90074

Αριθμός τεύχους

93

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

12/11/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Μί
  ?/·»
  Λ*-··,
  /■ ».■
  1 -ν»
  -. * ϊ-ι--^1
  ί ύ' γ
  ΕΤΛ
  1 ί*
  ι»· Γ»»
  ΗΜΕΡΗΣ]Ρ_ϋ^11ΛΙΙ0Ν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔίΑ ΤΗΝ Κ-ΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ
  1 '" ΜΙΤΤννΟΟΗ
  : .^ 12. ;
  ΝΟνΕΜΒΕΡ §4
  δοΙΐΓίίΙΙβΐΙβΓ
  V.
  ΡΕΕΡΙΚΑΚΙ8,
  Η ηηά ϋπιοΐΐ : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ3,
  Οηαηία
  Νγ 93— 'Αριδ. 93
  ΡΓβίβ 3 ϋΓβοϋ—βη — Τιμή ρχ 3
  -
  ηηά ϋπιοΐΐβΓβΙ ■'
  . 22.
  «ΤΟ «ΑΒΕΝ ϋΙΕ ΕΝΒίΑΕΝΟΕΗ Ι669 ?
  β8
  είηηΐ3ΐ πγπ
  ΚΚ. Ιηι ΤαηΓβ 1212 βΓ-
  τν&Γθ άίβ νβηβίίαηΐβοηβ
  Κβρηο1ί_ άίβ Ιηδβΐ Κτβία
  άηΓοη Καηί. ΡηβΓ άίβ
  ΚΓβίβΓ οβςταηη άαηιΐί ζα-
  ηαβοηβί βίηβ Ζβίί άβΓ
  νβΓ
  άοοη άίβ νβηβ-
  τΐβηβΓ τηΐτ; Οβνναΐτ ίη άαβ
  Γβΐίκίοβββ ιιηά βοηβτίββ
  ΙίαΙίηΓβΠβ Ι,βοβη άβΓ Ββ-
  χποΙιηβΓ βίηζαβτβΐίβη ; }&
  άητοη ΚοΙοηΐβίβΓηη^
  ντοΐΐτβ ΐηαη άΐβ Ιηββΐ νοΐΐ
  Ιεοιηηιβη ηητβΓ νβηβτΐα-
  ηίβοΗβη Είηίΐηββ ΟΓίηβτβη.
  Ε>οοΗ άΐβ ΚΓβίβΓ οΐίβοβη
  άίβ ΒίββΓΐεβΓβη. 8ίβ νβΓ-
  τβίάί£ίβη ηΐοητ πιιγ ί_Γ
  ζαβη, 3οηάβΓη
  αηοη άίβ αηβ,β-
  βίβάβΐίβη νβηβτίαηβΓ αυί;
  Ιω _αηίβ άβΓ Ταηΐ·ηηη-
  «ΙβΓΤ,β βητπχίοΐΕβΙίβ βίοη
  άαηη αΐΐηιαβηΐίβη βΐη
  ίΓΪβάΙίοίιββ Νβοβηβίηαη-
  «ΙβΓΐβοβη; άίβ ΚΓβτβΓ _&·
  τηβη ββΐοβτ ίη ίηβηιβηάβ
  δτβΐΐηηκβη; ίηΓβ Κ.βοητ.β
  ταηΓάβη βΓίαβΙΙτ. Αΐβ άαηη
  τηίί Ββ?ΐηη εΐββ ζή. Τβπγ-
  ηαηάβΓίβ άίβ ίαβΓΐείβεηβ
  νΫβΙΙβ ΕιΐΓορα ζα ηβοβΓ-
  βοηπτβπιηιβη άΓοηίβ, ^β-
  άοοη νοη άβητβοΗβη Ηββ
  Γβη ίη άβΓ Όοηαητΐβίβοβ-
  ηβ κβδΐορρί ιιηά
  £β8θΗ1α?βη αηιτάβ,
  βίβ αιιοη αηί άίβ Ιηββΐ
  Κτβία ΗβΙίβΓ. Ιηι ΤβηΓβ
  1645 οββαηη άβΓ βΓβίβ
  Αη^Γΐίί αηίΟηαηΐα.Ηαίβη
  ιιηά ΡββταηΒ ίίβΐβη ίηηβη
  1>α1ά ίη άίβ Η&βηάβ. ϋβΓ
  ΗΐΙίβΓαί άβΓ Κβρηοΐίΐε
  νβηβάίβτ βη άίβ νοβΙΙεβΓ
  ΕαΓοραβ ί&ηά βταΓΐκβη
  "ννίάβΓη&Π; Εβ ΐβτ £β-
  βοηΐοητΐίοη ηβοΗ&βπχίβ-
  ββη, άαββ οββοηάβΓβ άίβ
  άβατβοηβη δταατβη, άίβ
  άιΐΓθΗ βίηβη Ιαη-
  Ιϊΐητίβτβη ΚΓΐββΓ βτ&Γ-
  ^ββεηιααβοητ πΐαΓβη, ί&η-
  ββηάβ νοη ΟίϋζίβΓβη ηηά
  δοΐά&τβη βηΐβαηάΐβη;
  Οαηζβ Κ.βσ;ί_.βηί:θΓ Βα-
  νβΓη, ΗαηηονβΓαηβΓ,
  ΒΓβαηβΟΓΐΐπβίβΤβΓ, ^ηβηβ
  ΙϊαΓβ,βΓ, βηεΐι ΗοΙΙαβηάβΓ
  ηηά ΡΓ&ηζοββη ίτ&ίβη ίη
  άβη Ρίβηβτ: άβΓ νβηβΐίβ-
  ηβΓ, Ηΐιββοήΐίβββΐίοη ητη
  άαβ εΐΓβΙίβοΗβ Υοΐ- νοη
  άβΓ ταβΓΐείβοΙιβη ΗβΓΓ-
  βοή&ίτ ζιι ΙϊβταειΙΐΓβη 25
  Τ&ηΓβ _ββηιρίτβη άίβββ
  ϋβηίβοΗβη &ηί άβηι Βο-
  άβη άβΓ Ιηββΐ. νίβΐβ Ηαη-
  άβττβ, }& ίαηββηάβ νοη
  δοΐάβτβη Ηββββη ίηΓ _β-
  οβη ίαβΓ <ϋβ ΡΓβίηβϋ άβΓ ΚτβτβΓ; δοΐιΐίβββΐίοη ταηΓάβη άίβ ΤαβΓΐίβη άοοη άίβ ΗβΓΓβη άβΓ Ιηββΐ, ά& ίηΓβ υβοβηηβοΐιτ ζα ΙαβηάβΓ,-βραβτβΓ αηοΗ άίβ ΡΓβηζοββη - άίβ οβΓβίΙδ νοΓ ίΐΐΐη άοπ. Ριΐ88 ^βίαδδτ Ηαΐτβη, ·ννίβάβΓ ηίη&ιΐδζιι- "ννβΓίβη ;άίβ 8:1βίεΗβη Ηοΐ- Ι&βηάβΓ ιιηά ΡΓβηζοβεη, άβΓβη «υηϊβΓάΓηβο^ιιηο;» βίβ Ηβιιτβ ^β^α^η^ηβ^η. Εη^ΐαηά ηαΐτβ άαηιαΐβ ηοοΗ ^βίη ΙηίβΓβδδβίηι ΜίτίβΙηιββΓ; ϋβΓβδοηιπβΓ- ζβ ΕΓάίβίΙ» 1&8Τ ά&ηι&ΐδ ηοοη αυδδβΓΓΐαΙΙ) ββίηβδ Μ&βητΙιβΓβΐεΓΐββ. Αβο;γ- ρτβη, Ιηάίβη ιιηά ΑτΐδίΓα- Ιίβη τοαΓβη ηοοΗ Ιεβίηβ Ββ&Γΐίίβ ίιιβΓ ιάαδ Ε_ιρί Γβ ; νοΓ αΐΐβηι §-»1> βδ ηοοΗ
  Ιιβΐηβη διιβζΐί&ηβΐ. Εγ
  βΓδί οβάίη^ίβ άαβ ^Γθδδβ
  Ιηΐ6Γβ38β ίηι ΜίττβΙηιββΓ -
  Γβιιηι. ΝίοΗτ άΐβ νοβΐ-
  βΓΓβκίοη ββΐηβ Ααί-
  :, βο η ά β γ η
  άβΓ Κ.βχιπι αηί άβηι βίβ 1β·
  Ιιτβη, βοίβΓη βΓ ίη ΓηβοΗί-
  ροΙίϋββηβΓ Ηίηβίοηΐ νοη
  Ββάβατιιηο; ννβΓ οβζτσ. ΐδί
  δρηβΓτβ άΐβδ άβΓ ΟΗβοηβ
  ηΐεΐιτ ηοοη {η ηβηβΓβΓ
  Ζβίτ αχη βΐο;βηβη ^β^^β ?
  ν7β1ο1ιβ8 ιπαΓ άβΓ Όαηΐκ
  ίαβτ θΓΪββΗβηΙ&ηάδ Τβίΐ-
  ηαΗηιβ βΓηννβΙίΙΐΓΪβ^Ρ ϋίβ
  ίηι ΙύΓίίΐδοη-
  βΤ ρ Ναοη
  1918 θΓβαοΗΐβ βδ άββ ηο-
  1>Γβ ΒΓίίαηηίβη ηίεΗτ
  πιοΗγ. Τβτζτ οβηοβτί^τβ
  ββ άίβ ΤηβΓ^βί ίηβΓ ββίη
  δρΐβΐ ίη νοΓάβΓ&βΐβη ;
  ΑθβΓ ΙΓθίΖ άΐββββ νβΓΓΛ-
  τββ ηαΐ δΐοΐι ά^β Ηβΐΐβ
  ηίδοΐΐθ νο1_ πΐΐβάβΓ ΐη
  θίηβΚ&τ&βΐΓορΙΐθ ΐυβΙΐΓβη
  Ιαδδβη ;
  ν&Γΐιπι οβββτζτβ
  Ιβηά ΚΓβτ;» ΐηι
  8ΤΓΟ8& ιο&γ;
  νΌειΐ3βΓ
  Βηκτ1&ηά?
  «β βίοή ηΐοητ βη «ΙβΓ
  άβπιβΐβ
  ί·τ
  ηβΓ ΖβίΙ
  Αητ-οΓΐ
  Ιη ^β-
  ά
  η«ηπΙβη Νβαβη
  ηβΜβοηίρο·ί«οη χά
  Ιβη. Εβ ντ&τ ά»1>βι άΐβ Ηοΐ
  ?βηβη 7
  ββη ς-εννίδβ ηπι άΐβ Ιηδβΐ
  νοΓ άβΓΪΙ&ΙΐβηΐδθΙιεη «Ιη-
  ν&δϊοη» ζή βοηαετζβη. Ιη
  ννΐΓΐΐΙΐοηΙεβίτ; ν/οΐΐΐβ ββ
  βίοη 3βάοεΗ αηί άίβδβ ΑγΙ
  ζηιη ΒβΗβΓΓβοηβΓ άβΓ Ιη-
  8β1 τη&οηβη, ν?βΓ άοοΗ
  ο;βΓαάβ βίβ βαί άβΓ Ινβ-
  οβηδδΐΓαδββ άβδ ΕπιρίΓβ
  ηοοΗ βίη ϋοτη ίηι Αηβ,β;
  νΐ&β &1Χ3 άίβββη ΡΙ&β-
  ηβη ννητάβ Ηαοβη άίβ
  ΚΓβίβΓ }& ά&ηη ζή βραβ-
  Γβη Ιιβ^ο—ΐηιβη; Ηαβΐτβη
  άίβ Βη^ΙαβηάβΓ άβη Α1>-
  ν/βηΓΐκαητρί βτββτβη άίβ
  ββίβΐΐδθΐιβη ΕίηάΓίηβτΙίη-
  ^β ηιίτ ίΙΐΓβΓ ά&τηειΐβ
  βεηοη βί&Γΐκβη Μ&οΗΙ; ηη-
  τβΓβταβτζτ, «τηβτάβη βίβ
  άίβ ΚΓβτβΓ ββήΓ ν/βΙΐΓ-
  βοηβΐηΐίοΐι νοΓ βίηβηι
  3αηΓηαηά6Γτβ1αη?βη Ι/βίά
  οβντ&ηΓτ ηαοβη- Ηβητβ
  ή&οβη βίβ άίβββη "νΌΙΐίβ
  βταηιΐη άηΓοη ϋΐΓβ βεηβίη-
  οβΓβ Ηίΐίβ ίηβ υηβτΐηβο^
  ^ββΐηθΓζΙ, ν/ββΗΓβηά
  ϋβητβοηΐ&ηά, άββββη δοΐ
  ά&τβη βοήοη νοΓ 3°° Ι**1"
  Γβη ηΐοΗί ααβ βίβτβηβη
  ΜΛοηΙροΗΙίβοηβηΙητβΓββ-
  ββη ηβΓβηβ άίβ Ιηββΐ
  ^βι^βη νβΓίβί-
  ί »αοη ίβτζί ηατ
  ά&β Ββδίβ ίηβΓββίηβ Ββ-
  ν/ίΐΐ.
  Β.
  Ειη οη άζη θεαΐδθΐιεη Τΐϋρροη £βηοιηιικ'η6Γ ^
  Είς άτιά τούς Σοβιετκοϋς λιμέ άς, δσπς π-ρι"ιλ3εν εόχερώς είς χεϊρςχς των Γερμανών
  7οο ΒυΝΚΕΚ. ΙΜ ΚΑΜΡΡ ΟΕΝΟΜΜΕΝ, ΐ2οο ΟΕΡΑΝΟΕΝΕ ΟΕΜΑΟΗΤ,
  4 ΡΑΝΖΒΚ.ν7ΑΟΕΝ, 3ο ΟΒδΟΗϋΒΤΖΕ, ΜΑ80ΗΙΝΕΝΟΕ~ΒΗΚ.Ε
  ϋΝϋ 0ΚΑΝΑΤν7ΕΚΡΕΚ, 50 νΥΙΕ ΖΑΗΧΚΕΙΟΗΕδ ΑΝΌΕΗ.Ε5
  ΟΚIΕΟ5ΜΑΤΕΚIΑ^ ΕΗ.ΒΒϋΤΕΤ ΟΌΕΚ. νΕΚΝΙΟΗΤΒΤ.
  Αηβ άβηι ΡηβΗΓεΓΗβηρί-
  ςη&ΓίΐβΓ, ΐΐ. ΝονβτηοβΓ.
  ϋ&δ ΟΤοβΓΐΐοπιπι&ηάο άβΓ
  'ννβηΓΐηαοητ βτίοΐ σβ^αηητ:
  Αηί άβΓ Κγϊιπ βίηά άΐβ
  άβιιίβοηβη ηηά τηηι&βηΐ
  βοΗεη ΤΓηρρβη ίη ννβΐ-
  ίβΓβη νοΓάΓΪπβτ
  δβνναβίοροΐ ηηά
  Βείάβ Ηβείβη ννητάβη
  ηιίΐ β-ηίβΓ ννΐΓ^ηη^ οβΐ
  άβΓ Ν»οΗτ; οοιηο&ΓάΐθΓτ..
  Ιγπ Κ&ητη ηπι
  βΓΐΐτ,τ άβΓ Ρβΐηά
  ^ηί^^η&^^ίίβ βΓηβοϋοηβ
  νβΓΐηβίβ &η βοΙΐννβΓβη
  νν&ίίβη ηηά Γθΐΐβηάβΐη
  Μ&ίβΓΪ&Ι. ΜίΙίίαβΓΪδεΙιβ
  ΑηΙββΓβη ίη άβΓ βονν].
  Ηαηρτβταάτ ννηΓάβη ηιίτ
  Βοηιοβη οεΐββτΐ:.
  Ιη ΝθΓά^&ΓβΙΐβη Ηαοβη
  άβητβεηβ ηηά ίΐηηΐβοηβ
  ΤΓηρρβη ηητβΓ βοΙιιπΐβΓΪ-
  ί?βη Κατηρί ηηά Οβΐαεπ-
  άβνβΓηαβΙτηίβββη βίαΓΐκβ
  ΕίηΗβϋβη βΐηβΓ Όΐν. νβΓ-
  ηΐοητβί:. ΗΐβΓΟβΐ ταηΓάβη
  7οο ΒηηΙΐεΓ ΐπιΚαηιρί 8β
  ηοπαπιεη, Ι2οο Οβί&η^βηβ
  βΤβηιαοητ, 4 ΡαηζβηπαβΓβη,
  3ο Οββοηηβίζβ. ΜαδοΗΐ-
  ηβη^βταβηΓβ ηηά Ογ&-
  ηατιαβΓίβΓ, βοτπίβ ζαΗΙ-
  Γβΐοΐιβδ αηάβΓββ
  ΑΐοιυβΙΐΓ^εδεΙηιίζ ααί εΐηεη ΑβδοηηίΐΙ: άβΓ
  ΟδτίΓοηΙ
  Ουγγρικήν άντιαεροπορικόν πυροβόλον είς £να τομέα τοθ
  ΆνατολικοΟ μετωπον
  ηιαίβΓίαΙ βΓθβηίβί οάβΓ
  νβΓηίοΗίβί. ϋΐβ οΐηίΐο/βη
  άββ Ρβΐηάββ
  βίη ΓηβηΓίαεηββ
  άβΓ Οβίαη£·βηβΐτζαη1.
  νοΓ άβΓ θΓίίβοη. δαβ-
  άοβίΐεαββίβ βΓζίβΙίβη
  ΚαηιρίίΙηςΓζβηβ'β οβί Τα-
  2β ΒοηιϋβηίΓβίίεΓ αηί 3
  ϋΐε δοηίίίβ
  βοητηβΓ
  πιΐτ; ίηΓβηι
  ταηΓάβη βο
  άαββ
  ΥβΓΐηβί ζα
  ΓβοΗηβη ΐδί. ΟβττηαβΓίβ
  Ηββίοη ταηΓάβ βΐη Ηοοΐιο
  ίεητπβΓΐΐ νοη Βοηιοβη
  βοΗιπεΓβη ΚαΙίοβΓβ
  Γθίίβη.
  Ιη ΝθΓάβίΓΐΙεα
  άβηίβοηβ Κβτηρίίΐη^ζβη-
  £β βΐηβη ΟΓΐτβοη. Ρΐη^τ-
  ρΐαΐζ οβτχπαβΓΕδ Ματβα
  Μ&ΐΓηΙΐ ηιίτ δρΓβης* ηηά
  ΒΓ&ηάοοηιϋεη βη.
  ϋβΓ Ρβΐηά ίΐοβτ ηίεητ
  ίη άαβ Κβΐεηβο;βΙιίβί βίη.
  ΟΑδ ΕυιΊΟΡΑΕΙδΟΗΕ ΕΗνΑΟΙΕΝ
  ΡϋηΓ€Γ
  δαϋζβη
  Γπΐτ; είη
  ιιη
  ηϊΐ^βΓβη Κοηιΐηεητ
  ΐδΐ, αη^βδίοΗΐδ αί γ
  Κϋ-
  ίί,Ι
  ίη ίΕδί αΐΐβη δΐΕαϋβη Εατοραδ
  Οβίυΐιΐ δοηΐοΙίδαΙΐΊαίτβΓ
  ααί
  εΐπ^εΓαοΙϊΐ ΐη άΐβδβ
  ΡγοπΙ.»
  8ο1α3ί:βη Εατοραδ,
  ηιίΐ άεη άβυΐδοΐιβη ΗββΓβη
  ιηίΐ βΓνναοΙιιβηι Β;ννα«ίδΐ-
  δεΐη 8τεηιείηδ3ηι ηιίΐ άβη άβαϋ
  δοηεη ΑΓηιβεη ΐη άβη Καπιμί
  ζο^βη, αΐΐβ. ηβηαεηΐΐίοΐι 3η-
  ^είύΙΐΓΐ, νοη άβτη Ηεΐάεηνοΐΐί
  ίηι ΝοΓάεη, Ρίηη1<ιηά, 1)ΐδ ζα ΚαΓπαηΐβη ΐηι δηάβη αηΙεΓ άεπι βϋβηδθ «ΙαρίβΓβη ννΐβ βοηαΐΐ ΑκΙοηεδοα. Ααί όδΐΐίοΐιβη ρ νοπι Μββτ "οΪΒ ζαηι ΜεβΓ ΙίΜηιρίβη ΐη άεη Κεΐΐκη αετ άευίδοΐιβπ δοΐααΐβη <3ΐο άΐβ Ρΐηηβη, άιε 8, άΐβ Κικη&ηβη, <1ίβ δ1ονν3ΐίβη, άίβ ΚΓοατεη, αΐε δρ^ηίεΓ, ιίΐβ ΒβΙκΐβΓ, Ηοΐΐαη- άβΓ, Οϋηβη, ΝοΓννβεβΓ, ΐη άβη Κεΐηβη αβΓ Ρΐπηεη | δοηννβαβη, ^3 δβ16δΐ: Ργβπζο- ι Μίΐοηί: ά*βΓ Ιίϊηιρίβη, άίβ άεπι νβπιίοΐιΐεηάεη υοΐδθΐιβννίδ'ϊ- δοΐιβη διυΓπι ααί άεηι Οδίεη ΐιη Ν3ΙΠ0Π (ΙβΓ ΚυΙΙαΓ, άΐΐΓ ^ βυ.Γορ3ίδαηεη Τπιάίΐίοη ηηά άεδ ΑαίοααννίΠβηδ ρεπιβΐηδα- ΓΠ6Γ {ΪΓΟδδβΓ Οβδθΐΐϊθΐΐΐβ βΠΙ- ^εκβηΐΓβΙβη, ϋΓ32βη άβδ δοΐιϊοκκαΐ <1βδ η«αεη Εατο- ραδ ΐη ΐΗτβηι ΤθΓηΐί>ιβΓ.
  Ό 6 Καΐηαπεη
  Κααηιβη ΙςΓαίΐνοΙΙ
  Ηα5εη αηά δίββτβίοη νοΓ»;β
  άταη^εη δίηά, δΓεηεηά ααί
  ΐηΓβηι «Μαι», ΐΙΐΓβΓ «Τ»ρ£βΓ-
  I
  ΙΐεΪΓ.» αηά ίΙιτβΓ Ζαΐιί&ΐίβίί».
  Νίοΐιΐδ, ννεάβΓ Ζαδβΐιεη ηοοΐι
  ϋΓοΙόεη νοη άετ επ άβΓβη
  δείιβ, ΙιαΙ άΐβ Ρΐηηβη ααοΐι
  Ι ηαΓ βίηεη Αα^εηϋΐίοΐί νοη
  ίΗΓ6Γ Ιιβΐάβηΐιαίΐβη
  ηηά ϋΐΓβιια κτοδδβε
  αΐοοπη^βη Ιίδηηβη. δίε Ιίαι
  ίεη ίίΐΓ άίε Εχΐδΐεηζ ίΙπΓβΓ
  εί^βηβη ΕΐΙβη ηοΓάίδθΙιβη Κα1·
  Ιιιγ, δίβ Ιίαΐηρίεη ίίΐΓ άαν
  Ββϋΐεΐιβη ίΐΐτβδ Εαηάεδΐη ά»5
  ΐπιηιβΓ ννιεάεΓ νοη άβΓ δο
  είη>ίη
  ΰοεΓ ΐΙΐΓε ΒΙαΙορίβΓ
  ΐηι ΚαηιηΙ υβ^βη αίε δο^εΐδ
  ^β^βΐοεη. δΐβ δίηςΐ Ιιοοΐι ίατ
  ααδ Ιίΐείηβ ^1αά: 2θ,οοο Οε-
  ίαΐΐβηε «ηά 76000 νβΓνναη-
  ^είβ. Ιη Οευίί,οΐιΐαπά Ηαι
  ηιαη ιηίΐ ΕΙιιίαΓθΙιΙ Κεηηΐηίδ
  νοη (Ιίβδ^η ΟρίβΓη ρεηοπι-
  πιεη, 3ΐιοΙι νοη άβΓ ΤΛίδαςΙιβ
  άβΓ Γαηιάηΐδθΐιβη ΕΓθΙ^ε, άίβ
  δΐοΐι ^τοδδ ίη άαδ Οείϋ^β άεΓ
  δοΙιΚιοΐΗβη είηΐαεεη, βίιβηίθ
  ννΐβ ιΐΐε αβΓ ΡΐηηΐΛηιΙβΓ, άίβ,
  ννίεβδάβΓ ΡαΙπβΓααδΒβάΓαοΙίΐ:
  Ιιλι, δίοΐι ΐη 4ί1ιτβη ννβΐίβη
  , νν3Γ, δΐβ
  )£3Γηρίβη ίιΐΓ δίοΐι ηηά ίίΐΓ
  ΕαΓορα!
  Ι3βΓ βΐδΐε νναηδθΐι Μοΐο-
  Ιοννδ 5εί δείηβηι
  ΒβΓΐίηβΓ ΒβδαοΗ νν3Γ άβΓ ηαοΐι
  άβΓ ΕίςαίϋεΓυη^ Ριηη-
  Ι&ηάβ. ϋβτ ΡήηΓβΓ ηαΐ βτ-
  1ίΐ3Γΐ, ά3δδ βΓ ΓΓΟΙΖ δβΐπβδ
  νΥαηδοΙιβδ, Γηίΐ άβΓ
  ηίοη ίη Ρτίβάεπ
  ηιεη, άίβδβη νναηδθΐι ηίοΐιΐ
  ζιΐ£βοβη ΙίοηηΙε ίη ΕΓίίιΙΙαη^
  άβΓ ΡΠΐοηι άβδ Οβννίδί>βηδ
  Ιη άίβδβΓ υηίεΓΓεάαηβ Ιιατ
  Μοΐοΐονν ααοη ίητ Καηιαηΐεη
  ΡθΓάβΓαη^βη ^βδΐεΐΐΐ, θίβ
  άετ ΡϋΙΐΓεΓ ίίβΐΓεα άβΓ Εγ-
  ΙίΙαΓαηκ νοη ννΐβη αΙοδ3&βη
  Γηηδδΐβ. Ιπ ΟβηβΓβΙ ΑηΙο
  __ Μ
  Εΐη ,,
  Είς μίαν Μεραρχίαν τοϋ Άνατ ιΐίτωηου ύπηρ·=τει ό ρ;
  Γερμανός στρατιώτης Είς την εικόντ μεταξΛδυο συνάδελφον το^
  ΠΕΐΙβ άβΓ ΡαΗτεΓ άεη
  Εΐιτεητηαηη ρβίηηάβη, άετ
  αιιοΐι δείηβΓδείίδ οΐίηά ζα δεί
  ηετη 'νν'θΓτ υεδΐΕηάεη Τιλι Κα
  δο ΓΓβϊ δβίη, νίβ δραηϊ-
  ηιαηΐεη ^
  ίη άιε βϋΓθραίδοΗε Ρτοηί αη
  δείίβ ΌεατκθΓΐΙαηάς είπ .
  Αΐδ άίε Ρΐιερετ (ΙβΓ δρβηί
  Β1αιιεη ϋινίδίοη^ Επί
  ΡαΙΐΓί: αη άίε ΡΓοη?εσ·εη
  (Ιεη Βοΐ5θ1ιενίδΓΠιΐδ άατοΐι
  ΒεΓΐΐη Ιίατηεη, ηαΐ άετ δοίΐΓει-
  Ιοετ (ΙϊεδεΓ Ζείΐεη ηιϊί ειηετ
  Αηζ&ΗΙ νοη ιΐιηεη
  άετ Ετίη ηετυη^
  αΐεοηδβΐη (ϋΪΓίεη. Ώ'ιο Κίΐηιρί-
  ζβίίεη ΐη δραηίβη
  ηΐίβάβΓ ααί ϋίβ ΡΙίβ^εΓ
  «Βΐααβη ϋινίδΐοη» ηαΐτβη ΐη
  δραηίεη ζαδατηπιεη ηιίΐ άβη
  (Ιεαΐδοΐιεη ΚαηιεΓΕάβη οη
  άβΓ Εβ(?ίοη ΚοηάοΓ &β&εη άίβ
  οοΐδοηβιηίδΐίδοΐιε
  άΐβ
  εη ε<; κ , ΰ ηιεΐη αΐΐβτ ΒεΙναηηΙετ αιι·» Αίΐ3. <\'ίΓ δίηιΐ £ΐπο1ίΠο1<, ά·<;δ νλ'ίτ ηιϊΐ άεη Όειιΐδοΐιοη Ι ιιιατεη ^οΐάαΐΐ'ϊθΐιβ Ι ηβ3 εατοράΐδοΐιεη........_ ___, ^ΐοη δΐηηί.ΗΠίκ ιη 5θ1άηΐϊ- Αιιί ιηατδθΐ Ήΐοΐιιεη <ι11β ιΐιτε ζα ΒααβΓη, δοΗαιβη, άίβ Ηαιΐδ νβΓίειάίσ;βη νο11τβη, ίη άβηι δίβ ιιηά άίβ ίΐιτεπ ΌΐβδίΓββββη αηίΚΓβ- τα βίηά βοΙΐΓη&Ι ηηά βη^τ, ΐη άβη δτ&άίβη ηηά ΌδΓίβτη ηηΰοβΓβΐεητ- Ιίοη. Αηί άβη ΡαβββτΓαβ- ββη ηηά ίη άβη ΒβΓ£·βη οβί βοΗ&Γίβη ηηά ηΐεΐιτ ζα ΰοβΓββΙιβηάβη ΚηΓ- νβη ίβί βηβββΓβτβ νοΓ- βίεητ ηηοβάΐη^τ ηοτ· δραηίβη ζα νεΓηΐοΙιτβη άτοΐιΐβ. ϋΐβ Ιίΐεΐηβ δΐαάΐ Ανΐΐα ααί άβΓ 1ί3δΐίΠίαηίδςΗβη Ηοοηεββ- ηβ απι Καηάε άβΓ ΙιίηιηιβΠιο- Ιΐεη ΟβϋΐΓ&β, ΙιίηΙβΓ άεηεη Μαάπά 1α§:, Ιαιιςΐιΐε ίη άίβδβη Επηη«?πιη£<:η ιαίβάετ αιιί. Όά ηατιεη ϋβαΐδοΐιε αηά δρ» ηΐβΓ, ηαοΐι άβη ίςΙιυΐβΓ^η ^αίικί^π1ρί6η &β8"βη άίβ οοΐ δοΗβιηίδΐίδθΙιβη ΡΙΐε&εΓ άβδ ΟεηεΓαΙδ Μΐιϊα λπι Αϋεηά ζα- δαπιΐηεη&βδβδδβη ηηά Ιιαΐΐεη ίΙΐΓε ΕΓίαΙΐΓαηβ'εη β'βΐΕαδςΙιΐ: ίη ννΌΓΐεπ, ννΐβ δΐβ δΐβ νοτΐιετ ίη άβη ΚαιηρίδΙηηάεη ίη Τα· τβη ^εΐααδςΗ*: 1ΐ3ΐΐεη, «Οίε δοιυ.ιεΐΓαδ'-εη», δίΐβΐβ άεΓ δρα Ϊ Ηααδ βϊηβδ ΙαρίβΓβη Βααετη- νοΐΐίβδ. Ιη άβΓ βΐείοΐιεη ΕαηάδοΙιαΓΓ. δρταοΐιεη ννΐΓ ηπΙ βίη ρ»ατ πη§:3ΓίδθΗεη ΟίίίζίβΓβη. δοηοη Ι ίΙΐΓβ ΑγΙ ίη δρτεοΐιβη αη*ϊ μοΙι ζα ββΐοβη Ηεδδεη είη ΙιεΙ- 5βδ ΜεηδοηεηαΙΐβΓ νετββΐιβη.. ϋαδ ννατ νίβ (?ε<;ΙβΓη, άα ηιαη ίπι λνβΐι^πε^ ηιϊΐ άο» Ηοηνεάδ ^εδρΓθοΙ βη ΙΐΕΐιβ» α1>> δίε Εαί άβη ΚαΓραΙΙιβη-
  ΙίΕπιηιβη Γ/η&αΓη ?βΐίβ
  άίε ΒβάιοΗαηβ: Νί1:ο1αί Νί-
  Ιίθΐαίοιυίΐδθΐΐδ Ιιεΐάεηΐιαίΐ
  νεΓΐείάΐ^Ιεη ζαδαπιηιβη ηιίΐ:
  άβη άβαίδθΐιεη ΚαηιβΓΕάεη.
  Ώιβ αΐιε νναίίεηΙσΓαάβΓδςΙιαίΙ;
  ιααΓ ηΐΐεάεΓ Ιβ^βηάΐβ:. δο
  δΐεΐιΐ ηιαη ααςΐι ίη άβη Ιίΐβϊ.
  ηεη ΕΓΐειοηίδδεη, αίβ ζα βΐηβτη
  Ιιίηιαεΐιεη, ά3«δ υτοδδβ Βίιάΐ
  είηβΓ &€ηιείηδαιηβη εαΓοραί-
  δΰΐιεη Ζαΐεαηίΐ. Βΐαι ΐδΐ είη
  &αηζ ΤοβδοηάεΓβΓ δαίί, αυ!
  άεη δοηΙαοΙιΐίβΙάβΓη άβΓ δθ·
  ιπ]βΙαηίοη ιιΐΕβοΙίδί αυδ άβηί
  Βΐαι άβΓ ΚαβηΐρΙεΓ άαδ 8Γ°*
  δο, δοΐιδηε ηοςΐη Ιβΐάνοΐΐβ,
  αββΓ βΐη£;τ δΐΓαΗΙβηάε Οβδΐοΐιι
  άεδ ιαηκεη ηβαβη Εητορ35.
  βΓΐβΙοεη άα5 Επχιαοηεη.
  ηίετ, £ίη8?
  Μαάτίά αοβΓΠΕαρί; Γίοΐιτ ηιεΐιτ
  Ηοοΐι, ιιιεηη άίβ άεαΐδθΐιεη
  ΜεδδβΓδθΙιηπΙΙδ ίη άβΓ ^πίϋ
  ηΐ3Γβπ » «δϊε Ηαοβη ΐηΓβ Εγ-
  ίαΐιταηββη ίη άβΓ ΝίβάβΓΐα^'β
  οβΓβίΐδ ΙιίηϋβΓ δΐοΐι,» ίιι&Ιε
  βίη δραηίδςηβτ Ινΐ3]θΓ Ιήηζα,
  άβΓ ά&Γηα1δ είη ΟβδοΙΐνναάεΓ
  ΙίοιηηιαηάίεΓΐ ΙιαΙΙε. «ΕηΓορα
  ΚΑΤΙΝΑ
  [V.
  0Η1ΒΟ& ΖΑΗΗΑΒ2Τ
  ΗεΙ ιΐιτε ΑΓθβίΐίη ϊΙιγργ
  Κΐίηιΐ;, Τδοηάοα νν*ΕΓά4-
  &Ιγ, 2ΐ, Νβοεη^Εδδβ Όία·
  —ΒοΙαΓΐ, ννΐβάβΓ ααί
  Ατοβΐϊδδΐοηάβη 8—12
  αηά 3—°.
  ΣΕΛΙΣ 2α
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά, Τετάρτη 12 Νοεμβριού 1941
  «ΟΥ ΗΣΑΝ Ο] ΑΓΓΛΟΙ ΤΟ 1669;| Συνεχίζεται ή προέλασις Κατελήφθη ή|Γιάλτα
  ....."—......-—— είς Σεβαστούπολιν καί Κέρτς ύπότώνΓερμανορου-
  " ~ μαγικών στρατ)μάτων
  ΚΑΙΤΟΤΕ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΟίΡΙ ΤΗΣ ΙΥΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ώς γνωσ'όν τώ 1212 ή Βενετική Δημοκρατία ήγόρα-
  σε την Κρήτην. 'Από τότε ήρχισε περίοδος ύποδουλώ-
  σεως διά τςύς Κρήτας, διότι οί Βενετσιύνοι έπενέβησαν
  όμέσως ^.ίς την θρησκείαν καί είς την κοινωνικήν έν γένει
  ζωήν τοΰ πληδυσμοϋ, μέ αντικειμενικόν σκοπόν νά με-
  ταθάλουν την Νήσον είς άποικίαν των. ΟΙ Κρήτες δμως
  έμειναν άκλόνητοι, μέ άποτέλεσμα ν' ανατείλη καί πάλιν
  μετ" ού πολύ μία νέα είρηνική ζωή. Προΐόντος τού χρόνου
  οί Κρήτες άπεκατεστάβησαν, πλεΐστοι δέ τούτων κατέλα¬
  βον υψηλάς δέσεις.
  "Οίαν δ Τουρκικός χείμαρος εκινδύνευε νά συμπαρα¬
  σύρη ολόκληρον την Ευρώπην κσί νά την πνίξη κυριολε¬
  κτικώς τα Γερμανκά στρατεύματα άνέκοψαν την ορμήν
  τού είς τό Κεκανοπέδιον τού Δουνάβεως. ΟΙ Τοΰρκοι ήρχι-
  οαν τότε νά θέτουν χείρα επί τής Κρήτης. Τό 1645 έγι¬
  νεν ή πρώτη έπ.δεσις εναντίον τής πόλεως των Χανίων,
  ό λιμήν κσ! τό φρούριον τής οποίας περιήλθον γρήγορα
  υπό την κατο<ήν των. Ή έπακολουδήοασα παράκλησις τής Δημοκρατίας τής Βενετίας πρός τα έβνη τής Εύρώπης, δ- πως την βοηοήσουν,εύ^ βαδεϊανάπήχησιν.Είναι ίστορικώς γνωστόν έν προκειμένω δτι τάΓερμανΐκάΚράτη, παρά την άδυναμ'αν τω/ τότε νά παράσνουν βοήθειαν, λόγω των αΐματηρών πολέμων, απέστειλαν χιλιάδας άξιωματικούς καί οτρατιώτας. Όλόκληρα τάγματα Βαυαρών, Χανοο6ε- ράνων, Μπραουνοχβέϊγερ, Λινεμπούργκων, καδώς'Ολλαν- δέζοι κα! Γάλλοι προσήλθον καί ύπηρέτησαν τούς Βενε- τούς πρός απελευθέρωσιν τής Κρήτης άπό την Τουρκκήν κυριαρχίαν. "Επί 25 έτη, μέχρι τοθ 1669, προσεφέρον τας ύπη ρεσ'ας των οί ΓερμανοΙ είς Κρήτην. Έκατοντάδες, χιλιάδες έξ αυτών εθυσιάσθησαν διά την ελευθερίαν των Κρητών. Είς τό τέλος δμως εκέρδισαν οί Τοθρκοι, διότι ή ύπερο- χή των ήτο πάρα πολύ μεγάλη. Ποϋ ευρίσκετο τότε ή Αγγλία; Διατί δέν συμμετέσχε είς την πανευρωποϊκήν αυτήν βοήθειαν; Ή απάντησις δέν είναι δύσκολον νά δοθή. Ή Αγγλία άπησχολεϊτο τότε μέ τόν Λ'έον Κόσμον, δπως ώνομάσθη ή 'Αμερική. Έξεδίωξε τούς Όλλανδούς καί ακολούθως τούς Γάλλους, καίτοι ού¬ τοι είχον σπεύσει πρώτοι έκεί. Ναΐ τούς Γάλλους καί Όλ- λανδούς, πού τόσον λυπάται σήμερον διά την «υποδού¬ λωσιν των». Ή "Αγγλία δέν είχε κανένα ενδιαφέρον τότε διά την Μεσόγειον. Ή 'Αφρική ήτο έκτός τής κυριαρχίας -.ών "Αγγλων. Ή Αϊγυπτος, αί Ίνδίαι, ή Α.ύστραλία δέν εί¬ χον ά<όμη καμμίαν οημασίαν διά την "Αγγλικήν αύτοκρα- τορϊαν. Πρό παντός δέν υπήρχεν ή διώρυξ τού Σουέζ. Ή διώρυξ αυτή προύκάλεσεν αργότερον τό ενδιαφέρον τής "Αγγλίας επί τής ΜεσογεΙου. "Υπεράνω δλων ή "Αγγλία έ- θετε τό ατομικόν της συμφέρον. Μήπως τό ίδιον δέν εί- χαν δοκιμάσει καΐ οΓΕλληνες,Πο'α ήτο ή «άνταμοιβή»,διά την συμμετοχήν τής "Ελλάδος είς τόν μεγάλον πόλεμον; 'Όλοι την γνωρίζουν. Ή ήττα καί ή καταστροφή. Τί έχα- σεν ή "Αγγλία τότε; Τίποτε. Τα «σπασμένσχ τα έπλήρω- σεν ή "Ελλάς καί πολύ άκριβά μάλιστα. Διατί ήλθον οΓΑγγλοι πέοισυ είς την Κρήτην ; Διά νά την προφυλόζουν δήθεν άπό μίαν Ίταλικήν «είσβολήν», ένώ είς την πραγματικότητο άπέβλεπον νά γίνουν κύριοι τής Κρήτης διότι αύτη ευρίσκετο εις τό μέσον ακριβώς ■'ών ζωτικών γρσμμών τής 'Αγγλικής Αύτοκρακρατορίας. Τό τί έπα^αν οί Κρήτες έκ των "Αγγλικών αυτών σχεδϊων τό γνωρίζουν οί ϊδ·οι. "Εάν οί "Αγγλοι υπεστήριζον τότε τούς Κρήτας εναντί¬ ον των έξ 'Ασίας παρεισάκτων, μέ τάς μεγάλας δυνάμεις πού διέθε,τον, θά τούς είχαν σώσει άπό τα βάσανα ενός οίώνος. Σήμερον πάλιν ή "Αγγλία έσπρωξε τόν άτυχή αυτόν λαόν είς ι ήν δυστυχίαν, ένφ αντιθέτως ή Γερμανία, τής όποας οί στρατιώται καί πρό 300 έτών έπολέυησαν δ»ά την έλευθερίον τής Κρήτης καϊ δχι δ ά τό Ιδικόν των συμφέςον, θέλει τό καλόν τού πλη5υσμ:>ΰ τής Κρήτης.
  ηΊυροπαί'κη αφυπνισισ
  Είς την Β. Καρελίαν έξεμηδενΐσση μία Σοβιετική μεραρχία. Έκυριεύσησαν
  700 Σοβιετικά όχυρά, συνελήφθησαν 1200 αίχμάλωτοΐ, 4 άρματα μάχης,
  30 πυροβόλα καί πολλά τηλεβόλα καί μυδραλιοβόλα.
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 11 Νοεμβριού.
  Τό Ανώτατον Άρχηγεϊον τοθ
  ΣτρστοΟ ανακοινοί:
  Γερμανικά καί Ρουμανικά
  στρατεύματα συνεχίζουν
  την προέλασίν των πρός την
  Σεβαστούπολιν καί τό Κέρτς
  ΟΙ δύο ανωτέρω λιμένες
  έβομβαρδίσθηααν την νύ¬
  κτα μέ καλά άποτελέσμα·
  τα. Είς την περιοχήν πέριξ
  τής Μόσχας ό έχθρός υπέ¬
  στη μεγάλας απωλείας, είς
  βαρέα δπΛα καί κινητήριον
  υλικόν , έκ των ήμετέρων
  σφοδρών άεροπορικών επι-
  βέσεων. Στρατιωτικαί έγκα-
  ταστάσεις είς την Σοβιετι¬
  κήν πρωτεύουσαν έβομβαρ
  δΐσθησαν Επιτυχώς.
  Είς την Β. Καρελίαν Γερ-
  μανικά καί Φινλανδικά στρα
  τεύματα, παρά τάς έδαφι-
  κάς καί μαχητικάς δυσχε>
  ρείας έξεμηδένισαν μίαν
  Σοβιετικήν μεραρχίαν, έκυ
  ρίεύσαν 700 μικρά Σοβι-
  ετικά} όχυρά, συνέλαβον
  1200 αίχμαλώτους, 4 άρμα¬
  τα μάχης, 30 πυροβόλ'α,
  ύπερακαιόν τηλεβόλακαΙ μυ
  δραλλιοβόνα, κατασραφέν-
  τος πολυαρίθμου πολεμικοθ
  ύλικοϋ. ΑΙ είς νεκρούς απώ¬
  λειαι τοΰ έχθρού, κατά τάς
  έν λόγω έπιχειρήσεις, υπέρ-
  βαίνουν κατά πολύ τόν α¬
  ριθμόν των αίχμαλώτων.
  άκτήν μαχητικά άεροπλάνα
  μας επέτυχον τοθ στόχου
  των κατά 3 Βρεττανικών
  σκαφών, άτινα ύποσ'άντα
  μεγάλας ζημίας, δέον νά
  θεωροθνταί ώς άπωλεσθέν-
  α. Ανατολικώς τοϋ*Ηστον
  μεγάλη ύψ.κάμηνος έβλήθη
  διά βομβών μενάλου διαμε
  τρήματος.
  Είς την Β. Άφρικήν Γερ¬
  μανικά μαχητικά άεροπλάνα
  έΐτετέθησαν εναντίον Βρεττα-
  νικοθ άεροδρομίου ανατολι¬
  κώς τής Μάρσα Ματρούκ,
  ρΐψανια έμπρηστικάς καί έκ-
  ρηκτικάς βόμβας.
  Ό έχθρός δέν ύπερέπτησε
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ,
  II.—
  Τα
  Γερμανορουμανικά στρα-
  τεύματα προελαύνοντα κα¬
  τέλαβον Την πόλιν Γιάλτα
  επί τής Μ. Θαλάσσης, άπό
  τόν λιμένα τής οποίας οί
  καιαδιωκόμβνοι Μπολσβρι·
  κοι ήλπιζον νά διαφύγουν
  πρός την θάλασσαν.
  Σοβιετικαί τορπιλλάκατοι
  κατέφυγον είςΤουρκ. λιμένος
  κατάλληλα μβτρα
  ΑΓΚΥΡΑ. 11.—Τρείς Σο· ι σαν τα καταλληΑα μβτρα
  ιετικΓΐ χορπιλλάκατοι κα· Ι πρός παροπλισμον συτων.
  τέπλευσαν "είς τόν λιμένα
  Όλκέν, άπέχοντα 100 μίλ-
  λια τοΰ Βοσπόρου. Ελήφθη
  άν δέν άναχωρήσουν έντός
  48 ώρών.
  Παρά την Ν.Α. Βρεαανικήν Ι τοθ έδάφους τοθ Ράϊχ.
  Σχόλια τού Άθηναϊκού τύπου
  επι τού λόγου τού Φύρερ
  ΆποκαΑυπτικαί δηλώσεις
  τού Φινλανδού Πρωθυπουργόν
  Ό Φύρερ άπέδειξε μέ ολίγας
  ψράοεις ότι όλόκληρος ή εύρω-
  ιταΐκή ήπειρος άφυπνΐσση. "ΟΛα
  τα εϋρωπαϊκά κράτη, άφ 3τού
  είδον τάν γιγαντιαίον έξοιλιομ:>ν
  τής Σοβιετικης "Ενώσεως, ησθάν¬
  θησαν την ανάγκην τή; μεταζύ
  ιων ένότιιτο,. υ Φύρερ ανέφερεν
  ολα τα εύρωπαϊκά £ΰνη, τα όποία
  άγωνίζοντρι μετά τού Γερμανικόν
  σ ρατου είς ,τόν γιγαντιαίον αυ¬
  τόν άγώνα. Άπά τάν ήρωΐκόν
  λαόν τοδ βορρα, την Φινλανδίαν,
  μέχρι τής Ρουμανία; είς τόν νό-
  ΤΛνί υπό την ήγεσίαν τοΰ;γενναίου
  καί οποφασισπκθθ Στρατάρχου
  'Αντωνέσκο.
  ϋίς το Τϊμάστιον άνατολικόν
  μέτωπον, .υπο τής Λευκής μέχρι
  τής Μαύρης Θαλάσσης, ά^ωνίζον-
  ται ό Γερμανός στρατιώτας, ό
  "ιταλός, ό Φινλανδώς, ό θΰχγρος,
  * Ρουμάνος, ό Σλοβάκος, ό Κροά-
  της. ό Ίσπανός, ό Βέλγος, ό Όλ-
  λανόός, ό Δανός, ό Νορβηγός,
  ο'ς δέ τάς γραμμάς των Φινλαν-
  δών ό Ιουηδός. Άκόμη κο'ι αύτο!
  οί Γάλλοι ουμμετέχουν είς τ6ν
  τεράστιον άγώνα.
  , Οί στρατιώται ούτοι τής ηπεί¬
  ρου μας μάχονται μαζ) μέ τόν
  Γερμανικόν στρατόν εναντίον
  της δυνάμεως των Σοβιέτ, έν ο¬
  νόματι τού πολιτισμοϋ, τής κοινής
  εύρωπαϊκής παράδοσι ς, καί τής
  όνορδωτικης θελήσεως, φέροντες
  ±η] τώ/ γυλιών των τό μέλλον
  εδρε τόν τίμιον ανδρα, ό οποίος
  παρίμεινε π,σ άς είς τόν λόγον
  τού, κατόπιν το3 όποΐου ή Ρουμα¬
  νία προσεχώρησεν είς τό εύρω-
  παΐκόν μέτωτον π^ρά τό πλευρόν
  τής Γερμανίας.
  Ότα / οί άεροπόροι τής Ίσπα-
  νίκη; Κυανης ΜερορχΙας, τάξει-
  δεύοντες διά το ρωμαϊκόν μέτω¬
  πον, έφθασαν είς Βερολίνον, ό
  υποφαινόμενος αντήλλαξεν ολίγας
  φράοε.ς μέ τούς άνδρας αύτούς.
  ■£νεδυμηθημεν τάς ποΛεμικάς η¬
  μέρας εν Ισαανΐ9· ΟΙ άεροπόροι
  της Κυανής Μεραρχΐας ήγωνίσθη-
  σαν παρά τό πλευρόν των Γερμα-
  νών σοντρόφων των τής λεγεώ-
  νος Κόντορ εναντίον τού φοβε-
  ροϋ Μπολσεβκικοϋ κινδύνου, &
  σπς έπεδιωκε νά καταστρέψη ο¬
  λόκληρον την Ισπανίαν. Καί άνα-
  φέρ ·μεν την μικρόν πόλιν 'ΑβΙ-
  Αα είς τό οροπέδιον τής ΚαστελΙ-
  α<, παρά τούς πρόποδας τοθ μέ¬ γα λ ου δρους. '£κεΐ σ>νηθροίζον-
  το κάθε βρίΐ5υ μετό τάς σκλη-
  ράς άερομαχίας κατά των Μπολ¬
  σεβίκων άεροπόρυν τοθ Στρατη-
  γοό Μιάχα καί συ/εζήτουν συνα
  δελφωμένοι τάς έντυπώσει; των.-
  «01 Σοβιετορώσσοι, είπεν ό Ίσπα
  νός, δέν έπέτοθσαν υπεράνω τής
  Μαδρίτης £ταν τα Γερμανικά Μέ-
  σερσμίθ ευρίσκοντο είς τόν άέ-
  ΑΘΗΝΑΙ, 11.-Όλόκληρος
  ό 'ΑβηναΤκός τύπος άσχο-
  λούμενος μέ τόν λόγον τού
  Φύρερ τονίζει ότι οθτος υ¬
  πήρξε μεστός άληδειών καί
  διαπιστώσεων, ώστε νά προ
  καλέση τό ενδιαφέρον ολο¬
  κλήρου τής παγκοσμίου
  Κοινής Γνώμης.
  Ή εφημερίς «'Ακρόπολις»
  γράφει ότι ό λόγος τού Φύ¬
  ρερ αποτελεί τόν Κατα¬
  στατικόν χάρτην τής νέας
  Εύρώπης καί τόν πλήρη πί·
  νακα τής ανθρωπίνης δι-
  κσιοσύνης. Ή νέα Εύρώπη,
  περαίνει, 8ά άποφέρη την
  ευημερίαν καί την πρόοδον
  είς δλα τα Εύρωπαϊκά Κρά¬
  τη.
  Τό «Ελεύθερον Βήμα» το
  νίζει την ειλικρίνειάν των
  λόγων τού Φύρερ, δστις υ¬
  πήρξε μέν σκληρός είς τάς
  έκφράσεις τού άλλά πλήρης
  άληοειών.
  Ή «Κασημερινή» γράφει
  δτι ή Γερμανκή έκστρατεία
  είς τό Άνατολ. Μέτωπον
  εδημιούργησε την οριστι¬
  κήν κατασυντριβήν τού
  Μπολσεβικισμοϋ, τοΰ μεγά-
  λου αυτού έχδροΰ τής αν¬
  θρωπότητος καί επικινδύνου
  γείτονος τής Εύρώπης.
  Ή «Πρωΐα» γράφει δτι ό
  πόλεμος είς τό Άνατολικόν
  Μέτωπον δέν εΤναιπόλεμος
  τής Γερμανίας άλλά τής Εύ¬
  ρώπης ολοκλήρου, ήτις μά¬
  χεται παρά τό πλευρόν τής
  Γερμανίας, διά νά απαλλαγή
  τοΰ μεγάλου κινδύνου τού
  Μιολσεβικισμοΰ.
  Ό «ΠρωΤνός Τύπος» γρά¬
  φει ότι οί ύπεύδυνοι τοΰ ση
  μερινοΰ πολέμου ευρίσκον¬
  ται είς Λονδίνον, Οΰάσιγ-
  κτων καί* Μόσχαν, άλλ' ό
  κίνδυνος έ< τούτων άπε· τράπη ήδη οριστικώς διά τής κατασνυτριβής τοΰ Μπολσεβικισμοϋ. ΕΛΣΙΣΚΙ11 — Ό πρωθυ· πουργός τής Φινλανδίας ε¬ δήλωσεν είς Άμερικανούς ί δημοσιογράφους ότι εάν ή Φινλανδία δέν εξήρχετο βΐ; τόν άγώνα παρά τό πλευ ρόν τής Γερμανίας 36 Σο¬ βιετικαί Μεραρχίαι ήσαν τοιμοι νά είσβάλλουν βίς τό Φινλανδικόν έδαφος. Ε¬ άν, είπεν, ή Φινλανδία ευ¬ ρίσκεται σήμερον είς τό αν¬ τίθετον στρατόπεδόν πρός την "Αμερικήν. ]τοΰτο δέν- είναι σφάλμα τής Φινλαν¬ δίας. ___ ρα». "^χου/ 3ρκετήν πείραν άπά ϊ τος ήττας των», προσέθεσεν ενός ι '.σπςινός τανματάρχης, όστις η>©
  ·χ , ι δοικητής ένΐς σερο.τορικοϋ σμή.
  έδημοσ,ευσαν τε- νο^. «Ή ΕύρώπΠ θά έλευσίρωθή,
  δπυς ήευ5<;ρώοη κοΙ ή Ισπανία», είπεν ένας παλαιάς γνώριμός μου άπ6 την Άβύλλα. «ΕΤμεθα εύτυ- χείς διότι θά άγωνισσώμεν πάλιν μέ τού; Γερμανούς. Φράσεις στρα τιωτικαί τής εύρωποϊκής άφυπνί- ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΠΙ,ΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ Ανευρέθησαν καί παρεδό¬ θησαν είς τα Γραφεϊα τοθ Τμήματος Ασφαλείας τα πι· στοποιητικά ταυτότητος των κάτωθι. 1) Γρηγοράκη ΓρηγορΙου τοθ ΓεωργΙου. 2) Εφεντάκη Κων)νου τοθ Άν· δρέου. 3) Βολβεράκη Φωτίου τοθ Αρι¬ στείδου. 4) Κουκλάκη Μαρίας τοθ 'Επα- μεινώνδο. 5) Λιουκούτση Μαρίας τοϋ Δη· μητρΐου. ό) ΔανιηλΙδου Γεωργίου τοθ Σόββα. 7) "Μακράκη Στυλιανοθ τοθ ΆντωνΙου. 8) Παπαδάκη Γεωργίου το9 Ιωάννου. ΟΙ κάταχοί των παρακαλοϋνται δπως διέλθωσιν έκ τοϋ Τμήματος Ασφαλείας πρός παραλαβήν των. (Έκ τοϋ ΓραφεΙου τοθ Τμήμα¬ τος). ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΠαΡΓΟΦΟΑίΟΪ Παρ' όργάνων τοΰ ΣταθμοΟ Χω· ροφυλακής Άγορδς ανευρέθη πορτοφόλιον περιέχον 1402 δραχ¬ μάς καί έν πιστοποιητικόν περιο- δεύοντος στρατιωτικοΰ συμβουλί- ου Χανίων, έπ' ονόματι Δημ. Κων. Μοσχοβάκη. Ό απωλέσας δύναται νά διέλθη έκ τοϋ ώς βνω σταθμοϋ, πρός παραλαβήν των. ΑΠΩΑΕΙΑ ^ΙΟΡΤΟΦΟΑΙΟΪ 'Απωλέσση πορτοφόλιον μετα¬ ζύ Βάμου—Καΐνας, άνήκον είς τόν Ιταΰρον Καραγιαννάκην, κάτοικον Κάϊνας Άποκορώνου καί περιέχον 5.850 δραχμάς καί την ταύτότητά τού. Ό ευρών βς κρατήση τα χρήματα καί άς αποστείλη την ταύτότητά είς τόν άπωλέσαντα, είς τό χωρίον τού Κάϊνα Άποκο¬ ρώνου. Οί Ριυ,.άνιι λευταΐως τόν αρΐθμ,^ν των πεσόν¬ των είς ιόν άγωνα εναντίον των Σοβιέτ. Οί άριθμοί αύτοΙ. λαμβα- νομένου ύ,ΐ' δψιν τοϋ μεγέθους τής χώρας, εΤναι μεγάλοι : 20.00^ ν&κροι, 76.000 τραυματίαι. ΟΙ εν Γ^ρμανία στέκοντα· μετά σεβασμοϋ προ των θυσιων τού¬ των, ώ», καί πρό των έπιτυχιών τοθ Ρουμανικοΰ στρατοϋ καί τού · , . «ινλανϋ,οϋ, ό οποίος, καθώς Ι τ?ς "Ροελαυνοντας. ετόνισεν όΦορερ, είσέδυσεν είς Ηε.κ;ΐοε Φόπον τος άχανείς χώρας νικηφόρως, μέ «θάρροΗ», «άνδρείαν», καί σκλη- ρότητα». Ουδείς έκβιασμός κα¬ τώρθωσε νά πείση τούς Φινλαν- οοϋς ν άΛλάξουν δρόμον. Άγω- νίζρνται διά την ϋπαρξιν τοθ πα- λοιοϋ βορείου πολιπσμοθ τής χώ¬ ρας των, ήτις ήπειλείτο πάντοτε υπο τής Ιοβιετικής Ενώσεως, ά- ν,ωνΐζονται τέλος δι" ούτήν ταύτην την Ευρώπην. Ή πρώτη έπιθυμία τοϋ Μολότωφ κατά τόταξείδιόν τού είς Βερο¬ λίνον, γ)το ή έκκαθάρισις τής «ινλανδ<ας. Ό Φύρερ απήντησε τότε, ;τι παρ' όλην την επιθυμίαν τού νά εύρΐσκετοι πάντοτε έν ει¬ ρήνη μέ τα λοβιέτ, δέν δύναται νά εκπληρώση τή/ επιθυμίαν αυτήν συναισθανομένη τό καθήκον τού. Κατά ι ήν συνομιλίαν ταύτην ό «Μολότωφ έθεσεν ενώπιον τοϋ Φόρερ τάς άπαιτήσεις τού διά την Ι-ουμανίαν, τάς οποίας ούτος, γη- στός ι,ις την δήλωσιν τής Βιέννης, όπέκρουσενν. £ί; τό πρόσωπον τοϋ λτροτηγοθ Άντωνέσκο ό Φύρερ τ-ίς τοϋς Οΰκρανιχούς δρόμους παρετήρησα Σλοβάκους οτρατιώ- ------------'-'-------- ΠροσΓταθοϋν προσφέρουν ολίγας Γερμ3νικάς λέξεις διά νά τονΐοουν την αγάπην των. Είναι ύγιεΐς, σχληροί αγρόται, στρατι¬ ώται πού έπιθυμοϋν νά προστα- τεύσουν τα σπίτια των. Είς τάς αύτάς περιοχάς ωμιλού¬ σαμεν μέ ολίγους Οΰγγρους άξι- ωματκούς .όρκετά ήλικιωμένους. Όπως καί κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον ήγονίσθησαν ήρωϊκως είς τα Καρπάθια κατά τής άπειλής τοθ Νικιλαγέβιτς, ετσι καί σήμε¬ ρον μάχονται είς τό πλευρόν των Γερμανων συντρόψων των. Ή πα¬ λαιά έν δλοις συνα5έλφωσις έπα- ναζή. Τό αϊμα ρέει πάντοτε α¬ δελφ κόν είς τάς φλέβας αμφοτέ¬ ρων. Άπό τα μικρά αθτά περιστα- τικά ημπορεί κανεΐς νά διαγνώ- ση τα εύρωπαϊκόν μέλλον. Ε'ς τα πεδία των μαχών τής Γοβιετικής Ενώσεως τώρα φυτρ^νει ή μεγά¬ λη, ώραία καί φωτεινή νέα Εύρώ- πη. Ημείς χαιρόμεθα τό ξύπνημά ' Υπό ΚΟΙ>Ρ ΒΡΑΝΡΤ
  Ό Ία
  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΙΛΙ- ΞΕΝΟΥΔΑΚΙΣ
  Δέχεται έν τφ Ίατρείν τού
  21—όδός Νόελ άρ. 21
  9— 1« καί 3 —β μ.μ.
  Ή κατοικία τού ευρίσκεται
  είς την οδόν Μπετόλλο άρ. 73
  ( Παπλωματάδικα ) άπέναντι
  Φαρμακείω/ κ. κ. Στ. Μπιτσά-
  κη, Βασ. Σπυριδάκη καί Νικ.
  Μουντάκη.
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πεπειραμένοι σερ-
  βιτόροι διά τό Κέντρον τοϋ Δη-
  μοπκοϋ Κήττου. Πληροφορίαι έντός
  τοθ Κέντρου.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ !
  Άνακοινοθμεν κατωτέρω
  ιήν άπό 2)11)41 διαταγήν
  τοθ ΔιοικητοΟ ΦρουρΙου Κρή¬
  της πρός γνώσιν καί συμμόρ
  φωσιν των ενδιαφερομένων.
  (Έκ τής Γεν. Διοική¬
  σεως Κρήτης)
  ΔΙΟΙΙΗΪΗΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΡΗΓΗ.
  ι 4-11—21
  ΛΙΑΤΑΙΉ
  «Περΐ εΐσαγωγής τοΟΔελ-
  τίου Έμπορϊου είς Κρήρην.»
  1) Άπό 1)12)41 έπιτρέπεται
  χονδρικάν εμπόριον μόνον
  είς τόν Μμπορον, ό οποίος
  κατέχει Δελτίον Έμπορίου.
  2) "Υπό τό χονδρικόν έμ
  πόριον έννοεϊται πάσα άγο
  ρά καί πώλησις μή γινομένη
  πρός Ικανοποίησιν |τής ιδίας
  άνάγκης ή πρός άμεσον πώ
  λησιν πρός τόν καταναλω-
  τήν.
  3) Αίτήσεις πρός έκδοσιν
  Δελτίου Έμπορίου δέον νά
  υποβληθώσι τό βραδύτερον
  μέχρις 20)11)41 παρά τω
  άρμοδίω έμποροβιομηχανι
  κω "Επιμελητηρίω.
  4) Τό δελτίον Έμπορίου
  περιέχει έκτός τοϋ όνόμα-
  τος καί τής έδρας τοΰ Οϊ-
  κουή'Εμπόρου καϊ έγγραφήν
  περί των προΤόντων, τα
  όποΐα δύναται ό κάτοχος
  νά έμπορεύεται.
  5) Πρός περισσότερον έ¬
  λεγχον ύποβάλλεται έν ά-
  νάγκη ό 'μεγαλέμπορος είς
  τήρησιν βιβλίου άγοραπωλη-
  σιών, έξ οδ νά έμφαίνων·
  ται οί μεδ' ών συναλλάσ
  σεταΐ ώς κα! αί καταβαλ
  λόμεναι τιμαί.
  6) Πάς πσραβάτηςΐ των
  διατάξεων τούτων τιμωρεϊ-
  ται βάσει τής διαταγής πε-
  ρί άστυνομικής ποινικής
  έξουσίας τοΰ Διοικητοΰ τοϋ
  Νομοϋ έν τή κατεχομένΓ)
  ΈλληνΓκή Περιοχη.
  ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ
  ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΡΑΤΣΑΚΗ
  έπισκευασθέν έπανήρχι-
  σε τάς εργασίας τού.
  Η ΥΓΕΙΑ
  ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΑΣΙΑΕΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. 11,—Ή
  ύγεία τού Άντιβασιλέως
  Ναυάρχου Χόρτυ έξακολου-
  Θεΐ νά παραμένΓ) σοβαρά.
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΙΟΣ
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ, 11-Γ
  άποΐελέσαατα τού διενεργη-
  θέντος προχθές Δημοψηφΐ-
  σματος, θά γνωσθοθν αυ¬
  ριον διά των εφημερίδων. Είς
  τάς κάλπας προσήλθε σύσ-
  σωαος δ λαός ιής Ρουμα·
  νίας είς δλας γενικώς τάς πε·
  ριφείας τοϋ Κράτους.
  Οί δβόμοι είς τας
  πόλεις τής Κρήτης εΐ-
  ναι ατενοί. Είς τα χω¬
  ρία άκόμη πειό ατενοί.
  Ά νάγκη λοιπόν νά ϊΐί-
  δεται μεγάλη προαοχή
  είς τάς άποτόμους
  βτροφάς καί τους βτε-
  νούς δρόμους, πρός
  αποφυγήν δυστυχημά-
  των.
  ΑΠΩΛΕΙΑΙ
  ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Π,- Έκ
  Στρατ. πηγής άνακοινοθταΐ
  δτι την 8ην τρέχ. ή σοβιετική
  άεροπορία απώλεσε 53 άε¬
  ροπλάνα, έξ ών τα 15 είς άε·
  ρομαχΐας τα 36 επί τοϋ έ-
  δάψους καί τάέ'τερα2 υπό τοθ
  άντιαεροπορικοθ πυρός.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΣΧ
  ΕΠΙ ΤΕ
  1ΛΙΑ ΤΟΥΡΚ ΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΛΟΝ
  Υ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ Σ
  ΑΛΙΝ
  ΑΓΚΥΡΑ, 11.—Ή εφημερίς
  «Ίκδάμ» σχολιάζουσα τόν
  τελευταίον λόγον τού Στά-
  λιν γράΦει δτι, δταν
  έξεφώνει τάν λόγον τού
  αυτόν, δέν είχεν ύπ' όψει
  τού τάς ή ττας των στρα-
  τευμάτων τού καί τάς συνε¬
  πείας μετά την απώλειαν
  1 1)2 έκατομ. τετραγ. χιλΌ-
  μέτρων Σοβιετ.κών εδαφών,
  περιελβόντων υπό την κα¬
  τοχήν των Γερμανοσυμμα-
  χικών στρατευμάτων. "Ο¬
  σον άφορά την δημιουργί¬
  αν Β'μετωπου, δέν διαβλέ-
  πειή έφημερίς'τόνχώρον είς
  δν τούτο δα δημιουργηθή,
  δεδομένου δτι] ό Καύκασος
  δέν δύναται νά χαρακτηρι¬
  σθή ώς τοιούτος.
  Ή εφημερίς «Ούλούς» α¬
  σχολουμένη μέ τόν λόγον
  τού Στάλιν, συμπεραίνει δτι
  απέτυχεν οικτρώς ή έξωτε-
  ρική πολιτική των Σοβιέτ,
  τα όποϊα ταχέως Ιβά κατο-
  λήξουν είς 'πλήρη άπο*
  σϋν&εσιν. -Γ*
  Πρόσθετος φορολογία
  υπέρ τήςκοινωνικής προνοίας
  ΑΘΗΝΑΙ, 11.-Διά Ν. Δια-
  τάγματος έπιβάλλεται υπέρ
  τής Κοινωνικής Προνοίας
  πρόσθετος φορολογία έφ'
  δλων των έπιχειρήσεων καί
  είς απάσας τάς πόλεις τάς
  εχούσας πληθυσμόν άνω
  των 5000 κατοίκων . Τό πο¬
  σοστόν τούτο δα είσπράτ·
  τεται έφ' εκάστου λ)σμοΰ
  καί επί τού συνόλου αύτοθ.
  ΑΛΛΑ Ν ΑίΑΤΑΓΜΑΤΑ
  Δι* ετέρου Νομ. Διατάγ-
  ματος αύζάνεται ή ύφιστα-
  μένη έιΐ των ξενοδοχεΐων
  ψορολογία.
  Δι* ετέρου Νομ. Διστάγ-
  ματος έπιβάλλεται αύξησις
  φορολογίας επί των Δημ.
  Θεαματα καί των Κέν-
  τρων διασκεδάσεωΓ.
  Δι* άπαντα τα ανωτέρω»
  Νομοο. Διατάγματα οί έν-
  διαφερόμενοι δέον ν' απο¬
  τείνωνται είς τάς κατά τό-
  πους Οίκον. Έφορίας.
  Καταβύθισις Αγγλικών σκαφών
  υπό Γερμανικών ύποβρυχίων
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 10.-Είς τόν
  κατά τής Αγγλίας πόλε¬
  μον τα ύποβρύχιά μας έβύ-
  θισαν χθές 4 έμπορικά σκά-
  φη, συνολικής χωρητικότητος
  38.000 τόννων, μεταξύ των
  οποίων ήτοκαί ενπετρελαιοφά
  ρον. Οΰτω έντός 8 ήαερών
  αί συνολικαί Αγγλικαί α¬
  πώλειαι είς έμπορικά σκά-
  φη άνέρχονται είς 152.000
  τόννους.
  ΤΟΕΠΙΝΙΚΕΛΩΤΗΡΙΟΝ
  ΕΥΣΤΡ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗ
  'Επονήρχισε τάς εργασίας τού επί
  τής όδοθ ΤαλιανοΟ (Σχοινοπλοκά-
  δικα άριβ. 46, 10—3
  .-, Ι
  Ανακοινούμεν δΐι καθ"
  δλας τάς ημέρας τής έβδο-
  1 μάδος άπαγορεύεται ή πα-
  [ ρασκευή κρέατος έν τοίς
  έστιατορΐθις πλήν τής Κυρια-
  κής.
  ΟΙ παραβάται θά παρα-
  πέμπωνται είς τό αύτόφωρον
  πλη'μ)κεΐον.
  (Έκ τής Άγορανομικής
  Υπηρεσίας).
  ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ
  ΟΔΟΣ ΚΗΠΟ1* β
  (ΑΝΩΘΕΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ!___,. ...
  - Ι ΑΤ ΡΟΙ
  Σ. ΓΕΟΡΠΛΑΔΑΚΗΣ - Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΗΡΞΑΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ
  Δέχεται έσωτερικοϋς καί έξωτεριχους άσθενεΐς
  Άριδμός τηλεφώνου 4-83
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Φέρεται είς γνώσιν τοθ
  κοινοΰ δτι ήρχισε τάς εργα¬
  σίας τού ό Άλευρόμυλος
  Γκσζτΐ—Κουχλά"κή; επί "τής
  όδοθ Σκαλίδη 4ριθ. 21 Χα¬
  νίων (έναντι Μακαρονοποιεί-
  ου Σ. Καμπουράκη.
  Ό μύλος προέρχεται έκ
  τοθ καλυτέρου ΓερμανικοΟ
  έργοστασΐου (Δρέσδης) καί
  έγ>υαιαι αρίστην ποιότη-
  τα»καί ταχύτητα.
  Μία επίσκεψις άρκεϊ.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ : δίπλωμα
  Ικανότητος όδηγοΰ αύτοκινήτου,
  ταυτότης καί άττολυτήριον στρα-
  τοθ, άνήκοντα είς ιόν Ιωάννην
  Βλαζάκην, σωφέρ. Ό ευρών
  ταυτα παρακαλεΐται νά τα πα¬
  ραδώση είς τόν κ. Κωνστ. Σπε-
  τσάκην, Πράκτορα εφημερίδων.
  ΓΗέα Άγορά καί αμοιφθήσεται,
  Συμβολαιογραφεΐον
  ΑΡΤΕΜΙΟΥ Ι. ΚΟΥΚΛΑΚΗ
  έν Β ά μ. ω
  Έργάζεται καθημερινώς.
  Τό Συμβολαιογραφεϊον ΝΙ-
  ΚΟΛΑΟΥ ΣΓΟΥΡΟΜΑΛ-
  ΛΗ μετεφέρθη προσωρινώς
  επί τής παραλλήλου όδοΰ
  Κόρακα άριθμός 24.
  ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ
  "Ελήφθησαν αί συνδρομαί
  των κάτωθι συνδρομητών μας,
  τοΰς όποίους καί ευχαριστού¬
  μεν:
  ΛΊχ. Ψαρουδάκη (Άποδού-
  λου) έξάμηνος, Ά)φών Βασιλά-
  ; κη ("Αγ. Γαλήνη) δΐμηνος, 1. Θ.
  Ι Τρουλλινοϋ (Αγ. Γαλήνηί τρΙ-
  . μηνοο, 'Α)φών Πατερομιχελάκη
  (Καστέλλι) τρίμηνος, Μ. Αρ¬
  χοντάκη (Καστέλλι* τρίμηνος,
  Κατίνας 'Ανουσάκη (Καστέλλι)
  τρίμηνος, ΕΙρΛνης Καμιτσάκη
  Καλλεριανά) τρίμηνος, Στιολ.-
  Άλεβιζάκη (Καλλεριανά) τρΐ-
  μηνος, Ήλ'α Μουντάκη (Καλ¬
  λεριανά) τρίμηνος, Παναγ. Ά-
  λιγιζάκη (Καλλεριανά) τρΐμη-
  νός, Δημ. Σκαλίδη (Καλλερια¬
  νά) τρΐμηνος, Γεωργ. Μοτάκη
  (Πλάτανος) τρΐμηνος, Δημοτι-
  κοθ Σχολείου Πλατάνου τρίμη¬
  νος, Ελένης Κοκκινάκη (Κα-
  μάρτσο) τρίμηνος, Έμμ, Κα¬
  στρινάκη (Νιό Χωρία Κισσ.>
  τρίμηνος, Έλ,Γυθ. Ε. Παπαδάκη
  (Νιό χωριό Κισσ.) τρίμηνος.
  • (Έκ τής Διαχειρίσεως)
  ΜΑΘΗΤΑΙ
  XII
  ΜΑΘΗΓΡΙΑΙ ΤΗ! ΕΜΜΡΙΜ!
  , Σοβαράς Λογιστής διευθύνων οί«ονομικόν οργανισμόν άνα-
  λαμβάνει παραδόαεις Λογιατικων καί Μσδ/ιμαπκύ/. ΈπιτυχΙα εξη¬
  σφαλισμένη. Πληροφορίαι παρά τώ κ. Κων)νω Γπετσά<Γ) Πράκτορα Εφημερίδων Νέα Άγορά. 10—10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ ΌφΟαλμίατρος Έπανήρχισε τάς εργασίας τού Κλινική κ. θεοδωράκη δπισθεν Εύαγγελικής 'ΕκκλησΙας.