90086

Αριθμός τεύχους

4346

Χρονική Περίοδος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΕΤΟΣ ΙΣΤ'

Ημερομηνία Έκδοσης

9/1/1906

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «ΤΟΣ ΙΣΤ'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'- ΑΡΙΘ. 4346 ^
  ΕΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΛΤΕΑΙ
  'Φ ι.™—-
  Έν ·Ελλάδι Έτηοία ά6.80.Έξάμηνος Δβ.ί6.
  Εν τώ ΈξιοτιρΐΗψ » Φ$.4Ο. » #ρ 20.
  •Εν Ρ<οσ«ία*αιΊΤ«βοία » ΡονβΙ.ίδ. » Ρονβ.7 1α Αί <(νδρο|ΐαΙ δίδονται την Ι Λ ΙΚίκάύτον μηνός Οΰδεμία ίγγραφη ουνδρομητών γίνεται Άνευ προπληρωμής. ΑΘΗΝΑΙ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΙ ΣΤΑΔΙΟΥ 17, Αριβ.τηλβί>. 4ΐο
  ιδρυτησ ΣΠ. Μ. ΣΙΜΟΣ
  ΛΤ
  Αϊντίοα, Ο Ιανουάριον (12 Ιανουάριον) 190(1
  ΤΙ1-Α.Ι ΚΙΑ.ΤΑ.Χ.Ω.ΡΙΣ3ΒΟ.Ν
  •Εν ι/} Γ' σελίδι δ ΣιΙχος λεπτά 50, Ιν γ# Δ' 85.
  Έν τοίς ΧρονΐΗθΐς καί ΑΓοινωνικοΓς δ οτίχος δρ. 1.—
  Διά δίαρκβϊς Αγγελίας καί διαφημΐσεις
  ϊδιαίτεραι συμφωνίαι.
  (ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΖΤΙΟΥ)
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
  διατρτβατ Λ ανευ ύπογραφΛς
  είνε άπαράδεκτοτ.
  Τα μη δηιιοόΜνότικνα χηρόγραφα
  δέν^ έπιϋτρίφοντα».
  Επιστολαί, χρημαιιχά έμβάαματα κλπ. ώβυθΰνονται :
  •Εφημερίς ,,ΠΑΤΡΙΧ" "Αθήναι
  /Ι ,,ΡΑΤΚΙ3" ΑΜ
  ΥΠΕΡΑΝΩ
  ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ!
  Δέν είνε βεβαίως, οΰτε θά είνε
  τΐοτε ή «Πατρίς» ή εφημερίς έκείνη,
  ή όποία Οηρεύει είτε θά Οηριύσγ) ττοτέ
  'τά σκάνδαλα, διά νά στηρίζη έπ'
  αυτών την κυκλοφορίαν της, ή όποία
  εύτυχώς είνε επί άσφαλών καί ήθικών
  βάσεων ήτφαλισμένη. Οΰτε έξ άλ-
  λου ή καινοθηρία της θά υπερβή ποτε
  τα οόρια τής κοσμιότητος, τής νομι-
  μότητος καί τού έθνικοΰ συμφίρον-
  τος. Άλλ' έκεΓνο το οποίον ουδέποτε
  Οά παραδεχθή, είνε ό συμβιβασμόν
  τής ύποκρισίας πρός την αλήθειαν
  καί ή σιωπηρά άνοχή πραγμάτων, τα
  όποΤα αντίκεινται πρός την ηθικήν
  καί την ειλικρίνειάν.
  ΔΓ Ιν πράγμα £σως ήπατήθημεν
  καί τό ομολογούμεν μετά μέγα) Γ,ς
  λύπης μας. Οτι δηλαδή' ·ήγνοο.ύμεν
  δτι έν Ελλάδι ή άλήθεια ύπάρχει
  υπό βρους καί δτι όφείλει αύτη νά
  σύρεται δεσμία είς τούς διαορόμους
  των αΐθουσών, χωρις νά έχη καί τό
  δικαίωμα νά άναπνεύση είς ανοικτόν
  *αί ελεύθερον όρίζοντα. Τοιούτου εϊ-
  οους συμβιβασμούς ομολογούμεν ο~Λ
  ύέν τού; έγνωρίζομεν καί ζητούμεν
  μυριάκις συγγνώμην παρά των άγα-
  πητών τυνο^ελφων, οί όποΓν. εχουν
  την εύγ?νή καλωτύνην νά μάς ύπο-
  δείξουν τ&ύς τοιςύτδυς τ υ π ου ;, μο-
  ΟΑΑ ΤΑ ΕΓΓΡΔΦΔ
  ΤΗΣ ΓΑΑΑΙΚΗΜΙΤΡΙΜΣ ΒΙΒΑΟΤ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ
  ΠΩΣ ΑΠΕΣΟΒΗΘΗ Ο ΤΟΤΡΚΟΒΟΎΛΓΑΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
  ΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥ8ΜΙΣΕΙΣ
  'Αρχομεθα σήμερον της χρονολογικής
  έξετάοεως ϋ'λων άνεξαιρέτως των εγγρά¬
  φων τής Γαλλικής Κιτρίνης Β'ιβλου επι
  των Μακεδυνικών ζητημάτων. Έκ των
  179 εγγράφων των περιεχομένων εις τάς
  226 οελίδας^τής Βίβλον θέλομεν μετα-
  φέρει είς σειράν φνλλων τής «Πατρίδος»
  πάντα οοα νομίζομεν δτι έπιχέονσι πλή-
  ρες φώς εις την διεξαγωγην τοϋ πολύ¬
  πλοκον ζητήματος, δοον άφορά την δρίϊ-
  αιν δλων των Λυνάμεων καϊ Ιδίως τής
  Γαλλίας ϊν τω Μακεδονικαί ζητήματι.
  Νομίζομεν δτι ουδείς #εΛ£ί ευρεθή
  "Ελλην μή ίχων την περιέργειαν νάμάθ'
  ά ποίον τρόπον τό Μακεδονικόν Ι
  αίς δέν παύει τροφοδοτουμένη
  έκτής ήγεμονίας.'Όχι μόνην ευ¬
  ρίσκει αύτόθι καταφύγιον, άλλ'
  ■άντλεϊ καθημερινώς ένισχύσεις
  ΐ ί,Γ*·*» ,ε'? προμηθείας, είς
  ς- Ούτω την παρελθοΰααν
  Κρκήν μοί ανεκοίνωσεν είς
  τ' άνάκτορα ότι είβέ6Γί.λον είς
  Τουρκίαν πλεϊατοι άξιωματικοϊ
  τή; φρουράς τ«*(ς «1»ιλι«πουπό-
  λεως όπως ένουναμώαωαι τάα
  ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ρ
  τημα άτιό τοϋ 1903 έφθασεν εις δ ο/
  μεΓον ευρίσκεται σήμερον, καί με την
  πίδα ταύτην ' προβαίνομεν εις το ■
  τουτο, όπερ Άπαξ ιτι αποδεικνύη
  «.Πατρίδαϊ) πρωταγωνιστονοαν εις η
  αυτής περιωπής ζψήματα.
  ΟΑΑ Τ' ΑΗαφΤεΙΙΠΖΗΤΗΜαΤΑ ΑΠΟ ΤΟγ
  1903 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Είς τα τέσσαρα πρώτα Ιγγ
  λΐαής Βίόλου, ή Κϋδίρνηυις των 1'α:-
  ρισίων άνηου·/εΤ περι τού τρίπου ν.»0' όν
  ά έ Δά ''
  σύμπτωσιν έττ)ρήθησαν καί κατά την
  αθηναϊκήν εκδοχήν, όπως είμεθα είς
  θέσιν να τό υποδείξωμεν οπόταν
  προκληθώμεν.
  Αλλ' άς αφήσωμεν κατά μέρος
  καί τύπου; καί πρόσωπα καί αωρά
  έντε/ώς τφοτχήματα, ίντός των ό-
  τ:οίων μεθοδιχώ; σαβανοϋται ή τιμή
  καί το μέλλον τοθ ίθνους ημών.
  Ιΐολύ ολίγον
  πάντα ταυτα
  καί έλά"/ιστα μάς ένδιαφέρουν άπό
  έθνικής ά~όψίως. Μας ένοιαφΐρε'. μό¬
  νον ή οΰσία, ή τύχη δηλονότι τής ή-
  ς Μεγαλονήσου, ή όποία δέν
  κτήμα καί τιμάριον ούδενδς,άλλ'
  βνήκεΐ ε!ς τούς γενναίους Κρήτα; κα'·
  τό. Ελληνικόν έθνος ολόκληρον.
  Έν δνόματι λοιπόν τή; Κρήτης
  χαί τού ϊθνους ημών όλοκλήοου, ή
  "Πατρίς» έν τω μέτρω των δυνάμεων
  ής, άπευθυνεται πρός την λεοντό-
  διεξάγεται ή έκ
  βλεψις των
  νίσ;«
  ρ
  των Δυνάμεων '-·'-
  τ«ν «ν
  πρεσδευτήν τής Γαλλίθ'ς νά λά6ιτ) μέρος
  μάλλον ένεργον έν τω ζητήματι τούτω. '()
  ·/.. Κωνστάν δι*6εδαιοΐ την ΚυβέρνΓ,σίν τού
  περί τής μερί',λνης ην θέλει καταβάλει, δί¬
  δει δέ λεπτ&μερείας περ: τοΰτρίπου ν.αθ' όν
  διεςάγεται ή Εύρωπαίν.ή έν Μακεδονία %-
  ΐίδλεψις. Κϊε το ϋπ' αριθμ
  ή
  αριθμόν 3
  ό κ. Κωνστάν έπιστέλλει είς την Κυβερνη¬
  σιν τού αντίγραφον των όδηγιών τας οποίας
  ή 'Υψηλη Ιΐύλη έδωκεν είς τον Χ'.λμή'
  ν τω ΰπ' αριθμόν Κ έγγρά
  Μβρτίου τοΰ 1903 ό κ. Κωνστάν αναφέ¬
  ρων τα γβγονίτα τή'ς 'Λίριανουπόλεως ϊέν
  άρνε'ιται νά όυ.ολογήστΓ) ότι /.υρίως οί 1$ούλ-
  γαροι άποτίί.οϋ'σι τάς έπαναστατιν.άς σν»;*-
  μορίας.
  Το ύπ' αριθμόν 5 έγγραφον τοϋ έν (~)εσ-
  Γάλ)ου ΙΙρος;νου /.. Στήγ-Α είνε
  Έ έά
  η ρ
  ίν των σχουδαιοτέρων. Έν τω έγγράφω
  τούτω ό χ. Στήγκ φανερώς έκθϊτει την ά-
  ποτυχίαν των ύ-ολθγισυών τής Εΰρώπης
  έ-ί τή; οίν.ονομιχ,ή; 3ιοι·Αήσίως τής Μαν.ε-
  δονίας, δίδει ίέ την πρώτην ιδέαν τοϋ Εύρω-
  παίΥΛϋ έλέγχου διά των έξίίί άρθρων,τα ό-
  χοΐα φρονΐΤ ότι τρίτ'Λ νά προστεθώσιν ίΐς
  τ:ν -λανονίσμίν :
  Ιον) Νά (Τυστοθη ίσορροχία έν τω προϋ¬
  πολογισμώ.
  2ον) Νά σΛτγ-Λδντρωβώσιν όλαι αί ίίσπρά-
  ξει; είς τα τραπίζιτιν.ά τομεΤθ', ν.3'. ν' άνί-
  παυα πληρωμή γινομένη ν/, των το-
  πι/.ών προσόϊων.
  3ον) Νά δίδωνται είς τάΰπο/.»τί'στήματα
  τής Ό0ω;λαν·.-/.ής Τραπέζης, άτινα Θ' άνα-
  λάίωσι ν.αθήκοντα Οοσχυροφολάν.ων τοΰ βι-
  λαετίθϋ. λεπτομερΕΪς προϋπολογισμόν οί
  όποΤθ! νά δύνανται νά πίστοποιώσ: .την ίμχ-
  λ;τητ» των πλνρωνδν, -/.αί ν' «νθίσ;?ν:α!
  ί',ς πασάν !>π5'ρ?9ΐσιν .ών πιστώσίοιν.
  ΠΤΑΙΕΙΉ ΤΟΥΡΚΙΑ
  Κατα τ; τρίιιηνον 8ϊά?τη;Α»,τΌ οποίον :'-
  τής έπιστολής ταύτης τοϋ -λ.
  «*/?'
  θυμον ολότητα τοΰ Κρητικού λαού,
  ού καί μόνον έπικαλεϊται την έγνω-
  σμίνην φιλοπατρίαν ■—ρος σωτηρίαν τής
  νήσου άπο τοΰ έ-απειλούντος αύτην
  ουστυχώ; κίνούνου, όστις ήμίρα τΐ|
  ήμέρα καθίσταται όρατώτερο;.
  Τα ίερα οστα καί τό άγιον 0Ϊαα~ώ",
  ΰπΐρ τής Κρήτης πεσόντων Κ,ρητών
  καί Πανελλήνιον, βςώσι καθ ημών
  βλων, οί όπ:Τν. χάριν των προσώπω-;
  κινδυνεύομεν νά καταστρίψΐομεν τε¬
  λείως την Ιεράν υπόθεσιν τή; Κρή¬
  της .
  Έ~ΐ7.ατάρατοι Εστωσαν πάντες ά-
  νίζαιρέτως οί ύποδαυλΓζοντες πάθη
  μεταζύ αδελφόν, έν ώρα κατά την ο¬
  ποίαν 6 έχθρός ,έλλοχεύιι έξωθεν καί
  δεν περιμένε.1 ειμή νά τού δώσωμεν
  ημείς, διά τού άλληλοσπαραγμοΰ, ττ
  ιύκαιρίαν τής κατοχής των βωμών
  χοίΐ έστιών τής νήσου.
  Μή πρός θεοδ, σπρώ?ωμεν τα
  τνράγματα ιϊς τό σημ:?ον τουτο. Ώ¬
  μεν ψυ-/ρ«ΐμότίροΐ /.αί μάλλον άδΐά- 1 «κοΐν«Γέγγρά^'"τοδ κ/Κωνστ'άνΊχει γελώω, τοϋ Τσένωφ καϊ τοΰ Πέτκωφ.
  * , . Ι , ,~9 ' $ίς £κ τούτου επήλνον αιεντονοι δια-
  φ.ροΐ πρός τα πρόσωπα, Δ'.ότι υπέρ ως ,;.?* ·------------------ κΟινώσεις τής Ρωσσίας πρός την Βουλ-
  τήν έφήμερον ύπαρξιν αυτών κείται ή Η ΙΥΝΕΝΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ γαρικήν Κυβέρνησιν την όποιαν ό κάμης
  Κρήτη μας, ή δόξα μας, τό μίλλον ' (< >Εκτ()ς τών 0 Τηδών τους όποίους Λάμαδορφ διεβεβαίου δτι θ' Ζφινεν Άνευ
  μας, τό μεγαρον αας ! τα χομιτάτα έστρατολάγν,σαν έντώ Ιδάφει ούδεμιας συνδρομής έν περιπτώσει τ~
  Γ Γ ' -------- * «ΛτΛ τΖ? ηΐ,τηΜατηηΙαε /ι έπανάβτα- λέμον. Εις τας διακοινωσεις ταύτας ι
  επί τοΰ
  8 ο
  ματα τί|ς Ρωσϊίας παρά τ-7, Πύλν)
  ζητήματος τούτου. Έν τω ϊγγράφφ 8 ο ν..
  ΔΕλ/.ασσέ πληροφορεϊ τον έν Κων)πόλει
  πρεσβευτήν τής Ρο-λλίίί περι των διαβη-
  μάτων τή'ς Ρωσσικής ν.αί Λϋστρουγγρικής
  έν Κων)π;λει χρεβδείας όσον ό-φορα τ'ο ζή-
  τής έφ7ρ;Αθγής υπο της Πύλης των
  ί Ί ή
  ? μ Λ,αμαρτκρίας τής Πύλης ή ι,-
  1ι ι'>έρν)]σΐζ άπαντίΐ ότι ίπιβλέ-
  <)άναται κάλλιον τα σύνοράχης <><;$ δν}>αιαι νά κάμβ ό,τι ήτο άδύ·
  ■ χαϊ Λ|θΑλον ιροσθέιει ο/ΐ άτό"
  ιΐΐ ό'τι>$ψ' οί επαναστάται χατορθοϋαι
  ι είιΐάγακιιν είς την Τουρκίαν τα διάφο·
  ρα μηχανήματά των τό αφάλμα ί'γκειται
  κατά τ ό ή;ιισυ είς την δθωμανικήν Κυ-
  'ρνησιν ήτις έπιοης ΐχει χαθήκον νά
  •ρουρ* την μεθόριον.
  ' Κ ι αης ή ήγεμονική Κυβέρνησις εάν
  ;<·»» «ς έκ τής διαγωγής ην έίήρηοε >"ΐ ' τε>1ί·?ιτ«ία ϊ'τη είνε πολύ προ-
  > κή ίύϋ'.ί ν ά μ,ή έμπέηη είς
  '«,.;. / ,περιακεψίαν είς η"ν ύπέπε-
  αί* -1 'Ελλάς είς τό
  βυνάμεων.
  Ρώσοου Καγκελλαρίου ή Γαλλία προαέ-
  θηχεν δτι θά προέβαινεν ομοίως είς αν- !
  στάσείς πρός την Βουλγαρικήν Κυβέρ- '
  ν);σιν πρός αποσόβησιν τοΰ πολέμου.
  Φθάνομεν ούτω είς τό έγγραφον ΰπ'
  Αριθ. 37. Τα έν τφ μεταξυ παρεμπί-
  Λχοντα 22 ϊγγραφα πραγματεύονται
  Λ<ρϊ των αννεννοήσεων των διαφόρων ενδιαφερομένων Δυνάμεων, προχαταρκτι- χών τής έν Μυρστέγη συναντήσεως των καγκελλαρίων Λάμαδορφ καϊ Γολουχόβ- ακη, Καϊ Ερχεται τό Εγγραφον τοϋ έν Λονδίνω Γάλλον πρεσβευτον πρός τόν έπϊ των Εξωτερικών υπουργόν κ. Δελ- χασσέ. Τό έγγραφον τουτο Εχει ώς εξής· ■ ΕΝΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ Αριθ. έγγρ. 37 τα άνυπότακτα ατρατεύματα : ρεδίφιδες και Ιλαβέδες, των οποίων γίνεται επί τοΰ παρόντος χρήσις καϊ νά διατη¬ ρήση μόνον τακτικόν στρατόν. Εάν τουτο ίγένετο οί τελευταΊοι ούτοι Θά ηδύναντο νά Ικτοπιο&ώσι των ΰέοεων είς τάς οποίας ή συγκέντρωσις των ίγέν- νησε φόβους εΐαβολής τής Τουρκίας εις Βουλγαρίαν. ΑΙ δύο Δυνάμεις ηδύναντο Ιν τη περιπτώσει ταύτη νά νποχρεω&ώ- σιν ώστε ή Βουλγαρία νά μη διαπεράση ατρατεύματα πέραν των συνόρων ή νά μη επιτρέψη είς συμμορίας νά διέλθω¬ σιν αυτά. ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Ό κ. ίΐ. Καμπων πρός τόν κ. Αελκασαέ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 28 Σεπτεμ6?ίου 1903. Ό λέροΌς Λανσδάουν τον όποΤον είδον σήμερον εΰηρεστήθη νά μοί ανακοινώση έν ΐηλεγράφημζ, το οποίον απηύθυνε την 1ΰ Σεπτεμδρίου είς τον έν Βιέννη Πρεσβευτήν τής Αγγλίας έν σχέσει ι£έ την συνέντευςιν τού κόμητος ;άμσϊορφ ν.αι -ου /.ίμτ,τος Ρολουχόφσκη, γ.αΐ τ'ο οποίον περιελάμβανε τάς γνώμας τής "Αγγλικη"; Κυβερνήσεως επί τοΰ διακανονισμόν των ϋποθΐσεων τής Μα·/.εδονίας. ;.αμδάνω την τψ.ήν ν' άπευθύνω ώδε πρός την Έξοχέτητά σας μίαν μετάφρασιν τοΰ έγγράφου τούτου. ΙΙΑΥΑΟΪΚΛΜΙΙίΙΝ [Μετάφρασις τοΰ τηλ)αατος τοϋ Μαρ/.·/)- σίου Λανσδάουν Γρ»υ.μ.*τέως τής Έπικρατείας τ?|ς Α. Βρεττανικής Μεγαλειότητος πρός τόν Σιρ Φ. ΤΙλωΑεττ Πρεσβευτήν τή; Αγγλία; £ έ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ώ)' Εξωτερικών 16 Σεπτέμβριον 1903 ΦΟΒΟΙ ΤΟΥΡΚΟΒΟΛλΓΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Τα γεγονοτα ταυτα έλάμβανον χώ¬ ραν κατά τόν μήνα Ιούλι&ν τοϋ 1ί)0'ί είγον δέ άρχίσει νά χ.υκλοφορώσι ά- νησυγαστικαί φ?]μαι περι έπι/.ειμε'νου πολέμου μεταξύ Βουλγαρίας καί Τουρκίας. Τα εγγραφα 12, 18, Ι { προέρχονται έκ τοΰ Γαλλικον) επί τήςν.ο:- των Εξωτερικών ύπουργείου, άπιυ- Ούνονται δέ πρός τούς Γαλλους πρεσ¬ βευτάς έν Σόφια, ΙΙίπρουπολει καί Κων)πόλε». είς ούς συνιστά ή Κυβέρ¬ νησις νά καταβαλλούσα -πάσαν ποοσ- π άθειαν συμφώνως μετά τής Ρωσσι- κής Κυβερνήσεως, πρός αποσόβησιν ένδεχομένου Τουρκοβουλγαρικοΰ πο¬ λέμου. Πράγματι δέ έκ τού έγγράφιυ 15 τοΰ κ. Κωνστάν φαίνεται ότι ή πρεσ- βεία τής Δημοκρατίας έν Κων)πόλε* προέβη είς εντόνους παραστάσει; παρά τω Μεγάλφ Βεζύργ) πρός αποσόβη¬ σιν τού άπειλουμένου πο'λίμ.οΊ και εκ των Τουρκο- ιυνόροϊν τού τουρ- κικού οτοατού. Φαίνεται περίεργον δτι ή ΐ'αλλική κυ¬ βέρνησις δίν προέβη είς παρόμοιον διά- βημα καϊ παρά τή Βουλγαρική Κυβερ¬ νήσει, καθ* Β)·"χρόνον Ιν τ\ ήγεμονία ό πολεμιχός δσγασκός έξικνεϊτο είς τό κα- τακόρυφον. 21. Π. Τ/,ν 4κο/ κ,, έχ-ίνν,ν ■/.αϊ Βάρνν), ό>ς Ίδίοις ου.μ.ασι ίϊ/_οαΐν άντιλη-*
  αιθεϊ. δέν ΰπήρ/ον βαγόν.α οια6ϊ;ιμ» π^ός με-
  ταοοοάν σιτηοών, άπησ/ολ();·-ίνων ον-ων των
  τοαίνων είς την ;^ταφθ5«ν στοα-ου ϊ'ς τα
  τουρκοβουλγαοι/.ά ιύνορα.
  ΑΦΟΥ ΥΠΗΚΟΥΣΕΝ Η ΤΟΥΡΚΙΑ
  Ύ π εικών είς τάς συστάαεις ταύτας
  τής Γαλλικής Πρεσβείας ό Μέγας Βεζύ-
  ρης Φερήδ πασσά; προέβη είς διάλνπιν
  πολλών σωμάτων στρατόν τής έφεδρείας
  (ρεδϊφ) και των ίλαβέδων. 'Αποτέλκ.ψα
  των μέτρων τούταν τοϋΜεγάλον Βεζύρου
  υπήρξε νά Ί}ρασννθονν περισσότερον οί
  Βούλγαροι, $ π ήλθον δι τα γεγονοτα τοϋ
  βιλαετίου 'Λδριανον τόλεως τής είσβο?.ής
  των άνταρτών ίίς τα παράλια χωρία
  Βαπιλικόν, 'Αγαθούπόλιν, Νιάδαν, "Α-
  « Έτ.ληροφορήθημεν ταυτθ'/ρίνως παρα
  τί;ς 1'ωσσικ-ής καί Αΰστριακής Κυβερνή¬
  σεως ότι Οά έπωφεληθώσι τής παρουσίας
  τοϋ ν.ςμητος Λάμσδορφ έν Βιέννη όπως
  εξετάσωσι κατά βάθος την κατάστασιν ήτις
  προκαλεΐ επί τοΰ παρόντος την παρουσίαν
  των δύο Λυνάμεων έν τή Ηαλκανικΐ) Χερ-
  σονήσσω. 'ίίς. γνωρίζετε δίν εχομεν την
  χαραμικραν επιθυμίαν ν' αφήσωμεν τάς
  δυσχερείας των οΰτε νά έπιμείνωμεν παρ'
  αΰταΐς υπέρ άναρμίστων προτάσεων, αλλ'
  Ι/ομεν την πεποίθησιν όκι Οα έννοήσουν
  την απαραίτητον ανάγκην νά λάβωσι πράγ-
  ματ; άποτ^εσματικά μίτρα όπως θεραπεύ-
  σωσι την παρούσαν κατάστο·σιν τής χώρας,
  καί έπίθυμοϋμεν νά εξασφαλίσωμεν είς αύ¬
  τάς την υποστήριξίν μας παρέχοντες είς αύ¬
  τάς με' ·>.ςύποδείξεις. Όκίμης Λάμσδορφ
  μ«ς έ^.οαίωσε δτι .αί ϋποϊείςεις αύται Οά
  εγίνοντο ευχαρίστως δεκταί.
  ,Τά σημεϊα τα όποία κατά την γνώμην
  μοί αί Κυβερνήσει; θά !ν.7μνον καλώς νά
  έξετάσωσιν είνε τα έ;9]ς :
  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΙΙΙΙΣΕΟΝ
  Ιον) Εάν τό άρχικόν σχέδιον των με-
  ταρρυθμίαεων κατεστρώνετο έπϊ ευ-
  ρντέρων βάοεων. 'Επϊ τον σημείον
  τούτον ή γλώσσα ήν ετήρησεν ό κόμης
  Λάμσδορφ είς τόν Σϊρ Κ. Σκώττ άπο-
  δεικνύει ότι ή Ιξογ/ηης τον δέν άπο-
  κλείει την ιδέαν τον νά ίπεκτείνη τό σχέ¬
  διον τουτο. Κατά την ημετέραν γνώμην
  οΰοέν σχέδιον Οά τίαράβχη
  «ροΓιήλως" ευχάριοτα άποτελέ-
  βματ'» εάν ή εκτέλεσις τού αφεθή
  είς Τοϋρκον Διοικητήν τελείως
  ύποτεταγμένον είς την Τουρκι¬
  κήν Κυβέρνησιν καί πληρέστατα
  νεξάΓ>τητ.ον τού ξένουέλέγχου-
  Υποβάλλομεν δύο γνώμας μας πρός έξέ-
  ΠΔΡΙΛΙΣΙΣΙΟ2
  ή £Τίαν*βτα-
  τού
  α) Διορισμόν Χριστιανου διοικητοΰ μή
  ' ιένου μέ την Βαλκανικήν Χερσόνη-
  ιν ή μετά των Δυνάμεων των ϋπογρα-
  /σών την Βερολίνειον συνθήκην, η
  'Χ β) Διατήρησιν Μουσουλμάνου Διοικητοΰ
  συνεργαζομένου μίτά βοηθών Εϋρωπαίων.
  θά ηύχαριστούμεθα βλέποντες τους τε-
  Λευταίους" τούτους έκλεγομένους παρά των
  ■) Δυνάμεων.
  ' η διοργανοσισΤησ χοροφυλακησ
  2ον) 'Κάν ή Τουρκία ΰπεχρεουτο νά
  * 3υβτ| παραχρίίμα είς τον ^ διορισμόν ^τών
  .ΰρωπαίων αξιωματικών καί των ϋπαςιω-
  , ατικών έπαρκών ώστε ν' άναλάβωσι την
  ' ^οργάνωσιν τής χωροφυλακή'ς-
  φοΰ μάλιστα δυνάμεθα νά ελπίζωμεν
  Ιρισκόμεθα άπίναντι έπικείμίνου με-
  .>σ;ο.οΰ των ταραχών, όστις φαίνεται ότι
  ήρχισεν ηδη, πρέπει νά έπωφεληθώσι τ?ίς
  πιριόδου ταύτης όπως προβώσιν άμέσως
  «ίς την -εινομένην άναδιοργάνωσιν.
  ΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑΙ ΚΑΙ Ο
  ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  3ον) ΈάνήτουρκικήΚνβέρνησις ΰπε-
  χοεοϋτο ν' αιοσύρτβ έκ τής Μακεδονίας
  'Επληροφορήθημεν μετά λύπης
  δτι αί δύο Δυνάμεις δεν προσεΐδον ευχαρί¬
  στως την πρότασιν μας την συνιστώσαν
  όπως αποστείλωσι τους αιρατιωτικούς
  των άκολ'ού&ους όπως συνοδεύαωαι τα
  τούρκικα ατρατεύματα. Έπιμένομεν είς
  την πρότασιν ταύτην, ήτις υπό δρονς ύπε-
  στηρίχδη υπό τής Ίταλικής Κυβερνή¬
  σεως, και προτείνομεν όπως εκάστη των
  Δννάμεων διορίση, Άς υποθέσωμεν εξ,
  άξιωματικους πρός ιόν σκοπόν τούτον,
  όπως έξασκήαωαι μίαν ενέργειαν λίαν
  περιωρισμένην ίπι των τουρκικών στρα-
  τενμάτων και λαμβάνωαιν Λξιοπίστους
  πληροφορίας. ,
  ΓίΙΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
  5ον) "Εχομεν την εμπιστοσύνην ότι αι Δυ¬
  νάμεις ομοφώνως Ο' άποφανθώσιν ότι πρέπει
  νά έχωσιν ευκολίας έν τή διανομί) των
  βοηθημάτων είς τούς άνθρώπους, οίτινες
  άριθμούμενοι επί τοΰ παρόντος κατά χι¬
  λιάδας άπεδιώχθησαν των Ιστίων των κα¬
  τόπιν των έπ' εσχάτων λαδίντων χώραν
  γεγονότων, καϊ οΐτινες ευρίσκονται επί τού
  παρόντος §:ασ-/.ορπ!σμένοι είς την χώραν καί
  βυΟ'.σ;.ιένθ! έν τή μεγαλειτέρα αθλιότητι.
  Δέν ήτο δυνατόν νά ν.ανονισθώσι τα πράγ-
  μανα είς τρόπον >ν
  την ηρ
  διακριτικον «ημεΐ&ν καί ν' άπολαύωσι τής
  αυτής ασφαλείας ήν άπολαύουσι τα πρόσωπα
  τ' άνήν.οντα είς τον Έρυθρϊν Σταύρον ;
  'Αντί πάσ/)ς αλλης όΒηγίας έντελλό-
  μεθα είς υμάς νά έκφρασθήτε άπέναντι
  τοΰ κίμητος Γολουχόφσκη καί τοΰ κόμητος
  Λάμσδορφ έν τή έννοία τοΰ παρόντος τηλε-
  γραφήματος».
  Τό σχέδιον τής Μυροτέγης, η
  έφ<αρ>μ<»γή καί ή άποτυχία τού. —Αί ενέργειαι τής Αγγλίας — Ίϊ Π^άοις τής Ρωσσέας καί Αυστρίας καΐ αί συμβουλαί τού Λανβδάουν. —'Ο οίκονο μικός έλεγχος. — 1ί?ς τα πρό- τής νχυτικής εΠί ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ ΔΡΧΙΚΟΜΙΤΔΤΖΗ ΠΡ0ΚΗΡΥΞΕ1Σ ΚΛΙ ΑΠΕΙΛΑΙ ΠΩΣ ΕΤΡΑΠΗ ΕΙΣ ΑΤΑΚΤΟΝ ΦΥΓΗΝ ΑΛΛΑΙ ΕΙΔΗΣΈΙΣ (Των ανταποκριτήν ^ιας) ΝΕ Α ΠΕΛΛ1Ι (Γενιτζέ Βαρδάρ) 4 Ίανουαρίου.— Ό ΆποστΌλ Βοεδόδας ζή ; Ό Άποστολ απέθανεν : Ιδού τα συνήθη έπ' εσχάτων διερωτήματα των σχισματι- •/.ών καί με;Αυημένων τω μ.ιαρφ δολοφονικω Κομιτάτω κατοίκων τή'ς περιφερείας μας. Ουδείς ό'μως ειδε ζώντα τον Άποστολ, μό¬ νον δέ κατά την φαντασίαν πολλών ζή καί διότι τό διευθΰνον κέντρον τοΰ Βουλγαρικοΰ Κομιτάτου πρός ένθάρρυνσιν των κατα- πτοηθέντων υ.ετά την εμφάνισιν των έλλη- νομακεδονικών σωμάτων ΐπαδών αΰτοΰ, καί ίνα υπο την παλαιάν αίγλην τοΰ έν τή έ- ποχή τής ελληνικάς άδρανείας ϊυνηθένιος πολϋ εύχερώς ν' άνδρωθή καί ν' άκμάση τρομοκρατικώς Άποστολ, συγκρατήσγι το οιά τής βίας ώς επί τΌ πλείστον έπιδληθέν βουλγαρικόν φρόνημα των κατοίκων φέρει τον ΆποστΌλ ζώντα. ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΕΝΟΣ ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗ Είνε άληίϊες δμως δα νιό τόγευδώ- νναον τοντο τό Βονλγαρικόν Κομιτάτον τής Σόφιας πράγματι σοβαρωτέραν τινά ενέργειαν μετά τόσας τελευταίας ά- ποτυχίας άποπειρώμενον, απέστειλε νέον κομιτατζήν αρχηγόν ενταύθα, ό ιέος δέ άρχικομιτατζής, Βοεβόδας 'Αποατόλ καϊ όντος ονόματι, πανταχοϋ διεκήρυξεν δτι νέα καϊ πολν ίαχυρά δ'ικτυα εχει πλέξει καϊ στήοει, είς τα δποΐα θά δυνηθή νά περιπλέξτ] καϊ έξ ών εχει ακράδαντον πεποίθησιν, δτι δεν θά τω έκφνγωσΊν ονχϊ μόνον οί κοινοϊ "Ελληνες όπλαρχη- γοϊ, άλλ' οϋτε αντοϊ οί Ιαχνρότατοι Ιξ αυτών. ΠΩΣ ΕΞΗΦΑΝΙΣΘΗ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Άλλά οί "Ελληνες όπλαρχηγοί ΚοΛον- τόρος καί Σκόμδρας μόλις μαθόντες περϊ τη*ς διακηρύξεως ταύτης τοΰ τόσον άρειμί·- νίου νέου Βουλγάρου βοεδέδαΨευίοαποβ καί τής στάσεως κατ' αυτών τοιούτων ί- σχυροτάτων δικτύων, έσπευσαν πρός άνί- χνευίιν των τοιούτων δικτύων, άλλά δυστυ- χώς ούδαμοθ τ« ανεύρον Παντβχοϋ δέ ο'- πο» ήλπιβαν ότι Οά τα άνεύρωσιν, ό Ορασύ- δειλος μόνον, ώς άποϊίΐκνΰεται, ανδρικώς προκαλούμενος καί ίκανος μόνον καί ϊσχυ- ρός μόνον ό'ταν κατ' άόπλων χωρικών καί άδυνάτων άθώων μόνον πρόκειται καί γυ- ναικών, Βούλγαρος νέος όπλαρχηγΌς ψευ- δοαποστολ, τα άπίσυρε περίφοδος καί τρΐ- μων πάντοτε μή περιπλακΐ μετά των 'Ελ¬ λήνων αντιπάλων τού καί απομακρυνόμενος άντϊ ν' άντιμετωσίστ) αύτούς, ώς ώφειλε καί δίεκήρυξε τόσω πομπωδώς τουτο. ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΝΟΣ ΓΑΜΟΥ Την φιλοδοξίαν τον μάλλον άκινδύ- νως καϊ άπό τον άαφαλοΰς κοκκορεύε- σθαι καϊ διαακεδάζειν έν γαμηλίοις τε- λειαΐς προκρίνων ό Βούλγαρος ψευδοα- ποστόλ, άντϊ νά αυγκρουα&ή μετά των προσερχομένων νά περιπλακώοι τόσον ευχαρίστως είς τα δίκτνά τον 'Ελλήνων ίντιπάλων τον, έπορεύθη είς 'Άγαλάρ, σχισματικόν χωρίον, δπον οχιοματικός γάμος έτελεΐτο ίσχνροϋ τινος όπαδοϋ των καϊ μεμνημένου τώ κομιτάτω, είς Βν διά τουτο ού μάϊον έκ των πληαιοχώρων άλλά κα έξ αυτής άκόμη τής πόλεως των Γενιτσών είχον προαέλ'θει προακεκλη- /ιένοι. Κατά κακήν των δμως μοίραν οί "Ελ¬ ληνες ύπλαρχηγοϊ Καβοντόρος καΙΣκόμ- βρας μαθόντες τουτο, καϊ υπό διακαονς αυτοίς πόθον έμπνεόμενοι νά τιμήαωαιν αντόν έν τή γαμηλίω τελετη καϊ διά τής παρονοίας των, παραλαβόντες δλίγονς είς Μ^αλάρ. Ό βάρβαρος δμως καϊ κανχηματίας ψενδο- 'Απορτόλ, άντϊ νά ε¬ ξέλθη είς προϋπάντησιν αυτών, έθεώρηαε καλόν μάλλον νά τραπϊ) ί'ς έσπενσμένην καϊ τόσον ά'Γακτον φνγήν, ώατε τόν πα- νικόν αϋτός τοίς περϊ αυτόν ένοηείρας, άντϊ νά ένθαρρύνΐ] καϊ προααπιαθΐ] αυ¬ τών καϊ τής γαμηλΐου τελετής ώς έπεβά- λετο αυτώ, ηνάγκασε τοίς πάντας νά τραπώσιν ώς Ετυχον εκείνην την στιγμήν ΐίς άτακτον φυγήν. ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΐΊίχΡΐί ΦΥΓϋ Άνυποοητοι δέ ούτω έν τω γενικ<Γ> τούτω
  διασκορπισμω καί κατατραυματισβέντες
  ανεχώρησαν πεζή καί νύκτωρ καί οί έκ Γε-
  νιτσών προσκεκλημένοΓ ώς ό Μη*τσε-Μθΰρ-
  την π.χ. όστις μετά τή'ς συζύγθυ καί θυγα-
  τρός τού έπίσης τραυματίσθεισών, Ιφθασαν
  χακοί κακώς καί έλεεινοί είς Γενιτσά, ώς
  καί αΰΐή ή Άστυνομία Γενιτσών άντιλη-
  φθεΤσα τουτο μαρτυρεΐ.
  Έκ τοΰ χαιρετιστηρίου δ'μως πυρος' των
  'Ελλήνων πολλοΰς φονευθέντα; καί τραυ-
  ματίας ηναγκάσθη ν' αφίση επί τού" πεδίου
  τής γαμηλίου τελίτή'ς καί τί|ς άτίμου όδθθ
  τής άνάνδρου αΰτοΰ αναχωρήσεως καί ατρα-
  ποΰ τής φυγή'ς ό καυχηματίας μόνον και
  Ορασύδειλος νέος Βούλγαρος «πλαρχηγος
  ψευδο-'Αποστόλης. Ποϋ λοιπον τα ίσχυρά
  δίκτυά τού ;
  παρασΪβιον εισ τοΓχιαιη
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 5 Ίανουαρίου.
  —Μετά πολλής τής έπισημότητος
  καί κατά τα κεκανονισμένα επεδόθη¬
  σαν την παρελθοθσαν Πέμπτην υπό
  τού είδικου άπεσταλμένου Κεμάλ-
  ^η γραμματέως των άνακτόρων είς
  τόν γενικόν έτιιθεωρητήν Χιλμή -πασ-
  σαν τα διάσημα τοθ πρό μηνός άπο-
  νεμηθέντος αύτω υπό ^τοΰ Σουλτάνου
  παρατήμου τού Ίμτιάζ, άδαμαντο-
  κολλήτου. (Ο είδικός άπεσταλμένος
  τυγχάνει καί υιός τής Α.Έξοχότ.)
  ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
  Πρός τους έν ταίς ΐρυλαχαΐς όμογενεΐς
  'πϊ τώ νέω ετει διενεμήθησαν τρόφιμα,
  ίνδύματα κα) διάφορα βοηθήματα, χά
  υποΐα έπιτροπή έπ τούτω αυχταΰεΐοα
  υπό τής Ιεράς Μητροπόλεως σννέλεξε.
  Προκειμένον περϊ φόβον άτΐοκαλυ-
  ψεως τίς οίδεν οποίας λαθρεμπορικής
  πράξεως γνωστής ϊοως είς τόν άχθοφό-
  ρον τον τελωνείον Όμέρ, τό εσπέρας
  τοϋ Σάββατον εΰρέ&η φονευμένος ούτος
  διά μαχαίρας. Λέγεται δέ δτι οί δολοφο-
  νήσαντες αυτόν ήοαν δύο οΐτινες δμως
  καϊ είς μάτην μέχρι τής ώρας καταζη-
  τοϋνται.
  ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ
  Είς την 30 ΰ^ρα^ '& επί εκτάσεως ύπερ-
  τριακοσίων μέτρων καί μεταξύ Χιρκά-Κιοϊ
  ΧωρΙς νά το θέλη πάλιν ή «Πατρίς»
  έγινεν αΐτΐα τάς ημέρας ταύτας κΛι ενός
  ι άλλον κακόν, ασυγκρίτως ανώτερον
  I-
  κείνου διά τό οποίον την έμέμφθηααν
  τίνες έκ των σνναδέλφων. Καϊ εις τουτο
  πάλιν τό εθνικόν συμφέρον πίπτει θΰμα
  της συναδελψικής έν * Αθήναις έ ϋ ι μ ο-
  τ ν π ί α ς.
  Πρό τινος δηλονότι ή «Πατρίς» ηϋ-
  τύχηαε νά δη/ιοαιεύαη πρώτη τινά έκ
  των διπλωματικών εγγράφων της Πρα-
  σίνης Ρωμουνικής Βίβλον αναφορικώς
  πρός την διακοπήν των 'Ελληνο-Ρω-
  μοννικών σχέσεων, εγγράφων έκ των
  οποίων ηδύνατο νά μορφώση ό ίλληνι-
  κός λαός γνώμην πβρί τ»;ς πολιτικής των
  διευθυνόντων τα κοινά της πατρίδος η¬
  μών. "Απασαι δμως αί σννάδελφοι ε¬
  ξαιρέσει τοΰ ΐίΚράτονς», κωλνόμεναι υπό
  τής επικρατούσης έν Αθήναις έ θ ι μ ο¬
  ύ ν π ί α ς τού νά μή άναφέρη ή μία
  εφημερίς τό ϋνομα τής άλλης, άφηκαν
  νά περάσουν εντελώς άπαρατήρητα τα
  διπλωματικά εγγραφα τής Πρασίνης Βί¬
  βλον, είς βάρος πάντοτε τής κοινής γνώ¬
  μην, ήν έκπροαωποϋν.
  Πρυχθες πάλιν ή «Πατρίς» διέπραξε
  την άδιαχρισίαν νά λάβη πρώτη την Κι-
  τρίνην Βίβλον τής Γαλλίας, πρϊν ή ά-
  κόμη την λάβη κανεϊς Άλλος έν Αθήναις,
  κα νά δημοσιευθή συνεπώς πρώτη δι-
  .τλωματικά ί'γγραφα, τα όποϊα.άποτελονν
  τάς σελίδας τής σιινχρόό'ου ίστορίας. εν
  .τ// δπυία άντικατοπτρίζεται δλύκληρος ή
  έξωτερικη πολιτική τής Ελλάδος, καϊ τα
  δποΐα θίγουν σπουδαιότατα ανμφέροντα
  τοϋ Ελληνισμόν εν Ανατολή. Άλλ'
  Ιδού καϊ πάλιν ή έ θ ι μ ο τ ν π ί α είς
  τό μέσον. 'Επειδή τα εδημοσίευσεν ι)
  <ίΠατριςι> πρώτη, αρα πρέπει νά τα
  παρέλθη έν σιγή όλος 4 αλλος τΰπος.
  Καϊ δνομάζεται τουτο ίπποτισμός καϊ
  νπηρεαία τύπον πρός τό δημόσιον !
  Επεριμέναμεν αίφνης σήμερον νά κα¬
  ταληφθή υπό φρίκης άπαξάπας δ Ελ¬
  ληνικάς τύπος και νά εξεγείρη σύσσωμον
  όλον τό "Ε·θνος εναντίον τής φοβεράς
  καταδίκης, την όποιαν έξέφερεν ό επι
  των Εξωτερικών τής Αγγλίας Μαρκή-
  σιος Λανσδάουν κατά τής 'Ελληνικωτά-
  της θράκης, άποκαλέσας αυτήν χώραν
  (φρικτόν είπαν) /... Βουλγαρι¬
  κήν! !
  Καϊ πρός πίστωσιν παραθέτομεν ά-
  κόμη μίαν φοράν ώδε την σχετικήν πα-
  ράγραφον τοϋ έγγραφον τή; Γαλλικής
  Βίβλον:
  Αριθ. εγγρ. 97.
  Ό κ. Π. Καμπών πρεσβεντης τής Γαλ¬
  λικής Δημοκρατίας έν Λονδίνω, πρός
  τόν κ. Δελκασαε υπουργόν των Εξω¬
  τερικών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 27)9 Ίανουαρίου 1905.
  Ό Γραμματεύς τής Έπικρα-
  τείας (όμαρκήβιος Λ*νβδάουν)
  μοί απήντησεν ότι θά μάς εδι-
  δεν έγγραφον έκθεσιν των γνω-
  μών τού επί των πιθανών λύ-
  σε<#ν, άλλ' ότι άπό τούδε εφρό¬ νει ότι ή ενεργεια των Δυνά- μεων £πρεπε ν ά έπεκτχθή καϊ είς τα βιλαέτια τής Άδριανουπό- λεως καί των Ιωαννίνων τα ό- ποϊα περιλαμβάνουαι τό εν (τό βιλαέτιονΆδριανουπόλεως δη¬ λονότι) τούς ΒΟ1·ΑΓΑΡ1- ΚΟΥΣ καϊ τό δεύτερον (τό των Ιωαννίνων) τούς ΕΛΛΗΝ Ι- ΚΟΙ'Χ πληθυαμθυς .... π. *Αρά γε απωλεσθη τελείως ίν Ελ¬ λάδι πάν εθνικόν αϊοθημα, ώστε νά πα¬ ρέλθη τελείως άπαρατήρητος καϊ Άνευ ονδεμιάς διαμαρτυρίας τοιαύτη καταδίκη εναντίον τής έλληνικωτέρας των 'Ε- παρχιών τής Ενρωπαΐκής Τουρκίας ; Θά σιγήση λοιπόν τελείως υ 'Ελλη- νικός τύπος επί τοιαύτης έθνικής πλα- ατογραφίας, διότι πρώτΐ] ή α Πατρίς ϋ ί- δημοσίενσε τα Εγγραφα τής Γαλλικής Βίβλον ; Καϊ Άν ό τύπος κωλύεται υπό τής πρωτακονστον είς τόν κόσμον ί θ ι μ ο¬ ί ν π ί άς ταύτης, άρά γε θά μείνονν άνάλγητοι δλοι οί έν Αθήναις «'Ελλη- νισμοϊτ), αθρακικοι» και «Μακεδονικοϊϋ Σύλλογοι, οί άφθονονντες Ιν Αθήναις ; Άλλά τότε νά ζητήση οχι πλέον ή κεφαλή τοΰ κ. Μεταξά είς τό Λονδίνον άλλ' ή κατάργησις καί αυτού τοϋ έπϊ των Εξωτερικών υπουργείον, άφ' ου δεν μάς αυγκινοϋν πλέον τα τοιαντα πράγματα ! Καί ούτω τ,ηρ'οννται εις την έντέλειαν δ τύπος, οί τ ν π ο ι κ αί οί τίτλοι έν Ελλάδι ! καί Κιοσϊ-Μϊστσίτ, συνεπεία πλημμυρών εβλάβη ή ,-ραμμή των ένωτι/.ών σιδηροδρό- μωνΒεσσαλονίκης-Δεδεαγάτς-Κωνπόλεως. "Ετερα! πλημμυραι εδλαψαν την γραμ¬ μήν Σερρών καί Δεδεαγάτς. Όγκωδέστατον δέ τμή>α βράχου το πα¬
  ρελθόν Σάββατον άποσπασθέν έκ'τοΰ ορους
  παρα τΌ'Οκτσιλάρ Ιδλαψε τάς σιδηροδρο-
  μικας ράδδους.
  ^ Διά των ληφθέντων ομως μ^ρων πρ-ος
  άρσιν των προσκομμάτων ή συγκοινωνία ά-
  ποκατε'στη.
  Έν τω τελωνείω ττ5ς πόλεώς μας, προ-
  ερχόμενονκατ' ευθείαν έκ Σόφιας κατε-
  7
  ΘΕΡΡΠΗ ΠΛΡΑΚΛΗΣΙΣ
  Τώρα, ότε άπεκατέστηοαν έν Ρωσ¬
  σία αί αυγκοινωνίαι και τό φύλλον
  δ,ιανέμεται τακτικώς, παρακαλοϋν-
  ται νερμώς άπαντες οί ίν Ρωσ¬
  σία φίλοι ημών και συνδρομηταί
  τής «Πατρίδος» νά λάβουν την κα¬
  λωσύνην νά έμβάαωσι τό άντίτιμον
  τής συνδρομής των εις τό γραφείον
  μας υπό την απλήν διεύθυνσιν :
  'ουπιβ! «ΡβΙπκ» ΛίΙιοπββ
  σχίθη κιίώτιον πλήρες πολυκρότων Μάν-
  λιχερ καί φυσιγγίων.
  ΕΠΙΔΡ01ΥΙΑΙ ΒΟίΑΓΑΡΙΚαΝ
  ΔΗΩΣΕΙΣ—ΠΥΡΚΑΙΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΙ
  ΣΚΟΠΙΑ, 2 Ιανουάριον.-Είς τό
  χωρίον Νίκοριτς τοΰ Κουμανόβον βουλ¬
  γαρική σνμμορία έπιδρα/ιοΰσα κα'ι περι-
  κνκλώσασα την οικίαν τον Μιχαήλ
  Άταότα, προσεκάλεσε τοντον νά παρα·
  δοθή, άρνηθέντος δμως τόννον, οί Άγριοι
  δολοφόνοι κατεδίκασαν αυτόν είς τόν διά
  πνρός θάνατον, πνρπολήσαντες την οικίαν
  έν {) κατεκάη καί δ δνστνχής Ιδιθκτήτης.
  Έτερα βουλγαρική έπίαης συμμορία
  έπιδραμοϋαα είς τό χωρίον Ίχοανε^ τοϋ
  Όσμανιε έπνρπύληαε την οΐκίαν τυν
  έκεϊ Τούρκου Βέη-Μποανιάκου Νονρή.
  Ό δέ Ιδιοκτήτης καί ή σνζυγός τον έκ
  τ&ν πνροβολιαμών των κακονργων έηλη-
  γ ώθησαν.
  ΣΕΡΒΙΚΑΙ
  Έπίσηςδέεϊς τό χωρίον Μπογομίλ έπ;-
  στρίφων έκ τής Μονή'ς Σοΰγλα εδολοφο¬
  νήθη υπο Σέρδων άνταρτών ,καί ό έκεΐ
  σχισματικός βούλγαρος Ιερεύς.
  Είς τα Κότσαν» καί είς την οικίαν
  τοϋ1 Κώτσ; Κρίστε βουλγαρική συμμορία
  κρυπτομένη καί περικυκλωθεϊσα υπό τοΰ
  έν τη περιφερεία ταΰττι στρατιωτιχοϋ' επί
  τής κατ«3ιώ;εως άποσπάσματος, ηδυνήθη
  νά διαφΰγτι χωρίς ουδείς των ληστών νά
  πάθη τί. Έ* τοϋ' όποίου ύποτίθεται ότι
  πλήρης συνθηκολογί» τίς οίδε επί τίνω τι-
  μήματι έκ μέρους των Βουλγάρων ληίτών
  Ιλαδε χώραν μεταξΰ τούτων /.αί τοϋ Τούρ¬
  κου άποσπασματάρχ&υ.
  Μετά την αναχώρησιν ομως των λ-βστών
  ερεύνης γενομένης έν τή οίκία τοϋ' Κώτσε
  Κρίστε ευρέθησαν 2 δπλα Μάνλιχερ, μετά
  των ξιφολογχών αυτών, 4 βόμδαι δυναμίτι-
  δος, 6 σκοΰ'φοι άνταρτικοί, 2 μάρσιπποι, 8
  κατάστιχα, πολλαί φιάλαι μέ φάρμακα άν-
  τισηπτικβς βάμδα; κτλ.
  ΟλΙΓΟΣΤΙΧΑ
  Τό Έλλ-ηνικόν Μελόδραμα εδωσε χθέ;
  μετ" έπιτ«χί*ς τΜ..«Κα€6αλερί«ν» κ*ί ί
  = Τώρα ϊτθιυιάζεται ή «Τόυκα» την
  οποίαν εχομεν ν' ακούσωμεν τόσον καιρόν.
  — Έπίσης έτοιμάζεται καί ή «Μάγισσα»
  τοΰ Λαυράγκα.
  = Τό Ελληνικόν Μελόδραμα άπο τινος δει¬
  κνύει μεγάλην ζωήν.
  = Έτοιαάζει έπίσης χά1, άλλα Ιργα ό'πως
  Ι βεστιάριον.
  = Τόν Ναόν τοΰ Άγίου Κωνσταντίνου
  έπισχέπτονται καθ" εκάστην πολλοι περιηγη¬
  ταί θαυμάζοντες την μεγαλοπρέπειαν τού.
  = Τό Βασιλικόν θέατρον απέκτησε και
  πλατείαν άλλ' 8/ιχαι κόσμον.
  = Ό 'χώρο; τοΰ κατεδαβισθέντο; ναοΰ
  Οά εύτρεπισθτ) χαΐ Οά καλλωπισθή.
  = Εντύπωσιν μεγάλην Ιχαμεν ή έκκλη¬
  σις τού «Παρνασσοΰ» διά την μεγάλην έσπε-
  £δα υπέρ των δυστυχούντων ομογενών μας.
  = ΊΙ έσπερΐς αυτή προμηνύεται θαυμασία,
  άπό τούδε δέ θεωρεϊται βέβαιον ότι δέν Οά
  μείνη εισιτήριον άπώλητον.
  = ΊΙ λέσ/η των φοιτητών θά πραγματο¬
  ποιηθή αυτήν την φοράν διότι ελήφθησαν
  πολλά μέτρα.
  — "Εν έκ τούτων ιινϊ ή προσέχη; έσπε-
  ιίς είς ήν θά λάβουν μέρο; διάφοραι δισποι-
  'ίδί; τής πόλεώς μας.
  = Ήπροχθίσινήλιακάδοιϊκααίν ώστε καθ*
  σπίτι νά δέ/εται άθρόας επισκέψεις διότι ό'λα
  ΐ·χον Γιάννιδες.
  — ΊΙ δίκη τοΰ Κωσταγίραχάρη Οά γίνγι
  κατά τα φαινόμενα πάλιν στό Βαρβάκειον.
  = Ό χθεσινάς «Ρωμτ)ός» ή'το θαυμάσιο;
  τό άναχτορικόν ρεπορτάζ τού.
  == 'Τπελογίσθη δ'τι είς τάς Αθήνας ίώρ-
  ταζαν προ/θές 6/ιλιάδε; Γιάννιδε;, ένω οί μ.ή
  εορτάσαντες ήσαν χιλιάδες 10.
  — Τό συμπέρασμα αΰτό εξήγαγεν δ ύπο-
  μονητικώτερος των στατιστικολόγων άπό τάς
  διαφόρους εφημερίδας.
  — Τό εξοχον άνάγνωσμά μας ή Βασιλική
  εκίνησε τόν θαυμασμόν πάντων διά την
  πλοκήν καί την καλλιέπειάν τού.
  = Πολλοι καθ" εκάστην ερ-χονταΐ στά
  γραφεϊα μας καί ζητοΰν άπ' άρχής τα φύλλα
  τής «Πατρίδος» είς τα όποϊα εδημοσιεύθη.
  — Είς τάς «Νεφέλας» προχθές παρέστη
  πολύς κόσμος οΰδεμία ομως χυρΐα.
  = Τα εγγραφα τής Κιτρίνη; Γαλλικής
  Βίβλου άτινα πρώτη δημοσιεύίΐ ή «Πατρίς»
  προι'ξένησαν μεγίστην ϊντύπωσιν παρά τή
  κοινωνία μας.
  — Χθές την πρωίαν οί πρίγκηπες Νικό¬
  λαος χαί Ανδρέα; παρηκολούθησαν όλην την
  μουσικήν τή; πλατεία; των άνακτόρων.
  = Έπίσης ή Α. Υ. δ Διάδο/ο; άπελάμ-
  6ανε συνδιαλεγόμενο; έν τω μεταξύ μέ τοϋ;
  πρίγκηπα;.
  = Ή μουσική επαιζεν εί; την πλατείαν
  τόν «Χορόν των Ώρών» τής «Ζΐοχόνοα;»,
  έκτός των άλλων.
  =: Έκτό; των ζητιάνων, οίτινες κατίχλυ-
  σαν ό*λου; τοΰς δρόμους και δέν άφίνουν άν¬
  θρωπον ήσυχον άνεοάνησαν καί Τοΰρκοι
  τοιούτοι.
  = Χθές στήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος
  ρακέ^δυτοι καί έλεεινοι δύο τρείς εζήτουν έ-
  λεημοσύνην.
  = Ασφαλώς θά ή*σαν λιποτάκται τοΰ
  στρατοΰ τής μεθορίου.
  = Ή πλατεία τοΰ Συντάγματος μέ τα
  νέα χιόσκια άτινα Ιγειναν καΦΦίνεία έγέμισεν
  άπό καρέκλες.
  — Τό Ζάππειον μέ της λιακάδες αΰτές έ-
  νεκαίνισε της καλοκαιρινό; δόξες.
  — "Ολος δ χόσμος έμύρισε /θές καί προ¬
  χθές έκεϊ τό θυμάρι τοΰ άπέναντι βουνοΰ, καί
  •Των λουλουδιών των κήπων καί άπήλαυσί
  --' έξαισίας θέας.
  ΣΥΔΔΔΔΗΤΗΡΙΔ
  ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 8 Ίανοναρίου.—'Έπ'
  ενκαιρία τής επέτειον τής πρώτης μεγά-
  λης αφαγής των έργατών ίν Πετρουπόλει
  καϊ πρός βεβαίωσιν τής νφισταμένης με-
  ταξν των έργατών σνναδελφικής ένότητος
  οί ΓερμανοΊ εργάται συνεκάλεσαν διά αή^
  μερον έν Βερολίνω περι τα εκατόν αυλλα-
  λητήρια διαμαρτυρίας, άτινα θά αυνέλ-
  ΰονν είς διάφορα ίχ,λογικά κέντρα.
  Βεβαιούται, δτι ή άατννομία καϊ έν Λ-
  νάγκη ό στρατός θά λάβουν διαταγάς 'νά
  καταατείλονν πάσαν αταξίαν έστω καί διά
  τής βίας.
  Παρ' δλα χαντα ίν τούτοις, καϊ παρά
  την απειλήν δτι υ οτρατ&ς θά πυροβολήση
  μί εναφαιρα πυρά, τύ σοσιαλιστικόν κι)
  εργατικόν κόμμα Ρ'χει, ώς λέγει αι.
  φασιν νά διαμαρτυρηθή έν διαδηλώσει
  πρό των Άνακτόρων.
  (Τηλεγρ. Ποίΐν.τ. Αθηνών)
  ΟΙ ΔΟιΥΤΙΝΙΚΑΝΟΙ ΕΝ ΚωΤΓμΠΤΟΛΕΙ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ, 8 Ία¬
  νουαρίου.—Είς τάς έκκλησίας καί μονάς
  των έν ΚωνσταντινοΛ;ς.λει κα'ι Σμΰρντ, οί
  Δομινίκανοί άνύψωσαν άπΌ τής χθές την
  Ίταλικήν σημαίαν άντ! τής Γαλλικής.
  (Τηλε-γρ. Π μακ·:. Αθηνών)
  (Ι ΙΙΡΟΚΑΡϋΐ
  ΤΗΣ ΛΙΜΕΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΙΡαΙΠΣ
  ΠΟΛΕΜΟΣ ΡΕΤΣΙΝΑ-ΣΚΥΛΙΤΣΗ
  ΈΗ άναμφισβητήτου κύρους πηγής
  έμάθομιεν χθες δτι ό βουλευτάς Πει¬
  ραιώς κ. Δημ. Σκυλίτσης εζήτησε
  βπως διορισθή πρόεδρος τής Λιμενι-
  ,ής έπιτροπής Πειραιώς άντΐ τοί3
  .. 'ΑΟανασίου Μουτζοπούλου, έθεσε
  δέ τουτο ώς ζήτημα δηλώσας ό'τι ίν
  γ] περιπτώσει δέν εκτελεσθή ή αίτη-
  ■ίς τού αυτή θ' αποχώρησις τής Κ«-
  ιερνήσεως.
  Ο κ. Ι>ΕΤ_!Ι1<ΓΑ._ Ό υπουργόν δμως των Οίκονομι- .ών κ. Σιμόπουλος οταν τό ζήτημα έφθασεν είς τό Υπουργικόν Συμβου¬ λιον απέκρουσε διαρρήδην τόν διορ- σμόν τού κ. Σκυλίτση, ύποδείξας ές κατάλληλον τόν κ. Ρετσίναν. Ό κ. 2ιμόπουλος έδήλωίε καττ,γορημβθ δτι έννοεϊ νά διορισθή ό κ. ϊε- τσίνας καί δχι ό κ. Σκυλίτσης, πρ- έθεσε δέ δτι Οά επιμείνη μέχρι ΐί- λους διά τόν διορισμόν τούτην. Ο κ. ΖΚΥΛΙΤ2ΗΣ! Φαίνεται δμως δτι τόν κ. Σκυ).ί- τσην ύποστηρίζουν τινές των ΰπ-ο.ρ- ,'ών καί ό κ. θεοτό/ης, όστις δμ«: Επεφυλάχθη νά. ε?πτ) τϊοο· γνώμην τίυ. Εν τούτοις ό κ. Σχυ- λίτσης, ώς ανωτέρω είπομεν, ίθετε ;ό ζήτημα ωρισμένον ή Οά θ'.'ρισθϊ1, ■πρθ'εδρος ή Οά μεταστ·7ί των κυβερνη- ικών τάξεων. Ήδη άποβαίνεΐ άγναχττον τί $ά ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜαΞ ΝΟΡΔΑΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΊΙ έν Παρισίοις ϊιαμένουσα ϊρίτιμ,ος ν. ϊαλίαμάκη σ^γχαρεΐσα επί τω νίιο ΐ:ςι όν ΙίάΰΓ^.01 ίυγγραφέ» Μάς Νορδαου, I- ,αδε παρ' αυτού την έΐής ώραιοτάττ,ν επι¬ στολήν, την ο,ποίαν δ·';;λοσ·^^ο;^.ϊν ευμενώς ;μΐν παρ*7ωΡΤι'ιε!''5'·<' . Κυοί ι, Σά; :ΟχαριστώΟ·ρ;^ώί ί'.α ταί'/α- λάς σας ευχάς, τ«ς άντα-'/.ί'.νομ:- νας τα; Ιο>.Υ-:ΐί
  ς ρς μ
  σας άπευθύνω οι' Ομάς /.Ά οια τ?{ί·-
  τας τού; ΰμ:τέρ-υς.
  ΕϊτΟϊ τ:ολΰ καλη έ;«ίριυσα την
  πρός την Έλλάδα αγάπην μ·: υ. ^ Ο
  αγαθών την εκλεκτον αύ~ην χώραν,
  κα'ι τ ν/ Ί.ιί> τη* :χ~.-Λν /.-ήν. ά·*ώί
  δτι ε'νει καλαισθησίαν, /.αλήν πίΐτιν
  μικράν τίνα άνάτίτυζ'.ν, γ/)1 '.Γ,ν καί
  ύγνώμονα έ/.τίμ/^σιν.
  Παρακαλώ νά δεχθήτε τάς ιΐροϊοή-
  σεις μου.
  ΜΑΒ ΝΟΡΔΑΟΥ
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΖΑΚΧΑΡ.ίΙ
  Ό ύπουργΌς των Οίκονομικών κ. .Ίμό-
  πουλος σκέπτεται να συντά;·/) νομοσ^ ίδιον
  δι' ου θά έπιδάλεται φόρος επί τής έν 5εσ-
  σαλία παραγομενης ζακχάρεως. Πρό του¬
  το εζήτησε πρός μελέτην την συντ' ΆεΤ-
  σαν έκθεσιν κατόπιν επιθεωρήσεως έν
  Θεσσαλία Ζαχαροποιείων.
  ΝΕΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  Κατήρτισθησαν υπο τοΰ (' <ώπουργε!ο τα διατάγματα των νέων Ί ^νειακών, Έ φοριακών καί Ταμιακών μεταβολών αίτινες Οά κοινοποιηθώσι έντος τί}ς εβδομάδος ταΰ της αφεύκτως. ΑΊ μεταβολαί αυται είνε συμπληρωμηι- και των πρό τινος ϊημοσιευθησών. ΣΓΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ! ΒΑΣΙΛΕΠΣ ΚΑΙ_ΑΟΡΑΟΓ ΑΗΜΑΡΧΟΓ , ΊΙ Α. Μ. ό Βασιλεύς απέστειλε τό εξής ι τηλεγράφηαα πρός τόν Λόρεον Δήμαρχον τοΰ Λονδίνου έπ' εύκαιρία τής πρώτης τού Ιτους Ι α Πρός υμάς και άπαν τό Δημοτικόν ! Συμβούλιον τον Λονδίνον διαβιβάζω τάς Ι εΐλικρινεοτέρας μόν ευχάς, ίπΐ τώ νέφ ΐτει, έπιτρέψατε δέ μοί νά εκφράσο) καϊ πάλιν τάς ίϊερ/ιοτάτας μόν ευχαριστίας διά την εγκάρδιον δεξίωσιν, ής ΐτυχον τταρά τον Λόρδυυ δήμαρχον κα) τοΰ Δη¬ μοτικόν Σνμβονλίου. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ό λόβοος Λήααρ/ος άπήντηιιν ΐ<κ ΐξής «θερμώς ενχαριστώ έκ μέρους τής πόλεως τ ου Λονδίνον την Ύμετέραν Με- γαλειότητα διά τα φάόφρονα ουγχαρη- τήρια' έγκιιρδίως δέ ά.τοδέχομαι τάς κα¬ λάς Υμών ευχάς έ:ΐ τω νέ(θ ετει.» Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΒΜΙΑΚΩΝ ΑΡΚΩΝ ΤΕΛΒΤΗ Χθές την 10ί;ν π.μ. εγένετο επισήμως ή παράδοσις τοΰ ΙΙρυτανικοϋ' άςιώματος έκ μέρους τού πρυτάνεως ν.. Λάμπρου πρός τόν έκλεγίντα νέον τοιούτον διά τό ακαίη- μαϊκον ε'τος 1005—1900 κ.Γ.Χατζιδάκην. Κατά την τελετήν ταύτην παρέστησαν ό Σ.Μητροπολίτης. οί ύπουργοί κ.κ. Καλο- γερίπουλος, Σ/,ουζές, -/.αί Στεφανόπουλος, πλεΐστοι των νιαθηγητών τοΰ ΙΙαν^πιστη- μίου, φοιτηταί πολλοι καί ΐλίγιστα! κυρίαι καί δεσποινίδες. Ό νέος πρύτανις κ. ,Λάμπρος διά μα- κροΰ λόγου έ;έθηκε τα πεπραγμένα υπο τή*ς πρυτανείας τού, άνέφερε τα περί ιδρύ¬ σεως τή; Άκαδημαϊκής Λΐσχης, τα περί τοΰ Άρχαιολογίκου Συνεδριον καί επέρανε τ'ίν ωραίον λόγον τού ομιλήσας διά την ν.α- θ-.ερωθεΐσαν υπο τής Λ. Μ. ά'λυσσ'Υ 'ό'πως δίδεται αυτή ώς σή*μα είς τούς κατά και- ρούς Πρυτάνεις. Κατόπιν έλαβε τόν λόγον ό νί'ος πρΰτανις κ. Χατζηδάκης εύχαρι- στήσας τ:ν προλαλήσαντα. Φορ-σας δέ την πρυτανικήν άλυσσιν ωμίλησεν είτα δια μα¬ κρών περί ττ}ς «ένεστώσης μεθόδου έν ταίς γλωσσΐκαΐς έρεΰναις». Μετά τόν λόγον τοϋ κ. Χατζιδάκη ή ώραία τελετή Ιληςε περί την 11 )1 π.μ. ΟΙ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΑΙ ΕΙΧ ΤΑΣ ΈΠΑΡΧΤΛΧ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΪΕΙΣ λεπτομερώς τον τρόπον τήζ δηλώσεως τής κληρονομίας καϊ τόν καθορισμόν τον ποαοϋ ταύτης, άφ' ίτέροΐ' δι: έ.τέβαλε μεγαλειτέρον ψύρον τον 3 ο)ο όστις ν,τήρχε μέχρι τούδε. Ό κ. Σιμόπονλος ίλΛίζει δτι διά τοϋ νομοσχεδιον τούτον ψι^φιζομένου θα ΐϊ-ακριβωθώαι και θά ζητηΐϊώοιν ά.ιολε- οθέντα κληρονομικά δικαιώ/ιατα νπίρ τοϋ δημόσιον, και ότι τουτο θά ώφελήται κατ' :'τυς δ,νω των 500 χιλ. δρ. ώς είπομεν ανωτέρα). 9 'ίανουαρίου 1906 ΟΧΘΕΣΙΝΟΣ ΧΟΡϋΣΐΟΐ'ΙΙΑΡΝΑΣΣΟΥ, Κατόπιν διαταγής τού ΤπουργοΟ των Οίκονομικών αναχωρεί σήμερον ό οίκονομικός έπιθεωρητής κ. ΙΙανα- γιωτίδης δ'.ά Λεβάδειαν, θήβας,Χαλ- κίδα, Ξηροχώριον καί Κύμην πρόζ επιθεώρησιν των έκεϊ οίκονομικών γραφείων καί πρός σύστασιν είς τούς ταμίας καί είσπράκτορας ό'τως φρον- τίτωσι διά την ταχείαν καί έπ'.μελή είσπραξιν των δφειλομένων πρός τό Δημόσιον. Έπίσης σήμερον αναχωρεί ό κ. Ζηλ'.ώτης οίκονομικός έ·πιθεωρητή<; διά Πεφαιά, Αί'γιναν, Γδραν καί Σπέτσας. Έπίσης ό κ. Μπαρλδς διά Μεσο- ^γγ·.νν, Άγρίνιον, Κραβασαραν καί Αρταν. Ό ο'!κονομ;κόςέπΐθεωρητή;κ. Γάρ- δίκης Οά έτν.Οεωρήστ) τάς Κυκλάδας, ό κ. Πανα; θεσσαλίαν, ΦΟιώτιδα, Λο- κρίδα, καί ό κ. Γίώτης τ/]ν -ίριφέ- ρειαν Καλαμών. Οί επιθεωρηταί ούτοι εκτός τής έτ:1.· Οεοορήσεως Οά συστήσωϊίν ώς είπομεν καί Οά -αροτρύνωίι την ταχείαν είσ¬ πραξιν των όφειλομένων οόρων τής χρήσεως 1905. Ο ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΝ Ν ^ΜΟΣΧΕΑΙΟΝ ΤΟΥ /.· ΣΙΜΟΠΟΥΑΟΥ Μίχρ·. τούδε οί διάφοραι κληρονόμοι καί κληροδόχοι, οΐτινες έκ τοΰ νόμου είνε ύπο- ■/ρΕωμένοι να δηλώσωσιν είς την έφορίαν την καταλειφθεΐσαν είς αΰτοΰς περιουσίαν, επλήρωνον ·ογω φόρου είς τό δημόσιον 3 °)ο διά τοΰ χαρτοσήμου τή'ς δηλώσεως τής κληρονομίας. Ό νόμος ό'μως οΰτος απεδείχθη πλημ- μελέστατος, διότι οί διάφοροι κληρονόμοι ή άπέφευγον νά δηλώσωσι ή έδήλωνον ο¬ λιγώτερα παρ' ό'σα αφέθησαν είς αύ- τούς ποσά, ■?, καί άν επλήρωνον, εδιδαν μόνον 3 ο)ο. Τό κακόν ιδίως έπετείνετο οταν επρόκειτο περί κληρονομίας καταλειφθείσης υπό διαθέτου είς το έςωτερικον είς έν Ελλάδι κληρονόμον, διότι τότε άφ' ενός παρήρχετο ■/ρόνος πρός εξακρίβωσιν υπο των προξενι- κών άρχών, άφ' ετέρου δέ οΰδεμία κατεβάλ- λετο προσπαθεία διά τον καθορισμόν τής καταλειφθείσης περιουσίας. «εοΓηοϊοσχεδΤοη Ό Ύπουργός των Οίκονομικών κ. Σιμύπονλος, κατιδών δτι τό δημόσιον έζημιοϋτο υπέρ τάς 500 χιλιάδας κατ' ϊτος, σννέταξε νομοσχέδιον καθορίζον Τ ΚΙΣΠΡΑΚΤυΡ Ι1Κ1ΡΑΙ0Σ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΔΗΜ0Τ1ΚΩΝ ΣΤΜΒΟΥΛΩΝ ΠΕΡΐηΛΟΚΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Καί ή τίλΐϋταία ψτ,φο&ορία διά την εκ¬ λογήν τοϋ δημοτικόν εΐσπρά/.τορος Πει¬ ραιώς δέν ελυσεν ίριστι/.ώς τϊ ζήτημα τουτο, τς οποίον παραδόξως τόσας διαστά- σεις έλαβε. Κατά την ψηφοφορίαν ταύτην έλαβον ώς γνωστόν ό κ. Καραγιάνντ,ς Ο ψήφους, ό κ. ΙΙαπαμανώλης ΐκτώ καί ευρέθη κα'ι μία λ?υκή. "Ήδη το άποτέλεσμα τής ψηφοφο- ρίας Οα διαβιβασθή είς τον κ. Νομάρχην, ύπάρχει ομως πεπ&ίθΓ(σις ότι δέν θά έπικυ- ρωθτ, ή έκλογή τοΰ κ. Καραγιάννη, διότι ρητώς ό δημοτικάς νόμος έν τω αρθρω 56 άναγράφε; ότι «διά νά Ιχτ, κΰρος ή απόφα¬ σις τοΰ δημοτικόν συμβουλίθυ άπαιτεΤται ή παρουσία τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών τού, καί ή άπίλυτος ιτλειοψηφία των παρόντων. Ίσοψηφίας τυχούσης ή ψήφος τοϋ' προ:'?ρου άίζ Η ΔΠΟΑΪΤΟΣ! ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 'Επϊ τοϋ προκειμένον ό κ. Καρα- ιάννη δϊν αννεκένζρωσε την απόλυτον πλειονοψηφίαν,λαβών ίννέα ψήφονς άι'τι των απαιτουμένων δέκα. Πλήν δι: τού¬ τον έτερον αρθρον τοΰ νόμον ΛΠΙΣΤ', τό αρθρον 2 άναγράφει, δτι οί δημοτι- κοϊ εϊσπράκτορες διορίζονται νπό τοΰ δημοτικόν σνμβονλίον δι' αποφάσεως, καταρτιζομένης σνμφώνως πρός τάς διατάξεις τον ανωτέρω Άρθρον 56 τον περί Δήμων νόμον. 'Εφ' όσον λοιπόν δεν σννεκεντοώθη- σαν έν τω προσώπω έκαστον των νπο- ψηφίων αί άπαιτούμεναι νπ,ό τοϋ νόμον ψήφοι, τό ζήτημα παραμενει Άλντον, ούδε ΰπάρχει φόβος νά γίνη παρανομία ις, καθόσον έπΐ παρομοίας περιπτώ- οεως τό Νομικόν Συμβούλιον έρωτηθέν απεφάνθη, ότι δέον νά υ.ιάρχη άπόλν- τος πλειοψηφία διά τόν έκλεγόμενον. ΟΡΟΖ -βΗΛ ΑΜ. Πλήν τούτου οί ψηφίσαντες τόν κ. Ιαπαμανώλην δημοτ'.κοί συμβουλοι !χουν άποφασίσει νά έξαντλήσωσι παν νόμιμον μέσον παρουσιαζθ'μενοι έν άνάγκϊ) καί είς την Α. Μ. τονΒα- σιλέα, διά νά διαμαρτυρηθώσιν εναν¬ τίον πάσης παρονομίας ή ότ:οία τυχόν ήθελε λάβει χώραν. Ο ΠΡΟ'ϊ'ΠΟΛΟΓϋθΙ ΣΓΝΕΡΓΑΣΙΑΣΙΜΟΠΟΪΑΟΪ-ΠΑΑΤΪΚΑ Χθες την πρωΐαν ό 'Ι.τονργός των Οίκονομικών κ. Σιμύπουλος εδέχθη εις την οΐκίαν τού τυν Διευθυντήν τον Γενι¬ κόν Λογιοτηρίον κ. Πλατύκαν, καϊ συν- ιργάσθη μετ' αυτού επι τοϋ γενικοϋ προϋπολογιομοϋ τον Κράτους. Ό προν.ιολογωμός όντος περατούμε- ος μέχρι τής Πέμιτης θά σταλη" είς τό Γενικόν Λογιστήριον καί κατόπιν ίΐς τό 'Εθνικόν Τυπογραφείον πρός εκτύπωσιν. Ο ΑΑΡΙΣ2ΑΓΚ0Σ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΧΑΝ1ΚΟΤ Κατόπιν τής άναφορ«ς τής διευθύνσεως των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας ότι είς το τμήμα Μπράλου είνε άδΰνατος ή στερέωσις τής γραμμή'ς Αίγω καθιζήίεων τοϋ' έδάφους, τό 'ΥπουργεΤον διέταςε την έκεϊ μετάβασιν άρ|Λθδίου μηχανικοΰ' όπως έςετάστι άν είνε βάσιμα τα παράπονα τής έταιρίας ήτις είς τΌ έγγραφον της λίγβι ότι έκ τοΰ ΐμήματος τούτου έζημιώθη υπέρ τό έκατομμΰριον. ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΙΒΟΥΛΗΣ Κατ' εντολήν τοϋ κ. Πρωθνπονργοΰ έστάλησαν χθες καϊ άλλαι τηλεγραφικαί προσκληθείς εις τονς έν ταίς επαρχίαις βονλευτάς όπως έπιαπενσωσι την ίπά- νθδόν των μέχρι τής μροσεχονς Πέμ- πτης. Αί εργασίαι τής Βουλής, θά κατα- βληθονν προσπάθειαι, όπως έπαναλη- φθώσι την προσέχη Δευτέραν 16 τρέ¬ χοντος. Η ΤΑΡΕΪΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟίΙΕΡΣ Ό ΰπουργΐς των Έσωτερικών Κ. Κα- λογερόπουλος Οά ύποδάλτ, είς το προσεχές Υπουργικον Συμβούλιον, πάσας τας συγ- κεντρωθείσας εις αυτόν πρότασις υπο δια¬ φόρων όμάδων πρός ύδρευσιν τή'ς πόλεως όπως αποφασισθή κατόπιν συζητήσεως ποία πρότασις Οά είνε προτψ.οτέρα. Ό κ. ΎπουργΌς προέβη αίς την από¬ φασιν ταύτην διότι πάσαι σχεδΐν αί προ- τάσεις είνε λίαν σοβαραί. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας τ>ο ζήτημα
  τή'ς υδρεύσεως τής πόλεως λύεται έντος τοϋ
  μηνός Ιανουάριον.
  νί μί/ρι
  ο οποίος
  ΊΙ άδουσα τοΰ «Παρναίσοΰ»
  Τόσον ώίτε οταν ε*τ>λθιν ο Πασιλιϋ; 8ι{
  ξί νά έλαττώσουν το ϊκΟαμβωτΐΛΟν ήλεχτρι-
  κόν ψώς. Άπό τή; όροφής ταινία μέ ηλεχτΒΐ
  κοΰς λοι;Απτή3ας πολυ/ρώμοιις Ϊ^Ο
  των οιαιρόριον ά'/ΐρων τού έξοΊστου,
  ήτο άληβινός γυναικωνίτης.
  Λιακρίνω πλέον των τριακοσίων οεν
  /.αί κυρίων. ΊΙ αίβ^υσα πλήρης. Ό πρω$υ-
  πουργός κ. Θίθτόκης με τό οίστρον τοΰ Δα-
  νικοΰ Μιγαλοσταΰρου συνδμιλεϊ μετά τοΰ κ.
  Ζχψ. Μάτσα καί της κυρίας Δακώστα. Οί ΰ-
  πουργοί κ. κ. Σκουζές, Στί<ρανόποι»λος χ»( Τρικούπηι;. Ό τ»λ««ταίος β黣ιαλέγ«ται διά μακρών αε τόν Σουρήν. 'Εκ τοΰ διιτλοψοιτικοί κόσ|ί,ου 6 πρί- σβυςτής Ρωσσία; Τσεραπατσί<ρ, τής Τουι- κΐας Ριιραιάτ χαί τής ΊτβΧβί Μ««Μ«τι Ά<ρ')ονία χαλλονών. Λιικρίνω άνα;χί; τάςθ£- σποινίοας Γρυπάρη, Λύοερς, Ρετσίνα, Στ»;Λ<χ- τοποΰλου, 11ϊ?υ.αζόγλου, Σχουζί, Μάτσα, Κουτσαλέξη. Μαζαράκη. Μερ/.άτη, Στράτου, Κ^ρομ'ΐλαί, Κριεζή, Ίορδανοπούλου, Σιμο- πουλου, Σ((*ιριώτη, Άξελοΰ, Καράλη, Λι- θυιρίχη, Γεωργαντά, Χ*τζίσκ.ου, Χαριλάου, Καλογεοή, Άναγν<οστοποΰ/ου, Τσοΐίχαλϊ, Αντωνοπούλου, Άγελάστου, Δαλ/απόρτα, Χρυ;οβελο')νη, Χαρισιάδου, Μπούμπουλη, Β. Μελα, Κ. Μ»λα, 'ϊουρή Στρέϊτ, Τβίλλΐρ ^ Μεταξα, Μχνούση, Έ;Λπϊΐ6ίχου, θιολίγη, Μεσβαλϊ,Μι/.αλινοΰ, Ροίοοι» καβάλλας, των* όποί ν τα όνό;χατα ειν» αούνατον να ένθυ- Είς τάς 10 άκρ'Χ">ς αγγέλλεται ή ίψιξις
  τής Βχσιλικήΐ Οικογενείας. 'Ελτο; τής Β»σι-
  λίσσης, ό'λα τα άλλα μέλη τταρέστησαν. Ό
  Βασιλεύςιρορίϊ στολήν νιαάρ/ου. 'Τποδέ/εται
  ό λ. Άργυρέ-ϊΐουλος μέ τα μέλη τοΰ Προε-
  δρείου. Μετ' ολίγον ά^ν/ίζϊΐ δ /.°?όί, τελειώ-
  νοντος τοΰ Βασιλικοΰ "Υμνου. Ό Βασιλεύς
  κατά τόν πρώτον τετρά/ορον έ/όρευσε"μέ την
  χ. Σχουζέ, όΔ·.άοο/ος μϊ την κ. ΙΙεσμαζο-
  γλου, ό ΙΙρίγκηψ Γεώργιος μέ τή* κ. Τρι-
  κοΰπη, ό Πρίγκηψ Νικόλαος μέ την κ. Κα-
  ποοίστριοί, ό 1Ιρ£γχ.ηψ Ά δρέας μέ την χ.
  Μ&ρχίτη, ή Ιΐριγκήπιοσα Σο«ρία μ.έ τδν κ.
  Άυγυρόπουλον, ή ΙΙριγΛήπισσα Ελένη μέ
  τόν κ. Ι'αγχαβήν, ή ΙΙριγχήπιασα 'Αλίχη
  μέ τόν άνθυπολοχαγόν χ. Μαζαράχην.
  Κις τόν πρώτον τετρά/ορον τοΰ βασιλιχ&ΰ
  χαρρέ δια/.ρίνω χαί ->/ χ. Σπ. Βοι»λΐΓΐώττ|ν
  χαΐ «λ'λους τού; όποίους λησμονώ.
  Μίτά τόν πρώτον τίτρά/ωρον ό Βασιλεύς
  συνοαιλεΐ μέ τόν /.. ΙΙεσμαζόγλου, μέ τόν
  πρΐσβυν τής Ιταλίας Λβιί τόν πρέσδυν τής
  Τουρκίας. Μεθ' 3 άρ'/ίζει όδεύτερος τετρά'/ο-
  ρος. Ό Βαιΐλϊΰς χορϊύει μέ την κυρίαν Μπαλ-
  τατζή, ο Διάδο/ο; γ έ την όεβποινίδοιΛά.[ΐ.πρου.
  ό πρίγκηψ ΓεοΊργιος ;™ την κυρίαν Πεσααζ'/-
  γλου. Ό πρίγχηψ Νικόλαος μέ την δεσποινίία
  Σχουζέ. ό πρίγκηψ Ανδρέας αέ την κ. Β.
  Μελχ, ή πριγχήπιισα Σο»ία ;.·ε τόν κ. Ραγ-
  χαδήν, ή πριγλήπισσα Έ>ένη μέ τόν χ
  Μπαλτατζήν, ή πριγκήπισσχ Λλίκη με τόν
  Ή Βαιι)ική Ο'.κογενεια απϊ/ι,'^ρησεν ιις τάς
  11 1)2. Τό κυ)ικεϊον /ααπρόν. ΑΙ εΐ'τποά-
  «ις πείί τάς 15,000 δρα/[».άς. Έν μιϊ λέξει
  λαυ.πρά έπιτυ/ίΐ.
  Κ. Ρ. Κ. Γ.
  Η ΕΞΑΠΛΩΣΙΣ
  Έκτός των πίθχθεσινών κρουσμάτων έκ
  τής έπαράτου νόσου. έσηυ,ειώθησαν χθές
  άλλα νία. Ούτω είς το ξενοϊοχεΤον Αΐ;-λε-
  Μπαίν προσεβλήθτ, ό Π. Παλάσκας.
  — Είς την όδ:ν Πολυγώνθυ ό Σ. Κα-
  πόνης.
  — Είς την Συνοικίαν των Σφαγείων ί
  Ν. Δημητρόπουλος.
  — Είς την οδόν Άγαθαρ-/ου άριβ. 4 α¬
  πέθανεν ή Εύα-,γελιώ Ψαρρα.
  Καί ταυτα ανευ σχολίων, διότι τ' άφίνο-
  μ.εν να τα κρίν(( ή άστυνομία.
  ΛΠΟΤΗΝΖΩΗΝ
  ΤΩΝΔΤΟΠΟΛΕΩΝ
  'Λνακτορικά.—ΧΟϊς τό άπόγιυμα απασα
  ή Βχιιλιχή Οτν.ογενεια πλήν των Πριγχηπιι-
  ίών χατήλθ» διά τοΰ Τρο/ιοδράί.ου είς Φά-
  ληρον έττιτΛεφΟεϊσα τόν Ζ. Κήπον. Ο( Βασι¬
  λείς έπανϊκααψαν την 5 μ. μ,
  "Εναρξις πυρκαϊά^.—Χθές την 8 1)2
  μ. μ., εγένετο έναρξις πυρχαίάς είς την Ά-
  μεριχανΐκήν πρεσβείαν προελθοΰσα έχ τήί
  >:απνοδό·/ου. Ίί πυροσβ&στιχή άντλία προσ-
  τρέξασα κατώρθωσε μετ* ολίγον νά την χ»*
  ταιβέση. Αί ζηαίαι είνε έλάχισται.
  Το γθβ«ί»νδν όνιΐτννημα.— Χθες την
  μίστιυΛρίαν δ·'τρο/_ον ά;Λάζιον έλαΰνον ά«ό
  ρτήρος συνεχρούβθη ;λιτ' άγοραίας άιάξ-ης
  παρά την οδόν 'Βρμοΰ χαΐ ετραυμάτισεν ίλα-
  βρώς είς τό μέτωπον τόν κ. Λάζαρον Σχοπε-
  λίτην έπιδαίνοντα τϊ^ς άαάξη;. Ό τραυαατι-
  σθείς άπέφυγΐ [.'.εγαλείτερον κίνδυνον προβθά-
  σα; νά πηδήση κάτω. 'Ο χαρραγωγεΰς συνε-
  λήβθη.
  Αί έργαϋίατ των δ%καότηι>*ων.—Αί
  διακοπείσαι '/άριν των έορτών εργασίαι των
  ενταύθα χαί έν ταϊ; έπαρ/'αις δικαιτηρίοίν έ-
  πανα) α|'.6άνονται άπό τής σήυ.!οον Δίυτ^ρ'.ς.
  'Ο «"Ο·/»λος των *Κρϊτών» ϊΊς τονς
  Όλνυιπιακοΐ'ς Αγώνας.—Λιά τής άνα-
  συστάσεως τοΰ ιιΌ^.ίλου των Έρίτών» ΙΙει-
  ραιώ; ή Ελλάς Οά παραστγι ιύπρόσωπος ιίς
  τοΰ; 'Ολυΐλπιακοΰ; Άγώνα; έν τοί; ναυτι-
  κοϊς άγωνίαμασι. Πρόεδρος τ&ΰ *Ο;Αίλου εξε¬
  λέγη ό κ. 11. Όριγώνης και Γενιχός Γραμ-
  ματίΰ; δ χ. Θεόφ. Φίράλδης, εί; τού όποίου
  τάς <ριλοτίμους χαΐ δραστηοί&υς ένίΐγείας ό(ρείλεται ή διεξαγομένη εργασίαι διά την λϊΐτουργείαν καί δρασιν τοΰ τόσον άλλοτε »πιτυ/ώ; έργασθέντος «Όμίλου των 'Βρετών Πϊΐραιώς». ' ■ , ■ - Φ Ό "Ομιλο; συνήλθε χαί /Οές ϊ^ τή αί- ΰ Γί Π ά θούσγι τοΰ Γυανασίου Πειραιώς, κβΐ μετά την άναθεώ^η'ΐν τού κα-.κστκτικθν τού άπ£- «ράσισε νά έργασθϊ| συντόνως διά τΫ,ν προπό- νησιν έοετών, οί οποτοι θά λάίουν μ.έοος είς τάς λε;χβο2?ομίας διά των κάλλιστα διχτη- ρουΐί,ίνων λεμβων καί φαλαινίδων τοΰ Όμί-
  9 ·1αοι·αρίου 1&06
  ΡΛΤΡΙ*
  ι*—·""
  ΤΓΕΡλ 9 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΐ
  Σελήνη 28 ήαιρών
  ηλ. ώρα 7 λ.12. Δ,ύβις ώρα 5 λ. 11
  Ι Ιολνεύκτου
  ΤΑΧΓΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΔΕΥΤΕΡΑ, 9 Ίανουαρίου. Είς Σμύρνην,
  ,ροΐνέλλια, Κων)πολιν, Θράκην, Βουλγα-
  |χν, Ρωαουνίαν χα'ι Ρωσσίαν (Μΐβσαζερή)
  V- V-
  ______________
  ΔΣΤΒΡΟΣΚΟΠ-ΙΟΝ
  ϋ Ίχνουχίίου. θίρμοχοασία : €Η μεγίστη
  ( Αθήναις 15,3 καί ή ελαχίστη 7,1. Οΰ-
  ινό; νί<ρΐλώοης. άνίαοι μεταβλητοΐ μ,έτριοι- Λίνϋ";, θάλασσα έν τω Αίγαίω καί τώ Ίο- <ιο γ»ληνιαί«, ϋγραΐία έν Αθήναις μ.ετρί« 68). Τελευταία Ωρα ΤΡ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ■ΙΙΙΣΜΗ ΤΟΥ ΒΕΚ1ΖΕΛ0ΓΠΡ02 ΤΟΝ ι ΘΕΟΤΟΚΗΝ Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΑΙ ΙΔΕΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΕΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒαΣΙΑΕΩΣ-ΘΕΟΤΟΚΗ (ου. Αιά των αυτών λέμβων ιτροπονοΰντα ιαΙ οί «ρέται τοΰ Πα,νελληνίου Γυυ.ναστικοΰ' ί Ί'ίιν νί'κτα τοϋάγίου Ιωάννου ό ΙΙειραι- ιϋ; ί]αποροϋϊε νά έχλη»0·/|, ότι διετέλει είς κατάστασιν. Ιΐυροβολισμοι καΐ φι»- ουνααίτιδος ίξεπυρίθχράτουν καθ" όλην την νύκτα, /ωρις ούδεμία άστυνομική ίνίιγει» νά σταματήση τό βάρβαρον αΰτό I- Οιαον. το οποίον διετάοασσε -ήν τάξιν και την ήΐυ/ίαν των 3>ιλη<τύ/ων κατοίκων. Λέν θά ίνχϊθ'.ορυθγι επι τέλους μία άστυνο;ν'α της «οχοπή; ί'ις την γείτονα πόλιν ; Ή εϋφλογια.—Τρία νέα χρούσματα εϋ- ογίχς έΐηαίΐώθησαν "/θές. Ι Ιροσε6λήθηιαν ΊΙλ. Καλααατίανός, Σιδέρης Μουρίχης /.αί Γ,α. ΚαΊτράκος, οί οποίαι μετειρέοθηιαν είς ίύίλογιοχομεΐον τοΰ Κανβάρου. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ υπο ΓΕΡΑΙ. ΒΩΚΟΥ Βασιλική προότάζει, Ηε-ζνρη 'Λλϊι -καόάά, §άλε φωτία ύτά τόπΐα ά| τα Γτάννενα. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΧλΡΕΜΙ (Σννέχεια εκ τοΰ χ&εσινοΰ) Ό μπεκτβση'ς δερδίσκ,ς Σέχ Μπρουκα- λοϋ τή*ς αυτής ώς έκεΐνος αιρέσεως τοϋ ει- χα εϊπεΐ χράγματ! τρομεράς αληθείας. Έ- νάρίτος κα'ι άγαθος «νήρ βέν έφοβήθη ποτέ ΐ'ίν τυραννον, τον οποίον Ιτρεμεν όλος ο κί- ΙΟ6;. Ητο 2ε νΛρϋοζον τ:/Γι- Ό ν ντα β-»βο>7
  ϊθεος Άλής, ό μηϊένα θείον /.αί ανθρώπι¬
  νον νίμΐν σϊ6£μενος, ό μή έπιτρέχων ποτε
  ίίς κανίνα οχι έτίχληςιν, άλλ' ουδέ άχλγ]ν
  ϊΐτίρρησιν, ϊίς εκείνον έπέτρεπε τα πάντα.
  λΐίτι ό ί'ρδίσιτ,ς Σέχ δέν ήτο μίνον Οεο-
  λίγος κατά τί κοράνιον, ήτο σοφος έκτιμη-
  ;ής των ανθρωπίνον ζερίστάσεων. "Οταν
  ;νωρίσας κατά πρώτον τον τύραννον ειίεν,
  :τι ούτος ϊέν έφοβεΐτο έκ τής ΐϊέίς των πα¬
  ιύτ'ίς ήτο ό πραγματικάς καί ό έν δυνάμει
  -ροφήτης είς το κράτος τού, ή'λλαξε τακτι¬
  κήν. Άντέτασσίν είς τον Άλήν πρακτι-
  χήν όλως φιλοσοφίαν, τοΰ έλεγεν, ότι έά
  ϊκτΌς ίέν επίστευεν, έπίστευον ό'μως οί αλ-
  λοι χαί ό'τι άρνούμενος νά σεβασθή την πί-
  »τίν των εκινδύνευε νά χάση πασάν έλπίδα
  κυριαρχΐας έπ' αυτών.
  Αλλ' ό Δερβίσης δέν εμενεν έ'ως το'
  ϊημείου τούτου μίνον. θίτων ώς βάσιν τώ
  λίγων τού την άρνησιν πάσης θρησκεία
  «ντ.τασσε την άκαταμάχητον δύναμιν τί]
  ίωβροίύνης καί τής ηθικάς, γνωρίζων 8
  ΐϊς πράςεις τοϋ' 'Αλίί,ί'ταν ήρχοντο αί άπο
  Ίνχίίί τοΰ υπεδείκνυε τα άρχιν.ά σφάλματα
  τι όποΐϊ απετέλεσαν τάς αίτίας των άπο
  «χιών τούτων.
  Ολίγας ημέρας μετά την άρπαγήν τή*
  ϋίΐ'.λικής ό Σέχ, τον οποίον πάντοτϊ έδέ
  ϊ.ίτο «οί- τή*ς εβδομάδος κατά Παραβν.ευή
  5ιί μικρόν τι δωμάτιον παρά τον κο;τών< "Ου, ό'που συνΛ,θως δέν εδέχετο κανέν», ϊ μ·?|χφθη αΰτΌν σκληρώς διά την —ρίςίν τοι τατύτην. Τοϋ' ύπέδειςεν ώς πολλάκις αλ «τε τ'ο ε'χε πράξει, ότι ή είς τ'ο χαρέμι «■ ϊϊγωγή χριστιανών παρθένων άπετέλει ύ· ί?ιν πρός την Ορησκϊίαν των χριστιανών ϊΐϊομίνως σώφρων ήγειχών ουδέποτε ώφειλ « κβτίλθη έ'ως έκεΐ. · Ό Άλί[ς ήκουε γελών κατ' Λ^χας, άλλ * ~νΑ ί^ον άδυσώπητος. Τού ϋπίίει'ςε τα ϊνίεχομίν^ς συνεπείας, την κρυφήν των Χριστιανών εξέγερσιν, τα βάρη κ»ι τάς θυ- ΙΙϊίι τάς οποίας ϋφίστατο πολεμών τον -ουλιώτας καί τοϋς μεγάλους κινϊύνους τού βϊθίονς ίιίτρ*χίν έκ μιας τοϊίύτη; τ*/.τί ι ου ανΞφερε μα/.ίστα ω; παραοειγμα τι -ο/λτάνον Σϊλήμ τον Γ'. άπΐ'χοντα το:ού των σκιν3άλων. Άλλ' ό Άλή; «ντ-:τασσ **Γ/2ϊ:«ύς πρός την δ'.δασκαλίαν ταύτην "":^ν,2έ "»ά 2ίί;η εί; τον Σέχ, ότι ήτο ΐθ/,ύ ανώτερος τής κρίσεως τούτου, άνήγ- 75;'.εν είς αυτόν. ς'τ'. ϊσκέστΞτο νά νυμί 'Π ν ·- · ·> · ■ ν
  ** ~£χ εςβνίστη, η ιαζ τού εθνισμου
  τού εκαλυπτίν ήδη ϊίς την ψυχήν τού αυτήν
  1$* βρησκϊίαν ί] κάλλιον προσεκολλήθη
  τοϋς θρησκίυτικούς .ύπους πίριττϊτε-
  • δία νά προστατεύτο ιον έθν;σμίν
  ♦» ίκτιθ-μ,ίνον διά τοΰ πζρατίλμο1.» τούτου
  '.δίθυ είς κίνδυνον.
  «σθ/; οποίος Οα ητον ό νίμιμος α-
  -- κυριαρχικήν επιρροήν τοΰ ίσλαμι-
  συ.οϋ ΰπο6ι6αζο;Α?'νην. Δέν επρόκειτο πλέον
  **ρι τοϋ ΐφκλομένου χάριν ακριβώς αύτί|ς
  τ^ς κυρ'.αρχαή-ς 0-5ροχί·ς σεβασμοΰ πρός
  τγ1ν θρησκείαν τοϋ ραγια. ΤΗτο ό ραγΑας
  * τ« ήμισυ ΐλ·66ερος καί αρχων. Κ«ί
  ϋατα την τελευταίαν μετα τού
  Βασιλέως συνεργασίαν τού ό
  «ρωθυπουργός κ. Θεοτόκηςέ'-
  φερε τόν λόγον επί τού Κρητι¬
  κού ζητήματος, έξ άφορμής τής
  Ώημοσιευθεέσης συνεντεύξεως έν
  τή «ΙΊατρέδι».
  Ώς γνωστόν ό ΙΙρωΟυπουρ-
  γός είνε υπέρ τής συνζιαλλακτι·
  κης πολιτικής μεταξϋ των Βε-
  νιζελικών καί των Άρμοστεια-
  κών, πολιτικήν την οποίαν φαί-
  νονται έπιοΌκιμάζοντες καί οί
  άλλοι πολιτικοΐ άνδρες τής χώ-
  κς.
  Έν τούτοις ό πρίγκηψ Γεώρ¬
  γιος δέν φαίνεται ουδόλως δια-
  τεθειμένος να συνοιαλλαγί^ μετά
  των Βενιζελικήν, άποκρούων
  πάσαν αυνΠιαλλακτικήν λύσιν.
  ΆΧλα τουτο στενοχιορεί με¬
  γάλως τψ Ελληνικήν Κυβέρ¬
  νησιν, ή οποία ένώ Πέν συμμε-
  ρίζεται τας ίΠέας των Βενιζΐλι-
  κών, επιζητεΐ να συμβιβάση τα
  Πιεστώτα χάριν τοΰ έθνικοΰ συμ¬
  φέρον τος, τό οποίον θεωρεί ότι
  παραβλάπτεται ούσιωΤϊώς ώς έκ
  τής κρατούσης καί όσημέραι ό-
  ξυνομένης άντιθίσεως.
  ϋατά τας έκ Χανίων πληρο¬
  φορίας μας ό κ. Κ. Μάνος α¬
  πεστάλη εκείθεν κομιστής πρός
  τόν κ. Θεοτόκην μακράς επι¬
  στολάς τού κ. Βενιζέλου, έν η
  ούτος άναφέρει πρός την ♦ Ελ¬
  ληνικήν κυβέρνησιν τα κατά την
  διεξαγωγήν των δημοτικών έκ-
  λογών έν Κρήτη, τα τής νίκης
  τής Αντιπολιτεύσεως καί υπο-
  δεικνύει ότι )ζάριν τού έθνικού
  συμφέροντος οφείλουν οί Άρ-
  μοβτειακοί να μή παροξύνουν
  τα πράγματα.
  Κατα τόν κ. Βενιζέλον ή
  μέλλουαα να ουνέλθη κατα την
  προαεχή άνοιξιν Έβ'νοαυνέλευ-
  βις έν Κρήτη θα άποτελεαθή ά-
  διαφιλονεικήτως έκ φίλων τής
  Αντιπολιτεύσεως, ήτις θά είνε
  κυρία τής καταβτάβεως. "Οπως
  δέ μή αί άποφάαεις της κατα-
  βτήαουν έτι δυσκολωτέραν την
  θέσιν τού πρίγκηπος Ι'εωργίου
  έν Κρήτη, προτρέπειάπό τούδε
  την ' Ελληνικήν Κυβέρνησιν
  νά εξασκήση πάβαν αυτής την ε¬
  πιρροήν επί τής πολιτικής των
  άρμοβτ&ιακών καί μετριαβθ?ί
  ούτως ή μεταξυ των δύο μερί-
  Πων ύπιάρχουβα οήμερον έμπα-
  Οής διάστασις, 'ινα μή, όαημέραι
  τού χάαματος καθιοταμένου βα-
  Ουτέρου καί τής οξύτητος αοι-
  αλλάκτου, παραβλαφθή τό εθνι¬
  κόν ζήτημα, ευρεθή δέ ό πρίγ¬
  κηψ πρό άποφάαεων τής _υνε-
  λεύαεως, αί οποίαι είνε ενδεχό¬
  μενον νά δυσχεράνουν τα πράγ¬
  ματα.
  14ατα τας πληροφορίας μας η
  Κυβέρνησις έργάζεται Πραβτη-
  ρίως υπέρ τής συμβιβαστικώς
  «ολιτικής, άλλα προακρούει
  κατά μεγάλων δυσχερειών.
  Οϋτω τα πράγματα παριπλέ-
  κονται έ'τι περισσότερον, στενο»
  χωρουντα την Κυβέρνησιν, ή
  οποία φρονεί ότι εχει καθήκον
  ν» εξαντλήση παν μ ίσον πρός
  επάνοδον των κρητικών πραγ-
  μάτων είς την κανονικήν αυτών
  τροχιάν, την σύμφωνον πρός
  τας ίδέας καί τούς πόθους τέ^
  'Ιίλληνικής κυβερνήσεως.
  ή άνεςίθρησκεία καί ή πολιτική σόφια τοϋ'
  Σέχ εσταμάτησαν μέχρι τοϋ' σημείον τούτου.
  Ωμίλησεν αυστηρώς πρός τον Άλην ν,οά
  σχεδον τϊν άπεκάλεσεν αφρονα.
  Άλλ' ό σατράπης, ό οποίος υπο πολι¬
  τικήν Ιποψΐν ήννίει πΐρισσίτερα τοϋ άντέ-
  ταςε περιφρονητικάς έκφράσεις. Τού είπεν,
  ότι άπο τοϋ σημείον έ/.είνου δέν ήϊευρΐ πλέον
  τί έλεγεν. Άλλ' ϊ Σέχ ήνωρθώθη άπειλη-
  τι/ώς κα'ι μέ στάσιν άγΐρωχον έπρόφερεν
  δεινάς διά τον σατράπην προφητείας. Τίτε
  ϊ Άλϊίς μή Οέλων νά ώθήστ, την αντίστα¬
  σιν μέχρι των αν.ρων ύπ?3ει;εν εάν δέν ήτο
  δυνατόν νά μεταβάλη ή Εασιλική Ορήσ/,ευ-
  μα. Ό Σέ·/ καί πάλιν διεμαρτυρήθη, ν.αί
  μετά πολλάς διαμαρτυρίας συνν,νεσε νά εί'-
  πη, ότι μόνον ή μεγάλη ανάγν,η τί|ς ΰπε-
  ροχης τοϋ έθνισμοϋ ηδύνατο νά συγχωρήση
  τ'ο τοιούτον έν η περιπτώσει ή Βασιλική
  ήήελε μίνη νά προσέλθη είς τον ίσλα-
  μισμίν.
  '() 'Λλης ϊμως ήγάπα τίσθν την Βασ^
  λικήν, ώστε έφοβίΐτο νά ΰπο6άλτ| είς αυτήν
  τοιαύτην πρότασιν. Έφ' ώ ν.αΐ ί'ταν· ττ^ς
  ωμίλησε περί των θρησκεατικών τού 2ο-
  ξασιών, εφρόντισε νά σιωπήση εγκαίρως.
  Ήδη ή ΒασΛική έδΐπλασίαζε την συγ¬
  κίνησιν τού μέ το άγιον ενδιαφέρον το ό-
  ποΤον έδίί-Ανυε νά μεταδη μετ' αύτοϋ καί
  /ηθίξΙ είς τον τάφον τής Έμινΐ.
  Άλλά όποία ΰπϊ]ρ;εν ή ί-Απληςίς τού ό'-
  ταν την ήκουσε νά τοϋ λέγη:
  — ΙΙαμε νά ϊδθ'ϋμε την καϋμένη την
  'Λϊσέ ποϋ ίΐνί αρρωϊτη!...
  Ή άγρία τού ψυχή δέν ηδύνατο νά πι¬
  στεύση είς τοιαύτην ΰχεροχήν γυναικείου
  πνεύμ,ατος, είς τόσην καλωσύνην.
  — Εισαι ενός άγγελος, τής ειπε.
  Παμε!
  'Όταν ή Άϊσέ ειδε την άντίζηλον έρχο-
  μίνην πρες την κλίνην της μετά τοϋ'Άλή',
  ένιμιζεν ό'τι ό θάνατος ήρχετο πρός αυτήν
  ν.αί έστέναςε περίφοβος.
  Ό Άλής αντελήφθη την ταραχήν αυ¬
  τήν καί έφώναςε :
  — Σοΰ φέρνω ;Αΐά άδελφή σου...
  Τής γεωργιανής σκλάίας οί ώραϊοι ό-
  φθαλμοί άνέκτησαν άμέσως την γαλήνηντοϋ'
  βλέμματός των.
  — θά μείνη μαζύ σου νά σέ περιποιη-
  θή, έ;η·Αθλούθησεν ό Άλή'-πασσας,^ φρίν-
  τισε ν.α'ι σύ νά την άγαπας ό'-ως αυτή σ'
  άγαπα...
  Την στιγμήν ίκείντ,ν είστ,ρχετο Ό ΐατρ;ς
  Ιωάννης Κωλέττης.Ό εϋφυής ούτος άνήρ,
  —ρ«ς τςν όποΤον ή τύχη έπεφύλασσε ^μετά
  την άπίλϊυβί'ρωσιν τής Ελλάδος το ά;ίω-
  υ.α τοΰ πρώτον αυτής υπουργόν, ησθάνθη
  είσερχίμενος παραδοξον εντύπωσιν ακουων
  άσυνήθως τ^^ξ,^ν* τον τίνον τής φωνής τοΰ
  σατράπου. Συγχρίνως δέ εφάνη ώς Οαμβω-
  θίίς έκ τοΰ κάλλους τής Βασιλική*ς. Ό
  Άλής μέ την συνήθη τού όξυδερκειαν δέν
  εβράδυνε νά μαντεύση τάς έντυπώσεις τού
  ταύτας καί τού έκλεισε πονηρώς τον ό<^0«7>-
  μίν. Είς το νεΰμα τουτο απήντησεν ό Κω-
  λέττης διά κινήμ,ατος τής κεφαλής, το ό-
  ποΤον έσήμαινεν ότι "όντως ή παιδίσκη ήτο
  περικαλλεστάτη.
  Άλλ' ώς μή άρκούμενος ό Άλής είς
  την διαβεβαίωσιν ταύτην τον επλησίασε ν
  τοΰ είπε σιγά :
  — Πώς σοΰ φαίνεται, όρί;
  — Βαΰμα, θβΰμα, απήντησεν ό Κωλέτ-
  Κα'ι ώς 'νά τού εύχηθ/,, προ πάντων ό'¬
  μως διά νά τον πειράςη,προσέθηκε:
  — Νά σοΰ ζήση....
  .Ό σατράπης δέν ηδυνήθη νά συγκρα
  τήση τούς γέλωτάς τού, τούς όποίους συνώ-
  δευσε μέ ώμήν βωμολοχίαν πρός τον ιατρόν
  Ή Βασιλική ήρχετο καθ" εκάστην συνο¬
  δευομένη πάντοτε υπο τοΰ Άλή πασσά κ»
  εδλεπε την πάσχουσαν Άϊσέ. ΙΙαρίμενοι
  αμφότεροι ίκανάς ώρας ϊίς το πλευρόν τής
  ασθενούς, τοΰ Κωλέττη έκπλησσομένου πε¬
  ρισσότερον πώς τί θηρίον αύτο, ώς συνεί
  θιζε ν' άποκβλη τον Άλή, μετεδάλλετο ό
  λίγον είς άνθρωπον.
  ΑΤΡΙΟΝ :
  Παρακαλοθνται θερμώς οί έν Ό-
  δησσω άξιότιμοι κ. κ. συνδρομηταί
  τής «Πατρίδος» ώς καί οί έν σταθ-
  μοΓς καί χωρίοις διαμένοντες καί δυσ-
  κολευο'μ.ενοι νά έαβάζωσι την συν¬
  δρομήν των κατ' ευθείαν ε?ς τό γρα¬
  φείον μας, νά έξοφλήσωσι την πρός
  την «Πατρίδα» συνδρομήν των πρός
  τόν έν Όοησσω αντιπρόσωπον μας κ.
  ΑΝΑΣΤ^ΙΟΝ ΜΑΛΤΟΝ, καθη¬
  γητήν, ΐός ΡουκΙνϊηκοβι'β Νο 66. -
  Ο Λ β Β 8 &.
  —ε
  ΛΗΛΩΧΙΣ
  ΚΑΠΗΕΙτ1Π0Ρ0Υ_Π^ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ
  Λαμδάνω την τιμήν νά κάμω γνωστόν
  :ίς τούς Λ λνπληθεΤς άςιοτίμους πελάτας
  μου, τούς ευγενώς παρέχοντάς μοί την νπο-
  στήριςίντων, ότι έκ λόγων άνεςαρτήτων
  όλως τής θελήσεως μου, έγκατέλιπον το
  παραπλεύρως τον καφενειον Ζαχαράτον
  καπνεμπορ(Γον, περιορισθείς είς το έν τη
  πλατεία τοο Σταθμόν Λανρίον γνωστόν πε-
  ρίπτερον, το οποίον έφωδίασα μέ τα πασίγνω-
  στα ήδύποτα καπνά Αγρινίου, Β.η-
  ρομέρο*», Ζαπαντίου καί διαφόρων
  οίλλων μερών.
  Ενελπκηώ, ότι πάντες οί άςιότιυ.οι κν-
  ριοι πελάται μου θέλουν μοί παρέχη την
  εΰγενή υποστήριξίν των ώς καί πρότερον.
  Μεθ' υπολήψεως καί ευχαριστών
  Π. _κοπελίτης
  Έν Αθήναις, τη 2 Ιανουάριον 1900.
  ΜΕΓΑ
  ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ_ΠΟΜΟΝΗ
  ΠΡΟΜΗΘΕΪΤΟΥ ΤΗΣΑ.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕ-Σ
  47—Όδός ·Κ?|»οίΤ—47
  Πλοντίσμένον ώς πάντοτε, μέ έξόχονς
  καί ωραίας σνλλογάς πολυτίμων καί χρυ-
  σών κοσμ-ημάτων.
  Μέ παντός εί'δονς έπιτραπέζια σκενη διά
  προΐκας κ»ΐ αιθούσας έ; άργύρου καί λευκόν
  μέταλλον αρίστης ποιότητος καί τέχνης.
  Μέ ώραΤα χρνσα καί άργυρα ωρολόγια
  τής Ελβετίας ήγγνημένα.
  Μέ απειρίαν παρισινών κομψοτεχνημά-
  των διά γραφεΐα καί αιθούσας.
  Μέ τελείαν σνλλογήν παρασήμων δλων
  των εθνών.
  Είνε αξιον Οανμασμου καί επισκέψεως.
  ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΟΝ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  Γενικάς άνταποκριτϊις
  των οίκων ΟηπΒΐοίΙβ βί Οιβ δι* έπιτραπέζια
  σκεύη καί Ββ^αβί βί ΠΙβ διά πολντελεϊς ήλε-
  κτρικοϋς λαμπτήρας.
  Άπελευθέρωβις των έξήκοντα
  χριστιανών παλλακίδων τού
  ' Αλή-Λασσά.—Μέαι ραδιουρ
  γίαι κατά τού αατράπου παρά
  τή Ί·. Πύλη.—Τελευταίαι
  ημέραι Σελίμ τού Γ' .
  ΒΕΒΑΙΟΝ ΚΕΡ&ΟΪ 60').
  Ό άγοράζων μίαν όκδν Κολώνιαν
  τοΰ έν Πειραιεί εργοστασιον τοΰ κ. Ματ¬
  θαίου Φ. Γεωργαντά, ά-ίας 10
  δρ. άν τί δρ. 4, κερδίζει ασφαλώς 60 ο)ο.
  Ή ανωτέρω Κολώνια βραβευθεΐσα εις
  όλας τάς παγκοσμίους έκθέσεις,καθώς καί είς
  την τελενταίαν Διεθνή έκθεσιν των Αθη¬
  νών, μέ Ά ανώτερον βραδεΐον, ευρίσκεται
  καί πωλεΤται έν Πειραιεί παρά τω κατα-
  σκεναστη κ.
  II.
  «Ι», ■"'εωργαντά,
  όϊΌς Φίλωνος άρ. 56 καί έν Αθήναις παρά
  τω ·/..
  IV.
  Κ,αργαδθύρη όδος Ό-
  φθαλμοϊατρείον άρ. Ο ο'./.ία Βούρον.
  <1»ιάλαι πολυτελείας κατάλληλο διά δώρα τοΰ Νέον Ιτονς. ΠΩΣ Ν' ΑΓΟΡΑΖΩΜΕΝ ΟΑΟΙ ΛΑΧΕΪΑ ΤΟΥ ΕΘΝίΚΟΤ ΣΤΟΛΟΤ ποιότητος, ασφαλώς καί 'εν Λαχείον τοΰ Ίίθνικοΰ Στόλου. ΉΜΑΣΣΑΑΙΑ,, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΥ ΑΤΗΙΟΠΑΟΊ ΑΣ ΦΑΒΡ-ΛΑΊΝ Μέγα θαλαμηγόν ύπερωκεά- νειον ατμόπλοιον ειδικώς πρί. ριαμένον ϊϊιά την μεταφοράν έ- πιδατών, μέ Ι,2<»Ο κλίνας 1 θέσεως, νοσοκομείον, λουτήρες, αιθούσας φαγητοΰ καί πάσαν ευκολίαν. ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατ' ευθείαν άνευ μεταβιβάσεω- καί άνευ οΰδεμιοίς προβεγγί οεω; καθ' οδόν ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ Μ.ΤΕΣΣλΡλΚΟΣΤΗΣ 19 προσεχούς Φεορουαρίου (πρωίαν) ΑΙΑ ΙτΤ. ΎΟΡΚΧΧΧΟΓ ΚΑΙ ΔΙΛΡΚΕΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ιΐρός εγγύησιν Πέ δια την ακρί¬ βειαν τού Προμολογίου τού¬ του, δι' είδικής υπηρεσίας ασφαλείας των ναύλων των μΛ· ταναστών, κατετέθησαν είς την έν Αθήναις ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΛΡ--ΧΙΚΑΙ 40,000 . Την φοράν ταύτην παραλείπεται καί ή άλλοτε γινομένη προσέγγισις τής Νεαπόλεως» τουτο μέν όπως κατά την Κα- Οαραν έίδο;ο.άδα δυνηθώσι νά έπωφεληθώσί τής έκτακτον ταύτης εΰκαιρίας περισσότερο υ.ετανάστ, , τουτο δέ όπως το ταςείδιον τουτο σνντομενθή. Οί φέροντες προπληρωμένα είσιτήρια τής Φάβρ-Λάϊν έ; 'Αμερικής, είδοποιοΰν- τα: νά προσέλθωσι διά την αναχώρησιν ταύτην εγκαίρως. · ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΥΟΕΙΑΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Την Κυριακήν 5 Μάρτιον διά των νεο- τενκ,των «'ΐΐαντόννα» καί την Κνριακήν 16 Άπριλ-ίου δι' έτερον τής ΦΑΒΡ ΑΑΤΝ>
  Λ'.' εΪΓ -ήρΐα καί πασάν πληροφορίαν
  άποτανθ αν ταχνδρομικώς πρός τοϋς
  πρά/.το^. ^ς Έταιρίας κ. κ.
  ΧΡ." ΧΡΗΕΤΟΦΗ & Σι»
  *Κν ΙΙιιοαιεΙ δπτϋθεν 'Λγ. Τριάδος
  *Κν Αθήναις όδός Ανκοΐτμγον ά(>. 8
  Έν Βώλω καί έν Πάτραις, πρακτορεΐα
  άπ' εύθίίας ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΦΗ καί Σία,
  έν δέ ταίς Επαρχίαις, είς τοϋς κατά τό-
  πονς πράκτορας.
  Ζητοΰνται ανταποκριταί δια
  τό εσωτερικόν καί εξωτερικόν.
  ΤΜλ€ΓΡφο ο
  ΜΕΓΑΑΗ ΑΗΜΑ
  ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΑΠΑΓΩΓΗ ΠΑΟΥΣΙΟΥ ΒΕΗ
  ΥΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣΥΜΜΟΡΙΑΣ
  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΙ ΧΙΛ.ΑΡΑΧΜΑΙ ΩΣ ΑΥΤΡΑ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ "ΠΑΤΡΙΔΟΣ..
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ Α'
  ΘΈ—ΣΑΛΟΝΙΚΗ,7 Ία-
  νουαρίου.— ΙΙολύ άργα άπόψε
  ανηγγέλθη τηλεγραφικώς έκ
  Χαλκιδικής πρός τόν ενταύθα
  Γενικόν Διοικητήν ή αίχμαλω-
  σία υπό ληστρικής συμμορίας
  είς τα πρόθυρα αυτής τής Θεσ¬
  σαλονίκης καί μεταξύ Βασιλι-
  κων, χωρίου μόλις τετράωρον
  άπέχοντος εντεύθεν καί τής Μο·
  νής τής 'Λγίας Άναστασίας,
  τού υίοΰ τού ζαπλούτου όθω-
  μανού Ίσμαήλ-Ραγήπ ονόματι
  Ναφούζ καί ήλικίας "£1· έτών.
  Βαθυτάτη υπήρξεν είς τό Γε¬
  νικόν Διοικητήριον ή εντύπω¬
  σις καί συγκίνησις έκ τής ειδή»
  σεως ταύτης, ητιςπολλαχώς καί
  ποικιλοτρόπως σχολιάζεται υπό
  των Τούρκων.
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ Β
  ΘΚΣΣΑΑΟΝΐΚΙΙ,ώρα Μ
  μ.μ.-— Τα γνωσθέντα σήμερον
  περί τής αίχμαλωσέας τού πλου-
  σίου όθωμανόπαιΠος Νεφούζ,
  άτινα πρώτος μανθάνω, εισί τα
  εξής* ότι ό νέος ΌΟωμανός βέ¬
  ης την προτεραίαν τής αίχμα-
  λωσίας τού είχεν έκδράμει μετά
  "Ελληνος τινος κουρέω^ ονό¬
  ματι Ιω. Κωστή όστις ανα«ρέ·
  ρεται καί ώς παραπλανήσας επί
  τούτω τόν νέον χάριν κυνηγε-
  σίας Πήθεν καί διασκεδάσεως
  μέχρι Βασιλικών. Περιπεσόν
  τες όμως είς χείρας των ληστών
  ό μέν πλούσιος νέος όθωμανός
  βέης έκρατήθη αίχμάλωτος, ό
  Π^ κουρεύς άφέθη έλεύθΐρος,
  καί απεστάλη δι' έπιστολής των
  ληστών είς Θεσσαλονίκην 'ινα
  αναγγείλη είς τούς πλουσίους
  γονείς τού αίχμαλωτισθέντος
  την αιχμαλωσίαν τού υιού των
  καί την άπαίτησιν των ληστών
  παρ' αυτών τού ποσού 1&Ϊ χιλ.
  λιρών, ώς λύτρων, άντί των ο¬
  ποίων καί μόνον δύνανται ν'
  άπολύσωσι τόν υϊόν των, άλλως
  άπειλούσιν ότι θά φονεύσωσι
  τόν υίόν των.
  'Κπειδή δέ μόνον άρρεν τέ¬
  κνον μεταξύ ούο κορασίων έν
  τή πλουσία οίκογενεία τοΰ Ι¬
  σμαήλ Ραγήπ είνε ό αίχμαλω-
  τισθείϊ Νεφούζ, οί λησταί ελπί¬
  ζουσιν έπιμένοντες διά τα λύ-
  τρα.
  Αί αρχαί όμο>ς συνελαβον ευ¬
  θύς τόν κουρέα Ιωάννην, όν
  θεωρούσι καί ώς καταδότην καί
  ώς συνένοχον καί συμπράττοντα
  τοίς λησταϊς. Άπομονωσαντες
  δέ αυτόν τόν υπέβαλον είς ανά¬
  κρισιν, έξ ής πολλά έλπ'.ζεται
  ότι θ' άνακαλυφθώαι.
  "Ηκουσα καί Όθωμανού έκ-
  φράζοντος ύπονοίας κατά τού
  αίχμαλωτισθέντος νέου βέη, ώς
  πιθανόν συνεννοημένου μέ τούς
  λησταςΐπρός χρημχτολογίαν τού
  φιλαργύρθ'» πατρός, ότι πρός
  τουτο δέ ε?χε συμπράττοντα καί
  τόν 'Έλληνα κουρία Ιωάννην
  Κωστήν.
  Την υπόνοιαν όμως ταύτην
  πολλοί Τοΰρκοι [ϋηδες α-
  πίκρουσαν, ίσχυριζόμενοι ότι
  πρόκειται περί άληθούς αίχμα-
  λωσίας υπό συστηματΐκών λη·
  ατών.
  Ίίνϊόνω διαταγή των άρχών
  ένεργοΰνται Πραστ'ήριαι άνακρί-
  σεις.
  3» ΠΡΩΙΝΗ
  ΠΡΟΤΛΙΕΙΙ
  Β0ΥΑΓΑΡΙΚΑΙ
  &Ιλ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΗΣ "ΠΑ.ΤΡ1.—.Ο;—,,
  ΒΙΈΝΝΗ, ώρα»«ρωΐνή.—
  Σημερινόν τηλεγράφημα έκ Σό¬
  φιας αγγέλλει ότι ό ΙϊρωΟυ-
  πουργός τής Βουλγαρίας Πε-
  τκώφ απαντών είς έπΐρώτησιν
  εβεβαίωσε την Βουλήν ότι
  προέβη είς κατάλληλα διαβή-
  μ,ατα παρά ταίς κυδερνήσεσιν
  Αθηνών, Βελιγραδίου καί
  Βουκουρεστίου όπως επέλθη
  συνεννόησις πρός βελτίωσιν τής
  έν Ιϋακεδονία καταστάσεως,
  ιδίως δέ πρός κατάπαυαιν των
  βιαμαχών των διαφόρων αύτόθι
  φυλών, χάριν τής είρήνης.
  Δένύπάρχει ούΠεμία άμφιδο-
  λία ότι ή πρότασις αυτή τοΰ
  Βουλγάρου Πρωθυπουργοΰ
  έρρίφθη ώς πυροτέχνημα άγνω¬
  στον όποίους σκοπούς ύποκρυ-
  πτουσα.
  ΔπΔΝΤΗΣΙΣ
  ΤΗΣ Σ]ΕΡΒΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΣΤΡΙΔΚΟΝ
  ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ
  ΑΣ0ΚΓ0Υ2Ι2 ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΪΙ3Π "ΠΑΤΡΙΔΟΣ,,
  3 πρωϊνή. —
  Κατά σημερινόν τηλεγράφημα
  έκ Βελιγραδίου ό ύπουργός
  των Εξωτερικών τής _«ερβίας
  επέδωκε χθες πρός τόν Πρε¬
  σβευτήν τής Αυστρίας την απάν¬
  τησιν πρός τό τελεσίγραφον ό¬
  περ επέδωκεν αυτή, άπειλήσαβα
  ότι έν η περιπτώσει ήΣερβία δέν
  διαρρήξη την σύμβασιν περί
  Τελωνειακής Ενώσεως μετάτής
  Βουλγαρίας θα αναγκασθη να
  διακόψη τας μιτ' αυτάς διπλω¬
  ματικάς σχέσεις.
  Διά τής απαντήσεως ταύτης ή
  Σερβία βηλώνει πρός την Αϋ-
  στριακήν Κυβέρνησιν ότι άπο-
  κρούει Πιαρρήοην πάντας
  όρους τοϋ τελεοιγράφου της.
  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
  ΕΛΛΗΝ1ΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑΣ
  Α. ΔΙΑΚΑΚΗ
  Αναχωρήσεως έκ Πειραιώς
  Κ υ ρ ι α κ. ήν ώραν 7 α. μ. διά Χαλχί-
  δα, Α'ιοηψόν (τδ θέρος), Βόλον κα'ι »»ΐίο;α-
  λονίκην. Τρίτην ώραν 7 μ. μ.. ϊι« Λαύ-
  ριον, Άλφέριον, Χαλχίδα. Αί·>.νψ. Αίοηψόν
  (τό θέρος),Στυλίοα, Ώρεοϋς κα'ι Βόλον. ,
  Τε'τάρ τη ν ώοαν 8 μ. α. διά Συ':βν, '
  Τήνον καί Μύκονον.
  Πέμπτην ώραν 'ί α. [>.. κατ' ευθείαν
  δι* ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ.^
  Παρασκευ ή ν ώ;αν 7 μ. α. διά Μο-
  νεμ^αβίαν, Νεάπολιν, Καψάλιον. Αγίαν ΙΙε-
  λαγίαν, Γύθειον, Πυρτοκάλιον, Γερολιαίνα,
  Λιμένιον, Σελινίτσαν, Καρδαμύλην, Καλά;.·.»;
  καί Νησίον.
  Σ ά β β α τ όν ώραν 7 μ. μ. διά Λαύ-
  ριον, Άλιβέρΐον, Χαλκίδα, Λίμνην, Αίδηψόν
  (τό 9έ-ρος), Στυλίδα, Όρεοΰς καί Βόλον.
  ΚΛΟΙϊ'ΙΊΙΜΙίΝ γνωθτόν είς πάντας
  τοίίς άνίι τΛ ^ωρία κ»* οταβμοιτς τοΐί
  Κανκάβον άξιοτίϊΐονς κ. κ. ο"ννόμο»αι-
  τάς. ότι γενικάς άντι«ρόύωΐτος τΛς
  «Πατρίδος» καθ* δλην ταντην ττιν πβ-
  ο»ονι·ν τνγ^άνίΐ ό έν Ροιίτοβίφ κ.
  ΚΛΕΑΝ3ΗΣ ΚΟΡΑΑΑΗΣ »«»· «Ρ^ί "*ΐ6ν δέον
  ν« ίιτ:ι·υΌί'νωνται πάντ*ς γενικώς οί
  τοΰ Γ>ιαιιει>ί<{(ΐατος τοϋ ΚαΐΓκά<ίον κ. κ. ΛΐίνδροιιηταΙ, ά«ο»$τέλλοντες τάς <>ΐΓν·Γ>ρ(>Η('ιι; των, δ»ίο» δν«ίκολενονται
  νά όιενθννωιίι ταΪΓτας Λπ' εύθΐίας «ς
  τό γοαήεϊον τής «Πατρίδος».
  Διπλογράφος καί λογιστής ηε·
  πει.ρ7·μένο;, ΰτηρετησα; έιτί Ιδετίχν έν
  τω 'Κςωτε;ι*ζ), μέ αρίστα; συστάσεις,
  άναλαμβάνει νί κρατγΐ βιβλία μέ ώρας,
  επί αετοία ι*μοι6·?|, ^ θέσιν τινά λογΐ-
  — η Πΐ--'-)ρ»ρί,αι «αρ' ημίν.
  9 Ίανουηρίου 1906
  ΠΑΤ
  ΠΟΛ. Τ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΛ.ΟΥ*
  ΠΡΔΤΟΤΤΠΟΣ ΕΒΡΑΐΚΗ ΜΓΘΙΣΤΟΡΙΑ
  ΙΠΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗ5
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
  (Σιηέχικι £κ τοΰ χΰεοιΐ'οΰ)
  Ή Σαλώμη ή·/.θλούθίΐ ώΐςώτως. πλήρι-,ς
  χάριτος, μέ την ν.εφβλήν χάντοτε ύψηλά,
  κοιτά την ουνήθειάν της, στρεφομένη
  κάστοτ*
  ε¬
  πρός τίν Ίωσήν, όστις ηκολούθει,
  ένϊεϊυμ;'νος την στολήν τοΰ άκολοΰθου,ποι-
  κιλμινην μέ απαστράπτοντα χρυσόν...
  Ή έορτή ήρχισε κατά τα συνήθη, μέ τα
  ιδιαιτέρα ασ^ατα τοΰ' τιτου, έκλίχθέντϊ
  «π! τούτω πρός εΰχαρί'ττ,σ'.ν των κάτοικον
  κβ! μέ ενα έγχώριον χορόν, εντελώς νέον
  δα ιήν Ί1ρωόΊόό>. Ήτο ό καθαυτό έόρβϊ-
  κός χο/ος, εί3;ς τι ίίροΰ χοροΰ. όστις κατά
  την παράδοσιν διατηρείτο είς τάς μεμακριτ
  σμ;'ναο ταύτας επαρχίας, Οινεπηρίν'στθί:
  άιτο την επιρροήν των γενικόν υεταρρυθμί-
  β£β>ν, ήτ:ς ωφείλετο είς την ϊιαρκή μετάγ-
  γισιν των ρωμαϊκόν καί των έλλην.ν.ών
  ήθών. Έλίγετο δέ ότι ό χορίς ούτος προ¬
  σήγγιζε πολυ ε'ς την μορφήν τοΰ αρχαίον
  ίεροϋ χοροΰ, τον οποίον Ισυρον οί τα^ε -
  δεΰοντες Εβραϊοι κατά την ές Αιγυπτου ε¬
  πάνοδον περι την Κιβωτόν τού Μαρτιρίου.
  Τοιουτοτρόπως ό χορβς επερατώθη υπο
  τα χειροκροτήματα καί τον ενθουσιασμόν
  τοΰ πλήθους, τς όποΤον είς την βασιλικόν
  ταύτην εορτήν ίιέολεπε ■/.■^ίας την μ.αγι-
  '4κήν είκινα ενός παρελθίντος ενδόξου, ά-
  ■πελθςντος ί'.ά παντί;...
  Τίτε ή Ήρωοιάς, κ»0ημ.ένη πλησίον τοΰ
  Άντίππα, Ικλινε παρά το ούς αυτού καί
  έψίθύρκΐε λέξ
  τιναί.
  7? . " τ
  ότι δϊν είχεν τίποτε έννοήσει.
  — Άγαπητή Σίλώμ/), είπε 3ι' ϋψηλής
  άλλά ν.αί θωπευτικής φωνής, έγώ ν.α! οί
  Θέλω νά έ'χω αύτην την στιγ¬
  μήν την κεφαλήν τού Λίαζήρ επί
  ενός πινακίου.
  Κα'ι είποϋσα ταυτα ή Σαλώμη. παρέμει¬
  νεν ενώπιον τοϋ 'Πγεμ.ονος άκίνητος, ώσει
  θέλουσα ν' άκοδίί;γι ότι δέν ήτο δυνατόν νά
  γίνη άλλως ιίαρά νά έκπληρωθη ή αΐττ,σίς
  της.
  Ό Άντίππβ-ς ε'ς την άπρίοπτον εκείνην
  αξίωσιν ώχρίασε καταφανώς, καί έστρεψεν
  άμ-:σως το βλ^μμ.α πρός την Μαριάμ ν.»!
  έρρίγησίν...
  Έκείνη ττν πς£ετΓ·,£ει ωσαύτως 3ια
  πςρετόρει
  (ϋλίΐλαατος αύιττηροϋ' ν.α! άκάμπτου, ένο> οί
  π?ρυτάμ.ενθ', στρεφόμενοι πρός αλλήλους
  ηρχισαν έν. ν.-ου τίν ψίθυρον...
  Το Ζίλί,γ.γ.χ διά τί·; Ήρώδην ήτο τρο¬
  μερόν.
  Ν' άποκεφαλίσ^ τϊν Ναζίρ, ν.αί να εκ¬
  τεθή είς την ΐργήν τοΰ' 'όχλου—ή1 ν' άθε-
  τήσϊ) βασιλικόν λόγον, ίοθίντα ενώπιον το,ν
  μεγιστάνων τού τής χώρας τού:
  Έκλινε την κεφαλήν %α προσηλών το
  βλί'μμα επί τοΰ Ιϊάοους. αφήκε να δΐί'λθουν
  στιγμαί τίνες χωρ!; ν' άποτολμ.ήση απάν¬
  τησιν.
  Άλλ' γ, ΊΙρωίΐάς δέν τοΰ ά^ήΎ.ε τον
  ρ
  /.αιρόν ν' άρνηθί,.
  σον
  σφύν τής θυγ^τρςς της, ένώ /.ατα την ού-
  ιήν σ:ιγμήν ή ΐρχήστρο', ί·ά την όποιαν,
  3οπθ!ημ«'ντ,ν έκ των προτέρων, ή μ.ε-
  τής ζώνης ήτο σύνθημα 'νάρ^εως
  ήρχισε ν'άνακρούτ, τίν λεγόμενον τότε ((7.°~
  ρ'ον τοΰ ερωτος.»
  Έν τούτοις ή Σαλώμη δέν έκινεϊτο έν.
  τής θέσεώς της. Τα βλέμματά τηο, κατα-
  βι5ασμ=να αίδημς.νως πρός τό Ιίαφος μέχρι
  τής στιγμάς έκείνης, άνυψώθησαν ολίγον
  κατ' ολίγον θωπευτικά μέχρι τοϋ' Ίωσή, ί-
  σταμένου ϊπισθεν τής μητρός της, /.αί προ-
  μ
  ατ) ώθησαν έπ'
  —· 'Λλλά χέρευσε λοιπιν! άνέκραίί
  ταχέως ή Ήρωϊιάς. Ή μουσιαή ήρ^'.σε.
  Τίτε ή ν.ορϊσ'.ς, μέ την μ-ορφήν ίν.χί-
  •/.τως φωτεινήν, ν.λίνουσα ολίγον πρός την
  μφέρα της,είπε πρός βΰτήν μέ φωνήν πλή¬
  άό
  ρη απθφασιστικίτητος :
  — Μοΰ δίδεις ωσαύτως την υπόσχεσιν
  σθυ, ο τι θα εκτέλεσις ο,τι σου ζητήσω :
  Ή Μαριάμ έμεώίασβ κα'ι απήντησε :
  — Να:, αγαπητόν μου ττ/.νον. σου ίίδω
  υπόσχεσιν βασιλίσσης καί μ,ητρό; ότι θα
  έκπληρώσω άμεσος 6.τι ζητήσης.
  Είς την απάντησιν ταύτην, οί παρεστώ-
  νες, οίτινες εξεπλάγησαν έκ τής πρώτη;
  έκ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'·
  μς |
  Ή Σαλώμη εξηκολουθεί νά -λρατχι ν.ε- |
  κλιμένην την κεφαλήν χωρίς νά κινήτβι.
  Τό πλήθος εννοήσαν περΐ τινος επρό¬
  ήσε νά ψιθυρίζη ότι ή κίρη τής
  ά
  ή
  κειτο ήρχισε νά ψιθυρίζη ότι ή
  Ήρω8ιάδος άπέφευγεν έπιμίν
  νως νά ΰπα-
  άλλά καί θωπευτικής φωνής, εγω
  ΰποτελεΤς μου Οά αισθανθώμεν τόσην χα¬
  ράν, εάν έξήρχεσο νά χορεύστς μ.όνη τίν
  «Χορόν τοΰ 'Έρωτος»
  ΊΙ κορασίς ήρυθρί . , , , ......
  την κεφαλήν χωρίς νά κινηθτ,. Ο ήγεμων περιεργείας, είς δέ χον άνοιχθέντα εΰρϋν
  επηκολούθησε : % χώρον ώλίσθησεν ή νεανις πετώσα ν.αί ήρ-
  — "Οταν μία κόρη, ώραία κα'ι θελκτική .^,— τ«0, χορ;ν της#
  όπως συ, έ;έρχεται διά νά χορεύσ-Γ,,^ δέν '
  πρέπει ν'άμφιβάλλτ, ό'τι θά κατασττ, το εί- Ι _______
  δωλον μιας τόσον λαμπράς έσπερίδος._ | ί(> (<Χορος τού2ρωτος» ■υ ν_ι.',.,-. ΐ-ιτνηληίιΗΕΐ να κοαττι κε-ι . ν , , ' Ή χορεύτρια, εντελώς μ.όνη εν τω μέσω τής άπεράντου αιθούσης,'παρεδόθη βαθμη- 2Ίν είς μέθην τρελλοϋ καί παραδίξου χο¬ ροΰ, υπό τΐν παράδοξον ωσαύτως ήχον, μέ τον οποίον έπλήρουν τΫνν ήχώ αί ά'ρπαι καί αί λύραι... "Ολοι οί παρϊστώτες παρέμειναν εκ- πληκτοι. Ό Άντίππας, όλως άπερροφημ.ένος. η¬ κολούθει διά τοΰ βλ=μ.μ.ατος σημείον πρός σημείον το ίπτάμενον σώμα τής κθρασίδος, ώς εάν το δλέμ.μα τού έκεΐνο έσύρετο απ'ο μ.υστηριώδη τινά έ'λςίν πρός αυτήν... Η ΊΙρωδιάς τιν εσυρεν έλαφρώς έκ τής περιχειρίδος τοΰ φορέματός τού, κα'ι παρατηροΰσα αυτόν είς τοΰς οφθαλμούς, εί¬ πεν διά φωνή*ς έπιβλητικής. — Άντίππα ! παρατήρησε πόσον θελ¬ κτική είνε ή κόρη αύτη. Δεν νομίζεις ότι είνε ά;ία δώρου τόσον εΰτελοΰς, τής κεφα¬ λής ενός έπαίτου ; Ό Τετράρχης έστράφη πρός αυτήν, μέ βλέμμα άπλανές, βλέμ.μα άνθρώπου κατά το ήμισυ άποκοιμεψ.ένου καί Ικλινε την κεφαλήν... Είς την κλίσιν ταύτην είς γιγαντόσω- μος στρατιώτην, ίστάμ.ενος ορθιος παρά την θύραν, ανεχώρησε ταχέως καί εγένετο ά'- φαντος διά των πολυθορύδο^ν διαδρόμων... , είς την διαταγήν τοΰ συζύγου τής μητρός της" ή περι;ργει« άπό στιγμάς είς στιγμήν έκορυφοϋτο, πάντων δέ τα βλέμ- τα, είχον προσηλωθ^ πρός τον θρόνον ! νΟ Άντίππας έπεισυ.ώθη έκ τής έπ-.μ.ο- ίκανοζοιηθγ,, καί έφείλεις νά χορεύση. Έν τούτοις, άφοϋ' εϊσαι τόσον ώραία, εχεις βε- . αφου οβίως το δικαίωμα νά ζητήστ,ς εν δώρον άπβ την βασίλειον μου. Ζήτησβ λοιπον, κ«ί εχεις τον λόγον μου τόν βασιλικόν, ότι θά σοΰ προσφέρω μέ·/ρι τοΰ ημίσεως τοϋ κράτους μου. Είς την υπόσχεσιν ταύτην, οί _ έφθαλμοί τής Ήρωδιάδος 'άπήστροπτον, έστράφη δέ ταχέως πρός την Σαλώμην. — Κόρη μου, είπε, ζήτηοε από την Βα- σιλείαν τού ο,τι έπιθυμεϊς. Ό υΊΌς τού Με- γάλοιι Ήρώίου'σοΰ (Ιδωκε την βασιλικήν τού υπόσχεσιν, ότι θά σοϊί προσφέρηί,τί ζη- τήσγ,ς, μ«χρι τοΰ ημίσεως τοΰ βασιλείου τού. Ή τελευταία προτροπή «ύτη ύπήρ;= ΐύνθημα διά την πονηράν θυγατέρα τής Ή- ρωδιάδος. , - , Ήνώρθωσε το λεπτόν καί -ψηλΌν ανά- στημά της ενώπιον τοΰ ήγεμίνθ'; ττροσί-- κ-λινί μετά σεβασμοΰ πλήρης χάριτος, χ^ απήντησε διά φωνής ύψηλής καί τ°'^·Τ!ρας: — Βασιλεΰ καί πάτερ ! δέν εχ! θυμω ν^ ΐλαττώσω την βασιλείαν σου κατά τ0 ^μισυ. Έπιθυμώ νά σώσω ολόκληρον την βασι- λείαν σου καί ν' άσφαλίσω τον θρόνον σου άπο την άδικον συκοφαντίαν. ΡΙΟ Πάντα ταυτα )ρ ουδείς ήννόησε τίποτε. (ΆκολουθεΤ) ΟΊ έν Αικατερινοδάρ καί τοίς τί- ριξ άξιότιμοι κ., κ. συνδρομηταί τής «Πα¬ τρίδος» παρακαλοΰνται θερμώς 8χως ευα¬ ρεστούμενοι έξοφλήσωσι την πρός την «Πα- τρίδα» συνδρομήν των, πρός τΌν αντιπρό¬ σωπον τής «Πατρίδος» έν Αίκατερινο- δα.Γ. Άναστααιάδην. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ Β'. ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ 1905 Ι ^Γ»~ατάστασις τής 31ης Δεκεμβριού 1905 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 9 ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ μ. αμε | > τραπϊζικά γραμράτια Ίωνικ?|ς Τραπέζης ■!
  » κερματικα γραμμάτια βίδραχμα καί μονόδ]
  ( Άντίτιμον μεταλ. Τραπ. είς τό
  "Εξωτερικόν λο[σμοί. < Πρ&ϊάν έκϊ&θίντος 'ΚΟν. ΐαν. είς χρυσόν Έλλην, σιδηρόδρομον. 4 ο|ο ιο» 1902 Δάνειον πρό; την Ελληνικήν Κυβέρνησιν ϊπ' άναγκ. κυκλόφ. τραπίζικώ / γραμματίοιν ........................... Ιάνειον πρός την Έλλην. Κυδίρν. διϊράχμων καί μονοδροίχμων. Όμολογίαι Έθνικών δαν.ίων.. .*......(, Εί? χρυσόν' '' ' ^ ' Ι » τραπ. γραμμ. Έντοκα γραμμοίτια Έλλην. Δημοσίου είς τραπ. γραμματια.... ( ϊυναλλάγμ. καΐ γραμμ. χαρτοφυλακίου Καθυστερήσει; προεξο,λήσ.τ,ν..'....... [ Άνοι.τ.ΙλΙομοΙΙ.' ίν.χ. χρημαΛγραφτον [ Δανεια ίπ' ίνεχύρψ χρηματογροίφων. Δάνΐΐα ίπ' ένβχύρψ ίμπορίυμάτων.. · (' ( Κεντρ. Καταατήμ.. (Ί Ανοικταί λογαριασμοΐ Μ δποθήκ,......| χρεολυτικά ΙκΙ δ Γποκατχσ-ηματων, Καθυστέρησις δαν.χρβολυτ. ίπΐ 6ποθήκΏ..,( %"τρ· Κατασ.ή:1'' ' ΛΓ ι «· ( Ύποκαταατηματων. Δάν5ια άπλδ επί ΟποθήκΉ..............< .^·ντΡ' Κ«α~ήμ.. ' ν ( Γποκατααττιμαιων. Δάνεια έν Άρτο έπ' έγγυήσβι τοδ Κράτους................ Ιάνεια είς δήμους, λιμΛας καί λοιπά νο- ( Κεντρ. Καταστήμ.. μικά πρίσωπα..................( ΊΓποκαταστημάτιον. Καθυστερήσεΐί, 5ανβ£ων πρός δήμους, λιμέ-( Κεντρ. Κατασΐήμ.. νας καί λοιπά νομικα πρίσωπα. . ·( Τποκαταστημάτων Χορηγήσβις β!ς γίωργοκτηματίας........, . Καθυστίρήσεις χορηγήσ. ε!ς γεωργοκτημ.. | .' Καθυστβρήαε ς έκ γραμματίων Πρ. Τραπέζης Ήπβιροθϊοσαλίο:;. Μβτοχαί βίς έγ/,ι,ι,-.ίους έταιρβίας........................... 2υμμ»τοχή βίς Τράπεζαν Κρήτης.......................... Όμολογίαι λαχϊ·.οφ4ρου δανείου Τραπέζης 2 1]2 ο]ο είς τρ. γραμ. Τοκομερίΐια ίν γένει.................................... Καταστήματα Τραπέζης................................. Κτήματα έξ άναγκ. ίκποιήσεων κατακυρωθέντα είς την Τροίπ. Άπαιτήσεις ίπισφαλεΐς................; .. "Κξοδα βγκαταστάβίως (ιδίως δαπάνη κα- ( Κεντρ. Καταστήμ.. τασκευί)ς τραπεζικήν γρΛμ,μοίτΙιαν) ( 'Γποκαταστημάτων. Έξοβα δικαστικοί....................................... λογαριασμοί τρίτων έν τφ έξωτιρικφ...................... Λιάφοροι λογαριασμοί...................·............... Λογαριαομός ίξαγορδ; σιιμμετοχής Κυ6»ρν. είς κέρβη ίκ τρα- πεζιχδν γραμματίων............................... Έξαγορά προνομίου Προν. Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας........ Προμήθεια τροπής λαχβιοφόρου δκνείου είς τραπεζ. γραμμοίτια. '"........-*" δοσοληψίαι Κεντρ. Κατα)τος μετά των "Γποκα]των. Δρ, 1,294,325.09 |, 803,260.59 ",0.97,;>8δ.68
  2:5,768,607 7Γ
  28,906,500.—
  168,455.-
  943,092.—
  25,912,658.87
  14,479,644.13
  67,778,575.42
  10,500,000.—
  52,675,107.75
  505,000.—
  23,005.567.66
  11,724,188.94
  11,341,378 72
  401.2.1>7.08
  2,2!?.Γ),428 67
  2,636,680.75
  4,562,062.70
  1,051,689 11
  6,613,751.81
  6,295,84."ι 10
  ^5,74 7 27
  2,834,21-2 8(
  2,672.705.97
  14.074 Ι!
  V)
  85
  1Ι,4Ι'4.2Κ8.75
  .•«Χ», 192 8ο
  :ΐ69,·2ί»ιι.14
  6,931,592.37
  2,563,796.38
  5,506,918.77
  25.478,974.60
  675,483.-
  8,59:·1,8Γ)8 94
  16,221,:>72 49
  Ι.υ<>2,34 4.14
  Τ6,22ΪΛΓ>"/^Ϊ
  27,0(Η) 26ί).7θ
  87,298 92
  74.396 6
  25,820,775.57
  43,221,710.97
  161,695.56
  1,493.276 50
  8,5Ο7,Ο1'.».3Γ
  10,000,325.85
  311,492.41
  3,853,059.88
  4,164,552.28
  239,900.53
  2,352,633.31
  785,407.05
  4,159,445.70
  1,500,000.—
  1,829,400.—
  1,154,007.37
  4,163,569.65
  4,150,708.91
  2,592,533.84
  1,271,993.10
  319,271.30
  1,591,264.45
  7,596.35
  2,217,958.55
  2,240,102.52
  1,576,960.-
  1,120,000.—
  400,000.-
  93,781.03
  360,614,674.84
  Κεφάλαιον μετοχικάν ίιηοημίνον είς 20,000 μετοχάς.........Δρ,
  | τακτικόν......................... »
  ^ ^ ί^σφαλών '
  Κεφάλαια αποθβματικα μ
  ' Πρ. Τραπ Ήπειροθεσ
  Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλ^φορία :
  Ι. δια λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως.
  Π. Τ*ζ
  [. » » » Τραπίζης :
  α) τής Έθνικϊ)ς Τραπίζης......... Δρ. 48,547,982 65
  6) » Προνομ. Τραιτ. Ήπειροθεσ... » 20Ό,7οΟ.— »
  Κίρματικα γραμμάτια ϊίδραχμα καί μονόδραχμα
  Καταθέση ανευ τόκοο είς μεταλλικόν.
  (Κεντρ. Καταοτήμ. »
  (Τποκαταστηματ. »
  (Κεντρ. Καταστήμ. »
  Καταθίσεις ανευ τίκου................ (Ύποχαταατ/,μάτ. »
  (Κεντρ. Καταατήμ. ·
  ΈτϊΐταγαΙ πληρωτέαι.................. (Τποκαταστηματ. »
  Μερίσματα παρελθόντα................................. *
  Μίριαμα Β' ίξαμηνίας 1905 πρός 8ρ. 90.-ίφ' ίχάβτης μ·τοχί)ς »
  Καταθέίΐις Δημοσίου δια χορηγ. δανείων χατα τί·ν ,ΒΦΜ νόμον »
  λ)σμ4ς χαταθί- < Είς χρυσον... , Διβθνής Οικονομ. Επιτραπή σεων ίκ δημοσ. ν Μ π γραμ. » 1 6πβγγ. προοίβ. ν * 'Γπηρεσία Έθνικών δανείων είς χρυσόν............'........ » Τπηρεαία Έθνικων ϊανείων είς τραπεζι** γραμμάτ-.α........ » Ύπηρεσία δανείου 2,600,000 ίταιρείας 2ιβ. Π. Α. Π......... » Καταθέσβι; Δημοσίου είς χρυσόν.......................... * Καταθίσεΐί Δημοσίου επί τόκω είς τραπεζιχά γαμμματια ί ύ δά η κ ες ρζ γμμμ χριχΐύν διά την κατασκευήν τοθ ^ Πεφαιβς-Α·μ·ρλί|-ϊονβρβν Εντοκος κατάθ. Δημοσ. Έντοκος καταθ. ^ Καταθ,σις Δημοσίου ^^ ^μ£ κ.τ»ο *„ ('Κεντρ. Καταστήμ. Δρ. 79,622,138.97 (Κεφάλ. » Καταθ. »ν«~ι [.,^^^^" * ΐ'.ωβ,76Ι.β(> (Τόχοι. »
  Λαχειοφίρον δάνειον Τραπέζηί 3 0)0 είς χρυοίν............ »
  » » » 2 1)2 0)0 εί« τρ.γραμμάτια..... »
  ΊΓπηρεσία λαχειοφόρου δανείου Τραπέζης 3 0)0 εί; χρυσόν...»
  » » » » 2 1)2 0)0 είς τρ. γραμμ. »
  ν α. , (Κεντρ. Καταοτήμ. »
  Καταθέση ταμι.υτηρίου...............(Τποκαταστηματ. .»
  Κομισταί συναλλαγμάτων................................ *
  Τόκοι χρεολυτικων επί &ποθήκ$ βανείων................... *
  Κίρδη καί ζημίαι &πόλοιπο' άφιέμενον δια την επομένην έξα-
  μηνίαν......................................*..... »
  Δρ.
  4,000,000.—
  7,600,000.—
  2,000,000.—
  67,778,575.42
  48.748,782.65
  8,979,084.03
  22,403 28
  6,751,277.60
  377.024 44
  095,933 09
  20,000,1),
  116,627,801(1)]
  1Ο,6(Χ»,Ο00.
  1,097,3»ϋ.31
  5,437,492.5»
  1,639,075.75
  7Η 930 Ί40.«3ι
  ϋ,227.959 80
  3,692,316.16
  1,555,503.38
  1'.341,069!!
  «.«72,9574
  200,680,.
  1,800,000,
  283,74954
  «,684,887»
  166,860*
  14,4ΤΗ,644ΐ|
  791,2
  82,797,97βΛ
  44,841,390.,
  20,188,800.-.
  2,365,116-
  603,220.-
  5.247,81953
  ^7,0601)5
  ·'<Οδ,31«9( 360,514,6718 ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ Ι 9Ο5 ΧΡΕΩΣΙΣ Είς Ιξοδα διαχειρίσεως...... » ίγκαταστοίσ.Ιδίως άπόβββσις 6λικοδτραπίζ.γραμματ. καταστήματα Τραπέζης, άπ&αβεσ'.ς ί.κ τής άξ'.ας αυτών άπα'.χήσε.ς ίπιοφαλΐΐς, τα άπ^αίεν- (Κεντρ. Καταστήμ. νύμενα..................... ('Γποκαταστηιιατων άμοιίάς τοθ προσωπικοθ τίν Τποκαταστημάτων π. ομ,θείας καταθέση αν,ο τόκου. ^ τόκοος καταθίσιων Ιπί τόκω..... » καί λαχνούς λαχιιοφίρου ϊανβίου 3 0]0 είς χρυσόν λαχνούς λαχειοφορου δανείοα 2 1]2 Ο]ο ε!ς τραπ.γραμμάτ. τόχους ταμιβυτηρίου............ / άπίσβϊσις συναλ]κί)ς διαφορδς ίξωτερικούς λογαριασμυύς < πληρωμων ιδίως λαχβιοφόρο1) (δανείου Βας ίξαμηνίας 1905 συμμ. » » προνομίου Πρ.Τρ.'ΙΙπειροθ.τ'άποσββννύμ. προμήθειαν τροπής λαχειοφόρου δα-^ίου, τ' άποο&ΐννύμινα διαφόρους λογ]σμοθς,τ' άποσβεννύμενα (^^ΐ (Διατιθίμενβ διά την παροδσαν έξαμηνίαν (.Αί Λ τήν ίπομ4,/ην............ 388,248.96 327,618.18 ΠΙΣΤΩΣΙΣ 73,980.40 245,210 40 8,912 80 1,577,310.68 26,89Γ..49ι 68,418.30 26,264 43 80,383.60 966.20 1,927,346.65 37,989.60 715,867.14 62,301.96 21,907.16 319,190.80 53,211.38 81,593 90 1,604,206.17 1,129,278.— 402,910.— 94,682.73 800,000.- 71,680.- 80,000.- 50,000.- 81,349.80 1,965,336.25 7,038,515.29 Ι ,. , Ε , . (Κβντρ. Καταστήμ. Δρ Ι Απά «Ρβ·εβ**ήμ«α.................. (Τποκαταστημάτων · » βμοια χορηγήσεων είςγβωργοκτηματ. » τίκους χορηγήσίο)ν δι* ανοικτόν λο- (Κεντρ. Καταστήμ. γαριασμών ίπ'. Οποθήκ1;)......... ('Γποχαταστημάτων κουί χορηγήσεων δι' άνοικτΜν Χο- (Κΐντρ. Καταστήμ. γαριασμδν ΐπ* Ινεχ3ρφ"".Τ7Τ;7... ('Γποκαταστημίτων τόκους δανείων ίπ' ένεχόρφ χρημα- (Κεντρ. Καταστήμ. τογράφιβν...................(Τποκαταστημάιων τόκους δανείων έπ' ένεχϋρφ *μπορ>υμάτων............
  . απλων επί &π,θήκ, δαν.ί.ν. ;
  » 9ανεία>ν πρός δήμους, λ'.μένχς (Κεντρ. Κατασ;ήμ.
  κλπ. νομικά πρόσωιια. .. . (Ύποκαταατημάτων
  » ίμολογιών Έθνικών ίανβίων...................
  » δανείου πρός την Έλλ.Κυδέρ.Ιπ'άναγκ.κυκλοφορία
  » » πρός ιήν Έλλ.Κυίέρ.διίροϊχμων καί μονοβρ.
  » καί ωφελείας εξωτερικών λογαριασμόν.........
  ωφελείας ίκ- προαΜΐύν κτημάϊω^ (Κίντρ. Καταστήμ.
  Τραπίζη;.................... ('Γΐτοκαταατημάτων
  μέρισμα μετοχήν ίγχωρίων έταιρειών.................
  φϋλακτρα χρημα-ογράφων..........................
  απαιτήσειζ εκ'.σφαλεΐς (τάς ίϊσπρα- (Κεντρ. Καταστήμ.
  χθείσας έκ των άποσβίθθε'.σων). . . (Τποκαταβΐημάτων
  διάφ,ρα κέρίη................... (^ Κ
  κέρδη καί ζημίας τό {κ ζ1ς παρελ
  ,.^Ρ ήμ
  ( Γποκαταστημοίτων
  ία; περισσεθσαν
  Λρ.
  342,076 α")
  446,130 50
  7Η8,'2Ο6.0Ι
  42,25» 80
  368,674.37
  400,9341
  84.Γ-Ο0.8Ο
  74.450.41
  158,951.2
  138,742 05
  ™ 28,«.' 15
  162,184 2
  158.790 25
  14,221 25
  173,011.»
  322,795 15
  462,08-2 18
  33,295.5
  784,877.3/
  400,000 -
  318,01".· ΰ.}
  5Κ3.717 ->'/
  808,597 «2
  718,019.6
  1,312,314.5
  4,233.55
  44,320.12
  1,050,091.2
  .ΉΟ.74.1.»
  ίΊ3,8Μ5 8
  459,4418
  48,553.0
  40,81Λ 9υ
  21,19.) 11
  133.924.Η
  Κ.638.Η
  62,011.1,
  214,687 42
  76,976.01
  29!.66:ΐ·Ι
  46,759
  7,033,51 Γι·1
  Διανομή των κα&αρών κερδών Β'. έξαμηνίας 1905 έηΐ δραχμών 1,927,346.65 ώς ανωτέρω.
  3ίς τακτικόν μίριομα πρός 3 1)2 ταίς ο)ο <πί κεφαλαίου δρΐχμων 20,000,000......................................................Δραχ. 700,000.— Ι » πρόσθετον........................................................ ......."" ~~ [τρόβθετον.................. » αμοιβήν τοΒ προσβ)πιχο3 τοΰ Κεντρικοδ Καταστήματος 5 ταίς ο)ο κατά τό αρθρον 42 το8 ΚαταβτατικοΟ 1,16.},979.3δ Γ ·'0,ΐ5& Κχ τοδ ^ ρυ μερίσμΐ'τος τδν............................................................... · )*') 8ά φ37 3<'ί6 Τό Μέρισμα καθαρόν, ήτο·, ίλίύθερον φόρου κα! χαρτοσήμο·.,, πρίς Λρ. 90. Γ>.ΐ,!>7;».'!,') (
  10,1 Κ)!ΐ - [
  1,800 379.3.".
  ίγ'
  Αθηναι», παρά τΛ Κΐντρικφ Καταστήματι, έν Άγρνίφ, Α'γ!φ, Άλμυρφ, Άμφίσσΐ0, Άρτιο, *
  Καρϊίταϊ/, Κΐφαλληνία, Κερκύρα, Κορί<0 ;>. Κυθήρο'.(, Κυτχ,ν.ααία, Λαμία, Λαρίσστ], Λεβαδεία, Αι
  1ί»λψ, Πύργφ, Σίΐοίρΐΐ]), 2ϋ?ψ, Τριν.'/.άλο:;, Ίοιπό/.βι ν.αί Χαλκίδι, παρα τοίς 'Γποκαταοτήμασι ■
  Βιή·ηι, ^αοά τί ΐνκηο- Βία·Μη·ίη Ι
  Άταλαντ·Β, Βόλφ, Γυθείφ, Δημητοίν·);, Ζακύνθφ. θήί%:. θ/,;- Ι0· > >
  , πά; Ά τοΧς Καταοτήμααι τής Τραπέζης Κρι'/ΐι,ς
  Β φ, φ ημη);, κύνθφ. θή
  η , Λευκάδι, Μβγαλ^πΟΛί·, Μ5.)α/|<γ;. Ιΐ3Λ',·[;'.<$, Ν'α>ΤΑ<ι:φ. Γποκαταοτήμασι τής Τραπέζης ίπό τί)ς 1δ;2Η -ρθ ϊ -χ<. Μ.-ί, !Από τί)ς 6] 19 προσεχοθς Φιβρουκρίοο. Είναι δέ απηλλαγμένον τό μέριρμα τοΐ φόςον καΐ τοϋ δικαιώματος τοϋ Ί3ν Αθήναις, τί} Π1 Ό Ατο! σ:. -:τνΕ Ί τ 1ά>Ο»
  Π.
  ,'ητί'ι τ- Γ
  Α. Ι. Οϊ* '
  εί; ιο Δη·:
  ,ΛΛ^ΐ Ι-
  Ο ΝΕΡΩΝ
  ΤΙ «ΙΤΙ ΤΟΓ Γ
  Η ΤΕΡΑΤΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΛΙΝΑΣ
  έκ τοϋ Ιταλικού υπό Α. Πολνζωΐόον)
  ·*■ Μόνος ο Μντ)στωρ ό γελωτοποιόί ηθέλησε
  νά ·παοουσιααβν) ενώπιον τοΰ Καίσσαρο;. Καί
  οταν ωδηγήθη έχεϊ ήοώτησε:
  — Δέν μέ οιέταξες νά χάμω ότι εζήτει ή
  Μεσσα) ίνα;
  Ό Κλαύδιος άπήντϊΐι».
  — Βεβαία.
  Καί δ Μνήστωρ διαρρηγνύων τό ίμ,άτιόν -ου
  εδίΐξϊ τοϋ; γκμνοϋς ώμου; τού χαί (Ιπε:
  — Καί τα Γ/νη ταυτα τα όποΐα |
  έττΐ των ωμων μου δέν είνε λείψανα των ρα
  65ισμών |Αέ τοϋς όποίους ήθέληιεά
  τούς οποίους ήθέληιενά αε τιαυ>-
  οιότι δ^ν ύπήκουϊα είς τάς διαταγάς
  της; Εάν ήικ,άρτησα, ή'Λαρτηια διά τήί βίας
  δπως βώσιο την ζωήν μου.
  — 'ΙΙΐο ϊίς τοΰ; γάι/.ου; τοϋ Σιλίου καί
  τη; Μίσσαλίνα;;
  — Εάν ό'αως δ Σίλιος επετύγχανε τόν
  σκοπόν τού 6ά μ' έφόνευε διότι μ' έθεο>;ί·.
  ό'ντα μέ τό μίρο; «ου καί,.
  — Άρκει— άνέ*ραξεν ό Νάικυσοί. Ο
  Καίσαρ άρκετά ήν<ο·/λήθ/) με Τ0ν κατηγοίθύ- αενον. Ό Κλαύδιος Γαοκ συν( ^-,'οεΐ τον ού3- λό Κά μοιρον γελωτοποιό". Κάποια μ;ιτική συ;Λπά- θεια έχ τοΰ βάθου; τής καρδίας τού επ$νεβ»:- νεν υπέρ τοΰ Μνήστορος. Άλλ' ό Νάρκΐϊίο; εΐ/ε προαιιθανθή τουτο, νητΐ τλ ΐκααρ ,ι ρ τη λτγλ7λ, γ? .... '..Λ.ί__ 'ί μέ τό ί ει/εν όμ,ιλήσει ε- λεγε φανερά ποία ήτο ή γνώμ»| τού περΐ τή; τύ/ης τοΰ κωμι«δοΰ. * Ό Κλαύδιο; έστράαπ) γ λαντα όστι; έ»αίνίτο όλιγ ν τοΰ Ναοχίσσου χαι Εζτίτγισι 'γνώμην τού. -ρο; τόν Πάλ- άχαμπτο; Ό Πάλλας /.αθ' ήν στιγ'-Λ,,,, επρόκειτο τό πρώτον νά έπιδε!χΟ·<Ί, δέν ήθέλ/)σί τώρα οπό¬ ταν εβλεπε ίπιτυγ/άνοντα τόν συνένο/άν τού, νά φανγ, 1/ων έναντίαν πρό; αυτόν γνώ'ΐΑην, ά- <ροϋ ά/λυ^; τε ήτο συμυ.έτο/ο; τή; έπιτυ/ία; τού, και απήντησεν (ί; τδν αύτοχράτορα. ' — 'Βπιείχεια άπίναντι ένό; ά/ρείου γελω- λοποιοΰ, άφοΰ οί 3ια~·Αοτεοο·. τής' 1'ώμη; πο¬ λίται έόικάιθηΐαν υ.έ' την" μεγαλητέραν αύ- στηρότητα. Οά ήτο ασυγ/ώρηΐο; άδυνααία. 'Ο Νάρκΐϊτος ενεκρινε τοΰ; λογοϋς τοΰ ' Πάλλαντο;. Ό Μν-ήστωρ άπήχβη. | Ή Μεσσαλίνα εί/.«ν έπιστρέψει «ί; τοΰ; Τοιουτοτρόπο); ει/ε φονευθίϊ καίδΡωμαΐο;ι κήπου; τού Άσιατικόΰ. ίππότης Τρά^υλο; Μοντάνο;, 6'στι; ών νεανία; ' διακεχριμένων, ώραιότατος, άγαπώ- εκ των μενο; υπό πάντων είνε φιλοξεντ|θ£Ϊ κρυφίω; [λίαν οοράν εί; -.ό 11α)ατίν&ν καί άφοΰ έκοι- αήθη έκεϊ μίαν μόνην νύκτα άπεϊιώ/θη δια παντός. ΊΙ υ.εσολάβτιβ'.; ενός ίσ/υροΰ συγγενους - «ιοσαν την ζωήν τ&ΰ 11/ατίου Λατερανου καί τ' άνοσιουργήαατα τ&ΰ Σουιλίου Καισωνίνου εΐωσοιν αυτόν. Δι' ο/ου; τοΰς άλλ&υς άνεγνιόσΟΥ| V) /. δίχη τοΰ θ*άτου ήτις και έξετελίοθτ). ) Κατόπιν δ'μω; δ) ών τούτων οί δΰο άπελίύ- δίροι δέν είχον κατορθώυει ν' άποσπάσωιιν ά-ΐό -όν Κλαύδιον την θανατικήν άπόφϊβιν τής Μεσσαλίνα;. Καί δ Νάρκι«ος έννόιι ότι ή μά/η δέν ήτο κερδισαέ'νη άκόαη έφ'δ';ονή Μϊΐΐαλίνα άνέΊτνεεν, ένώ έξ άλλου δ ΙΙάλλας χατν)γόρει εαυτόν διότι εΐ/ε βιασθγ, πάρα πο)ΰ χαι 5έν ανέμενε το πέρας τή: έή διά νά πλησιάστ| τόν Κλαύδιον. έν τώ μεταςΰ, άβ&ϋ ή ά ά Τί είχεν δ'ΐΜος συαβΐ^ έν τώ μεταςΰ, άβ&ϋ ό Κλαύόιο; άπωβήιας αυτήν κα'ι άρνηθιΐ; νά την άχούβγι είχεν έπιβτρέψει εί; τό Ιΐαλα- τινον Ποίον νά έρωτήσττι; Τό κενόν τό δποίον σχηυ,ατίζίται πέριξ των πεπτωκώτων περιέβαλλε την Μεσσαλίναν /.αί τοΰ; χήιτου; τη;. Εί» ΰπάλ)ηλο; έλθών ΐπ' όνόματ: τοΰ Κλαυδίου πάντως ομω; άτ;οσταλεΐ; υπό τοΰ Ναρκ.ίσβ&υ τή; άβήρείΕ τα δΰο τέ/.να τού αύ- τοκράτορο;. ΊΙ Όχτϊ,ζία ΛαΙ δ Βρεττανικος ίΐχον άνα- χωρήσίΐ ϊφίνοντί; τί)ν μ,ητέρα εί; την οποίαν δέν επιτραπή οΰτε καν νά τα έναγκβλισθή διά τελευταίαν φοράν. — Ό Σίλιος,' έψιθύριζεν ή άθλία, ό Σί¬ λιος θά εΐχε χαθ?|. "Αλλως θά ήρχετο ή Οά εστίλλβ έΒώ χαποιον άγγελιαΐρόρον τού διά νά μέ έξαγάγγ ή ώ ύ ά Κλαύδιος ΰπήρξΐ κάντοτ» ϊπιιιχή;. Κ»Ί ι1 ■χρόκειται νά πέ«υ> Θ5αα μΐ5; διαβατιχή; ι
  στηρότητό; τού ; Άλλ' εάν μ' έλησαένοι
  Άλλ'όχι, 8χι, δϊν θίλω νά λητμβνηθί), ί
  θέλω νά όφεΐλω την ζωήν μου *Ί; τήνλήθι
  Θέλουν φαίνεται νά μ' ίνδύτουν ιτολυτελί
  νά [>Λ κτενίσουν ώραι» τα μαλλια, νά μι {
  νούν ο έ τα ωραιοτέρα των άρωαάτιον ι
  'Λιία; /.αί ττ,ς Άιρρ'.κής καί νά ;ιέ πα:< σιάσουν χατόιτιν »Ί; τόν κίνδυνον... Καί ί τά/α έιΐήγαινα ιίς τό Ηαλατί-.ςν ποίο; &« ή;Λττόδιζϊ νά είσέλθω ; Καί όίταν «Ίΐη^/'· εΊ; το Ιΐαλατινον -6ΐο; θά μέ ήυ.πο' φθίσω μέ/ιι τζυ Κλαυδίου ; Καί ~.όχ ό Τ ά έστιλλε έδω χαποιον άγγελιαΐρόρον τού "διά Η·*™ίω; αναμίνω νά μέ οικτιίρουν ίλλί νάμέ έξαγάγγι τή; ©ίΐχώοου; ταύτη; άμβι- Ι Ϊ'ΤΚ δύναμαι ακινδύνω; νάίξέλβω ΐ(,5 *η« βολίαί. Ό Σίλιος νεκρά; 1 Καί έγώ άκάμη | -"«ου/ωρίί νά πέΊω 6ΰμ« τή£ μ*νί« ' ν·* . ντ - λ ,«> »
  όν να
  τε μϊ τα; ιδία; σα; χείρα; εάν χ*ί δι»
  εΰρητε καιρόν Ι Διά χανένα οίν ΗΙ
  ξίΐ οΐκτο; κ7ΐ ·ΰΐπλαγ/νία Ι... Ά
  ^Ι!ό?ον εί^αι άφγιρηαένη ! Φαντ^.,...^.
  ιΐνε δυνατόν νά εϊμαι άμιίλικτο; ίγώ
  ρ
  ; ρά; Ι Καί έγώ άχάμη
  ζώ ; "Ιβω; θέλουν νά μ» συγχωρήσουν Ι Μή- Ι
  «ως πρόκιιται νά μ' έξορίβουν; Τ0 ναί. δ Ι
  χο.ρί; νά *ίΐω Ου;.» τής
  Έπεται