90096

Αριθμός τεύχους

1021

Χρονική Περίοδος

ΠΕΡ. Β' ΕΤΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

8/10/1904

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΠΕΡΙΟΑΟΣ Β'-ΒΤΟΣ 3» (ΙΙ..Ι
  ΤΙΜΗ
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤ£)ΒΡΙΟΤ 1904
  Τΐμ.ή τθ« φύλλου
  Ν€ΟΝ
  ΤΙΜΑΙ ΚΑΤ> ΧΛΡΙΧΕΟΝ
  Ίν τ$
  V
  'Κν τ> Γ
  χ
  ό στίχ: <. 10 Δ,ευθυντηι: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ Ιιά οικ·κΐΤ< κγγελ'ε*, κ* ίι«τει6έ< ε*κ χεί »ιέ κκτκχαβίνιις Α' κ«1 Β* «έλυε* ΙΛΙΑΙΤΕΡΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ ΤΑ ΧΒΙΡΟΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΡΙΘ. 6 ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕΚΠΤΩΤΟΣ _ ο νεοσ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΠΣ Ι Ή Κυβέρνησις λοιπόν απεφάσισε νά •προσέλθΥ) ιίς την Βουλήν. Φαίνεται «τι ό κ. Σιμόττουλος δέν άπειλεΓ πλέον, άλλά τουναντίον έξακολουθεΓ νά είνε φίλος θερμός τής Κυβερνήσεως καΐ μετά την έξ αυτής αποχώρησιν τού. Τουλάχιστον αύται είνε αί τελευταίαι ιίδήσεις. Είδήσεις συμφιλιώσεως, άμοι- βαίων ιΐεριπτύξεων καί έναγκαλισμών, τρυφερο'τητος καΐ συμπαθείας, ερωτος θιρμοθ καΐ παραφόρου. Μετά τού; κε- ραυνους ή εύδία. Μετά τάς απειλάς ή ήμερότης. Μετά την τρικλοποδιάν ή χριστιανική άνεςΊκακία. Είνε περίεργον ότι ό κ. Σιμο'πουλος ίπαθε με τόν κ θεοτο'κην 8,τι ?π«θε καί με την Βιο¬ μηχανικήν Τράπεζαν. Είς την αρχήν υπεστήριζον δτι ή σύμβασις είνε νόμι- μος καί κατόπιν τταρεδέχθη έν τώ ύ- πουργικψ συμβουλίω, δτι ή σύμβασις είνε άκυρος. Μετά την αποχώρησιν τού έκ τοθ ύπουργείου των Οικονομικωσ I- διδε συνεντεύξει ό πρφην επί των Οΐ- κονομικών ύπουργός καί πρίν ή γείνη επισήμως δεκτήή παραίτησίς τού άνήγ- γελλε σαφώς την ρήξιν *αί την ίχθρι κήν στάσιν τού. Πρός στιγμήν απεφά¬ σισε νά τολμήση. Άλλώ τό θάρρος τού καί ή γενναιότης τού έζησαν δσον καί τάρο'δα.Εΐκοσιτέσσαρα; ώραςμόνον. Καί ό κ. Σιμόπουλο; ανήγγειλε χθές, δτι ανέμενε τόν κ. θεοτίκην είς τόν οίκον τού διά νά συνομιλήσουν ώς δ'ίο ΐταλαοι καί καλοί φίλοι! Άπαραλλά- κτως δ,τι συνέβη καί μϊ τήνΒιομηχα- νικήν. Διά τουτο ό κ. Σιμόπουλος,άφοϋ Ικ φύσεως δέν έχει την δύναμιν καί τό θάρρος καί τόν σιδηροθν χαρακτήρα δστις άπαιτεΤται διά πασάν γενναίαν χαί .το^μηρίιν «,πό; φασιν ^έ» ίπρεπε |ά εκτεθή δπως έξετέθη είς δευτέραν άπο- τυχίαν, άποσπασθείς μέν τοθ κόμμα- τος επί εΐκοσιτέσσσαρας ώρας, επα¬ νελθών δέ ώς πρόβατον άπολωλός εί; αυτό με την άναγγελείαν τής κατ' οίκον επισκέψεως τοθ κ. θεοτοκη. Περίεργακαί άχατανοητα πράγματα, δφειλόμενα προδήλως είς την έλλειψιν ίσχυροθ χαρακτήρος. Είνε πολύ φυσι¬ κόν ίπομένως νά ίδωμεν τόν κ. Ιΐ λ βθ Κ κω είς τό 1904 θά ϊχωμεν 4 ίκατομμύ- ρια. Άλλά ίάν είνε περισσο'τερα; 'Εάν τα 3 καί τα 4 είνε 5 καί 8 ; Καί ή περίφημος στρατιωτική άναδιοργά- νωσις, διά την 6ττοί—ν άπαιτοθνται I- κατομμύρια ; Πόθίν θά έξευρεθοθν δλα αθτά τα χρήματα; Ιδού τό ζήτημα. Αοιπόν, ή δέν θά κάμωμεν απολύτως τίποτε καί τίτε παίζεται οίκτρά μψδ(α είς βχρος τ-Ο πληρώνοντος σμου,ή κάτι θά άποπειραθώμεν νά κά¬ μωμεν καί τότε χρειάζονται οίκονομίαι τραγικώς περιοριστικαί καί αΐματηρώς δδυνηραί. Τό Εν λήλων πρέπει οί κηφί)νες. Αί Νομαρχίαι νά πε- ριορισθοθν. Τα ΠρωτοδικεΓα νά πε- ριορισθοθν. Τα Γυμνάσια νά έλατ- τωθοθν. Αί Πρεσβείας μέ τούς χρυσο- σλί θά Αλή εν τρίτον των ύπαλ- νά λείψιρ. Περιττοί νά ρς μ ς χ στολίστους θεράποντας τ?]ς Αύλής, καταργηθοθν. Πάσα δυνατή οίκονομία πρέπει νά γείνγ], διότι τί'τε μόνον θά έπαρκέσωμεν είς τάς ύτϊθχριώσεις μας. Άλλως,δς έτοιμασθώμεν διά δευτέραν χρεωκοπίαν, άποτε'λεσμα τής οποίας θά είνε Ασωτερικαί ανωμαλίαι, τάς ο¬ ποίας άπευχόμεθα πρός τό καλόν τοθ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΜΑΛΙΑ ΛΙεγάλη άποκαλυπτική μελέτη περί τής πρώτης βασιλίσσης τής Ελλάδος επί τή βάσει άνεκδότων πηγων ΤΠΟ Γ. Β. Τ3ΕΟΚΟΠΟΤΛΟΥ Η ΑΜΑΛΙΑ ΟΣ ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ_ΚΑΙ _ ΓΤΝΗ [Συνέχβια έκ το3 χθεσινοΰ] Δυαάρεστα προανακρούσματα Δέν έμεσολάβησεν ούτιώϊ.ς γ·γονδς με· ταξύ το3 1858 καί τοΰ 1862 άπδ έκεΤνα τα όποΐα ίχουν την μορφήν τοΰ πραξικοπήματος διά νά δικαιολογηθή ή αΰξήσασα καταπληκτι¬ κώς βντδς των βτών αυτών δυσαρέσκεια, ή καταλήξασα είς την έξωσιν των βασιλέων. Απλώς είς τδ μεταξύ αύτδ ήρχισαν νά πυ- κνοϋνται έντονώτερον τα νέφη κα! νά γί τόπου. •πουλον βοηθοθντα τόν κ. Καλογερό- πουλον είς την σύνταξιν τοθ προθπο- λογισμοθ, τόν δκοΐον πρόκειται νά φέ- ρουν ει*ς την Βουλήν πρός σωτηρίαν τοθ τόπου οί αποτελούντες την σημε¬ ρινήν Κυβέρνησιν. Άλλά τί άρά γε πρύκίΐται νά είνε ό άγγελλόμενος προό- πολογισμός ; Ή αντιπολίτευσις νομί¬ ζομεν, δτι £χει καθήκον ύπέρτατον πρός τόν τόπον νά μή φανή συγκαταβατι- κή καί άνεκτική καί κατ' αυτήν την ιχροσεχώς καλουμένην βουλευτικήν σύ¬ νοδον. Διότι κατά την λήξασαν εφά¬ νη ύπερμέτρως συγκαταβατική. Εάν ή Κυβέρνησις ύττοχρεοθται νά παρουσιά¬ ση είς τή> Βουλήν προϋπολογισμόν ρι-
  ζικών οίκονομιών, διότι τοθτο άπαι-
  τοθσι τα συμφέροντα τοθ Κράτους,
  έξ Γσου ύποχρεοθται καί ή άντιπολίτ
  τευ»ις νά μή επιτρέψη την έπιψήφισιν
  προϋπολογισμοθ τής ρουτίνας, προϋ¬
  πολογισμοθ ψευδοθς,προϋπολογισμοθ ά¬
  νευ ΐδεών καί συστήματος,προθπολογι-
  σμοθ ουδένα έκπληροϋντος σκοπόν. Αί
  περιστάσεις είνε κρίσιμοι καί ό νέος επί
  των Οικονομικήν ύπουργός ϊχει ενώ¬
  πιον τού στάδιον είιρϊία; δράσεώς καί
  άληθίθς φιλοδοξίας. Καί τοθ έπιβάλ-
  λιται νά καινοτομήστ). Καινοτο-
  μίαν δέ λέγοντες πρωτίστως έννοοθ
  μέν την άσφαλή διευθέτησιν των
  οΐκονομικών μας διά ριζικών οίκονο-
  αιών. Ό κ Καλογερόπουλος, εάν δέν
  θέλη νά χαταπέση είς την κοινήν συ¬
  νείδησιν, 8.τω; οί άλλοι ύΐτουργοί, καί
  έπειδή είνε διορατικός καί εύφυής άν-
  θρωπος, πρίπει εγκαίρως νά έννοήση
  βτι θά σωθή μόνον εάν καταφέρη ά-
  μείλικτον τόν πέλεκυν κα-ά των περιτ-
  7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΓ 1904
  Μία ύττουργική ττρωινή συνάδελφος,
  τό «Σκρίπ», γράφουσα περί των
  έκπεμπομένων εγγράφων υπό τοθ υ-
  πουργείου τής Δικαιοσύνης είς βάρος
  τί); υπολήψεως δικαστικών προσώπων,
  καί των οποίων εγγράφων ίχουσι γνώ¬
  σιν οί αναγνώσται μχ;,διότι δέν έστε-
  ρήσαμεν αυτού; τής εΰχαριστήσεω; νά
  τα άπολαύσωσιν, άπειλεϊ νέ άς άποκα-
  λύψεις σκανδάλων, τα όποΓα τελοθνται
  είς βάρο; τή; Δικαιοσύνης, καί τα ό-
  ποΓα, λέγει, είνε ίχανά καί αύτά νά
  συντρίψωσι Κυβερνήσει; καί έπικαλεΓ-
  ται την επέμβασιν τοθ κ. θεοτόκη καί
  τοθ Βασιλέως νά προλάβωσι τόν απει¬
  λούμενον τέλειον ίξευτελισμόν τί); Δι¬
  καιοσύνης.
  Δέν γνωρίζομεν τοϊα είνε τα νέα
  σκάνδαλΓ γνωρίζει, ώς λέ¬
  γει, .πο.-^ΠΐαΓΛ-. ,υνάδελφος καί τα
  άπειλεΤ μέν τι θ' άποκαλύψη,
  ΰ θέ θέ ό ίξ
  "Αλλως τε
  είς τήν_ η¬
  ά
  άλλ οΰτε προχθές ουτε χθές τό ίπραξε.
  Άλλ' άν κρίνωμεν έκ των γραφομέ-
  νων,πρόκειται «περί πιέσεων καί απει¬
  λών επί- δικαστίκών, ίπως συγκαλυ-
  φθοθν ποινικαί δίκαικομμχταργών»·πρό- , ,,,·,·, ■ · ν
  1 , .·} λ , *ν ' , ποία μοιραίως την έφερεν εις αντικρου.ιΐν ογι
  κείται περί ίλευθίρωσεως φυλακισμέ- , ^^ ,?„ η^ 1^ Λι -ν./ .... ^
  αφθονώτερος δ ήλεκτρισμδς δ δποΤος επέφερε
  την θυελλαν.
  Ό βασιλ-ύς, πρδ τοΰ άλύτου ζητήματος
  τής διαδοχής, άπελπισθίίς καί άπδ τδ τελίυ-
  ταϊογ διάδημα τής βασιλίσσης είς την Ευρώ¬
  πην, ίχ«»ε πλέον καί τδ ολίγον θάρρος ποΰ
  τοΰ άπέμενε. Δέν Ιβλεπε τώρα τίποτί γύ;ω
  τού δ δυστυχής ά*αξ. "Ισως είνε δύσκολον να
  δεχθώμεν δτι χάποια δυσπιστία τοΰ εγεννήθη
  καί πρδς αύτην την βασίλισσαν κατόπιν των
  φημών ότι ίνϊτείνοντο αί ενέργειαι της διά
  τΐν άναδίβασιν είς τον θρ·νον μέλους τινος
  τής οικογενείας της. Όπωσδήποτε πρέπει
  να δεχθώμεν δτι καί άνευ των ένεργειών αυ¬
  τών δ "Οθων διέκρινεν δτι τδ Ιθνος ηδύνατο
  πλέον νά στηρίζη περισσοτέρας ελπίδας είς
  την βαοίλισσαν παρά «ίς αυτόν.
  είχεν εισέλθει πλέον δ βασιλεύς
  λικίαν καθ" ήν ή άντοχή άπέναντι των άτυ-
  χιών έλαττοϋταΐ καί δ άνθρωπος δέν αίσθά-
  νεται την ιδίαν δυναμιν νά παλαίση. Έξ
  άλλου δέν ησθάνετο καί την δύναμιν το3 νά
  μεταβάλη συστημα εργασίας δσον άφορα την
  σωτερικήν πολιτικήν. Άπέναντι,τής αύξα-
  νθύσης κοινής δυσαρεσκείας, την οποίαν είχε ι
  όπωσδήποτε την δύναμιν νά διακρίνη, άντϊ
  νά σκειρΐίη Ίιατά ποίον τρόπον βά *έπήρχ£-"ο·
  συνδιαλλαγή μεταξύ αάτοϋ καί τοΰ λαο3 τού
  δ' άμοιβαίων παραχώρησιν, αι'τδς περιέ-
  στειλεν άκόμη περισσότερον τάς ελευθερίας,
  τουλάχιστον δσας ελευθερίας είχεν εισέτι είς
  τάς χείρας τού.
  Καί ένώ αύτη ήτο ή ψυχολιγική κατάστα¬
  σις τοΰ βασιλέως, χϊΐροτέρα άκόμη παρου-
  πάζετο άπδ ημέρας είς ημέραν ή κατάστασις
  τής βασιλίσσης. Ή Άμαλία είσήρχετο όση-
  μέραι χαραχτηριστικώτερον είς την πολιτικήν
  καί έπενέδαινεν είς ολα πλέον. Άλλ' '
  καθ' δν τρόπον ένόει έκείνη
  της συγκεντρωτικότητα, ή δ-
  η
  κόντων των».
  πενέδαινε
  ■ · μόνον πρδς τδν λαδν άλλά καί πρδς τδν βα-
  νων ευνοουμένου υπό έπιστατών λαμ- ; σ[λέα- Ε[ς τά Άνάκτορα οί ίδΐαίτεροι κύκλοι
  βανόντων Ιδιαιτέρας πρός τοθτο δια- τοΰ Όθωνος καί τής Άμαλίας εγίνοντο στε-
  ταγάς»· πρ^κειται «περί απειλών ποι- νώτεροι καί είς την πόλιν οί κύκλοι των άν-
  νικών καταοιώξεων δικαστικών ύπαλ- | τιδυναστικών εγίνοντο εύρύτεροι. Οί αύλικοί
  ■ν /-! ϊ ν > λ % ' ~ δ ενωρίζοντο ήδη χαρακτηριστικώς και ο Βαλ-
  ληλων δια την εκπλήρωσιν των καθη- ^ ^ δ ^ έθ'ωροΰντο ιδιαιτέρως ά-
  φωσιωμένοι είς την βασίλισσαν χαί τδ πραγμα
  1.....'■ " » ■ ^'- · - " - είς τα
  προσεγγίζοντες
  «ις περί των λόγων τή; καταδιώξεως «ς Φ «ύλην άλλά κ«ί δ κόσμος δ πολύς
  Ά / . „ {. , καί οί ανθρωποι των πλατειων και των κα-
  τοϋ κ. Λάμπρου καί της όυσμενείας ίνε(ων
  τοϋ Χ. Μπενί) Ψάλτη, αί όπθΓαΐ—τάς ' Κάποτε κατόπιν συσκέψεως γενομένης είς
  ένθυμίζομεν — σχετίζονταΐ μέ έκθίσεις τα Άνάκτορα μεταξύ των Βασιλέων δ ύπα-
  καί παραστάσεις αυτών διά την κα- σπιστης Δράκος μεταβάς είς τδ υπουργείον
  άστατιν των πολιτικών ένταθθα φυ- τδν ^ρικών ανεκοίνωσε πρδς τδν τμημα-
  —-"■■ κραςτουμίνοι
  η. , . , ,„ γιη»ι«ιμ,«ν«ι &ι<ϊ ιην ρασΐΛΐσσαν και το πρα ^αναγνώσται μας γνωριζουσιν ή- εγνώριζον δχι πλέον οί έχοντες είσοδον είς όη, ώς πρώτοΐ έγράψχμε;, τάς δίαδό- Άνάκτορα καί οί όπωσδήποτε προσεγγίζο^ λακών, δπου ευρέθησαν εί; ίδιαίτίρον δωμάτιον φυλακισμέ- νοι μή παραδιδομενοι εί; τόν άρ- χιφύλαχα, καί έπομένω; έλεύθεροι ά έ ί ά έξέ νά είσέρχωνται χαί νά έξέρχωνται κατά βοΰλητιν, χαί διά τούς όποίους ό κατηγορηθείς έπιττάτης απήντησεν άπολογούμενος ένώ τιον τοϋ άνακριτοθ, δτι «ενήργησε κατ' ανωτέραν διατα¬ γήν». Αύτά έγράφησαν,άλλ'ούδείς έταρά- 'π?χ·!ς τ0υ·6ΐλ,!χΡίνί1« *α1 ^<* «ρβτιώτης, χ»,, »>. ιϊ.^ «„ 4, β^.. %£ΧΖ% ϊ5".οΖΓ 'λλ" Μ|
  κης,οστις εφυλαττεν δλην τού την πο¬
  λιτικήν ύπερευαισθητίαν διά τόν κ. Σι-
  μο'πουλον. "Αν ό έπιστάτης δέν έπα-
  )ν δδηγίας τινά; καί προσέθηκε
  — "Ολα αύτά κατά διαταγήν τής Βασι-
  λίσσης, κύριε τμηματάρχα.
  Ό τμηματάρχης ηγέρθη αποτόμως καί α¬
  πήντησεν είς τδν ύπασπιστήν'
  — Τής |ίασιλίισης ; "Ωηε ί«ν βασιλεύει
  πλέον δ βασιλεύς ;
  Ό ύπασπιστής ένόησε τδ λόίθός τού άλλά
  δέν κατώρθωσε νά τΌ όΊορθώσγι εντελώς.
  — Κατά διαταγήν των βασιλέων, είπε.
  Καί πρέπει νά σημειωθή δ'τι δ ύπασπιστής
  Δράκος υπήρξεν έκ των άρίστων άνδρών τής
  ραση
  είς τό δτι ό
  η
  άκόμη, τοθτο όφ-.ί
  κ. ύπουργός άπασχολεϊ-
  δίξ λ
  ται ήδη είς την καταδίωξιν των τολ
  μησάντων ν' άνησυχήσωσι τόν κομ-
  ματάρχην έπιστάτην των φυλακών !
  Ή ύΐΐουργική συνάδελφος άπειλεϊ καί
  νέας άποχαλυψεις. Είνε ευχάριστον δ-
  των, άσκοπον καί πολυτελήν δαπα- ^σδήποτε *™***[ύ™?ν*^™'
  νών. Πρός 'τοθ-ίθ χρειάζεται
  χομματικός. Ό κ. Καλογερόπουλο
  ίχη την φιλοδοξίαν νάρθη μέχρις
  αυτοθ τοΰ πατριωτιχοϋ χαθήχοντος καί
  τοϋ έθνιχοϋ ΰψους ; θά έχη την δύ¬
  ναμιν νά κλείση τάς θύρας είς δλους
  • τούς αίτίθντας πιστώσεις καί χρή-
  πρέσβεις
  Αί δυσκολίαι άπδ τάς οποίας περιεστοιχί-
  ζετο καθ' ημέραν ή βασίλισσα την Ικαμνον
  επί μάλλον νευρικήν. "Ηδη, κατά τδ 1858,
  είς τδ οποίον ευρισκόμεθα, ουδείς πλέον ο¬
  μιλεί περί καλλονής τής βασιλίσσης. Ή
  Άμαλία είς τδ μεταξύ έγήρασϊ. Ή πρώτη
  νεανική δροσερότης ΰπεχώρησεν. Ή εύσαρκία
  έκ τής άκινησίχς παρουσιάζετο άπειλητική καί
  τδ πρόσωπον λαμδάνει ολίγον κατ' ολίγον
  ' :ς χαί τάς άποτόμους καί ξηράς
  είς τάς οποίας καταλήγουν συνήθως
  „ χ Γ 'πωσδήποτε δτι καί αί ύπουργικαί συ- ΤΡ«μΐ~« «ς «ς οποίας καταλήγουν συνήθως
  >ν όαπα- ι /? ' ,„ γ .αί δροσεραί νεανικαί καλλοναί τί!ς φυλϊίς τ«ο
  ήρωισμός ^ελ?ο< άναχουφιζ,υσιν άπό τινος χ« Κα1 .Ρν τ"ς' »««-ΐ»β"-«. •-«λώτ.ρβν
  Ο ΧΑΙΡΕΤΙΙΜΟΣ
  ματα καί νά προ.σπίστ) τα συμφέρίντα ΤΟΙ 3ΕΜ ΠΟΑΕΠΩΠΑΟΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑ1ΤΕ
  τοθ Δημοσίου;
  Τα παρουσιαζόμενα εφέτο; έλλείμ-
  ματα είνε άπειλητικά καί έπικινδυνθ"-
  τ«τα διά την δλην κατάστασιν. Ό
  νέος επί των Οικονομικήν ύπουργό; δέν
  τα κρύτιτει. Εί; τό 1903, είπεν, εί¬
  χομεν ϊλλειμμα 3 έκατομμύρι* *αί
  ι , Μ :
  Ι Ή έντα3θα γαλλική Πρεσδΐία άνεκοίνωσ*
  χθές είς τδ υπουργείον των Εξωτερικών !
  ότι δ ευρισκόμενος γαλλικδς στρατδς είς την '
  γαλλικήν πόλιν Ταϊτε μετεστάθμευσεν είς
  Παπετέ, συνεπώς δέ τα έκεϊ καταπλέοντα
  ξένα πολεμικά πλοΐα δέν θά χαιρετίζωνται
  διά των νενομισμένας τιμδν, ώς μή υπαρχού¬
  σης εντελώς φρουρ«ς.
  νευ-
  ρικών παροξυσμών καί ένώ δέν γελα πλέον
  όπως έγέλα άλλοτε, κλαίει τώρα συ'χνότερον
  καί με λυγμούς, κατά την διάρκειαν των
  οποίων έκφράζεται δριμύτατα περί διαφόρων
  προσώπων καί ομιλεί ανεπιφυλάκτως περί
  των ξένων άκόμη πρέσδεων, συσσωρεύουσα
  τοιουτοτρόπως άντιπαθείας, χωρίς νά σκέπτε¬
  ται δτι αυται δέν είνε δυνατδν νά περιορισθοΰν
  είς τδ άτομον της μόνον, άλλά μοιραίως «ά
  ήπλοΰντο καί είς τδ Ιθνος ολόκληρον.
  Ό Ραγκαβής διηγεΤται ότι κάποτε τόσον
  αποτόμως έφέρθη ή βασίλισσα είς πρεσβευτήν
  τίνα ωστε ούτος ήναγχάσθη νά μεταβή είς
  τΌ υπουργείον των Εξωτερικών καί νά προ-
  βτι είς εντόνους παρατηοήσεις πρδς την Κυ- |
  βέρνησιν.
  Ό Ρ«γΛα6ής, το3 δποίου ή φρονιμωτάτη
  πολιτεία^αφήκεν εποχήν τότε, παρακληθείς
  νά άναλάδγ) τδ υπουργείον των Έξωτ;ριχών
  ήτο κα! δ μόνος κατορθώσας νά έπιβάλλεται
  είς την βασίλισσαν. Έσπευσε λοιπδν είς τα
  Άνάκτορα καί διετύπωσεν εντόνως τα παρά-
  πονά τού είς την Άμαλίαν. Ή βασίλισσα
  χατέ τδ σύνηθες κατελήφθη υπο λυγμών.
  Βεβαίως δέν είχε πρόθεσιν ή άτυχής νά βλά-
  ψχΐ τδν τόπον της άλλά δέν ήξευρε μέχρι
  τίνος σημείου ηδύνατο νά φθάση καί πο3 ί-
  πρΐπε νά σταματήση), διά νά μή προκαλέσγι
  εναντίον τής Ελλάδος την μίίνιν των ξένων.
  Τό επεισόδιον Φίδερ
  Άλλ' ό πρέσδυς τδν οποίον άνίφέρει δ
  Ραγκαβής δέν ήτο δ μόνος μετά το3 δποίου
  ήλθεν είς τοιούτην προσωπικήν ρήξιν ή βα¬
  σίλισσα. Είπομεν ήδη είς προηγούμενον κε¬
  φάλαιον 8τι άφ' δτου ή Άμαλία διέγνωσε
  δτι ή Βαιιαρική πρεσδεία άχολουθοΰσα τδ
  αύνθημα τδ οποίον ϊδιϊεν δ Μαξιμιλιανδς έ-
  δεικνύετο μάλλον έχθρική πρδς την αύλήν
  των Αθηνών, εφέρετο ψυχρότατα πρδς τδν
  πρεσδ:υτήν Φέδερ. Καί δ Φίδίρ, παρίξηγών
  ίΐως την στάσιν τής Άμαλίας άδίξιώτατος
  δέ διπλωμάτης—ιίπως άλλωςτε άπεδείχθησαν
  καί ο! ίπειτα πρεσδίυταί τής Βαυαρΐας—
  καίτοι τίμιος καϊ άγ»θ;ς άνθρωπος,ύποπτεύω/
  δέ δτι ή βασίλισσα τδν άπηχθάνετο ώς έργα-
  ζομένη υπέρ το3 άδελφο3 της, έκήρυξε φα-
  νερά πλέον τδν πόλεμον είς την βασίλισσαν.
  Καί τα αύλικά χρονικά τής πρδ τής με¬
  ταθέσεως το3 Φέδίρ έποχής διηγοΰνται επει¬
  σόδιον πραγματικώς έπίστευτον, τδ οποίον
  δμως ϊχι μόνον συνέδη άλλά ν.αί δικαιολογεΤ
  την μ·τάθεσιν τοθ πρεσδευτο3 καίτοι δέν δι-
  καιολογεΐ την άμέσως Ιπε τα προαγωγήν τού.
  Ό Φέδερ εζήτησε νά παρουσ'.αοθίί είς την
  βασίλισσαν καίτοι δέ δχι μόνον ή συνήθεια
  άλλά καί τδ καλώς έννοούμενον συμφέρον
  το3 θρόνου έπέδαλλεν ούδεμία δυσκολία νά
  παρουσιάζεται είς τούς αντιπροσώποις των
  ξένων κρατών, ή Άμαλία δίς άπέφυγε νά
  δίχθί) τδν Φέδερ προφασισθ-Τσα άδιαθεσίαν.
  Ενταύθα πρέπει νά σημειωθή δτι καί δ
  "Οθων καί ή Άμαλία πολύ σ^χνά άνέδαλλον
  νά δίχθοΰν τούς παρουτιαζομίνους είς αΰ-
  τθύς.'Υπουργοί ανήρχοντο είς τα Άνάκτορα
  ν,βί ανέμενον ολόκληρον την πρωίαν, πολλά¬
  κις δέ επιστρέφοντες τδ απόγ:υμα καί άναμέ-
  ν»/.-ίς .^ ~ι· βρ·."*!1 ·Ϊ3'·' ·'*?-<ί''ρΡω.'ϊν νά ίδουν τδν βασιλέα, τόσον δέ βαρέως Ιφεραν οί ύπουργοί τόν βραδύτητα ταύτην, προοδάλ- λουσαν την αξιοπρέπειαν των καί ταυτοχρό¬ νως βλάπτουσαν την υπηρεσίαν, ώστε σοβα¬ ρώς έπροτάθη ν.άποτε νά άγθρασθίί τδ οικό¬ πεδον "είς τδ οποίον είνε σήμερον ή οίκία Βαλλιάνου καί τδ ζυθοπωλίΐον Γουλιέλμου καί νά κτισθοΰν έπ' αΰτοΰ τα ύπουργεΓα, ού¬ τως ώστε οί ύπουργοί νά καλώνται καί νά προσέρχωνται μόνον δταν ήτο βίβαιον ότι δ βασιλεύς θά τούς εδέχετο. Δίς λοιπον ή Άμαλία άπέφυγε νά ίδη τδν Φέδερ προφασισΰεΤσα άδιαθεσίαν ή1 εργα¬ σίαν καί άκολουθοΰσα τδ παράδίΐγμα τοΰ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΙΥΝΕΝΤΕΎΞΙΣ ΑΑΕΞΙΕΦ-ΚΟΥΡΟΠΑΤΚΙΝ ΔΙΑΚΟΤΤΗ ΤΩΝΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΩΝ Ο ΧΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗ- (Εθνικον Πρ«χτ)ρ(Γον] ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ύ Όκτωβρίου. — Τηλεγραφήματα έκ Μουκβεν αγγέλλουν, ότι ό ναύαρχρς Άλέξιεφ ϊφθαβεν αύτόβε καί βυν Πιελέχθη οιά μακρών μετά τού Κου^οπάτκιν. Ή άναχώρησις τού ναύαρχον Άλέξιεφ φαίνεται άναβληθείσα συνεπεία όδηγιων τού Τοάρου. ΑΟΛίΔΙΡΐίΟΐν, Ύ Όκτωβμίου. — Τηλεγραφήματα έκ τού θε,ά· τρου τού πολέμου αγγέλλουν σήμερον, ότι αί έχθροπραξίαι έπαυσαν εις όλα τα πέριξ τού Μούκδεν. Οί άντίπαλοι βτρατοΐ καταγίνονται νά θάψουν τούς νεκρους των. ΚΟΙΙΙ^ΓΧ ΑΙΉ, 7 Όκτωβρέου. - Ό βτόλος τής Βαλτικής ίφθαα* καΐ περνα τα οτενά τού ΣούνΠ. ΡΡ.ίίΙΚΑΙ .ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ή ρωσσική Πρεσβεία ανεκοίνωσε χθές τα εξής τηλεγραφήματα : Τηλεγράφημα τοΰ Κουροπάτκιν άπδ 6 Όκτωδρίου : Την νύκτα τής Κης Όκτωβρίου οί Ίάπωνες επετεθησαν κατά των προφυλακών τοθ κατέχοντος τόν λόφον Οοντίλωφ άποσπάσματός μας, άλλ' άπεκρούσθησαν. Δέν ελάβομεν ειδήσεις περί άλλων ουμ- πλοκών. Μέχρι τής ΙΟης τής πρωέας^ ήσυχία έπικρατεί είς δλας τάς θίσεις. "Ολην την νύκτα έ'βρεχε. Αι οδοί είνε βεβλαμμέναι. Ό Σαχαρωφ τηλεγραφεΐ είς τδ Έππϊλεΐον : Ή νύξ πρός την βην διήλθεν ησυχος. Ό ί>Ορός ένισχύεται είς
  Λί«γ-ΣΙγγ·Ποΰ. Την αυτήν νύκτα άχροβολισταί μας διοιχούμενοι
  υπό τοθ λοχαγοθ Δεμπόφσκη ένήργησαν τολμηράν κατόπτευσιν των
  θέσεων τού έχθρού. Δύο εισέτι τηλεοόλα έκυριεύθησαν καί μετεφέρ-
  θησαν είς τάς θέσεις μας.
  ΕΙΐΙΣΗΜΟΙ 11ΑΗΡΟΦΟΡ1ΑΙ
  Τηλεγραφούν έκ Αονδίνου δτι κατ' επίσημον έκ Τόκιο τηλεγρά-
  '. προπέδαλον τούς Ίάπωνας είς την θέσιν Σα·Χό-
  Όθωνος, δ δπ&Τος καί την συμπεριφοράν ταύ- ' ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  την την εχώρει ώς επίδειξιν αξιοπρεπείας έ- | (Έθν,κ6ν'Πρ"α7τορεΤον]
  πιδεβλημένης εις τδν βασιλέα Ιστω καί μι- ΑΡΙ~3ΙΟΙ, Ύ 'Οκτωβρίθυ.
  χροτατου _ κρατο,ς «πέναντι των «»π*ροσω- _ Έ-ιοτ4λλουσιν έκ Αισαβώνος,
  πων των ισχυροτατων Δυναμεων. Ο Φ.9;ρ ^ ή ^ πορτΟγαιλιΜή Κυβέρνη-
  μετα την διπλήν ταύτην αναδολην κατωρθω- ^χημχτίβθη καί ότι ή "
  σε την τρίτην φοράν να ίδη την Αμαλίαν ( .^{^ εντελώς,
  χαι φαίνεται ότι με την συνήθη βαυαρικήν ' ' '
  σκαιότητά τού ωμίλησε πρδς την βασίλισσαν
  άποτομώτατα. Ή βασίλισσα ηναγκάσθη νά
  τοθ είπη.
  — θά ζητήσω άπδ τδν βασιλέα νά φύγε-
  τε άπδ την Έλλάδα.
  Καί δ πρέσδυς λησμονών πλέον πάντα σε-
  δασμδν καί πρδς την βασίλισσαν καί πρδς
  την γυναΐκα απήντησεν'
  — Πρίν φύγω έγώ άπδ την Έλλάδα, θά
  φύγετε σ=ΐς !
  Καί ώ; είδομεν κατώρθωσε μέν νά επιτύχη
  Όθων την άνάκλησιν τοΰ Φέδερ, μετ" ο¬
  λίγον δμως μετ* εκπλήξεως Ιμαθίν ή Έλ-
  ληνική αΰλή δτι δ Φέδ:·ρ έπροδιδάΐθη ύπδ
  τοΰ Μαξιμιλιανοΰ, πληρέστατα έπιδοκ;μάζον-
  τος την συμπεριφοράν το3 άντιπρησώπου τοο.
  Ή Άμαλία καί ό Χόμπελ
  Ό διεδεχθίίς τδν Φέδερ πρίσδεϋιή; Χόμ-
  πες ίχων ΰπ' δψΐΐ τού την ιστορίαν τοΰ προ-
  Χατάχου τού δέν ήλθεν είς την Έλλαδα
  διατεθειμένος εΰνοϊκώς πρδς την βασίλυσαν.
  Τποπτεύων ό Χόμπελ δ'τι ή Άμαλία θά
  χατώρθωνε νά πείση τδν "Οθωνα νά ένδώση
  είς την ανακήρυξιν τοΰ πρίγκηπος τοΰ Όλ-
  δεμ6ούργο*ι, ετήρησεν έχθρικωτάτην πρδς την
  Άμαλίαν στάσιν καί προσεπάθησε ευθύς έξ
  άρχής νά επιβληθή διά τοΰ τρόμου είς την
  βασίλισσαν. Παρουσιαζόμενος είς αυτήν μό¬
  νον οσάκις απολύτως τδ έπέδαλλεν ή έθιμοτυ-
  ς ή
  πία, τής εφέρετο καί δπως απήτει ή έθιμο-
  τυπίχ άλλα πάντοτε μέ ναρακτηριστικήν ψυ-
  χρότητα.
  Οί θεωρούμενοι ώ; ιδιαιτέρως άφωσιωμένοι
  είς την Βασίλισσαν έλάμδανον καί αύτοι τδ
  μέρος των άπδ την άντιπάθειαν τοΰ Χόμπελ
  καί λέγεται δτι κάποτε δ ύπασπιστής Δράκος
  ηναγκάσθη ν' αποπέμψη τδν ϋπηρέτην τού,
  τδν οποίον ανεκάλυψε μεταδαίνοντα συχνά είς
  την Βαυαρικήν πρεσδϊίαν καί άνακοινοΰντα τα
  όνόματα των έπισκεφθέντων τδν κύριον τού.
  'Εάν δέ λάβωμεν ύπ' δψίΐ δτι δ ίίιαίτερος
  κύκλος των συνεννοουμένων μέ την βασίλισ¬
  σαν είς τδ ζήτημα τής διαδοχής, δ κύκλος
  δηλαδή Κουμουνδούρθ-ι, Παπαρρηγοπούλου,
  Λιδωρίκη καί άλλων, ώς επί τδ πλείστον συ¬
  νήρχετο παρά τώ Δράκω, είνε εϋκολον νά έν-
  νοήσωμ,εν ότι ύπηρέτης ώτακουστών κάτι θά
  είχε νά προδώτ») είς εκείνον δ οποίος θά τδν
  έπλήρωνε.
  Ή έχθρική στάσις τοΰ πρεσδευτο3 τής Βαυ-
  ΐρίας 2χι μόνον διετηρήθη ή ιδία καθ' δλην
  ήν διάρκειαν τής βασιλείας τοΰ "Οθωνος,
  άλλά καί συνετέλεσε πολύ νά θεωρηθή ύπδ
  τοϋ 'Ελληνικοΰ λαοΰ ο "Οθων ώς άποκηρυ-
  χθείς καί ύπ' αυτής τής Βαυαρίας άκόμη.
  (Άκολουθ3ΐ)
  φημα οί Ρώσσοι . . .
  Ποϋ την παρελθούσαν Δευτέραν καί έκυρίευσαν 141 πυροοόλα.
  Αί απώλειαι εκατέρωθεν είνε σημαντικαί.
  ϋατά τό αΰτό τηλεγράφημα οί Ίάπωνες περιεχυκλώθησαν υπό
  των Ρώσσων, κατώρθωσαν όμως διά τής ξιφολόγχης νά διασπάσωσι
  την ζώνην καί νά διέλθωσι διά μέσου τού έχθροΰ άνευ μεγάλων ζη-
  μιών.
  *
  . . Ή τυνάδελφοί . «,Ευτία» έϊτμοσίει^σε τδ έξν^ς τηλεγράφημα :
  ΡΩΜΙ4, 7 Όκτωίίρίου.—ϋατά τηλεγράφημα έκ Τόχιο,ό άρ-
  χιστράτηγος Όγιάμα τηλεγραφεί ι
  « Ή δεξιά πτέρυξ των Ρώσσων μετά σφοδράν μάχην ηναγκάσθη
  ν' άποσυρθή μαχομένη πρός την κοιλάδα τού Σα·Χό. Ή άριστερά
  πτέρυξ των Ρώσσων, μαχομένη κατά τού υπό τόν στρατηγόν Κου-
  ρόκι στρατοΰ παρά τό Πενσικού, άνωθεν τού ποταμού ΤάΙ#·Τβέ,
  ύποχωρεί βορειοδυτικώς πρός τό Βενιαπουτζα. ΧθΙς, Τετάρτην,
  ζωηροτάτη μονομαχία πυροβολικοϋ διεξήχθη πρός τό σημείον
  τούτο μετά σημαντικήν εκατέρωθεν απωλειών.
  η πορτογααικη υπομηΤοπΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
  ΤΟΪ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΏΣ
  ΕΚΗΡΥΧΘΗ ΧΘΕ*
  ΓΙΓΓίΙΚΗ
  Έπόμενοι είς την έν τώ πρδς τούς πρά¬
  κτορας των άτμοπλοϊών άποσταλέντι έγγρά-
  φφ περιεχομένην δήλωσιν αυτών οί εργάται
  τοΰ λιμένος, εκήρυξαν απεργίαν άπδ τής
  πρωίας χθές, άποφασισμένοι νά μή άναλάδω-
  σιν εργασίαν, εάν δέν γ;ίνωσιν άποδεκτά τα
  αίτήματα ,αυτών.
  'Η άπεργία δέν είνε μερική, ώ; μέχρι τής
  προχθές ελέγετο, άλλά γενική δι' δ'λα τα
  άτμόπλοια των έλληνικών χαί των ξένων
  έταιριών.
  Πρόσληψις έκτάκτων έργατών
  Είς τδν λιμένα τοΰ Πειραιώς ευρίσκοντο
  χθές ΰπδ φόρτωσιν καί έκφόρτωτιν άτμόπλοια
  τοΰ Γο.ι3ή, τοΰ Τζών, τής Νέας, τής Παν-
  ελληνίου, τοΰ Δεστούνη—Γιαννουλάτου καί
  τοΰ Χαιζή-Δαούτ.
  Οί πράκτορες των άτμοπλοών τούτων,
  καλέσαντες τούς άπεργοΰντας, συνέστησαν
  είς αυτού; ν' άναλάδωιιν εργασίαν μέ την
  ρητήν υπόσχεσιν, ότι θα συμμορφωθώσιν ού¬
  τοι πρδς παν δ',τι αποφασίσθη κατά την εσπε¬
  ρινήν σύσχεψ.ν μ;τά των άντιπροσώπων
  αυτών.
  Έπειδή δμως καί ούτω οί εργάται δέν έ-
  πείσθησαν ν' άναλάδωσιν εργασίαν άπαιτοΰν-
  τες ρητήν καί έγγραφον προκαταδολικήν υπό¬
  σχεσιν περί άποδοχής των άξιώσεων αυτών
  κατά τδ σύνολον, οί πρά*τορίς, ί'να μή δια-
  κοπη τελείως ή έρΊ ασία καί επέλθη δριστική
  των άτμοπλοίων καθυστέρησις, ηναγκάσθησαν
  νά προσλάδωσιν έχτάχτους εργάτας, οίτινες
  μετά των ολίγων μηνια.'ω; μισθ:δοτουμένων
  ώς ΰπαλλήλων των πρακτορείον έργατών
  καί των άνδρών τοΰ πληρώματος, προσεπά¬
  θουν όπωσδήποτε νά έκτελέσωΐι την εργασίαν
  τής φορτώσεως καί έχφορτώσεως.
  Έκ των ξένων έταιριών μΐινον τής έται-
  ρίας Φραισινέ κατέπλευσεν ατμόπλοιον περί
  την μ-σημδρίαν, είς τδ οποίον δ'μως ουδείς
  των έργατών προσήλθε ν' αναλάβη εργασίαν,
  καθόσον οί άπεργοί κατώρθωσαν περί την
  μεσημβρίαν νά π;ίσωσι χαί έχείνους έχ των
  έκτάκτως διά την εργασίαν προσληφθέντων
  ν' άπάσχωσιν.
  Ούτω λοιπδν ή άπεργία έγενικεύθη πλέον.
  Ή τήρησις τής τάξεως
  Οί άπεργοί καθ' δμίλους άπδ πρωίας συ-
  νεκεντροΰντο είς την παραλίαν, ιδίως δέ πρδς
  τδ τελωνείον καί την πλατείαν Τζελέπη καί
  συνεζήτουν περί τής υποθέσεως αυτών. Μι-
  κροεπεισόδια συνέβησαν άλλ' άσήμαντα εν¬
  τελώς, ή δέ τάξις έτηρήθη πληρέστατα, άφ'
  ένδς μέν χάρις είς τα μέτρα τα δποΤα έλα¬
  βεν ή άστυνομική άρχή, έξ άλλου δέ καί
  πρωτίστως είς τδ φιλόνομον χαί την αξιέ¬
  παινον στάσιν των έργατών.
  Ή άτμοπλο?α Διακάκη
  Οί είς την υπηρεσίαν τής άτμ,οπλθίας
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣΚΑΙΤΗΣΑΜΑΑΙΑΣ
  ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  Την επί τής τελέσεως τού μνη-
  μοσύνου υπέρ αναπαύσεως των ψυ-
  χών των πρώτων βασιλέων τής
  Ελλάδος επιτροπήν απετέλεσαν
  οί κ. κ. Σταύρος Τσαμαδός, άν
  τιπλοίαρχος. Κοσμάς Δουμπιώ-
  της, συνταγματάρχης, Λίεοκλής
  Οετμεζας, συνταγματάρχης, Δη¬
  μήτριος Σέκερης, υποστράτηγος,
  Γεώργιος Κακλαμάνος ύποστρά-
  τηγος, Κωνσταντ. Τραυλός άντι-
  συνταγματάρχης, Θεμιστοκλ. Νι-
  κολα?δης αρχίατρος, Γεώργιος
  Περδικίδης έπίατρος, Ιωάννης
  Φίλων, "Αγγελος Ευστ. Σϊμος,
  Λεωνίδας Βλάσης, Άριστομέ-
  νης Δρακόπουλος, Παναγιώτης
  Μακροτάσος, Μιχαήλ Κατσίμ-
  παλης, Άχιλλεύς Κορωναϊος,
  ΤΑγις Κλεομένης.
  Τό μνημόσυνον, όπερ επρόκει¬
  το νά τελεσθή τή ΙΟη ένεστώτος
  μηνός Όκτωβρίου,'^ ανεβλήθη
  δια την 31 ην τοβ αυτού μηνός
  οριστικώς.
  'Έπειδή δέ κατά την ημέραν
  εκείνην γενησεται καί διάλεξις
  σχετική περί "Οθωνος καί Άμα¬
  λίας, παρεκλήθη υπό τής επιτρο¬
  πείας ό πρύτανις τού Πανεπιστη¬
  μίου ινα πρός τούτο παραχωρη-
  θή ή αΐθουσα αυτού.
  Εκρίθη δί ώς τα μάλιστα κα-
  τάλληλος ή αΓθουσα αυτή, διότι
  τό Πανεπιστήμιον συνδέεται άρ·
  ρήκτως πρός την μνήμην τού
  "Οθωνος, ίδρυτοό αυτού.
  ΣΕΙΣΜΟΙ ΕΙΣΓΤΛΣΕΠΑΡΧΙΑΣ
  ι
  Είς τδ ύπουργεΤον των Έσωτερικών άνηγ- Ι
  γέλθη έκ Πύργου, ότι χθές την 1 1)2 μ. μ.
  τρεΤς σεισμικαί δονήσεις έλαβον χώραν άνά
  5' εκάστη έχουσαι διεύθυνσιν άπδ άνατο-
  λών πρδς δυσμάς. Ή τελευταία ήτο αρκούν¬
  τως ίσχυρά, άλλ' εύτυχώς άνευ άπευχταίου
  τινός.
  Καί έν Μεσολογγίιρ εγένετο ίσχυροτάτη
  δόνησις άνευ δυστυχήματός τινος.
  •τ* «»
  ΝΕΟΝ ΑΣΤΓ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΓ
  Διακάκη έργαζόμενοι εργάται, ειδικώς δι' αυ¬
  τήν άπο τής Ιδρύσεως τής έταιρίας προσλη-
  φθέντες και διαρκώς μάλλον ώς ΰπάλληλοι
  παρά ώς ήμερομίσθιοι έργάταΓπληρωνόμενοι,
  δέν μετέσχον τής άπεργίας, ουτε κάν εξηναγ¬
  κάσθησαν δπο των άπεργών πρδς τουτο.
  Οί ηράκτορες των ξένων άτμο-
  πλοΐ'ών
  Τα αναγραφέντα χθές υπό τίνων έφημ?ρί-
  δων, ώς δήθεν υπο τοΰ κ. Σπηλιωτοπούλου
  λεχθέντα έν συνεντεύξει περί των πρακτόρων
  τοϋ αύστριακοΰ Λοϋδ καί τοΰ ρώσσικου, δτι
  ένώ ούτοι λαμδάνουσι δι' έργατικά έκφορτώ-
  σεω; άπδ τάς διευθύνσεις των δ μέν 2 γρ.
  φιορίνια δ δέ 4 φρ., πληρώνουσιν είς τούς
  εργάτας μόνον 3.50 δρ. χαρτίνας, είνε άνα-
  κριβή, ώς μας εβεβαίωσεν δ ίδιος κ. Σπη-
  λιωτόπουλος χθές τδ εσπέρας.
  _ίύβκεψις των πρακτόρων καί των
  άντιπροβώπων των έργατών
  Την 5ην μ. μ. ώς ειχε προαποφασισθή
  συνήλθον είς τδ Δημαρχείον πρΌς σύσκεψιν
  οί πράκτορες των άτμοπλοϊκών έταιριών μετά
  των αντιπρόσωπον των έργατών.
  Κατά την σύσκεψιν ταύτην παρίστατο καί
  4 Νομάρχης Άττικής κ. Κονδάκης, κατελ-
  θών επί τούτω άπδ τής 4ης μ. μ. είς τβν
  Πειραια, παρίστατο δ' έπίσης καί δ διευθυν-
  τής τής άστυνομίας κ. Σκωτίδης, δστις είχ»
  κατέλθΐΐ Ινα δώση σχετικάς δδηγίας καί προ-
  τρέψη καί τούς εργάτας τίπως τηρήσωσι την
  τάξιν καί μή δώσωσιν αφορμήν δ'πως χαρα-
  χτηρισθώσιν ώς ταραξίαι καί χάσωσι π5.σαν
  δικαίαν εκτίμησιν καίτΌ υπέρ αυτών ένδεικνυ-
  έμενον ενδιαφέρον των άρχών.
  Αί άνταλλαγεϊσαι γνωμαι
  Κατά την σύσκεψιν ταύτην διαρκέσασαν
  πλέον των δύο ώρών αντηλλάγησαν πολλαί
  γνωμαι καί πολλαί εκατέρωθεν εγένοντο
  προτάσεις, χωρίς δμως νά επιτευχθή καί
  συνεννόησις.
  ΑΙ εταιρίαι άντεπροσωπεύοντο πάσαι καί
  αί έλληνικαΐ καί αί ξέναι διά των πρακτόρων
  αυτών, οί δι εργάται διά τοΰ προέδρου τοΰ
  Συνδέσμοιί των χ. Δ. Σπηλιωτοπούλου καί
  τοΰ Διοικητικόν Συμδουλίου, προσεπικουριχώς
  δέ καί υπο δεκαμελους έπιτροπής, διά την
  περίπτωσιν καθ' ήν οί πράκτορες θά ήρνοΰντο
  νά άναγνωρίσωσιν ώς έντολοδόχον των έργα¬
  τών τδ Συμβούλιον, έπειδή τδ νέον καταστα-
  τικδν τοΰ Συνδέσμου δέν ίχει έπικυρωθή διά
  Β. Διατάγματος.
  Ό πράκτωρ τής έταιρίας Φραισινέ κ. Φε-
  ράλδης επρότεινεν δπως τδ ημερομίσθιον ορι¬
  σθή, συμφώνως πρδς την αξίωσιν των έργα¬
  τών, είς 6 καί 7 δραχμάς, καθορΐζόμίνον,
  κατά τα καί είς τούς εύρωπαϊκούς λιμέ-
  νας ίσχύοντο είς 9 ώρας, θίωρούμενον δέ
  πλήρες καί άν είς όλιγωτέρας τούτων τε¬
  λειώση ή έργασία. Εάν όμως ή έργασία πα¬
  ραταθή πλέον των 9 ώρών, τότβ νά πληρώ-
  νωνται οί εργάται 50 μέν λεπτά άνά ώραν
  έν ήμέρα, μίαν δέ δραχμήν έν νυκτί,
  'Η πρότασις αυτή τοΰ κ. Φεράλδη, την
  δποίαν απεδέχθησαν καί των έργατών οί άν-
  τιπρόσωποι. δέν εγένετο καί ΰπδ των λοιπών
  πρακτόρων άποδίκτή καί μετά μακράν έπ'
  αυτής συζήτησιν απερρίφθη.
  Άντ* αυτής δέ ΰπεστηρίχθη υπο τής πλειο-
  νοψηφίας των πρακτόρων, δπως τδ ημερο¬
  μίσθιον ορισθή είς 5 καί 6 δραχμάς, μέ την
  προσβήκην, άν μετά την δύσιν τοΰ ηλίου ε¬
  ξακολουθή ή έργασία νά πληρώνωνται οί ερ¬
  γάται πλήρες ημερομίσθιον μέχρι τού μεσονυ-
  κτίου, πλήρες δ έπίσης άπδ τοΰ μεσονυκτίου
  καί πέραν, ίστ» καί διά μίαν μόνην» ώραν
  εργασίας.
  Την πρότασιν δμως ταύτην, συμφέρουσαν
  ναμεν έπάναγκες ν* άποταθώμεν πρός τον
  ειδικώς επι των έργατικών ζητημάτων ασχο¬
  ληθέντα δικηγόρον καί ύφηγητήν τοΰ Πανε¬
  πιστημίου κ. Άνάργυρον Φαρδούλην συγγρα-
  φέα πλείστων συγγραμμάτων, άφιερωμένων
  είς τα μεγάλα ταυτα ζητήματα καί εσχάτως
  διά σειράς νευρωδών άρθρων δημοσιευθέντα^
  ευρύτατα έξετάσαντος το εργατικόν ζήτημα
  έν Πειραιεί.
  Ή άπεργία Ιπρκπε νά επέλθη
  — Πώς χαρακτηρίζϊτε κ. Φαρδούλη την
  απεργίαν των έργατών τοΰ λιμένος ;
  — Ώς έ'να βήμα προόδου, οίον δ' άφορα
  την βελτίωσιν τής τύχης των λαίκών κ«ί
  έργατικών, τάξίων είχον την τιμήν καί είς
  τοίς κυρίους συναδέλφους υμών έπιζητήσαν-
  τας ευγενώς την γνώμην μου επί τοϋ ζητή-
  ματος τούτου νά εΓπω ότι έν Ελλάδι υπο
  τοΰς ό'ροιις και τάς συνθήκας υφ' άς ζή, ·Ρ"
  γάζεται καί άμείδεται ό έργάτης δέν ήτο δυ¬
  νατόν παρά νά προκαλέση την Ικρη^ξιν τής
  διαμαρτυρίας τούτων, ήτις πάντως αν δέν
  ληφθώσι σκέψίΐς και άποφάσπς ίκανοποιητι-
  καί διά τοθς πράγματι άδικουμένους > τούτους
  εργάτας ή περίστασις αίίτη θά γ*ίνη αρχή σο-
  β'αρωτέρων γεγονότων καί θάδημιουργηθώσι τα
  έργατικά προβλήματα «τίνα διαρκώς "-^ίρ^
  συνταράσσουσι τον εργατικόν ίγκον έν Ευρω-
  πη καί Άμερικη* και τον ώθοΰσιν απειλητι-
  κο'ν είς έξίγέρσεις καί ανατροπάς και θα α-
  ναπτυχθη* και παρ' ημίν κοινωνική τις νόσος
  άπο τής' οποίας επί τοΰ παρόντος εφαίνετο α-
  πηλλαγμένος 4 τόπος μ«ς.
  — Καί φρονεΐτε ότι διά τής απεργίας, κ.
  Φαρδούλη, θά επιτύχουν τον σκοπόν των ;
  — Ό έργάτης, είς τβν τόπον μας Ιδίως
  ίνθα στερεΐται προστατευτικών νόμων, ίνα καί
  μόνον ο'πλον ϊχει κατά τής εκμεταλλεύσεως
  τοϋ ιδρώτος τοΰ, την απεργίαν, την οποίαν
  καί μόνην τρέμουν οί κεφαλαιοΰχοι. Βεβαίως
  θά γνωρίζετε, ο'τι ή λαδοθσα εσχάτως χώραν
  άπεργία των έργατών τοΰ λιμένος τής Μασ¬
  σαλίας έστοίχισβν είς τοΰς κεφαλαιουχους ζη¬
  μίαν 200 έκατομμυρίων. %
  —· Καί νομίζετε ό'τι θά γείνουν δεκτα ίκ
  μέρους των πρακτόρων τα αΐτήματα των έρ¬
  γατών;
  — Απολύτως ναι, πρώτον διότι είνε δί-
  καί λογικά κ»ι κατά δεύτερον λόγον
  καια
  άνυπο-
  από¬
  πασά άρνησις των πρακτόρων θά =ΐνε
  λογιστος ζημία των ουμφ-:ρόντων των
  δειξις δτι άφ' ής στιγμής ^κηρυχθή ή απερ-
  γία πάντα τα άτμόπλοια άλλα μέν ίδέθησαν
  κατά την ναυτικήν έκφρασιν άλλα δέ διά των
  έκτακτων καί άδαών έρ ^ατών ου; προσέλαδον
  πρδς αναπλήρωσιν καθυστεροΰν επί πέντε καί
  δίκα ώρας. Π ίντα ταυτα είνε αναμφισβητή¬
  τως ζημία των πρακτόρων.
  — Διά την επέμβασιν των άρχών τί βρθ-
  ν:Ττε ; θά ώφελήση τδ ζήτημα ;
  — 'Η επέμβασις των άρχών είνε ζητή-
  μα γενικοΰ ένδιαφέροντος ώφελεΐ τότε μόνον
  οσάκις οί αποτελούντες τάς αρχάς είνε άν-
  θρωποι λβγιχοί καί άνεπηρέαστοι,γνωσταί τώ·/
  είδικών ζητημάτων τα δποΤα άποστέλλονται
  ή είδησις αυτή. Ώς βλέ"πετ£, ττρίίκεΐταΐ κεν λόγων ^56αρών δέον νά εγκαταλείψη την
  περί είδήσεως εντελώς Ιδιωτικής φύ- Ρ«<"λεύουσσαν.Το αΰτο περίπου πιττάκιον άπε- σεως, ή όποία είνε άκριβής. άγνωστον κατά πόσον Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑΝ Κατ' αύθεντικάς πληροφορίας, τόέπί των Εσωτερικήν υπουργείον τής Σίρ- βίας εξέδωκεν εγκύκλιον άπό τής 2ας στάλη καί πρδς τδν έντίτΰθα παρεπιδημοΰντα Μητροπολίτην'Δγχιάλου,δστις μετά τοΰ Δυρ¬ ραχίου δημοσία ύβρίζουσι τδνΠατριάρχην προ- καλοΰντες Ιστι'ν ότε άνοικείους σκηνάς μεταξύ τώνάκροωμένων τάςΰβρειςΧριστιανών.Διαδίδε- ται μετ" επιτάσεως, δτι οί Μητροπολίται ού¬ τοι δέν θέλουσι συμμορφωθή πρδς τδ πατριαρ- χικδν τουτο γράμμα, άλλ' δτι θέλουσιν άνα- μείνει την βίαν. Τούτου έ'νεκα σήμερον συνέρ- χονται τα δύο Σώματα, Ι'να προβοΰν είς τα κατάλληλα παρά τή Πύλ/) διαβήματα, άν βίας ξ γ )ς 2ας η ρ Σεπτεμβρίου 1904 πρός το6ς Νομάρ- Χα1 '° Π«τρ'άρχης δικαιοΰται συμφώνως πρ^ς _____.Λ ν^,™,,,. ί,' *, ;______*.. "·βύς ύφισταμένους απο το 1862 κανονισμους χας τοθ Κράτους, δι' ής έπανερχόμε- νον εί; προγενεστέραν εγκύκλιον αυ¬ τού, καθ* ήν οί είσαγωγεΓς ύποχρεοθν-, ται νά καταβάλλωσι τέλος διά την έν τοίς τελωνείοις ανάλυσιν των έμπορευ- μάτων των, άτινα δέον νά συνοδεύων¬ ται μέ πιστοποιητικθ'ν, βεβαιούν δτι δέν είνε μεμολυσμένα, 6ρίζει δτι κα- ταργεϊται ή ανωτέρω ρήτρα, καθό άν- τιβαίνουσα είς τόν κανονισμόν των λι- μένων των τελωνείων, Κατά τόν χανονισμ&ν τοθτον $ εΐ- σαγωγεύς καταβάλλει τέλος διά την ανάλυσιν μόνον έν ι|5 περιπτώσει 6 Γ- διος ζητήσν) δπως γείνγ) αυτή. Όαά- κις οί ποιοθντες δήλωσιν είς τό τελω¬ νείον περί εισαγωγήν έμπορευμάτων δέν ζητοθσι καί την ανάλυσιν αυτών, ή ανάλυσις τότε γίνεται αύτεπαγγέλ- υφισιαμενους ν άποπέμπη τής Συνόδου τούς κωλυσιεργοΰν- τας καί άπρεπώς φερομένους. ΤΑ ΚΙΒΔΗΑΔ ΝΙΚΕΑ ΪΠΑΡΣΟ^ΤΙΙ^ΑΑΛΑ; Διά την υπο τού φαρμακοποιοΰ κ. Ρεβελά- κη γενομένην καταγγελίαν είς την Διεύθυν¬ σιν τής άστυνομίας περί των κιβδήλων νίκελ άτινα παρεδόθησαν είς αΰτδν διά πληρωμήν φαρμάκων τοϋ Ζανείου Νοσοκομείου έκ νοΰ δημοτικόν ταμείου Πειραιώς, ούδεμία ενερ¬ γεια εγένετο χθές έκ μέρους των άρχών. Ό κ. Ρεβελάκης, δστις λίαν πρωί χθές επί τούτω κατήλθεν είς τον Πειραια, εζή¬ τησεν άπδ την άστυνομικήν αρχήν δπως πα- ρεμποδισθή" ή έξαγωγή χαλκθΰ καί νίχελ έκ τοΰ δημοτικοΰ ταμείου, μέχρις ου γείνη τ«- κτική καί έπισταμένη εξέλεγξις αύτοϋ, διότι, ώς είπεν, ίχει την βεβαιότητα, δτι υπάρχουσι καί αλλα κίβδηλα έντδς των κυλίνδρων. Στη- ρίζει δέ την ΰπόνοιάν τού ταύτην δ κ. Ρίβε- τως καί δωρεάν υπό τοθ κράτους, το λάκης είς το 4'τι καί άλλοτε κατά τάς πλη- δποϊον βαρώνουσι καί τα ϊξοδα. ' """·"' " ΤηΠ *«»'"·"">η -"·»*ι™- ϊίιβέθγιβαν
  ΕΠΚΚΕΨΙί
  ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΚΪΒΕΡΝΗΤΟΥ
  Π&7Λ ΤΔ> <· Χθές τδ άπόγευμα καί περί την 4ην ώ¬ ραν δ Ίταλδς κυβερνήτη; τοΰ έν Πειραιεί δρμοΰντος εΰδρόμου «Άμέρικος», τοΰ χρησι- μεύοντος ώς σχολή των Δοκίμων, επεσκέφθη τδν υπουργόν των Ναυτικών κ. Κουμουνδοΰ- ρον κα'ι παρέμεινε παρ'αύτώ επί άρκετήνώραν. Ό κ Κουμουνδοϋρος θά άντεπισκεφθή σή¬ μερον τδν Ίταλδν πλοίαρχον επί τοΰ πλοίου τού. Οί Ιταλοί δόκιμοι τδ άπόγευμα άνήλθον είς την "Ακροπολιν, δπου ύπδ την όδηγίαν 1 τοΰ Έ·όρου κ. ΐίυζαντηνοϋ εξήτασαν δλας ! τάς αρχαιότητάς. ΠΑΗΜΜΪΡΑ_Ε£ ΚΑΡΑΙΤΣΗ Κατά τηλεγράφημα έκ Καρδίτσης υπουργείον των Έσωτερικών, ρωμας έκ ημ μ, ρ κίβίηλα χαΐ άργεντινά νομίσματα, μίαν δέ φοράν άποστείλας £σα εντέυθεν έλαβε πρός την κ. Έλένην Κακαβούλη διά την άποπλη- ρωμήν ένδς χρηματοκιβωτίου, έλαβεν οπίσω 17 δραχμάς τοΰ άνωτέρου εΓίοας. Ό άστυνόμος δμως κ. Παππαγεωργίου δέν ένόμισε νόμιμον την τοιαύτην ενέργειαν, έφόσον ο3τε γραπτήν είχεν ενώπιον αΰτοΰ καταγγελίαν, οδτε άλλην τής διευθύνσεως ϊθυ ή1 τής εϊσαγγελικής άρχής παραγγελίαν. Ό κ. Ρεβελάκης, διαμαρτυρόμενος διά την μή ενέργειαν των άρχών, είπεν δ'τι έπιδίδει τακτικήν καταγγελίαν διά τοϋ πληρεξουσίου τού δικηγόρου είς την εισαγγελίαν. Άγνω¬ στον δ'μως άν επεδόθη πράγματι τοιαύτη, καθόσον μέχρι τής εσπέρας χθές ούδεμία εγένετο σχετική ενεργεια. Άντικαταγγελία Ό ταμίας τοΰ Δήμου Πειραιώς κ Περα' τζάκης εδήλωσεν, ότι σήμερον θά επιδώση καταγγελίαν εναντίον τοΰ κ. Ρεβϊλάκη είς την Εισαγγελίαν επί εξυβρίσει καί συκοφαντία διά τα είς τάς εσπερινάς εφημερίδας γρα¬ φέντα έκ συνεντεύζεων των συντακτών των ΑΠΟ ΧΘΕ< ΕΩΧΪΗΜΕΡΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 0 ΙΕΡΕΥΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ "Ενας νέος είί χωρίον πλησίον τοθ Πύργου έι^όνευσε τδν Ιερέα τοθ χωρίου, καί μάλιστα τβν έφόνευσε πυροίολήσας έπιμόνως καί άγρΐως. ΚαΙ δ Ιερεύς τοθ Υψίστου ίίη- πλώθη ΘΟμα δχΐ άντικληρικισμοθ, άλλά θθμα τής Ιδίας τού διαγωγη'ς. Διότι δ Ιερείκ Παππαπαναγιώτου ήτο φαίνεται δ δόν Ζουάν τοθ χωρίου τού. Τδ ράσσον δεν κάμνει τέν καλόγηρον, λέγει ή γαλλική παροιμία. Άλλά τό ράσσον ίεν κατορθώνει νά κοιμΐση καί τούς πόθους των κατακτητών. ΚαΙ άντ! ό Ιερεύς ν' άττοίάλγι τδ ράσσβν,νά ίνρΐοη τα γένεια,νά στβΐψη τδν μύστακα κβΐ νά έπιδοθΐ;) είς κατάκτησις, έ- προτΐμησε νά φορή τδ ράσβον καί νά κάμνη εύκολώτερα δλα ούτά τα κατορθώματά τού. ΚαΙ ομως ήτο ίγγαμος δ Ιερεύς καί μάλιατα πατήρ πέντε παιδιών. Επί τέλους μίαν πρωΐαν 6 άϊελίθί θύμοιτοΰ τδν ίίήπλωσε νεκρδν είς τδ Θλιδερδν τδ τέλος τοθ Ιερίως. Άλλά καί αναπόφευκτον καί μοιραίον. Τΐποτε δέν θά ήμποροΰσε νά σώση τόν Ιερέα άπδ τδ τέλος αύτό. Τδ συμβάν ιϊνε απολύτως δυαάρεστον. Κάθε ^όνοα, διακότττων αποτόμως τα ζητή- ματσ αύτά τ^ς τιμήΰ, είνε τίλος μαθρον κα άττοκρουστέον. Άλλ' Ιπί τέλους δν ή αγα¬ νάκτησις βπέναντι ένδς κοινβθ λ^στοθ τής τιμής είνε συνήθης,^υσικώτατα γΐνεται διπλα- σ(α άπέναντι ενός άνθρώπου δ οποίος Ιχει καί κάπως βαρυτέρας τάς ΰποχρεώσεις. Εύτύχημα είνε οπ τα μαθρα αύτά ρασσο- φόρα κρούσματα εί ε σπανιώτατα είς την Έλλάδα. Άν δ κλήρος μας δέν έφθασεν ά- κόμη είς την περιωπήν είς την δποίαν πρέ- πει νά είνε, βεβαίως δμως δέν άριθμεΤ πολ- λούς λειτουργούς τοθ εΤδους τοθ παπττα τβθ χωρίου αύτοθ. ΚαΙ αύτδ μολονότι είνε φυσι- κδν δέν είνε δμως σύνηθες είς αλλους κλή- ρους καί πρέπει ν' αρκούμεθα δτι έττΐ τέ¬ λους αύτδ είνε πρδς τιμήν μας. Α. είδικών ζητημάτων τα δποΤα άπο,τέλλονται ; ρ^ ργ ρ, νά έξομαλύνωσι, διότι έν έναντία περιπτώσει Ι ουο παραπιίταμοΐ τοθ ΙΙηνειοΟ Πορτα- Η ΕΤΙΑΝΟΙΟί ΤΟΪ ΕΑΙ107 ΠΓΙΓΕΕΙ12 ταξειδίου τού καί ό πρίγκηψ ρ μ φρ ή η έκ πρώτης δψεο.ς, δέν την εθεώρησαν τοΐαύ- ! λάμπουν διά τής άπουσίας των. την καί οί άντιπρόσωποι των έργατών καΐ | την άπέκρουσαν, παρά τάς προτροπάς καί τού προέδρου τοΰ συνδέσμου των καί τοΰ νο- μάρχου κ. Κονδάκη. Την άρνησίν των ταύτην οί εργάται έστή- ριξαν είς το ό'τί οΐίτε παρουσιάζεται πλέον ή άπαξ κάθε δύο ή τρεΤς μήνας τόση πληθώρα εργασίας, ώστε νά παρατείνεταί «ΰτη μέχρι τοΰ μεσονυκτίου και πέραν, άλλ' οδτε καί ή μερική είνε καθ* ημέραν. "Οχι 5 καί 6 δραχμάς είπον οί εργάται θά έδέχοντο ώς ημερομίσθιον, άλλά καί 4 μόνον εάν ή έργασία ήτο καθημερινή. Προ¬ θύμως δέ θά έδέχοντο νά κλείσωσιν επί τού¬ τοις συμφωνίαν, εάν καί οί κ. κ. πράκτορες έδέχοντο νά συνάψωσι ν είς το ανωτέρω ποσόν συμβόλαιον διά καθημερινήν εργασίαν. Τδ τοιοΰτον, έννοεΐται, οί πράκτορβς δέν τυ έδέχθησαν καί ούτω ούδεμία επήλθε συμ- φωνία. Ή άπεργία έξακολουθεΐ Μή έπελθούσης, ώς ανωτέρω γράφομεν, συμφωνίας μεταξύ των πρακτόρων καί των άντιπροσώπων των έργατών, έξακολουθεΐ ή άπεργία. Ό διευθυντής τής άστυνομίας κ. Σκωτίδης «υνέστησεν επανειλημμένας είς πάντας ά ί άξ έπέρχεται σύγχυσις καί δημιουργεΤται κυκεών ' ρίτης καί Καραμπάνης ονόματι έπλημ- έντδς τοΰ όποίου περιδινοΰνται καΐ καταιττρέ- φονται τα συμφέροντα καί των δύο αντιθέτων μερών. Έ,ιεΤνο δμως το οποίον μετά λύπης παρα- τηρώ είς την περίστασιν αυτήν, δπως καί είς άλλας τοιούτου εϊδους περιστάσεις είνε ή παντελής έξαφάνισις έκείνων τούς δποίους δ λαδς ίταξεν άντιπροσώπους τού πρδς υποστή¬ ριξιν των" δικαίων 'του >κα1 των συμφέρον ών
  τού, καί οίτινες παρά την αποστολήν των.
  τδ χαθήκόν των καί την ύποχρέωσίν των
  Διετάχθη 6 μηχανικός 5πως
  τα κατάλληλα μέτρα πρός πρόληψιν
  ζημιών. _____________
  ΤΟ ΕΠΕΙΣθΐΝΤΟΪ ΤΖΕΒ1ΕΤ
  ΕΙΣ ΤΗΝ_ΕΑΒΕΜ
  Περιπλέκεται το επεισόδιον, το οποίον ε¬
  προκάλεσεν ή άπαίτησις τής Πόλης δπως έ-
  ξωσθή έξ Ελβετίας δ ίατρδς Τζεβδέτ. Ε¬
  γνώσθη δτι οΰΐος ήτο άλλοτε ίατρος τής έν
  Βιέννη.τουρκικής Πρεσβείας καί δτι είχεν έ-
  ξορισθή έξ Αυστρίας κατ' αίτησιν τοΰ Σουλ-
  _____ τάνου. "Εκτοτε διαρκώς καταδιώκεται. Φαί-
  Κατ' αύθεντικάς πληροφορίας, με- ' «ται δμως δτι δέν είνε αύτος δ γράψας τδ
  ξ, „ ΟΛ ν «λ ι ν απειλητικον εναντίον τού Σουλτανου αρθρον,
  υ τής 20 καί 22 τρίγοντος μηνός -, ί . < /» « - '^ , "Λ „ Γ,' Εις τας αντιτουρκικας εφημερίδας τής Γε- έπανέργεται έκ τοθ άνα την Ευρωπην νίύης έτηχβγρά?Τί<Ιίν 0 νιότουρκος Έδχέμ ό Βασιλεύς ώς έπίσης Νικόλαος μετά τής Ελένης. Ή Α. Μ. άπό τΐ)ς π. Τρίτης ευ¬ ρίσκεται ήδη είς Παρισίους, θά παρα¬ μείνη δ' έκεϊ μέχρι τής προσεχοθς Τε- ταρτης. Κατόπιν 6 Άναξ θά κατευθυνθίι εΐζ Βιέννην καί μετά πενθήμερον έκεΓ δια¬ μονήν θά μεταβή είς Τεργέστην, δπου ίπιβιβαζθ'μενος τής άναμενούσης αυτόν θαλαμηγοθ «Άμφιτρίτης» θά επανέλ¬ θη είς την Έλ>άδα.
  Τής «Άμφιτρίτης» θά έπιβή καί τό
  πριγκηπικόν ζεθγος, τό οποίον έκ Πε-
  τούς εργάτας ησυχίαν καί τάξιν, έπαινέσας { τρουπόλεως προερχόμενον θά φθάση είς
  την διαγωγήν αυτών κατά την χθεσινήν ήμέ- | Τεργέστην ταυτοχρόνως μετά τοθ'Βα-
  Οί εργάται ύπεσχέθησαν τουτο, έδωκαν δέ ,°"'Λίω?· ^_________,
  θά ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΟΙΝΑΟΙ ΤΟΥ ΜΙΣΤΡΑ
  Ρουχή άναλαμβάνων πασάν ευθύνην διά τδ
  άρθρον καί άγγέλλων δτι προσέρχεται νά πα-
  ραδοθή είς τάς έλδετικάς αρχάς. Έν τώ με¬
  ταξύ ή τουρκική διπλωματία ευρίσκεται είς
  κίνησιν, ή δέ έλβετική Κυβέρνησις διέταξε
  τδν έν Γενεύη είσαγγελέα νά ενεργήση άνα-
  κρίσεις.
  ΠΩΣ
  ΔΠΌΚΑΛΥΠΤΙΚΗ
  ΔΗΤΑΠΟΕΡΙΣΙΞ Ε!
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
  Άπέλοτβις "Έλληνος ίερέως
  Κατ' είδήσίις έκ Βοστώνης, αί έκεΤ μετα-
  ναστευτικαί αρχαί δέν απεφάσισαν εισέτι διά
  τδ ζήτημα τής απελάσεως τοΰ "Ελληνος
  (ερέως Πανιόλ1.]. Ό ίίρεΑς εί'λκυσε την συμ¬
  πάθειαν ·Ρών Άμερικανών έ'νεχα τοΰ έπιδλη-
  τικοΰ χαί άθλητικοΰ άναστήματός τού,
  δέ ίζ οώτών χβοσπα&οΰσι νά
  δπως τώ επιτραπή ή άποβίδασις.
  *Ο διβκοβόλος Σέριδαν
  Μέγα ζήτημβ ηγέρθη μεταξύ των άθλητΐ-
  χών σωματείων τής Ν. Υόρκης σχετικώς
  πρδς τδν κ. Σέριδαν, τδν Όλυμπιονίκην είς
  τούς αγώνας δισκοβολίας έν τφ σταδίφ τοΰ
  α^ίου Λουδοβίκου. Ό κ. ΣέριΙαν, ώς γνω-
  οτδν, ένίκησε τδν Έλληνα δισκοβόλον κ.
  Γεωργανταν καί τούς άλλοι/ς, ρίψας τδν δί
  σκον είς απόστασιν ΙϋΟ ποδών, άλλ' είς τοΙ)ς
  αγώνας τούτους μόνον ερασιτέχνας κατά τδν
  κανονισμδν, Ιδ;ι νά λάβωσι μέρος, ήδη δέ
  άποδιικνύεται, δτι δ Σέριδαν δέν ήτο έρασι-
  ΤΑ ΚΟΤΠΑΡΑ
  Τί είνε χαί «ύταΐ αί καταχόχκιναι σφαίραι,
  μέ τδ χρώμα τής πληθωρικής ζωής καί δ¬
  μως χωρίς καμμίαν αΰθάδιιαν, μέ πολλήν
  μάλιστα μετριοφροσύνην ! Είνε άκόμη καρ-
  πδς άγριος άπδ έκείνους τούς δποίους πετα
  έ'να πρωί το μυστηριώδες χέρι τής φύσεως,
  έκεΤ δπου ολιγώτερον τούς περιμένει κανείς,
  είς την άκραν ένδς κρημνοΰ, μέσα είς τάς
  βάτους ποΰ φυτρώνουν επάνω άπδ έ'να βραχον.
  ΚαΙ δμως τα άγρια καί άπολίτιστα κούμαρα
  είνε άπο τα ήμερώτερα πράγματα, τα όποΤα
  ημπορεί κανείς νά εΰρη είς τδ φυτΐχδν βασί¬
  λειον χαί ώς χαί τα έγκάθια των χαϊδεύουν
  ι μαλαχώτατα την γλώσσαν.
  ( "Ολας αυτάς τάς ίρ^ρζς σφαίρας μας
  τάς έξαποστέλλει ή Πεντέλη. "Εως πρδ ο¬
  λίγων έτών άκόμη διά νά τα φάγη κανείς
  έπρεπε νά ξεχινήση χαί ν * άναρρίχηθή είς
  την Πεντέλην δπου μόνον ήμποροΰσε νά εθ-
  Τώρα δπως είνε στρογγυλά έκύλησαν πρδς
  τα κάτω καί ήλθον είς την πόλιν καί περι-
  φέρονται μέσα είς πανεράκια προκλητικώτα-
  τα, καί διανέμοντα· είς τα *-»ιδιά των γειτο-
  νιών φιλαργυρώτα «ρτάκια.
  Δέν θά ήτο ι ^«»(*^υγ νά ληφθή
  κάποια φροντίς διά γείνουν άφθονώτερα τα
  κούμαρα καί νά γεμίση μέ μίαν μικράν πε-
  ριι οίησιν ή Πεντέλη, άφοΰ χωρίς καμμίαν
  φροντίδα αποδίδει τώρα τόσα ; Υποθέτομεν
  δτι τδ πραγμα δεν
  είνε
  δύσκκλον. "Αν ή
  Πεντέλη ήτο μονή εύρωπαίκή, θά ήμποροΰσεν
  .,..·.Β . ,ν ..ν . ■ , άπδ τό τίποτε νά δημιουργήση έ'να μέγιστον
  αλλ εξ επαγγέλματος αθλητής καί π4ρον. ·Απο έχλην(Χήν μονην ίέν α ' βΒ.
  5ύτου απερρίφθη ύπδ τοΰ αθλητικοϋ α£ν νι |νωα.ν ΤΟ,βΛΤΛ,. λρ,λ».,, ·α^-»λ
  εις
  τοΰ
  τδ συμβούλιον
  :. !
  καί οί έ-
  Σπηλιωτόπουλος,
  πίτροποι αυτών.
  Έν τούτοις ή άστυνομική άρχή, διά παν
  ενδεχόμενον, έλαβεν δλα τα κατάλληλα μέ¬
  τρα πρδς τήρησιν τής τάξεως καί κατά τ^ν
  νύκτα.
  Ποία άτμόπλοια κατέπλευσεν
  χθές καί ποία ανεχώρησαν
  Χθές κατέπλευσαν
  ραιώς τα άτμόπλοια
  ληνίου, τδ φορτηγδν «Μαρί
  «Κωνσταντίνος» τοΰ Χατζή-Δαούτ», «Πή
  λιον τοΰ Φραισινέ καί το άγγλικδν«Ρέμλαξ»
  έ» Νιούπορτ.
  Άπέπλευσαν δέ
  Κωνστανχινούπολιν,
  Ο ΗΑ0Σ_Τ0Τ_ΑΑ4ΊίΙ0Υ ■
  Κατά πρόσκλησιν τοθ κ. Τσιβανο-
  πούλου, συνήλθε τό Συμβούλιον τής
  Άρχαιολογικής Έταιρίας χθες καί
  προτάσει αύτοθ απεφάσισε νά προβή
  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ
  (Ιδιαιτέρα άνταπόκρισις τοΰ «ΝέουΆστεως»)
  ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ, 6 Όκτωδρίου
  Άπδ τής τελευταίας μου άνταποκρίσεως
  τα πατριαρχικά έξετραχύνθησαν είς τοιοΰτον
  βαθμόν ώστε ν' άναμένωμεν ό'λοι σοβαρώ-
  τατα γεγονότα.
  Άφου οί την άντιπολίτευσιν άπαρτίζοντες
  συνοδικοί άρχιερεΐς είδον ματαιοΰμενα δλα των
  τα σχέδια τα αφορώντα την έκθρόνισιν τοΰ
  Πατριάρχου, συνελθόντες έν τώ οΓκφ τοΰ Αου
  τή τάξ;ι συνοδικοΰ Άγίου Έφέσου, απεφά¬
  σισαν Ίνα έν τή έπομένη συνεδρία ήτοι τής
  παρελθούσης Παρασκευής είς έκ των αντιπο¬
  λιτευομένων συνοδικών αναλάβη τδν κατά τοΰ
  ώς έκ τούτου απερρίφθη ύπδ τοΰ αθλη
  συλλόγου τής Ν. "Υόρκης ή αίτησις τού νά
  καταταχθή ώς μέλος αύτοΰ.
  Ό Σέριδαν διατείνεται, δτι δέν είνε έπαγ-
  γελματίας άθλητής' εντούτοις δέον νά ΰπάρ-
  χωσιν έπαρχεΤς άποδείξεις, επί των δποίων
  έδασίσθη δ μέγας άθλητιχΌς σύλλογος τής
  Νέας "Υόρκης, όπως άπορρίψη την αίτησίν
  τού, γνωστή δ' ή αύτηρότης των χανονισμών
  των άθλητικών συλλόγων των Ήνωμένων
  Πολιτειών, κατά τάς διάταξης των δποίων
  άποκλϊίονται «άντες οί έπαγγελματίαι άθλη-
  ταί. Εάν δ κ. Σέριδαν άπεκλείετο, ή νίκη
  θά ηατέληγε κατά πασάν πιθανότητα είς τον
  Γ-:ωργανταν.
  Ιταλοί καί Έλληνες
  Μεγάλη σύγχυσις γίνεται έν Άμερικη
  μεταξύ των όνομάτων των 'Ελλήνων καί
  Ίταλών. "Ενεκα τούτου τα ίταλικά πολλά¬
  κις φαίνονταΐ ώς έλληνικά ιδίως είς τούς
  Άμερικανούς. Εσχάτως ώς γνωστόν μεγάλη
  κατακραυγή ηγέρθη κατά των μυστικών ίτα-
  λικών έτβιριών, τής «Μαφίας» καί τής
  «Μαύρης Χειρός», πολλοί δέ φόνοι καί άρ·
  παγαί άποδίδονται είς αύτάς' έπεται ώς έχ
  τούτου δτι ή άστυνομία, μή γνωρίζουσα πόσον
  ριζικώς διαφέρο^ι τα ήθη καί Ιθιμα των δύο
  έθνικοτήτων, μή δυναμίνη δέ νά άνεύρη τΌν
  δολοφόνον τοΰ Δανεγέλη (τοΰ δποίου τ· 5-
  νομα δμοιαζει πρδς ιταλικόν) απέδωκε τον
  μέν νά έχωμεν τοιαύτας αξιώσεις. Άλλά
  επί τέλους^ δεν είνε βεβαίως εΰκολώτατον νά
  γείνουν τουλάχιστον πενταπλάσια τα κούμα¬
  ρα, άφοΰ γίνονται χωρ* άρκετά χωρίς καμ¬
  μίαν φροντίδα.
  //ν
  ΕΙΙΟΚΕΣ
  | πρόοδος φαίνίται είς το τραγου8ά*|, το ε&Μ-
  λον καί χηλητικδν, τδ δποΤον σιγ«-
  δίδεται χαί χεραίζει ίδαφος. Τωρ«
  είς δλας τάς Άθ·;><·ς μία δροσερα μελφίία τοθ *· Ν. Μαυρογένη, έρασιτέχνου μέν, άλλ' άνθρώπου ποτισθέντος μουσικήν χ«ίΙ- νοντος την έμπνευσιν ωραίαν χαί «Τ*λή, 3υο πράγματα τα δποΤα προπάντων χρειαζονται είς τδ τραγουδάκι. Ή ούνθεσις τοΒ κ. Μα«- ρθγένη έτυπώθη .ίς την Λειψίαν μέ την καλαισθηίίαν την δποίαν θέτουν οί Γερμανβί είς αύτοΰ τοΰ είδους τάς έ/.δόσεις. ννν ΟΙ "ΠΡΑΣΙΙΟΠΟΤΑΟΙ,, Ή «Νέα Σκηνή» α2ρι°ν έν τώ θεάτρ¥ παράστα¬ νεωτατου ίργου τής Όμονοίας χαφοθ την τελευταίαν άποχαιρ«ιστηριον σιν αυτής διά πρωτοτύπου τοΰ έν Παρισίοις έγχαταστημένου λογίου χαί ποιητοΰ χ. Κ. -ένου Τδ ϊργον είνε χωμψδία είς τρείς πράξεις κα ?<Ρ« τί¬ τλον : Οί.Πρασινόπουλοι». Περί τοΰ ίργου χ«1 ποιητοΰ θέλομεν ίχτενως γραψ" μετβ την παράστασιν. ΛΑΛ Ε&Ο Ι'#ΕΚΙ Ό ϊατρος τη** «Οπνίβς πρός την πελάτιδα: — Πρώτον ν' άνοίξίτε τδ βτομα σας χαί νά χλείσετε το παράθυρον θά «άς παρΤΙ «- Τότε έξυπνήσατε, χλεΐσατ» ίί άνοίξετ» το παράθυρον ... ΤΟ ΤΑΧΤΔΡΟίΕΙΟΙ 8 Όκτωδρίου Είς Δ«ρ8ανέλλι«, Κ»ν)πολιν, θράκτ,ν, Βουλγαρίαν, Ρουμανίαν Μ1 Ρω^ίαν (Φλω- Είς Ήίάχλειον (Λοϋδ) 10 π. μ· Είς Κρήτην, Σικελίαν (Φλώρ'») 11 «· μ· Είς θεσσαλονίκην «Λ Σερβίαν (Τζων) 5 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ (Χό νέον δημοτικόν ΙΜίον). Μετά 15 μήνας τδ Πολιτικόν Νο- σοκομεΤον εγκαθίσταται είς τδ ιδιόκτητον αυ- τοΰ μέγαρον παραπλεύρως των 9υλακών> Α¬
  βέρωφ, τοθ δποίου «Ι πρδς ανέγερσιν .ργ.
  σίαι ίνουσιν άρχίσει «π· πολλοΰ. Τούτου £-
  «κα Κία έλλειψις «0 «^* γ™
  μείου πληρθΰται, λαμβανομενου υ-
  τα ίξοδα θάπέβαινον είς μάτην κα
  κτίριον έκεΤνο υφ' δλας τάς επόψ.ις εΐν. ε-
  ψΐ δτι
  καθόσον τδ
  ( είς την ή
  Βιβλιοθήκην). Νέ. μιγάλη δωρεα εγέ¬
  νετο νθ.ς είς τήν'Εθνικήν Βιβλιοθή/.η. Ο κ.
  Γ Δυοδουν.ώτης προσέφερεν άπαντα τα 01*0-
  γενειακά τού εγγραφ», τα δποϊα ώς έκ τής
  δράσεώς τής οικογενείας αυτής >.ατ« τον
  •Αγώνα καί προ αύτοΰ θει*ροΰνται μεγίστης
  κα1
  ί χαιοτήτων
  των έκεΓ βυζαντΐακών άρ~ ' τας κατά τοΰ Πατριάρχου υβρείς προσωπικάς
  τόν πρώην ήγούμενον τί]ς «« Χ'Ρ'ν *^ δημοσίας ήθικής άποσιωπώ.
  ■ Ό Πατριάρχης έν
  δίακόψας τόν ΰβριστήν
  μόνον ή «θράκη» διά ' μονής Γόλας Καλλίνικον Άλατζδν.
  £ν τής Νέας διά Σύρον Κατά την αυτήν συνεδρίασιν άπε-
  χαί έτερον δια την Κωνσταντινουπολιν. Λ*^,'»ήν« «λ ,.— . _ο- ί >
  • υ Γ - . < ΐιι φασισθη να καταρριφσγικαΐ άνοΐκοόοιχτι- Η έκφόρτωσις έκ τούτων καί ή φόρτωσις ' ο- , , , γγ Τ ,' ·»ι>ιλ«^[α. | ------ '.' ,'
  εγένετο, ώς καί έν άρχή λέγομεν, μόνον διά ! Ο1Ρ δ "οιμόρροποςτοΓχος τής έν Δαφνίψ γλώσσαν τοΰ αγίου
  .,% ,,..ι.^^ ;α»λ,τ.λ»' »/.) ΤΛ» ΛΜλ»α» »Λ« (ΑθνΛΰ άν δέν ^ΐΆταίνη ν('νιΧιι,/<Μ -ιν·/» τριαρνην απήντησεν άγανακτήσϊΐ εζήτησε παρά των λοιπών παρακαθημένων συνοδικών, ίνα δηλώ- σωσιν άν συμμερίζωνται την τε γνώμην καί Π των μηνιαίων έργατών καί των ανδρών πληρώματος. "Έν εύγε είς τούς εργάτας Παρακολουθήσαντας την ίλην κίνησιν δι' δλης τής ημέρας χθές, αισθανόμεθα την υπο¬ χρέωσιν νά απευθύνωμεν έν ειλικρινός εύγε είς τούς εργάτας, διά την παραδ-:ιγματικήν Ι τάξιν την δποίαν ετήρησαν. Ουτε είς υβρείς 1 ουτε είς απειλάς έξετράπησαν,οΐίτε άλλο τι έξ { δσων συμβαίνουσι κατά τάς άτεργίας είς τάς εύρωπα'ι'κάς πόλεις, επηκολούθησεν έν Πει- ! ραιεΤ. Καί πάλιν εύγε λοιπδν είς τούς "Ελ¬ ληνας εργάτας. μονής άν δέν διατρέχιρ έκ τούτου τό οΐκοδόμημα. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΙίΕΤΛ ΤΟΥ Τ*ΒΓΗΪΟΤ Χ· ΦΑΡ.ΟΤΑΗ ΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΚ ΕΡΓΑΤΩΗ ΔΙΚΑΙΑΙ "Ενεκα τής σίβαρότητος τοΰ ζητήματος τής χπΐρ·{ίας των έργατών τοΰ λιμένος β'κρί- ΤΩΝ 1ΙΗΑΗΚ]ί1[Π0Ν ΝΑΥΤΩΝ ΤΙ Λ.Γ.Ι Ο χ^ΙΟΤϊΟΠΑΟΤΡΟ! Επί τής καί παρ' ημών γραφείση; χθές είόήσεως περί τοθ μέτρου δπερ έ¬ λαβεν ό άρχηγός τής θωρηκτήςμοίρας, διατάζας ν' άφαιρεθοθν έκ των πη- ληκίων των ναυτών των θωρηκτών τα έθνόσημα, ήρωτήσαμεν τόν υπουργόν κ. Κουμουνδοθρον, δστις μας εϊπε τα εξής: —Ουδέν επίσημον έγγραφον έλαβον, διά τοθ όπο(ου νά μοθ άναγγέλλεται ΤΩΝ ΤΡΑΜ Κατ' αύτάς πρό'κειται νά λήξουν αί διαπραγματεύσεις διά την ηλεκτρικήν ϊλξιν των τράμ. Είς την Βουλήν θέλει υποβληθή νομοσχέδιον περί άνανεώ- σεως τοθ προνομίου καί μεταβολάς τής έλξεως είς ηλεκτρικήν. ταραχαΓβΠρμβμια (Εθνικόν Πρακτορείον) ΑΟΝΔΙΝΟΝ,Τ Όκτωβρίου. — Τηλεγραφούν έκ Σιβάς, ότι σοβαραί ταραχαί έξερράγηααν ίκ νέου εν Άρμενία. Ενθΐκΐάζθνταΐ δύο ώραΤαι νεόδμητοι άνατολικομ·σημβριναΙ κατοικίαι παρά τούτου. Πρδς τδν Πα¬ τριαρχην απήντησεν ό Μητροπολίτης Μιτυ- λήνης δτι ή Σύνοδος (δηλαδή Οί 7) συμμε- ρίζονται τάς γνώμας τοΰ Δτρραχίου ούχι δ¬ μως καί την γλώσσαν αυτού1, ήν έχαρα*τή- ρισεν ώς ολίγον ζωηράν.Ό Πατριάρχης τότε ΙλυσΞ την συνεδρίασιν καί διεμήνυσε διά τής Μεγάλης Πρωτοσυγγελίας δτι έν τώ μέλ¬ λοντι δεν ένοεΐ νά συνεργασθή μετά τοΰ Δυρ¬ ραχίου. Έπειδή δέ οί άρχιερεΤς έξακολουθουν νά ϊρχωνται πρδς ουνεδρίαν μετά τοΰ Δυρραχίου έννοοϋντες τοιουτοτρόπως νά έξαναγκασουν Στρατοδικείον φωτιζόμεναι δι'ήλεκτρικοϊ) φω- τον Πατριάρχην νά παραιτηθή,δ Πατριάρχης τος. 'Η μία άποτελεΐται έκ τού μεσαίου καί δέν τους συγκαλεΐ εις συνεδρίαν καί ούτω ήμιυπογείου καί περιέχει 8 δωμάτια. λουτρόν ματαιοΰνται αί συνεδρίαι. ^ ^ μετά θερμοσίφωνος, εύρωπαϊκδν μαγειρεΤον, ΤΌ δέ Έθ. Μ. Συμβούλιον απεφάσισεν Γν» ' πλυντήριον κλπ. Ή ετέρα αποτελούμενη έκ αποσταλή έγγραφον πρός τβ^ τδν Πατριάρχην τοΰ πρώτου καί τοΰ δευτέρου πατώματος καί καί την Κυβερνησιν δι' ου νά ζητήται ή τι- έχουσα την θέαν τής 'Ακροπόλϊ ς καί τοΰ μωρία καί άπομάκρυνσις έκ τής βασίλευούσης Φαλήρου, περιλαμβάνει 10 ^ρόχ^ρα δωμά- Ο ΠΑΠΑΓΑΛΛΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 'Δύο μικροι Σαδογιάροι, Ινα παιδάκι δεκα- πέντε έτών καί 8να κοριτσάκι μικρότ«ρον άκόμη, μέ την δψιν βαθέως μελαγνροινήν, με τα μάτια σχιστά καί μεγάλα, με την γραφι- κήν στολήν τής πατρίδος των, γυρίζουν αύ¬ τάς τάς ημέρας τούς δρόμους των Αθηνών καί προκαλοΰν την προσοχήν καί συγκεντρώ- νσυν γύρω των τα μικρά καί τα μεγάλα παι¬ δία των γειτονιών. Ό μικρδς παΐίει είς τδ βιολΙ τού τραγου- δάκια τής Σαδοΐας, γεματα άπδ την χάριν καί την γλυκύτητα τί)ο λαϊκήν Ιταλικάς μουσι- κής. Ένα άπδ αύτά—τδ «κεντημένο μαντή- λι»—εΤνε τδ χαρακτηριστικώτερον δεΐγμα τής Ιλαφρδ-ς αυτής μουσικής, ή δττοΐα τόσον καλά άνταποκρΐνεται καί είς τάς Ιδικάς μας άΕιώ- σεις. "Επειτα άπδ τα λαϊκά τραγουδάκια τής Σαδοίας τταΐίει τα άλλα τής Νεαπόλεως, γνωστότατα είς τάς Αθήνας, καί καταλήγει με την δημοτικωτάτην καί Ιδώ Καρμέλλαν, την δποίαν τραγουδοθν μαζή τού έν χορψ τα παιδία τ>]ς γειτονιδς.
  Έν τφ μεταίύ ή κόρη στέκεται έμπρδς είς
  ένα ύψηλδν τραπεζάκι, μέσα είς τδ δποΤον
  πάρχουν τυλιγμένα τα χαρτάκια τής τύχης
  καΐ επάνω άπδ τδ τραπεζάκι αύτδ ίνας 6κνη-
  ρδς παπαγάλλος μισοκοιμ&ται περιμένων ν'
  ακούση την πεντάραν, ή δποΐα θά πέσν) είς
  τδ τραπεζάκι διά νά δώση Ινα χαρτάκι είς
  τδν πληρώσαντα.
  ΚαΙ άπδ την έταιρΐαν αυτήν ώρισμένως τό
  περιεργδτερον είνε δ μικρδς παπαγάλλος, ά-
  κούσιος καί άσυνεΐδητος προφήτης, νοσταλ-
  γών τα δάση τ»)ς πατρίδος τού καί εντούτοις
  είνε ύποχρεωμένος νά κάθητα. έκεΤ καλά στη-
  ρ.γμένος είς την άκραν τού μικροθ τραπεζιοθ
  *' νά μή πέστ,, καί νά λέγη είς τούς άν¬
  ς ξρ τού Μη-
  Κατά την χθεσινήν σ«νε:
  δρίαν τής Ίερδς Συνόδου έπε-Λυρώθησαν τα
  πρακτικά τή; προηγουμένης κατα τ. ΟβοΤα
  ·.· ϊδικίσθη είς 15ετή έξορίαν δ «*««*«;
  ήγ^μενος τής μονής Πεντέλης Ιερόθεος
  Μητροφάνης καί απεστάλησαν εις το υπουρ¬
  γείον των Έκκλησιαστικών «ρβς έ*ιχύρ»«ν.
  Ταυτοχρόνως δμως έσπευσε καϊ δ καταδικα¬
  σθείς ήγούμενος νά επιδώση μήνυσιν κατβ
  των μαρτύρων Λής κατηγορίας τού έ*1 συ¬
  κοφαντία καΓ ψευδορκΐί. Οί ' μβρτι/ρ.ς «β—-·
  κατέθεσαν πολλά τα βαρύνοντα την ηθικήν
  το3 πρώην ήγουμένου. Ή εισαγγελία ανέθη-
  κεν είς τδν άνακριτήν κ. Βισβίκην την δΐε-
  ξαγωγήν τακτικών άνακρίσεων επί τής μη-
  νύσεως τοΰ Μητροφάνο ·ς δ ,λοΰντος δια ταύ¬
  της τού δτι θά παραστη καί ώς πολιαικδς
  έν αγων.
  (Ό Ιδιαίτερον τού κ. Ι_*λογ·-
  ροπουλου). Ό νίος ΰπουργδς των Οίκο-
  νομικών κ. Καλογερόπουλος προσέλαβεν ως
  Ιδιαίτερον γραμματέα τον έκ Χαλκίδος διδά¬
  κτορα τής Νομικής κ. Νικ.Κεχαγιδν, πρώην
  τοιοΰτον τοΰ κ. Βουδούρη.
  (Ή Έπββκοπή ΧρίκκηΟ- Συν¬
  ερχομένη σήμερον ή Ίερά Σύνρδος θέλει κα-
  ταρτίσει την έπισκοπικήν επιτροπήν Τρίκκης
  πρδς προσωρινήν αναπλήρωσιν τοΰ αποβιώ¬
  σαντος προ ημερών άρχιεπισκόπου Προκοπίου
  Κουκουλάρη.
  (Αΐμ* βιά μίαν μοβίβτραν).
  Κατά τδ παρελθόν μεσονύκτιον δύο νέοι, οί
  Ν. Νικολάου καί 'Αλ. Καρβούνης, συνειτλά-
  κησαν παρά το θησεΐον, κατά την συμπλοκήν
  δέ έτραυματίσθη διά μαχαίρας δ τελευταΤος
  δίτις μετεφέρθη είς τδ ΜοσοκομιΤον. 'Αφορ-
  μή τοΰ αίματοκυλίσματος αύτοθ υπήρξαν αί
  έρωτοτροπίαι μιας μοδιστρούλβς, ή δποία ει-
  χβ καταστήαει αμφοτέρους θύματά τι,ς.
  ('Αγρίοι έπίθεαις). Είς την συνοικίαν
  Πλάκας δ Π. Καπιτσικολής μετ* άλλων
  πολλών επετεθησαν κατά τοΰ ναύτου τοΰ^ Β.
  Ναυτικοΰ Σπ. φιλέα καί τοΰ άδε>φοΰ αύτοΰ
  Γεωργίου άρτοποιοΰ το έπάγγελμ» διά μα-
  χαιρών καί ράβδων έ'νεκα αγνώστου εισέτι α-
  φορμής. Αμφότεροι οί άδελφοί Φιλέα αΐμό-
  φυρτοι καί βαρέως τραυματισμένοι μεΤίφέρον-
  το είς τδν Σταθμδν των Α' Βοηθειών, δταν
  ή άστυνομία κατεδίωκε τούς δράμας έκ των
  δποί .>ν μόνον τον πρωταίτιον συνέλαδεν.
  (Απόπειραι αύτοκτονίαις γέρον-
  τος). Χθές το εσπέρας απεπειράθη ν' αυ¬
  τοκτονήση ριφθίίς επί τής γραμμής τοθ τρο-
  χιοδρόμου παρά τα σφαγεΤα καθ* ήν ώραν
  διήρχετο τ^ τραΐνον δ γνωστάς έκεΤ Γέρο-
  Θανάΐης. Διεσώθη δέ χάρις είς την αντίλη¬
  ψιν τού μηχανοδηγοΰ όστις άνέκοψε τή* δύ¬
  ναμιν τής άμαξοστοιχίας, καί κατελθόντες οί
  ύπάλληλοι άπεμάκρυναν έκ τής γραμμής τον
  άπηλπισμένον γέροντα. Προέβη δέ είς τ^ β-
  πονενοημένον διάβημα · Γέρο-θανάσης καθό¬
  σον ή πεΤνα τδν εΐχε κτυπήσει είς τδ κόκκαλο
  πλέον Ι
  δ.ά
  ΡΕΙΡΑΙΕΥ*
  (Κλθπή). Ό Ν. Τζέτζος
  έξ Αθηνών δπως αναχωρήση δι' Αμερικήν
  αφήκε τάς άποσκευάς αύτοΰ έντος τοθ παρά
  την παραλίαν παντοπωλείου τοθ Ν. Φάρου.
  Όταν δμως επέστρεψεν αυται είχον άναλη-
  φθή, άγνωστον παρά τινος κλαπεΤσαι
  (Τόν ϊππον άντΐ τοθ κ«ρροιγα>-
  γέως). Χθές περί την 6ην μ. μ. δ Ν.
  να
  Τδν Δυρραχίου &' ου λέγεται αυτώ δτι β'νε- «Νέου "Δστεως».
  θρωπουτ.τάτ (ίντα, τα τ' έσόμενοι,. Πότε Βλάχος, επιτεθείς διά μαχαίρας Χβτά το3
  άρά γε θά βαρυνθή τδν όκνηρδν αύτδν ρόλον καρραγωγέως Γ. 'Αργυρίου παρ. την *λα-
  τής ΠυθΙας δ μικρδς παπαγάλλος καί θ' άβή- τ6Τβν το3 Τελωνείου, ετραυμάτισεν άντί τθύ-
  ------1... »-----1-.. ...... τ , . ' τού είς τδν λαιμόν τδν Γππον όπισθεν «0 ό¬
  ποίου έκρύβη ούτος.
  ΤΑΓΑΑΑΚΤΕΡΑΣΑΣ
  ΙΤΟΥΛΑΛΑΟΤΝΗ
  ση την ΙταιρΙαν των Σαδογιάρων
  μαζή με τα μυστικά τής τύχης ;
  ΑΕ« ΣΕ ΜΕΛΕΙ
  Ηέλληνική μουσική πλουτίζεται ολίγον
  κατ' ολίγον μέ μικρά ώραΤα διίγματα έμ-
  πνεύσΐως, έ'ως νά Γλθη ή ήμίρα τοΰ μεγά-
  λου μϊλοδράματος,το οποίον θά μας δώση το
  οριστικόν ΰ'φος καί το χρώμά της. Ιδίως ή
  ΜΕ
  ΝΕΟΝ ΑΣΤΥ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΤ
  ΔΡΑΧ.ΤΟΝ ΠΗΧΥΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΕΞΟΧΑ ΚΑΣΜΙΡΙΑ
  ΑΓΓΛΙΚΑ ΗΓΓΥΗΙ*1ΕΝΑ
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΔ
  ΕΑΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗ^ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
  ΣΤΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ__ΤΟΤ κ ΚΑΖΑΖΗ
  ΪΔΡΥΣΙΣ ΕΑΑΗΗΟΛΑΒβΜΙΚΟΥ Β4ΣΙΑΕΙΟΥ
  Τό Πρακτορείον των «Πληροφοριών» οημοβιεύει την εξής άρ-
  κετα καραοΌξον πληροφορίαν :—« Ό κ. Καζάζης, Πρόεορος τής
  Εταιρίας «'Κλληνιβμός», Ιβχεν έν Παρισίοις ενταύθα βυνοιαβκέψεις
  τινάς μβτα τού Αλβανόν αρχηγόν πρίγκηπος Τίκα έν αίς επρόκειτο
  νί?'* **^ί , ««<*ναατατικου κινήματος μεταξύ Άλβανών καί εΒ.λλην*ον. οί ΠΕλΧηνες θα προμηθευβωβιν ό-λα καί πολεμοφόηια, το οε αλοανικϋν επαναβτατικόν κομιτάτον θά επεκτείνη τάς ενερ¬ γείας τον. Πρός τόν σκοπόν τούτον κατ' αύτάς εν μ,ίλος τού άλοα- νς*^°κομιτατου «νεχώρηβεν είς Κίρκυραν,όπον θά βνναντηθή μετά τον ΑζεμΙλ βέη Φλορα, ενός των άρχηγών τοθ κινήματος καί ανε¬ ψιού τού μ,βγαλον Βεζύρου «ΦερΙβ παα*. Δύο Ετέροι ΆλδανοΙ άρ- χηγοΐ, ο Μεχμέτ βέης καί Βελή βέης έκ Κλειβούρας θά έγείρωβι 2 ί« "Ελλ*3νες, καταλήγε» ό άνταποκριτής, θέλουαε νά προκαλέβωβι εν Λΐακεδονία μ.ίαν ισχυράν αντίδραβιν κατά των Βουλγάρων καί ίνθαρρυνουβε τούς 'Αλβανονς πρός «νοπλον επανάστασιν, ελπίζον¬ τες την ίδρυσιν 'Αλβανο ελληνικόν βασίλειον. ΤΟ ΧΟΕ^ΙΝΟιΤιΓ ΓΦγΪΚΤΗ ΑΙΙΑΤΟΧΤΙΙΑ ΥΠΟΤΡΓΙΚΟΝ ΣΓΜΒΟΓΑΙΟΝ ΕτΙ Τί ΗΣΧΟΛΗΘΗ ΣΤΪΕΪΤΕΤΞΙΣ ΜΕΤΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟΜΜΟΚΟΝΟΜΙΚΟΗ ΙΠΟΛΙΤΗ ^ Συνεκροτήθη *θές την εσπέραν υπουργικόν συμβούλιον, διαρκέ- σαν 6ύο περίπον ώ,οας. ϋατ' αΰτό έ'γεινεν έν άρχή γε· νίκη συζήτησις επί τής συντάξεως τοθ προυπολογισμόν, μετά τούτο βέ βυνεζητήθησαν οΊάφο,οαύπηρε- βεακά ζητήματα σχετικώς μ.έ α¬ ξιώσεις βονιλευτών. Έν τέλει α¬ πεφασίσθη, όπως τό αυριον συνερ¬ χόμενον υπουργικόν συμβούλιον ασχοληθη* αποκλειστικώς μέ τό ζήτημα τού προϋπολογισμόν έ¬ καστον νπονργείον. ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο χ. ΚΑΛαΓΕΡΟΠΟΥΑΟΙ Ό ύπουργός τΛν Οικονομικήν κ. Καλογερ*πουλος, τόν οποίον ήρωτή- σαμεν χθές την εσπέραν <τχ:τικώς μέ τό υπουργικόν συμβουλιον, ευηρ-στήθη νά μδς εΓ-τρ τα εξής : —■ Ήσχολήθημεν είς ζητήματα τρεχούσης υπηρεσίας, ακροθιγώς δέ εθίςαμεν τα τού προυπολογι- σμοΰ. Τό Σάββατον συνερχόμε- νοι έκ νέον θά έπιληφθώμεν τής βνζητήσεως τού προϋπολογισμόν έκαστον υπουργείον. — Ό κ1. 'Σιμί'πουλος απεχώρησε τοθ κο'μματος, κ. ύπουργί ; —Αέν γνωρέζω εάν υπήρξε λό· γος τις, ό οποίος νά ηνάγκασε τόν χ. Σιμόπουλον νά άποχωρήβη τοθ κό·«.'».ατο;. — Άνεγνώσατε, κ. ύπουργέ, μίαν συνέντευξιν μ,ετά τοθ κ. Δηλιγιάννη, είς την όπ;(αν ούτος σας κατακρίνει, ίιθ'τι είσθε σιίμβουλος έταιριών καί μέ- τοχος τραπεζιτικών έπιχειρήσεωγ ; — Την ανέγνωσα. Έξεπλάγην βέ 8(ά τάς ιδίας τοθ άρχηγοθ τής Αντιπολιτεύσεως. Ό κ. Δηλι- γιάννης άπό τοθ 189Ο μέχρι τοθ 188Η έχρημάτισε βύμβου- λος τής έταιρίας των μεταλλουρ· γεέων κατ, νπονργοί τού δέ υπήρ¬ ξαν μέλη διοικητικών συμοονλων έταιριών. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ Κ. ΖΑΊΙ9Η Την Δευτέραν έπανέρχεται έκ Λευκάδος ό κ. Ζα?μης παρακλη¬ θείς υπό των φίλων τού νά επι¬ σπεύση την επάνοδον τον, όπως συνεννοήθη μετ* αυτών περΐ τής στάσεως τοθ κόμματος άπέναντι τής Κυβερνήσεως. ΑΙ ΣΧΕΣΕΊσ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ* Ο ΠΪΜΪ_ΪΙ!_8Ι«1ΙΙ (Ίδιαίτίρον ττ]λεγρ. τοΰ «Νίθυ Άστΐως») ΚΕΡΚΥΡΑ, 7 Όχτωβρίοΐί Άπο τίνων ημερών έπαισθητή μεταβολή παρατηρείται είς την γλώσσαν^ ϊ^ν τηρεϊ ό βουλγαρικός τύπος άπέναντι τής _1ίρ6ίας, γλώσσαν, ήτις νποχρεώνει καί .όν σερβικόν νά γίνεται άηό τινος μετριοπαθέστερος. Λ.ί*.'ΐται ότι ή επίσκεψις τοθ βασιλέως Πέτρου είς Σοφίαν ά- —εφαβέβθη- οριστικώς. Ούχ ήττον οιρβικαέ τίνες εφημερίδας δια» μαρτύρον?αι εντόνως κατά τού τούτου. ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΧΙΑΙΑίΕΣ ΑΝΑΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΑΧΗΣ Εις την «Μικράν Εφημερίδα» των Παρισίων τηλεγραφοθαιν έκ Πετρουπόλεως περί τής τελευ- ταίας^μεγάλης μάχης, ότι ή ρωβ- σική αριστβρά πτέρυξ έ'πχθε πα- νωλεθρίαν. Τό σύνταγμα ΐνοβο- τσερκάσκη (Αλεξάνδρου Γ') τε¬ λείως έξωντώθη, έκ δνο δέ άλ- λων σννταγμάτων μόνον ολίγοι άνδρες άπέμειναν. Έξ αμφοτέ¬ ρων των έχθριχών στρατευμάτων ογδοήκοντα χβλιάδες άνδρες ετέ¬ θησαν έκτός μάχης. "Αλλα τηλεγραφήματα αναφέ¬ ρουσιν Οτι επί τής δεξιάς ρωσσι- κής πτέρυγος εφονεύθη ο στρα- τηγός Ζατσιόκ. Ή ταξιαρχία τον £χασε τό ήμισυ των όπλιτών της καί τα τρία τίταρτα των αξιωμα¬ τικών της. Ό παρακολουθών τό στράτευ- μα τοθ Ίάπωνος στρατηγοθ "Ο- κον ανταποκριτάς τής αγγλικής «Σημαίας», άναφίρει τό εξής ε¬ πεισόδιον, είκονίζον την άγριότη- τα τής συμπλοκής ήτις £λαοε χώ¬ ραν παρά τα άνθρακωρνχεία τοθ Γιάν-ΤάΙ'. Κϊς λόχος τοθ ίαπω- νικοθ πεζικοθ άνέβαινε τάς πλεν- ράς μιδς λοφοσειράς, είς την κο· ρνφήν τής οποίος ενεφανίσθη αί¬ φνης ό έχθρό;. Έν μια στιγμαί έθερίσθησαν καί £πεσαν αί πρώται γραμμαί των Ίαπώνων, άλλ' οί λοιποί νποχωρήσαντες ολίγον καί άνασυνταχθίντες είς ίφοδον ώρ- μησαν κατα των ρωαβικών τάξεων. Οί Ρώσβοι κατ' αρχάς έτράπησαν είς φυγήν ενώπιον τής όρμής των Ίαπώνων, άλλά καί αντοΐ άνα· σννταχθέντες έπέστρεψαν είς την μάχην. Επηκολούθησε τότε α- πελπιστική λογχομ,αχέα, τής ο¬ ποίας άποτέλεσμα ήτο νά γείνονν οί Ίάπωνες κνριο» τοθ πεβίου. Οί Ρώσσοι έ'φνγον διά τής κοι¬ λάδος.___________ ΦΟΒ0Ι Α4ΤΚΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΣΣίΙΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΜΕΓΑΛΟΝ ΔΟΥΚΩΝ (Ιδιαίτερον τηλβγρ. τοθ «Νέοι» Άαχ-.α ΚΕΡΚΥΡΑ, 7 Όκτωδρίοιο Ώς τηλεγραφεί ό άνταποκριτής τοθ «Ααίλν 'Έξπρές» έκ Πέτρου- πόλεως, ή κοινή γνώμη, παρ' ό¬ λας τάς ηττας το·3 Κουροπάτκιν, εξακολουθή θεωροΰβα αυτόν ώς τον μόνον άξιον έμπιβτοσύνης στρατηγόν. Αξιοσημείωτον είνε. ότι οί ϋΐεγάλοι Αοθκες, φοβούμενοι λαί'κήν^ εξέγερσιν εναντίον των, διότι αύτοι είνε ύπεύθυνοι των τε- λενταίων συμφορών, ώς έπιβαλόν- τες είς τόν Κουροπάτκιν νά προ- , βή είς στρατιωτικάς ( ενεργείας, τας οποίας ό ΐδιος άπεδοκίμ.α- ζεν, φεύγουσιν έκ Πετρουπόλεως. Ό λ*ός εσχημάτισε την πεποί¬ θησιν, ότι οί αύλικοΐ έ'δεσαν τάς χείρας τοθ μόνου μεγάλου στρα- τιωτικοθ άνδρός τής Ρωσβίας. Ή κατάστασις των πνευμάτων έν Ρωσσία φαίνεται τοιαύτη, ώστβ αί αγγλικαί έφημερίδες προβλέ- πουσιν, ότι ή £κρηξις έπαναβτά- σεως, ή καί μόνον έπικρει».άμ.ενος κίνδυνος επαιναστάσεως, θά αναγ¬ κάση την ρωσσικήν Κυβέρνη¬ σιν νά ζητήση ^μεσολάβησίν πρός επίτευξιν τής κρυνήν ίλπίδα, μήπως καί επανορθώ- οομί την οικτράν κακοτυχίαν των. Έ· παιξαν τόν Κουραπάτκιν καί τόν στρα- το'ν τού πάτσι κα Ι πί'στα (άοιι- Μβ οί· ςιιίΐβ). Καί ίχασαν ! Καί κατωτέρω το παγκόσμιον φύλλον προ- σθέτεί : Είνε αδύνατον νά μή αποδοθή είς τόν Κουραπάτκιν κίκκος συμπαθείας. Οιαδήποτε καί άν έκαμε λάθη, ή δια- γωγη τού καθ* δλον τόν πόλεμον ήτο όιαγωγή καλοθ καί εύθιίφρονος στρα- τιώτου. "Ολίγοι είνε οί θεωροθντες αυ¬ τόν ύπευθυνον διά την λυπηράν φλυα- ρίαν (έννοεΓ την γνωστήν προκήρυξιν τού), ήτις εσχάτως εδημοσιεύθη έξ δ- νθ'ματός τού, την όλως άνομοίαν πρός πάσας τάς προηγουμένας τού άνακοι- νώσεις. Το «ΔαΤλυ ΜαΤιλ» ϊίίίΐ την έςή*ς απάν¬ τησιν είς τοθς άπορουντας διατί οί Ίάπωνες ίεν καταδιώκουσι τ^ν ύιτοχωροθντα εχθρόν : Φαίνεται δτι είς τούς συγχρόνου; πολέμου; ήλλαξαν οί δροι καί ή κατα¬ δίωξις κατέστη φυσικώς καί σώματι - κώς άδύνατος, λόγω τής υπερβολικήν παρατάσεως τής μάχης. Περί δέ τή"; αληθείας των πολεμικών εί- ϊήσεων Λ «Δαΐλυ Γκράφικ» λέγει : Ουδέποτε είδομεν τόσον ιΐλτίρη ο¬ μοφωνίαν είδήσεων τεερΐ τί)ς πορείας καί τής εκβάσεως τόσον μεγάλης μά¬ χης. Τα έπίσημα τηλεγραφήματα άμ- φΐτέρω; των έμπολέμων έπικυροθσιν άλληλα μέχρι τής ελαχίστης λεπτο¬ μερείας—μέ μόνην, έννοεϊται, την δι*>
  ^ο^ 8τι έκεΐνο τό οποίον ό στρατη-
  γός Κουρΐζάτκιν άκάμιττΐ); δνομάζει
  ύποχώρησιν, ό στρατοίρχης Όγΐάμα,
  μέ δχι άσυγχώρητο^ αγαλλίασιν, περι-
  γράφει ώς πανικον.
  ίΥΜΠΛΟΚΗ
  ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΜΒΟΓΑΓΑΡΟΝ
  ΙΜΜ ΠΑΡΑΚ7ΒΙΛ
  Βουλγαρική εφημερίς τής Σό¬
  φιας οημοσιεύει επιστολήν έκ Κα
  στορίας τοΘΒουλγάρον άρχισυμ-
  μορίτου Άτανάς Καρσιάκωφ, έν
  ή ούτος άφηγεϊται ότι ή συμμο-
  ρία τού συγκειμένη έκ 34 άν-
  δρών αυνεπλάκη μεθ' έλληνικής
  συμμορίας, ήτις ενικήθη καί ϊ-
  φυγε. Κατά την συμπλοχήν όμως
  εφονεύθη ό Βούλγαρος νπαρχη-
  γός Γοθτσος. Έκ των Έλλην ών
  δύο εφονεύθησαν, ευρέθησαν δέ
  είς τό μέρος τής συμπλοκής 7
  μανδύαι καί τίνες σάκκοι. Άκοθ-
  σαν τούς πυροβολισμούς έ'δραμεν
  Εν τουρκικόν στρατιωτικόν άπό-
  σπασμα άλλ' ηναγκάσθη νά τραπή
  είς φυγήν, λΐετά την εκδίωξιν των
  Έλλήνων, 3 έξ αυτών είχον κα·
  ταφύγει έν ύπογείω οικίας τινός.
  Οί Βούλγαροι μαθόντες τούτο
  τούς ανεύρον καί τονς προσεκά-
  λεααν νά παραδοθώσι. Ούτοι ηρ¬
  νήθησαν, οί δέ Βούλγαροι έπυρ-
  πόληβαν την οικίαν καί τούς έν
  τώ ύπογείω "Έλληνας, φονεύσαν
  τες ταυτοχρόνως καί ενα Τοθρ-
  κον στρατιώτην.
  ~" ΙΤΟΟΐΝ
  2Τ»!1Η9ί ΙΙΠ1) Ι07ΡΣΜ
  Είς την τουλγαρικήν εφημερίδα
  «Δνέβνικ» γράφουσιν έκ Μακεδονίας :
  Κατ' αυτάς αί τουρκικαί αρχαί συνέ-
  λαβον τόν Γεώργιον Ματζοθρίφ έκ τοθ·
  χωρίου Μπάνσκο (Ταζλοκίου) 8ν έβα-
  σάνΐσαν 24 ώρας ίρωτώσαι αυτόν διατί
  ίφυγεν είς Βουλγαρίαν μετά την σύλ¬
  ληψιν τής Μις Στόουν. Ό συλληφθείς
  ήτο εί; των άγωγιατών τής Μίς Στό¬
  ουν δταν αΰτησυνελήφθη.'Αλλ'είς τούς
  ς ώ; ύπο'τττους τοθ περι-
  αΰτοθ έπεισοδίου είχε δοθή ά-
  μνηστία, κατά την απελευθέρωσιν άο
  κόμη τής αίχμαλώτου, ούτως ώστε
  διά τ?]ς τελευταίας άμνηστίας πρός
  δλους τούς προ'σφυγας ήμνηστεύετο
  διά δευτέραν φοράν ό Ματζοθρεφ καί
  κατά συνέπειαν αύτός επέστρεψεν είς
  τό χωρίον αύτοθ δπως ί*δτ) τα έγκατα-
  λελειμμένα άπό τριών έτών τέκνα τού.
  Διατί τόν συνέλαβον αί τουρκικαί αρ¬
  χαί; Άλλ' άς μάθιρ ό κο'σμος πώς γί-
  νονται ύποδεκτοί έν Τουρκία καί οί δίς
  άκίμη άμνηστευθέντες !
  ΧΡΥΣΙΚ
  .■«·

  ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΏΤΑΙ ΠΡΟΒΙΒλΣΗΟΙ
  ΘΑ ΓΕΙΝΟΓΝ
  Ό πρωην ύπουργός των θίκο-
  νομιχών κ. Σιμ,όπουλος *ιχ· βΤ>"
  ναινέσει εσχάτως, όπως ένεργη*
  θοθν στρατιωτικοΐ «ροβιβασμοΐ
  «ατωτέ'ρων μόνον αξιωματικών.
  "Ηδη, μετα την αποχώρησιν έκ
  τηΰ νπονργκέον τον κ. —ίιμοπου·
  λθυ, όστις μ.όνος ένεκα οικονομι¬
  κωσ λόγων 8εν βυνήνει, όπως ·>·
  νεργηθούν προβιβασμοΐ είς με¬
  γάλην κλίμακα, 6ά γείνονν ηρο-
  βιβαβμοΐ μ-ίχρι τοθ βαθμιθθ τοθ
  ύποστρατήγου, ο£ όποίοι θά κοι-
  ιτήν Ιην
  ΚΡΙΙΕΙΙΑΓΓΛΙΚΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  1ϋ 155 ΧΒΒΙίΠΙϋ 141
  (Ί?·αίτϊρον τηλεγρ. τοθ «ΝίΌυ Άστεως»)
  ΚΕΙ'ΚΙ'ΡΛ, 7 Όχτωδρίου
  Ί3ού πώς χρί'θυν αί κυριώτερα! αγγλικαί
  εφημερίδας την νέαν ρωστικήν καταστροφήν :
  θ' αποδεχθή ΐΐΐθανώς —γράφπ 6
  «θεατής» τ^Ο Αονδίνου— δτι υπήρξεν
  ή μεγίστη των μαχών τοθ νεωτέρου
  κόσμου, τόσον διά την έκτασιν ήν έκά-
  λυπτον αί [λαχόαεναι στρατιαΐ δτον
  καί τό πολυάριθμον των δυνάμεών των.
  Οί ύπε'χοντες την ευθύνην τοθ πα-
  ρόντος πολ·'ρ;ου —διακ,ηρυττουσιν οί
  «Τάϊμς»— ώέν Ιχουν άλλο ένστικτον
  παρά νά βυθίζωνταί ίλονέν άπελπι-
  στικώτεροι ίίς την έλπίδα, αν καί μ,α-
  ΤΟ ΘΕΑϊΓΡ ΜΑΧΗΣ
  (Ιδιαίτερον τηλεγρ. τοΰ αΝέου Άστ?ως»)
  ΚΕΡΚΓΡΑ, 7 Όκωβρίοι.
  Ό άνταποκριτής τού γαλλικού
  «Χ.ρόνου» παριστάμ,ενος είς την
  μάχην τής 1 καΐ * Όκτωβρίου,
  δίδει ωραίαν είκόνα τοΰ θεάμ,α-
  τος.
  Ένώ τό πυραβολικόν έβομοάρ-
  διζε τάς κορυφάς, τό πεζιχόν
  άν&ρριχατο έκ τριών μερών πρός
  τούς λόφους καΐ ηχμ,αλώτιζε πο-
  λυαρ£θμ.ους Ίάπώνας. Ή 1&άχη
  διήρκει ημέραν καί νύκτα, καί τα
  μέν τελ&οόλιχ ίτϊαίον ολίγον, τό
  πεζικόν όμως εξηκολουθεί ί«παύ-
  βτως. Την Ι Όχτωβρίου τό πυ-
  ροβολικόν έξηχολούθηακ χαΐ την
  νύκτα, *ίς μερικάς δέ στιγμάς Θά
  ηδύνατο κανείς νά νομ,ίβη δτι τα
  Ορη κατίρρεον.
  'Α,πό τοΰ λόφου τού γενικοθ
  Επιτελείον τό θέαμα ήτο πρω¬
  τοφανές καί απέραντον. Ή πε-
  οιας ίπλημμυρει άπό μακράς σει¬
  ράς στρατεωτών, ύποχωρούντων
  «Ρος βορράν. "Αλλαι γραμμαί έ-
  σχηματίζοντο διά νά διατηρήσονν
  την μάχην. "Ολη ή γραμμ,ή των
  πυροβόλων ήΌτραπτε διαρκώς.
  Δεξια δπον ή μάχη ήτο ίδιαι-
  τίρως τρομερά, όλόκληρα χω¬
  ρία έπνρπολοθντο, ταυτοχρόνως
  δέ θύελλα βροχής καί χαλάζης
  «ξερραγη έν αννοδ*ία αστρακών
  καί κεραννών.
  Η ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΑΕΟΣ
  ΜΠΕΝΗ ΦΑΑΤΗ
  Εδημοσιεύθη χθές διάταγμα δι' οδ
  μετετέθησαν έναλλάξ οί είσαγγελεΓ;
  των πρωτοδικών Αθηνών Δ. Μπενΐ)-
  Ψάλτης καί Κερκύρας Δ. Άντωνιά-
  δης.
  τα υλραυαΤκΓΈμισου
  ΤΕΤΔΡΤΗ ΤΤΡΩΙΝΗ ΩΡΛ
  Ο ΠΛΤΡΙΛΡΧΗΙ ΙΟΑΚΕΙΜ
  ΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕΚΡΤΩΤΟ1
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥ9ΥΝΤ0Υ ΤΟΥ "ΗΕΟΥ ΑΣΤΕΟ.Σ >
  (αιχ'
  Ι ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. 41,896
  Ταύτην την στιγμήν εγνώσθη ενταύθα δτι έν Κ.ωνσταντινου«όλ·*
  ή Σύνοδος συνελθούσα εκήρυξεν £χτ:?ωτον τού Οικουμενικού Θρό'
  νού τόν Πατριάρχην Ίωακείμ Γ'. Ή είδησις προκαλεί ζωροτάτην
  *ντύπωσιν.
  ΙΐΑ'ρΪΣΪθζ 7 Όκτωβρίου, ώρ« 10.30' μ. μ.
  ΤΤ »
  Ιΐρό χαιροθ είχε συνομολογηθή με-
  ταςύ τοθ δήμου Καλαμών καί τί)ς
  Εθν. Τραπέζης υπό την εγγύησιν τής
  Κυβερνήσεως δάνειον 800 χιλ. δρχ.
  πρός διαρρύθμισιν τ?]ς κοίτης τοθ
  Παμίσου.
  Εκ των χρημάτων τούτων καθυ"
  στ?ροΰντο 450 χιλ. δρν. τάς οποίας
  ήρνίΐτβ νά χορηγήση ή Εθν. Τραπέζα.
  Κατα τό προχθεσινόν ύτιουργικόν
  Συμβούλιον ελήφθη 'ίπό'φχσις δπως
  παρακληθή ή 'Εθν. Τραπέζα νά χο¬
  ρηγήση τό υπόλοιπον τοθ δανείου τ?ύ -
  τού πρός συ τίλ:σιν των ΰδραυλικών
  τοθ Παμίσου.
  14 ΧΙΛ. ΙΑΠΟΝΚΣ ΑΙΧΜΑΛαΤΟΙ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ τ0Υ~ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ "ΝΕΟΥ ΑΣΤΕΩΣ»
  (ΑΙΧ' ΚΤ817ΙΑΣ)
  'ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. 41,896 ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 7 Όχτωβρίου, ώρα 10.30' μ. μ.
  Ταύτην την στιγμήν αγγέλλεται ότι ή έξακολουθήαασα μ,ίχρι
  πρωίας μάχη τοθ ΛΙοΰκδεν άπίβη νπέρ των Ρώσσων. *Ο
  πάτκιν σννέλαβε 14,ΟΟΟ Ίάπωνας αίχμαλώτονς.
  Τά111 ΝΕΒΤΙ.Ε
  ΚΑΤΑΧΡΑΒΤΟΤ
  (Ιδιαίτερον τηλ:γρ. τοϋ «Νε'ου *Αντβω;»)
  ΛΑΡΙΣΣΑ., 7 Όκτ<«6,:ίου Κατεδικάσθη σήμερον είς ένδϊκαετν] είρκτήν ό ύποταμίας Τυρνάβου κ Γε- ωργίου ώς ίδιοποιηθεΐς 35,000 δραχ. + ΦΟΤΙ0Σ ΜΑΡΜΟΠΟΪΑΟΣ Έν τί) άκμνΐ τής ήλικίας καί τί,ς δράβίως όλως άνελπίστως άπ;6ίωσί προχθές & Φώτιος Μαριολόπουλος, τή*ς γνωστάς έκ Γόρτυνος οικογενείας. Άνθρωπος καρδίας, άσχοληθ·:ίς μετά τάς νομικά; σπθυϊάς είς τα διοικητικά, καλος προςολους,δέν παρέλίΐπεν εΰκαιρίζ<) νά φαν^ χρήσιμος προαττάΐη;;ίς πάντα έχοντα α¬ νάγκην τη*ς συνδρομάς τού καί διά τουτο είχε *<.ατακτήσει 6'λων των γνωρισάντων αυτόν τάς συμπαθείας κϊί πάντ=ς ββθ^τάΓην ησθάνθησαν λύπην έπϊ τφ «ίφνδίφ θανά:φ τού. Ή κη- δεία τοι» εγένετο ένταϋθα χοροστατοϋντος τοθ Σίδασμιωτάτου Μη»ροπολίτοιι Αθηνών,άπϊΐ- ρ:ν δέ πλή*θος άνθρώπων πάϊης τάξεως, έν οίς ίΐϊκρίνοντο οί κορυφαϊοι των πολιτευομέ¬ νων ενταύθα, παρηκολούθησαν την έκφοράν αΰτοθ συλλυπούμενοι τον κατατίθλ'μμένον α¬ δελφόν αύτοθ τον δικηγόρον κ. Ανδρ. Μα- ριολόπουλον καί την δυστυχή* σύζυγον τοϋ μί- ταστάντος την πρό όκτώ μολις μηνών νύμ- φην. Τάς άρίτάς τοδ μεταστάντος δι' έπικη- δείου λδγου έξύμνησςν Ό κ. Χρ. Λαγοπάτης. Είς τοΰς βαρυπίνθουνια; αδελφόν αυτού, τόν φίλον, Α. Μαριολ^πουλον δικηγόρον καί την δυστυχή* χήραν δια6ι6άζομ-:ν τα βαθύτατα ο·υλλυπ»)τήριά μας. ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΐν ΑΛΕΥΡΟΓ, ΝΕ^ΤΛΕ ΠΑΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝΑΡΡΩΝΝΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑ! περιέχει τό καλλίτερον ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΑΑ "^ Είς ολατάΦΑΡΙϋΑΚΕΙΑ κ-! ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΕΙΑ Άντιπρόσωποι δια τ^ν Έλλάδα καί Κρήτην : ΒΑΚΒΙΑΝί ΕΤ Ρ^ΟΚ, Άθή*ναι Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΑΙ Λ.ΙΕΘΚΈ-. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΚΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 2ΤΝΤΑΓΜΑΤΟΣ νόν ΕΚ ΤΗΣ "ΕΦ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ,, 7 Όκτωδρίου ΥΠΟΥΡΓ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Μετετέθη δ πρωτοδίκης Σπάρτης Λ.Σκούμ- πης είς Λαμίαν. —Άπηλλάγη των καθηκόντων τοϋ άνακρι- τοΰ Ναυπλίου δ πλημμίλειοδίκης Α. Νικολά- ρας κχΐ άντ* αΰτοϋ διωρίσβη δ Α. Κουμάντος. —Διωρίσθη τακτικός άνακριτής Κεφαλλη- νίας δ Θ. Νιχολόπουλος. — 'Λπελύθη δ συμβολαιογράφος Ποταμίων Α. Νικολόπουλος, διωρίσθη 84 τοιούτος έν Κα- λαβρύτοις δ Ν. Συριύπουλος. ΑΝ Α ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Χθές επεσκέφθησαν τον υπουργόν των εξωτερικών κ. Ρωμδνον οί πρεσβευταί καί οί άντιπρόσωποι πάντων των Εένων Κρατών. — Κατελθόντίΰ 6 πρίγκηψ Ανδρέας καί ή πρικγήπισσα ΆλΙκη έκ Τατοίοκ, έγκατε- στάθησαν πλέον είς τα Άνάκτορα οριστικώς ΔΙΑΤΡ1ΒΑΙ Κύριε Συντάκτ* το3 «Νέου 'Λστιως», Καταχωρίσατε, παρακαλώ, είς το αξιόλο- γον φύλλον τή*ς εφημερίδος σας είς απάντησιν των υπο τθ3 κ. Ρε6;λά*η καταχωρισθίντων περί κιδδήλων νομισμάτιον κλπ. δτι ό δημο- τικός είσπράκτωρ Πειραιώς κ. Πίρατζάκης γνωστότατος έν τ-5) Κοινωνία ώ; διατελών έν τΫ) θέσει ταύτγ) πρό τριακονναπεντ«5τίας πε- ρίποι», ύποδάλ'λίΐ σήμερον κατ' αύτοδ μήνιι- σιν είς τον αρμόδιον κ. ΕΐσαγγεΧε'α, διά νά μάθγ) ό'τι δ«ν δύναται άτιμωρητί νά καθκδρίζ») ΰπαλλήλους άμέμπτου διαγωγί]; καί 2ιατ«- ράσσν) την υπηρεσίαν των ϊημ,οΐίων γραφείων. Έν ΙΙειραιεΤ, τγ 7 Όκτωδρίου 1904 (Έκ τού" Δημαρχείου Πειραιώς) ΜΙΚΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Επί της δδο3 Λέκκα ήνοιξε νέα βχολη χοροϋ ύπβ την διεύθιι.σιν τοϋ Άθ. Βχσιλοιτού λου, δστις καί ειδικόν όργανον εκόμισεν έξ 10ΰ- ρώπης διά τα νιώτερα καί ωραιοτέρα κομμ*- τια, τα δποΓ» έφκρμόζονται επί δλων των νέων νορών. ? — Τα ένΠύμ,ατά σα?( εις τον _3ά6βαν Βαρβιτβεώτην, όδός Ά- θηνάς 9Τ-99._____________ ΙΙωλείταΐ τραπεζαρία έκ δρυός καί δι- άφορα άλλα ίπιπλα άνβχωροΰσης οικογενείας. Όδός Άριστοτέλους 55α. Ώραι επισκέ¬ ψεως 9-12. Ο ΑΑ4Α0ΤΝΚΣ ΓΈΩΓΡΑΦΙΚΟγΙ ΔΕΛΤΙΟΝ Χετράκις τού έ'τους έκδιδόμενον Τπό την διεύθυνσιν: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΡΑΔΟΓ ΕΞΕΔΟΘΗ ΤΟ Α' ΤΕΥΧΟΣ έξ «ν:νήκοντα σελίίων, μετά χιχρτ&ν καί είκίνων, π;ρΐλ-,.«/ θαυμϊΐίας γςωγραφικά; μ;Λβτας 'Κγγραφή έτησία εσωτερικόν Δραχμάς β μ » εξωτερικόν » β ΠΡΟΠΛΗΡΑΤΕΛ Έκαστον τεδχος πωλίΤται καί χωριστά άντί δρ. 1 ,££Ο Ταχυδρομικώς 1,8Ο ΆναλυτικΌς πίναξ πΐριεχομένων άποστέλλεται παντί τφ αίτοδντι ΑΩΡΕΑΜ ______ΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩ χ. ^ΛΤ&Ύ&ΉΐΈ>Ο'ΤΑΑ2£Ήί_____
  θτ>»τ>»θ·ε)·»Φ·»· »♦
  ·♦·♦♦< ►♦•εν ΒΙΒΛΙΕΚΑΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΤ Δ. ΦΕΒΗ ΒΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΠΤΑΟΗΣΙΝ ΞΕΝΟΝ ΓΑΟΣΣΩΝ Έν Αθήναις, όδός Αΐόλον 14β Έξε8ό6τ|«ΐαν άρτι τα κάτωθι έκ των Καταβτημάτων Άναστ. Δ. Φίξη : ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΑΓΓΓΟΒΛΛΗΝΙΚΟΝ Λεξικόν Φ. Α. Φιλίππου βελ. 624 αρ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΝ Λεξικον » » ΙΤΑΑΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ Μ. Π. Περίδου..... ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΒΞΙΚΟΝ 'Εαμ- Δ-.αχοπούλου ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ Χρ. Χαααοά .... ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ Γ. Άλεξαν?ρου..... ΕΛΛϊί ίΟΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ » » ..... ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΝΟΝ θ. Κυπρίου (οΊτομον) . ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ » » » . ΟΜΗΡΙΚΟΝ ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ Ι. Παντβζίδου....... ΛΑΊΊΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ Σ. ΚουμανούΕη .... ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ άνευ διδασκάλου Χ. <]β Βου^β .... ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ » » » .... ΙΤΑΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ » » » .... ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ » » Σάνοερσον ΑΓΓΛ'ΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ μετά προφοράς Ν. Κοντοπούλου . . ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ μετά ποοφοράς μιχροί ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Γεωργιάδου νεώτατοι . . ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ νεωτάτη............. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ μβγάλοι Κουρσιέ .... ΗΧΩ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ................... ΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ μετά πλήρους Λεξιλογίου .... ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ της αγγλικής γλώσσης............ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ δι* έλληνικών χαρακτήρος..... ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ Α. Γίωργιάδου....... ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ δι" έλληνικών ναρακτήρων . . . ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Χρ. Χαμαδα........ ΓΑΛΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ Τα ανωτέρω βιβλία άποστέλλονται παντί τψ α'ιτοΰντι «λεΰθ 640 4028 976 952 1060 912 2288 1568 1000 1248 712 968 592 248 152 160 128 122 480 1?8 288 160 160 49 128 128 48 8 — 3 — 7!δΟ 7.50 7.50 7.50 7.50 12.— 14.50 7.50 7.50 5 — 6.50 5.50 3.50 2 — 1.50 2 — 3.— 1.— 2 _ * · Ι ι 75 Ι ■ ■— 2!— 54.7 άιχΐ τγίλήψϊΐ τοϋ άντιτίμου. Διά το εξωτερικόν αί τιμαί είς φράγκα χρυσά. ρα ταχυδρομικών τ«/ών »♦♦♦♦·♦« ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΣΩΖΟΤΡ.ΧΟΝ ΜΠΟΤΣ ΑΡΑΚ Ο Χ Το Σωζότριχον, το μοναδικώτατον των μέχρι τοΰδε έψευρεθέντων σωστικών τί)ς χόμης, είνε τό μόνον διά τοθ όποίου άπαλ- λάσσεταί τις τής πιτυρίδος. Προλαμδάνει την πτώσιν καί άναγίννα τάς τρίχας. Δοκιμάσατέ —δέν είνε ρεκλάμα. ΑΙ μέχρι τοϋδε έπι- τυχίαι τού ΰπερδαίνουσι τα 90 ο)ο. Το κα- τάστημα άναλαμβάνει την χρί}σιν δωρεάν. Έκβστη φιάλη δραχ. 3, διά δέ τάς έπαχίας. δραχ. 4 καί διά το εξωτερικόν φρ. 5. Δ. ΜΙΙΟΤΪΛΡΛΚΟΪ Όδός Σταδίου 42 γφς ρμ, μέ άρίστας συστάσεις, διατελέσας δ' επί πολλά Ιτη είς έν έκ των μεγαλειτέρον ξενοίοχείων των Αθηνών, ζητίΤ θίςτιν. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΠΑΠπΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΑΡΥΓΓΟΑΟΓΟΣ-ΩΤΟΛΟΓΟΣ τέως οίιβτ" άβ οΐίηί^αβ τοΰ διασήμου καθηγητού Ρ&υνβΐ. Σχοιιίάσας είς τάς εΐδικάς κλινικάς τής Εΰρώπης, θεραπειίει ειδικώς τούς π«- σχοντας τα άναπνευατικά 5ργανα, τον Λάρυγγα, Λαιι>όν, Ρϊνα καί τβ
  ΤΩία, δωρεάν Τρίτην καί Κυριακήν
  άπο 10 — 12 π. μ. καί 3 — 5 μ. μ.
  Όίός Δώρου κα! Σατωίριάνίου, 6, πα¬
  ρά τί) πλχτείϊ Όμο«ο(ας.
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ '· - Β1ΒΜ0ΠΟΑ&Σ
  Τοΰ 2ϋεγακλ4ους «Φραγκοΰλη αί
  Ίχνογραφίαι καί Καλλιγραφίαι
  των Δ.ημ.οτικ«ν κ,αί Έλληνινιών Σχολϊίων
  κ«ί Παρθεναγωγείων ο'λων των τάξεων, εγ-
  κεκριμ.<ναβ επί πενταετίαν, πωλοϋν- ται αρχικώς είς το Χαρτοπωλ-Τυν 14.ΟΜΜΙ" νάκη, Αίόλοκ 1? Ι, μβ τιμάς ήλαττωμένα«5

  ■«_—-—,.
  ΝΒΟΝ ΑΧΤΤ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΪ
  πΡΠγΟλΟΠΡΙ
  ΠΑΡΑ2ΚΕΤΗ 8 "Οκτώβριον —Σελ. 16 ήμ
  —Ά», ηλ. *.λ.45.—Δύ»ι< δρ. 6 λ. 3.— βηοητϊπθ ροιιτ 1β -εΐβτίβΐ ίβι οΐιβπιΐηι ; Αο ίβΓ ρθΓΐ&Ιΐί^ βΐ έ νοίββ έΐΓθΗββ βπ ΒΕΝΤ Τ»μ*1 οια τί Ε·ε»τε·ιχον Έό ΟΡΟΪ ·8ΥΝΔΡ0ΜΩΝ η «ε. Ιν !" 3Ρ«ρ 4Ε ··. Ο ΙΜΡΟΣ 7 Όκτωδρίου Ή βαρομετρική εξαρσις, ή κατέχουσα χθές την Δ καί κεντρικήν Ευρώπην, εξακολουθεί" βαίνουσα πρός ΝΑ. Έν Ελλάδι ή Βαρομετρ. πίεσις παρέμεινεν ή αυτή, ήτοι κοιτά 5 χτμ. περΐπου ύπερτέρα τής κανονικήν Σήμερον την 8 π. μ. βαρόμετρον έν Αθήναις 7β4,7. Ή θερμοκρασία άπό της χθές παρέμειν» περίπου ή αυτή. θερμοκρασίαι βήμιρον την 8 π. μ. έν Αθήναις < 8,8, Κερκύρα 19,ο, Ζχκύν- βω 21,1, ΆργοστολΙψ 19,7, Λαρίσση ΐ5,3, Βίλψ 18,6, Λαμία 16,9, Μεβολογγίω 19,1, Πάτραις 19,0, Α'ιγΙφ 19,9, Κυπαρισσία 18,6 Καλάμαις 20,3 ΝαυπλΙψ 18,1, Τριπόλει 1*, 2, Βιέννη 9,4, Βερολίνω 11,6, Παρισίοις 8,8, Ρωμη 13,7, Κων)πολει 11,5, Άλίϊ.ανίριΙ* 2^ 0. Ή μεγίστη εν "Αθήναις 23,0 χαί ή έλαχΐ* στη 17,0. Οΰρανος νεφελώίηί,.·—"Λνεμοι Β μέτριοι,— θάλασβα χυματώδης.—'Τγρ«βΙα εν Αθήναις μετρΐα (46). (Εθνικον 'ΑβτεροοκοπιΤον Αθηνών) ΧΡΗΙ,ΤΙΙΤΙΚΟΗ ΑΕλΤΙΟΗ 2-ΑΙ 7 ΟΚΕΝδΤΕΙΝ & κορρει, ΒΕΒΧΙΝ—ΡΑΚΙ8—ΙΛΝΟΟΝ—ΒΚϋΧΕΠ-8 ΒϋϋΑΡΕδΤ Β*γον4ττα (Ικ>~τϊββ) έκ σιδήρου καί $6-
  λου, παντός μεγέθους καί σχήματος, ώς
  καί μέρη αυτών, είς τιμάς λίαν εύθηνάς.
  ΓενικοΙ άντιπρόβωποι
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙλ
  ϋ. 1. .ΠΑΠΟΐ Ι.! ■»·
  ΜηχανικοΙ
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.— Όδος Σωκράτους 59
  Πλησίον Πλατείας Όμονοίαι
  τηλέφωνον 215
  ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & -ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  Φ θ ΑΣ Α_Ν ·Ο«ός _ΤΑΔΙθν (Ιναιντι ♦Εθν.ΤΛ,ηογραι*· «ου)^ΕΦΘΛΣΑΝ
  ΪΦΑΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΙ ΓΑΑ -ΙΑΣ
  μεγαλειτέρον ΑΓΓΛΙΚΩΝ κ«1 ΓΑΑΑΙΚ— «Ϊ
  Άτελείωτος σειρά χρωμάτων καί ποιοτήτων δι* όλας τάς δρέξ ·««
  Ι_5 ΧΤΕΡΕΟΤΗΤΟΧ ΧΡίΙΜΑΤΟΪ Β.Α-Μ
  Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕ8ΙΣ ΤΟΤ ΧΓΡ1-Ο.
  Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ
  τ_ν
  Ανατολήν ο ίαρ' ήμ* ,αρμακοπο,ο.
  την Ελ-
  απαραίτητον έ.δδ,ον τής
  κ.»
  κβτά
  ττΐς πτώσεως των τριχ-*.
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  ΤΡΑΠΕΖΑ Β!0Ν!ΗλΑΝΙΚ«1ΙΤΕ(1Ι ΤΗΣ ΕΛΛΛΔΟΙ
  ΙΔΡ1·ΘΚΙ_;Α ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ— ΤΩ
  •νποκαταβτήματ* έν Πειραιεί - ™ά^"'νΓΓΐΜ?ΙΐΤΐ Λ Ρ1
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΙΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΚΩΝ111ΟΛΕ1
  ^^ Παράρτημα επί τήβ όαου ΈρμοΟ
  1111 ΗΟ,ΟΟβ,ΟΟθΕ »)« . .
  1|Ι4 170,000,(100 %·(·..,,
  ι··τ ιη,οοο,οοο ι «μ....
  1··· 125,000,000 4 ·)»....
  1190 Χ'.«.Π»ιρ.-Λ*ρΙν.-·2«ν. Κ ·)ο
  1195 10,000,000 Δάν. Π»τρ.·τ.
  1191 170,000,000 «ρ.χρ.ήγγ.Ι.ΒΟ
  1199 7β,οδ4,000Έ»ν.Δ4ν.β ο)β
  ΟΜΟΛΟΠΑ!
  Νίεχι Δ«.χειβ·οροι 2 1)2
  Κτη». *(*. Έίν. !>**. λ*χ. Ι β)β
  Όμ. Δ*,. ί-τ«.ιβ. Χ-Π-Α-Π. Ι 1)2
  * 'Αβηνών Πει**»£>< 4 ο)» Ι/β(χ-τά«ε«< Πει·κι3< Ι β)ε » » » ·)« Όκτωδρίου ΔΡ 814 - 84».- 819.- χΜ.~ 80».—· ΟΚΑΤΑΣΤΗΜ Παράρτημα επί τήβ όαου Έρμ λάγματος καί ΧρυσοΟ^Εκϊοσις Έπιταγών «ι ι«Λΐ-τι·Λν " ίν ε,.ταγών. ΆγοΡ«π<*λη.(« ρη ή Άνοοαπωλη,ίαι Συναλλάγματος καί ΧρυσοΟ.-^Εκϊοσις Έπιταγών «ι Αγοραπωλη,ια "> ερικοΠ.-Είσπράξεις γραμμ,ατίων ε,.ταγών.
  κων, τοκομ,εριίίων ίτλ. Άνοιγμα Τρεχουμέν,ον Χογαριασμών.-Άγολ
  )

  V
  »)♦
  · ·)·
  Αρ
  ΜΕΤΟΧΑΙΤΡΑΠΒΖΟΝ
  Π.
  ι
  Πιλν*.
  Βιομηχανικήν Πί«τ»»< τή< Έλλ. Τε«·κϊζη< "Αθηνών ~ Ι Μιτυλήνης ΜΕΤΟΧΑΙ ΒΤΑΙΡΙΟΝ Μΐταλλουργ. ΛαυρΙβυ Δέ ΧΜηρο&ρομου Ά9ηνών-Πιιρ»ιώ< » 'Αβ.-Πει·.-Πελο*. * βε««*λίε< Έτεΐ·(ε< Δημ. καί Δημ. "Έργ*»» » Έργοληψιδν » Πυριτιϊοιτοιΐ!ο¥ ι Πανιλλ. *λτμοτ(λο(ε< ρ Άβηνδν Έλ. Ήλεκτρικ?ί« ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ψργ τοΓς μετρητο"·; ά ΔΙρε Αγγλία·; Δ(»« ΤοκρκΙκ* ΪΤΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ *Β*1 ΓχλλΙ«< β^εεχ 'ΕκΙ Αγγλίας ίψι»ς 'ΕπίΑΐιστρίαί κορ. ΈΙ Γε·μαν(α« ψ Ι.4Β 103.50 447.— ΗΟ. 111.- ιο«.- 495.— Ι8&.— 160 — 420 — 8.695— 154·- ΙΙ.Ν.αδ 1&3.5ο ♦ 60 — 80.— 878.— 78.50 194 — 47 50 127.— 77.— 167.— 427.— 900 — 107.50 26 90 83 β- 30.85 Πρός τοί>ς διευθυντάς καί κ»θη·
  γητάς των Έμπορικών _!χο-
  λών τού Έλλην. Έθνους
  Μακρά πεΐρα απέδειξεν έπώλαβή την άν·
  τιγραφήν υ) την ύπαγόρευσιν των έμ-
  πορικΰν μαθημάτων, ενφ υπάρχουσι τα χε(-
  μενα τής βραβευθείσης έμπορ. βιβλιοθήκης
  τού" καθηγητού* κ. Ε.Ζύγουρα' άλλως τε καί
  άλλα τοΰ εΓδους τούτου δέν όπάρχουσιν. Ή
  Ίατορία τού Έμπορίου—ή έμπορ.
  Γεωγραφία, ή Πλουτολογία.—Ή
  έμπορευματολογία — καί μάλιστα ή
  ίμπορική καί βιομηχανική Νο·
  μθθεβί»—παρέχουν θησαυρόν γνώσίων τοΰ
  ϊικαίου χρησιμωτάτων. Παρατηροδμίν, ότι
  καί αί τιμαί αυτών είνε μέτριαι.
  Άν 8έ ό καθηγητής ίέν προφθάσϊ) νέ φέ-
  ρΐ[1 «Ίς πέρας την διδασκαλίαν έντος τοθ
  I-
  τοος, ο μαθητής, ών κατοχος τοΰ βιβλίον»,
  ίόναται νά φίρνι είς πέρας τ^ 8λον τοθ μαθή-
  ματος. Ό καθηγητής
  &. Ζύγουρας
  ΤϊΙς Τραπέζης άναλαμίάνουσι παντός εΓδους εμπορικάς
  πελατών αυτής. , ΚΑΤΑβΕϊΕΙΪ
  ΑΙ κβταθέβεις είς πρώτην ζήτησιν λαμδανουν τοκον
  » άποδοτέαι μετά τρεΤς μήνας
  » » μετά ίξ μήνας
  εργασίας δια λ«γ«ρι«μ«*
  2
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ
  ΖΑΧΑΡΙΟΥ Π. ΚΟΜΗΝΟΤ
  » » » δύο ϊτη καί έπέκεινβ ^
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχετβι καταθέσεις είς Τραπεζογραμμάτια, είς '
  Αγγλίας καί είς Χρυσόν. ΑΙ είς Έπιταγάς καταθέσεις ώς χαΐ ι
  δι έπιταγών. Πάντα τα δικαιώματα χαρτοσήμου βπιδαρΰνουσι τον
  καταθέσεις άποδίδοντοι είς το νόμισμα, είς δ εγένετο ή «"<«*«««· τη« ζήτησιν ποσών ΰπερδαινόντων δροιχμάς ή ^ά^κα^ϋ^ΛΗ11^-ή ς φίου« ρ τοο βταβμοθ τοθ βΛηροβρομου Α. *-- Γίνονται δεκταί χαταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν Α θ)Ο. ΟνΑΑΚΙθΜ Ή Τραπέζα ίχει είς την διάθεσιν τού κοινοθ άντί έλαχίστου μισθώματος διαμίρίσμεκα χρηματοκιβωτίων πρός φύλαξιν χρημάτων, τίτλων καί άλλων πολυτίμων άντικειμέν.»* «ν·ς «ί3"τεθωρακισμένοα' διά'χάλυδος'άδιατρήτου θησαυροφυλακίου ^ ΑΛίΑΤΟΚΙ-ΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕϊΕΙΙ Όρα το σχετικόν βιβλιάριον, $ κράτει ή Τραπέζα είς την διάθεσιν τοΰ αιτθυντος. ΚΑΙ λΠΟΒΗΚΗ ΔΕΝΙΑΤΩΝ ΕΙΑΩΝ ΕΚ ΚΟΪΤΟΪΚ Γ. ΡΕΒΕΛΑΚΗ Κλύσματα Ζώναι χοιλίί-ς, 'Ομφαλεπίδιβμοι ΙΐΓοη διάφοραι εχ χαου- τσοΰχ, Μηχανήματα ζοχάϊων, Γάντια Μασα, 'Αποστειρ. γάλακτος, Πτυελίστραι ασθενών, Προσκεφά,λ. ΐλαστικα, 'Ομματοϋάλικ, Λορνιον, ! Φωτογραφικαί μηχιναί ΉλεχτριχαΙ μηχαναί, Ζυγοί διάφοροι, Όφθαλμοί τεχνητοΐ, Φίλτρα ύδατος Ψεκαστήρες, Ευράφια αΰτόματα ΟΰροδΌχΐΓζ άκρατιίας, Σκιλιτοί νρυσοΤ καί άργυροι* δια όμματοθ- άλια, Μαστοί εχ χαουτσοοχ εχ» ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΒΙΟΝΙΗλΑΝΙΚΩΝ ΤίΡΟΤΟΝΤΟΝ 1 ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ Κεντρικόν κατάστημα έπ τής πλατείας ΚαραΤ σκάκη καί παραπλεύρως τοθ Πρακτορείου Γουδί) Δρ. 1,85 1)4 » 84.— )— > 1.42 1)2
  » 1.67 )—
  » 81.35)—
  ΚΕΟΜ 1Ρ0Ι0Α0ΓΙ0Η
  ΤΗΙΕΛΛΗΝ1ΚΗΙΑΤΗΙΟΜΟΊΆΙ
  Δ. Π. ΓΟΥΔΗ
  Βαρόμετρα,
  Πάντα ταυτα αυτοπροσώπως εξελέγησαν
  παρα των μεγαλειτέρων ΐργαστασΐων τής Εΰ-
  ρώπη< υπο τοΰ κ. Γ. ΡΕΒΕΛΑΚΗ. Συνοιχία Καλαμιώτου βΐ Όδός Ιϋολ 0 "κοτρώνη βΐ ΑΟΓΤΡΑ ΚΟΡΟΔΗΜΟΤ Ιΐλοκτβΐα. Όμονοί«ς Πειρα τον σιδηροδρομικήν βταθμον Λαορίοβ ΤΑ1ΚΑ, .3ΑΡΤΗΚ,Τα ΚΒΖΑΚΩΚ Είδη διά Κλωστήρια, 'Υφαντήρια, Σαπωνοττοιεΐα» ΠυρηνελαιοποιιΓα, ΞυλουργεΓα, ΣιδηρουργεΓα, Οί νοπνευμ,ατ.οποιεΓα, Άλευρομ,ύλους, Σιοηροδρό- μ,ους χαί Άτμ.ότΐλοια 'Υλικά χαί έργαλεΓα δι' έργολάβους Δημ,οσίων χ αί Δημ,οτικων Έργων (1) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ^"ΓΪνετει γναΛΤβν ·1« «!« έν8,.ψ.ρ·μ*νο««, 8τι έκομισ» έκ Γ.λλΙαε μηχ.νημϊττ. τέλε,« Γτώντα, τοίς (Ιουλομένοις ώς βυμ·.ρ«τ.ρο_,. Παραχαταθηχη ΡΡΓΟΧΤΑΧΙΟΝ ΝΕΟΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΧ ΑΘΗΝΩΝ Τα καταβτή(/Λτ». ταΟτ* βυνίέονται δια τη- ώνου μιτά, πιΐιντων των κέντρων καί κατέ¬ χων 'ιδιωτών τβιοώτοιι ύιτ' αριθ. 177 Αθηνών χαί 97 Πειρβιίις. Λαμβάνοντ·:! παραγγελίαι χατ' ιΰθιΓαν άτΐο> γνωστοΰς πελάτας.
  Πωλοϋνται λιανικώς καί χονδρικώς ολα τα
  '. «Γ5η των ο'ικοδοιιΛν,ήτοι σιίηραΓϊοχοί δλων των
  ίιαστάσεων, σωλήνις σιίηροΐ,σιϊηραΓ πυροστι«1
  η φουρνέλλα διά χθκ χαί άπλά.Πλάκε; τσιμέν-
  ■του διαφόρων διαστάσιων καί χρωμάτων. Πλα-
  χες Βΰρώπης βι ρνικωμέναι δια μαγιιριΓα δια¬
  φόρων χρωμάτανν. Πλάκες Τήνου, "Ανδρου καί
  Μαλτας ϊιαφόρων μιγιθών καί ιιίχο<α, τοΰβλα •ωτιάς Αγγλίας, τοϋδλα Αθηνών, Πειραιώς, ΛαλκΙοος καί χούφια. Κΐραμοι γαλλιχοΰ συστή- μετος, Μασσιλίας Αθηνών μονοί καί διπλοΓ. ϋωληνες Βελγίου πήλινοι κα! εγχώριοι, Κιούγ- ·»ια, χάγκε,λλα διαφόρων μεγεθων, χώμα φωτιίς ' Αγγλίας, θηρβϊκή γή (πορβελάνη), τσιμέντα 'ΛγγλΙας, Γαλλίας, ΓερμανΙας χαί Βελγίου ήγ- γι ιημένα διαφόρων ποιοτήτων. Λεκάναι άποχω- ριτηρ!ων Βΰρώπης καί εγχώριαι διαφόρων με- γε·)ων χαί ποιοτήτων. 'Τδραυλική £σβεστος. "Ασβεστον Τατοίυυ χαθ' εκάστην μεταφίρε- ται χατ' ευθείαν είς τάς οίκοδοιχάς καί εκ δια- λειμ,μάτων πωλεΓται είς το χατάστημα Αθηνών έσβκτμένη, £σ6εστος κτλ. "Τ8«>ρ πηγαΓον χαθαρον ι'ι« το κατάστημβι
  των Άίηνών μετά βαρελΐων καθαρών καλώς
  κα! καθ{ΐρώ< συντητουμίνων μεγάλης χωρητι¬ κότητος μετβφέρεται ε'ι« βλα< τάς συνοικίας ΤΟ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΛΡΧΛΙΟΤΕΡΟΝ ϊδι.ιτέρου δ.ν ίιτηρε ίωΓτ* Χ.ρ«μ·7. ίπιτοπΐου *«««··ν *· 6«.Γ« παράγοαν τί στ.^.ώτ.ρα τΟυ6λ« χ«1 μ- ραμίδια μονά χ.Ι διπλά 8λ»ν των ειδων 1· β)ο μεγαλείτνρα των ίλλων χ«1 ίτ, Τ8ρυ»ε .ργο- «τΐσιον Κεραμειχή* υπο την ίπ-ν«μ1.ν «Κε- ραμοποιεΐον Αθηνών» τελεία* χ.τ««ευη«, «ε- ράγον τα στ.ρ.ώτ.ρ. χ«1 μ«γ«λ.1τ.ρ« τουβλ. κ«ί χερ.μίδ.« μονά «.1 δ,πλϊ «λ-ν τ«ν ε,ίω, 20 β)οΡ ,ϊ.γ.λΛτ.ρα των 8». τ. λ.«. ««μΐνιε κ«τ«σκ«υάζουν ίν 'Αθήνα,ς χ«1 Χ«λχ«ι. , ΑΙ παραγγελίαι εατελοδνται τ*χέ»>< χ·1 «- χριβώς συμφώνως μΐ τάς επιβυ».1« των -ροσερ- νομένων χ.χ. πελατών. Απευθυντέον τ«χυ8ρο(χιχως χ*1 τηλ·γρ«βι- βικώς π·ο« τον ΙΣΧΤΟΗ ΑΠΟ 8 ΑΠΠΑΙΟΤ 1901 »Α.ν«χωρήβεις έκ Πειραιώς ΔΒΤΤΕΡΑΝ, ώρεν · μ. μ. Αιέ Σδρον, Τηνέ κ*ί Μύχονον. ΤΓΤΑΡΤ-Ν, ώρ*ν 7 κ. μ.Δ,ι' ΑΓγινεν Μέ«*γ«. (κετ* το ίέρο<), Πίρον, "Τδρ*ν, Σπέτβ*», Χέλιον, Δε»νίδιον, "Ασνρο« χαί Ν*ύπλιον. ΤΕΤΑΡΤΗΝ, μεσημβρΐεν. Δι' Ηράκλειον, Ρέ- ίυμνον κχί Χανιά. ΤΕΤΑΡΤΗΝ, «ρ*ν 7 μ. μ. Διλ Δεύριον, 'Αλ- βέειον, Χαλκίδα, Α'ιδηψον (κατά το 9έρο« ΔΙμνην, ΣτνλΙδε, Όρεονχ, Βόλον κεΐ 'Αλι μυρόν. ΠΕΜΠΤΗΝ, δ^εν 7 π. μ. Διΐ Γύθειον, Γεεβ- λιμέν», Διμένιον, 2ελινΙτ·*ν, Κ*ρδ*μύην, Κελάμβς, ΝηβΙον, Κβρώνην, Πύλον, Μά- εεθον, 'Αγ. Κυριακήν, Κυπαρισσίκν, Κα- τάκωλον, Ζάχυνίον, Κυλλήνην, Μεσολο·)- γιον, Πάτρας κ*1 Πειρειά. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, 7 μ. μ. (*ι_ τοθ 'ΙίβαοΟ). Διά Πάτρας, Μεβολλογγιον, Κυλλήνην, Ζά- χυνίον, Κατάχωλον, Κυπβρισσίαν, 'Αγί*ν Κυριχχήν, Μάραβον, Πύλον, Κορώνην, Νη- •ίον, Κβλάμα», Κβρδαμύλην, Σ!ελινίτ«*ν- Λιμένιον, Γερολψένα, Γύθειον χαί Πειραια ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Δρ·. 7 μ. μ. Διά Χαλκίία, Α'ιδη- ψ»ν (κατα τό θέρος(Βίλον καί θισσαλονίκη. ΕΙΔΗ ΛΟΥΤΡΟΝ Ντούς (ψυχρά) Σκώτ. (ψυχ. ή θερ.) θερμ,ά άπλβ. θειοΟχα,ΣιδηροΟχα) Άλκαλ.ΠιτυροΟχαί θειοθνα, ΣακαληΊ Αλατ., Αμυλοθχα Ήμ.ίλ. στοΐλάχου Αρωρ-ατικά ΒυσΙ καί τοθ ΠενΙς Τουρκ. καί Ρωστικαί Διατίμ. 1|1Ο|2Ο|3Ο 0.80 1.50 1.ΟΟ 1.50 2.50 2.ΟΟ 3.ΟΟ 4.50 2.ΟΟ 13 8 13 22 18 13 25 15 24 42 35 18 35 23 35 60 53 Σάπων 0.30 Μετά μεσημβρίαν έκπτωσις τιμών ΚΑΤΩΗ ΡΚΜΑΤΙΣΜΟΙΣΑΙΑΡΒΡΙΤΙ2 ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΘΕΡΑΙΙΕΙΑ Διά τής σκευασίας το3 «Πατρός ΆνδρεΌυ» έκ Κιρκασίας, βραδευθείσης διά χρυσοθ βρα- 6είου είς την Διεθνή" "Εκθεσιν Αθηνών τοθ 1903, θεραπεύονται αλανθάστως οί ρευματισμοι, ή άρθρΐτις καί ή ίσχιαλγία. Άποκλειστική πώλησις ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΚΡΙΝΟΥ ΒΕΤΤΙΝΑ! ΙΝΕΤΤΙΝΑ Η ΚΑΑΑ.ΤΕΡΑ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η1 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΟΧΕΙΧ ΜΕ 3 ΑΡ. ΤΗΝ ΕΒΛΟΜΑΛΑ ,ΐ τού ΓΕΩΡΓ. Ν- ΚΟΝΙΟΛΑ 88 ΟΔΟΙ ΕΡΜΟΥ 88 ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ καί μηχ»ναΙ ΟΑ- ΓΑ_« γνήσιαι ΡΙΧΔΡΔΟΤ ΚΝΩΧ έγγυημ,έναι διά την στερεότητα καί ευθη¬ νοτερα δλων των άλλωνΚαταστη- μ,άτων 7ΙΙΠΤ0.ΒΜ&Ι ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΡΛΟΥ*ΙΩΤΕΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΪΑ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΝ ΣΑΒΒΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΟΤ ΟΤ-ΟΟ — Όδός Αθήνας - 97 — 99 Καθ* εκάστην πλουτιζόμενον μέ νέαν εισαγωγήν ΰφασμάτων έκ των καλλιτέρων έργοστ·- σίων Γαλλίας, Αγγλίας χαί έχ των έν Ελλάδι κατά προτίμησιν κατασκευαζομένων 0·«- σμάτων οΰτως ώστε νά είνε προσιτον το κατάστημα δι' ο'λα τα βαλάντια τδν ένδυομέν*»ι ιίς αΰτό 'Ύφάβμαται δια, Κ,ουστούμ » » Οανταιλόνιαι » » Καί έν γένει παντός ·1·φάσμ«τοχ » Ρεβιγκοταις «Γδους ένδυμασίας άνδρων άνϊρών χαί παίδων. μ ΙΙαλτά ΚΑΙ ΕΦΑΡ'ΐνΐΟΓΙ- Πας ένδυόμενος μετά πεποιθήσεως θά έχτι ωφέλειαν 30 ο)ο τδν άλλιβν κ«ταστημάτο»ν Μεγάλη παρακαταθήη δρυλλίων βαμκακερων Ευρώπης καί έγχωρίου βιομηχανίας. Μεγάλη συλλογή λινών ύφασμάκων δι'ένδυμασίας άνδρών καί παίδων. Μέγιστον τμήμβ έτοίμωνένδυμάτων παντός εΓδους καί πάσης ήλικίας ανδρών καί παίδων. Πώλησις ΰ·αο·μ,ά- τ«ν μέ τ^ν πί]χυν και μ* την αυτήν 30 ο)ο Ικπτωσιν. Ή μεγάλη κατανάλωσις καί τό ελάχιστον κέρδο« .! ΒΙΚΤΩΡΙΑ Η ΜΕΓΑΑΕΙΤΕΡΑ ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΪΡΩΠΗΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ ΤΟ -1853 ΑΣΦΑΑΕΙΑΙ ΖΩΗΣ ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ.-ΣΥΜΒΟΑΑ1Α ΕΑΑΗΝΙΣΤΙ Άσφαλιστήρια συμβόλαια έν ισχύϊ άξίας ΕΝΟΣ ΔΙΣΚΚΑΤΟΜΛΙΥΡΙΟΥ 3«1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ Ενεργητικόν τής έταιρίας 53Ο έκατομμύρια Γραφείω Διευθύνσεως διά την Έλλάδα ·. Σ. Ζ14>θν καί _ία.
  Τραπεζομεσιτικον γραφείον 43 όδδς Σταδίου
  ΟΑΝΤΕΒΙΕ ϋΕ νΐΕΝΝΕ
  ΚΛί ΑΘΗΝΑΙΣ
  4^90 ΧΕΙΡΟΚΤΙΟΠΟ1ΕΙΟΝ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,90
  Όδός Σταδίου, άριθμός 411 (έναντι Άρσακείου)
  χε^^ΚΓΤΙ—Ι». αρίστης ποιότητος έκ δερμάτων Μασσαλίας, Παρισίων
  κα Βιέννης μόνον πρός δραχ. 4,ΘΟ τό ζεθγος καί 13.
  Ιί ΑΛ.Τ—3ΒΙ—3 κ*ί άλλα διάφοραι είδη είς μεγάλην συλλογήν.
  Τό μόνον ΟΑΗΤΕΒΙΕ ^ *™χ™ κατασκευάζει ΓΑΚΙΧΙΑ. μέ δέρμ*τ·
  εύρωπαϊκά. ΟΤΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  Μόνον όοός _ταδίου άριθμός 411
  ΕΠΙΦΤλλΙΣ ΤΟΤ "ΝΕΟΤ ΑΣΤΕΟΣ,,
  Παρασκευή, 8 Όκτωβρίου, 1904 (69)
  ΑίΡΒΕΟ Α83ΟΙ.ΑΝΤ
  Ο ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ
  ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Β'.
  •Τότε άνέπνευσα έλευθερώτερβν. Ή Κλαι-
  λία £ζη. Ουδέν απωλεσθη εισέτι" άλλ' έ-
  φλεγόμην υπο τοΟ πόθου νά μάθω άλλο τι,
  ο δέ λϊ]ρος τί|ς άγαθής γυναικός μέ κατεδα-
  σάνιζε.
  — Καί τί είνε αυτή ή πολΤτις Κλαιλία ;
  ηρώτησα μέ ηθος έντελεστάτης άγνοίας.
  Άπωτείνων τις έρωτήσε ς πρός την χή¬
  ραν Μορέλ, Ιθιγεν ακριβώς την μόνην αδυ¬
  ναμίαν της" διότι ή καλή γυνή δΰο ήδονάς
  εγνώριζεν έν τφ βίφ' νά άκοΰη την Ιστο¬
  ρίαν τοθ πλησίον αυτής, ή νά την άφηγί)-
  ται.
  — *Α ! κύριέ μου, ε!πε, δέν ήκούσατε
  λοιπον ποτέ νά γίνεται λόγος διά τον πολί¬
  την Ίοΰνιον-ΒροΟτον-ΔυπουΟ, τον παλαίον
  σύνδικον τί]ς Δημοκρατίας, ό οποίος έσκο-
  ώθη πλησίον τής γεφΰρας τοΟ Βώζ προ
  ριων χρόνων ;
  — "Απαξ ή1 δίς, μοί φαίνεται, έγεινε περί
  αΰτο3 λόγος είς την Βονωνίαν.
  — ΤΑ ! είσθε άπο την Βονωνίαν, κΰριε ;
  Πο3 είνε ή Βονωνία ;
  — Είς την Ιταλίαν.
  — Μακράν άπ' έδώ ;
  — "Ω ! πολύ μακράν.
  — Πενήντα λεΰγας ;
  — Πλέον μακράν.
  —■ Εκατόν λεύγας ;
  — Πλέον μακράν άκόμη.
  — Διακοσίας λεύγας ; Τριακοσίας ; τε-
  τρακοσίας ; Μακράν 6'σον ή Ίερουσαλήμ; ...
  ΤΑ ! Θεέ μου, είνε αρά γε τδπος χριστιανι-
  κδς ; ^
  — Είνε ό τδπος το3 ήμιτέρου Άγίου
  Πατρός, τοθ Πάπα.
  Ή δέ γυνή έσφραγίσθη
  τος τοθ σταυροθ", άλλ' έγώ
  διακδψω.
  — Δέν μοί λέγεις πέτε καί πώς εδολο¬
  φονήθη ό πολίτης Βροθτος Δυπουϊ3 ; τη εΐπα.
  — *Α ! κΰριε ... Ώσάν αύτο το συμβάν
  κανέν άλλο δέν είϊαν τα μά;ιά μας έδώ.
  Πρέπει νά σας είπω ότι ή Δημοκρατία έθα-
  νάτωτε κατά το 1793 τον γέροντα βαρδνον
  Φενεστράνζ ... Είσθε πολύ ώχρός, κύριε ...
  Άκούΐατε έκεΤνο όπο3 σας λέγω" πίετε 4-
  λίγον άσπρον κρασΐ' θά σάς ώρελήση.
  — Δέν £χω τίποτε ... Εξακολουθή.
  — Ό μικρος Φενεστράνζ — τΌν λέγω
  «μικρόν» άν καί ήτο μεγαλδσωμος ώτάν έ-
  σας καί αρκετάς διά νά στιθΫΪ άντικρΰ είς
  δέκα άνθρώπους — δ μικρος λοιπόν Φενε-
  διά τοθ σχήμα-
  έφρδντυα νά την
  στράνζ, ήλικίας τότε δεκαεννέα έτών, ήθέ- ι
  λησε νά έκδικηθτϊ καί νά λάίη οπίσω την ι
  κληρονομίαν τού .. διότι πρέπει νά το ήξεύ-
  ρετε, ολα τα κτήμχτά τού τα επήρεν ή Δη-
  μοκρατία καί Ιγειναν ίδιοκτησία τοΰ Ιθνους.
  Έπερίμενε λοιπον τον καλόν σου Δυπουυ καί
  τούς χωροφύλακας είς τό παράλιον όμοΰ μέ
  δώδεκα άχρείους ώτάν αυτόν ...
  — Άχρείους ώσάν αυτόν !
  — Ώ 1 θεέ μου, ήξεΰρίτε την παροι-
  μίαν «άν δΐν ταιριάζαμεν δεν συμπεθεριάζα- |
  μέν»...
  Καθώ; βλέπετε, ή καλή γυνή δέν μέ
  — Και τί έκαμαν λοιπον οί άχρ$ΐοι αύ¬
  τοι ; ήίώτησα.
  — "Επΐασαν καί έσΑΟτωταν τον ΔυπουΙ,
  ό οποίος ευρίσκετο είς το άμαξι ομού μέ την
  κίρην τού, την πολίτιδα Κλαιλίαν, διά την
  δποίαν σας Ιλεγα. Έσκ.οτώθη μέ δ'λους τούς
  χωροφΰλακάς τού μαζή*.
  — Καί ή πολΤτις Κλαιλία ;
  Άνέμϊνον την άπόκρισιν τής ξενοδόχου
  μετ" άγω»ίας. "Ηθ£λον νά μάθω άν ή συμ-
  φορά τής Κλαιλίας ήτο κχθ' ολοκληρίαν
  γνωστή
  — "Ω Ι ή πολΤτις Κλαιλία κατώρθωσε
  νά την γλυτώση. Ό Φενεστράνζ την είχι
  κτυπήσιι μέ πιστόλιον καταμεσής τοθ στή-
  θους, καί διά τουτο έλιποθόμησεν ένώ έ-
  φευγε. Την ηΰραν αΐματοκυλισμίνην καί μισο-
  πεθαμένη·» είς τό λιβάδι τής Σΐαβασσιέρας.
  Κρίνατε περί τής συγκινήσεώς μου καθ' ήν
  Λραν ήκροαζδμην την ξενοδόχον.
  — Καί δέν συνελήφθησαν οί δολοβδνοι ;
  ηρώτησα πάλιν.
  — "Οχι. Διά πολλοος ΰκάρχουν ΰποψίαι,
  άλλά νομίζω ότι το δικαστήριον τους φοβεί¬
  ται. Όσοι έπιάσθησαν είπαν 8τι δέν ήξευραν
  τίποσε. "Ενας μόνον έγνωρίσθη" ό Φενε¬
  στράνζ. "Ω ! άν τον ξαναβάλουν είς το
  χέρι, δ λογαριασμός τού είνε τελειωμένος,
  διότι δλοι τον έγνώρισαν. ΟΙ άλλοι εΐχαν
  μαυρισμένα τα πρόσωπά των.
  — Καί (έπανίλαδον έγώ) αΰτοί δποθ εΤ-
  πες £τι θεωροΰνται ΰποπτοι ευρίσκονται αρά
  γε είς την 'Ωβουσΐδνην ;
  Όλη ή μακρά συνομιλί» την δποίαν είχα
  συνάψ«ι δεν είχίν άλλον σκοπόν εΐμί το νά
  φέρη την τελευταίαν ερώτησιν.
  — Δέν ήξεύρω τίποτε, απήντησεν ή θεΐά
  Μορέλ. Δέν «νϊκατώνομ« έγώ είς των άλ-
  λων τάς υπόθεσις, οΰτε είμαι περίεργη.
  Ή γραΤα φλύαρος, μ' δλην την φαινομέ¬
  νη* αδιαφορίαν μου, ήρχισε νά μαντεύη ότι
  δ κύριος Κδρσης, πραγμχτιυτής άπο την
  Βονωνί*ν, ήϊθάνιτο ενδιαφέρον πρός την Ι¬
  στορίαν της, *αί είτε έξ ΰπερηφανείας, εΓτε έκ
  φυσικής δυσπιστίας, ήθελεν ώστε νά άποσπ^
  τις τοΰς λόγους τδν ίνα κατόπιν τοθ άλλου
  άπδ τΌ φειδωλόν της στόμα.
  'Εμάντευσα την τακτικήν ταύτη», χαί έ-
  προσηοιήθην ϊτι ήλλασνον τής συνομιλίας
  τον ρο3ν.
  — 'Ωραία πόλις ή 'Ωβθυσσδνη.
  — 'Ωραία αΓ ;
  — Μαλιστα" ίτσι χαθώς την βλέπεις έ¬
  χομεν ήμεΤς πολλάς είς την Ιταλίαν, Γσιος
  μάλιστα καί ωραιοτέρας.
  Ένταθθα έξηγέρθη ή πατριωτική της φι-
  λοτιμία.
  — Ωραιοτέρας Ι "Ω ! κύριε Κόρση, αυτή
  ή πόλις δέν ίχει την ομοίαν της ... καί
  μάλιστα νά Ίδητε τα περίχωρα. Ρυάκια παν-
  τοί3, χαί 8που δέν ύπάρχουν ροάκια,—ποτα-
  μοί.
  — ΙΙει,ίοημα τα ρυάκια τα ίοΊχά σας 1
  τί) εΐπα διά νά την έρεθίσω ολίγον. Ρυάκια
  δπου δέν βλέπεις οΰτε £να κωδιον, ούτε ένα
  τρώκτην ... Ίδέ βμως τα ίδικά μας' μέ
  αΰτά κάμνει κάνείς ποταμούς εάν θελήση.
  — θεέ μου 1 κΰριε, είπεν ή θεΐά Μορέλ,
  ποταμος τ) ρυάκιον, σας είνε αδιάφορον* άνα-
  6ήτε μόνον έ'ως είς την γέφυραν τής'Ακκουε-
  λίας άπόψε μέ το φώς τής σελήνης, χαί
  τότε βλέπετε...
  — Καί ποθ είνε ή ίδική σας γέφυρα τής
  'Ακουελίας ; ηρώτησα μέ ύ'φος χαταφρονητι-
  χον αν χαί ήσθάνθην έλαφράν φριχίασιν είς
  την λέξιν «Άχουελίας».
  — 'Εν τέταρτον τής λεύγης μακράν άπ'
  εδώ, επάνω εις αΰτο το ρυάκιον) διά το ο¬
  ποίον ομιλοθμεν. Παίρνετε τον δρόμον τής
  ΝεμωσσοΟ— πάντοτε χατ' ευθείαν. Φθάνετε
  είς μίαν οικίαν μεμονωμένην, χαταντιχρύ
  μιας γεούρας, είς την χώχην ίνΌς δάΐους...
  Κ*ίΤ <Τ>1·
  την ίκατοίκησε τελευταΤος ίέν είχε καλή»
  φήμην. Είν' ίνας «π' έκείνθκς οί δποΤοι εί«
  ΰποπτοι διά την δολοφονίαν τοθ γίρθ-Δκ-
  πουΰ
  είνε.
  πουΰ.
  — Πώς όνομβζετβι Ι
  — Μωλέων.
  — "Εφυγεν αρά γε ; «Ιπον ττροσποιη8·Ι«
  δυσπιστίαν· διότι έγώ είμ,βι πτωχος πρατγμΛ-
  τευτής. Έχω επάνω μου χιλίνν διακθίίιε'
  φράγκων πραγματείας, καί ιτερΐίβότερβ τβ«
  έξακοσίων φράγκον είς μετρητά... Δέ* έ*-
  θυμώ λοιπον νά .
  γιον
  — Αλλά μέ στέλλεις λοιπον είς καταγώ-
  ν λ^ϊτών ;
  — Μην ίχβτ» κάνένα φόβον, κΰρι» ...Γ-,
  Ό λύκος Ιφυγε, καί τα κρ«γμ«ά σ«< ί*» διατρέχουν χάνένα κίνδυνον. — Έφυγε 1... προ πολλοθ ; — Είνε τώρα δύο Ιτη βχεΜν ... 'Αρ ετελείωσεν ή δίχη, ήλευβερώίη, έ«ι!ή »♦ απεδείχθη ίνοχος' οί τίμιοι 5μως άνβρ·»»» τής πόλεως δέν ηθέλησαν χλέον νέ τβ» Μ" χωνται, καί διά τοθτο Ιφυγεν έ»» «ρο»1 μ* ^ ερωμένην τού, την ωραίαν Κβτερίνοτ»,—' πρέπει νά ήζίύριτε βτι 6 χβκοθργος >
  έζη μίανζ»ήν..... ποο ,^, ΐντροιτ,
  τα λέγη χάνείς....
  — Καί επήγε πολύ μακράν ;
  — Τίς ήξεύρκ ; Οί μέν λέγοι»» *Τ
  ρίσχεται είς τή» Ρ«*σ»£Βν. 'Αλλοι -"
  είς την Γερμβνίαν, χαί Ιλλοι βέ>
  — Σούτ Ι είπεν ή γυνή μϊτ' ήίους μυ- ,
  «ηριώδους χαί βαι^ τή φωντ5.'Ε«Τνοςο οποίος '
  «β.
  , αί
  .Ινε, ίτ.
  ξανβεΤδεν ούτε ήκουσε δι1 αντ>
  «τη ... *Α ! Ιχω λάθος.... Ή
  ίώτη πληροφορίας Ο ΦονκβφΙ»
  *♦