90077

Αριθμός τεύχους

94

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

13/11/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ϋΐαη
  ΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔιΆ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΟΗΑΝΙΑ *
  ϋΟΝΝΕΗδΤΑΟ.
  .7
  »■* « »* *Λ * Λ
  13.
  13.ί4
  ΝΟνΕΜΒΕΠ 1941

  V.
  ΡΕΚΡΙΕΑΚ18,
  ΗβΓ&ιΐ38ΤβοβΓ ηηά ϋΓηοΙί : Ο. ΖΑΜΑΒΙΑ5
  Οηβηΐβ
  Νγ 94— "Αριθ. 94
  ΡΓβίβ 3 θΓ&οηΐηβη — Τιμη
  ΑΙΙΡ ϋΕΡ ΚΡΙΜ ϋΙΕ ΚΙΙΕ3ΤΕ
  61)ΕΡΙ.!0Η ΚΕΡΤ80Η ΕΡΡΕΙΟΗΤ
  νθΝ 17 ΑΝΟΚΕΙΡΕΝΟΕΝ ΡΑΝΖΕΡΝ 11,
  ΡΑΚΙΙΝΤΕΚ 7 8ΟΗννΕΡ8ΤΕ ΥΕΡΝΙΟΗΤΕΤ
  Αηδάεην
  ? σ,ηβΓτΐβΓ, 12. ΝονβηιΙ>εΓ.
  Όάβ Οοβτΐίοΐηΐηαηάο άβΓ
  ννβηπηβοητ υΐοτ. Τοβΐίβηηί:
  Αηί άβΓ ΚΓΐιη βΓΓβί- |
  οΗτβη άβιΐτ.δοη6ηηά πΐ- |
  ιηβοηΐδοηε Τπιρρβη ΐη '
  δθηβΓΙβη νβΓίθΙβΊΙΠ&δ- [
  Ιίββηιρίβη άίβ Κηβδίβ 3η- ι
  β.ΙΉθ1ΐ Κ6ΓΓ.80Γ1. ϋίβ Ινηίτ.- !
  ΧΠ&ίίβ ββΓ.ΖΪβ άίΰ ΒθΓΠΟ3Γ·
  άίβΓηηβτ αβΓ Ηββίβη δβ·
  πΐαδΐοροΐ. ΚβΓΐ<3θ1ι ηηά Αηβρβ χηίί 7Ϊ 1 Ι τη Κβηηι δΐιβάΐΐοη Τηΐβ ζβΓβοηΙηίϊβη Ιπί. ηηά ΡβηζβτνβΓ Ι) α β η ά β ΐΐη ηιηίαδδβηάεη Αη^Γΐίί βίηβ δοννΊβτΐδοηβ ΚβνβΠβόβ - Όΐν., ηιβθϊΐτβη ζβΐ-.ΐΓβΐοΗβ Οβίβης-βηβ πηά βτοβηΐβ- ΐίη 91 Οεοοηη2ίζβ, δοννίβ ααΕ Ραΐιΐΐ ύεϊ Νοτά Φιλανδικόν έλαφρόν πολεμικον άνιγνεϋον είς μίαν λίμνην τής Άνατολικής Καρελίας. ?βη Εΐη νοη ζη33ΐηΐηβη§:β- ίβδβτβη ΚΓββίτβη ηητετ- ηοπΐΓηβηβι υ-ΒοοΙε ΐη άεΓ Ααδΐαηίοαδίδ. | Γίρμανικά ύποβρϋχια είς μίαν βάσιν τής Βορείου θαλάσσης, , Ιτοιμα πρός έξόρμησιν. ' Ε ΑΝ 9ΕΗ Τ ΝΟ 1ΕΗΚ δϋ ΜΕΝ ίΕΝ 6ΒΕΝΖΕ βη άεΓ Αονβητ άετ άβηίβοαβη Ττηρρβη ηητβΓ βοηινβΓβτβη ο1ητ.ΐ£εη νβΓ ΙηδΓβη ίηβΓ άβη Οββ,ηβΓ. Όαοβΐ ννηΓάβη νοη 17 βη βΓβΙίεηάβη Ρβηζβτη χΐ, 7 νβΓηΐοπτετ.. Κβηιρί ηηΐ άηη^δΐίηΐβη ηηά ρΐββτζβ άβδ Ρείηάββ βΓβίοη βη. δΐε Ι επ βΐηβ 8ΤΓΌ336 Ζβηΐ νοη ηηά άβη δοα^βτ.ΐβοηβη ΙεΓββίτβη βΓ- ζη. βη σ;β8δπι1;βη ~«Γάε οβΐ ηηά 06Ϊ ΝβοΗτ τηΐΐ. ηηά Βτβηάοοηιθβη νοΙΙΪΓβίίβΓ ΐη Ββηηβηΐβ- νεΓηΓββοΙιτβη δοηταε- δοΗββάβη. ννβΐίβΓβ άβΓ Ι,ηίΐ- ιηβϋβ Γΐεητβτεη βΐοΗ ?β- ΐη Ιηι 3@€£βΐΗ6ΐ. ιιηι βτ Ι&ηά βΓζίβΙτβη Κατηρί- η&β ΐη άβΓ νβΓβτβη- β Νδθητ. Βοηιοβηνοΐ- ΙΐΓβίίβΓ &ιιί βίηβΐη Η&ηάβΐδββηίίί ^οτπββτοίτ. Αη άβΓ Καηαΐ^αβδΐβ βεηοβδ βΐηβηι 6 ββη αο. Καΐηρίη£ΐηά1ιιη£6η άββ Ρβΐηάβδ ηβοβΓ άβηι Κβΐ(:η8£β[Μ6τ. ίαηάβη ηΐοηΐ βτ&τΐ. «ΒΓΐϋβοαβ Βαηηβη αη άβΓ ?τ άΐβ «Κδΐ- ηΐβθ Ζβίτχιηβ:- αιιί &β- ταΐβββ ΡΓθηίνβΓδοΙιίβοηη- άβΓ θΓΪτΐβεηβη Νβη- ταΐβ ίΐ βίη : ννδΙΐΓβηά 1>ΐδ ζαηι Βγϊ
  τΐβοηβη Αη%τϋί άχχΙ άβη
  Ιχαΐε ηηά δγΓΐβη άΐβ Ιϊγϊ-
  ίΐδθΗβ ΝειηοδτίΓθητ ΐη ταβ
  ββηίϋοΗεη Ι&βτηβ άβΓ 1ΐ-
  Ιιγίδοηβη Ρτοηί αηά άβΓ
  Μΐίτβ1πιββΓΐίηβι.β ηβοη
  "ννβδτβη ηηά Νοτάβη &ηβ
  ^βΓΪοΗΐβΙ τα&Γ, Η&ί δΐοη
  δβίί; άβηι υ&βΐ-ί&ΙΙ &ιιί 8γ-
  Γΐεη ιιηά άβΐη Αη^ΓΪίί βηί
  άβη Ιχαΐί ηηά νοΐΐβηάδ
  ββΐτ άβηι ΙΐΓΐτΐβεηβη Είη
  ηι&ΓβοΗ ΐη ΐΓβη άαβ Βΐΐά
  Όΐβ Ϊ9ΓΪτ;Ϊ8θ1ιβ
  ^ Ηατ ηηη
  ηΐθΓΐΐ ηιβΗΓ βΐηάβητΐ&β
  ΡΓοηΙβίβΙΙηηο; ζιιγπ Μϊτ-
  ΙβΙπιββΓ ηηά η&οΐι ^^ογβη
  ηΐη, βοηάβΓη ίβί νβΓΐ&η-
  8ΤβΓΤ τποΓάβη ΐη Ργοπγ
  ηαοη Νοτάβη Ιδη£8 άβΓ
  ^ΐΙ ιιηά
  Ιΐεηβϋ δτ,ΪΓηπιηζβΙη νβΓ-
  ίοΐβτ, ηβοΗ άβη ΕΓίβη-
  ηιη&βη, άΐβ άβΓ ΪΓ&η ηιΐτ;
  ΙϊΓΪτίβοΙιβη ΤΓηρρβηζιι-
  βαηιηιβηζΐβΐιτιη^βη ΐη οβ-
  ηαοηοαΓίβη θΓβηζββζΪΓ-
  Ιεεη ηιαεηβη ηιηδδΐβ. Ζή
  άΐβδβη νοΓ^ββοΗοοβηβη
  θΓΪτίδθΗβη δτβΐΐηη^βη ΐτη
  Οβοΐβί νοη Α1ερρο| οαητ
  ηι&η ^ββτβηιπ&Γίΐ^ ηηίετ
  άβΓ Κβ£ΐβ άβΓ θΓίΙΐδοΙιβη
  ΜΐΙΐί&ΓΟβηδΓάβη ιηίί £ΐβ
  ΟβΓΓΙ&ίίβΓ Εΐΐβ δΐΓ&δδβ
  νοη δΰάβη ΗβΓ αηβ, ητη
  8·ββ·βΙ)θηβηΓ&11β άβη ΝΗ
  βοΐιιιΐ) ίϋΓ άΐβ Ρ
  άβΓ γ
  ΟΓβηζβ Γβί-
  ^ βΐοιιΐίοΐίβΐη ζή
  Ιϊοηηεη.
  ϋΐεβε ηβηβη νοη δηάβγ-
  Γΐβη ηβΓ ζιιγ ΐΐ
  Οτβηζβ
  ηηά άΐβ βοβηΐ&Πδ
  ΡΓ Β'Ό
  VI
  Π
  ΚηΙϋβΗ ηο
  11ΓΠ
  ιη-
  Ι
  ΚητζηβοΙΐΓΪοΐιτβη
  ι
  ΐη ΑηΙεβΓβ
  Ηιίία
  ζή ννβΓάβη. Βΐε θΓΪτΐ-
  βοΐιβη ΜϋΐίβΓ'ιβΗδΓάβη
  δοη&ίίεη βίβο ^2;
  βη βίηβ.ιΐ
  άβΓ
  ΟΓβηζβ «ηά ςηβΓ
  άβη ΐΓαη ΗΐηάιΐΓθΗ
  άβΓ 11Ϊί
  ΐηάίβ-
  ββηι ^Αηβδτ νβΓ^βτκ&Ιβ:
  Ιβη Ι^αηά. Ζναατ ναϊτά
  &η άΐβδβηι Ιβηβ-βη ΡγοπΙ-
  βΐοδοΐιηίίτ ηοοΐι ηίοΗτ βτβ-
  ί&ηιρίτ, βΙϊβΓ άΐβ ν
  ΐ ζτιηι
  Γ&
  ηηά ζιιγ νβΓτβά^β:
  βΐηά άοοΗ ύοβΓ&Π βΐοητ-
  ΙϊβΓ ^βτηοΓάβη.
  Ζηηϋοηβΐ Ιίοηητβ τη&η
  άββ ΐηι δγΓΪβοΗβη Αο
  βςηηΐττ άΐβββΓ ηβηβη ογϊ-
  Ιΐβοηεη ΡΓοητΙΐηΐβ 1»βο-
  ο&οητβη, .άβΓ βτββτβη άΐβ
  Τϋτΐίβϊ Εΐιιβ&βΓίοηίετ ίδί:.
  Ιηι Οβοΐβτ νοη Αΐερρο
  Ι&η&δ άβΓ τϋΓΐεΐβοαεη
  ββηάδθη&Ιι&Γβηζβ - βΐηά
  86Ϊ1 ννΌεηβη οβ&εηίβηβ
  ΟΓΐϋβοηβ ηηά άβ-
  Ττηρρβη-
  -οητη^βη ζηββΓηπαβη
  8Γ6ζοσ;εη, τααβ ηι&η ΐη άβΓ
  ΤϋΓΐΐβΐ ηΐοηί οηηβοβάβηΐΐ
  βίΓΗΐββτΐδοηβη 8ΐΓ388εη
  άβΓ Βτΐΐβη ίΐηάβη ΐητ
  ΟΙ ΐ ΐ
  ΐη εΐηεηι
  δτΓ&ίβ^ΐδεηβη δτΓββδβη
  ηβτζ, ά&β άιΐΓθΗ άβη ογϊ-
  τίδθΗβη ΟβηβΓαΙδίαΙ} ίίΐΓ
  άβη Ιγ&Ισ αη&£:ε£ΐΓΐ>6Ϊτβτ:
  ννηΓάε ηηά ηηη ηιΐτ Ηϋίβ
  Τ&ηββηάβΓ ηηά ΑΤοβΓΐβη-
  δβηάβΓ ζιιγ Ζννβη&δαΓ-
  Ιϊβίτ; ΓβΙίΓηΙΐβΓίβΓ ΑταΙιβΓ
  άηΓθΗββίηηΓΐ ννίτά. ΗΪ6Γ
  νν-βΓάβη δΐΓ&83οη ζννΐ
  δθΗβη Βα^ά&ά ηηά Κϊγ-
  Ιΐϋΐι, Β&^άβά, Μοδβηΐ ηηά
  Τβΐ ΚοτβοΗβΙί—&1δο Λνΐβ
  άβΓ ( ζηΓ τ,ηβΓΐίΐβοηβη
  ΟΓβηζβ—ηβοη Νοτάεη
  νοΓ&βίΓίβοβη. Ζννΐδοηοη
  άβη ΕΓάδΙζβηίΓβη Μοδδαΐ
  ηηά ΚΐΓ^ηΙ^ -ννΪΓάβΐηβ οβ-
  άβηίδ&ηιβ ννβδίθδΐνβΓθΐη
  άηη£ ^βδοΗ&ίίβη. ϋΐβ
  δττεΐδδβη Κΐιΐίΐιΐί Β&£άβά
  ηηά Μοδδΐιΐ-Ββ&ά&ά εοΐΐβη
  ΐηΓβ νβΓΐ&η^βΓηηβΤ 1>ΐβ
  ζηηι ΡβΓβΐδοηβη Οοΐί ίΐη¬
  άβη ΐη ζννβΐ δΐΓ&βδβη
  Β&ζά&ά—Β&3Γ&, νοη άβ-
  ηβη άΐβ βΐηβ Ι&η&δ άβδ
  ΕιιρηΓ&Ι, άΐβ βηάοΓβ
  Ιβη^β άβδ ΤΐβΓΓΐβ ίηβηΓβη
  ννΪΓά. δοΗΙΐβββΙίοη ννΪΓά
  νοη Β&£άαά βιιβ άΐβ οβ-
  ΓβΐΙβ ηβοη άβΓ ΪΓβηΐβοηβη
  ΟΓβηζβ 1>βΐ Κ&ηΐΐηη 1>β
  δΐβηεηάβ δίΓββββ νβΓ-
  ηηά νβΓΐϊΓβΐχβΓί
  άβδ
  βϊη& Κθηιηιβηάε ΙΐΓίΙϊδθιΐβ
  ΡΓοηΙβίεΙΙη ^ ηβοη Νογ
  άβη δεΙΐΓ ιΙβητΙΐοΗ βΓΐίβη-
  ηβη Ιβοββτ;. Όβοεί ΐ«?τ. Ιοβ-
  ηιβΓΐίβηδτυβΓτ, ά&5β ηβεΐι
  άβη Αη53θ1ΐΓβία«η§:βη
  ηηά Ρΐβηηη^εη βΐΐ άΐβδβ
  δϊΓβδδβη 1»ΐ8 βρββτβδΐβηδ
  ΜββΓΖ νοΐΐοιΐ'.βΐ δβΐη
  Γπνιβ&δβη.
  Ναοΐι άετη Αηδςΐιΐα^ αιιί
  (Ιεη εη^ΊεΐηάίΓθυηοΙΙίοΙιεη Ρο-
  Π»ϊκβι- ΝηβΊ ΛδΙιΪΓοϊ νναΓάεη ϊηι
  Ιγηκ 243 ΓβΓδδηΙΐθΓΐΙεείΐβη
  νεΓΐιαίιεΙ πηά ά-τ ΒεΙα^εΓ-
  υ.:ΐ^<5ζιΐί>1ίΐ!ΐ ' νεΓΐΐΛηοτ:. Να-
  ιπιτ ΐη άεΐτι Ααί-
  ίη Ρπΐΐδΐίηίΐ νοη 1936-
  ^39 ^εΓ Οε&επδρίεΐετ ά
  Οιοδίιηιιιίτΐ νοη
  Μηΐΐι ϊη 8·ΓΪεπ ιυακΐε
  οη άεη Εη^Ι&ηάεΓη υητετ
  ροΙιζειΗοΙιε ΑιιίδΐθΓΐτ
  ιιιειΐ ίίΓ Ιοείιη Ϊή
  ν'αΐϋθι) ^«ίαυκδεΓΐ: παΐΐε,
  άίκ ^εΓεοΙιτε δαοΐιε
  ιηδ^ε.
  ηηά ΕδβΙΐΓβΐΙιβΓ,
  δβΐηβ Ε.ΐοητηη8·
  βεηάβτη ιιηά νοη άαΓ
  8ίΓ38δε &1)1ϊΐρ^εη πΐΐΐΐ,
  γπ«33 ΓβοητζβΐΓΪβ: ηηά
  άβητΐΐοΐι ηιί δβΐηβΓ
  Ηβηά άΐβ
  δ&βηάβηιη^
  ΙΙιγ νβΓΐιιι^Ι:
  Ζηββηιηιβηΐτδδδ!
  Ιη Α^η
  Μαηβεΐ &η Ηοΐζ, ιιιοϊΐ ά'ιε είη-
  '/^νη ^^6ίε^3η{;εη, Κ3Ε&ά
  ιιηά ΙΙ8Α, &αδδεΓ§[ιίαιδη1ίοη
  Ιίθΐιε Ρτεϊίε νεΓΐαη^εη. Βαα
  Ιιοΐζ ίδΐ υτη 6ο ο)ο, ΒΙ
  ιιπι Ι2Ο ο)ο ί
  Όίε Η1ίη1ί&8:αΓάε ϊη άεΓ
  81οιυ«α1ίει ηΐιΐΓάε γπϊϊ: άετ Κοη-
  ιΙεΓ ^ιιάεη ίη
  ίη Οηειίο5>
  Όΐε Νειπε&εΐιιηιί άεΓ ΥεΓ-
  3εηάεΓΐ: ηίοΐιίδ
  ι, ΝονεπιΙσεΓ
  !^>5 ΐ8. 7α1ΐΓεδ-
  ΤϋΓΐίίδοΙιεη Κερα-
  πΐαΓ αηί Μϊΐΐαιοοΐιπιίιιΐαβ:
  ιηι ΡαΓΐαηιεηΐδ^εοαεαάε είη
  6εί άεηι Ηϊε Μίτ-
  ,ε^ίεΓαη^, άίε
  άίε Οεηετα
  ΙίΐαεΙ, αηά άίε Ιιοΐιεη Βεαηι-
  Ιεπ άειη δτααΙί.ρΓ3ε5ίάεηΙ;εη
  ΙδηιεΙ Ιηδηαε ίηΓε Οΐαεοΐί
  ιιχαεηδοΐιε άαΓ^ταοΙτεη. Υογ
  είηεΓ Ραταάε 1>ίε1τ άεΓ ΡΓαε-
  δίάεαυ είηε άατοΐι άεη Καηά-
  ίαηΐί αεΙοεΓϋτα&εηε ΑηκρΓα-
  οΐιε αη άίε Απηεε, άαδ ίαετΐίί·
  δθΐιε νοΐΐι αηά άίε ^α§^εηά.
  Εγ τχΐίεδ άατααί ηίη, άαδδ άίε
  ΤαεΓΐεεί ίτηηιίτΐεη άεΓ ιιηΓα-
  Ιιί^εη, ΙίΓίδεητείοΙιεη Ζείτ ίΐιτ
  Νατίοηαΐίεδί: Ηε§:εΗεη Ιίδηηε
  αΐδ ΙίΓαείτί^εδ αηά ΙιαΓΐεδ νοΐΐί
  ίη είηεηι Εαηά, άα? άαδ
  Οΐαεοΐζ άεδ Ρπεάεηδ §:εηίεδδε.
  Όίε ΚίηάεΓ άίεδες Υοΐΐΐεδ
  δείεη 5εΓείΙ, άίε βοΙιιιΐεΓδΐεη
  Εαδίεη ζα ΐΓα^εη, υ.τη άίε ηα-
  Ιίοηαΐε υηνβΓδεΙΐΓΐΙιεϊΐ ζα
  Γοεαΐαΐπεη. ΑαοΗ άίε ΤαεΓΐεεί
  ετηρίίηάε άΐε νίεΙίαοΗεη
  άεδ δταΐ'πιεδ, άεΓ
  άίε £αηζε νΥεΙΐ; Ιιΐη-
  ΙΙ-Βοοι ίιη Λιΐαικΐες.
  Τα Ίταλικά ύποβρύχια σομβάλλουν κατά πολ") ρ[ς τον άγώ
  ΆτλαντικοΟ κατά τής Μεγ Βρεττανίας
  τοι>
  ΕΙΝ ΖννΕΙΤΕδ ΑΕ8ΥΡΤΕΝ
  δθιΜτΙάεΓτ. είη Κατ/αΓΐίεςεΙ Ι
  άεδ«ννεδΐάεαΙδοηεη Βεοβαοη ·)
  ίεΓδ» άίε Κ,οΐΐε, άίε ίβετο
  ατηετίκει ηαοη άεη άοΐΐαπτηρε-
  ΓΪ3ΐί5ΐ:ίο1ιεη Ρΐαεηεη Κ,θδε
  νεΐΐδ δρίεΐεη δοΐΐ. Οαδ ΒΙαΙΙ
  ϋ *"' Οεηαιι κ ΐε
  δεΐη > ΌοιηίηίΐΜ· πηά
  Κοΐοηίεη βί,ΐΐο- ίη <1οη Ι Ί '^Ι δείηετ ΚΓίεκδρο1ϊ(:ί1< & -.αί!!; 1131, ίίεπΛη '-ο (ϊεΐιεη ]εΙ/1 'ΐε Τ.Τ8Α ά&7α Όετ ΚοοΙςίεΙΙεΓδτίίταη^ ιπατ άε είη οεδοηάετεη Ιηδΐίτατ αηβε&ΠεάεΓΐ: ιηίΐ ά<=τη Ζαΐεοκ, άίε Βεζίεΐιαη^εη άετ υδΑ τηϊί; άεη ίΙκΓθ&τηεπΙίαηίδοηεη ! Ιναεηάετη ζα ρίΐε^εη, ααδζα οααεη αηά- ίη άεη Ό ί ε η ? τ. άεδ Ό ο 1 1 α γ ί τη ρ ετ ίαΐίδ- τηαδ ζα δΐεΐΐεη. Οίε ΕεϊΙαη§: άίεδεδ Ιηδΐίτατε α1)Ρπια1ιηι Νεΐδοη ΚοοΙίίεΙΙεΓ, άεΓ ]ειζΙ είηεη ννείΐετεη ΓοεΓΐοητ αοετ δείηε οΐιε Ταετΐ?1 ΕίεδΙ πιαη άίεδεη Βετίοΐιι, δο ίαεΐιΐΐ ηιαη δίοΗ ίτη ΟείδΙε αιτι ζαιεί ^αΗ·1αι1ηάε^ι:6 ζαΐ'αεοΐΐ- ! νεΓδείζτ. ΝϊοΗΐ αηάε^ ηαεηα ] ΗοΗ Ιαατετεη άίε ΒεΓΐοΙιΐε, άίε , άίε ΕείιεΓ ^ΙεΓ εη§:1ίδθ1ιεη Ηαά<;οη Βαγ Οοηιραηγ οάετ Ι άετ Ε-ίδί Γηάΐα Οοτηρ ιηγ είηδΐ; ' άεηι ΕοηάοηεΓ Ρατΐαηιεηΐ νθΓΐε^ίεη. Οίε Κίοΐιιΐίηίεη, , άίε Νεΐδοη Κοοκίεΐΐετ ίατ άίε Ι «ίπεάΐίοΐιε ίϋΓ υηά δίηά. χ.Ι Ι ϋιε 8ί βί-Γ -η άετ *Αΐ1αηΐίι.8θ1ι1ώς1ιι*. 01 θριαμβευταί της μάνης τού 'Ατλαντικοϋ εναντίον της Μ. Βρεττανίας. Όίε Βεάίη^αηβτεη άαίαετ, άίε Ταετΐίεί ηίοηΐ: νν'ΠΙεη ίη άεη ννετάε οάεΓ άαδδ δίε Ιγοτζ αΐΐετ ναο1ΐδαΐτι1ίείΐ: ίη άίε ^Γθδδε Ααί,είηαηάεΓδεΐ:- ζαη& νεΓννίεΙίεΙτ: ιυετάε, δεί άίε, ίπιηιεΓείη^εάεη^ ζα δεΐη άίΐΕδ δίςΐι άίε Τιιετκεί ίηηιΐΙ:- Ιεη είηεδ ΡΙαηΐΓηεηΙιεΓάεδ οε- ίίηάε. Όίε Ταετΐεεί τηπεδ· 5ε άαΙιεΓ ίΐιτε δοηαίίεηδΙίΓβίΓ. εΓΐιόΙιεη, ίητε Ααδ&αοεη είη· δθηΓ»εη1ίεη υηά ααί αΐΐεη Οεοίετεη άεδ ηαΐίοηαΙιιπΓΓ,- δθΐ.ίΐίτΐίοΐιεη Εε'-εηδ ηοοΐι ηιεΙΐΓ 3ΓΪ)είϊεη αΐδ οίδΗετ. Ναΐ ά'ιε ρΐΐίοηΐοειυυδδΐεη, άτ- οεϊίδαιηεη αηά ορίεΓοεΓείΐοη Ν&τίοηεη δείεη ίπΐδΐαηάε, άίε δοΗιιιίεπβΙίεΐΐεη ζα αε5εΓ- υιίηάεη, ιιΐίε δίε άίε 1 εαΐΐ^ε Ζείι ηιΐΐ δίοΗ Ι ηατ, Ιεδεη δΐαΐι 1ί3ΐηι αΐδ όίε Ι^είΐδαεΙζε, άίε ίταεΐιετ Σιοτά ΟΙίνε, ^ΟΓά Μίηπο αηά 8ϊγ νν*3ΓΓεη Ηαδυίη^δ ίιιεΓ Ιηάίεη, δίτ ίαετ ΑτηεΓΪΙςα αηά δραείετ είη Οεοίΐ ΚΗοάεδ ίαεΓ ΑίΓΪΙία ααί^εδίεΐΐΐ: ΗαΙΙεη. Οΐεδε ζίεΐ- Ιεη ααί άί<* τεδΐΐοδε ΑαδΓοεα- ΐαηβ: άετ Κοΐοηίεη βϊ>. Αηεη
  Ιιεατε δοΐΐΐεη άίε ίοεΓοαπιεΓί-
  Ιίαηίδοΐιεη ΕαηάεΓ, ηαεΐιάεΐη
  δίε ϋΐΓΕΓ ηαΙαεΓΐίοΙιεη νετ
  τΜηάηηροη ηιΐΐ Εατορα Ιοε
  δίηά αηά άαδ υδΑ-Κα-
  8·εηΙ, άί(' ΙεΙζΐεη
  Ηοΐιεη Ροδίΐίοηοη
  Εατορα - ίη άίεδεη Ραΐΐε είη
  δθΐιΐίεδδϋοΐι Εη£ΐαηά<ί - ζα Π- ςαίάίεΓεη, άαδ ρτοδδε Ιίοΐοηία- | 1β ΚοΙΐδΙοίίΓεδεΓνοΐΓ ιαετάεη. ( Όίε υδΑ ΐιΐοΐΐεη άίε ΡΓείί>ε
  ι άί^ΐίεΓεη, άίε ^οηη^ιόηε Ιοε-
  ι δΐίηιπιεη αηά αΐδ Ααδΐ3α5θ1ι
  άαίαεΓ άίε βοΐχείίεηάεη Εαη-
  άετ ηιίΐ εί^εηεη ΙηάαδΐΓΪεεΓ-
  ζεακηίδδεη
  Ιη άεη ΟιεηεΙ άίεδετ
  Ηδΐΐδοΐιεη
  ΙιαΙ: δϊοη ααοΗ ά&δ Κΐ-εάίΐαη-
  ΙεΓηεΙΊηιεη άεδ ΚοοΙίίεΙΙεΓΪηδ·
  Ατδεηαΐ -/η οείιηαΙ Ιίΐ .ιΐ(ί
  είηζαποΜβη, ααί άα^ ]ε-
  άεΓζείι, ο! ηι? ίτ^ρηάν ι εη
  ΗείιΐΓί·]ιΙ« ζιι
  αηά οίπιε ^>^^ »ιηι
  άίε ϊηη?Γε ΕητννίοΙ.Ιιπ «, ^ε
  δθΗν'εί^ε άειιη ννίίΐςι ιί 1ί-
  οΐιε ΡΓείΙιείΙ: άίεδετ Ι,απάεΓ
  ζα δθΓ^επ, ζιΐΓΐ ο1ί>,ΐ^ι εη
  Ιίδηηεη. νΪΓ ^ίπά (Ι^ΐιει ^α-
  ίε Καηάεκ, ιυΐϋ ΚοοΚ -ΠεΓ
  άεη ΙΙιργο ιπιεΓίΙςιηεπι /α.
  Β&ατ Γα1ιϊ>ί ίί,αίίεε, ρΐΐ ιιι-Λ
  Μ&Ϊ5 αηά νεΐϋεη, ?ι οΐιΐοΐ
  ΚίηάεΓ. νϊΓ κ,ιαίεπ Εα ΐι ί5,
  ιαα5 Ι Ιη γ ]ι έ>οιΐ[ίε;5ς ίη Εαιο-
  ρα ηίοηι 1ο·>ια;ΓάεΙ. Β<τ ναεδδ ννίτά άίΐιηίΐ άιε ΒϋίΙαη,ί οη ΜοηοΙζαΙιιΐΓθπ οθίδτάειι οΐιηε Καοΐΐδϊοΐιί αιιί (ί|? Εγ£<ι ιαα- §εη, άίε ζ. Β. Α?ρτεη δείηεΐ' Βη,υηΐννοΐΐε 1ΐ3τ. Όίε Α?ρΙβΓ ηιΐιεη εΓΐεΙοτ, νν,ΐΛ Γ4ποα, άεη ννείζεη
  αηά λΐαίί &αδ ΑΓ^εηιίηιειι,
  άεηι δίΐΙρεΐθΓ αικΐ ΚπρίεΓ
  3α^ Οΐιίιε, όοιη Ζίπη ααδ Βο·
  Ηνϊεη α^νν δΐΜΐι,
  1ί3 είη είπ?ί§·
  Α^νρτεη άεη ΓδΑ—άΐδ ί
  άαδ Ζίιτΐ Κοοιενεΐτί» ηηά άι
  Όοΐΐαπηιρεπαΐίδΐηυδ.
  Ν. ΚίΟΝΑΡΙδ
  ΡΓ&1ίτί3ΟΓΙβΓ ΑγΖΓ Ρ&Γ.Ο-
  ηηά Οβ5θ!η1βοη1;3-
  δϊ. 5ιιάα Νο 46
  δρΓεεΙΐδΙαηάεη
  ν. ιη. 8—12 η τη. 3—7

  7
  1
  Σ-/ΊΙΣ 2α
  ΕΦΗ Μ ΕΡ?Σ ΤΩιΜ Ε1ΔΗΣΕΩΝ
  ΒΡΕΤΤΑΝ ΚΟ
  ΕΙΣ
  Ι Ο
  Α
  ΔΟΙ ΚΑΙ ΣΙΛΙ
  ΌΥΡΚΙΚΑ ΣΥΝ
  ΡΑ
  Υπό τόν ώς δν^ τίτλον ή «Ε¬
  φημερίς τής Κολωνίας» άσχολεί-
  ται μέ μερικάς άλλαγάς των συ·
  ν^ρων τής Βρεττανκής θέσεως
  £ν τή Άγγύτ;, "Ανατολή.
  Μέχρι τής Βρεττανίκης έπι3έ-
  σεως κατά τοθ Ίρά< καί τής Συ- ρΐας, τα Αγγλικόν μέτωπον τής 'Εγνύς Άνατολής έξετεΐνετο κυ- ρΐως πρός δυσμάς καί βορράν, κατα μήκος τοθ Λι3υκοϋ μετωπου καί των άχτών τής Μεσογείου. Άπό την στιγμήν όμως τής έπι- δρομής «ιατά τής Συριας καί τής έπιαςσεως κατά τοθ Ίράκ, καί τέλος μετά την είσοδον των Βρεττανών είς τό Ίράν, ή εικών ήλλαξεν άργά μέν, άλλά συνεχώς- 'Η Βρεττανική Θέσις έν τή Έγγύς "Ανατολή δέν έχει "πλέον σαφές μετωπον πρός την Μεσόγειον κα! την Λιβύην. Τό μέτωπον έπε- μηκυνΒη πρός βορράν »ατά μή- κος των συριακών-τουρκικών καί των ϊροκικώ/ — τουρκικών συνόρων, καί διά μέσου τού Ίράκ κατα μήκος τής σοδιετο—3ρεττα- ν.κής γραμμής διαχωρισμοϊ), έν- τος τής τελευταίως έκβιασθεΐσης χώρας τού Ίράν. Μέχρις φρας είς τό μέγα τουτο μέτωπον δέν Ασμβ^νουν χώραν μαχαι, παντοϋ 5μως δύναται τις νά αντιληφθή τάς προετοιμασίας διά την επίθε¬ σιν καί την άμυναν. 'έν πρώτοις δύνςιται κανεΐς νά παρα ηρήσΓζΓθϋτο είς τόουριακόν τμήμα τής νέας ταύτης Βρεττανι· κης γραμμής τοθ μετώπου, τό οποίον έκτεΐνεται άπέναντι τής Τουρ<Ια-. Είς την περιοχήν τοϋ ΆλεπιΙου—κατά μήκος των συ- νόρων τοθ ΤουρκικοΟ Γαντζακίου —παρατηροθνται ήδη άπό έβδο- μάόων σημαντικαί συγκέντρωσις Βρεττανικών στρατευμάτων κα) τμημάτων στρατοθ τοΰ ντέ Γκώλ, πρδγμα τό οποίον πςρ3<ολουδεΤ ται μέ καταφανή δυσαρέσκειαν ύτό τή; Τουρ<ίας, μετά τή/ πεί¬ ραν πού απέκτησε τό Ίρ^ν άπά τος Βρεττανικάς συ^κεντρώσεις στρατευμάτων είς τάς συνορια- κάς ττερυχ τα; εκθ.σεις,
  τας οποίας παρέδωσεν αί διευ-
  εώ τής Ηϋυ^θΝ ΒΑΥ
  ΝΥ ,και ΕΑ»Τ ΙΝΟΙ5
  είς τό Κοινοβούλιον.
  Α κύρις.1 γραμμαί, πού έθεώρη-
  αεν άναγκαίος ό Ν.λσων Ροκφέλ¬
  λερ διά την «ε ρηνκήν διείσδυ-
  οιν» είς την Ίοηροομερικήν, εΤ-
  ναι δμοιαι μέ έκεΐια* τος οποίας
  οί /~ροοι ΚΚά,'β, Μ λ των καί
  ΙΙρ Ρόντες έχρησιμοτοίησαν δ,λ-
  λοτε διά την Αφρικήν, μέ σκο¬
  πόν την τελείαν εκμετάλλευσιν
  των όποικιΐιν. Σή ερον αί Ιβηοο-
  αΓιερικ.ανκα1 χωρ α ι, εφόαον τάς
  εχο ν στ<:ρήοει άτ6 τάς φυσικάς των συνκοινωνιος μέ τή/ Εύρώ πην,όκόμη κα) μέ τή/ Αγγλίαν, πρ<πει νά μεταθληΐο^ν είς έφε- ίρειας πρωτων ύλών χάριν των Άμερικανικών κεφαλαίων. Α) "Ηνωμένοι Πολιτειαι ηθέλη¬ σαν νά κ ιθορίσουν τάς τιμάς καί τ ούς μισθούς κ. α Ι νά πλημμυρί- σουν τάς χώρας αύτάς μέ τα βιομηχονικά προϊόντα των. Είς την υπηρεσίαν τής κεφαλαι. οκρατικής ταύτης πολιτικής έκμε. ταλλεύσεως ευρίσκεται τό Ίνστι. τούτον τοΰ Ροκφέλλερ. Ή Αγ γλία δμως έθεσεν είς την διάθε¬ σιν τής πολεμικής πολιτικής της τάς άποικίας της καί τάς κτήσεις της, ακριβώς δέ τό αύτό πράτ- τουν καί α) Ηνωμεναι Πολιτειαι, διά νά δύνανται είς οιανδήποτε στιγμήν* νά είσχωροθν είς τάς ε¬ σωτερικάς ΰποοέσεις των ώς ανω χωρών άνενοχλήτως. Είμεθα κα¬ λαί πελάται, κραυγάζει ό Ροκ¬ φέλλερ πρός τοϋς 'Τβηροαμερικα- νούς. Καλλιεργήσατε καφρέν καί σιτηρά, έχετε πλουσίαν κτηνοτρο φίαν, κοΙ ημείς θά άγοράσωμεν τα παντα, πραγμα τό οποίον δέν δύναται ή Εύρώπη νά π^άζη. Δια των λέξεων αυτών έτπδιώκουν την μονοκαλλιέργειαν, χωρίς νά λαμβάνουν ύπ' όψιν τα ιπαραδείγ- μστα πού μας δίδει ή Α7γυπτος μέ τόν βάμβακά της. ΟΙ έν Αίγύ- πτω γνωρίςουν τί οημαίνει άγο- ρά τοθ βαμβακος υπό των "Αγ¬ γλων. Άπό τής εκρήξεως τοθ πο¬ λέμου αί είς τό Λΐβερπουλ δοθεί¬ σαι τιμαί δέν καλύπτουν τό κό· στος παραγωγής. ΐ|»Τό αυτό θδ συμβή, οταν επιτύχουν τα σχέδια τοΰ Ίνστι τούτου Ροκφέλλερ. μέ τόν καφέν τής Βραζι Μας καί Κόστα—ΡΙκας, μέ τα σιτηρά τής "Αργεντινής, μέ τόν χαλ<όν τής χιλής, μέ τόν τόν λευκοσΐδηρον τής ΒολιβΙας κ. τ. λ. Όσκοπός τοθ Ροθζβελτ καί τοθ Ίμπεριαλισμοθ τοθ δολ- λαρΐου εΤναι νά μεταβάλουν την Ίβηροαμερικήν είς μίαν Αίγυπτον των Ηρωμένων Πολιτειών. ΕΒΕΛΤΙΩΘΗ Η ΥΠΙΑ ΑΓΓΛΟΠΝΤΙΒΑΣΙΑΕΩΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 12.- Ή ύγεοία τού 'Αντιβαοΐλέως Ναυάρχου Χόρτυ 6αίνει βελτιουμένη. Ό πυρετός ύπεχώρηοεν εις 37.5 ή κα- < τοσταοις τού δέν είναι σο- Ι βαρά,,παντως ομω; βα πά- ι ραμεινΓ} επ. τινος εισετι | ημέρας κλινήοης. ΚΐΗΜϊΛΐΙΙΙΙΪΙύϊΙ^ΠίΙΟΝΟΥ ΒΒΡΟΛΙΝΟΝ,: 12.- Ό Γεομανικός τυπος σχολιά¬ ζων τόν υπό ιοΰ προεδοου Τής Του^κικής Δηαοκ^ατίας Ισμέτ Ίνονου εΛψαίνη&έν- ΐα είς την '£ό>ινΌσυνέΛευοιν
  λόγον» γράψει διι είς τό
  σπμιΐον τό άφορόγ τας
  ΓερμανοτουρΜΐκ<4; σχέσβις Ρ 'ίίΊ^δΐ 'ίνΰ'νθϋ έχρησιμο- πο.ιησε ΐας θερμοτέρας λέ- ξεΐζ, άποόειξας ούτω ότι αί μεΐαξύ των ίϋο χωρών σχέσεις είναι υπέρ ποτε άλλοτε έγκάρδιοι καί φιλι- καί. ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ Ι ΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΒΑΑΕΤΑΣ ΡΩΜΗ, 12.—Την νύκτα τής χθές σμήνοι άεροπλά* νων μας επετεθησαν κατά τοΰ λιμένος τής Βαλέτας τής Μάλτας, ρίψαντα βόμ- βας μεγάλου διαμετρήματος, αΐτινες επέτυχον τού σκο- ποΰ των· "Ολσ τ άεροπλά- να μας έπανήλθον σώα είς τάς βάσεις των. ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΩΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΒΙΣΥ, 12.-Έπ; εύκα:ρία τής έπετείου τής άνακωχης τού ηανκοθμίδυ πολέμου ό στβατάρχης Πεταίν κατέθε¬ σε 6αρύτιμον στέφανον επί τού μνημείου των νεκρών τού πολέμου τούτου, ακο¬ λούθως δέ παρέστη είς την κατανυκτικήν δέησιν υπέρ αναπαύσεως των ψυ· χών των νεκρών τοϋ πο¬ λέμου. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΟΔΟΣ ΚΗΠΟΓ 6 ( ΑΝΩΘΕΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ) Ι ΑΤΡΟΙ Σ. ΓΕΩΡΠΛΑΔΑΚΗΣ - Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΗΡΞΑΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ έσωτβρικοΰς καί έξωτερικοθς άαθενεΐς Άριθμός τηλεφώνου 4-83 Ι—-Μ^Ι ίΙΥΙΙ—«.Ι ΙΔΚ- Ι ΑΑΙ ~ ■—.■■—»■ ιε»--- «_ ■- Νέαι σημαντικαί απώλειαι των Μπολσεβίκων είς τόν Ν. τομέα ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 12.— ι ΐηίοοιχαγικά καί πετοέ- Ό Άιιεοικανικός τύπος Χανιά, Πεμπτη 13 Νοεμβρίου 1941 ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12.— Πληροφορίαι στρατ. πη- γής άναφέρουν δτι οί Ι Μπολσεβίκοι είς τόν νό¬ τιον τομέα ύπέστησαν νέας σοβαροτάτας απω¬ λείας είς έμψυχον καί αψυχον υλικόν. Τ' άε- ροπλάνα μας επέτυχον την καταστροφήν σιδη- ροδρομικών συγκοινω- , νιών, ώς καί 2 τεθωρακι- σμένων άμαξοστοιχιών πλήρων πολεμικον ύλι- κοΰ. "Ετεραι άμαξοστοι- [ χίαι μυδραλλιοβοληθεϊ- σαι έξετροχιάσθησαν. Τινές τούτων έφερον πυρομαχικά καϊ πετρέ¬ λαιον. Είς τόν νότιον το¬ μέα έπίσης ή άεροπορία μας κατέστρεψεν 24 Σοβ. άεροπλάνα είς άε- ρομαχία. καί έτερα 28 επί τοϋ έδάφους. Έπί¬ σης κατέστρεψε πολ- λών άεροδρομίων τα γή- πεδα προσγειώσεως καί άπογειώσεως. Η ΠΟιΌΤΗΣ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΗ ΑΜΕΡΙΚΑΗίΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12.- Ό Άμερικανικός τύπος δημοσιεύει δτι ή Σοβιε- τική άεροπορία υπέστη σοβαροτάτας απωλείας καί δτι τα έναπομείναν- τα άεροπλάνα είναι πα¬ λαιοτάτου τύπου καί βραδυκίνητα, άνίκανα ώς έκ τούτου πρός οιαν¬ δήποτε επιτύχη δράσιν. Έν συνεχεία ό Άμε- ρικανικός τύπος γράφει δτι τα λεχθέντα υπό τοΰ Στάλιν, περί μηδα- μινών άπωλειών τής Σο¬ βιετικής άεροπορίας, ά- ποτελοΰν παιδαριώδη αισιοδοξίαν. ΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΟΦΙΑ, 12.—Διά Διατάγ- ματος οί Εβραϊοι οί έκ- βουλγαρίσαντες την κα¬ τάληξιν τοϋ έπωνύμου των ή ;λαβόντες βουλνα- ρικόν έπώνυμον, δέον ό¬ πως έντός ενός (μηνόςέ- πανακτήσουν τό Έβραϊ· κόν των έπώνυμον, όπερ είχον πρό τοθ έκβρυλγα- ρισμοΰ τοθ έττωνύμου των. Οί παραβάται £ θά ύπο- στοΰν βαρυτάτας ποΐνάς. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΑ ^ΑΘΗΝΑΙ, 12— Ανακοι¬ νούται έκ τού Ύπουργείου Οίκονομικών ότι χάρις είς τα ληφθέντα μέτρα άπό τής 15 τρέχ. θ' αυξηθή ό άριθ- μός των κυτίων σιγαρέτ¬ των, ώσϊβ νά επέλθη πλή- ρης έπάρκεια είς την κα¬ τανάλωσιν. Γ^ΩΣΤΟΠΟΙΗΣΪΣ Φέρεται είς γνώσιν των Πολυτέκνων τοθ ΝομοΟ Χα¬ νίων δ π τα Γραφεΐα τοθ Συνδέσμου έγκαθΐστανται προσωρινώς είς ενα των καταστήαάτων τής νέας ·5ΐ- γορας, είς τό τέως κρεοπωλεΐ όν Ά-6. Ζακυνθυνακη. Έ- πΐσης φέρεται είς γνώσιν των πολυτέκνων ότι λόγω τής άποτεφρώσεως τοθ Γρα- φεΐου τοθ Συνδέσμου έκ τοθ βομβαρδισμοθ κα' λόγω τοθ δτι χρειάζονται οίκονομικά μέσα διά την άνασύστασιν των Γραφείων, κατέληξε τό διοικ. συμβούλιον τοθ Συν¬ δέσμου νά ζητήση άπό τα μέλη τού έκτακτον συνδρο¬ μήν έξ εκατόν δραχμών υφ' εκάστου μέλους, έχον την βεβαιότητα δτι άταντα τα μέλη θά σιτεύίουν, προθυμο· ποιούμενα, νά κατανάλωσιν είς τα Γραφεΐα τοθ Συνδέ¬ σμου την μικράν ταύτην Ικτα κτον συνδρομήν των. Πας πολύτεκνος μή προθυμοποι- ούμενος νά έκπληροΐ τάς πρός τόν Σύνδεσμον ύπο- χρεώσεις τού δέν θέλει ευρί¬ σκει καί οδτος την δέουσαν παρά τοθ Συνδέσμου εξυπη¬ ρέτησιν. Έν Χανίοις τή 12η Νοεμ- βρίου 194ι (Έκ τού Γραφείου τοϋ Συνδέσμου Πολυτέκνων) ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Περίληψις Δημοπρασίαν Έκτίθεται είς β'. επαναλη¬ πτικήν δημοπρασίαν ένεργη- θησομένην είς τα Γραφεΐα ημών την 19ην Νοεμβριού 1941 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 3 μ.μ. ή ένο.κίασις τοϋ κάτωθι ακινήτου. 1ον; Τοθ φπ,' αριθ, 2460 βόσκοτόποϋ ε(ς Κατσι-νΊΟιννά Σελίνου θέσις ΚθΚελι. Έν;Χαν(οιςτή 12 Νοεμ¬ βριού 1941 Ό Προισιάμενος Γ. Δ. Α. Κ. Χανίων Κ. Κατααρώνας ΕΠΑΗΑΑΗΠΤΙΚΗ ΑΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Ενοικιάσεως Μονχστη- ριακοΰ Μετοχίου Προσφερθείσης μείζονος τιμής τής τοΰ τελευταίου πλειοδότου δια την ενοικίασιν τοϋ μετοχίου ΝΗΣΙ Τοπολίων έπαναλαμβα- νετα. ή δημοπρασία τής ενοι¬ κιάσεως την προσέχη Δευτέραν 17 Νοεμβριού 1941 ημέραν Δευ¬ τέραν καί ώραν 4,30—5.30 έν τω Έττισκοπικω μεγάρω (όδός Κων)νου 44) μέ πρώτην προσφο- ράν τοίς μετρητοΐς δραχμών 8Ο.ΟΟΟ. ΟΙ δροι τής ενοικιάσεως είς τα Γραφεϊα τοΰ ΟΔΜΠ Χανίων Έν Χανίοις τή 12 Νοεμβριού 1941 (Τό Συμβούλιον τού Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων) ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΒΕΝ ΡΩΜΗ, 12—Τό εκδοθέν υπό τής Άνωΐάτης Ίταλικής στρατιωτικής Διοικήσεως α¬ νακοινωθέν άναφέρει δτι την νύκτα τής χθές Άγγλικά βομβαρδισΐικά έπέδραμον κα¬ τά τοϋ ΒρινδησΙου καί τής Νεαπόλεως, δπου έπροξένη· σαν ζημίας τινάς είς ίδιωτι- ί κάς οικίας, άνευ δμως θυμά- τω ι/. Κατερρίφθησαν 1 εχθρι¬ κόν άεροπλάνον είς Νεάπο- ! λιν καί 1 είς Βρινδήσ.ον. Ό άριθμός των θυμάτων είς Νεάπολιν ανήλθεν άπό 40 είς 96 καί των τραυματιών είς 112. Είς την περιοχήν τοθ Τομπρούκ απεκρούσθη επιτυχώς έχθρική επίθεσις ή¬ τις έστοίχισε είς τόν εχθρόν σοβαράς απωλείας είς νε· κρούς τραυματίας καί αίχμα- λώτους. Έχθρικά άϋροπλά- να έπέδραμον κατά τής Βεγ- γάζ',ς. Έκ των ρΐφθεισών βομβών κατεστράφησαν οι¬ κίαι τινές, εσημειώθησαν δέ μερικά θύματα, μεταξύ τοθ ΜουσουλμανικοΟ πληθυ- σμοΰ. Είς την Α. Άφρικήν απεκρούσθη έχθρική επίθεσις επιτυχώς. ΡΩΜΗ, 12.—Τό πρακΐο- ρίΐΐν Στέφανι διά σημερινοθ ανακοινωθέντος τού τονΐζει δτι αί άεροπορικαΐ έπιδρομαί των Βρεττανών κατά τής Σι- κελΐας καί των νοτΐων περι· οχών τής Ιταλίας σκοπόν 'έ· χούν νά κάμψουν τό ηθικόν τοθ πληθυσμοθ ΐών περιο- χών τούτων. Τό «Μεσατζέρο» γράφει δτι ή τοιαύτη προσπαθεία των "Αγγλων έπιφέρει δλως άντΐθετα άποτελέσματα, δ.ό¬ τι ό Ίταλικός λαός άντί νά έξασθενήση ήθικώς τουναν¬ τίον γρανιτοθται. ΜατσΙως, καταλήγει ή εφημερίς, προ- σπαθοθν οί "Αγγλοι νά επι¬ τύχουν τό έπιδιωκόμενον, διότι αί ώς άνω περιοχαί δέν άποτελοθν τό άσθενές σημείον άντισ τάσεως. ΠΕΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΤΖΑΗΗΣ Έξ Άτσιποττοΰλου Ρεθύμνιις ανηγγέλθη δτι απεβίωσεν έκεϊ. είς βαθύ γήρας ό σεΡαστός καί έναρετος Βασίλειος Παπ3τζ^ ν"ΐς, γόνος τής μεγάλης καί ΐστορι- κής οικογενείας των Ποπατζα- νηδων. Ό μεταστας διεκρίνετο δια την καλοκαγαθίαν τού, την αγάπην πρός τόν τΐλησίον, την απαράμιλλον στοργήν τού πρός τα τέκνα τού καί τόν άκραΐφνή ■πατριωασμόν τού, έκδηλωθέντα πλειστάκις. Ό μεταστας άνέθρε- ψε τα τέκνα τού μέ τάς Χριστια- νικάς καί Ελληνικάς άρετάς, ώστε νά καταστοΰν άγαττητά παρά τό ΚοινωνΙα 'Ατσιποπού- λου, Ρεθύμνης καί Χανίων, έν οΐς καί 6 ίδιαΐτερος Γραμματεύς τού κ. 'Υπουργοΰ Γενικοΰ Διοι- κητ,ςΰ Κρήτης κ. Ιωάν. Πατια- τζανής. Την κηδείαν τού παρηκολου- θησεν άπειρον πλήθος, κατετέ¬ θησαν &έ καί στέφανοι επί τής σοροΰ τού. Είς τηΛ δεινώς τρωθεϊσαν οί κογένειαν τού ευχόμεθα την έζ ϋψους παρηγορίαν τφ δέ μετα- σταντι την έν τω χορφ των δι- καίων ανάπαυσιν τής καλοκα- γαθου ψυχής τού. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ ΡΩ^Η, 12— Όλόκληρος ό πεπολιτισμένος κόσμος έ- χει στρέψει την προσοχήν τού μετά φρίκης πρός τόν λιμοκτονοϋντα, συνεπεία τοθ ΆγγλικοΟ άποκλεισμοϋ, πλη¬ θυσμόν τοθ Τζιμπουτί. Κατα- κρίνει την στάσιν ταύτην των "Αγγλων, οΐτινες άνα- μένουν είς τα σύνορα τής Σομαλίας έτοιμοι νά είσβά>-
  λουν είς τό έδαφος τής Γαλ¬
  λικής αυτής άποικίας, ευθύς
  ώς οί κάτοικοι τής περιοχής
  ζητήσουν ελεος.
  Όδηγοί αύτοκινή-
  των, άμ,αξαγωγεΐς κλπ.
  Προτοϋ άλλαξητε κα¬
  τεύθυνσιν νά βημειώνε-
  τε τούτο εγκαίρως μέ
  τό χέρι αίς. "Κται Οά
  αποφευχθή ή αύγκρου-
  αις.
  ΑΙΤΗΣΙΣ
  ΓεωργΙου Τροχαλάκη καί Μα¬
  ρίας τό γένος Γεωργίου Τρο¬
  χαλάκη συζύγου Στίβεν ΣμίΘ,
  κατοίκων Χανίων.
  Ενώπιον
  Τοϋ Κυρίου Προέδρου των έν
  Χανίοις Πρωτοδικών.
  Είμεθα όμόρρυθμα μέλη της
  έν Χανίοις έδρευούσης ομορ¬
  ρύθμου έταιρεΐας υπό την επω-
  νυμΐαν (Γεώργιος Τροχαλάκης
  και Σία καί έμπορευόμεθα έν
  Χανίοις διατηροϋντες εμπορικόν
  κατάστημα ύφασματων, μέχρι
  τοο μηνός Ν)βρίου 1939 ότε ή-
  ναγκάσθημρν, λόγω τής κρίσεως
  ήτις έπίεζεν τόν εμπορικόν κό¬
  σμον καί διεκόψαμεν τας πλη¬
  ρωμάς μας και έκηρύχθημεν τί}
  ! αίτήσει μας, είς κατάστασιν
  Ι πτωχεύσεως, δυνάμει της ΰπ'
  άριθμ. 952 τοϋ 1939 αποφάσεως
  τοϋ Πρωτοδικείου Χανίων, ής
  επίσημον αντίγραφον έπισυνά-
  πτω άδ
  ,! ΤΟ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΤΗΡΙΟΝ
  ΕΥΣΤΡ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗ
  'Επονήρχισε τάς εργασίας τού επί
  τής όδοΰ ΤαλιανοΟ (Σχοινοπλοκά-
  δικα αριθ. 46. 10—3
  Συμβολαιογραφβίον
  ΑΡΤΕΜΙΟΥ Ι. ΚΟΥ^ΛΑΚ
  έν
  II
  ά μ <* Έργάζεταΐ'κα9ηιιεριν 2>ς.
  Έττειδή μεταξυ ημών, ώς ο¬
  μορρύθμου Έταιρείας καί των
  ■πιστωτών μας επήλθε τιτωχευ-
  τικός συμβφασμός έττικυρωθε'ις
  διά τής ύπ' αριθ. 665 τοϋ 1910
  αποφάσεως τοϋ Πρωτοδικείου
  Χανίων, ής επίσημον αντίγραφον
  έπισυναπτω ώδε.
  Έπειδή απάσας τάς έκ τοϋ
  ανω συμβιβασμόν ύποχρεώσεις
  μας έξετΐληρώσαμεν πλήρως.
  ' Επειδή δυνάμει τοϋ κωδικο-
  ποιηθέντος Νόμου 6438 «Περί
  Πτωχευτικής Άποκαταστάσεως»
  δικαιούμεθα νά ζητήσωμεν την
  αποκατάστασιν μας καί νά άνα-
  κτήσωμεν τό δικαίωμα άσκήσεως
  τοΰ έμπορικοϋ 4 ίπαγγέλματός
  μας. Έπειδή ΰπαγόμεθα είς
  την κατηγορίαν τής παραγρ^-
  φου 2 τού αρθρου 3 τού Νόμου
  6435 καί είναι δυνατή ή άττοκα
  ταστασίς μας.
  Έπειδή δέν ύπαγόμεθα είς τάς
  έξαιρέσεις τοϋ άρθρου 4 τοΰ
  άνω μνησθέντοο Νόμοο
  Έπειδή νόμιμος και βάσιμος
  είναι ή παροοοα μας.
  Διά ταυτα
  Καί τα κατά την συζήτησιν.
  Αϊτούμεθα
  Γενομένης δεκτής τής παρού¬
  σης μας.
  Νά κηρυχθή δι' αποφάσεως
  Υμών ή αποκατάστασις μας καί
  ή άνάκτησις τοΰ δικαιώματος
  νά άσκοΰμεν τό εμπορικήν έ-
  πάγγελμα μας
  Έν Χανίοις τή 18 Όκτωβρίου
  Ό Πληρεξούσιος Δικηγόρος
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΗΣ
  Όρίζομεν δικασιμον τής πά
  ρούσης αίτήσεως την 18 Δε-
  κεμβρίου 1911 ημέραν Πέμπτην
  κα'ι ώραν 11 π. μ. διατάσσομεν
  δέ την δημοσίευσιν τής αίτήσε¬
  ως Ιν τω δελτίω Ταμϊίου Συν¬
  τάξεως Νομικών καί έν τ?ΐ έν
  Χανίοις έκδιδομένη Εφημερίδι
  (δελτίον Ιάνακοινώσεων διά την
  Κρήτην.)
  Χανιά 2 Νοεμβριού 1941
  Ό Προεδρεύων Πρωτοδικών
  ΕΥΛΓΓΕΛ ( Ι (■/ Γ . ^ Σ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ
  Έπανήρχισε τάς έρ,γασίας τού Κλινική κ. θεοδωράκη
  δσθ Εΰαγγελικής Έκκλησίας.
  τάΓερμανορου-
  μανικάστρ)τεύ-
  ματα έφθασαν
  είς την νοτ. τοϋ
  Κέρτσς παραλίαν
  Άπόπειρα διασπάσεως τοΰ κλοιοΰ τής Πετρουττό-
  λεως άπεκρούσδη μέ βαρείας καϊ αιματηράς διά
  τόν εχθρόν απωλείας.—Έκμηδένισις Σοβιετικής
  Μεραρχίας ίππικοθ.—Σφοδράς βομβαρδισμός τής
  Μόσχας καί τοϋ Γκόρκυ
  ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ, 12 Νοεμβριού.
  Τό "Ανώτατον Άρχηγεϊον τού
  Στρατοθ ανακοινοί:
  Είς την Κριμαίαν τα Γερ-
  μανικά καϊ Ρουμανικά στρα
  τεύματα μετά τραχεϊςκαι'
  αιματηράς μάχας έφθασαν
  είς την νοτίως τοΰ Κέρτς
  παραλίαν. Ή άεροπορία μας
  εσυνέχισεν επιτυχώς τόν
  βομβαρδισμόν τής Σεβα-
  στουπόλεως, Κέρτς κα! 'Α-
  νάπα.
  Είς τόν τομέα νοτίως τής
  Τούλα, σχηματισμόν πεζικοϋ
  καϊ τεδωρακισμένων άρμά-
  των έζεμηδένισαν διά κυ-
  κλωτικής έπιδέσεως μίαν
  Σοβιετικήν μεραρχίαν Ιππι·
  κου. Συνέλαβον αίχμαλώ-
  τους, έκυριευσαν 91 τη-
  λεβόλα κα! άλλο πολεμικόν
  υλικόν.
  Άπόπειρα τοΰ έχσροΰ
  πρός διάσπασιν τού κλοιοθ
  είς Πετρούπολιν μέ συμπα-
  γεϊς δυνάμεις απεκρούσθη
  μέ .αιματηράς δι* αυτόν
  απωλείας. Έκ των έπιτε-
  οέντων 17 [άρμάτων κατε¬
  στράφησαν τα 11, έξ ών 7
  ϋητρ_6αρέα.
  Σχημα-ισμοϊ μαχητικών
  καί καταδιωκτικών άεροπλά
  νων μας επετεθησαν καδ'
  όλην την γραμμήν τοΰ με¬
  τώπου εναντίον συνδέσμων
  έχβρικών όπισθοφυλακών
  καΐ άεροδρομίων μέ καλά
  άποτελέσματα. Κατέστρε·
  ψαν μέγαν αριθμόν σιδη·
  ροδρομικών στοιχίων καί
  έπροξένησαν μεγάλας απω¬
  λείας είς τάς ,άεροπορικάς
  Σοβιετικάς δυνάμεις.
  Ή Μόσχα έίομβαρδίσδη
  νυχθημερόν μέ έμπρηστι-
  κάς καί έκρηκτικάς βόμ·
  βας. Βόμβαι πεσοΰσαι είς
  σιδηροδρομικάς έγκατα-
  στάσεις έπροξένησαν με¬
  γάλας ζημίας.
  Είς την θαλάσσιον περι¬
  οχήν τής Αγγλίας μαχητι-
  κά άεροπλάνα μας επέτυ¬
  χον στόχον εναντίον έχθρι-
  κου πλοίου, ανατολικώς
  τόν Λόββνστοφ·
  Είς την παραλίαν τής
  Μάγχης τα άντιαεροπορικά
  μας κατέρριψαν Αγγλ σχη¬
  ματισμόν έξ 6 άεροπλάνων.
  Ούδεμία έχθρική ενερ¬
  γεια άνωθεν τοΰ έδάφους
  τοϋ Ράϊχ.
  Ό Τουρκος ΤΤρωδυπουργός
  είς άναρρωτικήν άδειαν
  ΑΓΚΥΡΑ, ,12.—Ό Πρωβυ-
  πουργός κ. ΣεΤντάν Μλαβε
  σήμερον παρά τού Προέ¬
  δρου τής {Δημοκρατίας μη¬
  νιαίαν άδειαν, την όποιαν
  Θά χρησιμοποιήση πρός ά-
  ποκατάστασιν τής κλονι-
  σδίίσης εσχάτως ύγείας
  τού. Ό Υπουργός όστις δό)
  τόν άναπληρώση δα όρισδό
  έντός τής ημέρας.
  ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ ΤΟΝ
  ΓΕΡΜΑΝ ΑΣΙΤΑΛ
  ΥΠΟΥΡΓΟΥ Β
  ΑΣΙΑΠ
  ΡΕΣ
  ΝΙΑ
  ΕΡΙΚΟΝ ΤΙ
  Κί
  Σ
  ΟΝ
  ίΤΑ ΤΟΥ
  ΣΠΑΝΙΑΣ
  ΜΑΔΡΙΤΗ, 12.— Τόν "Υ¬
  πουργόν Εξωτερικών κ. Σε·
  ράνο Σοθσνερ έπεσκέφδη-
  σαν σήμερον οί Πρεσβευ¬
  ταί ΓερμανΙας, Ιταλίας, Ί-
  απωνΐας, μεβ' ού συνωμίλη
  σαν έαΙ μακρόν. Ουδέν ά
  νεκο.νώδη σχετικώς μέ τή
  συνομΛίβν ταύτην.
  ΌΟύγγρος ύπ)ργός οίκονομι¬
  κών ανεχώρησε χ9ές διά Ρώμην
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 12.— Ό
  Ούγγρος 'Υπουργός των
  Οικονομικήν ανεχώρησε
  χδές τό εσπέρας διά Ρώ¬
  μην. Πρός τούς άντιπροσώ-
  πους τοϋ τύπου εδήλωσεν
  ότι δεωρεΤ ίέουτόν ευτυχή
  διότι έπισκέπτεται την Ίτα-
  λικήν πρωτεύουσαν, δπου
  Ι δα συνομίλησε μέ Φασιστι-
  κάς προσωπικότητας. Ή
  Ιταλία, είπεν, εξεδήλωσε
  την συμπάθειαν της πρός
  τόν Ούγγρικόν λαόν καί
  ύπεστήριξε πάντοτε τα δί¬
  καια τού είς τό ζήτημα των
  πρός τα Καρπάβεια συνό-
  ρων.
  Γερμανοί δημοσιογράφοι
  ασαν χθές είς Σοφίαν
  ε
  ΣΟΦΙΑ. 12 - Χθές τό
  εσπέρας άφίκοντο ένταθδα
  Γερμανοϊ δημοσιογράφοι
  προσκληδέντες υπό τού ύ-
  πουργοΰ των εξωτερικών κ.
  Νικολάεφ. Τούς εγένετο έν-
  δουσιωδεστάτη ύποδοχή.
  Είς τό πρόγραμμα φιλοξε-
  νίας περιλαμβάνεται καί
  πενδήμερος έκδρομή είς
  την Μακεδονίαν.
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
  ΡΩΣΣΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12—Συλλη¬
  φθέντες είς τόν Β' τομέα
  Μπολσεβίκοι αίχμάλωτοι ώ·
  μολόγησαν δτι ό Διοικητής
  τής 34ης Σοβιετικής στρατιάς
  κατεδικάσθη είς θάνατον καί
  έτυφεκίσθη καί δτι ομοίαν
  τύχην υπέστη προχθές καί
  ό οιάδοχός τού, στρατηγός
  Κασάνωψ.
  ΤΑ 0ΗΕ1ΡΑ ΤΩΝΑΓΓΑΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12 —Ό Άρ-
  χηγδς τής 'Αγγλικής άερο¬
  πορίας Σέρ Χόρτυς, δταν
  είς τάς αρχάς τοΰ Γερμανο-
  σοβιετικοθ πολέμου έλαβε
  τηλ)μα ^τών Μπολσεβίκων
  άεροπόρων, απήντησεν δτι
  σημείον τής συναντήσεως
  των μετά των "Αγγλων συ¬
  νάδελφον των δα είναι τό
  Βερολίνον. Παρήλθον μό-
  λις τρείς μήνες καί ή Εοΰι-
  επκή άεροπορία έξεμηδε-
  νίοθη καϊ ό Στάλιν, πλήν
  των 15.000 άεροπλάνων, α¬
  πώλεσε κα! έδάφη* ϊσα πρός
  τα τοθ Ράϊχ. Ούτω τό όνει¬
  ρον τής συναντήσεως των
  είς Βερολίνον έμεινε μόνον
  όνειρον.
  Ν ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΒΝ
  ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΡΩΜΗ, 12.-'Επί τη σημε-
  ρινη 72α έπβτείφ των γενε-
  θλίων τοϋ "Ιταλού Βασι¬
  λέως Βίκτωρος "Εμμανουήλ
  τού Γου εγένοντο τελεταί
  είς Βουκουρέστιον, Σοφίαν,
  Βερολίνον, Μπουένος Άΰ-
  ρες καί είς πολλάς άλλας
  εύρωπαΰκάς πρωτευούσας,
  είβ άς παρέστησαν οί τοπικαί
  Ιταλικαι αρχαί έξ όνόματος
  τοΰ Βασιλέως Αύτοκράτο"
  ρος. "Ο Βίκτωρ Εμμανουήλ
  ό Γ'. είναι ό βνσιλεύς ε-
  κβίνος ό οποίος έκάλε·βν
  είς την διακυβέρνησιν^ τόν
  Ντοΰτσε, είναι δέ τόϊνδαλ-
  μα τ6ΰ Ιταλικού λαοΰ.