90131

Αριθμός τεύχους

4935

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ ΚΒ

Ημερομηνία Έκδοσης

2/7/1907

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΕ
  ΚΤΟΣ Γ—ΑΡΙΘΜΟΝ
  & ... δραχ. Ι·,
  ^υμή τοΰ *Α.Ο.Δ.Ο.* » β
  ε~^ ■— Γ___
  -ραχ. Ί$
  1/ έτησία ουνδρομή της *'Αχροπόλ*ως· » 75
  ΑΡΑ "Εν ωρολόγιον «αί μία ετηαία αυν
  ορομή τού «ΛΟΔΟ»
  ΟΙ έκ των ίπαρχιών πληρώνουν δρχ.
  ΑΟΓΑΡΙΑΠΈ
  ιΑΚΡΟΠΟΔΙΣ* συνδρομ)
  Ωρολόγιον........
  2υνδρομή τοϋ ·Δ.Ο.Α.Ο.»
  ; 5
  ή «'Ακρόπολις» δωρεάν
  οί* όλον τό*
  0? Ικ των όπαρχιαη· τίληρώνονν
  ΑΘΗΝΑΙ, Δινχέοα 2 Ιούλιον 1907 ΕΊΟΣ ΚΒ'.-Άο. 4936 Τηλέφ. 14 | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΧ Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΓΡΑΦΕ1Α , 'Οδός2**^ο7^Γ"~[ 6 Α*πτά Ζκαοτον φύλλον %.** 6 "Τ
  Ο Κ. ΜΕΡΚΟΤΡΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΝΟΨΗΦΙΑΝ 3.ΠΠΠ 11/Η-θΙΐ
  εεεε»»»»»»»»»»π»ε»Μεεε»»»ε»ΒεΜεεειεΜε»ιειπ»εΐΜε»»»»εΐΜε»Β»»ειε»»εΜεπ«π^^ Β ^β^τ ^ΒΒτ ^^ε^ρ | | ρ| ^^^^ εΙΙε Ι ^Βί
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ
  ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
  ΠΩΣ ΕΓΕΙΝΕ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
  ΕΙ— ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
  ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΤ Κ. ΜΕΡΚΟΤΡΗ
  ΠΡΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
  'Η ανατολή τοϋ ηλίου εύρε τον *«■
  ρισσότερον κόσμον επί ποίος. Χθές πολ-
  λθί δια νά άχορύγουν τΌ απαραίτητον
  είς τοιαύτας περίστασις ποδοπάτημα
  ίέν έχοιμήθησαν καθ1 όλην την νύκτα.
  ΈκτΌς αότοθ πολλοί έφοβοθντο, ώς απε¬
  δείχθη δέ έκ των ΰστέρων πολύ δικαίως
  «άς μεταξύ των άντιθέτων'συρράξεις έκ
  *<3ν οποίων ώς επί τ'ο πολύ εξέρχονται ζημιωμένοι οί ουδεμίαν σχέσιν με αύτάς έχοντες. 'Δλλά κβι είς επι πλέον σπουδαΐος λόγος, ηχο ή αίτία τής ένωρίτατα προσελεύσεως των έκλογέων δια νά ψη- οίσουν. Κ αί ό λόγος αύτος ήτο ό ·όβος μήπω; προσερχόμενοι αργότερον ευρε¬ θούν ώ; ψηφίσαντβς. Ιδού λοιπον οί λόγοι διά τούς όποί- Ου; ή ψηφοφορία χθές ήρχισε μέ συνω- στισμόν, ό οποίος άλλοτε μόνον ίΐς τάς απογευματινάς ώρας παρβτηρεΤτο. Οί άντιπρόσωποι των ύποψηφίων, ές αντίθετον πρός τούς δικαστιχούς αντι¬ προσώποις διά πολλούς των όπ.ίων έ- χρειάσθη ιδιαιτέρα πρόσκλησις, «μ* τζ ανατολή τοϋ ηλίου ευρίσκοντο είς τάς βεσβις των. 'Δφοϋ ήνοίχθησαν ΰπΌ των Διχαστι- χών άντιπροσώπων αί θύραι των έχλο- γικών τμημάτων, ήρχισε ή ψγ, των έκλογέων, ώς κα: ανωτέρω μεν, άθρόως προσερχομένων. Έν τω μεταζύ δμάδες διαδηλωτών έξ αμφοτέρων των πολιτικών μερίδων ζητωκραυγάζουσαι θορυβωϊώς υπέρ των ύκοψηφίων των εκάστη, ηρχισαν νά χα- τβφθάνοαν είς τα διάφορα τμήματα κβί νά λαμβάνουν θέσιν προ αυτών. Έπίση; άμαξαι επί των οποίων ήσαν άνηρτημέ - ναι αί είκονες των δύο ύποψηφίων δη- ά ΐ οί ίιάφοροι ύποψήφιοι Σύμβουλοι ήρχι- βαν νά χυκλοφοροδν, άλλοδ μέν γενόμε¬ νοι δεκταί με ενθουσιασμόν, άλλοΰ δι μβ αποδοκιμασίας. Ή ύπεοοχή τού κ.Μερκούρη 'ΔπΌ πολύ ενωρίς άρχίζε: νά κατα- ^εΐκνύεται ή ΰπεροχή τοδ κ. Μερκούρη, ι«ί υπέρ τοϋ δποίου ζητωκραυγαί είνε πε- ^ΐσσότεραι είς ολα τα μέρη. Είς δλας τάς δδοΰς δεν ή'κουέ νις παρα Φ)τωκραυγάς υπέρ τοδ κ.Δημάρχου, εάν δέ ηκούετο είς κανέν μέρος κανείς ζη- τωχραυγάζων όπερ τοδ κ· Πυρρή, προ τής δμοίροντίας των ζητωκραυγών Μερχουρικών ηναγκάζετο νά παύση 'ΔπΌ δλα τα μέρη τής πόλεως έφ' [ίβον ή ήμέρα προχώρει νέαι δμάδες φαί- νονται διευθυνόμεναι πρΌς τα διάφορα τμήματα. Οί Πυρρικοί άντιλαμδανόμε· νοι έκ πρώτης δψεω; την ύπεροχήν τοδ κ. Ιίερ/ούρη, ήρχισαν άποδοκιμάζοντες τάς άνά πασάν γωνίαν άναφαινομένας Μερκο.;ικάς δμάδας, - "Εργα καί λαΌς, φωνάζουν οί 'Γρκοι*ρικοί. •—Άλλαγή, «δρ, άπαντοΰν οί Πυρ¬ ρικοί. — Πϋρ ποϋ σας Ικαψεν, άνταπαν- οϋν οί Μερκουρικοΐ, ένω οί Πυρρικοί προεξαρχέντων πελωρίων τίνων Κρητι- κών, φαίνονται έτοιμοι νά έπιτεθοΰν. Οί δύο ύποψήφιοι άνα τα τμήματα 'Η ώρα είνε δεκάτη καί ό άνταγωνι- σμος μετβίξύ των διαφόρων δμάδων Ιν,ει •θάσει είς τΌ κατακορυφον. Κατά την αύτην ώραν έμφανίζεται επί χ:φαλής άρκετών φίλων τού δ υπο ψήφιος κ». Πυρρής, περιοδεΰων άνά τα τμήματα. Ήμίσειαν ώραν κατόπιν ό έτερος των ύποψηφίων κ. Μερκούρης άρχεται τής άνά τα τμήματα περιοδείας τού πεζή, άκολουθούμενος υπο χιλιάδων λαοδ. Ό κ. Μερλθύρης παντοδ γίνεται δεκτΌς μέ ενθουσιασμόν. —Μερκούραρος. —Ζήτω δ Δήμαρχος μας, ακούεται ώς α«Ό εν στόμα άπο όλον τον κόσμον ό'ποο φαίνεται διερχόμενος δ χ. Μερ- 'ΙΙ 'Δστυνομία άχίνητος φοδισμένη δέ σϋγκροίσεις λόγω τής προκλητικϊΐς στάσεως των Πυρριχ,ών, λαμβάνει σύν- τονα μέτρα. Αί επιθέαεις των Πυρρικών. Έν ?φ ,ΐΑεταςύ ή ψηίοφορία είς τα διόφορα τμήμβτα έςακολουθίΐ μβ ησυ¬ χίαν, ή όποία ό'μως δέν παρετάθη επί «θλύ. Οί φίλο: τοδ χ. Πυρρτ] άφοϋ είδον τΌ εν κατόπιν τοΰ αλλου έπιτυγχάνοντα τα διάφορα σχεδιά των διά νά μ,ειώσουν τής πρ'ςς τΌν κ. Μερκοίρην υπο τοΰ Άθηναϊ'χοΟ λαοϋ,παρεχομένκ)ς υποστηρί¬ ξεως ήδη απεφάσισαν νά καταφύγουν είς παν μέσον διά νά επιτύχουν τοδ σκοποϋ των. Άλλο μέσον δέν ύπολείπβται ·η διά ίΐή'ς βίας άπομάκρυνσις των φίλων τοϋ Ιχ. Μερκούρη έκ των έχλογικων τμη¬ μάτων. Άφοΰ λοιπον μέχρι τή*ς μεσημ- 6ρίβς προσήλθον χα'ι εψήφισαν μέχρις 'ένος όλοι οί γίλοι τοϋ χ. Πκρρί}, κατό- 5Γΐν ήρχισαν αναφανδΐν πλέον νά προκα- λοϋν τοίς ψίλο^ς τοδ κ. Μερχούρκ]; είς • «υγχρούσεις. Είς το πρόσωπον ςίλων αυτών εφαί¬ νετο έζωγρβφισμένη ή απόφασις την οποίαν έλαβον καΐ την οποίαν ώς θά ίδω- σ:ν οί αναγνώσται μας είς άλλην στή¬ λην δέν «ίράδυναν νά πραγμοιτοποιήσουν. Είς την Μητρόπολιν. Έξαιρετικώς είς την Μητρόπολιν οί ψηφοφόροι κατ' αρχάς πρσίρχονται ά- ρ«ιοί. Έφ' δ'σον ό'μω; ή ήμέρα προχω- ρεΤ ογκοδντοπ καΐ Ιρχεται στιγμή καθ* ί^ν έκατοντάδες ψηφίσουν. Οί Μερκουρικοί είνε προφανές ύπερτερουν χαΐ είς τα πρόσωπα των Πυρ* ρικών αρχίζη νά έπιφαίνεται άπογοήτβι*- σις. Έν τούτοις προσπαθοϋν ένισχυόμε- νοι άπο. μερικού; Κρητικούς νά άποκλεί- σουν τούς φίλους τοΰ α. Μερκούρη πρα- γμα δμως τ'ο οποίον δέν κατορθώνουν. — Λαος ίργα. — Μερκούραρος. Ιρχεται στιγμή καθ λαοδ ανέμενον διά νά δτι Αύταΐ είναι υί λν^^/οΰϊθιι κραυγαί Είς τήνΖοωδόχον ΙΙηγήν Πρώτος προσέρχεται καί ψηφίζει 5 ΰποψήφιος Δήμαρχος κ. Μερ τ,ούρης την 6 1)2 πρωϊνην ώραν. Ή ψηφοφορία διεξάγεται μέ ταςιν πρωτοφανή. Καί έδώ γίνεται καταφανής άπΌ μιας άρχής ή ύπεροχή τοΰ κ. Μερκούρη. Την 10 1)4 δ χ.Πυρρής κάμνων άπ' έχεΤ την περιοδείαν τού, ζητωκραυγά- ζεται υπο των ολίγων φίλων τού. Οί φίλοι τοϋ χ. Μερκούρη έ/.σποΰν είς ζητωκραυγάς υπέρ τοϋ ύποψηφίου των. — Μερκούραρος. Γ"Εργα. Ό χ. Πυρρής έν τούτοις συνιστά Οάρ- ρος είς τούς φίλους τού, διαβεβαιών δτι .» ι Τ . » «... ·ν .. «^<.ι>-*,/ν ί·,»« ,ιΐ^-η «ιιι....ι-------------------■—
  Ο ΘΡΙ ΑΜ ΒΟΣ
  •Ο άθηναίκός λαός χθες δσωσε την πρωτεύ-
  ουααν άπό την τρομερωτέραν έπιδρομήν.
  "Ολα τα κακά βτοιχεϊα, ώς βαβιβουζούκοι
  πλατσικολόγοι είχαν συγκεντρωθή περί τόν
  κ. Πυρρήν καΐ μέ πρωτοφανή λύσβαν επεδί-
  ωξαν την κατάκτησιν τού οημοτιχοθ ταμείου
  είς τό οποίον ή"λπι«αν πρός βτιγμήν ότι θά
  είσβάλουν ώς λύκοι πεινασμένοι. Καί άπό
  τα κακοήθη μέν ψευδη καΐ συκοφαντίας των
  παρεσύρθησαν πολλοί άγαθοί καΐ ευπιατοι
  πολίται, ηυξήθη δέ ν.ν.1 ό άριθμός των δια
  πολλών δυσαρεβτηθέντίον κατα τό Ιϊιάβτημα
  τής οκταετους δημ,αρχίας τού κ. ΛΛερκού-
  ρη, οΰτως ωβτε νά σχηματιαθή κάποιον ρεύ-
  μα^έρ ύ Ιΐή
  η
  ^ρ τού κ. Ιΐυρρή.
  'Λ,λλά όλος ό φρόνιμος λαός, ό λαός ό
  πονών την πόλιν, ο λαός ό ευγνωμονών πρός
  τόν δήμαρχον, όστις είς οκτώ έτη έπεριμά-
  ζευαε τα οίκονομικά τού δήμου καΐ ώς νοι-
  κοκύρης δήμαρχος έ'στρωσε δρόμους χαΐ έ-
  φώτιβε δοόμους καΐ £φερε άφθονο νερό είς
  την πόλιν καΐ έφύτευσε πλατείας καΐ έφτειαβε
  άγοράς, βλέπων τόν κίνδυνον πού έγεννάτο
  άπό την βυκοφαντίαν καΐ την κακουργίαν έν-
  ηγκαλίβθη τόν δήμαρχον τού* καί ό άλλοτε
  έκλεκτός των λα'ίκών τάξεων, εγένετο χθές ό
  προαφιλής ύποψήφ'.ος όλων των τάξεων, από
  τής πλουσιωτάτης μέχρι τής λα'έκωτάτης.
  Κάθε άριατοκράτης, τραπεζίτης, έ'μπορος,
  κτηματίας, νοικοκύρης, έπαγγελματίας, έρ-
  γάτης, έοπευαε χθές έν τώ προσώπω τού κ.
  Μερκούρη, προβάλων αυτόν ώς άβπίοα, να
  ύπ&ραοπίση τή λέωφόρο η τό βοκάκι τού» τό
  παλάτι η την καλύβα τού άπό τοΰς κινδυ-
  νους τής βκόνης καΐ τής βρώμας καΐ τής δί-
  ψας καί τής άρρώστειας ποθ ώς δημοτεκοΐ
  _.'.„«___ι_. ηλ 1'/5?.......___ «__.* _λ.-. -. '·> «.
  ς ρρς ς ημοτ__
  Θά έβγαιναν από την κάλπην τού
  κ. Πυρρή άν ετύχαινε, κακή μοίρα, να £6γη
  δια διαβολικοθ θαυματος Ό ύποψήφιος τής
  άναρχίας καΐ καταβτροφής·
  Τό παρά^ τόβον μανιώδη ενέργειαν, κατα-
  πληκτικόν άποτέλεσμα δέν 4 ήτο απροοδόκη
  Οί όδ ί λύ
  τον.
  μ 4 ή ροη
  Οί φιλοπόλιδες πολίται είς την λύββαν
  των Πυρρικών δέν άπαντοθβαν. Έβιώπηααν
  φρονίμως ινα τό μάθημα τό έκ των καλπών
  είνε βκληρότερον καΐ ο Θρίαμβος περιφανέ
  βτερος
  Κ01 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  — Κακά 'ναι τα ψέμματα, βωνάζουν
  οί Μερκουρικοί.
  Μέχρι τής μεσημβρίας εψήφισαν είς
  το ανωτέρω τμήμα περί τούς 500, :α
  70 0)0 των οποίων υπέρ τού κ. Μερ¬
  κούρη.
  Είς τού Καραμάνου
  Καίτοι πλησίον είς τΌ τμήμα τής
  Σχολής τοϋ Καραμάνου εΰρίΐ/.εται το
  κέντρον των Πυρρικών, έν τούτοις πρός
  γενικήν άπελπισίαν των φίλων τοϋ κ.
  ΙΙυρρή έπικρατεΤ παντοδ Μερ>.ούραρος.
  Οί φίλοι τοδ κ. Πυρρή δέν φωνάζουν
  άλλά ώρύονται υπέρ τοϋ ϋποψηφίου των.
  — Πύρραρος.
  — Άλλαγή.
  — Φωτία ήταν κ' Ισβυσε άπαντοΰν
  οί Μερκουρικοί. ένω οί Πυρρικοί προ-
  σπαθοδν νά κάμουν κουράγιο είς τον ε¬
  αυτόν των,
  Έδώ μέχρι τής μεσημβρίας ψηφίζουν
  440 έκ των οποίων δ κ. Πυρρής δέν
  έλαβε οΰ'τε το 1)4.
  Είς τό» "Αγ Δημήτριον
  Καΐ έδώ δ συνωστισμος πολύς, δ μέ¬
  γας περΐβολος δμως τού ναοΰ έμποδίζει
  τούς ψηφοφόρους νά πλησιάσουν.
  ΠαμμερκουρισμΌς τέλειος, οί Πυρρι-
  κο'ί, οί δποΤοι δέν ανέμενον τοσαύτην ύ¬
  περοχήν Ιχουν ιρίλλϊθ^ άπο την λύ¬
  πην των.
  Ό κ. Μερκούρη; γίνεται δεκτος υπο
  των πολυπληθών φίλων τού μέ ζητω-
  κραυγάς.
  — Κύριε Α^,μχρχί, σ/.ίψου γιά την
  άλλη τετραετίαν κραυγάζει εις.
  — Μερκούραρος, εργα, άπαντοΰν οί
  άλλοι.
  Όταν ήλθε δ κ. Πυρρής δέν εΰρίσ/.ε-
  το κανείς άπο τούς φίλους τού έκεΐ νά
  τον ύποδϊχθίτ).
  Ό κ. Πυρρής γίνεται μελαγχολικώς.
  — Κουράγιο, φωνάζουν οί Μερκουρι¬
  κοί, τΌ βράδυ τί θά πάθβς.
  Μέχρι τής μεσημβρίας εψήφισεν τΌ
  τρίτον των έγγεγραμμένων είς τον έ
  κλογικΌν κατάλογον.
  Είς τόν "Αγ. Φίλιππον
  ΆπΌ τής ττρωίας τΌ τμήμα αύτο Ιχει
  προσλάβει πολεμικήν χροιάν, οί φίλοι
  τού κ.ΙΙυρ^ή καταλαβόντες θέσεις είς τα
  τ ρ/ή
  παρά τ'ο τμή>α καφενεΤα άρχίζο^ν νά
  προκαλοϋν δι' άντεγκλείσϊων τού; Μερ·
  κουρικούς 1
  Είς τάς 9 1)2 ένεκα τίί; συμπλοκης
  ή ψηφοφορία διεκύχη ίχαναληφθεΤσα είς
  10 καί 1)2, ένφ γύρω ίΐϊπεΐς-περιέκλει-
  σαν τάς διόδους, διά μια; μόνον των .δ-
  ποίων επετρέπετο ή διέλευσις των 6η·
  φοφόρων. "Εως το μεσημβρ: ένεκα τής
  διακοπγ|ς είχον ψηφίσει μόλις 280.
  Είς τους Ταξιάρχας
  Λιγοστοί οί ψηφοφόροι άπο ενωρίς
  πυκνώνονται χωρίς συνωστισμΌν περί
  τάς δέκΒ διά νά άραιώσουν πάλιν πθλύ
  γρήγορα.^ Πλήρης ήσυχία είς το τμϊΐμα
  αύτο καί ψυχραιμία κομματ-.κή. Είς
  τάς 12 ότε διεκόπη ή ψηφοφορία είχε
  ψηφίσ'ο τΌ ήμισυ των είς το τμήμα έγ¬
  γεγραμμένων. 'Υπερτερεΐ έδώ δ κ.
  Μίρκούρης. .
  Εις χον "Αγ. Κωνσταντίνον
  Ή ψηφοφορία έδώ άρχίζίί άραιά κα:
  μόλις κατά τάς 9 1 )2 πβρατηρεϊται ά-
  Ορόα προσέλευσΐϊ ψηφοφόρων ή όποία
  εως τάς 11 1)2. Είς τάς
  έκλύγ^ς, έφ'
  τητά τού. Ό
  Ή χθεσινή πάλη μήπως νομίζετε δτι ήτο μεταξύ
  ενός λαοπροβλήτου ύποψηφίου καί ενός άλλου ύπο-
  ψηφίου, μειοψηφοΰντος ; Όχ·.! Άλλά μετα£ύ τής
  συντηρητικής κοινωνίας των Αθηνών καί τοθ άναρ-
  χαοθ προέδρου τής Βουλής. Όστις καΐ άπετύπωσε
  την σφραγίοα τής νοσηράς τού ίδιοφυΐας επί τής
  έ<—>* δσον αυτή έξηρτατο άπό την Σεβασμιό-
  'λες οί κουμπουριές καί ή μαγγουριές,δΛη
  ή λύσσα καί αί ίπιθέσεις, δλη ή τρομοκρατή καί
  τα τεχνάσματα, καί * τεοτίπια, καί ή τακτικές,
  καί ή στρατηγικές, δλοι οί δόΛόί Τής άλώπεκος καί
  δλη ή φωτία τού πειναλέου λύκου, αυτόν· είχον έμ-
  πνευττήρα, σχεδιαστήρα, συλλήπτορα. Αυτόν,
  κ. Πρόεδρον τής Βουλής.
  Δ'.ά νά συλλάβετε δέ μίαν ιδέαν περί τής τερατώ-
  δους εικόνος την οποίαν μας έσέρβιοε καθ" δλην την
  οξείαν έκλογίτιδα των τελευταίων ημερών καί ιδίως
  τής χθεσινάς, πρέπεΐ νά φαντασθήτε τόν πρόεδρον
  τής άγγλικής Βουλής των Κοινοτήτων, τοθ όποίου
  ό κ. Νικόλαος Λεβιδης Οεωρεί τόν εαυτόν τού συνά¬
  δελφον, δίνΟΜ.£νον γ) είς τό προεδρείον
  είς το Μεγαρον τού, κουμπουρ&ίΐί,ς' Ία.ϊ
  αύτούς έν γνώσει δτι θά Ούσουν καί Οά άπολέσουν
  την ημέραν των έκλογών τού δημοτΐΑθΟ συμβουλίου
  τοθ Λονοινου δ'.ά νά ύ-οστηρίξουν τούς προοδευτι-
  κούς ή τούς συντηρητικούς αναλόγως των συμπα-
  Οειών τάς οποίας θά εϊχε.
  Υποθέτομεν δτι ή εικών αυτή ίσως θά /.άμη αϊ-
  σθητιν καί είς αυτόν τόν κ. Νικόλαον Αεβίδην καί
  ϊσως Ο' άρχίσϊ] νά σκέπτεται μήπως πάσχτ) άπό τό
  λεγόμενον νόσημα τής οιπλής προσωπικο'τητος καί
  είνε άλλος άνθρωπος ώς πρόεδρος τής Βουλής καί
  άλλος ώς κύρ Νικολάκης.
  Δυστυχώς ό μέχρι τούδε πολιτικός βίος τοθ κυ-
  ύ υξ άΤ ψ ξ
  ρίΌυ αύτοθ τοιοθτος υπήρξε πάντοτε.Τά ύψηλά άξιώ-
  [ΐ,ατα είς τα όποΓα τόν έφερεν ή κοινοβουλευτικήν άρ-
  ρώστεια ττ)ς Ελλάδος, οθτε τόν έδιόρθωσαν, οθτε
  τόν έπεσκευα^ταν. Άλκοολικός τοθ ΈλληνικοΟ Κοι-
  νοβουλευτισμοθ, χωρίς καμμίαν αρχήν, πίνων καί
  ξερνών, ξερνών καί πίνων πάντοτε, υπήρξεν άνέκα-
  θεν ή εικών τοθ χωρίς συνείδησιν καί χωρίς τύψεις
  συνειδήσεως πολιτευτοΰ τυφλός είς την πάλην, τυ-
  φλός «ίς την εκλογήν των μίσων, τυφλός είς τα
  άποτελέσματα, τυφλός είς την διάκρκτιν μεταξύ
  καλοθ καί κακοθ, μεταξύ ήθικής καί έγκλήματος,
  μεταξύ πατριωτισμοθ καί προδοσίας. ·
  ^ Πρώτος καί καλλίτερος είς τάς εναντίον τοθ άει-
  μ^^ο^Τοικούπτ) μαφφιακάς έπιθέσεις, πρώτος καί
  καλλίτερος εί?"1^.υαΥΥελικα> πΡώτος καί καλλίτε-
  • · *><':—~ θεοτόκη επίθεσιν, ποώ- ο περισσότερον το άπόγευμα. Αί υπο την κουμπούραν χαΐ τορόπα- λον εκλογαί τγ5ς πρωίαί δέν έσυνεχί- σθησαν μέ την αύτην όξύτητα το ά*ό· γευμα Ό κ.Μερκούρης Λ την πρωίαν μαθών ώ Κ ρρης η πρωίαν μαθών τΌν φΐνον τοϋ Λοιδωρικιώτη Κουτσαύτη εΐπε: — Κακόν σεφτέ ίκαμαν* αν έξαχο- λοαθήσουν Ιτσι δέν εύθύνομαι γιά ότι συδί συμδί). Ή νυναικε?α άποψις ή έλή ί ΤΌ άπόγευμα ή έκλογή είχ« καί ο¬ λίγον πανηγυρικήν όψιν. Ό θηλυκος κόσμος τελβ:ώσας τάς εργασίας τής ήμίρας καί σιγυρισβείς, χτενισθϊίς, μπουντραρισθείς κατέλαβε τής πόρτες, τα παράθυρα, καί τούς ε¬ ξώστας των οί/.ίών /.αί ήρχισε λαμβάνων μέρος είς την κίνησιν. Ξέρετε δέ τί έστί γυναΤκες χατερχό- μβναι είς τον έκλογικον άγώνα ; Τρίς καί τετράκις φανατικώτεραι καί λυσσωδέστεραι των άνϊρών. ΆπΌ την μΙ& δέ έ'ως τ*)ν άλλην δ- κρη Μερκούραρος. Κανενα στοματάκι δέν ήνοιξε γιά νά προφέρη τό όνου,α τοδ μαύρον τοδ Πυρρή. Ή έκλογή στής γι»ναιχ«Τες τής καρ- διές μέ δλο τΌ π δ ρ χαΐ την φωτία τοϋ Βίζουβίου ποδ κρύβουν είχε γείνει χαί τιλειώσει χαί τ' άποτελέσματα ίβγαι- ναν άπΌ μικρά, βαμμένα χαί άβαφα χο- ραλένια χαί μή στομοκάχια. — Μερχούραρος. Είς τόν "ΑγιονΝικόλαον (Πευκάκια). ΤΌ άπάγευμα έκεΤ περισσότεροι Μερ- χουρικοί συγκεντρωμένοι άπ' Ιξω. Έ- ομΌς δμως μικρών παιδΐών έξεκούφουν τον κόσμον χτυπών κουδούνΐα χαΐ τενε- κέδεςκαί ζητωκραυγάζων υπέρ τοδ Πυρ- Επάνω είς τής σκάλες τής έκχλησίας μ,ερικοι Πυρρικοί, ών προίστατο κάποΐος ξηρος, ψηλΌς καί άδύνατος έπείραξαν ι- ναν έχαγγελματικΌν Μερκουρικον μετα- βάντα μέ την ποδΐάν νά ψηφίσο. 6«ντα μέ την ποδΐάν νά — ΆΊντε καΐ θά γέρω, θά φ?ς Έ ψφο διορισθξς χ«ί φ?ς — Έγώ δουλεύω δέν εχω ανάγκη να δΐοριεθώ. Έγώ φορώ ποδΐά έγώ. Σύ θέ- ναΐος καί άκράτητος πάντοτε υπό συνοδείαν, Δαντών καί Ροβεσπιέρος είς τούς λόγους, ήρως δέ τοθ Οΰρη- τηρίου τής Βουλής είς τα £ργα. Ώς ύπουργός τής Δικαιοσύνης, μεριμνών περί των φυλακισμένων τού. Ώς έξαήμερος ύπουργός τής Έσωτερικών διώχνων άπό τό ύπουργείΌ τόν δήμαρχον τοθ Πειραιώς Μη- τσόπουλον. Ώς Πρόεδρος τής Βουλής ζητών νά επι¬ βάλη είς τάς Αθήνας τό Κράτος τώνΚουμπουράδων. Αύτός ήτο, αύτός είνε, αύτός θά είνε. Ό κ. Πρόεδρος τ* Κυβερνήσεως νά χαίρεται τόν κύριον Πρόεδρον τής Βουλής τού. 12 το τμήμα κλείε;, μετά μίαν επί¬ σκεψιν των ύποψηφίων, έκ των οποίων ένθουσ-.ωδώς δεκτος γίνεται δ κ. Μερ- ν.ούρης·, δ δπο'ος καί ϋπερτερεΐ έδώ μ;χρι τϊ;; μεσημβρίας επί 480 ψηφοφο- ρησάντων. Είς τόν "Αγ. Νικόλαον 'Η προ τοδ ναοδ όδΌς κατειλημμένη εντελώς υπο μακράς σειράς άμαξών πε- ρίθδευίντων έκλογέων αμφοτέρων των ΰποΦηβίων. Περ'ι την Ιΐην επεσκέφθη το τμή*μα δ κ. Πυρρή;. — Μερ/.ούραρρος. Άντήχησε μία πανδαιμόνιος φωνή άπο τα στίματα των άντιπροσώπων, οί οποίαι πλεονάζουν άσυγ/.οίτως κατ 'ά- ρ·.Ομόν των τοϋ κ. Πυρρή. Ό κ. Πυρρής ήρχισε ψηφίζων είς το τμήμα αύτο οπου είνε εγγεγραμμέ¬ νος. Περιττον νά είπωμεν δτ;__δέν εψή¬ φισε τον κ. Μερκούρην ! έδείκν^ν έν τούτοις άρκετήν άδρότητα δ άνήρ σκορ- πίζων με;$:άματα πρ;ς το:Ίς άντιπά" λους ! "Εως τό μεσημερι είχον ψηφίσε! 450 περίπου. ΟΊ Μερκονρικοί άντιπρόσωποι είνε ένθουσιασμένοι. Είς τόν "Αγιον Αιονύαιον Δύσκολος ή ψηφοφορία είς το τμήμα αύτο μέ την «νοδον επί τή*ς άνηφορικής κλίμακος, ψηφίζου,ν έν τούτοις έν τάςει οί έ·/.λογεΤς. Ή έντύπωϊΐς ένΌς ψυχραίμου Μερ- ΰ' ύποψηφίου συμβούλου είνε δτι α ρ ψηφ μ «κτυπώνται», δηλ. αμφότεροι οί ύπο- ψήιίθΐ λαμβάνουν ψήφους καΐ έπομένως ή πλάοτιγς δέν εφαίνετο άκόμη κλί· νουσα. Είς την ϋΐεταμόρφωαιν ΆπΌ ενωρίς άρχίζει είς τΌ η'σιιχον αύτό τμήμα τή; Πλά/.ας ή ψηφοφορία Προσ-·ρχονται κατά . πυκνούς δμίλου; δλοι δσοί θέλουν νά ψηφίσουν ένοιρΐς καί νά άπαλλαγοϋν άπο την βραδύτητα καΐ τούς συνωσπσμούς. Τί τμημα ορουρεΤται άπΌ δψ.οιρίαν πυροδολητών, είς τούς δποίους εχουν προστεθ·/] ί/.ανοί χωροφύλα/.ες διεσπαρ-1 μένο: γύρω. Μέχρΐ μεσημβρίας, δπότε διεκόπη ή ψηφοφορία, άφοΰ προηγουμένως καΐ οί δύο ϋ-οψήφιοι δήμαρ/οι έπεσκέφθηιταν το τμή*μ«, είχον ψηφίσντ) 350. Έπικρα- τεΐ δ κ.Μερκούρης, ύπερτερών, κατά το λέγει* των άντιπροσώπων κατά πολύ. Είς την Αγίαν Αικατερίνην Καί έδώ άπο πολύ ενωρίς άρχίζει ή ψηφοφορία σχεδον δέ άμίσως έπέρχεται συνωστισμός. Οί ολίγοι πυροδοληταί, είς τούς δποίου; είνε άνατεθίΐμένη ή φρούρησις τοδ τμήματος δέν έπαρκοϋν καΐ δ πρωτοδί/.ης κ. Χαλκιόπουλος, 2- στις είνε καί δίκαστικος άντιπρίσωπος είς το τμήμα αυτο, διαμαρτύρεται. Έν τούτοις ή ψηφοφορία προχώρει ήσύχω; έκτος μερι/.ών μικροεπεισοδίων με:α;ύ άντιθέτου φρονήματος έκλογέωγ περιορίζομένων μέχρι χυδαίων υβρ-ων. Μέχρι μεσημβρίας εχουν ψηφίσει 550. Έπι/.ρατεΐ δ κ. Μερκούρης. Είς τάς δώοεκ» καΐ τέταρτον διακό- πτεται ή ψ^φοφορία. Ε'ς τα άλλα τμήματα Είς τον Άγιον Γεώργιον (Καρύτσην) εψήφισαν μέχρι τη"; μεσημβρίας 488. Ψηφίζουν έν όλω 1200. Οί δύο άντί- παλοι φαίνοντο! άντιπβλαίοντες. ·«■ Είς την 2αν Δημοτικήν Σχολήν των αρρενων εψήφισαν μέχρι τή*ς μεσημβρίας 426 έν όλω. "ΕςωΟ: τοδ τμήματος θό- ρυβος πολύς έκ μέρους των παρισταμέ- νων άμφοτέρω» των κομμάτων. *** 3'Εν τω τμήματι Χρυσοσττηλαιωτίσσης εψήφισαν μέ/,ρι τής μεσημβρίας 719. Ίσχυρά ζώνη έ/, χωροφυλάκων έξωθεν τού ναού έπιδλέπεΐ την τάξιν. -«- Καΐ είς τα άλλ« τμήματα ή αυτή ζωηρότης εκυριάρχει. ^ Οί έκλογεΤς άθρόοι προσήρχοντο υπο τάς άντεγκλήσεις υπέρ τοϋ ενός ή1 τού άλλου ύποψηφίου. ^ Μία περιοϊεία τοϋ κ. Μερκούρη άνά τα τμήματα γεννρ φρενίτιδα ένθουσια- σμθϋ. — Μερκούρης. — Μερκοΰραρος. Άντηχοΰν πανταχοΰ, ένώ δ λαοφι- λής Δήμαρχος χα:ρειίζων ?8ξ'.α καΐ ά- ριστερ? έςα/.ολουθεΤ πεζ'ο; την περιο¬ δείαν τού, έν αντιθέσει πρός τΌν αντί¬ παλον τού έφ' άμάξης ζ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥιυ,Α ΤΌ μεσημέρι ^ ή ίαχή καί δ βόμδος ποΰ αντηχοϋσε απΌ την μίαν ακρη τής πόλεως έ'ως την άλλη εμετριάσθη. ΤΌ χυΓέν αίμα τοϋ νβαρθδ Λοιδωρι- κΐονΐου ηταν νερΌ ποΰ Ισδυσε μιά φω¬ τία ποδ άναβε καΐ ίξετρΓ/,λαινε τούς Άθηναίους. ΈκτΌς τούτου δέ καί τΌ στομάχι είχε την σειράν τού πλέον. ^ Ή κάλπες Ικλεισαν στής έ/.κλησίες τα στόματά των χ«ΐ άνοιξαν τα των άν- τ*προσώπω» πλέον. 'Δμάξια ά χαΐ τροφάς περιήρχοντο τα τμήματα διανέμοντα κοτόπουλα ψημμένα είς τοΰς άντιπροσώπους, οί δποΤοι παύσαν- τες νά δίδουν σφαιρίδ'.» ήρχισαν άναμε- ταξύ των τάς φωνάς καί τάς άντεγ- κλήσεις. — ΛαΌς—Ιργα. — Πύρ. "Οσον ομως ή ώρα ζροχωροϋσε χαΐ το μεσημέρι Ιφευγε τόσον τα πράγματ» έζωήρευον, ή ζωηρότης των ίμως^τώρα είχεν αλλοχρώμα καί άλλην μορφήν. Τό αΓΙΰρ» ποδ Ικαιγε την Άθήνα τό πρωΐ άπο την μίαν άκρη εως την άλλη έμετριάζετο καί αί φράσεις λαος καί εργα άντηχοϋσαν άπο κάθε μερια. Άμάξια στολισμένα μέ είκόνας τοΰ Μερκούρη καί φορτωμε'να μέ κλάδους καί ά'νθη περιήρχοντο τούς δρόμους καί τα τμήματα έν ζητωκραυγαϊς καί άπο- δοκιμασίαις. Καί οσο επροχωρουσε το άπόγευμα τόσο ή Μερκουρική κίνησις έζωήρευε διά νά καταλήξη κατά τάς εσπερινάς ώρας εί; έν Παμμερκουρ'.κΌν άνακάτωμα τής Αθήνας. Καΐ ή οψις δέ τή*; έκλογής δέν ήτο ή αύτη το άπόγευμα. ΤΌ «Πΰρ» καί δ σίδηρος των Πυρ¬ ρικών κουμπουράδων των έξαπολυθέν- των είς τα τμήματα καί τούς δρόμους δ·.ά νά τρομοκρατήσουν τούς έκλογεΤς καΐ πάρουν τΌν άέρα των ψηφοφόρων, είχε σ 6 ύ σ ε ι τελείως το άπόγευμα σχεδόν. Καί σύμφωνος μέ τοέπίκρατοΰν στοιτ χεΤον το πρωΐ ήτο καί ή έκλογική κί¬ νησις, μία κίνησις πιστολισμών καί αί- μάτων, τρΐμου καί άναρχίας. "Ανωτέρω γράφομεν περί των έξα- πολυθέντων είς τα τμήματα καί τούς δρόμους κουμπουράδων πρός τρομο¬ κρατίαν των πολιτών καί επι μένομεν είς την λέξιν, ή μάλλον δέν έπιμ=νομεν ημείς άλλά τα γεγονότα. Μία πρόσκλησις δημοσιευθείσα είς πρωϊνήν εφημερίδα καί προσκαλοϋσα τούς πιστούς ενός Άθηναίου βουλευτού είς την οικίαν τού πρός σύσκεψιν διά τα «μ έ τ ρ α» τα όποϊα θά λάβουν κατά την «α ύ ρ ι α ν ή ν» εκλογήν, ουδέν άλλο εσήμαινε %«ρ» πάρσιμο τοΰ αέρος των αγαθών καί άκάκων πολιτών. Καί αύτο το πάρσιμο τοΰ αέρος συνε- πήρε καί την ψυχήν ένΌς Ρουμίλιώτου οουστανελλοφόρου καί έρρΰπανε τούς Άθηναϊκούς δρόμους μέ αρκετόν άϊελ- φιν.Όν αίμα. Καί μόνον δτβν ή άστυνομία συνέλαίε τούς^ έξορμήσαντας έ/. τή*ς οικίας τοΰ κ. Λεδίδου μαγγουράδες τούς τσακίζοντας τούς πολίτας τούςφέρονταςΜερκουρικήν κον/.άρ?*ν, -Λ χ«χον εμετριάσθη διά νά /.αταστη- «άγγες γιά να ?ρθτ) δ Πυρρής νά β·ς«ς ποϋ Ιχεις θηλυκόκοσμος έ- χαιρετισμούς τούς καί ματα μέ μισοκλι., ά κάθε ένδεχόμενο. Δύο-τρεΐ; μικροσυμπλοκα'ι γραφόμε¬ να» είς τΌ παθητικόν τής έκλογικής κι¬ νήσεως τοΰ τμήματος μουτζουρώνων την δλη πανηγυρικήν είκόνα, με τΌ αίμα ποΰ ίτρεξε άπο τα κεφάλΐα των παθάντων. Είς τόν "Αγιον Αιονύβιον ΈκβΤ χάρις είς τον άνθυπολοχαγον Βερροιόπουλον καί τον λοχίαν Καλαρ· ρύττην ήσυχία καί τάξις. Φαίνεται ή λεοκή φουστανέλλα τοΰ Μερακλή μεταβαίνουσα νά εκπληρώση τΌ ίίψιστον τοϋ ιδιόκτητον της, ώς πολί- του, καθήκον. Φιλάνθρωπος δέ καί μεγαλόκαρδος ό θαυμάσιος Μήτσους σαν Χριστός. Τούς ασπρισβ δλους πέρα—πέρα ό άθεόφοβος. — Μωρέ γιατΐ Ιτσι Μερακλή ; — "Ωχ άδερφέ ! Γιατί νά δυσαρε- στήτω τον κόσμο ; Νά μαυρίστε τους σεΤς.... ΤΌν Μερακλή φεύγοντα έξεπροβόδη- σαν φωνές ν.αί τενεκεδοκρουσίαι. — Ζήτω καί τοΰ Μερακλή. — "Εργα καί παραμάνες. — "Εργα τής παραμάνες. Τραγικωτέρα εγένετο ή ύποδοχή τοΰ ύποψηφίου βαρέως Ράλλη. Μόλις δ δυστυχής έκαμε ν' άνεβη στής σκάλες τή; έ/.κλησίας καΐ οί θαυ- μασταί τού συμπυκνωθέντες γύρο τού κατόρθωσαν νά τον.....ρίξουν κάτω. Μισοτσακισμένον τόν επήραν εκείθεν γιά νά τόν ρίςουν σέ κάποια στέρνα, άλλ' εύτυχώς έπενέδησαν τα άστυνομι- κά όργανα καί τΌν έλεοθέρωσαν άπΌ τα χέρια των φίλων τού. Είς το τμήμα αύτό είχε φανή το πρωί καί δ φονευθείς άτυχής Λοιδωρι- κιώτης Κουτσαΰτης, κρατών εί/.όνας τοΰ Μερκούρη νχι θορυβών υπέρ τού λαοφι- λθΰς Δημά,οχου. Μοναστηράκι Έδώ τρώγονται μέ τή; φωνές. Μιά μακρά σειρά Πυρρικών έφ' ά¬ μαξών, ών ήγεΐ-αι αΰτος δ κ. Πυρρής περνάει έ/.ίΐθίν όρυομένη χ«ί ζητω· κραυγάζουσα. Ό ϋποψήφιοί τής «άλλαγής» κατα- σκονισμένος ίδρωμένος, στάζων, άξιολύ- πητος, μόλις /.α:ο?0ώνΐΐ νά κινηθίί μέσα είς τούς ά'λλους ποϋ τον Ιπνιγον μέσα είς το άμάξι, χα^ετα -.Όν κισμον. — Πϋρ—Πΰρ — Πύρραρος. Όταν τα άμάςια πέρασαν τΌ πρώην /.αθεστώς επανήλθεν. Οί στρατιώται άκουμπισμίνοι στά ντο·;βί'·/.!β διηγούντο εί; τού; πολίτας τόν φόνον τοϋ Κουτσαύτη. —Ποΰ λέτε ό φουστανελλας έπερ- νοΰσε μέ την καρίτσα οωνάζοντας «Ιρβ γα κ«ΐ λαός». "Ενας ΠυρρικΌί τοδ άρ' παξε τΌν Μερκούρη καΐ τΌν ςέσχισε' δ φουΐτανελλας μόλι; έπροχώ,ί'οσε λίγο καί έπυροβήλησε στον άέρα. Τότε οί Πυρρικοί έπυροδόλησαν στο κρέας κ«Ί τον έσκάτωσαν. ΈκεΤνος άμα χτυπή- κΐ έτινάχτηκε απάνω, έβήκωσε τα χέρι« τού σ«ν νά ήθελε νά χτυπήσο τον αίρα καΐ επίσί κάτω άπο τΌ άμάςι τα το μπρούμητα, μέσα στή χώμ«... Στον Άγιο Κωνσ.αντΐνο ήσυχια πε* ρισσοτέρο. Μερικο: Πυρρικοί κ'οροϊδί'ύ- ουν διερχομένΐυς Μερ/.ουρ:κούς. —Μή φοβασαι* δέν θά νέ πάψουμ* τώρα ποΰ θά ρθοδμε. θά ·$ς άκόμα... Καί έ'νας χονδρος καί μέ μεγάλην γαστέρα Μεί/.ουρικΌς δεικνύων το σάρ- χΐνον τύμπβνςν τού. —Βρέ τί νά φάω ?ρέ* ίγώ ί·αγα καί χόρτασα. Νά ή κοιλιά μθϋ δέν θά φά» άλλα.^ Σύ θά ?ας ποδ είναι «ινασμένος. Καΐ Ινα μικρΌ διβδολάχι σβυρίζον μέ) ίνα κοχύλι. —Ποδ είνε έ Πυρρής μωρέ καί φεύ- γβι το ύπερωχεάνειο. ^ Στοδ Καραμάνου ήσυχία, είς δέ τούς Δγίους Ταξιάρχας χάποιος πολίτης βε- λήσΛί νά εισέλθη γιά νά ψηφίση καί ΐμτ.,,./ΐϊ; άπΌ τιν στρατιώτη τόν άρ- παξε άτλ τϊ π;ρ:λαίμιο. Σέ λίγο ομως άνηρπάγη χαί αΰτος καί μετεφέρθη ενώπιον τού δικαστικοδ άντιπροσώπου όστις άφοΰ τού επήρε το δνομα τον άπέλυσε κοτόπιν. Πΰρ—Γκάπ—Γκούπ Ένα> «ύτά εγίνοντο έκεΤ είς την δΛν
  'Δδριανοΰ ^ 5—6 Κρητικοΐ έπιτίθενται
  χατά τής άμάξης τοΰ Π. Ήλιθπούλοι»,
  τής οποίας έπέβαινον 2—3 Μερχουρι-
  χοί χαί τούς τσαχίζουν στο ξόλο.
  ^ — Διάλε τα Ιργα σας. Τσαί «οΰνε
  τα Ιργατά σας. Τσαί τοδ διαόλου άκο-
  μηνάρια.
  Μολις το σούσουρο αύτο έτελείωσβ
  χ«ί μία ίαχή ακούεται άπΌ κάτω καΐ
  Ινα κΰμα λαοΰ έξωρμα άπο τον δρόμον
  περιστοιχίζον έ'να άμάξι το οποίον άκο-
  λουθεΤ ατελεύτητος σειρά άλλων, ένφ
  μία κρκυγή καί ίαχή ακούεται σκεπά-
  ζουσα κάθε άλλον θύρυβον καί πνίγουσ»
  κάθε άλλην βωνήν είς την συνοικίβ»
  εκείνην.
  — Μερκούραρος·
  — ΛαΌς καί έ*ργα.
  Μπροστά ό κ. Μερκούρης, χαιρετώ»,
  χαιρετουμενος, ζητωκραυγαζάμενος, ά·
  ποθεούμενος.
  — Καλώς το Δήμαρχό μας.
  ΣτΌν αγιο Γεώργιο τον Καρΰτση &
  χόσμος ψηφίζει μέ ήσυχία.
  Μερικοί Μερκουρικοΐ ευρίσκονται το-
  χαίως μετα;ύ ούω Πυρρι/ών δμιλων.
  — Πϋρ, άπ' έδώ.
  — Πΰρ. άπ' έκεΤ.
  Κ' οί Μίρ/.ουρικοί αποχωρούντες.
  — Παμε γιατί έτί'θημεν μεταξύ δύ<*. .... πυρών. ΈκεΤ αγγέλλεται δτι είς τΌν Άγιο» Νικόλαον ε!: τ^ Η'Ίν.άκια β'νας μΐΛρός χάποιον είς το χεφάλι. Όχλαγωγέαι 'Η ώρα είνε ή'ίη έβδόμη εσπερινή κοΛ ή δχλαγωγία έπιτείνεται. Σάν πέλαγος ποΰ το δίριει τρι/υμία άντήχει ή Άθήνα άπΌ άκρου είς άκρον. 'Η ζωηρότης εί; τα τμήματα γίνϊται μεγαλϊΐτέρα καί μόνον υίς τοτής Ζωο- δόχου Πηγής θεία ήσυχία καί ούρανία γαλήνη δασιλεύει. 'Ο άστυνόμος τοδ τμήματος, δά;ιω· ματικος τής έκεΤ φρουρϊίς καί 2—3 πολίται κάθονται άπέξω άπβ την έ·Α- κλησία καί συζητοΰν περ'ι .... χρο- σανθέμων. Παρακάτω οί στρατιώται μισοξαπλο- μένοι είς τον 'ίσκον ποΰ ρίχνουν τα σκή- τια καπνίζουν ξέγνοιασθοι ή ρου·οϋν μ* άπόλαυσι καφέδες. Τα γύρω θηλυκά δυσαρεβτημένα γιβ τή ήσυχία αυτή. —Στή Χρυσοσπηλαιότησα Ιχουν γεί- νει σκηναί λένε. Καί δέν Ιχουν άδικον. ΆμίΐΛ ΙΙυρ?ι/.ά διερχόμινα έκίΤ- θεν κα! άποδο/.ιμοίσθέντα άπό πυκνούς Μερκουρικούς δμίλους έπυρο5όλησαν είς τΌν άέρα. Οί Μερ/.ουρικοΐ τούς έμιμήθησαν καί ένας πανικΌς τρομερος καί έ'να σκοΰξιμο άνατριχιαστιν.Ό έπηκολούΟησ« διά μίαν στιγμή, πραγμα το όποΤον έδωκε ευκαι¬ ρίαν είς τούς ταραχοποιούς νά φύγουν. Δέν έ/.όπασε καλά—καλά ή φουρ- τοϋνα αυτή καί νεα ιβραχή λαμβάνε. χώραν. Δύο κεφάΆια Μερκουρικά θελήσαντα νά συζητήσουν μέ ά'λλα τοιαΰτα Ιΐορρι- ·4 κά καί «μπαστουνικώς» παρουσιάσθησαν είς τον έκεΐ αξιωματικόν κ. Κουμουν δοϋρον «άνοιγμένα» καί «κόκκινα» σάν Άπριλιάτικα τριαντάφυλλα. 'Η λευκή στολή τοΰ αξιωματικόν . ραντίζεται με αι;ο.ο: καΐ μία μεγάλί) έ- ρυθρα κηλΐς έξαχλοΰται είς τ'ο μβνί/.ι τού. Μανιάτες Κατά τΌ βράδυ-βράδυ περνα άπ' έκεΤ χαί μικρά παρέχ άπο Μανιάτικα άμά- ξια έπισείοντα εί/.ΐνας τού Μαυρομιχά- λη καΐ κινοΰντα έρυθρας αημαίβς, εφ' ών ή λέξις «άλλαγή». — Ζήτω ή Μάνη. — Ζήτω δ Πυρρής. — Πϋρ καί άλλαγή, — Νά σδς κάψο, άπαντοΰν οί Μερ¬ κουρικοί άπο -/.«τω. Εύτυχώς οί άντιπρόσωποι τή? Μά· νης περνοΰν άναιμάκτω; καί δ άλλ«- λαγμος έντοπίζετα: πάλιν. Τό Στρατάρχην Έκεΐ όμως ό'που ύπήρχε το περισσό¬ τερον υλικόν έτοιμον πρός ανάφλεξις ήτο ή Μητρόπολις. Άπό έτ,-άνω ή οίκία τού κ. Λε5ίδοι>
  ύπερπλήρης άπο φίλους καί πιστούς έ-
  τοίμους νά έ/.στρατεύσουν είς πρώτον
  σημείον /.&! νυν «φησυχαζόντων κατά
  διμοιρίας κ«ΐ προφυλαχάς.
  Ιΐέρί μβ'κρυα είς τό «λλο «κρον οί
  Μερ·<'-ουρι/.οΐ καΐ άνίμ;τ:<:ύ των αί λυσσώδεις φωνές καί άντεγΛΛήσεις. Εύτυχώς ομως τα 5ΐράγμ»ϊα δέν 4- προχώρησαν περισσότΐρον άπο το οττ|- μεΐον αύτΌ χαΐ μόνον οί έντός τής »*· ν.λησίας σφαιριοϊόται ώργίαζον είς νάς καί
  ΛΆ10Π0Α1Σ, 2 'ΤόυΧΊον 90?
  Μία μακρά Π^ρική διαδήλωσις
  *ά«ι «Ό ίχεΤ Ιβ' άυ.αξώ* δ
  μίνη πρός την Σχολήν Λεωνίϊα χαι
  ν.ρατο3»α έ;ο.π|Ας—έμπρβς μί«ν έλλη-
  νι/.ήν σημαίαν τού1 ναυτικοΰ /.ρεμϊαυ,ί-
  νη·» άπΌ τ'ον κοντον άνάχοϊβ.
  — Μω?ΐ> λϊν&ι καπςιος τής άλλ«-
  ξαν ν.αι το. . . σ τ α υ ο ό.
  Πζαβκάτω ό β-ήμοϊ'λτίς β«?εΰ; Ράλ-
  λης διαμαρτυρίαι γιβτΐ ΐί» μαρίκα
  σττήτια ΐθϋ Ιχουν ν,ολλήσει την ε'ΐΑΟνα
  — ΤΌ *α μοί βλλάςουν τ« ροϋ*/α 3*ν
  μ» -ειράζει /.»! τόσο άλλά ν* μ.ε ·/■?£■
  ς3« αύτα ϊεν ύ
  ζ ί· έ*·ω μέϊα είς τα
  άϊτ^&'/.ιχ.α τμ.ήαιτ.α οτ,ινά'^υν ;Αίςι<·.ν.... άπθθαιιίντίς τ) αν^/ωίήσαντε; ποΰ έπη*- γβν νά ψήοίιο ν. 7 ε.;·/»* αν'λλτ,ββίΤ ιίς τ: τυ.η>ϊ τού1
  άγίίΐ» Δκ.νυϊί% ΧΑ» άβελύθησαν.
  4 «ί; την
  ΟΊ έίτήί ί· •/.ροτοϋνται «!; τό πρώ¬
  τον ά"υνΐι$«ιώ» τμη>* Σ-ηλ. 'Αντω-
  νόπυλχ, Δημ.. 'Κμΐ}Λ?.ν'/ίήν» Άγγ.
  Δόν-*;, Κ. 11*>ώντ}ν, Ν. Καίρης χαϊ
  Νικολ. Μ. Βνύλτσηί·
  Κ* είς τα λοιπά αναλόγως.
  Έπίσης 'ό'/ι μιχρβν πασιτητα πίστο-
  λίων ·/.αί μβχαιρϋόν χ,«τ.ϊα-/> ·/*&» Ά Λ~
  ατονομίβ.
  Είς την Όμόνοιαν..
  Είς τή» Όμίνοιαν «άλιν ό συνήθ
  βέρυίος κβτϊ ή χαθίσπερινή στρατοκρα-
  τία.
  Φ«*ν.£ς, άντεγλήσεις, απειλαί συμ-
  «λοκών, ΐιτελά«;ς» Μίρκούραρος, Πδ>
  σιιλλήφεις» κακό, βόρυδος.
  ΤΗΝ
  Το 6ράδυ— 6ράδ» έκοπασεν ό πά-
  ταγος καί ή 6οι>ή.
  Μία /.άλμα, μία ή'-^'* *»> έκείνη
  «ου προηγίϊτοτι πάντοτε τί|ς θυέλλης ί-
  ■ικράτη— «ίς τα; 'ΑΟήνχς.
  Τα άμάςία τα· φέ;οντα· τού; φωνακλά-
  ίες των δΰβ κομμάτων καί οί χεζοί
  βορυδοποιοί έςηφανίσθησαν.
  Συγχρόνως μέ το σχοτάδι ποΰ ή"ρ-
  •/,ισβ νά π^φτη επάνω είς την άγωνιώ-
  σαν πόλιν σίη»»εφ« κένεως ήγέρβησαν
  οτραβώνοντα, σχεπάζοντα,κρύπτοντα τ»
  «άν-α.
  Δέτ δίήρκησεν δμως κ« πολί) αύτό.
  Τα έπΐνίκβι*
  Κατοτ τάς 8 δυίολιχθ! σνριγμοί
  ήκούσθησαν είς διάφορα μέρη τής πό¬
  λεως χα'ι χρότοι κ«ί δρόντοι ρουκετών
  κα'ι τενε·/.έδες κροΐΛμίνω* ήκοΰσθησαν
  αίβνιϊ'ως.
  Ειχον 6γη τα πρώτα ά*οτϊ>ε'ϊΐ*βτ«
  ϊιαφορών τμημάτων, τα όποΤα Ιφερον
  κατατϊλϊΐκτικίδς ΰπερτεροϋντα τόν Μερ-
  «ούρι—.
  Πανζουρλιομός
  Τί Ιγεινε -ότε είνε ανώτερον πάσης
  ρ.γρφίί ^ #
  Πο5 εόρίθησαν Ι/.βΤνβς π μαζες των
  άνθρωπον αί οποίαι σβυρίζοντβς σάν
  βυντάγμβτβ όλό/.ληρα δ'.αδίλων καί θη·
  ρυβοϋσαι βάν Μθϊοαρχίαι Κοροίάντων
  δϋ'σχιζον τούς δρόμους μέσα στή σκόνι
  ν.αί τ'ο βκοταδι, κροΰοντες ντενεχίδες,
  ξειτ/ίζοντες αύτιά μέ κουδούνια κβί τρο-
  —Τάγγ ·τάγγ-τ»γγ·τάγγ.
  Καί μέσα είς ούτον τΌν διαδολοθό-
  ρυίον, τβν ξεκοι>«αίνιντα, τ'ον «λλβζον;
  τα την όψιν των Αθηνών, τΌν παράξε¬
  νον τον πρΐί>το«ανΐί, τ&ν άπερίγρΛτ.
  τα
  υ ούρανοΰ.
  Οί τΐ/.η-βϊ δ*ά νά εΐρωνευθοϋ'ν περισ-
  ρ τ,&'ΐς ήτττ,μένους ΐκί,ρακ χβί τ'ο
  σύνθημά τους
  Καί ϊιαρκώς έ'να «π·α;» ■/.α] μία «άλ-
  λβγή» άντό/ϋ βίς το^; ο?:υ.&^ς.
  —Ζήιω ο Ιΐαριή'ς.
  Κ»: ήν-.ολαύθει τί βχρμΰ/,ίρο λογά*ι.
  — θά *οΛήβ6υμϊ *3%ι τοϋςάργαλιοάί.
  Κ'
  ά*β όλην οότήν την •/.ίνητιν χά: την
  βράσ:ν τϊβγουϊά/.:.
  Μια. πνκάρει
  ίνα κτιοί
  γιά τ·?ίν /.ιβί'.χ
  τοϋ Πυίοή.
  Έβροντο·/τήχα ώς στροιή είς •/.«Οϊ έ-
  χιφώνησιν είς κάθε τραγοίιδι τό κλασικόν,
  ΐ
  -— Μπάμ ! Μπούμ !
  — 11·3ρ !
  — Άλλαγη {
  — Μπούμ .'
  Είς την οικίαν τοΰ χ.
  ύ
  Όλαι «ί ανωτέρω £ρ3ϊΐ των
  μίνων ·/.αί ςεωυφαινίντων ·α«; ξετβελ-
  λαθίντων κβλλικβντζάρων κίτϊλης'αν
  βμκβ'ςς είς τ' οί'ίαν τοϋ' ν..^ ΜίθΛθύοη.
  Όλ·ί> ή όοός Άκαίημί», «.τ': "ής 550Γύ
  Κορα·?ί, μί'/ρι κάτω σ/.63:ν τής πλα-
  τείας τοΰ Κάνιγν.ος, γί',λάτου κίσμοιι
  τρελλοϋ ν,α'ι μεθυσμίνοΰ κβ'ι οωνίζοντο;
  άπό την χαράν τ74; νί*ης.
  Τεραστία καδρίνια /.αί ύτΐεραίγιθί:;
  αανίϊες, άγνωστον «όθΐν ατ.^ι%Λ<)ιΐΐί·., ύψαϊντο μέσα ε,ίς τ'ο πέλαγο; έκίΐνο των κείθΐλών ν.αί τ-ί ζύμων.α έ/.εΤ·*ο τω·ί σω- μάτων -χιλιάδων άνθρώζων ουγ·/.εντ^ω- 9;ντων έκεΤ ασφυκτικώς. Τα κουοούνια καί οί νΐενεκίϊίς εχ«- λθΰΐαν τϊν ν.όσμο κ«ί τα ί βμβτα ν.α αί πυρβκραυγαί καϊ κω^ούί. Ένα κό/Λΐνο βεγγαλ'.Αο φώς ά άπό χ,άποιον εςώσϊην έκέΐεινε α/,έμνι «ερισσότερον τ'ο σκοτάδι /.αί £;ω/.εν εί; τό Οίαμα μίαν μΑρφήν περιβείτιρον «ρβ- ξενοϋσαν φί6ον 7.α'ι χερ:σβίτ»ρον έ;ω- Οί λόγοι. Τέλος είς την έΐέϊρα·» τή"; οΐκίβς ιοδ κ. Μίον.ούρη εφάνη ό υίΐς τού Γίώρ' γιος Οστις είχϊ» έν όλίγοις τα έςής κρός ίΌ κάτωθεν χλήθς;. «Λ«λ των 'Α^ηΐΗ»». Άπέδειξι; ό'τι οί άντίπαλο; δέν κατώρ- νά ΐσχύσοο·/ μέ 3λην την σπβτάλην η ί 'έ Ί τοί /οοσίου την οποίαν 'έ-ιαμοιν κ*Ί μ« βλα τα άθέαιτα μέβα τα όποϊα μ£-ή,λ<ϊ»ν. Τό βοόνη>« τοθ Άθη,ναϊ-Αθΰ λαοϋ βϊν*
  πάντοτ» άκμβϊον καί υψηλόν οίον επρεπί
  νά είνε.
  Δέ-ν κβυχώμβι οϋτε διά τόν ποιτέρα μου
  οΰτί διά τή·* οίχογε'νείον μοο, οϋ'τε δία
  τον εαυτόν μ«τ> άλλά διά βας. Χάς τόν α¬
  θηναϊκον λαόν, όστις διν ίφέ<>η ν« παρα-
  3οοβ?) άπό λαοΊΕλάνους.
  Κατίπιν ενεφανίσθη
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΧΘΕΣΙΝΗΣ ΕΚΑΟΓΉί ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
  οί ψ«ίτΐ7.0ΐ
  ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ---------------------------ιιι ■ ι ι ιι —~———'
  ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ
  ΤΜΗΜΑΤΑ
  Σ.ΒΙΕΡΚΟΥΡΗΐ|
  δ. ΠΥΡΡΗΣ
  ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ
  ΤΜΗΜΑΤΑ
  Γ. ΑΥΔΗΣ [
  Ι^Μ
  «λ:
  _;
  Μ—
  βε
  <ι — ΈΞ εε ■«Ι -τε α- Μ —Κ ι— >-
  —£

  α
  Α' Μητροχίλεω;
  [IV
  Β' Δημ. Σν,&λή, θηλέων
  ι[ν Μεταμορΐιόϊεωί
  ;Δ' Άγί«ς "Αννης
  Ί<)' Αγ. Σπυρίϊωνθ; Σί'ΐ' Αγ. Ι'εωργί&ι* (Κβρύτση) Ζ' Χρυσοτπηλαιωτίσσης Η' Ζωοοί/ου Ι1ϊΐγή"? ιθ' 'Λγ. Νικόλαον (Ιΐευ/,άκια) Γ 'Λγ. Λΐζιΐυσίοι* 'ίλ' Δ·/)μ. Σχολή Κορβμάνου ίίΐν Αγ. Λημητρίου (Ψυρρτ;) ^Γ' Αγ. Κωνσιανιίκου (Νέο^) ΙΛ' Αγ. Ιΐβύλοι* ΪΕ' Αγ Φιλίχπου 'ΐ^ϊ' Μαν«ΐτηρβ7.ίο» ΙΖ Τβίΐαρχών (Π. Άγορας) ΙΗ' Όσίοα Λουκα (Πατησίων) ίΐΒ' Άμβοοϋΐί&υ Κ' Χθίλανϊρίου |ΚΛ' Κηϊ'ΐσίας 575 039 020 038 356 616 727 518 537 614 519 581 697 560 444 500 011 304 283 203 110 434 450 293 425 277 490 497 423 447 514 42! 400 587 31)2 303 444 417 17! 180 ΟΙ 105 Α' 7ον οημοτ. σ/θλ. αρρενων (πλβτεϊ* Κ&ρϊή) Β' Δημοτ. Σχολείον άρρίνων (χλβτεΤχ Κοραή") Ι" Άσ.κκον οτ,μοτ. σχολείον αρρζνων Δ Άβυχ&ν οημοτιχίν σχο¬ λείον αρρενων 1£' δόν ϊημοτ. σχολ. αρρενων. Δημοτ. σ·/ολεΤον θηλέων Σϊ' (Σ,νοικίβ Βάβουλα) ■Ί'.ί δημοτιχον σχολείον Ζ' Άρρΐνων ■ ΙΓ Δηΐλθΐ. σχολεΤον θηλέων (συνοι/ία ' Γδρβϊ/.ή) θ' 2ον 2η;ν.οτ. σχολ. αρρενων Ι (βτίοιχ·* 'Υίρβϊκή) Γ 'Λγίας Τριάϊος ΙΛ' Άγίθυ Σπυρϋωνος ΙΒ' Άγιον Νιχ.ολάου 385 381 277 245 320 347 311 214 253 309 311 245 479 3ο7 253 248 296 384 298 290 252 339 287 202 4ί)7 478 322 326 387 429 38! 32ο 330 429 3·?ο; «Ι άίτοτελέσματα Δημαρ/ϊκών Παρεδρων καί Δημοτ. Χυμβούλων θάεκδοθοΰν οήμζρον. Τα μετά Μετά τούς λόγουί. ό μέν κ. Μιρ·- χούρηςήμιλιπίθυμος βπκο τΐ{* 7.οόρ»3ΐ» ■πεσύρθη έντος τής »ΐχίας τοα κβ! ήμι- βνίΐίσθητος εζετεν είς το 7.ρ(Κά·: τού. ΤΌ πλήθος ζητοΰν :Όν λκτρεντίν τον Δήμ«ρ·/ον είϊώρμ.ησεν είς την οικίαν καί -Ό» εζήτει. Μβνββνον ομω; ετι ήσυ'/άζει εξήρ¬ χετο ζητω/.ρανγ«ζον καί εϋχάμενον. Είς -ήν θύραν ί'στατο ή κ. Μερ/.ούρη προχίμπουσα τούς άπϊρχομίνονς, ο: ό- ποΐοι τί]; φ!Α0·35αν το γ.ιρ κα: άνέ- Λεμ-ΐΜν διαφίρβνς. εΰ'χάς. Πολλςί ομως μένοντες μέσα είς τα αωμάτια έζητω'·'·Ρ!!^ϊ0;^'*» έκορνδαντίω» Λαί έτραγονδονίαν καίαλικενίμενοι καί υηδώντες άτΌ την '/»ράν των. Ή κηδίία. ί Ένω βθτά εγίνοντο έντΌς τϊίς οϊ/.ίας ό—Ό εϊω ήτ&ιυ.ά.ζετο ή κηδεία τοϋ νρρΐ Μία εικών τοϋ Πορρή* εΰρεθί'.σα κδϋ μανρισθεΤσα διά μα^ρ-η; μτογΐδ; είς το έτέδη έ—ί υψηλόν χοντον' *α'ί θέσιν είς την ^^ τον ·/.. Πνρ_ίΐ5 ώς άφαιρέβαντος το ρε- κΌρ των μανρων, έ-λνκλοφίρονν είς τα •/.έντρα. Το «;/5ϊ;α» «ν.πονμ» ίέ οί διά το^' ς δΐ)λ»?ή ρ'.τ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ έπί^βάίί: -ής έϊίπζον •/«.:οο;/λϊ7.·?,ς υπό τΊν άστυνέμον Παπαδίχονλον. Τ—-■ ,γ εκειναι αι χι- λιάδες των δβιμονισμένων άΐ50 την νίκην χατ μεθυβμένων ά πό την χαράν άνθρώ ζων, οί όχοΤοι σείοντβς σανίδες καΐ αψ μαΤες καί είκόνες καί ρόπαλα ανεστά- τωσαν '(Ιλ ν.άκχοαήΐ ώραν τάς Αθή¬ νας. Ήτο '/αρά έκείνη ή έπινίχειος ζούρλβ ίνος λαοϋ τρελλ»θέντος δι« την επιτυ¬ χίαν ενός άνθρωπον ποΰ ιίργάαθη χα( βά ΐρ·(αβ&η διά την πόλιν ; ΤΌ ο'τι ή 'Α&ήνα βΐχβ ξετρελλαθν} ^ές το βράϊυ δένεινε χυριολΐςιβ., ή Ά- θήν« εΐχ* ζοορλαθή, ε'·/ε χαλαδώσει. Είς τάς όδούς "Ολθί οί τενεκί8£4 των Αθηνών χαι ίλα τα κουδοΰνια ν.αί ολα τα κροξβ- νοθντβ θόρυβον δργανα μίχρι των πρω¬ τοχρονιάτικον τροχανών ε'χαν στρατο- Αθγηθν| χθές την νύκτα. ΊΙ όδος Σταδίου καί οί δρόμο» οί φέ¬ ροντες πρ«ς την οικίαν το3 κ. Μερκούρη μέ τα κουδοΰνια καί τα τροΆανίσμίχτα «αρεΐχον όψιν τ«ιλιγκάτων Θεσΐαλι- «ών. Ένόμιζε κανείς 3τι ο'λο τα ν.οπάδια 4}< "Ελλάδος έχΰθηβαν εί; τούς'Λθη- ναϊκοΰς δρόμους, καί άπο τα κοχάδιβ αύτβι δέν ίλειπον οΰτε ίάλαγοι των τσοπάνιδων, οϋτε τα βελάσματα των προδάτων καΐ των κατσι/.'.ών, οΰτε αί ύλαχαί των τσοπανββκύλων. Κβΐ γράφομεν βελάσματ» καί ύλαχας διότι οί περισσότερο! έμιμοϋντο τα- »ω- νάς των διαφόρων ζώων καί προπάντων «ροδάτων καί σκυλλίών. —Μιςέέέέέ. —Γαΰ, γαθ, γ«3. —'Τίγγ-ντίγγ-ντϊγγ-ντίγγ. αΔέν μοΰ μένει τίποτ* τό' όπο:ον νά μή διαθίσω διά Τδτς,άγαπητοί μου,κα'ι 8έν εΰρίικω λόγους νά «5ί< έχ·β«ί«ε τάς ίΐ/να- ριβτίας μου διά την πανηγυρικήν καί Μ4- γάλγ^ν νίκην ην μοΰ έδώσοςτ». 'Η νίκη μοί» εΐνβ. νίκη το» Άβ-ηνοιιίκοΰ λαοΰ. Τόν δυστυχη εκείνον αντίπαλον λυποΰ- μιαι, ο'ΐκτϊίρω καί ωχτεφον διότι τόν έ- Λήραν είς τΰν λαιμόν τους, άναλαβόντες την υποστήριξίν τού άρ9ο(ΐ»Λοι βί όποΐοι «πε5ϊί/9η·»αν χβτρότεροι άνθριόπων των ί τ την {ιΐίβίίτήοιξίν τού ανέλαβε καί άνθρωπος δ οποίος δϊν 'έ/»ι ■αΑ)μΙ<χ>
  /ί μέ τάς Άθήνα; *«ί την Άττικήν
  χαί 6 όποϊβ; ηροχβέ-ί άκόμη εδίΐςβ «ο-ΐα-
  «ήν διαγωγήν προδώσα; τόν συναρχηγόν
  τού καΐ αγαπητόν χα'ι πολύτιμον «ίλον
  μου κ. Ράλλην.
  Μέ τα σημεβινά περιβανή άκοτϊλέσαα-
  τα & Άβηναιχός λαός τοΰ άπεδειξε ?τ·
  οϋτ» την μάτην τού δύναται κα'ι τοϋ ϊπι-
  τρ^πεται είς τό εξής νά ςεπροβάλλνν, «ί
  τάς Άοήνβί.
  Τελευτών δι σάς λέγω ότι διά την αγα¬
  πητήν μου πόλιν σκέπτομαι νά έργαίθώ
  «ίς τό μέλλον βχι όπως ίΐηγάιθην μέ/ρι
  τοΰϊϊ άλλά άφαντάστω; πεβ'.ίσότεΜτν».
  ΤΌν λόγον κα·:;·κιν έλαβεν ό κ.
  Ράλλη^ς, όστις ήρχισϊν ώς έ:ή·ς :
  — Άς αφήσωμεν τοΰς νε*ρο>ύς νά
  Οάψονν τοΰς έαυτών νεκρούς-.
  Κα κατόπιν επετέθη κατα των *. ·/..
  Λεδίδη καί Μαυρομιχάλη, ειπών οΐα
  σχεδΌν καί ό κ. Μ«ρκούρης κα'ι /.ατέ·
  ληξε λέγων ότι έλχίζει πώ; ό κ. Μερ¬
  κούρη; Οά βάλτ) όλας τάς δυνάμεις;
  τού νά έ;ωραι'σϊ) τ«ς Αθήνας, αί οποίαι
  είνε ή «κρόττολις τοϋ Ελληνισμόν.
  ιναί άπ'ο πίσω πλήθος ολόκληρον άν¬
  θρωπον κρουίντων ή συρίντων τινϊν.ίδες,
  Χτνχίντων χουδοΰνια, γυριζόντων ροχά-
  ιίβ, παλλόντων σανίδΐα, φωναΐ&ντων,
  χλαιόντων, μοιρολογαίντωνΥ' ώρχουμέ-
  ν<ον, κηδευόντων,χαρυβαντιόντωγ, τρελ- λών 7.ι>ριολεκτικώς.
  Καί ολη αυτή ή μαΰρη χαί ξίν.ου-
  φΌίνβυσα γραμμή σχεπασΐΛίνη «πό σ^·»-
  νε·« σχόνης χατίίλθεν βίς την "Ομό¬
  νοιαν εισήλθεν είς την οδόν Σταδίου,
  Ικαμψι την οδόν Κοραή κβΐ κατέληξεν
  πάλιν είς την οικίαν τοΰ κ. Μερχούρη.
  Ή είκόνα τοΰ μθϋν-ζθ^ρωμένου Π^ρ-
  ρ^τάνίοτε έμΐτρβς.
  Οί χεριββίτεροι φωνάζοντες την λέ¬
  ξιν «άλλαγή» οπω; οί Κρήτες τοϋ κ.
  Λεδίοου «άλλαζή» είχον στρέψει 7.αί φο-
  ρέσει τα σακκάκια τους άνάποδα ενίο οί
  άλλο: έλογέπαιζαν μέ την λέ;ιν μϊτα-
  βάλλοντες αυτήν είς—άλλοήν.
  Την νύκτα
  Καθ' όλην Την νύκτα αί Αθήναι άν-
  τήχουν άπό κουδούνια καί τροκάνιζ καί
  ΐενεχ,έϊες.
  Αί λέ;εις δέ:
  — ΙΙϋρ ν,αί
  — Άλλαγή
  Έ5ιναν καί επερναν
  £χ£3ίν δέν ηκούετο τίποτε άλλο.
  Τενίκέοες δέ άρ/.ετοί έθίάθησαν ά-
  ναρτημέκοι άτ:* αρκετά βπήτικ ένω/.α-
  ταγγελίαι τοΰ κ. 'Αγγελοπούλου /.ΐτά
  ΒΚΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ί»% Νίω Φα-
  λ Ίρω παρά τη θαλάσση κβΐ τω σταθμ.ώ
  1ου Τροχιοδρόμου, οίν.ία τοϋ 7.. Δημ..
  Πλατύκα. Όδός Δημητρίοι» Φαληρίως,
  2. (Κήπος, άρτεσιανϊν φρέαρ, ήλε/.τρι-
  κΐς βωτίσ'μό; κλπ.). ΠλΓροβοοιΐ·. έν
  Ν. Φαλήρω παρά τι~> κ. Φ. Χρΐ7;ο;·^
  έν τω σταθμω τοΰ Ήλεκτρικοϋ Σ·.?ηΐ3-
  ϊρόμου ·ί| έν Αθήναις όξΓβς Φειϊίου
  II.
  _ ΠΡΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
  Μϊ πρωτοβανή ήσυ·/ί«ν 7.αί τάςιν ηρ-
  •/ισε χθί; την πρωίαν ή ψ·/·,5θ?ορία έν
  τή γίίτον; πιλιι. "Αν.α τη ανατολ'Λ, τοϋ
  ηλίου, οί δ'.άίοροι αντι-ρςσωχοι των ύ-
  ποψηφίων ϊενϋ'/;τ!7;ο.»νοι. ή;·/ισί!ν νά προ-
  0£ρ7ωνΐ3ίί ίίίΐά τμήμϊτϊ χα'ι νά πεί·.-
  λααϊάνου·» τα; /.άλΐϊας, επ! των όπίίων
  ΙΟετον κ»! τα οί/.ϊΐ* έ/.λογ'.Λϊ σή;Λϊτα.
  Ό ήλιος έν τούτο:: ί'-'/εν ανέλθη Ι
  π'ίλύ ϋψηλά /.αί οί δϊκαστικοΐ άντιπ.ίί- ί
  οωποι μϊ;α των έφορευτικων έπ(
  δΐν είχον ν.ά·*/1, εϊίχτί τρ",
  τω·». ^*^
  εκ/.ογν^^-£ΐ - 3ΐλ.λα ρ^ν τΐλΥ*ματα
  β??^., ι;*: άλλα δέ άρ/ετοί, άρχίζουν
  να δ'.αμαίτύρωντί!: διά την βραδύτητα
  τής ένάρςβω; τής ψηφοφορίας.
  Τέλος τή* Οην πρωϊνήν ώραν απο
  σ&ραγίζοντ»! βί χίλπαι κα: οί ψηφοίί-
  ρο·. ίρυ,οϋν έ>τ:ς τώ·* τ;ο.ημάτων, άγωνι-
  ζόμ.Ενοι τί; νά ψη*ίτή πρώτος, ϊ'.ά τόν
  /ρί τή;
  δΐ' χ.
  έν χλήρ
  Ο: εχλογεΤ;
  σήρχοντο 7.α': ίύ
  των. Αί ζϊμω
  μ. ή
  ! 7.*ί τά;ει.
  ι:, ώ; ίχθν;, προ·
  ίΐ τοίς νϊθψηΐίονς
  γα! -/.αί έπενΐημίαι
  ϊίχον ταίή εί; τ» στίματα των έ/.λο-
  γέων.
  Την 8 1)2 ή κίντ,σΐ; Άα': ζωηρότης ή'?
  χ;σαν νά αύίάνονν έπαισθητώς. "Ολα
  σχίδΌν τα αχ.ίςια είχον ένοι/.ιασθ/;, απ'ο
  τθνς ν^ιψΓ(ΐίθϋί,ίιν£μϊνον δέ εςωθεν των
  σαλονίων κρΌς παραλαβήν των ψηφοφί-
  ρων /αί μ-ταφοραν αυτών είς τα τμή-
  ματα.
  Οί ?ανατ'.7.ώτατο: έλλιίψει άμα:ών
  μετέβαινον μί τα ποο!«.
  Άν>. τα τμήΐ,ατ*.
  Είς τ'ο τίώτον τμήυ,α ταρετηρίΤτο
  μ=γάλη σ^γ/.ϊ*:βΜ^!; 3·α3ηλωτών, -/.α!
  ίίία σννοιχ.ιώ··, ν.αθ' ϊϊον το τμήαα εν-
  ρίσλϊτο ττλη-ίον τοϋ έ/Λογικον κέντρον
  ΐον κ. Ρετίίνϊ. Αί ζτ^τω·ΛρΛ^να! καΐ
  €ιτειΐ5Τ,;Αΐθιι ί'Τ.ίρ τώ·» ό-οψί;ίίων δίνονν
  κα': τ:έρνο.»ν. Εί; τΌ τΐΑήμζ τουτο ΐΑίχρι
  τής μϊΐηλίρίϊ; »·χον ψ/)Φίτ/) 550, ι«ϊβρ-
  ίίρου·»ίο·; ν.ατά πολν τον κ. Ρετσίνα,
  μ.:0' ίν ή;ν.ον;ο οί κ. κ. Σκνλίτση;
  /.αί Δχμαλΐς. Καυγά; ίςωθιν τον τμ,ή-
  ματος ίίν συνϋη κανείς μέχρ·. τή*ς 10
  χρωίν?5ς.. Τή* 10 1)'2ό έ/, των ΰποψη-
  Σ
  βίων^κ. Σ/.νλίτσ/); άπί
  νά δ:Γλ-
  ^ ); εραθο νά δ:Γλ
  θ > «?' «>ά;ης έκ τον Λϊωφίρον Σω-
  ρατο,ις, -ν&α ενρίΐκΐτίΐ τ'ο σαλίνι τοΰ
  7.. Ρετσινα. Λί ΐωναί δμως των Ρί-

  των αντιθέτων
  ό,αάϊων, άττίσοοήθ/) ό';Αως τί) έγκαίρω
  Καί είς τΌ δε»·ϊ*ρον τμή'ο.5: εγίνετο
  'ϊς κόσμον, ώ; εκ τής γε'.τνιά-
  σεω; αντον μέ τα έ/.λογιν.ά /.ίντραϊών
  ·/.. κ. Σ/.νλίτϊη κ»: Ρίτσίνα έδώ μ-ίχρ:
  τη; μ-7(·,!Αβρί»: είχον ψ/ΐίίση 420, ϋτ.ζ·
  ρεΤ/ε ίε /.αί πάλιν ό κ. Ρίττίνζς.
  Βί'.ς τό Γον. τμήμ»,
  Ε:; τί τρίτον τμή*μα ε*'/ον ψη-
  οίσ/·, }/;·/*! '■?,: μεσημβρίας 413, ύ-
  «ερ:~/νε δέ κατά πολν ό κ. Σκν>:ί< τση;. ΈκίΐΓ,ς κζταχληχτ{/.γ| ""^το ή ϋίεροχή τον κ. Σκνλίτση '■/.&·, είς τ'ο ■ίον νλΨ,ι.χ επί 3ί)ζ^ψηΐοιιορησάν .ών. Κ'·ί ™ Τ^Αΐτα τ«νΓ7 διχλοψθϊίζονν *?*ϊτο·, «τΛελήϊΟοϊαν Βέ κ»: ;αε5!/.ο: ψϊντίχΐι!, έ; ών ούο Δαμαλιχοί. Είς τό δ' κ*1 βτ' Είς τΌ πίΐΑτττον τμήν.ίί είχον ψηίίϊ'Ο 442, ύκερτίρονντι; /αί πάλιν τον κ. Σχνλίτί/;, ύχίρ ού ήκονοντο ζί έϋ'ι 391 ργ Εί; τό Οον ρησάντων ίΐ;ψη5θ3ν οί κ·/.. 'Ρετσίνα; καί Σ/.νλίτσ^ς. Καί έ3ώ ·χαρίτ/;ροϊν;7ΐ μ£ρ:/.ο: ψίν,Γ'./.οι ψ(;9θφίρο:, ές ώ» ζ«: εί; ϊ!χε το Οάρρος νΛ ψη^ίβο ».'» τ<& '^-'» τον Ϋίρχιζί» ««Ό Π. Εί; το 7ον τμή*7.« επ: 420 ψη?ο?ο- ρηίάντων ύπΐίτερ-ϊ ό κ. 'Ρετϊίνα:, ί- σοψϊ)5θνν δέ οί κ.κ. Σκυλίτσης καί Δα · μαλ3ς Έ3ώ έπι/.ρατίΐ «λήρης ή'νχία, πον δέ καί πον αν.ονοντα'. ολίγαι ζητω- χρανγαί. Είς τα άλλα τμήματα. Είς τί 8ΐν τμ.ϊ5;ν.οΐ ίζ 350 ψηφοφο- ρηϊάντων νπϊρτϊρίΓ ό /.. Δαμαλα;, ΐΐο- ψηφονν δέ οί χ.κ. 'Ρετιίνας ν,α: Σ/.ν- λίτσης. Έν»; τον τν.ήματο; τΐντον ε¬ γένετο καί 7.ίκοιο έ^ίΐσίδ'.ον, ανάστα· τώΐαν τού; άνηχροϊώχονς". 'Οάντιτρί- σω^ος τον κ. Δαμαλϊ κ. Πρωϊςχαπα; νπΆχύΛ·. ϊντταΐιν διά κάχοιον έ/.λο· γέ* Ξνγ/.άκτ,ν, λέγω·» ό'τ: »Ί·»ϊ ψεντΐ7.ος, ό έ/.λογϊνς δ'.α;Α>ίτ!ιρί:α·. -/.αί /.αΐίχιν
  άκΌ?ά;ΐω; τί); έκιτροχή; ψτ,^ίζε:, ·λ»0'
  όλας τάς 3ΐϊμ.α?;ορίας τον' κ. Πρω-.ο-
  χαπά, δηλώσανΐθ; πρός στιγμήν καί
  κα.ρϊίτησιν άκ'ο τή; θέσεώς τον.
  Εί; το 9ο·; τμήν.α έχί 400 ψηοοτο-
  ρτ,ϊάντων ίιιτερτείοΐ Αίί χάλιν ό 7..Δα·
  μαλας, κατόπιν δ' Ιρχονται ο'ι κ. κ.
  Ρετσίνας ν.αί Σ/.νλίτ7<;;. Κ»! έ?ώ έ—ί - κρα.εΤ πλήρη; ήσΐ'χία καί τ«ίις. Εί; τΌ Ι Οον τ;Αή';Αα ύκερτερεΤ ό κ. Σ/.νλίτα·/); επί 4Γ)Ο ψηίορησάντων. Ί']3ώ ή ψηοθΒθρία 3:ίΛς>,τ./) την 10 1)2, ίλ,-
  λείψί'. έ/.λογίων.
  Είς τΌ 11 όν τ;Αή;ο.α έκ·. 4"25 ψι;φο?ο-
  οηιάντων ΰπίρτίρΐϊ ό κ. Ρίτσίνας, 3ϊν-
  τερος δέ Ιρχΐται ό κ. Σκνλίτσης.
  Τί/.ο; εί; .Ό 12ον τμήμα επί 350
  ψτ,ϊθφορων Οπβρτίρε'ί ό κ. Λχμαλα;,
  ίσοψί)?ονν δέ οί κ. κ. Ρίτσίνας καί Σκυ¬
  λίτσης. Καί έ3ώ κατέχονν τα πρωτίΐα
  ΤΟ ΑΠΟΓΒϊΉΑ
  νά ζωη-
  ίρων,
  δι' ά-
  *3ρετ<|ί.εΤ50 τα ^ σαλινια καΐ ζ Την Ι 1)1 μ. μ· έπβνελήίθη ή δια- κοπεΤσα ψηφοφο?!«ι είς τα διάφορβ τμή- μ«τα. Είς μάτην ομως ανέμενον οίβν· τιπρίΐωχθ! τούς έ/.λογ«ΐς, ο·. όποΤοι εί¬ χον κάν/| χαραίιΰλι ί^ω άπο τα έ«λθ- γι/,ά κέντρ* χαι άναμένοντες ν* ?*«- 7.ανονίσθ!<ιν τάς μΐϊτάτ των ύποΐ»'κ/βϊων... λεπτάς σχέΐεις των. ΙΙλησ-.βζε'. ή 4η μεταμ-:3Γ,μβρ:νή ιΓ)5α καί :ά τμ.ήματα έ|ηχολούΟουν νά εΝε Ιρημα άπΌ έκλο- γεΤς. Εί; ολίγα μονον τμ,ήματα *»ρι- τηρεΤτο μ'.κρά τι; 7.ίνησί; φηϊθ?ί?ο»ν /.αί αύτοι ήσαν 'ΑΛηναΤ»:. Την 5υ;·< μ·μ·· ϊ,?7.'·~ζ ''■* ρίύη ή προσέλευσις τώ» υ.ε"/ΐ^ερο;Λ5νων εί; τα τμι μαξών. Αί δια Ένω εί; τα τ;Αήμ.βΤ3 νεκρίτης, τουναντίον εί; επεκράτει μεγβλη κίνηα;; της. Οί διαίηλωτα'ι συ. εάν σαρδέλες έζητωχραύγαζον διζρ/.ώ; ΰ—έρ -.ώ1· ϋϊθψί,ΐίων των. Είς τον ναόν τή; Άγία; Τρ-.άϊος Οριζμ.βεύουν ο! Ρίτσιν./.οί Ι^ν/τε; ί~'- '/.εβαλη; Τ&ν κ. -Φ->ρδοΰ/.ην. Εί; τι τμή·
  μα τουτο την 4 1 )2 μ. μ. κατέίθαυαν
  έν διαδηλώτει οί Σ/.υλιτ;ΐ7.οί, οί'τινίί· τ/7-
  χισαν νά άποδθχ:^·*^^·* τού* βντ;ΐ«λθ»5
  των. Προ; στιγμήν π;οϊ<Αήκ>ηϊΛν ^συγ-
  ■/.ρούσε:; μετ»:ύ των μα'.νομένων αν:ι-
  άπεΐοβήθησαν βμω; τί; έγ/.βίίω
  εί τοΰ ΰποϊιευΟυντοΰ τί}; βϊτν-
  νομίας χ. Κόντη, όστ'.ς δ:* των €β:π-
  χων χωροΐολίγων κ5-.τώρ9·ωτί νά 2ι«-
  γ/) τούς δίαδηλ-ιΐτάί.
  Έπίσης ε·ς την ΰδοαϊ/.ήν συτο;·/.ίαν
  , ένϊτο 7.αλασι*ϊς χϊσμον» έ/. ϊλϊ5ι>3-ί των
  Δαμαλι/ών. Όμ.αίες έν.λογίων πί«ίί-
  χονται τάς συνοικίας πεζή" κ*·. έ?' ά;Λ«-
  ξών ζητωκραυγάζοντες ΰ-έρ τοδ χ.
  ΊΙ κύτή ζωηρότης έττ'.κρατεΤ χοκ ίΐς
  λέ··»! τοίκ. Σ/.νλίτση, το
  ά
  19
  έςάλλ*>
  το; ίιχέρ τον ύχ
  Τα ά
  Μέ όλην τή* έκλογβκήν μ.ανίατ τί>τ
  δ:ίΐ3ηλωτών,ο·>3ε;λίβ ατολότω; σ^μτλο
  ή έλαίε χώραν είς ον3έ» τμιήμ.α, χά
  ρις εί; -ά Ι·/.τα/.τα μίΤκ?», ά'τ'.να1 ε!*/ε
  λά5ϋ ή άΐτννομ.ία χρΌς Τ««*{!ΤΙ·» τής
  τά;εω:. Οί άϊτννίρ;. μί τβύς ιτεζούς
  καί έίί—^ς χωρο*νλα·Λας ζερ!ήρ-/οντο
  διαρκώς τα 3·.ά«ορϊ τμήμΛτα -/.αί μέ την
  εΰγένΐ'.αν καί αμείθλη-
  ψίαν 7.ίτώρ0ωνον νά ·χρολα;ί.ό<2νω5'. χα¬ σάν εκτροχον σκηνήν. Σννεκεία τονΐθν τΌ άΐτννομ.ι/.Όν δϊλτίον ήτο λενκώτατον άββ αί^ΑΛτοχνσίαν., ολίγα δέ μ;νον όνό- ματοτ ανλληίθέντων ψεν-κκων ψη»ο»ό- ρων είχον.άναγραφή είς αντ5. 11 σφράγιαις τ,ών κ-Λλτϊών, Την 7 1)"2 μ, μ. έγένίτο ή σφράγι- σ;ς των %χ'κτίϊύΗ είς τα διά-τ^ορα τμήμα- τα, των έκλογίων ά^οσνιομίνων είς τα έ/.λογι/.ά -/.έντρα. Πρώτον έχλεισ. ■βο παρά την Πλατείαν Κοραή έ*λογ:- κΌν τμη"μα. Τουτο ή/.ολονθησαν τα %*- ρά την 'ΥδρΛϊ/.ήν σννθ'.7.ίαν 7ον Αα': 8ο>
  άΑθλού^ως. τα ~αρα την υννοικίατ Βά-
  ϊ!· ! * 7,θ'.·κά.
  Γήν δην
  ήρχισεν
  τώ» ψήΐων ύκβ τή*ς έ?ορενϊ!*ή*ς έχιτρο-
  πή; επί παροντία των δικαστι/.ών άντι-
  χρ'.σώχων καΐ των άντιΐίροσώπων των
  ΰποψηφίων.
  ΤΗτο άχερίγραπτος ή σνγκίνησις καί
  ή άγωνία, ή'τι; είχε καταλάόε1. τούς
  Ι/.λθγεΤς, άναμίνοντας Ιςωθεν των τμητ
  ματων καΐ των σαλονιων την έκιώτη-
  σιν των άΐΕθτελϊί··/ά.ων. Έ?' όσον ή
  ώρα παρήρχίτο, επί τοσούτον ή άγω-
  νία τον πλήρους ηνςάνίτο. Παντβχον
  ί'πίκράτεί σιγή καΐ νεκρίτη:, οί δέ φί-
  λο: των νχοψηφίων ανέμενον μέ άνοικτά
  τα στίματα την έ·/.φών/)σιν των άποτι-
  λεσ'λάτων.
  Τέλος την 9ην μ.μ. έκφωνοίντα: τα
  αχοιελέσμ.ατα τώ·/ 3·.αφόρων τμημάτων
  έκ των οποίων νι/.τ,τν;; είς τον τρομερόν
  τούτον άγώνα άναδεικννεται ό κ.
  ΤΑ ΕΠΙΙΚΓΙΚΕΙΑ.
  Δέν περιγράφΐται ό ένθουσιατμ'ος,
  μεθ' ου οί ΐίλο: τοϋ' κ. Σ/.υλίταη έώρ-
  τασαν τα έπίνίκεί« τή*; επιτυχίας των.
  Μετά τή* έκφώνησιν των άποτελε ·
  σμ^των, άτινα Ιΐίρον ώς έπιτυχίντα τ'ςν
  κ. Σκυλίτσην, οί διαϊηλωτα; συνΐ/.εν-
  τρώθησζν εί; τ'ί σαλόνι τού -αλ': ήρχισαν
  νά οϋρλ'.άζιυν /.υρ'.ολε/πκώ; άπό τον
  ένΟουσ:ασμ.όν ν,α'; την χκράν των. Φω¬
  ναί, σβυρίγματα, πυροδολισμοί, ηχοι
  κ ιοΐουμένων ντενε/.-ς3ων,πίπιζες κα'ιντα-
  ούλια ή-Λθύοντο οιαρ/.ώ; έίωθεν τοϋ έχ-
  λογικοϋ' κέντρου τ'ο όι:οΐον είχον κατα ·
  λά6ϊ: έ; έφόδου τα μβινίμ,ενα πλήθη.
  Οί διαδηλωτα: άί'ού έχ/ιρέτισαν
  τ'ον προσφίλέίτατον
  χήν ^
  ψάλλοντες τβιρν..
  Τάς «ωνάς αυτών σννώο*»».
  κβί τα δ«ιμ.θνιώ3*ί βφνρίγματΐι των
  γθίταοίων των ανηκόντων είς τοΰς
  ψί έργθϊτκΐΐΛρχβς τον
  '.» τώ* νικητώ> έςη·'
  η μ·/?: το·3 μεβοηκτίον ΐ
  νά λά&ο '/.ώρ»1* οΰϊέν εκτ,αοχθΐ.
  ΤΑ ΟΡΓΙΑ
  Εί; τΌν 'Λγ- Φίλιππον εγινιν |
  πρώτη βνμ.^λθΑτ) «/.λογέων _ Χίρΐ την
  ί> 1)4 κρωίνήν ώ?ί<ν. 'ΛχΌ ενωρίς τ» τ:νεύ;Λ2τβ' έοϊίνον» ι;?>»■(■»χ /.»· α«
  άντίγκλήοει; ε3:ν«ν κα'ι έκερναν Και
  «••αίΐντ,ς άζΌ τΌ έν των κα^ενείων ίή·^
  «λβτίίζς το τοϊ Κ. Πί:?α9;Λ&δ ή**υ-!
  ίίς τΌν βίρα.
  Ό χόεμβς χατίλήιθη >κ
  κ»! ή'.ϊ/"* ** •«■■^'.'ΐ τρο·/ά$ην. Άλλ',
  ώ τ.^'Λο'/λτ^ ή>·/ι«ταν καί άχβ τΌ άν-
  τίόετβν μ.5?ος· ά.;Ό το χΛντοχωλίΤον ττ3
  Τβ:δτ.·1δον ό'κον ί'^αντο Μίρ/.ονρ:7.0!.
  Σ>!*~λο/.ή *>ν^0η ΐ;-.« την όποιαν εγ¬
  καίρως 7.ατϊ*τ§·.λεν τ, στρβηιωτ'./.ή 3ν-
  —ι:ς πολιορ/.ήσα-α τονς Μερ-Λθνριν.ονς,
  ίήταί έντΌ; τοΰ «βντΐΜωλεΐον. Είς
  Γβ'ίίκληίΐν της άστνν//·ας ίζω; ζ?ρα-
  ϊοθονν έκεΐνο·. ή?·»Γ,0/1σαν, οί στρατιώται
  έπ-.χεσίντες τ:τϊ ήρχ'-'αν Ορζνοντίς τάς.
  βνρας πράμμα τΌ 5;:ο?θν ήνάγΛ»,! τ'ςν
  κατ«σ;ηματάρχην ν* 'αιν.'-χ.
  Ό ϊχίπτης κ. 1Ιαπα7.ων»τανττ»οτ
  δ:έτα;ί τβ /.λίίί'.'Λθν ςλων των κιτα-
  στην.ά-ων -.ής χλατείας καί την δ;β%β-|
  «ήν τή; ψηφοί&ρίας, άπηγορϊντ>ϊ; καί ή|
  ίιέλεν5:ς κόσμον, ο·.ά «αρατίςίως ί—ί-ί
  γ εί: τάς διίϊον;.
  Ταυτοχρόνως ό άστννόμος ένήίγη—,
  σνλλήψεις, έκϊοίεντων ένταλ«.άτω» ΰηο
  τον κ. Λογοβίτη άνακριτον χαί ί-«-,
  στικον άντίπροσιόχον ίκεΤ.
  Οϊ;ω σννελήίθΐϊαν καΐ ώϊη-πτ;(τηϊατ.
  •ίς τΌ δ' άστυνον.ινΛν ΤΛΨ&.7. ο: Ξ*ν«·»
  κης, Μαντωνανά/.ης, Βελενάτ,ης, (έβ'*
  όν 7.ατϊ5·/ίθη ν.αί μάχαιρα), ΠονλακαςΙ
  ( ' ά ΚΪ!
  (πεΐίστροΐον /.*: μ.άχβιρα, Κ.ς,!
  ΜανοΰϊΌς ΕΟαγγελ'.νΌς καΐ Στνλ. Κοκ-'
  Χ'.νάκης.
  Κατά των τελευταίως δΰο ίξεδΐθηϊαν
  έντάλματα επί άκοπείρα βναιρέσεως^
  διότι απεδείχθη Ό'τ·. έπνίθβόλθϊν κβτά'
  τον -/.Όσυ,ον.
  Είς τό Μοναστηράκι
  ΚαΊ είς τΌ Μοναστηράχι όμω; τερί |
  την μεσημβρίαν ϊίΟΊϊύθί, κ-αί άνθρωκος.!
  "Ολα έκεΤ έτίήγαιναν ώραϊα, ότνι
  /.ατά τάς 12 παρΐ τίταρτον ςμ*ς φη?0-|
  βόρων ΙΙνρρικών κατερχομίνη δι» τί{;|
  σ5ο3 Αθήνας πρΌς τΌ τμη>α έςήγαγε,
  «ερίϊτροφα καί ήρχισε νά πνρο&ολ^.
  Είς έκ ττ5; ίμάϊος έπ^οδίλησε κατβ
  έτιρας ομάδος έ* τριών γαλακτύζωλώΐι
  μέ φονϊτανελλες καί έΛΪτν/.ε τον Κων.|
  οτσαντην, έβτις /.αί Ιχεσεν αίμόφνρτος.
  Κόσμος σννεκεντρώθη τότ« αμίΐωςι
  καί πανδαιμόνιον επηκολούθησε.
  *Η άρ'/ή κοΐτώρβωσε να ουλλάδτι τΌν,
  οονία οστις κα'ι ένεχλείσνη είς %Όν Π.1
  Στρατώνα, των αν.λων διαφυγέντων. '
  Ό τραυματίας μ«τ«φέρθη «ΐς τΌ Π.|
  Νοσοκομείον, φέρει δέ δνθ τ.ραύματα το|
  μέν είς την δεςιάν *βρ*ιότν, τΌ ό* είς/
  τον άρ'.?τ&ρΌν κρόταφον. 'Η κατά7-.α3ίς|
  τον *ίν« βοίαρωτάτη.
  Είς τΌ Μοναστηράκι άπο τ.τ}ς »τιγ-|
  μτ]ς τής σνμπλθκί,ς διεκόπη ή ψηφθ?θ·1
  ρία. Επί τόπον μ« δύναμιν ε?πεν«ενι
  ό γενικΌς έπόπτης κ. Κο^ντονρ>.ώτϊ]ς|
  μετά τον κ. Παλαμάρα άλλά τα πνεύ-|
  ματα είχον καθϊ)ίνχάστ|" ενας ϊμω- μά-|
  γειρος Άργνρόπονλος έτρβνματίϊθη μέ|
  μαγκονραν.
  Χάρις είς την φρόνησιν τού δ'.κβστ:-
  ■Αθδ αντιπρόσωπον κ. Τσιτσεκλή /.αί Ι
  τον έκόπτον κ. Παπα/.ωνσταντίνον λο-'
  χαγον τοΰ ιιηχανι/.ον προΓλήφΟ/;ία»Ι
  σκηναΐ άπειλονμεναι έκ τϊΊς έ;«<ψί«ς| των πνεν,Λάτων. ΤΙ λέγει ή άατυνομ.έα. Κατά τάς διαΐίοαιώτεις τής άστννο- μίας ή σνμπλο/.ή Ιλα6ε χώραν ώς έ;ί{ς. Οί φονστανελλάδίς ήσαν Μερκονρικοΐ καθώς κ,βτήρχοντο δέ ϋπίστηΐαν επίθε¬ σιν έ·/, μέρονς (ών Πνρρΐ'/.ών. Συμπλοκή διά ράβδων έλαβε χώραν, τότ», καθ" ήν πανιν.Ός κατέλαβε τΌν έκεΐ λοιπΌν κόσμον. Επεμβάσα ή στρατϊων.κή 2νναμις| κατώρθωσε νά χωρίσχι τούς σνμπλ»κ£ν-| τας. Μίλις όμως ή φίρουτ* τούς βο»-| στανελλάοες 5μα;α έπροχώρησε όλίγονι καί ό φονεύς ώρμησε κα'ι έςίσχιβε τ»ιν| ιΐ/.ί'ία τοΰ χ. Μερν.ούρη. : Ό Κοτσαΰτης τότ» έπυροδόλησί» είς! τΌν άίρα. Ό φονεύς ο;*^ χβϊ άλλοι Πν,;ρικ«Ι 10 ΕΠΙΦΤΛΛΙΣ,'ΆΚΡΟΠΟΛΕΩΣ" 10 Ο ΘΗΑΥΚΟΣ ΔΑΙΜ Η ΕΠΟΠΟΙΤΑΤΟΥΕΡΩΤΟΣ — Καΐ ή Οΰγίτ ; — Όγκίλεις χαί είς τοΰς δύο ; — Ναί. Μοναχά δβείλω χρήματα «ίί τόν Λανδρύ. Χρβωστώ ευγνωμοσύνην βίς την ΟΟγέτ. Θ1 πληρώσω τόν ίνα μέ σ/.οίδα καΐ την άλλην... μά την πίστιν μου... δίν ςέρω κ' έ-γώ πώ;. "Κνα σχοϋ- δον δϊν &!ν» παοά ίνα σκοϋδον. "Κνα; λό- γος τής καρδίας άξίζει Οησαυρό. ©ά ζη- τήσω... Οά εΰρω. Λοιπόν, ττατερα μου, •υρισκόμουν εί; τό παράθυρον τή; Δεβ: νιερης. Άγαπώ αύτην την άνάι/.νησιν πε- ρισσότερο από κάβε άλλην. Έΐϊαρατηροϋ- σα δέν ήςεύρω τί, εί; τόν δρόμον, εί; τόν ουρανόν. Άαέσω; τό παράθυρον της ά¬ ν οί/δ ν) κα* μ.' έχάλϊσίν εί? βοήθιιαν. Έ- γώ Ι... Μόλις ήξευρα τό όνομά της- Λέν τής εϊ/α ποτέ όμιλήσει. Ναί μ' εκάλεσεν ώς νά ημοον ό άδίλ&ός τη;, ό *ίλος δ ά- ^οσιωμενο; τής παιδικης τη; ήλικίας, δ έραστης τής νϊοτητός τ-/)ς. Έγώ ήμουν, έγώ μονα/ός ιτον ίκλήθην. "Ε/ω λοιπόν τό δικαίωμοι, άχόμη καί άπέναντι τοΰ βτρατάβ/οι», νά την προστατεύση) μέχρι τέλους. Αύτόί 6 βρα/ίων κβΐ αύτη ή δί άν^κουν «ίς αυτήν. "Οτβν τιλ^ιώ- βουν >3λα β βρα/ίων Οά παύση νά μετα-
  ν.βιρίζεται τό ξίοος κα'ι ή καρδία βα παύ¬
  ση νά κτυπϊ. Ίοοΰ τό πάν.
  —Ίδοΰ^τό πάν, έυ.ουρμούρισεν 6 νί-
  βων. ΤΑΙ δέν μά/.ουίΐ;!
  —Ει/α άδικον συαοω'Λϊ».
  Άλλά πατίρα μου, πρέπει νΐπαι/ολη-
  βώμεν μέ τό πώς θά έγ/αταλείψωμ.εν ά-
  πόψε τό Παρίσι.ΊΙ συνοδεία τοϋ στόχτάο-
  /ου, αν παρουσιασθή χανέ;α έμ-όδιον,
  θά ·τολεμή«Ύ) καΐ τουτο είνε άνεπαρκές.
  Έχομεν ανάγκην δυνάμεως κα'ι ε/'σμεν
  ανάγκην στρατηγικότητος. ΌΔααδίλ' είνε
  τρομιρός.
  — Γνωοίζω είπεν δ Παρίαγιάν δ'τ: μβ-
  ρικοΐ ήμποροίν άπόψε νά μά; βανοϋ'ν νρή-
  σιμοι. Θά ίπρεπε νά κάμω 'ϊνα γιί'βον
  πρός τό μβρος τής Τροκανδερί.
  — Έστϊ λοιπον ©ρόνιμος πάτερ μου.
  Ό γέρω Π«ρ9αγιάν έρριψε επί τοϋ υΐ-
  οδ το» ϊναβλεμμα, ίίψωσ» ιήν κεβαλήν
  καί άπεμαχοονΦη.
  Ό ίππότης άπέθηκβ την σπάθην τού
  καί έκαμβ μερικοΰς γύροο< ΐντό; τοδ δο3- ματίοιι χαί έκάβισε σέ ί'ν* μεγάλο κάθι- σμ« τ« όπςιϊ»» έ^άλονν «χάνΐσμβ τον βασιλέως» διότι δ Έροΐκος δ Β' εί/» κα- θήιει επ' «ότου. Δ«ν πρέπ«ι -βν τούτοις νά πιστεύση κα- νεΐ; 8τι ό ίππάτης επαιζεν άπέναντι τοϋ πατρόί τού την κυ>μ.ωδίαν τοΰ έρω-Γ5υ;Λέ-
  νου ν:ου, ό οποίος δμ,ιλϊϊ κρύπτων τή·/
  βιαίαν συγκίνησιν τού.
  'Ο {**ότη« ·ζτον *ιλ!7.οινής ώίτ* νά
  μή παίζη την κωμωίίαν αυτήν οϋ:ι και
  με τόν ίδιον τόν εαυτόν τού.
  Ό μονόλογβ; το» ποί 'έ/.αμε υ,έιατου
  ΰπήοςιν ή φυϊΐκή άκολουθία τής δ^ιλίας
  τού.
  Τό χαι/όγελό τού τό συ-'εΐθίϊΐλένον ϊί·/
  ειιυγεν άπό τα /,είλη τού. Δέν Ικλαψε.&έν
  έστέναξε. Τό πίν ϊ-ϊλεΐτα είς τα άδ'ΐτα
  τοΰ ίαοτ&ΰ τοο. Καΐ ό νίος αύτό;, ό ό-
  ποϊος ήτο τόσο λίπτϊπίλιπτο; τούς τοό-
  πους, &πρθκ<πα0ο^σϊ νά βυγκρατήτν) τ.ί;αν τού κίνησιν /.αί πϊσαν τ&υ χειρονομίαν. Διίτριχβ τόν χόβμον μ* μίαν ρ.ανιώδ/ι περιέργε'.αν, αγαποΰϊε την ζωήν μέ/ρι τρέλλας, άγαποΰσε μέ/ρι λατρ?!ας 8τ·. τοΰ έοαίνβτο ωραίον καΐ έζητοΰβε τόν τρόπον τοΰ οέρεοθαι έπιεικώς ποό; την άσ·/ηαίαν. ΊΙ έπιείκίΐα αυτή δέν ητον ή έπιεί- κεια ή πίθΐφρονητική τοΰ Φΐλοσόΐρ&υ. Ά- γαποΰσβ χαθ' ολοκληρίαν την οιλθϊθοίαν καΐ την τέ/νην τοΰ ύψώνβιν μ.έ κου.ψό- τητα τούς ώμους. Άπλούστατα θεν επί¬ στευεν ότι τό χαχόν εΐν* κακόν είς την ανθρωπίνην ενέργειαν, άλλά μάλλον μία ■/.ρον κβΐ άδικον καΐ εζητούσε νά πλησιάσ/) πΐν 6,τι τοΰ ίοαίνετο ωραίον, δηλαδή ό,τι τβΰ ίπροχαλοΰσε αγαθήν τίνα συγκίνησιν. Εντέυθεν έπήγαζεν τό ότι σπανίως ά- ληθινή ό&γή τβν έκίνβΐ* έπροτΐυ,οΰί» νά ξί^πΐϊίϊύϊ·/, πνντα ίνοΛ/ητικβν. "Οταν ίοΰ ίΐ»«3,ϊτο ή Μ.ά/η έοίίπτετο εναν¬ τίον τού αντι·Λ»λοθ όϊ; λίων. ν. ^Ι'" 7;?-Λ/Ίί· Ί''?ι«·/ι4ίτο ή καρδί ύ άν ίΐλίΛΐν ΐίνΟοωΛον νά πονν) ϊστω ν ό άνθίο,πο; «ϋτός ~.ύ$ ήτον'κγνω- Ώύ Ι τού άν κχ'ι αν σ:ο; κγν δ:ά κου* ζ-.ϊόπ'.» ::«'. ί':. δ.ήι/ίτο. ΙΊοτέ 3ΐν ησθάνθη αντίθαυλαταόν. Καποτί τοϋ ανέ- 6«·.ναν /.ϊ5ποί οιλνϊοξ λον. είς τ0ν γ ; ρ ά;(;ν τοο χαί τόν *!>...»ν ί/.,.τΛ,ν τον ^...η,Λ,,', γ/λν
  V·.
  ν. |, ,ιυν« /„ Λ ;Ί σονγ
  σονγ·.
  ΐαν -.ο», ία^; -.'.αϊ
  ίνί,ς Τϊοο
  π^ν ίνί,ς Τϊοο
  7οο. Κ»; ζϊ; τό (&(,->■ Το0 ΪΜ.^ _ου .-.
  ξΐυ-.. ι,.ι -το.ί όϊ·/ 5ΐοοή0ί| την βαβιλι-
  κγ(ν ΐΛ8ναΛ'.ιό-·/|τβ.
  Τ-,ν ί.ιγμήν λ.ιπδν πού ευο40η μ.ονα-
  />;, ςιν ή.ίανθη την ίνάγκην ότι ίπρεπε
  νχ^τοοπιποι·/^·/) την στάσιν τού. Ε'ΐ/εν
  απλώ; είπη είς τόν π«?ί?α -Οι> ότι ό Οά-
  νχτο; πλέον τόν_ άνέ;ν.!ν· διότι έθιωροΰβε
  τόν εαυτόν τού Ινίκβνον νά χατανι'κήσν)
  τον έιοιτα ποΰ τοϋ ει/ίν ευ.πνεύσει ή
  Λουίζ». Μέ την ιδίαν άτΐλότητα θά "εν.λαιβ
  αν ι3ο/.ίυ.αζί τή·/ *ν*γ/.ην.
  Το:οΰ-ο; ήτον ό ή'?ω; «ύτός, δ έχπλή-
  , τΟ''ΝΑ'!!<»'.τί?ίναν των Μϊδίκων, ή δ- Ποία ούδίΐΓο-β ϊξϊπλήττετο, δ καταχτήσβς τόν ΟαυΛκααόν τή; Ίωάν/ας, δ κολ_^ί- σας τρϊπον τινά υ.ε τ<> γίλοιο τού τόν
  δ5ΰκα_ δ' 'Λνζού, ό πε?ιπα;ϊας τόν βασι-
  λέα τη; Γαλλία;, ό κτοπή;ας παντοΰ ό'-
  που τόν εϊβϊ τόν <ττρατί.ρ·/·/|ν Δαμΐ'.λ καΐ δ ςβνΐϊθ'.ί; [Ιΐσι/.Γ/.ά ΰ-ό τοΰ στοαταβ/ου Μοντμοδ μ Ητο 79Τ3 οτω/ός ποΰ ' έλί ρ ό'τχν έτελίίω»«ν τα ολίγοι / μετ" τα τοΰ πα:έρα τού άπίνταε'ς. Καί τό ζη- Τί)Ί.α τού /οηΛατος ίεν τόν άπηΐ/όλησ$ ■κοτί έν γΤ] πϊποιθήβ»·., την όποιαν ·*/ί·/ ό'-.ι ό χ?υ;ό; βίνΐ εΰκατάχτητον πρϊγαα. Είλι/.οινής, άβί7,ής, ο·.λοσχώι;.ν.(·>ν,
  ίρ«5ϊνό;. ί /.ανδ; νά βο/.ιμά}-/] δ'λα; τάς
  4υγ/·.ν/, ιις, δι>·/ϊτό·; βάν τόν Σατανχν,
  ■/.ομψό; «ός ό Γύζη; ίΚϊρνοϋίί την ζωήν
  νωρί; νά βυλλογιζίται ότι τόν άνβ^.έ'/ϊΐ ή
  ίός«.
  Μάλ'.; ε5ρ:0/ι μ.ονα/ό; δΐν χατη.άσθη
  τόν ίτο-ίτίν/ην ·α'ι ϊυ^ε τα πράγν.ατοι,
  δτκο; ήθίλ» να τα ί.ύ'ον), ί'.ίτι κχ-.χ τα;
  Ίίία; Τ'.ΰ :·.χ·.ύΐν τ·>υ. /.αί δλ(·ιν των κ.αι-
  ιών ή/.τΐο&ιί νχ τγ/) χανΐί; ί'νχ; ίππότης
  ί;; αύτό; δϊν ή'-ορ.^ίϊ νά νυ· -:υθή αέ
  τόΐο π/,θοϊϊαν 2ο»ην.
  Λέ / /.ατηρ::*Ίτ ουτί τή·/ Λ^υίζαν καΐ
  ήΐ'/.έΐΐη ίχ ψ'.Ου^ί^/) αβ ϊραΐαίαν άίρέ-
  λχιαν.
  —- Τί δυ»:υ·/ίβ δι" αύτην Ι ΠΑ; εΐνβ
  υνατον να την αγαπήση ποτε /.ανϊΐς ό¬
  σον την ά·,·.'.πηΐ5! ίγώ ; ΙΙτω/ή Λουίζα.
  Κ^ΐ μϊ./ τίνα; «τιγμάς σκέψεως.
  —Πιστεύω ότι είνε αδύνατον, νά ύπο-
  ©έρη ·Λ7.νϊίς περ'.σίότερό μοί). "Αν αύτό
  οιαρ/,έΐΥ) ό.ιτώ ']Άέρα; Οά τρελλα6<Τ>. Εύι
  τυ/ώ; δλχ τχΛττ-τοιοΰνται.Αυτήν την νύ-
  7.τ« Οχ ειαίθχ ε·,; Μο".'τι.·.ορανσύ, αϋοιο ξα-
  ναγυοίζω :'.ς.τό Παοίσ·.. Κ'ίπειτα βλίΐτομε
  ...πόσβι εΤ>*;Ό Δαμβίλ: Ό Δ. Άπρϊμδν
  πιβί τ^ΰ όποίου μοΰ ώμίλησβ δ κατέρας
  μου. Οί τρ;:; ^ιινι&ν.
  Ό Μπρίβϊρ. Δηλαδή σά νά λ έ/.» 6
  τοΰ; προ/.^λώ κί ϋ 6 ό Κ
  ποιο; απ' αύτοϋ
  . Δηλαδή σά νά λ έ/.» 6
  κ:.ί τοϋς 6 συγ/οόνο);. Κα-
  οϋςθάτό καταΐϊρν) νά μ$
  η
  Τ;,ν στιγαήν αυτήν ίνα
  Ι/.λ.νιν ϊ'ις τα γόν*τά τον».
  ήλ τα μοίτιβ τβν»
  ζ»βτο
  8τι δ ΙΙιτ.ώ όν εί/» πληίΐάϊΐι /.αί ο'τι
  εί/ϊ το-οθΐτή;:·. οολ'.7.ο!>τα·:α τό χεφάλι
  τού καΐ τόν παριιήρίΐ μέ τα μεγ'αλα
  μάτια τού, -τρυθίοά, καΐ βαθουλά
  — Έ<;ύ ίίίοιι Ι «ΐπ» /αμογ&λών εύ- οϊύνω βροϊύνω;. Ό Πιπώ άνϊ/.ραύγβίβ μ( ί/'. όλΐγωτέ- βαν χα»άν, απαντών. — Όλόκληοος. Ε?α' έγώ. Έγώ δ βί· λος σου. Έρ^ινίίο Οτι ;·.' 6'·/5; ληιαονη- σει, ότι ?ν μ.' έ ;υλλο·'ίζ57ο πλέον ώσάν νά μή ήαουν δ πιστότίρο; των βίλων σου, πιοτό; μί/ρι Ο-.νάτου ! Λοιπάν. Κα- ληαέρα, τί -(ί-ηια.: , Αύτά εϊ^εν ό ϊ/.ύλο;. 'Ο ϊππότης εβαλι τό ■/ίρ: τού επί τοΰ ^κύλου καί '.ίπίν : — "Ωττϊ Οά /ωρίσθώυ.»» ΙΙιπά» ; Λι>-
  ποΰμ.α·. πολϋ γι* αύτό. Σου ό^ϊίλω πολ-
  λά, τό ξέ{/5·.;. Χάιις είς «έ έ£ρή·<α χπό τί,ν ϋαστίλλην /.άποτί μίαν ημέραν ποΰ »π6·.ΐΌΰσα, συνΐμίρίσθης τή·/ πείνά μου^ τό θυ^άσαι ;... Κα'ι κατόπιν πά'/τοτε β-'- δρό; μοΰ έστάθη; ϊνας σύντροφο; άγβίός.Τϊ θά γείνγ)ς χωρϊς εμέ ; Διότι Φεύγω διά νά μην ξαν::γικίβω καί δέν ηατΐορώ νά σε πάρω μαζ! μου'. Φεύγω Ιΐιπώ, διότι άνιώ. Αύτό τα λέγει δλο;, ύποθέτω. καί δέν δέλίΐς μβκροτίοα; έςη- γήσιις. Ό σκύλος τόν ήχοιισ» μέ σοβΛρότητα. ι Καί χωρίς άλλο "άν χαΐ δ λόγος τοΰ αύ- Οϊντου τού ε!/_ε τελειώση έξηχολούθηιι ν' α»οό·/) δ',τι ύ ίππότης έοαίνετο νά λέγ·») καθ' εαυτόν. Τα μ.*γ<ίλ« V*·"» τού δίν «ς,εχαρβώβησαν άπό τα αάτια τοΰ αΰΐέντου καί *ις τό τέλος ό σκύλος αφήκε παροιπο- νιτιχήν κραυγήν. — Πΐπώ ! ειπε την στιγμήν αύτην δ Τ·*"»—Παρϊιιγιαν ο οποίος διήνοιξε τή* βύρκν. ιΟ σ'/.ύλο; ήριότη<:ί τόν ίππότην, δ 4·| ποίος ϊΐ?:ί " — Πήγα:νε. — Πηγαί/ω εί; Λίόίνιέρην, ίίπιν δγε·! ρων. — Σα; συνοί%ύο>, πατίρα μβυ.
  — "^/}· Ό β/.ύλος μονι *ίν* άρχ»το;|
  ίν πϊρ'.π·:^ι*·. έπ'.ίΐέτιωί. 8ά μοΰ /βηβι·|
  (.-.ΐύ·:·/) ό; τα/υ3?5;*ος. 'Ε3«ί» 5«.ω; δέ»'
  πρέπει νά κινη1)·/): άπ' έϊώ.
  Ό ίππότη; έ/.α;·^ ν.[νίμ.& συγκατ«#ί·
  «εοη /.αί δ 11ϊρ5«-(".άν ίΰθΰς άπ*ααχρύν4η,
  άχολουθ&ύμενος άπό τόν βχύλ
  V
  ιύτυ/ήί
  ίτι γ-'./ϊ:ο*ι ;ιον*/_ό; τή/ χ
  ϋ ϊ λή'
  / ή.
  Δίότι, υπό το πγτρμα. ίχι θά .
  >*ν οίς Δε&;έίν, ι νά πληοώ— τα /·»■»»
  τον υίοϋ τού ή!>ϊλϊ ν« ·ύ^/| /Λΐρβ·/ μίλ-'
  λον νά »ληρο*ορ·Λ''^ ό Ιδιος *ν τό μ_£ί
  γαοον ήτον έν ασ»τίλεία,, άν δΐν τοί'ί ή*
  /αν πάρει άπό· πίΐυ τέΛος να 13γ, »ν ^
  ϊππότη; δΐν ΖΛ-ζϊ,ί χ'-νενα χίνδ.νον.
  — Μόλις βθχ-ΐω εί; Μινταορβνίΰ ιίυλ-
  λογίζίτο 9ά τόν πείίω νά με άκολιυΟή~
  νά ξε/_άστι ό'λε; τής Λουίζες τού χβΐ %ι*
  λησμονήση τή·/ έπιθυαΐβν «Ον Ιν*ι ν* έ»
  ποθάνγι,
  (Άχολουθιί)
  είς έ
  συμβέρουσαν τιμήν οΐν.ίκεδον έκ 197>
  ΐήχεων μέ πρόσοψιν επί τής όδοθ
  II»·
  τησίων έχ 33 10)00. Πλείονες *λη·
  φορίαι ιίς ϊν, Τβμίβν μβς *. Χ. Λ*
  •τίχ.
  Ετησία Δρ, ΐο. |
  Έξάμ. » 9.—
  Μψιαία » 1.50
  Έξάμ. »
  Μηηαία »
  10.—
  1.75
  "Ολαι αι «ρί>ς τήν
  πόλιν» επιβτολ-χί είτε άφορώ
  βαι την ούνταξ6ν είτε την» οί
  •κονομικήν ϋιαχείριβιν ά-&υ
  Ούνονται «ρός τόν Διευθ
  τής ι'Λχ^οηό'Μω^· κ
  6
  Όοα χ*}όγραφα πεοιέργονται βίς
  ούηαϊΐ>· δημοσιεύομεν^ ή μη Α
  έ
  κατά τής άμάςης και συ
  Τή» στιγμήν έ/.είνην έ'νας Μακεδώ.
  Γιάννης ονομαζομένης, ών
  μετα τοϋ φονέως καί τραπεΐς
  μετά την πράξιν βΐς ^γήν, κκτ«3ιώ
  χθη ι»« ομάδος Μερκονρίκών νομιζςν-
  των ούτον ώς οονέα,οί όποΐοι θά έφήο-
  ιι&ζον τόν νόμον τού Λΰντς έπ' αϋτοϋ
  εάν δέν προελάμ€βνθν μερικ&ί χωροφύ-
  λακες νά τόν σώσουν.
  , ~^νΧΡυοσπηλαιώτεβββ*ν
  Εί; τάς 11 1)2 π.μ. ε=0>θ·. τοϋ τμή»
  •/.«τος άχό δ-ερχομε'νην ά'μαςα» £»*
  ιαιδί ε*«χιοε την είχον* τού κ. Μερ-
  κούρη' οί «ν τή άμάίττ) ήρεθίσθησβν καί
  ι,'βριζαν. Τιτε ενας Πυρρίκΐς άχό των
  βα&μίϊων τού" ναού «δγαλεν απειλών
  τό ««ρί—ροφον.
  ^ Άπό τό άμά;ι έκαμαν τό βύτό. 'Δλ-
  λά παρίμδάσε: τοΰ κοσμου καί των ά-
  στυνομικών κατωρθώθη ώστε νά κίσϊ)
  μόν&ν ξύλο. Σ-νελήΐΟηιαν δύο καί ώ-
  νηγΐ{6>;σαν είς τό τμήμχ.
  "Αργότερον κατά τάς 2 1)2 νέα
  συμπλο/.ή έλαβε χώραν πάλιν έξωθεν
  «υ αΰτοϋ τμήματος μεταξύ αντιθέτων
  ·ρονϊ)υ.«τ«ν έκ,λογεων. Μβγκουριές
  I-
  πίΐαν άφθονες. 'Η άστυνομία επ
  κϊί ί-.ίχώρισε τα τλήθη. Σ
  Ο οί όποΤοι ωδηγήθησαν είς τό .,,.,
  Είς την Στοάν Αιζιέρη
  Ό;ιά« δίαδηλωτών διερχομένη άπό
  ^» στοάν Λ'.ζιίρη χαί έξερεδίσθεΤσα
  β™ μίαν είχον α τού" Μερκοΰρη, εύρι-
  «ομΕτην επί τή*ς ύελΐ'νης προθήκης
  τθϋ καταστήματος γυναικείον πίλων
  τής κ. Καλομοίρας Παπαγεωργοποΰλου
  ,_____, εκλογήν
  τή» τάξιν καί νά εμποδίση
  τρομ«ρό αίματοκύ-
  Η ΑΣΤΪΝΟΜΙΑ λίσμ«, εϊ« κατέρ-
  θωυχχ τό οποίον χρέ ·
  πει νά εγγραφχϊ είς τό ενεργητικόν τής ι &ΐί
  άστυνομίχί. Είς πασάν άλλην τερίιτα· Ι τίς
  σιν, παρ' όλην την μετρ'.οφρ&σϋνην των | £
  Μερκουρικών, αναλόγως μέ την λϋσσαν
  των στρατολογηθϊ'ντων μπράδων τοϋ άν
  τιθέτου ■'-".....
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΦΗΜΑΙ
  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  Προ μεσημβρίας χθές νέαι
  > ί ώί βεβαίαν
  ειφον
  τον νά
  άδο; ταύτης. Οί χα-.νοθήραι £ν - , ' *£ ?£*Ύ»* ^
  . ■ ούτω χ», χθές νέον <%« συζητήσεως Γα ϊΓ ^ άερ°λ°'" υχοψη-ιοϋ, 6« έθεωρ,ϊ,ο άδύνβ. ?Οί χατάλογοι, περ-ίγοντες- τα όνο'μοτα τωνΙ-',,!<Υ ^°νως «μ™»·*, αίυ.^οκΰλ,σμα «Οώου | φο>™ν «βοθεντ,χδί, ^ ^ 1π^?Υών,
  αντή-
  οιάφο-
  έκυκλο-
  Γ·χοψή?ιθ: όμολογύϋ» ό'τ. ενήργησε πάν-
  Λέ'/ετβι οτ: τό αίμα:ο/.ύλίσμα ήτο
  τό ίεύιερο κόλπο ποΰ έσ-χεοιάσθη είς
  «ηΒ ™«='ί»»·· μετά την άκοτυχίαν τοϋ
  πρώτον, τό οποίον ήτο ό
  ΤΙ Κ0ΑΒ1 θόρυδος ποϋ εγ;νε τό πρωί
  μόλις άνοιςαν ή κάλπες.
  Οί ΧίΐρρΊκοί έμαζϊύθηκαν πρωί—κρωί
  Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΙΣ
  ΕΛΛΑΔΟΣ |<ΑΙ_ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ _____ψ-----„.*,,*.* «.νΐχ,κ.'.λεε το τής β Ιουλίου ί μ-έτρον,τό οποίον άπηγόρευεν ώς μέτρον άντεκδική· γγ..... .—,.,ν.^». Λρωι—πρωι β»ω5 ,'ήν εέβαγαγήν έμπορευμάτων Ελληνικήν προελεύ- στά τ^λήματα καί άρχισαν νά ψηφίζουν. β*ως επιβοιρύνον αυτά δι' ύτΐδρ&Όλικών τβλωνειακών δα- Κβί έκεΤθεν δ-.ίδιδαν στήν πίλι ότι ό β»*ών. ('Αθην. Πρακτ.) κ. Πυρρή"; βγαίνει μέ καταπληκτικήν ' 'Μ—>Β™"^***"1™"
  πλειονοψηφίαν ! "Οταν είδον 8ιι.μι- Κ-> ΤΤΓ "Τ~"1 •"% ~Τ—> Τ" Τ "Τ"
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΕΤΡΟΥ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ .ΑΚΡηππ.^τ.
  ό
  ρρίί βγαίνει μέ καταπληκτικήν
  πλειονοψηφίαν! Όταν είϊον δμως ότι
  τό κίλχο άχέτυχε, ίδαλα» είς ενέρ¬
  γειαν τό ά'λλο. Τοϋ α'ιματοκυλίσματος.
  Κατόπιν τοΰ όποίοι» εζητούσε καΐ ρέ·
  *ρ5ΐ«ι...νβ οηα-
  γ λλο. Το
  Κατόπιν τοΰ όποίοι»
  «ττα φωνάζοντβς ότι
  6λ>}θ/ί ή έλλογή 1
  Τουκί 1
  Γιβτί Ιδγαλβν τόν Μ«ρκουρην δη-
  μ«Ρ7.ον πάλιν, τό «Ιπε μίά γρ^οϋλα είς
  κύκλον χολιτών «υρβικών χον την έρώ-
  τησαν έμπαικτι-
  ΠδΤΙ ΕΚΕΡΑΙΣΕ Ι *ως ποίον ψη-
  φίζει:
  —Έγώ, παιδάκια μου, ε?μ«[ γρηά,
  ε'πε. Μά ό'ρκισα τα παιδία μου νά ψη¬
  φισθέν τόν Μίρκοΰρη, γιατί πρίν άπό
  αυτόν εχρνδοι τή στάμνα κι' έπήγαινα
  σΐ'ο Γεράνι κι' Ικλεία νερό !
  διά μαγκοϋρας την ..,.„.,„.,,.
  Αί ί'ντίς τοϋ ν.ατα<ΐτήματος εΰρισ/.ο- μίνβι έργάτρια: καί άλλαι κυρίαι έλι- Κθθύμηβαν έκ τοϋ φόδου των. Δίαβατικός ό Ιωάν. Λαμκρόπβυλος βχό τόν "Αγ. Φίλιππον παρέτυχεν είς την σιιμπλοκήν κα'; άκοΰων τάς σφαί- <ας σνριζούσας γύρω τού τα εχασε. Ήϋίλησε νά σωθτ| εΐσερχίμενος είς τό χαρα*είμενον κατάστημα Μπογιατζή" άλλά εσχασε τό κεφάλι τού είς την χέρτβ. Οί διαβάται ϊίν έπ^γαν είς γει- ϊογί/.ιν φαρμα/.εΐον, όκΌυ τοΰ έπέδεσαν [ ιό τραΐίμα τού. Πολλοί συνελήφθησαν «*ς διπλοψη- •ίίαντες. Ιλα6ον χώραν είς όλα τα τμήματα έκ $ς έςάψίως των πνευμάτων. Είς τα ι Κατά τα; 6 1)? μ. μ. έχό τα Ιΐευκζκιζ ό ·>. ΙίΤ^ρΤ,ζ -..»...»
  Ηΰμενος άπό πολλοϋς φίλο.ις τού, τινές
  των έκεΤ ισταμένων μερκουρικων ερρι-
  λίθους κατ' αυτών. Οί ΙΙυρρικο:
  ίΐά «υροβολισμων οί όποΤοι
  ,γίεύβησβν.
  Ο •/.ίσμος πβΰ εύρίτΐΆετο ΙκεΤ τριγυρω
  τελήφθη υπό πανικοϋ, ετρεχεν /.αί έ-
  Ζώνετο είς τάς οικίας. Τέλος οί Πυρρι-
  ειοί «χεμακρύνθησαν κβί έπανηλθον τα
  ΐράγιιβτβ είς την προτί'ρβν αυτών κα-
  κί στάσιν.
  Έ* των πυροίθλισμών ετραϋματίσθτ)
  μίνον ό Ι. Γιαννακόπουλος ό οποίος
  μΕ«ί<ρθη είς τό Δημ. Νοσοκομείον. Ή κατάστασίς τού είνε πολύ σοέαρά. Έκ μαρουρών καΊ λίθων, ποδοπατη- ιιατων είνε πολύ τραυματισμίνο: άλλά (λαφρώς, Τηλεγραφήμαχα^ χών Ιϊρ«- σβειών είς τό εξωτερικόν 'Υχό των έντβϋθα πρεσδειών άπεστά- την νύκτα είς τό εξωτερικόν τη- 1 «κθΐ<τε:ς πρός τα; Κυδερ- ♦ήβεις των, ών αί πλείσται ήσαν συμδο λααί. Διά των τηλεγραβημάτω» τούτων ά- *7)γγίλλοντο τυπικώς τα σνμδάντβ γβίζ «ν Άβήνβις Ικτροπα καί τρομακτικά γεγονότα κα'ι ποτρίστατο ή τάξις ώς *τ)μ»ντικώς διβσαλε^θεΐσα, έ'νβκ,εν τοΰ Λομμβτικοϋ «βνβτισμοϋ. Σς αί ςέναι χρεσίεΐαι μόνον επί ^ο6ο^ρΰν άπςσΐΐλλουν είς τα των τηλεγραφικάς έκθέσεις. Τό νέον μ*ς μ.υθεβτόρηι«.α χνε άπό τ * άριστουργήματτχ τής —.κανδιναυϊκής φιλολο- γίας, που £· ΤΟΗΕΟΝ Ϊ4! καμε μ-εγί- ΜΥ9ΙΣΤ0ΡΗΜΑ βτην αΐβθηοιν είς τόν φιλο- λογικόν κόβμον τής Εν>ρώ-
  πης. 1£ινε τής σχολής τοθ
  "Ιψεν, Μπζόρατων και τής
  άλλης χορε£ας των ΣκανΠι-
  ναυϊκών φιλολογικ<δν έξοχο- τήτων, αί οποίαι ήνοιξαν νέ- ους όρίζοντας είς την ΪΙαγκό» βμιον φιλολογίαν. Βτ,ν* μυ- Οιατόρημαέκτοΰ φυβιχού διά τοΰς 6ΐίΐ6<, άλλά καί δι' όλους συγχρόνως καί Πι' αύτό πρέ- ΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΤ «ΕΑΙΓΡΑΔΙΟΝ, 1 Ιουλίου. —-Έπ' εύκαφία τής εορτής τοθ Βασιλέως τέσσαρες συνταγματάρ- Ο ΝΤΈΡΒΟΡΓ χαι προυβιβάσθησαν είςστρατηγούς 450 προ'σωπαέπαρασηΐΑθοορήΟησαν καί 650 ύπάλληλοι προήχθησαν. 1 φημεριδι τής Κυβερνήσεως ι | σ«ως τοϋ Δ(«τάγματος τούτου. Ι Είς τόν Ημέτερον επί των Οίκονο μίχών 'Υκουργόν άνϊϊίθίμεν την δημο¬ σίευσίν γ.αΐ έκτίλεσιν τ&ϋ παρόντος Δια- τάγμκτος. Έν Αθήναις τ^ 30 Ίουνίου 1907 ' ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τό Τπουργικόν Συμβούλιον Ό Πρόεδρος Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ Τα μέλη Α. IV. Σιιιόπουλος, Α. Γ. Σκον- ζές, Α. ΣτεφανόΛοι/λος, Δ. Κ. Βο· κοτόχονλος, Λ. Π. Καλο^ερόπον. λος, Κ. Τρικονηης. ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 1 Ιουλίου. —Τό άνε- γεοϋεν μνημέϊον είς μνήμην τοϋ Ι¬ ωσηφ Γαριβά?.δτ, ενεχαινιάοΰη μεγα¬ λοπρεπώς επι παρουσία τοϋ πρόεδρον τής Δημοκρυτίας. Παρέστησαν ωσαύ¬ τως είς τα ίγκαίνια δ πρεσβευτάς της Ιταλίας, ή Ιπιτοοπη των Γαριβαλδι· νών, καί οί περισσότεροι των υπουρ- γ ών. Έπτά λόγοι λίαν ίηευφημη&έντες και έξνμνοϋντες την φιλίαν μειαξυ Γαλλίας και Ιταλίας εξεφωνή&ησαν. Ό μάλλον ένδιαφέρων ήτο ό λόγος τοϋ Πισών, υπουργόν των Εξωτε¬ ρικών, όστις ανεκοίνωσεν ότι η Γαλ¬ λία και ή Ιταλία ίχουν τ' αϋτά ίδα- νιχά, και δ τυχόν άνταγωνισμός των ·9Ί ^ΐο άλη&ής κατασιροφή. __________'Λ&ην. Πρ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ__ ΑΙΠΑΛΗΣ Μας έστάλη χθές έξ Αίγιάλης τό έξ^ς τηλεγράφημα: ΑΙΓΙΑΛΗ, 1 Ιουλίου. —· Κ««- χωρ-ήνατί παρακαλώ έ'τι δέν είνε άλη- θές τό δημοσιευθή έν τ^ έογ]μερίδ!<ΐΣαν' τορίντ)»οτ: ΰποστηρίζομαι υπό τοΰ Κόμ- ματος τού Μαρ/.εζίνη καθόσον οιίτος στερεΤΐαι ένταϋθα ίδίου κόμματος.Δηλώ δέ ότι ΰποστηρίζομα! υπό τοΰ κ. Ζ. Σεμιϊάλα μή ανήκοντος είς τό χόμμα τοϋ Μαρκεζίνη. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ■ Αήμαρχος Αίγιάλης. ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΑ Μ______........ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΏΝ Την νύκτα αφίχθησαν έκ των διαφό¬ ρων έπαρχΐών τα εξής «ποτελέσμα-α των ένεργθίΐσών δημοτικών έκλογώ»: Κύθνου Μαυροποϋλης, ,ρυόπιδος Μελ2ς (άνευ άντιπκλοιι,] ΛΙήλου Καλέργης, Άδάμαντος Πηρουνάκτ];, Κέας Ίερομνήμων, ΑίτωλικοΟ » τίχιης Γσοικνϋίς, Χριπόλεως Μάνεσης (λείπει έν τμήμα). Ααυρ£ου Λεβίδτ;; μέ πλειονοψη¬ φίαν 250 περίπου ψήφων. Άργοβτολίου Κοσμετάτος. Αίγίου Παναγιωτόπουλος. Λίαυπλίου Κόκκινος. Θηδών Ζεγγίνης. Θ£β@ης Κόλλ'.ας. Αγ. "Αννης Σήττ«ί. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Ο ύπονργος των 1 Ιουλίου.— 'Απο'.κιών κ. την άπό εόρύτατον -κοινόν. Α τους ι*.η. «ιρολαΌΟντα έ<"τόν σαλον των έκλο- γ ν' άγοράσουν τό χθεσινόν φύλλον, τό δίδομεν βήμερον είς το γροιφεεόν μας ^ά Ντέρβοργ άνεχώρντ^εν είς . Δυτικήν Γερμανικήν Άφρικήν. (ΆΟ. Πρακ). ΣΓΝΑΝΤΗΣΒ ΚΑΪΖΕΡ ΚΑΙ ΤΣΑΡΟΤ 1£ατά τηλεγράφημοχ έκ Π&- »ουπό»ν*—ς «ρο£3^ ί*ΆΙ^ «ν"ϋ Τί είνε ό «Ρωμιοός» ! Γιά μία κα- ταγγελία περ· ταχυδρομικών κατβ'/ρή- βεων έγράψαυ.εν ότι επρεπεν ό κατβγ- γέλω» νά είνε ΤΙ ΕΙΝΕ Ο ΡβΜίΟΣ τό οάΡΡος> νά
  την υπογράψη.
  Νά τί άπαντα—πάντοτε άνωνύμως—ό
  άπιαστος «Ρωμϊ)ός :»
  Γράφετε είς τό λακωνικό σας τό ση¬
  μερινόν περί των καταγγελθέντων αΰ-
  Οαιρςσιών τοϋ διευθυντοϋ τοϋ τηλεγρα-
  ^είου Τό όρβότβρον ήτο νά είπητε τί
  — ——.-—. ^— —.·»-■-—ι—» γν«ϊ·»<Κε Κ0 Ταάρος αναχωρεί κατ' αύτάς εις ταξείδιον άνά την ΝΓορβη- γίαν. Βεβαιούται ότι καί ό Κάϊ¬ ζερ θά έκδράμη είς τό αύτό μέρος, οπου Θά ουναντηθή μέ τόν Τβάρον. τής φαρμαεκευτι- εΐδ_ν ζητεΤται διά τό κατά- «τημα τοΰ κ. 'Αλουπογιάννη. νά Ιυτ] π&οθχηρετήσΐίΐ είς τοιούτου ς ά Τό όρθότβρον ήτο νά είπητε τί σας «μέλλει δι' ϋποθέσεις τρίτων». Ητο δύσκολον νά θέσωμεν Ινα ονομα όποιονδήποτβ διά νά τό χαψητε ώς «ραγματικόν ; Έχει σημασίαν ή υπο¬ γραφή δι' εν γεγονός, όπερ θά εξελι¬ χθή άμέσως ; "Ηκουσα την υπόθεσιν είς τοϋ Προκοπίου καί Κόντου καί την διεδίβασα, ώ; την ήκουσα, ά«ου οί ένδια- φερόμενοι έφοδήθησαν νά τ))ν κατ«γγεί- λουν διά τον φόβον τη"ς καθυσΐερήσεως των τηλεγραφημάτων των. "Εδωσα α¬ πλώς μίαν μόνον είδησιν */.ωΡ'ι? νά φρονώ ότι Ιχω την υποχρέωσιν νά γείνω ρεντίχουλο διά ξίνην υπόθεσιν». ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΛΟΚΙΙ ΕΙΣ ΣΤΕΝΗΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΧΑΛΚ1Σ, 1 Ιουλίου ωρα 8 μ.μ.— Κατ' είδήσει; τηλεγραφικάς έκ Στενάς τοϋ Δήμου Δίφρυος, μεγάλη συμπλοκή έλαβε χώραν μεταςύ διαδηλωτίΓΐΜ ««τ»· Οέτων πολιτικών φρονηυ,άνων Κατ' αυτήν έρρίφθησαυ ι πολλοί πυροβολισμοί, έλ των οποίων έπληγώθησαν δίκα πέντε. Ο ΡΑΐίΟΥΛΗΗΑΙ Ο ΚΑΤΑ Κατά τάς τελευταίας τηλεγραφικάς ε'ιδήσεις των Αγγλικών εφημερίδων ό Ραισούλης έξακολουβεΐ νά κρατνί αϊχμά- λωτον τόν "Αγγλον την καταγωγήν Καίδ Μακλήν είς άγνωστον μέρος, πι- θανώτβτα είς τι πλησίον τη*ς Ταγγέρης όρος.Ό Σουλτάνος έστενοχωρήθη σφοδρά διάτό συμβάν κ«Ί διέταξβ νά γείν/ι παν τό δυνατόν πρός απελευθέρωσιν τοϋ ευνοου¬ μένου τού. Οί δροι τάς όποίους προδάλλε; ό Ραι¬ σούλης είνβ εισέτι αγνωστος, φαίνεται ό'μως ότι δέν έπιμένει τύσον είς τα χρη- ματικά λυτρα όσον είς τό ζήτημα τοΰ διορισμόν τού ώς Πασσά είς Τογγέρην. Ο.ΚΑΊ"ΖΕΡ_ΕΙΣΤΟ ΗΟΝΑΚΟ Έπ' εύκαι$ία της εορτής τοϋ Κα¬ λόν, δ ήγεμών τοϋ Μονακό ευοισχό» μβ»Ό; εις Κιέλον προυκάλεσε τόν Κά- ϊζεο δηως παρευρβθ^ είς τό Ήχεανο- γραφιχδν Συνέδριον, τό οποίον θά ουνέλ&η είς την χοροπαικτικήν ήγε» μονίαν τοϋ Μοναχό. Ό Κάϊζερ ίδεχ&η την πρήυκλησιν και θά μεταβϋ Ιχεϊ κατά τό είς την Μΰοόγειο* ταξείδιον τού. ΘΕΑΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. Ή «Ζωζέττα» Ν. ΣΚΗΝΗ. Τό «Χαστοΰκι» ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ; *Η «Μάγισσα». «ΦΑΛΙΙΡΟΩ. Σήαερον άργει. Αυριον Καβαλεοία κα'ι «Παλιάτσοι». Η ΚΑΡΑΤΟΙΒΗΙΙΙ ΤΟΪ ΙΤΕτ->Κ2Φ
  (Ιδιαίτερον τηλεγρ. «Άκοοπόλεως»)
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 1 Ιουλίου.—Τηλε-
  γραφοθν έκ Σοφίας ότι ό Βουλγα-
  ρικός τυπος έπικροτεϊ σήμερον την
  απόφασιν τ,οθ Ήγεμο'νος Φεροινάν-
  δου, έπικυρώσαντος την είς τόν
  Πετρώφ έπιβληθεϊσαν ποινήν τοθ
  θανάτου.
  "Αλλαι πληροφορίαι
  ΣΟΦΙΑ, 1 Ιουλίου.—- Ό ήγε-
  _»ν·Φ»^—'·>- >ί—»<— *■;- ι'.καττικην δτ-^ι τής κάταοί- κης των δολοφ^ων τοθ πρωθυπουρ¬ γόν) Πετκώφ. 'Η έπ-.κύρωσις όρίζει προθεσΐΑΐ'αν 24 ώρών τΐρός εκτέλε¬ σιν. Έποΐλένως ό Πετρώφ Οά θανα· τωθίί σήαέρον. (Ά&ην, Πρα*Γ.( ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ *ΠΥΡΚΑΊ'Α_ΕΝ ΤΕΓΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑ 1 Ίουνίο·).— Είδήσης έ; Ίτί'ας άγγέλλουν ό'τι μεγάλη πυρ¬ καϊά έςεράγν) είς οικίαν τού κ. Παπα¬ ναστασίου ήτις «πετΕ'φρωσε ολόκληρον τό τετράγωνον. Μετ»ξύ των «ποτεφρωΘέντων οί/.ιών συγκοιταλϊ'γίτβι κ«: τό Τηλεγραφε'ον κα: Τελωνείον. -.1 -------— (~«. ΓΙϊαούυης Κονταρίνής. "Ανδρου Καρυστ-.νάκης. Αΐακρακώμης Στεργΐίπουλος. Κερκύρας Κόλλκς. Αίμ.νης Χαψ·^ς. Μαντουδίου Γεροοή*μος, Αιανοχλαδίου Διαμαντής. Βερδόταης Στασινόπουλος. "Υδρ-κ^Χχ'πης. Σπετιών Λεωνίδας. ΓερωΟρών Παννούλη-. Κροκεών Κλεώνης. Οίνούντος Λεβαντν};, Ιέαοτορέου Τζωρτζάκης. ΛΙώλου Περίβολίώτης. Κν.ρδαμύλης ΙΙατρ:αρ·/έας, "Αρτης Χέλμης, Αημητσάνης Διγενόπουλος. Βυτίνης Λαμπρίνόπουλος» ΙΙόρου Μενίζελόπουλος. ΜανΒυρέας Σακελλαρίου. Κ,αλτεζών Μιράγΐας. "Αργους Καρατζα;, Δραχμανίου Χέδας, Μεθανων Σταματι'ου, ΐνέων *Ι*αρών ΚΙονιβτρκ&ν Μϊ ,..., Ι£αθα(νών Άκριώτης, Ναυπάκτου Τρικαΐος, Προσχίου Κβρμο'νίϊη-ς,' Γυθείου Καλκανό^ς, Αύμης Γιαννόχουλος, 3Βτενής Με'ργος, Αγρινίου ΜπΑλοςί Σπάρτης Κοπανίτσας, ΛΙαντουΠίου Αίοηψθύ Πέτρου, Μαρμαρίου Χατζης, Οαγαββών Ί. Καρτά/ Ααδίου ΙΙαπαλουκας, ' Ελλατείας Χ'έδρης, Άταλάντης Βελλόπουλο^ 3Τ^»Λ"0θί Μακράς, Ιΐίας Γ. Κοριζος, σου Φεσσόί;, Λετρίνων Στδ?ανόπουλος, Καλαβρύτων Οίχ.ονοι. ΛΙεσν.πίων Θανασσΰλβς, ΆνΠριτβαίνης Γ—-"* ΐνβμέας Ι'ίωμπρές, ΛευκάΠος Καλκάνηί1, «Ι·οιρκαΠόνθΐ Κυλίκας, «Ι»αρσάλων Κυροζήί, Ααρίσβης Άστεοίάδης, Τυρνάβου Δημητριάδης,' Γαρδίκίου Μο»λα;, Εϋας Μπαρδόπουλος, Άμφείας Θεοδωρόπουλος^ Ίθώμης]Κλεφτογ!ά*νϊΐς Φιλιατρών Σ. Καραδίτης, Γαργαλιάνων 'ΔνβγνωστόινουλΡί' Ααμίας Τράκας, ΧαλκίΠος Κακβρας, Χοφάοων θανόπουλος» Γκόφων Δασκαλόπουλους, Καλαμών Μπενάκης, Καρδίτβης Τσάμης Λιάπης, Ιέριεκουκίου Κρε/.ουχ.ιώτης, Αεχαινών Γκουτζοΰρης, *Αλένης Δημητρόπουλος, ΧαλκόΠος Κακαρα; μέ πλείθλ ψηφίαν 150 ψήφων. ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΪ ΤΟΥ Χθές τό βράδυ ·Λαθ' ήν στιγμήν οί Μερκουρικοί, εις το σαλον: των έ:ρ~α- ζον τα επί ν;ίκ!α ό Β. Νικολόπουλθί, δικηγόρος δ/. Πατρών £%αο& τό πορτο- φόλι τού μέ 2300 £δρ. είς πε ν τ.-» ·<' — -'- κο ϊ ή κον κα: —ν ? Είς την εφημερίδα τ^ς Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη χθές τό έξή-ς δίάταγμα, χαρακτηίΐστιχόν τή-ς επί τα βελτίψ με- τατροπής των Έλληνορουμανικών σχέ¬ σεων : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΔΣΙΔΕΓΣ ΤΩΝ ΕΔΔΗΝΩΝ "Εχοντες ΰπ' όψει τα όίρθρα 1 καί 2 το3 νόμου ΓΡΝΒ (Οπ' αριθ. 3152) τή-ς 11ης Ιουλίου 1906 «περΐ μεταρρυθμί- σεως τοΰ τελωνειακοΰ δασμολογίου», δημοσιευθέντος έν τώ ύπ' αριθ. 166 τί}ς 13ης ΐοίου μηνός καί Ιτους φΰλλφ τοΰπρώτου τευχους τί|ς Εφημερίδος της Κυδερνήσεως, προτάσει τοϋ Ήμβ- τέρου Ύπουργι-Λοϋ Συμίουλίου, άπεφα- σίσαμςν κβί διατάσσομεν. "Άρθρον 1. 'Δνβχβλβδμεν τό Ημέ¬ τερον Δίάταγμα τή-ς 22 Ιουλίου 1906 «περΐ έπιδολή"ς προσθίτων τελών επί των έκ Ρουμανίας προβρχομένων Ιέμπο- ρευματων καί των υπό Ρουμανικήν ση¬ μαίαν πλοίων», δημοσιεοθεν έν το> ύπ'
  αριθ. 17/τής 24 ίδίου μηνός καί Ίτους
  βύλλω τοΰ πρώτου τεΰχους τής Εφημε¬
  ρίδος τής Κυβερνήσεως.
  Άρθρον 2. Επί των έκ Ρουμανίας
  προερχόμενα» έμπορευμάτων καί προϊ-
  όντων έφαρμίζβται τό γενικόν δασμο¬
  λόγιον άπό τής ημέρας τή-ς έν ττ- Έ-
  Ο Γ>10ς 6ίί την
  ; ίκείϊη ήθελε να
  χ«ιρετήσ/) τόν α. Μερκοΰργιν τό Ιίγαλε
  καί τό έθεσεν είς άλλην τσέπην τοϊ
  π«νταλον(θΰ έου οπου τοΰ τό επήραν.
  ΦΟΝΟΣ ΕΙΜΗΝ ΑΡΤΑΝ
  Τηλεγραφικώς ήγγέλθη χθές έ;Άρ-
  ς ότι κατόπιν συμπλοκήςέ'νεκεν έκλο-
  ώ λό έίθ δ
  '1? . .. ... .
  γικών λόγων έτραυματίσθη επικινδύνως
  ό ίιβρχόμενος κατ' εκείνην την ώραν
  μαθητής τοΰ Γυμνασίου Τσέτης έκ πυ-
  ροδολισμών ριφθέντων υπό των συμπλα-
  κέντων. 'Η τάξις άποκατέστη μ«τά
  κόπου, τής δικαστικίΐς άρ-/ή*ς προβάσης
  είς την σύλληψιν πολλών άτόμων.
  ΛΗΣΤΕΙΑ ΕΙΠΗΝ ΑΡΤΑΝ
  Κατά τηλεγράφημα τοΰ άστυνόμου
  "Αρτης πρός τό υπουργείον των Έσω-
  τερικών, [δΰο έπικεκηρυγμένοι λ·Λ,στα:
  συνέλαδον τόν έπιστάτην τής έκεΤ άλι-
  κ^ς 'Αλ. Καραλήν καί αφήρεσαν παρ'
  αΰτοϋ επτακοσίας δραχμάς κα'ι τό ώρο-
  λογίου τού.
  Αί αρχαί επί τί) ίιπονοία ότι οί λγισταί
  ούτοι ΰπεθάλποντο υπό των φυλάκων
  τής άλικής τοΰς συνέλαδον,
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΊΏΝ_ΑΣΚΗΣΕΟΝ |
  Αί τρ«Τς Μεραρχίαι τού στρατοϋ,
  τυνεπεία διαταγή*ς τής Γενικάς Διοι-
  λήσεως' ά-έττειλαν χθές πρός τάς ύπ'
  αυτάς ταξιαρχίας τηλεγραφικάς διατα¬
  γάς, δία των οποίων παραγγέλλουν την
  άναδολήν των άσκήσεων των ανωτέρων
  στελεχών μέχρι νεωτέρας είϊοτ.ο-.ήσΕως.
  ΤΑΧΓΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΔΕΥΤΕΡΑ, 2 Ιουλίου.—Είς Ευρώ¬
  πην καί Αμερικήν (Λοϋδ) μεσημβρίαν*
  ΕΊ; Κρήτην καί Αίγυπτον (Πανταλέον¬
  τος) 10 π. μ. Είς Θεσσαλονίκην καί Σερ¬
  βίαν (Διακακη 5 μ. μ. Είς "Ηπειρον
  Λόυϊ)
  _ _ Τσ;τσάρ«ς.'
  ΛΙεσολογγίου Σταϊκός.
  Ιί,ατοχής Θ. Λυμπέο·ο;,
  Νίοχωρίου Καρανζογιάνης.
  Σαΐου Μποίκος.
  Λάκκας ΆρΊ.φνς,
  Άστακού Γερωθανάσης,
  Αυλωναρίου Μέρ;;.ηγκας.
  Κατουνης Λαμπρινόπουλος.
  Αηξουρίου Χαρίτατος.
  •Φαρακλάτων Κοσ;Λάτος,
  2Βελαβέας Οϊ/.ονομόπουλοςλ
  Θεραπιών Γερασίμου,
  Π&λλάνης Άλοΰπης,
  Ααυλείας Καδαθας,
  Ηεραχώρας Χανζόπουλος»
  Ιέορώνης Ράλλλης,
  Θουρίας Περρωτής,
  Παραποταμίων Βαρ5ιτσ!ώτης.
  Άρεοπόλεο>ς Καπετα·»άκϊ;ς,
  _>τυλίδος Λουκίπουλος,
  ι/Γρικκάλων Κανοΰτας.
  Βελεστίνου
  Φυγαλείας Τάγαρης,
  Αύλώνος (Τριφυλλίας) Οίκονο-
  μ.όπουλο;,
  _2ερίφου Χριστοδούλου,
  Πάρου Μπάος,
  Σίφνου Προδελεγγιος.
  Κ,ορθίου Δελεγραμματίκας.
  Γαυρίου Χέλμης,
  Πανόρμου ΙΙρί^τεζης,
  "Ανω ΪΒύρου Μαραγκός,
  Θήρας Φουστέρης,
  Άνάφης Άντ. Σιγάλας,
  Νάξου Πολίτης,
  "Ύρίας Χανΐώτης,
  'Έμπωρίου Δροσος,
  Αβονιδίου Ν. Καραμάνο,*,-
  Πάρνωνος Γαλανός,
  Άμ,φίβοης Γάτος,
  Κρίβσης ΙΙλατής,
  Μυωνίας Τριγώνν-ς ή1 Παναγιω¬
  τάκης.
  Άντικύρας Παπαστάθης,
  Μεγάρων Μιχόπουλος,
  Κύμης Στεφάνου,
  Σκύρου Στεφανίδης,
  Καλλημεριάνων Παγώνης,
  'Ωρωπού ΙΙαπαποστόλου,
  λΐαραθώνος Χρυσίνας,
  "1ου Φ. Κορτέσης,
  Κιάτου Τσαμαδός,
  Πατρών Βότσης,
  Ποτιδανείας Άσημακόπουλος
  Κροκυλίου Παντοΰλας,
  Δωριέων Τσώνος,
  Αομοκού ΜανωλόποΛος,
  Καλλιέων Κουτρουμποΰσης^
  Ααρύμνης Γιάγκου,
  Βυλλίων Δρΐκος,
  Πλαταιών Ζωγράφος,
  Θεσπιών Στεν'ος,
  Αίγ τίου Λαλαγιάννης.
  Τολοφώνος Χρυσανθάκης,
  * Υαίας Γεωργοϋσης,
  Έύπαλίου Σμαρώνης,
  Αίγίνης Πέππας,
  ■ Έρμουπόλεοϊς Παπαδάμ,
  καλπών
  ΈγνώσΟ·/] χβές ότι είς τόν δ"ή*μο4
  Πηλαρίων τού Άργοστολίου άνΓτράχ^
  σαν αί /.άλπαι είς τό ά. τμτ}·*»
  Είς την Ζάτουνα
  Ππρός τόν διευθυντήν τοΰ Πρακτο^'
  ρείου των εφημερίδων κ. Σπ. ΤσαγκοΚ
  ρην απεστάλη την νύκτα έκ Ζατ&ΰν»*^
  τό εξής τηλεγράφημα.
  «Ένικήσαμεν τόν αντίπαλον. Έ>'
  482 ψηφοφορησάντων έχλεονάσαμ**!»
  Μαλεβίκη κατά 292 ψήφους. Ό δίμος^
  πανηγυρίζεί την νίκην.»
  Δη-,ι. Κ»ννΛςι
  Δήμαρχος Βουφβγεία
  Τό "Αργος πανηγυρίζβι
  Την νύκτα μας έστάλη έξ "Δργοΐ'β
  τό κάτωθι τηλεγράφημα.
  ΔΡΓΟΣ, 1 Ιουλίου. —-Δήμχρχις·
  Άργείων εξελέγη μετά πρωτοφανοϋ_ί"
  κατα5τληκτίκί5? πλείθνοψηφίας ό κ. Άν·
  ίρέβς Καρατζάς, ΰποψήφιος τοΰ διαπρε.·^
  ποΰς πολίτευτοΰ χ. Καρπετοποΰλου]
  ,ις ττΐν Άνϋ«ον.
  ΑΝΔΡΟΣ, 1 Ίουνίου.— Πανη
  κώς εξελέγη Δήμαρχος Άνδρίων ό ραλ^
  λικός ΰποψήφιος Ιωάν. Καριστινάκηιί
  μέπλειοψηφίτ» 120 ψήφων. Ό Λ«όςη*ί
  "Δνδρου πανηγυρίζε! την νίκην τού.
  ΤΡΟΜΟΧΡΑΤΙΑ ΕΝ ΠΥΡΓΩ
  ΠΥΡΓΟΣ, 1 Ιουλίου.— Αί έκλο^
  γαι διεξήχθησαν μετά πρωτοφανοϋς λύσ-'
  σης. Πλείσται συμπλοκαί Ιλαβον χώραν
  χαί αληθής τρομοχρατία έπικρατεϊ.
  Οί χωρικοί αμφοτέρων των κομμά*
  των εισήλθον είς την πόλιν καί έπρο~
  ξένησαν ταραχάς. Έκ των ριφθί'ντωγ
  πυροδολισμών έβονεϋθη ή κορβσίς^Κουρ-
  λουμπα.
  Ένεκα τρομεράς συμπλοκϊ[ς ήτις
  I-
  λαδε χώραν τό άπόγευμα είς ολόκλη¬
  ρον την πόλιν μετεδόθη πανικός ή δέ
  ψηφοβορία διεκόπη δίς είς τό τμή"μα
  το3 Άγίου Σπυρίδωνος.
  Οί νεκροί καί τραυματίαι πολλοί.1
  ΔΙΠΛΟΥΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΝ ΣΥΡΩ
  ΣΥΡΟΣ, 1 Ιουλίου. — Τραγικον
  δυστύχημα Ιλαδε χώραν σήμερον ένταϋ-
  θα. Τα δΰο τέκνα τοΰ ΰποψηφίου Δη-
  μάρχου Χαλκίδος κ. Κακαρα τα όποΤα,
  παρέμενον εις τίνα συγγενικήν των οι¬
  κογένειαν, έκάησβν εκ τινος λυχνίας
  οίνοπνεΰματος ήτις άνοφλέγη.
  ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ ΑΝΕΓΝίΙΡΙΣΝΙΕΝΗ'
  ΕΙΣ ΤΑ ΜΑΝΔΟΛΙΝΑ, ΚΙΘΑΡΑ^
  ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
  ΕΓΧΟΡΔΑΟΡΓΑΝΑ
  ΤΟΥ ΠΕΦΗΜΙΣΠΙΕΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
  Δ. ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΥ
  ΌΠός Κολοκοτρώνη «157
  ΕΠΙΦΤΛΛΙΣ ΤΗΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ-
  Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΨΕΤΑΟΙ
  μυυιβτόρημα,
  ^.
  Πολλάκ!;, δταν έπρβκιιτο νά -^^-.«^η
  ιμτΜαν εβγαϊί,χν διά τα δάση, τοΰ έραί'-
  νιτο ότι «ύτός ήτο ό ίδιος ό πατήο τού.
  Ανιχϊ/>;1~, αϊ ίτ| ν6λ&πε · έ ,&
  Ρ/>6Ι***«/«κ!ΐνου οτ: αϊτϊ/ϊΐρίζίτο τί; κα-
  τΐίγεψιες τού, ότι ιί/ε την αυτήν ουνεί-
  «Ίϊΐ». ·Ο 3* άλλο; Κνοΰτ-Νόρμπυ ήσ/ο-
  ,'· *·« Τ1ν ανάγνωσιν βιδλίων, ένθου-
  ««ζιτο δια την πολιτ-.-,.ήν καί ββη«ίυτι-
  «ην έΑΐυίίβϊαν. χοΛ' ήν ώραν ό ποωτος
  «ν ιίχε ϊογ«σί«ν.
  «Όπωσονίποτ* εκ»«πε ν« είνες έγγρ*
  Η 9» την μετ«Α·/)ψιν», έσκιπτβτο, |>α*-
  Τ'
  V
  ηΤΒ ?Χ°ίνι' ^«κράν τής ξηρας. Αί
  «·«« «ν. *«Αβί δ«βν θ5λ«ς, άλλά «έν
  Ρ'«ουν ρΛδΚ..« ,ιβϊβ1 των 4τβν ,4ρ1σχ6.
  μί πρόσωπον μέ τόν Σω-
  Τι πειοάζιι! ί[το πάντα ·!« καιρόν ν»
  Μο-ΐ»— -ι.. :_-------- χ Ιφθβν|[ ^
  ,η τόν δποΐον ή πβγωνιά ι/ί στ&-
  '.. 'Λναπνέε: μέ άναχοΰβ'σιν, ζαί δ-
  δηγβί ράδην τόν ϊππον τού ποΰ ά·/αίίδε·.
  βαρείαν όσμήν ιδρώτος. Άλλ' ό «Μ^Ορος»
  (Ιιάζίται νά βΛά.;·/) είς αό^ στχνλον, καί
  αρ^ίζει νά καλπάζη. €Ο κωδωνΐσκος έξη-
  κο/.οΰβϊΐ νά ακούεται καί έντός τοϋ δά-
  σους ή/.ηρό? καί διαυγής. Οί έλάται ή'-
  ιλωνιν τού; οορτωμένους άπό νιόν! κλά-
  δους των ύπιράνω τής κεοαλή; τού, καί
  κάβε τόσο μικρόν διάστημα κενόν μεταξΰ
  των κλάδων, τού' έβανέρωνϊ τιμάχιον ού-
  ρανοί έσπαρμένου μέ άστέρες.
  "Εβθασβ τώρα άπβναντι των όποβτατΐ-
  χών όπου τα παράθυρα ήσαν «ρωτισμένα.
  Τό μεγαλειτέρον των ΰποστατικών τού¬
  των, επί τοΰ λόβου, «κε: ψηλά, ^το τό
  Ροΰδ, τό οποίον οί έν&ροί ίβεβαίωνον
  βνι ήτο σπουδαιότερον τοΰ Νόρμπυ.
  Έ*ε: /.«το'.κοΰσε δ μίγαλβίτερος άντί-
  &υ, 6 πανίσχυρος Μ«δς
  -1
  - Ι
  Ό Νόρμπυ έβλεπεν τό ΰποστκτικόν
  τουτο άπό την αίθουσαν τής οίκία; τού.
  "Ολίγον δέ κατ' ολίγον εΐχβ ©βάσει
  τό σημείον νά μή δύναται νά «χιοό^ εί;
  τόν Χέολοικρβΐν '/ωρίι; νά τού παοουσιά-
  ζωνται ταυτοχρόνως είς την μνήμην τού
  αί οίκοδομαΐ τοϋ ΰποστατιχοϋ τού, τό δά-
  σο; τό οποίον ήτο όλόγορα καί τό βουνόν
  είς τό βάθος. Ό δέ Μάδ; Χέρλοοοσίν τοΰ
  εφαίνετο έν τω μένιο τούτων πάντων ώ;
  μικρός Γ ν ώ μ ο ; (πνεϋμα τή; Σκανδι-
  ναυϊκή; μυθολογία;, βύλαξ των θ-ησαο-
  ρών), μέ την χεοαλήν εί; τόν ουρανόν
  παραουλάττων έζεί κα'ι διαρκώς ε/ον τό
  βλδυ.αα έ·ϊτραιιμίνον πρό; τόν Νόρμπυ.
  «"Οταν μάθν) αϋτό τό πράγμαΙ Τί γ»·
  ρά ποΰ θά τό/ειΙ»
  Αί πλήξει; αί οποίαι εϊ/ον διαλυθή μέ
  τόν κίνδυνον τοΰ βανάτου έ/.βϊ έν τ/) ερ/)-
  μία, 4πΐ τοΰ πάγου, έπανήρχοντο τώρα.
  "Ηρχισε ν« θυμαται δ'τι είχεν Ίδη πολλέ;
  ©6ρέ; τον Βάνγκβν μέθυσο; είς την Χρι-
  στιανίαν.
  «Καί σΐ> πήγε; νά βοη,θήσγ;; ίνα τετοιον
  παλγιάνθρωπον».
  'Επΐ τέλου; στρέψα; εισήλθεν είς μίαν
  δ*νδροστοι/ι'αν είς τό άκρον τή; όποία;
  διεκρίνετο εί; διάφορα τμήματα επί των
  δχϊωδών ίιψωμ,άτων ό σχοτειτό; 8γκο;τδν
  οί/.οδομών τοΰ Νόρμπυ. Είς την κεντρι¬
  κήν κατοικίαν μόνον δύο ή τρίοι παράθυρα ι
  έφωτίζοντο. Μέγα; μαΰρο; σκύλλο; ετρεξε ι
  ' ί
  ΰψουμενος επί των όπισθίων ποδών τού
  ενώπιον τοΰ ίππου, δ οποίος εανε νά
  τόν δαγκάντ). "Ε&θασε καί & ύπηοέτης
  τοϋ σταύλου κριχτών <ρανόν. "Ελαβ'ϊ τόν Υππον άπό τόν χαλινόν ένώ ό Νορμπϋ, μουΟΊασμενος άπό τόσην ώραν ποΰ ίμεινε καθισμβνος, έσηκώνετο μέ χόπον καί εξ¬ ήρχετο τοΰ έλκήθοου. Είς την μβγάλην αι»λην τοΰ ύποστιχτικοΰ, κλίΐσμένην άπό τρια μερ-η μέ τοϋς σταύλους καί τα βου βτασια, γραμμαί βωτεινβΐ πίριβοίροντοέπϊ τή< 7.ιον°ί» προερ/ό;Αίνα· άχό' 'άντανα- κ/ά7ϋ; οανών οί όποΐοι περιεφεοοντο είτε Γςωθεν της κατοικίβς, ε?τβ ίν'τος <υτή; όπισθεν των ΰίλοπαραθύρων. Άριστβρά τοΰ σ·τοβωλόνος ύπήρχβ μικρά οίκία κ'ε- σμ&νη των λοιπών οίκοδομημάτων. ι δέ μενουσι οί συνταζ.οϋ/οι ύπηρβ- ται οί όπο:'οΐ. δέν ίίνε είς θβσ^ν νά έ'ρ- γάζωνται _ -/.αί τοϋς όποίους ό Νορμπΰ δέν θέλει νά άςήσγι είς |1άρος τοϋ Δήϊ/.ου. — Βάλί ίνα σκίπασμα βΐς τόν Μχΰρον ...καί πρόσεχε μή τοΰ δώσης ναπίτ)'ά- μέσως ! είπεν δ γέρων είς τόν ΰπηοέτην τοΰ σταύλου. ΊΕπειτα μέ τό μαστίγιον είς την νείρα ανββη την έζωτερικήν πετρίνην κλίάακα κτύπων τα υποδήματα. 'Ο ακύλος τΰν ακολουθούσα. Β'. ^ Ή Μαρίτ Νόρμπυ 7το Οπερήοανος—μέ τάς χυναϊχας των ν,ωβιγ,ών διότι ώς έκ , τής εύπόροο θέσεώς τη; τα; εβλεπβ άπό τα άνω πρός τα κάτω καί πρός τάς γυ¬ ναίκας ατών άρ/ών» βοβουμενη μήκαί αυ¬ ται βέρωνται τό Γδ'.ο πρός αυτήν. «Ημείς οί /ωριανοί, «λ*γε συ/νά» δέν γνωρίζομεν απολύτως τίποτε». Καί χαμογελοΰσε μέ τό Ιδιαίτερον μει¬ δίαμα τη;. — '^πεστρ5·{ες άργά, είπεν ςταν δ Κνοΰτ εΐσήλθβν είς τό δ,ϋμάτιον. Ήτο χαθισμένη είς -.ό μικρόν δωμάτιον ποΰ έ/_ώοιζ$ τό μαγϊ:ρ:ίον άπό τα δυο μεγάλα, καί επλε/.ε κάλτσες. Είς την αογυρό/ρ;α κόμ,ην τη; Ιφερβ μικρόν αν.ον- οάκ: Χνίθώς ή γυναίκα τού παπ-τα. Εί; τό καί τό οάκ: Χνίθώς ή γυναίκα τού παπ-τα ωραίον πρόσωπον τη; μέ τα λΐπτά κτηριστΐ'ά, τό στόμα ήτο τραχ,ϋ πηγοϋνι προίξε/ον. — ΊΙ συνεδ/ίασις τής Έπιτοοπής έ- δάσταζ; πολύΙ είπεν δ Κνούτ. Ε'/ϊ μβϊνει οοδιο; κ«: 'έτριβϊ τα; /.ε:ρ«; τού πληίίον τής 9ερα.άίΐρας. — Πώ; επήγε η ϊουλίΐά ; ηρώτησεν. Έννοοϋ'ΐε την πρότασιν την οποίαν ε¬ πρόκειτο νά βάλν) εί; ψηφοφορίαν εί; την επιτροπήν. — Γενικό κατρκκύλισμα καθώ; επρεπεΐ είπεν δ Κνοΰτ στρέφων τοΰς ώμους είς την θίρμάστρχν. Τοΰ έφάνει ό'τι ή γυνχϊκα τού, τοΰ έρ¬ ριψε ειρηνικόν βλέρ;.·.α καί ησθάνθη ΰπό- κωβον οργήν. Δϊν εφθαν» Οτι ξένοι τόν ίΐχον βάλ^ *''· τα ^*σαν* σήμερον &πρβ- πε «αί οί ίδικοί τού νά άνακατεύωνται!.. Φυσικά ολίγον Ιλε·-πβ νά τόν έλεεινολο- γήσγ|. ΚαΊ τί θ* συμβ^ ό'ταν μάθγι την ιστορίαν τοΰ Βάνγκεν. — Ναί, μοΰ οαίνβται δτιπάντα άφίνιις νά σάς κτυπανε,' Κνοΰτ 1 είπεν χώνουσα μίαν βελόνην τού κβντήματος είς τα μαλ· λιά της, — Πάνΐα Ι Αϊ, ο/_ί, τουτο δίν είνε άλήθεια Ι "Εγνώριζε τόν τόνον τής φωνής αυτής οιά τουτο εστρβψίν έπιίϊξίω; άλλοΰ την όαι/.ίαν. — Ν«ί, εϊπβν, έξάγουσα την ββλόνην άπό την κόμην τη; διά νά επαναλάβη την εργασίαν της, σΰ εΐσα·. αιωνίως καλός, τα χωνεΰει; ολα. Κατϊντήσααε νά μας διευ- θύνουν καί νά χΆ; διατάξουν οί απένταροι καί έκείνοι ποΰ δέν πληρώνουν οϊίτε ίν μονόλεπτΌν οόρον' εί; ημάς τοΰς άλλους δέν μένει άλλο ί'ιαή νά βγάλωμεν τό χα- πελλο μας κα'ι νά πληρώνωμεν. Οί τελευταίοι λόγοι έλέχθηταν ώς ιάλοαμον διά την «ρυλαυτίαν τού" ήσαν β ακριβώς έκ των παροιΐΑΐωοών εκείνον ωράσεων τα; δποίας αϋτός δ Νόρμπυ ευ¬ χαρίστως μετε/ειρίζετο. — Εέοεις βεβαία τί επαθεν δ Βάνγκεν ; είπ* μέ δηκτικόν /αμόγελο χωρίς να στρε- ψτ) τοΰς όχιθαλμοΰς άπό τό έργόχειρόν τού. «Νά πάρν) δ δ:ά€ολος» τ» ξβύοίΐ όλα, έΐ) ο γέρων. ΤΗτο ίρθιος ενώπιον τής θϊριι,ά—ρας, . τα χέρια οπίσω, μέ τα μαϋρα τού γένίί φαλακρός μέ τό άπό γαλοίζιο β β 6 : ό σακκάκι τού σοικτά κουμβωμβΎον εί; τ πλατύ τού στήθος καί την προεξβχουσα κοιλίαν τού ή μεγάλη κεφαλή τού εκλιί νεν έκ κόπου πρός τό στήβος. Την 1Τ» ρετήρησε την εσπέραν εκείνην πλαγ'ιιβς ότι δϊν ήτο είς θέτιν την εσπέραν έ νην νά ϊλβν) είς έξ·<^ήσ*ι;. 'Έςω ε?χε μείνει είς τό ψΰχος π ώρας, χαί έδώ εκανβ ζίστη'έί'.ά τουτο άν) στιγυ.ής είς στιγμήν ησθάνετο πάντχ^Ι μεγαλειτέρον τόν κόπον καΐ την έπιθθ) μίαν νά κοιμηθ/). — Ναί, τό εααθα, άπήντησβ χα*μώμί νος. Ποίος θά τδ'λεγε $τι τα βράγματα Οί έτελείωνον κατ' αυτόν τόν τρόπον ; Αυτή έγέλασεν ολίγον περιβρονιττιχϋς — Μοΰ οαίνεται, εΐχβν, δ« τώρα στϊ τελευταία σΰ τα προείιτίς,ίΖ/ι μίαν^έΧλι πολλές βορές. ιΟπωσδήποτε -κοζπι: ν*35Ιν γίζβσαίΐ εΰτυχής δ;ι δέν επλεξε; μαζί τσβ «Δέν ξεύρει τίποτε» έσκέφ^ΐ) δ ό μέ δύσιν ανακουφίσεως. — Ν κ, απήντησε μΐ ίνα γρυλλισμόν. Καί οί δφθαλμοί ««ο %χί| πάλιν νά κλείωνται. θετι/.ά 3ϊν τοΰ φεΐ δυνατόν νά σκεφθή τώρα, χατα την έϋί ρ»ν ταύτην, οΰτε περί τής λ οΰ'τβ π*οΊ τής ΰθ
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
  ΠΑΡΑΙΤΗΠΓ ΤΟΥ Κ. ΝΙΚ. ΛΕΒΙΛΟΥ
  ^ ♦
  πασσά ε,νε
  τού φο€ερου αυτού
  δέκα πΐντε
  τέδηβαν βΐς
  φεχήμ πασσά, επιστρέψαντα
  Μικράν
  Φεχήμ
  ή"κων)«ολις άπηλλάγη διά παντός
  Η ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑ^ΡΟΥ.ΜΑΝΙΑΣ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΠΗΡΕΣΙΑ «ΛΚΡΟΠΟΑΕΩΣ»
  )
  Ρουμα
  δ
  ! !
  δειαν νά
  ί-
  ρτικώς
  κυ
  : ό κ. ΛεδίΠης εδήλωσεν ότι
  «ερνητ'.κών
  άποχω.ο£ϊ όρι·
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ
  ΚΑΤΑ ΤΟΐ ΠΡΟΕΑΡΟΤΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦ.
  ΒΙΈΝΝΗ, Ι Ιουλίου.— Τηλεγραφήματα ληφθέντα
  Ικ ΧΒν.ριαίων ταύτην την βτιγμήν άναγγέλλουν ότι ό τςρόε-
  Βρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Φαλλιέρ «ν.ρ' ολίγον
  τα τϊέση Ούμα άναρχισμοϋ. Εις ονόματι Νάρτον έτϊυροβό·
  ληαε κατά τού προέδρου, εύτυχως άνευ άποτδλέσμν.τος.
  Οί Παρίσιοι ένθα μετεδόθη άστραπιαίως ή είδησις δια-
  νελούαι έ* άπεριγράπτω βυγκινήσει.
  ΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΤ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ι Ιουλίου,— Μετ* τίρ στρατιωτικήν
  επιθεώρησιν τού Λονβάμ, καθ' ην στιγμήν ή «υνοδίία^ τοΰ
  Πρθέδρου τής Δημοκρατίας κ. Φαλλιέρ έπέσ ςρεφεν είς τό
  μέγαρον τού ΙΙροέδρου, άτομον τι έπυροβόλησε ο"ις δια
  περιστρόφου, χωρίς νά επιτύχη κχνένα. Ό δράατης συνε¬
  λήφθη άμέσως, φαίνεται δέ ότι εινί ηαράφρων.
  ΆΟην
  Κ)ΠΟΛ.ΙΣ 30. Ίαυνίου. - Έπ«8ή β ένταΰθα πρεσβευτης τής
  ,υμανίας κ. Παπινίου έγνωστοποίησεν είς τον κ. Χρηστον Ζαππαν
  8τ, δύναται νά επανέλθη είς Ρουμανίαν έτηλεγρα^Οη δεί
  είς τάς παραμονάς τής Έλληνορρο^αν^ συνεννοήσεως
  Φανταώη ποάγματα. Ό χ. Χ. Ζαππας ΪΑαβ. την < πιστρέψη εί; Ρουμανίαν ούχι ώς Ελλην ΰπηχοος άλλ ω; δθωμανίς. Ση^τέον δτι ίγχατέλιπ. την Ελληνικήν υπηχ.οότητα καί απέκτησε τή^Οωμ»ναήν διά νά επιστρέψη είς Ρουμανίαν ο-.α τα υλικα αυτοθ σΐφέροντα. Παρά τφ Παπ.νίφ δέ εαεσολαβησε προσωπιχως υπέρ τοθ «νοΛ'οου ,υρίου αύτοθ δΜ. Βεζόρης. Ασχετος λοιπον ή έπανοοος-τοθ κ 'Ζάππα είς Ρουμανίαν με τής έλλϊΐνορρομανίκ^ συμφιλιώσεω;, ήτις δίνέΡαρτδται βεβαίως έκ των κ^νήσεων. τοιούτων ύποκειαένων. Ο κ. Ζάππας, μέλος τής επί των πλημμ·*?οπα0ών των Τριχχαλων έπιτρο- Έλληνο ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΟΜΑΧΙΚΑ Κατόπιν πολυετούς πβίρας, την οποίαν άπέκτησεν είς τάς διαφόρους χλινικα; τή; Εύρώπης ο παρ' ημίν γνωστός στόμαχον λόγος ίατρος κ. Γ. Καλοψ.πούσης, ασχο ληβϊίς ειδικώς είς τα Νοσημ«τα τού Στο- μάχου, κατήρτισε κλινικήν, έν χ% δποίβ έφαρυ.όζει όλως νεας α,βθόδους πρός άκριβή διάγνωσιν -Λπί αποτελεσματικήν θεραπείαν των παθήσεων τού Στόμαχον). Κατοικβϊ έν τ/) οδώ Νικηφόρου 8 (δευτέρα άριστίθ πάροδος δδου 'Αγίου Κωνσταντίνου, μετ* τό Βασιλικόν Θέατρον) καί δίδεται 8—10 μ. καί 3—ο μ. μ.. ι Τα *„«■*.* <Αντιελω*νης£. £ ^^"ί- οποίον άνευ ούδεμιας ^^^^^{^^,^. τονώί.ι ,ον ίργ«- τ» οποίον τίου ό5ηγί«ν. ΠωλΐΤται είς άπαντα τα Φαρμακείον Σ. Δ. Κρίνο» εν Αθήναις. υ7τά^ Έλληνος πρεσβευτού *. Γρυπίρη, οεν ηδυνήθη να δώση ουτε οεχα γρόσια, ειπών δτ ι έδωκεν «5 έν θεσσαλια αοελφος τού. Και τουτο δια την ιστορίαν. η εηαρξιστηικρητικηΥβοτληι Η ΕΝΩΣΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ένταΰ- ήνοιξε προσώπους ήτις Χθεσινόν τηλεγράφημα έκ Χανίων πρός τίνα των δα τφεσδειών ανήγγειλεν ότι ή Βουλή τής Κρήτης χθές τάς πύλας της καί εδέχθη τούς νέους άντιπροαώ τοΰ Κρητικού λαού είς την πρώτην αυτής συνεδρίασιν, υπήρξε τυπική. Ό 'Αρμοστής βουλευτήριον, έκήρυξε την έναρξιν ής μ ψαλέντα δέ άγιασμόν, οί βουλευταί Πιά βοής εψήφισαν την ενοίαιν τής νήσου μετά τής Ελλάδος, μεθ' ό διελύθησαν ινα σήμερον πρός εκλογήν τού έδ Ζαϊμης· μεταβάς έν πομπή είς ™ εκήρυξε την Εναρξιν τής Συνόδου, μ-τα τον τής νήσου μετά τής ΣΥΦΙΛΙΑΙΚΑ ΚΜ ΑΕΡΜΑΤΙΚλ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΧΡ. Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ό ίατρός Χριστόδ. Κ. Χριστοδούλ υ απουοάαας έν Ιΐαριηίοις καί Βιέννη επί τε- τραετίαν ειδικώς τα Συφιλιδι- κά καί Δερματικά νοσήματα ΘΕΡΑΠΕΤΕΙ Έν τΐ τελεία Κλινικΐ) χον ΤΗΝ ΒΑΕΗ0ΡΡ0Ι4Η δια νεωτίτης μ*- Θιοοο ΐ'.ζιν.ώς. ΤΗΝ ΣΥΦΙλΙΝ *«τά την μίθοδον τοΰ 1'ΌυιΐΝΐι.ΐι. ΤΑ ΣΤΕΝΩΜΤΑ ΤΑ ΕΑΚΗ ΣΑ ΛΕΡΜ4ΪΙΚΑ. ΤΑ ΝΟΙΗΪΪΙΑΤεν ΤΩΝ ΓΤΝΑ1ΚΩΝ Ιδιαιτέρα «ΐΟθΌσα 3ιά τάς Κορίας. Δίχεται όδός Αγ. Κ.ωνσ·ταν· τίνου 12». 9-12 Λ—Ο ΧΕΙΡΟΪΡΓΙΚΗ ΚλΙΝΙΚΗ Τοϊι ίπΙ μακοον ίν ΙΖνοώηγ] αχουδά- οαπος Χειρυνργου—Γΐ'<'αι»θ/1ό^ου κ. Γ. ΠΜΛΓΛΚΟΤ βοη&οϋ τοο ί>> Παρισίοις
  διαηήηον χειρονργοϊ ΊΐΛΓΐπιβηη
  Γίνονται δεκχοί έν τή Κλι-
  νική τού (όδός Μενάνδιου 28) οί
  πάσχοντες χειρουργικά, γυ-
  ό?ά
  Τό Χρυσοχοεΐον χαΐ Άδ*μαντοπωλεϊον
  των άδελφων θεοιρίλη δδός Αίάλου 80 ά-
  γοράζει /,ρυσϊ κ«ί άργυρϊ κοσμήματα χκΐ
  πολυτίμου; 7 ίθου; εις τιμάς ανωτέρας
  οίιυδήποτε αλλου άγοραστου.
  Δήλωσις
  Ο£ επι τής όδοΰ'Ερμοΰ 44 ΑΔΕΛΦΟΙ
  Γ. ΜΟΤΤΣΟΙ1ΟΥΛΟΙ χρυσοχόοι καταο-
  τίσαντες τέλειον εργοστάσιον με τους
  καλλιτέρου; τεννίτας άναλαμβάνουν οί-
  ανοήποτε εργασίαν χρυσο-χοϊκής χαι άργο-
  ροχοϊκή; τέ/νης. "Οσοι έκ των έν Α¬
  θήναις χ αί έπαρνιών /ρυσοχόων, δίν ·-
  χουΐι τα μέσα να χα,τασκευάσουν ταυτα,
  "άς άποταθώσι τΐρ'ος αύτοΰς. Έπίσης οί
  κ.κ. Έπίτροποι των έκκλησιών και οί
  ϊίρεΐς οί Εχοντες ανάγκην νά κατασκευά-
  σωσί τι αργυρούν ή χρυσουν άς άποταβώ-
  ινι είς τό ανωτέρω κατάστημα. Τιμαί ά-
  συναγώνιστοι.
  ΕΚΤΑΚΤΟΗΥΚΜΡΙΛ
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ
  ΤΕΧΝΗΤθΤΓΟ-ΟΝΤΟΝ ΕΝ Ν. ΥΟΡΚΗ
  •Αντέχουν.Ι: οιανδήποτε 6^ν *»^'^^^&£.
  ~τα· αμιλλώνται «Λς ^^δ^Ώ^^Λ ά^ύ'τρ0°· Έπΐίί*
  άσυναγώνιστοι. Στερεότης «««Ρ^»* ΜεΛλ« παοΙκαταθΑκη τεχνητών 6-
  χονται οιανδήποτε «^^Γ««^βυ· 7^ί"ώβΐ!Ρων «αρα τΙ> 6πτ»ν.φ κα-
  έόντων δλων έν γεν.» των^°*.^* «ν^-, ί,λον. ΌΓ,ός Έΰνο9 ί,ΰ. 1ϊ.
  Γβνι/ό; χντιπροσωπο
  έν ΛΘΗΛΆΙΣ
  Είς
  Β
  το
  9
  Β
  αροπλαβτείον Θεοοώρου, όδός Χταδίου 3β·
  Φαρμακείον Δαμβεργη, Λεα>φ. Μανεπιβτημίθ^
  Γαλακτοπωλείον Χρυσάκη, όδός Φιλελληνων.
  Ε5ΟΟ καπέλλα παναμά ώ-
  ραιότατα παρΐλάβομεν κόί,ί
  ίΐο> ούμεν ».ΰ"ά π'ίός *21£ ν,Ί.ϊ
  Ϊ$Ο δίίν.·/.μν.ς εκν.στον·
  Ζαργάνης καί ϊ*ακιντζής.
  ΕΫΚΑΪΡΪΑ
  λ π ιτ Α λ 11/ Μ
  '.τιϊιι.ι
  γιν.. Π'/.0ήΐί'-ς μήτρας.
  ΕΚΑΣΤΗ ΙΤΔΡπΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΝ ΙαΙ ΙΕΠΤα 50
  η εργάται διά την τομήν τθϋ
  Ίσθμοϋ Παταμδ. Πρέπει νάεϊνε σωμα-
  τι/.ώς άρτιοι ν.Λΐ όγιεΐς, ήλ'.κίας έπΌ 25
  μιί'/ρ! 'Ίδ έτών. Έργασία έγγυημένη
  διά ΰ-8 Ιτη. Ήμερομίοθιον έργάτου ·ρ.
  χρ. 1,05 εκάστην ώραν. 'Εργάτης έρ-
  γβζόμενος πλέον των 9 ώρων ή κατά
  τάς εορτάς τάς Κυριακάς θά πληρώνη-
  150 έά ώ
  Τή; ύπ' αριθ. 8382 τοϋ ετ&υς 1906 α-
  πο.ι/7ίως τοϋ δ'./.ασνηρίου των έν Αθή¬
  ναι; Πρωτ'.οι/.ών, έχδοΟϊίϊΓ,ς επί οιαιορϊς
  μ.ιταξύ τ"ι; 6ν«γού«/|; Μαριάνθκ)ΐ '/'κί?α?
  Δηι.. 1ί>λ)»η '/μ ήθκϊ συζυγου Ά^/|σιλάου
  Ζίΐβ ,υλάκο», κχτο'.ν.ου Αθηνών -/.αί των
  έναγοαένων 1) Μα.ίνου ή Τια&λέ^ντος
  Δανιήλ Σουρ;;.ελή κχτοίκου Αθηνών ν.αί
  διαλϊνττος νυν έν Λονδίνω 2) Μχριέττης
  χήΐα; Νιχολάου Σουρλελή, κατοίχου Ιΐει-
  ραιώ; ώ; νο.;.ί;χου έιϋτρό-που των ίνηλίκην
  τέίνων της ΪΙηνϊλόπτ,ς, 'Λ'"ΐ:α;ίας κα'ι Γε-
  ωί-'ίθυ Ν. Σουοαελή" γ.α'ι 3) Δην.θίθένους
  Πακααι/αλοπούλου /.ατοί/.ου Αθηνών καί
  δ'.χζΐτιχον έτίΐτροπου των απηγορευ;Λενων
  "Αν·/ί)ς καί Ίίλίζα; Λάν. Σουραελή.
  Λ ι ά τ ά ΰ τ α
  Δι/.άζον «ρη^,ην των ίναγοαίνων. Δέ-
  ■/ετα; την άττό 5 Ιουλίου 1906 άγωγήν
  τή; ένχγούαης. 'Τ,ιοχρεο' τού; ένϊγου,έ-
  •7, έναγουίγι δ·.ά τή·1
  ΤΑ ΕΝ ΑΙΔΗΤΏ
  ΘΑΪΜΑΣΙλ ΑΠΟΤΕλΕΣΜΑΤΙΚλ ΙΑ.ΜΑΤ. ΑΟΠΡΑ
  ΒΑΣΙΑ. ΑΙΑΜΑΝΤΗ Ή ΠΕΠΟΝΑ
  Μόνον δσοι 5έν επεσκέφθησαν την Α'ιδηψδν οίν έγνώρι,αν την Ιαματικήν
  ίδιωτικα λοοτρλ τού κ. Βασιλ.ίου Α,αμαντή
  δζό ά' 3λ
  .ίτΖτ. ίδιω ρ
  άπό έτών ήδη· έ?ωδι«ζόμ*ν« ά«' 3λ«ς τα;
  οΰ Ίατροσυνεδοίοϋ καί τοί ύπουργίίοι» των •
  Τδιοκτήτη5, έπι'.έοων πολλάς ρ*λτιώ«ι«, κ
  Ϊ8
  Ββωτΐρικων' ^
  κατέστησε νυν τα λουτ?* τού
  .χθ·«.ις χ« τι,»
  .τος ομω;
  τας εορτάς τας
  τε «ρος φρ. '/ρ. 1,50 έ/.άστην ώραν.
  Κοττοικί*, ίατρο: -/.αί φάρμακα παρεχον-
  ται ϊωρεάν παρά τής Έταιρίας,
  ΟΊ εργάται άν>7.ωΡΟυ^τες έκ Πειραι-
  ώς, Οά /.αταδάλλωσιν είς τΌ έν Πειραι,
  εΤγρθϋτεΤον μόνον φρ. */ρ. 60. το δέ ΰ-
  πίλοιζον τοΰ ναύλου των θά τΌ πληρώ-
  νωσι ν.οιτά μηνιβίας δίσεις άνευ τόκοα-
  εϊς ττν εταιρείαν, άιθΰ πρώτον άναλά-
  6ωιι εργασίαν.
  Άν»·/ώρησις έ·/. Πειροιιώς δια Πανα
  μαν, Οά γίν(| την Τίτάρτην 4 Ιουλίου
  ΟΊ έπιθομοΰντε; ναάναχωρήσωσι πρέ- Ι ρχς, έξερχ,όαίνει τοθ λουτροί κχί μεταβαίνοντες άμέσως είς την κλίνην των.
  νοι Ι Διά πασάν πληροφορίαν οί βουλόμενοι δέον ν* άπευθύνωντκι εις τόν ιδιόκτητον
  „„ .........(Γ.._ 4___ ) της στατιστικήν, 8περ τηρεΐται εν τψ χ
  τούτω, χατκφαίνεται ή μβγάλη ίβματική ένέργβιβ των λουτρών τούτων *τι
  νοσημάτων ;
  1) ΆΟρίτιδος, 2) Ρευ;Αατισμών, 3) Νοσημάτων τοΰ ήπατος, 4) τοδ «τομάχου, 5)
  τής Μήτρας καί των παραρτημάτων αυτής, 6) τής —ειρώβεως, 7) είς διαφόρους νί»-
  ραλγίας καί μυαλγία; καί είς διάβορα άλλα νο»ήμιχτα, είς τα όποία σονιβτώνται, παρί
  τής Έπιστήαης, τα λουτρά τής Αίδηψοΰ.
  Πέριξ των λουτήρων καί άνωθεν αυτών έχουσιν άνϊγερθ^ τ:αρ« τοΰ ίίίου Ίδιοκτή'
  τού Βασιλ. Διαμαντή, καί προ; ευκολίαν των λουομένων, περ'ι τα τριακον;»
  καί εύρύχωρα δωμάτια' προσιτά εί; ολα τα βαλάντια, εί; τα όποΐα δύνανται οί βου·
  ι λάμενοι νά διαμένο>σιν, άποβεΰγοντες ούτω τάς "'κιιΧΊηγ ιι.*τιι&ηχΐ τΐί ΐ-ηΐ-οηοαι·
  ντια, εί; τα όποΐα δύναν
  οτΐιρνιδίας μεταβολάς τής
  άέ ί λί
  ΟΊ έτΐ.θομοΰντί; ναάα7_ωρήωι ^
  τν. νά δηλώσωσι τάς Οέσεις των μέχρι |
  τής Τρ·λη: 3 Ιουλίου.
  ΟΊ έχοντες ηδη λάξει εΐσιτήρια «ρέ-
  ~ει νά προσέλθωσιν εί; το γραφείον την
  Τρίτην 3 Ιουλίου."
  Διά πίϊΐσσοτέρίς τληροφορίας άπο*
  οί βουλόμενοι εί; το έν Πει-
  ΕΜΜΑΪ,ΟΥΗΛ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΑΕΓΡΔΦΗΜΑ 'ΑΚΡθΠθΛΕαΣ»
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 1 Ιουλίου.—Τό *Υπουργείον των Έξω-
  ςερικών ανεκοίνωσε σήμερον πρός τούς έν τώ εξωτερικώ
  ϊντιπροσώπους τής Γαλλίας δι' έμπιατευτικής τηλεγραφικάς
  Ιγκυκλίου ότι ό ΙΙρόδΠρος τής Γαλ» ικής Δημοκρατίας κ.
  *Ι»αλλιέρ έλαβεν έκ 'Ρώμης θερμότατον τηλεγράφημα φέ
  Λθν τάς υπογραφάς τού Βασιλέως Βίκτωρος καί τού Ίτα-
  ^ου ΠρωθυπουργοΟ, εύχαριστούντων την Γαλλίαν έκ μέ·
  *,ους τού Ιταλικού έθνους επί τή συμμετοχή είς τάς εορτάς
  ,«5ν έγκαινίων τού μνημείου τού Γαριβάλοη, τελεσθείσας
  Λνηγυρικώς καί ένθουσιοιδώς έν Παρισίοις. "Ο τε Ίταλι-
  %ός καί Γαλλικός τύπος έκφράζονται υπέρ των Γ^Λλοιτα-
  ικών συμπαθειών, αΐτινες νυν έκδηλούνται εκατέρωθεν.
  ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΙΣ ΤΗΣΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ»
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 1 Ιουλίου.—Τηλιγραφοΰοιν έξ Άθη-
  ΐών, ότι ή Έλληνική Κυβέρνησις προέβη χΟές είς τηλεγρα¬
  φικήν ανακοίνωσιν πρός τάς Δυνάμεις διά την υπόθεσιν τής
  ΤΈλληνορρουμανικής διαφοράς καί κατέστησε γνωστόν, ότι
  ,:ροέ6η είς την έκδοσιν Β. Διιτάγματος έκφράζοντος. τρό-
  «ον τίνα τα πρώτα βήματα αυτής πρός επανάληψιν των σχέ¬
  σεων κ>ί ότι είνε έτοίμ,η νά προβή καί είς άλλας άποφάσεις,
  ;εινούσας πρός πλήρη επίλυσιν τής διαφοράς.
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  ΑΠΕΙΛΟ ΥΣΑΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΠΗΡΕΣΙΑ ■'ΑΚΡΟΠΟΑΕΟΣ
  ΚΩΝ)ΠΟΑΙΣ, 1 Ιουλίου,—Ασφαλώς πλέον πλη-
  ϊθφορούμαι ότι τελείως απέτυχεν ή ενταύθα αποστόλη τού
  <. Δημητρώφ, Γεν. Γραμματέως τού ύτϊουργείου των 'Έ- ^ωτερικών τής Βουλγαρίας. Ό κ, ποίου σάς έγραψεν ήδη βουλγαρικήν των είς την Γ __________->-ι--., __ι
  ρησε γλώσσαν πλέον ή έπιφυλακτικήν. Σήμερον όμως πλη-
  οοφοροΰμαι ότι ό Δημητρώφ φθάσας είς Σοφίαν συνέστη¬
  σεν έντονον έναντι τής Τουρκίας πολιτικήν καί ουχί αυνΠια-
  λακτικήν πρόςπραγμάτωσιν των αίτηιι-άτων τήςΒουλγαρίιας.
  Ιδία συνέστησεν να καταγγελθή δήθεν είς τάς Δυνάμεις ότι
  ή Όθ. Κυβέρνησις έν συνενοήσει μετά τής Ελληνικάς κ-/.-
  θορίζει την ττολιτείαντης.... έν Μακεδονία.
  - Ό κ. Δημη'.ρώφ εφάνη έδώ πολύ θερμόαιμος. Έν Σ<>-
  φια 8έ έπανερχόμενος έδείχθη περισσότερον. Σ·/.3?ΐόν π>ν-
  τβς οί σημερινοί Βούλγαροι δεικνύουν σημ&Ζα έχνευρισμ,ού,
  όταν -■—ι----------' ?ν> ' - - .-
  ουργείου
  Δημητρώφ, περί τού ό-
  ΙΑ.·7.τος τθύ παγκοσμίου φ*ι-
  [Λν)ς εργοβτασίου ΓΛϊοΐιϊμ<ϊογ έν αρίστη καταστάσει κατάλλη- λος εΐτε πρός παραγωγήν πά- γου εΐτε πρός ψύχρανβιν υπο- γείου διά βιομη/,ανικόν ερ¬ γοστάσιον. (Έκ τοϋ γραφείον Καο. Φίξ) Ο ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Θ.ΑΟΥΣΗΣ είς τα νοηο δάσα: '<μ&η τήζ Λ'ι!'θώπι/ς σ;ιοιι- *>ιχ<~>ς «αί έν Παοι-
  Τού:
  */.»ρίθ!: ί
  φιλ(:,
  ηι·ι γ
  - κ λ ε ύ ε ι
  ;ας ν.»: τάς καιχούσας
  ' .^ματων -α7>ν ούρητ'./.ών -/.οί!
  -,ργάνων (Βλενν;ρροΐ7, Σΰ-
  »νό-ης άνορών, στενώϊί-.ς,
  , λευν.ά, μητίΐ/.ά, πινοι τής
  ψρργ μμ
  ■/.λ-. Έ/, των έπίρχιών δι* ά/.ληλογρα-
  Δέχετα! 9—11 τ.μ. /αί 4—6 μ.μ.
  "15—Όδος Πευαιώς—15
  9 ο); έτησίω; τα; ;■- ^-/ ο,ι
  8 ο)ο ΕΤί)5ί(ο;. Έπι/.υινϊ την
  των τρίτων Σ. ^ϊίττοζίτου καί
  είς 75
  Λοΰδ.
  προ;
  είρας
  Λε-
  πιάν συντγ,ρητί/.ήν -/.«"άΐ/εϊ'.ν ί·.ά -τοϋ άπό
  1 Ιουλίου 190(5 κατατχετηρίου καί ύ·πο-
  /ρ:οΐ τούτιυ; ·« πληοώσωί'. τν| έναγοϋσν)
  τό β:; -/εΐρχ: το>·; κατασ/ίθίν ποσόν άπέ-
  ναντι τή; άνω άπαιτήσεώ; τη;· Κηρύσσει
  προσωρινώ; έκτελ-ϊττ-ί,ν την παροίίχν ν.αί
  /.ατο3 -/.ίζει τοΰί ένί.γιν,ένου; εί; τα τής
  ένϊγοΰση; εξοδ» ι/, ορ, τεσσαράκοντα (40)
  και τα τέλη.
  'Β/.οϊΟη ν.οιί άπιοασίίθη έν Αθήναις τν)
  2Ί Νοίαδρίου 100ΰ αϊΊ έϊηαοσιεΰθη αύ¬
  τόθι την 25ην $·,'»> μηνό; /.αί ετοος.
  'Ο δύ
  Α. Ζιιλιιμων
  Ό ίιπογοα ι.;ι.ατε«ς
  Ι. Παπασημακύπουλος
  ΆκριβΙ; άπόσπατυ.α.
  Αθήναι", 18 Ίοιι-.ίου 1907.
  Ό πληοεξ. δ'./.ηγίίος
  - - Κ.
  εκμαθησισ^αγτϊικηΓ
  Έντό; 3 μ,ηνύν μόνον μέ εγγύησιν
  Δι' είδι/.ής κ«ί πρα/.τι/.ής μεθόϊου.
  Απευθυντέον ίδ';ς Νί/.ης άρ. 2.
  (ΓΓ/.ΛτεΤα Σ)
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚαΤαΒΕΒΛΗΝΙΕΝΟΝ ΕΙΣ ΜΕΤΟΧΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΟΕΜΛΤΙΚΟΝ
  ΔΡΑΧ. 50.000,000
  Τό κεφάλαιον κτ,ί αί καταθέβ&ις είς χρήματα καί χρίώ-
  νρανα έν γένει ανήρχοντο τόν Αυγουστον 11>Ο(ϊ
  είς βραχ.'ίίβΟ,ΟΟΟ,ΟΟΟ
  ΕΔΡΑ Ε_ί .Α.ΟΧ-ΜΑΧ—
  Έν Λονδίιω, 'Λ'.εζανδρεία, Καίοω, Κων):τόλει (ίν
  Γαλατφ και Σαμποΰλ), θεσοηλονίχΐ), Σμύρνη, //ιι-
  ριεΐ, Πάτραις, Βόλω, Σύρω, Καλάμαις, Χανίοις και
  Ήραχλείφ Κρήτη;
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ «Α.©Ι-ΙΤΤΑ.·Ι·β:η»
  εΗ Τράττ;ζα Αθηνών έ/.τίλεϊ πάσαν τραπ:ζιτι/.ήν εργάτην, ήτοι :
  Προκαταοολάς έζί έαπορ.υ.λάτων, /οεωγράβων /.αί συνΐλλαγλατιν.ών προίξοβλή-
  σεων, είβποί,ςΐι; τοκοαϊθ'.δ'.ων, νοαΆ;ι.ατίιον επί 'ΚΛλιίος /.αι τοϋ Έςωτερικοϋ ώ;
  καί /ρηαατιβτιχά; έντολάς. "13χ3'.5ϊι Συναλλκγ.Λατι/.άς, Έπ·.τ«γάς, πι^τωτικάς έπι-
  -.τσλά;, ένεργεϊ δί καί τηλεγραβιν.ας ίντολά; πληροΛλή; είς τάς /.υριω:ίρα; πόλε1;
  σής Εΰρώπης. Άνοίγει τρεχουυένους λογαρΐϊ,βι/.ούς.
  Ή Λιε«'0υν(5ις τί«<; 'Γ^αηέζιις Αθηνών πρό; έαψύ/ωΐιν τοΰ παοά τώ λαώ πνιόν.ατο: τή; άποτααιεϋϊϊω; προσϊιοιριΐε τοκον 4 ο)ο έτΓΐϊίω; διά τα; έν τ(Τ» Ί'α- Ι_ιιε ντιιοίω της καταθίΐί'.ς. άπυΓιοτέα*. είς «οώτην ί,ίιτιιίιν. παρέχουτα πάίας -ά; ε'-ι/.ο/.ία; διά τα; /αταθέΐίΐς καί άπολν/ί'ϊ'.ϊ των πϊλ*τών της. Ι ΟΡθΟΠΕΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΝΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ τήνΧωλότητα,Ραχίτιδα φυμ.βτίωσινέστών,Παραλύσεις,Στρεδλώ- σ:ς, Έςαρθρώματο:, Κατάγματα, Άρ- Ορίτιδα,Ρευματισμούς,κλπ. ΌρΟθΠ.- άττασών των ήλικιών, ώ- καίΧεΐρουργ. ΠαΟήβεις τώ" ΙΙν.ίΠων* ήτο: Κήλας, Σχωλη ν.0ΐΐ3 ·τγ'.3ο*. ΙΙερ'.τονίτιδα, Λίθους κύιττε ως, Πυώοεις Πλε^ρίτιδας, Χοιράϊας Πολΰποδας,Όγν.ους, Λαγόχειλος κλι: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ 'Ακτίνων Ρ>αϊντ
  γκεν, Ήλε/.τρ:σμ.ών, Μαλάξίων, θ$ρ
  μοοΐίρολοΰτίων Μεθόδου Βϊογ.
  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΝ δρβο*., χ«τά Στρε-
  δλώσεων, Σ/.ολιώσεων κα: πρός Πρό¬
  ληψιν τοιούτων.
  γ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΌρΟο*.Μηχβνημάτων,
  Κοριέδων, Τεχνητών "Α/.ρων, μετά
  Ι^υρωπαίων Άρχιμ,ηχανουρ-
  γών.
  42ΜΑΤΙΑ εσωτερικώς ασθενών, Περί-
  Ο/λ'1/ΐς ύζόΕύί>ωτ;αίας Αδελφής
  τοΰ 'Έλέαυς.
  τΩηαι επισκέψεως 3 1)2—5 1)2 α.μ.
  Απόρους Τρίτην καί Πέμπτην 11
  —12 δωρεάν.
  4Οδός Γ ' Σεπτεμδρίου 34.
  (Ποΐρά την πλατεΐβν Όμονοίας)
  Βασίλ. Διαμαντήν.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΓΡΙΑ
  ΟΙΝΟΝ ΚΑΙ
  ΕβΝί'ΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
  ΠΛΟΙ'—ΙΑσυλλογή είδών δι' ύπαιθρίοας φωτΐσΐλθύς
  ΛΑΜΠΤΗΡΕΧ μεγάλης εντάσεως 000,400 καί 150
  5ΛΙΚΡΟΙ λαμπτήρες άλαξίνελκοι έπιτραπέζιοι
  Κ,ΑΛΙΙΐνΕΤ συστήματος ΤΗΕΠΜΟΙϋ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΓΕΩΓ
  ΈΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  ΈΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
  όδός Σταδίου—Κολοκοτρώνΐ}
  Παρθεναγωγείου 3
  ΑΟΤΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
  ^Έναρξις Περιόδου άπό 3Ο Απριλίου
  Τα Λουτρά Κυλλήνης ένδείΛνυνται διβ τα βρογ/ικά νοσήματα, τό ασθμβ,
  σήματ» των ϋ>των, τή; ρυνός, τοϊ» λάρρυγγος, τοϋ ήπατος τοΰ στοά
  μοιτικά, την «αρυγγίτιί», τάς νβυραλγίαί κ,λιτ.
  Μαγευτικαί τοποθεσίαι, κήποι, μεγάλαι βυτεΐ
  θ Οί
  τοϋ ήπατος, τοΰ
  Τ* νο-
  στομ,άχου, τβ Ιίρ
  γ
  θουσαι Οεραπεία.;.
  γ
  μεγάλαι βυτεΐαι, τέλε'.οι λουτήρες, δεξαμεναί, «ί-
  Μέν* ξενο8οχ«?ον τελϊ.ον, ^ενών οΐ/.ήα,ατα
  ί ί ά ώϊη είς τιμάς ώς έν
  άγορά, πκντοΐτωλείον και πάντα τα χρειώ
  τάξεως.
  έβτιατόριον,
  Πάτραις. Μχγειο'ιχή
  ς ηθ
  αιτεσταλμς'ιΐον τόν κ. ΟιιίΙΙβΙ^Γΐ ; !
  στέλλουν ώς
  ΤΟΥ ΦΕΧΗΜ
  ΟΙ ΦΙΑΟΙ
  ΠΑΣΣΑ ΕΞΩΡΙΣΘΗΣΑΝ
  0Λ0!
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΠΗΓΕΧΙΔ «ΑΚΡΟ11ΟΛΕΩΣ»
  Κ«2Ν)ΠΟΛΙΣ, 1 Ίου-.ίου.— Μέ/ρι τούΠβ έπιστεύ-
  ΕΤο ύ-ΓΗ» πάντων ότι φαινομ.£ν:κή ήτο ή είς ΙΙροΰσαν έξορία
  είνΰ «3Γ*;/.*.!·· πασσά, τί.ύ πρώην διευθυντούτής μυστεκής Ά-
  βτυ'ίομ.ίας των Άνακτόρο>ν· καί ότι ευθύς μετά την άναχώ·
  τοΰ Ι'ερμανού πρεσβευτού Βαρώνου Μαρσάλ Ι)α έπα-
  ;το ό πολύς άλλοτε καί ην.νίσχυρος μεγιστάν είς Κων)-
  • Τούτο Πέν ϊπίστευον ι>.<ίνον οί εΰη«·>παεα£ άν.λ>ν νηΐ
  μόνον οί εύρωπαίαι άλλά καί
  επι
  Ή ΤΡΑΠΕΖΑ οΊχετα! /.αςο.Οϊΐε;; είς '/ρυτΊν, είς έπιταγάς
  τοΰ έζωτεριχοΰ /.αί είς τοαπεζογϋαν.^.ίτια, πληριόνουσα τί/,ον :
  Διά καταθέσεις άποδθΐέας είς πρώτην ζήτησιν 3 ο)ο
  » » » μετα εξ μήνας ί5 1 )'5ο)ο
  » » » ματά Εν έτος 4 ο)ο
  » » » μετά "ϊίε'την,οί ίτί/.ν.ιν 55 ο)ο
  'ΙΙ Τρόκεζα δέ/ετα: ν.ατο.Οίίει; /ρίωγοάβων προ; φύλαςιν ά. ν -1 έλκ/ΐστων δι-
  χαιωυ.ατων έπ·.βορ:ίζετα, δέ /.αί την είσπραξιν το/.ου.ερ'.δίων έλληνί/,ων καί εΰρω
  παϊ/.ών /ρίιογράαοιν παντός είϊου;.
  Έκτϊλεϊί/οηαατίΐτικά; έντολά; άντί των βυνήθων μ.ϊσιτιν.ών
  ^ *Ενοικ«ά^ει διαυερίσ^ατα /οη;·ατοκιβωτίων διαφόρων δια·;τά
  εύνοϊκοϋς διά τό κοινόν.
  Έκ τής Γεηκής Αιεν&ΐ'νοεως
  οικαιωυ.άτων.
  άσίων υπό δρου; λίαν
  ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΣΥΦΙΑΙΛΙΑΤΡΕΙΟΝ
  ΙΑΤΡΟΥ
  Κ.Ν.ΦΟΡΤΟΤΝΑ
  Άπΰδεκαετίας ειδικώς λειτουργοϋν
  Άσφαλής ν.αί ριζική Οερα-
  πείθί χρονίας ^λενορροίας δια τής
  νεωτάτηςμεΟίοουΟίίβΓΐαιιάθΓ-ΚοΙπΐίΐη
  Κίδική Οερατ,εία συφίλιδος,
  ΊΤρολαμδάνουσα τάς ϋποτροιτάς.
  Θερρπείβ οπερματορροίας
  ν.αΐ άνικανότητοε άποτελεσμα-
  τι/.ή -/.β: άλάνθαστος
  Πλήρης έιαρμογή τού ηλεκτρισμόν,
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ
  γυναικών καί Πέρματος.
  9 —12 τι. μ. κα13—6μ.ιι.
  10 — Όόός Ευριπίδου — 1ι)
  (Παρά τοΰς 'Αγίου; Θεοϊώρουςΐ
  υπνί»
  Ζχ/.υνβον :
  Ήαβρησία δαπάντ συντηρήσεως κατ' άτομον άπο δρ. 15 μ.έ/ρι δρ. μ,ιδς ίι* υ1
  Συγκοινωνίααύθηυ.ίρόν μέ τάς Αθήνας καί δ'ις μΐ Πάτρας, Πύργον χαί Ζά/.υν1
  Ελάττωσις σιδηροίρομ.ιχών είσητηρίων.
  Διά πασάν πληροφορίαν. Γραφεϊα ΣΓΙΑΠ, όδός Καρόλου 10ου ή είς Λουτρά Κυλ·
  λήνης παρά τω ένοι/.ιαστ^ χ. Α. Μερκάτη. ,^^^—
  ΤΡΑΠΕΖΑ_ΕΜΠΕΑΟΚΑΕΟΤΣ
  Ιδρυθείσα τω 188Ο—ΆναΠιοργανωθείσα τΛ 1ί)Ο*έδ—'
  'Έτερόρυθμος μετοχική Έταιρία—Μετοχικον κεφά¬
  λαιον δρχ. «,ΚΟΟ,ΟΟΟ—Αθήναι (Σοφόχλειον).
  Α.ΟΗΙ^Α.1—Σ30ΦΟΚΛΕΙΟΝ
  Τμημα Τ<οαπ6£<κσ»--Συνάλλαγμα.—Έκδοσις έπιταγών (τ«κ). Πιστωτιχβ επιστολαί. Είσπρίςείς. Δάνεΐ* επ: ενεχύρω χρεωγράφων. Πρθ6ςοφλή«ις. Κατβ θεσεις. 4 ύλαςις τίτλων καί τιμαλφών. Τμημα Ταμιευτηριον.— Ταμιευτηριον 4 0)0· ΜηνιβΤαι καταθεσεις άνβτοκι- στικαί. Τμήμα Χρηματιστήριον.— Άγοραπωλησίαι χρεωγράφων. — Χρηματισταί έντολαί, Τμήμα Εμπόριον.— Προμήθειαι έμπορευμάτο Πληροφο.ί.'αι έμπορί/,αί. Δερματα κ«τε!ργαο·μένα βυρ Γενικόν πρακτορείον έν Ελλάδι ττ}ς γαλλική*ς '. πυρΌς κ«ι ζωής ό «Φοίν.ς». ΌΈΌΧ Κ. 1)2 ο]ο Απόδοσις είς πρώτην ζήτησιν 3)4 ο)ο - « μ,ετά εναμήΛα ο)β 1)2 ο)0 ων. Αντιπροσωπείαι Οίκω». ργαο-μένα βυρσοδεψείων. * λλ ΆΙς ΈταιρίβςκβΗ μβτά τρείς μήνας μετά εξ μήνας 4 1)2ο(ο απόδοσις μετ* ίν ϊτος °ί° 5 1)2 ο)ο 1| « «,ίτά 3 ίτη καί ΜΟΝΟΝ 50 ΑΕΠΤΑ Άποστέ-λλεται άπ' Αθη¬ νών είς Πειραια παντός εϊ'» Πους Δεματα, Έμπορεύμα- τα. Παραγγελίας κλπ. Συγκοινωνία ανα πάν τέ¬ ταρτον τής ώρας. Άτϊοταν- Οήτε είς τό ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο δός Νίκης 2, παβάτ^ πλατ.Συντάγματος ΠΙΑΝΑ 100____ ΟΔΟΣ ΓΛΑΔΣΤβΝΟΣν «ΓΧς1Λ«?ηβ^ι κια—:οχ οΐκοτ ΦΕΞΗ