90141

Αριθμός τεύχους

155

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

22/3/1905

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΤΟΣ Γ—ΑΡ1ΘΜ0Σ 155 (886)
  ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΛΕΠΤΑ 1Ο
  ΤΙΜΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΉΝ
  ΕΙΑΤΕΡΙΚΟΥ
  ........ Δρ.
  Τρίμηνος..
  Έζάμηνος
  Ετηαία ....
  9
  16
  30
  ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ
  Χρυσα φράγκα................ 30
  Χρυσα φράγκα................ 16
  ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΑΡΧΟΝΤΑΙ
  "ΉΝ 4 ην ΚΑΙ 2Οτιν ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟ_
  ΠΡΟΠΛΗΡαΤΗΑΙ
  ΗΝΑΙ
  ΤΗΤΒ 22 Μάρτιον 1905
  ΤΙΜΑΙ ΕΑΤΑΣΩΡΙΣΕΩΝ
  Είς την 4ην σελίδα ό στίχος...............................λεπτά 2£
  Είς την 3ην σβλίδα ό στίχος............................... » ά.~.
  ΓΡΑΦΕΙΑ :
  ΟΔΟΙ ΣΟΦΟΚΛΕΟΤΣ ΑΡ· 2 (ΣΤΟΑ ΧΡΗΜΑΤΙ2ΤΗΡΙΟΥ!
  ΑΡΙΘΜΟΖ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2ΟΊ
  ΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΔΩΝ
  Είνε άνάγκη ά εννοηθή κβΐ νά γείν/)
  σκέψις καΐ -ννώΐΑη έθνΐχή, δτι οί λαοΊ
  δέν χαταχτοθν ούξέν άνευ πραξικοπη-
  μάτων. Είνε άνάγκη ά έ.νοηθίρ, δα
  ουδέν πρός Εθνικήν αποκατάστασιν
  -ών ά$ιλφών ημών θά συμβάλιρ, πλήν
  ιή; διαμαρτυρίας αυτών χαΐ τ^ς συν.ε-
  νοθς εξεγέρσεως υπέρ τοθ σκοιτοθ τού¬
  του. "Οχι μι ψυχρά σιίμβολα καΐ άπο-
  φθέγματα γηράσαντα, άλλά μέ πραγ-
  ματικά γεγονί>α πρέπει νά ίκτραφί) έ αί
  τό μέλλον ό Έλληνικός λαός, ό κατα¬
  δικασθείς είς μοιρολατρείαν Εβραίων
  θρηνούντων μόνον ίξαθιν των τειχών
  αί); Βαβυλώνος. Άνοίγκη παρίσταται
  να δ?? χαΐ νά χινήται.
  Περί την Κρήτην χαί περΐ τα ίθ
  νικά μας ζητήμα'α ρίπτονται γνωμαι
  χ»1 σκέψει; ώς άτλα ά-τοφθέγματα ά¬
  νευ δικαιολογίαν τινος.
  — Ή είς Κρήτην ύπαρξις "Ελλη¬
  νος ήγεμο ίδδυ άποτελεΓ άρραβώνα τή;
  ·νώ;εω;!... )έγουν.
  — Διατί ;
  "Ερωτώμεν.
  — Ή ανωμαλίαι ή ό ποία προεκλήθη
  εί; αήν Κρήτην θά ίχιρ αντίκτυπον είς
  την Μακεδονίαν ! λέγουν.
  — Διατί ; Ερωτώμεν.
  'Αλλ' άν ό Βασιλεύς τί); Έλ>άδο;
  δεν ήτο τόσ&ν ιδτεκνοί, δέν θά ύπί]ρχε
  πλέον Ελληνισμόν καΐ ίπρεπε νά δια-
  γραφη τοθ προσώπου τί]; γί); «ά"τα
  Έλληνιχή Ίδέα ;
  "Αν άντί ή δευτέρα έν Ελλάδι Δυ-
  ναστεία άντΐ πέντε Βασιλοπαίδων ιίχε
  μόνον ίνα Διάδοχον, ίπρεπε μόνον πρό;
  ίν σημείον νά στραφή ιό Εθνικόν η¬
  μών ίδεώδε; ;
  Ή •Επτα'νησος,-η'ς δποία; τα τέχνί
  χηρύσσβντα έκα'σ;οτε την "_να>σιν
  μίι« τί)ς μητρός Έλλάδίς ίββσανί-
  ζο»το χβΐ άαηγχονίζοντο επί" τβν πλα-
  τειδν ιή; Κερκύρχς καί των
  γτ,τ, _τ
  ψιΙ
  τιοιπατων
  ,--■- ^ια·;, είΐρχΐϊϊ"""νβ"" ηαυαγ
  τ&ύς αγώνας αηί, διότι ή Μεγάλη
  Αγγλία εκυριάρχει έτι' αυτών χαί
  διότι τότε (Οτε ό νΟθα>ν εϊχε υί.ύ; διά
  νά γείνουν ήγεμόνες τη«, οΰ:ε ό νέο;
  ΐί)ς Ελλάδος Βασιλεύς είχεν ιίσέτι
  χατέλθει είς Έλλάδα ;
  Οί λαοΐ οί περιμένοντες άπό συμ-
  πτώσεις ιη"ς τύχη; καί άπό δώρα ή-
  γε(*ονιχά την ά εξαρτησίαν αυτών, είνε
  λαοί άνάζιοι ελευθεριών. Τα Έθ η δη-
  αιουργοθσι τάς περιβ-τάσεΐί-, καί δταν ή
  δημιουργία των γεγονότων έπέλθΐβ, τότε
  έπω^ελοθνται αυτών. Τοιαύτην θέσιν
  πραγμάτων εδημιούργησαν τα ίν θίρί-
  σψ γεγονότα, χαί τούτων ίπρεπε νά
  ίπνφεληθώμεν.
  Κατήντησε μέ τα διδίγματα τί)ς
  διιθνοθς ίλεημονύνης χαί τής ίν άργία
  προσδίκίας των φεουδαρχικών δώρων
  νά Τνλασθη ή ίττορία τοθ 1886 καί νά
  προστεθώσιν αί σελίδες τοθ 1897.
  Ερωτώμεν δλους αυτού; τού; ψιυ-
  δονυντηρητικούς.
  Εάν δεν ήτο δυ1 ατόν λόγω ά%υ-
  παρξίας ήγεμονικοθ βλαστοθ νά δΐοιχη-
  θίρ 4πο Έλλην» τ)γεμ.ονΙο"ην 1} Κρήτη,
  δι (ο€ύνετο ο'Χό'κ'Κηρος ή πυρκ»ΐ* τοθ
  Αρχαδίου χαί θά έοττείριυιν ό χιί(*αρ-
  ρος τοθ αΓματος των ίπαναστάσεων,
  δίχως ν' άφίστ>, Ιχνος άλλο πλήν άμυ-
  δρ4; τινος άπηχήσεως ίν ι γ) ίττορία
  τβν έγώνων ;
  Βιβαίως είνε θεοθ ιύλ&γία τό δώρον
  ήγεμ,ονοπαίδων είς τού; ίν νυνταγμα-
  τιχη μοναρχία βιοθντας λ α ού;. Καί έν
  τούτοις ή Βουλγαρία τοθ Βάττιμβιργ
  4νευ χ&. Βασιλέως χαΐ £<ευ ελευθε¬ ριών ίχαμε τήνΕύρώπην νά ευρεθή ενώ¬ πιον τοθ ίπιτελεσθέντος γεγονότος τί)ς ιιροσαρτήσιως τής Ανατολικώς Ρω- μυλίας. Δέν ηδύνατο χά! σήμερον έν Κρήτιρ νά δημιουργηθή τό αύτό καθεστώί,δταν μαΛΐστβ πρός Δυνάμεις άντιζήλου; ι- πήρχιτο έ αγών καϊ δή υπέρ ύπεσχη- μένων ελευθεριών καί υπέρ διχαιωμά- των απαραγράπτων τοθΚρητιχοΟ λαοθ; Αλλοίμονον άν περιμένωμεν νά μδς ιΓπουν, δπ»ς επί ϊτη ήδη μάτην ανα- μίνιι ή Κρήτη : — Όρίττε χυριοι νά ενωθητε μΐ την Κρήτην. Άν περιμένωμεν αύτό, τότε θά δη¬ μιουργήσωμεν απαισίαν την θέσιν τοθ —λληνΐσμοθ ίν Μαχεδονία. Διότι τότε βά μ«ς είπουν συγχρόνως πως ή Κρήτη μδς δίδεται ώ; άντάλλαγμα δι* δσα 4λλοι εύτολμότιροι καί δεξιώτεροι η¬ μών, καίτοι μή έχοντες ώς κρά'τη ήγε- μονόπαιδας νά διοριβθοθν διοικήται τής Μαχεδονίας, κατέκτησαν ίξιγειρόμενοι, ίργαζόμενοι, μαχόμενοι. Άν διά τή; καθητυχάνεως των ίν —ρήτ^ι πραγμάτ«ν αυΐό επιδίωξιν ή Εύρώπη κα. αύτό ίπιδ ώκουν οί ίν Ελλάδι δί]θεν συντηρητικοΙ, τό ίπέτυ- χον. θά ήτο δ' άληθώς στοιχειώδου; μωρίας δεΓγμβ νά πιστευθή, δι ι δέν παρήγαγεν είς Ευρώπην καμμίαν ίντιί- πωτιν τό χίνημα τοθ θερίσου. Οΰτε ιί-ε δυνατόν ή Εύρώπη νά εσκέφθη ώ; ό ίδιαίτερο; τοθ πρίγκηπο; Γραμματεύς χ. Ανδρ. Παιταδιαμαντόπουλο; καί οί Ητωχοπρόδρομοι των δύο Αύλικών χλικών, δτι κίνημα καθαρώς προσωπι¬ κών συμφερόντων ήτο ίκιίνο βτΐερ ηνάγ¬ κασε τάς χορυφάς τοθ ΚρητιχοΟ λαοθ νά πάρουν τα β:υνά. Διατί δέν τα λέ¬ γουν χά * καΐ τα προσωπιχά ταθτα συμφέροντα; Άλλά κχΐ ά^ τα είπον ίκεΓνο', ι έ» Χανίοΐ; άντιττρίσωτίοι των Δυ·,άχεα>ν δέν τα επίστευσαν, διό ι αν
  τα έτίστευον άλ,λω; θά έιτληρορόρου'
  τάς Κυβ«ρήτεις των καί δέν θά έχα-
  λ Ονο οί ί θ»ρίσφ νά ουνενν&ηθώσιν
  ούχι ώ, προδό αι χαί )ωποθυ:αι θέ-
  τ?ω , άλλ' ώ, ίτοι προ; Γτου; μετά
  τοθ συ-ταγμχτάρχου Λουβένσκη τοθ
  έκτελοθντο; την εντολήν των τεσσαίρ-ον
  τί); νήσου προστατ(δων Δυνάμεων.
  Διότι διον μικρό; καί αν είνε (Τ, λαό.',
  δταν ?χγ) υπέρ έαυτιθ τό δίκαιον χαί
  υπέρ τοθ διχαίου άπΐδύιται εί; άγώνα
  άνισον, δσον μιγαλειτέρα ή ά^ισότης
  τοϊθθτον ίϊχυρά ή ίπιβολή και ή ίζί-
  σωσι; αύτοθ πρό; τού; ίσχυροΰ, τού;
  μή παρέχοντας τάς αΐτουμένα; έλιυθε*
  ρίας.
  Έφ δέ τοιαθτα γεγονότα, τοιαύ¬
  τας υπέρ τής Κρήτης δεικνύουσι τάς
  διαθέσει. των Δυνάμεων υπέρ ποτε εύ ·
  μενεϊ, καί υπέρ ποτε συγκαταβατικάς,
  ρίπ:εται από των προπυλαίων των Ά-
  νακτόρων τή; Χαλέπα; ώ; έμπτυσμί;
  κατά τί); Κρήτης υπό τοθ 6πασ(ΐι-
  σχοθ τοθ 'Υπάτου 'ΑρμβστοΟ άντι-
  πλοιάρχου Αεμπέση καί τοθ Γραμμα-
  ΙΑΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙΕΥΘΥΜΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΩΠ
  σει; εύμίνεία; πρό; ήγεμόνας τί]; γί)< "Ο :αν δέ ή χατανόησι; αδτη μεταβλη¬ θή εί; έθ>ικόν αίΐθημα, τότε θά δυνήθη
  νά ζή»ιρ καί ή Ελλάς,ν' άναπνειίσιρ καί
  ίνθαρρυνθγ) ό διωκόμενο; καί καλούμε-
  νος είς αΙωνίαν ίγχαρτέρησιν έλληνι-
  ------ τ · «Ι Ι
  Τού, ρίτττεται λέγομεν ώ; έμπτυσμός
  κα:άτί]ς Κρήτης ή φράσΐ; :
  — Αύ'ά δέν τα κάνουν γιά την ί-
  νωσιν, άλλά τα κάνουν γιά θέσ«ις ποθ
  δέ* τού; δίνουμε...
  Περιωρίσθη ό πατριωτισμός μόνον
  ίντός τί]; αύλί); τί); Χαλέπα; λοιπόν ;
  Ζητοθν δλοι οί Κρήτε; παροχά; ;
  Την απάντησιν δίδουν τα γεγονότα
  τοθ Ηρακλείου.
  Ό πρώτο; Γ τω; των άνδρών τί);
  Ελλάδος, ό πάντως ΐιπεροχώτερος πο-
  λιτικίς νοθς τί); Κρήτη?, ό Σφακιανά¬
  κης, ό ψιίχραιμος καί συ^τηοητικός,
  ό πρόεδρος τί)ς 'Επαναστατικί]ς συνε¬
  λεύσεως τοθ 1897, δ προέδρω τοθ
  'Εκτελεστικοθ επί τί)ς ϊιοχί), των
  Ναυάρχων χαί πρόεδρος τή; Συν-
  τακτικί); Συνελεύσεως τοθ 1898,
  6 μετά τοθ κ. Ε. Βενιζέλου συντά-
  κτη; τοθ Κρ τικοθ Συντάγματος συν-
  αγείρει τα πλήθη ί» Ηρακλείω καί
  βροντοφωνεΓ, δ:ι *χα&ήχον τοϋ Κρη·
  τικοϋ λαοϋ βΓνβ νά ΐαχθ/; παρά ιό πλβυ-
  ρόν των ένόπλων πατρ ωτ&ν χον θβ·
  ρ(σου πρός ε?ιικήν αποκατάστασιν
  χον».
  ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΖΠΗ
  ΣΥΜΠΤΩΣΙΣ ΟΝΕΙΡΟΝ
  Έ'ω Ιβάδίζα ίμέριμνοζ, ^οναα αίφνης
  ήχ,ους βαρβαροφώνων χαι ή άιήχηαις ζη-
  τωχραυγών ηκούετο φοβιρά. Έϊραμα πρός
  την πλατείαν τής Όμοιοίας χαι εϊϊον χι
  λιάδας λαόν Ιζ ,μμένον, &πειληχι*οΰ νά
  χατέρχεται πρός την οδόν Ι' Σεητίμβρίου.
  Άί6 τοϋ ίζώοτου τη; οικίας τοϋ χ. θ. Π.
  ΔηΊιγιάννη άνίδίδοντο χρα>μαΐ(αμο2 ββγγα-
  λιχών φώτων χαί ή πολιά χεφαλη εφαίνετο
  Ιπισχοποϋσα τ άν χατβρχόμενον χιίμαρρο*.
  Τα πλήδη Ιιτηααν χα δ χ. θ. Π. Δ»?λι-
  γιάννης προαίφώνηαβν αΰΐά :
  ΆγαπητοΙ ο"νμπολϊταχ,
  Ή Κυβερνήτι; πχρημέλησε τα καθή<οντά της άττίνανπ τή; Κρή-η«, χ «Ι αί έπιβουλαΐ τώ» Ίσχορών τή; γή; κατΐσχυΐαν. Πρέπιι <ά έγρη- γ.ρ^ ο λ«(; θίμα-οφύλαξ (ιρα; πΐρ»κιτ»θή<ης κ>1 φρουρΗ τώ/ άπΕρα^ράΐΐτων 8 χιιωμά:ων τοϋ
  "Βθ.ους. Κυβίρνησΐί μή επιβάλλουσα τή* θέ¬
  λησίν της χ αί μή διαρρυθμίζουσα τα έν Κρήττ)
  ιτράγματα «ίνι άξί« (ϊγχόνης. ,
  Ζή-ω ή ένωσις τής Κρή-ης.
  — Κάτω οί προδό-αι Ι ιμαίνιτο τό πλήίος.
  — Σ-ήν ^ριμάλα, στήν κριμάλα.,.έκραύ-
  γ«ζ«.
  "Οντως 6 λαδς άφον όιήρηασβ δαας
  εύρε ο αψίδας μετέβη είς την οΐχΐαν τοϋ χ.
  Θιοτόκη, τοΰ κ. Ζαίμη, τοϋ χ. Ράλλη χά!
  τοΰς έφερεν εις την Οδόν Σταδίου, τούς ί-
  χρέμααε δέ επί των νεοβαφών στύλων τοΰ
  ηλεκτρικόν φωτός. Κάτωθεν Ιτέ9ψαν αί
  σανίδες χα μετ' δΐίγον ηρχισαν νά χαΐωνχαι
  οί προδόται, ίιφ ο'ι άρχαιολόγοί οί κοκλη-
  μένοι διά τό Συνέδριον Ιχειροκρόχονν...
  Την στιγμήν εκείνην Ιξνπνηοα...
  ΑΙΣΩΠΟΣ
  Υ. Γ. Ό χ. θ. Π. άηλιγιάννης εΐδε ιό
  Γδιον όνειρον, άλλ' δταν ίξύηνηοεν Ιιόηαεν
  δτι ήτο φεΰ ! πρωθυπουργός καί ό'χι άντΐ-
  πολιτενόμενος...
  •Ο ϊδιος
  τροφήν των τέκνων της τα
  δΛθΐα έννία τον αριθμόν 1·
  χουσι λάβει αρίστην μόρ·
  ?ω*ιν ιΐνι δ» λάτριις τής
  πρός την δ"(«ν
  ίίριχ
  μ/λ
  ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝ.4ΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ς η («
  ίδιαιτίριχν κλ(-
  «». Όλα τί μ/λη ή
  μ/λη τής
  «χογενείας Τολττόη οαι-
  λοΰσιν ιν τ^ οΐκία έχτό«
  τήί Ρωσσικής την Άνγλι-
  «V
  χαΐ Γαλλικήν.
  ,'Η μ«γ«λειτ»ρ« χίρητοΒ
  Λιοντοί Τολστίη ιϊνε έλ-
  κυστιχωτάτη νέα χαΙ ά-
  χολο»ί*ϊ βήμαπρόί βήμα
  τί προγρ«μμ«, 8πιρ 4χα.
  ντ* μέγας πατήρ της
  Κ τα π«γχοσμ(οο «ρήμης
  *?γα τού. Ο3-ω πολλάκις
  η γλυκίία νεανι; έθυσίασιν
  °*έρ των πτωχών τας οί-
  κονομ(«ς της, ενδυομίνη
  »«ον τό δυνατόν άπλούσ-
  τιρα ΐνδύμα-α καί άποφιύ-
  γουσα χαί αυτήν την π«-
  «μικρά» πολυτέλ»(αν, προ-
  σιτιθοΰσα δέ μϊ παν μέ-
  ΐ«ν νά ζήση την ζωήν των
  πρώτων χριστιανών, την
  δπ>ίαν τόσον πολϋ παρη¬
  κολούθησε χαί παφαχολου-
  9«ΐ δ διάσημοί πατήο της.
  Κ*ί ή χυρ(β Τολστόη,
  η^ στερηθίϊσα την ζωήν
  των οίΐίρων της, άρκ&ΐται
  ιΐ{ τόν ψψοι οίκογινϊ·«·
  «'ν β εν, το* δΛοΐον χαλ-
  λύνουν »ί έΐπϊριναΐ συ α-
  βροίσεις ίλης τής ο'ιχογε-
  νι(«ς πέριξ τής κοινής τρα-
  «'ζη,ί μ» τάς φϊΐδράς μορ¬
  φάς των τέχων της, μέ
  Άς μικράς μουσιχάς συν-
  «'λί«« χ«! μ τάς ώρ«(«< σοζητήσει;. > Καί μένει εύχαρ!στημένη χπ> την ζ'αή
  αχιρίτΓοι» ιχιίνου οϊχογινειοκιυ άσύλου, τό &-
  π-ΐ3ν χαλύπ-οον α! δάφναι τοϋ μιγαλίΐτέρου
  (ΐ.υΐιστορι.ογράφ υ χαί ψ λί "
  Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  Ό ίν Χανίοις ονλΐηφϋεΐς δπΐαοχηγ&ς Μαλεβνζίον, ούτινος
  οί δύο άδεΐφοι δπλαρχηγοΧ ίτίαης ίφονεν&ηπαν χατά τάς
  τελευταίας Κρηχιχάς Ιπαναατάοεις.
  ΤΟ ΛΑΝΕΙΟΐΓ
  ΤΟΥ ΛΑΡΙΙΣΑΊΚΟΤ
  Ιί ΕΠΙΒΟΪΛΗ ΚΑΓ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  — 'ΙΙ εκδοαις τοθ νέον δανείον
  — Προσπάθειαι διά νά παοαπειό'θη η Κν
  Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ
  —· Ή κι/ρία Τολό'τόη
  — Χαροκτήρβς βνγκρονό»ιενο»
  — Ό γραμματεύς τοθ μεγάλον όυγγρα-
  φίω« ______
  Ο ΟΙΚΟΓΕϋΕΐΑηΟΣ ΤΟ] ΒΙΟΣ
  Ή σύζυγος τοΰ μεγάλου Ρώσσου μυθιστορι-
  ογεάφου κόμη-ος ΛέΌντος Τβλστέη μ*6' δλην
  τή* δίξαν τοϋ διαπρεποΰς συζύγου της δέν δύ¬
  ναται νά καυχηθή ότι μαζϋ μέ τόν τίτλον ιή;
  κομήσσης εκέρξισι χ»ί τόν σύζυγον, οτπ; συμ-
  μίρίζίται κχΐ δλας τάς όρέζεις τη;. Εάν ?έ
  πλήρη; άρμονία έπικρατεΐ εί; τόν χριστιανικόν
  οίκον τον συγγραφέως τηςα'Αναστάσίως», τοΰΐθ
  άπ δ.δϊτβι άφ* έ<ος είς τόν άδαμάντινον καΐ κ- γαθώτατον χαρκιήροι τοΰ Λέοντος Τολστόη, άφ' έτερον 81 ιίς την ιζαιριτικήν αγάπην μιθ' ή; πιριδίλλιι τ^ν δ*φννσπφή σύζυγον της ή κυρία Τολστόη. Όταν τα δύο αύτά κίσθήματα συν«ντώ·ται, ή ς/ιχογιν» αχή ιύδαιμονία ·ϊν* έ- ξησφαλισμέι,η. — ΐά αμθρα τΛς όνι6άδεως ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΟΎ ΚΡΑΤΟΎΣ ΈχίΓνβ ό"περ ή «παισία Αύλή τής Χαλέπας ή ψευδολο'γο; ή άν δέν ψιυ- δολογγι πάντως τυφλή καί μωρά δέν αφη"χε νά φθάβιρ μέχρι τί]ς γώσε·ς τοθ 'Υπάτου 'ΑρμοστοΟ, κατενόη- σεν ό Κρητικός λαϊς καί δή οί δι- πλωματιχώτατοι των άνδρών αύ- τοθ. Είμεθα δέ πεπεισμένοι, ίτι καί πάλιν ψευδη μετεβίβασαν είς τόν Ύ· πατον 'Αρμ-.στήν κατά την κρισιμω- τέραν στιγμήν των γεγονότων, δτι οί άνελθόντες εί; θέρισον απήντησαν πρός τάς Δυνάμεις πώς παραιτοθνται τί); Ιδέας τί)ς Ενώσεως. Οΰτε τόσον ίπαί- σχυ^τοι καί ταπεινοί θά ίνεφανιζοντο, άλλά καί άν ταπειν'ά καί έπαίσχυντα τα ίλατήριά των, δέν θ' άφιναν ούτω νά εκδηλ&θοθν. Σήμερον δλόκληρο; ή Κρήτη κηρυτ- τιι την ένωσίν τη; μετέ τί)ς Ελλάδος, το δέ κίνημα τοθ θιρίνον χρίνεται τό μέσον πρός εθνικήν αποκατάστασιν τοθ Κρητικού λαοθ. Όλόκλγ)5ος ή χώρα ήρχισε τέλο; νά χατανογ) δτι οί λαοί δέν κατακτοθν τα δΐκαιώματά των ιίμή διά πραξικο- πημάτων, αί χωραι δέν δίδονται οΰ:ε ώ; δώρα πρός λαούς οδτε ώς έκδηλώ- Άλλ' ή κόμησσβ Τολστίη δέν δύναται νά καυχηθη ί:ι ζή την ζ ,.ήν τή/ οποίαν ώ; έκ τοΰ χαρακτήρος τη ώ,ειροπολησιν. Δ ότι ο χα- ρακτήρ αυτής είνε τόσο» διάφορος τοΰ χαρα- κτήρο; τού συζύγου τη;Ι 'ΙΙ χυρίβ Τολστόη είνε ώρΐία χαΐ άνίπυγ- μένη γυνή, ή 4Π0(β ίγαπ5 τόν κόσμον, έπι- βνμιί τή/ χοινωνίβν, λβτρειίιι την τιρττνήν συγκέντρωσιν ιω» α'βουσών, (Ί« τάς Οποίας έκ. τώ> προτέρον είνε βέβαιον (τι θά δΊέπβεπιν,
  δχι τόσον ώ; έχ τής θέσεώς της, ίσον έχ των
  πολλαπλών φυσικών χά! π-ιυματιχών χαρισμά-
  των τη;
  Άλλ' ο κορυφαΐος των συγχρόνων μυθιΐτο-
  ριογράφων είνε όταδό; τίτον άντιθέτου σχολήςΙ
  Καί έκ σεβασμόν καί τιμής πρός τό τάλαντον
  τον συγγραφέω; τής αΓιάν3γι«ς Πολαιχνα;» ή
  κυρία Τολστόη στερεϊ εαυτήν ίλων των κοινω-
  ■ νίκων άπβλαύτιων χαί προτιμα την θέσιν Ίδι-
  I
  αιτίρου γραμματέως τοΰ άνδρό; «χιίνου, ίστις
  Ι την πιριβάλλιι μέ αγάπην προερχομένην άπό
  ! την συναίσθησαν των θυιιών είς άς χάριν τού
  υπεβλήθη ή συνδίσβτα μίτ' αΰτοΰ τόν βίον.
  | Παραπλιυρως τοϋ γραφείου τοΰ ενδόξου συ-
  ■ ζύγου της ή κυρία Τολστοη ϊχει έγκαταστήσει
  τήι γραμματείαν. *Ε»α πολΰ «ολυ ιδμορφον κ«ί
  καλαίσθη:ον γραφείον τοΰ οποίου δ διάκοσμος
  αι κ*1 άπλονς μαρτυρεΐ τα γοΰστα τής κο-
  μήσσης. Έκεΐ μέσα έργάζετβι είτε γράφουσι»
  την Ιδιαιτέραν άλληλογραφίαν τοΰ συζύγου τη;
  είτε τακτοποιοΰσα τό δι* αυτόν ερχόμενον τα¬
  χυδρομειον άπ& πάσης γωνίας τοϋ. Κόσμου.
  Κυρίω; ίμω; ή έργασία τή; κομήσσηςΛέον-
  το; Τολστόη σύγκ«ιται είς την άντιγραφή» δια¬
  φόρων Ιργων τοΰ έ.δόξου συγγραφέω;. Έργων
  ίμως ών άποιγοριύεται ή δημοσίευσις έν Ρωσ-
  ιμως
  σία
  Την άντιγραφήν ταύ-ην ή χυρία Τολστόη
  έχτελιΐ δια γραφομηχκνής την οποίαν χειρίζε-
  τ«ι μετά μεγίστης Ιπιδεξιότητος. Άνίγραφβ
  ίέ τοιαΰτα αποστείλει χατό'πιν ταχυδρομιχώς
  είς τοος πολυπληθΐΐς έν ιω φιλολογικώ κόσμω
  βίλους τοΰ Τολσ-όη, οί δ,.οίοι χρβτουσιν «ύτά
  ως χιιμήλια δυσαπόκτητα. Αί άλλαι άσχολίαι
  τής χυρίας Τολστόη στρέφοντβι περΐ την άνβ·
  ΑΤΡΙ ΟΝ
  άημοσιβνονν μίαν ΰανμασ(αν Ιστορικήν αφήγησιν υπό τοϋ κ. Μ. Γ. Ααμηρννίόον
  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ 1833
  ΠΩΣ ΕΛΑΗΝΕΣ ΑΝΤΑΡΤΑΙ ΚΑΙ ΓΑΑΛΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΙΥΝΕΠΛΑΚΗΣΑΝ
  εσχάτως έπανειλημμένως έν ταΤ;
  δτι ή έταιρία τοΰ σιϊηροϊρβ^ο^ Λ»
  ρίότσης ζητ*?- «*ρ« 'ττ]ς*Κυ6ΓρνήόΓ;ως, δ'πως
  ^ς&4ΐ} είς τ,ήν έκδοσιν τοθ δανείου τού άπαιτη
  ίίησομένου διά την κατασκευήν τού τελευταίον
  τμήματος Λϊρίσσης-Συνόρων. Έπε.ίή δμως ή
  κατασκιυή τοϋ τμήματος τούτου προϋποθέτιι
  τα* σύνδεσιν τοϋ σιϊηροίρόμοο ημών ματά των
  τουρχ,'κών παρά τα Σύνορα καί έπειδή ή
  τουρκική Κυβέρνησις δέν απεφάσισεν εισέτι
  τοιαύτην ένωσιν, ή έΐαιρία πρόωρον ίσως καί
  ούχι άφιλοκερδτ] έτιδεικνύουσ* ζήλον πρό; ά-
  ποπεράτωσ ν τού Ιργου, Ιρρ ψ« τεχνη'ντως
  την ίδ-αν, δΐι δυνάμεθα νά έκτελέσωμεν τ/;ν
  γραμμήν μέχρι Τσάγεζ', οπόθεν δι" ατμο¬
  πλοίου, τί] φιλοτίμω ένεργε'α τής αΰτί|; έται-
  ρίας, θ' άπθκτήσωμεν τακτικήν συγκοινωνίαν
  μετά τής Εΰρώπης διά θίσΐαλθ'ίκης. "Ινα δέ
  μή ϊ-./θή' ο άπαιτούμενος χρόνος πρός εξέτα¬
  σιν, ίστω κ»ί επ πολαίως τοϋ ζητή.Αϊΐος τού¬
  του, ϋπεδλτ,θησαν άμέσως τα σχέδ α καί ήρ¬
  χισαν αί οχεχιχαΐ ενέργειαι μετά πολλών δια-
  φημίσεων, 6'πως επιτραπή άμέσως άνευ ουδέ-
  μιας μεταδολής ή πρός τοϋτ3 ίκδοσις των ο-
  μολογιών, άξίας 7,000,000 περίπου δρ*χ-
  μΰν.
  Ζιτ.Τ δηλαδή ή Έταιρεία, δ',τι καί ή ίδιό·
  τροπος έκείνη γ,ινή, ή:ις εζήτησε νά επιδείξη
  κατά ?ίιον τρόπον την οί'ρνης καταλαδοθσϊν
  αύτην φιλοπονίαν :
  «Άνδρα ν-ο*" Λλ,θβ Λ γρηγορο,δα
  φέρ' τα γενετα ΰον νά γνέο"ω».
  Πρέπει ίμως να έξετ/σθζ «ν ί) ύπέρμιτρος
  αίίτη σπουδή «Ινε $€0 καιολογημένη ή1 άπο-
  Χρύπτεΐ αλλα ιεχνάσματα χερδοσκοπικα, κ»ί
  «βν τ) αρκούντως ήδη άραιά γενιιάς τοΰ Κρβ-
  τους πρέπον είνε να περιτυλιχθη κ,οΐ πάλιν
  περί την αδραχτον τής Έτβιρείβς Μπατινιόλ
  καί των περί αυτήν.
  — Τα άρθρα της
  Ή σύμδασ,ς περί τής κατασκευής καί έκ·
  μεταλλεύσιως τοΰ σιδηρόδρομον τούτου όρίζει
  τα εξής :
  Έν ήρθρφ 12: «Τα έργα άπό Πετ-
  ραιώς μέχρι Δεμερλή -ερατωθηΰονται έν-
  ΐός τβύΰαρων έτών», λήγει δέ η προθεθμία
  αίιτη τόν Όκτώβριον τοϋ 1906.
  Έν τοίς Δρθροις 34 ναΐ 35.
  «Έν ή. περχητώσει Α Κυβέρνησις ήθελεν
  άπίφααίσετ νά προεκτείνη τόν σιδηρόδρο¬
  μον εκείθεν τοΰ Δεμερλή μέχρτ Λαρίΰσης
  καί μέχρι συνόρων, Λ άνάδοχος Έτατρβία
  ύποχρεοϋτοι νά καταΰκενάθζΐ την προέ-
  νταστν ταύτην».
  Ώς έ-ίσης. «Αί άμοχδαϊαι ύποχρεώθεις
  ίοχΐίθυοΊ ναθ' δλην την διάρκειαν τής κα-
  ταοκενής τοϋ σιδηρόδρομον Πειραιώς μέ¬
  χρι Δεμερλή ώς καί κατά την διάρκειαν
  των δύο έπομένων έτών».
  Παρά τό ρητόν καί σβφές ίμως γράμμα
  των άρθρων τούτων τής συμβάσεως, οί περί
  την εταιρείαν έπιιηδείως ένεργήσαντες παρά
  τί] πρφην Κυβερνήσει τού κ. θεοτόκη π«ρέ-
  συραν αύτην καί Ιπειο*αν νά έπιτοέψη την Ικ-
  δοσιν των όμολογιων τού Δανείον διά τό
  τμή*μα τοδτο Δεμερλή—Λαρίσσης δΰο όλό
  κληρα Ιτη πρΐν τ) αποπερατωθή ή γραμμή
  Πειραιώς—Δεμερλή. Τουτο δέ δηλοί έν άλ-·
  λβις λέξεσιν δ'τι ή μέν έταιρία έπωφελήθη
  τής εύνοϊκής εκδόσεως των όμολογιών με υ¬
  περτίμησιν 30 φρ. επί έκάστης όμθλογίας ίι'
  ίργα, ών ή Κυβέρνησις άπαγορεύει νθν, πολυ
  ορθώς;, την έναρξιν, καί ών ή χρήσις ήθελε
  χαταστή δυνατή μετά δύθ Ιτη, τό δέ Κράτος
  έζημιώθη άνευ λόγον τοθς τόκονς των δΰο
  έτών.
  Είς τάνωτέρω πρέπει νά προστεθη χαί ή
  μή Ιγκαιρος αποπεράτωσις των εργασιών
  Λιανοκλαδίου — Δεμερλή. ΑΙ εργασίαι τοΰ
  σιδηρόδρομον κατ' αρχάς μέν επροχώρησεν,
  τις ειπείν, ομαλώς υπο
  ιπο την
  χαλής χατασχευής των έργων ίγινε πλέον κ α
  ταιφανέ; είς πάν ·ας τ&ύ; είδήμονΛς, ότι μεί-
  ζονα όλιγωρίϊν πρός τάς ύχοχριώσε'ς αΰ:ών
  καί γλιτχροτητα ίν τί) «κμε:αλλεύσε'. τώ* ά-
  σαφε ών καί των σφαλμάτων, των έν τθ?ς
  σχεϊίοις κ»ί το?ς ίροις τής συμίάτεω;, ουδέ
  ποτε έπέδιΐξαν οί προκάτοχοι τής νυν έται·
  ριίας "Αγγλοι έργολάβο;, ου; έσπεύσαμεν
  άτόπως νά κηρύςωμεν έ«.π-ώτους. Ενεργεια
  πολ τική κϊΐ ενεργεια των περ'. την εταιρείαν
  επιτηδείων επίεσαν καί έσκότισαν έν πολλοΤς
  τίν έλεγχον τής Κυβερνήσεως επί των έργων.
  "Η5η δοιως ύπόνοια τ) μάλλον βεβϊΐότης
  ΰπάρχει, δ':ι καί είς τό ζήτημ* των προθε-
  σ^ιών δέν θά φανώσι συνεπιΤς οί τής έται-
  , δ ότι έν τώ τρί-ω τμήματι Λιανοκλάδι
  Δεμερλή ή Ιγκαιρος αποπεράτωσις τούτου
  χατά τή' σύμβισ.ν πρ&ϋ-οθε'τει εκτέλεσιν ίρ
  γων άξιας ,,.000,000 ίραχ. κ»τά μήνα,
  πρα/μ* τό* όττοΤον δέν δύνανται οί έν τώ υ¬
  πουργείω -ίά διδαιώσωσιν δ'τι γίνεται ήδη.
  Τουτο δέ ιινε, φρονούμεν, άρκούνως σοδιρόν,
  διότι πρόκεται έν τ<^ τμήματι τούτω περ! έρ¬ γων ίυσχεροϋς καί ίαπανη.,α; εκτελέσεως, ώ' άλλως τε αί έν τ&?ς τιμολογίος τιμαί εισί των έν τώ πρώ-φ τμήχατι, πρό κε τοΰ Έρλόγουδ, δτι έπολλαπλασίαζε τβ- τροψΜιθν μέ τετραψηφιον αριθμόν είς διά- στημα λεπτοΰ. Ό Φεδεδτά Ροϋζον, είς "Αγγλος γεννη- θες κατά τό!702 Λτο κατά την παιδικην τού ηλικίαν ύπερβολικά εύήθης μέχρι τουλή ε'< μικρ:τεραι των έν τφ πρώ·φ τμήχατι, κρό- Χθ^ τί1ν 10 *)2 π· μ· συνήλθεν ή Β>υλή ε'ς
  κεααι δέ περί εγγυήσεως άτλώς καί μόνον Υ1*1,*11" «»»εδρίασιν ήτις μ(Γβ την δρκωμοσίαν
  1,500,000 δραχ. Ό,τι δμω; ίτοπον σννέδη ϋ»λ«*£μ^«» ™*> Ρ-υλ.υ,5ν δι,λύθη.
  διά την Ι-δοσιν των όχολογώ* τοϋ τΛήαατος ~" Α* «*νν«δί»·άΛε»ς των ταηυάτων
  διά την Ι·δοσιν των όχολογ ώ μής
  Δεμερλή—Λ'ρίυης, δέν »ΐνι διδικϊΐθλθγη-
  μίνο» νά έπΐνΐληφθή καί διά τό τμήμα Λα¬
  ρίσση;—Συνόρων. Έ* των ά<ω πχρατιθεμέ- νων ίρ^ρΐύ^ τής σ^μ6άτ€ως καταφανές είνε, δ'τι ή Κυβέρνησ ς Ι^ε· τό δίκαίωμα ό'χι μόνον πρό τής άποπε,/ατώτεω; των Ιργων Δεμεο λή—Λϊρίσσης, ά*λά καί δ^ο δ'λχ ί η μετά την αποπεράτωσιν αϋ-.ών νά ζητήση παρά τής Έταιρείας τή* επ" τώ ώτ.σμένω τ μή,ιατι κατασκευήν τοϋ τμήχατος Λϊρίσσης—Σ^ν- όρων, ήτις Έταιρεία ΰποχρεοικαι είς ταύτην. Πρέπει ο'μως πρω-ΐστως νά δ;θή ό καιρός είς την Κυβέρνησιν νά σκεφθή εάν καλώς καί ταχέως ή έταΐρεία εξεπλήρωσε τάς ύποχρι ώσεις αυτής έ< τφ τμήματι Λιανοκλαδίου — Δεμερλή, ά* ή Τθ-ΐριία έΐυ:τρέψη την ένω¬ σιν τγΟ σιδηροδρομου ήιών μετά των ίϊχύ' της χαί είς ποΤον σημεΤον των Συνόρων, χ»ί άν επί τέλους, θά συμφέρη ή κατβσλευή τής γρομ^ής Λκρίσσης—Τσάγεζι έν πιριωτώτει αρνήσεως τής Τουρκΐκής Κυβερνήσεως. Έσπευσμένη «7Γ6?ασ ς δώνζταΐ νά χ«τ«- στήση έν ι($> μέλλοντι όλ6κ.λγ;ρον τό τμϊ|μ·*
  Λϊρίσσης—Τσάγιζι άχρηστον κ»1 ίπομ.ένως
  όίτχοπον την δαπάνην των 7,000,000 ίραχ.
  Ελπίζομεν δ'τι οί άν;ιπρόσωποι τής Κυβεο-
  νήσεως έν τώ σ^μδουλίψ τής Έταιρείας ταύ
  της των Έλληνικών σιδηροδρό;Αων κ. κ Πα-
  παδιαμαντοπουλος, θών καί Καλλίας θά
  προστατεύσωσι τα συμφέρο.τα τοΰ Δημοσίου
  χϊΐ θ' βποτρέψωσιν άπ' «ότου ίδιαν ζημίαν.
  ---------------«ιιειι----------------
  ΕπΐΙΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
  ΔΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ
  Ή ταεγαλοφνΐα των ηλΐθίων
  Μέ την ηλιθιότηταδύνανται νχ σννηπάρ-
  χωθι καί μερικαι πνευματικαι έκλάμψεις,
  τάς οποίας έσυνειθίθαμεν νά άποδίδωμεν
  είς την μεγαλοφυίαν. Τουτο ήτο γνωστόν
  καί πρότερον, άλλ' έπεκνρώθη ήδη μέ τον
  έπισημοτερον τρόπον άπο τάς μελέτας τοΰ
  Ιατρόν Πέτερόεν, όστις έπραγματεύθη
  το ζήτημα άρκετά λεπτομερώς
  Αί ύποκείμεναι είς ώναπτνξιν διανοη-
  ιικαί τασετς των ήλιθίων είνε ιδίως αί
  εξής : Λ άριθμητική, ή μιμητικότης,π Ιδιθ-
  φνία διά τα ΰχ,έδχα, την ζ^γραφικήν, τό
  παιγνίδιον, Ιδίως διά τό ζατρίκιον κ. λ.
  Έπίΰης ύυχνάκις φαίνεται άνεπτυγμένη
  είς αύτούς μεγάλη εύχέρεια πρ ς τί ν μα¬
  θηματικήν ύπολογισμόν.
  Ό Δόκτωρ Χί 6 άναφέρει ηλίθιον τίνα,
  δστις κΐίτοι μόλις ηδύνατο νά ομιλήση
  ύπελόνχζε μι υπερβολικήν ταχύτητα τοΰς
  μάλλον περιπλόκους πολλαπλαοΊασμοί/ς.
  Οταν τψ άνεφέρετο ή τΊλικία τινός, ηδύ¬
  νατο νά υπολογίση σχεδ&ν άμέσως τόν αριθ¬
  μόν των λεπτών τα όποϊα ίζησε.
  Ό Πογγένβονελ είς την Σάλτθβουργ έδ(-
  δασκεν 6να ηλίθιον, δστις ϊλνε διανοητι-
  κώς τα δυΰχερέστερα προδλήματα μέ πα-
  ράδοξον ταχντητα. 'Αλλ' δταν απεφάσισε
  νά τόν εΐσαγάγ··»] επιστημονικώς είς τα
  μαθηματικά, παρετήρηθεν ίτι δέν ηδύνατο
  νά τόν κάμη νά έννοήση τΐποτε αλλο έκ¬
  τός τοΰ κύκλον των άπλών ύπολογισμών.
  Ό "ΑτκινθΌν ομιλεί πβρΐ πτωχής τινος
  ήλιθίας γνναικός, τής οποίας Α μόνη χαρά
  ήτο Α εκτέλεσις διανοητικών άριθμητικών
  ύπολογισμών.
  Ό "Αηρλανδ γράφει περί παιδίου τινίς
  σννεδριάό'εις των τμημάτων
  Μιτά τουτο συνήλθον ιίς τάς τάς δι»^ορου;
  ; πίντε έκ των τμηαάτων χΐί έξηκιλού-
  ά; έργασία; τα>ν διά την έζέλεγξιν των
  έχλογών*
  Είς τό Β' τμήμα έπ:κυρώθηταν «( εκλογαί
  'λλμυροΰ, Άργους, Μηλου, 'Ερμιονίδο;, Φ«ρ·ί
  σάλων, Κα)αμπάκχ;, Άττική;.
  Τοΰ τιτάρτου τμηματο; έπέκυρώθησαν ίλ«ι
  α( εκλογαι έκ-ό; τή; Καρυττία; καΐ Πυλία;.
  Κατά τοΰ κύρου; τή; έχλογή; Πυλίας ώ; πρός
  τόν κ. Καράπχυλον 6κέβαλεν Ινστατιν δ κ.
  Σάχκης, υποστηρίξας ίτι δ επι τυχών δέν φέρει
  την νόμιμον ηλικίαν.
  Ό κ. Κ«ράπαυλο; τόν άντέχρουσι, κκταθί-
  σα; πιστοποΐητικόν τοΰ Δημάρχου Νχυιτλιέων
  δηλοΰντο; την νόμιμον αΰτοΰ ηλικίαν. Τό τμή¬
  μα θ' αποφανθή σήμεραν. Επί τοΰ κύρου; τής
  έχλογή; Καρυττία; θά γίνγ) συζήτησι; «ήμερον,
  Β'ς τ^ τέταρτον τμήμα έπικυρώθησαν πάσαι
  αί εκλογαί, πλήν των έχαρχιών Εΰρυταν(α<·, Σύρου καΐ Έπιδαύριυ Λιμηβας, επί των Οποίων ή συζήτησι; θά εξακολουθήση. Κατά τ-οΰ χύρουί τή; έκλογή; Εύρυτανίας ΰπίβΐλί σί.βζρω-άτβς ίνστάσιις ό χ. Χΐτζ·}που- λ<ς $Φτι; χ αί ΰπΐίτή^ιζι ταύτας οιά μακρών. Μί« τούτων (
  | είς τάς κάλπας των ύποψηφίαιν τού Κρεστενιτι-
  ' κου συν>υασμοΰ έχ μέρου; των αντιθέτων των,
  ΑΘΗΝΑΙ
  ΐϊτινες Ιρρ.ψβν χαί τα πιρίφημβ σφ»ιρ(δ·.« έκ '
  «υρίτιδος.
  — ·Η άντικρουόις των Κο"τάόεων
  Μετά τον κ. Σπηλιάδην λαμβάνει το» λίγον
  Ι δικτ,γίρος χ«ι πρώην Νομάρχην κ. Νιώτης
  δστιςάντιχρ,ύιι τάς ένστάσεις έν τω συνόλω των
  κβΐ είδικώτιρον μίαν τοίς μίαν, άρνούμενος έν
  μέσω γιλώτων τοΰ καταπλημμνρΐζοντος την
  αίθουσαν κ<ομου νά άπαν;»; είς τάς συχνάς δι- αχοπας τοϋ άποτυχόΛτος δποψηφίου κ«1 ένι- στάμέ«ου κ. Πετραλια. "Ομιλών Ιιτί της παρεμβάσεως των φογοδί- κων λέγει Οτι ούδιΐς ό(ΐος άπαγορεύει είς τοΰς γυγιδίχους το δικαίωμα τοϋ ψηφοφ· ρεΐ»·. "βπριπι νά συλληφθώσ·, λέγίΐ ου·ο«. Άλλά τίς νά τοΰς συλλάβγι άφ' ου ο άρχηγός τοϋ αντίθετον συνδυασμοΰ κ.Σχίζας συνωδιύετο ΰπ' αΰ: ώ ; Εξακολουθών ο κ. Νιώτης λέγει σχετικώς κρός τα πυριτιδ>σφαιρίδιοι ότι 6 μονον τοΐάΐτα
  ευρέθησαν ι'ις την κάλπην τοΰ άποτυχόλτο.; έκ
  των Στιφοινοπουλι-ων ΰποψηφίων κ. Μπάμ-
  «αλη.
  Μιτά τον κ. Νιώτην υποστηρίζη τάς ένστά-
  σεις χατά -.ής έχλογής ο δικηγόρον χ. Ζϊρβου-
  λδχος ίΐτις ά—δίδει την κρατούσαν τρομοκρα¬
  τίαν ίνιχα ιω* φυγοδίχω» έν Ίΐλε'α. εί; τοΰς
  άδελφςίις Στεφανοπούλους τοΰί διοικήτάντας
  επί δ«λ αιτίαν την επαρχίαν των.
  — ·Ο κ. Φονφας
  Μίτά τουτο ο βουλευτή; χ. Φ*χ'ρης χ«ρ«-
  χτηοΐζει ώς μυθώδιις τάς ένστάσεις άντικρούων
  αύτάς μίαν πρό; μίαν.
  Καταγγέλλει βτι τα ϊργα.α ιή; έξουσίβς σο-
  νώδιυον τοΰς φυγοδίκους ιδίως δέ 23 τοιούτους
  ο ενωμοτάρχην ΙΙαντοζο'πουλος.
  Ακολούθως άκαριθμιΐ τα θνόμβτα των φυγο-
  δίκων άναφωνών «Κότσιφας»....
  Πετράλιας. Ό Κί-σφ«{ δέν ιΐνι φ!-
  λ*< μας. Φ ο ΰ φ α ς. Μά σεΐς δέ» ήμ,πορεΐτε νά ξέ- ρετε ποϊοι ή"ταν φίλοι ΐβς, γ:«-£ είσθε νέος (γέ- λωτις). — Τ6 οκταπόδι τΛς όαοακοότλς. Άφον δέ δ.ιξέρχιται τα άποτελέσμοιτά ολων τώ» δποψηφίων, λέγει άποτεινίμενος πρός τόν κ, Ι. Κρεστενίτην. — Τώρα θε δμιλήτω χαΐ πιρΐ εμού, διότι θέλιτε νά μέ φατι σάν χτβΛΟδι, έπειδή ιίμαι ά- δύνατος χαΐ με έθεωρήσατε σάρακοστΐά*ό< 4(γέ- λωτες). Προχειμένου ιίτα νά αναγνώση διατριβήν τίνα έγείρεται σφοδρά λογομαχία μΐταξϋ άύτον χαΐ κ. Ιω. Κριστενίτου, άμφισβητουμένου τού άψ η δ βή τον ρ, μφημ πρόσωπον» τοΰ υπογράψαντος την δ ατριβήν. — Μία πρόκλησις το0 κ. Γ. ΚρίθΤϊνίτον. Μιτά τβν κ, Φούφΐν ομιλεί δι* ολίγων ο χ. Γ. Κρεστενίτης, ύποστηρίζων γινιχώ; το άχυρον τής έχλογής, τή» οποίαν λέγει οί αΐχροΐ βασι¬ λείς τής ΊΙλι'βς, οί διοιχοΰ.τις επί διχαιτίαν κΰΐήν άδΐλφ:! Στεφβνόπουλίΐ, έπλούτισάν μέ χιλιάδας «υγοδίχαιν. Έπιτΐθιτλΐ χάτά τοΰ διχαστιχοΰ ά>τιπροσώ·
  πευ πρωτοδίχου Τσάνται βστις μιρίληπτώϊ υπέρ
  «ών κ,κ. ϊτιφανοπούλων ήρνιΐτο νέ συλλάδη
  τοΰς <ρυγοδ(χ9υ<. Καταλήγων δέ 6 χ. Κριστενί- της λέγει: — Σ5ς παραχβλώ χύριοι βιυλευτκΐ νά άχυ· ρώσ-ηίΐ την εκλογήν ιί< 8λην την επαρχίαν χαΐ δι* ίλου( τοϋ; Ιπ'.τυχόντας. Έ«ν δέ ΐνίργουμί- . -(ότε των έχλογών υπό το χράτος,τοΰ νόμου έπβνέλθουν οί χύριοι Στεφανόπουλοι, δ.οπ τού¬ τους χυρίω< ϊχομιν ύπ' 8|/ιν, ι'ις την Βιυλήν, δίδω τόν λόγον τής τιμής μου ενώπιον όλοχλή- 'ρου τοϋ Ιθνους ότι θι πΐρβιττ,θώ Ζ/. μόνον τού αζιώματες τοΰ βιυλευτοϋ εάν έπιτιίχω άλλά χβΐ αΰτήί τής πολιτιχής. Μιτά τον χ. Κριστινίτην περατοΰταΐ ή συ¬ ζήτησις χαΐ το τμήιβ έπιιρυλάσσιται ά ( Η ΕΚΑΟΓΗ ΟΙΤΎΛΟΤ — Τδ κνρος τΑς ΙκλογΛς τοΰ κ.Κατόάκον. Έκλογιΐί τίνες Ο'ιτύλου θεωροΰντες ώς μή I- χοντβ τον κ. Κατσάκον τα προσοντβ τοΰ έχλε- ξίμου, διίτι ούτος τυγχάνει λιποτάχτης, ύπέβλ- λον κρός το υπουργείον τω ι Στρατιωτικών τρείς βίτήσεις, μίαν διά τής Γενικήί Διοικήσεως, 5λ- λην άπ' ευθείες κρός τον υπουργόν, χαΐ άλλην διά τοΰ προέδρου τοΰ τμήματος, δι» των οποίων ζητοΰσι πετρά τοΰ δπουργοΰ /ά γ*ωρ(σ^| είς την Βουλήν, αν β ΙχλιχθεΙς δουλιυτής δ—,ρέτητεν έν τώ στρβτω χΐΐ άν Ιλαβιν ίϊφισιν. Οί α'ιτοϋν- τες μ5« κετέστησκν γνωστόν, ί:ι δ δπουργΐς ■των Στρατιωτικών άπέστκλεν {γγραβον πρός το στρατολογικόν γραφείον Λαχιδα(μονο<τ,ΐ»α δώ¬ ση τουτο πρός αυτόν τάς ζητουμένας πληροφο¬ ρίας, καίτοι ηδύνατο νά λάβη ταύτας παρά δύΐ τμημάτων τοΰ ΰτυυργιίου των στρατ ωτιχών. Ο( δοντις είς ημάς τάς πληροφορίας ταύτας μας βιβαιοΰσιν ότι θά ηδύναντο αύτοι νά ύπο- διΐξαιτι κ>1 είς τόν υπουργόν χαΐ είς τό τμήμα
  ιιοΰ θά εβρωσι αύτάς χκί νά τάς Ιχη άμέσως ή
  Βουλή εάν το τμήμα διχθή νά σταλή έπιτροπή
  συνοδευομένη υπό ενός τούτων είς το υπουρ-
  ?ιίον ίνα ΰποδιίζη ποΰ εδρίΐχονται α' άποδιί-
  εις εάν αυται βεβαίως δέ ν Ιχωσιν εξ·π(τηδες
  έξβφανισθΐ. Δέν θέλομεν νά πιστεύσωμεν οπ
  ο κ. δπουργβς προέβη είς το διάβημα τουτο έν
  Ικιγνώνει αλλά πκραπλανηΐείς.
  Ο ΚΑΪΖΕΡ
  ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
  —· ΑΙ προΕτοιμαόια» τΛς χς
  — ΠοΟ θα καταλίτόη Λ Αιττακρατορικτι
  ΟΙκογέχια
  Η ϋΙΛΧΟΡΗΙΙΣ ΤΟΗ ΒΑΣΙΑΕΟΙ
  ΚΕΡΚΥΡΑ 21 Μβρτίοι» (ιηλιγράφημ* «Β
  άνταποκριτοΰ μας)— Επικειμένης τής άφί-
  ξε»ς τοΰ αύτοκρατορικοθ ζεύγους τής Γερμα-
  νί«ς «νταθθα συνεϊτήθηταν ίπιτροπαί διά την
  διακόσμησιν των ουνοικιών, τής πόλεως καί
  τής άποίάθρας.
  Ό Νομάρχης και ό δήμαρχος καταγίνον-
  ται δραστηρίως διά νά γίνη εΰπρόσωπος ή
  ΰπθδοχή.
  Λεγεται ότι ο αθτθκράτωρ Γοολιέλμθς
  την 27 Απριλίου θά μεταβή είς το Βάρι
  ίπως επισκεφθή τον Βασιλικόν μητροπολι-
  «ον ναόν.
  — ΑΙ ΙτοιιιαόΙαι είς τα Άνάκτορα Μόν·
  - Ρεπό
  ΚΕΡΚΥΡΑ, 21 Μαρτίου (τηλεγραφικάς).
  Σήμερον διετάχθησαν τηλ]φικώς οί άρμόδιοι
  ένταθθα, ίπως προετοΐμάσωσι τα Άνάκτορα
  «Μόν Ρεπόΐ), δπως είνε Ιτθΐμα κατά την £-
  •ιξιν τοΰ ΑύτοκρατορικοΟ ζεΰγους τής Γερ
  μανίας, το όποΤον θά καταλύστ) έν αυτοίς.
  — ΟΙ ζεναγοΐ τού Κάϊζερ.
  Άπεσπάσθησαν είς την υπηρεσίαν τοΰ Αΰ
  Τθκράτορος τής Γερμανίας, τξ διαταγη τής
  Α· Μ. τοΰ Βασιλέως, κατά την έν Κερκύρα
  διβν-θνήν Αυτού, ο ύποστράτηγος κ. Τιμ.
  Ββσσος κβΐ οί κ. χ. Γ. Χατζβνέστης λοχαγός
  των Γεν. Έτιτελών κβ! Μεταξάς ύπολοχαγός
  «ών Γεν. 'Επιτελών.
  ΟΙ τρείς ούτοι άζιωματιχοΐ άναχωροθν με·
  τβδαίνοντες είς Κέρκυραν δ.ά των θωρηκτών
  Τον Βασιλέα άναχωροΰντα είς Κέρκυραν τή'
  εσπέραν τής Παρασκευής τ) την πρωΐαν τοϋ
  —αβδάτου δέν θά συνοδεύσχι ό πρίγκηψ Άν
  ίρέας, όστις θά μεταβή την Πέμπτην είς τάς
  Πάτρας πρός ύποδοχήν τής πινθερας Τού
  πριγχηπίσσης τοΒ Βάτεμβεργ, ερχομένης ώς
  γνωντον είς Αθήνας ίπως παρασΐη είς το*
  τοκΐτον τής θυγατράς Της πριγκηπίσσης
  Άλίκης.
  ΑΘΚι,ΑΙ
  ΤΡΙΤΗ
  22 ΜΑΡΤΙΟΥ
  Σελτινη 30 Λμερών
  Ανατολή ηλ. δρ. 5 λ. 43 — Δύτις ·Ι>?. 6 . 25.
  Βασίλειον
  φΑ ΧΑΝΙΑ διατελοδσιν ιμο λογοκρισίαν. Καί
  1 αυτών των κρυπτθγρΐφ κων τηλεγραφη -
  μάτων ή διεύθυνσις άνακαλυφθεΤσα κατέστη
  άχρηστο; κατά την προχθισ.νήν ημέραν. 'Απο
  την Ρέθυμνον, ένθα ή Ρωσσικη κατοχή
  ή αύτη λογοκριτική μέθ',,δος. Μάτην ό άντα-
  ποκριτής μας άπιπε.ρά9η νά τηλιγρϊφήστ) τι.
  Άλλά το 'Ηράιλειον ολο την κατοχήν των
  Άγγλων ϊχει εντελώς καταργήτει την λο-
  γοκρισίαν. Πνεΰμα έλΐυθερίίς έκεΤ, κβί τή;
  σκέψ«ως καί τής αληθείας των γεγονότι ή
  πνοή δέν κρύπτετχι.
  Ίδιυ το μυστήριον τής ελευθερίας τής
  μετ«δι6άσ«ως τώ* τηλεγραφημάτων τοΰ( έν
  Ηρακλείω ιτολυτίμθ) σ^ν8ργά:ου των «Α¬
  θηνών». Διά νά έννοηΐή ί' ότοί» ή άντίθισις
  έκεΤ πρός την λοιπήν Κρήτην έκΐ τοΰ ζή ή
  ματος τή; λογοκρισίας, πρίτει νά
  καί τό εξής χβρακτηριστικώΐβτον η
  Είνε γνώσιν, 8τι ή 'Ελληνΐκή Κυβέρνησις
  ίέν Ιχει αντιπρόσωπον έ* Κρήιη νά τής μεια
  δίδάζη τάς πληροφορίας άλλά Ιχει το^δι-
  κοίωμα νά ένασκή λογοκρ σιαν επί τώ/ εκεί¬
  θεν διαβιβαζομένας τηλ«γρί|η).ά 'ων.
  Κβί δ π*ρβλαβώ* το έξ 179 (έκβτον εβδο¬
  μήκοντα έννεα) λέξεων δεύτερον εξ Ηρχ-
  κλείου τη>εγράφημα των α'Αθηνών», το3
  πρώτου διαδιβασθέντος αποτελουμένου κιί έ
  κείνου έκ λέςεων 56, δηλ»δή λίξεις 2 3 5
  (διακοβίων τριάκοντα πίντε) έ» μι? ή'^Ρί ***
  έκ μιας μόνον πόλεως τής Κρήτης, μας πα¬
  ρεκάλεσε δι' έπιστολής τού νά μή δημοσιε}-
  σωμεν μίαν φράσιν «υ τηλεγραΤήματος
  τούτου.
  Ιδού τί μας ίγρΐφεν ο άληθώς νοήμων
  καί εύσυνεΐδητος ύτάλληλος :
  Άξ»ό«ιιε κ. Συντάκτα
  Παρ«χ«λοϋμ»ν ιύχρεστηθήΗ νά μή δημθ-
  σιιυσητι την πιρίοδον : α.......»
  Μεθ' υπολήψεως
  Ό προϊσΐάμενο: τοΰ νυχτερ. τμήμα ο?
  Σ. Κ. Σταλήιΐϊρος
  Το τΓ,λιγράφημα μετββ.δάσθη κ«θ' ήν ώρ»ν
  ό κ. πρωθυπουργός εκοιμάτο. Χθές τΌν έξύ·
  πνησε ή κυρία Γώγου με την διαδήλωσιν των
  χαρτθίταικτών : «Ξύπνα κύριε Πρό δρε».
  Σήμερον μετά το μεσονύκτιον νά τον έςυπνή-
  σουν νά κάμη λογοκριοίαν! θΐ ήτο βαρύ. Καί
  ήμεΤς παρελείψαμεν την φράΐιν χαρ^ζόμβίθΐ
  είς τον καλόν καί ευσυνείδητον δπάλληλον
  όστις μας πβριδωκεν εγκαίρως το τηλεγρά-
  φηια τοθτο. Άλλά θά ζητήσωμεν ιψ άδειαν
  άπό τον κ. πρόεδρον τής Κνδερνήτεως νά την
  δημοσιεύσωμεν ώ; χαρακτηρ στικον τοΰ τρόπου
  καθ1 δν κάμνουν οί Άγγλοι καί οί "Έλληνες
  την λογοκρ ι σίαν των...
  Σννεργασία βασιλέα>ς — Πρωθυπουργόν
  'Δνήλθε χθες περι την Ιΐην π. μ. ιίς τα
  Άνάκτορα ό κ. Πρωθυπουργός καϊ συνειρ-
  γάϊθη μετά τής Α. Μ. το3 Β
  Ό Ζϊιέρ Αοτί ίν
  Αφίκετο χθές ενταύθα ο'πως παραστή ιίς
  την Ιν»ρξν των εργασιών τοΰ άρχαιολογικοΰ
  «υνεδρίου 1 Γάλλος άκαδημ»ϊκος κβΙ κυβερνή¬
  τη: τής Γαλλικής φυλακΐδος αΡωτούρ» κ.
  Πιέρ-Λοτί.
  ΞΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
  ΗβΠΒ Ο. Αηάβπβη
  [2 Απριλίου 1805 — 2 "Απρίλιον 1905]
  Σήμεραν 2αν Απριλίου (ν), έορτάζεται
  είς την πρωτιύουσαν τής Δανικής νήσου
  Ρνβη, την γενέθλιόν τού πόλιν Οάβηββ, ή έ-
  κατονταετηρίς τοθ Χάνς Χρίστιαν Άνδερσεν.
  Άπο δλθυς τούς λογοτέχνας τού* Βορρα ό
  περισσότερον είς δλον τίν κόσμον γνωστος
  είνε ό Άνδερσεν. Καί είνε αναμφισβητήτως ο
  κατ' εξοχήν ποιητής τής παιδικής ψ.»χήί, τής
  άφελοθς, τής άθώας, τής γλυκείβς.Είς άλλον
  τόπον θά γράψΛ εκτενέστερον περί αΰτοΰ.
  Ώς δεΤγμα μόνον τής γλυκυτάτης ποιήοεώς
  τού Ιϊΐω το επόμενον ποιηματάκΐ, πρώτην
  φοράν είς την γλώσσαν μας μετβφερόμινον,
  το δποΤον ίν ώρα σχολής μετέφρασα άπο την
  ωραίαν τοθ Άνδερσεν γλώΐσαν.
  Ή μητίρα μβ (ό παιδάκι.
  ΙΜοάβΓβη π»βά ΕβΓΠβΙ]
  Έχιϊ πο3 δ δρόμος κάνει μιά χαμπή,
  Σιέχιι ώμορφο ϊνα μικρό σπιτάχΓ
  ΣχραβοΙ ολίγο οί τοΐχο. κ' ή σκιπή,
  Καί μικροσχοπικό παραΦνράκι'
  Γέρνει δ.η' χά χρονια ή πόρτα ή" χαμηλή,
  ΧαρονμίΥΟ γανγίζεί το σχνΧΙ
  Πονλάχια χραγονδοϋνε χαραοπά,
  — χαί τα λοιπά*.
  'Στόν χοχχινο τόν ήΜιο τοϋ βράδυον,
  'Στο παραθνρΐ ή μάνα χαϋ,σμένη
  Τό αχη&ος δίνει τοϋ μικρόν παιδιοΰ,
  Κ' ε*χει άπ' τδν ^λιο δψι φλογισμίνη.
  Τ' άγόρι δροσερο χά! ηαχονλδ,
  Σάν μηΧο μαγουλάχι σχρογγυΧό,
  Χαΐδευτικά ή μαμά τού τού
  Τα πόδια τα μικρά* τον χαρωπά.
  Ή γάτα χαμπουριάζα το *ορμ!,
  Μά ίάφνου μία μυΓγα την πειράζα,
  Γήν διώχνει μβ τό πό*δι της μ' όρμή,
  Σάν αΰΧιχός καί πάΧι χαμπουριάζβι.
  Ή μάνα το παιδάχι της φι^,
  Ι7οϋ τα ματάκια τον ήν υ χά σφαΐψ
  Κα 'στ' όνϊίρό τον βΚέπει χαρωηά.
  Άγγέλονς τ' οΰρανοδ—χαί τα λοιπά.
  (Η. Ο. ΑηάβΓββη)
  Νικόλαος Χατζιδάκης
  Μία δωρεά
  Τη ένεργεία τής κ. Αίκ. Ράλλη προβι
  φέρθησαν ύποτής (ν Λιβερπουλ Έλληνικής
  Κοινότητος ε'ς το έντίϋθα διδαϊκαλείον των
  Νηπιαγωγών τα εξής ειδή : 60 σινδώνες, 24
  κουδέρται κβί 24 προσόψια.
  Τθ πβράδειγμα τοΰ ένδιαφίροντος ό'περ δεί
  κνύουσιν αί ξέναι κοινότητες υπέρ των Διδα-
  σκαλείου τοΰ μορφώνοντος νηκιαγωγούς, διά
  τον ίξω Ελληνισμόν, πρέπει νά τύχη μιμή-
  σιως υπο πάντων είς δωρεάς καί προστασίαν.
  ται υπο τοΰ κ. Δ. Βικέλα, μεθ' ού συνδέονΐβι
  διά μακράς κ»ί στινής φιλ/ας.
  Ό κ. Μασκερο ίπεΐκέφθη σήμερον τό
  κπαιδευτικήν Μουσείον, ίπου παρίμιινιν
  επί πολύ, μετ' ένδιαφέροντος περιεργβσθεΐς
  τα έν αυτώ.
  |ΑΤΡΙΚΑ_ΔΕΛΤΙΑ
  [Δία τούς αγρυΛνοϋντας^
  Δέν είνε και τόσον έπιτυχίις Λ Ιδέα τοθ
  νά προθ^έρεται τύάι είς τούς προσκεκλη-
  μένους κατόπιν μακράς άγρυπνίας. Ή ά
  τονχα των νεύρων έηέρχβται μεγαλειτέρα
  ολίγας στιγμάς μβτά ττιν πόσιν τον τείου.
  Προτιματβ παντοτε 6ν κύπελλον γάλακτος
  μέ σοκολάταν, έαν δβ συνηθίζβτβ νά ηέρ-
  νετε ίΐουττΐμα τούτο δ,ς είνε ίσον τό δυνα-
  τόν έλαφρότερον. Διά τ ούς έργαζομένους
  ττιν»νύκτα είνε έπάναγν.βς νά λαμβάνωόΊν
  εν τοιούτον κύη?λλον ηρό τοϋ ύπνον.
  Ι. ΆτρεΙδης
  τον κ. Μαοπιρο
  Αφίκετο έξ Αιγυπτου ο έπιφανέστατος τδν
  συγχρόνων αίγυπτιολόγων κ. Μαεπερό συνο-
  δευόμενος υπο τής Κυρίας Μασπερό, 5πως
  παραστώσιν είς το Άρχαιολογικόν Συνέδριον.
  Ό Κύριος καΐ ή Κυρ(« Μασπερο φιλοξΐνθΰν-
  ΑΙ παραστάσεζ ΐ§ί ΣοναρΙζ
  Μέ τακτικήν σειράν έκιτυχιών ό θία«;
  Σουαρέζ έξχκολο-^θεΐ τάς παρΐστίϊει; τού είς
  ιο Δημθ'.ιιιόν. Άιτόψι τό χαριτωμένον μιλο-
  δρ*μάτιον ^ϊΥΙ/μζ« Νιτοΰς» ή Σϊνταρελίνα
  θά είνε κάτι τι ίξιχον μέ τον νέον κωμικόν.
  Καί κατόπιν ίλων τούτων κα! μέ ΰποδιβΐσμί.
  νας τιμάς.
  Τ.μή είς τον κ. Γ. Νάζο»
  Ό ένΒιρολίνω μουσικος σύλλογος «Φράντζ
  Ιδλ ΰ ή υψλή
  ρ
  Λίστ» Ι,διατιλώ*
  τή» υψηλήν πρθστϊ-
  ί Χ
  Ι, ή ψη ρ
  σίαν των πρ γκηπισσών Ροδ; καί Χόενλοε ε¬
  ξέλεξε τον διευθυντήν τοΰ Ώϊείο^ κ. Δ. Νέ-
  ζο» επίτιμον αΰ>ο3 μίλος τ'μών τούς άγώ«ς
  αΰτοΰ υπέρ διαδοσεω; τθυ μουσικοΰ αίσθήμβ;-
  τος εν Ελλάδι. Ή ίξαΐριτική αυτή τιμή ή
  γενομένη είς τον κ. Νάζον υπό σ^λλόγ^υ χοΐ-
  μοπολιτκον έχοντος χαρ»κτή?α καί άν^γρά-
  φοντος έν τώ καταστατιχ^ αύτοΰ το ϊόγμα
  δτι β:ή μουσική δέν Ιχει ποτρίδα», είνε ονΐως
  έξαιρετική καί είνε άξιος θερμοτάτων συγχα-
  ρητηρίω» δ {γκριτος διβ;θ^ντής τοΰ Ώϊεΐβυ
  μα<τ, τοΰ όποίου αί πολυιτε?ς καί άναμφιό6η- τήτως χαρποφόροι προσπάθειαι άνβγνωρΐζθν- ται ίΐΐισήι/ω; υπο κορυφών τής θιίϊς τέχνης τοΰ Άπίλλωνος,οΙΌι οί ίξοχοι κ«λλ·.τέχναι ς| αποτελούντες τόν Βιρολινα?9ν σύλλο*|θ/. ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ (Διά τάς φόρμα;) Ο αν τα γλυχίσματβ ψήνωνται είς τόν ρρνον είς <ρορμ«( πολλάκις χολλοΰν έντός των μετειλλίνων αυτών δοχι(ων. Έφ' $οϋν ϊχ<μΐ} ή φόρμα ε!ν« θΐρμή δέν ϊχΐτι ή νά την π·ρ.βχλλε*« μέ ϊ» άπκλόν ΰφχσμα έλα·ρω; μουΐχιμένον μέ νιρο. Το γλύχισμά σα< άμισαΐ; θά ξικολλήσγι Ό Τεχνίτης Ό διάλογος τΛς Αμέρας Μ*ιαξυ δύο κυρίων. — Κα είνε νόσημη ή δρραβωηασ τιχη χον Κωατί} ; ι — Φαντάσον δα γυρίζα μόνη της έ*ΐα» ναί δέ» την σννέλαβεν όν» £νας ι Τέρας.... ΟΙ Ώς χαί άλλοτε είχομεν γράφεί, το τί|ς περικοπής ιών μ σθών των ύπϊλλήλώ» τής Κυβερνήσεως θά είνε γενικίν, περιλαμ- βάνον καί αΰτούς τού; όξιωματιχούς τής ξη¬ ρά; καί τής θαλάσσης, οί μισθοί τώ* οποίων θά περιχοπωσι κατά 4 ο)). Τοΰ μέτρου τούτου έζχιροϋνται μόνον οί ά- ξ'ωματικοί καί ΰπάλληλοι οί λαμβάνοντι; μι¬ σθόν κατώτερον των 150 δραχμών. Τό Τα»>ϊΙον Αμύνης
  'Η συνεδρ'ασις τοΰ Τα,αείου τή; Έθνιχής
  Άμύνη;, ή*τις επρόκειτο να γείνη χθέ; ίπως
  βϊβαιωθοθν αί ετήσιαι είσπράζεις αΰτοΰ, άπε
  φασίσθη νά άναβληθη δι' άλλην ημέραν, Ισως
  δ είς τάς αρχάς τοΰ προσεχούς Απριλίου.
  Ή άναβολή τί}ς συνιδριάσιως εγένετο δ.ότι
  το ϋπουργεΤον των Οΐκονομικώ* δέν είνε δυνα¬
  τόν μέχρι τέλους τοΰ μηνός τούτου, ώς όρ'ζε-
  ται υπο τοΰ νόμου, νά εκδώση τα χρηματικά
  έντάλμβτα τδν νομίμων άποδόσεων πρός το
  ΤαμεΤον έκ των είσαγωγΐκών τελών καί των
  δικαιωμκτων τοΰ οίνοπνεύμαιος καί τοΰ ζύθου,
  ένεκα άλλων άναγκών τοΰ Κράτους.
  Αί άποδόσεις αυται άνέρχονται είς δύο πε-
  ρίπου έκατομμύρια.
  ΝΔΥΤΙΚΔ
  — Κατάπλονς Άγγλικλς θαλαμηγοθ
  Είς τον λιμένα τοΰ Πειραιώς χατέπλευσε
  χθές την 6ην μ. μ. ή Αγγλικη θαλαμηγος
  αΜήτα» προερχομένη έκ Μάλτας.
  ΕΠΙ2ΛΟΤΙΑ ΕΞΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ
  Είς το υπουργείον των Εξωτερικών τηλε¬
  γραφικώς ανηγγέλθη, 8τι έν Άτταλεί^, Μπε-
  λάν, Τομαλά, Σχα*>ο3, Μαχμουτλάρ, Ό,Απα
  κλπ. ένέσκηψιν ή νόσος άφθώδης πυρετός
  επί των βοών, άγελάδων, α'ιγών, κροβάτων
  κ«ί καμήλων κάμνο^α μεγάλην θραδσιν.
  ΑΝΑΚΑΛΤ'+'ΙΣ ΛΑ©ΡΕΜΠΟΡΙΟΤ
  ΒΑΛΤΟΣ 21 Μαρτίου (τηλεγραφικώς) —
  Ό διοικητής τοθ μεταβατικοΰ άπονπάσματος
  Βάλτου άπο κοινοΰ μετά τού ίπάπτου λαθρε-
  μπορίου περιπολών τον ΆμβρακικΌν κατέσχεν
  είς θέσιν "Αγιος Γεώργιος τοΰ Καρβζσσαρα
  2,210 κόλλες άσφραγίστου σιγαροχάρτου.
  Ώς ΰποπτοι θεωροθνται οί διάσημοι λα-
  θρέμποροι Γεώργιος Κχντοκώστα καί Μα-
  κρής ή Κθυτσοβλαχος Γεώργιος οίτινες καί
  συλληφθέντες άπισΐάλησαν είς την εισαγ¬
  γελίαν Μεσολογγίου.
  ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  — ΑίτήόΈις περΐ διαλνόΊως
  Είς το υπουργείον των ,'Εσωτεριχών απέ¬
  στειλαν οί: ήσεις έκ Μεσολογγίου χαί Πα-
  τρών οί έχε? δημόσιοι ΰπάλληλοι περί διαλύ¬
  σεως τοθ μετοχικοθ ταμείου ώς μή εκπλη
  ροΰντος τον προορισμόν δι' 2ν συνεστήθη.
  Παρεκάλουν δέ τή» Κυβέρνησιν ό'πως διο-
  έκκαθαριστάς αΰ;οΰ.
  ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΖ
  — Άπόλυόις τού άδελφάτον τοθ Ζαννΐίον
  Χθές συνήλθε το Δημοτικόν Συμβούλιον
  Πειραιώς το οποίον διά ψήφων 10 κατά 6
  άπβλυσι τα μίλη τού* άδελφάτου τοΰ Ζαννεΐου
  νοσοχομιίου.
  Τό συμβούλιον άμέσως μιτά ταυτα διελύθη
  ελλείψιι άπαρτίας χωρΐς νά συζητήθη τίποτε
  άλλο. Την Τετάρτην συνέρχεται έκ νέου ο'κως
  προβή είς την εκλογήν των νέων μελών τοΰ
  άδελφάτου τοΰ Ζϊννιίου.
  Η
  Τθ ΚΐΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  τε: μ.
  Ο ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ϊ1ΪΕΡ ΤΩΝ ΕΠΑΗΑΣΤΑΤΩΝ
  ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ-ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ
  ΓΩΝ ΚΡΗΤΩΝ - Ο ΛΑΟΣ ΎΨΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΗ¬
  ΜΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ — Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ —ΑΛΛΑΙ ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τ6 μέγα γεγονό; υπήρξε χθές ή
  πρός την εσπέραν ανακοίνωσις 4ληθώς
  μεγοίλης ιΐδήσεως διά τθ κίνημα. τής
  Κρήτης καί δή μετά τάς δηλώτεις τοθ
  'Υπάτου 'ΑρμοστοΟ, δτι εΐ/ε προδοτι-
  κόν τό γεγονος χαί μόνον χάριν πρό¬
  σω «ιχών συμφερόντα)ν γίνΐται ή συγ-
  κέντρωτις είς θέδκτον. «Η είδησις βδτη
  τηλεγραφηθίΓϊ« ήΐχΓν ύ«ό τοθ έν Ή-
  ρακλείφ άνταιτοκριτοθ μας μετεδόθη
  εί; τό κοινόν Ενεκα τής έξβιρετικής
  αυτή; σημασία; δι' έκτάκτου παρ«ρ-
  τήα.ατθί. Τό δημοσιευθή Τία^άρτημοι
  περιιλάμβανε τα έξη; :
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 21 Μάρτιον
  ώρα 4 μ.μ.
  Έντύς τής πόλεώς μας καί Ενώπιον
  χιλιάδων ίαοΰ συγχλη&έννος είς συλ¬
  λαλητήριον ωμίλησεν δ έξοχώιβρος των
  μεγάλων τής Κρήτης πολιτικών άνδρων
  χαΐ συνιηοητιχώίερος όλον, ό* άποχω-
  ρήσας άπό β^ών ήδη Ινίβλώς τής πολι-
  τικής κ. Σφακιανάκης.
  Ό ρήτωρ μέσω α«βριγράΛΤου έν-
  Φονσιασμοΰ χαιέΐηξ* λίγων, δτι καθή¬
  κον τοΰ Κρητικού λαοΰ β?νβ νά ταχθ»
  παρά τό πλευρόν ϊών ειο'π'ίων πατριω-
  τών τοΒ Θβρίαον πρός έ&νικήν άηο-
  χατάαχααιν.
  Έν τέλει άνεγνώσ&η ψήφισμα υπό
  τοΰ συλλαλητηριον γενόμβνον άποδε-
  κτον, διά τοΰ οποίον Ικηρνχ&η ή "Ε¬
  νωσις τής Κρήτης μβιά της Ελλάδος.
  'Λπό τοβ συλλαληΐηρίου δ λαός με-
  ■4βη χαΐ εΐαέβαλεν είς χήν Νομαρχίαν
  χαΐ το Δημαρχείον.
  'Εκβϊ κατββΐβασε την Κρητικόν ση¬
  μαίαν καί άνύψωαε την Ελληνικήν βν
  ένϋθΌσιασμφ χαΐ σνγκι-
  νήσβι».
  Τό τηλεγροίφημα τοθτο μετεβιβάϊθη
  4νίΐκτόν ίντελώ; άνευ χ;υπτογραφι-
  κοθ τινος- «υ^ί*<«». *«) τβΟτ* Αχρι€&£ Εδωκεν εί; σχέψιις «τοβ«ρ»τεβ«ς περι κβτ«ργή~ως καί αυ :ής τή; λογβχρι- σίβ; ίν Ήραχλείφ, ένθα έξερράγη τό κίνημβ,διά της τόσον κ«τηγορημ«τικί)ς δηλώΐιω; τοθ κ. Σφακιανάκη. 'Η. «Ελληνΐκή Κυβέρνησις μή I- χουσβ ώ; γνωστόν οί»δέ»α αντιπρόσω¬ πον ίν Κρή·>Τ) ίττως την κράτει ενήμε¬
  ρον περί των γεγονότων, Ιμαθι την εί¬
  δησιν άπό τό τηλεγράφημο. των
  «Αθηνών».
  Ό κ. πρίχδρος τί)ς Κυβιρνήϊΐως ί-
  ρωτηθίίς ώ-~ο δημοσιογράφων ιΤΐτε .·
  — Έλαβον γνώσιν τοθ τηλεγρα-
  φήματο; τί)ς ίφημερίδος «Αθήναι»
  χαΐ ίξ ίχείνου ίμβθον την πληροφί-
  ρίαν,διότι ώς γνωστόν το τηλεγραφεΓον
  μοί πέμπει τέ πρωτότυπα των τοιαύ¬
  της φύϊεως διαβιβαζομένας τηλιγρα-
  φημάτων. ΉμιΓ; δέν ίλάβομε» εΐσέτι
  εΓδησίν τίνα «ερΐ τοθ γεγονό τος τό δ·
  ποΓον δντως είνε σημαντικόν λίαν.
  ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΤ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 21 Μάρτιον — Ή
  «Σημαίαν πληροφορηιαι έκ Χανίων
  δτι ό Γάλλος αννίαγματάρχης δ διοι-
  κών τα διεθνή οτρατεύματα κατόπιν
  συνδιαλέξεως μετά των ήγειών τής
  έπαναστάσεως εδήλωσεν δτι ^ ή κατά¬
  στασις εβελτιώθη κατά ηολύ'Λλλα τη-
  λεγραφήματα έκ Χανίων βεβαιονσιν
  δΐι αί εκλογαί έλαβον χώραν ησύχως.
  Δέν παρετηρήθησαν εΐμή μικρά τίνα
  ίπεισόδια ά'νό.ς'ια λόγον. Τα γνωσθέντα
  άποτελέσματα δίδονσε μεγάλην πλειο¬
  ψηφίαν είς την Πριγκηπικήν Κνβέρ ■
  νησιν (/(
  Σ.Α. 'Αφον δβν υπήρχον ίνΐιπολι-
  ΐβνόμβνοι /
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Χθές καθ1 8λην την ημέραν οΰίεμ'α αλλη
  ιΓδηαις εγνώσθη έκτος τοΰ ο'τι θά δ.αταχθή ή
  έπανάληψ ς των έκλογών δι' 8 τμήμβτα των
  έπαρχιώ» Άποκορώνου, Κυδωνιών κβί Σελί-
  νου, αίτινες έματα.ώθησαν άνίτραπειτών των
  καλπών.
  Αί έπαναληπτικαί αυται εκλογαι ώρίσθη-
  σων διά την προσέχη Κυριακήν.
  δ εξήγαγε το δίσχολώτατον 1?·
  άνβλάβει γινόμινεί τό έντικιί-
  δημοΐιιύτεαιν τούτων ήτο ή μιτάΰυΐις Ιιτιστη·
  μβνιχών γνώτεων είς τόν λαόν.
  Ή πολΐ'ΐχή Βεινίτης τοΰ διαπρίποΰ;
  δβΟΓ, ανεφάνη τ6 πρώ-ον κβά το 1896,
  δπίταν έγένιτο πρίιδίος τή: έ*«»αβταϊΐκής
  ιο/ιλίύσίω;, κατά δέ τό 1897 προΊδρος τον «χ-
  τελιστιχοΰ, θΛθταν μετά μιγίστης διπλωματι-
  χής περινοίβς χαί ψυχρχιμίβ; άσιχήθοος δι'άλ¬
  λην» πολιτ χ'ίν
  γον δπβρ είχεν άνβλάβει γινόμιν
  μενον τής άμερ(σ·ου 6>τ#λήψεως καί τοϋ σεβα¬
  σμόν* άκϊμη ι χ. μέρ:υ; των ξίνων ναυάρχων πρ'ς
  οό; γλωτσομαθέττοιτος ώ< συνιδΐθη δ.ά στεκή; φιλίας. Τοΐε -ό Ζνομα αύϊ«ΰ κ«τέβ·τη γνωστΟΓβτον έν Εύρώπη, Ινθα οΣφαχια«άχη; άπίχτητε πΧΐ ί- στου« θαυμαστάς χαί έχτιμη-ά<, έ* γένει δ- ι'ιργάσβη δ.ά τό ζήτημβ τής Κρήτης μετ* με¬ γίστης διξιότητο; άπέναντι πλιίστων δ«σχι- ρΐιών αί οποίαι ή5ΰν«ντο άνευ βύτοϋ νά έπιβρα- δύ/ουν επί πολΰ ά« μή νά βίοαθρώτου» τθ Κρητικόν ζήτημα. Κ»τ« τό 1898 έγέ.ετο Πρίιδρος τή< Συν- ταχτής Συνελιύσεως χκι έν συνεργβσίο; μιτά τού χ. Ε. Βενιζέλον συνετ·ξ< τό Σύνταγμα τήί Κρη ιχής πολιτείοκ. Έπβνειλημμένω; τω ίπροτάθη ή θέσις Συμβ^ύλου ήν πά»τοτι χπεποιήθη διά λόγους ΰγιίας, ιδίως ομω; δ'.ί-ι δέν ήϊίλι νά λάβη επί κλέο< μέρο; ε'ι( την πίλιτιχήν, δ ότι δικρΐόνει *ί{ τίνα ζητή- ματα μετά τον Π;(γ.ιηπος είς τόν δτοΐο» τε¬ λευταίαν άποχωρώ* είπεν : —Ύψηλότίτε, Ιχω τάς ιδίας μου χ«ί ϊχετε τάς ιδικάς Σας, α! δκοϊ«ι ίμ,ως Ιηιτρέψχτί μοί νά Σίς π«ρ«τηρήσω, δτι δέ» ιϊ»β χ «Ι αί άρισται. Μέ τοιαύτην άξιοπρεπή άπχντητιν άπεχαιρέ- τη*ϊ τον *Γ«αΓον Άρμοστήν ο χ.Σφιχιανάχηϊ, τοιαύτην δέ άξι*πρε«9ί στάσιν έτήοησε κ*θ'ολον το διάστημα τής (χ τής πολ-.τιχή; άπομακρύν- σιώς τού £ιΐαξ μόνον ειπών : — "Ιτως λάβω μέρος ε'ι< την πολιτικήν κί¬ νησιν, τότε μονον ί:α* Ιννοήΐα) ίπ τδ Κρη-ι- χον ζήτημα περιέλθη ε!< τό δυΐχερβτταίον αύ¬ τοΰ στάδιον. Τότε ώς π«τριώ:ης Ιχω καθήκον πλέον νέ έΐγΐσθω. Κατά τί διάστημοι τουτο ά»το το» 1898 χ«1- έντεϋθιν διβπλιϊ Δ.ευθυντής τού 1> Ήρβκλείω
  χαταστήματθί τής Κρητιχής Τραπέζης 1
  Ό χ. Σρακ ανίκης άπολαύιι γενιχή< εκτι¬ μήσεως χαί σεβασμοΰ χα(>' 8λην την μιγαλό-
  νησον. Κυοιολεχτιχώ; λατριύιται δύναται -τις
  νέ ιίτη. "Ομιλών 8έι έξάπτεται, δέ· παραφέ-
  ρεται ε ; ποιητιχοΰς λυρισμοΐι;, εκάστη ομως
  λέξις αυτόν έξέοχιται βιριϊχ χαί πλήρης έ»·
  νοίας, διότι ι!<ι προϊ6ν σκέψ.ω; ώρίμοο. Δι* χαί ή ίπ·ρροή ή. έξασχεϊ ώ; ρή'ωρ «Ινι μεγίστη. Β" < ο μ4 ο; άγορευτής βΐτις επιβάλ- λεται χαθ' βλην την σημασίαν τή; λέξεως. Διά τοντο είς εκάστην φράσιν τού άπ»δ(Ι«τοιι |>ε-
  γάλη σημβσία.
  Τιιοντος δ άνήβ εί; τ«« χιΐρτί τον δττοίου ή
  θεία Πρό-οια σήμερον έναποθέτει τό («ρο» της.
  Κρήτη< ζήτημα υπό τοίις παλμ,οϋς ολοκλήρου ό Δήιιαρ^ος Ηρακλείου Δήμαρχος Ηρακλείου είνε ό Όθωμανο; Μουσταφά; Μπέης Δεληαχμετάκης ήλικίας 35 40 ε τε!ν τυπος εϋγινο3ς'θ3ωμανοΟ μέ ωραίον παράστημα, φιλοπροσήγορος,εϋγενίσ:ατος καΐ άγίπητός είς 8λους άνεςαιρέτω:, διακρινό- μενος δέ διά τα «ιλελληνικά τού αίσθήματα. Τον κ. Δεληαχμετάκην επεσκέφθη,*·* ίτι προ καιροθ ιίχομιν μεταβή είς το Ήράλλε.ον έν τώ πολυτελώς έπιπλωμένω γραφείφ τού, οπου μας ΰπιδέχθη προσηνέσΐατα καί μας προσίφερι καί τον απαραίτητον καφφ»»" ό^:· λίας γενομένης, μεταξύ άλλων ό κ. Δήμαρ¬ χος μειδιών μοί έλεγεν, «εΙμαι σ^γγενής μεΐά τοΰ πρωθυπουργόν σας έκ τοΰ δβλη, Διλη γιάννης βΰτός, Δεληαχμετά<ης ίγώ». — Ποίος 6 Λθμάρ^ης Νομάρχη; τού Ηρακλείου είνε δ κ. Νικ. Μαλατάκης ήλικίας 55 π»ρίπο> έ;ών.
  Λάν εΰπαίδευτος καί έκ των ολίγον Άγ-
  γλομαθών δι' έξαιρετικής περιβάλλεται έκ-
  τιμήσιω; χαί συμπαθείας υπο ολοκλήρου
  τής κοινωνίας Ηρακλείου καί προ πάντων
  υπο των Άγγλων. Δ ότι ώ; γνωστόν την
  κατοχήν τοΰ Ηρακλείου έχουσιν αναλάβη οί
  Άγγλοι, οίτινες μένο»σιν είς τούς στρατώνας
  των μή άνβμιγνυάμενοι είς ζητήιιατα τής έ-
  σωτερικής τάξεως.
  Ό κ. Μαλατάκης ίχει επί πολλά Ιτη δια-
  τρίψει είς τάς Ίνίίκς είς τα καταστήματα
  Ράλλη.
  ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ
  συνεδριον
  — Ή νθιότνίι όννϊδρίαόις -ϊΛς έτητροχλς
  Άψΐξ έΛ ξένων
  |. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  της στιγμάς [
  Μάλλον ύψηλού ^αστήμβνο<. εδΐωμο; μέ μέτωπο ιύ(ΐΰ, ξ*νθ>ΐί, μ» ^ γλυκείς οφθαλμούς,
  φέροντας Βίοπ ρα μυωπίας, άφελής τοΰς τρόπους,
  χαρβκτήο νηφίλιοί, ίδοΰ έν δλίγαις γραμμοιΐς ο
  διαπρΐ'τής πολιτικάς άνήρ, ο διπλωματικωτατος
  νοϋί τής συγχρόνου Ελλάδος.
  'Βτών έξήκοντα σχεδίν. "Επί πλέον επιστή¬
  μων διαχεχριμέ'νος έκ των ολίγων τους οποίους
  δύνατεί τις ν' άπβριθμήσ^ μετβξί» των Έλλή-
  νων
  Ιατρών. Κατάγεται έκ Λασσιθίου 1«-
  θ« καί εγεννήθη. Μίτά τάς έγκυκλίους σπου-
  δάς τοτ) λαβών το δΐπλωμβ τοΰ Ιατρόν» έν Α¬
  θήναις απήλθεν είς Γερμανίαν χάριν Ιδιαιτέρα»
  σπουδών, Ιδωσε δέ δείγματα τής έπιστημονικής
  τού άξ'ας δια των έπιφυλλίδιον τάς οποίας χατκ
  σειράν εδημοσίευσεν είς τάς εφημερίς 6πο το
  ' ϊ/ομοι Ίδαϊος Δάχτυλος. Σκοπός
  ΤΟΠΡΟΓΡΑΒΙΙίΙΛ ΤΟΤ ΣΤΙΕΔΡΙΟΤ
  Χθές συνήλθεν είς το Μέγαρον τοθ Δι«δ6·
  χου ή μεγάλη έπιτροπή τοϋ Άρχαιολ. Συν
  δρίου υπο την προεδρείον τής Α..Β.Υ. Κατά
  την γενομένην συνεδρίασιν συνεπληρώ9η το
  πρόγραμμα τοθ ΆρχαιολογικοΟ Συνιδρίου, ε¬
  κανονίσθησαν δέ καί αί ελάχιστον λεπτομέ¬
  ρειαι. Έπίσης ελήφθη ή απόφασις, δπως ή
  λαμπαδηφορία των φοιτητών γίνη την εσπέ¬
  ραν τής προσεχούς Δευτέρα;.
  Περί το πέρας τή; συνεδριάσεως ο Διάδο-
  χος εδήλωσεν δτι θά παρακολουθήση πάτας
  τάς εργασίας τοδ Δ'εθνοΰς ΆρχαιολογικβΟ
  Συνεδρίου, μή μεταβαίνων έν άνάγκη καί είς
  Κέρκυραν διά νά χαιριτήση τον Αύτοκράτορα
  Γουλιέλμον.
  — Όλόκληρον τό «ρό/ραιιμα τοθ Χννε·
  όριον
  Έδηαοσιεύθη χθές τό επίσημον προγραμμ»
  τον Διιθνοΰς 'Αρχαιολογιχεΰ ΣυνιΒρίοι» απο¬
  τελούμενον έξ 78 σελίδων. Τοντο διανίμεται
  είί τα μέλη τοΰ Συ.εδρίου τής Άρχαιολογικής
  Έτβιρίβς, άτινα γρίφοντοιι προσερχομενα είς
  τή» Άρχβιοκογικήν 'Β*«ιρ(»ν εις τ· μητρώο».
  Είς τοΰς προσερχομένους δίδεται συγχρό.ως Τ«
  σήμα τού Συνιδρίου, τό ημερολόγιον, έν ύ
  περιέχεται ττϊσα πληρ&ιρρ'* άφορώσα τάς Ά-
  θήνβς και χάρτης τής πόλεως. Τ* πρίγρβμ^β
  Ιχει ώς εξής :
  Την Πέμπτην 24 Μχρ«ΐβυ, ωρ« 9 1)2 μ. μ.
  ΰποδίχή των μελών τον Συνεδρίου έ« τω Π«νι-
  ιΐιστημίω.
  Την Π«ρ«σκίυήν 25 Μ«ρ'ιυ 9 1)2 π. μ.
  Έγχα'νια τον Συνεδρίου έν τω 1Ι«ρθ«νΟ<ι 6«* την προεδρε'βν τής Α. Β. Τ. τοΰ Δ αοόχου π«. έ δλλ ή; Β Οικογενείας η ρρ ρισταμένης δλοκληοου τή; Ό Διάδιχβς θ« κηρώξτι δί' δ Β. Οικογενείας. Ιξ γ χβς θ« κηρώξτι την Ιναρξιν των ερ¬ γασιών τον Σ^νίδρίβυ', δ δι ΰπουογός τής Πβι- διίας κ. Καρα«ά»ο« θά προσφωνήιη 'θύί( Άρ. νβιολογους έξ ό«όμβτο< τής εβλλ. Κυδιρνή'»ΐ(»{ ακολούθως δ Γεν. "βφορ'ς ιώ< Άρχβοτή-ΐι,ν κ. Κα6β«δ(ας χβι οί διευθυνταί των Άρχβιολο· γικών σχολών θε άνβιττύξϊυ» τάς «ροό5?νς τή; Άρχαιολιγικής έπιστημης, δι* τή; διτ>(βς συν
  εκλήθη τό Άίχβιολογιχόν Συ»έδρα>»
  Μιτά τό πέβοις των λόγων βΰτών τ* «ρο-
  τάσει τής Α. Β. Υ. τοΰ Διβδίχου θά έχλεγο.ν
  7 προιδροι των τμηΐΑΪτων-
  10 π. μ. Φαΐταγώγησΐί τής 'Λχροπ4λ»ως.
  Τ6 Σάββϊτον. Την 10 π. μ. έπίσημος συν··
  δρ(ατις έν τω ΙΙανεττισΐηΛίω. Ό πρύτανις ίέ
  προσβγορεύστ) έξ δ»όμα·ος τον Π«<επ.στηΛ(ο» τού; ξένους, άκολούθιιχ θχ προσβ^νήτου* «ΰ· Τ6ύ( ο'άοτιπρίσωποι τώ< χυδιρνήϊεον χαί τώ» ΆκβδηαιώΛ δ—7 μ.μ» Σινεδρίαιις τώ* τμη- μάτων. Την Κυριακήν 27 Μ«ρτιΌι», 2 μ. μ. έκδρομή είς Έλευσιν·. Ή έπιτροπή θέτει είς την ί.άίε- σιν τοΰ συνεδρίη 3 ά^«ξ·στοι/_ί«ς. 9 1)2 μ. μ. δπεδιχή είς τίς ενταύθα άρχαιολογικάς σχολίς. Την Δευτέραν 28 Μαρτίου 10 π. μ. Συνε- δρίβσις τώ> τμημάτων Τή» 2 μ. μ. Ηαοάστ··
  σις τή{ «'Αντιγό»ης» έν τω Σταδίω. Την 7 μ.
  μ,. Ύπ.δοχή τώ. ξένων έν »ή Δη·Α«ρχία.
  Τή» Τρίτην 29 Μ«οτ(ου 1 0 τ. μ. Συ»εδρ(β-
  σις των τμηιιάτων. Την 2 1)2 μ. μ. Έγκβίνιβ
  τής επί τ:μή τοΰ Πένρος άνεγερθιίϊης Άγγλι·
  κης Β.δλΐίθήκης έν τή αγγλικη Σχολή 5 |* μ.
  Συνεδρίασις των τμηαάτων.
  9 μ. μ.Σ<γκέντρω»ις έν ιή α'θίύΐγι τού Π«- νεπιστημίου χαθ' ή< δ άκτιπρίτωΐτος τοΰ ΙΙάιτοι χαί δ άντιπρίίωπβς τής έν Ρωμη Πβττικής Άκβδημίας θέλουσι δμιλήιγι χιΛ των γενομέ¬ νων εργασιών έν ταίς χαταχόμδΐις τής Ρώ,ιης. Την Τετάρτην, 30 Μΐρτίου. Σ ίνεδρίβτις των τμημάτων. Ττν 9 1)2 μ. μ. 6π.δ.ιχή ιώι ξ(. νων υπό τβΰ κ. Πισματζόγλου *'ις τό Άκ-αΐον. Την Πέμπτην, 31 Μ«ρτ(ου. Γεν. Σ>νέλιυης
  των ξένων έν τω Πα'εΐΓ'.ιττημί'ο χαθ' ήν θΐ ψη¬
  φισθή 6 μόν.μος Κανονισμβς τού Σ>νιδρίου καί
  θά ορισθή ή πόλις οιτου θε σννέλθη έκ δευτέ¬
  ρου τό Συνέδριον.
  4 μ μ. Ύπιδιχή είς την έν Κηφισίφ οί<χ(*ν τοΰ χ. Καραπάνου. Την επαύριον άΥ/_ονται τα Άρχαιολογικί «χ» ξεια είς Δ;λ«ρ?ύ{, Νϊύπλιον κλπ. — "Αφιξις τού Διάδοχον τΛς ΣονηδΙας Μέ το χθές κζταπλεΰσχν είς Πειραια γερμανικόν ατμόπλοιον άφίκοντο πολλιί έ*· πίσημοι ζένοι έκ των μελλόντων νά πΐρα στώσιν είς το Άρχαιολογικον Συνέδριον. Μεταζυ αυτών καί ό Διάδθχος τής Σ^η- δίας Γθυσταΰς-ς Άδόλφος ταςειϊεύων ϋκι ψευδώνυμον. — "Αφιξις ξένων άρχαΐολόγων, Δ'ά τοϋΐ κιταπλεΰσαντος χθές έν ατμοπλοίου «Όρενο*» τή; έ;αιρίβς "ζερή άφίχθησεν ό διευθ^:ής τοΰ Μουσείβ* τοΰ Λοΰδρου καί πρώην ίι*ι>θοντής νβ- ό
  Αθήναις άρχαιολογικής σχβλή; κ, ΏαΛ,
  ό Ιςθχος γάλλος ή9οποιβς κ. Σιλβα'ν μετά
  τής συζύγου τού καί 70 άλλοι ίκίσΓ,μι-. ςίιοι
  γικον συνέδριον.
  Ο ΠθΛΕίτΊΟΣ
  ΑΠΟΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΤΑΧΥΑΡΟΜΕΙΟΝ
  Νέαι απόπειραι κνκλώόΈως
  Νιώ.ερα τηλεγρα»ήμ«Γ« τοΰ έν Πιτρουπί-
  λιι «νταποχριτοΰ τή; «Πρωίαςιο άναγγίλλουσι
  5τι παρα τώ χι,ιζίχώ π^ηθυτμω τής Μχντζιυ-
  ρ(«ς διβτρέχει ή φήχη βτι οί .Ίάττωνις κχΐ πά¬
  λιν έπ,διώχουσι νέαν κύ«λα>σιν των ρωτσΐκϋν
  στρ«τιυμάτων, δ.αθίτουιι δέ ήΐη τάς δυνάμιι;
  των ωττε νά μή δυνηθώτι νά διαφύγωσι ταυτα
  ούδχμοθεν.
  Ό άντικαταότάτης τοθ
  Κκτά τ*ς πληροψ5ρία< των ων φύλ λων ο βίβχιος κντικατασ άτης τον ϊΐχίρωφ υ¬ πουργόν των στρατιωτικών ιΝι & στρατηγος Ρέδεγκιρ. ΑΙ λεπτο{ΐέρεια» τών' διαπραγιιατε·>ο*εων
  Ο3:ε είς το δττϊτργεϊον των Έξω-εριχώ' τή;
  Ρωσσίας οδτε είς τάς έν ΠιτρουΐΓθλιι ξένας
  πρεσβείας δίδεται εΤδητίς τις κερί άρχής 5·.«-
  πραγμ·τεύσ«ων διά την »!ρή»ην, άλλ' 6*όνοι«ι
  διά ταύτην εδόθησαν 2<εκα των συχνών έκισχέ- ψιω, τοΰ Βομπέρ, πρέσβεως τής Γ«λλ(«ς χχΐ τού κίμητος Αίμσδορφ. Τα δ&νεια καί ό πόλτιεος 'Η α'ΕφημιρΙς τοΰ Χρηυ.ατιστηρ(ου» ϊγραψιν είς το τελευταίον φύλλον της {τι ούοιμία σ/έ- <τις δπάρχει μ·ταξϋ τής ίποτυχίας το« είς την Γαλλίαν μέλλοντος νά εκδοθή δανείον καί τον πολέμου. Ή οδύόσεια τΛς τρΐτης «εοίρας Καίτοι έλλείπουΐιν εντελώς ε'ιδήσεις δι» τΐν στόλον τού Ροζεστβένσχη άφίτοτ» ούτος έγχβτέ- ειψε την Μαδειγασκάρην, φ*(νετ«ι έκ πελλώ» ένδιίξεων ϊ« ούτος περιπλέει -άς νήσοτις Σχζις. Τουτο ίχ« σοβοιροτητςι, διότι «( >ήτοΓ ίνήχο»-
  σιν είς τή» "Αγγλίαν χ αί επομένω; άϊύνατος ή
  επί τίποτ» άνθράχευσις τώ» πλοίων Όπως θερ«-
  πεύσωσι την δυτχέρεια» ταύτην οί Ρώττοι διέ·
  ταξβν τ* ναυλωθέντα πλοΐ« τής Βορειοαμιριχ»·
  νίκης ιταιριίας νά παραπλέακίΐ τα παράλια ίν«
  έχφορτώσωΐι μ«κρέν τής άκτΐνος τώ» π«ρ«λι«-
  χών υδάτων.
  Τρία πλοΐα τής έν λόγω ίπχιριίβς ιρ(ρουϊΐ
  φορτίον πολεμεφιδίων χ αί ζβοτροφιώ» άξίβς 8.
  700,000 ιρράγχω», άλλ' ο πλοΰς κ»1 των τριών
  δπήοξεν χτυχής, διότι το μέ» Ι» έξώχκλε» ι!< Μ.ζ«μβ(κην, το ϊτιρον δέν ηδυνήθη νά έξίλίγ, Ιτι τής Έρυθρδς Θαλάσσης χ «Ι το τρίτον ίίν κατώρθωσε νά άποφερτώτη παρά τή» π«ρελ- θοΰσαν Τετάρτην. Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΤ ΜΑΤΑΛΑ ΣΠΑΡΤΗ, 21 Μαρτίου (τηλεγράφηαα το3 άνταποκριτοϋ μας). — Πανδήμως εκηδεύθη σήμερον ό βουλευτή; Μϊτάλας. Επί τοθ νε¬ κρόν» κατετέθησαν τέσσαρες στέφβνοι, έκ μέ· ρους των συνίδέλφων τού, έ< των δή*ω» Σπάρτης καί Οίνοϋντος καί τής κοιν6τη»ί Άραχώδης. Την κηδ·!αν ηκολούθησαν τέ σχολεΤα κ«1 πλήθος λαου". ΣΑΚΕΣΠΕΙΡΟΤ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ Κατά ν«άφραόιν ί^ιετρον ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ Γόμρς Α'. Ρωμαΐος χαΐ Ίουλία.—Β^. Άμλβτ.—^. Όθέλος.—Δ'. Βα¬ σιλεύς Αήρ.—Ε'. Μάκββ&. των ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΔΡΑΧ· ΤΡΕΙΣ ΒΙΒλΙΟΠΟλΕΙλ ΕΣΤΙλΣΗΙΠΕΚ-ΕΛΕΤθΕΡΟΤΔΙΙΗ
  Κϊΐ'ί
  ΑΘΗΝΑΙ
  Εξωτερικα
  2Ο ΜΑΡΤΙΟΎ·
  Τό ταξείδιον τοΰ ήγεμονος τής Βαυλγαρ.'ας
  άνβ τίς εύραηταϊΊτάς αυλάς Ιλαβι χαοακτήρα
  ιιαρα&όξου επισημότητος εις
  ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
  ΤΟΥ ΦΕΡΔΙΗΑΗΛΟΥ
  τάς στήλας μιρ
  κων οργάνων τον
  εύρωπΐϊκοΰ τύπου
  ένψ »Ίί τα πλεί¬
  στα άντιπολιτιυί-
  μινα «ρύλλα τής Σόφιας καταχρίνιται ή τα<τική «5:1) τού ακαταπονήτου ταξειδιώτου, ίττις διά τής μιδ'.Ε'.υ ταύτης δί< κατώρθωσε νά φίργι ού- οιμίαν ούσιώδη μεταβολήν ι'ις την κατάστασιν των πολιτικών πραγμάτων τη< Ήγεμονίας ίσον άφορ| τάς συμπαθείας τας &«οία« αυτή απέ¬ κτησε* είς τα Άναχτοβίύλια των έν ΰ (ΐχυρώ/. Τό κρο τίνων ημερών δημοσίευσίν τής αΒίθλγβρίας» τδ*ωκε πλήρη δρισμδν ιή« επικρατούσης ώς πρός τδ ζήτημα των Ήγιμ,ο- νικών τοξειδίων γνώμης τού αντιπολιτειιομενου έν Βουλγαρία κίσμου. Ό Φ.ρΒ.νχνδίς έογάζ χβτά την περίστασιν ταύτην έξίσου Οπερ των βυμφιρόντων της Ήγιμονίβς τού κκΐ εαυτόν», προσπβ,βών ά«ρ' ίνός μ»χ νά προσκτήσητβκ τίς συμπαθείας τού εΰρωπαϊχ,οϋ' κίσμοι», άφ' ετέρου ο* ν' όιποκτήση τδν βασιλικόν τίτλον, ϊστις θε. βίση πλιίενα εξουσίαν είς χ»ϊρ«ί τοΰ φιλβδΌ'ςΌυ Ήγιμβνος όνειροπολοΰντος «ά οΊάσΐβ υπέρ τής χώρας τού χωρίς ν* υφίσταται εξωτερικάς έ<τι - οράβεΐζ έκ μέρβυ; έπικυριάρχου τοΰ δττοΙΌυ ή ύπαρξις χαθίσταται επβχθής είς τας βλίψιις χά1. ι ά σχίοια των έ< Σόφιοι, συνιργατών τού καΐ («ως δέ καί αυτού τοΰ ίδιον. Εάν το τβξιίδιον τοϋ Φιρδινάνδου γίνεται μέ τοιαύτην σκέψιν δύναται βέβαιον νά θεωρηθή ίτι ή στιγμή τής ιτ0αγμ«τοποιήσιΐι>ΐ τώ; βουλγαρικών όνείρων ά-
  κίχιι άκόμη πολϋ, τα δέ ταξιίδια τού ΦερδΊ
  νά>δου επί πολΰ θά εξακολουθών θεωρούμεν»
  τ·ξιί*Ία άλλαγης άέρις χαΐ πιριηγήτιις χάριν
  ψ
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΠΡΑΚΤΟΡ. ΑΘΗΝΩΝ
  ΦΡΙΚΩΔΕΣ 4ΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΝ ΒΑΡΣ0ΒΙ4
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Μάρτιον — Τψ
  λβγραφήμαια έκ ΒαρσοβΙας αγγέλλου¬
  σα ότι ίν Αδδζ έξήχον:α εργάιαι ένδς
  «αί τον αύιοϋ εργοστασιον έδηλητριά-
  σ&ηοα». ΚΙκοσιπέντε κινδυν»ύοναι τδν
  Ισχατον των κινδύνων. 'ϊπάρχουν υπό¬
  νοιαι όΊι άπεργόί διέπραξαν τδ εγχλημα
  τοΰιο. Έγένονιο πλείσται, συλλήψεις.
  ΙΜΛΛΛ/Ι
  ΑΙ ΑΗΑ2ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΪΖΕΡ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 ΜαρτΙσο — Τη-
  1$γραφοϋαιν έκ Ταγγέρης δτι δ Αύτο ·
  κρατωρ Γονλιέλμος απαντών είς τος επί
  ι/] δεξιώοΒΐ ευχάς τοϋ θείον τον Σουλ-
  χόνου, ίπανέΐαβα δϊς δχι θεχρεΐ τδν
  ΣονΙχάνον 'Δβδονλ 'ΑζΙζ ώς Μονάρ-
  Ρρ ανεξάρτητον χαΐ ελεύθερον.
  « ΓΑΑΑΟΓΕΡΗ&ΗΙΚΑΙ *-ΧΒΤΕΙΣ
  ΑΟΝΔΙΟΝ 21 ΜαρτΙου — Ε Ιδή
  πϋωμαιικα» οχέσεις μεταξύ Γαλλίας
  χαϊ Γερμανίαν είνε έξαιρετιχώς ψνχραί.
  Τδ ζήτημα τοϋ Μαρόχκου θά ήδύι ατο
  νά προκαλέση σοβαρωτέραν έντασιν
  των σχέσεων τούτων.
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΑΟΝΔΙΝΟΝ 21 Μαοτίον — Αί
  &χ ι ου πολέμου πληροφορίαι σημειοϋ-
  αιν δτι οί Ιάπωνες έηανέλαβον δρα-
  αιηρΐως την Λιτοβλέπουοαν τδ Κι-
  ρΐν κίνησιν. Ή συγκέντρωσις των
  Ρώσοων έν ΧαρμπΙν έξα>.ολου&εϊ μβ-
  ΰοδιχ&ς.
  Ρ_1ΑΊ ΖΕΡ ΕΚ ΠΟΡΤ-ΜΑΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 21 Μαρτίου.— Τηλε-
  γραφήμαχα έκ Πδρχ-Μαών, άγγέλ-
  λονσιν, διι δ Αντοκράτωρ Γονλιέλμος
  ε"φ&αοε ιήν πρωΐαν αννοδβυόμενος μέ-
  χρι ιής είσοδον τοΰ λιμένος ηαρά των
  Ισπαπχών ηολεμιχών. Ή πόλις χαΐ
  ΐά -Λθΐα β7νε αημαιοστόλιατα. Ό Δν-
  τοκράτωρ θ' αναχωρήση πρδς τδ έαπέ
  ρας άφοϋ επισκεφθή την πόλιν.
  ΛΛΛΙΜ
  ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 21 Μάρτιον.— Τ'
  Λνροτιχά διαμβρίσματα ήρχισαν έκ νέον
  νά αυνχαράσσωνχαι. Έν χβ πόλει μία
  Ιουδαΐχή διαδήλωσις πρδς ανάμνησιν
  ι<δν καΐαίιωχθένίων προγόνων των «ροεχάλεσε σοβαράς ταραχάς. Όατρα· τος δστις ηναγκάσθη »ά επέμβη διε- οχόρτιισε τσύς διαδηλωτάς. Έν τή ανμ· ηλοχή ήχις επηκολούθησε εφονεύθησαν χύαααρες καί έπληγώθησαν ιεσσαρά- κοντα. ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ Ή φνλακη τοϋ θερβάντες. Ό φιλολογιχΐς κίσμθί θρηνιϊ την απώλειαν *>δς μνημ,ιίοβ. Πρόχειται πιρί τοϊ πύργου τοΰ
  δοιιχΐς Τής Μιδίνα Σελίς είς την 'Αργβμασίλ-
  λ(ν, ιΐς τδν οποίον δ αθάνβτος θίρβάντες Ιν/ρχψε
  τβν «Δδν Κισσώτον». Δι' άγνωστον αιτίαν έξιρ-
  Ρ*γη χΰρ είς τα διαμιρίτματα κ αί παρ' 2λας
  τίς προσπαθείας των προστρεξά·των πυροσβεστων
  ΧίΙ βτρατιωτών μόνον τδ κάτω μέρος τού άνα-
  Μόροιι Ιμιιν«ν άβλαβίς.
  'Ο μέγας συγγραφιΰς ιίχε φυλβκισθ^ είς τδν
  ΐίΰργον αυτόν χαί μή δυνάμενος νά διαθέση εύ-
  Χ«ρΐϊΐΟΓΐρον τάς ώρας, ίστράφη είς την συγ-
  ΤΡ*?ήν τού άιιιμ,ήτου άριστουργήμοιτθί.
  Τα οΰρα τοθ καταιτροφέοις
  Ό Ραχφίλλιρ, δ βασιλιΐις τοΰ πετρελοιίου ϋ-
  *·ρΐ|»ό»τι«ε τ&ν Μαιχή*αν. Καί πώ; νά μή τδν
  4*ΐ(,δ^ ιίς αήν γΐν««ιοδωρ(αν, άφού ώς άξίωμά
  *·» Ιθισι τδ περίφημον «πάντοτε πρώτος». Δέν
  ***ΡΧ·ι πβνεπιστήμ,ιον, βιβλιοθήκη, άκβδημΛαι,
  «ρβποστολαΐ, σχολεΐ* δημοσία, Ιδρύματοτ, συγ-
  Υρβφιϊς, ποιηταΐ πινόμενοι,ο! δπ.Τοι δέν ίχίυσι
  *»οΐι δείγματα τής απεριορίστου γενναιοδωρίας
  ·*·». Κατ» μέσον 8ρον 5,000,000 λίροιι στερ-
  *·>«ι εξέρχονται ετησίως των χρημκτ· κιβώτιων
  τ»» διά τοιούτους σχοπούς. Άλλά καίτοι τά
  χονδώλι» τα δ^4μενα εκάστοτε δέν είνε μικράς
  •ιοχρότητος ευρίσκονται εταιρείαι χ«1 ίορύματα,
  >■ οποίαι τού έπιστρέφουσι τα ίχβτομμύοιά
  το» μέ ι άσχημον τρόπον άπΐποιήσεως, διότι δέν ι
  Ιΐλονσι νά ιύιργιτηθώτι παρ' «6τον, αδ'στις '
  πλουτίζει διά τής καταστροφής των άλλον και
  δι' άδ(χ(ον μιθόδων».
  Τελευταίως μάλιβτβ ή κα,τά τοΰ Ροχφέλλερ
  έμπάθιι* ε<ρβασε μέχρις Ιληθους άντιδράσιως κ^Ι 8χι μονον δ Ροκιρέλλερ Ιχει την άτυχίαν νά βλέπη έπιστριφόμενα τα δωρηθέντα έκατομ- μύρια, άλλ« καί οί τυχόν έξ άνάγχης άποδεχο- μινοι τας γενναιοΕωρίας τού, γίνοντβι τό αντι¬ κείμενον υβρεως καί όνειδισμοίΐ. Τελευταίως ο βασιλεύς των πετρελαίων ιϊχε στείλει βαήθημα ιξ 20.000 λιρών στερλινών είς την Εταιρείαν των άμερικανικων Ιεραποστό- λων καί την δωριάν ταύτην άπιδέχθη ή Έ- ταιρεία. Άλλά την έπβμίνην ημέραν έΐτάλη πρός την έκ λόγω Εταιρείαν έγγραφον ύπογε· γραμμένον παρέ 30 άλλων ίιραποστβλων είί το *»ποίον καταχρίνεται ή διαγωγή της, διότι ή ίωρεά προέρχετα^ ποιρά τοΰ «αοπαγος καί κα· ταστροφέως των άδιλφών τού», ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ~ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΕΝ ΤΟ ΪΙΤΟΥΡΓίΙΟ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ — *Ο κ. Σκονζές καί δ κ. Στεφανόπολις — Τό Πρακτορείον Χαβάς — Μία έπιότολη τού κ. Στεψανόπολι ΤΙ ΛΕΓΕΙ 0 χ- ΣΚΟΥΖΕΣ Ζωηρόν επεισόδιον έλα6ε χώραν χθές την 11 1)2 π. μ. έν τώ υποαργείψ των Εξωτερι¬ κών μεταξύ τοΰ υπουργοϋ χ. 'Αλέξ. Σκουζέ χαΐ τοθ Διευθυντού" τή*ς ένταϋβα έκδιϊομίνης Γαλλικής εφημερίδος «Μββ8&86Γ ά' Αηΐιέηββ» κ. Στεφανόπολι. Κ^αΟ' ήν στιγμήν δ κ. Στεφανόπολις ευρί¬ σκετο «ίς τας τΐλεϋτβίβς βϊθμίδας τής ϊ«^ τέρας κλίμακος τοθ υπουργείου, β'ιφνιίίως δ κ. Σκουζές εζερχεται και άπο τής θύρας τοθ γραφΐιΌϋ τού κραυγβζΐι : —· 'ΙΙλθα νά μθ3 ζητή»η χρήματ* Ι Άκοΰσας την φωνήν τοίτην Ό χ. Στιφα- νέπολις ίκπληκτος στρέφεται καί έν όργ^ άπαντα είς τδν κ. Σκοοζέν—-Ψεύίεββι άναι ΰ ' Οί παρευριο-κόμενοι την στιγμήν εκείνην τρο τοδ γρβφείοιι τοθ ύπθυργοθ" Ιμβινα» κατά- πληχ,τοι πρδ τοθ επε·σοίίου τούτου τοθ τόσον ταχέως {κτιλϋχθίντϊς ενώπιον των, ό δέ κ. Στεφανόπολις απήλθε. ΜΙΑ ΕΠΙΙΤΟΑΗ ΤΟΥ ^ ΙΤΕΦΑΙΙΟΠΟΑΙ — Π ώς άφηγεΤται τό εκκιόόδιον Έπιθυμοθντις νά έχωμεν περυσι.ε^α, λεπτομερείας τ^Ο βοίϊροδ τούτου έπεισοδίου άπετάβημεν «ίς τδν κ. Στεφανόκολιν, δΐΐις μας απηύθυνε την κατωτέρα» επιστολήν έν η λεπτομερώς άφηγεΤται την προκβλέτασαν αύ-ό αιτίαν. Ή έπιντολή ιοθ α. Στεφανόπολι Ιχει ώς εξής: Φ(λε κ. ΣυνάδελφΒ, ΊΙ «Έτπερινή» τής σήμερον άφηγιΐτβι έ- πιισόδ όν τδ δπ-.ϊον Ιλαβε χώραν την πρωίαν μεταξί) τοΰ ύπουργοΰ των Εξωτερικών κ. Σχουζί καί έμοΰ. 'Επιιδή ούίιμία λέξις ε?·ε ά λη&ής είς τή< διήγησιν ή δποία ΰΐιηγορίύθη είς την συ<άδιλ<ρον σας παραχαλώ χάριν τής άκριβιίας ν* δημ,οσιιύτητε τα εξής : Πρό πολλον εύρισχόμην είς διαπραγματευσεις μιτά τοϋ Πρακτορεΐου Χαΰας διά τήγ σύσ τά¬ σιν Πρακτορείον πληροφοριών έν Ά0τίιΊ>ΐΓ. ΑΙ
  2ύ ίΐ ι» γχώαΐ1· τί>* Έλλ.
  δπΊα θ* υπεστήριζε* Ιογον πρώ-
  της άνάγκης διά τα συμφέροντα τής "Ελλάδος-,
  χλλ' εγίνοντο άπ* εύθείας μεταξίι τοΰ Ιΐραχτο-
  ρείου Χαβάς χ«1 εμοΰ άνευ ούδεμιας άνχμίξεως
  τής Έλλ· Κυβερνήσεως είς την χλληλο^ραφίαν
  ή &τγο(« είνε ίλη έπ' ονόματι μου.Μόνον ιίς τδ
  ιέλοςδιβι νά περαιωθοΰν ταχύτερον αί διαπραγ-
  ματεύσε-ς δ κ. Ρι»μα»ος ένόμισε καλόν νέ έπι-
  «ορτίση τδν κ. πρισβιυτήν τής Ελλάδος έ,ν Πα¬
  ρισίοις νέ συνεννοήθη ·με -ά τ·ης Α£βηοβ Ηαναε.
  Άλλά ου ε δ χ. Ρα>μίνος, ουτι δ κ. Θ.οτό-
  χης, ιΰ:ε ή Αςβηοβ Η&ταβ, ώς δύνανται νά μαρ-
  τυρήσουν ούτοι κ αί ώ; άπ.δεικνύουν αί επιστο¬
  λαί τας δποίας χατέχω διενοήθηταν ποτέ ?τι
  διευθυντάς τοΰ νίου πραχτοριίου ηδύνατο νά εΐ»ε
  £λλος πλήν έμοΰ. Διότι χΐΐ την πρωτοβουλίαν
  ίλαβον καί τάς διαπραγματεύσεις επί πολΰ διεξ-
  ήγ»γον πιρί διοργανώσεως τής υπηρεσίας. ΕΤχα
  χανονίσει καί τας ελαχίστας λεπτομερείας- η -ο
  άκό/,η Ι οιμον χαί τδ σχέδιον τού έγγράγου τοΰ
  διοριτμοΰ μου. Μάλιστα μοΰ τδ ε!χε πρδ ημε¬
  ρών ά,ναχοινώσει δ χ. Ρωμίνος χαί ιΐχε π«ρα-
  δεχθϊ| μερικάς τροπ>ποιήσιις τας δποίας είχα
  τιοτείνει.
  Άλλ' ακριβώς <ήν ήμέρβν κ»θ' ή» ΰπ.γράφη τό συμβόλαιον έν Παρισίοις, τδ υπουργικον θεο- τόκη παρητεϊτο. Ό χ. Ρα>μαν«ς—πράγμ* τδ δ-
  ποΐον αΰτδ μόνον κρχε! νά άποδιίξη ποσόν ση·
  μαΐνον μ,έρος είχα είς την" υπόθεσιν—μοΰ άνήγ
  γειλεν άμέσαις δι' έπιστολής την Απογραφήν τοΰ
  συμβΐλαίου. Δέν ηδύνατο βμως πλέον, μετά την
  παραίτησιν τής κυβερνήσεως, νά δπογράψη τδν
  διορισμόν μου, διά: τδ Ιπ.ΐον δ ίδιος μοΰ εξέφρασε
  τή» λύπην τού.
  'Ο χ. Σχουζές χωρίς κδ» νά λάβη τδν κό¬
  πον νέ μέ εΐδ^πο'.ήση διώρισ»ν άλλο πρόσωπον
  είς θέσιν, ή δποία διχαιωματιχώς μοί ά-
  >ηκε. Επί πλέον των δύο μηνών ουδέ λόγον
  ε<χμα πίρΐ τής πράξιως ταύτης της δποίας τδν χαραχτηοισμδν άφήνω είς την εΰσυνειδησίαν σας. Πρδ δύο ή τριών ίμως έβδβμάδαιν ώμίΐίητα περί των διατριξχντων μετά τοΰ χ. Μαυρομ,ι· χάλη ύπϊυργοθ των στρατιωτικών καΐ αυτι- κών. Ό κ. Μαυρομιχάλης μοί υπεσχέθη βτι θά άναφέργι την υπόθεσιν είς τδ ΰπουργικδν συμ¬ βούλιον. Τωόντι δέ τδ {πραξι, ώς μοί ίγραψι διά των έξη: λέξεων πα.ακινών με συγχρόνως νά 'ιδώ τδν χ. Σκουζέν. Ιβ ΐα' βπιρΓββββ α.θ νοηβ ρΓέτβηΪΓ αυβ άαηβ Ιβ Οοηϊβίΐ ]' αί ρΐαίάέ Ια εαηββ βΐ νοοβ ίηνίΐβ & νοΪΓ Μ. βοοιΐϊέβ »ιΐ ρΐιιβ.ΐοΐ. Ιδού διατί και μόνον μετέβην παρά τω χ. Σκουζέ. "Ολα τά περί έπιδοματος είνε απολύ¬ τως ψευδη. Προκαλω δέ επί τούτων την μαρ¬ τυρίαν των χ. χ. θεοτόχη καΐ Ραψάνου ώς χαί βλων των πρδ αυτών ΰπυυργών των έζ<ι>τεριχων.
  Προκαλω δέ αύτδν τδν χ, Σχουζέν νά άποδείξγι
  άν τοΰ έζήτησα ποτέ την ελαχ(σ-ην αμοιβήν
  διά τάς υπηρεσίας τάς δποίας άπδ 40 έτών δέ*
  ϊπιυσα νά προσφέρω είς τδν Ελληνισμόν Τδ
  μόνον άληθές είνε ?τι καί δ κ. Ράλλης καί δ
  Ρωμανος, των δποίων έν άνάγχγι θά έπικαλεσθώ
  την μαρτυρίαν, μοΰ Ιδωσαν σημείωσιν μεριχών
  συνδρομητών είς τοί)ς δποίους ί' άποστέλλεται
  δ «ΜβΒΒβ^βΓ ά' ΑΛέηβΒ» χάριν τής Μβκιδονι·
  κης υποθέσεως είς λογαριασμόν της 'Ελληνικής
  Κυβερνήσεως. Άλλά διά τουτο ουδέν διάβημα
  εγένετο έκ μέρους μου. τΗτο^πράξις «υΓθπροαί-
  ρετος των δύο τούτων ύπουργών,
  'Εχ τούτω», περί τής άχ? 6ιί«< των δποίων *αι γρ«πταΐ άποδείξ"ιις χαΐ μαρτυρίαι επισήμων ύπάρχουν, δύνασθε νά συιιπεράνιτε πιρΐ τοΰ 4- ληθοϋς τής διηγήσεως τοΰ χ. Σκουζέ. Ίδοΰ πώ< Ιχει πραγματικώς τδ επεισόδιον. Μίτίβην ώ; σάς είπον π«ρά τω χ. Σχουζέ μόνον χατά προτρίπήκ τού κ. Μαυρομιχάλη καί μόνον διά την δποθισι» τοθ Ποβκτορείου. Πολ- λ«Ι έξηγήσεις δέν έπήλθον. Τοΰ ϋπέδειξβ τδ άδικον τής πρδς εμέ πράξεως τού. Μοΰ άπήν τησεν ίτι έλεγχον δέν εδέχετο. Τοΰ άνταπήν- τητα βτι άν νομιχως Ι'σως δέν εύθύνετα·, εύ- θύνεται ίμαις ήθιχώ;. Μιΰ εΐ« τότ» 8-ι α» γράφω εναντίον τού, είνε διότι μέ ήμπόδισε νά λαμβάνω έπιδόματα ά«β τδ Δη*4σιον χαί δ.ι θά δημοσιεύση «ύτά τά δποϊ» λέγει διά νά μέ έ*θέση. Τοΰ άτή'-ητοι ί« άπ*> τέτοιί δέν ψ3-
  δ.ότι έπ:δ;μ« δέ' λβμβχνω, χαί ίτι
  / ε!ς τα; ι*? ά τή; Α^ηϊβ ΙΙίνΑβ δ:χ·
  πραγματεύσεις εγινε λόγος περί έπιδόμ,ατος]^ι'ις
  εμέ τής Έλλ. κυβερνήσεως.
  Εξήλθον τοΰ Ίδιαΐ'έρου γραφείου τού κ. Ύ-
  πουργοΰ χ αί ιΐχα ήδη φθίσει είς τδ τέλος
  τής πρώτης κλίμαχος, βταν φανή άγρία μέ ί-
  καμε νά στραφώ. Βλέπω τδ» κ. Σ«ουζέν νά
  στέχγι είς τδ πλατύσκαλον καί νά φωνάζη ϊξω
  φρινών : «τΗλθε νά μοΰ ζητήση χρήμ«τ« !β
  Άγαναχτήσαΐ διά την κακοήθη συχοφχντίαν
  άπήντησ* μέ τδν ίδιον τόνον : «Ψιύίεσαι άναι-
  σχύντως». Καί εξήλθον χιο,.Ις κκνεΐς άπδ τοΰς
  παρευρισχομένους χλητήοας χαι λοιπους νά
  πλησιάσγι χαί άχόμη ολιγώτερον νά μέ έγγίσγ).
  "Αλλως τε μας έχώριζεν άπδ τδν κ. Σκουζέν
  ίλον τδ μήκος τής κλίμακος. Όλα τά ίλλ«
  καί τής μαγχούρας συμπιριλαμβχνομένη; »Τνι
  επί τδ μελοδραματικώτεοον έφευρέσεις τοΰ χ.
  Σχουζέ. Μ«γχούρας δέν ίχω την συνήθειαν νά
  χρατώ.
  Δεχθήτε χύριε Συνάδελφε την διαβεβαίωσιν
  τής έξαιρέτου υπολήψεως μου.
  Έν Αθήναις τ^ 21 Μαρτίου.
  Α. Ζ. _τεφανόπολι
  Δΐευθυντής τού Μβεβϊ^οΐ' Ό' ΑΐΙιέηοδ
  ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο χ. ΣΚΟΎΖΕΣ
  Ό ΰπουργός των Εξωτερικών κ. Σκουζές
  ώς έξί]ς μας άφηγήθη τδ έπεισόϊίθν.
  — Ό κ. Στεφανόπολι ήλθε να μέ έκδι-
  άση καί μου έκαμε παρατηρήσεις διατί δέν έ-
  δωσα είς αύτδν τδ Πρακτορείον Χαβάς, πρϊγ-
  μα τδ όποΤον έγώ μόνος μου δέν ηδυνάμην νά
  άπθΦασίσω.Εΐς παρατήρησιν μου ήρχισε νά μέ
  άπίΐλτί^τ· ηναγκάσθην έγώ νά τοΰ διίξω την
  θύραν. Ό κ. Στεφανόπολις δ'μως έξερχόμενος
  ήρχισε νά μέ ΰδρίζτ), δψωσε μάλιστα καί την
  μβγκοϋραν εναντίον μου.
  Α--ΤΓΝΟΜΙΑ
  ΑύτοκτονΙα νεάνιδος
  Τραγιχή «ύτοχτονία Ιλαβε χώριχν χθές την
  πρωίαν εις την ΙπΙ τής δδοΰ Ήπιίρου αριθ. 56
  οικίαν τού χ. Βύστρ«τίου.
  Ή άνιψιά α,ΰτοΰ "Ολγα Ζωγραφάχη ήλιχίας
  18 έτών διβλαίοΰσα την προσοχήν των ο'ιχείων
  της έχλείσθη είς τδ δωμάτιον της καΐστηρί·
  ξασ» περίστροφον είς τδ στόμα αΰχήί έπυροβό-
  λη" δίς.
  Ή μία των σφαιρών είαελθοΰσα διά τού στό
  ματος εξήλθε τοΰ διξιοΰ κροτάφου, ή δ' άλλη
  εσφηνώίη έντός.
  Είς τοΰς πυροβολισμοΰς οί ο'ικιϊοί της σπεύ-
  σαντες εύρον την «ΰτόχειρι πλέουσαν είς τδ
  ιιΓμά της χαί έχτάδην κειμένην.
  Μιτ' όλίγ«ς στιγμάς ή χό.η έξέπνευσε μή
  δυνηθιίσης τής άναχρίσεως νά έξαχριβώσγι 4-
  κριβώς τους λόγους οΐτινες ώίησαν αύτην είς
  τδ άπο ,ενοημένον δ άβημά της, ώ; δι*δ(δουν
  ίμως ο' γνωρίσαντες αυτήν έρως άτυχής δ-'
  πήρξιν ή αίτ(« τήίβύτοχτονίας.
  Αύτοκτονία νπαξιωιιατικοθ έν ΝανόταθιιΐΛ
  Τραγιχή αύτοχτονί» Ιλαβε χώραν χθές την
  11 π.μ. έν τώ έν Ναυστάθμω δρμ,ίΰντι άτμ;-
  δρόμωνι «Πηνειδς» συ·.ταράξ«σα τά πληρώμ«τ«
  καΐ τδν άλλον χότμον τοΰ Νχυστάθμου.
  Ό έ* Κερκύρας άπδ πολλοΰ ΰπηρετών έν τω
  είρημέ ω πλοίω ώς δ(οπ3ς τοΰ Β. Νοιυτικοΰ
  Γιούλας ηΰτοχ·.ό.ησε διά περιστρόφου βληθι'ις
  είς την χαρδιαχή» χώραν, έπελθόντος άκαριαίου
  τοΰ θανάτου. Τό πτώμα τοΰ ίτυχοΰς διίπιυ με¬
  τεφέρθη άμέσως είς τδ νοσοκομείον τοΰ ναυ-
  στάθμου ίπου μετά την κεχ«»ονισμέ»ην *εκρο·
  ψίαν ετάφη.
  ΟΙ λόγοι οίτινες έξηνάγχ«σ«ν τσν δυστυχή
  Γιούλαν είς "τδ βπονενοημένον τουτο δίάβημκ
  Τρανιιατιόιεβς
  Χθές περί ώραν 11 π.μ δ Π. Πανάρετος
  σ ρατιώτης τοΰ β' π-ζ. συντάγματος έτοαυμεΐ·
  τισε διά μβχβίρβς δίς την άδιλφήν τ«υ Δημη-
  τρούλβ/ είς την δ ξ άν ώμοπλάτην κατά τδ
  μάλλον καΐ η"ττον σοβαρώς. Ό δράστης συνε¬
  λήφθη χαΐ άπιστάλη εις την διεύθυνσιν τής
  άστυνομίας. Αϊτια άτινα ώθησαν τδν Πβνάρε-
  τον είς τδν τραυματισμ,δν τής άδίλφής τ»υ ^σαν
  λόγοι τιμής.
  2ίνλλη«|τις ταραξιών
  ΧΊές τή> εσπέραν ύ Γεώργιος Ρούσης υπο·
  ταμ,ίας τοΰ Βχσιλικιΰ θεάτρου χιΐ Ίωκννης
  Καράγιαννης μεταβάντες ι'ις τδ επί τή; δδοΰ
  Λυοσίων καφενιΐον τοϋ Κωνστ. Κούτσουχα τα
  Ιχαμαν θάλασσαν άνατρέψαντες τάς τραπέζα;
  κβΐ άπιιλοΰντες τδν κα?οιστημ«τάρχην. Οί τα-
  ραξίαι ου οί συλληφθέντες ωδηγήθησαν ι'ις τδ
  τμήμα.
  Σννεπλάκησαν χθές οί Γ. Σωρότος χ»1 Δ Β«-
  σιλαχάχης ά,λληλοτραυματισθέντες δ μέν πρώτος
  είς την χιφχλήν, δ δέ διύτερος είς τδν αριστε¬
  ράν όφθαλμΐν σοβαρώς,
  — Έπίσης χθές οί Ι. Κουράχης καί Γ. Πού·
  λιας επετεθησαν κατά τοΰ Ν. Κόχοοη χαί τδν
  έξυλοχόπησαν άνηλεώς, έπειδή ούτος παρέβη
  την δπόσνεσιν τοΰ νά νυμφευίή την συγγενή
  των Μιταξίαν Σταθ^πούλου
  — Όσκύτως χθές την 7ην μ. μ. ώραν δ Ν.
  Βινετσά.ος κατόπιν έριδος ετραυμάτισεν είς την
  χιφαλήν διά χαΐίσματος νόν Ι. Τσουλαμ,άχον.
  Τραν»ιατισιιός
  Είς τδ χωρίον Χαλάνδριον κατόπιν συμπλοχής
  δ Κω.σταντΐ οςΆγγιλος ετραυμάτισεν έπικινδύ·
  χαι τδν Νικόλ. Δέδε. Ό δράστης συνελήφθη
  νως «πεστάλη είς την κσ υνομίαν.
  ΥΔΑΤΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
  Πωλοΰνται
  αριθ. 8.
  είς την όϊόν Γεωργίου 15-^6-
  Γενιχδς άντιπροτωιτος
  _5π. _τ. Χατβηράμιος
  ΠΑ93ΛΟΓΟΣ -ΝΞΥΡΟΛΟΓΟ!
  Ύψηγηττις ίν τψ 'Εθν. ΠανΜηστπμίφ
  Δέχεταικαθ' εκάστην 3—Κ μ. μ..
  82—'Οδός 'Ακαδπν.ίας—82
  1Μ1Ε! ΕΤΑΙΓΊΑ
  Έτος
  »
  Έίβπράξεις
  1900
  1901
  1902
  1903
  1904
  1904
  Ίανουοίρ. 159,966.80 188,674,81
  * * ' 143,558.42 176,914.34
  1,176,091.40
  1,347,358.76
  1,543,109.21
  1,721,255.11
  2,043,860.88
  1905
  303,525.22 365,589.15
  -νϊησ.ς τφ Ιανουάριον 28,708.01
  1905 Φιβρουάριος 33,355.93
  62,063.93
  [Έκ χης Διευθύνσεως]
  ΚΗΑΕΙΑ
  Την Σεδίστήν ημών μητέρα κ*1 μίμμην
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝ ΣΑΓΡΑΝΤΗ
  θανοΰΐαν χθές κηίεύομϊν σήμερον ώρα 10
  1)2 π. μ. έκ τής ^έπί τί|ς όδρθ Σκουλα αριθ.
  28 κατοικίας της είς τδν Ναόν τοδ 'Δγίου
  Γεωργίου (Καρύτση).
  Οθεν παρακαλούμεν τούς συγγενεΤς καί φί-
  λους, δ'πως ευαρεστούμενοι συνο^εύσωσι την
  έκΤοράν.
  'ΔθϊΙναι, τη 22 Μβρτίου 1905.
  Τά τέκνα
  Ίόαβέλλα Ψύχα
  Κ<ι>ζ1ΐξ ΣοινοΑνχλο
  Φράγκα Π. ΣαγραντΛ
  ΟΙ ϊγγονοι
  Αίκατερίνη Π. Σαγραντλ
  Ιωάννης Στ. Ψυχάς
  Παντελης Στ. Ψν^ας
  [Ή καροΰσα θεωρηθήτω ώς Ιδιαιτέρα πρό¬
  σκλησις].
  Β&ΙΙΑΙΚΟΣ
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ 01Κ0Σ
  ΓΡ Ν. ΠΑΠΑΤΩΔΜΟΥ
  ΆΘΛναι όδός Στάδιον 23
  Γνωβτοηο.οΰνται οί^ άξιότι-
  μοι κ. κ. πελάται τού ανωτέρω
  οΐκου, ώς καί πάντες οί επιθυ¬
  μούντες να τιμήσωσι τούτον δια
  παραγγελιών, ότι παρελήφθη α.«
  πασά ή συλλογή των ενρινών ύ
  φασμάτων.
  (Έχ ΐοίν γραφείον τοϋ Κ)τος)
  ΟΡΘΟΓτΕΔΙΚΗ
  χεΙρουρπκη κλινικη
  10. Γ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ιατροσ
  Επί 12ετίαν έν Εΰρώπγι σπουδάσας, θερα-
  πιύιι έν τ^ Κλινιχτί, τού [Χειρουργεϊον, Αϊ-
  θον.ΰα θβραπευτικών μπχαντιμάτων, Γυ-
  μνάθ'τΛρτον, Ήλεκτρχθμοΐ, Μαλάξετς δτ'
  ηλεκτβΐσμοΰ, Θερμοαεροθεραπεία, Δωμά-
  ττα δι' άθθενεϊς] την Χωλότητα, Ραχϊτιν,
  Παραλύοεις, Στρεολώσεις, Έξαρθοώματα,
  Κατάγματα, ηρόσφατα ή κακώ; ίαθέντα, Ρεν-
  ματιαμθύς χρονίους, Άρθρίτιδα, Δνσμορ
  φίας ρινδς, Κτιλας κλ. όρθ. χαί χειρ. κα-
  θήιεις.
  Έν Άκτννογραφικω Έργαστηρτφ φωτο·
  γραφίζονται αί παθΛθεις των όστών, έσω-
  τερικών όργάνων, λίθοτ κύστεως, νεφρών
  χαί θβραπβύονται διά Ραϊντγεν άνωδύνως
  χρονιαι -λπγατ^αΐ νοσΛματα τον δέρμα-
  τος, δγκοι, Λ ύπερτρίχωΛς τοΰ πρόσω¬
  πον, άκροχορδώνες (εληές) κλ.
  Έν Όρθ. Έργοΰτασίω καταΐχευάζονται
  δπδ Γερμανοΰ Όρθ. ΜηχαντΊματα παντδς
  ιΓδους, Κορσέδες όρθ., Τεχνητα μέλη, Έ·
  πίδεθμοι, Έπιδτορθώσεις δ—^> ϊατρ. δδηγίας.
  Παραγγελίαι άνευ Ίατρ. πληρωμής.
  'Λραι ίπισχέψεως 3—5 μ. μ.
  Δι' απόρους Τρίτην 11—12.
  ΟΔΟΣ ΑΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &<>. 10
  ΠλατεΤα Όμονοίας
  ΜΑΚΑΤΗΟΝ
  ΟΙ πβγκοσμίως γνωστοΐ οινοι Μαραθώνος
  «3 κ. Π. Σκουζέ, πωλοθνται είς άπαντα τα
  έδωδιμοπωλεΤα Αθηνών κ«! Πειραιώς ώς
  κχι είς τάς κεντρικάς αποθήκας. Έν Αθή¬
  ναις παρά τώ χ. Α. Παπαδοπούλω όϊός
  Βουλ·ν]ς 14, έν Πειραιεί παρά ιφ Γεωργίω
  Κόλα Στοα Ριζάρη 8.
  σ»τ«εΐΕΐ—ε«—ΓβΒε———————————————————ι■——■——«——βε-εε*—ε—·■■]ΗΓΤ·
  'Ένοικιάζονται έν Καλλιθέα (Αθη¬
  νών) δΰο οικίαι, αΣιχελία» χαΐ α Παλλάδιον»
  ίχουσαι άριστον πόσιμον ύδωρ.
  Έν ΑουτροΓς Αίδ^νΌΰ τδ α/7ήλιον».
  Πληροφορίαι έν Αθήναις (έν όδφ 'Ηπίτου
  αριθ. 5.)
  ΤΤΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΝΟΥ
  ΕΛΛΗΝ. ΑΤΜΟΠΔΟΙΑ Τ2ΩΝ ΜΑΖ-ΛΟΥΑΛΛ & ΒΑΡΒΟΥΡ
  Άναχωοήόϊΐς έκ Πειραιώς διά ΤΛνον
  Τρίτην 22 Μβρτίθϋ ώρα 8 μ. μ.
  Πέμπτην 24 » κ 8 π. μ.
  Πέμπτην 24 9 κ 8 μ. μ.
  Έν Πειραιεί τη 21 Μαρτίου 1905.
  ΆναχωρΛόεις έκ ΤΛνον διά τίιν Ιπ»-
  Παρασκευήν 25 Μαρτίου ώρα 8 μ.μ.
  Σάββατον 26 » » 8 »
  (Έκ τής Διευθύνσεως)
  ΠΤΪΧΙΟΪΧΟΪ ΗΗΧ&ΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΣΧΟΑΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΪΡ0Α0Π0Ι2Ν
  Έργα υπό τοθ γρβφείου, οίκβδομιοθνται
  •Η Μαράόλίΐος'Εμπορινιη καί Βιονηχανική 'Ακαδη(ΐΙα (Λεωφορος Κηφισσ(ας)
  Ο1κ4α Περικλέονς Α. 'Αογνροτίθύλον (Όδδς Μουσών)
  ΟΙκία Ι. Κνριακίδον κλπ. κλπ.
  Ύπδ τοΰ γραφείου Ανηγέρθη ή μβγάλη στοα Γ. Ραζή, ϋν&α τά νέα κατα¬
  στή μαχα της Τραπέζης τής Άνατολής.
  4% ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΑΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ -^►·
  ΑΤΙΙΟΚΙΝΗΤΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ : ΣΤΟΑ ΠΜ.ΠΟΥ ΑΡΙΘ- 3
  (Όδός ΚυψέΙης 1-3) ίΠά*«Λ«, ,$δοϋ Σοφοχλέους)
  ΜΕΙΜΣΟΙΠΡ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΉΑΕΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΝ "ΑΘΗΝΩΝ,,
  ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΛΟΓΟΠΟΥ_κ. ΙΩ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  ΤΟ ΚΔΘΗΚΟϋ ΤΟΥ ΛΜΤΟΥ ΚΔΙ Τ:ΐΙ ΚΡΗΤΩΝ
  ΔΙΑΤΙ 1ΤΡΕΙΙΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΗ Η ΚΡΗΤΗ ΤΟΪ Κ1ΝΗΜΛΤ0Σ
  Ι
  [^ιά τό αλη&ώ; μέγα γεγον&ς της Κρψης δηεο άιοχελεΐ τδ Ιν Ήραχΐ[φ γε*6μενον
  συλλαλητήριον Ιλάβομεν παρά τοϋ ανιόΰι εγκρίτου φίλον καί συνεργάτου των ϋ.'Α9η*ώ>»
  τδ χατωιέζΐω μαχροοχελΐ; τηλεγράφημα.· Τί) τηλεγράφημα τουτο ^τσ τοσούτον πλήρες
  ώατε ούδε μίαν σχεδόν λέξιν συμπληρωματικήν εϋρέ&ημ«ν εις την Ανάγκην νά προσθέσω¬
  μεν. Τό χηλΒγράφημχ ίηΐ λέίει έ"χβι ού'ΐω;]
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 21 Μαρτίου .
  ώρα 11 καί 45' μ.μ.
  Τδ συλλαλητήριον τοβ Ηρακλείου, τδ άναβλη&έν ίνα μή ουχοφαντη&β ή πό¬
  λις ώς άποπΒΐρωμένη άντιεκλογιχήν ενέργειαν εγεινε σήμερον. Τδ σολαλλητή-
  ριον εγεινεν έντδς τοΰ περιβόλου της Μητροπόλεως.
  Έξαιρονμένων των Τούρκων οννη&ροΐσδηοαν δλοι οί άνδρες τής πόλεως,
  ινα άκονο&ή δ χ. Σφακιανάκης δσιις μόνος επρόκειτο νά ά/ορεύσ]] πρδς τά
  πλή&η.
  Πράγματι δ κ. Σφακιανάκης εξήτασε διά μακρών δΐχ.Ιον είνε τδκα&ήχον
  τοΰ Κρητικού λαόν άπέναντι τοϋ κινήματος τοΰ ΘερΙσου καϊ των ένεργβι&ν
  τοΰ ίΥπάτου Άρμοστοΰ.
  «Έαν τό κίνημα, ειπε, Βέν είχεν 2τι γίνη ΐαως νά επετρέπετο διχο-
  γνωμία. "Αλλά τό κίνημα ήδη έξαπλωθέν καί έχον επί κεφαλής άν¬
  δρας φιλοπάτρ'.ο'ας καί έμπίστους ζητούντας ό,τι ούμπασα ή Κρήτη
  χιλιάκις μετά Θυσιών εζήτησε, γενομενον δέ ήδη αντικείμενον δια-
  πραγματεύβεων πρός τάς Δυνάμεις κάί τού όποίου ή έν αϊματι κατα-
  στολή θά ήτο έθνική συμφορα. μίαν μόνον ύπαγοριύει βιαγωγήν, την
  ολόψυχον έπιδοκιμασίαν καί ένδυνάμωσιν των έν Θ&ρίαω αυναθροι-
  σθέντων ένόπλων άδελφών. Τά καθήκοντα τού Άρμοοτού, πολλαπλά
  κβ.1 ΏνΊ^υμβίβαστα «πέναντι τής Κρήτης, τής'Έλλάδος χαί των Δυνά-
  μεων, απέβησαν νυν δυσχερεστέρα.
  ^Καταλήγων δν. ο κ. ΣφϊΧίϊ^ϊκη; είπεν :
  — Έκείνος μέν άς άνεύρη ποίον ί.1π& τό καθήκον τού καί άς τό
  πράξη, ημείς δέ άς επιτελέιωμεν τό ιδικόν μας, !ν»ν»{) είνε Ε
  βυνταχθώμεν ψυχή τε καί σώματι μετά των έν Θέρίαω. ~
  Κηρυχ&είοης άμέσως μετά τδν λόγον τοϋ κ. Σφακιανάκη τής Ενώσεως
  ύπδ τοϋ πλήρους, ώς ήδη έτηλεγράφησα υμίν, εγένετο άποδεκών ψήφιαμι
  πανόμοιον πρδς τδ ψήφισμα των έν ΘερΙσφ έχον επί λέξει οϋτω :
  «Ό Α«ός τοθ Ηρακλείου συνελθών είς πάνδημον συλλαλητήριον σήμερον
  την 21 Μαρτίου 1905 κηρύττει ένώτιον θεοθ καί άνθρώΐτων την πολιτικήν αι)-
  τοθ Ινωσιν μ*τ« τοθ Βασίλείου τής Ελλάδος, είς μίαν, άδιαίρετον, ελευθέραν^
  συνταγματικ^)ν πολιτείαν». " -
  Τύ ψήφισμα τουτο ίπεδό&η πρδς τους έιαϋϋια προξένους τ&ν Δννάμεων.
  Έπειτα δ λαδς σύμπας μετέβη είς την Νομαρχίαν καί τδ Δημαρχείον δπου
  μέσω ίν&ουσιασμοΰ Ακρατήωυ άνύψωσε την Ελληνικήν σημαίαν £ητ<»κραυ- γάζων υπέρ τής Ενώσεως. Καΐά τδ συλλαλητήριον έτηρή&η μεγίστη τάξις. Ε ΤΩΝ ΔΤΝΑΜΕΩΝ ΕΙΙ ΤθΙϊθΜΝΗΒΑ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΧΑΝΙΑ, 21*Μαρτ£ον ώρα 11 χαί 30' μ. α. ΟΙ πρόξενοι άνεκοίνωσαν είς τδν πρίγκηπα την απάντησιν των άννα- μεων είς τδ κατά τδ ϋ~έρος υποβληθέν νπόμνημα Αΰτοΰ. Κατά την απάντησιν ταύτην ή γνω- ατή ανάκλησις τοΰ ημίσεως των Διε- θνών ατρατευμάτων άναβάλλεται ένε¬ κεν των γεγονότων τού Θερίσου μέχρις άποκατααιάσεως τής τάξεως. Έν τή απαντήσει των Δυνάμεων Αναφέρονται τά εξής." ά.) ΑΙ Δυνάμεις θά επιχειρήσωσι, δπως ή Πύλη αναγνωρίση τά διαβα- τήρια καί την Κρητικήν σημαίαν. β'.) Θάσνατήσωσι την παράδοσιν είς την Κρητικήν Πολιτείαν των Κρη- τών χαταδίκων των ευρισκομένων είς τονρκικάς φυλακάς. γ.) ΑΙ Δυνάμεις θ' αποστείλωσι δύο οΐκονομολόγους, δπως εξετάσωσι τάοίκονομιχά τής νήσου πρδς παροχήν άγροτικοΰ δανείον καί των άποζημιώ· σβων. καΐ δ'.) Θ' ΑποφασΙαωαιν άκόμη πληρωμήν λιμενικών τελών ύΐ.δ των καταπλεόντων πλοίων είς λιμένος Κρη- τικους. Γ· Δ. ΚΟΡΟΜΗΑΑΣ 111 ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΡΗΤΊΚΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΕΑ ΘΤΜΑΤΑ ΧΑΝΙΑ 21 Μαρτίου ώρα 11 καί 30' μ. μ. Είς τδ χωρίον Δραπανχά τής Κια- σάμου εγένετο συμπλοκή. Εφονεύθησαν δύο καί ετραυμα¬ τίσθησαν δύο. Γ. Δ ΚΟΡΟΜΗΑΑΣ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΩΣ ΕΓΝΟΣΘγΓεΪΣ ΤΑ ΧΑΝΙΑ Περί τοϋ Λυλλαλητηρίου τοΰ ΉραχλειΌν Ιδού τί μόνον επετράπη νά διαβιβασθή έκ Χανίων υπό τοΰ Λμετέρον εΐδινοΰ άυε- ύταλυ-ένου]. ΧΑΝΙΑ, 21 Μαρτίου "Ωρα 11 καΐ 30 μ. μ. Έν Ηρακλείω εγένετο πάνδημον συλλαλητήριον. Ωμίλησεν δ κ. Σφα¬ κιανάκης καταλήξας, δτι οφείλομεν νά ταχθώμεν είς τό πλευρόν των ένό¬ πλων πατριωτών. Κατόπιν άμέσως συνετάχθη ψήφισμα υπέρ τής Ενώ¬ σεως. ___________ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ~_Ν ΕΚΛΟΓ&Η Τό ί£ή; κοινόν τηλεγράφημα 'δαβιβάσ&η πρός τάς Ιφημερίδας : ΧΑΝΙΑ, 21 Μαρτίου ώρα 11 καί 30 μ. μ. Έν τφ εκλογικαι άγώνι πλειοψη· φοϋσι τά κόμματα Μιχελιδάκη καί Πολογεώργη. Σ. Α. 'Αλλά μήαω; υπήρχον καϊ υπο· ψήφ οί άντιπολιτευόμενοι % ΐλλων κομμά - των, Ικχός πλέον εάν Ιννοεϊ τό κοινόν το55το τηλβνράφί/μα, δχι απίτοχον οΙΚουν- τονρικοί, δηλαδη οί φίΐοι τοΰ τρίτον Σνμ- βούλου τοΰ Ύπάχου Άρμοατοΰ, διότι δ μέν κ. Ξαν&ου^ίδης ανήχει είς τό κόμμα Μιχλειδάκη, δ δέ Κριάοηζ βί; τς κό'μμα Πολογεώργη. ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡ.ΚΗΣ ΣΥ1ΪΙΜ0Ρ1ΑΣ ΒΟΑΟΣ, 21 Μάρτιον ώρα 9 μ.μ.- Πλησίον Πιαοδβρίον έξωντώ&η υπό Μακεδονικοΰ σώματος ένιοχνϋέντος καί υπό ιών κατοίκων των πέριξ χωρίων πολνάρν&μος βουλγαρική αυμμορία. Κατά την αυμπλοκήν εφονεύθησαν δε- καοκτώ κομιτατζήδβς, οί δέ Μακεδόνες άπώλεσαν δύο νεκρονς καί έπτά τραυ- ματίας. _____________ Ι0Β2ΡΑ ΗΓ.ΉΟ ΕΝ ΛΙί£ΡΣ1?Β ΚΕΡΚΥΡΑ, 21 Μαρχ'ου ώρα 9 μ. μ.— Έκ Νέας'Υόρκης ήγγέί&η" δτι φοβίρά αύγχρουαις ιλαβε χώραν μεταξύ δύο άμα- ξοστοιχιών. 'Εκατοντάδες Ιτιβατ&ν Ιιραν- ματίσΰησαν πολλαί των δτοΐαον σοβορώ- χαχά. Είς μηχανικάς ίφονβύ9η.
  ΑΘΗΝΑΙ
  ΑΡΗ Ν ΑΙ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  η^,ή,ν η·ι Δ·εν#.ντ4< ·· ΓΕΟ.ΡΠΟΣ Κ. ΠΩΠ ΤΟ ΦΥΛΛΟΝ ΊΟ-ΛΕΠΤΑ—ΙΟ Πασά απόδειξις πληρωμης φέρη την υπογραφήν τοΰ Ιδιόκτητον ιών«'Αθηνών» κ. Γ. Κ. Πώπ. ·*- ΑΙ «Αθηναι» δέν δημοοΊεύονσι δταφην<<- σεις Ιατρών μετά λεπτομερετών των υ- ? ταδοττκών νοσημάτων. Ελληνικαι Ημέραι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΗηΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 22 Μάρτιον. ΜντΊμη τού άγιον ιερομάρ- ινρες Βασίλειον.- Ούτος Ιζη επί Ιουλιανόν τοί Πβρβ,βάτου, ζτο δέ ιτρεσβύτιρος τής (ν Άγ- κύρφ Έκκλησίν*. Κατβγγελθιίς ώς χριστιβνός προσήχθη είς τόν ήγβμόκ» τής πόλεως χαΐ υπέ¬ στη πολλάς β«σάνους τρομεράν, τέλος δέ δι«·ρυ- πηθεΐς μ« πιπυρωμένας σούβλας «τελιιώθη έν Κνρίω. Ο ΕΛΙΪ»ΟΣ3 21 Μαρτίου Σήμερον την 8 ιτ.μ. δαρομετρον έν Αθήναι; 763.3. Ή θερμοκρασία άπο τής χθές παρέμεινεν ή αύτη. θερμοκρασίαι σήμεοον την 8ην π. μ.έν Αθήναις 13,7 Κερκύρα 15,0, "Αρτη 13,2 Λα- μία 16,8 Βόλω 16,6 Χαλκίοι 13,0, Μεσολογ- γίω 16,7, "Άνορω 14,1, Πάτραις 15,5, Αιγίω 13,2, Καλάμαις 14,5, Ναυπλίω 12,8, Τριπό¬ λει 9,6, Κυθήροις 13,7, Βιέννη 7,4, Πετρουπό- λ*ι 0,6 (υπό τό 0) Παρισίοις 7,9, Ρωμη 12,8, Κων]πίλ«ι 8,2, Άλεξανδρεία 15.0.Ή με¬ γίστη έν Αθήναις 17,1, καΐ ή ελαχίστη 10,2. Ούρανός ολίγον νιφελώδης. "Δνιμοι Β μέτριοι-άσβενεΐς. θάλασσε: σχεδόν γ«ληνι«(α. Ύγρασία έν Αθήναις μετρία (68) ΤΑΧΤΔΡΟ ΜΕΙΟΝ ΤΡΙΤΗ 22 Μβρτίου. —-Είς Κρήτην ,(Τζών) 10 π. μ. —Είς Ευρώπην έν γένει καί Αμερι¬ κήν. Είς Ρουμανίαν (Λ4ΰδ) 11 π. μ. —Είς "Η¬ πειρον (Λένδ) 11 π. μ. —Είς Θεσσαλονίκην, Σερβίαν (Ν. Έτα·ρ(«) 5 μ. μ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ Άπο σήμερον άρχεται λειτουργοΰν εν τώ Έθνικφ Πανεπιστημίω χάριν των άρχαιολό- γων ταχυδρομικδν γραφείον ου ή διεύθυνσις ανετέθη είς τδν κ. Γ. Πολίτην, τδν γνωστόν καί εΰγενή ταχυδρομικδν ύπάλληλον τόν ΰ- πηρετοΒντα έν τη Γεν. Διευθόνσει είς τό τμή- μα των έπιταγών. Έν ιω γραφείω τούτω θά γίνωνται δεκταί επιστολαί άπλα7 καί συστημέναι ώ; καί χρη- ματιχαΐ έπιταγαι πρός ευκολίαν *&) 'ζένων. ; ΡΗΜΑΤΙ-ΤΗΡΙΟΝ Δευτέρα 21 Μαρτίου ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι Μϊτοχαΐ Τρα—:{ών Λαχιιοφ. Έβν. Τραπ. τή< "Ελλάδος Νέαι Λαχειοφόροι 2 1)2 ο]ο......... Λανιίου Ήνοποιημίνου.................. ' Δανείου Μελιγαλάί........................ •ΕβνιΓήί Τραπέζης τής 'Βλλάδος.... Ιίρητιχτις Τραπέζης....................... Βιου.ηχ. Τραπ. της Έλλά&ο<......... Τραπέζης* Αβηνών (Νέαι) ............... » Μιτυλήνης.................... Μετοχαι Εταιρείαν Έταιρ. Μεταλλουργείων ΛαυρΙου.... Ειδηροδρ. ΆΟηνών-Πειρβτώς........... Άβην.-Πειοαιώς-Πελοπον. θεσσαλίας...................... Έταιρία Δημοσ. »«ι Δημοτ. Έργων ΦΩΤΙΟΥ . Δρ Έργοληψιών Πυριτιδοποιείου ............... Ποινελληνίου Άτμοπλοίας.. Έλλην. Μονοπωλίων......... Άιριόφωτος Αθηνών......... Έλλην. Ήλεκτρικ.Έταιρία Λί4ό ( Ε'ικοσάφραγκον μιτρητοΐς.............. Λίρα Αγγλίας............................ » Τουρκίας............'.........., Σννάλλαγμα Επί Γαλλία; ϊψεως........ , » "Αγγλίας........,...................... » Αυστρίας Κορώναι................. Γιρμανίας δ (λ ρμ Λονδίνον (τηλεγραφ.) •Αγγλικόν Όθωμανιχόν Έλλην.81 Μονοινώλιον Πάγια....... Ήλικτρικής 91.7]16 87.3 49.1 51.1)2 39.1)2 102.— 553.— 115 50 105.25 109.50 3872 50 162 — 123.25 153.— 160.— 56.— 383.— 88 2ο 210.75 δθ—■ 153 — 94 50 135.— 429 — 1100.— 126 25 25 35 31.65 28 85 127.25 32.05.50 133.75 156.25 Παρισίων (τηλεγραφ ) Γαλλικόν 99 7Ο.— Δαύρια 46.— Ρωμυλίεχ 134.75 ΈπιΛονδίνου 25.16.— Τράπ. Αθηνών 119.— Σιδ.θεσσαλ(«« 170.— Αυριον ώραν 9 μ. μ. δμιλήσει έν τη Έ- ταιρία των «Φίλων τού Λβοϋ» δ κ. Ν. Κυ· παρίσσης περί «καλοΰ χαΐ καλών τεχνών έν γένει». ______ . Θεατρα ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ.—Σήμερον δπό τον θιάσου Σουβρές ΜβΓη'* ββΐΐβ Νΐΐουοΐιβ. ινν Ή έόπερΐς των Έταίρων της Γαλλικής Κό ' "Η θαυμασία είτερ!ς των έταίρων τής Γαλ¬ λικής Κωμωδίας κυρίων κα.1 κυρίων ΣολβαΙν καί Τρονιφιε, των αφιχθέντων χάριν τοϋ Άρχαιολο- γικοϋ Σονιδρίου, δίδεται οριστικώς είς τό Σύλ¬ λογον αΠαρνβσσδν» αυριον Τετάρτην ώραν 9 1)2 μ. μ. Ή θέσις τιμαται άντί δρ. 10. Τα ι'ισι- τήρια πωλοννται άπδ σήμερον είς τδ< Παρνασ- σόν. Τό ωραίον πρόγραμμα τής έσπερίδος, είς ήν θε λάδει μιρος καί ο τόσον θκυμασθιΐς κβτά την προχθεσινήν συνβυλίαν τής Μουσικής Έταιρίνς κλειδοκυμβαλισιής κ. Μδΐιζίηί κα¬ τηρτίσθη ώς εξής: Ή κ. Λουιζβ ΣυλβαΙν χαΐ οί κ. κ. Συλ6«1ν κ»1 Τρουφιε θ' άπαγγείλωσι ποιτματα. Ή κ. Μολε Τρουφε θά ψάλη Ικλε- κτά άσμβτ». Ό κ. κ«1 ή κ. Συλ6«1ν θα παί- ξωσιν Ιν δραμα μονίπρβκτοντοϊ Άρμάνδου Συλ- βέστρ ή «Σαπ<ρώ». Όλοι δί οί καλλιτέχνβι δμοϋ Ιία παίξωσι την 3ην καί 4ην πράξιν τού Τβρτεύφιυ -^ονί Μολιέρου. ΟΙ ήθοπ;ιοΙ θά π«ί- ξωσιν ενδεδυμέναι με Ινδύματα των Ιργων τα (ποία θά διδάξωσι. ΕΕΝΑ ΟΞΑ.ΤΡΑ. — «Αί αμοιβαΐ των καλλττεχνών» *Η «θεατρική Πρόοϊος» το επίσημον δρ- γανον τθ8 συνίιχάτοι» των καλλιτεχνών ήθο- πθιών είς το τελευταΤον φύλλον ϊημοσιεΰει άρθρον τιτλοφορούμενον «ΟΙ άριστοτέχναι είς τον κόσμον τού θιάτρου καί των σονβυλιών» είς τβ οποΤον περιέρχοντβι περίεργοι λεπτο¬ μερειαι επί των χερδΰν των μεγαλειτέρων πβρισινών καλλιτιχνών. ΟΙ άδελφοί Κοκλίν ιίσπράττουν καθ* Ικα- στον Ιτος πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων φράγ- κων, ή Σάρρα Βερνάρ 6ταν έίΐδασκεν είς το θέατρον τή*ς «'Δνβγεννήσεως» έπληρώνετο 500 φράγκα καθ" εσπέραν, ό Σουλβκροβ είς τδ Γκαιτέ 500 φράγκα καθ* εκάστην, δ Γ*ι- τρύ 300 φρ., ή ήθοποιδς Ρεζάν είς τδ Βωδε- 6ίλ 800 φρ. καί δ Γκαρνιέ 600 φρ. Άλλά καί είς πολλά καφφέ χονσίρτ υπάρχουσι καλ¬ λιτέχνιδες πληρωνόμεναι άπδ πεντακοσίων μέχρις όκτακοσίων φράγκων καθ* εσπέραν. Άλλά παραπλεύρως των μεγιβτάνων τούτων τής τέχνης πόσοι άλλοι μεγάλοι καλλιτέχναι αποθνήσκουν έκ πείνης 1 ΑθΑΗΤΙΚΗ ΖθΗ —■ ·Ιπ«ικός αγών Οί ΊππικοΙ άγώνες διά τδ βραβείον Ζουϊνιέ είς Παρισίους διεξήχθησαν "μεγαλοπρεπώς. Οί άγώνις ούτοι προκαλοΰσι μεγάλως τδ έν ενδιαφέρον τοΰ κάσμου,διότι δέν διεξάγονται μόν&ν μόνον μέ τα συνήθη άγωνίσματα άλλά μετά φυσικών ίμποδίων παντδς είδους. Έν πρώιοις έκλέγεται πρδς τουτο τδ δυσδατώτε- ρον των έπιπέδων καί οί διαγωνιζέμενοι ίίνε ήναγχασμένοι νά διέρχωνται ποταμούς, νά ανέρχονται λόφους, νά διέρχωνται φράκτας καί λοιπά φυσ.κά έμπόδια καί διά τουτο πολ¬ λάκις "δ άγώνισμα άποδεικνύεται επικίν¬ δυνον. Κατά τούς τελιυταίους αγώνας τδ βρχ- 6ε7ον ενίκησεν δ ίππος αΤραπίστ» άνήκων είς τούς κ. Μα-,ιάρ καί Δενιώ. ΚθΙΝΩΝΙΚΗ ΗΧΩ — Είς τό μικρόν άλλά καλλιτε χνικόν υποδηματοποιείον Α. Μπέη όδός Σταδίου 1*2$ Α κρύ¬ πτεται ή ζητουμένη έφϊρμογή καί ανάπαυσις. Είδιχότης Αγγλικών καί Αμερικανικόν ύποΠημάτων. - Ό κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ, ει¬ δικώς σπουδάσας έν Παρισίοις καί έιιί ϊτη την Μαιευτίκήν καί γυναικολογίαν, άποκτήίΐζς δέ μα ράν πείραν τούτων κατά τό 10«τές διάστημα τής έξασκήσιώς τού, δέχεται 8 — 10 π. μ. καί 2—4 μ. μ. έν τη οικίαι τού ό"δδς Σόλωνος αριθ. 75. - ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑΝ- *«? μόνη θρεπτική τροφή διά την νη- βτείαν τής Μεγάλης Τεαααραικο· στής βυνιβτάται υπό των ιατρών ή άνόθευτος σοκολάτα τού έργο- οτασίΌυ Ζαβορέτου. Πωλείται λιανικώς καί χονδρικώς είς τό ζ% χβροπλαατείον τό Α·Ι· ΛΑΊ'Φ (Πλατείαι Συντάγματος). — Ό ίατρδς κ. Κ. Άντωνίου κα· τοικε7 επί τής δδοΰ "Ομήρου 36 Α καί δέ¬ χεται 2—3 μ. μ. ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ Όδός Δερβενίου αριθ. 50 Έκμάθπόις καί εξάσκησις είς τίιν έμπο- ρτκτιν άλληλογραφίαν.—Πλτρης τελειοποί- ησις'ΒμποροϋπαλλΛλων.—Άνώτεραι σπου- δαΐ είς τάς γλ.ώσσας δχά φοττπτάς καί &η~ στΛμονας. ΜαθΛματα και κατ' Ίδιαν. ΜαθΛματα κατα τάξιν τρΐς τής εβδομάδος δραχ. 15. Έκμάθηις ΔιπλοΌγραφίας. Ι Γ. ΙΊ-*-·ΡΓΩ. [ΒΟΥ.λ—^Α.-ρΐ.Α.—!] Ό μόνος έμπορικΌς οίκος, ό άντιπροσω- πεύων την Ελληνικήν Βιομηχανίαν έν Βουλ- γαρ'α. Συνισΐαται θερμώς υπό τής Διευθύνσεως των «Αθηνών*. ΑΠΟΒΗΚΗ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΚ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ β-1 — ΟΔΟΣ ΚΟΑΟΚΟΤΡΩΝΗ - β-Ι [Συνοικίαι Καλαμιώτον] Κλύσματα οιάφορα Ζώναι κοιλίας Όμφαλεπίδεσμοι Ειδή έκ καουτσοΰχ Μηχανήματα ζοχάδων Γάντια μασάζ 'Αποστειρωτήρες γά¬ λακτος Πτυελίστρα; ασθενών Προσκέφ. έλαστικά Όμματουάλια Λορνιδν Βαρόμετρα Ήλεκτρ. μηχαναί Φωτογραφ, μηχαναί ΌφθαλμοΙ τεχνητοΐ ΖυγοΙ διάφοροι Ψεκαστήρες Ξυράφια αΰτόματα Οΰροδοχε7α άκρατείας Σκελετοί χρυσοΐ καί Μαστοΐ έκ καουτσουκ Πάντα ταϊ3τα αυτοπροσώπως εξελέγησαν παρά των μεγαλειτέρων έργοστασίων τής Εΰ- ρώπης υπο τοΰ χ. Γ. Ρεβελάχη. Με 3 Δραχμάς 6 μεγαλαι φωτογραφιαι Το. γνωστόν καλλιτεχνικον 'ΓωτογραφιΤον τής κ. Μαρίας Οΐκονόμου προμηθευόμενον τα ύλικά άπ' εΰθεΐας έκ Παρισίων κάμνει μέ 3 μόνον δραχμάς 6 πλήρεις επιτυχίας φω τογραφίας. Έπίσης κάμνει έπιτυχέστατα Καρτ Ποστάλ είς πάντα }ωτογραφούμενον πρός 30 λεπτά έκαστον. Αναλαμβάνη ωσαύτως την φ<·>τογράφησιν
  οίκιών, καταστημάτων, έξοχών, κηδειών, φυ ·
  σικών μεγεθών με ασυναγωνίστους τιμάς, υπο·
  σχομένη πλήρη επιτυχίαν.
  Είς τούς κ.κ. Στρατιωτικάς χαΐ φοιτητάς
  μέ σχετικήν έκπτωσιν τιμή*;.
  Όδί Αίόλου 1ΤΤ
  22 Μαρτίου— ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΩΝ "ΑΘΗΝΩΝ,, — 'Αίΐβ. 87
  Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΚΤΜΙΑΣ
  'Τπί) ΓΟΥΣΤΑΥΟΥ ΑΙΜΑΡΕ [ΜετάφραΟΛς έκ τοΰ γαλλικον]
  [Σννίχιια Ιχ χον χθεσινοΰ/
  — Τοιαύτη ή έντολή ήν έλαβον έκλαμ¬
  πρότατε.
  — Λοιπδν έστω, κύριε λοχαγέ, έπανέλαδε
  ψυχρώς δ δούξ, ύπακούω, σας δίδω τδν λόγον
  μου ώς εύπατρίδης ν' άπαντήσω είς τάς άνα-
  κοινώσεις τάς δποίας θά λάδω' μόνον επί τη
  έπιφυλάξει ταύτη δτι, έά» αί δήθεν υπάρχουσαι
  κατ' εμού άποδείξεις κριθώσιν άποχρώσαι,
  ώΐτε τα είσαχθώ είςδίκην επί εσχάτη προδοσία,
  ή δίκη αΰ;η κατ' ουδένα τρόπον δύναται νά
  διεξαχθή είς τδ Μεξικδν, ή1 αλλαχού" «ών ίσ·
  πανικών κτήσεων των Ίνδιών, άλλ' έν Μα·
  δρίτη μόνον ενώπιον τοΰ δικαστηρίου τής Κα-
  ατιλλίας.
  — *Εχω εντολήν, έκλαμπρότατε, νά σας
  άνακοινώσω ευθύς έξ άρχής, δτι ή Α. Ε. δ
  άντιδασιλεύς εξέφρασε την επιθυμίαν νά γείνη
  ούτω" κατά συνέπειαν ή έξοχότης σας δέν Ι
  χει νά φοδηθή δ'τ. θϊ στερηθή των νομίμων δι-
  καστών τη;.
  — Ευχαριστών την Α. Ε. έπανέλαδι μετ"
  είρωνείας δ δούς, διά την χάριν αύτην* τώρα,
  λοχαγέ, ύπ&θέτω τ;:ΰλάχιστον, έξετελέσατε
  την εντολήν σας, δέν Ιχομεν τίποτε πλέον νά
  είπωμεν.
  — Σας Ίκετεύω νά μέ συγχωρήτε, έκλομ
  πρότατε' άλλά μοί μένουν άκόμη ολίγαι λέ¬
  ξι ς νά σας είπω.
  — ΤΑ Ι ίπεφώνησεν έκπλαγείς δ δούξ.
  — Μάλιστα, έκλαμπρό:ατε έπανέλαδεν ά-
  πτόητο; δ άξωματικδς, εάν μοί τδ έπιτρέ-
  πετε, θά παρατεΐνω την έπίσΛΐψίν μου ολίγα
  λεπτά άκόμη.
  — Όπως άγαπατ», κύριε, είπε ξηρώς δ
  δούξ άλ)ως καλλίτερον νά εξηγηθώμεν άπαξ
  διά παντδ;1 δμιλήσατε λοιπΐν, σας άκούω.
  — Έκλαμπρότατε, τδ ζήτημΐ τό όπο7ο»
  έπιθυμώ νά πραγ^ιατε.θώ μέ την Υ. 13. μοί
  είνε δλως προσωπικόν, κ»1 δι' αΰ:ό τουτο ε'ς
  ά«ρον λεπτοφ ές.
  — Θά μοί έπιτρ?'ψητε νά σας π»ρατηρήτω
  κύριε λοχαγέ, απήντησε μετά πινροΰ μιιδ ά-
  μιτος δ δούξ δτι παρίστατε, δ,ισοίωνον πρό
  σωπον είς τάς σχέσεις, είς α; ή τυχη σα;
  κατεδίκασε μετ* έμοΰ μόλις άπαλλάττεσ1)*
  μ·α; λεπτοφυθΰς έντολής, κ»1 ιδού κχτιδι·ά
  ζεβθε νά εκπληρώσητε άλλην λεπτοφ-δ εν¬
  τολήν.
  — Άληθές, έκλαμτράτατε, άλλά τι τα θέ-
  λετε, τα πάντα είς τδν κόσμον διευθύνει τδ
  πεπρωμένον* ο'σον σχληροΐ καί άν «'νε οί νό
  μοί τού, πρέπει τις ν ά υποταγή κΐί νά κύψτ,
  τόν αΰχένα.
  — Λοιπάν λέγετε δτι ή υπόθεσις, περ'ι τ};
  θέλιτε νά μοί όμιλήσητ·, σας είνε προσω-
  πιχή ;
  — Τώ δ'ντι έκλαμπράτατε,___ είνε.... Θεέ
  μου, πώς νά σας τδ εί τω ; είνε είϊος άγορας
  ναί... (ίδο; άγορας έπιθυμώ νά σας προτείνω
  — Άγορδ; ; προσέξατε, κύριε, ή λ*ξις
  είνε βΐρε7α άγορά πολλάκις σημΐινει προδο¬
  σία, καί άτιμάζει τδν προτείνονα χχ& καί
  τόν διχόμενον.
  — Ήσυχασατε, ΐκλαμπρόταχε, ουδεμίαν
  προδοσίαν Ιχετε νά φαβηθήτε 1 τ,ϋτβ φιλο; σ»ς
  αί φήμαι αυται, αίτινες
  έφθασαν ?σως είς τάς άκοάς σας, έρριψαν με-
  γίστην ανησυχίαν είς τδ εμπόριον τής πό¬
  λεως.
  — Θά σδς παρατηρήσω, σενώρ, δ'τι ξένος
  χαΐ παροδίτης είς Βέρα -Κρούζ, ά»νοώ παν
  τάπασιν, ώς έκ τοθ μονήρους βίου δ» διάγω
  μάλιστα μή έχων σχέσειςπόθεν αί φήμαι αυται,
  καί ποία ή σπουδαιότης των θά προσθέσω
  μάλιστα δτι δέν έννοώ, πώς είνε δυνατδν ν'
  άναμιγνύωμαι ίγώ είς αύτάς.
  — Έκλαμπρότατε, τοσούτω ευκολώτερον
  θά μοί είνε ν' άπαντήσω είς την έρώτησ ν,
  τή< οποίαν μοί χάμνετε την τιμήν νά μοί προτείνετε, όσω μάλ σία αί ^ήμαι αυται χισαν αμα τη άπιδιδάσει τής έξοχότητός σας είς Βέρζ-Κρΐύζ. Εάν έδίστασα νά σας γνωστοποιήσω αύτάς έκλαμπρότατε, ίπραξα τούτο διότι τοσοΰτον είνε εϊδεχθε7<·, ώστε δέν εύρίσκω καταλλήλους λέξεις διά νά κολάσω δτι έχουσι προοδληιι- κδν διά την έξοχότη^ά σας. — Σταθήτε! σιν ώρ είπε ζωηρώς δ δούξ, εϊπατε παραπθλλά ή πολύ ολίγα" θά σας παρατηρήσω δτι μικρός δισταγμδς έκ μέρους σ^ς θά ηΐο υδρις δι' εμέ. — Αδύνατον νά εσκέφθην τουτο, εκλαμ προτατε. Ευαρεστηθή·ε λοιπίν νά μέ συγχωρήσητε άν ίκων μετεχειρίσθην προσδλητίκήν φράσιν — Την στιγμήν ταύτην, κύριε, τδ μόνον πραγμα τδ δπο7ον δύναται νά μέ προϊδάλη ιίνε δ δ.σταγμος τδν δπο7ον δεικνύετε είς το νά μοί γνωσιοποιήσητε έκε7νο πιρί οί πρό- κίΐται" οα, παρακαλώ λοιπδν νά Ιλθητι είς τδ προκειμένον. — "Εστω, έκλαμπρότατε· λέγουν 8:ι ή ί'ξοχότης σας, έπ' όλιγωρία τής υψηλάς θέ¬ σεως είς ήν την άνίψωσιν ή Α. Μ. ό βζσι- λιύς, συ>ωμο)όγησε με τούς Λίδρόνας τή,
  νήσου Αγ. Δομίγκ'ϊυ συμμαχίαν, καί επιμα-
  χίαν' ο'πως ούτοι σδς βοηθήσουν ν' άνατρέψητε
  την Ίσπανικήν Κυδ=ρησιν είς τάς Ί»δί«ς, ν'
  άναγορευθήτε βασιλεύς, καί νά κηρυχθήτε ά-
  νιξάρτητος.
  — £ΰτδ είνε δλον ; απήντησεν δ δούξ ίι-
  ψών περιφρονητικώς τούς ώΆθ.ις.
  — "Οχι εκ,λαμπρότρτε' προδαίνουν κ*ι πε¬
  ραιτέρω* βδαιοΰν δτι οί Λαδρόνες ένιργ^"·.··
  την στιγμήν ταύτην μιγά/θυς έξοπλισμούς,
  καί ίη 4τ6ΐμάζονται ν' άποδιδασδώιιν δσον
  θϋ';ΐω είς Βέρα Κρούζ, ϊπου κατά τα συμπε-
  φωνημένα θά ένωθοΰν μαζή σας.
  — Δέν λέγουν τίποτε άλλο ;
  — Όχ', έκλαμπρότατε1 περιμένω τώρα
  την απάντησιν την δπθίαν θά εΰαρεσ·ηθήτε νά
  μοί δώσητε.
  — Κύριε λοχαγέ, απήντησε μετά ψυχρας
  περιφρονήσεως δ δ·.ύξ, πρδς τοιαύτην κατη¬
  γορίαν ή απάντησις άδύνατος, δ ότι πίπτει
  καί πρέπει νά πέση άφ' έαυτής* τδ νά προσ
  παθήσω ν' άθωωθώ σ«ζητών αυτήν θά ήτο
  ώς νά παραδεχόμην τδ δυνατόν τής ένοχής'
  τουτο δέν παραδέχομαι καί ϊ'ΐν θά παρζδίχθώ
  ποιέ1 πδς έγώ, Ιλνων τό γίνος έξ_ άρχαιο
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ2: ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟ2
  ΙΔΡΤΘΕΙΣΑ ΤΩ 1873-ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
  ΔΡΑΧ. ΊΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ
  » ' 500.000
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑ-ΤΗΜΑ ΕΝ ΚΠΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ, ΠΑΤΡΑΙΣ, ΒΟΑΩ
  Έκτελε7 παντδς εΓδους Τραπεζ-κάς εργασίας, τα ίέ 'ΝΒμηορικά Τμήματ* τής Τρ,.
  πέζης άναλαμδάνουσι παντδς είδους εμπορικάς εργασίας διά λογαριασμόν των πελβτών αύχτ]ς.
  — ΑΤΑΘΕΣ3ΕΙΣ3
  Κατάθεσις είς πρώτην ζήτησιν λαμδάνοι»» τόκ:ν 3 0)0
  » άποδοτκαι μετά τρε7ς μήνας 3 1)4 0)0
  » » » έξ » 3 1)2 0)0
  > » » Ι* ίτος ' 4 0)0
  » » » δύο Ιτη καί έπέκεινα 5 0)0
  Ή ΤΡΑΠΕΖΑ δέχετΐ- κατίθέσιις είς τραπεζογραμ^ά; χ, ε·ς έτ.:αγάς επί Γίλλίΐς Χ,|
  Αγγλίας καί είς χρΜο*.
  Επί καταθέσεων έν όψει είς χρυσόν τ) τρατεζογρϊμμί;ιΐ 100,000 καί άνω δ τό*ο« κε
  ριορίζεται είς 2 Ο)θ·
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  Γίνονται δεκταί καταθέσεις είς πρώτην ζήτηΐιν 4 Ο)θ·
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΔΑΚΙΟΝ
  Ή Τρά-εζα Ιχει είς τή» διάθεσιν τοΰ κοινοΰ άν» έλαχίστου μισίώϋτος διαμερ!σμ»τΐ χΡη.
  ματο»ιδωτίων πρδς φύλϊςιν χρη^άτων, τίτλΐι,ν καί άλλων άνπκε,^έ<ω'· ίν δς τοδ ·-*- χιομέχον δια χάλυβος χαΐ άδιατρήΐαν θηταυροφυλακίου αυτή;. —ΙΟ.Λ.ϊϊ_!Ι_! Λ.Α.Χ. ΟΜΟΛ, ΕΟΚΓΙΙΕΕΙΣΪ ΤΡΑΠΕΖΗΣ) (ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) 2 1)2 0)0 Πωλούν τα ι τθΐαΰ-α μέ μηΐϊΐας πενταδρίχ^ους δάσε ς καί μέ π/ρΐχώρησ.ν ΰτέρ το3 ίγ9. ραστοΰ ολοκλήρου τής τύχης καί των τίκομερδίων άπδ τή; κζταβιλή; τή; πρώ:η; * Ή αρίστη των γν>αι*ών ιϊ>« Ιχεί*η ηΐΐί, τοΰ ποτρός έχλιπό'ντοο, ίΓ<ε Ι«ανή παρά τοίς τέκνοις. μοναρχίας, μέγιστον Ίσπβν/ς ττρώτηί ίππότης τοϋ χρυσου ϊ^ραιος, 0ά ηαη^ άχάρισ-ϊίς, τόσον παράφρω , καί τόσον ήλίθ ος 8πως τρέφω τοιούτον άνόητον σχέδιον, δποΤον μοί άαοδιδουσιν οί έχίροί μου ! άδύνατ',ν, δέν δύναμαι νά ΰποθέσω δτι δμ λι7τε σπ)υδ»όως. — Έκλαμπρότατε λυποϋμαι ειλικρινώς βλέπων την έξοχότητά σας εισερχομένην είς δδον ήτις θα τή είνε είς άκρον έπιζήμιο^' αί φήμαι αυται Ιχουν μεγίσ;ην σπουδαιότητα, καί μάλιστα σ ηρΐζονται επί άποδείξεων. —Άποδέίξεων; έπανέλαδεν δ δούς ΰψηλο- φρόνως άνορθούμενος. — Φεϋ 1 ναι, έκλαμπρότατε, άποδείξεων τοσούτφ μάλλον άναντιρρήτων, δ?ω άπδ σας άτιορρέουν. — Πρός Θεοΰ 1 κύριε, αύτο άπαιτε7 έξη- γησ ν, δέν δύναμαι άνευ διαμαρτυρίας ν' άφήσ·Λ τοιαύτην υβριν 1 ιίπετε, σενιώρ, ποία ι είνε αί άποδείξεις αυται,· — Δυστυχως, έκλαμπρότατε, τδ σπουδαι¬ ότατον τουτο ζήτημα δέν δύναται >α λυθί; με-
  ταςύ υμών καί εμού, τδ συμβούλιον τής Κου-
  τιλλλίας θ' ακούση την υπόθεσιν ταύτην" όώ-
  πιον αΰτοΰ θά διαμαρτυρηθήτε χαί θά σας δοθή
  τδ δικαίωμα τής άπο>ογίας' έγώ είμαι άπ
  λοθς άξιωματικος, έπιτετραμμίνος νά σας
  γνωστοπθιήσω διαταγήν τίνα, χα' ή αποστό¬
  λη μου δέν δύναται νά ΰπερδή τδ δριον τουτο.
  — Όρθδν κύριε, ποία είνε ή διαταγή τής
  οποίας είσθε κομιστής ;
  — Έκλαμπρότατε, ή διαταγή αυτή είνε
  διπλή, καθ* δ'σον προέρχεται παρά τής Α. Ε.
  τού" άντιδασιλέως, δ δέ διοικηκκής τής Βέρα
  Κρούζ έλαβεν εντολήν νά σας την ανακοι¬
  νώση.
  — Άλλά τέλος ποία είνε ;
  — -Είνε φιλοφρονεστάιη πρός σάί, έκλα¬
  μπρότατε, καί δέν δύναται νά σα; προσδάλη'ή
  Α. Ε. δ άντιδασιλεύς, εΰλαδούμενος τούς συν-
  δέοντας υμάς συγγενΐκούς δεσμούί, ν αί ίπιθυ-
  μών ν' ίδη τδ ταχυτίοον πιπτούσας τάς καθ1
  υμών διαδοθείσας συχοφαντίας.'διέταξε ν* άρ-
  χίση ευθύς άνάκρισ ς, πρός ταχίστην άνακά
  λυψιν τής πηγής των φημών τούτων" πρδς
  αποτροπήν δέ πάσης δυσμενοϋς έρμηνείας κβί
  πάσης εκδηλώσεως τοΰ λαοΰ εναντίον σας, ή
  Α. Ε. δ άντιβχσιλιύς διασάττει δπως ή έκ-
  λαμπράτης σ»ς, μείνη^ε !νλ<ιστος είς τδ μέ¬ γαρον βας, δ'που θά εία'1» -. ,οιμος νά ύπακού- σητε εί% τάς γενησομένας υμ"1- προσκληθείς. Προσέτι ή Υ. Ε. θά ΰποσχ. ητε έΊτΙ λόγω τιμής νά μή έξέλθητε τοθ μ»;-;-, άνευ α¬ δείας. — Είνε 8λα σενιώρ ; ■^ προσεχός: Τ εισ τασ "ΑΘΗΝΑΣ,, Ο ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΕΛΕΦΑΣ Τό ώραιότβρον ίκ των χελευιαΐων Ιργων τοθ άποθανόνΐος χαχά την πα· ρελθουσαν έβδομάδα διασήμου Γάλλου μυύιοχοριογράφου Ιουλίου Βέρν. ΕΡΓΟΝ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ Ουδέποτε μυ&ιοχόρημα σννβκένιρωσβ τόσον ενδιαφέρον χαΐ βιβλίον τόσας πλη¬ ροφορίας άγνώοτους, δσας Ο ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΕΛΕΦΑΣ σας μον&ν άπο οα; Οί εςαρ- χ <ϋϊτε, έξί,ργόαβνθ'; τοϋ ϊωματίου τού «υ, νά είμαι τδ Ι< ι) τδ άλλο. — Δέν σας έννοώ, λοχαγ«. — Θά έξηγηθώ έκλαμιΐρόταϊε' άν καί δέ» είδομεν ποτε άλλήλ'υς, καί ουδεμίαν άμεσον σχέσιν είχομεν ποτε, άλλ' δμως άπο πολλών έτών συ·*ϊ«όμιθί διά δεσμών ανεπιστμων μέν, άλλ' ίσχυρών. — Έξ ά'παντθς, κύρι», έκάματε τάξ μόν νά δμιλήτε αίνιγματωδώς ; — "Οχι' τουναντίον θά είμαι σ&φής, έ*'- λαμπρότατε, >αθ' £σον μάλιστα πρ'ί'πει κα¬
  λώς νά έννοήσητε.
  Την στιγμήν εκείνην ήνοίχθη ή θΰρα, κ»1
  θεράπων τις ανήγγειλεν.
  — Ή κυρία δούκισσα 1
  Ό λοχαγδς έσκίρτησε, καί κΰψϊς ζωηρώς
  πρδς τδν δοΰκα.
  ' · ' . (Άκολοι,θε7)
  Οίκογ. Ξενοδοχείον "Βριβτόλ,
  σ. παξΓνου
  ΙΥΙ0ΕΒΙ3 -ΡΑΤΕΝΤ
  ^Νν^^ΤΑ
  ΚάΘε άγοραστής ώ;ολογ(ου πρέπει αφεύκτως^
  σπεύση νά ιδή στοθ Σεργιάδου την «φιχθε7σαν νέαν κο·
  λυ ελεστάτην συλλογήν των περιφήμων ώρολθγίων
  3 - ΡΑΤΕΝΤ,
  Περί τα τεσσαράκοντα ώραιότατα σχέλα άργυρα, {-
  πίχρυσα καί μετάλλνα πό κίλλοον την νέαν έξ 7ΟΟ
  ώρολογίων μεγάλην συλλογήν, άπδ δραχμάς 28 μέχρι
  δρ. "7Ο αναλόγως τής πολυτελείας εκάστου. Σφάλλουσι
  πό)υ δ'σοι δέν λομβάνθυν υπ' όψει τάς συστάσεις τοϋ ώ-
  ρολογοποιοϋ Σεργιάδου διά τδ ώρολόγιιν τού Μώρις.Ο'ι διοσημότεροι ώρολθγθκοιοί τοθ κό-
  σμου ιό άνεκτ,ρυξαν βασιλέα των ώρο)ογίων νοί επεβλήθη ευθύς ώς ανεφάνη είς 6λας
  τάς μεγάλας σιδηρ&δρομικάς κβί ήλεκτρινάς Έταιρίας Εύρώπης καί Άμερικής.
  "ΈδοχιμάοοΐΕ ήδη τί δξ ζουν τα δ άφορα λουκέτα, τα δηοΤα υπό τύπον ώροΐογίαη
  οάς Ιφόοτωοαν αΛό"·4ι»α>ν Ιτδ>ν διά της μέθοδον τή; φθήνκχς Ιηκχήδαοί τινές ϊμποοο< ώρολογΐων ουδεμίαν οχίσιν Εχο*τες μϊ την τέχνην. Τώρα έν&νμηΰήχΒ καί τιάλιν, δτι ό μόνος «Μικίς ιΐς τό Εμπόριον των ώοολογίων χαΐ την τέχνην είνε δ κ. ΣΕΡΓΙΑΑΗΣ. Πάντες λοιπδν ωρολόγια ΜΩΡ1Σ διά νά μή §χψε ποτβ σχέσιν μέ διορϋω- τάς καί οί διορ&ωταϊ μά χά βαλάντιά σαο. Τό Ιφ' ήμήν, των άνδρών, χράιος τής γυναικός είνε χράχος γΐνχνχηχος, τητος χαΐ συγχαταβατιχότητος' αί διαταγαί της βίνβ θ—πβΐα<, α* απειλαί τη; Ι ί Ι 5 2 — ΒΟΥΛΗΣ3-2 (Παρά την πλατείαν Κοίοχοτρώνη) Ένοικιάζονται δωμάτια δι' οικογε¬ νείας καί άτομα χατά μήνα καϊ ?αθ' εκάστην καλώς έ πιπ)ωμένα, μέ υπη¬ ρεσίαν καί μέ τιμάς συγκαταβατικάς. Παρά τώ ίϊίφ ευ¬ ρίσκοντο· καί οίνοι νέοι καί παλοιοί Ί- θάκης, 'ΝΕΚΓΑΡ ΟΔΥΙΣΕΙΟΝ, είς φιάλας καί είς χΠμα ήγγυημένης. γνησιότητος καί συ- νιστώμενος παρά των έξοχωτέρων ιατρών διά τούς άναρρωνύοντας, άδυνάτους, λεχούσας, άναιμικούς, πρεσδύτας καί δι' δ'σους θέλουσι την υγείαν τους. Ι ο ο ΕΙΚΟΝ Ο ΓΡ ΛΦ Η ί« ι_ Γ. Η ϋΙΒΛΙϋβΗΚΗ ίΑΞΕΙΔΙίΙΝ ΓΕΩΡΠην ΈΞ 1. ΑΙ Φιλιππΐναι νήσοι, 6πό ΑΙ Φιλιππΐναι Α. ιΐε Ο.έΓΪοΙΙββ. 2. Ή ίίαδαγασχάρη, ΟΙί 3. Νήσοι τού ΕΙοηνΐΗον Ώ- χΐανοϋ (Ταϊτη), 6πό 01α- νεπβ. 4. Γό 'Αλγέριον, 6πό Αΐίτεά ΒβΓ&ιιάοη. 5. Γά 'ΐνδικά ΊμαΧά'ΐα, 6π6 ΟοιηΙεΟοΜειά'ΑΙνΐεΙΙα. β. Τό Κάϊρον, δπό 8. ΡεΓ- πιιιά. 7. ΟΙΆ&Ιγγανοι, 6πό νίοίοΓ Τίδβοί. 8. Ή Βενεζονέλα, &π6 Ι,.νίιι- οείΐΐ καί ]. ΗιτιιιΙοεΓΐ:. 9. Τό Σιχάγον, δπό ΒίΐΓοα. Ε. άε Μιηά&τ: θΓ&πεεγ. 10. Ή Περσία, δπό Ηεηπ Μο- 11. Ή Κίνα, δπο Ο38ΐοη άβ ΒεζίΐαΓε. 12. Τό Άφγαγιστάν, (>πό ΟΙιεγ-
  1ε8 δΐηιοηά!.
  18. Ή Κβϋλάνη, δπό Ε. Οοι-
  Ιεαιι.
  14. Γό ΛΓαρόκον, δπό ΑγΟιιιγ
  Λεπ. 45
  45
  45
  45
  45
  45
  46
  45
  45
  45
  45
  45
  45
  άε Οίΐπηίεπ}. Λεπ. 45
  15. Η Λαπωνία, 6πό Ρ. Εβ-
  Ο3Γ<3. 16. Ή πόλις των Αιρβισσώψ Π'ό Ίκόνιον), δπό ΟΙ. » 45 17. Η Άβυσσινία, δπό ΑοΗϊΗβ ν. 18. Ό πλόχαμος τον Νί/ηρος, δπά ΜίΤΓο^Ι ΜοπηίβΓ. 19. Οί ΤονρχομΟΎθΐ, &πό Ηοπ- Π ΜθδθΓ. 20. ΗΣιβηρία, δπό έτα 81αΓ- Ιίθίί. 21. Ή Τύνις, &Πό ΟΗαΓΐεβ 81- πιοηά. 22. ' Ιεδ άϋΓβεΙ. 23. Γό Σιάμ, δπό 8. ΟΗενϋ- Ιά 24. Ό Καναδας, 6π4 δνΐνα Οΐαρΐη. 25. Ή Βομβάη, δ«ό Ε. Οοΐ- Ιείΐα. 26. Ή ΜαρτινΙχα, δπό ίοιιΐβ ΟαΓβιιά. 27. Γό Σαντιάγον, (Κοι'.βας), δπό Ηίρροΐνΐε Ριγοπ. 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 45 4Γ) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΦΕΞΗ (Συστήματος ΚιιηΙζβ) Ό *Έλλην έν Γαλλία η Έλληνογαλλικοΐ Διάλογοι μετά της ΐροφορας των Γαλλικών λέξεων 5:' έ)Χτ,νικών χαο«κ-ήοι.>ν. Δρ, 1 —
  "Ο Έλλην ίν Αγγλία καί *Α|ΐε{)ΐκτ> ή ΈλλπνοαγγλϊκοΙ
  Δτάλογοι μετά της προφορϊς ών Αγγλικών λέξεων 5ι' 'ΚΛΑγ,νι-
  κών χαρακτήοων.
  Ό Έλλην έν ΓερμανΙα η Έλληνογερ«_ιαν»κο1 ιάλογοι μετά
  •ίήί τροφορϊί των Γίρμανικ όν λες.,,ν ό"1 έλληνιχών ν»ο»κ ή^ων.
  Ό Έλλην έν Ιταλία ή 'ΕλληνοΓταλικοΙ Δτάλογο* μ,ετά τής
  προφοράς των Ίταλικών λέξεων ο:' ί/λγ,νιχών /αροχτ/ρων.
  Ό Έλλην έν ΤονρκΙα ή ΈλληνοτονρκικοΙ Δτάλογοτ (?ι' έλ-
  ληνικών ναρακτήειον).
  Ό Έλλην έν ΡωοΌΊα ή ΈλληνορρωΜΐκοΐ Διήλογοτ (δι'έλλη-
  νιχών χαραχτήοων).
  Ό Έλλην έν ΡονμανΙα ή ΈλληνορρουιιανικοΊ Διάλογοι
  (δι' έλληνΐκών --·-----'—Ν
  » 1.-
  » 1.-
  » 1 —
  » 1.-
  » 1 .-
  ( έληΐκών /οεακτΊίρον).
  Ιβ ΡΓβης.Ι» βπ ΟΓί,ο, ή Γαλλοελληνικο* Δ»άλογο»
  ϋβΓ ϋβϋΙποΗ. Ιπ εΓΐβοΗβπΙ.πα ή Γ^,,,ανοιλληνικοΙ Λ,,,λογο»
  ΤΗβ ΕπΚΙΙπΗ-απ ΐπ 6ι-€«οβ ή »Λγγλ·»ϊλλη·>ιι·.«1 Διάλογο»
  1'Κ«ΙΙ»πο Ιπ Ογ€ο1« ή ΊταλοιλλιΐΜΐ.οΊ ΛκΊλογοι
  Ό εϋφυης &ν&ρωπος ίϊνε χαμένος Ην όϊ» συ»βνοΐμβΐά τοθ πνεύματος χαΐ Ινα»·
  γηγχόχητατοϋ χαρακτήρος δταν 1ΧΏ τις τόν φανόν τοί5 Δωγίνους ποέ-χ* |Λίσηο νλ Κ.
  χαι την ράβδον τον. ' *"
  τιμάς
  δαραΐ
  Οί
  λόγον.
  τα ειδή των ώρολογίων είς
  άσιναγων£στοας λιανικώς. "Ομοίως το·
  έκπτώσεις διά την χονδρικήν πώλησιν.
  ένδιαφερόμενοι άς ζητήσωσ' τιμοκατά-
  Ένοικιάζονται τρία δωμάτια μετά
  κθυζ(νας"μϊ<Γ11Α6Ριν*> Ι** νερδ κτλ. έν δδώ
  Κωνσταντίνου Παλαιολόγον 2 (Σ^νοικία Βά-
  θειχς).
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  Β,ΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΠΡΟΊΌΝΤΟΝ
  ΛΕΩΝΙΔΑ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΊ'ΙΚΑΚΗ
  ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
  ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 3ο
  Τλικά καί έξαρτήματα Έργοστασίων.
  Μυλόλιθοι Γαλλίας.
  Ψεκαστήρες συστημάτων «νβπηοΓβΙ»
  Σιτοκαθαριστήοια άλευρομύλων.
  Ιμάντες Άγγλικοι ίερμάτινοι.
  Λ » έκ καουτσούκ.
  » * έκ τριχδς καμήλου.
  » » έκ καννάβεως.
  'Τλικά καί έργαλε7α δι" έργολά6οι>ς Δημοσίων καί Δημοτ. Ιργων.