90126

Αριθμός τεύχους

8447

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ ΚΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

24/10/1905

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΚΡΟΠΟΛΕ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΛΟΣ ΠΑΛΙΟΥ 43 -ΤΗΛΕΦ. ΑΡΙΘ. 14ΐ | ΕΤΟΣ ΚΑ'. ΑΡΙ8Η0Σ 8447 | ΙΑ10ΚΤΗΤΗΣ Β. ΓΛΒΡΣΗΑΣΑΗΣ ΛΘΗΝΑΙ, ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1905 5 ΕΚΑΙΤΟ^ΦΥΑΑΟΝ ΑΕΠΤΑ5
  ΕΙΑΗΣΕΙΣ, ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑΓΤΗΑΕΦβΜΜΑΤΑ, ΑΑΑΗΑΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΪΜ""

  ΤΑΠΜΤΕΡΑ
  ΠΕΡΙΕΡΓΔ ΤΙΓΝΟΜΙΚΑ ΠΕΙΡΙαΤα
  Πλΐϋ
  υ
  ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΝ0ΑΕΣΚΟΪ
  ΤΒ :ΙτΗΤ ΤΠΥ ΙΙΙγΊΙΙ. ΓίίΝμεΐιν πτ τη» ιιιιιιϊπι-—
  ΝΕΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ^βΕΟΤΟΚΗ ΔΙΑ ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ
  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΜ. ΥΠΟΥΡΓΟΝ
  Α! απιργιδ: εκ ηιΐΜ .οδ.τ.π ι:λγλ-:λσιζ
  ΝΕΑΑΗΛίΙΙΙΪ
  ΤΟΥ ΛΜΗΓΟΥ ΤΗΣ ΜΤΙΠΟΛΥΤΕΪΣΕΟΣ κ.
  ΘΕΟΤΟΗΗ ΠΡΟΣ ΚΡΗΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΝ
  Τόν κ. θεοχόκην επεσκέ¬
  φθη χθές, ώς επληροφορήθη¬
  μεν, ό βουλευτής τού νομού
  Χανίων κ.Άλέξανδρος Κων-
  βταντουλάκης. Είς τούτον ό
  κ. 'Αρχηγός τής Άντιπολι-
  τεύβεως εύηρεβτήθη ν' απαν¬
  τήση τα έξήίί
  1) "Οτι τό κίνημ* τοθ €>ε-
  ρίσου έκείνος έξ άρχής# τό έ-
  κακοχαρακτήρισε, τό άπεδο-
  κίμασε καί έξακολουθ&ϊ νά
  τό άποοΌκιμάζη. 'Κπικινου·
  νωδέατερον υπό εθνικήν ίπο-
  ψ-.ν καί άνεπιτυχέατεοον κί-
  νημα οίον τό τοθ Θερίβου
  δέν έγεινεν εισέτι ουτε είνε
  δυνατόν ποτβ νά γίνη. ΈκεΕ-
  νος καθαρά καί ξάατερα ειηε
  την γνώμην τού.
  2) "Οτι ή Κρητική Βαυλη
  έπραξεν άριβτα έργααθείόα ό-
  πως'είργάσθη, Ο ά διέπραττα
  δέ μέγιστον, άβυγνωβτον καί
  άνεπανόρθωτον οφάλμα άν
  αυτή ήσπάζετθ τό Οεριοιανον
  κίνημα καί
  τ») "Οτι «ιβ·τευει, δτι δεν
  είνε δυνατόν αί Δυνάμεις νά
  θέαωαιν υπό πραγματικόν Ε¬
  λεγχον τόν πρίγκηπα Γεώρ·
  γιον έν Κή
  ΧΘΕΣΙΝΑΊ
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  10! ίίΕΝΑΊΤίΠΓΑΙΤΙΙΡίΙΟΤ
  Ό Βασιλεύς Γεώργιος είς
  Παρισίους
  , ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 23 Όκτωβρίου.— Ό
  Βασιλεύς Γεώργιος διήλθε την χθεσινήν
  ημέραν είς περιπάτους έντός τής πό¬
  λεως καί είς τινάς έπισκιψεις.
  ||Τό Έλληνορρουμ-κνικόν
  ζήτημ»
  -^ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ, 23 Όκτω-
  ; βρίου. — Ήμιεπίσημος δήλωσις δία-
  ψεύδει δτι ή Έλληνορρονμανική δ-.αφορά
  θά λυθή υπό. τοδ έν Χάγη δικαστήριον
  των διαιτησιών.
  Ταραχαί έν Άρμενί*
  ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ, 23 Όκτωβρίου. —-
  Νέαι ταραχαί σημειούνται έν "Αρμένιοι.
  Οί Κοϋρδοι έπυρπόλησαν το χωρίον 'Δλ-
  &»ρχα» πλησίον τοδ Μοΰχ.
  Αί ελευθερία» τί,ς Φιλλαν
  Πίας
  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΚ, 23 "Οκτώβριον.
  — Βείαιοϋτβι, δτι δ Τσάρος απεφάσισε
  νά παραχωρήση τάς έλευθερίβς καί τάς
  μιταρρυθμίσεις, τάς οποίας ζητθθ'ν οί
  Φίλλβνδοί.
  Ή χθεαινή ν,μίρα έν Ρωβοί»
  ήουχος
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 23 Όκτωβρίου.—Τα
  έκ Ρωσσίας νυκτερινά τηλεγραφήματα
  άνβφέρουν, ότι ή χθεσινή ήμέρα νπήρ·
  ξεν εντελώς ή'»υχος καθ' άπασαν την
  ΕΙΣ
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ_ΚΑΙ ΦΟΝΟΙ
  ΚΑΤΑ3Υ01ΣΙΣ 2ΙΓΓΟΦΟΡΤΗΓΩΝ
  ΑΦΗΓΗΣΙΣ ΠΑΟΙ&ΡΧΟΥ
  Κατέπλευσε χθές είς τόν λιμένα
  Πειραιώς τό φορτηγόν ατμόπλοιον «Βα¬
  σίλειος Κοζαδΐνος» προερχόμενον έκ
  ΤαΊ7«ν'οκ καί κομίζον 1.000.000 πε-
  ρίπου οκάδας σίτθυ είς παραλαβήν δια¬
  φόρων σιτεμπόρων.
  Ό πρώτος πλοίαρχος τοΰ σκάφονς
  κ. Γεράσιμος Μαυρομμάτης μας επλη
  ροφόρησε τα εξής περί τής έν γένει κα¬
  ταστάσεως είς τούς λιμένος Τβϊγανίον
  καί Ροστοδίου, οΐτινες ενδιαφέρον τα
  μάλιστα τό Πειραϊκόν εμπόριον, ώ; έκ
  των μεγίστων συναλλαγών των σιτεμ-
  πόρων τή; ημετέρα; άγορϊς μέν τής
  έκεϊ.
  Αληθής !*.άχη είς τό ϊ»αβτό
  βίον.— Χιορός πτωμ,ίτων.
  — Χφαγαιί Εβραίων
  Είς τό Ροστόβιον αί ταραχαί !τί?^ι
  σαν όπωΐδήποτε νά έκραγώτ:, διόιι < έργατικός πληίυσμός τής πόλεως ταύ της, άεννάως ΐργαζόμενος δέν Ιχει και¬ ρόν να σκέπτεται περί πολιτική;, άλ¬ λως τε ύπάρχει καί κάιι,οια χρημχτικί εύεξία. Πρό ημερών δμως πολλαί χιλιάδε χωρικών χαί έπαναστχτών χατεχλυσα τό Ροστίβ'.ον ζητοθντες άρτον χαί μίί φωνάς καί υβρείς κατά τοδ καθεστώτο ΜΑΡΑΘΟΝΕΙΟΣΔΡΟΜ3Σ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑ ΟΗΟΜΑΤΑ__Τ£Ι ΗΙΚΗΤ3Η Χθές τΌ όπόγειιμο όχτώ εΰσταλεΐς νίοι άθληταί τοδ «Πειραϊκοδ Συνδέ- ομού» ανεχώρησαν την 2 μ. μ. ϊιατρέ- ■ ξαντες τΌ διάστημα άπΌ Λεύκες-Έλευ- σΐνος κ«ί τάνάπβλιν, ήτοι έν ίλω 42 χιλιόμετρον Πρώτος ίκ των διαγωνιζομένων άφί· κιτο είς το τιρμοτ, δπερ είχεν ορισθή παρά τΌ πρώτον Γυμναστήριον τοδ Πει- ροΐκθυ" Συνδέσμου, ο Διαμαντής Κάν- τζιας διατρέξας την απόστασιν είς 3 ώρας,καί 15'. Δεύτερος ό Χ. Τσατ'σα- νΤ·ος είς 3 καί 25' χαί τρίτος οί Ιω. Κάντζιας καί Δ. Μάντζος. Τούς ϊιαγωνιζομένους ηκολούθουν 10 περ(*ου ποδηλάται υπό τόν ποϊηλατο < Ζιίάσκαλον κ. 'Δ»*. Λιακπουλον καί πολλαί άμβξβι,' καί παρεχτροπάς διέτρεχον τάς διαρπάζοντε;. Οί εργάται τοΰ λιμένος Ροστοβίοο άν καί προσκληθέντε; πολλάκις νά σ,ιν τείνουν εις την απεργίαν, ίέν ήθίλησα· νά συντρέχουν καί εντεύθεν ηρ.ςατο τρο· μερα'συμπλοκήΐμεταξύ των καί μέ ό',τ χαί άν εύρισκον- πρόχειρον έκτυπώντο παρά ΐήν παραλίαν καί πολλοί λουόμενοι είς την θάλασσαν. Τελος ϊπελθοθσα ή άστκνομική άρχή καί οί Κοζάκοι δίΐ'λυιαν τα πλήθη λογχίζοντες έκβεν κάκεΤθεν. Σημειωτέον, δτι μέ τθΰς άπεργού είχον ένωθή* κ»Ί οί ΰπάλληλοι τώ* σι« δηροϊρόμων, των Τραπεζών καί τώ άλλων κατχστημάίων. Πτώματα άναρίθμητα εγέμισαν τα όδοΰς καί τό αίμα Ιτρεχε ποταμηϊόν Τή*« ταραχάς έπωφεληθέντες πολλο άπεργοί έλεηλάτησαν τάς οικίας τώ 'Είραίων, ά»οϊ3 προηγουμίνως ίφόν«Μ· σαν τούς έντός κατοιχοθντας, άνεξαρ· τήτως φύλου και ήλιχίας. Τα έν Τα'έγανίω.— "Ελλειψις γαιανθράκων. —Στάσις τού έμπορίου. — Βόθχβμ* δΰθ μποκριζών. Ή !«ΰτή χαί χειροτέρα χατάστασι είς το Ταϊγάνιον. ΑΊ συμπλοκαί μόνθ ένιργθΰνται αύτόθι κατά τρόπον μ(μο νωμένον καί ούχι γενικόν, μεταξϋ στρα τοθ καί των έ^αναστατών. ΑΊ διαρπαγαι, λεηλασίαι χα'ι £λα τι ίχτροπα, είς τα όιιοϊα ό μανισμένος κα πειναλέος ιΡωσσικΌς'_όχλος προβαίνει είνε αδύνατον νά πιριγραψώτ:. Την όλην αθλίαν κατάστασιν ξάνει καί ή διακοπή των συγχοινωνιών συνεπεία τής μή ληξάσης άπεργίας τώ· σιδηροδρομιχών Οπαλλήλων. Έτερον γεγονος σημαντικόν 'διά τή πόλιν είναι, ότι περί τάς 15.000 έρ γάται των χυτηρίων, σιδηροοργείων χά άλλων βιομηχανικών έργοστασίων, ή ναγκάσθησαν νά διακόψωσι τάς έργασία των ελλείψει γαιανθράχων. Έχτός £θεν των άνυπολογίστων ζή μιών, άπο εμπορικάς άπόψίω;, οί λι- μοχτονοΐΐντες ούτοι εργάται θά συνενω θώσι, χατά φυσικόν λόγον, με τούς ά περγοϋί, όπως έφαρμόνωσι τον κατ' αΰ τούς πραγματικόν νόμον. Περί τα 10 «ίΐέτι Έλληνικά φορ- τηγά άτμόπλοια προσπαθοθν νά φορτώ- σοον σίτον διά των Μπαριζών, αΐτινες δέν δύνανται νά έργασθώσι συντόνω;, ελλείψει έργατών. Δύο των έν λόγ^ Μπαριζών ευρισκό¬ μεναι παρά την Ράίαν ΰπερφορτωμέναι σιτοιο, έ'νεκα τή*ς μεγάλης θαλασσοτα- ραχίίς έ6.θίσθησ«ν με τ^ «-εριεχόμενθν φορτίον, χωρΐς νά Ϊυντ)θδ3ν τα ναυλο· χοθντα άτμόπλοι* νά ηροσ?έρο«ν καμ- μ'αν θ ΑΙ λΡ&ΗΙΙΜ ΤΩΝ ΨΓΧΩΝ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΪ -ΚΕ^ΕΩ- ΕΗΑΙΑΦΕΡΟΜΤΤΠΕΙΡΑΜ&ΤΑ Είς την Γαλλίαν^ είς ταγματάρχης, όστις από πολλού άοχολείταιι είς τόν υπνωτισμόν καί «ινευμοιτι- σμόν,κατορθώβας νά φέρη είς φώς θαυμασία άποτελέσματα ψυχολογικα δια των πειρα- 4*_^**_---.-----^ * , Τ.....Ι ι ■- ιι σημερον την προαοχην ημρ η ρχή τού έπιστημονικοΰ κόβμου. Ορόκειται περί τής άπο- δείξεως την οποίαν τα πειρά- ματά τού παρουβιάζουν, ότι ή ψυχή άποοημεί καί πλα¬ νάται. Ό ταιγματάρχης ύπνώτιαε πρόσωπα διάφορα καί έπέ- βαλεν είς αϋτά την πίστιν ότι είνε κατά δέκα, κατά ,τριά- κοντα κατά πεντήκοντα έτη νεώτεραι η όσον πραγματικώς ήσαν. Μίαν φοράν έρριψεν είς ύπνωτιατικόν ύπνον μίαν γυναϊκα 32$ έτών την οποίαν έκαμε νά πιατεύο$ ότι ήτο 14 έτών. Ή γυνή ήρ/,ισε νά ομιλή καί νά φέρηται όπως όταν ήτο είς την ηλικίαν ε¬ κείνην. Βαθμηδόν ύπεβίβαζε την ηλικίαν της μέχρι τής παιδικής 6πότε ήρχισε νά ομιλή ώς πραγματικό κορι- ταάκι πενταιετές. Τό περίερ¬ γον δέ είνε ότι την μετέβαλεν είς άνδρν, όχι άνευ κόπου όμως. Τό κατώρθωσεν όμως καί ή γυνή μέ βαθείαν φωνήν αν¬ δρικήν είπεν, ότι όνομάζεταιι Ιωάννης Βουρδέν, δτι ν,το γεωργός καί ότι κατήγετο «πό ό^ τάδε χωριό, διηγήθη δέ Πιάφορα έπεισόΠια, τού βίου τού. ΙΙράγματι έρ&υνών γε¬ νομένων άπ&δείρ.Οη ότι ό χω* ρικός ούτος υπήρχεν, ότι τα Πιηγηθέντα έπεισόδια ήσαν α¬ ληθή, καί ότι ή ύπνωτιαθείσα γυνή ουδέποτε τΰν (■"./,$. γνΙ*~ ρίοει. ΕΙ'/ρόμοια Πϊίράματα έξ«· κολουθεί νά κάμνη ό Γάλλος ταγματάρχης κατ'αβεικνύοντα δτι ή ψυχή δύναται πραγματι νά άποδημή καί νά είσέρχη- ται είς τό σώμ» καί την διά¬ νοιαν άλλων άνθρώπων. ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΔΩΡΕΑ Μ ΤΗΝ Α. 7. ΤΟΙΙ ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΤΟΥ ΕΔΔΗΝΙΚ0Υ 0ΡΟΝΟΥ ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΚΐΙΝπΝΟΥ Τά γραφέντα έν χθεσινη εφημερίδι περί τή; πολυτίμου δωρεα; τοϋ ξίφους τοδ αύτοκράτορος Κομνηνοδ πρός την Δ. Υ. τόν Διάδοχον τού Έλληνικοδ θρόνον, μ5; ηνάγκασαν έκ δημοσιογρα¬ φικόν καθήκοντος νά έρευνήσωμεν καί εύρωμεν την αληθή ιστορίαν τοΰ ξίφονς, τό οποίον δέ< άνήκεν είς τόν στρατηλά- την Κολοκοτρώνην άλλά είς τόν πρω- τεξάδελφόν τού Ιωάννην Κολοκοτρώνην ή Δασκώλλιαν τονρκιστί (έκπορθητήν φρουρίων). Δέν τΌ έπροσέφερεν είς την Α. Υ. τόν Διάδοχον ό Γεώργιος Κολοκοτρώ¬ νης, άλλά ό κ. Ιωάννης Κολοκοτρώ¬ νης λοχαγός τοϋ πεζικοΰ καί ύπασπι- στή; τοϋ έν Ναυπλίω έδρεύοντος 11ου πιζικοδ συντάγματος, πρψην βουλευτής, ό όποΤος ώ; γνωστόν κατά τόν πόλεμον τοϋ 1897 άνήκεν είς την ταξιαρχίαν τοδ στρατηγοδ κ. Σμολένσκη έν Ριβε- νίφ μαχόμενος είς την πρώτην γραμμήν ώς γνήσιος άπόγονος των Κολοκοτρω. ναίων, επληγώθη είς την βο^δωνΐκήν χώρκν, ή δέ σφαΐρα εξήλθεν έκ των ό¬ πισθεν. Ό αληθής ίστορίοΐ τού ξί¬ φους Παρά προσώπου παρακολουθούντος τά ίστορ'.κά κ«ί γνωρίζοντος την αληθή ιστορίαν τοϋ δωρηθέντος πολυτίμου ξί φού; έμάθομεν τά έςής. Τό πολύτιμον τουτο ξίφος ε!νε πάλα, τής οποίας ή λάβη καί ό κο· λεός εισίν έκ χρυσοδ κά>λιστα κατειρ-
  γασμένου, ή πάλα αύτη είς τό άνω μέ·
  ρος τής παρεια; φίρει έγκαύστως την
  εΐκόνα τής θεοτόκου χρατούσης είς χεΤ
  ρας τόν Ίησοϋν Χριστόν μήκους 6 έκα
  τοστών περΐπου' κάτωθεν δέ διά Βυζαν-
  τινών Γραμμάτων τάς λέςεις «Μήτηρ
  θεοδ»" επί δέ τή; ετέρας τά άρχικά
  γράμματα ΔΛ. ΚΟΜ. δηλ. 'Αλέξιος
  Κομνηνός.
  Κ«ί είς τό μέσον τό ρητόν «Δίκασον
  κΰριε τούς άδικοδντάς με καί πολέ,Αηοο»
  τού; πολειι.ον'ντάς με».
  Περιήλθε δέ έκ κληρονομίας πρός
  τον κ. Ιωάννην Β. Κολοκοτρώνην τού
  όπασπιστοδ Γι«ννάχη Κολοκοτρώνη ή
  Δασκώλλια,πρωτοεξαδέλβου τοΰ θιοδώ-
  ρου Κολοκοτρώνη καί αδελφόν των ή·
  ρώων Κωνστάκη Κολοκοτρώνη καί Γε-
  ωργακλή Κολοκοτρώνη, των οποίων τά
  κβτω^θώματα ή λαϊκή μθΰσα διά ήρωϊ·
  κων ασμάτων έξύμνησεν.
  Ό Δ. 'Τψηλάντης μελετών την ε¬
  ξέγερσιν τοί Έδνθυς άκΌ «Ο Ίστρου,
  ?γρα?« πρός χον θ. Κολοκοτρώνην 8-
  πως τώ ίπεμψε τΐν έξάδελφόν τού Γι«ν·
  νούκην Κολοχοτρώνην, μόνον άξιον νά
  στρατολογήσιο καί πειθίρχίβτν, το στρά-
  τειιμα.
  Ό Γιαννάκη; Κολοκοτρώνης μετέβη
  είς την Μολδαυίαν, διωρίσθη χιλίαρχος,
  αί προσενεχθεΤσαι όπ' αί»το3 υπηρεσίαι
  καί ό τρόπος μεθ' θδ το ίργον έξεπλή-
  ρωσεν υπήρξε τοιούτος, ώστε ό πρίγκηψ
  δέν ηδύνατο χάλλβν ν' άμείψτ) ή περι-
  βάλλωναΰτον διά τη*< σπάθης ί)ν αφήρε¬ σεν ώς άνάξιον νέ τή* φίρχ) άπο τόν προίότην Βλαίιμη^'σχον, όστις ότε εισ· ήλθεν είςΒθϋΛθυρίοτιον την αφήρεσεν έκ των άνακτόρων τοθ ήγεμόνος. Το ίιρόν αΰτό Μ,ειμήλιον, μαρτύριον τβν (νΒίξων σεΧίϊΐβν τίϊς ίστοριας τής Ελληνικάς Λύτοκ;ατορίας μετά πάρο¬ δον α'ιώνων έπίπρωτο νά χρησΐμεύσΊ)) κατά των βαρβάρω». Μέ την μίχαιριεναυτήν τ7| 27 ΜαΓοι» 1821 ό Γιαννάκης Κολοκοτρώνης μετ* εύαρίθμων είς Νοτΐίτον τής Βλαχίας έμάχετο νικηφόρος μ,έχρι νυκτός έναν τίον ολοκλήρου τουρκικήν στρατιας. Ή μάχαιρα αυτή είνε τοθ ενδόξου αύτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνοδ, ό ο¬ ποίος την μάχαιραν ταύτην κραδαίνων έν τοίς θεσσαλικοΐς πεδίοις Ισωζε τό Κράτος έκ των εκάστοτε έπερχομε'νων έχθρών. Τί μάς είπεν ό κ. ώ Χθές τΌ εσπέρας κατωρθώσαμεν μετά χόπου νά συναντήσωμεν τον λοχαγΌν τοϋ πεζικοθ κ. Ιωάν. Β. Κολοκοτρω νην, άπο τον οποίον μετά κόπου κατωρ θωσαμεν ν' άποσπάσωμεν τάς εξής ολί¬ γας λέςεις : -— Μάλιστα, προσεφέρον προχθές είς την Δ. Υ. τόν Διάδοχον το ξίφος τοδ Αύτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνοϋ, διότι ένόμιζον, δτι τουτο άνήχεν είς τόν μέλ· λοντα Βασιλέα το3 Έλληνικοΰ Θρόνου. Μας προσέθεσε δέ, Ότι τό ξίφος τουτο προήλθε έκ κληρονομίας τοΰ πάππου τού Γιαννούκη Κολοκοτρώνη. ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΑΥΜΑ ΤΟΓ ΚΟ-ΜΟΥ 2ΦΑΙΡΑ_ΕΗΑΕΡΙ0Σ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΧΙΛ. ΑΤΟΝΙΑ ΕΝΤΟΣ3 ΑΥΤΗΣ) Διά την ϊκίεσιν- τοΒ ^Δγίου Λουδο¬ βίκου τή; Άμερικής ειχε κατασκευασή μία έναέριος σφαΓρα. ίίτ/ς τοΰ λοιποΒ θά θίωρήται άληθές θκ^;^ τοΰ κόσμου, χαί ή όποία μεταφέρεται τώρα επί τής νή σθϊ Κόνεϋ παρά την Νεαν Υόρκην. Κατά τάς περιγραφάς αί οποίαι δί¬ δονται, το άριστούργημα τουτο τής άρ χιτεκτονικής, δ'ταν περατωθί) θά !χη ΰψος 265 με'τρων καί θά είνε ό ίίπατος των «νιφιλθςϋστών», όπως όνομάζουσι τάς υψηλάς οίκοδομάς οί 'Δμερικανοί. Ή καθ* αύτο σ»αΤρα θά κατασκευασθή κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά δύναται νά περιλαμβά·^ έντός 25,000 άτομα. Εις την βάσιν τής θ'ικοδομής ,θά ύ πάρχη σιδηροδρομικός σταθμβς τοθ ό- ποίου τό πλατφόρμ .θα ϊχχι μήκος πλέον των 100 μέτρων, καί έκ τού κέντρου τοθ όποίου θά λειτουργοθν όκτώ άνελ- κίΐστήρες έκαστος των οποίων 6ά δύνα¬ ται νά 7.εριλά6() 60 άτομα καί θά με¬ ταφέρη ταυτα είς την κορυφήν τής οϊκο- δομής ητίς ουδέν άλλο θά είνε η μία σφκρα. Ή ταχύτης τοΰ άνελκυστήρος θά είνε τοιαύτη ώστε είς κάθε λεπτόν θά π(ρντ| 128 μέτρα. Περί την σφαίραν θά υπάρχη εύρύτατον πλατφόρμ τοιούτων διαστάσεων, ώττε νά κατασκευασθή έπ' αύτοϋ Ίπποίρόμιον δυνάμενον νά περι λάβη 5000 θεατάς. Τό θέατρον τουτο θά είνε θαϋμα θαυ- μάτων. Τό άμφιθέατρον τούτου θά πιριλαμ βάνη τρείς σειράς θεωρείων υπεράνω των οποίων εϋρύς χώρας διά περίπατον των καπνιστών, διά την ορχήστραν καί δι' αίθουσαν χοροϋ. Επί πλέον π«ρί την σφαίραν μία κι νητή μηχανική γέφυρα βραδε'ως θά με τακινήται, ινα παρουσιάζη είς τούς επί άνακλίντρων έξηπλωμίνους θεατάς τΌ μαγυτικόν πανόρομα τό οποίον παροϋ σιάζει ό λιμήν, ό ώκεανος καί ό όρίζων. Όποιαν σκηνήν τώρα θά παριστα το άριστούργτ]μα τουτο δταν ήλεκτροφωτα- γωγήται κατά τάς θιρινάς νύκτας, έκα¬ στος δύναται νά φαντασθη, «λλ' ό'χι καί νά περιγράψη. Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥΑΑΣΚΑΑΟΥΤΑΓΚΟΠΟΥΑΟΥ ΤΙ ΑΠΕΔΕΙΞΕΝ Η ΝΕΚΡΟΨΙΑ Είχομεν άναγράψιι τα περί τής υπο¬ θέσεως τοΰ δημοδιδασκάλου κ. Ταγκο- πούλου χαί των διαδοθέντα», ότι ό μι- κρΌς μαθητής τού Γ. Στανιώτης απέ¬ θανεν ^έκ κτυπήματος, προξενηθίντος παρ' «ύτ^δ έν παραφορα. Την ύπόνοιαν καί τάς διαδόσεις επηκολούθησαν άνα κρίσεις των γειτόνων καΐ τής μητρός, ήτις κατεκόπτετο λέγουσα ότι ό Γεώρ¬ γιος της δέν έκτιιπήθη. Όπως έξαχριβώσωμεν την αλήθειαν, κινούμενοι δέ καί εκ περιεργείας, παρε- χαλέσαμεν τού; διαταχθέντας ίατρούς δια την αύτοψίαν χαί μας έπίτρεψαν νά παρασταθώμεν. 'Υπερνικώντες την αηδίαν καί τΌ α¬ ποτρόπαιον πριόνισμα τοϋ χρανίοι· έμε£- ναμεν μίχρι τέλο.ς, αντελήφθημεν ίέ καί έπιστοποιήθημεν, ότι ό αποθανών μαθητής οϋίέν έςωτεριχΌν χάταγμα έφε¬ ρεν, ού μόνον είς την κεφαλήν, άλλ' είς ουδέν τον σώματος μίρος, "λήν ενός έξογκώματος κάτωθεν τθ3 τρβχήλοο προελθόντο; έξ έχδορίου έπιτεθέντος έπ' αύτοϋ, υπο τοΰ θεραπεύοντος ίατροΰ κ. Έπίσης ή αύτοψία απέδειξεν, δτι ο μικρός μαθητής απέθανε συνεπεία φυμα· τιώϊους μηνιγγίτιδος μετ* έπιπλοκών έρυσιπίλατος. Απεδείχθη δέ τουτο, διότι άνοιχθεΤσα ή ίερά μήνιγξ ευρέθη περιέχουσα φυμά- τια. Έπομένω; πασά ΰπόνοια ίρθη πιρί τθ3 δημοδιδασκάλου καί ό κόσμος ήσύ· */ασεν. ^^^^^^^^^ Τ0 ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΜΕΤΑΑΕΥΤΙΚΟΙ[ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ ΤΙ Ε ΓΕΝ Ε Τ Ο ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ. ΤΟΥ ΜΕΓ&ΑΑΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Χθές την 9 1)2 πρωϊνήν ώραν συν* ήλθεν είς τΌ υπουργείον των Έσωτερι- κων τΌ ΜεταλλευτιχΌν Συμβούλιον. Κατ' αρχάς τής συνεδριάσεως Ι) αβε τΌν λόγον ό όπουργός "των Έΐωτερικών χ. Μαυρομιχάλης όστις ανέπτυξεν επί μα¬ κρον τίνι τρόπω πρέπει νά 'γίνωνται αί παραχωρήσεις των μεταλλείων. Δηλϊϊή αί παραχωρήσεις πρέπει νά γίνωνται επί τής προτεραιότητος έχάστης α'.τή- σεως, χαίρει δέ διότι είδεν ό'τι[ή γνώμη εγίνετο άσπαστή ύφ* ο'λων των μελών τοΰ Συμβουλίου καί κατά τάς παρελ¬ θούσης συνεδριάσει;, Μετά ταυτα απεφασίσθη 8πως συζη- τηθώσιν ολίγα; ύπολεΐφθεΤσαι αίτήσεις καί μετά ταυτα τΌ ζήτημα τοϋ μεταλ- λείου Έρμιάνης περί τοθ όποίου υπε¬ βλήθη ή σχιτική έκθεσις υπό τοϋ κ. Λιακοπούλθυ. Παρεχωρήθηιην τα εξής μεταλλεΤα. Είς τού; Σταματέλους, Παπαγεωρ¬ γίου, Ι. Δερίγκου, Γ. Ζερκιώτου καί λοιπού; μεταλλεΐον σιδήρου κείμενον είς τον δήμον Πλαταιών. Είς τον Δ. Ρίφιον μεταλλειον γύψου κείμενον έν τώ δήμφ Ζακυνθίων. Είς τόν κ. Δεσποζιτθν καί λοιπού; μεταλλεΤον σιδήρου,κείμενον έν τω δήμω Π.τϊμίων έν Κυθήροις. Είς τΌν Δ. Μάτσαν μεταλλεΤον σι· δήρου κείμενον ίΐί "Κύθηρα. Είς Τσιτσιλ.άν κ»ί λοιπούς μεταλ¬ σιδήρου. λεΤον σιδήρου έν Κυθήροις. Μετά ταυτα ενεκρίθη ή παραίτησις τοϋ κ, θανοπούλου άπό μεταλλεΤόν τι έν Σαλαμίνι παραχωρηθέν άλλοτε. Έν τω μεταξύ ό πρεσβευτής τής Ρωσσίας κ. Μουράβιεφ προσελθών είς τό υπουργείον απησχόλησε το Συμβού¬ λιον επί μίαν ώραν συνδιαλεχθείς επί μίαν ώραν μετά τοδ χ. Πρωθυπουργόν*. Έπειδή ϊ χρόνος παρήλθε τη απο¬ φάσει τοδ Συμβουλίου ανεβλήθη διά την προσέχη Κυριακήν ή συζήτησις επί τού μεταλλείου Έρμιόνης. ΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΙΝ Ό κ. Εισαγγελεύς ύποβαλών τούς συλληφθέντες Χζραλαμπίδην καί λοι· πούς είς άνάκρισιν,παρέπεμψε την υπό¬ θεσιν είς τόν άνακριτήν κ. Βρέστ όπως ενεργήση τακτικάς άνακρίσεις. Ό κ. Βρέστ Ο' αρχίση σήμερον τα¬ κτικών άνακρίσεων. ΜΑΝΩΛΕΣΚΟΣ ΤΑ ΚΕΒΤ8ΡΑΤΟΤΑΡΣΚΑΕΠΓΟΤ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΜΙΑΝ ΕΟΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΝ Τον ενθυμείσθε, δέν αμφιβαλλομεν, ώ αναγνώσται τής «'Δκροπόλεως» τΌν Μανωλέσκου ή άλλως πρίγκηπα Λαχω- βάρη, τοθ όποίου τα άπομνη^.ονεύματα τώ* κλεφτολογημάτων τού, δημοσιευθέν¬ τα διά τώ/ στηλών |μας, άνεγνώϊθησαν μετά τόση; άπληστίας. Ό Μανωλέσκου λοιπΌν ίγεινε τίμιος καί έν τή τιμιότητι τοί βίου τοι» συνέ- γραψε νέαν σειράν κεφαλαίων ήτθΐίνέαν σιιράν άπομνημονευμάτων, τα όκοΐα πε· ριγράφουν τα παθήματα αύτοθ. Την σει¬ ράν ταύτην θά δημοσιεύσωμεν προσεχώς διά τούς αναγνώστας μας. Μεταξύ άλλων ό διαβόητος Μανωλέ- σκου περιγράφει τον τρόπον κατά τΌν όποΤον, όπως αποφύγη την είρκτήν, προσίποιεΐτο τΌν τρελλΌν μέχρι τοιούτου β*θ,.*οϋ' ώστε να έξαπατήσϊΐ τού; κορυ- φα:ους των Έ)6ετών καί Γερμανών έ- πιστημόνων. α'Ωρειλον, γράφει, να έξομοιώσω τάς εσωτερικάς σκέψεις μου μέ τό εξωτερι¬ κόν τοϋ προσώπου, καθ" ήν στιγμήν το3 έ—ιστήμονος ή τοΰ δικαοτοϋ τα όμματα ήσαν τΐροσηλωμένα επί των ιδικών μου. Αί μεγάλαι προσπάθειαι καί ή αυτοθί- λησίς μου συνετάλουν εί_ς τΌ νά καΐορ- θώνω τουτο καί νά μή άφήνω νά κατα- νοηθη ή άπάτη μου». Το ΐίΐρίίρ-χ ;ν είνε, ότι είς τΌ τέλος των νίων άπομνημονευμάτων τού, 8που άναφέρίΐ την πενίαν είς την οποίαν ή τιμιότης «ν ίφερε, προσθέτει καΐ τας λέξεις: — ΠοΤος τώρα δύναται να μέ σώσγν, άπο την ανάγκην καί την περιφρόνησιν; Ή έκκλησις αίίτη είσηκούσθη άπο την θυγατέρα Παρισινοϋ έχατομμυριού· χου, ήτις τω προσφέρει καί »τροΤκα καί δεξιάν. Τοιουτοτρόπως, τΌ όνειρον τοΒ Μανω· λέσκοο ν« χεταστξ έκατομμυριοδχος προγματοποιιΤΐαι. Οί γάμοι τελοΰνται προσεχώς. Ο ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΪΤΗΣ «· Γ· ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΕΙ! ΕΝ» ΣΑΖΠΝΙΚΟ ΙΑΝΑΤΟΡΙΟ ΑΙ ΣΥΗΒΝΤΕΥΕΚΒ ΠΟΥ ΕΑΑΒΟΒΕ|ι__«Ι(ΙΕΤ· ΑΥΤΟΥ ΝΕ Α ΙΑΤΡΙΚΙΙ ΑΕΡΑΣ ΗΛΙΟΣ ΝΕΡΟ Σήμερον δημοσιεύομεν την τελευ¬ ταίαν περί φυσικοθεραπείας συνέντευξιν μ«ς μετά «δ κ. Γ. Φιλαρέτου. Έοττ,α μ,ικροβίων Τ: συμπέραΐμά μοί» είνε, δτι προ πολλών αίώνωνή ανθρωπότης ζητεί την θεραπείαν άπο την παθολογίαν, ότι ή ΰγιεινή είνε κλάδος τής ίατρική; έπι- στήμης άλλά παρημελημένος κ*ί υπό των ιατρών έν τη έφαρμογί), καί υπό τής Πολιτείας γβνικώτερον. Ίχτροί κα'ι πάσχοντες συναντώται κατά πρώτον όταν επέλθη τΌ ,κακΌν, ένίοτε μάλιστα 8ταν είνε ό χ,αιρος τής προσκλήσεως τοϋ ίερέως. Έν αύτη τη χλεινη πρωτευούση είς τΌ μοναδικόν κέντρον τής άναψ,ιχής των Άθηναίων καί των επισκεπτομίνων την πρωτεύουσαν τοδ Έλληνισμοϋ,καλλιερ- γοΰνται παρά την άκτήν τοϋ Φαλήρου ύπ' αΰτοί τοϋ Δημοσίου έργοστάσια μι- κροβίων διά τοΰ σχηματίση ου έλών μόνον καί μόνον δηως είσπράττεται πενττ]κοντάλεπτον κατά κάρρον ά'μμου ύπΌ τάς ρίνας άρχόντων μικρών τε με· γάλων καί μεγίστων, διατηροϋνται τα σφαγεΤα πρός άπερίγραπτον αισχος ύπ' αύτοΰς τούς πρόποδας το3 Παρθενώνος. Τα δενδρύλια τοϋ Τμηττοδ παραϊί- δονται βορά είς τάς αίγας χάριν έκα- τοντάδων τινών δραχμδν καταβροχθιζο- μένων ύπΌ των κομματικήν παρχ- ίίτων καί είτα άχοροΰμ.ιν διότι οί πυ· ριτο'ι κατ^μαστίζουσι τού; πάντας,διατί ό ούρανΌς δέν βρέχει. Φάρμακ* καί ίατροί ΟΊ ίατροί φορτώνουσι τού; άσθενεΤς διά συνταγών καί φαρμόκων. Ή πα- θολογία διά πειραμάτων δ'.αγινώσκουσα την νόσον ένίοτε μέν θεραπεύει, άλλ' ούχι σπανίως τα φάρμακα, ή πόσις με· ταλλικών υδάτων καί των τοιούτων προκαλοΰ'σιν άλλας νόσους. Ή θεοαι· πεΐα οσάκις γίνεται είνε έφήμερος, βε- βιασμένη. Ή θιωρία τοΒ Λίμαν συνίσταται είς τό δτι σχεδον πάσαι αί νοσο: έχουσιν ώς αφορμήν την δυσαιμίαν, αΰ'τη δέ προέρ- χεται έκ τής βλαβερας τροφής χαί πό- σεως, έχ τής χειρίστης διαίτης ί'νικα τοϋ καπνίσματος καί των άλχοολικών ποτών, έκ τής εϊσπνοής μεμολυσμένου αέρος έντΌς άνθυγιεινών δωμχτίων, έκ τής νοσογόνου ίνδυμασίας. Πάντα ταυτα συνήθω; άπολήγουσιν είς γενικήν νευ- ρΑσθένειαν εκδηλουμένην παντοιοτρό- πως. Ή σωματιχή νόσος συνεκάγεται την νοσηράν κατάστασιν τού πνεύματος. Οί πβθολόγοι, κατά την γνώμην των ητι; φοβουμαι δ'τι δέν είνε εσφαλμένη, πολλαπλασιάζουσι τούς άσθονεΤς έκ των οποίων τινάς μέν θερακεύουσι καί τού¬ τους εφημέρως— θά ηδυνάμην νά προ- σθέσω το ανάλογον καράδειγμα τής πληθώρα; των δικών τό μέν ένεκα τοθ πόθου των δικηγόρων τΌ δέ ίνεκα τή; ατελείας των νόμων καί τής κακίστης λειτουργίας τής Δικαιοσύνης, ούτω δ' έπέρχεται ή άνίατος δυσαμία έν τη Πο· λιτεία καί ή γάγραινα των όργάνων αυ¬ τής, ήτις βεβαίως δέν θίραπΐύεται διά των έμπλάστρων η διά των νομοθιτικών καταποτίων τού Πίνχ. Τί θεραπευει ό Λάμαν Την σημαντικήν 8»«ιμίαν {χει ώς κύριον σκοπΌν ό Λάμαν ότι όφείλει νά θεραπεύη ό ίατρΌς, ούχι διά φαρμάκων, ουχί διά μιταλλιχών υδάτων, άλλά διά τής έξυγιάνσεως τοδ α?ματος επί άσφ»- λών βάσεων. Τουτο φρονεί ότι έπιτυγ- χάνει διά τής κατά τΌ δυνατόν έπανόδου τοδ άνθρώπου είς φυσικόν βίον, εκ τοδ όποίου, επί άνυπολογΐστω ζημία τού τε- ρατωδώς άπεμακρύνθτ]. Τα μέσα είς ά καταφεύγει είνε οπω; είπομεν ή χρή'<« το" αέρος, τού ηλίου καί τοδ ύδατος μεθοδικώς. Ή βελτίω¬ σις τής ενδυμασίαι, ή δέουσ* τροφή καί ή κατάλληλος πόσις, ή γαμναστική καί έν γένει ό φυσικάς βίος, ή καταδίκη τής ΰπερδολικής κοπώσεως κυρίως έ'νεκα τή; δίψης τοθ χρυσοδ κατά την γνώμην μου ή έ'νεκα δοξομανΐας. Ή αύστηρά απα¬ γόρευσις τής^αντασιώδους έκ τή; νικο- τιανή; ευχαριστήσεως, τής οίνοποσία; καί ιδίως τής ζυθοποσίας. Ή είς ν6Ϊ5$οα ΗίΓ3Βΐι επί εξ έβίομά- δας θεραπεία χρησιμευει πρό; υπόδειξιν τοϋ τρόπου δι* ου όφείλει ό ά'νθρωπος νά διάγη εφαρμόζων καί κατ' οίκον παν 8,τι είνε δυνατόν, διότι βεβαίως ολα είνε αδύνατον. Ή φυσικοθεραπ&ία καί οί άρ- χαϊοι Διά τή; ·υσικοθεραπείας ταύτης ένι- σχύεται ή σωματική εύεξια καί πνευμα- τική Ογ«ί«. Περί τούτου ούδεμία δύνα¬ ται νΑ γ»ίνη σπουδαί* αντίρρησις. Τουτο άλλως τε εβεβαιώβη διά των γενομένων στατιστικήν παρατηρήσιων. Δέν έκ τούτων ίτι καί οί φυσικοθεραπευόμι- νοι ουδέποτε άσθενοθσι ή άποθνήσχουσιν. Εκπλήξεως δμως άξιον είνε ότι πά¬ σαι αί ιδέαι αύται,αΐτινες φαίνθντ#ινέαι, είνε λίαν παλαιά!, παλαιόταται κα'ι μά· λιστα εξόχως 'Ελληνικαί' δύναται τις μετά λόγου νά επαναλάβη τό οί «ίώνες άντιγράφουσιν αλλήλους. Τα Ιργα τοΰ Ίπποκράτους καί ιδίως τΌ περί άέρων, υδάτων, τόπων, δπερ έν ετει 1800 εξέδωκεν έν Παρισίοις έν τ$ θαυμ»σία έκείνη έκδόσει ό άιίμνηστθς Κοραής, τα ίργα -ίοϋ Άριστοτέλους καί τού Πλουτάρχου, τα όποΐα φαίνθν» ται μέν συμβθυλευθέντες οί νεώτερθι ί· δρυταί τή; φυσικοθεραπβίας, άλλά ί'σιας χωρίς νά ίμδαθύνωσιν £σον Ιδει, μαρ¬ τυρούσιν, Βτι ή άγωγή των άρχαίων Έλλήνων, μάλιστα δέ των Σπαρτιατών, πρωτίστως έβασίζετο είς την άερολου- σίαν, την ήλιολθυσίαν, την ψυχρολου- σίαν κ*ί είς την γυμναστικήν, πάντα δέ ταυτα έν μιθοίω κατά τού; φυσικόν; κανόνας. Παραβάλλετε την ύγιεινοτάτην ενδυ¬ μασίαν των άρχαίων Έλλήνων καί ^τήν χαριεστάτη» των Άθηναίων πρός την των συγχρόνων, συγκρίνατε τόν τρόπον δι1 ο& ήϊη έρμητικώς πάντες καΐ πάσαι κλείουσι τό σώμα αυτών άποφεύγοντες την επικοινωνίαν τοϋ αέρος χαί τοϋ η¬ λίου, παρχτηρήσατε την άποστροφήν τώ» πλείστων πρός την ψυχρολουσίαν, συγ- χρίνατε λέγω τούς σημερινούς Έλληνας μέ τούς ζώντας κατά την εποχήν τοδ Σωκράτους καί τοδ Περικλέους κχί Οέ- λετε "διι όποία ύπάρχει απόστασις μι- ταξύ ημών καί έχείνων, ού; χαυχώμενοι άποκαλοϋμεν προγόνουςΙ Τοτε-δέν θέ- λετε έχπλαγή καί περί τής αποστάσεως ήτις δπάρχει μεταξύ τοδ πνεύματος έ- κείνων καί ημών καίπερ ζώντων υπό τό» βύτί,ν θαυμάσιον ουρανόν, 8στις έκτός των ίστορικών παραδόσεων είνε μοναδι- κος είς την ύφήλιον σύμπασαν. ιννι Αυτή είνε εν γενικαΤς γραμμαΤς ή νέα θεραπεία ήτις ήρχισε νά κατακτ^ όσηΐΛί'ραι {δαφος έν Βύρώπη καί δή εν Γερμανία. Ό κ. Γ. Φιλάρετος δστις Ι· σχε την καλωσύνην νά μϊ; δώση τάς όσας άνεγράψαμεν περί τή; Οεραπείας ταύτης πληροφορίας είνε είς των έν- θουσιωδεστέρων θιασωτών τή; θεραπείας ταύτη;, τή; οποίας τα ύγιεινά άποτε- λίσματα άποδΐικνύει φίρων παράϊειγμα τον εαυτόν τού. Μ ΕΚΤΥΠΗΘΗ Ο ΑΣΤΓΦΓΛΑΞ Η λΙΙ0Β3ΡΙλ ΕΝΟΣ ΧΑΣΙΣΟΪΤΟΤΟΥ 4 ΠΗΑΧΑ1ΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙλ Χθές ή άστυνομία χατώρθωτε ν« ·ϊ«- κριβώση τάς περιστάσεις υπό τάς οποίας ίτραυματίσθη Οανασίμως χθέ; είς την οδόν Ψαρομηλίγκου, ό άστνφύλαξ Ιω¬ άννου. Έντός τής ύπ' αριθ. 20 οικίας τ»]ς ανωτέρω όδοϋ, 8που κάθηται ή Άΐήμιω Κανέλλη καί Σία, συνδιεσκέδαζε μετ1 άλλων κατά την πρώτην καί ήυ,ίσειαν μεταμεσονυκτιον ό αχασισοπότης κχί έπικίνδυνος», κατά τα άστυνομικά βι- βλίϊ, Β. Στεφάνου. Ό; Ρωμηο'ι όμως δέν μποροΰσαν παρά νά άλληλοφαγωθοϋν έκει μέσ«. Πρίν δμως αρχίση ή συμπλοκή μία άκο τάς γυναΤκας, αί οποίαι ήσαν έντός, Χρυσοδλα Μαυροβουνιώτου όνομαζομένη, εξήλθε καί ήρχισε νά φωνάζη ζητούσα βοήθειαν. Είς τάς φωνάς της ϊτρεξεν ο φρουρός άστυφΰλαξ Χαράλαμπος Ιωάννου, διά ά ιδή τί συμβαίνει. Μολις δμως ηθέλησε νά εισέλθη έντός τής οικίας, ό Στεφάνου, σύρα; την μάχαιραν τον, τοδ έπιτίθιται καί τοδ την β'^θίζει τετράκις είς τΌ σώμα, τραυ.- ματίσας αυτόν θανασΐμως είς τό στή- θος, την ώμοπλάτην, την δεξιάν χείρα καί το χεΤλος. Είς τα κτυπήματ* ό άστυφύλαξ άνε- τράπη καί κατέπεσεν έμπροσθεν τής θύρας, ένω ό δράσΐης πατήσας επί τοδ θύματός τού ίρρίν^ έξω τής οικίας καί εξηφανίσθη είς τα σκοτεινά σοκάκια τής συνοικίας έχεΤ, μή^ συλληφθείς άκομη μέχρι τής στιγμής ταύτης. ΤΟΖΥΓΙΣΜΑΤΟιΤρΤΟΥ ΥΠ0ΜΝΞΜΑ ΤΡΝΑΡΤΟΠΟΙΜ Κατά την τελευταίαν συνέλευσιν τώ» άρτοποιών συνεζητήθη διά μακρών τΌ ζήτημα τής πωλήσεως τοδ άρτου διά ζνγίσματος. Άφοδ αντηλλάγησαν πολ¬ λαί γνωμαι, απεφασίσθη νά συνταχθή υπό τοϋ διοικητ. συμβουλίου των άρτο¬ ποιών ύπόμνημα, τΌ οποίον νά υποβλη¬ θή είς την Βουλήν καί την Κυβέρνησιν. Διά τοϋ ΰπομνήματος αυτού θά ζητήται ή καθιέρωσις τοϋ ζυγίου τοϋ άρτου διά νόμον, κατά τό έπικρατοϋν έν 'Ειττ*· νήσω σύστημα. Ορος πληρώσιν τής τής, Γεν. Παθολογίας Την προσέχη Τρίτην θά προσκληθώ- σιν οί καθηγηταί τής/Ιατρικής Σχολή; ίνα έκλίξωσι τόν κατάλληλον διά την είραν τής Γεν. Παθολογίας' ύποψήφιος διά την έδραν ταύτην είνε καί ό ϊιαπρι· πής καθηγητάς τής Γένουας κ. Λιδιερ- ράτος, ς'στις τιμ^ί πράγματι την Ελ¬ λάδι». ι ΙΔΕ Β. ΣΕΛΙΔΔ

  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ 24 Όντωβρίο« 1905
  ΛΑΚΠΝΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ, 23 Όχτωβρίου.
  Εζήτησε τό Θίρισον νά
  τεθή υπό κηδεμονίαν ή Κρή¬
  την Αΰτ,ό ΐσχυρίζονται πάν¬
  τες οί μή φίλοι τού Θίρί-
  βου. Άλν Ιψ' δβον 64ν ύ-
  ηάρχουν άπταΐ άποδείξεις
  τοιούτου έθνικού έγκλήμα-
  τος, φύλλον εθνικόν ώς ή «Ά-
  Μρόπολις», όφείλει νά είνε έ-
  «ηφυλακτι,κόν.
  Κατά τοσούτο μάλλον, ·»*-
  Φόσον έλπίζομε.ν,ητι ό Βασι¬
  λεύς εάν Πέν. δυνηθή νά επα¬
  νέλθη μέ έγγυτέραν την Κρή
  την πρός την Έλλάδα, άλλά
  δέ* θά επανέλθη κ»ί μέ απώ¬
  τερον την Κρήτην άηό την
  άδ Ι
  Έχεμεν λη'ττείαν, κύριοι Ράλλη χαί
  Μβυρομκχοτ'η» εχομεν ληστάς είς την
  ΊΙλιΙαν ϊοκιμάζοντας νά συλλάβθυν ία-
  τρούς, ίχ^μεν ληστάς ««ραβχευάζοντας
  εκστρατείας Ι
  Κοντεύουμε νά γίνουμε Ισπανία, δ-
  ηοι» ·ίς την Άνδαλοοσίαν ντάλα |»«ση-
  μιρι λησταί έπιτί^ενται εναντίον διβδ*-
  τών τιΰς όποίους λφβτεύθυν καί γίνθν-
  ται ίπειτα άφαντθ!.
  Καλή είνε, κύριοι, ή πλειεψηφία,
  άλλά καλόν είνε «ά ΐνθυμήσθ* και επί
  ίλίγα λεπτά τής ημίρας ο'τι κ υ 6 « ρ-
  ν 5 τ ι.
  Αυτά τα μιταλλεΤα τής Έρμιένης
  εάν διά τούς άληθιναΰ; κυρίους των
  «ιν« μίΐβλλιΓα χαλχθ3, διά τούς ψευ-
  δοχυρίους των δ'μως θά'είνε ϊσως με¬
  τ αλλεΤα λάσπης.
  Διότι, άφοϋ ίρριψχν εν άφθονία λά-
  σπην κατά των το" μησάντων μέ τον
  παραν των να αγοράσουν £να πρδγμα
  ποϋ ήτο γιά πθΰλημα, δέν ώχνησαν
  νά περιλάβουν είς την άκτΐνα τής λα-
  σποβολίας κ«ί τον διαπρεπε'στατον νο
  μομαθή μ άς χ. Ν. Δημητρακόπουλθν
  χαΐ νά τόν «αραστήσουν δτι μέ έ'να εί-
  χοσιπεντάριχθ τό άσπρο τής σήμερον τό
  μεταβάλλει είς μαθρο τής αύριον, άρχεΐ
  «ά λάβη χαϊ δεύτερο είκοσιπεντάρικο.
  Καί «ι μέν ΰπολήψεις τοιούτων άν-
  4ών, ώ< >ί «ϋ κ. Ν. Δημητρακο-
  ι.$οόλου, δέν θίγονται υπό τοιούτων έπι-
  ίίσιων, άλλ' είνε λυπηρόν τΰπος «-
  )ΐών σςβαρότητα νά χαταφεύγη είς τοι¬
  ούτους πολεμους κρός πρωτότυπον συμ¬
  μετοχήν είς την αξίαν των μεταλλιίων
  διά τής μεθόδου άστιιων ϋβρεων χαί
  τραγικών έρωτημβτικδν.
  ... '. χ·'Ρ»··«ί«ί
  ά*ο χόμματα, χειρα··σιας «πό έπιρροάς,
  άπό χλίκα;, άπό ποδογΰρους, άπό έξου-
  σίας, άπό ίδιθτελείας, «πό βυντροφιές
  χαΐ συνωμοσίες χαί παρεες, μας ίρχον-
  ται άπό την Ιατρικήν Σχολήν.
  Προκειμενου περί τής £δρ«ς τής Γε-
  νικής Παθολογίβς εύτυχδς απερρίφθη-
  σαν διά χραταιας πλειοψηφίας ίλβι «ί
  θραβεΤαι μηίενιχότητες κα'ι άνώνυμοι
  στρογγυλότητες ή1 γωνιότητις, επιπλέ-
  θιιν δέ μετ*ξά αυτών δύβ ονόματι*, τα
  όποΐα δέν πρβκειτατ νά άρι»σθβ&ν, άλλά
  νά ϊώαουν δύναμιν είς τέ Πανεπιστή·
  μιθν.
  Κα! αύτά είνε τό τοβ Λιβιερράτου,
  καθηγητού είς την Ιατρικήν Σχολήν
  τής Γενοΰης, χαί τό τοθ χ. Α.
  στομάνου, ίατροθ καί χλινιχοΰ τοθ
  αγγελισμοΰ".
  Καθ* ημάς, καϊ οί δύο είνε
  τοι.Διά δέ τούς γνωρίζοντας αυτού;,είνε
  έκ των προτέρων ένδεδειγμένον καί ποία
  ϊΐρα είς εκάτερον πρέπει νά δοθ^.
  Είς τόν κ. Λ β'εράτον πρέπει νά δοθή
  ή διαδοχή τής Κλινιχής τοθ Καραμή-
  τσα. Είι, τβν έξοχώτερον των κλινικων
  μβς διά την παρελθούσαν γενεάν πρέπει
  νά ορισθή διάδοχος ό τόσον τιμήσας είς
  την ξίνην τό ελληνικόν όνομ», ώβτε με-
  τβξθ τόσων Ίταλών παθολόγων, νά δο¬
  θή είς ο·ΰτον ή δάφνη τής καβηγεσίας.
  Ή ίέ ϊΐρβ τής γενικής παθολογίας
  πρέπει νά δοθή είς τόν κ. Α. Χρηστο-
  μάνον δστΓς, άν δέν είνε διωρισμίνος
  καθηγητής, είνε δμως λειτουργών τοι¬
  ούτος, άφοϋ' τό ακροατήριον τού είς τόν
  Εύαγγελισμίν πλημμιιρεΐ άπό φοιτητάς
  δ.ψώντ*ς την πειραματιχήν χαΐ κλινικήν
  Όσον άφορα τό κάθημα ΐοθ χ. Φου-
  βτάνου, θελήσβντος νά χαίξ^ι ρόλον βα-
  τρά/χοιι ά πό τάς βτήλχς τής α'Εστ^ας»
  κ«ί νά «ντεκεξε'λθ'ο κατά τοθ Λίβιερά-
  του, διότι, ώς λέγει, δεν τβν πή*ρ« χαμ-
  —άρι ένα πιριοδικ» ποΰ έκίίδιι είς την
  Σύρον, Ι! τί νά γίν-ι^, ο'λα είς τόν κό¬
  σμον αυτόν είνε πεκερασμι'να, νά *οϋ ή
  φήμη τθθ χ. Λιβιεράτον, περ'ι των «ρ-
  γασιΰν τοθ όποίθυ Ιχομεν κατάλογον ο¬
  λόκληρον είς τό γραφειον μας, δέν έ¬
  φθασε μίχρι τοθ σβντακτικοϋ γρ··ιίβυ
  τοΰ χ. Φουστάνθΐι.
  Τό μισό τό Μοναΐΐο είνε κλκστό, δι"
  έλλειψιν... έκιντατωνΐ άν είνε οίχονο-
  μία αύτη, είνε κακή οίκονομία. Διότι
  άλλο άπό Μονσεια δέν έχομεν νά δεί-
  ςωμεν!
  Έ·θάσ»με νά ίδοΙΤμε τα αΰγά χά! μέ ·
  χρι 35 λεπτών τό ζευγάρι!... άλλά τής
  ημέρας σοθ" λένε! άν είνε καί «Ο μηνός,
  τύχη σουΐ
  Είς το ΒερολΓνο, είς τό Λονδΐνο μπο-
  ρεΐ νά τα ευρετε χαΐ 10 χα'ι 8 καί 6
  λεπτά τό ίνα. 'Είώ 17 χαΐ 1)21 Καΐ
  έχει ό θίός άκόμη!.
  Αυταί «Ι άμαρτωλαΐ έξετάβ-ει; των
  ΰπαξτωματικω'ν θά ήθίλομεν νά τελειώ*
  σουν μέ καμμίαν παραδειγματιχήν ποι¬
  νήν, μέχρι ξυλώμβτος γαλοιίων, των
  έξιταστων οί όχοϊοι θά εύρεθοϋν παρα-
  βαται τοΰ πρός την συνείδησιν των κα·
  Οήκοντθΐ. Διότι μά την αλήθειαν, νά
  «κεπάζωνται ή νά άφίνωνται άτιμώρητα
  έγκλήματα χαρακτήρος χαί τιμής είνε
  χά" τι ακατανόητον.
  Τό ρωσσιχόν ίθνος, τό οποίον συντ«-
  ράσσεται ή'ϊη άπό εσωτερικήν υπέρ ελευ¬
  θερίας εξέγερσιν, παρε'χει είς τόν κό¬
  σμον χ«ϊ τοθτο τό μοναδικόν παράδειγμα
  ο'τι 6λοι οί έχλεκτοί άχι μόνον πνευμα¬
  τικώς άλλά καΐ ύλικως, ίλοι οί άριστο-
  κράτει — πρίγκηπες καΐ κόμητες χά!
  αλλοι τιτλοϋχοι έπίσημοΐ—εχτός χής ό-
  λιγ*ρίθμου χλίχας των μεγάλον δουκών
  μεΐίχουν τοδ κινήματος, μάλλον β
  το'ι τό εδημιούργησαν, άιτό δεκάδων έτώ;
  εργαζόμεναι παντοιοτρόπως. Ό Τολ-
  στόϊ, ό Κριπότχιν, ό Τρουμπένσκο'ι χαΐ
  τόσοι άλλοι έπισημότατοι έν τΐτλοιςΒ,ΜΪ
  πλούτω, καθηγηταί Πανεπιστημίων,φ···
  τηταί, παιδία ιών αρισιοκρατών—αύτοι
  έτοίμαααν τό χίνημα, τό όπ&ΤΌν ένεχολ-
  πώθησαν οί εργάται χαί ,δ λαός. Καί
  τώρα &ά άρχέσουν αί κατά νόσεις καρά-
  χωρούμιναι «λευΑερίβι »ίς τ«ν νεάζθντα,
  τόν ό,ιμητικώΐατθν, τόν άκάθικτθν αυτόν
  λαόν; Άπό ημέρας, είς ημέραν ο άγαθός
  Τσάρος •■ίνιται άφειδέστερος'νύνταγμα,
  αμνησιεία, χαθολιχή ψΐ)φβε>ορ(α. 'Αλλ'
  ίδωμεν τί λέγει ό λαός τβι».
  Ο περί Παρ.σίων βμιλήσις ήμΤν τό¬
  σον έν&θυσιωδώς, ώς »ί|ς κατ' εξοχήν
  πόλεως τής χαρας καί φ·»δρβτ»)τβς, μας
  έξήγηίε μέ δύο λέ·εις τό *ραγμ«:
  — Ζητήσατε την γυναΓκα.
  'Η γυνή είνε ποθ σκορπίζει την ευ¬
  θυμίαν καί την -χαράν. Καΐ ή γυνή έκει
  είνε παντοϋ ίγκαθιδρνμένν;, είς ίλβς τάς
  υπηρεσίας, είς δλα τα έπαγγέλματβ,
  παντοθ. Κβί είνε έ ίγγελος τής χαρας
  χαί (ύτυχιας ή γυναΓκα, ή «ποία μόνον
  στό Παρίσι αίσθάνεται την θέσιν της,
  την ύπαρξιν της.
  ^ Το περίφημο ΙΙοντικονήσι, ή ζ«ντανή
  αυτή άκουαρέλλα τής Κερκύρας, πα-
  ρήκμασε κ»ί ίχβσε την δόξαν τοι» άφ'
  δτοκ—ώς μας ιιπον—ή έπιτροπί] ενός
  ναού, ούτινος είνε ίδιβκτησία ή «ν1)σος
  τοθ Όδυοσίως», παρέδωσεν αυτό είς
  έ'νΛ ίίιώτην, ό οποίος τβ έρήμαξε κυ¬
  ριολεκτικώς.
  Καί οί γκλήνιοι χαι άνβκτιχθ! Κεβ-
  κυραΓο: δέν εξεγείρονται διά την κατα¬
  στροφήν αυτήν.
  Πολλάκις έγράφη, άλλά τίποτε δέν
  ίγινεν άκόμη. δι* *■« ήλεκτρικά ώρηϊο·
  για, τα όποΓ» τυμ.-ανΐβΓα άπ'ΐ' ετώΓ ή*δΐ)
  πρόχεινται -παράϊειγμα τής άφροντισίας
  των αρμοδίων. Τώρα μέ τάς έτοιμασΐας
  διά τούς Όλι,μπιαχ<.υς Αγώνας νομί- ζομε-, ίτι ή 'Ετϊιν.ιτή β» φροντίσιο νά άρη αΰτο τβ πάνδημον σκάνδαλον των Αθηνών. Ή Βουλή δέν σογκοιλεΐται είς τκχτιχήν Σύνοδον, διότι άπουσιά- ζει, λέγεται, β Βασιλείς. Άλλ' ο Άντιβασιλίΰς έξασχεϊ, άν £έν άπα- ίώμεθα, τ5λην την Βασιλιχήν ί- ξουσίαν. Καί έ π εί δή συμ&αίνει 'Αν- τιββσιλεΰς νά είνε δ Διάδοχος ΐοθ θρόνου, ή 'Αντιδασιλϋ'κ δέν εχει μόνον έννοιαν πολιτικης «νάγκης, » καθιερώθτ) μόνον ώς τοιαύτη υπο τοθ Συνχάγματος, άλλϊ ένέ ■ χιι χαι τιαιδαγωγιχήν Ιβως σημα¬ ίαν, διά νά Ιν*<τκη"Μ ι*< βλ& τα βασιλικα καθ ή κοντα καΐ δικβιώμ^- τα δ μίλλων ϋασιλεί;ς της χώρας. Καΐ δταν ή Κυβέρνησις φρονή, ο'τι έπειδή άπουσιάζει δ Βασιλεύς πρέπει νά άνα6/νηθή ή σιίγχλη?ΐζ ΐή( Βουλής, καϊ ένψ δλαι αί Βου¬ λαί τοθ χόσαουθά έργάζίιΐνται, μό¬ νον ή !δική μ,α κηφηνο-Βουλή θά άργη' ύπΓθετομεν, 5τι τοθτο τό φρονεί μέ τ&ν φόβον μήπως έκραγη ύπουργιχή κρίσις χ«ΐ λείπη δ Βα¬ σιλεύς. Άλλ' ακριβώς ή έζουσία ι · Ι ' τη< ΆντιβασΊλείας ούσα έξουσία Β α σ ι λ 11 α ς, περιλνμβάνει καΐ τό ενδεχόμενον της Οπουργικής κρίσεως, τί δέ Έθνος οχι μόνον έννοεϊ τ« ταζίίδια τοθ Βασιλέως νά μην έμποο!ίβυν την λειτουργίαν τής πολιιειακής μηχοινής, άλλ' ίχιι καϊ την ηθικήν περιέργειαν νά αντιληφθή τή δρασιν τοΰ Διαδό- χου κατά μίαν ύπουργικήν κρίσιν. Άλλ' εάν ή 'Αντιβασιλεία είνε περιωρισμένη καϊ ύπ6 χηδεμονίαν, έλαττωμίνη καΐ θπο περιορισμους, τότε αί διάφοροι Συντβγματικαΐ Κϋδίρνήσεις δέν πρέπει ν.': άναλαμ- βάνωσιν εί, το μέλλο, την ευθύνην των βασιλική. ·,αξειδίων, διότι βε¬ βαίως ίΐη μεγάλν, ιύθύνη νά άφί- νουν τον τόπ&ν ό»ι μόνον Υα>ρΐς
  Βκσιλέα, άλλο; καϊ χωρϊ. Βουλήν.
  Έχτος εάν είς τάς χεφαλάς των
  πολιτευτών μας εφύτρωσε χανέν
  καινόν δαιμόνιον, βτε είνε περιττά
  χαί αύτη και ΈχεΤνος.
  ' 'ί'ίΊιίϋ.'ίΙ,ΙιΙ ΑΝΟΙΞΙΣ
  Όλα τα άοτρα τή; βκβτεινής, τή; βα-
  ίιίβς, ιή« μελανωτάτης νυκτός μαζή χαΐ
  χωριστά, καί* όλας τας «τελευτήτους της
  •ίινοπωρινής <υχτόί ώρας, έσκέπασαν μέ διαμάντια την γήν... Χιλιεχατομμϋρ;» σταγοντοίων άίαμοιντί- νη; διαυγίΐΌί, είς έκ>«τεν των οποίων χ«-
  τοκτρίζιτο ο κε,βαρο; χ»1 μαϋρος ούρανόί
  έφιλοτεχνησβν τα άπαστράπτοντ* τ% δρέ-
  σοι» στέμματα, μέ τέ «ποία τώ βργιάζβν
  ώχροροδινον φίινοπωρινόν τριαντάφυλλον
  έστεφάνοισε τό μέτωπον τού τό ΰκερήοα-
  νον. Καΐ έφορϊϊαν μπριλλιαντίνια δβχτο-
  λίοια τα δαχτυλοιιΒή των χρυσανθίμων
  πέταλα. Καΐ πιριοεραια σελαγ(ζ«ντα έστό-
  λισαν τα στήβη τα διάπλατ» τοΰ πάρχοο.
  Καΐ τέ) φο'.νιχοιιδή τ.·ριι6λή8ησαν την
  λνμπροστολον άπό άδαμαντας πρασίνην
  περιβολήν των. Καΐ τα χορ«λλια έσύσμι-
  ξκν τα χοοαλένιοι άνβη των μέ τούς μι-
  χροϋς τή; δροσου άοάμκντα;. Καΐ τέ. ρό-
  δινα χαι ύπορροδινα καΐ ββθορρόδιν* χαΐ
  ερυθρά, άπλα η πυχνοπέταλα γεράνικ, ε¬
  φορτώθησαν άπό πολύτιμον; σταγόνας χ«1
  ΰϊΐερηϊκχνειίβησαν πολϊ», λιιίμαργοι δέ χαι
  /αϋνοι οί μενεξέοε;, μέ τό βρδάνοιχτον
  καΐ περισσώς 6π·ρήφανον έκ μετριβρροβύ-
  νηί κιτρινΐζον τοΰ άνίους των κέντρον, έρ-
  ρίφησαν 8ι' ϊλη; τή; νοκτο; ι
  οροοου τό άγντΐτερον νέχταρ.
  ΚκΙ το πλέξιμο των μυρίων
  «αί τον '>-
  χχι τού
  —Κίτρίνου
  σπίνοιι ή βΛΐίβ^ο; βηιαΜια χαί τή; τε«ο-
  πυγ(δ<κ τό (*·»βτονον «τμχ, όΆβ μαζί ιιϊ των χιλιάδων «κουργιτών τόν σάλ·γον τ«* $«|*««<ώδγ) »εΗ ·»ότρ·λλον, τόν ά·ι»άρ:·,- τον ω; ή ανθρωπίνη ζωή, [ΐυρία'. γΐί εώτόμκτοι — ήγ·ιρ«» τή< μητρός ψύιιως την /ΐπτόοϊρμον χ»ι ν>-
  βαλ^ν '/ίίγΛ χαί ίζ«ΐΐ»ηβι το» «»ΐΓ»ο.'
  ίλον.
  Βγήχι & ήλιθί χά! ϊπα:ξ«ν μυείϊΐ ί-
  χτί»ί; ?ου, σ*ερπισίΐί(ΐ«ι επάνω «ί< ιτβ- γόνβς οροσου, είς ηίτ*Λβ λτπτιπιλίπ-ηον «.νΐεων, ι!< λε(·( χ«1 ΐτιλπνά; έπι»ι»ί:α« σκ«ρτα(κστών ΐχ ζωής χαΐ δυνάμιω; φιί - λων, ίιτάνω εΙ< τψ πόα< τ« τρί/ινα χβί αίχμηρέ φυλ>ίδι« χβ; έ/ρωματίιθΓ,ααν τί
  πάν τα μέ οως χβί ί·ϊωπιυ9τ,ι*ν δι* αυτών
  τα 8»ιιρ« χΐΐ αί βιλοδοζίαι μυρ'.ίίω» χα-
  λύκων χ«ί έίίρμάνίη 4 ϊρω; τή; μυλο/ο^-
  ίη« χά! τοδ ρβδου, ή' τής μικοάς χβί /ου-
  σ-,ϋφιις πΐΓαλούδας μέ τής βανί/.λια<; τα ίλειθΐώί άρωμ«ττατμέν« άνΦύΑλΐα' χα'ι ή* χούβθη *> βάμβος τή; μυ'γ«« χαΐ ττ: μ«-
  λίι—ς, ή ·κο(« ίηρό6·/« πίιω άπο μίαν
  άχιϊνα, χΐιΐ έχβΐρίτισίν ή ζωή νίαν ζωήν,
  ψυ'λλχ νία χαΐ χλ»ϊ(σχους νεογίννήτου;,
  τής νυχτός τής ιδίας ?ργι« γίννετησίοιι
  πβραγωγής άτ«λ«υτήτου....
  "Εμειναν πίαω οί νιχρβί. "Εμΐιν· πίσω
  ο μαρασμος' έχάμβίη, &π€κ«ψ#— Ή ζωή
  (νέ ώρβί· χ«1 νέ«.
  η^ ή Φιίβις άηό άριομα. Σκχοι
  μιχροσχοιτιχοϊ πιριέχοντες βίΊίρια £<α:« διερραγησβν ή' εξητμίοβηΐαν. Είνε θυμία¬ μα τής <ρύ.5·ω; πρός την ζωήν, ά/»ό< κβϊ άδβλον. Ούδ«μ(« δύ»«μ« άλλη ήίυ.ήνη νά τό —:ραγάγγ|, οΰτε χρβιστήρ νά τδ -^ βατ» ίμκνευσις νά το ζω^γο- *ήσίΤ» , , Είς άτμοΰς αβκλλή ι»τοϋ< «χαβησαν πρβί τό άπειρον χαί στιλπνότητεί τής δρόσου φωταύγιιαι τής «δαμαντίνης «ρύιεώ; η κ«1 άρώματ* ίιια, ύχϊίήλια κ«» χ*- λαδήματα πτηνών χτιλΐύτητα. Έζαχολουθιϊ άναρριχιβμΐνον το γιαιιμί, χ«1 ή μίνα ή λιπτοιρυής να συζίυγνύτι μβζί τοο τβ ιΰαίσίτιτα άνβη της. Ή άμ- πίλ(όα ίριαμίίύιι αχόμη χά! τί ύΐτιρή· φανον δι* την ΐύωδίαν τού φλυσχοννι δέν επι ρί*ιι να διίλίϊ) τις «Λητίον τού /ω- ρΐς νά τον ύκοδιίξ>) την εύγινή άρωματώ-
  οη καταγωγήν τού.
  Φύοις άγρ(« χαΐ ή'μιρο; ίχουράΐβη άχο-
  λαετκίνβυσκ. ΈκορίβΦη άπό τα ιρ'λήματα
  το» φωτός χαΐ τοΰ αέρος, έγχυμονοννα
  δ» πρός διαιώνισιν την ζωήν, ΙΊττ«τ«ι ύ-
  κολογίζουσα τάς ίτελητητους τής ήδονής
  σττγμάς της.
  Βέ^ιι δμως χαΐ δροσίζίΐ »ήν μητέρα
  γήν χ«( Λβρίχιι νέον στάδιον Γωής το
  ιρό τοδ ρύ«κ«{, ή δέ ζ«ή ή -:λ«»ομένη
  μίχρι τοΰοε επί των βύλλω» χαΐ (ών πε-
  τάλλων καΐ ·9άνουσα ίως των χορυφώ< των οίνδφΜν, ήδη ήρχιβε χ«τερχομ«νη, λ«»θάνουσ«, χρυπτβμϊνη, ζητούσα χαί αύτη ανάπαυσιν, διότι κλησιάζιι ή Τό διαλαλοϋν πάλιν τα χελαδη'ματα των τρε/λών πουλιών, ποθ "ηρχιββν σιν», σιγά διά ν« μιταδάλλοον την γαλήνην είς (ιό- ρυβον μόνον χ«1 μονον ίνα έχ τοϋ ΐορύβου τής ζωή< επέλβγι ή νυχτερινή γαλήνη πάλιν. Έχουράσίη δ ζευγίτης χκμβτίζων την γη». Έλυσ* τό άροτρον, άττίζΐυζι τόν 'ί-π- πον τού, πΐρισυνέλλιξι τα μανάρια τού χαΐ τα; αίγας τού. Όλοι μαζί, βχρΰβυμο: 1< τοϋ χαμάτου της ημέρας σημιιώνουν τ ό ^μά των είς την άγροτιχήν οδόν. Σύρι: ό *Ις τί* άλλον. Ό βνο< κρ—τ«Η«« «.μ.- βολίζων, ώς ίκΧ χ·εφ«λής την χβτάοτασ.ν τοΰ σώμ,ατθς, οΊΐ*ρ δκυβΰνκ. Έχττροσω- ποδν την στιγμήν ταύτην δλης τής <ρύ- σ«·ς την έχνευρ'.βθιισαν κατάστασιν. Καΐ ό ή'λιος, άψαϋ έοίλησι διΐ. -.ΐλευ- ταΐαν φοράν χ»τ» την ήμέρκν ταύτην ό'τα ητβ δυνατόν περισσότερα άντιχίίμινα, ί'σ« Ιβλεπβ άνβ<], ό'τ» φύλλα ήσαν έστρ»μ- μένα πρός αυτόν, ίσα έπρόοβα^εν (ϊ; την τρβλλήν τής δύσιως βίαν τού, ήρχ"*· ν^ ρβυργί χ»1 νά διαστρώννι μέ πλακός μιτκλλιχάς άπαστρβπτούβας χ»λχοϋ λείου καΐ όρειχάλχου σττλπνοϋ χ «ι μαλάγματος καΐαροϋ άνγϋρου καΐ χρυσοΰ τοϋ οϋρανοϋ ιή» άχραν, χαλκεύων καΐ βυοσοδομών παλάτ'.α( £ποιι 6ά >ναπαυΟ7| άπό τα μέ
  την φύσιν χειΐ άπό τό ζημέρωμα άτιλευ
  τητά τού ί
  Σιγή βαθεΐα.
  Μέσα (ϊς ι ά πυκνά φυλλώματα τοΰ
  άλσους σχηματίζίται βαθυπράηιγος, σχο-
  τιινός, άοώτιστος χαΐ την ήμίρα άχόαη,
  έ'νας άπό φύλλ» θόλος.
  Κάτω ή γή τή< όλοπρασίνης αυτής σχιας είνε ντριομένη άπό ζηο», χίτρινα κ«1 μαραμενα — τί μαραμένα — νεχρά φύλλκ. Σύριται επάνω τό ψυχρόν σώαα τής άτρίχου «αυρας ένασμενιζομίνης ίίς σχιρτηματα επί των πτωμάΐων τούτων. Είς τό βάθος χά! είς τόν πράσινον ΤΓ.ϊ/ον τό» οποίον «χηματίζουν χλαόίσχοι έπωνύ- (Α,οο χ«1 [[λιγούστρου λάμποον των πυγο- λαμπίοων α( λαμπυρίζουοαι οΰραΐ.' Όλαι άπό μέσα άποπνέοον την βαθείαν τής δγρασίας καΐ τής μοό/λα; άπόπνοιαν, 'ΙττοΙ άράχνης άτελεύτητοι σονίχουν τα ζωντανά φύλλα των κλάδων μέ τα μαρα- μένα επί τής γής χαΐ όλισβαίνΐ'. τό βήμα επί τοΰ ΰγρον τοΰ σάποιου, τοΰ γλοιώ^ους έδάοουι,. Σ^λίγχαροι άνά χιλιάδας βυζιί- νουν άπό τα φύλλα την ζωήν χαΐ νωχί- λώς καΐ «παίώς χατολισθβίνςυν άπό μί- σχβν είς μίσχον ζητονντες νέα Οΰματα. Έχιϊ είς ττ βάΐος μοί εφάνη, ότι ιίία τα λευχά τού γένεια, τό δρεπάνι τού το βανατηφόρο, τα μάτια τΛ γυαλ'.σμί·. ησβάνίην την ψοχράν πνοήν του' ήχουα- τόν βαθΰν, βαθύτατον τού ϊτήίοας τού άνασασμόν, ό οποίος ϊχ«μ» ολα τα ζί?ά φύλλα ν« τρίζου». Τόν ιίδα μέ την λΚ-.α'- γιδώδη μορφήν τού νά διανοίγη ακΰς >λά-
  δούς των «ρυλλωμάτιον, νά ζητϊ) νά ττί-
  ρά«ν|, νά σύργι πίσω τού ίλο τό ν«κρο6α-
  σίλιιόν τού.... τόν χΐ'μώνα.
  Μ ου εφάνη, άλλά ϊχ«μ« λάϊος...
  Την επομένην ό Γδΐος ήλιος, ή Ιδία
  ζωή, ή αύτη χαρά, οί «ύτοί γάμβι, τέ
  Γδια τριλλά παιγνίδια ζωής χ«1 ηλίου,
  βέλουν άνβιξι στήν Κηφισσιά...
  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΑΑΟΝΗ
  Τα θαυμασία υποδήματα τοθ χ. Γε-
  ωρίάίθκ—ούτινος τβ κατάστημα στιλί-
  ζει β;.ηθώς την ό8ον Σταδίου—«ξη-βφά·
  λισαν <5ϊη είς τας κομψάς ΆτΟΙδας μας την υγείαν των νεύρων καΐ την ψυχι¬ κήν γαλήνην κα! ηρεμίαν, άνευ τής ο¬ ποίας αδύνατον νά υπάρξη ν,α,,λονή. Τό ΖαχαροπλαστεΤον ή «Μεγάλη Βρεττανίας Ιναντι τοθ υπουργείου των Οικονομικήν, συμφώνως τη έκπτώσει τοθ συναλλάγματος ύπεδίδασεν ά'ϊταντα τα εΐϊτ) τη*ς Ζαχαροπλαστικτ}ς διά την εορτήν τοθ βγίου Δημητρίοι», ήτοι φον- τάν πτΐ ·οϋρ κλπ. —ρός ϊρ. 5 κατ' ό·*αν. Ή όιβίτθννσις Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΣ —Β*. Όι*ολογητών Άή βτ» βαβανΐβήρς» Άνά«τ«τ"» ϊνειναν αί έπ»ρχί«[ Οτ«ν ί- β'ίίΐιν «ί πρώται ε?8·»]»«|ί των διχπε*- /Ίΐνΐβν δ·ι»ών »γ»λη(*ίτων χβτά ι ώ» πρ3κΐΛυνητών των ιίχ.ο.ω' χΐΓ ηλ*^ν «Ι; ΤΓ,ν μνήμην των άνίρώπω/ τοΰ Ρίίρωνος χαί τοΰ ΔιοχΛητια·ού «/ &ι'.<α9(*ι ίτ»ν ή<οότ*ΐ| ·ϊς· τ« »ία«τα τής Ά»»το<ή; ή εΓοτ,-ίΐ; της πυρπολήβιως τοί Πχνΐπΐπτ^ αίιυ χ«1 τ·ή« όλοχαντώοΐΛΧ τ»» οιχ» τβ'ώ'φ'λβΐθΜβν. Οί νθ*9 οΐί&ίβκ χαί οί ίΐΛ-ητιύ χιο:δ«(ί( κζ'ί »βιίχ:β< τΐίρΐ τ»ϋ ιο:δ«(ί( κζί ί< τΐίρΐ τ»ϋ ήρχισαν νά ·ίΐίγΛκ άπό τα μο· κ»Ί ν' άττοβύρνντα! ιίς άβάτους ίρήμυ:, είς ΐκήΑΐχΐα χ«ΐ 3ουνά τόπον έκ τόπου δια,αιίβοντίς χαΐ πϊανώμινοι έν τώ ίυπτω. Οί λόγτοι ο) πάλιν κ»1 οί «Ι τή< '1ΐ()#ο/ίι»ς , ρ ή< ()/ς μ-χα/κοϋ τάγματας αί χρηπίδίς, ψι έν μέσω των πόλκοι, ήλενχβν την «ί'οε- αιν τον «αράφρονος τορ«νν«υ χαΐ ί»ίσχκ-/» τον λαόν είς ά.ν;ί<πα<τιν χαΐ νίχ.^. λ*.; τής παρβοοςοτάτης χά! /τρΜΤθφανοΟς δοςα- σί^<, ήτις αν εχυριάρ/(ΐ, Οά έγο-άτιζε μϊι «σα«Ι την χαλλιτεχνί»», ιΐς ΰψο< άρ- /ΐιοηρεπές άναβϊσαν, έά άπβγύμνου την 'ιίχχληβίαν άπο τόν λαμί^ερο» >«αΙ ζι»-
  τιχώτερβν αυτής στολιβμον κ·1 9« πρβί-
  /ιίαινε τό Ιδαβος ιίς ίυιχράτηιιν μιτά
  αίώνας τον ψο^ροΰ χαΐ νιχρο» $*»« πρα)-
  τ«ιταντισμοΰ.
  Προβητιχόν πνϊίμχ, [Αυβτηριωδώς πί5-
  σ«ν, έγ«μ«σιν άπό έιββυβιασμόν τάς ψυ¬
  χάς των αγίων των χρόνων τό·τε ίεραρ-
  χών,
  «V
  τίνες ήτοιμάσβησαν νά κατέλθωσιν
  είς τόν ίιρόν άγώνα άπτόητοι κατά πάσης
  ββιανΐστιχίίί έπινοίας τοΰ τοραννοϋντος
  Β^σι λ {(ι>;_
  ΚΕΦ. ΔΔ'.
  πρώται σφαγίχ
  Δέν έβράδυναν ν* άποστα)ώσι λό/οι
  πραιτωρ<ανων είς τάς διαφόρους επαρχίας τού Κρετους μέ ιήν εντολήν νά σολλαμ- βάνουν χαί όδηγονν ενώπιον τοΰ Λέοντος τοΰς λβγιωτερους »ών μονα/ικών ταγμά- των ίεράρχεκ κ«! ήγουμέναιις καΐ άσκητάς κχΐ ««τις έν τγ" άκ^λπιδι μανίι» τού έπ(- στευιν, $τι ήδύνατ· ή μέ χολαχεΐας νά προσελκύση αύτοϋς πρός τό μέρος τού, η μέ απειλάς νά φιμώση τ^ στόμα των. Πρώτος πάντων δι συλληφθιίς ήχβη ίίς Κων)πολιν 6 ήγούμενος θιόφιλοί,Μα- χιϊών την καταγωγήν, έν Τιβίριουπόλει (Στρούμιτσα) γεννηβιΐς, παιδιό9«ν δέ ά- σπα<ΐθε!ς τόν μοναχιχόν βίον χαΐ διαπρέψας ίηί έχχλησΐαστιχΐ) παιδιία, π«ρι6οητος δέ επί άγιότηπ χαί πνευματιχοΐς χαρίσμασιν. Ή δεξίωσις ϊγιι *ν εν τινι Τριχλίνο) τοϋ βασιλικοΰ Παλατίου ενδοθεν τής Χα>-
  χής. Άφοϋ δέ μέ τάς χολ«κ(ίχς ουδέν χα-
  τώρθωσεν ό τύραννος, ήρχισε νά έκστο-
  μίζη απειλάς δεινοτάτας εναντίον τοΰ
  γηραιοϋ ήγουμίνου, όστις ίστατο έχιϊ ή-
  ρεμος και άπτόητος μέ την λευκήν τού
  όμην κα! την χατάλιυκαν γινειάδα τού.
  ρχ^
  τοΦωτατα τό Οέμα της εΐχονολατριίας,
  άοχαιοτάτης παραδόσεως τής Έχκληιίας,
  έ/ούσης πλέΌν τόπον δόγματος. Άλλ' έ-
  πΐιοή λ Λίων ώρυόμενρς ήρχισε νά έξ υ—
  βθί'ζη τόν γηραιόν άσκητήν, & θ(όφιλος
  τότί δέν εβράδυνε νά ομιλήση με:ά π«ρ-
  ρησία; :
  — ΕΓσαι άφρων, εΐσαι παρβφρων, ε'ϊαι
  κίρετικός Ι
  Έφρύαττεν ό Λίων,
  — Πρεπιι λοιπόν νά προσχυνώμίν τα
  ξύλα ;
  — Ουδείς προσχυνίΐ τα ξύλα. Ήμ,^ς
  ττροσχυνβϋμεν τάς «[χονιζομίνας μορφάς.
  15ίί. τοΰς είχονιζομένους άγίους διαβαΐνει
  ή τιμή ήν είς τάς είχόνας των άπονβμο-
  μεν. Ό μή προσχυνών, ό μή αιβόμενος
  τάς άγΐας ΐίχόνας, ιϊνι «ίρετιχός.
  ΚΕΦ.
  'Αρχή τού μαρτυρίου
  Ό Λεων άφοΰ «ίδ«ν ότι είς μάτην έχο-
  πίοιζε, διέταξί νά β!σελ*ωσιν οί βατβνισταί.
  Πάραυτα δέ ΐνεβανίσβησκν τέ'σσαρες πρβΐι-
  τωρΐανβΐ μέ άγρίας ίίψεις. Είς Ιι νεϋμα
  παρέλαβον τόν μον«χδν, άπεγϋμνωσαν αύ·
  τόν χ«1 ήρχισαν νά τόν χτυποΰν μέ ώμά
  — Πρέπει λοιπόν νά προσκυνώμϊν
  τα ςΰλα;
  — Ουδείς προσκυνεΤ τα ξύλα. ΉμεΤς
  πρθοκυνθΰμεν τάς εϊκονιζομένας μορφάς.
  Είς τοΰς είκονιζομενους άγίους διαδαί-
  νιι ή τιμή, ήν είς τάς εΐχόνας των ά-
  πονέμομεν. Ό μή προσκυνών, ό μή σε
  βόμενος τάς άγίας είχόνας, είνε αίρε< τικάς. ΑΧ_>ΙΟΙ»Τ
  'Αρχή μαρτυρίων.—Χιδηρο-
  δέσμιοι όδηγούνταιι είς την
  ΐνίκαιαν. —Φρικτόν μαρτύ¬
  ριον καΐ άνήκουστον.
  Τό πί'ρνομιν δπως (χει άπό το άστυ
  νομικόν διλτίθν.
  »Ό Πίτρος Καρώνης κηροπλάστης
  ΐ«ί ίτ]ς όϊοθ 'Δβηνβς κατά την 8 ω δ ε-
  κ ά τ η ν... ί σ π ε ρ ι ν ή ν μεταβάς είς
  τό ξενοδοχε7ον ή «'Αττική» διά νά κοι
  θϊί απέθανεν έκ συγκ·.πή*ς καρδίας.»
  έ» των 21 ·ι»λάΐΜ·' μ;νον 7 προ»·-ρχο/-
  τεκ είς ι ην υπηρεσίαν των. τώ* λοικω
  αντων άργομίσί»&»· κλ'ι μη3έ«οτε προ
  <ηρ·/ μίΐ(Λ> ί'νΐ έχτελίσου» τό
  τμ«. ΊΐΜ^γκασθΐ| ίιά το$το νά
  την μεσημδρινήν πτέρυγα τοθ
  ά
  μήπως λάβη χείραν χλοπή. Σ^^πεπω;
  ε·Ι«ι^ι την πρβΐοχή» τοδ
  εκΐ τοάϊου, κΛ,ίςσθν οΰδιμίίν
  ίιίναται νά «/ίρη εάν τΐθιλε λάίει χώρ»ν
  ύπαιζέρεσίς τις, ··>' £»ον δέν ΰπαργ.<ι ορτνρά πρός ε>άλαξιν κ«ε| ίέ> κροβίρ-
  χοντβι οί μ!αθο3»τούμ«νθί «κιλαΑ*;.
  1α ΔΙΑΑ£ΞΓΣ ΤΟΙ ^· ΚΑΡΑΧΑΑΙΟΤΤ
  Χθές την 4 1)2 μ. μ. ο Σΰνϊεσμοί
  ώ» Συ—αχτδν 'ΑΟηναΐκών ίφη-μΐριϊω»,
  ηγε τή» επέτειον έαβτή» ιί{ς ίίρύσεώς
  τ:^ ΐν τή αιθούση τού ιΠαρνασσου».
  Πχρευμεθφταν ίέ τα μέλτ) τοί Σκν-
  ίίοτμου κ*1 πολλοί εν ενεργεια ίημο-
  ά
  Ό κ. Δί[μίρ, ώμίληϊε
  Βλλη(!κή'ς 8ημο»Όγρ*»ΐ3τ; άπο των
  [ρχαιοτάτων χρόνωι» μίχρι σήαερον.
  Κατόπιν ά»ή">.9ε τό βή^α ό παρεπι-
  ημ<3ν έντα&θα σημοσιογράεος κ. Δ. ΚΛοανάλιος. δ»τκ 14—λκσΐ «%ο ιγξς θι'σεως τοθ δημοσιογ^αφου <ν Βυρωπη. Η διάλεξις τοθ κ. Καραχάλιοι» «εριε- •τράετ; ιδία είς τα περί οΥ,μθ'ΐογραΐΐχων Σωματείων «ν Αυστρία, των οποίων :ρωτεΰει εν Βιένντ) τό γνωστόν Οπό τό νομα «0ο:.00Γ(1ί8», ουΐινος ή περιου- σία άνέρχεται είς 12 έ<ατομ. κορώνας, προερχομένη άττό τάς έτηϊίας συνίρο- μάς, τάς ϊωριάς, παραστάσεις, χορούς κλπ. Έλ των περισσευμάτων των ειτ) σίων άπολογισμών «λλων πόρων, σχη- ματίζεται ταμείον συντάξεων, χάριν των συμπληρωσάντων 25»τή* δημοαιθγρϊφι- κήν εργασίαν ί| των άνικανω» ϊρμοσιο- γρά|ων. Ή σύνταξις όρίζιται άπό 100 300 κορώνας. Το ΣωματίΓον «Οοη- κατώρθωσε διά νόμων νά κανο- ίση τάς σχισεις των «υντακτών μετά τω* διευθυντδν, ίδιοκτητων, ίημοσιθ- γραφικών έταιριων. 'Απαρίθμισε/ είτα τάς ευκολίας αίτι¬ νες παρε'χονται είς τα μελτ) των δημο- σιογραφικών σω/τβτείων. Οϋ'τω κα'ι έ- κτός τίΐς καθιερώϊεως τή*ς Κυριακάς άργίας, δίδεται ενός μηνός αδεία είς τα μίλη πρός ανάπαυσιν μέ πλήρεις τάς «ποδοχάς,τον χρόνον τή"ς αδείας χρη»ι- μοποιοΏντεςείς άνέξοδα ταξείδια άνά τή; άλλοδαπήν. Έπίσης παρε'χονται πιστώ- σεις υπό των διαφόρων κατκστημάτων. Τελειιτών ό κ. Καραχάλιος συνέστησεν είς τα μέλη τού Συνδέσμου ινα έργα- σΘοϋν μετά ζήλου δια την σύμπηξιν αυ¬ τού χάριν τη*ς βελτιώσεω; τή*ς τύχης ών. ΜΕΤΑ ΤΟ Κ1ΑΤ0Ν ΤΟ ΒΕΛΛΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΕΙΡΙΑ ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΤΟ ΠΜΕΤΒΑ ΤΟΤ ΔΗΛΙΓΐΑΜΙίΗ Ή Κορινθία μας έτοιμάζει νέαν έκ¬ πληξιν. Οίίτω κατά μίαν επιστολήν, ττν οποίαν ελάβομεν χθές,μετά τό Κΐά- τον άλλο χωρίον ηλησίον αΰτοϋ, τό Βίλλο,^γινεν έσΐία πνευματιστικών συ· ριάσεων, άποτέλισμα των οποίων ήτο νΐ αναφανή άκειρία Μέντΐ'υμ, έν οίς ι¬ σχυρότερον ό δημοδιδάσκαλος κ. θεοδ. Ράκτης. Κατά την τελευταίαν μάλιστ* συνεδρίασιν εκλήθη καί τό πνεΰμα τοθ αειμνήστου Δηλιγιάννη, το οποίον έν πολλοΤς εΐπε καΐ δτά τον ανεψιάν τού βουλευτήν τή*ς Κορινθίας κ. Σπ. Δη- λιάννην, Οτι είς τάς προσεχεΐς βουλευ· τικάς εκλογάς θά άποτύχν;. Ή έπιστολή προσθίτει, ότι αί σονε- δριασεις έξακολουθοΰν μετ* ένθουσια- σμου καί ο'τι άποκαλύπτονται μυστικά ♦ι ΖΕΥΓΟΣ ΔΔΙΕΩΝ ΕΙΣΤΗΝΘΑΛΑΣΣΑΝ Πρό τίνων ημερών ο Γ. Βάσος ά· λιεύς, όγϊοηκοντούτης την ηλικίαν, άλιεύω» μετά τ*]ς συζΰγβυ τού, Ιξωθι τοθ πρός Β. τϊ}ς Κΰμης όρμίσκο» «Χι ή» εξη·«νίσθη μετά τής λιμ- 6ου τθυ έγεοθείσης σφοδράς τρΐχυμίας. Τό άχώριστο καί μέχρι τοθ τάφου ζεϋγος φαίνετβι 8τι «νεθρε τόν βυθόν ττ)ς θαλάσσης. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ό ίπιμιλητής τοθ Κεντρικοδ 'Δρ· χχιολογικοΐϊ Μουσείον δι1 έγγράφου τού πρός τό υπουργείον τη*ς Παιδείας καΐ των Εκκλησιαστικήν Ικαμε γνωστόν, ο π τουτο ευρίσκεται ά·ρούρη;ον άπο πολλοδ χρόνον. Ωσαύτως καϊ ή «σωτι- ριχή ορούρησις είνε ένεπαρκής, καθόσον ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΑΜΑΞΟΔΡΟΜΙΚΟΝΑΥΣΤΥΧΗΜΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΓΡΑΙΑΣ Χθές κατά την τετάρτην μ.μ, μία ά- μαξα «Λαντώ», φι'ρουσα και τέσσαρας έηιδάτας καί όϊηγουμίνη ύπΌ τοδ Στούπα παρ;'συρε« έξωθεν τοθ παρά την πλα¬ τείαν τήΥΟμονοίας γαλαχτοκωλείου τοΰ Λαλαούνη τή< πενθεράν τοθ δικηγάρου κ. Βλαχοπούλου Αγαθήν Τσβτσου, ό- δηγοϋβαν τό τετραετές έγγονάκι της Έλίζαν. Ή γραΓα άνατραπεΓσα καΐ πεσοΰσα καταγτ|ς εκάλυψε μέ τό σώμά της την μικράν Έλίζαν ή όποί» ούτως εσώθη έχ βεβαίου θανάτου, διότι οί τροχοί τή*ς άμάξης διή*λθθν επί τοϋ σώματος αυτών τραυματίσαντες την άτυχή* Αγαθήν είς τόν δ'εξιόν ώμον, ϊιξιόν άγκώνβτ, αρι¬ στεράν άγκώνα καΐ τό πρόσωπον σοβα¬ ρώς τ} μάλλον «πολτοποιήσαντες» χατά την £χ·ρασιν τοΰ έπισκεφθίντος αύτην ίατροϋ τής άστυνομίας χ. Σχορτσανί- του. Έπίΐη; κα! τό μικρό τοθ κ. Βλαχο¬ πούλου έτραυμ«τίσθ>] σοβαρώς θραυσθέν-
  των χαί των δύο χνημών αύτοΰ καΐ
  μωλωπισθέν έλαφρΰς είς τό πρόσωπον.
  Ό άμαξηλάτης Στούπας συνελήφθη
  άμίσως καΐ ωδηγήθη είς την αστυνο¬
  μίαν.
  ΑΙ καταπετηθιϊσιΐι (χούν μέν τραυ-
  ματιοβί σοβαρώς, κατά τάς διαβεβαιώ-
  σεις 6μως των έπισχεφθέντων αύτάς ια¬
  τρών ουδένα κίνδυνον θανατον διατρε"-
  χουν.
  Τό «τροχάκι» τοθ «μαξη-
  λάτου
  Τόν δράστην δλου αύτοθ τοθ άνθρω-
  ποτσαχίσματος άμαξηλάτην Στοΰπαν εί¬
  δομεν εί; την Διεύθυνσιν τή*« άστυνομίας.
  Μας είπεν δ'τι ίχει 15 {τη άμαξας
  ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΜ _ΙΚΗ
  ΕΙ. ΧΟ ΠΓΑΙ.ΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΝ
  Παρά την αγοράν καί άπέναντι τοθ
  κ,ού Μεγαρον εΰρίσχετ^ι τό
  τού Γ. Λέπουρη. Οΰτος διά
  -»4 άγορβιττάς,
  «V;
  κάντες οί έν τί) άγορϊ
  νθκ, χατά πεπβλαιωμίνην συνήθειβν
  ΐς·«ών«ί τάς τιμάς τέ)* ό*«^χβν τ·ο.
  Αί χραυγαί αύται ήνώχλουν τούς έργα-
  ζομίνους τηλεγρβοητάς, οί'ιιν«< 8ιε- μιιρταρήθηβαν πρ;ς την Αστυνομίαν χαί εζήτησαν δ*ως σαβτήβ^ είς αυτόν *ά παύση νά ϊιαφημιζ») τα εΓ5η τβυ δ'ά γο«ρών χραυγών. Έκτός τούτου έκαμαν μήνΜΐν εναν¬ τίον αύτοθ είς την Εί»·γγ·λίβν. Ο μη#β- θεί< εισήχθη δι'άπ' εύΐείε-ς κλήβειας είς τό ΙΙταισματοδιχεΓο* καί κατιοικεΐσβη διά τάς ·ωνά; τού μόνον είς 2Ο3ρβχ- μον πρόστιμον παρά τάς διαμαρτυρίας ότι καΐ άλλοι σκνάδελφοί το» τβ χάμνοκν 8ιά «ό ξεκούλημβ. Δέν ίμως ΰπ' όψιν ή διαμαρτυρία καί ϊπιδλήθη α'/τοΰ τί 20δραχμον πρό¬ στιμον τό ββοΐον εγένετο άοαρμή νά εΰρουν την ήνυχία* των 'ο! τηλεγρα- ♦ηιαί. Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΔΙ ΓΕΩΡΠΚΗ ΕΤΔΙΡΙΔ ταξΰ τή*ς κυρίας ΣυγγροΟ καί τοϋ άντϊ- «ρ«σώπου τή*ς πτηνοτροφικτ{ς κβί γεωρ¬ γ ι*ή"ς εταιρείαι διά την π·λι>«τη* μίοθ»
  σιν τοΰ εν Κηφισσία κτήμβτος πρός Ί'-
  σρυσιν έκεΐ μεγ,ίλου πτηνοτροφείθυ χαί
  χτηνοτροφείου, .' ι.ό σήμερον άρχοντβκ
  έκει γεωργικα'ι εργασίαι πρός καλλιε'ρ-
  γ«ιβν προΐόντων χρησίμων διά τάς τρο¬
  φάς των πτηνών' καΐ των κτηνών.
  Ό διευθύνων την έταιρίαν χ. Ζωγρά¬
  φος άπέρχεται την προσέχη έδϊομάϊ»
  είς Ευρώπην, Ίνα προμηθευθή γεωργικα
  έργαλεΤα άΊταντα τα χρειώδη διά την
  ΐγκατάστάσιν τοθ πιηνοτροφιίοι» καΐ α-
  ριθμοθ τινος άγελάδων.
  Το χε·άλαιον τή*ς έταιρείας ωρίσθη
  είς έν έκατομμΰριον δραχμάς. Ήδη ε¬
  ξευρεθή ποσϊν 100 χιλ. βραχμών τό ο¬
  ποίον είνε αρκετόν διά τάς προχαταρ-
  χ τικάς εργασίας «5 πτηνοτρο·ε£ο«.
  ΚΩΝΣΤ. ΑΗΜΑΚΐΟΥΑΟΣ
  Είς τόν κ. Άριστ, θεοϊωρίδην ανηγ¬
  γέλθη χθές έκ Πύργου ό θάνατος τοΰ
  άγαπητθϋ γαμδροΰ τού Κωνσταντίνου
  Δημακοπούλου, άρχαίου άνωτέρου οικο¬
  νομ: κου ύπαλλήλου καί διευθυντού ϋπο-
  καταστήματος τή*ς 'Εθνικί|ς Τραπέζης.
  ΠΑΡΌΑΙΓΟΝ ΠΝΙΓΜΟΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
  Τό άχόγευμα τή*ς χθές είς δικαστιχός
  ΰπάλληλθς ονόματι θ. Ροαμπάνης, ένϊρ
  άνήρχετο επί τινος ατμοπλοίου, όπως
  επισκεφθή φίλον τού, αίφνης όλισθήσας
  έπεσεν είς, την θάλασσαν.
  'Η διίβωοις
  Ό άτυχής βυθισθεΐς δ!ς καί τρ'ις μό·
  λις καί μετά βίας ίκρατεΤτθ είς την ε¬
  πιφάνειαν, οποτε σπεύσας ο λεμδοδχος
  Ι. Σολωμονίδης τίν άνείλχυσι χερίρρυ-
  τον χαί σχεδόν άναίσθητον.
  Κατόπιν των έπιδαψιλευθεισών αύτω
  βοηθειών συνήλθε χαϊ έςήχθη είς τό στε-
  ρεβν ίδαφος.
  εξαφανισΙΓ"
  Παρουσασθείς είς την αστυνομίαν
  χθές ό Άν. Καρώνης ανέφερεν, δτι έκ
  τϊΐς επί τΐ]ς όδοΰ Καπνιχαρέας οικίας
  τού εξηφανίσθη ό δωδεκαεΐής συγγενής
  τού Σταμ. Γχαργιώτης.
  ΜΙΑ ΡΟΠΔΔΙΔ
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
  Δύο εργάται Ν. Ζηλάκος χα'ι Ν. Ά-
  ξυπόλυτος συνεπλάκησζν χθές έν Πει¬
  ραιεί παρά την Παλαιάν Τράπεζαν.
  Κοιτά την συμπλοκήν ό πρώτος ή"
  γειρε βαρύτατον ρόπαλον καΐ χτυπήσα
  τόν 'Αξυπόλητον είς την κεφαλήν σοία
  ρώτατα έδραπέτενσε.
  Ό τραυματίαις μετεφέρθη εΓς το Ζάν
  νΐιον νοσοκομεΤον έν άπελπιστιχη κατβ-
  στάσει.
  Η ΓΕΡΜΔΝΙΔ
  ΕΝ ΤΗ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ
  ΤΟ ΑΙΑΗΜΐρ ΤΟΥ Κ1ΤΪΒΡ
  καί ότι διά πρώτην
  την αστυνομίαν.
  •οράν «ηγβίνει είς
  Τό δυστύχημα αποδίδει είς την γραίαν
  ή οποίαι δέν ηθέλησε ν' άποσυρθτ] ά«ό
  έκεϊ ά'μα είία την ά'μαξβν, άλλά διί-
  γραφε ζίχ-ζάκ έν ώ ίλος ο άλλος κόσμος
  Ιφευγεν.
  Έχτος τούτου αύτος την ά'μαξαν τή»
  επήγαινε «τροχάχι» καΐ «ξέρετε κύριοι,
  δς είπε, τί σημαίνει τροχάχι
  Ή γερμανΐκή Κυβέρνησις συνεπεία
  τη*ς δημιουργηθείσης καταστάσεως έχ
  τη"ς Ρωσσοίαπωνικίίς σκνθήχης, άπεφά'
  σισε νά άκοσύρη τό στρατιωτιχόν σώμα
  τό όποΓον άπό τΐ]< έπαναστάσεως τώ Μπόξερς ίιβτηρεΤ είς την επαρχίαν Πι- τσιλή.Ό «ΰτοχράτωρ ΓοΛιέλμος επρό¬ τεινεν ϊπως άναχληθώσι ταυτοχρόνως κα! τα άλλα εύρωπαΐκά άποσπάσματα |Δγγλιχον, Γαλλιχον, Δύστριβχβν κα Ιταλικόν. 'Η πρότασις το5 Κάϊζερ σχολιάζετα εΰνοϊκώς υπό το3 ΕύρωπαΤχοα Τύπον. Ε-τΤ Ή τβχυδρομιχή σκγχοινωνίβ είς την Γορτυνίβν «ύρίσχετβι άληθώς, είς χβ- τάστβσιν άξΐνθρήνητον. Είς την Βερδί- τσβν ιδίως καρέρχονται πολλαί ήμέρβι καθ* άς αύτη διατελεί έν τ»λείω τβχυ- δρομικω άποκλεισμω. Οί χάτοιχςι συνέταξαν αναφοράν ηρό< διάρθωσιν τοθ χαχοθ κβί την ««ηύθυνβι* πρός τβν Γεν. Διευθυντήν των τβχυδρο- μίων χ«ν τηλέγραφον χ. Βλείχον. Ο ΗΤ,ΤΣΡΙΚΟΣ ΓΡΑΙΗάΓΙΣΗΟ: Χ6*« πιρί την 9ην νυχτιρΐνην, είς την οδόν 'Αβνδς, Ιξ βγν«οτοι ο,.ρχό- μενοι εχ«ιθ«ν, απετάθησαν είς τόν ,,β- φιδοπώλην Ε. Λελούϊβν »«1 8(« ?όρων φράσεων τον *ρο«έ6«λον. ΈχεΤνος «πήντησ< χ«1 ή συμπλοχή των ετράπησαν είς ·υγή*> ένφ τβν τραιι·
  ματισθιντ* μετέφερον είς τόν έχεί πλη-
  σίον Σταθμόν τώνΒοηβειω» χά) χβτάκι»
  είς την οικίαν τού.
  Οί άγνωστοι δέν ε'γνωστοποιήθησβν
  άκόμη μιχρι τθθδε.
  Η ΙΘΚΣΙΝΗ ΣΥΜΟΑΟΙ8
  Χ»ές φ 8 «ερίη» ι», κ. τ*ηΆέ»
  κησβν είς τα κβταστήμειτα τβϋ άεριό·
  ·ωτ»ς · 'Δ·. Ντούλης κ·ΐ · Ι. Γραμ·
  μ«ν·ς Ιμχ· το· «ρεετείου ε«] τοϋ £ρΜ.
  το; ε»ί« τε5» έ»εΤ γι»»«ιχ4ν. Κ»τά την
  μιλοκήν αμφότεροι εξήγαγον μαχαί·
  ς καϊ «λληλοτραυματίε4η«α< ό μέ* Λτ·< είς τόν αριστεράν ιι«·Μ·ον άπο· κβιτέντος χ«ί τ·β ώτίοιι τού, ο δέ δεύτε· ρο; ϊς την ϊεξιΐιν γεΤρβ σοβαρώς. Αμ¬ φότεροι, συλληφθέντες, ωδηγήθησαν πρώτον είς τόν σταθμόν τώ» Πρώτων ηθεία* χαΐ κατόπιν είς τό έκτον άστ«· «βμιχ'.ν 'νχό τοδ άστυνόμοιι τοϋ Δ' τμήμβ«ς κατεσχι'θηναν είς τΌ έτοτοποιεΐον τοϋ *»ρ, Γιβννέ 28 άρτοι λιποδαρεΓς χβτά 30 δράμια ί*α»τος. : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΟΡΑΣ Καθ' ά ανα·έρουσι τα ειιρωκαΐχχ τύλλα ή Γκλλίχ χαΐ ή Δβνίβ άνεγνώ- ριβαν ήδη την ετνεξαρτιισιβν τήΤς Νορίη- γίας, ή δέ Γερμανία έπέτρεψεν είς αύ· ήν ν ά ιδρύση πρισβείαν έν Βερίλίνφ. ΤΟ ΧΑΣΙΣ ΙΑΙΗΗΑΑΑΙΕΡΓΕΙΑΤΟΥΚΑΠΚΠΥ ΠΑΑ^ηΤΗ-ΡΙΟιΙΕΙ ΑΓΡΙΙΙΠ 'Εξ Αγρινίου ελάβομεν χθές ι <λε- Γάφημα άναγγέλλον δτι «ίτόθι «ι*νε- χροτήθη πάνδημον συλλ«λτ)τήριον χβθ' 5 έξεφράίθη ιίχη πρός την Κυβέρνησιν 8*ως «δτι, μεριμνή>ΐ *ερι τέ*» Ελ-
  ληνικών καπνών χαΐ μή *ρο*ΐ «'< Ί» υπογραφήν τί|ς μετά της Αιγυπτου συμ¬ βάσεως ««ρΐ τοθ χα·τ< χ«·' «·ον ή σύμ¬ βασις αδτν» θά είνε χατβστρεπτιχή δι» την Ελληνικήν χαπνο*βτρ«γ«»γήν. ΟΙ ΦΥΓΟΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Πόσοι νομίζετε δτι είνε οί •υγάίιΧθΥ, χαΐ φυγόποινοι οί λβμαινόμενοι την "Δρ- καδίαν, οί χαταδυναστεύί/τες τούς όριι· νούς αύτή*ς δήμους χαΐ τθι»« άγροτιχθυς πληθυσμούς ; Είνε περίκοι» 5 χιλιάβες» τό περίεργον είνε 6τι μεταξύ αυτών καί ιδίως έκ των πρώτων έκιχιν9ι»ν«δεστέ· ρων συγχαταλέγεται χ«1 ίν«ς ύπβξιω- ματιχός άστυνόμος, εναντίον τοθ όποίοΐι Ιχουν εκδοθή παρά τού άνβχριτιχοδ γρ«- ' . ΎΤ__. . Άΐ λ.λ !.·_»! ·■ μ ·»Λ» Μ*%'Λ Άί^ΑΙΙ* 1 χ ή ρ φιίου Κορινθίας εντάλματβ συλλήψεως. Είς τό χωρίον τσας ί* Μακεδονιχόν σΑμα ρ βουλγετρ'.κήν συμμοβίαν έχ τής όποίβς έφόνευσε πε'ντε μέλη. Ο Πε?!#Η1,02 Μίηΐ ίΙΠΕΘΑΝΕΓΤ Κατ' είδήσεις έχ θεσσαλονίκης απε¬ βίωσεν εκ·Γ την «αρελθοδσαν έβδομάδ* ή διάσημος καΐ πασίγνωστος διά τον σκανδαλώδη εν Αθήναις βίον της Ζ»ν· ταρας, ή έρωμένη Τ03 «λησμονήτοΐε Μάΐφαρτ. Μαρία Ανδ. Καμττί-Ιωάν¬ νης Γ. Θεοχόκης Ό 'Υμέναιος ή"νωσε προχθές δύο ώ· ραίας φυσιογνωμίας, την κόρην τοϋ δη· μιθυργίθ τή*ς γεωργίας καί βιομηχαν(ας ; έν Ελλάδι, δεσποινίδα Μαρίαν ΆνίρίΌυ Καμπ« μετά τοθ χ. Ιωάννου Γ. θεο- τόχη νεωτέρου υ'ιοίί τοΰ άρχηγοΐί τ?|ς αντιπολιτεύσεως. Αί εύχαί μ«ς άχολουθοθν την καλ< λίμορφον χαί Άθηναίαν κόρην άπελ· θοϋσαν είς την ωραίαν τοβ 'Δδρΐα νή*· »ον, ή άγάπη δέ χαί ή χαρά εΓβ« ποτέ νή μή έγχατβλείψωσι τον οίκον τή*ς νε«- ρότς χοντέσσας. Β. Μ. Η ΚΑΑΑΙΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΩΝ ΧΡΓΣΑΦΙΚίΙΝ Προώδεονεν ή χαλλιτεχνία τβν τι- μ«λ·ών άντικειμε'νων ιιαρ' ημίν; •Ιδού ίνα έρώτημβ «ρχετα' ίυσχολθν, το οποίον 8μως χάρις είς το επί τής δ- δοθ Αίόλοι» 80 χεηείντημα των Αδελ¬ φ ών βεο·ίλη είνε άχλούστβτον. Διότι ή γνωβτή πλέον χαλλΐτεχνική άντίλτ)- ψις τί« ά5«λφών θεοβίλτ) χατέττηνε το ανωτέρω κατάστημα 2ν έχ τώ» πρώτων ! ·!< τό εΐδός τού. Διότι ο κλοθτθς των χρυσαφιχών έν γέν« , των ώρολβγίείν, τ«5ν δίσχ«ν, των *»»Λη*ηαο·τικα» σκευών, των ϊβχτΛΐλίων χ«) τδν πολι»- τίμων λίθων τοθ *«ταστήματο< αι*νδυασμ<νβ μέ το Ιχτβχτον τιμιότητβ, ό ίΡγ Κατ' ήη «1 ή νβ έπβχολοαθή,,. ^ν είς έχ των άγ μ«ς ειπ. τ, σημαιν.ι τροχ.χ, ; ,ημ™,, ί|ξ(ίς άχ · 8τι ποτέ δέν γινεΐαι ουατύχημ« μέ «Διά». Ι ΟΙ 6 «Υνε*»το« άγνθστων ά- ρςρεότβτβ μάχβιρβν έτραυ- ματισε «ν στα·ιδοπώλην χάτ«*·εν τής «γνωστοι, , % ή χαϊ ττ|* | στερεότητβ, μαζΐ συγχρόνΐικ μέ ττ.» «3- : γ έν ε ι αν κ«1 τό ηθ«ς των ίκυθυντϋν τ»!»,"" περουσιάζουν ίνα φαινόμενον επί τοϋ . σκοοοαΐο» τούτου εμπορίου λίαν καρτ}- , γορον διά την έν γένει εμπορικήν μ«( πρόοδον. ■ ' Διά τού* χ*ταστήμβτος τούτο» «βς Έλλην, έμπορευόμενος χαΐ μή, δύνβτβι νά εΓπη αφόβως, ίτι ή «ρώτη πόλις τής Ανατολής, αί ♦Αθήναι, ?φθ*σαν είς τ· 3τιοτχον σημείον τής ύ£ ξ ξ*»ς. Κ. Κ. Φ0ΠΉΤΑΙ Τάς φωτογραφίοχς οας .....—>·—·ορ«χμ,α«··...3......
  Σπίγγου Αίόλου 133
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ 24 Ό™·*^» .90»
  ΑΚΡ0Π0Λ1Σ
  ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΉΝ
  (ΗΙΡΙΙΟΙ
  3ΤΗΣΙ» ΑΡ 18-
  ΕΞΜΗΙ01» Ι—
  1Κ11Λ1* · ΙΜ
  ΕΤΠΙεΓΙΐ.ΙΙ.Μ
  ,.
  ΑΠΟ ΤΡ ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΚΪΒΕΑΙΙ ΒΥΡΑΤ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Φράγ.
  Μετ Α εΙ·«ειπ·#» καί ττοΡ
  *«0ιοαικ·β Α.Ο.Λ.Ο. Φρ
  Λια τίιν Αίγ—«~*ν μ*—»
  τού" «Ι'ωιιηφΐΗ) κ«« «ου
  Διά Κρήΐη-ντ, Κ.νπγθν κα*
  Σά|ΐ·ν.....
  λίε-τλ «ΡωιιηοΟ» καΐ τοθ
  Α-.Ο.Δ.Ο.' ....
  χρ.4Κ
  » 3»
  ΑΕΥΤΕΡΑ
  Γίλη'νη (β ήμ«6*»».—Ά», ηλ. δρ. 6,
  λ.30. —Δύσ. «ρ. 4 λ. 57. —
  Ίαχιίβου τ ο» ·3«λ<ροθίΌϋ ΥΟΕΐβΐΝΟΣ .ΥΚΤΑΚΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ϋΕΔΤΙΟΝ ΔΣ.ΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ βρ. ν^μΤο*ρ·βΓβ απβ τν}ς"χ«««~π»ρ μεΐνε βγ·ίον ή «υτή. θίρμβ,χραιτίβι σή- μίρβν τή* 8η» *. μ. έν Αθήναις 17,2, Κ«ρκύρα 14,8, Πάτραις 16,2, "Ανδρω 18,3, 'Αργο-ολ» !8,4, Σ«·ρτη14,8, Χ.λχίΐι 13,0, Τ(Η*όλ« 7,2, Ναυπλίω 15,5, Μεσολογγίω 14,2, Κυθήροις 19,2, Κ*λ«μα<ς 18,1, Αιγίω 16,4, Κ«ν)κόλει 15,4, Άλεξβνίρΐία 21,6, Βιέννη 5,8, Π·ρισί«« 8,0. Ή μεγίστη έν 'Δ·ήν~« 22,3 κβί 4[ ελαχίστη 13,6. Ο*ς ν·»ελώ9ης. μεταβλητοί άσ·τνετ*ς. σχείβν γ«ληνιβττ«. Ύγραβία έ* Άβήνβττς μετρία (5?). ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 24 Όχτωβρτβ».— Είς Ρόδον καί Σάμον (Σβμιαχβν) 4 μ.μ. ΕίΔίΚΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤ ΗΡΙΟΝ ΑφροΙΙισίων,δερματικών κ»1 γυνβικολογικών νοβημάτων ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΝ ί~4 «ού νψηγψον τής Σνφιλιόολο- νίας Ιν τώ '—θ». Παν&ηατημΙω Ι. Σ. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ Μέλονς ττΐς ΣυφιλιδολογικτΙς'Εταιρίας κσΛ τής Οϋοολογτκης των ΙΙαριοΊων 9ΕΡΑΠΕΙΑ τής βλβννορροΐας καί ύν έπιπλο»ών αυτής (Κυστΐτκ, Προ«τΛ- ιτκ, Στενώματα, Πυαλπνε^ρΐτις) δια των .λιυτβίω» μεθανων, &ς «ιβιίρωσαν οί χ«- ϋοΐωβπη, 6υ80β, ΘΒΡΑΠΈΙΛ ιν Λνφιαίδος κ·1 των αΰτηΐ οιαδιέαιθυμένη δια τής κήΐ ίζβταίσίως ΐίϋ αΐμβτο<(μ(β. λΙ ΜβΙεϊπίΙιοιΤ. ΘΕΓΡΑΠΕΙΔ τή; ανιχανότητος τε- Γ/α καΐ βιββία οϊ« ^ή^ άναγνωρισβε(σ·»|ς Οόίοο τοί κβ^νιγκιτβ· 'νΥίΙΙίαΐα Ηαΐη- ιποβα. ΘΕΡΑΠΒΙΑ τή« <*ζερώόβο><; (μέθοδ<χ τί» καβηγητβϋ τής γυναικολογίας Κίοτιβΐθΐ) τΛς «)τά(Ιεως των έρμήνων, τΛς ένδο· ιιητρΐτιδος (ύγρά, πότοι). ΘΕΡΑΠΕΙΑ των νοιίπιιάτων τού δέριιατος. ΔέχεταιΟ—12 κβί«-β. όδός Άγιον Μάρκον 296 ( τής ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΛΟΠΟΙΗΧΙΧ Διά τούς είς Αμερικήν τα- ξειδεύοντας ΟΙ ίπιθυμοθντες νά ταξειδεύσουν α¬ σφαλώς καί συντόμως καί μέ όλας τάς περιποίησις κα'ι άναπαύσεις, χαί ανευ ούδεμιας δι«μονή*ς καί ούίενϊς ίςόίου έν Μασσαλία καΐ Χάβρ/) εκ Πειραιώς μίχρι Νεας Ύόρκ»ΐί είς μόνον ημέρας 19 διά των ταχοίρομικών καί παγ¬ κοσμίου φήμης ϋπερωκεανείων άτμθ- πλοίων «ία Ρ&νοίο», *Ιλ ΕοΓΓβίηο» «Ι_ ΤοαΓΓβίηβ» α^Δ^υίΙαϊηε]» χωρή- «ι«έτητο< τόννων 12,000 τ~« Γαλλ. Ατμοπλ. Έταιρίας ΤΒΑ3ΝΑΤίΑΝΤΙ0υΕ (ΦΡΑΝΙΛΑΐΝ) ( δύνανται νά άπευθύνωνται είς χον ένΠειν ρατεϊ πράχ«ρ« αυτής χ. Π. Τσίμ*η' καρά τη πλατετβ ΚβραίιΐκάκΥΐ,έν 8έ τ«7ς επαρχίας καρά τοίς «κε? άντιπροσώποις- Αί εκ Πειραιώς διά Μασσαλιαν άνα· χωρήσΐις γίνονται 8ι· τώ» τβχυίρομί- κών Γβλλιχων άτμοπλοίων Μεσαζερτ] ι'δδίμαίιαίως χαττά Κυριακήν καί Πα¬ ρασκευήν. Τό γραφείον τίίς μεταναστεύσεως «Ο Η. Π. Τσίμπη Ίδρυθϊν κατά χον Μάϊον Τ6θ 1896 έξυπγ)ρέττ,σε σπουϊαίως τούς μεταναβτεύοντας επιβάτας, δηλοί δέ διά τής «αρούσης, ίτι Ιχει έςαιρετικά μίσα ίι' ών έφοδιβζιι τούς επιβάτας με τάς ίεούσας σιιστάσεις καΐ όδηγίας διά των οποίων ασφαλώς άποίιβάζονται. Ταΰια μαρτυρούσιν αί χιλιάϊις των «πι6ατών, οΐς απέστειλε καί οΐτινες ί- στειλαν εΰχαρ'στήρια. Ι, ΓΤ2ΤΑ2ΚΟΑΟΓΚΔ ΚΑΙ λΕΙΡΟΥΡΠΚΑ Ν0ΣΗ1ΑΤΑ 1ΤΑΙΔΩΝ Ο γυναικολόγος ίατρός χαί χειροΰρ- τοϋ Βρεφοχομείθυ Αθηνών χ. Ι. γιάίι^ί ϋχιται «—ι τϊ|ς 2—5 μ.μ. «, ο5:ς θιμιστοκλεους 46. Β>ε το Δημοτικόν *ή|Μρον δίδεται ή
  «Στρίγγλ·» τοϊ Σαίξπηρ &*ί τ>|ς «Νέας
  της κ. Κυβέλης Μυράτ. Σννοΐελφοι π«-
  ραχολ·»βήααντε< τή* ίξέλις** τής ά 6ρας χ*λλιτίχνιδος ι!< τη,ν «κηνή,ν εφάνησαν πολί» τολμηρο'ι διότι τη» «βνίχριναν με την Ρεζβν. Εάν τού— έ·άνη παράτολμον ίχιι τ* Α<ίορος β ο«ο·εην4μ.ενος νά «ίιγι ότι αν ή Κυβέλη ΜυβεΥΐ η,Οιλε γεννηθτ) Γαλ/.ΐς Οά εγίνετο καλλίτερη «πό την Ρι- ζαν διότι ήΡίζάν ποτέ Γσιο< 84ν βά έπροώ- . οιυ» όσον ή η. Μοράτ, αν ηϊιλ· οιαχι*&»- I νιύυίΐ νά ό*χ^?ι ν« κηρπικπευ*^ έ-ώκιο» χοινβΰ έχοντος οξυτάτην αντίληψιν μέ τ« έβόδιο' τα οττοϊα ιΐχι* ή πρωτβγωνίστριβ τής «Νίσς Σχηνής». ΊΙ χ. Μυράτ οέν είνε τραγωδδς εόι χιο< διά τό 'Ελληνικόν &έα—«*. Δέ· 6ά ηβίζν, άχόμη δ&άματα, ίκ την «Τότχαν» «αι τ« ίμοιο, χάριτι βείβΙ Έχιρράζω ού'τω ^όν ενθουσιασμόν μόν, γιατΐ ·Ι ηθοποιαί μας νομίζουν, ότι τότ» μόνον λέγοντα «πρωταγωνίιτριβηα ίταν τειίξοον είς ίνα τέ τ οί ο έργον τόν ρόλον τηΊ ζεμαλλιαζομέ ντ,ς. Άλ)ά πιρί άματείας ««Ι βρυχηβμώ τραγιχών, οΰδεΐ; ένταϋββ, λογοί. 'Η Κο- €έλη Μυράτ, ιΐνε απλώς, «χλβύ~ατα, ά- πλουστότατα χωμφδβς—βλλά «ρώτης ιά- ζεως, χρωτίοτης, δ«ν«μ*β·: νά ιΓπι*μ μάλιστα «ι*τος συναγωνιομοΰ». Είνε μιχρή μας Ρ(ζάν. "Εχομιν 4>λην μίαν
  «νάλογο·. ίΙ( τί» βίρΰϊραμα 3ιάνά£ΐΐ|ω'
  "ϊυο ομοΐω; λκμπρούς άστέρας είς τόν βχο-
  χαλλιτεχνιχόν μα< ορίζι "Ισως ν« άποχτη'σωμεν. 'Βν τ<ξ> μ«τβζΰ ή
  κ. Μυράτ άνατιίλασα βαίνιι κρός τό με-
  σουράνημά της.
  Είνε έξ άλλου ή χομψοτέρα, ή ίιλχτιχω
  τέρα χαΛλιτέ/νις τής Έλληνιχής σχηνής
  «εριχαλλές, ιίνε πλάσμα άγγελιχόν <* Όϊ χάτι σύνολον είνε κομψοτέχνημα αι« τό Οποίον ουνιιργάσθησαν ή Χάρις χαΐ τό Κάλλος—ι νά. τό α,φιεοώβουν ιΐς την λατριί αν τονθέσηιδο;. Διότι εγεννήθη ήθοποιος "Εχει τέχνην ύποχριτιχήν καταπλήξασαι «κείνους, ή μάλλον εκείνον, ίστις ιήι εδίΟΛ^ί. Δεν άποστηβΐζει ίνα ρόλον, άλλαι τον άναπνέε;, τρόπον τινά, άιτοέαλλει ϋιχήν της ψυχήν καΐ άφ(νι» νά «{ς τό χομψόν της σώμα τ· κνενμα τοϋ •υγγραφέως ώς μία ψυχή την 6πο(«» έ- Χίϊνος ώνίΐρεύθη, κακήν τ^ έγα4ήν, τρυφεράν, ή άνιχίαθητβν, ή καιδικήν, ι 3ιεστραμμένην... Είς τοιαύτην χαλλιτέχνιδα ώ<ρείλαμεν τ«ί όλίγβί »ύτάς γραμμάς καΐ τάς γρεί- •ομεν επί τΤ| ιύχβιρία τ*< 1<—ερίδος την οποίαν συνιστώμεν,'^ίτι ΰποοΰιτβι κατ' αύτην ίνα άπό τοΰς κλέβν βαομβ- στοϋς ρόλους της. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΧΑΤΖΗΚΩΧΤΑ ΜΕΓΑ ΕΠΠΪΔ0Π0ΙΕΙ01Τ Το μέγιστον τουτο των εν Ελλάδι γοαΐίσίων έπίι/λο·ν λειτουργεΓ άκο ενός ή^η έτους μόνον διά λ)σμ.όν τού Όρφανοτροφείαυ υπο την ίιεΰθα-νσιν τοϋ γνωβτοϋ καλλιτέχνου *. Α. Πολυχρόντ) χοϋ έν ΙΙβρισίοις εί μοινρόί έΓπίον.τ;θίντος. _ Πάσιν την ςολειαν ύ; χά! άλλα διά- φορα άντι«ίμενα χρήβιμα δι* Ικικλα το κατάστημα προμηβεύεται κατ' ευ¬ θείαν έξ Ευρώπης καΐ είνε πάντα έξ ρη η Δύο ευρύτατα! αϊθουσα* είνε πλήρεις έτθίμων βτερεωτάτων καί χαλλιτεχνι- κωτάτων έπίπλων, έκτελεΐται ϊέ καί οιαδήποτε παραγγελ'α μετ" ίϊιαζούσης ακριβείας καί τέχνης. Λ Ε τιμαί είνε ώριβμέναί, τό δέ μικοόν κέρδος είνε υ¬ πέρ των Λρφανών. Ίοιαίτερον χμήμα έπιπλοστρω οίας ταπίτσαρίας υπό άριστον τε χνίτην. Πας Ιχων ανάγκην επίχλων άδιχεΐ εαυτόν εάν δέ» επισκεφθή τΌ λαμπρόν τοθτο χαί Φιλανθρωπικόν χατάστημα. Ε Ρ Γ Ο ΣΓΓΑ Σ ΙΟ Μ ΠΑΝΑΓ. ΚΟΥΡΑΒΕΛΟΥ · Κ—Όδός Πραξ»τέλονς—» Τό Ήλεκτροτεχνιχον έργοστάστιον τοϋ χ. Παναγ. Κουραβίλου μεταψερθέν άπό ττ)ς 1ης Σεπτεμβρίου έκ τής όδοθ Αθήνας είς την οδόν Πραξιτέλους άρ. 5, άναλαμβάνει 6'λα τα εΓδη των ήλε- κτροτεχνικών Ιργων. Εκτελεί έγκατα- στάσιις' ήλεκτρικού φωτισμού ίλών των γνωστών συστημάτων. 'Εγχα- ταστάσεις ήλεκτρικών άναβατή- ρων (αΕθβπΕβιΐΓβ) ήλεκτρικών άν- τλιών, κωδώνων, τηλεφώνων κλπ. Πιστθ'θιητιχά ίχανότητος καί ακρι¬ βείας περί την εχτε'λινιν, ίλων βχεδον των έν Αθήναις χ. *. Μηχανικδν καί 'Δρχιτεκτόνων. "Απασαι αί ήλεκτρικαί έγχαταστά- εεις τοϋ ΡίΙαοβ Ηοΐβΐ εγένοντο υπό τού έργοστάσίοα Ι_ουραβέ- λον>.
  Μακρά χά! «ολυετής εγγύησις διά
  «βίαν εγκατάστασιν.
  Τιμαί άνεπίδικτοι σαναγωνισμίθ.
  Ε>-ΌΠός ΙΙραξιχέλους-Κ
  ίΟΑΟΝΤΘΣΙΗΗΚΤΙΚΑ
  1ΙΧΙΙΡ1Ολ,ΚΟΝ1Χχ«ιαΛΖΤΑ)|
  των
  ΒΕΝΕΔΙΚΤΙΝΔΝ
  τοθ
  ΣΟΥΛΑΚ
  λ. δκαυΐΝ, Βοταββτ™
  Ι ΜίλοςτήςΕλλαν&ίιχουΕβιτρίι—ς Ι
  1 Εχτος ϊ«ν«γον(αμο«
  Παγχοβμιος "Εχ·εβ((
  ------------Ι9ΟΟ
  « συνελθβντες έκ ]
  τ|τις £πληξ«ν ημάς διά τν)ς «ιτωλείβς
  ττ}ς «ολνκλαύσ'Μ» βκζύγον καί μητρο;
  μας σπεύδομεν νά εκφράσωμεν διά τού
  πσρίντος την ιύγνωμοσύνην μ»ς ιρος
  καντας όβοι εντιθθεν ή κβι μακρόθεν,
  άπουσιάζοντες είς την ξένην, μετέσχον
  τού πενθους μ«ς.
  ΟΙκογίνεια
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  ΤΟΧ ΒΑΖΑΗ
  •Αρβτχκείου, όδός
  II
  α
  Μέ ύλιχά έχλεχτά, «πιμεμελημένης
  χαταβχευτ]ς.
  Φθντάν ή όκϊ 4.80
  Φρουί χβραμελε ή όκα 4.80
  Φρουϊ-γλασέ ή όχϊ 4.80
  Βουτήματα διάφοραι.
  Πάατες τό τεμάχιον λεπτά 25
  Δεκταί παραγγελίαι. Όλα τα ε?ίη
  λικέρ έε/θηνότατα.
  ΓΕΝΙΚΗ
  ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  Β ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΔΝ

  ΤΗΣ ΟΘ-ΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΥΟΚΡΑΟΡΙ ΑΣ
  'Όροι πυραβφαλειών άνεπίδε
  . κτοι συναγωνισμοΰ
  Γίνιν.ός Πράκτωρ διά την Έλλάόα
  ό Τραΐκζϊτης κ.
  Δ. Ε. ΗΛΙΟΙΙΟΤΛΟΣ
  Ο Δ Ο 23 23 ΤΑ Δ. Χ Ο
  V
  (Μέγαρον Άοόακείου)
  Μ, Π ΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΣ
  τέως ο)ΐ6ί ιΐβ οΙίηίί|αβ τί|ς έν Παρισίοις
  χλινικ^ς τοθ καβηγητοθ χ. Ρβυνβϊ.
  Είδιχός νοσημάτων Αάρυγγος,
  Άτων, Ρινός, ΑαιμοΟ.
  Μετωκησε καρά την ΠλατεΤαν
  Όμονοίας.—Όδον 'Δγίβι» Κωνσταντί¬
  νου 10Α.
  ΣΧΟΛΗ ΕΚιΤΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΓΤΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
  Α. ΚΗΥΖΑΝθννδΚΑ
  Ι. ΓηηζϊβΙΐαηοΓρΙβΙζ 5
  ΟΙκοτροφϊϊον διά οεόποινίδας μετά
  »·λήρου< σχολής, οίχοχυριχή (χειροτεχνή- ματα), ίγχριβίί— υπο τοϋ αύτοχρατοριχοΰ χαί βασιλικόν Σχολιχοϋ ουμβουλίου τοϋ Κράιους. Πλήρης οιδββχαλία γΓριιαν»(5-5ΐ, γαλ- λιότι χαΐ άγγλ»ι!τΙ, ι,ιονοΊκη χαΐ (ω- γραφική. 23υστάσ«ις πρώτης τάξπι);. Προγράμμβτβ έττοι—έλλοντβι «α»τϊ τω αίιοϋντι. Οί πάσχοντες τούς ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ Θεραπεύονται έν τή νέα τελεία ΌφΟαλμολογ. κλινικ? Τού είδτνοϋ όφθαλμολόγου ΣΠΗΑΙΟΥ ΧΑΡΑΜΗ Έν τ^ Όίθαλμολογινΐί ^ τοΰ Πανεηιστπμίου Παρισίων ύπου- βάθαντος. Επί τετραετΐαν §οπθοϋ τού καθηγητού ΠΑΝΑ. 'Βπιτριεαΐαν έργααθέντο*; ώς όφθαλμιάτρον (Αββΐ- ίΐαηΐ) έν τή> Όφθαλμιατρειω τοϋ κα
  θηγ. αΑΐΡδΟλνδΙΠ κτλ.
  «Ο Όδός Πειραιώς 2Ο
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ
  ΣΥΦΙΛΙΑΙΚΑ__ΑΕΡΜΑΤΙΚΑ
  Ο ΙΙΤΡΟΣ
  ΧΡΙΣΤΟί. Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  ειδικώς επί τριετίαν έν Παρισίοις
  χά! Βιέννη είς τα νοσήματα ταύτα
  ασχοληθείς
  ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ
  την σύφιλΐν ασφαλώς χά! τβτχέως, την
  βλ&ννόροιαν δια νέας μεθό-
  δου, τα ελκη χαί τα Πιρμαχικά
  νοοήματα.
  Δίχεται: Ο—1* π.μ., «—Κ
  μ.μ.
  23 Όδος Αθήνας 23
  Ή εϊσοδος όδός Θέμιδος 1Ο.
  Τό καταλληλότερον, τό εΰ-
  Α*νΙστερον βώρον. ή επτάκις
  ββ
  ΚίίΛΟΚΙΑΣΓΡΑΚΟΓ
  Ε ΟΚΑ ΔΡΑΣ· 1Ο
  ΕΠϋΦΕΛΗΘΗΤΕ
  ΤΙ-Ι_ ΕΓΚΑΙΡΙΑΣ
  Χό Ου Οπβηΐ^ ίηΐ τής όβοθ
  ΈρμοΟ 24 άποφασίααν νά
  περιορ«βθή μόνον είς τό των
  «ρχας,οτήτων καΐ «ολυτίμων
  άΐ εό έκ-
  1
  ι
  ποιεΐ τοϊ>ς τ^ς φ«κ*τοιθή
  κης τού τάπητος είς τιμάς κά-
  τω των πραγματικών, σχεδόν
  δωρεάν.
  ΩΤΙΚΑΚΔΙΔΑΡΥΓΓΚΔ
  ΙΤΟΣίΙΙ ΜΔΤ Α.
  ΔΗΜΗΤΡ.Σ. ΛΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
  * Γφηγητής Πανεπιστημίου
  Όπισθεν ΒοοΚής,διαστοιορω-
  σις Βθυλής καί Μουσών, 14
  ΰίοικώς έχπαΐΜυΜ; έν Βιέννη τα ανω¬
  τέρω νονοσήΐΜΐτα /ν ταίς χλινιχαΐς των
  κ*0ίΐχ3τών δΐο*ΓΪ·8β1ΐΓβίΙβΓ, ΡοΙϊΙζεγ
  υτοκηΐββΐιίΐβεΐι, 6··απεύε: τοϋς έξώτι-
  χΐΐν, λαρυγγιχών .]»1 ρινιχών νο»ημ«των
  τάιτν; όντες.
  Ήρα έπισκίψινς 9-12 χα'ι 3-5
  Γ. Δ. ΙΙΟΡΤΟΛΟΤ
  Δρομολόγιον «οθάτμοπλοίου
  «"Αγιοε 'ΐωάννηςϊ
  Άναχωρίιόι.»-*κ Πειραιώς
  Έκαστην Τετάρτη. νίρβ 9 *. μ. Δια
  Λουτράκι.ι, Ίτε'αν, Γαλα-
  ξείίιον, ίΐ'τ^νίτσαν, Πάτρας,
  Κυλλήν-Λ', ΖάόωνΘον, Λη-
  ξούριον ■•αί Άργοστόλιον.
  Επάνοδος δια τώ* ίοίων προσεγγίσεων,
  είς Πειραια Παρασκευήν ώρα
  3 μ. μ.
  "Εκαστον Σάδδατβν ώρα 9 *. μ. Διά
  Λουτράκιον, Ίτίαν, Γαλαςεί-
  διον, Βιτρυνίτσαν, Πάτρας,
  Ίθάχην, Σάμην, Αγ. Εΰφη-
  μίαν, Φισχάρδον, Λευκάδα,
  Πρε'βεζαν, Βόνιτσαν, Κόπραι-
  ναν χαί Καρβασαραν.
  Επάνοδος διά των ίδίων προσεγγίσεων
  είς Πειραια Τρίτην ώρ. 3 μμ.
  (Έκ τής Διευθύνσεως)
  ΕΝ4ΙΑΦΪΡ0ΪΣΑ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΧΙΧ
  Διά τους είς Αμερικήν τα-
  ξειδευοντας
  ΟΊ επιθυμούντες νά ταςειδεΰσουν ά-
  σφαλδς χαί συντόμως' χαί μέ όλας τάς
  περιποιήσεις χαί άν^βύΐςκ χαί άνιιι.
  ούΐεμιας διαμονης- ί^ Μασσαλία καί
  Χερβθύργφ έχ Πειραιώς μίχρι Νέας
  "Υόρκης είς μόνιν ήι^ >ς 1*«5 διά των
  ταχυδρομιχΰν χαί^τ ;σμίου φήμης 0-
  περωχεανείων άτμοπλοίων «δι. ίοιιίβ»
  «δι ΡλιιΙ», «Ρΐιίΐαίΐβΐρΐιϊ»», «νβλν Υ-
  >Γΐν», χωρητικότητος τόννων 12,000,
  ι ή*ς μόνης υπο Ά'μ'ρι^αικήν σημαίαν
  Λμεριχανικής Έταιρίας.
  ίίΐ7 ΙΙΕΒΙϋΑΝ ϋΝΕ (ΑΙΕΡΙΚΑΝ ΛΑΤΊΟ
  δύνανται νά άπευθΰνωνται είς τόν μόνον
  έν Ελλάδι γενικήν αντιπρόσωπον χαί
  πράχτορα Πειραιώς χ. Π. Τσίμπην έν
  ΠειραιεΤ παρά τϋ| πλατεία Καραϊσκάκη,
  έν δέ ταίς επαρχίαις παρά τοίς έκεΐ αν¬
  τιπροσώποις. Αί έκ Πειραιώς διά Μασ¬
  σαλίαν άνοχωρήσεις γίνανται διά των
  ταχυδρομιχδν γαλλιχών άτμοπλοίων
  Μεσαζερη* έβδομαδιαίως χατά Κυριακήν
  καίΠραασκευήν.
  ΔΔΡΥΓΠΚΔΙ


  σαι ΠίΦΐ ι::::ι %
  Ό ύφηγητής τή; Χαρυγγολογ(αί, ^
  ώτολογίας χ»Ι ρινολογίας έν τώ Έ- Α
  θνιχω Πανΐπυτημίφ χ. ^
  ΕΜΜ, ΚΥΤΑΡΙΟΛΟΣ ♦
  3. Όδός Όιιήρον 3. ι
  παρά την οδόν Σταδίου
  σπουδάτας ιίοικώς ΐπ! τΐτροιετίοιν
  τοϋς ανωτέρω χλάδου·, έν ταίς δια-
  σημοτέραις κλινιχαϊς καί νοσοχο-
  με/οις Βιέννης, Παρισίων, Βίρολί-
  νου, Λονδίνου καί Βρυξελλων, έφαρ-
  μόζίΐ τάς νεωτάτας καΐ ριζικάς χα-
  λουμένας Οεραπευτικά; μεθόδους.
  'Εγχειρήσιις άναίμακτοι χαΐ όλως
  άνώδυνοι.
  Ώραι ίπισκέψεως 9-1! καΐ 4-5 1)2

  ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
  Κατάατημα ψιλικών καί μ«τκξωτών είδών πολυτελείας
  2. ΣΟΦΙΔΝΟΠΟΥΑΟΥ δ Κ. ΣΤΡΔΤΗΓΟΠΟΥΔΟΥ
  ΠΑΐνΑΘΗΝΑΙΑ εΐνε διά τάς Αθήνας ότι τό
  Αούβρ» η τό αΜπόν λΐαρσέβ δια τους ΙΙοΐριβίους.
  ΚΟΣΙτΙΟΣ
  ΔΙΕ0ΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
  ΟΕΝΟΥΑ (ΙΤΑίΙΑ)^~_ΡΙΑΖΖΑ Ε ΒΒΕ 12
  Προμηθεύκι την πώλησιν έμπορ&υμάτων είς
  τας καλλιτέρας τιμάς τής άγορας.
  (Άνταποκρίνεται καΐ έλληνΐόν!)
  72-Α1ΟΛΟΤ-72
  Γνωρίζει τοίς πελάταις αυ¬
  τού ότι παρέλαβε κ»1 την 6ευ
  τέραν προμήθειαν των χειμε-
  ρινών ύφααμάτων είς έξοχα
  Αονδρέζικα Ι·1ουατού]ΐ. καέ
  είς μεγάλην ποικιλίαν Σκβιότ
  μαύρων καί μπλέ είς έξαιρε-
  τικάς ποιότητας καΐ χρωμα
  τισ.Χού; ήγγυημένοας.
  Τό κατάστημ» έμμένον
  πραγματικώς είς τό άπό τής
  συστάσεώς τού διατηρούμε-
  νον ε£λικριν«ς αύατημα των
  βΡΙΣΜΕΝΟΝ' ΤΙΜΩΝ, έκανόνιβε
  τάς τιμάς επί τή βάσει »ής
  τρεχούσης τιμής τού ουνοιλ-
  λάγμ,ατος παρέχον ούτω ολό¬
  κληρον την διαφοράν υπέρ
  πελατών τού.
  Ι-ΙίΙΤΙΚΗ ΚΛΙΜΙΚΗ
  Η,,ΖΩΟΔΟΧΟΣΠΗΓΗ,,
  Γ. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ^ Ι. ΤΑΡΣΟΥΛΗ
  (Παρά τό Μίόίον τοϋ "Α^εως — Λτω-
  φόυος Άλβξάνό^ας άρ. 14)
  Τμήμα παθολογικον. Δΐευ-
  Θυντής ό ΰφηγητής τή*ς ειδικώς νοσολο-
  γίας χαΐ νευροκαθολογίας χ. Γ. Κα-
  ρυοφύλλης. Δίδεται πάσχοντας νο¬
  σήματα παθολογικά είς α' 6' χαί γ' Οί-
  αεις επί πληρωμη άναλόγφ.
  Πληροφορίαι έν αυτή τή Κλινικ/, καί
  καρά τω ίατρώ χ. Γ. Καρυοφύλλϊ) όδός
  Χαλχοκονδύλη αριθ. 20.
  Τμήμα χειρουργικον, γυ¬
  ναικολογικον καί μαιευτικον.
  Διευθύνων ό χ. Ι. Ταρσούληί,
  χειρουργός-γυναικολόγος, ένω χειρουρ-
  γθϋσιν οί διασημότεροι των έν Αθήναις
  χειρουργών κ. χ. Ζχίμης. Τσάχωνας,
  Γερουλανος χλ«.
  Πληροφορίαι έν τν} Κλινιχτ} καί παρά
  τω χ. Ι. Ταρσούλ>) όίός Τοσίτσα 15.
  Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ι;.
  ς
  Ι ρ ρ * ν ί Ι β, επανελθών έκ τοϋ έτησίου
  ταξειδίου τού, γνωστοποιεΤ, ότι έπανα-
  λαμοάνει τάς π«ραδόσ«ις τοϋ κλειδο-
  χυμ6άλου, φωνητικής μουσικής χαί ςί-
  νων γλωσσών. Όδός Κωνσταντίνου
  Παλαιολόγον Α' Β' «άροδος άριστερά,
  αριθ. 12.
  ΕΠΙΠΑΟΠΟΙΕΙΟΝ
  Ι. ΧΑΡΙΤΑΚΗ
  ΕΥΑΓΓΕΔΙ2ΤΡΙΑΣ3 33
  ΘΟ.ετε επιπλα γούστου, καί Οαυμα·
  σίας τε'χνης; Τρ5'ξ«τβ είς τό ανωτέρω
  έπιπλοποιεΐον, έν «ΰτω ευρίσκετε πίντίς
  εΐδους Ιπιπλα, ήτοι χονσόλες, ντουλά-
  ιιες, κομμοδίνα, μπουφίδες, κα;€κλες,
  κρεββάτΐα καί πάντα τα άναγκχΐοϋντα
  πρός έπίπλωσιν τής οικίας, είς τιμάς
  έκτός συναγωνισμοϋ.
  33 όϊ ς Εΰαγγελιστρίας 33
  ΑΥΙ8
  ΤΐτΌΐΙθΓβ Βθ88Ϊη»1ίΪ3, οΐιϊ
  (ΙβπιίεΙβ,» επποΐιί ΓοοέκιοπΙ ε»
  η «ΙβΒ άβΓπίάι-εκ πιβεΐιίιιεβ έΐοο-
  [Γίηυβ8 Αηΐ6Γίθ8ίηο8 ά' ζρτάΑ 1 β βγ
  1β8 ρΐαβ ηοηνοΛΐιχ..
  ΚοςοίΙ έ εοη (ΙοοαϊοϊΙο Κο 1, πιβ 81.
  ίιι, ρΐ&οο <1β 1β ΟοηοοΓ<3β. Αππβχ 8ΐι Ρίπίο. Κιιβ ΡΙιίΙοηοί βΐ Βοα- ΙιοιιΠηαβ. ΤΑ ΧΡΥΣΑΦΙΚΑ ΚΑΙΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΑΣ Δηλαίή τα μοναδικά διά τό γοΰστο δαχτυλίδια, χαρφΐτσες, χαδένες, τα θαυ¬ μασία ωρολόγια, τούς πολυτελιις δί- σκους χαί ό'λα τα εϊίη τγ}ς χρυσοχοίας τα ευρίσκετε είς τό μέγα επί αή*ς όδοϋ Αΐόλου 46 χρυβοχοεΓον τοδ χ. Τού- λούπα. Ό πλοβτος των χρυσαφιχών τθι» τού¬ των μέ το κανίγνωστεν καλλιτεχνικόν γοΰστο τοθ χ. Άθ. Τουλούπα κατέστη¬ σαν πλέον τό ανωτέρω χατάστημα έχτός συζητήσεως. Συνισταται λοιπήν άπό ο'λην την κα¬ λήν τάξιν. Όδος Αΐόλου <£β. ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α Α Όδός 'Έρμου Το χρυσοχοεΐον καΐ άδαμαντοχω>εΓον
  τ<3ν άδελφΰν Τ. Μουτσοποάλων πλουτι- σθέν διά πλουσιωτάτης συλλογή*ς αδα¬ μαντίνων, χροσών καί άργυρΰν κοσμη- μάτων, ώρολογίων παντός εΓδους κα'ι χρήσεως μέ έπιτραπέζια σχεύη έκ λευ- χοϋ μετάλλου χαϊ έπαργυρωμε'να, χατα- σχευάζει έπίσης μέ τβ τέλειον εργοστά¬ σιον τού άπαντα τα χοσμήματα χαί έχ· χλησιαστικά σκεύη μέ εργασίαν Ικτα- κτον. Έπισχευάζει έπίσης παντός εΓδους ωρολόγια μέ διετή" βγγύσιν χά! άγορά- ζει διάφορα χοσμήματα χαί πολυτίμους λίθους. λΐία επίσκεψις άρκεί ΤΕΛΕΓΤΑΙΑΩΡΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΙ 2ΥΝΕΡΓΛ-ΣΙΑΙ ΤΗ2 ΧΘΕ_ Η 'ττολιτιχή χατάόττασι; ουδέν χ ς μιας «ποακ*ριήσεω< έχ των Κ«- βερνητιχών τάξεων *ϊς ιο θεοτοκι- κον κόόμιχα. Ό άποιΐκιρτήίΐας «Ινι 6 βουλευτάς* Καλαβρύτων χ. Α. Φωτ ηλ άς τον οποίον οί Κυ€ερνη- Τίχοί £ΐ^ον συι/.τιεριΛάζει ώ; φίλον των είς τ&ν προχθές δημοσιευ¬ θέντα κατάλογον αυτών. Ό κ. Φωτήλας ίμω< ερωτηθείς βρο^θές ττερί τής 6έ«ώ; τού έν τχ] Κυβερνήσει έοηλωτι τα εξής : - - Πολυ χαχά κάμνουν νά με λογαριβζουν ώς φίλον των. Έγώ έοήλωσκ, βιι δέν άνήχω πλέον εΙ( την Κυ€ερνη<τιν. Χθέί την πρωίαν δ βουλευτής Παρνασσίοος χ. Σιμόπουλος έπε- (τκέ^θη τΐν χ. θεί-τίχην παρ' φ έμεινεν επί «ολΰ συνεννοούμενος μετ' αύτοθ. Μετά δΐ το ττέρβς τοθ Μεταλ- ΑευτιχοΟ Συμ&ουλίου συνηντήθη- ?αν κ«ΐ οί δύο συναρχηγ&ΐ τοθ Κυ^ερνητικοΟ κέμματος, 6 πρωθιι- ηουργος καί δ επί των Εξωτερι¬ κών ύπουργτνζχ.Μαυρομιχάλης κ«ί συνειργάσθησαν ίπ' άρχετήν ώραν. II συνεαγασία ιων αύτη δέν ήτο άιχετος ϊμέ την έκτ«κτο» σύ- νοδον τής Βουλής, δ καθορισμος της ημέρας της οποίας δέν ίπεφκ· σίσθη άχόμη. Πάντως 5μως, ώς κα'ι χθές ίγράφομεν, αύτη θά είνε κατά ίΐασβν τΐιβανοτητα ή 21η Νοεμβριού. Τα πολιτικά τής. *ΔΒλλάδος χακ ό «Φρβκγκίβχος Ιω- οηφ.— ·Έν»«ί περίεργος ίσχυριαμός «ών «*«ο· τοκικών Μεταζυ των πιλλών ίσχυρισμώ* χαί των ^οιχίλων έπιχειρημάτων τβ ίποΤα Βχούει ,ςανείς βιατυπούμενα «χο τα ίιυΐφορα χόμματα αύτάς τάς ημέρας, είνε καί τό ακόλουθον παράδοξον, παραϊο- ξώτερο> βέ άχόμη, διότι δι' αύτοΙ} πα-
  ρουνιάζεται είς τόν πολιτικόν όρίζοντβ
  τής Ελλάδος καί Α ... αύτοχρβτωρ
  τής Αυστρία^ ΦραγκΓσχος Ιωσήφ.
  Κβί τουτο τΌ ηκούσαμεν χΟές άπο έβ
  θεοτοχικον βουλΐϋτήν, ίοτις μεταξθ των
  πολλών ,ρωτών τα όποΓα έλεγεν ίτι
  ευρίσκει είς την παροθσαν Κυδίρνησιν,
  ειπί κ αί τουτο :
  —Ή Κυίίρνησιςθά πίσή,διότι τοιαύ·
  τηείνε χβί ή γνώμη τοϋΦραγχίσχοι/Ιω-
  σήφ(!) Σστις άκέδωσε την Έλληνορου-
  μανιχήν ρή*ζι« είς τους ΰπουργοθ; των
  Εξωτερικών Ελλάδος χαί Ρουμανίας
  οί όποΤοι τόσον άστόχως έχειρίσθησαν το
  ζήτημα.
  Συνεπώς προσέθηκεν ο βουλευτής διά
  νά έπανίλθουν αί σχέσεις των δύο αΰτδν
  Κρατών πρέπει νά γίν/, έκεΓνο τα όπο7ον
  είπε χαΐ ό Δύΐοκράτωρ «ής Αυστρίας
  Δηλαδή :
  — Νά άλλάξιτ) το* ΰπουργεΤο Ι
  ΣΥΛΛΗΨΙΝ
  ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ^ ΙΕΡΕΩΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑΝ
  Είς την Φλωρίνην προ ολίγων
  ημερών συνελήφθη υπο 'Ελληνο-
  μαχεδονιχοθ σώακτος χαί άπήχθη
  είς τα δρη δ χακοθργο; χαΐ άρχι-
  δολοφόνος σχιτματιχ?>ς Ιερεΰ; Πα-
  πασταύρου, βστις χατεστη διιβόη-
  τος διά την απειρίαν των χαχουρ-
  γιών τάς δποίας ειχε διαπράξει
  εναντίον Έλλήνων κ»ϊ Ό
  ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
  ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑΣ
  ΤΩΝ ΡΟΥΜΑΊΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ
  (Το0 ανταποκριταί »ιβς)
  ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ, 19 Όχτωβρίβυ.
  — Γνωστόν ίτι ή ΌδωΐΑανιχή Κυ-
  βέρνητις άπένειμε πρό τίνων ημε¬
  ρών διά^ορα παράσημα είς τινάς
  των Οπουργών τής Ρουμανίας «εί;
  ένδειξιν των έπικρατοΛ<τών άγαθω- τάτων σχέσεων μεταξΰ των δυο κρατών». Καίτοι είνε βέβαιον ότι ή είς ξένους ίιπουργοος άπονομή 'ΟΟωμανικών παρασήμων ουδεμίαν εχει σχέσιν πρός την. πολιτικήν τή; Όθωμανιχής Κυ&ρνήσεω;, έν τούτοις είς πολλά φύλλα ανεγράφη δτι ή τίϊρχσημοφορία τοθ Ρουμά- νου ΠρωΟνπουργοΟ δέν ήτο άμοι- ρος πολιτικής σημασίας. Ίδοϋ 2- μω; πόθιν ώρμηθη ή Όθωμανική Κυβέρνησις ίνα παροτσηαοφορήση τΐΰ; έν Βουκουρεστίψ. Ό ένταθθα πρεσοευτής τής Ρουμανίας πολυ- μήχανο; Λα/ωβάρης άπο 8ύο έβδο- μάδων ευρίσκεται έν Βουκουρεστίω* ή έν τη πόλει ταύττ] μετάβασις τού δέν ήτο άσχετος οϋ'τε πρός την Ελληνορωμουνικήν διαφοράν, οΰτε πρός τα έν Μαχεδονία συμ- βχίνοντοι. 'Η Ρουμανία κατεϊδεν δτι ή Ελλάς δέν ήτο ύπεΰθυνος διά τα έν Μαχεο'ονία συμβεβηχέτα καί δτι άπό την Τουρκίαν ώφειλε νά άπαιτήστ) την λήψιν των άναγ- καιοιίντων μέτρων πρές ικανοποίη¬ σιν των οιίτήσεών τη;. ΕΙοεν ή Ρουμανιχη Κυβέρνησις δτι άπό την Έλλάδα τίποτε δέν είνε δυνα¬ τόν νά περιμένη διά τόν λόγον δτι ή Ελλάς εχει μεθόριον γραμμήν καΐ ή έξουσία της δέν έκτείνεται ιΐς τα μέρη, ένθα εγένοντο βιοπρκ- γίαι κατά των Ρωμούνων, διά τάς οποίας &ύδ:λως ιϋθύνεται. Συνεπεία τούτων έμμέσως εδη¬ λώθη ένταθθα διά τοθ Ρουμάνου έπιτετραμαένου είς τΐν Μ. Βεζύ- ρην, δτι έκανακάμπτοντος τοθ Λαχωβάρη είς Κων)πολιν ή ρου- μανιχή Κυβέρνησις θά διαχαράξη νέαν πολιτικήν δι' ής θά καθισια την Τουρκίαν ίιπευθυνον διά παν δ,τι θέλει συμβή είς τό μέλλον έν Μ«κεδονία. Τοθτο έτάραξεν ολίγον τους τουρχιχοΰς κύκλους οί δποΐοι έσχέ- φθησαν διά παρασήμων νά δικσκε- δάσωσι την πολιτιχήν δυσθυμίαν κατά της Τουρχίας των έν Βου χουρεστίφ- Σημειωτέον, δτι μέγα· λη σύγχυσις έπεκράτησεν είς την άναγραφήν των όνομάτων των πα- ρασημοφορηθέντων. Τό σημείωμα δέ τό σταλέν υπο της Βεζυρείας είς τό γραφείον τοθ τύπου ήτο φρι- κωδώς δυσανάγνωστον συνεπεία τής έπιδειχθείσηί σπουδής. (ΤοΟ άνταποχριτοϋ μας) ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ, 19'Οχτωβρίου. —Εγνώσθη προχθές έντκθθα τη¬ λεγραφικώς πρός την Υ. Πύλην,δτι άπο εβδομάδος τό υπουργείον των Εξωτερικών τής Αύστροουγγαρίας διίταξε την άμεσον ενίσχυσιν της πρός την Όθ. Αύτοχρατορίαν με- θορίου γραμμάς. Ούτω την 14 τρέχοντος εγνώσθη δτι 30,000 άνδρες τοθ Αύστριακοο στρατοθ έστάλησαν είς τα Τούρκικα σύνορκ. Ό Μ. Βεζύρης εζήτησε σχετικάς έξηγήσεις έκ μέρους τοθ βαοώνου Κάλιτς, πρεσβευτοθ της Αυστρίας. ΝΕΑΙ ΣΦΑΙΡΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ Τα πιζικά σώματα το3 Γαλλιχοϋ στρατοθ όπλίζονται προσεχώς με νέας σφαίρας αίτινες όνομάζονται, σφαίραι ϋ. Λέγεται, δτι τα πειράματα άπέίειξαν ταύτας απείρως ανωτέρας των σήμερον έν χρήσει. Αί στ-αϊραι αύτ^ι Ιχουσι οχήμα κυ· λΐνδρικόν είνε έξ όρειχάλχου, έξαχοντι- ζόμεναι δέ συστρέφονται 3600 φοράς το δευτερόλεπτον κατά τόν δρόμον των. Είς απόστασιν 800 ύαρδών δύνανται νά διχπεράσωσιν έξ άνδρας Ίσταμε'νους τίν έ'να κατόπιν τοθ άλλου. ΔΙ νέαι αυ¬ ται σφ*Γραι ή' μάλλον φυσίγγια ούδένκ παράγουσι χαπνόν. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΣΚΑΝΑΑΛϋΝΤΗΣ ΑΜΑΑΙΑΑΟΣ ΜΕΡΙΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ Επί τοϋ κοινωνικον* σχανδάλου τοθ λαβόντος χώραν έν Άμαλιάδι εγνώσθη· σαν «ι έξη; λεπτομέρειαι: Ό θ. Παπαγεωργίου τοΰ όποίου ή κίρη είνε τϊ 63μα τοΰ σχανδάλ·» είχεν αδελφόν Γεώργιον διαμένοντα είς Αμε¬ ρικήν άπο πολλών έτων, δστις συνήψεν έκεΤ γάμον μετά νεαρας ΆμερικανΙδθς, έκ τής οποίας απέκτησε καί ε'ν τέκνον. Πρό όλίγου χρόνου έγχ«τ»λειψε την Άμ«ρ;κήν καί επέστρεψεν είς 'Δμια- λιάδα φέρων μεθ' έαιιτοθ χ«1 το τέκνον το», έκεΐ δέ έτελεσε νέον γάμον μετ* τινος συγχωρίας το«. Άλλ' ·ν καί ι·«ρήλθον αρκεταί άπο τοΰ γάμου ημέραι ανεφύη έρις τής .ό,· ποίας συνεπεία ήτο ή αποκάλυψις .τοΙ5 τρομεροΰ οίκογενειαχοΚ σχανδάλου, "ά· ποκρυπτομίνου μέχρι καί τής ώρας ίχείνης χαί ύπ' αυτής τή*ς άτιμασβεΓ» σης χόρης καΐ τοΰ όποίου σχανδάλον ήρως νη^ρ^ίΐ αιΐτος Οντος · ΟεΤος. ' Μετά την τρομεράν αυτήν άποχάλι»- ψιν ό δυστυχής πατήρ κα'ι δυστκχέσιε- ρος άδιλφός παρέλαβε την κόρην τοιι καί την ωδήγησεν είς την αστυνομίαν Ό άστυνόμος χ. Μανουσάκης την έ- χράτησε τότε μόνην έν τω γραφείω τω χαί την έςήτβπε χεκλεισμένων των θυ¬ ρών τοθ γριίθ:ίου τού. Άλλ' όταν ή έξέτασίς της έτελείω· σεν, ή χόρη άπεκάλυψεν είς τον πατέρα τό νέον πάθημά της ομοιον μέ τό «ρώ- «.ν, ρ« δράνΐην τόν άστυνόμον την ·ο- ρά» ταύτην. ΣΤΕΡΕΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΜΕ ι,2θ ΤΟ ΦΡΑΓΚΟ ΣΤΟΤ ΑΗΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΚΑΡΑ & Σ' 89 ΟΛΟΣ ΑΙΟΑΟΥ 89
  "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 24 'Οχτω^ίου 1905
  ί Ο πβττιρ ττ|ς ...----- . - .
  είς τόν Πυργον κ«ί κατήγγειλε «ν
  άστυνόμον καί χον «-*·*<· <·"· Ιι£ ' στνμ «ύτόθι εΪ5«γγ«λ«« Π ήγγ αδελφόν το« εις ίιίτ«"€ γγ«λ««, « . Πετρουνάκον ν« ί 4 έή1« επί τόπου επί τόπου κ*ί ν4 έν·ργή»1.«Ρϊ« Ό κ Πετρίυνάκος έπελήφθη, *π«· νίιλημμ.νως μεταβάς έ*ε?, δραστηρ:ων ά«κρί«ε»ν, εκτώνόπο.ων ομως ουδέν έ ΰ φς ρ Αί «νβ'ι %ηί 'Αμίλιβϊος «χ«ικως μέ τήνΐν'οχήν τού κ. Μ««υσ«κη( ««· ϊ,εύΐιν ότι ή ««οίιίομένη *ατ. τθ», άίτυνίμου τούτου *«ττιγβριβ< εξυφανβη &τ.β τής πολίτη* ·«?'«« **' *'νί *β" Οαρά συκθφαντία. , , , θιωροβσι δέ τούτον ώς ανίκανον ν« ϊι «πράξει τοιούτον βδελυρόν Ιγκλημο. Ο ΣΑΡΔΦ2Φ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ Κατά χθεσινάς είδήσεις Ι* Μο- ναστηρίδυ, ο" Σαράφωφ είσέδαλεν άπο ημερών είς Μαχεδονίαν. Δι- ε>6ών ουτο; μετ* ΙσχυροΟ λΐβ-
  σώαατος τα σύνορκ,
  η ακριβώς προ; το τμήμα
  Μ&νκστηρίου.
  ΧΕ__3
  ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ
  Νεώτεραι «Ίδήαεΐς περΐ τής «ΐχμ«·
  λωσίας τής Ζαχάρως λη·θεϊσ«ι χθεί
  βεδοιοδίΐν, δτι οί λησταί παρίλαβον τον
  ΰηηρίτην «υ Χ. Χρΐϊτοπθόλθυ εκ τθ.»
  ν.τήματός τού, ηνάγκασαν δέ τούτον δια
  τής βιας νά τούς οδηγήση εις την οι·
  κίβν τού κυρίου τον. > ι
  Κατά την ζολιορκίαν τής οικίας, ο
  χαταζητούμινος κ. Χριστόπθυλος ητ»
  έντός αυτής, ηρνήθη ί* ν ανοιξχ) την
  θύραν είς τούς ληστάς οΐτινες τοτε, ει-
  δοποιηδείσης τής άστυνομίας, ηναγκά¬
  σθησαν νά άπελθωσι μ»τά τού αιχμα-
  λώτου. , , , . ,
  Ό ύπηρ.της, κατα τας αυταί πλη¬
  ροφορίας, άφέθη κατόπιν υπό τΰν Λ--
  στών έλεύθερος.
  ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑΕΙΣ ΠΟΡΟΝ
  Δίλα πολεμικά πλοϊα φιλοξενου'νται
  είς τΐν λιμίνα τοϋ Πόρου' διότι έκτος
  των διαμενόντων ίύο ώ; ανηκόντων είς
  τό Ν. Προγυμναβτήριον Πόρου καί τής
  πρός καταδίωξιν τοΰ λαθρεμπθρίου κα·
  Νθνιοφέροι» Α, κατέπλευσεν ίν αύτω τό
  Ρωΐσικ'ον πολεμικόν Κοιιρμπάνιτς καίή
  υπό τόν ύπον«ύ»ρχον κ. Ζώτον μοΐρα έκ
  των Οωρηιαών «Σπέτσαι» καί «Ψαρά»
  *λ; των τεσίάρων ποταμών άποτελου-
  πρότασις ι
  Μία άμεριχ,ανική εφημερίς αγγέλλει
  παράϊοξον πρότασιν γενομένην £είς την
  φιλβνθρωπικήν έτα ρίαν τής Φιλαδελ-
  φί*ς υπό τής δίσποινιϊος Χώλ, μίλους
  τής έτίΐρίας ταύτης.
  Ή πρότασις αυτή σιινίστ*το είς τό
  νί φςνιύωντα; διά «να'σθητικών φ»ρμά-
  ν,ων ό'λοι οί πάσ'/.οντις άπό άνιάτους νό-
  σο«ί, οί γίροντις, οί μιζερωμίνοι, οί α-
  νωιελίΐς τΐλος <ϊς την ζωήν! Άπβράλλβκτ* ό'πως γίνετβι ϊια τα γ;?:·/3 ζώ*. Δυστυχώς ή φιλάνθρωποι σκέψις τής ιύγενοϋ; Άμερΐκανίδος απερρίφθη σκω- ώ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ Χθεσιναί εΐδήσεις έκ θισσαλονίκης άγγέλλοιισιν, ο'τι άρκίτά χωρία σχισμα- τίκά έπανήλθον πρό ολίγων ήμίρών είς την ορθόδοξον μετβςύ αυτών ιινε κα'ι τα χωρία Πβτυρός,Τίερνέτσινη,Ράκιίη, Χοράστΐ. ΟΙ Ο#0ΛΑ1.ΟΙ 112 ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ' ΚΑΙ ΩΣ ΦίΙΤΟΤΡΑΦΙΚΗ ΙΪΙΗΧΑΝΗ Πολλάκις «γράφη ο'τι ό όφθαλμ'ος «υ κνθρώηοϋ δίχεται άντανακλάσεις τάς ΟΛθίας άκοτυπώνει. Εσχάτως συν«6η είς φόνος είς την Ιταλίαν. Όταν ό δολοφόνος συνελή¬ φθη εξητάσθη χατά τύχην άπό όφθαλ- μολόγον, ό οποίος διέκρινε διά φακοΰ έντός των όφθΛλμών τού, την εϊκόνα τοϋ δολοφονηθέντος εύκρινέστατα. ΑΙ ΘΕΩΡΙΑΙ 701 ΔΓΜ,Ρβ* ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΤ Ό πρό τίνων ημερών αποθανών Ρώσ· σος στραιηγός Δραγομιρώφ βεωρεϊται βπάνιον φαινόμενον στρο'τιωτικοΰ, καθό¬ σον απέκτησε την φήμην τού μάλλον έκ τοΰ σποδαστηρίου ή άπό των κεδιων των μαχών. Εθεωρείτο ώς είς των μεγαλειτέρον στρατιωτικών είς τα ζητήματα τής τ«· κ,τικής δχι μόνον έν Ρωσσία άλλά καί παγκόσμιαι*: Πρό παντός επίστευεν είς την λόγ- χην χειριζομένην άπό άεόβους στρα· τιώτας. "Ινα καταστήση τούτους ψ«- χραίμους συνιίθιζε νά παρατάσσβ τοΰς πεζού; έμπροσθεν σώματος ίππικοδ, τό οποίον διέτασσε νά κάμνη έπέλασιν κατ' αυτών μέ εντολήν έκαστος Ίππεύς νά πιρνα διά μεσου 56ο πεζών, οί ό- ποϊοι ίπρεπε νά άνθίγουν χωρίς νά τα χάνουν Ινα τοΤς άφίσουν την δίοδον έλευ θί'ραν. Είς τα πυροδόλα δεν ειχε μεγάλην ■πίστιν λέγων δ'τι ή έκ τοδ συστάδην μάχη δύναται νά είνε άποτελεσματική. Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΒΟΥΔΕΥΤΟΥ_ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΔΙ' ΕΚΔΙΚΗΣΙΝ Πρό τίνων ημερών είς μίαν πόλιν τής Αυστρίας ευρέθη δολοφονημένος ένας βουλευτάς ονόματι Μιλοζάλζεδιτς. Ώς απεδείχθη κατόπιν, τόν έφόνευβεν είς χωρικός ονόματι Ιωάννης Οΰλρίκος, δ'στις μετά την πράξιν τού έδραπίτευσεν 2χι ϊμως καϊ διά νά φύγη. Μετέβη είς εν οίνοπωλεΤον ί«ιι κάμποσο κρασί καί εκείθεν είς τό δικαστήριον ίνα αναγγείλη Την κραςίν τού. Τόν έσκότωτα με αΰτό τό εϊ»ε, ίεικνύων σιίηροΰν τοιοϋτον λνγι- νμένθν, τ'ο οποίον εύρον ε!( τόν δρόμον κατά τύχην. Τόν έσκ&τουα διότι μέ ειχε καταΐτρέψει. ΤοΒ είχον ζητήσιι βοή¬ θειαν καί ή γυναΐκές μου ομοίως κα! μ»ς Ιίιωςι. Ίϋσκίφθην. Αυτόν τόν άν¬ θρωπον πρέπει νά τόν ξεκάμω. Αύτός ίιπή*ρξεν αΐτί« ν» χάσω καί τα Χΐήματά μου». Έρωτώμενος άν μιτενόησεν ή άν έ- ϊΐιλλθγίζετο τάς συνεπείας απήντησε: — Μήπως είνε δώ Σιδηρία ; ΜΙΑ ΣΎΝΕΝΤΕΎΞ1Σ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΕΡΙΓΚ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΤΗΣ ΦΒ1ΣΕ0Σ Γνωστή είνε ή άνακάλυψις τοΰ Γερ- μανθϋ καθηγητοδ Μπέριγκ κα! ή ανα¬ κοίνωσις αύτοι! είς τό έν Παρισίοις Συν¬ έδριον τής φθίσεως. Άποτέλεσμα τ5ϋ Συνεορίου τούτου υπήρξεν ή άνατροπή τής θεωρίας τοθ Κώχ καί ή άνατροπή τής θεωρίας, δτι των ζώων ή φθίσις δεν δύναται νά μετχ- 6ι6ασθή είς τούς άνθρώπους. Αυτήν την γνώμην ίχει ό Μπεριγκ 8στις έστάλη ώς άντιπρόσωπος τής Γερμανίας είς τό Συνέδριον, διορισθείς υπό τοΰ Κάϊζερ άκευθείας. Ένας Άμερΐκανός άνταποκριτής ε¬ πεσκέφθη τούτον καί έλαβε μετ* αυτού συνέντευξιν επί τής ανακαλύψεως τού. Ό Μπέριγκ άπέφυγε νά δώτη έπ' αυτής περισσοτέρας πληροφορίας από δσαι είνε ήδη γνωσταί" προσέθεσεν ίμως, 8τι αί θεωρίαι των Γάλλων ΐπυτημό- νων άποδιικνύονται άνώτεραι άπό τάς των Γερμανών. Οί Γάλλοι πάντοτε επέμενον είς την άποστείρωσιν τοΰ γάλακτος, θεωρούντες τουτο ώς προφυλακτικόν μέτρον καί ότι τα μικρόδια τήί φθίσεω; των ζώων είνε έπικινϊυνωδέστερα άπό τα μικρόδια τής •θίσεως των άνθρώπων. Τό άπεστειρωμένον γάλα, λέγει καί διακηρύττει ό Μηέριγκ, έπιδάλλεται «ρό πάντων πρός διατροφήν των παι· βιών, όσον επ δάλλεται ή συστηματική θεραπεία των φθισικΰν είς τα σανατό- ρια. Ό Μπε'ριγ», 8στι? ήτο άλλοτε στρα- τιωτικός ίατρός καί νυν καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου, κατοικεΤ είς μίαν ίπαυ- λιν έπιστημ.ονικώς κατηραμένην, πλη¬ σίον τοϋ Μαρδούργου τής Γερμανίας, ένθα διατρέφει 400 άγελάδα; καί έκα- τοντάϊας ίππων καί άλλων ζώων. Έπ' «ΰτών κάμνει τα πειράματά τού, δαπα- νών περί τάς 200,,000 φράγκων τό' Ιτος. Τό έργον τοϋ Συνεδρίου διεξήχθη·. κατά τόν εξής τρόπον : Τό πρώτον τμήμα συνεζήτησε τάς γε¬ νικάς φάΐεις τής νόσου, τό δεύτίρον εξήτασε τόν χαρακτήρα τή; νόσου είς τοΰς νέους καί τα προφυλακτικά μίτρα, τό τρίτον έμελέτησε την ανάπτυξιν τής φθίσεως είς τα παιδία καί συνέστησεν, ό'πως ταυτα άπομίνώνται άπό γονεις φθισικούς καί τό τέταρτον εξήτασε την φθίσιν έξ απόψεως κοινων·.κ.ω·» συν«- πειών, τό πώς ένισχΰεται καί άνχπτύϊ· σεται αυτή άπό τα οίνοπνευματώΒη ποτα καί άλλα έλαττώματα. Ώ; εγνώσθη εσχάτως έξ Ιταλίας, εγένοντο έκεϊ πειράματα επί φθισικών βοών καί προδάτων, διά τής μεΐόϊου τοϋ Μπέριγκ καί λέγεται, δτι τα άποτελέ· βματχ ήσαν έξαίρετα. Μιτ« τας ί·ροτελεβτί»ς, αΐτινες έγέ-. *>θ.ντο μετά μεγί—ης έπισγ)(ΑΟτητος, ό
  ναύαρχος έπροχώρησε πρός τό κενοτά-
  •ιον καί μόνος δρβιος, ένω οί λοιποί ά-
  ξιωματικοί έχαιρίτων, έξε|ώνηϊε τόν έ-
  πΐμενον λόγον, άπευθυνόμενον δχι πρός
  τούς παρεστώτας άλλά πρός τ«{ των
  θανόντων ψυχάς:
  «Επί γής κ*ί ΙπΙ θαλάσσης τοβ πο¬
  λέμου αί νεφέλαι δυλύθησαν. Ή χαρά
  διακρίνεται πανταχοϋ καί τέ παιδία μ«ς
  ΰποοέχονται είς των πόλεων τάς πύλας.
  Τοιαύτας σκηνάς βλέπουσιν οί άξιωμα-
  τικοί καί οί ναϋται, οΐτινες άντιμετώπι-
  σαν μεθ' υμών την είμαρμίνην, επιστρέ¬
  φοντες έν θριάμδφ πρός τόν θρόνον τοΰ
  αΰτοκράτορός των.
  Στρέφοντες τώρα τα βλέμματα ημών
  πρός τό πβρελθόν, άναμιμνησκόμεθα
  τάς μάχας τάς οποίας μαζύ σας έκά-
  μνομεν κατά τού κραταιοΰ έχθροΰ, ύφι-
  στάμενοι τό ψϋχος καί την ·ερμότητα,
  άγνοοΰντΐς την Ικδασιν τοΰ πολέμου.
  "0:<χ> έ'καστος υμών απήρχετο έκ τού
  σύμπαντος έζηλοτυποϋμΐν τοΰτον, διότι
  άπέθνησιΐε μαχόμενος διά τόν αύτοκρά-
  τορα καί ελπίζομεν νά άποθανατισθώμεν
  και ήμεΤς τοιουτοτρόπως. Αί εύγενε7ς
  υμών προσπάθειαι σννετέλεσχν νά νι¬
  κήσωμεν.
  Πλεΐ9τάκις.έπετέθητε κατ» τοΰ Πόρτ
  ιρθοϋρ καί τΐλος χατεστρέψχτε τόν
  στόλον τής Βαλτικής.
  "Εκτοτε οΰτε σκιά έχθροΰ ενεφανίσθη
  κατά θάλασσαν. Τουτο όφείλεται είς τ^Β
  αύτοκράτορος τάς άρετάς, άλλά κ αί είς
  ΰμα;.
  Συγκεκινημένοι τώρα ερχόμεθα είς
  τόν τάφον σχς διά νά σας είπωμεν ταυ¬
  τα, διότι άν τώρα αί ήμίρχι είνε ώ-
  ραΐαι, εί; υμάς, ώ νεκροί, τάς οφείλο¬
  μεν. Είπον είς τούς ναύτας νά σας χαι-
  ρετίσουν. "Ελθετε χαί δεχθήτε τούς
  χαιρετισμούς των.»
  Ό ναύΐρχος έτελείωσε τόν λόγον τού
  κλαίων.
  Τό πλήθος ίτήρει Ιεράν σιγήν. Μεθ'
  δ δλοι άπήλθον βαθίως συγκεκινημένοι.
  ΤΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΑ
  Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ___ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
  Προχθές συνήλθεν Ιν Πάτραις τό
  Συμβούλιον των Έφετών καί συνεσκέ¬
  φθη επ! τής κοιν. υποθέσεως των άδελ-
  φών Γεωργιάδου, κατηγορουμένων διά
  τα Βραζιλιανά. Τό Συμβούλιον χατά
  τάς υπαρχούσας πληροφορίας μεταρρυ-
  θμίζει τό βούλευμα των Πλημ,μελειθδι-
  χών χαί παραπέμπει την υπόθεσιν ενώ¬
  πιον τοΰ Πλημμελειοδικείου.
  Ο ΥΠΟΊΉΦΙΟΣ
  ΤΟΥ ΝΟΡΒΗΓΙΚΟΥΘΡΟΝΟΥ
  Γνωστήν, δτι ό τεθεις ώ; ύποψήφιος
  τοΰ θ·ρόνθυ τής Νορδηγίας είνε ό. διυ-
  τερότοχο; ιίΊς τοΰ βασιλέως τής Δα-
  νίας, πρίγκηψ. Κάρολος.
  Ό πρίγκηψ είνε 33 έτών καίτοι
  φαίνεται κατά πολυ νεωτέρας, μέ πρό¬
  σωπον εύπροσήγορον, λίαν αρεστάς είς
  τάς Αυλάς τής Εΰρώπης μέ τάς οποίας
  συγγενεύει στενώτατα. Είνε Ιγγονος
  τοΰ βασιλέως τής Δανίας, συγγενής
  τοΰ βασιλέως τής Σουηδίας, γαμδρός
  τοθ βασιλέως τής Αγγλίας κα'ι εξά-
  δελφος τοΰ Τσάρου. Την ζωήν τού
  διήλθεν είς τό ναυτικόν.
  Ή μήτηρ τού πριγκήπισσ» Λουίζ*
  τή( Δανίας 0εωρ«Τται δχι μόνον ή ΰψη·
  λοτέρα κα;ά τό άνάττημα πριγκήπΐΐσα
  άλ/.α κ»Ί ή πλουσιωτέρα τής Εύρώπης.
  'Δπό τόν πατέρα της τόν βασιλέα τοΰ
  Βελγίου έκληρονόμησε πλέον των 70
  έκατομμυρίων «ράγκων !
  ΌποΤος Θά είνε ώς βασιλεύς είνε ά¬
  γνωστον καθόσον ουδέποτε ανεμίχθη είς
  τα πολιτικά. Θεωρεΐται ναυτικός πρώ-
  της τάξεως καί πολύ μανιώδης διά την
  θάλασσαν. Έν τούτοις δταν ένυμφεύθη
  έξ ίρωτος την πριγκήπισσαν Μώϊ τής
  Αγγλίας, την χαριέστερον καί εΰθυμω-
  τέραν των θνγατέρων τοΰ Έδουάρίου
  ήτο έτοιμος νά άφήσΐβ την θάλασσαν χαί
  νέ ζήοΐ[) ώς Ίδιώτηΐ. Έκείνη δμως έπέ ■
  μεινε νά μή παραμελήση τα χαθήχθντά
  τού χάριν αυτής καί την ύπήκουσί. Ζή
  βίον απλούστατον, κηνυγιΐ, παίζει μπι-
  λιάρδο, τρίφει σκύλλους.
  Ή σύζυγός τού είνε άπλουστάτη καί
  πολύγλωσσος σοφή. Κάποτε ίπεσχέφθη
  τόν «ΰτοχράτορα δστις έμεινεν είς μίαν
  εξοχήν τής Δανίας έντός άπλοϋ άμβξι·
  δίου. Δέν τής έπέτρεψαν νά εισέλθη είς
  την Ιπαυλιν διότι την έξέλαδον ώ; χω·
  ρικήν. (
  Αυτή προώρισται τώρα νά γίνη βα-
  σίλισσ» τής Νορβηγίας καί φαίνεται δτι
  οί άκλοί κάτοικοι αυτής καλλιτβρ«ν δέν
  θά εύρισκον.
  Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣΤΟΓΓΟ
  ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΤΩΝ ΒΡϋ!!1
  Πρό τίνων ημερών έτελεΤτθ έν Τό
  κ>0 είς τό νεκροταφείον, τελετή είς μνή
  μην των Ίαπώνων ναυτικών, οΐτινες α¬
  πέθανον χάριν τής πατρίδος πολεμοϋν-
  τις κατά τοΰ έχθροθ.
  Πολυάριθμοι πρίγκηκες παρήΐαν με¬
  τά των συγγενών των θαγόντων χαί
  πλΐΤστκι κυρίαι εΰγενεΤς ήσαν ΙκιΤ.
  Σώμα έκ 3,000 ναυτών μέ τβ ίπλθν
  έπ' ώμου αφίκετο προηγουμένης μουσι·
  κης, ίλων δέ τα βλί'μματα ήσαν έστραμ-
  μένα επί τοθ ναυάρχθυ Τόγγο ίσταμένου
  έν μίσψ άόΐιλων ναυτών.
  ΟΔΗΓΟΣ
  ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
  'Αρραδώνες
  Αντήλλαξαν δακτύλιον άρραδώνος οί
  έκ Καλαμών κ. Γεώργιος Βίσιλάκης
  δικηγόρος και ή δεσποινίς Αίκατερίνη
  Ν. Αποστολάκη.
  ^Γθϋί»Ζ«βορίτου τού ·Λγ?Γ>»
  Δημητρίου
  Μόνον είς τό γνωστόν ζαχαρο¬
  πλαστείον ιο. «Άϊ-Αάϊρ θά ει3-
  ρουν οί έορτάζοντες τοθ Άγίου Δη-
  μητρίο1) έχλεκτής ποιότητος φοντάν
  φρουί-γλασέ, πετΐ-φουρ, σοκολά-
  τες τοθ έργοστατίου Ζαβορίτο1) κα'
  ποικίλα αλλα άΊτ,ολαυστιχά γλυ-
  ΰ
  Νοσήματα ούρητικών όρ-
  γάνων
  Ό ούρολογοί χειρουργός κα! ΰΐ>ηγϊ|τής
  τοΰ Έ9νικο5 Πανεπιστημίου κ. Βαρθολο-
  μαϊος Γκίζη; δί/εται αποκλειστικώς ούρη-
  τικοΰί πάσχοντας, ήτοι μό'θν τοΰς πά¬
  σχον τας νοσήματα τής θί'ροδόχον κύ·
  θτειος (οξείας καΐ χρονίας κυστίτιοας δια-
  Φο'ροιι ούσϊως, /ίθους κυστικοϋς, νιοπλά-
  σμ*τα ή δγκους τής κύστεως κτλ.), των
  Νεψρων (νεβοίτιδας διαβορου ©ύσεως,
  ψαμμιάσβις κ«ί λιθ[ά<ΐεις των νεβρών χλ.], τοΰ προστάτου άόίνος(προστοΐτίτιδοις5ιαο()ρου φύσεωί, ΰπερτροφίαν γεροντικήν τοϋ προ¬ στάτου άοίνος κλπ.), χά! της Ούρι'ιθρας (οΰριθρίτιοοις διαφόρον βύσιως, στβνώσης τής ούρήθρας κλπ.) Ό κ. Γχίζης διά νβας χειρουργικής μείόδου θεραπεύει κ«1 τή» ούραχράτειαν των τε παίδων χαί έφήβων, την γεννητικήν άνιπάρκειαν κτλ. 8-10 «. μ. καί 3-5 μ. μ. (8 οδος Πιναχωτών 8). ,— Βερνίκια ύποδημάτων είδικά Κ. Γ. Κοαααροπου- Τ Ευριπίδου Τ. ΙΙαρά άγίους Θεοδώοους. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΗ ΟΡΓΑΗΩ.Ί Ό ουρολόγος ίατρός Γ. Θρ. Γεωργιάδης μετφκησε παρα την πλατείαν Κάνιγγος όδός Άκάδημίας Τ8, κ«1 δέχεται τους πάσχοντας έκ παθήαεων νεφρών, κύστεως, (έξέτασις δι' ήλεκτρικού φω^ τος) ούρήθρας «ροβτάτου, καί 'Αφροδισίων 11—Ιίέ> π.μ.
  κ*1 3—55 μ. μ.
  Νοσήματα βτομοχχικά
  Κατόπιν πολυετοίΐς χείρας, την ο¬
  ποίαν άπέκτησεν είς τας ϊιβφόρους κλι·
  νίκας τής Ευρώπης ό παρ' ήμΤν γνω-
  στός βτομαχολόγος ίκτρος κ. Γ.
  Καλαμηούσης, όϊνοληθ»!; ειδι¬
  κώς είς τα Νοσήματα τού _·το*
  μάχου, κατήρτισε κλινικήν έν τζ δ-
  ποία έφαρμόζει δλως νέας μεθόδους πρός
  άκριδή διάγνωσιν καί αποτελεσματικήν
  Θεραπείαν των παθήσεων τοθ Στομάχου.
  ΚατοικεΙ έν τη οδώ Νικηφόρου
  8 (δευτέρα άριστερ^ ηάροδος όδοΰ Ά-
  γίου Κωνσταντίνου, μιτά τό Βασιλικόν
  Θεατρον) καί δέχεται 9—11 π. μ. καί
  2—4 μ. μ.
  — ΟΪΟΙ ΘΕΑΕΤΕ ν«
  τονώσητε τόν οργανισμόν βας
  κ»ί διά τής τ*νώσ8ως «ύτοδ νάποφύγητε
  τόν έκ φθίσεως οοββρόν κίν¬
  δυνον, ΖϊΛΊΓΗΤΕ τον —»-
  νωτικόν οίνον 1*1. Βαρλά.Εινε
  ό Βασιλβθς των τονωτικάν. Όδός Μυλ-
  λέρου 2θΑ. 'Αθήνοΐί,
  — Συνιστώμεν>^ς τους θέ-
  λοντας^νά ψωνίσουν πρ«γμκ-
  τικώ; εΰθηνά κ«1 ν* εύρίικουν
  ταυτοχρόνως α«χντα σχεδόν
  τα ειδή των, τα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
  των κ. κ. Σοφιανθπούλου καί
  Στρατηγοπούλου, τό μεγιι-
  λείτερον έκ των άθηναικών
  καταστημάτων.
  — Είς το βιδλιοκωλιΐον Α. Γα-
  λανθΰ όδός Σταδίου 54 (παρά τό Ε¬
  θνικόν Τυπογραφείον) ευρίσκεται 8λα τα
  βιβλία σας ευθηνάτατα.
  ΚΙ ΟΙ ^
  ίίϊΙΠΗ ΠΜΗ ΙΙΙΒίϊΙΚ
  Κύριε Δτευθνντά τΛς «Άκροπόλεως»
  ϋΐερικκΐ αθηναϊκαί έφημε-
  ρίδες δκχτείνονται, ότι καίτοι
  τό συνάλλαγμαι έξέπεαεν έ-
  παιαθητώς, έν τούτοις πολλοΐ
  έμποροι έξακολουθούν νά
  πωλούν μέ τάς αύτάς ώς καί
  πρότερον τιμάς-.
  Οί υποφαινόμενος διευθυν¬
  ταί τού έν τή όδφ "ταδίου
  33 καταατήματος Ζαργάνη
  καί Ρακινχζή δηλούμεν, δτι
  τό κατάστημά μας μετά την
  έκπτωβιν τού φράγκου ύπδ"
  βίβασβν αναλόγως τάς ωρι¬
  σμένας τιμάς επόμενον τή άρ-
  ν
  λ·ϊ »»« * .—
  ΕΝ ΤΗ ΚΑΤΑΝΤλΩΣΕΓ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
  Περί τούτ υ πάς τις δύνα¬
  ται νά πειο ' έπιβκαπτόμε-
  νος άπαξ μόν^ν, έστω κ αί χά¬
  ριν άπλής περιεργείας, τό η¬
  μέτερον κατάστημά.
  Θά ίδη, ότι δχι μόνον είνε
  πραγματική ή ελάττωσις των
  ωρισμένων τιμών, τάς οποίας
  έκανονέσαμβν συμφώνως μέ
  την έκπτωβιν τού φράγκου,
  άλλά καί ότι είς τό εξής ότ%ν
  θελήση ν* προμηθευθή κ%·
  πέλο, λαιμοδέτην η κολλάρο
  δέν πρέπει βεβαίως νά σκέ-
  πτηται άλλο κατάστημά, άλλά
  νά τρέχη κατ' ευθείαν είς τό
  κκτάστημά μας.
  ΤΟ ΔΙΔΤΙ, ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ.
  Μεθ' ύπολήψΐως
  ΖΑΡΓΑΝΉΣ-ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ
  33 Σταδίου 33.
  ΚΟΛΩΝΙΑ
  ΑΙΑΠΗ
  »38-Αίόλου-Χοιυτεϊα·23
  ΤΛΠΕΤΣΑΡΙΛ
  ΛΕΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΑΚΟΎ
  38-ΟΔΟΣ ΑΠΟΪ Ι»Ι ΑΡΚΟΤ - 3β
  ("Οπισθεν τού ίερού τής Χρυοοαηηλαιωτίσαης)
  Μόνον είς τό εργοστάσιον ταπετσαρίας τοθ χ. Λεων. Τσαουσάχου ευρίσκετε
  δλα τα σχετιχά ειδή κομψά, στερεά κα1. είς τιμάς άνεπιδΐχτους συναγωνισμοΰ
  ΑΤΜΟΠΛΟΊΑ "ΦΑΒΡ ΛΑΊΝ,,
  νω. -Η&ίΒ.ΕΙ. ΙΕ ΠΕΪΡΑΙ-12 ΔΙΑ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  Την Κυριακήν 3Ο τρέχοντος Όκτωβρίου μέ άμεσον
  έν Νεαπόλει βυνάντησιν τού γνωστοΰ ύπερωκαανείου βΡΩΜΔ».
  Την Παραοκευήν 4 Νοεμβριού μέ άμεσον έν ΙΙΙαβ
  βυνάντησιν τοΰ θαλαμηγοθ «ΓΑΛΛΙΑ» κατ' ευθείαν διά
  'νόρκην.
  Την Κυριακήν 13 Νομδρίου μέ άμεσον έν Λίεαπόλοι
  βυνάντησιν τοθ νκωτέρου καΐ μεγίβτου ύπερωκβοχνείου αΜΑΝ-
  ΤΟΝΑ».
  Μ. Τ* έξοδα διατροφής καί μεταβιβάσεως των με·
  ών έν Νεαπόλει ή έν Μααβαλία έπιβαρύνουβι την Έ·
  ταναστών
  ΑΣΦΑΔΕΙΑ ΝΔΥΔΩΝ ΔΙ1 ΕΙΔΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ
  ΙΙαρέχεται άσφάλεια ναύλων επί τή βάσει άσφαλίστρων
  β ο)ο έπί^τών ναύλων, δυνάμει των οποίων έπιστρέφεται ά
  κέραιος ό ναϋλος είς τούς μή γανομένους δεκτου; έν Νίί*
  Ύόρκη.
  Δι' είβιτήρια καΐ πάσαν πληροφορίαν :
  Υ0 ΥΡ14ΥΤΠ(+.υ 9 *ΙΔ Γενικοΰς Πράχτορκς, έν Πειραιεί ίιτισίεν Αγ. Τριάδο< ΛΓ.ΛΓΠΐΙΙΙΨΠ Οί ί Έν Άβήνβις »δός Λυκοΰργου 8 (ΐτλησίον Όμθϊοία;) •Εν αάτρχις πρακτορείον άπ' κυθεία; Χρ. (καρά την παραλίαν). το ΚΔΠΕΛΛΟ ΣΤΟΑΙΖΕΙ ΤΟΝ ΔΝΔΡΑ ΣΤΟΥ Β. ΚΑ2.ΔΟΜΗ Τή* -ροετφρλί» μ«ί θυγατέρβ, γον, μητέρα και άδελφτ}» ΒΕΝΝΕΤΤ ΑΓΓΑ5ΚΑ ΜΤΙΙΙί 1Τ0Υ Β. ΚΑΣΔΟΗΗ θβνοβίβν χβές κηδεΰομεν σήμερον Δε«ι, τέραν καί ώραν 3 1)2 μ. μ. έκ τής οι¬ κίας μας κειμένης επ! τής δδοθ ΜκβΐΗ μπουλίνας αριθ. 28 είς τόν ιερόν ναόν·) τΐ}ς Ζωοδόχου Πηγ!)ς. λ Πβρβκβλοθμεν τούς συγγενεΤς χα| φίλο«« ?νΛ ευαρεστούμενοι »υνοδεύσω« την έχφοράν. Έν Αθήναις, τη 24 "Οκτώβριον 190& Ή τεθιμμένη μήτηρ Π*ναγιο0λα Σάντου Ό σιίζιιγος Ιωάννης Μπέτασης Ό υιός Πβνεγ. Μπότβσης (9Υ)μ«ιθ·4ροςΊ Οίάίελφοί ' Διαμάντω Παπαλεξοποΰλου, Ιωάννης Σάντος, Σταμάτιος Σάντθς, Μαρίνα Σάντου, Ξανθή Γάντου, Έπαμεινώνί&ς Παπαλεξόπουλος (Ή παροϋσα Οιωρηθήτω κα! ώ$ ίϊί- Λΐτίρα πρόσκλησις). ΒΑΦΕΙΟΝ ηι ηΐΜΐιιιη .Γ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ0Δ0Π0ΥΔ0Υ 3-ΟΔΟΣ ΚΑΑΑΛΙΙ0Τ0Ϊ-3 Έκαστος είς τό ε'δός τού. Ό Μιχ. είδός τού κατήρτισεν εσχάτως τέλειον ■■.αί έφάμιλλον Εΰρωπαϊκόν ΒαφεΓον, είς δ βάφονται δι' αίδικών δλως μηχανημά- των παντός εΓδους άνδριχά χαί γυ·αι· κε7α ένδύματα μεταξωτά, μάλλινα, χαί β»μ6αχερά είς χρωματισμούς στερεοΰς, άμεταδλήτους. Υπό είδικοΰ τεχνίτου καθαρίζονται οιαδήποτε ένϊύματα χατά νέαν μέθοδον. Ιδιαίτερον τμήμα _·τ<χμ.παρι· σμάτ<ον διευθυνόμενον υπό είδιχθθ τε¬ χνιτού έκ Μιλάνου μετακληθέντος, άπθ- τυπώνει διάφοραι σχέδια είς τραπε¬ ζομάνδυλα, κουρτίνας, ύφά· βμοτται, φορέματα κλπ. Τό ρεκόρ είνε ή πλουσία συλλογή των χρωματι- στων νημάτων καί μαλλίων διαφόρων δι'οίανδήποΐε εργασίαν* στερεά καί άμε* τάδλητα χρωματισμοθ. — Έπίσης πωλοΰνται χροΐματα «νε- λίνηςπρός βαφήν μετά όδηγίβς. Τρέ» ζατβ είς τοΰ Νικολοπούλοκ νά πειρα- — Αφίκετο όλόν.ληρος ή βυλλογή των έαρινών καί θε· ρινών ύφαβμ.άτων είς τό Έμ- «ορορραπτικόν Κατάβτημν ΣΑΒΒα ΒΑΡΒΙΤΣΙ3Τ0Υ μ* ϊ««χω- βιν πολύ πολυ μεγάλην. Ό¬ δός Αθήνας ΟΤ—Ο». ίΟΤΕΒΙΕ οε ΟΑΡΙΤΛ^Χ ΙέχαΙοηεηίρα,γ Ιβ ΗαηΙ θοηνετηεηιεηί άε 1.& ^ΐδΓϊβ τΐο Ο3Ρ1Ι&11Χ Μβη ΐ_ροΠ&ηΙβ, βΰΙοΓϊδέβ ρ&Γ 1ο η&τΐί Οοη- νετπειηοιιΐ ά'Ειαΐ & Ηβ-βοιΐΓΒ, εί ^αΓ&ηιϊο ρ&Γ 1& ρΓορηέιί ίοτ&ΐβ ά'Εΐαΐ, οοπΐίβητ ββ,οοο βίΙΙβΐ·, άοπΐ 4>·β95 (Ιοίνεπϊ ςαςαβΓ ανεο βύΓΕΐέ. Ιο ο·ρΙΙ«Ι
  > Ι Η
  600,000
  Μ β π:» ου Ργο». 750,000
  οοιτι—β κγοπ ΙοΙβοπΙ οίίβΓΐ·
  επ οβπ Ιβ ρΐυβ Ηουτοιιχ ρβΓ
  Ι« ΝουνβΙΙβ ΟΓΒηάο ΙοτβτΙβ
  άβ ΟιρΙΙβυχ, ΕβΓ»πΙΙ· ρ·Γ
  Ι'Εΐαΐ α· Ι1«Γπ1}ουΓβ. — Μαίδ
  επ Ιοιΐ3 033:
  ΙΙΟΙ ι»
  Μιπι
  11οι ι»
  ΜίΓΟΙ
  &% Ιοτι «ια
  '* Νιγ«
  ·> 1011 Μ
  ** ΗΙΓΟ»
  11Μ «
  «1Π»
  «'οιι «·
  ΝΐΙΐΙ
  τ Ιοι ί·
  «> ΙΟΐΒ (Μ
  •200000
  1ΟΟΟΟΟ
  βοοοο
  5ΟΟΟΟ
  Ιοιι
  II
  1
  11
  Μ·ΓΟΙ
  ΜΐΓΟ
  ·— * Μιηι
  ^2—^ Ι^ι* Ί
  β** Μιπ»
  -417 ΐΐί
  35ΟΟΟ
  3ΟΟΟΟ
  βοοοο
  πκϋοο
  1ΟΟΟΟ
  £5ΟΟΟ
  3ΟΟΟ
  2ΟΟΟ
  ΙΟΟΟ
  3ΟΟ
  15453
  100,
  Ζ 200, 144, 111,
  78, 45, 21.
  φ ιχρτιαέιηιηΐ
  οκοη ηηι /οίι ςιιι ία ίοίΐηι
  αί ΗαηχύθΜΐ; «ί ιοιυ Ια ιιιτνίίΐ-
  ΙαΜΐάι Ι'Εΐαί Η ^«ί Ια ΙοΙχ ίοηί
  ξαναηίΐί ραν Ι'Είαί. ΙΊ/ση! ρηοηι
  ιΐοικ αί ηι ραι α»ηρατ*τ αί(* Ιο·
  Ιοη( ανκ άα Μινία ρνίνέα, ού
  ο(ίί( ιύτΜ η'ίίί ραι β
  10,800,000 ΡΒΑΝΟδΕΝΟΒ
  «πνθΓ·Ι}Ι· άβ οβΙΙ· ΙοΙβΗβ
  β ά· ΙβΙΙβ —ιπϋΓβ ς«β Ιου» Ι«·
  4*·6θ*> ΡΓΐΧ «1 Ι·· 8 ΡΙΪ —«« βΧΐΓ·ΟΓ0)ΙΠ«ΐΓβ·
  ΙπϋΙηυέ· οΙ·α«*8υ· «ιγοπΙ οΐέςΐοΐέ· ·ν«ο ·&γ«(·
  •π 7 οΙ·εεβ» »υοο«»·1νβ».
  1<ε Ι«οτρΓΐη«ρα1 άε 1α ρΓβωίέΓβ οΐδδδβ ρβατ ιποητεΓ επ ο&3 Ιε ρΐυβ ηενΐΓειιχ βνβπτ: ίι Μ&γο» βο,οοο, άβηβ 1& εεεοπάε ςΐ&δδβ Μ&Γ05 55.000, ΐηοπΐε ϋ3Π3 1α ΐΓοίείέπαβ & Ματο8 Οο,οοο, ά 1α ςυ&Ιπέώε & Μ&Γ08 65,000, άαηβ 1α ΓΠ6 & ΜβΓΟδ γο,οοο, άα.η$ 1α βίχίέπιε & βο,οοο, εί (-3Π5 1α δερΐίέιηβ έ ένεπϊ. Μ&ΐοβ βοο,οοο, ηιαϊ5 βη Ιοαΐ εαβ & 300,000 αοο,οοο. ΜβΓο· εΐο. Ι,ει ηιαϊβοΐι τ3ε οοιπηιβΓθβ ηοιηιηδβ βιι ρΐβά !η- νΐΐε ρατΐα ρΓέδεηΙε Γεδρεοτυεηβεαιεηϊ α. 'ΐΐά Γε53εΓ (Ιβηδ οετΐε βΓβπάβ ΙοΙετΙβ αβ Οβ Ι,εβ ρεΓ3οηπε3 άέδίΓαηΙ άοπηεΓ άεβ δοπΐ ρπέεβ ά'ν β)οαιεΓ Ιεδ πιοηίαηίδ ΓεβρεαΙΐΙβ επ ΒΙΙΙβΙ» αβ Βαπηυ· ο)· ΡΓβποβ, ότι αβ ΙθΙΙΙ ρ3γ8 εϋΓορέεπ, οιι 1ε ρΐιιβ οοπιιηοάε ββΓ& ά'επ- νονεΓ ΓαΓ§-εαΙ ραΓ ~*πύ·ι ύζ ροεΐβ ΐιιΐεπια- Ιίοπ3ΐ, Βοπ3 άε ρο3ΐε ίΓδηςαίδβ. Ροιιγ 1ε τϊΓ3^ε άβ 13 ρΓβωΙέΓε οΐ38δβ, οοθΐ· 1 ίιΙΙίΙ οηχχηαί ιηϋίτ. . , , , /η. 7,60 1 άοηι-ΜΙΜ οΗξΐηαΙ . . . , , » 3,75 1 ςηα>-ί αί ΜΙΙίί οΗξϊηαΙ. . . » 1,90
  Ι,ε ρπχ (3ε8 οϋΐεΐβ άεβ ςΐβδβεβ δΐιίναιιΐβδ βΐ
  Λ1133Ϊ 13 άϊβΐποπιϊοη άε τοιιβ Ιεβ ρπχ εί άβΐεβ
  άε3 ΙΐΓβ^εδ, εηϋπ ϊοιΐδ Ιεβ άβΐ3ΐΐ3 οπ ρειιΐ νοϊΓ
  άα ρΐαπ οίίίοίεΐ.
  Οηβοαη ΓεοβνΓα βητΓβ 3β8 ηΐδΐηδ 1ε3 οΐΙΙ·ΐ·
  οΓΐΕΐη·υχ ροαΓνυ.8 άεβ απηεδ ά'Εΐ3Τ, εί επ
  _έιηε ιετηρδ 1ε ρΙ·η οΐΠΟβΙβ α·· ιιγβΚ«·, ού
  Γοη νεΓΓ3 Ιου.5 Ιβδ άέιβϋδ ηέοεδδαΐΓεβ. ϋε δτπίε
  βρτέδ 1ε ΙίΓα^ε οΙΐΒςιιε ΐηιέΓεδδέ Γεοεντβ 1α Η-
  3ίε οίίιαεΐΐε άεδ ρπιηεβ ΙίΓββ3 ροϋΓνυβ άεβ &γ-
  τηεβ ά'ΈΙαι. 1· ρ»ι<~βηΐ α·· Ιοΐ· ·« ίβτβ ·β· Ιοη Ιβ ρΙ»π ργοιτιρΐβ—βη», ·ουε Ι» ππτπηΙΙβ ϋο ΙΈίΛΐ. Ιοι ργΙκ «,οηΐ ρ·ν·οΙ«· βη ΜοππβΙβ «ΙΙβ- —«πϋ«. Εη 038 ςνχε, οοηΐΓβ ηοΐΓε βΐιεηΐε, Ιβ ρΐ3η άεβ ΙίΓ3£ε3 πε εοηνϊεηηε ρβ3 & ιιη άββ ιηιέΓεδδέδ, ηου.8 δοωηιεβ οΐβη ρΓέτβ & ρτεη- άΓε τεΐοιΐΓ &ναηί Ιβ ϋτα%κ Ιεδ έίΐΐεΐδ αηί ηβ οοηνϊβηηεαΐ ραδ εί ό. ΓβδΐϊιιιβΓ Ιβ ηιοηΐβηΐ· Γβςα. Νοιΐ3 ρποηβ άβ οίεη νοιιΙοίΓ ηοαβ βη- νονεΓ Ιεβ οΓάτεβ 1θ ρΐιιβ ρΓο—ρΐβ—«η( ρο55Ϊΐςι1β ηιαίδ εα τοιιι ςαβ αναηι 1ο 30 ΝΟνΕΝΙΒΗΕ π. β(. 1905 δ|ι<βη ΥΑίΕΝΤΙΝ & Ο * Μ·Ι·οη α β Β«πουβ, ΗΑΜΒθυηθ νίΐΐε 1ίτ3Γο, ΑΙΙβπια^ηε. Ιβ ρΙ·η οΗΙοΙβΙ άβ» 1)Γ·2β· β·ι βηνονβ Κ1ΈΑ1ΡΙ1 ΠωλεΤται Γκαζομηχανή ,/ όκτώ Γππων, έργβζομίνη ήδη, <ά* , βτήματος Γκρόϊλιϋ, είς τιμήν εύ·* βηνοτάτην. Πληροφορίαι Τυπογρα» φεΤον Π. Πετράκου όδός 2 *λίο«ς 7, Στοα Ν. Πά««ου. ίΙΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΑΑΝΘΑΣΤΟΣ ΒΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΒ ΝΕΥΡΙΚϋΝ ΠΑΒΗΙΕΟΓ] , ΠΑΣΗΣ Β0Ρ4ΗΙ ΝΕΥΡΑΪ8ΕΝΕΙΑΣ. ΠΤΕΡΙΑΙ ΚΤΓ. {V, ΙΤΣΤΑ6ΕΝΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΝ Ε-ΟΧΟΤΕΡίΗ ΚλΙΝΙΚΟΙΙ ΤΟΎ ΚΟΙΙΒΟλ ΑΠΕΪΒΥΝΤΕΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ ΑΝΤΙΤΙΡΟΙΟΠΟϊΙ εν ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΓΚΑΣΤΑΔΔΗ & ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚηΛΛΙΠΡα ΦΐΡΗΐκπΑτηγ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Μ Α ΤΥΠΟχΡΑΦΟΥΣ ΠωλιΤται τυπογραφι¬ κον πιεβτήριον διπλο- κβζανον μέγα (ή «λάξ αυτοδ τυπώνβι 120X80, ήτοι 4 σελίδας «Χρένου» 'Δθηνώ» έν άρίστβ καταστάσει ευρισκό¬ μενον, συστήματθς γερμανι¬ κόν! περιστρεφιχοΒ, είς τιμήν μετριωτάτην. ΠληροΤορί«ι ΤοπογραβεΤον Π. Πετρβκοι» όδός Σοφοκλέους 7, Στοα Ν^ Πάκκ«υ,