90136

Αριθμός τεύχους

154

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

31/3/1905

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΤΟΣ Γ—ΑΡΙΘΜΟΣ 154 (885)
  ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΛΕΠΤΑ 1Ο
  ΔΕΥΤΕΡΑ 21 Μαριίου 1905
  ΤΙΜΑΙ ΣΥΝΔΜΜΩΝ
  ΕΣΠΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ
  ...,........ Δρ. 9
  Έξάμηνος.............. 16
  Ετησία................ » 30
  Χρνόα φράγκα................ 30
  Χρυσα φράγκα................ 16
  ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΑΡΧΟΝΤΑΙ
  Ί ΗΝ 1ην Κ ΑΙ 2Οτιν ΕΚΑΣι ΟΥ ΜΗΝΟΖ
  ——ΐ βινη γί:ρογι.λ.η:ρλτη_,ι
  ΗΝΑΙ
  ΤΙΜΑΙ ΕΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ
  Είς την 4ην σελ(δα ό στίχος...............................λβητά 26
  ΒΙς ττιν 3ην όελίδα 6 στίχος............................... * &£
  ΓΡΑΦΕΙΑ :
  ΟΔΟΙ ΣΟΦΟΚΛΕΟΤΣ ΑΡ· 3 (ΣΤΟΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
  ΑΡΙΘΜΟ3Ε ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2Ο1
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΚΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΩΠ
  Τθ ΚΐΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΙ ΠΑΡΔΜ0ΝΔ1 ΤΩΝ^ΛΟΓΩΝ
  ΤΙ ΑΕΓΟΓΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΤΑΗ
  Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ —ΕΝΤΎΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΑΕΙΟΝ-ΓΝΩΜΑΙ
  ΤΟΎ κ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ-Η ΟΨΙΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ — ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ ΜΕΤΑ
  ΤΟΎ χ· ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΎΛΟΎ - ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΎΝ ΤΑ
  ΔΕΘΝΗ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ — ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ ΜΕΤΑ
  ΤΟΓ ΙΤΑΛΟΎ ΑΡΧΗΓΟΎ
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
  [Πρέπει ν' άναγνωο&ονν μετά προσοχής Ιδιαιτέρας αί άΐη&ώς βα&βίας
  ηαρατηρήσεα-ς καΐ ενρυτάτηζ Ιρβύνης έ .ισΐολαΐ χοϋ είς Κρήτην άπβσιαλμένου
  αυντάκτον των « Αθηνών» κ. Γ. Δ. Κορομηλά.ΕΙς τάς γραμμάς ταύτας, τάς δ-
  ποίας διαχρίνει δλη ή χάρις χαΐ ή οαφήνβια τοϋ ϋφους τοΰ έπισιέλλοντος, δια-
  βλβ'πει τις ιό σνμπέρασμα των έρευνών τού, δπερ διά των χρνπτογραφιχών τη
  λεγραφημάτων τής παρελθούσης Παρασχευής όλως Ιδιαιτέρως ανεκοίνωσεν ημίν,
  ίνα χαΐ την Κυβέρνησιν την αιερουμένην έχεΐ αντιπρόσωπον δυνη&ώμεννά δια-
  φωτίσωμεν. ΟΙ λόγοι Ιδία ιοβ Ιδιαίτερον γραμματέως τοΰ Πρίγχηηος χ. Λ. Πα-
  ηαδιαμαντοπούλου λαλοΰν εύγλωττότερον ηάαης διαμαρτυρίας διά την έν Χανίοις
  διαμονήν τοιούτου αυμβούλου Ύηάιου Άρμοστοϋ διαχειριζομένου την λβπΓο-
  Χέραν των Έϋνιχών νπο&έοεων].
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α'
  ΧΑΝΙΑ, 16 Μαρΐίου, ώ> 9 ι. μ. -
  Μετά τριχυμιώδη πλούν, τοΰ ό-οίου τάς λε
  πτομερείας θλιβομαι ομολογούμεν*»; διότι ίέν
  κροφθανω νά περιγράψω, ή αΠελοπόννησο;»
  τοϋ Γθνίί| ίπόϊισεν είς την Σ <ΰίβν χθές την νύκτα, άλλά κα! μέ ήιπόδιβε νά σ5ς τηλε- γραφήσω τα βσα οί αναγνώσται των (Αθη¬ νών· θά είχον πολύ δικαίω; τή* άπαίτηΐιν νά μάθουν. Βλέπετε ό Κρητικό; λαός είνε φιλόξενος, άλλά τα βρέχοντα την Κρήτην δίατα ουδεμίαν σχέσιν Ιχουν μέ τό προτέ ρημα τουτο. Κο! δι' αύτό σήμερον σχεδόν ναυαγός περινυλλέγω δλα; μου τάς έντυπώ σεις τάς οποίας άπε»όμισα εξ Ηρακλείου καί Ρεθύμνης καί τάς μεταδίδω πιστώς φων:- γραφικώτατα καί όσον οίον νέ λα<ωνικώτατα, διά νά προγθάσω τό φιΰγον την μεσημβρίαν ταχ»δρομείον. Γενικώς έξ δ'λων μου των παραΐηρήσεων, έξ δλων των άποκρίσεων τος οποίας Ιλαβον είς τα ϊρωτήνατά μου, επείσθην δ τε τα έν Κρήτη πράγματα, ομολογούμεν*»; ίέν έχουσι καλώς. Δέν ίσορροπεί ή δςθιίσα ελευθερία πρός τού; άπ' α'ιώνων ποθου; των Κρητών, *χϊ τδ αίΆα το οποίον τοσά*ι; έρρευΐε δέν άιο^ών, φρονώ δτι άπό γενικωτέρας άπόψεω; έξετάζων τό ζήτημα δέν θά Ισφαλλα έπιστέλ- λων εί; υμάς τάς διαφόρους γνώμας τάς κρα το.εα; είς τόν κρητικόν λαΐν περ! ού κυρ'ω; πρόκειται. Δέν θά εδρετε δπου κα! άν στρέψε-ε την έ- ρώτησίν σ«ς άνθρωπον Οστις νά μή ποθη την ένωσιν. Είς τό ατμόπλοιον συνήντησα ε'να Τουρχοχρήτα κρεοπώλην μεταφέροντα «ο£- μνια άπό θεοσαλονίκτ;; εί; Ηράκλειον. — Ελευθερία τ)θελαν αί 1 μοΰ λέγει. Νά ελευθερία. Φέρνομε άπ' Ιςω τα κρέατα. Του¬ λάχιστον άφοθ ίέν έμείναμε είς την Τθυρκιά άς ένωθώμεν μέ την Έλλάδα. Αύτη ιινε γώμη Τουρκοκρητό; τή; κα¬ τωτέρας τάξιως. Συνήντησα έπίσης Τουρχο- κρήτα πρωτοδίχην, δστις έξετάζων τα ζητή- ματα μέ την αφέλειαν την χαρακτηρίζουσα τού; άπονηριύτους μοΰ Ιλεγε : — "Η Κρήτη άν εξακολουθήση οδτω, πά λαίουσα πρός δλα τα στοιχείον θά χαθή. Ή ένωσις συμφέρει πολύ περισσότερον χά! είς ημάς τούς Μωΐμιθανούς, έξω άπό έκείνου; τού; φανατιχού; έχθρού; των Έλλήναν, οί δ¬ ποίοι άπό μιά; άρχής ψιε-ηνάστευσαν εί; την Μιχραν Ασίαν. Είνε καί αυτή γνώμη, Τουρκοκρητός άνε- πτυγμινου. Δέν όμιλώ περ! των άλλων Κρη· ιών. θά ήτο μωρία νά ύποθέση χανείς δτι ύ- πάρχιι κα/ εί; έστω Κρής, όστις κα! επ! στιγμήν άκάμη νά άμφιρρέπη επ! τοΰ ζη:ή- ματο; αύαοΰ. Διότι δσάκι; ηρώτησα χανένα Κρήτα, ένόμιζα δτι δλοι είχον συνεννοήθη διά νά μοΰ άποκριθοΰν μίαν στερεότυπον φράσιν. — Ποίος στραβο; ίέν θέλει τα μάτια τού. Αύτό δμω; ώ; πρός τό γενικόν μέρος τοΰ ζητήματος, ώ; πρό; την ένωσιν. Άλλ' ήση- μερινή κατάστασις δέν όφείλεται εί; μονον βΰτό τό τελικόν σημείον τοΰ ζητήματος. Ή κατάστασις κυρίω; όφείλεται εί; τόν κλονι¬ σμόν τόν οποίον υπέστη ή πεποίθησις των Κρητών, άν όχι δλων, πάντοτε δμω; μεγί- στου μέρου; έξ αυτών, ή πεποίθησις, λέγω, επ! τοΰ τρόπου καθ* ό* θά επιτευχθή ή λύσις αδτη. Άπό τρ'ετιας κα! πλέον άπαντες μη- ίενός έξαιρουμένου, δμολογοΰν δ τι τό Κρητι¬ κόν πολίτευμα ή* ίέν ΐφαρμόζεται καλώ; ή1 εφαρμοζόμενον κατά γράμμα δέν αποδίδει ά- γαθούς καρπούς. Οί μέν άντιπολιτευόμενοι ού'τω; είπεί*—«ν κα! εί; την Κρήτην ή αν¬ τιπολίτευσις κακώς έννοουμένη συγχωνεΰεται μέ την άπό πάση; τάξεω; άποσκίρτησιν—οί άντιπολιτευόμενοι λέγω φρονούν δτι καταστρα- τηγείται δ χάρτης χάριν Ίδιοτελών σ/οπών. Οί συμπολιτευόμενοι άποδιδουν βαρυτέραν μομ- φήν είς τούς άντιθέτους. Τούς άποκαλοΰν προδότας, άντεθνικούς,ζητοΰντας^ χάριν μικρο- •ιλοδοξιών την κατάκτησιν τής άρχής. Άλλ' οί τελευταίοι ούτοι προσθέτουν κα! »άτι άλλο «εριεργάτατον, κα! χαρακτηριστικΣτατον. Ό- μολογοθν δτι κακώς έχουν τα έν Κρήτη ένε¬ κεν αυτής τής Διοικήσεως. Είς τό Ηράκλειον, δ μεγβλείτερος κομ- ματάρχης τοΰ νομοΰ Ηρακλείου καί Λα- σιθίου κα'ι άλλοτε πράεδρος τής Βουλί)ς χ. Μιχελιδάκη;, μοΰ Ιλεγε μολονότι έκ των •ανατικωτέρων χυβερνητικών. — Μήπως άρνούμεθα ημείς δτι είνε άπο· λυταρχικόν τό πολίτευμα; Άλλά ποίος παρα- Χαλώ έκαμε τούς νόμους ; Ό Βενιζέλος χά! οί περ! αυτόν τότε Σύμδουλοι, είς τού; δ- ποίους ή Βουλή είχε δώσει την νομοθετικήν εξουσίαν. Ό Βενιζέλος ένόμιζεν ότι θά ήτο αιωνίως Συμβουλάς κα! ήθιλε νά συγκεντρώ¬ ση εί; τα; χείρα"; τού δλην την εξουσίαν. Την έπβθεν δμως, χά! τώρα φωνείζει δτι οί νόμοι τούς οποίους έκαμεν δ ιδιος εί»ε ολβ θριοι διά την Κρήτην. Διότι μή νομ'σετε ότι τό χίνημα τής θιρίσου έχει πραγμχτ.κόν σκοπόν την έ'νωσιν. θέλει νά δΐίτίρϊςη την τάξιν, νά έξιυτελ'ίΤ) τόν πρίγκηπί-, κ»ί νά επιτύχουν μίαν Εθνοσυνέλευσιν διά νά άπο κτήτουν τάς ποθητάς *ω< θισε ς. Βεβαίως πολλά είνε τα άτοπα είς τό Πολίτεομά μας. Τό νά διορίζωνται οί Δήμαρχοι κ*1 οί Δημ?- τικοί Σύμβουλοι είνε α τόπον δμολογουμένω;. Καθώς έπ/σης άτοπος είνε καί ή άρχ-ή τής ϊεδηλωμ«νης, διότι είς νέαν Πολιτείαν ό'πως ή Κοήτη θά ήτο κϊ-αΐτρεπτική άν έ είς τόν Ήγΐμόνα τούς Συμβούλους τούς δ- ποίους αύτάς κιί μόνος πρέπει νά έχη τό ίι- καία,μι νά πίύτ, καί νά διορίζτ). Αύτά είς χιίμαρρο» όμιλίας μοΰ είπεν ό κ. Μ χελιδάκη;. θά σάς είπω δμως τώρα τι1 μοΰ είπον κ/ι οί Βινιζιλικοί είς τό Ηρακλειον, δπου ό «τω; ιί όπαδοί τής αντιπολιτεύσεως είνε συγκριτι κώς έλάχιστοι. — Δέ* κυίερ νώμεθα ώς έλεόθεροι, κΰρΐΐ, μοΰ ιίπον κρυφίως τινές,των οποίων άπθσιωπώ κΐτά παράιλησίν των τα όμματα. Κυβε^νώ με πείσμχτα προσωπικά,ιίς τα όπ&Τί καί »· κρήττκοτΓ λ<σο" ΐ ά ρή γ| πονε? τόν τόπον μας, μας άγαπδ δλευς ώς γνί,σ.ος^ κρητ^κός, άλλ' ίχει ' σημ«7α τίνα κατά τα όποΐ* άφίεται είς παιδαριωδη, τολ- μώ νά είπω, π«ίσματα. Λάβετε ύκ' όψιν σας την πολιτικήν εκείνην περιοδείαν, ή δποί« αποτελεί* 8λην την βάσιν τής διαδε^θιίσης αύτην έ«.ρύθμου καταστάσεως, χχΙ θά ίδητε πώς άπό χατραχυλΐσμχ ος είς κατρακύλισμα τα π^άγματα μοιραίως θάπέβχινον άργά Ι γρήγορα, πάντοτε δ,ίω^ μίαν ήμέοΐν είς τό κίνημα τοθ θιρίσου, άπό τό δπαον έ δίχε τ«ι νά έξβρτηθή ή τύχη τής Κρήτης. Κο τό χείριστον είνε δ'τι πολλάκις έν άγνοία τού δ Ήγεμών πίπτει ΘΟμα των συμβούλων τού. Διότι δέν δύναμαι ποτέ νά παραδεχθώ κ>ϊ δέν θέλω μάλιστα νά φρονώ δτι ή δε-
  νεργουμένη Ικ' όνόματί τού άπαΐίία κατα-
  σκοπεί* άπ' αίτοΰ πηγάζει. Ήμπορε7τε νά
  ϋπθθέσητε ποτέ δτι οί Βενιζελικοΐ χατατρέ-
  χονται ώ; λεπροί; Κατασκοπεύονται, άπο-
  κλείονται, φρουροθνται, διώκοντβι, καί άκόμη
  άν πτ«ρνισθοΰν δ:ατρέχουν τόν κΐνίυνον τής
  χειροπέίης καί τώ» φυλακών. Μή νομίοη-ε
  τουτο ώς ΰπερβολήν. Πρό ήμερώ< άκομη ε^ρισκό,Λενος είς τα Χανία επισκέφθην την -υρίαν ενός Προξένου, παρά τή δΐτοία κυρίως εί συμπολιτευόμενοι συχνάζουν. Γνωρίζετε τί άπέγεινεν ; 'Δνθρωποι τοθ Ήγεμάνος μετέβησαν παρά τη κυρία αυτή καί τή είπον νά μοί; άποχλείσ? τής οικίας της. Κα! έπειίή ^ή άγαθή ξένη άπε*ρίθη δ« δ οίχός της δέν ήτο δυνατόν νά γίνη όργανον τοθ ενός ϋ) τοθ άλλου κόμματος, οί αύτοβου- λοι άπεσταλμεΎοι εδήλωσαν δτι αύτοι θά δια των καλλιτέρων έφετών τής Κρήτης, οίκο- γενειάρχης δέ, άπλοΰσΐατα διότι ηρνήθη νά διακόψη την παιδικήν φιλίαν ήν ειχε μετά τοΰ χ. Βενιζέλου. Καί έπειίή άμεσος παΰσις δέν ήτο δυναιή, κβΤηογήθη τό έφετεΤον χαί συνεπώς δ έφίτης η:ο περιττός. Κβί δ Κρής ούτος, είς τοΰ ότοίου την μορ¬ φήν άπιικονίζετο βχθυτζτη θλίψις, έστρεψε την ό,Λΐλίαν επί τοΰ χινήματος τοΰ θ«ρίσο^. — Πιεζόμείοι, χαταθλιδόμενοι πανταχό- θεν, χινίυνεύ:ντες νά άποθάνουν άπό την πεί¬ ναν, άφοθ ίιά παντοίων μέσω ν ή Πολιτεία τ^ύς έστέρει τόν έπιούσιον, έπεμβα(νου?α άγρίως καί μέχρις αυτών άκόμη των ίδιωτιχών των πόρων, ευρέθησαν είς την ανάγκην νά προ- 6οΰν είς κάτι πολύ ριψοκίνδυνον βεβαίως, άλλά τό οποίον έν περιπτώσει καχής ιροπής τοθ ζητήματος μόνον αύτούς θά αφεώρα χαί ουχί την Κρήτην δλόκληρον. Ό Ήγεμών ά- ναχωρήσας είχε δηλώσει ίτι ίέν θά έπανήρ · χετο άν ίέν έκόμιζε την Ένωσιν. Επανήλθε καί δμως άν τί Ενώσεως ή Άπολυταρχία υ- ψωσεν άγρ ώτατα την κεφαλήν της. Είνε φι- λότιμοι οί Κρήτες χαί έθυσίασαν καί αυτόν τόν εγωισμόν των πρό τής 'Εθνιχής Ίίέας. Άλλ' δταν μετά έξ έτώ» ήμιελευθερίβν βλε- πουν δτι τα πράγμβτα άντί νά χαλλιτερεύουν β«ίνουν επί τα χείρω, παώει πλέον ή θοσία καί άρχίζει ή αγανάκτησις. Σας βεδαιώ δτι ή πεποίθησις ή ίδική μας τουλάχιστον έκλο- νίσθη ουχί δσον άφορ^ τάς άγνάς προθέσεις των εχόντων την εξουσίαν, άλλ' ώς πρός την χαραχθείσαν δίόν. Ψηφίσματα τής Βουλής καΐ είρηνικά συλλαλητήρια καΐ παρακληθείς πρός τάς Δυνάμεις δέν ήρχεσαν. Ίσως* μία ίράξ άνίρεΐων ένόπλων δύναται νά πείση τούς άντιπροσωπεύοντας τάς δυνά¬ μεις δτι ή Κρήτη δέν ύπνώττει ουδέ έπηρεά- βθη υπό τό κρόσχη,αβ τής Πθλιτείβς, ΖητεΤ τα άπαράγραπτα δικαιώματά της, τα δποία θά άπαιτή μέχρις εσχάτων. Σήμερον άλλά- ζουν τροπήν τα πράγματα. Τα διεθνή στρα¬ τεύματα χηρύσσουν τόν πόλεμον κατά των στασιασΐών. Τί θά γίνφ ; θά ύποχωρήσουν οί έν θερίσω ή θά έμμείνθυν κα! θά «ίματοκυ· λιβθοΒν ; Και άν έμμείνουν, ή Κρήτη ή άλ- λη, ή Κρήτη ή ΰπερήφανος, δ άγέρωχος αύ¬ τός φοίνιξ, δ φυόμενο; άπό τή; τέφρα; των τόσων καααστροφών, θ' ανεχθή νά ίδη τα; προστάνιδα; δυνάμει; ώς άλλην μητρυιάν φο- νευούσα; τούς άδελφούς των τού; βαδίσαντα; εσ ω εί; την πεπλανημένην οδόν, άρχεί δτι δ σχοπό; των ίερός υπήρξεν ; Ιδού τό ζήτημα, τό οποίον ένδέχεται νά ώφελήση, άλλ' έπίσης ένδέχεται κα! νά αίματοχυλίση την Κρήτην. Καί τό χειρότερον ά—ο δλα είνε ή τραγική τοθ Ήγεμόνος ή θέσις, ήτις τόν φέρει μεταξύ σφύρας κα! «κμονος. Κα! δ Ιπιφανής Κρής μέ άπεχαιρέτισε. "Ολους δσου; καί άν ηρώτησα είς τό Η¬ ράκλειον, τό Ρέθυμνον κα! τα Χανία, δλοι φρον&ΰν δ'τι κατά τάς εκλογάς, αΐτινες θά δι- εςαχθοΰν μεθαύριον, ή τάξις δέν θά διασαλευ- εί; καμμίαν επαρχίαν. Μολαταύτα τα διεθνή στρατεύματα των ο ίδ ω; επαρχιακήν πόλεων διετάχθησαν ν' άναλαβουν την φρούρησιν αυτών κα! ν' άπο- στείλουν εί; πολλά χωρία άποσπάσματα πρός σ,ιγκράτησιν τή; τάξεω; κατά τάς εκλογάς. Έδώ εί; τα Χανιά δμως μέχρις ώρας δέν παρατηρήται έξαιρετική τις κίνησις, μολονότι την μεσημβρίαν λήγει ή δοθιίσα εί; τούς επα¬ ναστάτας προθισμία οτωςκαταθέσωσι τα δπλα. Κλείων την παρούσαν μου, μετχβαίνω έκ δευτέρου είς τό έν Χαλέπα ήγιμινικόν μέγα¬ ρον, δπως έπιτύχω συνέντευξιν μετά τοΰπρίγ- κητο; Γεωργίου. Άλλά πρίν ή1 φθάσω έκιΐ, ή άνάγκη τής έκιδόσεω; τηλεγραφήματο; μέ φιρει πρός τόν επ! των Έσωτεριχών τή; νήσου σύμδοο Χον χ. Κριάρην. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β' ΧΑΝΙΑ, 17 Μϊρτίου, ώ?* 10 μ. μ.— Μολις τώρα δύναμαι νά γράψω ασφαλώς έ- κεί·α, ιά δποία ένδ αφέρουν τούς άναγνώ - σία; των «Αθηνών», άνθρώπθυ; θέλω νά ιίπω, ζητοΰντας την αλήθειαν γυμνήν, χ»! στερουμένην παντός ψευδολογικοΰ καρυκεύ- ματος. θά έπόθου* νά τα τηλεγραφήσω, άλλ' ή λογοκρισία είνε τοιαύτη, κα! τόσα μέτρα Ιχουν ληφθή, ώττε μόνον έλάχιστα των δ¬ λων δύναμαι δ ά τοΰ σύρματος νά διαβιβάσω, κα! ταυτα καθ* ήν κρυπτογραφικήν μέθοδον επιτυχώς εύρον ενταύθα διωργανωμένην υπέρ των (Αθηνών». δέν δεικνύει φαΐνομενιχώς ουδέν τό «σύνηθες 03 τε αύται αί παραμοναί έκλογών δέν δια κρίνονται είς τάς όψεις των ίιαβατών. Οί σ;ενοί ίρομίσκοι των Χανίων, οί δπο?οι δει¬ κνύουν μίαν τάσιν κχταπληκτικήν, ό'τως ά ποτινάξουν τής τουρκιχή; δεσΐοτείας τα βχ θέως χιχραγμένβ: ή9η, δέν ηΛποροΰν νά κι- νήσουν άλλο ενδιαφέρον άπό την περιέργειαν τοΰ ξένου ταξειδιώτου. Καί δμως συμβαίνεΐ κάτι τό παράδοξον, χάτι τό οποίον δι' ίνα άνθρωπον ζήσαντα είς τό ελεύθερον τή; 'Ελ λάδος Βασίλειον αποτελεί αιτίαν βχθυτάτης θλ ψεως.Όλοι διαβλέπονται διαιταυρούμενθ', δλοι ύπούλως άγριοκυττάζοντα', καί δταν συ- ναντηθοΰν δύο φίλοι, μόλις χαιρετώνται διά νεύματος, καί μετά βίις, άν άνάγχη τις έ πείγη, άνταλλάΐουν β αστικά λέξεις τινάς. Έγνώρισα ίνα Βενιζελιχόν, δσΐις μέ πα- ρουσίασι διαδοχιχώς είς δέκα φίλους τού. Μυστηριώδης αύτός, μυστηριωδέστεροι έ- κείνοι, είς τό τέλΓς μέ ηνάγκασαν νά γίνω κα! έγώ μυστηριωίέστατος. Μοΰ έλεγον δ¬ λοι την γνώμην των, μέ μίαν μόνον παρά¬ κλησιν. Μή τύχη χά! τού; όνομάϊω ; — Άλλά επί τ:λους διατί φοδιΤσθε, ά φοΰ δέν είσθε δημόσιοι ύπ/λληλοι; — 'Γπάρχουν αί χειροπέδαι. 'Υ πάρχει ή φυλαχή, μοΰ άπε^ρΐνοντο. "Ισως αύτά είνε ΰπερδολή. Ότωσδήποτε δμως καί λεγόμενα άκομη άποτελοΰν χαρΛ χτηριστικά τής οξείας καταστάσεως σημιία Άλλά δέν θά διαρκέσουν πολύ τα σημεία ταυτα. Τό θάρρο; των έγκρΐτων πολιτών των Χανίων, οίτινες Ιγραψχν πρός την Κρητικήν Πολιτεΐαν δτι συμμερΐζονται τό κίνημα δι* δ'¬ λων των ή9ιχών κα! υλικών δυνάμεών των, έδωκε θάρρος είς τούς περιδειίς. Κα! ήδη έγκαταλε'πων πάντα ταυτα διά προτεχή μελέτην τής ιΐοχολογιχής καταστά¬ σεως ενός λαοΰ γενναίου κα! τολμηροΰ ού'τω έμφοβου νΰν,ίρχομαι επ! τα γεγονότι, τα δποία δμως δέν είνε *αί πθλλΐ. Μεταξύ των ολί¬ γων δύναμαι νά άφηγτ,θώ τό σημαντικώτερον. Την αναχώρησιν των Διεθνών στρατευμάτων. Σήμερον την 7ην πρωϊνήν ώρζν ίληγεν ή δοθιίσα Ββωρος προθεσμίζ όπως κατατεθοΰν τα δτλα. Άλλ' οί επαναστάται ουδεμίαν α¬ πάντησιν έδωκαν. Λίαν πρω! οί Πρόξινοι μετέβησαν είς τό Μέγαρον τοΰ Πρίγκηπος δπως άνβγγείλουν αυτώ δπ οΰϊεμία απάντησις ελήφθη έχ μέρους των ίπαναστατώ', κιί ότι έπομένως είνε ύποχρεωμένα τα διεθνή στρα- τεύματα ν' άναχωρήσουν δπως προβοΰν είς τόν άποκλεισμό'. Καί όντως την 9ην π.μ. ύρχι έμπρ?σθεν των στρατώνων τής γαλλικής φρουρα; συνε¬ κεντρώθησαν δύο γαλλιχο! λόχοι, είς ίταλι- χός λόχος χά! ήχισυς ρωσσικό; λόχος. Τα σώματα ταυτα άνιρχόμενα εϊι, 380 άνδρας περίπου, ετέθησαν υπό την γενικήν άρχηγίαν τοΰ συνταγματάρχου κ. Ποβλένσχη, υπό τίν οποίον διετάχθη ν> βζδίση καί δ Ιταλός μοί-
  ραρχος κ. Μόνακο επ! κεφαλής 100 έπίσης
  Κρητών χωροφυλάκων.
  Τα σώμβτβ ταυτα ανεχώρησαν τή» 9.20
  π.μ. ώραν κα! μετά τρίωρον πορείαν έφθασαν
  είς τόν Άλικιβνόν.
  θά μέ έρωτήβητε τί ζητοΰν είς τόν 'Αλικι-
  ανόν, άφοΰ οί επαναστάται είνε είς θέρισον,
  τα δέ δύο αύτά μέρη άπέχουν Αλλήλων πολύ,
  *χρά πολύ. Είνε απλούστατον. Τα στοατεύ-
  ματα ίιετάχθησαν νά έξαντλήσουν πάντα τα
  μέσα, θέλουν !έ νά είνε δπωσδήποσε πλησίον
  τοθ θερίσου, χωρΐς δμως κα! νά είνε δρατά
  υπό των έπαναστατών. Αύτός είνε δ μόνος λό-
  γος διά τόν οποίον δλως διά··ρον διεύθυνσιν
  ή την πρό; τό θέρισον άγουσαν έλαβον τα δι
  εθνή στρατεύματα.
  Ηθιλα νά μάθω άκριβώ; ποία; διαταγάς
  έχουν τα στρατεύματα ταυτα, κα! μετέβην είς
  τό 'Αρχηγιίον τής Χωρθφυλακής δπως συ-
  νανιήσω τόν διευθύνοντα άναπληρωτήν τοθ
  χ. Μόνακο. Εύρον όντως άβρότατον κα! ύπο-
  χρεωτικώτατόν τίνα Ίταλόν έπίση; μοίραρχον,
  τόν κ. Μπαστιέρε, ό'στι; εί; τό έρώτημά μου
  «πεχΓίθη.
  — ΡνωρΙζω, δτι πρίν ή μεταχειρισϊοϋν τα
  δπλα θά συνεννοηθοΰν μετά των Προξένων.
  Γνωρίζω έπίση;, δ:ι διετάχθηταν ν' αποκλεί-
  σουν τό μέρος κα! νά διακοψουν την συγκοι¬
  νωνίαν, ιδίως δέ την μι αφθράν τρο?ίμω».
  Αλλά τί θα γίνη εί; τόν Άλικια»όν άγνοώ
  ίντελώ;. Δυστυχώς αύτη ή πολιορκία μας ά-
  φαιρεί άνδρας άπό την Χωροφυλακην, ή δποια
  Ιπρεπε νά φρθυρή αγρύπνως τα μέρη έκιίν.2
  εις τα δποία ένδέχε-αι νά γίνουν ταραχαί.
  Εν τούτοις Ιζηχήσαμεν 1%ιοχναΐΐς άπό τα
  ;ένα στραΐίΐίματα — ομιλεί ίτβ.λιστί μέν δ
  μθίρσρχος, άλλ' ώ; διευθύνων την κρητικήν
  χωροφυλακήν ϊ·.α»τέλλει τοθ ξένου; άπό τού;
  εντοπίους — κα! ούτω έλπίζω νά μή διατα·
  χθή ή τάξις.
  Αύτά μόνον μοϋ είπεν δ Διευθύνων την
  χωροφυλακήν ιταλός μοίραρχος. Έχω δμως
  άσφαλεί; πληροφορίας δτι δ στρατό; δέν βαί-
  νει μέ τόν σκοπόν νά προσβάλη τούς επανα¬
  στάτας Άλλά βιβαίω; δέν είνε κα! άπλοΰ;
  στρατιωτικό; περίπατο; δπω; φρονεί δ κ. Βε
  νιζέλο; έν τή κατωτέρω παρατιθεμένη έπι-
  στολή τού.
  Όπωσδήπθτε δύναμαι νά βεβαιώσω δτι τα
  διεθνή στρατεύματα ώίευσαν είς'Αλικιανόν κα!
  ούχι κατ' ευθείαν είς θέρισον έλπίζοντα νά
  έλθουν εί; διαπραγματεύσεις τινά; μετά των
  έπαναστατών.
  Τα δ.εθνή στρατεύματα—νομίζει κανεί; δα
  πρόκειται περ! λεγεώνω* δλοκλήρων—έξεκί-
  νησαν υπό αρκετόν ψΰχο; κα! λεπτήν βροχή*.
  Έφ' δσον επροχώρουν δμω; ή βροχή έπετεί
  νετο κα! χατελήφήηταν υπό σφοδροτάΐης χαχο
  χαιρία; δταν μετά δύο ώρών πορείαν έφθασαν
  είς Άγυιάν. Έκεί έπληροφορήθησαν ό'τι δ
  χωρίζων αυτού; άπό τοΰ Άλικιανοΰ χείμαρρο;
  Κερίτη; γνωστότερο; υπό τό όνομα Πλαταν ά;
  έπλημμύρισεν.
  Έν τούτοις τα στρατεύματα προεχώρηταν
  κα! έφθασαν είςτήν δεξιάν όχθην τοΰ ποταμοΰ.
  Τ ο ρεΰμα την ώραν εκείνην ί,το όρμηπκώτατον
  χά! διά τουτο οί στρατιώται έστάθμευσαν άνα-
  μένοντες νά μετριατθή ή δρμή τοΰ χε μάρκου.
  Έκεί άνέμί ναν επί τρείς δλα; ώρας, κατά
  ?ά;>δπο(α; πλαγίω; είχον άποσταλεί πρό;
  τ:νς επαναστάται; μηνύματα,είς τα δποία ήλ-
  χάποιαν απάντησιν. Ούδεμία δμως ά¬
  ς εδίδετο .
  * ι *% 1'ί&7]%'Ά'» ενΧΙ,Γΐι^1-^—......μ -—-----"—
  πειΧε'οΐαγγελεα εί; Λακκου; κα! διέταξε
  την έξ 120 άνδρών χωροφυλακήν νά εγκατα¬
  λείψη τό χωρίον τουτο καί νά κατέλθη εί;
  Άλικιανόν. Τό μέτρον τουτο έλαβεν δ χ. Πό
  βλίνβκη; ζητών νά αποφύγη πατάν ένδεχομέ-
  νην σύρραξιν έ'νεκα τής έμφανίσεω; εί; Λζκ-
  κου; τοΰ κ. Κ.Μάνθυ, δστι; δμω; ολιγον %χ-
  ραμείνα; αύτόθι επανέκαμψεν είς θέρισον.
  Οδ;ω παρήλθε καί ή τρίτη μεταμεσημ-
  βρινή ώρα, δπότε οί 120 χωροφύλα*ες των
  Λάκκων ήνώθησαν μέ τα στρατιύματα. Ό
  Πλατανια; είχε μετριάνη τό ρεΰμά τού κα! οί
  στρατιώται ήμίβρεκτοι κατώρθωσαν νά τόν
  διαβοΰν.
  Τότε δ άρχηγός τή; μικρά; έκείνης κα!
  ποικ'λωτάΐής είς έθνικότητα; στρατια; άπέ
  στειλεν ένα'χωροφύλακα εί; θίρισον, μέ την
  εντολήν νά παραδόση εί; ίνα των τριώ' άρ-
  χηγών Βενιζέλον, Φούμην κα! Μάνον τό έςής
  έγγραφον, τό ίϊποίον μόλις τό μεσονύκτιον δι¬
  εβιβάσθη ένταΰθα γνωσθέν μόνον εί; τόν σ;ε·
  νόν κύκλον των άγρυπνούντων άπό τούςδηΑθ-
  σιογράφους, κα! τοΰ δποίου ή είδησι; άπητησε
  διά νά εγκριθή υπό τή; λογοκρισία; χειμάρ
  ρου; εύγλωττιαί, κα! μέσα ού* ολίγα.
  Το έγγραφον ίχει επ! λεξει ώ; ίςής:
  «Έν Χανίοι; τή 18)31 Μ/ρτίου 1905
  2ον Τάγΐλβ.—122 Σ'ίνταγΐΑ».
  "Ο άνώτιρο; άρχηγο. των έν Κρή τρ
  Γαλλικνν ατρ«τευμά":ων εΊτιφορτινθεΙς
  παρά των τεσσάρων [Ιροστατίδων Δυ-
  νάμΐ·ν δι' άιτοστολής δι«τρ«γμ,*τεύ·
  σεων τει ουτών βΐτως λύσουν είρηνΐκώ;
  τό ίνεστώ; ζήτημ», θέλει «τΐοσ ;ειλει
  προηχβϊς έξ ΆλικιβνοΟ πρότασιν συν-
  εντεύξεως; πρός τού; κ. κ. Βενιζέλον,
  Φίύμην κα! Μοίνον ή πρός τού; π«ρ'
  αυτώνύτο^ιιχθητβμένου; ίντολοδο'χους.
  Ή παροΟΐΌί προειδοττοίητις οΰίένα
  άλλον σ<οπβν έχιι ή νά διευκολύ-τρ την τυνβίντησιν ταύτην. Ό τόΊϊος καί ή ώρ« όριοτθήβ-ονται διά (Αεταγενίο-τέ- ρου άγγέλματοι,». Τ! συνεσκέφθησαν οί άρχηγο! τοΰ κινήαα τος δέν εγνώσθη άφ' ένό; μέν διότι δ χωρ'ο- φύλαξ ανεχώρησεν άμέσως, άφ' ετέρου διότι, άΐΕθχλεισθέντε; πανταχόθεν οί Βενιζελικοί, ήδυνάτουν νά διαμηνύσουν πρό; τού; έν Χα- νίθ'ς φίλους των τάς σκέψει; αυτών. Τό μόνον μήνυμα τό δποίον είχε φθάσει τό βπόγευμα άπό τούς έν θερίσω ήτο έπιστολή τοΰ χ. Βενιζέλου πρός διαπρεπή φίλον τού, κα! ήτις άνικοινωθείσα καί είς εμέ έχει ούτω «π! λέξει. Καϋ1' άς ελάβομεν πληροφορίας σή¬ μερον έζέρχεται δ βΰρωπαϊχ&ς στρα- άζ> Πιστεύομεν δτι ηρόχειται ηερΐ
  Απλής επιδείξεως· δηλαδή στρατιωτιχοϋ
  ρίπάτοι». Άλλ * ίν πάση περιπτώσει
  οϋτβ τής περιατάσεως θά φανώμεν χά-
  ώτβροι, οϋιε τής έμπιστοσύνης των
  συμπολιτών μας άνόξιοι. Έν άνάγχβ
  θά προτιμήσωμεν νά χαιαστήσωμεν το
  θέρισον Ονδοξον τάφον μας, άπό τοΰ
  δποίον χαϊ πάλιν θα άνα&άλη τό δέν-
  δρον τής ελευθερίας
  Σάς Ασπόζομαι Αδβλφιχ&ς.
  Ελευθέριος Ββνιζέλος
  Όντε αί άπβιτήσεις των έπαναστατδν είνε
  χαϊ άηοψις τον Ηρακλειον άπό τής ΐΐοόδον τον λιμένος
  σαφείς κα! καθωρισμένας Ιδού δ'άκρβώς
  τί δέν θέλει νά έννοήσ^ ή Κρητκή Πολιτεία.
  ΕΠ1ΙΤΟΛΗ Γ.
  ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο κ. ΚΡΙΑΡΗΣ5
  ΧΑΝΙΑ, 18 Μαρτίου, ώρα 8Ώ πρωινή.
  Θά ήμη» εύτι.χή?, εάν γράφων τάς συνεντεύ¬
  ξει; τάς δποία; έλαβ7 άπό τού; αποτελούν¬
  τες τό καβερνητ χον κομμα, |ήϊυνάμην νά
  παραθέσω κα! τάς γνώμας τής άντιπολιτεύ
  σεως. Άλλά είς δλας ά; αποπείρας τάς
  οποίας έΊιαμα, καί είς τάς ούδ αύτό; δ και-
  ρός έστερξι νά μέ β.η^ήση, άπέτυχα, κΐΐ
  ούτω δέν ηδυνήθην νά μεταβώ εί; Θέρισον,
  δπου κυκ)ω/ένοι άπό τα διιθνή στρατευ-
  Ό χ. Α. Κρΐάρης
  [Σύ,,νβουλος επί των Εσωτερικώ» τοΰ Ύ-
  πάτου Άρμοστού]
  ματα, οί επαναστάται δέν ίρχονται είς καμ¬
  μίαν επικοινωνίαν μέ τόν λοιπόν κόσμον.
  Άλλά δέν είμβι γίγας, οΰδ' έπαγγέλλομαΐ
  τόν μάγον. Οΰ(ω, μή θέλων νϊ ύστερή*ω
  είς αμφότερα, άναβάλλω την παράθισιν των
  αντιθέτων γνωμών, μόλις χατορθώσω νά
  διασπάσω την ζώνην των στρχτευαά:ων κα'ι
  άνέλθω είς Θέρισον.
  Έν τώ μετϊξύ μετέβην εί; την οί*(αν το»
  χ. Κριίρη, δπου επί μακρόν συνωμιλήΐαμιν
  επ! τοΰ χινήματος.
  Ό χ. Κριάρη; είνε άπό τού; περίεργον;
  «κείνου; πολυτεχνίτας, οί δποίοι ίμω; χαρ ς
  είς την ατομικήν των αξίαν δέν είνε έρημο-
  σκή;αι. Δεκάχις επ! τή; τέφρ»; των οίκιών
  τού έκτισεν άλλας οικίας. Υπήρξεν έπανα-
  στάτης, διχηγόρος, βιδλιοπώλης, χαρτοπώ-
  λης, βουλευτής καί είνε ήδη Σύμδουλος.
  — Αύτό, μοΰ Ιλεγε, δέν ήιποριί νά
  χωνεύση δ κ. Μάνος, δστις άπορεί διατί δ
  Πρίγκηψ Γεώργιος £χει σύμβουλον τού έν*
  β.βλιοπώλην. Άλλά δέν λαμδάνει ύπ' όψει
  τού, δ τι ή οίκογένειά μου ίχει άριθ>ήσ«ι έ
  χατόν είκοσι πέντε θυματα των Τούρκων,
  δτι είμαι υιός τοΰ Στρατηγοΰ Κριάρη, δτι δ
  πατήρ μου ίχαα^ εί; τα; έπαναστάσε-;
  πέντε άίελφού;, ό';ι ίχασα έγώ τό βίμά μου,
  δτι ύπήρξα άρχηγός κα! τοσα άλλα πρά¬
  γματα, τα δποία ου;ε ώνειρείθηκι ποτέ. Δι'
  αΰτό δέν μέ συμπαθεί δ κ Μάνο;, δττι; είχε
  την ά;(ωιιν νά γίνη αύτός σύμβουλο;. Μέ
  τόν κ. Φούμην μας χωρίζθυν δ ι,ολογθυμένως
  προσωπικά μίση, εί; τα δποία δμω; δέν
  πταίω έγώ, άλλ' οί πρόγανοΐ μα;. Τοΰ χ.
  Βενιζέλου την αξίαν παραδέχθμαΐ. Είνε άν
  θρωπος εύρυτάτων γνώσιων μιγάλη; μορ
  φώσεω;, άλλ' έιτίσης πείσμων κα! έμπαθέ
  στατος. Τού; φίλους τού γνωρίζη νά ·α-
  νατίζη, άλλά τού; ίχθρούς τού άμειλίκτως
  καταδιώιΐι. Σήμερον κινιί ιίς ένοπλον στά¬
  σιν τού; Κρήτας χωρ!; ν' άναλογίζεται τάς
  συνεπεία; τοθ έργου το^, χωρ!; νά ύπολογίζη
  δτι ένδέχεται νά αίμακυλίση την Κρήτην.
  Διότι πρέπιι νά χωρίσετι τό ζή:ημα τή;
  ενώσεως άπό τα προνωτικά έλατήιια, τα δ¬
  ποία ύπεκίνησαν την ,στάσ»ν αυτήν.
  Τα έλατήρια είνε δτι ζητεί Εθνικήν Συνέ¬
  λευσιν μή παραδεχάμινο; δτι ή Βουλή είνε
  μόνη αρμοδία νά έπιλ^ση τα ζητήματα υπέρ
  των οποίων νυν κόπτεηαι, αύτό; δ'ίτις Ιχων
  τότε νομοθετικήν πληρεξούσιοι, έθέσπισε
  τού; νόμους έχεΐνθυς. Μήπως δταν έλθη ή
  Βουλή, πρώτοι ημείς δέν θά ζητήσωμεν νά
  καταργηθή δ άποτυχών θεσμό; τοΰ διορισμοΰ
  των Δημάρχων ; Μήπως δέν θά ψηφίσωμεν
  την επαναφοράν τή; έλευθεροτυπίκ; καί τοΰ
  ένιαΐου τής ψήφου ; Λοιπόν τί ζητεί διά τή;
  Συνελεύσεως ; Νά σχηματίση δημαγωγιχώς
  τό ανύπαρκτον χόμμα τό οποίον εί; χαμμΐαν
  τής Κρήτηςέπαρχία; δέν βλέπω,έιΐτός ή ελα¬
  χίστων μόνον έδώ είς τάΧανία. (Δέν βαρύνεσθε
  κατέληξε λέγων δ Κριάρη;. Έλπίζω δτι μετά
  την παρέμβασιν των Διεθνών στρατευμάτων
  τα δποία μετά βίας ηδυνήθη δ Πρίγκηψ νά
  κρατήση επ! 36 ώρας,θά σωφρονήση. Διότι άν
  χτυπηθοΰν, τό ζήτηχα γίνεται ύ-έ.3 τό δέον
  σοβαρόν, χά! ουδείς άπολύ-ω; γνωρίζ«ι
  ττοΟ ημπορεί νά φθάσ^,κ.
  ΕΠΪ.ΤΟΛΗΔ'
  ΑΙ ΤΕΛΕΤΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗ-ΕΙ —
  ΧΑΝΙΑ, 18 Μαρτίου, (μεσηυ.6ρία).— Έ-
  πανέρχθμαι πάλιν άπό τό κωμε δύλλ'θν τή;
  λογοκρισίας. θά μ' έρωτήσετε βββιίω; διατί
  είμαι τόσον ·ε δωλό; εί; τηλεγραφικάς είδή-
  σει;. Μήπως είμαι πλουσιώτερος εί; ταχυ-
  δρομΐκά; τοιαύτας ; Ή λογοχρισΐα—εί; αύτό
  έλπίζω δτι δέν θα ευρεθή κανείς δ άντιφρο
  νών— είνε φρικβλέα. "Οχι μάνον άφαιρεί τό
  δικαίωμν τοβ τηλεγράφου, άλλά κ ι! δταν
  άχομη μετά μοιραίαν δλως σύμπτωσιν τό έ-
  πιτρέπε·, ύποβάλλει τεν δ^μοσιθγρά^ον είς
  μ;ρί«ς βΐσάνοα;.
  Τα Χανία δεν «ίνε μεγάλη πόλις. Δι άπο-
  στάσεΐς δμως δέν ιίνε κα! μικραί. Φαντα-
  σθήτε λοιπόν δτι μανθάνετβ μίαν σπουδαίον
  • ίδησιν. Πηγαίνετε είς τό τηλεγραφείον την
  δ δετε, καί ίχιί μέ την αγγλικήν ψ^χροτητχ
  υπό την όποιαν έν τούτο·; διαχρίνεται κα! χά
  ποία ίλληνική εύγένεια, σας πληρυφορού οί
  ύπάλληλοι δτι διά νά διαβ δασθή τό τηλεγρά-
  φημά σας πρέπει νά φέρη την υπογραφήν ενός
  οίθυδήτοτε συμδούλου. Τρέχετε είς τό Μέγα-
  ι«».
  φόρον
  χεΝτ
  «υιιΛ νβ Οΐ%α'!!Χψ& χεΝται εί; την λιω
  τή; Σούδβ; ίξω τής πόλεω;. Έ*«ί
  τε Ινα σύμβουλον, εί; τόν δποίον τεί-
  νετε(τό τηλεγράφημά σας. Ό χ. μ
  δεν άρέσκεται ιί; αύτό χά! άπεκδυ·ται
  πάσης ευθυνής.
  — Πρέπει νά υπογραφή άπό τόν
  λον των Έσωτερ.χών.
  — Άλλά, κύρ·ε,ποΟ νά τόν είίρω; διαμαρ-
  τύρεσθε.
  Ό κ. Συμβουλος σας λέγει λόγου χάριν,
  εί; την Χαλέπαν. Έκεί, μόλις ανεχώρησεν ό
  κ. Σύμβουλο; διά την πλατείαν τοΰ Συντρι-
  βχνίου. Φθάνετε είς τό κέντρον έκείνο των
  Χανίων, έρευνάτε πα*τοΰ, έρωτατε, κα! τέλος
  μανθάνετι δτι δ είδιχό; λογοκριτή; κ. Κριά¬
  ρη; ανεχώρησε διά την οικίαν τού εί; την
  Χαλέπαν. Τουλάχιστον έφαρμοζουν τή* λογο-
  κρισίαν άλλά ά; την έφαρμοζουν δ ά τα ψευδη
  τηλεγραφήματα ή1 το.ιλάχιστο< διά τα μή χαλά και συμφέροντα. Διά τα άλλα ά; έμπιστευ- θοΰν είς τού; ύπαλλήλους τού τηλεγραφείου οί δποίοι γνωρ·ζουν άπό δλα. Άλλά δέν συμβαίνουν ό'μω; ταυτα μόνον εί; τα εχπεμπόμενα τηΧεγραφήματα. "Ολαι αί είδήσει; αί άπό τοΰ έσωτερικοΰ τή; Κρή · τη; κρατούντα! μυστικαί. Τό μάνον τό οποίον κατωρθώθη νά γνωσθή είνε δτι εί; τό Ρ»θο· μνον έπρόκε το νά γίνη συλλαλητήριον εί; τόν ναόν τής Ζωοδόχου Πηγής, άλλ' δ;ι ή*- ποδίσθη υπό των Ρώσσων δπλιτών, οΐτινες είχον διαταγήν πχρά τοΰ άρχηγοΰ των συνταγ · ματάρχου Άλμπάνοβιτς νά ίιαλύσοον τις διαδηλώσεις κα! δι' αυτή; τή; λόγχης. Εγένοντο παρόμοιαι άπάπε ραι εί; Κολυμ- πάρι, είς τό Ηράκλειον χά! είς άλλας τινάς πόλεις, άλλ' δλαι απέτυχον. Την νυχτα άπόψε δμω; ίιεδόθη παράίοξο; φήμη, κατά την οποίαν 70 Βενιζελικο! μετέ¬ βησαν εί; Έπισκοπήν Ιξω τοΰ Ρεθύμνου χά! έκβί εκήρυξαν την Ινωσιν. Είς τούς 70 αυτού; μετά τίνα ώραν προσ- ετέθησαν κ»! Ιτεροι 200 ένοπλοι πάντε;, ο?-, τίνες μέ τού; πρώτου; έξεχίνησαν υπό τόν άρ-" χηγόν Μπιράκην μεταβαίνοντες είς την μονήν τοΰ Άρκαίίου. "Ολα αύτά δι» είνε άπίθβνβ, άν ληφθή ύπ' οψιι ότι άπόψε δ σύμβουλος των Έσωτερικών μοί ανεκοίνωσεν δτι έπειδή ύπάρχει σοβαρός φόβος ταραχών χατά την ημέραν των ίκλο- γών είς τάς επαρχίας Μυλοποτάμου, "Δμβ- ρίου χά! 'Αγίου Βασιλείου ίιετάχθησαν ίσχυρά αποσπάσματα Ρώσσων στρατιωτών νά χατα- λάβουν τάς επαρχίας ταύτας, δπως φοουρήσω- σι τάς χάλπας. Έπίση; δ δήμαρχος Βάμου Ιλεγε χθέ; ά- φικόμενο; ενταύθα, δτι καθ" δλην την επαρ¬ χίαν Άποκορώνου, άνθρωποι υποπτοι τρέ- χουν στέλλοντες επιστολάς άπειλητιχάς κχτά των ψηφοφόρων, διά των οποίων άπειλοΰνται διά θανάτου άν μετάσχουν τή; έκλογή;. Ό δήμαρχος ου:ο; διέδιδε την «ίδησιν, χω- ρίς ομως χά! νά την βεβαιώνη. θά ήτο πολύ, διότι αυτή χαθ' εαυτήν ή διάδοσ ; είνε κάπω; ΰπερβολική, διότι επ! τέλου; οιονδήποτε συμ¬ φέρον χά! άν παραδεχθή κανείς δτι έχουν νά μή διεξαχθοΰν αί εκλογαί, δέν είνε δα κα! οί Κρήτες ά'ξιοι τόση; περιφρονήσεως, ώττε νά άπειλώνται διά θανάτου μετά τόση; ευκολίας. Εάν έρωτήσητε τί φρονοΰν έν τούτοις περ! των έκλογών ^ τή; μεθαύριον Κυριακή;, πάν¬ τε; θα σά; άποκριθοΰν δ'τι είνε αδύνατον νά μή συμβοθν ρήξεις. Ό καθείς δμως Ιχει κχί μίαν χλίμακα χά! μίαν διαβάθμΐσιν των συρρά · ξεων αυτών. Όπωσδήπθτε αύται είνε αί μοναίικα! πλη¬ ροφορίαι, αί μάλλον άσφαλεί; άπό τό εσωτερι¬ κόν τή; Κρήτης. Πάντα τα άλλα — χά! δέν <^ ;
  ΑΘΗΝΑΙ
  είνε ολίγα—πρέπει νάττεράσουν άπο λεπτότα¬
  τον κόσκινον ϊιά νά χωριοθη ό φανατισμός
  άπο την αλήθειαν.
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε'·
  ΧΑΝΙΑ, 18 Μαρτίου, ώρα 11 μ. μ-—
  Είς τδ Ήγεμονικίν μέγαρον, καθ* δ'ν χρόνον
  ανέμενα νά γίνω δικτδς πβρά τφ Πρίγκηπι
  Γιωργίω, ώμίλησα ϊιά μακρών μετά τού ί-
  οΊαιτέρου αύιοθ Γραμματέως κ. Γ. Παπβ-
  οΊβμαντοπούλου,άγδ'ρδς κατά «ϋ όποίου στρέ-
  φεται $.%αΙα ή αδ.κος.—αΰτό είνε ζήττ,μα
  ϊ αφιϋγον «Ο ιτρονε μένου—ή μήνς των Βε-
  νιζελι/ών. Ό κ. Ποιπβδιαμαντόπουλος είνε
  άβρός, εί'στροφθς τό πνεΰμα, γθργότατος
  την αντίληψιν καί έ'το μος -άντοτε είς απάν¬
  τησιν. Άλλά την φγάν αυτήν ίέν επρόκειτο
  οϋ'τε νά ίπιϊείξτ) *ύ»τρθφ(αν πνιύματος, ΐυτε
  άνιιλήψεως
  άπαντήσεις.
  όςύτητοτ, ιυτε έΐθΐμότητ*
  ΙΙαπαϊιαμαντόπουλος
  εις
  ά-
  Πατταδιαμαντό'πουλος
  [Ίδιβίτερος Γρβμματεϋς καί σύμβουλος τού Ύ-
  πίτου Άρμοστοΰ]
  κουσας, ίτι επρόκειτο νά πιραθέσω είς τοϋς
  αναγνώστας των «Αθηνών» όλας τάς γνώ¬
  μας, ίιά ν' άκούσουν πάντες οί σχετιζόμε-
  νοι μέ την κατάστασιν τής Κρήτης, ϊένί-
  νόμισε πρε'πον νά τηρήση σιγήν, άλλά εί-
  πιν έχε7να, τα δποϊ* ησθάνετο την ανάγκην
  νά είπη :
  — Δέν είνε ζΛττιμα, δτι τό άδικον πί·
  πτετ επί των Βενιζελικών. Κα τό άδικον
  τοθτο συνίΰτατα» «έ δύοίέξεις, είς τό ίτι
  ένόπλως ζητοϋν νά έξαναγκάσουν τόν
  Πρίγκητϊα να πρΓΟτΐ. είς πραξικόπημα εναν¬
  τίον τΛς θελΛύεως τοΰ Κρητικού λαοϋ".
  Διότι Λ σύγκληοΊς Έθνακης Συνελεύσεως
  δέν αποτελεί τίποτε δλλο άπο καθαρόν
  πραξιν,όπτιμα. Καί αΰτί) .ζητεί ό Βϊνιζέ-
  λος, διότι τό ζτϊτημα τή; Ενώσεως είνε
  πρ^σχτιμα δι" ούτούς, θέμα δέ συζητήσεως
  μόνον διά τόν Βαθιλέα των Έλληνων, την
  Ελληνικήν Κυβέρνησιν, τόν Πρίγκη-α Γε¬
  ώργ όν κοΛ τάς Δυνάμεις. ΟΙ ΒενιζελικοΙ
  Φρονούν δτι ναταπιέζονται και ίτι Λ κα¬
  τάθεσις των αυτή αρχίζει απδ ττίς πε-
  ριεδείας τοθ Πρίγκηπος είς τό Ηράκλειον
  καΐ τό Ρέθυμνον. Τα πράγματα δέν δχουν
  ούτω. Είνε δλως διάφορα. Χρονολογοΰνται
  άηό τής Τονρκοκρατΐας, όπότε τό κόμμα
  Βενιζέλον—Σφακιανάκη έπάλαιε πρός τό
  κόμμα τού Μιχελιδάκη. Είνε μεμακρυσμέ¬
  νη πλέον Λ έηοχη έκεινη, άλλ' αύτη είνε
  Λ πηγη τής στυμερινής καταστάσεως·.
  Όταν ό πρίγκηψ Γεώργιος κατήλθεν είς
  την Κρητην καί εκάλεσε Συμβούλους τόν
  Σφακιανάκην καί τ^ν Βενιζέλον, έκ των
  οποίων δμως ο Σφακιανάκης άπέσχεν όλο-
  τελώς τής πολιτικής, £μεινε μόνος τότε
  ό Βενιζέλος δπως παλαΐΰη πρός τό Ισχυ-
  ρίν κήμμα τοϋ Μιχελιδάκη, τό οποίον
  μετά παρέλενοΊν διετίας τον κατασννέ-
  τρι·φε. Έκτοτε δμως τί συνέβη, ώστε νά
  μή κατέλθη καΐ είς τίν σημερινόν έκλο-
  γικέν άγώνα ό κ. Βενιζέλος ; Ουδέν νο·
  μίζω, διίτι άν τότε παρενέδαλεν ως έπη-
  (εασμόν εναντίον τού την περιοδείαν τοΰ
  ΙΙρίγκηπος, σημερον δέν ηδύνατο νά φο-
  δηβή τίποτε, άν είχεν δπως ίρονβϊ σύμ¬
  φωνον μέ τάς αρχάς τού την πλειοψηφίαν
  των Κρητών ψηφοφόρων. Ό κ, Βενιζέλος
  δμως άπέχων των έκλογών, δ.ότι γνωρίζει
  δτι αί εκλογαί αυταί δέν θά είχον αλλα
  άποτελέσματα πλήν των προσδοκωμένων,
  κάμνει νατι άλλο. Ζητεί την αναθεώρησιν
  τού Συντάγματος δ·.* Έθνικής Συνελεύ¬
  σεως και ούχι διά τής Βουλής, ήτις μόνη
  είνε αρμοδία πρός τουτο, εάν τό ζητησουν
  τα 2)3 αυτής. Άλλά μεταρρυθμίσεις τοιαύ¬
  τας ημπορεί νά κάμγ) ό Πρίγκηψ Γεώργιος
  χαριζόμενος είς τόν κ. Βίνιζέλον, άφοϋ
  όλόκληρος Λ Βονλή δέν θέλει τοιαύτην
  Συνέλευσιν,άφοΰ ο Κρητικίς λαί'ς δέν στέρ-
  γει ττρδς τουτο ;
  Ίδον πώς ίχβι κατ' έμήν γνώμην τό ζη-
  τημα, τό οποίον δυστυχώς δύναται οΆμε-
  ρον μέν νά ύποκινήται άπό τόν κ. Βενιζέ¬
  λον, άνθρωπον εύφνα, ψΰχραιμον δέν άντι-
  λέγω, άλλ' δστις ημπορεί καί νά χρησι-
  μεύση ώς κακόν παράδειγμα καί είς τόν
  αλφα άρχηγ- ν ϊι είς τόν βήτα κομματάρ-
  χην, οί όποΐοι θά δχουν τότε τό δικαίωμα
  νά διβιωνΐθΌυν την έκτροπον αύτην κατά-
  βταΰιν τής Συγκεντρώσεως ένόπλων θτι-
  φών παρά τοΐ/ς νόμους καί την εντολήν
  τού άφοπλισμοϋ ην έχουν έν Κρητη τα
  διεθνή στρατεύματα. Δυστυχώς δλα ταυτα
  άποδίδω είς τους συμ^ονλεύοντας τόν
  κ. Βενιζέλον νά προβαίνη είς τόσον άπονε-
  νοημένα κινηματα των οποίων «νκολος
  μέν Λ άρχή, δυσχερέστατον δμως το τέλος.
  ΚαΙ έφ' δΰον μέν πρόκειται νά περ»ορ<ζε- ται ό πόλεμος των Βενιζελικήν έναν ι (όν εμού, εΐν* τό ολιγώτερον, διότι δταν είνε κανεΐς θυμωμένος και δέν ημπορεί νά κτυ- πήόγι την κεφαλήν κτυπςι τους πόδας. Άλλά νυν μέ τό κίνημα τοϋ Θερίσου καί Ιδίως μέ την πρόκλησιν τής Λπούτολής των διεθνών βτρατευμάτων, τό ζητημα περιπλέκεται μεγάλως καί θλιβερώτατα διά τους πάντας. Βεβαίως τα στρα-εύματα καί οί χωρβφυλα,κες £χουν εντολήν νά μη έπι- τεθοϋν, άλλά νά ΰτείλουν πρεσβε''αν πρός τους επαναστάτας δπως καταθέόΌνν τα δπλα Άν δμως έκεΐνοι δέν τα καταθέσονν έπιμένοντες είς την σύγκλησιν τής συνβ- λεύθεως, τότε τα στςατεύματα των οποίων κΐτριος θκοπός είνε ό άφοπλισμός, τί θά κάμουν ; Ιδού έρώτημα είς τό οποίον έγώ τουλάχιστον δέν δύναμαι νά άποκριθώ, βέβαιος έν τούτοις δτι έν τοιαύτη περι¬ πτώσει νέαι συνεννόησις θά διβξαχθονν πάλιν μετά των προξένων». Την στιγμήν εκείνην μοΰ άνηγγειλαν δτι η Α. 'Υψηλότης ηδύνατο νά μέ δεχθή Γ Δ· ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΙ "ΑΘΗΝΑΙ,, ΕΙΣ ΘΕΡΙΣΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ ΘΕΡΙΣΟΝ, 15 Μβρτίου, ωρα 10 μ., μ. Δο- ένωσις τη( Κρήτης μβτά τοί; ΒαοιλίΙον της Έΐίάδος. ' Κ αι ναί μέν ή ΐξουσία μας περιορΐζεται σήμε¬ ρον έννδς τοΰ χωρίου θϊρισου, άλλ' οί επανα¬ στάται Ινοπ)οι χαί άνενόχλητοι πιριοδεύουν τον νομόν, γαλβχνίζοντες τδν κρητικόν λαδν, τόν "Ινθουσιώντα επί τή θι'α παντός έπαναστάτου, θεωρουμένου άληθοΰ<προμάχ'.>υ τής έθ»ιχής ίδέας.
  Ή έθνιχή ίδέ« ή <ωσβ τοϋ; Κρήτα; χαί έξη- σθένησεν έχείνου;, εί ινε; συμφέρον ϊχουν νά διίστανται πρός τάς ίδέας τής έπανασ-άσεως. Κ«ι σήμερον ή έπανάττασις δέν πεοΐλα|»6άνει είς τέ; τοξεις τη; μόνον Βενζελιχοϋς ή άντι- πολιτευομένου; έν γένει, άλλ' ά·δρα; πάτ',ς ά- «οχρώσεως. Ούτω διά τοΰ τολμηροΰ μας χινη- ματος διελύσαμεν τέ έφη τέ σχοαίζοντα την χρητιχήν ατμόσφαιραν, άποχα-βστήϊαμεν την λατρ*ί»ν τής έθνικής ίδέας. Οί πρ<ξινοι έν Χανίοις άνομολογοΰ. την σο- ββρότητα τοΰ χινήματος και βεβαιούν, ίτι μο¬ νον ή ένωσις θά δώϊγι πέρας εις τάς ανησυχίας τοΰ Κρητικοΰ λαοΰ καί θά ήτιΐχάτγ) την Κρή¬ την. 'Υποστηρίξατε τή< ιδέαν ταύτην, χχΙ έ- νούμεθα, διότι ή Βΰρώπη θά άναγιχσθή νά χυ- ρώτη τβτελίΐμένα γεγονότα. Έν τούτοις οί μάνοι έ/.*?.ί τής έθνικής Ίδέας είνε οί εκμεταλλευταί αυτή- παράτι-οι τή; αΰ· λής Ι Αύτοί στέλλουν χωροίύλακας άδελφοϋ;, ίνα μας έξοντώσουν, αύτοί μας άπικλείουν τόν έιτισιτισμόν, νομ'.ζοντες, 8π θά μας χαταδίκα- σουν εις τδν έξ άσιτίας θάνΐτον. Άλλέ τδκ θίνατον αυτόν δέν θά τδν υποιτώμεν, διότι ϊ- χομεν την δύναμιν νά άντιστώμιν κχτά πίσης επιθέσεως χαί πάσης έπιβολής. Κχί την δυνα¬ μιν ταύτην θά δείξωμεν ίϊως προσεχώς. Προκαταρχτιχώ; έ<ττε(λα;ΐϊν τδ έτΐομινον έγ¬ γραφον πρός την Κυβέρνησιν : Αριθ. 7. Πρός την Κρτνηκην Κυβερνησιν Κύριοι Σύμβουλοι, Έν τω παραδίίίφ πολιτικψ κυκίώνι, δι- τις εγκαθιδρύθη έν Κρήιχι,δϊν γνωρίζομεν, 8ν έν γ>ώσει τήςΚνβερνήσεως είνε η αρξα¬
  μένη χ&ες παρεμποδίση τοϋ Ιτασιτισμιν
  ημών.
  Ελπίζομεν έν τούτοις, δτι μέτρον τόσον
  Λστοχον καί ηαρακεκινδννενμένον δέν ιϊνε
  δυνατόν νά εγένετο έν γνώσει υμών, χαί
  δτι λαμβάνοντες γ» ώσιν αυτού θά οηεύσητε
  τα τδ άνοκαλέσητε.
  Άποχλειοντίς είς ήμα; τα μέαα τοΰ ίπι-
  οιτισμοΰ ώθεΐτε ημάς εις την άνάγχη», 8- |
  παίς ίπεχτείνωμεν άιτό τονύε τον χύχλον
  τής Ιξονοίας μας, ΐια άκοπώτερον ποριζώ-
  με&α τα διά την συντήρησιν ημών δναγχαία
  Ιφόδια.
  Ή τοιαύτη ιϋονγσιςτοΰ χύχλου τής έξον-
  οίας μας ιϊνε φανερόν, δτι θέλει άγάγει την
  στρατιωτικόν ημών δύναμιν είς σύγκρου¬
  σιν πρός την χοοροφυκακή»·. Την ευθύνην
  διά τάς αυνεπιίας τής τοιαύτης ουγχρού·
  αεως ϋέλετε φέρει ακεραίαν ίμιΐς, οί απο¬
  τελούντες την ΰπεύθυνον κυβέρνησιν.
  Παρακαλούμεν νά δεχθήτε την διαβε¬
  βαίωσιν τής Ιξόχου υπολήψεως μας.
  Ό Πρόεδρος τής Κρητιχής Συνελεύσεως
  Ι. Α. Παπκαγιαννάκης
  Ό Γραμμα*ιϋς
  Κ. Μάνος
  Εάν τδ έγγραφον ■> οΰτο δέν παραγάγη τδ
  έπιδιωχίμενον άποτέλεσμα, τότε θά έπεχτιίνω-
  μέν ΐήν έξουΐίαν μας, χαθώς χαΐ έν ιή πρ>η·
  γουμένη μου σας έγγραφον.
  Τδ ψήφισμα τής ενώσεως ή συνέλευσις ϊστει-
  λε πρός την Κυβέρνησιν δια τού κατωτέρω
  συνοδευτιχοΰ έγγράφου.
  Αριθ. 7.
  Έν ΘερίΓψ τή, 12 Μαριίου 1905.
  Πρός την Κρητικην Κυβέρνησιν,
  Κύριοι Σύμβουλον
  Ααμβάνω την τιμήν νά Ιπισννάψω αντί¬
  βαρον τού ψηφίσματος δι' ου έχηρύχθη ή
  υπο σημερινήν χρονολογίαν άπηνθύναμεν
  πρός τούς ίν Χανίοις άντιπροοώπονς των
  Μ. Δννάμεων.
  Ώί θέλεχε μάθει έκ τοΰ έγγράφου τού¬
  του, τό χήρνγμα τής ενώσεως εννοούμεν
  τεινόμενον μόνον είς τα μ/ρη τής νήσου
  τα χείμενα ίχτός των στρατιωτικών ζωνών,
  αΐτινες είχον χαταστα&ή πέριξ των τριών
  πόλεων χατά την επανάστασιν τού 1897.
  Άλλά χαι έχτός των μερών τούτων, ίφ'&σον
  δεν δςγανω&ώμεν ίπαρχώς, ώοιε νά δυνά¬
  μεθα νά άναλάβωμεν την ευθύνην τή; ίτ'δ
  νόματι τής Έκληνιχής Κχβερήνσεως προς-
  ωρινής δ οιχήσεως τοΰ τόπον, ού μόνον
  θέλομεν άναγνωρίζη την λειτουργίαν των
  χατεστημένων σήμερον Ιρχών, άλλά χαϊ θέ¬
  λομεν ίν ανάγχη συντρέχιι ταύτας, δ·τα»ς
  καταστή δνιατή ή άδιατάραχτος τήρηαις τής
  δημοσίας τάξεως. Πρός τδν σχοττδν τούτον
  αναλαμβάνομεν την υποχρέωσιν νά εκδίδω¬
  μεν υμίν πάντα, δατις διαπράξας κοινόν ά
  δίχημα έντός των μερών, είς τα δηοΧα είνε
  τοσοι ιορίσχόμιθα ίν Θιρίσσω ώΐτε δέν δύνβτοκ τή*ς τιμής μας ίμως θά αμυνθώμεν μέχρις
  νά «υ^η τις
  ήτυχ/αν πνεύμβτο;.
  ΕΠΊ-ΤΟΛΗ Β'
  Έν ©ΕΡΙΣΣΩ, τη 16 Μαρτίου.—θά
  ήτο ϊυνατδν έντδς 24 ώρών νά ένωθή ίιά τοϋ
  ήμετέρου τολμήματος ή ΰπαιθρος χώρα μετά
  τοϋ' ελευθέρου βασιλεΐου. Δέν λέγω, 8τι ή
  ,ατάβτασις αδτη 0' άνεγνωρίζετο άμέσως υπο
  ής Εΰρώπης, άλλά ίέν δύναμαι ν' άμφι-
  δάλλω, δτι μετά χρόνον μακρδν ή' βραχύν
  θά άνεγνωρίζετο συμπληρουμίνης τής ενώ¬
  σεως καί των πόλεων. Κ«ΐ μέχρι της συντε-
  λείας τού μεγάλου γεγονότος ίέν θά ν^το οφα
  γε έθνική ωφελεία ά* τα 9)10 τής Κρήτης
  διψκουνΐο έν ονόματι τοΰ Βασιλέως των Έλ-
  λήνων, άπομαχρυνομένων των Ί ταλών άπδ τα
  ρη είς α Ιχει κηρυχθή ή ένωσις ; Άλλά
  βλέπομεν έν Κρήτη την έν Χιλεπα Αΰ-
  λήν άμειλίκτως πολεμουσαν τδ κίνημ*. Καί
  ναί μέν ϊέν θά άνθέξη επί πολυ χάρις ιίς
  τΐν ελληνικόν λαόν, άλλά μας εμποίιζει την
  ελληνικήν βργάνωσιν.
  Καί άφοΰ ή έν Χζλέπα Αΰλή εΐδιν, δτι
  είνε άνίσχυρος είς τδ νά μας έςθντώση φονεό-
  ΐα ήμα;, έπίστϊ^σεν £τι θά ηδύνατο νά ε¬
  πιτύχη τόν έ; άσιτίαςθάνατόν μας,ώ; είνε ήϊη
  γ*ωστδν ΰμΤν ίιά τ9|ς πρώτης επιστολάς μου.
  Τό μέτρον τουτο τής κυβερνήσεως υπό τινος
  των έν Χανίοις προξί'νων έχαρακιηοίσθη ί-
  πάνθρωπον. Άλλά τδ μέτρον τοΰ έπισιτισμοΰ
  είνε ίι' ημάς άκίνί^νον καί άνευ σκοποΰ, ίιότι
  καί τροφάς ίχομβκ πολλάς καί ή ΰπαιθρος
  χωρ α είς ή^α; άνήκεΐ κα) προμηθευόμιθΐ δ-
  πόθεν ίήποτε θέλομεν.
  Άλλ' ή σατανιχωτέρα απόφασις τής Δύ-
  λής είνε ή έπιμονή της, 2πως ενεργήση εκλο¬
  γάς. "Ολας της τάς ίυνάμεις έντεΐνει πρός
  τδν σκοπόν τούτον, άλλ' άν καί κατά την ημέ¬
  ραν των έκλογών επιμένη είς ιό σχέίιον, ή
  Κρήτη θά αΐματοκυλισθτ) ασφαλώς. Σάς 4-
  γραφα άπδ έ των, δτι ή κατάστασις ή δημι¬
  ουργηθείσα μας ώϊήγει πληΐιστίθυς πρδς έπ«-
  I
  εσχάτων. 'ΑφοΟ ή μόνη σανίς σωτηρίας μας
  εθεωρήθη τβ δπλον, την σανίία ταύτην θά
  χρησιμοποιήτωμεν ά'ιυαξ ίιά παντός πρδς σω¬
  τηρίαν τοΰ καταϊυναστευομένου λαοϋ, πρός
  ανάκτησιν τ»*ς ελευθερίας μας, πρός άναστή ·
  λωσιν τί]ς έθνικής ίδέας.
  Σήμερον άπεστείλαμεν 70 ένέπλους είς τόν
  νομόν Ρεθύμνης πρός επέκτασιν τής έπανα-
  στάσεως κ»1 κήρυξιν τί|ς ενώσεως. ΈκεΤ ίε
  είς τό ιστορικόν Άρκά3ι θά συνέλθουν οί έν
  Ρεθόμνη έπαναστάτβι καί θά κηρύξουν την Ι
  νωσιν όρχιζόμενοι ενώπιον Θ«θ0 χαί άνθρώπων
  5τι ίέν θά χαταθέσουν τα δπλα πρΐν ίδουν τούς
  πόθους μας πληρουμτνους. Έκε7 ϋ είς 'Αρ-
  κάίι θά παραμείνη άρχετή δύναμις πρός υ¬
  ποστήριξεν τής έπαναστάσεως. Έκε7θβν θά με·
  ταδοδν είς Ηράκλειον καί Λϊσσϊ[9ι. Άν
  έίω ίέ απεφασίσθη, όπως ίις τή*ς εβδομάδος
  τελοΰνται στρατιωτικοι περίπατοι άνά τού;
  νομούς Χανίων καί Σφακίων, σήμερον δέ θά
  γίνη δ πρώτος τοιοθτος μεταβαίνοντος ούτω
  100 ένόπλων είς Κίσσαμον.
  Πικρόν τδ ποτήριον τοΰ αΙμ*τοκ«λ(σματος,
  πικρός δ άίελφικός σπαραγμός, χαί ίιά ;θΰτο
  σας έξορχίζω είς τόν πατριωτισμόν σας, λυ-
  πηθήτε την αίματοβϊμμένην πατρίϊα μας και
  σπεύσατε νά έγείρετε την σθεναράν φωνήν
  σας πρός ματαίωσιν των ίκλογών.
  |. Γ· ΗΛΙΑΚΗΣ
  Υ. Γ. 11 π. μ. Ταύτην την στιγμήν επλη¬
  ροφορήθημεν, δ'τι απεσύρθη ή Χωρεφυλακή
  άπό τό χωρίον Λάχκους, δ'που πέρυσιν εγέ¬
  νετο τό έ'τερον κίνημα. Τδ χωρίον τουτο έ¬
  σπευσαν 100 υπό τόν κ, Μάνον νά καταλάβουν.
  Ι. Γ. Η.
  Ιγχατεστημέναι αί αρχαί δμων, ή&εΐε χατα-
  φύγει είς μέρος ΰποχειμενον υτό τόν τούτων ουχί. Διότι έλπ ζΐο,
  ίτι μέχρι τής ημέρας των έχλογών θά είμεθα
  Εταΐμοι νά όργα-ωθώμεν βριστιχώς έκτός των
  πόλεων. Άλλ' αν χαί μέχρι τοτε δέν είμεθα
  εντελώς έτοιμοι θά έτοιμαζώμεθα πρδς την οαι·
  σ*ικήν οργάνωσιν. Καί δέν θά παρίλθη π-λϋς
  χρίνος, χαθ' 8ν δτασα ή 3π«ιθρο< χώρχ θά δι- οιχεϊται έν ονόματι τοΰ Βατιλέως των Έλλή- νων, διότι ά χά χκταστώμεν άοχετέ ΊσχυροΙ ωττε νέ δυνάμεθα νέ άναλάβωμεν την ευθύνην τής φροτιρήσεως τής τάξεως, θε Ιδρύσωμεν κα¬ θαρώς Ελληνικάς αρχάς, διοικούσας χαί διχκ- ζούσας κατέ τοϋς Έλληνικοϋς νίμους. Ό συνωστισμός τοΰ πλήθους δέν μ' άφίνει νέ σας γράψω πλείονα καί μετέ προσοχής, διότι Ό χ. Κωνστ. Μάνος [Γεν. Γραμματεύς τοΰ Προεδρε(ου των είς θέ- ρισον άνελθόντων] νάστασιν ΟΙ λόγθι μου επηλήθευσαν. Τώρα σας γράφω, δτι άν ίέν μεταβάλη σχεψεις «αί άποφάσεις ή Αύλή χαί άν επιμείνη νά κάμη εκλογάς, ή Κρήτη θά αίματοκυλισθη. Καί, ή άπα·σ(α αίίτη πρόρρησίς μου θά έκ,πληρω^ή. Διότι τί θέλει τάς εκλογάς σήμερον ή Αΰλή τής χυανολεύχοιι χυμο.τυζνύσης έν,' ό -οπαίθρφ χώρα; Μυκτηρίζει την εθνικήν !ίέ» , τρίψουμίν εκλογάς. Ή έπεινάστασις δσημέραι γενιχευομίνη έ- ίημιούργησε τοιαύτην κατάστασιν,ή δποία εκ¬ λογάς ίέν έπιτρίπει. ΤυφλοΙ μόνον οί μή βλέποντες τόν κίνίυνον, ώς τυφλή είνε ή Αύ/ή ή μή πιστεύουσα τάς μβ'χρι σήμερον γραφο>ένας απειλάς, ή περιφρονούσι π εί ντα
  ωα, ή ποίοπατοΰσα πασάν ύπεροχήν,ή δια -
  φθείρουσα παϊαν συνείίησιν. Άν ή Αύλή θε
  λει εκλογάς, άς καταβάλη πρώτα την επα¬
  νάστασιν καί ίπειτα άς ενεργήση αύτάς. ΟΊ
  σήμερον 800 όπλοφόροι μας καί μ^χρι των έ¬
  κλογών -1800 ΐσως είνε τόσον ίσχυροί, είνε
  τόσον ά-ρόμητοι, ώττε ουδέν ίύναται νά έμ-
  ποίίση αύτούς νά παρασυρθή πασάν αντίδρα¬
  σιν, 'ίν ή Αύλή ϊιψ? αί'ματος, άς μή αφίση
  τό πεΤσμά της, άς εξακολουθήση έρεθίζουσα.
  Άλλ' εάν μόνον τό πεΓσμα ητον ή άφορμή
  τή*ς έπιμθνής, δπως ενεργήση έκλθγ:ς, τό
  πραγμα θά η« ΰποφερτόν Γσως. Άλλ' ή Αΰ
  λή έλπίζει δϊΐ άν ενεργήση εκλογάς, θά
  άποΐείξιο, δτι τό *ίνημ,α ήτο άνίϊχιιρον, δτι
  ό λαός ίέν έσχοτίσθτ] άπ' αύτδ, οΰτε ε'νίια-
  φέρεται ϊιά τό χήρυγμα τής ενώσεως, τό δ-
  ποΤον άντιλαλεΤ ε'ς τα Κρητικά βουνά. Καί
  εάν ένιργηθο3ν εκλογαί, κ«ί εάν γίνη ή
  βουλή, άμ'σως θά άποϊοχιμάστ) τό κίνημα,
  ϊιότι πάντες οί άποτελέσοντες αύ:ήν θά είνε
  πιιθήνια όργανα τής Αΰλής. Κϊί άποϊοκιμα-
  ζομίνων ημών, θά παρασταθώμιν ώ; 9 ηοημέ-
  νοι πάλιν ώς φρός την ένωσιν, άφθθ ή Βουλή
  άποδοκιμοζει τους κηρύξαντας αυτήν.
  Άλλά τοιαύτην νέαν κατά τής εθνικήν Ί¬
  δέας επιβουλήν ίεν θά επιτρέψωμεν. Καί δ.ά
  τουτο καθήκον ίθΐώρησεν ή συνέλευ»«νά προ-
  πίοποιήο^ τόν λαδν έκίίδουσα την ίξής έσώ
  κλειστόν πρός τόν λαόν προκήρυξιν.
  Έν Θερίσω 15 Μαρτίου 1905.
  Τό Προεδρείον
  τΛς ΈπαναόΐαττκΛς
  Αριθ. Πρωτ. 11
  ΕΠ1ΣΤ0ΛΗ ΕΚ ΡΕΒΥΒΝΟΥ
  Έν ΡΕΘΥΜΝΗ τη 170 Μαρτίοι.—'Δπδ
  τής χθές οιά τηλεγρα·ή*ατος τοΰ Πρίγ-
  χηπος πρδς τδν ένταϋθ* Συνταγματάρχην
  τοΰ Γενιχοΰ στρατοΰ ανετέθη αυτώ ή !ιο(χη«ις
  τοΰ Νομοΰ Ρεθύμνης, έξουσιοίοτηθέντι δπω;
  ίιά παντός μέσου τηρήση την τάξιν. Άπδ
  τής πρωι"2ς σήμερον περιέρχεται την πόλιν,
  είς δλα ίέ τα έχλογικά τμήματα τοΰ Νομου
  άποσ;έλλονται στρατιώται Ρώσσοι Ί'<* ΰπδ την προστασίαν αυτών ίιεξιχθη ή έκΛογή των βουλευτών. Προχειμένου ίέ σήμερον νά πάνίημον συλλαλητήριον πρδς τδν σκο¬ εώ γίν^ άημ ηρ ρ πόν τοΰ νά υπογραφή ψήφισμα ενώσεως, μα θών τουτο δ Συντ«γμ«τάρχης απέστειλε στρατδν είς τή» Εκκλησίαν, ίώσας 'πίριγ · γελίαν ινα πυροβολήση ούτος κατά των Χρι¬ στιανών εκείνω», οίτινες ήθελον έ«ιμε(νει να «υνίλθουν. Άπέναντι τής βίας ταύτης ό λαδς τής πόλεως διά ψηφισμάτων υπογραφέντων είς ιδιαιτέρους τόπους τδ φρόνημά τού %Χ δι·- δίδασε ταχυϊρομιχώς τα ψηφίσματα ταυτα εις τούς ενταύθα Προξένθυς. Πρδς τδν Πρίγκηψ ί' απέστειλε τδ εξής τηλεγρφημα : «Ό Αα6ς τής πόλεως Ρβ&ύμνης Βκπληχιος πρό των Χηφ&βια&ν άηοφά· σεων τοϋ & Κρήτη ΕύρωπαΐχοΒ ατρα- τοϋ, συναίσϋ'ατόμβνος βα&ύτα,τα επικει¬ μένας ένΐβΰ&βν άναηοτρέπιους &&ηκάς συμφοράς, έηιχαλΒΪ$αι υψηλήν αντί¬ ληψιν Ύμβτίρας Βασιλιχής Ύψηλό- τηχος πρός αποτροπήν αυτών». Σδς γράφω έν πολλη βί« φοβούμενος μή Ιέν προλάβω τδ ταχυδρομειον. Μ ΕΙ ΙΜίΙ ΈΜΜ Έ ΠΪΕ1Τ0Ε Έξ έπιστολώ/ σταλεισών παρά των έν Χ«- νίας μετεχίντων τοΰ χινήματο; ι'ις εγκρίτου; ενταύθα φίλους των Κρήτας, εγνώσθησαν αί εξής λεπτομέρειαι. — Δηλώόεις των άρχηγών τώ> Δ ι εθνών
  "Ολοι οί άρχηγοί των Διεθνών στρατευμάτων
  εδήλωσαν, δτι αί οδηγίαι των δέν πιριλαμβά-
  ναυν έπίθισιν κατά των έν Θιρίσω χαϊ {τι ού¬
  τοι »π' ούδενΐ λόγω 6* παρεδέχοντο να προι-
  βάλωσιν άθρώπ9υ; ζητούντας την εθνικήν των
  αποκατάστασιν, οί Γάλλοι μάλιστ» χζιωματιχοΐ
  έχήρυττον ταυτα άναφανδόν καί ι'ις τιϋς δρό-
  μους. Άνώτερο; άξΐωματιχό; τ^ΰ Δκθνοΰς στρ«-
  τοΰ διαταχθιϊί "ά μετάσχγι τής έξόδου έξΐφρά-
  σθη ώ; ΐξής ομιλών πρό; Εΰρωπαϊον φ'λον τού:
  «Το μόνον τό ϊπ^ΐον δυνάμεθα <ά κάμωμεν 8ιτω; εΰχαριστήτωμεν τόν Πρίγχηπα (7νί νά χάαω- μεν ίνα πεοίπΐτον μέχρι τοΰ Άλιχιανοΰ. "Αλλο τίποτί δέν ιίμποροΰμεν ν« κάμωμεν είς την Ύψηλότητά τού. — Ή κλοπίι τΛς πρός τίιν Κν6έρνη()ιν έ- πιότολλ.. Έπίσης εγνώσθη ίτι τδ άτομον, τ» δποΐον έν τω άτμοπλοίω «Θ.σσαλία» τής Πανελληνίου χστίσχε τήκ είς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν «- πευθυνομένην επιστολήν, ήν ίχό^ιζβν εί; Αθή¬ νας Ιπ 6άτης, όνεμάζεται Πολιτάχης, κ«1 εΤ«ε θβλαμηπίλος τή; Α. Υ. τού Πρίγκηπος. Τα χατά την κατάσχεσιν ταύτην έκτενέστα- τα περιέγρ«ψ«ν είς προηγούμενον φύλλον α!«Ά· θήναι». Τό ζήτημ* ίτι αΰλικοΐ δπηρέται ϊχλιψαν κυ- βιρνητ χά γράμματ·, Ιχαμε χαχίσ-ην εντύπω¬ σιν. Οί Βύρωποιϊοι ϊζιφράσθηταν δυσμενώς κχτα τής αΰλής, ήτις ένασκεϊ χατασκοπείαν. Όσάκις κχνεΐς έξ ήΛων βχδίζιι ολίγον τα- χέ>υ( ή χρατίΐ επ στολήν η απλώς τεμάχιον
  χαρ.ου, παοαχολουθεϊται ΰτ5 κχτατχό'π^ν, ω-
  διιυθυντής ιί«ΐ ο δήαϊρχος Σχαμνίκη;.
  — Τα όΊ/λλαλητήρια
  Την 17 Μχίτίου εγένοντο έπιβλη-ιχά συλλα-
  λητήρια είς Πλατάνια χ αί Κολυμπχρι υπέρ τής
  Ενώσεως. Επρόκειτο νά γίνουν χαϊ είς άλλα
  μέρη, κλλά δέν ιΤχομεν ε'ιδήσίΐ; ώς έκ τής κα-
  χοχαιρίας. Έντ&ς ολίγων ήμιρών θά γίνευν συλ-
  λαλητήρια εί; δλην την Κρήτην, τα ψηφίσματα
  των οπο'ων θά ιΐνε 6μοια πρός τα τοΰ θιρίσου.
  Ό Μάνος την 16 Μχρτίου κατέλαβε τοί>;
  Λάχχους.
  Έγένετ· έπίσης συνάθροισις είς τδν ν«4ν τοΰ
  Τριμάρ-υρος έν Χανίοις την παρελθοΰσαν Τε¬
  τάρτην, άλλ' ή χωροφυλακή παριχώλυσε την
  κωδωνοχρουσίαν δι* ής έχαλοϋντο νά σονέλθω-
  σιν οί κάτοιχοι.
  ΕΙΤΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΟΤ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΤΟ ΕΝ ΘΕγΊΣΩ ΣΤΡλΤΩΠΕΔΟΜ
  νήιω
  δπως
  ρευσιν τίΐων άνθρώπων ;
  — Μάλιστα ^ Λ
  Άγαπητοι σνμπατριώται,
  Μβϊά την δνοπλονέξέγβρσιν τοϋ λαοϋ
  πρδς υποστήριξιν τοΰ έ&νιχοΰ προ-
  γράμματος, ή έπιμονή πρός διβξαγω-
  γήν βουλβντιχων έχλογών υπό των
  άρχών τής ΆρμοσζβΙας εΐνβ πράξις
  άνζιπατριωτιχή, σκοπόν §χονσα νά πα-
  ραστήσβ ΐόν λαόν ώς μή Ι'πιδοχιμά·
  ζοντα τδν άρξάμενον έ&νικον άγώνα.
  Καλούντες χούς σνμπολίιας ημών
  νά μή λάβωσι μέρος είς τοιαύτας εκ¬
  λογάς, ή διεξαγωγή των οποίων μό¬
  νον τα σνμφίροντα των βόθρων τοΰ
  Ιβροΰ αγώνος μας δύναται νά εξυπηρε¬
  τήση, ίχομβν πεποίθησιν, 6τι ύέλουν
  άποσχρέψβι ούΐοι τδ πρόσωπον άπδ
  πάντα, δστις θά β7χβ τό θάρρος νά ζη¬
  τήση υπό τοιαύιας πβρισηίσβις τος ψή-
  φονς αύιών.
  Ό Π'.οΊδροί
  τής Έπανχστ. Συνελΐύσεως
  Ι. Α. Παπαγιαννάκης
  Ό Γραμματεύς
  Κ. Μάνος
  Και την προκήρυξιν ταύτην Θά ίφϊρμόσουν
  οί επαναστάται. 'Ημείς όίπαξ άναλαδόντες τα
  σχωριασμένχ 8πλα μις ίέν Θά τα άτΐμάσωμεν,
  ουδέ Θά επ τρέψωμ,εν νέ:υς ίμπϊΐγμθ^ς χαϊ
  νέχς ίπιδουλάς. Οί μή πιστεύοντες άς περι-
  &πΐΐων έπέβχινον άρχενοΐ Κρήτες χΐΐ μεταξϊι
  αυτών τινές των έπνναττοιτών τυΰ Θ.ρίσβυ,
  άναχωρήταντες άταντις έχ Κρήτης την με'
  σηιιβρίαν τοΰ παρελθόντος Σαββάτου. Τού¬
  τους, κνελθόντες επί τοΰ ατμοπλοίου, ήΐι>τή
  σ«μιν περΐ των συμβαινόντων έ< τ^ ή πχραθέτοντες ή^η τας άφηγήσει; των, ούτοι μας χά δα,γήθησαν. — Τί λέγη ό Κ. Βαό*ιλοιι*χβλάκης Ό πρώτος, τόν διΤίϊον συνηντήταμεν έν ιω άτμοπλοίω ήτο 6 ε'ιχοσαετής Κρή; πλήρης ζωής χαϊ σθένους Κ. Βχΐ'λομιχιλάχης, ών έ- παναστάτης τοΰ Θ ρίσου. Τβΰτον ήοω-ήτ«μ$ν λεπΓομιοΓΰς ώς πρός τα έν θιρίσω λαδόντα χώραν, ούτος δέ μέ τή» Κρητικήν τού πρ'-φ)ρίν ήοχι -Λ νά μϊς διηγή- ται ώς εξής τα τής συγκεντρώσεως τώ/ ίπαν*- στκτών τοΰ θερίσου : — «Έγώ, μας λέγει, ήυ,ουνα μέ ταλλα τέ παιδία χπούχανε λάβΐι μίρυς στό κίντ,μχ καί ίΤχανε λάβηδιαταγή άπδ την έ/τιτροπή νά 'βρε θοϋν στό θίρισο γιά νά κηρύξουνε την "Βνωσι — Γι«τ( πηγά-ε στδ θίριβο κι' δχι σ' άλλο μέρος; — ΓιατΙ τδ θέρισο προτ^μησε ή έπιτροπή, ώς τδ άτφαλέίτιρο μέρος έπειδή είνε μεταξΰ τριών β υνών τα οποϊ« ίπως είνε ώχυρωμένα καί πιασμένα άπό τοΰ; επαναστάτας είνε άδύ· νατος πϊσα ε'ισβιλή είς το χωρίον άπδ τοϋ; τρΐΐς δρόμους τοΰ Άποκορώνου, των Χανίων χαΐ των Λάχχων οί οπιϊοΐ δδηγοΰν είς αύτό, χϊΙ έν περιπτώσει συμπλ^νής χαμχία σφ»ΐρ« δέν βρίτκει χώμα ριπτομένη άπδ τα φαρχγγι τοΰ θιρίσου είς τού; ευρισκομένους είς τ·υς γύρω¬ θεν χάμπιυί. — Είνε συγκεντρωμένοι άπδ 8λ«ς τα; έποιρ- χίβς βτδ Θίρισο ; — "Όχι άπ' δλες. Σφακιανϊς δέν είνε κανεΐί, γικτί ο Κού.δουρος τους έμπίδκτε νά πά/ε χ«1 τον άχουσαν, έπειδή Ιχουνε <τ' αΟΓΟν μεγάλη δ- πόληψι χ αί ιΤ,ε χαϊ συμπατριώτην των. ΟΙ πι- ριστοτβροι βμως είνε Σιλινιώται χ*ί έχ των έ· παρχ.ιώ< Κισσά^ου, Κυδωνιω< κ«ί Άπακω — Είΐαστε πολλοί στδ θέρισο ; — Μ« ακριβώς ν* τοϋς δρΐσω Είχ είνε τδν, γιατί χάθε 'μ·?« ερχ6ντοοσ«ν άπδ φρ μέρη καί άλλοι έπανκστοίται, άλλ' επάνω χίτω θχ εΤμαστε 1300. — Πίσο: ίίσβν ώπλισμέτοι ; — Ό<τ«χ4σια πχιδιά μέ έκατδ φουιίχι* τδ χαθένα. —·Κΐχα-ε τρίφίς ; — Πάντοτ* είχαμε τρίφ μ», &ί καί απηγό¬ ρευσεν ή Κυβέρνησις είς τούς έαπόραυς των Χα¬ νίων νχ παύλαν πχραπχνω άπδ 5 όχάδες άλευρι, έμιΐς δμω; προμηθιυίμαστε τροφάς άπδ τα γύρω χωρία. — Εξακολουθή άκΐμη ή απαγόρευσις των τρ-<ρών ; — Όχι,γιατί μολις ο'ϊμπιροι τωε Χανίων είπαν δή 9« κλιίσ υ* τα κβταστήματα χ«ί θά πανε μέ τοϋς επαναστάτας, ά» έξίκολουθήσγι ά- κόμη αύ-ή ή άπβγόρευτις, ή κυβέρνησις έπέ- τριψι την ελευθέραν πώλησιν των τροφίμων τ^ διαταγη" τοΰ πρίγχηπος. — Πώς περνάγατε στδ Θ'ρισο ; — Καλά, πολϋ χ«λ», σαν στρατιωτες ποΰμα- στε' γιβτί πρέτει νά μάθετε 5π είχαμε σχημα · τ(<τει 2ν« τέλιιον σώ.αα σ·ρ·.τοΰ. — Ποίον ε!χ«τε άρχηγδν τοΰ στρατοπέδουίβς; — Είχαμε τόν χ ΙΙβπχδιρδν, δ δποϊος ^το συγχρόνως χαϊ άστυνό'μος χϊΙ διοιχητής των ώ- πλισμένων έπαναστκτών διευθύνων τάς σ-ρατι- ωσιχάς χινήτεις των. Επέρναμε δέ δ χαθένας την ημέραν η 4δ λεπ-ά ^ 15 λεπτά χ«1 Ινα ψωμΐ κχΐ δποιος άπδ μοί; Ιχαν* τοΰ χεφαλιοΰ _... ΐΛ.*Λ&Υ*»Λ Λ.»λ .Α?ι η ΤΤ-.Α-.Φ—__7. 1 1 — ή επιτροπή ματα μέ άρχηγ'ϋς νόν Κακούρη, -όν Καλογιρή, μ ρχη ρη τϋν Μαϊνο χιϊ άλλΐυς' χαθένβς λοιπόν άρχηγΐς ϊμετε μέ τού; ά δρ άς τού σέ κάθε στρα-ώ<α. — Τλ άρ/ηγβΐον ποΰ ϊ,Αενε ; — Ή έπ;τοοπή Ιμενεν είς τδ σπήτι τ:ΰ χιυμπάρου τοΰ χ.Βενιζέλου Γιωργίου Ρ.υμπίνη επί -ής οίχίβς τοΰ δπ«ίου χυμ«τ(ζει μιγάλη Έλληνιχή σηααία. Έχιΐ δέ εί.ε χχΐ το τα¬ μείον τής έπιτροπής είς τδ ΰποϊον καθοκ ήκουσα ευρίσκονται 50,000 δραχιιαί χβτατεθιίσα·. άπδ τίύς άρχηγοϋς, μάλιστα δέ δ Μάνος Ιβχλε 500 ναπίλεόνια. — Τδ θ(ρισον έφρουρίΐτο καί την νύκτα ; — Μτλιστα χλθένας άπδ τοϋς έπαναΐ-τάτας έφύλαστε 5 ώρας κάθε βράδυ είς διτοιο μέρτς τοΰ β;ρ(σου τοΰ διετάσσετο υπό τοΰ χ. Παπαδεροΰ νά φρΓυρήσγι. — Έγένίτο άλλη συμπλοκή έκτδς τή; πρώ¬ της τοΰ θίρίτου ; — "Ο/,ι. Μίνον έκείνηποΰ έχτιιπήθηχε δ χω- ροφύλαχας π)ΰ απέθανε γίνηκε, χαμαί» άλλη. — Ποΰ εκηδεύθη δ χωρφύλ«ξ ; — Μέσα στδ Θέρισο' μάλιστα τδν θάψαμε σά< 6ασι)ίπουλο· άχολουίήτανε την κηδεία τού όλοι οί επαναστάται καί τοΰ Ιβγαλαν κχΐ λόγο δ Βινζέλος χαϊ δ Μανος χαϊ 800 δπλβ Ιπεσαν στδν τάφο τού. Ό δέ πατέρας τού δ δποϊος ή"-ο χβΐ βυΓδς πκρών δεν πχοεπονιΪΓ3 χαθόλιυ χατά των έπα- ναστατών, άλλά χχτβ τοΰ 'Ι^βλοΰ άξιωμ*τιχοΰ δ δποΐβς προυχίλίτε την συμπλοκήν. — Ή εΤ»οδ-:ς είς τ» θίρισον ττο ελευθέρα ; — Όχΐ. "Οιτοιος Ι,ιπα νι μέσα τδν σ*έλναν τήν ίπιτροπή, ή δπο(α τ»ν έξήτβζ* μέ προσο¬ ήν, διότι δπήρχε φάββς κατβσχοπείβς χ«1 ά/ έ δ ύ ΰ' ρτει, άλλως τδν άπεδίωχε. Τή πϊραιμίεη Πέμπτη μάλιστα ηοθε στδ θίρισο μία ΊτβλΙς μέ ένδυ,χβσ'ί'αν πιριηγη- τρίβτς συνοδευομένη μέ ϊαι ποιλληχάρι άπδ την Κίισαμο π3υ τό ϊΐχβ γιά δδηγό. Την *ρωϊή<τ«μ* πώς ήβθε στδ στρατοπεδο χοιΐ μ,ϊς »Τπι Ιτβι ήβ ά 8 Γ 'Αέ λ δπο(« ίλεγε ίτι τέ «ίτήματά σας θά έξε«. λοΰ»το πλήν τής Ενώσεως &ν χα-αθίσητε τ« ίιτλε! δέ* σάς ιϊπι τίιτοτε δ χ. Βινιζέλος; — Μχλιστα Ιβναλε μίαν εγκύκλιον την πε- ρβσμένη Παρασχευη την δποία< μας έδιάβασε αφίΰ μδς εκάλεσε ίλους και ΰΐΓερχ μϊς έιώ. τησε αν θίλουμε νέ χαταθίσουΑε τέ ίΐτλα άλλέ εμείς μέ μιέ φωνή εΐηαμε ίπ προτιμί-ερο νχ σχοτωθοΰμε παρά νέ παραϊώΐουμε τέ ί*λ« ^"'Οταν δέ έμάίαμ» ί" ή Κυβέρνησ,ς δ# δΐν συμμορφω9οΰ*ε, θε μϊς βγάλη έντάλμ*τα ιίπααε ίλο: ίτι αν ή Κυβέρνησις βγάλη 1,« Ινταλμα εμείς θά βγάλου/.ε δέ<« νέ πιάτουμε τή/ Κυβερνήτι. — Πιτε ήλθε στδ θίρισϊ δ «ρχηγδς των δι- εθ.ών στρατευμάτων ; — Την περατμένη Πεμπτη ηλθΐν Ο Γαλλος άονηγδς καί έχλείσθηχε στδ σπήτι τή; έπιτρβ- π'ής μ τδ Βινιζελο, Φ)ύμη χαί Μάνβ' τώρα τ£ εϊπχνε ημείς δέν τδ μτθαμε. — Συνελήφθη χανεΐς χαπετβν Κελαϊ^ής ; — Όχι, αυτδ είνε ψεύματα! — Στΐς γ;α-£ έφύγατε άπό τδ θ£ίΐσο ; — Μά έχτδς των ώπλισμένων οί άλλοι πή. γαινοέρχονταΐ. — ΆφηγΛόϊΐ», δλλων Κρητών Κατέ πληροφορίας άλλων έπ.βχ ών, «λήρης τάξ'ς χαί ήΐυχί* έπικρατεϊ ού μά'θν έν Χανίοις άλλά και γενικώς είς όλην την >ήσ»ν.
  Ή διεξκγωγή τοΰ έμπιρίου δ'.ενεργεΐται ίπως
  καΐ πεΐν, χωρίς τδ έπβναστατικόν κίνημα νά
  συντελέιη είς την παριμπίδ'.σιν ταύτης.
  — Ποίος είνε δ κριθμδς των δ εθ'ών στρχ-
  τ*»μάτων έν Χ«ν("ΐς ; ήροτήσιιμι» ε<€ έτι- βίτην έχ Χανίων. 200 Γχλλοι, 80 ΊτειλοΙ χαί 40 Ρώτΐοι, μας άπαντ^ δ ερωτηθείς Κρής χ. Άνιζάχης. Γ»ω· ρίζω δέ τοΰτε, διότι έγώ χατοιχώ εις τό μερίς ίπου άπεβιβάϊθηταν τέ διεθνή στρατεύ,ιατα χ«1 τέ είδον κατέ την άποβΐβκσίν των ίδΐοις ίμμα- σιν. — "Αγγλοι δέν ήτ«ν ; — "Οχ<· — ΕΙχαν μαζϋ κ«1 χανόνια ; — Έγώ δέν είδον τέτοιο πραγμα. — Ποΰ μεέβησαν τέ δ.εθ/ή στρα-εύμα:« ; — Είς τδν 'Αλιχιανδν π>ΰ άπέ/ει 2 ώρες άπί
  τό Θίρ'.σο.
  — Εΐιε άληθές ίτι ή Κυβέρ.ητις εξέδωκε
  προκήρυξιν διά τής δποίας χορηγίΰνται προ ομ·«
  είς τό< λαόν αν κχταθ/σουν τα ίπλ·; — "Ηχουσα, ί ι έξ·.δι9η το.α/τη προκήρ»· ξς έγώ ίμω« δέν την δ-.άβασα, πίστεύω ί^ως ίπ εξεδόθη, ώιί-ι Ι.;.αθ*, ίτι έξέο^κεν είς άπά.τητιν τής προχηρύξεως ταύτης εγκύκλιον ή έπιτροπή, την δπίίαν έτύπΛτε εΓς τι τυ¬ πογραφείον των Χα.ίω', χαί ή &*3ί> δέν έ-
  ποϊφθασε νά χυχλοφο ήτη έξ δλαχλήΐ'ΐυ, ^·,ί-ι
  χατεσχέθη 6τό τής Κυβερνήσεως. Μίθ'.χά ί-
  μ ι>ς φύλλα πίΰ έχυκλΓφο.ιηταν έπωλήθητΐν
  30λεπ-ά.
  — Δέν έμάθατε τί περιεϊ/ε ή έγκύχλιοςαΰ.-η;
  — "Οχι, διότι ίταν εξεδόθη έγώ ή;Αη< επί τοΰ ατμοπλοίου. — Είνε άληθές, ίτι ή Βχοίλισσα μετέβη ι'ις θέοισον ; — Την Π«ρ«σχευήν είς τάς 10 π. μ έχι· κλοφορησεν ή διχδοσις, ίτι ή Α. Μ. μι έβη είς τδ ΰέρισον συνοδευομένη μέ Ρώστους στρα· τιώτα; έξϊλθοΰσα ουχί άπδ την πύλη/ τώ* Χανίων, άλλέ άπό μίΐν σ*ενωπόν Τβΰλα ό- νομαζομένην διά νέ μή γ'νη χ<πλη·ττή ή χ. ναχώρησίς της. Τώρα χατα πόσον άληθΐ'ίει ή μετάβατις τής Α. Μ. έγώ δέν ήιπ:ρώ νά τίς τδ βιβαιώΐω. — 'Η χωρθφυλακή ενισχυθή σννεκιίφ τοΰ έπα-'αστατιχιΰ χινήματος ; — "Οχΐ, διότι ίταν ή κυβίρ*ητις εζήτησε »ά χαταταχθοΰν χωοοφύλακες έπήγαμε είς τό υ¬ πουργείον των Έσω-εριχών χαμιμιά 150 κ»1 έ- ζητήσαμε νά μας κατατάξίυ». Μί< Ίτχν λ0 π>ίν
  τοϋ""ετιναοτχΐας. ίν «ϊείς ΤμωςΤιπΐ μχς 41* ί-
  δέ/^θη υπό τι^ύτους ίρους νά χαιτατβχ·^, καί
  μόλις έτοιμαζό,ιασΓε νά φύγουμε ηιθ» ά·θρ πς
  τοΰ ΠΓίγ<η«ος δ δποΐος χνεχοίνωσι είς τδν χ. Κριάρην διαταγήν τ./ΰ πρίγχηπιϊ ήτις χπηγό- ρευε την χατάαξιν χωροφυλάχων. Ό.α< δέ έ- φεύγαμεν άιτό τό ΰκουρ^ΐιν' μχς εδωταν 6 φρ. γιά τέ Ιξ δχ πιΰ είχαμε χάνει χιΐ μϊς συνέστη· σαν νέ παμ,ε ίλοι ίέ ψηφίσο-γε την Κυριαχή. —· Π λέγει ό πλοίαρ^ος τον ΊταλικοΟ. Ό πλοίαρχος τοΰ χχταπλεύταντος χθές έχ Κρή-η; Ί·αλιχοΰ ερωτηθείς παρ' ή^ών π?ρ! τής έ* Κρήτη καταστάσεως μας επληροφόρησεν 3π χατέ τή* αναχώρησιν τοΰ ατμοπλοίου έχ Κρήτης εί δι χχτατΐλέον είς τδν λιμένα Χχν.'ω* 'ί' 'Λγγλιχδν πολιμιχίν 9 ι ήκουσε λεγόμενον άπόΤουρκοκρήτας έπιβά'ας τοΰ ατμοπλοίου τού 3 ι χπιβ.βάτθησαν οίς Χανιά ϊ; τηλεβόλα, ίτι εδόθη είχοσαήμερος άναβολή των έκλογών, 3;ι δ "Αγγλος διοικητής των στρατευμάτων τοΰ Ηρακλείου εκάλεσε παρ' αυτώ τοϋς «ροχ:ί- τους Όθωμετνοϋς κπΐ τοϋς ένιθάρρυνε ότι δέν ΰπάρχΐι χανείς φίδος δια την ζωήν χ«1 την περιουσίαν αυτών, άφιΰ άνέλαβεν ςυτος την προστασίαν των χ^Ι έπομένως ουδείς συντρέχει λογος ίπως εγχαταλείπωτι τάς οίχίχς των χ«1 χαταφεύγωσιν είς τάς πόλεις. Ο ΤΤθΛΕΜΟΣ δ νι« νά σας 8ώ, πδς εΓΐαστι. 'Αμέτως λοι- πόν την ώδηγή(ΐα«.ι στήν Επιτροπή, ή δποία άφ^ϊΰ την εξήτασε την έθεώρησε ΰπίπτον χαί την έχοάτηιε σ' Ινα σπήτι 2 ή,»ίρε< δστερ» ίμως την άπέλυσε. — 'Υπάρχει συγχίΐνωνία μετβξϋ ·ιρ(σου χαί Χανίων. — Μάλιιτα, άλλ' είνε πολϋ δύσχολος, γ;ατί ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ τοίί Α»νίβ6ΐτς Κατά χθεσινήν άτακοίνωσιν της Ρωοοι· κης Πρεσβείας δ άρχιστράτηγος Λινίεβας τηλεγραφεΊ πρός τ3ν Τσάρον άπό 18 Μαρ· τίου δτι ονδεμία μετσβολή λ& μένουν, υί ζωί|ς πιατεύ;ντες μας τού έδιχάζετο δπδ τοΰ χ. Παπβδεροΰ, δ δποΐος εΐχε χαϊ διχαστιχήν εξουσίαν. — Μί·Όν επί των έπβναστατών ; — "Οχι. Γενικώς έφ' ίλων των είσιρχεμέ- νων είς τδ θέρισον. Κχποιος μάλιστα χωριχδς ποΰ ηρθε στδ θίρισο χαΐ δέν έρέρθηχε εύλιχ- 6ώ; πρός τδν χ. Πβπαδερδ έφυλεχί'σθη δύϊ ή- >;ντες, άς άνησυχοθν. ΠερΙ Ι μέρας άλλέ κατόπιν άπιλύθη.
  λίγον ένίιαφερόμ,εθα, ΰτέρ » — "Υπάρχον μίρη στδ θέ[
  ρισο διά δ.ανυχτέ-
  των Χανίων χαί είς 8λους τούς δρίμους
  ποΰ δδηγοΰν άπ' τδ θέρισο στέ Χανιέ στέχον-
  ται χωροφύλαχες χαι έξετάζουν τόν χνθένα
  ποδρχεται άπ' τδ Θέρισο καί αν τοΰ βροΰν
  ίπλα ή γράμματα τέ κατάσχουν χαί αύτόν' τόν
  φυλαχίζουν.
  — Πίσο άπέχει^ τδ θίρισο άπ' τέ Χα«ιά;
  — "Εως τρείς ώρες.
  — Τέ στρατιωτιχέ σώματά σας παραμένουν
  έν θερ(?ω ;
  — "Οχι την πίραΐμίνη Πέμπτη ϊφυγχν άπ'
  τδ Θίρισο δ Κακούρης γιέ τό Ρέθυρ,νο χαι τδ
  Μυλοπόταμο, δ Καλογερής γιά τοϋς Κάμπους,
  Ό Φούμης γιέ τδ Σίλινο χαί δ Μάνος γιέ
  τοϋς Λάχκους.
  — Τί νέ κάμουν έχιί ;
  — Νά μαζίψουν καί άλλους επαναστάτας καί
  νέ έξηγήσουν χαί είς τέ ορεινίτερα μέρη των
  'Επαρχιών τδν σχοπδν τοΰ χινήματος.
  — Δέν θά ίπιστρέψοη* πάλι στδ θέρισο;
  — Μάλιστα Κι,α τελειώσγι ή αποστόλη των.
  Ό Μανος ίμως γύρισε πάλι μέ τους 150 άν¬
  δρας το» στδ θέρισο γ ατί τδν εζήτησε ή έπι-
  τροπή. '
  — Μονον γιαύτοϋς τοϋς σχοποϋς έδγήχανε
  τα σωματα;
  — Μίνον γιαύτούς· προτήτερα εΤ/ανε δια-
  ταγη να ανατρέψουν και τάς χάλπϊς άλλέ τώρα
  που επεκράτησε πνεΰμα συμβιβασμόν δέν θε
  γείνη »υτδ έκτδ; εάν τδ καλέση ή άνάγχη.
  ·-· Καί εΓε δυνατή ή άνβτροπή των χαλπώ»
  μέ τίτους ολίγους άνδρας;
  ■— Είνε μόνον ιίς τέ δρεινέ μέρη πίΰ δέν δ-
  παρχουν χωροφύλακες αίφνης στοϋς Αάχχους,
  στςυ; Κάμπους και σ' άλλα μέρη.
  — Μετέ την προχήρυξι» ,τής κυβερνήσεως ή
  ΡΟ1101 ΚΕ.θηΐ.ΤλΟ. ΕΚ ΠΕΙΡΜΕΙ
  Διά τοΰ ρώσσικου ατμοπλοίου *Βχαίιδβί
  Όλγα» προερχομένου Ικ Πόρτ-Σα'3 άφίκσντο
  χθές ιίς Πειραια 32 Ρώΐσοι άζ'ωματικοΐ τού
  ναυτιχοΰ χαΐ τής ξηρας ανήκοντες είς την
  φρουράν τοΰ Πορτ-'Αρθουρ. Διά τού* αυτού ϊέ
  ατμοπλοίου την μεσημβρίαν ά «χώρησαν κα-
  τευθυνόμενοι είς Όδησσόν.
  ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΪΑΡ0ΜΕΙ08
  Τά μέτρα τοΰ Λνίε6»τς
  Ή πιχρισινή «Πρωίβ» λέγει ίτι δ στρα
  Λινίεδιτς έπροχώρητεν, ίπως χατβλάδη χ
  ροτέροτν θέΐιν. Κατά τ»ς τελευταίας είδήτιις
  θά σ αλή *1ς τδ θέατρον τοΰ ιολέμου δ «τρβ-
  τηγδς Βχτιβνώφ, γέρων ήίη, άλλέ τελείως
  εμπειρΐς στρβτηγίς.
  Ή ϊξοδος των χατοίχων έξαχολουθεΐ. Οί
  Κινέζοι έπίσης άναχωροΰσι χχΙ έγχ«ταλε£*5ΐ>»ι
  τδ Χβρμκιν, προτιμίΰντες νέ έίψ
  τδ πδν.
  •Η θέόΛς χοθ ύπονργοϋ τδ»ν
  Κατά την παρισινήν «Πρωίαν» π.στεύιται ·ί< Πετρούπολιν ή εϊϊησις, περΐ άπο/ωρήσιως τ«ν σ^ρατηγοΰ Σαχ-χρωφ ώς ϋπίυργον τώ/ Στρι- τιωτιχών. Ή περιποίτΜίις των Ιατρών Μία άδελφή τοΰ ίλίους φΐίσβσα έχ ανεκοίνωσεν, ίτι οί Κινέζοι δέν έφ ουδένα είς την πόλιν. Έχτβς τούτί» άνεχοίνω· σεν ίτι β! Ίάπω- ες είνε πολϋ περιποιητιχβΐ δι' βύτές ώς χβΐ διλ τοϋς Ίβτροϋς, χ«1 ίτι τ>?;
  έπρομήθεοσαν ϊππους δια »ά φθχσουν εί; τβ»
  ρωσσιχΊν στρα-6ν.
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  ί Τέως Νομιχδς Συμβουλάς τοϋ Κράιονς
  Ι Γοαφ«Ια ε ·Οοο<ς Προαάκνον 74.
  ΑΘΗΝΑΙ
  ΑΡΗ Ν ΑΙ
  Εξωτερικώ
  2Ο ΜΑΡΤΙΟΤ
  Ο γηραιός Καισαροβασιλείις μί πιχρίαν ώ-
  ιησι περι νής επικρατούσης έν Ο5γγβρί<χ κα- ΐτάσεως, δέ» Εδίστασε δέ νά προϊδη δυ«τι»χε- στίρας ημέρας, τας Οί»(άς ΤΑ Ε( ΟΐΤΓΐΡιΙ Λ μίλλον έ«·φ«λάττ«ι εΐ« την χώραν ταύτην. Πόθεν ως έξάγει τα συυ,πΐράσματα ταυτα ο Φρϊγχϊ- ,ος Ιωσήφ ; Ει·ε προέλέψεις μόνον ή είνε ορρήσεις περΐ μεγαλειτέρας έκ μέρΐυς τη- Αΰ- ·ρ(ας δυναστϊύσεως της ίθνΐκως έλιυθίρας ταύ- |ς χώρα<, ή'ΐς ίμως δπο πολιτικήν Ιποψιν. μέ- ι καΐ 6α μένη άχίμη έ—Ι πολΰ ΰπό'δουλος των ι Βιέννη χυβιρνώντων; Τίλιιος άπο/.ωρισμβς άπ» τής Αυστρίας ιΤνε ^ γλυκύ ονειροπολημα παντός Οίίγγρον» α'ισθα- ιμένου αγάπην πρός την ωραίαν πατρίδα Τί ο. Ι^λλ' ε» οΐχος τϋν Άψβούρνων Εέν ληβμονιϊ «παλαιάς τού δ4ξ»ς. Ζ^ αχομη μ* τάς άνχ· ινήιεις παριλθόντος μεγαλεΐου, τό ίκΛιι θέλει α έκαναφ'ρη ο πβλιος αΰτοκράτωρ τής Αΰ· Γ'ρίίί ο τρέφων 'τοσαΰτ* τιο) ιηχα δαιρα βασι- ;4μιν« 4—1 τής Ίσ/ύος τού Κράτους τού. Άλλά Κράτος Μωσαϊχόν, τοΰ δκοίου έχάστη ^ωνία Ιχιι διάφορον έθνιχή* κ αι φυλετιχήν υπό· ίτασιν δύναται νά δράση παν Ι σθένει πρός ίνα ϊ*ο*ον τόν οποίον δέν συμμ«ρίζονται δλα τ' άπο- τιλοΰντα «ΰτό στοιχιϊα ; Διά τουτο φ&βεπαι ο Και«αρ·6ϊβιλιϋς χαΐ προβλέπιι λυπηράς δια τή» Ούγγαρί·ν ημέρας, ?/;ι ένεκεν των έσωτε- ριχών ταραχων., έλλ' ϊνεχεν τής θέτιως είς ήν (Ι' αναγκασθη νά φέργι αύτην ζητών ν* εφαρ¬ μόση ιή* πρός την Αΰττρίαν άφτμοίωσιν. "Αν τουτο ίμως «ιχ προάγγελος δυσνυχηαάτων διά την Οϋγγαρίβν,δια-1 χατά μιίζ ν* λόγον νέ μή ιΤνι ιί< χίνδυνος έκ των πολλών οΐτινες άπιι- λοΰσι την ιτολύμορβον Αϋτοκρατορίάν ής άρχει λ Φραγχΐσχος Ιωσηφ; ΤΗλ&ΓΡΙΦΗΜίΤΙ ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Τοΰ ΆντατιοκρηοΟ ΚΕΡΚΥΡΑ, 13 ΜαριΙου. ΤΟ Τ*ΕΕΙαΙΟ1 ΤΗΙ ΒΙΣΙΜΠΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Κατά τηλεγραφήματα πρός τάς εΰρωπαϊκάς ΐφημιρΐδας, ή (ίασίλισσα Αλεξάνδρα ανεχώ¬ ρησεν έκ Πορτογαλλίβς έν μέσω έξάλλου ενθουσιασμόν) τιΰ λαοθ, γθίσ,χντος μίχρι φρε- νίτιίος. Ή βιβίλισσα ϊιει,θύνετύΐ είς Κάοιξ τής Ίΐχανίας, έκιΐθεν ίέ είς Μαδρίτην, ένθα τί] ίτοψάζετβι ί6ερμος ϋποδοχή. Η ΒΕΐΊίΖΟιΕλλΑ ΚΜ Η ΑΓΒΕΡΙΚΗ Αί εύρωπαϊκαί εφημερίδας φρονοϋσιν, ότι οί σχέβεις τής Βενεζουβλλας μετά τϊ|; Ά- μεριχανική*ς Συμπολιτιίας θά δι&κοπώσιν, εξ αίτΐας τής ίπιμθνή'ς τοΰ προεδρθυ Κάστρο, δστις έφΐρθη «ίριφρονητικώς πρός την άμερι- καν.χ,ήν Κυβέρνηοιν. ΙΕΟΣ ϊϊΙΟΪγΤΟΣ ΕΚ ΓΕΡϋλΐΊΙλ Κατ' ε.ίήσεις έκ Βΐρολίνου, είς άντικατά βτασιν τοϋ αποθανόντος βρρώνου Χβμερστάΐν ϋπουργΐς των Εσωτερικήν διωρίσθη ό κ. Βέιτμαν Χόλδεγκ. ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΤΠε,ν ( ____ όλλα, ανακάλυψιν δ» ήτις Γ,ιτι ιφαίμισί^ Τα πλοΐ» ιδίως τα πολιμιχά θ* Ι- φοοιοσδώτι δι' ώτω< ήλιχτρικών, τα δποϊα θ* κατςρνιίϊσι «α πληρο<ρ·ρώσ(« αΰτά την προσέγ¬ λώ 66( ρ γισιν τβρπιλλών «6ρυχ(ω. Τα ώτα αϋτά δέν ιίνί τι £λλο ειμή ηλ ιχ τρικά μηχανήματα :ώ< Ιπ (^γ ή χατα βζ ύλέ δ.ά τοΰ υ #^ εί ,— ,—, επι τής εύκολωτέρας δ.. .ν. >».,ν,
  μιτκδόβεως τώ· ήχων ώ; χαί ι ών π ραγομέ-
  νων έν τή θαλάσαγ; κρότων. Λίαν προσιχώς θά
  γείνουν πιιράματα κ«1 σχε-ικαι δοκιμαί των
  νέων τούτων μηχανημά-ων.
  Τό δρομολόγιον τον Βαό*. τΛς Αγγλία»:
  Ό Βασιλεύς τής Αγγλίας συμπληρών τό ε¬
  τήσιον τ»ξε!δι6ν τού έν Μεσημβρία θα ιίπ,>6ι6α·
  σβή την 25 Μαρτίου ε'-ς το Καλαί άπο την Διύ-
  6ρην, έπιββίνων τοΰ «γγλ·.κοΰ ατμοπλοίου «Ή
  Βασίλισσο», δπερ έναυλώθη ίπίτηδες παρά τοΰ
  Βΐσιλέως Τό βιβΓ*ικον ατμόπλοιον θ* συνοδιυ·
  θή χατά τλν διάπλον τού διά τοΰ ίσθμ^ΰ ΰπϊ» δυ5
  χαταδρομ·.χων τού (Ι-υλικόν ναυ-ιχοϋ χ*1 ίιτό
  σ-ολ(σχου διστρογερ έχσταλέντων έχ Πίρσμουθ.
  ρβς
  δβτα
  ργρ Π·ρσμον>8.
  Εν γαλλικήν χαταδρομικ^ν της δβρείοο μοί-
  βά σταλή προσεχώς »'ις Βρέστην είς τα 8·
  α τοΰ Καλαί διά ν« χ«ι?ε'ήση τόν Έ5οτ>ίο-
  Β' ά
  χ«ι?ε'ήση Έο
  Β' χατα την άφιξιν τού είς τα γαλ)ιχέ 3
  δατα. Ό Βασιλιΰς θα διααχίυη την Γαλλίαν
  δια .ά φθάση »Ί< Νίάπίλιν μ.έ ε'διχήν άΛαξο- στοιχίαν άποτελιυμένην άπο τριΐς δασϊλικας ά- μάξ»ί ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝ ΕΔΡ1ΟΝ τηται τοΰΠανεπιστημίου θά διοργανώσωσι λαμ- παδηφορίαν, ήτις θα^ καταΧήξγι είς το Δημαρ¬ χείον, χαί κάτωθι αυτού ή εφέτος το πρώτον υπό τοΰ χ. Λάμπρου συσταθεΐσα υπό τον κ. Καμηλιέρηκ Άκαδηααϊχή χορωδία θα ψάλη αιμα πρ>·ς την αρχαίαν χαί την νέαν Έλλάδα
  καί τον Εθνικον υ^νον.
  ■— ·Ο Διάδιχος επί τΛς Άκροπόλεως
  Χθίς την 11 1)2 π. μ. ή Α. Υ. ο Διάδοχος
  ανήλθεν εις την Ακροπολιν μετ» τοΰ ύπουργοΰ
  τής Παιδείας χ. Καραπάνου, τοΰ πρυτάνεως κ.
  Λάμπρου καί τοΰ γενιχοΰ έφίρου των άρχαιο·
  τήτων κ. Κο,ζβαδίου.
  Καθωρίσθηταν δ« τλ κατα την διάταξιν των
  διαφόρων θέσεων τής ΒχσιλικήςΟΊχογενιίας, των
  μ,ιλλοντων νά ομιλήΐωΐι καί των Συνεδρίαν
  κατέ την επίσημον Ιναρξιν τοΰ Συνεδριον το
  άπίγευμα τής Παραϊκευής 25 Μαρτίου.
  Ο ΚΑΪΖΕΡ
  ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ
  — Π ότε φθάνει ίς ΚΙρκνραν
  — Αί προετοιμασίαι διά τίιν νποδοχην
  — Ό άπόκλονς των βωρηκτών
  Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΒλΣΙλΕΩΗ
  ΚΕΡΚΥΡΑ, 20 Μαρτίου .^λ.-τρ^ημ,
  τοΰ άνταποκριτοΰ μ*ς).—Έξ ιδιαιτέρας αύ
  θεντική; πηγή*ς εγνώσθη δτι ό Αϋτοκράΐωρ
  Γουλιέλμος αφικνείται ενταύθα την προσέχη
  Δευτέραν. Πρός τουτο γίνονται αί δέουσαι
  προετοιμασίαι δα την ϋποδοχήν τοΰ Κάϊζερ.
  'Η Διοικητική άρχή Ιλα6ιν δ'λιι τβ προλη-
  Ό Αύΐο><ράτα>ρ Γονλιέλμος
  πιικά μέ;ρα χάριν τή*ς ασφαλείας. Άζιοτιμα
  πρόσωπα τής κοινωνί^ς μ»ς δ ωρίσθησαν ορ-
  γανα τί|ς μυστικής άστυνομίβς δια παν ενδε¬
  χόμενον.
  — 'Η αντίρρησις ιΛς Β. οικογενείας.
  Έξ (ϊλλο^ έντβ6θα"έγνώοθη επισήμως δτι
  ο Κάϊζερ θά συνοντηβτί μιτά τής οώτοκρατεί-
  ρας είς Τβορμίναν τής Σικελίας, καί εκείθεν
  διά τής αΰτοκρατορικής Θαλαμηγον Θά κατα-
  πλείσοον είς Κέρκυραν την προσέχη Δευτέ¬
  ραν. Πρός ύποδοχήν τής αύτοκρατορική; Θα-
  λβμηγου θά άποπλεύσουν τή* 24 τ) 25 τρέχ.
  τα δΰο θωρηκτά μας διά Κέρκυραν δπως
  χαιρετίβουν τον ΔύτοκράΓθρα.
  Την έΐπέραν τοΰ άπόπλου των θωρηκτων
  θά αναχωρήση είς Κέρκυρχν και ή Α Μ. ο
  Βασιλεύς έπιβαίνων τής θαλαμηγον «Άμφι-
  τρίτης» μετά τής πριγκηπίσσης Σοφίας καί
  τδν λοιπών μ*λών τής Β. Οικογενείας πλή»
  νον
  — ΑΙ λεπτομέρειαι τοΰ ρμ
  Σήμερον έν τοίς γραφιίοις της Άρ/αιολβγι-
  χής Έταιρίας Οά διανίμεται είς το!>; Συ/έ-
  δρβος τό Οριστικόν πρόγρβμμα τοΰ συνεδρίου
  πιριλαμδάνβν τΐν κατάλογον 3λων των μέχρι
  τοΰ Σάββατον έγγραφέν-ων συνέδριον, ?λων των
  άντιιτροσωκων, τον κανονισμον τοΰ συνιδρίου,
  τας άναχο:νώριμ(ας 6ίλει προσφίρει τό Πανεπιστήμιον έ«
  ι% μιγάλγ) αίθούιη, το πρώΐον .ΰν φωτιζιμέ^γι
  δι' ήλικ-ρικιΰ φωτός χαΐ άναχαινισθιίϊγι, παν-
  γοΐα άναψυχτιχα.
  Τό δλον δέ Πανιπισήμιον θά ιί<ι λαμπρώς Ι φωταγωγημένον τή» ίΐπέραν έχιίνην. "Ενεκα Ι τοΰ πλήρους των συνέδριον, μόνοι πλήν αύ ώ' | 0α χληίώϊΐν οί καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου οσοι δέν ιΐνι σύ>εδροι μετά των συζύγων χ αί
  βνγατέρων των καί α( αρχαί ώς χαι οί διευθυν¬
  ταί (φημιοίδων προσωπιχώς.
  Πλήν ιη; πρώ-ης ταύτης διξιώιειος, οί σύ·
  νιδροι Ιά χλτ,Οώσι, χατά τα θρισθέντα υπο των
  ο'ιχιίων πρισβειών, υπό «,πΐσών ιώ< σνολών, 6πο τοΰ δημαρχιίοο την έΐπέραν τοΰ Σαββάτου καί υπο τοϊ χ. Καραπάνου έν Κηφισσία το 1- κόγευμα τή; τιλιυταΐκς ημέρας τοΰ Σο.ιδρίου, ν»' την Πέμπτην 31 Μ*ρτ(ου. Πρό; τούτοις •ίλουσι παραι» ή είς τα έγχαίνια τής Β βλιοίή- χης τής «γγλιχής σχολήί, ήν Θά ανοίξη 6 Διά- ίοχ^ς, χ «Ι τβ άπόγιομα ιή; Δευτίρας 28 Μαρ. τΐου έν τώ ΠαναΘην«ϊ«ώ Σ'αδίω είς την πα¬ ράστασιν αής «Άντιγόνης » Είς α*άτα< ταύτας τάς ήμερΐδΐς χαί εσπερί δας άντΐ προσ«λητητ£ςυ ή ιίιπηοίου χρη»ι- μιύει το διλτίον άναγ ωρίσιως καί το σήι*α των συνέδρων, δπιρ ήρ/,ισι διανίμό,Αΐνον άπί> τής
  χβές έν -ιοΐ« γραφείοις τής Άρχαιολογιχής Ε¬
  ταιρίαι.
  Την εσπέραν τής Παρασχευής 25 Μαρτΐου θά
  γίνη ή φοιταγώγησις ιής Άχροπΐλειιΐς.
  Την δ' εσπέραν τοθ Σαβίχίτου, καθ* ήν θχ
  ^ ή έν τω Δημαρχ»!ω δεξίωσις, ο< φοι- ΘΑΝΑΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΤ ι ΣΠΑΡΤΗ, 20 Μαρτίου (τηλεγράφημα τοΰ άνταπεκριτοΰ μας).— Ά,πεβ'ωσε σήμερον ό βουλευτάς Λοκεϊαίμονος Δημοσθ Ματάλας, διβτελέσβς τοιούτος επι μακράν σειράν έτών. Αυριον αελιΤ αι ή κηδεία τού. -ΝΔΥΤΙΚΑ ΟΙ ναντικοΐ προβιβαόιιοι Καθ» άσφαλωςίγνώσθτι χθές κατ&ρτίζονται έν τφ υπουργείω των Ναυτικών καί δημοσι- εύονται έντόςττΐς ερχομένης εβδομάδος τ« βια- τάγματα των Ναυτικών προβιβασμών. Μεταζύ των προαγομένων είνε χαί οί κ.κ. Μπουντού- ρης καί Ζώ-.ος προαγόμενοι είς ΰποναυάρχους. Η ΒΟΥΛΗ — Αί έξελέγξεις των έκλογΰν. — Ή ίκλογΐι ΉλϋΙας. Σήμερον τα διάφοραι τμήματα τή; Βουλής θά συνέλθΐ>σιν ίτως συντελέσωσι τάς έργατίας των
  επι τής έξίλέγξι ο; των ίχλογών.
  Τί Β;ν τμήχχ θχ συνιλθη την πρωίαν καί
  θά έχδώιη την απόφασιν τοι» επί τώ* προχΐες
  συζητηθασών ίχλογών Καλαμών καί Πάλλης.
  — »ΙΙ έκλογτι Ήλίϊας.
  Έπίσης σήμερον την πρωίαν έν τω οικείω
  τμήματι θα αρχίση ή συζήτησις επί τής έχλο-
  γής Ήλείας χαθ' ής θα υποβληθώσι πλείσται
  ένσ:άσεις.
  Σχετικώς πρός την εκλογήν ταύτην παρά
  <·οϋ έν Πύργω άνταποχριτοΰ μας ελάβομεν τό εξής τηλεγράφημ* : ΠΥΡΓΟΣ, 20 Μ«ρτ£ου (τηλεγρίφ κως). Μετ' άνυπομ·νη«ίας άναμένεται ενταύθα ή έναρξις τής συζη ήσεως επί ιής έχλογής Ήνείας. Κα:ά τοΰ κύρους τής έκλογής ταύτης ΰκε- βλήθησαν, ώς γνωστόν, πολλαί ένστάσεις, άς αύ- τοπρ'σώπως θέλουσιν ύποστηρ'ξει ενώπιον τοΰ τμήματος οί «.ποτυχοντες πολιτευτα1 χ. κ. Σπηλιάδης καί Ι. Κρίστενί-ης, (,ϊπνες θέλουσιν άναφέρει έν έχ-άσ ι ίλα τα έχλογικά ίργιοτ, ών αμυδράν ε'ικόνα Ιδωσαν πρό τινος αί α'Αθήνα·». — Πότε περατονται Λ εξέλεγξις των έκ- λογών Δύν»ται νά θεωρη·)^ βέβχιον ότι έντος τής έ δδομάδτς ταύτης πιρατούται ή εξέλεγξις των έκ- λογών υπό των διαφάοων τμημχτων, »ϊνε μάλ'- στα πιθανόν νέ συνίλθγ; καί ή ολομέλεια τής Βουλής χαί επιληφθή τής δριστικής έχδικάσεως των έχλογώ'. Ή ίχλογή Σάμης θ* συζη-ηθή *ΰ?ιΟν π. μ. ΠΥΡΚΑΪΆ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ — ΑΙ ζημίαι. ΠΑΤΡΑΙ, 20 Μαρτίου, (τηλεγραφικώς). — Χθές μόλις κατέπλευσε -ιο κβθυστΓρήσαν Αύσ ριακον ατμόπλοιον τής έταιρίας Λέΰϊ αΔΐλμ,ατία». Ή καθυστέρηιις αυτή προε *}ήθη έκ πυρκοΐας συμβάσης έν τφ άτμο- πλοίφ κβτά το μέσον τοϋ άπό Τεργίστης μέ- χρ^ Βρινδησίοο πλ'.Ο. 'Η πυρκβϊϊ εκραγείσα είς το χθτθς τοθ πλοίου έπροξίνησε ζημίας 60 χιλ. φράγκων περίποο, διότι ίκάησαν 1000 δέματα λινϊ- ρ(ου προωρισμένα !ιά Ρωσσίαν πρός κατα¬ σκευήν ύφασμάτων. Έκίσης ί*άησαν( κ»ί ϊτερα 1000 διαφόρων έ.^πορευμάτων. δέματβ 2Εητείτ(ΧΙ Βοηηβ ΓήΓε^ανί; διά μκρον πά.διον ενταύθα. Πληροφορίαι είς Ι το γρζφεΓόν μχς. | ΑΘΗΝΑΙ ΑΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ Σελτίνη 29 τιμεοων Ανατολή ηλ. ωρ. 5 >. 47— Δύσις Δρ. 6 . 42.
  Ίακώ6ον όμολογητου
  ΑΝ ΛΕΗ ΥΠΗΡΧΕ *«* *« νέον αστυνομικον
  μέτρον νά καταδιώκωνται αί γυναίκες, δέν
  είξεύρομεν τί θά εύρισκον νά άναθέσουν ε'ιςτήν
  πρόσθετον έξ εύζώνων ενίσχυσιν τής «στυνομίας
  άφ' ής ημέρας 6 νέος διειιθυντής αυτής έγκα-
  τέλειψε πάλιν ελεύθερον το χαρτοπαίγνιον.
  Διότι πβίζουν παντοΰ τώρα, καϊ μόνον δέν
  παίζει ή άστυνίμία επί τή θέα ποδογύρου ή
  επί τη όσφρήσει άρωμάϊων ξένων πρός τ)ΰ
  στρατώνος κϊι των τσαρουχιδν την άποπνοιαν.
  Δι σκηνϊί διαδέχοντβι τάς σκηνάςκαΐ κ«ά
  τρόπον ο οποίος ρίπτει την πρωτεύουσαν δχι
  οπίσω είς πολιτισμόν, άλλ' ε'ς άνθρωπισμόν.
  Διότι άσχέτως πρός τα ζη;ή*ατα τα βυνδί4-
  μεν» μετα τή"; δημοσίας ί)γιεινή·ς ή τής δη¬
  μοσίας α'ιδοΰς, σ^λλαμ6άνονται υπο των ά-
  στυνομικών όργβνων κ*1 γυναΤκες συνοδευό-
  μεναι ΰπϊι άνδρώ*, είτε έπειδή γβλοΰν περισ¬
  σότερον άπο την βνοχήν τής άκ.ο4]ς ενός εΰ-
  ζώνου, εϊτ« διότι άλλας ιδίας περΐ μοδιστική'ς
  κβί καπελοκοσμητικής, είτε περί θροοΰντος
  φροΰ—φροΰ κ»1 άποπνοίας άρωμάτων ίχο^
  οί επί τής καταδιώξεως ανδρες.
  Φανταζόμεθα λίαν προσέχη* κβί την σκη¬
  νήν, κατά την οποίαν κάποιος πολίτης ο¬
  λιγώτερον άνεκτικος είς το άφίνιιν νά τοΰ
  διαρπάζουν^ την γυναΐκβ, ήν συνοδεύει καλήν
  ή κακήν αδιάφορον, θά συμπλακη μετά των
  ανδρών ) ιής άρχής. 'Αλλά φανταζόμεθα καί
  κάτι εύθυμότερον άκόμη. Χθες την νύκτα
  έθεάθησαν ξέναι τινές κυρίαι έκ των β^ρ%ι-
  σοΐίών έϊώ διά το αρχαιολογικήν συνέδριον νά
  πίνουν μπύραν καί νά κβπνΐζουν άνευ τί|ς
  συνοδιίος άρρενος τινός. ΟΊ φρουροΐ, οΐτινες
  *1χον σπεΰσει έκ διαφόρων σημείων πρός άρ-
  παγήν των γυναικών, εϊδοποιήθησαν εγκαίρως
  π*ρί τίνος επρόκειτο κβι ή σκηνή απεσοβήθη.
  Άλλ' ΰπςθέσατε δτι αυριον δέν είδοποιοδνται,
  καί έπειδη πολλαί ξέναι καίτοι φιλάρ-
  χαιαι δέν Ιχουν ερειπίων μορφήν, συλλαμδα-
  νόμεναι δέ νά οδηγοΰνται ενώπιον τοΰ κ.
  Ποποΰλα κιί των όστυϊάτρων.
  Το πραγμα θά είνε εΰθυμότατον. Κ»ί άν δεν
  γείνη ^περΐ αύτοΰ είς το άρχαιολογικον συνέ¬
  δριον ανακοίνωσις, πάντως θά γείνη είς κανέν
  φρενολογικον ιο οΰτ.ν, διά τον τρόπον καθ" οί
  φρουρείται ή αϊδηαοσύνη είς την Έλλάδα.
  -«Μ»—·
  ΠρΙοβας παρά τφ Βασιλεϊ
  Χθες τήνΐΐ π. μ. άνϊ|λθθτ είς τα Άνά-
  κτορα καί εγένοντο δεκτοί είς ακρόασιν ένώ ·
  πιον τοΰ Βασιλέως οί ενταύθα πρέσβεις τής
  Αγγλίας και τής Ρωσσίας.
  ^'Η μακρά σιινομιλία των ξένων διπλωμα-
  τών βιβαίως δέν ήτο άσχετος πρός το Κρητι¬
  κόν ζήχημα.
  ΕΜΜΕΤΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  [Κατά τ6ν Λχον νΐβΓβ Ροαροαΐβ]
  16 ενζωνάχι, μιά χαρά,
  Στ όν ορόμο άναζηιςΐ
  ^———ειεε--—|
  — Έλα, τής λέα, νά σοδ 'ηω
  τ>Σε θέλει 6 Διευθυντήν
  »"Εχβι σκοπό
  παντρβντ^ς
  — Μά γκιατί
  »Τέλει έμίνα ;» λέ« αύχή.
  — Σιόν /7απουλα
  ■αΣτδν Παηούλα
  Βιίν.....
  ""· /Υΐβν τέλο) ναρτιι Ηΐΐ
  — Μή γιένιοΐΐαι χαχή.
  — Άει.,.,Σχθν Παηούλα
  —τον Παηούλα
  Βά*.....
  τέλη νδρτη 'κεΓ.
  νι^κΐιαι καχή,
  2
  "Ένας στό σπίτι τού τραβα
  Νά φάη μελιιά.
  Μέ τό καππέλλο τον οτροβϊ
  Φρουρος τόν σταματά" :
  — Στάσον, τοϋ λέει, νά σέ Ι&ώ
  τ>ΚαΙ μην »1η^ς ψεντιά.
  ταΥΙές μας ί5ώ
  »Κά&ε ννκτιά
  »Παίζ«τβ τα χαρτίά ;
  — Μπά χαλί,
  »Τόν βαλβ
  »Δέν τόν 'γνώρισα ττοτέ.
  — Στόν Παηούλα
  »—τόν Παπούλα
  Βιίν.
  — «Δεν ηαΐζω μηακαρα.
  — Ώροατάζω μ»ά φοαά :
  Άα......στόν Παποΰλα
  Στέν Παπούλα
  Βιέν.
  — Δεν ηαΐζαο μηαχαρα.
  — Προστάζω μιά φορά" Ι...
  "Ι καρος
  εΐςδ.ά την μ'ταφοράν τοΰ λαβάρου
  Συνελθόντες χθές οί έν Πειραιεί Καλοβρυ-
  τινοΐ υπο την προεδρείαν τοθ κ. Π Μχυρούλια
  διά ψηφίσματος εξέφρασαν την ευχήν πρός την
  Κυβέρνησιν δπως διατάξη την αναστολήν πά¬
  σης ενεργείας πρός μεταφοράν είς Αθήνας
  τοϋ Λαβάρου τής Άγίας Λαύβας κατά την 25
  Μαρτίου, καθόσον φρονοΰσιν δτι ου τ« ή ομόφω
  νος τού Πανελληνίου θέλησις δύναται νά μετα-
  κινήση το -ίΐμαλφές τοθτο κε μήλιον άπο τής
  Ιερας θέσεώς τού.
  Ή ά/τογενματινή τής Μανδολινάτας
  Κχτ' επίμονον άπαίτησιν εδόθη πάλιν χθές
  το άίϊογβυμα ή τόσον έπιτϋχοΰΐα συναυλία τή;
  παρελθούσης Κυριακής. Καί συνεκέντρωσε
  κόσμον πολύν καί κομψΐιν το ώραΤί σαλονάκι
  τής μανδολινάτας. Καί οί άρκετοι παρευρε-
  θέντες ξένοι ήΊιουσαν μέ έκπληξιν τεμάχια τα
  όποΤα ακούονται μόνον άπο τελειοτάτας Ιτα¬
  λικάς καί εΰρωπα'(<.άς μανδολινάτας, ίπως είνε το «Τσάρϊβσς» τό αΦιδέλς Βίεν» καί αί «Άθιγγανίνες». Έπρεπεν $μως καί κάθε 'Α- θηναΤος, κάθε "Ελλην ν' ακούση, νά ένθουσια- σθή*, νά ήλεκτρισθή1 μέ τον θαυμάσιον ελληνι¬ κόν χορόν τοΰ κ. Λζβδα. Λία* προσεχώς το φ^οπροοδον σωματείον δίδει μίαν μεγάλην συναυλίαν, Ικανήν νά περιλάβη ο'λθυς τούς θαυμβστάς κβί φ(λους διά τούς οποίους ή επί τής οδοϋ Αίόλου βίθοοββ είνε μικρά. Τό κέντρον ,ων ουμπαθειων Οί Άθηνο(7οι άπέκτησαν επί τέλους καί §ν αριστοκρατικον κέντρον το οποίον ιδιαιτέρως βτολίζει την στοάν το3 Πεσμοζόγλου. Ό ίδρυτής αύτοθ κ. ΚΧωναρίδης ηθέλησε νά το πβρουσιάστο επιβλητικόν χαί το χατώρθωβε διά τής «λθυσιωτάιης έπιπλώσεώς τού καί τής πρωτοτύπου συστήματος λειτοοργίας τού. Τό ζυθοπωλεΤον τουτο κατέκτησε τάς οικο¬ γενείας τής κ*λής παρ' ήμΤν κοινωνικής τάξεως καί κατέστη πλέον το κέντρον των γε- νίκων συμκαθειών. Λ λ (.Λ ι. Λ Λ /. Λ ι-, Λ1^ Λ Ι* Λ Γ Λ Γ »^ Λ ·Λ Λ Α (.«; /; ΙΑΤΡΙΚ.Α ΔΕΛΤίΑ [Διά τόν ηονόλαιμον] Τό ϊΐροχειρότερον φάρμακον τό οποίον άκινδύνως δύνασθε νά γεταχετρισθΑτε δταν αίοθανθτΐτε ένοχλτϊοετς είς τβν λαιμόν είνε νχ λάβπτβ 6ν ποτΛριον ύδατος έντβς τοΰ οποίον οιπτετΒ άνά 6ν κοχλιάριον άλατος κοΛ σόδας. Άνακα-ίώνετε καλώς και μέ την διάλυσιν ανττνν κάμ,νετε γαργάραν. Ι. *Ατ«?ϊίδτις Ό διάλογος τΛς Λμέρας Μεΐά την καταδίωξιν των γυναικών υ«ό ής αστυνομίας μία γβροιτοκορη πλησιάζου- σα Ινα ιϋζωνον τοΰ λέγει — Μία ώρα νυρί£α> μόνη μου καί δέν
  I-
  τόλμηαις νά μϊ ανλλάβφ... δνανδρε /...
  ΔΐΚΑΣΤΗΡΙΑ
  ΚΑΚΟΥΡΓΙΟ&ΙΙΙΕΙΟΙΙ ΡΛΤΡΟ,
  'Η πλαόΊογραφία τΛς έκλογΛς Καλαβρύτων
  ΠΑ/ΓΡΑ.Ι, 20 Μαρτίου (τηλεγραφικώς).— 'ΙΙ
  επί τριήμερον διαρκέσασα ενώπιον τού ενταύθα
  Κακουργι»δικε(ου δίκη τής πλαστογραφίας τής
  έκλογής Καλαβρύτων τοΰ 1902 μολις σήαερον
  την 3ην πρωϊνήν ώ.>αν· επερατώθη.
  Δ·.α τής έκδοθείσης έτυμί|γορίας τώ·/ ένορκων
  έκηούχθησαν Ινοχοι έκ τώ» κατηγορου,ί,ένιβν οί
  Άριστ. Σοφ ανόπουλος καί Κ. Σταυρουλόιτουλος
  οί δέ λοιποί ήθ -ώθησαν. Οί χηρυχθέντες ίνοχοι
  κα'εδικάσθησαν είς διετή φυλάκισιν.
  Αστγνομια
  «Ηύπνα Κϋριε πρόεδοε ! . .»
  Πρωτοφανής διαδήλωσις Ιγιινε χθίς το με-
  σονύχτιο* κάτωθιν τής οίχίας τού κ πρωθυ¬
  πουργόν. Τής διαδηλώσεως ήγεϊτο μία μεσήλιξ
  γυ>ή καί ιΐποντο διακόσιοι ίνθρωποι έχ των ο¬
  ποίων οί 150 πιρίεργοι εΰθυμοΰντες.
  'Η μεσήλιξ γυνή είνε ή σύζυγος ενός των δια-
  τηρούντω/ χαρτοπαικτικά χίντραΓώγου ονόματι.
  ΛΑγνωστον πώς χθές την νύκτα ή άστυνομΐα
  ή άφχιρέσασα τοΰς σχοποΰς άπό τα άλ)α/_αρ·
  τοπαίγνια έλησμόνησε νά ειδοποιηθη χαΐ τους
  φυλά,ττοντας τή» οικίαν Γώγον. Όταν ί< των τέχνων τής οικογενείας ήλθε δια να κοιμηθή, Ο άστυφύλαξ δέν τοΰ επέτρεψε την ιΤσοδίν. Καί ήρχισαν θρή οί μητρός άνωθεν καί θρή- νοι υΐοΰ κάτωθεν. — Άφίστε με νά πάω να χοιμηθώ 1 ... — Τό παιδί μου κακοΰργοι ! έχραύγαζιν ή άρκετά βροντόφωνος ήροι'ς των τελευταίαν χαρ- τοπαιχτιχών διωγμών. Την ώραν εκείνην διήρχετο ο β/υλευτής Ν*υ· πλίας) κ. Π. Φ«ρμαχόττουλος βστις Ιστη Ιχ- πληχ/τος. Βλέπεις, κύρ ε Φχρμαχόπουλε, τί μας χά- ει ΟΙ,μπάρμπα σου . . . Δοιε ΐώρα στό παιδί αχμή νά πάγ) να κοιμηθή στο ξενο- ■ρ—————Ι^__^^^^ μόν Μετ" ολίγον άγ»ωΐτον πώς πενή.τα άλλοι διαδηλωτβι εφάνησαν έκ διαφόρων σημείων χαί ή δ.αδήλωϊΐς άπ!» τής δδοΰ Βίραντζέρου έξε- χίνητε πρός την οδόν Γ Σΐπτεμδρίου χαί I- στη κάτωθεν τής σχοτεινής χαί καθευδούσης οικίας τοΰ χ. πρωθυπουργόν. — Ξιύπ·α, χύριε πρόιδρε, έχραύγαζεν ή γυνή,.,Εύπνα νά σώσγ,ς τα παιδ ά μα: που χά- νονται.. Ξύπια νά διώξης τ^ν Παποΰλα... Ό κ. Πρόεδρος δέ* έξύπνησε φυσ κ», άλλ' έξύπνηιε ολη ή συνοικία κ*1 μετ1 αυτής ή ά- στυφυλακη, ή δηο α διέλυσε την πρωτοφχνή με- τα[ΐ.εσονύκΓΐον δ αδήλίοσιν τής κυρίας Γώγου χαί των συν αΰτξ. »Ο ννκτερινός φόνος διά Χθές περΐ την 11 νυκτερινήν ώραν αίμ«τηοά συμ,πλοκή χαταλήξβσα είς άγριον φονον έλαβε χώραν είς το παρά τό θησεΐον οΊνοπωλεϊον τοΰ Π. Πανταζή υπό τάς άκολούθίυς πιριστάσεις. Εις τό ο'ι»οπωλεϊον εκάθηντο κ«Ι συνέπινον αφ' εσπέρας θμ,άς έργατιχων δπίταν «ίς ιξ αυ¬ τών !· Νικόλαος Μίλητις ήοχισεν αίφνης μέ λο- γους βαρείς νά προσβάλλγι τόν ο'ινοπώλην Π Πανταζή» κ·1 χατά τό λέγειν τώ* άλω< συμ- ποιών νά παραφορτώνεται αυτόν. Άπο των 3- βρεω* τα πράγματα ταχέως ϊφθΐσαν είς τα ϊργα. Αντηλλάγησαν μερικβΐ γρό.θοι καί χτυπ ,ματα μάτην άγωνιζωμένων των άλλων νά διαχωρί· σωτι τους διαπληκτιζομένους. — Μέ τ6 κάθιότεα. Τότι δ Π. Πανταζής χωρΐς νά χάση καιρόν αρπαζιι τό πρώτον κάβ'σμα τ* βΐίοϊον ευρέθη έμ,πρός τού και τό καταφέρει κατά τής κεφαλής τοΰ Μίληση, 8ϊ·:ις Ιπεσεν αΐμόφυρτος. Τα ά- στυ^ομιχα ίργανα φ^άσαντα επί τόπου συνέλα- βον τόν Πανταζήν, ένφ ο τραυματίας μετηνέχθη εις τδν σταθμόν των (ϊοηθειών έχεϊθιν δέ εις το Πολιτικ'ΐν Νοσοκομείον, 8ΐτου μετ* ολίγον έξέ- πνευσε συνεπεία τοΰ σοβαροΰ τραύματος χαι τής έπιλθούσης αίμορραγίας. Ό Παντα'Ίής κρα· τεΐται είς τό Λ' Αστυνομικον Τμήμα, σήμερον « θα γνωσθή εάν οί συμπλακέντες είχον καί άλλας αφορμάς. ΆναχώρηόΊς ^,εναναό'τών < Δια τοΰ αποπλεύσαντος χθές έκ Πε ραιώς ατμοπλοίου τής β-αιρίας Μίσσαζ«ρή ανεχώρη¬ σαν περΐ τοΰς 600 μετανάσται δι' Αμερικήν πρ&ς εΰρεσιν καλλιτέρας τύχης. ΚλοπΗ έν Πειραιεί ΧΘΙς το μεσονύκτιον δ Σ. Γεωργιάδης εισελ¬ θών ι'ις την οικίαν τοΰ Μ. Κωνσταντίνου αφή¬ ρεσεν ϊν ωρολόγιον χαΐ 50 δραχμάς. Μόλις ?μως^ έξήρχιτο τής οικίας έννοηθεΐς συνελήφθη χαί ωδηγήθη είς την αστυνομίαν. ΤΟ ΑΚΤΑΙΟΝ Ή διεύθυνσις τού μοναδικού μ*ς «ΑΚ.ΤΑΙΟΥ», έπιθυμοϋαα. όπως καταοτήση αύτό προσιτόν είς πάντας τούς επιθυμούντας να διέλθωσιν ολίγας ήμέραςέν αυτώ, έξακολουθιί νά οιιχτηρή τας ιδίας τιμάς, αίς εϊχε καί κατά την επο¬ χήν τού χειμώνος. Πρόγευμα μετα μουσικής έκά- βτην Πέμπτην καί Κυριακήν, έ· πίσης καί κατά τάς απογευματινάς ώρας, καθ/ άς δίδεται τό ταά'ί. Ένοικιάζονται έν Καλλιθέα (Αθη¬ νών) δύο οικίαι, «.ΣΊχβλια» καί α/ϊαΐλάδιο»» Ιχουσβι άριστον πόσιμον Ο'δωρ. Έν Λοντροΐς ΑΙδηψοΰ το «ΠήΙιον». Πληροφορίαι έν Αθήναις (έν οδώ Ήπίτου αριθ. 5.) Η Ν ΑΙ Ι-ΙΑΠΈΡ& ΤΕΑΕΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΐΑ Τ0ΜΜΠ1.ΚΡΗΤΗΪ ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΙΤΑΤΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ_ΕΙΣ ΘΕΡίΣΟΝ Ο κ· ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝίΙΝ ΛΗΛΟΙΕΙΙ ΗΙαΝΟΪ ΚΜ ΦΟΥΚΙΗ ΧΛΖν*2Λ 20 Μαρτίου ώρα 11 μ. μ. Σήμερον μετέβην είς τό χωρίον Θβ- ρισον Γνα σοναντήσω τον κ. Έλβυθ. Ββνιζέλον «αί βξακριβώσω τα αχεδια χαΐ τούς σκοπονς ανιοΰ, μετά την παρέμβασιν των Δυνάμεων. Ό κ. Ββ~ νιζέλος ασθενών ήτο κατάκοιιος καί δέν ηδύνατο νά δεχ&β ουδένα. Έπει- γόμενος νά έπανέλθω είς Χανία αν- νωμΐληαα μετά των κ. κ. Φούμη χαί &πΙ των γεγονόιοον. Πρώτος ό κ. Μάνος μόν εϊηε τα ΑΝΑΚΟΙΝαΐΕΙΙ ΤΟΎ ΤΙΡΙΓΚΗΜΟΙ ΤΟΪΙ ΛΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΎΣ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΕΨΗΦΙΣΑΝ κ. Μάνον τα εξής αύτολεξεί : — Αί προστάτιδες δυνάμεις ομο¬ φώνως απεφάσισαν νά μη έπιτρέ- ψωσι υπό τάς παρούσας συνθήκας την ένωσιν τής νήσου μετά τοΰ Βα- σιλείου τής Ελλάδος. Είς ταυτα ό κ. Μάνος άπεκρίθη. — Ύποκύπτομεν είς την απόφα¬ σιν των Δυνάμεων. Ζητούμεν δμως σήμερον προθε¬ σμίαν δπως "συννενοηθώ μέν μετά των ομοφρόνων ημών άντιπροσώπων των αλλων έπαρχιών περι ύποβολής αΐτη- μάτων πρός μεταρρύθμισιν τής έσω- τερικής διοικήσεως τής νήσου. Ό Συνταγματάρχης κ. Λουμπέν- σκη βεβαιώσας δτι θάνακοινώσγ] την απάντησιν ταύτην είς τούς προξένους των Δυνάμεων απήλθε. Μετά τα ανωτέρω μάς προσέθηκε συγκεκινημένος ό Πρίγκηψ : — Δύνασθε τώρα σεϊς, κύριοι, νά κρίνητε όποϊοι εΤνεαύτοΙ οί ΰποκινη- ταΐ τοΰ κινήματος τούτου καί κατά πόσον είνε πατριωτικόν τό περιθάλ- πειν κομματικά συμφέροντα υπό την ιεράν σημαίαν καί Ιδέαν. „_ „. , . . ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ — έχομεν ήδη μέγα άπόκτημα δτι σννεννοούμε&α άπ' εύϋ'είας μετά των Δυνάμεων, παρ' ών έζητήσαμεν μόνον την ένωσιν έπιμΒίναντες είς αυ¬ τήν. Άν ή 'Ελληνική Κυβέρνησις προσ- εχώρει μϊ ημάς, τό ζήτημα τής ενώ¬ σεως Θά ελύδΓο ϊώρα. Ελπίζομεν έν Επιτύχωμεν κα"τι εύχαριστό· ^νΙΡ—ΡεΜΗΗΒΙ Γμεϊς ψη είμεθα χϋρίοϊ' οΧδ1 ρου τής ύπαί&ρου Κρήιης εξω των τριών πόλεων μέχρι τοϋ μέρους έν&α υ¬ πάρχουσι Διε&νή στρατεύματα. Δεν θά έγχαταλείψωμεν χά δπλα. Τροφοδοσία; λαμβάνομεν πανταχάϋεν άκωλύτως. Ά πατώνιαι δέ οί νομίζονιες δα χρύπτο- μεν ϋλλους αχοπούς δπισ&εν τής Ε¬ νώσεως. Επαναστάται δεν είμεθα. Διόιι η¬ μείς οΐτινες θεωρούμεθα δήθεν μειο- ψηφία είμεθα τό σύνολον των Κρητών. Πάσαι δέ αί ουνελεύσεις τής Κρήτης ποτε δέν ήσαν πολυπληθέατεραι των σημερινών. Ό χ. Φούμης μεθ' ού έπίσης αυν- ώμίληαα μοί ιΐπε τα εξής. — Αΐχομεν προ πολλοΰ έ"λθ# είς συνεννόησιν μεθ' δλων των πολιτικών άρχηγών τής Κρήτης δτι θά έ'ς'εγερ- θώσι. Δυστυχώς δέν μετέσχον χαί ού¬ τοι τοϋ χινήματος, άλλως ή ένωσις θά ήτο γεγονδς τετελεσμένον πρό ιώ> Δυ
  ΑΝΑΤΡΟΤΤΗ ΚΔΑΠΩΝ
  ΚΜ αΠ&ΓΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣαΠΟΝ
  ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ ΕΚΑΟΓΩΝ
  ΟΙ
  Είς ημάς τούς λεγομένους
  στάτας καθημερινώς ηροσέρχονται είς
  ενίσχυσιν χωρικοί. Ελπίζομεν δέ τα¬
  χέως νά έπεκταθβ ιό κίνημα.
  Γ. Δ· ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
  ΟπΡΐΓΚΗΨ
  ΚΑΛαΝ ΤΟΎΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΎΣ
  ΗλΕΟΜ,ΜΙ-ΚΑΙ ΠΡΜΡΙΣΜΟΙ
  ΤΙ ΕΙΠΟΝ 01 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ
  ΠΑΡΑ1Τ0ΥΝ ΤΗΝ ΕΝΟΣΙΗ
  "Ελάβομεν κ«ί ήμεϊς μετά των αλ¬
  λων εφημερίδων το εξής κοινόν τηλε-
  ΧΑΝΙΑ, 20 Μάρτιον
  ώρα 7 χαί 40 μ. μ.
  Ό ήγεμών σήμερον την 6ην μ.
  μ. καλέσας τούς άπεσταλμένους των
  εφημερίδων μάς ανεκοίνωσε τα εξής
  επί λέξει :
  «Έκάλεσα υμάς "ίνα σδς γνωστο-
  ποιήσω την δευτέραν απάντησιν των
  έν θερίσφ συνηθροισμένων πρός
  τόν αρχηγόν των διεθνών στρατευ-
  μάτων κ. Λουμπένσκη μεταβάντα είς
  Θέρισον καΐ άνακοινώσαντα εις τόν
  •ρα ιι χαι ο ο μ:
  'Η εχλογη έν Χανίοις διεξήχ&η εν
  ήσυχία. Οί προοελ&όντες δμως είς την
  ψηφοφορίαν έκλογεΐς υπήρξαν δλιγα-
  ριϋμότατοι.
  "Οσον άφορφ την διεξαγωγήν των
  έκλογών είς τος άλλας επαρχίας τής
  Κρήτης αί μέχρι ιής ώρας ταύτης γνω¬
  σθείσα* πληροφορίαι φέρουσι τα εξής :
  Είς δώδξ,χα έν δλω τμήματα οί επα¬
  ναστάται κατώρ&ωσαν νά ματαιώσουν
  ■την εκλογήν.
  Ιδιαιτέρως δέ επι τούτου ίγνώσΰη,
  δτι είς τούς Αάχκους καί είς τό χωρίον
  ΠρααιοΙ εΐαελ&όντες οί επαναστάται είς
  τόν τόπον τής ψηφοφορίας αυνέλαβον
  τούς δικασακούς άντιπροσώπους τούς
  δποίους άφοϋ ωδήγησαν είς Θίρισον
  άπέλνααν επειτα ματαιωθείσης ούτω
  καί τής ενεργείας τής εκλογής.
  Είς ά'λλα πάλιν τμήματα έλαβον χώ
  ραν καί συμπλοκαί.
  Ούτω είς ιό χωρίον Κοντόλπουλον
  οί επαναστάται εΐσβαλόντες είς τόν ιο'
  πον της ψηφοφορίας1 συνεπλάκησαν κα-
  ταστρέψαντες την κάλπην, ήτις δμως
  άντικατεστά&η.
  Κατά την συμπλοκήν ταύτην άντηλ·
  λάγησαν πολΐοΐ πνροβολισμοΐ, χωρΐς
  νά εχουν εύιυχώς α?ματηρ6ν άποτέ-
  λεσμα.
  ΑΙματηρά εν τούτοις υπήρξεν ή ου*
  ναφ&εΐοα είς τον Βάμον αυμπλοκή,
  «αθ'ην ετραυματίσθησαν τρείς Επανα¬
  στάται.
  "Οπου υπήρχον Διεϋ·νή στρατεύ¬
  ματα αυμπλοκή δεν έλαβε χώραν.
  Διαδόσεις ποικΐλαι καί περΐ άΐλων
  συμπλοκών κυκλοφορούν μή ίς,ακρι-
  βωύ·εΐσαι ίν τούτοις ώατε νά επιτραπή
  ή τ^?Αεγρ«σ;ι«ή μεταβίβασίς των.
  ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΑΑΑΑΗΤΗΡΙΟΝ
  Έν Άκρωτηρίω συνεκροτήθη σή¬
  μερον συλλαλητήριον εν τφ οποίω συν-
  ετάχ&η ψήφισμα υπέρ τής ενώσεως έ-
  πισοθέν πρός τούς προξβνους των Δν-
  ιάμεων.
  ΟΙ διαδηλωταΐ διερχόμενοι κάιω&εν
  των Άνακχόρων τοϋ ΙΙρίγκηπος &ζη-
  ιωκραύγασαν υπέρ τής Βασιλίσαης, τής
  Βασιλιχής Οικογενείας χαί υπέρ τής
  'Ενώσεως.
  Γ Δ- ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
  Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΤ ΑΜΟΗΖΟΤΙΓ-
  ΚΕΡΚΥΡΑ 20 ΜαριΙου <"οοα 9 μ. μ.- Γβνιπώς ίν Μαδρίχη ηωχεύϊται 5τί δ γά- μος τοΰ βααθ.έοος τ^ς "Ιίπανίας μετΐ τ»;ς }ίης Πατρικίας τοϋ Κόννοοτ ϋ ρβΓιαι λίαν προαεχής.
  -ΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  """"'"' -' ++*+·_ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠϋΠ
  "Ο ΦΥΛΛΟΝ 1Ο-ΛΕΠΤΑ—1Ο
  ^ τίιν
  '3ν ΠΓΚ1 ΛλΓ' 3·000 &Ρ™,
  τρών, 15.000 μέτρων.
  — ΟΙ Σχολικοΐ άγώνες
  Οίσχολίκοί άγών,ς τΐλβανϊβ(
  Μβιου καί περιλαμδάνουσι τα .ββ
  σματα. *»*
  4,500
  21
  ΑΘΗΝΑ ϊ
  Ο ΤΙΟΣ
  Τ?Ν «ΑΘΗΝΩΝ,, - «Δρ,,
  γυμναστι-
  «Αθηναι, βέν βημοσιβύονΛ διαφημί¬
  ση Ιατρών μετά λεπτομέρειαν των μ ?
  ταδο— κων νοσημάτων.
  ΘΡΗΙΧΕΤΓΙΧΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
  21 ΜΑΡΤΙΟΤ. Μνημη τού όσίον Ίακώ·
  6ου, επίσκοπον τοϋ <θμΟ}ιΟγητο0,—Γ*νό- μινο< ούτος Μβχοιης καί διαλάμψ/ς διά τα; μεγάλας αυτόν άρετάς ίστήριξι την Εκκλησίαν ίν χαιρω των άγίω» ·'ιχόνων, είς τού; οποίου< *>οσχαρτιρών χαί πΛλ&Ιιον χατα λιμον χ αί 8ί·
  ψης έχοιμήθη έν Κυρίω.
  100
  . — Άλλ' ο νέος οδτος ίέν
  Ι έπανέλαίεν ό δούξ' είνε σύντρο
  /—ννέχεια
  1518
  18
  Τ«ίν«τ»ι 8«, ά-
  :ωΡ'ς «μυχή, νά
  '?>**' μέ ίλας
  'η εις αυ
  ·"
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ί Εί
  ΚθΙΝΩΝΙΚΗ
  - . —. — ,»■ —Ι»^Ί>Ι
  Δευτέρα 21 Μίρτίου —Εί; Κρήτην, Αίγυ¬
  πτον, (Πανταλέοντος) 10 π.μ. —Είς Δαρδανέλ-
  λια, ΚωνϊΓαντινοΰπολιν, θράκην, Βουλγαρίαν, |
  Ρουμανίαν κ«ί Ρωσσίαν (Λοϋδ) 10 π. μ. —Είς |
  Σμύρνην, Δ«ρδα>έλλια, Κων)πολιν (Μεσσα.
  ζερή) 5 μ. μ.
  ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΑΙΡΙΑΙ
  — ΈταιρΙα γραμμάτων καί τεχνών
  Χθές είχεν ή έναΐρία των γραμμάτων κβ!
  τεχνών τάς άρχβιρεσίας της. "Εξελέγησαν
  μέλη τοϋ συμδουλίου οί κ.κ. Γ. Χατζηδάκης,
  Π. Καρολΐδη,-, Ι. Σίορώνος, Γ. Ί*χωδίδης,
  Λ. Σώχος, Β. Μποκατσιάμπης, Δ. Καλογε
  ρόπουλος, Χ. Χρηστοβασίλης, Κ. Παρθένης
  καί Δ. Περδιχίδης.
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ. Ή όπερέϊτα «Ι* ίοΐίβ Κβ
  ρ888βΙΐ5β» υπό τοϋ λάμπρου βιάσ υ Σανι
  'Απδ αυριον Τρίτην αί τιμαί ήλαττωμέναι.
  ΧΑΧΑ. ΕΣΠΕΡΙΣ:
  ΟΙ Έταϊροι τΛς Γαλλικής Κωυ.φδια
  έν Αθήναις
  Προσχληθίντες άφίχοντο ήδη χάριν των ίορ-
  τών τον Άρχαιολογιχον Συνεδρίου οί ίταΐροι
  τής Γαλλικής Κωμωδίας Κος χαί Κα Τρουφιι,
  σήμΐρβν $1 διά τον Μισσαζερή άφιχνοννται έχ
  Παρισίων & Κος χαί Κα Συλβαίν. Οί διαχε-
  χριμμένοι χβλλιτέχναι βά * '
  »ην έσπΐΜ.Ηϊ» ιιί«.■'■■——
  - "-[
  ,γαίίύσω έκ τοΰ τόπου.
  —- Τφ ό'ντι δόν Πέτρε, είσθε
  τίμιος άνθρωπο;" κ»ί πάλιν σας
  οχι διότι μοί έφίρατε την κλεΤί* >
  πιστθλήν ταύτην, αί όκο?αι δι' εμέ
  12 —14 «Ίτουδθίΐότητα, άλλ* ένεκα τή; ά
  των οδόν τ^ν οποίαν δεΐκνύετε είς τούς φίλοος σ*ς.
  'ου, έν %ΰ> Ολίγην δύναμιν Ιχω τώρα, άλλά θά Ιλθ^
  ήμέρα καί ταχέως έλπίζω, καθ* ή< ή θίσις ι θά μεταβληθή καί τόΐε θά σας ενθυμηθή. Τϊΰτα λέγων ό δούξ ηγέρθη" ό δο< Π·:τρος ενόησε» ο'τι καιρο; ήτο ν' απέλθη, έχεραίτισε τόν δοϋκα ναί απεχώρησεν. Άμα μείνας μόνος, ο δούς έπανέπεσι β* ρΰς επί τοθ άνακλίντρου, ήνοιξε καί αύθις την επιστολήν, ήν τφ εΓχε φέρει δ Πέτρος Γκάρτσιας, καί την άνέγνω μετά προσοχή;. Ή έπιστολή βΰτη γαλλιστί γεγριμ^ίνη, περιεΓχε τα έξϊ}ς : (Έκλαμτράτατε, «Όλιι αί π^οαισθήσεις μου επηλήθευσαν, οί βράχοι τού δικτύου, είς 3 θέλουν νά σα; *λείσουν, περισφίγγοντβι γύρω βχς Χθές πρωί 7Γ«η<*»»^·*η-" —- - ίίκου" μεγάλως ΑΙΜΑΡΕ [Μετάφοασις έκ τον γαλλικον] ι τοϋ χθεσινοΰ/ λον διά τής "ΚζμπρΖ; κζί χρυσοπχρύφθίΐ στο λής τοϊ λοχαγοΰ ήν έφόρει' εντούτοις φρασις το3 πρόσωιτο» το3 άς ωμϊτι/.3ΰ τούτου •'χε τι τόσον ψ^χρώς σ<ωττ κον, ώϊτε Ι Ϊ3ώ; άνεσκίρτητεν ά<ων, καί οίθνεί προςσ θάνθη 8τι μετά τοϋ άνθρώπΐυ τού ου ή δυστυ- χία συνεισήρχετο είς τό ίώμά χθ). Οΰχ ί)ττον άπε'δωκε φιλοφρόνως τον χαι¬ ρετισμόν, £ν τφ απηύθυνεν ό άξιωμχτικος, καί διά τής χειρός τόν εκάλεσε νά κ*9ίσ—" ακολούθως άπβπεμψε τόν οίχέτην. — Εάν καλώς έπληοοφορήθην, καδαλλι έρο, είπεν ό δούς, είσθε έπιφορτισμένος εν¬ τολήν παρ' έμ,οί υπό τοϋ διοικητοθ τής βέρζ Κρούζ. — Μάλιστα, έκλ αμπρότατε, απήντησεν ό λοχιγός. — Ό/Γθΐϊδήτοτε καί άν είνε ή έηολή αίί- . κα6ϊλλιέ«η, σπεύδω νά σας πληροφορήσω έτοιμος νά συμμορφωθώ' εΰα- όν, σα; πρρχχαλώ, νά έζηγη- ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΠΕΡΩΝΗ & ΒΡΓΖ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ—ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ ΚΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΧΟΛΗ 11Α ΟΔΟΣ ΟΦΟΑΑΜΙΑΤΡΕΙΟΤ-11 Α (Παρα την οδόν ΧταδΙον) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την εκτέλεσιν οίκοδομών εργοληητικώς νοίδα % κα^' άποκοπήν. * νν~ννν ΤΟ ΓΡΑΦΕΐρΝ ίδρυθέν τφ 1ΟΟΟ εξετέλεσεν έντό5 τετρ*.β£Λί , εν όλω οΣκοοΌμ,άς, ών ή ολική άξία χνέρχ.τ*ς 7;^ εκατομμ,ύριον πεντήκοντα χιλ. 6ρχχ. (Ι,ΟΜθ,Οθθ ννφννν ννφννν ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ έκτός των άνω έργααιών £χει υπό εκτέλεσιν ΜΐΡαγκ°ου°.0 ""^^ »"γάλ^ ^^ «· Άν,·^ πων -■ ^..Γ-._τε, απήντησε προσ<λινόμε νος ά λοχαγος, ή θέσις είς την οποίαν εΐρί σχομαι άπέναντι τής εςοχότητός βχς είνε αρ¬ κούντος λεπτή' έλπίζω είς τή» κχλοσύνη* σις 6;ι θά μοϋ εύκΐλύνητι τα μέτα πρός έκ- πληρώσιν τής έντολής ταίτης, — Λοχαγέ, ύπήρξ* πάντοτε π στ'ος θερά ιν τού* βασιλέως τοϋ κυρ άρχου μοο, άπή- ;σ« πάντοτε είς τοϋ; νόμους τής πατρίδος μόν, ένίοτε μάλιστα τό καθήκον μου ητ νά τού; έκτελώ. Έχ μέρους σας ίέ θά έμποδισθήτε νά ζίλθητε έντίμως έκ τήι λτπτής, ώς λέγετ», εντολής, ήτις σ5. φε'ρε πλησίον μου. —Σϊς εύχαριστώ, έ*λαμπρότατε άφοϋ λιΐ πον μοί δίδετε την άδειαν θ' έςηγτ,θώ. — Όχι μόνον σας δίδω την αί ι οί , λοχα γέ' άλλά σας ίχετεύω. Οί δύο άνδρες ευρίσκοντο ούτως άπίναντι αλλήλων ίιΐηίιι·«·Λ> -ι- —λ-- Λ/ *■' ·-
  εν τη
  -—"""ι1"*» ■■· ;»&υιοου, ι. μ
  Γ2*ννάκη, Θ. Σκουρτέλη κλπ
  5
  _____________==————-—————————————-—-—=-«--—_
  Παρίβ'άον τονς άδ,ξίονς βΰιργέιας πρός την αΙγ<ι, ήης Α^1*»ι να την ΛμίΙξ^ τοΰ Υ^αχχός της. ΜΤΡΙβΤΙΚΗ ΒΙβΛίΟΟΗΚΗ ΓΕΰΡΠΟΪ "ΦΕΞΙΪ ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ ^ 8.!£ -Ν, Ό Μετά μεγάλης δυσκολίας σας διιβ.βάζω το γράμμϊ τουτο, έκλαμπροτατε, φύγετι, τό ταχύτερον, εάν είνε άχόμη χαιρός. Ι Μόνος ό Πιτριάν ε'ν' έλεύθερθς, αί; οίδεν «ν σήμερον ή" αίρ.ον δέν θά συλληφθή ; Ό καιοόί έπείγε· «-»/■--......' - - ' *·,ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡ σπουδασας ίν Παρισίοις χβ! Ι 1 · άλχ' Ι / καθόσον «ί λοιπαί ημέραι μεχρι τής χναχωοή- σΐώ; των ιίνι κατιιλημμένβι υπό των χάριν τον συνεδρίου έορτών. Κατά την έσπιβΐδι ταύτην 9ά παιχθώσι άποσπάσματα έχ διαφόρων γαλλιχών τραγωΒιών χαί χωμωδιών, χϊΙ ή Κα Τρουφιέ 9« Ί'άλ'η τα ωραιοτέρα τεμάχια τον ρειτΐρτουάρ της. Ό; γνωστόν ή χ. Τρ ο ύφ έ ι!νι διαχεχριμ- μένη χαί χαριεστάτη χαλλιτίχνις τού {σματος Λεπτομερείας πιρί τοΰ προγοάμματος θά ίημο· σιιιίσωμεν αΰριο/. 23ΥΝΑΥΔΙΑΙ όυνανλία έν τφ 'ι^δϊίφ ι — Ή άποψιν·* Λόττνερ. Άπόψε ίν τ<5 'Ωδείφ Λάττνιρ τοϋ Μουσι- κθΰ συλλόγθυ «Απόλλωνος» δίδεται μέ ποι- κιλώτατον πρόγραμμα ή προαγγελθεΓσα συν- ουλία τοΰ έν αύτω καθηγητού τής χορφϊιας χαΐ τοΰ βίολοντζέλλου χ. Καρόλου Μπέμμερ έν συμπράξει μετά τής Διευθνντρίας %νρ(χς Λίνας φόν Λόττνερ. Τιμή είσόδοιο δρ. 4. Δ ά τα μέλη τοϋ Συλλόγου χαί τούς μαθητάς 2 ίρ*χμ«ί· ^ π. μ. Δια Κόρΐνθον, Καλάδρυτα, "ατρας καί τςθς διαμέσου; **ι στάσεις, Κυλλήνην, 9·30' π. Ζ^Ζ1 ^^"^ "Λ^· 12 η. Διά Κόρ,νθον, 'Αργος,Ναύπλιον,ΑΓ γιον Πάτρας κβί ίιαμί(ΙΟϋς στα0' 4 5ί) ^3·)τ? βΣ« Αθήνας 4-50 μ. μ. Εκ Τριπόλεως, Ναυπλίου, 'Αρ- Τβ"·, Πατρών, Δίγίου, Κορίνθόυ,τώ^ οιαμέσων «*■»&..λ.. ... > '
  5-50 μ. μ. Έ
  7·2(3μ. μ- 'Ε:
  «1
  8-50 μ. μ
  ΕΕΝΑ ΘΕΑΤΡΑ
  — Ή νέος οόλος τοθ Κοκλέν
  Οί Παρισινοί έντος ολίγων ημερών θά θαυ-
  μάσουν Κοκλέν τον Πρεσβύτερον είς το νέον
  πεντάπρακτον Ιμμετρρν δραμα τού κ. Κβ-
  τούλλου Μανίέ; «Σκαρρών». Άκομη δέν ε¬
  γνώσθη ούδιμία λεπτομέριια τοϋ δράματος
  τούτου τό οποίον θ' αφίση εποχήν είς τα θεα-
  τρικά χρονικά τής γαλλική; σκηνή;διό;ι ο τε
  συγγραφεύς καί ό έρμηνευτή; αύοϋ χ.Κθ^λέν
  άπέφυγον ν' άνακοινώτωσί τι περί αύτοι. Τό
  μόνον £π«ρ είπεν ό κ. Κωνστάνκος Κο«
  είνε: *Ό «Αί«- .·»·· -'-- "
  ιέσων σταθμών κα! στά-
  ), Καλαβρύτων, Κορίν-
  διαμέσων σταθμών.
  ,αμών, Νησίου, Κυπαρι-
  , λοπόλεως, Τριπόλεως,
  ......ι, Άργους, Κορίνθου των
  οιαμέσων σταθμών καί στάσεων.
  ΑΙΤΟβΗΚΗ ΔΕΜΑΤΟΝ
  ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΚ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
  Ι*, ΡΕΒΕΑΑΚΗ
  &Λ - ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - β-Ι
  [ΣννοιχΙα Καλαμιώτον]
  Μηχβνήματα
  Ι αντια μασάζ
  Α
  ζοχάδων
  ,____ ___Γ .....τ ν κ. ΐγωνστανηος Κοκλέν
  είνε: «Ό ρόλος μου είνε θαυμάσιο,Ι» Ένώ
  ό κ. Μβνϊές ομιλών περί τοϋ διαπριποϋς
  καλλιτέχνου είπεν. «Ό διερ,Ληνεο; τοϋ !ρ· -------,
  γου μου είνε μιγαλοφοί'χ Ι Κατόπιν ό'λων τού Ι Πτυελίστραι ασθενών
  των μ' εΰ'λογον άνυπομονητίβν ό θεατρικόςκαί ι Προσκέφ. έλαστικά
  καλλιτεχνικο; κόΐμος άναμένιι την εμφάνισιν νν
  τοϋ Κοκλέν είς τον αΣχαρρώνν.
  # Ι -----Γ - - -... ν
  Ομματουάλια
  Πάντα
  -------- ~.*κ* το ΙΟετές
  ^άστημα τής έξ,σκήσ.ώς τού, δέχ,ται 8-10 ΒβΤ „, οονβν Κιολ£τταν.
  - ΜΟΓΣΙΚΗ ΦΕΞΗ.—- Έίεδόθησαν τα Ι ίωσ:ω|ΑίνΟί θ<Ρ Όλωνναϊος. Γ. Γ. Συμρέρει το γράμμα τουτο νά Ι μ. Π Λθΐταλτΐ«Θ»ϊ *'" «ί.ν·-.-----" καί . λ—» ···»«'"»·ι**ντ». Ό δοθξ Ισχισε την επιστολήν είς μικρο σκοπικά σχεδόν τεμάχια, τα όποΓα έρριψεν εί; την θερμάστραν καί κατεκάησαν. — Είχα ά?ικον έψιθύρισεν, ό άνθρ^)πος ούτος, ό Πέτρος Γχάρτσιας, έλεγεν αλήθειαν ίέν εϊμεθ* έδώ είς την Ισπανίαν δ «ι ε άνί'σχυρος νά μέ ^Ρΐφ,ΤιΟΐΒίίΒ^^—πγ— Τώρζ είνε παραπολύ άργά, πρέπει νά πε- ριμείνω τα σι»μ6ησόμεν», καί νά τα άντιμε τωπίσω ώς εύπατρίδης. Άφή<ε τότε την κεφαλήν νά π«ση επί τοϋ στήθους, καί εβυθίσθη είς τού; διαλογισμού; τού. ^ Επί μίαν ώραν έμεινεν άκίνητος σχυθρω- πο; χαί άδρανής. θά τόν ένόμιζέ τις κοιμώμενον, εάν πΐ- πνιγμένοι στεναγμοί δέν ΰπεξήγειρον το στή- θό; τού χαί νευριχά σκιρτήο.ατα δέν έκίνουν ένίοτε ο'λον το σώμϊ, μαρτυροΰττα την %χ ταθλΐβουσαν την καρδίαν τού φρικώδη άγω νίαν' έν τούτοις ή απελπισία αυτή επί πολύ ι διήρκεσεν δ δούς ήνωρθώθη επί τοϋ χλιν- ρος, έλαβε συρίκτραν επί τή; τραπέζης :μένην, χαί έσύριξεν. — Παραχάλεσε την κυρίαν δούκι σσχν, εί- πε προ; τον είσελθόντα οίκέτην, ν ά μοί χά^ιη την τιμήν νά μοί πβραχωρήσγ) ολίγων στιγ- μών σονϊιάλεςΐν. Ό οίκέτη; προσκυνήσα; εξήλθαν. — Ν»!, έψ θύρυεν δ δούς, καλλίτερον είνε οίτω' δέν δύναμαι νά έκθέσω ου τε την δούχισσαν οΰτε την κόρην μου είς τού; άτιι λοϋντάς με τρομερού; κινδύνους, όφείλω, δ',τι χαί άν συμβή, νά προσπχθήσω νά τα; σώτω' δ θιός νά δώτΏ νά είνε άκόμη χαιρός Ι διον τό έπ' ίμθ', έ:θμος ιΐχοα νά ΰποφέρω μετά χαρτερίας τα παντί' άλλά τα άθώζ τιϋο θύματα πρέπει νά τα φεισθη τις. Την σ:ιγμήν εκείνην ήνοίχθη ή θύρα" νο μίζων 5τι εΐσήρχετο ή δ^Χ'ίΐα, δ κ. Τορρε έχαμε κ'νημα διά νά έγερθή, άλλά θεράπων εισήλθεν. — Τί θέλει; ; ηρώτησεν δ δούς. — 'Εκλαμκρότατε, ό κύρ.ο; λοχαγός δόν Λθούης δέ Πονεράνδχ, απήντησεν εύτεβάστως προσχλινόμενο; δ θεράπων, έπιθυμεΓ νά είσ- αχθζ πλησίον τή; έξοχότητός σας' είνε κο μιστή; λέγει, σπουδζίων έπιστολών' προσέτι είνε ϊτΓΙβΟβΤκΐιιίοη* ».■»—(».. -*- '"- ' ,__Λ_., -.,.,.^ ιπι τού πεβιου πειρώνται Ι τιϋ σιδήρου ίπω; γνωρίσωσι τό τρωτόν τοΰ ι τούτον θ« σα« | ίχθρο3> πρίν ^ σπουδαίως άποδυθώσιν εί;
  μάχην;
  Ή άνταλλαγή αυτή των τετρ μμένων φι-
  λορρονήτεων η:ο οίονεί προπβροισκεοασΓ:)>.ή
  άψ.μζχία' έ «αέρος ί'στατο ώ; πρός άμυναν.
  Άλλ' δσηΐήΐίθτε καί αι ήτο ή δ·ς"ιόιη; καί
  ή ό;υδΐρχεΐα τού λοχαγοϋ, ουδέν κατώρθωσ< νά δ:ίδ^) επί τοϋ ψυχρού κ»ί άπαθοϋ; προ- σώτου τοϋ δο^xός ένόησε δέ ί:ι, ό'ΐον έπιτή- διιος κ ι! άν ήτο, εύρ ν ά;ιον έαυτοϋ αντίπα¬ λον, χαθ' ού θά ίθρζόετο πασχ αόο; ή ί.πλω- μχτική λεπτότη; καί π3ινο^ργία. "Οθεν απεφάσισε νά Ιλθη κατ' ευθείαν εί; τό προκειμένον. —· ΈχλχμτρόταΓε, είπεν, «πό τίνων ή μερών, δύναμαι μάλιστα να είπω ο'τι άπό τή; αφίξει; τής έζοχότητό; σας ε'; Β·ρζ- Κρούζ, δυσάρεστοι φήμζι διεδόθησαν έν τη πόλει, προκαλέσαται λυπηράν έ;ΐψ:ν... Ό λοχαγός διεκόπη, ώ; νά περίέμενε νά λάβ^ τόν λόγον δ δούξ, άλλ' ούϊθ; έμεινεν ά χίνητο;, έν θέσει προσεχτικοϋ καί έμβριθοϋς άχροατοϋ. Ό λοχαγός σϋνί'σΐτασε τα όφρίϊς καί μετά τίνων δυσταναώ* ·/»·!»- ι—--^^ · ______»«ΐΐκιαι; τού Άρχαδίον, υπό Ιω. Κονδυλακη. λεπ. 35 4. Ή Ναυμαχία τοϋ Λαυαρίνου, υπό Γ. Τσοκοπούλου. λεπ. 35 5. Ό &άνατος τον ΠαπαφΧίσσα, υπό Ιω. Π. Πετρουνάκου. λεπ. 35 6. Ή όίΧωοις της Κωνσταντινουπό¬ λεως νπό των Τούρκων. ΟΙ τρείς Πΰργοι. Επεισόδιον. Υπό Πολ. Δημητρακοπούλου. λεπ. 35 7. Ό Κατσαντώνης, υπό Χρ. Χρη- στοβασίλη. λεπ. 35 8. ^Κωνσταντίνος ό" ΠαΧαιολόγος, τόπό 'Δ. Ι. Καλογεροποΰλου. λεπ. 33 9. '27 πολιορχία τής ΆχροπόΧεως Ά&ηνώ%, υπό Γ. Άσπρέα. λεπ. 35 10. ΙΤολιο(_Μ-α καϊ ά'Χωσις τής Τριπο- Χιτσας, υπό Γ.Τσοκοπούλου. )ζλ. 35 11. Πολιορκία χαΐ Μξοδος τοϋ Μεσο- ΧογγΙου,Εύαγ. Ποντελίδου. λεπ. 35 12. 'Η Κυρά-Φροσύνη, υπό Σπύρ. Πο- ταμιάνου. λεπ. 35 13. Ά&ανάσιος Διάχος, υπό Τίμ. Μω- ραίτίνη. λεπ. 35 14. Ό Λόρδος Βύρων, υπό Θεοδ. Γ. Κυπρίου λεπ. 35 ___.....γ, Γ.Άντωνοπούλοΐ'. λ. 35 17. Λναμνήαεις ίχ τής ίν Μαχεδονία ίηαναστάσβως τον 1878, "Ιδομε¬ νέως Στρατηγοποΰλου. λεπ. 35 8. θεόδωρος Κολοχοτρώνης, υπό Γ. Τσοκοπούλου. λεπ. 35 19. Ή ίνδοξος μάχη τής Πέτρας χαί 6 Στρατάρχης Δημήτριος Ύψτ-'-1- νης, υπό Άνδρέου Στράτου, οτραττ]γου. λι.ι. 35 20. ΟΙ ΒονΧγαροχτόνοι Αντοχράχορες χον Βνξαντίον, υπό Ευστρ. Κύ- στρατιάδου. λεπ. 35 21. Ανδρέας ΆΤιαονλης, υπό Γπ·>/>γ
  Τσοκοπούλου. ?επ. 85
  22. Σονλιώτες χαί Λιάπηδες, υπό Χρ.
  Χρηστοβασίλη. λεπ. 35
  23. Γεώργιος Καραϊσχάχης, υπό Γε-
  τοργίου Τσοκοπούλου. λε·π. 35
  24. Ό Καπεταν Καλόγηρος (Σαμουήλ
  ό Κουγκίτης), υπό Χρ. Χρηστο¬
  βασίλη. ?επ. 35
  25. Ή Γραμβονσα (Έπανήβταβι ς τοΰ
  1821 έν Κρι'ιτη), υπό Ίωάι·. Κον¬
  δυλακη. ■ Κτλ 35
  26. "Ο Ρήγας Φεοαΐος, υπό Γ. Τσο-:θ-
  πούλου. λεπ. 35
  2.
  1. Μαγιχα Παϊγνια, ήτοι πειράματα
  Φυσικής έκτελούμενα διά προχεί-
  ρων οίκιακών σκευών, ώς καί τα
  μυστήοια των Μάγίι,ν καί Ταχυδα-
  κτιιλουργών.Μετά εΐκόνοιν. δρ. 1 20
  Ίαίγι ια ανναναστροφων, ήτοι θ«ΐ'-
  ματουργα παιγΜΟ^αρΓα, πασιίν-
  τσαι. παντοΐα παιγνίιδια καί διά-
  φορα προβλήματα πρός διασκέδα-
  σιν των οικογένειαν. Μετά εΐκό-
  νίον δρ. 1.40
  3. Ζατρίχιο* Σχάχι). Νέα μέθθδος |
  ^Ό^^ρίΙΛαρτομαντεία πκι Χειρο ι
  μαντεία, η τεχνη τοθ ρίπτειν τα
  χαρτιά καί προμαντεύειν χό μί).).ον
  έκ τής χειρός. Μπά δύο όλοσε>!ί¬
  διον πινάκων. δρ. 1
  6. Ντάμα κ«ί Τριώδίον. Νέα ιιίθοόος
  διδιίσκονσα τό Λαιγιι'διον της Ντά-
  μας καί τοϋ Τριωδίου έντός ολί¬
  γων ώρών. Αΐετά πΡνπ'πτων εΐκόνων
  έπε1ηγΐ)|ΐατικών τοί κειμένου.
  δρ 120
  6. Σφαιριστήριον (ΜπιΧιάρδο). Νέα
  μέθοίνος διδάσκουσα,Λϊν—τνιι>η»»
  γγ-Λ, ι ι/"-ε ιε.ϊ>Ίγΐ||ΐ(ΐτικών τού κει-
  /ιι νού δρ. 1.20
  Τόν αγαπητόν μα; πατέρα κ»ί άδιλφον
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΓΑΥΡΙΑΛΑΚΗΝ
  Θανόντα χθέ; κηδεύομεν σήμερον Δευτέραν καί
  ώραν 3 1)2 μ. μ. έκ τή; οικίας μα; κειμέ-
  νης επί τή; δδοϋ Καλαμιώτθυ άριθμος 4 είς
  τον Ναόν τή; Μητροπόλεως.
  Έν Αθήναις % 21 Μάρτιον 1905.
  Τ ά τ ί χ ν α
  Γεώργιος, ΉρακλΑς, Σϊμος, Κώστας,
  Ιωάννης, 'Ανηγόνη.
  Ο ' άό" ι λ φο ί
  Νικόλαος Ζουζουλας
  Κνριακοΰλα Γανριαλάκη
  (Ή παροΰσα θιωρηβήτω παρακαλοΰμεν χιΐ
  ώ{ ιδιαιτέρα πρότχλητις).
  Κλύσματα -ίιάφορα
  Ζώναι κοιλίας
  Όμφαλεπίδεσμοι
  ΕΓδη ΐχ χαουτσούχ
  Μή
  ια μασάζ
  Αποστειρωτήρις γά¬
  λακτος
  λ
  |Λθρνιον
  Βαρόμετρα
  Ήλεκτρ. μηχαναί
  *ω™ϊΡ«?· μηχαναί
  υφθαλμοι τεχνητο!
  Ζ»γο1 διάφοροι
  Ψεκαστήρε;
  Ξ«ράφια αυτόματα
  Ούροδοχε7α άκρατεία;
  λκελετοί χρυσο! καί
  Μαστοί έχ καουτσούκ
  λ,,ίντ,ν ταύ,ην ΐΑίαΖ. ? ^ομάδος, άΐν η*ν>ή{>ψ Ακόμη
  ΦΡΔΓΚΕΤΗΣ
  :η αποθΚαι
  30ΐ ΟΔΟΙ ΠΑΤΗΣΙΩΜ—ΑΘΗΝΑΙ—ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΚ 30Γ
  Κηλεπίδεσμοι, Όμφαλεπίδεσμοι.
  'Ανασπαστήρες (διΐβρβηβοίΓβ)
  Ζώναι κοιλίας.
  θερμόμετρα ίατριχά, λουτροθ καί τοι'χου.
  Κλύσματα παντός εΐδονς.
  Περικνημίδες (κάλτσαι) έλαστικαΐ, πάντα τα Ιχ-
  τρικά εΓδη έκ καουεσούκ.
  ε·ροΐβ Αη^ΐβϊθ
  Ε93ΕΝΟΕ3
  Α1&4ρια ελαια (Έσσένζες) §ιά μυροποιούς καί ποτο-
  ποιούς καί ζαχαροπλάστας.
  ΤΙΜΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  ι
  " 21"ραννηώνΐ°1 Κα1 Σχολ^1 ****■< *ν "*!' ρη Εξεδόθη τό πρόγραμμα των τελεσθησθμέ- νων τόν προσέχη Μάϊον έν Σμύρνη θ'. Πά- νΐωνίων χαί Σχολιχών άγώνων. Καί οί μέν πρώτοι τιλούμενοι την Ιην ΜαίΌυ περιλαμίάνουσι τα εξής άγωνίσματα. 100 μέιρων δρόμος, 200 μέτρων δρόμος, 400 μέτρων δρόμος, 800 μέτρων δρόμος, 1500 μέτρων δρόμος, 110 μέτρων δρόμβς μετ' έμποδίων, 1000 μέτρων δρόμος βάδη*, 10000 μέτρων (Ίωνιχος δρόμος), "Δλμα είς μήκος άπλοθν μέτά φοράς, "Αλμα είς μήκος άπλοϋν άνευ φοράς, Άλμα είς μήκος τρι- πλοϋν, Άλμα είς ύ'ψος, Άλμα επί χοντφ, Σφαΐροβολίχ, Δΐσχοβολία, Λιθοβολία, Άναρ- ρ(χησις επί χάλω, Άρσις βαρών διά·τής ε¬ τέρας, Άρσις βαρών δι* αμφοτέρων- (Ό χ. Ι,Τόφαλος των Πατρών τίθεται έχ· τος διαγωνισμοϋ). 'Ασχήσεις επί διζύγου καί μονοζύγου χατ' άνδρα. — Ποδηλα«οδ0σν.1α* 1 Στροφή τοϋ στίβου (400 μέτρα),2 στρο- φαί έντος τθυ* στί6ου μετά δύο έμποδίων, 3000 μέτρων διά τούς πρώτον συμμετέχοντας «ις τιμοχατά- Ήτο ΰψηλος τί άνάστηχα, εΊσωμος, μέ ιΰγενεΓς καί κανονικούς τού; χαρακτήρα;, καί αάτοΰ μορφή άνεδειχνύετθ μαλ- ■■■εΐΜΐνΐ ι, έ,Υ,ίΤ,,ϋΠί,, ΕΝ ΠΥΡΓΛ [ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ]] β ο υ ρι α α β [β υ ηιΕ] ·'° μίν0ς.-*'ίπ0ρΐ*ϊ)ς θΓχο«' *> «ντ,προσω-
  ΐυων την Ελληνικήν Βιομηχανίαν έν Βουλ-
  βΡ'α
  ΕΕΕΞ
  ΙΈΡΜΛΝΟΕΛΛΗΒΙΚΟΝ αβ»ι
  "*
  8Ιτ0Ι""
  ™ί
  Ουδέηοΐ
  . «./-πβι/ίκι/ς;, όσας · ·
  Ο ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΕΛΕΦΑΣ
  Ι. Πανταζίδου.....
  --------»,ι»<Μΐη.ν/ιι » 1. Κουμανοόδη . . ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΙΝΙΚΟΝ » Χ. Άδαμαντίου . ΙΤΑΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Ανευ διδασκάλου Χ. άθ Βουκβ . ΑΓΓΛΙΚΗ . · » » , ΓΑΛΛΙΚΗ > ε ■ ,
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ » ■ > Σάνδιρσον . !
  ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ μιτά «ροφοράς Ν. Κοντοπούλου '
  ΓΑΛΛΙΚΟΙ » ι » μιχροΐ
  ΕΑΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Γεωργιάδου νεώτατοι
  ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ νεωτάτη . ...
  ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ μεγάλοι Κουρή) .' .' .'
  ΗΧΩ ΤΟΓ ΛΟΝΔΙΝΟΓ ........
  ΗΧΩ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ μετά ιτλήρους ΛεΕιλονΙη» '
  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ *ή« άγγλιχής γλώσσ·
  ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ δι1 ελληνιχών
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΛ**1111"""·"--
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
  ΜαθΛματα
  δραχ. 15.
  Η
  640
  • 1028
  1600
  976
  952
  1060
  912
  1568
  2288
  10ΟΟ
  1240
  612
  600
  648
  976
  248
  152
  160
  128
  122
  480
  128
  288
  160
  160
  48
  128
  128
  48
  144
  ; ταχυδρομιχδν
  Ρ*γκ« γρ«β3.