90068

Αριθμός τεύχους

90

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

8/11/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΊΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  δΟΝΝΑΒΕΝϋ
  - 8.
  ΝΟΥΕΜΒΕΒ 1941
  ε
  V
  δοΗΗίτΙβίίβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8, Οηβηΐ»
  ηηά ϋηιο^ : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ3,
  Οηαηία
  ΡΓβίβ 3
  · *■ Γ;»
  Νγ αο— Άρι». 90
  Ι
  Κ.βά'αΐετίοηδοητο ηηά
  8ϋΚΜΕΐνΐ88ΤΙΙ
  ΚϋΚΤ ΜϋΝΟ :
  ΥΕΚδΟΗΕΝΚΤΕ
  ίεη ιιηδ 6Γ51; ννεηί^ε δΐυηάεη,
  «γ ν»3Γ ?ιιί είηεηι Βαΐιηηοί
  υηΐεΓ\ε§δ είη£εδΙίε£εη, άίε
  ΌεΙδδΙΙιεΪΓ. ιιηά
  ίτειιάε άεΓ
  ηιοοηιρη ΐΐπη άαδ'Ηετζ £εδί£-
  ηεΐ Ηαόεη, 5>ο ν ά3δδ βΓ δίςη
  <1εηι υηΙ>ε1<3ηηΐεη ΚατηεΓα- •άεη ηιΐηείΐτε, άεη άετ Ζυίαΐΐ ϊη άαδ ^Ιείοηε Αοί,είΐ £είϋΙΐΓ): ηατ,ιε. Όαδ δοηίοΐϊδ&ΐ, άαδ δίοΐι τηΐΓ ίη άετ ΕΓζαΜυη£ άιεδεδ ηηυεΐίαηηίεη δοΐάατεη οίίεη *άίε ιιηΐοδΐίοΐιε θε άίε υηδ ;ι11ε ΐηι ΐοη δίε βεη ηα&ε. Ιοΐι δεΐιε άαδθεδΐοηι άεδ Μαηηεδ, άεδδεη Να- ΐηεη ΐοη ηοςη ηίοΐιτ. εΐητηαΐ ννεϊδδ, ηοςη άευτ,ΙΐοΗ νοτ τηΪΓ. ϋίε οΐαυΐίεηε ^3τ^ιρε άετ Ν&οηΐ^εΙεαοΗΐιιηβ· Ιε^Ιε δοΐιννε τε δοηαιΐεη ιχγπ Αυ^εη ιιηά Μαηά, 3βεΓ δΐε κοηηΐε άΐε Κυηε ιιηά Κΐ3ΐ.ηεΐΐ. άεΓ Ζϋί?ε ηΐοηί: ζεΓδΙΟΓβη, άΐε Κυηε ■ϋη(1 Κΐ3Γηείι εΐηεδ Μεηδθηεη, <1εΓ νείδδ, αυ£ ννεΐοηεη ΡΙαΙζ ϊηη άαδ δοηίο1<δ£ΐ1 £εδΓ.ε111 ηατ, ηηά ά!ετ ηΐεπιαΐδ νοη άεηι ννεβ:, άί:η εΓ αΐδ ποητ.ί£ εΓ- 1ς3ηητ ηατ, αυΐΓΓεη ννΪΓά. ΗΐεΓ ϊδΐ άϊε Οεδοηΐοηΐε... Ρετετ 8ΐβίη νν3Γ £ΐϋο1ί1ίο1.>
  νιε ηιαη ε§^ ηατ ππΐ άΓεΐυηά-
  ζγν3ηζί£ /αΐιτεη δείη Ιίαηη,
  άεηη ετ η&Ιίε δεΐηεη ΙΙγ-
  η ίη άεΓ Ταδοΐιε.
  ΐ λνοοΐιεη, ννεΐοη είηε 1&η
  8ε Ζεϊτ, ννεηη ίϊε νοΓ υηδ
  1ΐε?ι! Εγ Η&ιτε θΐεδεη, ΙΙγ- Ι
  Ιηιιτ) Γεάΐΐοη νεΓάϊεητ, αεΓ '
  ΒθΓάδοηυτζε ΡετεΓ δτεΐη, ϋ
  ϋΐεδε Ο,δοΐποΐχΐε Γ,αί ιηΐΓ , ίυΐιΐΐεη ε5 δο δΐ1πιίο1ι. Γηά |
  εΐη Καηκ.Γαά αυ£ είηετ είη- ' " '
  δΒτηεη Ναοΐ,ΐίαΐ,,ι ίχη νεΓ. αΐί, ΒθΓάδοΗήΙζβηηά
  άυΓ^Ιιεη Λΐοτειΐ άεδ υΓ1αυ- δΐυάεηϋ, δραηη δείηε
  ρ1αηε: νοη ______.............
  Βαηηποί ζυ Ηαιΐδε ίαηΠ: είηε
  ϋΓείΐβ Καδίαηίεηαΐΐεε ίη άΐε
  δΐαάΐ λνετ ιυοΗΙ (3ετ
  Βεΐίαπηΐε δείη ιπΐΓά, άεη ΐοΐι
  ΙτεϊοΡ Ιρ. δο Ηείπεη δια
  εςεηηί: ]α _|εάεΓ
  ΡείεΓ δτείη ίδί ίΐυί ______,
  ετ ηατ: άαδ ΕίδεΓηε Κτευζ ί
  υηά
  II,
  ΐη οίηοΐ δϊυη'ΐε υΐείδδ
  εδ άίε ραηζε δΐαάϋ. Πετ Ζί-
  §·αΓε(:1;εη1ιαπά1εΓ αη άετ Εςκε
  ιιιΪΓά δείηε Ι<3άεηΙ:ΰΓ αυί- ------υηά ΓηΐΓ ηαοΙϋοΙιαυεΓ, ί ΐΐιηι Ιιαίοε ίοη άεη ΤαΙοαΙί ίϋτ άίε εΓ5ΐεη ΚαυοΗεΓϊυο1ιε Ιιεΐηιΐίοη ^εΐιοΐτ, εδ ΐΜ: ίυπ:η- ΙεΓΐίοΙι αυδ°ε§:αη£εη. Ιηι «Οοΐ/εηεη Κταηζ» ηΏΐεεη ιιιιγ υηδετε β-εΐιείΐτιεη δοΙιΰΙεΓζυ δαπιηιεηΐίυεηίτε, άίε Αηηα ιιΐατ υηδεΓ αΙΙεΓ δοΙπυαΓπι, αοετ δίε ηαΐΐε £υεΓ υηδ§τυε- ηε Ιυη^εη δεΐηεη Βΐίοκ. υηά άθΓϋ υηι άίε ΕοΙίε ΙιοηΐΓητ. ΡτοίεδδθΓ Ηο£ίηιαη, άεηι ίοΐι άεη νίετεΓ ΐηι ^αι:ε^η ζυ νεΓάαηΙεεη ηαβε, υηά άεΓ βεί Κερεη υηά δοηηεηδοΐιείη, ίηα δοηιηιετ τΐΐίε ΐηι ν'ίπιεΓ ιη γ. είηεηι δθΙιιιΐαΓζεη ^οά^ηυ^η· ηαη# δραζιετεη £εητ. Νιιη, ΐοΐι Ιιαβε ίηηι άεη νίειεΓ νετ- ζΐεΐιεη. δίοΐιετ ιπΪΓά εΓ τηίοη ηιίτ είηεπι Ιαΐείηίδθΐιεη ΖίΐαΙ όε^τυεδδεη. υηά ιιΐαΐΐιδοΐιείη- Ιίοΐι ιυΐτά ίΓ ηιίοΐι πιΐΐ «ϊυη^εΓ Κτίε^εΓ» αητεάεη. Ιϊ>1 άαδ
  ηίοΐιΐ άίε Ρτίεάεΐ αυδ άεΓ
  δο, άυ ΙιαδΙ αΐδο
  υηά δοΐιοη ζιιιεί
  ^. δοΐιαάε, &οη3ΐ ΙιατΙεη
  ___ηηδ Γηαΐ ττείίεη Ιίδηηεη.
  1Τηά αιεηη ΐοΗ αη άεΓ νΌ1ι-
  ηυηβδΙυεΓ ΙαυΙε, Κίηάετ, αυ£
  άΐε Αιΐβ-εη ιηείηετ
  ίτευε ίοΐι Γηΐοη1 δίε
  νοΓ
  ·, νίεΐΐείοηί ιιιίτά δίε
  δο^αΓ ιυείηεη, ΐοΗ νεΓδτεΗε
  ηίοΐιτ, ιτΐαΓυηι οίβεητϋοη. ΙΤηά
  άαηη ιοΪΓά δίε ηατυεΐϋοη £ογΙ-
  τεηηεη υηά ΐη άεΓ Κυεοηε
  Καί£εειιΐαδδεΓ αυί "
  δΐεΐΐεη, αΐδ ου άα<> άα<5 ιχΐαΓε. υηά άεΓ ηυτ δα&ρη: «ΒίδΙ άυ ιυίεάετ ά3, ^υη8ε?—υηά εΐηε ΚοΙιυεΐη Ιιοΐεη Εγ ωι .....τιεΓ είηε &υιε Μαιΐίε ίηι Κεΐΐεη υηά Αεηηε ιυίτά άίε δοοΐΐεη ϋΓίη^εη, υηά ΐοΐι ιχΐεΓάε ίη ηιείη ΖΐτηηιεΓ «:ε- Ηεη υηά αΐΐεδ υιίεάεΓδεΙιεη, άίε Βυεςπει·εο^ε υηά άίε Νο- ιεη, Μοζ3Γί υηά Κε&ετ, υηά άίε Οεΐ£·ε, υηά ΐοη υΐεΓάε ηιείηε εΐκεηεη Κοτηροδίΐίο- ηεη δρίεΐεη. ΚίηάεΓ, ιυ3δ οΐίΓά ά3δ ίυετ είη ^ε^εη! «ϋΐε ΗαυρΙδβοηε εΓζαεΙιΙδΙ άυ υηδ ηαΐυεΓΐίοΙι , ηίοΗί:, τηείητε είη ΚαΐηεΓαά. «ΎνίΓ ιυΐϊδεη άοοΗ, άαδδ άυ τηίτ. άεΓ Ρεΐάροδΐ ΒΓΐβίε 3υί τοδα Ρα- ρΐεΓ ϋεΐίοηιηΐδΐ, άίε ά υ ηυτ Ιίεδί:, υιεηη άυ αΐΐεΐη οίδί. άυ υηδ Εη£ΐ3ηά Ιαρεη Ηΐητετ ϋιτη. ι, Οονεητι-γ, Ιιβπι, ΒΓΐδ11η.. άεη ΡεαεΓηβ&εΙ άεΓ εη^Η- δοηεη ΡΙβ^,',άαΓθΗ άϋεΜ3δοηί· ηεηβεννεηΓ^Γ^εη άετ ίείηα- Ποηεη ΡΗεβτεΓ. Εΐηηΐ3ΐ ηβτΐε ΐήΐη εΐπ Λΐ3ί>οηϊηεη8:εννε1ΐΓ-
  βεδοηοδδ άΐε ΤΗεΓΓηοδΐΊαδοηε
  τηΧ. ά"εΐη Ηεϊδδ'ϊη Καίίεε 3ϋδ
  <1ετ Ηβηιΐ βεΓΐδδεη, ετ η3ΐΐ;ε ββίΙαοΗΙ, άαδδ πάη άετ δοηοηε Βοπηβη'ίβίίεε ζαπι Τεαίεΐ νί3Γ, είη 3Π<1εΓε5 Μαΐ νν3Γ- ηοοη ννείΐ ϋοεΓ εη Βοάεη - είη |ΜοΙογ Ιεη... ηιιη, δΐε ηαΐΐβη βεη, ι1»δδ ηΐ3η 3αο1ι ΓηΪΓ εΐηετη Μοιογ νιΐεάεΓ Ηεϋ η3θΗ Η3ΐι- βε ΙεοΓητηίη ΙχοηηΙε. ϋβδδ άετ Τοά οίΐ άΐε Ηαηάε η3οη δΐπεηι αιΐδδϊΓεοΙεΐε, εδ ^εηότΐε ζατη ΡΗε^εΓΐεοεη, ιιηά ΐ3ϋ- δεηάπιαΐ δοΙιδηεΓ εΓδοηίεη είηεηι εΐπ . ΗεοεΓ Οταββ 3ϋδ άβΓ ΗεΐίτΐΕ*;, άεη άΐε Ρεΐά- ροβΐ ϋΓ3θ1ιΐε. ]ζίζΙ δΐδδ Ρεΐετ δΐεΐη ίη αετ ΚΒηΐίηε δεΐηετ ΡΐηδαΙζ, ΠακΓΐ2ίεηδ αηά ίεϊεΓΐε ηιίτ: αεη ΚαπιεΓβάεη ^εη 1>ενοΓ,
  δΐεηεηάεη ΙΐΓΐ3υο. ννεηη
  νοπ ίηηεη ΐη άΐε Ηεΐ-
  ίαΙΐΓ, ά38 νν3Γ ίϋΓ άίε
  &πάεΓεη
  βαοη δΐε είηπΐ3ΐ
  «ύτάεη. Μηπ ηιοδδ ηατ
  ϋίη&ενοη ά«τ ιΐοΐιιΐ^βη δεΐ-
  ΐ€ οεΐΓΕθΓΐίθη, ηηά ννετ ηιίτ;
  άειη δο1πο1ίδ3ΐ 3ϋί άα υηά
  άο δΐεΐιΐ ννΐε εΐη Κ&πιρίίΐίε-
  Γ, άετ νεΓδΐεηΙ δΐοΗ ο~ά
  Ργο5ι, Κ3ηιε·3άεη,
  ννΐΓ δίηά ^υηβ^, υηά ά3δ ^ε-
  1)€η Γδί: εοΙιδΓ, ιιηά ννίΓ ννΐδδεη
  εδ ιιιΪΓΐίΗοΙι, αΐΐε ΡΓΟ38 *ηά
  βψαϋβη εί. ίβτ, αΐε ιηϊγ β§
  ί3&1ίο1ι 3αίδ δρίεΐ δεΐζεη ιιηά
  «ΐΐεάεΓ βειαίηηεη! ϋ3δ δ^βΐεη
  δΐε ΓΛΐίΐΓϋοΙι ηίοΗΐ: πιίΐ άίεδεη
  3ΐδ δίβ βεί ΐΙΐΓβΓ
  Ιΐ3β1ΐο1ιεηυΓ
  δ&δδεη, άεηη δο1ά3ΐεη δίηά
  ια Ιίβίηρ ΡΓειιηάε νοηδοηδηεη
  ιιηά άδΙΙεη ννοΓϊεη,
  δ16
  Βαηά
  ,** . *·
  5ΙΕ
  ΙΝ ΡΙΕ
  ΜΟ5ΚΑυ
  5ΡΠΕΝ0ΞΝ
  ν>. Ηε1'?ίη1α,
  Βεί άοΐ' ίη
  Τοεηεη
  δίοη άίε δραηηιιη^ ίηδ Κίο-
  δεηΐιαίτε. Όίε δντηριοηιε
  άαίϋΓ, άαδδ άίε Ο γ ε η ζ ε
  άεβ ΕΓίΓα^ΙίοΙιειτ
  δίοΐι Γ^ΓείΙδ ηαΙιεΓί, ηεΐιηιεη
  ΐοεάεηΐζΐίονι ζή. Είηο ^Γοςςε
  Αη73.1ι1 νοη ΡεΓδοηεη ίδΐ
  χνε^εη νεΓιοΓείιηηά^ νοη
  άίε
  άίο ΥεΓΐη^ιο άοτ πΐι^ο ς^ϊ-
  εη ^α η 7 § γ ο δ <; , ά );!ι ϋ£ΐ, άα»3 άίε Υεπι Όεητδοΐιεη ,,ηοοΐι £γ δετ,, δθίεη Όϊ" -^ •ίοηαίτ \ ΐΓά η αΐΐε Κπίίτε είηζηδ?1/^η, ητη άίε ΡΓοάπΙίΐίοη αη Υαίίοπ, απί άίε άίο ΐςαη/ε δο\]ι;ί· ι ιιηίοη 7ΠΓΖειια1ϊρτοςΐ·ε11ι ?εί, ζιι εΗιδΙιεη. Ό:ε ( εΐηε ^εείσ^ιεΐ δίηά, ννοτάεη. Βεί άεΓ 1ί α ιη ρ { ε η - άεη Τ γ η ρ ρ ε ηεηηιεη ηαοΐτ. άεη νοΓΐίε^εηάεη Βε- ΓίοηΙεη άίε V ο 1 1ν ς \ ε γ Ιι γ , ά 1*5 ΐ άει τοεχναίίηείεη Ζί- θΓθδδαάηιΐΓαΙ Κ^εάετ αιιί Ό Άρχιναύαρχος Ραϊντερ ΙΜ ΟΟΝΕΖΒΕΟΚΕΝ ΚΑΕΜΡΡΤΕΝ 3Ι0Η ΟΕΙΙΤδυΙΙΕ υΝΟ ΙΤΑΠΕΝΙ80ΗΕ νΕΡΒΑΕΝΡΕ Λ/ΕΙΤΕΡ? Α119 άετη ΡιιβηΓβΓΓΐ&υρΙ:- βΓ, 7· ΝονβΐηΒβΓ 1941 ΟοβΓΐίοπιηι&ηάο άβΓ ΐ Αηί άβΓ Κι*ίΐη δβτζτβη άίβ άβητβοΗβη ηηά ηΐβοηβη ΤΓηρρβη άίβ Ιηι ηιίττΙβΓβη Αθδοηηϋτ )3ΐίΓοητ άηΓοηθΓα- οηβη ΙηίαηΙβΓίβάίνίδίο- ηβη δΙαΓΐς αηδ^βοαηΐβ δΐβΐΐηη^βη άββ Ρβίηάοβ ηηά θΓαοΗτβη Οβίαη^βηβ ηηά Ββητ& βίη. ηιβη 0,6ΐ>ΪΓίϊ£
  ηηά ζ&η Κ&ηιρίβηΊθη Νβ-
  άββ Οβ^ηβΓβ
  8 ζ ε η & β
  ίβίηάΐΐοηβ
  τβα
  βίηβη
  ϋ άβδ ΗββΓβδ
  ίβίηάΐΐοϋβη
  ί)β Τα&β ηιΐΐ Βοτηοβη
  δοήννβΓβη ηηά βοηννβΓβη
  ΐτη Ρβι8
  ^βΐιίετ; νοη 3βν735τ:ορο1
  ιιηά'θΓ&οηΙβη ηαβΙΐΓβΓ Β&ί
  Γΐβη ζαηι δοΗΛνβί^βη.
  Ιγπ ϋοηβζΐιεοΐΐβη Ιί&ηιρΓ-
  τβη 8Ϊοη άβυίβοηβ «ηά
  βθβη Γΐβίβη 8ΓΓθ88β
  άβ ηβΓνοΐ·.
  Ιηι Καη&ΐβτβΐΐίβΐ ηηά
  νοΓ άβΓ ηίβάβΓΐ&ηάΐδοΗβη
  Κϋδίβ ννηΓάθη ΐο, νθΓ άβΓ
  Κηβτβ ι
  δεΐζτε δίοη απδείίδ. δΐε τίείεΛ
  ίΐιτη ζυ, εΓ δοΐΐε ΓηίτίοίεΓη,
  ί 8Γ0δδηιυεΐΪ£ είη§;ε1(ι-
  άεη. 3ϋεΓ ετ πΐίηΐαε ηυΓ
  αί). ΡεΐεΓ δεΐζΐε δίοΐι ζυ ίηηι.
  ίδΐ ηιϊΐ άΐΓ?'
  __ο_ άεΓ αηάεΓε. ,,Μείηε '
  Ρταυ ίί>Τ ζυ Ηιυδε νετυη-
  :, νοη είηεηι Αυτο αη
  ___ι, υηά δίε δοητείοεη, !
  άίε δαοΐιε ηίεΐιί δο εΐη-
  ίαοΐι δεΐ.',
  «Αοΐι», ηΐ3θ1ιτε ΡεΙεΓ υηά
  άίε §;αηζε υιΙαυϋδδΙίηΐΓηυηβ:
  ί,οΐπεη ίΐιηι νεΓίΙο^εη. ,Ήαδΐ
  άυ δοηοη ηιίΐ άεηι €ηε£ &ε-
  ι, οί) άυ ηίοΗι £α!ΐΓεη
  ^εI:ζ^».
  «Μ3η θΓ3υο1ιΐ ευοΐι ηίοΗτ
  3ΐ1εδ 3υί όίε Ν3δε ζυ ϋίηάεη»,
  ηιείητε ΡείεΓ δΐείη, υηά
  ιαυΓάε είη ιαεηί^ τοί. ννίΓΐε-
  Ηοΐι, άεΓ ΒθΓάδοΙιυεΐζε ιηίί
  άεη ίυεηίζί^ Ρεΐηάίΐυε&εη,
  άεηι άίε Τοηιηιίεδ άίε ΤΙιεΓ-
  τηοδίΐ3δοηε 3υβ άετ Η3ηά ?ε-
  δοηοδβεη 1ΐ3ΐΙ:εη, αΐυΓάε ιογ.
  Εγ ΙΙΙ3Γ }3. 3υθ1ΐ 5Ο 1ΐ6ΓΓΐίθη
  ιυη#, υηά ά3δ ^ε^εη 1α& νοτ
  ΐΐιηι.
  8ο εΓζϋηΙιεη δίοΗ άΐε Κ3-
  ηιεΓ3άεη ίη άεΓ ι Ιείηεη, κε-
  ηιυεΐ-ΐΐοΐιεη Καηείηε άεδ Ρΐιε
  & ΓΐιοΓδΙεδ, ίη δΐοή άίεβεΓ νεΓδαΗ,
  δίαηάεη δίε βείάε νοΓ άεηι
  δΙαΗεΙΙΐαρΐϊαη. Εγ, ΡείεΓ
  δτείη, Ιιαοε είηε ΒϊιΙε. Εγ
  δοΗοη δείηεη υτ-
  -------- ίη άετ Ταβοΐιε,
  εΓ Ιίδηηε εϋεηδο&ιιΐ ηοοΐι
  άΓεί Τακε νναΓΐεη,
  υηά 01ιπδϊί3Πδεη
  άεΓ ΚαηιεΓαά άα ηαΐοε
  ηόιΐ^εΓ, δο δοΗηεΙΙ ιυίε
  ζυ δεΐηεΓ Ρταυ ζυ
  ί3ΐΐΓεη. Υΐεΐΐείοΐιΐ: Ιίαηιε εδ
  άαόεί αυ£ ^εάε δΐυηάε αη. ϋεΓ
  ϋΐιεί δαΐι άεη Ι^είάεη ΜδηηεΓη
  ιη άΐε Αυ&εη, ετ δα^Ιε ηίοηΐδ
  ιυεΐιεΓ, 36ετ άίε νΫθΓΐε άεδ
  ΒθΓάδοηϋΐζεη ηιδ&εη ίΐιηι
  ιυοΐιΐ ο;εία11βη 1ΐ3ΐ>εη. Εγ ϋ'ιεΓ-
  Ιε^Ιε Ιιυτζ υηά δα^ίε, υιεηη
  ΡειεΓ δΐίτίη 51εί6ε, άαηη Ιίόη-
  ηε άετ αηάετε αη δεΐηετ δϊεΐ- ί
  1ε ίαΐ,τβη. Είη ^υτζεΓ Ηαη- |
  άεάτυοΐι υηά είηε Ηαΐοε δΐυη-
  άε δραΐετ
  ΐηι Ζυ&ε ΚΐςΙιΙυη^
  )τί§:ε ίδϊ Ιΐυτζ εΓζαΙιΙϊ,
  ετ ζυ Ηαυ:
  _ __ Κίηά αί
  Ατζί ηαΐιηι άεη Μαηη
  υηά εΓόίίηεεε ΐΐιΐτι, ετ τηϋδδε
  ηιιΐ άεπι δοΗΙΐηΐΓηδτεη Γεοπ-
  ηεη. ννεηη ηΐοηΐ εΐη νΥυηάεΓ
  ββη.
  Ιη ΝοΓά ^
  άβυτβοΗβ Κ&ΓηρίϊΙη^ζβη-
  £β ηιΐΐ βτητβΓ ννίΓΐίηηβ'
  Ζβ1τ1α?βΓ ηηά
  ς ίη Το-
  Γυ1ί αη.
  ϋβτ Ρβίηά ηητβτη&ΙΐΓη
  ίη άβΓ Ν&οΗΙ: ζηηα η. Νο-
  νβηιΙϊβΓ ηιίτ βίηβΓ
  Ζαηΐ νοη ΒοηιοθΓη
  ζιι.
  άεηηείι ζεί^ί δίοΤι αιιοΐι
  δοΐιοη Τοεί άεη Μίί^ΐίεάεπι
  άεΓ Κοηιιηιιηίδΐί-
  δοΗεη ΡατΙεί ίη
  είηετ ΑγΙ ηηά νείδε, άίε
  ! ηίοΗΐ ΐηεΙΐΓ /η νεΓοεΓ^εα
  ίδί. Οίε ΒεηδΓάεη ^Γείίεη
  αιιί Οταηά άεδ νεΓηαη^Ιεη
  δΐαηάΓεοΙιΙεδ τηίΐ άεη Ιοπι-
  Ιαΐδΐεη Μα55ηα1ιηιεη είη.
  Είηε οίίΐζίεΐΐε Αη^ηηάί-
  ^ιιη^ άεΓ ηοοΗ ίη Μοδΐίαιι
  νεΓοΐίειοεηεη ΒεΙιόΓάεη 1)2·
  δα^Γ. ίετηεΓ, άαδδ άίε Η α -
  ιιρίδϊ&άτ. άετ δ ο-
  ν] ε ι ιι η ϊ ο η ί η άίε
  Ι π [ ί ^ ε 8 ρ γ ε η £ Ι
  νν ε γ ά ε η 5 ο 1 1 , οενοΓ
  δίε άεηι Εείηά
  «5-ί
  . Κ·5 ίοΊιΙε ίη^-
  αη Οενγεηιε-ΐ.
  Ιη αΐΐεη Ραΐοπΐίεη ηηιρ^ε
  Τα^ ιιηά Ναοΐιί <ίεαΓΐοείΐ<ί1: νεΓάεη, ιπη άίε Μάη^εΐ /.π Ιη Μοδΐί&τι 8εΐΓ)«1 άίε , £ΐιη£,, πηά οΐιε αιν» Μο^απ" αηί Ιαη- ίεηάεη Βαηά ννείΐεΓ. ηίτηηιι άα§ Μαυεΐ ^αηζ ο!1 ιιηά άιΐδδεΓΐ δίοΐι ζιι ΡΓεδεε- ά^ίδ 6Γ»ηι Εηά- ^ δο\]είηηίοη ηίοΗΐ ζννειίΐε. Εγ Ιίόηηο 7ναΓ ηίοη δ&^εη, οί) άας ΙετζΙεΓ ΥοΓδίοδδ δεί, . ι αηί βϊηΐβ-β ΟγΙθ ΝοΓάάβυΙδοηΙ&ηάδ. άίε άεηιδοΐιεη Ττηρρεη Ο ε Ι» ί ε Ι άεΓ δΐαάι Μθδ- 1<αιι εΓοοεΓη Ιίδηηεη, δο νντεΓάεη δίε άίε δίαάΐ δεΐΐοδΐ άοοΗ ηίοηι Γοεδίίζοη", δο Ι.είδδΙ εδ αιΐδάΓϋοΙίΗοη ίη είηειη Αιιίπιί, άεΓ νοηΜθδ- δον- υΐΪΓ ηίοητ ηιίϋ άεηι ΐϋ&Γείίεη κοεηηεη, δοηάεΓη ηυΓ ππΐ άβηι ΗεΓζεη, υηά άαζυ §;εηο6Γΐ;ε εΐοεη αυοη άΐε 5.2Γ Ρ311. ΌβΓ ΚαηιεΓ&ά ΐη άεΓ Εοΐΐε άεδ νετάυηΐίεΐΐεη ΑΤοΙείΙδ δοΗυΐίεβ', 3&6Γ ίοΐι αΐιητε, ά3δ5 δείηε Οεδοηίοηιε ηοοΐι ηίοΐιΐ αηί Εηάε ιιΐαΓ. ΙοΗ ηαΐιε νεΓΓηυΙεΙ, ηαοΐι είηεΓ ννείΐε ίυΙΐΓ δείηεΓ ΙείζΙεη δείη. Όίεδε ηαΐοεη νΐΓ ΗϊδΙιεΓ ίηιιηεΓ ! ηοοΐι νοΓ άεη ^αηζ ^οδδεη ΝίεάεΓΐα^εη άε^ Ρείηάβδ ^εΗδτΙ. δίε Ιίατη ίη άεΓ ι ^Ιοίοΐιεη ΤοηαιΊ αιΐδ Ροΐεη, αιΐδ Εη^ΐαηά πηά Ργ3π- ηηά. ειΊδηί ηιιη— Όίε „ Ρ γ ι ν ά α ίη ϋΐΓεηα ·. ! δθΐιοη ιηίΐ α!ο=;ο1ινε11εηάεηι 1 Τεηιρο — αιΐδ Μοδΐίαπ. ΚυΒΖΝΑΟΗΒΙΟΗΤΕΝ Ια άεηΐεΐζΐεη 22 1ΐ3ΐ άίε θΓίίίδθΕιε 6εΐ ΕίηΗυε&εη ίη ά»δ άευΐ- ί 11 Ρ1 ^η Ι πιη< ηαϋ οΐίο ... Ι . α ________._: νετΙθΓεη. ηΐΓ. &εΐΛ άοοΐι ηίοΐιΐ", ά ά ιιηά δείη Ο1&5 3υδ "ννεηη πιιγ άίε υη^εννίϋΐιείτ: ηίςΐιΐ ν&'·ε Ιοΐι ννεΐδδ }Ά ηίςΐιΐ εϊηηΐ3ΐ, ου Γηείηε ΡΓ3υ ίη άίεδβηι ΙίοΐΕ ηοοΐι 1εοϋ!>
  ΡίτΙεΓ δΐ3ηά ηυί, είη ρΐδΐζ
  ΙίοΙιεΓ 0εά3ηκε δθΐιίεη ίΗπι
  ι^εΐίοηιπιεη «Κογππι ηιίΐ ιτπγ1»
  υηά οΐιηε βίηε νίάβπεάβ
  ^ε^)εη,
  νυηάεΓ
  Κίηά
  ΜυΙΙεΓ
  εδ
  οη 1>ε8δεΓ. δρ&Ιε &
  άεΓ ΑγζΙ, εΓ Μΐίε Ιίεΐ-
  ηε ΗοΓίηυη& πιεηΓ ^εΗ3ΐ)τ:,
  ίτ ίϋΐιτε άίε Οεηεδυηκ 3ΐ1είη
  3υ[ άίε ^τοδδε Ρτευάε ζιΐΓϋοε:,
  άίε άΐε Μυτιετ επιρίυηάεη
  Ιιαοε, 3ΐδ άεΓ Μαηη ρΐοΐζΐϊοΐι
  αη ϋιτειη Βειι δίαηά. γίε &υΙ,
  ετ ηίοΐιΐ 24 δΐυηάεη
  ! ^
  '}&
  νΐεΐε
  άΐε
  ,,ΡεΙετ δτεΐη 'δΐ ιυεηί^ε
  δίυηάεη, ηαεΐιάεπι ετ δείηεη
  υτΐαυβ νεΓδοΙιεηΙει: ΗαΙυε, ίυεΓ
  ηιίοΐι αυί Εη^ΐαηάείηδδΐζ &ε-
  ίΐο^εη υηά νοηι Ρείηάίΐυ^
  ηίοΐιί: ζυΓυεοΙί^εΙίεΙΐΓΐ. νίΓ
  υηδετεη ^υη8εη ΡεΙεΓ
  υηά ιυΡΓάεη άαίυεΓ
  ι, άαδδ εΓ είηηιαΐ βίη ,
  ____„ Μαηη ιπΪΓά, υΐΐε
  ]εηετ ΡεΐεΓ δΐείη, άεΓ οηηε
  υεΙ>εΓΐε?εη, οηηε Ζδ&εΓη
  ίυεΓ άεη ΚατηεΓαάεη ίίη-
  δρΓαπ&. Ώαδ ίδΐ άεΓ εΐηζί^ε
  Όαηκ, άεη ιιπγ άαίυέΓ αοίΐαΐ-
  Ιεη κδηηεη. Ιοη Ηαΐοε πιϊγ
  ί>6ΐΐ:1ιεΓ οίτ, άεη Κορ£ ζεΓ
  ΒΓυεΙοεΙΙ; υε&ετ άεηδίηη άϊςδεδ
  δοηΐοΐίκαΐδ, άαδ υηδ υιΐε είη
  δρίεΐ άεδ ο,Γαυδαηιεη Ζυ£α11δ
  εΓδθΗεΐηεη ηια». Αοϊγ
  ηΐοηι, άαδδ εδ
  ϋετ
  δο-
  3 ^ί^-
  υιίηοιυ, υΐΪΓά νοη δΐαΐΐη αΐβ
  ΒοΙδοΙιαίΙεΓ ηαοη νν'αδΐιί ιι^-
  τοη ^εδοηίοΐίΐ.
  νοη
  δαΐβηι, άεηι εδ ^εΐυη^η ,
  άεη Εη&ΐαεηάεΐη ζυ εηΐΐίοιη-
  ηιεη, ιιΐΐΓά άΐεβετ Τ3β;ε ίη
  ΒεΓΐίη εηιΐ3ΓΐεΙ.
  Είη ^ρ3ηί<5οηεΓ 4000 Τοη ηεη ^Γθδ'.θΓ Ρ3δδαΒΓίεΓά3Γηρ- ίεΓ ίδϊ 3υ£ είηε δο^εΐίδθΐιε Μΐηε ^εΐαυίεη. Ώαδ δοΐιίοΐί· δαΐ νοη 342 Ρβδδΐ&ίεΓεη υηά 65 Μαηη Βε^Ιζυη^ ίδΐ ηοοη ΌεΓ Ζυε ν εΓΐ3η&δαηιΙε δεί¬ ηε Οεδοηυΐΐηάίε^είτ, άΐε Βτεηΐδεη ζο&εη κηΪΓδοηεηά αη. ϋετ αηάετε εΓηοο δίοη υηά τείοΗΐε γπϊγ άίε Ηαηά. «Ιεΐι Γ)ΐη ατη Ζίεΐ, ΚαηιεΓ3ά, ^ρι) ΐπο'.ιΐ, ιιηά εΐηεη δθΐιδ- 1 ηίη ΙΐΓΐ3υο! Λ ίΐιηι ηαοΐι. υιΐε ετ υεοεΓ άεη η εΓΐβυοΙιίετεη Β3Ηη- ^, δίηίϊ, Γηίτ £εδΙεηδοηπΙ Ιεη πηεΐ οηηε δίοη ηοοΗ βϊη- ηιαΐ ιΐΓηζιΐ5ε1ιεη. Αη άεΓ εηυαΓΐεΐε ίΐ η είηε Ρταυ, άίε ετ ιιηΐΕΓΓηίβ. άίε δοιυ^ε^υη^οη Ιεη. Κοδδενεΐτ Ιιατ άίε Υ νο·ι Ιη Ιδταηοιιΐ ιτ είηε ^^τ οιογ- άεη. 3 ΜίΙΙίοηεη Λΐεη·5θ1ΐΓη ίη υδΑ Ιιαδεη ίητεη <>τ3εηάί)ί(η
  ννΌΙιηΜΐζ νειΐαδδεη, υηι ίη
  άεη Κυε»>ι-πηίί>ντπεί:>εη -/α
  . ΌυΓθΙι άιε Όΐ'ο^ε-
  άεΓ ζίνίΐεη ΡΓοάυΙίΙ ου
  άυεΓίΙεη εΐ'ΐια υιείτετε.2 Μί1·
  Ηοηεη Μεη^οΐιεη αυ£ ά)&
  ^. Ι)αΙ)εί
  άϊε ΑΓΐοείΐδΙοδεη ζ<ι11 ίηιΐΐΐεΓ ηοοΐι 6 ΜΠΠοηεη. Γερμανικόν ηαρατηρητήριον είς ηροκ εχωρημένον φυλάκιον τού Τομπρούκ" Γειιΐδοΐιε Βεοοαοΐιιυηβδδΐεΐΐε ίη είηοτ νοΓεεΓϋςΙίΐεΓ δΐεΐΐι 1)8---------

  ΡΦΗΜΡΡιΤ ΤΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά, Σάββατον 8 Νοειιβιρίου 1941
  ΙΣΟΝ ΗΠΑΤΗΒΗΣΑΗ...
  Ο) στηρΐζαντες την επιτυχίαν ι τα όποία θά ηδύναντο νά την
  τής ΐποΗέσεώτ. των είς την στρα- | βοηθήσουν ή, μετά την επιτυχίαν
  τιωτικήν δύναμιν των Σοβιέτ, , θ' άπελάμβανον την εύμενή προ-
  ο*εοδάνονται τώρα, δτι ήταιήθη- Ι στασ'αν τοθ Μπολσεβικισμόν καΙ
  οαν οικτρώς είς τάς ελπίδας των. ! τα έξ αυτού άγαθά. Τ οί εσκέφθη¬
  σον όλα καΐ δλα τά ύπελόγησαν,
  άλλά δέν έλαβον ύπ' όψιν τό δτι
  "Υφίστανται μίαν τόσον σκληρόν,
  τόσον βαθείαν, τόσον άδόκητον
  απογοήτευσιν, την οποίαν ουδέ- | ή ΓερμανΙα δα ένέσκηπτε έν τφ
  ποτε άλλοιε εΤχον δοκιμάσει. μεταξύ καί θά άνέτρεπε τα σχέ-
  Αύτήν την φοράν ουδείς θά εύρε- ι δια τής μεγάλης πολιτικής των
  ■8ή δυνάμενος νά ρΐψη είς αύτούς ' μέ ταχύτητα άστραπής. Μέ μίαν
  σανΙ*α σωτηρίας, όσον δήποτε Ι κα' μόνην επίθεσιν οί τρείς με-
  «αί δν θελήση νά τούς παράσχη ' γάλοι έσαρώθησαν άπο τό Οψη-
  ώοήθειαν. Σήμερον ουδείς ύπάρχει
  πλέον, όστις θά έθυσΐαζεν Ιδρω
  τα καί αΤμα διά νά διευκολύνη
  νέαν των έξόρμησιν. Πρό ολίγων
  έβοομάδων άκόμη ήκούσαμεν τόν
  Βρεττανόν Πρωθυπουργόν νά λέ¬
  γη, δτι ή "Αγγλία άνερριχήθη ήδη
  όπό την άβυσσον τοθ κινδύνου
  €ίς έν αρκούντως εύρύ οροπέδι¬
  ον. Ή ύπεροψία τού ώσησε μοι¬
  ραίως την Αγγλίαν είς άδιέξο-
  δόν "Ολαι αί σημεριναί προσπά¬
  θειαι τού, όμοιάζουν μέ την α¬
  πόπειραν τοθ πνιγομένου πού ά-
  γωνιζόμενος νά σωθή πιάνεται
  άπό τα μιαλλιά το^ ΑΙ πιθανότη
  τες νά πλήξη την Γερμανίαν μέ
  ^ένην βοήθειαν, έξηντλήθησαν,
  την άδυναμ αν τού δέ ταύτην ώ-
  μολόγησεν ό Τσώτσιλ διά τής
  δηλώσεω;, δπ η Αγγλία ουδέπο¬
  τε θά εΤναι είς Θέσιν νά δημιουρ¬
  γήση στρατόν δυνάμενον νά πά-
  ραβληθή πρός τόν τής Ήπειρωτι-
  κής Εύρώπης. Τοιουτοτρόπως
  διεψεύσθησαν όλαι αί έλπΐδες
  τού περί μεγάλης Βρε,ττανικής ε¬
  π θέσεως, ή όποία θά προσέβαλ-
  λε τα νώτα τής λόγω τού πολέ¬
  μου μετά των Σοβιέτ έξηντλημέ-
  νης ΓερμανΙας. Όλα τα .θεμέλια
  των Ίσπανικων πύργων, τούς ό-
  ποΐους ή Αγγλία καί οί Άμερι-
  κανοί συμμοχοί της ώκοδόμησαν
  διά τό μέλλον, άνετράπησαν. Ή
  στραΐηγική τεχνη της, ή πολιτική
  της, ή δημοκοηΐα της αίωροϋνται
  ε/ς τό κενόν, θρήνοι δέ άκούονϊ
  ται καΐ οδόντων τρυγμός, έκε-
  £που μόλις πρό δύο μηνών διά γε-
  λοΐου φαμφορονισμοϋ ή γή διεμοι
  4>άζετο μεταξύ των Άγγλοσαξώ-
  νων άφ' ενός καΙ των Σοβιέτ. Οφ'
  Ετέρου.
  Πόσον ενθυμούμεθα άκόμη
  τάς ημέρας τοθ Αύγούστου, καθ"
  βς ο ΤσύρΓσΛ και ό Ροϋζβελ πα-
  ρεπλα<ουν τον κόσμον, παρουσια- ζόμενοι ώς κυρίαρχοι τής γής καί καταρτίζοντες άτελείωτα σχέ5ια συγχρόνως δέ δοκηρύσσοντες την σωτηρίαν τού κόσμου καί όιαβε- βαιουντες αυτόν περί τής νίκη; των. Ό Βρεττανός Πρωθυπουργος τάςήμέραςταύταςόνομάζει στροφήν τού πολέμου, ό "ΑγγΛος 'ίπουρ- γός των 'ίξωτερικών έν βήμα •πρός τα φέρετρον τό παραοχευα- Ζ,όμ^νον δια τού; '£θ/ικοσοσια· /ιοτάς, ό δέ Προεδρος Ροϋζβελ ήτο ύπερβαλλόντως υπερπ-ρανοΓ, διά το ότι πσρώτρυνε τάς Ηνω¬ μένας Πολιτείας νά συντελέσουν είς την εξόντωσιν τοθ Χίτλερ. Δέν προσυηχηδησαν καί δέν έψα- /όν μόνον από κοινού επί τού «Πότομακ», άλλά καί άνεκάλυψον διά μιάς έντατικωτάτης προσπα¬ θείας τό μέσον, δπως έκτοπίσουν οριστικώς τάς δυνάμεις τής νέας τίξεως. Κατήρτισα/ καταστατι¬ κόν χάρτην ελευθεριών, ό οποίος θα ήτο δυνατόν να διασφέψα λόν των άνάκλιντρον καί κατά την αυτήν στιγμήν έγινε γνωστόν δτι ό είς έξηπάτησε τόν άλλον, καθώς ακριβώς οί τρείς έξηπάτη- σαν τόν ',όσμον μέ την δήλωσιν τοΰ «Πότομακ» καΐ μέ την έν Μό σχα υπογραφήν. Ό Ιτάλιν άναμέ- νει ματαίως τάς^ τεραστίας προ¬ μηθείας τάς οποίας τοθ ϋπεσχέοη- σαν καί αΐτινες θά έπρεπε νά ευρίσκωνται καθ" ό5όν ή νά έ- χουν ήδη φθάσει ε'ς τόν πρός δν 1 6ρον. Ματαίως άναμ'νει έπίσης Ι την Βρεττανικήν άνακουφιστικήν επίθεσιν είς τ.ήν ξηράν άφοθ αί απόπειραι επιδείξεως τού Τσώρ¬ τσιλ εναυάγησαν είς τόν άέρα. Ματαίως ζητεί ό κ. Τσώρτσιλ άφ' ετέρου τό «άφοσιωμένον σοβιε- τικόν μέτωπον»τό οποίον ύπέσχε το βοήθειαν καΐ προστασίαν καί οδπνος τό ακλόνητον ήγγυήθη ή Μόσχα, ματαίως έπίσης ζητεί την αποτελεσματικήν εκείνην βοήθει¬ αν έκ μέρους των Ήνωμένων Πό- λιτειών ή όποία 8ά τόν καθίστα Ικανόν ν' άντιμετωΐτίση τούς κιν- δύνους τής «όμίχλης καί τοθ χει μωνος» καΐ νά έ<τελέση την ϋ- πόοχεσιν αύτοϋ δτι οί ΒρεττανοΙ θά έώρταζον. τά έφετεινά Χρι- στοόγεννα την φοράν ταύτην ώ- ραιώτερα παρά κατά τό παρελθόν έτος. Είς τάς Ηνωμένας .Πολιτεί- ας τά φιλοπόλεμον κόμμα άντι- λαμβάνεται τό γεγονός δτι ό με· γαλορρήμων σϋμμαχος τού Λον- δίνου, τό προπύργιον καί προγε- φύρωμα τού Ρουζβελτ κατά τής Εύρώππς', κατεδικάσθη είς στρα- τιωτικήν λιποθυμίαν, καί|δτι μέ ου¬ δεμίαν πλέον χορήγησιν βοηθείας είναι δυνατόν νά σωθή. ΚαΙ οί τρείς ένήργησαν είς τά τυφλά ό είς είς βάρος τοϋ άλου. Μεγα¬ λύτερον βάρος παρά τά μεγαλει- ώδη σχέδιά των καΐ ή δέσμη των άκαλύπτων συναλλαγματικών των, έχει τά Γερμανικόν ξΐφος. Πόσον τώρα έγιναν αιφνιδίως μετριόφρονες! Δέν όμιλοϋ/ πλέον περί της εύημερίας Ιτοϋ διά τής Δημοκρατίας Ή κατάστασις είς πολιουρκουμένην Σοβι¬ ετικήν πρωτεύουσαν 'Αδρόοι τυφεκισμοϊ πολιτών.—Δυσαρέσκειαι είς τούς κόλπους τού κομ- μουνιστικοϋ κόμματος.—Προετοιμασίαι δι' άνατίναξιν τής πόλεως. ΕΛΣΙΝΣΚΙ, Ν)6ριος.-Ή κατάστασις είς Μόσχαν κα- τέοτη άνυπόφορος πλέον διά τόν πληθυσμόν. Μέγας άρ:8μός κατοίκων έτυφεκϊ- σση μέ την πρόφασιν δτι μετέδωσαν πληροφορίας, αΐτινες είναι δυνατόν να προκαλέσουν πανικόν. Ό όριϊμός των λποτακτών έκ των τάζεων τοΰ μαχομένου Σοβιετικοϋ στρατοϋ αύζά- να συνεχώς. Έπϊσης μετα¬ ξύ των μελών τοΰ Κομμου νιστκοΰ κόμματος ύπάρχει δυσαρέσκεια ή όποι'α δέν είναι δυνατόν νά παραμεί¬ νη μυστική. Αί αρχαί τής πρωτευούσης λαμβάνουν καθημερινώς τοιαύτα μέτρα πού μπορεϊ κανεϊς νά τα όνομάσΓΐ κτηνώδη. Μία ανακοίνωσις των είς Μόσχαν παραμενόντυν εΙ- σέτι άρχών λέγει δτι «ή Μό¬ σχα πρέπει πρώτα ν' άνα· τιναχδη καϊ κατόπιν νά πα· ραδοδό είς τόν έχ&ρόν. Εάν τα Γερμανικά στρατεύ- ματα κατορδώσουν νά κυ ριεύσουν την ζώνην τής Μόσχας, την πόλιν δέν Θά δυνηδοθν νά κυριεύσουν». Αύτά άναφέρει μ'α δήλωσις ή όποΐα μετεδόση έκ Μό¬ σχας είς δλας τάς πόλεις τής Σοβιετικής Ενώσεως. Είς κύριον άρδρον της ή «Πρά6δα» τής Μόσχας γρά φεΐ δτι αί απώλειαι τοϋ στρα- τοϋ είναι τεράστιαι, άλλά πρός καταπράΐνοιν τοϋ άνα· ι γνωστΐκοΰ κοινοΰ προστί- δεται δπ αί απώλειαι των Γερμανών είναι μεγαλείτε- ραι των Ρωσσικών. "Ηδη εκλήθησαν οί εργά¬ ται νά καταβάλλουν δλας Ι τάς δυνάμεις των πρός αθ- ; ζησιν τής παραγωγής 3 δ¬ ι πλων. "Οσα έργοστάσια δέν κατεστράφησαν είσέτι ή έργασία γίνεται νυχδημε- ρόν. Παρ' δλα αύτά ή δμυ- να τής πόλεως δέν έχει ά¬ κόμη συυπληρωβή. Ι Έν τω μεταξύ συνεχίζον- ! ται άορόοι οί τυφεκισμοί. Ό Έ6ραϊος τής Μόσχας Λοσό φσκι πρός παρηγορίαν εδή¬ λωσεν εις τούς δημοσιο- γράψους ότι δέν άμφιβάλλει διόλου περί τής τελικής νί¬ κης τήςΣοβιετικής'Ενώοεως. Αύτά τα άνόητα ά<ούο· μέν καδημερινώς άπό την Μόσχαν. Τό ίδιον εϊχε συμ¬ βή καΐ κατά την εκστρα¬ τείαν είς την Πολωνίαν. Παρόμοια. ψευδη ή<ούοντο καί τότε έκτοξευόμενα έξ Αγγλίας καί Γαλλίας. ΔΗΜΟΠΡΑΙΙΑ Την προσέχη Πέμπτην 13 Νοεμβριού 1941 Οά ενεργηθή δημοπραβία είς την Γεν. Διοίκησιν, διά την αγοράν ενός ή- μιόνου. ΡάΙά 6ο6 σεδικιομθϋ. Δέν όμιλοϋν πλέον περί τοϋ άφοπλισμοϋ τής έξοντώ σεως κα) τοθ διαμελισμοϋ τής Γερμανίας. Δέν όμιλοϋν πλέον περ! Άγ^λο-άμερικανικής Άστυ νομική; Έαιτηρήσεως έκτεινομέ νης έφ' όλυν των λαών τής γΓς, ου τε περί μιάς έφαρμογής είς χον κόσμον όλίχληρ.)-/ τοϋ δόγματο; τού Μονρόε "Η5η άσχολοΰνται σάν φρονιμοι ανσρωποι μέ τάς Ιδικάς τω_> ΰαοοέσεις και ν" ά-
  σκοϋν ό είς επι τοϋ έλλου έλεγ¬
  χον, )έάν δέν όσ<οϋν ά<όμη τοι οϋτον καί είς εαυτούς των. "Ο «Ηνωμένος Τύπος» άναφέρει, δτι δλοι ο! ΒρεττανοΙ στρατιωιικο) είναι τή; γνώ,ιης, δτι ή Άγ^λο— αμερικανική βοηθεία πρός τα Σο¬ βιέτ θά ήρχετο παρά πολύ άρνά. ΔΙΟΡΙΣΜ8Σ ΗΜΒΰΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ Διά Διατάγματος τοθ Ύ- πουργεΐου Δικαιοσύνης διω¬ ρίσθη συμβολαιογράφος έν Βάμω ό κ. Άρτέμιος Κουκλά ου Λϋ«Η»« ΚΓΐς· ε(ς αντικατάστασιν τοθ τοθ Μττολ- Ι πατρός τού Ιωάννου, κατα· ληψθέντος υπό τοθ όρίου ή· λικΐας. ΠΩΛΗΣΙΣ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΐνΙΗΧΑΝΙΑΣ "ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ,, τόν εγκέφαλον Εύρωπαίων μ>κρά; ι Γ}αρόμοιαι σχΐπκαί δαπάναι δέν
  διανοητικής καταστάσεως κσΐ θά είχον πλέον κανένα σκοπόν.
  μνήμης. Ήγγυήθησαν την έπιτυ
  χΐαν μεγαλεπηβόλου σχεόΐου, στη¬
  ριζομένου επί τής άκατανκήτου
  τριάδος Λονδϊνον-Μόσχα Βάσιγ¬
  κτων καί έξασφαλιζοντος όμοϋ
  μέ την νίκην την μεταπολεμικήν
  «τάξιν τής γής κατά τα πνεϋμα
  τώ/ μεγαλων συμμάχων. Ταυτα ά-
  πεσκόπουν άττοκ.λειστικώς την
  παροχήν βοηθείας είς τα Σοβιετ
  δττω; κ'.τ^ τόν τρόπον τοθτον έ-
  «ιτι,υχόή εάν δχι ή εξόντωσις,
  τουλάχιστον ήσονεχή; έςασ^ί
  ν^1σι^ της Γερμα/ίας. "Ολα αύτά
  έσκύπουν ένδεχομένην παροχήν
  βοηθείας είς την Αγγλίαν 6ια νά
  την καταστηοουν Ικανήν, δπως
  έν συνεργασια μετά τής Μοοχας
  κερδίση τόν πόλεμον επί τής Εύ
  ρωιαϊκής "Ηπείρου, ώς άποκλει-
  στικοθ πεδίου αγώνος ΰποσχομέ
  νού έπιτι,χίαν. Βλέπομεν καδαρά,
  ίγραφον ο Τσώρτσιλ καϊ ό Ροΰζ-
  βελτ πρός τόν Στάλιν, πόσον
  βπουδαΐα είναι διά την νίκην κα¬
  τά τού Χίτλερ ή θορραλέα καΐ
  ακατάβλητος δμυνα της Σοβιετι¬
  κάς 'ίΐνωθΐως. ΔΓ αυτόν ακριβώς
  τον λόγον υπεσχέθησαν νό πά
  ραδώσουν τό μέγιστον μέρος τής
  Εύρώπης είς τόν Μπολσεβικι¬
  σμόν ώς οφαίρα συμφεροττων.
  Δι' αυτόν τον λόγον οπεσχέδη
  σον άνενοριάστω, κάθε βοήθειαν
  την οποίαν απήτει ό Στάλιν κα!
  διά τον οποίον ή συνέντευξις τής
  Μοσχας ήδυ.ηθη να αχθή ειί τό¬
  σον αίσιον πέρας ένιος όύο καΐ
  ήμίσειος ήμερ^;ν, διότι ο-κριβύς
  ο Χάρριμα/ καί ό Μπ,8ερ.ιπρούκ,
  ■καΐιως μανδάνομεν σήμερον δέν
  έχρειοζετο να πράξου* τιποτε <ιε- ριοοόιερον, παρό ν άντοποκρι- ίίοϋν πρός την επιδυμίαν των 1ο· βιέτ. Έν τω μεταξύ ένέινευσαν ε/ς τόν ΜποΛσεοΓκον αδελφόν σύμμαχον καί την πίστιν ότι οί Άγγλοσάξωνες θά εσπευδον έ- νοιτλοι εις βοή&ειάν των, είς πε ρίπτωσιν καθ' ήν ούτος εκ,λονίζε- το οοδαρώς. ©α εΐναι-έτσι άνέφε ρε κάποιο σημείον της άνακοινώ σεως πρός τον ί,τάλιν—καδ' ολο¬ κληρίαν δυνατόν, 6πως σχηματι- σοοθν πρό τής λήξεως τοϋ πολέ¬ μου νέα μέτωπα κα! πρός διαπί- στωσιν τούτου ώς καΐ πρός ίια- τιίοτωσιν των ύψηλοφρό»ων όρ- χών τΓ{ς ελευθερίας καί τού δι- καιωματος τής αύτοδιαοεσεως των λαών έπέόρομον έπι:εικτι- κως κατά τοθ Ίράν Τοιουτοτρόπως έγινε διά λέξε- ων καί χειρονομίαν κάθε δυνατή προσπαθεία δπως εφαρμοσθή άνευ προστριβήν ή όξυδερκής πολιτκή μεταξύ Λονδίνου, Μόσχος καί βαοιγΐι τώνος Τώρα έπεχεΐρησαν νά έπωφελησοϋν εκ τοϋ Φινλαν· δοΰ συμμάχου τής Γερμανίας ώς καί τοθ Ιούρκου φύλακος των ΔαρδανελλΙων. Βεβαιοθντες τάς είλικρινεΐς προθεσεις των Κυβερνήσεων των νευροσπάστων έκϋλιοεν είς επανάστασιν τούς «ύποίουλωοέντας λαούς τής Εύ- ρωπης». "Εφθασαν μάλιστα μέχρι τοθ οημείου νά μεταβάλουν την Σοβιετικήν Ένωσιν ,είς τόπον ττίοτεως διά νά προκαλέσουν την Αγάπην δλων έκεΐνων των Εθνών Σήμερον Σάββατον καΐ μεθαύριον Δευτέραν άπό τής 4 1)2 μέχρι 5 1)2 απογευμα¬ τινάς ώρας θά,πωληθοθν είς τα κάτωθι περΐπτερα 15.000 κυτΐα σιγαρέττων τής ώς ά- νω βιομηχανΐας, πρός &ραχ. 45 (τό κυτΐον. Ή τυχόν άπόκρυψις ή πώ¬ λησις συγαρέττων είς τιμήν ανωτέραν τής κσθορισθείσης θέλει τιμωρηθή αύστηρότατα υπό τοθ ΓερμανικοΟ Στρατο- δικεΐου. Γεώργ., 4) Παραδομενάκης Γεώρ., 5) Λυγεράκης Στυλ., 6) Μητσοτάκης Γεώρ., 7) Σφα κιανάκης Μαιθ., 8) Γιανέ- σης Λάζαρ., 9) Κοντουδά- κης Νικ., 10) Κονταξάκης Άντών., 11) ΜιχαηΛάκης Άργ., 12) Πλατανίδης Φωτ., 13)Τσιγσλίδης Νικ., ΐ4)Κουν· τάκης Σπύρ., 15) Βασιλακά- κης Νικ. 16) Αρχοντάκης Παν. 17) Κατάκης Γεώρ., 18) Κοβρουλάκης Ιωάν., 19) Τζιρτζιλής Ανδ., 20) Νιόλης ΠΑΡΑΗΟΜΟΣ ΚΑΤΡΧΗ ΑΛΑΤθΓ Κατεμηνύθησαν οί Κυριδκος Η. Χααρετάκης καί Γεώργ. Ν. Χαιρετάκης κάτ. Κάμπου Κισσά- μου,των διότιάνευρέθη εΐςτάς οί- κίας αϋτόπηκτον άίλας, μή προ- ερχόμενον έκ των άποθηκών τοϋ ΚρατικοΟ Μονοπωλίου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ σιγαρέττα Τά περίπτερα δπου θά Γεώργ,, 21) Έλευθεράκης ΛληβηΠ» τΛ ηινοηίττα ρΤ- Γεώργ., 22) Φακός Χρ. 23) Βομβολάκπς θεοδ. 24) Σφα- κιωτάκης θεοδ., Χριστοδου¬ λάκης Μαν. πωη ναι τα εξής: 1) Βαγιωνής Γ., 2) Καλο- γρΐδης Παν., 3) Παντελάκης Άλλα φα'νεται δτι ηαριμφζρζίζ σκέψΐΐ; περί τής Αγγλίας γίνον- ται καί είς τας /Ηνωμένας Πολι- τεία; τής Άμερ<κής. Ό Άμερικα νκός Τυπος. διερωΓάται τί Άραγε επετεύχθη έκ , ταίν δισεκατομμυ- ρίων των καταβλησέντων διά την Αγγλικήν βοήθειαν καΐ πού εϋ- ρίσκοντςιι τά α^/λκά άνταλλάγ- ματα. Ό υπουρ^ος Μπίβερμπρουκ προσεπάθησε νά καλύψη όπως δή¬ ποτε το πράγμα δηλώσας διά τού ραδιο^ωνήματος τού, ότι οί "Αγ¬ γλοι όέν Οα ηδύναντο να πληρώ- σουν τ λ χρέη των πρός τού; Ά- μερι '.ανους και ιδίως πρός τόν Χάρριμαν. Ό Μπιβερμπρουκ ΐσως έξίφράοθη συμβολικώς άλλ' οί Άμερικανοί όέν άγαπούν τά συμ- βολά καΐ τά πράσινα δλογα προ- κειμένου περί τοιαύτης φοοεως ύ· ποθεσεω/. Ό Ρουζβελτ ερωτηθείς είς την Γερου^ίαν, πως έφανιάζε- το την πληρωμήν των δισεκατομ- μυρίω/ δυ δάνεια καΐ μισόώματα υπο τής Αγγλίας άπήντησ; άνευ ϊχνους δυοϋυμίας διά την έρώ η σιν την προελθουσών έξ ενός πά- χηλου ύλισμού καί έγωϊσμοΰ ά- παδοντος καα' ολοκληρίαν πρός τα ύψηλά ίδανικά τού καταστατι¬ κόν) χάρτου τ ϋ Ατλαντκοϋ, ότι έστάΛη ήοη ό σχετικός λογαρια· σμος ε,, γο Λονυινο/ ΆγγΛκα φυλλα πληροφοροϋν- ται ε< Βάσι^των, δτι η έπιβυμία τού ΡουζώεΛτ ή σχετκή πρός την ποραχωρηαιν τώ/ όασ&ων μεταξύ τού Ι ιύραλτάρ καΐ τής Σιγκατου ρης, ω; και πρός την αο<ησιν προστατευτικής πολι,ική; ύ.τέρ ΤΊ·» Αϊϊλια,, αποβλέπει ϋς τό συμφέρον των 'ιΊνωμένων Πολι· τειων. Βλέπομεν καθαρα, Οτι ό προεδρος Ρουζβελτ σπευδει νά στεγασθή με την κληρονομίαν τού. Όλινώίερον βιαστικοί εΤναι οί ΒρεττανοΊ νά έκχωρήσουν τά ύπάρχοντά των είς τον πρόθυμον είς χορήγησιν βοηθείας φίλον των καί εφ όσον άκομη ευρίσκεται είς την ζωήν, δύνανται δέ νά θε- ωρηθοϋν ώς χαρακτηρισπκον γνώ ρισμα των διαθέσεων— γνώρισμα γενικής σημασίας— τά γραφόμενα είς τό έ6ί>ομαδιαϊον περιοδικόν
  « Εβρυμπάντυ». Τό περιοδικόν
  τουτο γράφει : «Δέν είναι σ·ςόπι-
  μον είς περίπτωσιν κασ" ήν ή Αγ¬
  γλία καταστραφό οριστικώς νά
  ,είίρΓ| μόνον εις την "Αμερικήν βο¬
  ήθειαν. Νά παραδώσωμεν τό αγ¬
  γλικόν εμπόριον θά ήτο τιμωρία,
  διότι ουδέποτε θά μάς έπεστρεφε-
  το έ< μέρους των Άμερικανών. Παρά τι/ών προσωπκοτήτων τοΰ Λονϊίνου—έπάγεται τό έν λόγω περιοδικόν—ό Χίιρριμαν χαρακτη· ρίζεται ώς ά/τιΐτρόσωπος ενός μεσίτου, ό οποίος, μέ το σκληρόν καπέλλο είς τό κεφάλι τού κάοε- ται είς τό οπΐτι μας καΐ έπιτηρεϊ τά έπιπλά μας. Ποΰ ευρίσκονται τώρα αί άσφα- λεϊς κοιναί γραμμαί κατευθύνσε- ως τής έδνικής πολιτικής τής Με γάλης Βρεττανίας καΐ των Ήνω¬ μένων Πολιτειών, επί των οποί¬ ων έστηρΐχαη ό ύπέροχος κατα- στατικός χώρτης; Σήμερον, όπό- τε βλέπομεν άνατρεπόμενον τ6ν Φέρεται είς γνώσιν των κατοίκων τοθ Δήμου Χανίων δτι διά την προσέχη έβδομά- δα καΐ άπό 10ης μέχρι 13ης τρέχοντος μηνός, θά διανε- μηθή διά των δελτΐων τροφΐ- μων και διά τοθ άποκόμμα- τος τού τεμαχΐου όρτου τής 16ης ΌκτωβρΙου, 150 δρά¬ μια δρυζα, καΐ 50 δράμια ζά· χαρή κατ' άτομον. ('Ε< τής Διευθύνσεως Ά- γορανομιας) ΕΠ4ΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΚΜΙΠΡΑΣΙΑ Ενοικιάσεως Μοναστη- ριακών Κτημάτων ΠροσφερθεΙσης μεΐζονος τιμής τής των τελευταίων πλειοδοτών διά την ενοικίασιν των έν Χρυσο- πηγή 7?2 έλαιοδένδρων τού Ο ΔΜΠ. Χανίων καΐ τού μετοχΐου Νησί Τοπολίων έπαναλαμβάνεται ή δημοπροσία τής ενοικιάσεως την προσέχη Δευτέραν 10 Νοεμ- βρίου 1?41 καΐ ώραν 4.30'—5.30" μ.μ. έν τω πσρά τή όδω Κων)νου άρ. 44 Έπυκοπικω μεγάρω μέ πρώτην προσφοράν των μέν έλαι¬ οδένδρων δραχ. 110355 τοϋ δέ μετοχίυΝησ! δρ. 73.500 τοίς με τρητοϊς. Ό Ο. Δ.Μ.Π. Χανίων ουδεμίαν ευθύνην φέρει διά την κατάστα¬ σιν είς δα ευρίσκωνται τά μίσθια κατά ιον χρόνον τής όριστικής κατοκυρ^ισεως. Περισσότεραι πλη ρορορίαι είς τά ΓραφεΤα τοϋ ΟΛΜΠ. 'π.ν Χανίοις τή 7 Νοεμβριού τοϋ Ο. ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΙΙΙΗΗΤΟΝ Είς την ανακοίνωσιν τής ΡεΙάΙίθΐηΐηατιάίΐηίιΐΓ, περί παραδόσεως των έξαρτημάτων αύτοκινή- των, ήτις εδημοσιεύθη είς τό προχθεσινόν μας φύλλον, παρελήφθη έκ τυπογραφικής άβλεψίας δτι δέον νά παραδοθοΰν τά έξαρτήματα άτινα προέρχονται έξ Αγγλι¬ κών αύτοκινήτων καί διορθοϋται κατά τουτο. ΔΥΙΤΥΧΗΜΑ "Ο ΤιμολέωνΚαρεφυλλάκης άλιεύς κάτοικος Κορεψυλλια- νών Κισσάμου άσχολούμε- νος μέ την έπανόρθωσιν μι¬ κράς βλόβτ,ς τής μηχανής τοθ πετρελαιοκινήτου άλιευ- τικοθ πλοιαρΐου τού, εύρι- σκομένης έν λειτουργΐα, ένε- πλάκη έν αύτη καί εφονεύθη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΑΤΡ.ΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Ό Ίατρός κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΙΣ Βέχεται είς τό παρά την π*ατείαν Δημοτι- κής'Αγοράς νέον τού "Ιατρεί¬ ον καθ' εκάστην 8—12 καί 2—«. Αριθ. τηλεφ:) Ίατρείου 4.41 (Οικίας 4.78 (Τό Συμβούλιον Δ.Μ. ΠΧον,ων) Ν. ΚΛΩΗΑΡΗΣ ΙΑΤΡΟΣ Όδός Κήπου (Σούδας) αριθ. 45 "Εναντι Κλινικης Παίζη ΤΩραι έττισκ^ψεων 8—12 καί 3-7 μ. μ. ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ . δΐπλωμα ίκανότητος όδηγοϋ αύτοκινήτου, ταοτοτης καί απολυτήριον στρα- τοΰ. σνήκοντα είς τόν Ιωάννην Βλαζάκην, σωφέρ. Ό ευρών ταύτα παρακαλ,εΐται νά τά ττα· ραδώση είς τόν κ. Κωνστ. Σπε- τσάκην, Πράκτορα εφημερίδων. Νέα Άγορα καί αμοιφθήσεται. Φέρεται είς γνώσιν τοθ κοινοθ δτι άπό 1ης Νοεμβρί- ου έ. έ. έ^ανήρχισεν ή πλη- ρωμη κανονικώς τοΰ φόρου δ^οδΐων καΐ παρακαλοϋνται οί όδηγοί όχημάχων δπως σταθιΐεύωσιν εκάστοτε πρό των ωρισμένων φυλακΐων κα¬ ταβάλλοντες τόν φόρον διο- δίων πρός αποφυγήν των συνεπειών έκ τής τυχόν μή συμμορφώσεώς των πρός τόν Νόμον. Ό Έπόπΐης Φόρου ΔιοδΙων ΕΜΜ. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΙΕΣΠΑΣΒΗΣΑΝ ΟΧΥΡΑΙΟΕ_Σ!]ΠΟΥΕΧ8ΡΟΥ Ή καταδίωξις των Μπολσεβίκων είς την Κριμαίαν συνεχίζεται επιτυχώς.—Είς^ Ντόνετς τά Γερμανο- ϊταλικά στρατεύματα προώ;Λ-υαν τας γραμμάς τω>
  ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 7 Νοεμβρίυυ.
  Τό Ανώτατον Άρχηγεϊον τοθ
  ΣτρατοΟ ανακοινοί:
  Είς την Κριμαΐαν τα Γερ¬
  μανικά κα! Ρουμανικά στρα·
  τεύματα έσυνεχισαν επιτυ¬
  χώς την καταδίωξιν τοΰ
  έχ&ροϋ παρά τό δύζβαστον
  των όρέων καΐ των έπιμό-
  νων μαχών των έχδρικών
  όπισ^οφυλακών.
  Στούκας κατέστρεφον έχ-
  Βρικάς δέσεις είς τα όχυρά
  τής Σε6αστου πόλεως καΐ
  ηνάγκασαν μερικάς πυρο-
  βολαρχίας είς σιγήν.
  Είς τό λεκανοπέδιον τού
  Ντόνετς Γερμανικά κα! Ίτα-
  λικά στρατεύματα προώση-
  σαν τάς γραμμάς των.
  Είς τόν κεντρικόν τομέα
  τοΰ Άν. μετώπου μεραρχίαι
  πεζικοΰ διέσΓτασαν τάς όχυ-
  ράς θέσεις τοΰ έχθροΰ, συ·
  νέλα6ον αίχμαλώτους κα!
  έκυρίευσαν άρκετά τηλε-
  βόλα.
  Παρά τό Πέτερχοφ αί πυ-
  ροβολαρχίαι τής ξηράς κα-
  τεβύδισαν έν εχθρικόν φορ·
  τηγόν.
  των
  ,ο* α'τα~τήν διάρκειαν τής
  ημέρας έβομβαρδίσση ή Πε-
  τρούπολις μέ βαρείς καΐ
  ύπερβΓρεϊς βόμβας.
  Είς τόν Λγώνα κατά τής
  Αγγλίας ή άεροπορΐα μας,
  κατά την παρελθούσαν νύ¬
  κτα, έβομβάρδισε τούς λι-
  μένας τής 'Ανατολ. καί Νο-
  τιοανατολικής άκτής, είς
  έγκαταστάσεις δέ έφοδια-
  σμοΰ έπροξενήθησαν με¬
  γάλαι πυρκαϊά! διά 3ομ0ών.
  Είς την περιοχήν τής Μάγ
  χης κα! παρά τάς Όλλαν-
  δικάς άκτ-άς κατερρίφθησαν
  10 Άγγλικά άερθΓτλάνα καΐ
  1 παρά τάς Νορ3ηγικάς α¬
  κτάς.
  Είς την Β. Άφρικήν Γερμα
  νικά μαχητικά άεροπλάνα
  επετεθησαν μέ καλά άπο-
  τέλεσματα εναντίον έχθρι·
  κων κατα^κηνώσεων καΐ
  όχυρών τοΰ Τομπρούκ.
  Ό έχθρός έδρασε την
  νύ<τα πρός την 7 Ν)βρίου μέ μικρόν αριθμόν βομβαρ" δισπκών εναντίον χωρίων τινών τής Β. Γερμανίας άνευ ζημίαν. Ο Στάλιν όμολογει την ήττον τού ΡΩΜΗ, 7.—Τό Ρώυτερ με¬ τέδωκεν είς την σημερινήν ραδιοφωνικήν έκπομπήν τού δτι ό Στώλιν ώμολόγη- σεν δτι λόγω των δυσμε- νών καιρικών συνθηκών τά Ρωσσικά στρατεύματα εξη¬ ναγκάσθησαν είς σύμπτυ- ξιν δι' ϋποχωρήσεως. Ό Στάλιν προσέθεσεν δτι ή μή δημιουργια δευτέρου μετώπου έν Εύρώπη άιέβη πρός δφελος των Γερμα¬ νών, οί όποϊοι ούτω έρρι ψαν δλας των τάς ένόπλους δυνάμεις κατά τής Ρωσσίας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7.-Ό Γερ- μανικός τύπος σχολιάζων τάς δηλώσεις τού Στάλιν γράφει δτι κατόπιν τής χλι- αράς βοηθείας τής Αγγλί¬ ας καί 'Αμερικής πρός την Ρωσσίαν, ήρχισεν ούτος λαμ βάνων τάς δεούσας προφυ- Ι λάξεις πρός άντιμετώιισιν ' τής καταστάσεως. Κατάληψις έχδρικών θέσεων είς την κοιλάδα τού Ντόνετς ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7. - Γερ- μανική Μεραρχίσ κατέλαβεν έχθρΐκάς θέσεις καί σημαν τικά ύψώματα είς την κοι- λάδα τού Ντόνετς. Οί Μπολ σεβΐκοι φεύγοντες έγκατέ- λειψαν πολλά πυροβόλα καί άφθονον πολεμικόν υλι¬ κόν. ΣΟΒΙΕΤΙΚ Α ΑΝΑΓΚλ )Σ ΣΤΟΛΟΣ ΟΗ ΝΑ Ζ« ΙΣ Μ. ΟΑΛΑΣΣ ΗΣΗ ΣΥΝΤΙΊ ΚΑΤΑΦΥΠΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚ ΟΥΣ ΛΙΜ Μ [ΝΑ ΑΓΚΥΡΑ, 7.— Ό διακε- | τούμ, διότι ούτοι είναι τε- κριμένος Τοΰρκος στρα- # λείω; άκατάλληλοι. Σοβιετικόν κολοσσόν, άντιλαμ- 6ανόμεσα την πραγματκήν σημα¬ σίαν των είρημένων κοινών γραμ μών κατευθύνσεως. Τά κοινόν σχέδιον άπεσκόπει δηλαδή την μέ την βοήθειαν των μπολσεβικι- κών δπλων κατάκτησιν τοϋ κό¬ σμου αύτοϋ, τοϋ ίδίου κόσμου, είς τόν οποίον έπηγγέλοντο μέ χιλί- ουο δρκους εύτυχές μέλλον ελευ¬ θερίας καί ίσονομίας. Μέ τάν Στάλιν έναυάγησε τό Άγγλο·ά- μερικανικόν σχέδιον τής έξασφα- λίσεως εύημερίας καΐ τής κοσμο- κρατορίας, Τουτο άποδεικνύεται- έξ δσων εΤπομεν. Ό Χίτλερ, έλεγεν ό Τσώρτσιλ είς ίνα των τελευταίων λόγων τού, δέν χρει- άζεται παρά νά έφαρμόσΓΐ άκόμη μίαν φοράν την μέθοδον τής κα¬ ταπολεμήσεως τού ενός μετά τόν άλλον, διά νά γίνη κύριος τής γής. Ό Τσώρτσιλ καϊ ό Ρουζβελτ δέν κατώρθωσαν νά έμποδί- σουν την καταστροφήν τής Σο· βιετικής Ενώσεως, καθώς κα'ι δ¬ λων των προστατών τής πλουτο. κρατορίας. Γνωρίζομεν καλώς δτι ή Γερ,ιανία δέν έπιδιώκει την κα¬ τάκτησις τοϋ κόσμου άλλά καΐ ότι ή Εύρώπη εσώθη οριστικώς ό· πά τοϋς ύποκριτάς τοθ «Πότο- μακ» καΐ τούς όπαδούς των. Τό Συμβολαιογραφεϊον ΝΙ- ΚΟΛΑΟΥ ΣΓΟΥΡΟΜΑΛ ΛΗ μετεφέρθη προσωρινώς επί τής παραλλήλ,ου όδοϋ Κόρακα άριθμός 24. ΤΟΕΠ1ΝΙΚΕΛΩΤΗΡΙΟΝ ΕΥΣΤΡ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗ 'Επονήρχισε τάς εργασίας τού επί τής όδοϋ Ταλιανοϋ (Σχοινοπλοκά- δικα αριθ. 46. 10—2 Μόλις συνελθόντες έκ τής πληξάσης ήμδς συμφοράς λόγω τής απωλείας τής λα- τρευτής μας συζύγου, μητρός καί αδελφής ΑΝΤΩΝΙΑΣ, σπεύδομεν νά εκφράσωμεν καί δημοσία τάς απείρους ευχαριστίας μας πρός τούς παρακολουθήσαντας την κη¬ δείαν αυτής ώς καί πρός πάντας χοΰς όπωσδήποτε συμμερισθέντας τό βαρύ πέν θος μας. Έν Γριμπιλιανά τή 4)11)41 Οί ευχαριστούντες Ό σύζυγος Σταθρος Βεζυράκης Οίκογένεια ΓεωργΙου Τσιγκάκη ι ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΓΕΩΡΠΟΥ ΠΑΠΑΔΑΡΑΤΣΑΚΗ έπισκευασθέν έπανήρχι- σε τάς εργασίας τού. Συμβολαιογραφεΐον ΑΡΤΕΜΙΟΥ Ι. ΚΟΥΚΛΑΚΗ έν Πάμφ Έργάζε,ΐα. ΠΡΟΣΟΧ Η Φέρεται είς γνώσιν τοθ κοινοΰ δτι ήρχισε τά>ς εργα¬
  σίας τού ό Άλευρόμυλος
  Γκαζή—Κυυκλάκη, επί τής
  δδοθ Σκαλίδη αριθ. 21 Χα¬
  νίων (έναντι ΜακαρονοποιεΙ-
  ου Σ. Καμπουράκη.
  Ό μύλος προέρχεται έκ
  τοθ καλυτέρου ΓερμανικοΟ
  έργοστασΐου (Δρέσδης) καΐ
  έγγυάται αρίστην ποιότη-
  τα καΐ ταχύτητα.
  Μίητ ίιτίσκεψις άρκεϊ.
  ΜΑ8ΗΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΒΗΤΡΙΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠ0Ρ1ΧΗΣ ΗΜΙ
  Σοβαράς Λογιστής διευθύνω/ οί<ονομικόν όρ^ανισμ6ν άνα- λαμβάνει παραδάσεις Λογισπκών καΐ Μιθημαπκων. 'ΕπιτυχΙα εξη¬ σφαλισμένη. Πληροφορίαι'παρά τφ κ. Κων)νφ Γπετσά<η Πράκτορα "Εφημερίδων Νέα Άγορά. 10—Ο τιωτικόι:, στρατηγός Σαντύ, είς νέον άρθρον τού είς την εφημερίδα «'Εφκιάρ» γρά¬ φει δτι μετά την κατάλη¬ ψιν τής Κριμαίαζ τά σοβιε τικά πολεμικά δέν είναι δυνατόν νά χρησιμοποιή- σουν τάς λιμένος τής Νο- βοροσίσκης καί τοϋ Βα- Ή εφημερίς «Γενή Σαμ- πάχ», γράφουσα σχετικώς, έπιλέγει δτι ό Σοβιεχικός στόλος τής Μ. Θαλάσσης θά έξαναγκαοθά μετ'ού πό- λύ νά ζητήσΐ) καταφύ,Ίον είς Τουρκικούς λ,ιμένας δτε καί θά παροπλισθή- ΣΦΙ ΕΝΑΝ ΛΡΑΙΕ ΊΟΝ ΕΧί Ρ ΙΕΣΕΙΣ ΘΕΣ ;ΐ :αε ν εί; Ν. II ΙΛ Α ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 7-.Κατά πληροφορίας έκ στρατ. πη· νής μαχητικά άεροπλάνα μας διενήργησαν σφοδρόν βομβαρδισμόν έχθρικών 9έ σεων είς τόν νότιον τομέα· Έπίσης ένήργησαν επίθε¬ σιν κατά όχυρωματικών έργων καί σιδηροδρομικών κόμβων· Κατεστράφησαν 60 φορτηγά αύτοκίνηΐα πλήρη πολεμικοΰ ύλικοΰ, 6 άμαξοστοιχίαι, 7 άΐμομη- χαναί καί 144 σιδηρο!)ρο· μικά όχήμαΓα. Έπίσης κατεστράφησαν είς άεροιιαχίας 32 Σοβιετι· κά άεροπλάνα, 20 δέ έτερα επί τοΰ έδάφους. ΜΗ8ΥΣΕΙΣ ΑΙίΧΡΟΚΕΡΑΟΝ , ΑΙΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ! ΕΙΣ ΑΦΡΙΚΗΜ Κατεμηνύθη ό Γεώργ. Ε. Στα- γάκη ς μαγειρος διότι δι' άντίτι- μον προσφερθέντων είς πελά¬ τας τοΰ έστιατορίου τού φαγη- των ε'ισέπραε,ε δι' εκάστην με- ρίδα ίχθύων δραχ. 50 , χόρτων δρσχ. 25 καί δι' ήμίσειαν οκάν οίνου δραχ. 15. —Όμοιως ό Εύάγγ. Λ. Κακα- ρόζης κάτ. Χανίων, διότι προέβη είς άπόκρυψιν 14.000 κυτίων πυ¬ ρείων επί κσοπω άτΐοκομίσεως έκ της κρϋφα πωλήσεως τούτων, υπερβολικόν κέρδους. --Όμοίως ό Άργύρης Διακά- ] κης κάτ. Χανίων, διότι επώλησεν | ίχθεΐς είς τιμήν ανωτέρας τής | διατίμησεως | — Όμοίως ό Γρηγ. Α. Χαιδε- | μενακης κατ. Χανίω" διότι έττώ Ι ληαε καστανα πρός δραχ 60 ή- , τοι κατα 16 δραχ. επί' ττλέον τής ( δή —"Ομοίως ό Μιχ. Α. Σφηνα- ρολάκης κάτ. Χανίων, διότι επώ¬ λησεν άλευρον άναμεμιγμένον μετ" άλλων ούσιών άκατάλλη- λον πρός βρώσιν καί έπφλαβή είς την δημοσίαν υγείαν. ΡΩΜΗ, 7. —Έχθρικός άε- ροπορικός σχηματισμός έπέ- δραμε κατά τής Άγκούστα. Ύπάρχουν 3 νεκροί καί 5 τραυματίαι μεταξύ τοϋ άμά- χου πληθυσμοϋ. Είς την Κυρηναίκήν κατερ- Ρ^φθησαν 3 έχθρικά άροπλά * να. Γερμανικά βομβαρδιστι- κά έβομβάρδισαν τό άεροδρό μ'ιον τής Μάρσα Ματρούχ. Είς τό μέτωπον τοϋ Γκον- τάρ ήμέτερος σχηματισμός τοθ Τομέως Ούαλέγκ έιετέ- θη αίφνηδιαστικώς κατά έχ¬ θρικών δυνάμεων προξενή- σας ζημίας είς αυτόν. Είς την Μεσόγειον τορΐτιλ- λικόν μας κατέρριψε 2 έχθρι¬ κά άεροπλάνα.