐι Ιι^ε Λιιί- !?αΙ)ε ά<τΓ 8 ιη^τίοηεη 131 ηϊοΐιΐ ζυ εΓνΐ'.ΐΓΐεη, άκχ εΐηι ίίε Ε"ΊείοΤ ίεΓυη^εη ΙίοηηΙεη νΐεΐΐειοΐιτ: ΐηι αιτιεΓίΙίαηΐδοΙιεη Πεο;εη, «'^ηη άϊε ίιτι ίιτίΐΐειι Ο'.εαη ά.ι- άιΐΓθΙι 5ΐαοΐ1Ϊ5ΪεΓΐ ννίτάεη 1<αηη " Μαη ΟΓαιιοΙΐϋ άεηι πιιγ ά;η 8αίζ αιΐδ άει· Αηδρταοΐ ε άεδ ί α^ΐιαεΐτ, δθΐιείηεη ϊη Ινίηίε άεπι νεΓδΐαοΙι ζιι , άΐε ηειιε Κ.ε^ΐεΓαηκ ϊη ΟΗηοεΓΓα ζιι εΐηεΓ <ροδίτΐ- ετεη > Ηαΐΐιιη^ ^εβεηϊιηεΓ
  άεηι ^εΙΐΗΓηϊδοητεη Αιιίττεΐεη
  Εη§;1αηάδ ΐηι Ρεηιεη Οδΐεη
  ζιι υειυε^εη. ΝοοΗ χιιΐοΙιΙϊ^εΓ
  ά αΐδ άίε ΚεαΙίΙΐοη Αα-
  ΐδΐ Εοηάοη άαδΕοΙΐϋ
  ϊη άεη νεΓεΐηΐβΙεη δίαατεΐ.
  «Ιηι Αιι^εη1)1ΐο1ί Γ)ε5ο1ιταεη1ίτ
  ςίΛ άαδ ΡΓθθΙεηι άατααί, άαδ
  άΐε υ8Α ίη ζιυεΐ, ΙιδοΙΐδΙεηδ
  άτεΐ ννΌαΙιεη άϊε
  ιυίδδεη Ιαδδεη τηΰδδεη,
  ίιΪΓ υδΑ-ΤταηδρθΓΐε
  άεη Ρα-ίϊίΐΙί άϊε κΐβΐεΐι^η ^6'
  &ε1η αιΐε ΐΐη Αΐΐαηΐίΐί κεΐτεη,
  ιιΐαδ οεάευΐεί:, ά&5 άΐε αηιεπ-
  Ιίαηίδοΐιε ΡΙοΙιε
  ιιηά ζαεΓδΙ: «οΗΐδδΙ:, «Ιπ
  ΡθΓηιαΙΐεηιησ; άεδ ^οηάοηε^
  ΚθΓΓεδροηάβηΙοη νοη «8ΐοο1< Ιοΐηΐδ Τϊάηίη&εη» Ιίοτηπιτ· ζατη Ααδάηιοΐε, ιιιϊε τηαη ίη ^ο^)άοη δίοΐιάεηηεαεη ϋπκ± Άιί Τοΐίϊο νοΓδΐεΙΙΙ, ηαοηάεΐη άαδ αο^εηιιΐγίε ΜϊΙΙγΙ άετ αΐίΓΐδθΓΐ&ίΙΙΐοηεη δαηκτίοηεη 5εΓεΐίδ ζιεπιΐϊοΐι εΓ^θΓΐόρίΙ: ΐδΐ, οηηε άΐε εΗιοίίίε 'ννΐΓΐίυη^ ζιι ΙιβΓΐεη. ϋεηη ίη ρο Το]ο αη 5 ίεηϊυεΓ Ι941 ίαηΓζειι§[ οεηιιίζί, οΐιηε ΐιη εΐηετ ^ΐΐίΐ^εη Ζη- ζή δεΐη, ννΪΓά δεΐη τ ·; ϋίε ΌεαΙδεηεη ΤθΓρίτάοδςηηεΙΐΓοοοιε ίϋ&εη αιίοηΐί&ε δοήαεάεη "■ άετ 1>Γίΐ. Ηαηάεΐδίΐοΐΐε ζή.
  ί Γερμανικαί τορτηλλά<ατοι έπιψέρουν θραθσιν είς τόν "Αγγλικόν πορικόν στόλον. Ή εΐκών δεικνύει μίαν καμουφλσρισμένην τορ- ηιλλάκατον παραιτλέουσαν τας ακτάς τής ΜΛννΓχ·- Ιεη, άαίδ ^^ιραπ αιη δςΐιεϊτίε- ιαε^ ζιυίδοΐιεη ΕρΗεη ηηά Τοά δΐεΐιε αηά Γοει-*?ιΓ 5ίεη. Ναοΐιάεηΐ^ΐιοΐιε Κγρι-
  δε ίη Εοηάοη οείαϊ^εη δίοΐι
  άαΐιετ ααοΐι ιη ει-ςτεΓ ^^η1ε
  ηιΐτ άεΓ Ρτα^ε, οο άετ Ζειί-
  ριιηίίΐ {αετ άΐε ΕηΙ^Ιιείάυη^
  5εΓΐ?ιΐ5 ^ε^οπιηιεη ί>εί οάεΓ
  ηοοΗ ετιιιαδ ααί δίοΐι ιιι&Γΐεη
  ΣΕίΛΣ 2α
  στρατιωτικάς ανάγκας καΙ
  διά τάς ανάγκας «ημοσίας
  ζωής.
  Διά τόν λόγον αυτόν διι:-
  τάχβη υπό της διοικήσεως
  τού ΦρουρΙου ό έκ νέου
  έλεγχος των μέχρι τής 30
  Σεπτεμθριου έ. έ. δοθεισών
  άδειων κυκΛοφοριας αύτο-
  κινήτων. Τό
  κα! διά πάν _......,—
  όπερ ήβελε τεδή είς κυκλο¬
  φορίαν. Αί αίτήσεις δι'άδει¬
  αν κυκλοφορας πρέπει νά
  υποβάλλωνται, είς τόν οι¬
  κείον Νομάρχην. Ή ά5εια
  βά χορηγείται μόνον δι"
  £να μήνα.
  ΟΊ δρο^ χορηγήσεως τής
  αδείας είναι οί εξής:
  Τό ντεμπραγιάζ τού αύ·
  τοιονήτου δέον νά ευρίσκε¬
  ται απολύτω τάξει. Τό πο·
  δόφρενο καί χειρόφρενο
  νά Λειτουργούν κανονικώς.
  Οϊ ήλεκτρικοι φανοί ή προ-
  βολεΐς νά συσκοτίζωνται
  καλώς.
  Κάθε αυτοκίνητον δέον
  προηγουμένως νά έξετα
  οοή από ειδικόν μηχανολό-
  γον, ό οποίος δα βεβαιώ-
  οη άν τό αυτοκίνητον είναι
  είς κατάστασιν κυκλοφορί-'
  άς. Πάν αυτοκίνητον δέον
  όπωσδήποτε νά έχη νέαν
  άδειαν κυκλοφορίας άπό
  1)10)41.
  ΑΙ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά, Παρασχευή 7 Νοεμβριού
  ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΙΝΑΙ ΜΟΗΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΜΙΑΗ
  Τα συγκοινωνίαν βυοτυχήματα είς Κρήτην αύ·
  ξάνονται επικινδύνως. Έξ αίτίας αυτών πολλοί ίίν-
  θρωποι έχουν χάσει την υγείαν των καί Αλλοι έχουν
  «εθάνει, χάνεται δέ υλικόν μεγάλης άξίας, πού είναι
  πολύτιμον σήμερον. Καί δλα αύτά, διότι δέν δίδε¬
  ται ή δέουσα σημ^σία καί προσοχή.
  Είς την Κρήτην, πολλά συγκοινωνιακά μίσα είναι
  *κόμη ίίγνωστα, 4ν καί διανύομεν τόν αίώνα θπου
  ■τα πάντα έχουν σημειώαει προόδους, ώς είναι ό τη-
  λέγραφος, τα ταχυ5ρομεϊα κλπ. Μ* αύτό δμως Πέν
  έπεται δτι πρέπει ν' άφεθη ή φροντίς είς άλλους. Ή
  Γερμανική Διοίκησις έστρεψε καί επί τοΰ σημείου
  -τούτου την προσοχήν της.
  Τα περισσότερα δυατυχήματα είναι δυνατόν ν'
  άποφευχθοΰν εάν προσέξη κανείς τούς ολίγους, άλλα
  βπουΠαίους κανόνας περί συγκοινωνίαν· Ή «έκπαί-
  €ευσις είς την συγκοινωνίαν», ή όποία είς πολλά Ιθνη
  βίναι έκ των ούκ άνευ, είς τοΰς Κρήτας είναι τελεί¬
  ως άγνωστον- Διά τόν λόγον αυτόν πτέπει ν» .αρχίση
  καί έδώ ή έκπαίδευσις αύτη, διά νά παύσουν τα αυγ-
  χοινωνιακά δυστυχήματα: αύτοκινητικά, χαρροδρο-
  μ,ικά κλπ. Ώς πρώτον καί κύριον πρέπει νά ληφθή
  παρ» δλων ΰπ' δψιν δτι οί δρόμοι άνήκουν
  είς την συγκοινωνίαν. Οί δρόμοι βέν
  έγιναν διά νά όνδΐροπολοΰν επ* αυτών οί πεζοί, ο(ίτε
  διά νά κάνη ό καθένας πάνω σ αύτούς δλες τίς δου·
  λειέςτου, οΰτε διά νά διέρχεται άπό τό μέσον αυτών.
  Ό προοριομός ενός δρόμου είναι διά νά έκτελεΐται
  ■ή βυγκοινωνία.
  »Ε3ώ είς την Κρήτην οί περεσσότε-
  ροι ΠρόΐΑθΐ,α'ν δχι δλοι,είναι τόσον οτενοί, επικινδύ¬
  νως στενοί, ιδίως είς τα χωρία, ώστε χρειάζεται νά
  δίδουν μεγάλην προσοχήν δχι μόνον οί όδηγοί αΰ
  τοκινήτων καί οί άγωγιάται, άλλά καί οί πεζοί
  τόσον είς τάς διασταυρώσεις των ό δών δσον καί είς
  τάς στροφάς καί τάς «κλεισούρας». Άταράβατος
  δρος είναι δπως ή χυχλοφορία γίνεται άπό τής δε¬
  ξιάν ηλευράς τής όοΌΰ. Είς την ]Κρήτην, δμως,
  συμβαίνει τό αντίθετον. Ό όδηγός, ό αγωγιάτην, ό
  πεζός, δλοι γενικώς, δέν χρησιμοποιοΰν την δεξιάν,
  δπως είναι τό ορθόν καί δπως λέγει ό κοινάς νοΰς,
  άλλά τό μέσον τοϋ δρόμου, φανταζόμενοι δτι οΰτω
  προχωροΰν πειό γρήγορα ! Αύτός δέ είναι ό λόγος
  πού συμβαίνουν τόσα πολλά δυστυχήματα, τα όποΐα
  είναι δυνατόν νά όλιγοατεύσουν εάν προσέξωμβν δλοι
  τούς κανόνας περί χυκλορα,οία;. Πϊριοτό* νά
  τονισθή δτι χρειάζεται μεγαβειτίρα άκόμη προσοχή
  κατά τό σκότος.
  Οί πολιτικοί όδηγοί αύτοκινήτων πρέπει νά προ-
  βέξουν ιδιαιτέρως, ί'να ό φωτισμός των αύτοκινήτων
  των είναι συμφωνος πρός τάς ίσχυουσνς διαταγάς
  καί νά μ,ή άφίνουν ποτέ τα αύτοκίνητά των είς τόν
  δρόμον, χωρίς φώς.
  Επί τοΰ θέμχτος τούτου, τής πειθαρχίας δηλ.
  επί των κανονισμών, περί βυγκοι;ωνίας καί κυκλοφο¬
  ρίαν, θάέπρεπε νά γραφούν πολλά, άλλά αρκούμεθα
  είς τα ολίγα αύτά σήμερον. Ή άσυνομία καί:ό πλη-
  Βυσμός δέον νά δώαουν μ,βγαλειτέραν σημασίαν είς τό
  ζήιημα αύτό, πρός τό συμφέρον των. Άπό τόν και¬
  ρόν ποΰ ήλθαν τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής
  είς την Λίήσον ή κυκλοφορία των αύτοκινήτων ηυξή¬
  θη σημαντικώς καί ΘΔ αύςηθή 6τι περισσότερον. Επ*
  βύκαιρία δέον νά ύπομινησθη είς τόν πληθυσμόν δτι
  τα αύτοκίνητά τού Γερμανικοΰ
  οτρατοΰ ίχουντό προνόμιον τής
  «ροληπτικής αυγκοινωνίας.
  Άηό προχθές ήρχισεν ή δημοσίευσις είς την εφη¬
  μερίδα μας ύποο'είξεων, άπβυθυνομένων πρός τοΰς
  όδηγούς, τούς άγωγιάτας καί τοΰς πεζούς, οΊ* ώ>
  εφιστάται ή προσοχή αυτών επί των κανονισμών τής
  κυκλοφορίας. Αί τοιαύται ύποδείξεις θά δημοσιβύ·
  ωνται συνεχώς.
  "Οταν φεύγετε άπό τό σπίτι σας, διά νά πά τε
  είς την εργασίαν σας, νά προσέχετε είς τόν δρό¬
  μον, ϊκότι ή άπροσεξία σας αυτή μπορεΐ νά σά;
  στοιχίσχ) την υγείαν ή καί την ζωήν σας ή καί νά
  πληρώσητε πρόστιμο, επί παραβάσει των κανονι-
  ομών περί κυκλοφορίας. Προσ^χεται λοιπόν.
  ΟΥΔΕΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΟΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗ ΕΦΕΞΗΣ
  ΑΝΕΥ.ΑΑΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ1ΑΙΟΥ ΑΙΑΑΡΟΜΗΣ
  Αυστηράς £λεγχος των αύτοκινήϊων καί τής οΊχδρο
  μής των είς Κρήτην.
  Λό/φ των δυσκολιών , πρέπει νά κολληδοΰν 6πι-
  αί οποίαι ηαρουσιάζονται ! σσεν τής έμ τροσδίας ύάλου
  διά την προμήθειαν και/σί· τού αύτοκινητου, έόν δέ
  μου ϋΛης, έκριβη άναγκαί- | δέν ΰπάρχει τοιαύτη, νά
  όν δπως ή καύ-σιμος ΰλη ι κολληβή δπισδεν τοϋ καθί-
  διατισεται μό/ον διά τάς | σματος τοϋ όδηγοϋ. Έκτός
  τούτου κάδε αυτοκίνητον,
  δέον νά τηρή βιβλίον δια-
  δρομής, είς τό όποίο/ θά
  άναγρίφωνται τα δισνυδέν·
  τα χιλιόμετρα, ή γενο¬
  μένη διαδρομή και ό
  λόγος δι' δν έγινεν αύτη.
  Πρός ά:).ράλειαν των έ-
  πιβατών, των πεζών καί
  αύτο ϊσχύει ι αυτού τοϋ όδηγού, δέον ό
  αυτοκίνητον ' τελευταίας νά προοέχη
  ι πολύ εις την ΤΓχύτητα, η
  ι όποία είναι : έντός των πό·
  1 λεων, χωρίω/ κλπ. 40 χιλμ.,
  έ<τός των πόλεων καί χω¬ ρίων δι' έπιβατικά αύτοκϊ- νητα 80 χιλμ. και διά φορ τηγά 60 χιλμ. την ώραν. Ό μή συμμορφούμενος πρός τούς δρους ούτούς τιμωρείται. Εις περίπτωσιν επαναλήψεως τής παραδό¬ σεως θά τοϋ άφαΐρείται ή αδεία κυκλοφορίας. "Οποίος συλληφσή κυκλοφορίαν τό αυτοκίνητον τού μέ την πα¬ λαιάν άδειαν, και ούχι την νέαν, ώς προανεφέρση, τι¬ μωρείται αύστηρότατα, θά Αι απώλειαι τής Αγγλικής ναυτιλίας κατάτόν λήξαντα μήναΌ)6ριον ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΟΣ ΙΙΣ ΚΡΙΜΑΙΑΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6.—Τό Γερ- μανί<όν Ναυαρχείον έδη- μοσίευσε τόν επίσημον πί· νσκα των άπωλειών τής 'Αγγλικής ναυπλΐας έ- φοδιασμού κα'ά τόν μήνα •Οκτώβριον. Ούτω οί "Αγ¬ γλοι άπώλεσαν πλοία συνο- λικής χωρητικότητος 441. 300 τόννων. Κατά τάς τρείς πρώτας ημέρας το6 Νοεμβρΐου άπώλεσαν 11 πλοϊα 53000 τόννων καί 1 άντιτορπιλλικόν, ένω έπήλ- θον σοβαραί ζημίαι είς πολ¬ λά άλλα κα! είς 1 άντιτορ¬ πιλλικόν. Ό Γερμανικός τύπος σχο¬ λιάζων την άνακοίνωαιν ταύτην γράφει δτικάδε τόν· νος τής 'Αγγλικής ναυτιλίας είναι δχι μόνον πολύτιμος, άλλά καί άναντικατάατατος καί τούτο χάρις .τίς την ε¬ πιτύχη δράσιν των Γερμανι- κών ύποβρυχΐων έν συνδυα- σμφ μετά τής Γερμανι- κής άεροπορίας, ή όποία έχει προξενήσει σοβα¬ ράς ζημίας είς την "Αγγλι¬ κήν ναυτιλίαν έφοδιασμοϋ. ΑΙ ΚΑΤΑΒΥΟΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ηΐ ΠΡΟΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΗΐΒΡΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6.-Ό Γερ¬ μανικός τύπος έκψράζει την ικανοποίησιν τού διά την καταβύθισιν έντός των πρώ- των τεσσάρων ημερών τοθ Νοεμβριού υπό Γερμανικών ύποβρυχΐων Αγγλικών σκα- φών άνεφοδιασμοθ 73.000 τόννων καί τονΐζει δτι τό ύ· ποβρύχιον καί ή άεροπορΐα δροθν παντοθ καί άνά πα¬ σάν στιγμήν αποτελεσματι¬ κώς, άπό τής Κριμαίας μέ· χρι τοθ Άτλ'ΐντικοΟ, Ο άριθμός των καταβυΒιοδέν- των Αγγλικών άντιτορπιλλικών άπό τής ενάρξεως τού πολέμου Σχόλια τοθ Γερμανικου τύπου ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6.—Τό Αγ¬ γλικόν Ναυαρχείον φροντΐζει πάντοτε νά 6ΐδΓ| έ'ν μέρος των άπωλειών τοΰ Βρέτ. ΝαυτικοΟ άποκρύπτον επι¬ μελώς άπό τόν Αγγλικόν λαόν την πραγιιατικότητα. Οϋτω Λπέκρυψεν 8τι κατά τόν παρ. μήνα "Οκτώβριον έβυθΐσθησαν 5 άντιτορπιλλι¬ κόν υπό των ύποβρυχΐων μας. Ανεκοίνωσε έπΐσης τό Αγ γλικόν Ναυαρχείον δτι άπό τής ενάρξεως τοθ πολέμου αί απώλειαι είς άντιτορπιλ- λικά άνέρχονται είς 58, ένώ §χουν άπωλεαθί) 113 τοιαθτα. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6-Ό Γερ- Ή Αγγλία, γράφει, εχει μανικός τύπος άσχολούμε- [ ανάγκην άντιτορπιλλιχών νος μέ την απώλειαν των 112 ι διά τάς νηοπομπάς της καί αγγλικών άντιτορπιλλικών, γράφει δτι αί απώλειαι αύ¬ ται είναι αδύνατον νά έπα- νορθωθοθν ίπό τής Αγγλίας υπό τάς παρούσας περιστά- σεις. Ό «Λαϊκός Παρατηρητής» γράφει δτι ή Αγγλία εΐχε κατά την έναρξιν τοθ πολέ¬ μου 175 άντιτορπιλλικά καί 24 υπό ναυπήγησιν, σονε- πώς ή άπώλεια 112 άντιτορ- πιλλικών είναι βαρυτάτη διά τό Βρεττανικόν ναυτικόν. διά τουτο έξηναγκάσθη είς την παραχώρησιν 8 άποι- κιών της διά την προμή¬ θειαν έξ Άμ6ρΐκής 50 πε- παλαιομένου τύπου άντι- τοοπιλλΐκών. Ή «Εφημερίς τοϋ Χρημα τιστηρίου γράφει σχετικώς δτι ή άπώλεια 112 άντιτορ¬ πιλλικών έχει γίνκι λίαν αίσθητή διά την Αγγλίαν, ώς είναι ήδη λίαν αίσϋητή καί ή κατ' αναλογίαν απώ¬ λειαι έμπορικών σκαφών· ΚΑΤΑ&ΙΚΑΙΘΕΗΤΕΣ ΕΠΙ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΑΕΙΑ ΚΑΤλ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΧΤΟΒΡΙΟΥ 1) Ήρακλής Σαββάκης παντο- πώλης είς ι χρηματικήν ', ποινήν δρ. ϋ360, διότι επώλησεν βού- τυρον (ΔερναλΙνη) πρός 359 δρ. κατ' οκάν. 2) Ηλίας Άρετουλάκης είς χρη¬ ματικήν ποινήν δρ. 13.570, διότι επώλησεν κάστανα πρός 80 δραχ μάς κατ' οκάν. 3) Ανδρέας Σταγάκης μάγει- ρας είς χρηματικήν ποινήν Βραχ. 475, διότι παρεσκεύαοεν φαγητά έ< κρέατος είς άπηγορευμένην η¬ μέραν. 4) Ι εώργιος Καριονάχης υαλο·. πώλης εις χρηματικήν ποινήν δρ 7.060, διότι επώλησεν βοφήν έν- δυΓάτ^ν πρός 35 δραχμάς τό δράμι. 5) Πέτρος Τορναζάκης, είς χρη- ματκήν ποινήν 17.240 δραχ. διότι ε,πιϋλησεν δρυζα πρός 230 δραχ. κατ' οκάν. 6) Ευάγγελος Κοπάσης μάγειρας, διότι είσεπραξε δι' άντΐτιμον Π3θσφεροείσης μερίδος κρέατος δραχ. 50, είς χρηματικήν ποινήν δραχμ. 13,590. 7; Παθλος Μπουζάκης μάγειρας την αυτήν ποινήν διά τον αυτόν σκοπόν. 8) Άλέζανδρος ΜοζακΙτης είς χρηματικήν ποινήν δραχ. 12.ο85, διότι επώλησεν ντομάτες πρός 80 δρ. κατ' οκάν. 7) Παναγιώτης Μάρακας έμπο- ρος είς χρηματικήν ποινήν δραχ. 13.570, διότι έπώλησε κενό δο- χεΤα πετρελαίου πρός 100 δραχ. έκαστον. 10) Ιωάννης Κουτρουμπας Ιμ- πορος, διότι επώλησεν κάστανα πρός 85 5ραχ. κατ' οκάν είς χρη¬ ματικήν ποινήν 22.434. 11) Σαράντος Τσουβαλάκης, διό¬ τι επώλησεν την 7—8—41 πατά- τες υπέρ την διατίμησιν είς χρη¬ ματικήν ποινήν δρ. 20,400. 12) Σω<ράτης Μελεμένης είς χρηματικήν ποινήν δραχ. 2.000, διότι επώλησεν χόρτα (συνάπι) πρός 50 δραχ. κατ' οκάν. 13) Παναγιώτης Μποτάκης είς χρηματικήν ^ποινήν 0.775 δραχ. διότι ^επώλησεν σταφύλια πρός 22 δραχ. κατ' οκάν. 14) Γεώργιος Βαρβαντά»η- είς ενός μηνός φυλάκισιν. 15) Γεώργιος Άρναούτογλου είς χρηματικήν ποινήν δρ. 13.599, επί α(σχρο<ερδεία. 16) Εμμανουήλ ΧάΚαρης ίμηο- ρος είς φυλάκισιν 13 μηνϋν, διότι επώλησεν βρώμην (ταΤ) πρός 70 δραχμάς κατ' οκάν. 17) Ανδρέας Μπαλαντινάχης ζ'; 6 μηνών φυλάκισιν, διότι επώλη¬ σεν Γραβιέρα πρός 400 δραχ. κατ' οκάν. 18) Γεώργιος ΝτΙλης είς φυλάκι¬ σιν 7 μηνών διότι διότι επώλησεν κρέας πρός 400 δραχ. κατ' οκάν 17) Μιχαήλ Σρηναρολάκης είς φυλάκισιν 3 μηνών, διότι επώλη¬ σεν δευρον πρός 200 δραχμάς κατ' οκάν. 20) Γοργίας Φορτσάκης είς 10 μηνών φυλάκισιν, 21) Κωνστ)νος Βροντουλάκης 8 μηνών φυλάκισιν, Φίλιπος Ηλιάκης, 8 μηνών φυλά¬ κισιν, Στυλιανός Σκαράκης είς 10 μηνών φυλάκισιν διότι είχον ά- ττοκρύψει περί τάς 59,000 χιλ. κυ· τΐα σπί^ιτα. (Έκ τής 'Αγορανομίας) | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΙ περιπτώσεις καθ* σς έλληνικά πολιτικά σθτο- κίνητα χρησιμοποιοθνται είς δημοσίαν + κυκλοφορί¬ αν, άνευ αδείας, αύζανον- ται. ΟΙ αυτοκΐνητισταί και οί ιδιοκτήται των αύτοκι¬ νήτων αυτών θά τιμω- ροΰνται καί τα αύτοκίνη¬ τά των θά κατάσχωνται, Ή χρησιμοποίησις επί- σης αυιοκινήτων, έφοδια- μενων μέν με άδειαν άλλά χρησιμοποιουμένων είς ταξείδια'ούχί διά ζωτι- κούς σκοποθς, άλλά-^ δι* άλλους, αποτελεί παράβα¬ σιν τής ύφισταμένης δια- ταγής περί κυκλοφορίας πολιτικών αύτοκινήτων, Ή Γερμανική Άστυνο· μία καί ή Έλληνική Χω- ροφυλακή δέον ν' άναφέ^ ρουν είς τό μέλλον πάσαν παράβασιν τής άναφερο- μένης διαταγής. ΚβΙάΙάΙ 6ο6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΠΑΝΑΑΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜ3ΠΡΑΣΙΑ ι επιιοαεια Ενοικιάσεως Μοναοτη ριαχών Κτημάτων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6—Άγγέλ. λεται έκ Ν. Υόρκης δτι μεταξΰ των έν Άμερικίί ευρισκομένων "Αγγλων ναυτών καί των Άμερικα- νών ναυτών δημιουργοΰν· ται καθημερινώς σοβαρά έπεΐσόδια, τα όποΐα άττη- φορεΰθησαν ν' άναγρα- κοΰν είς τόν Άμερικανι- γόν τύπον. Προσφερδείσης μεΐζονος τιμής τής τού τελευταίου πλειοδότου δια την ενοικίασιν των έν Χρυσο· πη^ή 192 έλαιοδένδρων τοϋ Ο ΔΜι ι. ^Χανίων έπαναλαμβάνεται η Οημοπροσΐα τής ενοικιάσεως . . ,,." · ; νΊ -"' την προσέχη Δευτέραν 10 Νοεμ- ! έπεΐσόδΐα, Τα όϊΐθΐα ΰρίου 1741 καί ώραν 4.30'—5.30' μ.μ. έν τφ πσρά τη όδφ Κων)νου άρ. 44 'Επΐίκοπικφ μεγάρω 2 μέ πρώτην πρβσφοράν δραχ. 110355 τοίς μετρητοϊς. Ό Ο. Δ.Μ.Π. Χανίων ουδεμίαν ευθύνην φέρει διά την κατάστα¬ σιν είς θά ευρίσκωνται τα μίσδΊα κατά τον χρόνον τής οριστικάς κατοκυρώσεως. Περισσότεραι πλη ροφορίαι είς τα ΓραφεΤα τοΰ ΟΔΜΠ. '^ν Χανίοις τή 5 Νοεμβριού 1741. (Τό Συμβούλιον τοΰ Ο. Δ.Μ. Π.Χανίων) ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΓΕΟΡΓίϋΥ ΠΑΠΑΑΑΡΑΤΣΑΚΗ έπιτάσσεται δέ σονάμα τό έπισκευασθέν επανήρχι πύΤΛκίν/ΠτΑν/ τη·> — ~ — ~-
  τού.
  σε τάς εργασίας τού.
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ
  ΌφΟαλμίατρος
  Έπανήρχισε τάς εργασίας τού Κλινική κ. Θεοδωράκη
  όπισθεν Εύαγγελικής Έκκλησίας.
  ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΟΡΟΦΥΑΑΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
  'Ανακοίνωοις
  Μην άφήνετε στούς
  δρόμους καί στά πεζο-
  δρόμια, έστω καί προ¬
  σωρινώς εύχρήστους ή
  άχρήστους οίκοδομικάς
  ΰλας (μπάζα).
  Οί παραβάται θά συλ·
  λαμβάνωνται άμέσως
  καί άνευ διακρίσεως τι¬
  νός καί θά παραδίδων-
  ται αύθωρεί πρός τάς
  Γερμανικάς Αρχάς κατό¬
  πιν έντολής τούτων.
  Έν Χανίοις τή 5 Νοεμ¬
  βριού 1941
  (Έκ τοΰ Γραφείου τή 3
  , Διοικήσεως)
  ΓΕΩΡΠΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 815
  'Έπανάληψις μ,ειοοΌτι-
  κής δημοπρα,βίας διά
  την ενοικίασιν οίκημ.%-
  τος πρός στέγασιν Γε·
  ωργικής Υπηρεσίας
  καί Γεωργικοΰ Ταμεί.
  ου Νομοΰ Ρεθύμνης
  Τό Γεωργικόν Ταμεί¬
  ον Νομοϋ Ρεθύμνης έ-
  παναλαμβάνει την μειο¬
  δοτικήν δημοπρασίαν
  κατά την 12ην τρέχον¬
  τος μηνός, ημέραν Τε¬
  τάρτην καί ώραν 10—12
  π. μ., έν τφ Γραφείω τοΰ
  Γεωργικοΰ Ταμείου Νο¬
  μοΰ Ρεθύμνης, πρός ε¬
  ξεύρεσιν οίκήματος ή οί-
  κημάτων διά την στέγα-
  σιν τοΰ Γεωργικοΰ Τα¬
  μείου καί τής Γεωργι-
  κής Υπηρεσίας Νομοΰ
  Ρεθύμνης.
  Οί δροι τής ανωτέρω
  δημοπρασίας ευρίσκον¬
  ται κατατεθειμένοι είς
  τα γραφεΐα τοΰ Γεωργι¬
  κοΰ ΤαμείθΌ Ντ>μοΰ Ρε¬
  θύμνης, δπου οί ένδια-
  φερόμενοι δύνανται νά
  λάβωσιν γνώσιν.
  Έν Ρεθύμνχι τή 3η Νο¬
  εμβριού 1941.
  Ό Διευθυνΐής
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΛΑΚΗΣ
  Ε ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, ό Νοεμβρ(ου.
  Τό Ανώτατον 'Αρχηγεϊον τοθ
  ΣτρατοΟ ανακοινοί:
  Είς την Κριμαίαν συνεχΙ-
  ζεται ή καταδίωξις τοϋ έχ·
  Ορού έφ" ολοκλήρου τοϋ με-
  τώπου. Είς την όροσειράν
  τής Γΐάλας Γερμανικά κα!
  Ρουμανικά στρατεύματα κα·
  ■τεδίωξαν άποκεκλεισμένας
  δυνάμεις τοϋ έχδοοΰ καί
  έφθασαν μεταξύ τής Γιάλ-
  τας καί τής Οεοδόσιας, επί
  τής πσραλίας τής Μ. Θα¬
  λάσσης. Έιτίσης είς την όρο
  σειράν ανατολικώς τής Σε-
  βαστουπόλεως διεσπάσβη
  άντίστασις τοΰ έχσροΰ. Ή
  άεροπορία ύπεοτήριξε τάς
  έπιχειρήσεις, επέφερε δέ
  μεγάλας απωλείας είς τα
  Σοβιεπκά σκόφη τα ευρι¬
  σκόμενα είς τα ύδατα τής
  Κριμαίας καϊ γενικώς τής
  Μ. Θαλάσσης. Ή άεροπο¬
  ρία μας κατεβύσισε 3 όπλι
  ταγωγά 13.000 τόννων κ<^ έπληξε άλλα 4 έμπορικά σκάφη. Παρά την Πε·ρού· πόλιν άπόπειρα τοθ έχθροϋ πρός διάσπασιν τοΰ κλοιοΰ Απέτυχεν. Τό βαρΰ πυροβο- λικόν κατεπολέμησε στοι- χεΤα μεγάλης σπουδαιότη¬ τος είς Πετρούπολιν καΙ έχ- θρικά πλοΤα, έξ ών έπληξε 2 πολεμικά καί 1 φορτηγόν ίίς τόν Φοινικόν κόλπον, 'Επιβεσις τής άεροπορίας μας κατά τής βιομηχανικής πόλεωςΓκόρκυ'έπροξέ νησεν αρκετάς ζημίας είς τα πο¬ λεμικά έργοστάσια καί τάς έγκαταστάσεις έφοδιασμοϋ. "Αλλοι σχηματισμοί έρριψαν κατά την τελευταίαν νύκτα έμπρηστικάς κα! έκρηκτικάς βόμβας είς Μόσχαν καΙ Πε- τρούπολιν. Είς την Ν Α παραλίαν τής Αγγλίας μεταξύ τής 5ης πρός την όην τρ. ή άεροπο¬ ρία έοΌμβάρδισε τάς λιμε- νικάς έγκαταστάσεις τοθ Φάλμουσ. Ό έχδρός έδρασε κατά την τελευταίαν νύκτα μέ έλαφράς άεροπορικάς δυ¬ νάμεις είς την περιοχήν τής Γερμανΐκής παραλίας, άνευ άποτελέσματος. 7 Βρεττα- νικά κατερρίφδησαν. 'Από τής 29)10)41 μέχρι τής 4)11)41 ή Αγγλικη άερο¬ πορία απώλεσε 37 άεροπλά- να, ή δέ ημετέρα 7. Βομβαρδισμός Ρωσσικών λιμένων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6. Πλη¬ ροφορίαι στρατ. πηγής άναφέρουν δτι ή μαχη- τική Γερμανική άεροπο- ] ρίαοιενήργησεχθές σφο- | δρόν βομβαρδισμόν κα- | τα Ρωσσικών λιμένων ά.- πό τούς όποίους θά με- τεφορτώνετο πολεμικόν υλικόν. Έπροξενήθησαν σοβαραί ζημίαι. Έπίσης έβομβαρδίσθησαν σιδη- ροδρομικαί γραμμαί κα¬ ταστραφέντων πολλών όχημάτων καί σιδηρο- δρομικών συρμών. Συνεχίζεται ή προέλασις είς τόν νότιον τομέα ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 6.— Παρά < τομέα συνεχίζεται άκά&ε τάς δυσμενεϊς καιρικάς συν [ κτος. ΚατελήφΘησαν κα θή<ας ή προέλασις των Ι άλλαι σημαντικαί Οέσεις είς Γερμανοσυμμαχικών στοα· Ι τό λεκανοπέδιον τοϋ ΓΪτό- τευμάτων είς τόν νότιον ι νετς. ΉένΚριμαία κατάστασις άνη- συχεί τούςΆγγλικούς κύκλους ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6.-Ό Γερ- , μανικός τύπος άναγράφει 6- Ι τι ή Αγγλία ήρχισε ν' άνη· Ι συχή διά την έν ΚριμαΙα κα- ι τάσΐασιν, διότι αυτή είναι πλέον έγγύς των Αγγλικών συμφερόντων, τα όποΐα, διά τής Γερμανικής προεάσεως θά θιχθοθν καιρΐως. Ιλ ΚΛλλ ΚΛΠΥΜΦΕΡΟΝΤλ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6.-Ό Γερ¬ μανικός τύπος γράφει δή ή^ Αγγλία προτρέπει την Ρωσ¬ σίαν ν' άντισΓί] μέχρις εσχά¬ των, διά νά προστατεύση τάς πετρελαιοπηγάς τοά Καυκάσου, ένώ κατ' θυσίαν συμπαρασύρΓ) είς τόν άγώνα αυτόν τούς ΜπολσεβΙκους διά νά προστατεύση την δε¬ ξιάν μεθόριον πρός τάς Ίν- δΐας. Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΡΟΣΣΙΑΝ ΑΓΓΛ0ΑΜΕΡΙΚΑΗ1ΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ .ΊΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΗ ΑΓΓΑΟΥ ΥΗΟΥΡΓΟΥΙΟΑΡ ΜΠΕΑΙΣΣΛ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6.—Ό πρύ αν πρόκειται νά δώση βελτί ην Άγγλος ύπουργός Χόαρ Μπελίσαα είς δηλώσεις τού ετόνισεν δτι ή περαιτέρω πρός την Ρωσσίαν Άγγλοα- μερικανική βοηθεία, ούδεμί- ω:ην είς τό Άνΐτολ. Μέτω¬ πον καί δτι πασά περαιτέρω πρός τοθτο προσπαθεία είναι ματαία. Ό Φινλανδικός τύπος άπαντα είς την Άγγλοαμερι- κανικήν προπαγάνδαν ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 6.—Ό Φιν¬ λανδικός τύπος καταφέρεται δριμύτατα καιά τής "Αγγλί¬ ας καί Άμερικής διά την προπαγανδιστικήν προσπά¬ θειαν των, δπως παραστή· σουν τόν Φινλανδικόν λαόν άποκλΐνοντα υπέρ μιάς χω- ριστής είρήνης-καί δτι οδτος είναι διατεθειμένος νά έκ- χωρήση την σιδηροδρομικήν γραμμήν τοθ Μουρμάνσκ διά τάς Άγγλοαμεοικανικάς υ¬ πέρ των Μπολσεβ.κων μετα· φοράς. 'Η τοιαύτη τακτική, γράφει περαιτέρω ό ΦινΛαν· δικός τύπος, είναι άνωψελής, διότι ό Φινλανδικός λαός, πλειστάκις Ιχει διαδηλώσει την άκλόνηιον απόφασιν τού πρός συνέχισιν τοθ αγώνος καί την πεποίθησιν τού έτΐΐ την τελικήν νίκην. ΤΑΚΥ ΝΑΤΗ 'ΙΑΣΗΜ ΤΟΚΙΟ, 6—Ό Ίαπο>νι-
  κός τύπος διαγράφει, άπει-
  χών ασφαλώς τάς γνώμας
  τής κυβερνήσεως Τόγιο, τα
  σημεία επί των οποίων εί¬
  ναι δυνατή ή Ίαπωνοαμε-
  ρικανική συνεννόησις. Τα
  σημεία ταυτα είναι 7, ήτοι
  1) Νά παύση ή Άμερική
  νά παρέχη οιανδήποτε βοή¬
  θειαν είς τόν Τσάγκ—Κάϊ
  —Σέκ 2) Ν' άφεθή ελευθέ¬
  ρα ή Ίαπωνία νά δράση έν
  Κίνα 3) Νά γίνη σύστασις
  έκ μέρους τής Άμερικής
  ΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥ-
  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  είς τόν Τσάγκ—Κάϊ—Σέκ
  νά συνάψη ειρήνην μετά τής
  Ίαπωνίας 4) Ν' αναγνωρι¬
  σθή σφαϊρα έπιρροής τής
  Ίαπωνίας επί τής Μαντζου-
  ρίας, Κίνας, Ταΐλάντ καί
  Όλλανδικών Ίνδιών 5) Ν'
  αναγνωρίση ή Άμερική τό
  Κράτος τής Μαντζουρίας
  6) Νά έπαναφερθοΰν αί
  πρός την Ιαπωνίαν Άμβρ,ι-
  κανικαί πιστώσεις καί 7)
  Νά τεθή καί πάλιν έν ίσχύει.
  ή Ίαπωνοαμερικανική έμ-
  πορική συμφωνία.