90111

Αριθμός τεύχους

943

Χρονική Περίοδος

ΠΕΡ. Β' ΕΤΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

22/7/1904

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΙΛβΗ
  ΗΒΟΤΕΡΙΚΟΪ
  ■Ν ΑβΗΝΑΓ-, ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΤΛΙΟΤ 1904
  ΪΙΙΙ ΤβΤ ·ϊΑΑΟί ΑΕΠΤΑ
  ΑΡΘ. 943
  Έτηβία^ · » . . » 3©|Ι;Χ
  ... ι ... ϊ»
  Χρυόδ φράγκα . 44
  κα» ϋ έναοιθΛι
  ΑΙ 23ΓΝΔΡΟΜΑ1 να* αί
  «ούς τδν *. Δημ.
  Ν€ΟΝ Α*ΤΥ
  Διευθυντησ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ} ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ
  ΤΙ Μ Αί ΚΑΊνΧΩΡ'2.Κ<*Ν 'Βν ττΐ Λ' ββΑίδι ό στίχος Ήν ττ} Γ' σβλΛθΛ Λ στΐχ.ς » ο' Διά διαρκ«Γ< άγγελίας, διά διατρίβει, ώ« κ*1 διά κατανωρίσιις Α' κ«1 Β' ίΐλίίοι, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ ΝΕΑ ΗΤΤΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ γράφη* : ΟΔΟΙ ΒΟΥΑΗΣ ΑΡΙΘ. 6 ΡΩΣΣΩΝ--ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΤΟΥ ΧΑΊΊΣΕΓΚ ΠΟΙΟΣ ΗΤΟ β:ίΠΛΕΒΕ Μ. αβ Γΐβϋν». Ή Ρωσσία, «ή δρθί'δοζος χώρα τοθ μυστηρίου καί τής φρίκης», λέγει κά- ποιος συγγραφεύς, έλκύει τα βλέμματα δλων. Κυρίω; ειπείν ό πέσων υπό την βίμβαν ύπουργό; των Έσωτερικών ήτο ό πραγματικάς Δεσπο'τη; πασών των Ρωσσιών. Τί ήτο, πράγματί, ό εύπα- θής, λεπτετπλεπτος, έράσμιος, ίδανικο- παθής, άγαθός, &-ζοΙμ.ος καί κάπως άβουλος Τσάρος άπέναντι τοθ δυνατοϋ, χαλκοτυπημένου, χαλυβδονεύρου, άνευ προλήψεων, άνευ αίσθημάτων καί μή έκλέγοντος τα μέσα τής ενεργείας, πληβείου αύτοθ—τοθ Πλέβε,τοθ όποί- ου τό δνομα συνορεΰει καί φωνητικώς πρός την ρΐβΐιβηι — δστι; παραμερίζων, σκουντών, γρονθοκοπών, έπιβαλλο'με- μενος, πατών είς πτώαατα, ϊγεινε διά δύο ή τρία έ*τη (άφ' ής απεσύρθη ό άντίζηλο; τού Βίττε,λαβών τό απλώς τιμητ'κόν άςϊωμα τοθ πρωθυπουργοθ) ό αληθής τής Ρωσσίας κυρίαργος ; Ό Ε> ■ϊα'λυι,α.
  .„.>-[— υ ΠλέΚε
  εστϊθ'της, ό τολμη-
  τία; καί ό Οεληματία;
  Ή δολοφονία τοθ Πλέβε εξήγειρε ν
  αίσθημα φρίκης καί οί'χτου—μάλλον
  μέτριον καί αύτό —άλλά δέν ημπορεί
  νά είπη κανείς, δτι έξέπληξε κανένα.
  Ένο'μιζε κανείς, δτι έπεριμένετο. "Η¬
  κούσθη ώς καταδικαστική απόφασις
  δίκης, τής οποίας ή διεξαγάγη εγίνετο
  άπό πολλοθ. Ηκούσθη ώς ή φυσική
  έτυμηγορία τής κοινής γνώμης επί των
  πράξεων τοθ ύπουργοθ αύτοθ, αί ο¬
  ποίαι υπήρξαν ίτεγκτοι, άκάματοι,
  σκληραΐ, σχεδόν κακοθργοι.
  Ο Πλέβε άπό είκοσαετίας σχεδόν
  ίστατο είς τό μέσον τής θυέλλης,
  κρατών ύψηλά, πάντοτε ύψηλο'τερα,
  μή καταβιβάζ',ον ποτέ την σημαίαν
  τής αντιδράσεως. Πόθεν ήντλει τάς
  ίδέας αύτάς, ποΓοι άταβισμοί χΚ-ηρο-
  νομικοί, ποίαι έπιρροαί μακρυναί καί
  άγνωστοι μετε'βαλαν τόν άσημον αυτόν
  ζληβίΐον είς τόν ύ-ερΐπτην, άμείλι-
  χτον, σιδηρόφρακτον ύπερασπιστήν τοθ
  δεσποτισμοθ καί τής βίας τοθ δεσποτι-
  σμοθ, είνε άγνωστον. Διο'τι, παράδδ-
  ξος άντίθεσις ύπερμοναρχικοθ ττολιτίύ-
  ματος, άγνοεϊται καί αύτη ή καταγωγή
  τού, ουδέ είνε γνωστόν ποϊαι υπήρξαν
  αί σπουδαί τού, αί πνευματικαί αρχαί
  τού, ή προπαίοευσίς τού έν γένει είς
  την πολιτικήν. "Οπως ό μέγα; άντί-
  ζηλος τού, ό Βίττε, ήτο καί αύτός
  «σέλφ-μαϊίο-μάν» ήτοι άνθρωπος αύ-
  τοχεφοποίητος. Καί είνε μία έκ των
  μάλλον άλλοκο'των άνωμαλιών τοθ
  πολιτίύματος τής δεσποτίκήζ αύτί)ς
  χώρας, βχι ό άνευ παραδο'σεων, ό
  άνευ παρελθί'ντος, άνευ οικογενείας
  σχεδόν άνήρ, άν τύχη νά £χΥ) την
  θέλησιν σταθεράν καί ϊντονον, την δέ
  συνείδησιν έλαστικήν, ημπορεί νά
  ανέλθη περισσότερον, πολυ περισσότε¬
  ρον άπό κάθε αντιπρόσωπον τή;; κυα-
  νοαίμου άριστοκρατίας.
  Ό Πλέβί ήτο ό πλέον μονοκόμμα-
  τος κοίί συνεπή; άνθρωπο; πο& ημ¬
  πορεί κανεις νά ?δήΆπ' άρχής μέχρι
  τέλους, υπήρξεν ό'έχθρός, όάσπονδος
  έχθρός πάσης ελευθερίας καί πάσης
  προοδου. Είς την καταπολέμησιν των
  ίδεών, ιάς οποίας ένόμιζεν ανατρεπτι¬
  κάς τής δεσποτοκρατίας, δέν έγν ώρι-
  ζεν δρια, οΰτε συγκολασμού;. Έν-
  νοοθσε νά συγκεντρώση είς χείρα; τού
  ολόκληρον την αρχήν. Μιθοδικ ώς,
  βραδέως, ασφαλώς ειργάζετο εί; τοθ το.
  Δυστυχώ; καθ" ήν στιγμήν τό είχεν
  έπιτύχει, μία βόμβα άνέτρε{/εν δλον
  τί); ζωή; τού τό οίκοδόμημα.
  Οί Ιΐολωνοί ησθάνθησαν πρώ [Όϊ την
  σίδηρον, την σχεδόν βισμάρκειον πυγ¬
  μήν τού. Νέος άκόμη, εϊχε κατα-
  στί] ό κύριο; ττράκτωρ τοθ περιορισμοθ
  καί τής τιμωρίας τοθ κινήματος τοθ
  καταλήζαντος είς την δολοφονίαν τοθ
  Αλεξάνδρου Β'. Ό πατήρ τοθ νΟν
  Τσάρου τοθ έδωκε κατ' θυσίαν άπε-
  ριο'ριστον εξουσίαν. "Ολαι αί μεγαλο-
  πόλεις τής Ρωσσίας ετέθησαν υπό τόν
  στρατιωτικόν νο'μον. Αί νυκτεριναί ί
  ρ;υναΕ είς τάς „ οικίας, αί άθρο'αΐ
  συλλήψίίς, επί άττλή ύττονίία, αί
  παραδΕΐγματικαί, στυναί τιμωρίαί
  υπο μυστικωσ οικχστηρίων άνεγρά-
  φησαν είς την ημερησίαν διάταξιν.
  Αί φυλακαί έγε'μΐσαν άπό καθίίρ-
  τών εκείθεν έπανελθόντων υπήρξαν ά-
  ζοκαλυψεις φρίκης καί τρομου, δμοιά-
  ζουσαι πρό; έφ·άλτα; άπαισίου;.
  Διά τόν Πλέβε, ή γνώμη τοθ Ιξω
  κίσμου, τ?]; Ρύρώπης, τοθ πολιτισμοθ,
  δέν υπήρχεν. "Οποίος θέλει άς συν-
  ταγματισθ*, ά; δημοκρ*τηθγ), ά; λαο-
  κρατηθή. Ή Ρωσσία θά δεσποτοκρα-
  τήται υπό την αγριωτέραν μορφήν.
  Ιδού τό σύνθημα, ή άπο'φασις καί ή
  πολιταή τοθ Πλέβε. "Ο,τι ήτο άντί
  θετον πρός τουτο, δ,τι άπετέλει δια-
  μαρτύρησιν, εξέγερσιν, ροτζψ πρό; την
  ελευθερίαν, αΓσθΛ(μα έ1νικο'τητο;,κάτω,
  άμειλίκτω; κάτω. Ούτω Πολωνοί,
  ΦιλλανδοΙ, Καυκάσιοι, Αρμένιοι, Ίσ-
  ραηλίται, φιλελεύθερον φοιτηταΐ, μη-
  δενισταΐ, βλοι αύτ'Λ άξιος καταδιώ¬
  ξεως, άγχο'νη;, βασαηστηρίων ίχλο;.
  Τποστηριζόμενος υπό τής Έκκλη-
  σίας, χαίρων την αμέριστον εκτίμησιν
  τοθ Πιβιίδανότσεφ, τοθ άναφωνήσαν-
  τος πστε τό παροιμΐώδες :
  - Ή Ρωσσία δέν είνε Κράτος· είνε
  Κόσμος !· 6 Πλέβε έπάτεί αφόβως επί
  των πτωμάτων των θυμάτων τού. Εί;
  τό Κισνοβιον, κατά τα; σφαγά; τοθ-
  Κίσν.βίου, άπεκαλύφθγι {νι α.ΰ'νον άν-
  τισημιτη; άπλοθ;,άλλά καί ό κύριο; ύ-
  ποβολεύς των ταραχών, κατά τα; ό-
  ή έμειναν άστεγοι, διά νά τραπή ή
  ένεργητικο'τη; των φιλοκινδύνων στοι-
  χείων πρός άλλα ζητήματα ή τό τής
  εσωτερικάς οργανώσεως. Υπό τό αυτό
  πνεθμα κατήργησε τό σύνταγμα τή;
  Φιλλανδία;. "Υπό τό αυτό πνεθμα ε¬
  προκάλεσε τάς ταραχάς τή; Όδησ-
  σοθ καί άλλων πόλεων τϊ]ς νοτίου
  Ρωσσίας. Ανεβλήθη αφόβως καί ά-
  τρο'μως την σιδηράν πανοπλίαν τοθ
  προκατο'χου τού Σιπιάγιν, δολοφονη-
  θέντος καί αύτοθ, καί ή δολοφονία
  τοθ Βοβρικώφ, τοθ διοικητοθ τής
  Φιλλανδίας, άντί νά τόν φοβίση καί
  τόν δαμάση, ένέτεινε την χείρα τού
  είς την πίεσιν,την καταστολήν καί την
  τυραννίαν.
  Τί τό παράδοξον τώρα, δτι ?-εσε,
  θρυμματισθείς κατά γράμμα,έξωθεν τοθ
  σταθμοϋ τής Βαρσοβίας καί υπό τα
  βλέμματα τής άστυνομίας έκείνης,
  την οποίαν ακριβώς άνήγαγεν είς ίρ-
  γανον κατασκοπείας, πέσεως, τυραν-
  νίας, δμοιον τοθ &ποίου μίνον άνατρε'-
  χων τις μέχρι τής Ίερας 'Εξετάσεως
  δύναται ν' άνεύρη ;
  Ουδείς έπιδοκιμέζει τό Ιγκλημα.
  Άλλ' ή ρήσις τοθ Άλφόνσου Κάρρ
  ίσχύει Γσως καί έδώ :
  — Νά καταργηθή ή θανατική ποινή,
  μάλιστα ! Ν' άρχίσουν δμως πρώτον
  οί κ. κ. ^ολοι^όνοι !
  — Νά καταργηθή ή πολιτική δο-
  λοφονία, ναϊ, άλλά θ' αρχίση πρώτον
  την κατάργησιν ό δεσποτισμός.
  21 1ΟΤΛΙΟΤ19Ο4
  ΕνθυμεΤσθί τον περίφημον φ
  Σγ&ΰρον. τον ίΐΛΪραματίσαντα ήρωικον
  πρόσωπον καί πυροίολήσαντα κατά των φθΐ-
  τητών ιΐς την όϊΌν ΚοραΫ} καΐ καταδίκασθέν-
  τα κατά το 1903 ίτά άναιρίσει είς πρόσκαιρα
  ίίσμά ίϊ'κα «των ; Ό κύριος ούτος άφέθη έ-
  λεώθςρος. Ό κ. Αείί'ίης τοΰ Ιϊωσε χάριν,
  διότι, ώς λέγει ίίς την έΎ.θεσίν ι ου, άπεϊ;ί-
  χθη δτι δέν ήτο αΰτος ό πυροδολήσας καί
  φον-ύΐας, άλλ' άλλος όμώνυμίς τού. Έχο-
  μΐν λοιπον δ6ο Σγούρους. Τον πραγματικόν
  φονέα, μή άνακαλυφθίντα άκόμη. καί τον
  •κληφθέντα ώ; φονέα καί φϋλβκισθέντα καί
  έξελθόντα προχθΐς «λίύθερον. Άπαραλλά-
  κτως δηλαδή όπως καί είς τον «Άμφιτρύω-
  να», την κλίσικήν κωμφΒίαν τοΰ Μολιέρου.
  Καί έκεΤ παρουϊΐάζονται δόο Σωσι'αι, δύο
  Σγοΰρο·.. Κανεις δεν γνωρίζει ιτοΤος ό πραγ-
  ματικος Σωσίας καί ποΤος ό πλαστός. Άλλ'
  ό κ. Λϊδίδης κατώρθωϊε ν' άνακαλύψγ; τον
  πραγματικόν Σα)?ίαν—Σγουρον καί ν' απο-
  φυλακίσ») τον πλαιττΌν Σωσίαν—Σγουρον.Κα'ι
  ό Ζεύς—κ. Θεοτόκης, τοίΐ όποίου συμπα-
  τριώτης τυγχάνει ό εις άπΌ τους δύο Σω-
  ,ί«ς—Σγούρσυς, Ιμεινε κατευχαριστημένος
  άπο την λύσιν τοθ κ. Λεδίδοι».
  Καί το κωμειδΰλλιον, το έμπνειισθέν άπο
  τΌν Μολιε'ρον προφανώς, κατέληξεν είς την
  απονομήν μιας χάριτος. Άλλ' δπως έχομεν
  έν τη προκειμενττ) περιπτώϊει δύο Σγοΰρους —
  Σωσίας, άς μα; επιτραπή νά πιστεύσωμεν,
  ότι εχομεν χαΐ !όο κυρίους Λείίίας—Δίας.
  Τον Δία—Λεδίδην, τον επιτεθέντα κατά των
  δολοφόνων τή*ς όδο3 Κοραή. καί τον κ. Λε-
  δίδην—Δία, τον άπολύοντα σήμερον ίιά χα-
  ρίτων τοΰς πρωτοιιργούς των σκηνών έκείνων.
  Δι* αύτο ελέγαμεν, 6τΐ το ΰπουργεϊον τϊ}ς
  Δικαΐοσΰνης ίιεσκ-ύασί τΌν «Άμφιτρύωνα»
  τοΰ Μολιέρου είς τα «καθ* ήμ5ς ήθη καί ί-
  θιμα» μίτά λαμπράς επιτυχίας.
  Μετά το θλιδ-ρΌν έπ·υί3ιον τής μονομα-
  χϊας Στάη-Χατζηπετρθο έπιστϊώ-:το δτι
  επί καιρόν δέν Οά ί?χομ!ν μονθμαχίας πλέον.
  Ή άτ:μωρησία δμως τοϋ κ Στάη έδωκε
  Οάρρος, κα! πρίν ή ψηφισθή το νέον νομοσχέ-
  διον^ τού *. Λίδίδου, ιδού καΐ άλλη αίμα-
  τηρά μονομαχία μΐτβξύ των /. κ, Νοταρα
  καί Σταιινοπθύλου. άποτί'λεσμα ττ|ς οποίας
  Οήρξιν ί τραυματισμ'ίς το3 δ·^:ί'ρου. Εί'μϊθα
  περίϊργοι νάί'δωμεν εάν θάΛαταδιωχθοϋν οίμο-
  νΐμαχήσαντες. Εάν θά συνταχθή καί δεύτε¬
  ρον νομοσχέδιον πρός ϊφαρμογήν τοθ πρώτου.
  Εάν θά ερωτηθοϋν ο; είσαγγ-λίΐς περϊ τοθ
  πρακτέου. κτλ. κτλ.
  Μελετήσατε το δελτίον τής ονησιμότητος,
  το έκϊιδόμΐνον υπο το3 υπουργείον τΛν
  Έσωτερικών καί θά Γδητε ότι ή φθίσις » ·ς
  μνεΐ Οραΰσιν είς τάς κυριωτέρας πόλεις -ι· ;< Ελλάδος. Καί όμως κανέν μίτρον σοβαρόν δέν λαμδάνετα·., ένω τΌ Κράτος εχει υτο- χρίωσιν νά προνοη διά την ζωήν καί την υγείαν των πολιτών. "Επί 378 αποθανόντος έν Αθήναις 71 ήσαν φθίσικοί. Επί 165 άποθανόντων έν Πειραιεί, οί 25 ήσαν φθισι- κοί. Ή άναλογία έ'πρεπε νά τρομάζτι τοΰς έπιτετραμμένους τα ττ)ς δημοσίας ύγιε(ντ|ς. Άλλά διά νά τρομάζουν, πρέπει πρώτον νά ΰπάρχουν. Αΰτο τΌ ζήτημα τή"; Πανδώρας κατήντησε άστειότατον πλέον. Κάθε εΐκοσιτέσσαρας ώρας και άπΌ μία εξίτασις. Σήμερον οί άστυί- ατροι, αυριον οί καθηγηταί τής Ί»τρική*ς Σχολή'ς, μεθαύριον ο: καθηγηταί τής Ριζα- ρείου Σχολή;, άντιμεθαύρίον ό κ. Σκωτίδης, τώρα ό κ. Βάφας, επειτα ό κ. Μπίλλος, το πρωί ό κ. "Αλφα. τί άπόγϊυμα ό κ. Βί]τα. Επί τέλους τί είνε »ύτή ή Πανδώρα ; Κινη- ματογράφος ; Είνε άληθώς καιρος νά παύση ή άηδεστάτη καί άναξία τύπου πολιτισμένον Κράτους άναγραφή ψΐυδων είδήσεων περί τής θαγατρΌς τοΰ κ.Σμολένυκη.'Άν 5χι τίποτε άλλο,το τ«- τιμημένον ό'νθμα ενός καλοΰ στρατιώτου τή*ς Πατρίδος δέν άνεχαίτιζΐ τουλάχιστον τοΰς πλάοαντας ολα ΐκεΓνα τα άηϊί! μυθι—οβή- ματα ; 'ΐ'Ό οίκογϊνειακΌν δίιτον δέν τούς ήμ- πόδιζε νά εισέλθουν είς αΰτο, ώς βάνδαλοι, άνατρέποντ:ς το παν, την ησυχίαν, την ειρή¬ νην κα'. την ΰπόληψιν μ'.ας οικογενείας ; Καί νά είνε γνωστόν, πασίγνωστον είς δ- λους τούς μή θέλοντας νά λέγουν ψευδη, ότι ή δεσποινίς Σμολένσκη, άψογος καί λευκή ώς πριναν, ένήλικος δέ καί συνεπώς βΰτε- ξοΰσιος, απήλθεν είς απλήν επίσκεψιν κυρίας τής άνωτέρ«ς άγγλίκή*ς κοινωνίας, άνεψ'.ας τοθ λόρδου Ούολσελέη, άν δέν άπατώμ=θα, είς την Αγγλίαν ! Ή έλληνική δημοσιο- γραφία £χει μεγάλα έλαττώματα. Ειχεν δ¬ μως μέχρι τούδε το προτέρημα νά στέκεται είς την θύραν τού" οίκογενειακοΐ! άσύλου. Έγ- κατέλειψε λοιπον καί αυτήν την αρετήν χάριν ολίγων έλεεινών πενταρών ; ΟΡεννενκάμπφ, ό ήρωϊκος Ρώσσος στρα- ιηγός, ό πληγωθείς είς μίαν τελευταίαν μάχην καί χάσα; τρίΤς Ί'ππους 6π' αυτόν, είς συνέντευξιν την όποιαν έδωκεν είς το νοσοκο¬ μείον δπου μετεφέρθη, ειπε μέ στρατιωτικόν ειλικρίνειάν : — Τί μοϋ λέτε Γερμανούς χαί ξεγερμα- νούς ! Αύτοι πλέον έπάληωσαν. Οί Γερμανο'ι τοΐ» 1904 είνε οί Ίάπωνες. Αύτοϊ ύπερέδη- σαν μάλιστα τούς Γερμανούς ! Αύτο λέγεται δίπλωμα τίμί}ς—τόσβν μδλ- λον όσον ό Ρεννενκάμφ είνε γερμανικήν κα- τα γωγής, όπως φανερώνς; καί το όνομά τού ΟΙ ΣΥΡΜΟΙ Η ΨΥΧΟΛΟΠΑ ΤΟΥ Επί τέλους ανεκαλύφθη κ«Ι τ6 τρωτόν σημείον τ^ ματαιοοοίΐας τού άνδρΊις, τ6 6ποΤον επί £τ/) τώρα εκοιμάτο διά ν' άφυπνι- σθ?) καί έπιφοιτήση επί τί)ς ανθρωπίνην κεφα¬ λής έν είδει πίλου παναμδ. Ποίον δικαΐω- μα £/ει Ό κόσμος νά μουρμουρΐζη διότι ή κομ- ψή κυρία στολίίει τ6 καπέλλο της μέ άληθι- νά τριαντάφυλλα δεκαπέντε ((ιράγκωνϊκαστον, οθ ό κομψευίμενοο δέν διστάζει νά πλη¬ ρώση 7,5οο φράγκα διά τδν παναμά τού ; Ό παναμαζ άποκολύτττει την καρδίαν τού άνθρώττου. Όσον καί άν θέλη νά κρυφθ^ α¬ δύνατον είνε ν' άπο^ύγ·») τ' άποκαλυπτήρια των αΐσθημάτων τού, τα όποΤοτ νομίίεκ μΐ ρδυά πλητυά γράμυοτα άναγινώσκονται εΙ<; δλας τάς πλευράς τής πολυτίμου ψάθας τού. Ό ποΐνοίμδί είνε μοναδικ6ς ώς αντικείμενον ψυχολογικ^ς μελέτης. ΚυττάΕετε τ6ν κομ- ψίυόμενον πανοτμοδοφόρον, τοΰ δποίου τδ πρόσωπον σκιάίεται άπό τ6 ροδόχρουν σκιά- διον τό οποίον δέν ευρίσκεται είς τα (δικά τού χέρια—άλλ' αδιάφορον. Έκ τοϋ αέρος τόν 6- πβΤον £χει δώσει είς τόν παναμά τού μετ" ά¬ κρας πεποιθήσεως εΐμττορεΐτε ν' άποφανθήτε εάν ή αμοιία, είς την οποίαν τόσον άναπαυ- τικώς είνε έίηπλωμένοΰ, είνε Ιδική τού, η1 £- νοικιασμένη καί εάν πάν 8,τι φορη καινούρ- γιο είνε προπληρωμένον ή Εχη άγορασθη" επί πιστώσει. Ό πβναμάς είνε άμιίλικτοί. Πδσα κλίσις τού, Εστω καΙ ή πλέον έλα<(>ρά, άποκαλύ-
  πτει τόν γαρακτήρα τοΰ κυρΐου τού. Εάν ό
  παναμδς κλίνη ίλα^ρ^ υπεράνω τού δείιού
  ώτός, ασφαλώς δύνασθε νά προμαντεύσετε,
  δτι ό νέος μάγειροί τοθ βπιτιοΰ ή τοθ ίενο-
  δοχείου την περασμένην βραδειάν είχεν έπι-
  τύχα θαυμάοια τό ροσμπΐφ. "Εάν άπεναν-
  τ(ας ίηίραοΐ. νύκτα άγωνιώδη, κατόπιν δυ-
  2-2Γ ΟΛΙΓΛΖ ΕΙΗΙ
  ε,ποΙΕΟΝΑΣΤΪ.,
  Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
  Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  ΑΜΑΛΙΑ
  Μεγάλη άποκαλυπτκκή μελέτη
  «ερί τής πρώτης βασιλίααης μας
  — ΊΚπΙ τή βάσει άγνώατων εως
  ΐώρα πηγών καί πολυαρίθ-
  μων χειρογ,οάφων τής έ-
  Ο ΣΧΕΔΟΝ
  ΜΓΣΤΙΚΟΣ
  __ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ
  Άμαλία ούζυγος καί Β«·
  σίλιβαα
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ
  ΚΑΙ Η ΑΜΑΛΙΑ
  ΑΥΛΗ
  ΚΑΙ Κ
  Νί)
  ΗΣ
  Α
  ΕΤΟΧΗΙ
  Άγωνιβταί.— Φαναριώται.—
  ν*Εκες> — Α«ός.— Άξιωματικοί
  — Επαναστάται
  Η ΑΜΑΛΙΑ ΚαΤΤΙιΙΟΛΕΠΝ Γ'
  ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΝΩΜΟΣΙΑΙ
  Ή ύπόνομος τοθ θεατρον.—Χά
  ΜπερναΙ'κά
  Η ΑΓνΙΑΛΙΑ
  ώς οιπλωμάτις, καλλιτέχνις, φι-
  λανθής καί φιλάνθρωπος
  ΟΙ ΞΕΝΟΙ
  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΜΑΑΙΑΣ
  Έπεισόδια. — Άνίκοοτα.—Χ«·
  ρακτηριβμοί
  ΠΡΟΣΩΠΑ ΚαΤπΡΑΓΜΑΤΑ
  Άγώνες πρός παλινόρθωσιν τής
  Όθωνικής δυναστείας
  συκοφαντΤαί
  κατα τησ αιμαλιασ
  καί πικραί αλήθειαι
  ΜΕ 3ΟΕΊΚΟΝΕΣ
  ΤΗΪΕΠΟΧΗΣ
  Ή μόνη οωζομένη βίκών τής
  Άμθφίας άνευ τού εθνικοθ έν-
  Πύματος
  ΗΕΤ' Μϋ ΗΪΕΡΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟ "ΝΕΟΝ ΑΙΤΤ,,
  σπεψΐας, ίχει τόν παναμάν τού γύρει πρός
  τα έμπρόί ώσάν νά θέλη ναποφύγη τό θέα-
  μα τοϋ χαρούμενου κόσμου.
  Ό ύποχονδριακός σύρει τόν παναμδ τού
  σχεδόν μέ/ρι των έφθαλμών. Ό έπαγγελ-
  ματίας, δ άφωσιωμένος είς την δουλειάν τού,
  φορεΐ τόν παναμάν τού τετραγωνικώτατα
  επί τ?]ς κεφαλής τού, ένφ ό ποιητής καί ό
  μουσικός τόν φορεΤ άνασηκωμένον καί άφήνει
  νά διαφαίνωνται ρΐ πλούσιοι βόστρυχοι τής
  κεφαλής τού. Ό άθλητής φορεΤ τόν πανα-
  μά τού καταιδασμένον μέν πρός τό μέ¬
  τωπον, χωρΐς δμως νάποκλεΐη δι' αΰτοϋ καί
  τα μάτια τού. Ό πατριώτης τέλος φορεΤ τόν
  παναμά τού ολίγον στραδά μέ άνυψωμένον
  τόν δϊ£ιόν γΰρον καί καταιβασμένον τόν αρι¬
  στεράν.
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΐΠΑΣΜΑΤΟΝ
  ΤΌ υπουργείον των Έσωτερικών προέβη
  είς την προμήθειαν έξ Αγγλίας μεγάλης πο¬
  σότητος λιπασμάτων. μέρος των οποίων διε-
  νειμεν είς τοΰς διαφόρους γεωργικούς στα-
  θμούς. ΤΌ υπόλοιπον των λιπασμάτων απε¬
  στάλη είς το γεωπονικον χημεΐον οπόθεν δύ¬
  νανται νά προμηθευθώσι πάντες άντί μικροΰ
  σχετικώς τιμήματος^________
  ΕΠΙΣΚΕΥΑΙΙΪΓγΓαΝΑΚΤΟΡΑ
  Είς τόν υπό τής Βουλής ψηφισθέντα
  προυπολογισμόν άναγράφεται σχετική
  πίστωσις πρός επισκευήν τίνα έν τοίς
  Άνακτόροις. Αί έπισκευαί αυται θά
  γείνουν κατά την άπουσίαν τής Β.
  Οικογενείας.
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
  • Η ΗΤΤΑ ΤΟΝ ΡΩΙΣΩΝ
  ΠΑΡΑ ΤΟ Λ^Ο-ΓΙΑΓΚ
  ΜΤΡΙΟΝΕΚΡΟΣ ΜΑΧΗ
  Η ΠΡΟΧΤΟ ΧΑΡΜΠΙΝΤΠΟΧΩΡΗΓΙΧ
  (Εθνικόν Πρακτορείον)
  ίίΐ Ιουλίου.—■ Τα έκ τοϋ θεάτρου τού πολέμου
  τηλεγραφήματα άναγγέλλουν,ότι άπό τεσοάρων ημερών εξακολουθεί
  ή μάχη μετα λυβσώδους εκατέρωθεν όρμής. Ή ήρωική άντίατασις
  των Ρώβσων βυντρίβεται πρό τής άριθμητικής ύπεροχής καί ιδίως
  τής τελειότητος τού έχθρικοΰ πυροβολικοΰ. Οί Ίάπωνες έκυρίευ-
  οαν καί κατέλαβον διαδοχικώς τό Σεμοϋ-Ταέγκ καί τό Δαβενάν, ά-
  ναγκάααντες τούς Ρώσαους ν' άποβυρθώαι πρός τό Θαβονάν. Βεβαι-
  θΰται,ότι ή έκκένωαις τοϋ Αιάο-Γιαγκ καί ή άποκόμιοις τοϋ έκεί ευ-
  ρισκομένου ύλικοϋ πολέμου εξακολουθεί έσπβυσι·.ένως. Τό υλικόν
  πολέμου διευθύνεται πρός τό Χάρμπιν. Βεβαιούται, ότι τό πεδίον
  τής μάχης καλύπτουν υπέρ τας 10 χιλιάδας πτώματα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ,
  VI
  Ιουλίου.— Έκ Πετρουπόλεως τηλεγραφείται,
  ότι ό ναύαρχος Άλέξιεφ ανεχώρησεν είς Χάρμπιν. Έχ Ηό^τ-'Άρ-
  θουρ αί είδήαεις έξαχολουθοϋν νά έλλείπουν.
  ΑΟΝΔΙΓ¥ΟΙ¥, «1 Ιουλίου.-Ό τύπος σχολιάζει καί έπικρίνει
  αυστηρώς τα υπό τής ρωασικής Κυβερνήσεως άνακοινούμενα τηλε¬
  γραφήματα. Τα τηλεγραφήματα ταύτα ουδεμίαν δίδουν ιδέαν πβρΐ
  τοϋ ουνόλου των πολεμικών έπιχειρήβεων. Ιίινε μία άπλή διαδοχή
  γεγονότων άνευ βημαβίας καί βυγκεχυμένων όνομάτων.
  Ο ΚΑίΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
  Η ΕΦΕΤΕΗΜ ΕΣΟΔΕΙΑ
  ΕΠΙΙΗΜΟΪ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  [Είς τό υπουργείον των Έσωτερι¬
  κών έστάλησαν τα έζΐ)ς τηλεγραφή¬
  ματα παρά χών διαφόρων νομαρχών
  •περί τής καταστάσεως τοθ καιροθ είς
  τα; έπαρχία; καί τής εφετεινήν εσο¬
  δείας!
  ΣΠΑΡΤΗ, 21 Ιουλίου.—Ή άπειληθεΐσα
  χθές βροχή δι:σκεδάσθη. Π = ρΐ τή*ς έπελθοΰ-
  σης ζημίας έκ προηγούμενον βροχών είς τοΰς
  δήμους Έπιδαύρου Λιμηράς δέν έλά6ομ=ν Ιτι
  πληροφορίας έ'νε/α διακοπής τήςτηλεγραφικής
  συγ/οινωνιας.
  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ.21 Ιουλίου.—Εί; την
  δικαιοδοσίαν μου επεσε βροχή περιορισθεϊσα
  εις τα χωρία Μποφώριον καί Γαλατά με'χρι
  Νακπακτου, μή προξ-νήσασα δμως ούδ μίαν
  ζημίαν.Ό τρυγητος ήρξατο προ τριών ημε¬
  ρών, δέν έγ·.νικ=ύθη ϊμως.
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΛ, 21 Ιουλίου. — Ενταύθα
  δέν εδρεξ:ν. είς τοΰ; δή^.ους; δέ Όλυμπίας ή
  βροχή ήτο μ=τρία καϊ άίλαδής. Άναμίνομίν
  ίΐδήσίΐς έκ των δήμων Έράνης. Πλαταμώ-
  δους καΐ Φλεσσιάδος. έξ ών δεν προσδοκώμεν
  ζημίας. Είς τΌν δήμον Άετοΰ' βρυχή μετ"
  άνίμου εδλαψί τάς σταφιδαμπίλους μετρίως.
  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, 21 Ιουλίου.—Ούδαμοΰ
  τής περιφερείας τοϋ νομοΰ Ιδρεξεν. Άλλ'
  ένεκα ίπϊλθουσών κατ' αύτάς άτμοσφαιρι-
  κών μεταίολών προδλέπίται ελάττωσις κατά
  11 ο)ο, υπολογισθέντος τού ποσοϋ τό3 στα-
  φιδοκάρπου τή*ς ε'φετεινή'ς εσοδείας.
  ΝΑΠΙΛΙΟΝ, 21 Ιουλίου. — Έπαρα-
  γωγή τοΰ δήμου Ναυπλιέων τή*ς σταφίδος
  σουλτανίνας κατά το παρελθόν Ιτος είχεν ά-
  νέλθει είς 220,000" ή έφ'.τεινή θ' άνέλθν) είς
  Γι3,000· ήτοι 25 ο)ο επί έλαττον.
  Ή ελάττωσις προήλθεν έν. τοΰ παγίτοθ
  καί ούχι έκ τοΰ περονοσπόρου. ΚαιρΌς απο¬
  κατεστάθη.
  ΛΕΓΚΑΣ. 21 Ιουλίου. —Ή κατάστασις
  των σταφιδαμπέλου καί των αμπέλων είνε
  καλή, ό δέ καιρος εΰνοϊκός.
  Ι1ΓΡΓΟΣ, 21 Ιουλίου. —Ό καιρος εβελ¬
  τιώθη σήμερον καταστάς εύνοϊκΌς είς τον στα-
  φιδόκαρπον.
  ΠΑΤΡΑΙ. 21 Ιουλίου.—ΙΙροχθές ή επί
  ώραν πίσοΰσα βροχή δέν φαίνεται νά έπρο-
  ξένησε ζημίας.
  ΤΡΙΚΚΑΛΑ, 21 Ιουλίου.—Την Ι8ην
  ενέσκηψε καταιγίς έν Ζάρκφ τής Φαρκαδένος
  μ=τά χαλάζης μ-.γέθους λεπτοκαρυου. "Επι
  ε'ι'κοσι λεπτά διαρκε'σασα κατίστρεψε τελείως
  κατά πληροφορίας τοΰ δημάρχου καί_ τοϋ ά-
  στυνόμου τα ϋπολειπόμενα καπνά καϊ μπο-
  στάνια, παρέσυρε δέ καΐ τΌν ένδεκαςτή παΤδα
  Μ.Βουλγαρην καί επνιξε τοΰτον είς τον ποτα-
  μΌν Μουρόκισα.
  η ααειαΙ^ΤΙμοαενσκη
  Ή άνωτάτη ύγειονομική έτΐίτροπή
  τοθ στρατοθ ενέκρινε διά τόν κ. Σμο-
  λένσκην δίμηνον άναρρωτικήν άδειαν
  διά τό εσωτερικόν καί εξωτερικόν. Ό
  κ. Σμολένσκης θά μεταβή είς Λουτρά-
  κιον, δπ^υ θά παραμείνγ) 15 ημέρας
  καί εκείθεν Οά μεταβή είς τα λουτρά
  τοθ Κάρλσβαδ, μετά την επιστροφήν
  έξ Ε&ρώπης τοθ ύπουργοθ των Εξω¬
  τερικών κ. Ρωμάνου.
  Η Ε^
  Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ΤΩΝ ΑΤΜΟ
  ΤΑ ΠΡΑΓΚαΤΑ ΥΪΣ" ΤΟ
  25 ΛΕΠΤΑ ΕΩΙ ΤΟ ΗΑΥΠΛΙΟΝ'
  Άντί νά μετριασθη αύξάν-ι τουναντίον
  λίαν έπιφ46ως ό έξοντωτικΌς άνταγωνισμος
  μεταξύ των άτμοπλοίων των έκτελοΰντων
  τον πλούν τού Άργολικοΰ.
  Τουτο δέ διότι ού'τε το Λιμεναρχείον λαμ-
  δάνει μέτρα ανυττ,ρα, βφ' ίσον Ιχν) δικαιο¬
  δοσίαν, οΰτε ή Κοβ-'ρνησις φροντιζ'ΐ το πα-
  ράπαν διά την κατάπαυσιν τοΰ άτόπου καί
  την πρόληψιν ουχί ένδ-χομένων. άλλ' άφ-6-
  κτων ϊυστυχημάτων.
  Ι«£αΙ ή «"Άβσος» είς την γραμμήν
  ΈκτΌς τοΰ ατμοπλοίου «Άγισς Ιωάν¬
  νης», το οποίον, ώς προχθές έγράφομεν, έθε¬
  σε ·γ?αμ.μψ ;ίς τΌν ΆργολικΌν ταυτόχρονον
  μέ τΌν «'Αστέρα» πρός άνταγωνισμον, ύπο-
  6 δίσαν καί τον ναΰλον άπΌ Πειραιώς με'χρί
  Ναυπλίου εί; 30 μόνον, ήδη προσετέθη καί
  ή «Άσσος» τής έταιρίας Δεστουνη—Ριαν-
  νουλάτου, όπως άνταγωνιΐθη μέ την έταφίαν
  τού ΓουΒή, ή όποία άπο πολλών έτών διατη-
  ρ·ί κατά Τετάρτην την γραμμήν τού Άργο-
  λικοΰ.
  Μέ τόσην 2ε μανίαν ήρχισαν, ώστε καί
  τον ναΰλον τον ΰπεβίβασεν είς 25 λεπτά μό¬
  νον μέχρι Ναυπλίου καί τούς διαμέσους άπΌ
  Πειραιώς λιμένα;.
  Ή μέ τοιαύτην άπαρχήν κά( τοιαύτας
  διάθεσις προσθήκη τής «Άσσου» είς την
  γραμμήν τοΰ Άργολικοΰ έπαυξάνει καί
  •/.αθιστα βαςΐιμωτερου; τούς φόδους περί
  δυστυχημάτων, καθ όσον είνε νωπον άκόμη
  τΌ έξ ομοίας αίτίας δραμα κατά Νοέμβριον
  προ τής Ίθάκης.
  'ϋς καί ανωτέρω λέγομεν, έγράφομεν δέ
  καί προχθές, ή Κυβέρνησις εχει επιτακτικόν
  καθήκον, χάριν τή*ς ζωής %λ ασφαλείας των
  έπιδατών, νά παρέμδιρ εγκαίρως καί αποτε¬
  λεσματικώς.
  Τα τετριμμένα περί άσαφεία; καί ατελείας
  των σχετικών νόμων καί αί άόριστοι ΰποσχέ-
  σεις δτι θά συμπληρώσγ) καί διασαφηνίση τού¬
  τους ά'μα συνέλθ/ι ή Βουλή, εινί προφάσ=ις έν
  αμαρτίαις, αί οποίαι κατ'οΰϊέν θά μετριάσωσί
  την ευθύνην βύτί{ς, οταν συμδώσι δυστυχή-
  Ό διευθυντάς τοΰ Γεωπονικου Χημείοιι κ.
  Παλιατσίας επεράτωσε χφές την εξέτασιν των
  δειγμάτων των έλληνικών έκ διαφόρων ϊπαρ-
  χιών ο?νων. τΌ πόρισμα δέ τής έξετάσεως
  ταύτης θά υποβάλη λίαν προσεχώς είς το υ¬
  πουργείον των Έσωτερικών.
  Επί τί) βάσει τής εκθέσεως τοΰ κ. Πα-
  λιατσεα το υπουργείον θά εκδώση εγκύκλιον
  πρός πάντας τούς νομάρχας, δι" ής θά ΰπο-
  δεικνύγ) νά δώσωσι τάς άναγκαίας όδηγίας είς
  τούς κατοίκους διά την καλλιτε'ραν συσκευήν
  των οΓνων των ούτως ώστε νά αμιλλώνται
  οθτοι πρός τοΰς Εΰρωπαϊχθΰς.
  Καί αφεύκτως θά συμδώίΐ τοιαΰτα—το ε¬
  παναλαμβάνομεν καί πάλιν—άν μή άπΌ τοΰδε
  ληφθώσι μέτρα ίραστικά πρΌς περιστολήν τθθ'
  παραλόγου, τοΰ τρελλου', τοΰ 3ολοφον:-Όυ'άν-
  τκγωνισμοϊ).
  "Αν θέλουν νά αύτοκαταστραφώσ:ν αί ά-
  τμοπλοικαί εταιρίαι, άς ψέρου'» τα άτμόπλοιά
  των εξω τοϋ λιμένος καί άς τα άνατινάξωσι
  μέ δυναμίτιδα.
  ΤΌ νά δολοφονήσθυν δμως τον κόσμον,
  διότι πρός δολοφονίαν θά έξισοΰται πλέον
  παν δυστύχημα τΌ οποίον θά συνέβαινεν είτε
  έκ συγκρούσεως των
  ΚβΟΝ ΑΙ Γ Γ 52 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΤΟΠΟΒΕΤΗΙΕΙΙ
  ΕΠΙ ΙίΚ ΟβηΠβΙΙ 241 ΤΟΥ
  Διά Βασ. Διατάγματος έτοποθετήθησαν επί
  το3 εύδρόμου «Ν. Μιαούλης» ώς ίίπαρχος ό
  πλωτάρχης Ανδρέας Μιαοΰλης, ύχοδιοικητής
  τής Σχολή*ς των Ναυτικών Δοκίμων.
  ΟΊ ύποπλοίαρχοι Άθ·ανάσιος Μιαούλης.Δη¬
  μήτρ. Μπεράτης, Άγησ. Γέρθντας καί Δη¬
  μήτρ. Παπαζαφιιρόπουλος.
  ΟΊ άνθ.<ποπλοίαρχοι Διον. Λάμπρος. Περι- κλής Ρεδάδης Κίί Δημ. Παπΐλεξόπονλος. Ό ύπίατρος Χρ. Παπαδόπουλος. ΟΊ σημαιοφόροι Γερ.Μεταξάς. Νικ.Μπούμ- κουλης, Ιΐαν. Κουρουσόπουλος, Περικλ.Ρθυ- σέν, Χρ. Λουής κβί Ιω. Νοταρας. Οί ύποπλοίαρχοι, Δημήτριος Λάμπρου καί Ματθαΐος Ματθαιόπουλος επί τοϋ θωρηκτον «Ψειρά». Μιχαήλ Σαχτούρης επί τοΰ θωρη- κοΰ «Σπέτσαι». Γεώργιος Μπαλαμδανος, Άναστ. Λόντος, Αλεξ. Πλατσής καί Κων. Τυπάλδος επί τοΰ θωρηκτοΰ «'Ύδρα». Οί άνθυποπλοίαρχοι, Σωτήριος Λελούδας επί τοΰ θωρηκτοϋ «Ψαρά». Κωνστ. Δόσιος-, Γεώργιος Κρίτσας, καί "Ιω. Θ-οφανίδης επί τού θωρηκτοΰ «'Ύδρα». Έλίυθέρ. Κόππας, Άναστ. Γονασας, Κωνστ. Δεληγεώργης κα'ι Δημήτριος Βονρέκας επί το3 θωρηκτοθ «Σπέτσαι». Οί σημαιοφόροι Λεων. Θ;οχάρης, Γ. Χα- τζηκυριακος, Χρήστος Θίθδωρακόπουλος, Εν- άγγςλος Ά·,γίλίδης,Γ.λ1πούμπουλης, Ανδρ. Κολιαλέξης, Ι. Μπούμπουλης, Άλ. Ραγ- καβής καί Δημ. Τζώτζης επί τοΰ θκ,ρηκτοΰ «Ψαρα», Ιω. Γιαννηκώΐτάς, Χαρίλ. Λιάμ- πεης, ρ. Ράγκος, Τηλέμ. Τριγγετας, Γ. Παππαγεωργίου,Δ.Ζαλοκώστας,Χαρίλ.Μπού- φης καί Ν.Ρίτσας επί τοΰ θωρηκτοΰ «'Γδρα». Φραγκίσκος Πορτάρος, Σπ. Άφθονίδης, Δ. Οίκονόμου, Ιΐέτρος Βούλγαρης, Θεόδωρος Γαλάνης, Κίμων Άργυρόπουλος καί Δέδες Δέδες επί τοΰ θωρηκτοΰ «Σπετσαι». Βασ. Ζωιόπουλος καί Άλέξανδρος Χρυσανθης επί τοϋ εύίρόμου «Ν. Μιαούλης» καί ό ανθυ¬ πίατρος Μ. Κουντούρης επί τοΰ θωρη/.τον «Σπέτσαι». Ετοποθετήθη σαν οί φροντισταί Π. Μπού- φης μέλος τής έπιτροπής των Ναυτικών Σ-ιντάξ ών τοϋ Ναυτιν.οΰ άπομαχικοΰ ταμίίου καί τοΰ ταμείον των Χηρών καί Όρφανών των αξιωματικών τοΰ Βασ. ναυτικοΰ" καί Σωτήριος Ιΐολυζώης τμηματάρχης τοϋ' παρά τω υπουργείω των Ναυτικών Τμήμ,α- τος τοΰ Υλικόν καί ό ύποφροντιστής Νι¬ κόλαος Παγκάρας ταμία; τθ3 Ναυτικόν Ά- πομαχικοΰ ταμίίου. ίΤΡΑΤΙΩΤΪΚΑ ΝΕΑ Οί ύπηρέται των αξιωματικών ΙΙολλοί άξιω;Αατικοΐ, ιδίως οί διατελούντες υπο τιμωρίαν είς τας στρατιωτικάς φυλακάς, δι" έπιστολών των καί αναφορών πρός την μ;ραρχίαν παρίπονέθησαν, διότι στεροΰνται ΰ- πηρετών. ΊΙ μ,ίρ&ρ-μα θά ζητήση όπως έ- πανέλθουν είς τα σώμα;ά των οί άποσπχσθέν- τες είς τα δασαρχϊΐα, καθόσον έλάχισ;οι άν¬ δρας νΐτηρετοϋν είς τα ενταύθα πεζικά σνν- τάγματα, κατόπιν μάλιστα τής μετα6άσ·ως είς Σπάρτην τοϋ έκ 50 όπλιτών άποσπασμα- τος. Ή μεταατάθμευβις τού ίππικοΰ βυντάγματος Οί κάτοικοι Τίρυνθος 8ι' άναφορας των δια- βιβασθέίσης είς τΌ υπουργείον των Στρατιω¬ τικών παραπονούντο^ διά την διαταχθεΐσαν μετασταθμενσιν τού 3ου ίππικοΰ συντάγματος καί παρακαλονσιν δ'πως μή πραγματοποιηθή αντη, καθόσον ύπάρχει κίνδυνος νά μεταδοθη ή μαλις είς τα κτήνη των πρός μεγάλην ζη¬ μίαν τοΰ κατ' εξοχήν κτηνοτροφικοΰ τόπον των. Τοποθετήσεις αξιωματικών ΔΓ εγκνκλίον τοϋ ϋπουργοΰ των Στρατιω¬ τικών κ. Σμολένσκη οί εσχάτως έξ·λθόντες έκ τής σχολής των Εΰελπίδων άνθυπολοχα- γοί τοποθ-τοΰνται ώς εξής: Ραγκαδής, Σκαρ- λατος καί Χρόνης είς το Ιον πυροδολικον σύνταγμα, Ταρσούλης καί Πανουργιας είς το 2ον σύνταγμα. Καθενιώτης καί Μπούφης είς τΌ 3ον. Είς τΌ 2ον ίππικΌν σύνταγμχ τοποθ-τοΰν- ται οί κ.κ. Ρικάκης καί Κέφαλος. Το τοιούτον έπηύξησε την αγανάκτησιν των ι καί άλλως αδικουμένων διά τής αυξήσεως φο- ρολογουμένων ίδιοκτητών, οίτινες συνελθόν¬ τες χθές συνέταξαν αναφοράν την οποίαν εκ¬ λεγείσα έπιτροπή θά ανέλθη σήμερον είς τάς Αθήνας καί θά επιδώση είς τΌν υπουργόν των Οίκονομικών κ. Άνάργυρον Σιμόπον- λον. Διά τί[ς άναφορας των ταύτης ζητοΰσιν οί Πειραιεΐς ιδιοκτήται νά γείνγι γενική άναθεώ- ρησις τοΰ κατάλογον, όστις συνετάχθη όλως έπιπολαίως καί αΰθαιρέτως. Οί Πειραιεΐς ιδιοκτήται ελπίζουσιν ό'τι ό κ. Σιαόπουλος θ' αναγνωρίση τΌ άδικον καί θά διατάξη την διόρθωσιν, Έν έναντία ό'μως περιπτώσει σκέπτονται νά προβώσιν είς τα Ισχατα καί ν' άρνηθώσι την πληρωμήν τοΰ φόρου τούτου, έχοντες υ¬ πέρ έαυτών την θεμελιώδη διάταξιν, ότι «ου¬ δείς φόρος είσπράττεται εάν μή πρότερον ψη¬ φισθή υπο τής Βονλής καί κυρωθη υπο τοΰ Βασιλέως». Ό δέ έψηφισμένος σχετικός νόμος δια- λαμβάνει ότι ό φόρος οίκοδομών καταλογί- ζεται επί τη βάσει τοΰ είσοδήματος όπ·ρ δέν ελήφθη ουδόλως ΰπ' ό'ψϊΐ κατά την σύνταξιν τοΰ παρόντος καταλόγου. ΑΑΑΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΦΟΝΕΥΣΑΝ ΛΤΟ Τηλεγραφοθσιν είς τό ι υπουργείον των Εσωτερικήν δτι εί; τό χωρίον Μόλενα τοθ ίήΐλου Άριστομένους ένε¬ κεν οιαμφισβητήσεως κτημ.άτ&>ν τινών
  ό χωρικός Μίχας έφόνευσε δυο έκ των
  έπιχειρησάντων νά καταλάβωσιν αίιτά.
  Ό φονεύς κατέφυγεν είς τίνα οικίαν
  τού* χωρίου, ήν περιεκύκλωσαν οί χω-
  ρικοΐ διά νά τόν συλλάβωτιν.
  απο
  Ε ΩΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  Ο ΦΟΡΟΣ ΤΩίηθΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ
  "Ηρξαντο αί ίηλώσ=ις πρΌς β:6αίωσιν τοΰ
  φόρου των οίνοπν:υμάτων καί τοΰ ζύθου.Κατά
  τΌν νέον νόμον οί ζυθοπώλαι, οί όποΤοι πα-
  ρεπομένως πωλοΰν καί ποτά,οί ποτοπώλαι οί
  4ποΤοι πωλοΰν καί ζϋθον καί οί πωληταί ζύ¬
  θου είς φιάλας υποχρεούνται νά πληρώσουν
  χωριστον φόρον διά τον ζΰθον καί χωριστόν
  £ιά τα ποτά. Σημειωτέον δέ, ότι οί φόροι ού¬
  τοι έν Αθήναις, Πάτραις, Σύρω, Πειραιεί
  κβί Κερκύρα είνε βαρύτατοι καί προδλέπεται
  ένεκα τούτου το κλείσιμον πολλών ποτοπω-
  λείων.
  ΤΌ υπουργείον των Οίκονομικών εξέδωκεν
  ϊίς ίδιον τεΰχος τούς νόμους καί τα σχετικά
  Β. Διατάγματα περΐ φορολογίας τοΰ ζύθου
  καί των οίνοπνευματούχων ΰγρών καί ποτών
  πρΌς όδηγίαν των ένδ'.αφ-ρομένοιν οίτινες δύ¬
  νανται νά λαμβάνωσι τουτο δωρ:άν άπΌ τΌν
  τμηματάρχην τοΰ ΰπουργϊίου των Οίκονομι-
  χών κ. Κοφιναν.
  ΤΟ ΑΙΓΙΝΗΐΈΙΟΝ ΚΑΗΡΟΑΟΤΗΜΑ
  Σχετικώς πρός το άναφυέν ζήτημα π=ρΙ
  τής διαθέσ;ως τοΰ έκ 200 χιλ. δραχ. Αίγι-
  νητ;ίου κληροδοτήματος παρά τάς διάταξης
  τοΰ κληροδότου ό Γεν. Γραμματίύς τοΰ ΰ-
  πουργείου τή*ς [Ιαιδ;ίας άνεκοίνωσί χθές τα
  εξής :
  —ΠρΌ πολλοΰ «Γχεν υποβληθή υπο τής
  Σύγκλητον τοΰ Πανεπιστημίου είς το ΰ-
  πουργ;ΐον πρΌς έγκρισιν γενικος κανονισμος
  τής παρά το *Αρ=τ«ΐΐΐον νοσοκομ:ϊον άν=-
  γίρθ:ίσης διά τοΰ κληροδοτήματος τοΰ Αΐγι-
  νήτου Νευροπαθολογική; Κλινικής. ΤΌ ~ΐρί
  έγκρίσεως διάταγμα δέν κατηρτίσθη άκόμη,
  καί συνεκώς δέν υπεβλήθη τουτο £Ϊ; το τελευ¬
  ταίον ύπθ'οργικον Συμβουλιον πρός υπογραφήν
  ώς έγράφη που.
  Ό κ. ύπουργος θά μελετήση πρώτον τον
  κανονισμον καί την διαθήκην καί τάτϊ θ' απο¬
  φασίση άν θά έγκρίνη τ] μή.
  Κατ' άλλας ο'μως πληροφορίας ό κ. Λθμ-
  βάρδος ίνα μή φέρη ευθύνην τινά επί τοϋ ζη-
  τήματος τούτου θά παραπέμψη την υπόθεσιν
  είς τΌ ΝομικΌν Συμβούλιον 6'πως αποφανθή
  τουτο άν συμφώνως πρός τούς ό'ρους τής δια-
  θήκης τοϋ κληροδότου συνετάχθη καί ο κα-
  νονισμΌς τή*ς Κλινικής.
  Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΝΟΥ
  Μέχρι τούδε ή εγγύησις διά την μεταφο¬
  ράν καπνοθ άπο λιμένος είς λιμένα διά τΌ ε¬
  ξωτερικόν κατ.=6άλλετο είς τον πρώτον λι¬
  μένα. Έπειδή πολλαί καταχρήσεις έλάμδανον
  χώραν έκ τούτου, τΌ υπουργείον των Οίκονο¬
  μικών διέταξε ίι' έγκυκλίου τού, όπως τοϋ
  λοιπού αί έγγυήσεις καταβάλλωνται είς τον
  τελευταίον λιμένα τή*ς έξαγωγής.
  ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΤ ΣΤΟΛΟΥ
  Ή οπουοή δύο Τραττεζών καί δύο γρα¬
  φείων τοΰ ίίωτερικοϋ νά προαγοράσουν λο-
  χεΐο τοϋ Έθνικοϋ στόλου άποδεικνύει μέ πό-
  σην ανυπομονησίαν περιμένει 6 Έλληνικός
  κόσμοο νά συνδυάση τάο άτομικάΰ τού έλπΙ-
  δαί μέ τής έλπίδεα τοΰ Έλληνισμοϋ.
  Διότι επί τίλους δέν πρέττει νά Ιδωμεν
  πσράπονα άπο την Ιδιωτικήν προθυμίαν. Ό
  κ. Ματσούκαε στΐχον πρδε στίβον απέστει¬
  λεν ϊως τώρα εί<ς τ6 ταμείον τοϋ στόλου έ- £ήντσ χιλ. δραχμάς, τόχ οποίας ίδωσαν "Ελ- ληνεο είς στιγμήν ώραΐου ενθουσιασμόν, προ- κληθέντοο άπ6 την εϋκολον καί ένθουσιώδη ρήμαν τοθ ψάλτου. Ό κ. Ματσούκας εβεβαίωσεν δτι θά παύσγι νά τραγουΐν) άν δέν φέρη ^μισυ έκα- τομμύριον εΙ<ς τ6 πανελλήνιον αΰτ6 ταμείον. ΚαΙ θά τ6 κατορθώσ:.·) δ Ρουμελιώτης τρου- βαδοϋροί άκούραστοα καί ένθουσιώδης δπως είνε. Άλλά καί τδ ήμισυ έκατομμύριον άπο- δεικνύον μόνον δτι ίχουν καί οί στΐγοι ψή- γματα χρυσοϋ μέσα των, δέν φθάνει νά πρα¬ γματοποιηθή την γιγαντιαΐαν έπιχεΐρισιν τοϋ σχηματισμόν ένοί πλωτοΰ μεγαλεΐου. Εύτυχώζ ήλθε τ6 λα/εΤον. Καί ϊρχεται εΐί πολΰ καλήν στιγμήν. Ή τύχη αυτήν την φοράν συνδυάζεται μέ τ6ν πατριωτισμόν. Ημπορεί κανεΐί άποβλέπων ε(ί £να μεγάλο μέλλον τής πατρίδος τού ν' αποβλέπη καί είς μίαν καλλιτέρευσιν τής Ιδικής τού θέσεως. Τό κράτος εφάνη γενναΐον είς την περί¬ στασιν αυτήν. Δίδει συχνά καί δίδει άφθο- νως καί ζητεί ολίγα, καί σκεπάζει μέ τόν Ιε- ρώτερον σκοπόν ^να μέσον τό δποΤον άν δέν είνε τέ· λογικώτερον καί τδ απολύτως κ*ΐί *- δεωδώς ήθικδν επέρασεν δμως τόσον έτκ -. μως είς τα ή'θη μας ώστε νά τδ μεταχειρίίίον- ται πλέον πόλεις καί κυβερνήσει καί κράτη διά νά επιτύχουν δ,τι άλλως θά ήτο Τσως πολθ δύσκολον νά επιτευχθή. Α. σθη ώς τΌ άριστον μέσον ή πάλη, κατά την οποίαν, γράφει ή ρηθεΐσα εφημερίς, επετρέ¬ πετο είς τούς μαχομένους, νά μ·ταχειρισθώσι τάς χείρας, τούς πόδας καί τούς οδόντας των. «των μαχαιρών έξαιρουμένων». Ό Μπούφας ενικήθη, άντ! δέ νά'αναγνωρίση ίπποτινώς την ήττον τού καί νά εγκαταλείψη την Ά- μερικανίδα είς τον άντΕραστήν, μετέβη αίμα- τόφυρτος είς τον είσαγγελέα καί καπαγγείλας τον Ρούπαν επί επιθέσει, έζήτησ:ν ενταλμα συλλήψεως. Δύο κλητήρες δνομαζόμενοι ό μέν Λύντς δέ Κοχδάρ μετέβησαν είς τΌ δωμάτιον τού Ρούπα εύρον δέ αυτόν κοιμώμενον καί Γσως όνειρευόμενον την ωραίαν Άμερικανίδα. Οϊ κλητήρες τΌν άφύπνισαν καί ηναγκάσθη ού¬ τος να τελπώση το όνειρον τού έν τη φυλα- κη. Την επαύριον δούς την άπαιτουμϊνην εγ¬ γύησιν, εζήτησε καί αΰτΌς Ινταλμα συλλή¬ ψεως κατά τοΰ Μπούφα, όστις λέγει πρώτος επετέθη.Συνελήφθη ούτω καί ό άγαθΌς Μπού¬ φας, αλλά μετά τινάς έξηγήσεις άφέθη έλεύ- θερος. Ή Άμερικανίς, ήτις παρηκολούθησε μετά ωηροΰ ένδιαφέροντος τα τής «μονομαχίας», κατόπιν τοιαύτης εξελίξεως τής ύποθέσ-ςως, ειδοποίησε^ καί τούς δύο άντεραστάς, ότι είς τΌ εξής οί "Ελληνες δι' αύτην δέν είνε πλέον ίππάται καί Οά προτιμήση Αμερικανόν φίλον. Ή έγχώριος εφημερίς λέγει, ότι πράγματι ό ιπποτισμος των νήσων ένθα εψαλεν ή Σαπφώ έξέλιπεν. />ν
  ΟΙ ΑΓΡΙΟΙ ΕΡΟΤΕΣ
  Είς το Ι Ιαλέρμον έλαδί χώραν προ ολίγων
  ημερών έρωτική τραγψδία άγρία όσον καί
  ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΟΥ ΗΗΦΩΗΙΣΒΙΟΥ
  Ό νηφωνισμΌς, ό οποίος καταδιωχθείς
  γενναίως ειχε καταφύγει είς τΌΜ. Σπήλαιον.
  φαίνεται ότι θά υποστή κάποιαν αβαρίαν μί
  την εκλογήν τοΰ νέον ήγουμένον. Ό προϊ-
  στάμενος τώρα δέν ίΐνε πλέον νηφωνιστής
  καί είνε βέβαιον ότι θά εργασθή νά ξερι¬
  ζώση άπο την μονήν ταύτην την αίρεσιν ή
  ίποία έπέπρωτο είς τΌν αϊώ-'α των φώτων νά
  ζητήση το σκότος τοΰ βράχου έκείνου διά νά
  εξακολουθήση ύπ,άρχουσα.
  Καλά-καλά δέν εξηκριβώθη άκόμη τί ήτο
  ό πίρίφημος αύτος νηφωνισμος καί πώς κα¬
  τώρθωσεν άκόμη όπωσδήποτε νά υφίσταται-
  ΤΌ δικαστήριον επέρασεν υπεράνω τής κοινής
  περιεργείας καί αί φήμαι ποΰ έγύριζαν τούς
  δράμους δέν άντήχησαν Ολαι είς την αίθουσαν
  τού. "Οπως είς τούς πρώτους αίώνας των
  καταδίωξιν τάς συγκεντρώσεις των χριστια¬
  νών τής Ρώμης καθίστα μυστηριωδεστέρας
  το σκότος των κατακομβών, Ιτσι %λ γύρω απο
  τάς σκοτεινάς λειτουργίας των" νηφωνιστών
  εκ
  Ο ΦΟΡΟΣ ΟΙΚ0Α.ΟΜΩΝ
  ΑΙ» Τα» ΙΕΙίϋΕίΙ! Ι4!3ΕΙΕ:£Κ
  "Ολοι οί Πειραιεΐς ιδιοκτήται οίκιών είνε
  κατηγανακτημένοι εναντίον τής έπιτρο-ής,
  ή όποία συνέταξ· τον φορολογικόν κατάλογον
  οίκοδομών διά την αρχομένην τετραετίαν 1905
  -1909.
  Ό κατάλογος, κατά τάς διαδιδαΐώσεις τού¬
  των, καί ώς άλλως τε καί οί Γδιοι άντελή-
  φθησαν, μεταβάντες είς το Δημαρχείον καί
  αντιπαραδαλόντες τον προκειμένον κατάλογον
  πρΌς τον τής παρελθούσης τίτρααχίας, συνε¬
  τάχθη όλως αΰθαιρέτως καί άνίσως.
  Διά οικίας αίτινες επλήρωνον φόρον 100
  δραχμάς τΌ Ιτος, φέρ' ειπείν, εφέτος κατα-
  λογίζονται 300, χωρίς νά δικαιολογη την αΰ-
  ξησιν ταύτην καί αύξησις ένο^ιίων, 'τά όποΤα
  μάλιστα διά την γενικήν κοινωνικήν οικονο¬
  μικήν καχεξίαν ύκέστησαν καί ελάττωσιν ση¬
  μαντικήν έπ' εσχάτων έν Πειραιεί τουλάχι¬
  στον.
  Έκτος τούτου όμως, ένώ καί διά τα μι-
  κρόσπιτα, τα όποΐα δίν άποφέρουσιν εσοδον,
  ώς μόνον υπο των ίδιοκτητών οίκούμενα. ε¬
  τέθη φαρός διπλάσιος καί τριπλάσιος τοΰ πε-
  ρυσινοϋ, τα μέγαρα καί αί έπαύλεις ζχρα την
  Ιναστέλλαν έμειναν εντελώς άφορολόγητα
  χαρακτηρισθέντα υπο των σοφών καί φιλοδι·
  καίων συντακτών τοϋ καταλάγου. ού/ί ώς
  μόνιμοι κατοικίαι, άλλ'
  ματα.
  ώς θερινά ένδιαιτή-
  ΕΙϋΗΣΕΙΣ_ΕΠΑΛΚΙ10Σ
  (Τοδ άνταποκριτοθ μας)
  ΧΑΛΚΙΣ, 19 Ιουλίου
  Σύγκρουσις ίατιοφόρων
  Την παρελθούσαν Παρασιΐίυήν ιστιοφόρον
  ΙΙειραιώς προερχόμενον, ένώ διήρχετο την
  •γίγνραν μέ αντίθετον καιρόν, προσέκρουσε
  παρά την εύδοϊκήν άκτήν τής γ;φύρας, ύπο-
  στάν μικράν ζημίαν, διότι ό πλοίαρχος κα¬
  τώρθωσε ν' άγκυροδολήση τουτο παρά τΌ
  πλευρόν τής γ-φύρας. Έπίσης καί δεύτερον
  ιστιοφόρον, διερχόμ:νον την γέφυραν, συνε-
  κρούσθη μετά τοΰ πρότου. Έκ τής συγκρού-
  σεως οΰδεμία βλάδη επήλθε. Τη συνδρομη
  πολλών λεμβούχων, τα ίστιοφόρα ήγκυροβό-
  λησαν είς τΌν βόρειον λιμένα.
  Κατάδρεγμα των όδών.
  "Ηρξατο άπο τής παρελθ. εβδομάδος το
  κατάδρεγμα των όδών καί πλατειών τής πό¬
  λεώς μας, Οπερ δέν έτελέΤτο ελλείψει βυτίων
  καί άπορροφητικής άντλίας. Άξιος συγχα-
  ρητηρίων είνε ό Δήμαρχος τής πόλ-.ώς μας,
  όστις, μέ όλας τάς παραδαλλομένας δυσχε¬
  ρείας, κατώρθωσε νά κομίση νέ* καινουργή
  βυτία καί καινουργή ωσαύτως αντλίαν 8ιά την
  κατάβρεξιν τής πόλεως.
  Πυρκαϊά
  ΤΌ έτπέρας τής πϊρελθ. Κυριακής πυρ¬
  καϊά έξ^ράγη είς την οικίαν τής κ. Μαρι-
  γοΰς Κ. Λύκου, έντΌς τής οποίας κατοικεΓ Ό
  μηχανικος κ. Γ. Γ·ρμανός. Εΰτυχως τη έγ-
  καίρφ^ άφιξ-ι τή; π.>ροτβ£στικής άντλίας καί
  των Άρχών τής πόλεώς μας κατεστάλη
  αΰ'τη, χωρίς νά επιφέρη σημαντικήν ζημίαν.
  Μία ώραιοτάτη χωρική Βίτα Πιέτρα-Σάν-
  τα, μόλΐς δεκαέξ έτών άπήγαγε νεαρόν συγ-
  χώριόν της τΌν Βίτον Λαμπέρτη, είκοσαετή,
  όστις την έγκατέλειψίνένώ τήςειχεν υποσχεθή
  γάμον όρκισθείς είς την Μαντόνα, καί ένώ
  άνεμένοντο καί καρποί τοΰ Ιρωτος.
  Ό άστυνόμος εκάλεσε τούς ένδιαφίρομέ-
  νους οίτινες ενεφανίσθησαν συνοδίυόμενοι υπο
  των γονέων των.
  Ό άστυνόμος, Ίππότης Κάμπο προσεπάθίΐ
  νά συμφιλιιόση το ζ'ΰγος ότε ή ΠιέτρΛ-Σάντα
  γα πρός τον Λαμπέρτι τοΰ έκόλλησεν
  είς το στήθος πιστόλιον λέγουσα :
  — Ηά μέ πάρης ;
  — "Ογι, απήντησεν έκεΐνος.
  Ή νεανις έπίίσε την σκανδάλην, άλλά το
  πιστόλι δέν έξ·πυρσοκρότησε, ταυτοχρόνως
  δέ ή άδελφή Λαμπέρτι έρρίφθη είς το μέσον
  2ιά νά άφθπλίοη την κόρην.
  Άλλά ό ■κΛΐτιρ τής έναγούσης άνασπάσας
  έγχΐΐρίίιον επληξε τρείς φοράς την άδελφήν
  τοθ Λαμπέρτι ή όποια έκυλίσθη ν;κρά είς το
  Καί πρίν ό άστυνόμος καί οί κάραβινιέροι
  προφθάσουν νά συνέλθουν άπο την έκπληξιν ό
  Πιέτρα-Σάντα, ό οποίος είνε καί γέρων ήλι-
  ν.ίας εβδομήκοντα έτών επήρε τα βουνά, ά-
  κόμη δέ δέν κατωρθώθη ή σύλληψίς τον.
  ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΧΗ
  Ό συνάδελφος κ. Γ. Δουζίνας αγγέλλει
  την έκδοσιν βιβλίον τΌ οποίον βεβαίως θά
  στεφθή υπο μεγάλης επιτυχίας.
  Ή «Πολιτική ΙΙινακοθήκη» θά περιλάβη
  την βιογραφίαν των πυλιτικών άνδρών τής
  νεωτέρας Ελλάδος άπο τοΰ Ι. Κωλέττη μέ¬
  χρι τοΰ Χ. Τρικούπη, μετά των έν τώ με-
  ταξν δρασάντων Βούλγαρη, Κανάρη, Κον-
  μοΐΑνδούρου, Δίληγιώργη κ«ί Ζαίμ~η. «
  Τίποτε δέν αφήκε ό συγγραφεύς τΌ οποίον
  νά μή σνμδουλευθη, άν=δίφησε δέ άρχεΐα, βι-
  δλία, περιοδικά, έφημερίδες, άπομνημονίύ-
  ματα, Ιγγραφα, επιστολάς καί δικαστικά χρο-
  νικά τής έποχής, σννεπλήρωσε δέ τάς πλη¬
  ροφορίας τον καί δι' ύποδείξεΐι'ν καί άφηγή-
  σεων άξιοπίστων άνδρών τής έποχής ζώντων
  εισέτι.
  Εκάστη βιογραφία θ'άποτελη ιδίαν καί
  αντοτελή ιστορίαν, άρχίζ:ι δέ ή σειρά διά
  τής διογραφίας τοΰ Άλ. Κουμουνδούρου άπο
  τοΰ παιδικοΰ βίον μέχρι τον θανατον τοΰ με¬
  γάλον πολιτικοΰ.
  (Ό φόρος των ώνίων καί των
  θεαμάτων). Μέχρι τής χθές ό ενοικια¬
  στάς τοΰ φόρου των ώνίων καί των δημθσίων
  θεαμάτων κ. Κωστόπουλος δέν ειχε κατα-
  θέσ=ι την έκ 60 χιλ. δραχμών εγγύησιν. Ό
  κ. Σιμόπουλος Οά κηρύξη αύτΌν Ικπτωτθν,
  διότι μεγάλας ζημίας ϋφίστααται το δημό¬
  σιον έκ τή« έκχρεμότητος ταύτης.
  (Οί ύποψήφιοι γραμματιβταί).
  Την 15ην τοΰ προσ χοΰς μηνός θ' άρχίσουν
  αί επί πτυχίω έζετάσ;ις των ύποψηφιων γραμ-
  ματιστών καί θά περατωθώσιν αύται προ
  τοΰ τέλους αΰτοΰ. Ύποψήφιοι είνε 100 μό¬
  νον, διότι εφέτος λειτουργονν δύο ύποδιδα-
  σκαλεΤα, το των Λαγγαδίων καί τής Προ¬
  νοίας.
  (Καί πάλιν οί άγνωβτοι!) Άγνω-
  στοι, έπωφεληθέντες τής άπουσίας τής οίκο-
  γ·νείας τοθ πλωτάρχου κ Σ. Άγγελή έκ
  τής επί τής όδοΰ Πινδάρου οικίας τού, εισήλ¬
  θον χθές είς αυτήν καί αφήρεσαν 500 δραχ¬
  μάς τάς οποίας εύρον προχπ'ρους είς εν μι¬
  κρόν κιβώτιον περιέχον τα διαμαντικά τής
  οίν.οδισποίνης άξίας 2 πβρίπου χιλ. δραχμών.
  (Αί έξετάσεις των διδαακα~λια·
  σών). Κατά το τέλος τοΰ μηνός έλπίζ;ται
  νά περατωθώσι -/.αί αί έξϊτάτϊΐς των ύποψη-
  φίοιν διδασκαλισσών είς το Άρσάκπον. τ λ-
  ποτελέσματα δ "αυτών θά δημοσιευθοθν τΌν
  Αυγουστον. „
  (Τό άρχαεολογικόν λαχεϊον).
  Σήμερον διανέμονται είς τούς γνωστούς μι-
  κροϋς έπιχειρημ.ατίας έν τω καταστήματι τής
  Άρχαιολογικής Έταιρίας τα λαχ-.Γα τής
  γ' κληρώσεως. "Ινα δέ λείψουν τα συνειθι-
  σμένα παράπονα θά λάβη έκαστος έξ αυτών
  άνά !>00 "λαγηα.
  (Αί 1 £5 κατηγορίαι τού Μ»]·
  τροφάνους). Συνελθούσα χθές ή Ι. Σύν-
  οδος δέν έπελήφθη τής έκδικάσίως των 15
  έν Ολω ύποθέσεων τοΰ πρώην ήγουμένουΐΐεν-
  τέλης Μητροφάνους ένεκα έλλ=ίψ-:ως σοβα-
  ρών τίνων εγγράφων. Ανεβλήθη δέ ή δίκη
  αύτοΰ διά την προσ=χη συνδρίασιν.
  (Ή διδαακαλική έπετηρίς). Κα¬
  τόπιν διαταγής τοΰ ύπουργείου τής Παιδίίας
  οί διάφοροι έπιθίωρηταί των σχολείων καταρ-
  τίζουσιν ήδη στατιστικάς Ιμφ^ινούσας τΌν α¬
  ριθμόν των καθηγητών. σχολαρχών, διδα-
  σκαλων, διδασν.αλισσών καί γραμματιστών ώς
  καί τάς άναγκαιούσας σχετινάς λεπτομ-ρίίας.
  ΑΊ σταπστικαί αύτα'. θέλουσιν υποβληθή κατα
  τάς αρχάς τού έλευσομένου μηνός είς το υ¬
  πουργείον όπως καταρτισθή ή νέα διδασκα-
  λική έπίτηρίς.
  (ΔιδασκαλικαΙ μεταβολαί). Συ¬
  νελθόν τ'ο Εποπτικόν Στμ.δούλιον τοΰ νομοΰ
  'ΛττΐΆής υπο την προίδρη'αν τοΰ Σ;6. Μη-
  τροπολίτου άπεφάσ!σ;ν Οπως προβή είς πλεί¬
  στας μεταβολάς δημοδιδασκάλων καί ϊημο-
  διδασκαλισσών των ενταύθα ν.αι έν Πειραι=ΐ
  σχολϊίων. Μετά την. έγκρισιν τοΰ ύπουργείου
  αί μεταβολαι αυται θά κοινοποιηθώσιν έχου¬
  σαι ώς εξής :
  Άπολύεται ένεκα γήρατος έκφερομένη; αύτω
  καί τής εύαρεσκείβς διά εΰδόκ'[Λθν υπηρεσίαν
  τού ό §Τ||Λθό*ι3άσκχλο; τοϋ σ^ολειου Πειραιώς
  Γ. Κουκουσάκης.
  Μετχτίβενται έναλλάξ αί έν Πιΐραιεϊ διδα-
  σκαλισσαι Φλωρεντία Σαγίνη καίΖωη Άγγέλου.
  Μετατίβεται είς τό σχολειον Φαλήρου ό ϊη-
  μο5ιδάσκαλος τοϋ σχολίίου Πειραιώς Η. Βεργό-
  λ
  ΕΤ ΤΗΣ "ΕΦ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΟΙ»
  21 Ιούλιον
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΛΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  Μετετέθησαν έν*λλάζ οί εί?ηνο3ίκ«ι Άγίας
  "Αννης Κ. Κωτσόπουλος καί Κισσά6ου Απ.
  Μαρκόπουλος.
  Γ__·Απν|λλάγη των καθηκοντων τού τκχτιχο»
  ανακρΐΓθϋ παρά τώ πλημμελειοδικειω Β,λου &
  πληα-νιελειοδίκης Ι. Άγγίλιθης.
  -Διωρίσθησαν γ,αμματ.ις ε.ρηνοδικ.,ων
  Βουλγαρελίου ό Γ. ι?νο?6™$£"Ύ
  Ι. Αναγνώστου, άπολυθέντο; Γ.υθΐίο; 6 Γ.
  0 Ζαφειρόπουλο; άντ! τοϋ Ι. Καρτζων., απο-
  λυβέντΐς· Νυμφασία; ό Παν. Κουτουμανο, Κτι-
  « ί«ν δ Γ. Π.ποιπαναγ.ώτου, αντι τού θ Κε-
  Γύ η, άπολυθέντος, /«>« «^-" ·
  Παν. Στεφβπβυλβί, αντ, τού _. Ψαλτηρε, .-
  ,«έ(Η1«·. υρι*
  ιπόλεως τής ρί?.ίβ» ^.υρας
  ?6^ο1 χαΐ τή; νοτίου πΛεορα; >·
  ίναλλάξ.Σπερχειαδος Τ. ^*^}}
  πάτ-ης Π. Παππαγορίδης,εναλλας,Τρ ρ
  Τωαννίδης καί Κλειτορία; Γ. Κανακ,πουλο; .-
  ναλλά;. Έλευβϊνβί Μ.γ»ρί8ο«1. Ρουσοπουλο; ,,ς
  -ο Μυρτουντίων,αντί'τβδ Δ. Λεβαίεως «ί Γ.λα-
  ζείδιον άντί τοθ ΆΟ Καραθαναση εις Με,βι-
  «« «· Μ«-
  ο Μυρτουντίω,α
  ζείδιον, άντί τοθ ΆΟ. Καραθαναση
  ναΜεγαρίϊος. Σ.ρίφβυ Λ. Μ,υρης
  σητβς άντΐ τοϋ Ε. Παρτσακοπουλου εις το Πο-
  ί-ν, αντίτοΰ Ι. Χχλαρη είς Ιεριφον. Λι-
  Α. Σταματιάδης καί Αγ. -Αννης Κ. Κ«-
  μνζς
  βαβ
  ν οί είρηνοδίκαι Ευα; Π. Μπα-
  Ιέα; καϊ Τρικολώνων'Δ. Δοΰσαανη; «ναλλά;.
  _ Μετέβησαν έναΛλάξ οί πταισ,χατοδικ*-.
  Α,-, Δ. Δτ,ατντρ.άδης και Αιγιιλ.ια; Γ
  Πταισματο,ικειο,ν
  κα'. Τρ.κκαλ,.,ν Ε
  Σπάρτης Δ. Δηαητριάόη;
  Βεργογιαννόπουλος.
  Καί οί γραμματεύς ( των
  Αίγιαλείας Άθ. Βαλιμητης
  ιτβόπουλος. ,
  -Εγένετο δεχτή ή έκ τής υπηο.σι*; πα_ρ«ι-
  ..,σις τοθ συμβολ«ιογρά?ου Αθηνών Τα^ου
  V
  Οίχονόμου καί διωρίσθη άντ τούτου έ Μιχαήλ
  Τ. Οικονομ™ καί διωρίσθη αντ1 τούτου δ Μι/.
  Τ. Οίχονό'μου, δικηγό:ος. (
  — Δκοο'σθη συμβολαιογραφος
  Φώτ-.ος Γ. Μπαρδόπθυλο; δικηγορος
  Σπ. Κ. Πέτροβα, μή άποδεχβέντο;
  ταύτην. . > «
  — Μετεβλήθησαν είς πρόσκαι^* _δεσμ<«. ει- . :_.-... λ .'.. '.-/£.« Χϊίτυα ποινη των Ν.Κλο- ΛΟ. Πααίσου ό άντί τοΰ λν θέσιν την ήη κοσι έτών ή είς ίσόβιβ δεσμα στή, Χ. Ζβρυ,πϊ, ΑΟ. Τ«χού?«, Λθ Χρ. Τσούνα καί Χ. Καρτζάνη η *' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α1ω:ίσθη αστυνόμο; Πατρών δ ύπολοχαγό; ου Ι?α?ΤΠ0ΤρΓΕΐ0Ν ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Εδημοσιεύθη χθές τό κανονιστιχόν διατα- γμα περί λε-.τουργί»; τοϋ τααείίυ τη; 'Αμύνηί. __ ΕΔΏ Κ' ΕΚίΙ —Νά σοΰ πώ έγώ τί νά φορης, λέγει κά- ποιος είς έ'να ποΰ ζεσταίνεται φοδερά. —Μπορείς νά μοΰ πης μάλλον τί νά μή ορώ : Η ΜΕΓΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΘΗΡΙΟΝ ΤΗίί ΧΑΑΚΙΔΑ Χθές την νύκτα 15 καί πλέον δίτροχα κάρρα παραλαβόντα έκ τοΰ έν Φαλήρω Ζφο- λογικοϋ' κήπου διάφορα θηρίϊ, μίτέφίραν αύ- τά είς Χαλκίδα. Τα κάρρα ταυτα διήλθον περί το μεσονύ¬ κτιον έκ των Χαυτείων, Ο δέ περί:ργος κό- σμος τα παρηκολούθει μετ" άπορίας δι-ρωτώ» διά τίνα λόγον μ=ταφέρονται τα θηρία, ν.ϊί μή δυνάμενος νά λάβη σχετικήν πληροφορίαν παρά των καρραγωγέων.Φαίνεται ότι ή λφοο- μή τής μεταφορας των Οηρίων δέν είνε άσχε- τος πρός άπειλη0=Τυαν έπιδημίαν είς τον Ζωθ- λογικον κήπον. Κατ' άλλας είδησις, πρόκ?ι- ται μόνον περί τής πανηγύρ-ως τής Χαλκί- δος. ι___________ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΚΠΤΟΣΕΟΣ Περί την ΙΟην εσπερινήν χθΐς ώραν ό ΘΟούτης γέρων Δ. Χρηστίνης περιδιαδάζων άνά την άκτήν τής Τίρψιθέ^ς έν Πειραιιΐ ώλίσθησεν εκ τινος βράχου καί πέσων έτραυ- ματίσθη θανασίμως κατά τΌ ΐνιακΌν όστοΰν. Ό άτυχής τραυματίας πρίν ή άποτεθη είς ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 22 Ιουλίου Είς Χίον, Σμύρνην καί Μιτυλήνην (Πα- νελλήνιος) 10 π. μ. Είς Κρήτην, Αίγυπτον, Κύπρον (Χατζή- Δαούτ) 10 π. μ. Είς Κων)πολιν. θράκην. Βουλγαρίαν. '"' ~ 10 π. μ. Ι}) 9 π. μ. εσχηματίσθη μυστήριον" τδ οποίον δέν κατώρ¬ θωσε νά περάνη ή κθινή περιέργεια. Και μό¬ νον ή ήχώ μας εφερε τάς παραδόξους ά γ ά- π α ς, αί οποίαι ένθνμίζουν ολίγον την συγ¬ κεχυμένην εποχήν, καθ* ήν άπο τάς δύο πα- λαιούσας άγώνα εξοντώσεως θρησκείας έσχη- ματίζετο τΌ παράδοξον κραμα το μετέχον καί τής μιας καί τής άλλης, το προσπα- θοΰν νά συμδιβάση τα οργια τής αΰτοκρατορι- κής Ρώμης μέ τΌν χριστιανικόν άσκητισμόν Όπωσδήποτε φαίνεται Οτι καί ό Νηφωνι- σμΌς διέρχεται την περίοδον τής εξαφανίσεώς Ή έπιδημία προσεβλήθη είς την αρχήν της καί οί σπόροι της δέν κατώρθωσαν νά ριζο- βθλήσουν όσον ήμπθροΰσε κανείς νά φοβηθή^ Καί είς το Μέγα Σπήλαιον όπου κατέφυγε τάσσεται τώρα προϊστάμενος κληρικΌς φωτι- σμένος, ό οποίος βεβαίως θά φροντίση νά εύρη άσχολίας είς τούς καλογήρους ώίτε νά λησμονήσουν τον ύποπτον τρυφερότητος αίρε- σιάρχην τής Τριπόλεως, ννν Η ΝΕΟΕΑΛΗΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ Μία πραγματικώς μεγάλη είδησις μας Ιρ- χεται άπο την Λιέγην. Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής πό¬ λεως αυτής Γ. Δ·6άλη προτείνει όπως ή Νεοελληνική καθιερωθη ώς παγκάσμιος καί | διεθνής γλωο-σ,α. | Ρουμανίαν, Ρωσσίαν (Ν.' Έταιρία) 1 Μετα τον θανατον τού Βολαπυκ χαι τής Είς Σμύρνην (Μεσσαζερή) 9 π. μ. Έσπεράντο οί γλωσσολόγοι τ)λου τού κόσμου δέν παρητήθησαν τής ίδέας τοΰ νά ευρεθή μία γλώσσα μέ την οποίαν νά συνεννοήται όλος ό κόσμος. ΤΌ πραγμα βεβαίως είνε δύσκολον, άλλ' οί γλωσσολόγοι το θεωροΰν κατορθω- τόν, προτείνουν δέ την νεοελληνικήν καί την λατινικήν. Ένας έξ αυτών, ό Δεβάλη,προτείνει όπως είπομεν την Ελληνικήν, έχων συμφώνους πρός τουτο καί άλλους σοφθύς τής Εΰρώπης καί τής Άμερικής συνάδελφον; τού. Ό Δί- βάλη μεταξύ των δύο προτεινομένων γλωσ- σών απορρίπτη την Λατινικήν είς την όποιαν ευρίσκει το μέγα έλάττωμα τοΰ νά μην έχη άρθρα. Ή Ιλλ-ιψ'.ς αϋ'τη την καθιστα δύσ- καμπτον καί δυσμεταχείριστον, διό;ι το άρ¬ θρον επέρασε τόσον είς την κοινήν χρήσιν ώ- στε είνε δύσκολον πλέον ό άνθρωπος να ομι¬ λήση γλώσσαν χωρίς άρθρα. "Αλλος όμως όμιλος σοφών έπίσης γλωσ- σολάγων, έχων επί κεφαλής τον καθηγητήν τοϋ Πανεπιστημίου τής Γανδης ΜανσιΌν,προ- τιμοί την Λατινικήν ώς πλησιάζουσαν ιδίως κατά την γραφικήν των στοιχΗων πρός τάς γλώτσας άς όμιλθΰν όλοι σχεδ'ον οί Εύρω- παϊκοί λαοί. Άλλά την Λατινικήν τή/ Οέ- λουν οί άσπαζόμίνοι αύτην ά·<£υ χρόνων", κλί- σεων, διαφοράς καταλήγων, γένους καί α¬ ριθμόν". Έννθϊϊται δτι αύτα τα ζητήματα δέν)ύον- ται ν.Λ-' αυτόν τον τρόπον. Καί ήίη έτοιμά- ζεται 3ι = 0νές συνέδριον ίίς την Φ:λαδέΛφ:ιαν τής Άμερικής τΌ οποίον δέν είνε παράδοξον νά καθιερώίη την νεθΐλληνικήν ώς γλώσσαν δ'.ίθνή. Μετετέθη έκ τοϋ 8ου Πειραιώς είς τό 6ον τής αυτής πόλεως ό Ί. Πελιδόντ,ς. Μετετέβησαν έναλλάξ οί δ'.δάσκαλοι Ελευ¬ σίνος Ι. Παπαδέπουλος καί Μάνδρας Α. Κύκος. • 30. ν. ^» |*ο1ερ<| ~ '' ΕΑΑΗΗΕΣ ΑΝΤΕΡΑΣΤΑΙ Έφημίρί; τής πάλ-ως Πουέδλου έν Κο- λοράδφ Ιγρβψιν ότι δύο "Ελληνες οί Μπού¬ φας καί Ρουπας ήσαν άντερασταί. Έπειδή δέ ή Άμερικανί;, ής έρώντο άμφέβαλλεν είς (Φόρος μεταλλείων). Είς τΌ υ¬ πουργείον τ ών Οίκ'-.νομικών εγένετο ή εξέ¬ λεγξις των φορολογικών καταλόγων των με- ταλλείων, οίτινες καί απεστάλησαν είς τούς οικονομικόν; έφόρους. Άρκετά ποσά καθυ- στεροϋνται μέχρι τοΰδ- άπο πολλούς διά φά- ρονς εκμεταλλεύσεως μεταλλείων. Ί'Ό υ¬ πουργείον παρήγγειλεν είς τούς έφόρους όπως έπιζητήσουν διά τής νομίμου όδοΰ την είσ¬ πραξιν των καθυστερουμένων φόρων κηρύσ- σοντες έν άνάγκη και έκπτώτους τονς δνσ- τροποΰντας ιδιοκτήτας μίταλλείων. (Τό λαχείον τού βτόλου). ΤΌ ύ- πουργίΐον των Οϊκονομιν.ών έκοινοποίησεν είς όλας τάς δημοσίας καί δημοτικάς αρχάς τοϋ Κράτους εγκύκλιον π·ριλαμβάνουσαν τον νό¬ μον περ'ι λαχείου τοΰ Έθνικοΰ στόλο» ώς καί το σχετικόν Β. Διάταγμα τΌ οποίον ε¬ δημοσιεύθη. 'Η έγκύκλιος θά αποσταλή καί είς τάς προξ-νικάς αρχάς. (Έγχείρησις *ίς τ6ν κ. Μέρ- λΐν). Χ,Οες ό καθηγητήν τοϋ Πανεπιστημίου κ. Φω/.ας εξετέλεσεν άς την χειρουργικήν κλινικήν τού εγχείρησιν επί τού γαμβρον' τοΰ κ. Πρωθυπουργόν κ. Μέρλιν, πάσχοντος έκ σκωληκοειδίτιδος. Ή έγχείρησις έπέτυχ-ν •/.αι ούτω πας κίνϊ^νος τοϋ άσθ.νοΰς έξέλιπε. (Μεταθέοεις έπιθεωρητών σχο¬ λείων), 'ί'ά έποπτικα σνμ,δονλια των νομών Τρικκάλων, Φθιώτιδος, Λενκάδος καί'Ηλ:ίας υπέβαλον προτάσεις είς το ύπουργ:ΐον τής Ηαιδείας των είς σχολείων. Οέσεις ταύτας. περι μεταθέσεων των έπιθ-ωρητών τούς ανωτέρω νομούς δημοτικών ΤΌ νπονργεΤον ενέκρινε τάς μετα- ΡΕΙΡΑΙΕΥ* (Θανατ'ηφόρον λάκτιβμα). Ό Δ. Δαφνάκης. φΐΛθνεικήσας την παρελθούσαν νύ¬ κτα έν Φαλήρω μετά τοΰ Γ. Σπηλιοπούλου, έλάκτισεν αυτόν είς την βουδωνικήν χώραν επικινδύνως. Ό τραυματισθείς μετεφέρθη ά- ναίσθη-.ος είς το Ζάννειον ΝοσοκομιΤον, όπο-υ μετ" όλίγην ώραν απεβίωσεν. Ό νεκρΌς με- τεκομίσθη είς Αθήνας πρός ένταφιασμΌν, ό δέ δράστης τραπείς ;ίς φυγήν δέν συνελήφθη, (Άνατροπή λέμ.€ου). Λέμβος, ής έπέβαινον χάριν διασκέδασις οί Δ. Νεοχω- ρίτης κ. Κ. ΚοντΌς, άνετράπη παρά το στό- μιον τοθ λιμενίσκου Ζέας έξ άπειρίας τοΰ δευτέρου όστις διηύθυνε το πηδάλιον. Εύτυ- χώς αμφότεροι εγνώριζον νά κολυμδώσι καί διεπΐραιώθησαν ασφαλώς είς την άπέναντι ά- κτήν τής Φρίαττίΰς. (Κλθπή). "Αγνωστοι χθές την νύκτα είσελθόντες εις την παρά τον Σταύρον οικίαν τοΰ Ν. Κηρύκου, εκλεψαν ο,τι εύρον έντΌς αυτής πολύτιμον και εΰμίταΐ'.όμίστον. (Τού Ιφαγε τό αύτί). ΤΌ άτόγίυμο χθές ό Β. Παπαγεωργίου φιλονεικήσας μ:τά τοΰ Δ. Κόκου κατά την όδΌν τροχιοϊρόμου, τοΰ απέκοψα δια των οδόντων το άρισνερΌν ούς, μή έχων άλλο ο~λον προχ5ΐρότ=ρθν. '<) άκρωτηριασθέίς ωδηγήθη ίίς τον σταθμόν των Λ'. Βοηθειών, ό δέ ώτοφάγος ίίς τΌ κρατη- ΝΕΑ Ε»<£ΛΑΡΚ<Η»: (Τον άνταποκριτοΰ μας) Τυχαϊος θάνατος Είς το χωρίον ΙΙοταμιά τοΰ δήμον Δωτίου οί τρείς αδίλφοί Αντώνιον μετέβησαν είς τούς άγρούς διά νά διαμοιράσωσιν έξ ίσου τούς καρπούς των οπωροφόρων δένδρων των. Ό τρίτος ομο>ς μετέβη την νύκτα κρυφίως
  έκ τον μέρονς ένθα εκοιμώντο ίνα συνάξη π;-
  ρισσοτέρους καρπούς καί ανήλθεν επί τινος ά-
  μυγδαλέας 8τε θραυσθέντος τον κλώνου έφ'
  ού εστηρίζετο επ;σε χαμαί νεν.ρός. Την πρω¬
  ίαν οί άδελφοί τον μεταβάντες εί; τΌν κήπον
  εύρον αυτόν νεκρόν.
  ΙΙαρ' ολίγον «νιγμός
  Χθές μετέβησαν είς τΌν ποταμΌν ΙΙηνειΌν
  ίνα λουσθώσι τρείς μικροί Άθίγγανοι. Εις έκ
  τούτων μή γνωρίζων νά κολυμβά έπροχώρη-
  σ£ν είς μέρος μή βατον έ*νθα ταρ' ολίγον νά
  έπνίγ-το εάν δεν προσέτρεχον είς τάς φωνάς
  τού διαδάται τινές οί'τιν:ς τον εσωσαν έκ βί-
  βαίου θανατον.
  Κρίνομεν απαραίτητον νά συστήσωμεν είς
  τΌν κ. διευθυντήν τής άστυνομίας νά καθι¬
  στα προσεκτικώτερον τΌν άστυφύλακα τον
  φρουρούντα έκεΐ πλησίον, διότι ανυπερθέτως
  θχ έ'χωμίν δυστυχήματα.
  Γέφυρα
  ΠολΑάλΐς έγράψαμ=ν π·ρί τής αθλιότητος
  2Ϊς ήν ευρίσκεται ή γέφυρα τον ποταμοΰ Πη-
  νειον -κα'ι δέν είσηκούσθημ,-ςν. Άναγκαζόμ.θα
  καί αύθις νά άποταθώμεν είς τούς άρμοδίους
  νά σπεύΐωσι νά έπιδιορθώσοισιν αυτήν, διότι
  αναμφιδόλως θά συμδώσι δυστυνήματα.
  1Ϊ3ΤΑΡ3Κ ΤΒΪ ΣΑΤΑ3«Π2Τ0Τ ΤΗΚ-Τ02
  ΔΕΜΕΡΛΚ
  Λίαν προσεχώς άρχονται αί προ¬
  καταρκτικαί έργαυίαι διά την ^κατα¬
  σκευήν · τοϋ σιδηρόδρομον τμήματος
  άπο τοΰ Πενταμύλον υέχρι τοϋ Δε-
  μερλή. Πρός τουτο άπέρχεται ό μη-
  χανικος ό παρά τή Έταιρία τοθ Λαρισ-
  σαϊκοΰ κ. Σάσσος Οπως έκτιμήση διά-
  φορα λατομεΤα έξ ών θά ληφθώσι λίθοι διά
  την κατασκευήν των άναγκαίων διά την γραμ¬
  μήν τεχνικών έργων ώς καί ό κ. Μπαρμπιε
  όστις θά έπιστατήση κατά την έναρξιν της
  κατασκευής τής γραμμής.
  ΤΌ ενταύθα γραφείον τής κατασκενής τοΰ
  Λαρισσαϊκοΰ σιδηρόδρομον, το διευθυνόμενον
  είς Βόλον, ένεκα τής ένά?ξ:ως των εργασιών
  τον έν λόγω τμήματος. _____
  βΑΝΑΑΑΙΣΜθίΈΑ¥βΜΑΤΙΚώΝ
  "Ολίγον μ.ετά τΌ μεσονύκτιον χθές ό λο-
  χίας τον 7ον πίζικον Τσολάκος μετά τον
  δ:κανέως τοΰ αυτόν συντάγματος Άνδρεακου
  και τίνων ά'λλων δεκανέων τού πυροδολικον.
  μεταβάντες είς τού; παρά την συνοικίχν Άε-
  ριόφωτος οίκονς άνοχής. κατασννέτριψαν δια-
  φορα σκεύη και έν τ«7νει επετεθησαν διά
  των ξιφών. των κατά των γνναικών τραυ¬
  ματίσαντες τινάς ές αυτών κατά τΌ μάλ¬
  λον καί ήττον σοβαρώς είς διάφοραι
  τοϋ σώματός των μέρη. ΤΌ Φ,ιονραρχεΐον
  διέταξε την σύλληψιν των δραστών οί όποϊοι
  έκακοποιήθησαν αρκούντως υπο των προσ-
  δραμόντων είς βοήθειαν ;ών γνναικών πο-
  λιτών.
  ΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΣ
  το χειρουργεΤον τοΰ Ζαννείον νοοοκομείνν ό- | διά μονομαχίας.
  που μετεφέρθη έξέπνευσε μή δυνηθέίς ν' άρ- ' 'Α'1"1' -—■1·1
  θρώση καν λέξιν.
  (Χτρατιώτης τραυματίζων γυ·
  ναίκα), Ό στρατιώτης τής διλοχία; των
  ποίον να δώση την χείρα της, απεφάσισαν οί ι νοσο/.όμών Ν. Κονλόπονλο; έχων προηγ&ν-
  έρωτομανεΐς νά θέσωσι τέρμα είς το ζήτημα μένας αφορμάς κατά τής Αικατερίνης ΐνΐη-
  | τροποΰλου έπ-τέθη κατ' αυτής έν μεση όδψ ι
  Άλλ' έπειδή έν ταΤς Ηνωμένας ΙΙολι-' διά τής ξιφολόγχης τον καί την έτρανμάτιαε ί
  τείαις ή μονομαχία άπαγορενεται, άπεφασί- ! σοβαρώς είς την κεφαλήν. ι
  ΧΡ33ΕΑΤ12ΤΧΚΑ! -ΡΓΑ2ΙΑΙ
  ΧΡΉΜλΐΊΣΤΗΡ10Ν - ΑΘΗΝΑΣ
  Δέν είνε οΐκριδές τ6 άναγραφέ,ν, δτι ό
  ΰιοικητής τής Έ9ν. Τραπέζης κ. Στρέιτ ευ¬
  ρίσκεται είς Λονδίνον. Ό κ. καί ή κυρία
  Στρέΐτ, μετά ολιγοήμερον ϊν Λονδίνω κσΐ
  έν Παρισίοις διαμονήν, ττρ6 δεκαιΐέ^τε /^τ η¬
  μερών ευρίσκονται είς τα έν Βαυαρΐα λουτρά
  τοϋ Κ(σσι (·κεν.
  Δύναται νά θεωρηθή βέβαιον, ότι 6 κ.
  "Ορφανίδης, λοχαγος, 6 παρακολουθών τόν
  Διάδοχον ε(ς την Εύρώπη'/,θά προσλη·(ιθ?5 ορι¬
  στικώς ώς ΰπασττιστιΊς τής Α. Ύψηλότητος.
  Άνενώρησεν είς Ζάκυνθον, δπου θά πα¬
  ραμείνη μέχρι τού Σεπτεμδρΐου φιλοίενούμε-
  νος έν τη οΐκΐα τού συγγενοΰς αύτοθ κ. Άλ
  Σ. Ρώμα 6 πρώην Πρωθυπουργός καί βου-
  λευτής Καλαδρύτων κ. Άλ. Ζαίμης.
  Ανεχώρησε χθες μέσω Τεργέστης είς
  Βιέννην νάριν λουτρών καί έκεΤθ:.ν είς Παρι¬
  σίους καί Λονδίνον, 6 τέως πρωθυττουργ^
  καί βουλευτής Άττικής κ. Δ. Ράλλης.
  ΜΙΚΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ;
  Χρηστος πολίτη; κχί πχοαδειγματικής άρε-
  τή; ο'ικογενειά,ρχης, έν προβεβηκυία ήλιχ'ϊ, ''>
  Γίώργιο; Φουσίρας, απέθανεν έν Χαλκίοι, έν
  ήλικίχ 7δ έτών.
  II
  κηδείχ τού εγένετο μεγ»"
  λοπρεπής παρά των έγκατϊστημένων έν Χχλ-
  χίδι υ'ιών τού κ. χ. άδελφών Φουσχρα, παρα¬
  κολουθούντος άπείρου πλήθίυς χαΐ προπορευομέ
  νης τής Φιλαραονιχής Άντωνίου. Την τεθλιμ-
  μένην σύζυγον καί τοΰς πενθ^ϋντ»; υίοΰς τον
  [Αΐταστάντος συλλυπούμεθα έγϊαρδίως.
  — Άφίκίτο έκ Κυθήρο>ν δ «πίσκοπος κ. Ευ
  θΰμιος Καββχθάς χαί χατέλυσεν είς την έν Πγ·
  ραιεΓ οικίαν των άνεψιών αΰτοδ άδίλφώ"
  Κρέμων.
  — Ό φίλος μαιευτήρ κ. Κωνσταντίνος
  Χαρλαύΐης ανεχώρησεν είς Κιατον δι' ολί¬
  γας ημέρας.
  — Τα ενδύματά βας είς τόν
  Σάββαν ΙΚαρβιταιώτην, όδός Ά-
  Οηνάς 97-99.____
  ΕΛΤΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ
  ΠΑΑΤΕΙΑ ΣΥϋΤΑΓϊΥίΑΤθΣ
  Δελτάρια τουρκοκρατουμένης
  πχολ·.κΛν άγώνω*
  Ζητεϊταΐ βοηθος Φαρμακείον πεπι
  μένος. Πληροφορίαι εί; το γραφεΤόν μας.
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΛ
  ΠΛΗΡΗΣ ΗΚΔΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΡΟΣΣΟΝ
  Η ΕΓΚΔΤΛΛΕΙΨΙ1_Τ0Υ ΧΛΊΤΙΕΓΚ
  ΤΟ ΛΙΑΟ-£ΙΑΓΚ ΠΙΡΤΕΙ
  ΙΔΙΑΙΤ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΤ? "ΝΕΟΥ ΑΣΤΕΩΣ,,
  [ΑΧΙ'
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 21 Ιουλίου, ώρα 3.30 α.μ.
  *Η,**τ*βτΡ<φή. τί*ν οηί>ίαν υπέατηααν οί Ρώσαοι, ύηερααπιζόμε-
  νοι τας πρός το Λιάο-Γιάγκ φερούσας όοούς, άπέβη όριστική. Ή
  ς ε*3: μάχη έ'κρινε την τύχην τού Λίάο-Γεάγκ. Τηλεγρά-
  ετρουπόλεως ηράγματι αγγέλλει ότι ό Κουροπάτκιν
  μχη έκρινε την τύχην τού ΛίάοΓεάγκ. Τηλεγρά
  ε* Οετρουπόλεως, ηράγματι, αγγέλλει, ότι ό Κουροπάτκιν
  τηλεγρο,φβϊ, ότι οί Ρώααοι έγκαταλείπουν τό Χάϊ-Τσέγκ διά τής
  <κ»οΰ τοθ Άνααντζάν. ΊΙ τύχη έπομένως τού Αιάο-Γιάγκ εκρίθη. ?«Ι °, γον θ* ευρίσκεται είς χείρας τού υπό τόν Κουρόκι βτρατου. - , ν^*01^ τ°° τγ)Λεγ?α(Ρ'ίίΛατοί τ0° Κουρίπάτκιν, δτι ό στρατός άπαχω- ρεϊ έκ Χάί-Τσέγκ. διά τής όίοθ τοθ Άνσαντζάν ι/.αρτυρεΐ, καθόσον δυνάμεθα νά εννοησωμεν άπό τον χαρτην,δτι οί Ρώσσοι δέν δύνανται νά χρησιΐΑθποιήσουν την μετχςύ ΧάΓ-Τσέγκ καί Λιάο-Γιάγκ σιδηροδρομικήν γραμμήν καί δτι οί Ίάπω- νες τροχωροΰντε; άτ;ό διαφόρων σημείων άπειλοθν την έκ Λιάο-Γιάγκ πρός τό Μοθκδεν ύποχώρησίν των. Τό απειλούμενον ούτω Σεδάν τοθ Κουροπάτκιν, τό οποίον -προανήγγίΐλε τηλεγράφημα τοθ «Νέου Άστεω;» έκΑονδίνου καθίσταται ούτως όσημέραι πθώ] Ο ΔΟΛΟΦΟί^ΟΣ ΤΟΥ ΠΑΕΒΕ ΚΡΙΙΕΙΣ ΤΩΝ "ΤΑ | ΗΣ,, (Ιδιαίτερον τηλεγρ. τοΰ «Νεου "Άστςως») ΚΕΡΚΥΡΑ, 21 Ιουλίου Ό οολοφόνος τοθ Πλέβε, άνα- χριθείς είς τό νοσοκομείον, όπου μετεφέρθη, ε?«ε : — Δέν έ'χω συνενόχους. Αέν ϊχω νά είπω τέποτε. Έξεπλήρω- σα π,'.άξιν δόξης. ΊΙ τιμή μοϋ άνήκει αποκλειστικώς. Ό Τσάρος ήκουσε την είδησιν χαΐ τάς λεπτομερείας τής δολο· φονέας τού ϊΐλέβε χωρΐς νά είπη λέξιν. Προσωρινός άντ&καταατάτης τού Ηλέβε διωρίσθη ό υφυπουργός των '&.ξ«·>τερικών Δουρναοό.
  Οί «Τ'άΙ'μ.ς», κρίνοντες την δο-
  λοφονίαν τοΰ ΙΙλέβε, λέγουν, ότι
  ουδείς Οά ενπλαγή. βλέπων τόν
  πρό «ολλοθ βράζοντα λέοητα νά
  εκρήγν»ται.
  ΊΜ περίεργον, άναφέρεται είς
  την ΙΙετρούπολιν ότι ενώ αί >ε·
  λοι όλ<·>ν των πέριξ τοΰ αταθμοΰ
  τής Βαρσοΰϊας οικίαν έκομμα-
  τιάσθησ/ν, ουδέν έ'παθεν ή έ'γχρω-
  μος ϋελος έκκληπίας τινός παρε-
  στώσα τόν Σωτήρα.
  Όκτώ άτομα συνελήφθησαν ώς
  3ϋ񎻣߻6 «»ΰ δολοφόνθυ, άλλ'
  απελύθηααν.
  ΠΕΖΙΚΟΓ ΣΤίΤΑΓΗΑΤΟΣ
  Οί κυβερνητικοΐ πολιτευόμε¬
  νοι Βόλου ώς καί ό κ. Τοπάλης
  εζήτησαν παρά τής Κυβερνήσεως
  όπως διατα/θή ή μεταβτάτϊμ.ευ-
  σ:ς τού -41ου —'εζικοΰ —ίυνττίγμα-
  τος έκ Λαρίσση; είς Βόλον, ό-
  που πρότερον ήδρευε.
  Ό κ. Πρωθυπουργόν υπε¬
  σχέθη, ότι ή ι*εταστάθμευσις ν, ά
  γείνη μετά την επάνοδον τοΰ Δια-
  οόχου έξ Ι-ΐύρώπης.
  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ
  132 ί8?Ηϋ!Η!
  ΑΡΧΗΓΟΪ
  Η
  Εδημοσιεύθη χΟές τό ακόλου¬
  θον διαταγμα,ύπογραςρέν υπό τού
  υπουργικον Συμβουλιον περΐ τής
  ενεργείας τοΰ άρχηγοΰ τής θωρη-
  κτής μοίρας.
  «'Κπιτρέπομεν εις τον μοίραρ¬
  χον αρχηγόν τής θωρηκτής μοί¬
  ραν ινα ένεργή συμφώνως τω" άρ-
  θρω <5Ο τοΰ κανονεσμοΰ τής επί των πολεμ.ι*ων πλοίων υπηρεσί-χς όσας μεταβολάς κρίνη εύλόγους πρός τό καλόν τής υπηρεσίας είς τα έπιτελεΐα καΐ τα πληρώματα των ύποΐβταγμένων αύτω πλοίων». ΜδΓΓΛΟΡΡΩΣΜΑΊΣΧΕΣΕΙΣ £1 ΕΡΕΥΝίΙΙ_ΤΟΝ ΠΛΟΙΩΝ (Ί3ίαίτ-ρον τηλεγρ. τού* «Νί'ου Άστεως») ΚΕΡΚΐΡΑ, 21 ΊοΛίου 'ϊσ/.υρόν άντιαγγλεκόν ρεϋμ-α ε¬ σχηματίσθη είς την Ρωσσίαν. Ή στάσις τοΰ άγγλικοΰ τύπου,ά«οκα- λοΰντος πειρατικά τα είς την Έ- ρυθράν ρωσσικά πλοία, «ροκαλεϊ αγανάκτησιν. Οί Ρώσσοι λέγουν, ότι αί έρευναι των ύπόπτων πλοίων θά εξακολουθήσουν καΐ τα λαθρεμπορεύματα πολέμουθα κα- τάσχωνται. -ΤΡΛΤΙΩΤΔΝ Είς τό ύ«ουργείον των στρα¬ τιωτικών τηλεγραφούαιν ό-ι,ι 4 στρατιώται ανήκοντες εις την α¬ στυνομίαν Κάμπου τη"* Οιτύλου μετέβησαν είς τό χωρίον ΙΙηγά- δι* χάριν τής εορτής. 'ΚκεΓ ομως εϊ"ό"ον χορεύοντα τον διαοόητον φυγόδικον Ιτΐαμπιώτην, τόν ο¬ ποίον καί απεπειράθησαν νά βυλ- λάβωσιν. Οί χωρικοί έπενίβησαν υπέρ τοΰ φυγοδίκου καί επετεθη¬ σαν κατά των στρατιώτην, έκ των οποίων Πύο άφού τούς άφώπλισαν τούς έδειραν άνηλβώς. Ό φυγό- βικος έπυροβόλησε κατά των στρατιωτών. ΑΙ ΣΚΗΝΑΙ_ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Β ΛΙΟΚΑΓΛΪΜΙΣ ]ΒΣ »3»! Είς τάς ενταύθα αρχάς ελήφθη χθές περΐ την μεσημβρίαν τηλε¬ γράφημα έκ Σπάρτης, οι' ου άγ- γέλλβται ότι άπό τής προχθές έ- πικρα-:ε? ήσυχία άκρα εις τό Εη· ροκάμπιον. 'Ελπίζεται δέ νά προληφθώσιν αί άπειλούμ,εναι σκηναΐ κατόπιν τού μέτρου. τό οποίον έν αυνβν- νοήσει έλαβον οί νομάρχης, ει¬ σαγγελεύς καί μοίραρχος όπως επ' οΰδενΐ λόγω επιτραπή ό δι' αύτοδικίας τρυγητός τών' διαφι- λονβικουμένων σταφιΠαμπέλων υπό των έριζόντων άοελφών Σο· λωμοΰ. Αί ανωτέρω αρχαί ΰποθέτουοιν ότι ούτω θ' άναγκασθώσιν οί έρί- ζοντες νά καταφύγουν είς την νό- μιμον δικαστικήν οδόν δι' ής μό¬ νον θά επιτραπή είς αύτούς ό τρυ¬ γητός. _ ______ ΒΟΪΛΓΑΡΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΖΠΔΟ» ον τηλ^γρ. τοΰ «Νέου Άστεως») ΛΑΡΙΣΣΛ, 21 Ιουλίου Βουλγαρική συμμορία συναν τήσασα καθ' οδόν Τοΰρκον άγρο φύλαχα. μεταβαίνοντα είς χω¬ ρίον Δερβίκ,τόν συ<·£λαβε καί τόν έφόνευσεν. Οί άντάρται ληστεΰ- σαντες κατόπιν αυτόν καί χ'όψαν- τες τα ώτά τού τόν εκρέμασαν εΐ'ς τι δένΠρον. η εΑΙττοσισ μ παραγ-γηηη)! σταφιδοσ Ένω ΰπιλογίζίτο είς 320 έκατομμύρια ή έφ^τεινή παρογωγή ιής σταφίδος, αί έλ των τελ-υται'ων βίθχ&ν ζημ.'αι ηααν τοιβϋτα!, ώΐτε φζίνΐται, ότι ή ιταραγωγή ίίν θά ύ' πίρ6·?ί τα 295 έκ. λιτρών. Μεγάλαι ζημίαι Ϊ2ίως εγένοντο είς την επαρχίαν Πύλας, ο'που ή παραγωγή ΰπολο- γίζ:τ«ί είς 2 ι 1)2 έκ. λιτρών, ήτο: κατά 3 έκ. κατωτέρα τή; περυσινή*ς. φοΙκΤιΙηΙ ΠΑΙΙΣΙΟίΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩ1Ϊ (Ιδιαίτερον τηλεγρ. τοΰ «Νέου "Άστεως») ΙΙΑΤΡΑΙ, 21 Ιουλίου Εί; τό χο;ρίον Πΐυρναρο'καττρον, δίωρων απέχον των Πατρών, ή άκόλου- θος φον.κή σκηνή έλαβε χώραν. Ό θεοίωρος Καίάφχς, έχων διαφοράς χρηΐΑατικάς μϊ την θανασοθλαν, σύ¬ ζυγον τοθ Γιαννακοπούλου, εισήλθεν είς την οικίαν δπου διεσκέο'αζεν αυτή. Έκεϊ εκάλεσεν αύτην {ίιαιτε'ρω; καΐ την έπληξε διά μαχαίρας είς την καρ- διακήν χώραν. Ή θανασοθλα τίνα ώραν απεβίωσεν. ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΜ ΤΠΟΔΗΣΙΝ Ιον) Έκλεγετε πάντοτε έλαφρά, άναπαυ- τι/,ά καί μή άναπτυο-τοντα μεγάλην θερμότη- τα ύπί,ίήματα, είς τουτο 8ϊ θά σδς όδηγή- σουν λόγοι αίσθητικοί καΐ Ογιεινοί. 2ον) Ηροτιματε πάντοτε υποδήματα μακρά άποφ^ύγοντ-ς τα βραχέα, τα όποΓα καθιστώσι τ'ον πόό"α κοινόν καί σας ■προξ=νο3σι πάν- τοτε ένοχλήϊεις. 3ον) Έπιδιθί-Οώνϊτε παρ.υθΰς μόλις φθαρ·^ το τα/.ούνι των ύποδημάτων σας. Ή δαπανη είνε μικρά άζεναντι τής διατηρήσεως τοθ ό'λοι» Οποδήματος. 4ον) Μή φίίδίσθε μικράς δαπάνης άγορά- ζ:,ντίς καλαπόδια των ΰποδημάτων σας, είς τα όποΐα νά έφαρμόζετε εκάστοτε τα ύτοδή- ματά σας, διότι τοιουτοτρόπως θΰτε διαστρέ φονται, οϋτε στενίάοον, διατηροϋ'ντα τό άρχι- ν.Όν αυτών σχήμο; μέχρι τελείας αποσβέσεως. 'Υποδηματοποιός Γεώργ. Μουγερ Γ. Γ. "Υποδήματα αρίστης τεχνης κυρίων καί η.{}ρί(ύ'ί κατασλ,ευάζίΐ τό επί τής όδοϋ Σταδίου Οπ' αριθ. 63 ημέτερον υποδηματο¬ ποιείον με τιμάς λογικάς. Ό παθολόγος ίατρός κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΕΛΛΗΙ δεχεται τούς έκ στηθικών νοσηματων (βρογχικών,πνευμονικών καί καρ- διακων) πασχοντας καθ' εκάστην, ώρα 3—5 μ. μ. έν τώ οΐκω τού, όδός Πινακωτών, 5Ί ΝΕΟΝ ΑΣΤΎ ΤΟ "ΝΕΟΝ Α<ΤΥΐ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΓΡΙΟΣ ΦΟΝΟΣ ΒΟΛΟΣ, 21 "Ιουλίου.—Έξ Άργαλαοτής ανηγγέλθη, 8τ> εξωθί τοϋ χωρίου Μπίρ ευρέθη
  «ρονίυμένη ή Άσήμω, χή"ρ« Κ. Κυβιρνήτου.
  Έκ των άνακρίσβων τάς οποίας ενήργησεν δ
  «στυνόυιος Άργΐλαστής ίβίβαιώθη δτι αυτουρ-
  γός τοΰ φόνου είνε είς παρά<ρρων, ονόματι Τσα- πιλάκης.Ό θάνατος τής άτυχοϋς γυναικός προ¬ ήλθεν έκ πολλών τραυμάτων έπενεχθέντων διά μαχαίρας εΓς τόν τράχηλον. ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΙΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΟΥ ΤΡΙΚΚΑΛΑ, 21 "Ιουλίου.—Κατόπιν έν- τάλματος τοϋ άνακριτοΰ Τρικκάλων προεφυλα- κίβθη ό ΐίρηνοδίκης Καλαμπάκας διά τό γνω¬ στόν συγγενικον σκάνδαλον. Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ—ΔΕΜΕΡΛΗ ΒΟΛΟΣ, 21 Ιουλίου.—Ή έταιρία της κατασκευήν τοϋ σιδηροδρόμου Πειραιώς—Δε- μερλή συνεδλήθη μετά τής έταιρίας των θεσ- σαλικώ' σιδηροδράμων, βπως τό υλικόν τό ά- παιτηθησόμενον διά την κατασκευήν τοϋ δευτέ¬ ρου τμήματος τής έν λόγω γραμμής μεταφερθή εκ Βόλου είς Δε,αερλή, Οπόθεν καί θϊρχίσττι ή κατασκευή τής σιδηροδρομικώς γραμμής. ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΛΤΡΑΙ, 21 "Ιουλίου.—Υπό τοϋ άστυνό- μου ^ Έρινεών ανηγγέλθη τηλεγραφικώς πρός τάς ενταύθα αρχάς 1) ότι είς το χωρίον Μάγει- •α οί "Ιωάννης καί Κανέλλος Δραγώνοι έτραυ- μάτισαν την Άναστασοϋλαν σύζυγον Ιωάννου Δραγώνα. 2) "Οτι είς το χωρίον Σα μενίχον ή Αίκατερίνη Σακχουβέλη κ αί ο Ανδρ* Παπανι- κολόπουλος ετραυμάτισαν τόν Μ. Σανδραβέλην. 3) "Οτι εί; τό χωρίον Βερίνου 6 Κ. Μπαζιώτης διέρρηξί την θύραν της οικίας τοΰ Γκολφίνου Βλάχυυ καί αφήρεσεν εξ αυτής τέσσαρα γραμ- μάτια αντιν.ροσωπεύυντα ποσόν δραχ. 500 καί αλλα τινά άντικείμενα. 4) "Οτι εί; τό χωρίον Ζηρΐα έξ άφορμής τοϋ άρδευσίμου ύδατος ο! ά- δίλφοΐ Χρήστος, Νικόλαος χαί Παναγιώτης Παναγόπουλοι ετραυμάτισαν δι" άξινών τόν Γ. Μανιατάραν. — ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑΤΡΑ!, 21 Ιουλίου.—Ή ίταλικη Κυ¬ βέρνησις επιθυμούσα νάνεγείρν) ένταΰθα ϊϊια οί- κϊδομήματα πρός εγκατάστασιν των έν Πάτραις Ίταλικών σχολών καί τοΰ ίταλικοϋ προξενείου,' παρήγγειλε τόν Ίτχλόν πρόξενον, όπως ιτροβ-ϊΐ είς τάς ποοχαταρκτιχά; ενεργείας. Ό χ. πρό- ξενο; έξέλιξεν ώς μάλλον κατάλληλον μ.ίρος κεντρικόν οικόπεδον χαί ανέθεσεν εί; τόν μηχα¬ νικόν κ. Λ'-ικούδην νά έχπονήσγ] τα σχεδια- γρααματα, απήλθε δέ ίίς Ρώμην, όπως συνεν¬ νοήθη μετά τής ΐταλικής Κυβερνήσεως. ΛΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΣ, 21 "Ιουλίου. — Άνατραπέντος τβϋ χάορου τοΰ Κ. Κώστα, χατεπλακώθτ! όν¬ τος ύπ' αυτού χαί έμεινεν άπνους. ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΚ ΔΙΦΘΕΡΓΠΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΝ, 20 "Ιουλίου.—Είς τό ώ¬ ραν απέχον τής πόλεώς μας χωρίον Ρϊτσίνα έ- νέσχηψ» δΐβθερΐτις φέρουσα χαχοήθη ναραχτή- ρα. Μέχρι σήμίρον άριθ;.*οϋντα( εί; 11 τα κρού- σματα, έξ ών δύο θανατγ|φόρα. ΕΠΝΙΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΝ, 20 "Ιουλίου. — Παρά τό χωρίον Νεονώριον τής Πα^ανελωι'τιδος 4 νέος Ι. Άναγνωστόπουλος ένω έχολύμβα ίΐς τόν Άχε- λίιον ποταμόν, ■παρεσύίθη υπό τής δίνης αΰτοϋ. Σπεύσας δέ πρός βοήθειαν τού Άρβανίτης τις, αγνώστου έπωνύμου εσχι, Χϊΐ ό δυστυχής οδ- τος την αυτήν τύχην, ούτω δέ έπνίγησαν αμ· ;<* 5Η ΠΡΩΙΝΗ ΩΡΑ Ο ΠΟΛΕΜΟΧ ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΧΑΊΤΣΕΓΚ ΥΠΟ 10 ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑ Τ07 ΚΟΤΡΟΠΑΤΚΙίί ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ" "ΚΟΥ ΑΣΤΕΠΣ,, (ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ) ΒΙΕΝΓ%ΙΙ, »1 Ιουλίου. - —ημερινόν επίσημον τηλεγρά- φημ.α τού άρχιβτρατήγου Κουρο- πάκτιν πρός τόν Τβάρον άναφέ- ρει, ότι οί Ρώβσοι φοοηθίντες εχθρικήν κύκλωσιν εγκατέλειψαν τό Χάί-Τοέγκ. Κατά την γενο¬ μένην μεταξύ τΛν Ρώαβων καί Ίαπώνων συμπλοκήν ό ρωοβικός οτρατός έπέΠειξεν άπαραδειγμά- τιστον άνΠρείαν, άλλ' ήττήθη πρό τής ύπεροχής τΛν άντιπάλων. Οί φονευθέντες Ρωασοι άνέρ- χονται είς Ι ΚΟΟ, οί δέ Ίάπω- νβς είς 4ΟΟ. Ό ίαπωνικός βτρατός μετά την αποχώρησιν των Ρώαβων κα¬ τέλαβε τό Χά?-Τβέγκ τό ο¬ ποίον ήρχισε δραστηρίως νά ό- χυρώνη. ΠΟΑΫΙΡΪΘΜΑ ΚΡΟΠΜΑΤΑ ΗϋΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΑΚΙ-0ΤΕΡ07. ΤΟΓΧ ΣΤΡΑΤΟΓΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ 13Τ3 π,—,™ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΪΠΑΤΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ, ΠΑΤΡΑΙΣ ΚΑΙ ΒΟΑΠ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΤΙΙΟΚΑΤΑΧΤΗΜΑ ΕΝ ΚΩΝ)ΙΙΟΛΕΙ Αγοραπωλησιαι Συναλλάγματος καί Χρυσοΰ.—Έκϊοσΐς έπιταγών χαί πιστωτιλών έπιστο- λών επι το3 εσωτερΐκοΰ καί έξωτερικοϋ.—Είσπράξεις γρ^μματίων, έπ'.ταγών, κών, τοκομεριδίων κτλ. Άνοιγμα Τρενουμένων λογαριασμών.—Άγοροπωλησ ενταύθα καί έν τφ έξωτερΐκφ. ΩΝ)ΙΙΟΛΕΙ πιστωτιλών έπιστο- γ, βορτωτι- ωλησίαι τίτλων Ιή'ς Ιραπίζης αναλαμβανούσης παντός εΓδους εμπορικάς εργασίας διά λογαριασμόν των πελατών αυτή*ς. Αί καταθέσίΐς είς πρώτην ζήτησιν λαμίάνουν τόκον Λ αποδοτε'αι μετά τρεΤς μήνας * Μ μϊτά εξ μήνας * » » εν Ιτος 4 » δύο Ιτη καί επέκίΐνα ί>
  3
  3 1
  3 1
  θ)θ
  θ)θ
  θ)θ
  θ)θ
  θ)θ
  ζήτησιν ποσών ύπερδαινόντων δραχμάς ή φράγκα 100,000 ή Τραπέζα πληρώνει ? ο)ο.
  ταμλ-: ',ττκρϊοϊϊ 2
  Γίνονται δεκταί καταθίσείς εις πρώτην ζήτησιν 4 θ)θ.
  ηο λΤ1ς λ«χεεοφόρων όμολογιών Ίίθνικής Τραπέζης τή*ς ' Ελλάδος
  Ι )1 0)0 Δάνειον Κτηματική*ς ΙΙίστεως 1904 μέ μηνιαίας πίνταδί^χμους δόσεις καί μέ
  παραχώρησιν υπέρ τού* άγοραστου ολοκλήρου τής τύχης καί των τ5·/ον.:?ιϊίων άΥο τής κα-
  ταίολής τής πρώτης δόσεως.
  —μΜυι-Μηπ τ&*. Ιουλίου.— ι
  Χά τελευταία τηλεγραφήματα έκ |
  τού θεάτρου τού πολέμου άναγ- '
  γέλλουσιν δτι φοβερά καύματα (
  δυσχεραίνουσι τάς στρατιωτικάς,
  επιχειρήσας.
  Είς αμφοτέρους τούς στρα-
  τούς συνέβησαν πολυάριθμακρου-
  σματα ήλιάσεως.
  Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩρΓΊαΤΤΩΝΩΝ
  ϋ4ϋ 107 ΠΟΓΙ ΑΓίΟΤΡ
  , Τετάρτη μεσονύ- '
  κτιον.— Επισήμως ανηγγέλθη σή¬
  μερον ότι ή γενομένη τριήμερος
  πανταχόθεν επίθεσις εναντίον τού
  Πόρτ-'Άρθουρ υπό των Ία-
  πώνων απεκρούσθη. '
  Οί Ίάπωνες έσχον πολλάς α¬
  πωλείας των οποίων ή έξακρέβω-
  σις άποβαίνει άδύνατος. !
  Έϋξαίρεται τό θάρρος καΐ ή '
  γενναιότης των πολιορκουμένων,
  οί όποίοι επί τρείς όλας ήμ.έρας
  παρέμειναν είς τάς θέσεις τοιν,
  δι' ολίγας μόνον ώρας άντικαθι-
  βτώμενοι. ί
  Η ίΜΕΑ ΥΟΡΚΗ
  ΛΣΦΛΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙ_ΤΉ^ ΖΩΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
  Ιτ άρχαιοτέρα αί σημαντικωτέρα δι;θνής Άσφαλιστική «πΐ τής Ζωή*ς Έ¬
  ταιρία θαθ' όλην την οίκουμενην.
  ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΩΣ ΑΑΛΗΑΟΒΟΝθΗΤ,ΚΗ
  "Ολα τα κέρδη άνήκουσι τοίς άσφαλιζομένοις
  ΓΟ ΟΜΆΜ ΪΙΜΙΜ Π2/ΝΕΑ< ΥΟ^ΚΗ^» παρουσιάζϊΐ τΌν μέγιστον αριθμόν προνομίων καί πλεονεκτημάτων, άτινα οΰδϊ- μία όίλλη άσφαλιστική έταιρία προσφέρ:ι. ΕΙΜΕ ΑΝΛΜΦΙΧΒΗΤΗΤΟΐν άπο τής πρώτης δ' ημέ¬ ρας τής εκδόσεως τού καλΰπτει πάντας τούς κινδυνους τούς έξ έπαγγίλματος, ταξειδίου, οΊαμονής κλπ. πάντα άνςξαιρέτως τα εΓδη τοΰ Θανάτοι» καί αυτόν άκόμη τον έν πολέμ,φ θάνατον. ΙΙ^Β Δ*3* ΊΚμ^ '.·■ ~Κΐ "3 ι, ΤΡ ^^^~ίΓ Υ* Λ/Η £3 ϊν*Γ*ν αρμμ 2Γ*ί_/» ι^* ^- λ™*. τοΰ νά δανείζ«ταί τις ίτησίως ποσά. ών το όλικον όρίζϊτα. έν. των προτέρων υπο τού* συμβολαίου. Άδυνβμία έν.πτώσεως διχαιωμάτων μετά την πληρωμ.ήν τού πρώτου έτησίου άσφαλι'στρου. ΤΌ παγκόσμιον συμβόλαιον δύνατα·. να υπογραφή μςτά τοΰ ορου έπιστροφής των καταβληθίντων άσφαλίστρων έν περιπτώσει Οανάτου τοΰ «σφα- λιζομί'νου ώς καί τοΰ άσφαλισθέντος κεφαλαίοθ μςτ' ήγγυημϊνου τόκου 4 ο)ο. 'ΡΙ ϊΥ.τέλςσις των ΰχο·/ρςώσίων τής Έταιρίας £ΐνε ήγγυημίνη διά τοΰ ένυργη- τικου αυτής ανερ^ομι'νου ίίς 1 ΔίΣΕΚΑΤΟΜΜΥΐαΝ 673,122,935 Φ?. ■,ιχοί πράχτορες δία την Έλλάδα : ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΔΟΚΛΕΟΥΣ Πράκτορ=ς διά τον Πειραια : Κουρμούζης καί Μποσταντζόγλου ρπα Μιχαλινοϋ). -■>
  Ά-
  >&Α
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΑ
  ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό σήμερον η
  Ι»— άτ.ό 1 Σε-τεμβρίου ή έν τή όδψ
  Σταδίου ύπ' αριθ. 11 οίκία, κατάλ-
  ληλος διά ξενοδοχείον ή εμπορικόν
  κατάστημα.
  Ενοικΐάζεται γωνιαία άνατολικομεσημ-
  δρινή μονθλΛτοικία παρά την οδόν Στα¬
  δίου, επί τής πλαγίας Άγίου Γεωργίου Κα-
  ρύτση άρΙΟ, έν ή κατοικίΓ ό ίατρος κ. Γ.
  Παππαδασιλϊΐου, πίριέχουσα έν όλω 12 δω-
  μάτια, λουτρόν, ά>ιό"φως, ΰ'δωρ «ξησφαλι-
  σμένον καθ^' όλον το Ιτος είς ό'λα τα ίιαμε-
  ρίσματα. 'ϋραι έπισκέψ.ως 10—12 π. μ.
  καΐ ί>—7 μ. μ. Πληροφορίαι όδος Προα-
  στείου 26.
  'Ενοικιάζεται χωρος μετά οίκοδομί}ς
  πλησίον οδοΰ Νίκης παρά τΌν ναΌν Σωτή¬
  ρος, κατάλληλος δι' εγκατάστασιν έργοστα-
  ρίου ή1 δι' οιανδήποτε άλλην αιτίαν. Πληρο¬
  φορίαι παρά τφ δικηγόρω κ. Λουκα Νάκω,
  ό5ος Κέκροπος, παρά το Κακουργιοδικ;7ον.
  Ενοΐκιάζεται άπ'ο 1ης Σεπτεμδριν.υ το
  επάνω πάτωμα τή*ς έν όδω Άκαδημίας
  ύπ' αριθ. 17 οικίας τοΰ καθηγητού κ. Κ. Δ.
  Μυλωνα.
  'Ενοικιάζεται ή «ν Άμπελοκήποις
  ν.«ί επί των όίών Άλεξάνδρας καΐ Μεσο-
  γείων γωνιαία καί λίαν ίύρύνωίος οίκία τοθ
  κ. Γΐλία ϋοσνοπουλου μετα κηπου και ποσί¬
  μου ύδατος.Πληροφορίαι παρά τφ ΐδίφ,ΙΙλου-
  τωνος 7.
  'Ενοικιάζεται έν Πειραιεί δωμάτιον
  διά κυρίαν έπιπλωμένον είς το Πασαλιμάνι
  πν.ρα την παραλίαν. Πληροφορίαι παρ' ήμΤν.
  Ενθΐκιάζεταΐ το ύπ' αριθ. 9 μαγαζείον
  τής Ριζαρ^ίου Στοας έν οδώ" Εΰαγγελι-
  στρίας. Έπίσης ή επί τής όδοΰ Καρνεάδου
  αριθ. 21 οίκ?α αΰτή*ς. (Έκ τοΰ Γραφειον)
  'Ενοικιάζεται άπο 1ης ΣεπτεμδριΌυ
  ή ύπ' αριθ. ν6 Α. έν όδω Πανεπιστημίου
  μονοκατοικία τοΰ κ. Δημητρίου Κασσαδέτη
  έκ 14 δωματίων, μεθ' ό'λων των χρϊΐωδών.
  —Ώραι επισκέψεως καθ" εκάστην 10—12
  π. μ. καί κατά Τρίτην Πέμπτην καί Σάδδα-
  τον άπό τή-ς 4.30 έ'ιος 6.30 Μ. Μ.—Πλη¬
  ροφορίαι είς το δικηγορικΌν γραφείον Δ. Ι.
  Τσάτσου όδός Βησσαρι'ωνος αριθ. 8.
  ΧΤΟ ΙΛΙΟΝ
  ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙ — ΤΗΜΙΟΤ ΑΡΙΟ. 5
  Ζΰθος Κλωναρίδου
  ΙΔΡΥΘΕΙΣα^ΤΟ' 1886
  ΑΘΙΙΛί ΑΙ--ΣΟΦΟΚ ΥΕΙΟΛί
  Τμήμα τραπεζικόν
  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ : "Εκδοσις έπιταγών επί τβϋ
  Έξωτερικοΰ. — Άγοραιτωλησίαι συναλλαγ-
  ματικών,έτηταγών,χρυσοϋ, τραπίζικών γραμ-
  { ματίων καί τίτλων.
  ' ΒΙΣΠΡΑΞΕΙΣ : Συναλλ*γ;Αατΐχών, τίτλων κ»!
  • τοκομεριόίων ενταύθα καί έν τω 'Εξωτερικώ-
  , ΔΑΝΕ1Α : Προκαταβολαί επί χρεωγράφων.—
  Ι ύ
  Τ
  είς τάς επανειλημμένας αίτήσεις
  τής πολυπληθοΰς πελαγίας μου αποκλειστι¬
  κώς θά πωλώ είς το ζυθοπωλεϊον μου τόν
  πεφημισμίνον
  ΖΓΘΟΝ ΚΛΩΝΑΡΙΔΟΤ
  Ε:ς το κατάστημα μου οί κ. κ. πελάται
  μου θα εύρίσκωσι πάντοτε προθυμον υπηρεσίαν
  κα: καθαρίότητα άκραν.
  Ό ΐίιοκτήτης
  Κούγιας
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ τό τρίτοαον λεξικόν
  τοθ Γαζί) δεμένον. "Εκδοσις τρίτη
  Αθηνών 1839. Πληροφορίαι παρ'
  ημίν.
  ΚΑΤΑΘΕΪ1ΕΙΣ
  3 1)2 ο)ο ο)οϊΐησ.απόδοσις είς πρώτην ζήτησιν
  4 0)0 » » μετά ενα μήνα
  4 1)4 » » » τρείς μήνας.
  ' 4 1)2 » » εξ μήνας
  ; 5 0)0 » » εν Ιτος
  ί 5 1 )2 » » δύο ετη καί πλέον
  ί Φύλαζις τίτλων καί τιμαλφών επί έλαχΐστοις
  άσφαλίστοις. _______
  ' Χμήμα άποταμιεύσεως
  ΜηνιαΓαι καταθέσεις επί άνατοκισμω.—Μη-
  '■ ιαΓαι δόσεις πρός αγοράν λαχ. όμολογιών τής
  Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.
  | Τμήμα χρηματιστηρίου
  ' Άγοραπωλησίαι τίτλων ενταύθα καί έν τώ
  εξωτερικώ επί άπλη μεσιτεία.
  ! Τμήμα έμπορίου
  ί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ παντός είϊους «(Λπορευμάτων,μη-
  | χανών,μετάλλων, χρηματοκιβωτίων κλπ.
  | ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑ ΟΙΚΩΝ
  , ΔΕΡΜΑΤΑ κατειργασμένα Βυρσοδεψείου Μο¬
  ί σχάτου.
  ! Άσφάλειαι ΖωΫ]ς Νβνν-Υοΐ-Ιι. Γίνικον ΙΙρα-
  [ κτορεΤον έν Ελλάδι.
  ! ΤΡΑΠΕΖΟΜΕίΙΤΙΚΟΝ
  ΚΑΤΑίΤΗΜΑ
  Ν. ΜΠΟΥΛΑΧΑΝΗ
  ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
  Τό τραπεζομεσιτικΌν κατάστημα Λί.
  ΛΙπουλαχάνη
  Ένεργεΐ πασάν τραπεζιτικήν καί εμπο¬
  ρικήν πράξιν.
  Έξοφλεΐ παντός ςΓδους τοκομίριδια καί
  ( κληρωμένας όμολογίας είς οιονδήποτε ποσόν.
  ΙΙαρέχεΐ δάνεια επί ένεχύρφ χρεωγρά-
  φων.
  ' Αγοράζει απάσας τάς όμο λογίας είς
  την τρε-/ουσαν τιμήν τής ημέρας.
  Πωλε? τοϊς μετρητοΐς καί επί πιστώσει
  τάς πλέον άσφαλεστερας όμολογίας.
  Είς τόν άγοράζοντα επί πιστώσει τοιαύτας
  παρένει τό άσφαλέστερον συμβόλαιον.
  Δια πλείονας πληροφορίας απευθυντέον είς
  τό έν λόγω κατάστημα έν Πειραιεί οδός
  Κολοκοτρώνη, αριθ. 133, ή1 είς τού
  άντιπροσώπους αυτού.
  ιεΐΙ. ΠΑΠΠΑΑ01ΪΌΥΑΟΣ
  ΛΔΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ-ΩΤΟΛΟΓΟΣ
  τέως οΙιβΓ άβ οΐίηίφΐθ τοϋ διασήμου^ καθηγητού
  Γ»υνβ1. Σπουδάσας είς τάς εϊδικάς κλινικάς
  τής Εΰρώπης, θεραπεύεί ειδικώς τούς πά-
  σχοντας τα άναπνευβτΐκά ϊργανα, τον
  Λάρυγγα, Λαιμόν, Ι*?να καί τ»
  ΤΩεα, άπο 10-12 π. μ, καί 3-5 μ. μ-
  Όδος Δώρου υ Σατωδριάνδοι», 6, πα¬
  ρά τί) πλατεί/ϋ νοίας.
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΑΙΟΠΟΥΑΟΥ
  ΟΛΟΣ ΣΤΑΔίΟΓ ΜΕΓΑΡϋΝ
  ΕΚΔΙΔΕΙ «πιταγάς επί πάσης πόλεως τοΰ έξωτ-ρ·.ν.οϋ.
  ΙΙΩΛΕΙ ν.χι άγοράζ-:ι χ υσΌν καί τονάλλοΐγμα.
  ΔΕΧΕΤΑΙ καταθέσίΐς ίπίάρι'στο-.ς ό'ροις.
  ΠΑΡΕΧΕΙ δάνε:α επί ένςχιίρφ χρςταγράφων.
  ΑλΆΛΑΛίΒΑΝΕΙ την αγοράν καί χώλησιν μ.τοχών καί ίμ/.ογίών έν τοίς χρηαατι-
  στηριοις Αθηνών, Λονδίνον καί Παρισίων επί άπλν, ττρθμηθ-.ία.
  ΕΙΠΜΕΛΕΙΤΙ την Είσπραξιν τοκομεριδίων γ.αι έμποοίκών γραμματίυ>ν έν Ελλάδι
  χαί έντφ ξωτερ/.ω.
  ΠΡΟΣ ΕΥΚΟΛΙΑΝ των επιθυμούντων νά^ορασωσι λαχειοφέρους όμολογίας, πωλεΤ
  τοιαύτας μέ μηνιαίας δόσεις ύπΌ 6'ρους ανεπιδέκτους συναγωνισμοδ.
  ΤΗΕβ
  ΑδδυΒΤΝΟΕ δΟΟΙΕΤΤ ίΙΜΙΤΕΟ
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΗ_ΕΤΑΙ?ΙΑ ΖΩΗΣ Ο ΓΚΡΕΣΑΜ
  Ε/ΡΑ : 8Τ ΜΙί,ϋΚΕϋ'8 ΗΟϋδΕ ΡΟϋίΤΚΥ, Ι,ΟΝΌΟΝ
  ΙΔΡΤΏΕΙΕΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΤΟ Λ 8Α3
  ΜΤΜΙΈ Μ ΊΜΙ ΔΙΑ Ρ1Ϊ-1ΠΙ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΛΙΡ. ΑΓΓΛ. 8,27ί»,970 Δρ.ίΡ.Ι,Ι'^.Τ^
  ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΛΙΡ. ΑΓΓ. 1,311,091 » 52,Ί4,.636
  ΠΛΗΡΩΘΕΝ .Α 110ΣΆ ΛΙΡ. ΑΓΤ. 18,673,0^0 .746 921,260
  ί 812 ΑΡΑΙΧΑ.
  ΤΑ ΑΪ#ΑΑΒ!ΙΡΙΑ Β
  ζ
  Άποστέλλονται τω αιτούντι οδηγίαι
  εν Αθήναις όοός Κοραή £5. ,-.«■>
  Δι--υθυντή; Τραπεζίτης τής Εταιριας εν Ελλαδι λομικος Συμδουλος
  Β Α ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ή Ίονική Τραπέζα Δ. ΡΑΛΛΗΣ (βουλ. Άτ-ι/.ή-ς
  ΡΟΤΑί, ΕΧΓΗΑΝΟΕ,
  "Ρ0ΑΝΑ
  η
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΛΑΑΙΣΤΙλΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΤΩ Λ 72Ο
  Α<ΦΑΑΕΙΑ! ΠΪΡΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΡΟΪΚΟΔΟΤΠΣΕΜ Γενικοί Πράκτορες έν Ελλάδι ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΑΦΦα Όδος Σοφοκλέους άριΟμΌς 5 ΑΓΓΑΙΧ Κ1·Ι*ΙΑ μεγάλης πείρας καΐ μετά άςίστων συατά- σεων ζητεί θέσιν άπό Σεπτέμ¬ βριον ιιτίΐιιαιποβ παρά είκογενεία μέ ελευθέρους ώρας δι' ίδιωτικά μαθήματα. Αιαμενούσης προσω¬ ρινώς έν Αγγλία, απευθυντέον 6ια πληρεστέρας πληροφορίας πρός την Κυρίαν Κανελλοπού- λου, όδός "Οθωνος 1« άπό 1Ο 1)«—Ι* «.μ. καθ'έκάβτην. : Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ί ΪΗ2 ΑΤΚΟ&.ΟΪΑ. Ειδοποιεί Τ ό ατμόπλοιον αυτής «Μαρία» υπό πλοίαρχον Μ. Εύγκαν αναχωρεί την 22 λίου ημέραν Πέμπτ-^ν καί ώραν^ μεσημβρί κριβώςκατ"ευθείαν διά Κρήτηνκαί'Αλεξάνδ,ί ΠρακτορεΓον έν Αθήναις έναντι στ Όμονοίας. Αριθ. τηλεφ. 153. ΠρακτορεΓον έν Πειραιεί πλ«-βΓ* κη. Αριθ. τηλιφ. 75. τόν Ιου¬ αν α- ϊΐαν^
  ΝΒ0ΝΑΓΤΥΙ5Ι0ΤΛΙ0Υ
  ΗΜΕΡΟΑΟΓΙβΙ
  ΠΕΜΠΤΗ, 22 ΠουλΙοο. — Σελ. 23 ή>.—
  ΐι. ώρ.4 λ. 47.—Δύβις ώρ. 7 λ. 22 —
  •Ά*, ηλ.
  δια το
  Εββτιρικόν
  Εξωτερικόν
  ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ
  τρεΓ< μή 8 δρ. ξ μή 15 δρ. 25 ορ. Ιν !το< 30 δρ. 45 φρ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΝ ΙΙΑΝΤΟΠΟΤΛΟΤ. — «Ή γυναΓκά μου δ«ν εχει σ(κ». Αυριον Παρασκευήν νέον έργον «'Η κυρ'α δέν με μέλει», τό άρι- βτούργημα τοϋ Σαρδοΰ. Όταν απλούς ύπολο- χαγός & Μέγας Ναπολέων διήρχετο ημέρας διινής άπενταρίας, ή κυρία^δέν με μέλει τον ϊ- πλυνε καί τόν έμπάλωνεν επί πιστώσει, ώστε αΰτοκράτωρ γενόμενος τής όφείλιι άκόμη 24 φράγκα. Όλαι αύται αί πιριπέτειαι άναπαρι- «ΐτώνται ζωνταναί είς τό εξοχον δράμα τοϋ Σαρδοϋ, όπερ μετέφρασεν ό κ. Κ. Γιαννακάκης. Τον Μέγαν Ναπολίοντα διδάξει ό κ. Διονύσιος Ταβουλάρης. ΑΛΑΜΠΡΑ. — Ή Άγία Λαύρα». ΑΘΗΝΑΙΟΝ. —Ό «Έθοποιός Γκάΐΐι». ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΟΥ.—«Σήμ-Χάμ-Ίάφεθ». ΘΕΑΤΡΟΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ. — «Ό ( αουί. ΘΕΑΤΡΟΝ ΦΑΛΗΡΟΥ. — «Τοσκα». ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ. — 'Απόψε έπ*ν»λ*μβ μίαν άπό τάς θριαμβΐυτικάς επιτυχίας της 3ι- δουβα την «Άγειοπαπια» τό υπέροχον ίργον τοΰ "Ιψιν τό οποίον παίζεται τελείως εις την «Ν. Σκηνήν». ΖΑΠΠΕΙΟΝ. — Κινηματογράφος, ε'ικόνας τοϋ πολέμου, ή βχσιλοκτονία τής Σερβίας κα'ι άλλας θ«αματικάς. Ο ΚΑΙΡΟΣ 21 Ιουλίου Αί ύψηλαί πιέσέις ΐξακολουθοϋσι καί σήμε¬ ρον νά κατέχωσι την Εΰ'ώπην βαίνουσαι β:α- δίως πρός Ν. "Εν Ελλάδι ή βαρομετρική πίε- «ις ΰπείβαίνϊΐ την κανονικήν περί τα 4 χ.τ.μ. Σήμϊθον τής 8 π. μ. ββρομετρον 763,7 —- Ή θΕρμοκρασία άπό τής χθές ανήλθεν έλά- χιστα.— θεπ/οκ:ασίαι ανήμερον την 8 π. μ. έν Αθήναις 23,7, Κερκύρα 24,2, Ζακύνθω 2~,4, Άργοστολίω 24,2, Τριχκάλοις ?5,4, Λαρίσση 24,1, Βί)ω 25,6, Λαμία 20,6, Χαλκίδι 25,8, "Ανρρω 26,4, Πάτραις 25,2, Καηάμαις 25,9, Ρπάρ-τη 20,2, Ναυπλίω 24,1, Τριπόλει 20,4, Βιέννη 19,Κ, Ρωμη 23,6, Πετρουττόλει 17,5, Παρισίοις 1 ,5, Κων)πόλει 20,2, Άλίξανδρίία 2ί —'Π β-εγίώτη έν Αθήναις 30,0, καί ή ϊλα/ίστη 20,2.— Οΰρανϊς τό πλίΓστον αΐ'θριος. — "Αν?;>οι
  μετ»6λητοί μέτρΐοι— άσθενιΤς.— θάλασσα σγε-
  δον γαληνιαία.— 'Υγρασία έν Αθήναις μετ;ία
  (4«).
  (Τθνικδν ΆστερβσκοπεΤον Αθηνών)
  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  21 Ιουλίου
  1X81 170,000,0005 ο)ο . . . . Δβ.
  1««4 ΠΟ,ΟΟΟ,ΟΟΟ 5 φ . , . .
  1887 135,000,000 4ο)β....
  1889 125,000,000 4 ο)© . . . .
  1890 Σιδ.Πΐιρ.-Λκρίβ.-Συν. Β ο)ο
  1895 30,000,010 Δάν. Πατρι«τ.
  1898 170,000,000 ·ρ.γρ.ήγγ.1.50
  1198 76,354,000Έθν.Δάν.5 ο)ο
  ΟΜΟΔΟΠΑΙ
  Νέαι Λκχιιοβό'ροι 2 1)2
  Κτημ. βμ. Έβν. Τραπ. λάν. 8 ο)ο
  Όμ. Δ4ν. ιγβιρ. 2ΜΙ-Α-Π. 8 1)2
  * Αθηνών Πειραιώς 4 ο)ο
  Προεκτάσιως Πειραιώς 5 ο)β
  5 ο)«
  Σιϊηροδ. θεσσαλ(«< ο)ο ο)ο ο)ο ο)ο » Π. Α. Πελοκ. ι Ά9-Πιιραιώς ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΝ Έβνικής Τραπέζης τής Ελλάδος Δρ Κρητικής Τραπέζης Βιομηνανικής Πίστίως τής 'Ελλ. Τραπέζης 'Αβηνών Τραπέζης Μιτυλήνης ΜΕΤΟΧΑΙ ΕΤΑΙΡΙΟΝ 'ΕτκιρΕ&ς Μεταλλουργ. Λαυρίου Δρ Σιδηρόδρομον Άθηνών-Πιιραιώς Ά8.-Πειρ.-Πελο«. θεσσαλίας Έταΐρίβς Δημ. καί Δημ. Έργων Εργοληψιών Πυρΐτιδοποιεΐου Πανιλλ. Άτμοπλοίχς Μονοπωλίων 'Αεριόφωτος "Αθηνών Έλ. Ήλεκτριχής ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Εΐκοβάβραγκον τοΓς μΐτρητοΓς Δρ Λίρα Αγγλίας Λίρα Τουρκίας ΣΤΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ 'Ειτί Γαλλίας ίψιως Δρ Έ«! Αγγλίας «ψιως ΈπίΑύβτρίας κορ. ίψΐβι *Επί Γιρμανίας ίψιως 'ΕπίΤ^ρχίας ϊιΐ/ιως 808 — 305.-- 314 — 246 — 301.— 3 15 101.50 116.— 585.50 108.— 395 — 188.— 188.— 480.— 175 — 160.— 395.— 8525.— 152.— 94.25 195.25 190 — 64.— 861.— 72.75 162.50 35 50 135.— 67.50 165.— 394.— 900.— 83.50 27.40 34.40 31.40 . 137 1)2 34 80 )— 1.45 )— 1.70 )— 31.85 )— Την ϊ*ις βραβευθεϊααν ΚΟΑΩΝΙΑΝ ίάκ υί ί ΙΑΝ ρ ευρίσκετε είς τα μυρο- πωλείά τού, όΠός Σταδίου (Άρσάκειον) καΓΟφθαλ- μιατρεέου, 10 ΕΠΙΦΪΛΛΙΣ ΤΟΤ "ΙΕΟΤ ΑΣΤΕΩΣ,, Πεμπτη, 22 Ιουλίου, 1904 (43) ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΩΝΒΑΣΙΛΕΩΝ Ο ΜΙΔΑΤ ΠΑΣΙ Μ ΑπθΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΡΙ Τ θχ__ΠΟΑΕΐνΐΟΥ Η ΑΙΪΟΤΪΧΟΥΣΑ ΒΙΕΠΡΡΥΘΙ»ΙΙΣΙΣ_ΠΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ [ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΛΗΡΕΙ ΑΠΟΚΑΛΤΨΕΩΗΊ (Συνίχίΐα έκ τού χθεσινον φύλλον) Τα πράγματα είχον φθάσει είς τοιοΰτο ση- μεΤον, ώβτε γενικΌς κατακλυσμος προελέγετο. Ή Βουλγαρία, το Μαυροδούνιον καί ή 'Ερ- ζεγοβίνη ευρίσκοντο έντος των φλογών, ή Σΐρδία ήτο ώπλισμένη μέχρις οδόντων υπο την έπιτήρησιν ξένων αξιωματικών, ή Ρου¬ μανία προητοιμάζετο, Ίνώ ή Τουρκία δέν εΤ- χε τίποτε παρά χρεωκοπημένα οίκονομικά' Μέγαν Βεζύρην, τοΰ όποίου ό μόνος προορι- σμΌς εφαίνετο ότι ήτο ή έξάρτησίς τού έξ ενός υπερφίαλον πρεσβευτού τοΰ άρχιε- χθροΰ τής πατρίδος τού καί ήγεμόνα καθ" ο¬ λοκληρίαν άσυνείδητον και αδιάφορον περί τή; καταστάσεως τοΰ Κράτους τού άρκεΐ μόνον νά ικανοποιούντο αί άσωτοι καί δαπανηραί πράξεις τού—τοιαύτη ήτο ή κατάστασις τής Τουρκίας κατά το Ιαρ τοδ 1876. Άλλά δέν ήτο αύτο όλον. "Υπο την επι¬ βολήν τή*ς κοινή'ς βνώμης καϊ κινουμένη υπο των μυστικών χο,:δώνίν τΫ) ιδία πάντοτε διευ- θΰνσει ή Εύ,υωπαϊκή διπλωματία είχεν λάβει ένεργον μέρος είς την υφισταμένην κατάστα¬ σιν των πραγμάτων. Ήγεμόνες καΐ καγκελ- λάριοι συνήρχοντο είς άλλεπάλληλα συμβού- λια όπως συζητήσουν καί συσκ φθιϋν π=ρί τής καταστάσ=ως τής επικρατούσης είς την Ανατολήν, «διακοινώσεις» δέ καί «ΰπομνή- ματα» έπτερύγιζον γΰρω των εΰρωπαϊκών α- νακτοβουλίων. 'Η διπλωματική επέμβασις ήτο έπίφοβος ό'σον ήτο κρίσιμος καί ή έσωτερική κατάστασις. Είς τοιοθτο σημείον ευρίσκετο ή κατάστα¬ σις των πραγμάτων, ό'ταν συνεκροτήθη συμ¬ βούλιον είς τόν οίκον τού Μιδάτ μεταξυ ο¬ λίγων πατριωτών, οί όποΐοι δέν είχον άκόμη άπελπισθή περί τής πατρίδος των καί οί ο¬ ποίαι συνήλθον όπως σκεφθώσι πώς ήτο δυ¬ νατόν νά σωθϊ) το κράτος. Προτοϋ εντούτοις γείνη λόγος περί των γεγονότων των προκα- λεσάντων την καθαίρεσιν τοΰ Σουλτάνου Ά6- δθύλ Άζίζ, είνε άναγκαΐον νά γνωσθή τί συ¬ νέβαινεν είς τούς διπλωματικάς κύκλους τής Εΰρώπης. ΤΌ σπουδαιότερον καί κυριώτερον γεγονος υπο την Ιποψιν ταύτην ήτο ή συνάντησις τοθ Τσάροι» καί τοΰ αΰτοκράτορος τής Αυστρίας είς το Ραϊχστατ την 8ην Ιουλίου 1876 ΤΌ άποτέλεσμα τής συνεντεύξίώς των σχε¬ τικώς μέ τα τούρκικα πράγματα δέν είνε σή- μ·ρον μυστικόν άλλά προ είκοσιπέντε έτών ή- γνοεΐτθ είς την Αγγλίαν διότι άλλως αί δια- πραγματεύσεις αί λαβοΰσαι χώρα'» μεταξύΆγ- γλικής καί Αύστριακής κυβερνήσεως έν σχέσει πρός την περίπτωσιν ένόπλου επεμβάσεως είς τον ΡωσσοτουρκικΌν πόλεμον, βεβαίως δέν θά έλάμβανον χώραν. Ή όξεΐα αντίληψις τής άγγλικής κυβερνήσεως φαίνεται ότι έσφάλη κάπως κατά την περίστασιν εκείνην, αί δέ έκ Βιέννης πληροφορίαι ήσαν παραδόξως άνα· ληθεΤ, καθόσον έδασίζοντο είς τάς διαδεδαιώ σεις καί είς την καλήν πίστιν τοΰ αύστριακοΰ άρχικαγκελλαρίου. Τό γεγονος σήμερον είνε, ότι εάν ή Αύ στρία δέν ήτο ό πραγματικάς ΰποκινητής τής έπαναστάσεως τής Έρζεγοβίνης — το οποίον οΰχ ήττον είνε άληθές—«ήτο 8μως ή Δύναμις έκείνη ή έχουσα την απόφασιν νά ωφεληθή διά παντός τρόπου έκ τής εξεγέρσεως, όλό- κληρος δέ ή πολιτική καί ή διπλωματική της ενεργεια έν σχέσει πρός τα γεγονότα, τα όποΤα έλάμβανον χώραν είς την Νοτιοανατο- λικήν Ευρώπην διηυθύνετο καί ένεπνέετο υπο τής αποφάσεως ταύτης. Ή αΰστριακή πολιτική έν σχέσει πρΌς τα πράγματα τής Τουρκίας ήτο ή* εξής : Ή εγκατάλειψη υπο τής Αγγλίας των επί τοΰ Δουνάβεως αΰστριακών συμφερόντων παρέσχεν ελευθερίαν ενεργείας είς την Αΰστρίαν ή μάλ¬ λον την υποχρέωσιν νά φροντ(ζγ) ένδιαφερώ- τερον διά παν ο,τι εθεώρει αποκλειστικόν της συμφέρον, ή συνάντησις δέ των δύο αΰτοκρα- τόρων ά'μα τίί ενάρξει των ταραχών τής 'Ερ- ζεγοδίνης ήτο άρκετή έπιδεδαίωσις τής άλ- λαγής ταύτης τής πολιτικής. Δύο διαβεβαίωσεν φαίνεται ότι εδόθησαν υπο τού Τσάρου κατά την ιστορικήν εκείνην συνέντευξιν. Πρώτον ο'τι οιαδήποτε καί άν ήτο ή Ικδασις των συμδαινόντων έν Τουρκία ή Ρωσσία δέν θά εζήτει έδαφικάς παραχωρήσεις είς την Ευρώπην καί δεύτερον έν σχέσει πρός την Βοσνίαν καί την Έρζεγοδίνην Οτι έν πε¬ ριπτώσει διηνεκών ταραχών είς τάς επαρχίας έκείνας ό Τσάρος δέν θ' άνθίστατο είς την κατάληψιν αυτών υπό τής Αυστρίας εάν είς τουτο συγκατετίθετο καί ή λοιπή Εύρώπη. Εάν ή συμφωνία αίίτη δέν παρέμενε μυ- στική καί άν οί ό'ροι της εγίνοντο γνωστοί ή δπωπτεύοντο είς τΌ Λονδίνον ημπορεί κανεϊς νά φαντασθΫ) ό'τι θά επηκολούθουν τα γεγονάτα τα όποΤα επηκολούθησαν καί ότι αί «διαιω- νίσεις» καί τα «ΰπομνήματα» τα προερχό- μ$να έκ Βιέννης θά έλβψιδάνοντο σοβαρώς υπο τοΰ άγγλικοΰ κοινοβουλίου ; ΤΌ συμφω¬ νητικόν τΌ ΰπογραφεν μεταξύ των δύο αϋτο- ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ Τότε ή άπογοήτευσις καΐ ή άπελπισία κα¬ τέλαβε τούς δυστυχεΤς. Οί διουθ^νταί των έργοστασίων ήρχισαν πάλιν νά κυκλοφορούν είς τούς δρόμους καί δέν συνήντων πλέον παρά κϊφαλάς άποκαλυ- πτομένας καί ίχετευτικά βλέμματα. Τινές των άπεργών εσταμάτησαν έ'να των διευθυντών καί τον παρεκάλεσαν νά τούς δώση εργασίαν. — 'Εδώ δέν ήμπορώ νά σας χάμω τίποτε άιήν·:γ)σεν ούτος. Έλατε ό'μως είς τΌ εργο¬ στάσιον καί θά ίδωμεν τί δυνάμεθα νά κάμω- μ ν μί σας. Την επομένην το πρωί μία έπιτροπή άπΌ εργάτας μςτέδη είς το κατάστημα καί εισή¬ χθη είς τΌ γραφίΤον τής διευθύνσεως. "Οτοιν οί εργάται άνεκοίνωσαν την επιθυ¬ μίαν ν' άναλάδουν εργασίαν ό πρεσβύτερος των διευθυντών είπε : κρατόρων είς το Ραϊχστατ κατέληξεν είς βά- ρος τής Αγγλίας έν Άσία καί τής Τουρκίας Ιν Εΰρώπτι. ΤΗτο τΌ πρακτικΌν συμπέρασμα :ής δεδηλωμένης άνατολικής πολιτικής τοΰ κρίγκηπος Βίσμαρκ. Είνε άκαδημαϊκοίί μόνον ένδιαφέροντος ή α¬ ποκάλυψις τοΰ μέρους το οποίον ό κόμης Άν- δράσσυ καί τα γνωστά μαγυαρικά αίσθήματά τού επαιξαν είς ό'λην την υπόθεσιν ταύτην, Ιεν είνε δέ άνάγκη νά έπαναληφθί) αΰτΌ έδώ. Μετά την διά τοΰ ΰπομνήματος τοΰ Άν- δράσσυ προπαρασκευήν των εΰρωπαϊκών άνα- κτοβουλίων δι' ωρισμένην διπλωματικήν ε¬ πέμβασιν είς τάς ΰποθέσεις τής Τουρκίας ή φυσική πορίία των γεγονότων έν Τουρκία ε¬ πετέλεσε τα λοιπά. ΤΌ τόπι τΌ ριφθέν έκ Βιέννης έπιάσθη είς τΌ Βερολίνον. ΤΌ συγ- κριτικώς άχρωμάτιστον διπλωματικόν ΰπό- μνημα,το σκειιωρηθέν είςτήν αΰστριακήν πρω¬ τεύουσαν συνεπλι;ρώθη ΰπΌ καταναγκαστικω- τέρας διακοινώσεως συρραφείσης είς την γερ¬ μανικήν πρωτεύουσαν. ΤΌ πρώτον περιεΐχε συστάσεις' ή δευτέρα περιείχε προσθήκας. Ή πολιτική. ήτις θά έπεδιώκετο έν σχέσ?ι πρύς την Τουρκίαν, περιείχετο είς σπέρματα είς την αξιοσημείωτον εκείνην διακοίνωσιν, ή δέ διπλωματική στρατηγική είς την οποίαν θ' ανετίθετθ ή έφαρμθγή τοϋ σχεδιον έμυήθη ίΐς τΌν έπιδιωκόμενον σκοπόν. ΤΌ «Συνέδριον)» το οποίον επρόκειτο ν" α¬ ποφασίση π?ρί των ό'ρων των προβλεπομένων υπο τής διακοινωσίως ςνρίσ/ετθ ήδη επί τοΰ τάπητος καί άπετέλει το άντιναίμ-νον τής άν- ταλ/αγής σκίψ^ων μετσξύ των δΰρωπαϊκών νυδ-ρνήσ£ων. Έκ τον κίνδυνον τούτου τής ά- πειλουμένης ά-κεραιότητος καί τής άνεξαρ- τησίας τής χώρας ώθούμενοι οί φίλοι τοΰ Μιδάτ συνήλθον ύπως συσκεφθώσι. Κατά τΌν χειμώνα τοΰ 1875 ό Μιδάτ θέ- λων νά έπωφεληθη των φώτων καί νά συμ- βουλευθγ) τΌν περιφανή διπλωμάτην τΌν άν- τιπροσωπεύοντα την Αγγλίαν βϊς την Κων)- πθλιν επεσκέφθη τΌν σέρ Έρρΐκον Έλλιοτ. Ό σκοπΌς τής επισκέψεως ταύτης δύναται κάλλιστα νά έξεικονισθγ) διά των λέξίων αν¬ τ οδ τοΰ ίίίου πρεσβευτοΰ ίίς αρθρον τού δη- μοσιευθέν είς τον «Δέκατον Έννατον Αίώνα». Περί τάς αρχάς το3 Δίκεμβρίου τοΰ 1θ'75 έπληροφορήθη υπο ενός έκ των έπαδών τοΰ Μιδάτ, πασσά καί αΰτοΰ κατέχοντος ανώτα¬ τον άξίωμα τής Πολιτείας, ότι ό σκοπΌς τοΰ κόμματός των ήτο ή καθιέρωσις συνταγ- ματικοΰ πολιτίύματος είς την Ίουρκίαν. Αύτο συνέβη εν καί πλέον ετος πρΌ τής Συσκέψεως τής Κωνσταντινουπόλεως... Μετ" όλίγβς ■ϊ,μίραι; μ "επεσκέφθη ό "διός ό Μιδάτ καί μοϋ ανεκοίνωσε τάς βλέψεις τού λεπτο- μερέστατα. ΤΌ κράτος είπε ταχέως ώθ=ΐτο πρός την καταστροφήν. Ή διαφθορά ίίχε φθάσει είς το μή περαιτέρω. Οί δημόσιοι ύ- πάλληλοι άπέθνησκον τής πείνης, ένώ άφ* ε¬ τέρου άναρίθμητα έκατομμΰρ'.α έσκορπίζοντο έντος των άνακτόρων, αί δέ επαρχίαι έβαινον πρός άσφαλή χρεωκοπίαν έ'νίκα των ΰπερδα- σιών των διοικητών των των έξαγοραζόντων τούς διορισμούς των έκ των άνακτάρων. Τί¬ ποτε δέ άλλο δέν ηδύνατο νά εώοη την "χώ¬ ραν έκ τής καταστάσεως ταύτης παρά πλήρης μεταδολή τοΰ διοικητικοθ συστήματος. Ή μόνη θ;ραπεία ίκειτο είς τον ενλεγχον τοΰ ή- γεμόνος καθισταμένων των ΰπουργών ύπευθύ- νων άπέναντι τής έθνικής άντιπροσωπείας. __________ (ΆχολουθεΤ) ΗΑΜΒυΒΟ ΑΜΕηΐΟΑΝ ίΙΝΙΕ Ιν Πειραιεί γεν. πρακτορείον Έμ. Φραγκοπούλου δέχεται επιβάτας δι' απάσας τάς πόλεις τής Άμερικής έκ Πειραιώς μέσον Νεαπόλεως, διά των μεγίστων ταχυ- πλόων καί ταχυδρομικών άτμοπλοίων τής ΑΜΒΟΥΡΓΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ Έται- ρίας. Άναχωρήοεις έκ Πειραιώς Έκαστην Παρασκευήν διά των ίταλικών » Κυριακήν διά των Μεσσαζερή ΝΑΥΛΟΙ έκτΌς παντΌς συναγωνισμοΰ. Είς τούς βουλομένους δίδεται έπίσημος εγγύησις έκ μέρους τοΰ γενικοθ πράκτορος κ. Ε.Φρβγκοπούλου διά την επιστροφήν ολο¬ κλήρου τοΰ ναύλου έν περιπτώσει μή άποβι- βάσεώς των είς Αμερικήν. Διά πλειοτέρας πληροφορίας παρά τώ έν Πειραιεί γενιχώ πράκτορι χ. ________________Ε. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΩ νΟΤΤΡΑ ΚΟΡΟΔΗΜΟΓ Ε πλατείαι Όμονοίας Παρά τΌν σιδηρόδρομον σταθμόν Λαυρίου ΔιατΙμησις λουτρών Π. Μ. άπό 2 Μ. Μ. ΛΟΤΤΡΑ Ντους χρ ; Σχωτικαψυχ. χαΐ θβραά θερμα άιτλά θβοϋχα ) Σ5ϋ ηρχ( Άλκαλιχτ) Πιτυροϋγα( Άλ.καίΆμ. ΉμΙλ. στομ. ΤουρκαίΡωσ. 1 10 20 30 1 10 20 Π". Γ Γ Γ δ λ. δ~ δ. *· όΠο Τ 13 Ϊ8 ο¬ Το — — 'ιϊ 1.50 13 25 35 ί .50 13 25 35 1.00 8 15 23 0 .80 7 13 20 Ι 1.50 13 24 35 1 .30 11 20 ι 281 2.50 20 45 65 2 18 35 ι μ' 2.00 '8 35 53 Ί !δθ 13 25 53, 9^1 2.00 ·— — — 1 .50 — — Σάπων 0.3υ υ.,Η· Άρωμηιπκ* δρ. 4.00 Βυσ! κιί τού Πΐνές » 4.50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΣΟΝ ΕΙΣ ΜΕ70ΧΛ., 0Κ0Λ0ΓΣΛ2 ΚΑ! ΔΡΑΧ. 18,5*73,000 Αί καταθέβεις είς χρήματα καί τα χρεώγραφα έν ^γένει τα κατατεθει¬ μένα έν τώ θησαυροφυλακίω τής Τραπέζης ανήρχοντο τή 3Ο ' Ίουνίου 1ΟΟ3 είς ορ. Ο9,988,Κ13 ΕΔΡΑ ΧΓΙτΤ ΥΤΤΠΐ/ΑΤΑ ΥΤυΜΑΤΑ · '^ν Λονδίνω, (55)6 ΒίϊΓΐορΒ^βΙβ 8ΐΓββΐ), Άλεξανδρεία, Πει Ι II ι!ΙΑ Ι ΑΖ Ι ΠΐΐΙΑ Ι Α * ραεΤ, Πάτραις,Βόλω, Σύρω,Καλάμαις, Χανίοις καί'Ηρακλείφ Κρήτης. Ή Διεύθυνσις τής Τραπέζης Αθηνών πρός εμψύχωσιν τοϋ παρά τω λαώ πνεύματος τής α- ποταμιεύσεως προβδιώρισε τόκον 4 ο)ο ετησίως διά τάς έν τω Ταμιευτηρίφ της καταθέσΐις, ά- ποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν, παρέχουσα πάσας τάς ευκολίας διά τάς καταθέσεις καί απολήψεις των πελατών της. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑ»ΕΪΕ«ΐν Η ΤΡΑΠΕΖΑ δένεται καταθέσεις εις χρυσόν (< Ι « ψ.< ) επί τό έξωτϊρικόν καί είς τραπιζο γραμμάτια πληρώνουσα τύκθν : Διά χαταθέβεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν 3 θ)θ » » » μετά εξ μήνας 3 1)* ο)ο » » » μετα εν £τος 4 ο)ο » » » μετα δύο έ'τη καϊ έπέκ-ινα Κ ο)θ Αί είς χρυσόν χαταθέσεις είνε αποδοτέαι είς δ'νόμιιψα ένηργήθησαν,αΐ δέ ε'ιςέπιταγάς ( οΗ^ι'ι") ομοίως άποδίδονται δι' έπιταγών ( ί><>.(μ ) τής Τραπέζης έπ'ι τοΰς έν τω εξωτερικώ ανταπο
  κριτάς της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ" έξαμηνίαν άπό τή; ίης (Ίανουαρίου καί
  άπό 1ης "Ιουλίου εκάστου ϊτους.
  Ή Τραπέζα Αθηνών ΰπομιμνήσκει είς τοΰς πελάτας της την άπό 1ης Μαρτίου 1900 εγκύ¬
  κλιον αυτής δι' ής ανήγγειλε την έγκαινίαοιν τοϋ συστήματος των παρ' ϊΰτβ άλληλ«χρεο>πι-
  στώσεων Ιίΐΐ" ι··>>ιίο ή 111......ίι ) καί συνιστά αύτοΓς να ποιώσι χρήσιν ίσον τό δυνατόν περισ¬
  σότερον τοΰ συατήματος τούτου τοϋ άπλοποιοΰντος τοσοϋτο τάς συναλλαγάς καί π»ριδάλλοντος
  αύτάς διά μείζονος ασφαλείας.
  ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΑΩΐν
  Ή Τραπέζα δένεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξΐν άντί έλα/ίατων δικαιοΐμάτων, έπι-
  φορτίζεται δέ κα'ι την είσπραξιν τοκομεριδίων έλληνικων καί εΰρωπχιχών /οε(»γράφ<ον παντός είδους. ΈκτελϊΓ χρηματιστιχάς «ντολάς άντί των συνήθων μεσιτικών 3ικαιωμάτο>ν.
  Ένοικιάζίΐ διαμερίσματα χρηματοχυβωτίων διαφόροιν διαστάσίων υπό δρους λίαν εΰνοικοϋς
  διά τί κοινόν.
  Ό Γενικός Διευθυντής
  Ι. Γ. ΠΕΪΜΛΖΟΓΛΟν
  ΠΟΔΗΑΑΤΑ ΒΒΕΝΝΑΒΟΗ
  ΤΑ ΒΗΕΝΝΑΒΟΗ ΕΓΕΙΝΑΝ
  ΑΝΙΚΗΤΑ, ΑΚΑΤΑΓΩΝΙΣΤΑ, ΙΙΕΡ1ΖΗΤΗΤΑ
  ΝΕΟΝ ΪΡΟΜΟΛΟΠΟ»
  ΤΗΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΙ01ΙΑ0ΪΑΙ
  Δ. Ρ. ΓΟΥΑΗ
  ΙΣΙΓΟί ΑΙΟ ! 13Π4Ι0Τ 1»
  'Αναχωρήβεις εκ Πειραιώς
  ΔΕΥΤΕΡΑΝ, ώραν 8 μ. μ. Διά Σϋρον, Τήνον
  καί Μύκονον.
  ΤΓΤΑΡΤΗΝ, <5ρ*ν 7 κ. μ.Δι'ΑΓγιν«ν Μέβ*ν« (κατά τΌ θέρος), Πορον, "Τ8ρ«ν, Σπέτβ»,, Χέλιον, Λ«α>ν{διον, "Άσνρος καί Ναύΐΐλιον.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ, μεσημβρίαν. Δι* Ήίάκλίΐβν, Ρ4-
  βυμνον κα'ι Χανιά.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ, Λρ*ν 7 μ. μ. Διΐ Λοιύριον, 'Αλι-
  βέριον, Χαλκίδα, Α'δηψόν (κατά τό θέρος)
  Λίμνην, Στυλίδα, Όρ»ους, Βόλον κ·1 'Αλ-
  ΠΕΜΠΤΗΝ, ώρ*ν 7 ιγ. μ. Δι4 Γύβειον, Γεοβ-
  λιμένα, Λιμένιον, Σελινίτβχν, Καρδαμύλην,
  Καλάμας, Νησίον, Κορώνην, Πύλον, Μ*-
  ρββίν. Αγ. Κυρ-.οιικήν, Κυπαοιβσίαν, Κ*-
  τάκωλον, Ζάκυνθον, Κυλλήνην, Μεβολόγ-
  γιον, Πάτρας καί Πειραια.
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, 7 |*. (*'. (διά τοθ Ίυβμ,Ο)
  4:ά Πάτρας, Μεσολλίγγιον, Κυλλήνην, Ζά-
  κι,νίο<, Κχτάκωλον, Καπαρισιίχν, ΆγΙβν Κυριακήν, Μάραβον, Πύλο/, Κορώνην, Νη- <ΐί.ν Κ-'λάμας, Κχρδοτιχύλην, ΣίλινΙτσβν. Λιαένιθν, Γ·;ο)ιμ«ν«, ΡΜιιον χ?* Ιΐβιοϊ.ιϊ, ϊνθηΑΤΟΝ, ώρ* 7 μ. μ. Διά Χϊλκϋϊ. Αΐϊη- Υ<> /κ*τά τό 6έρο((Ηόλαν *αί Θίββ«/λβν·)ιη·>.
  ΕΑΑΦ ΡΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΑΗΣ
  ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΟΣ
  ΑΞΙΑ ΠΟΔΗϋΑΤΟΤ
  ΔΡΑΧΜΑΣ «Ο ΜΟΝΟΝ ηϊ
  Τ Η
  IV
  ΕΒ1Ο Μ!Α Δ Α
  ΕΙΣ ΤΟΥ
  Γ. Ν. ΚΟΝΣΟΛΑ
  010! ΪΡίίΠΗΒ. (9
  Άποθήκη ολων των έξ-
  αρτημάτων των ποδηλά-
  των με τιμάς ευθηνοτέ—
  ρας των άλλων καταστη-
  ματων.
  Εκάστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ ώ?*ν 3 μ. μ. Δια Ι υ
  θεΐ Καλάμας, Πάτ,«, Μ™?", Αϊ
  ϊάράντα, Λύλώνα, Φι«δ|« «» Τ.ργε-,ν
  Κατάπλούς Δευτέραν πρωίαν με τας αυτάς π,,,-
  ϊγγίσϊνς. _
  Γραμμή ταχε?* % ,
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεση-.^ίαν ,ι«^Σμύρνην.
  Μιτυλήνην, Κων)πΟλ«ν, Ινεαπο)ιν Σ,μ-
  ψοϋντ», Όρδοϋ, Κερα«νντα καί Τρ«π8-
  ζουντΛ. « «λ
  ΚατάπλβυςΚυριακήν πρωίαν με τας αυτάς «ρ«·-
  «ΌδηΑ, «Βραίλα», ·Δλ.ζ«ν8ρ«»,
  «Μασσαλία» καί «Νεάπολις».
  Έκαστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ μεσημβρίαν δια Χανίαα.
  Ρέθυμνον καί "Ηράκλειον. ^ , , .
  Κατάπλους Σάββατον πρωίαν με τας αυτάς
  προσίγγίσβις. , „.
  "Εκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώραν 4 μ. ιλ. 8ι ( Αν-
  δρον, Χίον, Τσεσμέ, Σμύρνην, Μιτυλήνην,
  Δαρδανέλλια, Καλλίπολιν,Κων)πολιν Πυο-
  γον, Βάρναν, Σουλινάν, Τοϋλτ9αν, Γαλα-
  ζιον καί Βραίλαν. ( , ,
  Κατάττλους Τετάρτην πρωίαν με τας αυτάς
  προσεγγίσεις.
  Τάς αν» γραμμάς θά έκτελώσι τα ατμίπλοια-
  «Πόλις Μ.τυλήνη», «Ήράκλεον» κ«
  «Σμύρνη». 4 ,
  Συνάντησις είς Σμύρνην δίς τής έβίοαχδος δι»
  την γραμμήν Άττα,λίχς.
  Συνάντησις εις Μιτυλήνην αίς τής έ6δ»μαδος δ19
  Δεκελή, Άιβαλή, Κ.μέριον, Ακτ<τσα1 Μόλυβον, Πλωμάριον καί Τένεδον. Ορακτορεϊον εν 'Αθήναι, οδος Αυκούργου, αριθ. β Πρακτορειον έν ΠειραιεΓ, Πλατβία Καραισκακη Ό πράκτωρ ΛΕΩΝ. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΝ ΠΡΟΐΟΝΤΩΝ ε» -θ- ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ Κεντρικόν κατάστημα επί τής πλατείας Καραϊ- σκάκη καί παραπλεύρως τοθ Πρακτορείου ΤΛυοή ΥΑΙΕΑ, Ε?ΓΑΑΕΙΑΚΑΙ_ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙΗαΑΝΩΝ Ε?δη διά Κλωστήρια, Τφαντήρια, Σαπωνοποιεϊα, Πυρηνελαιοποιεΐ"α, Ξυλουργεϊα, Σιδηρουργεΐα, Οί νοπνευμ,ατοποιεία, Άλευρο[Αύλους, Σιοηροδρο'- ς καί Άτμ,όπλοια 'Τλικά καί έργαλεΓα δι' έργολάβους Δημιοσίων κα'ι Δημοτικήν "Εργων (1) 2Τ.ΧΉΑ0ΠΙ.2ΤΒΠΑ ΑΚΕ7ΙΣΑΝΙΕ0Υ ΣΥΣΤΗ2£ΑΤ0Σ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΕΑΟΙΣ Τ^ είς Λν ιατρικον κόσμον γνωστόν ϊιά ] την μεγάλην συλλογήν καί πλοΰτον των ·χει- ρουργικών έργαλείων καί ίατρικών βοηθημά- των κατάστημα Γεωργ. Ρεβελάκη, φαρμακοποιοίϋ, πρός μείζονα ευκολίαν των κ. κ. ιατρών τοΰ τε εσωτερικόν καί έξωτε- ρικοΰ ώς καί των κ. κ. οΊ8ακτόρων καί ό- ϊοντοϊατρών, δηλοί, ότι χορηγεϊ έργαλεΤα επί πιστώσει άπό 200 δραχμών μέχρι 2,500 πληρωτέων κατά δόσεις τριμήνους άνά ϊραχ. 180 είς το τέλος έκάστης τριμηνίας. Συλλογή έργαλείων έκ των καλλιτέρων καταστημάτων τής Εΰρώπης. Τιμοκατάλο- γοι «ποστέλλονται δωρεάν τφ αιτούντι. βΐ —Όδός Κ.ολοκο-!ί>ώνη— βΐ
  Κ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ
  θεραπεύει ασφαλώς μόνον διά των σφριγο-
  φόρων καταποτίων το3 Ηίι-βοΐι.
  Μόνος άντιπρόσωπος διά την 'Ελλάία καί
  Ανατολήν ό παρ' ημίν φαρμακοποιός Α.
  Ίσαακίδης.
  Παρά τφ ίδίω ευρίσκονται : Ή 'Εχ·
  ρΐζθντυλίνη είνε γνωστή είς την 'Ελ-
  λάδα καί την Ανατολήν ώς έκριζώνουσα τούς
  κάλους «νωδύνως.
  Τό Βάλσαμον των Νυμφών, άθ<^ον καί απαραίτητον έφάδιον τί)ς τουαλίττας πά¬ σης κυρίας. Πολυτριχίνη νέον παρασκεύασμα κατά τής πτώσεως των τριχών. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 46 Όδός Κολοκοτρώνη 4β ΒοοίέΙέ «ηοηγΐηβ ροαΓ 1β τηαίέΓίβΙ α>5 οηβηππ*
  άβ ί?Γ ρθΓΐ»<ίϊ? βΐ ίΐ Ύθίββ έΐΓθίΙ*1^ Ρ" ΙΓΡΠ^ΓβΙ ΟΙ-ϋΕνΛΝΤ ΟΚΕΝδΤ Ε Ι Ν & κορρΕ^ ΒΕΚΠΝ—ΡΑΚΙ8— ΒϋϋΑΡΕδΤ Βαγονέττα (Ιλ—τϊββ) έκ σιδήροι» καί ξύ- λου, παντός μεγέθους καί σχήμχτος, ώς καί μέρη αυτών, είς τιμάς λίαν εΰθηνάς. ΓενικοΙ άντιπρόαωποι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Δ. .ΑΧαΠΟΪ ΠΙ >
  Μηχανικαί
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.— Όδός Σωκράτους 59
  Πλησίον Πλατείας Όμονοίας
  Αριθ. τηλίφώνθο 215
  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
  ΓΗΑΙδδΙΝΕΤ ΕΤ Ο
  ΙΕ
  Άναχωρήσεις
  ή 11) π.μ., την μέν κατ'
  ευθείαν διά Κων)πολιν, Ηύργον, Βαρναν,
  Σοαλιναν, Γαλάζιον, Βραίλαν, την δϊ δια
  θεσσαλονίκην ν.αί Σμύρνην.
  Την Κ,υρΐακήν, 10 π. μ.διά Νεά¬
  πολιν καί Μασσαλίαν.
  — "Εχομεν νά σα; άνακοινώτωμεν έ'να
  πολύ μεγάλο κακό φίλοι μόν. Προσελάδαμ^ν
  νίους εργάτας καί Ιχομεν όλονέν δύο χιλιά¬
  δας έντΌς τοΰ καταστήματος.
  'Η ίΓδησις έτρόμαξί τούς άπεργούς.
  — Δυο χιλιάδας,έπανέλαδεν ό διευθυντάς.
  Δέν δυνάμεθα νά άποδιώξωμεν τούς εργάτας
  οί όποΤοι έργάζονται πιστώς καί μας προστα-
  τεΰονν είς τρόπον ώστε δέν έχομεν θέσιν ταρα
  μόνον διά χιλίους χ-ντακοσίονς.
  Τοιουτοτρόπως πίρισσοτεροι των χιλίων
  έργατών θά έμενον άνευ άρτον.
  — Καί ποΤοι είν; οί εντυχεΤς αύτοι τούς
  δποίους έξϊλέξατε κύριε;
  — "Ιδού ό κατάλογος κατά άλφαδητινήν
  τάξιν.
  Τα μέλη τής έπιτροπής τΌν έλαβον είς τάς
  χείρας καί δέν εύρον τα άνόματά των. ι
  — Άλλά τί σΰστημα ήκθλουθήσατε κύ- |
  Ρ'ε ' , , ί
  ι; ) —Έπήραμεν κατά πρώτονάποτούς εργάτας ;
  ό'σοι είχον άπο είκοσι πέντε εως τίϊσαρά- Ι
  κοντα έτών ηλικίαν, έκ των άλλων έξελέξα- ι
  μέν μόνον τούς εΰφυεστέρους καί ΐ/.ανω^ρομ,ς:. !
  — Καί τΌ ήμερθμίσθυν ; ' Ι
  — Μένει τΌ αΰτό. Άλλά κρατοΐιμεν το
  έ'να τρίτον διά πρόστιμον. Μετά πάροδον ένΌς
  Ιτους εάν οί εργάται άποίεΐχθοΰν καλίοί καί
  έργατικοΐ θά λάβουν πάλιν ολόκληρον μι¬
  σθόν. "Εως τότε "τΌ τρίτον τοΰ ημερομίσθιον
  θ« μεταδαίνγι είς την τράπεζαν των Ι/ηρών
  καί ορφανών.
  'Η επιτραπή "έξήλθί μέ χαμηλωμένι^ν την
  Είς την σύσκεψιν ή όποία έπηκολού-
  θησ;ν άνεγνώσθη ό κατάλογος των έκλεκτών
  οί όποΤοι θά άνελάμδανον εργασίαν καί οί
  άλλοι ήρχισαν νά πά ραπονώνται καί νά ύ6ρί-
  ζουν.
  Διάφοραι ρήτορες άνί|λθον επί τραπεζών
  καί ήρχισαν να κ«αρώνται τούς διευθυντάς
  οί όπο'θΐ τοΰς έγ·/-ατέλειπον είς την τύχην
  των καί αφηνον αΰτούς καί την οικογένειαν
  των άνευ άρτου.
  ΤΗτο άπάνθρωπον, αυθαίρετον, σκληρόν.
  Απεφασίσθη νά μή άναλάβουν εργασίαν
  άλλ' £λοι οί άπεργοί οί όποΐοι είχον έκλεχθή
  υπο τού1 δι.υθυντοδ μετέβησαν καί τώ εδήλω¬
  σαν ότι δέχονταί.
  Μόνοι οί άπορριφθ?ντες έμειναν μέ την ά-
  πελπισίαν των.
  Οί οΐκοδεσπόται τούς έξ-:ϊίωξαν έκ των οί-
  κιών των άμα είδον ότι είχον αποκλεισθή* τοϋ
  ■/.αταλάγου.
  Χιλιάδ;ς άνδρών κα': γυναιν.ών εϋρε'θηταν
  ίΐς τοΰς δρόμους χωρίς άρτον καί χωρίς φο-
  ρε'ματα.
  Εΰτυχώς ό χειμών δέν ήτο πολύ δριμύς,
  άλλ' ή βροχή έπιπτεν αδιακόπως.
  Φίδ-:ραί σκηνα'ι έλαβον χώραν είς Λεγό-
  στάν.
  Ό δήμαρχος ίδρυσεν έ'να άσυλον το οποίον
  ομως ήτο αδύνατον νά έπαρκέστ) είς όλας τάς
  ανάγκας. Ή αθλιότης επέφερεν έπιδημίας.Ό
  τυφοαδής πυρίτος ήρχισε νά κάμη θραθσιν
  καί τα παιδία άπέθνησκον κατά εκατοντάδας
  καί ή πρωΐα κατηναλοθτο είς ταφήν των νε-
  κρών.
  Ίατροί καί νοσοκάμοι έτρεξαν άπΌ δλα τα
  μέρη είς Λεγόσταν καί ήγανάκτησαν ίΰρόντες
  τόσην πτωχείαν έν μίσω Ιθνους πολιτισμένου.
  Ό βασιλεύς κβί ολίγοι φιλεύσπλαγχνοι
  πλοΰσιοι απέστειλαν βοηθήματα τα όποΤα
  ομως δέν έπήρκεσαν ίίς ανακούφισιν όλων
  των δυστυχών. "Αλλως τε ή άπεργία ήτο άν-
  τιπαθητική καί οί πλειότεροι των πλουσίων
  οί έποΐοι θά έδιδον χρήματα είς πασάν άλλην
  περίστασιν ηρνήθησαν νά έλθουν είς βοήθειαν
  των δυστυχών.
  — Καλά νά παθουν'αύτοι είνε ή αίτία τή*ς
  καταστροφάς των.
  Πολλοί έκ των έργατών κατώρθωσαν νά
  τοποθετηθοΰν είς άλλα ίργοστάσια τής Άλ-
  δαλάνδης.
  'Οκιώ μήνας μϊτά τΌ τέλος τής άτίίργίας
  το άσυλον επί τί/.ούς εκλείσθη.
  Οί εναπομείναντες ά·ργοι μετέβησαν ίίς
  Ιΐάλμανόπου οί σοσιαλισται τοΰς ένεκολτώθη-
  σαν χρησιμοποιοΰντίς αύτοϋς είς τήνύποκινη-
  σιν ταραχών.Οί σοσιαλισταί κα(ίώς καί οί 8υ-
  σηρεστημένοι έκ της πολιτικάς δέν εζήτουν
  παρά αιτίαν δια νά ένεργήσουν μίαν επανά¬
  στασιν.
  'Η περίστασις εδόθη καί μία μικρά άπ;ρ-
  γία άχθοφόρων υπήρξεν άφορμή των ταρα¬
  χών,
  Οί απεργοι ήσαν ευτυχώς πεντήκοντα μό¬
  νον. Μολαταύτα άπο τάς προ'πας ημέρας την
  ησθάνθησαν όλοι άπειλητικήν την στάσιν αυ¬
  τήν. Τ11το ευνόητον ότι άλλοι την ύπεκί-
  νουν.
  Ό διοικητής τής Πάλμας εζήτησεν άπΌ
  , ,17 ■ ίϊ
  τον βασιλέα την άδειαν νά τιμωρήση τούς ά¬
  περγούς καί τοΰς σοσιαλιστάς.
  — "Ολίγαι σφαίραι Ιλεγε θά ήρκουν διά νά
  κατβπνιγ·^ ή μικρά αίίτη στάσις των άχθοφό¬
  ρων είς την γένεσίν της.
  Άλλ' ό βασιλεύς ηρνήθη.
  "Ηλπιζεν 6τι ή υπόθεσις θά διωρθοϋτο δια-
  φορετικά.
  Έθ-ώρει τοΰς Άλδαλάνδους όλους ώς τέ¬
  κνα τού καί δέν ηδύνατο νά δεχθτί οιανδήποτε
  σκληρότη α κατ' αυτών.
  Ό ΊππόλυτοςΚορνάρος τΌν ένεθάρρυνε είς
  την στάσιν τού αυτήν ίσχυριζόμ,ενος Ότι ή ά-
  πίργία καίαί κροϊτοιμΛζομεναι ταραχαίδέν θά
  είχον καμμίαν σοβαράν συνέπειαν.
  Μολαπαθτα τα γεγονότα έφαίνοντθ διαψ:ύ-
  δοντα την αισιοδοξίαν αυτήν.
  Ή εξέγερσις των πνευμάτων άπο ημέρας
  Είς ημέρας ηυξανεν. Όταν ό βασιλεύς ευρί¬
  σκετο μετά τής συζΰγου τού προ τοΰ παραΰΰ-
  ρου ·νόμιζ:ν Ότι ή'ιίουε βομβοϋσαν την επανά¬
  στασιν καί έ'να θόρυβον άπειλητικον έξερχό-
  μενον έκ των έγκάτων τής πόλεως.
  Ό Άμορής έμίνε ψύχραιμος μολαταύτα.
  | Τίποτε δεν τον έτρομαζ:. Γνωρίζων ότι έκ
  , μνε το καθήκον τού, ότι ειχε δώσει την ζω.,
  τοϋ είς τον λαόν τού, ανέμενε με σταθίρά'-
  τητα τα κάντα.
  εκα-
  ήν
  Ι ^ —'^ΐϋ αυΐος ο βασιλεύς τής Άλδαλάν-
  εης, α/.Α' ή 'Αλδαλάνδη ήτο ή βασί/>ισσά
  τον.
  Η άστινρ,λία προσϊπάθίΐ νά διατηρήση
  την τάξιν, αί φυλακαί έπλημμνρουν,. αί συλ-
  λήψεις επολλαπλασιάζοντο καί ό κόσμος έ-
  στομάτα είς τούς δρόμους καί ή κυκλοφορή
  διεκόπτετο.
  Όταν ήρώτων τούς άπΐργοΰς ■
  — Άλ) ά τί ζητεΐτί λοιπόν ; "Ολαι «ι
  άπαιτήσεις σας έγίΐναν δϊκται' τί θέλετε ά¬
  κόμη;
  Δέν τ)ξ:υραν τί νά άπαντήσουν.
  "Οπως συνήθως συμδαίνει είς τάς περισ:»·
  σεις αύτάς μία κρίσις ήτο άναγλαία, έ'νας πϊ-
  ροξυσμΌς διά νά έπέλθγ) μετ" αυτόν ή ήρε-
  μία.
  Μία τοιαύτη κρίσις έτοιμάζϊτο και εί; τη'»
  Πάλμαν. 'Η πλαηϊα τοϋ 'Αλβανόν ή ίποίί
  ευρίσκετο έμπροσθεν των άνακτόρων ήτο πάν-
  τοτε γ·μάτη άπΌ κόσμον.
  "Εφαίνετο ώς «ν ο: κάτοικοι τής Ιΐάλμα;
  νά είχον έκλέξει την πλα;=ΐαν αύτην διά
  τοικίαν των κα; να μή Γήν άφήνουν ήλί
  καί νύκτα.
  Ό διοικητής τοΰ στρατοΰ ήθελε νά κενώΛ
  την πλατείαν καί νά απαγορεύση την δίοϊο»
  επί τινάς έδδομάδας.
  Άλλ' Ό βασιλεύς έξηκολούθπ νά άνθίστβ-
  ται. Ό Κορνάρος άπεδοκίμαζε καί αύτΌς «
  βιαία μέτρα ίσχυριζόμενος ότι ή στάσις αΰτί|
  3έν Ιπρεπ* κανένα νά άνησυχη.
  — Ό λαος έλεγε δεν έ/ει καμμίαν άφο
  μην δυσαρεσκείας, είνε απίθανον σονεπώς 5
  θά δυνηθούν νά τον παρασύρουν είς σοβαρά
  τρέλλας. Όπωσδήποτε ή δία ήτο όλ«ς 8ι4"
  λοι» περιττή.
  (Άκολουθεΐ