90071

Αριθμός τεύχους

92

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

11/11/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι α γ
  Λ
  VI
  Ε ΤΑ
  ΟΗΑΝΙΑ
  ϋΙΕΝδΤΑΟ
  11.
  ΝθνΕΜΒΕΡ 1941
  8οηΓίίτ1είΐβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ,Οηβηία
  Η αηά ϋΓαοΙί : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ3,
  Οηβηίβ
  ΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΜΑΕΝΝΕΗ ΗΙΝΤΕΗ ΟΕΗ νΕΗΗΜΑΟΗΤ
  Νγ αζ— ·Αριβ. 92
  ΡΓβίβ 3 ϋΓ&οηΐηβη — Τιμή 4ρχ. 3
  8ιβ ίοΐβτβη άβη δοΐάβ-
  ΐβη βηί «Ιβιη. Ραβεβ. δίβ
  ίΓ»8Τβη άίβ Ρίβτοΐβ ίηι
  ΟαβΓίβΙ, «πά ββ ΙΐοηΐΓητ·
  νοΓ, άβββ 8ΐβ βίοη ννβΐΐΓβη
  ηιηβ88βη οάβΓ άβββ βίβ
  ηοοη βίη ίβίηάΐίοηββ Μβ-
  3οί
  3ο1ιιΐΐβίο;βη ιΐΓίηκβη. ϋίβ
  ΜββηηβΓ ηίητβΓ άβΓ
  ^βηΓΐηβοηΙ: ββηδΓβη ζηπ;
  δίιΐ άιβββΒ ΚΓίβίββ—άβηη
  άιβββΓ ΚΓίβ— ηβτ βίηβη
  •8Μ1, βίηβη νδΐΐίο; η«αβη,
  ΓβνοΙατίοΐτββΓβη δτίΐ,
  ηίοητ ηιΐΓ ταββ άίε —άΐΐ-
  ΤβεΓΪβθηβ Αη.ΤΓίίίβΤ.»_ϊί_,
  βοηάβΓη βηοη ταβ· <Η« Αα8ηαβτζαη? άββ δίβ?ββ, άίβ ϋαΓοη!>1αταηκ άβΓ
  «ΓθθβΓΐβη Κββηΐηβ —ιίτ
  άεηΙβοηβΓ θΓάηαηκ ο«-
  ΙγΙΗι.
  Ββ ίβτ οί* -βββκτ: πχογ
  -4«η, ηηά ειαί Κβίββη ίιη
  —Γίββ,ββΓβοίβτ; _βηη ιηβη
  •«β β«1ο«γ »«η«η: ϋΐβ Ζ&Τ' Ι
  βτδΓηη?βη βίηά ηίοητ ·ο
  α—ιίββββηά, ΐαίβ ΐηαηνίεΐ-
  Ιείοητ αηκβηοΐηΐηβη Ηβτ.
  Μβη -οηητε ίπι Νονειη·
  Ιμγ 1939 ο«γο- Ροΐβη
  ίβητβη ηηά χηαββτβ ίη νΐβ-
  1«η Οβοίβτβη Οΐαβοΐτ.
  η«1>·η, ΐαβΐιη τη*·* ειαί χοο
  Κΐχη. «ίηβ ζβΓβτδΓίβ
  Βηι«ο-« ζή ββηβη οε_βιη.
  Ιη ΝοπαββΓβη, Βε1?ίεη
  ηηά ΡΓβηΙιτβίοη, ίη Τη
  Κθβΐβταίβη ηηά θΓίβοηβη-
  Ιβηά τπατ «β ηίοητ βηάβΓβ.
  ΑοβΓ ίηιιηβΓηίη τβο ζ«Γβ-
  4βττ χαεΓάβη —ιαββτβ, άοτί
  ιαηΓάβ ,τΓηεηάΙίοη ζ«γ·
  •ϊδτϊ. Ιοη ηβ&β ίχη Κγ1«-β-
  Κβοίβτ Ββηηηδίβ «τβββ-
  _βη, άβηβη άβατβοηβ
  3τη_β8 βίηβη Βββηοη υ·-
  ιηβοητ ηβίτεη: _β!η δτβίη
  ειαί άβιη βηάβΓβη, _βίηβ
  δοηταβΐΐβ 1η άεΓ Ετάε,
  ίΓβαχΙίβ Οβΐείβεβΐαΐηρ-
  ίβη ίη άβη Ηίΐηχηεΐ τ&
  Κ«ηά, ν7ε!οηεηβη1βρ;εη
  ίη 81&αΙ> ζβΓίαΙΙβη, Βο_ι-
  οβηΐΕΓΑτβΓ, ίη άοηβη βίοη
  «1η πιίίΙΙβΓββ Ζίηβη&ηΒ
  1>«ςαβηι νβΓβίβρ-βη Ηββ.
  ΚορίβοΗηβϋβΙηά βταηά
  ηι«ηνοΓ αΊβββιη Οηαο βηηά
  εΙαόΗτβ οβί βίοη: ϋββ ρβ-
  •Ιβ ίβτ «1η Ζ&ηηιηη άββ
  Ο«ηζβ αηά Ογ&8 τααεηββη
  Ιαενβοη. Αηβ άϊβββηι δοηοτ-
  τβΓηααίβη _&η& _«1η
  Μβηβοη 3βΐηβ1β ηιβηΓ
  «Ιηβη Β&ηηηοί ηι&οηβη,
  1>β8 -βηηβη ηΐοητ «ιηηΐΕΐ
  •ϋβ ϋβατβοηβη.
  —δηηβη «β
  ϋίβ ΖβΗΙ νοη 25000 Κί-
  1ο—ιβτβΓ ΓαββίβοΗβΓ Είββη-
  οβηηεη, άίβ ταίβάβΓ ίη
  ΒβτΓίβο £β8βτζτ τααΓάβη,
  8ΓβΗδΓΐ ζή άβη βίηάΓηοΙεβ-
  νοΐΐβτβη. νΐΓβηη άίβ Εη£·
  ΙββηάβΓ 3βτζτ ίη ίητβΓ
  νβΓζ—βίίΙαησ; άβη Ιβτζ-
  τβη Οτοβοηβη βηί άίβ Εγ·
  ΐηηβΓηηβ: »η Νβροΐβοη
  ηηά άίβ Ββτββίηβ ββτζβη,
  βο δθΐΐίβη δίβ ίηιηιβχηίη
  άβΓβη άβηΐκβη, άβββ τπίΓ
  ϋίη^β Ικοβηηβη, άίβ Νβ-
  ροΐβοη ηίοηΐ —οηητβ.
  ϋβηη άββ ίβτ άββ Οβηβίω
  ηίβ ηηββΓββ διβςτββ ίηι
  Οβτβη: ϋββ8 ηίβ βΐη «Το-
  τβΓ α Κ.βαχη βητβτ.βητ·. Νβ-
  ροΐβοηβ ΗββΓ τηβΓ ίη άβΓ
  βηάΐοββη Γηββίβοηβη νΤ/εί-
  τβ βίη νβΓΐοΓβηβΓ Ηβη-
  ίβη. ϋίβ νβΓθίηάαηβτ
  αηββΓβΓ Αηηββη πιίτ άβΓ
  Ηβίΐηβτ Γβίββί Ικβίηεη
  ΪΥΜΕΙΙΤΙ6Ε ΙΙΙγΤΑΝΒιΙγΕ ΑΜΡ υΕΪΛ3ΤΩΡ0ί
  ΥΕΚΚΕΗΚδΚΝΟΤΕΝΡυΝΚΤ ΤΙ0ΗΥ7ΙΝ ΟΕΝΟΜΜΕΝ
  Κ,βάβΙετίοηβοαΓο ηηά
  Αϋ3 άβηι ΡαβηΓβΓηβαρί-
  ςαβΓτίβΓ, ΐο. ΝονβιηοβΓ.
  ϋ&β ΟΙιβΓΐιθΓηηιβηάο άβΓ
  νΫβηηηβοητ βΊοτ οβΐεβηητ:
  Ααί αεΓ Κπΐη ννπΓάεη οδΐ-
  νναβτΐδ δενναδτοροΐ ιιηιΐ ννε-
  δΐΐίοΐι ΚεΓΐβςΗ ζαεΐι ΥνίάεΓ-
  δΐαη Ιείδϋεηάβη ίείηάϋοΐιεη
  ΝαοΐΊπαιεη
  ίίεαΓίΐεηΙίΐ. ννυοηΐίρ;ε Ε
  ^ΓΪίίε ΓΪοΙΐιείεη δΐοΐι 5«ΐ Τ^κβ
  υηά ΝαεΗτ: ααί δεννΗδΙοροΙ.
  Ιη Οεΐΐεηϋδ υ.ηί Ι^αβεΓΐιαειι-
  δετ εηΐδΐηηάεη &Γθδδβ Βταεη
  άε. Ιιη Ηβίβη οογ δβείεδΙυη>ί
  νναΓίΙΰ ι 5ονν]εϋΐδοΗεΓ Κτεα-
  ζετ υηα ι £Γθ35εδ Η3Π(1βΐ5-
  άιΐΓθΙι
  νϊε
  δοηάεπηε1άαη§·
  ΙηίηητεΓΪε
  ιιηα ΡΗΠζεΓνεΓ^αεηαε ΐη αβΓ
  Ναοΐιτ ζαηι 9· Νόν.
  ραηΐΐτ Τΐοΐιννϊη.
  ε£αη§:εηε ιιηα
  ι §Γθί>ί>ε Βεϋΐ<; ννακΐε βίη&ε- ι ΙογλοΙιι. ΌεΓδΐ35 άεΓ·4 δονν^εΐί- δςΐιεη Αηηεε εηΐ^ίη^ άετ Οε- ίαηβεηηαΐιηιε ππγ ιΐίίεΓ ζη· δθίηεΓ Κτ&ίΙ- αηά νΐοΙιΐί&εΓ πιΐ- ϋίβ Ββ0«Λϋκαη«Τ άβΓ «ίί«1κτ1ν«η ΚΓίβκββοηαβ άβη Ιαβηίτ ηβοη ζίβηιΐίβη βΤΐβΐοΐιβη Κ««8Γ«1η εισ, 1η Β«1?ί«η, ηηά 1η Ι*οτ.1ΐΓίη- ρ;βη, ίη άβΓ υητβΓβτβί- βπη&Γΐχ ηηά 1η Ο«1ίζίβη. άοοη. Μ&ηηβΓ---------- βΓθβίτβάϊβηβΙββ, άβΓ Ογ- Κβηίββίίοη Τοάΐ Γαβοϋβη βη, Βρηοΐκβη ίη άίβ Ηββη- άβ ηηά ρβο.βη άβη 8ρβ- ίβη. Ιη 2 Τβ^εη βίηά άίε ΚΓδββΙβη ΗίηάβΓηίβββοβ- ββίϊίρ;!. Ιη 4 Τββτβη ίβτ άββ βΓβτβ Οβΐβίββ ιπίβάβΓ οβίβηΓΟβΓ. Ιη 14 Τβ?βη βΙβΗτ άβΓ ίβηζβ ΒβηηΗοί άβ, βίβ οο ίηηι ηίβ «τΐπββ ^ββοηβΗβη τοββΓβ. ]λ, ββυΐ αηβ βίηβΓ άβΓ Μββη¬ ηβΓ άβΓ Ο. Τ., βο βοηηβΐΐ γ«ήτ άββ Ααίοβαβη ' ηΙβΗτ, τηίβ άββ 2 ηεττβΓη. ΑΙ>βΓ ταεηη
  ίηηβη ζαβοιβα1, βιβίηί
  ηβη, «β τπβ,βζβ οβΐάββ (
  ^ΙβίοΗ βίηίβοη. υηά άβηη
  βΐηά βαοη βοηοη άίβ Β1-
  ηββηοβΗηεΓ άβ, ηηά γϊοπ-
  τβη άβη βτβηζβη ν«Γ_«1ΐΓ
  «1η, Γαηίςτ ηηά ζίβΐοε-
  τηηββΙ: βΓΟβίτβη βίβ, βίβ
  Ββββββη βίβ ίΓβ-βηάαχο Ιηι
  ΒίηηβαάβηΙβοΗΙβηά ηηά
  βτβΐΐβη ηίοητ βττπβ
  άβη ίΓαβίβΓβη
  ηά ηιίβάβΓ ηβΓ, βοη-
  βίβ οΓβτβηίβίβΓβη
  1ηη&* άββ νβΓπτ.β!)Γβ ηηά
  άΐβ- δίοηβΓηκϋΤ άββ ΝαοΗ-
  ·εηηΙ>β8 ίβτ 3» ηίοητ άαβ
  βίηζίβ'β ΡΓθΐιΙβηι. Όλ
  τπβΓάβη Οβοΐβΐβ βΓοοβΓΐ
  ηηά 1>«8«τζΙ, άίβ ηβφβΓ-
  ~ίββ:«ηά νοη Όβαΐβοηεη
  οβηχοΗητ βίηά, Οβοίβτβ,
  άίβ ηηΐηίϋβΙοεΐΓ ηιίτ άβη
  Κ,βίοΗ νβΓβίη!ρ;τ οάβΓ &ηί
  άΐβββ νβΓβίηίβταηβΤ νθΓ-
  οβΓβϋβΙ ηχβΓάβη. Ρβ βίηά
  ΟβΜβίβ, ίη άβηβη Κηΐ-
  ΙαΓνδΙ—βΓ ηιοηηβη,αηάθβ-
  οίβίβ, ίη άβηβη καΐίζίβεηβ
  ^ά«η οάβΓ ΜβηβοΗβη
  η&ηββη, άίβ ηβοβΓ άβη
  ΚηΙτηΓβΙαηά άββ Νβαη-
  άβΓΐ&ΙβΓβ ηοοη ηίοηί νίβΐ
  ηίηααβ?β_οηιΐηβη βίηά.
  ϋβ βίηά ζβΓθΗθβββηβ
  Ρ&ΟΓί—βη, ^ββρΓβηχτβ
  ΒΓαβε^βη, βΓβοίίβηβ δΐοΐ-
  Ιβη, άα βίηά νβΓδάβτβ
  δταβΐΐβ ηηά νβτΐ&βββηβ
  Αο-βΓ. ϋοβΓβΠΗίη Ιεοπι
  ηιβη άίβ Ζ>βητβοηβη &1β
  ^β^βη88ρβηά^^. δίβ ίίη-
  άβη ηβσβΓ&ΙΙ άβη ΓΐοΗτί-
  ~βη Τοη, ηηά βίβ ίίηάβη
  άίβ Μίτΐβΐ, άβη ϋΐηρεη
  ζή Ιίβΐοβ ζή βτβηβη. δίβ
  βίηά βτΐηβε^ΐίεη, άαββ βίβ
  ΚΓαοηίθβΓββ νο111>Γίη?βη
  άηβΓίβη. ϋίβ ϋβατβοΐιβπ
  βίηά ]*. 1η βτβητΐβββηι δίη-
  ηβ άββ ροβΐτίνβΐβ νοΐ-
  ά«Γ Βτάβ. δίβ οβηβη βαί,
  τπβίΐ άββ Ααίοβαβη ίΐΐΓ βί
  β Οβββΐζ ίβτ.
  Ζ—.ϊθΐιεη Ι)οηεζ αηθ νο1-
  ϋΐ ηηά ίηι Καιιηι υτπ Μο^.,υ
  νεπιΐςΐιϋεΐε εΐίε ίαΙιν.;ιίίε
  εΐηε κτοβδε Ζηΐιΐ νο» Τγ3π^-
  άετ δονι^*.^ί.. δΐ.ι-
  ρβ
  Ιοεΐε^ϋεη ΜοδΙίΛα ηπΐ
  υπά Β^αη^^)οπ15εη
  Ιηι Ζα^ε <3εΓ Ιΐηιεη οηά Ιαάο^ίΐ—δεε υεοεΓ άειη ννοΐοΐιονν 1ιίηννε)ί^ε- ίαεΙΐΓΐεΓ ΟρεΓαιίοηεη ηαΐιΐη». η Ιη (Ιεη Καεηιρίεη αη οϋε- ί>εηι #ΡΓοητ;αΐ33<:Ητπ*Γ. ν»ιΐΓ(Ιεη ΐ6. Ο*:*:, ηιηά 2οοοο η^εθΓαοΙιΙ, δοννίε φ Ρ«ιηζ€Γΐςαπφίνν38εη , 179 , ι Ραηζετζαβ: ιιηιΐ ΐ ιηαΐεΓίαΙ εΓϋειιΐεΙ:. Εΐννα 6οι ο Μίεηεη ννυΓάεη αιιί^εηοΐη- πιεη. υϊο 0εδ3ΐηΙζ3Μ άετ ΐΐη δονν- 3 κ^ί ίκιΐ δίοΐι ηαιιπιεΙΐΓ 3013632000 Μαηπ ετΗοεΗΐ. θετ δθΐιεοΐΐ. ιΐϊε ^αίι:ιII3ίίε ϊη ΝηοΗι ζαηι ΐο Νόν. ι Ρΐ3θ1ιίεΓ νοη 2Ο(Ο Βχί. ι Η3ηάε1δ5<:1πίί αΐυ,Γ- άυτοη Βοηι6εηιυυΓί βε- ρ^ ζειι&ε 1)οπι63τάίι.Γϋεη &η άετ εη&Ι. δαεάοδΐΐίΐιεδίε άαδ Η3- νοη Μ3Γ]?3ΐε. Αιΐδ- ΒΓ3εηάε υηά δΐ3Γ Εχρΐιΐδ'ίοηεη Ιίεδδβπ αεη ΐ (ίεδ Αη§:πίίεδ ετΐίεη· ηεη- Ιη ΝθΓάαίπ'^3 επίϊεη άεαΐ- ΐ Κ ηιίτ οεΐ ΜίΐΓδα Μα- ΐί υηά Βαη!<εΓ3η1α8:επ 5εί αη, Ρειηά υΐ3Γί ΐη άετ Ναοΐιΐ ηιίΐ δςΙιιυΗΟΓΐεη ΚΓαείίεη Βοηιΐϊεη Άιί εΐηϊ^ε Οτιε ΐη ΝθΓάιπε^ΐ^ΙεϋΙδθΙι- 13Π01, όγ 3ΐ1εΐη &αί νΌ1ιηνΐ- εΓΐβΙ ίη Ηαιτιοιιτ^. Όΐε Ζϊνΐεΐ- ΙοενοεΙΙίβΓαη^ η3ΐΐε ΥεΓΐιΐδΐε αη ΤοΙεη υαά νεΓΐεΙζΐεη. Ζννεΐ θΓΐΐδεΙι. Βοηι5εΓ ννατ- άεη αο^εδεΐιοδδεη. 05εΓΐεαιηαηϊ ^εηΤ δεΐηεη 2Ο. ΥΑΝΚΕΕ ΟΗΝΕ ΜΑδΚΕ ν3ητεηά ΐηι ΟδΙεη (Ιΐε άευΐδοηεη νν3ίίεη δρΓεοΗεη υηά αυοΐι ΐη <1ίεδεηι Τείΐ Ειΐ- Γορ.ΐδ ά3δ ΑηΐΗΐζ άεδ Ετά- ΐεΐΐδ ηευ ΒΤβδϋΒΐΙτεη, Ιι&ί: δΐοΐι. άετ ΡΓα^ϊειΙεηΐ όετ νεΓεΐηί^- ιεη δΐ33ΐεη άιιπτΐι ςεΐηε >ϊγο-
  1:εδ1;εη Βεΐιαυρΐυη^εη ΐιιοετ
  άευΐδοΐιε ΪΓηρεΓΪ3ΠδΙΐδο1ιε
  ΡΙ&ηε ΐη δϋά- υη<1 ΜΐΙΙεΙαηιε- ζυηι Οε#εη5ΐ:αη'' εΐηεδ αΐη άεη ζεη Ετάοαΐΐ εΐΐεηαεη εηΐετδ εεΓη3θΗί. ΙΐηηιεΓ οίίεη- ι' Ιευηάΐ&εΓ ννΐτά θΐε ΡΙυηιρΗεΐι υη<3 υηβεδοΙποΙχΗοηΙίείΐ: ]οηεδ | Ρ»ΐ5θΗεΓι:πο1<5 ηιίΐ άεΓ Κβτ- Ιρ, (ϋε άίε βη^εϋΐΐοΐιεη ιΐευι- δοΐιεη, ^εβεη ΙοεΓθ3Γηετί1ί3 8:εΓΪεηΙεΙεη Ρΐαηε ΐΙΙυδϋΓΪεΓεη δοΐΐΐρ. Εδ &ΙεΙ11 δίοΗ ΗεΓ3υδ, α385 άεΓ δοηννίηάεΐ, πιίΐ (Ιεηι Κοοδενεΐΐ ^ετ;ζ^ ρΐδΐζϋοΐι Ηε- Γ3ΐΐ5κοπιηι1, δεΐιοη δεϊτ. Μοηβ Ιεη εχΐδΐίεΓΐ, υηά* ά3δ5 ϊΗγ βίηβ άβηίβοηβ-ηηά άββ Ιβί ΙηχηβΓΐιίη βίη υηΙβΓ- -οηίβά. ~ιγ ήβρεη Ίη ·. — »^- νΐβΐβ «1- Ζβηΐεη β;«· ϋβΓ ΡαβηΓβΓ ηβι ββ 1η ββίηβΓ ΙβτζΙβη Κβάβ άβαΐ- ϋοΗ κβηακ ίββ&βτΐ: «νΤββ ηίητβΓ άβΓ ΡγοπΙ: ,τββοηβί- ίβη τπΪΓά, ίβτ ίη ββίηβΓ Αγϊ ίβηβη βο β[βταβ1τΐ£Γ τηίβ άίβ Ι/βίβΙαηκ άβΓ ΡΓοητ>. ν7ίβ ββ 1η άβη
  ηβηβη Οβί^βαβη ηηά ίΐη
  ΟβηβΓβΙ,τοανβΓηβ _ β η τ
  ^εηιβοητ τπαΓάβ, ίβτ ηβηίβ
  «Η«Τβΐηβ1η οβϋβηηΐ.
  VI
  ίτ
  ταίβββη βηΑ βε^οη «ίηί-
  £ββ ηβοβΓ άίβ θΓ&βηίβίί:
  τηη,Γ άββ άβη Βοΐβοΐιβ-
  ταίβτβη «ιϊβΓβηοηιηιβηη, κβ-
  ιπβΐτίίρβη Κβηηιββ, ηηά
  ηιΐΓ τπβΓάβη οβΐά ηοοη
  ηιβΙΐΓ άβΓαβΐϊβΓ τηίβββη.
  «ΚβίηβΓ βοΐΐ ζτπβίίβΐη
  ά&88 ταίΓ άίβββ Οβοίβτβ
  ζή οΓίΤβηίβίβΓβη νβΓβτβ-
  ηβη», ββ^ίβ άβΓ ΚαβΙΐΓβΓ.
  Τβτβββοηΐΐοη ζτπβίίβΐίβ
  ηίοΗί βΐηηιβΐ άίβ «Τίπιββ»
  ίη ίηΓβηι Κο__ηβητβε»·.ΛαΓ
  ΡηβηΓβΓΓβάβ άβΓ&η. ϋβΓ
  Κββρβ-ί νοΓ άβΓ άβητ-
  •οηβη ^β^βταηί ίβτ υη-
  £βηβη«Γ. ϋίβββ ^β^βίαη8^
  π,ίΓά ίτη Αηβΐβηά ίββτ
  βοηοα τηβηΓ β:βιααβΓάίϊ1
  »1β οβί υηβ. Ιη ϋβαί-
  βοηΐβηά βτίΐτ: ββ βΐβ ββΐϋβί-
  νβΓβτββηάΗοη, άβββ άβΓ
  Μβηη, ββί «β βη άβΓ ΡΙ
  άετ* νεΓδεηΙίυη^ ΙιετνοΓΐιοΙιε,
  ηιεΐΐ άίε ιυεΐτροΐΐΐίδοηε,
  άίε άευίδοΐιεη :Τ" "
  2εδθ1ΐ3££εηε δίιυαιΐοη £ΰτ ίΐιη
  δο ρείηΐΐοΐι ίδΐ, άαβδ εΓ &ΐ3ΐιΗί:,
  αί ο δΐίπιηιυηίί ίη Άτηεπΐία
  ηιΐΐ Ηί1£ε άεΓ ^ΓδοδΙεη Μΐίΐεΐ
  άευΙδθΗ£εΐηά1ΐο1ιεΓ Α^ίΐαΐίοη
  αυ£ρβΐΐδο1ιεη ζυ Γηϋδδεη. Αηι
  ΐ7· ^υ1^ άίεδεδ ^3111εδ
  ιυΐε δεηοη ΙίυΓζ βτεπιεΐ
  αχυΓάε, ίη άεΓ ,,Νειιι ΥογΙι
  Τίηιεδ" είη αυ£δοΗ1υδδΓεϊς1ιεΓ
  Αηΐΐςεΐ αυβ άεΓ ΡεάεΓ άεδ
  δυεά3Γηεπΐ£3 ΚθΓΓεδροηάεη-
  Ιεη άίεδεδ Βΐαΐΐεδ. Εγ ΒεΓίοΙι-
  ΙεΙε νοη εΐηεΓ ,,Ναζίΐ£3Γΐε άεδ
  αηιεΓΪΙίαεΐδοΗεη Κοπΐίηεηιεδ",
  ίη άεΓ άίε ΑυίΙεΐ1υη>τ Μίε
  ιεΐ υηά δυεάαηιεΓϋκαδ ίη
  £υεη£ £Γθδδε δΐααΐεη ηίεάεΓ-
  ^εΐε^ΐ ιποΓάεη δεί ϋετ Ζεΐΐ-
  ρυη^ϋ άεδ ΕΓδοΙιείηεηδ ^εηεδ
  ΑΓϊίΐ£ε1.Η ΐδΐ ίηΐετεδδαη*: : ΐηι
  ^υη^ Ιιαηάεΐιε εδ δίοη ίηα
  Κοοδενεΐΐ άατυηι, άΐε
  ίυεΓ άΐε ΑοΐΓειυη^ νοη
  ρ 3η υ8Α
  ϊ^ ζυ ηιαοηεη ; άθδηβΐο
  εΓδοΙπεη ε? ορροΓΐυη, άΐε
  Βά^ άΗ Όΐΐ
  Ι ηβη νΐεΐβ Μοηβτβ βΐτβη
  8β1ι~1ηάβ1 ηβηάεΐί, άβΓ
  βΐβ νβίίβ ΑαβββΓβίεΓ νβΓ-
  Ιεβτβηηβϋ ίΰΓ άβη βηί-
  8ρΓβοΗβηάβη ΑαβτβηΤοΙίοΐΕ
  ζαΓαοΙκ,τεΙββττ αηά ηηη
  βαί(τεννβΓηιτ «ταΓάβ. Αη-
  Η άεΓ οίίεη!<υηάΪ8Γεη &ΐΐ άΐεδεδ Οοΐίυηιεηιεδ ΐδΐ εδ εΓ^ΐ3Γΐίο1ι, άαδδ Ηεττ Κοοδενεΐί νοΓ^εδΙετη ΐη υε51ε Γ~<3υηε ^εΓΪεΐ υηά ΓηηεΓΓΪδθΙιε ννΌΓΐε ίαηά, αΐδ ηευβϊετΐ^ε υδΑ - ΙουΓηρΗίϋεη ΐηη ιιΐτι ν άεδ Οη£ΪηαΙδ άεΓ Ιηζιπΐδεΐιεη 1ΐ3ί: "'δΐοΐι }ά, άεΓ ΟίίεηΗεΓζΪ8:Ιί6ίΐ άετ Ϊ1ί1 ζυ υηΐεπηαΐεη. Αΐβο δοηαιΐη- άεΐΐε 8<±οη α3ΐη3ΐδ αεΓ Αυιοτ άετ ΚβΓΐε (οζιΐΐ. δεΐη Αυ{- ΐΓ38:ε:ε5εΓ ΐη νναδΐπη^ΐοη) τηυηίεΓ <3αΓηιιί Ιοδ : εΐηε Αη· νοη ΕδηάεΓη υΐίε υτυ· , Ρ3Γ3&υ3γ υηά Βοΐΐνΐεη, εοεηδο πιΐε Ρ3Π31Τ13, ιυυετάεη νεΓδοΙιαΐΐηάεη, αυοΗ ,,άτεΐ υηά ά3η1ί άεΓ ! άεΓ ΐηιρεπαΙΐδΙίδοΗεη Μαδδ 1 ηα1ιηιεη||Κοοδενε1[δ, άίε ν7α1ΐΓ- ηείΐ ϋ1>εΓ άαδ δοΐιίο^δαΐ Ιιε-
  τυηΐβ'βδρΓθοηεη, άαβ άετ Ρτα-
  δίάεηΐ υηά δείηε πιαοηΐΐϋ-
  δΐετηε 3ϋάΐδο1ιε Οΐίςυε άεη
  δεΐεη ΓοεΓεΐΙδ οεδΐΐπιηιι ! Μβη
  βίβΗΐ, άβββ ββ βίοη αηι άίβ
  0;1βίοηβ ΚβΓΐβ ηβηάβΐτ,
  άίβ Ρ. ϋ. Κ,οοββνβΐτ ίβΐζτ
  ρΐβτζΐίοΐι ΗβΓνοΓΖβηοβΓΐ,
  άβββ ββ βΐβο Τοβί Κ,οοββ.
  νβΐίβ Αϋϋοη βίεη ηηι βί.
  ββί ββ ηίητβΓ άβΓ ΡΓοητ,
  ββίη Βββίββ βΊοί. Μβη
  ηιαββ ηαΓ βίηζηαΐ οβάβη-
  Ικβη, ταββ ίαβΓ βίηβη Ββ
  βχητεη, άβΓ ίη άί« ηβηβη
  Οβΐηβτβ βο~βθΓάηβτ ιπΐΓά,
  οβάβιιΐβί, τβπηίηβ'βιηββΒβ
  βη βίηβη ΰββτΐηιπιίβη Ογγ,
  ταοΐηδ&τΐίεη τπβΐΙαΤο νοη
  3βάβΓ ΕίηβοηΙϊβηη αηά
  ίβηΓθβΓβη δτΓββββη, ζα
  ^βΐβηβτβη. υηά ββ
  ηίεητ ηαΓ νίβΐ
  αηά Οβεεηίβλ:, ββ κ
  Μβηηββηιητ ηηά δΐβοβτ-
  οβτααββΐββίη, ν7ί11βηβ
  ΙκΓβίτ ηηά Οβΐββββηηβίί
  1η βΐΐβη ^β(^^η άβζα, αηι
  άίβ ΡΓοοΙβιηβ, άίβ βίοη
  ηίβΓ βαίίαΓΓΒβη, ζή ρβ-
  ν&ΙΙίβτβη. ννΐΓ ηβοεη άίβ
  Μ&ηηβΓ, άίβ άίβββη ϋίη-
  £βη £τ«ν7βεηββη βίηά. "ννο
  βίβ βίη»;βββτζ1 ννβΓάβη
  ΗβΓΓβοηχ βΐβοβΐά θΓά-
  ηηά δηάβτβη-
  Ιβηά, Ι^οτηΓίηϋτεη ηηά
  άββ Εΐββββ, Εηρβη αηά
  άββ Μϊβββτβΐ θΓβαεήτβη
  ηαΓ βη ϋβητβοηΐβηά βη·
  £ββεη1ο88εη ζή νετάεη.
  Κηββΐβηά βοβΓ ηιηββ βη
  ΕηΓορβ
  ζα ννβΓάβη, άβη ββ
  Ιίαη ίβΓηβτβΗβΙτβη ν/ηΓ-
  άβ. ΗίβΓ Ιίββτί βίηβ ϋοη-
  τΐηβηίβΐβ ΑηίβΓβοβ, άίβ
  ΑαίβΓαοβ άίββββ
  ^ αηά άββ Ιβη^βη
  Ρτίβάβηβ, άβΓ ιΗηι ίοΐ^βη
  ννΐΓά. ΗίβΓ νβΓάβη δίΓββ-
  Βεη κεοβητ, ~ιβ βίβ άβΓ
  Οβτβη ηοοη ηίοηΐ:
  Ρ&δΙ 3η άειτι
  ΤΆ%ε, άϊι άεπι ,,Νειΐΐ
  Τΐηιεδ" ίη ΙιόηεΓεηι
  ρ; άεη ΚαΓΐεηδοΗιαΐη-
  άεΐ βυδ άετ Τβυίε Ηο6, δρΓ3-
  οΗεη άίε ,,ΙΙηίΐεά 5ϋ3ΐεδ
  Ρευΐδ" νοη
  ^η άεΓ
  δΐ33ΐεη ζπΐεο^δ Βεδεΐ-
  ·ζαη§: ΐηείΐεΓεΓ ιυΐοΙιίΐ^εΓ
  ϋ3β Βΐβιί ετ-
  δείεη άετ
  Μεΐηυη^,
  νοη άετ
  ϋίβββ 8ΐΓ888βη
  άίε Μβηβοηβη βίηβηάβΓ
  «τίβάβΓ ηβηβΓθΓΐηκβη.
  ΗίβΓ ννΪΓά άίβ ΖίνίΙίΒβ-
  τίοη νβΓ0Γ«ϋ«ί νοη άβη
  ΜίββίοηβΓβη βίηβΓ κβν/βΐ-
  ί Ιάββ. ϋεηι δοηνβττ
  β άβΓ Ρίΐαβτ, άβηι 8ο1
  άβτβη άεΓ ΒβαηιβίβΙβΓ,
  ϋβηΐβοηΐβηά ϊύ&τί _βί-
  η«η ΚΓίειτ, ηηι Μβηβοηβη
  ζα ίδτβη, δοη&ίζβ ζή βτβ-
  νίηηβη,Ι^βηάβΓ βηΒζηοεη
  ίβη. Εβ ίαητΐ: ΚΓΐβ£;, ηπ»
  ββΐηε δβηάαη&τ ζή βτίαΐ-
  Ιβη. ϋίβ δοΐάβτβη ΟΓβοηβη
  άββ Τογ β«ί.- ΙηΛββ" ίοΐ*
  0βη βηί άβηι Ρηβββ άίβ
  Μ&ηηβΓ άβΓ θΓάηηηβτ,
  άίβ Μ&ηηβΓ Ηίηΐβτ άβΓ
  Ιη-
  δεΐη ίηι Αΐΐβηιίκ άίε Απηεε
  1)θο1ΐδΐΐϋ3ΐΐΓ5ςαη1ϊοΗ ηοοΐι ι γ
  ΐη δυεά3ΓηεΓΪΐ£3 ^ε-
  ιυΐτά". υε6ετ άΐε
  ΑγΙ ά€Γ νεηαεηάυηρ; άίεδετ
  Ατηιεε ΓηΒοΙιΙε, εβεηίβΐΐδ
  ειυΐ3 ζυτ βΐεΐοΐιεη Ζεΐΐ, άΐε
  Ζεΐΐδοηπίι ,,ΡοΓΐυηε" άβη-
  Αηάευΐυηβτεη. ϋίε
  8
  οηιεη δυεάαΓηεπΙίβ, υηά
  3ηο&1ΐεηάε
  Ευτορ3 ε^06 αίς ^,
  ίΐεηιάε ΜαοηΙε, ,,ίηδ5εδοηάε-
  ίη
  ιυΐΓΐκΙίοηε Ρεπ'οάε άεδ
  Ιηιρεπ'αΐϊ-
  οε^ίηηε ^εΐζΐ εηάΐΐοπ.
  Οίε ΖεΐΐδοΙΐΓΪίΙ: ΙερΙ άεη ίβε-
  Β3ΐιε, ηηηηιεΙΐΓ ηιϊτ άεη
  δΐ33ΐεη ,,ΒβΙΙ
  ζυ δΐιίεΐεη". ννεηη δΐε εδ Ιαε-
  Ιεπ, Ιίόηηιεη δΐε 3υί ϋηΙβΓ-
  δΐυετζυη^ τεοΐϊηεη. ^Υεηη
  δΐε δΐοη ιιιεΐ&βΓΐεη, "1:δηηεη
  5Ϊ6 δΐοΐι 3υί εΐηε βοΐιατίε Ιη·
  ΙεΓνεηιϋοη β^3»5*" πΐ3οηεη·'.
  Κεϊηε
  Ι
  νοη άευΐδθΐιβη Ττυρρεη εΐηβεηοΐηπιεηε ΚΓΪε>ίδ1ια{εη
  άετ Η ιυρϊδ^άί; άεδ δο1ιΐιΐ3Γζεη ΜεεΓεδ, Οάεδδα.
  Ό ναύστοιθμος τής καταληφθείσης υπό τό>ν ΓεΡαανικών στριτευ-
  _, μάτων 'Οδησσοΰ, έττΐ τής Μαυρης θηλάσσης.
  οάετ
  1)εδϊ«.1ιεη ιιιεηη δΐε ηΐοΐιΐ
  ρΓοαπιεΓΪΚ3ηΐδο1ι ιιΐ3εΓε. νν"ΐ·
  άΓί^εη£α11δ υΐυεΓάεη Κτεάίιε
  υηά νεπυεί^εΓΐ,
  &εδθ1ι1οδδεη, 2 ι Ητο
  ΐηηεΓε ννίΓΕδοΙιαίΙ ΐη Κτΐ&εη
  οΐδ
  Ε<5 £εη1ιεΐΐ. Ιηι ιυ3Γ πιηη ΐη άεΓ Μεΐηυηι^, ΐ Ο£· Μαΐ υηά Ιυηΐ ηιαη άεη ιεη ΖυεΙΐεΓθΓοΐ υεά υηά ίη ιιιοΐιΐα!) Γ3οδΐδ, ζ ηαοΗ Βεάατί, νεΓα^ΓεΐοΗεη άυΓ£ε. Αυ£ άεΓ εΐηεη δεΐΐε νεΓδυ- οηΐε πΐ3η δΐε άυΓθΗ ΐεηε ιηα^ΐο·; άυηιηιεη, ηυη νοΐι Κοοδενεΐί 3υ£&ειιχαεΓηιΐ;εη ^υεκεη υείιεΓ άευίδοΐιε Αη £ΓΪ££δρΐ3εηε 3υ£ζυΓ)εΙ/εη υηά ΐη άΐε Απηε άεΓ δθΐιυεϊζεη- άεη ϋδΑ-ΜυΐΙεΓ ζυ ΙοοΙεεη, 1)ΓΪιΐ;»ο1ιεΓ υηά ηίδθΙιεΓ, Βε^ΐϋζ Ιιαιίεη Λΐε ΕΙΐΓε, ΐη άΐεβεηι &Γ- δ3εη Ργο- Ϊ<;κΙ εΐηε βε/.ΐεηιεηιΐε Κοΐΐί η1"ϊ δοΐιειηιΊ άεΓ εΓΐΓΓιυηιΙει» ΙΤδΑ - νε1ϋηηο1ιτ /υ ^ Ιεη. Ε^ ί<;1 υηΐεΓ δοΐοΐιεη δΐαηιΐοη Ιίείη ννυηάεΓ, εΐη Ι^οηάοηετ», υηά ζιιΐατ ΐηηεη πιίΐ: είηεΓ £υεΓ ηΐο1ιΐ3 Γ3άεζυ άίε Ρ3υδΙ άεδ Ιηάεΐη ιαΐτ ΗευΙε αυί 3εηε ηοΓά3·ηεπ!ίαηίδθ1ιοη Ο££εη- Ιιεΐτεη υεοετ άεη ηαοΐι είηεηι ^οηάοηε^ Κυη 1- £υη1ίΗεΓΪο1ιΐ υε6ίΓ άαδ Εοηο άεΓ ΚοοδενεΙΐΓεάε ίη Ιιηά, δΐιε^ΜΐιεΓ ετκΐϊετΐ «ν/ίπηαοηβη ΐΕβϊηβ ρΓϋη^β ηιβΗΓ ΑοβΓ άίβ Ρβάε άββ ΡΓ&βίάβητβη, ΒοηάβΓη ηχίΓ —,&βββη ηη 8βΓβ ΕηβΓβΊβ ί^Γ βηάβτβ δβοηβη, άίβ νθΓ αηβ Ιίβ- 8:βη, βαίοβαΐ&ηΓβη.. ν7)Γ Ηαΐΐεη εδ πϊοΐιΐ ίυεΓ αυδ^ε- ;εη ννΐΓ ΗεΓΓη Κοοδενεΐΐ:
  ΜείηΙεη δίε, 3ΐδ δΐε νοη εΐ¬
  ηεΓ Κ3Γΐε ζυτ Αυ£ΐεΐ1υη«:
  άετ δυεά-υηά ηιΐιΙεΙαηιεΓίΙίβ-
  ηΐδοΐιεη δΐ33ΐεη δρτβοΐιεη,
  ηΐοΐιτ άοεΐι άίβ ΚβΓϊβ, άίβ
  άίβ νβΓεηίκτβη δτββτεη
  ΗβΓζαβτβΠβη νΤ/αηββηβη,
  ίηάβηι βίβ βίηβ Αγ_.ββ
  ζηΓ ΝίβάβΓθΐβΓίαηο; οο-
  βτίηβτβΓ ΐοβΓο-βηιβΓί—β-
  ηίβοηβΓ δτββτβη οβΓεϋ-
  βΐβΐΐβη ? νϊεΙΙεΐοΗΐ: 6ε-
  Ι^οπιηιΙ άΐεδε Αητιεε ββΐά Οε-
  Ιε^εηΐιεΐΐ, ζυ ηιβΓδθΙιίεΓεη.
  Εδ 3£Ϊ61: ηδπιΗοη ΜεηδθΗεη
  ίη δυεά3ΐηεπ1ε3) άίε δίοΐι ιαεί-
  ^επι, ηιΐΐ αεη Υβηΐεεεδ
  ,,ΒαΙΙ ζυ !>ρΐε1εη," 5ΐδ άαδ εΐ-
  &εηε ^αηά εΐηε δΐίΐβνεηΐίο-
  Ιοηίε 8"ειυοΓάεη ίδΐ. Ιη δαη
  άε Οΐιΐΐε Ιιαι εδ απι Όϊ*
  εΐηε δΐυεΓΓηΐδοήε
  ίδί, ΐηηδδ ]λ
  ι, άα35 άίε Ροΐϊΐΐκ άΐε-
  Μαηηεδ εΐηε ίη άεΓ: Υνεΐΐ-
  ιιιοΐιΐ ηοοΐι ηϊθΓΐΙ
  | άα?ειυεδ&ηε Μΐδοΐιιιηκ: νοη
  ι δοηταηκεηΙοδεΓ ΜαοΗι^ίεΓ
  ' υηά εΐηί,Γ υεΓαάεζυ Ιευίΐί-
  I
  δοΐιεη νεΓΐο&εηΙιείΙ ^ε&εηυε-
  I
  ΙοεΓ Ρεΐηά υη·1 ΡΓευηά ϊδΐ.
  Ότ. ].
  ιιΐεϋ αυίΓεοΙιτε ΥοΙΙίδνεΓΐΓε
  Ιετ ά35> ζγηίδοηε δρίεΐ άετ
  νεΓεΐηΐ^ί*:η δΐααΐεη αυ£-
  άεςΐιιεη : ΑυοΗ Οΐιΐΐβ ίοΐΐ 15
  Μΐΐΐΐοηεη ϋοΙΙαΓ Αηΐείΐιη αυδ
  νναδΐπη&ΐοη οεζΐεΐηεη, ιυεηη
  ίδ Ρΐοιιεη υηά Ευ£ΐίΙϋιζρυη-
  ίϋτ ΗεΓΓη Κοοδενεΐΐ ζυτ
  δΐεΙΐΓ. Ιη άίεβετ
  οηίΐεηίδοΐιεη ΚαηιηιεΓάε^αϊΐε
  νυΐάε Κοοδενεΐΐδ ^^ει)ε ζυ
  δϋάβηιεΓΪΙία, άαδ εΓ όγ άεη
  Ι Ββα ηβαβΓ ΚοηββΓνβίβη-
  1 ΟΓίΐΕβη
  θε Βπ^αΓεδί, ΐοΝονεηΐσεΓ
  ππηαηίδθΓΐε Κε^ΐε-
  ηηιεΓηίηιιτιι άεΓζεϊί
  »Ηεδ, υ.ΓΠ άεη Α«δ1ο&υ άετ
  γ ί ε
  ζιι οεδοηΐεηηί-
  σ;εη. Ιγπ
  δοΐΐεη ηεπε
  Οεηΐνί-
  βε ηηά Ουδί
  \·εΓάεη. Αΐδ
  Ιζοηπηεη ά&σβΐ ίη
  υηίε άίε ΙΝΟΟΡ
  Ιηΐ Ν&ίίοη&Ι &1
  ίη ΒπΙοΓεδΙ δονϊ& είηζεΐηε
  ! ΡπνΒΐηηΙεΓηεηηι ιι η ^ ε η,
  ; νίεάίτϊ ΗοΓΐϊςα1ΐ3ΐη"Β δ.-Α.
  ίη ΡΓ3£ε. ϋίε ζΐιΐείζΐ §β-
  η&ηηίε ΟεδεΙΙδθΗαίί ηίΐί
  ίηι ΒαηαΙ
  νΐτ?Γ
  οεδοηϋΐζεη ννΐΐΐ, οεΐηι Γεοΐιιεη
  Ν3ηι«?η βεηαηηι .■ εδ δεί άετ |
  Υ3η»;εε-ΙΐηρεΓ;α1ίδηιιΐί>, άεηι
  δΰάαηιεΓΪΙία 3υ$£:ε1ίε£εΓ(: ννεΓ-
  άεη δοΐΐ. ννίΓ εΓΪηηεΓη ίη
  άίεδεηι Ζυδαηιηιεηΐιαη^: αη
  οΐηε Καΐιε, άΐε άΐε ,,ΒεΓΐΐηεΓ
  ΒδΓδεη-Ζεΐΐυηβ" νοΓ είηί&εη
  ννΌοΙιεη άεΓ|β-ο5δεη ΙΙδΑ-
  ΖείΙδοηπίΙ ,,Γ^όΙΐ:" εηΐηοτη-
  πιεη Ηαι. ϋίε ζείΐδ οΙΐΓίίΐ 1>ετ
  'ΐοηίε ίη άίεβεΓ ΥεΓδί£εηι1ί
  οΐιυηβ:, ίη Βϋά υηά ννοΓϊ, άεη
  Αηδρτυςΐι άετ ΥεΓείηΐκΐεη
  δΐ3αΐεη αυ£ τεδΐΐοδε ΒεΙιεΓΓ- .
  δοΐιιιηβ άεδ 'αΙΙαοΐίδεΗεη υαά
  ραζϋΐδεΐιεη Κααηιεδ, υηά δνναΓ
  εΐηεδ
  ΡύΓ άίε Αηΐα^β
  ηειιεΓ ΡαοΗΙίεη ζιιγ ΗεΓδΙεΙ-
  οη Ουδί-ιιη<1 Οεΐηίΐ- <3α- ηεΓ ηπΓ ηοοΗ άίε άηΓοΗ ίΙΐΓεη ΟοδΙ-ιιηά Οεπιύδε- νοη ρ ζιυΐδεΗεη ΜαάεΐΓδ υηά ΤΪΓ38ρο1. Ιη ιίίεβεηΐ τηεάηηαη§ εΓΐηχιίει §εηδ ειιοΗ ηοοΗ, άαδβ άΐβ ΙΝΧΟΡ, άίε Αοδίοΐιΐ Ηδϊ, άεΓηηαοΗδί: τηίΐ άειτι Βαα νοη νίεΓ ηεηεη Μαπηεΐ.·— άεί&οπΐιειι ζχι
  ΣΕ/ΊΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤβΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά, Τρίτη 11 Νοεμβριού 1941
  ΟΙ ΑΝΛΡΕΣΤΩΝ ΜΕΤΟΠΙΣΟΕΝ
  ΕΓΓ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
  ||3ΙΕΝΝΗ, Νοέμβριος.— Άκολου-
  θουν βήμα πρός «ήμα τόν οτρα-
  τών. "Εχουν ένα πιστόλι στή ζώ-
  νη τους γιά ν' άμύνωνται 8ταν
  «υραστη άνάγκη, αλλά κα) πολλές
  φορές για νά έξαναγκάσουν ίνα
  μυ^ρολλιοβόλο νά σιγήσπ. ΟΙ
  αν'-ρες των μετόπισβεν είναι
  οτοιχεία χαρακτηριστικά τού
  οτϋλ ιοθ οημερινοθ πολέμου.
  ΓιατΙ ούτος ό πώλεμος 6χει εντε¬
  λώς διο τού χσρακτήρα, άχι μόνο-
  βσον άφθρα τή στρατιωτική τα-
  κτκή κατά τίς έπι9έσεις, άλλά
  και δσον αψορά την έκμετάλλευ-
  οι τής νίκης καί τόν τρόπο τής
  •Ι,υρμογης τής νέας Γερμανικης
  τάξεως στίς κατοκτώμενες χώρες.
  τς,λεχθη πολλές φορές και δέ/
  είναι υπ^ρβολικό, ότι οί κατα-
  οτρο+ές δεν είναι τόσο μεγάλες
  οσο ισ^ς ποτευεται. ίό Νοέμβριο
  ιου 1ϋ/ όιαοχΐζοντας κανεΐς την
  Πολω μ ήταν ςήτημα άν σέ μιά
  ώπ-ιστασι ^ΰ^ χΐΛΐομετρων θά άνε-
  κολυπτε μια κατεστραμμένη γε-
  β,ιρα. Τ ό Τδιο μποροϋμε νά ποθμε
  και για τ<ι Νορβ|γΙα, ιό Βέλγιο, τή Γιουγκοσλαυία καί την Έλλά- δα. 'ίκ,ίΤ ομω, πού έπήλθαν κα ταατροφες, οί καταστροφάς αύτές ήταν ποΛυ μεγαλες. ΙτΙς έμπόλε- μ=., χώρε; εΐδα σιδηροδρομικούς -οταο^ους τους όποΐους εΤχαν προοϋόΛί.ι τα στουκας. Δέν ειχε μεινει λίθος επι λίθου. Δέν £βλε- τε κανεις οΰτε θεμέλιο σπιτιοθ οροιο. Κομμάτια ά πό σιδηροδρο· μκές γραμμές σκυρπισμένα έδώ κι' έκει, όλόκληρες έγκαταστά- σεις μεταβεβλημμένες σέ στάχτη, καί μέσα στους λάκκους πού 6 νοιξον οί Οόμβες δέν διεκρΐνον- το π^ρά τα έρειπια σπιτιών καί κατασιημάτων. Σταματοΰμε μπρός στό άπέραντο αύτο χάος κα) κου- νώντας το κεφάλι συλλογιζόμα- στε : Δέ μένει ΰλλο, παρά νά ιιεριτρυγυρΐοουμε ίνα φράκτη καί ν' αφήσωμε ,νά βλσστήοουν χόρτα. Άπο τα έρείπια αϋτα εί¬ ναι άίύνατο νά ζανακτίοτν; κανείς ενα νέο σπΐτι, ίνα νέο σταθμό Αυτώ δέ Οά μπορεσουν νά το κά¬ μουν οϋτε οί ΓερμανοΙ. Και δμως οί ΓερμανοΙ κι' ούτό τό κατώρθωσαν. "Ανδρες τής Υπηρεσίας Ί:ργατω/ τού Ράϊχ άνασ<ουμπώνονται, άρπά;ουν την άξί/η, καί μετά δυο μέρες παρα- μ.μιςουν και τα μεγαλϋτερα ά- κομη εμπόόια. Ι' ένα δεκατιεν- δημιρο εμ^ονίζεται καί πάλι ό σιυηροδρομκός οταθμος ο&ν μή το^ εΤχε συμθο τιποτα. "Ενας έρ- *ατης μά, Λεει : Ή άνοικοόόμη σ.ς οεν ιελειυν.ι υοτ-ΐχώς τόσο γρηγορα οοο ή κα αστροφή. Άλ- Αά με μυ μοιιά ' στήν έργασΐα «ου γΐνεται, ανπλαμβανόμοστε ττώ, κν.1 το δυο είναι έζ ισου εθκολα. καΙ σέ ΛΙγο άρχίζουν οί σιοη- ρο)ρομι .οί να οουΛευουν γιά την αποκαιάοτασι τής βυ^κοιν^νίας. '^ργόζονται άκι,υροοτα, με πλήρη ου/ειυησι τού καθήκον τος κοί σά να βριαχωνται στο έσϋτερικό τής Γερμανίας, σά νά μην προ- κείται να άνοικοδομήοουν έρει *τω^ένα άπο τί, βομβες κιΐρια, αΛλά ού ν λ κτίζουν κάτι καινουρ· ϊΐα, κοί ο λ να μην άποκαθιστουν ενα ι ΐοΛυνικο ή Κακτσικά οιοηρό- ορομο, 3Αλσ οί νο Οιοργανώνουν μια ν-α Γερμϋνι .ή άραςοστοιχ.α. Μ" αΟΓθ θ-όαια έχ£ΐ κ&ποια οια- φορα, καί σ' αύ το όφεΓλονται ο) κθΛουσιαίοι άμιομοί που άκου- οα^ΐ. ατά τή οιαρκεια τού πα¬ ρόντος πολέμου. ΟΙ 23.003 χιιο- μετρω- ΗαυοκοΙ σοηρόδρομο που ετίΟΓ) ίαν «αί πάλιν είς κίνη- οιν «.ίναι απί τα μάλλον χαρα- κίηρΐ3τκ ρμ ί,αν οί "ΆγγΛθΐ ουουζουν τώ- ρι καί τον τελευΓαϊο ό^οΛο τους είς άνίμ ησιν γοΟ Ν^ολέο/τος κεϊ) της 6ίμ^νν"3ίι ηρέπει νά λα 6 υν υη' οψι τους, ογι εμείς κα· ταρθονομ. πρα^ματα, ποθ ό Νοποεων όέν ήταν σέ θέ&ι νά ιΐΜΤυχι.. Γιαπ ι» μυστι^ό τής νί¬ κης 3 τώ Άνατονκό μετυηο εΤναι ύτι ποτε όέν άφήνομε νά δη¬ μ οοργη^ «χώρος νε,κρός». Ή στρατια γοΟ Ναπυλέοντός ήταν μίσα στίς άχανείς Ρωασκέ; έκτά- οει, έ»α χαμένο π ή&ος. Ή σύν- ο.σι, των οτρατε,ιματων μ άς μέ τ ,ν πατρϋα οέν διεκόπη οθτε στιγμή. Ή άποσόβησιςτών πραγματικόν ζημιών τοθ πολέμου άκολουθεί άρκετ* τους Τδιους κανόνες τόσο στό Βέλγιο δσο καί στή ΛωρραΙ- νη, την Κάτω Ιτάϊρμάρκ καί στή ΓαλικΙα. Άλλά ή αποκατάστασις συγκοινωνΐας καί ή έξασφάλισι κάθε σχετικοθ μέ τή στρατιωτική όρνάνωσι δέν εΤναι τό μοναδικό πρόβλημά μας.,Κατακτώνται έδά- φη κατοικούμενα κατά τό πλεί¬ στον άπό Γερμσνούς καί προσαρ- τθνται εύβϋς είς τα Ράϊχ, π' "Ρ°" λειένεται ή προσάρτησΐς τους. Είναι έδάφη κατοικούμενα άπό πολιτισμένους λαούς, στά ό ποία ζοθν "Εβραϊοι τής ΓαλικΙας, ή" άν- σρωποι πού ό πολιτισμός τους δέν είνε πολύ ανωτερος άπό τόν πολιτιομό τΰν κατοίκων τής Νέαντερτάλ. 'έκεϊ ΰπάρχουν έρ- γοστάσια ποΰ άνετινάχθηκαν στών άέρα άπό τα άεροπλάνα, μεταλλεία κατεστραμμένα, σταθ- λοι έρημωμένοι καί έγκαταλε- λειμμένοι άγροΙ. ΠαντοΟ οί Γερ- μανοί προσέρχονται καί τούς δΙ νούν ζωή. ΠαντοΟ βρίσκουν τόν τρόπο νά έπανορθώσουν την κα- ταστροφή, καί είναι εύτυχείς γιατί τούς ανετέθη ή έντολή τής άποκαταστάσεως. Οί ΓερμανοΙ κατεδαφίζουν γιατί έξαναγκάζον- ται σ' αυτό, καί άνοικοδομοθν γιατί ή άνοικοδόμησιν εΤναι φυσι- κος τους νόμος. Ό Φύρερ στόν τελευταίο τού λόγο εδήλωσε τα εξής : «"Ο,τι δημιουργεΤται στά μετόπισθεν είναι έξ ϊσου σημαντικό δσο καί οί έπιτυχίες τοθ μετώπου.» "Ο,τι δημιουργήθηκε στίς άνατολικές περιφέρειες καί τή Γενική Διοίκη- κησι είναι σήμερα πασΐγνωστο. Συγχρόνως γνωρίζομε όρκετά γιά την όργάνωσι τοθ τεραστίου χώ- ρ©υ που καταλόβαμε καί θά μά¬ θωμε περισσότερα όκόμα. «Κα- νείς δέν ημπορεί ν" άμφιβάλλη 5- τι είμεθα Ικανο) οργανωταί», εί¬ πεν ό Φύρερ. ΚαΙ πραγματικώς οϋτε «οί Τάϊμς» δέν άμφιβάλλουν στά σχόλιά τους επί τοθ λόγου τοθ ΆρχικαγκελλαρΙου. Ό σε- βασμός στά κατο^θώματα των Γερμανων είναι τεράστιος. Καί τα κατορθώματα αύτά έκτιμωνται στό έξωτερικό περισσότερο άπ' οσο καί σ' αυτή τή ΓερμανΙα. Στή ΓερμανΙα δεωρεϊται φυσικώ τατο τό δ π δίνομε την ψυχή μας τόσο στό μέτωπο δσο καί στά μετόπισθεν. Πράττει νά σκε,φθό κανείς πάθη σημασΐα δχει γιά ίνα Γερμανό ύπάλληλο, ποΰ ύπη- ρετεί στά /έα έδάφη, νά φθάνη έμπροθέσμως στόν όρισμένο τό- πο χωρΐς σιδηροδρομική συγκοι· νωνία καί άμαξιτούς δρόμους. κα) γι' αύτό δέν άποιτοϋνται μό· νο γνώσεις καί έπιτηδειότης, άλ¬ λά πρό πάντων σάρρος, χαλύβδι· νη θέλησις καί ψυχρεμία γιά ν' άντιμετωπισθοθν τα πολλαπλά προβλήματα πού άναφύονται. Ποντοϋ έχομε τούς βνδρος πού μΐτοροθν ν' άνταποκριθοθν σέ κά¬ θε περίστασι. ΈκεΤ πού έγκαθΙ- στανται άμέσως έπικρατεΤ η τά- ζ.ς- Ή Όστμαρ< καί ή ΣουδητΙα, ή ΆλσατΙα καί ή ΛωρραΙνη, τό ΚοΟπεν καί τό Μιστόλ δέ ν εΤχαν παρά νά προοαρτηαουν στή Γερ¬ μανΙα. Άλλ' ή Ρωσσία πρέπει νά προσαρτηθή στήν Ιιύρώπη, γιοτί τεχνητώς βρίσκεται μακρυό της. 'Εδώ πρόκειται περί υποθέσεως ήπειρωτικής, περί τή; μεγάλης υποθέσεως τοθ παρόντος πολέμου καί τής μακράς ειρήνης πού οά ίπακολουθήοτ). ©β κατασκευα- σθούν δρόμοι πού δέν εγνώρισε ποτέ της ή Άνοτολλή Μέ τού; δρόμους αύτούς 8α έπικοινωνί- σουν καί πάλιν οί άνσρωποι. με- ταζύ τσυς. θά έζαπ^θή ά πολι- τισμάς διά των οΐεραπστόλων μιας μεγαλειώδσυς Ιδέας, καί τα ξΤφος θ' άντικαταοταοο άπό τό αροΐρο κα) ό πολεμιστάς άπό τόν αρχιτέκτονα. Ή ΓερμανΙα δέν πολεμα γιά νά σκοτώνο, νά 6η· σαυριζη καί νά έκμεταλλεύεται χώρες, άλλά γιά νά εκπληρώση τή/αποστόλη της. ΟΙ στρατιωτες άνοΐγουν τα δρόμο, καί πΐσω τους &<ολ3υσοΟν ο! ΰνδρες τής τάξεως, οί δνδρες των μετόπισθεν. ΜΪΜΪύ ΑΛΑΟΔΑΠϋΗ - ΑΜΟΤΕΝΟΗ - ΟΜΟΓΕΝ1Ν ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΟΜΟΥ ΧΑΝ10Ν (Υπό τίς Δι^ι<ή^ε^; Χ^χής ι!δοθή ιτ.}3ς δημοσίευσιν ή κάτωθι ' Γροοκ/ηαι,λ · ' Κατόιτΐ/διαταγή; τοΟ'^ίηο^ρ γείο). Δημοσίας Ασφαλείας καλ. Ονται αταντες οί αλλ,οδχ- ηοί, ολν,ογενεις ή όμογενεϊς (Ι Βιΐμέ.όντες εί; ϊήν περιφέ- ρειχ^τοθ Νί·.σθ ^Χανωι' ύττή· »οοι, "Αγ^λο. ',μΐΐά των κτή- οεων, ΑΙγύΐΐτιοι, Ά. ερικανοΐ. Α.ϋί^π^ς, Β'λγοι,' Γάλλοι, Γιουγκοσλΐιΰοι, Ένβ; οί, Κινέ- ζ ··, Μεξικαν ί, Νορβ γο , Νο¬ τίου Αμερικήν, £ Ολ αν οί. τέ¬ ως ιίο/ν,ωνοι, ΐί:ως ΓΓ6^οσλο6σ:· κοι, ΠορτογάΚλοι, Σοβιετ είς .τους ότιοίους ύπάγονται καί οί ιεως Εσθονοί, Λεττο1. ο'. καΐ Λΐθουανσι, Ι οορκοι, ΦινΛανδοί. 'Λσουροχαλδαΐοι, ΛευκοΙ Ρώσ- οοι, Αρμένιοι, Κιρκάστοι καί 'Αθιγγανοι,όπως έντός δέκα(ΙΟ) ημερών άπό σημερον τιροσέλ θωσινοί μέν οιαμένοντες είς την ιΐκαιΕρον είς τας κατά τοπους Αστυνομικάς Αρχάς τί 6έ έν 1(1 πόλει ϊών Χά 'ον διαμενον- •τες είς τό τΐαρα ιη διοικήσει Χωρ)κης Χανίων Γραφείον Άλ- λοδαττών, πρός καταγραφήν καί ανανέωσιν των άδειών των παραμονής ή έογασίας ή των οελτίων 6<αμονής. "Λπαντες οί ώς άνω άλλοδα· «οί δέο^ να ώαι έφωδιησμενοι 1) διά τοϋ ΈθνικοΟ.των διαβα- τηρΐου ή διά: τοΰ σχετικοθ τΐι- οτοποιητικοιι Ίθαγενείας των. 2) Δια τής οίκείας αδείας παρα- ' μονής ή δελτίου ταυτότητος. 3) . Διά τριών φωτογραφΐών. 4) Διά Ι «.ινη ίθΰ χαρτοσήμου 50 δραχ- ' μων, 5) Δι* α'τήσεως επί χαρ τοσήιίου 8 δραχμών, έν ή νά δηλούται ύπευθύνως α) ή άκρι- βης χρονολογία τής πρώτης έν Ελλάδι εΐσοδου των. β) Πόσα καί όποϊα ταξείδια έττραγματο- ποΐησαν είς τό εξωτερικόν κα¬ τά την έν Ελλάδι παραμονήν τού. γ) Ποία ή χρονολτ>γί« τής
  έν Ελλάδι άφίξκως των. δ, Ποί¬
  ον τό έν τβ άλλοδαπβ έπάγ-
  γελμά των ώς καί τό έν Ελλά¬
  δι τοιούτον, ε) Είς ποίον θρή-
  σκευμα άνήκουσι στ) Νά υπο-
  δεικνΰωσι 2 ,γνωστά πρόσωπα
  έν 'αλλάδι σημειοΰντες τό έ-
  πάγγελμά των καϊ την κατοι¬
  κίαν των.
  Τής έν προκειμένφ προσκλή¬
  σεως δέν έξαιρσϋνται οί ύπο-
  βαλλόντες ημίν αΐτήσεις περί
  παρατάσεως άδειών παραμο¬
  νής ή δελτίον διαμονής.
  Καθίσταται γνωστόν τέλος
  δτι είς πάντα μή συμμορφωθή·
  σόμενον 'πρός την παροϋσαν
  θέλουσι επιβληθή αί αύστηραί
  κυρώσεις τοΰ Μ ομού περί άλ-
  λοδαπών-
  (Έκ τής Διοικήσεως Χωρ)κής
  Χανίων)
  Ν. ΚΛΩΝΑΡΗΣ
  ΙΑΤΡΟΤ
  Όδός Κήπου (Σοθδας) αριθ. 46
  "Εναντι Κλινικής Παίζη
  τ_ραι έπισκέψεων
  8—12 καί 3—7 μ. μ.
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ
  Έπανήρχισε τάς εργασίας τού Κλινική κ. θεοδωράκη
  δπισθεν Εύαγγελικής Έκκλησίας.
  ΟΦΥΡΕΡΟΜΙΛ
  νικήσωμεν διότι τό δέλουν έκατοντάδες
  έκατομμυρΐων ψυχών. πού άγωνίζονται
  διά την απόκτησιν τής ελευθερίας των»
  ΣΦΟΔΡΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ
  ΚΑΤΑμΗΨΙΣ -ΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ .ΙΓΚΥΗΟΗΟΙΟΗ
  ΑΙΧΜΑΑΟΤΟΙ ΑΝΗΛΘΟΝ ΕΙ! 3.632.000
  Ο ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΣ ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, ΙΟ.
  — Χθές ό 4>ύρερέξεφώνη·
  βεν είς Μόναχον μνημει-
  ώδη λόγον, έπ' εύχαιρία
  τής τελέσεως ένιαυσίου
  μνημοαύνου υπέρ των έν-
  δόξων νεκρών τού πολέ¬
  μου.
  Έν άρχη ό «1>ύρερ ά-
  νέφερε τούς ύπαιτίους
  τοΰ αημερινοΰ πολέμου,
  οί όποΐοι κύριον σκοπόν
  των 6χουν την εξόντωσιν
  τής Γερμανίας* Ανέφε¬
  ρεν ακολούθως τα αποτε-
  λέβματα των νικηφόρων
  έπιχειρήσεων είς ολα τα
  πολεμικά μέτωπα, δπου
  6 Γερμανός ατρατιώτης
  κατήγαγε καί καταγάγει
  νίκας καί μόνον νίκας.
  Δια τό Άνατολ. μέτω¬
  πον ό Φύρερ είπεν δτι
  ουδέποτε άνθρώπινος
  νοϋς έφαντάβθη τοιαύτην
  άβτραπιαίαν ηροέλααιν
  καί τοιαύτας μεγαλειώ-
  δεις νίκας, κατ' άντιπά-
  λου λίαν ίσχυροΰ καί είς
  έμψυχον καί είς αΐψυχον
  υλικόν.
  Ή άνορεία των ατρ*-
  τιωΤών μας Εδωσε την νί·
  κην. Αί μέχρι σήμερον
  συνολικαί απώλειαι των
  Μπολσεβίκων άνέρχοντνι
  είς Εί καί πλέον έκατομ-
  μύρια άνδρας, είς 1Ε£.
  ΟΟΟ άεροπλάνα, είς
  «*.ΟΟΟ τάνκς καί είς
  2Τ.ΟΟΟ πυροβόλ*. Τό
  υλικόν τούτο δέν δύνα¬
  ται πλέον ν* άντικαταστα-
  Οή" καί άν άκόμη δλαι αί
  βιομηχανίαι τοϋκόσμ.ου,
  κ*ί τής Γερμ*νί*ς συμ-
  περιλαμβανομένης, έρ-
  γα^Οοΰν αποκλειστικώς
  δια τόν σκοπόν αυτόν.
  Τό Άνατολ. Μέτωπον,
  είπεν, άπαοτίζουν οί Γερ
  μανικοί καί συμμαχικοί
  στρ«τοί, τό δεύτερον μέ¬
  τωπον είναι τό σύνολον
  τής Πατρίδος μας καί τό
  τρίτον ή Εΰγχόπη όλό-
  κληοος. Ή Εύρωπη συμ.·
  μετέχει σήμερον είς τόν
  αγών» εξοντώσεως τοΰ
  μεγάλου καί επικινδύνου
  Πι' αύτην έχθροΰ, τού
  Μπολσεβικισμόν καί θά
  τόν κατασυντρίψη διότι ό
  κίνδυνος «ύτός.δέον νά
  εκλείψη άπαξ δια παντός.
  "Οσον άφορά την στάσιν
  τής Άμερικής, ό Φύρε^'
  είπεν, δτι ό Ροΰζβελτ
  όδηγεΕ την χώραν τού
  πρός μεγάλη/ συμ,φοράν.
  "Έδωκεν ήδη ούτος εντο¬
  λήν είς τ% έξοπλισμένα έμ.
  ποριχά σκάφη «α; τα πολε
  μικά τού να πυροβολοΰν
  κατά των ύπΌβρυχίων μας,
  καχία των αεροπλάνων
  μας καί των πολεμικών
  μας. Αυτό δέν Εχει καμ¬
  μίαν σημασίαν, οιότι καί
  ημείς Οά πράξωμεν τό
  ίδιον. 'Έδώσαμ,εν ήδη
  εντολήν είς τα ύποβρυ-
  χια, τα πολεμικά μας
  καί τ' άεροπλάνα μ,ας
  να μή έπιτίθβνται
  πρώτα κατ' 'Αμεριχανι-
  κων βκαφών, άλλά ν' ά¬
  μύνωνται κατά τής άδί
  κου καί αδικαιολόγητος
  αυτής έπιθέσεως.
  Διά τάς δήθεν βλέψεις
  τής Γερμανίας είς τα
  Κράτη τής Νοτίου »Α·
  μερικής καί τα περί κα¬
  ταργήσεως δλων των θρη
  σκειών, δταν ή Γερμιανία
  νικήση, ό 4>ύρερ ετόνι¬
  σεν δτι δλα αύτά άηοτε-
  λουν καθαράν ούτο—ίαν.
  Ό Άμεοικανικός ίσχυ-
  ρισμός δτι ή Γερμανία
  σκέπτεται νά δημιουργή·
  ση, μετά τόν πόλεμον,
  μ.ίχν πρωτεύουσαν καί
  δτι τοιαύτη θά είναι ή* ή
  Ούάσιγκτων ή [τό Βερο¬
  λίνον, ό Φύρερ είπεν δτι
  ή Γερμανία ουδέποτε δι-
  ενοήθη κοσμοκρατορίαν,
  δέν Οά επιτρέψη, δμως
  ώστε ή Ούάσιγκων νάκα-
  ταστη παγκόσμιον Λρω-
  τεύουσα, ώς έπιδιώκει ό
  Ροΰζβελτ, διότι τό τοι¬
  ούτον 0» άπετέλη την κο-
  σμοκρατορίαν τής 'Έβρα-
  ικής πλουτοκρατίας.
  Διά την Γερμανίαν δέν
  είναι ό πόλεμος αύτός,
  πόλεμος ζωής ή θανάτου,
  είναι τ·ιοΰτ.ος τής Έύρώ-
  πης ολοκλήρου, ή όποία
  καί αι* τουτο μάχεται
  παρά τό πλευρόν μας,
  Πα ν' άποτινάξη τόν έ-
  παχθή Έδραιοίτλουτο·
  κρατικόν ζυγόν, δστις
  επί αίώνας την κατετυ-
  ράννει. Διά τόν τίμιον
  καί μεγαλειώδη αυτόν ά-
  γώνα κινοΰνται υπέρ τα
  3ΟΟ έκατομμύρια άν¬
  θρωπον, δσα άποτελοΰν
  σήμερον την Ευρώπην.
  'Η Βιομηχανική παρα-
  γωγή των Κρατών τής
  Έΰρώπης είναι σήμερον
  τοιαύτη, ωστε νά μή δύ¬
  ναται νά συγκριθη μ.έ αύ¬
  την ή βιομη χανία των
  Δημοκρατιών.
  'Η νίκη τής Γερμανίας
  θά είναι καί νίκη τής Έύ-
  ρώπης καί θά νική¬
  σωμεν, Πιότι τό
  θε λουνέκατοντά-
  οες έκατομμυρί-
  ω ν ψυχών, αγων ι-
  ζομ-ένων διά την
  άπόκτηαιντή'ς_ έ-
  λευθερίας των.
  Στραφείς είτα ό Φύ·
  ρερ πρός τό κενοτάφιον
  των νεκρών, είπεν δτι δέ¬
  ον αί ψυχαί των νά είναι
  απολύτως ήσυχοι, διότι
  ή νίκη θά όφείλεται είς
  τούς ένδόξους νεκρούς,
  τούς όποίους, είς ηρωΐ-
  κά κατορθώμ,ατα τούς
  μιμοΰνται καί οί έπιζών-
  τες χαί μ,αχόμενοι ήδη
  διά τό τελικόν άποτέλε-
  αμ.α, τό οποίον θά είναι
  ταχύτατον καί &νδοξον.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 10.—Τό ημιεπίση¬
  μον Γερμανικόν Πρακτορείον πα-
  ρακαλεΤ δπως ό λόγος τοθ Φύ¬
  ρερ, δσον άφορά την Πετρούπο-
  λιν, διορθωσή ως ακολούθως :
  Είς την Πετρούπολιν εόρι-
  σκόμεθα είς κατάστασιν α¬
  μύνης καί ό έχθρός έιτ0επε
  νΛ μβίέχη ήδη επιτεθή, άλ¬
  λά δέν τό έπραξεν. 0.1 πο·
  λιορκούμενοι θ' άναγκα-
  ■ σθοθν νά πεθάνουν έκ πεί-
  Ι νης, διότι ό κλοιός μας εΤναι
  στενώτατος κα! ό άνεψοδια-
  σμός των συνεπώς είνε ά-
  δύνατος. Δέν θά θυσιάσω
  διά την πόλιν αυτήν οθΐε
  Ενα άν&ρα, διότι δέν ένδια-
  φέρομαι διά την πόλιν, άλλά
  διά την βιομηχανικήν περιο¬
  χήν αυτής καί ή όποία πολύ
  ταχέως θά πέση είς χείρας
  μας. ΟΙ "Αγγλοι στρ-χτιωτι·
  κοί θά μας ωριζον ημέραν
  τής τοιαύτης νίκης μας, ή*
  μεϊς δμως απαντώμεν δτ(
  τουτο θ.ι γίνη δταν έγώ τ6
  θελήση.
  ΣΙΟΛΙΑ ΤΟΥ Τ.ΥΠΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, ΙΟ.
  —Ό Γε^μανικός τύπος
  αβχολούμ&νος μέ τόν λό¬
  γον τού Φύαεο γραφει
  δτι ή 9 Νοεμβριού τοΰ
  1*>18 καί ή τοιαύτη
  τοΰ 1993 είναι ή αύτη
  μέ την τοΰ 1941, μέ
  την διαφοράν δτι βήμ.ε-
  ρον δημιουργεΐται ό νέος
  χρυαοΰς ,αίών δια την
  Ευρώπην. Ή 9 Νοεμ¬
  βριού 1941 βημαίνει
  την παραμονήν περιλάμ-
  πρου νίκης. Ή θυσέα των
  νεχρών τοΰ πολέμου ση·
  μ,αίνεΐ νίκην.
  Ο η. ΓΚαΥΝΤΑ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ
  ΡΩΜΗ, 1Ο.-Ό κ. Γκάϋν-
  τα είς την «Φωνήν τής
  Ιταλίας» οημοσιβύει άρ¬
  θρον επί τού λ,όγου τοΰ
  Φύρερ, είς τό οποίον τονί-
  ζει ότι ό λόγος ούτος ίδίδ&ι
  τό δικαίωμα είς την Γερμα¬
  νίαν καί σύμπασαν την Ευ¬
  ρώπην νά ζησουν, διότι τό
  τοιούτον των άνήκει δι-
  καιωματικώς.
  Ή Αγγλία γράφει ό κ-
  Γκάΰντα, συνεμάχησε μέ
  την Άμερικανικήν πλουτο-
  κρατίαν καί τα Σοβιετ. Ή
  πρώτη έπιδιώκει την παγ¬
  κόσμιον οικονομικήν κυ¬
  ριαρχίαν, ή δέ δευτέρα την
  εξυπηρέτησιν των Μπολσε¬
  βικικόν ίδεών καί την έ·
  ξάπλωσιν τούτων έν τώ
  κόσμω.
  Καί οί τρείς ούτοι σύμμα-
  χοι, περαίνει, θά κατασυν
  τριβοΰν διά νά επικρατήση
  τό δίκαιον καί εδραιώθη ή
  ελευθερία των λαώ ν τής
  Εύρώπης.
  Ο «ΜΙΡΙΚΛΜΙΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΙΗΜ02ΙΕ.ΕΙ 101 ΛΟΙΟΙ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ
  Ν. ΥΟΡΚΗ, 10. ΟΆμερι-
  κανικός τύπος είςπερίβλε
  πτον Θέσιν δημοσιεύει
  τόν λόγοντοΰ Φύρερ
  καί ύπογραμμίζει τήνπρο
  ειδοποίησιν αύτοι) διά τα
  Άμερικανικά σκάφη καί
  την απόφασιν τής Γερμα¬
  νίας καί μέ αύτην τής
  Εύρώπης νά προασπίση
  εαυτήν κατά παντός έχ'-
  Θρικοϋ συνασΐΐσμοΰ.
  ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 10 Νοεμβριού.
  Τό Ανώτατον Άρχηγεΐον τοθ
  ΣτρστοΟ ανακοινοί:
  Είς τΓ|ν· Κριμ^ίαν ανατολι¬
  κώς τής ΣεβαστουΓτόλεως
  καΐ δυτικώς τού Κέρτς διε-
  σπάσθη άντΐοτασις των ό·
  πισ5οφυλακών τού έχδροθ.
  Μεγάλαι έπιδέσεις τής άε-
  ροπορίας ένηργή&ησαν νυ¬
  χθημερόν κατα τής Σεβα-
  στουπόλεως, καταστραφέν-
  τωνπετρελαιοκινήτων τανκς
  καί άποβηκών πετρελαίου.
  Είς τ6ν Φρουρ'ακόν λυέ·
  να τής Σεβαστουπόλεως έ-
  πλή/ησα/ έν καταδρομ κόν
  καί μέγα Σοβιετικόν φορτη-
  γόν σοβαρώς διά βομβών.
  Μεταξύ Ντόνετς καί Βόλ-
  γα καίείς τόν τομέα πέριξ
  τής ΜάσχΓς ή άεροπορία
  μας έξεμηδένισε σιδηρο·
  δρομικά καί άλλα μεταφο-^
  ρικά μέσα τού έχδροΰ. Ί·
  σχυροΙ σχηματισμο! μαχηπ·
  κων αεροπλάνων έρριψαν
  έμπρηστικάς καΐ έκκρηκτι-
  κάς βόμβας είς Μόσχαν.
  Έν συνεχεία των άρξα·
  μένων έπιχειρήσεων είς τάς
  λίμνας Ίλμεν κα! Λαδόγκα
  στρατεύματά μας πεζικοϋ
  καί τεοωρακισμένων άρμά-
  των διαβάντα τό Βελχόφ,
  ώς άνεκοινώβη δι' Ιδιαιτέ-
  ρου ιίινακοινωβέντος, έκυ-
  ρίευσαν την 9ην τρέχ. δι*
  αίφνιδιαστικής έπιβέσεως
  τό σπουδαίον κέντρον συγ-
  κοινυνιύν ΤΙχδεν, συλλα-
  βόντα πολλούς αΐχμαλώτους
  καΐ υλικόν.
  Τό έπιτεεϊον τής 4ης
  ι Σοβιετκής στρατιας έγκα-
  ταλεϊψαν τα πάντα είς χ ·:Τ
  ρσς μας καΐ σπουδαΤα στοα
  τιωτικά έγγραφα, διέφυγε [
  τής οίχμαλωσΐας την τελευ-
  ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ
  ΤΑ ΠΡΟ ΤΗ! ΚΛΙΑΛΙΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤ1Σ ΣΥΙΙΑΦ9ΕΝΓΛ 2ΥΜΒ9ΛΑΙΛ
  ταίαν στιγμήν. Είς τάς έπι-
  χειρήσεις αύτάς, άπό τής
  26)10)41 συνελήφθησαν
  20,000 αίχμάλ«)τοι 96 τεβω-
  ρακισμένα άρματα, 179 τη-
  λεβόλα καΐ 1 τε&ωρακισμέ-
  I
  νην άμαξοσΓθΐχία ώς καΐπο-
  λυάρισμον υλικόν, άχρη·
  στευ&έντων έν συνεχεΐφ
  6000 ΰτονόμων. Ό άριβμός
  των είς χείρας μας αΐχμα-
  λώΓυν τού άνατολικού με·
  τώπου ανήλθεν είς 3.632.
  000.
  Παρά την Σκωτικήν ανα¬
  τολικήν άκτήν ή άεροπορία
  μας τή/ νύκτα πρός την
  1Οην έβύθισεν φορτηγόν
  πλοϊον καί έπληζε σοβαρώς
  έν άλλο. Στοϋκας έβομβάρ-
  δισαν την Νοποανατολικήν
  περιοχήν τοΰ λιμένος Μαρ-
  γκέτ. 'Αποτέλεσμα τής επι-
  θέσεως αυτής (ιπ<ρζε νά έπακολουθήαουν σφοδραί έκκρήξεις κα) μεγάλαι πυρ- καΤσί γενόμεναι όραταί έξ αποστάσεως πολλών χιλιο- μέτρων. Είς την Β. 'Αφρικήν σχη- μαπσμο! άεροπλόνων μας επετεθησαν μέ καλά άπο· τελέσματα εναντίον Βρετ- τα νίκων στηριγμάτων είς Μάρσα Ματρούκ καΐ όχυ· ρών τού Τομπρούκ. Ό έχθρός έρριψε μέ έλα· φράς δυνάμεις είς σημεϊα τινά τής ΒΔ. Γερμανίας βόμβας εναντίον .συνοικι- υμών καί Ιδίως είς Αμβούρ¬ γον. Μικραί απώλειαι έόη- μειώθησαν είς νεκρούς καΐ τραυματίας. 2 Βρεττανικά κατερρίφθησαν.Ό ύπο.λοχα- γός Λέντ εσημείωσε την 20ήν νυκτερινήν νίκην στο Συνεχίζεται ή προέλασις πρός την Νοτίαν άκτήν τής Κριμαϊκής Χερσόνησον • ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, ΙΟ.— τιωτικής πηγής πληροφορίαι βεβαιοθν δτι χά Γερμανικά καΐ Ρουαανικά στρατεύματα καΐαδιώνοϋν κατ&' πόδας ιούς Μπόλάεβίκους, οί όποϊ- οι πανταχοθ δχουν περιέλ- θε· είς κατάστασιν διαλύσε¬ ως. ΑΙ αυταί πληροφορίαι βεβαιοθν δτι τα νκηφόρως προελαύνονα Γερμανοσυμ- μαχικά στρατεύματα άδια- φοροθν άν οί ΜπΟλσεβΓκοι άνθΐστανται είς σημεϊα τίνα, διότι ή κροέλασις δέν πρό- κειται ν' άνακοΐτή έκ τής Ι άντιστάσεως αυτής: "Αλλαι πληροφορίαι έκ τοθ Άνατολ. Μετώπου άναφέ- ρουν δτι διελύθησαν α έχ· θρικαΐ έστΐαι άντιστάεος, παρά τάς όρεινάς έκτάσεις τής Γιάλτας καΐ Οθτω ή προ- έλασις συνεχιζεται πρός την νοτίαν ά<τήν τής Κριμαΐ- κης Χερσονήσου. Έκ παραλ- λήλου ή άεροπορία μας έ- ξαπολύει πανΐαχοϋ χάλα- ζαν βομβών, έπιφέρουσα σύγχυσιν καί πανικόν είς τούς ΜπολσεβΙκους. Διάφορα έρωτήματα μάς άναγκάζουν νά τονίσωμεν δτι συμβόλαια περ! έζαγω- γής προΐόντων, τα όποϊα συνήφθησαν πρό τής κα- λήψεως τής Κρήτης, δέν εΤναι έκτελεστέα έφ' δσον έχουν ανάγκην των προΤ- όντων αυτών α! Γερμανικαί υπηρεσίαι. "Οπως λ.χ. Συμβό- λαια, περί έξσγωγής οτα4ί- δος κα) ελαίου, δέν εΤναι δυνατόν νά έκτελεσοοΰν. Είς την αρμόδιον Γερμα¬ νικήν υπηρεσίαν/, ή όποία έχει έπιφορπσθΓ) μέ την εξαγωγήν των προϊόντων αυτών, δέον ο! παραγω- γοΙ καί οί έμποροι τούτων νά τα προσρέρουν πρός α¬ γοράν. Οΰτε οί παραγωγοΙ, ου τε οί έμποροι δέν έχουν λό. γον ν' άνησυχοΰν, δύναν ται δέ νά είναι βεβαιοί δτι τα προϊόντα των θ* άγο- ρασθοΰν, άπό την ώς άνω Γερμανικήν υπηρεσίαν, εις λογικάς τιμάς. ΑΙ σημεριναί τιμαί των προ Ον τω ν δέν εΤναι άκόμη Ικανοποιητικάς "Ηδιεξάγον- ται διαπραγμαΓεύσεις, Τνα καθορισθοΰν νέαι τιμαί καί θά ληφθούν ύπ' δψιν τα ύ· ψηλά έςοδα των παραγω- γών και των έμπορον. Τονίζεται ιδιαιτέρως δτι πά3α άπόκρυψις τοιούτων προΤόντων δέν θά εΤναι ά- νεκτή καί θά τιμωρηθή αυ¬ στηρώς. ιπάαπΙαΓ ΑΙ ΚΑΤΑΟΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΙΣ Κ.Λ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΚ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΕΝΙΧΗ ΚΡΗΤΗΣ Γενικάς Γραμματεύς . Χανιά 8 Νοεμβριού 1941 Αριθ. Πρωτ. 2786 ΔΙΑΤΑΞΙΣ Κατόπιν έγκρίσεως τής αρμοδίας Γερμανικήν Στρα- τιωτικτίς Άρχή'ς άπό τής 10ης Νοεμβριού 1941 παύει ίσχύουσα ή ύπ' αριθ. 1130) 18.7.1941 Διάταξις ημών πε¬ ρί αποδόσεως καΤαθέσεων «αι έπα-ναφέρέ'ται έ^ ισχύϊ ό «αί εϊς>4τίιν ' λοιπήν Επι·
  κράτειαν ίσχύων ύπ' αριθ.
  2893 ^τήςβης- Απριλίου
  1911 'Αναγκαστικός Νόμος
  «περί περ~ιορισμών είς ά-
  ποδόσεις των καταθέσεων
  παρά Τραπέζαις κ.λ.π.».
  Κατόπιν των ανωτέρω
  ή έγκρισις διά την απόδο¬
  σιν καταθέσεων ποσών με-
  γαλυτέρων των υπό τού ά¬
  νω Νόμου ' «αθοριζομένων
  δέν θά παρέχηται ύφ* ημών,
  άλλ' υπό των υπό τοΰ Νό¬
  μου τούτου προβλεπομένων
  Επιτροπών, των, έδρευου
  σών παρ' εκάστη Τραπέζχι,
  Ταχυδραμικφ Ταμιευτηριον
  καί Όργανισμφ, «αι είς άς
  Έπιτίόπάς δέον τ6ϋ λρ,ι-
  ποΰ νά^ ύποβάλωνται, αί
  σχ&τικαί αίτήσεις. -
  " Ό ΓίνΊκό^ Γραμματεύς
  Γεώργιος Δασκαλάκης
  ΙΑΡΑΣ
  ΕΙΣ ΤΜ
  ΙΣ ΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝ
  Ν ΘΑΛΑΣΣΑΝ
  ΚΩΝ ΥΠΟΒ
  Υ ΕΥΞ
  ΥΧΙΟΗ
  :ιη ο υ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 10.- Τα
  Ρουμανικόν ύποβρύχια συ·
  νεχίζουν την νικηφόρον
  δρασιν των κατά των Σο·
  βιετικών σκαφών, είς τό:
  όποϊα έπιΦέρουν ίσχυρά
  καί άνεπανόρθωτα πΛήν
  ματα, ώστε ό εμπορικάς
  Σοβιετικάς στόλος τού
  Εύςείνου νά; θεωρήταΐ πλέ¬
  ον άνίκανος δι' οιανδή¬
  ποτε υπηρεσίαν,
  ΣΧ
  ΔΙΑΤΙ
  ΝΑΠ1
  ΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚ
  ΦΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΜ
  Τ
  ΕΡ.ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 10.—Ό Γερ |
  μανικός τύπος γράφει δτι ή
  απόφασις τής Άμερικανικής
  Γερουσίας, ή επιβληθείσα
  υπό των φιλοπολέμων πλου-
  τοκρατών, περί άρσεως 'τοθ
  Νόμου περί ούδετερότητος
  καΐ έξοπλισμοθ των Άμε·
  ρικανικών ^σκαφών, είναι
  άντίθετος 'πρός δλας τάς
  αρχάς τοθ δικαίου καΐ των
  θεσμών καΐ αποτελεί καθ
  αύΐό πρόκλησιν κατά τΛν
  κρατων τοθ "Αξονος. ΕΓμε»
  θα, γράφει, άποφασισμένοι
  νά διατηρήσωμεν τόν άντα-
  ποκλεισμόν καΐ θά κατα-
  στή7ωμεν σεβαστόν τΛ δι-
  καΐωμά μας τοθτο. Είς τό
  πθρ θ' ^απαντήσωμεν διά
  τοθ πυρός.
  ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗί ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ 8ΗΜΕΡ0Ν ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ"
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, .10.— Ή
  Βρεττ'ανική άεροπορία κατά
  τό θήμερον χρονικόν δίάστη-
  μα τοθ ΝοεμβρΕου απώλεσε
  υπέρ τα 70 άεροπλάνα, μό¬
  νον δέ την 8 τρέχ. απώλεσε
  23. καταδιωκτικά.
  Έκ των έπιτεθέντων χθές
  κατά τής ΝΔ Γερμανίας
  Βρεττανικώ" άεροκλάνων
  κατεσΐράφησαν 9. , ,^,
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  " "Ανακοινούται ότι ό μέν
  'κ· Γβνΐκός Γραμματεύς Γε·
  νίκης Διοικήσεως Κρήτης
  θά δβχεταΐ τούς πολίτας
  εκάστην Δευτέραν, Τετάρ¬
  την «αί Παρασκευήν, από
  11—ίδ,30', ό δέ «..Νομάρ-
  χης Χανίων κατά τάς αύ¬
  τάς ημέρας άπό 8—12.
  . Κατά τάς λοιπάς ημέρας
  είς ούδένα.πο,λίτην θά έπι-
  τρέπεται ή είσοδος είς .τα
  Γραφεία' Γενικής Γραμμα-
  τείας «αί Νομαρχίας.