90116

Αριθμός τεύχους

933

Χρονική Περίοδος

ΠΕΡ. Β' ΕΤΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

12/7/1904

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΙΛί
  Πίτ-ΙΟΑΟΙ Β'-,ΜΓΟΙ Ι» (14»)
  ΤΙΜΗ ΧΥΝΔΡΟΜαΝ
  αοτβρικου ιμοτιριιου
  Τ·|)*τ|»·€ ... , Δρ. 8 (|. ....
  ·ίΙάαηνβ«3 -------. Π ΗΧου.βΐ ,ραγχα !
  «-••«Ι ......·ΙΙ|Χρνοα ϋ
  41
  4, ΖΐνΛΡΟΙΙΛΙ ανχοντοΛ τανΐ καΛ
  II
  εκάστου
  »·νό< κεΛ είτε ^ ΑΙ ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ αηυ«ντοττβ «Ι *η«ο*οΛεΛ πρός τον κ. Α·|ΐ. ΔΐΕΤβΤΝΤΗΐ: .ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΓΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΙ Η ΑΥΣΤΡΙΑ Έπιστολή έκ Κωνσταντινουπόλεως πρός την έν ΤίργΙστη «Νέαν Ημέραν» (φύλλον τής 3)16 ίσταμένου) άπβκαλύπτει ημίν μα< κράν συνέντίυξιν τοΰ Αΰστροούγγρου ιςρ*σ{Ευ τού" ββρώνου Κάλιτσ· μετρ: Ίωακίίμ τού" Γ'. έν τώ ΙΙατριαρχικώ Μεγάρω, γεγονος πολ- λής πρσσοχής ά'ξιον. Κατά τΌν έπιστέλλοντα, (6'στις φαίνεται ότι άνήκων είς τον τ.ιρί τα Πατριαρχεΐα κ*ί τΌ ΐθνικΌν συμβούλιον δρώντα κύκλον είνε κάτο- φος όλης τής ίστορίας τής έν ετει 1880 με- ταξύ τοΰ Καισαροβατιλικού θρόνου καί τοϋ καί τότι τον Οικουμενικόν θρόνον κβτέχον- τος Πατριάρχου Ίωακίίμ τοϋ Γ' διβπραγμα- τςύσεω; π;ρί τής έν Βοσνία κ«ί Έρζίγοβινη ορθόδοξον Έκκλησίας χαί ό.ι δύναται καί σή- μίρον ·κ τοϋ πλησίον νά παρακολουθή τα 11α- τρΐίρχ'κά), επιτραπή επί τελους είς τούς έν Βοσνία καί Έίζΐγοβίνη όρθοδοξους νά συν- τάξωσι Κανσνισμ·ν τής έσΜτερικής διοικήσεως τής Έκ*λησίας αυτών έν αυι.ρΊαιία μετ» των τριών αυτών Μητροπολιτών. «Έπειδή δέ έκ τοΰ κανον*σμο3 τούτου, λέγει ή έπι¬ στολή, εξ μέν αρθρα δεν άπ δεχθή ή Αΰτο- χρατορική ΚΛέρνητκς,, άντιτάϊσα*»*; τθίνβΐο αίτής, έξ δέ ο! Μητροπολίται, διότι π ριορί- ζ-ται ή δοικηπκή αύτώ' δικαιοδοσία, ή Αΰ- στριβκή Κυβέρνησις, θέλουσα άνευ βίας χάριν τοϋ σκμφέροντος αυτής να δώση πέρας «ϊς το ζήτημα. άπίφάΐισε, συγκατ^νιυσαντων καί των λαΐκώ; άντ'.προσωπων καί των ιΜητρθ- «λιτών. νά αναθέση τώ Οίκονμ,νικψ. 11α- τριαρχ-ίω την διαιτητικόν κρίσιν πίρί τώ* δώ- τούτων άρΰρων, έλπίζθυσα ότι θα κα¬ τορθώση νά διαθέση υπέρ «"αυτής κ»ί τώ»Λΐη- τροπολιτών το ΟικουμινικΌν Πατριαρχείον καί ού'τως απέστειλε πρός αύτο τον Καν&νι- σμον πρός τούτον τον σκθπΌν, τη δ« 19η'Ιου- νί^υ έλθών είς το Πατριαρχείον ο διπλωματι- κώτατος πρεββευτής τής Αυστροουγγ*ρίας 3»- ρώνος δέ Κάχιτσϊ έσχε μακράν συνέντευξιν μ;τα τή; Α. θ. II. το3 Πατριάρχου πίρί τοΰ Κανονισμοΰ τούτου». Τι ελέχθη χατά την συνέντευξιν δ«ν εγνώ¬ σθη έπχΑρ.βώ; μέχρι τής ώρας καθ' ήν έγρά- φ$το ή ίπιστθλή, διότι, καθώ; βεβαιοί ό γράτ ψ»ς «ΰτήν,. «βχ4δΌ» Λΰδεν π.ρί τοντο*» είπεν ό Παναγ ώτβτος Πατριάρχης έν τη συνίίρί^ τής Ί ρ5ς Συνόίου τήβ 22 Ίουνίου, ότε ά- σή,αγε το ζήτημα καί προέτεινίν όπως κα¬ ταρτισθή ίχιτροπη πρός μίλέτην καί κρίσιν τοϋ Κ*νονισμοΰ, ήτις καί άμέσως κατηρτίσθη έκ των Σ-6αΐμιωΓατων Μητροπολίτα^ Νι- κομηί-ΐας Φ.λοοΐου, Μιτυλήνης Κυρίλλου χαί Ελίυθερουπολιως Ιΐαναρέτου». - Άλλ* βϊ<ν·τ«ι ό'π βί 4ν Κων)πόλ« >-
  βοϋντάκ μήπως Ίωακειμ ο Γ' όστις έπιλ«6ό-
  καί παύσεως των τριών Μητροπολιτών τής
  έν Βδσνία καί Έρζεγοβίνη Έκκλησις, άφο3
  πρότερον ανεκοινώθη" απλώς τβ ϊνθμα ^β3
  ΰποψηφίου τοθ «ύτοκράτορος μετά ποιστοπαη-
  τικοθ τοθ άρ'-οδί^ έπισκβ*ου περί τής *α_
  νονικής Ίκανότητος τοϋ ύποφί,φίου, έν ή
  ριπτώσει ούτος εϊν; όλως
  Οικουμενικήν Πατριαρχείον τ) 108
  ΰπ' αΰτοϋ «όπως έκτελεσθοΰν α!. κανΟνικαί
  διατυπώσείςχείς ίέ τΌ Οικουμενικόν Πατριβρ-
  χεΐονάφί,κε μόν,α ταυτα τα δύο οΊκαΐώμβΤβ ^
  νά μνημονεύεται υπο των Μητροπολίτην Βθσ-
  νίας καί Έρζεγοβίν/ις τΌ δνομβ τοΒ Οΐ-
  κουμενικοίΓΠατρ'ίΙρχου έν ταΤς ίεραΤς τελεταίς
  καί ακολουθίαν ' καϊ 6') <νά χορηγή το αγιον μύβθνείς αΰτοθς; είς βνϊάλλαγμβ 4» τήβ,,έ/πι- ςή'* ό Πατριάρχην απελάμβανεν έκ τρΐώνΜγ,τροπολιτικών θρόνων παρεχώρη- σιν αυτώ ετήσιον χορήγημα 58,000 γρυσών γρο»ί»ν έκ τοθ τβμείου τή; Και»»ρο6««λι- χής Κυβίρνήσεως. Έκ τούτου προφανώς όρθότατος δτικνύΐται ό ίσχυρισμος τοϋ έν τη«Νέα'Ημέρ«» γράφοντος ότι ύπΌ τής συμφωνίας έ**{νη; καί τήί Ευ- νοδικής Πράξεως έπλβτβη Οπερ τοθ 0ϊκ«ίυ- μίνικοΰ Πατριαρχου έν Βοσνία καΐ Έβζϊ- γθβίνη φιλ<ώ μόνον όν|μ«τι έπικυριαρχία. Άλλ' άρά γε ίχίΐ ή Μεγ. Έκκλησία οίον- δήπθτί συμφέρον, έκκλησιαστικΌν ή1 ίθνικΌν νά επιδιώξη τροποποίησιν τής τοιαύτης διευ- θ^τήσ'ως τΐών πραγυιάτων τής έν Βοσν(« καί Όρθοδόξου Έκκλησίας, ίπως 03Ρ)κατασταθώσιν έκ νέου πραγματικαί οί με- τβξύ των έκ·Τ Μητροπολιτών καί τοΰ Οίκου- μϊνικοΰ Θρόνου έπικυριαρχικο: δ-σμοί : "Οτι ή χ*ισαροβασιλική Κυδεονησις στΐρ- ρώς Ιχετβι τής έπίθυυ,ίας νά ϊχη ανεξάρτητον πράγματι άπΌ τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχου υπο τάς ιδίας αυτής διαταγάς, την «φ' «πα¬ σών των Καίσαροβασιλιχών κτήσίων ορθό- 11 10Χ--ΙΟ-Γ 19Ο4 ΗμεΤς το ΐ'ι'παμεν. Είς την βστυνρμίαν Α¬ θηνών' χαθιερώθη έπικίνδυνος ΛρΌς την ατομικήν έλ^υθΐρέαν. Καί αλλθ σκάνδαλον αστυνομικον, τΌ τ ολίγων ημερών, έβίβαιώθη. Ι"; ύπβνίρθς μβ «ύζϋγογ - νομιμώτβτα ύπ.αν3ρ%- μένη άπτστάλη είς οίκους απωλείας, όταν ν)θ— «*Ό τον σύζυγον της μετϊκ. ,δέν είνε ί'βπίθϊνον νά μή ήξιώθη οντί '^ιίγγνώμης κ5ν ό σύζυγος. Ή «- δικαιολογοΰσα τΌ πρδγμβ, ότι ή 8ιαπομπ'υθ:Τσα φτωχογυνβ?κ« ήτο σϋ- ζυγθς ένβς «άθλίου άχθθφοροι». Ί π*Τί 'οί-α^θφβρθτ &έν Ιχουν χ% §ι*βίωμ*'·ά ίχουν βϋζόγους καί άπΌ πότβ τθίαθτα πράγμ—α -ήμτοροδν νά φ^ ρ ότι άκόμη ν»; αίσββνίίιίΐν ττ,νί—?ίρξιγ , επίδρασιν τής ΓΕνρ-^ικής 'Ι5ταιρ(9ΐίν' Α μ την επίδρασιν τής βούμϊθΐ συσνυνώί1 ρ ξον Έκχλησίαν είν» άπΌ πολλοΐΐ μένον χαί βέβαιον. Πολλά ·_& προσέτι υπάρ¬ χουσι τα τεκμηριο3ντα ότι άπλή'ίτωςορέγίταί ίίς ομοίαν υπο τον Καισαροίασιλέα άνεξαρ- τηΉ'αν συν τώ χρόνω νά προσελκύση κα'ι άλ¬ λ λα ί Ι5ταιρ(9ΐίν.' Φο- 3'Χ>ΜΙ ί»
  ή
  άχβμ>Τ)ι
  ί
  ^ αΐ τα» 3Χ.>Μ ίΛ*(ί!
  σματ,β τ&ά Κράτίίυς^δέν ιοπτ|ιρζ«ν *ίτΊ>/ίστ?ρ'*
  τής ^θΐσσβλτας.Ή Έταίοίϋ *ιΡγί<3* μβ'πολλβ καϊ ινρομ»(ίά φούμβτρ· 'Αλλ' άκτ<)>ο6ολίε! της δέν. ίγϊΐνειν
  βι'σινητή. Το .βύ4θημ« της
  «λάβ« βιώϊβσα». ο.,
  "-9Γ------------
  Ο, ύίτο«ργ»ς τής Δίκαιοσύνης 2χι ^μό, ν«ν ο^-
  ν,αγινώσκΐΐ τάς εφημερίδας, άλλά καί τάς
  άκούϊΐ ΐνίοτί. Οϋτω μ/χ έπαρχιακη συνάδ'λ-
  φός τον εόχαρι<ττ«ΐ, ίιότι είίακουσασα μίαν' σύστασιν της πίίί φυλακών, διέταξέ την έ φαομογήν «3 ύ« αυτής πρβταθίντΌς'μέτρο». Εάν ό'λοι 'βί Οπουργοϊ ν'κατ·γίνοντο - Μ μί«ι< ώραν νά βλέπουν τί γράφουν αί έφημ£ρ(δί«, χίι νά ίξτλίγγουν μτταξύ των γραφοιμιί'νΝν τ« βρθά κατ τα μή όρθι, ^Ο^λά θά διωρθω- νοντο. , ,■ Η -λ,, λας ρ μητροπολίτας επί ίδάφους γείτονος τής Βοτνί»ς καί'Ερζ'- γοβίνης καί τού περιπύστου Σΐαντζακίου Ν66ι Παζάρ. Άλλά τούτων μέν των καισαροβασνλικών οοέξ;»ν ή πλήρωσις, έξβρτωΐχένη κβί έκ τώ» *»ος »;ταβολήν το3 έν τη Εύρωπα'κη Τβυρ- κία καθ-στώτος διαθέσβων ολοκλήρου τΌδ γοοοθ των Μεγάλων Δυνάμεων έν γούναστ ΔιΌί κ Τται. Ή δέ κτηθ'Τσ* ήδη υπο τής αυστρία*»^ Κυβ·ρνήσ·ως τ «λ «(ως «νξάρτητος διοίκησις τής έν Βοτνία κβί Έρζίγοίίνη Όρθβϊόξου' Έκκλησίας υπήρξε βεβαίως," πβρβχώρΜσις Τ . πάλιν ίπήοε την κρός τα ανω φοράν. Άπο. 150 159 κατ'τώρ« 140. Ειν£ βε(αί<»β ωραίαν νά καταβαίνη το συνάλλαγμα. Άλλ' ϊταν μ·τά την Ικπτω- σιν άρ·//ζίΐ ν' άνάτΐματαί, μ3ς ξυνοφαίν·ται. μς ξυνοφαίν·ται. ^ δ' όπως ορθώς λέγει ο κ. Κατσε- λίίης, τέτε κάθε έπι·/"ίρησις, κάθε εμπόριον, κι>β·(α, καί ό'λοι μεταβαλλίμ·1ιζ εΐ< άκουσίοιχ: παίκΟς.Ή θΐωρία τ.η*ς παγΐώβΤΗς μ<3ς ΐίμής τβΰ,συναλλάγμ«τος,ο5τα)ί,ΐ7ίιιχ[ζϊί νκ φαίνιτοκ, ό'τ» είνε ή Σρθή ΙΊΐς την άρσιν ολοι θέ^όμ;ν νά φβάίωμ"». Άλλά τρ ζήτημτβ εΤν· πδς ββ φθάσωμεν. Καί έν$ μέγρι το83ι ίφνΓνοντο δίκαιον' ΙχΌντβς 0?' ίπαΐοί ττΛ ΙβΐβββΓ »"»ΪΓβ ζθ"ν *άλιν νά •ύμφωνος πρός τΌ συμφέρον τοΰ Κράτους *;Ε« τουντων μέτρβ πρΌς βρι δ ύπ· τ·« Κύ9ί^-^ς έν ίτ'ΐ 18*8 πβρ'χω-| τοθ συναλλάγματος. ή Ιίβίκησις των δύο τού- τα ·6ΛΠ.α σηχον ;βΤοχί, ( ς ό μ«νος βφορμής τής εισήγησις το3 Κανονι-' Άλλ1 έκιΜ) - τβ,* _ . ... ,. ------------- . χάς συμφωνίβς Συνοδΐκή Πράξις τοΒ 1880, σμου εόις:ν ότι ιμμένίΐ 5!ς τας παλαιάς γνώ- τοδτο μέν άπ-ϊύσασα τΌ Οικουμενικόν Πατρι- μας κίΐ επήν,σι τη, εν £τ« 1880 Σύ,αβασιν βργ,7ον τοϋ δ.κα,ώμ,τος τής - ως_ έργον ωρελΐμον και ύψώϊαν το άςίωμα ι „}' «ί~ς ίκ ^ τού Οικουμ νικου Πατριαρχου, φοβοΰνται, ξβΒβίβς, ,οθτο δέ λέγουν μηπως είνε ετοιμος να έμπέση πάλιν ί τί)ν ίιο(χηΜν τής ως το 1 ϊθ εις την Αύστριακήν πανίδα- ό διαταγη πΐρ: κανδνισμοδ τοϋ ζητήματος την Αύστριακήν ιιαγίδα . δέ ιπ.σιέλλων είς την «Νέαν Ημέραν»,προ- κα/.ών την προσοχήν τής συσταθΛσης Έπι- τροπής, ΰποδαΛλει γνώμην ότι το Οικουμε¬ νικόν Ιΐατριαρχ ΐον δι* ωφελείας τειθέμενον την ανάγκην ήν Ιχει σήμερον αυτού ή Αΰ- τριών Μητροπολιτών ·- άνεξίλ·γκτον παραδοΰσα ύπΌ τού< Μητροπολίτας τούτους Έκκλησία βΐς τΌν Καισαρθβασιλέα, κατ5σκ*ύασ£ αληθή άν-ξαρτησίαν τής Εκ- κλησίας ταύτης καταλύσβσα πάνταςτούς τίραγ'· ματικούς πρΌς την Μεγάλην Εκκλησίαν δεσμούς (διότι ή ύπονρέωσις 'ίς πρθανακοίνω- σιν πράξ-ων τοϋ Καισαροβασιλέως άμετα- υΐΓΐ- καιρος Ούτω ξις) των αξιωματικών, την οποίαν σχέθη ή Κυβέρνησις, νβμίζομϊν ίτι είνε νά εκδοθή πλέον. Θά καταπβύβη ό θόρυβος κ«ί θά λείψοον βί π«ρ. . σεις. α! γ;ννώμεναΐ έκ πολεμικής, τ?τΐς 9έ γνωρίζϊΐ πάντοτ» νά έμμένη έντΌς των ό- ρίων τής λογικής. τβ (αχνόν θυλάκΛν καί *β «απέλλο τού «-.{„„ μτΜ£ϊν άνεγερβέντα κατ» ν* ττίβη τ(ηβΤί ίΙλο παραστατικωτάτην ΤΑ Ι£α ΒΙ6ΑΙ4 ΤΙΜΑΙ ΚΑΤ> Χ«ΟΡΙΧ·Κ»ΟΝ
  'βν ττ> Δ' σελΐδι ό στΐχος
  'Βν τ$ Γ' σελίδι ό στ< 10 Διά οΊκρκ<Γ< αγγΐλίβς, ίιέ οιβτριβέ,» καΐ δια χ«τ«χ«ρίσ·ι< Α' χ«1 Β* «·λ(Ι»< ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΣΤΜΦΟΝΙΔΙ ΤΑ ΧΒΙΡΟΓΡΑΦΑ ΔΒΝ ΑΠΟΑΙΔΟΝΤΑ1 ΓΗΦΕΙΑ · ΟΛΟΣ ΒΟΥΑΗΣ ΑΡΙΘ. β ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΙ ΕΠϊΙΙΟΔΙΟΚ ΤΗΣ ΒΟΤΑΗίΤΠίΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ -».,,., ήμβρών ·τ« ^όσ^ιμον, ε-' έί Ανεφέραμβν χρο ή πεισο&ον τοθ "Λγγλοιι έκίίνο,ν ,»ο«λυτο&" όστις, ευρισκ,όμενος είς το λουτρόν τ&ν είς ι»ήν Βουλήν κ«1 «κδύοίχς νά γίνετ/βκ πρόσ- κλησις πρός ψηφο;ί4ρί«ν. εΐσήλθίν είς «ήν. βί'θουσβν μέ ένδυμα μπάνιου. Ή εικών άπο το «Πώντς» παρμένη, παριστάνβι την μονα- δήν- αύ-»)ν εις τα -Αθΐνς6ο«λ^ΐΐ*Λ χρο^ικα (τυλλθγήν, Όι^θυλευτής. είνε ο κ. ΐΐένβωζ Φίτζ-Τζέραλδΐ. -ί ν| τ<> δ?τβ«"ον
  >ός «Χ{
  έν Γ,ρμβ'νία.
  ,συγγραφ
  ; Σάξων,'ίν'ομβζόμινθί
  χτ, ■ „ . ~ <3>« **ι άλλβ βιβλίβ.
  υ Νίΐιβν *ν5Μ«ό·/««, τάς- τιεριπετε!*, λυβσώ-
  όους πολέμου μ4τ«ξύ τής Αγγλίας να_· ίν^,
  τ$ς.Ρω·««~, #% Γ«λ^; Μ| ^ς.,,ΤΓίρ β.
  νίας αω'έ»«βηιι Ήί,!.__ί ... ·.*>..· ι-. ' >
  Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ
  ΗΤΟΥ ΡΩΣΣΙΚΟΥ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΤ
  Μ ΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑ8Μ0Ν
  ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  *Εξ άκριβών πληροφορουμ.«βα
  τιηγών, ότι ούβεμία οιαμ^ιρτυρί'α
  εκ μέρους τής Αγγλικήν Κυβερ¬
  νήσεως εγένετο πρός την ημετέ¬
  ραν βιά την επισκευήν είς τον
  Ναύβταθμον τού Ρώσσικου τορ-
  πιλλοοόλου, τού προακρούβαντος
  είς την θαλαμηγόν «Άμφιτρί·
  την». Τό ΐορπιλλοβόλον τούτο
  Ήδώνο-0 τις
  Λ
  αμίσως να
  ιυ
  πβρατηφ^ ί(ς τον 9υΤ(ο&γίφ 8τ· προκειμένου
  ««οί παγκοσμίου πολέμου, ώς έπιγράφιται τ!)
  ΒιΒλιον τού ' «ι·» ττ»α!./ι«λ,. —τ.» _^..ο.ι_Λ_____
  του,' είνε
  4
  ΑΠΟ Η1ΕΡΑΙ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΙ
  ΜΕΤΑ Τ Ο "κϊϊϊΓή
  Τβ1 σ/ολςΤον παρε-ζώρηςε τ^ν είιρντέ,ραν
  τού διά νό> γίνεται κάθΐ. -Κυριακήν
  τδ σκήρυγμα' τοΰ θείβυ λόγβυ». Ή γρομμα-
  τική ϊα τ6 συνΥοικ'ηκιον κ«1 8λη ή άλλη βυμ-
  ιορία τής άνθρωτίίνης' δίδασκβλΐάς ι^θάνθη
  ήν ανάγκην νά ύποχ^ωρήσ/) όΧΐγοις ώραί καί
  (ς την ί/ψηλοτΪΛςίν διδασκβλίαν τού θεΐου·
  -όγου τής βγάπη'ς, τη"ς ' μετριοψρ^σύ«ΐ]}ς κα^
  τήί φΐλβλληλΐας., · ν % ·
  Καί την φωνήν: τοϋ ι δνδασκά/ου άναλύ-·
  ντρς «βνόνοπς κ·1 π«ρβ-ι;4σσοντο<; ιεδέ·/θν) ή φωνή ι τοθ κβτ^ητοθ ρβοττοτθεΤ'νά τ·ρο«γγΙσ·η των Αΐωνιον,, κβλον,-τβν^*γοτν 'άνοίΐυτήν κ*« Ληγδν ττ)ς ανθρωίΤΓνν)ς συνειδήσεως. · · .»· ν Τί λΐγεΓ ν πώς πχβελεΊ«θΐ|βαν μ ς * Αύστρί*, ή Ίβπανί», Ι 1*.. ή Άμερική Άλλά τίλος πάντων ! "Ας ε(ς τβν πόλεων, -όν ·6ποΓβν άπιβάβισε ό νΣάξων συγγββφευς. (λέγει) έκ των ύπον.ομεύσε<ίν ■τη« Ρωβ^ίοτς έν τ^ Κ«ν?»ικη Άαία ή Αγγλία κηρυσσει αυτί) τον πόλεμον καί τ?ϋτ» έπιαέρει -ψ αμε«ν ανάμιςιν τίς Γαλλίας|Ή Γερμ*νία τηρει στάσιν ίισΐακτικην,τελος δ» σϋμμί,3ΐζετα( την πολιτικήν τοΰ νίου 'άρνικβιγγελαρίοιι της, ενός παλαιοδ άςιωματίχβθ εξ ΆνΛΐοδίρβυ, δ-.α- κριβέντος ώς ίμπβρου πρββφάτως,1 καϊ τλβββται μετ* τ% Διπλής Συμ«.<ίχία<." Οί ΡώσΛοι «ρ- χιζοαντόν «βλϊμβν ,',; ,ήν 'ΑσίΑν χαί μετα λβΐίΚία* νίκ«ς ίχδιώχονν τβΰς "Άγγλβυς ίχ των ινό«3ν,·»ν« -οί στβλοιΓαλλίϊς κ«ί Γιρμανΐας,ύπό την οιβ^χηβιν ταϋ πρίγχηπα^ Έρρίκβυ τής η ροβόλον τοθτο πρό πολλών μηνών αυνεχρούβΒη έξωθεν τής Κρήτης μετ' άλλον τορπιλλοβολου, υπέβτη δέ βοβ«· ράς ζημίας, ώβτε νά θεωρηθή ά- ναγκαιοτάτη ή άμεβος αυτού επι- βκευή, ήτις καί ήρχισεν είς τον η¬ μέτερον Ναύσταθμον, κατόπιν παραχλήβεων τής ρωβσικής Κυ¬ βερνήσεως καί προ τής εκρήξβως τ,ού πολέμου. Τούτο εγνώριζεν ή ενταύθα αγ¬ γλικη Πρεββεέα ώς καΐ πάντες οί αντιπρόσωποι των αλλων κρατών, είς ουδεμίαν οέ προέβησαν β»*· μαρτύρησιν παρά τί} Κυβερνή¬ σει βιά νεγονός τόσον ασήμαν¬ τον καΐ {χον τύπον άπλής φιλο- φροβύνης. Π α ντα τα περί τοθ εναντίου λ·- γομενα ε?νε άναχριβή. Η Ηήμ^ έξ αργνοίας των προσώ- •πων, το άναγγελθέν ώς συστΛθέν Μακε- δονικον Κομιάτον. Φαίνεται ίδρυθέν, του ναντίον, επί βάσεων σοβαρωτάτων. ΝομΓζο- έ·««Μ_αν(. τβπ Π' ' 5 έκκλησιαστική 8(· ών' άνογνωρίσθη ή άνξαρτησία των Έκ- ι λουθοϋνται άμέσως άπΌ γεγονότα, διά νά ί- έΓΕίί χ" ·£γ 1μ«:!1Χ0. λ Π«Ρι«Ρ5ί*ίβ? «λησιών Ελλάδος, Σερίίας καί Ρουμανίας) χομν σημβ<σίαν %α ββρ^τα. Οί Βούλγαροι ώς εύτύχημα πρέπίΐ νά λογισθη το δτι οί ό,τι πρσαναγγέλλουν τΌ κάμνουν καί τουτο ούτω χίΐραφετηθέντες άπΌ τής ΜίγάληςΈκ- έπέβαλε τάς ενεργείας των είς την κοινήν κλησίας Μητροπολίται Βόσνης, Σβορνικίου | προσοχήν τής Εύρώπης. καί Έρσεκίου—καί ό'σοι τυχόν άλλοι, ί- πειτά ποτε κατά Καισαροβαιιλικήν βούλησιν προστεθώσι —■ δεν έπιτρίπεται νά καταριθ- μηθώσιν είς τον κατάλογον των Μητροπο- εν Βοσνα καί Έρζ γοβίνη να μη είνε επί ψΐλώ ονόματι, άλλά πραγματική» καί επί τούτοις να πράξωμεν έπ.ιτα δ,τι ή Αύστριακή Κυβέρνησις θίλη καί συνάδη πρός τούς ίε- ρους κανονας καί την έκκληνιαστικήν παρά¬ δοσιν». Γ ΉμεΤς ένταΰθα δέν δυνάμεθα νά έχωμί» μς δέν δυνάμϊθα νά εχωμί» την αξίωσιν έντριδίίας περί τα πατριαρχικά ζητήματα όσην έχουσιν οί έν Κων)π6λει πε- ρι.άΛλοντες τον Οϊκουμεν.κον Θρόνον.Άλλ' έκίΐίή όπΌ τής πρός τα ΠατριαρχεΤα προ- τασϊως τής Αύστριακής Κυίερνήσ»ως κινϊΐται ζήτημα ούτινος ή τοιαύτη ή τοιαύτη λύσις δύναται να Ιχγι ροπήν ή1 όλεθρίαν ή αγαθήν επι τας πολιτικϊς τυχας τοϋ πανταχόθεν υπο χινδύνων περιιζωσμενου Οΐ*ουμενικού Θρό- νου, αίσθανομ θα την ύποχρέωίΐν νά προκα¬ λέσωμεν καί ήμ.ΐς την προ-οχήν πάντων έ- κ^ινων πρΌς ούς διά τής «Νέας Ημέρας» αναφέρεται ό πρός αυτήν γράφων, συμπ.ρι- λαμδανοντες είς τον αριθμόν καί αυτόν τού¬ τον, όστις Γσως τυγχάνει άνήκων είς τΌ στρατοπϊδον των εχόντων γνώμην ή ψήφον επι τοΰ ζητήμχΐος. Ότι, καθ' ήν ώραν ή Αΰστρουγγαρία φαί- νεται ίχουσα ανάγκην μέν τοθ κύρους τοδ Οίικοϋ θρονοιΐ, μέγα δέ συμφέρον νά χ ώς οίον τε εΰμ'.νοΰς τής κρίσίως αΰτο3, το ΙΙατριαρχεΐον εχ·ι καθήκον νά μή παρα- 6λέψ»ι μ*ν νά προκαλέση την προσοχήν αυτής ;πι πασών έκ^ίνων των έκκρ^μών περιπλοχών αίτινες λυμαίνονται σήμϊρον τα έκκλησιαστι- κα καί έθνικά δίκαια, να άξιώση δέ παρ' αυ¬ τής κατά τΌ δίκαιον εΰμενεστερας διαθέσεις τ) δ,τι μίχρι τοθδϊ έδειχοησαν πρός αΰτά ή, οπου τα ό'ργανα τής Αύστρουγγρικής Κυβερ¬ νήσεως έφωραθησαν έχθρικώς καθ" ημών πο- λιτευόμίνα, άσφαλάΐς έγγυήσεις όριστικής α¬ ποδοκιμασίας τής τοιαύτης πολι εί*ς. οΰδ ΐς β-βαίως ίυναται νά χαρακτηρίση ώς κακήν συμβουλήν. Άλλ' έκ των τριών προτάσ·:ων τοθ «ν- ταποκριτοα τής «Νέ«ς Ημέρας» έκείνη τ; τις δϊσηγϊΤται γνώμην τροποποιήσεως τής έν ετει 1880 συμδ*σ ως, πρός τον σκοπόν νά παραΐταθνί πραγματική καί ουχί μονον επί ψιλώ ονόματι ή Έκκλησιαστική έπικυριαρχία τού Οίκουμίνικοϋ ΙΙατρΐϊρχ ίου^ έν Βοσνία κα'ί Έρζ.γοβίνη φ ίνίται ΰμΓν ού μόνον προ- χλητική ένδοιασμθδ και ίεχτική πολλής συ¬ ζητήσεως, άλλά καί μ.γάλης διθμένη πε- ρισ/.*ψεως. 'ίΐ επί τη μεταξϋ τοθ ΚΛΐσαρο6«σιλί'ω>
  κί τού Οίκουμ.νικου Ιΐατριαρχίίου καταρτι-
  συμφων.α κατα Μάρτιον τοΰ 18 "Ό ίκ-
  δοθ.ίσα Χ^νοδική Πράξιί είς μέν τον Κ*σα-
  ροδασΐλέα παρέδωσε το δικαίωμα διορισμοθ
  λιτών τοθ Οικουμενικού1 Θρόνου των εχόντων
  διχαιωμα γνώμης καί ψήφου επί των ύπο-
  θέσεων αΰτοΰ.
  Τοιαύτην δωρβάν τής τύγης πιστεύομεν
  ότι καί δ γράψας πρός την «Νέαν Ημέραν»
  επιστολήν αναγνωρίζει δτι δέν είνε φρόνιμον
  νά παραιτήσωμεν, έπιδιώκοντες επαναφοράν
  των δεσμών τής άλλως καί άχρήστου είς τα
  ΙΙατριαργίϊα πραγματικάς έπικυριαρχίας επ;
  Έκκλησίας Σλαυϊκής είς ξένον αΰτοκράτορα
  ύποτ'ταγμένης.
  "Οτι ή Καισαροβαβιλική Κυβέρνησις έπι-
  μόνως έ"χίται τοϋ κεκτημένου ήδη προστάγ-
  μαεος επί τής υπο τούς τρείς Μητροπολίτας
  Έκκλησίας έρχεται σήμερον νά έπιμαρτυρήση
  αύτΌς ό τρόπος κβθ' δν υπέβαλε τάς πρΌς τΌ
  Πατριαρχ:Τον προτάσεις. Έν διαφωνία των
  έρθοδάξων λαϊκών Βοσνίας καί "Ερζεγοβίνης
  πρός τούς τρεΤς αυτών Μητροπολίτας κα
  τον αύτοκράτορα επί ζητήματος έσωτερικής
  ίιοικήσίως τής Έκκλησίας δέν έπικαλεΐται
  επέμβασιν τοθ Οίκουμίνικοΰ θρόνου πρός
  κυριαρχιχ,ήν λύσιν τοΰ ζητήματος κατά τούς
  κανόνας, άλλά πείσασα τούς διαφωνήσαντας
  πρός τούς Μητροπολίτας καί αύτην λαϊκούς
  άντιπροσώπους νά συνυπογράψωσι «Συνυπο-
  σχετικΌν» προσέρχεται μετ" αυτών καί των
  Μητροπολιτών «ώς διάδικος» ζητούσα παρά
  τοΰ Οικουμενικού θρόνου «διαιτητικήν κρί-
  σιν».
  ΛΑΤΚΟΣ
  Π«ρ«καιλουντ«ι θερμώς οί έν
  τώ εξωτερικώ βυνδρομηταί μας,
  οί καθυατεροΰντες την συνδρομήν
  τοθ ϊτους 1ΟΟ4, νά σπεύαωαιν
  είς άπότιβιν τής όφειλής των.
  Ελπίζομεν, ότι θάρκέβη ή ύπό-
  μνησις αυτή τής καθυατερήσεως
  διά νά γείνη άμέαως ή πληρωμ,ή.
  'Έπίαης παραχαλούνται καϊ πάν¬
  τες οί πράκτορες τοθ έσωτερικού
  καί εξωτεριχού, όαοι δέν έπρα¬
  ξαν τουτο, νά απεύαουν είς κανο-
  νιομόν των «κκρεμών λογχ^ια-
  σμών των. "Αλλως είμεθα ήνιχγ
  κααμένοι νά προβώμεν είς την
  διακοπήν τ4}ς άποβτολής τοθ φύλ-
  λου πρός αύτούς.
  Καί ό «Μάντζεστερ Γουώρδιαν», το πα-
  λαίμαχον φιλελληνικον άγγλικΌν φαλλον,
  δημοσ:·ύει σφοδρόν άρθρον κατά τής διοική¬
  σεως τοΰ πρίγκηπος Γεωργίου. λέγΐΐ δ' ότι
  ή μόνη λύσις των έν Κρήτη περιπλοκών
  είνε ή μετά τής Ελλάδος "Ενωσις. Ή φίλη
  «Έστία» θέλει καί ή σύνταξις τοΰ «Γουώρ¬
  διαν» νά έλθη νά φιλήση χί'ρι διά νά πάρη
  την χάριν τοΰ κ. Γιάνναρη: Άς έλθη ! Δέν
  ίΐμ,ϊθα ήμπς βεβαία ποΰ τΌν έμποδΐζθμεν.
  Άλλ' άφοΰ οϋ'τε ό «Χρονογράφος», οΰτβ 5λ-
  λος κανείς έρχεται, τί νά γείνη ; Νά εξα¬
  κολουθή εντεινομένη καί σφοδρυνομένη ή
  κρητική έκστρατεία ιοΰ φιλελευθέρου άγγλι-
  κοϋ τύπου, χωρίς νά μάς φοβίζη διόλου; Ή-
  μΐΤς, όμολογοϋμεν, 6'τι δέν εί'μεθα ώπλισμέ-
  νοι μέ τόσην περιφρόνησιν καί αδιαφορίαν
  κ α Ι πρΌς τον αγγλικόν τύπον.
  Αν αί συμπληρώσεις των δικαστηρίων ύπΌ
  δικηγόρον είνε πάν|οτε βίτοποι καί οι-
  καίως έγείρουσι παράπονα, έν καιρώ ομως
  διακοπών των δικαστηρίων τΌ πρδγμα κα-
  ταντα σκανδαλώδες, διότι ό ττροεδρίόων δέν
  £χει κάν την ευκαιρίαν τής έκλογής, άφοϋ
  συνήθως είς τάς συνεδριάσει δέν παρίστανται
  ή* οί ένδιαφερόμενοι ή όπωσδήττοτε συνδεόμε-
  νοι μετ" αυτών.
  ΤΌ δικαστήριον ούτω δύναται ασφαλώς νά
  συμπληρωθή ύπΌ έγκαθέτων των ενδιαφερομέ¬
  νων. Διά τουτο ευρίσκομεν ευλογα τα παρά-
  πονα τα διαβιβασθέντα ήμΤν έν σχέσει μέ
  υπόθεσιν έκδικασθεϊσαν προχθές έν τώ Έφε-
  τείω Αθηνών, αφορώσαν την άρσιν τής πτω-
  χίύσεως είς ψ έκήρυξΐ το πρωτοδικίΐον τΌν
  ίκμισθωτήν μεταλλείων Γ. Δζκαβάλλαν, καί
  το3 όπθίου πληρεξούσιος δικηγόρος πα¬
  ρίστατο ό κ.Γ.θανόπουλος.Ό κ. πρθίδρεύων
  εν άγνοία βεβαίως των προσώπων καΐπραγμά-
  των, συνεπλήρωσε κατ' ανάγκην τΌ δικαστή¬
  ριον διά παρευρισκομένων δικηγόρων, οί ό-
  ποϊοι, άγνοοίμεν άν διχαίως ή άδίκως, θβω-
  ροΰνταΐ ύπΌ τώνένδκχφίρομένων ώς συνδίόμενκ
  μ·τά τού ύπερασπιστο3 τής ύποθέσιως κ Γβ-
  ωργίου θανοπούλου
  Φρονο3μεν, ϊτι «ΰχή*ς έργον θά ήτο «ν ή
  υπόθεσις άναίάλλϊτο %α έξεδικάζετο ύπβ τ«-
  γ ^ρί
  Κυρι«κϊ)ς είνε ίύοκβΧον ν' άκβύσ/) κανΐΐκ «ν
  δέν β(σί>ΰγι εΐΰ τήν'οΤθβυο-αν τ^ί ίδ'
  λΐας. 'Κ φω'νη τβμ βρμ4 ί£ι« ».;, ^
  μόν άπ6 τ' άνοικτά.-αρά.$υρο £ηρ4 καί δια-
  περασπκι'), άλλά α) λέξεις αυγ/Ιίονται καί τα
  νοήματα ονίκοτεύονται καί είνε αδύνατον νβ
  εννοηθή κανεΐε τί ςυνισ'τςΐ; είς τ^ί»ς άκροατάς
  τού δ έρμηνευτής τοϋ θεΐου λόγου.
  Άν κρΐν— δμοκο δ διβίάτηα άπδ την πυ-
  κνότητα τοϋ άκροατηρίου βεβαίως ή διδασκα-
  λΐο: 8ά εΤνε εΰλητττοε, έ-λκυστική κβί γοη-
  τεύσυσο καί οί δνθρωποι ποθ τρέχουν είς
  αυτήν κοί γεμίΖουν ασφυκτικώς την μεγάλην
  αίθουσαν θ' άνακουφΐζονται καί θά παρηγο-
  ροϋνται καί θά διδάσκωνται.
  μ
  η ^η ταϋ πρίγχηπα^ Έρρίκβυ τής
  ΙΙρωσσιιχς νικοδν είς τα ΰδβτα τοϋ Φλώσσιγκ.
  Η. νβυμαχί* αθτη επέτρεψε νά γείνη άποβασι*
  Υ**ΑΟΤ«βμ«νικο3 "ριχτοϋ ίις Ρριττανίχήν παρ»·
  λί*ν υπό τήν^ήγίβίαν' τοϋ αδτοχράτορος Γβυ-
  ου Β'. 'Ό' μβνάϊν-ης βυτος κ«τ*νιχίί τ«
  ρ>εττ«νιχα βτρ«τίύματ« χ«1 «ίβερ-
  χ ηη< | τ(3ο««ιβδχίς «Ί( τ ό, Λονδίνον. . Η 'Αγγλίβ μή . ϊχβυβ» πλέ»ν πλοία, «τρβτον, ζητ*Γ η 1ή ή ν'« «υγ»ρχ«ταί €ίς την Χάγη*. Πρόχιι-αι νΐ ΰί 5ά τβΰ< ,?>' γ({ ρσι Ή
  Γ ήτις ούξ' £—· σ-ιγμγιν ΐσχέφβη να ζή.
  τι την /Αλβα*ί«ν **ί'Λωρρσ.ΙνΥ,ν, λΛμ?άν«
  τβ Βέλγιον χ»ί τήν'ΑΓγυπ-ν. Ή 'ϊβπάνία χ*γ
  ί τό Γιβραλτάρ. Ή Μχίί^ ·
  ΰ
  ρη ρβςί
  Λύ·—«·»«.» «—-ιίηοϊί^ ΤΪ .
  Δημοκρ»τ<α. Ή Γιβμανί» , ^άρ-ην καί άλλους λιμένας. Αί Κάτω Χώραι χ»ί αί άτΐίΐχίαι των «υνϊέονται 5'ά συνθήχης ϊίίβιτίρας μετα τήςΓιρμανίβς χαί τί(1ΐντ«> υπό την ίξάρτησίν ττ^.
  ^ Τδιαύ-η είνε εν ρλΐγοιί ή υπόθεσις τον "π«-
  ραοόξου'βιβλίου. Δια ;χέοευ Ιε ίλων βότών των
  φ**ταβιβ7ΓΑηξιων δι<«ίνί'(' τις "τίίν βμον τοϋ βυγγρειφίως. Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΕΒΗΤϋΝ ΤΗΣ ,,ΤΑΡΑΣ" Ώς χαΐ άλλοτε έγράψβμεν, κατ' εντολήν τοΰ ύπουργείου των ΝαυτικΛν χ«τ« την έν Μελίτη παραμονήν τοθ θωρηκτοϋ' «'Ύίρβς» 'ξητάσθησαιν οί λέβητες αΰτοθ υπο των "Αγ¬ γλων μηγανιχων τοϋ αύτόθι άγγλικθθ νβυ- στάθμοι». Ή έξέτβσις των λ:4τ>των εγένετο
  λϊπτομίρε—άτη κατόπιν πλήρους καθ«ρι»μο3
  αυτών υπο τοθ άρχιναυπηγοθ χαί τοΰ άρχιλι-
  δητοποιβθ τοΒ «τγγλικοθ ναυετάθμου.
  ΟΙ Άγγλοι μηγβνιχοί βνέπτυξβν ύίββυ-
  λικήν πίΐβΐν 17>άτμοσφ«νρών ήτβι 25& λι-
  τρών κατά τ=τρ«γ«*νικΌν δβκτυλον χά) κβτβ"
  πιν ΐηανειλημμένών ίοκιμών ε&ρ«ν ότι ·*» θ
  ίΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
  ναντάτ νά άνθέξωσιν ίχί έπτά όλίκληρή-,Ιτη.
  Οϊ "Αγγλοι συνεταξβν καί ϊί»θεσιν ^ν κβΐ ε¬
  πέδωκαν εις ·»Όν χυδερνή^την τοδ Θωρηκτο3
  χ. Θίθ·/άρην> β'σΐΐς παρονσιαζόμενος σήμε¬
  ρον είς τον κ. υπουργόν των Ναυτι·.Δν '4)ά
  υποβάλη είς αΰτβν ταύτην."·
  Καί είνε τδ ακροατήριον αύτό μ^σαίκδν
  δλον των διαίαθμίσεων τής μεσαΐας τάίεωΰ
  μωσαϊκδν είς τδ δποΐαν πλεονάζουν τα μαϋρα
  τοθ ττένθους και τΡ)ο όδύνης.
  ΓυναΤκες τυλιγμέναι είς έρεδώδεκ μπνίά-
  δες, μέ τα χλωμά πρόσωπα περιδαλλόμενα
  άπδ τί» κατάμαυρον μανδήλι τού ΰαρυτάτου |
  πένθουε, σύρουν εως έκεΤ την ψυχήν των την
  βουτηχθεΐσαν εΐθ κάποια πρόσφατα μελανώ_
  τατα βάθη όδύνης. Αΐσθάνεται κανςΐο δτι 6.
  ττίσω άπύ τάς γυναίκας αυτάο πλανδτοι μΐα
  σκιά κυτταρΐσσου καί άφήνεται ή 6σμή νεοσκα-
  φέντος νώυατβε.
  Καί μεταίύ των μελανών αυτών στιγμά-
  των διακρΐνονΐαι ϊπειτα γέροντεο ττοϋ ϊτοι-
  μαίόμενοι δια τδ αΐώνιον ταέεΐδιον δοκιμάζουν
  ήν ανάγκην νά τακτοποιήσουν τα διαδατήριά
  των, καί Ιπειτα άνδρες ώριμοι είς τοίις δ-
  έφύσησεν απροσδοκήτως πνοή μυστι-
  καί στρατιώται διψώντες συμττλή-
  ρωσιν τη"ί άναπτίιίεως ποθ τοϋς παρέχει δ
  στρατών καί ΰηαίιωμρτικβί περΐκομψοι απο¬
  τελούντες κάποιαν ίυσαρμονίαν είς τό περι-
  βάλλον έκίΓνβ τής'μετριοφροσάνηί: τής ταπει-
  νότητος, των νεκρών ποδών, των άσκητικών
  τάσεων.
  βτΐαΐί την δυσβρμονΐαν έπιτείνει
  μ ΰττο*αμισ«κι κομψής «(υρψομανοϋί
  τής γειτονιδς} ερχομένης έκεΤ διά ν * ακούση
  πώς ύπάρχει καί διά τάς άδυναμΐας ή συγ-
  νώμη, συγκατάδασιε ένδς πανισχύρου ΘεοΟ
  ρδς ϊνα παναδύνατον άνθρωπον.
  Είς την θύραν τοθ μεγάλου κτιρίαυ κά-
  'ηται ϊνας δκστυ^ής τυφλός, μί. τδ καπέλλο
  τού τοποθετημένον είς τδ μεταΕύ των ποδών
  ου. μ£ την κεφαλήν σκυμμέν7|ν κάτωάττό τδ
  ινηλείς κτύπημα τ?)ς τύχης.
  Δεν ύπάρχει βεβαία καλλιτέρα θέσις οι'
  να τυφλδν κοί έτταΐτην άπδ την θύραν τοΰ
  ικοΐ καί θορυδώδεις. Ό τυφλδς έπαΐτης ?εν
  'μιλεΤ. Ή χλωμή εΐκών τού διαγράφεται είς
  δν τοΐ/_ον ώς εΐκών άλγους άλάλου καί σι-
  αρΰ αυτού δπου διδάσκεται ή άγάηη τχρ6ί
  δν πλησίον ώς ΰποχρέωσις ή βοηθεία τού
  δονάτου ώς καθήκον. Καί ένώ είς την ψυ-
  _ήν τού άργοσταλάζουν τα λόγια τής άγά-
  ττης τα δ-τοΤα επάνω είς την αίθουσαν άπαγ-
  ,έλλει δ διδάσκαλος, είς τα σδυσμένα τού
  μάτια ίωγραφΙίετΌι ή ελπίς δτι τώρα ποθ θά
  ελειώσιτ| τδ κήρυγμα, ο! χριστιανοΐ κατερ-
  (όμενοι θά ρίψουν είς τδ έλεεινόν τού κα-
  πέλλον τδ περΐσοευμά των, άπδ τδ οποίον
  θά κατορθώση νά φάγη δύο ημέρας.
  Τψόντι οί ^ριστιονοΐ καταίοΐνουν δμ4η-
  Το ύπουργε,ΐον των Στρατιωτιχών συνέστη¬
  σεν άνακριτικΌν συμβούλιον έκ των κ.κ. Δαγ-
  κλή άντισυνταγματάρχου, ώς προέδρου, Τριγ-
  γέτα ταγματάρχου, Ε. Τζαβέλλα λοχαγοΰ,
  Μήΐσα ΰπολοχαγοί} καί Γεωργακοπούλο,υ άν-
  θυπολοχαγοθ τοΰ ύλικοϋ πυροβολΊκο»ι ενώ¬
  πιον τοϋ όποίου παρέπεμψί τΌν άρχιτϊχνίτην
  κ. Χατζηγιάννην, όστις άπεπλάνησε τήνΌλ-
  γαν Μπασκλαβάνη.
  ΤΌ, άνακριτικΌν συμβούλιον συνερχ,όμενον
  σήμερον θ' αποφανθή, άν πρέπίΐ νά τεθή είς
  άπόταξιν ό είρημένος άξιωματικός.
  Άναζητηθέντα υπό τής Ρουμα¬
  νίας νομοσχέδια.
  Ό ύπουργΌς των Στρατιωτικών έδωκεν
  εντολήν είς τΌ επιτελικόν τμήμα τοΰ ύπουρ-
  γείου νά συγκεντρώση τα στρατιωτικά νο-
  μοσχέδιβ τοϋ Διαδόχου τα ζητηθέντα υπο
  τοΰ ύπουργοΰ των Στρατιωτικών τής Ρουμα-
  ΤΟΝ
  ΠΛΡΑΠΟΝΑ
  νίας κατ' εντολήν τοϋ βασιλέως Καρόλου, ό¬
  πως τα αποστείλη μετ" ίδιοχείρου εκθέσεως.
  Οί ύποψήφιοι δια την σχολήν των
  ύπαξιωματικών.
  Είς τΌ υπουργείον των Στρατιωτικών κα¬
  τηρτίσθη έγκύκλιος, ή όποία θά αποσταλή
  είς ό'λθυς τούς διοικητάς των σωμάτων. Δι*
  αότής παραγγέλλονται οΰτοι όπως συντάξουν
  πίνακα των εχόντων προσόντα διά τάς ΐίσι-
  τηρίους έξετάσϋς τί[ς σχολής των ύπαξιω¬
  ματικών καί καταρτίσουν τάς έπ'.τροπάς ενώ¬
  πιον τώ<ί οποίων ο; ύποψήφιοι θά ΰποστοΰν πρθΐ'.σαγωγικάς έξίτάσεις. Ή αύτοκτονία τοθ πτρατιώτου Ό ενεργήσας άνακρίσεις διά την αύτοκ^το- νίαν τοΰ στρατιώτου Ραγκούζη ταγματάρχη; κ.Μαυρογένης υπέβαλε τΌπόρισμα των άνακρί- σεων είς τον διοικητήν τοΰ 7ου Πεζικθθ" Συν- τάγματος κ. Τσ^τσον. ΔΓ αΰΐίίς βεβαιοί β'τ? λοχαγος κ. Αοϋρος Ιδειρε τΌν στρατιώτην. ινα τΌν έκ^οβίση καί μαρτυρήση τον κλέψαν- τα τΌ δακτυλίδιον τού καί δτι ό στρατιώτης μετά τουτο παραφρονήσας η^τοκτόνησεν. Ό κ.Τσίίτβος θά διαδιβάιη το πόρισμα των άνα- κρίσεων «ςτο ύπουργεΤον των Στρατιωτικών, οπόθ·ν θά αποσταλή «Γς τίνα έκ των εΐση- γητών τοΰ στρβτοδικείου πρός ενέργειαν τα¬ κτικών άνακρίσεων. Β Κατ' είδήσεις ίκ Παρισίων, αυτο'θι όρθοδοξος ίλληνιχή χο έξέλεξεν ώς προΓστάμενον τής έκεΓ ίκ- κλησίας τόν κ. Γερ(Ααν6ν Βασιλάκην, τέως άρχιδιάκονον τοθ ίεροσολι»(Λΐτικο0 θρ,ιίνου . Πλήρης αναστάτωσις επικρατή των σημαιοφόρων τού ναυτικοϋ' ένεκα,ά,δικίών αί οποίαι πρόκ«ιται νά γείνουν διά το τ*ξεί- διον τοϋ εύδρ'όμου «ΜΊο;ού,λη_». Έινϊκρ,,βζτ^σε συνήθίΐα άπο τής έπρχής(τής Οπουργί»ς· τ,,θθ κ., Β. Βίυδούρη,νά έπιζ^ίνωσι τού" ε^ρομοι» «Μιαουλη», οσάκις τουτο πρόκει,τα". νά έκ/τε- λέση ΐκπαιδ:υτίχΌν ταξείδιον καί οί βημαι'ο- φόροι, άλλά κατά-σειράν τής τάξί«ώ< ΐ,<*ν( καί έκ περιτ'ροπής, ίνα .μή " Λδικ,ήθη, ({υ^ίς ;έξ αυτών. Καί ή τάξις μέν ,αύ'τη έτηρήθη επί τ^}ς 6- πουργίας τοΰ κ," Βουδούρη απαρεγκλίτως καί επί τής έποχής των δι».3έχων τού. αλλ' *πΌ πέρυσι καί ιδίως εφέτος οϋτε καν λαμβάνετα; ύπ' όψιν. Διότι ή σειρά κβτεπατήθη^άναλό- γως των μέσων, άτινα έκαατος, άξιω- ματικος καταβαλλει, υπάρχουσι δέ σημαιο- φόροι, οί όποΤοι δέν έλαβον μέρ,ος είς ρ μρς ς των ίκπαιδευτικών ταξίίδίων τοΰ «Μιαουλη», ένώ τουναντίον ύπάρχουσιν αλλοι οί όποΤοι καί δίς καί τρίς έταξίίδευσαν είς τΌ εξωτερικόν μέ τΌν «Μιαούλην». Ή άϊικία είνε προφα- νής, ουδέν ό'μως λαμβάνεται ύπ' ϊψιν ύπΌ τοΰ ϋπουργείου έκτος των μπιλλιέτων καί των μέ¬ σων των ίσχυρών τθ3 κόμματος. ΓΓΝΗ ΠΤΡΟΒΟΑΟΤΣΑ ΓΤΝΑΙΚΟΣ Τηλεγραφικώς ανηγγέλθη χθες περί το ε¬ σπέρας έκ Λιοσίων είς την Διεύθυνσιν τής'Α- στυνομίας, ότι ή 3Οο3τις γυνή Βέρδηχυρο- ίολήσασα κατά τής συγχωρίου κα'ι όμη- λίκου της Παπποΰ διά πολυκρύτθυ ίτραυμά- τισίν αύτην επικινδύνως κατά την κοιλιακήν χώραν. Ή δράστις μετα την πράξίν της,τή*ς οποίας ή άφορμή διατελίΤ εισέτι άγνωστος, ε¬ τράπη είς φυγήν κα'ι έκρόδη ίίς την οικίαν της. Μετ' ολίγον όμως έσπευσιν επί τόπου I- φιππος ό άστυνομικος σταθμάρχης Πατηβ/ων κ. Φοντάνας καί κατώρθωσε νά συλλάβη αυ¬ τήν καί δεσμίαν την μετέφερεν έντα&θα. Ή τραυμαπσθίΤσα γ^'ή ολίγας ελπίδας ζωής παρέχ'ΐ. Έκ των ένεργηθεισών άνακρ(ο«ων, υπο τοΰ αστυνομικον σταθμάρχου κ. Φοντάνα άργά την νύκτα «χθβς άπεδϊίχ·η δτι ή βπόπειρβ κατά τής ΠαπποΟ εγένετο ύπΌ τήβ ΒέρΙη έ¬ νεκα βιαλυθέντος συνοικεσίου. Ό άδελφος τής Βέρδη επρόκειτο ν« {λθτ^ αίς γάμον μετά τή*ς Κ«λομοίρ«ς ΠαππθΟ, έ- πειδή δέ δι' άγνώστους λόγους δίν εγένετο τΌ συνοικέσιον, ή Παππθϋ ίίβρισε προχθές καί βκτύπησ; τον μέλλοντα π»'νθ«ρόν της Τβΰτο πληροφορηθ-Γσα ή κόρη τοϋ Βέρδη έλαβε τΌ πιστόλιον έκ τη*ς οικίας της καί απεπει¬ ράθη νά φονεύβη την Παπποΰ έξ έγγυτάτης αποστάσεως.
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΜΙΑ ΓΝΩΜΗ ΤΟΐ &ΡΑΓΟΗΙΡ(1Φ
  ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
  41Α ΤΟΝΣΤΡ ΑΤΟΝ ΤΟΐ ΚΟΤΡΟΠ ΑΤΚΙΜ
  Σ;ιρά μικρών μαχών—γράφιι ό «Φιγα-
  ρώ» —έξακολθυθ-Τ νά γίνεται μεταξύ των ΐα-
  πωνικών προφυλαχών καί των ρωσσικών.Παρ'
  ό'λον τον άθ/.ιον χαιρΌν, ήμέρα δέν παρέρχε-
  ται άνει* συμπλοκής. Άλλ' αί μικραί αυται
  συγκρούίιΐς ουδέν άξιον λόγον άποτέλ=σμα
  δύνανται νά έχωσιν.
  Αί βροχαί αί οποίαι πίπτουν εξακολουθητι¬
  κώς καί αί όποΐχι θά έξακολουΐήτουν επί έδδο-
  μάδαςόλοκ/.ήρους έμποίίζθ^νπϋσαν σι,δαράν χαί
  σπουδαίον κίνησιν των μ·γάλων στρατιωτικών
  σωμάτων. Μόνον έλαφρα τίνα στρατιωτικά
  σώματα, σχίδον ανευ πυροδολικοδ, κατορθώ-
  νουν νά μετακινοΰνται δι' όδών κατεστραμμέ-
  νων έκ των βροχών.
  ' Είνε λοιπΌν λίαν πιθανΌν ότι οί Ίάπωνες
  δέν θά κατορθώσουν νά έκτοπίσσυν τΌν Κου¬
  ροπάτκιν έκ τοΰ δυτικοΰ διαμερίσματος τοΰ
  Λιάο-Τάγκ. Άξίζει τον κόπον, σχετικώς πρΌς
  το ζήτημα τουτο, ν' αναφέρωμεν τΌ στοίχη-
  μα, ό'π»ρ είχε θέσει πρΌ ενός μ-,ν^ς ό Δραγο-
  μιρώφ καί τΌ οποίον ανέφερεν ό ρωσσικΌς τύ-
  πος. Κατά την γνώμην τού στρατηγοΰ τού¬
  του,οί Ίάπωνες δέν ήτο δυνατόν νά έχουν ου
  τί την πιθανότητα ουτε την θέλησιν νά κα-
  ταλάβουν το Αιάο-Τάγκ.
  41 "Απομαχρυνόμενοι έκ τής παραλίας θά διε-
  ν.ινϊύνεύον νά μίίνουν ανευ τροφών καί πολε
  μοφοδίων, καθόσον μάλιστα τΌ διαμέρισμα
  μίταξύ τοΰ Γιαλου κα'ι τοδ Λιάρ-Χώ στερεΐ-
  "ϊαι χαλ<3τν μέσων συγχοινωνάς. Ευρισκόμενος μϊταξύ τοΰ διαμίρχοματος τοδ Φόγκ-ΧΌγκ- Τσίγκ, ό στρατΌς τοΰ Κουροπάσκιν είνε είς λαμαράν θέσιν. "Ολαι αί κινήσεις αί ίκτίλε- Λ;ίσαι 'δπΌ των Ίαπώνων πρΌ ένΌς μηνός ή¬ σαν ψευδίΤς. Πραγματικώς οί Ίάπωνες ουδέ¬ ποτε είχον την πρόθ σιν νά προχωρήσουν. Αυτή είνε ή γνώμη τοΰ διασήμου Ρώσσου στρατηγοΰ. Είνε εντελώς άκριβές ότι οί Ίά¬ πωνες ,προχωροΰντϊς πρός το Λιάο-Γιάγκ θά ίξέθιτϊν είς σοβαρούς κινδΰνους την -{ρΛμμ.ψ ' τ'ήί συγκοινω·»ί»ς των. Είνε έπίσης πλέον ή1 άληθές ό'τι εάν δέν άποβλέπουν ειμή είς την πολιορκίαν τοΰ Ηορτ-Άρθουρ ή πλευρική θέσις ή καταληφθίϊσα ύπΌ τής πρώτας ίαπω- νίκής στρατιας είνε πεώτής τα"ξ ως, ϊιότι έμ- ποδιζ·:ι όλας τάς έξόδους των όρέων Φέν- Σουί-Λίγκ. 'Αλλ' άς μας επιτραπή νά εί¬ πωμεν ότι οιαδήποτε καί εάν είνε έν τώ* ση- μερινώ πολέμψ, 'ή σημάσΐα τοΰ ΠΌρτ-"Αρ- θουρ, ή πτώσι; τής θέσεως ταύτης ουδόλως θά επέφερε τό τέλος τ^ΰ πολέμου.Έπομένως ουδέν άξιον λόγου δυνάμεθα να έχωμ:ν, έφό- σον το κύριον σώμα τοΰ ρώσσικου στρατολ μένει ανέπαφον. "Ο,τι έπιμονως οί Ίάπωνες ώφειλον νά έπιδιώξουν είνε ή καταστροφή τοδ στρατοδ τούιβυ. Λοιπον ίίνϊ βέβαιον, Οτι εάν π«ρί τα τέλη ΜαΐΌυ, μ-τα την άποβίδασιν επί τής ξηρά; των δΰο τρίτων των στρατιωτικών σωμάτων των, έβάδιζον ευθύς άμέσως καί άνευ έλιγ- μών χαί μ=θ' ό'λων των στρατιωτικών δυνά- μ^ών των εναντίον τοΰ Κουροπάτκιν, βΰτος θά ευρίσκετο είς θέσιν πολύ δεινήν. "Η θά έξηναγχάζετο νά συγκρουσθτ, ύπΌ ό'ρους άνί- σους, έν τοιαύτη δ* περιπτώσει τΌ άποτέλε- • σμα τής μάχης θ' άπέβαινε κατ' αύτοΰ όλε- θρίως καί θά συνετρίβετο, ή θά ΰπεχώρει έν 1βχ<"> ·γ·"»λ«ί*ω» ϋ'λ,α τ* ίργ*, Έ* δπθΤα
  μέχρι τούδε μετ» τόσης έπιμελείας είχε κα-
  τασκευάσει καί πυρπολών μέγα μέρος των
  προμηθειών καί πολεμεφοδίων, ό'σα είχε συσ-
  «ωρεύσει είς Λιάο-Γιάγκ, τΌ οποίον βεβαίως
  δέν θά έπρόφϋανε νά εκκενώθη. Μέχρι ποίου
  σημείου θα ΰπεχώρει καί πώς κατόπιν θά κα-
  τόρθωνε νά λάβη στάσιν έπιθετικήν ; ΑύτΌ
  είνε δύσκολον να προσδιορίστ) τις. Όπωσδή-
  ποτε τΌ χίνημα τουτο θά ίίχε τάς σοβαρωτέ-
  ρας συνεπείας, υλικάς καί ηθικάς.
  Ή προσβολή αύτη των Ίαπώνων θά προ-
  σεπόριζεν είς αύτούς ταυτοχρόνως καί την κα¬
  τάληψιν τοδ Νιαου—Τσουάγκ καΐ τοΰ σιδηρο-
  Ιρόμου τού όδηγοΰντος άπο τής πόλ ως ταύ¬
  της :ίς τΌ Μ^ϋκδ,ν, δηλαδή γραμμής έπι-
  κοινωνίας συντθμοτέρας καί -ύχολωτέρας έ-
  κιίνης την όποιαν οιαθέτουσι σήμερον.
  Έν περιλήψ ι, άν καί παραδ^χόμενοι ό'τι ό
  Δραγομιρώφ εκέρδισε το στοίχημά τού καί Οτι
  είνε ίτρατιωτικη αύθεντία, διν δυνάμεθα ομως
  νά μή φρονώμεν Οτι οί Ίάπωνες ηδύναντο να
  δράσουν ο/.ως διόλου διαφορετικά. Τέλος, τί¬
  ποτε δεν άποδεικίΰβι ότι οί Ίάπωνες ηθέλη¬
  σαν νά έκτοπίσουν τΌν Κουροπάτκιν έκ τής
  μεσημβρινής Μαντζίυρίας.
  Ο ΜΙΔΑΤ ΠήΣΣΛΣ
  ΑΠΟΚΑΑΤΠΤΙΚΟΝ ΒΙΒΑΙ0Ν_ ΑΠΟ ΤΟΝ ΪΙΟΝ ΤΟΤ
  Η ΑΏΟΤΎΧΟΎΣΑ ΜΕΤΑΡΡΥΒΙυΊΙΣΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΙ
  [ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΛΗΡίΕ-
  εχ
  (Συνί/ιια
  Παρ' 8λην την σφοδράν άντιποΧίτίυσιν την
  οποίαν ένήογουν οί άδ'άλλαχΐοι των οποίων
  προηγ Ττο ό τότε Σείχ-Ούλ-Ίσλάμ, ό Σαα-
  δ·διν έφένϊης επετεύχθη τέλος τΌ 1805 ή έπι-
  κύρωβις τοΒ διορισμοΰ τοθ Μιδάτ ΰπΌ τοΰ
  Σουλτάνου καί ό νέος διοικητής κατώρθωσε
  μέ την ισχυράν υποστήριξιν τοΰ Φουάδ πασ¬
  σά νά χαταλάβη την νέαν θέσιν τού.
  Ό νέος Βαλής προέβη είς ριζικάς μεταρ¬
  ρύθμισις είς την διοίκησιν τής Ικ&ρ-χΙχς τού,
  μιας έκ των σπουδαιότερον τοΰ Όθωμανικοΰ
  Κράτους.
  "Ολόκληρον τΌ βιλαέτιον διγρέθη είς έπτά
  διακεκριμένα σανδζάκια (διαμερίσματα), έ'κα·
  -τον σανδζάκι είς καζάδες (περιφερείας ή επαρ¬
  χίας) καί έκαστος χαζίς είς ναχής,δηλαδή είς
  κοινότητος, είς εκάστην των οποίων έδημιουρ-
  γήθησαν κεντρικά συμβιύλια διά την είσπρα¬
  ξιν τώ' φόρω·' καί την επί τβπου διοίκησιν.
  Ό έπιτυχία των μεταρρυθμέσεων
  Ή καταναγκαστική έργασία κατηργήθη,
  γέφυραι ΐί=ρί τάς 1400 κατεσκευάσθησαν, οδοί
  δέ έκτάσως 3,000 χιλιομέτρων ετέθησαν είς
  την διάθεσιν τοΰ λαοΰ. 'Η ληστεία αποτελε¬
  σματικώς κατεδιώχθη, εδημιουργήθη σώμα
  έγχωρίου χωροφυλακής καί ίδρΰθησαν γεωρ-
  γικαί Τράπ ζαι όπως άπολυτρώσουν τούς πτω¬
  χούς αγρότας έκ τής άργυρολογίας των το-
  κογλύφων.
  Τα ΰλικά κεφάλαια τ' αΓαιτηθέντα πρός
  πραγματοποίησιν καί εφαρμογήν των ανωτέρω
  μΐταρρυθμιστικών μέτρων έξευρέθησαν διά
  προσφυεστάτου συστήματος, βασιζομένου επί
  τής καλλιεργείας των έκτεταμένων γαιών τοΰ
  δημοσίου διά τοΰ όποίου δέν ανεκουφίσθησαν
  μόνον οί πάσχοντες αγρόται, άλλ' ετέθη κατά
  μέρος καί ωρισμένον κεφάλαιον αύξανόμίνον
  δι' έράνων χάριν των διαφόρων παρουσιαζομέ-
  νων άναγκών τοΰ τόπου. Ή γεωργία καί
  τΌ εμπόριον των δημητριακών καρπώ·' τα¬
  χέως ήρχισαν ν' άκμάζουν χάρις είς τα βυ-
  νετά καί δραστήρια αύτά μέτρα.
  Μετά ταυτα την προσοχήν τοΰ νέου πασσά
  προσείλκυσ ν ή ναυτιλία τοΰ Δουνάβ:ως, ή
  μ·γαλ ιτέρα αυτή άρτηρία τής επαρχίας, τα¬
  χέως δέ δύο καί κατόπιν τέσσαρα πλοϊα φέ-
  ροντα την όθωμανικήν σημαίαν ϊνίφανίσθησαν
  διά πρώτην φοράν διαπλέοντα τον ποταμόν.
  Έπίσης καί τελεία ταχυδρομική όπ^ρί-
  σία εγκατεστάθη χάρις δέ είς την πρωτο¬
  βουλίαν τοΰ δΐίΐκητοΰ είς το Ρουστούκιον
  ιδρύθη εργοστάσιον κατασκευής άμαξών το ό-
  ποΤον είς τΌ τέλες τοΰ πρώτου Ιτους τής ί-
  δρύσ ώς τού έδωκε μέρισμα είς τούς μ-:τό-
  χους τού 10 τοίς εκατόν. Έπίσης καί τα φι-
  λανθρωπιχά ίδρύματα δέν παρημ;λήθησαν.
  Ούτω Ίδρύθησαν είς το Ρουστούκιον καί είς
  την Σοφίαν ορφανοτροφ Τα υπέρ των Χρι-
  στΐανοπαίδων καί των Όθωμανοπαίδων είς
  τα όποΤα οί τρόφιμοι προπαρεσ/.ευάζοντο διά
  τάς τέχνας καί την βιομηχανίαν.*
  'Η χλείς τής επιτυχίας των ανωτέρω
  μεταρρυθμίσίων κα! ή κυριωδΐστέρα άρχή τής
  διοικήσεως ήτο ή άπΌ κοινοΰ συνεργασία ο-
  λων )((3ν εγχωρίων άρχών '
  Διά τής εϊλικρινοΰς συνεργασίας των δι-
  καίως καί ακριβώς κατηρτίσθη τΌ κτηματολό-
  γιον των διαφόρων διαμερισμάτων επί τη βά¬
  σει τοδ δποίου ίπ-;6λήθησαν οί άνάλογοι φό-
  ροι άνιυ ούδενΌς παραπόνου. Καίτοι δέ οί μι-
  σθοι των· ύπευθυνων ΰπαλλήλων, ώς παρα-
  δείγματος χάριν των δικαστών καί των άστυ-
  νομικώ,ν ηυξήθησαν σημαντικώς πολλοί δέ φό-
  ροι τούς όποίους βαρέως έφερον οί κάτοικοι
  κατηργήθησαν έν τούτοις τα Ισοδα τής επαρ¬
  χίας ΐδΐίχνυον σημαντικήν αίξησν πλεονά-
  σματθ(.
  Ό Μιδάτ πρότυπον βιοικητού
  Ή «ύημερία τής έκτεταμένης ταύτης ΐζ*ρ-
  ΑΠΟ ΧΘΕΧ
  ΕΩΪΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  ά^πϊ<»«ί Η ΓΡΑΜΙΠΑΤΙΚΗ ΑΓΡΙΕΥΟΥΣΑ 'Η γραμματική ήρχισε ν' άγριεύη. Είνε γνωστά τα τελευταΤά της παθήματα. Έπι δύο Ιτη τώρα ή έπΐτηδες εκλεγείσα Ιπιτροπή τής άρνεΤται τάς υπηρεσίας της, την πετ$ είς την ακραν δίν θέλει νά παραδεχθή τό 6- πέρογον στρεδλωτικόν έργον της καί την κα¬ ταδικαι είς άδράνειαν. ΠοΙαν ; Αυτήν ! την γραμματικήν Ι ΚαΙ ή γραμματική άγριεύει. Θέλει νά κριθή. Ό τύπος ίημοσιεύει καπβτε τα παρά- πογβ ύποδΐκων οί 6ποΤοι άπδ τα βάθι φυ)ακών {ητοϋν νά παρουσιαθθθϋν εΙ2 καστήρια νά δώσουν λόγον των πράίεών των «ενώπιον τής δΐκαιοσύνης τής πατρίδος των». Κάτι τέτοιοσυμίϊΐνει καί μί τάς γραμ- ματικάς. Άπδ τα βάθη των συγγραφικών συρταρΐων είς τα 6ποΐα τρέχουν τόν κίνδυ¬ νον τής όρέΕειυς των ποντικών, φωνάζουν τώρα πρός την δικαιοσύνην τής πατρίδος των. ΚαΙ έπειδή ή δικαιοσύνη αυτή δέν άκούει καί τ"σθέν'ϊχπαιδΓυ'τι"κΌν'σχέδιον το υπέβαλε δ'ίά ι άργει νά Ελθη καί θέλει νά ΕΕ,γλνστρήσγ! καί οΰς εκθέσεως τού πρΌς την Υψηλήν φέρειαι με κάποιαν περιφρόνησιν, ή γραμμα- Τ' άπαιτούμ:να/ πρΌς πραγΑατοπβί- | τική κ^αφεύγει είς τα Ια/ατα καί προκαλετ ησιν ίξοδα θά έξευρίσκονΐθ τα μέν ήμίση Η νομομαθεΤς είς βοήθειαν της καί άπειλεΐ, νά τοΰ πλεονάσματος των έσόδων τα δ' έτερα £γε(ρη άγωγήν κατά τοθ δημοσίου ήμίση έξ έκουσίων συνεισφορών. Ότ*ν τΌ σχέδιον εγνώσθη είς την Κων- σταντινούπολι·», το αόνον πρόσωπον το οποίον κατ:νόησε πληρέστατα την σημασίαν ^αΰτοθ ό Ρώσσος πρίσβευτής στρατηγος Ίγνά- τ»ϋ χβισινοϋ) άπεφασιν νά ιδρύση είς τα κυριώτερα κέν'τρα τής επαρχίας σχολεΐα και Πανεπιστήμια 6που οί Βουλγαρόπαιδίς, οί Χριστιανόπαιδες καί οί Όθωμανόπαιδίς τυγχάνουν πρώτης τάξως έκπαιδίύσεως χωρίς ν* Ιχουν ανάγκην νά με- ταδαίνουν ίίς το εξωτερικόν Ό Ίγνάτιεφ κ αί τό βτικόν κόμμ* 'Η ωφελεία ήτις ήδΰνατο νά προέλθη είς | την χώραν έκ τής συσφίγξεως των φιλικών δεσμών μεΐαξύ τοΰ χριστιανικθθ καί τοθ μου- σουλμανικοΰ στοιχείου υπο την διαφωτιστικήν επίδρασιν τής κοινής έκπαιδεύσεως καί είς η¬ λικίαν κατά την οποίαν ή φιλία ΛημιουργεΤ- ται ευκολώτερον δ·ν διέφυγε τήν^οξυδέρκϊΐαν τοθ Μιδάτ. Όλίκληρον το υπ' αΰτοΰ φόρον έίήτησαν μερικά πράγματα τι ή δείαμενή δίν είχεν. —-ΟυΤσκι ! — Ντε ίκει, απήντησεν Ιλληνοαγγλιστΐ ή ^ τΡ^Ρ3ς αυτή; 0?θώνίΐ τάς τρίχας τής ^ & γραμματ,κΜς. _ γ ν ν ι γ ,γ ι Πρόκε,τα, περΙ εΐκοα.επτά δλοκλήρα,ν το.- ούτων κα1 1 δΙκΠ πλέον εΤνε άν δ^-' ά!.υνβ- τος τουλάχιστον έκτάκτως δυσχερής. Κατά τκ·. Αντελήφθη -:ύθύς έξ άρχής δτι Ολον τα ^ τουλάχιστον «τ«τ^ σχέδιον αύτΌ άντιτίθετο εύθέως πρός τα σχέ- 1»«.κον κανόνα είς δλους τους ουγκατηγο- 8 α καί —Λ- —■——'- -"ιΤ! ""·«-■>"«"■·'—·«Λ" 'ηη)ΐιίιοιιε £> Ιμ^ ποέπει νά Φανή τόν &Κ
  τους σκοπους
  κόμματος, τοΰ όποίου αύτΌς ήτον το κινοϋν
  πνεΰμα. 'ί2ς έκ τούτου δεν αφήκε τίποτε ά»
  χρησιμοποίητον πρός ματαίωσιν των σχεδίων
  καί ανατροπήν τοΰ πασσά.
  Δυστυχώς ή φύσις τής άπολυταρχικής δι¬
  οικήσεως καί ό χαραΑτήρ τής άνατολικής
  μονοκρατορίας παρέσχον ίίς αυτόν ^λήρη $ά
  μέσα είς τάς ένεργ-:ίας τϊυ. Ή επέμβασις ξέ-
  νου πρεσδευτοΰ είς την εσωτερικήν οίκονομίαν
  επαρχίας τοΰ κράτους δέν είχεν έν έαυτη τί¬
  ποτε. το άντικανοηκΌν ή τΌ προπετές. Τοι¬
  αύτη επέμβασις προ πολλοΰ είχεν ίγκαινιασθί)
  τοΰ πανσλαυϊστικοΰ 'ρουμένους 6 εας πρέπει νά φάγη τόν
  — Μπράντι.
  — Οίτε άπ' άπτό...
  Επί τέλους Ιγεινε κάποιος
  ΰπο/ωρήσαντος τοϋ άγγλικοϋ έγωισμοθ.
  — Λουκούμια Ι
  ΟΙ Άγγλοι καί δ κ. Τσόλας Εφαγαν τα
  λουκούμια καί έσήκωσαν τα ποτήρια μέ τό
  νερόν.
  — Καταρό, καταρό Ι Νιέντε τθφο, εΤπε
  6 καφετζής ένθουοιαομέ,νος μέ τα άγγλικά τα
  όωοΐα εΤνε μάθει τόσον γρήγορα.
  Φαίνεται εντούτοις δτι οί Άγγλοι δίν έ-
  πεΐσθησαν καί τα ποτήρισ έπεστράφησαν α-
  ϊπειτα οί ίένοι ίνοιέαν
  τα
  τετράδιά των κοί έχώθησαν είς την βαμ6οΰ-
  σαν δεξαμενήν.
  ΤελευταΤο ώρα. Άκδμη δέν εγνώσθη άν
  έίήλθαν άπό έκεΐ σώοι καί ύγιεΐς.
  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΚΕΝΤΕΤΞΕΙΣ
  Η ΤΑΡΑΝΤΒΛΛΑ
  ΕΓο*μεν χθές τον Ίταλόν, 6 όιτοΓος φέρει
  την ταραντέλλαν, ήτις άρνίζει αυριον τό βράδυ
  είς την ΐξέδραν τοϋ «Άκταίου» καί τοϋ έζητή
  (Γκμεν μερικάς πληροφορίας διά, τό φλίγον ζή-
  τημα. Ό άδελφός Ιταλός προθυμότατος μάς
  απήντησεν.
  —Έν πρώτοις ή ταραντέλλα, ή δποία έρ¬
  χεται αυριον δεν ε^ει σύγκρισιν μέ έκιίνην ποϋ
  ήκούχτε εί; την ίι? ' «·».-_->«.
  'Εκθισιν πέρυσιν. Είνε πολΰ
  Ο ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ_ΑΜΠΕΑβΝ ΤΟΥ 1901
  Ό ΰπουργος των Οίκονομικών διέταξε
  τοΰς έπαρχιακούς ταμίας, ό'πως έντΌς μηνός
  άποστείλουν είς τοίς οίκονομικούς ίφόρους
  τίνα.'.ας κατά δήμους των καταδαλόντων τον
  δηι/όσιονφόρον των αμπέλων _τής χρήσεως τοΰ
  1901 πρός έξέλεγξιν. ΟΙ ίίκονομικοί εφοροι
  θά έξελέγξουν τούς πίνακας δι' άντιπαραβο-
  λής πρΌς τα μητρώα των αμπέλων καί τάς
  περί άπαλλαγής άποφάσεις τής οίκείας έπι-
  τροπής καί θά τούς κυρώσουν έπιστρέφοντ:ς
  αύτούς έντΌς 10 ημερών είς τούς έπαρχιακούς
  ταμίας, οίτινες έντΌς 3 ημερών άπο τής ί-
  πιστροφής των κεκυρωμένων πινάκων θά
  προσκαλέσωσι τούς καταδαλόντας, Οπως προ¬
  σέλθουν είς τα ταμ ΐα καί επί τί) παριδοτει
  των είς χ Τράς των διπλοτΰπων άποδ-ίξ ωτ
  ώληρωμής τοΰ φόρου των αμπέλων τής χρή¬
  σεως τοΰ 1901 θά άναλάβωσι τα ιϊς τα τα-
  μεΤα καταβληθέντα ποσά.
  ΣΠΕΙΡΛ Η.Π0[&Π!2 ΤΟ
  Πολλάκις εδόθη άφορμή είς την άστυ-
  νομικήν αρχήν υπό τινος σπείρας φαυλοβΐων
  ή όποία έκβιαζ;ι καί κακοποΐίϊ τούς διερχο-
  μένους κατά τας νυκτερινάς ώ^ας έκ τοΰ παρά
  το «Μετς» καφΐν^ίου ό Παράδ.ισος, οΰδΐ,Λΐα
  ομως καταδίωξις έν>ργήθη κατ' αυτών. Χθές
  3μως άποθρασυνθέντα τα χζκοποιά αύτά στοι-
  χεΤα επετεθησαν κατά τινος νέου καλλίττης
  οίκογίνείας των Αθηνών καί άπ^πίΐράθησαν
  νά έκβιάσουν καί χαχοποιήσουν αυτόν ποιχι-
  λοτρόπως.
  Ό νέος άντιστάς κατώρθωσε νά διαφύγη
  τάς χείρας των φαυλοβίων άφθΰ προηγουμέ¬
  νως έπυροβολήθη καί ή σφαϊρα διέτρησε τό
  ένδυμά τού σωθας ώ; έκ θαυματος.
  Ή άδρανήσασα μέχρι τοϋδΐ άστυνομία
  προέβη είς την σύλληψιν τοϋ ενός έκ των
  μελών τής σπείρας αυτής Άντ. Βελιμέζη
  ονόματι ή$η δέ καταΒ ώ*:! καί τούς λοιποΰς.
  χίας ύπΌ τΌν νέον διοικητήν της
  ευθύς έξ άρχής την προσοχήν των έν Κων-
  σταντινουπόλει ό δέ Μιδατ είς αναγνώρισιν
  των ΰπηρ.σιών τού εδέχθη τα συγχίρητήρια
  τοΰ Σουλτάνου καί τής Πΰλης. Δι' αύτοκρα-
  τορικοΰ ίραδέ διετάχθησαν οί διοικήται ολων
  των άλλων ε'παρχιών τοΰ κράτους νά έφαρ-
  μόσονν είς τα βιλαέτιά των τας ιδίας μεταρ¬
  ρύθμισις τάς οποίας είχ'.ν είσαγάγει ο Μιδάτ
  είς τΌ βιλαέτιον τοΰ Δοονάί-ως, λεπτομερές
  σχέδιον καί περιγραφήν των οποίων είχε στεί-
  λει είς την Κωνσταντινούπολιν ό Ριφάτ έφέν-
  δης, γραμματεύς τοΰ βιλαετίου καί κατόπιν
  Μέγας Βιζύρης.
  Ούτω τα παν τ α έβαινον καλώς, νέα δέ έ-
  ποχή ιύημερίας καί εύδαιμονίας εφαίνετο ά-
  νατέλλουσα διά τάς επαρχίας τοΰ όθωμανικοΰ
  κράτους.
  Άξίζει βεβαίως νά παρακολουθήσουν προσ-
  εκτικώς ό'λοι ό'σοι ένδιαφέρονται νά εισέλθουν
  είς τα μυστήρια τοΰ έσωτ^ρικθΰ όργανισμοΰτής
  τουρκικής άπολυταρχίας, νά ίδουν τάς χορδάς
  τάς κινούσας την τουρκικήν κυβέρνησιν καί νά
  συνοικειωθοΰν μέ τάς κρυφίας αφορμάς.α'ι'τινϊς
  έκμηδίνίζουν καί διαψ ύδνυν τάς ελπίδας των
  Τούρκων ματαρρυθμιστών ό',τι θ' άφηγηθώ-
  μ=ν μέ την αύθϊντικότητα την προερχομένην
  έχ προσώπου δυναμένου ώ; έκ τής θέσεώς
  τού νά γνωρίζη την άλήθ-ιαν.
  Πόλεμος κατά των προπαγαν
  διστών
  Ό Μιδάτ ησθάνετο όΐι τΌ Ιργον τού δέν
  θά συνεπληίών«το ο·3τε ή επάνοδος τής ύλι-
  κής εύημίρίας θά ή1 ;χ;ι νά καταστήιη στ^-
  νωτέρους τούς δϊσμούς τής επαρχίας τού μέ
  την διοίκησιν τοθ Σουλτάνου εάν δέν έλάμδα-
  νεν έξ ίσου σπουδαΤα μέτρα καί διά την ηθι¬
  κήν ΰψιν τοΰ προβλήματος καί δέν επετύγχα¬
  νε ν» επιφέρη πρί-γματΐΑήν αντίδρασιν κατά
  των άποπίΐρών των έχθΐών τοϋ κράτους, των
  ζητούντων νά σπείρουν ζιζάνια «ϊς -.ήν νεο¬
  λαίαν τής επαρχίας.
  Μία έκ των άποτελίσματικωτέρών έπινοή-
  σεων των έχθρών τοϋ όθωμανικσΰ κράτους,
  την οποίαν επί ετη μακρά εφήρμοζθν, ήτο ή
  αποστόλη μεγάλου άριθμοΰ Βουλγαροπαίϊων
  πρός σΐουδήν είς τα ρωσΐικά πϊνεπιστήμία
  τής Όδησσοδ, τοδ Χάρκωφ καί τοΰ Κίίφ
  κατά την έπιττροφήν των δέ είς τάς πατρί¬
  δος των οί νέοι οΰτοι εγίνοντο άρχηγοί των
  προπαγανδιστών των πανσλα/ίστικών ίδίών
  μεταζύ τής βουλγαρική; νϋΛαίας.
  Οί άπόστολοι ούτοι οί διασπι'ροντες τα
  ζιζάνια απετέλουν έ'να έκ των σοβαρωτέρω*
  χινούνων τή; έθωμανικής χυριαρχίχς είς έν
  είχί καταστή χρονία. Ό Ίγνάτυφ ήρχι¬
  σε νά παριστα είς τον Σουλτ5'<ον ότι το π·'·:0μα τώ·' μ«ταρρυθμ£σεων των έκπονηθ ισών υπο τοΰ Μιδάτ διά τΌ ^ΐλαίτιον τού ιδιαιτέ¬ ρως δέ ή Ί'δρυσις τοπικών συμβουλιον άντε- τίθίτο ΐΰθέω; παρά τΌ πν 8μα τής άπολυταρ- , χικής διοικήσεως καί έπομένως το άποτέλε- σμα θά ήτο Οπως ώρισμένως μιν.ρΌν καί κατ' ολίγον ή έπαρχία αποσπασθί) έκ τοΰ κυ- ρίου σώματος τοΰ κράτους και ζητήση την πλήρη άν.ξαρτησίαν της, ώς συνέβη μέ τή" Αίγυπτον. Ι Έντούτσις δέν θ;ωρίΐται τελείως βέβαιον δτι ό πρϊσβίντής θά έπίτύγχανε τοΰ σκο- ποΰ τού καίτοι είχε νά κάμη μέ ήγ μονα τόσον πολύ φειδόμ-.νον των προνομιων τού, ώς ήτο ό Άβδούλ Άζίζ, εάν δέν έξεμεταλ- | λίύετο ό πρεσβΐυτής έν άτυχές τυπογραφι- , κΌν σφάλμα. Είς μίαν περίοδον τής έπισή- Ι μου εφημερίδος τής επαρχίας ό Ορος «άντι- ι πρόσωποι» ή βουλευταί άπροσέκτως απεδί¬ δετο είς τα μέλη τοΰ ανωτάτου συμβθυλίου τοΰ 6ιλαετ(ου.. , .(,*_·_ Προφανώς ή άσήμαντος αύτη σύμπτωσις, σφάλμα άναμφιβΐλως τοδ τυπογραφου, ήρ¬ κεσε νά εξεγείρη την διάνοιαν τοΰ Σουλτά¬ νου καί νά συντελέση πρΌς ματαίωσιν τοΰ σχε- δίθυ. Ό Άβδούλ Άζίζ ή:νήθη νά έπικυ- ! ρώΐη τΌ υποβληθέν σχέδιον επί τη προφανώς άνειληκρινεΐ προφάσει των απαιτουμένων έξό- δων πρός εφαρμογήν αύτοΰ. Ούτω ή βάΐις τοΰ Ιργου τοΰ Μιδάτ, αί Ι μεταρρυθμίσεις αΐτινες υπέρ παν άλλο έσκό» ] πουν νά συνδέσουν στενώς τούς Βουλγάρους ' μέ την κεντρικήν διοίκησιν καί νά καταστρέ· ψουν την φωλεάν τής αύξούσης δυσαρεσκείας έν τη έπαρχία, έματαιώθη ύπΌ τοΰ ξένου δι- πλωματου καταλλήλως μεταχ^ιρισθέντος τΌν σκΐπτικισμΌν καί τα άπθλυταρχιχά Ινστικτα τοδ ήγεμόνος τής χώρας. Έαν αύτΌ ήτο άπλοΰν καί εξαιρετικόν πα- ράδ:ιγα τής άπολυταρχίας ηδύνατο νά τΌ πα- ρέλθη τις έν σχίτικη σιγη όσονδήποτε Θι6ε- ρΌν καί άν ήτο έν τί) προκειμένη περιστά- σει, Άλλ' όλόκληρος ή νεωτέρα Ίστορια τής 'Γθυρκΐας άποδεικνύει δτι ή τοιαύτη επέμβα¬ σις δέν ήτο τίποτε ολιγώτερον παρά σύστημα πολιτικής δεξιότητος διά τοΰ όποίου πονήρως ή άπολυταρχία εχρησιμοποιείτο πρΌς κατα¬ στροφήν τής χώρας κατά τοιοΰτον βέβαιον καί θανατηφόρον τρό·.:ον ώς έν Πολωνΐα. ΑΊ Ί*ύ- θόρμητοι ίδιοτροπίαι καί φαντασιοπληξίαι α¬ πολύτου κυριάρχου άποτελοΰν το άβλαδέστε- στερον μέρος των έλεθρίων άποτελεσμάτων τής άπολυταρχία;. Άλλ' είς τάς σκιάς τάς Ίπταμένας γύρω τού θρόνου, σκιάς ίσχυροτέ- ρας άπο αυτόν τον θρόνον, καί έργαζομένας συστηματικώς ν.αί έκμεταλλευομένας την ά¬ γνοιαν καί τούς φόδους τοΰ απολύτου κυρι- αρχου, μέ ωρισμένους σκοπούς καί προδιαγε- γραμμένα σχέδια. είς τάς σκιάς αύτάς έγκει¬ ται «ν ~.τ, 'Ανατολίί τουλάχιστον ή πραγμα- τ·.κή κατάρα τής άπολυταρχίας. Συγχρόνως μέ τ)]ν έν Κωνστ αντ'νουπόλει διπλωματικήν ενέργειαν, διαταγαί εδόθησαν είς τα πανσλαυΐστικά κομιτάτα τα έδρ ύοντα έν Βουκουρεστίω, καί Κινοσβίω νά ετοιμα- λον. Κατά περισσότερον λόγον τό άλληλο- φάγωμα πρέπει νά γείνη είς τάς γραμματι- κάς. Ο' διδάσκαλοι μεταίύ των δέν παρουσι- άίουν τα τελειότερα ύποδείγματα -/ρισ-ιΐανι- κής άνεκτικότητος καί συνεννοήσεως. ΚαΙ άν τώρα συνενοήθησαν δλοι μαί?) καί άπευ- θύνονται κατά κοινοΰ ένόροθ, αλλοίμονον Επειτα είς έκςΐνον ποϋ Ιγα τα άσθενέστερα δόντια. Όπωσδήποτε ή γραμματική άγριεύει. Ή πβλιτεΐα άς λάδη τέ μέτρα της. 'Η γραμμα- τική £ως τώρα μετεχειρΐσθη τόν βούρδουλαν κατά των παιδιών. Άν άρχΐσγ; καί τοΰς με· γάλους ; Α. πληρεστέρα καί τελειοτέρα καί Οα -ήιχπορη νά εκτελέση μεγαλείτερ* κομμάτια, ούτως ώστε νά είνε τελεία συνααλία. —-Όστι τα μικρά ναπολιτάνικα τραγουδά- κια δέν θά τα {-/ώμεν ; — "Ίσ'ια-ίσι*. Μιάς ταρ*ντελλας αΰτά, άπο- τίλοϋν την βάσιν τοϋ προγράμματος. Άλλά αΰτά 8έν είνε άρκετά, ^χρο αίο" χρειίζιτοιι καί κάτι τίλει&τερον. — Όρθότατα! — "Ε, λοιπον ή ταραντέλλα μου εφέτο; θά ήμπορΫ) νά τα κάμη αΰτά. ΚαΙ να «άς 'πώ, κάθε » — ,--------- , , ,. τα τηλεγραβήματα ταυτα αι ~«λ«« των Ρώσσων άνέχονται μέχρι τούδε ««,!«». 950 νεκρούς 297,865 πληγωμένους, και Α£ νιλ. αίχμα)*>τους. Όσον άφορα τας *«α
  θάλασσαν απωλείας, αυται είνε 71 πλοΤα θω-
  τοΰ τύπου «Ρετδιζάν», ^ θωρηκτα
  τύπου «Πετροπαυλόφσκη^
  512 άντιτορπιλλικά και
  μικά,
  λικά.
  203
  -ή ο-τ«τιστικη
  εξής ά-
  τής
  εις
  χα'- 412 γΐλ. αίνμαλώτους.
  ΤΌ δέ ναυτικόν των ηλαττώθη κατα
  εξής πλοΐα: 94 θω^ηκτά, πρώτης
  ^'
  V
  512 άντιτορπι
  τα
  ηρ^
  βάσις τών^ολογισμών της έχρησιμευσα·-. «
  πληροφορίαι των ούγγρικών εφημερίδων. Δ,α
  τάς ελληνικάς δέν λέγει τίποτε.
  Ε&Π «' Ε«Ι
  11 κυρία πρΌς την νέαν θαλαμηπόλον της:
  - - · Ίουλία, Οτι δέν είσαι χαθαρα.
  - Βλέπω
  Τί
  ΤΟ ΤΑΧΤ&Ρ01ΜΕΙ0Ι
  12 Ιουλίου
  Είς Ρόδον, Σάμον (σαμιακον) 11
  Είς Σμύρνην, Δαρδανέλλια, "
  θράκην. Βουλγαρίαν, Ρουμανίαν
  σίαν (Μεσσαζερή) 5 μ.μ.
  Είς θεσσαλονίκην, Σ-:ρ6ίαν
  τού) 5 μ.μ.
  ΠΕΡΙ ΑΝΕΠΟΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
  Χθες το μεσημέρι, ένώ φύλλον δέν έκιν-.Τ-
  το είς τα δένδρα καί έδασίλευίν άπολυτος ή-
  ρίμία επί των άνευ άνέμου "Αθηνών, έξαφνα
  ίνα σφύριγμα ήχούσθη άγριον καί ό βορρας έ-
  θ'-αθη είς τούς δρόμους έξεγ=φων σύννεφα
  σκό^ης καί καταθέτων αύτά πρός την πόλιν.
  Οί δύσκολοι, οί μεμψίμοιροι, οί μή εύχα-
  ριστούμίνοι είς τίποτε, έξηγριώθησαν άμέσως.
  — Τί ; πάλι τα ίδια θά εχωμεν είπον.
  Πάλιν θά μας στραδώσουν τα μϊλτί'μια ;
  Μέ αύτούς άμέσως ήν ώθησαν χαί έχεΐνοι
  ποϋ προ δύο λεπτών παρεπονοΰντο διά την
  ζέστην.
  — Ά, προτιμοτέρα ή ζέστη άπΌ αύτΌ τΌ
  κακό.
  Καί ή ζέστη μόλις ϊψ^Λΰί 36 βχθμούς,
  ένώ άλλοΰ έπήγβ 45 μέ κρούσματα ήλιά-
  "σεώς, " μέ θανάτους μέσα είς τούς δρόμους
  καί έδώ ό άνίμος ήρκέσθη νά σηκώση μόλις
  την ϊ<χ^ρ«ν σκόνην των δρόμων, ένώ είς άλλους τάπους επήρε στέγας σπιτιών, έδύ- θισεν άτμόπλοια όλάκληρα, έκαμε τάς με- ποΰ είνε άγνωστοι είς Διά τούς διαρκώς παραπθνουμένους έχομεν νά υπενθυμίσωμεν έ'να κανόνα, πιστοποιηθέντα υπο τής π^ίρας είς τάς Αθήνας. Εάν ή ζέστη αυτή, Ιστω καί δχι άνυπό- φορος, εξακολουθήση, θά Ιχωμεν απαραιτή¬ τως βροχήν. ΚαΙ τής βρθχής τ' άποτελε- σματα είνε κάπως δύσκολον νά τα προΐδη κα- νείς. Κατά πασάν πιθανότητα ομως ή βροχή θά παρουσιάση σχετικήν έπίτασιν τής έπιδη- μ(ας, άπΌ την οποίαν μόλις έσώθημεν διά τής παρατηρουμένης ΰφέσ;ως. Ό άνεμος ό οποίος ίπνίυσε χθές, άν έ£α- κολουθήση ολίγας ημέρας, θα άποτρέψτι ....... δέν είνΐ συμφωνότερον μΐ αύτην τη ωραίαν παραλίαν τού Φαλήρου ά*« την ταβαν- τέ'λλαν. —Βίβαίω;. Άλλά σϊς παρακαλώ έπιτρέπε- τε μίαν λεπτήν ερώτησιν ; —Παρακχλώ, κάρο σινιίρε. — Θά είνΐ εφέτος ή Κοντσετίν» μαζή ; —Βεβαίως. —Καί δ/ ες ή άλλες εμμορφϊς ; —Καί «ΰτές. ΚαΙ άλλες άκόμη πολϋ ώραιά- τερες. Είνε αποτρόπαιον ο! γυναίκες τής ταραν- τέλλας να μην είνε ώραϊες. —Φ ίκη ! —Λοιπον 6ά φροντίβωμίν νά εί <ε ώίαΓε;. "Επειτα εγεινε νέα συλλογη τρβγουδιών, ιτροσε- τέθηβα. δέ Χϊί τρ«Γ; τέλειοι χοντσερτίσται χι- θάρας, βιιλιοϋ χαί μανδολίνου. —θ*υμάσ·.α. — ΆρκεΓ νά. σας 'πώ 8τι αύτη ή ταραντέλ- λ* πληρώνεται σχίδον διπλβσίως άπο την πε- ρυσινήν ταραντελλαν. —Σέντσα μακαρόνι ; —Σέντσα, σινιόρε' σέντσα. ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΩΝ ΒΙΟΝΩΗ Ή Ίστορία αυτή τού πρώην ήγουμένος μιας μονής τής Μ. Άσίας. ό οποίος Ικλί- ψεν ό'λα τα πολύτιμα κειμήλια τής Μονής τού καί τα πωλεΤ τώραείς τβν Νίζερόν, άπο- δεικνύει δυστυχώς ϊτι οί θησαυροί των Μο- νών είνε βκτίθειμένοι είς την διάθεσ(ν τής καλογήρικής άπληστίας, ή όποία όπου εύ- ρεθτί δέν ίχ» οΰτε ΊερΌν οδτε δσιον. Καί είνε μέν ενδεχόμενον ή ενεργεια τοϋ υπουργείον νά προλάδτ] την τελείαν εξαφά¬ νισιν των άντικειμένων αυτών, είνε ζήτημα ό'μως άν θά γνωσθή ποτε τί έπή,5;ν ό καλό- γηρθ;, τί έπώλησε καί τί εσώθη. Κατάλογος β.βαίως δέν ΰπαρχει καί δέν είνε παράδοξον τα πολυτιμότερα άντικείμενα νά επώλησεν ό καταχραστής άντί μιάς όκάς καλοΰ κρασιοΰ, ίσως άγνοών καίαύτος την αξίαν των. ΤΌ γεγονΌς αύτΌ ομως ημπορεί επί τίλους είς κατι νά χρησιμεύση, Κανέν κακΌν δέν είνε αμοιρον καλοϋ. Ό καταχραστής κα- τήγορος γυμνώνων τάς Μονάς τής Μ. Ά¬ σίας είνε δυνατόν νά προστατεύση έμμέσως τούς θησαυρούς των άλλων μονών. Διότι τουλάχιστον διά τάς μονάς τής ελευ¬ θέρας Ελλάδος ή Κυβέρνησις δύναται νά λά- έ'ν προστατευτικόν μέτρον. Νά διαταξτ, έκαμ'ς *ώ «««■ τ6 ^ — ΤΌ δωμάτιον σας μόνον έδιορθωσα · Κων)τολιν, καί Ρωσ- (Γιαννουλά- ΑΘΗΝΑΙ (Τό κληροΠότημ* τής «ίτβης). Παρεκλήθημεν ίλ ίη/.ωϊωμεν, ότι ό επιίώ- σας την μήνυσιν την σχτικην πρός το χλη- ροδότημα τής κοινότητος Ζίτσης κ. Χρη- στοδαίίλης δεν είνε μέλος τοΰ β^μ6ουλίο^ τοΰ «Έλληνισμοΰ». άλλά γραμματίύς τής Έταιΐίας. (Χό ζήτημ* τής γρ*μμ.αιτική5). Συνίλθοντες ϊίς ΐδιαιτίραν σϋσκ.ψιν οί σ^γ- γραφ*ΐς καί έκδοται των ύπΌ τοϋ ύπουργοθ τής ΙΙαιδ-ίας άπορριφθεισών γραμματικών ά- π φασισαν όπως συμδουλευθώσι τούς εξοχω- τέρθυς των ενταύθα νομομαθών αν δύνανται νά έγ ίρωσι πολιτικήν άγωγην κατά τού ύ- πουργοΰ τής Παιδίίας μή έγκρίναντος την σχ.τικήν απόφασιν τοϋ Νομιχ.οϋ Συμδουλ'.ου. Φαίνεται ομως ότι άλλοι νομομαθ^ϊς έπέρ- ρωσαν την σκέψιν των ενδιαφερομένων όπως ζητήίωσιν ικανοποίησιν, άφοϋ ή κριτική έπι- τροπή &3τε άπορρίπτει οΰτϊ έγκρίνει -/.αμμίαν εκ των ύποβληθεισών είς αύτην 27 γραμμα¬ ί ικώ', (Πνιγμός κοραοίδος). Καθ* ήν ώραν χθϊς σο άπόγευμα το τριετές κοράσιον τοΰ Ι. Ιΐίτσα Ελένη ονόματι Ιπαιζε μετ" άλλων όμηλίκων τού είς την Κολοκ>>νθοΰν
  έ"πεσιν έντΌς στέρνας καϊ έπνήη. ΟΙ γον·.ΐς
  τού το εξήγαγον εκείθεν νεκρόν.
  (Αίματηρός πετροπόλεμος).
  Είς θέσιν «Σχιστο» χθϊς 4ΐίξή/_(<η αίματη- ρΌς πετροπολ-μος μεταξΰ 43 καί πλέον ά- γυιοπαίίων, κατά τόν όποΤιν έτρβυμβτίσΛη- σαν σοβαρώς οί Ν. ΆΟανάσιος καί Δ. Δή- μητράκος πρΌς τούτοις δέ καί είς άστυφύλαξ είς τΌν ποία. ( Εξαφάνισιν Π»ΙΟΟς). Κατηγγίλ- θη είς την αστυνομίαν ΐ;ι απο τής προχθες εγίνετο άφαντος έκ τής παρά την οδόν "Αρι¬ στείδου οικίας τού ό Ιϋετης παίς θ. Γιαννα¬ ράκη;. ρ, μ σθώσι πρρς επαναστατικήν ,δραίιν Οϊ πρακτο- ρες τού έπλτ,ροφόρησαν τΌν Μιδάτ %-μ τής άναζωπυρήσεως τοΰ έπαναστατι».οΰ κινήματος διευθυνομένου καί προκαλουμένου ύπΌ των πρακτόρων των ανωτέρω κομιτάτων των έγκατεσπαρμένων μεταξύ των Βουλγάρων χωρικών. Ό Μιδάτ δέν εχασε καιρόν. Ά¬ μέσως μετεβίβασε τάς πληροφορίας τού είς την Πύλην. __ (Άκολθυθίΐ) Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΠΟΝ 800.Οϋϋ0 ΦΡ. Αί άνακρίσ·ις επί τής υποθέσεως τής κα· ταχρήσεως τοϋ εξ 800 χιλ. φρ. χρυσών κλη- ροδοτ/;ματος τοΰ Ζιτΐαίου «ξην.ολούθησαν κα: χθες υπό τοϋ κ. Τσιτσεκλή έξ-:τασθίν- των πο'.λών μαρτύρων μ^ταξύ των όποίωνκαί ό κ. Γύρας. Ό συλληφθίίς έν Α,αρίυτ^ έτε¬ ρος των κατϊγγϊλθέντων φαρμακίυμπόρους. Ή Παπασοαύρου δέν μετεφέρθη άκόμη έν- ταΰθα. Γ ΛΕΚΑ ΦΑΝΤΑΙ^Ι ε'ις μιγίστην ποιχι- |κ των δυσκολωτέρων καί δ«ίλυτωτέρων προ- μγη λία/ παρελήφθησαν ΐ'ις- ""Ό μέγα εμπορορραφειον Κονταράτου, δΐϊσταύρωσις δδός Σταδίου χαί Γεοργίσυ Σταύρεο. ΟΛηματων.^ ^ ; Ό Μιδάτ^ απεφάσισε ν' «ντεπεξέλθη κατά Ι τοθ χ<ζχο3 αύτοθ, πρός τουτο δέ Γλα4« την ΓΕΡ. Μ.ΚΟΛΕΝΤΗΣ ΣΡΒΜΛΤΙ2Τ1ΚΔΣ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΣ πάντα φόβον βροχής καί έπομένως έπιστρο- φής τοΰ τύφου. Άς παύσουν λοιπΌν τα παράπονα. Ή φύ· σις φαίνεται ότι είξεύρει καλλίτερα άπο ημάς τί μας χρειαζϊται. ννν ΠΑΡΑΔΟΞΑ —Μπρρρρ___ —Έν, δύο, εν.... —Μπρρρρ___ —"Αλτ Ι ... — Μπρρρρ.... Καί τα τύμπανα ήχοΰν, καί τα τύμπανα κάμνουν τρομερόν κρότον, καί τα τύμπανα έξυπνοϋν κατά τάς γλυκυτάτας ώρας τοΰ πρωινοΰ ύ'πνου τοΰς κητοικοΰντας είς το Ν. Φάληρον, οί όποϊοι καί μας παραπονοΰνται. Καί τα παράπονα των τα ευρίσκομεν πολύ λογι-κά. Οί μαθηταί τοΰ Όρφανοτροφείου ήμ- ποροϋν καί άνευ τυμπανοκρουσίας διαβολικής νά κατέρχωνται είς τΌ Ν. Φάληρον καί να κάμνουν τα λουτρά των. Ούδϊίς δέ λόγος ύ- πάρχιι νά έξυπνοϋν τούς παραθερίζοντας είς την ωραίαν άχροθαλασσιάν πρωί- πρωί ώσάν να προκειται περί συναγ.ρ- μοϋ είς το Ι1Όρτ-"Αρθουρ. Ή εξοχή έπιζη- τεϊται διά την ησυχίαν. Ουδείς δέ έχ*ι τό δικαίωμα να ταρασση την ησυχίαν τοΰ άλ- λου. Έπειδή δέ ή καθοδος των τροφίμων τοΰ Όρφανοτροφιΐου ίίς το Νέον Φάληρον εχει χαρακτήρΛ ειρηνικόν, διά τουτο καΛον θά ήτο ή μέν τυμπανοκρουσία νά λιίψ/|, τα δέ λουτρα νά έξακολουθήσουν. Η ΖΩΗ_ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΝ Χθές τδ πρωΐ οί κατοικοϋντες γύρω τής ής καί α! παραγνωρισμέναι φΐλολογι- καΐ ά£ΐαι α) καταφεΰγουσαι έκεΤ επάνω διά νά κλαύσουν την άκαΛαισθησΙαν τού λαοϋ τοΰ Ίσραήλ, εΤδον μίαν παράδοςον συνοδίαν ά- ναρρΐ/ωμένην ίκεΐ επάνω. Ήσαν τρείς άνθρωποι ύψηλοί καί εύθυττ. ν είς καλά ίυρισμένοι, φέροντες παναμάδες έ£ηκρι6ωμένης γνησιώτητος, καί συνοδευόμε- νοι άπδ ίνα Ιδικόν μας, Έλλη/α, τόν φιλο- με,ιδή καί ίωηρότατον κ. Τσόλαν τού Πει¬ ραιώς. Οί τρείς μυοτηριώδεις &ένοι έκράτουν ύπδ τάς μασ/ά<ας τω^ πελώρια τιτράδια καί συν- ε^ήτουν ζωηρώς. Όταν Εφθασαν είς την 3ε- ςαμενήν μέ, κουρασμένους κάπως τούς άγγλι- «ούς των πνεύμονας άπδ τψν έ-λληνικδν ή ρ μρ οχι μόνον νά καταρτισθή άκριδής χχί λεπτο- μερέστατος κατάλογος των κ=ιμηλίων αυτών, άλλά καί νά γείνουν διάφορα αυτών άντίγραφα ώστε νά ΰπάρχουν πρόχίΐρα είς τας μονάς καί είς το υπουργείον διά πασάν εξίλεγξιν. Είς έν παλαιοπωλεΤον τής όδοΰ Σταδίου έπωλεΐτο πέρυσιν άντί εϊκοσι δραχΐΛών ωρολό¬ γιον μονής μιας των νήσων τού Αίγαιου, πε¬ ριέχον πολυτίμους σημείωσις είς την αρχήν. Ποίος μας βεβαιώνει ότι καί έλληνικών μο¬ νών τα ωρολόγια είνε είς την θέσιν των ; ννν ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΗΣ ΣΤΙΞΕΩΣ 'Η στίξις τοΰ σώματος, ή παραδρξος αυτή συνήθ;ια ή όποία έκ πρώτης ό'ψ;ως φαίνεται τελείως αδικαιολόγητος, ήλθε καί μία περί¬ στασις νά δικαιολογηθή. Είς εν των νυκτερινών άσύλων τοΰ Λονδί- νου παρουσιάσθη εσχάτως άνθρωπός τις καί έζήτ/;σε νά κοιμηθή. "Οταν Ιβγανε τα φορέ- ματα τού οί έπιστάται παρετήρησαν ότι το σώμά τού ήτο γεμάτον άπο παραστάσεις κα- μωμένας δια στιξ^ως. ΤΌ πρώί — ό άνθρωπβς την άραι ποΰ πα¬ ρουσιάσθη ένύσταζε τόσον ώστε δεν ήτο είς θέσιν νά δώση καμμίαν εξήγησιν — το πρωί λοιπϊν οί έπιστάται τΌν παρεκάλεσαν νά τούς αφήση να ίδουν τάς παράστασις τοδ σώματος τού καί έκεΐνος τΌ έκαμε προθύμως. Τότε οί έπιστάται ευρεθησαν προ παραδοζου θίάματος. Είς το σώμα τοΰ ά/ήτου έκείνου είχον ζωγραφισθΫ) ά'λαι αί εικόνος τής Ν Διαθήκης καί κυρίως αί παριστώσαι τα πάθη τοΰ Χριστοΰ. Είς δλα δέ τα κενά των έίκό- νων υπήρχον προσωπογραφίαι τοΰ Ίησοΰ καί των Άποστόλων καί άλλων μΐγάλων άγίων. Φυσικώτατα ή προσοχή όλων εξηγερθη καί έκ π.ρι=ργ:ΐας εζήτησαν τον λόγον τής τοι¬ αύτης προτιμήσ ως. Κ«{ ό ά/,ήτης διηγήθη την ιστορίαν τού. ΡΕΙΡΑΙΈΥ* (Ή εορτή τής βααιλίσοης). Χθές επί τη έπ^τειω των γεν-θΛίων τής βασΓ/.ι'σ- σης "Ολγας ήσαν σημαιοστόλιστα δλα τα εν τφ λιμένι πλοΐα, την μεσημβρίαν δέ έρρίφθη- σαν άπο τοϋ άκταιωροϋ καί τής ρωσσικτ)ς χανονιοφόρου «Μαυροθαλασσίτης» οί κ:χανο- νισμένοι χαιρετιστιχοί κανονιοβολισμοί. (Νέαι 'Κλλην. 'Κργοληπτική Έταιρία). Κα(Γ ά άσφα/.ώς πληροφο¬ ρούμεθα, ομάς Έλλήνων κεφαλαιούχων πρό- κειται να Ιδρύση έν ΙΙ.ιραΐίΤ μεγάλην μετο¬ χικήν Έταιρίαν πρός ανάληψιν διαφόρων βι- ομηχανικών καί έμπορικών επιχπρήσ.ων. 'Η έν λογφ έταιρία, ή'πς, ώς λέγεται, διαθέτει σημαντικά κεφάλαια, σκοπεύει νά ύποβάλτ, καί είς τΌ δημοτικόν συμβούλιον προτάσ-ις διά τ ι,ν ηλεκτρικήν συγκοινωνίαν τής »ολ6«ος καί των προαστείων, ληγούσης μίτ' έ/.ίγον ώς γνωστόν τής συμβάσεως τοΰ Δήμον μετ» τής Έταιρίας των τροχιοδρόμων, ής τΌ προ¬ νόμιον δέν θά άναν;ωθίί, ώς μή έκπληρούσης ουδένα προορισμόν, περιοριζομένης είς την εκμετάλλευσιν των ολίγων προσοδοφόρω·' γραμμών καί τούτων κατ' άρέσκειαν. ΝΕΑ (Τοΰ άνταποκριτοΰ μας) Σήμερον, την πρωίαν εξεδόθησαν τ' άπο τελέσματα τοΰ ενταύθα Διϊασκαλίίου. 'Κξή>-
  Οον δ1 δασκάλοι 41.
  Πρωτοβάθμιοι : ΙΙαπαχρήστου άρισχοβα-
  Ομους. Σολωμος, Ζυγούρης. Ζιτρίδης. Κα
  ραλαρίτης, Μάργαρης, Ιΐρώτος, Γινουσάτης.
  Ζωγράφος, Κουτσούμπας, Ματαραγκιώτης.
  Μουλάς, Μαχρυγιάννης, Ριζϊπουλος. Οίκο-
  νομίδης, Παπαδημητρίου.
  Δ-υτ«ρο6άθμιθΐ : Άσημόπουλος, 'Ανΐγνω-
  στάπουλος, Γεωργετάκης. Δέφιγ^ος. Ίωΐν-
  νίϊης, Κωνίταντινίδης, Κατσώνης, Καζάιΐης.
  Λαγκυύλης, Μπαλάφα:, Νιχολόπουλος, Πϊ-
  παγίωργίου, Πολυμερόπουλος, Παπαγ-ωϊ-
  γίοο, Πατσούφης, Παϊρινέλης, ΙΙαππα;,
  Τράκας. Τριανταφυλλίδης. Ψαρός.
  Τριτοβαθμιοι : Σιάνος. Συλλας, Σκούφης
  ΙΙριάκιος, Παπαζαφίΐρόπουλος.
  - Η
  ιοησις ότι το ιον π.ν,ικον συνταγμα
  Κ?χ;ν ύπηρ.τήσΐΐ ι'ίς τΌν άποικιαχον στρα¬
  τόν οταν άκόμη αί σωματικαί ποιναί καί ί-
  | δίως ή μαστίγωσις ήσαν έν πλήρβι έφαρμογτ,.
  ( Τότ-: τοϋ ήλθ;ν ή ίδέα νά πρ'.βίί ·|ς την στί-
  ' ξιν αυτήν ή όποία ί*φ-ρε τΌ άποτελέσμτά
  τθδ
  ξιν «ύτήν ^ ή όποία ί*φ-ρε τΌ άποτελέσματά
  της. Καν ίς στρατιώτης δίν έδέχϊτο νά μα¬
  χαι των άγίων
  ιν άπΌ «Λ ξυλο.
  ΠΡΟΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΗ ΒΑΣ
  ούγγρική έφημ3ρίς 1Λβ6ί τον κόπον
  Χ°"
  θάμϊτατ=θ?ί εϊςΒόλον ένΐποίησί λύπην είς την
  πόλιν μας, προ πάντων δέ είς τον εμπορικόν
  κόσμον. "Εχομεν πεποίθησιν ακράδαντον, ότι
  ό ΰπουργος των Στρατιωτικών χ. Σμθλέν-
  σκης δεν θά γείνη πρόξΐνος χαχών είς την
  πόλιν.
  — Χθές ανεχώρησε ό Μέραρχος κ. Δη-
  μόπουλος δι' Αθήνας, λαβών δίμηνον άί-ιαν.
  Τοΰτον άντικατέστησίν ό ά·ηισυνταγματαρχηί
  κ. Ίοσα5?9φσ·/.ης, άλλά καί τούτον μ;τ'ό/-ιγ»ς
  ημέρας άπερχόμίνον, θάντικαταστήση ο άντι-
  συνταγματάρχης τοΰ π;ζικοϋ κ. Β
  τα
  τηλςγραφήματα
  Ιεν πρθ£ρχόμ«να
  ΕΑΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ
  ΠλλΤΕΙλ ΣΥΝΤΑΓηΐΑΤΟΣ
  Δελτάρια τουρκοκρατούμενας
  'πΕλλάδος καί οχολικών άγώνων
  ΝΕΟΝ ΑΣΤΥ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΑΥΡΙΟΝ ΤΡΙΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΙΣ
  ΕΦ' ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΕΜΠ0ΡΕΤ1ΤΟΝ
  ο
  ο
  ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ
  Η ΣΥΑΑΗΨΙΣ
  ΤΩΝ
  ΜΕΙΗΜΦΙΕΣΜΕΝΑ^ΠϋΑΕΜΙΚΑ
  Μ.Ρ1Ϊ ΔΖΔΚ^ΡΤΤΡϋΙ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΓΕΡΙΚΑΗΙΑΣ
  (Ιδιαίτερον τηλεγρ: τού1 «Νέου "Αστεως»)
  ΚΕΡΚΐΡΑ, 11 Ιουλίου
  Ή σύλληψις των έμπορικών ά-
  τμοπλοίων οΰδετέρων Λυνάμεων
  άπό τα ρωασικα -λοΐα τού έθε-
  λοντικοϋ ατόλου, τα όποΐα διελ-
  θόντα τα Αβροανέλλια ώς «λοΐα
  άοπλα, μέ την σημαίαν τοϋ Έρυ-
  θρού —ΐταυ^οϋ, αίφνης είς την
  'Κρυθράν Θάλασσαν μ,ετεολήθη-
  σαν είς πολεμιχά, επροκάλεσε
  βφοαοο'ϊάτας διαμαρτυρίας εις
  την Αγγλίαν Χ(χ1 την Γερμανίαν.
  Ό λό^δος Πέραυ, ύφυπουργός
  των 'Ήξωτερικών, έπερωτηθεΐς
  είς την Βουλήν είπεν :
  — Ή επερώτησις τού άξιοτί-
  μου βουλευτού προβάλλει ζή*η·
  μα μεγίβτης σημασέας, άποσχο-
  λοΰν σοβαρώς την Κυβέρνησιν.
  Ή Γερμανική κυβέρνησις καΐ
  άλλην απηύθυνεν έντονωτέραν δι¬
  αμαρτυρίαν είς την Ιΐετρούπολιν
  διά την υπό τού «Σμολένσκ» κα¬
  τάσχεσιν των ταχυο*ρομ.ικών αάκ-
  κων τοθ γερμανικού άτμποπλοίου
  «Ιΐρίγκηπος 'Κμρίκου», προωρι-
  βμένην διά την Ιαπωνίαν. ΊΙ δι¬
  εύθυνσις των Γερμανικήν ταχυ-
  δρομείων λέγειαι, ότι θα διατυ¬
  πώση αξιώσεις άποζημιώσεως.
  'ίΐ ούλληψις τοΰ ατμοπλοίου
  «ΙΙΙαϊ.άχκας»,τό οποίον ίγεινεν ά-
  φορμή ζωηροτάτων διακοινώ-
  σε«·»ν μεταξυ Αγγλίας καί Ι·ωβ·
  βί«ς, έγεινα π»μά τό "Αδεν. οί
  Ρώσσοι συνέλαβον αύτό διότι με¬
  τέφερεν όπλα καί πολεμεφόδια
  άλ) ά ταύτα φαίνεται ήσαν προω-
  ρισμένα Π'.ά τό ΧογκΚόγκ. Δύο
  άλλα άτμόπλοεα τό «Γοΰοκοκ»
  χαί την «Δαλματέαν», οί Ρώσσοι
  εσταμάτησαν παρά τό "Αδεν επί
  τρείς ώρας.
  *
  Άσφαλεΐς πληροφορίαι έκ Με)ίτης
  β:€αιο0σιν δτι ή Αγγλία είχε λαβει
  άτ-.ειλητικήν στάσιν κατά τής Ρωσ¬
  σία; 2/εκα τής παρ' αυτής συλλήψεως
  τοΰ άγγλικ-.Ο έμπορικοθ άτμοπλβίου
  • Μαλακ»;» έν τή Ερυθρά. Κατά τα;
  •πληροφορΓας ταύτας την μεσημβρίαν
  τής -βρί,λθ.ύσης Τί-ταρτης 2ν των όρ-
  μούντων έν ΜελίτΤ] καταδρομικών διε¬
  τάχθη νά καταπλεύσγ) εί; Σουέζ. Συγ¬
  χρόνως είδοποιεΓτο ό ναυαρχος Δΐμβιλ
  δοττΐς είχεν άποπλεύσει έκ Μάλτας την
  εσπέραν τί); Δευτέρα; μέ μοίραν 12
  θωρηκτών <χ'. τάξεως, 3 καταδρομι¬ κών και 2 άντιτορπιλλικΦν δι' εκτέ¬ λεσιν γυμνασίων εί; τοΰ; λιμένα; τή; Άλεζα/δραα;, Κύπρου καί Σμύρνη; νά παραμεί/η εί; Αλεξάνδρειαν. Έκ- τος τ^του άπέπλευσαν έκ Μέλίτης 8 άντιτορπιλλίκά πρό; συνάντησιν τοθ πρβτου αποπλεύσαντος καταδρομικοθ. Τό επεισοδίον δμω; έληξεν, ούτω δέ ό στολο; επανήλθεν άπρακτο; εί; Με- λίτην. ΤΟ ΠΟΡΤ ΑΡΘΟΪΡ~ΑίΤΟΡΘΗΓΟΝ ΚΙΑ Ρ^ΣΙ,νΗ ΕίΙΙΣΙΌΑΗ ("Ιδιαίτερον τηλεγρ. τού «Νέου Άστεως») ΚΕΡΚΥΡΑ, 11 Ιουλίου 'ΑΕπιστολή έκ ΪΙόρτ-'Άρθουρ, ληφθεϊια είς τό Μούκοεν, λέγει : «Έδώ έχομεν όλοι εμπιστοσύ¬ νην είς τον στρατηγόν Σχαΐασελ. ΊΙ πεποίθησις, ότι Θά Πυνηθώ- μεν ν* άντιταχθώμεν νικηφόρως μ.εταδέδεται εις όλον τόν στρατόν καί. τούς κατοίκους. Ό στρατηγός Φόκ ανθίσταται ήδη είς τας πρό τού ΙΙόρτ—"Λρθουρ θέσεις κατά των έφόδων των Ίαπώνων καί έ- πιβραδύνει την . έ'ναρξιν τής τα- χτιχής πολιορκίας τού ΙΊόρτ—■ "Λρθουρ. Ό στρατηγός Κον- δρέζτεφ όχυρώνει τόΙΙόρτ-'Άρ- θουρ. Άνεγεέρονται καθ' εκά¬ στην επί μάλλον καί μάλλον α- πόρθητα οχυρώματα. Τάφροι ο- ρΰσσονται, «υροβολεία άνεγεί- ρονται, τηλεβόλα τοποθετούνται. Ή ουνεργασέα όλων των στρατη- γών κατέστησε τό ΙΙόρτ-Άρθουρ άπόρθητον». , "Αλλη έπιστολή εκφράζει εν τονώτερον την πεποίθησιν ταύτην. Κ ΑΓΑΣΙ ΡΕαΠΚΗΐΐ Ϊ'ΡΚ Α' 1" Α ΤΪΑΡΑ ΤΟ ΑΊ ΔΙΝΙΟΝ Κατ' -ίδήσεις έκ Κων)πόλεως, μεγάλη πυρκαϊά έςερράγη είς τό παρά τό Άΐ'οίνιον χωρίον Κι· πλιχάρ, ένεκα τής οποίας έκατον- τ<δες ψυχών έμειναν άστεγοι καί ανευ τ^οφής. Τ« π${> έ*ί*«γέν έ'κ
  τινος πρατηρίου καί ύποβοηθού- ι
  μενον υπό τού πνέοντος κατ' ε¬
  κείνην την ώραν βορ^β,ϊλαβεν έν
  άκαρεί καταπληκτικάί οιαστάσεις.
  άποτεφ^ώσαν ΤΟ οικίας, 3 έμ*
  γαστήρια, 3 παντοπωλεία, 1 κα¬
  φενειον, ε>Ο αποθήκας άχύρων,β
  σταύλους καί άρκετήν ποσότητα |
  άποθηκευμένου σίτου.'Κντός δύο |
  των καέντων ίπποστασίων ευ
  τ όν θάνατον καΐ 1 Κ εηποι.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΓΕΤΜΑ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
  ΕΠΕΙΖ0-2Λ ΗΕ ΙΟί; ΒΛΖ1ΛΕΛ
  Ο ΑΠΟΠΛΟΥΣ "τηΓ'ΆΙτ,ΦΙΤΡΙΤΗΣ
  Παρετίθη χθές έν Δεκελεία υπο τι
  λεως τΌ άποχαιρίτιστήριον πρόγίυμα είς τούς
  ύπουργούς.
  Ό κ. πρωθυπουργές, οί ύπουργοί ολοι
  πλήν τοΰ κ. Σμολένσκη άϊιαθετοθντος, ό
  πρόεϊρος τί|ς Βο«λή*ς καί ό Σεδ. Μητροπο-
  λι'της κατε'φθασαν είς Τατόϊον την 12 καί 1)2.
  Ό κ. Παπαίιαμαντοπουλος 6—θδεχθβίς αύ-
  τοΰς τοΰς ωδήγησε μίχρι τοθ Βασιλέως. "Α¬
  παντες συνεχάρησαν την Α. Μ. επί τοΤς γε-
  νεθλίοις τής Βασιλίσσης, μεθ' ο Βασιλεύς ά-
  ποσυρθείς μίτά τοθ κ, πρωθυποι»ργο3 είς το
  γραφείον τού συνειργάσθη μΐτ' αύτοι» επί μίαν
  ώραν.
  Γήν 1 καί 1]2 μ. μ. ακριβώς παρίτέθη τΌ
  πρέγϊυμα, είς το οποίον παρεχάθισαν πλήν
  τοϋ Βασιλέως οί ΰπουργοί, ο Μητροπολίτης,
  ό κ. Παπαδιαμαντόπουλος, ό κ. Χατζίσκος,
  ό διευθ^ιντής των χτημάτων τής Δεκίλείας
  καί οί ΰπασπισταί. Ό Βασιλεύς είχεν έκ δϊ-
  ξιών τΌν κ. θίοτδκην κ«ί έκ άριστέρών τον
  Μητροπολίτην,
  Πρώτος ό Βασιλϊύς επί τοϊς γενεθλίοις
  τής Βασιλίο·βης ήγ·:ιρε πρόποσιν ϋπίρ αυτής,
  καί οί ΰπουργο! κατέπιν ηύχήθησ-αν είς την
  Α. Μ. κατευόδιον.
  Έγερθέντες κατόπιν δλο: έβάδυαν πρός
  το 5άσος. Ό Βασιλεύς ώμίλησ: μ;θ' ένο; ε¬
  κάστου των ύπουργών καί ίπ' άρκ^τήν ώραν
  μίτά τοϋ προϊ'δρου τής Βουλής κ.Χατζίσκοα.
  Καθ' οδόν ό Βασιλεύς συνήντησε μίαν
  γραΤαν, ή'τις λαβούσα την χΐΤρα τής Α.
  Μεγαλειότητος ΐσφιγξϊν αυτήν εΰχηθϊϊσα μα-
  κροβιοτητα διά την "Ανασσαν.
  Ό Βασιλεύς γ·λάσας την ήρώτηϊί:
  — ΠθΟ ιινί ό άνδρας σου ;
  — Τΐί'θανΐ Βασιληα μου.
  —■ Γιατί δέν πας τύτ- νά τΌν «ΰρτις; ν.-
  ν Ό Βασιλεύς.
  —· Έγώ,θΛ ζή'ω καΐ 6ά μ.-ίνω έδώ γιά
  νά δουλεύω στά χτήματά βΟΜ, απήντησεν έ-
  τοι'μως ή γραΐα χωρική.
  Προυχώρησαν κατόπιν ό Βασιλεϋς μετά
  τής συνοδίας τού ολίγον περαιτέρω τής Β.
  έπαύλεως, ό'ποιι ΐχόρευον οί χωρικθ'. Εις
  χαιρικΌς τοΰ όποίου έ'λϊΐπεν όλόκληρος ή
  μύτη έκέρνα τούς χορεύοντας.
  — Ποΰν' ή μΰτη σσυ, έρωτα ό Βασιλεύς.
  — Θά τοΰ την εφαγε το χρασί, λίγ«ι ό
  "*. Χατζίβκος.
  Ό Βασιλεύς έδωκεν είς τοΰς όργανοπαί-
  κτας δύο λίρας καί μ-τέβη κατόπιν ί·. ά των
  ΰπουργων είς τΌ μέρος σπου έχορεΐΛν οί εΰ-
  ζωνοι.
  Μετα μικράν έκ;Γ παραμονήν προυχώρτ)-
  σαν είς τό δάσος. Ή Δανις διευθύντρια το3
  «ΕΰαγγβΧίσμοΰ» ΐφωτογράφησίν εν συμπΓ^έγ-
  (■ατι τόν Βασιλεα μ^τα των υπουργόν Λα'ι
  τοΰς ύπασττίστάς.
  "Ολοι κατόπιν έπέστρίψχν μέχρι τής μι¬
  κράς πλατίίας. ό'που ό Βασιλ.ΰς έχαιρέτισε
  <τοΰς ΰπουργούς άποσαρθίίς ίίς τα βίσιλικά διαμερίσματα, Ίνα ετοιμάσθη διά τΌ ταξ·ίδ·ον. Οί ύποοργοί μέ το τραΐνον τής 5 1)2 ά" πήλθον είς Κηφισιάν. όπως άναμ,είνουν τον Βασιλέα καί τον προπέμψουν άναχωροΰντα. ΑΓ έκτάκτου τραίνου κατήλθε μετ" ολί¬ γον ό Βασιλεύς σιινοδεκόμΐνος υπο των ΰπα- σπιστών τού. Τό υπουργικόν συμδοΰλ'θν καί αί αρχαί τής πρωτευούσης άπεχαιρέτισαν τον Βασιλε'α είς τον σιδηροΐρομικον σταθμΌν τής ΙΙϊλοποννήσου,έκεΤθϊν δέ διά το3 αύτοΰ τραί" νού ή Α. Μ. κατηυθύνθη είς Πειραια όπως ϊπιδ1/) τής « Άμφιτρίτης» ί'ν' αναχωρήση είς Ευρώπην. Τον Βασιλέα άνε'μΐνον είς τον σιδηροδρο¬ μικήν σταθμΌν ΙΙίΐραιώς καί συμπροέπ:μψαν μίχρι τής προκυμαίας πάσαι αί αρχαί τής πόλεως. Ή «Άμφιτρίτη» άπίπλϊυσϊ το3 λι¬ μένος περί την 8ην μ.μ. κατϊυθυνομένη είς Γίνουαν. Μέχρι τής «Άμφιτρίτης» ίυνώδευσΐ τον Βασιλέα μόνον ό ύποστράτηγος χ. Ηαππαδια- μαντόπουλος. Την ακολουθίαν τού Βασιλέως άττοτίλοϋσιν οί κ.κ. θών καί Ράϊνεκ. Οί κ.κ. Σάδίας καί Τσέρνοβιτς, έπιβάντες καί αύτοι τής «Άμφιτρίτης» θά παραμείνωσιν έν Γε- νούγ) ένεκα ΐδιωτικών των ΰποθέσεων. πόλεως, ότι ό έν Σκοπίοις πρό- ξενος τής Έλλάβος κ. Ραφαήλ περιηγήθη τό βιλαέτιον των _5κο· πίων, επισκεφθείς τάς πόλεις Ιϊριστίναν, Λΐητροβίτσαν, *Ιπέκ' Σζάκοβον καί ΙΙρισρένην, όπως πείση τούς Ρουμάνους νά μείνω- σιν υπό τό Οικουμενικόν Πατρι¬ αρχείον Έν Τζακόβω έρρίφθη- σαν σφαίραι δια περιστρόφου εις τό μέρος έν ω κατέλυσεν ό κ. Ρα- «αήλ. Απεδείχθη ότι οί πυρο- ^«λ*^σαντες ήσαν Άλβανοί. ΜΑΚΕΑΟΝΙΚΟΝ ΣΤΑΑΑΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΣΑΝ (Ιδιαίτερον τηλεγρ. τού" «Νέου Άστίως» ΛΑΡΙΣΣΑ, 11 Ιουλίου Σήμερον τό άπ<ίγευμα εγένετο εις την πλατείαν τής Θέμιδος πάνδημον συλλαλητήριον υπέρ των Μακεδόνων. Ωμίλησαν οί Μ. κ. Γκέκας δικηγόρος κ*1 ό Πατρός Καραπαναγιώτης. *Έν τέ¬ λει απεφασίσθη ό«ως επιδοθή ψήφισμα τής έπιτροπής πρός την Κυβέρνησιν καί τάς Μεγάλ. Δυ¬ νάμεις. Λεπτομερείας ταχυβρο- μιχώς. ___________ Η ΑΠΟΥΣΪΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΪ ΣΜΟΑΒΪΣΚΠ ΕΚ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ Έσχολιάζετο χθές την νύκτα πολύ ή άπουσία τοθ ύπουργοθ κ. Σμολένσκη έκ τοθ βχσιλικοθ έν Τατοΐ'ω γεύμα¬ τος. Και ό μέν κ. Σμολένσκης είς τούς έρωτήταντας αυτόν απήντησεν δτι Ενεκα κακοδιαθεσίας δέν ηδύνατο νά φάγγ) άπό τα φαγητά τα όποΐα ε¬ πρόκειτο νά -αραθέσωσιν είς τό Τα- τοϊον. Έν τούτοις ό κ. Σμολένσκης παρευρέθη ιίς τόν σταθμόν καί άπεχαι- ρε'τισε τόν Βασιλέα, χθές δέ την έ- σπε'ραν εθεάθη γευματίζων είς τό «Ά- κταΐον ». Η ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΤΩΝ ΚΑθιΠΈΡϋΤω.Ν ΦΟΡΩΝ Ό ύπουργός των Οίκονομικών κ. Σιμόπουλος διέταξε πάντας τούς τα- ! μίας τοθ Κράτους, δπως παύσουν πα¬ σάν καταδίωξιν μέχρι τής 15η; Αύ- γούστου των καθυστερούντων διαφό¬ ρους φόρους τής α' έξαμηνίας τοθ τρ. ίτους. ΦΟΒΕΡΟΙ ΚΑΥΣΩΝΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ 380 γπϊΤΗΝ ΣΚΙΑΝ (Ιδιαίτερον τηλεγρ. τού1 «Νέου Άστΐως») ΚΕΡΚΥΡΑ, 11 Ιουλίου Φοβερός καύσων έπικρατεϊ καθ'δλην την Ευρώπην. Είς την Βιέννην, τό Λονδίνον, τούς Παρισίους τα κρού- σματα τής ήλιάσεως είνε πολλά. Είς την Γερμανίαν έπιχρατεϊ έπίσης άφό- ρητος καύσων. Είς τό Παρίσι τό θερ- μόμετρον δεικνύει 38 βαθμούς είς την σκιάν. Ο ΒΑΣΙΑΕΤΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΗΙΑΣ ΕΙ£ ΑΓΓΛΙΑΝ (Ιδιαίτερον τηλεγρ. τοθ «Νεου Άστεως») ΚΕΡΚΥΡΑ, Π Ιουλίου Ό βασιλεύς τής Ίσπανίας θά επι¬ σκεφθή τό προσεχές φθινόπωρον τόν βχσιλέα 'Εοουάρδον είς τό Ούΐ'/δσωρ. Μετά ταθτα δέ θά μεταβή είς Παρι¬ σίους. ΤΑ ΛΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΪ ΣΤΑΦΜΟΤ ΝΟΜΟΪ Υπό τού ύπουργού των Οικο- νομικών κατήρτισθησαν ούο έχτε- λεστικά διατάγματα τού σταφιδι- κού νόμου, τα όποΐα υπογραφό- μενα υπό τού υπουργικοΰ συμ- βουλίου, ώς ένασκούντος τα κα- θήκοντα τής Άντιβασιλείας, θά δημοσιευθούν προσεχώς. Τό εν κανονίζβι τόν τρόπον, κατά τόν οποίον θά γίνεται ή βε- βαίωσις^ τού δήμου, έξ ου παρή- χθη ό εξ ενός δήμου είς έτερον μεταφερόμενος σταφιδόκαρπος καί προωρισμένος είτε πρός εξα¬ γωγήν είτε πρός άποταμίευσιν. Τό έτερον καθορίζει τόν τρό¬ πον καί τόν χρόνον, κατά τόν ο¬ ποίον υποχρεούνται έφάπαξ οί σταφιδοκτήμ,ονες νά δηλώσωσι τάς άμπέλους των. _ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΙΗΕΤΑΞΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ΣΥΜϋίΙΟΡΙΟΝ (Ιδιαίτερον τηλεγρ. τοθ «Νέου Άστεως») ΚΕΡΚΥΡΑ, II Ιουλίου Κατ' ειδήσεις έκ Θεσσαλονί- λης, αίματηρά σύγκρουσις επήλθε μ,εταξύ βύο βουλγαρικών συμ.μο« ριών, ανηκουσών εις άντίθετα κο· μιτάτα. 8ϋ "Βού*γαροι συνελή¬ φθησαν είς την Θεσσαλονίκην. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΕΑΑΙΙ810Σ ΠΡΟΞΕΝΟΪ ΊΙ «Οολιτική Άνταπόκρισις» πληροφορείται έκ Κωνσταντίνου- ΤΟ" ΠΕΙΡΑΙΑ (Ιδιαίτερον τηλεγρ. τού «Νέου Άστεως») ΚΕΡΚΥΡΑ, 11 Ιουλίου Ή ρωσσική κανονιοφόρο; «Τσέρνο- μο»,ήτι; εχρησίμευεν ώ; φυλακΐς τή; έν Κων)πόλει Πρεσβείας, απέπλευσεν | είς Πειραια. Φαίνεται δτι θά διευθυνθή πρό; συνάντησιν των πλόίων τοθ έθε- λοντικοθ στόλου. ΑΠΟΝΟΜΗ Β. ΧΑΡΙΤΩΝ ΕϊΣ 6Ο ΚΑΤΑΑΙΚΟΥΙ 'Υ-ογραφέντα . υπό τοθ Βχσιλέω; δημοσιεύονται σήμερον καί αύριον, έ- ξήκοντα Β. Διατάγματα περί άπονο- μή; Β. χάριτο; εί; ίσαρίθμου; κατα- δίκου;. ΚΗΔΕΙΑ " Την οεδαστήν καί αγαπητήν μητερα ημών ΕΛΕΝΗ» Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ άποδιώσασαν χθές κηϊεύομ=ν σήμερον ημέραν Δευτέραν καί ώραν 9 1)2 π.μ. έκ τή*ς επί τή*ς όδο3 "Ομήρου, αριθ. 19, οικίας τη·ς είς τον ιερόν ναόν τοϋ νεκροτχφ=ίου. Έν Αθήναις, 12 Ιουλίου 1904 Τα τέκνα Χριστίνα Δ. Οικονομίδου, "Αννα Χ. Λόντου, Χρηστο; Λόντος ΠΩΛΕΙΤΑΙ τό τρίτομον λεξικόν τοθ Γαζή δεμένον. "Εκδοσι; τρίτη Αθηνών 1839. Πληροφορίαι παρ' ΚΥΡΙΟ1 Ι ΙΙρΙν ένδυθήτε, έιτισκειρβήτε την τελευταίαν μεγάλην συλλογήν καλοκαιρινών κουβτουμίων, την οποίαν παρέλαβε τό επί τής διασταυρώσίω; των όδών Σταδίου καί Γεωργίου Σταύρου μέγα έμιτορορραφεΓον ΚΟΝΤΑΡΑ- τοτ. 5Η ΠΡίΙΙΝΗ ΩΡΑ Ο ΠΟΛΕΜΟΝ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ ΤΗΣ Μ ΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΒΛΑΑ1ΒΟΣΤΟΚ ΤΟ"ΝΕΟΙΜ ίΙΙ ΤΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ $1 κεφαλαιούχων άπ'έβτειλεν ένταϋθα τόν διάσημον μεταλλειολόγον ΜόρλανΤζόνβτον έξ*Ορμαν-Μάν- τζεστερ, δπως περιέλθη καί ίδίοις όμμασιν Γδ·/| τα διάφορα παρά την Οοσαν μεταλλεΓχ, άτινα η 4μας αύτη μέλλει ν' αγοράση παρά των ά- ν5»ρόντων αΰτά. , 1 Ι Ιουλίου.— ημρα έκ τού θεά-ρου τού πολέμου τηλεγραφήματα πρός "«άς άγνλικάς εφημερίδας βεβαΐ" ούσιν ότι ή υπό τόν ναύαρχον —κρύδλωφ ρωσσική μοΐρα τού 1<λα6ι6οστόκ μετα την τελευ¬ ταίαν καταβύθισιν ενός Σαπωνι- κού μεταγωγικού εξηφανίσθη. *Ο υπό τόν ναύαρχον Καμι- μούρα ίαπωνικός στόλος άναχω- ρήσας κατεσπευσμένως οΰπαμοΰ < ηδυνήθη να άνεύρη την ρωασικήν ' μοίραν. ' ' . Κατά τιναςηληροφορίας ό ρα>α·
  σικός οτόλος ετράπη πρός ^α 2α-
  πωνικά παράλια.
  Ο Κ!¥δΫΜΟΣ
  ΤΩΝ ΙΑΠΩΝ]™_ΙΙΑΡΑΑΙΟΝ
  ΒΙΚΙ%ίΐΊΙ,
  II
  Ιουλίου-
  Βεβαιούται υπό τής «Χημαίας» ,
  τού Αονδίνου καλα τηλεγράφημα ]
  τής νυκτός, ότι ό ρωσσικός στό·
  λος τοθ Βλαοιβοστόκ ευρίσκεται
  εις τα άνατολικα παράλια τής Ί-
  απωνίας καί κατευθύνεται πρός
  βομβαροΊσμόν τής '1·οκοχάμας.
  Ή είδησις αυτή γνωσθείσα έν
  Τόκιο έπροξένησε βαθυτάτην
  συγκίνησιν. Ό ιαπωνικός τύπος
  έπιπίθεται δριμύτατα κατά τίίς
  κυβερνήσεως ή όποία αφήκεν α-
  προστάτευτα τα ίαπωνικα παρά¬
  λια.
  ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑΣ
  ΒΟΛΟΣ, 11 Ιουλίου.—Ό Βωδεκαττής μοϋ-
  τσος τοϋ ατμοπλοίου «"Αγ.Σπυρίδων» Εΰάγγίλ.
  Κκλαμαράς άττοπίΐραθεί; κατά τόν πλούν ν' ά-
  νασύργι εκ τη; θαλάσσης ύπερμίγέθη κουδαν
  πλήρη ύδατος παρεσύρθη υπό τοϋ βάρους καί
  άτολέβχ; την Ιβορροιτίαν τού, 'ίπίσιν έντος της
  θαλάσσης καί έπνίγνι. Το πτώ,κ.α τού άναζητεΓ-
  -Λι είς τάς παρλ τηνΜιντζελαν άκρας.
  ΔΩΡΕΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ
  ΚΑΡΥΣΤΟΣ, Η "Ιουλίου. — Έξ Αθηνών
  εγνώσθη δτι ιταρουσιαββεΐς είς τον υπουργόν τής
  Παιδείας κ. Κωνστ. Λομβάρδον 4 έν 'Λλίξαν-
  Βρεία διαμένων έκ Καρυστίας ιτλούσιος δμογΐ-
  νής κ. Κοΰτσικοα εδήλωσεν αύτω, δτι προτί-
  Οεται νά διαθέση ικανόν ποσόν χρημάτιυν ύπερ-
  βαΓνον τάς 100 χιλιάδας δραχμών υπέρ τής ί-
  διαιτέραυ τού επαρχίας, έζητηβε δέ την γνώμην
  αύτοϋ υπέρ τ·^; καταλληλ^τέραί διαθέσεως τού¬
  του. ■' . ·
  ^0* κ/Λβμβάρδος υπεσχέθη νά ίξετάβγι τάς
  ανάγκας τής Καρυστίαί καί βυμβουλεύση κα¬
  τόπιν τον κ. Κουτσικον περί τής καταλληλοτέ-
  ρας διαθέσιως τοΰ ποβοϋ.
  ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
  ΤΡΙΠΟΛΙΣ. 11 Ιουλίου.— Έπιστολή πε-
  ρ: έχουσα έπιταγήν 46 λιρών καί άποσταλεΓσαν
  έκ Σικάγου πρός τον κ. Κωρσιόπουλον. Είς
  τό ταχυδρομειον δέν ελήφθη τοιαύτη έπιταγή,
  ώς έμφαίνεται βκ των βιδλίοιν τού.
  ΑΝΑ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ήλθε χθές έκ Κρήτην ό γραμματεύε τού
  ΠρΙγκηποα Γεωργίου κ. Α. Παττσδιαμαντό-
  πουλος καΙ θά παραμε(νγ| ένταϋθο μέ·/ρι τής
  ημέρας καθ' η/ θ' άνα/ωρήση έκ Κρήτης δ
  ΰπστος αύτ?)£ Άρμοστ/|ς. Τότε 6 κ. Παπα-
  διβμοντόπουλος θά επανέλθη ύζ την θέ¬
  σιν τού.
  Ο ΝΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
  ΠΤΡλ1,Ι1 Ιουλίου.—Τό υπο τΌ ειβλημχ
  «Χρυσή Καρδία» βοαβευθέν σχέδιον διά την α¬
  νέγερσιν τοϋ ναού τοϋ αγ. Ανδ ίου υπο τής έν
  Βερολίνω Άκαδηιχίοις των Καλών Τεχνών ΐ-
  γνώσθηότι ?χει άπαντα τα στοιχεΓα τα υπό τής
  όρθοδοξου έκκλησίας άπαιτούμενα, ήτοι δίά-
  γραμμα κατόψίακ, διασχευή; σταυροϋ Έλ- ι
  ληνικοϋ, περιβαλλομένου χατά τάς έσοχά; Ι
  των σκιλών αϋτοΰ διά, Κογχοειδων εξαρτη- !
  μάτων, διπλούν νάρθηκα, ήτοι εξωτερικόν ύπό-
  στοον χαί έσωνάρθηχα ίίρόν έξ έ/ο; Μύχκος ή
  Κογ/ης ύποδιαιρούμίνον είς τρί« μέρη, ήτοι
  βυσιαστήριον, διακονικόν καί πρόθεσιν, περιδαλ- ι
  λόμενοι υπο προφυλακτηρίου Ίστοάς, ενκ κεντρι- ι
  κόν βόλον στηριζόμενον επί τεσσά:ων ΰποστη-
  ριγαάτων, γυναιχωνΐτην ΰπβϊιαιρούμενβν είς δια-
  μερίσματα έξυπηρετούμΐνα υπό % κλιμάκων
  τοποθετημένων εντός των ϊ κωδωνοστασίων
  αύτοϋ, άνοίγμοιτα άνάλογχ άτινα ττίφοντα,ι δια
  κ^λινδ3ικών θύλων καί ε'ικονοστάσιον επαρκων
  ϊΐαστάσεων.
  Ό ^αδευβίίς Γάλλος άρ7ΐτέκτών ϊγρίψεν
  «ίς τον άρχιτέκτβνα κ. Καραίάλην, δτι θέλίΐ
  θιωρήσει μεγάλην δι' αυτόν ευτυχίαν εάν τό
  σνέδιον τοϋ νέου ναοΰ εκτελεσθή, δπως αΰτός
  τό συνίλαβε καί τό έσχίδίασε, κΐθόΐΛν θέλει
  εισβαι μοναδικόν είς το είίός τού. Δέν παραλίί-
  π»ι δέ νά άνχφέργι, ότι θά έπιβλέπτ) χαί αύτί;
  είς την εκτέλεσιν κατιρ·/όμί«ος επί τούτω είς
  την Έλλάδα.
  Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ
  ΛΑΡΙΣΣΑ, 11 Ιουλίου.— Τό μεσονύκτιον
  τής παρελθούσης Τετάρτην τρομερός κρότος ά-
  βύπνισ» τοΰς φιλησΰχους κατοίκους τοΰ χωμου
  Ραψχνης. Δύο άγνωβτοι ερριψχν δυναμίτιδα πρό
  τοίϊ καφενείου τοϋ Χρυσάφη με την πρόθεσιν
  νά φονεύσθυν αυτόν, άλλ' ή άπόπειρά των άπέ-
  τυχε. Ή άστυνομία καταζητεΓ επιμίνως τοΰς
  ΐνό/ους.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΝΕΩΣ
  ΛΑΡΙΣΣΑ, 11 Ιουλίου.—-Όδίκανεϋς τοϋ
  πεζικοΰ Τσακανίκας ζητήσας είς γάμον την Φω-
  τειν^ν ίίρόαου, άπβκρούσθη υπό τοΰ αδελφόν
  της. Βαρέως φέριον την προσ,δολήν ταύτην, έ-
  καιροφυλάκτησε πλησίον τής κοΐΛαδο; των Τεμ-
  πών καί επετέθη κατά των άδελφών της δι«ρ-
  χομένων άνυπόπτως. Ούτοι δμως κατορθώσαν-
  τε; ν' άφαιρέσωσι την ξιφολογχην τού, τόν ί-
  τραυμάτισαν επικινδύνως. Επιλήφθη ανακρί-
  σεων ό σταθμάρχης Άμπελακίων λοχίας Πλ'β-
  τής.
  ΠΟΛΙΤΑΙ ΚΑΤ' ΑΣΤΤΝΟΜΟΥ
  ΤΡΙΠΟΛΙΣ, Η Ιουλίου.—Την παρελθού¬
  σαν Κυριακήν έν Άγίω Πέτρω έλαβον χώραν
  σαβΐρώταται σκηναί. Περί τοΰς 100 πολΓται
  μέ τόν α'. δηααρχικόν Πάρεδ3ον κ.^ Π. Ο'ικο-
  νόμου επί κεφαλής μετέβη εί; τό αστυνομικόν
  κατάσημ», όπως διαμαρτυρηθή πρός τόν ά-
  στυνόμον δια τόν διορισμόν ύπ' αύτοΰ ενός αγρο¬
  φύλακος ^εωροϋμί^ο^ ώς άκαταλλήλου.
  Ό άστυνόμβς κατ' εκείνην την στιγμήν
  άπουσίαζβν, ό δέ παρατυχών^ ένωμοτάρχ-ης, άν-
  τιληφθείς τόν σκοπόν των αποτελούντων τή»
  όμάδα, σπεύσας κατέλαβε την θύραν τοΰ^ ά»τυ-
  νομικοΰ καταστήματος καί κατώρθωσε νά άνα-
  χαιτίστ, αΰτούς. Έν τω μεταςΰ είδοποιηθείς
  κϊτέφθ'ασεν καί ό άστυνόΐλος κ. Πληβούρης, ό¬
  στι; δ'.έταξε τοΰ; διαδηλωτάς νά άπέλθωσιν
  έκεΓθίν. Καί οί μέν ύπακούσχντες εφυγον, έν ψ
  οί ζωηρότεροι, έν οίς καί ό Π. Οικονόμου'
  παρέμειναν. Ό άστυνόμος τότε διέταξε την σύλ¬
  ληψιν τούτου, άλλ' οί λοιποί άντέταζαν καί ε¬
  πηκολούθησε σύρραξις πολιτών καί άστυφυλά-
  κων. Επί τέλους κατώρθωσαν τα άστυνομικά
  δργανα νά έκδιώξουν έκεΐΌεν τοΰς πολίτας καί
  να συλλάβουν τόν Π. Ο'ικονόμου. Ταυτα πάντα
  κατέστησεν δ άστυνόμος γνωστά είς τό 'Υπουρ-
  νεΓον διά τηλεγραφημάτων τού καί διετάχθη ή
  ενίσχυσις τής άστυνομίας καί ή επί τόπου με¬
  τάβασις τακτικοΰ άναχριτοϋ πεός ενέργειαν ά-
  νακρίσεων. Ό άνακριτης αφιχθείς την επομέ¬
  νην έπελήφθη άνακρίσεων καί εξέδωκεν έντάλ-
  ματα συλλήψεως τριών θεωρηθέντων ώς πρω-
  ταιτίων.
  ΦΟΝΟΣ ΦΥΓΟΔΙΚΟΥ
  ΒΟΛΟΣ, 11 Ιουλίου. — Ένώ δφυγόδικος
  Κ. Γκέρεσος απήρχετο άνύποπτος μετά τή; συ-
  ζύγου τού Αντωνίας Καρα6ά έκ Γανζέάς εί;
  "Αγιον Γεώργιον, εδέχθη εις τό στήθός τουσφιΓ- (
  ραν γκρά, ρκρθεΓςαν ύπ' αγνώστου, ήτις τον α- |
  βήκεν άπνουν. Ή σύντροφο; τού ε'ιδοποίησε την ,
  αστυνομικήν άιχ,ήν, ή όποίχ δμως δέν χατώρ- *
  θωσε ν' άνακαλύψ-/! τόν πυροβολήσαντα άγνω-
  :ον.
  ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΣΗΣ
  ΛΑΡΙΣ3Α. 11 Ιουλίου.--Όμάς "Αγγλων .
  ΜΙΚΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ό ίΰ'ελπις νΐΌς κ. Ιωάννης Λιακόπουλος
  υποστάς την νενομισμένην δοκιμασίαν ενώπιον
  τή"ς αρμοδίας έξ αξιωματικών ταθ Β. ναυτι
  κου έπιτροπής, έλαβε το ίίπλωμα έμπορο-
  ζλοιάρχου.
  — Τα ένΠύματά οας είς τόν
  Σάββαν Βαρβιτσιώτην, όδός Α¬
  θήνας Ο1-Ο9.
  ΔΗΛΟΠΟΙΗίΚ
  Ό άίίρηστος Δ. Οίκονόμος διέθεσε
  κεφάλαιον, δπως δια τοθ έτησίου ιό-
  κου αύτοθ βραβεύηται πράξις, ίργον,
  σύγγραμμα (πρωτθ'τυπον ή μεταπεφρα-
  ομένο^) ή καλλιτέχνημια παρέχον ω¬
  φέλειαν ή περιιιοιοόν τιμήν ή κλέος
  είς τό Ελληνικόν Έθνος.
  Ή επί τοθ κληροδοτήματος έπιτρο-
  τίή τίθησι τρία βραβεΐα έκ 2,000 φρά-
  γκων έκαστον. Οί βου)νόμενοι νά ποι-
  ήσωτι τα; οίκείας πρό; ^άβευβτιν αί-
  τήσεις ή προτάσεις, δέον νά υποβάλω¬
  σι ταύτας μ,έχρι τέλους Δεκεμβριού
  1904 είς την παρά τή έν '/Γεργέστη
  Κοινοτητι των Όρθοδ^ξων Έλλήνων
  έπιτροπείαν, ήτις εθδαμώς ύποχρεοΰ-
  ται νά αίτιολςγήσΥ) την ένίεχομένην
  μή έγκρισιν αυτών.
  Δ-.ίΰΟυνσις ΠΟΜϋΝΙΤΑ ΟΗΕΟΟ ΟΚίΕΝΤΑίΕ
  Τ Γ ί Ο 8 Ιβ
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΑ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό σήμερον ή
  άπό 1 Σεπτεμβρίου ή έν τή οδώ
  Σταδίου ύπ' αριθ. 11 οίχία, χατάλ-
  ληλος διά ξενοδοχείον τ> εμπορικόν
  κατάστημα.
  'Ένοΐκιάζεται άπο 1ης Σεπτεμβρίοη
  ή ύπ' αριθ. ν6 Α. έν όδφ Πανεπιστημίου
  μονοκατοικία το3 κ. Δημητοίου Κασσαδέτη
  έκ 1 4 δωματΐων, μεθ' όλων των χρειωδων.
  —Ώραι επισκέψεως καθ' εκάστην 10—12
  π. μ. ν.αί κατά Τρίτην Πέμπτην καί Σάββα¬
  τον άπο τής 4.30 έ'ως 6.30 Μ. Μ.—Πλη¬
  ροφορίαι είς το δικηγορικον γραφείον Δ. Ι.
  Τσάτσου όδΌς Βησσαρίωνος αριθ. 8.
  Ενθΐκΐάζεταΐ γωνιαία άνατολικομεσημ-
  δρινή μονοκατοικία παρά την οδόν Στα¬
  δίου, επί τής πλατείας Άγίου Γεωργίου Κα-
  ρύτση άρΙΟ, ίν ή κατοικίΐ ό ίατρος κ. Γ.
  ΙΙαππαβασιλείου, περιέχουσα έν ό'λφ 12 ϊω-
  μάτια, λουτρόν, «εριόφως, ΰδωρ έξησφαλί-
  σμίνον καθ" όλον το έτος είς ολα τα ίιαμί-
  ρίσματα. Ώραι επισκέψεως 10—12 π. μ.
  καί 5—7 μ. μ. Πληροφορίαι οδ'ος Προα-
  στείου 26.
  Ένοΐκΐάζεταΐ χωρος μετά θί*οδΌμή*ς
  πλησίρν όδοϋ Νίκης τζαρα τΌν ναόν Σωτή¬
  ρος, κατάλληλος 8Γ εγκατάστασιν έργοστα-
  ρίου ήδι' οιανδήποτε άλλην αιτίαν. ΙΓληρο-
  φορίαι παρά τώ δαηγόρψ κ. Λουκα Νάκφ,
  όδος Κέκροπος, παρά το ΚακουργιοδικεΤον.
  Ενοικιάζεται τΌ ύπ' αριθ. 9 μαγαζείον
  τής Ριζαραου Στοας έν όϊω Κΰαγγελι-
  στρίας. Έπίσης ή επί τής όδοθ Καρνεάδου
  αριθ. 21 οίκ(α αυτής. (Έκ τοΰ Γραφειου)
  Ενοικιάζεται άπο 1ης Σϊπτεμδρί υ το
  επάνω πάτωμα τής έν ό3ώ Άκαδημίας
  ύπ' αριθ. 17 οικίας τοϋ καθηγητού κ. Κ. Δ.
  Μυλωνα.
  ' Ενοικιάζεται ή έν Άμπελοκήποις
  καί επί των όίών Άλεξάνδρας καί Μεσο-
  γ:(ων γωνιαία καί λίαν εΰρύχωρος οίκία το3
  κ. Ήλία Βοσνοποΰλου μετά κήπου καί ποσί¬
  μου ύδατος. Πληροφορίαι παρά τώ ίδίφ,Πλού-
  τωνος 7.
  Ενοικιάζεται έν Πειραιεί δωμάτιον
  ϊιά κυρίαν έπιπλωμένον είς το Πασαλιμάνι '
  παρά την παραλίαν. Πληροφορίαι παρ' ήμΤν. '
  ΦΑΝΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΛΙΝΑ ΑΓΓΛΙΚΑ γνή-
  σιοι παρέλαβε το επί τής δΐασταυρώσεω; των
  όδών Σταδίου καί Γεωργίου Σταύρου μέγα έμ-
  Γον ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ.
  ΤΌ έν ΠειραιεΤ Κεντρικήν Πρακτορείον τοδ
  Αΰστριακοα Λέϋδ γνωστοποιεΤ είς άπαντας
  τοΰς ενδιαφερομένους, ότι τα άτμόπλοια τής
  έταιρίας θέλουσιν εκτελεί μηνιαίαν ταχυδρο-
  μικήν γραμμήν ίιά την Ανατολικήν Ά ,ρικήν
  μέ προσεγγίσεις είς Βρεντήσιον, Άδεν, Μομ-
  δάσαν, Ζανζιδάρην, Βείραν, Λωρέντζο Μάρ-
  κουετζ (ϋβΐΒβοα Ββν;) Δοϋρβαν (ΝαΙβΐ).
  ,'Η γραμμή αύτη θά έκτελϊ)ται διά των
  άρτι καθίλκυσθε'ντων μεγάλων καΐ ταχυπλάων
  άτμοπλοίων «ΑΓΠΙΟΑ». «ΚΟΕΚΒΕΚ» καί
  «ΒΟΗΕΜΙΑ» τόννων 8,000.
  Αί άναχωρήοεις έκ Πειραιώς Ιχουσιν ώς
  έξή-ς : 5)18 "Ιουλίου, 9)22 Αύγούστου, 5)18
  Σ-πτίμ6ρίου, 3)16 ΌκτωδριΌυ. 7)20 Νοεμ-
  6ρίου καί 5)18 Δεκίμδρίου.
  Τα άνω άτμόπλοια δέχονται έμπορεύματα
  καί επιβάτας α ., β'. καΐ γ'. θέσεως (μέ
  κλίνην καί τροφήν) ώς και με«ανάστας ϊιά
  την Ανατολικήν Άφρικήν με ναύλους ανε¬
  πιδέκτους συνί·γωνισμοΰ.
  Διά πλϋοτέρας πληροφορίρς αποταθήτω¬
  σαν είς τΌ έν ΗίΐραΐίΤ Κεντρικόν Πρακτορείον
  καϊ είς τα λοιπά Πρακτορϊΐα τή*ς Έταιρίας
  •ν Ελλάδι.
  Έν ΠειραΐίΤ, 1)14 Ιουλίου 1904
  (Έκ τοϋ Κεντρικοϋ Πρακτορίίου τοδ
  ΑύστριακοΟ Λοϋδ)
  ΣΠΑΠ
  Άναχωρήσεις έξ Αθηνών
  6 π. μ. Διά Κορινθον, Άργος, Ναύπλιον,
  Τρίπολιν, Μεγαλόπολιν, Κυπαρισ-
  σίαν, Καλάμας, Νησίον καί τοΰς
  διαμέσους σταθμοΰς καί στάσεις.
  7 π. μ. Δ:ά Κορινθον, Καλάίρυτα, ΑΓγιον,
  Πάτρας καί τούς ίιομέσους σταθμοΰς
  καί στάσ·=ις. Κυλλήνην, Πΰργον,
  Όλυμπίαν κο'ι διαμέσους σταθμούς.
  8.30 π. Διά Κορινθον.
  12 π.. Διά Κορινθον,"Αργος,Ναύπλιον,ΑΓ-
  γιον,Πάτρας ν.αί δι«μ«σθυς σταθμοΰς.
  Άφίξεις είς Αθήνας
  ■ 4.50 μ. μ. Έκ Τριπόλεως, ΪΝαυπλίου, "Αρ-
  γους, Πατρών, Αίγίου, Κορίνθου,
  των διαμέσων σταθμών καί στάσεων
  5.50 μ. μ. Έκ Κορίνθου.
  1.?1)μ". μ. Έξ Όλυμπίων, Πύργου,Πατρών
  καί των διαμέσων σταθμών καΐ στά-
  σίων, Αίγίου, Καλαβρύτων, Κορίν¬
  θου κα! των διαμέσων σταθμών.
  8.50 μ. μ. Έκ Καλαμών, Νησίου, Κυπα-
  ρυσίας. Μεγαλοπάλεως,Τριπόλεως,
  Ναυπλίου, "Αβγοκς, Κορίνθου των
  διαμέσων στηθμών καί στάσεων.
  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
  ΕΑΑΜΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΑΟΓΑΣ
  ΑΜΑΣ1_Δ1ΑΚΑΚΗ
  ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙ— -Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΚΥΡΙΑΚΗΝ, ώραν 7 μ. μ. Διά Χαλκίδα,
  ΑίδηψΌν (τΌ θέρος), Βόλον καί Θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΤΡΙΤΗΝ, ώραν 7 μ. μ. Διά Λαύριον
  Άλιβέριον, Χαλκίδα, Λίμνην, ΑίίηψΌν
  (το θέρος), Στυλίδα, Ώρεούς καί Βόλον*
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ, &ρ<τ> 7 1)2 μ. μ. Διά Σθρον,
  Τί|νον καΐ Μΰχονον.
  ΠΕΜΠΤΗΝ, ώραν 2 μ. μ. κατ' εύθεϊαν
  δι' Άλεξανδριαν.
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, ώραν 7 μ. μ. Διά Μο-
  νεμβασίαν, Καψάλιον, Αγίαν Πελαγίαν,
  Νεάπολιν, Γΰθειον, Πορτοκάγιο, Γερολι-
  μένα, Καλάμας καί Νησίον.
  ΣΑΒΒΑΟΝ, ώραν 7 μ. μ. Διά Λαΰριον,
  Άλιβέριον, Χαλκίδα, Λίμνην, Αίίηψ^ν
  (τό θέρος) Στελίδα, Ώρίθύς καί Βόλιν
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Μεταφ«ρομβνου προσεχώς τοϋ επί τή*ς δ-
  δοΰ' Κηφισιας Πτωχοκομεϊου, ή περιοχή αύ¬
  τοΰ διηρεθη είς οίκίπεδα, έξ ών έκπθΐθϋν-
  ται άπό τούδε άπαντα τα ίπΐ τ?(; 5δοΟ
  Κηφισιας εχοντα πρόσωπον μετ" άναλ6γου
  βάθους. Πληροφορίαι έν τώ καταστήματι. Αί
  προσφοραί υποβάλλωνται πρός την κ.αντιπρόε-
  δρον τοΰ Έφορευτικθΰ Συμβουλίου τί}ς Έλεή-
  μονος Έταιρείας.
  (Έκ τοθ Γραφείου)
  ~ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Διά τσύς βουλομένους έν ταΤς επαρχίαις
  ά κατατκίυαζωσϊ προχ-ιρότατα λεμο^άδας
  γκαζΌζ καί σέλτς είδοποιώ, δ'τί παρέχω μη-
  ■χανήματα εΰχεροΰς καί άπλουστάτης χρήσεως
  καθώς καϊ φΐάλας καί παν το σχετιζόμενον
  μέ την κατασκευήν αφρωδών πθτών, είς τι¬
  μάς ανεπιδέκτους συναγωνισμοθ,
  Είς πάντα αγοραστήν εάν ή έκ των μηχα-
  νημάτων άτινα πωλώ κατασχίυασθησομένη
  λεμονάδα δέν είνε πρωτίστης ποιότητος έφά-
  μιλλος τής τοϋ ίδικο3 μου έργοστασίου
  παρέχω αποζημίωσιν δραχ. 5.000.
  Ι. _Ε. "Αγγελιτς
  έργοστασιάρχης, όίΌς θεμιστοκλέους, 4
  Αθήναι_____________
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ τα φιίλλα συν¬
  τάξεως παρελθούσης χρήσεως τί)ς χή-
  ρας Σμαρ. Τζώρτζη. ΠαρακαλεΓται 6
  ευρών νά τα πέμψη είς τό γραφείον
  μας.
  ΠΑΝΤΑΛΟΝΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ
  ιδιαιτέρας συλΛθγής ιίς τό μέγα έμπορορραφιΤον
  ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ διαστιχύρωσις οδών Στ»δίο«
  *«ί ΓεωργΐΌυ Σταύρου.
  ΝΕΟΝ ΑΣΤΤ 15 1ΟΤΛ1ΟΥ
  ΗΚΡΟλΟΓΙΟΙ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΊουλΙο». — Σελ. 13
  —Άν. ηλ. ,ΐρ.4 λ 42.—Λύβι« Δρ. 7 λ
  ιΐ*·—
  3.—
  ίΐά
  μη
  8 δρ.
  Ι;
  ; μή
  15 δρ.
  ίδ ·ρ.
  1ν Ιτο
  30 δρ.
  46 ·ρ.
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.— «Τα
  λια τής Πιβ·:ας μου». ,
  ΑΜΗΝΑ1ΟΝ.—«Ή Ζηλιάρα».
  ΤΣΟΧΑ. (Πειραιώς).—-«Ή Νίκη τοϋ Αεω-
  νΐδα».
  «ΕΑΤΡΟΝ ΠΔΝΤΟΠΟΤΛΟΤ. — «Σίμ,
  Χάα καί Ίάφεφ».
  ΆλαΜΙΙΡΑ — «Καπετάν Γιαχουμής».
  ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ.'— Ή ττρώτη παράστασις τής
  «Μόννα Βάννας» θά βραδύνη όλίρον ένεκα των
  προετοιμασίαι των σχηνογραφιών καϊ^ άμφιέ-
  σεων. Ώ; έκ τούτβυ ή Νέα Σχηνή θά δώση
  λί*ν προσβχώς την πρώτην τής «Κοκρισχέφα-
  λης» εκ των ώραιοτέρων κωμωδιων τοΰ συγχρό¬
  νου Γαλλιχοϋ δραματολογίου.
  Ο ΠΑΙΡΟΣ
  11 Ιουλίου
  Ή {Ιαροιιιτρική πίεσις εν "Ελλάδι άπο τής
  νθές χατήλθιν ολίγον χατασταθεΓσα ολίγον χα-
  άηλοτερα τής χανονικής, έν τή λοιπη Εΰρώπη
  αϋ η παρ4μεινε σχιδον ή αύτη (περί την κανο¬
  νικήν). — Σήμερον την 8 π. μ. βχρόμίτρον έν
  Αθήναις 75,84.
  Ή θερμοκρασία σήμερον την 8 π.μ. έν*|Ά-
  θήναις 28,8, Τριπόλει 24,8, Μισολοδγίω 31,0,
  Πάτραις 29,2, Αιγίω 30,0, Λαμία 28,6, Χαλ-
  χ'ιδι 28,2, Σπάρτη 28,0, Λαρίσση 27,9, Τριχ-
  κάλοις 29,5, Άνδρω 23,6, Κερχύ α 27,8, Άρ-
  γοστολίω 27,2, Καλάμαις 32,4, Ναυπλίψ 28,7,
  Άλβξανδρεία 27,0, Ρωμη 2Ι,8,Παρισίοις;20,0.
  Ή μεγίστη έν Αθήναις 33,4, καί ή ελαχίστη
  24,Ε>.
  Οΰρανος αίβριος.—"Ανεμοι Β. μέτριοι-ίσχυ-
  ροί.—θάλαφα ολίγον κυματώδης.—·'Υγρασία
  εν Αθήναις ολίγη [29).
  (Εθνικον ΑστιροσκοττεΤον Αθηνών)
  ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΫ
  ρεύίται ό ό'ρκος γιά ψύλλου πήδημα.
  * Ό συλλαμ6αν6μενος νά ορκίζεται είς τον
  δρόμον, συλλαμβάνεται υπο τή*ς άστυνομίας
  καΐ παραπέμπεται είς δίκην.
  * Συνήθως δέ οί όρκιζόμενοι γιά το τί-
  ποτε καταίικάζονται είς πρόστιμον πε-
  νήντα δολλαρίων και είς φυλάκισιν ί'ως τριών
  μηνών.
  βηοηνπΐθ ροιΐΓ Ιβ ΓΠΒΐίι-ίβΙ άββ
  άβ Γθγ ροι·1»ΙίΓβ βΐ έ νοίβ βΐΓοίΙβ βπ
  ΟΙ-ΏΕνΑΝΤ
  ΟΗΕΝ5ΤΕΙΝ
  ΚΟΡΡΕΙ,
  Χιδηρα έλάβματα (Καίΐβ) διά σιδη-
  ροδρόμους φορητούς (ϋέθδΐινίΐΐβ καί πλατεΐς
  Γενικοί άντιπρόσωποι
  Τ.3.Ν1ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΛ
  Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ χά. Σιας Μηχανικαί
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ —
  Όδος Σωκράτους, 59 (Πλησίον Πλατείας
  Όμονοίας)
  Αριθ. Τηλεφ. 215
  ή
  ΛΟΤΤΡΑ ΚΟΡΟΔΗΜΟΤ*
  • ΐλατεΐα Όμονοίας
  Παρά τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Λαυρίο
  ΔιατΙμησις λουτρών
  Π. Μ. άπό 2 Μ. Μ.
  ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΧ
  ΤΟ ΑΙΟΙΚΗΤ. ΣΤΜΒΟΥΑΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΤ ΣΧΟΑΗΣ
  βηλοποιεί ότι
  Έκτίθενται είς έκούσιον πλειστηριασμΌν τα
  ξή κτήμβτα τής Ριζβρείου Εκκλησια-
  στικής Σχολής :
  1) ΑΙ επί των δίών Άδριανοδ καΐ Άμ-
  δλείας Ο'χίαι μεθ' ο'λων των παραρτημάτων
  Ι ή οή έκ πήχ τετρ τε
  μ
  αυτών κ Ι τής περιοχής έκ πήχ. τετρ. τεκτ.
  2976.10
  2) Ή επί τής οδοΰ Απόλλωνος ΰπ' αριθ.
  25 οίκία μεθ' 8λων των παραρτημάτων καί
  τής π'ριοχής έκ πήχ. τετρ. τεκτ. 359.46.
  3) Ή επί τής όϊοθ Κόδρου ύπ' αριθ. 12
  οικίβ μρθ' δλων των παραρτημάτων καί τής
  π'εριοχής της έκ πήχ. τετρ. τεχτ. 271.14.
  4) Ή επι τής όδοδ Πειραιώς . ύπ' ά^θ'
  36 οίκία μεθ' ό'λων των παραρτημάτων και
  ■ίής περιθχής της έκ πήχ. τετρ. τεκτ. 392,88.
  5) Το επί των όδών ΠαλαιοΟ Φαλήρου,
  Καλλιθί«ς καί άνωνύμου οικόπεδον έκ πήχ.
  τετρ. τεκτ. 360.
  6) Το επι τής όδο3 Καρνεάδου ΰπ' αριθ.
  21 οικόπεδον μετά τής έν αυτώ μικράς οίκο-
  ϊθμής έκ πήχ. τετρ. τεκτ. 511,85.
  1) Ή επί των όδών ΈρμθΟ καί Κηρυκείου
  οίκία μ*τά των ΰπ' αυτήν μαγαζ^ίων καί
  ο'λων αυτής των πβραρτημάτων καί τής πε-
  ριοχής της έκ πήχ. τ«τραγ. 275,52.
  8) Ή επί τής δδοθ 'Ερμοδ ΰπ' αριθ. 131
  οίκία μβτά των ύπ' αυτήν τριών μαγαζείον
  καί τής π:ριοχής της έκ π. τ.τ. 249,38.
  9) Ή έν Πειραΐίΐ όδος Αριστείδου, αριθ.
  17 άποθήκη, μεθ' ό'λης τής πίριοχής της έκ
  πήχ. τετρ. τ=κτον. 188.
  Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται την 11 ην
  τοΟ μηνός Ιουλίου ημέραν Κυριακήν καί ώ-
  προκληθήσεται τοιαύτη.
  Το τίμημα καταδληθήσεται ώς εξής : τβ
  εν έκτον (1)6) αθτθθ, λόγω άρραδώνος, έν-
  τος δύο ήμ$ρών άπο τής αποφάσεως τθθ Δΐ-
  Οΐκητικοβ Σνμδουλίθϋ, τα δέ 5)6 ίμα τί)
  κοινοποιήσει είς τΌν «λειοδότην τής έγκρί-
  σεως τοθ υπουργείον των Εκκλησιαστικήν"
  προ τούτου οΰδ-:μίαν υποχρέωσιν άναλαμδά-
  νει το Διοικητικόν Συμβούλιον έκ τής γενο¬
  μένης κατακυρώσεως.
  Πρός ευκολίαν των άγσραστών το Συμ¬
  βούλιον δύναται ν' άφήσιρ ώς δάνειον επι
  πρώτη υποθήκγ τοθ άγορασθησομενου κτήμα-
  τος,' τα 2)3 τοθ ποσοθ επί τόκφ 6 1)9?
  θ)ο κ«ί χρ?ωλύτρφ 1 1)2 τοίς ο)ο κατ' ελά¬
  χιστον ό'ρον. Έν τοιαύττι περιπτώσει ή πλη-
  ρωμή γενησεται ώς εξής : Το 1)6 καταδλη-
  θήσεται ά'μα τίί αποφάσει τοΰ Συμδουλίου,
  ώς ανωτέρω το έτερον 1)6 μετά την κοινο-
  ποίησιν τής ύπουργικής έγκρίσεως, τα δέ
  4)6=2)3 άφεθήσονται ώς δάνειον, ώς ανω¬
  τέρω.
  Εάν έξ ύπαιτιότητός τινος των άγοραστών
  πβρουσιασθίί άνάγκη επαναλήψεως τής δημο-
  πρασίας δι' έ'ν ή πλείονα κτήματα, ή πρός
  τοθτο ά^αιτηθησομένη δαπάνη βαρύνει τ^ν
  υπαίτιον, καί άφαιρίΤται άνευ άλλης διαδικα-
  σίβς, άπο το3 1)6 τοΰ καταίληθέντος λόγψ
  άρραίώνος, το δέ υπόλοιπον επιστρέφεται είς
  τον δικαιοθχον.
  Τα σχίδια των έν λόγφ κτημάτων εισίν
  βκτεθίΐμένα είς τΌ γραφΛον τοΰ Συμδουλίου
  τής Ριζαρείου Σχολής έν οδώ Κιφισσίας καί
  δύνανται οί βουλόμενοι νά εξετάσωσι ταυτα
  ραν 10—12 π. μ. είς τΌν συνήθη τόπον των | χαθ' εκάστην, πλήν των έορτών, 9—12 π.μ.
  Δημοπρασιών χά! ενώπιον τοϋ Συμίολαιογρά- ' δίδοται δ' αυτοίς χαί πασά σχετική πληρο-
  φου Αθηνών χ. Άντ. Μπουρν,ΐα, παρουσία Ι φορία.
  χαί τοθ Διοικητικοΰ Συμβουλίου ή* τοΰ άντι- | Ή Ριζάρειος Σχολή δέν εΰθΰνεται διά την
  προσωπου αύτοΰ. ι ακρίβειαν των σημειουμένων πήχεων τής πω-
  Ή έπ' ονόματι τοΰ τελευταίου πλειοδότου λήσεως ταύτης θεωρουμένης καθ" ό'ρια.
  κοιτακΰρωσις _άπόκειται είς την κρίσιν τοΰ Ι Ό άγοραστής ΰποχρεοΰται νά διατηρήση Ι
  ά |
  ( Άπο όλον τον ξβνονΤύπον)
  Τί λέγει διά τΌ ακόλουθον γεγονος
  ίδική ιιας Έταιρία των Ζωθφίλων;
  * Είς ε α ίππιχΌν άγώ'α τής Νέας "Υόρ¬
  κης συν ληφθή £?ς έκ των διαγωνισθέντων
  διότι έφόρει σπιρούνια.
  * Καί κατεδικάσθη είς πρόστιμον δέκα δθλ-
  λαρίων. ·* - > ..· ρ -
  * Διότι αί Εταιρίαι των Ζωοφίλων οί τε
  σπιρούνια δέν έπιτρέπουν είς τούς ίππ Τς.
  * Τα γυναικ;ΐα έφίππια ήρχισαν βαθμηδόν
  νά έξαφανίζωντατ άπΌ τοΰ προσωπου τής άμε-
  ρικανικής γής.
  Καί τουτο διότι αί Άμεριχανίδες συνει-
  θίζοον νά ίππεύουν κατά τΌν άνδρικΌν τρόπον.
  * Οί Βάνδερμπιλτς,οί γνωστοΐ Άμ:ρικα-
  νοί έκατομμυριοΰχοι, Ιχουν ϊ*ικόν των τηλέ¬
  φωνον άπΌ Νέας Υόρκης είς Σικαγον.
  Νέος κίνδυνος άπειλεΤ τάς κυρίας 'όσαι
  έπιθυμοδν νά μορΦωθοΰν πολύ.
  / * Ένας Γ?ρμανΌς επιστήμων λέγει ότι το
  αίμα τΌ άναγκαιοϋν είς την θρέψιν τοδ σώμα-
  τος καταναλίσχεται ό'λον είς τον εγκέφαλον.
  Τα δέ άλλα μέλη έξασθινοΰσι καθί-
  στανται άτροφικά, καί συντείνουν είς την τε¬
  λείαν παραχμήν τοδ σώματος.
  * Τα παιδία έπομένως των πεπαιδευμένων
  κυρίων ίρχονται είς τΌν κόσμον-άναιμικά.
  * Καί φέροντα ΐλα τα κατάλληλα έφόδια
  τής διανοητιχής καί σωματικής παρακμής.
  * Κάτω λοιπΌν καί το χινΐνο.
  Μέχρι τοδδε μόνον κατά τοθ κινίνου δέν
  είχε γ;ίνει σταυροφορία άλλ' ιδού ό'τι καί τΌ
  παγκόσμιον αΰτΌ ιατρικον καταδικάζ-:ται.
  " Τ' άποτελισματα τοδ χινίνου είνε κατα-
  στρεπτιχώτατα, λέγ·ι έ'νας Ιάπων ίατρός.
  * ΤΌ κινΤνο δηλητηριάζΐΐ βαθμηδΌν τΌν ορ¬
  γανισμόν.
  * Καί άραιώνει τα αΐμοσφαίρια τοδ αίματος.
  * Είς την Ίαπωνία-ι τΌ χινΤνο είν; άγνω¬
  στον,
  * Δι* αύτΌ **1 ή μεγάλη ζωπικότης των
  Ίαπώνων.
  *Ωστε ο'ποιος φροντίζει γιά τΌν εαυτόν τού
  άς μή βάλη κινίνο είς τΌ στόμα τού.
  * θά τΌ πιστεύσετε ;
  * Αί Ίαπωνίδ ς στέλλουν καί ... άνθη
  ,είς τούς έν τώ θ άτρω τοδ πολέμου στρατιώτας
  * Πολλοι Ίαπων.-ς στρατιώται φον<υθέντες 2ύρέθηϊαν μέ άνθη είς την κομδιοδόχην των. * Βάσανα έ'χο ν οί καρθουσιανοί μοναχοΐ οί έκδιωχθέντες ια Γαλλίας, καί μεταναστίύσαν- τες είς την Αγγλίαν. * Οί οσιώτατοι ανεκαλύφθησαν δ'τι είχον προπαγανδιστικοΰς σκοπούς. * Καί δ* αύτΌ οί "Αγγλοι τούς ώρισζν προ¬ θεσμίαν όπως τούς άδειάσουν τή γωνιά. * Διότι δέν έννοοΰν νά κχταχρατθοϋ'ν οί όσιώτατοι τής φιλοξενίας των. * Καί τώρα οί καθολικοι καλόγηροι έτοι- μάζονται ν' άπέλθουν καί αύτοι δεν ήξ.ύρουν ποδ. * Είς την Αμερικήν ώς γνωστΌν άπαγο- ΛΟΤΤΡΑ Ντοΰς Φυχρά Σκωτικαψυν. καί θερμα θ«ρμά άπλά θεοθ^βι ) ΣιδηροΟ/α( •Αλκαλικά) Πιτυροΰχα( ι Άλ.κκΙΆμ. Ι Ήμίλ. στομ ΤουρχαίΡωσ 1 δ .Τ. όΤβο 1.50 1.00 1.50 2.50 2.00 2.00 10 20 30 1 10 20 80 Γ δ7 δ. δ. λ. δ~7 δ. δ. Τ 13 ιΐ οΤο — — 12 13 8 25 15 35 23 1.50 Ο.8Ο 13 7 25 13 35 20 13 24 35 1 30 11 20 28 20 18 45 35 65 53 2.— 1.50 1.50 18 13 35 25 53 35 _____ι Δ οικητικοϋ Συμβουλίου, έσεται δέ όριστική μετά την απόφασιν τοθ πολυμελοΰς Συμβου¬ λίου καί την έγκρισιν τοθ επί των Έκκλη- σιαστικών κλπ. ίπουργείου. "Ενθα δέ κατά Την διαθήκην άπαιτεΤται δΐλαστική απόφασις, ΤΟ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΛΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ Σάπων 0.3Ο τ9- 0.30 4.00 4.50 Η ΛΙΝΚΛΝΟΤΗΣ θεραπεύει ασφαλώς μόνον διά των σφριγο- φόρων καταποτΐων τοδ Ηϊγβογι. Μόνος άντιπρόσωπος διά την Έλλάδα καί Ανατολήν δ παρ' ήμΤν φαρμακοποιΌς Α. Ίσαακίδης. Παρά τώ ίδίφ ευρίσκονται : Ή Έκ- ρΐζοντυλίνη είνε γνωστή είς την Έλ- ϊα καί την Ανατολήν ώς έκριζώνουσα τούς κάλους ανωδύνως. ΤΌ Βάλσαμον των Νυμφών, άθώον χαί απαραίτητον έφόδιον τής τουαλέττας πά¬ σης κυρίας. Πολυτριχίνη νέον παρασκεύασμα κατά τής πτώσεως των τριχών. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 46 Όδός Κ,ολοκοτρώνη 46 ΑΠΟθΗΚΗ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΪΑΩΝ ΕΚ ΚΑΟΪΤΣΟΪΚ Γ. ΡΕΒΕΛΑΚΗ Κλύσματα διά,φορα, Φωτογραφικαί μηναναί Ζώναι κοιλίαί, | Ήλικτρικα μηχαναί, Όμφαλεπίδισμοι Ζυγοΐ διάφοροι, Εί?η διάφορα εκ καου- ΌφβαΧμοί τεχνητο!, τσβΰκ, Φίλτρα ύδατος Μηχανήματβ ζοχάδων, Ψεκαστήρες, Γάντια Μασά, , Ξυράφια αύτόματα, Άποβτειρ. γάλακτος, ΟΰροδοχεΓα άκρατϊίας, Πτυελίστραι ασθενών, Σκελετο! γρ^αοΐ καί Προσκεφάλ. ίλαστικά, άργυροΓ διά δμματοϋ- Όμματοϋάλια, Λορνιίν, άλ·α, Β«ρομετρα, ^ Μαστοΐ έκ καουτσοθκ Πάντα ταυτα αυτοπροσώπως εξελέγησαν παρά των μεγαλειτέρων ΐργαστασίων τής Εΰ- ρώπης υπο τοϋ κ. Γ. ΡΕΒΒΛΑΚΗ. Συνοικία Καλαμιώτου βΐ Όδος Κολοκοτρώνη βΐ Χήν Κις βραβευθείααν ΚΟΑΩΝΙΑΝ Συράκου ευρίσκετε εις τα μυρο- ηωλείά τού, όδος Σταδίου (Άραά*·ειον) καί'Οφθαλ- μιατρείου, 10 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛ~ΙΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΠΛΟΥ<ΙΩΤΕΡΟΝ ΕΜΓ,ΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΝ ΣΑΒΒΑ ΒΑΡΒ1ΤΣ1ΩΤΟΓ 97 - ΟΟ - Όδός Αθήνας - 97 - ΟΟ Καθ* εκάστην πλουτιζόμε»ον μέ νέαν εισαγωγήν ύφασμάτων έκ των καλλιτέρων έργοστα- σίων Γαλλίας, Αγγλίας καί εκ των έν Ελλάδι κατά προτίμησιν κατασκευαζομένου ύφα¬ σμάτων ούτως ώστε νά είνε προσιτΌν τΌ κατάστημα δι' όλα τα βαλάντια των ένδυομένων είς αύτό 'Ύφάοματα διά Κουοτούμ Ύφάσματα δια Φραχ » » Ιΐανταλονια » » Σμόκιν » » Ζακέτας » β Παλτα » » Ι*εδιγκοτας Κ αί «ν γένει παντΌς είδους ένδυμασίας άνδρών άνδρών κα'ι παίδων. Πας ένδυόμενος μετά πεποιθήσεως θά Ιχη ωφέλειαν 30 ο)θ των άλλων καταστημάτων Μεγάλη παρακαταθήη δρυλλίων βαμχακερών Εΰρώπης χαί έγχωρίου βιομηχανίας. Μεγάλη συλλογή λινών ύφασμάκων δι* ένδυμασίας άνδρών καί παίδων. Μέγιστον τμήμα έτοίμων ένδυμάτων παντός ε^δους καϊ πάσης ήλικίας άνδρών καί παίδων. Πώλησις ϋφασμα- των μέ τΌν πήχυν καί μέ την αύτην 30 ο)ο Ικπτωσιν. Ή μεγάλη κατανάλωσις καί τό ελάχιστον κέραος ίΕΥΑΝΤΕ ίΙΝΙΕ 1) ΤΌ ατμόπλοιον «Νάξος» άναχωρεΤ έχ Πειραιώς την 13)26 Ιουλίου ημέραν Τρί¬ την διά Σμύρνην, Κων)πολιν, Ιΐϋργον, Βάρ- ναν, Κωνσταντζαν, Γαλαζιον καί Βραίλαν. "Απαντα δέχονται επιβάτας καί έμπορεύ- ματα. Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρά τώ έν Πειραιεί Γενικώ Πράκτορι κ. Έ. Φραγκοηθύλω ΗΑΜΒϋΚΟ ΑΙτΙΕΗΙϋΑΝ ίΙΝΙΕ Τό έν Πειραιεί γεν. πρακτορείον 'Έμ. Φραγκοπούλου δέχεται επιβάτας δι' απάσας τάς πόλεις τής Άμερικής έκ Πειραιώς μέσον Νεαπόλεως, διά των μεγΐστων ταχυ- πλόων καί ταχυδρομικών άτμοπλοίων τής ΑΜΒΟΥΡΓΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ Έται- ρίας. Άναχωρήσεις έκ Πειραιώς Έκαστην Ιΐαρασ-'ευήν διά των ίταλικών » Κυριακήν διά των Μεσσαζερή ΝΑΥΛΟΙ έκτΌς παντΌς συναγωνισμοΰ. Είς τούς βουλομένους δίδεται έπίσημος εγγύησις έκ μέρους τοΰ γενινθθ πράκτορος κ. Ε.Φραγκοπούλου διά την επιστροφήν ολο¬ κλήρου τοΰ ναύλου έν περιπτώσει μή άποβι- ^άσ^ώς των είς Αμερικήν. Δια πλειοτέρας πληροφορίας παρά τώ έν Πειραιεί γςνιχώ πράκτορι χ. Ε. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΩ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΑ2Ν ΖΑΧΑΡΙΟϊ1 II. ΚΟΜΗΝΟΓ •Αθήνηβιν όβός _οφοκλέους καΐ Μενάνηρου' ^ Πειρ*» τού βταθμοθ τοθ βιβηροβρόμου Α. —■· ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΝΕΟΝ~Κ-ΡΑΜΟΠΟΙΙΑΧ ΑΘΗΝΩΝ ___——■ Ία χατ«στή;χατ« ταυτα συνδέονται διά τη- ή; λεφώ'νου μιτά πάντων των χέντρων κα! κατό- χων Ίδιωτών τοιούτου ΰπ' αριθ. 177 Αθηνών καί 97 Πειοαιώς. Λαμδάνονται παραγγελίαι κατ' «ΰθεΓαν άπο γνωστοΰς πελάτας Πο)λοϋνται λιανικώς καί χονδρικώς όλα τα εΓδη των οίκοδομών,ήτοι σιδηραΓ δοκοί όλων των διαοτάσεων, σωλήνες σιδηροΓ,σιδηραΓ πυροστιαί ή φουρνέλλα διά κοκ καί άπλά.Πλάκες τσιμέν- του διαφόρων διαατάσεων καί χρωμάτων. Πλά- κες Εΰρώπης βιρνικωμέναι δια μαγειρεΓα δια¬ φόρων χρωμάτων. Πλάκε; Τήνου, "Ανδρου καί Μαλτας διαφίρων μεγεθών κα'ι πάχους, τοϋδλα φωτιάς Αγγλίας, τοϋβλα "Αθηνών, Πειραιώς, Χαλκίδος καί κούφια. Κέραμοΐ γαλλικοϋ συατή- ματος, Μασσαλίας Αθηνών μοναι χαί διπλοΓ. Σωλήνες Βελγίου πήλινοι κα! έγχώριοι, Κιούγ- για, χάγκιλλα διαφόρων μεγεθών, χώμα φωτία; Αγγλίας, θηραική γή (πορσελάνη), τσιμέντα Αγγλίας, Γαλλίας, Γι-ρμανίας καί Βελγίου ήγ- γυημίνα διαφόρων ποιοτήτων. Λεκάναι αποχω¬ ρητηρίων Εΰρώπης καί έγχώριαι διαφόρων με- γιθών καί ποιοτήτων. 'Τδραυλική ασδεστος. "Άσ6ιστος Τατοίου καθ* εκάστην μεταφέρε- ται κατ' εΰθιΤαν (Ίς τάς οίκοδομάς καί έκ δια- λΐιμμάτων πωλεΓται είς το κατάστημα Αθηνών ΐσβεσμένη, άσέεστος κτλ. "Υδωρ πηγαΓον καθαρόν είς τό χατάστημα των Αθηνών μΐτά βαρελίων καθαρών καλώς καί καθαρώς συντητουμίνων μιγάλη; χωρητι- έ ί λ ά ί γρή χρ τούς ενοικιαστάς μέχρι τής λήξεως τής μι- | σθώσεως συμφώνως τοΤς έν ίχάστω συμβολαίφ περιεχομένοις δροις. Έν Αθήναις τη 17 Ίουνίου 1904 (Έκ τοΰ Γραφείου) ρ ημ μγη χρη ■ Ι ότητος μεταφέρεται είς όλας τάς συνοικίας πότισμα περιβολιων χ«1 τους καί νιστώνται τοΓς Χ*τ<» ν «υ- νοις συμΦερωτβροι. διάθεσιν των των χαί ΑΙ χριβώς ίόν οβ* τα λοιπά Χαμίνι* εν Αθήναι; χαί Χβλχίδι. # Αί», έ«τ·λοϋνται ταχέως χ*^«- ΝΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΊΆΣ Δ. Π. ΓΟΥΔΗ Ι.Π0Ν ΑΠΟ 8 ΑΠΡΙΑΙΟΤ 1904 Άναχωρήβεις έκ Πειραιώς ΔΕΤΤΕΡΑΝ, ώραν 8 μ. μ. Διά Σϋρον, Τήνο» κα! Μύκονον. ΤΓΤΑΡΤΗΝ, ώραν 7 λ. μ.Δι'ΑΓγιναν Μέθβν» (κατά τό θέρος), Πόρον, "Υδραν, Επίτσας, Χέλιον, Λιωνίδιον, "Ασνρος χαί Ναύπλιον ΤΕΤΑΡΤΗΝ, μεσημβρίαν. Δι* Ηράκλειον, Ρέ¬ θυμνον χαί Χοινία. ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ώραν 7 μ. μ. Διά Λαύριον, "Αλι- βέριον, Χαλχίδα, Αίδηψον (χατά το θέρος) Λίμνην, ϊτυλίδα, Όριοΰς, Βόλον χ«1 Άλ- μυρόν. ΙΙϋΜΠΤΗΝ, ώριν 7 -κ. μ. Διά Γύθειον', Γερο λιμένα, Λιμένιον, Σίλινίτσαν, Καρδαμύλην, Καλάμας, Νησίον, Κορώνην, Πύλον, Μά- ραθον, 'Αγ. Κυριακήν, Κυπαρισσίαν, Κα- τάχωλον, Ζάκυνθον, Κυλλήνην, Μεσολογ- γιον, Πάτρας χαί Πειραια. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, 7 μ. μ. (διά τοΰ Ίββμοϋ). Διά Πάτρας, Μεσολλόγγιον, Κυλλήνην, Ζά- χυνθον, Κατάκωλον, Κυπαρισσίαν, Αγίαν Κυριακήν^ Μάραθον, Πύλον, Κορώνην, Νη- σίον Καλάμας, Καρδαμύλην, Σιλινίτβαν. Λιμένιον, Γερολιμίνα, Γύθειον χαί Πειραια, ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ώρα 7 μ. μ. Διά Χαλκίδα, Α'ιδη- ψόν (χατά τό θέρος(Βόλον χαί θΐσσαλονίκην. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ η 8Ι0ΜΗΧΑΙΝΚΟΝ πΡΟΤΟΗΤΩΜ 1 κ ΑΕΩΝΙΔΑ Α. ΑΠΤΛΟΠΟΥΑΟΐ § Κ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ Ρ£ Κεντρικόν Κατάστημα έτ:ί τής Π>ατείας Καραϊ-
  καί «χραπλεύρως τοθ Πρακτορείου Γουδί).
  ♦Αντλίαι ΆμερικανικαΙ
  -θ-
  Ρ
  Χάλκινοι
  » Όρειχάλκινοι
  » ΈλαστικοΙ
  » Καννάβινοι
  » Τάλινοι.
  Ψεκαστήρε; συστήματος
  είς φυλλα.
  "Απαντα τα ε?δη των «αρεμβυβμάτων
  μηχανάς.
  (3)
  Έλαστικδν
  οιά
  «
  Κ
  Χ
  χ
  ΒΛΠΤΙΙΤΙΚΑ !
  τα μο:;α βρα
  αια σρυσου βρδβεσ07
  : χχχχχχχχχχχχχχχ χ χ'χχχ χμχιι
  χ
  χ
  £ ιΊΙΕ ΚΕΝΤΗΙΪΙαΤα ΝΕΑΣ ΚαΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ
  χ 0X1 Π ΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΜΠΑΑΑΙΑ ,' '
  ξ 4ΑΑΝΕΑΜ!, ΜΣα! Ε,Ι ΟΑΛ ΤΑ ΠΛΣΚΤΛ Ε1.Β
  ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΑ ΔΙ' ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΤ
  ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  τα άνω εΓδη καί μέ εύθηνονόρας
  Χ
  χ
  χ
  χ
  χ
  χ
  χ
  χ
  χ
  Μ
  μχκχχχχχχχχχ^^^^^^^^'·*1·^·^"· χ >
  χ
  χ
  χ
  χ
  χ
  Είς πλουσιωτάτην συλλογήν όλα
  τιμάς των άλλων καταστημάτων
  ΠΩΑΟΤΗΤΑΙ ΕΙΣ Τ0 ΚΑΤΑΣΤΗ".*.
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν- ΚΟΝ<ΟΛΑ 88 - ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟ1· ΑΡΙΘΛΙΟΣ - χ χ χ χ χ χ χ κ "Ο,Η ΓΡΑ«Ι ΔΗ.......... Μελάναι γραφής καί άντιγρσφ^ άνεΣΙτηλοι Μενούνου Πατρών Παραχαλοϋνται θερμώς ο! χ. χ. συμβολαιο- γράφοι, διχηγόροι, καθηγηταί, Ιμποροι καί ι¬ διώται «ά προτιμώσι τάς ήγγυημένας μελάνας τοϋ έν Πάτραις χημιχοϋ έργοστασίου ΜΕΝΟΥ¬ ΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ αί οποΓαι είνε έφάμιλλοι των άρίστων βΰρωπαϊχών έργοστασίων χαί εΰθηνό- τι'ραι κττά πεντήκοντα τοις εκατόν. Διαρκώς παραχαταθήκη είς μεγάλας ποσό¬ τητας καί μέ τιμάς τοϋ έργοστασίου είς τΌ ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΙΟΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, δδΌς ΑΊβ- λου 121. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΡΗ ΑΙ58ΙΝΕΤ ετ Ο ιε Άναχωρήβεις ρήν 10 π.μ., την μέν κατ' εύθεΤαν διά Κων)πολιν, Πύργον, Βάρναν, Σουλινάν, Γαλαζιον, Βραίλαν, την δέ ίιά θεσσαλονίκην και Σμύρνην. Την Κυριακήν, 10 π. μ.διά Νεά¬ πολιν καί Μασσαλίαν. ΕΠΙΦΪΑΛΙΣ ΤΟΤ "ΚΕΟΤ ΑΖΤΕΟΣ,, Δευτέρα, 12 Ιουλίου, 1904 (34) ΤΟ ΤΩΝΒΑΣΙΛΕΩΝ Ζ'. ΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΒΑ-ΙΛΙΖ-ΗΣ Λευκά άγάλματα, καλυπτόμίνα σχεϊον ΰπΌ τής χλόης, χαθίστων όνειρώϊη την σιγήν τοδ χήπου. Μίγα Ρωμαϊκόν θρανίον ήμικυκλιοειδές έκ μαρμάρου τή*ς Κϊρρέρας καλλιτεχνικώς γβγλυμμίνον ευρίσκετο πλησίον τής λίμνης. Ή βαΐίλισσα Όίίλη περιεπάτει είς τον κήπον μέ χεχλιμένην την κεφαλήν παραίιίο- μένη είς τάς θλιβιράς της σκ<ίψ-:!ς. Διατί έπχνήλθ· ήρώτα εαυτήν ίιαρκώς. Ειχί κατορθώσίΐ ήδη νά άνεύρη την ψ^- χικήν της γαλήνην καί ό έρως της τή*ς ε¬ φαίνετο ώς ώραία βλλ*. μαχ,ρινή άνάμνησις ώς έν έπ=ισόίιον τή*ς ντίττ)τός της, τβ οποίον χανΙ| νκίκτετη κβΐ άζ το οποΓον χαν«1ς μϊΐδιά ώ; είς ώραΤον δνίΐρον. Καϊ ο ϊρω; της αύτός εκοιμάτο προ πολλοθ είς μίαν γωνίαν τή*; καρδίας της. Κβϊ ιδού τώρα δτι το άντικίίμενοντοΰ έροιτός της έπανή^'χϊτο καί τΌ αΓϊθημά της άφυπνί- ζίτο καί ώρθοθτο ώς φοβερόν φαντατμα ϊμ- προσθίν της. Ή χαρίία της Ιπαλλε επωϊύνως χαί ή Όδίλη ήθ-:λί νά κλ ίίη τούς όφθΛΑμιοΰς χαί νά άποδιώξη τον ερωτα αυτόν τον επικίν¬ δυνον τον οποίον δέν β—εθύμει πλέον. Άλλά ό έρως έπέμ·νε χαί δίν ίναρκοθτο πλέον Ιμενε δέ έκϊΤ με άνοικτους καί μει- διώντας τούς οφθαλμούς ύποσχόμενος αιω¬ νίαν ευτυχίαν. Ή βασίλισσα Όδίλη είς μάτην έπανε- στάτει.Ησθάνετο χωρίς νά θέλη την μαγικήν έ'λξ;ν και την γοητείαν τοθ ίρωτος αύτοϋ. 'Εκάθισ^ν επί τοθ ρωμαΊΆοΟ της θρανίου καί ίστήριξε το καΤον μέτωπον τηί β -ι το3 μαρμάρου. Μετά τινάς στιγμάς ίστρεψί την κΐφαλήν πρός την λίμνην ό'που οί δύο κΰκνοι ίπλεον βραδ.ως,μ.έά'^ψωμϊνας τίς πτέρυγις, ώθούμενοι άπΌ τήν^ λεπτήν α·3ραν ή όποία έρρυτίίωνε μόνον την επιφάνειαν τοί3 ύ'ϊατος. Ό άρρην ήρχισε νά περιέρχηται ΐδιοτρόπως την λίμνην καί ή θήλεια ή/.ολοΰθ*ι πιστώς δεξια καΐ άριστερί ακολουθούσα πάντοτε τοδ δεσπότου της το πζράδειγμα. Ή βασίλισσα Όίιλη ΐνεθυμήθη το θέαμΐ τής προτιραίας' τΌν Καζίμιρον φέροντα το τέκνον τού είς τάς άγκάλας του.'ϋρισμένως ήτο εΰτυχής. Κβ'ι ή Όίίλη έστέναξ;ν. Έσκέπτετο Οτι ή «ύτυχί* αυτή ή^νατο νά ειν- καί ίδική της εάν οί γονιΐ> Της το είχον έπιτρέψϊΐ. Δέν
  είχε λησμονήσει ποτέ τάς φοβεράς έκίίνας ή-
  μέρας,κατά τάς οποίας ό μέν πατήρ της άφ'
  ενός ό βασιλιύς τής Βάδης την ήνάγκαζε νά
  δεχθί) την χϊΤρα τοδ πρίγκηπος Άμορή* τής
  Άλδαλάνδης, ή δέ θνήσκουσα μήτηρ της άφ'
  ετέρου τήΊ ΐξώρκιζε νά θυβιασθτί υπέρ τής
  πατρίδος.
  ΈνθυμεΓτο έπίσης την τελευταίαν συνέν·
  τίυξίν της μ» τΌν Καζίμιρον.
  Ό Καζίμιρος την ειχν ύπογρεώσίΐ νά έ-
  πανβλά6γι τάς. φοβεράς τάς οποίας δέν ενόει
  καί τάς οποίας δέν ήθελε νά έννοήστ).
  Ειμαι ή μνηστή τοϋ πριγκηπος Άμορή.
  Είχεν Ό'μα,ς υποσχεθή είς την μητέρα της
  νά γείνη βασίλισσα τής'Αλδαλάνδης καί έτή-
  ρησε την υπόσχεσιν της.
  ΤΌ βλέμμα της έντοσοΰτφ άπελάμδϊνε
  του' μάγου θίάματος το οποίον ήπλοϋτο έμ¬
  προσθεν της. Μία σιγή ΐπίσημος έπλημμΰρϊΐ
  τα δενδρα.
  Άκίνητα τα κυπαρισσια κβίεΰθυτ^νή ορθού-
  μ·να ύπ,ίρόχως 'ξηκςντιζον τάς κορυφάς των
  πρΌς το ΰψας τοθ ούρανοδ, όστις ήτο τόσον
  κυανους ώστε εφαίνετο χ»ρ*γμένος ώς επί με-
  γάλου σαπφίίρου. ΑΊ εύκάλυπτοι άνέπτυσσον
  τούς κλάδους των μβ τα πολυπληθή φύλλά
  τα βμοια μέ μικράς σημαίας ή μέ διχρώμους
  -/ρυσαλίϊας.
  Ή κέδρος πλημμυρουμένη άπο ζωντανόν
  φώς εξέτεινε τούς μ·:γάλους της βραχίονας
  μέ τα άναρίθμητα βϊλονοειδή φύλλα της.
  Ή βασίλισσα Όίίλη εί χ 5 τούς οφθαλμούς
  πλημμυρισμ,ένους άπΌ δακρυα.
  Άλλη τώρα είχε την θέσιν ή όποία τής
  καϊ ή άλλη αυτή οΰτΐ κάν ηδύνατο νά
  έκτιμήση τΌν θησαυρόν της. Ό Καζίμιρος
  τής ήτο άδιάφορος. ■
  Καί μόνον ή λέξις αύτη εφαίνετο είς την
  ΌδΓλην ώς προσίλητική υδρις.
  Πώς λοιπον ηδύνατο Ό Καζίμφος ό εϋ-
  γενέστιρος καί ό μάλλον ύπέροχος των άν-
  θρώπων νά είνε συνδεδεμένος μέ μίαν γυναΤκα
  άδυνατοΰσαν νά έκτιμήσν) τΌ μΐγαλεϊόν τού ;
  Ή Βίατρίκη οϋτε άνεμέτρΐΐ κάν την μεγά¬
  λην απόστασιν ή όποία την έχώριζ: άπΌ τον
  ίδ:ώδη αυτόν άνθρωπον. "Ισως μάλιστα και ή
  Όδίλη ώχρία είς την σκέψιν αυτήν.Ή Βία-
  τρίκη ένόμιζίν εαυτήν ομοίαν μέ τΌν σύζυ¬
  γον της. Όποία άναίδ;ια. Δέν ύπήρχά κανείς
  όβτις-·νά ΐξισωθίί μέ τον Καζίμιρθν καί νά
  είΊτγι ότι είνε ομοίας τού.
  Ή Όδίλη τΌν έφαντάζετο μόνον ένθρονι-
  σμένον επί ορους τοϋ όποίου ή κορυφή έχάνετο
  εϊςί τον ουρανόν. Οί άλλοι ά'θρωποι έσύροντο
  ^ί; τΌν κονιορτον, είς τα βάθη των κοιλάδων
  ένώ αύτος έγειτνίαζί μέ το άπειρον.
  Πώς λοιπον ήϊύνατο νά φαντασθή* καν·ις
  ότι είνε δμοιος μέ τΌν ά'νθρωπσν αυτόν; Ή
  βλασφημία αυτή ήξιζ-: την βαρυτίραν των τι-
  μωριών.
  Άλλ' αύτ'ος τάχα ήγάτα την σύζυγον τού;
  Ή Β ατρίκη ήτο δι' αυτόν άϊιάφορος δπως
  ήτο καί αύτΌς δι* έκ=ίνην.
  Έφανταζίτο πόϊθν ήτο άνώτίρός της καί
  κατίμίτρει την απόστασιν ή όποία έχώριζε την
  κορυφήν τοϋ όρους άπΌ τα βάθτ) τής ΛθίλάΓ
  δος.
  Ό κόσμος έλεγί ότι δΐν ήγάπα την σύ¬
  ζυγον τού. Ό πρώτός τού έρως ίζη άρα «-
  κομ,η είς τα>βάθη τής καρδίας τού. "Ισως.
  ■ Ή βασίλϊσσα ηγέρθη ή καρδία της ήρ¬
  χισε νά πάλλτ) σφοδρώς.
  "Εξέτεινε τάς χ;Τρας διά νά έναγααλισθ·^
  την ευτυχίαν. Την ήθίλε. Την άπήτϊΐ, καί
  τι'ποτε δέν θά την έμπόδΊζΐ νά ριφθν) εί;
  ιούς βραχίονας τοΰ Καζιμίρου. Τί τωόντι η¬
  δύνατο νά την άναχαιτίση ; ΤΌ καθήκον ;
  Άλλά τί την ένδιέφίρε το καθήκον; Ό λαός
  της ; άλλά τί ήτο" δ λαΌς της έμπρο¬
  σθεν ενός φιλήματος τοθ Καζιμίρου ; Ή
  ανθρωπότης ; άλλ' ή ανθρωπότης τής
  ήτο ολιγώτερον προσφιλής άπΌ τάς θωπ:ίας
  τού. Δι' έ'ν βλέμμα έρωτικΌν τοθ Καζιμίρου
  θά Ιίιδί την σωτηρίαν τής ψυχής της. Θά ε¬
  δέχετο την αιωνίαν κόλασιν αν ήτο βεβαία Ότι
  θά συνωδϊύ^το άπο αυτόν.
  Ή Όδίλη ηγέρθη αΓφνης μέ άπειλητι-
  κον το βλέμμα Μέγας θυμος την κατέλαίϊ.
  Είχεν ίδ:Γ ίνα άνδρα πίριπατοδντα είς τούς
  κήπους τής βασιλίισης;
  Ποίος ήτο ό ΐολμηρΌς ο'σ«< ετόλμα νά φέρη τα βήματά τού είς τ>* Ιϊρβν άλσβς τής
  βασιλίσσης.
  ΑΓφνης όμως «νεγνώρισί τον
  της.
  — Ό Καζίμφος, έψιθύρισ»ν μ.» φωνήν
  πνιγομένην.
  Καί έπίνίπζσ·ν πάλιν έτςΐ τοϋ θρανίου ά-
  ποσδθλω^ένη μέ τούς όφθβλμθύς άπλανίΤς
  και προσηλωμίνους 8Ις την γλυκείαν μορφήν
  ή. όχοι* βραϊΐως ίπλησίαζε
  ! Ο ίούξ τοί*Αλ'6βνθϋ εφερε μΛκράν ή
  συνταγματάρχου καί ήτο άσκεπής. .
  ^ ΟΙ βό«τρυχο: τής χεφαλή*ς τού έχρύσυζον
  :ίς τΌν ήλιον, ό δέ μελανΌς μύσταξ τού διέ-
  γραφ· έλαφράν σκιάν επί τής κάπως ώχρίς
  παρειας τού
  Δέν ήτο πλέον ευθυμος κ«1 άδιάφορος ώς
  τήνπροτϊραίαν ό'ταν εφερε τα τέκνατου είς την
  άγκάλην τού καί ίπαιζε τέννις μέ την Ίω-
  σηφίναν.
  Επροχώρει τώρα βραδέως μέ την κεφα¬
  λήν έο-κυμμίνην καΐ τούς οφθαλμούς προσηλω-
  μένους επί τοδ ΐδάφους. Αί χ Ί>ές τού έκρέ-
  μαντο βαρεΤαι καί τοδ έδιδον ϋφος τεθλιμμε-
  νον καί κουρασμένον. Οί πόδες τού μόλις
  τΌν Ιφ»ρον.
  Διηυθύνθη βραδέως πρβς την λίμνην 8που
  ε'μενεν Ό'ρθιος καί σκεπτικος μέ τΌ βλέμμα
  προσηλωμένον είς τα βάθη το3 &«.»γους ύδατος
  ώς νά ή6.λε νά μετρήση τού; ίρυθούς ίχθδς
  οί όποΤοι έκολύμβωνόμο.οι μέ χρυσ5 άνθη.Ή
  κ·φαλή τού ϊκλιν=ν δλονέν καί περισσότερον.
  Ή Όδίλη τον ήκουσε νά στ;νάζ») βαβίως.
  "Επϊΐτα Ιφερε την χίΐρα είς τΌ^ μέτωπον τού
  ώς διά νά άποδιώ$Τ) θλιίιράν ανάμνησιν κκ
  επίΐτα είσήλθ-.ν είς μικράν γόνϊολαν τρββδε-
  δίμίνην είς την όχθην.
  "Ηρχισε νά κωκηλχτ-^ βραδϊως στρέφων
  τά'νώτχ πρΌς την βζσίλισσαν, σταματών κάθε
  στιγμήν κχί λησμ,ονών ποδ ευρίσκεται.
  Μίτ' ολίγον Ι6?·:ξ· τΌ μχνδήλ-.όν τού είς
  το διαυγές ύδωρ καί Ιψαυ-« δι' αύτοδ το μέ-'
  . τωπόν 'του. "Επ ιτα άνέλβδ» τάς κόπ«
  Ί χ«ι ϊπροχώρησε' βραδεως
  < ΆκολουβίΤ)