90101

Αριθμός τεύχους

1022

Χρονική Περίοδος

ΠΕΡ. Β' ΕΤΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

17/1/1906

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  &&Ι0ΔΟΪ β· -ΚΡΟΪ β,
  λ ···.«& 1$
  ΤΙΜΗ «νΐΜΑΡΟΜΟΝ
  ε—-—κρικαν
  Γρίμην.» .... Α»
  ■ν-^νβ< ..... Α! -ΥΝΔΡΟΜΑΙ 4>ν.ντ«ι την 1 χ.Ι 15 ^
  ν»« χά! είνε κροπληρεετέα,ι
  ΑΙ -ΤΡΝΑΡΟΜΑΙ ««Ι «Ι |«ε«-ολ«1 «*ενΜν·ντ«, ,ν.
  μ«*«χδ< -ρίκ τβν κ. Δημ. Κακλ*μάν·ν Ν€Ο ΤΙΜΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙ Ν •Βν τ« Δ' «λ(Ιι έ *τ(ν.(.....Γ ! Α«*γ** _* Έν τ$ Γ «λ(ΐι » «ν,χιχ .... .... · βθ Διιυ·υντησ·. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ Διέ Ιιερχ«Τ< βγγελΐε*, τέ* Ιιετρι4έ< δ* χ*ί ·Ί4 χ«τ(ΐχεοβ(«εκ Α' «εί 8* «ελβ·*1 ΙΑΙΑΙΤΒίΡΑΙ ΣΤΜΦΟΝΙΑΙ γραφεια « ΠΑΑΤΕΙΑ 4Γ· ΓΕΟΡΓΙΟΤ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διά τοθ το 0~>»βν
  Διά τοθ προγβίίμματος, το 0~>»βν
  ανέπτυξε χθές ενώπιον τ*}ς Ββυλ*)ς ·
  ί11Γρ τ«ϊ, βτς λυοντβι ριζιχ&ς τα ζή*
  τήμ«τ«, τα άποτελοθντβ την αδυ¬
  ναμίαν τί,ς Ελλάδος χά! ώς Κράτους
  κβί ώς "Εθνβυς. Διά τοιαύτας ριζκάς
  θερβπείας, χρι.ια'ζονταΗ ριζικώτερβι ά¬
  ν ... μιγ,ίλαι
  τΐ)ς στρατιωτικάς οργανώσεως. Οτε
  είνε 06ρις, ώς ηθέλησε νέ 6««ινιχ(Ι *
  κ.Ραίλλης,βτι ό κ.θίοτόχης εφβςνη«τά
  τοθτο ίσπαζέμενος τές λ
  τολμηρές Ιδέβς -οθ ζαΓμικοΟ
  δ' άθ ΐ ζ
  ρζβ μιγάλαι Ιμ
  π»ει5«.ς. Χρειβίζοντβι Κυβερνήτη» ά-
  ποτίλούμενβι «πό το ίνθος των δυνα¬
  μιν τοθ τοπου. Χρει^ζιτ», σώμ-ρβ< ξις δλ»ν -τ&ν Ιπιλέκτβν τα"ξία»ν τοθ ♦ίπου. ΧρίΙάζετ«ι Β«σιλε(α, ή οποία νέ άνίβαίνρ (ίς τάς κορυφές τί)ς πό- λιτ.κϊ,ς ποιήσεις κβΙ τ^ρβ νέ φέρη τό δνομα Φρ£ι§ίρΓΧος ό Μίγβς, τώρβ δέ Βίκτωβ Εμμανουήλ. Χρειάζ'τβι χρατβιον Ιβνιχον φρίνημβ, το οποίον νέ γνωρίζη τί θέλει χά! νέ γν#ρΓζ*) *οθ πηγβίνει. Χρειάζεταί χ4τ., το ο πβΓον νέ ύψώνρ άπό τίς τβτκιν,ές φροντίδβκ ΐ"ϊς ήμί>«ς Εας τας μεγ*-
  λβς σχοπιάς, άπό τές οποίας ένβίγον-,
  τβι αί άπίψεις τβθ μίλλ·ντος.
  Άλλά το πρίγραμμβ, τδ φποΐον
  χ$1ς εΐσηγήβΐ) ενώπιον τί)ς Βοολ^ς ο
  Ίί ή Κδ
  μηρ ς ζμ μ^,
  διβ'τι χάθε κομμα, χαΐ το ζβΓμι*ν χαΐ
  το ρβλλιχόν,ήμπβροθν νέ Ιχου'δρθές
  Ι8έ τίποτί δέ δέν Ιμποδίζίΐ ^ν υ!*-
  αυτών υπό τί)ς Κιν6ε^ήσεε·ς.
  ΈχεΓνβ, τό οποίον αξιοί 5ι«ίΌ»ς ή
  Κοινή Γνώμη παρέ τοθ χ. 3ίοτέχη,
  ιϊνε τέ μέτρα αύτοι) νέ θέσν ώς βρβν
  κυβερνητιχί)ς υπάρξεώς τού. Πί-
  ν άη' αύτΑν χαΐ μετ* «6τΑν θε
  μ
  ίίνε πανίσχυρος χ«. ή έίνιχί γνώμη θε
  είνε μαζή* τού αυριον είς «ζ χάλπας.
  Τϊύναντίον,δΐτιυβοχβΐρΜν,^ωίών, Οπο-
  χ·ρών> κβμπτιίμενος, ννδυνεύει νέ
  θί την ύπ^στββν τβυ χαΐ νέ
  Η Β Ο Υ Α Η
  (Ο ΠΡΏΘΤΠΟ18ΓΟΣ ΑΝΑΠΤΜΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ■ΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
  ΧΤΡΑΤΙΩΤΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΙ>1ΥΡΙΩΝ
  Η ΒΟΥΛΕΓΤΑΙ Α5Ι-ΜΑΉΚ0Ι ΚΑΙ Η ΕΓΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
  Ο 31»Ο ΥΠΟΛΟΓ12.ΜΟΣ ΤΟΤ 19Ο6
  πρόεβρος τής Κυβερνήσεως άντβποκρί-
  νιται, τουλάχιστον, ιίς μιριχάς άπό
  τές επιτβχτιχάς ανάγκας τ$ς στιγμάς
  χβΐ αν δ*ν θίρβπειίιρ ριζικβς, αν δεν
  κοτϊτϊ) «β,τι τβ «τή,πιον Οπαίρχει ΐ!ς
  την Δο.νίαν»—διά νά Ινθυμηθώμιν τβν
  Άμλετ—τβυλάχιστον δμε»ς Ερχεται
  νά φέρΐρ βελτιώσεις τινάς άπβρβιτή-
  τους κ«1 Εργετβι νά άνβστείλιρ την
  ορμήν τοθ χβχοθ, εκδηλουμένην ήδη
  ρ*γδ«ί»ς είς τοσέ, Φ*ινιίμιν«, ιίς ί6~
  σβς ίκφάνσεις, είς τίσβς άνβθυμιάσεις
  άποσυνθέσενς, είς τίσου,ς άτμούς δια.*·
  λύσεως.
  Εξαντλήση τβ γόητρον, τό οποίον τβν
  περιββίλλει, ώς μετριοπ^Δς πολιτευ*
  θεντα είς την Άντιπολ'«υβ·«ν, τολμη-
  ρώς δ' είς την Κυβέρν/βΊν.
  ΧΡΙΣΤιΤΝΟΣ
  οήλως οΊ,ν έχομεν δημοσίαν ασφάλειαν.
  "Εχομεν κοινοβουλευτικήν κατάστασιν,
  ή όποία ήιχπορεΓ πλέον νά παραταθή,
  χειροτερεύΌυσ* μβίλιστα όλοΐν χαΙ ίγ-
  καθιστβσβ μόνιμον τβ χάος τίβ άκυ»
  βερνήτου, τί); πολιτικάς άναρχίας, τΙ)ς
  πολιτικί)ς ίιαιφθίρΐς ; "Εχομεν άξια>-
  ματικού;, ίβθοτον ό καθείς έξ αυτών,
  ίτ«ν θελησρ, ήμιτοριί νά πολιτεύετβι;
  "Εχομεν «-τρίτον, Ιφο'σον τβ πλείστον
  μέρος τού είνε άπησχολημΐνον είς την
  υπηρεσίαν τί)ς δημοσία; ασφαλείας
  καί τάξεως, δνειρευόμενοι ίε πρωσσι-
  κάς πα',στρατιά;, κινδυνεύομεν νά μεί-
  νββμεν ύ μοΎοι θεατβΐ τί Ο προσεχοθς
  Γσα»ς ή χά. έπιχιιμένου είς τβν ΑΙμον
  άγώνο;, άφήνοντες κα) β,τι Εχομεν
  χοβρΐς θίτλ«, χωρ!; έφό'δια, χβορίς ίπ¬
  που; ; Ιδού υποθέτομεν ποία υπήρξαν
  τί ίρωτήματα, τα ό^θβθέντα ενώπιον
  τοθ πρβοθυπίυργοθ καί τί)ς Κυβερνή¬
  σεως. Κ αί Ιδού είς ποΓ« έρωτήματ*
  ηθέλησε νά δώσρ απάντησιν με τβ
  χθεσινόν αυτής προ'γραμμα.
  Τάς λιίσεις, τάς οποίας Εδωκεν ή
  Κυβέρνησις είς τα έρωτήματβ ταθτα,
  τάς βλέπομεν σαφΦς Ικτιθεμένβς είς
  τβν λόγον τοθ προέδρου τής Κυβερνή-
  ««ρς, ίστις ύΐϊϋρξε λόγο; 8λ·ς ά>τι-
  χειμενικβς,άχομπος, άνεπίδιικτος, εϊλ»-
  χρΐνής. Γενικώς α! άπαντήσεις αυταί
  ««ίνονται άνταποχρινόμεναι πρός τα
  ττιοίγματβ κ«1 ή ανάλυσις των λεπτο-
  μερει&ν των κυβερνητΐκών μέτρων θ
  «ιπτελέσρ τβ θέμ« των ίρευνών καί τί)ς
  Β?υλί)ς χά! τοθ τιίπου.
  Ό,τι 6»είλομεν νά Ιξβίρβίμεν ιίνί ή
  «τρβφή—ώιότι περΐ στροφί)ς πρόκειται
  —την ίηοίαν Εκαμεν ό κ. θιβτόχη;
  »Ις τ* στρβτιωτιχον ζήτημβ. Οί *τρ«·
  ΤίβτιχοΙ νόμοι, το&ς όποιΌυς ίψήφισ-ίν,
  ίΐΐβ)ς τ6 ιΓη-βμεν ϊκτοτε,κατεΓδε δέ κ«!
  εθτόςό Γδιος, ίπέβαλλαν τοιαύτας χ)
  /οσσιαίβς α&ξήσίΐς δαπάνην, ώ» τε
  ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ θά έκήρχετ*
  ή ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ. Ό κ. θεοτόκης,
  ϊεττις είνε κβιροσκόπος κ«1 δστις γνω-
  ρίζίΐ ν' άναγνωρίζΐρ ^άς ίσφαλμένβς
  ή (Ιχ«νευτους ε'μπνίΐίβ'ίΐς", ήννόησιν,
  βτι συμπτιίσσαίν τα πβν»*, τβυ ϊκλεεν
  4»»«λέστερα πρβς τβν λ.μίΎβ ιί)ς
  *τριτιο>χιχ*ζ δογβνώίτεοβς κβι Ικβμνε
  τα δυναμενβ νά γείνουν, 5πββ; ή Ελ-
  λ*ς μή μιίνρ άοΐ,λβς, ίνώ κβνεΐς
  «ν ημπορεί νά «Γπφ τί ήμπβρεϊ νά
  γείνρ Ιντός μην*5ν ή ίτ*ν.
  "Αν ύπί)ρξβν λβίθος 6σχ ό κ. θίβτο'-
  *ης πβρεδέχθη είς τβ πβριλθβν, τιμή
  τβυ είνε, «τι £γχ«(ρ»ς χβτενόηβρε τβ
  λβ'ββς χ«1 ζητεί σήμερον, Ιντβς τΛν 1-
  ρ[»ν τβθ δυνβτβθ, δηλαδή Ιντβς τί)ς
  ς, νά θίση τάς
  τβ άγ-
  γελμα τοθ θανάτω τοθ ββσιλέως τί)ς
  Δ*νίας, τβ ·ποΓα· χθές την νύκτα μ4ς
  Εφερεν ό τηλεγβ/φος. Ό γηραιός βασι¬
  λεύς, «στις ύπ^ξεν 6 Ιδρυτής τόσ·ν
  ευραπαΐ'χών δναττει&ν, έχοιμήθη ήρέ-
  μα τόντελευτ<ίον ύπνον τοθ δΐκαίου καΐ τοΐ) άγαθοθ. Αίγας ώρας πρβ τοθ θ«- νάτου τού πιρείχεν άκροαίσεις καί ή α¬ σθενει» τού ιΐήρκεσε λεπτοί τινβ μόνον. Ό Χριστιαύς θ' ύπαρξιν ό κ«τ "εξοχήν εδτυχής βασιλεύς. Εϊδε πέριξ α&τβθ τέκνα χαί τέκνα τέκνων καί τής δανι- χί)ς δυναοχείας τβ οϊνδρον ήπλνσε τού; χλώνους ίύτβθ Επί τΨιι Β'»^—τς δΧο*" χ^ήρου. /Αίετά τής Ελλάδος συνδέει τό δνομί τβυ ή Ιστορίαΐ τής δευτέρας ημών /αναστείβς, συνέδεσι δ' αύτό στινότρον ό θαυμασμος καί ή άγάπη, την Λτυίοΐν τρέφομεν "πρός τόν μικρόν τβν άεθμόν, άλλά μέγαν κατά τόν πο¬ λιτισμόν καί την ανάπτυξιν λαόν, τβν άποτ^οθντα άληθές ύπόδειγμα άκ» μη"ς; κχΐ εύρβοστίας. Τόν Ββσιλέα των Έλλ^νορν, κλαίοντα σήμερον τβν γη* ρβιό^ τ*.* άγαθόν, τόν εύγενη" πάτερ*, περιβ^λλει τοθ ΛαοΟ Τού ολοκλήρου ή συμπάθίΐα, άποστέλλουσα χαιρετισμόν εΐλικρινοθς θλίψ·α)ς πρός τόν μέγαν λ«ον, τβν άτϊβρφβνισθέντ* τοθ βασιλέ¬ ως τού. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ χ α «τ π α ι*ι _. ι β ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 16 Ίανοοβρίοΐ), μεσημδρία Χραηέζης Αθηνών 134.00 Βιομ.ηχ*νικής .... — Ααυρίου....... β»._Ο Θεσοαλίας...... 184.00 Ήλεκτρικί,ς .... βΟ.ΟΟ Πελοποννήσου ... ΤΟ.ΟΟ Η ΜΟΡ£ΝΟ_£Ιί ΑΘΗΝΑΣ Ό διευθυντάς τοθ θεατρον τί}ς Γχαιτέ των Π«ριαί«»ν, & ίιοργβνώϊβς μιτά τε»ης ίπΐμι- λιί-ς την λαμπραί χαλλιτεχνικήν «ϊριοίιίβν τοΰ Λ«μκέ· υΐοθ χβΐ τί}ς ίεαποινίίος Δελ- ί«Τρ, ίκοργάνιβΐβν ίίϊη έτείραν τοιβότην εκλε¬ κτον* θ:άΐθϋ Γαλλικής Κβμφϊ.ας, έκ. κτφβ- λή*ί τοθ δ«ίοι» «4ρί»κοντ«ι ή ίξοχος ήβοκοιός τή; Γ«λλιχ{}( ΚβμψΜας χ. Μ«ργαρίτ« Μο- ρινθ χ·1 οί κ Χ. Ίίββίν*«« Δβρ«γκώ» κ«1 'ΒρρΤχος Μοντέ τοθ Ώ3ιίοι» τώ« Π*ρι»ίι»ν. Ό θίασος κβταρτιβθεΐς μετά πάσης ίπ.· μελ«ία« χ«ί ίΐ«ρβσχί"«»9«1ί μέ το έχλεκιό- «·ρον τώ» δρβμβτολογ.'·»» χά) ώρ«ί»ν σκηνθ- χ*1 ενο^μασιΰ* «βρέμεινεν έχΐ ίιόθ ρ μί|**ς είς τα θέ«τρ· <<}« 'Δλεξβν- βρείβς χαΙ τοδ Κβίροι» χ«1 έΓρχετβι έντβθθβ, 8π«»ς δώ»5 <{ μόνον π«ρ*»τά«(ς είς τ6 Βα¬ σιλικόν μ«ς θί«τρον, «ρχ<ζ**ν άκο %1ς 3ης -16ης Φι6ροι»·:ρίου. Κ«τβ τάς τταρ«στά«ις τ«ώτ«ς θά ίίϊβχθώίΐ τα έξίς ίργ« ι* τ<ϊν έπι- τής γαλλικήί «ιλολογΓας, εΔέν πρέπει νά δρκίζεται χανεΐς γιά τίποτε» τοθ Μ υ») χ«2 «Ό Διαβάτης» τοΰ Κοκέ, 2)«Ό «ντιχοί» τοί Πβγιερον, 3) ή «Φβίορ*» τοί Ρ«χίν« »«. «Ι «ΡιβοίβαβθΓ Γβαϊοαΐββ» τθί Μθ- λιέρου, 4) 6 ει_»ρ«*ώ» τοθ Ροστβν, 5) το ορ«μ« «Οί 5οι»λειές-ίθϋλειέ<» «Ο Μερμπώ, 6) ή «ΣβμβριΓτις τοθ Ροετβν. ΔΙ τιμΐί ύρΐώήΐ* Ή θαυμασία λι«χά)«, μέ την ο«θ(« ή¬ νοιξαν χθές αί πύλαι τοθ ΒουλεκτηρίθΐΤΑν άβτ}χε τούς πατέρας τού "Εθνους νά πριί'λ- θουν έγκαΤρίβς είς το Ιργον τ«εν. / Εντούτοις πρέπει νά σημειωθί), χάρι -<ίΙς Ιστορίαν, ίτι πρώτος πάντ«ν ιτροσίίΧΓ» αί ΐχόθισεν είς την θέσιν τοο ο χ. 'Αλ. Ζ»' ί-/ο»ν πβρά το πλευρόν αύτοί τον χ. Νέ; 'Ολιγον κατόπιν προσήλθον οί νπουργοΐ χ ΣτεφβνέποιΑο; χαΐ Τριχοιίπης καί μετ* τοθς 6 χ. Σκουζές χχ( τίνες άλλοι (ίου ταί. ^ (Γά θιβρεΤβ τδν ϋιωμβτικβν είνε σχείον «ατειλημμένα. Το 6ε«ρε?ον τβν ι>
  π«λλτ]λ«ν ένίσης. Είς το Θε*ερε7ον τδν χι»
  ριών ολίγαι κυρίαι *α! ίεσποινθες Ιχουν ^·
  τβλάββι τάς πρώτας θέσεις. Είς το θε«·ρ«ΐν
  των 3.ιτλε»ματών ιίς νεαρο< κώρΐος μή ά>;-
  χ«ν 2μ«ς είς τον 9ιπλ«εμα<ΊΧον κόσμον άτ.- μένει με πόζ«ν ·*»τογρει·ουμένου. Ή ώρα πλησάζει 3 1)2 χαΙ ο! βουλευτκί όλονέν άρβιοΐ, άραιοΐ προσέρχονται χαί %α)' όμίλους συνομιλοθν προ τοθ Προείρείοιι. Την 3 1)2 ακριβώς προσέρχεται ο π&- ίρος τί|ς Κυβερνήσεπς χ. θίθτόκης. Ό ι. Σ! μάπουλος έγΐίρετ»; άπο την θέσιν τού %ί τόν χαιριτα, έπίσης ϊέ ίλοι ο! βουλιυτ«1 ^ ποκΛλώπτονταΐ χκϊ ο 'χ. θεοτίκν·; τείν<( πρός αυτοίς τ4ν. νεΤΓ- .' * ***' %&ψ%ίι<Λξ κα· -::'..Τ"εο«νιι κβί & πρ6ΐδρο( ι9ς Βουλ{)ς χ. Μπουφίϊης. Είς μοίραρχος ύποίάλλει είς τόν χ. Πρ«*θυπουργον διαφόρους ^αχέλλους, οίτινες περιχλείοκν Γΐ«ς νθμοσχέϊι* κα! άλλα Ιγγραοα τα οποΤί υπογρά^ε'. Ό χ. _ιμδποολος φιιλλομετρεΤ τεϋχος"προ- ϋιτολογιβμοθ το οποίον κατόπιν παραϊίίΐι είς τον χ. θεοτόκην, δστις ρίπτει επί τ3ν »εί· ϊΉν α!το3 προσεχτιχά βλέμματ*. Ό χ. Μπου«ίίΐ)ς χαταλαμβάνει την έ'οραν τού ίχ«ν δεξι^ί τον γρ«μμ«τ<α χ. Λ, Κ«- νβχάρην. Άπο την θύραν τής έντιχολιτεόσε·»* Ιδού εΐσέρχεται χ«1 δ χ. Ράλλης, Λκοκουθούμενος έν «ώ>ι«τι άκο τοίς φύλου; τού βουλευτάς.
  Ό προεδριχος χώ)«εν άμίίως τ·τε χρούεται
  χαΙ άρχεται ή ά*άγν»σ·ς ιο·5 χ«τ«λόγοι» ^%ι%
  —σρατοΰται περΐ την 4ην ώραν. Ευρίσκονται
  καρόντες 138 βουλευταί.
  Αί προβκλήσεις τΛν βουλευτών ή*
  ζήτημα περΐ άίρων καί υδάτων
  Ό χ. Αλεξάκης ζητεΤ πρωτος τον
  λόγον. ΕΓθκιται (λέγει) δϊάκ',ς διακόκτωίται
  «Ι εργασίαι τής Βουλής οί βουλευταΐ νά προσ-
  κείλοθνται καρά τοί κροεδιείου τή*ς Βουλί);
  καί νά όρίζίται ή ήμέρα τής σννεδριάΐεω;.
  "Ηδη το κϊθί)κον τοθτο, το δχοΤον ετήρη¬
  σαν (λ «ρί'δροι τής Β:υλή*; παβω« των Συ-
  νόδιβν δέ ν έτηρήθη. Ο! έν ταΤς επαρχίαις ευ¬
  ρισκόμενοι Ϊ4ν ίλάίομεν γνώσιν, βτι ώριίλο-
  μιν νά προαέλθαΐμεν είς την σημερινήν συνε¬
  δρίασιν. Εάν έγώ εδρίσκομβι «δ<3, τιοχΐίβς έπληροφορήθην τουτο έκ το3 μυττιχισμοθ, ίζ- τις ίηεκρβτει. Την καρατήρηνιν ταύτην, λέγει, χάμν» Ιχι 5ττ(ι»; μεβθδ τίνα, άλλ' ίνα μή έπΐνα- φθγ^ το τοιθθΐον. Ό χ. Μπουφίδης λέγει, ίπ ή ή· μέρχ των συνι3ριά»»<·ν τής Βοκλής είνε τα- χτή καΐ συνεπώ; το προεδρείον χαλεΐ κάρτας βουλευτάς άνεζ«ρτήτ«ος των μερίίιο» είς ά; άνήκΓυΐιν. Προ ημερών ίκλήθησιν οί βο»- λ£ΐι·«ί χ:1 έιτειδή ϊέν ήτο έπχρκής ε άριθμός Λ» ίλλήθησαν διά σήμερον χαΐ πάντες ή· &κοχρε«μένοι νά προσέλθωσιν αΰθόρμητοι, φ ωρίσθη ώ; ίμίρα έκ«ναλήψ·ι*ς των ε"ρ- γΐ»:ών τής Βουλής ή 10η Ίχνουιρίου. λεξάκης. ΤοΟγο ϊέν συνέβη είς άλλας συνόδους κ«1 σεΤς «δτος άλλοτε εί- ϊοχοιήϊατε τού; βουλευτάς διά τηλεγραφ- ματος τού; έν ταΤς επαρχίαις απουσιάζοντας τόσον τους «υμκολιτευομένους βτον καί τού; ά .τιπολιτευομένους. Ό κ. Γ. Άν«βτ«βόπουλος λέγει, £ τι πάντοτε ή ήμ<ρ« τής Βουλής είνε γνω· σΓή, δριζομένη έκ των «ροτέρων κ«ί ο^ί- λουν κατ' αυτήν νά προσέρχωνται ο! β:υλ«^- ταί. "Οίαν δέ ό χ. πρόεδρος πεισθί) ότι ύ- πάρχει έπαρχής άριθμος βουλευτών χαΧεΤ αΰτ:ύς είς συνεϊρί*σ.ν. Την ΙΟην Ίεκουαριου συνήλθομεν άλλά δέν εγένετο άπβρτία. Ό χ. βουλευτή; έχ Γόρτυνος είπεν, ότι •Γθινται δ Πρόεδρος νά χ>λ^ τηλεγραφικώς
  πάντοτε τού; βουλευτάς, άλλά τοθιο δέν νο-
  μίζω, ίτι είνε ύποχρέε*σις τοθ προεδρείου.ΚαΙ
  άν άναδράμ»μεν είς τ6 «χρελθον, θά Γίνμεν,
  ίτι ουδέποτε «Εδοποιήθησαν τηλεγρζβιχΰ;,
  άλλ' ή ήμ<Ρ« ί" πάηοτε ώρισμένη χαΐ <5- •ειλον ο! βουλευταΐ νά εί"νε έν γνώτει αυτής. Ό *. »Αλ·ξά»»»ις λέγει, δτι δ χ. Ά- ναττασόπουλος μένει πάντοτε έν Αθήναις καΐ δίν γ^ωρίζιι «ν ιί)οποιήθησάν πό τε οί βου- χΐοταΐ είς τάς επαρχίας χ«1 πώς λαμβάνουν γνώϊΐν τής ήμ«>«ς τ<|« ου«δ,3ΐάσεως. Ράλλης. Κ«1 έγώ δμολογώ, ό'π π«ρ€- τήρησα την παράλειψιν ταύτην τοθ Προε- ίρείου. Ό άξιότιμος βΐυλευτής Μίδ (Χυνεορίαοις ιής 16 ηθέλησε νά άνατρέξιρ ε?ς το παρελθόν, διά νά άτιοί«ίξ—, ίτι ουδέποτε εκλήθησαν οί βοο ■ λεκτΛ. τνιλεγρβοιχβς. Έγώ ίύναμβΐ νά δμο- λογήσ», ίτι επί 33 συνεχί] Ιτη, χαθ' α π«- ραχάθτ)μαι πδώ, οΰδέποτβ «νθυμοθμαι δ πρόί* δρος έν σ«νεννοήσει μ«τ* τ^ς Κι>ίίρνήσ/(β-
  νά ηαρέλΐιψί ποτε το καθήκον τβθτο. 'ΙΙ
  ήμέρα είνε τ«χττ), ώ; «Ιπεν β χ. β ιοΧΐυ τής
  Μεγαρίδος. Άλλ' & χ. πρόεδρος είπεν, 8τι
  θά χβλένιρ την Βουλήν εύθύ; ώς 6χά,)χτ; έ-
  παρχής άριθμος βουλίυτδν. Τοι«ύτιν ίμ«ς
  πρόσκλησιν οΰσεμίαν άηΐ(ύθϋνε πρός ήυια;.
  "Ω·ειλε λοιπον το προεδρείον νά είδοποι-
  ήση πότε π«ρίστ«τ*ι έκαρχής άριθμος βοο-
  λευτβν, Ιπ«ς γνε»ρΙζ·»μ·ν χαί συνέλθε*μεν.
  θεωρΰ λοιπον χκθήχον νά συστήση* ί?τ<β< <ίς τβ μέλλο* μ4| π·ραλείπΐιταΐ τοΐαιίτη 6ποχρέ- «Ίσις Γνα τηργ)τ«ι ή ίπιδβλλομέντ) τάξις. Ό χ. Μπουφίοης λέγει, ότι δτάχις ή ήμέρκ τί|ς Βαυλΐΐς ί)το τβχτή, έθίώϊηϊε πάν- τοτε χ*θί}κ6ν τοι» νά ε(8οποιήσ^ περί τής η¬ μέρας τ<}« οΊΐγχλήσ··** βύτί·< τού; βουλευτάς. Νομιζει ϋ βτι κ*ί ά» υχάρχν^ πβρβλειψίς τις, «0τγ] δεν εγένετο βι6ιί«ς μέ πρόθ·σ(ν τίνα. Επομένας τ» ζήτημβ είνε λελυμ^νον. 'Ορκίζιτβι κατόπιν δ νέθί βουλϊϋτής 'Α- γιτϊ'ς χ.Άναττβσ άδτ]ς. λέα Ό χ. Πρόεδρος άνανοινοΤ την πα- ρουσίασιν τοθ προεδρείοι* προ τής Α. Μ. τού* Βασιλέως χα| άναγινώσκει το σχετικόν κείμενον τή; προσφωνήσεως χ& τής άντιφω- νήσιως το3 Β«ι»ιλέως. •0 ίκλογή Άγυιάς ΠκρακΐλεΤ κατόπιν το τμήμα νκ»{ ~· νθθ— κ«! ίκδικάστ; την εκλογήν 'Αγυιας. ΆνβκοινοΤ κατόπιν άλλας τινβς άναφορβς χ«1 οπομν^ματκ πρός την Βιυλήν. Ό λογος τοθ μ. Θεοτόκη Ό κ. θίοτόχης κατόπιν άνέρχιται είς το Ό κ. ΠρωθΐΜΐουργΙς κάμνει κβτ'άρχάς εί- ίήγησιν επί το3 προϋτολθγισμοθ τοθ ύπο- (ληθζσομένου είς την Βουλήν δ πό τοθ υπουρ- γο3 των Οίκονομικών χ. 2μοπ:ύλου. Άνα- φίριι το κεφάλαιον τώ/ Ισόδαν κα! την δία- φβράνν ήΊις ύπάρχΐι είς αυτο, εν νυγχρίσει πρός τα ίσοδα τοθ «ροθπολογινμοθ τοθ πα- ρελθόντος Ιτους. Κατά τίν νυντβχθέντα προϋπολογισμόν, τα Ισοδα άνέρχονται έν συνόλφ είς 122,731,358 Πρβχνρβν είς το κεφάλαιον των έξόδων λέ¬ γει 8τι δ «ροθιτολογισμος τοθ 1906 άνβγρά- φεΐ ϊ;οία έν δλω 121,891,182, έν σχέσει δέ πρός τα Ιξοδα το9 προϋτολογισμοθ τού* 1905 παρουσΐάζει διαφοράν επί πλέον 3,131, 431 1 ·Ο6) συντελιΤ είς την καλήν κατάστ*σιν «ής διοι- χήτεως. Ουδείς θ' άμ·ισβητήσν, βτι το πα¬ ρατηρούμεν όν κακόν τής πιέσεως τδν βουλευ- τδν Μ των κυίερνήσεων, άποδοτέον είς το χρβτοθν ικλβγικβν σύστημ*. Ού*«1ς βίίκίως θά «ρντ>θϊ, ίτι ή επίδρασις
  βΰη όφείλεται κ«1 είς κΐ«*< έ'ξκς των βου- λευτδν, άλλ' εάν άνατρέξ^ ·ίς τα «ίτια χά! τάς εχένΐις ΰπουργών κα! βιυλευτδν, θχ ο¬ μολογήση ίτι ί'» των σπουδαιότερον είνε ή μικρά περιφέρειαι, ήτις άσκεΤ έπίδρβσιν άμε¬ σον μεταξ6 έκλογέων χά! β^υλευτδν. Ή ά- ναλογί· κρός τάς πολλάς ψήφους τής εύρείί»ς πεοιφερείας οΰίιμίαν β(β«(ω( ίχει αημβ«·«ν. Ή πεΐρ« Ιπεισεν ήμδς, ίτι χρέπει νά έπι- διώξωμεν βελτίωσιν τής καταστάσεως. Όμο- λογδ ίτι ή εδρυτάτη «ερ'φέρεια θά ήτο έ- χε(νη, ήτις θά έπιδάλλετο έν τη περ'στάσει ταύτν). Άλλά πολλάκις, ίτβν τι< έκιδιώκ^ τα άπόλυτα. δέν άποχτρ οδτε τα σγετικά- Διά τουτο ηναγκάσθην νά έγχ«τ«λε'ψ<* το άρχιχον σΰστημκ, ίπερ είχον ΰκ' όψιν κ «Ι νά παραδεγθδ μέσον τι τοιοθτο. Φρονώ ίτι δ νομόί ιύρυνόμενος θέλει άποτελένει πρόοδον χά! άν τάποτελέσματα άποδειχθδειν άγαθά, θά έπιτρα*^ είς το μάλλον μεγαλειτέρα -5: θ &------------- Ό χ. Πρκθυπουργος ;άν«πτύσσ«ον την κ«· τανο|λήν των έξόβΜν χαθ' ύπουργεΤον χαΙ την «δϊησιν, ή δποία Ιγανη είς έκαστον έξ «5- των, έχ^ράζει την έλπίοχ, ίτι είς το μέλ- λον θά πβιί~, χατά το δυνατόν, το Ιτοπον τής χορηγή σεβ; άνβπληρωματΐκών πι- στώτενν. Είς το υπουργείον τ<3ν Ναυτικών αναγράφηται αύξησις έξόδ«*ν χατά 409,000 δραχ. διά την κατασκευήν άτμοτβλονίδιβν, πρός καταπολέμησιν τοθ λ«θρεμ>πορίου. Είς
  τα Ιξοδα το0 υπουργείον τής Πα.δίίας άνα-
  •έρει έπίσης ειδικήν δαπάνην διά τούς Όλιομ-
  π'«κού; άγΰνβς.
  'ΙΙ μεναρρόβμιβις τοθ φόρον οί·
  κοδομων μ«1 ίπιτηβευμάτων
  Π«ρ<χει οϋ'τβς έν γένει γενιχήν, άλλά πλήρη είχόνα τδν δαπανβν κ«1 λέγει : — Ένόμισα, χόριοι, ϊτι ώφειλον άρχόμε- νος το9 λόγου μου νά δώση μικράν ανάλυσιν Τ30 προϋτολογισμοθ', διά νά συγχρίν» τοθτον πρός τόν παρελθόντ*. Ή δια·ορά των έσό- δ^ν πρός τα £ξο!« επί πλέον άνέρχεται είς 843,171 δρ. Ή Κυβέρνησις έθεώρησεν ίτι ήτο έπιβι- βλημένον δπ«*« υποβάλη υπο την κρίσιν τη1; Β5υλί)ς κβί νομοσχέδιά τινει έξυπηρετοθντα τάς οΐχονομιχάς ανάγκας τί)ς χώρ»ς. Μετβζυ Τθ6:ι·ν είνε το πιρί μεταρρυθμίσε«ς τθ9 «όρου τ&ν οικοδομήν %λ τδν έΐτιτηδιυ|Αάτ*»ν. δι* ών προσδοχδμεν βυςηΐιν τδν έσόδνν, άλλα δέ τινά νομοσχέδιά θέλουσιν άναβιβάσει το ποσόν των έσόδιβν, οίίτ»; ώηε κ«1 δ προϋ¬ πολογισμώ ήμδν νά είνε ίσοσχελής χαι νά δύναται νά υποστή την επήρειαν καί έκτάχτ«»ν τινδν γεγονότ»ν δυναμένων νά ίπέλθουν. Τό ηρογραμμ* τής Κυβερ- νήβεως ΕΓ&ισΐΜ χίριοι, ίτ«ν νέα Κυβέρνησις π«- ρουσ.άζεται είς την Βουλήν νά μή περιορίζε- τ«ι μόνον είς την υποβολήν «3 προθπολογι- σμοθ, άλ)ά νά δποδειχνώϊ χαΙ το πρόγραμμβ «ύτ4}«. Ακολούθων τό έθιμον τοθτο κροβκίν» είς την ανάπτυξιν τοθ πρθγράμμ«τος τΐ}ς Κυβερνήσεως. Ή εύρεία περιφέρεια Προ πολλδ» ήίη έτδν, ά^' ή« ίχβ τή* τιμήν νά ήγοΰμη τί)ς πολιτικτ{ς ταύτης με¬ ρίδος, θε*»ρδ, ίτι ή στενή περι·έρει« δέν Τό νομοσχέοιον ξ Ιλβτικών βουλευτών "Ετερον νομοσχέδιον (έ(α«ολουθεΤ δ χ. θεοτόχης), τδ οποίον Ιπίσης προ πολλδν έ- τδν έσχτφθην ίτι έπιΐάλλετο νά ψηφισθή είνε το περ! τδν αξιωματικών βουλευτδν. 'Υποβάλλοντες νομοσχέδιον, το δποΤον θέλει στερήσει την Βουλήν τδν αξιωματικών, ένο- μ(υ«μεν συμφιρον τοθτο είς τον στρατόν, Ι· σΐις επιβάλλει νά μή άπθμχχρΰνωνταΐ αυτοθοί άζΐωματιχοί. Έχομεν την γνώμην ότι το νο¬ μοσχέδιον τουτο δένάντίχειται ε!ςον)εμ(ιτ.ν συν τοιγμχτιχήν διάταξιν, έπιβάλλεται δ' 6πο το« βυμ»*>ο»τος τοθστρχτοθ.Ουδείς δύνιτβι ναεΤπη
  το εναντίον. "Η δ «τρατο< Ιχει ανάγκην των άξ-ωματιχβν ή1 δέν Ιχει. Κ β! α.» ίχη ανάγ¬ κην «ότών, ο! ά{ιωμ*τικο! κρέπ» νά «χρ«· μίνοον είς τον στρ«τόν. Νά μοί έπιτρέφετ< είλιχρινβς νά έχφράσω τάς ίδέας μου, δηλώ δέ, ίτι δέν προτίθεμαι νά προσβάλω κανέν·, άλλ' άποβλέπ» είς τα γ«ν.κά συμφέροντα. Οίδ«!ς δύνατβι ν' άρνη'η ίτι π«; τις Ιχει το διχχίωμκ τοθ ιΐποίάλλεΐν ΰτοψηφιότητα το3 έκλέγειν χ«| έκλέγεσθιι. Άλλ'εί; την πολιτικήν στ«διο!ρομ(«ν έπι- βάλλεται ενεργεια, ίπως κατορθώττ) τις νά έμπνεΰσή την έμπιστοσιίνην τδν έχλογέων τού κ«! ή ενεργεια βίίΐη «ίίτη γενν^τ σχέσεκ μιταξι) έχλογέως χ«! βουλευτοθ χ«! έρωτδ τότε : Κατά τίνα τρόπον θά έπιδιώξωσι ταύ¬ την ; Διά τής παρακλήσεως τής π»ιθαρχί«ς. Κα! π«ρ' όλην την καλήν θέλησιν δέν δύνα¬ ται δ πολιτευόμενο; άξιωματικος παρά νά φέρεται μεθ' υποχωρητικότητος, τότε δέ ποία πιιθαρχί* δύναται νά υκάρξη ; Έργον τού* άξιωματιχοθ εΙ·ε μόνον το στρατιωτικόν αυτού* Ιργον, έγκατάλειψις δέ αυτού" δίν δύνβτχι ν' αποβή ειμή είς βλάβην το3 στρβτοθ. Έκ τδν ίδεδν τίύτων ώρμήθην χά! χ«τά τί» 1899 χαΙ ή τότε Κυβέρνησις υπέβαλεν ίμοιον νομοσχέδιον. Κατόπιν την 8 Νοεμβριού 1904 υπεβλήθη έπίσης ίμοιον νομοσχέδιον, εοχεΓρίντια; δέ είδον, βτι κ«! ή προκάτοχος κυδίρνησίς παρεσκείασε τοιοθτο Χ'! διά ν» είμχΐ ««ριβέστερο;, έ ϋπουργος των Στρατιωτικών τή; τότε κυβερνήσεως μα; παρέδ^κε σχετικόν νομοσχέδιον. Επ! τδν αύτδν βάσεων χ«τηρτίσθη κα! το νομο- σχέϊ όν τοΠτο, το οποίον φέρει τον τίτλον αΐΤερί προβιβχσμοθ τδι αξιωματικών». Έγώ φρονώ, ίτι το Σύντ«γι*« άναγνωρί- ζε: ϊικαίως είς τού; άξιωμβτικοι); το δικειίβ· μ2το3 έκλέγεσθιι. Άλλ'έρωτβ ποίβ^ διάτα¬ ξις άπαγορεύΐι είς την κυβέρνησιν νά ορίση τα προσόνΜ τδν προβιβασμών ,·( Ό όβισμος τδν προσόν των είνε ίικαίωμ* απόλυτον τής κιιβερνήσΐως. Είς αυτήν άπόχειται νά κρί¬ νη περ! τούτων. "Αν Ιχετε το διχείωμει ίνα Ιρίσητε τιτραιτίαν τ] πενταετίαν κρός προβι¬ βασμών άπό τοθ ενός βκθμοθ ιίς τόν έτερον, οΰδεμία άμφιβολία: ίτι Ιχετε χά! τό διχαΐωμ« νά δρίσητε μαχρότερον ^χρόνον χ«! τοθτο κά¬ μνει τό νομοσχέδ.ον. Άλλ' ή σχετική συζή¬ τησις θά γείνη ίτ«ν Ιλθη το ζήτημει είς την Βουλήν. Τό άβνυνομικόν νομοσχέδιον Είσέρχομαι ήδη είς έτερον θέμ«. το οποίον νομ'ζω ίτι είνε άναγκαίον ν'άπβσχολήση την Βουλήν. Ουδείς δύναται ν' αρνηθή, ίτι ή κατάστασις τής στρειτιωτικής άστυνομιας δέν είνε καλή. 'Η στρχτιητιχή άσΐυνομία χειτ' αρχάς επέφερεν αρίστα άποτελέσματα. Ή έ- ξαχολούβ<]σ.ς ίμως αυτής άποβαίνει άίύνατίς, διότι καχ:ειχο9 γεννώνται «αράπονα. Έπι- ίάλλετοι δμως ή άλλαγή τοί συστήμκτος κ«2 έκ λόγων άλλιον, άφορώντων τάς στρατιω- τικχς ά·'2γκ«;. Διότι ένόσφ δ άριθμος τδν άξιωματιχδν είνε ωρισμένας δέ* δύνανται ν' άπχσχολδνται οί άξιωμβτικο! είς άλλας ύπη- ρεσίας. Άν λάβωμεν 4π' ϊφιν μ«ς Ιπιστρεί- τ»υσ:ν, πρέπει νά ίχωμεν Ωρισμένον «τρβτό*. Ή χωροφυλακή άβιυνομ·ύου·« Οΰϊεμί* άμφ 6ολί« ίτ: ή βιλτίωσις τοΒ άστκνομιχοθ σνστήματος πρέπει νά Ιπιδιωγί^ δι* οίχονομιχ'3 συστήΜ>το<, διότι είνε άίύ- νατο·( το Κρά-ος νά έπαρκέι— είς «δξησιν των δ«««νδν. 'ίσχέφθην λοιπά*, βτι θά ήτο δυνατόν τα επέλθη βελτίωσις τής κ«τ«»τά- σ·»ς άν άνεθέτομε* την ασφάλειαν τής χώ¬ ρας είς την χωροφυλακήν ένεργοίσειν υπο την διεύθυνσιν άρχτ,γοθ ϊνοντος π«ρ' «βτδ έπο- πτικβν συμβούλιον έκ τδν είδιχδν τμημβτερ- γδν τβν υπουργείων τδν Στρβτ'ωτικών χ«! Έσωτερικδν, είς δέ τους νομους Ιχθντος την έηαίαν δ ιύθυνσιν τοθ νομοθ, συνιστβμε"- νην δέ έξ είδιχδν συμβουλήν. Το σύττημ* τοθτο βαβίζετκι επί δυνάμεως βόΟΟ έν ίλφ ά>δρ-ΐιν, άξιωματιχδν, ύπβξι-
  ωματιχδν κα! δπλιτδν. Οΰ<ω νομίζω, Ιτι ϊχι μόνον ή άστννομική περιφέρεΐα «ά λιι- τουργη, άλλά χ«! άλλαι υπηρεσίαι α! «νετγο- μεναι είς την χωροφυλακήν νά έχτελοβντο. Διά τοθ συστήματος τούτου θά Ιχε#μ~ συνο- χήν είς την άστυνομιχήν Ιπηρισίβν. Παρε~ τηρήιτβτί ?«**·< τ( γίνηΛΐ προκειμένον νά βθ· θοθν ένιεγύσεις είς «άς άστυνομίβς. ΑΙ δυ¬ σχέρειαι «Ιται θ' άρθοθν δ·ά τής σονοχής. Έλπίζω δέ βτι έκ τής μελέτης ημών θέλετε πεισθή, βτι ή παραδοχή «οθ συστήματος τού¬ του θέλει λντει «ο αστυνομικον ζήτημα. ι Ή στρε,τιωτική οργάνε»««| Ό νπουργος τής Δικβιοσύνης κ. Βοκοτό- πΐυλος κ«! δ επ! τβνΝαντιχ·* κ. Τρικοίπης θέλουσιν υποβάλε; νομοσχέδ α πρός βελτ(ω«Ί* τδν κλάδων αυτών. Έπιτρέψϊτέ μοί Ιμως κύριοι, ίπως συντόμως ««χοληθδ επί τινε»» όλλων ζητημάτων. Ό προθτολογίσμος τοθ οπουργείου Στρατιωτικών «εριλαμβάνει «3;ησιν Ι χατά 2 έκατομμύρια 80· ««ρίπου χιλιάδχς, άλλά τό δλιχον ποσόν τδν έξόδω* θ' άνέλθΐρ χατά πολύ εάν εξακολουθήση ή έφβρμογή τοθ νέου ατρατολογιχοθ νόμου καί αγορα- σθβίΐ νέοι Γπποι, βτε θά φθάσωμεν είς το ποσόν τδν 23,332,000 δροχ' τ{(0( νυγχρί- νοντες τοθτβν μέ τον τοβ 1904 θά ίχωμε* διαφοράν επ! πλέον 5 περίπου έκατόμμύρια. Αί δαπάναι βδται σχετίζοντβι μέ την έ* είρήνη συντήρησιν τοθ στρατοθ, τοθ προ·λε- πομένου υπο τοθ ίργανισμοθ χά! τδν σχετι¬ κών νόμων, άλλά μή λησμονδμεν, ότι δέ* δύναται νά γίνη λόγος περ! στρατοθ, είμή χα- θόσον δύναται ούτος νά έπιστρχτευθη. Εγέ¬ νετο τοΰτέστι σχέδιον έϋΐστρατεύσεως το λ* «οίον επιβληθή είς «ο υπουργείον χα· ενε¬ κρίθη τον Μάϊυ* τοθ 1905 υπο τοϋ τότε ύπουργοθ. Ενεκρίθη ίμως υπο επιφύλαξιν, 6πο τον ίρον, ίπως καθόσον το κράτος επι- τρέπη προβώμεν είς την εφαρμογήν αίτοΒ. Δυνάμει τοθ σχεϊίου τούτου, αί άναγχαΤαι δα¬ πάναι πρός επιστράτευσιν τριών μεραρχιδ* άνέρχονται είς 26,067,000 Ιραχ. άνεξαρτή- τητος τοθ δπλισμο9, διά τόν Οποίον άπαιτεί- ται δχπάνη 28 ίχιχτομμυρίων. Κα! μόνον «ότε, ίταν κα! τή* μίαν δαπά¬ νην θά κάμετε κ»! την έτέραν θά έχτιλέτητε θά εΓκητε, βτι δύνασθε νά έπιστρατεόσητε τρείς μίρχρχ(*ς. Ένόσφ δέ αί δαπάναι αδ- «αι δίν ΰπάρχουν, οί νέοι οργανισμοΐ δέν δύ« νχνται νά έφαρμοσθοβν. Άλλά μήκως είνε μόνον αικα! »! δαπάναι ; 'Βάν έξακολο»- θήση ή έφνβμογή «οθ νέον νό»ου περ! στβα- τολογίας, άχαιτείται νέα δαπάνη διά την ονε- γερσ.ν ντρατώνων. 'Τπελογίΐθη χά! εγένετο ίτη, βτι πρός τοθτο άπαιτοθνται 15 τχα- τομμύρια. Καθ* ή» δέ στιγμήν ή πρθχάτ·- χος Κυβέρνησις έσκέπτετο περ! οίκονομικών σονδ δασμόν, επήλθεν ή πτδσις αυτής. Έγώ αλαβών τή* διεύθυνσιν τοθ υπουργείον ε¬ σκέφθην «♦ Ιπρεπε νά προβδ είς «ή* εφαρμο¬ γήν τοθ σχεδίου τούτου. Ευρέθην πρό τοθ διλήμματος άφ' ενός τδ* δχπ/νδν δ.ά τον στρατόν χά! άφ' ετέρου τής δχπάνης πρός ανέγερσιν «τρατώνων. Έστα- μάτησα πρό «δν πρώτων χυρίως χά! έχιί ευ¬ ρέθην είς τάς μεγαλειτέρας δυσχερείας. Ε¬ σκέφθην, βτι δέν ήτο δυνατόν νά έπιμείνωμεν είς τό ανωτέρω σχεδιον τής ίπιστρατεύσεως. Εάν κΰριοι, ή έπιστράτευσις τριών μερκρ- χιδν άπαιτη δαπάνην, ώς άποδειχνύεται «κ τδν ανωτέρω, έν συνόλφ 60 έκατομμυρίων, ή έφαρμογή τοθ νέου στρατολογιχοθ νόμου, ήτις μετά παρέλευσιν 10 έτδν θά δώση είς ημάς διπλασίαν δύναμιν, τί θάπαιτήση ; θ' απαιτήση διπλασίαν δαπάνην, ί}τις θά υπερβή* «ά 100 ίκατ·μμύρια. 'ΙΙ 'Βλλάς «οηλος ' Άλλ' είνε 8υν*τόν ν* άνββάλ- λωμεν 4πΙ τόβ« Ιτη |τήν οτοοιτιΐεΐ- κήν σύντ«ξιν τής χώρας ;ΝΕινε 8υ- νιχτόν οίηέναΐντι των παντ«χόθ«ν περιστοιχούντων ημά^ κινούνων νά Ιξ«κολουθήσωμ.εν ν« διατελώ- ί*εν άοπλοι ; Ι-«1 έ«ν τοθτο ι
  ι
  ίυνβΐιόν, ύηάρχει ίλλο μ,*-
  •«Ν«ν βημ«β(βν δύναται νά έχη ο δργανι-
  •I*11*
  ·?««ον ,ο Κράτος άδυνατη νά εύρη τα
  |Μ9β
  ιιν
  , ΑΙ οικονομικαί άνάγκαι τής χώρας αί μή
  •πιτρέπουσαι είς ημάς νά ύπερ6ώμεν ώρισμέ-
  ν«« δαπάνας άναγκάζουσαι δέ όπως εξέλθω¬
  μεν τής άόπλου καταστάσεως τής χώρας, έ"
  «ιββλλουσιν είς εμέ νά προσΦύγω καίνά ύ-
  *οβάλω την εξής λύσιν είς την Βουλήν. Δια¬
  τί νά έφαρμόσωμεν τόν στρατολογικόν νόμον
  παρέχοντες αδξησιν διαρκή άνδρών ;
  Ό νόμος τί,ς «ιρατθλογΐβς
  είνε άοιστος, άλλ' είνε «νάγκη
  επί πέντε Ιτη να περιορίβωμεν
  άφ' ενός τόν αριθμόν των καλου-
  Ι*ένων άνδρών ή1 νά βυντομεύβω·
  *Λ8ν τόν χρόνον αυτών,όπως ου ιω
  Ιχωμεν προυπολογισμόν περιέ-
  χοντα οίκονομίαν ένιαύαιον Κ
  έκατομμυρίων. Επί τή βάοει
  τούτων καί των είσπράξεων τοβ
  Ταμείου τής Αμύνης έντός 41
  Ιτων θα προέλθη ποβόν Κ έκα¬
  τομμυρίων, α «ινα θα λύσωσιν, Ιν
  βραχυτάτω χρόνω,τό ζήτημα τοθ
  όηλιβμου καί Άν προμήθειαν·
  'Αποτέλεσμα δέ θά είνε ότι έντό«
  τό πολύ δύο έτών θά έχωμεν
  αποθήκας πλήρεις, όπλιβμ.όν
  πλήρη.
  Κ αί έρωτώ υμάς : Είνε προ-
  τιμοτερον έντός διετίας νά δυ¬
  νάμεθα νά επιοτρατεύαωοεν βθ
  χιλ. άνδρας {, μετα δεκαετίαν νά
  έχωμεν ΙΟΟ ή Ι2Ο χιλιάδας;
  Είνε επιβεβλημένον είς υμάς,
  κύριοι, επί τού θέματος τούτον
  νάσχοληθήτε καί «άν βέν άηοοε-
  χθήτε τούτο, Θά ε?αθε ύηόχρεοι
  νά ύποδείςητε άκλο καταλληλό¬
  τερον, δια τοθ όποίου θά επι¬
  τραπή είς τό Ιϋράτος νά παρα-
  σκευαιθή ««οατιωτικως έν βρα-
  χεί χοόνω. ϊνα^μ.ή είνε ή Ελλάς
  η μόνη χώρα άοπλος καί ινα δυ¬
  νηθή μετ* έλπίοων ν* άποβλέψη
  Οπολογισμός παρέχει πολλάς νέας κιστώσεις,
  έξ ών μ(α είνε ή των 400 χιλ. δραχμών, διά
  την ναυπήγησιν πλοίων κρός καταδίωξιν τοβ
  λαθρεμκοριΌυ. Έπίσης ανεγράφη πίστωσις
  300 χιλ. δραχμών διά τούς Όλυμκιακούς
  αγώνας, Ί,τις Ιχει άντίρροκον Ισοδον έκ τής
  πωλήσεως των άναμνηστικών γραμματοσή-
  μων. Εάν ο προΐπλογισμό; τοβ 1905 πα-
  ρουσίασε κερίσσευμκ, τοβτο όφείλεται εί; την
  παραλαβήν τοβ κοσοβ των 5 έκατομ. άπό την
  Εθνικήν Τράπεζαν, τοβ προοριζομένου διά
  την υπηρεσίαν τοβ δανιίου των σιδηρόδρομον
  ώ; χαί άλλα Ιχταχτα Ισοδα, τα «ποία δέ ε!
  νέ δυνατόν καρά νά άναγραοοβν σήμερον είς
  τόν προϋπολογισμόν.
  Ό χ. Σιμόπουλος άνατρέχων είτα ιίς τού;
  άκθλογισμούς των κροηγουμένων έτών έκι·-
  Φέρει διαφόρους παρατηρήσεις έπ' αυτών. Ό
  μιλών περί των προκαταβολών διά την δημ
  εκπαίδευσιν κάμνει ·δ·ημον μνείαν τοβ πέρυσι
  ψηφισθέντος νόμου, όστις Ιθεσε φραγμόν είς
  τάς προκατββολάς.
  ΌμιλεΤ είτα πιρί τοβ κροσωρινοΒ άκολο
  Ο ΒΑΣΙΑΕΤΣΧΡΙΪΤΙΑΝΟΣ β'
  τα συντάγματα τον κε-
  **) χρόνος
  Ομιλεί είτα χερί τοθ «ρρ
  λογισμοθ τοθ 1904 καί λέγει ότι όντος ο«ρε
  Ιλλειμμα 200,000, προσθέτει δέ ότι τα Ι-
  ξο)α τοϋ 1905 θ' όνέλθουν είς 124 έχ. χαί
  θά κροκίψιρ κλεόνασμα 4 έ*ατ. χαί έχ τής
  χρήσεβς τοθ 1905.
  Μίλον 8μ«ες αότο τδ κλε&νασμι, δέν θε«·-
  ρεΐ εύάρεστον την κατάστασιν τοθ δημοσίου
  ταμείου, διότι υπάρχουν έλλείμματα 2,150,
  000 έκ τή; δημ. έκπαιδεύσεεος και των κολε-
  μικΰν ταμείον.
  Φρονεί δτι κρός Οπαρξιν στρατόν} είνε
  (3ΕΚΙΑΓΡΑΦΙΑ)
  Ο αποθανών βασιλεύς «Ινε ό τεταρτότοκος
  υιός τοβ δουκός τοβ Σλέβιχ-Όλστάιν καί τής
  κριγκηκίσσης Λοιιίζης Καρολίνας, κριγκη-
  κίσσης τής "Εσσης-Κάσσελ. Εγεννήθη τό
  1818 είς τό άνάκτορον τοβ Γκοττόρκ. Ήνο-
  μάβθη δέ Χριστιανός.
  Εάν καμμιά μοΤρα Ιμοίρανε την στιγμήν
  εκείνην τόν βχσιλέα Χριστιανόν τόν θ', βε¬
  βαίως θά εΐκε κρός αυτόν : «Σύ ο τέταρτος
  υΐός τή; οικογενείας^ άπλοβ κρίγκηκος, χωρίς
  βασίλειον, θά στεοθ^ς βασιλεύς καί θά στέ-
  ψΠ; Βασιλείς χαί βασιλίσσας τούς υΐούς χαί
  τάς θυγατέρας σου, τα τέκνα χαί τα τέκνα
  των τέκνων σου». Καί πράγματι, καρά πα¬
  σάν έλκίδα,παρά πασάν λογικήν σειράν,ο Χρι-
  στΐανό; θ' άνήλθε τόν δανικόν θρόνον, έκ>
  λιπόντων έχείνων, οί οκοΤοι Φυσικώς θ' α¬
  νήρχοντο τόν θρόνον χαί τοβ Φρειδερίκου τοβ
  Ζ' αποθανόντος άτέκνου.
  Ό κατήρ τοβ βασιλέως Χριστιανοβ ει¬
  σήλθεν είς την υπηρεσίαν τής Δανίας. Τό
  1804 Ιγεινεν άξιωματικός τοβ Ιππιχοβ. Ή
  εύθύτης χαί ή νοηι*οσύνη τού παρετηρήθησαν
  είς την δανιχήν αύλήν—Ή άδελοή τοβ Βα¬
  σιλέως ίιέκρινε τόν νεαρόν αξιωματικόν χαί
  τόν ένυμοεύθη. Γαμββός τοβ Βασι¬
  λέως, άξιωματικός τοβ δανικοβ στρατοβ —
  ό πρίγκηψ άναδιοργανώνει τόν δανικόν στρα¬
  τόν. Άπό άξιωματικός γίνεται δικλωμάτης

  V
  -
  τάςδυσμτοβ βίου του,τόν θρόνον
  βηγίας.
  Διηγτει 8τι οταν πρό δύο μη'
  κρίγκη^άρθλος, χιονώδη τινά δείλην
  χώρει «»««· θαλαμηγόν έκ Κοπεγχα*
  νά μετα είς την νέαν τού *·"
  Νορβηγ, συγκινητική σκηνή
  επί τοβρταστρώματος τοβ κλοίο».
  Ό,ραιός βασ.λεύς τή; _»^. ,
  άγκάλΐχων τόν υϊόν τοβ έγγόνου™.
  τόν δι^ονον, όστις εστέφετο ήδη
  χος θριυ καί αδτός, εΐχε κολλήσει
  τοβ τάιίλη καί Ικλ.ιεν απαρηγόρη™
  δ.αδ
  Η
  ΕΡΓΑΪ1Α _______
  Τί ΚΤΡΙβΤΒΡΑ^ΟΜΟΣΧΕ&Ιέ
  τής θητείας των είς τα συντάγματα τον» ».
  ζικοβ κρός εκπαίδευσιν έκί τρίμηνον* ο χρόνος
  -^—<γ«μ άπό τής 1 Όχ- --χω την «ροαίεβηβιν, δ« δένθτόνέπανίβω, Ιλ€Υ«ν- -*· μαι ιβον γέρων! Κεη προαίσθησις έπηλήϊ Νο,ει χανίίς, ίτι Ιπ«υσε άβρόνιωμα «β τελευταίου τής δβστείας τού καΐ ή Ιλλειψκ « τος έΐνου υπήρξε θανατηφόρος δια ραιό [;%* Βοίλήν ή Κυδέρνησ,ς] , ^ «ι **"*%»„ [Τό νομοσχέδιον των τα 5ιά διατε-; .«««των είς νίας ιτ>ξ« βίος βασιλέως μ»
  ψιις,»ίχι πάντοτε μέ την
  άρχής»6μιμον χοί τυπιχή-.
  βίος τ. υπήρξεν δξ.ος Μ»».*»· «*«£«
  Δέν δεωχει οίχογένεια πλέον ένωμένη, πλΐον
  την Δανικήν. ■ -
  Λ δντι ή τύχη «υτής Ι υ »■
  δρ«ΤνΜ«, «"'« ^ Εβδομήκοντα .των,
  _;ει είς ύποατράτηγον καί τόν όνομάζει δοβχα
  τού" Γλυξβούργου. Μαζή μέ τόν τίτλον τοβ
  δουκός λαμβάνει καί τό δουκάτον. Άλλά ό
  ξάποθνήσνει τό 1830, αφήνων τό ίνομα
  τίτλον είς δέκα τέκνα έχ τθν οποίων
  είνε · τεταρτότοχος.
  τής Δανίας μεταφέρει
  τού άπό τόν πατέρα είς τα
  Ρ»«λ.0ς
  νηθή μετ ε
  είς τό μέλλον.
  'Ή αντιπολίτευσις κ*1 τό νομο-
  αχέβεον «Αν β«ρα<κωτΐΜ&ν βοολευτών Ό κ. Βουδούρης άνέρχεται μβτά τββτα είς το βη>α. Την ημέραν, καθ" ή*
  ώρκίΐθη (λέγ'ΐ) ή κυβερνήτι;, έθεώρησ* κα¬
  θήκον νά παραδώση ιίς τον διάδοχον μοί)
  την ύΐ.ηρΐσίαν. Π&ρέδασα τότε είς ούτον 4
  νομοσχεδ εί. Το £» τούτων αφεώρα τούς άξιω-
  ματικού; βουλευτάς. Δι' αυτού1 ώρίζετο, ίτι
  ουδείς άξιωματικό; προβιβάζεται άπο βαθμοβ
  ιί; βαθμόν, εάν 8εν ύπτ/ρετγ" διαρκώς έν τφ
  στρατψ Ό χ. Βουδούρης άναπτύσσει λεπτο¬
  μερώς τα τού* νομοσχεδιον τού καί τα έκ
  τούτου ίλ,πιζόμ.να άγαθΐ διά τον στρατόν.
  Άλλ' ο χ. Βουδούρης προβθέτει, ότι τα
  νομοβχιδια ταυτα ηταν τή; Ιδικής τού κρω-
  τοβουλΐας καί δέν είχον υποβληθή* πρός Ιγ·
  κρίσιν ιίς το υπουργικόν συμβούλιον.
  Παρατηρήσεις τού κ. ΐνέγρη
  Ό κ. Νέγρηε, λέγει ίτι θεωρεΐ εαυτόν
  ευτυχή, διότι βλέπει ίτι Ο κ. θεοτόχης άνέ-
  δύλ ΐ
  Φερε τα χονδύλια τα όποΤα αΰτός άλλοτε εΐ-
  Φρονεί δτι πρός ύπαρξιν στρατοβ είνε ά- ', "»· Λ"°/ «"ί1···""*-* τ'·"-. -—--—-
  νάγχη νά έξευρεθοβν νέοι πόρο. χαί διά τοβτο ■. **} °™*ά« ^ Β«?Λε« ·ίς Λ Κογκρέσσον
  (λέγει) θά ζητήση την τροποποίησιν των νο- ^ς Β.ιέ'ϊη<· ^ 1818 4. Β."ι,λϊύ«'^ προ- μοσχεδίων κερί ,όρου έπιτηϊευμχτ.ών, θΐκο- —' 'Γ' *«-·«·«« »■· τβ, ονομαζε. δοβκα δομών, βοσκησίμων γαιών καί αμπέλων. ' Μετά τουτο χαταθέτει τα νομοσχέδια ταβτα * ώ; καί ίτερα περί χορηγίας άναπληρωματι- 1 κων πστώ«Γ0»ν. Ό έηίλογος τής αγορεύσεως τοθ χ. Σιμοπούλου ι Ό άξιότιμος Πρόεδρος τοβ , 'Τπουργικοβ Συμβουλίου (ιαταλήγει λέγων ό ύπουργό; των Οικονομικήν) {γνώιιστν ή?η είς την Βουλήν τό πολιτικόν κρόγραμμα τής Κυ· βιρνήσεως, ήί κάγώ άποτελώ μέλο;. Κατ' ακολουθίαν εί; εμέ ουδέν 6πολείπεται ή μό¬ νον ελαχίστη προσθήκη, άναγημένη είς την οικονομικήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεως. Ή οΐκονομική ημών πολιτική στηρίζεται είς την ενίσχυσιν των καραγωγιχών δυνάμεων ""Ι™ " "■------"~1 7" '.«, .· , ·, · τή; χώρας, είς την λε>ογ<σμένην κροστασίαν *^* Χριστιανός ; Διαγει αθόρυβον καίανε- τή; β'.ωσίμ,ου έγχιορΐου βιομηχανίας, είς την κατά τό εφικτόν Γσην καί δκ«(αν κατανομήν των φόρων, εί; την αύξησιν των δημοσίων έσόδω', άνευ φθρολογική; έκιβαρύνσεως των παραγωγέων ημών κοιν«·νικών τάξεων καί είς την κατά τό εφικτόν άνελλιπή χ αι άμε- ρόληπτον ιΓσπραξιν των δημοσίων έσόδων. 'Αχολουθοβντες απαρεγκλίτως τοιαύτην οικονομικήν πολιτικήν, έξασοαλΐζομεν τοιαύ¬ την κατάστασιν των δημοσίων ήυιών οίχονο- μικών, ώΐτε καί ά'ταντε; οί χλαδοι τής δή* μοσίας διοικήσ'ω; νά λειτουργώΐιν άπρθτκό- πτως χαί ή ανάπτυξις των υλικών δυνάμεων τής χώρας νά ένισχύηται καί ή οργάνωσις των στρατιωτικών ημών δυνάμεων νά συντε¬ λεσθή. Πρός επίτευξιν τούτου οΰϊεμία ΰπάρ- χει αμφιβολίαι, ότι τ* τε Κυβέρνησις καί ή Εί; τόν πρωτότοκον ό βασιλιύ; δίδει την κό¬ ρην τοβ Βιλελμίναν. Είς τού; άλλους τού; νεωτέρου; παρέχει τό εύεργέτημα έπιμελοβ άνατροΦής. Ένώ δέ κροστατεύει τό μέλλον των τέκνων τή; αδελφής τού, άμύνετα καί αΰτός κατά τώ* Άουγούβτεμβουργ, ο όποϊοι δ'εκδικοβν τόν θρόνον τής Δανία;. Κατά τό δ'άστημκ αύτό, τί κάμνει · κρίγ- κατά « άπό 31 Ίανουαρίου 1844 τόν από την ίνην τα ρων. %1 Δέ- Ι ^**Τ| συΐΑπλτ,ροΟνται βι» ,—. ,Τ_.ι °' *>-«ρ την δύναμιν εκάστου δτιλου 4πηρ«-
  ύπεράριθμοι έ·ν· 6-
  θροι» 2 ?β νόμου ΧΜΗ τής
  δρυτ( αυτής, ίστ-ς πρό εβδομηκοντα «.-, ε θ „„ ^ ,3 ,6μου Ληιο ·.-, *·-Γ. '>
  ήτο ,ιγκηπί;κΟί χ-ρί; ίνομα κ.ί κ.τετασ- ^ ,,., ώς Χ.ί π.σοι διατ.ξ^ «»
  σετο ΛΙλοβς Γλ.ρχος ξένου στρ.τοβ, Ιγε - Ι-«μ—^ ,όν παρόντα νόμον, ιδ ή ·«?
  1 τοβ^τες' ^«*ύ%ΖΖΓ* "* -
  ,ηρετώσι έ··^^^ * &πηρ.σί««.
  σετο»; ά«λοβς Γλαρχος
  στενότερος συγγενής
  „,._ ,ρόνων τοβ κόσμου, ό σ
  δλονήρου δυναστείας, ό καθ
  ρώπ« δημοτικώτατος
  ρώπς».
  των ισχυρο
  τί|«
  Η ΙίΗίΛΚΕτΒ
  ΑΛΓΕΖΙΡΑ< ΦΗΜΑΙ -Ι5Π _ (Άθνιν. Πρακτορείον) # «ΛΓΕΖΙΡΑ, 1β 'ϊανουαρ ^η^αιΪτά'ΛξΛ* *ν.,,ώ,ης έξη; : ?Α"κή; βουλευταί 16, Βοι-τ^ 4, Φθιώτιδος 6, Φωκίβος 4, Βυρ<.τανίας 3, Δι τωλίας χ«1 καρναν(ας 8, Αρτης 3, Τρικ ^ ιν(# . ,. καλών 6, Κλδίτσηί 6, ΜαγνησΙ** 6, Β»-1 ^ ν6μοϋ «4λθ«β»ν (οίας 7, ΚυκΧδων 9, Κερκύρας δ, Ιος 3, Κεφαλής 5, Ζακύνθου 3, λίδος 5, Κορινίας 4, *Αχ«ί«ς 9. 6, 'Δρκαδίας ^, ΤοΐΦ»λίας Ο, κωΥκ δΊανέμονται ■2. ο^ιε.ηβνέθΙΟ' »*ερ*· · _*,»._ "Αρθρον μόνον. τοθ Ιτους τής δημοβιεόαεως όν- τόν «αρέχ.σθ.· Λ θ« ^μ ^ 165. ν νομ.οσχ4 τού στρατιθ επ δαλλει Ιγιι άμριβολ(α, ίτι ή τε Κρης Βουλή θέλουσιν ίργαβθί) έν άμ«ρ<—<ρ χεν ύποδείξει ενώπιον τής Βουλής, άλλά δέν Ι νία καΐ^είλικρινεία. τα εδέχετο τότε · κ. Πρόεδρος τής Κυβερ- | ~* --·>■■'
  νήσεως. Όκωσδήκοτε ήδη, κροσθέτει ο κ.
  Νέγρη;, πλησιάζομεν κρός τό πρόγραμμα
  τή; Κυβερνήσεως.
  Πρόκειται περΐ ... άφοπλιομού !
  Ρίλλης. "Οχι μόνον εύτυχής, άλλά
  καί ύκερήοανος πρέπει νά είνε ό χ. βουλευτής
  έξ Άττικής, διότι ή Κυβέρνησις ένεστερνίσθη
  τό πρόγρομμα τοβ κόμματος τούτου. Καί σας
  λέγω ότι θά Τδτ; ή Βουλή, οταν Ιλθχ, ή συ¬
  ζήτησις, ίτι δέν πρόκειται περί έξοκλισμοβ,
  άλλά περί ά·οπλισμοβ τοβ Κράτος.
  Ό χ. Άγγελόπθνίλος λέγει, ίτι ή
  Κυβέρνησις δέν ένεστερνίσθη τό πρόγραμμα.
  τό ζαΐμιχόν, διότι δέχεται τάς Ιδέα; αύτοι*
  άφθβ τοβτο πράττουσα θά ευρίσκεται έν πλή¬
  ρει άντΐφάσει κρό; εαυτήν ,'Ισως λοικόν άλλοι
  λόγοι Ιφεραν την πλησίασιν μεταξύ τοβ έξ
  Άττικής βουλευτοβ, τόν έκ Καλαβρύτων
  καί τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως.
  Ό κ. Οεοτοκης άηαντα
  Είνε εύκολον νά κρίνη κανείς τα άλλότρια
  σύμφωνα μέ τάς σκέψεις τάς οποίας κάμνει
  αύτάς. Ούτω ήλθεν ο κ. βουλευτής έξ Άτ-
  τική; (Άγγελόπουλος) χαί μας ομιλεί περί
  ποταπών λόγων, διότι είς τοιαβτα χαταγίνε-
  ται. ΉμεΤς έθέσαμεν ώρισμένως τό ζήτημα,
  8τι κρέπει έντός ταχέο; χρόνου νά επιτευχθή
  τό δυνατόν τή; έπιστρατεύσεως των τριών
  μερεφχιών, διότι περισσότερον αριθμόν δέν
  είνε δυνατόν νά έπιστρατεύσωμβν, είπομεν δέ
  οτι,έάν τις δέν δέχεται τάς γνώμας μας, Ιχει
  την ευθύνην νά υποβάλη άλλας, ίνα μή μέ¬
  νη τό Κράτος άοπλον. _____
  Βαρυσήμαντοι δηλώβεις
  Ημείς θά έξακολουθοθμεν έκ-
  •εελούντες τό καθήκον μας πρός
  την πατρίδα, έοόαον τό κόμμα,
  τό οποίον μάς υποα'τηρίζει εξα¬
  κολουθή νά παρέχη ήμ?» την υ¬
  ποστήριξίν τού. Μόλις άν-βιλη-
  βθώμεν ότι ή ύποστήριξις αδχη
  ίλειψεν, ευθύς θά έγκκταλείψω-
  μεν την αρχήν. Ημείς ουδέποτε
  δέν αυμμαχούμεν οηως ζητήβω-
  μέν νά παραμένωμεν εις την αρ¬
  χήν, εάν δέ ο χ. έξ Άττικής βου¬
  λευτής βλέπη ημάς έν άντιφάβει
  εύρι-σκομένους, ημείς λέγομεν
  δ« άνθμωπος οκεπιόμενος, δύ¬
  ναται νά ευρεθή είς άντίφασιν, αύ
  τος δέ ό 1% Άττικής βουλευτής
  πολλάκις ευρέθη άντιφάακων ού
  μόνον είς τάς Ιδέας, άλλά καί αλ¬
  λαχού. (Ζωηρά χειροκροιήματα).
  Αί Ιδέαι τού χ. Λυμπρίτου
  '() χ. Αυμπρίτης έρωτα εάν διά ν'
  «πα.τήσωμιν διπλάσιον αριθμόν άνδρών θά
  χρειαΐθώμεν 10 Ιτη, δ ά νά όπλίσωμεν «ΰ·
  Τβν πόσα θά χρειασθώμεν ; "Επειτβ. λησμο-
  νέ7** ίτι ευρισκόμεθα είς εποχήν άλλαγή;
  τοΠ ^πλισμοβ κ«ί ίτι τόν χειρισμόν τοβ ί-
  πλου τούτου δέν γνωρίζη» ύ Ιοεδροι τής
  σήμερον ; Έγώ Ιχω άλλας ίδέας καίτοι άνή-
  /.» είς τό χόμμα τοβ κ. θιοτόκη. Τάς (δέα;
  μου δέ ταύτας θ' άναπτύξω έν καιρώ δχι δι*
  άλλον λόγο", άλλ' όπως ίδωμεν τι δέον γε-
  νέ:θαΐ χάριν τοβ "Εθνους,
  Ή κατάθεαις τού ηροβηολο-
  γιβμου
  Ό κ. _ΐιμόπουλος (ύπουργός των
  ΟΙκθνθμ.χώ») κατόπιν ά«έρχ«ται είς τό βήμα
  κΐί ύκοβάλλει είς την Βουλήν τβν προϋπο¬
  λογισμόν τοβ Κράτους κεριλαμβάνοντα Ισοϊα
  122,734,358.60 καί Ιξοδα 121,899,182.04,
  ήτοι πλεόνασμα 813,176.56 δρχμών.
  —· Ή διαΦθρά (λέγει) των έσόδων άπό τα
  «έν «Ινε μ*γ«λη, Α«1 τοθΐθ διότι έ προ-
  |
  ...._____ βίον εργασίας είς την Κοπιγχάγην,
  έκπληρών πιστώς τα καθήκοντα τοβ άχλοβ ί-
  λάρχου τή; φρουρας. Όπως β πατήρ τού
  ήτο · άγαπητός τοβ βασιλέως Φρειδερίκου
  τοβ ΣΤ' ■, αύτός άπέβη ό άγαπητός τοβ
  βασιλέως Χριστιανοβ τθβ Η'. Ό πατήρ τού
  ένυμοιύθη άδιλφή» τοβ βασιλέως* αύτός
  νυμο'ύεται άνιφιάν τοθ βασιλέως. Παρά
  τόν «'εκνον Διάδοχον, αύτός καθίσταται ε!·
  δος έπιδόξου διαδόχου, χάτι ώς ύκοΔιάδοχος,
  ή άντιΔιάδοχος. 'Ενφ ό γάμος τοβ πρώτονό-
  κου άδελφθβ τού είνε άκαρπος, ό ίδικός τού
  άκοβαίνει γονιμώτατος. Ενώπιον τής Αύλής
  χαί ενώπιον τοβ λαοβ έμφανίζεται περιστοι-
  χιζόμενο; άπό ξανθά κ«φάλια. Δέν Ιχει παρά
  νά άκλώση τό χέρι. Ή βασιλεία τοβ άνή-
  κει. Καί ίμως Ιχει εναντίον τού μέρος των
  Γλυξβούργων χαί ίλους τούς Αύγουστε^βούρ-
  Τρεη, 4».λ·βι τθυ λαιιβάνοον τ^ μέρος
  , 1 β ·ΐανου-ρ. ι «β ν<β δ,,γάνωες τού στρατι» .» --■ ··■-· ^ή ρεβαιωβείίβα Ι χ χ βξιωμ,,,κο1 ·1 ύπηρετοβντες νβν είς εντούτοις άκόμη, $ *ψ* ΛΙ Λθβ-Ϊ" αιαφ·ον£«ι «^^Γ ·!! -ν βυνδιάβκεψιν ως πρός την ι»·^ Άορόβμιΐβιν τής φορολογί«« έτών είς Χ δϋνα- τον ρύθμ ής φρολογς τ^ν οργάνωσιν τής αστυνομίαν.Ό Χουλτανος τού Μαρόκου άπο- μέλλει κβιΐ άλλον ηληρεξθ'&αιον η _5·»νδιάβκεψιν Μετά την παρέλευσιν των & Γβοντες ν«ν ·>* ι » άναγρβΦητβΐ **«««»· ^
  είς τάς τάξει; Ι «{ ' ^^ο^ισμόν τοβ ύπουρ^,
  τ.ν. ·Β ,στυνομΐ. «ατ,ετ-ι εί; την χ.ρθ- Ι <[ , ό τ.μεΤον τή; «3* ,υλανήν, ένεργουμέν,ς «ποπτ.ίας «β Μβ^1 Ι κβΛ, βνβλογον πρός τας ποπτικών συμδου>ίων,έξ *, Λ ^?/^1·*Τ«*·__________.Γ.
  Γ,α οί άξιωμτικοΐ .1 η
  ,ήν ά.τυ.ομ(«ν έπ^έλθουν
  τΐν Ή άστυνομί. «.τίθεται
  ίν Αθήναι; παρά τψ άρχηγφ, '··» «"Ρ0"
  καρ' εκάστω διευθυντητοβ νομοβ.
  Ό άρχηγός τής χσρο,υλακή; Ιχ« «·Ρ
  " έκοκτΛν συμβούλιον απθ-
  01 ΑΡΡΑΒΟΝΕΣ
  101 ΒΜΙΑΕΒΠΗΣ ΙΪΤΙϋΝΙΜ
  Η ΤΕΛΕ2ΙΙ Τί» ΠΧ&Κ
  (Τό ίεύτερον ·ρίζ«' "»*·
  -Αρθρ. 1) *-· *ελει τοβ Ι
  8ι. ,οβ Λ-·*^- βμιϊον
  (Άβην. Πρακτορείον)
  Ό κ.
  δια. ,
  1). Περί συμκληρώσεως τοβ κερί στρατιω- ]
  τικβν καί ναυτικών κροί βασμών νόμου. 1
  2). Περί ένισχύσεως τοβ ταμείου τής Α- |
  μύνης βιά κιστώσεων έκ τοβ είδικοβ κροΐπο- ^
  λογισμοβ τοβ ύπουργείο» των Στρατιωτικών. ^
  3). Περί τροποποιήσεως τοβ ΓΚΖ νόμου ^ _
  κερί ταμείου Αμύνης. ♦-· -
  4). Περί είσκράξεως τιμήμβτος έκ
  οαρμάχων
  νο'μοσνέ- Τ^ *'·*·*· τ**ν δουχάτων, αλλβ και
  | βτατοβν, αποθανόντος τοβ βασιλέως.
  μ
  καί «παν.-
  ^
  »*«-.
  5). Περί τροποποιήσεως των διατάξεων τοβ
  νόμου κερί έφεδρείας τοβ χατά γήν στρατοβ.
  6). Περί τροποποιήσεως τοβ νόμου κερί
  δργανισμοβ τοβ στρατοβ.
  7). Περί κροαγωγής των αξιωματικών έν
  γενικαίς θέσεσι.
  8). Περί χβνονισμοβ τοβ ήμερησίου μισθοβ
  χαί έπιμισθίου των όπλιτών τοβ στρατοβ. ,
  9). Περί προσωρινοβ καταρτισμόν τή; δυ-
  ατοθν, αποθανόντος τοθ βασλέως
  '° "Ρ·«(«νός 8μ<.ς δέν διστάζει ούδ' επί ^1 "^Τ· >»· * έπαν.στα-
  ·λ«Λ. τοθ θρόνου-
  ΧΡ ίβυ*««-μέ«{ πρός τό
  *«ΡΟ< Τί1« «·Μ««·Κ »1 ή; ^ΐ; Η ««ναστασις χαταστ.λλε«ιι χαί ή διαδοχή τού Μ ΧΜ^* Η δποψηφτάτης τής συ- τβν , ^0· "0 κρίγκηπος Χριστιανοδ τή; Μα- [ ρ(βς-ΛουίΧης, προβαλλει. Η Μαρία Λουίζο «Ιν« 8"ν«^ »4 ^"«Ϋ'Ρΐ « «««'ώμ··»· ^ ΑΓ. ρίου. — υ.ετέ ττ σεω; . προσήκτι μετάθεσι; ή τιμωρ·. ,, ' ·Βκ«στος διευβυντής τοβ ϊομοβ Ιχει παρ Έκοκτικόν Σύμβουλον αποτελουμε- , τοβ Βσαγγελέως κ·ί ώς έξη; 4ιι0Χχ«στικώς τοβ ταμείου τής Αμύνης δι· Ή πριγχηΐϊΐσσα ς θυγατρο'ς της π υ τή " χαί „ ' οβ ν τοβ κα ί Δι- τοθ νά , επί τοβ συζύγου της ; ΟΊ φίλοι τού ύποστηρίζουν, ίτι Ιζησεν είς την Δανίαν, δ «ου τόν γνωρίζουν χαί τόν ά- γαποθν, ότι είνε δημοτιχώτατθς, ίτι Ιδωκε μυρίας αποδείξει; άοιλοχερδείας, εύθύτητο<, Ι γενναιότητος. Ό λαός τόν δέχεται' μένεΐ 'ά τόν δεχθή καί ή Ρωσσία. Άλλ' ο τυχηρβς αύτός κατακτητής ευκόλως κατακτ^ τόν Τσί- ρον Νικόλαον. Τό 1850 έπισκέπτεται την 'σως δεχτός. _______, _ _ ιατο «ά έκα ναλάβη. Καί έχ Πετρουπόλεως μεταβαίνει είς τό ΛινϊΤνον, διά νά νομιμοποιηθτϊ άπό τούς άντιπροσώπους ιών Δυνάμκβν. Είς την Δανίαν, ομως, τα πράγμκτα λαμ- βάνουν τροπήν άλλην. ΟΙ οιλελεύθεροι κατ' αρχάς ψυχρότατα δέχονται τόν περί διαδοχής > λ » Ζ* «Γ β ρον Νικόλαον, ιο ιοου ιιΐιβι
  νάμεως τοβ κατα γήν στρατοβ καί προσωρινής ' !*ΐ . . , . . .
  ,Λ. Π , , « , Ι ««λάβη. Καί έκ Πετρουπόλεως ι
  10). Περί συστασεω; σχολείου στρατιωτι
  Χή; γυμναστικής.
  Οί Μακεοονες καί οί Άλβανοι
  «{ς τάς ατρατ. αχολάς
  Ό χ. Δραγθύμης συνιστβί είς τόν υ¬
  πουργόν των Στρατιωτικών νά υποβάλη είς
  την Βουλήν νομοσχέδιον χενονίζον την εισα¬
  γωγήν Μακεδόνων καί Άλβανών είς τάς
  σχολάς.
  Θεοτύκης. θά ύποβάλω τοιοβνο νομο¬
  σχέδιον.
  Τα έκπαιβευτικά νομοβχέδια
  Ό χ. Στεφανύπουλος ύποβάλλει:
  1) Νομοσχέδιον κερί διδακτικών β 6 λ (ών
  τής Μέσης καί Κατωτάτης Έχπαιδεύσεως,
  δι' ου τό Κράτος θά αναλαμβάνη την προ-
  θειαν τοβ χάρτου επί ποσοστοΐς.
  2) Περί τοβ διδασκαλείου Αθηνών, διά
  τοβ όποίου εύρύνεται τό πρόγραμμα των μα-
  θημάτων προστιθεμένου καί τθβ μαθήμχτος
  τή; Γερμανική; γλώσσης. Δι' »ύτθ3 Ιϊρΰιται
  έν τώ Μαρασλείω δ.δασκαλείφ καί έτερον Ιι-
  δασκαλεΤον διά τού; έκ τής ϊούλη; Ελλάδος
  δ δασκάλους.
  3) Πιρί ένιαυσίων καί είσιτηρίων έξετά-
  σεων των φοιτητών τοβ πανεπιστημίου.
  4) Περί όρίου ήλιχίας των χαθηγητών τοβ
  πανεπιστημίου.
  Τα £λλ« νομοσχέβια
  Ό χ. Καλογερόπουλος χαταθέτει
  νομοσχέδιον περί άστυνθμΐβς τοβ Κράτους κ*ί
  περί έκλογικτ·; περιφερείας, διά τοβ όποίου
  ά«τΙ των έπαρχιών έχλογικαί περιφέρειαι θά
  είνε οί νομοί.
  Ό κ Βθχοτόπουλος ύποβίλλει νο¬
  μοσχέδια 1) περί τροποποιήσεως διατάξιών
  τίνων τή; Ιΐοιν. Δικονομίας σκοπούσης τόν
  περιορισμόν τής έρηΐλοδ.κίας, 2) περί των έκ
  συγκρούτεεκ καί να.αγΐων πλτμμελημάτων.
  Είσέρχεται είτα ή Βουλή ιίς την
  ΗΜΕΡΗΣΙΑΝ ΔΙΑΤΑΞΙΝ
  Έπικυροθται ή έπβναληπτικη έκλογή Γόρ¬
  τυνος καί ψηφίζιται είς β' ά<άγν«αιν τ» ν;- μοσγέδιθν περί β:υλευτικής άποζημιώσεως. Ή ώρ« είνε 7 χεί *20' χαί ή συνιδρίασις λύ- «ται. χρον μ,ετ' αυτής. , _ >έ»ς Άλφόνβου βά τελι*θ^ πιθανώ-
  τατα τον ΐτροσιχί) Άπρίλΐίν.
  Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΚΑΙ Η ΤΕΛΟΝΕΙΑΚΗ ΕΝ(11
  II
  (Άθην. Πρακτορείον)
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ, 16 Ί.νου«.
  ρίου. — Ή ρουμανική Κυβέρνησις δια-
  ψιύδιι ρητ*ς, δτι ή Ρουμανία πρόκιι-
  ται νά συίχριιτάσχΐρ τής βι * '~ ^
  ριχί)ς τιλωνειαχ*7)ς (ώφ(α>(
  1ΥΛΛΗΨΕΙΣ
  ΕΙΣΤΗΝΚΡΟΝΣΤΑΧΔΗΝ
  (Άθην. Πρακτορείον)
  ΠΕΤΡΟΥΠΟΑΙΣ, 16 Ίανουβρίου.
  — Άπο τί)ς χθις χυκλοφοροθν χαί πά¬
  λιν 4νη»υχητιχαί φΐ)(Α«ι. Τηλιγρβφή-
  ίχ Κρονστάνδης άγγέλλουν, δτι
  προέβησαν είς νέας ερεύνας
  Τό
  [ Ιλβγχον
  κατασκευήν καί
  έπιστρατεύσεως
  την
  επί τής διαγω
  τάς γν»-
  εποπτικόν Συμ¬
  χοινοβ τόν άνευφημοβν.
  Άλλ' β Χριστιανός είνε Διάδοχος, δέν
  είνε βασιλεύς άκόμη. Μεταξύ χύλιχο; καί
  χειλέων δέκα Ιτη πέλει. Είς δέκα Ιτη τόσα
  ήλποροβννά συμβοβν. υίς την νέαν Αΰλήν,
  ό Χριστιανός δέν είνε πλέον, όπως είς την
  προηγουμένην : ρβΓβοη*. ("αί·.. Ό Χριστια¬
  νός Η'ήγάπα τόν Χριστιανόν,ό λόγοςέπαρκής
  διά νά μή τόν άγατ^ ό διάδοχος τού Φιει-
  δερΤκος Ζ' .Ή βχσιλισσα, έξ άλλθυ,^τθ Φΐλε-
  λευθΐρα καί ήδημόνει κατά τοβ Χριστιανοβ,
  δ.ότι ιΐχε μεΝει συντηρητικός. Καί ή Κο-
  πεγχάγη έπίση;, ό δέ Τΰπος, ένθκρρυνόμενο;
  έξ ϋψηλοτάτων κύκλων, ήοχισε ζητών νά ύ-
  πονομιύση καί νά έλαττώη τόν πρίγχηπα.
  Ό μέλλ«·ν βασιλεύς κατηγγέλλετο ώ;
  γερμανίζων, ώ; Ιχων τάσεις άντιστνταγματι-
  κΐ;—τάς οποίας, άλλως, καί εΐχε πράγματι,
  ώς απέδειξεν ή βασιλεία τού αργότερον.Κατά
  τάς μαύρας ημέρας τής συμφοράς, ίταν ή Δα¬
  νία Ιχασε τό δουκάτον τοβ Σλέσβιχ-Όλ-
  στάϊ'. "Ολαι αύται αί κρίσεις καί έπικρίσεις,
  συσσω^ευόμεναι σχηματΐζουν έ'«* ·τέφα-
  νον άκανθών πέριξ τοβ βασιλέως. Καί ίμως
  ό ίΐσιλιΰς, εί; την άτυχίαν εκείνην, πάλλε-
  ται μέ την καρδίαν τοβ λαοβ τού. θΐ Ιδιδε
  την ζωήν τού διά μίιν νίκην.
  Ανελθών τόν θρόνον, £^α μή<α μετά τόν υϊόν τού τόν βασιλέα Γεώργιον, κοί ά- ποίαθιίς άμέσως είς ά;υχή πόλεμον ό βαβι- άρχίζη μακρόν καί δυσχερή άγώνει πρός κατά- κτηβιν τής κοινής γνώμης. Επί ολόκληρον είιΐοσαετίιν, ό βαηλεύ; Χριστιανός μάχεται πρός την Βουλήν, ζητών ν ά επιβάλη ?ό πρόγραμμα τού. Τέλος διά μακράς καί στα- οριατνων, γνωμοβοτεΤ και' μοί·τήσει; είς τό ανώτατον βούλιον τοβ Άρχηγείου. Την άστνομίαν των μεγάλων κέντρων δέν θά έκτελοθ· οί κλη- ρωτοί χωρθίύλακες, άλλ' έθελονταΐ τοιοβτοι, ήτοι έκί τοβ παρόντος μέν οί νβν αττυφύλα- κες, συμπληρουμένου τοβ άριθμοβ «ιτων δι* έθελοντών, προίόντος δέ τοβ χρόνου δί' άνα- κατατάξεως των χωροΦυλάκων, ο?τι«< ήθε¬ λον διακριθή έν τη ύπηρεσία ή καί έίελοντών μέ ωρισμένα προσόντα. Είς τα κέντρα,οπου θά υπηρετοβν ^ή κλη- ρω-οί χωρθφύλακες, θά καταβάλλουν οί δή- μθι την διαφοράν τοβ μισθοβ μεταξύ λληρω- τοβ χωρθφύλακθς χαί έθελοντοβ. 'Η ίλη δύναμις τής χωροφυλακην, είς ήν άνατίθεται χαί ή ορούρησις των ουλαχϋν καί ή συνοδεία των ύποδίχων χαί καταδίχων καί Φρουρά των δημοσίων ταμείων καί τραπε- Ι,ών, άποτελοβνται έξ 194 άξιωμ«τικών,Ί8β κεζών ύπαξιωματικών χαί 5300 πεζών όπλι¬ τών, έξ ών 3500 κληρωτοί χ«1 1800 έθε- λονταί καί έκ 32 ««ίππων ύπαξιωματιχων καί 224 έφίκπων όπλιτών, ήτοι έν όλω έξ 6536 άνδρών χαί 407 Γκπων.ΨηΦΐζομένου χαί τοβ νομβσχεδίου κερί αγροφύλακος πρθστίθεται είς την αστυνομίαν δύναμις Θ50Θ άνδρών. Εί; τού; δήμους ανετέθησαν τα άστυνομι- κά καθήκοντα διότι οί δήμαρχοι δύνανται νά εκπλήρωσιν ταβτα μιτά πληρεστέρας γνώσεως τώ» ά^αγχώ» των «υνδημοτών των καί τής δ') Είς προμήθειαν υλικών στρατοβ καί 4- γβ^ονομικής υπηρεσίας κ«ί σκεύη Μηχανικοβ, τ·ν απαιτουμένων διά την επιστράτευσιν τής «μπολέμου δυνάμεως τοβ στρατοβ. ε') Διά την κατασκευήν οχυρών πρός ά¬ μυναν ής χώρας. ς'.) Διά την έβάπαξ συμπλήρωσιν τής βρ- γανιχής δυνάμεως. ζ'.) Διά την κατασκευήν καί ανανέωσιν στρα-.ώνων. Πρός προμήθειαν τοβ ανωτέρω ιϊλ,ιχοβ έ- πιτρέπεται είς την διοικοβσαν τό Ταμείον ε¬ πιτροπήν ?να διά συμβάσεως διά μίαν πενταε¬ τίαν είς συμφωνίας πρός πληρωμήν τή; ά* ξίας αυτού" είς κροΦεσμίας διά δόσεων κατα- βλτ,τέων υπό τοβ Ταμείου τής '*>&-"
  κατα-
  Ά-
  Τροποποίησις ούϊεμία έπιτρέκεται τοβνό-
  έκτβς αν πρόκειται νά έπιδ.ωχθη
  ών προτόδων τθβ Ταμείου.
  Εί κιτιτροπή δύναται κρός τούτο νά προ¬
  έλθη καί είς συνομολόγησιν χρεωλυτιχοβ δα·
  νιίου καί νά έκχωρήση πρός εξασφάλισιν τής
  υπηρεσίας αυτού μέρος ή τό ΐλον τής έτησίας
  προσόδου το3 Κράτους.
  Άρθρον 3ον.Έν τέλει τοβ άρθρου 1 προο-
  τίθεται :
  ι') Έκ τοβ προμνησθέντος ύλικθβ πολέμου
  είς τάς άβμοδίας αρχάς τα άπαιτου-
  (ον έξοκλισμόν των έν (ίρήνη «ονά-
  ίέ υπόλοιπον τηρεΤια'. άρτιον έντός
  άκοθηκΰν Ιτοιμθν κρός
  χαί μχτβξύ τδν ίργατών.
  Ο ΜΠΑΟΪΡΟΝ^ΕΙΣ^ ΠΪΡΓΟΝ
  (Ιδιαίτερον τηλεγρ. τοβ «Νέου Άστεως») '
  ΠΥΡΓΟΣ, 16 Ίανουαρίου ι ν^^ ,ρΟϊωκικοβ
  Αφίκετο είς την πόλιν τή; Όλυμπία; ο | ^,β ΤΟή νομοσχεδίου τούτου
  "Αγγλος σύμβουλος τής Ένιαίας κ. Μπά
  τώ» άναγχδ* των «υνοημοτων των »·» ..» τώ< βτρβτι-τικδν άπο*)ηκ»ν βτοι^ν τ,^* οίκονομικής δυνάμεως τοβ δημοτικοβ ταμείου. ά5οβιν ^ς,βνέπιστρατευθησαμενον ·τρβ-6ν. Τα άστυνομικά ταβτα χαβήκοντα είνε ή α- —6 &λι^^ Ιθ0το ·$ιΜ(βετ«,ι μόνον εν »*'.- βτυνομία των άγορών καί ή α»τυνομί« τής ΐίσ<|ι Μόνον πρός ανανέωσιν αύτοβ κα· καθαριότητος. Τα καΐήκονταδέ ταθτα θα εκ- ΛααΜ φ^ διά τβς συνήθεις ανάγκας κληροβν διά των άστυνομικών οργανων μή ^ ^ άλχ. ά?ο0 ,ρ4τ,ρΟν ανακληρωθή ιϊκοβαλλόμενοι είς βάρη συντηρήσεωςΛ δλλου ^_____^ ^ κ. ουρων, γενόμενος δικτός είς τόν σταθμόν υπό τοβ Έμπορικοβ Συλλόγου. Είς την αΓθουσαν τοβ ΈμπορικοΟ Συλλόγου ό κ. Μπάουρων ωμίλησε π«ρί τής διαδόσεως τής σταφίδος πα- ρασχών ιύχβρίστους πληροφορίας. Εδημοσί¬ ευσεν ώς είπεν είς τάς άγγλικάς εφημερίδας επιστολήν διαφημίσεως τής σταφίδος τοβ (α- τροβ τοβ Βασιλέως τής Αγγλίας. ΜΙΚΡΑ___ Σήμερον εορτήν τοβ Αγ. Άντωνίου δέν έορταζει ένεκα πεΊτθους ο κ. Άντ. Γ. Καρ- τάλης, βουλευτη; Βόλου. — Δέν έβρτάζει σήμερον 6 ». Άντώνιβ; Μομφερρϊτος. — Σήμεοον ίορτάζιι 6 κ. Άντ. Δαργίντας. — 'Βορτάζιι σήμιρον ο μιχρο< Άντιονά- κη«, υίό< τοϋ διακεχριμενου πκιδιάτρου κ. Άλ. ΦαΑλες μάλλινες Οΐβοοη» μάλλινα Καλτσες μάλλινες Γάντια μβλλινει άνδρών, κυρίων καί παίδων (Ό —Λέν έορταζει αυριον εορτήν τού Αγ. Ά- θανασίου & συνάδιλφος 'δρυτής χαί άοχισυντά' κτης τοϋ ΐΚράτους» κ. θάνος Τζι6ίλλ»ς. — 'Εορτάζει σήμϊρον «ν Πειραιεί ή άδρά, δεσποι·ί( Νίτσα Ν. Σιμοπούλου. — ·Εορτάζει σήμερον 6 βίλτ«το< Άντ. πρόγραμμα τού. ΐεΛος «α μακρά, *« «-- , . ■ ,^^ν τού Ιχρονογρα,βυ». βερϊ; πό -ιτικής, κερδίζει την εμπιστοσύνην Ι ΚΡ«^^ 4ζ|( -,^ %ίΛ^ μπριάν δ Τής Δανίις καί 1 συνταγματικός αγων λήγει ,γ -, Γ ζ,,έμπορο μ την στερέωσιν τής δ»ναστε(ας. ' -■ - - Έν τώ μεταξύ βλέπιι τάς θίκογενεια»β{ εύτυχίας νά Ι?χω·τοΐ ή μίΐμετί την άλλην. Ό υιός τού Γεώργιος έκλέγεται βτσιλιύ; τίΐς Ελλάδος. ·Ηθυγάΐηρτου Αλεξάνδρα, — —.-------^^—-------,_-, -, ----- νυμφιύιται τόν πρίγκηψ τή; Ού*λλί«ς, τόν | λογΐ. ιών ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ&φ*βμ.ά·«ων εκομίσθησαν ν.ω,τΐ είς σημερινόν Β,σ.λέα τής Αγγλία.:. Ή θυγά- .Ις ,6 'Κ^Ρ0,^*"^^^ τό άπέναντι τώ* Βασ. τηρ τού Δάγμαρ νυμ.ιύεται τόν διάδοχον τής τάστημα ΣΑΒΒλ •ΑΡΒΙΤΣΙΗΤΟΙ μ.* *»- Σταθλων Κατάστημα Ρωσσίας Αλέξανδρον καί άναβαίνει τόν ρωσ- πτώσιν πολυ, «Ολν^ μεγίλην. Ο Ί· Κ«»ίδνη. ίΐχον ·ρ6τον. Ό Ιγγονός τού ένέρχετει *εΡ1 οος ♦Α.^ιινΛς 9ΤΟ9. Έκ τοβ ονομαστοβ τής Σχωτ(ας έργοστασίου εν Πειραιεί ίψέμπορος χ. Άθ. Ντο*τζή<. — Δ εν ιορτάζει σήμερον Ενεκα ιτέ'νθου< ό χ Άντ. Καρτσωνάκη;, διευθυντήν τού επί τη; πλατεΐας Κανάρη μίγάλου κ»φιζαχ«.ροκλ* στεΐου. — Αφίκετο όλύκληρος ή βυλ. _.„.....^-Λ- - προσγίγνεται οίχονομ'α 1,136 974 δραχ. έξασΦβλίζεται δέ , ή τάξις έν τή χώ;α ' Τό νομοσχέδιον περί Ιμάτων Δι* αύτοβ ιύδεμία έπέρχεται ·3ξησις ίκτό; τή; Φθρθλογίας των έργολάβων δημο· • σίων, δημοτιχδν ή λιμενιχώί Ιργων. Ή έ- κίδοσις δηλώσεω; των έκιτηδιυματιων έπι- κτείνεταΐ χ«ί εί; τάς κωμοπόλεις χαί χωρία τα Ιχοντα πληθυσμόν κατώτερον των 3 χιλ., άλλ' ανώτερον των 2 χιλ. κατοίκων. Κα- ταργεΤται ό νόμος τοβ 1903 (ΒΩ-Η) χαί έπανέρχονται τα κρότε,ιον ίσχύοντα ύκοχρεθυ- μένων των έκιτηδευματιών είς την πληρω¬ μήν τοβ φόρον είς 4 δόσεις ίσες. Μεταβάλ- λονται τα περί έκδικάσεως των ένστάσίων διά τρόπου έξασφαλίζοντος τα συμφέροντα τοθ Δημοσίου. ΪΙερΙ προβωρινου χαταρτιβμοθ τοθ κατα γήν βτρατοο 3ΐλθσνεδ.ον τουτο όρίζιι · ώς χρόνον -. . κληρωτών την 1 Όκτωδρίου ' ή; λογίζεται καί ό χρόνος υπηρεσίας. Έηιτρέτετειι ν' άποσταλοβν είς τάς έστίες των άαυ άπιδ^χών οί δια>ύοντες τό Χον
  I-
  τος κληρωτοί άπό τής 1ης Δ)βρ(ου μέχρι τής
  Ιης^ 8)*ρίου, καθ' ήν λήγει ή θητιία. Οδτβι
  δέ άνακαλοβνται έν άνάγχη.
  Κατά τό νομοσχέδιον αύτό χατατάΐσονται
  είς τόι ένεργόν στρατόν Ιοβριδμσι ηρςς τούς
  άηαΐτοιμένους διά την βυμπλήρωσιν τήί έν
  ειρήνη δυνάμεως, οί δέ κλεοναζοντες πέμ-
  κβντβι βΐς διαθεσιμότητα καί καταβάλλουσι
  δρ. 220, έξ ώ» αί 200 περιέρχονται είς 5-
  οελος τοβ ταμείου τής Έθνικής Αμύνης, 20
  δέ είς δοελος τοβ Μετοχικοβ ταμείου.
  τοβτ· τής αυτή; ποσότητος καί ποιότητος
  Τσης ή ανωτέρας.
  Ύκόλογοι διά την τήρησιν ι ών υλικών έν
  χ*λτ3 χχταστάΐιι είνε ό διευθυντής τοβ 0>ι—
  κοβ πολέμου, ό γινικός έπιμελητής τοβ
  στρατοβ καί ό γενικός άρχίατρος.
  ια') 'Ενεργε*; τάς προμηθείας έξ εκάστου
  ιΤδους ύλικοβ οβτως ώττε νά υπάρχη εκάστο¬
  τε αιαν τό υλικόν καί τα κτήνη τα άπΐιτού-
  μενα κρός έπιβτράτευσιν ωρισμένου άριθμοβ
  Μ<ραρχιών. ΓΕΩΡ. Ν. ΛΕΟΥ*Η« ΠΙΘΟλΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ς ψη ΕΝ Πϋΐΐτ-ΔΙΕΙ Δ4χετ«ι 1-» μ. ΝΟΣΗΜΔΤΑ τοκ ατοϋ Μ. ΜΑΓΚΑΚΗΧ ειδικώς σηουδάσας έν Γερμανίβ καί Γαλλία τα νοαήματα ταβτα, δέχεται 10-11 κ.μ. 85 Όοο« Πειν·*·(—ι,μίου (ΧαυτεΤα). •Ο τιαθολόγος Ιατρός κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΕΑΑΗΣ δέχετβι τούς έχ πηθιχών νοσημάτ·» βρογχιχΑν, »ιν*ν>μ.ονικΔν καί κοιρ-
  *Κ»α.κ&ν) πάσχοντας καθ* εκάστην, ωρ·ν
  ιίς ΟΦελος τοβ «ιετοχικου ταμΐιβυ. ·——------' * · ·■
  ΟΙ διά την χωρ.Φυλακήν χατατασσόμενοι Ι 8-5 μ.μ . έν 1*} , οίχία τόπ, ·δός Μ*·*"-
  ατάεσονται την 1 Μβρτίου τ·9 1 Ιτονς Ι ΚΟΐΑν 941·

  ΝΕΟΝ Α"Τ 17 1ΑΝΟΪΑΜΟΊΤ
  ΑΠΟ ΧΘΕ«
  ΕΩΧ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΗΜΒΙΩΣΕΙΣ
  ΔΙΠΑΟΙλΤΙΚΗ ΦΙΑΟΑΟΠλ
  Ό πρεσβευτήν τής Γερμανίας, καθόσον
  ωρίζομεν τουλάχιστον, δεν είνε φιλόλο.
  Πιθανόν μίαν ημέραν νά μας γείνη ή
  χάλυψις (τι ο πρίγκηψ Ράτιμπορ πρΐν
  | <θη είς την διπλωματίαν Ιγραφε στίχους ι'σως ανακαλυφθή το Ινομά τού είς κανέν αλαιδν θεατρικον πρόγραμμα, ή είς το I- ώφυλλον κιτρινισμένου άπο τα χρόνια βι· λ(ου. Όλα αύτά είνε ττι·«νά. Άλλά ττιθανώ- τερον είνε ότι ο πρεσβευτάς τής ΓερμανΙας «εν ύπηρΕε πο-τε φιλόλβγος. Άν είς μίαν Ι ούντομον υπέρ τού αύτοκράτορός τού πρίπο- οιν ένεθυμήθη τρεΤς Γερμανοΰς ποιητάς, «.ύτδ δέν άποδεικνύει τίποτε άλ)ο παρ' δτι & πρεσβευτάς Ράτιμπορ είνε Γερμανβς, έδιά- βασε τονς ποιητάς τού τούς Ιχει προχεΐρους είς τόν νοθν τού καί δταν παρουσιάσθη ή εύκαιρία νά ομιλήση δύο λεπτά τής ώρας ενθουσιασμόν καί με δρεέιν, τρεΤς γερμα. ρίυκβχε}! Ιναβ. ' Ταυτοχρόνως αί κυρίαι αί οποΤαΓδέχον" ται, παραπονοθνται δτι αί ημέραι των πη¬ γαι νού ν «δΐκως. Πώς νά εννοηθή, παρακα¬ λούμεν, τσάί; θαλπωρή, χορος, χαρτιβ, α¬ κριβώς την ώραν ποθ 1£ω τα χρώματα πα· λβΐουν μεταί,ύ των καί επάνω άπδ τδν ΑΙ- γάλεωνάπο«νλλ(ζονται τριαντάφυλλα καί τδν Τμηττον περιλούουν υχνεϋέδες ; Καί πώς νά φαντασθη'τε άνθρώπους τρέ¬ χοντας νά προστατευθοθν ματαΕύ τεσσάρων τοίχων την στιγμήν κατά την δποΐαν ίί<* σκορπίζονται δλα τα άρώματα, τόσον ώστε νά γελαοθοθν καί τα δένδρα καί τα β3«τά άκόμη καί νά πετάΕουν νέους κλάδους καί νέα ϊνθη ; Ώρισμένως είς τάς Αθήνας χειμωνα δ- μοιον δεν είδομεν άκόμη. 'Επειτα άπδ την περυσινήν ββρυχβιμωνιάν επεριμέναμεν πάν. τως μίαν χειμερινήν ΙπιεΙκειαν δι' εφέτος, Άλλ' ή πραγματικότης επέρασε κάθε προσ. δοκΐαν μας. Επεριμέναμεν χειμώνα άπαλ&ν καί μ&ς ήλθε τελεία άνοιίις. Είνε άληθές *τι δ πολύς ήλιος μδς παρέ- λυσε. Άλλ' δλα τα κβλά πράγματα άκριβο- πληρώνονται. "Ενας θαυμάσιος χεψών ΤΕΑΕΥΤ^Α ΟΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΟΣ_ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΤΟΥ ΙΤΙΓΝΙΑΙ Ο ΒΑΧΊΛΕΥΧ ΕΚΠΝΕΩΝ ΗΡΓ-ΜΑ (Τηλεγραφήματβ ά-* ϊύθ»ίας) ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, 1β Ίανου- αρίου, ώρ<» 4,3' μ. μ.. (Έπεί- νον). — Ό βασιλεύς Χ.ριστιανός απέθανε την 3,4Ο' μετα μεσημ- βρίοχν. ΙίΟΠΕΓΧΑΓΗ, 1β Ί*νου- ο Βασιλεύς εί β μ,.γάλας — Το π νικοΐ στΐχοι τού Γκαΐτε καί τοθ Σΐλλερ επή¬ δησαν αυτομάτως άπδ τδ στόμα τού καΙ δι* ήν&·αν την φράσιν καί Ικάλλυναν την Εν¬ νοιαν. , Αυτήν την ωραίαν οπερηφάνειαν διά τούς ποιητάς των την Ιχουν δλοι Τσως οί δ,λλοι πλήν ημών. Ωμίλησαν είς (πισήμους περι- στασεις καί ΙδικοΙ μας διπλωμάται καί προ- γθες άκόμη είς Ινα γεθμα έκράτησεν ϊνοκ διπλωτατικός μας άντιπρόσωπος ΙπΙ δέκο λεπτά τής ώρας όρθίους τούς συνδαιτυμόνας. Ό άντιπρόσωπος είνε μίαν σωρείαν προγμάτων είς τα δποΤα Ενας στΐχος θά εί¬ χεν ώραιότατα την θέσιν τού. Άλλ' · δ οτΐχος δέν ήλθεν είς τδ στόμα τού άντιπρο- σώττου τ«ς Ελλάδος. Διότι Τσως δ κ. άντι- πρέσωπος δέν θά !λοβε καιρόν {ως τώρα ν ά ϊιοίόοτ, {ν α τέ/ΐιον Σςλωμ&ν, η ίν Πσλαωρίτην ή ίνα Κάλβον. Τδ πράγμα είνε αύτδ καθ* έαυτδ θλι βερόν. Γίνεται δμως άκόμη θλιβερώτερον . δταν συλλογισθή κανεΐς δτι δέν Α«>(λεται ή
  Λγνοια «Ις την Ελλειψιν κόπρου. Όβείλεταΐ
  είς την υπερτάτην νεοελληνικήν αδιαφορίαν
  πρός δ,τι γράβεται μέ Ιλληνικά γράμματα.
  "Ενας στίχος ποιητοΰ ημπορεί νά δώση ψυ¬
  χήν είς τα ψυχρά λόγια μιΐς προπόσεως την
  ίΜτ~'— ματαίως προσποθιΐ νά θερμάντ, το
  κρασΐ τοθ συμποαίου.
  Τδν στίχον δμως διά νά τόν εύρη έκεΤ-
  νος δ οττοΤι:€ τδν Ιχει ανάγκην πρέπει πρΐν
  ν ά Ιχγ, χωνεύογι τόν ποιητήν. ΚαΙ δ ποιητής
  είς αύτάς τάς ωραίας στιγμάς εΤνε Ικανος νά
  ομιλήση δι* δλους, χρειάζιται δμως νά είνε
  επίσης γνωστδς είς δλους, κ«1 ν& Ιχγι αφήση
  .είς δλων την ψυχήν τδ κατακάθισμα μακρίνας
  έφμονΐαε, διαρκώς άνανεουμένης.
  Δυστυχώς είς την 'Ελλάδα μας αύτά δΐν
  συμβαίνουν. Είς τόν τόπον ποθ εγεννήθη ή
  ποίησκ, έγιΐνσμιν δλοι βαρείς καΙ τόσον σο.
  οαρο), ώστε Ενας στίχος θά ήρχετο νά δώση
  ^νάρμοστον τόνον Ιλαβρότητος είς τα σο-
  ραρά θέσφατα τα οποΤα έΐερεύγεται διπλω-
  ρατικόν στόμα. Τί κρΤμα νά Ιχη αντίθετον
  ψίαν άκόμη δ ά«ελής αύτός άνθρωπος δ ό-
  ΙιοίΌς λέγεται πρεσβευτάς της ΓερμανΙας καΙ
  Ιντιπροσωπεύει τόν γερμανικόν κολοσσόν !
  Α.
  πληρωνονται. "Ενας θαυμάσ.ος χε.μων δπως αΜ^Λΐ οηο?Λς γ£νονι.αι χάββ Α>Λ).
  δ Ιφετεινδς μί δ,τι καΙ αν ηληρωθη θά μίνι,)» τ4ρβν ΚΛ1 κι»-ΒΟ«ιν απεσύρθη είς
  άλή ά | χά δωμάτιά τουΠρό τούπρογεύ-
  άπλήρωτος πάντοτε.
  αλλ
  όλοκλήρουν ώρας πλη-
  τα οωμάτιά του.Πρό τοθπρογιυ
  ι ματος,ή χήραι Αύτοκράτειρα τής
  Α Η ΑΙΤλΙΕΙλ Ρω«β£(χς, «ί·«λθου«α είς τα βω-
  01 κάτοικοι τής μικροσκοττ.κής συνοικίας | μ-άτια τοθ βασιλέως, παρέμεινεν
  τού" "Αγίου Δημητρίου ετέλεσαν πρθχθές λι- · ·π,1 %
  τανείκν είς τον ναίσκον των διά νά προφυλει-
  χθοΐν άπο την ιύλογίαν καί είς την λιτανείαν
  παρέστησαν 2000 ««θρωποι.
  ΑΙ λιτβνεΐαι Ιχουν πάντρτ» κίτι το εκτά
  κτως επιβλητικόν χ«ί ακριβώς διότι είνε ά»υ-
  νείθ στοι καί γίνοτται σπ«νίως προκβλθθν ι¬
  διαιτεραν χατάνυξιν μεταξθ το3 λαο3.
  Είς τάς Αθήνας ή Ιστορία άπεμνημόνεισε
  τή* π:ρ(φημον λιτανε(«ν κατά την έκιδημίαν
  τής χολέρας τοθ 1854. Ή ν&σος Ικσμνε
  •είι^άν θραθσιν' ή Κυβέρνησις δέν χατώρθιβ-
  νά μεταχειρισθη πλέον κανέν μέτρον1 ύ
  δέν έκρόοθαναν νά επισκέπτωνται
  βίον το5 πατρός της Βασιλέ¬
  ως Χ,ριστιανου, όστις, παρεηο-
  νείτο, ότι οέ-ν ^σθαίνετ ο τον εαυ¬
  τόν τού καλεί. Ή Αΰτ οκράτειρβ,
  βλέπουσα, ότι ή ααΊιαθεοία τού
  Βασιλέως παρετείνετο καί ηύξα-
  νεν, εκάλεσεν δλα τα μέλη τής
  Βασιλικής θίκο γ·ν*{ας, έκ των ο¬
  ποίων τα πλ*ίστα,έαπεν>σμένως κα-
  ταφθάσαντα, πε» »ι«στο£χισαν τόν
  Βασιλέα,έκπνεύσανια ήρέμως την·
  3,4Ο ακριβώς μ.ετά μεσημ,-
  βρίαν. Μεγώλη είνε ^βλΕψκβ κβ'β'
  δλην την πόλιν, αμα ως »ι εδδηβιις
  μετεδόθη. *
  < ( ΑΘην. ΠρακτορεΤθν) ΠΟΤΕ Ο ΒΑΣΙΑΕΤΣ_ΕΜ.ΘΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΙΝ ΤΟ ΡΕΝΘθί ΤΟΥ νι βττιλεΤς δέν έκρόοθαναν νά έ άιιοθνήβκοντκς κ*1 τούς κκτοίκοος «Ιχ« κατα- λάββι πβνικός. Επί τίλους άπε·«β(βθη νά γείνη πάνϊημιος λ,τ«.£« «·ρ« την γνώμην τ«5ν («τρβν, -V τίνες εοοβοθηο τον χ νίυνον έκ <οβ «ι»·κ—ι Ε1 η λί Ιλ6 έ ίλο πχρ' αυτώ. Ό Βασιλεύς έκοιλεσε μ£αν,ο$τ· μέ τάς υηοχρεώσεις ή- μ·Δν καΙ {κ των ηοιχίλων Ιθνικών ηεριπλοκών. — Θα συσκεφθήτε μέ τούς φί- λους βας περΐ τής στάσεως την όποιαν θα τηρήσητε ; ~ —εΤ4σα σύσκεψις είνε «εριττή, οιοτι βυμπίπτουν αί γνωμαι δλων των αντιπολιτευομένων καΙ Ικεί- νων μάλιστα, οί οποΐοι θά, ηβαν πρόθυμ,οι νά παράσχουν την συν¬ δρομήν των είς την Κυβέρνησιν, «ν αυτή 6έν απηρνείτο τάς αρχάς τάς οποίας επρέαβευε περΐ στρα¬ τιωτικάς παρασκευής τής χώρας. — Πιπτούσης τί,ς Κυβερνή¬ σεως, δέν θεωρείτε αναπόφευκτον την διάλυσιν τής Βουλής ; — Καθόλου. Έγώ Κχω την ι¬ δέαν δτι θά ήτο έπιζημιωτάτη ή διάλυσις τής Βουλής υπό τάς ΐταρούαας περιστάσεις. Είνε οέ ευκολον νά σχηματισθή Κυβέρνη- βις καΐ νά τύχη άμερίστου τί,ς βυνδρομής τής πλειονοψηφίας τής Βουλής, δταν το πρόγραμμα αυ- ■*<1ς Ιχη ίκείνο τό οποίον αί έθνι- καϊ περιστάσεις έπιβάλλουν. —Το νομοσχέδιον περΐ ευρείας περιφερείας πως τό κρίνετε ; —Τής στενής περιφερείας θέλε- τε νά εΐπητε. Ό κ. Θεοτόκης άπό ημέραις εις ημέραν γίνεται σοφώ- τερος. Διόλου απίθανον,εάν μ.ετά 4 μήνας υπέβαλλε τόνομοσχϊοιον περΐ τροποποιήσεως τής έκλογι- κη"ς περιφερείας, νά ηΰξανεν είς 4Ο τάς έχλογικάς περιφερείας. Αυτός είνε 6 μ. Θεοτόκης. —Εΐχατε καμμίαν νέαν προσ- χώρησιν $ —Είς την Βουλήν Ιντός τής α£- βθύαης τής Αντιπολιτεύσεως μί «πεακέφθη ό βουλευτής Βονίτσης «•Γρίβας,ο οποίος μοί Ικαμε την τιμήν νά μ,οθ δηλώση πολιτικήν φιλίαν. . την ένταΐΐθ* παραμονήν τού μέχρι τής έπ*- χής τώ» ΌλυμπιακΔν άγώνων, διά τοθς ο- ποίους θά προπονήση άγωνιστάς. Ή λειτουργία τής σχολής ήρχισε Φθΐτών- των άθρόως έν αύτίί αξιωματικών, έπιστημβ- νων, έπαγγελματιων καί έν γένει νέον ανη¬ κόντων είς τάς καλάς κοινωνικάς τάξεις. Έξ οδ συνάγεται δτι μεταξΰ των πολλων 'δλλων τα οποΐα λείπουν άπο την πρωτεύου¬ σαν καθίστατο λίαν «ίσθητή χ«ί ή έλλειψις ενός τοιούτου χέντρου ώς το « Έντευχτήριον των Αθηνών», το οποίον έλπίζετβι 8τι Ιι« τοθ προορισμόν τού θά ίχινοποιήσφ οδ μονον ν ήν πρωτεύουσαν, «λλά τον "Βλληνα έν γέ· νει τοθ οποίον «ι βλέψεις είνε υφηλβί. Σ1ΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ Π Α Π Έίσπράξεις 4ριατικαΙ Αρ. 435,516.-. > 461,849.»
  Μηνός ,Δικβμδρ. 1904
  » » 1901
  Πλέον Αρ.
  Πλΐ.ν Π.Α.Π. ίρ.10,3·5.4Β
  Πλέον Μ.Καλαμ. »13,049.80
  Πλέον Π.Κυπαρι·. » 1,839.65
  Πλέον Δ.Καλεφ. » 1,278.25 Δρ.
  16,633.15
  26,581.1»
  'Απο 1 Ίενοααεΐβυ ?ω< 3 0 Δε¬ κεμβριού 1904 Αρ. 6,176,2»·.!· 'Λπε 1 Ίανευαρίου ίω< 3βΝο' εμδρίβυ 1905 » 6,*38,147.Μ Έλαττβν τω 1905 «ν ίλ» Αρ. 38.1Μ.*» Έν ·Αβήν«ι«, τη 16 Ί·νευ*εΙε« 1906. (Έκ τού ΓρκΦεΕου) ΠΡΟ! ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟΝ 3£λΪ12"-&^ °Λ5αέ1π«υϊ^τ«^·^^^ Νία άκτίς πΡο6δου ρίπτ.ται άπο σήμερον Ικλ·ισαν αί πύλαι καί ήτο αδύνατον να^ *"«*ΧΪ^ ' ράνΓμί!ΐλαβ. κ»" «< Φ *Ρ«τ«όου,«ν. Ή κβινωνία μας προ- σμοθ. Ε1« την λιταν·ί«ν Ιλ«6ον μέρος ίλοι βΜρίιν οχην άλλων, Ιστειλ. 8' υπέρ τα 1*^^·γΡ*φΐ"Τ%^ «χεδον οί ζώντες άχδμη καί άπροσδλητοι κά· | -οϊμ,,νο, τοΰς άδελφθύς τού καί ζητών πλ*ιροφορί·.ς π.ρΐ των τ» λευταίων βτιγμών τοθ βασιλέως τοικοι των Αθηνών, επί χεοαλής δέ ετέθη «υτος ο Μητροπολίτης μεθ' ϊλου τοθ χλήρου. "Οτ«ν ή λΐτανεία διήρχετο προ τβν* 'Δνα- κτόρων οί βασιλείς χατήλθαν είς την πλα¬ τείαν μεθ' δλης τής άχολουθίας των έν με- γάλη στολη καί έγονυπίτησ«ν διά νά ψχλη ή δίησις, ήιις ψάλλεται είς τα σταυροδρίμια, Την επομένην ή έπιδημία παρουσίασε κατα¬ πληκτικήν ΰφεσιν καί μετ* ολίγας ημέρας εξηφανίζετο εντελώς. Μικρογραφία τής λιτανείχς αυτής ήτο βε¬ βαίως ή λιτανεία τοθ 'ΑγΙου Δημητρίου προ- χθές, ίπως μικρογραφία τής έπιδημίας τοϋ 18Γο4 είνε ή έπιδημία τού 906. Άλλ' ο- πωσίήποτε μία λιτανεί*, 9εικν4ουσα απόφασιν τελευταίας προσφυγής είνε κάτι πολύ επιβλη¬ τικόν καί συγκινητικόν κ αί αυτήν την εΐκόνα παρουσίασεν ή προχθεσινή λιτανβία τοθ Άγί·υ Δημητρίου τής Άκροπ6λεως. ννν ΕΔΟ Ι* ΕΙΕΙ — ΜοΟ δκνιίζεις ^00 δρβχμε'ς ; <— ΆϊίνβΤον. Ό,τι Ιχω τώχω σπίτ. μου. — Μά τώρα ήμουν σπίτι «ου χαί ή γυ- ν»Τ*ά σου μοθ «Ιπε δτι β,τι Ιχετε το πήρες μαζή σου 1 ΑΝΛΧΩΡΗΙ11 10Ϊ ΔΙΑΚΟΡΗ ΤΩΝΕΡΓΜΙΩΝ ΤΗ< ΒΟΥΛΗΝ ηένϋους, οα ορια^ι, «· β#4κ—1^--' --- πολιτικών άρχών ώς κ*1 των αυλικων. ΑΓΚ)ΦΑ<ΕΚ ΤΗ< ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΙ&ΡΙλΚΤΕΙ Μί« έλληνΐκή έπαρχία ζητεΤ διά νοθ νο- της νά γείνη άν?ριάς <1< τον Παπΐ- βρν καί μία ά*.λη δια τοθ Ιίίοι» νομάρ- )υ προτιίνει νά έγερθη ά^δριάς είς τον Ιδικόν ής ήρ«*Β. Ό ·ολετιβ·μος, ο ίοι«ιτ«ρος τοπι- .ος ονλετινμος, β οποίος είς την άρχαιότητ* |«ντάκ»»εν άλλά καί «νίοειξε την Έλλά- Ι, 8ιαπ*ρ«ιο0τ« διά μέσου των «!ών»ν χβΐ Ιάνει μΐχρι ι ών ήμιρών μας.Αΰ?!θν τριάντα καρχίαι θά ζητήσουν την μαρμαρίνην άθαν«- «(αν δι* έκιίνους, οί όποΤοι την έτίμησαν έ τάς υπηρεσίας τιβν. ^ Κα Ιχουν δίκαιον αί επαρχίαι. Ή Ελλάς |ίνι ή Ιχθννα τούς 4λΐγι*τέρους άίϊριάντας ι «ν έξα.ρένη κανεΐς τας Αθήνας, είς τάς τοίας χ«*ρίς νά άφθοντϊ καί χορις νά είνε αρκετόν όπάρχει οπ*ε«δήποτε μαρμ«ρον τι- μής, αί επαρχίαι νχεΙ.ν δέν Ιχουν τίποτε, ή "σον Ιχουν είνε άπολύτιος άνεπαρκές. ^6 δυσάρεστον είνε ίτι οί άνδριάντες γ£- .ι πολύ ϊόσκολα. Χριιάζονται ή ΤΟ ΤλΧ.ΔΡΟΙΕΙΟΙ 17 Ίανουαρίο» Είς Κρήτην (Τζώ*) 10 π. μ. Ρϊς Ευρώπην έν γένει καί'Αμ«ρ(κήν (Λόθδ) Β<« "Ηπειρον (Λ6Ο8) 11 «. μ.*Χ,Α' Είς θεσσαλονίκην καί Σερβίαν (Ν. Έτ«- ρ£«) 5 μ. μ. ^ ν ν·^—4 4----Ι» --ε·—-.-- ,« Βασιλέως,,θ'ά γείνη ο* πρθ- καί «·ρι άτ/τοσ"θλί,ς στεφα- ..... Ρήι,Αατι πρός την ανάπτυξιν βαί¬ νουσα χαί προσπαθή διά παντός μέσου νά έπιτύγ«. Α—« «ου καί που νά β«γ*ρίνιτ«ι κατά τι πρός τάς ίΰρωΚΛΐχάς χοινωνίας. Δυ- σκολώτατον τοθτο άλλ' ούχι καί υ****** 4 8σω υπάρχη ή θέλησις καί ή πρός την πρό οίον τάσις, δύναμις ή «ποία συνοδεύει πάν1 τοτ· το» Έλληνα. Ή άχτίς αυτή τής προόδου μας σημειοΒ- τ«ι διά τής Ιδρύσεως ενταύθα μι£$ σχολής, τής οποίας σκοπος είνε ή προπόνησις άγω- νιστΰν είς την ξΐΦασκίαν καί την όκλομαχη- τικήν έν γένει, μέσον 1/ ου καί ή τοδ σώ- μκτος εΰιξία έπιτυγχάνεται καί το «ψυχικόν θάρρος άναπτύσσετχι, κατορθουμένου οίτω, ώττε ή νεότης νά μή κρύπτεται όπως συνή- θως άλλά ν' άκτινοβολτ; χο.1 νά σφύζη συν·- πώ; ϊέ χαί ή πατρίς νά έχφ νά επιδείξη ποτέ Ι άνδρας άλκίμους χαί ζωηρούς. Την ίϊέαν τής σχολής «ΰτής συνέλαβεν δ όξυδερκέστατος νεαρος επιχειρηματίας κ. Ά- λέξανβρος Τουρτόγλου, διευθυντής ν θάνατον νού διά νά κατατεθή είς τόν νεκρόν τού βασιλέως. Γΐιθανον νά δια ταχθή καί είς των πρεσβευτήν, ό το* Βερολίνου ί, ί£» τής Πετρουπό λεως,ν' αντιπροσωπεύση την Κυβέρνησιν. Η "ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ.. ΑΝΘΡΛΚΕΥΕΙ Την νύκτα εγνώσθη, χωρΐς νά έηιοεβαιωθη' ή είδησις, ότι ή μηγός «'Αμφιτρίτη» διετάχθη νά ευρίσκεται υπό άτμ,όν, όπως ύ ί Βρενοή έσα τον ΒΙασιλέα μιβχαβαίνον ΑΘΗΝΑΙ (Κ,ρουσματα ευλογίας). Τρία έν όλω κρουσμχτα εΰλογίας έσημΐΐώθησαν χθ*ς είς την πρωτεύουσαν, έν επί τής δδου Άρι- στείϊβυ, έ'τερον είς την οδόν Σωκράτους χαί το τρίτον ίξ·θι τής Ιέσεκς «Ποδονίοτης». Ο ΠΑΤΡΙϋΤΐΚΟΣ ΣΥΝΑΕΣΜΟΣ Χθές Κυριακήν Ιγειναν «ρνβιρεσίαι το3 Πατριωτικόν Συνδέσμου κ*ι εξελέγησαν οί εξής πλϊυαϊϊ είς Βρ·νβήβιον, Αανίαίν. άχθη νά ευρίσκετα φέρουσα τον ΒΙασιλέα, θαλα- ____ _ άπο- μί*ταοαίνοντα είς Ο ΝΕΟΧ ΒΙΕΝΚΗ ι ΒΙΕΝΝΗ ! ΟικοτροφεΙ,ον διά νεαράς ο·- σποινίδας. Τό μάλλον δια¬ κεκριμένον κατάατημα ο¬ λοκλήρου τής Αυστρο- ουγγαρίας Ύγιεινοτάτη θέσις επί τοθ βιεννβίοι» ΕΙΝβ : Ι, ΚαβΓΐηβΓΓΪηβ, 11 Σοδαρα χαί βιαχεκριμένη μίρφωσ <" βυβταβεις πρώτης τάξεως. Φημιβμένβι χαβηγηταί πρώτης τάξεως. — έ ν « ι γλώσσαι, μ ο υ σ ι χ η, εν συν¬ δυασμώ προ« τί ' ΩδιΓον τή< Βιέννης. ΣυνοΊ&λεξις γερμανιστί,γαλ- λ σ τ Ι καί ά γ γ λ ι σ τ (. Λύκειον διά νεαράς βεσηοι- νίδας Βιέννη, III, ν/αβββΓΚ&βββ, 30 Ίδιοκτήτρια καί άνωτάτη διευθύντριβ Β. ΡΚΕΤ^ΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡλΣΙΙΣ «θλύ δύσχολα. Χριιάζονται νρήμρτα Ι β1·'ΐ* · χρήματα είνε σπάνια χ.ί οί έθρωπο, Πρδεδρος Δ. Ι Κ.ρ.χ.τ,.νης, ι«τΡ6« >ο. .Ις ενθουσιασμόν ίέν εϊν. χ.ί πρόθυ-1 Άντ.πρόεδροι Γ. Μουχίίης, Ι.τρος, 1
  8ταν πρόχειτκι νά «έρουν το χέρι είς τα
  ίχΐα.
  3ξ αίτίας τοθ βυσαρέστου αυτού" το «ποίον
  ε?ν« ελληνικόν, άλλ' είνε παγκόσμιον,
  λοί Ινβοξοι άνδρις περιμένουν τον άνδρι-
  'χ χβί «λλοι τον ε?δαν ν' άρχίζη χαί δεν
  βλέπβυν νά τελειώνη. Είς τάς Αθήνας
  ;ώρ« άκοίομιν 5τι πρόχειτβι νά έγερθη
  )ριας τοθ Κωνσταντίνου τοθ Παλαιολογου
  άπθ διετίας 2τε έρρίφθη ή Ίϊέα άνιγέρ
  ς «ροτομής τοθ ΣολωμοΟ προσπαθεία
  νται ή ίδέ« νά πραγματοποιηθή καί αί
  ιπάΐειαι δέν επέτυχον £»ς τώρα.
  1ίαΙ *1 επαρχίαι θά περιμένουν τούς ήοωά;
  έκτος «« μία πνοή Ϊιρθ3 ένθουσια^μοί}
  είρη τα πλήΐη κβίίνοίξη τα βζλλάντ «.
  μόνον γίνοντατ βλα.
  ΛΛΛ
  Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  Ηλ.
  Σίσυφος, ίατρός.
  Γεν. Γραμματεύς Δ. Τσακωνας, ι«τρδς.
  Ρΐϊικος Γραμματεύς Μ. Πάντζος, οδον-
  τοϊ*τρός.
  Ταμίας Δ. Χοίδας δικηγόρος, δπαλληλος
  ΰπουργείου Έσωτερικών.
  Κοσμήτωρ θ. Συνοδινος, διδάκτωρ Ν.
  %β ϊημθϊΐογρόφος.
  "Εφορος Π. Μουχίίης, δικηγόρος.
  Σύμ6·υλοι Ν. Φ*ρ«ντάτος, ύ·ηγητής Π«-
  νεπιστημίβυ, Τάκης Κανδηλωρος, γρ«μ. υ-
  πουργ ΟΙκονομικω», Δ. Δήμερ, ϊιδακτωρ
  Ν. καί δημοσιογρά·ος, Κ. ΠολΰΒωρος,δημο-
  σιογρά·ος, θ. Κοτσελόπουλος, ίατρος, Ν
  Καρρϊί, 8ημοσιογράφο«, Ι. Σ*νήλος,
  γόρος κβί γρ«μ· &·«»ΡΪ· ΟΙχονομιχ&ν.
  Ένυμφεύθη την «ριγκή-ι<Γβιαν Αουίζβν τής Σουηδίας κα( ΐΝοροηγιβς, 6χ«.» - ίξ αί»τϊ)ς δ ντά τέκνα, Ιζ ών 6 ΔιιίοΌχος πρίγκηψ Χριστιανός εγεννήθη τό 1870. Ό οευτιρότοκος υΐός τού νέου βασιλέως τής Δανίας, νυμ.Φ&υθες την πριγκή- πισ»«ν Μώδ, θυγατέρα τοθ βασιλέως τής Άγγλίας,ιΐνι 6 πρό δλίγου ανελθών πισνκν Μώ5, θυγατέρα τοθ βασιλέως ή γγ είς τόν νοργηγικον θρόνον, υπό τό δνομ,α Χάκον 6 θ • ΙΥΝΕΝΤΕΫΞΪΪ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤϊΠΟΛΙΤΕΎΙΕαΐ ΑΝΟΙΕΙΑΤΙΚΟΣ ΧΒΙΜΟΝ συμπολίτης μας καταγινόΐ'ε- '.ντάκις τής ημέρας νά ευρίσκη ά»ορ V ν' άΐιοδεΙΕγ, δτι «αύτδ, αδελφί, δΐν &τος» παρεττονεΐτο χθΐς διά τδν πα· ήλιόλουστον καί χλιαρδν χειμώνα <ν ηερνοθμεν. Τδν εύρισκεν άούμ- )4ς τόν Καζαμίαν, έκτρωματικδν κα( ?α παρεττονεΤτο δτι είνε καί αύτδς " ζματήσουν πάλιν δλαι αί εργασίαι ίιωτικαί. »ίτε, Ελεγεν, 8τι θά δφκιμάοωμιν Όν ς(ς τδ Χρηματιστήριον. *Ιν* 8τι δ χεψών ούτος μδς μεταίάλωμεν δλας μας τάς ► την πανήγυριν τοθ ·ωτδς ΐτων των τελευταίων αθτων δεν Ιχει 6ρε£ιν νά εργασθή μίαν πρότασιν νά^πεταχθοθν Δέκα Ινθρωποι ίητηθέντες των Ιλειτταν. ΚαΙ έκα- Μ. Ε8ΤΕΚΙ,υ8 ΒΙΕΝΝΗ, IX, Μαπ&ηηβηβ&βδθ, 2 Εργοστασιον μ"Ίχ*νημάτ«ν ύγιεινης Άμαξά.χιαι.'ηρβ; μεταφοράν προσώπω ν. 'Αμ«;4κιΐ α¬ ναπαύσεως. Φοοεϊα Τηλέφωνον 18. 168 Κ,ατάλογθΐ δωρεάν επί τί) αΐτήσει έπΐμίαν ΣΦΟΔΡΑ Κ.Τ. ΤΟΥ &Ρ.Γ?«Κ«ι70Η ΤΒ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ^ ΡλΚΛΗΣ ηΤλΤΗΣ Δ.ΙΑΑΥΣΕΟΣ Χθές την εσπέραν ό άρχηνός ής * Αντιπολιτεύσεως κ. Ράλ- λης εΣς ημέτερον συντάκτην, ζη· τήσαντα την γνώμην αυτού ίπί τού %υνε τα κοινά,δτι ήμ,έραν άναβολη χ τού οργανισμόν τού βΡ μ,ας έστίρει την Μ*κ*βονίαν, ϊυτός & &ιος φρονϊ, ά"° σων αύτό τ6 βόγμ« τού, ο« ή πέντε ϊτη έγκατάλειψις πάσης βαράς μερίμνης «·Ρ^ .^^ διατηρήση ακεραίαν τη ν£αν καί την "Ηηειρρν. ♦Ο κ- ·εοτόκης, ό οποίος £ *ρκ·ται ΙξασφαλίσΒ την ^^Ψ^. 1!ατΐι.ικου κόμμ*«ος. Θα ένθυμί. σθ. ρ.βα£ωςΧ« πρώτον ^*^ κικον κόΐι,μ. ^Τ"^^ καί είρωνεύθϊΐ «ληρώς τον κ. Ϊ"±Λ€ «ΐρ-ωτική παρ* Λω τόν λόγον βι*·β£ νά οοοικ« τ« κοινά ό κ. Θ.οτόκης κ?1 ο^ « κ. -αΤμη«, ό οποίος είνε ο πρ*γ- ιε,ατικός πατήρ τού προγρ*μμ*- ΣΠΟΐΑΑΙΑ ΕΙ-ΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ ΕΒΠΟΡΕΥΒΠβΗ επί τ*1ς όδου ♦Αθϊ.να?, «Ρ« κάτωθι τής Πολυκλινικής ϊναντι τί,ς Αγ. Κ«ρι*»««.ς , Τα έν τψ καταστήματι δφάσματα τσοχικα καί ββμδβκερά δρίλια έχποιοθνται μέ άναπτυχθέ'ντος υπό τού κ. ϋρω Θυπουργοθ Λρογράμμ.ατος τής Κυβερνήσεως, εέχε φ την καλοσύ¬ νην νά μά? είπη τα εξής : —Ευρισκόμεθα πρ6 νεανικής ανατροπάς βκέψεων καί α^οφχ· αεων. Αέν έμελέτησα ακομη-α ·-._—~-^ , ;· "μοεχέδια. διότι ,^όλες πρό ο τος, όπερ, ενώπιον λίγου εισήχθησαν είς την Βου- νέπτυξεν ο κ. πρωθυπουργύς λήν, άλλ'?«Ρθφθρική ανάπτυξις 1 μ.ϊς έφρονουμ,ν κ« «?των δπό το* ΟροέΠρου τής δ« ϊχθί-.εν ανάγκην . Κυβερνήσεως Ιπειαε την Άντι- ί τιωτικής οργανώσεως ^룫υ«ν,δτι εάν εν τουλάχιστον τουτο θά άγωνιβθώμ,εν ϊκ των "ομοβχεβίων τούτων, τό ⣫, δπως μ* -««««- περΐ άναβολής τής εφαρμογής πατρίβα μας το« οργβνισμοβ τού στρατου, ψη¬ φισθή, τόχε πάσα ελπίς διά την στρατιωτικόν παρασκευήν τη"ς χώ¬ ρας απώλετο. *Ο στρατός δέν γί- νεται μόνον μί αι^ηρικά. Τό να- ναβληθή ό οργανιομός τοβ στρα¬ του ξ*υρετ* τί σημαίνει ; Σημαί- νει, δτι ι*ετά πέντε ϊ.η «αρχίσω¬ μεν νά σκεφθώμεν πε(»1 βτρατοβ. Ο κ. Θεοτόκης» ό οποίοςιένό· γ»ω- στθθ μιγαλοπρεποάς επί τής όϊο3 Πανεπι¬ στημίου χέντρου «Όλύμπια», αΰτος δέ χαί την πραγματοποιεΤ ήδη. ΔιεΘεσε πρός τοθτο την απέραντον έκείνη' ύπόγειον αίθθυσβν τοθ χαταστήματός τού, ά- παστράπτουσκν έχ καθαριότητος καί πολυτε¬ λείας, λοοομένην δέ υπο άπλετων ήλεχτρΐ- κών άκτίνων. Διήρεσεν αυτήν είς τμήματβ, έκαστον των οποίων θά έκπληροΤ Γβιον σκοπόν. Οδτω μί* αΐ'θουσα ωρίσθη 9ιά την ξι- Φκσχίαν,άλλη διά την σκοποβολήν, άλλη ώς άναγνωστήριον, άλλη ώς σφαιριστήριον,άλλη διά την μουσικήν χαί ή τελευταία ώς αίθο,ισα έστιατορΐου είς το οποίον δύνανται νά γευμα- τίζουν οί θαμΰνΐς τοθ χέντρου τούτου, το ο¬ ποίον έλαβε την έπωνυμίαν «Έντευχτήριο* Αθηνών». ΑΙ αΓνουσαΙ δλαι εφωδιάσθησαν μέ άπαντα τα χρειώίη πολυτελήάλλά καί άπίριττα,Ιδιαι¬ τέρως δέ ή αΓθουσα τής ξΐΦασκί&ς επλουτί¬ σθη μέ μεγάλην χαί πλήρη συλλογήν 8 πλώ ν, ξΐΦΐον, σπαΐών, προσωπίδων ξΐΦθμαχίας καί περιχειρίδων θωράκων κλπ., των οποίων ή προμήθεια εγίνετο έξ'Ιταλίας,τής χώρας ίη- λαοή έκείνης, είς την «ποίαν ή ξΐΦθμαχίε κα έν γένει ή οΐτλομαχητική ϊρέπει σήμερον δά·νας. Έν μόνον ύπελείπιτο, ίπως ο Ιδρυτής τής Σχολής κ. Τουρτόγλου παρουσιάση αυτήν τελείαν, ίχανήν,νά πρ·καλέσν) τον θαυμα¬ σμόν χαί τάς έπευφημίας πάντων τδν οιατρι- βάντων περί τα χοινωνιχά καί δυναμένων ο- πωσδήποτ* νά χρίνουν. Είς όκλοοιδάσκαΧος άνιγνιορισμένος καί έξιοΊασμενης Ικανότητος ωρίσθη,είς τοθ όποίου την μεταδοτικήν δύνα¬ μιν θά «κραδοθώσιν οί έχοντες την επιθυμίαν νά χειρισθοθν '.ά ίπλα κ»ί νά γ/ωρίσουν την δύναμιν αυτών. Ή τυχη 8μως ηΰνόησε χαί την κοινωνίαν μιτά τοθ κ. Τουρτόγλου, τού οχοίου Ίκανο- ποιεί ή*9η τάς βλε'ψεις. Παραμένει ενταύθα ά-.ό τινος ο Ίϊ«λός διπλωματοθχος κκθη- γ/ΐτής τής ξΐΦαυκίας χ. Μάριος Γκαλμπιάτη. Ό όπλο^ϊάσκαλος ούτος,έχων ώς τεκμήριον τής ίκανότητός τού νά επιδείξη εΓκοσι καί πλέον (τα μεγαλειτέρας βραβεΤ* βπλομαχητι^- νής, τα όπ.Τα Ιλαδεν είς διαφόρους έν Βυ- ρώπτ) διεξαχθίντας αγώνας, εδέχθη νάναλάίιρ αήν Ιιεύθυνσιν τής έν λόγω σχολής ύποχω- ρων προ θερμο-ίάτων παρακλήσεων έξεχόντων μελών τής «θηναΐκής κοινωνίας Έκτίθεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν δι* ένσ·ραγίστων προσ·ορων ή χατασκευή τράπεζαν, καθισμάτων χαί δαπίδου διά σΐίη- ρών δοχων κλπ. τοθ έστιατορίου τοθ Όρ·«- νοτροφείου Γεωργ, καί Αΐκ.Χατζηκώνστ*. Όλαι αί εργασίαι αδται θά εκτελεσθώσιν υπο τοθ αυτού" έργολάβου χαί κατά τούς δρους τΰν βϋγγραφών καί προϋπολογισμοθ των έ- χτεθ«ιμέν«ν έν τώ γρα·ε(ω τοθ κ«τ«στήμ«- τος είς τούς βουλομένους νά λάβωσι γνώσιν αυτών χαθ' εκάστην. Ή δημοπρασίαν ενεργη¬ θήσεται την 21 τρέχοντος μηνός ήμέρα Σ>6-
  βάτφ μεταξυ τής 3ης καί 4ης ώρ«ς μ. μ.
  ενώπιον τοθ Διοικητικόν* Συμβουλΐου.
  ΟΙ φάκιλλοι των προσ·ορ»ν γίνονται δ·-
  χτοί μέχρι τής 8η« ώρας τοθ Σ*6Ιάτου, ή δ*
  κοινοποίησις τής έγκρίσεως γενησεται μενά
  δύο ημέρας άπο τής άποσοραγίσεως αύτβν.
  (Έχ τοθ ΌρφανοτρθΦΐίοο Γεωρ. ««Ι
  ______________Αΐκ. Χατζηκώνστα)_______
  ΤΟ ΝΕΡΟ ΧΑΛΚΟΚΟΝΛΥΛΗ
  Άναλυθεν άπο τούς καθηγητάς τής Χη-
  μιΐας χ. χ. Χρηστομάνον, Δαμβέργην, Κο-
  μνηνον χαί Ρουσόπουλον, οίτινες οί Γδιοι Τ·
  Ιλαβον άπο τάς πηγάς, χαί ευρεθέν στομιχι-
  κώτατον καί καλλίτερον των υδάτων 'Αμ*·
  ρουσίου χαί Καισαριανής, πωλεΤται είς ετ«-
  μνες έσφραγισμένες πρός 50 λεπτά εκάστην,
  Είς τούς επιθυμούντας ο χ. Χαλχοχονδό-
  λης δίδει στάμνες μέ το Ινομά των αποκλει¬
  στικώς δι* αΰτούς. ,
  Προσνχετε μόνον είς την κάτωθι «τε/ρετγΤ-
  δα επί τεμαχίου μολΰβδου.
  λών τής άθηναΐκής κοινωνίας
  Ό χ. Γχαλμπιάτη υπεσχέθη νά παρ«τ«(νη
  Παραγγελίαι χαί πληροφορίαι δίδονται είς
  το ζαχαροπλχστεΤον τοϋ κ. Δ. θεοδωρίδθν,
  Σταδίου 36.
  ·ϋ±±±±±±±±±±±1±±±—Λ^-* ^^^ϊ
  ΜΕΥΡΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑΕ
  II
  Έιηληψία, Ύβτιρία. ·Βκν«ύρω«ις, Πά- Κ
  ♦ησ.ις τβν νιίρων Νιυραλγίαι Εςαψβις Επα- "
  ι, Ελαφρών παραληρημα, 'Τ
  /κα^ ίιασχίοασις, Λύ«α» σφοίραι,Πρό-
  ίηλος «αι «αρατΕταμένη πν.νματινιη χόκω-
  „« τοιαθτα ·Ιν· τα αΓ«α τ« «ροχ.λοθντα τα
  Νίΰρικ* νοσήματ» _„_„
  Τό ΣΙΡΟΠΙΟΝ τοβ ΗΕΝΒΥ --------
  «,ρα«(ύ«ι βυνήθαχ ίν«λώ« «άντβτ· ίμω« με¬
  γάλως άναχουΦΐΤ,ιι Λν οργανισμόν των. Ή
  ίοϊισκ: αΰτοθ |—φέρει μίγαλην βιλτιω·™ ίιτ
  τοθ Ν*»ρικονΙ ουβτήμβτος χαί ιπβναφίριι
  τ*» ηρίμίαν, τον ίπνον κα την φ«ι8ρδ-ϊα_
  Ά~5τέλλ«ται «ατάλογος ίωρίάν παντί τω
  α!τΟ0ντι.Άιιευ9υ«ίον Η ΜυΓβ, Α. Ο»ε»ι
  δϋοοι ^βθΓ, Ρ^η» βϊΐηΙ-ΕβρπΙ (Γαλλία). ■
  'Αντιπροσοπο; έν 'Ε>να8ι : ΦαρμαχιΤεν ~
  ΚρΝβυ, όδο« Γερανίου έν Άβηνβις. . β.
  ------------------ΤΤΤΙε
  Ενοικιάζονται δώο «ύήλια δωμάτιβ β-
  μοθ ή χωριστά μετά ή ανευ ίκίπλων κ«ί
  μέ «ίκογενειβκήν περιποίησιν, είς κεντρικω-
  τάτην θέσιν πλησίον τής 'Αθηνβϊκής Αέσχης.
  Τ1ληρο·ορί*ι πβρ' η
  Ο «. Θεοτόκης,
  μιζ>ν άλλοτε, δκ καί πάλιν
  τή,ν
  ς *
  #ΐ^_____ κς »π<> ι»»»·» »-·ε —-»
  '^Φ^νεϊτε, δτι ή Κυβέρνη¬
  σις θά δυνηθί. νά παραμείνη ·ν
  Χ* ϊϊΆ* την Βουλήν ',άπόκειται
  νάπράξϊ. τό ^-•««*ί..^5·^*·
  3ΤΑ
  ταβικάσγ. ^ό ποόγρμμ,^ ^
  -οίαν βέν «υμβιβάζεται ου« μέ
  -άέθνικά ίβ·ώ«?, οδϊε μέ ^ς
  κοινάς γνώμης *^ γενικήν έπιθυ
  ΧΛΩΣΤΑΐ
  ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ1
  Ο ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΙΝΑΙ
  ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ-ΒΕΛΟΝΙΑΙ-ΠΛΕ2ΙΜ ΑΤΟΓ
  1 ΑΝΕΙΙΤΗΛΏΝ
  ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΧΡΒΜΑ.
  ΕΙΛΗΕΕΑΙΡΕΠΚΗ
  ΑΓ ΕΡΓΟΧΕΙΡΛ^/ΡΙ»Ν
  ΟΡΟΙΣΤΝΔΡΟΜΟΝ
  Τιμαί ί}& τ*
  *Βδ
  τρεΓς μήνας
  8 δρ.
  Κ μήνας

  V
  15

  V
  Ιν Ιτβς
  80 Ιρ.
  «
  ΙΙΕΡΟΑΟΠΟΙ
  ΤΡΙΤΗ, 17 Ιανουάριον. — Χιλ. 7 ήμερ.
  —'Αν.ήλ. ώ>.7 >.β» — Δο)««. ώρ 5 λ. 19.—
  ΆντννιΌυ τού" Μεγάλου.
  Ο ΚΑΙΡΟΖ
  16 Ίανουαριβυ
  Ή βαρομετριχή ύ·ε·ι«, ή χατίχουσχ χβες
  την ΒΑ Ευρώπην, χωρήσασα κρός Ν., κατέ¬
  λαβε σήμερον ολόκληρον την Ρωσσίαν, την δέ
  λοιπήν Ευρώπην χχτιχευ«ι πΐεσεις αρκούντως
  ύφ-ηλαί. Σήμερον την 8 π. μ. βχρομετρον εν
  'ΑΙήναις 769,8.
  Ή βερμοχρασΐα άπδ τής χόες άνήλίε.Θερ-
  μεχρασΐαι σήμερον την 8 κ. μ. ΐν Αθήναις
  8,4, Κερκύρα 5,1, Άρτη 2,ί, Τρικάλοις 1,1,
  Λαρί··- 1,», Βόλφ 5,1, ΔαμΙα 3,0, ΧαλχΙίι
  8,8, ΜεσολογγΙ» 6,0, Άνϊρω 9,9, Κυπαρισ-
  ν(« 8,«, Καλάμαις 8,0 Σπάρτγ, 4,0, Τριπό¬
  λει 0,4 (ύπ* το 0), Κυδήροις 9,*, Αιγίω 6,1,
  Βιέννη δ,β, Πετρβυπόλει 0,4 (υπο τί. 0), Ρώ-
  Ρΐ 1,4, Παρισίοις 3,0, Κων)πόλ«ι 5,0, 'Αλε-
  ξανίρεία 14,0. Ή μεγίστη εν "Αθήναις 14,8
  κ»ϊ ή ελαχίστη 4,6.
  Ούραος το πλεΓστον αΐΐριος. — Άνεμοι Β
  μέταιοι-άσθενεΓς.—· θάλασσα εν τψ ΊονΙω χ «ι
  τώ Α'ιγαίφ γαλτινΐαΐα.—« 'ΤγρασΙα έν 'ΑΙήναις
  μ«τε(« (56).
  (Εθνικόν 'ΑστεροσκοηεΤον Αθηνών)
  Περίληψις
  τής ύπ' αριθ. 181 ϊτους 1904 αποφάσεως τού
  ΠρωτοδιχεΕου ΝακπλΙου εχο'βθεΐσης επί της ΰ-
  ποθισεως υ»ταξί> Κωνσταντ. Νευρούζου χβτοί-
  κου *Ύδρας χκΐ Κωνστ. Χ. Τζάβα, χατοΐχβυ
  επίσης χ«ί Ιιαμέν·ντος ε'ις Σΐφάξ.
  Αι* ταυτα
  Αιχκζον «ρήμην τού" Ινβγβμένοι» καΐ τού
  τρίτον
  Δίχεται την κ*τ* αίιτοθ άγωγήν τού ενά-
  γοντβς.
  ΎιτοχρεοΓ τον «νκγομενον όπως χ»1 δια.
  ιτροσωπιχής κρατήσεως πληρώση τ<ρ εναγοντΐ Ιι« την βν τγ) άγωγή καΐ τψ Ιστοριχω αιτίαν !ρ«χ. δύο γ^ιάδΐς (2000) εντοκως πρός Κ ο)σ ετησίως αν.· τής 5 ΜαρτΙου 1902 μέχρις Ιξο- «Χήσεως. ΈπιχυροΓ την είς χείρας τού τρίτον) Άν· τωνΐου Γχιώνη Ινεργηβείσαν συντηρητιχήν κα¬ τάσχεσιν επί δρβχμών τριών χιλιάδων χαΐ των τοχων αυτών. . β— ·—>·■ ι·..>ίΡ«» -* λ~. » _ ΛΛ! οια προσωπικάς
  χρατήσιως πληρώση τώ εναγοντι τας είς χεί¬
  ρα* τού χατασχεΒεΙσκέ δρ. τρισχιλίας μετ*
  των τοχων, ΐν* συμψτιφιββώσιν αυται είς τβ
  πρός αυτόν χρίος τού εναγομίνου.
  Κηρύβσβι την παρούσαν προσωρινώς εχτε-
  λεστήν χχ|
  Καταδιχάζιι τον αυτόν ίν&γεμενον είς τα
  τού «νάγοντος διχαστιχά {ξοβα ίχ ϊρ. ε'ιχοσιθ'
  χτώ>(28)χ«1>τάτίλη.
  "Εκρίθη, απεφασίσθη χβΐ ίθΥιμοσι.ύβη π«-
  ραχρήμ» επ' αχροβτηρΐου.
  Έν ΝιυπλΙφ τ$ ίδ Φεβρουάριον* 1904.
  Ό ιτροεϊοος Ό ύπογρβμματευς
  ΑΑ. ΠΒΛΒΙΔΗΣ Λ. ΟίχονομΙδης
  'Αχριβης περίληψις.
  Ν«ύπλιον, 16 Δεχεμβρΐου 19·(.
  Ό πληρες. Ιιχηγόρος
  Δ. Κ. _3κ«λιβτήρης
  ΡοοίβΙό
  ΐινΐη· ροατ 1· πιε(έτί·1 αββ
  αβ ίβΓ ροΓΐιΙίί βΐ Α νοΐβε
  «α
  ΟΙ
  ΟΒΕΝ8ΤΕΙΝ
  &ΚΟΡΡΕί
  ηρ Ιλβίβματ« (ΚβΙΙβ) δια
  σι8ηροσρ6|*ους φορητούς (θ&κανϊΐΐβ)
  κατ πλβτεΤς.
  Γινικοί άντιπρίσωποι
  ΠΣΝΙΚΗ ΪΤΑ1ΠΑ
  Δ- Α. ΖΑΧΑΡΙΟΥ κ>1 Σ» Μηχαν(κο1
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  Όδος Σβχράτους 69 ίΠλτ,σΙον Πλ*-
  τ«|*ς ΌμονοΙ*<) ΓΡΩΡΠΟΥ ΧΟΡΤΛΝ Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ ("Εργον «ηο%4βεως) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'. Ό Κώρτης ανηγέρθη Ιβθμηίο» επί τΰν κελμάτεον τοι». ΑΙ άηϋνες ετονίζον χορ*εδί«», το δέ 6δ»ρ τής κρήνης τοθ Πέτρου Νικολαί- ίου έχιλάρκζεν ήρέμ«. Ό Κώρτης διηπόρει εάν έν μέσφ τοθ γενιχοϋ «ύτθθ ψιθυρυμοδ θά ηδύνατο τις ν' ακούση τι. Ή στάσις τοθ Κώρτη κατέστη δδυνηρο- τέρα έξ«ιρθρ«μένης καρέκλβς κβι έι»νέκ<>εν
  επί τω» γονάτκν τού. Έκάθισεν ή*υχος επί
  τίνα χρόνον, άλλ' ο κόθος τού, οκ«ς ρίψ^
  μίαν μβτιάν έκ τοΒ παρββύρου ήτο άκ«τ«ν(-
  κητος. Τέλος καθ" ην στιγμήν οί «68ες τού
  βίμ*»δί»ν,β Σουηδός τον ίθιξεν επί τοθ ώμου.
  'Ο Κώρτης ίλησμονησε το μούδιβσμβ. Τα
  τερ»τ(σματα τώ» άηδόν·»ν χαί ο κελαρυσμός
  τοθ δδατθς κατεπνίγοντο είς τον άπομεμα-
  κρυσμένον ΰπόχονον ηχον τΰν οκλων τβν
  Ί'ππο»ν.
  «ί— "Βρχοντβι κ«τ* ευθείαν εδδ, «?*εν έ
  Λ(νδ|*ιτομ ψυχραίμως. Ό Κ»«τ«κνις θά είνε
  τόσον μβνιώϊης, ώΐτε νά είνε πολύ πρθσε-
  χτιχός. "Βχεις λόγχην;
  — "Οχι, έλησμόνηβ* νά την π«ρ«-
  λάβε*.
  — Ιδού λάβε το Γκρϊ κ«1 δώσέ μοί) το
  Μάουζερ. Μ' αί τ ο θά τα κ«τα·έρης καλλί¬
  τερα διότι το Γχρα είνε άκλούντερον, ή δέ
  λόγχη ε!ς"τά« χείρας τοβ μή γνβρίζοντος νά
  την μετ«χειρισ6νί είνε «τ,βερον δπΧον. Δόςμου
  τα «κσίγγιά σου. Εύχαριβτώ. Ιδού ή οοσιγ-
  γιοθήχη μου.
  Ό Λίνδμπομ ήτο ιΰδ άθιτος ώ; π«ιδίον.
  Επρόκειτο νά πβίξτ,ι το εύνοούμενον ««γν(-
  οιόν τού, νά εκδηλώση το άθ^ίν ορμέ|»·υτον
  των κα δ(«εν χαί των άδαδν άνθρωπον. Ό
  ποδοβολητος κ«θίστατο ήδη ζι*ηρόιερος κ«Ι
  εφαίνετο εγγύτερον.
  — Γνβρίζεις τα κ«ρ«γγέλμκτ« ; ήίώ-
  τησεν.
  Ό
  Όν.
  — Έκαστος α<9ρας ό·ε(λει νά θέσφ το βπλον τού επί σκοπόν βολής. άλλά δέν πρέ- πει νά πυροβολήση προιοθ δώσο* την δ;«τα- γήν. Έτώ θά σκοπείσι· τόν Κνΐτακην. — Κ' έγώ το Γδιο θά χάμ» γϋ νά ίξα- ο«λιβΘΑ«*«ν άπ' αυτόν. Τοθ χρειβζεται νά Θ^ — ΓΪολΰ χαλά... Τώρα ετοιμασθητε. Τού; χαλπασμούς ήοη διεδέχθη τό «τσάγχ» «τσάγχί «τσάγκ» ή προετθιμασΐα των επί των έλαυνόντων Γκπων στρατιώτην. Ή σε· λΛνη ιίχεν άνατείλει καί έφώτιζε τα ίί^Ιρβι κ»ι τό ή'ΐΑ'.συ τής πλατείας δι* άχοστίλβοντος άργόρου. Τα ά)ρά χαρακτηριστικά τοθ Πέ¬ τρου Νικολαΐδου, τοθ εύεργέτο», ώμοίαζον ώς παγωμέ<α πτώματα. Ηκούετο ή*3η κα· θαρως τό ποδοβολητόν των Γκπων έ «Ι τής οτινής πετρώδους δδοθ. "Ηδη ι!χε οθάσ«ι · κατάλληλθς χρόνος διά την ψιιχραιμίιν τοθ ΛΝδμπομ. Οΰδιμία λεπτομέρεια τοθ διέγευγε. — "Λνοιξε τό ίπλον σου έψιθύρισε. Σχό" πευσε ακριβώς άνωθεν τοθ έοιππιΌυ χαι ίταν «!πώ «τρΐα» πυρςβόλησε. — θά τόν χτυπήσω ώρισμένως άκήντησεν δ Κώρτης. Βΐμαι παλτ,ός χυνηγός. 'Ο Κωστάκης προήλασεν έντός τής πλα¬ τείας χαί έ*φ περιέστρεφε τόν ίππον το» διά ν' αντιμετωπίση τόν άνθυπολοχαγόν τού καί τούς Β*σι6οοζούχους έξερχομένουςάνά δύο καΐ τρεΤς έχ τής έξόδου τής όδοθ'χαΐ «ποτελοθν- τας άγριον καί τρομερόν σύμφυρμα, δ Κώρ¬ της έσχόπευσε πρώτον είς τό «τήθος χαί κα¬ τόπιν είς την χεοαλήν τοθ ίλάρχου. Τό μίλ- λον Θ3μα προοανως ήτο χατειλημμένον υπό πειεματώδους δίαθέσεως χαί περιέστρεοε μετά πιίσματ.ς τα ήνία ά«αγκάζον τό χαταπεπο- νημένον ζφον νά ύποχωρξ καί ν' άνατ:νάσση την κεφαλήν τού. "Ενεκα τής ασταθείας ώς έχ διαφόρων χινήσεων τοθ Γκπου, 6 Άμ.ρικανδς άλλοτε μέν έσχόπευεν είς τόν τράχηλον τοθ Ι'κ*ου χαί άλλοτε είς τό μαρμάρινον σωμα τοθ Πέτρου Νικολβίίου. —Δέν θά πυριβολήνη λοιπόν & Λίνδμκομ; διηρώτα έιυτόν εκάστην φοράν οσάκις τό ά- στϋθώς «ειόμενον επί τοθ Γιτπου σωμκ τοθ Τούρκ'.» ήρχετο είς εΰθεΤαν γραμμήν μέ τό τυφέ>ι;ν τού. ΟΙ Βαζιβουζοθκοι έζηκολουθουν
  νά πλημμυροθν τή» πλατείαν, χαθήμενθ ιύ-
  θυτενεΐς επί των ιαπων των, άικουμβωντες
  τα βραχύκαννα ίπλα εί—Ι των ώ,Αων ή1 επί
  των τραχήλων ιών Γηπων των.
  — Χωπ Ι άνέκραξεν δ Κωστάκης χρα-
  ίαί'ων την σπάθην τού είς τό σεληνόφως καί
  δίδων διαταγήν τίνα τουρχιστ». ΟΙ ά*δρες ήβ-
  χισαν νά παρατασσωηαι είς γραμμήν όνΐ
  οκτώ.
  — Έν ! ίψ.θύρισεν δ Λίνδμπομ.
  Ό Κώρτης Ικλινε τή ι παρειάν τού πρός
  την χάννεν τοθ ίκλου τού καί ε"σκ6πευσε χειτά
  τοθ βτήθους τοβ Κβστάκη χβθημένου ήδη ή-
  σόχου έηΐ τοθ Γππου τού.
  — Δυο ! προσέθηκε σ·ίγγε>ν τον δάκτυλό»
  τού επί τής σκβνδάλης καί ευθύς άμένεκ
  «μπάγκ» έξεπυρσοκβότησε το ο'ιτλον άνυπο-
  μόνου τινος "Βλληνο* έχ τής ίλλης κλευρνς
  τής πλβτειας, είς 8* έχ των Β«ζι6ουζοόχ»ν
  έχρημνίεθη έχ τοθ έ·ικ%<οιι τβϋ. Ό ΛίνΙμηομ άνετινάχθη έκ6άλλε»ν άγρ(β» κρβϋγήν —ιιγεΤίβν έντος τθθ τρομεροθ τυφε- κιο6ολισμο3 των δΊτλεεν των έξερευγομέννν πθρ έχ δ<#δεκάδος θυρών χ«1 κβραθνρων. Είς το μέσον τώ* πρώτι·» πυροβολισμών ήκούϊθη ζυηρά άπήχησις ώς άσΐρ«ι:ί| έν μέσφ τής βροντής.τΗτο ίξεΤ* *«1 ίιββεραβτιχή χραυγή τής Πβνβγιώτ**, ή«< κ«τβιτεπονημένη έχ τής υ*ερ6ολιχή« χοηώ»ε»ς είχεν άποχοιμηθή βύθύς ώς ευρέθη έ» μέσφ των ·ίλ«ν της χ.Ι εΐχενάφυπνισβή έκ τβθ ήχου των πυροβίλισμών συντβράξβντος τα δκερεντετ»μίν« νεβρα τη«. Ή πλβτεΤ», «Ιχ« μετ«6ληθή ήδη είς παν¬ δαιμόνιον, είς μάτην συνβστιζομένου πλή- θους ίππ*»ν καί στρβτιβτών κρβυγβζόντων. Ό Κώρτης δέν ηδύνατο νά διακρίνη τον Κ«- στάκην. Τον εΐχε πράγματΐ λησμονήσει. "Ιστβιτο *«ρά την θύραν γελβν, 66ρ(ζων χ«1 σκοπείίβν έντος τής στριφοδινουμένης μάζης. Άλλ' ή περίοοος τής τκραχής κ«ί τής βυγχύσειβς ύχήρξε βρβχεΤ* χ*θόσον υπήρχον τρεΤς οδοί έκβάλλουσ«ι είς την «ΧατεΤαν κρός τάς οποίας έτράπησβν οί (μπρθβθεν ΙππεΤς ζητοθντις σ«τηρίβΐν. ΟΙ Γχκοι έξεσφενδονί- ζοντο έν είδει πηλοθ έκ το3 τροχθθ βαγονίου έντος των *ξόδ«ν «ύτδν καί ήΧαυνον καλκά- ζοντες μετά ή άνευ των ΙππεΌ»ν τ«*ν, μέχρις οί τό τελευταίον μόνον άλλόορον ζώον Ιμ·ινε σθρον επί τοθ έδάνους Τοβρχον, τοθ οποίου ο ποθί ε?χε περιπλεχθή «!ς τον άναβολέεί. Ό τρόμος το3 Γχκου ήτο ·ρικαλέος. Τυ- φλώς ώρμησε πρός μίαν οικίαν, άλλ' έγλύσ- τρησε προ τής χρήνης κατέπεσε καί ανηγέρθη πάλιν. Ή στολή τοθ «ναβάτου τού έπιάσθη έξ αίχμηροθ τινος βράχου καΐ έξεγλυστρησε τί έ·<ππιον βέρον εΐαέτι τον νεκρόν Τοθρχον. Ό ικπος εύ;ώ# κατόπιν έμπροσθεν τού τό άνοιγμα οδοθ τινος ώρμησε χαλπάζνν χχΐ ε¬ ξηφανίσθη. Ο! "Ελληνις εξήλθον των οίκιών χαί ήρχισαν καταδ:ώκ9ντες τού; Τούρχους χαί πυρυβολοθντες συγχρόνως κβτ'αύΐώ/. Ό Κώρτης έσχόπευιε χατά τής μάζης των τε¬ λευταίαν Γκπ«ν συνωθοκμίνιβν ομοθ παρά την ί«ραν διακλαδώτεώς τινος τής οδοθ. Ο! Γϊϊχοι δινλίσθησκν άκοχ«ρισθέντε« χαί έκτινάξαντες κ«τά γας έ'να βαζ'βουζοθκον, ?5Τ.ς άνεγερθεΐς άβλββϊς είς τού; πόδας τού 8ιη»θύνθη πρός τόν Κώρτην μέ χραδαινομέ'- νην την μακράν χαμπυλατήν σπάθην τού. τΗτο κολοσσ αΤος τό άνάντημα, γυμνός την κεφαλήν καί δασύμαλλος ώ; πίθηκος. Ό Κώρτης λαβών στάσιν πυροβολοθνΐος έπίεσε την βχα/δάλην. Είχε λησμονήσει 5μ«ς νά γεμίσο τό τυφέκιόν τού καΐ 6 Τοίρχος έξερ- ράγη είς γίλιβτβς. Ό Κώρτης >ατι6ί6ασε»
  άμέσ«·ς τό ίπλον καί προτείνας την λόγχην
  σιέγραψεν επί των άκρον των ποδών τού ήμι-
  κύκλιον. Ό Τοθρκος κραδβίναν την σπάθην
  τού επροχώρησεν, άλλ' αιφνιδίως πρός μεγί¬
  στη ν Ικπληξΐν το3 Κώρτη ο έχθρός έστρά·η
  χαί ετράπη είς φυγήν. Ό 'Αμεριχανός άμ-
  •ιταλαντευθείς ένεθυμήθη διά πρώτην φοράν
  χατά την διάρκειαν τής συμπλοκής ότι εί¬
  χεν άλγοθντα χαΐ γυμνον πόδα. Έν τώ με-
  ταξύ τόν έκλησίχσεν ή Παναγιώια χρατοβσα
  Ικλον τό οποίον είχε λάβει έκ τή; πλατείας.
  — Μπράβο, Παναγ ώ τα! είπεν έ Κώρ¬
  της. 'ί£ν«ς «Ιτός χαί δύο ήμιΤς τόν {·46< μέν χ*1 τόν έτρέψχμ«ν ε!ς φυγήν. Γ.μίσας πάλιν τό γκρα τού ο Κώρτης δι- ηυθύνθη διά μέσευ των λίθε»ν είς άπομΐμα- χρυσμένον τι σημεΤον 8πον ήχουσε συνιχΐΤς πυροβολινμοός. Ή Παναγιώτα απεπειράθη νά τόν ακολουθήση άλλά ιή» έσταμάτησε διά χινήματος τής χειρός τού. — θά γυρίσ» άμ«σι»ς ιυίύς ώς πυροβο- λήσ«, έφώ'αξε. Είσθε άσφαλής ού τοθ. Ό Κώρτης αφήκε την Παναγιώταν Ι«τα- μέ«η* είς την ή)ημ«*μένην πλακΐαν έν μέσφ των νεκρών Τούρχνν.'Η σελήνη την έφώτιζε διά τοθ απλέτου φ»τός της χρατοθσαν τόίπλον της έχ τοθ άκρου τής χάννης καί στηρίζουσχν τόν κοντόν χατά γής. Έχ τής πρό των όρθαλμΰν της πιπτούσης κόμης της βκίηρι β»στρ6χους τινάς Ιπισθεν των <5μου τη;. Πληγ«μεΎο; τις ί'κπος πλη¬ σίον της άνβτιναχθεΐς προσεπάθησε ν' άνιγιρ- θη ά«ασηκώσας τούς «μτΐροσθίου; πόδϊς τον, άλλά κατέπεσε πάλιν όου ηρώς χρεμετΐζνν. Ό Κώρτης είχε προχορήσει μέχρις άπο- βτάσεώς τινος είς στενόν δρόμον, £ταν άχοό- οας πάλι» πΐδοβολητόν Γυ-_# {>«ευη χαί έ-
  χρυ·9η ίιτισθεν δένδρου τινός έγγΰτατα τοθ
  τοίχου εύρισχομενου χαί ανέμενεν. "Ελλην
  τις έν τώ μεταςύ ώρμησε τρέχων πρός τίνα
  οικίαν χαί άχολουθούμενος υπό Β«σ<6ουζούκου διαφυγόντος την σφαίραν τής Παναγιώΐας. Έτρεχε ηαρά τό πλευρόν έφίππου ευναδέλ- •οιι τού κρατών τούς ίμάντας τοθ έφιππίου. Είς, δύο, τρεΤς, τέτσαρες, πέντι ΙππεΤς επη¬ κολούθησαν. Το πθρ εξηκολουθεί είς τα κρά- •πεΐα τής πόλε««ς. — θεέ μου Ι Π«ν«γιώτει ! ανελογίβθη * Κώρτης. ΟΙ "Ελληνες διεσχορπίεθηεε» παρ· πολύ, οί δέ Τοθρχοι συνενε»θέντες «ίς μιχρ«( ομάίας είχον άναλάβει την επίθεσιν. Ένφ α- *6μη ευρίσκετο είς τόν έπιχλινή δρ·μί»χον διευθυνόμενον μετά πάσης σκουίής πρός την Παναγιώταν ήχβυσε πυροβολισμον είς την πλατείαν. Επί τινάς στιγμάς ή *·**'« ™ έσταμάτησεν έχ τρβμου, τόν όποΤον χβτόπιν διεδέχθη πραγματιχή ΐΜνίει. ΓυναιχεΤαι Οΐμβ- γαΐ άναμιγνυόμεναι μετά χτηνε»δ»ν γελώτιβν τόν επληροφόρουν, ίτι ή νέ* είχε πάλιν βίχ- μαλ«τισθή. Όταν Ι·θασ«ν είς την πλατείαν οί εξ Βα- ζιβουζοθκοι είχον άπΑθει συναποφέροντες την Παναγιώταν. ('ΑκολουθεΤ) ΧΡΗΙΑΤπΜθΪΛΙΕΑΤίθϊΐ ('Βχ τοθ γραφείον τοδ Ιω. Φωτία*) 16 Ίανουκρί·· £ ε)· .... >
  4.}..... »
  4 ο)..... »
  1881 120,000,000
  1884 «70,000,000
  1887185,000,000 4
  1889 ΙΗ,ΟΟΟ,ΟΟΟ
  1890 £ι2.Πειρ.Δαρ(«.ΣΙ*)ν. Ι
  1895 80,000,000 Λάν. Πατριωτ. >
  1898 17θ,000,000ορ.γρ.ήπ·>··ν >
  1898 176,34Ο,ΟΟΟΈΘν.Α1ν.5 ·)* »
  Όμολογίβιι
  Νέαι Δαχειοφο'ροι Ι 1)2 »
  Δαχ. Δα ν. Έ9ν. Τρ. λαχ. 8 ·)* ι
  " ' ■ Σ.Π.Α.Π 5 0 0*
  * · Άβηνδν-Πειραιως Ι 1)? »
  Πρ.εχτάσεως Πειραιώς Ι ·). »
  • »
  Χιΐη.εΐρ. βε·«αλ(ες
  » »
  > Π. Δ. Πελ·*.
  > 'Α· .-Πειραιώς
  )
  Ι ·)·
  Ι ·>
  Ι
  Ι ·
  ·!·
  . >
  800.—
  ΙΟΟ.ι-
  805.—
  288.—
  Ινθ —
  8.10
  195.—
  104.25
  .02,-
  119.-
  430.—·
  19·.—
  194.—
  485 —
  189.—
  1·Ο —
  χ ρ
  Έ«ν. Τραπέζης της 'Ελλάϊος Δρ. >
  Κρητιχής Τραπέζης »
  Βιομηχενιχης ΠΙ·τ(«ς τής Έλλ. »
  Τραπέζης Άβηνδν »
  Τραπέζης Μιτκλήνης
  ΜετοχοΐΙ ρ
  Έταιρΐας Μεταλλουργ. Ααυρ(ο« Δρ
  Γϊ>»ν Ά»ηνων-Πειρ·.ι»κ
  ■ Άβ.-Πειρ.-Πελ.
  * βεσ«ελ(κς
  3677.50*
  145.—
  101.—
  154.25
  > —.—
  Βτα
  «•ΙαςΑημ. κ»1 Δημ. Έργων
  "Β»γβλη*ιών
  Π»ριτ()οΐ(»ι«ίο· >
  Ηπνελλην. 'Ατμοπλε&ς ι
  Έλλ. Ήλεχτρικής »
  ρς 'ΑΙηνβν
  Βλληνιχη 'Βταιβ.ΜεταλλεΙεον
  'Ε}νια[σ< Δικχειρίβιης Ιδρυτιχοί ΤΙτλοι αυτής ί » >
  >
  >
  Βΐχβ·ο·ρα_γκβν
  Αίρ* Αγγλίας
  Λ1 Το»»χί*ς
  Λ·.
  Επί Γαλλίας ίψεεΗ Λ,·,
  Επί ΆνγΧΙας βψεεκ »
  Επί Αύ«τρ(ας χορ. βψεακ ι
  Έ* Γεβμανίας «ψιυχ »
  "0*1 Τ·»ρκ(«« βψ<εκ » 72.— 181.— 82.— 175.50* 59.71 145.— 94.— 163 25 103 50 170.*— 1250 — 81.— 120.— 28.— 13.05 28.80 (β 35 1.15 5 4 29 12 1-2 1.21 )— 1.42 1)2 26 50 )— ΑΓΓΑΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΡΑΛΑΗ ΚΑΙ " τ ΦΡΙ ΟΪΤΑ ΜΕ 2 ΣΤΟΠΕΡ ΚΑΙ ΜΕ ΝΙΚΕΛΕ ΤΡΟΧΟΤΣ ΡΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 80 ΛΕΠΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΜΕ 80 ΑΕΠ^ ΗΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΝ 14 Η118 ΜΗΙΟΚ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΪ Γ. Ν. ΚΟΝΣΟΛΑ, ΟΛΟΣ ΕΡΜΟΤ ΠΡΟΣΟΧΗϋ ΚΙΝΔΥΝΟΝ Ζ0Η1 ^__ί , ·« Ιχετε. γοροίεΐε<<« ΑΓΚΟΣΤΟΤ ΪΑ7ΧΑΣ Πβλοθνται καΐίλα τα Ιξ«ρτ»ϊΐ*-τ· τβν «οδηλάτβν μέ «μας ΣΧΕαθΓΑ-ΗΜ ΟΑΟΐ' ΑΓΓΑΙΚΑ^4ΗΑΑη ΜΑΗ^Ι^ΜΠΕΡ 4 ^ μεγαλειτέρον *ν . 1 ΤΟ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΪΑΒΒΑ ΒΑΡΒΙΤΧΙΟΤΟΤ -αν-^·ο«4« ά**·λ% - »τ - ΤΑ ΞΕΙΑ ΧΡΗββΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Βΐομηχανιχής Γβ,^ϊική ράντ* Ρωσβικον Πάγιον Τουρχίας ϋ>— Μ ΔενΙ,
  ί
  ήριον
  Περ(«ι.ι 14
  Παριβίων
  Ίβνουαρί·»
  Δρ. 88 ]—
  99 15 )—
  81 «Β )-
  142 1)2
  Δ
  Τ, άπιζα Ά»ην»ν
  εΒ
  Ειϊ.

  Ι. θε«σελ(«< 65 1)4 134 1)2 89 1)2 154 )— 142)- 70) Χ,ρηματιστήριον Αοναίνου 14 1α.νουαρ(·υ Δρ. 90 Ι 91 8)4 108 )— 52 1)4 52 112 40 3)4 Όε»μαν ιχον Ίαπωνικον Πάγιον Ελληνικόν Μλ "Ανευ τοχομεριίίβν. ΒΕΒΑΙΟΝ _ΚΕΡΛΟΣ 60 ^ Ό άγοράζΜν μίαν οκάν Κθλώνΐβχν τοθ έν Πειραιεί εργοστασιον τοθ χ. Μ«τ- θαίου 4». Γεωρ^βντά, άξίας 10 8ρ. άντ! ίρ. 4, χεροιζει ασφαλώς 60 θ)Ο· Ή άν»τέρ« Κολώνια, βρ*6<υθιΤσα είς ό¬ λας τάς παγκοσμίους έχθέσεις, χαθώς καί είς την τελευταίαν Διεθνή* ϊκθεσιν των ΆΟηνΑν μέ το ανώτερον βραβείον, ευρίσκεται χαι π«- λεΤται έν Πειραιεί κχρχ τψ χατασκίυασττί χ. Μ. Φ. Γεωργαντά), δίός Φιλ«·νο«,άρ 56, χαί έν Αθήναις παρά τφ χ. Ν. Καρ γα&Όύρτι., δίός 'ΟφθαλμιατρεΙθυ, άρ. 9, θ(χ(α Βούοου. 4»ΐ(ελ« ηολυτελείοκ; κατάλληλο 9 ά ίώρα. ΕΑΑΗΗΙΚΒ ΑΤΙΟΠΑΟ'ΓΑ Α. ΔΙΑΚΑΚΗ βοοΙΑΐό βηοη—ο· ροπτ 1* Β>βΙ*Ηβ1 αβε
  οΐιβηιΐ» αβ ίβΓ ροΗ»_» εΛ έ τ·Ι·Φ
  έίτοΐιβ· βη ίόη*Γ«Ι
  ΟΙ ΡΕνΑΝΤ
  ΟΗΕΝδΤΕΙΝ
  Βββμν—Ραη»— Γ-λνμν -
  μ. διά Χαλχβα, Ι
  Βόλον καί θεσσα-
  ΚΤΡΙΑΚΗΝ ώραν 7 »
  ΑΙδηφόν (τ» θέρος),
  λονίχην.
  [ΤΡΙΤΗΝ ώραν 7 μ. ». οια Λα»ριον, Άλι-
  (ερΐον, Χαλκίία, Λίμνην, ΑΙοηψον (τ·
  θέρος), Στολίοα, 'Ωρεονς καί Βολον.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ ώραν 7 1)1 μ. μ. Ιιά Σθρον,
  Τί|νον χαί Μύχονον.
  ΠΕΜΠΤΗΝ ώραν 2 μ. μ. κεττ' ευθείαν Ιι'
  Άλεξάναρειαιν.
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ώραν 7 μ. μ. ίιά Μονιμ-
  οασίαν, Κβψάλιον, 'Αγ. Πελαγίαν, Νεά¬
  πολιν, Γύθειον, Π·ρτοκάγιο, Γερολιμένβ,
  Καλάμας χαί Νησίον.
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώραν 7 μ. μ. 9ιά Λ«-
  ριον, 'Αλιβέριον, Χαλκίία, Λίμνην, ΑΙ-
  ίηψόν (τ· θέρος), Στολίοα, Όρεθύς χαί
  Βέλον.
  (Έκ τοβΓρ·ειο«
  Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ
  •■«««••—«ι ασφαλώς μονον «ια τΑν
  οέρκν κ«τ«ποτ(ο»ν τοθ ΗΙτηΤα.
  Η ΕΚΡ1ΖΟΝΤΓΛΙΝΗ
  γνε»στή άν ά την Έλλάϊα χαι την Ανατο¬
  λήν ώς έχριζ«νο»«· το·< χάλθος άν*»ίύνε»ς. Ευρίσκονται καρά τφ Ιφευράτ— Δ. Ίεαα- κίδτι φαρμακοπο'φ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ βχγθνέ (ΐΛ-πββ) έχ σιΐήρου χαί ξίλοκ,ΐϊαντβς μεγεβοος καί σχή μ«βς *ρο« μετα·ορ«ν ίια«·6ρβν 0- λιχβν, ώς κ«1 μέη βυτώ»' "< τιμάς λίαν εύθηνάς^ ΓενικοΙ άντιηρόσωποι ΤΕΧΙΙΙΗ ΕΤΑΙΡΙΑΙ Α· Α 2ΑΙΑΡΙ0Τ Σ Δ Ι Ι* ΜηχβινικθΙ ΒΝ ΑΘΗΝΑΙΪ.—Ό5ος Σ«»*ρΑτο«ς 59 Πλησίον ΠλατιΙ~ ΌμονοΙβς ΡΚΑΙ58ΝΕΤ ρή 10 «.μ., την μ^ ενί.Ταν διά Κε·ν)κολιν, Πνργον, Βεφ Σονλιναν, Γαλάζιον, ΒραΤλαν, την Ιέ βε«·«λον(χην χαί Σμύρνην. ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ ΤΟΓ "ΝΕΟΤ ΔΣΤΕΩΣ,, ^Τρίτη, Π Ίανοοκρίοι», 1906 (1) ΟΥΤΔΑ ΑΙ ΤΟΙΧΟΪΡΑΦΙΑΙ (Αγγλικόν μυθιβτόρημοι) Ή χομησσα Σέρτερις (έν Μίΐΐοη ΚπΜβΙ,ΒβΛβ, τής "Αγγλίας) πρ»ς τον ΈρρΓκον Χίλλις (αγγλικήν Πρεσβείαν) είς Ρώμην 16 Ίουνίου 1881. Στιίλατέ μου χανένα νά ζ«*γρα·ή«^ την άγουσαν τοθ χορου. 'Ο χ. Χο)λις πρός την λ«ίίην Σέρτερις Έξηγηβί]τέ μου χαθαρώτερα τ( θέλετε : Ζ·γρ«·(αν επί όγροθ τοίχοι», έλαιογραφίαν ή ύίίτογραφίαν ; επί ξύλου, μετα(«το3 ή γιψ5« ; Ή λαΐδη Σάρτερις πρός τον αυτόν Έπί# δγροΐί τοίχου. Έ*εΤγον. ΟΙ πρίγ- κηπες άναγγέλλουν επίσκεψιν. Ό χ Χολλις πρός την αότήν Περιττον είνε οιλτατη μου 'Εσμεα νά έ- ξακολουθήσιβμεν τηλεγραοοθντες. Ή δπ6- θισις ίέν τελειώνει τοιουτοτρόπως. ΓνωρΙζεις άρχετά άπο καλλιτεχνίαν, ώϊτε νά μή άγνο^ς δτι χρειβζεται πιρισσότερος χαιρος σιά νά ζκιγραβηθη μ(α αΓθουσα χοροθ παρβ δ.ά νά βίριβθίϊ μέ γαλλικον τοιχόχαρτον. Ή αΓ- θουσ« 90» είνε μεγάλη ώ; κ«1 ή τοθ μέγα- βου Κολόνβ. "Αν βποταθης είς βληθινον •ιλλιτίχνην—καί δέν θΐλεις βεβαία χανέ'α τιγραφέα—ή έργασία Οά βιαρχέβχ) πολύ θά στοιχίσ- άκρι(«. Ύκοβέτε· δέ πρός «ήν «ο», 8τι θέλει; χΐτι «ρβτότοπον. Π»τε &ι- κεριμένεις τούς πρίγκηπ«ς; "Εχω θρωπον κατάλληλον, άλλ' άμφιβάλλ» £« θά συναινΐσβ ν' αναλάβη τ ο έργον, χαί έκτος τούτου, θά ζητήση χι>1 μακράν προθεσμίαν.
  Ή λα'δη Σάρτερις πρός τον κύτον
  Στείλατε τον ά·θρε·πον. Ή Δ. Β. Τ.
  δέν ώρισε την ^ίρβι τη*ς ε'πισχίψΐώς τού.
  Ό χ. Χίλλις πρός την αυτήν
  Συγχώρησον, άγΐπητή μου Έσμέα, νά
  αοθ παρατηρήσ», ίτι οί ά»βρ·»ποι δέν εί,ε
  δεμάτια σιγάρειν, τα οποΤα βτέλλονται ώς
  δείγματχ δια τού* ταχυδρομειον Σοβ Ιγραφα
  8τι δέν η>ην βίδϊΐος, &■> ο χαλλιτέχνης, ι ο ν
  6κοΤον είχ» χατά νοθν, ήβαλέ συνβινέαει ν' α¬
  ναλάβη την διακόσμησιν τί); αιθούσης σου.
  "Εκτοτε το3 ύπέδειξα πλαγί·»; το πραγμα,
  χαί δέν μ' εφάνη νά έχη καμμίαν δυσκολίαν
  είς εκτέλεσιν τοθ σχεδίου «ου.
  Είνε χαλλιτέχνης διακεχριμένος μεγα-
  λοφιιής μάλιστα, καίτοι εντελώς άγνωστος
  μέχρι το3δι. Είς την Ί,-αλίαν «άς α-θρ<·- *ο« μή βχδιζνν επί τή*ς πατημέ-ης δϊοθ, ήΐλ-θρεΐ νά μαραθή μένων «γνβσίθς δ'λην τθυ την ζωήν. Κατά την οΐκτράν καί *ρ6στυχον εποχήν μας, τα πρόστυχα πράγματα έκτιμώνται ««- ρΐσσίτερον. ΈννοεΤται, ίτι άν δεχθή την πρότασιν πρέπει ν* άποφασίσ^ς μέ μεγάλην χρηματικήν θυσίαν. 'Γποθέτεις, πδσην ; αμφιβάλλω. ΌιτΜθδήκοτε καλά θά κάμ^ς νά το συλλιγισθης. Άλλά μοθ έρχεται μ(α αλλη Ιδέα... Μή*«ς τυχο» δέν είνε «ΰιτρε- *ές ; Ού« νέος είνε... οϋτε ήλικι««μ»νος. Το έξ«ιτεριχ6ν τού είνε πολύ εΰάρεστον. Φο- 6ο5μ«ι μήπ«ς το πραγμ» δέν είνε εντελώς βώμφ«·νον *ρος τ6 παραδεδεγμένα, χαί δέν αγνοεΤς ίτι χστηγοροθμαι έγώ οσάκις βοδ •ομβρ νά τα πτρα*9|ί. Πάντ·τ· Ή λαίίη 2αρτιρις πρός τόν αυτόν . Στείλατέ τον.Πληρώσατε ί,τι ζητήση. Ώ; | πρός το ζήτημχ τί); ειίπρεκείας, ίχ« Ιδώ την Τάβη. 'Ο χ. Χολλις πρβς αύτην Άγαπητή μου Έσμέα. 'Επειδή άτελής ώς είνε άκιμη ε πολιτισμδς μας, δέν κατωοθώθη άκόμη νά τηλεγραφ*}ται ή ?τί;ις, ι£α τα έά β ά μη ηγρφ}ή ;ς, £ έρεετημζτιχά βημεΤα, συμβΐ.νει πολλάκις νά είνε τα τηλιγραφήιιατα άσυνάρτητα. "Ε τ εί τα στο χίζουν καί πολυ άκριβά. "Αν αύτο είνε ασήμαντον διά σέ, δι* εμέ το πραγμα εΐν' εντελώς αδιάφορον. Σύ εΐσαι πολυ πλουαία χαί έγώ πολύ πτωχός. Μοί φαίνεται σκΐνοαλώίες νά όνομάζης Τάβη την ένδοξοτάτην καί σιβΐσμιωτάτην μάμην σου. Παλαιά χαί άθεράπευτος χαχή «ννήθεια. Τι φοδιρά χοινονιχή εύθύνη νά είνε χανιΐς παρεπίτεοηός σου ! Δέν ήΐΑπορώ άιΐ6μη νά έννοήν» ε!; τί οφείλω την μεγά¬ λην χά) χινδυ ώίη τιμήν. Δόξα ΐ(^ θ:ψ ε!· σαι πλέον ένή**.ιξ Ι "Ας έκανέλθ»μ<ν τώρα είς την αΓθουτά* μας. "Ο,τι μ' Ικαμε νά έχλέζω τδν περΐ ού δ λόγος καλλιτέχνην (ονόματι Ρέντσον) είνε λϊ τθιχογραφίχι μικράς τινος έκκλησίας ενός χωρίου των 'Αβρθυζών, τάς δ ποίας έ- ζι»ΐράρησ« μόνο* έξ ίρωτος χαλλιτεχνικοθ. Τό χωρίον αΰτο ιΐνε δ τόπος τής γεννή¬ σεως τού. Ή διακόσμησιν τη*ς εκκλησίας αυτής είνε άληθινόν άριστούργημα. Άν ηΐο περισσότε¬ ρον καλλιτέχνις ηδυνάμην νά βθθ γράψ— είκοσιν ίλας σελίδας έπ' αύτοθ τού* ά·τι- κειμένου, άλλά περιορίζομβι νά σοΒ ιΓκε· ότι παριστώσι τδν βίον τοθ άγίου ΊουλιανοΟ τοθ Φιλοζένου, καί άναμιμνήεκουσι τον Βο τιτσέλλην διά τοθ χρ«ματι«μο3 των καί τόν Μιχαήλ "Αγγελον διά τής δυνάμεις τρθ σχιδίου χαι τής άνατομικής αληθείας. Τί μικρός Ιπαινος 1 θ' άναφωνήσης βεβαία εΐν' άληθές* Έχω άφθονον τόν Ιπαινον ίταν εΐμαι γοητευμένος. Άλλά θά ομολογήση, ίτι τθδτθ σπανίως μο3 «υμβαίνει. Έπειτα έπεσκέφθην χαί τό έργαστή?ιον το3 Ρέν- τσου είς οδόν Μβ^Η». Τα συνθέματά τού δεικνύουν πολλήν φαντασίαν καί άληθινήν '{χνογρα·ικήγ λεκτότητα. "Εχει δέ ο ζ·· γράβος προβανή κλίσιν είς την τοιχθγρα- φί«ν ώττε άπέχτησα την πεποίθησιν ίτι ή διαχόσμησις τής αΐθούτης σου δέν ήίύνατο νά έμπιστευθτ} ΐίς καλλιτέρας χείρας, θά την χαταστήση αξίαν τού* έκιλοίπου τής έ- παύλιώ; σου. Σύ ο'^ιως μή τυχόν έγεινες τοσοθτο δοόλη τώ* Γάλλων θαλαμοστόλων, ώΉ« νά σκέ· πτεσαι νά καταστήβτι; τόν μέγαν πα¬ λαιόν σου πύργον αντίτυπον των νέ«ν παρι- σινών μεγάρω» μ' δλην την γραεκιή* άτα· ξίαντών έχ Τουρκίας μικρολογημάτων καί τας άπαραιτήτους επί των τοίχ«ν σκιαγραφίας; "Ας έξηγηβώλεν, «αρακβλώ. Λ*τρε6ω τα ίζπωνικά χαί τούρκικα πράγματα οκου ά;μ9ζουσι. Παραδίχ^μαι ά» θέλη; καί μερι- κούς άκό τούς 9<αμ«οτι>ρομινους νεοοωτί-
  στους ζωγρά·ους τής Γαλλίας άλλ* οδτ' έ-
  χεΤνα, νομιζω, οδτε βύ:θΙ {χουσι τόπον έν-
  τός μΐγάρου τής έποχής των Τυδώρ, εύτρε-
  πισμίνου μέ έπιπλα έκ παλαιάς δρυός.
  (Τό περιεχόμενον τής άγορας τοΒ Τεχ·-
  ράν θά ήτο έπΐσης ά (Οίον έηός αΐθούσης
  τής δποίος τα «ατνώΑατα έγλιψιν ο θΓΐηγ-
  Ιίη βίΐοοηβ. 'Δλλ' άς επανέλθωμεν είς τον
  Ρεντσον. ί
  ΈννοεΤται ίτι θά ήτο πολύ δίσκολο»
  άν ίχι αδύνατον νά ζητήΐω παρά τοθ χαλ%-
  λιτέχνου μοί» την διακόσμησιν αιθούσης χο
  ροδ, έστω καί'τής Ιδικής «ου ι«ν ήτο κ«λ
  λιτέχνης ί.άίημος. Άλλ' «ΰτός εΝε «τγνω-
  στος εντελώς καί πτωχός, κατά την ήκι-
  στα ρομαντΐχήν σημασίαν τής λέξεως.
  Κατ' αρχάς δι ν ηθέλησε ν' «κουστ) τ(-
  ποτε κ' εφαίνετο μάλιστα προσβληθείς έκ
  τής προτάσεως μου άλλά βαθμηδόν μετέ¬
  βαλε γνώμην χαί χατώρθωσα νά τδν πε(σ»
  •τι ή δ ακόσμησις αΐθ&ύσης χοροθ μακράς
  70 μέτρα διά θεμάτων έξηγμένων άπό τα
  διηγήμ*τα τοί Βοκκακίου ί) τοθ 'Αριόστου
  δέν ήτο πραγμα άξιον καταφρονήσεως" τοθ
  6πε«χέθην έπίσης β τι θά Ιχη χωριστήν κα¬
  τοικίαν χαί δτι χανείς δέν θά τόν ταράττη
  έργαζόμενον. {
  θά έπιβ.βατθη* αυριον ε(ς τό «ύτοχίνητον
  τής €ΐνίΙα-νβοοΙιί», χαί θά φθάση είς ΜίΗοη
  ΕγπθβΙ την προιεχή έδίομάδα.
  Περιττόν νά σοθ συστήσω νά τόν μετα-
  χιιρισθτ^ς μ' όλην την άΐΕαιτουμένη* ιυνέ- (
  νειαν. Είνε βύγειής φύσις. ΈννοιΤνά σοθ α¬
  φήση πλήρη ελευθερίαν ώ; πρός τό ποσόν
  τής άμθίβή; τού 6ταν τελε'ώση τό Ιργο*
  τού ώς ήτο συνήθεια είς τ* άνάκτορα καΐ τα
  μοναστήρια χατά την εποχήν τοθ Σοϊόμα
  κ«1 τοθ Δομινικήίου.
  "Ισω; ει«ε τοθτο δεΤγμα Εταλικής πονη-
  ρίας διότι ίλος δ χόσμος γνωρίζει ότι
  λέγων τις αί,τι άγαπάΐε» έλπίζει νά λάβη
  τό τριπλάσιον έκείνου τό οκοΤον θά έτόλμκ
  νά ζητήτη. "Ιτως ίμω; είνε καί περιφάνεια.
  Τό δεΤγμα τουτο ευγενοθς καταγωγής έκ μέ-
  ρους τοθ κ. Ρέιτσου μέ έκπλήττει, μολονότι
  (σχυρίζονται έδω δτι είνε υΐός μή άναγνωρι-
  σθείς υπό τοθ πατρός τού πτωχής τινος
  κόρης ίίτις τόν ένε*ιατεύθη άποθνήσκουεα είς
  τόν έφημέριον τοθ χωρίου.
  'Δλλ' αΰτά τα πράγματα δέν ένδιαοέρουν
  βίβ«α. ΉξεύρΜ τί Εδέας έχεις π.ρΐ κ.λλι
  τεχνίας, καΐ εΐμαι βέβαιος ίτι θα ξ
  τόν 5νθρ«πον αυτόν ίσον προσέχεις καί
  έφ' «μάζης ακόλουθον σου, καΐ ίτι ουδέ
  θά τδν μεταχειρισθείς μέ ίΐην ιΰ/ένιιετν
  χειρΐζισαι τόν ράπτην σου, δ.ότι παίρνει.
  μ(ζω, τό τσάί μ»ζή* μέ τόν ράπτην
  Μίαν λέξιν άκόμα. Πρόεεξον ίσον ήμκ
  στ^ς, μή θελήσης νά έπιΐάλης την κ,
  καί την χαλαισθησίαν «ου είς τόν ζωγρι
  τό όποΤον σ·0 στέλλω. Ήξεύρει τό Ι
  τού.
  Μή λησμονης δέ προχειμίνου περΐ
  χογραφ ών ίτι δέν ήαπορεΤ κανεΐςνά ταΤς
  πρΐν τάς ίδη* τελοωμ.νας.Ό σΐρ Ί*σού#
  υ·όλδς, ά« δέν απατώμαι, Ιλιγεν, οτ
  άτελή δέν «ρέπε« νά δΐΐκνθγι είς τα .
  καί τούς περιέργους. Οδτε τό Ιν εΐσαι
  τό ίλλο, ε!«αΐ ίμως Ιδ.ότροπος κα'
  σμων. ΕΓΘε τό διαβολικόν αΰτό πει
  ν ά κάμη τό άποτέλισμά τθιι' ορόντιεε ν
  μτ,θ<κθτ3« γυψον διά τάς τοιχογρ«·1α'' Έ λαίδη Σάρτερις πρός τδν αυ?' Λΐμπρά ! Τί ιύγλωττία ! Ό 7 γύψ3ν. Σ5; εύχ*ριστώ άκειράκις. Ό Λέων Ρέντσος πρός τδν Α·ν Φερράρην Είς - Έν ΜίΙΙοη ΕγπμΙ 'Δγαπητέ μοο πάτερ. Βρέχει ι β'ρά καί μοθ ιΝε άϊώιατον νά Άφιερώ λοιπδν είς σέ τάς 3ιαΑ νάς μου ώρας. Έϊώ είς την κάνουν εντύπωσιν ή θέα τής >
  υγ·ασίας καί 6 πολύς άρι
  κιων.
  (V