90106

Αριθμός τεύχους

932

Χρονική Περίοδος

ΠΕΡ. Β' ΕΤΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

11/7/1904

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΠΒΡΙΟΑΟ- Β-ΒΓΟ11·» (14ον)
  ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΉΝ
  ΤΒΡΙΚΟΥ
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΚΤΡΙΑΚΗ Π ΙΟΥΛΙΟΤ 1ΙΜ
  ΤΙΙΙΊ ΤβΤ ΦΤΑΑΙΤ ΑΕΠΤΑ
  ΚΒ-ΤΈΡΙΚΟΤ
  η
  ΈτησΙα]
  λ., ΖΤΝΔΡΟΜΛΙ αργανται τ*ν Ι κ«Λ 41 ε&στον
  υ.τ.νσ( τ»» ε4ν· ηφ«*-α*ο«τέ««
  Ν€ΟΝ
  Ίν τφ Δ' σ·λίδ Α στ<χο< . •Εν τψ Γ' σελιβι ό ΟΠχιχ . Δεβτί,Η > 10
  Α! 2ΤΝΔΡ0ΜΑΙ καΑ «Ι έηνΗολαΙ άηευβθνοντ»
  όνομαόΤΛχώ« πβός «Αν κ. Α»μ. Κ
  Η ΤΤΤΩΣΙΣ
  ΤΟΥ
  ["Αρθρον τέταρτον!
  ΤΙ
  ΕΧαΣΑΜΕ! ΜΗ ΕΦλΡΜΟΧΑΝΤΕΣ ΤΗΝ
  ΠΑΓΙΩΣΙΝ ΤΟΤ Σ.ΝΑλλΛΓΗΙλΤΟΣ
  Μδς έρωτο3ν : Τί θά εγίνετο «ν «β* ής
  ήμίΤς έπροτ&ίναμεν την παγίωσιν τού σνναλ-
  λάγματος έφτ,ρμόΤ,ετο «ράγματι τουτο χαί έ-
  παγιιθτο ή διαφορά πρΌς 1.55, άφοϋ ίΓδομεν
  δ'τι έκτοτε κατέπεσε ραγϊαίως ή τιμή το3
  χρυσοθ καϊ έφθασε μέχρι των Ι.ί'Ο. Δέν θά
  έναυάγει.τΌ σύστημα ; "Η, μή νο-ναγοΰν, δέν
  •α εγίνετο πριναν βλάβης είς αήν εθνικήν
  οίκονομίαν ;
  Απαντώμεν : ΤΌ σχέδιον ήτο αδύνατον νά
  νανογήση, διότι έκ των έκτοτε συμβάντων
  χαταφίίνεται ότι τα πάντα ήλθον εννοϊκά
  πρΌς την επιτυχίαν τού, πρωτίστως δέ ή έπα-
  «λονθήσασα μ:γάλη είσροή χρνσοΰ. Θά εκ¬
  θέσωμεν ν αί πάλιν τ Ό σύστημα, οίον τΌ ιΓ-
  νθμεν ιτροτίίν.ι πρΌ έξ ιιηνών π?ρίπον.
  Είς τάς έκδοτικάς Τραπέζας, ή χάριν ά-
  πλοποιήσεως, είς την Εθνικήν Τράπεζαν,
  παρέχεται διά νόμον ι ο διχβτίωμα ό'ιιως εκϊί-
  ίη τραπ ζογραμμάτιβ,ϊμοια καί άπαράλλακτα
  *»ί Ισοδύναμα πρός τα ήδη χνκλοφοροΰντα.
  ί·' οΐανΐήποτε ποσότητα κρίνει καλΌν, φθά-
  νιι μόνον τα χνκλοφορονντα τραπ.ζογρομμά-
  τιά της (6λα ΙμοΟ, τα τε μίχρι τούδε καί
  τα νία)^ χϊλνπτωνται υπο μεταλλικοθ ά-
  «ΡΤβμΐίνμβτος κατά το 1}.}. 'ΪΙ Τρ** ζα ά
  ¥«λ»μ.4άν'ΐ την υποχρέωσιν νάγθίάζ() «ίς Την
  τιμήν των 1.50 Οσον δήποτε συνάλλαγμα τί)
  χροσφέρίται, «φ* ετέρου δέ νά πω/η είς την
  αύτην τιμήν των 1.50 όσονδήποτε σννάλλαγ-
  μα τί) ζτιτεΐτα:.
  Έν τοιαύτη π£ριπτώσ;ι, τΌ συνάλλαγμΛ
  είνε αδύνατον ν« κατέλθη κατω των 1.5·,
  διότι $?τις ί<νε κάτο,χος τοιούτον §·ν β'χει α¬ νάγκην νά κωλη* αύτο είς κατωτέραν τιμήν «φο9 τροσεργόμίνος είς την Τράπεζαν Οά λαμβάνη 1.50. Άλλ' οίτε δύναται ν' ανέλθη άνω τώ·# 1,50,άφοΰ ό'υτις Ιχη άνάγκη* αυτόν θά εύρίσχτ) νά το αγοράζη είς την τιμήν ταύ¬ την παρά τής Τραπέζης χαί δέν θά νπάρχη άνάγ*η νά προαφέρη ανωτέραν τιμήν. Τοιουτοτρόπως παν.··, λίΐτονργών ό —ερί- φημος νόμος τή*ς προσφοράς καί τής ζητή- σεως, β'.ότι οΰ'τω 6 χρ^ς ί} τβ συνάλλαγμα τιαύίΐ «λέον νά έχτ) την ίδίότητα εμπορίύμα- τος χαί άποχτοί την ίδιοτητα νομίσματος. Διά τή; εκδίσ ως ϊί π;ρισσοτίοων τραπεζογραμ- μβτίων δέν θά έγεννατο πληθώρα χαρτονομί- βματος, καθότι ή Τρβπ·ζα οίίρυσα τα χ*ρ- Χθνομίοματα θά ελάμβανε χρυσόν (β-υνάλλαγ- μ«) άντ* αυτών, έκομε'νως θά £ΐχ« την άσφα- λεστιραν των βασ.-ών' θά ηδύνατο πας τις νά —«»ββ——) ττ, Ίψχτίϊ,-% τβ-)—ρτθτθμίβμΛτά της κ·ί νά λαμδάνη παρ' αύατ]ς χρυσόν (συνβλ- λαγμα) είς την ωρισμένην τιμήν τής παγιώ- σίως' άρα αυτομάτως ήΌτλίν άποβύρεσθαι τής Αθκλο^ορ.'ας το πλεονάζον χαρτονόμισμα. > - Τί Φά «υν{6«ινε λοιπήν ?ν έτίθΐΐο έκτοτε
  ΐ^ οχΛιον τβδτο «Ις ενέργειαν ; Είνε γνωστήν
  β'τι άπθ τής έποχής έκείνης μεγάλη ΐίθσδτης
  χρυσοϋ εισήχθη έντ^ς τής χώρας. Τί Ιγεινεν
  αύτϊς ό γρυσΐς;
  Εϊνι άξιον ίδ'.αιτϊρας ,π»ρατηρήΐ=ως πρά-
  γματι το τί Ιγεινε,ν ό μέγας ούτος 2γχος τού
  χριισοίί, δ'βτις εΐβέρρεϋθ"»ν είς την Έλλάδχ
  κατά τα δύο τελευταία ίτη, νιαΐ ο'στις κατ' ε¬
  λάχιστον όρον θά ήτο ιτβρΐ τα 20 έκατομμ.
  φράγχων, Οτ-αβνω τβγ άναγκών τοθ τόποκ.
  ψχη% ϊϋς Έλλάίος έλαχιστα πράγματα ί-
  μ'ίΐνΒν έξ- αυτών' ·τ&»οΒίμ.«.τβ τδν Τραπεζών
  ?ίν ηίξηυαν χατα ποσόν β^ον'λΐγου- Κατ«
  τάς τιλί»τα/ας *.*τ»ηάβίΐς Τ<3ν Τραπ-ζών μβ'ς, το μέταλον «ΰτ»ν «νέρχεται τ^ν Μβϊον τού 1904 είς 21 έχατομμ^ρια φράγ- •V»», ^?ί **θ' <νο'«ν εποχήν ίσαν 19 έ- *, «ρΒ*»ρ«σ« εποχή 1ο Ή άτορία λΰεται δταν άναλογΐϊθώμ'.ν £* ποΤος ίγχος ίλληνικών αξιών ήγοράσθη κατά τα τελ:νταΓα δ.»ί Ιτη έχ τοθ έξωτίρικοΰ νπΌ άγοραστών έν Ελλάδι* έκ των πινάκων τον Γραφ ίον τοΰ Έλεγχον μανθάνομεν ό'™ ήγο- ράσθησαν έν Έλλάϊι μεγβλων ποσών έθνικα δανεια είς χρυσόν, διότι τα τοκομερίδια αυ¬ τών τα πληρωνόμενα πρΐν έν τώ εξωτερικώ •πληρώνονται τώρα έντανθα* είνε δέ γνωστόν ίτι μέγα ποσόν λα^ιοφόρων ομολογιών είς χρνσον τής Έθνικνΐς Τραπέζης ώ,ί *ι*ί Κ·ε~ *οχαί αυτής έπωλήθησαν έκ το3 "εξωτερικόν είς την ΈΛλαδα. Είς τοντο σνν*τέλεσεν ή χαμηλή τιμή τθΒ »νναλλ«γματος, ή; ένεκεν σννέφερε^ καί εί; τούς εντοπίους αγοραστάς καί είς το,ύ.ς έν τώ, εξωτερικώ πωλητάς ή μετάβασις αυτή. 5ν- νέβη ό,τι έν *ολν μεγαλειτέρον κλίμακι^ είχτ συμβή πρό τίνων έτών μέ τού; Ίταλούς, οί όποΤοι ήγόρασαν παρά των ξένων το πλεί¬ στον μέρος τοδ δημοσίου χ'ρέονς των. Καί ίκεΤ μέν τΌ πρ£γμ« $το φυσικόν, ίνεχ»! τ^ χ^τ' θυσίαν βρ^ως τής «ναγκαστΐ'χής' χαρ ήμΤν δμως ένέχει πολλονς χινδννονς χαί ίίν είνε «οσώ; ωφέλιμον είς την γενικήν οί*ονο- μίαν, διότι ον:« στερούμ·:θα τδν μεταλλικΛν άκοταμιενμάτ»ν μχ; καί όλονέν άχομακρννέ" μ θα τής άρΐ.ως. Αΰτά ακριβώς είνε τ* έ· λαττώΛΐτα τον κρατούντος συστήματος, απ?ρ μόνη ή παγίωσις τού Συναλλάγματος δύνα¬ ται να προλαβη. Κί«ί άληθές «γ' έτερον, ότι χατβ τούς τ λε,,ταίονς τούτονς μήνας" »ΐ ίλλην'ίκαΐ <*ξ·<*·. ήγθράσθησοιν νπΌ τον ν»ς άντ* αυτών είτέρρίυσί χρυτίς" είνε γνω.- »τα< αί έκ τοΰ εξωτερικόν" άγοραί μιτοχφν τοθ Σιβηρ. ΙΙςλοπθννήσον. τοθ τής «.σσα- λίας, τής Τραπέζης "Αθηνών ώς χαί τοΰ νέον λαχΣΐοφόρον τής ΈΘνικής Τραπέζης. Άλλ' ή κί/ηιίς αν>η «Ν* χρηματισπχή
  καί έφή,Αίροί, τάνι»τ« Ι* έπι»;τρ»?ονν **1 τγ
  λι/ ένταΰθι αί άξίίΐ αδτβι,^χ ώς οί κιρϊο··
  σκέποι ενρωσι μικρόν τι κίρδος έκ 'τής νπΐρτι-
  μήσεώ; των, ώς βλέπομεν δα σνμβαίνει τώρα
  μέ τάς νέάς λαχ ιοφόρους τή; ΈΟνικής Τρα¬
  πέζης, χαί ώ; άναμφιβ4λ»ς θά β-μίη* τ«χύ-
  τβτχ καΐ ιμ τα; μ τοχάς τή; ΙΙ-.λοποννήτου
  χβί ίλαςτάς άλλας. Άλλως δέ τΌίιατετ|έν
  χάριν τούτων ξένον χρήμ* ήτο ασημάντου πθ-
  ςτθβ.
  ΟΟτω λοι»Όν βλέΐομεν $— ί %9<*Ας Ή|ο><- τ«ναστε6«ως ε'ιβήλθ*. χαί εξήλθεν είς τήν'Ελ- λβϊα χωρΐς νά γείνη πρόξενος άτγαθοϋ τινος είς τΌν τόπον. ΤΌ μόνον άποτέλεσμά τον ήτο δτι ήλάττωσε την σνναλλαγματιχήν διαφοράν, έξ όν ουδείς μέν ωφεληθή έχ των έν Ελλάδι,όντε κάν αντ Ό το ταμ;Τον τον Κράτονς αί μεγάλαι δέ παραγωγινβί τάξιις νπέστησαν καιρίαςζημίας.Άν Όμως ήΤράπίζα ήγόραζεν έκτοτε πρΌς 1.50 Όλον τΌν προσφε- ρόμ;νον χρνσΌν, ήθελεν άναχαιτίσπ την κα¬ τωτέρω τής τιμής ταύτης πτώσιν το3 σνναλ- λάγματος. Τί δέ κακΌν θά έπάθαινεν έκ τού¬ τον ; Απολύτως ουδέν. "Απλώς θά είχεν άγοράσει μέχρι τοθδ; περΐ τα 15-20 έκατομ- μύρια φράγκων, δι* ά θά είχεν έκδώσει τρα- πεζογραμμάτια 22 1)2-30 έκατομμυρίων δραχμών. Ούτω τΌ μετα'λλικον άποταμίευμα αυτής θά ήτο έμπλουτισμένον επί τοσοΰτον ώστε θά εκάλυπτε πλέον ή* κατά τΌ ήμισυ τα κνκλοφοροθντα τραπεζογραμμάτια, πάντοτε επί τιμη δραχμής πρός χρυσόν ώς 150 πρός 100.- ΠοΤος δέ θά ή"το τέτε ό κίνδννος άν έξηκο- λΓνθη ή πληθώρα τοθ χρνσοΰ ; Ονδίΐς άλ- λος υ) νανξάνωνται όλονέν καΐ νά γίνωνται ογκωδέστερα τα μεταλλικά άποταμιεύματα έντΌς τής χώρας. Άλλ' αντΌ ακριβώς άπο- τελίΤ τΌ μεγαλειτέρον των προτερημάτων καί την άσφαλίστέραν βάσιν νγιοΰς νομισμα- τικοΰ σνστήματος. Τοιοντοτρόπως ήθΐλε σχη¬ ματισθή έντΌς έλίγον χρόνον τοσοντο μεταλ¬ λικΌν αποταμί;υμα όσον θά ή*ρκει όπως ασφα¬ λώς αρθη ή άναγκαστική κνκλοφορία, μίτα- 6αλλ·μένον τον νομισματικον συστήματος διά κοπής ν«ων νομισμάτων επί τη άναλογίβ τή; ίχαής πρΌς 0,6ίί66 τοΰ φράγκου. Άν έβηρμόζετο το σικπημα τουτο, βά έ*- (το ο χρνσΌς έντΌς τής χώρας· θά έ- σχηματίζοντο μεταλλικά άποταμιεύματα έν¬ τΌς τής χώρας, οίπίρ αποτελούσι τΌν μόνον τρό,τον δι' όν δύναται ν' άρθη ή άναγκαστι¬ κή.. Μή έφαρμοσθέντος τοΰ σνστήματος ου¬ δέν α^ποταμίίυμα μεταλλικΌν εσχηματίσθη" ό γρ.)ύς έφνγα3ενθη καί πάλιν" αί έκδοτικαί Τράπεζαι ίχουσι τώρα τόσον χρυσόν όσον κα'ι πρίν. "Ωστε, μεθ' όλην αυτήν την χρυ- σοπλημμύραν, άντΐ νά προσεγγίζωμεν άπο- μακουνόμιθα τή; ίίρσίως, διότι ιδού νυν δτι αρχίζει ή άντίθίτος κίνησις, ή πρΌς τα άνω. Οί ειλικρινώς ποθοϋντίς την άρσιν τής άναγκοτστικής κυκλοφορίας τουτο πρέπει νά ίννοήσωσιν . Ουδέποτε θά ή 3ννατΌν νά επι· τευχθί) αύτη άν μή προηγουμένως σχηματι¬ σθή ϊσχνρΌν μ;ταλλικΌν άπόθ·:μα παρά τη Τραπέζη' ουδέποτε δέ θέλη σχηματισθή τΌ άπίθεμα τουτο άν ίέν δοθώσιν είς την Τρά- π-.ζαν τα μέσα ν' αγοράζη ϊλον τΌ παρουσι- αζίμενον συνάλλαγμα καί ν' άποταμιενη αύτό. Τα μέσαι ταυτα είγε ή έκδοσις χαρτο- νομίσματος. Δέν πρέπει νά τρομάζονν οί ά- κουοντες έκδοσιν χαρτονομίσματος, διότι τοντο ο3τε είς δάνεια πρΌς τΌ χράτος θέλει χρησιμϊύσει όντε είς πιστώσεις πρΌς τούς ιδιώτας" δι* αυτόν1 θέλει άγοράζεσθαι χρνσός. Όσον νψηλοτέρα τεθή ή τιμή τής παγιώ- σεως τοΰ Σνναλλάγματος, τόσον άσφαλέστε- ρον θά σχηματισθή τΌ μετ«λλικΌν άιποτς; μ(ινμα καΐ τόσον ταχύτερον θά φθάσωμεν εις την ά^σιν. Διά τοϋο είχομεν προτείνει τότε την τιμήν των 1.55, προκύπτουσαν έκ τον μέσον ό'ρον των τελενταίων 2-3 έτών* άλλά τοΰ τελευταίον έ*τονς τάποτελέσματα χαταβι- βάζονσι κατά τι τΌν μέσον τοΰτον δρον. "Ο- πωςδήποτε δέν πρέπει νά χωρήσωμεν κάτω των 1.50, καθότι βραδύτερον δυνατΌν νά έΑ πέλθη άντίθετος τροπή, Ιδίως αν κοπάση ή άμερικανική μετανάστενσις. Αύτά Οά- εγίνοντο άν είχεν εφαρμοσθή τΌ σχέδιον τής παγιώίίως τοί Σνναλλάγμα·ίος. "Αφήκαμεν μί»ν 'λαμπράν ευκαιρίαν νά πα- ρέλ^Υ), *αθ" ·ίν θόν ■«τσ' ίννατΌν νά κράτήσΊή- μ'εν έν|ος τ^ς Έλλ5})|ος τουλάχιστον 20 έκατομμνρια φράγκων χρυσών, τα όποΤα θά μο]ς έχρησίμενον ώς ή αρίστη βόρις διά την άρσιν* αφήκαμεν νά 6ιαρρ;ύση διά των 8α- κτύλ^ν μας αντΌς ό χρυσΌς καί ά,ντ' αύτοΰ νά οθ3τι,)0ώυ.ίν 6,'να σ>(ρ'ν. "ίΡ-ίίΤΡίτ,3· Καί
  τί <κί'ρϊή7ί<μΐν 4}πΌ ο'λή'ν* αυτήν την Ικπτω- «ν τοθ Συναλλάγματος, ή οπο|α επί τέλους Γσως άποδ.ιχθη κ*< έ?ήμϊ?ε<5» «?°$ έγενν όχι έκ τή; εύρωστα τή; *«ραγωγτ|ς, ί άπΌ πρϊγμα τόσον Ιδι^τρ,οπον, οίον ή μετβ νάϊτενσις ; Ζημίας μίνο'ν κ*! την φοβερβν κνβίίαν την προερχομένην έκ των πρωτοφα- νών χαι καταστρεπτικόν δι«κνμ«νϊίων ~« Σνναλλάγματος' διότι εις τόπον β'πον το νό- μισμα Ιχει τοιαύτας καταπληκτικάς διηκ!;- μάνσεις, ο[^ ξββ' ήνΧπ νά τβ. έμπβ'^ιβν χαί | έ δέ ί άλ άλλ ηψ^ έργ«σί« δέν είνε άσφαλή, άλλα μετα- βάλλοντ«ι τα πάντα είς χνβίίαν. Γ. ΚΑΤΣΕΑΙΔΗΣ Τ ΑΚΥΝ1ΚΑ ΚΑΓΜΑΤΑ ι ι ■ ΤΙ ΓΙΗΕΤΑΙΕΙΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ Όλόχληρος ί ξ]^ρώπη υφίσταται την δο- κιμασίαν των κννιχών χαυμάτων. Είς τΌ Παρίίΐ ή ζέστη είνε πρωτοφανής αί δέ ήλιάσίΐς τόσον πολυάριθμοι ώστε τα νο· βοκοαϊΤα εγέμισαν άπΌ ήλιοπλήκτο,ν,ς, '£]ρω- ττ,Ο-ΐς β )ιινόυντής τ«3 παρΐ9ΐνο3 μετίωρο- λογικοθ γραφίίον νπΌ των δημοσιογράφων εάν τα χννικα χαύματα θά διαρκέσονν πολν είπεν δτι καθ* όσον τονλαχιστον ήδ^νατο νά συμ- π-.ράνη δέν νπάρχει κανέν σήμεΤθν ένθαρρνν ■ τικΌν π?ρΐ τΐ]ς άλλαγή^ τής άτμ9σ<ξάΐίιικτ}ς πιΐσεως κ^ί ί^ομένι^ς ' ή ^ϊό·τη % αφόρητος ύπάρν'ίΐ φόβος νά καραταθη. Τό νδω,ρ τον, Σηκονάνα είνε %] βαθμόν θΐρμοκρασ(»;ς χαί Μρννια,ε^.ι Ιια··· §~-Βψ£ λ^τρν* Και ίίς τΌ ΛβνϊΤνον ή ζέστη είνε αφόρη- ««. Κατά τάς τελενταίας ημέρας τΌ έκατον- τάβαθμον θΐρμόμίτρον έδείκννί 30 βαθμους. Ό τελώνης Κ«ρ**ύρας ανήγγειλεν είς το ύπουργίΤον των Οίκονομικών τηλεγραφικώς, δτι δ άστννόμος Παπανικολάον κατεϊίω'-ίν ιστιοφόρον μέ φορτίον λ<τθρε||πς(}5»ιΌν!, έ«ι4<χς τής άτμβτϊλωνί'ΐος. Ί'β* ιστιοφόρον βρριψϊν είς την θάλασσαν 12 σάκχονς σαχχάρϊως, 1^30 φνλλάδια σιγαροχάρτην, 200 δωίεκά- δας πνρείων καί 4 δίβμίϊας σιγαροχάρτου. Δέν κατωρθώθη ή σνλληψις τοθ Ιστιοφόρον λ «ίς τάς τουρκι»^ άχτ«ς. Διευθυντησ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ Ο ΜΙΔΑΤ ΑΠΟΚΑΑΓΠΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛ]ΟΝ_ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝ ΤΟΓ Η ΑΤΙΟΤΥΧΟΤΣΑ ΜΕτΙρΡΙίΒ'ΛΙΙΙί ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ [ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΛΗΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΛΝ] Τα πρώτα ϊτη τού Μιδάτ. —Τό θαυμάσιον διοικητικόν «νεθ- μά τού.—Τό θοίρρος τοο. Ό Μιδάτ πασσας ίγίννήθη έν -αν- τινονπόλει τΌ έτος 1822. Ό πατήρ Χα- τζή—Άλής Έφένδης κατήγ£το ί θυχ- τσουκίον, παρέσχε δέ είς τΌν υϊόν τού τ/,ν ιυ- νήθη έκπα£ί·υσιν των σχολείων τοΰ τό¬ πον τον μέχρις ότον ή ήλικία τον τον επέ¬ τρεψε νά άκολονθη τΌν πατέρα τον είς τα δι- άφορα μέρη δπον μϊτετίθ-το, είς τΌ Βιδίνιον κατ' αρχάς, είς την Κωντταντινοΰπολ«ν τ^ 1836 καί άλλαχον. Μετ* ολίγα Ιτη επέτυχε θέβιν τινά ό νίαρΌς Μιδάτ είς την γραμμα¬ τείαν το3 Μεγάλον Β=ζνράτον, όπόθϊν προή- χ η είς ανωτέρας επαρχιακάς θέσίΐς. Μετά δ'.ίτή έν Δαμασ/ω διαμονήν καΐ μετά μιχρΌν διάλειμμα διαμονής έν Κωνσταντινον- πόλει ό Μιϊάτ απεστάλη τΌ 18Ί4 είς Ιού¬ νιον ώς γραμματεύς τοθ ιδιαίτερον συμβον) ίον τοΰ Σαμή Βίκήρ παβσ5. Κατόπιν επηκολούθησε ταχίϊα ή προ»· οίωνίων παραπόνων. ΠρΌς πρόληψιν δέ τής δημιουργίας περαιτέρω -ΐ<χρΑγΒ>·*, έξεπόνησεν
  όλόνληρον σχέϊιον άναδιοργανώσ;ως των έ¬
  παρχιών έχίΐ'νων, τΌ οποίον υπέβαλε πρΌς
  με/έτην /.αί έγκρισιν είς την τονρκι>ήν Κν-
  βέρνησιν δταν εγεινε πάλιν μέγας Β.ζνρης
  ό Ρασήδ πασσας.
  ΤΌ σχεδιον τοΰ Μιδάτ έφθασεν είς καταλ-
  ληλθτάτην στιγμήν καθ* όν χρόνον ακριβώς
  ό Γαοήδ καΐ ό Άλή Ιΐασσας ήτχολοΰντο είς
  την βκπόνηβιν σχ:διον μεταρρνθμίτεως πρός
  διοίκησιν των έπαρχιών, βασιζομένον επί τής
  θ.μ;λιώδον; βάσίως τής άποκεντρώσεως. Τό
  σχέδιον τον Μ-.δάτ έγινεν άποδεκτόν, απεφα¬
  σίσθη δέ όπως διορισθή ο^τος διοικητής τής
  επαρχίας τοΰ Δουνάδ=ως (Βονλγαρία) οταν
  αιφνιδίως ή έπίλθοΰϊα έν Κωνσταντινονπό-
  λ;ι ΰπςιυργική μεταβολή έπϊβράδον- την ε¬
  φαρμογήν τοΰ σχ-ςδίου των μεταρρυθμίσίων.
  ^Έν^τω μϊταξύ καταστρεπτικώτατος σει-
  σμΌς ,·.χ? προξ νήσε: άνεπανορθώτονς ζημίας
  εις την Προνσαν οί δέ κάτοικο: διετέλουν ά-
  Ο ΜΙΔΑΤ ΠΑ—0ΕΑ—
  γωγή τον. ΤΌ ίτος 1849 διωρίσθη πράίδρος
  τ.ον Μαϊζιλισσή-Βαλα, δηλαδή τον μεγάλον
  σνμβονλίον τής.Έπικρατείας καί προήχθη
  είς τΌν βαθμόν τοΰ ζ α ν ή, όστις είνε Ό ά-
  νώτατος βαθμΌς είς την νπηρεσιακήν κλίμακα
  τής όθωμανικής ίεραρχι'ας. ΤΌ Ιτος 1831
  διωρίσθη νπουργός.
  Ταχίω; μετα την προαγωγήν ταύτην τον
  Μιδατ^ εδημιουργήθη εκτροπο; κατάστασις
  πραγμάτων είς τάς επαρχίας τής Δαμασχου"
  και τον Χαλεπίον έξ αίτίας μ^γάλων κατα-
  χρήσεων γενομένων είζ τα τελωνεϊα καί ένεκα
  τής σκανδαλώίους' διαγωγί[ς τ^ς έίΐξειχθίί-
  ϋης ΰκο τοθ" γενικοθ' άρχηγοΰ ·ζθ3 στρατόν
  τής Άραδίας, τον π,εριφήμου Κιμπριβλή Κ1,-
  χιΐέτ. Ιΐασα^, εκρίθη δέ έπάναγκ;ς ή ά*ο-
  στολή ανώτερον άξιωματούχον μέ πλήρη ι¬
  σχύν καί εξουσίαν νά ενεργήση άναχρίυ;ις επί
  των πολιτικών καί των στρατιωτικών σκαν-
  δαλων τα όποΤα είχον έξεγείρει την κοινήν
  γνώμην καΐά την εποχήν εκείνην. Διά την
  απονδαιοτάτην καΐ έμπιστεντικήν αντήν άπο·
  στολήν έξ λέγη ό Μι?ίΐ
  Έν δΐϊττή,α,ίΐτι »ζ μηνών διηυθέτησε τΌ
  τβλωνιβκίίν ζήτημα έπ' ώφ'λιία τή; Κυ6=ρ-
  νήσΐως. Είς τΌ βθωμανιχον θησαοροφυλάκιον
  άπίίίθη τΌ 7ίουΌν 150,000 τουρκικών λιρών
  άμ,ίισβητουμίνων, επί πλέον δ», ίξησφαλίσθη
  καΐ ετήσιον πλ*>;·;α(ΐμια τοΰ συνήθους 70,0(10
  λιρων. Επί πλέον έκ των «ν^κ^ί'ίί^ν έ-—εί-
  έ
  ότι
  ι,ς έτϋ«ι*<ί;«3?ως τβν ήτο «' γενικΌς διοικητής Κιμπρισλή Ι Μεχμέτ πασσας καί σννέστησε την άνάλλη- σίν τον. ΤΌ θάρρος χαί ή δ.ξιότης των οποίων ό Μιδά: έδωσε θβνμάσια τεχμήρια κατά την βΐίί5Τθλήν τβν εκϊίνην, προσίίλκνσαν πρός βθτον την προσοχήν τοΰ τότε Μ. Β.ζόρον, τοθ περιφήμου Ρασήδ πασσά, όστις τον διώρι- σεν είς ίμπιστεντικήν τίνα θέσιν είς το "Α¬ νώτατον Συμβουλιον ττΐ; 'β^ίϊ.ρ3τίίας την οποίαν κ«ΐ«1^ε χ<^τ« "ίύίς *λλίπαλλήλονς ά- Λ»«ϊνβ' είς την μεγάλην β^ζυρίίαντον Ρασήδ, τοΰ Άλή καΐ τοΰ μεγάλον Ριφάτ πασσά. 'Η θέσις αντη εχρησίμευσεν ώ; ή μΰησις οίίτως.ΐ- πΛ τοδ Μι8ατ είς τΌ,ν διθΐκητικβν καί τον £θλιτ(χ.«ν, ^ιβν.Κϊτ ϊχ» την θέσιν ταύτην όΜι- δάτοταν χατά τβ 1852προσέφ ρεν άληϋώς με¬ γάλας νπηρϊσίας κατά τήνίστορικήν σ^νε^τ,β ν- ξιν μεταξύ τοϋ Ριφατ πασσί|, το» ίπί των ολίγοι καΐ έν τελεία άπελπισία. Ό Μιδάτ ά- μέσω; απεστάλη νπΌ τής Κνβςρνήσεως είς τΌ θέατρον τή; καταστροφής δπως βοηθήση τούς παθόντας καΐ αποκαταστήση την εμπιστοσύνην μεταξύ των π;ριδίών κατοίχων. Μετά την έκ Προύσης επιστροφήν τον απεστάλη ώς είδικΌς άπίσταλμένος, όπως έπιθ.ωρήτη τα; επαρχίας Β.δινίον και Σιλι- στρίας, αι'πνες είχον κυριολεκτικώς έπανα- στϊ]σ8ΐ κατά τή; κεντρικής διοικήσιως. Ό Μιδάτ και έδώ Ιπραξίν ο,τι προηγουμένως είχε κάμει είς την Συρίαν. "Εστειλεν είς την Κυβέρνησιν τού λεπτομερέστατον έκθεσιν περΐ τή; άϊίξ'0- διοι>ήσ-ως των έπαρχιών, συνι-
  στών σνγχρόνως αφόβως την άπόλνσιν των
  δύο βαλήδων.
  Ή ϊκπλήρωσις αντη τοϋ καθήκοντος προ-
  εκβλεσεν ώ; σ-ινήθω; τάς άντενίργεία; των
  καταγγελθέντων βαλήδων. Οί έν τοΤς άνα
  κτόροις φίλοι των ήρχισαν τάς θ.-ρμάς υπέρ
  αυτών συνηγορίας καί παρεκίνησαν τον Σθυλ-
  τάνον ν' άπορριψη τάς προτάσεις τοΰ Μιδάτ
  καί ν' άποΐτ-:{/-η ?!; τα πϊρΐ ώ; επρόκειτο
  βιλαέτια γνωστΌν Ούλεμαν τή; Κωνσταντι¬
  νουπόλεως,τΌν Χαϊρίδϊν Έφένδην δπω_<5 ι^ροβη είς λίπτομ-ρεστέρας βνακρίοτε·^ ««Ι υποβάλη νέεν Ιλθςσιν έπικι.'βω,τι.).^^ «χνρωτικήν τή; έκθ'σ-ως τ.οιϊ Ν&ιδ*τ?. Πρ*5 άνεΑφραστον ϊ» ν *.0Ιι άπϊλπισίαν των βθ,ων των ^αλήϊων ό Χαϊρίδϊν Έφένδης *)«« τι}; ΐπ-ί (ΐΐίΐύΊΙ Έά(Ι ΟίΧΙΧΐΙΙίίΙί %Λ Μεντζ·.Αώ|>( ίδιαιτόρο'ν ά
  νού τού αυτοκράτδρος' τής Ρωσσία; καται
  διαπραγματίύα ις τα(; πρ'οηγτ^.ίΐίας τοΰ Κρι-
  ^ μ).
  ΤΌ, ίτβ<| 1854 4 Κιμπρισλή Μεχμέτ πασ- σϊς 4 άπολυθέις έκ τή; αεσ ως τον γενικόν άρχηγοΰ τοΰ στρατόν τής Συριας κοια σύ¬ στασιν τον Μιδάτ εγίΐνϊ Μέγας Β.ζυρης. Ό Κιμπρισλή ανέθεσεν ευθύς ώς κατέλαβε -1) *^- ψηλΌν άξίωμά τού είς τ^ί Μι**Τ τ-ϊ ϊυσχϊ- ρές κ«ΐ λεπτόν ίργο« *ν% αποκαταστήση την ησυχίαν καϊ την τάξιν είς τάς έπαναστατημέ- ν«ς επαρχίας τή; Άδρια<θοπδλίω; κ«ί τή; Βαλκανικής Χερσόνησον, τ*ς οποίας έλ νοντο πολυάριθμοι λη—ρικϊ'; αιαμμβρται. Ό Μ»δ«τ ώ^ Πιοργανωτής ΤΌ έργανωτικΌν πν.ϋμα τον Μιδατ. τΌ νέδίΐξεν άνταξιον τοΰ άνατ θ.ντος είς^ ς ίργον. Κατέπνιξ» ταχϋϊβτς; τ^ν^λ^ϊτίίαν διά τΐ|ς ί<τχ4ρί; χείρβ« τ6υ> ■**' &'* τή* βποκα-
  ταστάσίως' τής ήσυχίας είς το διαμί^ισμα ί-
  χιΓνο τοθ όθωμανικον κράτονς, άφη,ϋΛν άπΌ
  τβ γΐίτον,κβ **ρβτη δλβ^ ΐφ ^«άς τύ>ν
  Ι
  τάς κατηγορίας, τά^ί γδνβμένας προηγουμένως
  υπο το,ΰ, ΝΙιιϊβτ'.
  Ό Μιδατ μελετών τα ευρωπαϋκά,
  πολιτεύματα
  Κατά τΌν χρόνον περίπου. άκε'ίνον, ήτοι τΌ
  Ιτος 1858, ό Ρασίξ άΐίέθανίν, ό δέ διάδοχός
  τού Άλΐ} πασσάς κατώρθωσε νά παραχωρηθη
  %$άμηνος αδεία άπουσίας είς τΌν Μιδάτ όπως
  πϊριηγηθη οδιος την Ευρώπην χ«1 βγκύψη
  είς την σπονίήν καί μελίτν|ν ωρισμένων ση-
  μ:ίων τής εΰρω'<ϊαϊκής διοικήσϊως. Κατά την βραχ Τϊν αυτήν χρονικήν περίοδον ό Μιδάι επεσκέφθη τΌ Παρίσι, τΌ Λονδίνον,τΐ,ν Βιε'ν- νην καί τάς Βρυξέλλας, κατώρθωσε δέ νά σνλλέξη πολντί,Αου; πληροφορίας καί ν' άν- τιληφθη τΌ ΐνκίνμα καί τΌ γράμμα τής 4*ιβ;- *4*5<«*ς των εΰρωπαϊκών πολιτειώ,ν.. Έν τω μ.ταξύ ό Μ'.ϊά,τ είχεν άπθκτήσει φήμην ί*ανο3 κ» επιδ.ζίον διοικητοΰ, οπον- δήποτε ί». τβθ δθωμανικοΰ κράτους έξ.δη- λθδντα ταραχαί, το ονομά τού έΟ:ωρϊ7το ώ; ίκανή εγγύησις πρΌς αποκατάστασιν τής ή- σνχίας καί τή; διαταλενθ ίση; τάξεως. "Ο. Κιμπρισλή Μεχμετ πασσας είχε γϊίνει »»λιν Μέγας Βίζύρης κ' έπειδή τΌ ^ιλβέτιον τής Νύΐσης (Σ.ρβιας) συιετ«ρ'ί<τιΐετο νπό σοβαρω¬ τάτων ταία^ίιΜ κ«1 τίποτε δέν ήτο ικανόν οί,Τί ή παρονσία πολυάριθμον στρατιωτικ1^; δονάμ,.ω; να προστατεύση καί νά έξασϊ«λίσ/) την ζωήν καί την περιθνσιαν, 6. Μιδάτ διω¬ ρίσθη διοικητής τής έ^ϋ-ίβς" ταύτης τΌ Ιτος 1861. 'Ο. Μιίατ άπ φάΐυί νά προσπαθήση ν' *- ποκαταστήση την ήσνχίαν καΐ τήν^ τάξιν 5χι ϊι'ίνίπλον δ^νά,Λϊως άλλά να έλκύση την εμ¬ πιστοσύνην των ί^οολγάρων διά τής άκοδό- σ:ω; ίνχαιβΐϊύ/ής <.ίς τα δίκαια παράπονά των. ΤΌ πρώτον τον ίιάδημα ήτο νά προκαλέση είς σύσκεψιν τού; έπιφαν«ατ«ρους κατοίκονς των διαφόρων διαι^ρινμάΐωχ καί προσεκτι- κώς μίτ' αυτών νά ϊξ-τάση τα πρός ^ίρα- π ίη τοθ κακοΰ μίτρ* τα όποΤα ίπρεπ* νά Διέ ίιβρκ·Γ< άγγελ(κ«, βιί βιατριβα,ς «« χ»! διά χ«τ«χ«ρ'«ε« Α' χκΐ 8* «ελΙϊ<κ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ1 ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑ! γραφεια : ΟΔΟΙ ΒΟΥΑΗΣ ΑΡΙΘ. 6 ΈβωτερικαΙ βελτιώβεις ^ 1α παραπονα των κατοίκων διηροϋντο είς δύο : πρώτον είς την ίλλε-ψιν όδών καί άλ- λων μέσων σνγκοινωνίας, έκ των οποίων κα- θίττατο αδύνατον σχίδΌν είς τούς κατοίκονς νχ ίύρίσκονν άγοράς διά τα προ'ίόντα των καί δεύτερον ή άκμάζονσα ληστεία, ή καθιστώσα "■^εΜΐεε^α: ττιν «εριονσίαν των έπισφαλϊί. Αί δύο αυται αίΐίαι είχον προκαλίσει την μετανάστΣυσιν των κατοίκων είς την Σερ¬ βίαν. Ή έρήμωσις τής χώρας ελάμβανε κα- ταπληκτικας διαστάΐεις, καθόσον οί φ-ύγον- τες Βονλγαροι μεταξν των Σλαύων όμοφν- λων των ενρισκον καί μεγαλείτέραν ασφάλειαν καί^ εννοίκωτέρας σννθήκας πρΌς εργασίαν. Ό Μιδάτ άνϊγνώρισε τα δίκαια καί εν- λογα παραπονα των κατοίκων καί μετά των προκρίτων σννωμολόγησε κοινήν σνμφωνίαν πρΌς διόρθωτιν τοΰ κακοΰ. Κατ' αυτήν ό ένώ ό Μιδάτ θά ειργάζετο πρός εφαρμογήν των μεταρρνθμίσίων καί βελτίωσιν των κα¬ κώς εχόντων. Ό Μιδάτ εξεπλήρωσε μέχρι γράμματος τά? νποσχέσεις τον. Διέταξεν δπως τα στρα- τενματα άποσυρθώσιν είς τα παραπήγματά των, ήρχισε την κατασκευήν τής μεταξύ τής Νύσσης καίΣόφιας μεγάλης οδόν καί τώνδ:α- κλαδώσ·:ων αυτής, διά στρατιωτικών δέ απο¬ σπασμάτων έξαποσταλέντων πρΌς δλας τάς διενθύνσεις ή ληστεία εξηφανίσθη ταχέως άπΌ τής χώρας, "Οδοί ήρχισαν ήϊη νά σχεδιάζωνται καί νά κατασκενάζωνται χαθ'δλη; την χώραν, γ«φν- ραι δέ έτοποθ-τήθησαν είς τον Μοράβαν καΐ είς «λλονς ποταμθύς πρΌς εξυπηρέτησιν των άναγκών των άγροτιχών πληθυσμών καί πρός δ:£υκόλ;νσιν τής διαίόσεω; των προϊόντων. Ή 'ίδρυσις πρΌς τούτοις στρατιωτικών σταθμών καθ* όλην την γραμμήν των σερβι- κών συνόρων ίθςσε τέρμα είς τάς έπιίρομάς των σερβικών ληστοσομμοριών, αίτινες επί μακρΌν διΐτάρασσον την επαρχίαν καΐ σννετέ- λεσεν είς το νά έπιστρέψονν «ίς τα χωρία των αί βουλγαρικαί οίκογέν ιαι, αί'τι··ες είχον με- τανα-ττεύσ-ι είς τ/)ν Σ:ρβ:αν, Συγχρόνως με τάς υλικάς αύτάς β:λτιώ- σ·ις ό Μιδάτ ήσχολεϊτο είς την λύιιν καί αλλων οίκονομικών καί ήθικών προβλημάτων, μελλόντων νά συντελέσουν πρΌς εύημ'ρίαν τοΰ λαοΰ. ΑΙ σχέσεις μ-ταΐύ ίδίθκτητώ'ν καί ίκ- μισθωτών τή; γή; άπΌ πολλον είχον διαταρα¬ χθή Ό Μιδάτ πρθΦεκάλϊσενείς σύσκεψιν άτι- προσώπους αμφοτέρων των τάξ:ων αυτών κα¬ τόπιν δέ μακρών σ»ζητήσεων καί κόπον πολ- λοΰ κατώρθωτί νά συνδιαλλάξη αντοας πρΌς ικανοποίησιν αμφοτέρων των με^Α,ν. Είς την Πρισρένην την κυτοικοομένην ώς επί τΌ πλείστον δπΌ Άρναοντών ό Μιδάτ ευ¬ ρέθη άπέναντι προ&λημάτων όλως έξαιρετι- κής^ φύσεως. Είς τΌν τόπον αντΌν έπεκράτονν τα έκ&χ,νιτικά λεγίμενα ίβιμα (δμοιβ πρός τα έν Κορσικη έπικρατουντα, μεταξν των άλ- βανικής καταγωγή; άναποτάκτων όρεινών).Ό Μιδάτ πιστΌς είς τΌ σύστημά τον δπως έργά- ζίται απΌ κοινοθ μ·:τά των κατοίκων συνε- κάλεσε βννέλεντιν τώ; προυχίντων τον τόπον καί τη συνεργασία αυτών συνέστησε διαρκή ε¬ πιτροπήν δπως λύη π»ν χρηματικΌν ζήτημα τΌ όποΤον συνεπήγβ την αίματοχνσίαν, ίιά τοΰ ιέσου δέ «ντοΰ κατώρθωσε νά καταπνίξη το 'θιμον τής εκδικήσεως τΌ όποΤον επί αίώνας ΐ>^ί~ατο μεταξν τοΰ γενναίον άλλ' άνυποτά-
  κτον αύτοΰ λαοΰ.
  Επί πλέον κατώρθωσε νά τού; πείση όπως
  άφοπλισθοΰν διά πρώτην δέ φοράν είς την
  ιστορίαν των έπαρχιών αυτών οί άνυπότακτοι
  όρεινοΐ νπίτάχθησαν είς τΌ σύστημα τής
  στρατιωτική; θητίίας. Πρός τούτοις ό Μι¬
  δάτ διωργανωΐε χωροφνλακήν, έςησ;άλισί
  ήν ειρηνικήν σνλλογήν των φϊρων ΙΘλ3« δέ
  έρμα είς όλας τάς καταδίωξις τας- προίρ-
  ;ομένας έκ θρησκευτικώς Ιβγων. ΣχολεΤα
  έπίσης ιδρνθησαν καΐ, νοσοκομιΤα διά τούς
  άντιπρο^ώπονς. ·*>ντΌς θρησκεύμα ος ανευ έι
  ξίΐΊίβςζϊΐ^ς. Οντως τα βιλαέτια τή; Ν'.Μκΐ'ης
  καί τής Πρισρένης βαθμηδόν άπ^λαΜΦαν των
  εδεργίτημάτων τής ήσνχί%ς ^α). τής είρήνης
  Χριστιανοί δέ καί Μ^υϋύυλμάνοι ήρχισαν ν'
  τα βγαθά; τής ανξούσης ςιΐ-
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΤΗΣ
  ημρβ^
  Είς τας επαρχίας Βιδίνιον *.<« ρς το πρόβλημα τής είρηνεύαί*4ς είχϊν επί το¬ σοντο περιπλακή, ώϊτε νά ν.&θίσταται ή λύσις τον δν<Εχ.5ρϊστάτη. Ή άϊιάκοπος καΐ συστημβιτιχή επέμβασις τής Ρωσσίας διά των προξένων καΐ των πρακτό,ρβν της ένισχνο- μ,ένων είς τάς ένεργϊίϊς των υπο τον έν Κων)πόλει Ρώραοο ιΐρϊσίεντοΰ, έργαζομένον άπΌ κοίνον μετά των πρακτόρων των σλαυϊ- κώ» ^δμ,ιτάτων των κρταπλ^μμυρούντων την χώραν καί κηρνσσόντων. το ευαγγέλιον τής έπανβστάσίως, εί^ον δημιονργήσΐΐ εντελώς νέαν σειραί προβλημάτων. Δέν επρόκειτο πλε'ο.Μ »5ρί τοπικών παραπόνων, αλλα περι «ολιτικής προπαγάνδας. Ό Άλή; καΐ ό Φουάτ πασσας,ο' διάϊοχοι το3 Ρασί! πασσά, έκτίμώντ=ς τάς διοι*ητι- κ,άς «αί μεταρρυθμιστικάς άρετάς τοΰ Μιδάτ τον, μετίχάλεσαν έν ετει 1864 είς Κων)πο- λιν όπως συσκεφθή μ-:τ' αυτών καΐ σνζητήΐη πίρί τοΰ γενικοΰ όργανικοΰ νόμον τον προω- ρισμένον διά την διοίκησιν των έπαρχιών τοθ κράτονς. Κατά την συνίργασίαν εκείνην απε¬ φασίσθη δ'πως τα βιλαέτια τής Σιλιστρίας, τον Βιδι^ον καί τή; Νύσσης σννενωθώΐΐν είς ι^ίαν καΐ μόνην διοικητική·* τεριφέρίΐαν νπΌ τΌ δνομα το «βιλαέτιον τοθ. Δ,οννίβ.ως»,ανα¬ τεθή δέ ή διοίκησις αύ.το3 είς τΌν Μιδάτ. ("Επεται ) θερμ.ώ4 οί έν ώ εξωτερικώ αυν«5ρ«»4Αητα6 μας, οί καθυβτερούΜΌβς την συνδρομήν τού Κτους 1004, να απεύ-βωβιν είς άϊΐ<&,τισ*ν τής οφεολής των. 'Κλπίζομεν, ότι θ,ά^Ιβη ή ύηό- μνησι; αυτή τής »πιθ3(5τι·*ή<5*'·»ς διά νά γείνη^ άμέσως. ή πλερωμή. 'Κπία-ης τβ:»ρακαλοΰνται καί π.άν· τες ί»ί πράκτορες. το,ΰ ε«<ι>τερ«κού
  τλπΧ εξιοτερικο,'3, ο<μμ. δέν Επρα¬ ξαν τούτο, ν.» βπεύβουν είς κανο- νιβμοΜ τΛν εκκρεμών λογα^ια- ακ.«&*Α των. "Αλλιας είμεθα ήναγ- κααμένοι νά προβώμεν είς την διακοπήν τί|ς άποα/νολ^ς τοθ φύλ- ,,^Ν" ' Ο ΠΟΛΕΜΟΝ Η ΜΑΧΗ ΤΟΥκΐΑΟ ΤΟΪΓΚ II ΕΠΕΙΙ01Ι08 [ Εθνικον Πρακτορείον] Α.Ο·ΛΙΓΟΧ, 1Ο Ιουλίου. —Τα εκ τού θεάτρου τού πολέ¬ μου τηλεγραφήματα άναφέρουν, ότι οπουδαία μάχη συνεκροτήθη παρα τό Κιάο-Τούγκ. Οϊ τε Ρώσβοι κ*1 ο£ Ίάπωνες έχαααν πολλούς άνδρας. Επί τέλους οί Ίάπωνες έξετόπιβαν τούς Ρώβ- οους καϊ κατέλαβον τό Κιάο- Τούγκ, βτρατηγικόν σημείον με- γέβτης βημαοίας. Έξ άλλου αγ¬ γέλλεται, ότι οΕ Ίάπωνες αυγκεν- τρώνονται άπέναντι των άνατολι- κών λόφωντοθ ΙΙόρτ-'Άρθουρ. _κοπός αυτών είνε νά προοβά- λουν τό ναυτικόν βτματόπεδον, έκοιάζοντες τάς στενάς οΊόοΌυς των λόφων, καΐ νά οώβουν οΰτως αποφασιστικήν μάχην. Αί άψιμα- χίαι των προφυλακών διαδέχον- ται αλλήλας χατά μέτωπον των δύο ατρατών. Οί Ρώσσοι, κατά τήνύη' αυτών γενομένην δεκτην τακτικήν, ύποχωρούν πάντοτε. ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 1Ο Ιουλίου.— ♦Εκ Πετρουπόλεως αγγέλλεται, ότι τα υπό των Ρώααων συλλη¬ φθέντα άγγλικά άτμόπλοια άφέ- θηααν ελευθέρα. Τό διπλωματι¬ κόν επεισόδιον, τό προκληθέν έκ τούτου, θεωρείται ώς λήξαν. ΊΙ ^ωσσΐκή Κυβέρνησις εδήλωσεν, ότε επιφυλάττει είς εαυτήν τό οι- καίωμα νά έπιθεωρή κάθε αγγλι¬ κόν ατμόπλοιον μή'πως περιέχη λαθρχμπόρευμα πολέμου. το ΤϊαθηΓμα ΤΗΣ ΒΑΣΙΑΙΚΗΣ ΘΑΑΑΜΗΓΟΪ ΙΪΙΜ111 ΡΔ22Σ&07 Τ0ΡΠΙΑΑ0Β0Α07 ΑΙ ΖΗΙΚΙΑΙ ΤΗΣ "ΑΒΙΦΙΤΡΙΤΗΣ,, Την ΙΟπν π. μ. χθές ένώ είσέπλεεν είς τον λιμένα Πειραιώς έκ Πόρον τΌ ύπ' αριθ. 222 ρωσσικΌν τορπιλλοβόλον, προσέκρουσε μεθ' όρμής επί τής πρΌς την άκτήν 'Αλκί- μων έλλιμενισμένης βασιλικής θαλαμηγοδ «Άμφιτρίτης», είς τής όπο άς την αριστε¬ ράν πλενραν πρός την πρωραν διήνοιξε ρήγ- μα 15 έκατ. περίπον είς ϋψος μέτρον άπΌ τής Ίσάλον. Έκ τής προσκρούσεως υπίστη κοί τΌ τορ- πιλλοβόλον αρκετάς ζημίας, θρανσθέντος τον προβόλον καί μέρονς ;ής πρώρΛς αυτόν. Ό κνβερνήτης τής «Άμφιτρίτης» χ. Βον- ονρης ανήγγειλεν άμέσως το σνμβάν είς τΌν κεντρικόν λιμεναρχην κ. Άνδρεάδην, ό¬ στις έσπευσε νά το τηλεφ»νήση πρός τον Β«- σιλέα. είς Δεκέλειαν. Τα αίπα τής σιιγκρούσεως θά έξακριβω- βώσι διά τής ενεργηθήσομένης άνακρίσεως, ώς ήκονσαμεν ά'μως αυτή όφείλεται είς άδε- ξιότητα τοΰ κυβϊρνήτον τοθ τορπιλλοβόλον, διατάξα.«βς τΌν ποντισμΌν τής δεξιας αγκύ¬ ρας άντΐ τής «ριστερβΐς πρώτον καί άντΐ στρο- ; πρόσω όλοταχώς. Διά την ταχίστην έπισκενήν τής θαλαμη- γοΰ, όπως μή επέλθη άναβολή είς τΌ διά σή¬ μερον τΌ εσπέρας άποφασισμένον ταξείδιον τοθ Βασιλέως, μετ&κλήθησαν τηλεφωνικώς έκ Νβυστάθμου εργάται καΐ άμέσως έπελήφθη- σαν τής επιδιορθώσεως τον ρήγματος τής θαλαμηγοΰ, ήτις έλπίζεται νά είνε ετοίμη μίχρι τή; μεσημβρίας σήμερον. Δίν είνε όμως άπίθανος καί ή σύστασις έ- πιτροπής διά ν' αποφανθή άν είνε άκίνδννος ό πλονς διά τής «Άμφιτρίτης». Την νύκτα ήλπίζετο, ότι ή «Άμφιτρίτη» θά δυνήθη ν' άποπλενση, το πραγμα δμως δεν είνε εντελώς βέβαιον. ΤΌ ρωσσικΌν τορπιλλοβόλον ήρχετο έκ τοθ Νανστάθμον Οπον έπεσχενάζετο. ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ Αί έπίσημ,οι πληροφορία· φέρουν ώς βεβαίαν την έπ' άοριστον άναβολήν των στρατιωτικών προβιβασμών. Εν¬ τούτοις ιίς τούς στρατιωτικούς κύ- κλους έπικρατεϊ ή Ιδέα, δτι στρατιω- τιωτικοί προβιβασμοί θά ένεργηθοθν είς μικράν κλίμακα τα δέ περί ανα¬ βάλη; αυτών διαδίδονται έπίτηοες υπό των αρμοδίων πρός εξουδετέρωσιν των ένεργειών, αί οποίαι θά κατεβάλλοντο υπό. των ενδιαφερομένων. αι Ιεταθεσεισ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Ό ΰπονργΌς των Οίκονομικών διέταξ* τούς τίλώνας, όπως ύποβάλουν προτάσΐΐ; περΐ άπομακρύνσίως έκ τοΰ τόπον, είς τον όποΤον νπηρετοΰν, των τελωνοφυλάκων έχίί- νων οί'τινίς εχονν νυμφευθή έν τη έ'δρα τής υπηρεσίας των. Ο ΑΙΕΥΘΓΝΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΣΤΑΟΜΟΥ Κατά τα νποβληθέντα πρός υπογραφήν δια- τάγματα, προσωπάρχης τοΰ ύπουργιίου των ! Ναυτικών διορίζεται ό κ. Γιωτόπονλος, πλω- 1 τάρχης, ' διευθνντής δέ τοΰ Νανσΐάθμον ό χ. θεοχάρης, πλοίαρχος. Διοικητής τής σχολής ι των Δοκίμων διορίζεται ο χ. Μανρομιχάλης
  ΏΙλί*
  α*ΠΓ 11 ΙΟΤΛΪΟΤ
  ΕΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
  800.000 ΠΕΡΙΠΟΥ_ΦΡ. ΧΡΥΣΟΝ
  ,Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  ήη μ τιμμ της διαθβκκσ
  Η ΣΤΛΛΗΨΪΣ ΤΩΝ
  Παρουσιασθέντα ενώπιον τού* ίίσαγγίλΐ'ως
  τώτ Πλημμ-λειοδιχών τριάχοντα καί πλέον
  Ηπειρώται. έτίοιοναν διά τοΰ μέλους τοΰ
  Σίυμβουλίου τής Έτα-.ρίας ό «Έλληνισ-
  σμος» κ. Χρϊ,στο6ίσίλη μήνυσιν κατά των
  /.. χ. Σοιν.χδ τραπ ζιτου ενταύθα καί ίδιο-
  κτήτου ιυριτιϊθποΐ-ίου παρά τον Πειραια καί
  Κ. Ιΐαττπασταύρου φαρμακϊαιτόρου εν Λαρίσση
  επί ; καταχ,:ήσ-ΐ τού έξ 800 χιλ. περίπθο
  φράγκων χρυίών κληρθοΌτήματος τοΰ ε'ν
  Ρουμανία αποθανόντος ό^ϊγ;νί^βε)τβΙ||||ίθΐΓ;
  τβ οποίον ό διαθίτης ώρ·.ζ·ν υπέρ τής κοινό¬
  τητος τοϋ έν Ήπίί,αο χωρίου Ζίτσης, έξ ού
  κατήγετο.
  Είς τή* μήνυσιν ταύτην καταγγέλλονται οί
  ' 'άνωτίρω, δ'τι ώς έκτ;λϊσται τή; διαθή*ης τοΰ
  Ζιτσαίου ν.α.ώρθωσαν δαπανώντες άφιιϊώς
  καί άίικαιολογήτως,ν.αίχαταχρώμενοι καί έξα-
  πατώντες την κοινοτητα να άφήσωσι το ήμιου
  τής κολοσσιαίας περιουσίας τού διαθέτου, άρ-
  νοΰμενοι νά παραδώσουν αύτο μϊ τον σκοπόν
  ν 7 τ ο κο?Γαχρασθοΰν.
  Ό κ. εΐσαγγ-λίύς έσπευσε ν' αναθέση την
  διεξαγωγήν άνακρίσ:ων επί τής σοδαρα; αυ¬
  τής ΟπίΛέσ ως πρός εξακρίβωσιν τή*; άλη-
  ΟίΐΛς εις τον τακτικόν άνακριτήν κ. Τσιτσ--
  χλήν, όστις προ πάσης αλ*.ης ένεργίίας εκά¬
  λεσε πχρ' έα*τω τον ·νταΰΌα διαμένοντα χρ»-
  πΐζίτην κ. Σακκαν. άπήγγειλε κατ' αΰτοϋ
  κατηγορίαν καί δυνάμ·ι έντάλματός τού έ-
  κρ"ατήθη οΰτος κα· κρατ.ΐται ήδη είς την Δι¬
  εύθυνσιν τής άστυνομίας,
  Μετά τουτο έκάλεσ:ν ώς μάρτυρας ίιαφό-
  ( ρους έκ των γνωρ'.ζίντων την ΰπίθ σιν με-
  τ£ξύ των οποίων καί τον παρ=πιδημοϋντα έν-
  ^'ταΒθα· έμπορον έό Αιγύπτω κ. Ν. Γύραν,
  ο'στις σπουδαιότατον επί τή*ς υποθέσεως αυτής
  ζ μρ
  Τί λέγει ό συλληφθείς
  Είς την αστυνομίαν είδομεν τον κρατούμε¬
  νοι τρ«πίζίτη·ν κ. Σάκκον, όστις επί τής ύ-
  ποθέτςως ταύτης μόίς είπεν ότι πράγμίτι μέλη
  τινά τής κοινότητος τού1 χωρίου Ζίτσα έσκευ-
  ώρησαν εναντίον τού έ—ϊΐδή 3έν έννοίΓ νά πα¬
  ραδώση £Ϊς αύτά το κληρθδότημα τοΰ Ζι-
  τσαίου κα! διά των ένίργειών των τούτων
  προσπαθούσι να λάδοον είς χίΤρας την περιου¬
  σίαν κα; την μοιραοθοΰν ίϊως.
  Ό κ.άνα/ρίτήί όμως, προσέθην.ίν ό κρα-
  τούμενος, θάντιληφθτί άκρ'.ίώς σήμ'ρον έκ
  τής ίξίτάί-ως των μαρτύρων περι τινος πρό-
  κε·.ται ν.αί ίχω την πεποίθησιν ότι θά διο-
  τάξγ) την απόλυσιν μου.
  Ή άφήγηαις τού κ. Γύρα
  Μ»τά τούς ν.ατηγορουμίνους Σζ/.καν καί
  Ιΐαπαοταδρον, ό μόνος δυνάμενος νά γνωρίζη
  έπακριβώς τα τής ύποΟ»'σ.-ως είνε Ό κ. Γυ-
  ρας. όστις 'ύηρ στήθη χθές να μας ϊώτη
  πιστήν «ί-Λονα αυτής ώς εξής :
  — Προ επί» έιών ίϊς Γκουμέστ τής Ρου-
  μανίας άπ βιωΐςν ό ά πό πολλοθ έγ/.ατ-σ'η-
  μίνος ΐκεΐ Δημ. Ζιτβαΐος έκ τοϋ χωρίοα Ζί-
  τσης των Ιωαννίνων /.αταγόμενος. Ό Ζι-
  2'*Ισαΐος νπήκοος Ρουμάνος 'ΚβΙ' Φΐρατιωτικός
  αύτόθι άρ-χικτρί,ς αφήκε πςριουσίαν «ποτελου-
  γΛτ~·> ϊυ Ο ΐϊ,ρίπον χι>Λ«ϊων? είν.&»»υ*γκων.
  Διά ι?,; δ'αθήλη;του (είς την οποίαν ση-
  μϊΐωτΐον ότι δϊν φαιν.ται αίς τί ποσόν ανέρ-
  χεται ή πΐριουσία τού) καθίστα γενικόν κλη¬
  ρονόμον τού τ'ον υϊόν τοθ άίελφοϋ τού Κ.
  ΠαπαστΛ3ρον, ώς έν.τϊλεστάς δέ τής διαθή-
  κης τού ώριζ; τοϋς κ. κ. Γ. Σαχ./.α' καί
  στρατιωτικόν ιατρόν κβί γίρουσιαστήν έν Ρου¬
  μανία Άν2ρο·Αλή*ν Φωτεινόν έκ Μακείονίας
  καταγόμϊνον.
  "Ωριζ:ν έπίσης ό ϊιαθέτης, δπως ϊκ τή*ς
  χεριθϋϊίας τού δοθώσΐ διάβορα κληροίοτήματα
  εις συγγ·ν;Τς τού καί 20,000 φρ. χρυσα έφ'
  άπαξ είς τον γοικ,Όν κληρονόμον τού, το ΰ-
  πάλ&'.πον 5ε ν.ατατ θτ, :ίς την Εθνικήν Τρά¬
  πεζαν τής 'Ε/.λαδος ν.αί έκ των τόλων αΰτοΰ
  νά λα,υ6α·<(ι)ΐι ανά 2 χιλ. φρ. χρ. κατ' ετος ο έκ των έκτελΐστών τής διαθήκης κ. Σακ- •/ας /.αι ο γενικάς κληρονομος κ. Μαππα- στοθρος διά τούς ν.όπους των. Είς τιν ε'τ ρον των έκτίλεστών 8εν άφησΐ τίποτε 5 κληρο^ό- της θ:ω:ών αΰ:Όν πλούσιον καί υψηλόν πρόσωπον έξασκοΰντα δέ μόνον μίαν γενικήν έποπτ-:ίβν. Μέ το ύπίλοιπον δέ των τό/.οιν το3 κληρο- ϊοτήν-^τος ώριζ-ν ό Ζιτσίΐος βπως γίνωνται διάφορα άγαθθίργήματα είς την κοινότηταΖί- τσης, ν.ατόπ'ν άποφίσ ως %λ έγκρίσ:ως των εκτίλ-στών τή*; διαθή/.ης τού. Ό κίνουνος τού κληροαο- τήματος Οιίτως ϊχούσης τή; 8·αΟήΛης, δ:έτρ;χϊ μέ¬ γαν κίν8^νον το κληρθδότημα να περιέλθη ίίς χ;ΐρας τής Ρουμανικής κυδ-ρνήσεως και ιδίως των άναφαινομένων πανταχόθ^ν ώς κληρονό- μων, καθ;σον αυτή οϋϊ-μίαν άναγνωρίζίΐ κοι- νότητα ώ; ηθικόν πρόσωπον. Τοιαΰτα παραϊείγματα έ'χομίν πολλά. Μία δι διαθήκη 3:' ής ό Δ. Φίλ'.τος έ·/.ληροδ6τει είς την αύτην κοινότητα την περιουσίαν τού καίτοι άνέφ=ρε τον «Πρός διάϊοσιν των Έ/.» ληνικών γραμμάτων σύλλογον» ώς ηθικόν πρόσωπον, η/.υίώθη υπο τή; Ρουμϊνικής Κυ- ίίρνήσ ως. Έτερα ει·/£ ή τής Ζβππείου πε¬ ριουσίας, ή όποία μ=τά τόσας καί τόσας υ¬ ψηλάς ενεργείας ά/.ομη δ'.ατρίχει τον κίνϊυ- νον νά κρατηθγ* Λαβόντες τουτο υπο σοβαράν εποψιν α γεν. κληρονόμος καί όίκ των έκτελεστών τής δια- θήκης κ. Σακκας καθόσον ό Ρουμά,νος γε- ρουσιαστής ε'χε πρό τινος παραιτηθή, κατέ¬ βαλον πάσαν δυνατήν προσπάθειαν καί θυσίαν όπως ίσχυροκοιήσουν την διαθήκην. Πρός τουτο παρεχώρησαν καί αλλα ποσ* έκ τού κληροδοτήματος είς τούς κλη-ρονό- μους έξαγοράσαντες πασάν αυτών άπαίτησιν και έκκαθαρίσαντες ούτω τα υπέρ τής κοινό¬ τητος Ζίτσης ποσά. Διά νά κατορθώσουν ό'λα αϋτά οί ανωτέρω εκτελεστής καί γεν. κληρονόμο; διίμειναν έν Παρισίοις επί τρία όλόκληρα ετη. Είς τούς κληρθ'όμους είχον δηλ ώσει ό'τί το κληρθδότημα τοθ Ζιτσαίου άνήρχετο είς 110 χιλ. φρ. χρ. αί οποίαι ήσαν κατατεθει¬ μένα! είς τάς έν Ρουμανία Τααπέζας, άπί- κρυπτον δέ τάς υπολοίπους 610 καί πλέον χιλ. κατα-.θ;ΐμένας είς το Κρεδι-ΛυονναΤ των Παρισίων. Ή κληροϊοτουμίνη κοινδτης, βλέπουσα έπιδραδύνουσαν την π;ράτωσιν τής όποθϊ'σϊως (έξηκολούθησ·ν ό κ. Γυρ*ς) μέ ίιώρισε μετά έν άπο τοΰ θανατου το3 διαθίτου ετος πληρ·- ξθύσιόν τη;. Ώ; καταγόμ:νος έκ τής ιδίας κωμοπόλεως, δέν ήτο δυνατόν ν' άρνηθώ την άνατιθ.ΐσαν μοί ύπηρίσίαν καί έγκαταλίίψΐς τάς έν Κού.ίτνίβ τής Αιγυπτου εργασίας μου, β είς Ρουμανίαν, συνωμίλησα μετά τοδ παραιτηθέντος έκτελεστοΰ κ. Στεφάνου, συνε- 6ουλ-ύθην πολλούς είδάτας τα τής υποθέσεως καί β;6αιωθ.-ίς, ότι ή π;ριουσία διε'τρεχε μέ¬ γαν κίνδυνον, Ισπβυσα νά γνωστοποιήσω τοθτο είς την Κοινότητα καϊ συστήσω είς αύτην, όπως διά συμδιδαστικοϋ τρύπου καί ΰπθμονής δοθή χίρας είς την υπόθεσιν δηλών, ότι άλ¬ λως ήθελεν άπολεσθή ή κληροδοτουμένη είς την Κοινότητα περιουσία πρός δφελος των κληρονόμων, ιδία δέ των έξαγορασάντων τα δικαίώματά των. Το δι/.αιωμα τής συμδιδαστικής λύσεως έ¬ δωκεν είς εμέ ή κοινότης καί μετ* ού πολΰ κατώρθωσα τουτο. Ό γεν. κληρονόμος καί ό εκτελεστής κ. Σακκάς θέλοντες το καλόν τής κοινότητος άπίφάσισαν, ώς έγώ τοΤς εθεσα ό¬ ρον, νά κρατήσουν διά κλη,οδότημά των, κό- πους καί θτσίΐς των το υπόλοιπον έκ τοϋ ο- λου κληροδοτήμβτθς καί καταθέσουν μόνον 350 χιλ. δραχμών είς την "Εθνικήν Τράπε- 'ζαν ενταύθα έκ των τόκων .«»» υΛΪίω» θά έκπληροΰται ή τελευταία θέλησις τού κληρο- δότου ώς πρός τα «γαθοεργήματα έν τ·?ϊ κοι- νότητι τής Ζίτσης. Τοιοϋτο συμβόλαιον μετβξυ έμοδ καί των δύο αυτών συν ταχθή κα'ι υπεγράφη είς τό έν- τοΛ^α. Συμδολαιογραφ ίον τοϋ κ. Φορτούνα, δι* ου ούτοι ήσαν ΰποχρεωμένοι νά κατβδαλω- σιν ίίς την Τράπεζαν τό ποσόν των 350,000 έντός εξ μηνών. ΤΌ συμ6ό^αιον εγένετο συνεπώς την 2'ίην Ίουνίου 1ι.«03. Προ τής συντάξ-ως δ' αΰτοϋ ό μέν κληρονόμος καί ό έκτελςστής μοΰ έ'δω- σαν λόγον των πεπραγμένων των είς τόν ο¬ ποίον ώς καί προηγουμένως σας είπον ύπε- χώρησα ζητήσας άντί «λλων τό ώς άνω πο¬ σόν υπέρ τής κοινότητος, έξίγοράσας οίίτω καί τάς άπαιτήσϊΐς αυτών. Διά τοΰ συμδθ- λαίου τούτου πβρητίΐτο καί ή κοινότης πάσης αλλης άπαιτήσ ω; επί τής περιουσίας. Ώρί- ζ·το δέ όπως κατ' ετος παραϊιδωνται είς αυ¬ τήν 550 εικοσάφραγκα χρυσα, οί τόκοι τουτέ- στι τοΰ κατατεθησομένου είς την Τράπεζαν ποσοϋ. Τόν όρον ίμως αυτόν τοΰ συμδολαίου ή κοινότης δέν εδέχθη καί τόν εκήρυξεν ά*υρον. Παρελθούσης τής προθεσμίας των εξ μηνών καί βλέπουσα ό'τι τα χρήματα δέν κατετέθησαν είς την Τράπεζαν ήγ.ιρα άγωγήν |λαίά των έκτϊλεστών, ή όποία μένει εισέτι έκκρεμής. Τούτου δέ ένεκα άνςκάλίσε καί την πληρε¬ ξουσιότητα μου τό πλείστον μέρΐις τής κοινό¬ τητος Ζίτσης, άνε'λαδε δέ αύτη την δΐΐξαγω- γήν καιπεράτωσιν τής ΰποθέσίως. Ούτως είχον τα πράγματα, έπιλέγει ό κ. Γΰρας, ό'ταν πολλοί έκ των έντβΰθα Ήπει- ρωτών επέδωκαν μήνυσιν κατά των κ. κ. Σακκα καί ΙΙαπασταύρου επί κατακρατήσει τοΰ κληροδοτήματος. Πράγματι δέ οΰτοι άρ- νοΰντβ; νά παραδώσουν τα χρ-ί-,ματα προδάλ- λοντες τόν λόγον ότι άφοΰ ή Κοινότης δέν τα δέχεται συμφώνως πρός τοΰς όρους τοΰ συμδολαίθυ, δεν δύνανται αύτοι νά τα παρα¬ δώσουν είς τάς χ"Τρας τοΰ ενός κβί τοΰ άλ- λου άνεπισήμως. Μετά των ανωτέρα· κατη- γορ.ΐ καί εμέ ή Κοινότης ώ; συνένοχον τής πράξεως. Τουτο θ' άποδίΐχθη έκ των άνακρί- σίων καί θά γ.ίντι γνωστόν πώς οί Ζιτσαΐοι αμοίίο^ν ή'Ιικώς τοΰς εΰεργέτας των. Τί λέγει ό κ. Χρηβτοβασίλης Έξ αΛλου ό έτιίωσας την μήνυσιν κ.Χρη- στοδασίλης λέγει, οτ: οί καταγγ=λλόμενοι διορισθέντες ώς έκτελι:σταΙ τής διαθήχης υπό τοΰ Ζιτσαίου κα,τά τό 1897, ουδεμίαν λογο- δοσίαν έδωκαν καϊ ΐα έκ τοΰ κληροδΐτήματος χρήματα -ένέμθντο ώς ·νά ήσαν ίδικά'των. Ό κ. Γυρας διωρίσθη ώς πληρ.ξοΰσιος τής Κοινότητος καί ηθέλησε συμδιδαστικώ; νά διεκδ.κή^τ) τα χρ+,ραχα. Άλλά καί τάς 200 χιλ. δραχμών, τας οποίας αΰτοί υποχρεώθη¬ σαν συμδιδαστικώς νά καταθέσουν είς την Τράπ.ζαν, άρνοΰνται ήίη νά καταθέσουν. Ό κ. Χρηστοδασίλης λέγ ι, ότι ό κ. Σακκα; συνίΤέλ-.σεν είς την ακύρωσιν δύο αλλων κληροδοτημάτων, τοΰ Β. Σιμελή έξ 600 χιλ. φραγκων, ό'π ρ έγκατέλιπ·:ν βΰτός είς τόν Δίάίοχον τής Ελλάδος ίνα τό χρησιμο¬ ποίησις υπέρ τής άπ'λευθϊρώσ ως τής Ηπεί¬ ρου κ»ί τ&ϋ Δ. Φΐλίτου έξ «00,000 φρ., τό οποίον δΐΐτίθετο διά φι ■ ανθρωπικε,ύς σποπού; υπέρ τής έπαρχί«ς Κορέντων, τή; οποίας πρωτεΰουσα τυγχάνι ή Ζίτσα. Έκ των κΑηροδοτηαάτων αυτών μέρος μέν ϊ'κ&ίίΊ «ΰτός, μέρος δέ π-ριήλθςν είς χ Τρας των κληρ>νόμων καί μΐρθς είς την ρουμανι¬
  κόν Κυβερνησιν, ή ό ποία ή/.ήρωσ ν αΰτά.
  Ή βύλληψις τού κ. Παππαβταύ-
  ρου
  Τηλεγραφικώς διετάχθησαν χθές αί αρχαί
  Λαρίσση;, όπως προβώσιν είς την σύλληψιν
  καί τοΰ έτίρου των καταγγ-λλομένων κ.
  ΙΙαππασταυρΌυ φαρμβχϊμ,πόροι» έκεΤ. Συλλη-
  φθ.ίς οΰΐος μεταφέρεται υπό συνοδίαν εν¬
  ταύθα σήμερον.
  ΜΕΤΑΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ
  ΠΕΖΙΚΟΓ ΣΤϋΤΑΓΜΑΤΟΣ
  Υπεγράφη Β. Διάταγμ,α, διά τοθ
  ίποίου τό έίρεθον έν Λαρίσστρ 4ον πε-
  ζικόν σύνταγμα μετασταθμεύει είς Βο'-
  λον. Ή μ,εταστάθαευτις αυτή γίνεται
  τή έπιμό'νω άπαιτήσίι φίλων τί); Κυ¬
  βερνήσεως, πολιτευομένων έν Βόλω.
  <ΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ Χό Ταμείον τής Έθνικής Α¬ μύνης Ό ΰπεπιμίλητής κ. ΙΙλατάνης ανέλαβε την διεύθυνσιν τοΰ ταμ.ίου τή; Έθνικής Α¬ μύνης. Είς την θέσιν τοΰ οίκονομικοΰ έπι- θεωρητοΰ την οποίαν μέχρι τοΰδε κατεΐχεν ό κ. Πλατάνης 0ά τόν άντικαταστήσγ) ό ταγμα- τάρχης τοΰ Οίκονομικοΰ κ. Σαραντόπουλος, τοποθίτημένος ήδη είς την Μερβρχίαν Με- σολαγγίου. Ή μέχρι τοΰδε άνταλλαγ ϊσα άλ- ληλθγρβφία τοϋ Ταμείου τής Έθνικής Αμύ¬ νης μετ-διδάίθη είς τα γραφεΤα αϋτοΰ. Τό βούλευμαι κ*τά τού κ. Γρα- βάνη Τό Συμβούλιον των έν Λαμία Πλημμ-- λειοδικών ειχε παραπέμψη είς τό Πλημμί- λειοδικεΤον τόν ύπολοχαγόν τού πεζικοΰ κ. Περ. Γραβάνην διά τό μεταξΰ αΰτοΰ καί τοΰ δικηγόρον κ. Παππαλουκδ επεισόδιον. Χθές ό κ. Γραβάνης. διατελών έν προφυλακίσει, μετεφέρθη ενταύθα 'έκ Λαμίας υπό συνοδίαν, 6'πως άνακοψιτ) τό βούλευμα ενώπιον τοΰ ει¬ σαγγελέως των Έφετών. Ό χ. Γραβάνης συνωδεύετο υπό τού ύπολοχαγοΰ τοΰ πεζικοΰ κ. Δ. Δενδραμή, άνακόψας δέ τό βούλευμα χθΐς άφέθη έλ·υθίρος. 'ΙΙ δίκν, των ύπκξιωμκτικών Περατωθ ισών ών άνακρίσ:ων, ό κ. είση- γητής τοϋ Στρατοδικίίου υπέβαλεν είς τόν Β. Έπίτροπον την ίκθισίν τού επί τής υποθέ¬ σεως των 32 ΰπαςΊωματΐκών. "Απαντες πα- ραπίμπονται είς τό Στρατοδικείον. Ή δίκη των θά προσίιορΐσθί; έντός τοθ μηνός. Ή έκθεσις τοθ κ. ΔημοπουΧου Αφιχθη χθές έ* λιρίααχΐζ ό μ«ραρχος τού στρατοΰ Θεσσαλίας κ. Δημόπουλος, κο¬ μίζων ήν Ικθίσίν τού διά τά μεγάλα γυμνά- σια. Την έκθεσιν τού ό κ. Δημόπουλος θά έγχειρίση είς τον προσωρινόν γενικόν διοικη- τήν κ. ΤΑ ηΕίΙΤΕΡΠΙΤ πθΛΕΜΟΤ Η ΚΡΙΜΟΣ_ΣΤΙΓΜΗ ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙΕΤΟΙΜΟΙ Τά τελευταία τηλεγρβφήματα των "Αγ¬ γλων άντβποκριτών των παρακολουθούντων τόν στρατόν τοΰ στρατηγοΰ Κουρόκι άγγέλ- λθυν ότι δλων οί όφθαλμοί είνε ήδη έστραμ- μίνοι πρό; τό Ιΐόρτ-Άρθουρ, άνυποι^ό- νως άναμ'νόντων την είδησιν τής άπο- φασιστικής έφόδου των Ίατιώνων κατά τού φρουρίου. Αί προφυλακαί των δύο έχθρικών στρατών εί; τό Μότιενλιγκ άπέχουν αλλήλων χίλ:α διακόσια πβρίπου μέτρα. Άπόβασις Ίαπώνων Κατά τά; πληροφορίας τοθ «Λοκαλαν- τζάι'γκερ» τού Βερολΐνου εί; τά πέριξ τοΰ κα- λουμενου Κόλπου τής περιστεράς απεβιβάσθη¬ σαν τελευταίως 30,000 Ίάπωνες. Οί Ρώσσοι απεπειράθησαν ν' άντισταθώσιν, άλλά κατόπιν ασθενούς άντιστάσ.ω; έγκατέ- λιπον την θέσιν των είς τούς Ίάπωνα; οί όποϊοι ΰπεστηρίζοντο καί υπό τοθ στόλοο των. Ή πεποίθησις τού ΤΌάρου Ό έν Πετρουπόλει άνταποκριτή; τή; πα- ρισινή; «Πρωί»;» άφηγε'ιται τό εξής χαρα- κτηριστικόν επεισόδιον περί τής πεποιθήσίω; ' τοΰ Τσάρου είς την τελειωτικήν νίκην τή; Ρωσσία;. Κατά τό τελευταίον σιδηρόδρομον ταξ.ίδιον τοΰ Τσάρου πλούσιός τις έμπορο; έκ Σαμάρα; όστις είχε προσφέρει 1 000.000 ρούδλια διά τόν στόλον και τούς πληγωμέ- νους εζήτησε νά παρουσιασθή πρό τοΰ αύτο- κράτορος. "Οταν δέ παρουσιάσθη ενώπιον τοΰ Τσάρου. έξερράγη, είς λυγμούς. Ό αΰτοκρά- τωρ κα! ό Γδιος συγκίκινημένος^ παρηγόρησε " τόν έ'μπορον καί τοΰ είπεν. Ι — Ή Ρωσσία είνε αδύνατον νά νικηθίί υπό τής Ίαπωνίχς. Ο ΒΕΟΤΟΚΗΣ_ΕΙΣ_ΤΟ ΤΑΤΟΐ Ά^ 'μποροθσο Ότ6 Τατόΐ νβμενα κι' έγώ γιά πάντο καί 'στδν Βασι^ά καροΐ τ6 περΐφημο κρασΐ νάπινα τί^ς Δεκελείος, ττοίχει δύο καί τρι· [άντα Ποία μέρη λατρευτά, σκϋψε κάνε μιά μετάνοια... κύττα£ε τα πεΰκ' αύτά, κύττα£ε καί τά πλατάνια. Ύπδ την σκιάν δ σκαρπινοστρατηλάτης γιά Καζάδες, γιά Σαντίάκια, γιά στρατών [όργανισμούς, εχει κάμει ρεμβασμούς. . * Κάθε φτώχεια μας έρρέτω. . π·Τον δάσος σκιερόν!... σάν τί ν,απαν, Περικλέτο, 'στήν σκιάν των φιλυρών , Π.— Μήπως ήμουνα παρών γιά ν' άκούσω την κουβέντα , εΤσαι βλάκσς μέ πατέντα. "β Ι! νά καί τάντρα των Νυμφών, νά καί ' ·» » [τδ μονοπάτι, τδΣτέμμα τάλεγε μα£ή μέ τδνΚορΦιάτη 1- ι ,ι-δ τδ μέρος 'μθησαν γιά τήΜακείονΙα, σ έκεΤνο γιά την "Ηπειρο καί γχά την [ ΆλβανΙα. Φ.—Καί ποϋ τδ £έρεις, Περικλή ; Π.— Κατά συμττερασμόν. Φ.—Κι' δ Κόντες ποϋ κουβέντιασε γ)ά [τδν οργανισμόν. Π.— 'Εδώ πλησίον, Φασσυλή, καί σκϋψε ['λίγοχάμω, νά 'δ?)ς τοθ Κόντε μολυβιαΤς καί σ/έδια [ 'στδν άμμο. Φ.— Άλήθεια λές, παρατηρώ καί πατη- [μάτων Τχ Π.—Πρός Μακεδόνας άδελφοΰς καθένας [θά τα δεΐχνιο. Φ.— 'Στδμέρος τοθτο βεβαία μετ" εύγλωτ- Η ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΘΩΡΠΚΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ • ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΛΡΣ5Γ0Τ Ώς καί χθές έγράφομεν, άρχηγός τής συ- σταθησομένης θωρηκτή; Μοίρα; θά διορισθή κατά τό υποβληθέν πρός υπογραφήν είς τ' Άνάκτορα διάταγμα ό νυν δ.ευθυντής τοΰ Ναυστάθμου κ. Τ. Κουντουριώτης, πλοίαρ- χος. Ώς κ.υδ··ρνήτης επί μέν των &ψ<χφζ^ϊ>
  ετοποθετήθη ό κ. Πέτρος Γκίνης, άνππλοί-
  αρχος, επί δέ τή; «"Υδρας» ό κ. Ι. Δαμια-
  νός, άντιπλοίαρχο;, τέως προσωπάρχη; τοϋ
  ύπουργείου ιών Ναυτΐνών καί επί των
  «Σπετσών» θ« παρβμ'ίνη ό κ. Σαχτούρης,
  άντιπλοίαρχο;. Ώς δπαρχος επί μέν των
  (ΐΦίΐρ&Ί» ετοποθετήθη ό κ. Κατσουλης.π)ω-
  τάρχης, επί δέ των «Σπετσών» ό κ. Καλο-
  γιάννης.
  Ό άρχηγος τής Μοίρας προσίλαβεν ώς άρ-
  χιεπιστολέα τόν Ί. Ήπίτην ύποπλοίαρχον
  ύπασπιστάς δέ τού; κ. κ. Μποτασιν καί Πα-
  ναν άνθυποπλοιάρχου;. Τού; διαγγελεί; τού
  θα όρίσιρ" την τελευταίαν στιγμήν καί οταν
  θά υψώθη τό σήμα τοϋ μοιράρχου επί τής
  άρχηγιδος. Ή πρόσληψις τοΰ ύποπλοιάρχου
  κ. Ήπίτου ώ; άρχυπιστολέως ένίποίησ=ν ευ¬
  χάριστον εντύπωσιν είς τούς ναυτικούς κύ-
  κλθυς.
  Τό δρομολόγιον τής μοίρας δέν εγνώσθη
  εισέτι, ώ; ο'μω; ελέγετο μ.ταξΰ των ναυτι-
  κών κύκλων, αύτη θά προσ:γγίσγ) καί εί;
  έξωτερικοΰς λιμένας, έν οίς καί ό τή;
  Νεαπόλεως. Επί των τριών θωρηκτών θά
  δικνεμηθώσι καί οί νέαι σημαιοφόροι.
  ΦΟΝΟΣ ΟΘΩΜΑΝΟΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Κατ' είδήσ:ι; έκ Κρήτης τχρά^ρΐύΊ τις έκ
  Βαττολάκκθυ Κυδωνιας τρόφιμος άλλοτε των
  φυλακών λόγω άν.αταλογίστου, συνήντησε δύο
  όθωμανού; πλησίον τοΰ χωρίου των.
  Άφοΰ 8έ τοΰς προ:ιδοποίησε ό'τι σκέπτεται
  νά τούς φονεύση, καί αύτοι γ:λώντες τω ά-
  πήντησαν έρωτώντες τό διατί, .έξηκολούθτ,-
  σαν τόν δρόμον των φιλίως, καθόσον οί ό-
  θωμανοΐ δέν έδωκαν προσοχήν γνωρίζοντες
  την κακήν δίανοητικήν καταστασιν τοϋ άπίΐ-
  λοϋντος μέ ήρεμον πν;ϋμα. Μετ* ολίγον ό'-
  μως καθ" ί;ν ώραν διέδαινον άπβ μέρος κρη-
  μνώδες τόν μέν πρεσδ-ίτερον όθωμανόν άπώ-
  θησε μετά τοϋ ήμιόνου τού κα'ι κατέρριψεν ε¬
  πιβάτην καί ήμίονον άλληλοτραυματισθέντας
  κατά τό κατρακύ λΐσμα, κατεδίωξ- δέ τόν έ¬
  τερον. 8ν έπίσης έλαφρώς έτραυμάτισε διά τι¬
  νος κασατβύρα;, ήν έπίτηδ:; επρομηθεύθη
  κατ' εκείνην την στιγμήν άπό τόν πλησίον
  οικον τού ολίγον λοξοδρομήσας, καί διά τής
  οποίας άπετ^λείωσε τόν πρώτον γέροντα ά-
  φήσα; αυτόν νεκρόν.
  Κατόπιν μ τέβη είς Άλικιανοΰ καί παρα-
  δοθ.ίς είς τά; άρχά; ώμολόγησε την πράξιν
  τού, ζητήσας να τόν φυλακίσωσι καί νά τοΰ
  δίδωσι πολύ κρασί νά πίνη. Ό φόνος δέν
  φέρει κανέν στοιχεΤον φυλετισμοϋ, ούδ' εχει
  σχέσιν μέ τό κίνημα "ών Λάκκων, δΰδ' εγέ¬
  νετο δι* άντεκδί/,ησιν.
  Ο ΝΕΚΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΟΥΓΕΡ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΙΤΩΡΙΔΝ
  Ό λόρδος Μίλνερ, ό διοικητής,
  καί ή κυβέρνησις τοΰ Τράνσβααλ συγκατετέ-
  θησαν νά παραδεχθώ;» την τελευταίαν θέλη¬
  σιν τοΰ Κροΰγερ όπως ένταφ'.βσθΫί είς την
  Πραιτωρίαν.
  Ό στρατηγός Μπόθα έξέδωκ! διαταγήν,
  διά τής οποίας προσεκάλ-σεν ό'λους τού;
  πρφην άξιωματικοΰ; τοϋ στρατοΰ τή; πρώην
  Δημοκρατίας νά πχραοτώσιν εί; την εκκλη¬
  σίαν κατά την έπιμνημόσυνον λειτουργίαν επί
  τώ θανατφ τοΰ Κροΰγερ κβί ώρισε τριακον-
  θήμερον πένθο;.
  Εί; την διαταγήν τού ό στρατηγός Μπόθα
  λέγει : «ΚανεΙς πλήν τοθ αποθανόντος προέ-
  δροιι δέν ειχε μεγαλειτέραν δύναμιν διά τόν
  λαόν τού. Τοΰ οφείλομεν ευχαριστίας διά τάς
  θυσίας άς υπέστη όπως καταστήση τόν λαόν
  τής Άφρικής Έθνος. Ό θάνατος τού %Μί-
  σταται θλιβερώτερος, διότι κατά τάς τελευ¬
  ταίας ^μίριχς τού δέν τοϋ επετράπη νά Γδη
  την χώραν τού καί τόν λαόν τού. θά τό αΐ-
  1 σθανώμ-.θα πάντοτε ^ύχαιιχ τουτο, άλλά
  θά παραμένωμεν σιωπηλοί».
  [ η,
  ο ΚερκυροιΤοο θάλεγε τάς τόσαα βελτιώσεΐί,
  τά νέα τά ττηλήκια, ποθ 'μο^άίουν σάν
  [Βουλγάρικα,
  καί μόλις τδδα, Περικλή, δεν Έέρεκ παχ
  [έχάρηκα.
  Π. — Έδώ πλησίον τής πηγής τού ρύα-
  [κοζ αύτοθ;
  θάπε γιά τούς άμττέχονοχ έκοίνουί τού
  [Στρατοΰ,
  τιοΰ τώρα θδχουν τα κουμπιά στ'άριστερ6
  [τ6 μέρος
  χειμώνά τε καί θέρος.
  Φ.— Έδώ, ποθ πάντοτε σιγή δεσπόίει κχ'
  [ήρεμΐα,
  τά ΤηΧ Αμύνης βεβαία θ' άνέφερε ΤαμεΤα,
  καί παρ* αυτήν την πρασιάν, την τόσω
  [μυροβόλον,
  γΐά τά λαχεΐα βεβαία θά'μΐλησε τώνΣτόλων.
  Π.— Έδώ πλησίον, Φασουλη',τη'ς μ^γικήο
  [Κι&άραο
  ό Κόντεα πρός τδν ουρανόν τούΰ όφθαλ-
  [μούς έπάρας
  ετόνισε σωτήριον
  πολέμων εμβατήριον.
  Φ.—Δέν είναι μία πρασιά καί <}>ύλλωμα λει-
  [μώνος,
  ποΰ δεν έπεριπάτηοε καί δέν εσκέφθη μόνος,
  καί δέ,ν ΰπάρ/,ςι μέρος Τι μικρόν τής Δεκ&-
  [λεΐας,
  ποθ νά μή φέρη την ήχώ μιάς συνομιλΐας,
  καν γανΐ,ρδΐζ. κδν μυστικάς,
  καί κάθε ψΐθυρος γλυκύς
  μάς ψιθυρΐίει μυστικά μελλούσας ωφελείας.
  Π.— "Μπρός 'στοθ Κόντε τιΊ λαλιά
  βουβαθήκανε πουλιά,
  πάπιες, χήνες καί γαλιά,
  καί 'συχάσανε κι'έκεΤνα μές 'στήν τόση σιωπή
  γιά ν' άκούσουν τί θά 'πή.
  Γ. ΣΟΥΡΗΣ
  Ο ΠΕΡ0ΝΟΣΠΟΡ0ΣΕ1Σ ΤΑΣΚΠΑΡΧΙΑΣ
  ΒΛΑΒΑΙ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
  Έκ Κερκύρας γράφει ό διευθυντής τοθ Γε-
  ωργικοϋ σταθμοΰ πρός τό Υπουργείον των
  Έσωτερικών ότι κατά την περιοδείαν τού έ-
  ξτ,κρίδωσεν ο'τι ο.Ίδαμοϋ αί ζημίαι ύπερδαί-
  νουσι τά 10 0)0' είς τίνα μάλιστα μέρη οό-
  δ μία εγένετο ζημία. Ούτω εί; τοΰ; δήμου;
  Ίστωναίων, Άμφιπαγιτών καί Κασσωπαίων
  οΰδεμία παρετηρήθη ζημία.Εί; τον δήμον Ά-
  πηλιωτών ελαχίστη.Εί; τού; δήμουςΜελ'.τει-
  ?ων, Μεσοχωριτών. Λευκ'.μμαίων καί Παρε-
  λείων ο 0)0.Μόνον είς τά χωρία Ξανθά ου,
  Σφακερών κα! Ρεκίνη τοΰ δήμου Άκρολοφι-
  τών αί ζημίαι άνέρχονται είς 10 0)0,
  Ή έφ-τεινή παραγωγή των αμπέλων θά
  υπερβή* κατά τι τό ποσόν των 160,000 βα-
  ρελών εάν μέχρι τοϋ τρυγητοϋ δέν έπέλθω-
  σιν νέαι βλάβαι έκ των άτμοσφαιρικών με,τα-
  βολών.
  Τοΰ δήμου Λευκιμμαιων ή παραγωγή ΰπο-
  λογίζεται πλέον των 48,000 βαρ λών,
  τοϋ Άπηλιω ών και Μεσοχωρητών 20.000
  δι' έ'κβστον τούτων, Ιΐοταμογειτάνιον 10,000
  βαρελών, Άκρολοφιτών 3,010, Κασσωπαίων
  1,500 καί ΚερκυρΛίων 5,000 ?>ιχρΐκΰ>ν.
  Έκ Καρδίτσης τηλεγραφοΰν δτι αί άμπε¬
  λοι τής περιφερείας Σοφάίων προσςδλήθη-
  σαν 6πό π-ρονοσπόρου, καθ* ου οΰδεμία θερα-
  πεία δύναται νά επέλθη.
  Καί έκ Καρπενησίου τηλεγραφεΤ ό δήμαρ-
  χος Κτημενίων ότι ό περονόσποεος κατέ-
  στρεψε τάς άμπέλους τής περιφερείας τού.
  Είς την περιφέρειαν Καρπενησίιυ αί έκ τοΰ
  περονοσπόρθυ βλάβαι είνε άνεπαίσθητο;.
  ΑΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
  ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΝ.- ΚαταΠίκη διό-
  που είς δεκαετή είρκτήν
  Είς τό ΝαυτοδικεΤον χθίς έδικάσθη ό δίο-
  πο; τού Πολ;μ Ναυτικού Γ. Βερδαλή;, κα-
  τηγοροΰμενο; επί άποπ ίρα φόνου κατά τοΰ
  «ρχικελευστοΰ μηχανικόν Εύθυμίου Ζωγρά-
  φου.
  Τοϋ Ναυτοδικείου προήδρευεν ό άντιπλοί¬
  αρχο; κ. Μαυρομιχάλη;, Βασιλικό; δέ Έπί-
  τροπος παρίστατο ό πλοίαρχος κ. Α. Σωτη-
  ριάδης καί συνήγορος τοΰ κατηγορουμένου ό κ.
  Νικητόπουλος.
  Μετά την άποδεικτικήν διαδικασίαν, ήτις
  κατηνάλωσεν ολόκληρον τό πρό μεσημδρίαςδι-
  άστημα κβί τάς άγορευσεις τοΰ Β. Έπιτρόπου
  καί τοΰ συνηγόρου τό άπόγευμα τόΔικαστήριον
  απεσύρθη πρός συνϊιάσκεψιν καί περί την
  5ην μ. μ. εξέδωκε την απόφασιν αΰτοΰ, δι'
  ή; κηρύξαν ϊνοχον τόν κατηγορούμενον, έπέ-
  6χ>εν είς αυτόν ποινήν δεκα-τοϋς είρκτή;
  »υ»επαγομένην καί στρατιωτΐκήν καθαίρ.σιν.
  Τό δικαστήριον εφάνη αυστηρόν έν τη*
  «(τοφάσει αΰτοΰ, καίτοι ο κ. πρόέδρο; έχαρα-
  ν ώς έιΐιεικί) την καταγνωοθεΤίαν ποι¬
  νήν, καθόσον ό καταδικασθείς καί άλλοτε δι
  όμσίαν φύσεω; υπόθεσιν άποτελεσματιχή
  μάλιστα τότε, ε?χε κβταδικασθη, καί έπο
  μένως ήδη έίικάζΐτο χαθ' ΰποτροπήν.
  ΕΚ ΤΗΣ "ΕΦ"ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ,
  10 ΊονλΙον
  ΤΠΟΤΡΓ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  Διωρίσθη γραφεϋς πβρά τω έν Καί"ρω γεν.
  προξενείω ό κ. Α. Άλεξανδρόπουλος αντί τοϋ
  κ. Σ. Παρτί?ου άπαλλαγέντος τής υπηρεσίας.
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  Μετετέθησαν οί προ)το£ίκαι Λεβαθίας Ε.
  Χριισαίτης εί; Λάρισσαν, άντί τοΰ Μ. Φιχιώοη
  είς Εύρυτανίαν, άντί τοϋ Π. Μχτώση είς Λε-
  βαδίχν.
  —Μετετέθη ό ε'ιρηνοδίκης Λεύχτρου Ηλ.
  Άναγνωστόπουλος είς τό Άπεραντίοιν.
  —Διωρίσθη φύλ»ξ των σω<ροονιστιχών λακών Συγγροΰ δ Κ. Περδικάρης. —Συνιστάτ«ι χαι ίπρον συι/βολαιογραίρεΐον ίν τ^ ·περ!φ!ρ6('α των έν Αθήναι; ε'ιρηνοδι- κβίων, έδραν έχων τάς Αθήνας, διορίζεται 3έ συμβολαιογράφος έν τί) θέτει ταύτν) ό Κ. Δ Ιωάννου διχτ,γόρος. —Προήχθη είς την θέσιν τοϋ υπουργικον γραμ;χατέως δευτέρα; τάς«ο>ς παρά τω υπουρ¬
  γείω ■"•ών Έσωτερικών έ Θ. Βίλλιανίτη;, γρ*-
  φεΰς πρώτης τάξεως.
  —Μετετέθησοιν έναλλαξ οί άβτυνόμοι "Ο¬
  ρους Γ. Κωνσταντόπουλος ύπολόχαγός καίΚερ-
  χυρας Η Ντάνος άνθυπολοχαγός.
  — Μετετέθη ό άστυνόμος Κυπαρισσίας Ε.
  Στεφανβύρης είς την άστυνομ. Φαλαισίας.
  — Εγένετο άποό"εχτή ή έκ τής υπηρεσίας
  πιραίτησις τοϋ παρά τη τηλ. διευθύνσιι Σύ-
  ρον τηλ. διανομέως Εύαγγ. Μητ'ροπίΐ καί «πε-
  λυθη τής υπηρεσίας ό παρά τώ ταχ. καΐ τηλ.
  γραφείω Λαυιίας τηλ. δΐϊνομίΰς Κ. Παπα¬
  γεωργίου, ώ; εκδοθέντο; κατ' αύτοι» έντάλματός
  φυλαχίσεω; επί ΰτιεςαιρίσιι συστημίνων έπι-
  στολών.
  ΥΠΟΥΡΓ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
  Διορίζεται βοτ,θός νομισματογνώμων έν τω
  Έθνιχω Νομισματιχω Μουσείω δ Κωνστ. Κων-
  στιντόπουλος άντί τοϋ Α. Κϊίαμοπούλου.
  Άπαλλάσσονται τής υπηρεσίας οί γυμνα-
  σιάργαι των έζηί γυμνασίων : Α. Παπποιθα-
  λασσινος τοϋ έν Τριπόλει, Π. Βασιλείβυ τοϋ έν
  Γυθείω καί Κ. Πουρναρϊς τοϋ έν Βόλω. Έπί-
  βης οί καθηγηταί των κάτωθι γυμνασίων : Π.
  Κουτρέλης το5 Γ' έν Αθήναις, Γ. Βούλγ*οης
  τοϋ Β' έν Αθήναις, Ν. Ίγγλέσης τοϋ έν "Άρ-
  τγι, Ι. Άργυρόπουλος τοϋ έν Κυπαρισσία, Κ.
  Μουτούσης τοϋ Α' έν Πάτραις, Α. Γρίδας Τ3ϋ
  έν Δημητσάνγ), Δ. Άναστασόπουλος τοϋ έν
  Κυπαρισσία, Η, Λυχουρέζος τοΰ Β' έν Αθή¬
  ναις, Γ. Κατελοϋζος τοΰ έν Ναυπλίω, Α. Ρέν-
  τζος τοϋ έν Βόλω, Μ. Δεκάζος τοϋ έν Ναυπλίω,
  Σπ. Καψάλης τοϋ έν Μεσολογγίω, Δ. Ξυδιας
  τοϋ έν Τριπόλει χαί Ιωάννης Πατσουρϊκος τοΰ
  έν Γυθβίω.
  Άπολύονται τής υπηρεσίας οί σχολάρ/αι
  των εξής έλληνικών σχολείων : Κ. Παππαιωά"-
  νου τοΰ έν Κύμη, Α. Χρυσανθ^ττουλος τοΰ Β'
  έν Πάτραις, Γ. Ρουσιας τοΰ Γ' έν Πάτρακ, Γ.
  Άναγνωστόπουλος τοΰ έν Σχιάθω, Γ. Σκου-
  ριώτης τοΰ έν Ξηροκααπ'ω, Λεν. Βρεττάχο; τοϋ
  έν Πανίτσγι, Α. Πατσού.ης τοϋ έν Άνδρούστ,,
  Π. Τημιλής τοΰ έν Ίθάκη. Οί διδάσκαλοι των
  χάτο>θι έλληνικών σχολείων : Ν. Λεώνης τοΰ
  έν Α'ιγίνη, Κ. Γούναΐης τοΰ έν Βοιτσςί, Α. Βι-
  δάλης τοΰ Α' έν Αθήναις, Λ. Πηγέας τοϋ Α'
  έν Αθήναις, Στ. Σταμάτης τοΰ Γ' έν Αθή¬
  ναις, Κωνσταντίνος Γεραμπής τοΰ Α' Βαρδα-
  χείου, Εΰγένιος ΒαρΓνος τοΰ Α' έν Πειραιεί",
  Σ. Άναγνωστό'πουλος τοϋ Β' έν Πιιραιεί, Ι.
  Μιχαλόπουλος τοϋ Β' έν Αιγίω, Η. Παππα-
  λεω»τίδου τοϋ Β' έν Πύργω, Κ. Τσιαπόπουλος
  τοϋ Α' έν Πάτραις, Τ. Ο'ικονομόπουλος τοΰ Γ'
  έν Πάτραις, Ι. Βέσης τοϋ έν Χαλκίδι, θ. Βου-
  γΐούκας τοϋ έν.. Νχυπλ1«|Χ, Δ. Μπουζάνης τοΰ
  Α' έν Γυθείω. Α. Μίνούτης τοθ Β' έν Γυθίίω,
  Ε. Παππασταθόπουλος τοΰ έν Μεσσήνγι, Κ.
  ΓΙουλακος τοΰ έν Εηροχαμιιίο), Ε. Δα λας τοΰ
  έν Δερβενίω, Π. Σκουρλέτης τοϋ έν Καρυταίντ),
  Κ. Σχάντζαχας τοΰ έν Κΰαη, Μ. Καραλής τοΰ
  έν Μελιγαλβΐ, Α. Χωματιανός τοΰ έν Ζχχάρω,
  Κ. Εύσταθιάδης τοΰ έν Άμοογώ, Ι. ΤυρταΓος
  τοϋ £·' έν Αθήναις, Ν. Βλαβιανός τοΰ Δ' έν
  Αθήναι; χαί Α. Πολυχρονίδης τοΰ Δ' έν Α¬
  θήναι;.
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΝ
  Μετετέθησαν έναλλάξ δ τελώνης Θήρας κ.
  Βασ. Λυμπερόπουλο; καί ό έπιστάτης τής δια-
  μετακομίσεως τοΰ τελωνείου Βόλου κ. Δημ.
  Ο'ιχονομάκος.
  —Διωρίσθη ύπελεγκτή; β' τάξ. τοΰ τελω¬
  νείου Πατρών δ κ. θ. Φωτήλας, άντί τοΰ κ.
  Γ. Μόζερα, δστι; προήχθη ε'ι; ΰπελεγκτήν
  α' τάξ. τοΰ τελωνιίου Πίιραιώ;, άντί τοΰ κ.
  Γ. Οίκονομοπούλου, όστις προήχθη είς την κε-
  νήν θέσιν τοΰ α' γραμμ. τοΰ τελωνείου Πει¬
  ραιώς.
  —Διωρίσθη οικονομ, εφίρο; Α'ιγιαλεία; δ
  Γ. Κ. Ζχιμης άντί τοΰ 'Αρ. Ρ<ομανοΰ, δστις ϊπελύθη τή; υπηρεσίας. —Διοιρίσθη επί βχθμω ύπουργ. γραφίω; α' τάξεως είς την θέσιν τοΰ ύποταμείου Λχυρίου ό μέγρι.τοΰδε γοαΐΛΐχατϊΰ; τοϋ ταμίίου Πειραιώ;- Αίγίνη; Λ. Π*παντωνίου, άντί τοΰ Π. Μι¬ χαήλ, μετατεθίντο; επί βχθμίϋ ΰπουργ. γραμ¬ ματείαν β' τάξεω; είς την θέσιν τοΰ 6' ύποτα¬ μείου Πιιραιώ;. —'ΕδηΐΑοσιιύθη τό χανονιστικόν διάταγμα τοΰ νόιχου περί έπιστροφή; ε'ισπρα/θέντος φό- οου των αμπέλων τής χρήσεως 1901 καί φόρου αροτριώντων κτηνών τής χρήκΤίω; 1902. —-Συνιστάτα^ έν ταΓ; επαρχίαις Πειραιώς χαί Α'ιγίνης καί έν ΠειραιιΓ χαί Β' ύποταμεΓον, Ι έδρεΰον έν Πειραιεί χαί &χον την δικαιοδοσίαν! :ου έν τοί*ς δήμοις Πειραιώς, Α'ιγίνης κ*ί Άγ- κιστρίου. > ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
  Τίθεται είς άποστρατίίαν δ άντιπλοίαρνος
  Δ. Κοτζιας.
  — Άνακαλιϊται έκ τής διαθεσιμοτητο; είς
  ενέργειαν δ μηχανιχός α' τάξεως Ν. Νιχητό-
  πουλο; χαί τοτίοθΐτεϊται επί τοΰ θωρηκτοΰ «'Υ-
  δρα» άντί τοΰ μηχανικοΰ β' τάξεως Χ. Κων¬
  σταντινίδου, τοποθε,τουμένου είς τά συνεργεΐα
  τού Β. Ναυστάθμου.
  ΥΠΟΥΡΓ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  Όρίζεται !> άριθμός των έν τγΐ στρατιωτ.
  σχολί) των Εύελπίδων ε'ισαχτέων νέων δια <ό σχολιχόν ετος 1904—1905 είς έννέα καί είς την των ύπαξιωματιχών είς 10. ΑΝΑ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Κληθείς παρά τοϋ Βασιλέως άνΡ]λθε γθές περί την μεσημβρίαν είς Δεκέλειαν 6 Ρώσ- σος πρεσβευτάς κ. Τσερμπατσέφ καί παρε- κάθισεν είς τό πρός τιμήν αυτού δοθέ,ν πρό- γευμα. Μετά τοθ πρεσβευτού κ. Τσερμπα- τσέφ παρεκάθισεν είς τ6 πρόγευμα καί τό α¬ νώτερον προσωπικόν της Πρεσβείας, ό κ. Παπαδιαμαντόπουλος καί μερικοί έκ' των αύλικών. ΓΕΡ.Μ.ΚΟΛΕΝΤΗΣ ΧΡΒΜΔΤΙΣΤΙΚΛΪ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΧΡΗΠΙΑΠΙΤΗΡΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ διδασκάλισσα (ίβτίΐαΐΓΐοβ) μέ καλάς συστάσειςΆγγλις ή κατά προτί(χησιν ΈλβετΙς, ώρίμου ήλικίας, δι' επαρχίαν, κάτοχος τής άγγλικής, γαλλικής καί τού κλειδοκυμ.βαλου.*Ε| Άπίυβυντέβν 4δός Ζαίμη, «ρ. 14. ΑΠΟ ΕΩΪ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΤ ΚΑΛΠΑΚΙΟΤ Πρό ολίγων ημερών άκόμη 3έν ήσαν πε- ρισσότερα άπ6 δέκα, ήσαν δμως τόσα ίιοτε ν 'άνάψουν την κοινήν περιέργειαν καί σχδον την κοινήν αγανάκτησιν ή δποία, άν καί δέν είνε άκίνδυνος έν τούτοις άνάπτέι προστρι- δομένη είς τά πλευρά τοΰ κυτΐου της δπ^ς τα σπΐρτα. Άπδ χθίς ήρχισαν καί αύτά τά δέκα νά ύποχωροΰν. Τό πρωΐ ήσαν μόνον Ιί' τ6 ά¬ πόγευμα τέσσαρα μόνον ετόλμησαν νά περι- φρονήσουν τά βλέμματα καί νά εμφανισθούν είς την πλατείαν. Τδ βράδυ πρό τοϋ φαγη- τοϋ άπ6 τά τίαααρα Εμειναν τά δύο. Ένεκα τοϋ προκεχωρηκότος τής ώρας, δπως Ελεγαν αί έφημερΐδις πρ6 τής εφευρέσεως τί>ν ταχυ-
  πιεστηρίων, δέν ήίεύρομεν άν έμεινεν κανέν
  μέχρι τής δευτέρας πρωϊνής ώρας.
  Απέθανε λοιπόν το καλπάκι ! Ό ύπουρ-
  γδς των "Στρατιωτικών δέν ύπΐ}ο,£ε.ν εύτυχής
  είς αυτήν την μεταρρύθμισιν. Λέγουν δτι δ
  πρίγκηψ τού Σά£ εφρόνει δτι δ τελευταΐος
  στρατιώτης δέν κάμνει δ,τι διατα/_θ?) άν δέν
  τδ κάμη πριν δ στρβτηγός τού. Ό κ. Σμο-
  λένσκης θά την γνωρίζη αυτήν την θεωρίαν
  τού πρΐγκηπος τού Σά£ και Τσως δι' αύτδ έ-
  φόρεσε ·τρώτος τδ καλπάκι, μόλις έπρόφθασι
  καί τού τδ παρουσίασεν 6 πιλοποιός τού.
  Δέν ή£εύρομεν άν οί κατώτεροι τού πρ(γ-
  κηπος τού Σά£ παρηκολούθουν τδν άρ/_η-
  γόν των προθύμως. Δυστυχώς οί "Ελληνες
  άίιωματικοί φοβοϋνται τδ γελοΤον καί τδ πα-
  ράοειγμα τού κ. Σμολένσκη δέν κατώρθωσε
  νά τούς θωρακΐση μέ την άπαιτουαένην γεν-
  ναιότητα. "Επειτα μερικαί έκδηλώσεις τής
  κοΐ/ί^ς γνώμης δέν ήσαν πολύ ένθαρρυντικαΙ.
  Είς την πλατείαν τη"ς Όμονοΐαί". £νετς θοιυ-
  μαστής τοθ ΓενναδΙου ηκούσθη ψωνάίων κατά
  την διάβασιν τού ένδς καλπακίου τδ περίφη¬
  μον μέρος τί]ς Ιστορικής αγορεύσεως τού
  Γενναδΐου.
  — Ού ού οΰτε Βουρρρργάρρροι άειωματι-
  κοί άν ήσαννννν... Α.
  Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΟΥΑΙΩΝ
  Ένω έδώ συζητοΰμεν μέ τόσην θερμήν καί
  μέ τόσον π«ΐσμα τό άλυτον ζήτημα τώνγραμ-
  ματικών είς τό ημερολόγιον των Άμβρικανών
  μαθητών ψαλιδίζονται γινναιοφρόνως αί η¬
  μέραι των μαθημάτων καί προστιθιντατ ημέ¬
  ραι τάς οποίας θά ήμπ,ορουσε κανείς νά ονο¬
  μάστι «τοΰ άνθρωπισμθΰ».
  "Εως τώρα μ,ίοτ τοιαύτη ήτο ή «ήμέρα των
  δένδρων» καθ" ήν κάθε μαθητής Άμϊρικανι-
  κοΰ σχολείου, άφοΰ ίίκουϊ ωραίαν διάλίξιν
  περί δενδρων, τής άναγκης καί τής χρησιμό-
  τητος αυτών, έφύτευεν έπίΐτα έ'να δένδρον δι-
  δασκόμενος κατ' αυτόν τόν τρόπον πώς ν'
  άγαπα τά πλάσματα αύτά τοΰ θεοϋ. όπως τά
  όνομάζει τό επίσημον σχολικόν πρόγραμμα.
  Τωρα είς τό πρόγραμμα αύτο κροστίθίται
  καί μία ίλλη άκόμη ήμιρα. Ή «ήμέρα των
  πουλιών».
  Την ημέραν αυτήν ό'λα τά σχολεΤα β«" $ΗΕ
  κόπτουν τα μ,αθή]Αατά των κα'ι οί μαθηταί θά
  επισκέπτωνται τούς ζωολογικούς κήπους, τά
  ζωολογικά μουσεΐα καί ,τά όρνιθοτροφϊΤα. Ε¬
  πιτοπίως οί διδάσκαλοι θά προδαίνουν είς όμι-
  λίας περί των πτηνών, περί τής ζωής των.
  τής χρησιμότητός των, τής συμμετοχής των
  είς τά εκπολιτιστικόν έργον τοθ άνθρώπου,
  περί των ώφελειών τάς οποίας φέρουν είς την
  γεωργίαν καί τοΰ κίρδους των είς τό εμπό¬
  ριον. Καί έπειδή. οί Άμερικανοί είνε ίσως οί
  άνθρωποι οί έννοήσαντες βαθύτερον τϊ,ν ση¬
  μασίαν των αριθμών, τα ύπουργεΐα τοϋ έμπο-
  ριου καί τής Βιομηχανίας διετάχθησαν νά πα¬
  ράσχουν σχετικάς στατιστικάς.
  "Ηδη δ« ό Ιΐρόεδρος τήςΔημοκρατίας ύπέ-
  γραψϊ τό σχετικόν διάταγμα τό άναγνωρίζον
  επισήμως την εορτήν.
  /νν
  ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΤ ΔΡΟΙΙΙΟΤ
  ΤΑ ΦΕΣΑΚΙΑ
  Χθές ήτο ή ήμέρα των. Άπδ ποθ έ£ε-
  φύτρωοαν είνς δύσκολον νά εξακριβωθή. Εί¬
  χεν Ελθει τδ Αΐγυπτιακδν άπδ ι ήν Αλε¬
  ξάνδρειαν, Ιν άλλο άπδ την Συρίαν, κά-
  ποιο άλλο άπδ την Κρήτην.
  Όλα αΰτά τά άτμόπλοια ίφεραν φεσάκια
  πολυάριθμα, δλων των χρωμάτων, δλων των
  σχημάτων. Ήσαν βαθύ/^ροα πλησιάζοντα
  πρός τδ μαύρον καί άνοικτά άνοικνότατα
  ίμοιάίοντα μέ παπαρούνες καί Επειτα με.Τα£0
  των δύο άκρων άλλα Εχοντα τδ χρώμα δι-
  αυγεστάτου ρουδινΐου.
  Καί ήσαν χαμηλά καί κωνικά φεσάκια
  •ουρκοκρητών — δύο τριών, ρΙ δποΐοι Ιφευ-
  'θν τελευταΤοι άπδ την Κρήτην — καί δύο
  παράδοξα μεγάλα καί τσακισμένα φεσάκια
  'Ελλήνων τής Χΐου καί επί τέλους μεγάλα
  ρέσια έπικλινή Βεγγαίΐων τυλιγμένων είς
  μεταξωτά μπουρνούίια.
  "Ολα αΰτά τά φεσάκια έ£εχύθησαν είς την
  πόλιν επί ώρας, κατά τάς δποΐας δ^ι πλέον
  τά φεσάκια άλλά καί α! ψάθαι κινδυνεύουν
  νά πνιγοΰν άπδ άσφυ£(αν. Άλλά επί τέλους
  ή9<~λαν νά Ιδούν. 'Επερνοϋσαν άπδ τάς Α¬ θήνας ίσως πρώτην φοράν πιθανώτατα καί τελευταίαν. Καί μέ μίαν αξιέπαινον γενναι- ότητα την δττοΐαν είνε δύσκολον νά ενρη καθείς καί είς παναμάδες άκόμη, Ικαμαν τδν γύρον τής πόλεως καί έξώθησαν την τόλμην των μέχρι τού σημεΐου νά επισκεφθούν κβί τδ Στάδιον, ακριβώς τδ μεσημέρι καί μέ θερ- μοκρασΐαν ^ο (ίαθμών την οποίαν έπεντα- πλασΐαίεν ή άντηλιά των μαρμάρΐι>ν.
  Είς τάς πέντε δλα τά φισακια έξηφανΙ-
  σθησαν μυστηριωδώς όπως ήλθαν καί οί
  περιφερόμενοι είς την πόλιν μόΛΐς ήκουβαν
  ώς διάδοσιν την έπιδρομήν των φεσακΐων,
  ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
  Ο χ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
  Έλάβομιν την έςής επιστολήν, την όποιαν
  δημοσκυ(/μ«ν όπως ϊχιι :
  Κυριΐ δΐίυϋκντα
  Κατά τό {τος 1838 μιταξϋ των διπλώματι-
  κων άντιπροσώπων των ζένων Δυνάμεων, οΐτι-
  ν-ς υπιδέχθησ«ν τον βασιλια "ΟΟωνα ιγχαβι-
  ατάμενον εις τάς Αθήνας, αναφέριτχι χαι 6 χ.
  Ι. Περδικάρης, γενιχος προξινος της Άμιριχής.
  Τό γ(κιχόν προξενείον ήτο τότ» είς μίαν στινην
  «άροδον τής όόοΰ Άθρ,ιανθϋ, ι'ις οίχισχον, ό ό-
  ποΓος νομιζω ότι σώζιται άχομη πλησίον τοϋ
  ναού τοϋ Α'ιόλου χα'ι χοσμεϊται ά,πό τό ίδιον
  ΝΕΟΝ ΑΓΤΤ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
  ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕίΜΛΤΑ
  ΕΠΑΙΣΘΗΤΩ!
  ΥΠΕΤΙΜΗθΗΣΑΝ
  χαγιάτι—έτοιμορροπον 2μως τώρα—είς τό ο¬
  ποίον 4 Περδικάρης ύπεδέχθη τον "Οθωνα κατά
  την (ΐτίσκίψιν ην ίχαμιν είς τάς ξένας πρε¬
  σβείας χαί προξίνιΤα.
  Μέχρι τ«ϋ 1838 4) 39 ίξαχολουθΐΓ ν' άνα-
  φέρΐται πρέξενος ό Περδικάρης, ίπιιτα οέ χά-
  νονται τα Γχνη τού. Φαίνεται 5τι 4 ίνθρωπος
  υπήρξεν ευτυχή; ώστΐ νά μή ομιλήση περί αύ¬
  τοι* ή ίστορία, μολονότι όϊ ίδιάβισα πολυ τάς
  εφημερίδας τής εποχής εκείνην ό*έν «ΐδα καμ¬
  μίαν νά τόν κάυγ·, άνάγνωσμα.
  Τώρα ότε άπβχαλύπτεται πάλιν προξενος
  της Άμιριχής Πιρδικάρης είς την Ταγχέραν ε-
  νιθυμήθην τόν παλαίον, Ιψαξα τα χαρτιά μου
  χαί ιύρήχα αΰτά ποθ σάς γράφω. Είνε άρει γε
  συγγενηί & νϋν^ Περδικάρης τοϋ παλαιοϋ ; Καί
  άν ιίνε «χει αρά γε εις την κατοχήν τού |τό
  ημερολόγιον τό όποΓον ήκουσα δτι ϊγραιρεν εκεΓ-
  νο; χαί τό% όποΓον φαντάζεσθε πόσα περίεργα
  πράγματ* θ« ιίχε σχετιχα με την εποχήν ;
  |&, ΠΑΛΑ1ΟΛΟΠΟΣ
  Στ,(*. («Ν. "Αβτεωςί. — Μήκαχ έτοιμάζετε
  κανέν άνάγνωσμΐ ;
  Λ/ν
  ΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΑΙ ΣΦΑΙΡΑΙ
  ΠιΤος θά τΌ έπίστΕυε ; Ανεκαλύφθη καί
  αΰτό. Αί ΐαπωνικαί σφαϊραι είνε αί φιλανθρω-
  πότίρα! σφαίραι β πό όσας μετεχειρίσθησαν
  έμπολ;μοι έ'ως τώρα.
  Παρετηρήθη ότι ϊχι μόνον «ίς τάς επιπο-
  λβίους πληγάς, άλλά καί δταν προσβάλουν
  κβίρια μέρη τοϋ σώματος ίέν έπιφέρουν με¬
  γάλας βλάβας, ή «τουλάχιστον δέν έπιφέρουν
  τίν θάνατον.
  Άναφέρεται π. χ. τΌ παράδ-ΐγμα έν^ς Κο-
  ζάχου τοθ άποσπάσματος τοΰ Μιτσέχυ δ ό-
  «7ος πληγωθίίς είς την κοιλίαν κατά την
  μάχην τοΰ Τιϊν-Γιοϋ έξηκολούθησε νά μά-
  χίται χαί έπέστρ(ψ:ν ί^ινκος είς το Γιαλοΰ
  μί όλην την χαίνουσαν πληγήν των έντέρων
  τού. Οί ίατροϊ απεφάνθησαν ότι είς την πε-
  ρίβτασιν αυτήν το άποτέλεσμα έφϋ'λεται είς
  τό ότι ό Κοζακος ήτο νηστικος.
  Κατ' άλλας πληροφορίας ό στρατηγος
  Γχρβτσίνσκη, διατρυπηθίίς άπο πέντί σφαί-
  ρας είς την μάχην τοϋ Κα—Λιέν—Τσέ, κα¬
  τώρθωσε νά φύγη μόνος τ»υ άπο την γραμ¬
  μήν χ»ί νά δι^υθυνθτϊ είς τό ρωσσιχον χει-
  ρ&υργ ΐον. Δύο έκ των σφαιρών τον είχον ευρεί
  είς την κεφαλήν. "Ηδη ό στρατηγΌς ευρίσκε¬
  ται ίίς το στάδιον τή*ς άποθίραπείας.
  Διάφορα αλλα τοιαΰτα περιστατικά άποδίΐ-
  χνύουν δτι καί ό'ταν άκίμη προσβληθή υπο
  τί[ς σφαίρας οϋσιώδ ς όστοΰν πάλιν ή πληγή
  δίν είΆε έπικίδυνος. Οί Ρώσσοι ίατροί καϊ
  νοσοχόμοι κατήντησε νά μην άπελπίζωνται
  ουτι διά Τύύς χαιριώτατα πληγωμένους των
  κβϊ διατείνονται £τι άρχεΓ νά μή επέλθη επί
  τ&3 πεδίου τη"ς μάχης ό θάνατος διά νά σωθή
  κάβε τραυματίας.
  Άπομένει τώρα νά γνωσθή άν χβί των
  Ρώΐαων αί σφαίραι έχουν αύτάς τάς φιλαν-
  ΰρωπικάς ίίιότητας.
  /νν
  Η ΑΕΣΧΗ ΤΟΥ Γ Α Μ ΟΥ
  Δΐν πρέχειταΐ περί ένϊς άπο τί σκνήθη
  πρβκτορεΤα των γάμων, τα όποΐα είνε άπίΐ-
  ράριθμα χλε'ον είς την Αμερικήν.
  ΙΙρόκειτα: πίρΐ εΐίικής λε'σχης συσταθίίσης
  ΐ«ς τ» Λονδίνον κα·. σαοπούσης την ίιευχό-
  '.υνσιν των νομίμων καί κανονιχΰν γάμων,
  :χι μόνον τυχαίως χαί όπως έλθουν οί γάμοι
  ^ύτοί, άλλά διά προπαρασκευήν δφίΐλομένης
  • ις εξέτασιν ζρΐ'» όλων των ίίιοτήτων των
  'ίονύμίων ούτως ώστε νά είνε εξησφαλισμένη
  ή επιτυχία προχαταδολιχώς.
  Οί ίϊρυταΐ τής λένχης φρονούν, ότι οί νίοι
  ν. Ούτω <*Λ>·/ιχώς κα; σωματ'.κΰς χατεσκίυα-
  ομϊ'νοι ώττΐ νά είνε ττροωρισμένοι νά ένω-
  βθΰν. πρέπει /.απού νά συγκεντρώνωνται 3ιά
  ■ Λ ίΒα)θθ3ν ν.αί ν' άναγνωρισθοΰν. Δυσκθλώ-
  τβτον είνε αύτΌ νά συμδη είς τον δρόμον ή
  είς τάς μεγάλας χοσμικάς συναθροίσεί^.
  Ένω είς μικράς έχδρομάς, γβύματα, συν-
  βνβστροφάς έπίτηδϋ'ως καί σοφώς προπαρε-
  σκευασμενας τί πραγμα δέν είνε ίύσχολον.
  Καί τοιουτοτρόπως «ι έορταϊ βάτβ! καί αί
  ϊ:ασκεδάσίΐς μεταζύ όμηλίκων καί άνθρώπων
  ί'κλεκτών, κατώρθωσαν έ'ως τώρα νά φί'ρουν
  θακμβσΐα άποτελεσμβτα. Μολονότι ή λέσχη
  μό/ας άριθμΐΤ ένίακίσια μέλη /αί έξ μηνών
  ^ίον.τριάντα έπτά γαμοι ίγεινβν μεταξύ των
  μελών της.
  Λ/ν
  **ΤΨν ΕΑΟ Ι' ΕΙΕΙ
  Κατώτερος Οπάλληλος γράφων πρός τον
  •κριϊσιάμενόν τοκ, ευρισκόμενον χάριν λου-
  τρών είς ΑίδηψΌν,προσθε'τει έν ΰστίρογράφφ :
  «Μέ συγχωρεΐτε ποθ σας γράφω χωρίς
  ββχχάχι, άλλά νά ήξίύρβτε τί ζέστη κάμνει
  ή !
  ΤΟ ΤΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΙ
  11 Ιουλίου
  Είς Ευρώπην έν γένει χαί "Αμερικήν (διά
  Νεαιτολ ως) Μεσσ«ζ*ρί!) 9 π. μ.
  Είς "Ηπειρον (Τζών καί Νέβ Έταφία)
  Π *. μ.
  Είς Αίγυπτον, Κύπρον (ρωβσικϊν) 10 π.μ.
  Εις Σμύρνην, Μιτκλήνην, Κων)πολιν
  (Κίϊιίιάλ) 11 π. μ.
  Είς Κρήτην (Πανταλέοντος) 11 π. μ.
  ΑΘΗΝΑΙ
  Ρ (Ή χαρτοβήμαινβις των έμ.«ο-
  ρ.κών βιυλίων). Ό ύπου^γός των Οί-
  Χν·»ομιχ<ΐν σκεπτ*ται νά ίιποδβλ·/) είς την Βουλήν τον *<>ο«χ<ί "Οκτώβριον νομοσχέ¬ διον άπαλλασσον τούς έμπέροκς τθδ πρρστί- 1*0», τοϋ έπιδληθί'ντος είς αΰτούς διά την μή χ»ρτβυήμ«νσιν των έμπορικών των βιίλίων, »*' «δρ.βη σύμφωνος μ,ετά τϊ3ς δΐίθνθδς έιτι- ««ής τοϋ 'Κλϊγχο»· (Ή *ύτοκτονί* τού στρατιω- ^). Ό οι.ςαγων τας άνακρίσεις επί τής «-Ιτοκ,τονίβς τοϋ στρατιώτοο Ραγκοιιζη ταγμα- χη« τού πίζικοϋ χ. Αΐβυρογένης έξγιτασε ς ιβν στρατιώτην Δενβξαν, όοτις Ιδ,ιρεν λ^ τον αύτοχτονήσαντα στρατιώτην δια ρήση κοδ ειχ^ «ρύψ^ί <β χλαπεν δα- . Ό εξ^τασΟ.Ις ώμολόγησε την πρα τσΐο. Έξητάίθη έπισης ό ί^« »3« ξηάη ης «έλλος, δστις χατιθηκεν ότι έκ των χβχ»- «ων, τάς οποίας υπέστη ό Ραγχούζιΐς, ηρ- Χ' ν» πβρΑληρη καϊ νά δέΐχνύν; τω ρηρη Ι**τα πβρ»φροσυνης. ΤΌ πορισμα των ανα- Χρίβίων 6α υ*ς.6/.ηθν) μετ* ολίγας ημέρας «<« (Ό κατάηλους %^% » - ν*#_τ--·;- Σήμερον >ιερί την μεσημβρίαν καταπλέϋ εις
  Πειραια προερχόμενον έχ Μελίτης τΌ θωρη-
  κτ·ν «'Ύδρα».
  ( Ό ύηουργός τής Οαιδείας εις
  ------.τ^.»,7, Επανελθών χθές έκ Δελφών
  ό διευθυντάς τής Γαλλικής Σχ·λ·ϊ}ς κ.Όλλώ
  έσπευσε νά επισκεφθή τΌν ΰπουργΐν τής Παι-
  ίίίβς Χ. Λομδάρδον καί συνεννοήθη μετ" αυ¬
  τού" ο'πως την προσέχη" Καριακήν μεταβώσιν
  ομού είς Δελφούς διά νά παρακολουθήσουν
  τάς γινομένας έκεΤ άρχαιολογικάς εργασίας.
  '*Μ· τήν Κηφιαινά). Ύπενβομίζο-
  μέν τ« αποψινά. έγκαίνια το3 ϋπαιθρίου είς τΌ
  θαυμάσιον πάρκο τής Κηφισιας έστιατορίου
  τής «Μ. Βρεττανίας», ΤΌ δάσος θά πλημ-
  μυρήται άπο πρωτοφανοϋς διά την Έλλάδα
  εντάσεως ήλεκτρικούς λαμπτήρας, θά παίζη
  μουσική έκλεκτή καί θά καοΰν χαί πυροτε-
  χνήματα.Οί διευθύνοντες το ξενοδοχίΤον κ. κ.
  Ρούτσης καί Παππαδόπουλος, άναπληροΰν-
  τες τον είς τΌ Φάληρον δυυθύνοντα τΌ « Ά-
  κταϊον» κ. Τζαννίδην ύποσχονται, ότι τΌ ΰ-
  παίθριον εστιατόριον των θά γείνη οριστικώς
  το καλλίτερος τής Κηφισιας κέντρον.ΤΌ πρό-
  γραμμα τοϋ άποψινοΰ" γεύματος το3 έστια-
  τορίου «Μ. Βρεττανία» περιλαμβάνει :
  Μ Ε Ν ϋ
  ΡοΙβ£β β. ία
  ΟοΙορίΙίΐ Α 1α
  Ροίδβοηδ οοαίΙΙβ
  νβΓΐβ
  Γϋβι άβ ϊ>οβιΐ ΜβοβάΌΐηβ
  Όίπαοηηο»υχ Κόΐίβ
  ό!ο δβίβοπβ
  1α ΟηδϋΙΗοηηο
  Οαίβ
  (Ή ίπιτροπή τοθ Θεάτρου).
  Σι»νί]λθε χθες ή συσταθίϊσα υπο τοθ' χ. Δη-
  μάρχου έπιτροπή διά το Δηιι. Θέατρον και
  συνεζήτησε τάς άποβληθςιτας παρά διαφόρων
  έμπρρσαρίων προτάσείς. Ουδεμίαν δμως έλα-
  δϊν άπόφαιτιν, διότι έθ:ωρήθη ορθόν όπως
  συνέλθη καί είς δευτέραν συνίδρίασιν χαί με¬
  λετήση καλλίτερον τάς προτάσείς.
  ΡΕ1ΡΑΙΕΥ*
  (Δυβτύχημα). Χθες την πρωίαν ένώ
  ό εργάτης Εμμανουήλ Παντελόπίυλος ήσχο-
  ί ά
  ργ μμή ς ήχ
  λίΐτο είς την μεταφοράν βαρειών σιδηρών
  πλακών παρά την προ6λή"τα Τζελε'πη, έτραυ-
  ματίσθη σοβαρώς υπο μι5ς τούτων καταπε-
  σοΰσης είς τον δ=ξΓον πόδα, δστις άπεκόπη
  άπο τοΰ μίσου τοϋ πε'λματος. Ό τραυματίζι;
  μετεφέρθη είς τον σταθμόν των Α'. Βοη-
  θ-ΐών χαί εκείθεν είς την κατοικίαν τού.
  (Ό -ειραιΐ'κός λίθος είς _ουέζ).
  Η αναλαδοθσα την διαπλάτυνσιν τής δίώρυ-
  γος τοΰ Σουέζ έταιρία, άναθεσασα είς μηχα¬
  νικόν αυτής νά έξ-τάση πόθεν δύναται νά προ¬
  μηθευθή εΰωνότερον καί στερεώτερον λίθον
  διά την κατασκευήν τής αίμασΐας ένθεν καί
  ένθεν τής δΐώρυγος, Ιλαβε την πληροφορίαν
  δτι ό πειρα'ικϊς λίθος είνε προτιμώτερος έξ
  δλων τής Άνατολής. Εάν ή έταιρία οριστι¬
  κώς αποφασίση νά προμηθευθή εντέυθεν λί-
  Οον, θά έξαχθώίΐ χτλιάϊες τέννοι, καθόσον ή
  κατασχίυασθησομένη αίμασιά θά έχη μέγα
  μήχος, φθάνουσα άπο Σουέζ μέχρι τοΰ Πορτ-
  Σαίτ.
  (Χύνοεομθς ΤρΐΠθλΐτών). Γενο¬
  μένων αρχαιρεσιών τοΰ έν Πειραιεί Συνδίσμου
  των Τριπολιτών εξελέγησαν πρδεδρος ό κ.
  Α. Θ. Ριζιώτης, ίατρος, άντιπρόεδρος δ#κ.
  Ι. Γρηγορόπουλος, γραμματεύς δ χ. Δ. Σκά-
  γιαννης χαί ταμίας ό χ. Χαρ. Καπελιάρης.
  Σύμδουλοι δέ εξελέγησαν οί χ.χ. Τΐμ. Ή-
  λιάδης, Ι. Ίατρίδης, "Επ. Μποΰμπουλης,
  Ευστ. Φινόπουλος, Κ. Μαντζουνης, Ν. Κα-
  προυλας, Χρ. Γιανόπουλος. θ. Κουρεμπα-
  τσόπουλος, Β. Εαλαπάτας καί Δ. Τζαίάρας.
  Η
  ΓΩΝΑΧΡΗΣΤΩΝ1Ι0ΑΕΜΙΚΩΝΠΛ0ΙΩΝ
  Εδημοσιεύθη χθές τΌ εχτελεστιχ'ον διάτα-
  γμα «ερί έχποιήσεως των άχρήστων πλοίων
  τοΰ πολεμικοΰ ΝαυτικοΟ. Κατ' αύτο έπιτροπή
  αποτελούμενη έξ ενός άνωτέρου άζιωματικοΰ
  τού Βίτσ'.λικοΰ Νακτιχοϋ, διοριζομένου υπο
  τοΰ επ! των Ναυτικών, καί 26ο ανωτέρων
  Οίκονομιχών ύπαλλήλων, διοριζομένων ύπΌ
  τοΰ επί των Οίκονομίκών Οπουργοΰ συνερ¬
  χομένη την έπιοδσαν τής ημέρας τής δημο-
  πρασίας άποσφραγίζει τάς έπιδθθ-ίσας ένσφρα-
  γίστους προσφοράς, συντάσσει πράξιν περί τού¬
  του, χαταχωρι'ζει έν αυτή το δνομα καί έπώ-
  νυμον καϊ κατοικίαν τοθ πλειοδότου, τϊ 3·
  νομα τοΰ πλοίου καί τβ ποσ^ν δπερ προσή-
  νεγκΓ, καί έξίτάζουσα αν διεξήχθησαν νομί¬
  μως τα τής δημοπρασίας, γνωμοίοτεΤ υπέρ
  τής έγχρίσεως η τής άχυρώσεως αυτής.
  ΡΑΤΡΪΝΑΐΐΕΑ
  (Ιδιαίτερον τηλεγρ. τοΰ «Νέου Άστεως»)
  11ΑΤΡΑΙ, 10 Ιουλίου
  ΈλίετΌς έπι/εφηματίας ήγόρασε γήπεδον
  μεγάλης εκτάσεως είς τον "Αγιον Άνδρέαν
  πρός κατασκευήν εργοστασιον οίνοποιίας πα-
  ρακρατήματος.
  — Είς το χωρίον Άπόστολοι τέσσαρες 5-
  γνωΐτοι περικυκλώσαντις το ποιμνιοστάσιον
  τοδ Άναστ. Γίρογιαλιοΰ τον εφόνευσαν, τον
  δέ έτερον ποιμένα Γλαδδν εσπασαν είς τό
  ξύλον, είτα άφνιρεσαν πάμπολλα ποίμνια. Πι¬
  θανώς οί άρωστοι νά είνε λγστοφυγό?ικοι
  λυμαινόμενοι τάς περιφερείας έκείνας.
  -— Είς Ά%&ί*ν Ό δεκαπενταετής Κατσιμ-
  πίρης έφόνευσε τον όμ,ίληκα Κολιόπουλον,
  τυχαίως έκπτρσοκροτήίαττος τοΰ δπλου.
  ΚΟΛΥιΜΒΗΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  Τά ΐΑαθήματα τϊ,ς ίν Ν. Φαλήρω
  καί άπέναντι τ3θ«Άκταίου»Κολυαβη-
  τικί)ς Σχολί]ς ήρχισαν. ΤΩραι δι5α-
  σκαλίας. Διά παΐδας 6—9 π. μ., διά
  κυρίας 9 — 12 π. α., δι' 4ν5ρας 6 — 8
  μ. μ.
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΛ
  ΪΤΙΘΑΝΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
  ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ
  [ΤΟΓ ΕΝ ΚΩΝ11ΙΟΛΕΙ ΑΝΤΑ1ΙΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ]
  Ή υπό των διαφόρων εφημερίδων άγγελθείσα παραίτησις τοθ Οι¬
  κουμενικού Πρτριάρχον καί την φοράν ταύτην απεδείχθη ώς άνα-
  χριβής^ καί είνε^ μέν άληθές ότι ό Πατριάρχης διήλθε στιγμάς κρισί¬
  μους υποστάς έκ μέρους των συνοδιχών^άρχιερέων αρκετάς καί σφο¬
  δράς έπιθέσεις, έν τούτοις απϊ6|βαν αυται άνίσχυροι άπέναντι τής
  σώφρονος καί πατριωτικήν ό'ντ Λς? στάσεως ην ετήρησαν τά λαΐ'κά
  μ,έλη τού Έθνιχοϋ Μ. _Ε«υμβουλέου.
  Έν τούτοις ό χίνδυνος τής πτώσεως τού Πατριάρχου εντελώς δέν
  απεσοβήθη, καθόσον οίσυνοδικοΐ άρχιερείς, πλήν ολιγέστων έξαιρέ-
  σεων, κύριον μέλημα αυτών θεωρούσι την πτώσιν τοΰ Πατριάρχου.
  Είς αΰτούς μάταιαι απέβησαν καί αί συστάαεις τού κ. Γρυπάρη καΐ
  των όμογενών, οΐτινες π/*οοεπάθηααν παντοιοτρόπως ν' άποδείξωσκ
  τό άούμφορον τής άλλαγής έθνάρχου.
  ΤΟ ΖΗΤΗΙΥΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
  ΠΗ!
  ΝΕΑΙ ΠΡΟΤΑΣΙΣ
  τη:: τδαταν της
  Επεσκέφθησαν χθές τόν δήμαρ¬
  χον χ. Μερκούρην οί "Αγγλοι
  έργολήπται κ.κ. Δ. Σέμονς καί
  Βαϊλέυ Δέντων καί ωμίλησαν γε¬
  νικώς περί τοθ ζητήματος τής υ¬
  δρεύσεως τής πόλεως.
  Οί δύο "Αγγλοι εξέφρασαν την
  γνώμην ότι είνε δυνατόν νά διο¬
  χετευθούν τά ϋδατα τής _τυμφα-
  λίας, άλλ' εζήτησαν οκτάμηνον
  προθεσμίαν όπως μελετήσουν υπό
  μηχανικήν χαί τεχνιχήν έν γένει
  έ'ποψιν τό ζήτημα τούτο, μετα-
  βαίνοντες επιτοπίως ούτοι εις την
  —ΐτυμφαλΐαν καί καταρτέζοντες
  ειδικήν μελέτην περί τής μετα-
  φορας των υδάτων αυτής είς Α¬
  θήνας χαί Πειραια.
  Οί χ.χ. Σίμονς χαί Β. Δέντων
  βεβαιούν ότι £χουν πολλής σοβα-
  ρότητος γραφείον έργοληψιών έν
  Λονδίνω, ότι άντιπροσωπεύουν
  μεγάλους κεφαλαιούχους κ αί ότι
  ή πίστιβ; των εν Αγγλία είνε τοι¬
  αύτη, ώστε δύνανται νά τελέσουν
  τάς σπουδαιοτέρας μηχανικάς έ-
  πιχειρήσεις, υπό τόν όρον όμως
  όπως αΰτοί χαταρτίσουν τάς με¬
  λέτας χαί τά αχίδια των έκτελε-
  σθησομένων Εργων.
  Ό κ. Μερκούρης επεφυλάχθη
  νά τούς δώση οριστικήν απάντη¬
  σιν, τοίς εδήλωσεν όμως ότι δέν
  δύναται νά δεσμευθή ο Δήμ.ος
  μέ τάς προτάσείς αυτών, διότι
  ένδέχεται νά τού ύποβληθοΰν βρα¬
  δύτερον άλλαι.
  Οί ανωτέρω "Αγγλοι επεσκέ¬
  φθησαν τόν κ. πρωθυπουργόν, είς
  όν άνεκοίνωσαν τόν σκοπόν τής
  ενταύθα άφίξεώς των.
  Ό κ. Θεοτόχης τοίς απήντησεν
  ότι τό ζήτημα τής υδρεύσεως είνε
  αποκλειστικόν διχαίωμα των δή-
  μ.ων Αθηνών καί Πειραιώς, αυ-
  τοΐ δέ δύνανται άπο κοινοΰ ν' ά-
  ποφασίσουν περί τούτο.υ.
  ΙΙΑ ΒΑΥΜΑΣΙΑ ΕΤΤΙΣΤΟΛΗ
  ΤΟΥ ιΜΑΞ^ΝΟΡΔΑΟΥ
  Ο
  Η
  ΑΠΩΑΕΣΘΗΣΑΝ τά φώλλα ^
  5εω; παρελθούσης χρήσεως τί}; χή-
  ρας _μ.αρ. Τζώρτζη. ΠαρακαλεΓται ο :
  ευρών νά τά πέμψιρ είς τό γραφείον
  [Απαντών είς επιστολήν τοΰ προέδρου τοΰ,
  έν Αθήναις Μαχε?ονικοΰ Συλλόγου κ. Γ·ρο-
  γιάννη, όπως αναδεχθή τόν υπέρ τοΰ Μακε-
  δονικοΰ 'βλληνυμοϋ αγών ι, ό Μάξ Νορδάου
  απηύθυνε πρός αυτόν την εξής έξοχον επι¬
  στολήν :]
  8, δδος Λεονί, 8
  Παρίσιοι, τη 30 Ίουνίου, 1904
  Κύριε Πρίεδρε,
  Άνέγνων μετά βχθίίας συγκινήσεως
  την ύμετέραν επιστολήν τής 12 ίστα-
  μένου καΐ τα; έπισυνημμένας αύτη
  Η διαμαρτυρίας.
  Τό ύμέτερον ζήτημα είνε ζήτημα
  ή τής δικαιοσύνη; καί τ^Ο πολι-
  τισμοθ. Τοθτο είνε καταφανές είς
  πάντα, δΊτις δέν ίχει την κρίσιν πε-
  πλανημένην έξ έΟ>ικοΟ έγωϊσμοθ ή ίλ
  πληροφοριών ίδιοτελών καΐ έπομενως
  ψενδών.
  Έττε ^έβαιος, Κύριε Πρόεδρε, δτι
  δέν θίλω παραλείψίΐ ουδεμίαν περίστα¬
  σιν, καθ* ίίν θέλω δυνηθή έπωφελώζ
  νά ύψώσω την άσδενη" μου φωνήν 2ν
  τε τή Εύρώπ·/) καί τή Άμίρική πρός
  υπεράσπισιν τοθ ύφισταμε'νου νΟν έν
  Εύρώπη εύγενεστάτου ζητήματος τοθ
  ΜακεδονικοΟ "βλληνισμοθ, άπειλου,μέ-
  νου υπό τή; βαρβχρότητο;.
  Ι]ύαρεστήθητε νά δεχθήτε, κιίριε
  Προεδρε, την έκφρασιν των βερμών
  σι^μπαθειών καί τής μεγάλης μου ύ.-
  πολήψεω,ς.
  ΔΟΚΤΩΡ ΜΑΞ ΝΟΡΔΑΟΥ
  Πρός τόν Κύριον
  Θεοχ. Χ. Γίρογιάννην, ιατρόν
  Πρόεδρον τοϋ Κεντρ. Μακεδ. Συλλόγου
  Είς Ά β ή ν β ς
  Ελληνισμόν Βασίλειον
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΤΤΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ_ΠΟΑΗΝ
  ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΖΙΚΟΝ
  Ί'πογραφέν υπό τού Βασιλέως
  τό Διαταγμα περί είααγωγής ύ-
  παξιωματιχών εις την σχολήν θά
  αποσταλή είς τάς στρατιωτικάς
  αρχάς.Τό διαταγμα ε'χει ώς εξής:
  Προτάσει τεθ ϊμίΐίφου Ιτ των
  Στρατιωτικών ύπουργοθ καί έχοντες
  ύπ' ίψιν τό άρθρον 36 τοθ περί δργα-
  νισμοΰ τοθ στρατοθ ΓΒΑ' τής 20 Ί-
  ουνίου έ. Ι. νεμου όρίζομεν τόν αριθ¬
  μόν των έν τή σχολή των ύπαξιωμα-
  , τικών είσακτε'ων ύτταξίωματικών διά
  τό σχολικόν έτος 1904-1905 είς δέκα
  (10) μονον διά τό δττλον τού πεζικοθ.
  ΓΡ:ΩΡΠΟΣ Κ. Χμολένσχης
  Ή είσαγωγη προχηρύσσεται,
  ώς έμφαίνεται εκ τού Διατάγμα-
  τος, επί τή βάσει τού 315 άρθρου
  τού νέου όργανισμοθ τοθ στρα¬
  τοθ, όπερ άπαιτεί προσόντα διά
  •ούς ύποψηφίους, ήτοι απολυτή¬
  ριον γυμνασέου χαί ηλικίαν μή
  ύπερβαένουσαν τό νΚον ϊτος
  Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΙΛΟΥΙ
  ΤΟΪ 'ΜΙΑΟΤΛΗ,,
  20Υ ΘΑ ϊήήΐΜΙ
  Κατά ύπουργιχήν ανακοίνωσιν
  επί τού εύδρόμου «Μιαουλη» θά
  έπιβώσιν Εξ έν όλω σημαιοφόροι,
  ήτοι δύο επί πλέον. Τό εΰδρο¬
  μον θά άποπλεύση έχ Πειραιώς
  τό δεύτερον δεκαήμερον τού μη¬
  νός τούτου, θά προβεγγίση δέ εις
  τούς λιμένας τής Γαλλίας, Ίσπα-
  νίας, Ιταλίας χαί Πορτργαλίας.
  Ό τελευταίος λιμήν, είς όν-θά
  προσεγγίση ό «Μιαούλης» θά είνε
  ή Αισ,σαβών·
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤηΠαΕΙΑΣ
  ΧΟΧ κ· ΊΡ&1ΛΑΝΟΥ
  Εδημοσιεύθη χθέ; διαταγμα, δι' ού
  χορηγεϊται είς τόν επί των Εξωτερι¬
  κών υπουργόν κ. Α. Ρωμάνον ενός έ*τι
  μηνός αδεία άπουσίας διά την άλλο-
  δαπήν.
  Ή -προιτωρινή διεύθυνσβς ΐοθ ύπ6υρ-
  γείου των Εξωτερικών καί κατά τό
  χρονικόν τουτο διάστημα άνατίθεται
  είς τόνΠρο'εδρον τοθ 'ΥπουργικοΟ Συμ-
  βαυλίου καί υπουργόν επί των Εξω¬
  τερικών κ. Γ. θεοτο'κην.
  Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
  ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ^ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΤΙ ΖΗΤΟΪΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
  Α11Ο ΤΟ ΧΗΟΤΡΓΕΙΟΝ
  Είς τΌ ύπουργεΤον των Εξωτερικών ελή¬
  φθη χθές αίτησις των κατοίκων τοΰ χωρίου
  Καίο-αρι τοΰ δήμου Πελλήνης, δι' ής άναφί-
  ροι—ιν, ίτι έν. .τη"ς χαλάζης κατεστράφησαν
  τελείως, συνεπληρολθη δέ τελίίως ή κατα-
  στροφή έκ τώ,ν τελευταίων ά5ίαλ-:ίπτων
  6(5θχών,. Αί γαΤαί των κατεπλημμύρησαν, ή
  δέ έσοδσία τω,ν παρεσύρθη ούτω δ» οί κατοι-
  κοι άπ5(λοΰ>τα[ 4πβ λιμοΰ. Οί κάτοΐκοι έν τη
  αίτήο-ίΐ των παρακαλθδβι την ^ Κυδέρνησιν
  όπως Ι) παραχωρήση τϊΚράτος άνάλογα βο-
  ηβήματα, 2) ναδάλητήν ιΓσπραξιν των φόρων
  3) νάπαλλαξη τούς κατοίκους έκ τοΰ φό^ου
  των αμπέλων επί δΐίτίαν καί έκ τοΰ φόρου
  των «ροτριώντων κτηνών επί έν Ιτος καϊ 4)
  νί διατάξη την αποστολήν έπίτροπή*ς ή ό.ποία
  νάτιληφθη έκ τοΰ σύνίγγυ,ς την γενομένην
  χαταστροφήν. Έν τέλει οί κάτοικοι παρακα-
  λοϋσι την Κυβέρνησιν, δ'πως λάβη ϋπ* οψινι
  την αίτησίν των ταύτην καϊ φανή άρωγάί.
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ
  ΑΑΡΥΓΓΟΣ, ΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΤΩΝ
  Ό ίατρός
  Μ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
  ίίϊικώς υπουϊάσας έν Γερμανία καί Γαλλία
  τά νοσήματα ταυτα, δέχεται 10-11 π. μ. και
  2 4 μ. μ. Όδος Πανεπίστημίοιι, 2.
  ΤΡ ΧΑ<Ι* ΟΙ άρμόδιοι έν Ελλαδι ώφειλον πρΌ πολ- λοθ νά προνοήσωσι περί πράγματος τΌ οποίον εάν άφεθη επί τίνα χρόνον άκαταδίωκτον θά έπιφέρτ) τοιαύτας καταστροφάς, οΓας ουδείς αυ¬ τών μέχρι ταύτης τής στιγμάς έφαντάσθη. Είνε πράγματι φοδίρΌν έν είκοστώ αίώνι νά έ- πιτρέπηται ή ελευθέρα έμπορία τοϋ χασίς, τοΰ δηλητηρίου τούτου, τού* απαισίως στρεφομένοτ κατ' άνθρώπων, την υγείαν των οποίων περί πολλοΰ ποιοΰνται άπαντα τά πεπολιτισμε'να I- θνη. Παν ΐθνος έπιτρέπον την ελευθέραν εμ¬ πορίαν τοΰ Χασίς, νομίζομεν, ό'τ: δέν δύναται νά χαταλογίζητα; ώς άνήκον είς την τάξιν των πεπολιτΐσμένων εθνών, άλλ' είνε Ιθνος βάρβαρον, καθ' £ γνωριζον μέν τάς χακάς συνεπείας τοΰ δηλητηρίου τούτου μή λαμδά- νον όμως πράνοιαν όπως εμποδίση ού μόνον την ελευθέραν εμπορίαν άλλά καί αυτήν την παραγωγήν. Καθ' έ/άστην γινόμίθα μάρτυρες σκηνών άπαισίων, ένεκα τοθ χασίς το3 έπιφέροντος τΌ άκαταλόγιστον μέν τοϋ έγκληματοΰντος, ού σμικράν δέ διαταραχήν τής δημοσίας α¬ σφαλείας. Πλήν των ανωτέρω όποϊα δίΐνά άπεργάζίται τΌ χασίς κατά των δυστυχών τούτων άνθρώπων, των άσυνειδήτως ποιουμέ- νων χρήσιν αΰτοϋ, οίτινες, εάν δεν σαπίσωσιν είς τάς φυλακάς, ασφαλώς όμως μετά πεν¬ ταετίαν τΌ βραδύτερον θ' άποθάνωσιν ή1 θά κατασταθώσιν άνίκανοι πρΌς πασάν εργασίαν. Ή δημοσία άσφάλεια ύπ' αΰτοϋ τοϋ χασίς έκλονίσθη. Ουδέν δύναται ή άστυνομία νά πράξη καί δ,τι άν πράξη θά είνε έφήμερον. ΤΌ κακόν πρέπει νά κτυπηθη είς την κε¬ φαλήν δι' άπαγορευτικοϋ νβμου, καίτοι υφί¬ σταται τοιοϋτος, εάν ο! δικασταί θεωρήσωσι την άγοραπωλησίαν τού χασίς, στηριζόμϊνοι είς τά άποτ<λέσματα τής χρήσεως αύτοϋ, ώς άνήθικον πράξιν. Όπωσδήποτε ομως ή πο- λιτεία όφείλει ανυπερθέτως νά λάβη ίρχ%ϊν- τεια μέτρα κατά τοΰ χασΐς, άλλως ουδέ¬ ποτε θα παύση θ£ωρουμένη ώς χώρα βάρ- δαρος, άφοϋ άνέχεται ένεκα ολίγων χιλιά¬ δων προερχομένων έκ τής παραγωγής καί έμπορίας αΰτοϋ νά γίνηται προξενος τοσού- των χαί τηλιχούτων καταστροφών τόσω έν τω έσωνερικω όσφ καϊ έν τώ εξωτερικώ, ι¬ δίως δέ έν Αιγύπτω, υπέρ των κατοίκων τής οποίας, διακατεχομένης υπο τής Αγγλίας, απορον είνε πώς δέν επήλθεν εισέτι ή ή επέμβασις τοΰ "Αγγλου Πρεσβευτού, ίνα επιβάλη είς την ημετέραν κυβέρνησιν τά α¬ νωτέρω ήθικά έπιχειρήματα. Έέλπίζομίν ότι πρΌ τούτου ή ήμτκέρα κυβέρνησις θά έπιτ?λέ- ση τα δέοντα χάριν τοϋ γοήτρου τοϋ Ιθνους. Έν Πειραιεί τη 10 Ιουλίου 1904. Π. Ι.ΚΟΛΟΣΟΥΚΑΣ ΜΙΚΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Την π«ρίλθοϋσαν Πέμπτην ίτελέσθησαν έν Ναυπλίψ εν στενωτάτ^ οίχογενειαχω χύχλω οί γάμοι της χυρίας Θέμιδος Έαμ.ΠατΕπαοίκη, έχ τής εγκρίτου έχεΓσί ο'ικογενίί«ς καί αδελφής των χ.κ. Ιωάννου χαί Μιλτιάδου Παππαδάχη, (*ετα τοϋ φαρμαχοπο'θθ χ. Γ. Μ. ΡεΤ5*λάκη. — Ανεχώρησε οι' Ιταλίαν ι*αί Ισπανίαν ο κ. καί ή κ. Ν. Τούμπχ [Αετ* τής μητρός των. —Ό έν Ά,λεξχνδρΕία Ιγκριτος ΐΐτρός Δη- μοαθ. Κ. Π*ν»γουλόπουλος ί,'Λν.ιστεύσβτο τήνι οεσποινίδϊ "Ολγαν Γ. Μυλωνοπούλου. —Δεινη συμφορά επληξε την οίχογένίΐαν τοϋ ι·(χ.ρίτο^ συμπολίτου μας κ. Κ. Σταμούλη. Ό -κρωτότοχοζ αΰτοϋ υιός Δημβσθένης, εΰφυέ- στατος ιφ.1 έν άνθ,ηοήί ήλικία, ποοσβληβείς υπό οξείας καί καχοήθους νόσου, έτερμάτισί τόν βίον έν φρικτγί άγιονία. Είς τόν οϋτω δεινώς δοκιμασθέντα πατέρα ίΰχόαεβ* την «Χ Τψους -*ρηγορί«ν. Γ. Π. —Σήμερον έορτ4ζει ή δέσποινας "Ολγα Λαμπροπούλου. —Ττ^ν παρελθούσαν Πέμπτηνέτελέβθησαν έν Πειοαιβί" οί γάμοι τοϋ κ. Πέτρου Γ. Σχλήρη ί*ϊτα τής δεσποινίδος Σταμ.. θ. Πετσάλη. Πα- ράνυμφος παρέστηό κ. Λεων. Λχουτάρης τη¬ λεγραφ, πρώτης τάξεως. ΤοΓς ιίχομ.«ι τόν βίον ανέφελον χά! εΰδαίμονα. Δ. Α. Μιχ., — Χά ένδύματά σας είς τόν Σάββαν Βαρβιτβιώτην, όδός Ά- θηνάς 97—99. — Μ?νον δια τής έζανωφέλης βεραιπϊύον- ται αποτελεσματικώς χαί οί έπιμονώτεροι πυ- ρετοί. Ή έζανωφελίνη ένίργεϊ διά τά παιδία. —ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, οδον¬ τοϊατρός. Δέ^ετα^ 8—12 π. μ. χαΐ 3—6 μ.μ. ΚΗΔΕΙΑ ΤΌν προσφιλή" χαί σεδαοτον ημών σύζυγον, πάτερ* καί άϊϊλφόν ΗΛΙΑΝ Μ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΐργοστασιάρχην) Λανόντα χθές κηδεύομεν σήμερον Κυριακήν έκ τής επί τής ό$ο3 ΚίρΛμϊΐκοΰ αριθ. 17 οι¬ κίας τού είς τον Ναόν τοΰ Άγίου Κωνσταν¬ τίνου περί (ί^βν 9 1)2 π. μ. 'Εν Αθήναις, τη 11 Ιουλίου 1904. Ή συζυγος Ελένη Η. Οίχονόμου Τά τέκνα Μιχαήλ 'Βλ. Οΐκονομου, "Αναστάσιος, Καλ¬ λιόπη, Μαργαρίτα Αίκατερίνη Οίκονόμου Οί αδίλφοί Α'ικατερίνη Α. Πύρλα, Γεώργ. Μ. Οίκονόμοα, Ιωάννης Εηθιλη;, Φωτεινή Ι. Εηθάλη, Κωνστ. Η. Άγγίλόπο,υλος, Γίώργ.Η. Άγ- γελίίπουλος, Εύγίνία Γ. Άγγίλοττούλου Ή παροΰσα θ.€»ρηθήτω καί ώς Ιδιαιτέρα πρόσκλησις) ΕΓΔίΡϋΙ Ο" _ Γροΐμμή προηγ θεσσαλίας 1903 μηνών Ε'ισπράξ. Ίουν. 1904 590,330.85 741,948.30 151,014.75 190,848.20 741,345 60 932,796.50 ρμμη Ε'ισπράξ. προηγ. μηνών Είσποάξεις Ίουν. Βόλου-Λεχωνΐων 39,164.25 35,517.80 7,367.45 8,157.45 •46,531.70 43,675.25 Γρβμμή Λεχωνίων-Μηλεών Ε'ισπράξ. προηγ. έδδομ. 7,457.70 » Ίουν. 3,225.30 10,683.— Έν Αθήναις, τί) 10 Ιουλίου 1904. (Έχ τοϋ Γραφείου) 5Η ΠΡΩΙΝΗ ΩΡΑ Ο ΡΟΛΕΜΟΪ ΟΙ ΙΑΠΠΝΕΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΛΟΦΟΓΣ 1ί ΤΗΑΕΓΡΑΦΗιΤΙΑΤΑ ΤΙΪ «ΚΕΟΪ ΑΣΤΕΟΣ» (ΑΠ' ΕΓΘΕΙΑΣ) ΒΙΚΛίΝΙΙ, 1Ο Ιουλίου. - Τα σημερινα τηλεγραφήματα ά- ναγγέλλουσιν σχετικώς μέ την χθεσινήν είδησιν περί τΛς μάχης «αρα το Τσακού ότι αί απώλειαι των Ρώσσων κατ' αυτήν άνέονον- ται είς βΟΟ άνδρας. Οί Ίάπωνες μετα την κατάλη¬ ψιν τής θέσεως ήρχισαν οχυρώ- νοντες δραστηρίως τούς πέριξ λοφους, κατέλαβον δέ διαφόρους διόδους μεγάλης στρατηγικής σημασίας. 'Έπέσημα τηλεγραφ^ματα ηερΐ ■βί,ί μ*Χ»ΐς ταύτης δέν υπάρχουσι. ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΙΣ ΙΑΠΒΗΙΚβϊ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ . 1Ο Ίουλίου.Τη- λεγράφημα Κινεζικής πηγής πρός τάς Άγγλικάς εφημερίδας ανογγέλλει ότι ή Ρωσοική μοίρα τού Βλαδιβοστόκ, υπό τόν ναύ¬ αρχον _ικρύδλωφ, έμφατισθείσα τελευταίως εις τά ίαπωνικά παρά- λια εβύθιαεν εν Ίαπωνικόν μετα- φορικόν κομέζον στρατιώτας καί ζωοτροφίας. Τό ατμόπλοιον τούτο ηρνήθη να παραδοθή είς την πρόσκλησιν τού Ρώσσικου στόλου καΐ έκανο- νιοδολήθη. ΝΕΑΙ ΙΑΠΟΝΙΚΑΙ ΑΠΟΒΑΣΕΙΣ ΒΙΚΤ^ΧΊΙ, ιο ΊορλΙου.- Τελεγραφήματα έκ Τοκιο άναγ- γέλλουσιν ότι -4 Ίαπωνικά μετα· γωγεκά υπό την προστασίαν τού Ίαπωνικοΰ στόλου άπεβίβασαν «βς ΙΙεταβώ περί τούς3.ΟΟΟ Ί- άπωνας στρατιώτας, οΐτινες θά χρησιμοποιηθώσι εις τάς κατάτοΰ Πόρτ "Αρθουρ έπιθέσεις. Οί 'Ιάπωνες έτοιμάζουσι καί νέαν απόβασιν. ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΚΑΘΑΡΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΚΟ<ΜΟΥ νβ τό φυσικόν καθαρτικόν (ί- δωρ, σήμα «Ι»οίν:ξ, άναβλύ- ζον εκ τής πηγής Ιλζθγ ;4η __ ( Είνε προ'ιόν αυτής τής φύσεως, εύεργβτικβν οια τους πασχοντας χαί 8χι &χρ·>ι<πον τεννητϊν ιφβϊόν. Ή αΐτία των περισσοτέρων άσθενειών είνε αί νόσοι τοϋ στομάχου, δυσκοιλιότης, έμιρρά- ξεις Λ'μα άχάθαρτον. Διά νά θεραπίύσωμεν ■ηιάς,τα ταυτα, ή φύσις μάς έδωκεν ίξοχον φάρ- μαχνον. Τ 6 καθαρτικόν ΙοζβΓ τέηοβ, σήμα ΦοΓνιξ, απαραίτητον είς πασάν χώραν. Άδόνατον νά μη λάβη τις την ανάγκην αΰτοϋ. Ό καθηγηταί Βαρθ. Γύζηί, τοθ Πανεπι¬ στημίου των Αθηνών. ...Καί εύρον, 6τι είνε ύπέρτίρον άπο ολα τα δμοια ΰδατα. Ό ίατρίκ Σπυρίδων Κανέλλης, Ιπττότης τού Σωτήρος ... Εύρον αύτό ώς χρησιάώτατον κα! κα- ναλληλότατον καθαρτίκόν το προτιμώ έπομέί τως από δλα τα άλλα. ΠωλεΓται είς δλα τά φαριχαχεϊα. ΖητεΓτε την υπογραφήν χαί τό σήμα ΦοΓνιξ (χα- τατεθέν) Ίδιοχτήτης : ΙοζβΓ Ιέηο8,Βουδαπέστη(Ούγ- γαρα), προμηθευτής τής Αύστριατορικής καί Βασιλικής Αϋλής. ΠΟΤΟΠΟΙΤΑ Θεωρητική χαί πρακτική πρός χρή¬ σιν των Οίνοποιών, Οίνοπνευματοποιών χαί Ποτοποιών. ΒραδευθεΤσα έν τί) ΔιεθνεΤ "Εκ¬ θέσει Αθηνών (1903) ΰπΌ Άστερίου Άθ. Ρουσσοπούλου, δίδάξαντος επί δεκαετίαν έν τί) Βιθμηχανικί) καί Έμπορ. Άκαδημία. ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΓΑ Περΐέχουσα όλας τας συνταγας των υδά¬ των Κολωνίας, Άρωμάτων, Βαφών τριχών, Καλλυν«κών κτλ. Ευρίσκεται είς τά βιδλιοπωλεϊα Κ. 'Ε- λευθερουδάκη, «'Εστίας», Μιχ. Σαλιδέροι» καί είς το Διεθνές Φαρμακείον Α. Ρουσσο¬ πούλου, όδος Σόλωνος 1. Ένθΐκΐάζ«ταΐ άπο 1ης Σεπτεμδρίοη ή ΰπ' αριθ. "^6 Α. έν οδώ Πανεπιστημίου μονοκατοικία τοϋ κ. Δημητρίου Κασσαβέτη έκ 1 4 δωματίων, μεθ' όλων των χρειωδών. —Ώραι επισκέψεως καθ' εκάστην 10—12 π. μ. καί κατά Τρίτην Πέμπτην καί Σάββα¬ τον άπΌ ττ|ς 4.30 έ'ως 6.30 Μ. Μ.—Πλη¬ ροφορίαι είς το δικηγορικον γραφείον Δ. Ι. Τσάτσου όδος Βησσαρίωνος αριθ. ο. ♦Ο «αθολόγος ίατρος κ. ' ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΕΛΛΗΣ δέχεται τούς έκ στηθικών νοσηματων (βρογχικών,πνευμονικών καί καρ- διακών) πασχοντας καθ' εκάστην, &ρψ 3—5 μ. μ. έν τώ οΐκω τού, όδός Ιΐινακωτών, 5ί4 έμπορίου ΤΙΙΟ ΙΧ.ΡΟ3ΕΤΑΤΗ: ΤΗ βιομηχανίας, ϊτος Πέμπτον Χ. ΤΩ ΑΙΑΔΟΧΟ — 19ΟΚ. Εγγραφαί άπο —ϊεπ,τεμβρίου, Αυγοόστου ΣΧΟΛΗ
  ΝΕΟΝ ΑΣΊΎ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΝΕΟΝ ΑΓΤΎ
  ΗΠΕΡυλΟΠΟΙ
  κτριακπ ιι η»αΐου. — γ»>. 12
  V·—
  —Άν. ηλ. ύ(.Λ λ. 42.—Δύβ« Δρ. 7 λ. ?3.—
  ί)ΡΟΙ
  ΪΥΝΔΡΟΜΟΝ
  Τΐμ.Ι δι- τί»
  τρ·ί
  μή*»Λ
  ίξ μή*«Λ

  Ιτο< *Εβ·ιτερικον 8 ·Ρ· 11> *ρ.
  30
  ορ.
  Εξωτερικόν

  55 ·Ρ·
  45
  &ΗΙΚΟΣΙλ ΘΕλΙΚΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΝ1Ο11ΟΎΛ0Υ. — 'Η
  Χί°θί Α'ΓίθΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ- «Τα Άμπί-]
  λια τής Πιθεΐας μου».
  Θ1-ΑΊΓΟΝ ΦΑΛΗΙΌΥ.—«^ανωνΛ,σκω».
  &ΕΑΊ1ΌΝ ΔΐυΜΙΙΑΔΟΥ ^Πειραιώς).
  «Επί τ&ΰ καταστήματι;».
  ΑΘ11ΝΑΙΟΝ.—«Ό Χορος τοϋ Ζαλόγ^ου».
  ΑΛΑΜ11ΓΑ — Τό ϊημοφιλίστατον έργον
  ή βϊυνί/ει* των 8ύο όρορανών $[ ο! Δύο Κα-
  -ΑοΊκ&ι τΐνϋ Κατειγου».
  βίΑΊΙΌΝ ΔΙ·εΑΜΕΝΗ2.—· Κοσμοχαλα¬
  σιά καθ" έκαστην μέ τΌν Η»ο5ωρέλον.
  ΝΕΟΝ 4Ρ0Μ0Α0ΓΙ0Ν
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΤίΛΟΊΆΣ
  Δ. Ρ. ΓΟΥΔΗ
  1ΣΠ05 λΠΟ_ί_λΠΠλΙ0Τ 13«
  Άναχωρήαεις έκ Πειραιώς
  ΔΕΥΤΚΙΆΝ, ώραν 8 μ. μ. Λιά Σδρον, Τήνον
  καί Μύκονον.
  ΤΓΤΑΡΤΗΝ, ώραν 7 π. μ.Δ,ι'ΑΓγιναν Μέβαν*
  (κατα τΌ βέρος), Πόρον, "Υοραν, Σ*έτ"«.
  Χέλΐον Α___'*'*' ·»—·-» -«Ι Κν,'νκΐιον
  ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Μ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ Τ0ΟΜΗΜ0Τ ΜΟΣΙΟΪ ΧΡΕΟΪΣ ΤΠΕΓΓΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝ
  ΙΣ0Λ0ΓΙΙΜ3Σ ΤΗΣ ΑΠΟ Ι ΙίΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΙΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1904 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  Έλληνικά Χρεώγροφ* είς χρυσόν
  Παοά ιϋ Τραπεςτ) ""Κ
  0 ΜΠΡΟΣ
  10 Ιουλίου
  ΊΙ ραρβμετριχή ΰφεσις ή χατίχουσα χθέ;
  την Ρωσσίαν ίξτ,φϊν,Ιβϋη «ρος Α. Έν τν| λοι-
  π>, Εύρώιτνί ή βιρμετμκή πίεσις τταρβμένει ή
  βυμνον χοχ.1 ΧανΙα. (
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ώρ*ν 7 μ. μ. Διά, Λαόριον, Αλι-
  βέριον, Χ«λκΙδ«, Α'ιδηψον (κ*τα τΌ βέροθ
  Λίμνην, Στυλίοα, Όρεοΰς, Βολον καί Αλ-
  μυρόν.
  ΙΕΜΠΤΗΝ, ώραν 7 *. μ. Διά. Γύβ.ιον, Γιρο-
  λ,μ.να, Διμένιον, Σίλινίτβαν, Κ«ρδ*μ«λην,
  Καλάμας, ΝησΙον, Κορώνην, Πυλον, Μ4-
  ραβον, Αγ. Κυριακήν, ΚυπαρισσΙαν, Κ*-
  τάκωλον, Ζάκυνβον, Κυλλήνην, Μεβολογ-
  γιον. Πάτρας χ«1 Πειραια. _
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, 7 μ. μ. (δια το« Ίσβμου).
  Δια Πάτρας, Μ.βολλόγγ10*. Κυλλήνην Ζ*-
  κυνβον, Κατάκωλον, Κυπαριβ»1*ν, ΑγΙχν
  Κυριακήν, ΜΑραίον, Πύλον, Κορωνην Νη-
  βΙον Καλάμας, Καροαμύλην, £«λινιτ«ν
  Λιμένιον, Γ.ρολιμένα, Γύθειον κα-1 Πειραια,
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ώρα 7 μ. μ. Δια ΧαλκΙδα, Αιδη-
  ψόν (κατα το βίρος(Βόλον κ*ί
  αυτή, βχεοόν -ε(ΐ ·>ήν κανονικήν Σν,μιρον την
  8 π.μ. 6α έμιτρον έν Αθήναις 76ΐ·,1. < > (
  Ή θεεμοκρσία παριμίΐνε σχεδβν η βΐ>-η.
  "Θερμοκίασίαι βή»«ρον την 8 π. μ εν Αδηναις
  "29 4. Κεού;α 27,2, Ζακύνθω 21,0, Άργοβτο-
  λίω 27,2,_ "Αρτ* 28,8,, Βο)^ ^,^Λ,μΐί
  2γ>',8, Πάτρβις
  2 ίί 3
  Καλάμα
  λ
  30,4, "Ανδ^ω ΧΓ>,0, ιιατροις <ο,ι>, ινι*/^*)*»..
  2*,3. Στΐάρττ) 27,2, Αιγίω 30 2, Πίτρουπολε
  11,4, 'Αλιξα'ν,δ εία 26,0, Βιέννγ, 20,^, Κων)
  π*?ει 24,3, Ρώμγ, 24,5. Η μεγίστη έν Άδή·
  ναις 33,8 χ»1 ή έλανίβτη 22,6.
  Οΰ·α'ός βΐθειος. Α·»ίμοι τό πλιΐΌτον Β. μέ
  τρ«π. Θβλββοοι ολίγον χυματώδης. 'Υγρασία έ
  !ιήν«ις ό)ίγη (33).
  ( Γ,θνικόν ΆοτιροσκοττεΤον Αθηνών)
  ΧΡΗΙΑΑΤΙΠΙΚϋΝ ΔΕΑΤΙΟΜ
  » »
  * »
  • ·
  ΡΕΡΤ80ΗΕ ίΕΥΑΝΤΕ ΙΙΜΙΕ
  η Το ατμόπλοιον «Νβξος» άναχωρεΤ έκ
  Πε.Ρ«.ώς την 13)26 '^^^^Γ
  την διά Σμύρνην, Κων)πθλιν, Ιΐυργσ», Ιίβρ-
  ν*ν, Κωνστάντζαν, Γαλαζιον κα Βρα.Ααν.
  "Απαντα δίδονται επιβάτας καί εμπορευ-
  5. 90 000 '
  49.500
  10.000
  41,500
  Έν τώ ]>α(ιτο<ρνΜικΙω. Κ.8. Ι,ΗΟ ΌμοΛ. 72 Δανκίον 5°/0 1890 Εθνικόν Δάνειον ΙΙαρά τί) Έθ Έν 'ΕΘγ. Δάνειον δ'% 1900 Κ;ωτερικοί Λ)σαο · · ■ λατα^έσϊΐζ διά Λ)σαον ιάφοροι Λ)σΐΑθ Δη;Αθσίου ■ φ χρ ιϋ Τραπεςτ) 2,475 » 5% Μ,:,ί 500 » δή. 1884 » 101,315.05 2.018 . δ% 1800 . 40ί,'>00.-
  ,28 000.—Δρ.
  10,455— '
  1,690 — ■»
  Φρ.
  ρ
  170 691 28Αρ.
  Φρ. 82 3.9.4<3 » διαχειρισταί είδών Αΐονοττωλίου......Δρ. 2,914,5 25.90 Αντίτιμια ΙΊροσθ.'Τπεγ. Πρ«σ·. ιτοος παράξοσιν.' Φρ. 1 099 81)7.80 » 6 648 279.56 » Κΐ?η Μονοπωλίου καθ' οδόν............'......... » ........Φ?. · '. 295 80 . ........,Φρ. 196,066 ΙΒ >
  'ροσωρινοι
  Εζοδα Εγκαταστάσεως
  Χ
  ματα.
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρα
  Πειραιεί Γενικ£^ Πράκτορι κ
  Έ.--------
  έν
  188! 120,000,0005 ο)β . . .
  1»84 170,000,000 ο ο(β ....
  183*7 485,000,00» 4 ο)ο . . . ·
  Τ&89 155,000,000 4 ο)β . . . .
  1890 Ειο.Πβιρ.-ΛβιρΙβ.-Ειιν. Β ο)β
  ιί(9ίι 30.000,000 Δάεν. ί!ατρι»·τ.
  1898 170,000,00(1 *?.χρ.ήγγ.2.&0 *
  4898 76,354,νθΟΈΒν'.ΔάνΛ ο)ο *
  ΟΜΟΛΟΠΑΙ
  Νε*ι Λβχϊΐοφο^ι 2 1 )ί
  η;». 6μ. 'Είν. Τρκι. λ'ΐχ. 3 ο)ο
  . Δάν. έταιρ. Σ-Π Α-ίΙ. 3 1)ί
  » » Άβηνών Ηιιραιώς 4 β)ο
  ι Πρ5ΐχτ«<τιω< Πειροιιάκ & «)'■>
  » » » & 0)6
  • Σιοηροδ. βεσσοιλΐας & ο)ο
  » » > & ο)ο
  » 1 11. Α. ΓΐΕΛΟΤΙ. 5 0)0
  <· » Άβ-Πίΐροιιώ< 4 ο)ο ΜΚΤΟΧΑ1 ΤΡΑΤΓΕΖΟΝ 4^κτί« Τρ.'Γ.έζν,ί τή<; Ελλάδος Δρ -ής Έλλ. ή . ΟΧΑΙ ΕΤΑ1ΡΪΩΝ Με:α/.λουογ. Λαυρίσυ Δρ $!ιδηροδρομ,ου Άθηνών-Πιιραιώς ν^ · Άθ'.-Πιιρ.-Πελοπ. λ' 10 Ιουλίου Δρ. 305.— 302 — 315 — ΗΛΓΠΒυΒΟ ΑΙΗΕΒΙΟλΝ ίΙΝΙΕ χό έν Πειραιεί γεν. πρακτορείον 'Κμ. «1>ραγκοπούλου
  «πιδάτας δι' απάσας τάς πόλεις τής
  εί; Χ
  Ι ^
  ρυσόν
  -Φ?. 54 379-92
  2,000 032
  12 951
  2,8Π0,«00]-
  1.
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Κεφάλαιον Έιαιρικον....................5 '
  V
  'Α-βΟίΐΑ'χτικον διά νο(Αΐ<ταατικήν διαφοράν των ιΙςοραχ|Αβς Έλληνικών Χρεωγράφων.....·........ τακτικόν 120 2Η9 1,350 69128 6,122,542 9 563.-205 'Α*ιοθ(αατικόν έΗ ύπερτιαήσεως Νέων Μετοχών ' λ -Ιλ- ______ V . ^' Δ ,'.»Λ ~*-η~λ ί!η /- •Εκτακτον Άτΐοθεααπκον. Έζωτιρικο Λ)<τμοί..... Διάφοροι Λ)τμοι Δημοσίου 000.— ; » Φρ. 4,000,000 1,000,000 — 546 2'.·4 Β7 Λ)τμοΙ •Τπ*ΤγύωνΠρβσβ8ων Φο. 1 396,53X24 16 393 591 65 281 324 79 6Ί7.184 20 2 958 85 1 300,536 Ί6 ρρ >
  Διάφοροι λ)νιι.οί____-----------
  ΛΤερίτΐΑβτα Ιφειλόαενα προηγβυαένων διβχ«ρί«ων · · ■ ·Φρ.
  Μέρισμ,α Δια·εαητέον.......................... ?'
  Υπόλοιπον εί; Νέον.......'......
  450 581
  5< 5.459 550,500 81 34,274 18 922,177 41 320 40 ! 3ο' 63 43 19 57Ο,49ο;82 3.393 374 400 27,358;ΐ)8 56 426.331361 !26 426 331 36 *«·. ρη( Β:ομηγα>ικής
  Τ^ Άβ
  ΊΕτ«.ιρ!οτ< Δημ χ αί Δημ. "Έργων » Εογοληψιών ι Πυριτιδοποιείου 1 Π»νίλλ. Άτμοιτλοτας » Μονοιτωλίων 9 Άεριίφωτος Αθηνών » Έλ Ήλικτοιχής ΝυΜ'ΪΛΙΑΤΑ Ε'ικοβάτ/ρ€γ*ιον τοΓς μίτρητοΓς Λ1ρ« Αγγλίας Λίρ» Τουρκίαν ΓΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ Έιτί ΓιλλΙαί $τιχάψυχ
  χαί βερμά
  θεομβ. άπλά
  θ(θΰ/« )
  Γιοηροΰχ*(
  Άλκαλιχί)
  34 35 | Πιτυροϋ/α(
  31.20 , Άλ.καΐΆμ
  , Ήμίλ. στομ.
  1 Λ 8 1)2 ι ΤουρκαίΡωβ
  10
  20
  ίΗ,
  (
  10
  20
  εο
  ?Τ.
  3.
  δ.
  δ.
  δ. λ.
  ϊ.
  2.

  ,0.80
  7
  13
  18
  Ο.5Ο


  12(
  'ΐ.δβ
  1.00
  1ο
  8
  25
  15
  35
  22
  1.50.
  0.80
  13
  7
  25
  13
  35
  20
  ι
  1.50
  13
  24
  35
  1.30
  41
  20
  ι
  28
  2.50
  2.ΟΟ
  |2.ΟΟ
  20
  18
  45
  35
  65
  ? —
  ,1.50
  Μ»
  18
  13
  35
  25
  53
  36
  » 34 .51— _____________
  > } 45) 3 4 Σάπων Ο 30 0.30
  » 1 70 3 4 Άρωματικά δρ- *·"0
  » ϋ 5Λ ;— Βυσί καΐ τού Πενές » *·50
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΒΙΟΙΗΧΛΝΙΚΩΝ ΠΡΟΐΟΝΤΟΗ
  ΛΕΩΝ. Δ.ΑΓΓΕΛΟ11ΟΤΛΟΓ
  ΕΝ ΙΙΕΙΡΑΙΚΙ
  1ΝΤΕΚΝλΤΙ0ΝΑί£ ΟΟΜΡΟ δ ΙΤΙ ΟΝ
  Χρώιχατα εΐδικά διά την έπάλειψιν των ιΐφά
  »ί.ερών των άτυ;οπλοίων, παραδεδεγμένα παρά τοθ
  ΒρεττανικοΟ Ναυαρχείου.
  Οίκονεμικώτερα καί διαρκέστερα τής αύστρι«κ·?]ς
  βά
  ρχβιά;.
  Εν Κιλ. έκ των χρωμάτων Ιηΐβι-ηιιΐΐοηαΐβ καλύ-
  έττιφάνεΓαν 6 — 8 τετραγωνικών μ,έτρων.
  Τέ
  /0
  ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝΕΚ ΔΡΑΧΜΩΝ ΑΑ9,Ο87.62
  11Λ95.83
  22 591 67
  192,029 20
  9.601 46
  3 840 58
  __ 27,358 08
  4Α9 Π87 62
  Κεόρα/αίων ανήκοντες τοΤ: Μετό'/οι;
  , Γι"/η έπιΔ5αχ.2·25 911)70 έκ &
  Ι η <■·/> · · " 258 916 70 »
  85%, . » 225.1» 16 70 »
  *» κέρϊου; άνήκον τω Διοικητ Συι
  άνήκον τοϊ; Μετόχοι;
  Δρ
  >
  *
  >
  το!ς
  Έκ τόκων Έταιριχών Κεφοτ/αίων...............
  Έκ διαχειρίσεως και εΐσττρδτξεως 'ϊττεγγύων Γ'ρ6σό?ο.>ν
  Έν Αθήναις ττ, 2 Ιο λίου 19ΟΊ.
  Δρ.
  182 370 80
  192,029 Λ Ο
  37'4 4ΠΟ·—_ ήτοι: Μέρκΐιχα κατα αετοχην -»?.χ?-9·—
  ' αριθ. 12 αεριν
  '<» Πρήεδρος τού Διθικητικοΰ Γ Γ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ Το μ,'Ρ'Τΐλτ φ3, -/ο. 9 χ.7·:α ιχετο'/ήν Τϊ/ηίώνίτοη έττ τή Έν Αθήναις,έν τφ Ιααείω τήΐ ί"'ται:ί7ς. Έν Αονϊϊίνφ, τηρά τοίς Κυρίοι; Ο ^. Ηι<ΉιιΤ0 θΐ 5>οπ
  Έν Ικΐρολίνιο. » τγ) ΝαίίοΠΛΐί)αη1ί ΓίΐΓ ΟθΐιΙίοΗΐαηθ. και πά-ά τω Κυρίψ 8
  Έν ϋωνσταντινουπόλβι, » τφ κ. Λ.Ζ»ριφη.
  Διά τΑν Διβύθννσχν
  Ό ΎποδιευθΐΓντίις
  |^. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
  «π0
  15128 "Ιουλίου
  ΡΟΛΑΑ, ΡΟΑΑΑ
  ΤΩΝ
  υ 11 υ β κοε
  Ήγγυημένης στερεότητος
  λβιτουργουντα μέ νέον ό-
  λο>ς μηχανιαμόν εντελώς
  άνευ κρότου,είς τιμάς
  ανεπιδέκτους συνα-
  γωνιβμ,θθ
  ΓΕΝΙΙΛΟΙ αΗΤΙΠΡΟΣΟΠΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΑΑλ&Α ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ
  Α. ΡΑΤΧΙΦΑΣ ΚΑΙ
  ΟΛΟΣ ΑΡΙ-ΤΟΤΕΛΟΤΣ, Λ © ΑβΗΝΑΙ
  ΜΗΧΑΝΑΙ
  ΡΑΡΤΙΚΗΣ
  ΚΑΙΟΛΓΑΣ
  ΠΩΑΟΥΝΤΔΙ
  κ.. :ρλΧ. τκκ εβ_ο«λ:λ
  ΕΙΣ ΤΟΥ
  Γ Ν-
  88 ΟΛΟΣ ΕΡΜΟΥ 88
  ΣΗΜ. — Πωλοθνται
  < και είς χονδρικήν τζφΚγ^ Ι σιν ευθηνοτερα δλων των ίλλων καταστημ,άτων ΕΠΙΦΤΑΛΙΣ ΤΟΤ 'ΙΙΟΤ ΑΣΤΕΟΣ,, Κυρΐακή. 11 "Ιουλίου, 1904 (33) ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΩΝΒΑΣΙΛΕΩΝ Ζ'. ΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ Κατά τα μεγάλα γυμνάσια ό λαΐς έσύρ«το άσυν:ΐ2ήτω<, πρός τί υέρος οτ&ι» ϊιτ,ύ&υνέν ο δοϋξ τού Άλβάνου ναϊ ίνθοοσιαζ^το έκ των κΐνή«ων και των ϊιατβγών τοι>.
  'Ο χχρακΐήρ τού ήτο νιαταφανή; κ»ΐ «!ς
  τα $κίί^αί3. τού άν γί'.ωσκί χαν.ίς την «.ίίθυ-
  μον καί γΛϋκίΤαν ψ^ήν τού.
  11 >τ: ί·ν ίίχ.·πτ£το κακόν διά τον πλησίον
  τού καί £6·Λϊ~ς κά»τοτί τάς καλάς μάλλον
  άπβψϊΐς των "/ΐρϊκτήρων.
  — Εάν σας Ααταλάίη ή ίΐΚτ^ιιμία νά ά-
  πθδ5κιμάσ.τ£ ·κάτι τι αναζητήϊατί το εντό ς
  σας καί διορθώσατε τα ίλαττώ,χατά αβς.
  ΤΌ πρ6γ;υμα ΰπήρξ: ζωηρώτατον.
  Ό βΐσΐλίύςκαΐ ό Καζίμιρος άν-μνήσ6ησαν
  ής των ή)ΐκί*ς καί των άπομ μα-
  ήμςρών τής πρώτης των νίό^ηΐος.
  « τά$ επικινδύνους έκ&ρομάς
  ι τάς Ότίϊας έπίχ?ίρουν «νά τα 2ρη
  νο·. άπο πλήθος όϊηγών.
  Είς εκάστην καμπήν τί|ς όίοΰ ό Καζίμι-
  ρος έπερ£μ=νε τον'Αμορή*ν πάντοτε άκούραστος
  καΐ άτρόμ,ητος.
  — Ώρισμίνως είπεν γελ&ν β βασιλεύς
  οί άσ*ήσ ίς 8εν ήσαν ποτέ ή εΐδι/ότης μου"
  ίίμαι μάλλον έ'νας φιλίοοφος παρά εν«ς σπέρ-
  τομαν.
  ΊΙ ίούκισσα τοϋ *Αλ6άνου ϊιηγήθη την
  τελευταίαν σι»νάντηοίν της μέ τϊν δοΰκα κα'ι
  την ίίύκισσβν τί[ς Γονζαγης, τ«ν άδ'λ-
  φίν τοΰ βασιλέως όστις κρο πέντε έτών ήτο
  βύζυγος τής «υήσστ,ς Φανμας Δένοδαν.
  'Ο δούξ ί<ΐαίν το εΰτυχής. Ή ϊουκισσα ωραιοτέρα καρά ποτέ ίΐχ* παραστή σοβαρά, ύκίρβολινά βιίορά ϊιά ιήν ηλικίαν της. Δύο άγορακια το ίνα τεσσάρων έτών καί το άλλο δύο έτών τούς ουνώΐευον. — Έγώ άπεϊοκίμβζα βΰτον τ^ν γάμον εΐπε θυμοιμένος ό βασιλεύς. Ά^ήοατέ τους λοιτ,ον νά άγβττίΐννται ίίπ'ν ό Κοζ'μιρος μ« τρέυουβαν φωνήν. Είνε τόσον ωραίον πραγμα ή *γ«πη. Ή δούκισσα άπέστρ.ψ. την κεφαλήν &- ψθΰσα τούς ώμθυς. Οί όφθαλμοί τής βασι- λίσης επλημμύρισαν ίά»ρυα. 'Η πριγνήιΐισσα Ίωσηφίνα καθημένη πλη¬ σίον ιών πά διων δεν πγ=. άκόμη τολμήσει νά απευθύνη τΐν λόγον ίΐς τον γίίτονά της τ^ν δοϋκα τοΰ Ά/6άνου. ' — Δεν φορ Ττε λοιπήν στολήν είπί τε'λος Ι μέ πονηρόν μ*=ιίι'βμα. Μοί είπαν ότι εισθί ϊ^ας τιλνΐος β — Σας είπον άλήθεια, εϊπε μειδιών πρίις την θδλκ ι»ήν γ.ίτονα ό δούξ, άλλά ιχί είς το τβξ (δι. Σας άρέσει ή στο)ή ; — *Ω ναί πάρα πολΰ. 'Υποσχεθήτί μου ο'τι θά βάλετε το βράδυ στολήν διά τΌ γβϋμα. — Μέ πολλήν ίΰχβρίστησι» άφ' ο5 τί θέλιτε. Έγέλασε καΐ ή νεανική τοι» φαιδρότης άφυπνισεν ήχοΰς είς τα κρύστβλλα τοΰ πολυ- ελαίου ό οποίος έκρέμα,ο άνωθεν τής τρα- '*«ης. — Μ ου είπαν έπίσης 5τι παίζετε θαυμά¬ σιον λόν^—τέννις. Θέλετε μετά το πρόγευμα νά πα'ξωμεν ολίγο ; — Β δαιότατα. ΙΙώς είνε τό μέρος διά τΌ τένν·ς τΌ οποίον έ'χετε ϊξ& ; — Θαυμάσιον. Θα ίϊήτε. Ήγέρίΐησαν τής τραπιζης. 'Ο Κβζίμιρος επήρε τόν υίον τού είς τάς άγκά/.«ς τού. — "Ελα μικρέ μου ιίπεπώς σοθ φ«ίνεται αύτΌ το σπήτι; Καί εξήλθε σιγβλά τραγουδών. ΊΙ βαοΐλισσα «κάΐισε 7ΐρΌ τοΰ παρα06ρου μετά τής δθυκίσσης τοθ Άλδάνου και τΌν ή- κθλούθησϊ διά των δφθαλμών. 'Η Όϊ/λη Εύρισκε τον Καζίμΐρον θαυμά¬ σιον, μέ τΌ ίΰκίνητον άνάστημά τού κα! τΌν ψαθινον πίλόν τού 'Εκράτιΐ τον μιν.ρΌν πρίγ- κηπα ίΐς τάς άγκάλας τού και ή βασίλισσα τον ήκουσ£ νά ψά).Λη ένα εΰθυμον ^ΐμα καΐ νά ομιλγΐ μί την Ίωίηφίναν ή όποία έκράτει δύο ρακέτας άς τάς χ-Γράς της. —· 11 όσον »1ν» είπεν ή ββσίλισσβ μέ μ'λαγχολίαν. Πολύ λυποθμαι ότι ϊέν «πέκτησα και έγώ τέκνα. — Είνε χβριτωμένα'δέν είνε ΙτσιΑπήντη¬ σε μειδ.ώσα ή δούκισσα. Άλλά ·δέν πρέπίΐ ν« χάσετε καί σ=.ΐς κάθε έλπίδα. — Επέρασαν δέκα χρόνια άπΌ τον γά- μον μας άπήντησ.ν ή βασίλισσα στενάζουσα. Καί μετα τίνα σιωπήν ι — Πότε περιμένίτε τΌ τέταρτο μωρό σας; ·— Μετά τρ:ΐς μήνας. Ή βασίλισσα Ιστρ;ψε τΌ βλέμμα της πρΌς την νεβράν Ίωσηφίν*ν και τον δοθκα οί όποΐοι έπαιζον τέννις άκούραστοι ένφ τα τρία παιδία καθήμενα είς εν Ορανίον έκύττα- ζον τον πατέρα των ο όποΓος επαιζ·ν. — Πόσον είνε ώραΤος ;:παν-λάμ6ανε καθ' εαυτήν ή βασίλισσα. Άλλά φοίν-ται εύτυχώς ώρ σμένως μέ ίλησμ6νησί. Η αίωνία άγάπη την οποίαν μοθ ώρκί- ζετο ά; την Βαίην κατω άπο τα φΛ),ώ- ματα των ϊένίρων ϊιήρκεσεν όσον καϊ τα ρόϊα. Κ οί ή βασίλισσ* έμ:ιδίασ: πικρ$ς. 'Αλλ' είΐειτα ησθάνθη ποία·* τίνα χαράν. Εάν την ήγάπα «κάμη θα ^το ?υ?τυχής 8 Ν Η Ραοίλιβαα δέν ηδύνατο νά «ποστρέψτι τΌν όφθαλμΌν ά«Ό τΌ τέννις. ΟΙ κρνστάλλινοι ηχοι τής φωνής τής άδϊλ- *φής της ίτντήχο^ *!ς τον Αίρα ώς άργυραΤ κ«5ωνο·λρουσίίΐι.( , _ . 'Ή'0ασΐ)!ιϊσ·α 'ηΐίίθε 'τ'ην φωνήν οίυτην'νά άντηχ^ήνωμίνη μ· την βΤ·ωνήν τ«0 δουκός καΐ ώς έφέροντο οπο,τή; λίπτής αύ'ρας αί δύο φωναί τής «φαίνοντο^ ηνωμεναι είς περιπα^ή έναγκβλισμέν. Καΐ ή βασίλισσα ησθάνθη εαυτήν πλημμυ- ρουμένην άπο θυμΌν ανεξήγητον. Ηγέρθη αποτόμως. Ή 'Οδίλη εκάλεσε την άδίλφήν της. — "Ελα Ίωσηφίνα' άρκετά έπαιξίς εφώ- ναξϊ μέ οργίλην φωνήν. Κάμει πολλή ζέστη' καλά θα έκαμνες νά επαιζίς κατά την δύσιν τού ηλίου. — "Οχι 'Οϊίλη" ίφηΐέ μ- « παρακαλί^' είνε ώραΤα καΐ ό δούξ παίζίΐ τόσον καλά. — "Ελα Ίωσηφίνα πρέβίΐ νά μ« άκο^ς 5ταν σοδ όμιλώ. Ό δούς καί ή Ίωιηφίνα' έπλησίασαν γ«- λώντες πρΌς το παράθ^ρον. — Άφητέ μ*ς λοιπΌν νά παίξωμεν ολί¬ γον Όδιλη εΐπί.ν ο δούξ π«ρι4αλλων διά τής χειρός τού την όσφύν τοθ κορασίου. Σ« βε- δαιώ Ότι δέν θά κουρασθη'καμνίΐ πολλή δρο- σια. ΊΙ βασίλισσα άπέϊτριψϊ την χΐφαλήν χ«»- ρΐς νά προσθίστρ λέξιν. 4ιά πρώτην φοράν είς την ζωήν της έλυ- π=Ττο δι^τι §ϊν ής-υρε τέννις. * ' -- 'Η βασίλίσσα^Ινε ίιΐίηρεστη^ένη· ή?4- τησ-ν ό δούξ την Ίωσηφίναν1 τοτε" άς αφή¬ σωμεν τΌ τ-....." «οί νά — "Οχι ή Όίίλη είνε κολθ κβλή" ά έξΐκολουϋή?ωμ;ν 'ϋ ϊπαυλις ττερι;>(.υκλοΟτο <ρ& εΰρΰτατ «λσος τΛκνΌν καΐ κατάφυτον. "Ενα μέρος τοΰ ά*.σους αΰτοΐ$ .. νόν δι* Οψηλοδ τείχους ώνομάζ:το τής βαίΐλίϊίης». Μ.6νον ή βίϊίλισϊ* εΐβήρχετο έντΌ;α1τ« /.βινΐίς αλλος δ·ν εϊχΐ τΌ 9ικαίωμχ αύτος Ό βαΐιλΐύ; δέν ιίχι ποτέ διέλθη πύλην ή 6πο(* ωδήγει είς αϋτούς . Τοδς έ*αλλιέργο«ν την νύκτα ^. αί την ή>
  ραν μδνον ή βασίλισσα -.-•ριε'κάτίΐ
  αι)τ<5ν, μιθ,λονίτι δέ το κ!γ%λΙδω«;* ?μ£· νοικτΌν κανίΐ; δέν ετόλμα ν* (.Ίσέλβ^. *γΪτο αληθής παράίείσος. Μικρά λ(μ κοιμδτο είς τΌ μέσον πϊρ ιβαλλομένη πλήμμυραν ανθέων ϊπΐϊθεν των ό-τ5 ψοθτο δάιος «υπαρίίίων των οπίίων αί , φχί ώ,5θο3ντο ώς βέλη πρΌς τΌν ούρϊνόν >Ι
  γάλαι συστάδες εύκαλύι—ών έψ.θύριζον είς
  ανέμου το φότημα. Επί μικροθ ύύώμττίί
  βίίίλίϋί μ(α μ'ίγάλη κέΐρος τοθ Α 6*»ο·ι
  ταφερθίΤσα *ρΌ αιώνος είς'Ερκολί καΐ «λ
  μυροΟΐΛ μέ πρκσιάν τα πέριξ.
  Τ« πτηνά έζων μ4νον ίλίύθίρα είς τ»
  γϊι)Ε>έν'6ν αύτΌ'αλϊβς *ατ ^υτβίτ)· μ! τα *.
  ίν ζθγος λίυκών κύκνων τώ* οποίων ή ν
  διή?χΐτο έρωτιχΰ; έντος τοθ
  ξή?ωμ;ν
  Καΐ έπανέλα6ον τάς ρακίτας των
  ('Ακολθ