90146

Αριθμός τεύχους

156

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/3/1905

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΤΟΣ Γ—ΑΡΙΘΜΟΣ 156 (887)
  ΤΙΜΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
  ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛ/ΥΟΥ ΛΕΠΤΑ 1Ο
  ΤΕΤΑΙΤΒ 23 Μαρχίου 1905
  Ε,ΠΤΕΡΙΚΟΥ
  Τρί>ηνος......,........ Δρ. 9
  Έξάμηνος.............. 16
  Ετηόία................ * 30
  ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ
  Χρνύά «#άγκα................ 30
  Χρυσδ «φράγκα................ 16
  ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΑΡΧΟΝΤΑΙ
  ΤΗΝ -«ην ΚΑΙ 2θτιν ΕΚΑΠΟΥ ΜΗΝΟ
  ——Ι ΕΙΝΕ ΠΡΟΠΑΗΡΛΤΒΔΙ
  ΗΝΑΙ
  ΤΙΜΑΙ ΚΑΤΑΣΩΡΙΣΕΩΝ
  Είς ττιν 4ην σελίδα ό ύτιχος...............................λεπτά 2!>
  Είς την 3ην σελίδα ό σττχος............................... ε 50
  ΓΡΑΦΕΙΑ :
  ΟΔΟΣΣΟΦΟΚΑΕΟΎΣ ΑΡ· - (ΣΤΟΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥΙ
  ΑΡΙΘΜΟΖ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 3ΓΜ
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙΕΥΘΥΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΤΩΠ
  ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ Η _5Η ΜΑΡΤΙΟΥ
  μ βέδαιος ότι ούϊεμία ελήφθη φροντίς
  υπο τής υπηρεσίας τιϋ ΎπουργεΙου τη*ς Παι-
  δείας ο'πω; διαβιβασθή πρός τάς άτανταχοΰ
  σχολιχάς αρχάς έντολή περί τού πανηγυρι¬
  σμόν1 τής 25 Μάρτιον.
  Ό πανηγυρισμος των μεγάλων έθνικών
  έπετείων, άποτελων άναποσπαστον μέρος τής
  σχολικής παιδεύσιως 8λ^ν των ελεύθερον
  εθνών, δέν ίπριπ» 6ί6* ω; νϊ έξορτατοι καϊ
  παρ' ημίν άπο τάς διαθέσεις τοϋ εκάστοτε
  ΰπουργιΰ τής Παιδείας τ) άπο το μ>ημονικον
  των —«ρί αΰτίν ύπαλ) ήλων. Έπρεπε νά !χτ,
  ήδη κ»θιερωθη ίιά νόμου ή1 ίιά Β. Δια·άγ·
  ματ<ς, ίπως άλλαχιΰ. Άλλ' ά φού μέχρι τής ώρας κανε)ς ίέν έ συλλιγίοθη νά το κάμη, άς λαμβάνη τουλά¬ χιστον ν-βτ' Ιτος την φροντίδι ή κεντρική ύκηρεσία τής Δημοσίας *Ε*π»ιίευ»«6 ς νι υπο μ'μ^σκη είς τβς ΰπ' αύτην αρχάς ιήν ανάγ¬ κην τής σομμετοχής των σχολείων είς τον πανηγυρισμόν τϊ}ς έπετείου τής Έθνικής Πα- λιγγενεσ'βς. Όλοι ενθυμούμεθα ο'τι,ο*άκ·ς εγένετο τιΰ:ο, ή χαρμόσυνος τμέρα έλαβε πολύ μιίζονα ζωηρότη α, είνε δ' ίκτΛς πάση; άμφιβολίας ίτι ή έκ τοιούτων έορτών έντύπωσ'ς μίνει !- σχυρά καί άνιςαλειπ-.ος είς τάς ποιδικάς ο α νο'ας καΐ έν διδομένη ώ;α καρπιφοριΤ. 'ΙΙ άγάπη πρός την πατρΐδο-, ό θαυμβσμός πρός τον ηρωϊσμόν κοι ττιν έθελοθυσιαν των προγόνων, οΐτινες εδημιούργησαν την πα- τρίβα οιτ-ήν ελευθέραν καί ένδοξον, ταυτα έμπνέουσιν είς τον μαθητήν τής σήμερον, ιϊς τίν πολίτην τήςα'ριον καί τον στρατιώτην τή; μεθαύριον, %ήν ΰπερηφάνειο.ν,δτ.1 είνε τοιούτων προγόνων γέννημα καί τοιούττ,ς πατρίδος θρέμμα. + Ή ύπερηφάνεια αύτη, ΰπερτέρα οΐασδή- ποιε ΰλικής δυνάμεως, αποτελεί την άκατα- γώνιστον εθνικήν ίσχύν,δταν ύπεκκαίεται κα¬ ταλλήλως ό πρός μίμησιν τής πατραγαθίας πιθος και όχι ή πρός απόλαυσιν των έκ ταύ¬ της αγαθών ροπή. "Οσα ίθνη έμιγαλούργησαν, επί τοότης έστηρίχθηβαν, άπό των Τριακοσίων των Θερ- μοπυλών μέχρι των ώχρων μαχητών τοϋ Μοϋνδιν. Ή τέχνη ι ου πολιμιιν διά μέσου των αίώνων επετέλεσε γιγαντιοίας προόδους. Τα μέσα τής έπιθέσεως καί τής αμύνης όλο νέν τελειοτο ούμενα κινοϋστν άλτ,θώς τον θαυ μασμόν πρός την εΰφυίαν καΐ την έί,ευρετι-^ *6τητ« ΤΟΠ ανθρωπίνου πνεΰματος. Άλλ' οΰδ' ευρέθη ι υ τ» Θά ευρεθή ποτέ τροπος δ ά τοϋ όχοιου θ' βντικαταστα'ή ή ή·>«*ή ΐβχ-ί ** *°·
  >έμψ δι" άλλης τινος τεχνητη*ς δυνάμεως. Το
  τελιιότατον των ίπαναληπτικών δπλων πί
  *ιιι έπίί»/« «χρηυτον, δπως τβ δορυ καΐ ό
  πίλΐϋθί, απο τβ« χ«να« €Χ· ν*?» 1βις <οπί'1βί >*< ζωνγον»Τ ή θεία πνοή τής φιλοπατρίος ΠΡβ ολίγων μολις έβϊομάίων ιΐς, των επι φβνεστάτων οτρατιωτιχών άνίρών τής Γ»λ- λίας έϋεγβλο^ώνιι τθθτο πρός τιύς μετορ- ρΐιβμΌτάς των στρατολογικών νόμων τής Δημοκρατίας. ΚβΙ ίρχονιαι επίκαιροι οί λο γοι τ(ΐ>, οί συνοψίζοντες βίωνίους αληθείας,
  ε"πί»βιροι *«1 δι' ήμϊς «ύς έπιδ-.θέντοτς άπο
  τού παρελθόντος Ιτθυς μετ* όψίμοϋ ζή>θυ ιΐς
  την στρατιωτικτ,ν όρ-ϊάνωσιν τής χώρος:
  — Χάνομεν άδίκως τριάκοντα έτώ» κό-
  πθυς κοί θυσίας πρός στρατ ωτικήν ^πβρα-
  σκευήν, λέγει ό στρατηγος Νεγριέ, αν δέν
  έννοήσωμεν δτι άναπόβπασιος πρός ταύτην
  πρίπ'ει νά ιίνε ή ήθική προπαρασκευή των
  αποτελούντων τ ο στράτιυμα.
  ΤΛ αΰτο ήμποροδμεν να έπανβλάβωμεν κβΐ
  ί,μεΤς πρός τί,ύς άρχ.νΐας κ»1 τούς κυδερνή
  τας μα<, ίταν βλέτωμεν την σπουδην πρϊς οργάνωσιν άςιομάχου ΰλικής δυνάμεως χωρΐς την πβραμικράν μ<ριμναν περΐ τής ήθ κης προπβρβσκευής τής δυνάμιως ταύτης. Ή ήθκή δέ βΰτη προπορασκευή πρέπει ν αρχίση άπο το Σχολείον. Έσυνηθισβμεν ν άνομα'σσώμεν πάντες τούς Γερμανούς, προ- κειμένου περΐ τής ίθνικής άγωγής. Αλλα καΐ πώς νά μή θαυμάίωμεν την αδιάπτωτον προσπάθειαν τής παιδεάσιώς των,δπως συνδέη μετά τής Ιδέ»ς τής πατρίδος καΐ βΰτα τα χατά τβ ?αι>έμενον δλως άσχετα μαθήματα
  τής άριθμτιτικής *«1 τής γεωμετρίβς, δία
  προσφόρου ίφαρμογής πριίλτ,μάτων ; Πώς να
  μή θβιμάσωμεν, δταν ό διδάσκαλος βλέπων
  τίν έξ·τοζ6μ·νον είς την εθνικήν Ιστορίαν
  μαθητήν σι,νεσταλμέΝθν καΐ νωβρβν απευθύνει
  πρός α^τον τοίς εξής λέγους υπερτάτης εκ¬
  τιμήσεως : „
  — "Οτβν άπα-τγέλ^ τβ ίνομα τής Πα¬
  τρίδος, πρεπει νά κρατη ύψηλά την «ε-αλήν
  κβΐ ή ?ωνή σου νά έκ?ρβζκ) δλην την αγάπην
  την οποίαν αίβθάνεσαι, καΐ δταν δμιλης δια
  τάς νίκας των γίρμβνικών λεγεώ^ων, πρέπει
  οί θί/θαλμοί σου νά σπινθηροίολοϋν άπο ύπε-
  ρηοάνειαν 1
  'Αλλά μήπως τα άλλα ελευθέρα Ιθνη υ-
  στεριοσιν είς την προσπάθειαν των δπως ίμ-
  πνέωσιν άπο τρυβερας ήλιαίας "«,""* π<χ1' δβς τής φιλοπατρίβς το αΐσθημα ; Ο Βελγι- χος νέμ'ς π·ρ! δημοτικής έχπαιδεύσεως το άναγράψει ώς Ι* των καθηκδντων το^ διδα¬ σκάλου, χαΐ τα άμερικανιχά άλφαίητάριβ ά- Μιχονίζουν είς τάς πρώτας σελίδας των τή* άστερωτήν σημασίαν τής Συμπολιτείας υπε¬ ράνω τοθ.άμεριχανιχοθ άετοθ. •Δπο την ίδ.χήν μας'Βχπαίδιυσιν ίυστυχώς λεΐπει άκέμη ή ζωογονος ίβνική πνοή, την ο^ «οίαν σπασμωδικώς προσεπαθησαν τίνες να ίμφυσήσωσι. Καΐ δέν θά έπιπνευση, αν δεν σνηματίσωμεν δλοι την ακράδαντον πεποί¬ θησιν, ίτιέχ τοθ σχολείου χ*1 ϊιβ το3 σχο- λείου πηγάζει χβί άναπτύσσεται το μεγα¬ λείον των εθνών, ότι χαΐ έπ' αυτών των πε- δ(ων των μαχών δέν άνβμετροθνται αι υλι- χαί δυνάμεις των μβχητών, άλλ' αί τ)«ιχα1 δυνάμεις των άντιμ«χομέν«ν χωρών καί βτι είς τα τρΐα έχατθμμΰρια των μαθητών των βίχτρών δημοτικών σχολείων τής Ρωσσίβς άντετάχθησβν νικηφόρα τα τέσσαρα έκατομ μύρια μαθητών των θαυμασίων δημοτικών σχο λείων τής Ίαπωνίας. "Οταν έπιπνεύση τοιαύτη πνοή χβι είς την ΙδΐΑήν μας εκπαίδευσιν, δέ» θά μένουν πλέον κλειστά κβΐ σιωπηλά την ημέραν τής Έθνικής Εορτής τα τιτρακισχίλια σχολιΤά μας, άλλά Θβ ανοίγουν δαφνοστολίστους τάς θύρας των καί θά άντι/αλοϋν τό ενθουσιώδες κήρυγμα τού δ δχσχάλου καί τους πατριωτικιύς παια- νας των μαθητών Καί τέτε—άλλά μόνον τότε—θά έχωμεν τό δ καίωμα νά λ'γωμιν δτι ίργαζομιθα διά νά καταστήσωμεν την Έλλάδα άζιομαχον κο-ι ικανήν >ά έκπληρώστι ιήν ιστορικήν αυτής
  αποστολήν.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ
  Ιστορικαι Σ
  ΣΤΟΡΙΚΑΙ ΙΕΛΙΔΕΣ
  ΚΑΤΟΧΗ
  •—ΑΙ παρα»αονα« τΛς |}αθιλε^ας τοΟ"ΟΟωνος
  —·Η κατοχίι το»7 Ναν«λ«υν
  — ΊΙ έν "Αργει αΐματΐιμά όίτροαξις
  — Γαλλια ότμοτιώται καΐ'ΈλλιΐΛβς ατακτοι
  Η 13 ΙΑΜΟΥΔΡιΟΥ 1833
  Μετά την κήδευσιν το3 λ ε ψίνου Τ(ΰ άοιδί
  μου Ιωάννου Δ. Καποδιβτρίου ή Δή έ6νική
  συνέλευσις συνελθούσα εν "Δργιι τη 8η Δε¬
  κεμβριού 1832 υπο την προεδρείον ιοϋ Δή ο.
  ΤσαμϊδοΟ άνέθετο διά ψήφων 146 την προ¬
  σωρινήν κυβέρνησιν τής χώρας μέ'/ρι τής έ-
  λεύσιως τοϋ Βασιλέως είς τον αδελφόν τοϋ
  κυδερνήτου ΔΰγουστΤνίν Κβποδίοτρ'αν α/7ρο-
  «στώτα τ^ς 'βλΑάδος». Οί πρίς την απόφα¬
  σιν ταύτην τής συνελεύσεως διαφωνήσαντες
  έξήκ.ντα πληρεξούσιοι, οί καλούμενθι «Σνν-
  ταγματικοί» αποτελούντες τό άντικχποδι-
  στριοκον κόμμα, διαμαρτυρηθίντες ΐντίνως ά-
  πεχώρησαν τής συ-ελεύσεως υπο την ήγεσίαν
  < Ιωάν. Κωλεττη, Πανού-ζου Νοτβρδ καϊ Δή,*. Χρτστίδη. Ούτοι, άχολουθοΰμενοι *αί υπο 1200 άτάκτων, το πλείστον Ρουμε- λιω'.ών, υπο τή» άρχηγίαν «ϋ Θεοδ. Γρίβα, μετά τινάς αιματηράς συγκρουσισ έν τβΤ, ά γυιαΤς τοΰ "Δργους πρός τον υπο τεν Ρώϊσον άντισυνταγματάρχην Ρ^ϊιΐώφ τακτικόν στρα¬ τόν τής κυδερνήσΐωί, αίτινες ηνάγκασαν την εθνικήν στνέλειοσιν νά εισέλθη είς Ναύπλιον, κατέλιπόν το Άργος καΐ διά τοΰ ίσθμο3 τής Κορίνθου μετέβησαν είς Μέγαρα, ένθα ίσΐρα- τοπεδευσαν. ΈνταΕ,θα συγκεντρωθέντων καί £λ)ων ομοφρόνων έκ των άντιπολιτευθέντων τον κυδερνήτην Συνταγματικών άπετίλεσαν έτίραν συνέλευσιν υπο την προεδρείον τοΰ Πανούιζου Νοταρα. *♦$ Ή έν Μΐγάροις Σννίλιυβΐί, άφοθ το πρώ¬ την όηΐ«».ήρν.=« Λν ΰτΛ τής ίν *Αρ·χ«ι Έθν.- χΐ,ς Συνελίΰβιως άρτι ίκλιχθέννα Κυβιρνή- ττ,ν τή; Ελλάδος Δύγθυστΐνον Καποδίστριαν, ώς ,-ιαρα/ϊιαοτή»· τ^ς νομίμον Σννιλιϋοιως, άρηαγα τής υπερτάτης Ιίουσίας καί αν- τουρνόν τοΰ Ικραγέντος έμφυλίου πολέμου, προέβη είς την εκλογήν ιρ μελοϋς Δ οικητι- κής έπιτροπής έκ των Γεωργ. Κουντουρ ώτη, Ανδρ. Ζϊίμη καί Ιωάν. Κωλίτττ;, οΐτινες μετά τοϋ Προεδρου τής Μιγαρικής Συνελεύ¬ σεως Ιΐανούτζου Νοταρα ανέλαβον την προσ¬ ωρινήν Κυβέρνησιν τής χώρας, άνακοινώσαν τες την εκλογήν «ύιών είς τούς έν Ναυπλίω άντιπρέοδιις των Δυνάμεων. Ό άριβμός των έν Μεγάροις συγκεντρωθέν¬ των άτάχτων υπο την άρχηγίαν τού Θιοδ. Γριβϊ δέν εβράδυνε νά ανέλθη είς έξακισχι- λίους, προσελθόντων καί άλλων Ρουμελιω των καί ού μικροΰ άριθμοΰ Τουρκαλβανών υπο τΌν περιδόητον Ταφήλ-Μπο^ζην έπ' έλπίδι λαφύρων. Ό Ιω. Κωλίττης έξ όνάματος καί των λο.πών συναδέλφων αύτΓθ, απόντων, α¬ πηύθυνε την επομένην διακήρυςΊν πρ^ς τόν Ελληνικόν λαόν. η α"Εξ χιλιάδει έπιλέκτους στρχτιώτας με- τρ^ σήμερον ή Έθν κή Σας Κυδέρνησ ςέντος δ" ολίγων ήμιρών θέλει μετρ£ δέ*α, καΐ δλοι μέ μίαν ψυχν,ν καί μέ ί* φρόνημα κινοϋνται διά νά χ»ταργή<υυν την βίαν χαΐ νά ένθρονί- σο«ν τούς Νόμους». «Ό Αύγ(.υστΓνος Καποδίστριας, ώς παρα- διαβτής των Νόμων, άρπαξ τής υπερτάτης άρχής κοί πρωταίτιος τοϋ έχραγεντος έμφυ λίου πολέμου κατέστη μόνος αΰτβς ύπόδιχος. Οί νόμιμοι πληρεξούσιοι μετά το ΰπ' αριθ. 19, 6' Ψήφιβμα τον παραδιδουν είς τα άνή- κοντα Δικαστήριβ, χβί την ήρπαγμένην τοι» αρχήν προσκαλοΰν τούς "Ελληνας πχντοΰ νά την άποκρούσουν». ( «Όστις των ΰπαλλήλων τοϋ Κράτους μετα την δημοσίευσιν τής παρούσης εξακολουθή 1- ποιανδήποτε σχέσιν μετά τής έν Ναυπλίω κβταχθονίου φατρίας καί δέν φρθντίσει νά αντικρίση την ήρπαγμένην αρχήν τοϋ Αύ· γουβτίνου, ύπόκειται είς ευθύνην». «'Ελληνες, τβ φρόνημά σας μή πνίγετε πλέον" οί άστυνόμοι τής παρανομίας καί οί χατάσκοποι τοθ σκότους δέν ίχουν πλέον ΰ παρξιν. . . Έν δλίγοις μας Ιχετε είς τβ μέ σιν σ»ς. Το οίκοδόμημα τής# φατρίας τοϋ Ναυπλίου έβανείσθη την Ολην απο τον δόλον, άπο«Ί0 ψεύδος κβί «π6 την πλάνην. Ογλή- γορΛίπτε. χαί συντρίδεται. Τό ψεθδος !μ- προεθεν τής αληθείας διαλύεται ως ή χιων έμπροσθεν τθϋ Ήλιθ,ι». Έξ ετέρου καί ή έν Ναυπλίω Κυβέρνησις «εκήρυσσεν ώ; ένόχους έσχάτης προδοσίας τούς έν Μεγάροιςσυνηγμένους κ«ί έκπτώΐους τής θέσεως τοϋ Γερουσιαστοΰ ή" τοϋ πληρε- ξουσίου τής Συνελεύσεως, «ς χβτεΤχον. $»$ Οί Συνταγματικοί,διακηρύξαντες δτι πρού- τίθεντο νά έπαναφέρωσι τούς έκδιωχθέντας πληρεξουσίους είς την έν "Αργει Ιδραν τής συνελεύσΐως,κατέλιπον τα Μέγαρα καΐ υπο το σύνθημα αβασίλίύς—Συνταγμα» προέδησαε βαίίζοντες κατά τής έν Ναυπλίω Κι,ίερνή σεως. Μικρά υπήρξεν ή ανάστασις, ήν ηδυ¬ νήθησαν νά άντιτάξωσιν ένΛουτρακίφ τα είά- ριθμα κυδερνητικά στρατεύματα υπο την άρ¬ χηγίαν τού" στρβτηγοα Νικηταρα καΐ τοϋ τέως «πασπιετοΒ τοθ Κυβερνήτο» Ταγμβτάρχου ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Ό κ. Ιωάν. Σφακιανάκης Ό Μητροπολίται ναός τοδ "Ανίοι> Μψα, Ιν τφ *ιρι-
  βοΊφ, τοΰ δηοΐου Ιγέιο τό ττροχ^ίσι»όν ονΧΙηΙη-
  τήριον. Ό ναέςτοϋ Άγίον Μψά «Λε δ μεγαΐΐΐτΐ-
  ρος των Ναών τή, ΆιαχοΙής, χελίνχαΐως Λ>εγ*ρ-
  θϊ?ς επί μίχροϊέρον ναοΰ χον Ιΐολιούχον χον ΊΙρα-
  χλίίου 'Αγίου Μη%α.
  [Φωτογραφία λ-ηφθβϊσα έχ τοΰ προαυλίοι» τοϋ >«Μν]
  Ν>*> Η
  Ό κ. Ά(»»(<τ. Είς τ5ν δ απρίπεααρων τής Κρήιη; »θμο- μαΰών χα πρώιος διχηγόοος χον Ήρα- χλιίον. Ό χ. 'Αριοτ Σηργ.άδης μί δλην χής ιεόχηχος χαί τής υπέροχον μορφώοεώι τον την δύναμ ν χαί τό σθέ·ος, με την άιαράμΜον ίϋφράδβιάν τού εγίνετο μο.1 εί, των πολ«τικα>τ«ρα>ν
  καί δημοτιχωχέρων Ανδρών τής Κρή¬
  της. 'Ο κ. 2τβργιάι*>ίΚ είνε δ φϊΐος καί
  σννβργάτης το$ κ. Ι. Σφακίανάχη ίπΐ
  ά των Έ&νιχών ζηχημάτων.
  Δ. Καλέργη^ ό Συ>τογματιχος δμ λος, υπέρ
  των θισμών άγωνιζόμενθί, προήλαυνε λίδρος'
  τή 24») Μαρ-ίβϋ 1832 έί·ήθυ την Κάρινβον,
  τή 26/) Μαρτίου είσήρχετο νικηφόρος είς τό
  Άργος καί τή» πρωίαν τής έπιούσης προ»-
  δαινε μέχρι των τειχών τοΰ Ναυιτλιου, στρα-
  τοπεΐιύσας είς τό ίναντι αυτών προάστειον
  τής Προνοίας.
  "Δγγλος πιρ τ,γητήςΐπισκιφθείς την Κόρ'Λ-
  θον την έπιοϋσαν τής διελεύσεως των Συνιαγ
  ματικών αί) ωςαντελήφθη την κΐ άηασίν της:
  αθύδεποτ» είδ^ν είκόνα θλιβερωτέρ^ν έ<ιί- νης, ήν παρουσιάζη ή Κόρινθος νυν" τα πάντα εισί κατεστραμμένα' πανταχοθ έπι- κρατεΤ ίρημία. Δέν συνα/τα τις άλλο τ ή* έρε:πια χαί νρανία, ώστε εΰλόγως δύναται τις νά ΰκολάδ^ την Κόρινθον ώς νΐκρόπολιν δταν δέ οκιβθεν παραθύρου τινος διεκρίνο^εν τρείς όπλοφόρους, έρωσήσανας ημάς τί ζ,η- τοϋμεν, ήμ·?ς δ' άπηντήσβμεν αυτοίς, όΊτ εί¬ μεθα "Αγγλοι πιριηγηταί έπιθυμοϋντες νά ι" δωμεν τον Φροΰραρχον καί εδηλώσαμεν την κατάπληξιν ήμΰν ίιτ-1 τϊ) φρικώδει ·».ατα- στάσει τοϋ τόπου, οΰτθ: άφηγήθησαν ήμ?ν, ζΊι την προτίρβίβν ίΪΓβχτοΐ, έχοντες χον θ. Γριδαν επί κεφαλής, ίιτ]λ()ον τόν ίσ8μόν, 8- που σοναντήσαντες τα στρατεύματα τοΰ Αΰ· γιυστίνου Καποδίστρια συνήψΐν πεισματώδη μετ* αΰιών μάχην, καθ* ην ένίκησαν αύτούς κατά κράτοί, δτι έν τη κατβδιώςει των ήτ- τηθεντων εισήλθον καί ίί/,>ι>ιαν την Κοριν-
  θον' μετά τουτο,προέβησαν πρός τό Άργος
  διευθυνόμινοι είς Ναύπλιον, δπως γίνωσι κΰ
  ριθι αΰτοΰ ..ν
  Συγχρόνως τη προ ιών τιιχών τοϋ Νβυ-
  πλίθυ έμφαν.σει των Συν:αγματικών οί ένΝαυ-
  πλίφ άντιπρέοδιις έλάμδανον -ιό άπ'ο 7 Μαρ-
  τίου (24 Φεβρουαρίου) 1832 πρωτόκολλον
  των έν Λονδίνω αντιπρόσωπον των τριών δυ¬
  νάμεων, δι* ού συνίστων θερμώς τόν καταρτι¬
  σμόν προσωρινής κυδιρνήβεως έξ αμφοτέρων
  '.ών διαμαχομένων κομμάτων Το πρωτοκολ¬
  λον τουτο άνεκονωσαν οί άν ιπρέσδεις πρός
  τϊν Δΰγθυστϊνον Καποδίστριαν τή 27 Μαρ-
  τΐθυ 1831, συστήσαν-.ες αύιώ νά παραιτηθή
  τής άρχής χάριν τής συνδιαλλαγής των δια-
  μαχομέ>ων καί τής ήσυχίας τσΰ τόπου.
  Ό Δύγουστϊνος Καπςδίσΐριας έγκ«ταλει·
  φθε!ς ούτω υπο των άνιιπροβώπων των εΰερ-
  γειίϊων δυτάμεων καί δλέκων όσημέραι έξογ-
  κουμένη' την κατ' βυτοϋ θυελλαν εσκέφθη
  την εσπέραν τής αυτής ημέραις μετά των φί-
  λων αύτοϋ καί την πρωίαν τής ίπιούσης κα-
  τεθετο εγγράφως την άνατεθειμένην «ΐηώ ε¬
  ξουσίαν είς χεϊρας τής Γιρουσίας. Τουτο δ' !-
  σπευσε ν* ανακοινώση δι* έπισθλής υπό χρο¬
  νολογίαν 30 Μαρτίου 1832 πρός τον έν Τρι¬
  πόλει διατρίίοντα φίλον αύτοϋ στρατηγόν Θι-
  όδωρον Κολοχθτρώνην, προοιμιαζόμενος ώς ε¬
  ξής : «Τό πρωτόκολλον τής 7ης Μαρτίου
  καΐ ή θέλησις των άντιπρέσδεων, ατινες,τ.οΐ',τ)
  γνώμη ένεργοΰ»τες τΌ Γδ Ον, εζήτησαν δτι ή
  Κυβέρνησις ίπριπ ε νά μεταρρυθμισθη ϊ-ΐ νά
  αποκατασταθή ή ήσυχία καΐ ή όμονοια. μέ
  ύπεχρεωσαν νά δώσω την παράίτησίν μου είς
  την Γερουσίαν διά νά μή άποδώσιυν είς την
  ίσχυρογνωμίαν μου δσα κακά δλέπω μέ λύπην
  μοί» δτι θέλουν άκολουθήσ^. ..»
  Την αυτήν νύκτα ό ΑΰγουστΤνος Καποδί-
  στρ άς επιβάς τοθ Ρωσ. δρικίου «Πάριδος»,
  μετά τοϋ λειψάνου τού ί.ε μνήβτου Κυδερνή-
  του καί τίνων άφωσιωμένων αύ·φ, κατέλιπε
  το Ναύπλιον κατευθυνόμενος είς Κέρ*υραν.
  Άμα τή παραιτήσει τοϋ Αυγ. Καποϊιστρίου
  ή Γερουσία τής Ελλάδος συνελθούσα τη 285
  Μαρτίου 1832 ΐξελέξατο διά ψηφίσματος
  αυτή;, συμφώνως πρός την διατυπωθεΤσαν
  ευχήν των Εΰεργετίδων Δυνάμεων, «δπως κυ¬
  βερνησιν, τον ιύπον μέχρι τής ελεύσεως τοϋ
  ήγεμόνος ή τοϋ Τοποτηρητοΰ αύτοΰ» πεντα-
  μελή Διοικητικόν επιτροπήν έκ των θ. Κο·
  λοκοτρώνη, Α. Μεταξα, Δ. Ζαίμη, Ιω. Κω-
  λέττη καί Β. Μπουντούρη.
  Την λύσιν ταύτην δέν ήκουσβν εΰαρέστως
  οί έν Προνοία στρατοπεδευοντες άντισυνταγ·
  ματικοί, ά'τε μειονοψηφουντες έν τή νέα Κυ-
  6*ρνήσεΓ έφ' ψ διακηρύξαντες δτι δέν άποδέ-
  χονται την απόφασιν ταύτην τής Γερουσίας,
  άν μή άντικαθίσταντο οί θ. Κολοκοτρώνης
  καί Α. Μεταξάς ηπείλησαν επίθεσιν κατά
  τοϋ Ναυπλίου. Οί άντιπρέβδεις των τριών
  εΰεργετίδων Δυνάμεων, ών ΰπαγόρευσις ην
  ή απόφασις τής Γερουσίας, Ιβπευσαν νά άπο-
  δοκιμάσωσι μιτ' άγανακτήσεως την τοιαύτην
  αύθάδειαν των έν Προνοία Συνταγματικών,
  διακηρύξβντες δτι είχον απόφασιν νά άπο-
  κρούσωσι καί διά των δπλων πασάν άπόπε.-
  ραν κατά τοϋ Ν7υπλ(ου έπικαλούμενοι την
  συνδρομήν των έν τώ λιμένι τοϋ Ναυπλίου
  παρ:ρμούντων οίκείων πολεμικών πλοίων.
  «"Αν οί κΰριοι ονιοι», προσέθετο ό άντι-
  πρέοβ,ις τής Γαλλίας Βαρώνος Ρουάν, απλη
  οιάσα»σ< τα τ«/χη τοΰ ΝανπΙίον θά πνρο- βοΐηϋώσιν ώς ΙησααΙέοι χΰνες». Την πόλιν τοϋ Ναυπλίου έφρούριι Ιτι ό υπο το3 Κυ6ε,<- νήτου όργανΐοθεΐς τακτικος στρατος, 8στις μέ χρι τής στιγμής έκεΐνης, καίτοι άραιωθείς, εξηκολουθεί πειθαρχών Οί Συνταγματκο! πτοη^ίνΐες έκ τής ά- πειλής ταύτης των άντιπρέσβεων υπεχώρησαν είς Άργο?, την δ' έπιοΰσαν έπανήλθον είς Πρόνοιαν συνσιαλλαχτικώτεροι. Ό παρακο- λουθών την Μεγαρικήν Κυβέρνησιν Βαυαρός Καθηγητάς θείρσιος εισελθών είς Ναύπλιον κατώρθωσε νά πείση την Γερουσίαν, δπως ίλθφ είς άμεσον συνεννόησιν μετά τοϋ ή/έτου των Σ^νταγματιχών Ίαιά». Κωλέττη, δστις άδ«/α τής Γερο^σίας συνοδευόμενος υπό είκο- σιπέντε όπλαρχηγών εισήλθε περί την μεσημ- 6ρίαν τής 29ης Μαρτίου ΐί% Ναύπλιον χ,αί ϊιι^θύνθτ; είς την αϊθουσβν τή; Γίρουσίας, ϊνθα ανέμενον αυτόν ι'ι Ρερουσιασταί συνε¬ δριαζόντες. Τινές των έν Προνοία σχηνούντων άχε- κτων, πρό των οποίων εκλείσθη ή πύλη τοϋ Ναυπλίου μετά την ιΐσοδον τού Ιωάν. Κω- λέΐτη έθορυδήθηταν, τ<ή< ήναγιιάοθησαν νά άιτομΐκρννθώσι των τειχώ* άπειληθέ<τες νά πυροβοληθώσιν υπό ιώ< τακτικών στρατιωτών των τιταγμένων επί τοϋ άνωθεν τής πύλης τής ξηρας προμαχώνος. Οί κάτθ'.κοι τοϋ Ναυπλίοο, άνησυχήϊαντες έ*. τής τοιαύτης των έν Προνοία άτάκτων ά- γρίας διαθεσιως, διά τριμελιϋ; επιτροπείας ίκέτευσαν τούς άντιπρεσβεις των τριών δυνά¬ μεων δπως άπιβ βάσωσ^ν ε'ς την πόλιν ναυ- τ<ς έκ των έν τώ λιμένι παρορμοΰντων πό λεμικών αυτών πλοίων πρός ενίσχυσιν τοϋ έλληνιχθϋ στρατοΰ καί τήρησιν τής ασφα¬ λείας. Συνεπεία των παραστάσιων τούτων οί Άντιπρέσβείς τής Γαλλίας καί τής Ρωβσίας ή -ήιαντο κ»ί ΐΛαβον π?ρά των Κ-διρνητών των οΐκείων πλοίων άνά ιΊΆοσι ναύτας πρός φρούρησιν των Πρεσβειών αυτών" πλήν ό Ρώσσος Ναύαρχος Ρικορδ, επί τή διαδόσει δτι ό Θεοδ. Γρίβας έμελίτα νά Κϊτα)άδη δία τό Παλαμήδ όν, Ισπιυσε νά άποδ δάση τριακο - σίους ίτι*Ρώσσους ναύ·ας, οίτινες υπό την διοίκησιν τοΰ "Δγγλου πλοιάρχου Ληγχάουζ, ώς άρχαιοτέροι, κατέλαβον τ ό Παλαμήδιον, την δ' έπιοΰσαν ετέρους εκατόν πρός ένίσχυ- σ.ν τής φρουραί τής πόλεως, των Έλλήνων τακτικών Στρατιωτών υπο τον Γάλλον άντι¬ συνταγματάρχην Γκραγΐάρ συγκεντρωθέντων έν 'Δκροναυπλία. Άπο τής ημέρας ταύτης ήρξαντο κυματΐζουσαι επί τώ/ φρούριον τοϋ Ναυπλίου συν τή Έλληνική κιί αί σημαΤαι των Εΰεργετίδων Δυνάμιων Γαλλίαν, Αγ¬ γλίας καί Ρωοσίας, προ των οποίων ηναγκά¬ σθησαν νά ΰποχωρήσωσι τα άνυπότακτα τοϋ Θιοδ Γρ,δα στίφη. [Έπεται το τέλος]. _________________ΜΙΧ- Γ ΑΛΜΠΡΤΜΙΑΗΣ ΕπΐΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠεΡΙΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ Άντιηλεκτρικόν ϊνδνμα Είς ρώσσος ήλεκτρολόγος ο Νικόλαος Άρτε- μιέφ, ίφίΰρΐ τίλίυπχίως την χντιηλικτριχήν εν¬ δυμασίαν, διά τής δποίας ττχς χ!>5υνι.ς ήλικ-ρι-
  χή; χαύσιως έχλίίπιι. Είς άνθρακος ένδιδυμέ-
  νος μέ την άντιηλ ικτρικήν ι.Συμασίαν ύπι-
  βλήθη ά.ιυ τής ελαχίστη; διαταράξιως ύς
  οΐϋμοι 150,000 βόλτων. Ε1.« άληθε< άλ.ξιχέ- ραυνον χαί δμοιάζΐι μέ ράσον. Ίδοϋ ϊν Ι.δυμα με τό οποίον θά ήθελον νά ίδυθώσι άναμφιβόλως οί κοιτάδιχοι ιί« την Α¬ μερικήν. «Η διατίιρηόΊς των ανθέων έντός τού δωμάτιον Εΐνι παρατηρημένον, ίτι ίλα τα λιπτά ά»θη τα δποΐα μεταχειριζβμιθα πρός έξωραϊσμόν τώ, δωματίων μ»ραίνο*ται τάχιστα. Ό καθηγητή( ΔομουΓ κατόπιν μΐλιτών άπι- φάνθη, βτ' τουτο συμ6«ίνιι ϊνιχβ τού κονιορτού, βΐτις έπικάθη-αι ι'ι; τα φΰλλα των. Εάν λοιπόν καθ* εκάστην άβραιρονμεν τί τ κονιορτόν δι' έλαφρας κλάσεως των φύλλων των >3χι μόνον ταχϋ« μαρασμός δέν θά επέλθη, άλλά
  τα άνβη θά Ιξβκολουθονν νά διαΐηρώσι επί πο¬
  λύν καιρόν το φυΐιχόν ίρωμα καί την δροσιρό-
  τητά των.
  Ο ΙΕΝΟΣ^^ΟΣ ΚΑΙ Η ΚρΗΤΗ
  ΤΑ ΕΠΚΗΙΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ
  ΠΩΣ ΚΡΙΝΟΤΝ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ
  [Άποοπ&μ&> άπί> τα Έττιοημότβρα Εύρωπαΐκά φύλλα τ£ν τριών τής Κρή¬
  της ηροσταιίδων Δυνάμβων—τα ρωσαικά φύλλα τηροϋν σιγήν — «1 άρθρα αυ¬
  τών διά τό Κρητικόν ζψημα καί τό κίνημα γοΟ θβρίαου. Ιδού αΰιά Ικ τής
  «Σημαίας» τοΰ Λονδίνον, τής ΛΚαρίβρΙας» τοϋ Μιλάνον κ<χ τ?δ Παριηνοϋ «Χρόνον». Ο ΠΑΡΙΣΙΝΟΣ "ΧΡΟΝΟΣ., «Ότι, τώ 1898, ή Κρήτη έτίίη διτό την προστβσίβν των Δυνάμεων χαί ότι» την δι.ί- χησιν το5 κρίγχηπος Γιωργίου, γ)τθάνθη δι¬ πλούν τι συνχίσθημα, χαρας μέν ίτι άκηλ- λάγη τοϋ Τβνρκιχβν ζυγόν, ελπίδος δέ 5 ι ί- μιλλί ·5»'/.ΐ5 α νά μιταέν} ίχ της αυτονομίαν εί< την μετά τής Ελλάδος ένωσιν. Κ«1 -ίι μέν χαρά έμειώβη ϊχτοτι, δ ότι έξιιχοιοϋτοιί τις ταχέα.< είς τα κΐλά πράγ^βτα ή δέ ελπίς έ- ξιτρκχΰνθη, διότι ΐπιλπιζετβί τι; έλπίζων πά,τοτε. Κ«5' ίίχασπν ίτος ο πρίγκηψ Γεώρ¬ γιος, πιστός διιρ,ιηνιϋ; τής ελπίδας ταύτης, έπιχιιρεΐ περιιδ ίαν πρός τάς Κυβιρνήσιις, ζητών ιταρά των ύπουργών των 'Εξωτιριχών νά 'χανοποιήσωσι τςϋ; νομίμους ποθβυς τοΰ Κρητικού λαόν. Άλλά καθ* Ιχαστον φθιόΐΐω- ρον, δίδεται αΰ ω ή απάντησις ίτι «( πιρι- στάσεις δέν ιΐνι ιύ»οϊχα(. Τουτο δέ γίνιται καϊ έπαναλαμβάνΐται άπό όχται ίας ήοη Έν ευ- θεν χαθίσταται ιΰ.ό^-ος ή δυσθυμΐα. Άχόμη χατά τό παρελθόν ϊτος & πρίγκηψ εξετέλεσε την συνήθη τκριοδιία/ τού. Πρό τής ανα¬ χωρήσεως τού εΐχε λάβιι ττ 6)19 Αΰγούστου, «ϊτηιιν τοδ Κρητικού λαοδ απαραχαλοϋντος τόν σιπτόν ήγ«μ<να τοο νά γνωρίση ταίς μεγά- λαις Δυνάμεσι την ακλόνητον κπίφχσιν τής Κρήτης, συν τν) θιρμη αυτής (χεσΐβ; τοΰ μή άναβαλιΐν πλέον την μετά τής Ελλάδος ίνω- οιν «ύ·ής». Καΐ ϊ "Υπατος Άρμοστής συμ- βουλιύων τους Κρήτας ανά έγχαρτερήσωσιν έν ιϊ) οδώ τής νομοταγοΰς διαγωγής εν ^ έ τοϋδι διεκρίθησαν! προσέθιτε τα εξής : «Άφ' ής στιγμής άνιδέχθην την έμπιστιυ- θιϊσαν μοί ιεράν εντολήν, δέν ιπαυσα άποδει- κνύων την ανάγκην τής (χανοποιήσεως των (ΰ- χων τούτων. Καί νυν δέ μετά τής αυτής καΐ κατά το παρελθόν θβρμοτητος θά διερμη^εύσω τα υπέρ τής ένώτεως υ.ιτά τής μητρίδος α,ίσθή- ματά σας' θά συνηγορήιτω υπέρ τής πραγματο- ποιήσιως Των εΰχών σας 6πό των πιριοαλον- των την Κρήτην διά τοσαύτης «ύνοίας», Έν τούτοις ή ίπιτυχί* δέν δπήρξε μείζων ή κατά τα προηνηθέντβ ίτη, δ δέ πρίγκηψ επανήλθεν είς τα Χϊνία ουδέν άλλο κομίζων έχ τής πι- ριοδείας τού ή άρχού»τως ίορίστβυς δποσχέσεις πιρί ο'ιχονομιχών παραχωρήσεων. Ή έπίμονος αίΙ«η άρνησις των Δυνάμεων ιξηγιϊ, κ«τά μέγα μέρος, την έπανάστβσιν. Άλλ αΰ' η δέν εΐν» ή μο*η προβαλλομένη ίζήγησ'ς. 'Βπιρρίπτεται είς τόν πρίγχηπ* Γιώργιον ή μομφή, ίτι δέν είνε διοιχητής «ρώτης ταξιω<. ΚαΓϊ,γοροϊ3ντα! αυτού άνωφελιϊς δαπάναι χαί μέτρα αύθαίριτα. Κατηγοριϊται επί σπβτάλη χαί μίροληψίγ έν τη παροχή των ιύνοιών τού Έ δέχεται ν« είνε δεδιχ*ιολογημέ»»ι α! μομφιΐ χαί α' αίτιάίΐις αυται. Ένδίχιται νά μή Ιτήρησεν ο "Υποιτος Άρμοστής πά.τβτε τους άχριβιϊς χανόνας οΐ)ς δπάλληλός τις έξ ίπχγγιλματος θ* ήτο πλέον ι'ιθισμένος νά σιβηται ή νι«ρος πρ'γ*ηψ πρω- όο ε< ω διοιχιϊν Ένδίχίτβι τέλος ή χριστιανικών λαώ/ τής Άνατολής ουδέποτε προέκυψεν άλλοθεν ή εξ άλληλοδιαδοχων παρβ- βιάσεων τώνσυ»θηχών.β "Εγι β'άληβέ-ττερον «Ζ.ε ογι »{ λαοΐ ο5.-οι &**ξ άπελ»υθβρωθί»τ*ί, καί ο'*δή—τι ήτ«ν τ« έθ«ιχά των έλαττώματΐ, έγνώ^ισαν χιφίλί.α< χβί άνοίπ*«<χιν ήν ή Τουρχ(« οϋδίποτι ιίχι π«- ράσχΐι ^!ς αϋτούς. Δύν«τ«ί τις νά ϊχη οιανδή¬ ποτε θέλει γ.ώμην πιρ" των Κρϊ|τών χαί πιρί τοϋ πρίγκηπος Γιωργίίυ κ«1 πιοΐ τής Ελλάδος αυτής. Δύναταί τις νά διιβχυρΐζηται ίτι ή αϋ- ιο<ομος επί όχταετίαν οιοίχησις δέν δπήρξεν ή άρίσ-η των διοιχήσιων &; ήδύνβτο τις νά φαντασθή, χαί ί-ι ή Έλλϊ,νιχή διοίκησις δέν θά ήτο προτιμοτέρβ αυτής. Ούδέ< ήττον ίμως αβται αί διοιχήιεις εΙ»ε δπίρτερβι τής Τουρχι- κής διοικήτεως, ής έιτοικ-δομηπκόν τή άλγ,- θείι*. πβρβδιιγμα 4ξ»κιλουθιΐ παρέχοοτβ ημίν ή Μακεδονία. Εάν δέ οί Κρήτες, ώ; φιίνιτ'βι, ιϊνε άιτοφβσισμένοι νά γείνωΐιν "Ελληνες άοοΰ ϊπβυσαν >ά είνε Τοΰρχοι, δέ< θά δυνηθή τις 6ι- δβίως νά ίμπιδίσγ) την μεταβολήν ταύ-ην εΰ- χολώτερον ή ίσον ηδυνήθη νά εμποδίση την πρώτην. Δικαιοΰνται βιβχίως αί Δυνάμεις νά φρο»ώ¬ σιν δτι ή δευτέρα αίίτη μετ·6»λή θά ήτο, χ»τέ την π*ροΰσαν στιγμήν, άχαιρος. 'Βχ* δέν πι- στεύωσι τουτο, θά τό εΐττωην. Άλλ' άς εΓπυ- τιν ωσαύτως, χαθά άπαιτεΐ ή χαλή πίστις, ίτι είνε άπα<ρχσισμέ·αι νά μή έναντιωθώτιν είς την δστέραν αυτής πραγματοπαί^σιν χ αί ίτι δέν διανοοΰνται νά έγιίρωτι πρό αυτής τόν αιώνιον γρκγμ&ν ενός δκθνοΰς ηοη τόπειρος ε< τω χ δυσθυμία, ήν δ πίίγχηψ εξέφρασε 8-ι «τρείς μόνοι ά δρες εβ.άσθησαν νήσω υπό τοσούτο δέ Νλ διοιχιϊν. Ένδέχίται, τέλος, ή ..γ-----1. '.ιι------1 — Ε1 §}^ών _ ζώίΐν· έν δπδ τοσούτον δυσαρέστους συνθήκας, δ Ναπολέων, δ Δράϋφους καί έγώ,» ένδίχεται, λέ· γομεν, ή δυσθυμία αύ'.η νά ιδ» παρέσυρεν ένί- οτε είς άδεξίους πράξεις, 'Αλλά πάντ« τβΰτα, κατά την ημετέραν γνώμην, αποτελούσι μό.ον την ά»ήιΐ«ντον βψιν τοΰ ζητήματος. "Άν δέ δ πρίγχηψ Γεώργΐ'ς είνε ή δέν είνε ίχανδς διοιχητής, δέν είνε τουτο τδ ζητημα ίπιρ πρόχειται νυν νά λύτωμιν. 'Α- νάγκη νά γνωρίσωμεν τί θ' άπαντήσωσιν αί Δυνάμεις, σήμερον ή αυριον, πρός τδν πληθυ¬ σμόν τής Κρήτης άπαιτοΰντα δσημ/ραι μάλλον έπιιγόντας την ένωσιν τήί νήσου μετά τοΰ Έλληνιχ'.ΰ Βασιλείου. Είνε δυστυχώς σβφέ- στατθ', ίτι πρός ιήν αίτησιν ταύ-ην θ* άντι- τάξωσι ιδ προηγούμενον ζήιη,ια. Θά 'Γπωσΐν ίτι ή παροΰσα ντιγμή δέν είνε κατάλληλος. θά προβάλωσι δέ χαί τδ δποχριτικδν ίπιχείρημα τής ακεραιότητος τοΰ Όθωμανκοΰ Κράτους. θ' άναμνήσωσιν ίτι οί Τουρχοι είνε χυρίαρχοι τής Κρήτης χαΐ 8τι «ή μιχράτουρχιχή ση|*«(α, ήτις κυματίζει επί τινος βράχου έν τή ε'ισόδω τοΰ λιμένος τής Σούδας, προστατευεται υπό των συνθηχών. Τουτο είνε άληθές, Ά)λ' είνε Ιτι αληθέστερον ίτι ή άπελευθέρωσκ πάντων των Η ΛΟΝΔΙΝΕΙΟΣ "ΙΗΜΑΙΑ,, Ή «Σημίία» σχολιάζουσα τάς πληροφο¬ ρίας τοϋ άνταποκριτοϋ τη; έγραψεν έν κυρ'ω άρθρω τα ί;ή*ς : <Ή δυσαρέσκειαν ή:ι< άπδ μαχροϋ χρόνου δι- ετέλεσεν δποβόσχονσα έν Κρή-/| χ«τά τώ· ίκ)· λυταρχιχών μεθόδων τοΰ Ύπάτθϋ Άρμοστοΐ πρίγκηπβς Γεωργίου, προσέλαβεν ήδη τή ι μορ¬ φήν ένόπλου διαδηλώσιως. Έ* τοΰ αποσταλέν- ^"^ τος ήμϊ« χθές έχ Χανίων τηλεγροιφήιΐατος γίνι- ται φανερόν, ίτι τδ χίνημοι παρεσχευάζετο &*6 πολλοΰ ηδη χρονου χαί ίτι ή κυβέρνησις έγίνω- σκε καλώς τ« τεχτα:νομενα. Τό μεταξϋ χρονι- /^ χον δΐϊστημ* εχρησιμοποιήθη καλώς δπο τε -^ των έπ«νακττ«Γών καΐ διτ' αυτών τώ'άρχώ/. "Ε- χριναν, ώ; φβίνίται, 8τι δέν ήτο «νάγχη νά χυ- θή αΓμβ ένεκεν άσηαάντου χαί μηδβμινής δια· ■* φβρϊς πβλιτικών γνωμώ». Καίτοι δυο συνέβησαν συγκροιίσε'ς μετβξΰ των έπχναστατών χαί των χωροφολάκων, ή τιμή Ικανοποιήθη χωρΐς νά συμβώσι πλείονα των δύο δυσ υχηαάτων. Ότβν ; "Βλληνες διαφέρονται πρδς Έλλη.ας έπέρχιται πολεμος Ι Άλλ είνε πόλΐμος διιξ«γομενος χατά τάς <ριλανθρωπ?τάταςχαΙ έιτιστημβνιχωτχτας μι · *__ θόδΐυς. Πολΰ διαφόρως ι?χε τό πράγμ» πρό δίχ« 4των δπότε «( διαχόσιαι χαί πεντήχΐντκ χιλιά· δες Χριστιανών τής νήσου διιξήγαν γιννβιυν άγώνα κατά τής τυρβν.ίας τής άτκουμένη; δπδ τριαχονΓαχισχιλίων Μιυσουλμάνιιιν. Το¬ σούτον ένεργά καΐ σύντονα ήσαν τότε τέ μ,έφα. τής έλευθερωσιως, ωστι αί μεγάλαι Δυνάμεις ή<«γχάσθησαν νά έπιμβώσιν, επί τίνα δ' Ιτ/, κί άρχιγραμματεΐαι τής Εύρώπης διετέλεσαν ά λύ ί δ άθ ώ δό ρχγρμμ ή ρη χ λούμεναι περί τδ ά,κκτορθωτον, ώς έδό*ει, έργον τοΰ άποχατ«σπήσαι τό κράτος τοΰ νόμου χ αι Ι την τάξιν έ< τή νήσω, χωρΐς νά ώθήταυν ύπι- ρισΐτιυσμένως τα πράγματα μέχρι Διεθνοΰς τι¬ νος συγχρούσεως. Ή Εύρωπαϊχή Συμφωνία, ήτις προσεχλήθη είς ενέργειαν υπό τοΰ Λόρδβυ Σχλισβουρή, δπ» χυψιν αϋτίχρημκ διτδ τδ Βχρος τηλικβΰτου ίρ- γου, μολις δέ περί τα τέλη τοΰ 1898 κατωρ¬ θώθη τυπιχή τις είρήνευσις χαί δ διτ» τής Ρυ>σ·
  σί«« διορισθεΐς εγκαθιδρύθη ώ; "Υιτατος Άρμο¬
  στής δπδ την ψιλω ό ό(Λ.ατι έπικυριαρχίαν τή;
  Τουρκίας.
  'Η έχλογή εγένετο μιτά τινος δυστροπίβς ί-
  ποδεχτή παρά των λοιπών δυνάμεων, διότι εύθΰ;
  «π' άρχής ήτο πασίγνωστον ίτι δ πρίγκηψ Γε¬
  ώργιος διενοεϊτο νά έργαιθή υπέρ τής προσαρ-
  τήσεως τής Κρήτης είς τδ Ελληνικόν Βχσί·
  λειον. Την γνωστήν δέ ταύτην πιοθεσίν τού
  ώμολόγησε καΐ «ρανερως & πρίγκη]/ επί δια·β *
  ΑΘΗΝΑΙ
  ροις εΰχαιρία;, 8ίν ποφήλβον οί πιλ/αΐ έβδ μί-
  δίς ίψ' ής ή ίΐ; τόν σκοπόν τούτον κβταπίνθυσα
  πρότασις τού άπβορίφθη τί» τίλιυταίον.
  Μετ·1 ιύστ»βίί«ς δι»-, ελεσ* πιποιθώ; «Ί« ιή»
  ίιποοτήριξ-.ν τής Πίτρουπόλεοκ, λέγουΐΐ δέ οπ
  εδήλωσεν δ-ι την «ξουσία» τού ελυβΐ π«ρα τ>ν
  Τσοίρου καΐ έννθίΐ νά χιβί.ν^ϊ -ήν νήσον κ«τά
  ■ΐό δοκοΰ'ν αυτώ. "Οθινπισ ιυομιν 8τι δι» δ.α·
  ^υπουμιν κινήν δποθκτιν ίσχυ3ΐζθ|<ίνοι ϋτι ή ένεσιώσοι εχρηξ ς δίν θά συ ε6«ινιν ακριβώς χ«τ« τή, παρούσαν στιγμήν ά« ή κυβέρνησις τοΰ Τσάρου δέν ή-ο άλλ»χοϋ άγαν άπητχολη- με ή καΐ άνίκβνος νά ϊπϊμβϊ) άμΐ'σωί &π«ρ τού ιτρίγχηπ.-ς. Όμολιγη-ίΌν ότι ο "Υπατο* Άρμοστής ουδέ στιγμήν άπώλεσιν βπως χατβσιΐ1) τάχιστα χυ- ριος τον 6ΐτό ιών Δυνάμιων βχιδιαββίντος Συ«· τάγματο?. Αί Δυνβμιΐί ηΊαν χαΐ πάρβ πολυ ιύχβριστημέ'νβι ν' άπαλλαγώσι των «ρροντίδ όλ ΰ' 8* ων επι¬ Λ , ... χ«1 άνι»ρας ΰπ&θέΐίωΓ, ιΰ'-ω 8 δεικτιχώς άπίστρίψαν την προσοχήν ιω* απ^ των άπολυτβρχιχών μιθ.δαιν τοΰ Ύττά-ου 'Αο- μοσιοΰ των. Ούτος ήτύχως χατή;γητε την λαϊκήν εξουσίαν τού έχλίγαιν τοϋς 75 Δτ,μάρ- •/ούς, ττ,ΰρυνβ δέ τ& Ιδιον έ»υ-οΰ διχοίωμ» τοΰ δ'.οριζΐιν δόχα β;υλευτ»; χά ά τοιοϋ.ον τρόπον, ώΐτε πλείονες η πεντήκοντα άλλαι δ·.ωρζ ντο πράγμβτι ύπ' ίύΐοΰ. Ούδαμώί έμερίμνηιεν Οπερ προοιγωγής τής πβιδείοτς, ήν λίγβτβι δ ν ι θεωρεΐ ώς α';·(αν χά! γινέ-ιιραν τής δυσβρισχίίβς, π^σπαΊίϊ δ' άφ' ί τέρου χαθ' οιονδήποτε τρόπον ν όϊ χρπϊ) τόν τύ¬ πον μάλλον ή ή-τον ίιπ3 τόν Ιδ.ον αυτού Ελεγ¬ χον. Ταυτα είνε ί« κυριώ «τα χΐτά τον συν- τάγματος άμαρτήχατά τ.υ, άλλ' 6,-ι πρι,ύξίνη- σιν Τΐως πλϊ όν* δυσβρίσχειχν ή οΙιΛηιυτι :ώ< άμαρτημά^ων τούτων ιΐνί ή συνήθει» τού τοϋ διορίζΐιν ι'ις πά τις τάς έπιχιρδίΐτάτας ίηαοσίις θέσει; έν τ^ νήιΐω "Ελληνας έχ τον έλη>ιχοΰ
  βααιλείου. Τό φυτιχ&ν ϊπιτέλισαα τούτου εϊ»ε
  8 τι πασά ή έγχώρκ:; εύφυίχ μετέβη ε:; τάς τα-
  ξε<; της αντιπολιτεύσεως.ΊΙ ΰπ' αυτού γενΓμίλη καταδίωξις τϊϋ Δρ. Γιάννβρη, τού σοφοϋ καθη¬ γητού τοΰ Αγ. 'Ανδνέου, υπήρξεν άναμφβ/λως ·χο.ταθλιπτ:χή, ϋιτήοξε δέ κ»1 βζρΰ τφίλμα, διότι έφείλχυσε την προσοχήν της Εύ,,ώπης έτΐ τήν αυθαίρετον διαγωγήν τοΰ πρίγχηπος. Δέν δύνχ- ια' τις 5μως νά αρνηθή, ίτι & πρίγκηψ προε¬ κλήθη πω;, ά!ρ^ν Ο χο.ϊηγη^ή; μετέβη εί; Α¬ θήνας επί-τ,δις επί ιω ρητώ σκοπώ τοϋ νά εκ¬ θέση είς τοΰς αίιψηλι-,-άτου; χύχλους» τήν κα¬ κήν διαγωγήν τοΰ Ύπάτου Άρμοστον χαί χ«- θυποβά/γι τήν ιδίαν τής -,ντιχαταίτάσςώς τού διά τοΰ βασιλόπαιδος Νικολάου. Αυτή η:ο πρισβολή, ήν δυσχόλω; ηδύνατο τι; νά απαιτήση ποιρά μιχροδΊσπΛτου νά τήν παρίδγι, έπιδείξατο ίέ με ζονα εύτολμίαν ή σύ¬ νεσιν & κ»θηγη:ής (μφκνιιθίΐς έν Χανίοις μετά τοιοΰτο οιθιβηίχα. Ου ος ιύθυς συνελήφθη, 45ι- χάσθη, χαί κπιδιχάτθη ιίς διΐ.ή Φυλάκισιν. ΤΙοίγκηψ, πιριβείλημίνοί σχιδ'ν απολύτου; έξοοσίας, βστις δέν δύ α-«ι νά δια-ηίήσ-ρ τή* τάξιν έν μ'.κρ^ ήιω 3 ή 4 έκτονταδϋ» χιλιά δών κατοιχων χωρίς νά χαταφιύγη είς τοιαντα άμφιβολα μέ.ρα χα-ατνολης, δι· ττρέπιι νά προσδοχφ πολλάς συμπαθιία,ς π*ρά των Δυνά¬ μεων, αΐινΐΐ Ιδωχαν αύ ώ την εξουσίαν Ινα μή ταρίσσωνται χαί κνησυχώτιν αυταί δι' ά- άσήμαντον τή; Τοορχί»; ίξάρτημα. Δύναται νά μένγ) βέβαιος ότι οί πολιτικαί £ ορις τής Εύρώ· πης εμιθον τό μάθημά των, κ«1 ί-ι, ίάν κα¬ ταστή άναγχαία ή επέμβασις, θ* διευθιΐήσωσι τό ζήτημα πολίι ησύχως μ«?αζύ των. θί «ι · μάταιον διά τι τοϋς όπιδοΰ; τοϋ πρίγχπ*; καί δια τοϋς επαναστάτας τό. έλπιζιιν ότι θ' άνανε- ώσωσι την πρό δΊχαττία; άναρχίαν χαί τό αΐματοχύλισμα, απλώς χχί μόνον διότι αί Δυ¬ νάμεις δίν είνε πρόθυμοι νά δ.«-ρέξαχτι τνν κίν¬ δυνον ίριδσς μι-αζΰ αύ-ών. Μίΐ Δύναμις, — πιθανώς δέ ή μό/η Ιχουσα ελάχιστον άμεσον ένδ αφέρεν είς τάς 6π.>9ίτει< τή< νήΐου, — θε προεκλήθη ν' άνβλάβ·») είς χείρα; της την υ¬ πόθεσιν, χαί ή τάξ ς θ' αποκατασταθή διά δ>3
  ή τριών χατκδρομιχών καί διά δύο ή ριών
  συνταγμάτοον πιζ·χο5».
  Η "ΚαΡΤΕΡΙΑ- ΤΟΤ. ΒΙΛΙΗΟΥ
  «Είς τα τής Κρήτηί,πβρα ηροΰμεν ί.-ι ή νή¬
  σος, άν διίχνυται δυσανασχετοΐσα χαί στενο
  χωρουμένη έν τή νέα αυτής θέσει χαί δυσηρε
  στημένΐ| διά τό< τρόπιν χοιθ' 8ν λιιτουργοϊσιν οί πολιτιχοί χαί διοικητικοΐ τής νήσου θεσμεΐ, ουδένα λόγον ϊχιι ·νά μέμιρηται διά τοντο τάς Δυνάμιις, πχρ' ώ/ Ιλαβιν φιίπι-κ μέχρι τονδε ενδείξεις εύνοίας, άλλ' όφείλει τουναντίον ν' ά- ναζητήσΥ| Ιν ΐ»ν η, έν 17) έμπαθι(^ των μάτων της, την αίτίβν τή< δυσαρεσκείας ή* έχ- δηλοϊ. Οί θισμοΐ, δι' ωι ΐπροιχίσθη, ένδέχετάι νά είνε, ώς πάν άνθρώπιιον π^εγμα, έλλιπιϊς καΐ έπιδειΐς διορθώσιοκ, άλλά 11 ελατήριον το κινονν τάς πολιτικ»; μερίδας, χν' μάλιστα τάς άχρα; αΐτινες εί.ε αί μάλισ α άνήσυχοι χιΙ ταραχώδιις, δέν είνε τόιον ή άνάγκη τής διορ- θώτεως των θεσμών, ίσον ή έπ.θυμία τοϋ άνα- τρέψαι τό πολιτικόν καθεσαώί τής νήτου, δη- λαδη τον ΰποκαταστήσαι είς ιό αύ;όνομον σύ- στημα τήν απλήν χαΐ καθΐράν προσάρτησιν τής νήσου είς τό Ελληνικόν Βχτΐλιιον. Είς τοβτον τόν σκοπόν ιείνει, ώς ύποπτε·'9- μιν, τό επαναστατικήν χίνημα, ίπιρ αγγέλλεται ημίν σήμερον έχ Κρήτης, πολλώ μάλλον ή είς τήν επίτευξιν μιίζονος ελευθερίας τοϋ τύπου χαί τής έκλογής των δημοπχώ· <τυμ6'ύλων διά γενική; ψηφοφ9ρί«<, είς τήν κβ'άρ^ησιν τού δικαιώματος τοΰ πρίγκηπος τοΰ διορίζίΐν δέκα βουλευτάς έν 1% 'ΚΘοσονελεύσιι κτλ., ά- παιτήσεων δι«τίτυπωμένω< έν τω προγράμματι βπερ & Βενιζέλος χ αί 6 Μάνος χαί οί α»λιι η¬ γέται τής'Αντιπολιτεύσΐως έ,νοοΰσι νά θίσωτιν είς εκτέλεσιν δ·.' ένόπλου β „<■· διότι πράγματι πρόκειται «ερΐ άληθινής σταιιοισιιχή; άπ,ιπιί- ρας των οκάδων τοΰ χόμματος τή; δράσεώς, οΐ¬ τινες έχοντες επί κε*«λή; τοϋς ήγέτ»; ίχεί- νους συνηθροίσθησαν ϊ.ς-λίΐ Ιν τι>ι όρεινω
  χωρίω παρά τοίς Χανίοις, ίπω; εκείθεν μετ*·
  βώσιν εί; την πόλι» κατά την άφ.ξιν τοϋ πρίγ-
  κηπο;, 5στι; περιεμένετο χθές έχεΐ, καί έπιβά-
  λωσιν αύτω την θέλησίν των. Άν έιτραγματο·
  ποίησαν την απόφασιν των ταύτην, καί κατά
  τίνα τρόπον, κ«1 με-α πο{4ϋ άποτελεσμ«το<, δέ» θά βραδύνωμεν νά μάθωμεν. Πιιρώνται λοιπόν νά ιξασκήσωσι βία/ επί τοϋ 'Τπάτου Άρμοστοΰ των Δυνάμεων, ού μόνον &*- πως έκ€ιίσωσι παρ' αυτόν τήν παραίτησιν τού διχαιώμιχτο; τού χ αί τάς πρςδηλωθιίσας πΐρα- χωρήσεις, άλλά καΐ,ώς φ«(εται, Εια άναγκάσω- σιν αυτόν νά κηρύζγι την άνιξαρτησίαν -.ής νή¬ σου. Άλλά τοιαύτη ενεργεια ιΐνε άξ(« τής δρ ι μυτάτης έπιτιμήσεακ χ»1 άπιδίχιμασίας, ουτα πρός τοίς άλλοις χαί ήχιστκ πολιτιχή. Έν αύτΤι τγι Ελλάδι ψέγεται, ίσον καί άν έπιθυμήται έ- χιί ή ϊνωσις τή; Κρήτης μετά τοΰ Βχσιλείου. Δέν είμιθα εί; θέσιν νά κρίνωμεν τάς ίπ*ιτή- σεις τή; αντιπολιτεύσεως περΐ ελευθερία; τον τύπου, πιρί έκλογής των δημοτικήν Συμβ^υ- λίων χιΐ πιρί έχλεξιμέτητος πάντων των μελών τής Β.υλής4 άλλά δυνείμεθα βμω; νά είπωμεν 2τι είνε άδικία χαί άγνωμοσύνη το έξεγείρεβθαι κατά τοϋ πρίγκηπος Γεωργίου διότι ή νήσος δέν έπέτυχεν άχόμη ώστε νά είσαχουΐθή ή έ>
  θνιχή της εόχή.
  ΕΊ; την άποτυχίβν ταύτην ουδαμώς πταίει &
  πρίγκηψ Γεώργιο;. Αύ ό; περιώδευσε τα; πρω-
  τευούσα; τή; Εύρώπης βπιώί πείση τάς Δυνά¬
  μει; νά ίχανοποιήσωσι τήν ευχήν εκείνην έπι-
  μιινε δέ, παρεκάλεσεν, ήπείλησεν ότι δέν θά
  εδέχετο την ανανέωσιν τή; έντολή; τού, περιέ-
  γραψεν εί; ήγιμό'νκ; χαί υπουργοΐ»; την ψυχο-
  λογικήν χβτάστασιν ιή; Κρήτη;, έπέστησε τήν
  προσοχήν των επί τ&υς χινδυνους τού; προκύ-
  πτοντα; έκ -ής ταραχώδους υπέρ τής ενώσεως
  ένιργείβ;, άλλβ πβνταχοΰ έλαβεν εύγε,ώ; άρ-
  νητιχήν απάντησιν, άπόχρουσιν με-ριαζομένην
  δι' έπιφυλαΛτικών ύποσχέσεων περΐ τοϋ μέλ¬
  λο.ι ο; χαί συνοδευομένην διά συμ,βουλών με·
  τριοπ»θιία; χαί συνέσεως. Ή ρητή άπάνιητι;
  των τετσάρων Δυνάμεων Ιμιλλε νά διαβιβαοθή
  κατά τα; ήμέρα; ταύτα; πρός τόν πρίγχηπΐ,
  ίστις
  V
  άνικοίνου αυτήν είτα είς την Βουλήν,
  02 στασιασταΐ ηδύναντο νά περιμιίνωσιν.
  ίπω; μάθωσι το άκριβέ; πίρΓεχόμενον τή; Ί·
  πβντήσεω; ταύτη;, πρΐν ή προτφΰγιοίΐν εί;
  τή» χρήσιν τή; βίας. "Ιτ ■ ς ή άπίντηιις ιών
  τεσσάοων έγγυη-ριών Δυνάμεων περιέχιι πχ·
  ρΐχωρήβιι; τινάς δυνάμενα; νά ίκανιποιήσω-
  σιν ί< μέρει τ ΰς Κρή-α<. Ή συναίνεσι; 'ώ/ Λυνάαεων είνε άναγχοία εί; τα; μεταρρυθμί- οεις, βίπνες συνεπάγο^ται άλλοίωτιν τοδ θε μελιώδ^υ; γάοτου τή; νήτου. Υπό ταύ ην την ίπ ψιν δέν θ> ήτο δύσκολον "είς αύτάς νά
  διιχθώσι σι.γχατα6«τιχαί. Άλλ' έν -ω ζη-
  τί)μ»τι ιή; είς την "Ελλάδι π)οσαρνήσιω; τή;
  νήσου ιΙί ή αγκ«σμέ.αι προ; ιό πΐρόν νά
  έ^μένωσιν ιύ;ταθώς έν ιή άπιφάσιι τοΰ μή
  έπιτρέπειν ΐδ»β'.χάς ή πιλιτιχχς με-αβολά; έν
  τ^ Άνατ^^. Καί τοΰιο δ·.ά λίγιν προφα
  νέστατον. Προσθήχη έδάφιυ; εί; τό έλλη.ιχον
  Βασίλειον θά προεκάλει τναβρ«σμον έν ·τοϊ;
  υ»>χ*<ικ9 ; χρατιδίοις, Σ ρβ'ι*, Βουλγχρίφ καί Μ«υρο6ίυνίω, απ^α θχ ήξίουν χάριν τή; Ίσιρ- ροπίας των δυ άμεων έ< -^ Β»λκανι*^νά λά βωσιν άντΐΓ-άθμημά Χ: «,·>άλογ5ν.
  Τ« χράτη ίχϊϊνα ή-»γχ«σμέ>α νά συνέχωτι
  — καί μετά πότου χόπιυ Ι -τάς έθ- κίς των ψι
  λ δ ξίβς, ουδέν άλλο περιμένουσιν ή τή* κχτάλ
  ληλον στιγμ,ήν χ«Ι την πρ φΐσ·.ν ίπως πιιριθώ-
  βι νά πρβγματοποιήτωτ; τού; φιλοδόξιυς πί3-υς
  των. Αί δυ άμει; χατορθιΰσι νά συ.έχωσι καί
  συγχρχτώσι την διμήν αυτών διά πολ'Τΐχή; ευ-
  σταθ ΰί, συνιπ3ΰς, άπ κλιιούΐη: τή< μΐρ^λη- ψί«ν, προσπαθοΰται νά βελτιώσωιι την τύχη ■ιών πληθυτμών ττ,ς Μβχεδονία; χωρίς χαθό«.οο νά τροποπβιήϊωσ ν ή άλλοιώΐωσιν τήν θέΐιν αύ ή< άπένιντι τοΰ Σιυλτ»<6υ, άρνούμενβι αύ ^ χαΐ την αύ:ονΓμί*ν ΰΐτό διοικητήν Χριστ α·ο,. Λεν θά εί/^ν δέ πλέ',ν τό δ χαίωμα ού5έ την ήθ.κήν^δύνβμιν ά χαλιναγωγώσι καί πίριορί ζ·οσι *ο!>; φιλοδόξοχ—κιΐ νο,ιίμου; 4ί'νλως τε
  — ποθ^υ; τώ< Σίοβων χϊΙ Β-υλγάρω/ χιΐ Μχυ- ρ.6>υνίων, ά<ρ' -ζ. ημέρας ήθελον έπιτρέψίΐ τή "Ελλάδι νά προσαρτήτιΐ) έαυτή τήν Κρήτην. Ή ή>έρα έχεί-η θί έτηαιία>νε την άρχ,ήν
  ιΐί^ιπλικώ' χαΐ νεωτΐρισμών έπιχινδύ<ων εν τή Βαλχχνιχ,ή Χΐρσονήτω, Ινθ* ύπίρχουτιν -ζδη τοταΰ-αι αί-ίαι ανησυχίας. Τή» Εΐίώΐτην τρι- μοζει ή ιδία ίτι μετιξϋ τοΰ'λ,δ^ίου χ«1 τοΰ Εύξίίθ'ΐ δύναται νά έχραγή πυρχαϊ», ή'ΐ« δίν θά π«ρέμενεν ϊΐω; έ»τετοπισμέ>η. Ή Εύρώ/τη
  θεωρεϊ ήδη ώ; μέγα εύτΰχημα ίτι δ πόλεμος
  τής Άπο> Ανατολή; άχολουθιΐ τή* πορείαν
  τού παραμένων πιριωρισμένος με'ΐξΰ των δύο
  δ αμαχομένων Δυνάμεων καΐ 6π τό επεισόδιον
  τή; Β^ρείου θαλάσσης ϊϊχε διπ)ωμχηχά μόνον
  έ^αχολουθήματα. Ίλ Κ>η-<*ά χίμμα α α ινα θέλουσι πρ φανώ; νά βιάσωσι τάς χ«ϊρ«; των Δυνάμεων,ώφειλον έιτί ιέλους νά έννοήσωσιν,?π ^ύχ! ή χαχή θέ)η<τι;, άλλ' ή χνάγχη β άζ·ι χαΐ χαταναγχάζει αύ:«ς ν' άρνοΰντα· ίκανοπ;£ησιν είς την επιθυμίαν τή; νήσου». Η «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΙΓϋΑΙΑΣ» Χθετινά τηλεγροφ ματα π}ό; την «Έστία » χ«1 την «Άστρβπή » άναγγέλλοοσιν 8 ·ι ή α'Β- φημερΐς ·>ής Ί · αιλ(χς» ιχολόζ υτβ τας έχ Κρή¬
  της ε'ιδήσεις, έξ ιίρει ίν χυριω ά^θ·ω την ση¬
  μασίαν τού χινήματο; χαί επαινει τήν διαγω*
  γήν ν ου κ. Βενιζέλου.
  Ο ΚΑΪΖΕΡ
  ΕΝ ΚΕΡΚΓΡΑ
  —Ό άρχηγός τΛς χωροφνλακΛς
  — 'Ετοτμαόίαι διά τΛν νποδοχτιν
  — Ξένοι στόλοι είς Κέρκυραν
  ΗΒ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
  Πιιρετώδεΐ; έτο:μασ(αι ήρχισαν νά κατα
  (άλλωνται έν Κερκύοοι πρός ύποίοχήν τοΟ
  Αΰτοκράτορος τί|ς Γερμανίας. Ούτω χθές την
  εσπέραν ο κ. "Οφμαν άρχηγϊς τής χωροφυλα-
  κή"ς συνοϊεαόμενος ϋτό τοΰ ΰπασπιστθθ τού κ.
  Βάλδη κΐί των άν9υπομθΐράρχων χ. α. Ιω
  αννίίου καί Σαράτσογλου ανεχώρησεν είς
  Κέρκυραν κατόπιν σχετικάς σιαταγής τοΟ επί
  των Στρατιωτικών υπουργείον
  Ό χ. "Οφμαν έκτός των τριώι αξιωματι¬
  κών παρέλαβε μεθ' έαυτοθ καί τόν ϋπενω^.«-
  τάρχην κ. Δρακουλαιΐον ώ; άγγελΐοφόρον.
  Ό "Δρχηγος τί|ς χωροφυλακής ανέλαβε
  το γενικόν πρόσταγμϊ έν Κερκύρα τιθέμενων
  υπό τάς διαταγάς τού ολοκλήρου τής έκι7
  στρβτιωτΐΑή'ς δυνάμεως καί τοΰ δ:«υθ^ντο3
  τής άντυνομίας Κερκύρας. Σήμιρ:ν άναχω-
  ρθθσιν έπίσης είς Κέρκυραν $όο ένωμίΐίβί
  έφίππων χωροφυλάκ,ων καΐ 25 εΐζωνοι υπο
  τάς διαταγάς τοΰ άντιμοιράρχου κ. Ζ,ιμβρα-
  κάκη.
  — ΑΙ ίτοιμαοιοι έν Κερκύρα.
  ΚΕΡΚΥΡΑ, 22 Μορτίου. (Τηλεγρά?ημ*
  103 άνταποκριτοδ μας.)—Τό Δημοτικόν Σ3^μ·
  6ο») ιον συνελθόν σήμερον εψήφισε 10 χιλιάδας
  ίρα/μών, έξουσιοσοττ]σΛν τον Δήμαρχον νά
  ίιαθέσΐζ) ταύτας δια τήν ΰποδοχήν τοϋ άναμε·
  νομένου αΰτοκράτορος Γουλιέλμου.
  Ή Β. ΟΙκογένεια είς Κέρκυραν
  ΚΕΡΚΓΡΑ 22 Μαρτίου (τηλεγράφη^α
  τοΰ άνταποκριτοθ μας)— Τήν Τετάρτην ά-
  ναμένεται ο κατάπλους μεγάλου άγγλικοθ
  στάλου έκ 4.5 σκαφων. Τήν Πέμπτην φθάνουν
  ό αΰστριακος καί ο ιταλικάς στόλος, άπθ:ε-
  λοΰμινθι έκ πλείστων σκαφών.
  Τήν Κυριακήν άναμένεται ή Βασ. ΟΙχογέ-
  νκα τής Ελλάδος. Είς τήν Βασ. Οίχ&γέ-
  νειαν έτοιμάζεται ενθουσιοδεστάτη ύποϊοχή.
  Είς τήν παραλίαν θά ύκοδεχθώσιν αυτήν, αί
  Αρχαί τής πόλεως. Οί μαθηταί και αί μαθή¬
  τριαι πάντων των ΐίιωτικών καί δηΑθσίων
  σχολείων κΐΐ παρθεναγωγείων θά π»ρατα-
  χθώσι πρό τής άποβάθρας καί θά ψάλωσι
  τον εθνικόν ίίμνον, ά'μα τη αφίξει το3 Βασι¬
  λέως.
  Άπαντα τα ενταύθα ναυλοχοθντα ξένα
  πολεμικά θά χαιρετίσωσι τήν άφιξιν τής Βασ.
  Οικογενείας διά κανονιοίολισμων. Τό φρού¬
  ριον θά χαιρετΐοχι δι* 101 χανονιιβολισμων.
  Τήν νύκτα θά φωτβγωγηθή το φρούριον καΐ
  ολόχληρος ή πόλις.
  Ή ύποδοχη τοϋ αΐττοκράτορος
  ΚΕΡΚΥΡΑ 22 Μβρνίοι» (τη>εγρ«φημα
  τοΟ άνταποκριτοδ μ«ς)— Τήν Δευτέραν πρό
  τής μεσημβρίας άναμένεται ή άφιξις τοΟ αύ-
  τοκρατορικοθ ζεύγθ';ς. Άμα τή είσόδφ είς
  τ&ν λιμένα τοΟ φέρονιος τοΰς Ύψηλοθς ξέ-
  νους πλοίου, πάντα τα έν τφ λιμένι σΐαθμεύ-
  οντα πολεμικά πλοϊα θά χαιρετήσωσι διά κα ·
  νονιοβολισμών, αί δέ μουσικαί θ'άνακρούσωσι
  τον γερμανικόν ϋμνον.
  Ευθύς ώς ή γιρμανική θαλομτιγος «γχυρο ■
  ήστ^ ή Β. Οίκογένει* καΐ Ιπειτα δ Νο-
  μρχΐ ό -ήμ«ρχοί, «Ι οτρβτιωτικαΐ 'ΑρχβΙ
  χαί τό διπλωματικόν Σώμα θά βπεύσσυν νά
  έπισκεφθώρι τούς 'Υψηλούς ξένους, ερχόμενοι
  αύτο7ς το ώς εΰ παρέστησαν.
  — Ή άναχώρηόις των θωρηκτων
  Σήμερον την πρωίαν άναχωροϋσι τα δύο
  θωρηκτά «Σπέτσαι» κ«1 «Ψβρά» διά Κέρ
  πρός ΰποδοχήν τοΟ αύτοκρατβρος Γουλιέλμου
  μετά τής Αΰτοκρατείρις σύζυγον τού.
  ΚρΙοΈις διά τό ταξειδιον τον Κάϊζερ.
  ΚΕΡΚΥΡΑ 22 Μαρτίου ώρα 9 μ. μ.
  ΉιΉμ$ρησιαι> τοϋΒερολινου άναγοάφσυσα
  τα κατά τό ταξείδιον τοθ Γουλιέλμου λέγει
  δτι ό Γεομανός αΰτοκράτα>ρ μεταβαίνα ίΐς
  Κέρχνραν πρό συνάντησιν τού Βασιλέως
  Γιωργίον.
  ΑΘΗΝΑΙ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 23
  ΣελτΙνη 2 Λμερών
  Ανατολή ηλ. δρ. 5 λ 43 -Δύτι; ώ?. 6 Χ. 25.
  Νίκωνος όό»οιεάρΐΐ/ρ >ς
  ϋαΝΩΣ πολτευτής άλλά χϊΙ σΐυχνιώτερον
  ίί κοινωνικός άνήρ υπέστη μιίωτ.ν μεγαλιι·
  τ«ρχν τής τοΰ κ. επί των Ε;ω:ερικών ίιποιιρ-
  γοθ, έ; ^φορμή; τοΰ έΛεισοδίου ούτινος εγί¬
  νετο ήρως έν τ(^ υπουργείω των Έςωτερι ·
  κων. Ό έιατομμυρ οΰχθς ιίς χρήμα ανε¬
  δείχθη ένδεέστατος περ! την στοιχειώδη ά-
  6ρότη:α προ; άνδ^α τής ΰπεροχής τοΟ σε-
  βαστοΰ συναϊέλφο.) κ. Σιιφανοπολι, ουτ νος αί
  πρόσφατοι άκ,όμη υπηρεσίαι υπέρ τοΰ Μαιεδο
  νικοΰ ζητήμα:ος ίχουσ.ν αξίαν διά τήν χώρχν
  πθλλαπλατίων έκχίθμ,Λυρίω» άπό τοΰ τ>ϊον
  βχναυσουργήσαντος υπουργόν, καί βεβαΐω; δέν
  φθάνε: μέχρις αυτών ή όνειροπόλη»ις τής δι-
  πλωματικής φιλοδοξΐας δ·ίκα κυρίων Σκουζέ
  δών. Άσχέτω; πρός το ζή τη·*.* τού ΓΙρα*το-
  ρείου αΧϊβα,» εί; ο δέ» θέομ.ιν ν' ϊκαμι-
  χθώ,Λεν, ά»οΰ μάλισ;« ή διεύθυνσις ανετέθη
  είς άν3ρα νιο/ καί πλήρη ζ'Λ^ς, άτχέτως
  πρός τί ζίτημα τί|ς κΐκή; πίστεως Κίδερνή-
  σεως πρός ίίιώτας, ίχομ,εν το γεγονός,^ δ κ
  ιίς ύπουργΌς καθύδρισε πολυσίδχστον άνϊρα
  κι! δημοσιογρίφον, είς δ* αληθή; εύγνωχο-
  σύνη ό?είλε:αι κατά την περίοϊο* ταύτη* τής
  Μα*»δ.ν κης κρσ«ως. Τβρισε 3' ούτον οΰ;ε
  πολύ οδτε ολίγον έκβιασ:ήν, κϊί έκβ ασΐήν
  μάλστα σείοντα όζώϊη ράδϊ^ν «"ΐός τού ύ-
  πουργιίου ώ:εϊ 'νά έκραύγ»ζ<: «Το βχλάντ.ον τ] τή* ζωήν». Κζί ίτι μέν «ινε άνώτερος παντο; τοιού τού ψίγου δ Ιγκριτος τή; γΐλλο^ώνου <υιχ· δ«λ»ο^ δ ε^θ^ν·.ή;,δέν χ^ριΤ συνηγορία, διότι θ' άΐτετέλει ή συνη(ορί* αύτη υβριν μεγαλει- τέραν τής τολμηροτά-.ης φράϊεως ήν έξιστό μισεν άσυλλογίστωςκαΐ μή μεταμτληθΐίς δυσ τυχώς υπουργός τοΐ Κράτους %Α ά«θρω- πος Ιχων τήν τιμήν νά δεχθ^ έν ιφ οΓχφ τού κ«1 «ύτου; τούς ΒασιλεΤς τή; Ελλάδος, ώηε νά ΰ-Γ-ΐίθ.τχι πώ; εξέμαθεν δ'λϊ τα στοιχεΤοι έΌτω καί τής έπιΐτλάστου άδρότητος. Βεβαίως ά* έπρό«.ίΐτο τό Κράτος νά πλη¬ ρώση ιάς υπηρεσίας, ά; διά τής έφημΐρΐδος βΰτοΰ κα! δι* τής πνευματική; λάμψεως και τής φιλοπατρίας κβΐ των γνώϊεω* αύτοΠ τε καί τής συνεριάπδος τού δεσπθιν'ϊος Σ-ε φβνόπολι, παρέσχεν ΰτέρ τίΰ Μακεϊον κου ζητήματο-, δέν θά έΐτήρκθυν ολα τα είσ.δή- ματα τοΰ κ. ΰπθυργθΰ των Εξωτερικών νβ τα πληρώίουν καί δ''α τα υπέρ δμοίων σκο πών μυστικά ί ς ο δ α τής δ πλωμα- τικής υπηρεσίας, τα όκοΤι φεΰ Ι γνωρίζομεν, 8τι διατιθενται πολ'·ά*ις μετ" όλιγωτέρΐς πε- ρισχέψιως ή δπως διατιθενται αί δαπάναι πρός εξεύρεσιν των κοσμημάτων χυρευτι*οΟ εγχύ κλου, διότι είθισται οί ΰπθυργο': ώ-1 Εξω¬ τερικών νά ίχουν π»ό πάντων τα μέσβ, ίπως δ.ίουν χορούς. 'Αλλ* ή μέθοδος οθτη τής ουθαδείβς τοΰ πλούτου κυλίοντος τςσίν ασυστόλως έντ·.μον βίον άνδρών είς τα έπίπεδα τα όπ&7ζ πιρά- σιτοι μιγάρων δ ακοσμοϋν, είνε υπέρ ποτε τολμηρά έφ»ρμοζομίνη ύφ* ενός πολΐΐΐκοθ άν- δρός κατά πολίτίυ τής πολιτικής καί τή; έ/ τιμότητος τοΰ κ. Στεφανότολ1. Διαμαρτυρά μιθα έξ δλης ψυχής καί διερμηνεύομε» δχι μόνον άχασών των εφημερίδων τήν γνώμην, άλλά καί τής Άθηναϊκής κοινωνία; τή» αγα¬ νάκτησιν διά τήν πρω-ίθϊ-ανή ταύτην πράξιν άνδρος κανέχονϊθς έν τή πολιιε-α δψισ όν άξίωμα. ΒασΐΑΐκαί άκροάσος Ά ήλθε χθές είς τα Άνάχτορα κιΐ πά ρουΐΐάσθη ΐνώτιον τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως δ βχρώνος Κλίσι ιγγερ στρατιωτικδς άκόλου θος τής έ<ΐαΰθϊ Δϋστριακής πρεσβείας. Έπίσης παρουσιασθώσιν ενώπιον τοθ Βα¬ σιλέως καί δύο των ξένων άρχαιολόγων, άιπλωματιχ}] κίνησις Άπό τ>νων ημερών δ ατρίβει «ν "Αθήναις
  μετά τή< Κυρίας τού δ κ. νοη ΡϋΒΓΪΐη Β»1 Ιαΐζί δ επί μακρόν χρόνον δ.ατ:λέσας γραμ¬ ματεύς τής ένταθθα Γερμανικήν Πρεσβείας καί επιτετραμμένος καί άρίστας άναμνή-ε.ς τής ΰπηροίας τού έκείνης κχταλιπώ». Ό πρρό*βδος τί;; κοινότητος Κάϊρον. Έκ Κ»ίρου ήίγίλθη τηλεγραφικώς ή έ*- λογή τοΰ κ Ι. 'Αθανζσάχη ώς προέδρου τή. ίκιΤ άρτισυστάτθυ Έλληνιχής κοινότητος. Εΰ· στοχωτέραν εκλογήν δέν ηδύνατο νά κάμη ή κοινότης αύτη. Έν τώ προσώτφ τοθ ίγχριτο- τάτου "Ελληνος δικηγόρου, δ'στις άπό ίτώ» έγκατεστηαένο; έν Αιγύπτω τιμ? τό ελληνι¬ κόν ονομα, ή κοινότης Και*ρου α κ ί χ, τα πρόε¬ δρον συνενο5<τα υπέροχον μόρφωτιν μετ'άχ,ρας εύγενιίας αίσθημά^ων. Ούϊεμία ίέ ΰπάρχει άμφ βολία ότι ή κοινότης αυτή, ήτις εύ%; εξ άρχής έ*9ωκε δείγματα ζη>^ε^τής άκμή;, ίδρύ
  σασα πλήν άλλω* κα! άριστον πιρΟιναγωγιΓον
  αι! νηπιαγωγεΤα πρός ίλληνοπρίπή* μόρφωσιν
  των τέ/.νων των μελών αυτής, υπό τοιοΰτον
  πρόεδρον θά καταστή έν έκ των έλλην.κων
  χέντρων των αποτελούντων τήνΐδιαφιλονείχη-
  τον πνευματικήν δύναμιν τοΰ Έλληνισμ,οΰ.
  ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
  [Διά τάς χείρας σας]
  "Οίαν έκθέσειε τάς χείρας Οας επί πολΰ
  διάθτημα είς κ&πως χονδρίις εργασίας
  έντός τού ύδατος Ιδίως μτι τάς πλύνετε
  άμέσως μέ σάπωνα ό οποίος δσον καλός
  και άν είνε δέν θά εξάλειψη τα οημεΐα
  έκεΐνα τΛς τραχύτητος. ΠροταμΛο'ατΒ νά
  τάς τρί^ετε έλαφρώς με ι^ιλό αλας τΑς
  τραη».ζης είς το οποίον ρίπτετε αρκετόν
  χνμόν λεμονίον. Άμέσως κατόπιν ΰαη<Λ νίζεθθε. Το δέρμα προσλΐμβάνει μίαν άπα· λότητα και λβυν,όττιτα άσυνίιθη κατ' αυ¬ τόν τόν -τρόπον. Ι. Άτρβιδης. ΟΙ γάμοι κατά την τεσσαραχοατήν. Κατά την προχθεσινήν συνεδρίασιν της ή Ίερά Σύνιδος απερριψε πολλάς αΐτήσιις άφο- ρώΐας τήν {«.δοσιν άδειών γάμου κατά τήν μεγάλην τεσσαρακο»:ή* ώ; χιΙ κατ' αύτην τήν ημέραν τοΰ εύαγγελισμοΰ, συμφώνως πρός ύς κανόνας τής έκχλησίας ημών ρητώς ά- παγοριΰοντας την έκδοσιν άδειών γάμου χαθ' όλην την μεγάλην τεσσαρακοστήν, οΰδε,Αΐδς ημέρας έξαιρουμένης, ώς κα! χατά τόν δεχα· πενταύγουστον. Αίκατερίνη Σαγραντη" Έκηίεύθη χθές έν συρροζ πολλο3 κ«1 έ- κλεκτοθ κόσμου, σείϊστή τί|ς πόλεώς μας δέ¬ σποινα, ή Αίκατερίνη Σ*γραντή". Ή μεταστασα χαταγομένη έξ εγκρίτου Χιβκής οικογενείας, ίιεκρίνετο διά τήν ευγέ¬ νειαν τοΰ ήθους βΰτής κα! τα φ·.λά·θρωπα «ΰ· τής αΐσθήματα, ά' ινα μόν.ν ίμπράχτως έν κρυπτώ ήθελε νά έπιδεκνΰη. Διά τήν οικογένειαν της έν τφ προσώπφ της συνεδύαζΐ τής φιλοστάργου μά,χμης τας συνετά; συμβουλάς, μέ τής ευθύμου σ,ιντρό- φου την φαιδράν δμιλίαν, ή;ις καθίσία αύ την είς δλους τόσον αγαπητήν ό «ν κ*1 σ·- βασ;ι)ν. —«33*— ΤΑ ΞΥΠΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΤ κ- ΠΡΟΕΔΡΟΤ [Νι/κτφδία είς δύο Λχους] II κ. ΓΩΓΟΥ ('ί«τ» τόν ηχ,ον : «Άν μ.1 άγ« πιΰιες λίγο»). "Αν «Ιχβς σ.-τλάνχνα Προ Κι' άνθρωιινή καρδ<ά Θά ζύηναγα ν' άχούσης Πώς τούιτ,ν την βραδοιά Έδιώξαν ά«' τό σπίτι Ίά δόλια μας παιδία Γιατί σιό σΛΐ«ι παΐζουν Οί <ρ/λοι μας χαρκά. ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΤΆΙ (Κ«·« τβν ^νον : νοαΐβχ· νοαβ Μβη ηβ ρΐαβ άοπηίΐ') Θήλεις; ηαιοϋ νά χοιμη&η; Μ' Λγρνηνη μέν$ι ή χνρά Πρίηβι κι' αυτήν να λ Καί μας τα &ύματα τοϋ χζάγου Ο ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΙΤΗΣ (Κχτ% τβν ή/,ον τού ώ) Άν ήΊουνα, δτα»; θέλεις, Σαιστός λογοχριτής θϊ ξύαναγβς νά μά&ης Τα έα της νυκτός Ποϋ οοΰρερι σιό σηίχι Ό τηλίγραφηχήί Μϊ φόβα μην τα μά9^ Ό κόαμος δ αοντός. (Κα.ά τ!»ν ηχον τοΰ δευτέρου) θίίΐβις παηοΰ &>αφοράί
  Νά δί*ουν ηάρχα γιά τή* ρήη
  Κι' Λγρυ.'Λθς μί'ίο 6 φουκα^άς
  Έ φ χοιμδ'α» ού ϋτό σπίτι...
  "Ι-καρος.
  Νέος χα&ηγητήί
  Ό δ'βπρεπτς καθηγητής κ. 'Δντών. Σε-
  ρίγες, άλλοτε μαθηττς ΠρακτικοΙΙ Λυκείου,
  διδάκτωρ ιί|; φιλολογίας, ο'στις διετέλεσε κχ
  θτ,γητής είς τήν Εμπορικήν Σχολήν καί
  άλλα έκπΐιδε^τιχά ίδρΰματα ίτ»χε πληρε-
  σ:άΐης επ τυχίας κχτά τα; ίςι:άΐε ς ϊά;
  Είνε ευτυχή *α δ ά την πόλιν μΐς ή «πό
  «.τητις καθηγηΌ"; ώς ο κ. Σιρίγος λαμπρά
  κϊβη(3τισμΐνου μΐ χΐρακτήρ» σοβαρόν κ^Ι τί-
  μ όν καί Οσι ς ε!»* ίίδΐιον 5:ι θ/ κατ^ρτί'η
  μαθητάς άρτιως μιμορ^ωα,ένους ΰτό πατάν
  ίπ.ψιν.
  Ό καταρτισμόν τοδ ΣνμβουΙίου τη;
  Λαϊκήν Τραπέζης
  Καθώ; ασφαλώς πληροφορούμεθα κατηρ¬
  τίσθη τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Λαΐκής
  τραπέζης άπαρτισθέν άπό τα έκλεκ'ότιρα
  μέλη τής κοινωνίας μας. Τα ονόματα των
  Συμβούλων με·.αξ} των δποίων συγκαταλέ-
  γονται Τ^απεζικαΙ κα! επιστημονικαί ίπιση-
  μότητες, θέλουσι γνωσθή την προσέχη 465ο-
  μάδα.
  Ή ΛαΙκή τράτεζα ώς γνωστ'ν θέλει έ»ερ
  γεΤ δάνεια ίκΐ ένεχύρφ τιμαλοών άντ.κειμέ-
  νών •'κί.ί ο!κ ικών σκευών θέλει δέ ϊέχεται
  και καταθέσεις ταμιευτικάς.
  Τό κέντρον των σνμπα&αών
  Οί ΆθηναΤοι άτέκτησαν επι τέλους καί εν
  ίριστοκρατικόν κέντρον, τό δποΤον ΐίιχιτέρω;
  στολίζει ιήν σ;οάν τοΰ Πεσμαζόγλο,ι. Ό ί-
  δρυτής αΰτοΰ κ. Κλωναρίδη; ηθέλησε νά τό
  παρουσιάση επιβλητικόν κα! τό κατώρθωτε διά
  τή; πλουσιωτάτης έπιπλώσΐώ; νού καί τής
  ιρωϊοτύπίυ συΐΐήματος λειτ^υργίας τού. Το
  ζυθοπωλεΤον τουτο κατέστησε τάς οίχιγενίίας
  ής καλής παρ' ήμΤν κοινωνικής τάξεως κ»ί
  *α:έσ:η πλέον τό κέντρον τώ' γ < ν ι κων σ^μ- παθειών. ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ [Διά τβς λάμτες σσς/ ΑΙ λάμπχι \, παραφ!νη< παρέχου/ άρχιτά καλόν φωτισμόν τοτε μόνον βίαν διατηροΰνται καίαραί. Σχιδόν άΐτλιτον φωιιτμόν ε'ιμκορεΐτε ν' άποκτήσετε ρίπτον ε< ίντός αύτω* ολίγα τε- καμαρορας. Ό | Ό δχάλογος τΛς Λμέρας Μετά τό Ιιβιοόϊιον τοΰ κ. 2Ίβ<ρα>>ό'/ΐ0/Ιί
  ίίς κύριος οχαμα% τόν κ. Σκουζέ* :
  — Μ ου λέτε σ«; παραχαλώ τί ώρα βΐπ...
  — Πιάαχβ τον... θέλίΐ νά μοΰ πάρη τ ό
  ρωλόί ! κραυγάζί ό κ. νιουργδς.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ
  ΤΠΟΥΡΓ. —ΤΜΒΟΤΛΙΟΝ
  Χθές περΐ την έτιτέραν συνεκροτήθη έν τξ
  οίιία τοΰ χ. Πρωθ^πθϋργοΰ Υπουργικόν
  Συμίθιλιον διάρκειαν υπέρ τάς δύο ώρζς.
  Κατ' αΰτό έν άρχό άνΐκο,νώ^ησαν αί έ*
  Κρήτης ιΐϊήσεις χχϊ αντηλλάγησαν σ*έ·
  ψιις πιρί ών έν τή θίκιία σ;ήλ^ γράρο-
  μιν.
  Μετά τουτο οί κύριθϊ ύπουργο'ι ήσχΐλήθη
  σαν είς συζήτησιν έτΐ τοΰ χχ·;3ρτιζομένου
  ΕΦΟΝΕΤΣΕ
  ΤΟΝ
  ΓΑΜΒΡΟΝ ΤΟΥ
  ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΝ, 22 Μαρτίου (τηλε
  γραφικώ;).—Χβές την πρωίαν καί έντό; «υ
  χωρίου Τρύφϊ Ιλαβι χώραν τρζγικός φόνος
  υπο τάς έζή*ς περ.σΐάκις :
  Ό έκ τοϋ χωρίου τούτο.) κζταγόμενος Η¬
  λίας Μπΰριαχας μβταβά; είς την αύτόθι οι¬
  κίαν τί|ς γρίίας πενθε^ας τού χήρας Κονταζί)
  «ζήτητε παρ' αυτής τόν ΐπ,τον της δπως δι'
  αΰΐοθ μεταφέρη σΤτον.
  Ή γραΤα δμως πενθιρά τού μεθ' ο'λας τάς
  παρακλήσεως τοΰ γ«μδρο3 της Μπύρναχα ήρ
  νεΤτο νςχ τώ δώση τον ίιτπον, ϊνεκα δέ τοάίθυ
  «πτ,κολοόθητε σφοϊρά φιλονιικία μεταξύ των,
  άνταλλαγίντων εκατέρωθεν πολλων ΰίρεων.
  Έν τφ μεταξύ ιο;"φ τής φιλονεικίας εό-
  ρών κοιρόν ό υιός τής γρβίας Κονταξί], είσ-
  έρχεται ταχέως έν τη οϊχ.ί<~ ·;ο^ καί λαμδί- νει το έκ τοΰ τοίχίυ βνηρτηΛένον δίκανον δ πλον τ ου κ>1 έςέρχεται όπως έπιτιθη κατά
  τοθ γαμ6ρο3 τού. Τόν Α. Π. Κοντοτξί]ν, ερ¬
  χόμενον κατ' αυτού" μιθ' δπλου, αντελήφθη ό
  Η. Μπΰρταχας, άλλ' άργά πλέον, διότι ου-
  τος έξ έγγυτάτης άπ&στάσεως είχεν έκκενώ-
  «ι χατ' αύτοϋ την μίαν έκ των δύο κα<ών ου δπλου τού καί τον ετραυμάτισεν είς την 'πονδυλικήν στήλην. Ό τραυματίας μετεφέρθη είς την οικίαν τού, ένφ ο φονεύς έτρέπετβ είς φυγήν. Έκ τοΰ τραύματος ο Η. Μιύρταχας άπιδι'ωσε μετά μεσημβρίαν τής αυτή; ημέρας. Το Κρητικόν Κινημα ΤΟΣΪΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ — Αί έπ'όηιιο* πληροφορίαι έν τφ' ϊ'πονργικφ ϊνιιβουλίω ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Άν υπάρχον ϊίϊΐτυχί«ι §ημ?σιογρ«- φ είνε μία τοιαύτ βιβαίω; χαί ή εξ Ήρακλείίυ τη>εγραφ·κή άνταπιίκρΐ
  σιςτών«Άθη-
  ΤΟ ΜΑΝΘΑΝΕΙΤΕΛΕΥΓΑΙΟΣ ^% ή ««·/-
  γείλα,σα μθνη
  α6;ή μεταξύ δλου τοθ τυπου τό μεγα¬
  λειτέρον γιγονός άπό τάς έκρήξεω; τοθ
  χινήΐΑατο<Γ, την ένιργον συμμετοχήν δηλονότι τοθ κ. Σφακιανάκη. "Άν Ελ»κο« αί «Άθϊ)·αι» και τό Ικ 235 >έξεα>ν τηλεγραφηχβ αο;4ν το ά-
  ναλυτικώτατ» άίϊοδίσβν τού: λόγου;
  τ:0 ^ια-ρεποθς άνδρος, ή Έλληνΐκή
  Κυβέρνησις δίν θά ιϊχε χα^ ιΓίητιν
  των τελεαθέντ»ν έ*εΓ πέραν.
  Ό κ. θ. Π. Δηλιγιάννης; άνεγίνωσχε
  καί ξοχνα'εγίνασκε τό κείμενον τοϋ τη-
  γραφήμ*τος ημών, ώ; τώ ανεκοινώθη
  ύτϊό τί|ς Δ'.ευθιίνο-ιω; των Ταχυδρο-
  μείων καί :ηλεγρ*φιω^', μ,όλις δέ μί,τά
  ώρας $4 άπό τής εκδόσεως τοθ παρ*ρ-
  τήματος των «Αθηνών» ίλάμ?ανεν
  έ«ι<τήμως Ι*. Χανίον γνώσιν χ*ί >ύ ό;
  δξ
  Δέ» ·4; φαίνεται ολίγον (ιτανβίλη-
  ψις τοθ τιο^έ(χου, όποϊε χ4θι έχίσημος
  Ιο*τελλεν ότου ήθϊλεν
  τάς πληροφορίας τού καί έ·
  ιν ότόθιν ήθελεν τάς όδηγί»;
  τού, ό δέ χ, θ. Π. Δηλιγιάννης κυ-
  βέρνητις καί τθ'τε τα έ[Λ«νθ*νε τελευ-
  ταΓο; ;
  Καί άλλη μ;ιρχία σύαπτωτις
  Ό έ< Χαλέίτα Ι^ιαίτερος σίμβϊυ- λος τοθ *Τ»ά<ου 'Αρρ-ίσ.οϋ κ*ί ύ- πάλληλος μιο-θιδοτούΐΑενο; υπό ιί)ς Ελληνικάς Κ.υβερνήίτεο>ς κ. Άν§ρε»ς
  Ηαπαδιαματοπουλος, εί ε δ συγγρα-
  Φ ος τοθ περ φήαου έχείνου εργοι» «Ό
  συζυγος τ.ό μανθά··ει τιλευ-αΓος».
  Τόρα δύνχται νά τυ-νγ^άψγ^ κε>1 νέον
  έργον υπο τόν τίτλον «Ή κυβερνήτι,
  τέ μ.«.θένει τελευ'αία.» θε ι! ε τό
  πα»τάν τής ·)ποιλληλιχί)< ττρίς την κοινωνικήν ιίιΐυνειδη»(αν. Ή ά^άν .ήτις των Δυνάμεων πρός τό ύπόμημα τοθ 'ϊτΐάϊου 'ΑβμθϊΐοΟ ύπαρξιν οί» άνεμ,ένιτο. Δηλαδή υπήρ¬ ξεν ίπανάλη- Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Ψι< χ£νΔν κβΐ ΤΩΝ ΔΥΝΑΙΙΕΟΝ Η^ι™ 6«β- σχέσε*»ν πλήν τϊ)ς ττροσθήκης τί)ς άποστολής δ^ο οΐ- κονομολόγων ιίς Κρή ην 5πα>ς ιχελε-
  τήνντι τα οΐλθνομιχά τϊ]ς νήτου πΧη-
  ρΰΐνόμενοι, ώς ιίκόί, άπό τό γλίΐχρον
  ταμείον τί]; Κρητική; Πίλιτιία;.
  Άλλ' είς τήν άτιάντησιν ταυ ην ύ-
  πήρχε κχΐ ή δήλωτκ, 8 τι αί Δ ν»- άμεις
  δν ελαττώ/ουν κατα τό ήμισυ τα
  Διεθνΐ) στρατιύματα ένεχα τοθ έν θε-
  ,.ίΐφ κινήμχτος. Τοθτο ιΐ^ε το μόνον
  ευχάριστον άγγιλμοι των Δυ άμεων,
  έφ' δτον ίχιυν σκοπόν χαί ξνα μόνον
  στρατιώίη' ν' άφίσουν είς τήν ί)σον
  ή καί άτλ6ς νά Εχουν ύψωμέ.α; τα;
  σημαι'α; τή; κατοχής των. Διότι έ-
  κείνο τό ό.ιοΓ^ν μετά τοΊου πατριωτι-
  κοθ 4λγ:υ; θρηνεΓ ή Αύή τί); Χαλέ-
  ΐτ«-, μόνον είς άνοήτους κ«ί άμαθεΓ;
  δύναται νέ κέμτρ έντύιτωσιν ίλλην
  πλήν τοθ ευθύμου.
  Έ αί Δυνάμεις ατΐοσύρουν τα στρα-
  τεύματα βλ« ή 4, κομίσευ^ χιλιάδα;
  συνταγμάΐ»ν. Ή δικψορά δε> θε ιϊε
  4λλη πλήν τί); διαφ?ρι2ς τί); εμπορι¬
  κάς κινήσεσίς είς τάς «γοράς τί)ς Κρή¬
  της 2·ικα τί); διατροφί)ς δλ·ν αί» τ ε* ν
  των στρατευμάτων. Εϊ·>£ άνίγκη τέλος
  ή Αύλή τί); Χαλέπας νέ έννοήτιρ,δτι οί
  τοιοθτοι ψιυδεΓς πρός τόν λαόν έκφοβι-
  σμοΐ δέν Ιχουν θέσιν. Και ό τελευ-
  ταΓος *ρ«μπ«:ζί)ς θε χατβνοήσιρ, δτι
  ό αριθμ^ς των ά/δρών ί ός ντρατοθ
  Διεθνοθς χατ:χί)ς είνε τό ολιγώτερον.
  Τό μέγα καΐ μό.ον ιΐ/ε ή Οταρξις τί)ς
  κα:εχί)ς ταώ:η·, καί ηρ!»; ίντελί) χ«-
  τάλυσιν αυτή; ώτλίσθη διαμαρ·:υρό-
  μενος δ Κρητιχός λαό:, ϊχων επί χε-
  Φαλί); »ύ:οΟ δλας τέ; δρξβσμένας χε-
  φαλέ; τί)ς Κρήτης, μεταξύ των ο¬
  ποίων ιΐ ε χαί αί σοφώ εραι κιφχλαΐ
  ΈλληνισμοΟ.
  ΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  —· Τό συλλαλητήριον τοΰ· ΊΙρακλε'οι/
  Κα&ά Ιιχιοήμν; μας &ν&χο'.νώ<>ηι μόλις
  ή Κυβέρνησις έΜαβί χηλεγρά^ήμα
  χοΰ συλλαλητηριον χοΰ Ηρακλειον.
  Διά χοϋ χηλεγραφήααχοΐί χούχου άναγγέλ·
  λονχαι είς την Κυβέρνησιν ολαε αί λεπτομέ"-
  ρειαι τοδ συλλαλητηρίου τούτου,ί5 λόΎος τον
  κ. Σφακιανάκη καί ή γενομένη μβτά τοίίτα
  «5«ό τού πλήρους χαχάληψ.ς τοΰ Δημαρ
  χείου χαί της Νομάρχας, Ιφ" ών Αιυ·ψω-
  ααν χην Ελληνικήν σημαίαν, ώς έκτε«ά)ς
  μας Ιχηλεγ^άφησΒ ταυτα δ διακίπριμένος
  αυνεργάιης ημών Ιν 'Πρακλίίφ.
  Ή Κυβέρ*ησ<ς δμιλοϋσα τχβρΐ τοΰ Ου1- ΙαληχηρΙον χούχου ίΰιώρηοεν ώς Ασφαλώς •νωρίζομεν ώ^, εΙρηνι*ην 1**ήωην τοϋ φρονήμαχος των ίν ΉοαχΧιΙφ Κρηχών, υ- Λίρ τήϊ έ.ώσϊοοί, δμο'αν πρός χάς μέχρι νδε γενομένας ίν τε τβ Κρητική 73ου^ »< ταίς ουιαφροΐπσι χών Κρηχοάν. Τα χοΰ συλλαλητηριον τούτον άιβχοινώ, θησαν καί βΐς το υπουργικόν Συμβούλιον ' δ χ. ΰπονργών. ΑΛΛΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ Έκτός τοϋ επισήμου τοιίιου τη) μαχος, οΰοϊ* ΛΊλο ουιβ ίδίιοτικον Ιλή~ι9η χθί; ίνχαϋ&α περί τβύΚρι;τ·κοΰ χι*ή**χοί. ΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΙ ΤΟΤ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΤ Πώς κρίνοτα» έν Γαλλία τα Κρπτικά ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 ΜοριΙου — Τη- λβγρααΌϋσιν έχ Χανίων διι ή γβνιχι) γνώμη βίνβ διι οί Ιπαναοιατήοαννες ϋά ύποίαχ&ώσι ζψοϋντβς γενικήν άμνη. σιβίαν χαΐ φ ύηόσχβαιν διι αί διοι- χη'ΐκαΐ μειανρυ&μΐοβΐζ θά παραχωρη- θώσιν όλαι ή &ν μέρβι. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ — Ο! άνη*ρόό·ω*<η των ξένων Κρότον κ*Λ χοΰ Πάπα —. ·Ι1 δεξίωσις των ι»ελών ΝΕΟΤΕΡλΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ __"Αφιξις τοθ άντιπροό·ώ«ου τοθ II α πά Οί μέχρι το:δε άφιχθίντις άρχαιολόγοι ά- νέρχονται είς 120. Χήες αφίκετο καί ο άντι- πρόσωπος τού Πάπα κ. Περοΰκι 8;ευθυντής τ<5* έν Ρωμη Παπικών Μουσείων. ΈκτόςτοΟ κ. Περοθκι άφίκοντο *αΙ άλλοι πθλλοΐ ιδία ίέ πλεΤβτοι δβο« καθηγηταί ξένων Παηπι- στημί«ν νοί Άκαϊημιών. — Τα όνό»»ατα των αφιχθέντων άρχα%ο- λόγων Έκτος τοΰ άντιπροσώποι» τοΰ Πάκα ιοΟ πρώττ,ν φοράν στελλομένου είς Δ'εθνές Συνέ- ίριο* καί 8στις θά ομιλή'Τ, περί των έκατομ- (ών ιίΐς Ρώμης άφίκοντο διά «3 ΜισσαζερίΙ οί άντιπρύσωποι τής Γαλλικής Κυβερ-ήσεως κ.κ. Κολινιώ, Μπβμπελών, Ραν.έ, Ντυρπβγ, Γ. Κ-6έρ, Μολί, Ρ*ϊνάχ, Κλέρ, Ζουγκί. Έ- κτος δ'ού ώ» άφικνο3νται ϊσήμβρον βλλοι 38 Γάλλοι καθηγηταί. Έπίσης άφίκοντο οί Γερμαν-.ί άρχα βλό- γοι, Γκαίρτριγκεν, Βίγκαντ, Λυσάουερ, Κάϊ Φθν«ίθ6ν, Φουρτ-δαΐγκλερ. Οί Άγγλοι Χα¬ ρ σσων, Μαγάρι, Σμΐθ, Γκάρντι, Μό»ρο, Μάϊρ καί "Ογκαρι. *Ο ϊεύτερο, "Αγγλος ϊρχαιολόγ·)ς είνε ό κθρυφαίος των έν 'Δγγλ'β "Α*.χΛΐο>όγων.
  — Οί δλλο» άρχα»ολόγθ»
  ΟΊ άλοι άρχβιολόγοι, οΓτινες θΐ Ο
  τούς τετρακοσίους, άφικνοϋνται σήιερόν. Τ.ύς
  ξένοος άρχβιολόγους θϊ Οποδεχ'Ιοΰ» αί έ* φ&ι-
  τητών γλα;σ?ομ*οων έιτιτροπίΐ, αΓΐινες θά
  κατίλθουν επί τούτφ σήμερον εί; Πει?2ΐα. Οί
  φοιτητίί θά πβρέχουν παΐαν πληροφορίβν, ή¬
  τις ήθΐλε ζητη^ υπό των άρχαιολόγων.
  — Οί Γάλλοι είς τό Συνέδριον
  Ή Γ-χλλική Κυίίρνησις, τί) ένεργε'α το3
  άρχαιολάγου κ. Ώμόλλ, τ«ω; διευθυντού τής
  ένταϋθι Γαλλικής 'Αρχβιολογικής Σγβλής,
  απηύθυνεν έγκυνλίους πρός τα ίίάφορα Γαλ"'ΐ-
  κά ϊΐανεπισ-ή^α κιί τάς άλλας «νωτ<ρις σχολάς, διά των οποίων παροτρύνει τού; Γάλ- λους καθηγητάς νά συμμιτάσχο^ν «ΐς το Σ.Λ- ίίριον, πρ:ς τουτο δί χορηγε7 κανονικήν ά¬ δειαν ενός μηνός μέ πλήριις άιοΪ3χάς. — Δτανομτΐ των κροθκλήο*(ων Απεστάλησαν όπο τής έιτιτροπής τοδ Διε- θνθθς ΆρχαιολογικοΟ Συνεδρίοι» πρισκλήΐε ς διά κήν έν τ^ Πανεπιστημίφ ϊίξίωσιν των ξινων αρχαίολόγων, είς τάς αρχάς τής πό¬ λεως, είς τον πρόεδρον, είσαν-γΐλε'*, κιΐ άν- τεισαγγελιΤς τοΰ 'Αρείου Πάγου κιΐ Έφε- τείθυ, είς το Νίμικον Συμβούλιον, ιίς το προε¬ δρείον τής Βουλής, είς τήν Σύγκλητον τςΰ ΠανεπιστηΑίοι;, είς τους καθηγητάς τοϋ Πανε¬ πιστημίου οικογενειακώς, είς τον πρόεδρον τοϋ ΈλεγκτικοΟ Συνεδρίου, είς τό δ.ευθυν«ή« τοϋ Γεν. Λογιστηρίου, είς τούς πρεσδεατάς, ε!ς τοΰς διευθυντάς των εφημερίδων, είς τον πρόε¬ δρον τού" Δημ. Συμοουλίου καΐ είς τούς ΰφη- γητάς τοθ Πίνεπιστημίου. — Έγκαίνια τΛς ΆγγλικΛς Βιβλιοθήκης Κ«τά νεωτέραν απόφασιν τής Έπιτροπή; τοΰ Συνιδρίου τα έγκαίνια τής Β δλιοθήκης το3 Πινρίζ έν τη "Αγγλικη Άρχαιολογικη Σχολτ;, θά λάδουν χώραν το προσεχές Σ»66α- τον. Κατά τα έγκαίνια απεφασίσθη νά εκβωνήστ» λόγον ή Α. Β. Τ. δ Διάδοχος. — Ή δεξίωσις των υ,βλΧν τού Σννϊδρίον Αίϊριον την 8 1)2 μ. μ. θά γίνΏ ή δε;ίω- σ<ς ιών μελών τοΰ Άρχβιολογ.Αθΰ Συνεδριον ΐν τφ Πανεπιστημίφ τφ καταλλήλως δια- σ*ει>ίσθέντι. Είς τήν εορτήν ταύτην ήτις θά
  είνε έξαιρετικώς μεγαλοπριπής θά εισέλθουν
  μόνον οί έχοντες προσκληθείς καί οί όποΤοι
  ίέν ανίρχονται ε;μή «ίς ελάχιστον αριθμόν.
  Κατά τήνδεξίωσιν θά πίραστουν ή Α. Τ.
  ό Διάδοχος ώς πρέεδρος τής Έπιτροπής κ*ί
  ολόκληρον το υπουργικον συμβούλιον.
  Ή δεξίωσις θά γίνη έ* τη Μ. αΐθούΐη -.οΐ
  Πανεπιστημίου, ήτις δ;εσκευίσθη έν π«3Ώ
  μεγαλοπρεπεία. Πάντες οί προσκεκλη,λένοι
  θά φέρουν έπίσηχον Ινδυμα.
  Έκ τοΰ ώρβίου φύλου αί 'ΑΘ»}ναι θά άν¬
  τ·. «ροσωπεΛοΟν μόνον διά των κυρίων κβΐ
  των δεσΐΐοινίδων των κ»θηγητών τ&« Πμ«-
  πιστημίου κχΐ των μελών των επιτροπών.
  —ΤΙ'Α.ΤΙ,Ω.ΤΙΚΑ.
  ΑίίξετάοΊτςτών ύπον^κφΐων άνθυπαό/τιό'των
  "Ηρχισαν άπο προχθές συνεπεία: δι χταγίίς
  τοθ υπουργείου τώ^ Στρατιωτ κων ένεβγού-
  μενΐι είς τα διάφορα σώ,Αϊτα βί προ<ατίρ- κτικβί έξετάσεις των εχόντων τα πρ:σ3ν« δι^α τον βαθμόν τ ΰ άνθυπουπ-.σίοθ, ένώτιον των οίκιίων επιτροπών. Άμ» τή ΰποδολή τώ/ άπ,,τελεσμάτων των ξετασίων τούτων ο κ. ,,ύπουργος θά ^«τήβτ. ινταϋθα επιτροπήν έξ ανωτέρων άςιωμΐτικών δπως ενεργήση τάς γενικάς έξετάσ.-.ς. Κ. ΤΣΙΜΗΝΑΚΗΣ Ύφηγητίις τΛς Νενρολογίας ίν τφ 'Γ,Ονικφ Πανεπκίτημίφ ΐαι χα&' έχάσιην 3 —5 μ.μ. Ηαρθεναγωγείου αριθ. 1β "Εναντι Ά ΥΔΑΤΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Πωλοθνται υ, αριθ. 8. ττ)ν Ο38ν Γεωργίου γ ι Γενικος ά —π. _______ς Μικρόν πατά μικρόν χό ηχηνόν κτίζει ιψ φωλιάν χον,
  Εξοτερικα
  22 ΜΑΡΤΙΟΤ
  Κλονισμόν ίπιχί-δυνογ επέφερεν ιί{ τάς επι·
  κρατούσας μετβξΰ των 8ύο γειτόνων ομαλάς
  σχέσεις τό τελευταίον ταξείδιον τού Γερμανοΰ
  Μονβρ/ου. Το-
  ΑΙ ΓΑΑΛΟΓΕΡΜΧΊΙΚΑΙΙΧΕΣΕΙΣ '<>*'<* μάλλον χαθ' ίσον ή Γβλλιχή πολιτιχή «ϊδεν εαυτήν ίιποσκιλιζι-μί- νην εις τό Μαροχινόν ζήτημα τό δποΐον μετά τ#αων έτών φρον-ίδας κατώρθωσε νά δ'βχερί- ζιται επί τέλο'υς ή Γαλλία. Ό ΓΛυλιέλμος Β'. μετέβη πράγματι αύτόθι ώ; ε'ιρηνικδς έπισχέ- πτης τυχών έγκσρδίευ ύφ1 ίλων δπβδοχής. Έν τούτοις χατά τί» σύστημά τού πρωτίστα,ς έ>ε
  ίυμήβη τα Γερμανικαί συμφέροντ* είπω", ίτι
  οϋοΐ|/.(« Εύρωπβϊχή Δύναμις «ρέπιι «ά Ιχγι έν
  Μαρόκω διχαιώματα πλείονα της 5λλη?, τοιού¬
  τον δέ Β χβίωμα πρωτίστως ή Γιρμβνία φ»(νι-
  ται ίτι δέ ν ιί/ι τελευταίως. Δ'ά των λόγων δέ
  «9; άπέ-εινεν ε ς τοΰς άπεσταλμένθυς τού Σιυλ-
  τά/ου έδωκε χάλλιϊτοι « εννοηθή ή Ιδία, 3τ. δ
  Μονάρχης τού Μβροκοο θά δύναται νά βασισθή
  επί τοΰ Γερμανιχής φιλίίΐς πρός καταπολέμησιν
  τής Γαλλικής επιρροήν.
  Τό ζήτημα τουτο εύλογως χρ«-εϊ είς ανη¬
  συχίαν τα γαλλιχά φύλλ«, κιτχ των οποίων
  δριμύτατα φαίνεται ίτι άπαντα σύμπας δ τύ-
  πος τού Βερολίνον. Καθ" ήν δέ στιγμήν δ Κο"ί·
  ζιρ εδρίσχεται πολΰ μακράν τού Μαρόκου, δ
  Βασιλιΰ; τή; Αγγλίας μεταβαίνων εί; Μασσα¬
  λίαν δηλώνιι σιωπηρώί, ίτι ή Αγγλία δύναται
  μέν δυσαρέστως νά βλέπη την γαλλικήν πολι¬
  τικήν χατσκ-ώσαν ϊδαφος πάντως ίμιος προκει-
  μίνου νά χρβταιωθή αύτόθι γερμβνιχή ΐπιρροή
  ή Άτγλ(« θ« προτιμήΐη νά μετέλθη χατά τοΰ
  Γιρμανοΰ Κάϊζερ ίλην την διπλωματικήν δεί·
  νότητά^της.
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΠΡΑΚΤΟΡ. ΑΘΗΝΟΝ
  ΟΚΑγΖΕΡΓΝΠΟΡΤΜΑΩΝ
  ΜΛΔΡ2ΤΗ 22 Μάρτιον — ΤηΧε-
  γραφοϋοιν έκ Πδρτ-Μαών δή ό Δύιο-
  χράτωρ Γονλιέλμος έπεσχέφ&ι τήν πό
  λιν χαί τα περίχωρα. Ό λαδς έπευφή-
  μηαεν αυτόν ΰνρμότατα. Καιά την επι¬
  στροφήν επί τής Αύτοκραιορικής θα-
  Ιαμηγοΰ Ιδωχε γεΰμα είς τάς τοπικάς
  αρχάς καΐ τούς άπεσταλμένονς τον βα-
  αάέως τής Ίοπανίας. Είς ιάς 4.40
  χής εσπέρας το *Χοβντζόλλ*ρν* αφήκε
  χον Ιιμίια.
  ■ννινν»
  Η ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ ΑΑΕΗΑΝΑΡΑ ΕΛ ΓΕΝΟΪΗ
  ΓΕΝΟΥΑ 22 Μαριου — Ή βα
  οΐλιοοα τής Αγγλίας έτνβαΐνονσα τής
  ύαλαμηγοΰ της βφ&αοβ. Μετ' ολίγων
  ύρώ» διαμονήν άπίπλβναε διά Μασ
  οαλίαν.
  <ν1\Λ ΑΙ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ ΤΑΡΑΧΑΙ ΠΕΤΡΟΥ 110ΑΙΣ 22 Μάρτιον— ΑΙ λκμβανόμεναι έκ τον Νότον καΐ χοΰ Κέντρον τής Ανχοχρατορίας πλη- 'Ρ φαρίοι βϊνβ κακαί. Έν Βάχνονλ ν/αι σοβαραί ταραχαί Ο-αβον χώραν {χ Βαρσοβίας αγγέλλεται δτι πολλαί ιλ>1οα>οιϊαι §1αβον χώραν χϋές καΐ
  προχ&ές.
  Ο λαδς διατελεί υπό τό κράτος
  άηβριγράπτον πανικοϋ.
  νννννν
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΪΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Μαριίου —
  Ή γλΛσαα τοΰ τύπον εναντίον τής
  γαλλο-άγγλίχής πολιτικής έν Μαρόκχφ
  Ιαμβάνει νφος προαβληιιχόν.
  ννιιννι
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΟΪΓΓΑΡΙΑ
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 22 Μάρτιον —
  Τό χομηιάτον ι ών μβλών τής Αντιηολι-
  ϊβύσβω;, άναλαβδν ν'άποφα*&ή έηϊ τον
  ηροκινομένον ααρά τσΰ κόμητος Άν·
  δράσσν συμβιβασμόν" προωριαμίνον νά
  Ιβψιμενοιι ώς βάσις διά τδν σχημα-
  αομ6ν ενός υπουργείον 'Ανδράοον,
  κατόπιν μακροτάτης «αί ταραχώδους
  ιυζψήοεως απερριψε τόν ουμβιβα-
  ιμόν. Ύπδ τούς δρους τονχονς ή ύ-
  *ον$γιχή χρίοΐζ έν Ούγγαρία ϋά έξα
  λ& άχόμη έπϊ μακρόν.
  νννννν
  ΑΙ ίΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΡ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 22 Μαριου.—ΟΙ
  ■ΚαιροΙ* πληροφοροϋνται έκ Ταγγέ-
  ής, δτι δ αΰιοχράτωρ ΓουΧιέλμος δ-
  'ύών είς τούς άντιπροοώπους τοΰ
  ίουλίανου είπεν, δτι ή Ιερμανία θιΐ
  ιβς"άγν; χάς νπο&έαεις της άπ' βΰ-
  μεχά τοΰ Σονλτάνου καΐ δεν θά
  1ί ουδεμίαν δύναμιν νά %ρη-
  ς μεσάζουσα των σχέσεων
  /( μβΐά Γθΰ Μαρόκον.
  Ό Αντοκράιωρ προαέ&ηκεν, δα
  θΰρεΐ άνωφελεΐζ τάς μεζαρρνΰμίσεις
  'χιης προετά&ηααν.. χαϊ δτι άργότιρον
  1 καΐασίήσ»; γνωστήν είς τούς ουμ-
  νολους χον Σουλτάνον την γνώμην
  ν Ιπϊ των λεπτομερών ζητηαά-
  •ν αφορών των την διοίκησιν τον Μα-
  χον.
  Λ1ΙΙΙΙ
  ΓΕΡΪΑΗΟΓΑΑΑΙΚΑΙΣΣΧΕΣΕΙΣ
  ΒΙΕΝΝΗ, 22 Μάρτιον.—ΑΙ έ-
  φβρΐδες σχολιάζουσαι τδ Μαροκινδν
  Ηαόδιον έκψράζονσιν ώς επί τδ πλεΐ-
  )» «ήν έλπίδα, δα δίν θά επιφέρη
  Ηο οΰδβν δυσάρεσιον άποιέλρσμα είς
  : μ»ταζν τής Γαλλίας καΐ Γκρμανίας
  ζρχονοας έξαιράτονς σχίοεις, αίτινες
  ϊ ή καλλιτέρα εγγύησις διά την εΐρή-
  ' τοΰ κόσμον.
  ΙΛΛΛΛ
  ' ΜΙΚΡΑΙ ΚΙΝΒΣΕΙΣ ΕΝ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑ
  άΟΝΔΙΝΟΝ, 22 Μαρτίου. — Τη-
  ε β
  η
  οαφήμαχα έκ τοΰ πόλεμον βεβαι
  ϊν, δ.ι ή ήρεμία έηικραιεΐ. "Εφιπ·
  ι 'ΙαπωνιχαΙ ηερΐπυλοι διατηροϋαι
  ι συγκοινωνίαν καί χατέχονοι τούς
  στα&μούς, τούς δποίονς έγχαχαλείπου-
  σιν οί Ρώσαοι. Σημειούνται συμμορίαι
  Χογγούζων, αΐτινες διευ&ύνονται πρός
  τήν δεξιάν πτέρυγα των Ρωσσων. Έν
  ΧαρμπΙν φ&άνουσι καθημερινώς ατρα
  τενματα άποτελοϋντα τδν 4ον στρατόν.
  Ο ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΕΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑ
  ΜΑΣΣΑΑΙΑ, 22 Μάρτιον.—Ό
  Βασιλεύς 'Εδονάρδος άναμένεται, ερ¬
  χόμενος νά συναντησισ τήν Βασίλισσαν
  χής Αγγλίας, ήτις Ερχεται σήμερον
  έκ Γι,νούης.
  ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  Ρονλλέττα έ«1 των κνμάτων
  Οί μεγάλοι επιχειρηματίαι λευχών τής Νέας
  Υόρκης χαταπιιζό'μενοι δπδ των νίμων τοΰ
  Κράτους έφαντάσθησαν πβιγνίδιον πολΰ εύ·
  φυές διά νά διαφύγωσι τάς προσβολάς τής Δι-
  χβιοσύνης. Άπιφάσισαν νά ναυλώσωσι πλοϊον
  τι ίπερ θά μένη έχτδς τής ζώνης των 3
  χιλιομ. περΐοχής τή; ελευθέρας θαλάσσης. Οί
  πβιΐχται θά άνέρχωνται επί -ου ατμοπλοίου διά
  νά παίζειν είς την ανοιχτην θάλασσαν. Έν
  τούτοις ή άμεριχανική Κυβέρνησις άπιφάσισε
  νά έξιύρη μέσον ίπως καί έχεϊ ίχόμη καταδιώξγι
  τδ χ»ρτοπ«ίγνιον.
  Τό κίτρινον χρωμα έν Κίνα
  Έ<Κίνα ταύτοκρατοριχά άνάχτορ» χαθώ; χαί ίλα τα χτήμειτα τον «υΓβχράΓορος είνε δεβα,χ- μέ.α διά κιτρίνου χρώματος ένω άπαγορεύεται είς πάντα ίδιώτην ή χρήσις τοΰ χρώαατος τού¬ του. ΜΙα διαρκώς κω&ωνοκροΐτόια Εί<ϊ( μοναστήριον τής (Ιίρείου Κίν^ ς δπάρ χει είς κώδων κρούω,ν διαρκώς επί Ινα ήδη «κώνα ΟΙ ερχόμενοι πρβσχυνηταί διά συνεισφο- ρας δ.ατηροΰσι κωδωνοχρούστας οΐτινες διαδέ- χον.αι ά λήλους νυχθημερόν, ίπως μή σιγήση δ χώδα)ν Ον?»ς τοΰ δπίίου δ ηχος είνε ίερδςίσον καί τδ αρχαίον πνρ των Έστιάδων τή; Ρώμης. Τα εΐόοδιτιιατα τΛς Ρωόόιας Ή ρωτσκή κυβέρνησις Ι/ει τα μεγαλιίτερ* είσοδήμα-α πάσης άλλης κυβερνήσεως τοΰ κο- σμου. Τ* ίίσοδήματα ταυτα συγκείμενα τδ πλείστον έχ φόρων, συμποσοννται είς 185 έχατ. λιρών^ αγγλικών, τούτέστι πέντε δ'.σεκατομμύρια χει! έςαχοσίβς τρέχοντα πέντε χιλιάδας δραχμ Το Ζητημα ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΙΔΗΧΕΙΣ Ή ίγκρΐτος σ^άίελφος «Σάλπιξ» τ.,, Λαρίσυης ώ; έξί)ς π·ριγράφ«ι τα το3 ·όνου το^ διαβοήτου Βουλγάρου Ριζώφ. Προχθές έν Βτωλίο.ς ό 8 αδοητος Βούλ- γβρος Δανιήλ Ρΐζώφ συναντήσας κβθ' οίον τΌν Ν. Στ ργίου <)ρξ«τε νά δδρίζη βΰνόν βίεχρώς. Όταν δμως ό Ριζώφ ές,εστβμησε βαρ»?βν καί κατά τής Ελλάδος υβριν, ο Στεργίου εκμανής γενόμενος διά τουτο εξή¬ γαγε περίστροφον κβΐ τοδ έφύτιυσΐ τρι7ς σφϊί- ρας είς τβ στή*θος άφήσβις αυτόν άπνουν. Καταό'τροψη βοι/λγαρικλς όυμμορίας Χθεσινον επίσημον τηλεγράφημα έκ θεσ σαλονίκης ανήγγειλεν δτ< ή Βουλγαρική συμ μορ(α τοδ διοσήμου Γιοβάν Κβράσουλη π«ρι- κυ«-λωβε?σο: π*ρά τήν Γ»υγελτ]ν υπο Τουρκι- ρ φ ρ έξ ολοκλήρου, - ·ονει»θέντων «τάντων των ά- 7ΐ.οτελού·(τίι.ν αΰιήν μετά τοΰ άρχηγί,ϋ. Ή συμμορίβ τοθ Γιθίάν /υμαΐνομένη άπό καιροΰ την περιφέρειαν Γευγελί];, είχεν αΐχ- μβλωτίσε: την 6ην Μβρτίοΐ) έν Όσκιβνη αήν οίκογένειαν «Ο "Ελλη.ος προκρίτ^ Β»σι- λιίου Πρόπιου. Τουρκικόν άπόσπασμα έκ Γευγιλής ιίχε καταδιώςει τότε την συμμορίαν, ήτις δ έφυγεν άπελευθερώσασα μόνον την α¬ νεψιάν τοθ Πρόπτου, ήτις ίφεριν ϊχνη ιή*ς κτηνώϊους βίας των ληΐτών. Ε1(56ολη τού Γιαγκώφ ΒΟΑΟΣ 22 Μάρτιον (χηΐκγράφημα τον άΐταποκρίτον μας) Ό,πιριβόητος άντισνν- ταγματάρχης τοϋ μηχανικόν τοΰ ΒονΙγα· ριχοΰ στρατόν Γιαγ%ά>φ Ι αί χιφαΐής ηοΐν-
  αρΐ&μον οώματος »1οέβαλεν είς την Μαχί-
  δονίαν χαϊ άνέΐαββ την γενικήν ΑρχηγΙαν
  των δοΐοφονικών ανμμοριών τοϋ τμήμα·
  ματος τοϋ Μοναατηρίον.
  Ρονμα'νος όυκοφαντών Έλληνα
  ΒΟΑΟΣ 22 Μάρτιον (τηίεγράφημα χον
  άνταιιοκοιτον μας) —Ό Ιιι&ιωρητ^ς των
  Ρονμαηκών οχοΧιίω* της Λίακιδοι ίας Δόν ■
  μας Ισνκοφά*τηοβ τόν 'ΕΙΙψα γνμναατήν
  της Θεσσαλονίκης Παηαδαιασίαν ώς 1*βρ-
  γονντα κατά τον καΰεοτώτος. Ό ονχοφαν-
  %η&ις ΙχΙήδη *1ζ απολογίαν, Αηβλύ&η δμως
  αττοδειχθίίσης τής κατ' αύιον μυσαράς αν
  χοφα*ιίαζ.
  Δικαστηρια
  Β'. ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΝ
  «Η
  Η ΒθΥΛΗ
  ΑΙ ΕΞΕΛΕΓΞΕΙΣ
  ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
  — ΔΙ εκλογαί Τρικκάλων καί Καρνότίας
  — Καλπονοθεύσεις καί άποκλεκΐμοΐ
  — Έκικονρίαι... νεκροταφείον
  Η ΕΚΛΟΓΗ ΣΑΜΗΣ
  Συνήλθον χαί χθές την πρωΐαν τα διάφορα
  τμήματκ τής Βουλής χαί ·ξηχολούθησ«ν τάς
  εργασίας των Ιν τής έζελίγξιακ των έχλογών.
  Η ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΡΤΙΠΑΣ
  Το Δ' τμήμα συνελθόν επεκύρωσεν έν άρχξ
  την εκλογήν ΙΙιιλίας ώς πρός τδν κ, Καράπκυλον.
  Μιτά ταυτα ήρχισεν ή συζήτησις επί τής
  έκλογής Καρυστίας.
  Κατά τοΰ χύρους ταύτης διτέβαλιν Ινστασιν
  χαί ΰκεστήριξιν αύτην δ χ. Δούντ,ς ώς πρός τόν
  χ. Λιβίντην.
  Ό ένιστάμενος χατήγγιιλεν ίτι είς το Άλι-
  βίρι δ βουλευτής Λιβέντης απέκλεισε διά των
  άπιιλών χαί τοΰ τρόπον ίλονς τοϋς φίλου; των
  χαί δεν τοϋς αφήκε νά ψηφίσουν.
  — Τοιαύΐη ^το ή έπικρβτοΰσα τρομοκρατία,
  ιΐπιν δ κ. Λούνης, την ημέραν εκείνην, ώΐτε
  οί ιριλήσκχοι πολίται έχλείσθησιιν είς τάς οι¬
  κίας των διά νά σωθώσιν άπο τούς ταραξίας φί-
  λους των άντιπάλων μας.
  Ό χ. Λιβίντης άντέχρουσε τον χ. Δούνην
  διά μακρών, καταγγείλας άλλας παρανομίκς είς
  τδν Δήμον τού, τόν δποϊον χατήντησε τσι-
  <ρλ(κι τού Ι •11 λέξις αθτη εγένετο άφορμή νά προκληθή σοβαρώτατον επεισόδιον μιτβζϋ των δύο οΐτινες π«ρ' ολίγον νά ήοχοντο είς χείρας. Τα μέλη τ ου τμήμβτος έπενέδησαν καί τοΐις χαθησύχασαν. Τδ τμήμα κατόπιν τούτου άνέβαλε την συζή¬ τησιν διά σημερον. Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ — ΑΙ ένότά«"ϊΐς Έπίσης χθές την πρωΐαν συνήλθε καί τδ 6ον τμήιια κβί επιλήφθη τής έχδιχάσεως τής έκ¬ λογής Τρικκάλων. Ό ένιστάιιενος χατά τοΰ κύρου; τής Ικλογήι ταύτης κ. Ραδινός ίσχυρίσθη ίτι απεκλείσθησαν έκ τής πληιχμύρας 4,500 έχλογεΐς των πεδινώ* δήμων" ίτι ή έφορε«-ιχή ίπιτροπή τοΰ Γ' τμή. ματος Τριχχάλων ώργίασεν έν γνώσει της χά ίτι έπέ-οεψε χαί έψηφίσθησβν υπέρ 200 δ.ό ματα άνυπΐρΛτων, ίλοι οί διαγεγραμμένοι έχ τον χαταλ-ιγου ώς χαί οί «,ποβανόντ <, άνερχό- μενοι είς 72 καί έχτός τούτου ίτι έψήφισ* χαί είς 'εοεύς Διά δέ τί, Β' Γμήμ.α Πιαλί,,ν δ κ. ϋ^β:Λίκηί απέδειξεν, ί:ι δέν εγένετο πατάπασι ψηφ-«ορ(α χ αί ί» έπλαστογροφήθησαν τα πρα- χτιχά. Ποοσήγοιγ» <«1 τδ έπίαηΑθν πρωτόκολ¬ λον τής ψηφοφορίας τδ 6πΓΪ*< ε?νι εντελώς ά- νυπβγραφον άπδ την επιτροπήν χαί μέ πολλά χι-ά διάμεσα. 'Τπεστήριξε κατόπιν ίτι αί χάλπαι παρελή¬ φθησαν ά ευ διχβστ. άντιπρ·σώπαιν δπδ δύο μό¬ νον μελών τής έφορευτικής έπιτροπής τήν 9 π. μ. -ή; Κυριβχής. 'Εχ τον άνυπογράφου προ)-ο- χόλλου τής ψηφοφορίβς είπεν ίτι έν τή <τυγχύ· σει της ή έφιιρ. έπχτροπή άντιγράφουσα έκ τοΰ έχλογιχοΰ χαταλογου είς τδ πρωτοκολλον ΐντέ γραψε καί πλείστα όνόματα άποβιωσάντων, χαί πολλάκις τα αΰτά πρόσωπα ίτιαξ εγγεγραμμένα είς τδν κατάλογον άντέγραψε δΐς χ«ί τρίς είς τδ πρωτόκολλον. Κατόπιν Ιλαβε τδν λογ^ν δ χ. Ρ«δινθς, ίτι όϊ* τίτ - )»><»» ι ΒΓΥ<Β3Βν '8<Ι~1 δ.κη Χθές την 9 π. μ. ήρχισεν έν τω 6' διβρκεΐ Σ'ρατςδιχιίω ή έχδίκασις υποθέσεως λίαν έ δι- αφιρούσης τόν στρα*. κόσμον Ι«εκα τής φύσεως αυτής. Τί εδώλιον τοΰ κατηγορουμένου καί εί¬ χον δ ϋπολοχαγός τής Οίκονομίας Γουλάκο{ κβί δ έπιλοχίας τοΰ δλικοΰ πυροβιλιχοΰ Καλαμα- ρας, οίτινες χ«-ά τδ χατηγορητήριον έχ συστά «εως ΐξηπάτησαν κατά Δεκέμβριον τον 1903 30 «ιρίιτου χωροφύλαχας άπολυομένους τής μοί- ρας Λαχωνΐχή; καί Ιλαβεν {ξ «ύ~ών δ πρώτος δινφρα '/,ρτι^1*"1·** π σ" '·8 &πιιϊ« δήθεν Εδει νά χοα ηθ;ΰν έκ των ίιοδοχών των ώς αποζημίω¬ σιν διά την άντικαάστασιν χαί τή' δ όρθωσιν είδών δπλιτμοΰ τήν οποίαν δ δίύτερος ένήργει, πρδς τούτοις δέ ίτι δ πρώτος δπολοχαγός έχρά- τιι καί μισθοτροφΐδοσίας των δπλιτών τούτων. Τήν έδραν τοΰ προέδρου κατεΐχβν δ συντβγ- ματάρχης τοΰ πιζ χον χ. Βασιλειάδης την δέ τοΰ Β*σ. έπιτροπου δ ταγματαρχης χ. Λάμπρος Νάχος, τή. δέ δπερίίσπισιν έξεπροσώπουν διά μέν τδν Γουλάχον ιί χ.χ. Πολ. Λιγοπάτης χ«1 Α. Ζίρβουλάκος δι» δέ τόν Καλαμαράν οί χ.χ. Σπ. θεοδωρόπουλος χαί β. Τσερούλη,-. # Μετά την δπΝ τού δπογραμμβτέως ανάγνω¬ σιν τής εκθέσεως τοΰ ε'ισηγητοΰ χ. Γενίσερλη χαί την έχφώνησιν των όνουάτων των μαρτύρων εξ ών περϊ τοΰς 20 ευρέθησαν παρό.τες ή^δ**- ράσπισις δπέβίλε δύο ένστάσεις χατά τοΰ χύ· ρους τοΰ χα»ηγορητηρίου, διότι δέν δύνν-ται χατά νόμον νά νοηθ^ σύστειτις επί πταισμάτων, περϊ πτβισμάτων δέ πρόχ'.ιται άφ·>ΰ τδ χρ«τη·
  θε" ποσόν παρ' ενός έχάστου χωροφύλακος δέν
  δπερβαίνει τάς 20 δρ. καί διότι δόν έπ'τρέπεται
  μβρτυρική απόδειξις χ«τά τής Ίσχύος εγγράφων
  τοιαύτης ήτις ύπάρχει ώς πρός την μισθοτρο-
  φοδοσίαν τοΰ χωρ:φύ"·αχος ύπογεγυαμμένην δπδ
  τοΰ Μοιράρχου.
  Με'ά την άντίκρουσιν των ίνττάτιων τούτων
  δπό τοΰ Βασ. Έπιτρίπββ, δευτερολογίαν τοΰ χ.
  Λαγ&πά-η, τδ διχαΐτήριον διασχεφθέν επί τε-
  τβρτον ώρας άπιφάνθη δπέρ τής προόδ-»υ ιή«
  δίχ'ης έιτ,φυλ»χθέν ώς πρός τάς ένστάσιις. Την
  * ' ν δέ διεκόπη ή συνεδρίασ ς, ήπς θά
  ^ σήμερον την 9 π. μ. ίτ» θ' αρχίση
  διαδικασία.
  Ζητβϊται Βοηηβ Έλδετίς ί} ΓερμανΙς
  διά μκρον πβϊίον έντβοθα. ΠληρΓγθρίαι είς
  το γραφείον μχς.
  ^ χ ψ
  Γ' τμήματι Τριχκάλων κα! έν ιω Β' τμήματι
  ΙΙιαλίω/. Διά τδ Γ' τμήαα Τριχχάλων δ χ.
  Ραδινβς, μή Ιχων Ιλλας άποδείξεις, ώ< μή 5α- νατοΰ τού-ου ϊντος, περιωρίσθη νά άντλήσγ) τοιαύτας έχ τοΰ πρωτοκόλλου τής ψ "* ο5 ίσχυρίσθη, ίτι έν γνώσει τής φ κή< έπιτροπής εψήφισαν δπέρ τοΰς έβδο{Μ)- χοντα, ι!πνες είχον διαγραΐρ^ νομίμως ΐχ τον έχλογιχοΰ χαταλόγ^υ, ή δέ διαγραφή των έΐη- μειοΰτο έν αύτω ώς καί δ λόγβς τής διαγραφή; των. Ε7πϊ δέ ίτι εάν οί διαγραφέντι; εψήφι¬ σαν, πό ιω μάλλον δ>ν θχ επιτραπή δπϊ τής
  έπιτροπής νά ψηφίσουν οί άνίΊτϋλων των δ,'
  δ,όματα ά,υπάρκτων, ίξ ών βιίθίΐ δ έκλογικβς
  κατάλογος Τρικχαίων.
  Κβτά »ή, έτί τροπής ταύτης πρισθέτΐι δ χ.
  Ραδινδς ίτι επέδωκε μήνυσιν επί ηλαστογραφ'α
  χαί άλλαι; πβρλβάσεσι τοΰ έχλογικοΰ νίμου.
  Πρός έ τέραν απόδειξιν τοΰ ϊσχυρισμοΰ τού δ
  κ. Ραδινδς είπεν ίτι ένω έν τώ δήμω Τριχ-
  χαίων ουδέποτε ιίς καμμίαν εκλογήν εψήφισαν
  πλιίονες των 3,800, εφέτος, καίτοι 11 χον δια-
  γράφη δπέρ τοϋς 400 καί είχον άποκλιυθή
  δπδ τής πλημμύρας 1500 χωρικοί, έν τούτοις
  ε&ρέθησαν ψηφίσαντες 4220. Έχ τού-ών σι,νή-
  γαγε τδ συμπέρασμα ίπ αί νόθοι ψήΐοι θά δ-
  πιρβαίνουν μονον έν Τριχκάλοις τάς ι 500.
  Κατόπιν δ κ. Ραδινδς ώμίλητι πιρΐ των λα·
  βοντων χώραν έν τώ Β' τμήματι ΙΙ.αλίων. Είς
  τδ τμήμα τοΰ ο ίϊτί δέν έγέ-ΐτο ψηφ·φ)ρ(α,
  άλλά παρουτιάσθη τοιαύ:η δ.ά πλαστής
  συντάξεως των πρακτικών.
  Κατά τής έπιτρβπής ταύτης δ κ. Ρ,<δινδς (Ιπιν 8π επέδωκεν έπίσης μήνυτιν επί πλαΐτο- γραφ'». Μίτά μεσημβρίαν ωμίλησεν δ χ Τχρμπάζης πβρί των λαβόκτων χώρ«ν έ' τώ δήμω Φχρχα- δώ>ος. Αύτόθι ιΐχεν ή&ξχτο μόλις ^->ή 11 π. μ.
  τής Κυριακής ή ψηφ·>φορί* ίνΐυ 5ιχ»στ. άν»ι-
  προσώπου, μέχρι δέ τής 2 μ. α. ή έκλογή έ
  .ηργεϊτο ήΐύχως. Άπό τής ώρας ίμως ταύτης
  6ίΐϊθ>βΛ ή έπιτροπή ι ήν δπεροχήν τοΰ Ζαΐ»-
  πικοΰ συ δυΐσμοΰ, ήρξατο πλαστ. γράφουσα τδ
  ιτρω-όχΊλλον ιής ψγ|<ρ-><ρορ(ας, ήτοι ένέγραφΐ 10—15 ό όματα έν αύ ώ κ«1 ίτε διήρχετο τε τις φίλος τοΰ ά<τιπχλοο συ-.δυατμου, συνεννο- 0~>τ> ιί σφαιριοΕοται τούτου μέ την επιτροπήν
  καί Ιρριπτεν δ διΐρχομενος ΐρίλος των Ίαάρριθμα
  10-15 σβοιιρΐδια είς τάς κάλπιις των φίλων
  των
  Έπιιδή δέ δέ» ηδύνατο δ ψηροφίρος όντος νά
  ρίπτη τδν αύτδν αριθμόν καί εις τβϋς «ντιπά-
  λους δπιψηφίους, μετά την διαλογήν ευρέθη νά
  ϊν/ουν οί μέν τοΰ συνδυασμοΰΧατζηγάκη αριθμόν
  ψήφ-ον έν ίλω ίΐ&ν μέ τού; παρουσιαζομένους
  ως ψηΦΊΦ^ρήσαντας, έχ δέ των χαλπών τώ< δ· ποψηφίων τοΰ συνδυασμοΰ Ζίππιχ νά λιίπουν 100-150 έξ έκάστης αυτών σφ«ιρίδια. Πλή* τής πλαττογραφίβς αυτής δ χ. Ταρμπάζης παρέστη- σιν ίτι έψιφίσίησαν έν γνώσει τής έπιτροπής χαί δπερδιαχόσιαι όμματα άποχλεισθέντων έκ τής πλημμύρας ψηφϊφόρων εναντίον τής έπι¬ τροπής ταύτης δ χ. Ταρμπίζης εδήλωσε ίτι ε¬ πέδωκε μήνυσιν ίπΐ πλαστογραφΐα,. Κατόπιν ωμίλησε δι* ολίγων δ χ. Χρυσανθά- χης, άντέκρουσαν δέ τοϋς ένισταμένους οί χ.χ, Γαρδικιώτης καί Γεωργόπουλος, οΐτινες Ίδι'κ πεοιωρίσθησαν νά πείσουν τδ τμήμα δπ δ χ. Ζάππας εχαμε πβλλίς δωροδοκίας. Τό τμήμα επεφυλάχθη διά σήμιρον νά απο¬ φανθή.____________ τί ΕΚΛΟΓΗ ΣΑΜΗΖ3 — ΑΙ ένϋτάόεις Μετά μεσημβρίαν έν τή «Ίθούσγι των συνε- δριάσεων τής Βουλής Χ«τ«πλημμυρισμένγι δπδ άπίίρου κόσμου συνήλθε τδ 2ον τμήμα καί ε¬ πιλήφθη τής έχδ.κάτεως τής έχλογής Σάμης. Κα··ά τον χύρους τής έχ)ογής ταύτης έχου¬ σιν υποβάλη ένστάίεις οί άποτυχόντες δποψή- φιοι Ρ*υ-ίΐτουλος καί Βρυώνης. Τ»ς ένστάσίΐς ταύτας πρώτος δπΐστήρ ξ»ν δ δημο*ιογρϊΦβς χ. Δημ. Δήαερ, ίΐτις διά μα- *βών έν άβχ?) δποστηρΐζει τδ άχυρον τή; έχ- λογή< ώς πρδς τ&ν χ. Ποταμιϊνον, στερού,ιενον έγκαταστχσΐως έν τ^ έπαρχία ϊάμης αναφέ¬ ρων την επί τούτου γνώμην τοΰ μακαρίτου Μί λησι. > ) |
  Λ, λέγε'., 9;ι ιδρίσκομαι είς την
  ανάγκην νά άποχαλέσω τδν κ. Ποταμιανον νο-
  μάδα, διίτι οδτως είθιστκι νά λίγωντβι οί ζη-
  τοΰντις αλλαχού τδ άξίωμα τοΰ βουλευτού.
  — ΑΙ καλκονοθενόεις καί οί φνγόδικοι
  Μετά τουτο δ χ. Δήμερ έξετάζων ειδικώτερον
  χατά τμήμ«τ« τήν εκλογήν άναφέρει, ίτι είς τδ
  Τον τμήμα Τ0ΰ Δήμου Σαμκίων δύο μέλη τής
  έφορευτιχής έπιτροπής ήσαν άγράμματοι.
  Εξακολουθών δμιλιΐ διά μακρών περϊ των
  φυγοδίχων, οΐτινες λέγει είχον στρατοπεδεύσει
  είς Σάμην κ αί άπέκλειον τοΰς φίλους των τής
  ψηφοφορίας, δέσα^τις Ινα πρι^ην ε'ισπράχτορα
  πρός εκφοβισμόν των άλλων.
  — Καί ημείς, λέγει δ χ. Δήμερ, πιθί-
  νύν νά είχομεν την διάθεσιν νά κάμωμεν τα
  Γδια άλλά δέν είχομεν την δύναμιν.
  Π ο τ ε |»ι « » ο ς (δπδ τα χειροκροτήματα
  τον πλήθους). Διότι είσθε ολιγώτεροι.
  Άναφέρει είτα δ χ. Δήμερ πώς συνελήφθη
  εις Βελισταρδτος όΛματι χαθ' ήν στιγμήν έπε-
  Χ·£ρει νά ρίψη άρκετά σφαιρίδια είς την χάλπην
  τοΰ κ. Βρυώνη έν τή δπόία μετά ταυτα εδρέ·
  θησαν 25 επί πλέον.
  Καβαλλιερϊτος. Μονον είς τήν κάλ-
  πην τού κ. Βρυώνη ευρέθησαν περισσίτερα;
  Δ ή μ ε ο. Κ«1 είς τοΰς άλλους ίχι δμως
  τόσα ίσα είς τού κ. Βρυώνη.
  — Έχτδς τούτου, συνεχίζων λέγει δ κ. Δή¬
  μερ, εις τδ πρώτον τμήαα ϊχομεν τοΰς κ. χ.
  Ποταμιϊνον χαί Κ&βαλλιερατον έχλελεγμένουί
  βουλευτάς, θανίντων, νοσούντων, χαμνόντων,
  δδοιπορούντων....
  Ποταμιϊνος. Καί α'ιχμαλώτων.
  Δ ή λ ε ρ. Όχι διότι δέν τοΰς άφήσατε (γέ-
  λωτες).
  Ό ^Μιραβώ, χαταλήγει δ χ. Δήμερ, είπεν
  δτι δ άντιπρίσωπος άναπαριστ^ τόν άντιπροσω-
  πευόμενον ώς δ χάρτης την δδρόγειον σφαίραν.
  Φ*ντασθή-ε λοιπδν τδν χ. Ποταμιανον χαΐ
  τδν χ, Καβαλλιερατον άναπαριστώντας τοΰς φυ-
  γοδίχους χαί φυγίποίνους Ι
  Ποταμιανος. θλίβομαι (
  'Αριθμεϊ έν τέλει τάς ψήφους τάς δποίας
  χατά τάς ένστάσεις των θεωροΰν ώς προερχομέ¬
  νας έκ νοθιίας, χαί λέγει ίπ αυται άνερχ«μεναι
  εις 118 φέρουτι τδν κ. Βρυώνην πλειοψηιΐοΰντα
  τοΰ χ Ποταμιάνου χατά 35 ψήφους διά τάς ο¬
  ποίας ζητεΐται ή οχύρωσις τής έχλογής τού
  Μετά τόν χ. Δήμερ ομιλεί δ χ. Ραυτόπουλο;,
  δποστηρίζων τάς ένστάσεις τού χαί προσάγων
  πρός πίστωσιν των ίσων καταγγέλλει μίαν Ικ·
  θέσιν λοχίου τινος Παναγιώτου, χειροτονηθέντος
  είς στρατιωτικόν έποητήν, 8ΐτις 7 ημέρας μετά
  τήν εκλογήν πιστοποιεΐ ?τι ή έκλογή δέν εγέ¬
  νετο έν τάξει, άπένίχντι άλλης εκθέσεως τοΰ ά-
  ξιωματικοΰ χ. Σκίπη βεβαιοΰντος -δ αντίθετον.
  Τέλος δποστηρίζει τάς ένστάσεις Ιδίως ώς
  πρός τό ζήτημ» των φυγοδίχων χαί φυγίποίνων
  δ διχηγορος χ. Μιχ. Παυλόπουλος.
  Η ΑίΛΙΚΕΤΗ ΤΩΝ ΕΜΣΤΑΣΕΟΜ
  Μετά τόν κ. Παυλοπιυλον λαμβάνεΐ τόν λό¬
  γον δ επι υ/^ίν βουλιυτής χ. Μ χ. Καβαλλιε-
  ρίτο;, 2στ>ς πβοσάγων τα έπιτημα πραχτιχα,
  αντίγραφον, έπίσημα των εχθέσιων χαί τοΰς έχ'
  λαγιχΐΰς χαταλογ-υς άναιρεϊ μίαν πρδς μίαν
  τάς ένσΐάιει: ώς πρδς τάς καταγγε/.θείσας χ«λ-
  πονεθεύσεις άποδεικνύων διά των αριθμών ίτι
  είς μόνον νεχρός εψηφίσθη παρ' άλλου, οί δέ
  δέ λοιποί ψηφίσαντες χαί φιρόμίνοι ώςτεθνεώτες
  ή άποδημ<νΰν ες οί μέν ζώτι οί δέ χάριν τοΰ χ. ΙΙοταμιάνου άθρόΌι συνέρρευσαν μετά άπ^δη- μίαν δλοχλήρων έτών ?<α ψηφίσωνιν αυτόν. Πρός μαρτυρίαν δέ τον άΐτ»(ου των ένστάτιων δκ.Καβαλλιερατος λέγει δπδ τα χειρακροτήματα καί τοΰς γέλωτας τον πλήθους, ίτι είς τό β' τμήμ« καταγγέλλετχι, ίπ αΰτός δ ίδιος ώς εάν ίτο έγ^^λώς άγ<τνστος έπ^ΐ^·"1 -τ-'-'Τ*"* ****· λλου »-— ·- " Εξακολουθών άναφέρει πώς δ κ. Βρυώνης τάς παραμονάς τής έκλογής περιήρχετο μέ ίνα μηχανικόν τα χωρία τής Σάμης καί έχάρασσεν δδ&ΰς (γέλωτε ). Έπίσης λέγει, ίτι δ κ. Βρυώνης Ιχει διο- ρίσγι ολίγον πρό των έκλογών δπιτιλώνην τδν ^βρ,βρόν ίου Δήμαρχον. —- Ό κ. Πο«ΐ(ΐιβνος Μειά τόν χ, Καβαλλιερατον λαμβά·(ΐ τδν ■ λόγον δ χ. Ποταμιάνος, ίστις έν άρχή χαρα- | χτηρίζιι τάς ένστάσεις ώ; γελοίας. — "Οίον άφϋρί, λέγει δ κ. Ποταμιανος, είς τοΰς δυο νιαροΰς δποττηρίξα-τας τάς ένστάσεις, θά είπω είς αυτού; ίτι ζητήσαντες νά έχιΰ;ί- ξ οσι πνεΰμα έβλάβησαν, διότι άπέδιιξαν ίτι οί ε τήν πιΐραν, οΰπ ειδικώς επί τοΰ ζητημα- τος ϊ/ουσι τίτη'· πνευματικήν ανάπτυξιν, ώστε νά δώιωσι γνώμην τοιαύτην. Προσάγι κατόπιν επίσημον έγγραφον, διά τοΰ δτοίου άποδεικνύει ί:ι δ πατήρ τού εγεννήθη ώ 1815 είς τδ χωρίον Δράι/ατα τοΰ δήμου Πυ- λάρέω/ χαί ίτι έφ' ίϊθν ϊχει την χαταγωγήν τού έχ Σάμη;, δέν δύναναι σοβαρώς οί άντί- παλοί τού νά Ίσχυρισθώτι την Ιλλειψιν εγκατα¬ στάσεως, δ.ίτι τουτο είνε τδ πνεΰμα τοΰ νομο- ίίτου, γινίμινεν δεχτοΰ πλειστάκις μέχρι τονδε δπδ τής Β υλής. . Βίσέρχεται κατόπιν είς τδ Ιτερον μέρος των ένστάσεων χαί άπο£ειχνύει τδ άβάσιμον αΰ;ών δι* αριθμών χαί επισήμων παττοποιητιχών. Μετά τουτο τό τμήμα επεφυλάχθη νά απο¬ φασίση σήμερον. > Ή έκλογή Ο Τίτλον
  Συνήλθεν έπ'σης χθές καί τό Ιον τμήμα καί
  συνιζή-ησεν επί τή; έκλογήί Ο'ιτύλοο χατά
  τοΰ χύρ:υς ·:ή; δποίας ίσον «φορ? τδν κ. Κα-
  τσακον δπεβλήθη ϊντταΐις επί τω λίγω ίτι
  !νε άνυπότακτος.
  Τδ τμήμα έπίσης επεφυλάχθη ν' αποφασίση.
  — Πάό"αι αί εκλογαί βά έπικνρωθώόι
  Είς των *νρΙων 'Υπουργών δν ήρωτήσαμεν
  χδές πΐρί τής αποφάσεως τί]ς Κυβερνήσεως
  διά τήν <τ τάσιν αύτί|« είς την έξέλελξιν των ,ο·)ώ« ήρχεσθη νά μας απαντήση αμακάριο; ό κατέχων» δηλών προφανώς διά τούτου, δτι οάδεμία έκλογή θά άκυρωθγ]. Η Ν ΑΙ ΕΙΑΜΕΕΟΙΓίΠΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΑΕΓΡΑΦΙΚΗ ΓΠΗΡΕΣΙΑ Ϊ_Ν "ΑΘΗΝΩΝ,, ΑΓΤΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Η ΕΛΛΗΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣΕΚΤΙΒΕΜΕΝΗ ΚΑΤΑΓΓΕΑΙΑ ΟΤΙ ΕΝΘΑΡΡΓΝΕΙ ΤΟΠ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΣ Ελάβομεν καί ήμεΓ; έκ Χανίων κοίνον τηλεγρά^ρηα» ίυντεταγΐλένον οδτω : ΧΑΙ^ΙΑ, 99 Μαρτίου , , "Λρα 9 καί 4» μ. μ. Οί επαναστάται θ' απαντήσωσι τήν Δευτέραν είς τας Δυνάμεις. 'Έλληνική Κυβέρνησις ενίσχυον »ύτούς. [Άλλά ώρας τινάς μετά το τηλεγράφημα τοθτο δ ίν Χανίοις άπεσταλμέ- νος τβν «Αθηνών» κ! Γ. Δ. Κορομηλας κατώρθωσε νά οαβιβάση κρυπτογρα- φικώ; τάς εξής πολυτημάνρους γραμμάς .·] ΧΑΝΙΑ, 22 Μάρτιον "Ωρα 11 καί 55 μ. μ Θά λάβειε κοίνον τηλεγράφημα κατά τδ δποϊον ή 'ΕλΙηνική Κυβέρνησις $νί- αχνσε τούς είς θίριαον ατασιαστάς. Διεμαρτυρή&ην διά τήν τοιαύιην έλλειψιν στοιχηώδους έπιφνλάξεως πρδς τήν θέσιν τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως έπισή' μοας καταγγελομένης υπό τής Κρψικής Πολιτείας, δτι έησχύει επανάστασιν κατά των Δννάαεων καϊ κατά τής έπικυριαρχίας φίλου Κράτους. ΑΙ διαμαρτν- ρίαι μου δεν κατίσχυσαν. Προσέξατε σημασίαν εΐδήσβως τ ιαύτης μεταβιβα- ζομέ*ης φανερώς, ένφ τοιαύτη κράτει λογοκριαία έντην&α καί πάσα είδησις μό¬ νον υπό τδ κϋρος τής Κρητικής Πολιτείας μεταβιβάζειαι. Γ· Δ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ __ ΚΑΙ Η ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΗΡΥΤΤΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΝΠΣΙΝ ΠΑΝΔΗΜΟΝ ΙΤΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ' δλαο ΡΕΘΐΜΝΗ, 22 Μάρτιον Ώρα 9 καί 45' μ. μ. ηππϋνοριτς άρχηγοΖ' των έηαϋ&α Ρωσσικών στρατευάτων, ό λαδς τής Ρβ&ύμνης εδήλωσεν αΰτφ άπδ τής χ&ες, δα άμετάτρεπτον εχει απόφασιν νά συγ^ροτήσ^ σήμερον τδ συλλαλητήριον, δπερ οί Ρώασοι έπϊ άπειλβ νά τούς φονεύσουν υπη¬ γόρευσαν τήν παρελθούσαν έβδομάδα. "Οντως δλόκληρος ή πόλις αυνήλ&ε αήιΐΒρον είς τήν εκκλησίαν καί εγένετο επιβλητικόν δαον καί συγκινητικόν συλλαλητήριον. *Ο λαδς έν ακρατήτω έν ϋουσιασμφ εψήφισε τήν §νωαιν μετά τής "Ελλάδος καί άνέθεσαν είς Επιτροπήν Ι νά διαβίβάαγ) είς τούς προξένους τδ ψήφισμα τουτο δπερ είνε αύιολβξβΐ δ μ οίον ό ψήφιομα τοϋ Θερίσον καί Ηρακλείου. Κατά τδ συλλαλητήριον ή τάξις δεν διεταράχ&η. Αστγνομιλ Παρ' ολίγον νά κατ) ζωόα Χθές μ.μ. έν Πιιραιεϊ ολίγοι» δ^ίν σποιραχτι- κδν δυΐτΰχημα ελάμβανε χώραν δπό τάς εξής περιστάσεις. Ένω ή θυγάτηρ τον άστυφύλακος Δήμου Φλώρ« ο-όμαη ευρίσκετο είς τδ μ«γει- ρεϊον μετεδόίη έξ αυτού τό πϊίρ «Ίφνηδίως είς τα ένδύμβτά της τα δ.τοΐβ άνιφλέγησαν. Είς τας φωνάς τής καιομένης ΕΤΤΑΝΑΣΤΑΤ1ΚΗΣ ΣΤΝΕΑΕΤΙΕΟΣ ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΤΗΙ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ 22 Μάρτιον ώρα 9 καί 45 μ. μ. Ώς εγνώσθη άπόψε έκ τοϋ ατρα· τοπέδου Θερίσου, γίνειαι προπαρα- σχενασζική έργααία,δπως έντδς δεκαή¬ μερον χλη&β Έπανααιατική Συνέ¬ λευσις. Είς ταύτην θά συμμετάοχονν οί πληρεξούσιοι δλων των έπαρχιών. Τδ μέρος είς τδ οποίον θά κλη&β ή συνέ¬ λευσις δεν εγνώσθη εΐαίτι. Πιϋ'ανώιερον δμως φαίνεται δτι οί πληρβξονσιοι θά αυνα&ροισΰώοιν είς τδ Θέρισον. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ της; βασιλισ-ησ ΧΑΝΙΑ 22 Μάρτιον ώρα 9 καϊ 45 μ. μ. Ή Α. Μ. ή Βασίλισσα αναχωρεί αυριον έπιστρέφουαα είς Αθήνας. Ο ΧΑΝΙΑ, 22 Μαρτίου "Ωρα 9 καί 45' μ. μ. Τό έ*ργον των έπαναστατών ένι- σχΰβται έπεκτεινόμενον καθ* εκά¬ στην. Δύο έκ των όπλαρχηγών των τριτοκομμιτών οΐτινες ουδόλως μέ¬ χρι τοϋδε άνεμίχθησαν είς τό κίνημα τηρι']σαντες μεγάλην έπιφυλακτικό- τητα προσεχώρησαν ηδη πρός τούς επαναστάτας. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Τ-&ΝΓ ΧΑΝΙΑ 22 Μάρτιον ώρα 9 καί 45 μ. α. Σήμεραν περϊ τδ έσπέρα; οί έν Χα¬ νίοις πρόξενοι των Δυνάμεων εκλήθη¬ σαν είς Συμβούλιον δι,αρκέσαν επί πολ- λήν ώραν. ΑΙ άποφάσεις, ααινβς ίλήφ&ηοαν κατά τδ συμβούλιον τουτο,έτηρήϋ·ήσαν μυατικαί. σ«ντες οί ο'ικεΐοι νεάνιδος σπιύ- μετά πολλοΰς κατώρθωσαν κίπους νά κατασβέσωσι τδ πνρ τό δπιΐον ίμως τή είχεν ήδη προξενήση σοβαρά ίγχαύμβτα είς ίλον της τδ σώμα. Έν Χϊχή χαχαστάσει ή άτυχή; κόρη μετε¬ φέρθη είς τδ Ζάννειον Νοσοκομείον Ννκτοφρονρός «ιτροδολών Χθές πιρΐ την Ιΐην ώραν μ μ. δ νυχτοφρουρ^ς τής *?δ>ΰ Σιφ^χλέιυς Νικόλ. Ξηροτάγαρος, εί)
  ζικνος. έν μέθη διατελώ*, ι'ισήλθεν είς τό ξίνο-
  δοχίϊον ή «2μύρνη»κ*ί π«ρη»ίχλει διαμένουΐαν
  έν αύτω γυναϊκά τ·.να, είς τάς φωνάς δ* αυτή; δ
  ιΰζων.ς νοκτοφρουρός ίξάγΐι περίστροφον κ«ί
  πυροβολ Ι τετράκις πρός έχφβισμόν είς τ?>ν άερα.
  'Εχ τούτου άνεστα'ώθη δλόχληρος ή συνοιχία,
  άβτυφύλαχες δέ προσδρβμόνες συνέλαβον αυτόν
  χβί τδν ωδήγησαν είς τδ γ' τμήμα.
  Άϊϊάτη διά παιγν»δ(ον
  Συνιλήφθη δπό τώ* όιγάνων τον τμή-ΐανος
  τής κατ«δ;ώξεως δ Ν·κίλ. Ντοντίος, ίττις διά
  π«ρ»πεποιημένων ζβρίων έξηπάτησε τδν Σ «με-
  λάχην, δπάληλον τοΰ τελωνείου Πειραιώς, καί
  ΐλαβίπσρ' αύτοΰ 1082 δρ>χμές, έ-Ι τω λ&γω
  Οτι ϊπα^ον μ,ταξύ τ«ν καί δ διύτερος ίχατε
  χ«τά τδ π«ιγ>(δ·.4ν τδ ανωτέρω ποσόν.
  δηοο&ρομικόν δνίτντχημα έν ΠβτραιβΙ
  Χθέ; περϊ τήν 8 π. μ. ώοαν ίνω δ δίχατί-
  τρ*ετής Ι. Ν. Χάλαρης έπεχείρε νά ανέλθη
  επί τοΰ έχχινήσ «ντος έκ τής πλατείας Τερψι-
  ΠΑΝΗΓΥΡ1Σ ΤΗΝΟΥ
  ΕΛΛΗΝ. ΔΤΜΟΠΔΟΙΔ ΤΖΩΝ ΜΑΚ-Δ0ΥΔΔΛ4 ΒΔΡΒΟΥΡ
  Άναχωρήόεις έκ Πβτραιώς διά ΤΛνον
  Τρίτην 22 Μαρτίου ώρα 8 μ. μ.
  Πέμπτην 2ί » » 8 π. μ.
  Πίμπτην 24 » » 8 μ. μ.
  Έν ΠειραιεΤτχί 21 Μαρτίου 1905.
  έκ ΤΛνου διά την έ«ι-
  Παρασκευήν
  Σάββατον
  25 Μαρτίου ώρα 8 μ.μ.
  26 » » 8 »
  (Έκ τη"; Διευθύνσεως)
  Οέας τροχιοδρομου ίπώλεσι τήν Ίσορροπϊα' τού
  χα>. π5ριπλ»χθ$1ς ε'ς τοΰς τροχοΰς τής άαβξο-
  στοΐχίας έτρϊΐ>μ«τίσθη σοδχρωτατβ είς αμφοτέ¬
  ρους τοΰς πίδας καταξεσχισθέντων των μηρών
  τού.
  Τδν άτυχή τραυμ,ΐτίαν μετέφερον έφ' άιάξης
  άνα'σθητον ιίς τό Ζίν.ειον Νισοχομίϊ'ίν ή δέ
  χατάστοισίς τού ολίγας παρέχει έλπίδχς σωτη¬
  ρίας·
  Κατάαχεόις κλοπιιιαίων έν Πειραιεί
  Συνελήφθη χθές όπι τοΰ ένωμο-άρχου τής
  καταδιώξεως χ. Γ. Χαοαμάχη δ πίοιβίητΐϊς
  λιοιτοδύ^ης Μχρΐ ος έ» τω πΛθ* τήν δδο* Ή-
  ροδό^ου δωμα-ίω τιο ίπου είχεν έναπ·θηκεύ-
  σει περϊ τάς 3θ' έν5υματί«< κ«Ι πλεϊσ α άλλα ο'ικιακά σκεύη προερχοαε ·λ πχντα ίχ χλοπών -άς δποίας έπεχείρει χ*τά χρονικάς έπ·>χά«.
  Πάντα ταυτα τα κλοπιμαΐα χα-ασχεθέντ*
  εδρίσκονται έν τή άστυνθϋί* ίνθ* πρέπει νά
  σπεύσουν ίλα τα θύματα τού Μ*ρίνου πρός πχ-
  ραλοιβήν αύτ«ν.
  ΤΕΤΔ ΚΕΤΔΑΝΗΣ _
  "Έφθασαν είς μεγάλας ποσότη¬
  τας άπ' εϋθδέας έκ τής παραγω-
  γής τής Κ.»υλάνης τα ΓΝΩΣΤ %.
  ΤΕΊ'Λ προ>ην είβαγωγής Θ.
  Τζίφου. Ε«Ιαί πωλοΰνναι εί«^ τό
  επί τής οδού Ιΐραξιτέλους αριθ.
  3 κατάβτημα τού 'Έμμ. 'Άρου.
  ΜΑΕΑΤΗΟΝ
  Οί
  π*γχοσυΐ'ως γνωσταί οινοι Μϊρ»Θι3νος

  II.
  Σ*ο-ζέ, πΌΛΟιίνται «ίν αχχΐ'ΐ τι
  μϊ Αθηνών καί Πιιραιώς ώς
  καί «ίς τας χ.βντριν.άς άπ^θοκΐς. Έν Ά'ίή
  ναις παρά «δ κ. Α. Παπαδοιοίλφ όίος
  Βουλή*ς 14, έν ΠειραιεΤ ν>ρ« τφ Γ«ω?γιφ
  Κόλα ΣίΟΛ Ριζάρη 8.

  ΑΡΗ ΝΑΙ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΗΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  1δι»».»ιί«ί{ »■> /.··«*»·;<; ΓΕΟΡΓΙΟΣ Κ. ΠΟΠ ΤΟ ΦΥΛΛΟΝ ΊΟ-ΛΕΠΤΑ-ΊΟ Παθα απόδειξις «ληρωμτΐς φέρη Άν υπογραφήν τοίί ιδιόκτητον *»ν··Αθηνών» κ. Γ. Κ. Πώπ. ε'Αθήναι» δέν δημοθιευουύχ σεχς Ιατρών γ.ετά λεπτομβ£>β*ών των ν«-
  ταδοττκών νοθηιιάτων,
  Ελληνικαι Ημέραι
  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΗηΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
  23 ΜΑΙ ΤΙΟΥ. Μντ)υ.η τοϋ άγίου Ίερο-
  μύρτνρος Νίνωνος και των ο"υν αύιφ ν·αΡ
  ιυρηθάντων Η9 ΐιαθητών.
  Ό &γιος ιυ-.ος κατήγετο άπό ήν Νεάπολιν
  τής Ιταλίας, υΐός ειδΐΒλολάτρου κ»1 μητρός χρι·
  σίΐα>τς, ώροΐ-ς την ϊψιν καΐ φοβερόν ε'ι« ιοΰς
  λέ ΐί ίό βθ δύ
  ρ η ψ φρ
  πολέμου;· ΐίρΐν ίχόμη βιπττσθφ, με την δύναμιν
  το" Σταυρςΰ »>ίχησιν είς μίγ«ν τινά «ολιμον,
  μ ε ά τόν οποίον απήλθεν είς Κωνσταντινοόπολιν
  δι» « 6«πτισ6·(|.
  Δι.λδών έχ τής Χίοο και καταστήσας «κιΐθιν
  *!ς τό δρθί Γάνου ιής θίάκης Ι6*πτ£ββ- δπο τοΰ
  έπισκόπου κ»1 μετ» 3 Γιη έχιιροτονήθη ίιρίΰς
  χαι έπ(σκοπ;? λοβών την —οϊτβσίαν 110 άδιλ-
  φών, οΐτινες συνηθροίσδησαν Ιχιΐ. Παραλαδών
  ίκειτα αΰτοϋί επανήλθεν είς Ιταλία* ίπου ε»
  ταιμασβς την μηιίρβ τεο άποβανοΰσβν, ν,ατώκη-
  βιν είς Σικι>ί«ν ιις τό όρος τοΰ Τ«υρομ«ν(ο»,
  ίτκυ ιτρσέλιβε καΐ άλλους 9 μαίητάς. Άλλ' ο
  ήγιμών τής Σικιλίβς συλλο,δών ϊλί,υς υπέβαλεν
  »ίς ββσανιστήρι», διότι δέν ηθέλησαν >α άρ^η-
  βώσι τόν Χρισιον, κα) 4.1 τελοος τιϋς άπιχ*-
  φάλισε.
  Σήμερον ιΐνι το μίσον της άγίας Τεσσαρα-
  κοσιή;.
  Ο ΚΑΙΡΟ2
  22 Μαρτίου
  Σήμερον την 8 «.μ. ββρίμ,ετρον έν Αθήναις
  761 8.
  Ή θιρμοκρασία *πδ τής χθες πβρίμιινιν ή
  οόαή. θερμοκρασίαι σήμιβον την 8ην π. μ.έν
  •Αθήναις 14,9 Κερκύρα. 13,8, 'Αρτγ, 13,2 Λα-
  μία 14,6 Βόλω 18,2 Χαλκίδι 14,0, Μεσολογ-
  γ(ω 16,2, 'Α>δρω 16,1», Πάτραις 16,0, Αιγίω
  16,1, Καλάμαις 14,9, Ναυπλίω 12,8, Τριπό¬
  λει 10,4, Κυβήροίς 13,7,Βιίννη 3,0, Πετρουπο-
  λει 5,4 (δπο το 0) Παρισίοις 1,4, Ρωμη
  12,8, Κων]πολει 7,Ο, 'Αλ.ξανδριίβι 14,4,'Η μ»-
  γΐστη εν Αθήναις 18,2, καΐ ή ελαχίστη 10,5.
  Ούρανθς ολίγον νιφελώδης.
  "Δνιμοι μιταβλητοι-χσθενεΐί.
  θάλασσα ολίγον κυματώδης.
  'Τγρασία έν Αθήναις ιιετρία (57)
  Σ ε ι σ μ ο (. Σήμερον ι$ 2 ώρ. 3ν 8"
  π.μ. έν Άθήν»ις έγίνιτο μιχροσιισινχή δόΛησις
  «ημιιωθιΐσα ΰπί> τοϋ σεισμογράφου τοΰ άστιρο-
  σκοπείοο. Έτερα δόνησις έπίσης μικροσεισμιχή
  εγίνετο ι^ 2 ώρ. 41' 15" π.μ. σημειωβίϊσα
  καΐ αυτή υπο τοϋ σεισμβγράφου. *Έερ«ι δύ)
  μιχροσκσμιχαΐ δονήσεις εγένοντο την 12 ω?.
  1' 49" καΐ 12 ώρ. 36' 40".
  "" ' ' ^———.————..-.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Μαρτίου. -Είς Κρήτη(Γου-
  δή) 10 τ. μ. —Είς Ευρώπην έν γίνιι κοΐ Α¬
  μερικήν. Είς "Ηπειρον (Φλϊρι-) 11 π. μ.
  Χ ΡΗΜΑΤΙ-ΤΗΡΙΟΝ
  Τρίτη 22 Μβρτίο»
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι
  ΜετοχαΙ Τρα·—ζών
  Λ,αχιιογ. 'Εθν. Τραπ. τής "Ελλάδος
  Νέαι Λαχειοφόροι 2 1)2 ο]ο........
  Δανιίου Ήνοποιημίνου..................
  Δανείον Μελιγαλΐ........................
  Έθνικτ,ς Τραπέζης τής Ελλάδος....
  Κρητικής Τραπέζης.......................
  Βιομηχ. Τρατΐ. τής "Ελλάδος.........
  Τραπέζιις'Αβηνών (Νέαι) ...............
  • Μιτυλήνης....................
  Μετοχαΐ Έταιριιών
  Μιτβλλουργιίων Λαυρ(ον.....
  Άθηνών-Πιιραιώς...........
  Άθην.-ΙΙιιοαιώς-Πιλοπον.
  θισσαλίας......................
  Έ-ιαιρία. Δημοσ. καΐ Δημρτ. "Εργων
  Έργοληψιών....................
  ϊΐυριτιδοτοιιίου ...............
  Πανΐλληνίου ΆτμοπλοΙα<.. Έλλην. Μονοπωλίων......... Άεριόφωτος Αθηνών......... 'ΕλΧην. ΊΙλΐχτριχ.'Εταιρία Νί ΦΩΤΙΟΤ Έταιρ. Είκοσάφραγκον μιτρητοΐς , Λ.(ρα Αγγλίας ........................ • Τουρκΐας......................... Σννάλλαγμα Επί Γαλλίας ϊψεως............... » Αγγλίας........,.................. • Αυστρίας Κορώναι............. Γερμανίαν Λίνδίνον (τηλεγραφ.) Αγγλικόν Όθωμ«νιχόν "Ελλην.81 Μονο7ΐώλιον Πάγια....... Ηλιχτρικής 91.9]16 87.5;8 49.1)2 51.1)2 39.1)2 101.— Δρ. 555.— 115.75 105.25 3870*— 162.— 124.— 153 — 160 - 57- 387 - 87 — 211- 55 50 153.— 94 50 135 — 428.— 1100.- 129 25 25 35 31.65 28 85 127.25 32.05.50 133.75 156.25 Παρισίων (*.ηλ«γρα«ρ ) Γαλλιχόν 99 45.— Λαύρια 46.— Ρωμυλίβς 134.75 ΈπιΛονδίνου 25.17.— Τράπ. Αθηνών 119.— Σιδ Θεσσαλία< 167.— Εφημεριαεσ ΑΡΘΡΑ ΚΑ1 Η1ΔΗΣΕΙΣ 22 Μάρτιον ΤΟ ΣΚΛΝιλΑΟΗ_ΓΟΥ_ ΒΑΛΛΙΑΝΟΤ Έκ τοθ «Ν. Άϊτιω;» «Εγνώσθη άπό προχθές σκάνδαλον τής πτωχεύσεως τοΰ οΐκο^ Μιχαήλ Βαλλιάνου, άληθώς σχανιώτατον εύτυχώς διά την άγχ- θήν φήμην τοϋ ίλληνικοΰ ίμπορίου. α'Ολίγας έβίομάδβς πρό τής πτωχ«6σ«ως, ο διευθυντής τοθ θΐκοι* Μιλαήλ Βαλλιάνος παρο«ο(ασεν είς την Ρωσσικήν Τράιεζβν τοθ Έμπορίου φορτωτικάς μιγάλων φορτίων σί- τθυ κ»Ι κριθής επ! δύο έλληνικων άτμοπλοϊ ■ ών, τού αΦώτη», ν^ολογημένου είς τόν Πει¬ ραια χαί 100 αΕΰαγγίλου Πετρίτση», νυη- λθγημί>ου είς τήνΣθρον.ΑΙ φορτωτικα! αυται
  ΰκογεγραμμέναι, ώς έφαίνοντο, κανονικώς
  &κο των ιΐλοιάρχων καί προσυπογεγρϊμμίναι
  Οπό τοϋ Μιχαήλ Βαλλιάνου, άποτιμώσαι δέ
  τα χορτία είς 2Τ.780 λ(ρας (τοΰτέστΐν 693,
  000 χρυσά φράγ*α) προεξωφλήθησβν κανονι¬
  κώς υπο τής Ρωσβική; Τραπέζης καί το π«-
  ο'ΐν ίμετρήθη είς τον Οίκον Μιχαήλ Βαλλι-
  άνου.
  Μετ' ολίγας ημέρας ϊμως, τα φορτί* ταυ¬
  τα εδηλώθη άκο τον ΐδιοκ,τήττ,ν των 8« Χ«-
  τηϋθύνοντο είς λιμίνχς άλλους άπο τούς άρ-
  χικώς σημειωθέντας καί ήρχισαν κυκλοφοροθ
  σαι αί φήμαι περΐ τού κλονισμόν τοΰ έμπαρι-
  κοθ οίκου Βαλλιάνου.
  σ'Η Ρωσσική Τράπίζβ τοθ Έμπορίου τ6τ< έτηλεγράφησεν είς την Τράπεζαν τώ» Αθη¬ νών, ζητούσα νά κατασχεθοΰν τα «θρτία των άτμοπλοίων τούτων έν Πειραιεί, δπου επρό¬ κειτο νά κβταπλιύσουν τα ατμόπλοια, πρός ε¬ ξασφάλισιν των δικαιωμάτων της. «Όποία 8μως υπήρξεν ή ίκπλτ;ξις, δταν έκ τής γενομένης έν Πειραιεί άνακρίσεως έ- βείαιώθη,ο'τι τα 2 φορτία ήσαν άνΰπαρκτα κΐί αί φορτωτιχαί ήσαν πλασταί. Διότι ό μέν «Φώτης» άπό 2 1)2 έτών ίεν είχε μεταβή είς Νοοορρωσΐσκ ϊπου δήθεν είχεν φορτωθή το φορτίον ό δέ «Εύαγ. Πετρίζης» έκυδερνατο υπο αλλθυ πλοιάρχου χαί δχι τοΰ κ. Κοσμϊ Κοσμα, τοϋ οποΐου ή υπογραφή εφέρετο επί τής προεξοφληθείσης φορτωτικής. «Ή Τραπέζα των Αθηνών έσπευσε νά τηλεγραφήβη τό γιγονίς είς τή'* Ρωσσικήν Τράπεζαν τοθ Έμπορίοο, ή Ρωσ. δέ Τραπέζα αμέσως κατήγγειλε την πράξιν ενώπιον τής ρωσσικής δικαιοσΰνης. Προ τούτου ό Μιχ. Βαλλιάνος ειχε φύγει έκ Ρωσσίας». £1 ΒΡΑΚΑ Έκ τοθ «Χρόν-ου» οΌ κ. Μανος αφίκετο είς τον τόπον τή; συνεντεύξιως με Κρητικόν νε»ρύφαλον (κεφ* λόδισμον), ΦΟΥΦΟΥΛΑΝ ΒΡΑΚΑ.Ν χαί χρητικά υποδήματα». Οΰ'-ωζ άνυ'ρως κοί οί)·ως άσιδώς ή «Έ- στίο» τής χθες έκφρόζετβι τταρί τής »ρν χής δράκος, τής τιμητικής κβ'ι >ε6έντικης
  φ'ρεσ άς, ή όποία ιίνε τόσθ' σε6;στή, και
  τόσον Ινϊοςςς, καί τόσον έθνική χαί Ιερά 8σον
  χο! ή φουστανέλα.
  Ή κρητική βράχ», την οποίαν ή αΈστίβ»
  άτοχβλιΤ μΐιχτηριστιχώς «φθιφθύλα ΡράχανΙ»
  είνε αυτή έχεΚη, ττ,ν οποίον Ιφιρ&ν ο'λα τα
  ήρωϊχά τής Κρήτης παλ)η»άρια, δλοι οί λε·
  οντόκαρϊοι άνδρες, ύ οπο7οι διά μέσου των
  οίώνων τής μίύρης δου)士ς ιή; πατρίδος
  ■;ων, >α ώρθωσαν νά κρατοΰν πάντ:;ε ΰψηλά
  την σηι>βί*ν τής Θρησκε'αί, τής Έλε-θ«ρία;
  τής Ένώβενς.
  Ή χρητιχή δρβ*·, την όποιαν ή «Έβΐία»
  άτΐοχβλεΐ περιφρονη^ιχώς φουφούλα δραχαν,
  ιινε βΰ.ή έκιίντ, ή όποί* άνετινάχθη είς την
  Μονήν τοϋ Άρχαδίου, διεπεράσθη άπο τουρ-
  χιχάς σφαίρο·;, έχήρυξε τό χήρυγμα τής ελευ¬
  θερίας άνά τα Λειιιιά δ?η χαί *ξ αιτών είς
  τόν χόσμον σύμπαντα" ή χρητιχή δράχα είνε
  τς τιμημένον φόριμοΐ,μέ το όποΤ&ν Ιζησαν, ε¬
  πολέμησαν, ήγωνίσθησ*ν χαί > Ιπισαν μαχό
  μεοι υπέρ τής πατρίοδς των οί Κρή:ΐς πο·
  λεμισταί».
  23 Μβρτίου— ΤΟ ΙΛΥΘΙ3ΕΤΟΡΗΜΑ ΤΩΝ "ΑΘΗΝΩΝ,, — _Άριβ. ^ί
  Θεατρα
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ.—Ό βίασος Σοτιβρες δίδει ά·
  πιΐψί διά πρώτην φοράν έν Αθήναις την τρί-
  πραχιον όπερέτταν αθαρΐίαη ΤβΓββει».
  •Η £όπ<ρις τοθ Παρνασόον' Άπέψι είς την κομψην αίθουσαν τοΐ <χΙΙ«ρ- νασσοϊ» οί Άθηνβϊοι θά λάβουν την ευχαρίστη¬ σιν νά ΐπανίδουν πβλβιοϋ; γνωρίμους. Ό σ»μ· π»θής έ-αΐρϊς αη1; Γβλλικής χωμωδίβς χ. Ίιιί· Ό Η. Τρονφά λιος Τροικρ έ, τόν οποίον δέν διί ανται ή ν» ίν- θυμοννται βαθύτατα οί παρακολουθήσαντες τοϋς προπιρυσινοΰς θριάμβονς τού με*ά τής κυρίοις Μολλί Τρουφιέ, « τοιμάζουν ωραίον πρόγραμμα, ιίς τό οποίον θά λάβουν μίρος επί πλέον οί κ. κ. Συλ6«1ν, ο γ^ωιτίς καλλιτίχνης μιτ« τής κυρίοις τού χαΐ & διχπρεπής χλειδοκυμ- ββλιστής κ. Μ«ντζ(νι. ΤΑ προγραμμα πιριλαμβάνει μίαν φχντβσίαν τοϋ χ. Μβνιζ'.νι επί τοΰ χλιιδοχυμβάλου. "Εν πιίημα τοϋ Φίβιέ άποιγγίλθηιόμενον ίπτΛ τοΰ χ. Σνλβαίν. Ποιήμ«'θι ΟπΊ τοϋ χ. Τρουΐρ ί. Δύο τεμάχια ψΐληοόμε»· δπό τής κ. Μολλέ Τρΐυφέ. Τό μονοπρακτον δράμια «Σαπφώ» υπό τοϋ χυρίου καί τής χυρ άς Συλ6»1ν. Τό αΰτό έχλικτόν πρόγραμμα χαί διά τό Βον μέρος χχτά τό τέλος τοϋ 6κο(ου θά παιχθή ο «Ταρ- τοϋφις τοϋ Μολιίρ'.υ». 'Ε< γίνιι κ»λλιτιχ'<ιχή ϊ«4λ«υτις πρώτης τάζιως. •Η «Δηΐ»»ουργ4α» ι Ις τό Ωδειον Την εσπέραν τής προσεχοθς Τετάρτης, 30ής τοϋ μηνός, τό Ωδειον Λόττνερ τοΰ Μουσικοΰ Συλλόγου α'Απΐλλωνος» δίδει χά¬ ριν των ένταΰθζ πολυπληθών ξένων έπ' εύ· χαιρία τοϋ Άρχαιολογικοϋ Συνεδρίου πανη¬ γυρικήν βυναυλίαν κ»θ* ή» θά εκτελεσθή το όρατέριον τοϋ Ιωσήφ Χάϋΐν ή «Ληα,ιουργίβΤ). Τιμή είσοδον δρ. 4. ΒΞΝΑ ΘΒΑΤΡΑ — Άναγκαότικτ» πορεία Ό Γεώργιος Μιτ-έρ είνε δρζμχτογράφο;, δστις ένίοτε ΐπιτυγχάνει ίάν λάβη τις ΰπ* ό¬ ψιν το νέον έργον «ή άναγιιαστιχή πορεία», 8περ παρεβτάθη τελευταίως είς το Πάλαι Ρ&γιάλ των Παρισίων. Ό διάλογος είνε »υσΐχος χ Ι ευχάριστος, καίτοι όπωσδήποτε ή υπόθεσις είνε πτωχή. Ό Σαμπανιάκ άγαπα την Ίωάνναν δέ Πω- μέτ, άλλ' ή Ί^άννα μανθάνει &τι ίχει χαί δευτέρανέρωμένην τήνΠουπολ κϊΙ εάν δέν ίγ- χβταλείψιη τοιύτην δέν θά άντίποχριθτί είς τόν Ιρωτά τού. Πώς ό'μως ό Σα^πϊνιάκ νά χω· ριβθή άπό την Πουπόλ τής οποίας ή άγάπη τφ ·α(νεται άδιάσιιστος. Άλλ' είς Βραζιλιανός δ μαρχήσιος Γα- λβώρ έτρώθη άπό την Πουπόλ κ*ι θέλει παντί σθένει νά την χαταχτήση 8π·ρ μετά πολλούς χόπους χατορθώνει. Καθ" ήν στιγμήν 8μως ρίπ-ετΐι είς τάς άγχάλος της είσέρχετβι ή ϊε Πωμετ, ί^τις άναχαλύπτει είς τόν μαριήσιον Γαλαώρ Ινα άπατήσαντα αύτην έραστήν χαί έν ττ^ όργτ3 έζάγει έγχειρίδιον και τόν φθνεΰε'.. Ό Σαμ- πανιάχ έν τή έξίψει τού παραφρονιϊ χιί φο- νεΰει την Πουπόλ είς ήν τοσούτον είχε πι- στεύσει χαί ήτις τόσον σκληρώς την ήπά- τησε. Ι Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ 'Τπί) ΓΟΥΣΤΑΥΟΥ ΑΙΜΑΡΕ [Μετά%ραΛς έκ τού γαλλικον"] /"■Σννέχεια έκ τού χθεσινοΰ/ —Δι* 5τ3μα θεοθΐ έχλχμπρότατε, πρός τό συμφέρον σας χ«1 πρός τό^συμφέρον τής χ«- ρίας δουχίσσης, τφ είπεν, ίς μή εισέλθη, χ«1 άς μή άχοΰστ) λιξ'ν έξ 8σων θά ιίΊτομεν. Ό δούξ πρθσήλωσιν Ιχπληχτον βλίμμα πρός τόν άλλοχοτον όμιλητήν. Ούτος δέ, χωρΐς λέξιν νά προσθίσ^, τφ Ι χαμε διά τής κεφαλής τοσούτω ίχετιχόν νεϋ- μα, ώϊτε δ δούξ, τοΰ όποίου ή περιέργεια ή ρεθίσθη είς τό έπακρθν, στραφείς πρός τόν θιράποντα τφ ιιπεν. — Παραχάλεσον την κυρίαν δούχισσαν νά μέ συγχωρήση" εΰρίσχομαι την στιγμήν ταύ την μέ ί·» πρόσωπον τό οποίον μοί ομιλιΤ περί σπουδβιοτάτων πραγμάτων. "Αμα εΰχη- ρήσω, θά σκιυΐω νά μετοδώ πρός αυτήν* ί*α- μ« 8,τι έπιθυμεΤτε πρ:σέθηχεν 4 δούξ, στρα- φ·ίς πρός τόν λοχαγόν. — Καί λ»; εΰχαριστώ, ' έκλΐμπρότατε, τόσον διά σ5ς όσον καί δι' εμέ. — Τή» φοράν τβύτην,χ'ριε θά ίξηγη^ήτε — Μάλιστα, έκλαμπρότατε, χαί πρώτο- έπιτρέψ»τέ μοί νά σας ιϊπω τουτο. Κβνείς ϊέν πιστεύει τάς σ.χοφαντίος, τάς οποίας δβδιδουν έ^αν1ίον οας. Οί εχθροί σβς ίχά'λκει>σαν βίς τό σχότος
  την σκευωρίαν ταύτην. Είξεύρουν 8τι είσθε »■
  θιϊο;, άλλά θίλουν νά σα. χαταστρέψουν.
  Πρίν άνβχωρήσητε ίς 'υπανίϊς,ττολλο'ι των
  ύπτρετών σας ήγοράβθησαν' πο^ΰτμοι ίπιστο
  λαί σας εκλάπησαν.
  'Επιτήδειοι πλαστογρίφοι άνέλλδθ' νά με
  ταδάλωσι τό χείμινόν τίνων τώ· έπιστολών
  τούτων, χαί νά κατοσλευάτωσι χαί αλ>α;'
  τουτο δέ Ιγεινε μετά τοιαύτης τελειότητο;
  (χλαμπρότατε, ώτΐε σ«Τς ό ίί'.ος, άν σας τα,
  υπέβαλον, δέν θά ήϊΰνααθ* νά διακρίνετο
  τάς πλαστά, επιστολάς άπό τάς γνησίυς, κα)
  ν' άποδείξητε 8:ι δέν είσθε συντάκνη·, τής άλ-
  ληλ&γρβφί»ς εκείνην, την δΐθίίν σά; άπο-
  δ
  Έπειδή θϊλω νχ γν^ρίσητε τα πάντα,
  θά σας όμολογήσω, ότι ήμην ιίς ιώι δρζ
  βτηριωτέρων πραχτόρων τής μηχανορρζφ'ας
  ταύτης, οχι διότι ε'χ ν έναντ όν σας οία<δή· ποε αφορμήν εχθράς ό'χι' σάς τό έτανα λζμδάνω, !έν σα; μισώ, δέν ζητώ ά ?α; βλάψω' ^άν τό κάμω, σι7ς θά μ' άναγκάσητε' μί» ϊσχυρά άφορμή διηύθυνε ;ήν διαγωγήνμου είς 8λην την υπόθεσιν, την αφορμήν ταύτην θά μάθη ε με:' ολίγον. Είξεύρω είς τίνα; χείρας ευρίσκονται αί επ στολαΐ έχείνα', δύναμαι νά τάς1 λάδω χαΐ νά σας τάς άποδώσω, δίναμιι ναΐ π«ον τι' δύναμαι νά οα; δώσω τό μέσ-ν νά έ«.δκηθήτε τούς ίχθρούς σας, πίρέχων ύμΤ* τίς αποδεί¬ ξει:, πραγματικάς ταύτας άποδείςΎ.ς των σκευωριών τάς οποίας έχάλκιισαν έναν.(όν σας. — Θα ιπρίττετ» τουτο Ι άνέκρϊξε σ*ιρτών ό δούξ. — ! βί, έκλαμπρότατε, θά τό !^4 ρ ρ __ — Ούτω, έχλαμπρότατι, δέχεσθι την ά γοράν την οποίαν σα, π^οτείνω ; ειπιν ό λο- χαγός, φωτισθε'ς πρός στιγμήν τό πρόσωπον ύ —ο λαμπράς άκΐ?»ος. — Δέν σάς ΰπόσχομίΐ τίπιτε άκό,^,η σβ ν ώρ' θέλω πρό παντός νά μάθω ποίαν ΰπο- χρίωτιν άναλαμδίνω. — Έατω' θά φθάσω λοιπόν μέχρι τέλους. Μόνον, έκλβΛπρότατ·, εύαρεστηθήτι εκ των προτέρων νά μοΰ σ,,γχωρήιητε τή* δ ή(·ηϊ.ν ;ήν οποίαν θά σάς κχλοι' λιπΓθ,Αέρευί τιν«; τής δ ηγήτεως ταύτης σά; θίγο,ιν εγγίίατ/. — Σενιώρ, τίποτε έξ οτων θά ιΐπητε δέν θά με συγ*ινήσΐ(|, '» 8ϊφ οί λόγοι σ»ς θ ά πεοθύνων βι πρός '-χί. . πρός έ,αέ μόνον. — Κιί άν α^ουσίως α*αγκ»ϊθώ νά σάς ό μιλήσωπ'ρι ενός προσφιλοΰ; σας προσώπιυ. περί τής κυρίβς ϊουκίσση; τής Τόρρι παρ. χά Ρ'ν; — "Εάν οίί:ως ειχε, χύριε, απήντησεν βΰ στηρώς δ δούξ, είς τή» πρώτην λέξιν θά σάς διεκοπτον, άπαγοριύων σβςνά έξακολουίήβητε' ή κυρία Τόρρε είνε γυνή τής δποίΐς'τό δνομβ δέν πρέπει νά προφερθη άπό άλλο σιόμα παρά τό ιδικόν μου' δεν έπιτρέπω είς χανίν», έν νοεΤτε, χύριε, είς κανέν»·, νά μοί ομιλήση πε ρί τής κυρίβς Τάρρβ είτε καλόν είνε είτε κα¬ κόν, καί μάλιστα κακίν' ή κυρία Τόρρε είνε μία των σπανίων έκείνων γυν*<κών, περί των οποίων καλόν μόνον δύναται τις νά είπη. Ούτω λιιπΛ χΰρι», πιστεύω ίτ. πρός τό συμφέρον ιών σχέσεων, τάς δκοίας Ισως θά έχωμεν είς τό μέλλον, προτιμώτερον ιινε νά σταθώμεν £ως έδώ, και ή σονδ άλεξίς μας νά τελειώση πρίν αρχίση. Όσον χαμηλά χαί άν χατίδην, δάξα ->β
  θεώ δεν Ιπεσα άχόμη χατ* γής.
  "Ισως οί ίχθροί μου παραπολύ σπεύδουν
  νά έορτάσουν την νίκην των, χαί θά μοί είνε
  ευκολώτερον παρ' 8σον ύποθέτετε νά άποδείξω
  λβμπρώς την άθφότητά μοο κατενώπιον πάν¬
  των.
  — Εντούτοις έχλβμπρότβτε, έΐν ή χυρία
  δούκισσα...
  — Άς μείνωμεν ίως ίδώ' μήτε λέξιν πε¬
  ριπλέον, κύριε.
  Ό δούξ ηγέρθη, εκτείνων τόν δραχίονα, κοί
  δειχνύων διά τοϋ δακτύλου την θύραν.
  Αίφνης, κιί πρ'.ν τ) δ λοχαγός λάδη κβι-
  ρόν ν' απαντήση, ή θύρ* ή»οίχθη άποτομω;,
  καί εισήλθεν ή δούκισσα.
  — Μή έξέρχεσθε, κύριε, ε'πε βταθερα τή
  φωνή πρόν τόν αξιωματικόν.
  Καί κλιίσασα πάλιν την θύραν, δ.ήλθε τόν
  θάλαμον, καί έλθοΰτα έκάθισε πλητίον τοϋ
  συζύγου της. .
  ΟΪ δύο ανδρες Ικπλαγίντες έκ τής αίφνι-
  δίας ταύτης είσόδου, έμειναν άχίνητοι χαΐ ά-
  φωνοι.
  — Συγχωρήσατέ με χύριε, είπεν^ή δθΰχισ-
  σβ, διά τό σφάλμχ τό διΐοΤον Ιιτραςα, χαί τό
  δποϊον δμολογώ ενώπ όν σ*ς" αί περιστάσεις
  είς τάς δποίας ευρισκόμεθα είνε τόσον δειναί,
  ώστε, πιστεύω, θά μοί είνε εδκολον νά ίι^-
  χ«ιολογηθώ ένώπ,όν σας* 8ταν μο! παρηγγ«ι-
  λατε πρό ολίγων στιγμών 8τι δβ/ ήίύνβσβε
  νά μέ δεχθήτ», Ιμεινα άντί νάποσυρθώ, χαθώ;
  ώφειλον νά πράξω.
  'Εμε.να έκεί, δτισθεν τής θύρας ταύτης,
  κυριευθιίσα υπό ανησυχίας «χαταν:κήτου, καί
  ήκουσα τα ενταύθα λεγόμενα' τάς προφερθεί-
  σας λέξεις τάς ήκουσα 8λας Ικ*μα περισσό¬
  τερον μάλιστα- έρευνώσα ιίς την μνήμην μου
  έμάντευσι* καλώς την σημ2σί*ν των, κ/ι θά
  σάς δώσω έγώ την εξήγησιν, την δποιαν ή
  ξίου δ;ι θ* σάς δώση δ ίνθρωπος οΐιτθς' προ¬
  σέτι θά σά; είπω τίς είνε.
  — Κυρία 1 ιιπεν δ δούξ.
  — ΝαΙ, επηκολούθησε, πρίπ«ι τέλος νά
  δ ««ωτισθώσιν οί ρβδιθυργία· αυτϊΐ πρέπει
  ν' άνίΤΐΕλη φώς, πρίπει νά είξεύρωμεν πώς
  πηγαίνθ:α.εν καί ποΰ πηγαίνθμιν' δ ά»θρωπος
  ούτος ιΐχε δίκαιον, 8ταν σάς 1<«γεν 8 ι χω- ρίς νά τό ύποπτιύητε, υπήρχον μεταξύ βύτοΰ «.βί υμών μ·χρ*1 σχίσεις, καί μάλιστα σχιδίν έγγύτατϊΐ' βλέπετε δτι δέν φε δομαι -.ώ» λό¬ γων μου ; Ό άνθρωπος ούτος τίποτε ?έν θα σάς έ- π/-ηροφόρει' πάν 8,τι θά σάς Ιλεγε, βάς τό είπα έγώ ή ίδίβ, πρίν συγχατατεθώ νά γείν» σοζυγός σας. — "Ε πώς Ι κυρία, είνε δυνατόν ; άνέχραξε χατάπληκτος δ δούξ. — ΝαΙ, έπανέλ»6ε μετά πυρετώδους το- νου, ό ά»θρωπος ούτος, όστις φανιβζιτίΐ ίιως 8τι έφύλβξ* μυστ»χά άπό σάς, 8:1 ίέν έτόλ- μησα νά σάς δμολογήσω τό ίγχλημα τοΰ δ- ποΐου έγε%όμην θϋμα, δ άνθρωπος ούιος ήρ χετο... πώς νά είπω τουτο ; Νά σάς προτείνη έπονειδιστον αγοράν, τής οποίας παίγνιον θά χαθίστατο ή τιμή σας χαί τό δνομά σας. Λοιπόν, έκλβμπρότατ», δ ά·θρωπος ούτος ήπατήθη· ή άνανδρία τού δέν θά τόν ώρελήση ήξεύρετε τα πάντα πλήν τοΰ όνόματός τού, καί τό ό'θμά τού θά σάς τό είπω 1 δέ* Ιχει οδτω, κύριε πρίγκηψ Γάστων Ταλλε,^ών δέ Μονλώρ ; Ό πρίγκ ψ διό-ι έκεΤνος τώ ο»τι ήτο, αφή¬ κε την κεφαλήν νά πέση έν άθυμ-'α επί τοΰ στήθους. — Κυρία, ε'πε μετά μίαν στιγμήν, είσθε βλληοά πρός έμε ίιως κρίνετε αυστηρώς την β αγωγήν μου" ό<ι, ερχόμενος έδώ δέν ε'χα βκοπόν νά προτείνω έπονεΐδ.στον αγοράν είς τόν Ϊο5κ* τή; Τόρρε. Σάς δίδω ώς εΰπατρίδης τόν λόγον μου. Ιερόν συμφέρον μέ ώ?ήγ-Γ εάν επείσθην νΐ γεΐνω »ίς των δρϊΐτηριωϊέρων έργατώ» τής ίναντίον σας έξυφ»θιίσης πλεκτάνη;, Ιπραξχ τουτο διότι ή-ίεΧα νά Ιχω ιίς χείρας δλα »λ ^•«__ΪΙ4. &ταχ ■ϋίχιχα -4_1ώρα^ ν ά < 5; σώ»ω, άντί μ·.άς λέξεως, μιάς μόνης, την οποίαν θά μοί έλέγετε. — Κύρ:ε λοχαγέ, έπΐνέλαδιν δ δίύξ, ιί!;ε θέλω οΰ;ε όρεθω νά χαρχκτη^ΐσω την ίια- γωγήν σας' προσίτι άπέναντι τοϋ τρόπον των ένεργειών σας χΐϊ χατά την γνώτιν ήν Ιχω τοϋ π*ρελθό<τος σίϊ,δέν δύναμΐι είς τόν λό¬ γον σ«ς νά πιστιύΐω" δ β ος σάς είνε άνο(- κειος είς εύτατρΐδην. — Προσέξατε, κύριε β3ΐίς, μο3 ρίπτετε κΐτά πρόσωπον θανάσιμον υβριν. Άφοΰ άκουσίως πως ή έξήγητις «ϋτη συ- νέδη, καί ή κιρία δούκισσι απή:η*ε* ένώτιάν τη; νά συμδη, πρίν μέ κατΐσ:ήΐητε έχίρον σας, δ.ά τί μή μέ άφήσητε νά σά, φα^ερώσω μέχρι τέλθυς τό βίτιον,τό δΐτΛν /« δ ηίθυ»εν ιίς 8ην την υπόθεσιν ; (ΆκολουθεΤ) ΑθΑΗΤΙΚΗ — *Η ξιφαθκία {ν Γαλλία Μεγάλη ζωηρότης πϊρατηρείται είς τή* Γαλλίαν διά την ξιφθμαχίαν κβί την ^άϊκη· σιν εν γένει τοϋ 8τλου. Όλβι αί έτΐιρίαι προεκήρυξεν διαγωνισμούς χιί άγών>ς.
  Τα γυμναστήρια καί εταιρίαι πρός ένθάρ
  ρυναιν τοΰ άθλητιΐμοΰ καί τής ξιφομαχία;
  είνε κ*θ' 4«.άστην τόσον πλήρη ώστε σκέ-
  πτονται νά διπλοισιάσωσι τάς αιθούσας καί
  τούς στίδους.
  ΚθΙΝΩΝΙΚΗ ΙΪΧΩ
  — Ό κ. Μιχ. Έμ*. Ζϊχϊρ άδης δούς
  ενώπιον τή; ίατρικής σχολής τις έξετάσεΐς
  τού ίλϊδεν ίπχξίως των μιλετώ* τυ τόν ε¬
  πίζηλον δίθ,ΑΟν αάρ στα», άποϊπΐτ^ς τό»
  θίυ,ιασμόν καί τα έγκάρϊια συγχαρη ήίΐχ
  των κ.κ. καθηγητών τού.
  — Ό Ίατρός κ. Κ. 'Αντωνίου κα·
  τοικεΤ επί τής οοοΰ Όμήρου 36 Α καί δέ-
  χεται 2—3 μ. μ.
  Ολοι
  ΤΑ Μ1ΚΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ
  ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΤΑ ΦίϊΤΌΓΡΑΦΙΚΑ ΣΑΣ
  ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
  Στου Α.ΤΖΟΑΝΝΟΥ
  66 - «Οδός Στάδιον—ββ
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ
  ■^ ΕΙΣ ΤΑΣ
  εε
  ΑΘΗΝΑΣ
  ι*
  Ο ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΕΛΕΦΑΣ
  Τό ώραιόζβρον &χ των τβλβνταΐων Εργων τοΰ αποθανόντος χατά την πα¬
  ρελθούσαν έβδομάδα διασήμου Γάλλον μυ&ιστοριογράφου Ιουλίου Βέρν.
  ΕΡΓΟΝ ΠΡΏΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
  ■ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ
  Ουδέποτε μυ&ιοτόρημα αυνβχένιρωσβ τόσον ενδιαφέρον χαί βιβλίον τόσας πλη¬
  ροφορίας άγνώστους, δσας
  Ο ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΕΛΕΦΑΣ
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΚΑΠΕΡΩΝΗ & ΒΡΤΖΑΚΗ
  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
  ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΧΟΑΗΣ
  λ -ι* ΟΛΟΣ ΟΦΟΑΑΜΙΑΤΡΕΙΟΤ-^ΜΠαρά τί»ν 6δον ΐταδίον)
  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την εκτέλεσιν οίκοδομών έργολη«το»»Δς 5, κ*τ» μο.
  νάβα η κιχτ' άποκοπήν.
  νννβννν
  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 'Λρυνέν τώ 1»ΟΟ έξ*τίλ·«ν» έντός τετραε,ίο^ 14
  έν όλω οίκοδομάς. ών ή ολική *ξ£* *;*Ρκ*]*1 *Μν
  έύ ήν* χιλ βρ*Χ (Ι,ΟΚΟ,ΟΟΟ)
  έν όλω οίκοδομάς. ών ή οή ξ
  έκατομμύριον πεντήκοντ* χιλ- βρ*Χ
  Μν
  ,ΟΟΟ).
  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ έκτός των οίνω έργαβιών 2**1 υπό εκτέλεσιν καί τή»
  ι ^ ΓΛΗ/Ι=ιγη1 ^ς ^ου Πατη,£ων μεγάλην οικίαν κ. Αντωνιοσ
  Μαραγκού.
  ΕΝ ΤΠ ΓΡΑΦΕΙΠ ύπάρχουβιν είς κοινήν θέαν εΰχαριβτήρι* Τί£ρ1
  1=Ν Ι 11 Ι »*ΑΦΙ=Ι11 Ρ£ έργασ£ας έξ δλων των Λιθκτη,ων
  Λτοι, των κ. κ. Α. Ι»*τβίνκ, Ι. θεολογη, ΪΙαλλη κ*1
  Κοτζιά, Π. Αεβίδου, Ι. Μ. Χρυσικοπούλου, Κ.
  Γΐαννάκη, θ. Χκουρτέλη κλπ. __________
  ΒΑΒΟΟυΚ & ννΐίΟΟΧ ι"
  ίΟΝΡΟΝ -
  — ΡΑΡΙ 3 - ΒΕΒΙ.ΙΝ — ΒΒυΧΕίΙ-Ε3
  ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ
  ΔΓ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΑΣ -ΡΓθνΓΑΣΙίΙΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  ΟΙΚ.ΗΟΒΙΙΑ ΚΜΣιΒΙΟΪ Τ*ΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΠΟΣ ΙΣΦΛΑΕΙΑ ΕΚΡΗΞΕΟΙ
  ΤΙΙΕΡθΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ
  'Υπερθερμαίνοντες τόν άτμόν, σ.νβπθιέροντες ούτως οίχενομίαν χβυσ'μου ΰλη;
  5—9Ο θ)θ· Έφαρμόζ&ντίΐ είς πάν σύίτημα άτμολιδήτω·.
  11ΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ
  Τοΰ ύδατος τής τροφοϊο-ήσεως δ.ά των θερμών άερίων τής χα'σιως. Εκμε¬
  τάλλευσις των ίχρι τούδε μή χρησιμοποιηθέντα^ θερμών άερίων. Έφαρμςζοντίΐ
  είς πάν σύσΐημα άτμολεδήτων.
  ΚΑΘΑΡ1ΣΤΗΡΙΑ ΤΔΑΤΟΣ
  δι' ών κβθίσταται σχεδόν περιττός ό χβθαρισμός των άτμολεδήτων χαί ίπιτυγχάνετ»
  μακρά διατήρησις οΰτών, ώ; χοί μεγίστη οίχινομία καυσίμου ΰλης.
  αΣΦαΛΕΙΑ, ΣΤΕΡΕΟΤΗΣ, ΤΙΜΑΙ ΕΥΘΗΝλΙ
  ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 5,000,000 ΙΠΠΩΝ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ
  ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ λειτουργοΰσιν ήδη άνω των 20.
  Πληροφορίας, τιμάς σχίδια χ.τ.λ. δίδουσιν οί γενιχοϊ άντιηρόσωποι
  διά την Έλλάδα καί Κρήτην
  ΤΕΧΗΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Α, ΖΑΧΑΡΙΟΧ Λ: _3* ΜΗΧ&ΜΙ ΚΟ
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ·Οδός Σωκράτονς Αριθ. «9
  Ό φι^όνος παρηχολου&ΒΪ την Αξίαν δίχτ/ν υχιας, ά!*1 δηαοι; ή σκιά αποδε«»«νύίΐ καί
  όντος δτι υι6ρχί{ τι τό ονοίώδίς καί ό
  ΚΑΤΑΠΗΜΑΤΑ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΠΡΟΊΌΝΤΟΝ
  ΛΕΩΝΙΔΑ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
  ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
  ΠΛΑΤΕΑ ΚΑΡΑ-ΣΚΑΚΗ
  ΠΡΑΚΤ0ΡΕΙ3Τ ΓΟΤΑΗ
  Ειδικόν Κατοίστί/μα διά τα ιίϊη των 'Αλευρομύλων.
  Άπιθήκη Γαλλιχών Μυλολίθων.
  Αί τελειότεραι Σιτοχαθαριστιχαί Μηχαναί.
  Γνήσια 'Ελδιτιχά Μεταξωτά Κρισσαρόπανα.
  Μυλοκόπβ, Συμιγδ«)οϊέρματβ, ΆτσαλολαμαρΤνες Σιτοκαθαριστηρίων.
  Ιμάντες 'Αγγλικοί δερμάτινοι, εκ Καουτσού*, έκ τριχός χαμήλου χβί
  χαννάδεως.
  ΒΙΒΛΙΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗιΜΑΤΑ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΓ ΔΗΜ. Φ Ε Ξ
  Έν Αθήναις, όοός Αιόλου
  ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΙΝ ΞΕΝΠ^ Γ.....
  Έξιδόθησαν άρτι τα κάτωθι έκ των Καταστηαάτων Άναστ Δ
  ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΑΓΓΛΟΕΛΛΙΙΝΙΚΟΝ Λίζικόν Φ. Ά. Φιλίππου «λ
  ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΝ Λίξικόν > >
  ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ Μ. Π. Πιρίδου .
  ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΝ > . . , δίτοαο'ν
  ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ Έμμ. Δρακοπουλου
  ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ Χρ. Χαμαδί
  ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ Γ. Αλεξάνδρου
  ΕΛΑΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ . . . .
  ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ θ. Κυπρίου (δίτομον)
  ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΕΙΚΟΝ » . »
  ΜΕΓΑ ΟΜΗΡΙΚΟΝ ΛΕΞΗΙΟΝ Ι. Πανταζίδου .
  ΛΑΤΙΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
  ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΙΝΙΚΟΝ
  ΙΤΑΛΙΚΗ ΜΕΘΟΛΟΣ
  ΑΓΓΛΙΚΗ ·
  ΓΑΛΛΙΚΗ *
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ »
  ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
  ΓΑΛΛΙΚΟΙ »
  • Σ. Κουμανούδη ,
  » Χ. ΆδαμαντΙΌυ
  άνευ διδασκάλου Χ. άβ Βοα^β
  » » Σάνδιρσον .
  μετ» προφορδς Ν. Κοντοπούλου
  » » μικροί
  ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Γεωργιάδου ν.ώτατοι
  ΙΤΑΛΙΚΙΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ν.ωτάτη . .
  ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ μιγάλοι Κουρσίε '
  ΗΧΩ ΤΟΪ ΛΟΝΔΙΝΟΤ.........
  ΗΧΩ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ μετά πλήρους Λ*ξΓλογ£ου !
  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ τής αγγλικήν γλώσσης ...
  ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ δι' έλληνικων χαρακτήρων
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ Α. Γεωργιάδου ' '
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ δι' Ιλληνικών χαρακτήρών '
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Χρ. Χαμαδί
  ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ .... ' ' '
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΩΤΑΤΗ Φ. Φιλίππου ' '
  Ψέξη:
  624
  640
  1028
  1600
  976
  952
  1060
  912
  1568
  2288
  10ΟΟ
  1240
  512
  60Ο
  648
  976
  248
  152
  160
  128
  122
  480
  128
  288
  160
  160
  48
  128
  128
  48
  144
  3.
  3.-
  7.50
  10.—
  7.50
  7.50
  7.50
  7.50
  14.50
  12.—
  7.50
  7.50
  4.—
  5.50
  5.—
  β.50
  3.50
  2.—
  Ι.--
  1.50
  Δ*·" ' '
  3.—
  1.—
  2.-
  ι!—
  0.50
  1-
  2.—
  0.50
  3.—
  τιλώ»
  Τα ανωτέρω βιβλία άποστέλλονται παντΐτω αίτοϋντι ελευθέρα τβνυδοομικων
  *Γ« ^λήψ«ι τού άντιτίμου. Δια τό εξωτερικόν «Ι τιμ« ε'ι; »Βάνχα 'χρ»σ5.
  Οοφ πλβιοτίρον ο άνηρ άνατΐτύσσβται πνβυματικώς, τόαφ πΒριαοότεοο, „„
  τδν ανιΐθετον πολον ί}ιοι τό αΐόγ.στον την ανάπαυσιν έν τ/} πλήρει άγνοΐη, την
  τέλος ήτις δίν ΐΐνε «ίμή γυνι;, τό ένστιγματώόβς όν δττβρ δέν ένεργεί ίΐμτι ώ6»ουμενο»
  σκοτβινης τινος συνβ«δήσβα)ς. γ- ι λ—
  ΓΕΝΙΚΗ ΟΘΩΙΛΛΝΙΙ(ΜΤΑΙΡΙα ΛΣΦΛΛΕΙΩΝ
  Τό έν 'Έλλάδι Γενικόν Πρακτορείον «υτ«1ς ενεκρίθη βιά τοβ ώ
  1β Ιουλίου. 1ΟΟ4 Β. Αιατάγματος
  υπό Δρΐστονς δρους.
  μεταφορών δτό. τΛς ΐΛηάοη ΑββαΓβποβ αοΓροηιϊοη, Λν άντ»προ
  έν
  ΑΠΕΥΘΥΝΤΕΟΝ
  Είς τον Γενικόν έν Ελλάδι αντιπρόσωπον ΤραηβζΙτην κ. Δ. Ε. Ήλιόι
  •Οβός Σταδίου—(Μέγαρον