90080

Αριθμός τεύχους

95

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

14/11/1941

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΜΕΡΗΣίΟΝ
  Σοβιετικόν άεροπλανον καταρριφσϊν είς άερομοχίαν
  ΕΙΝΕ
  ΚΗΟΝΕ
  ΝΪΓηΓπτ βΐη ,—βΐταΓτίΙιβΙ
  άβΓ «ΕδββηβΓ Ν&ΐΐοηβΐ Ι
  ζβΐτηηβΓ» ζή άβηι Αη&β '
  οοί άβΓ ΚΓοηβ δγΓΐβηβ |
  αη βίηβη δοηη Ιοη δααάβ
  άΊΐΓθΗ Εηςτΐαηά πΐίβ ίοΐβτ*; ,
  8τβ11ηη?:
  Εηβτΐαηά ηατ βίηβηι άβΓ
  δδηηβ Ιοη δαηάβ άίβ ηοοη
  ζιι 1>ΐ1άβηάβ Κτοηβ δγτΐ-
  βηβ αηκβοοτβη. ΌβΓ
  ηηβοητβΓηβ Ιοη δαηά Ηατ
  βΐοη ηΐβ νοηι Οΐαηζε >
  οΐβηάβη Ιαβββη. Εγ τπΪΓά
  ββηΓ Ιττΐτΐβοη ρΓΰίβη, οο
  άαβ Αηο;βοο1 ββίηβΓ ραη-
  αΓαοΐβοηβη Ιάββ ηηβτζ-
  Ιΐοη ΐβτ, οάβΓ οο ββ ηητ
  βίηβ ηβυβ ναβαΐΐβηβτβΐ-
  1ιιη£ ίηβΓ Εη^ΐαηά οβ-
  ^Γηεηάβη βοΐΐ. ΏβΓαΓϋ^β
  δΙβΙΙαηυΓβη οβΓηηβη ηίοΗτ
  ζηΐβτζί άαΓαηί, άαββ βίβ
  χηίτ άβηι ΜαοΗτΙιηη&τβΓ,
  άβΓ Είτβΐΐεβΐτ;, άβη Οβΐ-
  τηηβ'βοβάηβΓΪηίβΒβη ηηά
  αΐτβη δταηάββζβΓτηηβίηΐβ-
  ββη άβΓ αΓαοΐβοηβη Ριχγ-
  βτβη Γβοηηβη ηηά βίβ
  ΒΤβΙιίβτοη «πά άβηι νοη
  Κ.β1ΐβ·ίοη ηηά άβη ηβοβΓ-
  ΙίβίβΓηηςτβη άβΓ Ββάιιί
  ηβη Ιΐΐβίηί1ιΐ33Γβη Ζβη
  δ«»ίί 1931 βοΗΙοβ Τγ&πβ-
  3θΓά3ηϊβη, Ββίί 1916 άβΓ
  1936 ββι* ΐΓ»1ί «ίη ΡΓβκηά
  3ς.-ηαίτ.&&1)'χοΓηΐηεη ηιΐτ
  Ιοα δ^αα. Ββΐάβ ΑΐιΐΕθηι
  ηιβη ννβίββη Βιιβηάηΐβ-
  βΐίβηβοΐι&ϋβη αηί, άΐβ
  ννββηΓεηά
  ζβη. Νίβτηειηά η&τ
  αΐβ Ιοη δαηά κ
  άαβ άΐβ ραη-αΓαοίβοηβ
  Ιάββ ηοοη ίη άβΓ Επί ■
  χπΐοΙίΙιιηβΓ οβ£Γΐίίβη ιιηά
  ηοεη ΙεβίηβΒαΐβκβ βΐη
  άίβ ββΓ νδϋΐβΓ βτ
  ίβτ, άαββ βΓ άίβ Η.βίίβ
  βίηβι ηατίοη&ΐβταατΐίοηβη
  Εχίβτβηζ βΓΓβίοηβη ^δη·
  ηίβ. υηΒββΐΓίττβη Ηατ ίη
  άίβββΓ Ββταββτηηο; 11>η
  δαηά άίβ ΡηβΗηιη^ αη
  ϋβΓ νβΓβίίβΤΐβτ
  βΓβοίβοΗβη _&βηάβΓ ζα
  βίηβηι δταατβηΐΐηηά Ηατ
  ΒηβΓΐαηά αηι ΗβΓΐηαβ-
  οΙτ.ί8Τ8ίβη ίηι νΠββτβ βΓββίβη-
  άβη. Εβ τποΐΐτβ αηί άβΓ
  ^ειηά^^ηβ^1^6 η&οη Ιη·
  <ϋβη Ιΐβίηβ θΓθββηιβοητ; άηΐάβη, άίβ ίηηι άβη ίΓβί βη ιιηά βταβηάί,τβη ϋιΐΓοηβΓβησ; Ηββττβ νβΓβ- ρβΓΓβη Ιιδηηβη. ^βάβ8^ηβ1, τηβηη Βη^ΐαηά ίη Νοτ τα«Γ, τπυ-Γάβη άβΓ βΓΛΐϊί- βοηβη ν7β1τ νβΓβρΓβοηπη- ϊβη σ;βηΐΑοητ, αηά βο βοΗίβη β& ίιη 'ννβΙτ^Γίβο; ταίβ ηβυΐβ, αΐβ τποΐΐτβ άίβββ ν οΗηη; δοο&ΐά αΙϊβΓ <1βΓ άΓηο~ ηαοηΙίββΒ, τη&Γ &11ββ βίίβΐ ΙηζννίΒθΗβη η&οβη άΐβ- ββ δίααΐβη οίίβηΙϊβΓ ιιΐη- ^βΙεΓηί: ιιηά βίοη ηιίί ιΐβτ "ννίΓΐΐΙίοΙι^βίτ βοο/βίηηάβη, άίβ Ιοη δααά αΐβ «Ββννβ ζατ κηά Ρίΐβ&β άβΓ ο;βΓηβίη ββΓηβη ΚιιΙίϋΓ, ηιίί άβηι Ζίβΐ, αΐΐβ ΑΓαοβΓ ηηίβΓ βίηβηι ϋ&ο1ι ζ« νβΓβίηί £βη «ίοηηαΙΐβΓί Κ^. Βγ »·αΓ βίοη νοη ν^ϊ-,ι Ηβ- Γβΐη ιιβΙοβΓ άίβ Γ>ορ£β1ρο-
  Η^^βίτ άβΓ β,ΓβΙϊίβεηβη
  Ροΐίίίΐτ ίη ΙεΙβΓβη^ δίβ
  αηΙβΓβοηβίάβτ βίοΐα «ννί-
  βεηβη άβη νοπι ίηίβηβ-
  Γβη ΟΙίοηιβηϊβοΗβη Κ.βί-
  οη Λθβτβΐδβίβη Μβηά&άβ-
  ίη
  άαηΐβη ηηά Ιγ&1κ νοη Ιοη
  δαηά αβαΒΒβΓΐίεη ΒθΗβΐη-
  1)&γ ηηΙίβΕΟΓΐτβτ Τοΐίβοβη.
  Ιη άΐββββ νβΓΐΓ&βτηβτζ
  ννβΓβη βοιηοΗΙ Υβτηβη
  τπίβ ΟγΓίβη βΐηο/ββραηητ.
  δβίΐάβηι Εη^ΐαηά ιγπ νοΓ-
  άβΓβη θΓΐβητ άίβ Ρββη-
  άοΗβΓΓβοΗαίίβη ΒββθΐΙΐΐ/
  τβ, ιπη ηίητβΓ δίΓθΗηι&βη
  ηβΓη Ββϊη ΜίΙίί&βΓΓββτΐ
  ηίβ αηίζιΐΓΪοΗΐβη ηηά ΐΗηι
  αΐΐββ αηίβΐ ζηοΓάηβη, τ3ΐι
  οΐιβη άίβββ ηιεΓΐΐίΠΜβΓάί
  £βη Αςιηίναΐβητβ &αί, άΐβ
  άΐβ Εη^ΊαβηάβΓ άβη Αγ&-
  1)βΓη Ιαΐβτβη, ίιη. βίβ ίηΓβτη
  ΕηιρΪΓβ - Ε&οίβηΐΗβ 8^β-
  ίηβ^ΐο; Ζή Η&ΐτεη. Νιιγ βο
  ΐδΐ β3 ζή βΓ^ΙαβΓβη, τηβηη
  Γηβη δγΓΐβη «δβΐοβΐαβη
  άΐ£«εβίτ»£:ΐ1}τ ηηά ζη&ΐείοη
  άίβ Κγοπ ά β ηι ΙΙΐη
  δαηά βοΗβη ;Ρατηΐ1ΐοηνβΓ-
  ο&ηά αηοίβτβτ. ΝαίηβΓΐί-
  οη ΐβτ αηί άίβββ ν7βίββ
  άβΓ αΐΐβ Οβ£βηβατζ ζηΐί-
  βοΐιβη άβη Μ&ηάαίβ · ηηά
  άβη αΓ&Μβοηβη ΚβΓηΙαηά
  ηίοΗτ οβββίΐϊβττ.
  Όίβ βίο;βητ1ΐοΚβη ίη-
  ηβΓβΓΛθΐβοΙιβη δραηηηη-
  £Γβη Ιαβββη βΐοη πογ νοη
  άβη ΑΓαοβΓη ββΙοβΓ αηβ-
  βτΐβίοηβη. ΑΒβΓ άαάιΐΓθΗ,
  άαββ άίβ ΕηβτΙ&βηάβΓ
  βαβηιτΙίοΗβ δτααΐβη ίη
  ίηΓβ βίρ;βηβη ιπβΐίροΐΐΐΐ-
  βοΐιβη Κοηίΐΐ-τβ ηίηβΐη-
  ζητβηβη νβΓβτβηβη, Ιαβββη
  βίβ άβη ΑΓαοβΓΐηΐ3ηιη8
  ζη^ΐβίεη αηί βίηβΓ ίηηβ-
  Γβη ηηά αβηβββΓβη Ρτοητ
  Ιΐββτηρίβη ηηά ^αη^βΐη
  ίη_ι ζηηι ^οηη άαίΰΓ βΐηβ
  ^ηβηίϋ^β Εΐηηβΐΐ νοΓ,
  άίβ £τβταάβ Βίβ ΐηηι ηιβ-
  Ιΐιοάίβοΐι νθΓβηΙΗαΙτβη.
  ϊβ δτΓαβββη αηί Κτβ*
  ί& βΤβΙιδΓβΐη άβηι
  οβΐιηϋοεΓβοΙΐΓβϊίβη άβΓ
  δΐΓ&3ββη ιιηά
  βΓβτ Ιίηΐςβ ά&ηη
  ηηά &χί
  άΐβ βηάβΓβ δτΓ&98βη-
  ββΐτβ ςτβηβη. ΝΐοΗτ
  δίβηβηοΐβΐοβη. ϋιι &β-
  βοηδΐ άβη
  ! Αηί
  !
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚρΗΤΗΝ
  — ΟΗΑΝΙΑ
  ?7 ΡΡΕΙΤΑΟ.
  14.
  ΝΟνΕΜΒΕΡ 1941
  δοηΓΪίτΙβίτβΓ
  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, Οηαηΐβ
  Η ηηά ϋηιοΐΕ Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8,
  ΟΗαηΐα
  Νγ 95— 'Αριδ. 95
  Ρτβΐβ 3 ϋΓαοηηιβη — Τιμή 4ρχ. 3
  Κβάα_τίοηβοηΓθ ηηά
  . 22.
  Επι Κ ηιρίΰΐΚΙ 3Π*> ά-'ΐτι Ο·.ιρπ
  ΜΙα εΐκών Απ6 τάς συνεχιζομένας έπιτυχεΤς μάχας τοΟ ΆνατολικοΟ μετώπου.
  ΑΝΟΒΙίί ΒΕΒΕΝ ΟΙΕ ΒΕΡΕ3ΤΙ-
  ΘυΝθβΑίΑΘΕΝ νΟΝ ΚΕΚΤ30Η
  3 ΚΚΕυΖΕΚ, ι ΖΕΚ5ΤΟΕΚΕΚ. υΝϋ 5 ΟΚΟ88Β
  ΗΑΝΌΕΙ.δΟΗΙΚΡΒ 80ΗΥ7ΒΚ ΟΕΤΚ.ΟΡΡΕΝ.
  Αηβ άβηι ΡηβηΓβΓηαηρτ-
  ςαβΓΐΐβΓ, ΐ3· ΝονβηιοβΓ.
  Ό&8 ΟοβΓΐιοπιηι&ηάο άβΓ
  νΓβΓΐπηΣΐοΙιτ ^ΐοί Όβΐΐ&ηητ::
  Αηί άβΓ Κγϊπι βίβΗβη
  άε«ΐ9θΓΐεη Ττηρρβη ΐηι
  άίβΒβίββτί-
  ^^ νοη ΚβΓΤ-
  βοη. ΜβηΓβΓβ Κηββτβη-
  οβίββτί^ηη^βη, ηβττ. βηβά-
  Ιΐοη ? άβΓ δτ.αάτ., νι/ηΓάβη
  8Τεηοηιηιεη. δταΓ^βΚατηρί-
  £ΓΪίίβη
  ΐΐη
  Ηαίβη νοη δβνναβίοροΐ,
  ίη άβΓ δΐΓ&33β νβη
  βοννΐβ άβΓ Νοτά-
  άε& δοΗννβΓζεη
  ΜεβΓββ &η. ΗΐβΓθβϊ ννπΓ-
  άβη 3 ΚΓβηζβΓ, ι ΖβΓβτοβ
  ΓβΓ ηηά 5 ?Γθ33β Ηαηάβΐ-
  βεηίίϊβ βεην/βΓ «τβτΓθίίβη.
  ΒοηιοβηνοΙΐΓβίίβΓ ΓΪοΗτβ-
  τβη &Χ1ΟΓ1 ΐη άβη Ηαίβη-
  ίβοίβτβη δοΗαβάβη αη.
  Αη άβΓ ηβθΓΪ£βη Οβί-
  ίΓοητ ΟΓβοΙιτεη οβΓίΙίβΗβ
  Κ&ηιρίΗβηάΙνιη^βπ ννβΐτε-
  Γβ Εγϊο1ο;ο.
  δοηντβΓβ ΒαίίΓ. άβ3
  ΗββΓββ Οβ3θηο33εη ^ΓΪββτβ
  ννίοΐιϋκβ Ζίεΐβ ΐη ^β-
  ηΐηο/Γαά βοννΐβ Ηαίβη ηηά
  "βΓίταηΙαΒβη νοη Κγοπ-
  βταάί.
  δραΐιΐηιρρ ΐιη &6ϋίετ νοη
  "Ομάς Γερμανών άνιχνευτθν είς την περιοχήν τού Κέρτς
  ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΟΗυΝΘ
  τίοητβτβη
  ^βη^η2^αά ηηά Μοβ^αη.
  Ιηι δβββ-βοΐβτ αηι Εη^-
  Ιαηά οββοΐι αβάΐ^τβη
  Καηιρίίΐηβζβηβ^β αηι Τα-
  ο;β 2 ΒτδβββΓβ ΡταοητβΓ
  ΒοτηοβηννηΓί.
  «Αιιί ΒείεΗΙ άεδ Κεΐο1ΐδΓηΕΓδο1ΐ3ΐ1δ άεδ
  ννιτά ηαοΗδϊεΙιεηάε '
  ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΟΗυΝΟ
  νοΓδίίεηΐΙΐοΙιι :
  Ζννεΐ άευίδοΐιε δοΐάαίεη Ηαοεη ΐη θεΓ ΝαοΗί νοηι
  2 4. Άχί 25· Αηβΐΐδί Ι941 ^Η&η^& §εηιεΐη5οΙΐ3ίϊ1ΐο1ι δΐοΗ
  «π εϊηεηι Κΐηάε νεΓ^Ηη^εη.
  Όΐε Ιοεΐάεη δο!(ΐ3Τ;εη νιΐΓ(1εη θεδΗαΙΙο ζιχιτι Τοάε νετ>
  ϋΐε ΤοάεδδΐΓ&ίε ΐδί αηι 8. ΝονεπιοεΓ 1941 νοΐΐδΐτεοΐίΐ
  λνοιάβη.»
  •Ανωτέρας ·Αζ,α,ματ,κώς εξετάζε, τ* καθημερ.νόν συοοΐτ,ον ενός κοταυλ.ομο*
  είς τό Ανατ. μέταηον.
  [&ίΝ ΡΑΚΖΕΗ
  ίίΑΚ
  δΐε αϊΓ
  ηαοΐι [ιπεΐηεη, ^3η/ Ιτ 188Κ
  δεί ϊηηεη εϊ^εη, ^ο ΐΓΓειι άίε
  ααοΐι ^οίΐ ααΕ ιηιΐι-
  ΟεοΐεΙ ξαηά
  ηι ι Ι αη^ΐαηοΐΐοΐιειιι
  κΐηη αα{ δίχαδδεη, άίε ιιιιν
  δοΐιοη ίαδΐ άεΓ Ογζάτχ'ισ: ιτΐοη
  Αη1)1κΙί ■ 'ΓΐαΊ. ,,Ιη αηεπι
  ΐΐ *ΐ1
  .ι ϊ&Ιιτί αη είπεηι
  ΜοΓ&εη ?ο επι ηεα
  ίταηεΓ ΡαηζεΓ&ράΙι
  ιυα&εη ίη ίαΙδοηεΓ Κίοΐιΐπη^
  3υΡάεΓ δεΓ&ί,'ίί ηαοΐι Εεηΐηΐ
  . Ριϊγ αηδετε δοΐιαειζεη
  εχ ΐτηηιεΓΐιΐη Γοειιηιαΐπ
  , άεηη εΐη Ραη/εΓ δράΐι
  Ϊ8ΐ βπι Ραεΐιΐετ, αετ πηίΐη-
  ^εηβΙιηιεΓε δ&οΐιεη ηααΐι 5ΐοΗ
  ζϊεΐιεη Ιΐίΐηη. ΙΙηδΓε Ιηίαη
  ΐετϊε |1ΐε§:1 5Ρΐί δΙαπά2η ΐηι
  | Κε^βη αηά ίεϊηάΐίοΐιειι
  Ρευετ αηά ηιβΠετ 3α{ (Ιεη
  Βείεΐιΐ, ιϋε δΐΐβδδ^ηδΜεττε
  άε§ Οε^ηεΓδ ζιι δΐιιεπηεη,
  ά3ΐιι·τ άετ νοηηαΓδοΙι ιυεϊΙΰΓ-
  £εΙιεη Ιίαηη. Όά 1:οηιιτ>Ε άιε-
  δετ ΡαηζετδρΙΙιιυίΐοεη ιιηά
  οΐιηε Ζδ^εΓη ιΙπγοΙι
  ΗϊηάεΓηίδ ΐη ίΙΐΓεη Κεϊ
  Ιιεη.
  διαΓηΐΒεδοΙιαβιζ ! ΙΧΐδ ΐδΐ
  εΐη Καί, άετ νοη Μαητΐ (ϊεΐιΐ:,
  ΙΐοδΐΓεΐςΙι αηά επηιιτίβεηθ
  ίιιετ ιιηδεΓβ Μ&βηηετ ; άεηη
  ϊ ά
  άίε
  δαΙιΐΑΐηιη ΡίΐΐΰΓ ιιπά Οιιαΐιβ
  ;ετ ίταηζε ^2 ι Ραπ
  ΐηι Ι: Λΐΐειιι, ννίΐί, άπη 'ΐηά
  άΓπη ιιι ιγ, >>ρπΐ7ΐ:ε άϊε Οε-
  ιιιιΐί ά γ ΡιιϊνεΓεητΐ3άπη§:
  κΐ ΐ!ΐΛ5εη Τείΐε άεΓ
  ι^ ααί
  α ιά Α
  ηϊε
  ιΐϋη /λ ίίραοί: αηι ηιεΐιι
  εΓ^ραεΗβη, α1ί> είηεη
  άεη ΤπιππηεΓΐΐ3αίεη, Ιοΐίη-
  Κΐαπιρβη αηά Ιιίετ (135
  ΐς οιη ΚοΙιγ ιπίΐ ειη*;ηι

  ειηεη
  ' <1οΐΐ ειη 8ί ειη Κια, Τεΐΐ άο Κ,αρρεΐ _ΐ£ Ιν.ιιηηιεη , τεοΙιΐΛ'ίΐί>ί «εηα^. απι ηι,οΐι
  ειηβΐι δοΐιαδδ απάΤιεί-
  αα«. άεη Τοάδρδϊεηάάεη
  ί ΚοΙιγ αηδϊΓΡδ δΐΓαπΐίεδςΙηιε-
  υζεδ 7^ επιρίαηίτεη. Ε'ΐΐί γοΙ »
  3η άΐεδβΓ δΐεΐΐβ ηιιη Ιΐεΐηεη
  λνίάεΓδΙαηά ιηεΙΐΓ &εΗεη
  ιπΐτά, ά«ΐ5δ ίετ Ιοοΐδοηειιπδΐί
  δοΐιεη Καιζο χιιίεάεΓ εΐηπΐϊΐ
  είη >&Άτ Ζΐΐιηε
  ιιΐεΓάεη, ηιΐτ, άεηεη δϊε
  ηεη δοΐιαάεη πιεΙΐΓ
  ιιηά ^ΐεΓΪΐί, ΐϋ35 ηίοΐιΐ
  ιιηά δ <ι1ι1 3ΐι ΐΗηεη υΐαΓ, ί>ε1θ>ϊΙ: άβη κπιβηεη ^3^1ί αηιΐ
  άίί: Ζίίοΐιειι εΐη^δ Κ.ε2ίπΐ2ΐιΐ5
  3αί άΐεβί βείηε
  ιιΐ3Γ, ηιίΐ άεηι δίε εΐηε ΥΥεΙι-
  1ιεΓΓδθ1ΐ3£ι αιιΓ/υπεΐΐτ,εη ιιιΐιί
  Ααί δίηειη
  δίοή Ιΐηΐίδ νοη άετ
  ΐ3Π8:53πι αηά ίΐβί
  ά3δ Ρ3ηζεπυετ1ί
  αηδετεδ
  ζα
  νε§; ΐδΐ ίΓεΐ. ϋϋετ άϊε
  ΐη ιχΐοοηβη
  ΡτοηαΓθβίι: 3ΐτεΓ
  , η.εΓίΙεηάεη Μαεττετη
  αηά ϊιιη^εη Μα;άο1ιεη
  ζιιιαη^εη, οη ΐΐιτεη
  αηά ιΗτειη ΒΙαΙε
  ηαη άετ δΙιΐΓπιΙβιιί αη-
  άαδ
  άΐε δοηηιβΐε Οαδδε άετ
  5ε, δοΙιΙερρρηίί-Ιά^ΓΛαε Μ,ιη-
  ηετ ΚαεδΙεη πιιΙ: Μαηίΐίοη,
  άίε ίΐιηι ά3δ Ααδδεΐιβη εΐηετ
  Ρίΐη^δΐΐίατδςΐιε ^εΐοεη. Εδ
  8:ί1ΐ 35εΓ 3ΐ1εηι 3ηάεΓ?η 3ΐδ
  εΐηεΓ Ρίίη^δΐΓεϊδβ, εΐιβτ υΐΐΓά '
  ηίετ εΐηε _Ηίτηηιεΐ8εηΓΐδ-ρ3Γ· ι
  ιίε αητεΓηοπιτηβη, άίβ Μ3βη-
  ηεΓ {οΓάβΓΐ ααά ΝεΓνεη, άίε ,
  ίη 3αίΓε8;εηάεη Αα-
  ηΐοηΐ; νβΓΐθΓβη
  ίετ, ίΓ3ίίεη ΒυΐιυΐΠΐκε Ιιυ3ηδ
  άίε Καη1ί1ί3ε5τεη άεδ ΑτΐίΠε-
  Εϊηε
  ρ ^35δεη
  δίβ ΓϋΓΐΐβ: ΐ3υίβη. Αιιοη θεη
  ζαιεΪΓεη, άετ άεηι ετδΐεη
  . ΕΓδΙ ααί άεη άίοΐεεη
  , <1εΓ (33ηη Ιΐοηιηι4;, ποΐιιεΐ δίοΗ Γ3δοη ηηά οΗηε Ζδ^ετη ^35 ΚοΗγ ιιηδετεβ διιΐΓΐη&εδθΙιιιετζεδ. Είη Αιι- ρεηοΐίοΐί ιΐετ δραηηαη^ νβτ- τίηηΐ. ννίΓά ά3δ Οεδθΐιοβδ ηΐοΐιΐ 3η άεηι άίοΐίεη Ρεΐΐ (Ιεδ *52 ι Ρ3ΐιζετδ 3ΗρΓ3ΐ1εη ιυίε είηε ΟειιχεΙΐΓΐίΐι&εΙ 3Π άεΓ Κτο1ίθάί1η3ΐΐΓ. ? ΤΙηά ιΐιεΓ ιυίτά δοηηεΙΙεΓ δείη' νοΐΐ δθΓ^ε Γοΐίοΐίί τπΒηοπτϊδ Αιι^ε η3οη αετη δοα ίεΐρίΐηζετ ΙιίηυεοεΓ, άεη (3ίε Βοΐδοηεπχί- δΐεη ίυετ υηΙοεδίερ^αΓ Ιΐ3ΐΐεη. Όά £ε1ιΐ: αηνεΓηιαΙετ άετ Οεο^εΐ άε» Μ3ΐηηιιιΐρ3ηζεΓδ 3ΐιί, Κ3ηη άίε Βεδατζαηβ· ιΐΐε δοήϋΐζε ηίοηΐ δεΐιβη ? ννίΠ δίε ίπ· ^υ{ι δοηηαρρεη ' Νπγ εϊη 'ιυβηίβ αη^εΐαείιεε ιπΐΓά άίε Κΐ3ρρε, ιιηά ΐη άΐεβεη ίεΐηεη δραΐτ ]3βτ (135 θε-· ^οΐιθδδ, θα·; ΐη δΐοΙιετεΓ Β3ηη 3115 α.εηι λναΐίιιιεβ: κοΐηηιΐ:. Εν δοΐιΐεβΐ βϊοΗ ίη άεη άηη 1<1εη ΒεΙιαεΙίεΓ Ηΐηείη ιιηά άειοηίεΓΐ ηιΐτ εΐηεπι Κγ3οΙι, ιυίε δεΐτεη είη Οεβοΐιοδδ άΐε- ειοηίεηε. Εδ δοηαειζ ίη άίε ίείηάΐίοΐιε ί,'τ ηίε β-εδθΐιΐα^εη, ηηά ηαη ί.ιεΙΐΓΐ εδ δεΙβεΓ, αηά ίηι Οείαεηΐ δεΐηεΓ ααί άετ δΐΓ3δδε άιΐΓοη άίε ΙιοΗΙε Οαδ^ε αηά δροιΐεΐ: άετ ΟετυεΙΐΓδαΙιαείδε, άίε ηοοΐι νεΓεΐηζεΙί: αιΐδ άεηι ν*3ΐά ΗεΓαεοεΓίΓΓεη. Όοογι ρΐδτζΐ,ίοΐι δΐεηΐ εδ όγ ηεαεπι ν"ΐάεΓ5τ3ηά. Εΐη δεηυαεΓεδ Ρ1α)<^ε ί,οΐιαετζ 1ιε5ί; δεΐηεη άΓοηεηάεη Ρΐη&εΓ 3αδ άεηι Ηΐπιηιεΐ ιιηά δ^ηΐίϋ ϊΗη δοΐιαεΐζ. δοΗοη αιΪΓά άίβ ζαηι ΟεδθΗαείζ 8:εΐΓ38:εη αηά ΐίείετ δεη^ϊ &ίοΗ άαδ ΚοΙιγ. Ώά δρτίτ/τ είηβ Ρΐ3ΐηηιε ααδ άεηι Κοητ ιιη- Τγ ε ί£ Ν. ΚίΟΝΑΒΙδ ΡταΙΐΙίβοηβΓ ΑγζΙ Ραίο- ηηά ΟββοηΙβοηίΒ- ΙΐΓβηΙίΙιβίτβη. δι. δαάα Νο 46 δρτεοΐΐδΐαηάεη ν. ηι. 8—12 η ΐη 3—7 υα εΐη , υ.ηζ3ε1:1ΐ§:εη ΙΐΙείηεΓεη ϋεΐο η3ΐϋηεη ζιΐδαηιηιεηδεΐζτε, ιιηά ΐεάεΓ άίεδεΓ ϋοηηεΓδοη- ΙΧκε τύΙΐΓΓε νοη εϊηεπι άετ 15 οηι Οε3θΗθδδε ηεΓ, άίε Γη&εΗειιεΓ ,3ΐδ δΐ&ΗΙεηεη ί?ΐ ^β^^ ΚΑΤΙΝΑ ΕΥ. ΕΤΑνΚΙΑΝΟϋΩΑΚΙ ΟΗΙΒ.ε ΖΑΗΗΑΗΖΤ Ηαί ϊΙΐΓεΛΓοείΙ ΐη ϋ Κΐΐηΐίΐ, Τβοηάοα &τγ, 2ΐ, ΝεΓοεη£3δδ δΕίτΐα-—Βοΐαπ, ννίεάετ αηί- §-εηοηιπιεη ΑτΙ>εΐΐ55Τ-αηάεη 8—12
  αηά 3—6·
  Ιεεΐ
  βίη
  Ζαηη&ΓζτΙκΙίηΐΕ
  ΕίΕ,11ΕΚΐ:5 ΕΕ0Β6ΛΚλΚΙδ
  Μ3ΐεπιεδΐΓ.
  Εΐηί3Γ)Γΐνοη
  Σ&/ΊΓΣ 2α
  ! ΡΦΗΜΡΡΙ* ΤΟΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά, Παρασκευή 14 Νοεμβριού 1
  ΕΝ ΤΑΑΑΝΤΕΥΘΜΕΝΟΝ ΣΤΕΜΜΑ
  Ή «Έθνική Εφημερίς τοΟΈσσεν»
  δημοσιεύει τό έξη; κύριον άρ¬
  δρον υπό τόν ώς ανω τίτ-λον, είς
  το οποίον σχολιάζει την ΰπ6 τής
  Αγγλίας προσροράν τού στέμμα-
  τος τής Συρίας είς Ενα έκ των
  «Ιών τοθ Ίμτιν Γαούδ :
  Ή Αγγλία προσίφερεν εί; 6να
  έκ των υΐών τοθ "Ιμπν ;Σαούδ τό
  υπο κατασ<ευήν στέμμα τής Γυ- ρ'ιας. Ό νηράΜος "Ιμπν Σαούδ δέν έθαμβώθη ποτέ όπό την λάμ- ψιν τοΰ στέμματος. Διά νά απο¬ φασίση 6ά κρίνη έπακριβώς, κατά πόσον ή ττροσφορά αυτή θά εί¬ ναι χρήσιμος είς την Παναραβικήν Ί?έαν ή κατά πόσον δέν δα χρη- συεύσΓ) διά νά στηριχθή έπ' αυτής κοί πάλιν (.1α θέσις όποτελεΐας είς την Αγγλίαν. Αί θέσεις τοθ ε"δους τούτου προσ?έρονται κυ- ίίω, κατόπιν υπολογισμοϋ τής 51- ψΓ,ς διά την κατάκτησιν τής Άρ· ΧΠζ. τής ματαιοδιξίας, των άναγ- κών επικρατήσεως καί τής παλαιάς θΊαμόχης, διά τα άζιώματα των Άράβων Πριγκήπων, τούς όποΐους θέτουν μέ έξυπνον τρόπον άντι- μετώπους αλλήλων.. Ουδείς εγνώ¬ ριζε καλυτέρα το3 "Ιμπν Σαού5, δτι ή Παναραβική Ίδέα εύρισκε ται άκόμη έν τή έξελίξει της καί δτι ουδόλως κατέστη συνειδητή, ώς ζωτική άνάγκη είς τούς λαούς τούτους, ώστε νά δυνηθή οδτος . νά επιτύχη την ώρΐμανσιν ενός κράτους μέ εθνικήν συνείδηοίν. Δέν ύπόρχει πάντως άμφιβολία, δτι ό "Ιμπν Σαούδ εΤναι έκείνος, ό οποίος κα-ύρδωσε νά αναλάβη την άοχηγίαν τοθ κινήματος. Ή ,'ΑγγλΙα άντέστη πεομόνως €ίς την ένωσιν των 'Αραβικών Χωρών είς ίνα συνομοσπονδια κάν κράτος. Δέν ήνείχετο την δημιουργίαν μιάς Μεγάλης Δυνά¬ μεως επί τής κατά ξηράν όδοθ ν?όΐ τάς Ίνδίας, δυνάμεως, ή ό ποία θά ήτο δυνατόν νά άπο- κλεΐσο είς αυτήν την ελευθέραν καί διαρκή δίοδον πρός τα έκεϊ, Είς κάθε περίπτωσιν, κατά την οποίαν ή ΆγγΜα ευρίσκετο είς κίνδυνον, έδΐδοντο ύποσχέσεις είς τόν Άροβικόν κόσμον, κατά τό διάστημα δέ τοθ Παγκοσμίου Πολέμου, ομως καί σήμερον υ¬ πήρχον ενδείξεις ότι ή Αγγλία 8α έτήρει τάς ϋποσχέσεις της αύ¬ τάς. Μόλις δμως εξηφανίζετο ή πίεσις τοθ πολέμου, δλα εγίνοντο καπνός... Έν τφ μετοξύ τα κράτπ ταθτα είχον προφανώς άλλάξει Ιδέας κοί παρεδέχθησαν την πραγ- ματικότητα, την οποίαν ό "Ιμπν Σαούδ έχαρακτήρισεν ώς «κίνησιν διά την δνωσιν τοθ οίκονομικοϋ ζωπκοθ χώρου καί την διάδοσιν τοθ κοινοθ πολιτισμοϋ, μέ τόν σκοπόν την ένωσιν δλων των Άράβων είς μίαν στέγην». Ούτος εγνώριζεν ευθύς έξ άρχής ότι ή Άραβική πολιτική έστρέφετο πρός δύο πόλους, λόγν τής ύφι- σταμένης διαφοράς μεταξύ τΟν χωρών έντολής των άποσπασθει- Οών ά πό την πρώην Όθωμανικήν Αύτοκρατορίαν καί τής Κεντρικής Άραβίας, ή όποΐα έπιρρεάζεται άπό την θρησκείαν καί τα παρα- δόσεις των Βεδουΐνων. Ή Τρανσιορδανία άπό τοθ 1?31 καί τό Ίράκ άπό τού 19Ζ6 εΤχον κλείσει σύμφωνον φιλΐας μέ τόν Ίμττν Σαούδ. Τα δύο τα3τα ΰύμ- φωνα περιέχουν ωρισμένας συμ- μαχικάς διατάξεις, τάς οποίας ό "ιμπν Σαούδ προφανώς δέν έλα¬ βεν ύπ' δψιν τού κατά τα τελευ¬ ταία γεγονότα τής Τρανσιορδα- νίος καί τοθ Ίράκ. Είς τό δίκτυον αύτό των συνθηκώνπεριεπλέκσντο έπίσης ή Ύεμένη κοί ή Συρΐα. Άφ' ής ή Αγγλία κατέλυσεν έν τή 'Εγγϋς Ανατολή τάς ψευδοκυ- ριαρχϊας διά νά εγκαταστήση ό¬ πισθεν φΐλοδόξων άνδρών τό στρατιωτικόν καθεστώς της, είς τό οποίον ζητεί νά ύποτάξη τα πάντα, έμφανΐζονται τα περίεργα όντίρροπσ, τα όποία οί "Αγγλοι προσφέρουν είς τούς Άραβας, διά νά τούς κρατοΰν πειθηνίους είς τόν εγωϊσμόν τής ΑύτοκρατορΙας των. Μόνον ετσι δύναται τις νά εξηγήση τό διατί δίδεται βάνε- ξαρτησία» είς την Συρίαν, ένφ ταυτοχρόνως προσφέρεται τό στέμ μα είς την οικογένειαν τοΰ "Ιμπν Σαούδ. Διά τοθ τρόπου τούτου δέν παρεμΕρίζ€το βεβαίως ή πα¬ λαιά διαφορά, ή ύπάρχουσα μετα¬ ξύ των Χωρών έντολής καί τής Κεντρικής Άραβίας. Αί πραγμα¬ τικαί έσωαραβικαΐ άντιθέσεις ά- φΐνονται νά λυθοθν άπό αύτούς τούς "Αραβας. Διά τοθ τρόπου δμως τούτου, μέ τόν οποίον οί "Αγγλοι γνωρίζουν νά παρασύ- ρουν_ δλα τα κράτη είς τάς Ιδικάς των ύττοδέσεις καί άντιθέσεις της παγκοσμίου πολιτικής, άναγκά- ζουν τόν Άραβικόν κόσμον νά μάχεται τούτοχρόνως είς τό εσω¬ τερικόν καί τό εξωτερικόν μέτω¬ πον, καί τόν έζαττατοϋν μέ την υπόσχεσιν μιας μελλοντικής ενώ¬ σεως τού, την όποιαν βεβαίως τοθ άποοτεροθν μεθοδικώς. Ήρχισεν ή μεγάλη επίθεσις κατά των όχυρών τού Κέρτς Είς τόν λιμένα αυτού έβλήθησαν σοβαρώς 3 καταδρομικά καί 5 έμπορικά πλοΐα ΔΙ η ΙΚΗ »ΣΚ ΗΣ ΗΣ43-ΣΟΒ ]ΛΟΦ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΙΧΜΑΛΟ Τ.ΜΕΡΑΡΧ ΑΣ ΟΣ ΕΙΧΕΝ ΚΑΤΑΑΙΚλΣΘΗ £12 ΒΑΝΑΤΟΗ ΚΑΙ Ε&ΡΑΠΕΤΕΥΣΕΗ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, 13 ΝοεμβρΙυυ. Τό "Ανώτατον ΆρχηγεϊοντοΟ ΙτρατοΟ ανακοινοί: Είς την Κρμαίαν τα Γερ· μανικά στ-ρατεύματα ήρχι¬ σαν μεγάλην επίθεσιν κατά των όχυρών τοΰ Κέρτς. Με· ρικά όχυρά τής παραλίας καί νοτΐως τής πόλεως έ- κυριεύθησαν» Ισχυραί δυνάμεις μαχη- τικών άεροπλάνων μας επε¬ τεθησαν κατά Σοβιετικήν πλοίων είς τόν λιμένα τής Σεβαστουπόλεως. Επί τής παραλιακής όδοΰ ι πρός τό Κέρτς καί επί τής βορειοανατολικής παραλίας τής Μ. Θαλάσσης τα άερο πλάνα μας έσυνέχισαν τάς έπιθέσεις των. Κατά τάς ώς άνω έπιχει- ρήσεις τής άεροπορίας μας έβλήθησαν 3 Καταδρομικά σοβαρώς καί 5 έμπορικά πλοϊα. Βόμδαι επέτυχον τοΰ στό- χου των άλλας λΐμενικάς περιοχάς. Καθ" όλην την έκτασιν τσΰ 'Ανατολικοΰ μετώπου τοπικαί έπιχςιρήσεις εση¬ μείωσαν επιτυχίας. Βαρέα τηλεβόλα τής ξη- ράς έβομβάρδισαν πολεμι- κάς έγκαταστάσεις »μεγά· λης σημασίας πσρά την Πε· τρούπολιν ώς καί ναυπηγεϊα τής Κροστάνδης. "Αλλαι έπιτυχεϊς άεροπορΐκα'ι έπι¬ θέσεις ένηργήίησαν κατά τοθ κέντρου τής Πετρουπό λεως καί τής Μόσχας. Είς την παραλιακήν ά- κτήν τής Αγγλίας μσχητι- κά άεροπλάνα μας €πλη· ζαν κατά την ημέραν δύο μεγάλα πλοϊα διά βομβών ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 13.-Ό Δι- οικητής τής 43ης Σοβιετ. Μεραρχίας συνταγματάρ· χης Κολώφ συλληφθείς αΐχ- μτίλωτος ώμολόγησεν δτι τό Σοβιέτ' κατεδίκασαν αυ¬ τόν είς θάνατον, διότι εΐχε διατόξει τή/ όπισθοχώρη- σιν τής Μεραρχΐας τού διά νά την σώση. άπό βεβαίαν καταστροφήν. "Οτε ούτος μετεφέρετο πρός εκτέλεσιν κατώρθωσε νά διαφύγη καΐ φθάοπ είς τάς Γερμανικάς γραμμάς, δπου καί παρε¬ δόθη. ΕΙ ΠΕΡΙΠ ίΤΑΞΥ ΙΑ ΟΣΙΝ ΚΗΡΥΞΕΟΣ Ι ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΝ. Π 9ΑΕΜ ΛΙΤΕΙ Υ Ν ΚΛΟΠΗ ΔΙΑ ΡΗΞΕΩΣ "Αγνωστοι είσελθόντες έν- τος τοθ έν τή συνοικΐα Χα- λέπας βυρσοδεψεΐου τοθ Νικολ. Παίζη, κατοίκου Χα¬ νίων, διά παραβάσεως τής θύρας αύτοθ αφήρεσαν διά- φορα ειδή δερμάτων συνολι- κής άξίας δραχ. 95.000, τό πλείστον μέρος των οποίων ανευρέθη υπό τοθ έηιληφθέν· τος των δεόντων Στ ιθμάρ- χου Χαλί.πας είς τίνα κρύ- •πτην τϊαρά την συνοικΐαν Ά/. Φωτεινής καί παρεδόθη είς τόν παθόντα. Ώς προέ· κιψεν έ< τής ενεργηθείς τι./θανακρ{υί.ως ιήν κλοπήν ταύτην διέπραξαν οί άδελ- φοι Στυλιανός, Λεωνίδας καί ! -ΒισίΛε.οι, Κ. Σεργά«η< κά- ' τοΐΌΐ Χαλέπαν;, είς ι ήν ο(· ι κ(σν των οποίων ανευρέθη- | σαν κσί κατεσχέθησαν ώς | προερχόμενα έκ κλοτής 35 1)4 όκάδω<' άλλων ομμάτων (σολοδέρματα). ΣΥΝΑΓίΡΜΟΣ ΕΙΣ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΡΩΜΗ, 13—Αγγέλλεται έξ 'Αλγσύρας δι χίές είς Γιβραλτάρ εσημειώθη συνα· γερμός, συνεπεία έμφανί- οεως α*ροπλάνου άγνώ ότου έδνικότητος, έβαλλον δέ κατ' αυτού τα πυροβο λεϊα τής ζηοάς καί τού οτόλου. ΖΩΟΚΑΟΠΑΙ Αγνωστοι έκλεψαν έκ τής αύλής τής έν Κατσιβε- λιανά Σβλίνου οικίας τοΰ Μανούσου Στυλ. Περάκη 4 πρόβατα άξίας 8.000 δραχ· μών. Έκ των κλαπέντων ζώων τό έν διαφυγόν των χειρών των δραστών επέ¬ στρεψεν είς την οικίαν τοΰ ίδιοκτήτου. —"Ομοίως αγνωστοι I- κλεψαν έκ τοΰ σταΰλου τής οικίας τοΰ Γεωργ. Στυλ. Πβρράκη κατοίκου τοΰ ώς άνω χωρίου εν βοϋν άξίας 12.000 δραχμών. Διά την ανακάλυψιν καί σύλληψιν των δραστών καί κατάσχεσιν των κλαπέντων ζώων ένεργοϋνται τα δέον τα. ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ ΦΟΝΕΥΩΥΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥ. ΠΑΡΙΣΓΟΙ, 13-.Γάλλοι έρ· γάται,ένώ κατεγΐνοντο είς δ αφόρους εργασίας, υπέστη· σαν επίθεσιν υπό "Αγγλων άεροπόρ όν, οϊπνες τούς έμυ- δραλλιοβόλησαν, φονεύσαν- τες τινάς έκ τούτων, καίτοι τό μέρος Ινθα ειργάζοντο ου-οί ήτο μΐα άγροτική περι- οχή άνευ στρατιωτικής τινός σημασΐας. ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΑΝΑΙΟΙΗΟΟΕΝ ΡΩΜΗ, 13.—Τό ύπ' αριθ. 528 στρατ. ανακοινωθέν έχει οΰτω : Την μεσημβρίαν τής χθές έχθρικά άεροπλάνα έπέδραμον κατά ^τής με- σημβρινής Ιταλίας 'κα τής ΣικελΙας. "Εν άναγνωριστι- κόν εχθρικόν κατεστράφη. Χθές τό εσπέρας έχθρικά άεραπλάνα είς διαδοχικά κύματα έπέδραμον κατά τής Νεαπόλεως ρίψαντα έκρηκτικάς καί · έμπρηστι- κάς βόμβας. Έπροξενηθη- σαν ζηυίαι τινές είς ίδιωτι- κά οίκήματο, ώς καί πυρ- καΤαί αΐτινες δμως κατε- οβέσθησαν εγκαίρως. 'Υ- πάρχουν 6 νεκρο! καί 30 τραυμα Ι—ι. Ό λαός ,διατε- λεΤ ήρεμος. Είς την Β. 'Αφρικήν ουδέν τό αξιοσημείωτον. Έχσρική έπιδρομή κατό τής Βεγγά- ζης δέν έσχεν οθτε θύμα- τα οθτε ζημίας. Κατερρί- φθη 1 εχθρικόν άεροπλά- νον. Είς την Τριπολϊτιδα συνελήφθησαν οί άξιωματι- κοί ενός έχθρικοθ άεροπλά νού ίκατορριφθέντος χθές. Είς την Α. 'Αφρικήν άποσπά- σματα μας έματαίωσον *ά- ποπεΐρας έηιθέσεως τού έχθροΰ. _____ ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ Β. ιΠΜΕΑ ΤΟΥ ΑΗ. ΜΕΤΩΟΒΥ ΕΛΣΙΝΣΚΙ, 13-Τάς τε¬ λευταίας ημέρας οί Μπολ- σεβίκοι ύπέστησαν συντρι- πτικάς ήττας είς τόν 3ό- ρειον τομέο: τοΰ Άν. μβ- τώπου. "Ήδη, λόΥιρ τοΰ έν- σκήψαντος δριμυτάτου ψυ χους, ή θέσις των είς τάς διαφόρους δασώδεις έχτά- σει; έγκατεσπαρμένων Σο- βιετικών στρατευμάτων κα¬ τέστη προβληματική. Έκ των στρατευμάτων αυτών συνελήφθησαν υπό των προβλαυνόντων Φινλανδι κων στρατευμάτων αρκεταί έκατοντάδες αίχμαλώτων, είς τα πρόσωπσ των όποί ών εχει ζωγραφισθή ή ά- γωνία καί ή πεΐνα. ΑΠΟ ΤΗί ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 17=Ν ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ κυκλοφορεΐ έν Χανίοις "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ,, ΗΜΕΡΗΖΙΑ ΠΡΩ-Ι-ΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΜΕ ΥΛΗΝ ΠΛΟΥΣΙΑΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΗΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ζητήσατε οΑοι την Δευτέραν τόν "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΝ,, ΣΙΙΜ.— <;ί «υνΠρομηταί τής «ΜIΤΤΕI^υΝΟ8Β^ΑΤΤ ΡΙΙΕΕ. ΚΚΕΤΑ Οά λαμβάνουν άπό τής προσεχούς Δευτέρας τόν «ΠΑΡΑ- ΤΙΙΡΗΤΗΐν», δστις Οά έκδίδεχαι είς Ελληνικήν μν,νον γλώσσαν. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Κατά διαταγήν τού Στρατάρχου τοϋ Μέγα Γερμανικοΰ Ράϊχ εδημοσιεύθη ή κάτωθι γνωστο- ποίησις: «Δύο Γερμανοϊ στρατιώται άπό κοινοϋ έβίασαν την νύκτα τής 24 πρός την 25 Αύγσύστου 1941 είς Χανιά ένα παιδί. Αμφότεροι οί στρατιώται κατεδικάσδησαν είς θάνατον. Ή δανατική ποινή έξετελέσδη την 8ην Νο¬ εμβριού 1941.» ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 13.-Ή εφη¬ μερίς «Γενική Γερμανική άνταπόκρισις», ασχολουμέ¬ νη μέ τόν λόγον τοΰ Τσώρ¬ τσιλ δ3θν άφορά την στά¬ σιν τής "Αγγλίας είς περί¬ πτωσιν ?κηούζεως πολέμου μεταζύ Ίαπωνίας καί 'Αμε- ρικής, γράφει δτι ή περικο- πή -αύτη τού λόγου τοθ Τσώρτσιλ αποτελεί τέχνα- σμα, αποβλέπει δέ είς τό νά παρασύρη την Αμερι¬ κήν είς πόλεμον, διότι εί¬ ναι παγκοίνως γνωστόν δτι ή Αγγλία ένώ διαρκώς ζητεί βοήθειαν άπό την Αμερικήν, δέν είναι δυνα¬ τόν νά «τής παράσχη ούδε- μίαν βοήθειαν είς περίπτω¬ σιν έμπλδκής είς πόλεμον μετά τής Ίαπωνίας. ΤΟΚΙΟ, 13.- Ή εφημερίς «Άσάκι» είς άρθρον τηςγρά φεΐ δτι ό λόγος τοϋΤσώρτσιλ επ σβλέπειείς τόνάπαρασύρα την "Αμερικήν είς πόλεμον. Έν πάσει δμως περιπτώσει, τονίζει ή εφημερίς, ή 'απν- νία έχει λάβει τα προσήκον- τα μέτρα πρός αποτελεσμα¬ τικήν άπόκρουσιν οιουδήπο¬ τε ένδεχομένου συμμετο- χής είς τόν άγώνα τούτον καί τής Αγγλίας, καίτοι ή συμβολή της είς τόν άγώνα αυτόν θά είναι άσήμαντος. ΣΥΑΔΗΤΙΣ ΔΙΣΙΡΟΚΕΡΔΙΝ ! Συνελήφθησαν υπό όργά- νων τής Άγορανομικής υπη¬ ρεσίας καί απεστάλησαν είς την Εισαγγελίαν διά τα πε¬ ραιτέρω οί κάτωθι αΐσχρο- κερδεΐς: 1) Στυλ, Ν. Καλέργης, δι¬ ότι άπέκρυψεν ίχθεΐς τούς δ- ποΐους έπώλησε κρυφά είς διάφορα πρόσωπα βίς τιμήν ανωτέραν τής σχετικής δια¬ τίμησεως, 2) "Αθαν. Ί. Λαγκαδιανός, Σπ. Στ. Μαλεφάκης καΐ Μιχ. Α. Μακράκης κάτοικοι άπαντες Χανίων, διότι έπώ- λησαν κουβαρίστρες ύποδη- ματοποιΐας μικράς πρός 180 δραχ. εκάστην, ήτοι είς τιμήν περιέχουσαν υπερβολικόν κέρδος. 3) Δημ. Ι Γιαννακόπουλος κάτ. Χαν'ων, διότι έ ώλει σιγαρέτ α ΚαπνοβιομηχανΙ- άς Χανίων (Μανωλικάκη) πρός δραχ. 4 Εκαστον, ήτοι κατά 2.50 δραχ. επί πλέον τής καθορυμένης τιμής. 4) ΈτιμενΙδης Στ. Βουτά- κης κάτ. Χανίων, διότι έπώ¬ λησε σιγαρέττα Παπαστρά- του Νο 1 πρός 180 δραχ. έ¬ καστον κυτίον των 25 γραμ. ήτοι κατά 135 δραχ. επί πλέον τής καθωρισμένης τι- τιμής. 5) Γεώργ. Έμμ. Χατζηαι- χάλης, κάτ. Χανίων, διότι έπώλησε κάστανα πρός 70 δραχ. κατ'οκάν, ήτοι καΐά 34 δραχ. επί πλέον τής δια¬ τίμησεως. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΕΡ6ΠΑΑΜ0Η ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 13-Άερο- πλάνα μας δρώντα είς Β. 'Αφρικήν κατέστρεφον την Δευτέραν πρός την Τρίτην 5 'Αγγλικά άεροπλάνα επί τού γηπέδου άεροδρομίου κειμένου ιείς την πολεμικήν ζώνην τοϋ Τομπρού<. ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ —'Αρραβώνες ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ 'Υποδηματοποιός ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΑΝΕΤΟΥ ηρραβωνίσθησαν. Θερμά συγχαρητήρια. Ι. Β. —Γάμοι Την παρελθοθσαν Κυριακήν ?ην τρέχ. καί ώραν 6 μ. μ. έτελέσθη σαν έν μέσω έκλεκτοΰ κόσμου οί γάμοι τοθ ψιλοπροάδου συμπολί¬ του μας κ. Στέλιου Μανωλικά<η μετά τής χαριτο3ρύτου καί έλλη· νοπρεπώς άνατεθραμμένης δ)δος Στέλλας Ι. Γαλάνη. Είς τα νέο ζευγάρι εϋχομαι κβ- θε δυνατή ευτυχία. Α. Ε. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΧΙΑ^ϋΙ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ Προσφερθείσης μείζονος τιμής τής τού τελευταίου πλειοδότου δια την ενοικίασιν των έν Χρυ- σοπηγη 792 έλσιοδένδρων τού ΟΔΜΠ. Χανίων. έπαναλσμβάνε- τα. ή δημοπρασία τής ενοι¬ κιάσεως την προσέχη Δευτέραν 17 Νοεμβριού 1941 κκί ώραν 4.30 — 5 30' μ μ. έν τω Έτπσκοπικω μεγάρω (όδός Κων)νου 44) μέ ττρώ την ττροσφοράν την υπάρχουσαν δραχ. 115375 τοίς μετρητοϊς. Οί δροι τής ενοικιάσεως ευρί¬ σκονται είς τα Γραφεΐα τού ΟΔ ΜΠ Χανίων. Έν Χανίοις τή 13 ΝοεμβρΙου 1941 (Τό Συμβούλιον τοϋ Ο. Δ. Μ. Π. Χανίων) Είδοποιεΐται ή Δ)νΐς Ντου- ρουντάκη, ή όποία παρέλα¬ βεν έκ τού βοιψεΐου μας πρό δεκαπενθημέρου πεοΐπου έ'ν γυναικείον παλτό χρώματος μελανοΰ, διως επιστρέψη τουτο είς τό κατάστημά μας, ώς μή άνήκον είς αυτήν, πα¬ ραλάβη δέ τό Ιδικόν της τοι- οϋτον. Χανιά 13)11)1941 Δέσποινα Τσιγκσυνάκη Ό Ίατρός ΜΕΝΕΑΑ8Σ ΜΙΑΙ- ΞΕΝΟΥΔΑΚΙ. Δέχεται έν τω "Ιατρείω τού 21-όδός Νόελ άρ. 21 9-12 καί 3 — Ο μ.μ. Ή κατοικία τού ευρίσκεται είς την οδόν Μπετόλλοάρ. 73 ( Παπλωματάδικα ) άπέναντι Φαρμακείω/ κ. κ. Στ. Μπιτσά- κη, Βασ. Σπυριδάκη καί Νικ. Μουντάκη. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πεπειραμένοι σερ- βιτοροι διά τό Κέντρον τού Δή- μοτικοθ Κήτιου. Πληροφορίαι έντός -,οθ Κέ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ' ΟΔΟΣ ΚΗΠΟΥ 6 ■^ :Η'ΑΉΩΘΕΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ) 1 Ι Α Τ Ρ Ο Ι Σ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗΣ - Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΗΡΞΑΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ έσωτερικούς καί έξωτερικούς άαθενεΐς 'Αριδμός τηλεφώνου 4-83 ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΕΗΕΚΑΕΙΪΒΗΣΑΗ ΕΙΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΟΪ ΠΟΡΤ - ΑΛΑΙ ΒΙΣΥ,—.ΟΙ ύπεύθυνοι τής έθνικής συμφοράς τής Γαλλίας Μπλούμ, Νταλαν- τιέ, Γκαμελ,σίν, Μαντέν, Ρενώ κ.λ.π. μετεφέρθησαν σήμερον, υπό Ισχυράν συ· νοδείαν, είς τό φρούριον Πόρτ-Άλαί κείμενον πλη¬ σίον τής Ίσπανΐκής μεθο- ρίου. Ή δίκη τούτων ΘΛ γίντ| την 15ην Ίανουαρίου είς Λυων. Ή απάντησις τής Φινλανδίας είς τάς Άμερικαν. προτάσεις.Λ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 13-—Ή Φιν- λανδκή Κυβέρνησις |έπέδω κε διά τού έν Ούασιγκτώνι Πρεσβευτού της την άαάν- τησίν της πρός ^τήν 'Αμερι κανικήν, πρότασιν, διως παύση αύτη τάς μρτά τής Ρωσσίας έχθροπραζίας κα! κλείση μετ" αύτιις χωρία την είρήνην. Είς τή/ απάντησιν της ή Φινλανδική κυβέρ¬ νησις έζηγεϊ τούς λόγους δι' οθς μάχεται 'ώς καί την απόφασιν της όπως συνεχί σπ τόν άγώνα, διά νά απο¬ φευχθή ούτω οριστικώς ό Μπολσεβικκός " κινδυνος. Τέλος ή ιάπίιντησις βεβαιοί δ π ούδεμία πίρπτωαις ά- πειλης τής 'Αμερκανικής Ηπείρου υφίσταται. ΣΧΟΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝ. ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 13.—Ό Γερ- μανικός τύπος άσχολεϊται σήμερον 3μέ ^ ιήν απάντησιν τής "Φινλονδίας πρός την Άμρ.κήν καί τονίζει την έ- πιπολαιότητσ τοθ Ροθζββλτ νά παρουσιάζη εαυτόν ώς πρ3στάτην χών μικρών κρα- τών τής Εύρώπης καί τουτο- διότι 6 Ροθζβελτ άγνοεϊ τε¬ λείως την έν Εύρώπη κα- τάσιασιν, δτι δηλαδή ουδείς των λαων τής Ηπείρου ταύ¬ της δέχεται νά θυσιάσρ, την ελευθερίαν τού χάριν των συμφέρον των των -λουτο- κραΐών. Σχόλια τού Γαλλικου τύπου επί τφ δανάτίί) τού ΣτρατηγοΟ Μπενανζέ ΒΙΣΥ, 13.—Ό Γαλλικός τόπος άφιεροί σήμερον μα¬ κρά σχόλια επί τψ θανάτφ τοΰ στρατηγοΰ Μπενανζέ, όστις ε'παιξβ σπουδαίον ρόλον κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον. Τό 1938 διωρίσθη μέλος τού Ανωτ. Πολεμ. ιμ^ουλίου, ακολούθως ε¬ δέχθη την διπλωματικήν αποστολήν είς Άγκυραν ουμμετέσχε τής Έπιτροπής των δρων τής άνακωχής μετά τής Γερμανίας και ακολούθως τής Ιταλίας τε¬ λευταίως δέ είχε διορισθεΐ μέλος τού Συμβουλίου αμύ¬ νης καί ύπουογός των Στρατιωτικών. Γερμανοϊ Δημοσιογράφοι είς ακρόασιν παρά τω Βασιλεΐ τής Βουλγαρίας ΣΟΦΙΑ, 13—ΟΙ Γερμανοϊ δημοσιογράφοι οί φιλοξενού- μενοι ϋηό (τής Βουλγαρικής Κυβερνήσεως ενεγράφησαν σήμερον είς τό βιβλίον πα- ρουσιάσεων των Άνακτό- ρων. Ακολούθως επεσκέ¬ φθησαν τόν πρωθυπουργόν κ ΦΐΛώφ καΐ είτα τόν υ¬ πουργόν των εξωτερικών κ. Πωπώφ, δστις ηύχήθηαύτοΐς τΛ «ώς εδ παρέστη» καί ετό¬ νισεν δτι ή Επίσκεψις ΐων είς την Βουλγαρίαν έπιβε- βαιώνει την άοιάσπαστον Ι φιλίαν των δύο κρατών. ΑΙ ΨΕΥΔΟΛΟΠΑΙ Ι ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΝΑΥΑΡΚΕΙΟΥ ΡΩΜΗ, 13.— Τό Αγγλι¬ κόν Ναυαρχέΐον συνεχί- ζον τάς ψευδολογίοχ τού έξήγγειλεν δτι ό Άγγλι- κός στόλος κατεβύθισεν | είς την Ανατολικήν Με¬ σόγειον έμπορικά μας σκάφη καί 2 άντιτορτΐιλ- κά. Τό τοιούτον αποτελεί ψεύδος άσυστολον καί σκοπόν έχει νά δυσφημί- ση την Ιταλίαν και τό πολεμικόν ναυτικόν της. Πλήν εκείνον άτινα κατε- βυθίσθησαν είς την Κεν¬ τρικήν Μεσόγειον, ώς ά- ναφέρει τό ΰπ' αριθ. 526 ανακοινωθέν τής Ίταλι- κης Στρατ. Διοικήσεως ουδεμίαν άλλην ναυτικήν απώλειαν είχομεν έκτοτε. ΚΑΤΑΒΥ8Ι2ΙΣ ΑΓΓΑΙΚΟΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 13.- Καθ1 αγγέλλεται έκ Στοκχόλ- μης τό Αγγλικόν μέγα άτμόπλοιον«/νπράντφορδ» εβυθίσθη είς τόν Β· Α¬ τλαντικόν χθές. Έπίσης εγνώσθη είς τούς Ναυτικούς κύκλους τής Ν. Υόρκης δτι τό ατμόπλοιον «Άντιόπη» τόννων 4.500 εβυθίσθη είς τόν "Ατλαντικόν, συνεπεία έχθρικής ενεργείας. ΟΙ ΕΝ ΓΒ^ΙΗΙΑ ΙΕΡ90Ι ΕΡΓΑΤΑΙ ^ΛΑΙ, 13.-ΟΙ Σέρ- βοι έρν«ταιΛοΙ έργαζόμε- νοι οί^<ειοθελα5>ς έν Γερ-
  μανίσΝσ-ττ'ΕΓ'-:.ιλαν είς τάς
  οικογενείας των 54 έκα-
  τομ. Δηνάρια, προϊόν τής
  εργασίας των.