901

Αριθμός τεύχους

477

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

30/10/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΘΖΥΡΗ 11
  Αριθ. Γηλεφ. 4—40
  Ύπεν&ννος:
  ΑΛΕΚΟΣ ΜΗΑΟΑΙΔΑΚΗΣ
  Τα πάντα γι&] τή νίκ» τής Δημοκρατίας!
  ©ΕΡ« ΚΡ1Τ1
  ΘΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑίνΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΧΡΟΝΟΣ 2οςΠΕΡΙ®Δ.2»,
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 477
  -----
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  30
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1946
  ΠΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  """""""".........."..............""".....'"""'.......Μ"1"""1..........'........""»........ΗΙ—ΙΗΙ.ΙΙΙ.ΙΙΙ.ΙΙ...............Μ,Μ..Μ,...Π..Μ..,..Μ,,,Π.....,.........,„„„„„„„„.....,.......„„„„„„„„„„.....„,„...... 1.1.1. Κ. Ι..., Μ Ι......«,..,, Ι, Μ......Ι.............
  II
  .....................Ι.......ΙΙΙΙΜΙ.ΙΙ.ΗΙ..ΙΙΙΜΙ.ΙΙΙ........■.........»»
  Τ ΟΧΕΡΜ Α
  νρ άπό την άποτυχία τού νά τραβήξβι
  τούς άρχηγούς τής εαωκοινοβουλευτικής αντιπολι¬
  τεύσεως ατή συγκροτήση κυβερνητικού άντιλαϊκού
  μ,ετώπου από τα κόμματα τού Κέντρου καΐ τής
  Αεξιάς, ό άνθρωπος πού στήν έρευνα τής Παρισι-
  νης εφημερίδας «Μόντ» απέκτησε τό παγκόσμιο
  ρεκόρ τού πιό μισητού πολιτικού, προσπαθεϊ νά
  φτιάξει κυβέρνηαη, την κυβέρνηση Τσαλδάρη Νο 3.
  Π*ρά τή καταβαράθρωση των έθνικών μας δι-
  «αέων άπό^ τούς τυχάρπαστους κυβερνήτες τού τε-
  λευταίου έπταμήνου, παρά τή διεθνή άπομόνωση
  κ*ί τό έαωτερικό άδιέξοδο πού όδήγησαν την Έλ-
  λ*δ* οί «λαοπρόβλητοι», παρά την παταγώδη χρε-
  ωκοπία τους καί ατόν εξωτερικό καΐ ατόν έσωτερι-
  *ό καί στόν οίκονομικό τομέα, ό τόπος μας καλεί¬
  ται νά ύποστεί μιά «.νέαν κυβέρνηση πού θά την
  άποτελοΰν πάλιν οί ανοχοι τού βημερινού καταν-
  τήματος τής χώρας μας.
  Έν ώ τό δράμα τής 'Έλλάδας καί ή άγωνία τού
  λαοΰ της έχει φθάσει στό κατακόρυφο. Ένφ ό Έλ-
  ληνικός λαός άξιώνει έπιτακτικά κυβέρνηση Έθνι-
  κης Σωτηρίας, Λαϊκή κυριαρχία, Ίσοπολιτεία, Ί-
  βονομία, κατευνααμό στό έαωτερικό καί άνεξάρτη-
  τη έθνική πολιτική ατό εξωτερικό μέ ίσότιμη πρός
  ολους φιλία καί συνεργασία.
  'Ενφ έξω άπ' αύτά δέν ύπάρχει λύση γιά τή οω·
  τηρία τής χώρας μας, οί βλαοπρόβλητοι» προχω-
  ροΰν στή συνεχίση καί όλοκλήρωαη τής πολετικής
  τοΰ έμφυλίου πολέμου καί τής διεθνούς άπομόνω-
  βης στό εξωτερικό, κατρακυλώντας πιό κάτω, πιό
  βαθειά, ότου κάκού τή ακάλα καί παρασύροντας την
  Έλλάδα ατόν όλοκληρωτ&κό άφανισμό.
  ιΗ παράταξη πού μέ την Αγγλικη κατοχή κυ-
  βερνά σήμερα, δέν πρόσφερε την ύπηρεσία—τή πρώ-
  τη καί τελευταία—πού μπορούαε νά προσφέρει ατό
  "Εθνθς: νά συναιαθανθεϊ τήντραγική χρεωκοπία της,
  ν* συναιβθανθεί τίς τραγικές εύθΰνες της απέναντι
  τής Ίστορίας καί νά άκούσει τή φωνή τοΰ Έθνους,
  πού ςητά κυβέρνηαη Έθνβκής Σωτηρίας.
  Προτιμά τή μηδενιστική λύση τού χιτλερισμού.
  _τό τέρμα όμως τού δρόμου αυτού θά την περι-
  |*ένβι ή τό φιαλίδιο τού δηλητηρίου ή ή αγχόνη.
  ΔΗΜ. 2ΤΑΥΡ1ΑΝΑΚΗ2
  Από τη Θέση μα5
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΣΕΙΣ
  Ή Άγροτική Τραπέζα «ρβκειται νά άρχίσει διανβμή
  ομάτ«ν. Πληρβφβρβύμαστβ «μως. δτι τβ Ύΐτβυργβί© Γβωργίας
  π·ί> «{έδωσε στά ΰπβχαταατήματα τής 'Αγρβτικής τη διαταγή
  «ώτπ, καββρίζβι άχόμα δτι, μέ «ίστωβη βά πάρβυν μβν© οί ιτα-
  Ρ«ν«γοί «5ΰ ίχβυν έζοφλήοει τίς υπβχρεώσΒΐς τβυς στήν Άγρβ"
  τικίι Τραπέζα.
  Μέ τή δικταγή «ύτή τβδ Υπουρ γβίβυ β ά μβίνβυν χωρΐς λι-
  ««βμ«τ« πολλοΐ π«ρ«γ«Υ©1 «ού δέν κατβρθωοαν να έξβιρληββυν
  τ« διάφβρα χρέη τβυς βτήν 'Αγρβτιχή. "Ετσι μβιραία Οά χ«τ«
  «*βει, απ© την έλλειπίί χαλλιέργΐια. η π«ρ«Υ»»γή είς βαρβς τ·υ
  4ϊΐνοΓ.«8βΰντβ5 «ληθυσμβυ μας. μά χαί ή Ιδία η Άγρβτιχή δεν
  β* μηορεβει νά «ληρωθβϊ τα διάφβρα χρέη τβυς.
  ΓΓ α.τό νβμίζβμε «ώς Κ διανβμή τϋν λι«ικσματΜν, βφ ©ββν
  βριβχβμαστβ σέ πβρίβδ© «β» ή «αραγωγή μ«ς «Ρ»"· να αηβκα-
  «οτκίεί χαΐ νά «νβρθωβεϊ, δέν βά πΡέ««. νά ουνίυασβεϊ μί τίς
  Υ««ργιχές πιστώοε.ς χλπ. τής ^νρβτικβς. Τβ^ ζΛτημα £>£**
  ώ" χαΙΐλβΓτβΤπα'ρανωνιχοΰ χάσμβυ τβϋ Νβμβΰ μας.
  λεσε βαθεϊα συγκίνηση οτούς
  Φθλακιομένους καΐ σ δλο τόν
  προοδευτ κό κόσμο ποΰ εϋχετοι
  ν!νη απαρχή μιδς γενικώτερης
  βοήθε.ας για τούς Φυλακισμέ-
  νους άγωνιστές.
  «ΕΘΝΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ».
  «Πρώτο Έθνικό ήρωαι,άττεκά-
  λεσε τόν Κουΐσλιγκ Ράλλη 6
  δοσί'ογος Τουρκοβασιλης, Μνα
  Ιπδ τα ς«ρωτο«αλλήκαροι της
  Μοναρχικης παματοξεω, κα. ε
  νας: άπό ^ούς ΧΓ ρακτηριστικους
  κοτΐ διαλεκτούς άντιπροσώτιους
  τής σημερινής Βουλης.
  Κο:1 είναι ό Ράλλης καταδι-
  κοσμνος σέ Ισόβια δεσμά ώς
  ττροδότης τής Πατρίδος ώς ττρο
  δοτης τοϋ Έθ ούς .Σε άλλες
  νώρες οί ττ^οδότες όπως ό Ράλ-
  ίηςέχουν κρεμασθεΐπρό ττολ-
  λο0. ΙτήσημεΡΐνή'Ελλάδο οχι
  μόνο δέν έκτελοθνται άλλ* κη-
  δεύονται μεγαλοτΐρεπέστοτα την
  κηδε'α τους παρακολουθουν ϋου
  λευτές, «ρώην Αύλάρχες, άξιω-
  μοτικοί καΐ άποκαλοϋνται στους
  έπικήδειους λόγους «έθνικοΐ η-
  ρωες». ,
  Ό "Ελληνικάς λαός που «α
  ροχκολουθεϊ τό ήθικί» κατρακύλι-
  σμα τοϋ σημερινοΰ Κρατους ρι*
  χνει στά μοϋΐροτώ' ««λοοπρο-
  •Η «λ ο Βλήτων» τήν περιψρόνηση καΐ
  ΠΛΗΡΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ.
  Σύμφωνα μέ έπίσημη άνακοΐ-
  νωση οί εΐσαγωγές έμπορευμά-
  τωνάπό 1.490.000.000 δρχ. τού
  Ιανουαρίου 1946 Μφθασαν, τόν
  Ιούλιο Ί946 σέ 46.7ΟΟ.ΟΟΟ 000
  &Ρ· Παράλληλβ οί Ιέξαγοογές ά-
  νηλθαν κατο τόν Ίούλ ο σέ 7.
  100.000.000 δρχ. Εναντι 685 έκ.
  τοΰ Ίανουαρίου 1946. Τό σύ^ο
  λο τών έξαγωγών Ίανουαρίου
  ■^Ιουλίου άνήλθε σέ 28.688.000.
  000 δραχ.
  Ατιότάστο χεΐα αύτά φαίνεταα
  ότι τό άνοιγμα τοϋ έμτιορικοθ
  μας ΙσοζυγΙου είναι τεράβτιο.
  "Ετσι εΐνα όλοφ^νερη ή άιΐο-
  τυχΐα τής κυβερ ήσεω, πού δέν
  επέτυχε αυξήση των έξαγωγών
  μας ένω ωδήγησε τή χώρα σέ
  πλήρη άπομόνωση/'μέ την έγκλη
  Καηκή χης στάση στό ζήΐημα
  των εμπορικόν συμβάσεων.
  «ναΐ στόν τομέα ,%αοτό ή
  ΧΡεωκοπΙα των «λαοπροβλήτων»
  6'ναι πλήρης.
  ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ
  ΤΗΣ ΕΘΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  λ_Χ*δελφά·το Ιματισμοΰ καί
  "«οδήσεως τής 'ΕΘ ικής 'Αλλη-
  λενγύης Ηρακλείου, διένειμε
  ίηί „ "ερασμένη Παρασκευή
  καί Κυριο^ή πενηντα πέντε τιε-
  Ρΐπου μερίδϊς φβνητό, κρέσς μέ
  «βτάτες σ' δλους τούς φυλακι-
  άέ τ£ν 'Ηρα'
  «Κανένα5 δέν μπορεΐ νά μείνει ά6ιάφορθ5
  6λέποντα5 τού5 Έλληνε5 Φασίστε5
  Ν Α ΚΑΝΟΥΝ Ο, ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ
  ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΟΤΩΦ ΣΤΟΝ Ο.Η.Ε.
  ΛΌΝΔ1ΝΟ 30.— Ό Μολό-
  τωφ μΐλησε χθές στή Γενική
  Συνέλευση τοϋ Ο.Η.Ε.
  Ή άτομική βόμβα, εΐπε,
  χρησιμοποιήθηκε εναντίον πό
  λεων καί δχι εναντίον στρα-
  τευμάτων. Άν ή άτομική βόμ
  βα χρησιμοποιηθεΐ .άπό τή
  μιά πλευρά Ί'σως νά πάρει
  τήν απαντήση άπό την άλλη
  καί κάτι άλλο.
  Έπέκρινε τό Συμβ. Άσφα
  λεΐας πού δέν πήρε άπόφαση
  πάνω βτό Ίσπανικό καί γι'
  αύτό φέρουν ήθική εύθύνη ώ
  ρισμένες δυνάμεις. Έπίσης
  οί άποφάσεις τού γιά τό Περ
  σικό έμεΐωσαν τό κθρος τοθ
  ΣυμβουλΙου.
  Τίποτα δέν Ιγινε μέ τό
  Συμβούλιο.ΚηδεμονΙας, ώστε
  νά κανονισθεί τό ζήτημα των
  έντολών.
  ΝΕΡΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΔΗΜΙΤΙΚΩΝ
  ΤΑ 'ΗΡΑΤΙΙΔΪΚΕΙΑ ΘΑΝΑΤΙΥ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ_[Ο_ΕΡΓΟ ΤΟΥΙ
  ΑΘΗΝΑ 29 —Έκτελέσθη-
  καν στή Λάρισα στΐς 25 Ό-
  κτωβρΐου οί καταδικασθέντες
  σέ θάνατο άπό τό Στρατοδι-
  κεΐο 9 όπλΐτες τής 42ας Τα-
  ξιαρχΐας πού κατηγοροθνταν
  γιά παράβαση τοθ νόμου
  «περί μέτρων τάξεως». Στή
  Κόρινθο έκτελέσθηκε τήν ιδία
  μερά ό δημοκρατικάς πολί¬
  της Κ. Δουβής, φυματικός πού
  εΐχε καταδικασθεΐ άπό τό
  Στρατοδικεΐο γιά «κατοχή δ·
  πλων». Τό Στρατοδικεΐο Για-
  νιτσών κατεδίκασε σέ θάνα¬
  το τό δημοκρατικό Γ.Παπαδη
  μητρΐου γιά παράβαση τοθ
  νόμου «περί μέτρων τάξεως».
  ΔΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  ΤΗΣ ΒΟΥΑΓΑΡ. ΑΗΜΒΚΡΑΤΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 29.=Ό προσω¬
  ρινάς Πρόεδρος τής Βουλγα-
  ρικής Δημοκρατίας δήλωσε
  δτι τό Πατριωτικό Μέτωπο
  θά υφίσταται καί μετά τίς
  έκλογές καί τό ΚΚ Βουλγα¬
  ρίας θά έξακολουθήσει τή
  συνεργασία τού μέ τα άλλα
  κόμματα.
  ΈλπΙζω, εΤπε, δτι τα άπο
  τελέσματα των έκλογών θά
  πείσουν δλους δτι μεγάλη με-
  ταβολή έγεινε στή χώρα μας.
  Κάθε προσπαθεία γιά έπέμ-
  βαση στά έσωτερικά μας εί¬
  ναι μάταιη.
  1ΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΛΑΛΡΗ
  ΑΘΗΝΑ 30 —Ό κ. Τσαλ-
  δάρης ομιλών σέ δημοσιογρά
  φους εΐπε δτι άν ή άντιπολΐ-
  τευση έπιμεΐνει στήν άντίλη-
  ψη δτι ή κατάσταση άλλαξε
  μετά τίς έκλογές τής 31 Μαρ
  τΐου, τότε άργά ή γρήγορα
  θά προχωρήσουμε σέ έκλο¬
  γές. Γϊ* αύτο άπ' τα πρώτα
  νομοθετήματα πού θα κατατε
  000»- στήν Βουλή θάναι ό έ-
  κλογικός νόμος. Σέ σχετική
  ερωτήση άφησε νά νοηθεΐ
  δτι θά έφαρμοσθεΐ τό πλειό
  ψηφικό.
  ΚΙ' ΑΛΛΟΝΟΎ ΗΜΙΟΝΟΙ
  Πληρόφορούμαστε άπό τήν
  Γεωργική ""Υπηρεσία ότι στίς
  3 Νοεμβριού καταφθάνει στό
  λιμάνι μας κι' άλλη αποστόλη
  ήμιόνων, Ό άριθμός τής άπο-
  στολής αυτής θά ξεπερνά τούς
  χιλίους.
  Καιρός είναι πιά νά άφε-
  Θοθν έλεύθερες οί ΊνδΙες καί
  ή ΊνδονησΙα.
  Μιλώντας γιά τήν Έλλάδα
  εΐπε: Κανένας δέν μπορεϊ
  νά μείνει άδιάφορος βλέπον-
  τας τούς Έλληνες φασΐστες
  νά κάνουν δ,τι θέλουν μέτήν
  ενισχύση των βρεττανικών
  στράτευματων.
  Όθόρυβοςπού έξαπλώθηκε
  γιά τό Βέτο έ'χει σκοπό νά ά-
  ποσπάσει τήν προσοχή άπό
  οπουδαία προβλήματα πού
  παρέλειψε ό ΟΗΕ.
  Δυό τάσεις ύπάρχουν μέ-
  σα στόν ΟΗΕ. Ή μιά πού ύ
  ποστηρΐζει ή Σοβ. Ένωση έ-
  πιδιώκει τή διεθνή συνεργα¬
  σία καί ή άλλη πού ύποστηρί
  ζουν ωρισμένα συγκροτήμσ-|
  τα τή παγκόσμια κυριαρχία ,
  Ό Τσώρτσιλ είναι ό προφή
  της των ίμπεριαλΐστών αυ¬
  τών, ι
  Τελειώνοντας υπέβαλε πρό'
  ταση άφοπλισμοϋ μέ τα εξής
  σημεϊα.
  1) Νάέξετάσει ή Γεν. Συ¬
  νέλευση τό ζήτημα των άφο-
  πλισμών. 2) Νά έξετάσει τό
  ζήτημα τής άτομικής βόμβας.
  3) Νά έξετασθοθν άπό τό
  Συμβ. "Ασφαλείας οί συσΐά-
  σεις αύτές. 4) Νά γίνει έκκλη
  ση στΐς Κυβερνήσεις νά ύπο-
  στηρΐξουν τό Συμβούλιο Α¬
  σφαλείας.
  Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ
  Α Κ - Τ Α ιΜ Π Ι Α
  ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΤΙΓΜΑ
  ΠΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΣΤΟΡΓΟ ΚΡΑΤΟΣ
  Δίπλα στούς άπογευματι-
  νούς κομψούς πεβιπα'ητές
  τής πλατειδς λεωφόρου 'οΰ
  Ήρώου καί τοθ ΝεκροταφεΙ-
  ου, θά τόν δεϊς νά άνεβαίνει
  ή νά κατεβαΐνει τβν Ταμπια-
  νό δουλευτή, μέ τό σφυρί ή
  τόν κασμά στή μασχάλη. Αύ-
  τός σχολά άπ' τή δουλειά
  τού ή γυρίζει σκυφτός άπό
  κάποια άγονη βόλτα καί τρα
  βα γιά τό καλύβι τού άπέ·
  ναντι στή πέτρινη σκάλα.
  'Εσΰ συνεχΐζεις τή^ βόλτα
  σου στή ρομαντική λεωφόρο.
  Μά έκΕΐ πάνω άπ' τήν ά-
  σβεστομένη σκάλα καί γύρω,
  γύρω άπ' την έκκλησΐα τής
  Άναλήψεως, ύπάρχει μιά με
  γάλη γειτονιά πού ζεΐ ένας
  όλόκληρος κόσμος. Είναιή
  "Ακ—Τάμπια, μέ τα φτωχικά
  της χαμηλόσπιτα καί τίς άν-
  θισμένες της σύλές.
  ....Είναι κάπου τριακόσια
  σπίτια στριμωγμένα μενά
  στά χαλασμένα σοκάκια της.
  Ό πόλεμος καί οί έκκρή-
  ξεις τα ρημάξανε δλα. Δέν
  άφισαν ουτε στέγες, ουτε πά
  ράθυρα καΐπολλα γκρεμΐστη
  καν τελείως.
  Μά ύπώρχουν καί λίγα ώ-
  ραία σπΐτια πού ύψώνονται
  πάνω άπό τα πολλα καλυβό
  σπιτα,έτσι σάν γιά νά δίνουν
  περισσότερο τόνο στήν είκό-
  να τής έργατογειτονιάς.
  Ή "Ακ—Τάμπια παρουσιά
  ζει πραγματικά μι,ά άπογοη-
  τευτική είκόνα.
  Δρόμοι χαλασμένοι πού γε
  μΐζουν λάσπες καί νερα τόν
  χειμώνα. Σπίτια έρεΐπια, παι
  δάκια κουρελιασμέναπού κα
  τοικοθν μέσα σέ άνθυγιεινές
  τρώγλες. Καΐ όνθρωποι τσα
  κισμένοι άπ' τό πόνο καί ιήν
  άπογοήτευση.
  Μετά τήν γερμανική κατο¬
  χή, πού γιά τ·ήν Τάμπια ή θύ
  μισή της προκαλεΐ άνατριχί-
  λα, γιατΐ εΐχε την άτυχία νά
  ΐφιλοξενήσει» σ' £να σπίτι
  της τόν αΐμοβόρο Αίμίλιο, οί
  άσιβγοι πού γυρνοθσαν άπό
  σπηλιά σέ σπηλιά σ' δλο τό
  διάστημα της, γύρισαν κι'
  I-
  χτισαν μονάχοι τους πίσω ά-
  ίο τό Μπεντένι τίς καινούρ·
  ,'ϊ-Ζ τους τρώγλες.
  Είναι σήμερα κάπου τριαν
  ταπέντε τέτοια πλινθόσπιτα
  ντουλάπια, πού σ' αύτά στε-
  γάζονται τώρα αύτοι καί οί
  φαμηλιές τους.
  Ή "Ακ—Τάμπια συγκεν·
  τρώνει άρκετό πληθυσμό καί
  πολλά μικρά παιδάκια, πού
  γιά νά παν στό σχολειό τους
  πρέπει νά διασχίσουν τό μι-
  σό Ήράκλειο καί νά έκτε-
  θοθν σ' δλους ·τούς καιρούς
  καί τούς κινδόνβυς.
  (Συνέ/εια στή 2η βελίδα)
  Ο ΛΛΙ! ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΗΟΦΥΛΑΚΙΣΗ
  ΤΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
  Οί κάτβικοι των χωβιών Καν
  τήλας καί Βασιλικής Καινου¬
  ρίου έκαμαν ψήφισμα διαμαρ¬
  τυρίας γιά την άδικη φυλακίση
  κ«ί έκτόπιση των συναγ. Κω-
  στή Πετράκη καί Νικοδήμου
  Κριτσωτάκη.
  Τό ψήφισμα ύπογράφεται ά¬
  πό διακβσίους κατοίκους, ώς
  καί άπό τόν Παπά, τόν Πρόε-
  δρο, καί τό Κοινοτικο Συμβαύ-
  λιο, πού άνή/ίουν στό Λαίκό
  κόμμα καί έπεδόθηκε μέ Έπι-
  τροπή στόχΝομάρχη.
  Μέ τό ψήφισμά τους αύτό οί
  κάτοικοι των χωρίων Καντήλας
  καί Βασιλικής, ποϋ είναι γει-
  τωνικα χωρία μέ τό χωριό τοϋ
  Πετράκη Άπεσωκάρι, τθνίζουν
  ότι αύτοι περισσότρρο άπό κά¬
  θε ά'λλο είναι σέ θέση νά ξέ-
  ρουν άν 6 Πετράκης δϊασάλευε
  τήν τ«ξη καί τήν άσφάλκια τής
  περιφερείας.
  Έπίσης γιά χό ΐδιο ζήτημα
  υπεβλήθη καί άπό τό χωριό Ά
  νώγβια Μυλοποτάμου ψήφισμα
  διαμαρτυρίας μέ 200 και πλέον
  υπογραφές, και άπβ τό χωριό
  Γέργερη μέ 78 ύπογραφές.
  ΟΛΑ ΠΑ ΤΗ ΣΟΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΐΛΛΗιΝΙΚΟΥΛ&ΟΥ
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ
  ΠΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Β'. |
  Ν. ΑΦΡΙΚΗ.-Άπβ τή μα-,'
  κρυνή τούτη γωνια τής γή, τα
  ξενιμεμένα μας άδέλφια γεμά-
  τα άπό άγάπη καί συγκίνηση
  γιά τό έ'ργο τής Ε.Α. γράφουν:
  «Εμείς έδώ χιλιάδες μίλλια
  μακρυά άπβ την άγαπηιιέν'η
  μας πατρίΛιχ ιΐνίκανοι να βοη-
  θήσουμε. ένεςιγά στόν άπΐ:-
  λευθερωτικό άγώνα τοΰ Έλλη-
  νικυϋ λαοΰ πού ένα κομμάτι
  τού εΐμαστε καί μεΐς, παρακο-
  λουθούσαμε μέ ενθουσιασμόν τα
  κατορθώματά τ«υ κι' ή καρδιά
  μας, σφίγκονταν άπό τόν πόνβ
  γιά τα μαρτύριά τού, την πεΐνα
  καΐ την δυστυχία τού. Σήμερα
  ξαίρουμε πώς δέν ύπάρχει δι-
  καιοσύνη στήν Έλλάδα... έοιεϊ-
  νοι πού έλευθέρωοαν τόν τβ-
  πο βρίσκονται στά μπουντρον-
  μια ή στά στρατόπεδα, κακο
  ποιούνται καί δολοφονοΰνται...
  Γνωρίζουμε πώς τό ε'ργο τής
  Έθνικής Αλληλεγγύης είναι
  πιο μεγαλο παρά ποτέ.
  Όργανώσαμε χοροεσπερίδα
  γιά την ενισχύση των θυμάτων
  καί τα κέρδη (80 λίρβς) σάς τ«
  στέλνουμε γιά νά διατεθοΰν
  στά θύματα των κατακιητών..
  Καί τώρα εχουμε νά σάς άναγ
  γείλουμβ το εύχάριστο γεγο,νός
  ότι ίδρύθηκε στο Βτήκγιακ
  τμήμα τής Ε. Α. άπό Έλληνί-
  δες κυρίες πού έλπιζ·υμε νά
  τό άναγνωρίσητε σάν έπίσημο
  τμήμα σας».
  Αύτά μας γράφουν τ' άδέλ¬
  φια μας κι' οί φίλοι τού έξωτε-
  ρικοΰ. Κι' «ΐναι όλα τούτα ένα
  στήριγμα, μιά παρήγορη φα
  νή, έ'να στοογικό χέρι πού έρ¬
  χεται ν° «Λαλύνει τόν τόνο
  των χιλιάδων θυμάτων τής κα-
  τθχικής θηριωδίας χ«ί τής συ
  νεχιζομένης εσωτερικάς άνω-
  μαλίας στή χωρα μας.
  Ύποχρέωση κάίβ "Ελληνας
  οπου καί «άν ευρίσκεται είναι
  να βοηθήσει, όπως μπορεϊ καί
  ακομη άπό τό ύστέρημά τ·υ το
  εργο τής Έθνικής Αλληλεγ¬
  γύης τής μάνας τοϋ λαου, τήν
  ΟΛοία γνώρισε καί κατά τα
  χρόνια τής-σκλαβ,ας καί σήμε¬
  ρα ακομη σάν παρήγορο στίς
  μεγβλες τού δυστυχίας. *Ένι-
  σχύσατε τό έργό της, είναι ερ-
  γο χρισαανικό, πάνω άπό κά¬
  θε ςτολιτΐκή ίΛεολογία, έπειδή
  με ανοικτες τίς άγκάλες θά βο-
  ηθησει κάθϊ Έλληνα πού υπο
  φερει
  ρ
  Διαλαλεΐ μέσα στήν κοινω-
  νια πού ζεΐ την ά7άπη καί
  την συμφιλίωση μεταξύ των
  συνανθβώπων Ττ,., τήν άγάπη
  που αποτελεί την βά.η χής
  χριστιανικής θρησκείας. Ή δ-
  μβνοια καί ή συναδαφωσύνη
  «ιναι μοναδικό εθνικό καί λαι-
  κο «ΐτημυι, πάνω πού σ' «ύτό
  στηρίζεται §χ0 τ^ 6ργο χ-ς
  Έθνικής Αλληλεγγύης.
  ι
  «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ»
  "ΕΛΕΥΒΕΡΗ ΚΡΗΤ-Ηη
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΛ
  Χεΐ(«ερινός ΗΛΕΚΤΡΑ-Σήμερον
  πα·α·τ«σβις ώρα 5, καί 7,30' _κα'ι
  10 μ. μ. «ΡεΡέκεο» την προσέχη ι-
  βδομάδα Σ·β Φίλμ.
  «Λαϊκβί Έκίικητιχί.»
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινός
  Σήμερον ώρα 6 μ. μ. συνεχως
  Τα ττεριτιετε ώδες κάου-μπου
  'Ατ·ομητος Πρωτ«θλητής.
  Έλι π»εον: Νεον Ζουρναλ
  ΑΥΡΙΟΝ Άνβμοστρββυλβς
  τοΰ Χ,βρβΰ
  θέατρον «ΝΤΟΡΕ»
  θίαβος Παλαιολόγου. 2-ήμερο
  νέον έργον.
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΖ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ ν' Νοεμβριού 8 π
  μ «Κοριταά» Χ τί ά, Πειραια.
  ΤΡΙΤΗ 5 Νοεμβριού 5 μ. μ.
  «Ελένη» κατ' ευθείαν Πειραια,
  Διανυκτερεϋον Φαρμακείον
  Α. Ζαφειρίου
  (Καμαράκι)
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  Λόγω τού μεγάλου μήκους
  τού Κινηματαγραφικοΰ άρι-
  στβυργήματος «ΡΕΒΕΚΑ»
  ποί' προβάλλεται μέ καταπλη-
  κτική έπιτυχία στήν «ΗΛΕΚ-
  ΤΡΑ» °ί ώρες των παραστά-
  σεων όρίσθησαν ώς εξής:
  5-7.3Ο'μ. μ- 7.3Ο-1Ο
  μ. μ. 10-12 30' μ- μ.
  Παρακαλεΐται τό κοινόν νά
  προτιμά την πρώτη άπογευμα-
  τινή παράσταση πρός αποφύ¬
  γη συνοστισμοϋ.
  Ή ταινία θά προβάλλεται
  μέχρι τής Κυριακής 3ης Νοεμ¬
  βριού.
  ΚΡΜΤΙΚΑ ΝΙΑΤΑ,,
  Ή εφημερίδα τής Κρητικής
  ΝεολαΙας κυκλοφορεΐ τετρα-
  σέλιδη καί μέ πλούσια ΰλη.
  Πουλιέται στήν Κεντρική Λέ-
  σχη τής Ε.Π.Ο.Ν.
  ΜΙΝΩΑ
  Σήμερον
  ΩΡΑ β μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  "ίνα πρΜτοτυπο περιπετειώ-
  δίζ Κάβυ—Μπόϋ μέ τό Θυελ-
  λώδη προταγωνιστή Μπόμπ
  Στήλ
  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
  ΠΡΟΤΛΒΛΗΤΗΣ
  Επί πλέον Νέον Ζουρναλ
  ΑΥΡΙΟΝ
  "Ενα θκΰμα χορευτικό πε-
  ρίσιας ώμορφΐάς:
  ΑΗΕΜΟΣΤΡΟΒΥΛΟΣ
  ΤΟΥΙ'ΧΟΡΟΥ
  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
  Συνοδ νός: ό ιτθ κολός τεχνΐ-
  της ^τοθ θεάτρου μας: «Αύτάς
  εΐμαι»; ό καλλίτερος -Συνοδινός
  τοΰ «μπουλεβάρτου». Στό δργο
  αύτό: Μάριος Παλα'ολόγου ώς
  Γιορ,άρας— πιστή, μττριλλάντι-
  κη καί ,,δχι «κωμική» έρμηνείο
  ?ου ρόλου. Ήλέκτρα Βάχ'α ώς
  Φρόσω,—ή πιό χαριτωμένη εινζε-
  νύ. Μια ήθοτΐοιός πού, όλοένο
  «άνεβα>νίΐ» Καλλιτέχνις μέ ευ¬
  ρύτατα μέλλον Ή Κατίνα Κολυ-
  βά—μπριλλάντε καρατερίστα σέ
  ρόλο μέρ | νομπλ (Ειρήνη Β>ν-
  δή) σάν πιστή κόπια τής Άλκαί-
  οι>, όλλά <μέ δική της τελείως π'ερσονναλιτϊ. Γώ>·α Παπαγεωρ¬
  γίου ώς ύπεροπτική Βενϊς—με-
  τρημένη καί «διεθυνομένη» δια-
  γρ φή τοϋ ρόλου. Ή Παπαγεωρ
  γίου εΐνα ενα νέο κίφάλαιο τής
  Έλληνικής σκηνής, Σπ· Μ/λου-
  σης ώς Βαν^ής—ή π ό αρίστη,
  ή τΐιό καλοβαλμένη έρμηνε α. Ό
  κ- Μαλούσης εΐνα ήδη «φτασμέ
  νος». Ό Γιάννης Φύριος τυπί-
  στίχς (Γρηγόρης), χωρίς ύπερβο-
  λές. Άττόδωσε καί την "παρ μι-
  κρότερη «νυάνς» τοΰ ρόλ,βυ τού,
  Ό Έλευθ. Δημητρίου, συμπ>θη-
  τικό καί μελετημέν ■ παίξιμο τοϋ
  ρόλου (Μανωλάκης). Ό κ Γιάν¬
  νης χειμωνί-ης (Κωστας) «'-ρτϊ-
  στας» καί σέ μικρούς ρόλους. "Η
  καρατερίστα Ήρώ Καμβύση (Ά-
  σημίνα) δυνατή σέ άδυνατο- ρό¬
  λο. Στό έ'ργο «Πά την ά-
  γά η της» τοΟΊμπάνιεθ, σημειώ-
  νουμε ιδιαιτέρως τόν κ. Πανθ
  ^υνό πού μάς φ νερώθηκε ώς
  ϊνας μοναδικώς γκράν—ρο-ίστ
  καί την Ήλέκτρα Β >χλα τΐού έ"-
  δειξε καί τή «δραματική» πλευ-
  ρά τοΰ ταλέντου της. Αύτό εΤνε
  τό συγχρότημο πρώζας, πού ϋ-
  στερα άτΐό τόσα χρόνια θεα ρι-
  κοΰ «ΰκοσιτισμοΰ», βλέπει τ· Ή
  ράκλΐ ί. Τό ρεπερτόριό τού—
  καλάς όττλιβμός, Πΐρ μένομε νά
  τηρήσει τή-1 υποσχεθή τού καϊ
  νά μας δώσ3ΐ κ«ί την «Καινούρ-
  για ΠοτιλεΙ^», τοϋ (Πρίστλεϋ)
  καί τό «Φόν Δημητράκη» τοθ
  Ψαθά. Α-ς
  ΚΟΙΝΟΝΙΚΑ .—"""■
  ΓΑΜΟΙ.— Τήν παρελθοϋσα Κυ-
  ριακή τελέστ,ηκαν οί γάμοι τοθ
  Άναργύρου Ζαχαροπουλου με-
  τά τής Δίδος Ελένης Κοκολάκη
  ή Παπαδάκη. Παράνυμφος παρέ
  στη ό Νικόλαος Βογιατζάκης.
  Στοϋς νεονΰμφους ευχόμεθα
  κάθε ευτυχία.
  Δημ. Μπερτζόγλου
  ΑΦΙΞΕΙΣ.- "Εφθασε άπό την
  Άθήνα ό Δικηγόρος Γεώργιος
  Ψαλτάκης,
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή διά την 28ην προκηρυ-
  χθεΐσα πλειοδοσία διά την πώ¬
  λησιν 10 χιλ. οκάδων βρώμης
  καί 485 οκάδων ελαίου ανε¬
  βλήθη διά την Ιην Ν)βρίου ή
  μέραν Παρασκευήν καί ώραν
  Ιΐην π.μ. καί καλβΰνται οί εν-
  διαφερόμενοι όπως προσέλθουν
  είς τα γραφεϊα τής Ενώσεως
  καί λάβουν μέρος είς την πλειο¬
  δοσίαν.
  (Έκ τοϋ Γραφείου τής Ένώ-
  σαως)
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Δικηγόρος ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΧΡΟΝΑΚΗΣ έγκατέστησε τό
  γραφεΐο τού στήν δδό Κ0-
  ΣΜΩΝ (Δερμιτζίδικα).
  ΧΑΛΙΚΙΑΖη 1>Λ
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
  Ι
  ΑΓΓΛΟΙ ΠΑ ΝΑ ΚΑΤΕΥΝΑΥΣΟΥΝ ΤΗΝ 1ΕΒΝΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ
  ΙΑΐαΚΟΥΙΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΟΟΜΜΙΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ
  ΠΡΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΟΛΙ ΤΙ ΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
  ΑΘΗΝΑ 30 (Ιδ. τηλ)μα) —■
  Ή χθεσινή διαδοχική επί
  σκεψη τοθ διευθυντή τοθ πο-
  λιτικοΰ γραφείου τοθ Βασι
  ληα, Ρωσέτη,πρό τούς Δαμα-
  σκηνό. Σοφούλη Οστερα άπό
  τή σύσκεψη τής Κυριακής τοθ
  Βενιζέλου, Παπανδρέου, Κα-
  νελοπούλου καΐ ΔαμασκηνοΟ
  έδωσαν την έντύπωση δτι δι-
  εξάγονται πρωτοβουλΐα τοθ
  Γεωργίου συνεννοήσεις γι«
  νά σχηματισθεΐ Κυβέρνηση
  άπό τα κόμματα τής Βουλής
  υπό την προεδρΐαν τοθ Δα-
  μασκηνοθ.
  Όλόκληρη την ήμέρα ή πο-
  λιτική κινήση περιστράφηκε
  γύρω άπό τή νέα αύιή εκδη¬
  λώση χωρϊς τή δυνατότητα
  άποκρυσταλώσεως κάποισυ
  θετικοθ συμπεράσματος.
  Ή σύγχιση έπέτεινε τή φαι
  νομενική άδιαφορίατοθ Τσαλ
  δάρη δ οποίος ίσχυρΐζεται β-
  τι προχώρει πρός τόν άνα-
  σχηματισμό τής Κυβερνή¬
  σεως.
  Οί Ρωσέτης, Σοφούλης, Δα
  μασκηνός άρνήθηκαν νά άπο
  καλύψβυν τό θέμα τής συνο-
  μιλΐας τους. Έπίσης άρνήθη¬
  καν νά άνακοινώσουν άν δ
  Ρωσέτης ενήργησε κατ' έντο-
  λή τοθ Γεωργίου. Άντίθετα
  οί κύκλοι τής Ε.Π.Ε. ελεγαν
  δτι τΐρόκειται γιά σαφή πολι-
  τική ενεργεια κατ' εντολήν
  τοϋ βασιληδ. "Αλλες πληρο·
  ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
  ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΒ8ΥΝ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!
  "Οπως πληροφορούμαστε οί
  άρχιπροδότες Μεϊμαράκης, Πω
  λιουδάκης κλπ. δέ μεταφέρθη-
  καν στό Ήσάκλειο καί ού'τε
  πρόκειτίίί νά μεταφερθοΰν. Ή
  εί'δηση πού γράφτηκε σήμερα
  πώς μεταφέρθηκαν ΰστερα άπό
  τηλϊγραφική διαταγήτοΰ Είσαγ
  γελέως, είναι άνβκριβής.
  Ι1ΙΡΟΦ!ΜΑ.Τ0χΐΚΤΩΟΡΙΟΥ
  Τό Ύπουργεΐο Έφβδιασμοΰ
  απεφάσισε νά διανεμηθούν τόν
  μήνα Όκτ-ώβριο τα πιό κάτω
  τρόφιμα στό διαμέρισμα Κρή
  της.
  Σι:άρι 5 οκάδες, ζάχαρι 50
  δράμια, γλυκόζη 200 δράμια,
  κρέας κονβέρβας 142 δράμια ή
  μέ λαχανικά 284 δράμια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ό "ΕΘνικός Σύνδεσμος Άνα-
  ιΐήρων πολέμου, εύχαριστεΐ τόν
  Σεβασμιώτατο Μητροττολίΐη Κρή¬
  της, τις Άρχές. τοθς Συλλόγους
  καί βλοκληρο τό λαό τοθ Ηρα¬
  κλείου για τή ιτρόΐυμη συμμετο·
  χή τους στό χθεσινό μνημόσυνο
  ύπέ· τβν πεσόντων όπλιτών Νο-
  μοΟΉραλεΙου.Έπίσης εθχαριστεϊ
  γο Τάγμα Ηρακλείου γιά τήνπρω
  τοβουλίατήςόργάνωσης τής τταρέ
  λασης πρός τιμήν τοθ Συνδέσμου·
  Ό Πρόεδρος
  Ν, ΜΑΝΙΚΑΣ
  ** "Ο Γραμματεύς
  Χ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
  ΜΟΣΧΑ 28.— Ύπογράφη-
  κε μεταξύ Σοβ. Ένωσης καί
  Σουηδίας συμφωνία γιά την
  άεροπορική βυγκοινωνΐα Μό-
  σΧαζ—Στοκχόλμης μέσω Έλ
  σίνσκι μέ άεροπλάνα Σουη-
  δικά καί Ρωσικά.
  ΕΙΠΣΤΟΛΕΣ
  Άγαπητή «Έλεύθ. Κρήτη»
  Χθές τα πρωί τό συμβούλιο
  τού συνδέσμου Καρφοκιβωτο-
  ποιών Σταφίδων καί Στειφυλών
  παρουσιασθήκαμε στόν Πρόε-
  δρο τής Ένώσ. Γεωργ. Συνε-
  ταιρισμών κ. Βαρούχα μέ ύπό-
  μνημά μας καί ζητήσαμε νβ
  μάς δοθβϊ ή δλη έ&γασία τής
  κατασκευήν κιβωτίων σταφίδος
  μέ μειοδοσίαν καί «ατβ 10 ο)ο
  δλιγώτερο άηό τβν τελευταίον
  μειοδότην. Ό κ. Βαρούχας δέν
  δέχβηκβ αύτη1 την μειοδοσίαν
  καί ε'ιπε πώς έχει κι' όλας δώ-
  σει ένα μέρος τής δουλειας σέ
  τρίτους πβύ δέν άνείκουν στβ
  σαματεΐο'κιβωτοποιών. Γιά την
  αύθαίρετη αύτη ενεργεια τ·ΰ
  κ. Προέδρου των Γεωργ. Συ-
  νεταιρισμών πού μας άγνοεϊ
  σάν Σωματίϊο ίιαμαρτυρβμα-
  στε καί ζητοΰμε άπο τό Συμ¬
  βούλιο τής Ενώσεως καί τοΰς
  παραγωγονς νά τεθεΐ ή έργα-
  σία των κιβώτιων σέ μκιοδοσία,
  ΕΰχαριστοΰμΒ
  Τό Διοικ. Συμβουλιον Καρ-
  ΦοκιβΜτοποιων.
  ^ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.— 'Γνωστο-
  ττοιεϊται συμφώνως πρός τό αρ
  Θρο 1369 τοθ Άστικοΰ Κώδικος
  δτι ό Πολυχρόνιος Τραντδς λιμε-
  νεργάτης γεννηθείς έν Χρυσοιτη-
  γη κ^τοικος Χρυσοπηγί]ς υιός τοΰ
  Νικολαου καί τής Κυριακοθλας
  τό γένος Χαρ«λ. Μανουσάκη κ«
  ή Κλιιώ ΨσλλιδΛκη γεννηθεΐσα
  κοΐ κατοικοΰσα έν Χρυσοτιηγη θυ
  γατηρ τοθ "Εμμανουήλ και τής
  Μαρίας τό γένος Ιωάν. Βοβαυ
  ράκη, μέλλουσι να ίλθωσιν είς
  πρώτον γσμον, τελεσθησόμενον
  έν τώ προαστείω Χρυσοπηγής.
  ΛΟΝΔΙΝ© 28.— Κατά τό
  περασμένο Σαββατοκύριακο οί
  νεκροί στίς Ίνδίες άΊΐό τίς τα-
  ραχές είναι 50.
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  II
  "ΚΟΜΜΟΥΗΙΣΤΙΚΗ ΕΗΙΙΕΟΡΗΣί,.
  (ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 1941-44)
  "Ενας τόμος βγαλμένος σέ χαρτί πολυτελείας καί μέ
  μΐγαίλη Ιπιμέλεια. Μέ κατατοπιστικό πρόλογο, πού βοηθά
  τόν άναγνώστη σΐή μελέτη τού. Τό περιεχόμενό τού, ένα
  άδιάψευστο ντο-ίουμέντο γιά τί,ν συμβολή τοΰ ΚΚΕ καί
  τοΰ ΕΑΜ στήν άπελευθέρωση τοΰ ΕΘΝΟΥΣ.
  ΠΕΡ1ΜΕΝΕΤΕ ΤΗΝ
  ΚΟΜΗΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙ Β Ε Β ΡΗΣΒ,,
  ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ"
  Σέ λίγβς μέρβς κυκλοφορεϊ καΐ στήν πόλη μας.
  "
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η
  "ΜΑΧΟΜΕΐνΐΗΚΡΗΤΗ,,
  ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΟΥ
  Τό ττεριοδικό της μελέτης και έκλαίκευσης
  των προβλημάτων τοθ κρητικού ~λαοϋ.
  "θργικνβ τής Κβμματικής Έπιτρβπίίς
  Π«Ρ«·Χής Κρήτης τβδ Κ. Κ. Ε.
  φορίες άναφέρουνδτι ήκίνηση
  ύπαγορβύεται άπό τούς Άγ-
  γλους ·1 όποΐοι ένδιαφέρον-
  ται νά προκαλέσουν φαινομε
  νίκη μετχχβολή στήν Έλληνι-
  κή κατάστσση γιά νά κατευ-
  νάσουν την έξέγερση τής διε-
  θνοΰς καί ιδιαιτέρα τής βρετ-
  τανικής κοινής γνώμης.
  Οί λαϊκοί μ έ έπικεφαλής
  τόν Τσαλδάρη άντιδροθν είς
  την κινήση αυτή.
  Σύμφωνα μέ τό Άγγλικό
  σχέδιο, πρόεδρος τοθ κυβερ-
  νητικοθ άντικομμουνιστικοθ
  συνασπισμοθ θά είναι ό Δα-
  μασκηνός καί άντιπρόεδροι
  οί Σοφούλης καί Τσαλδάρης
  μέ ύπουργούς των βασικών
  υπουργείων τούς ήγέτες τής
  Ε.Π.Ε.
  Οϊ δυσχέρειες ποθ έμφανΐ-
  ζει τό άγγλικό σχέδιβ θεω-
  ροθνται σημαντικές δταν μά-
  λιστα προστεθεΐ σ' αύτές καΐ
  ή άντίθεση τοθ Σοφούλη πρός
  τό πρόσωπο τοθ Δβμασκη.
  νοθ. '"
  Ή Κυβερνητική αντιδράση
  γι* την έξουδετέρωσηΡ2
  παρά πάνω πολιτικών ένεο
  γειών, έκδηλώθηκε μέ έξβιο:'
  τική δραστηριότητα. Ή συνέ
  λευση των λαϊκΟν κηρυχθή
  κε υπέρ εύρυτάτου άνο™.
  ματισμοθ τής κυβερνήσε*
  καί ενέκρινε ψήφισμο με ^
  όποΐο άξιώνει δπως πατρσμε[.
  νει πρωθυπουργός ό Τσ«λ-
  δάρης.
  Σήμερα ό Τσαλδάρης θά έ
  πισκεψβεΐ τόν Ββσιλέα Υιϋ
  νά τόν ένημερώσει πάνω στίς
  άποφάσεις ;το0 λαίκοθ κόμ.
  ματβς. Την Παρασκευή θά
  συνέβλει ή Ββυλή. Ό Τσσλ-
  δάρης ·ά δηλώσει δπ τό πρώ
  τον νομοθέτημα καΐ ό έκλο-
  γικός νόμος καΐ ή πλειοψη4|α
  τής Βουλής ·ά καθορΙοει τόν
  τρόπο καί τόν χρόνο τί}ς δ(ε.
  ξαγωγής των έκλογών.
  Ο ΤΣΙΡΤΣΙΛ ΠΑ ΤΟΝ ΣΤ1ΑΙΝ ΚΑΙ ΤΟ
  ΤΗΣ ΡΟΣΙΑΣ ΣΤ! ΑΙΑΚΤΒΕΡΗΙΙΗ ΤΙΥ Κ ΟΙΜ Ο Τ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 29.—Όκ.Τσώρ
  τσιλ απαντών στΐς δηλώσεις
  τού Στρατάρχη Στάλιν άνα-
  κοίνωσε τα εξής:
  «'Εκτιμώ καΐ ύπολήπτβμαι
  τόν Πρωθυπουργόν Στάλιν
  καί έπιθυμώ νά δώ τόν ρω·
  σικόν λαόν, πού τόσο «τκλη-
  ρά άγωνίστηκε γιά την πα-
  τρ(δα τού, άσφαλή, Ινδοξον
  καΐ ευτυχή. Πάντοτε πΐστευα
  δτι μετά την εξασφαλίση
  τής-νίκης ή Σοβιετ. Κυβέρνη-
  οη θά διεδραμάτιζε πρωτεύ-
  οντα ρόλο στή διακυβέρνη-
  ση τοϋ κόσμου. Μποροθμε
  νά εϊμαστε φίλοΐ καί νά προ¬
  σπαθήσωμε νά άνεβάσουμε
  τό βιοτικό έπίπεδο των μα< ζών σέ βλες τίς χώρες». Σχετικά μέ τή δήλωση τοθ Στάλιν δτι οί ρωσικές δυνέ· μεις στή Δύση άνέρχονται σέ 60 μόνον μεραρχίες, ό κ. Τσώρτσιλ γράφει στήν άνσ- κβίνωση τού, δτΐ{[αύτές υπέρ· βαίνβυν τίς άγγλικές καΐ ά- μερικανικές δυνάμεις στΐς έ- χθρικές χώρες τής Εύρώπης. «Έκτός τούτου στίς δθμίραρ χίες δέν περιλαμβάνονται τί ρωσικά στρατεύματα πβύ συγκεντρώνονται στήν Ό· δυσσό. καί τό Λένιγκραντ». Η ΠΡΟΪΚί ΕΝΕγΙΕΙΑ Κατά τίς 3 1)2 ή ώρα τα ξη μερώματα δύναμη ώπό 9 χω- ροφύλακες περικήκλωσαν τό σπίτι τής Μαρίας ΘεωδοσΙου στό Κρατικό Συνοικΐσμό καί έκαναν ερευνα. Οί λόγοι γιά τούς όποΐους ή χωρβφυλακή ενήργησε ·τή πρωϊνή τούτη έπιχεΐρηση πά- ραμένουν άγνωστοΛ. ΛΟΝΔΙΝΟ 28.-Γιά πρώτη φορά σττ,ν ίστορία των Ίνδι- ών παρουσιάσθ'ηκε σήμερα στό Νομοθετικό Σώμα Ίνδική κυ¬ βέρνηση μέ άποκλειβτική συμ- μετοχή Ίνδών χωρίς Βρεττα- νούς ύπουργούς. ΛΧ ΤΑΜΟΙΑ (Συνέχεια αηό την 1η Στήν Τάμπια τό ποσοστό των άπόρων ξεπερνατά 80ο)ο καί των άνέργων τα 60ο)ο Άλλά κάρτες άπορΐας δέν Ι χούν οίοτε οί μισοΐ πραγματι- κά άποροι καί αύτοι πού τίς έ"χουν δέν κέρδι»αν παρά μό νο τόν τΐτλο τοθ άπόρου λέ νέ τραγικά οί κάτοχοί τους Γιά τόν έφετεινό χειμώνα οί κάτοικοι τής Τάμπιας προ μαντεύουν πολύ άσχημες συ νέπειες στήν άπροστάτευτη συνοικία τους και άναρω- τιοθνται. Γιατί άραγε νά δεΐχνει τό- ση άδιαφθρία καί άπάθεια τό έπΐσημο κράτος; Μήπως αύτοι δέν έ"χουν δικαίωμα νά •ζήσουν σάν άνθρωποΐ; Μή¬ πως αύτοι δέν έδωσαν τόσα θύματα στήν Άλβανία ή στή πτώση των Άλεξιπτωτιστων πού τοίς πολέμησαν πρώτοι άπ' δλους; "Η μήπως αύτοι δέν θυσίασαν τα πάντα (όμή ρους καΐ έκτελεσθέντες) γιά τό ξεσκλαβωμό μας άπ' τή γερμανική θηριωδία; ΕΑΕΓΧΟί ΤΟΥ][[Α. ΛΟΝΔΙΝΟ 30.—Ή Ββυλι) των Κοινοτήτων δέχτηκε μέ ψήφους 270 κατά 157 πρόχα- ση έργατικοθ Ββυλευτή γιά τή σύσταση Έπιτροπής Έ- λέγχου τοθ Τύπου καί ίδισΐ- τερα τής ίδιοκτηβίας τβθ Τύ- πβυ. Ό Μόρισον δήλωσε έκ μέρους τής Κυβερνήσεως ίτι οί άποφάσεις τής Έπιτροπής δέν θά δεσμεύσουν την Κυ¬ βέρνηση. Ή άντιπολΐτευση πού κ«τσ ψήφισε τή πρόταση δήλωσί πώς οί έργβτικοί Βουλευχαΐ θέλουν νά έπιβάλουν έψημε- ρίδες μέ δικές τους άντιλή· ΟΙ ΛΑίΚθΤΛΙΚΛΣΤΕΣ »)ΙΡΙΪΥ Κληρώθηκαν άπό τό Πρω- τοδικεΐο/ΗρακλεΙου σάν λαϊ κοί δικαστές τοθ μηνός Νβεμ βρίου, βί Κ. Βρεττάκης, Έμμ· Πετράκης, Γ. Νεονάκης, Ί· Λογιάδης, Μιχ. Καφετζάκης, Γ. =Ιερωνυμάκης, Μ. Καλυβια νάκης, Λάμπρος Κανακάκης, Μ. Λεμπιδάκης, Μ. Διαλυ¬ νάς, Στ. Κατεχάκης, Έμμ· Λυδάκης, Στυλ. Μτίλαβάκης καΐ Ήρακλ. Όρφανουδάκηί· ΣΥΝΤΟΜΙ5Σ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟ 29. Μεταξύ Ρωσι- *&