90156

Αριθμός τεύχους

53

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Δ

Ημερομηνία Έκδοσης

10/12/1905

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΤΟ2Α-. ΑΡΙ8ΜΟ2 53-ΙΠ49Ι
  ΤΙΚΔΙ ΠΡΟΠΛΗΡδΜΩΝ
  ■ ΖΟΤΕΡΙΚΟΥ----------
  ---------- "-ΩΤΕΡΙΚΟΥ
  Τρίμηνος............. Δ_ ή ----------.
  'Εξάμηνος......... , .^ | ........................
  'Ε™ία.............· · 5υ Ι £3 }&.......-::::■■■.·.
  ........... 30
  ΤΙΙνςΑ-Τ/Υ ΦΥΛΛΟΥ ΛΕΠΤΑ ΙΟ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 10 Δεκεμβριού 1905
  ΤΙΜΑΙ ΚΑΤΑΧδΡΙΕΕΩΝ
  ΝΑΙ
  Είς τΛν 4ην σελίδα 6 στίχος
  Είς τΛν 3ν.ν όελΐδα ό στίχος
  λεπτα 25
  » 50
  ΓΡΑΦΕΙΑ:
  ΟΔΟΙ ΣΟΦΟΚΛΕΟΎΣ ΑΡ. 3 (ΣΤΟΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟΤ 2ΟΊ
  διευθυντήν και ι**™* ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΩΠ
  Η ΕΘΝ
  ΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΓ
  'ηνικου
  χαρυτον. Δέν άποδεχόμεθα
  «ρότβσιν. Τί,ν αρχήν ίμο,ς ητ.ς «νέπνευσ,
  κβί υπηγορευσε την προκήρυξιν, χαιρετίζομεν
  ευφροσυνως, διότι υποσημα,'νε. σκέψιν καί
  -τβρρησιαν, νομιμόφρονα δέ κ(νησΐν_ Π
  μιβς δηλονότι λβοΰ έλευθίρου «μνώς ά,χου-
  μένβςκβί αΐτινες διετέλεσαν έν
  ήμΤν, βγαγοθσαι 3ι* τής άργίας
  πολιτικά ίκτροπα κι" '
  σθαλιας.
  *
  % Έκ τών^ ύπογραψάντων τήν προκήρυξιν ει¬
  σίν οί ,μετα τιμής σημειωθέντες είς τήν έρη¬
  μον προσοχήν τοθ Έλληνικοϋ λαοΰ. Ανα¬
  γνωρίζομεν τουτο προθύμως, καί χαίρομεν
  ότι ανδρες πολιτικοθ, έπιστημονικοϋ καί κοι-
  νων«κο3 κύρους, άπετ.ναξαν άνανδρον άστυκήν
  ραθυμιαν, και είβίΐ'λβΛ- ·'>* --.....- · -
  πτοήσωμεν β(α τοθ
  «ΥμβΒ. Μ5ςζητ€Τ
  Ιδαμοθε», ούδ' .ίς την τολι/ν βΙ!"
  Ιτησιν ενός κομΐΑατείρχου 8ύνΓτιτβ*
  Ι χθη ιερόν, σεβαστόν καί τελείο»ον *""
  Ι απαραβίαστον νβΐο. *·
  .:« * ·* ι-
  Ίητήσατβ πρώτον νά έφαρμοβΡ **'ω ς
  «λίτευμα. Κρίνατε αΰτο έν5>τ1' '^'
  ΐ τού, καί εάν ύποσκά1"^001115
  ΐ , εάν ύποσκά·^
  [^αναθεώρησιν αΰτοθ είςώ|σμβνα
  ι ν<; τα όποΤ ήθθ^"^ ^Γ «α φυσικόν ό κομματαρνίσκος νά ρ, «Οίμίτα όφέλη τ«ς άθεμιτωτέρας υ*σίοι,λω·,«ς τ^ς διοικήσεως. Ό αΰθ,δης *«« τοποι>ς βντιπροώύ τοΟχομμ«τος
  ίλύ
  ς βντιπροσώποςβύτος τοΟχομμ
  λ «υ κυβερνητικοϋ βουλευτού, «ίσελαύνει
  ορυκτήτωρ εις τά 5ό
  ««ίληβ
  ώς
  ς
  ^ Ζ |
  δέ
  ες ου
  κύψη.
  πάντως
  εις νομιμον άγώνα,
  αγαθάν τι δύναται νά προ
  "*■
  Καί φρονούμεν δτι το άγαθΌν τουτο δέν δύ¬
  ναται να είνε ή πραγματοποίησις των σκέ-
  ψεων κβί των είσηγήσεων των άξιοτίμων πο-
  λιτώ», οΐτινες υπέγραψαν τήν υπέρ τής Εθνο¬
  συνελεύσεως προκήρυξιν.Το άγαθ'ον κεϊτβι είς
  την ένδειξιν εις τήν απόδειξιν μάλλον, δτι έ-
  γρηγορεΤ κβί δουλεύεται ό λαΌς ή1 μάλλον
  Ιγκριτον μέρος τοϋ λαοϋ. "Οταν δέ το τμήμα
  τούτο προε'χει έν παιδεύσει κβί άντιλήψει, το
  φαινόμενον δΰνβτβι υπο εύοιωνοτέραν ?τι κλί-
  μακα να κριθή.
  *
  ΖητεΤτε Εθνοσυνέλευσιν ; Νά κάμη τί νά
  έρευνήση τί, κβί τί νά θεσπίστ,. Ή συζήτησις,
  βπ«ντώσι, θα ένδίίξη τα τροποποιήση τοϋ
  πολιτεύματος μέρη. Άλλ' δστΐς, αποτεινόμε¬
  νος εις τον λβον μέ τοσοϋτον επίσημον τρόπον
  ζητεί τι, καί είσηγεΤτβι μέτρον ούτω σοβαρόν,
  πρέπει καί νά γνωρίζη ακριβώς καί νά λέγη
  σαφώς τι ζητεΤ, έν λεπτομερείς κβί τί θέλει.
  Εθνοσυνέλευσις έν καθεστηκυία τολιτεία, είνε
  μαχβιρα όξυτάτη,τΌν προορισμόν καί τήν χρή-
  ίΐν τής οποίας ουδείς δύναται έκ των προτέ¬
  ρων νβ γνωρίζη κβί νά καθοριζη. Ή εθνοσυ¬
  νέλευσις είς ουδένα έγκλείεται κβνονισμον κβί
  εις ουδένα ύπόκβιτβι περιορισμόν. Δύναται τ Ό
  πβν νβ^θεσπίση κβί το παν ν> *—>^· Δύ,
  —«-«ι ·ώ_7Λ*~ ~«- Α«χιχοηα2τ^ϊβΤΐι το _·-Γ~"—«*
  τροποποιήση, περιορΐζβιϊσδ η" χ·*** «*ξ»νοι*ββ.
  αΰτό. Άνεμέτρησαν παρβπλησίας πιθανότητας
  οί ύπογράψαντες τήν έκκλησιν ;
  .*.
  Ποΰ είνε σήμερον ό Ισχυράς καί φωτεινός
  νοΰς όστις θά φωτίση καί θά οδηγήση τήν ε¬
  θνοσυνέλευσιν, καί ποΰ κρύπτεται ή σιδηρα
  άλλά κβί εϋορκος ψυχή καί ή χε'ιρ ή δυνα -
  μένη νβ συγκρατηθή τάς άπολύτους άποφά-
  σεις ά'ς δύναται νά λάβη, εάν θέλη, ΰπερτάτη
  άνεξέλεγκτος άρχή, ύπερθεν πάσης άλλης ά-
  συζητητεί αίρομένη κυριαρχικώς έν τώ Κρά¬
  τει ; 'Ημείς οΰτε τον νούν τούτον διωπτεύομεν,
  οδτε βλέπομεν ούδαμοϋ" τήν χείρα. Αρκετάς
  έθρηνήσαμεν έθνικάς συμφοράς μέχρι σήμε¬
  ρον. Δι' όνομα θεοΰ, άς μή μας έτοιμάζωσιν,
  άς μή μας προσπελάζωσιν είς μεγαλειτέρας
  καί άνηκεστοτέρας.
  θέλετι Εθνοσυνέλευσιν διά νά τροποποι¬
  ήση το πολίτευμα είς διατάξεις τινάς, άς δέν
  κατονομάζετε, καί τάς οποίας, περί τοΰ
  πώς τροποποιησίμους, άφίνετε είς τήν συζή¬
  τησιν νά ένδείξη. Είνε ύπόπτου πρακτικότητος
  ή άξίωσις. Ή Βουλή ίχει καί σήμερον όλην
  τήν έννομον καί άδιατάρακτον δύναμιν νά θέση
  διά νόμων έκποδών, εί τι πλημμελές ΰπάρχει
  καί λειτουργεΤ, επί ζημία τής χώρας καί των
  μεγάλον συμφερόντων της. Εθνοσυνέλευσις είς
  ουδέν θά ώφέλει έν τούτω, είς πολλά ομως καί
  πολύτιμα ηδύνατο νά δλάψη.Τά έν όμαλαϊςάλ-
  λως τε περιστάσε«ι συνερχομενα καί επί ρητω
  σκοπώ καλούμ,ενα πολιτικά σώματα, τής ύπερό-
  χου έπιδολής μιας'Εθνοσυνελεύσεως, γνωρίζου-
  σι π'ροκαταδολικώς καί λεπτομερώς επί τίνων
  θεμάτων καλοΰνται νά συζητήσωσι *αί νά ά-
  ποφβσίνωσιν. Άλλως τε καί τίς θά έκώλυε
  μίβν εθνοσυνέλευσιν νά θίξη τα πάντα ; το
  χάος είς £ ηδύνατο νά μας ρίψη τοιαύτη άσά-
  φεια, άρκεΤ νά καταδικάση τήν πρότασιν.Παί-
  ζομεν μέ το πθρ, καί λησμονοθμεν δ'τι ο^τι
  καί μολις ίίρύσαντες έπιμάχθως τον 'ΐίίον
  εθνικον οικον, ορθώς καί συνετώς πράττουσιν
  άποφεύγοντες επιμελώς νά θερμανθώσιν υπο
  το επικίνδυνον πΰρ μιας Εθνοσυνελεύσεως.
  Τί δέ θά πράξις επί ποίθυ προγράμματος
  θά εργασθή, τί θά αποφασίση αυτή, ; Δύναται
  οίρα γε διά ράδδου μαγικής νά μας καταστή¬
  ση ήϋιχωτέρονς ίν τη πολιτική; Διοτ: έδώ
  κείται το μέγα εθνικον πρόδλημα : νά γίνωμεν
  πολιτικώς ήθικώτεροι. Με άσονειδησίαν άνυ-
  πςλάγιστον ε'ισηγήθημεν είς τΌν λαΌν, δτι παν
  άθέμιτον εάν μας συμφέρη δύναται νά κατα-
  βτή θεμιτον καί κατορθωτον, αρκεΤ νά έχω¬
  μεν μ έ σ α.
  Ούτω δέ διδάςαντες καί διαπαιδαγωγήσαν-
  τες πολιτειακώς τον λαόν, έξηγείραμεν αύτοΰ
  τήν φυσικήν πρός το άτομον ροπήν τοΰ καρ
  ποΰσθαι,έάν κα'ι οταν δύναται ανέτως καί έπω-
  φελώς νά καρπωθη. Άλλως τε ποίος επρό¬
  κειτο καί πρόκειται νά ζημιωθη έκ τής άθέσμου
  ίδιοτελείβς τοθ πολίτου ; Το δημόσιον! Ό ά-
  φωνος ούτος καϊ άνυπεράσπιστος έχθρΌς παν¬
  τός Έλληνος, ή ίκθετος αυτή περιουσία, ήν
  καλοΰνται έκ διαδοχής νά λυμαίνωνται οί κομ-
  ματάρχαι καί οί εύνοούμενοι
  Καί ήδη ζητεί τα κάντα παρ' ημών ό
  λα^ς. ή μάλλον οί στενώς καί στρεδλώς πολι¬
  τικολογούντες, αδιάφορον εάν τα τάντα κατα-
  δικβζη ή πολιτική ήθική καί τής α'ιμασσθύσης
  πολιτείας τό κρεουργούμενον συμφέρον. Μας
  ζητεί ή πολιτική άνάγκη καί άκολασία νά πι-
  έσωμεν τήν συνείδησιν τοδ δικαστοΰ. Καί δταν
  είνε άκέραιος, δπως είνε ό'λοι οί "Ελληνες
  ημΛ ^ Ζ |
  ««ίληβ, πανταχοΰ, καί εάν δέν δυνηθή ά-
  «*.,,. «,τεΤος το Σθμπαν μέ τούς κερ'αίνους
  £0« κόμμβτος χ*, τοθ βουλευτού". Έπε.τα πώς
  ήσητο Χ5μμΛ Οτ(ήλθομ£ν 6;ς Τ
  μ««, εάν ατιμωρήτως οϊν δώσωμεν καί δέν ά-
  «ωλεσωμεν, εάν δέν ίΰφρανθώμεν μ* τα λά-
  ?»Ρ« υπο την σκ.βν καί την εΰνοιαν τοδ κόμ-
  ν · ίέί«ν καί έπίρρωσιν αύτοϋ ;
  Ι»«ς τί θα ώφέλει ή Εθνοσυνέλευσις πρδ
  τοιαύτης ζώ,ης Χ«ί δρώσης πολιτικής καί
  «μμβτικής εκλάσεως, την οποίαν ή δελτίω
  Γ«λ ν "'βΧ>ων άντιλήΨεων καί ή Βουλή
  απλώς δύναται να καταστείλη ;
  ι είς τα όποΤα
  . Αλλά ζητεΤτε νά
  στάδιον έτερόπους _ψ.ιν%Γ
  ϊ να τρέξη τις καί νά δι*;
  ] αρτίους καί ύγιεΤς άμ^ους
  ιβ πολ.ίτευΐλ'ί κ,αΰ. ώς $ τα
  λής «,-*,«,, καί επί τοΰ^πο1ί£έρο,
  δρώσης καί έλεγχούσης συνταγ)^ 6α,
  σιλείας, ήτις είνε ή ύπερτάτη ύπ^ς ]/ίο-
  λιτείας εγγύησις καί αγκύρα, έά,λή ά
  γρυπνος καί εΰορκος.
  Άλλ' ό ποϋς αύτος ό τής δασι,ς έπο-
  πτείας άργεΤ. Πώς είνε λοιπόν δυν %
  τοϋ γηραοϋ δόκτορος έξη-
  ν·ου·
  Καχ ή
  κολούθβΐ.
  — ΜΛν κάνεις δτσ
  τα, χαπάκα σου 1...
  ' Τα χαπάν;»α έδίδοντο, άλλ' ή
  φευγε.
  ΙΙολλοΙ ύγχεΐς υ-έν άλλά δε»λον χατά τον
  άγώνα κατ υ-άλλον δύσπχστοι πρός τα χα-
  πά,κχα, δφευγον ν·έ απόφασιν ν' αύτοντονϊΐ-
  όλ σωζόμενοι άπό των βοηθών
  Αρχαιολογικα
  ι,νά κι-
  ντ,θή έρρύθμως ή μηχανή, ό'ταν όέροχος
  τής μτ,χανής ρυθμιστής, ή σπανίως Ίϊόλως
  έκτείνει τήν ευεργετικήν χείρα επί ΐυνθέ-
  τής πολιτείας οργανισμόν ;
  του
  Δύνα
  Χ στηρίξητε τούς ύπάρχοντας"; 'ΐ]λύσατε
  ΔιΓτι ή!7'|εύ καΤ'τίί ί1^ν ^^^
  πολλα «λλα
  «των μεσωνΐ», 0πο
  ?- Ρήρ
  Χβί τη κοινωνία, θά άπέκλε.ε
  «ί τον έλέθ θε .
  τον οποίον στενάζει καί
  α
  Άνεψιο
  αβταρρέει τ· Κράτος. Τα μέσα ,
  *βί έγγύτεροι συγγενεΤς, κουμπάροι
  οντων, κουμπάρες συνεχώχ,
  «μέσα καί πιέζουσι διά των μέσων, δταν
  βκολαστον κόμμα ίσχύη καί εάν το κόμμα
  ε·ς την ακολασίαν. Καί βλέπετε νά
  δικαιοσύνη, νά σκυλίύη-
  έκνευρίζηται καθ' άπαν-
  η
  Μρ««ο«γγ,τ«, ή ^
  η διοίκησις, νά
  ης, έχνειορίζητα, καθ άπαν¬
  τας τους χλαδους το βασανισμίνον τουτ& Κρά¬
  τος, το οποΤον λυμαίνονται οί πονηρότεροι χαί
  ν-μος, οί Ελληνες μας εσκέφθ ήδ ί
  Ελληνες μας εσκέφθησαν ήδη, καί
  αντικλεΤδι τού νόμου. Υπό τοιαύτην
  ,τον καταστασιν,τί θά θεσπίση ή εθνο¬
  συνέλευσις καί «« θά στηριχθή ίνα προλάδη
  την επιδείνωσιν τής άκολασίας, εάν καί ή
  αλ-ήσΐς αυτής δεν δεινώση την θέσιν ; Πώς θά
  Στέργειή Βασιλεία νά ελέγχη τβμοθε-
  τούμενα,νά έπιτηρη τούς ύπουργούς}αρμό-
  ζοντβς τα νομοθετηθέντα ; Είνε περι· πασά
  Εθνοσυνέλευσις, διότι τό πολιτικόν Κδλημα
  όπερ μας άπασχολεΤ, ελύθη ρητώς (ρ τής
  Πολιτείας. Ποία Εθνοσυνέλευσις 6ά!ύνατο
  νά αποδεχθή ψήφισμα διά ;οϋ όποίουπιδάλ-
  λεται βίς^τον Ήγεμόνα νά ένασκ», ΐρτάμε-
  να, άλλ' άργοΰντα δικαιώμβτα ; Αΰ-ίεΐνε τό
  ζήΝ η α
  τοϋ ίατροϋ εκείνον τάς άντθέτους βεβαι
  ώσετς. Άλλά τουλάχιστον υ.εταξϋ τοϋ πλΛ-
  θους των πασχόντων κατά φαντασίαν καί
  είς τούς όποίους ελέγετο ·. «— Νά σοϋ 'πώ
  λοιπδν υ.ατάκα μου ·, Εϊσα» φθασικός... Νά
  ποϋ στό ε!πα...ΜΛν κάνετς £τθι ματάκχά
  μου.Μΐΐ·ε%τά'χαπάντα Ο ου.» μεταξύ λέ-
  ύπΛοξαν καΐ τίνες οί όποϊοτ
  άπό ττιν %ανταστ»κΛν φ8<· σιν" Κα αύτοι έπλΛρωνον τάς ^υχάς των αλλων θάρρους χα σιγά σιγά, τα χαπάκια τοθ δόκτορος δκρυπτον καϊ μέρος έλπίδος. Έν τούτοις Λ κυριαοχοϋσα υ·εταξϋ των Άθηναίων τουλάχιστον Ιατρών γνώμη, είνε δτι ουδέποτε πρέπει νά λέγεται Λ σκλιιρώ άλϊΐθεια, είς τ6ν ασθενΛ. "Ο Ίατρός σννε- πώς, και ·μάλιστα ό «διαχεκριυ.ένος Ίατβός» τοΰ κ. Κ. Φ. Σκόκου αποτελεί υ.οναδικτνν ϊσως εξαίρεσιν έν τή πρωτευούότι. ΟΙ Ια- τροΐ δίδουν τα χαπακια των άλλά πάντοτε φροντίζουν νά τα χουσώνουν υ-ί; τής έλ- Γίδος την θάλπουσαν άνταύγειαν. ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΖΠΗ Χ. ΧΑ ΜΠΟΡΝΤΕΡΒ2 Κράτους, δτι πρέπει νά μή ίζητη τ' «Οέμιχα ζημιών το σύνολον τής πολιτείας διά τοθ πα- ραδιίγματός τού, δτι το κόμμα δέν είνε Μο- λώχτης φ)εγόμενος αδιαλείπτως νά χορτάσιτι την άδηφαγίαν τού μέ νέας εκάστοτε ηθικάς καί υλικάς καταστροφάς ; Πώς δέ ή Εθνο¬ συνέλευσις θά εισηγηθή είς έκείνους οίτινες άπΌ διαφόρων άπόψεων καί έξουσιών κυδερνώσι τό Κράτος, δτι πρέπει νά σέβωνται τούς άν¬ δρας τοΰ χαρακτήρος καί νά προασπίζουν αύ- τούς, έπ' «γαθω τοΰ Κράτους κατά των έπι- θέσεων φαύλων πολιτευομένων καί συμφερον- τολογούντων ; θά πλάσωμεν άρά γε νέαν γενεάν, "να εισ¬ αγάγωμεν αύτην άμίσως αυριον είς τήν τυχόν κληθησομένην Συνέλευσιν, τ) θά καλέσωμεν άλλοδαπούς νά τήν συγκροτήσωσιν; Ημείς καί ημείς θά τήν αποτελέσωμεν. Ποΰ είνε ή έπιδιωχθεΤσα καί τελεσφορήσασα πολιτική προπαιδεια τοΰ λαοΰ, £πως καταστήσωμεν πο¬ λιτικώς εύνόμους έκείνους, οί όποΤοι Οά συγ- κροτήσωσι τήν εθνοσυνέλευσιν; Τα αύτά στοι- χεΐα θά άποτελίσωσιν αύτην, τα στοιχεΐα τα όλεθρίως φρονοΰντα δτι τα πάντα είνε θεμι- τά, οταν πρόκηται νά ύπηρετήσωμεν τα συμ- φέροντά μας χαί νά πιέσωμεν άγρίως τούς άν- τιπάλους μας, Ίνα μέ τήν αύτην άγριοτητα πιεσθώμεν αυριον παρ' αυτών. Μέ τήν δια¬ φοράν δτι είσερχόμενα τα πολιτικώς κακομα- θημένα στοιχεΤα ταυτα είς τήν Εθνοσυνέλευ¬ σιν, θά πΐριδάλλωνται μέ μείζονα απολυταρ- χικήν δύναμιν, έμπνεόμενα καί όδηγούμενα υπο τοΰ έπιλογισμοΰ καί τοΰ υπολογισμοϋ πώς νά καταστήσωσι κραταιοτέραν, έπωφελεστέ- ραν καί ένεργώς άπειλητικωτέρβν τήν θέσιν καί τήν Ισχύν αυτών είς το κόμμα, είς τήν έκλογικήν των περιφέρειαν, είς το Κράτος, εάν δύνανται, καί είς τον πολυμερή καί σύνθε- τον οργανισμόν τού. Δύνασθε, Ιχετε τήν καρτερίαν νά πείσητε, νά Ίκετεύσητε τήν Βασιλείαν, νά ασκήση τήν σοφήν, τήν ευσυνείδητον καί σώτειρα' Αυτής επιρροήν καί εποπτείαν επί των διαδοχικώς κυβερνώντων τΌ Κράτος ; 'Ελύσατε τό πρό- βλημα καί άνευ Εθνοσυνελεύσεως. Μετά τήν δημιουργίαν καί υποστήριξιν χαρακτήρων έν τω Κράτει, επέρχεται μόνη καί ".δευτέρα άσφα- λής καί άπολυτρωτική δύναμις καί ίσχύς, πανάκεια πολιτική καί εγγύησις πολιτικής άκμής καί χρηστότητος, ή τοΰ Βασιλέως εύσυνειδητος παρέμβασις καί έποπτεία επί των ψηφιζομένων νόμων, επί των πράςεων, των προτάσεων καί των βουλευμάτων τής Κυ¬ βερνήσεως. -*· ΕΓδατε ποτέ περίπτωσιν άρνησικυρ'ιας έν τω μακρω διαστήματι τής δευτέρας δυναστείας ; Κ αί δμως το πολίτευμα σαφώς προενόησε καί περί τούτου. Είδατε ποτέ κυβερνητικήν ή κοι¬ νοβουλευτικήν ακολασίαν, εάν ποτε συνέδη, έλεγχθεΤσαν υπο τοΰ Στέμματος, εϊδατε ποτέ τον Βασιλέα άντιταχθίντα ερρωμένως κατά κοινοδουλευτικής πλάνης ή κυδερνητικής ίδιο- τελείας ; Ό Βασιλεύς παρέχει έν λευκώ τήν υπογραφήν Τού είς τούς ΰπουργούς,τούς όποίους ένδεικνύει ή Βουλή καί ή πλειοψηφία, ή ούχι πάντοτε αμώμως καταρτιζομένη. Τουτο γνω- ρίζοντες οί δουλευταί άξιοΰσι τα πάντα παρά τής δυστήνου Κυβερνήσεως, τουτο γνωρίζον- τες οί έκλογεΐς άξιοΰσι τα πάντα παρά των ΰποδουλωθέντων βουλευτών, φρονούντες, κα'ι εύλόγως ίσως, καίτοι ένόχως καί άνιέρως, ζήτημα.Νά μην αφήνη ό Βασιλεύς κτους τούς ύπουργούς τού, νά έχη δι τάντοτε γνώμην επί τοθ ποιοΰ αυτών, επί τή; ίθλιτι κης άνατροφής των, επί τής εύθύ-νρς των προτάσεων των, επί τής χρηστότητος κά ίκα- νοτητος αυτών. Σήμερον κινδυνεύομεν νά πνιγώμεν ίπο ο ψιμου άνερματίστου πλουτοκρατίας, }|τιςάπα- ράσκευος εϊσελαύνει είς τήν πολΐΓεΐ'/ν αξι¬ ούσα νά κυδερνήση τΌ Κράτος και το Ιένος, να μή παρίδη ϊμως καί τα ύλικά συμφέροντά της. ^ Οΰδατμοθεν φαίνεται !τι Ιγκυροςκατά των ίδεών τούτων έφεκτικότης. Επί τή τιθΐ- νότητι δτι είτε ή Βουλή, είτε ή κυβέρνησις είτε αμφότεραι, ένδέχεται νά τραπώσι ποτέ σκολιάν οδόν, ζημιοΰσαν τήν πολιτείαν, την σεμνότητα τοΰ πολιτεύεσθαι, τήν άκηλιδωτον ένάσκησ.ν τοϋ κυβερνάν, ή Πολιτεία αυτή έν τΰ ίδίω συμφέροντι, Ιταξε έλε-οιτήν τήν Βασι- ψ καί έθωράκισε κατά Ή νέα Κυβέρνησις μ' Ιχάλεαεν ινα *ήν ΰποβοηδήαω είς τό δυαχερες £ργον τοϋ κα- ΰαριομοϋ των ΰπουργικών χαρτοφυλα- κίων. Άλλ' δποία ευτυχία. Είς τό |3ά0ος αυτών «υρον ληομονη&είοας οημειώοας, προδιδούσας δλας τάς μή Ιπιτευχ&είοας Ιπι&υμίας τον παλαίον ΰηουργείου. Ό κ. Δ. Ράλλης Λχε δύο χαοχοφνλάχια. Είς τό έν, τοΰ ΰπουργεΐου των ΟΙχονο· μικών, ίΰρον τό εξής οημείωμα λίαν ανμ- βολίκόν : 6 δδ Βιομ. μπάζ. Σομ6. Ηλ. Β·.ομ. Χ Εύ Κ λ μετοχ. Μ»ταλ. Έομ. Χεο. Εύτ. Κοφ χυλοπητ. Δικηγ. Αγγλ. Γ«λ. Βουλγ. Προϋπολ. Κρατ. άογότερα » Είς το χαρτοφυλάχιον τού ίπουρνείου των ΈΙωτερικών βυρον τό ίξης αημείωμα : «Γούμαν, ιΐρέσβ. 2 κλωτσ. Πρεσβ. Δυνάμ. Άναιγχ. ξυλοκοηήσω. Διακοπ. σχεσ. μέ ΰφηλ^ Οικονομ, μισθ. πρισδ. '^^ *«'' άνησυχ Θΐυμάσιον » Η ΕΚΤΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ κ. λΡΒλΜΙΤΟΠΟΥΑΟΥ ΠΡ&ΞΙΤΚ-ΗΣ Κ&Ι ΑΥΣΙΠΠΟΣ — "Εννο»α «Ερ|ΐον Πραξιτέλονς — ΊΙ Κν*οία Άφροδίτη * — Ό 6ρως τού Τιίϊντοτόίλλε — Ή "Αρτει,ης των ΓαβΙων ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΛΥΠΤΩΝ Ή κομψή αϊθουσα των «Παναθηναίων» ήτο χθές γεμάτη άπο το ωραίον ακροατήριον των άρχαιολογικών μαθημάτων, τα όποΐ* μέ τόσην επιτυχίαν διωργάνωσεν όδιευθυντής των «Πβ- ναθηναίων* κ. Κίμων Μιχαηλίδης, προσ- φέρων όχι μικράν υπηρεσίαν είς τ'ον τό¬ πον. Το χθεσινόν μάθημα διαρκέσβιν 'δυο σχεδον ώρας υπήρξεν εν άπΌ τα πλέον έ- πιτυχή καί πλέον ένθουσιώδη. Είς νέον κόσμον Ιφερε τΌ ακροατήριον τού ό κ. Άρ- βανιτόπουλος διά των πσλυπληθών καί ώ- ραίων χαί μεγάλων ε'ικόνων άπΌ τα άρι- στουργήματα τής άρχαίας τέχνης. "Ιδίως θαυμασία ήτο ή λεπτεπίλεπτος ανάλυσις περί τοδ Έρμοΰ τοΰ Πραξιτέλους καί τής Κνιδίας Αφροδίτης τού, Ιτι δέ περί τοΰ Άποξυομένου τοΰ ΛυσΙππου' περί τούτων παρέχομεν σύντομον περίληψιν. $♦$ Με τα όνόματα τοΰ Πραξιτέλους καί Λυ- Οίππου κλείεται ή «κμή τής Έλληνικής Ιΐλαστικης· οί μιγάλοι ούτοι καλλιτέχναι δ μέν της Άττικης, Ο δέ τής Ά;γειοσικυωνί«ς Σχολής άνέπτυξαν δ'λ τα ΰπολίΐπομεν» στοι¬ χεΐα μίχρι τελειότητος άνυπερβλήτου, Ιλυ- σα< 8λα τα τ»χνικά ιτροβλήματα, δσα άφή·..αν άλυτβ ο Φειδίας, δ Πολυκλητο; καί δ Σκό- πας κα'ι ίβίσαν τέρμα εις τήν Τέχνην. "Υστε¬ ρον άπό αΰτους πιπτει ή Ιΐλαστική, άλλ' είνε τόσον γόνιμον καί τόσον υπέροχον τό πνευμα τής Έλληνικής φυλής^ ώστε, κβθώς θά Ιδωμεν, καί ι'ιί την πτώσιν άκόμη δΐν άφί- νει τίποτ» άνεκμετάλλευτον και έφεορίσκει καί άλλοος τρόπους δια νά παρβστήσϊ) «πό άλλαί δψεις τδ ωραίον έν τγι Τέχννι. Ό Πραξιτέλης Ιχει, κατά την νεωτεραν εχ,ορασιν, έντός τού τδ -καλλιτεχνικόν τάλαν- Έρμοΰ καί θκ διέσπα τάς γραμαάς' άν παρίστατο τέλΐιος, θά διεσπατο ή εντύπωσις τοΰ Οϊατοΰ εις δύο σημεϊα. Μέ τήν άμελή δέ έπιξεργασίαν των νώτων τοΰ Έρμοΰ δεικνύει δ ΙΙραξιτέλης «ρανερά δτι τδ ϊργον μΐόνον έκ τώ έμπροσθεν πρέπει νά δλίπιται. Καί οί θιοι έμφανίζονται είς τοϋς άν- θρώπου; μέ τήν έμπροσθεν δψιν των, χαί θά ί*ο γιλοϊον άν ένίσχυ:ν δ καλλ:τέχ»ης καί τάς άλλας δψιις έξ ΐσου. Κατά ταυτα δ Διόνοιο; είνε πάριργο^ κοιί τρόπον τίνα σύμβολον τοΰ Έρ¬ μοΰ, ίπως τδ κηρύχειον.' Άλλ' ύπδ ΙποΦιν έννοίας είνε θχυμασία κβί έχφροιιτικωτάτη η ίύ«θέσις αΰ'τη' τδ εργθί ήτο άνάθημοι τών'ΙΐΑείων, δτβν κατά τδ343 π Χ. ινι βοηθεία τών'Αρκάδων χατέλυσαν οί δηαοχρχτιχοί τήν ολιγαρχίαν κα'ι άνίδρυσαν τήν δημοκρατίαν. Ίδοΰ λοιπόν οίΆρκάδες υπό τδνδτύπον τοϋ πολι- ούχοο θεοΰ των'Κρμοΰ περιΟάλποι]τις τδνέγχατα- λθέντκ λαόν των 'ΙΙλιίων ίιπ{ι τμπρν τον έ- κ«Ί Β. Βουδονρη τήν, νά μεριμνα αγρύπνως Ί!*ι ^ επί ίχβίνων οίτινες ένεργώτερον κυβερνώσιν Ή προνοια είνε σοφή, «νισταμένη δΐ δρώσα, σώζει τήν πολιτείαν, καί ^ τήν αρτιότητα τοΰ συνταγματικοΰ πολίτευμα* τος, όπερ ά<ευ τής Βασιλικής έπιτηρήσεως ϊύναται νά έκτραπη είς άκόλαστον όλιγβρ- χίαν · άκολαστοτέραν όχλοκρατίίν Ό χϊλι- νος πάσης ο'ιασδήποτε ύπερδβλής|^Ίε«ρ6*" σίας, ζημιούσηςτήν πολιτείαν καί το ~λίτευ- μα, είνε ό εύσυνειδητος ελεγχος τής Βασι- λείας, άρκεΤ νά υφίσταται. "Οταν δέ ζητώμίν. Εθνοσυνέλευσιν, καλόν χβί διδακτικόν είνε νά ένθυμώμεθα, δτι αί Εθνοσυνελεύσει γνωρίζουσι μέν πό"εν άρχί- ζουσι, δέν γνωρίζουσι δμως ποΰ δύνανται νά καταλήξωβι. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ ίικ,αστβΐ, νά ά*·ιλήσωμιν βύτον κβί νά τον Ι §τι τβ πβντα είνε χατορθωτά, άφ' ου ού- "ΤΑ ΧΑΠΑΚΙΑ ΣΟΥ,,... Ή άληθώς συγκχνητχντι ΙοΛορία Λν έ5η- μοσίευσε άπό τάς Οτήλας ταύτας ό κ. Κ.Φ. Σκόχος, διά. τόν Ιατρόν, δα τις με θκαιότητα ·ύπε9χα·9ωνεχον άνΛγγειλί τό τέλος ενός α¬ σθενούς Λμέρας πρό τοΰ θανατον εκείνον, άφαιρέσας τής εύθανασ<ας τό μόνον ΟιΛ- ριγμα, τΐιν έλπιδα, φέρεχ είς τό μέσον τό έρώτημα δπερ απησχόλησε πολλάκις τόν Ιατρικόν κόσμον τηςγης, αν δηλονότι έπι- τρέπεται είς τόν Ιατρόν νά κρύπτη εΊςτόν άσθενΛ την αληθή νόσον τού ίι αν τουναν¬ τίον έπιβάλλεται Λ άλήθεια. Ύπάρχουν ά- κόμη οί άμφισβητοϋντες. Άλλ' Λ φιλαν- θρωπΐα, άλλ' Λ ιστορΐα τοϋ κόσμον συμ- παντός δέν έπιτρέπει την άφαΐρεόιν τοϋ μόνον ανθρωπίνον άγαθοϋ τής έλπίδος. Κα είνε ούχι Ιατρός άλλά δικαστης τιμω- ρός επιβάλλων τόν θάνατον είς τόν πά¬ σχοντα ό Ιατρός ό καλούμενος ν' άγωνισθ^ παρά τδ πλευρόν τού καί τόν σώση άντι- πρΟσωπος πάντοτε τής θείας παρηγθρίας. Τό γεγονός δμως αύτό μοϋ φέρει είς την μνήμην την Ιστορίαν ενός άλλον "Ελληνος Ιατροΰ, θεωρηθέντος επί £τη μακρά τοΰ πρώτον έν Ελλάδι παθολόγον. Ό άσκληπιάδης έκείνος δστις κα καθη- γητης τοϋ Πανεπιστημίου υπήρξεν, είχεν άφιερωθΫ) εξ ολόκληρον είς ανεύρεσιν των μέσων τής θεραπείας τής φθίθεως. "Ολίγον κατ' ολίγον η προσπαθεία αυτή Λ εύγε- νης τόν δκαμε νά πιστεύση, δτι δλοι οί πρός αυτόν έμφανιζόμενοι μέ φαινόμενο πνρετοΰ, μέ μικρόν §ήχα, αλλοίμονον άν ίτυχε νά είχον και αΐμοπτύσεις, ήσαν φθι- όικοί. Ό Ιατρός Ομως έπΐστευε σνγχρόνως ακραδάντως,δτι είχεν εφεύρει καί χάπια ά- ποτκλεσματικ,ώς έπαναδίδοντα την υγείαν είς τούς πνεύμονας. Και καθ' ημέραν ό- μοιοτύπως διεδραματίζοντο σκηνα ώς Λ εξής: Ό άσθενης ενεφανίζετο με την μυστικην έλπίδα, ότι Λ έξέτασις θ'άπεδείκνυε παρα- λόγους τούς φόβονς τον και άδίκονς τάς άνησνχίας τον. 'Ο δόκτωρ έξήταζε. Πολ¬ λάκις έκάλε» καί τούς βοηθούς τον νά έξε- τάσονν. Έκείνος διέκρινε τίιν φθίσνν παν- τοΰ. ΟΙ ροηθοί τον πολλάκις ουδέν εύ¬ ρισκον και είχον δίκαιον. Ό άσθενης ανέμενε την απόφασιν, δταν δληγεν Λ γαλλιστΐ όννδιάλεξις των έξεταστών τού Αίφνης Λ φωνη τοΰ γηραιοΰ καθηγητού η¬ κούετο άπηχοΰσα. __Ν4 σοΰ 'πώ λοιπόν ματάκια μόν ; Εί- Ιόαι φθιόικός. Νά ποΰ στό είπα. Ό άσθενης ώχρια, έκλονίζετο και ήτο 6- τοιμος νά πέση λιπόθνμος. γραφεν. «"Αυριον ΚηριβκΙν καμία πρόμήθεια. παιλπησεία...» Μόν εχαμεν Ιντύπωαιν ή τόαη άχ,ρίβεια είς γραφήν της λέξεως «προμ»;#«α.» Ή δρ9ογραφία είνε ζήτημα "ζεω; χαί οχι γραμματικης. Ό κ. Άσημάχης Χρωτόηονλος, μάλλον Ιχέμν&ος τοϋ χ. Β. Βουδονρη, ϊγραφε ΓαλλιστΙ τάς οημειώαεις τού, διατί μία, ήν ευρον,"λίγε: βί 1β ριίχ]ιαββ (1β 1λ διΐοΐ'ύβ.» Καί βεβαίως αύτό εσήμαινε : «θ» παύσωμεν τόν Γραμματέα, τή« Ε'ισαγγελίοις κ«ι τόν Εφηνοδίκην τής 7λ- χάρως » 'Ο κ. Λάμπρος Καλλιφρονάς δεν ίλη- σμόνηοε καμμίαν αημείωσιν Ιδιόγραφον. Τουτο άποδειχννει, ότι ευρίσκετο πάντοτε είς την ανάγκην νά υπογράψη καί οχι νά γράφη. Εις τοϋ κ. ΚΊ>ρ. Μαυρομιχάλη τό χαρ-
  οφυλάκιον είίρον τό ίξης σημείωμα,προϊάν
  βεβαίως &ηυπώοεως άπό συζήτησιν μετά
  τοϋ ονμκε&έρου τού πρωδυπουργοϋ;
  «ΣυμπεΟ. β!δ. θά «άργι καί μενά στό λαιμό
  τού.»
  Τέλος προαεπά&ηαα νά εΰροο καί εν οη-
  μείωμα χοΰ κ. Νώντα. Άλλ' άντ* αντοϋ
  εύρον μίαν συνταγήν άντιναυτιώδους. Φαί·
  νβται, δτί δ δνστνχης νέος ΰ*τελόγιζε νά
  ταξειδεναη διά νά συμπληρώση τάς ναν
  τικάς τού οπουδάς. Καϊ οϋτω ίχά&η ίϊς
  Νέλσων.
  Τα πρωτότυπα των οημειώαεων αυτών
  τα κατέ&ηίία είς τό ΚακουρνιοδιχεΓον Ά-
  θηνών, ίνα χρηαιμεναωαιν ώς Ιπιβαρυν·
  τικά τοΰ Κωσταγερακάρη χατά την δί¬
  κην τού...
  Αΐχαποχ
  Επιστηβονικα Περιεργλ
  απο την ζωην και την φυσιν
  Ή «αγκόσμιος «αραγωγίι χαλκόν*
  Ή παοαγωγή τοΰ -/αλκοϋ ήτις κατά τό 1894
  υπελογίζετο εί; β24000 τίννους είς · 5λον τόν
  κόσμο* ήδη έφθασε τοΰς 613000 καί τουτο χά-
  ρι« εις τάς αύξηθείσας άνάγκβς τής καταναλώ¬
  σεως ιδίως ένεκα των ήλεκτριχών βιομηχανίαν.
  Έκ των 613000 τόννων άναλογοΰσιν είς τάς
  Ήνωμένα; Πολιτείας 334000 τάννοι είς τήν
  ΊθΗτωνίοιν καί τήν Αύστοοιλίαν άνά 34,000 εί;
  τήν Χιλήν 30,000 και|εΊί τό Μεξικόν 51,000.
  Καθόσβν άοορα τα εύρωπαΐχά μεταλλεΐα 'χαλ-
  κοΰ αύτά κατά τό μάλλον καΐ ήττον ευρίσκονται
  έν έξαντλήσει.
  τον έκ κληρονον.ικότητος· άνήκει <Ίς καλ- λιτεχνικήν μεγάλην καί αρχαίαν οικογένειαν. Δέν ϋττάρχει καλλιτέχνης,^ τοΰ δπο'ου τα εργα με τόσον θβυμασμδν, μέ τόσους οωμ,αν- τΐκοΰς έπαίνους νά άναφέρωνται ΰπδ των άρ- ναίων άλλά χαί ήτύχη ουδένα άλλον ηύνάη- _ σεν δσον τδν ΙΙραξιτέλην μέχρι σήμερον διότι Η ΕΙρηνη χαϊ 6 Πλουτος τού Κηφιαοδότου Ι ό δ ρξη μχρ ήμ τούτου μόνον διεσώθη Ιργον πρωτότυπον ΈρτιΛςτής Όλυν-ηΐας εΰρεθείςτω 1877 ΈρτιΛςτής β ί η ργ ρ , εΰρεθείςτω 1877, ακρι¬ Όλ Έρςς ν ρ ρ βώς είς την έναρξιν των άνασκαφών τή; Όλυμπίιχ; ■'ιιτλ τίΓ>ν Γϊοαανώνΐλάλιστα καί ττν πτώιίν τού γιύ-
  ΰπδ των Γερμανών μάλιστα καί τή'
  νόησενή Τύ^πκδΐ-τι,_επεσί χαΐ έχβλύφθις^έπί άμ
  ■ ■''"■■"—'----—-.-ΐΛ£_ νΐϊ—των πληαμυ3Ρ»ν ιοΰ
  _«... χ.___ί_______ ■ 5"Γ. . > ^—— _ ι. —· —ι
  τού διατήρησιν, ιοίω< εί; Ή άρχαιότης δέν εθαύμασε τδν Ερμήν, δπω; άλλα εργα τοΰ ΙΙραξιτέλου;· ή μόνη περί αύτοΰ είδηιι; έξ άπαξαπάση; τ·ης αρχαιότητος ιίνε δύο στίχοι τοΰ Παυσανίου : «χρόνω δέ υστιρον καί »άλλα άνέθίσαν είς τδ ΊΙραϊον, Ερμήν λίθον, «Διόνυσον δέ φέρει νήπιον, τέχνη δέ έστι Πρ»- αξιτέλους». Τδ «τέχνη» δέν σημοτίνει αμφιβο¬ λίαν ώς ένόμιΐάν τινε; (έν οί; κΊ δ ιδιο; χ. Άρβανιτόπουλος ιΐρδ ούο έτών), άλλά είνΐ μάλ¬ λον συνήθίΐα τοΰ Παυιανίου, άν χ«ί οχι άνεξαί- ρετος, νά Οέτγι τήν λέξιν εκείνην ό'που δέν έ¬ βλεπεν ή δέν 7)ντλει ΐπδ επιγραφήν υπό τδ Ιργον. £«· Ό Έομή; παρίσταται νεανιχδ; ε'ι; Ολην τήν άκμ,ήν, τήν ώραιότητα χαί ευγένειαν των μελών τού, χρατών τδν μικρόν Διόνυσαν, τδν οποίον χάπου περιεμάζευσεν δ φιλάνθρωπο; θεό; έγχα- ταλελειμμένον μετά τήν δευτέραν τον γέννησιν καί τδν φέρει νά τδν παραδώση είς τάς Νύμφχ; διά τα -τεραιτέοω. Τδ βάδ^ ρ Τδ βάδισ^ τού είνε τδ ε'ισ«χθε< υπό τοΰ Πο- λυχλείτου εις τήν Άμαζόνα χαΐ δηλώνει τέρμα κινήσεως, ώς (αί χνήμαι έλλείπουν και συνε- ιτληρώθησαν έχ γύψου) εις έχείν.,ν. 'Υπολθγίζε- ται λοιπδν δ Έρμή; ενώπιον των Νυμφών άν δέν δεχθώμεν τουτο, κιρδίζομεν πολΐ) μέ τήν κατανόησιν τής δληί συνθέσεως. 'Βμφανισθεί; ενώπιον των Νυμοων δ Έρμής έρριψε τήν χλααυία τού επί τι^ο; ξηροΰ στε- λέχους, έστηρίχθη έλίϊ ολίγον διά νά άναπαυθή καί πρόκειταινά παραδώση τό παιοίον, τδ δποϊον δέν θέλει ν' άποσπασθή απδ τδν καλόν τού προ- στάτην χ«ί νεύει νά περιπτυχθγι τδν λαιμόν τού, έκφράζων τήν ευγνωμοσύνην χαί αγάπην του' τούτο είνε φυσικώτατον καί συμβαίνει εις τα μι¬ κρά παιδία, δταν τδ κρατοΰν αύτά αγαπητόν πρόσωπον θέλει νά τα ιταραδώσγι εί; τίνα άγνω¬ στον. Κατά ταυτα έρμηνεύεται δτι ή άπολεσθεϊσα δ$ξ ά χ«Ϊ3 δΐν έχράτει ίσως τίηοτε, άλλ' ήτο σημείον δμιλία; πρός τάς Νύμφας χρησιμεύιι δέ πολυ εις τήν συμμιτρία< καί τόν πλούτον των γρβμμών τοΰ ολου τδ σχήμα ΐύτδ, τδ δ- ποΐον κοί δ Πολύκλειτος ϊ^ει εις, -ιίβλλά εογα καί δ Κηφισόδοτος, πβιτήρ ή Λδ«λφά πρεσβύ- τερος τοΰ Πραξιτέλους, εκήγαγεν είς την ΕΙ- ρΛνην τού : μ'νον έκείνη κράτει «κήπτρον δι* αυτής, άλλά τουτο είνε πρό; βλάβην τοΰ εργοο, διότϊ^δΐασπαται ή συμμετρία κΐί δέν σ >γ-
  πίσης πολιούχου θεοΰ των Διονύσου, κ«1 ιδού
  οί δεύτβροι (υγνωμονοϊίντε; τοΰς πρώτους.
  Ό; πρός την εκτέλεσιν δ εβρμής είνε τό άρι-
  άλλ'
  Άληθής Λεβιάθαν άρχιτεκτονικής είνε εν κα-
  τασκευαζόαενον ξενοδοχείον έν Νέα Ύάρκγ). Τό
  ξίνοδοχιϊον το3το θά ϊχγι 49 πατώματα, ΰψος
  δέ περί τα 100 μέτρα. ΊΙ έπΐΦανεια 5μως είνε
  λίαν περιωρισμένη. "Εχει μήκος 30 μέτρων και
  πλάτος 23. Τα οιαμερίσματα εγίνοντο τοιουτο¬
  τρόπως, ώστε νά δύνανται νά περιλάβωσι 2,200
  ένοίκους.
  Μ ία έξαιρ"*κτ» λ4ι»νη
  Ή λίμνη τού Τσίοφινιτς ή ΤσιφινΙτί, είιρι·
  σκομέ<η είς .την αύίτριβκήν Κοιρνιόλαν, παρου- σιάζει ιτρωτοτυπίαν ιταράδοζον. "Ενεκα ιτολλών ΰπογείων ύπονό'μων ή λίμνη αυτή πλημμυοίζίι ή έξαντλεϊται κατά -περιόδους. Καί κατά τό θέρο? μέν δταν τα ϋδ«τα ΰποχω- ροΰσιν οί πέριξ χωρικοΐ σπείρουσΐν δρυζαν καί •χόρτα α;ινα δερίζουΐτι ιτ^ί» των φθινοπωρινών Οί Ίχ*»ϋί τής λιμνης αύτη; *Ιν( έξαίρετοι καί πααασκευάζονται έννός κυτίων. κλείονται αί γραμμαί πρός τί» κέντρον έχφεύγουν μακράν αύτοΰ. Μέ τήν έομηνεία< ταύτην δειχνύεται καί ή εύβυία τοϋ Πραξιτέλους ι Εΐ/ε δηλ. ανάγκην νέ στηοίξγι κάπου τδν δγχον τοΰ μαίμάρου, διότι χωρίς 'στήριγμα δέν ήαπορεϊ νά βατταχδή τδ βάρος τοΰ σώχατος" έπενόησε λοιπδν τδ στέλε- χος κ«ι τήν ρϊψιν τής /λαμύδος καί τήν πρός στιγμή' ανάπαυσιν τοΰ Θ:οΰ καί τοιουτοτρόπως εφερε τδ στήίΐγμα εις λόγον εσωτερικόν πρός τδ έργον. «♦$ Ό Διίνυσος πβρίστάθη πολΰ μικρδς αναλόγως πρός τόν Ερμήν, μέ έκφρασιν αρμόζουσαν είς ιτολϋ μεγαλείτερον παιδίον χαί πρός τούτοις είνε δ ύ τολϋ μεγαρ ρ άμελέστερον έξειργασμένος, δπως Έρμής εις τα όπισθεν. Ταυτα πά καί πάντα αύτδ; δ δέν είνε ρμής ς σ<ράλ(*«τα τοΰ καλλιτέχνου" άποδειξι; δ Πλοΰ- τος, τδ παιδίον δηλ. τδ δποϊον κράτει ή Είοήνη τοΰ Κηβισοδότου : τουτο 'άν χαί είνε ανά) ογον πρός τήν Ειρ ',νην καί μέ έκφρασιν Φυσικήν καί με έκφραστικώτερον κίνηαβ τή; χειρδ;, έν τού¬ τοις άντί νά ώφιλή, βλάπτει τήν '8λην σύνθεσιν διότι δι*/άζεται ή έν ύπωιις τοΰ θεατοΰ είς δ>ο
  σημεϊα, είς την Ειρήνην άφ' ενός χαΐ εις
  Πλούτον άφ' ετέρου καί ώς έκ τούτου ά
  δ>ο
  τδν
  χφ , ..
  ή ίνότης, ενω εί< τόν Ερμήν διατηρΐίται εξό¬ χως. Λοιπόν έπίτηδϊς ό ίίραξιτέλης έξίτέλίσε τ' ανωτέρω καί διά τοΰς εξής λόγους : Ό Διόνυσος άν καϊ βρέφος ήτο θ ε ό ς κ«1 I- πρειτε νά διαφέρη άπό τα κθινά παιδία" άν παρί- ' βτατο άνάλογος θά έ6άρυνε τόν 6ρβχίον« τοΰ πρός την )5>ω / των 'άιτανταχον Οπββχόντωι»
  ακριβώς ο Πραξιτί^ης έφημ'ζετρ <Ί>ς
  τοΰ 'Εομοΰ
  χούν δέ έοίΐρμοσθ/5" έπάνοΓΤου, οΧι.. _
  έπίνοιαι' η λειόττ,ς δεικνύει δ'τι εχει
  καυσιν τό μάρμαοον, ϊχνη πορφυροί χρώματος
  επί τής κόμης δεικνύουν 3τι εϊ/ε βιοή δι* έγ-
  καύσεως έπίσης, «λΛ« δέ ?χνη έπιχ^υΐώΐίω; των
  ίμάντων χαΐ των πεδ λων πίίύονν πεοΐ τής έ(ρ·
  αρμογής πολλών τεχνιχών μέσων. Άιριβώς λέ¬
  γουν οί παλαιο'ι ότι έχεϊνχ των εογώυ τού 49.ώ·
  ρει δ Ποοιξιτέληί άριστ», ατχ ένέχοιιε χαΐ 1%χ·
  Φΐν δ έμπειρότατος έγκαύΐτη; καί ζωγράφος
  Ν ι κ ί α ς, βοηθός τού 1Ιραξ·τέλους.
  'Εχει λοιπόν δ*λην τήν τελειοτητα δ 'Εομής
  καί είνε έργον τή; ώ ιμωτάτη; ήλικίας τοΰ Πρ«-
  ξιτέλους, δ δποίας ειργάσθη μεταξΰ 36ϊ χαι 3Ιί5
  πρό Χριττοΰ.
  Ώ: πρό; τήν εχφρατιν εχει δ 'Εΐμής τό ποι-
  κίλον καί περίπλοκον έπίτηδίς' διότι τοιαύτη
  ήτο ή βύσις τοΰ θεόν έχείνου είς τήν εντύπωσιν
  των 'Ελλήνων, οί δποϊοι τόν έτίμων υπό ποικί¬
  λας ίδιότητας καί τόν εθεώρουν ώς τόν χατ' εξο¬
  χήν 3·.λάνθρωπον θεόν, »όν καταδεκτιχόν χαΐ αύ-
  τοΰς τοΰς άνθρώπους συναναστρίφόμενον.
  Ίδ(ως κυριαοχεϊ είς τήν ε<»ρα!ϊ(ν τού ή θεΐα καί ουράνιος εύγένεια, ή τελειότης χαί χάρις των μελών, τό ΰψηλό/ χαΐ ΰπεράνθρωπον, στοιχεϊα γνήσια των θεών. Άλλά καί τό συμπαθές, τό «ριλάνθρωπον χαι γλυχΰ, τό σχεπτιχόν καί έλα- φρωί ε'ιρωνιχόν διαχρίνετάι είς τήν εχφ^ασιν τοΰ ριωρίζοντος τα πάντα θεοΰ και μή αποροϋντο« διά τίποτε συυδαϊνον έν τω κ07μ<ο χαΐ μιταξΰ των θεών καί μεταξΰ των άνθρώπων. Συμβαίνη δ*,τι είπομεν καί διά τα εργα τοΰ Φειδίου, δ'τι Ι/ουν όλας τάς γενιχάς χαι ε'ιδικάς Ίδιότητας ενός θεοΰ' μόνον ό'τι δ Πραξιτελης 8έν ένισχύίΐ τόν υψηλόν ιδεαλΐσμόν, άλλά φέρει τοΰ; θίούς τού εις τό σημείον τοΰ ^ά έννοώνται υπό των άνθρώιτων, χωοϊς νά χάνουν ή έχιΐίπτουν έκ τοΰ ΰψου; των. Αύτό έπιχείρησε χά1 δ Άλχοι- μένης μΐ τήν έν χήποις Άφροδ'την, επέτυχε δέ ανυπβρβλήτως δ Πραξιτέλης εί; άλλα εργα τού κ«ί Ιδίως εις τήν Κ ν ιδίαν Άφίθδίτην. [Αυριον περί τής Κνιδιας Αφροδίτης καί των άλλων Ιργων τοΰ Πραξιτέλους καί περί τοΰ " ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ^ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Η ΠΟΜΤΙΚΗ ΤΟΝ ΚΡίΤΟΝ ■ [Έβδομαδιαϊον Δελτίον] Α.ΓΓ·Λ.ΙΑ. Σήμερον ή αγγλικη πολιτιχή ή άκολουθοϋσ* τήν τάξιν καί τδν ρυθμόν οιτ:ς άπδ τής έποχής τοΰ Κ^όμβελ ουδέποτε εις τάς γενικάς άρ/άς παρήλλαξεν, ουδέ συνειτώς χατεβλήθη, ευρίσκε¬ ται είς τάς μεταβατικάς έκ ίνΐς χαταστάσεις ϊ'ις τάς δποίας δέν έπέρχεται μέν βλάβη τις έ>·
  τής έπιγ.νομένης π»ρ«λύσεως. πάντω; δ ιω;
  Ιπικρατεΐ κ*τάπαυ«ις πάση; πρωτοβουλίας έν τή
  έκτελεσει τοΰ γενικοΰ ιτοογράμματος. Ό Κάαι·
  πελ Μπάνερμαν έξαικολουθεί τάς πολιτικάς συ-
  σκίψεις επί τοΰ ζητήματος των προσεχών έκλο-
  γών καί έλπΐζει 8τι θ άιτοχτήϊγι δι' αύτίϋν τα
  τρ!« τέτα,ρτα 'άν μή τα τέσσαρα πέ;Απτ« των έν
  τφ Αγγλικώ Κοινοβουλίω έδωλίων, συμπερι-
  λοιμβχνομένων έννοεϊται καί των Ίολανδών 6ου-
  λευτών πρός τό ποόγραμμα των δποίων συαπί-
  πτει κατά τδ πλεϊ;τον τό πράγραχμά τού.
  Άλλά μεγάλως άπασχολεϊ την Κυβέρνηαιν
  τδ ζήτημβ των έν Λονδίνω άεργων οΐτινες χ»1,
  έν διαδηλώσει μετέβηταν πρό τινος εις τήν 0|.
  χίαν τοΰ "Άγγλου πρωδυπουργοΰ. Οί άπεογοΐ
  ούτοι είς πολλάς χιλιάδας άνερχόμανοι, π?^ιΐ
  χατά τδ πρόγραμμα των φιλελευθέρων νά -αί"
  στατευθοΰν διά τή; Ιδρύσεως χυβερνητικών ·?'
  γοστασίων Γις τα δπβϊα νά ευρίσκουν τδ ΑΛ*'
  ραίτητον ημερομίσθιον οί μή εύρίσχοηις αλλα¬
  χού εργασίαν. Καί ή Ιδρυσις των έργοστασίων
  αυτών άπασχολεΐ μεγάλως τοϋς χυβερνητικοΰς
  κϋχλους, οί οποίοι ευρίσκονται προ τή; θλιβερα;
  ιχληθι/ας οπ πρέιτει τα έργοΐτάσια ταυτα νά ίδου-
  9οΰ/ εξωθί τού Λονδίνου.
  "Οσον ά»βρ$ τό ζήτημα ττς έξωτεριχής πο·
  λιτιχής ή'ν θ' άχολουθήττ ή νε'α Κυβέρνησις, ά-
  κόμη δέν εξηκριβώθη υπό ποίον πνεΰμα ή έν-
  τολή αυτή ανετέθη είς τό υπουργόν Γρέϋ.
  Τάς φιλονεικίας τοΰ ΜπύλωΦ καί τοΰ Μπέμ-
  πελ έν τ>5 γβρματιχτ} Βοΰλη, τάς δποίας παρα-
  λαμβάνοηες από τάς γερμανικάς εφημερίδας,
  παρηχολουθήσαμεν ήδη, δ γΐρμανιχδς λαδς μετ"
  άγωνίας χαταφανοΰς βλέπΐι συνεχιζομένας χαί
  μάλιττα εχούσας πολλοϋς τοϋς άντικτΰπους έν
  αύ-ϊ) τ^ Αγγλία. ΊΙ γίρμανική ττολιτική ή
  δύσπιστος, παρά τα φαινομενιχά κελεύσματα τοΰ
  Κάϊζϊρ τοΰ καταδικάζοντος ώς με'γα έλάττωμα
  την δυσπιστίαν είς οιονδήποτε ζήτημα, έξακο-
  λουβίϊ τάς πρός παρασκευήν ποοσπαθείας της,
  γνωρίζουσα^ ότι θαττον ή βράδιον θχναγκασδτ} νά
  κατέλθη είς τ6ν διά των· 5πλων άγώνα, 'έκεΐ
  ό'ττου ή "εύθην α τοΰ «'μπορίίυ της, κχί δ έξευ-
  τελισμός ταδ έργατικοΰ ·'■—>-*-■■----- '- — '
  ζηαίας χνυιτόλογίιτους
  χανίας.
  Πρός τούτοις, ή Γερμανία σήμερον άναμένει
  την απολογίαν τού στρατηγόν φόν Τρύβα, τοΰ
  οποίον «ί άπρονοησίαι,( «ί'άποδεδ'ειγμέναι πλέον,
  υπήρξαν^ αί μίναι άφοομαΐ των γερμανιχών
  ατυχημάτων είς την νοτιοδυτικήν Άφρικήν.
  Τδ γερμανοβραζιλιανδν επεισόδιον ' ελύθη ίκα-
  ; τής Βραζιλίας διά τής μυστικής
  ΐθΰ συλληφθέντος Γίρμανοΰ βυγοδ
  κου, κχί βιαψευσθέντων των γίγονότων, »ίς τρό-
  αιστβ) ή Γομβνία νά μή εύρ5&^ 'ιΐς την
  ίίσοδήματος, έπιφ,ίρει
  8 < τάς ξένα'; βιομη'- ΑΘΗΝΑΙ θέσιν νά Βεαζιλιανήν Δημοχρατίοιν. επισήμως την την ΙΤΑΛΙΑ Τα Ίταλιχά φΰλλα τα κομισθέντα χατ' αύτάς περιγροίφουν λεπτομερώς τα τής ύπουργικής κοί- σίως, ή !>ποΙ* ίξίρράγη είς στιγμάς δμολογο'υ·
  μένως κρισίμους διά την Ιταλίαν. Ή χυβέ:νη-
  σΐς Φόρτη ή δποία «Τχι τταθίρωτάτην πλειοψη¬
  φίαν έν τη Βουλη ύπίστη τρομακτικόν ήτταν
  ίίμα τ>) πρώτϊ] ψη«οφορία επί τής Ίσπανοϊτα-
  λΐκής συμβάσεως καί ηναγκάσθη νά παραιτηθή.
  ΊΙ ήττα αυτή δεν εφάνη ίΐς ουδένα πάράδοξός
  διότι ποι*ί)'λαι φήμαι έκυκλοφόρουν άπό χαιροΰ
  δ"τι ή Κυββρνητ-.ς Φόρτη εζήτει τρόπον ίυτχη-
  μον παραιτήσεως της, ένεκα των δυσ/ιρβιών
  είς τάς δπ. χς ίύρβίΐη κατά την εφαρμογήν τής
  ΐξαγο:5ς των σιδηρόδρομον υπό τοΰ Κράτους
  ίπως άλλως τε και δ ίν Λονδίνω άνταποκριτής
  ,,μών μας ετηλεγράφησε έν καιρώ. Τδ ζήτημα
  α·''τό ηνάγκασε την κυβέρνησιν νά προτιμήΐη
  πρό παντός άλλου νομοθϊτικθΰ μέίρου τδ ακαν-
  θώδίς ζήτημα τής Έμπορικής 2υμβ«σ«ως μιτά
  τής Ίσπανίας, τό χυρίως άβορών την εισαγωγήν
  οΐνων ίσπανιχών β'ις τδ Ιταλικόν Κράτος. Ό-
  μολογουμένως το ζήτημα τουτο ήτο δυσχιρέ-
  'στατον καίτοι κατά τοϋς ύπολογισμοϋς τοΰ ΰ-
  πουιγοΰ τώ* Οίκονομιχων τής Ιταλίας, μεγά¬
  λαι άλλ' εμμεσοι ώφέλίΐαι ήθελον προκύψη κα!
  δι'αυτήν την Ίταλικήν οινοπαραγωγήν 'παρ'
  δ"λον τδν άνταγωνυμδν τδν Οποίον θά εύρισκε·
  διά τής ε'ισαγωγής των ίσπανικων οΓνων. Άλλά
  τα πράγματα δέν κρίνονται πολλάκις άπδ τούς
  λαοϋς υπό την πραγματικήν των άλλ' 6πδ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ ^0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  ΣελΑνη 28 ημερών
  Άνοττολήήλ. ωοα 7 λ. 13— Λύσις ώρ. 4 λ. 45
  Μηνδ, Έρ«ιογένοι/ς, Εύγράφον μαρ.
  μέσω τοΰ σάλου τοΰ πθλιτιχοΰ
  άπαρατήρητος σχεδόν, ή έν τ«Τς «Αθή¬
  ναις» δημοσιευθείσα προχθές έπιστολή τού άρ-
  χιμανδριτου Πλουμή, ενός των άληθώς ήρώων
  χατα τούς χρητικους αγώνας,συνδυάζοντος όλον
  τό θέλγητρον κα! την επιβολήν Έλληνικής
  Όρθοδοξίας χά! Έλληνικής φιλοπατρίας. Ό
  Σεβ. Μητροπολίτης Αθηνών έπίστευσε πρός
  στιγμήν, ότι δύναται νά χρησιμεύσχ) ή θρη-
  σκεια Νέμεσις τιμωρός χατά ρασσοφόρου, έ¬
  χοντος παρά τόν Σταύρον ΐό ό'πλον τοθ ή-
  ρ"ωος. Ό Σεβ. Μητροπολίτης Αθηνών
  λωϊεν ?σως είς την περίστασιν ού:, ν
  δόξαν τδν ίεραρχών έχείνων οίτινες *κ· ?
  "σιν, ότι β κλήρος Ιχει ά:------"1Λ"
  λιτικήν, έκθηλύν.σεως των
  χρισίας καί άφοσΊώσεως είς Τας
  άπβλαυσεις τάς οποίας παρέχουν ι'δι# αι,^Αύ-
  λαί, αί τολμώσαι νά χρησιμοποιοϋν χαί"1 τής
  Θρησκείας την ίερότητα πρός επίτευξιν ίργων
  ή'κιστα χριστιανικών,|διότι χριστιανωσυΛ* κα!
  Αύλαϊ, βεβαίως άν δέν δ.ίστανται, -ουδέποτε
  εΰρ^ησαν είς άρμονίαν ήθιχών αρχών έν τί)
  ενασκήσει τής μεγάλης άρχής τής διεπούσης
  τόν ^ιστ.ανισ;.-^, ήτις ε?νε προσήλωσις είς
  την Ιδέαν, την Συγγνώμην χά! την Ίσότητα.
  Άλλά καί διά την Έλλάδα Θρησκεία καί
  Πιτρϊς είνε άλληλένδετ», παρά την λευκήν
  δέ φουστανέλλαν ΰπάρχει τοΰ μαύρου ράσσο
  ή δόξα, τής δέ σημαίας τής χυανολεύκου κο
  ρωνίς ύψοΰται τοϋ Τιμίου Σταυροΰ τό σύμ¬
  βολον.
  Άν θρησκεία κα! πατρίς Έλληνική χω-
  ρι^ώβι, βεβαίως δένθάε?νε Έλληνική ή θρη-
  σχεία τής Όρθοδοξίας. Άλλά πράξεις άπο
  τελοΰσαι άτόπημα ομοιον πρός τό διαπραχθέν
  υπό τού Σεβ. Μητροπολίτου πρός έα των
  τιμίων ρασοφίρων άγωνιστών τής Κρητιχήι
  Ελευθερίας, φαίνονται πρός τόν χωρισμόν
  τούτον τείνουσιν. Οί Έλληνες ίεράρχαι είνε
  οχι απλώς τής Θρησκείας αντιπρόσωπον
  άλλά τής Έθ'νιχής Ίδέας άπόστολοι, βε¬
  βαίως δέ τό επεισόδιον ό'περ εδημιούργησεν ή
  πρός τόν Κρήτα Άρχιμανδρίτην Πλουμήν,
  εκδήλωσις των φιλαυλιχών διαθέσεων τοΰ
  Σεβ. Μητροπολίτου Αθηνών, δέν είνε έκ των
  έποικθδθμοΰντων φήμην Έλλήνων ίεραρχών...
  ζυ
  78 έξ
  ρον των Πανεπιστημίου είνε μεγίστη. Είς}
  Πανεπιστήμιον των Αθηνών σπουδάζουν
  έκ Μακεδόνες, 59 έκ θράκης,
  πείρου, 209 έκ Μ. Άσίας χά! 34
  ένω έν τω Γ
  Μακεδονίας ._......^~Λ.η. ,
  Είς τό Πβνεπιστήμιον Αθηνών πρός τού>
  Κ
  ΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ννχκαϊ Οέόεκ
  ήμ Αθηώ πρός τούτ ΑΙ φννα
  τοις σπουίάζουν 121 Κρήτες Χ«ί 9 ε'ΐ Άνα: Τα Α*η·/β*β *Λς
  Ρωμλία Ό άθ ίέ ω λί 4 '/Α< & έργα ς ζ Κρήτες Χ«ί 9 εΐ Άνα: Τα *η/ Ρωμυλίας. Ό άρΐθμος ίέ των τελευταίον το»4 '//άΑ<» *&ν έργα_ο»&ν τΛς των καθώς καί των έκ Τουρκίας θά ήτο ποΐΰ ------—·- —— των χαθώς χά! των έχ Τουρχίας θά ήτο πο",ΰ μεγαλείτερος είς τό Πανεπιστήμιον Άθηνώ», «ν μή ή Τουρκικη καί ή Βουλγαρική Κυβέρ¬ νησις υπέβαλον είς μυρίας διατυπώσεις τ5$ί έχοντβς δίπλωμα τοδ Έλληνικοϋ μίου. Ι οΐτινες θ_ά τίθενται Ι διαθεσιμότητα την ^ΕΡΙΙΗΣΪΜΕΔΡΙΑΣΙΣΤΗΣΒΟ.ΑΗΣ 3 ώ θ« ανέλθη σήμερον την ή Β 3 ώραν /|ς τουτο ό πρόεδρος τής Βουλης α- ■ χ. χ. βουλευτάς την »ωΙ Ή Βαρωνις φόν Τίσχα * Τό όνομα Φόν Τίσχα είνε γνωστόν είς άνωτέρους μ«ς κύκλους ώς άνήκον ίίς φιλελληνικωτατον συνταγματάρχην των Ούσΐ σάρων τόν άποτελοΰντα έπίλεκτον μέλο| διεθνών έν Μακεδονία στρατευμάτων: βουλευτά, ιραχαλεΐσθε αυριον Σάββατον 10 ■ ~ "α. δπως Ό πρόεδρος Μπουφίδης ΕΒΡΑΙΩΝ | _ φόνο* — Τρο»εος όλην την Δύο πράξεις άληθώς έμπνεούσ^ εκτίμησιν ευθύς άμέσως καί & πίδας υπέρ των προθέσεων των ν^ν ύπουργών, δχομεν να σημειώση Ή πρώτη πρέπει να γράφη είς ^ ογητι^ ™ϋ κ. ΙΝ. Καλογε(,0. πούλου. Ή Υλώσσα ήν ετήΟησε κατά των άπεργων μαθητων ΐοδ Πολυτβχνείου, ζητουνεων οΰτε,^ οΰτε ολίγον, νά κάμουν διευθ^ τούς ύποκινοΰντας την απεργίαν, εΐ^ νλωσσα άξία ύπουργοΰ, θετοντοςυ); πρώτην βάσιν τΓ,ς κοινωνικης καί % λιτειακής εύημερίας την πειθαρχίαν. Είνε δμως καί -τραγματοποίησις δ νβας κυβερνή ΑΦΗΓΗΣΕΙΣΕΠΙΒΑΤΩΝ θμίδ* χαλλιτ*χ«!κήν ΰ τί ίατά ιην συνεδρίασιν δέ τ διά ψηφο ήν ή φαινομενικήν των όψιν. Καί ένώ ή είσαγωγή των ίσπα^κών οίνων άντ! νά βλάψη θά ώφέλει μεγάλως τα συμφίροντα τής μεγάλης τάξεως των ίταλών οΐνοπαραγωγών, οί παραγωγείς ούτοι εθεώρησαν ώς καταστροίρήν των συμψίοίν- των των τελείαν, την εισαγωγήν ταύτην, καί Ή Βασίλισοα Ι* Πειραεΐ Κατελθοϋσα χθές είς την γείιονα επεσκέ¬ φθη τό Ρωσσικόν ΝοσοκομιΤον ή Α. Μ. ή Βα σίλισσα. η ίορ- : θά 'μπιστοσυνης τίς ΒοιτλΛς την σημερινήν έπίσης συνεδρίασιν θά Ι" '19 **«/νν~ ».^^ - - ι , 5 τής νέας Κυβερνήσεως ικαΤς γραμμαίς περι τοϋ . ογράμματος. ( ταϊϋτα θά ζψήσχ τψ θωσε ν/ πίροχον, ε4||^^Β|('7;£ ό παγκοσμίου Τύ- πο^πανεΓ3βΙΡί'«Μ^Γ ν' αποφανθή περ! "αυτής «^τί ή κοινωνιχή της θέσις ει^ «τύχημα δία την τέχνην, χάνουσαν ίέρειαν'.ητις θά ήδύ»*το] νά κρατήση τα σκήπτρα*, Ή Βαρωνις Φόν Τίσκ-Ν ...^ κβιται νά δώση δείγματ^ ^ έντός τής προσεχούς ίίϊομάίΰς. Κινε νά προστεθή Οτι πλήν τής εόκαιρίας ήτις δεται είς πάντας νά θαυμάσουν εν τάλθ-ντον υπέροχον, είνε καθήκον πάντων νά άποδώσω-ι......· ■· ■ , · μέν είς χειροκροτήμχτα πρός την σύζυγον ό'τι Ι^ί τί) νομ°σΧ*ί:ον πεΡ' . οφείλομεν πρός τόν σύζυγον Κημιώσεων των βουλευτών μετα τουπρου ~«Χ5(-... ' ογισμοΰ τής Βουλης, άφου δέ ψηφισθή β« Τό ζήτημα τοΰ Πολυτεχνείου ψί ή συνεδρίασις. Περί την 5ην ώραν μ. μ. τής χθές 40 πε- ΓΗ 8*Ρ£Ϊα ««Ρ»***1"11 . » . ρίπου μαθηταί τοΰ Πολυτεχνείου μετέβησαν Καΐί1 τ^ν ^ανό1γ1Ψίν τωνίογασιων να είς τό ύπουργεΤον των Έσωτερικών καί έπέ- |>βλ»;«οϋν πλείστα νομοσχέδια έν οΐί κα
  δωσαν δι' έπιτροπής πρός τόν υπουργόν κ Κα- Ι ·ή« *νρ(ίας περιφερείας. .
  λογερόπουλον πολυσέλιδον αναφοράν εν τή δ- |-Γ° νομοσχέδιον τουτο καθ δ μας «νε-
  ποία έκθέτουσι πάντα τα λαβοντα χώραν άπό Γ 'οαεν & ίκ Χων * ,*■ ^"Ψ^ *
  εμφανίσεως τοθ ζητήματος τής Άκαδημίας > καμμίαν σχέσις μέ το είς β άνα/™°"'
  Ρουσοπούλου. Ι ^ισί?εν κατά την παρελθούσαν σύνοδον.
  Οί μαθηταί διά τής άναφορας των ύποδει- Ι * ™'" νομοσχεδίου τούτου δ αριθμος ~"
  κνύουν (;)είς τόν κ. "Υπουργόν βτι είνε ά- ^ευ(ών πεοιορίζεχαι χατά τι άχομη.
  νά·)κη νά άπολϋθή ό διευθυντής τοϋ Πολι)τ£
  χνείου κ. Μητσόπουλος ίπως επανέλθη κ τ.
  ρείας, περΐ των έν Ρωσσία γενομένων συμπλσ
  κων, των οποίων ήδη θύματα «ίτττβ»*. «Λ
  ληνις είς την άκάθεκτον δρμην τιυν επανασ
  εναντίον των "Εβραίων.
  σία;
  Τή ίν
  Είς την έμπορικωτάτη/ ταύτην «όλιν '^'*
  α; ή δράσις των έπαναστατών ιδία ϊ/ει **<' ώ * έέ ό παρε,Λποο,σ» τ ο. ράσις «*«. ένέργεί«ν πρό; παρε,Λποο,σ» οΰ 'εογου αυτών »»=ϋ» « αυτών καταστρεπτικου έργον. »»>»" —γ- ^
  τοΰέδά»ους. Αί μικρθίυμπλοκαί καί αί ο_
  γαί των διαφόρων χαταβτηματω* είνε_ εις την
  Τ 'αν διάταξιν, χαί τδ αδύνατον της κ«τα-
  παντδς έκ μέρους αυτών
  Ιχει καταστήϊίΐ πανισ-χύρους
  δι' οίανδήποτβ απόφασιν. Τής >
  ταύτης ίπωφελούμενοι ούτοι εις την
  μ5τά των "Εβραίων συναντηκτιν -'τ'"·1
  αυτών χαί προσθετουσι ·■■'- "
  επι1
  «τώματα
  χατ
  είς την
  την
  δέ
  ^,ΐί^Ϊ^,ρασαν τη ?
  οί έχετ εαοισχόίενο. -Έλλην,; δέν εχουν, εγκα-
  έ αύτην πόλιν εις
  υτή η
  ά
  ΑΙ ΠΡΠΤΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  Ό πρεσβευτάς τής Αυστρίας
  Χθές την πρωίαν επεσκέφθη τόν κ. πρωθυ¬
  ό Ϊ ό ύ
  πουργόν «!ς τό ύπουργεΤον των Στρατιωτικών Ι ξτι 'ίέν ημμ,ριζ^τΛΙ
  Ό πρεσβευτής τής Αυστρίας καΐ συνδιελέχθη Ι τ03 των
  ιιετ' αύτοΰ επί ιιακαόν. Μ«τί»?!ΐ τ#7ι« πηιη- Ι ^_____·
  σι»ί τού Διευθυντού. Ό κ. Καλογερόπουλος
  υπεσχέθη δτι θά μελετήση την αναφοράν.
  Οί πλεΐστοι δμως των σπουδαστών τοϋ
  Πολυτεχνείου φρονοθνες, δτι ή παράτασις τή*ς
  αταστάσεως αΰτή*ς έν τω ίδρύματι τούτφ
  δέν είνε δυνατόν νά έςακολυθήση επί πλίθν',
  έπεσκί'φθησαν ολίγον βραδύτερον τον κ. "Υ¬
  πουργόν καί τόν παρεκάλεσαν δπως λάβη
  μέριμναν υπέρ τή"ς έπανίφορα; τή*ς τάςεως
  έν τω Πολυτεχνείφ, δηλώσαντες
  ς τό χθεσινόν φύλλον τής «Έφημ.· τής
  ρνήσεως» έδηαοσιεύθησαν αί πρώται με-
  ί ί εξ
  μετ αύτοϋ επί μακρόν. Μεταξύ των πολιτι
  έπροχάλίσβν την πτώσιν τής Κυβιρνήσιως διά Ι Χων κύκλων εβεβαιούτο 6τι ή συνδιάλεςις αυτή
  φοβίρας νίκης τής δημοκρατικής άντιπολιτίύ Λ------Λ"' 'ρ'λ'1------.....-.....Α- *-------'
  5ρη
  πυροτέ/ντιμα, άνίβλέγη ολίγον άνεπιτυχώ; έ-
  »έτο; εις την Βουλγαρίαν, ή όποία τόσο* π'.μ-
  πωίώς παρεσχευάζετο αίς πόλεμον κατά τής έπι-
  κυριάρχου αύτη; Τουρκίας. Είς την 23οβρά/ιε ή
  Κυβέρνησις μέ ύποκρισίοιν Ταρτούβου ζητεί νά
  έξευμεν.ίσ1}) την κοινήν γνώμην διά τή; έπιδίί-
  ξεως βελτιουμένων μετά τής "Ελλάδος σκέψεων,
  ίσως όπως καταδιίξν) είς την Ρουμανίαν, 5τι
  ΰπερμέτρως ειργάσθη είς έΒάφη τα &ποϊα αυτή
  διεκδιχεΐ πρός τοΰς "Έλληνας χαί δτι εί·*· ε¬
  τοίμη νά ένωθ^—αν είνε τουτο ποτέ δυνατόν—
  μεθ' ημών, 8πω; πατάξϊ] τή/ απλώς μωραίνου-
  σαν καί είς τάς ενεργείας της χαί είς τοϋ; νιρι-
  ριχοΰς θυμούς της Ρουμανίαν. Άλλά τό πυρο-
  τέχνημα.δέν θά ήτο τέλειον εάν δέν Ιδιδεν είς
  τόν κόσμον τόν γνωρίζοντα τα μ(ση τβ χωρί-
  ζθι/τα «π' αλλήλων τους διαφόρους χομιτατζή-
  δες, νά έν/οήτη, 8τι τα σωματίία τα έπανα-
  στατικά ήνώθησαν πλέον καί ότι ήνωμένα, πα-
  νίσχυρα προετοιμάζονται ώς εν σώμα καί μία
  ψυχή νά έπαναρχίσουν τα κινήματά των έν Μα-
  κίδονία κατά την προσε/ή άνοιξιν. Είνε ολίγον
  πολΰ Ταρταρίνοί οί δύστηνοι Βούλγαροι ι!ς τό
  ζήτημα αΰτ , διότι λησμονοΰν 8τι οί Μακεδόνες
  τής σήμερον δέν είνε οί κύπτοντε; καί δυστυχεϊς
  χαρακτήρες τής χθές, άλλά πλήρεις θάρρους είνε
  ίτοιμοι καΐ χατά την ερχομένην άνοιξιν νά κα-
  τατροπώσουν τοΰς Βουλγάρους δολοβίνου; ίπως
  τοΰς έξιμηδένισαν καΐ κατά την παρελθούσαν
  άνοιξιν.
  ΗΝ. ΠΟΛΙΤΒΙΛΙ
  ΙΙολλά ζητήματα κατ' αύτάς ανακοινούνται εΓς
  τε την Γερουσίαν χαϊ την Βουλή; των Ήνωμέ-
  νων ΙΙολιτειών, ζητήματα άκανθωδέστατα, ώς
  είνε τό των Άσφαλιστικών Έταιριών, τοΰ Πα-
  ναμα καί τής χαταλήψεω; των τιλωνείων τής
  Δημοκρατίας τοΰ Άγίου Δομινίχου.
  Τό ζήτημα των Άσφαλιστικών Έταιριών άπο·
  τι»λεϊ μίαν άπό τάς βάσει; έχείνας αΐτινες έστή-
  ριξαν τόν Ι'οΰζβίλτ κατά την τιλΐυταίαν έχλο-
  γήν -.ου (:ς την Προεδριίαν των "Ηρωμένων 11ο-
  λιτειών, καί άποτίλεΐ θ«μ··λιώδη βάσιν τή; πο-
  λιτίίας ήν θ' άχολουθήστ) «ν τω μέλλοντι διά τα
  μ>γάλα τή; Άαερικής Συνδικάτα τα άπορρο-
  βώντα είς ολίγα άτομα τό /ρήμα τό άνήχον τοίς
  π?λλοϊς. Άλλά μήπως καί τό ζήτημα τοΰ Πα-
  νβμα είνε μ·.κ3οτέρ»; σημασία; διά την ΰπβρξιν
  τής ένεστώσης Άμιριχα<ιχής κυβερνήσεως ; Άποτίλεΐ μίαν καρκινοβασίαν ή περί τής διοτ- τρήσιως τοΰ ίσθμοΰ τούτου συζήτησις, πρωτο- φανή διά τα χρονικά των άμΐριχανιχων έν γένιι έπιχειρήσιων, καρχινοβασία περί την οποίαν μά- λι'στα «οιχίλλα θρυλοΰντ*ι χβΐπερισσότιρα ψιίυ- ρίζονταΐ. Άλλά χαί έχτό; τής Βουλης άλλα ζητήματα άπασχολοΰν μεγάλως τή/ δημοσίαν γνώμην. Εΐνι τό κακώς ίπιλυθέν ζήτημα των Κι/έζων έργατών χαί τ ό άΆυτον άχόμη παραμένον ζήτημα των μαύρων έργατών "Ισως τα ζητήμβτα ταυτα φέ- ρουν την άμερικβνικήν κυβέρνησιν εί; μεγίστας δυσχερείας, δέν είνε δέ απίθανον καί είς κρίσιν άκόμη. Τό Τόκιο, χατά τα έκιϊθεν λαμβανόμενα τη · λεγρβφήματα, ευρίσκεται είς μβγίστην αναστάτω¬ σιν έξ α'ιτίας των πενΓακισχΐλίων χινέζων σπου' δαστών. οί όποϊοι μή άνβχίμενοι την προοδευτι- **κήν πολιτικήν τής ΐαπωνικ^ς χώρας χαί έμμέ- : »ντε; εί; τα πάτρια, άπίφάσισαν ίν σώματι, χά! «τόπιν ταρα/ών νά παλινοοτήσουν πρός τό ού- νιθν χράτο; αυτών. Το ζήτημα τουτο μιγάλας νο/ωρίβς πβρέσχεν εί; την ίαπωνικήν κυ· /ησιν. άναγχασθιϊσαν επί τή έλπίοι προ- ιως τοΰ καχοΰ νά προβή εις αβαρίαν τοΰ »γοΰ ^ης ΤΙαιδείας δϊτι; καί παρητήθη. Ίέτέρου ή Ίαπωνία διέρχεται μεγίστην οί- ϊκήν κρίσιν τόσον ενιχα των δαπανών εί; » ϊ£λήθη, ίσον ένεκα τής ελλείψεως χειρών | συγκομιδήν ήτις υπήρξεν άτυχεστάτη λ 10 φοβιρας νίκης τής δημοκρατικής άντιπολιτίύ- Ι αφεώρα την Έλληνορουμανικήν διαφοράν. σεως. Πώς θά λυθρ καί πότε ή κρίσις αυτή, ε?« άγνωστον. Τδ βέβαιον έν τούτοις είνε,ό'τι διά τής άπορρίψεως τής συμβάσεψς ταύτης ζημιοΰται , » ή ΊσποΛία, άλλά καίίιύτής τ-Λί,Ίταλίιχς τ σϋμφέρονταΊταραβλάττο' Οί ΌλνμπιαχοΙ Άγώνες Ειδοποιηθη έκ Ρωσσίας ή Έπιτροπή των Άνωνων, ·5τι έσ αναφοράν συναδέλφων των '/Λ .. ·ν· ί τα κατα τοϋ Διευθυν¬ ταί ΰποβαλόντων την Ό χ. ]] ου Δουκός Νικολάου Νικολάϊεβιτς ώς προέίρου, τοϋ στρατηγόν Μ Κουπέντσκη ώς γραμματέως και τοΰ συμβούλου τοΰ Κράτους κ. Βαλτζώφ. Τί[ς έπιτροπή*ς μετέχει καί ό όμογενής κ. Γεώργιος Εΰμορφόπουλος. Έπίσης έκ Ρώμης ειδοποιηθη ή Έπιτροπή δ'τι εσχηματίσθη έκεΤ έπιτροπή αποτελούμενη έκ των κ. κ. Λ. Λου- σχίνη βουλευτού, Γ. Μαντίκα βουλευτού, στρα· τηγου Λ. Δουσέ, Β_. Άμάντη τμηματάρχου τοϋ ΰπουργείου τί]ς Παιδεΐας, Ι. Σερεζολέ έπιθε- ωρητοϋ, τοΰ καθηγ. Κ. Τέφι, Γ. Μ. Φιαμίγ- κου, Β. Πάρδου, Β. Ίντριτζίλη|Γενι*:3 Προ¬ ξένου τής Ελλάδος έν Ρωμη καί Π. Καγκάν ΰποπροξένου τή*ς Έλλάδο», ώς γραμματέως. Ή Έπιτροπή απεφάσισε νΤ αΐτήσει των Άγγλων άθλητών νά προσθέση δρόμον πέντε αγγλικών μιλλίων ήτοι 8045 μέτρων, τελε- σθησόμενον έντος τοΰ Σταδίου. Φάαν&ρωπιχί] άγορά Πειραιώς Είς το φουαγιέ τοΰ Δημ. Θεάτρου Πειραιώς αυριον θέλει διενεργηθή φιλανθρωπική άγορά τήςόποίας την διεξαγωγήν έχουσιν άναλάδει αί εύγενεΤς δέσποιναι τής γείτονος τή*ς φιλανθρω· πικί|ς αδελφότητος «Άγιος Παντελεήμων». Δέν ΰπάρχει άμφιβολία, δτι δλος δ κόσμος θέ¬ λει ευγενώς συνδράμει είς την επιτυχίαν ταύ¬ της, άφοΰ άλλως τό καταβαλλόμενον τίμημα πάντως θά είνε μικρότερον τη*ς άξίας τοϋ κερ- δίζομένου άντικειμένου, απο τα δποΤα θά είνε γεμισμένα τα τραπεζάκια. Ό Ραομφς Περιεχόμενα τοΰ σημερινον Ρωμηοϋ Ό Ράλλης μέ τδν Βασιλγια κα) των κομμάτων τα πουλιά' Πρόσκλησις 'στό Παλάτι τοΰ Κόντε τοΰ Κορφ'άτη. ιώτι^ς Φασουλής ύο ιΐρώτου; τής Βουλη;. Ό πάτ 'στοΰ; Μία κατά λάι?ος παρασημοφ&ρία Εξεδόθη χθές ή «Εφημερίς τή*ς Κυβερ¬ νήσεως» ύπδ την αίγίδα τοϋ 'Υπουργείου Θε- βτόκη πλέον. Πρίν δέ άκόμη δημοσιεύση κα¬ νέν Δΐάταγμα, ή Κυβέρνησις Θεοτάκη ήναγ · κάσθη δι' άνακνΐνώσεως τοΰ ύπουργείου των Εξωτερικών νά προβή είς διόρθωσιν ήμαρτη- μένων, προδιδοντικν την σπουδήν καί την σύγ- χισιν ήτις επεκράτει κατά τα ψυχορραγήματα τί[ς κυβερνήσεως Ράλλη. Καί ή διόρθωσις ήτο έπιίγουσα διότι κατά λάθος είχεν άναγραφτ) δτι απενεμήθη ό άργυροΰς σταύρος τοΰ Σωτή ρος είς τον κ. Ιωάννην Ζαφειρόπουλον, ένω πράγματι είχε δοθή* ό σταύρος είς τΌν κ. Ι¬ ωάννην Ζαρειφόπουλον. Καί οϋτω ό άγνωστος Ζαφειρόπουλος ό πρός στιγμήν νομίσας τα στήθη τού κοσμηθέντα απο τό ίπποτικον παράσημον, είδε αΰτά πάλιν γυμνά. Υπουργός συνεχάρη ούτοθς διά την στάσιν των καί εξέφρασε την λύπην τού διότι οί συναδελφοί των έπιλήσμονες γενόμενοι των χαθηκόντων των εγένοντο πρίξενοι λ εν τ" Πρλυτεχνείφ «Ι —««—ρ^8£<^»·».~ εις όν των. Τό :, κατόπιν τα δποϊ* Ε Κ£ρνήσεως» 6γ> αίτινες είνε αί εξής :
  ιίώρίσθη γραμματεύς 6' τάξεως τοΰ υπουρ-
  *ιο των Έσωτεριχών ό χ. Ν. Κεχαγιας
  ίίτΐιτοθ χ Ι. Μακαρώνα άπαλλαγεντος. Ο
  *. Ηίχαγιας θά προσληφθή ώς ίδιαίτερθς
  'ραμ|.ατεύς τοθ κ. ϋπουργοϋ.
  — •Διωρίσθη Γεν. Γραμματεύς τοϋ υποι·ρ-
  τείου τής Παιδείας ό κ. Μίνως Λάππας αντι
  ίοΰ κ. Κ. Ράλλη παραιτηθέντος.
  — Διωρίσθη Γεν. Έπιθεωρητής τών^ δη-
  ΐιοτινών σχολείων τού Κράτους ό κ. Φ. Γεωρ·
  γαντϊς άντ! τού κ. Ηλ. Πετροΰλια απολυ
  — Εγένετο δεκτή ή πΛραίτησις τού Γεν.
  Γραμματέως τοθ ύπουργείου των Οίκονομικών
  κ. Μ. Λαμπρινίϊου.
  ΑΛΛΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  ταλείψει την έπαναστατηαένην ταύτην πόλιν ε
  ήν καβ' εκάστην στιγμήν κινδυνευει οχι μόν-
  ή περιουσία των άλλά κο
  τοιούτον 5αα)ς δέν Οά άργήΐίΐ να
  των τοομ'ΐχτιχών γεγονότι»*,
  ίμε,ώτερον εδηλώθη δ κίνδυνος τού ελληνικόν
  -ΐτοιχείου.
  __ ΐ^ίο ύφαγίι εβραίων
  Κατά τάς άφηγήτεις τώνέπιδατων,π^ο Ο τ)«·«-
  οίόν άλλη ιιεγάλη συμπλοχή ΐλαβε χωοαν βν ^ -
  δ?η,σώ,οφείλομένη είς τδ μϊ,ος των έπαναστατον
  κατά'τών εβραίων. Αρκεταί δεκάδες εκ τούταν
  μετά λυσσώδη πάλην εκάλυψαν τδ εδαφος νεκϊθΐ,
  δμοί.αν τύχην ε6εόντων και τεσσα^ων ελληνων
  ύποσχέσεων τ^ς νβας
  πρός την δημοσίαν γνώμην, δταν
  έπαναφέρτΐ την τάξιν πανταχου '0
  κ Ν Καλογερόπουλος Λέγεται 4^
  Ισχυράς θ3λήσεως. Καί ,ΐλπι^ομεν,
  δχί ευθύς άμέσως θα επιλυση τό πΟω.
  ζοφανές άληθώς ζητΐμα τοΰ Πολ«.
  τεχνείου. δπερ μετέπεσεν είς ^ ΰπόθε-
  σιν έσωτερικής τάξεως δια την Β&
  θεν (χπομάκρυνσιν μιάζ κορυφης ο.
  τωατής Έλληνικής έπιστήμης, Τ0{,
  κ. Κ. Μητροπουλου. Ούτω η πρωτη
  ύπουργική ήμέρα τοϋ κ. Ν. Καλο-
  γεροπούλου πρέπει να χαιρεησΐη]
  άπό τούς φίλους τής τάξεως^ χαί &ώ
  τούς θαυμαστάς τής επιστημης, ώ;
  αληθής ανατολή ημερών πειθαρχίαν
  διά τάς άπό τοϋ Ύπουργείου των
  Έσωτερικών έξαρτωμένας ύπηρε-
  σίας. Άς ελπίσωμεν, δτι ό .".. Ν,
  Καλογερόπουλος καλών σημερον ών
  κ. Κ. Μητρόπουλον θά τού πορά-
  σχχ] τα μέσα τής αυστηράς τιμωρία;
  είς τούς πρωταιτίους ταραξίας, τιμω-
  ρών καί αΰτός έστω καΐ διά προα-
  καίρου απολύσεως τούς καθηγητά;
  έκείνους, οίτινες ήγοΰνται τής προ
  τοφανοϋς σΐάσεως πρός έκπόρθησιν
  μισθοΰ, Ον φυσικώς δέν λαμβάνει ό
  κ. Κ. Μητσόπουλος καθότι καθηγη-1
  τής τοϋ Πανεπιστημίου είνε.
  ιους των σχηνών.
  Έπίσης δέ έπιτροπή ?κ των μαθητων τού-,
  των μας επεσκέφθη χθές την νύκτα κι!
  μας παρεκάλεσε νά διαμαρτυρηθώμεν κατά τής
  τοιαύτης καταστάσεως, νά επικαλεσθώμεν δέ
  την σύντονον μέριμναν τοθ χ.'Υπουργοΰ δπως
  επανέλθη ή τάξις είς τό ΠολυτεχνεΤον.
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΙ ΚΑΙ ΣΤΚίΜΓΗΙΕΐΣ
  [Ό χ. Ταβουλάρης]
  Ό πρυτανις των έλλήνων ήθοποιών άναχω-
  ρεΤ. Μεταναστεύει. Καλοδιπλωμένον είς τόν
  άστραχωτόν τού μανδύαν τόν συνηντήσαμεν
  χθές.
  — Κα! πότε μας φεύγετε χ. Ταβουλάρη ;
  — Έλπίζω την προσέχη έβδομάδα . . .
  — Καί ποθ θά χατευθυνθήτε ;
  — Είς διάφορα μέρη τής Ελλάδος χά!
  τής Άνατολής. 'Έπειτα θά ϋπάγω είς την
  Αμερικήν, κα! έπιστρέφων θά μεΐνω είς την
  Ιταλίαν δπου σκέπτομαι νά έγχα:ασταθώ πα-
  ριστάνων ίταλιστί.
  — Κα! θά έγχαταλείψετε την ελληνικήν
  σκηνήν τώρα είς τό έβδομηκοστόν £τος ;
  — "Ε ! μά, φίλε μου, νρέπα νά έργασθώ-
  μεν άκόμη διά την τέχνην, την εΰγενή τέχνην
  τοΰ θεάτρου.
  — Καί δέν έχουράσθητε τοσα χρόνια τώρα ;
  — Ή τέχνη είνε χαρά καί ανάπαυσις,δέν
  χουράζει τούς πιστούς της. Έχουράσθηχα μή
  έργαζόμενος τόν χειμώνα καί προσμένων τό
  καλοχαΤρι νά άναόώ είς τάς ύπαιθρίους σκη¬
  νάς ...
  Κα! ό άγέραστος Ταβουλάρης τυλιγμένος
  χαά μέσα είς τα γουναριχά τού Ισπευσε μέ
  νεανιχόν βήμα ■ . .
  Τρεΐς δίαγωνισμοϊ
  Ή Κυβέρνησις Ράλλη χατά τάς τελευταίας
  της τ,μίρας ειχε προκηρΰξει τρεΤς διαγωνι-
  σμούς. Οί δύο ιτρώτοι αφεώρων την απονομήν
  ύποτροφίας έκ των κληροδοτημάτων Μπόζου
  καί Κρήτσκη ό δέ τρίτος την πληρώσιν τής
  θέσεως τοΰ γραμματέως παρά τω δικαστικω
  αντιπρόσωπον τοΰ δημοσίου παρά τή έφορία
  Άττικής. Διά Β. Διατάγματος ίμως δημο¬
  σιευθέντος χθές κα! οί τρεΤς διαγωνισμοί άνε-
  βλήθησαν έπ' άόριστον.
  Μία σύγχριαις
  Τό Πανεπιστήμιον τής Σόφιας εξέδωκε την
  πρώτην αύτθθ' έπετηρίδα, επί τή βάσει τής
  οποίας δύναται τις νά κάμη μίαν σύγκρισιν
  μεταξΰ αύτοϋ χαί τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Τό Πανεπιστήμιον των Αθηνών έχει 56 κα¬
  θηγητάς άπέναντι 41 τοθ Πανεπιστημίου Σο¬
  φίας κα'ι φοιτητάς 2,417 «πέναντι 796.
  Έξ άλλου ή διαφορά όσον άφορ^ι τοϋς έκ
  Τουρκικών ε'πΛρχιών σπθυδάζθντας είς έκάτε-
  ποοχή-
  Ό διάλογος τΛς Λμέρας
  Συνομιλοΰν διά την περίφημον
  ρυξιν της Εθνοσυνελεύσεως :
  — Λιατί ή ηροχήρυξις εϊχε τόσα λά&η;..
  — Άπδ την μετριοφροσύνην τοϋ μν-
  ατηριώδους συγγραφέως της, δ δποΐος Ιχει
  σύμβολον τό: «λάι?ε βιώσας...»
  — Τα γραπτά των νκαζιωιιατικών
  Ό κ. Θεοτόκης δι' εγγράφου τθυ πρός την
  Γεν. Διοίκησιν εζήτησεν όπως ορισθή έπιτρο¬
  πή έξ αξιωματικών, ήτις νά έξελέγξη τα γρα-
  πτά των ΰπαςιωματικών.
  Ο Π. ΚΕΛΑΙΔΗΣ
  Καταοχευάζει τα μόνα πραιτότυπα χοσμή-
  ματα τής Άνατολής
  28 —."Οδός Σταδίον — ««
  ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  21 Σταδίου
  ΚΑΠΕΛΛΑ ΒΕΝΝΕΤΤ
  — ΚΙς τό ίτπονργϊϊον των
  Διεκπεραιωτής τοθ ΰπουργείου Οά διορισθή
  ό ·■. Λ. Ζιβ'.τσάνος άντ! τοΰ κ.
  II.
  Βαρουςάκη.
  Είς τό ύγειονομικόν τμή^α θά τοποθετηθή
  ό κ. Ματθιοπουλθς είς δέ τό αστυνομικον ό
  Βαμπας. Είς τό Γεωργικόν θά πιχρα-
  ' ' κ. Μαζαράκης, τού χ. Λιαχοπούλου
  π.ριοριζομένου είς τό τμήμ» τής δημοσίας οί-
  χονομίας.
  — Είς «ό ίτπονργβΐΌν των Στρατιωτικών
  Ό χ. Θεοτόκης θά ζητήση παρά τής γεν.
  διοικήσεως ό'πως προσληφθή είς την έπιτελι-
  κήν υπηρεσίαν ό έτιτελής λοχαγός κ. Β.
  Δούσμανης, πιθανώς μεθ' ένόςύπολοχαγοΰ τοθ
  όποίου τό δνομα δέ/ εγνώσθη.
  Την διεύθυνσιν τοΰ προσωπιχοθ τμήματος,
  παραιτηθέντος τοθ κ.Μητσάκοι», άνέλαβεν προ¬
  σωρινώς ό ταγματάρχης τού πεζικοΰ κ Καμ-
  πάνης. Προσωπάρχης τοθ ύπουργείου θά διο¬
  ρισθή πιθανώς ό άντισυνταγματάρχης τοΰ πυ-
  ροβολικοΰ κ. Σοφιανός. 'Υπασπιστα! τοθ ύ-
  πουργοϋ θά προσληφθώσιν άπό σήμερον ό ταγ¬
  ματάρχης τού πυροβολιχοϋ χ. Γεωργόπουλος,
  ό ΰπίλαρχος κ. Κορδέλλας χαΐ ό άνθυπιλαρ
  χος χ. Σταϊκός, άντ! των κ. χ, Χατζοπούλου
  λοχαγοϋ Μακρυχώστα ύπολοχαγοΰ καί Λάμ¬
  πρου ανθυπιλάρχου έπανερχομένων ε'ς τα σώ-
  ματά των.
  — Οί νέο» νομάρχαι
  Ν°μάρχης Άττικής θά διορισθή πιθανώς
  ό πρώην τμηματάρχης τοϋ ΰπουργείου των
  Έσωτερικών κ. Μπαλάνος.
  Άλλοι νομάρχαι θάδιωρισθώσι οί χ.χ. Με¬
  ταξάς έν Κερκύρα άντ! τοϋ κ. Παλαμα μετα-
  τεθειμένου έν Καλάμαις, Ίερομνήμων, Κον-
  δάκης χαί Ε· Καναβαριώτης πιθανώς έν Χαλ-
  κίδι. Έκ των νυν νομαρχών θά διατηρηθώ-
  σιν οί κ. χ. Λουριώτης, Παπαδιαμαντό-
  πουλος, Βάρβογλης χ«! πιθανώς Τόμαν.
  —. ό δ»ίΐίΟνν*Λς τής Άο*:ννοιιΙας
  Κατ' άσφαλεΤς ημών πληροφορίας τα ανα¬
  γραφέντα είς τάς εφημερίδας χθές δτι ό
  Πρωθυπουργός χ. Γ. Θεοτάχης παρεκάλε¬
  σεν τόν χ. Παποΰλαν νά παραμείνη ώς διευ¬
  θυντής τής άστυνομίας είνε άνακριβές.
  Τό μόνον άληθές είνε ότι ό'ταν ό κ. Πα-
  πθύλας υπέβαλε την παραίτησιν τού, ό χ. Θε¬
  οτόκης τόν παρεκάλεσε νά παραμείνη μέχρι
  τού διορισμοθ τοθ νέο.» διευθυντού προσθέσας
  συγχρόνως δτι άν θέλη νά παραμείνη δύναται
  νά τόν διορίση γραμματεα. Κατά πασαν|δέ πι-
  βανοτητα τό ζήτημα θά λυθή έντός τής προ¬
  σεχούς έβομάδος διοριζομένου διευθυντοΰ τοθ
  ταγματάρχου τοΰ πεζικοΰ χ. Δελαγραμμάτιχα.
  ΤΑ ΜΟΙΙΒΟΟΕΤΗΙΙΤΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΗΗΣΕΩΣ
  Εγνώσθη πλέον ασφαλώς δ'τιή Κυβέρνησις
  θά υποβάλη είς την Βουλήν τό νομοσχέδιον
  περί άποκλεισμοΰ των αξιωματικών μέχρ:
  τοθ βαθμοθ τοΰ συνταγματάρχου.
  Κατά τό νομοσχέδιον τουτο οί άνθυπολο-
  χαγοί οί μή έχοντες συμπεπληρωμένην διετή
  υπηρεσίαν έν τώ βαθμώ τούτω, οί ΰπολοχαγο!
  οί μή έχοντες τετραετή οί ταγαματάρχαι καϊ
  οί άντισυνταγματάρχαι οί μή έχοντες έξαετή
  ά'μ* τή ΰποβολή τής αιτήσεως περί συντα,'-
  ματιχής αδείας θά μετατίθενται είς τό άρι-
  στερόν, ούτω δέ χάνωσι την σειράν των έν ·ξ
  περιπτώσει ενεργηθώσι έν τφ μεταξυ προβι-
  βασμοΐ.
  Οί στρατιωτικοί βουλευταί ώς ήτο ευνόη¬
  τον εκηρύχθησαν άπό τούδε κατά τοΰ νομο·
  ομοίαν τύχην ε
  βΙτιν'»ς ίΐπεοτήο ζον δμάδοι τίνα εξ «υ-ων. ΑλΛα
  καί έκ των έπαναστατων ού/.Ι ολίγο, εφονεύθησαν
  Έέ ατόπιν οί βπα-
  καί έπληγώθησαν.
  ν.
  Η δευτέρα πράξις ή έπίσης ένθαρ-
  ρυντικη διά την διάκρισιν των
  δικαιωμάτων των περισαινύντων πό-1
  λιάς αυλάς άξιωματ.κΓαν ήτο ί,Ι
  •ΒχμανΓντες κατόπιν οί έπα- λιτικάς αυλάς άξιωματι κιον, ήτο
  φυλάκισις τοΰ άξιωματικοΰ εκείνον
  τοϋ ναυτικοϋ, όστις έδημοσίευσε την
  πρωτακούστου βιαιότητος κατάσυνα-
  "'" >ν τού διατριβήν είς τάς εφημε-
  'Ο κ. Κ. Τρικοΰπης έπίση;
  άνατέλλουσαν την πρώτην ί-
  πουργικήν τού ημέραν μέ μίαν ο>
  καί «λίϊσ α έκάησαν καταστή/ατα^εταξυ
  πλέον?εΊ'« τδ επαχρον πολεμιχοΰ μένους είνε ά-
  περίγοαπτος ΊΙ τάξις καί ή ασφαλειχ εχει^ε-
  χανείς
  — Οικτρόν τέλος "Ελληνος
  ΚΙς τούς έν Πειραιεί ο'υγγενεΐς τοϋ έν
  Αίκατερινοδάρη τΛ'. Ρωσσίας έμπορευομέ-
  νου Δημ. Κρτμήταου ήγγέλθη χθές τό α¬
  κόλουθον φρικτόν γεγονός άρκετά παρα·
  σταττκδν τΛς τρομακτικτϊς έκεΐσε κατα¬
  στάσεως καί τής άποτυφλώσεως των Ρώιΐ-
  σων διά, διάπραξτν καί των άπαισιωτέοων
  έγκλημάτων.
  Καθ1 Λν στΐνμλν είχεν έξέλθει μετά τΛς
  σύζυγον τού ό ανωτέρω "Ελλην είς περί-
  πατον, τόν σταματοϋν έξηγρτωμένο» Ρώσ-
  όΌ» καί έπιπεσόντες κατά τΛς γνναικός
  τού εζήτησαν νά της άφατρέσονν τα. τι-
  μαλφη τα όποΐα ίφόρει καί εις τό τέλος
  Λθέληόαν νΛ τΛν άπαγάγουν. Ό ατυχης
  Κριμήτσος εΐςτην άτιμον ταύτην σϋμπερι-
  φοοάν έπλήρωθε με την ζωήν του την
  αντίστασιν ην προέταξε κατακερματισθεΐς
  υπό τα όμματα τής άναισθήτου γυναικός
  του,ήτις μετ" άρκετην ώραν μετεφέρθη είς
  την οΐκίαν της όηου εδέχθη τα τεμάχια
  τού σώματος τοϋ σύζυγον της έντός τριών
  όακκιδΐων. Έκ τοΰ γεγονότος τούτου
  ευνόητος είνε ό έρεθισμός των έκεΐσε δια¬
  μενόντων 'Ελλι'ινων δότις ύπάρ^ει φό^ος
  νά εκδηλωθή αΐματηρότερον.

  "II
  κατάόταοΊς είς Νικολάΐϊφ
  Κατά τάς πληροφορίας τοΰ πλοιάρχου τής
  «Μαριέττας Ράλλη» ήτις χατίπλευσε χβές Πει¬
  ραια ποοερχομένη έκ Ταϊγανίου.
  Αί οορτώσεις των 'κεϊσι ήγκυ^οβοληαένων
  άταοπλοίων σ/εδόν διεκόπησαν των έογατών κη-
  ρυξάντων απεργίαν καί ζητούντων 16 καπίχια
  επί πλέον διά κάθε ψάθα; σίτου. Μέχ:κ άποκα-
  ταστάσεως τής προτέρας ομαλότητος τα άτμο-
  πλοια άναχωροΰσι άνεο φορτίου ή μέ τοιούτοι
  συμπεπληρωμένον κατά τό ήμισυ καϊ τό τρίτον.
  Είς τό Νιχολάίεβ παραμε'νει ήδη τό ελληνικόν
  ατμόπλοιον «Άνάργυρος» καί τε'σσαρα άγγλικά
  άναμένοντα την επαναφοράν τής τάξεως καθ* ί¬
  σον τή' παρελθούσαν Κυριακήν επρόκειτο νά συ-
  νελθουν οί χρηματισταί ποός εξομάλυνσιν των ά-
  νοβυει-ών δυσχερειών,
  ΕΚΠΑΔΕνΤΙΚΑ
  πρτίτ·
  των
  υπουργών ιδία, θά ευρίσκη πάντοΐε
  συνήγορον καί σύμ·»αχον την δημο¬
  σίαν γνώμην.
  Χαριχωμένοι οί νπογράψαντες το χή-
  ρυγμα τής Εθνοσυνελεύσεως. "Οίαν
  αί «Αθήναι* τοίς υπέδειξαν, ότι δεν άρ-
  μόζει νά χυροϋσι διά τής ΰπογραφής των
  τοιαύτης φύσεως άουναρτησίας Ιπ τί]
  προνποΰέοει, δτι είς ουδίν υποχρεούνται,
  άνέχυψαν. Καϊ ίπιρρίπτουοιν δλοι την
  μομφήν είς "να των γραγάντων το άανν-
  τάχιον είς γραμματιχην χαΐ $1ς οχέψεις ίγ·
  γράφον. Οϋτω δ κ. Κ. "Εαλιν διαμαρχν-
  ρόμενος είς ενα πολιτευτήν, δτι δεΊ> τό ί-
  γραψεν αύιός προσΰέτει, δτι είνε χαχο-
  γραμμένον Αχριβώς διότι δεν τόν 5φισα* νά
  τύ γράψί] ό ΐδιος. Ό χ. Σπ. Στάης ι?ια-
  μαρτύρεται, δτι δεν τό έγραψεν, άλλά τό
  ΰπέγραψεν, δταν εϊόε τόσας υπογραφάς,
  δίχως χαϊ νά προσέξ;/ είς τί ύπέγραφεν. Ό
  χ. Ά&. ΕδταξΙας λέγει, δτι εϊδε δλας τάς
  άσυναρτηοίας, άλλ' δτι ίιήρησεν επιφύλαξιν
  άηένανχι έχείνου ποΰ τό εγραψε χαϊ ίχεί-
  νων ποϋ προνπέγραψαν πρό αδτοΰ. Ό κ.
  Άντ. Μάτεσις, δοτις είνε νπίρ τής Έ&νο-
  αυνελεύσεως άλλά δεν υπέγραψε, λέγει, δή
  τό έγγραφον ενεφανίσθη, δπως ενεφανίσθη
  άαυνάρτηχον, διότι ηολλοΐ ΰπογράφονχες,
  άφήρονν πάνιοτε χαι χαχι άπό τό σύνολον.
  Άλλά ποίος δ μυστηρ.ώδης πρωτεργό-
  της τού έγγραφον; Ουδείς τό λέγει. Έν
  τούτοις τό έγγραφον αύιό φαίνεχαι, δτι διέ·
  λυσε τόν σύλλογον ή μάλλον είς ουδέν
  πεχρέωαε τονς ίΐπογράψαντας, διότι
  άχατανοήτων ούδεμία εστίν ίνοχή!...
  νννΛΛΛ
  ν-
  των
  α. Στεφα
  — ΊΙ
  Ό νέος υπουργός τής Παιδείας
  νόπουλθς συνειργάσθη χθές μετά τοΰ
  Έπιθεωρητοϋ των δημοτικών σχολείων κ. Γε-
  ο ργαντα επ! τοθ ζητήματος τής βιβλιοκαπη- '
  λείας, Ιλαβε δέ οριστικήν απόφασιν όπως κα-
  ταδιώξη άμειλίκτως τούς βιβλιοκαπήλους.
  —"Π δημοτικαί ίκπα»δεν<ί»ς Ό κ. Στεφανόπουλος απεφάσισεν ό'πως χα- ταρτίση άλλο νομοσχέδιον τής δημοτιχής έχ- παιδεύσεως τό οποίον νά υποβάλη υπό την χρί- σίν τής Βουλης μεταξύ των πρώτων νομθθε- ταμάτων τής Κυβερνήσεως. Τό νομοσχέδιον τουτο θά Ιχη βάσιν τό νυν ίσχύον νομοσχέδιον τό ψηφισθέν επ! τής ύπουργείας τοθ κ. Καρα¬ πάνου χαί τό συνταχθέν υπό τοθ κ Καλλι- *ρον5. ΤΤ διαμαρτνρΐα τοϋ Ιταλού γερονσια- "α *~ στοΰ Πιεραντόνι χατά τής 'ϊχαλιχής πολιτιχης ίν Κρήι^,εϊνε βεβαίως ονμφωνος πρός τό αΐσΰημα ολοκλήρου τοϋ Ίταλιχον λαοϋ. Διότι άλη&ώς πρώτην φοράν, ώς είπεν δ φιλελευθέρας άνηρ, δ Ίταλιχός προνπολογισμός ίπιβαρύνεται με δαπάνας, ίνα χαταπνίξν τό αΓσθημα ίι-ός λαόν ζη- ενικοϋ τοΖντος την "Εθνικήν τον αποκατάστασιν ννν,ννχ Εφημερισ της Κυβερνησεοσ "Τ«ονργβϊον Έόωτερικών Διωρίσθησαν κλητήρες τοΰ ίιπουργείου των Έ- σωτεριχών οί Γ. Καζιάνης χά! Β. Χονδρογιάν- νης αντΐ τού Μ. Μπαλδ χαί Σ. Καράμπελα ά- πολοβεντων. Διωρίσθη έργοδηγός τής Πρακτικής Γεωργικής Σ/ολης Ο Α. Σταβης άντί τού Ν. Μκούτη άπο- λυθεντος. 'ΤΓπονργεϊον ΟΙκονομικών Διωρίσθη κλητήρ τού Ύπουργείου τούτου δ Σ. Κρομμύδας. Τ~<ίί την *Κιτρίνην Βίβλον* δημοαιεύεται —-- καί μία
  ΑΟ Η Ν ΑΙ
  }>
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
  __β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  τΙΙτο και προηγουμένως γνωστό/ τό πρό-
  πρόγρβμμα τοΰ νέου αρχηγόν των φιλελευθέρας,
  ώστε ουδέν νέο; έφερον αί χθεσιναί* είδήίείς. ΊΙ
  στενοτέρα ενω-
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΙΗΙΑ »ι« τή; Μητρο-
  ΤΟΤ ΑΓΓΑΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ πόλεω; χ«1 τών
  Άποικιών είχε
  καταστή άνάγκη α'ισθητή κατόπιν τών προόδων
  τή; γερμανιχή; βιομηχανίαν Είνε άλλω; τε ου-
  το; εΓ; ίρο; εί; 8ν δύναται νά συμπεριληφθη οί-
  χονομική πολιτική συνντταγμένη επι τή βάσει
  τών Ίδεών τοΰ Τσάμπερλαιν, α; πάντε; άχολου-
  θουσι χαί α; πάντε; προθυμοποιουνται ν' άπο-
  κηρύττωσι. Άλλά χαί ή διατήρησι; τή; συνιν-
  νοήσεω; μετά τή; Γαλλ α; χαί ή θέλησις πρό;
  σύναψιν στενοτέ'ρων δεσμών μετά τή; Γερμανία;
  ήσαν ζητήματα,άτινα θά προεχάλθυν'τήν προσο¬
  χήν πάση; μελλούσης 'Αγγλιχής κυβερνήσεως.
  Έπίση; διά τό Ίρλανδιχόν ζήτημα ό άγγλο;
  πρωθυπουργό; ουδέν ανεκοίνωσε νέον εί; τήν
  βουλήν.
  Άλλά παοά ταυτα δύο ζητήματα συμπεριλη-
  φθέντα εί; τό πρόγραμμα των φιλελεύθερον είνε
  έξόχω; ένδιανέροντα.
  ιΟ "Αγγλο; πρωθυπουργό; υπεσχέθη την λή-
  Ίν μέτρων υπέρ τών έργατών. Κα'ι είνε γνωστόν
  'τι ίνεχα τοΰ μεγάλου εξωτερικόν συναγωνισμοΰ,
  ή αγγλικη βιομηχανία εβλάβη σημαντικώς στε-
  ρηθεΐσα τοΰ τρίτου σχεδόν των προτέρων πελατών
  τη;. Καΐ μεταζϋ τών άποιχιων ακόμη υπάρχουσι
  πολλαί προτιμώσαι νά έφοδιάζωνται έχ ξένων πη-
  γώγ. Περι τάς 200.000 άγγλων διά τουτο μέ-
  νουσι άνευ ε,,γασίας αποτελούντες αληθή κίνδυ¬
  νον διά τήν ησυχίαν τής χώρας. ΑΙ τελευταίαι
  διαδηλώσει; τών έργατών τοΰ Λονοίνου καίτοι γε¬
  νόμεναι κατά χλάσει; άπηρτίζοντο έξ 23.000 αν-
  δ»ών διψώντων εργασίαν χαί «ϊχε δίκαιον ό άγ-
  γλιχό; τύπο; λέγων ίτι σπανίως ή αγγλικη πρω-
  τεύουσα παρευρέθη πρό τόσον επιβλητικόν θεάμα-
  το;. Όπω; λοιπόν μή διαταραχθή ή τάξις είνε
  άνάγκη έχτάκτων μέτρων ίτι/α Ισως θά άποτε-
  λέσωσι μίαν αρχήν συνετής λύσεως τοϋ παγκοσ¬
  μίου εργατικόν ζητήματος.
  Άλλ' είς τό πρόγραμμα ύπάρχει καΐ δπο-
  •/ρέωσις διεθνοΰς ένδιαφέροντος. Ή παΰσις τής
  ποφαδοχή; Κινέζυιν είς τα μεταλλεΐα τού Τράν-
  6«αλ ήτο άνάγχη σχληρά. Κερδοσχοπονσαι ε¬
  ταιρείαι έπροτίμων τού; εργάτας αυτού; έ'νεχα
  τής σμιχροτάτης ζητουμένη; άντιμΐσθία;, χαί
  διά τουτο αί εΰρωπαϊχαι χεϊρε; ϊμενον άνευ α-
  σχολία; εί; τήν μ,εσημβρινήν Άφρικήν. Εάν ή
  π»δσι; τοΰ χινεζιχοϋ άποικισμρϋ πραγματο¬
  ποιηθή θά άνοιχθγΐ χαί πάλιν είς τήν εύρωπαϊ-
  χήν φιλοπονίαν χώρα εύρυτάτη χαί πλουσία,
  δυναμενη νά διαθρέψη έκατομμύρια άνθρώπων,
  οΐτινες άδυνατοΰσι νά εΰρωσι πίρον ζωή; έν τν^
  πατρώα. Και διά τό/ ελληνικόν άποιχισμόν δεν
  είνε ασήμαντον τό γεγονό; τουτο.
  δ Πατριοιρχης Ίεροσολύμων είς τό πολυθρύλη¬
  τον τουτο της Βηδλεέμ ζήτημα, το οποίον το-
  σακις ϊφερεν εις ρήξιν ορθοδοξους καί λατίνους,
  ουδέ εάν «ληθευγ) ή τ.λ,,ωτ,κή λύσις «ύτοΰ:
  Εάν «^ λβ ύ'
  ρή ρδοξους καί λ
  ληθευγ) ή τ.λ,,ωτ,κή λύσις «ύτοΰ:
  Εάν «^ως λάβωμεν ύπ' 8ψιν τον ,(ρον ζήλον
  μ«θ ου έπολ,τ.ύθη ή Α. Παναγιότης, μέσω τό-
  σων απίΐλητ^ών έπ,δράσεων, κατανικήσας καί
  τού «φθίνου των Ρώσσων χρήμ~ος κ«1 τών
  τουρκικών χάριν τής Γερμανίας παρ.μβάσεων κ«1
  των γαλλικών ή ίτ.λικών π,έσ,ων, βεβαίως δυ
  ναμ«θ« ν« συμπεράνωμεν «τ, τό Πατρ,αρχεϊον
  ουδέν απωλεσεν είς τόν διακανονισμόν, όστι; ο-
  μολογουμένως έπετέλιι 'εργον εύχής
  Ίό*τορικώτατος αγών
  δ εβδομάδος ή ,ίλ1ς το5 Κάρδ,φ
  θί ύ ίδ
  Ο > Νεο.ζηλανδικό; δμιλο; τού
  ««ντα; τού; αγγλιχους δμίλους χ,ρδίσα; 801
  πόντους κατά 22 οδς εκέρδισαν ίλοι δμοΰ οί άγ-
  I
  βμιλοι, επρόκειτο νά άγωνισθή έχεΐ μέ
  ^
  ΊΙ
  ματ« είς διάφορα μέρη τοΰ σώματος. Σο»(«, α¬
  γνώστου επωνυμου .υποστάσα τραΰμα ίΐς την
  χείρα ενω ϊ.ευγ. έ.· άμάξης. Α. Άογυροπου-
  λος τοαυματα εις δτα?ορ« μέ*ρη τού σώματος. Ν,
  Λαμπααη; τραυμα είς την αριστεράν νεϊρα κα
  τ<νε; ίλλοι ών τα ονόμ.τα δέν έγνώσΟηίαΓ Επίσης έτραυματίσθη χ«ΐ 6 ίιποδιευθοντής τής Αγγλοαιγυπτιαχής Τραπέζης χ. Κ.οοδέν. — Ή δΐκη των ΊΙ ^η των συλληφθέντων πρωτα(τ(ων τών ταραχων θα αρχίσγ, «ίρ,,ν. Μεταξυ τών κατηγο¬ ρουμένων είνε χαί τινε; "Ελλ-ινε; Αστυνομια Τα τίλευταια Ίτβλιχά φύλλα φρονούν 5τι ι 4«0«ργ,κή κρίσις δέν δύναται νάΐυβή παρά δ, της αποχωρησεως τού 'Τπουργου των Έξωτι ρ.κωνΓιττόνη, τόν οποίον λέγουν δτ. θ, δι«Λ- ρήηΐ η μελλουσα κυβέρνησις σχηματ,ζομέντ, ^ υπό τόνι τέως πρωθυπουργόν Τζιολίττη ^ &πό ψν κ. Βίλλα. Μικραί . (Τ)η έν Βαρκελώνη εΓ; διευθυντή; έαημερΐδο;, δυο δέ άλλαι έβημερίδε; επαύθησαν, ώ; έξεγείρουσαι τα πλήβη εί; την αΰτονομίαντή; Καταλανίας. — ΕΊ; τό Βίγχο "Όϊ άπεργοί τυπογράφοι συ νεχροιίσθησαν πρό; τοΰ; έργαζομένου; συναδέλφουι των, Φθνευθένιων χαί τραυματισθέντων άμφοτέ ρωθεν περι τοΰ; 60. — Πβρά τήν Βομβάην μία Ίνδική <ρυλή έπα- νεστάτησε, χωρ!; νά δπάοχη κίνδυνο; γενιχευ- σεω; τοΰ χινήματο;. ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΣΤΟΛΟΥ — ΊΙ δευτέρα κλήρωο"»ς — Τα »»η ίξαργνρωθίντα γραιιΐ,.άτια Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ "ΠΡΑΚΤΟΡΙΙΟΥ ΑΟΗΝΩΝ,, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΤ ΜΠΑΗΕΡΜΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 9 4)βρίον. — Ό νέος ηρατ&νπονργός Σερ Κάμπελ Μπάννερμαν ανέπτυξε χ&ες Ινώπιον πυκνοτάτου ακροα¬ τήριον τό πρόγραμμα τής ίπ* αυτόν Κν βιρνήοεως. Ό "Αγγλος πρω&νπονργός χη ρνααεται υπέρ τοΰ αννδέαμον τής Μητρο- πόλετος μετά τών άποιχιών, τήςΛάναατολής " *κΤ* "*$αιτέρα> εγκαταστάσεως τών Κινέζων
  Ιν Τράνοβααλ, υπέρ τής διατηο,ήσευχ;*μ»τά
  τής Γαλλίας φιλιχών σχέσεων, ώς χαί τής
  Ιησχύαι»* της γβ*>ο/*4νηςπροοπα'&εΙας πρός
  προσέγγισιν μετά τής Γερμανίας. Ό "Αγ-
  γΐος πρωϋυπουργός περαιτέρω εξέφρασε
  την συμπάθειαν τού πρός τάς δυσαρέστους
  δοχιμααίας Είς υφίσταται ή Ρωσσία. Κα¬
  τόπιν άντέχρονσε τό πρόγραμμα τοΰ Τσά¬
  μπερλαιν περϊ προατατευτιχοϋ τελωνειακόν
  οασμολον(ου, έπίσης δέ καί την αύξησιν
  των στρατιωτικών δαπανών, ώς δπαδός τής
  άρχήζ τής διαιτησίας. Ώς πρός τό περί¬
  φημον Ίρλανδιχόν ζήτημα είπεν, δτι είνε
  χιχηρνγμένος υπέρ τής αύτονομίας τής Ίρ-
  λανίίας μόνον δαον άφορ<} τάς ίαωτερικάς αντής νπο&έαας. Έν τέλει ΰπεσχέΰη νά πραγματοποιηθή τάς χριϋηαομένας άναγ· χαΐας διά τους εργάτας μεταρρν&μίαεις. ΜΙΛΛ Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΒΙΕΝΝΗ, 9 Δ)βρίου. — ΟΙ πολιτιχοϊ χΰκλοι τής Βιέννης διαχαώς Ιπιϋνμονν- ΐ«ς τήν παύσιν της Έλληνορρονμανιχής διενέξεως, ίδέχ&ηοαν Ιξαιρετικώς την εϊ- όηαιν τοϋ σχηματισμόν τής νέας Έλληνι· *ής Κνβερνήαεως καί Ιδίως τήν παρονοίαν ιον χ. Σχονζε είς τό υπουργείον τών Ε¬ ξωτερικών. Ό τνπος ύποοτηρίζει, δτι δ χ. Σχουζες θά εϋρβ πρόαφορον ϊδαφος διά τοιαύτην συμφιλίωσιν. 84 7552 Η248 14937 17773 9 '3 Εν τή «Εφημερίδι τή; Κυβερνήσεω;» εδημο¬ σιεύθη πίναξ τών κληθέντων κατά τήν 6' κλή¬ ρωσιν γραμματίων, μήπω δέ προσενεχθέντων πρό; έξαργύρωσιν. Τα χερδίσαντα 100 δραχμά; καΐ μή έζαογυρω- θέττ« ,?νε τα έξη; 80 γραμμμάτια Γ 6384 48208 136425 266034 510234 652053 50298 144584 322306 513303 652109 50397 145040 324279 544616 655920 52268 150364 325175 545853 657812 05694 161266 379487 545886 668097 61052 181663 379648 549965 674740 66493 183778 381448 549996 762816 ο^οε 69317 187713 390913 56°β0-8 "2257 ^5235 76016 195325 403318 580090 773847 3 087 84869 201074 415057 588332 797179 ;Μ191 84896 215596 429503 014313 37387 87196 218380 448181614322 39698 94783 235487 486333 633002 42ο44 125828 247306 487890 645651 Τα δέ κερδίσαντα 50 δραχμάς καΐ μή έξαργυ- οωθεντα είνε τα εξής 101 γραμμάτ,α: 185822 349453 219295 640561 186514 355114 557469 643338 188780 392605 540726 645424 Ή «ροχθίό'ινίι άπαγωγή Χθές δ πατήρ τής πρό ημερών άπαχθείσης Κατίνα; Πατούσα παρουσιασθεϊ; είς τήν εισαγ¬ γελίαν επέδωκε μήνυσιν κατά τοΰ άπαγωγέως τής θυγατρίς τού Κων. Γχιωνάκη. Οί άλληλοαπαχθέντες μέχρι τής στιγμή; δέν ανεκαλύφθησαν. Ληύτεια ίΐς τό Ζάππειον έν καιοφΑιιέρας Περι τήν 11 ην ώραν π. μ. τή; χθέ; ένώ δ Ίωακίίμ Βερζοβιτη; περιεπάτει εί; τόν κήπον τοϋ Ζαππείου τόν έπλησίασαν δυο λωποδύται καΐ άφοΰ τοΰ αφήρεσαν πέντε εικοσάφραγκα καΐ μίαν λίραν Όθωμανικήν έξηφαν'σθησαν. Τα Γ3σνό«άό**α Πειραιώς 'Τπό τοΰ άστυνίμου τού πρώτου τμήματος χ. Α. Άογΐιρίου χαί τού αστυϊάτρου χ. Ίωαννίοου διενεργηθή χ6έ; επιθεώρησις εί; τα βσυστάβια τή; γείτονος. Ευρέθησαν δέ τών άδελφών Κρέμου σχετικώς καθαρόν, Πουλογιαννοπουλου καθαρόν χαί Σχορδή μετρίως χαθαρόν. ~ ΜΙΜΗΜΟΖΥΝΟΝ Την προσέχη Κυριακήν 11 ην τρέχοντος κα! ώραν 9ην π. μ. τελοδμεν έν τψ ίερω ναώ τοΰ Α' Νεκροταφείον μνημόσυνον υπέρ αναπαύσε¬ ως τή*ς ψυχή*ς τϊ}ς προσφιλοίίς ημών μητρός καί αδελφής ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗ Όθεν παρακαλοΰμεν τοθς συγγενεΤς καί φίλους, βπως ευαρεστούμενοι προσέλθωσι καΐ ένώσωσι μεθ' ημών τάς πρός τόν "Υψιστον δεήσεις των. Έν Αθήναις, τή* 9 Δεκεμβριού 1905. Τα τέκνα Νικόλαος Μαζαράκης, Διονύσιος Μαζαρά¬ κης, Εύθύμιθς Μαζαράκης, Σμο,ραγδα Μαζαράκη, Ειρήνη Μαζαράκη, Μαρίκα Μαζαράκη. ΟΙ άδελφοϊ 'Ασπασία Κρεμμύδα, ΕΙρηνη Δεσύλλα, Ιω¬ άννης Δεσυλλας, Μιχαήλ Ντρουγκάνης, Σοφία ΣιμΛλα, Άναστ. Κρεμμύδας. Ί0ΙΙΑΙ12 Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΩ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ κ. ΒΟΥΛΠΙΩΤΟΥ '/βρα Συνόδω Βασιλιχδς δ πρωην τοιούτος χ. Δ. .. πρώψ Ύπουργδς άντΐ τοΰ χ. Κολυβα άπολυομένου. Παραδόξως δμως τδ διάταγμα δεν έΐΐβστράφη έχ των Άνακτόρων νπο- γιγραμμένον, ένώ §πεσιράφησαν τα βραδύτερον ύποβληθέντα πρδς υπο¬ γραφήν τα δποϊα καΐ έδημοαιβύθησαν Χθές την νύκτα είς τήν.«Εφημ. τής Κυβερνήσεως». ΤΙ . 106247 203810 396262 542655 673263 108985 220283 403709 550339 679425 Η3169 223402 412200 550392 080097 121674 228964 430108 591278 689059 ^ηο/ο Ι^82 247239 434186 592892 756ΟΟΒ ΙΛ'Ι ^1412 259460 463220 601062 702951 530^9 133435 260170 463499 601397 788619 "'""' 136357 267086 467848 601«97 789446 155694 276832 487980 001934 790993 7ο«,, !γοο?9 283856 492604 633183 807116 ΙύΛ ,5"41 286992 510987 635014 813020 74850 169883 287890 513102 636506 813616 76ο88 184390 326334 515478 639399 Κε;ρίη ών ίέν ζητηθτ] ή πληρωμή έντίς Ι- ΆΪ ν τ?< χβλ*!Ρώ«ω<. *ϊτοι μέχρί τής 3ης Απριλίου 1906, παραγροτφονται υπέρ τοϋ Τα- Ι*«ίθ" τοΰ Έθνικοΰ Στόλου. ΔΐΚΑΧΤΗΡΙΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ κ. •ν Υ τ ι β' · ί 0-°^<Ιϋ|Χ λί0" Τών «λημμελειοδιχών θα εκδοθή σήμερον βούλευμα, ίι' οί άπαλλάσσε- τοι τη; αποδοβείση; εί; αυτόν χατηγορία; 6 δη- μ-αρχο; Πειρβιώ; κ. Δοίμαλδ;. ιιιιειι ιιιΐϋ ΗειίΙέέΜευιΙ Δ. Χ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ [Ρωνία Άρσακείου] Διά τεχνιτού αρίστου Εύρωπαίου χατασκευά' ζει παντός είδους : Σφραγϊδας έκ μετάλλου. Σψραγΐδα; έχ καουτσοΰχ. Σφραγϊδας άριθμητιχάς & ΠϋΐιΚ'ΐΌΐβΓ. Σφραγΐδας ήμερομην ών (ΙβΙβυΐ'δ. Σφραγιδας βουλοχερίου. Ξυλογραφήματα. Πλάχας έξ όρειχάλχου παντός είδους χαί με- γέθου; (μέχρι μήχου; 1 1 )2 μέτρου) διά θύρας ο'ιχΐών, διά Γραφεϊα, Τραπέζα;, Ίατροΰ;, Δι- κηγόρου; κλπ. Εκτέλεσις ταχΐατη. Τιμαί εύβηνόταται. ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΑΕΙΟΝ και ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΘΕΟΦΙΛΗ 80— Όδός Αιόλον— 80 'Εχ των χαλλιτε'ρων εί; τό ε7δό; τού ένΆθήναις, έν αύτω ευρίσκονται μέ τιμά; άύνναγωνίιίΐους Δαχτυλίδια, Καρφίτσε;, Δίσχοι άργυροϊ, Δίσχοι μετάλλινοι, Βραχιίλια, €Αλύσσει; γυναιχεϊαι, Μπ01λί>ΐ£ ΣταυροΙ, Κουμβία χρυσα χαί ά^ον,,
  ια τοίχου, τραπέζη;, τσέπη; άνδριχά
  εΐα, άργυρά. νίχίΐ Α?..«* '— -«- ·■-
  Η μή υπογραφή τοΰ Διατάγματος
  τούτου έπροξένησε ζωηροτάτην έντύ-
  πωαιν είς τήν Κυβέρνησιν ψις δει¬
  κνύει μέγιστον ενδιαφέρον υπέρ τοϋ
  δΐορισμοϋ τοΰ χ. Βονλπιώτον, παρά
  τοις πολιτιχοΐς δέ χύχλοις άποδίδεται
  ^ββ. Μητροπολίτου, δατις „,___.„,
  ένεκα τίνων λόγων, δεν έπιθυμεΐ νά
  επανέλθη είς τήν Ιεράν Σύνοδον ώς
  Βααιλ. 'Επ τροπος δ χ, Βουλπιώτης.
  Έξ άφορμής δέ τούτου διεδόθη
  χθες δτι Βααιλ. 'Επίτροπος παρά τη
  Ίβρα Συνόδω θά διορισθή δ κ. Βορ-
  ταέλας υπηρετήσας καΐ ούτος άλλοτε
  έν τη θέσει ταύτη.
  Ή διάδοσις δμως αϋιη δΐν φαίνε-
  ται άκριβής.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΕΠΙΜΕΙΝΗ
  Όπωσδήποτε είνε έκτδς πάσης άμ~
  φισβητήσεως δτι ή Κυβέρνησις θά
  επιμείνη δπως Βααιλικδς 'Επίτροπος
  διορισθή δ κ. Βουλπιώτης, τήν από¬
  φασιν δα ταύτην τής Κυβερνήσεως
  θά ανακοινώση είς τδν Άνακτα δ Ύ¬
  πουργδς τής Παιδείας κ. Σχεφανό-
  πουλος κατά τήν πρώτην μετ' Αύτοΰ
  συνεργασίαν.
  ΤΟ ΝΕΡΟ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ
  Άναλυθέν ά-ο τοΰς καθηγητάς τής Χη-
  μείας κ. κ. Χρηστομα^ον, Δ»μ6?ργγ;ν Κο-
  μνηνΐν καί Ρουσόπουλον, οί'τ!νες οί Β(01 τ-0
  !λ«6ον «πό τί}ς πηγίς, καί ευρεθέν στο-
  μοιχικώτατον και καλλίτερον τών ύ5«των
  Άμίρουοίοι* καΐ Κβισαρΐ2νή"ς πωλεΤτϋΐ ε:
  στάμνες έσφραγ:σμένες πρός 50 λεπτά ε¬
  κάστην.
  ^ Είς τους έπιθυμοΰντας ό κ. Χαλκοκον-
  ίύλης δίδει στάμνες μέ τό όνομά των άπο-
  κλεισπκώς δι* Λύτούς.
  Προσεξετε μόνον είς τήν κάτωθι
  γΤδα επ! τεμαχίου μολΰδδου.
  , ργγίαι καί πληροφορίαι δίδοντο είς
  ν αΧβΡ°^»"«Τον τοϋ κ. Δ. Ηίοδωρίδου
  Σταδίου 36.
  ».Τ >° δΡ^κμάς εύρ£-
  ετβ ετοιμ* υποδήματα πρώτης
  Πυναμεως 3ις τοϋ Γ ΜΟΥΈ
  _τ»οίου β**.
  ΣΑΚΚΗΣ
  Πληθώρα γυναικείων φορεμάτιον
  καί φχνελλών
  Τιμαί άιολνταίς ωρισμέναι.
  ΣΑΚΚΗΣ ΌδΛς Έ,-ι,ιοίΤ 123 1215
  Ζούτ οε' έπιπλα, κρετόν καί
  κασμήρια έπανωφορίων
  Τιμαί απολύτως ώρισιιίναι
  ΦΙΑΙΟΣ
  ΙΑΤΡΟΧ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΑΕΓΡΑΦΙΚΗ ΤΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ "ΑΘΗΝΩΝ.,
  Ο ΑΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑ
  ξετάσει;
  χαιμΐα κτλ.)
  ΑΙικροοΊολογικαΙ ίξϊτ<Ίο"ϊΐ<;, αί Λνιιγ- καΐαι Γ>»(Ί τι'ιν κλινικην διάγνωσιν.
  Λ δι" ήλεκτρισμου, ήλεκτρολύσεως
  ραπεία δι ήλεχτ
  (τελαγγειεκτ
  ΑΚΤΙΝΩΝ (
  ρως
  ασίαν) χτλ. δι*
  θ
  γστασίων, ΕΙκόνες άργυραϊ κα! έιΐίχρυσοι, Έ-
  ζαπτέρυγα, Εΰαγγέλια αργυρα, χαί έν γένει δ'λα
  τα Έκχλησιαστικά χαί Ζερατιχά σχεύη. Άγο.
  (>άζΐ εί; πολϋ χαλά; τιμά;, άδάμα^τα;, πριλ-
  λάντια, ζουμπρουτια χαί πάντας τοΰ; πολυτίμου;
  λίβου;, μετβχειρισμένα χοτμήματα χαΐ τάτητα;
  ΙΙερσιχού;.
  Η ΚΑΘΟΑΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 9 Δ)βρίον.— Ό α,'Ημε-
  ρήοιος Τηλέγραφοςν πληροφορεΐται, δτι δ
  Ταάρος ηρνήθη οριστικώς την παραχώρη-
  οιν τής καϋολιχής ψηφοφορίας είς τόν
  λαόν τον.
  ΝΕΑΙ ΣΦΑΓΑΙ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
  ' ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 9 Δ)βρίον.— Ό «Κήρνξ»
  τής Νέας Ύόρχης» ύποστηρίζει,δτι γίνονται
  μαχαι είς τάς όδούς τής Μόσχας καί δ"τι είς
  την Τυφλίδα αί αφαγαϊ των Αρμενίων υπό
  τών Ταρτάρων ήρχισαν πάλιν μετά μέγα*
  λειτέρας αχληρότητος 1} άλλοτε.
  ιννιννν
  ΑΡΧΑΙ ΓΕΝΙΙΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
  ΜΟΣΧΑ, 9 Δ)βρίον.~- Τό προσωπικόν
  τού προεδρείον τών άντιπροοώπωντών Ιρ-
  γατών συνελήφθη. Ή γενιχη άπεργία ήρ·
  χιαε. Σημειούνται ήδη ταραχαί άρχετά σο¬
  βαραί είς πλείστα μέρη τής πόλεως.
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ
  Ενεργεια τοίί νέον {ιπουργοϋ
  Ό υπουργός τή, Διχαιοσύνη; χ. Βοκοτόπου
  λος μόλις αναλαβών τήν υπηρεσίαν τού έπελή-
  φθη τής έξετάσεως τοΰ ζητήματος τής ανεγέρ¬
  σεως των νέων φυλακών.
  Ό κ.υπουργός εξέφρασε μάλιστα την απορίαν
  τού ττώς τόσον σπουδαϊο.· ζήτημ* δέν εχει ί'/β%
  άκόμη είς πέρας.
  ΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ
  ΤΗΣ^ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
  — ΙΙοϊοι ίτ(ΐαι/|ΐατίι10ηιίαν
  — ΊΙ δίκη των ταραξιων
  ΟΛΑΙ ΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ
  Ε-ΕΑΟΘΗ
  ΤΟ......_.________Μ
  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
  Ι. Α. ΒΡΕΤΟΥ ΤΟΥ Ι9Ο6
  ΤΙΜγΪ Απλοδετον 5ρ· 3
  Χρυοόδβτον » 4
  ΔΑ τό'Εξωτερικόν ή τιμή εΙς χρναόν.
  Εις το βιβλιοπωλείον τής «Έ-
  ■τ£«ς» Ι. Κολλάρου.
  —ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΚΑΠΕΛΛΑ
  Ταμαχεινε
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΟΑΙΟΡΚΙΑΣ
  ΜΟΣΧΑ, 9 Δ)βρίου. - Ή κατάστασις
  Ίολιορχίας Ιχηρνχ&η.
  ΑΠΟ Τ0 ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  Είς ϊοι/ς «γίονς τόηονς
  ΕΊ; τόν παρισινόν «Χρόνον» άνιγνώσαμεν τήν
  Γοησι· Οτι & έν Ίεροσολύμοι; Γάλλος Γ. Πρό-
  ινο; χ. Οΰτρέ κατώρθωσε τή βσηθεία τοΰ 'Ο'
  ν>μανου Διοικητοΰ νά κβνονίση την διαφοράν την
  *ό πεντήκοντα όχτώ έτών υφισταμένην μεταξϋ
  Όν Λατίνων χαί Όρθοδοξων, επι τοΰ χοιμητη-
  *υ τοΰ κειμένου πλησίον τοϋ ναού τή; Βη-
  θϊί(Χ. Σύμβασι; εγένετο μεταξϋ των ένδιαφερο-
  |ΐΜον χαί επεκυρώθη άφ' ενός μέν υπό τοΰ Όρ-
  Ίβϋζου Πατριαρχείου άφ' ετέρου δέ υπό τής
  ♦ργχισκανιχής Κουστωδίας. Ή λύσις, έπιλέγει
  &«ρισινός «Χρόνος», μιας διαφοράς ήτις διηω-
  νίζτο χαί ίφερεν εί; συμπλοχά; ταϋ; όρθοδόζου;
  "•ίλατίνους τών εΑγίων τοπων τού /ριστιανι-
  Ήο περιποιεΐ τιμήν εί; την επίδρασιν τή; γαλ-
  λιχ·^ άντιπροσωπεία; έν Ανατολή». .
  Αν γνωρίζομεν χ«τ« ποίον τρόπον Ιπολεύθητι '
  Τα '/θέ; χομισθέννα α'ιγυπτιοτχά φύλλα περι-
  γράφουσι διά μακρών τα; λαβούσα; χώραν πρό
  τίνων ημερών ταραχά; έν Άλεξανδρείοι.
  — ΟΙ "Ελληνβς ύκήκοοι
  Έν τώ Έλληνικω Γεν. Προξενείω κατηρτίσθ^
  κατάλογο; τών ζημιών α; δπέστησαν έκ τών 6
  μογενών οί "Βλληνε; ύπήκοοι. 'Ο χατάλογο; Ι
  χει ώς εξής :
  Έμ. Βλαντής, Ίδιοκτήτης τοΰ χαφενείου τή:
  Γαλλίας, ζημίαν 400 λιρών, Κρανιδΐώτης Ίδιο
  χτήτης χαφενείου κατά τήν οδόν Χαμαμήλ, μή
  δρίσα; εισέτι τήν ζημίαν, Κ, Ζτγλανίτης, χ«-
  φενείου Σαντρά), άνω των 200 λιρών. Ν. Άγ-
  κλούπας, καφενειον "Αγιος Γεώργιος, 100 λ.,
  Σ. Βιτσενζατος, καφενείου είς Μελάχαν, 15.,
  Στυλ. Μπέκαι, Ιμπορο; ψιλΐχώ^,ίστι; και έδάρη
  υπό τών Ίθαγενών, 60 λι., Βασ. Βοναπαρτόπου-
  λος, Τραπεζιχόν Γραφείον χατά τήν οδόν Ά-
  ναστάση, 100 λ., Ιω. Μαζαράκης, κατάστημα
  έτοίμων ένδυμάτων, δδός Νουμπάρ ποσσάΐδθ λ.
  Ζαχαροπλαστείον Ζωρζοπούλου δδός Νουμπάρ
  Πασά 60 λ. Παν. Καρίβαλης, μπάρ τών Πυρα-
  μίδω; έν Μικρ? ΙΙλατεία μή όρίσας εισέτι τήν
  ζημίαν, Γεράσιμος Μανιατος πωλητής καστάνων
  χατά τήν οδόν Καλογραιώς 40 λ. Έλ. Συντε-
  λής| Ζαχαροπλαστείον Άλεζανδρείας χατά τήν
  Μεγάλην Πλατείαν 150 λ. Μάρχο; Δεληγιάννη;
  ϊμτορος Χιαχώ/ προϊόντων κατά τήν οδόν Ά-
  ναστάση 15 λ. Δημ. Άλεξανδρόπουλος ΰπάλλη-
  λος τών τροχιοδρομων δστις έδάρη υπό τών ί¬
  θαγενών, οΐτινες τω ήρπασαν τό ωρολόγιον τού
  μετά τής άλύσσου.
  — Οί *ραυιιατ»ό·Οέν«ς
  Κατά τήν συμπλοχήν ετραυματίσθησαν οί εξής
  "Βλληνες : Χ. Κοντογεώργηί, υποστάς τραύ. ι
  ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΙΤΑΑΗ
  ΤΟ ΑΙΜΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
  Η ΠΑΡΕΙτΙΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑίτιΕΩΝ
  Ο ΒΙΤΤΈ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 9 Δεκεμβριού
  ώρα 9 και 20 μ. μ.
  Κατ ε'ιδήαεις έκ ΙΙετρουπ''λεως,εγέ¬
  νετο έν Τσάρσκογιε-Σέλο ύπουργικδν
  συμβούλιον νπδ την προεδρείον τοΰ
  Ταάρου, είς τδ οποίον απεφασίσθη ή
  καταατολή τής έπαναστάσεως διά μέ¬
  τρων βιαίων μετά τάς αφαγάς κα'ι τάς
  λεηλασίας, αί οποίαι πανταχυθεν αγ¬
  γέλλεται έκ τών ρωσαιχών έπαρχιών
  ένεκα τής έφεκτικότητος τών άρχών
  Συνάμα ανηγγέλθη δτι βκδίδετα.^.
  αυριον νέα διακήρυξις τοϋ Ταάρου, ά-
  ποποιουμένη οριστικώς τήν καθολικήν
  ψηφοφορίαν καϊ αρΐουαα πολλάς πα-
  ραχωρηθείαας ήδη ελευθερίας.
  Οί Κοζάκοι διετάχθησαν πανταχοΰ
  νά κτυπήσουν πάντας τούς συνααπι-
  ζομένους δμίλονς καΐ νά διαλύουν πά¬
  σαν συγκέντρωσιν.
  Κατά τάς αύτάς είδήαεις, ή ρωσσι-
  χή κυβέρνησις έξηναγκάοθη είς τήν
  λήψιν τών αύστηροτάτων αυτών μέ¬
  τρων, κατόπιν ρητών παραστάσεων
  τριών δυνάμεων, αΐτινες ηπείλησαν δτι
  θά παρέμβουν εάν ή αυτή κατάστασις
  εξακολουθήση, ένεκα τών διακινδν-
  νευόντων συμφερόντων αυτών.
  Ό Βίττε υπέβαλε τήν παράίτησίν
  τον.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ΚΕΡΚΥΡΑ, 9 Δεκεμβριού. "Ωρα 10
  μ. μ,. Ό ΊΙγεμ-ών τού Μαυροβουνίου
  Νικητάς έν τώ λόγα> ί?; τήν Βουλήν
  I-
  I
  ξεθίίχσε τους προγο'νοι»; τών ύπηχόων
  ! τού ώ; ήρωας καί μ,άρτυραί. Πρ·τέθη-
  I
  κεν δτι απεφάσισε νά άντικαταστήσΥ)
  Ι τό πολίτευμ-α τής ΊΙγεμονίας διά νέου
  τοιούτου όδηγοθντο; ταχύτερον εί; την
  προ'ο5ον. Ώαιλησε περϊ τής έζωτεοικής
  πολιτική;,πρίσθείς δτι το Μαυροβουνιον
  μετά τόν θεόν όφείλει τα πάντα 4.1; την
  Ρωσσίαν.
  Εϊπε κατο'πιν δτι τα παθήματα τή;
  Παλαιά; Σερβία; εύρον ήχώ εί; τήν καρ¬
  δίαν τών Μαυροβουνιωτών καΐ διά 'Ζοϋτο
  εφρόντισε υπέρ τή; σωτηρίας τών άδελ¬
  φών των. Έποίησε νυξινπερΐ τών πρίό-
  οωντί), Βευλγαρία; καΐ ώρκίσθη είς τό
  Σΰνταγμα.
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΣ
  ΚΕΡΚΥΡΑ, 9 Δεκεμβρίου· ώρα 10
  μ.μ.— ΕίςΡίγχαν ό στρατό; ήνώθη^μέ
  τού; επαναστάτας ύποσχεθεΐς, δτι Οά
  υποστηρίξη την έι.αναστατικήν κυβέρ¬
  νησιν έν περιπτώσει έπιθέσεω; τοθ στα-
  λησομένου πρό; καταστολήν τή; έπα -
  ναστάσεως στρατοθ.
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΚΕΡΚΥΡΑ, 9 Δεκεμβρίου/ ώρα 10
  μ. μ. —'Γπό τήν προεδρείαν τοθ Τσά-
  ροι> συνεκροτήθη εί; Τσάρκοε Σέλο συμ¬
  βουλιον, εί; τό όπ:Γον συνεζητήθη τό
  θέμα τή; γενική^ψήφου, ήτις θεωρεϊται
  ώ; άατφαλέ; μέσον τί); είρηνειίσεως
  "ή; αΰτοκρατορίας.
  Εί; τό συμβουλήν μετέσχον τεσσα-
  ρες άντιπρο'σωσοι τών Ζέμστβος. Ά¬
  γνωστον δμω; είνε ποία άιτοφασις έ-
  λήφθη'
  Η ΠΥΑΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ
  ΠΥΑΟΣ9 Δεκεμβριού ώρα 9 μ. μ. — Τό
  Μιουρλικόν κόμμα πανηγνρίζει την δ,νοδον
  τοΰ κ. θεοτόκη είς την αρχήν διά πνροβο-
  λιαμών χροτίδων καϊ ζητωχρανγών. Τό ε¬
  σπέρας Ιφωταγωγή&η ή ιό'λις.
  ΑΚΤΙΝΩ'ν' (Υπραβ) π ι Ο η λ ι ώ μ « τ α,
  σαρκώματα: κτλ. τοδ ί-' μ»τος)
  Δίχεται άιτο 8 -10 π μ. όϊός Βερανζέ-
  ρου 17.
  ΤΙΚ-ΤΑΚ
  ΠΕΡΣΙΚΟΝ ΑΡΟΜΑΤΙΚΟΝ ΕΛΑΙΟΝ
  — ΚΙδικόν κατά ΐΠς τ ο ι ν ο ^ ο ο ί α ς
  — ΙΙονίΐΓ,ικύν» κατά τής ^(ΐλιιν^Λϊητος
  Πλουτιζει καταΐ;λ»!ΐι.τ<Η5ς ~ν};ν'%5μφ καΐ τόν μύστακα καΐ κϊθιστρ! τάς τ;ίχ>ς στιλπνάς
  καί άπαλάς.
  Τα άποτίλέσμίίτα έκίηλοΰν.τίΐ α>ι> τί, χρή¬
  σει ενός καί μ:νου φιαλιϊίου.
  "Εκαστον φιαλίϊιον έντός κετίου πολυτε¬
  λείας μέ όδηγίαν έλληνιστί καί γαλλιστί δραχ¬
  μάς :ϊ,:;ο
  Διά τοΰς μυροπώλας κα'ι κουρεΐς 'Λιχιτέρα
  έκπτωσις.
  Παρακαταθήκη διαρκής παρά τω παραγγε-
  λιοϊόχφ Γεωργίω Νικ. Ίωαννίδη.
  Αθηναι, δδός ΑΙύλου 79.
  Έν Πειραιεί παρά τφ πιλοπώλτ) κ. Γ.
  Δσαγώνα.
  ΝΕΑ
  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΠΚΗ Κ ΛΙΝΙΚ Η
  Μικρόν Οικον
  ΓΕΡΑΣ. ΣΤΑΘΑΤΟΥ . . .
  Σπουδάσαντο; έν τη Όΐρθαλμοϊβτριχή ^,^^^
  τών Παρισίων πλησίον τοί άοιδίαου χαθηγητοΰ
  ΠΑΝΑ χαί έν ταϊ; Όοθαλμολογιχαϊ; Κλινιχαϊ;
  Οαίη^β-νϊη£τΙβ, άβ ννβοΙίβΓ, ΟαΙβζονβΚϊ' πρώην
  επ! διετίαν ολόκληρον έμμίσθου όοθαλμιάτρου έ-
  νό; τών μεγαλειτέρων χά! τελειθτέρων έχεϊ οφ-
  θαλμοϊατρείων, επισήμως άναγνωρισβέντο; υπό
  τή; Γαλλιχή; Κυδερνήσεωι-.
  ΘΕΡΑΠΕΙΑ Λ(ίόαλ»Ίς τών ηασ^όντων καΐ
  άπό τα ν^ονιώτίρα τμανώματα διά νεωχά-
  «ών δλως μεθόδων ('ίνϊΐ/ πύνων καΐ καν-
  τηρϊων, άπό την τριχΐααΊν, κ<ιτα(,»{)«Ίκτος, άλλοιθω<ΐ(αν, ηαθήϋεις τών δακούων καΐ ίν γένει ·ϊών παάχόντων έξ οιαίίδήποτε νόιίον τοΰ οφθαλμού. Έχλογή ΰέλων διά τοΰ; μυωπας, ΰπερμέ- τρωπαί, πρεσβύτας χά! άστιγματικοΰ;. ' Έπιθεώρησι; ήγγυημένη τών μεταναστών. Δέχεται 9—11 π. μ. χά! '3—5 μ. μ. Όδός Πατηαίων 5. Χαυτεΐα Ι II . ΙΙ^^' Γ- * ΑΙΪΟβπΚΗ ΔΕ/ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΈΚ^ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ «1 — ΟΔΟΣ ΚΟΑΟΚΟΤΡΩΝΗ — Οί (Χννοικία Καλαμιώτον) Ρ»1)Γίίΐα6β «αχ ^ΐΜΓβΙοΪΓββ ΒΚΕίΑΝϋ, 11 Καβ 11 — Αΐίΐέηβ8 01 ΝΕΟΙ ΠΑΝΔΕΚΤΑΙ Πλήρης συλλογή των άπό τής βυαταοεως τού Έλλην. Βαβι- λείου μέχρι σήμερον γραφει- ,*ι ν°,μ<ίκών διατριβών. Επι μελεία Ν. Κουντουριώτου δικηγόρον. Εξεδόθησαν μέχρι σήμερον : Τ ό ι* ο ς Α'.—Έκ σελίίων 1,104, πε- ριέχων ίιατριβάς άπο τής λέξεως Άβαρία μέχρι τής λέξεως Άνήλικος. Δρ. 17,50. Τ ό μ ο ς Β'.—Έκ σελίίων 920 μέ ίια- τριβάς άπο λέξεως Άνταγωγίι μένρι ττΐς λέξεως Αχρεωατητον. Δρ. 16. Τ ό μ ο ς Γ'. —Έκ σελίϊων 790 μέ δια- τριβάς άπο τη*ς λέξεως Βιααμός μέχρι τί|ς λέξεως Δημόαιος Κατήγορος. Δρ. 12,50. Τ ό μ Ο ς Δ'.—Μετ' ολίγας ημέρας πε- ρατοϋται ή Ικίοσίς τού. Περιέχει ϊιβτριδάς άπό τής λέξεως Διαζύγιον μεχρι τής λέ :ως Δωοιδιχία. Έκϊίίονται κανά τεύχη έκ τοϋ Έκδοτικοΰ Οίκου Γ. 4>ΈΕίΙΙ.
  -ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  VI
  Χταδίου
  ΛΑΙΜΟΔΕΤΑΙ ΕΔΟΥΔΡΔΟΤ
  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛσν__ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
  "Εφθασε τρίτη σνλλογή :
  ΈΠΑΝΩΦΟΡΙΩΝ άπό βραχ. 3Κ. — καί άνω
  ΓΟΙ'ΝΑΡΙΚαΜ
  ε
  ΓΟΙ'ΝΑΡΙΚαΜ » » 4,8Ο » »
  Απαντα τα ειδή Γάμων καί Δώρων είς τιμάς ασυναγωνίστους
  -------------------------Τα ελαια. Σγουρίτια παράγοντοι έξ άώρων ελαιών
  Πωλοϋνται έν Ά- Λ ΑΚΡΛΑΙΜΠΝΠ7 πΡ°6ΡΧ°^νων άπ*> τ^ περίφη-
  θηναις εις τα κατα- /»ΛΙΛΙ1 _ΜΙΙΥΙΌΊΜ^Λ. μον έλαιων» τής Λακεδαίμο-
  -"τήματα Στ. Βαροννη (φαρμ. όδ. Γ' Σεπτεμ- — ικ α — ι/ τ α νος καϊ διυλίονται
  βρίου ?). Ί. Κονχονλη (Χουτεΐα), Π. Βουγα ϋΓ/Μ-Γ Ι Μ §(α τεχβ{ων μγ)χα.
  (Βαρβάκειον), Α. Παπαδοπονλου (όδός Βουλής). Λ ,ν/ . ι —.« —. , . νημά-
  ΕνΠει,οαιεΤ: Νικόλαον Πιπινέλη.Έν Πάρβις: —Ι ΥΛΙ_.|ν1ΕΝ Α των
  Γεωρ7ονίδΊάμπαΙΣας· ^ Βθλφ ! ΤΟΥ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ ΕΑΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ
  — Ν. ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΑΥΤΕΑΕΙΑΣ
  Όφβαλμοί τεχνητοΐ
  Ζυγο! διάφοροι
  Κάλτ»«ι έλα—ικαί
  Κλυσματα διάφορα
  Ζώναι κοιλίας
  Όμφαλεπίδβσμοι
  ΕΓδη έκ καουΐσούκ
  Γάντια μασάζ
  Όρθοχαιδικο: στηθό-
  δεσμοι
  Πτυελίστρα! ασθενών
  Προσκέφ. έλαστικά Λορνιον
  Όμματοΰάλια Βαρόμετρα
  Καθετήρες θερμόμετρα
  Πάντα ταυτα αυτοπροσώπως εξελέγησαν
  καρά τών μεγαλειτέρον έργοστασίων τής Εύ-
  ρώπης υπό τοθ κ. Γ. Ρεβελάκη.
  ράφια αΰτόματα
  ΟΟροδοχεΤα άκρα-
  τείας
  Καπίται Αγγλικαί
  Σά
  48-ΟΛΟΣ ΕΡΜΟΥ-48
  Γνωρίζβ.ι είς την αξιότιμον πελατείαν τού, ότι παρέλαβε πλουσίαν '
  συλλογήν τής αρξαμένης περιόδου, ήτοι επανωφόρια, φορέματα. '
  Λίτρά, παινν^δια^ άπαντα τα ψιλικά ειδή είς πλουσίαν συλλογήν. !
  Έφιβτά δέ τήν>«ροβοχήν τών πελατών τού επί τής είλικρινοΰς έκ- |
  πτώαεως τυΛν τιμων, άς ένεκα τής έκπτώσεως τού φράγκου επέφερε. '
  ΠΑΡΑΓίΓΗΣ ί—6ΟΟ_ΓΟΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙ3Σ
  Αί τελειότερβιι μηχαναι πρός κατα¬
  σκευήν διαφανοΰς καί κρυσταλλικοΰ χάγου
  κατασκευάζονται έν Άμερική. Άμερικα-
  νικήν μηχα^ήν κατΐχει ή Παγοποιητική
  Έταιρία «Όλυμπος» έν Μοσχάτω, δ:'
  ής κατασκευάζει τόν διαυγεστατον καί ΰ-
  γιεινάτατον πάγον. Άμερικανικήν ομοίαν
  παρήγγειλεν έκ νέου ή αύτη έταιρία πα-
  ραγωγί}ς 30 τόνων ημερησίως.
  Οϊ βουλόμενοι άς άποτανθώσι πρός τόν
  πρθμ-ι θεύοντα ταύτας Κον
  ΧΑΡ. Δ· ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΝ - Έν ρ
  Άχτή Τρύφωνο; Μητσοπούλου 93
  ΪΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΊΙΧ
  ΓΑΙΦΓΙΑ ΡΟνΥΝΚβ
  ΗΝ ΑΙ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ίδωκτήτης καί δι«υθυ"ής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΠΠΠ
  ΤΟ ΦΥΛΛΟΝ Λ Ο — ΛΕΠΤΑ — Λ Ο
  Παόα απόδειξις «ληρωμΛς φέρβι τίιν
  υπογραφήν τοίί Ιδιόκτητον των «Αθηνών»
  κ. Γ. Κ. Πώκ.
  Αί «'ΑΘΛναι» δέν δημοίίΐϊίτονόι διαφηι/ι-
  ο«»ς Ιατρών ν«*ά λϊ*τον«ο«·ών των
  μεταδοτικών νθόημάτων.
  ΑΧΤΕΡΟΕΚΟΠΕΙΟΝ
  9 Δεκεμβρίου
  εΐΐ βερμοκοβσία ««ό τής χθες παρέμεινε
  σνεδόν ή αύτη
  θβρμοκρασίαι σήμβρο^ την 8ην π. μ. έν
  Αθήναις 4.5, Κεοκύοα 3.2, Ζακϋνβω 11.0.
  Άργοστολίω 5.4, Τρικκάλοις 4.8 (υπο τό 0),
  Βόλω ί.Ο,' Χβλκίδι 0.6. Άνδρω 7,3, Θήρα
  7.0," Πάτραις 6 3, Τριπόλει 1.0 Λαρίσση 4.2
  (υπό τό 0), Σύρω 3.0, Νάξω 7.2, Κων)πόλει
  1.3 (δπό τό 0),' Άλιξανδρεί* 8.2 Ρωμη 2,2,
  Βιέννη 3.8, Παρισίοις 4.1, Βερολίνω 6 7.
  Ίΐ'μ.«γί<ΐΜΐ έν Άβήναι; 9.7 και ή έλα- /(ηη 3.0. Ούρανός νεφελώοης. Άνεμοι Β μέτριοι. θάλασσα ολίγον κυματώδηί. Ύγρασία έν Αθήναις μετρία (53). ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 10 Δ)βρίου. Είς Μιτυλήνην, Σάμον και Ρόδον. (Λοϋδ) 9 π. μ. Ε'ι< Βουλ¬ γαρίαν (Τζών) 10 π. μ. Είς Θεσσαλονίκην, Σερβίαν, Καβάλλοιν, ΙΙόρτο-Λαγώ καΐ Δε- δεαγάτς. (Λοϋδ) 10 π. μ. Είί Ευρώπην έν γένει καΐ Άαϊριχήν. (Φλόριο) μεσημβρία. Είς Χίον και Σμύρνην. (Φλόριο) 11 π. μ. Είς "Ηπειρον. (Φλόριο) 11 π. μ. Ε'ι< Δαρδα- νέλλια, Κω )πολιν, Θράκην , Βουλγαρίαν, Ρου¬ μανίαν καΐ Ρωσσίαν. (Λοϋδ) 1 μ. μ. Εί; Θεσσαλονίκην καΐ Σερβίαν. (Γουδή) . 5 μ. μ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ Ιΐαρασχευή, 9 Δεκεμβριού ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι ΦΟΤΙΟΤ Μετοχαι Τραπχζών Λαχειοφ. Έθν.Τραιτ. τής Ελλάδος Δρ. 525.50 Νέαι Λαχειοφόροι 2 1)2 ο)ο.........» 107.— Δανιίου ιΗνοιΐοιημένου................» 107.50 Δανείου Μβλιγαλϊ.......................» 106.— Έβνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.....» 3795.— Κρητική; Τραπέζης................... » 148.— Βιομηχ. Τραπ. τής εΕλλάδθς......... » 101.— Τραπέζης Αθηνών (Νέαι)............. » 149.— Μιτυλήνης...................» ——— ΙΗετοχαί Εταιρείαν » εΕταιρ. Μεταλλουργείων Λαυρίοι»— » 73.— Σιδηροδρ: Αθηνών- Πειραιώς.........» 383.50 *' Ά9ην.-Π·ιρ«ιώς-Πιλοπον. » 83.— » θ*σσαλ(α«....................β 163.50 'Εταιρία Δημοσ. και Δημοτ. "Εργων. » 61.— Μετοχαϊ Έργοληψιών..................» 156.— » ΠυρΛιδοποιείοο...............» 94.— » Πανιλληνίου Άτμοιτλοΐας... » 164.— » Έλλ. Μονοιτωλίων...........» 381.— » Άεριοφωτοί Άθηνώ*........» 1250.— » Έλλ. Ήλικτρι;:ή Έταιρία » 105.75 'Ελλ. Έταιρεία Μεταλλείων .........» 84.— Μετοχ. έταιρ. 'Ενιαίας διβχειρίσεως.. » 325.— ιΙδρυτικοΙ τίτλοι αυτής................» 39.— Νομίσιιατα » Ε'ικοσάφραγκον μιτρητοϊς.............» 23.45 Λίρα Αγγλίας..........................» 29.25 » Τουρκίβς..........................» 26.70 Ζννάλλαγμα » Επι Γαλλίας ϊψ«ως...................* 118.— » "Αγγλίας..........................» 29.67 '» Αυστρίας Κορώναΐ...............» 123.50 » Γερ|*ανία«......................» 145.25 Λονδίνου (τηλιγραφ.) Παρισίων (τηλεγραφ.) •Αγγλικόν 89.1)4 Γαλλικόν 97.05 Όθωμανικον 89.7)8 Λαύρια 65.— Έλλην. 52. — Ρωμυλία; 137.— Μονοπώλιον 52 — 'ΕπίΛον!5ίνου25.10.1)2 Πάγιβ 42. — Τρά«. Αθηνών 128.50 Ήλεκτοική; 89. 50 Σιδ.θεσσαλίας 142.— Βιομηχανικώς 88.— "Ανοιγμα τοθ χρηματιστηρίου Πα¬ ρισίων. [ΕΙδιχη τηλεγραφικί) νπηρεοία των «' Αθηνών». ] Τρ. Αθηνών 127.50 Λαύρια 65.— Βιομηχανική; —.— Ηλεκτρικήν. 90. 25 θεσσαλίας 141.—Πελοποννήσου.— Έ Άγορά γενικώς σταθερά. Η ΔΙΩΡΎΞ ΤΟΥ ΣΟΎΕΖ Κατόπιν τής απειλάς των άγγλων έφοπλι- στών περί κατασκευάς δευτέρας διώρυγος παρά την υπάρχουσαν τοΰ Σουέζ πρός όλιγοδαπανω- τέραν διέλευσιν των άτμοπλοίων, ή ίιεύθυνσις τής διώρυγος ταύτης- απεφάσισεν, δπως άπο 1 Ίανοιιαρίου 1906 έλαττωθώσι τάδιόδια χατά 75 έκατοστά τοΰ φράγκ. Έξ άλλου κβτά την αυτήν χρονολογίαν θά έπιτρέπηται νά διέρχων- ται πλοΤα βυθίσματος μέτρων 8.23 (πόδες άγ- γλικοί 27), ένω , μέχρι τοΰίε τΌ μεΐζον βύ- θισμα ήτο 8 μέτρ. (πάδες 26 καί 3 δάκτυλοι. ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΙ ΣΤΙΧΟΙ [Ή ΧαράΙ Ζητώ την χαράν πότ' έδώ ιτότ' έκεΐ" Ποΰ ιίνε ; «,Ίπέτε μοί, ποΰ κατο κιϊ ; Δέν είνε είς Χοίρους κ' ι'ις 5ρ' ΰψήλά' Ε'ιπέτε μοί, ποΰ ή μ.ορ«ρη της γελα ; Είς βάθη κοιλάδων έπήγα ζητών" Τόν ρύακα1 »ϊδα ποΰ πίπτει κροτών Καί παίζ'ι καί σύριι νερά καθαρά, Μαζί των δέν εΛαιζ» πλήν ή χαρά. 'Εζήτησ' αυτήν είς σκιάς των δασών, Έγέλων τα <ρώτα αστέρων χρυσών, ΙΙτηνΌν έκιλάδ' εις μυρσίνην χλωράν, Πλήν εψαλλε θρήνους και δχι '/.«Ρ«ν. 'Εζήτησ' αυτήν είς εύθύμους χορους, Είς διίπνων θαλάμους λαμπρους κ' ήχηρούί Είς φώτα, εις σκεύη χρυσά κι' άργυρα, Πλήν οΰτ' είς αΰτά δέν εδρεθ' ή χαρά. Την εφΒασα τέλος, την εύρον μακράν, Μακράν είς χωρίου κοιλάδα μικράν. Τρΐγύρω της *1χε παιδία άρκετά, Κ' έπήδα μ' έχιΐνα κ' έγέλα μ' αύτά. Πο5 είσθε, χαλοί παιδιχοί μου καιροί Ι 'Εφώναξα τότε μέ στήθος βαρύ. Πλήν μόλις την ιΐδα, πετα ή χαρά, Κ«ί αΰτ' ήν ή πρώτη κ' εσχάτη φορά. [Γ Κ α ϊ τ ε ] Άλϊξ. ΡαγκαδΛς ΛΙΜΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κατέπλευσαν είς τΌν λιμένα Πειραιώς τα εξής άτμόπλοια. Τα έλληνικά τοΰ Διακάκη «Βασίλίσσα Όλγα» έκ Θεσσαλονίκης-Βόλου καί«Πριγκήπΐσσα Σοφία» έξ Άλεξανδρείας, «Άναστάσιος Κορωναϊος» έκ Ταιγανίθυ καί «Μαριέττα Ράλλη» έκ Νικολάϊεφ πρΌς άν- θράκευσιν, τα ίταλικά «Έδέλλα» έκ Σμύρ¬ νης, «Βουλγαρία» έκ Πατρών καί αΒοσνία» έκ Κων)πόλεως, τΌ άγγλοαιγυπτιακΌν «Έλ. Καίρα» έκ Σμύρνης, τΌ γαλλικΌν των Μεσ- σαζερή «ΣιδΌν» έκ Μασσαλίας καί τΌ σαμια- κΌν «Λυκοΰργος» έκ Σάμου. ΣΙΤΟΦΟΡΤΙΟΝ Διά τοϋ έκ Ταιγανίου καταττλεύσαντος έλ- ληνικοΰ ατμοπλοίου «Άναστάσιος Κορωναΐος» έκομίσθη σΤτος 2,200.000 οκάδων είς παρα¬ λαβήν τοΰ σιτεμπορικοϋ γραφείου τοΰ κ. Κοσμα Κορωναίου. ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΟΦΟΡΤΙΟΝ Διά τοΰ ά ίγλιχοΰ φορτηγοΰ «Τρεδαλγκάν» εκομίσθησαν ί'κΚάρδιφ 3001 τίνν. γαάνθρα' κες διά λ)σμΌν τοϋ έν Πειραιεί γαιανθραχεμ πορικοΰ οΐκου τοθ κ. Ε. Καμμένου: Οί Εααηνεσ εν Αμερικη Θάνατος ίξ Αοφνξΐας Καθ' ά γράφει ή έν Σικάγφ έκδιδομένη εφημερίς «Πόστ», δύο Έλληνες έν Σικάγφ ευρέθησαν έν τω δωματίω των δ μέν είς νέ κρός, ό δέ έτερος εναίσθητος έξ άσφυξίας, προελθούσης έκ των άνθράχων τοΰ τυραύνου όπερ μετεχειρίζοντο πρός παρασκευήν τήςτρο· φΐς των Ό δεύτερος μετηνέχθη είς τό νοσοκομεΤο Προδιδάνσε, ένθα διατελεί εισέτι άναίσθητος, οί δέ ίατροί νομίζουσιν, ϊτΐ ΰπάρχει ελπίς διασώσεώς τού. Ό αποθανών όνομάζεται Γε¬ ώργιος Κρονμόζος ήλικίας *2 έτών, δ δ' έ'τε ρος Γεώργιος Καλός, ήλικίας 25 έτών. Διαιιελιό'(ΐός υπό άμαξοότοιχίας Έν Φαίρ-Όάκς τής Πενσυλδανίας, λυπη- ρότατον γεγονΌς συνετάραξε τούς έκεΐ δμογε- γενεΐς. Ό νεαρΌς Έλλην Άνδριανος, κατα- γόμενος έκ Κρανιδίου, διεμελίσθη υπο άμαξο- στοιχίας καθ' ήν στιγμήν μεταβαίνων είς την εργασίαν τού, διήρχετο επί σιδηροδρομικής γραμμής. Ό θάνατος τοΰ δυστυχοΰς όμογε- νοΰς υπήρξεν άκαριαΤος, τΌ δέ πτώμβ αύτοΰ παραλαδάντες οί συνάδελφοι τού ελληνες με- τέφεραν είς Πιτσδούργην πρός ένταφιασμόν. Παρόμοιον θάνατον εύρε πρΌ μηνός περί- που έν τφ σιδηροδρομικφ σταθμω 'Αμπρίντγκ καί άλλος Έλλην, γνωστΌς ύπΌ το Άμερικα- νικΌν δνομαΜπρόουν καί καταγάμενοςέκΣπάρ- της. Καί τούτου το πτώμα απεστάλη πρΌς έν- ταφιασμΌν είς Πιττσβουργην των έν Άμ.- πρίντγκ Έλλήνων καταβαλόντων πρΌς τουτο δι' έράνου 60 δολάρια. Διά την Μακεδονίαν Ό έν Βασιγκτώνι παρεπιδημών κ. Ν. Άδο- σίδης ίκαμε ενώπιον άμερικανικοΰ *οινοϋ διά¬ λεξιν περί Μακεδονίας. Έν Βασιγκτώνι δ κ. Άδοσίδης παρεκάθησεν είς δείπνον παρά τω Ρώσσω πρεσδευτη βαρώνφ Ρόζεν, μεθ' ου συγγενεύει έξ άγχιστείας. ΗΕΞΝΡΥ Η ΡΑΤΣΑ Τί ΟΡΠΑ ΤΗΣ ΡΚίΙΚΗί ΑΡΙ1Τ0ΚΡΑΤΙΑΣ [ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ [Σννέχεια ίκ τοϋ χ&εοινον] ΙΒ'· Εσπέραν τινά, περί την πέμπτην ώραν έ- πανερχομένη έκ τοδ μαθήματος τής μουσικής υπέστη παράδοξον συμβάν1 μία τρόϊκα, έν || ευρίσκοντο τρείς νέοι έν καταστάσει μέθης, διίβαινε την Ιρημον δδόν' εύρον αυτήν εΰ'μορ- φθν· Την στιγμήν εκείνην πάντες έστράφησαν. Ό αΰτοκράτωρ είσήρχετο. Σταθείς *δέ ϊρθιος πρό τής κομμήσσης, ϊνευσεν αΰττ] δτι δέν ε¬ πεθύμει νά διακόψη την αφήγησιν. Ή κόμησα εξηκολούθησεν αποτεινομένη μαλλο>Μτρός αυ¬
  τόν.
  — Την εύρον ευμορφον καί άρπάζοντπς α--
  τήν, μεθ' όλας τάς κραυγάς της, ί*Ν, έφερον
  είς μέρος, έν ώ ήσαν βεβαιοί ότι δέν ήθελον
  ένοχληθή. "Οτε ή νεανις επανήλθεν ειχε τα
  πάντα άπολέση, άφοδ μόνη περιουσία της ήτο
  ή τιμή. Ή μήτηρ της απέθανεν έκ θλίψεως.
  "Ιδού ή άφήγησίς μου" συγγνώμην εάν δενέξέ-
  λεξα αυτήν εΰθυμοτέρχν.
  — Άλλ' ή ίστορίαδέν ετελείωσεν, είπεν ή
  αΰτοκράτειρα. Τί άπέγεινε;
  — Τίπο·ε" τουλάχιστον έγώ δέν γνωριζω.
  — Κα< είς ποίον μέρος συνέβη τουτο; ηρώ¬ τησεν ό αύτοκράτωρ μετ" αΰστηροτητος. Ή κόμησσ» Γκρέτσκυ δέν απήντησεν. — Είς ποίον μέρος καί πότε συνέβη τουτο; έπανέλαβεν ό αΰτοκράτωρ μετ' αύστηροτέρας Ιτι φωνής. Ή κόμησσα ηγέρθη, καί ΐιποκλινομένη εΐπε τά σταθερότητος. — Έν Πετρουπόλει, ττ^. . . τοδ Ιτους τού¬ του, ν Οί παρευρισκόμενοι 1/τρομ.οι πβρετήρησαν αλλήλους. Ή ΐστορίο ήτο τοίς πάσι γνωστή, άλλ" ήγνόουν ποίαν σημασίαν θά ττ^ απίδιδεν ό αΰτοκράτωρ. — Κόμησσα, είπεν, άκολουθήσατί με. Ένευσε τη αύτοκρατείρα, ήτις ηγέρθη έπί- σης, μετέβησβν δέ καί οί τρείς είς παρβκείμε- νον δωμάτιον. Ή κόμησσα άφηγήθη λεπτομερώς παν ο',τι έγίνωσκεν. Ή σαφήνεια τοδ πεπειραμένου αυ¬ τή; πνεύματας καθίστα αυτήν πολ6τ:μον σύμ- βουλον' ουδέν παρέλειπεν, ουδέποτε ήτο ΰπιρ- βολική καί διά τής όρθής κρίσεως της είχε αποκτήση την εμπιστοσύνην τής αΰτοκρβτορι- κής οικογενείας. "Οτε ό οΰτοκράτωρ έβεβαιώθη περ'ι τής α¬ κριβείας τοδ συμβεβηκότος, εσκέφθη επί μι¬ κρόν. — Πρέπει, ιΐπεν, οί τρείς οΰτοι νέοι νά ιύρεθώσιν αυριον πρό τής μεσημβρίας. Εϊπατε κάμησσα, δτι άνήκουσιν είς την σωμβτοφυλα- κήν μου; Ή άναφορά ευρίσκεται είς την διεύ¬ θυνσιν τής άστυνομίας; Ή κόμησσα απήντησε καταφατικως Ό αύτοκράτωρ προσεκάλεσεν ίμπιστόν τίνα θε- ράποντα, τω έδωκε τάς διαταγάς τού κ*!στρε- φόμενος πρός την σύζυγον τού: — Θά ίδητε, είπεν, άγαπητή μου, ότι γνω¬ ριζω έπίσης νά προστατεΰω τό ?φ>όν σ>ς.
  Τί θά έπράττετε σεΤς είς παρομοίαν περίστα¬
  σιν;
  — Θά ήμην αμείλικτος πρός τούς ένόχους,
  απήντησεν ή αύτοκρατείρα.
  — Λαμπρά ! είμεθα σύμφωνοι, ώς δλέπω.
  Στραφείς είτα πρός την κ. Γκρέτσκυ, ήτις
  ανέμενε τάς διαταγάς τού:
  — Σας εύχαριστώ, κόμησσα, είπε, διότι
  χάρις είς υμάς όνεγνώρισα την αδικίαν ταύ¬
  την. Δυστυχώς δέν δύναται τις νά βλέπη τα
  πάντα διά των ίδίων ομμάτων καί ένΐοτε τόν
  ΰπηρετοδσι κάκιστα... Είνε τιμή καί εύτύχημα
  διά τόν θρόνον τό νά δύναται νά βασίζηται επί
  καρδιών ώς ή ύμετέρα.
  Έπανήλθον είς την αίθουσαν, Ινθα κατά
  την άπουσίαν των ή συνδιάλεξις εξηκολουθεί
  μετά ζωηρότητος. Άλλά πάντες ήσαν σκεπτι-
  κοί καί ή συναναστροφή ταχέως επερατώθη.
  Ι_ίΤ'.
  Είδησις καταπληκτική διεδόθη την επαύριον
  άνά την πόλιν. Κατά την νύκτα ό άστυνομος
  είχε παυθή καί οί αξιωματικόν των οόσάρων
  περιωρίσθησαν έντός τοδ στρατώνος των —
  καί ταθτα πάντα χάριν παιδίσκης τινός τής
  κάτω τάξεως, ήτις είχεν υποβάλη αναφοράν
  κατά φαντασιώδους άδικίας.
  "Ηίη πρό τής μεσημβρίας ή Πετ-ούπολις
  είχεν διαιρεθή είς δύο κόμματα, τό των Ραϊ-
  σιστών καί τό των Ούσαριστών, παρ* Ολί
  δέ νά φθάσουν και είς προσωπικάς προσβολβς
  μεταξύ αλλήλων.
  Ή πρχγκήπισσα Άδίνα ήτις κατεκλίνετο
  είς προκεχωρημένην ώραι τής νυκτός έγειρο-
  μένη περί την μεσημβρίαν Ιμαθε τό νέον εκ
  τοδ στόυ,ατος αύτοδ τοΰ συζύγου της. Ν ά νο-
  μίσωμεν, ότι άθώως καί ί'νευ μικράς τινος κϊ-
  κεντρεχείαι: ανήγγειλεν αύτη την προσβάλλου-
  σαν αιφνιδίως τόν στρατηγόν συμφοράς, θά φα¬
  νώμεν εντελώς πεπεισμένοι περί τής άγαθάτη-
  τος τής ανθρωπίνης καρδίας. Βεβαίως δέν ε¬
  πίστευσεν, δ'τ: ό Κλ(ν τψ έπροξένει^πραγμβτι-
  κήν βλάβην, άλλ' όπωσδήποτε εύαρεστεΤταί
  τις νά βλέπη λίθον πίπτοντα επί τής κεφαλής
  έκείνου, όστις έπιθυμεΐτό κτήμα τού.
  Ή 'Αδίν* ήΐίοοσε την είδησιν μετά συγκι-
  νι>τικής άδιαφορίας.
  — Πώς! τόν έπαυσαν; "Ω! τόν καυμένον^!
  Και τώρα τί τόν θέλω είς τό εξής, ά<ροΰ δέν δύναται πλέον νά μοί μεταβ.δάζη νέα; Τίς τόν αναπληροί; (Άκολουθεΐ) ώστε κ«ί ή πλέον ίδιίτροπος Κυρία δεν απερ- χεται χωρΐς νά άγοράσγ) τό φορεμα τοΰ γουστου της, αί τιμαί είνε πάρα πολΰ χ.αμηλ«1 ως ™ τής κβταπληκτικήςτιμης τοΰ νομίσματος. Αρκει μία επίσκεψις. — Τό Πανελλήνιον δέν πρ*«*& νά χάβη τό κέρδος των Κ*τ*βτη- μάτων'αΑούβρ». Την γενικήν εκ- πτωαιν τού 3Ο ο)ο είς ολα τού τα έμπορεύματ* καί επί «λέον 1Ο ο)ο επί των είδών τής έκκαβαιρί- βεως. — Ό των μεταβοτικών κ*1 οερ- μοχτικών νοαημάτων ίατρός κ. Σπύρ. Π. Κωβτάκης δέχεται κ*1 θερ*πεύει τους έκ των νοβηματων τούτων πάβχοντας καί παβχουβας καθ' εκάστην 9—11 π. μ. καΐ 4— β μ.μ. έν τή τελειοτάτη κλινική τού, όδός 'Αγ. Κωνσταντίνου ιχρ. 3. (Πλατείαι Όμονοίας)- Ζ«Η ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟ23 — Πανήγνρις ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 6 Δεκεμβριού (τοδ άνταπο- κριτοδ μας). — Ή πανήγυρίς μας ήρχισεν* άλλά μέ μέ κάθε άλλο όμοιάζει παρά μέ πά- νήγυριν.Άπραξία πλήοης. Οί έμποροι δέν είνε διόλου εύχαριστημένοι, άλλά μήπως είνε οί άγορασταί; Ο3τε ούτοι. Οί κύριοι Ιμποροι δεν ίννοοδν νά καταδοδν άπό τάς άλλοτεινάς τι¬ μάς, μέ όλον τό κατρακυλισμα τοδ φραγχου. Διατί ό'μως ; Ό Μπονλντώκ Εθεάθη διερχόμενος εντεύθεν ό Πανελλή' νιος Μπουλντώκ καί μεταδαίνει είς Ξυλάκα- στρον, ίνα κάμη παραστίυεις είς...τόν Πασ σδν τής άστυνομίας, ό οποίος, βεβαία, θά τω προετοιμάση ύποδοχήν παρεμοίθίν ί'σως πρός την... πβρέλασιν τής όδοΰ Σταδίου, άφ' ου μάλιστα πρόκειται νά παίξη την ωραίον φάρ- σαν τού: ή σύλληψις τοδ Μπουλντώκ κβί ψάλλη τό προσφιλές τού τραγοΰϊ' βκλάψε με μάνα κλάψε με...» Ό ΤαμΙας ιιας Τέλος πάντων τό Ταμεΐιν μ»ς εύρε τόν άνθρωπον τού, τόν κ Τσαχω^όπουλον, όστις διά τής άδρας κβί εύγενοϋ'ς συμπεριφορας τού κατώρθωσε νά έλκύση την αγάπην καί εκτί¬ μησιν των συνεπαρχιωτών μας ανεξαρτήτως κομματικής άπιχρώσεως. Άλλά πλήν τού¬ των τό ταμείον μας, άφ' ής ήλθεν αΰτός έν ταΰθα, ευρίσκεται εί: άνθηράν κζτάστασιν, ιδού δέ πρόχειρος απόδειξις: κβτά τό 1903 είσεπράχθησ&ν υπό τοδ προκατόχου τού Τσι- τσούνη 918,050,91 ύπ' βύτοδ δέ κατά τό 1904 δραχ. 1,039,375,87 ήτοι δρβχ. 121, 23Ί.96 επί πλέον ! Διο θεωροδμεν κβθίίκο ημών επιβεβλημένον νά συγχαρώμεν αυτόν δημοσία άπό των στ/]λών τούτων, αΐτινες άεί- ποτε υπεστήριξαν καί ένεθάρρυναν τούς ύπαλ- λήλους τοΰ κβθήκοντος. Τοιοΰτοι ύπάλληλο δέν τιμώσι μόνον την υπηρεσίαν, αλλά κα τόν τόπον είς όν ύπηρετ&ϋσι. Εύγε τού ! Ιΐερίανδρος Θεατρα ::::: μέγα ιιι Δ. Χ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ [Γων<α Άρσακείου] ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ. Ευρίσκονται ά ά ρ παντός είδους κατάοτιχα. Διά τάς ^ πέζας καί τα μεγάλα Βιομηχανικά καί 'Έμπορικά καταστήματα,κατασκευά- ζονται είδικά κατάστιχα παντός^ σχε- δίου καί σχήματος καί μέ ειοΊκάς γ*5αμ.- μογραφήσεις. ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.Έκτυποδν- τλι ταχέως καί μέ καλαισθησίαν επΐκεφΛ- λίδες επ στολων, φακέλλων, τιμο- λόγια, έγκύκλιοι, είδοποιήαεις, δΐπλότυπ» κλπ. κλπ. Στοιχεΐα καλλι- τεχνικά. ΊΊΧουακοχάττ) ονλλογη γραφικης νλης. Τιμαί άκαταγώνιατοι.' Ζητεϊτε τα μελάνια νΥϊ^ηβΓ τοϋ πρώτου καί καλλιτέρου έργοσταβίου. Πώλησις λιανικώς καί χονδρικώς. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΎΤΩΝ ΤΗΣ Β. ΑΥΑΗΣ Προαόϊείον 34—'ΑΘΛναι ΣΤΟ Κ1ΔΙΚΟΝ _2τοιδίου ΓΛΝΤΙΑ ΡΕΗΗΙΝ ΜλθΗΜΑΤΑ 'Αγγλικης, Γαλλικης, Γερμανΐ/ίής καί Ίτ,αλικής. Οοό; Γερα- νίου αριθ 48. "Ανω έμπροσθεν πάτωμα, ΚΙΝίΕΥ-ίΟΤ Είνε τό νέον φώς τό διά καύσεως άερο- ποιουμένου πετρελαίου καίοντος έ-χΐ άμιάντων. Τό εύθηνότερον φώς έκ των μέχρι τούδε έν χρήσει. Καίει άνευ τής βοηθείας άνθρακικοί όξέως (όπως οί λαμπτηρες «[ΟΧ») συνεπώς ουδείς φόβος έκρήξεως ή κάν άναφλέξεως. ΛΑΜΠΤΗΡ 5ΟΟ ΚΗΡΙΩΝ δέν καίει παρά μόνον 2Ο λεπτα πετρε· λαίου την ώραν επί τ|") βάσει τής παρ* ή- [ΐϊν τιμής. Φώς ?ι.ευκόν, σταθερόν, καθαρόν ! Χρήσις εύκολωτάτη. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ διά «αφενεία, ζυθοπ.ωλ.εΐα,σταά}μοιν ο^~ ροορο}ΐικούς, έργοστάαια, αιθούσας, με- ταλλεία, σήραγγας, κτλ. μέχρι δυνάμεως 1500 κηρίων. Ζ»;ΐΐ}σατε καταλόνονς καί όόηγίας ηαρά τοΰ γ Αντιπροαώπον διά την Έλλάδα %αι Κρήτψ Τ. Ε. ΦΑ.ΚΙΙ»ΙΪ Σ ν Ρ ο ν ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ Διά πρώτην βοράν άπόψε ή «Όρέστεια». Κ ΟΙΝΩΝΙΚΑ — * Ι'ποβτηρίξατε τό έργοστά βίον Άρωμάτων ΚΟ^ΑΤΛΟ Σ. Α. ΜΠΑΧΑΡΙΑ όδός Ευαγγελιβτρίας !^3 πλησίον Άκριβού. Πώλησις χονδρική καί λιινική. Κολώνιαι. ' Αρώματα, Σάπωνες, Ποΰδραι, Κρέμαι. —Συνιστώμεν είς απάσας τά< Κυρίας νά μετα- βώσιν είς τό κατάο^τημα Άδελφων Βαφιο- πονλον καΐ 'Αγγϊλίτοποΐτλον'Εριιοβ ϊ 14· έκεΐ Θά έκπληχθώσι μέ τόν ττλοΰτον των γυναι¬ κείον δβασμάτων τής έιτο/ή;, τό Φόρτε τοΰ κα- καταστήματος είνε τα νφάιίιιατα διά γνναι- κεϊα φορίιιατα καί ΚαόιιΐΊρχα παντός εΤδους "ΒΙΚΤΟΡΙΑΙΡΟΑΙΙΤ,, ΜΕΓΛΛΕΙΤΕΡΛ ΛΣΦΛΛΙΣΜ,ΕΤΙΙΡΙΛ ΤΗΣ ΕΥΡ111 ΑΓΦΑΛΕΙΑΙ ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ ΖΩΗΣ, ΤΥΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΙΥΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΚΙ ΕΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΊΚΛΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΛΑΗΝΙΣΤΙ ΔΝΔΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ Άσφάλειαι έν ίαχύϊ ενός καΐ ήμίοεως οιβεκατομμυρίου ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ 55Ο ΕΚΑΤΟΙτΙΝΙΥΡΙΟΝ ~υμμετοχή των άαφαλιζομένων κα,τά ί>Ο ο)ο είς τα γενικά κέρΓι»ι
  11ΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ
  Γενικάς Διβν&νντής διά τήν'Ελλάδα
  ΙΩΑΝΝΗΣ Α.. 1™Α.ΙΆ.ΓΚ:ΟΣ3
  18Α—Όδ6ς ΠαρΘεναγωγε-ιον—18Α
  ειγ το Καταχτημα Α. ΤΖΩΑΝΝΟΥ οδοζ ζταδιου 56
  ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΣΑΣ, ΤΑ ΗΑΕΚΤΡΙΚΑ ΣΑΣ, ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΗΑΕΦΩΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΜΙΑΝΤΑ ΑΟΥΕΡ ΜΟΝΟΝ ΕΚΕΙ ΘΑ ΤΑ ΕΥΡΗΤΕ
  ι. -ΕΠΙΦΤΑΜΣ ΤαΝ «ΛΌΗΙ1ΩΙΙ»—*ΑΡ31
  ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΚΑ2ΤΥΝ
  Ο ΠΑΑΑΗΚΑΡΑΣ
  ΚΓ'·
  — Τάτε βάλετο είς την τσέπην, καί εξή¬
  γησιν μοί τί σημαίνει ό μικρός αΰτός άστεΐ-
  σμος, τΌν οποίον μοί Ικαμες.
  '() θυρωρός απεφάσισε τέλος νά θέση τό
  χαρτονόμισμα είς τΌ θυλάκιον.
  —- Ίίου, είπεν.... ό κ. Έρρίκος τα πτα(ει
  6λα.
  — Πώς τουτο ;
  — "Ολίγας στιγμάς άφοθ ανεχώρησεν ή
  κυρία τής αροάλλαις κατέδη...
  — 7Α είπεν ή Μαρκίλη Ιντρομος ήίη.
  — Ναί έπανέλαδεν ό θυρωρος παρερμη-
  νεύσας την έννοιαν τής έπιφωνήσεως ταύτης..
  «Εΐίες μέ ηρώτησεν αποτόμως · την κυρίαν
  αυτήν ποθ κατέδη τώρα ; — Μάλιστα απήν¬
  τησα». Τίξ» Οντι ειχα παρβτηρήσει την κυ¬
  Ή καρία είνε άρκετά ευμορφη, ώστε
  ρίαν
  νά μή
  κανείς.
  νείς.
  — Έςβκολο^θει! είπεν μέ^ηρον τονον η
  Μαρχέλλη, ήτις ίστατο επί άνημμένων άν¬
  θράκων.
  Ό βυρωρος έπανέλβδε.
  — *Τ-τε, μοί ε'πε. θά την βναγνωρίσιος,
  τβτν π*ρουσΐ«βθ7, ι 1*ρ.·. μεταξύ εκα¬
  τόν, μεταξΰ χιλίων. — Είνε πιθανόν νά έλθη
  αδριον. — Καλά. — θά σ' ερωτήση ϊι' όνομά
  μου. — Θά τή*ς άπαντήσω. — "Οχι, δχι εφώ¬
  ναξε τότε ό κ. Μπωσέν... θά τής εΐπτ,ς ότι
  άπέθαν»,,.» Έννοεΐτε πόσον άπόρτ,σα.
  — Νλι, είπεν υ-ηχανικώς ή γυνή.
  — Έκύτταξα τΌν νοικάρη μου, εξηκολού¬
  θησεν ο θυρωρός, διά νά βεβαιωθώ ότι ίέν
  ήθελε νά γελάση μαζη* μοί». *Ητον πολύ σο-
  δαρός έξ εναντίας καϊ εφαίνετο σαν τρομα-
  σμένος κάπως... Έν τούτοις ά'μα είδε ό'τι δέν
  κατελάμβανον άμέσως, 6τι έφαινόμην νά δι-
  στάζω, μοθ εΐπε' ν«ΒΓνε δι* εμέ ζήτημα
  ζωής καί θανάτου». Δέν είχα τΌ κάτω κάτω
  λόγον νά παρακούσω, και τοϋ ΰπεσχέθην δτι
  ήθελε, καί ή κυρία ήλθε χθές...
  — Είδα ότι ακολουθήσαν τάς παραγγε¬
  λίας τού, είπεν ΰποκώφως ή Μαρκέλλη. Και
  τοθ είπατε δτι ήλθα ;
  — Τοϋ τΌ ειπα, καθώς μοί είχε παραγ-
  γείλει.
  Ή νέα γυνή Ιντρομος δέν ετόλμα νά πα¬
  ρατείνη τάς έξετάσεις της.
  Έν τούτοις προσέθηκε :
  - — Καί τότε τί Ικαμε ;
  — Κατέχη ϊρςμβίως, ώστε μόλις έπρόφθα-
  σα νά τοΰ μιλήσω...
  ΤΗταν είς τΌ κάτω σκβλοπάτι, λ' έγώ πε-
  ρίμενα άκόμη την απάντησιν τού επάνω είς τΌ
  πάτωμα.
  — Μέ ηκολούθησεν είπεν καθ* εαυτήν ή
  κόμησσα.
  — Κ' Ιπειτα ; προΐέθηκε μεγαλοφώνως.
  — Έπειτα, δέν μου είπε -τίποτε. Ήλθε
  χθές τΌ βράδυ γρτ/γορώτερ* ολίγον καί σή¬
  μερον εξήλθε.
  — Καλά, είπεν ή σύζυγος τοΰ Ιωάννου
  Κερμούρ, βιαίως άγωνιζομένη όπως κρΰψ·(ΐ
  την κατέχουσαν αυτήν ταραχήν, σ' ευχα-
  ριστώ.
  Καί χαιρετίσχσα διά τής κεφαλής εξήλθε.
  — Δεν ήθελε νά συνηντήθη ύπϋ τοϋ νέου'
  επανήλθε δρομαία είς τΌ όχήμα.
  Ότι ίμαθεν άρτίως . κατετρόμ^ξεν αυτήν.
  Ου μόνον ό κίνδυνος δέν απεσοβήθη, άλλά
  κατέστη δεινότερος καί άπειλητικώτερος.
  Ό Έρρίκος ήξευρεν δτι αυτή είχεν έπιδο-
  λευθή την ζωήν τού. Ότι ήτο πρΌς αΰτΌν
  εχθρά. Είχε βεβαίως λάβεί μέτρχ, καί πιθα¬
  νόν δτι δέν ήγνόει ήδη ποία ήτο, ·διότι θά την
  ηκολούθησεν...
  Άνέδη είς τΌ δχημβ καί Ικραξε πρός τΌν
  ήνίοχον.
  — Είς τΌ μέγρον.
  Καθ* ήν στιγμήν άνήρχετο την χλίμ,ακα,
  συναντα τΌν κόμητα κατερχόμενιον.
  — Ποϋ πηγαίνεις ; τΌν ηρώτησε.
  — θά προγευματίσω είς τή·* λέσχην.
  — Δεν θά προγευματίσης είς την λέσχην
  σήμερον... Ιλα πίσω.
  Ό Ιωάννης Κερμούρ έθεα'ιρησε την σύ¬
  ζυγον τού.
  — Τί τρέχει λοιπόν ;
  — Έλα μέσα σοϋ λέγω δέν ειμπορούμεν
  έδώ νά ομιλήσωμεν
  Ό άνήρ ηναγκάσθη νά επιστρέψη κατα-
  πτοηθείς ΰπΌ τοθ έντρόμου ·ήθοι>ς τής Μαρ-
  κέλλης.
  Άφοϋ εκλείσθησαν είς την μικράν αί¬
  θουσαν, ό Ί^άνντ,ς παρετήρησε την γυ-
  ναΤκα τού. . *
  — Έξηγήβου Ι 'ίν'
  Ή κόμησσα Ιπεσεν επί έ'δρας κατβδεδλη-
  μένη, πελιδνή.
  — Άφησέ μέ ν' άναπνεσύω. Είνε τρο¬
  μερόν.
  Ό σΰζυγος έκάγχασε.
  — Τί συμδαινει λοιπόν ; Ό ανεψιός μου
  άνέστη έκ νεκρών ;
  — Όχι, άλλά δεν απέθανεν !
  Ό Ιωάννης Κερμούρ έσκιρτησεν έκ τρό-
  μου ήδη. ΤΌ ποθρον, τό οποίον μόλις είχεν
  άνάψει, τζ> διέφυγεν έκ τής χειρός.
  — Δεν απέθανεν;
  Όχι... Δβν είξεύοω πώς Ιγεινε τουτο ..
  Οΰτ' επληγώθη... Καί ομως ή κάννα τοΰ
  ρεδόλδερ ήτο επί τής καρδίας... Εϊμαι βε
  6αία... Ήσθάνθην σχεδΌν τούς παλμούς της,
  οταν έτράδηξα.
  — Δέν απέθανεν! έπανελάμβανεν ό κό-
  μης, περιπατών κατά μήκος καί πλατος, κα-
  τακόπτων το τάπητα υπο το πέλμα των υπο*
  δημάτων τού.
  — Δέν απέθανεν ! έπανέλαβεν ή Μαρκέλλη'
  καί τα ήξεΰρει δλα τώρα.
  — Ποία δλα;
  — Ότι ήθέλν,σα νά τΌν φονεύσω... καί δτι
  είμαι ή κόμησσα Κερμούρ.
  Καί διηγηθη πάντα οσα τη είχεν εΐπεΐ ό
  θυρωρός.
  — Βλέπεις άν ίχω δίκαιον νά φοβοϋμαι
  καί νά τρέμω.
  — ΝαΙ, ναί, είπεν ό Ιωάννης μηχα-
  νικώς.
  — Εάν ό «νθρωπος αϋτΌς ζή.,, εάν λάβη
  κοίΐρΌν νά μας καταγγείλη έχάθηυεν!
  Άγρία φλΌξ Ιλαμψεν είς τοΰς οφθαλμούς
  τού κίμητος.
  — ΤΌν παίρνω έγώ επάνω μου τώρα ..
  είπε συσφίγγων τούς οδόντας. Εάν τΌ ρε-
  βίλβερ κάμνει λάθος, το στιλέτο είνε ά·
  σφαλές.
  — "Επειτα είνε ό Μπωσέν, αλλο τόσον
  φοδερΌς δσον καί αύτΌς, είπεν ή Μ»ρ
  κέλλη.
  Ό σΰζυγος Ικαμε καί πάλιν χειρονομίαν
  άπειλής καί μίσους.
  — "Ω, ό Μπωσίν... θά κάμη καλά νά
  μή άναμιχθή είς τάς ϋτ:οθέσεις μας.
  — Βεβαία είς την οικίαν αυτού θά κατα¬
  φύγη ό νέος τώρα.
  — Είνε όπλοδιδάσκαλος. Ευκθλα θά μάθω
  την διεύθυνσιν τού.
  — Ναϊ, φρόντισε δι* αυτοϋς, είπεν ή Μαρ-
  κέλλη' έγώ πηγαίνω είς την Άσνιέρην.
  — Διά τί;
  — ΆπΌ την γέφυραν τής Άσνιέρης δέν
  τΌν Ιρριψες είς ιον Σηκουάνα ;
  — Ναί 1
  — Πρέπει-νά μάθωμεν άν πράγματι εσώθη,
  καί άν ό κίνδυνος αύτΌς δέν είνε φαντα-
  σιώδης.
  — "Ω, καμμιά άμφιβολία, ό νέο< αΰτΌς, ποΰ μοϋ Ιδωκες την είκόνα τού, είνε χωρίς άλλο ό ανεψιός μου. — Άλλά πώς γίνεται, ώστε ό ϊδιος ό Μπωσέν;... — ΑΰτΌ μόνον δέν έννοώ.,.καΐ ύπερδαίνει τας δυνάμεις μου —ΑΰτΌ ϊσα-ϊσα θέλω κ'έγώ νά έξετάσω,άνέ- κραξεν ή Μαρκίλλη καί άν δ Ίάκωδος Ισωσε τΌ παιδιον το άνέθρεψε, τοΰ Ιδωκε το Ονομά τού, όλαι αυταί αί περίστασις τίποτε καλόν δέν ϋπόσχονται.,. Ό Ίάκωδος θά τα δλα' — ΤΌ φοδοΰμαι, εψιθύρισεν δ κάμης. "Η εάν δέν είξεύρη τίποτε, έπανέλ»6·ν χ γυνή, εάν ή τύγη μόνη τα Ικαμεν ολα ή τύχη ύπήκουσεν είς ΰπερφυσικήν δυναμιν *η τουτο μέ τρομάζει άκόμη πλειότερον. Ό κάμης ϋψωσε περιφρονητιχώ; ώμους. — Άφησε τάς γυναικείας φαντα»ί»< ί0'! Άρκετά άπειλητικά είνε τα πράγματα, ώ'1 να μή τρέμωμεν καί διά χιμαίρας ! "Ηναψε, ποΰρον καί εξήλθε τής αίθούβτ;· Ή Μαρκίλλη περιέλαβε με τάς χείρας τ>
  κεφαλήν αυτής.
  Χιμαίρας ! έψιθύρισε διαστέλλουσα έκ ^°'
  μου τούςόφθαλμούς, δχι είνε ή χείρ τοΰ Ηι«!
  Ότε δ Ίάκωδος Μπωσέν έφθασεν ΐΐς ί1
  αΐθονισαν τής δπλασκίας είχε καταστρ*11
  ήδη το πολεμικον τού σχέδιον.
  Έπρεπε νά μάθη πρώτον ακριβώς
  αύτοι οί Κερμούρ, βος σ^ήντα τΌ δε^ερ
  την δδόν τού.
  Παίς ών ολίγον έτύρδαζε περί τούς
  κους τοΰ μεγάρου, καί άμυδράς πληρθι
  είχε περί τούτων. "Ακολούθως ίμαθεν,
  ποεσβύτερος των Κερμούρ ήτο έραστήί
  κόρης, ήν Ιμελλεν αύτΌς νά νυμφευθή*,
  ανεχώρησε χωρίς νά ζητήση άλλας λε«
  ρείας... Άνάγκη τώρα νά μάθη ποίος τ!< πράγματι δ Ιωάννης ούτος Κερμούρ, *| πράξει έκτοτε, άν ήτο άληθώς ίκανός ·*■' πράξη τΌ φρικώδες Ιγκλημα, έφ' ώ τ πτευε, καί νά προσπαθήση νά μαντεύση*' νοίν αυτΌν αΐτιον πρΌς εξαφάνισιν τοΰ ** (Άκολου4',