90161

Αριθμός τεύχους

79

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Δ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/1/1906

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΤ02 Δ'. ΔΡΙΘΜ02 79 — 11170]
  ΤΙΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΩΝ
  ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΛΕΠΤΑ ΙΟ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 7 Ιανουάριον 1906
  ■ ζατκρικον
  ......... Δρ. 9
  ......... » 16
  Έτηοΐα.............. » 30
  ■ ■ΟΤΕΡΙΚΟΥ
  Χρνσά φράγκα............. 46
  Χρυσά φράγκα............. 30
  ΤΙΜΑΙ ΚΔΤΔΧΩΡΙ2.ΕΩΝ
  ΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΟΜΑΙ ΑΡΧΟΝΤΑΙ
  ΤΗΝ 4 ην ΚΑΙ 2Οην ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟ3
  ΚΑΙ ΕΙΝΕ ΤΡΙΜΗΝΟΙ ΕΞΑΜΗΝΟΙ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ
  Είς τΛν 4 ην όελίόα ό στίχος
  Είς τΛν 3τ.ν σελιδα ό στίχος
  λεπτά
  &ΗΝΑΙ
  ΓΡΑΦΕ Ι Α :
  ΟΛΟΣ ΣΟΦΟΚΑΕΟΥΣ ΑΡ. 2 (ΣΤΟΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥι
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2ΟΊ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΩΠ
  Εί; άρθρον αυτήν χθεσινόν ή «Ί1-
  μερηβία» μετά πολλή; σιμνότητος /αί
  μετά πεποιθήσεως συγχρόν ως όμιλοθσα,
  ίν ττ3 ήμιεπκτήμω αυτή; γλώτιγ) περί
  αοθ προγράμματος τής Κυβερνήσεως
  βεβαιοί, δτι δί·. Οά διαψεύΐγ·) τοθτο ουξέ
  κατά κεραίαν τάς προτδοκ·α; τής δη¬
  μοσίας γνώμη; θά τ,ύχόμεθα νά συμ,βγ}
  τουτο, θά ηδυνάμεθα άκόμη νά προ<τ- θέσωμεν, δτι κ" ελπίδας ϊχομεν, πώ; δέν είνε δυνατόν νά δεχθξ οιανδήποτε α¬ βαρίαν των άρχών αυτής των τε κοινο- βουλευτικών καΐ των άλλων των προ¬ σωπικών, ά; διετύπωσεν έναργέστερον ή πρό; τό Στέμμα προσφώνησις τοθ Προεδρείον τί); Βουλή;. Είμεθα δ' ά¬ κόμη έ.τ?ςτοθ κύχλου των έλπίδων, δτι αί άνακοινώσει; τοΰ Ύπάτου Άρ- μοθ αί γενόμεναι διά τής εφημερίδος «Πατρίς» χαί έφ' ών σιγήν νεκρικήν έ- τήρησε χθέ; ό τύπο;, δεν Οά μείνωσιν άνευ τής κυβερνητικάς παρεμβάτεακ, επί αττ^ έλπίδι δέ ταύτη καί τη προσδο- χια δέν σχολιάζομεν σήμερον ευρύτερον τό πρωτοφανές γεγονός. Άλλά προχεΐ- μένου περί τοθ νομοθετικοΰ πρόγραμμα - το; τί]; κ.βεροήσεω; δέν διτταζομεν νά πιστεύσωμεν εί; τάς βεβαιώσεις τής «Ημερησίας», θά ήτο άληθώ; ύστά- τη; πλάνη; άτύχημα ή καί διά τρίτην φοράν υπό τοιαύτας ψυχολογικάς συν¬ θήκας τής χώρας άνάληψις τη"; άρχής υπό τοθ έκ Κερκύρας πολιτευτοθ, δίχω, νά κομίση πλί]ρες ουχί μεταρρυθμιστι- χόν έστω, άλλ' άνακαΐνκχτικόν πρό- γραμμιι νομοθεσίας καθιστώσης άνε- χτήν την τε διοίκησιν, την εκπαιδευτι¬ κήν μέθοδον καί την δικαιοσύνην τής χώρα,ν Βεβαίως μετά την ανάληψιν τής άρ- χί]; υπό τοθ έκ Κερκύρα; πολιτευτοΰ, χαθ' ήν ημέραν αύτός ήτο κυρίαρχο; α¬ ληθή; τί]; καταστάσεως *αί μετά την άνοχήν σχηματισμοθ κυβερνήσεως έκ των συνονθυλευμάτων και των μισθο- φόρων παντό; κόμματο;, μόνη ή προσ- χόμισι; προγράμματο; τοιούτου θά ήτο άμυνα δυνατή κατά τής χρεωχοηίας τοθ πολιτιχοθ κόμματο;, δπερ συνετά- νθη υπό την άρχηγίαν τοθ κ. Γ. θεο- τόχη μετά τόν θάνατον τοθ Χ. Τρικου- πη. Διά τοθτο χαί έν άρχη" λέγομεν, δτι δέν εξήλθομεν τοθ κύκλου των έλ- πίδων περί των μελλόντων έργων τής κυβερνήσεως. Νυν δ' όπότε μέ δλην τοθ οίχου την ευτυχίαν, ήτις ώ; θεοΰ εύλο- γία ήλθεν είς τα δντως έπίλεκτα τέκνα τοθ "Ελληνος πρωθυπουργόν, Οά δυνη¬ θή έξ ολοκλήρου νά στραφή—άν θελήση ούτος—είς εύγενοθς πολιτικάς φιλοδο- ξίας δρόμον, δν διανοίγει μόνη ή έργα- σία καί δχι ή καφοσκόπος φιλαρχία. "Αν τό πρόγραμμα, δπερ ή «Ίΐμερη- σία» προαγγέλλει χθέ; ίσεται έκεϊν, δπερ Οά δυνήθη ν' αντικρύση των περι- στάσιων την έπείγουσαν επιβολήν, ?*ν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, άφοθ οα; σχεδόν εγνώσθη δχι μόνον των κατ' Ιδίαν λεπτομέρειαν, άλλά καί των γε- νικών αυτοθ γραμμών. Άς ευχηθώ- μεν, δτι δέν θά παράσχη τό πρόγραμμα τουτο αφορμάς είς έπικρίσεις, ώ; πα- ρέχουσι τοιαύτας τα άμελέτητα καί άνευ γενΐκωτέρου σχεδίου νομοθετικά 2ργα, άτινα εί; την Βουλήν εΐιηγοθν- ται αί κυβερνήσει;. Διότι ά^χαίνθν ουδέν δυνηθή νά έπιτελέση ή κυβέρνησι; αυτή, βεβαίως ουδέν περί τοϋ μέλλον¬ τας άγαθόν θά προοιωνισθη καί ή έντύί πωσις τής δημοσίας γνώμη; ^ 1' υπέρ ποτε έχθρική πρός την οΰτ§ . ·■-*- "-ΤΛη* ίϊΛίώνοψηφίαν άφ' ετέρου ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΖΠΗ άν άριερ Ιχέΐ. ΚυχλωχιχαΙ κινήσεις Ιχίϊ, ρόν ίδώ. Μεταβολαί ίδώ, σανζε λε χαβαλιε ίχεΐ. — ΛεΙπονν μόνον οί πρυβιβαομοί!.. — Πλανααθε...Λησμονείτε τα τχαράοημα τοϋ ίγχύχλου. "Ολοι φαίνονται άνδραγα&ή σανχεςχάί όλοι ίχονν τό μερίδιό* των..."Α! άγαπητέ μόν.. Λάιτάνς βοναλά τού! ώς θά ίλεγε χαί ό χ. Άαημάχης. Λΐ αΰιο πρέπει ή Ιπιτελιχή ΰπηρεαία νά χαιαρτία^ πρώτον πάντων χάρτας χ ο ρ ο γ ρ αφ ιχο υ ς κάϊ νά ζηΐήθ}/ την ύυνεργαοίαν ολων ημών... ΑΙΣΟΠΟΚ ΑΗΑΓΝ8ΣΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΙ ΠΑΙΚΤΡΙΑΙ ΤΟΥ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ Τδ Ζιοϋ-Ζιτσοΰ κατέϋτησεν έμμανεϊς τας 'Λγγλίδας. Το βΐατον αΊτ6 γύμνασμα των Ίαπών(ι>ν τοϋ όηοίου οκοπός είνε ν ά κα-
  ταστιΊθτΐ τόν ό,σθενέατίμον Ικανόν ν α κα-
  ταδάλλια τόν Ισχυρότερον, τό οποίον κατ'
  εύφημισμόν καλοθιΐιν οί έφευρέται τού «ω¬
  ραίον γύμνασμα·, επεβλήθη δαον ούοέν
  αλλο ε'ς τό ωραίον φνλον τής Αγγλίας.
  Εσχηματίσθη υπό των γυναικών μέ,'ας ά-
  θλητικός σύλλογος, δστις έφερεν πολλούς
  διδαύχάλους τοϋ γυμνάσματος τούτου έξ
  Ίαπων<ας ν.α ό ΰύλ,λ,ογος οί» τος διά. των ένεργετων τού κατώρθωσε νά εΙόΌ,γάγη τό γύμναόμα είς δλα τα Άγγλικό, σχολεία των θηλέων Ηδη πολλαί Άγγλίδες είνε τελεταί γυ- μνάστρια» τού Ζιοϋ-ΖντόΌί ναΐ οί Ίάπω νβς καθηγηταί είνε καταγοητενμένοι άπό τάς μαθητρίας των. ΑΙ παλαίό"τρ»αι κατορ- Οώνουσι πάντοτε νά έπιδειννύουσΐν δ>ην
  την Ικανότητα καί τΛν εύιΐτροφίαν ήν ά-
  παιτεϊ τό γύμνασμα τουτο.
  "Ηδη τό σωματείον αύτό φροντίζει την
  τελείαν έκγύμνασιν των μελών τού δχότ»
  απόφασιν νά προσκαλέσφ είς αγώνας
  ά άλά
  ρφ
  τα Ίαπωνικά άθλητικά αωματεΐα.
  ΚαΙ έπειδΛ Γ,Ίς την γνναικείαν ένέργεταν
  δέν λείπει κα Λ μόδα καί είς τό γύμνασμα
  αύτό κατέλαβε την αρμόζουσαν θέσιν της.
  Καθώρισε διά τάς κυρίας περικόρμιον έκ
  κυανΑς φλανέλλας ττλεκτής καί καρρέ
  φοΰϋταν έκ μαύρον μεταξωτοϋ. μετάξινα
  περιπόδια καί μαλακά έκ καουτσούκ υ¬
  ποδήματα. ____________
  Γ £^ηκΝ Ι
  Η7ΗΜΛ7Λ
  ΑΙΓΕΣ ΚΑΙ _Κ_-_.-_
  Έάν ή ελευθέρα βοσκή διά την καθ1 αύτό γε- , Χαι τβ ολιχα τη-; απ0σαθοώσεως των πετρωμά-
  ωργΐαν βιν» έπιζήμιος, διά την δασονομίαν καί τω7) χωμΛ| .,&,„<, &^ Χτχ. οά συμπαρα- τά δάση είνε καταστρεπτικη καί^η νομαδικη^κτη- Ι σϋρω,τβι υπό τής βροχής καί οί βράχοι θά μέ- νωσι πάντοτε νυ^νοΐ τα Σε ίλικα -τοιΰτ« ί{χ'ένα Οα σ/ηιατίςωΐΐ αιτα τού ουδέν συναντώντος όμδρίου ύδατος ρύακας, χ«ι- ποταμοί»; λίαν καταστ, επτικοΰς διά σεις παραδεκτήν. «Επί πάσι τού- »τοις, λέγει δ κ. Εύταξίας, πρέπει »ν« παρέ^ηται Ιδιαιτέρα προσονή «είς την κτηνοτροβίαν, Ιδία εις »τήν παραγωγήν, θρέϋ/ιν κα! συν- «τήρησιν βοών, ίππων, δ'νων, ή • μιίνων, ιτροβάτων καί α'ιγών. «Λέγω δέ έξιπίτηδες καί α'ιγών, «διότι ιτολλαχου ιης "Ελλάδος ε¬ ίχομεν έκτάσεις πετρώοιι; άνι- «πιδέκτους δαιώσεως καί οίασδή- «ποτε χαλλιεργίίας. έχτάσει; χα- «λυπτομένας ώς επί τό πολίι υπό »θα(-νωδών πρίνων καί ώ; έκ τού- »τοο χαταλλήλου; είς μόνην την «α'ιγοτροφίαν, ην αδύνατον οίίτω »νά έξωστρακίσω ι.εν έκ τής Έλ «λάδος μέ ίλην την άπέγ,Οειοιν ή «τίνες έχουσι πρός αυτήν». Μεθ' δλον ιόν σεβασμόν χαί την εκτίμη¬ σιν, ην τρέφομεν πρός ιόν Κον ίίΰ- τοξίαν, Οά μας έπιτραπν) νά διαφω- νή<ΐ(·)μεν ώς πρός τό ζήτημα τής ο'ιγο-ροφίας. ·ϊ« Νομίζομεν ότι δ ά των προη- γουμένιον χατίδιίχθη αρκούντως ο¬ ποίαι βλάβην προξενεϊ ή ελευθέρα βοσχή καί τίνα σημασίαν εχει αυ¬ τή χαί ή α'ιγοτροφία διά τ» την γεωργίαν, κτηνοτροβίαν χαΓδασο' <ομί«ν χα'ι θεωρούμεν περιττόν νά έπανχλάβιυμεν τα αύτά Ιΐετρώδεις έκτάσεις άνεπίοεχτοι δασώσιως χαί πάσης χαλλιεργείας εϊνε έπίσης άνί- χανοι νά δώσωσι τοιαύτην βλάστη¬ σιν ίχανήι) νά διαβρέψγ) τα πολοάριθμα επ' αυτών συγκιντρούμιν» ποίμνια έξ α'ιγών, ώστε ή α'ιγο- τροβία νά είνε συστηυατιχή η χβτ' ενταιιν. Εί<ε δύσκολον νά οδηγήτΐί) τις ποίμνια α'ιγών ώς έ— τό πΛεϊΐτον διά μέσου δχσών, εις έχτάσιις ταύτας /ωρ'ις νά βλάψγι τα δάση καί υπό τάς περιιτάσεις ταύτας ή βύλαςΊς των δασών άπό των λαιμάργων χαί πειναλέων ζώων Οά είνε άδύ<ατος. "Οτι δέ έχτάσεις χαλυπτόμεναι υπό Οχμνωδών πρίνων—θχμνωδών ακριβώς έ'νεχα τή; άδιαλείπτου αίγοδοσκής κα'ι τής συνεχοΰς κατα- στροφής των νέων βλαιτών—δέν είνε επιδεκτι¬ καί διασώΐεων ζωηρώς θά διαφΐλονειχήσωμεν χαί ΰποθέτομιν 8τι δ κ. Εύταξίας θά συνεφώνει μέ την γνώμην μας, εάν συνέπιΐττε- νά Ϊ8γ) τάς έν Κπιιη τής Αυστρίας ένεργοιιμένας άναδασώσεις επί των έχεϊ όντως πετιωοών χ»ι άγόνων ίχτά- σεων ·η έπεσχέπτετο τάς γενομένας άναδασώσιις έν τ>ί μ£σηιβριντ| Γαλλία.
  Άλλά χαί εάν έχτάσβΐς τινές εΐ/ε αγοΌΐ χ«ί
  διά την δ»σο;ομίαν, υπό την ελευθέραν (Ιοσίιήν
  οχι μονον θά μείνωσιν άείποτε "τοιαύται αλλά
  χαί είς τάς γονίμοος θά είνε έπιβλαβϊίς. Διότι
  διά τής συγκεντρώσεως των ζώων είς τα μέρη
  ταυτα ούδεμία φυτική κάλυψις θά είνε δυνατή
  α ΰλά ης άποσαθοώσεως
  Το Θεατρον εισ την Ιαπωνίαν
  'Ι'παίΟρτον Ίαπωνικ&ν θέατρον
  [Τόαη εϊνε ή μανία των Ίαπώνων διά τό θέατρον, δττως έν αΐλβ οτΊΧγ γράφομεν, δημοαιεύοντες τάς άνεχδότονς Αναμνήαεις τής μϊς Ντΐλον,
  ώατε καί κατά τάς χριοιμωτέρας στιγμάς τοΰ πολέμου Ιοτψετο ΰπαίϋριος σχψή &πο τής οποίας, ώς φαίνεται ίχ τής εΐχόνος, οί νιχηχαϊ
  τού Πδρτ-Άρ&ούρ χαί τον Μονχδεν παρηχοΐον&ονν τό Ίαπωνιχον δραματολόγιον.]
  μας διατηοουμένη είς βάρος των δασών
  συνετέλεσεν εις τϊ>ν χβΜ*β<τρ*φ** ιιί»π.........) ■>-
  τή- ά7τοΑίλω9ΐν των δχσικών τής Ελλάδος έκτά-
  σεων. Διότι άφ' ενός μέν είς τάς υλοτομουμένας
  έκτάσεις έμποδίζει την ανάπτυξιν τής δασικής
  βλαστήσιως καί την ανανέωσιν τοΰ δάσους, άφ'
  ετέρου δέ εγένετο καί γίγνεται Ιτι δυστυχώς ή
  άοορμ,ή τώ/ περισσοτέρων καί καταστρεπτικωτέ-
  ρων πυρκαι'ών των δασών είτε αυται έξ άμελείας
  προέρχονται, είτε τίθενται έκ προθέσεως υπό των
  άυορνώτων έργατών αυτής, των ποιμένων, ίνα
  είς τάς πυρπολουμένας έκτάσεις άναπτυχθη χόρ-
  τον πρός βοσκήν των ποιμνίων.
  Αναμφισβητήτως τάς μεγαλειτέρας καταστρο¬
  φάς έξ ολων των ζώων προξενοΰσιν αί αΐγες, αΐ¬
  τινες καΐ λόγω τής επιτηδειότητος των, τής εύ-
  κινησίας, τής προτιμήσιως των δένδρων καί λόγω
  τής λαιμαργίας των τα πάντα έζευρ'ακουσι καί
  καταστρέβουσιν. «Έπιβλαβεστάτη είς τό δάσος
  είνε ή αϊξ, διότι ουδέν άλλο ζώον Ιχει τόσην έκ¬
  τακτον αγάπην καί προτίμησιν πρός τα δένδρα,
  τα δποϊα πρό παντός άναζητεϊ καί αν άκόμη υ¬
  πάρχη άφθονον χόρτον. Τα λαίμαργα ταυτα ζώα
  τρώγουιι τοΰς κάλυκας, τοΰς νεαροΰς βλαστοΰς
  καί τα φύλλα σχεδόν ίλων των δένδρων άτινα
  είνε αυτοίς προσιτά' ουδέν δάσος είνε αύταϊς
  πολϋ μακράν, ουδέν 8ρος πολΰ υψηλόν, ουδέν μέ
  φυτευμένον γής τμήμα άπόκ^ηΑ/ον, καί
  ύτά άκόμη τα αύξηθέντα δένδρί άν
  μάορους
  τάς πιδιάδας.
  μ; ,
  «'Εκτός των δχσών Ιν άλλο
  δ
  παρ! >*ύτ
  Χι-'-
  οσσ
  »ι ι
  ό.ά
  χαί χέ/ρι σήμερον άκόμη ουδείς είνε εκ, την θέ¬
  σιν νά 'θέση τέ'ρμα εις τάς συμφοράς ταύτας».
  ('Υλοχρηστική υπό Κ. ΟαγβΓ !χδ. 8η σελ.460^
  Υπό τάς κρατούσας συνθήκας έννοεΐτ*· «τι ή
  καταστροφή τώ/ δασών έξακολοοβϋ" έπιτβινο-
  μένη δσημέραι καϊ απλή συζήτησις περί οασω-
  σεων καί «ναοββώβΐων ^τΐίβ
  «Έχεϊ κυρίως ^^ ,
  δ'ί ■***»
  -__χ<_ ρ -.τΐ-ίβ-Ι όλιγώτεοον σπουδαίον μέσον πρός παρεμπόδισιν τοΰ σχηαατισμοΰ των χειμάρρων είνε ή προφύ- λαζ'ς τής έπικαλύψεως τοΰ έδάφους ή δποία προ- στατεύίΐ τουλάχιστον τό Ιδαφος άπό τής άπο- πλύνσεως. Εις αποχρήμνους καί άπεψιλωαένας κλιτύας όρέων πρέπει ή υπέρ τό ·ιέτρον βοσκή καί υπό δυσμενεϊς πίριιτάίεις πασά βοσκή νά- παγορεύηται, έπειδή καί 5 * τοΰ πχτήυ.ατος ^ών ζώων αί ώς επί τό ·τλεί$-:ο<· άσθε/εϊς καί έπιπί- λαιαι έπικχλύψί·ς ε< /λέη; βλάιτθνται ή κα1 ταστοέφονται» (Ηβη,^ΙιιιοΙ» ιΙθγ ΓθΓβΙνίδββηδϋΙΐϊί υπό 8θι·βγ τόμος 2ο; εκδ. 1η). Δέν είμεθα έξ έκι'νον, αΐτινες ίι συστήματος έχουσιν άπέχθειαν πρ^ί ?;ν χ'ι··'ϊιτ[.υφ(αν νομίζο¬ μεν ομως 5τι δι' α'ιττς άνευ θρέψεως κτη^ών έν τοίς σταύλοις καί μ ο'εο^εραν βοσκήν, οΰ-8 κατ' ΙντασΙν κτη<οτρο*ί* ^ΰτε γεωργίαοΰτε δάση δύνανται νά υπάρχωσι. ^^ Νομίζομεν ότι δι' δσων έν τοίς προηγουμένοις έξετέθησαν άπεδε χθη αρκούντως δποίαν σημασίαν εχει κατ' έντασιν κτηνοτροφία δι' αύτην ταύτην, διά την γεωργ'α; κχί τα δίβη. Εάν Οέλωμ.ν νά ίν σοβαρώς περί γΐωογίας καί δατών, ο¬ ί ν' αρχίσωμεν σκεπτόμενοι τίνι τρ·ίπω τήσωμεν κτηνοτροφίαν αξίαν τοΰ ονόμα- τςΰτο θά γιίνη οΰτε δ τοπος είνε κα- «ίπωμεν άλλ' ούδε νομίζομεν ότι ή- άρμόδιοι πρός τουτο. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ ΙΠΗλΙΟΠΟΥΑΟΣ ΔΐΊθλόγος-Μηχανικός ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΓΞΙΣ Προκειμένον περί τής στρατιωτικάς ά- ναδίορνανώσβως τής χώρας ήθελον νά ϊχω σαφεοτέρας δπωσδήποτε πληροφορίας χαί νά παράοχω χι' Ιγώ τόν δβολόν μόν τόν πνευματικόν υπέρ τοϋ μεγάλον οχοπον. Μόλις συνήλθον άπό τάς ονγχινήσεις τοΰ Άναχτοριχοΰ χορόν δπον τό γενικόν Ιπι- τελιϊον μετά τόοης ατραιηγικής Ιδιοφυίας διερρν&μισε τάς χινήαεις των λογχοφόρων, ίοπενοα είς τόν κ. ΤζΙτζαν τοΰ δποΐου τα Ιπισχεητήρια βεβαιοΰοιν, δτι εδιδάχθη τα βήματα τού χορόν άπό τόν μέγαν στρατάρ¬ χην των Παρισίων—ύπο&έτω, δτι θά είνε στρατά'ρχης—κ. Δυπον. Μόλις εΐσήλ&ον ήννόηαε άμέαωςτόν σκο¬ πόν ΐ<5ς επισκέψεως μου καί μόν είπεν: — Εχετε δίκαιον άπεν&ννόμενος εις ίμέ, διότι μαντεύω, δτι Ιπι&νμίΐτε νά μ' Ιρωτήαητε περί των γνωμών μόν διά την οχρατιωτιχήν δργάνωαιν τής χώρας. "Α ! / φίλε μόν Ι Ή βάσις πάσης προοδον είνε ή κίνησις των ποδών. Τό πρώτι ν βήμα είνε τι ου χοστΐζει. "Οταν αντό γε/νβ δλα Ιπα- χολον&οϋν. Τί διαφορά άηό ?μ οτρατηγικόν σχέδιον καί μίαν χοναδρΐλλιαν ; Προχω- ρονν χα νποχαοροϋν Ιδώ, άν-άβάν καί κ; ι ϊ' σών χά. πανταχοΰ ίπτώσεις, "τοιαύτας καταστροφάς δα μοΐας ε'ικόνας δύναται τις νά παρ' ημίν. Τό ζήτημοι'τη'ς έν τοις δάσεσι βοσκής κα ιδίως α'ιγοβοσκή"ς απησχόλησε κκί άλλους οϊπνε καί προέτειναν διάφορα πρός περιορισμόν τοΰ κακοΰ μέσα. ΙΙρούτάθη π. χ. ή άπαγόρευσΐι τής βοσκής επί μικρών(Ι) περιοχών έν τώ δάσε έν άνανεώσει ευρισκομένων άλλ' ή πρέτασιι αυτή είνε άνεφάρμοστος, διότι παρ' ημίν ίσχύε τό σύστημα τής ύλοτου-ίας κατά δένδρα, σύ στημα καθ 8 έν τω έν ανανεώσει πάντοτε εΰρι- σκομένω οάσίΐ ύλοτομοΰνται μόνον τα δένδρα, άτινα ώς έκ τής ήλικίας ή καταστάσεως των είτε ένεκα τής βλάβης ήν προξενοΰσιν είς την επερχόμενην γενεάν, τα νεόφυτβ,'οέν δύνανται νά διατηοηθώσιν επί πλέον. Άλλά καί εάν τό σύστημα είνε διάφοοον καί εάν άναπτύξωμεν δάση έκ δένδρων τής αυτής ή¬ λικίας, προφυλάξωμεν δέ τάς ϊι άνα/εώσει εΰ- ρισκομένας περιοχάς μέχρις βτου τα νεαρά οέν- δ α άναπτυχθέντα τόσον έκφύγωσι τοΰς οδόντας των α'ιγών, ή κτηνοτίοφία, εάν θέλωμεν νά συ- Ίητώμεν σοβαρώς, ουδεμίαν θά προσπορίζηται ημ ρς, μ ρρ ωφέλειαν, διότι υπό κεκλεισμένας συστάδας ορων δέν ύπάρ/ουΐιν η ξηρά φύλλα. η οέν- Ριζικώτερα είνε τα μέτρε: άτινα προέτεινεν 6 πρώην εγπουργός κ. Άθ. Εύταξίας είς τό έν Ι Ναυπλίω συγκροτηθέν γεωργικόν συ/έδριθν ή ' μάλλον άοισε νά έννοηθώσιν έν τώ έχφωνηθέντι , τότε λίαν περισπουδάστω λόνω τού. Άναγνω- ρίζίΐ μέν την ανάγκην τής απομακρύνσεως των ποιμνίων καί ζώων έχ των ΐιπαρχόντων δασών, εύρίακεΐ $μως την α'ιγοτροφίαν συμφέρουσαν καί την ελευθέραν βοσχήν καί εί; τάς Βασικάς έχτά- ■ ΜΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ " ΤΑΠΑΡΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΐνική Επιθεώρησις δημοσιεΰεΐ ήν ολων των κρατών όσον άφορα ./ν των εΐκονογραφημένων δελτα χ τα κράτη τής τβχυϊρομικής ένώ- - . ^^λβ,',ΜΛΜΜ——»^--"**·»'« τ»ίν κίνησιν "«.» ΑΐλΙ 'ττοΤβύτοδ £τους, τοϋ 1903. ΙΙρώιη πασών των Έπικρατειών ή Γερμανία έρχε¬ ται. Άπό τάς διαφόρους τη*ς Γερμανίας πό¬ λεις είτε είς το έσωτερικό' ιΐτε είς τό έςω τερικόν, έστάλησαν άπό την 1 ην 'Ιανουαρίου 1903 εως την 31 Δεκεμβριού 1903 γίλια εκατόν έξήκοντα καΐ εν έκατομμΰρια (αριθ. 1,161,000,000) εΐκονογραφημί'νων δελταρίων. Πρέπει νά ληφθή ύπ' όψει ότι κατά μέσον όρον πας κάτοικος απέστειλε το Ιτος έκεΐνο 23 ε'ικονογραφημένα ίελτάρια. Άλλ' έπίσης πρέπει νά σημειωθή Οτι ή άνταλλαγή τοιού¬ των ίελταρίων Ιχει έξαρθτ) είς ϋψος μανίας έν Γερμανία. Μετά την χώραν των Τευτόνων έρχεται ή των Άγγοσαξώνων. Είς τό Ηνωμένον Βασί¬ λειον τω 1903 απεστάλησαν 770,000,000 ίελ ταρίων. Άκολουθεΐ τρίτη ή Άμερική μέ 730 έκατομ. ϊελτάρια, καί τετάρτη ή Ίαπωνία μέ 487,500,000 δελτάρια. Άκολουθοϋν κατόπιν είς έκατομμΰρια, ή Αυστρία μέ 291, αί Αγ λικαί Ίνδίαι μέ 254, ή Ρωσσία μέ 114, ή "Ιταλία μέ 112, ή Γαλλία μέ 102, ή Ισπα¬ νία μέ 98, ή Όλλανίία μέ 83, ή Ούγγαρία μέ 81, ή Ελβετία με 53, ή Σουηδία μέ 43, ή Τουρκία μέ 22, ή Πορτογαλλία μέ 11, ή Αίγυπτος μέ 8, ή Δανία μέ 6, ή Νορβεγία μέ 5, ή Ελλάς μέ 4, ή Ρουμανία μέ 3, ή Βουλ γαρί« μέ 3, ή Σερβι* μέ 1. Ή εσχάτως είσαχθεΤσα μέθοϊος νά γράφε ται ή έπιστολή επί τοΰ μέρους τί|ς διευθύν¬ σεως, χωριζομένου επί τούτφ είς δύο ισα μέρη εγένετο άποδεκτή μόνον είς 26 κράτη τή*ς τ«- χυδρομ. ενώσεως. Πρός άρσιν δέ πάσης παρε- ξηγήσεως διά τούς έπιστε'λλοντας σημειο'μεν δ'τι την μέθοδον ταύτην άπεδέχθηυίν ή 'Αγ γλια, ή Αυστρία, το Βέλγιον, ή Βουλγαρία, ή Χιλή, ή Κόστα-Ρίκα, ή Δα* ή 'Ελλάς, ή "Ιταλία, το Λου· ξεμβοΰρ γ όν, τό Μεξικον, τό Μαυροβοϋνιον, ή Νορβεγία, ή Παραγουάη, το Περοΰ, ή Πορ- τογαλλία, ή Ρουμανία, ή Ρωσσία, τό Σιάμ, ή Σουηδία, ή "Ελβετία καΐ ή Ούραγουάη.Ώς γί- νεται φανερόν ή Γερμανία, ή Ισπανία, αί Η¬ νωμεναι Πολιτειαι, ή Τουρκικαί πολλαί άλ¬ λαι χώραι δέν απεδέχθησαν το σύστημα. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤίίΝ [Έβδομαδιαϊον Δελτίον] ΑΓΓΛΙΑ "Η ηττα των συντηρητικών έν Αγγλία δέν ηδύνατο κανένα νά έκπλήξη. Άνίμέ,νετο υπό πάντων καί ΰπ' αύτοι ίί^-ί,,-η τρ" ^Λ~τήπι&ι^—^_ .1» ΑΙΠ 1'ΙΙΙ.Γϋχίν είς την εκλογήν τής Μαγχε¬ στρίας. Οί φιλελεύθεροι κυριαρχοΰν σήμερον καί κατά την τροπήν ήν λαμβάνουν τα πράγματα βεβαίως έτ-ί μακρόν θά κατέχουν την εξουσίαν. Άλλ' ήδη την Αγγλίαν άπΐσχολεϊ τό μέγα τής Ίρλανδίας ζήτηαα. "Αρ« νέ διά τής νίκ )ς των φιλελευθέρων θάποκτηθη ή από τοσων έτών ποθουμένη καί ΰπ' αυτών άλλως τε τώ· πρα- γμάτω/ ένδΐΐκνυομένι αΰτονομία τής Ίρλαν- δ άς; Κατά τοΰς μέν ή Κυβέρνησις τοΰ Μπάν- νερμαν δέν φαίνεται τίσον Ίσχυρά ώττε νά τολ¬ μήση τοιούτον τόλμημα. Κατά τοΰς άλλους δ'μως, καί μέ την πλειονοψηφίαν αύτην ή Κυ- 6έρνγ|7ΐς Οί δυνηθή νά »έρη τό ζήτηαα τουτο υπό συζήτητιν,άφοΰ άλλως τε ή Ίδέα τής Ίρλαν- οικής αύτονομίας ώρίμαιεν ήδη παρά τω αγ¬ γλικώ λαώ Τό λοιπόν πρόγραμμα επί τη βάίβι τοΰ δποίου πρόκειται νά εργασθή ή Κυβέρνησις των φιλελευθέραιν ποσώς δέν παρήλλαξε. Θχρ- χίση δ' άμέσως εφαρμοζόμενον είς πάσας τάς λεπτομερείας αΰτοΰ, επί τή βεβαιότητι δ'τι δέν θχ εύρη ούδε τοΰς έλαχίστους σκοπέλους έ» τψ Κοινοβουλίω. καί Αγγλίας σ/έσεις, καί Ίδιαίτατα ή κατ' αύ¬ τάς διεξαγομένη έπίλυσις τοΰ Μαροκινου ζητή- ματος, τοΰ. δυναμένου νά παρασύρη την Γαλλίαν είς καταστρεπτικόν πόλεμον, ταυτα πάντα ένού- μενα αποτελοΰν μεγίστους κινδύνους διά την Γαλλίαν, κινδύνους τοΰς δποίους ϊσως θά άπέτρε- πεν ή παραμονή^τοΰ Α'ιμιλίου Λουμπέ καί τής κυβερνήσεως τού ϊιττ~ν--~»γμΑΐ4^_Σ·ήιΐϊθ!)ν <- μως αποτόμως γίνονται πάσαι αίμετα' δποίων ακριβώς ή ώρα εΤνι ΰπιρμέτρως άκατάλ- ληλος. Όπωσδήποτε άς ελπίσωμεν 8τι αί νου- θεσίαι τής Αγγλίας καί ή ρωσσική κατάστασις Οά πείσουν την Γερμανίαν κατά την επίλυσιν τςΰ Μαοοκινοΰ ζητήματος νά φανή διαλλακτική, δι¬ ότι σαλευομένης όίπαξ τής τάξεως έν Εΰ^ώπη, ζήτηαα ίΐνε εάν ή καταστροφή θά περιορισθή εις εν έκ των δύο πρωτομάχων κρατών. ΙΤΑΛΙΑ ΊΙ άνασχηματισθιΐσα υπό τόν Φόρτη κυβέρνη¬ σις άσχολεϊται κατ' αύτάς είς την μελέτην νέας στρατ ωτικτις καί ναυτικής ανοργανώτεως, τής δ ποίας τα σχετικά κονδύλιχ έλπίζει δ'τι αί δύο Βουλαί θά ψηφίσουν κατά την συζήτηϊΐν τοΰ προσεχούς ποοϋπολογισμοΰ. Έφημερ δίς τίνες τής Ρώμης καί τοΰ Μιλάνου άναγίάφουσαι την είδησιν ταύτην, ρίπτουν καί τόν υπαινιγμόν Οτι εις τό Κυρτινάλιον φαίνετοι Αιιν^ουν -/ιιοαίΐΩΛΐιαι Γα3αΙ υπόνοιαι περί προσεχούς άποσυνθέσεως τής Τριπλής. "Ισως νά π^ανώνται α! έφημερίδες αυται, δ'ότι θεωρεϊται βέβαιον καί άσφαλές 5τι ή Ιταλία ποοβρόνως ζη-οΰσα νά έπαρκεση είς την έσωτίρικήν τής χώρας άνοργάνωσιν, δέν θϋ επι¬ ζητήση πλέον τάς παλαιάς της έν τοίς πεδίοι; των μαχών δ φνχς. Γενικώς καί οί κίνδυνοι τής άποιυνθέτεως φαίνονται άνύπαρκτοι, άλλά κα αί στρατιωτικαί καΐ ναυτικαι παρασκευαι άβάσψοι. ΓΑΛΛΙΑ Ένέ/ει μεγίστην σημασίαν διά την σημερινήν ίν Γαλλία κατάσταϊ'.ν ή έχλογή τοΰ '^ρμάνδου Φίλλιίρ εις τό ϋπατον τής Δημοκρατίας άξίωμα. νηαοχράτης έξ α'ισθήματος κχί πεποιθήσεως, (Ιϊθύνους πολιτευτής, άλλά θέτων ορια καί φραγ- μοΰς ύς τό δημοχρατιχώς πολιτεύεσθαι, δέν »αί- νεται δ Φαλλιέρ άνθρωπος μέλλων νά άχολοο- 6ήΐ7| την αύτην άδιάλλαχτον πολιτικήν τοΰ Λου- μπέ ώς πρός τό ζήτημα τής έχκλησίας, χαί την έχ διαμέτρου μαλακοτάτην πολιτικήν έχείνου είς τα στρατιωτικά τής χώρας ζητήματα. Ούτω ή Γαλλική ϊηαοκρατία ή διά τής μέσης ταύτης δ- δοΰ άποβαλοΰσ μέν τοΰς κινδύνους τής διάτοΰ κλήρου έπιχρατήσεως τώς βοσιλοφοόνων, θά εΰ· ρεθή πρό νέου τρόπου τού πολιτιύεσθαι καί με¬ γίστας δυσχερείας βεβαίως θέλει συναντήσει είς τί,ν μεταβολήν ταύτην. "Ισως άσύνετον έργον διά τάς παρούσας περ'στάσεις υπήρξεν ή αποχώ- οηΐις τοΰ Λουμιέ, ίστις βεβαίως καί ασφαλώς θ« ϊζίλέγετο έκ νέου πρίεδρος εάν Ιστεργε νά έπαναθέση την !ιττηιι·ηγ(ί-!^τά. -τού----------■------- ΊΙ_1*(>ΐΛμθς κατάστασις" εν τη δποία παντοτε
  βΤβτελίί ή σιίμμαχος τής γαλλικής δημοκρατίας
  |?·)<Γ<ΐιχή έπικράτεια, ή χατά κράτος ηττα των φίλ^ϋν τη Γαλλία "Αγγλων συντηρητικών κατά τάς τελευταίας εκλογάς, των δποίων οί νικηταί φιλιλεύθεροι, άγνωστον ποίαν πολιτικήν θάχο λουθήσουν σήμερον είς τί; μεταξΰ τής Γαλλίας Άκόμη την Αϋστρίαν άπασχολεϊ ή υπό τής Σερβίας καί τής Βουλγαρίας εξυφανθείσα έμπο- ρι«η χ α! ΰπούλως πολιτιχη συμμα/ία δ δέ τύπος έξαχολουθεϊ έπιτιθίμενος χατά τοΰ Καγγίλλα- ρίου Γολουχόφίκη. Βεβα'ως τό διεθνοΰς σηαα- σίας άτόπημα είς 3 άκουσίως περιέπεσαν |τά δύο βχλκανιχά χράτη μεγάλως Οά βαρύνγι επ! τής τύχης αυτών, διότι ουδεμίαν πλέον πίστιν δύνα¬ ται οΰδεμΐα πεπολιτισμένη δύναμις, πο>λω δι
  μάλλον ή Αυστρία νά παράσ/7] εις αΰτά. Έν
  τούτοις τόν Καισαροβασιλέα έξαχολουθοΰν νά έ-
  νοχλοΰν άφ' ενός μέν των μελών τής οικογενείας
  τού τ' άλλεπάλληλα σκάνδαλα, άφ' ετέρου δέ
  τής οΰγγριχήςχρίσεως ή διαιωνιζομένη παράτασις.
  ΒΕΛΓΙΟΝ
  Πολύς θόρυβος ηγέρθη εσχάτως διά τό τίποτε
  είς την Βίλγιχήν 'Βπικράτειαν ήτ'ς περί τάς δυ-
  σμάς τοΰ βίου τοΰ Βασιλέως Λεοπόλδου άπεφά
  σισβ ν' άπωθήσγι την σφύραν τής προσοδοφόοου
  βιομηχανίας, διά νά προβή είς την ανέγερσιν ά-
  μυντικών έργων χαί την διοργάνωσιν κραταιας ά-
  μύ/ης χατά τόν άορ'στων χινδύνων οΐτινες καί¬
  τοι α/ύπαρκτοι, θεωροΰνται σήμιρον έν Βελγι'ω,
  ώς έπιχείμενοι. Μ α γαλλιχή εφημερίς ήρκεσε νά
  γράψη. 5τι ή Γεααανία συμφώνως πρός μίαν μυ-
  στικήν συνθήκην τοΰ 1831 πρόχει-αι διχαΐωμα-
  τικώς νά καταλάβη δύο έκ των σπουδα οτερ·ον
  Βελγικών πόλεων, την Ναμΰρ καί την Λιέγην
  Καί δ Βελγιχός τύπος ρηγνύει σήμερον τα ίμά-
  τιά τού διά νχ βεβαιώ γι τοΰς πάντας ?τι ουδέ¬
  ποτε υπήρξε τοιαύτη μυττική συνθήκη.
  Οεατρικαι Σεαιαει
  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑΝ
  Έκ τον άνεκδότον Ιδιαίτερον ήμερολο-
  γηιι ι Π..^ 1ΊΙ ' ,ιη | % |ΙΙΙΙΙΛ|||Ι*)ΐί/ΙΠΜΙΙΙ/ι, μίί
  ΐντΓλον, ήτις αυνώδενοε τον ιίλΐ'ϋιαΐυι λ.
  Τόχω Ρώααον πρεσβευτήν βαρώνον Ροζεν.]
  Οί Ίάπωνες δ·ά τοΰς δποίους—μετά τας τόΐας
  στρϊτιωτι*άς επιτυχίας των—θά ένόμιζΐ τις δτι
  δέν ένδιαφέρονται ή περί τής τέ/νης των δ'πλων,
  είνε έν τούτοις καί ένθουσιώδεις λάνρίΐς τής Οία-
  τριχής τέχνης.
  Πολλοί μάλιστα έκ των ΐαπώνωήν θοτοιών έν
  τη /<ι>ρα τοΰ άνατέλλοντος ηλίου Οαυμάζονται
  καί τιμώνται περισσότερον Ισως ή οτον δ "1ρ-
  βιγκ έν Αγγλία.
  Είς έκ των κορυβαίων τούτων ΰποκριτών τής
  Ίαπωνικής σχηνής είνι δ Ντανζοΰ.ο, δστις επι¬
  στρέψας έχ μακράς περιοδ;(ας έδωκεν μίαν πα¬
  νηγυρικήν παράστατιν έν Τόχιο. Άπό πέντε ήδη
  ήαερών εδέησε νά έξχσφαλίσωμΐν θέσεις ί· τω
  θεάτρω Κουβκίρζα, $που έπρόχειτο νά παίξη δ
  Ντανζο3ρο, τ4ση ήτο ή ζήτησις των ε'ισιτη·
  ρίων διά την παράστασιν εκείνην.
  Ή έπίσημος αύτη ήμέρα εβθασε. Την ποωιχν
  λίαν ενωρίς έν συνοδεί» διερμηνέωςμειέβηαεν ιίς
  τό θέατρον. Ή παράστασις ήοχιζε την 8ην πρωϊ¬
  νήν καί δέν έληξεν ή ολίγον πρό τής έννάτης
  έϊπερινής.
  ΟΙ Ίάπωνες δέν θυσιάζουν διά τό θέατρον
  ολίγας μόνον ώρας άπό τόν νυκτερινόν ύπνον των,
  άλλ' άφιερώνου; ολόκληρον ημέραν εις την λα¬
  τρείαν τοΰ κορυφαίου ήθοποιοϋ των. Οΰδ' αυτή
  ή ώοα τοΰ ραγητοΰ κατορθώνει νά άποσττάτ/|
  τοΰ θεατρον τοΰ; φιλομούσους Ίάπωνας, οΐτινίς
  χάρις είς σωτήριον διάλειμμα ε(χοσι λεπτών,
  προγευματίζουν έντός τοΰ θεάτρου. Τό πρί-
  γευμα παρατίθεται έΐτί μικρών τραπεζών έν είδει
  σκαμνίων, άποτελεϊται δέ κατά τό πλείστον έξ
  ιχθύων' εν κύπιλλον μέ διαφορα αρωματιχά χ«-
  ρυκεύματα χρησιυεύει πρός συμπλήρωσιν τοΰ
  μαγειρεύματος. Εις αΰτό τή βΐηθεΐα μικρών
  όβελών, έμβάπτονται τα ,διάφβρα οαγητά, $-
  πως λάβουν τό άρωμα των καρυχευμάτων. Τόν
  άρτον τόν έπιούσιον άντιχαθιστα χυλός άνούσιος
  έξ όρύζης, δ δποΐος είνε δ άπαραίτητος σύν-
  τροφος τοΰ Ίάπωνος είς τα γ·ύματά τού.
  Διά τοιαύτην διημέρευσιν έν θεάτρω Οά ένόμιζέ
  τις δ'τι υπάρχουν έν αύτω καί κατάλληλοι καί ά-
  ναπαυτικαί θέσεις. Οί δλιγαρκεΐς ομως Ίάπωνες
  χαί τό θέατρον των μέ πολΰ έχουσι διασκευάσει
  πρακτικόν πνΐΰμα χωρίς ομως νά παρένωσι καί
  την ελαχίστην άνεσιν είς τοΰς ταλαιπώρους θεα-
  τάς. Πλήν έχείνων οί δποϊοι άνήκουν είς άλλας
  ήπείρους, δλοι οί άλλοι Οίαταί κάθηνται όχλαδό ν
  κατά τόν 'απωνικ, ν τρόπβν επί προσκιφαλαίων,
  συμφυρόμενοι εί; τάς διαφόρους παραδοξους θίσεις
  των οποίων δ'μως μόλις άμυΒράν ιδέαν δύναται
  νά προσδώση ή περιγραφή τοΰ έσωτεοικοΰ τοΰ
  θεάτοου.
  €ΙΙ πλατεΐα, ήτις άλλως τι αποτελεί καί τό
  μάλλον εΰούχωρον μέρος τοΰ θεάτρου, εϊνε προ-
  ωρισμένη διά τ* πολΰ κοινόν χαί διά πάσαν ηλι¬
  κίαν, άρ<εϊ νά σημειώσω ίτι ή μη ρική φιλο- στοργία επιβάλλει είς τάς Ίαπωνίδας μητέρας νά μή έγκαταλίίπωσι τα βρέφη των είς την οικίαν, ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΈΡΓΩΝ Χαριβστάτη σάτνρα όφειλομένη είς την γραφίδα τοϋ κ. Φρ. Άριατέως. 7 Ίανουαρίου - ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ - 'Αριθμ. 5 Ε ΜΜΙ2 ΤΗ- ΜΜΜΙ ΈΜ ΤΟΤΡΚϋϊ ΕΚ ΕΤΕΙ 1715 Ό Βιζΰρης Άλτ5 — Πασάς βλέπων παρα τιινομένην την πθλιορλίαν, διά την οποίαν ού μικράς μέχρι τούδε είχεν υποστή απωλείας, καΐ φοβούμενος μή ό στρατος αυτού1, κατα- τρυχόμενος υπό τοϋ καύσωνος καί των στερή- ά παρακινούμενθς δ' άλλως ρ βύτφ παραμε'νοντος ύπα- 'πιστου τοΰ Σάλα, άνακοινώσαντος αύτω την υπο τοϋ κυρίου αϋτοΰ γενομένην καθήλωσιν των πυροβόλων τοΰ Παλβμηδίου καί τάς περί διαφωνίαν καί έριδων παρά τής φρουρας τοϋ Νβυπλίου πληροφορίας, απεφάσισε διά πάσης θυσίας νά επιδιώξη την ταχυτέραν έξ εφόϊου άλωσιν τοΰ Παλαμηϊίου, καθ' ου αρχικώς είχε 'τρέψει την προσοχήν βΰτοΰ. Είς την τολμη- ράν ταύτην απόφασιν παρεκινήθη, καθ* όσον πρωί'α τής Πέμπτης (7 Ιουλίου) ωδηγήθη είς την σκηνήν «ΰτου αίχμάλωτος Ρωμαΐος 'τρατιώτης, ίσχυριζόμενος ο'τι είχε δραπετεύ- σει άρτι έκ τοΰ Ένετικοΰ στόλθυ' γενομένης σωματικάς ερεύνης ευρέθησαν έπ' αύτοϋ επι¬ στολαί τοΰ Ένετοΰ Ναυάρχου Ίερωνΰμου Δελφίνου πρός τόν στρατιωτικόν αρχηγόν τοϋ Ναυπλίου καί Γενικόν Διοικητήν τοϋ Μωρέ- ως, δι' ών ειδοποιεί™ περί τοΰ προσεχούς κα· τάπλου ίσχυροΰ Ένετικοΰ στόλοι» χαί συνι στατο είς τους πολιορκουμένους έγκαρτέρησις καί άντοχή Κατά τάς πληροφορίας, άς διά δβσάνων ηδυνήθησαν νά άποσπάσωσιν άπό τοΰ κομιστοΰ των έπιστολών, ό καταπλέων Ένε- τικός στόλος άπετελεΤτο «ξ είκοσι έννέα πλοίων τής γραμμάς, ών δώδεκα είχον πλή· ρωμα άνά έπτακοσιους άνδρας καϊ εβδομήκον¬ τα πυροβόλα έκαστον, τα δέ λοιπά μόλις έφε¬ ρον 40 — 50 πυροβόλα έκαστον καί ταυτα κακώς διευθετημένα' ό στόλος οΰτος παρηκο- λουθεΐτο καί υπο 24 Γαλερών καΐ 2 Γαλιά- τσων. «Την ΙΙέφτητόάπόγευματοΰ Άναπλιοΰ οί θρήνοι »που οί Τοΰρκοι ϊπίασαν γραφάδες τοΰ Ντολφίνη. Όπου 'ιχ' Άνάπλι ϊγραβε μέ διά στό Γενεράλη, πώς τοΰ πελάγου Ιρχομαι μέ δύναμ; μεγάλη. Κα! βτάσουμέ καλή καρδιά, πολέμα μέ τό θάρρος, κι' ϊχω έλπίδα 'στό θεό νά βύγη 'σάν 'στβ'Άργβς.» Ό Σερασκέρης λαβών γνώσιν των έπιστο¬ λών τοϋ Ναυάρχου Δελφίνου είδοποίησ« τον Καπετάν—Πασάν περί τοΰ άπειλουμένου κα- τάπλου τοΰ ίνετικοΰ στόλου καΐ τί)ς ΰπ' αΰ· τοϋ μελετωμένης άμέσου γενικάς εφόδου κατά τοϋ Παλαμηδίου, διατάζας αυτόν νά είναι α- γρυπνος καϊ νά άποβιβάση είς την ξηράν ναυ- τικά τίνα άγήματα πρός ενίσχυσιν τοΰ έπιτε- θησομένου Όθωμανικοΰ στρατοΰ καί άντιπερι- σπ'/σμόν των πολιορκουμξνων. «Στέλνει τοΰ Καπετάν-ΙΙασα γρήγορα τα μαντάτα, πώς δ Ντολφίνης έρχεται μέ δυνατή άρμ,άτα. Καί βγάλ'άνθρώπους γρήγορα νά πάοουμε τό κάΓρο οτ' άπό τοΰ πελάγου έρχεται μέ δυνατό φουσάτο.» Ττ] πρωία τής 8ης Ιουλίου 1715, ά'μα τή ανατολή τοΰ ηλίου, ό Σερασκέρης ίν μεγάλη στολή συνοδευόμενος υπο τοΰ Καπετάν—Πα¬ σά καί ολοκλήρου τοϋ έπιτελείου αϋτοΰ καί τοΰ ακολουθοΰντος την Όθωμανικήν στρατιάν Σεϊχ — Οΰλ—Ίσλάμ επεσκέφθη καΐ έπεθεώ» ρησε πάντα τα αώματα τοΰ πολιορχητιχου στρβτοϋ διεγείρων τον ζήλον καί τον ενθουσια¬ σμόν των άνδρών διά τής υποσχέσεως πλου- σίων δώρων καί άμοιβών. Είς 250 πουγγία χρυσοΰ (750,000 γρόσια) ύπολογίζΛται τα μέ,χρι τής ημέρας έκείνης ϊιανεμηθε'ντα είς τούς άνδραγαθήσαντας φιλοδωρήματα, αί δέ 4ποσχέσεις μετά την ά'λωσιν ήσαν πολλοπλά- σιαι. Ούτως είς τόν πρώτον όστις ήθελε πα- τήσει τα τείχη τοϋ Παλαμηδίου καΐ στήσει την σημαίαν τοΰ Προφήτου καταρρίπτων τα σόμβολα τοΰ Άγίοιι Μάρκου υπεσχέθη ολό-
  ΑΘΗΝΑΙ
  αλλά νά τα φέρωτιν εί; τό θεατρον έντός αάκχου
  κρεμαμένου επί των οώτων
  Ή πλατεϊα λοιπόν αΰ'τη διαιρεϊται εις διάβρορα
  τετράγωνα περιλαμβάνοντα έκαστον εξ μέχρι οέκα
  θέσεις, διαχωόίζονται δέ τα τετράγωνα χλ^λ διά
  περιφράγματος ξυλίνου ΰψόυς τριάκοντα έκατθ-
  στών. Είς τό ΰ'ψος αΰτό στηριζομένη επ! τοΰ πε-
  ριφράγματος είνε ι οποθετημένη σαν'κ. ί/ι πλα-
  τυτέρα ήαίσεος μέτρου, ή δποία διαχωρίζει την
  πλατείαν είς δύο πτέρυγας άποτελοϋβα οΰτω -όν
  μόνον διάδρομον δι' ου δύνανται οί θΕαταΙ νά με-
  ταβαίνουν είς τάς έν τη πλοιτεία θέσεις των.
  Καϊ είνε άληθώς χωμιχόν τόθέαμα( των κομ
  ψών Ίαπώνων, οί όποϊοι μέ θαυμαστήν ισορρθ-
  π(»ν τρένουν επί τής σανίδος ταύτηί ήτις ϊνέ-
  χει τόπον" διαδρομου, καί Ει' ής διευθύνονται
  π'ρόί τάς θέσει; των, αί'τινίς αν τύχγι νά μη
  εϊνε ε!ί τα εκατέρωθεν τή« σανίδος τετράγωνα,
  τοΰς άνΐγχάζουν διά νά φθάσουν μέχρις αυτών
  νά ύπερπηδώσι τα ξύλινα περιφράγματα των
  πρλ αυτών τετραγωνιχών θεωρείων.
  Οΰ'τω δέ δα τοΰς ξένους παοένεται προ τής
  διδασχαλίας τοΰ δράματος, χαί ευάρεπτί.ν θέαμα
  άχροβασία; είς την οποίαν έχ φύσεως είνε λίαν
  έπιδεχτιχοί νΐ Ίάπωνες. Τοΰς βοηθεϊ άλλως τε
  καί τό άνυπόδητον αυτών, διότι κατ' εθος Ία-
  πωνιχόν, μόλις εισέλθουν είς τό θέατρον, όπως
  έν γένιι χαί είς τάς οικίας, άφίνουν τα υποδή¬
  ματα των εις τό βεστιάοιον, μέ την αύτην άπα-
  ράβατον τάξιν μεθ' ής είς τα θέατρά μας αφίνο¬
  μεν τα επανωφόρια.
  Άλλ' ή πλατεϊα, τής δποίας αί θέσεις άπαι-
  τοϊσι τόσας χωμικάς διατυπώσεις διά την κατά¬
  ληψιν των, προορίζεται, ώς είπον διά τό πολΰ
  χλήθος.
  Οί ανήκοντες είς τάς ανωτέρας τάξεις λαμβά-
  νθυν θέσιν είς τόν εξώστην, δ οποίος είνε ακρι¬
  βώς έναντι τής σκηνής καταλήγων εκατέρωθεν
  είς θεωρεϊα Ιδιαιτέρα παρεμφερή πρός τα των εύ-
  ρωπαικών θεάτρων. Είς αύτά καΐ ή πό υτέλεια
  εί.ε μεγαλειτέρα, χα'ι οί θεαται εύπρεπώς ένδβ-
  δυμενίΐ καϊ μή άποβάλλοντες τα υποδήματα των
  ειμή μετά την έν τοίς θεωρίοις είσοδον των,
  Είς τα θεωρεϊα αύτά, χΰριοι χαί κυρίαι άχ«-
  ταπαύστως χαπνίζουν έν τώ θεάτρω.
  Αί χαπνοσύριγγές των έχουσιν σχήμα παρό¬
  μοιον πρός την αγγλικήν πίπαν πολΰ μιχρο Γέ¬
  ρων δμως δΐαστάσεων, άοοΰ μόλις δύναται νά
  περιλάβη χαπνόν διά δύο Ι'ως τρ (α ροφήματα,
  πραγμα τό δποϊον άναγχάζει τοΰς μανιώδίΐς κα-
  ππστάς διαρκώς μέ εν έλαφρόν κτυπημα είς τό
  τασάχι νά ρίπτουν την στάκτην, ίνα έχ νέου
  πληρώσωσι την πίπαν των μέ καπνών.
  Τα θεωρεϊα οπου δ'λοι καπνίζουν φαίνονται ώ-
  σάν νά είνε ΰπ' άτμόν χαί διαρκώς άχούει χα-
  νεΐς τόν μελαγχολιχόν ήχον τόν οποίον παράγει
  τό άδειασμα τής πίπας είς τό τασάχΐ.
  'Ενίοτβ είνε τόσον ρυθμιχά τα χτοπήματα αύτά,
  ωστε ένέχουν τόπον ΰποχροΰσεων, συνοδευουσών
  την παράστασιν.
  **£ ·
  Άλλά μέ την περιγραφήν τοΰ εσωτερικόν τοϋ
  θεάτρου καΐ 5λου τοΰ άχροατηρίου έλησμόνησα
  την σκηνήν.
  Ό Νταζοϋρο ΰπεδΰετο
  II,
  ι............. |Μι_ιΐ|ΐΊιι | "Μ Μ "' ΐι' |"ιΠι ιιιΤι ι πρθ-
  ιΊ ιϊ|ΐ ~ΤΓ~ίίι ι ίίΐιΐ χρυσανθέμων. Καί Ιπαιζε
  τόν γυναικείον ρόλον μέ τόσην τέχνην, ώστε μό¬
  νον άπό χαιροϋ είς καιρόν ή φωνή νά προδίδη τόν
  ύποχ;ινό|χενον άνδρα.
  ΊΙ Ίαπωνία παρ' όλην την πρόοδόντης, είς τό
  ζήτημα τής διανομής των ρόλων, έμεινεν όπι-
  σθοδρομική καϊ παρακολουθοΰσα τάς παραδόσιις
  τοΰ άρχαίου έλληνιχοΰ θεάτρου άναθέτει είς προ-
  σωπιδθφόρους άνδρας, την ΰπόχρισιν γυναικείον
  προσώπων.
  Μεριχά μέρη— χατά τό λέγειν τοΰ διερμηνέως —
  ήσαν πολΰ συγχινητιχά. Τό τοιούτον δμως δέν η¬
  δύνατο νά Φανεράχττβ είς ημάς τοΰς άγνοοΰντας την
  γλώσσαν, ουδέ χον ή στάσις χαί ή χίνησις των
  ηθεποιών, διότι ή Ίαπωνιχή σχηνιχή τέχνη άπαι-
  τεϊ άπό τόν ΰποχριτήν γαλήνην χαϊ ήρεμία/, την
  δποίαν δέν έπιτρίπιται ούο' αι τραγιχώτεραι στιγ-
  μα' νά διαχόψουν. "Εβλεπον έν τούτοις ίτι εις
  τα διάφορα θεωρεϊα πολλοί Ίάπωνες έδάκρυζον
  σπογγ'ζοντες τοΰς οφθαλμούς δ'ά μικρών τεμα-
  χίων χαρτίνου ΰφάσματος χαί ένόμιζον δτι ποο-
  ελάμβανον τόν διερμηνέα εις τάς έξηγήσεις τού.
  ΊΙ άπάτη μου 6μως ήτο μεγάλη. Τα πολύ-
  /ρωμα /αρτάχια, τα δποϊα ανεβοχατέβαινον είς
  τα διάφορα θεωρεϊα, δίκην ναυτιχών σημάτων, έ-
  χρησίμευον απλώς διά νά σπογγίζωσι τοΰς οφθαλ¬
  μούς ϊ/ι των θεατών άλλά των καπ/ιστών, διότι
  δ χαπνός καί δχι οί ήθοποιοί Ιβερο/ τα οάχρυα
  είς τοΰς οφθαλμούς.
  Έχ τής άφορμής ταύτης έμαθον ότι οί Ίά¬
  πωνες χαί είς τάς σηαρακτιχωτέρας σκηνάς χαι
  είς τάς θλιβερωτέρας περιστάσεις δέν χλαίουσι
  οΰδ' έξωτεοιχεύουσιν άλλως πως την ενδόμυχον
  αυτών λύπην διότι θεωρούσι τό τοιούτον άνάρ-
  μοστον είς ΰψηλόφρονας ανθρώπους.
  Ώς νά μή ήρχει τό άτελεύτητον δοαμα, μετά
  τό πέρας αύτοΰ, εγεινε/ επί σκηνής χαί συμβολή
  σπαθασχίαςμεταξυ των π,,ωταγωνιστώτ τού δρά-
  ματος, οΐτινες έπέσυρον ούτω τάς έπευβημίας
  τοΰ άχροατηρίου. Έπλησίαζ-ν ή έννά-η καί ή
  παράστασις έληξεν υπό τα χειροκροτήματα τοϋ
  πλήθους.
  "Οτε εξήλθομεν τοΰ θεάτϊθυ, 8λη ή πρόσοψίς
  τού ήτο ΐρωταγωγημέ'νη διά των ποικιλοχρόμων
  Φανών οίτινες έστόλιζον αυτήν, τα δέ α>θη κερα-
  σέας άτινα έκόσμ&υν την είσοδον χαί τα παράβυρχ
  εΤ/ον σχεδόν μαρανθΐ} άναμένοντα την λήξιν τής
  δωδεκαώρου παρασΐάσεως. Χωρΐς νά θέλω νά
  παρομοιάσω τοΰς θεατάς πρός τα άνθη, δμολογώ
  έν τούτοις ότι μετά τό τέλο; τοΰ δράματος δέν
  ήσαν χαί αύτοι δροσερώτεροι των ανθέων.
  ____________________Ν- ΝΤΙΛΟΝ
  ΣΙΤΙ'Α.ΤΙ,Ω.ΤΙΚΑ.
  — ΟΙ
  Ό ύπουργος των Στρατιωτικών κ. θεοτό-
  κης ενέκρινε χθές τον ύποβληθεντα αύτφ
  πίνακα των έπιτυχοντων ύπαξιωματικών. Ό
  πίναξ ούτος θά κοινοποιηθή την προσέχη Δευ¬
  τέραν είς τα διάφορα οώματα τοΰ στρατοΰ.
  ματια μετ έπίπλων. Όδος Μασσαλίας
  αριθ. 14. Ευηλια, εύάερα* αε«τ«α Ι
  πιπλωμένα.
  κλήρον πουγγιον χρυσουν συν τω προνομίω
  νά φέρη ίσοβίως επί τοΰ σαρικΐου αύτοϋ τό
  τιμητικόν μετάλλιον τοΰ Γ α ζ ή, νικητοΰ: ό
  δέ Σείχ—Ούλ—Ίσλάμ μετά κατανυκτικήν
  προσευχήν, καθ' ήν επεκαλέσθη την εύμέ-
  νειαν τοΰ θεοΰ καί τοΰ Προφήτου, είς τούς
  κατά την Ιφοδον φονευθησομένους ήνέωξε τάς
  πύλας τοΰ Παραδείσου έξυμνών τάς Ούρί αΰ-
  τθΰ καϊ τάς μετ' αυτών άπολαύσεις.
  *
  Ό Όθωμανικός στρατός έμπνευσθείς ού¬
  τως έκ των προσδοχιών πλουσίων λαφύρων
  καί μελλούσης άπολαύσεως, ά'μα τη άπομα-
  κρύνσει τοϋ Σερασκέρη έπανέλαβον ίσχυροτε-
  ραν την επίθεσιν άπό τής δείλης τής 8ης Ι¬
  ουλίου κατά τοΰ Παλαμηδίου, ού τα πυροβόλα
  καθηλωθεντα, ώς προείρηται, κατά μέγα μέ-
  ρος υπό τοΰ Σάλα απέβαινον αχρηστα' ή δέ
  έκ 500 — 600 άνδρών άπομβίνασα φροΐιρά αύ
  τθθ άλληλου'ποπτευομένη, αλληλομισουμένη
  κ«Ι καταπεπονημένη έκ τής πείσμονος των
  Τούρκων επ θΐβεως έλάχΐστα έδεικνιε σημεΤα
  άντιστάσ«ως. Ή πρθσβολή, ΐσχυρά καί έπί-
  μονος, έξηκολούθησε καθ' δλην την ϊείλην
  τής 8ης Ιουλίου μέχρι δαθείας νυκτός, κατά
  το διάστημα τής οποίας ο! Τοϋρκοι, έπωφε-
  λθύμενοι τής άτονίας των πολιορκουμένων η¬
  δυνήθησαν νά όρυςωσιν ΰπονςμον παρά τον
  πρός την θάλασσαν μεσημδρινοδυτικον προμα-
  χώνα χωρ'ις νά έννοηθώσι ποσώς.
  'Δοοϋ διά των αλλεπαλλήλων τούτων
  ΑΘΗΝΑΙ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΪ
  ΣελΛνη 25 ημερών
  Ανατολή ηλ. ωρα 7 λ. 16— Δύσις ωρ. 5 Χ. 52
  ΊΙ Σνναξις Ίωάννον
  δως την 9ην ώραν. Τα ιίσιτήρια . Φωτάπουλος, Σμπαρού'
  νης, Καδαλιεράτος, Ράπτης κ»ί Κρεκοΰκης.
  Ή έξεταστική έπιτροπή άπιτελεΤτο έκ των
  καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου κ. κ. Πό) ίτου
  κ«ί Βερναρδάκη καί τού παιδαγωγοΰ κ.Λάμψζ.
  Μία φιλαν&ρωπιχή
  Υπέρ των δοκιμαζομ»^-^ <» ..^ μογενών την μεταπροσε^^Κυριακήν νουαριου θά γίνη έν τη αιΚύστ) τϊΰ Παρνασ- σοΰ μεγάλη μουσική καί θεατρική έσπερίς είς την όποιαν θά λάβουν μ«ρος αί κυρίαι Λ. Ψε- ράλδη, Αγ. Σχλήμαν καί Γ. Μανούση, αί δεσποινιδες Λ. Εύλομπίου κ»ί Φ. Τσιλλερ καί οί κύρ:οι Π. Καραπανος, Ι. Ψαρουδας, Γ. Μανούσης καί Ι. Μπουστιντούη. Τα είσιτήρια τής έσπερίδος τιμώμενα πρός 10 δραχμάς πωλοϋνται άπό σήμερον είς τόν Παρνασσόν καί άπό την επιτροπήν άποτελου μένην άπό τάς κυρίίς Ν. Τ. Άργυροπούλου, Μ Δραγούμη, Ο. Ε. Έμπειρίΐιου, Ε. Ι. Θε- ολογη, Ε. Γ. Καποϊιστρια, Ι. Π. Καλλιγα, Α. Σ. Λάμπρου, Λ. Γ. Μανούση, Ε. Α. Μερ- κάτη, Μ Ε. Μεσσαλα, Ε. Α. Μεταξα, Μ Δ. Μεταξα, Ε. Α. Μιχαληνοΰ, Γ. Μπαλτά τζή, Ε. Κ. Νικολαίδη, Ε. Ι. Πεσματζογλου, Ξ. Ι Πετρίδου, Ε. Ι. Ροίδη, Ν. Α. Σχλή- μαν, Χ. Κ. Σταθάτου, Ι. Γ. Στρέϊτ, Ε Συ μηριώτου, Ε. Τσίλλερ, Β. Λ. Χαριλάου. Και ολίγα παρατράγον6α Είς την ετησίαν άνά τάς οίκειας ένορίας περιοδείας των ίερί'ων καί διακόνων μέ τό ή· γιασμένον ύδωρ κατ' έξΐίρεσιν δέν λαμβάνει μέρος ό Ίεροϊιάνονος τοΰ αγ. Γεωργίου. Τ°υ τού έπωφεληθέντες δύο ξένοι πρός τόν ναόν ούτον διάκονοι, άπε{άσισαν νά έκμεταλλευ- θώσι τό άνεκμετάλλευτον πλούσ όν Ιδαφος τής ένορίας καϊ πρός τουτο περιήλθίν πλείστας οί- κιας, παρουσιαζάμενοι ό μέν, ώς έντολοδοχος τού έν λόγω ίεροδιακόνου, ό δέ ώς ούτος ου* τος ό άρμοϊιος. Πολλοϊ έκ των ένοριτών κατήγγειλαν την παρεκτροπήν ταύτην ήτις χρήζει αύϊτηρας τι μωρΐα<Γ, διότι δέν έπιτρέπεται είς 'κροδιακό νους νά ψεύδωνταΐ πρός πενταρολογίαν. Μ ΕΗ.ΙΜ ΙΑΓΕ02ΙΪΙΙΙΜΪ ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΙΪΙΒΓΤΛΟΚΑΙΓΤΕΡΙ ΤΑΣ ΚΑΛΓΓΑΣ — Ό οόλος των κνβερνητικών — Ιταλοί φθνεττοντες καί ψονενόιιενοι — Πώς έπιίί,οντο οί άντιπολιτενόμενοι *~* ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ ΧΑΝΙΑ, 3 Ίανουαρίου (ταχυδρομικώς).—· Τα άποτελέσματα των δημοτικών έηλογών ύ- περεδησαν τάς προσδοκίας μας, δχι διότι δέν είχομεν πλήρη συναίσθησιν τής δυνάμεώς μας αλλα διότι υφ' ούς δρους επρόκειτο νά διεξα- χθοϋ'ν εκλογαί, πρίν ή άκόμη καταπαύσΐ[ΐ ή επαναστασις καί υπό τΌ κράτος τοΰ στρατιωτι- κοθ νομου, ένομίζομεν δτι οΰτε τό τρίτον των δημάρχων τής Κρήτης θά ήτο έκ των αντιπο¬ λιτευομένων. Έν τω νομώ Χανίων έκ 15 δημάρχων ε¬ πήρεν ή κυβέρνησις μόνον τόν δήμαρχον Κα- στελλιου Κισσάμου μέ 5 ψήφους καί τουτο διότι ό έκεΐδικ. άντιπρίσωπος έκήρυξε προώ- ρως περαιωμένην την ψηφοφορίαν, ένω άκόμη Ιμενον έν τω τόπω τής ψηφοφορίας έκατοντά- δες ψηφθφόρων ζητούντων νά ένασκήσωσι τό δικαίωμά των. Έπίσης ύπολείπεται τ!> άποτέ-
  λεσμα τοΰ δήμου Μεσογείων, τοΰ όποίου ό δή-
  μαρχος κατά πάσαν πιθανοτητα 0ά είνε κυδερ
  νητικές.
  — Λΐιιατηραΐ οκηναΐ έν Σελίνω
  Έν τή έπαρχία Σελίνου έλαβον χώρχι αΐ-
  ματηρά γεγονότα. 'Ενφ τοΰτέστι έκ των τριών
  δτ,μάρχων έν τή έπαρχία ταύτη οί δύο έπέτυ -
  χον άντιπολιτευομενοι, επρόκειτο δέ νά επι¬
  τύχη καί ό τοΰ δήμου Καμπανα, οί φιλοι τής
  Κυβερνήσεως τόσον ήρεθισθησαν διά τόν θρίαμ¬
  βον τούτον τής αντιπολιτεύσεως έν αύ:ή τή
  έπαρχία καί μ'άλιστα, έν αύτω τω δήμφ τοΰ
  κ. Κριάρη, ώστε απεπειράθησαν νά είσίλθωσι
  δία είς τον τόπον τής ψτφοφορίας καί νά άνα
  τρέψωσι τας κάλπας.
  Έν τψ τμήματι τούτω έπέδλεπον την άμε-
  ροληπτον διεςαγωγήν των έκλογών Ιταλοί
  οΐτινες απέτρεπον την είσοδον των ταραςιών,
  οί'τινίς Ιβαλον λιθους κατά των Ίταλών. Οί
  Ιταλοί τότε ήρχισαν πρός εκφοβισμόν νά πυ-
  ροβολοϋν είς τόν άίρα, άλλ' είς των ταραςιών
  δια τοΰ περιστροφου τού έπυροδολησ* καί έφο-
  νευσεν έ'να στρατιώτην Ίταλάν. Τότε ό επί
  κεφαλής των Ίταλών διέταξε πϋρ κατά των
  ταραςιών. Το άποτίλισμα τής διαταγής ταύ¬
  της ήτο ότι εφονεύθη ό φονεύσας τόν στρατιώ
  την Σηφαλάκης όνομιζομενος, εφονεύθη δέ
  και ' ίς έτερος άνππολιτευομενος έκ?Τ τυχών,
  έπληγώθησαν δέ κα'ι 4
  — Κα» αλλοι τραυι;ιατι<$·.ιοί Έπίσης καί έν τω δήμφ Άκρωττ,ρίθυ Σθύ- δας έμ&ταιώθη ή έκλογή ίν ένί τμήματι, διότι ε?; χωροφύλαξ έπι,ροδολτ,σε καθ" ενός των άν τιπολιτευομένων διά μόννν τον λόγον, ίτι οΰ- •τος ένω συνελήφθη ώς θορυβοποιός καί έκρα- τεϊτο επεχείρησε νά δραπετεύσ/1,. 'Ετραυματί- σθη δέ σ^ν-πε'α τοΰ πυροβολισμοΰ τούτου είς τον πόδα, οί δέ έπιβλέποντες την διαξαγωγήν των έκλογών Άγγλοι !κλε·σ ν άμέσως τό κατάστημα, ε:ς δ διεξήγετο ή ψηφοφορια καί έμιταίωσαν την εκλογήν. — Λύιίιία κοτά τΛς 'λντιπολιτεύίΐβως Άφίξεις Επανήλθεν χθές έκ Παρισίων μετά τριμη- μηνον έκεΐ διαμονήν τού ό των μεταδοτικών καί δερματικών νοσημάτων διαπρεπής ίατρός Κ. Ροσόλιμος. Ό διάλογος τής Λμέρας Έρα)τ(£ ό μιχρός άναγινώσχων τό πρό γραμμα τής ν,Βονλιαγμένης Καμπάναςν. — Αντη ή Καμπάνα πον τ?ά βονλιάξη μπόμπα ;__ — Στό ταμεΐο τοϋ θεατρον ηαιδί μόν... ΤΗΣ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ Ό χορός τοΰ αΠαρνασοον» Αυριον Κυριακήν εσπέρας 5 υψηλήν προστασία/ τής Α. Β. Υ. τής πριγ- κηπισσης Σοφίας ό έτήσιος εΰεργετικός χο· άρων .Π^αίίων. ήτις θά επι¬ τραπή εις τας κυρίαι, μόνον, θα γίνγ) άκρΐ- προσβολών οί Τοΰρκοι περιήγαγον είς τελιίζν εξάντλησιν καί απόγνωσιν τούς άπειρηκότας εΰαρίθμους προμάχους τοΰ Παλαμηδιου, τή 6η ώρα τής" πρωίας τής 9ης "Ιουλίου 1715, ήτις είχεν ορισθή ύπΌ τοΰ Σερασκέρη ώς ή ήμέρα τής γενικής έφόδθι», οί Γενίτσαροι, δο¬ θέντος τού σημείου τής προσβολής, Ιθεντο πΰρ είς την άρτι όρυχθεΐσαν ΰπονομον, έν φ συγχρόνως έρρίφθησαν άκάθεκ,τ/θΐ επί των τει¬ χών κα'ι ήρχισαν άναρριχόμενοι καθ' δν ηδύ¬ ναντο τρόπ(,ν έκαστος ευκολώτερον. Τα άπο τελδσματα τής άναφλέξεως τής ύπονομου υπήρξαν άσήμαντα, άνατραπέντος μικροΰ μέρους τοΰ τείχους πρός την θάλασσαν είς σημείον μάλιστα άπόκρημνον καί έπομένως δυσπρόσιτον* έν τούτοις οί πολιορκούμενοι άποθαρρυνθέντες τελείως κατελήφθησαν υπό πανικοΰ και έγκαταλείψαντες τάς θέσεις αυ¬ τών ουδέν άλλο εσκέφθησαν ή πώς ταχύτε¬ ρον νά κατέλθωσιν είς την πόλιν, προτρο- πάδην τραπέντες πρός την Οολωτην κάθοδον. Ούτω φρούρια Ισχυροτατα διά τοσούτων μό- χθων καί θυσιών άνεγερθέντα παρεδόθησκν είς τούς έχθρούς ανυπεράσπιστα άνευ σχεδόν άντιστάσεως καί χωρ'ις νά ύποστώσι σοβαράν τινά προσβολήν ή βλάβην. Τούς βυγάδας κα τερχομένους είς την πόλιν παρηκολούθησε καί ό φροόραρχος αυτών στρατηγος Ζάκος' πλήν έν τω μεταξύ οί Τοΰρκοι σπεύσαντες έκ τής — Μία ϋύλληιΐης Ή κυκλοφορήσασα άπό τής παρελθούσης Δευτίρας είδησις μεταξύ τοΰ ίμπορικοϋ κόσμου τής γείτονος πόλεως, ήν κα! ήμεΤς άνεγράψα- μεν, περί σκανδαλώδους τιιος άπάτης, ής θΰ- . μα υπήρξε τό έν Πάτραις ύποκατάστημα τής Ι 'Εθν:κής .Τραπ;ζης έπεδίδαιώθη,άπό τής χθές | ί δέ ενεργοΰνται τακτι Χθες συντΧτ)^ Πειραιεί ____ λών τής έταιρίας «ΆνϊρικοτνθκλοϊΛΛΪ Ιΐέτρα- κάπουλος» Π. Πετρακόπουλος, ίνα εςακρ1!-. βωθή πώς διενηργήθη ή άπάτη καί ποίος ό αΰ:θ'.ιργό.ς αυτής. πέτυχον 5 άντιπολιτευομενοι. Άλλά καί έν τω νομώ τούτω καί έν τω δή·, ω Ι'εωργιθυπο- λεως έλαβον πάλιν χώρϊν τραγικά γεγο οτα συνεπεία παρίξηγήσεως πιθανώς. Διότι ένω δύο άντιπολιτευομενοι ήριζον πρ^ς αλλήλους μακράν τοΰ τόπου τής ψηφοφορίας τίς πρώτος νά ψηφοφορήση συμπλακέντες ιιάλισΓ», οί έπι- βλέποντες την ψηφοφορίαν "Ιταλοί, κατ' άλ λους χωροφύλακες, έπυροβολησαν καί εφόνευ¬ σαν έ'να, έτραυμάτισαν δέ περί τούς 7. Έπίσης έν τω νομώ Ρίθύμνης έν τω δήμω Γαράζου, καθώς προεβλέπετο, έματαιώθη ή έκλογή έπιτυγχάνοντθί· τού ύποψηφίου τής αν¬ τιπολιτεύσεως. ΠοΓαι σκηναί, τραγικαί άναμ· φιβόλως Ιλαβον χώραν έν τψ δήμω τούτω δέν επληροφορήθημεν. — ΊΙ ϋπάν»ς των (,ύ'ποιΐτηφΐων Έν γένει τα άποτελέσματα των δημοτΐκών έκλογών διεξαχθεισών, ιδία έν ιω νομφ Ρε¬ θύμνης καί έν τφ νομώ Ηρακλείου, υπό τό Κράτος πολυποικίλων κατά τής αντιπολιτεύ¬ σεως πιε'σεων ανέδειζαν πλειοψηφοΰσαν την άντιπολίτευσιν τούτέστιν την επανάστασιν. Σημειωτέον, δτι αί ύπιψηφιοτητες των δημο- τικών άρχοντων Ιπρεπε νά υποβληθώσι 8 ημέρας μετά την έκ των βουνών κάθοδον μας καί ώς έκ τούτου είς τινος δήμους οΰτε ύποψη' φίους ηδυνάμεθα νά Ιχωμεν. Άλλ' έν πάσει περιπτώσει καί ού'τως εχόντων των πραγμά- των κατά τάς εκλογάς ταύτας καταπληκτι¬ κώς έπλει&ψήφησεν ή αντιπολίτευσις, τοΰθ' ό¬ περ σημα.νει, δτι θα πλειοψηφήσει καί έν τί; σκντακτική συνελεύσει. 'Ενω προτέρον, ίνα καταπολεμηθή τό κίνημα, ελέγετο δτι ή αν¬ τιπολίτευσις οΰτε τό ΙΟον τοΰ Κρητικοΰ πλη- θυσμοΰ άκΐτέλει καί δτι δέν εϊχοιιεν δίκαιον νά αξιώμεν δτι έκπροσωποΰμεν τό γνήσιον φρόνημα τοΰ Κρητικοΰ λαοΰ, άκοδεικνύεται σήμερον δ'τι εψεύδοντο οί ταυτα λέγοττβς.·<7 Ι. Γ. ) ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, 4Ία%ουαροο. (Τοΰ άντα- ΐπθκριτοΰ μας).—Τα άποτελέσματα των δημο τικών έκλογών υπήρξαν ο?α άνεμένοντο. αντιπολίτευσις παρ'ίλας τάς κυβερνητικάς έ- πεμβάσεις κατήγαγε περιφανή νίκην ούχι μόνον έν τψ ήμετέρω νομώ, Ινθα ή πλειονοψηφία ϋ πήρξε καταπληκτική, άλλά χαί καθ' δλην την νήσον. Καί ούτω διαψευδονται καΐ αί τόσον σπεύ¬ σασαι νά πανηγυρίσουν διά την νίχην 1 τής Κυβερνήσεως τινές των Άθηναίκών συναδέλ- φων σας, αί μετά τόσης τολμης δημοσιεύσασαι φαντασιώδη άποτελέσματα. — Ης τόν δήμον ΊΙρακλεΙον Είς τόν δήμον Ηρακλείου εξελέγη διά καταπληκτικής πλειονοψηφίας όλόκληρος ο συνδυασμός τής αντιπολιτεύσεως, καίτοι πολ* λο'ι έκ των Όθωμανών, οίτινες άναντιρρήτως θά έψήφΐζον τούς φίλους τής αντιπολιτεύσεως, δέν συμμετέσχον είς την εκλογήν. Έκ των ψηφισάντων 2122 οί μέν 1287 είνε χριστια- νοΐ, οί δέ λοιποί 835 Όθωμανοί. "Υπέρ τθΰ έπιτυχόντος ύποψηφίου δημάρχου τής αντιπο¬ λιτεύσεως Μουσταφά 6=η Δεληχμετάκη εψή¬ φισαν 1645 έν όλω. Ό έπιτυχών πρώτος πάρεδρος Σταΰρος Μαλαγαρδής, φιλος και ούτος τής αντιπολιτεύσεως, έλαβε ψήφους 1557, ένω ό πρώτος των έπιλαχοντων κυβερ · νητικός ύποψήφιος Γ. Πιθαράχης Ιλαβε μό¬ νον 1129 ψήφους. — Είς τοί/ς «λλονς δίιιιονς Έκ των άγροτΐκών δήμων τοΰ Ηρακλείου οί έπτά Ιδωσαν την νίκην είς την άντιπολί¬ τευσιν διά μεγάλης πλειονοψηφίαν. Είς δέ τόν δήμον Άγυών Παρασκιών, δπου εξελέγη δήμ-αρχος ό φίλος τής αντιπολιτεύσεως κ.Έμ. Καπιτσάχης, έκ των χιλίων ψηφισάντων, υπέρ τοΰ κυβερνητικόν ύποψηφίου εψήφισαν μονον δ ι α κ ό σ ι ο ι. — ΊΙ τάξ*ς κατά τάς εκλογάς Ως καί ανωτέρω γράφω, οί κυβερνητικόν καί αυτή ή χωροφυλακή διέπραςαν αληθή δρ- για, δπως δυνηθώσι νά μετατρίψθυν τό άλη Οές φρονημα τοΰ Κρητικού λαοΰ. Πρωτάκου στοι έπεμβάσεις έλαβον χώραν ε'ς δλους σχε Η δόν τούς δήμους τής νήσου, πλείστοι δέ φιλοι τής αντιπολιτεύσεως απεκλείσθησαν. Παρ' όλας δέ τας τροσπαθείας των αντι¬ πολιτευομένων δπως μή χυθί] διά μίαν άκόμη φοράν ίδελφικόν αί'μα, δέν Ιλειψαν αί συμπλο¬ καί, οί τραματισμοί καί οί φόνοι. Ούτω εφονεύθη ένταΰθα υπο τής χωροφυλα ής γνώσις Κρής, ό Σαράντος, ύπήκοος Ό- 'ωμανός, τό περίεργον δέ είνε ότι ό φονεύς έν συνελήφθη. ΤΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ πολλούς των κατερχομενων νά έπαν;λθωσιν | θέσεις αυτών, χωρ'ις νά τολμήσωυι κάν νά κε- -'- -*- Π."*----1·*----ί..ο« ...«.,» .Λιι )η,·>Λυ η!^ υΛ>τ..%η, <τΛ «τετ/»νηίΛΐΐί'ν» ΙΓϋβθβολατ. των τοο είς το Παλαμήδιον Ινθα μετά των λοιπών οίκ τριν εύρον θανατον παρά των έξηγριωμένων τούρκων Μετά τούτικν συγκαταλεγεται καϊ ό ε'λλην συνταγματάρχης Λεονάρδος Ταρωνί της άνώτερος άξιωματικός τής φρουρας. *. Συγχρόνως πρός την εισβολήν των Τούρκων είς τό Παλαμήδιον, έτερον τουρκικόν σώμα, Λ τεταγμένον πρό τής πόλεως τοΰ Ναυπλίου, κατώρθωσε δι' άναφλέξεως ύπονόμο.* νά διο- ρύξη τό προ των τειχών σφηνοειδές προχωμα (ΐΕβΗ»), ό'περ δι' εΰρείας έχωριζετο τάφρου άπό τοΰ προμαχώνος τής πύλης τής ξηρας" τό ορ^γμα τουτο έπεχείρησαν να ν.. *^-1. ..^η^ οί Ένετοί έξελθόντες τής πόλεως, πλήν άπε κρούσθησαν υπό των όπισθεν τού προχώματος προχείρως όχυρωθε'ντων Τούρκων. Έν τφ με ταξύ κατέφθασαν καϊ οί έκ Παλαμτ,ϊίου πά ρακολουθοΰντες τούς φυγάδας Τοϋρκοι καί ή νώθησαν μετά των έκ τής πεδιάδος έπιδρα μόντων συναδέλφων αυτών* πάντες δ όμ,οΰ χωρ'ις νά διστάσωσιν έρρίφθησαν είς την πε- πληοωμένη* ίλύος τάφρον καϊ κατώρθωσαν νά φθάσωσι τα κράσπεδα των προμαχώνων. Εν¬ τέυθεν άναρριχώμινοι, ώς ηδυνήθη κάλλιον έ'καστος, ύπερέβησαν τό τεΤχος καί κατέσχον την άνωθεν τής πύλης τής ξηρά» Ιπαλξιν α¬ νευ τινος άντιστάσεως. Πάντες οί Ένετοί κα- πεδιάδος κατέλαβον τάς πρός την πόλιν ύπω· Ι ταληφθέντες υπο πανικοΰ, δν μετέδωκαν αυτοίς ρείας «0 Παλαμηδίθυ κ*ί θ3τως ηνάγκασαν οί φυγάδες τοϋ Παλαμηδιου, κατέλιπόν τάς νώσωσι τα πεπληρωμένα πυροδολα των προ μαχώνων ·*· Ό Γενικός Προδλεπτής τοΰ Μωρέως Ά- λέξανδρος Μπόνος, ά'μα ώς έπληροφορήθη παρά των φυγάδων τοΰ Παλαμηδιου δτι οί Τοΰρκοι εγένοντο κύριοι αύτοϋ καί ηπείλουν την πόλιν, ΰψωσεν έπϊ τοΰ Διοικητηρίου λευ κήν σημαίαν, φρονών δτι διά τού μέσου τού¬ του ήθελεν άνακόψει την λύσσαν των έπιδρο μέων' άλλ' ήτον άργά. ΟΊ πρώτοι έπιβάντες των τειχών Γενίτσαροι είχον ήδη διαρρηξει την πύλην τής ξηρας, δι' ής είσ;ρρευσεν είς την πάλιν εσμός άγρίων τούρκων λεηλατούν ■ των καί άσπλάγχνως κρεουργούντων πάν-α προστυχόντα εχθρόν. Ό Ένετός φρούραρχος τοϋ Έπιθαλασίου φρουρ'θυ Άγγελος Βάλβης ίδών ότι έν Ναυπλίω καί Άκροναυπλία είχεν ΰψωθή λευκή σημαΐα, άνεπέτασε καί ούτος τοιαύτην καί ήνοιξε τάς πύλας. Ούτω μίχρι τής μεσημβρίας τής 9ης Ιουλίου 1715 πάντα τα φρούρια τοΰ Ναυπλίου, τα οποΐα καί φύσις καί ή τέχνη είχ» κοίταστήσει άπάρθητα περιήλθον καί αύθις είς χείρας των Τούρκω άνευ σχεδόν άντιστάσεως έν διαστήματι βρα- χυτέρω των εξ ώρών άπό τής ενάρξεως τής προσβολής. Ι'Επετα» συνέχεαα] ■IX. Γ. ΛΑΜΠΡΤΝΙΔΗΣ — Λί ψωτιότικα· ί'λιιι Κατηρτίσθη είς τΌ υπουργείον των Έσωτε- ικών καί απεστάλη είς τό Εθνικόν Τυπο¬ γραφείον πρός εκτύπωσιν νομοσχεδιον περί φο- ολογί/ς των φωτιστ.κών ύλών. Διά τοΰ νομοσχεδιου τού-ου φορολογεΤτίΐ ό ηλεκτρικόν φώς, τό φωτΛί'ριον, ή γαζολίνη καί ή άσετυλινη Τό ηλεκτρικόν φώς καί τό φωταέριον θα φορολογηθοΰν έλαφρότερον, βζ ρύτερον δέ α! λοιπαί φωτιστικαί ύλαι. Είς το μέτρον τουτο προΐδη δ κ. Σιμόπουλος δ ό α Ικ τινος στατιστικής καταρτισθείσης είς τό ύ πουργίΤον των Ο κονομικών επείσθη ότι έχουσι ελαττωθή σημαντικώς αί εΐσπράξεις τ&ΰ πε- τρελαίου ένικα τής μεγάλης χρήσεως των ά νωτέρω φωιιστικών ΰλών. — Τα διδακτικα (ϊιβλία Διά τοΰ νομοσχεδιου περί διδακτικών βι- ΛΧ/Λν »·^ρ<· -οΓι Λτί>»Λΐι ίγ^^ιρΓμεν κ£»? προχθΕί
  τ, Ιγκρισ ς των β:6*.ίων θά γινεται κατά ε'ςαε-
  τίαν, 0ά έπΐΓρέπ^ται δέ ή έγκρισις τρών μό·
  νο< βιβλίων εκάστου εϊδους καί τό Δημόσιον Οά εισπράττη ποσοστά πα·ρά των έκδοτών είς αντάλλαγμα των οποίων θά παρέχη τόν χαρ ην απηλλαγμε'νον τε'λους. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΐΛΣ — Ό ταιιίας τοί> Λίιηον
  Ό Νομάρχς Άτπκής, ώ; εγνώσθη χθές
  απέστειλεν έγγραφον διά τοϋ όποιου -αραγ
  έλλει δπως συνέλθη ταχέως τό δημοτικόν
  συμβούλιον Πειραιώς ίνα αποφασίση επί τοΰ
  ζητήματος τοΰ Δημοτικοΰ εισπράκτορος τό
  ποίον είνε έκκρεμές επί τοσούτον χρόνον.
  Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕ|Α
  Φύνος λιιότοΰ
  ΑΜΦΙΣΣΑ, 6 Ί»νου«ρίου. ΙΙίρΙ την 6 ώραν
  ή< πρωίας εξωθί τής πόλεως δ λοχίας τοΰ πΕ- ΐκοΰ Γάτος έβόνευσε τόν έπ'κεχηουγμένον λη- τήν Καβαμέρην. Αί αρχαί μετέβη«ανέπ.1τοιτρι» χαί έπεβιβ^ω- <ΐαν την .ταυτότητα τβντ^ον.ευθέντο; ίστις εϊ/ε 'απ,,άξει άναριθμητοι»ς''·.9^(θ.υς καί ληστείας. Εις- τί< Πάτρας <δ 1<5ετής Χ?. Μιχάλόπουλος .*«γ.γ*Τ εκουσίως την 15έτιδά"Αγλατ«ν Κολ- υροπουλου ωδήγησεν ,ύτήν είς την οΊχί,ν τού. Οί αδελφοι δμως τής νέας άναχαλύψοιντες αύ- ■ους τόν μέν απαγωγέα έτραυμάτισαν διά μαναι- -ν δεινήν δέ ωδήγησαν π,'λ,νε'ις την οικίαν των. -ΙΑ ΤΟΥΣΐ_|._#οΐΤΗΤΑΣ Ποθχ^νοϋ άπ4·,τής.·*>τ;/οας ^^
  θμένη ή'
  γανον τί
  ώρας.
  Έπίσης παραχαλοΰνται
  διέλθωσιν,4έκ των
  Αγών καταβάλλεται διά νά
  μείνη ό δημοτικός φόρος είς ήν
  διαχείρισιν τοΰ δήμου. Άλλ* έρο),
  τώμεν τούς άγωνιζομενους πηλ
  τουτο νά μας άπαντήσουν:
  1) Πόσα εΐσεπράχθησαν έκ Χοΰ
  δημοτικοΰ φόρου κατά τό ετος ]9θ3
  κοί υπό ποίον όριον φορολογίας.
  2) Πόσα είσεπράχϋ"ήσαν κατά ϊυ
  ετος 19Ο4 καϊ υπό ποίον όριον φοηυ.
  λογίας.
  3) Πόσα κατά τό δτος 1905 χβΐ
  υπό ποίον όριον φορολογίας.
  Αναμένομεν δέ τάς άπαντ,ήσεΐς
  ταύτας διότι φαίνεται πώς ή μ^},
  τοΰ τύπου ή περί τόν κ. δήμαρχον
  ή έπλανήθη είς τάς άνακοινώσεΐς χης
  ή ζητεί νά πλανήση.
  Διότι, μεθ' δλην τόν επιβληθείσα
  επί τής δημαρχίας τοΰ κ. Σπ. Μερ-
  κούρη αύξησιν τοΰ φορολογικόν ό-
  ρη γ
  ρίου είς τό ανώτατον σημείον,
  μείωσις καί δχι αΰξησις των ρ
  ξεων. "Οταν δ' εχομεν τόν βόλον,
  πόλιν 17 χιλιάδων κατοίκων μέ χό
  αύτό φορολογικόν όριον δοΰσαν ε¬
  φέτος 470 χιλιάδας δραχμάς έκ δα-
  σμοϋ ώνίων καί έμπορευμάτων, ή
  πρωτεΰουσα τοϋ Βασιλείου έπρε~)
  κατ' αναλογίαν νά δίδη τέσσαρα έ-
  κατομμύρια. Άλλά διά νά έξακρι-
  βωθχ] πόσα δύναται νά δώση πρέ-
  πει νά γείνη δημοπρασία. Καί την
  δημοπρασίαν ταύτην νά διεξαγάγη
  ά>5 δημοπρασίαν καί δχι ώς μέθοδον
  άποκρουστικήν -τλειοδοσίας η δημο-
  τική αρχή των Αθηνών.
  Εμφανής λοιπόν πλαστογραφία είς
  τό ζήτημα τής επιτυχίας των δη¬
  μάρχων της Κρήτης. Τό χθεσινόν
  τηλεγράφημα των «Αθηνών» καί
  αί σημεριναί άνταποκρίσεις μας δί-
  δουσι πέρας είς την έξ ϊσου μέν μω·
  ράν, άλλά καί έξ ϊσου χαρακτηρι-
  στικήν μέθοδον τής άποκρΰψεως τού
  φωτός καί τής αληθείας έτί των
  Κρητικών ύποθέσίων.
  Αί εκλογαί δ' αύτοι είνε ό πρό-
  λογος της ψηφοφορίας τής Εθνοσυ¬
  νελεύσεως. Όταν δ' ή ψηφοφορία
  έκείνη διεξαχθχί καί άνευ βίας, αμφί¬
  βολον ά· καί είς κυβερνητικός πλη-
  ρεξοΰσιος δοθή υπό τοΰ κυβερνη-
  τικου κόμματος.
  νννννν
  Οΰτε λέξιν διά την συνέντευξιν τοΰ
  Ύπάτου Άρμοστοΰ εγραψε χθές
  ό τύπος ώς έκ συνθηματος. Διατί ή
  σιωπή; Μυστήριον. Άλλ' ή κυβέρ¬
  νησις βεβαίως δέν εχει συμφέρον νά
  σιωπήση.
  Λ;Λ\Λ
  Οί άναμιγννόμενοι εΐδιχώς είς τα Ιχλο
  γικά — καί πόσον ολίγοι Θά εϊνε οί ϊ
  χοντες άντοχην δαφρήαεω; σήμερον διά
  τοιούτους βορβόρους! — διατείνονται δτι
  τρείς χαι πλέον χιλιάδες ίκ των ά>αγραφο·
  μίνων είς τόν έχλογικδν κατάλογον τοΰ
  Δήμον Ά&ηναίων ψηφοψύρων είνε άνΰ
  πα^χτοι. Δεν εΐξεύρομε* εάν δ τεράστιοςαί-
  τος άρι&μός είνε άιοΐύτω:άχριβής, ιομίζο-
  μΐν δμως δτι ξργον %νβερνήαεως σεβομένης
  έαυιην κηϊ πονούοης τό Άατυ θά ητοή
  δι' εΐδιχοϋ νόμον ά*α&εώρηαις τοϋ χατα-
  λόγου αΰίθϋ. "Ας παρελάσουν ολοι οί Ά-
  &η·>·αΐοι ψηφοψόρο. άπό τό Ιερόν Εναγγέ
  λιον τοϋ Πρωτοδικείου νά δώοονν καί πά¬
  λιν τόν δρκον τοΰ Ιχλογέω;. "Αί προσέλ¬
  θουν οί πατέρες καί οί άδελφοϊ των απόν¬
  των ίνα όρχισΰώσι δι αΰτούς, δπιος γίνε-
  ται κά&ε Ιανουάριον διά τάς ίνστάαεις χαχά
  τοϋ κατάλογον. "Ας άνανεω^^ δμως χαϊ
  Άς άναχα&αρ&ί} δ χατάλογος αΰτός, υ ο¬
  ποίος τόσον όμοιάζει με αΰλήν Αύγείον.
  Ητο»» άνάγχη πλέον! Ή «Διχαιοούνη*
  ή σήμερον βλέπουσα τό πρώτον φώς
  εφημερίς, τό ίπί >ημον ονιως εΙπεΧν όργανον
  τοΰ Δίχασκκοΰ καϊ διχηγορικοΰ κόσμον ε*
  χει νά ίπιχελέοΐ) υψηλόν άληϋώς προορι·
  σμόν" εχει νά άννψώση πολλά πεπτωκότα
  καϊ πολλά άτόπως υρ&ούμενα νά χαταρ-
  ρίψη Ενγε είς τονς άναλαβόντας την
  βονλίαν.
  ην πρωτο-
  γραβείων μας οί χ. λ συ^άδελφ,οι άπΐσών των
  σ/ολών, χατά τϊτ^^ηή; ώ^αν χαθ' έχάτιην.
  Ί^Γ <α Εφημερίς άναγράφουσα την είδησιν -*-▼— της δημοοιεύαεως τοϋ Καταστατικόν της περιφήμου με,αλΐευτπής Έταιρείας Ερμωνης, την τιτλογορεΐ μέ τόν νεοφανη ^αϊ «γνωστόν * τόν ε>-οΟ«λν νύμοΙ τ[χ[
  υτννομος & τ α ι ρ ε ί α>-
  ^θ££Σ^καί*βτβ)ρεϊαι ίποτβ-
  τι ο ν ο μ - · · "--------------
  Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΪΩΚ ΑΝΔΡΙΩΝ
  Γ ν ω όϊ ο ποιεί
  ι
  Ότι την προσιχή Κυριακήν 8ην τρέχοντος
  μηνός καί ώραν 2αν μ. μ. προσκαλοΰνται ά¬
  παντα τα μέλη τοΰ Συνδεσμου είς γενικήν συ¬
  νέλευσιν έν τ^ αιθούση τοδ Δημαρχείου.
  Έν Αθήναις τή 3 Ίανουαρίου 1906
  Ό Πρίεδρος
  Λ. Ν. ΚνρΐαζΑς
  ΕΤΑΙΡΙΑ Σ.π.Α.Π.
  ΔΑΝΕΙΟΝ 6,000,00ο ΔΡ.
  Ή πληρωμή τού ύπ'άριθ 31 τοκομεριδιου
  τοΰ ώ; ά"ω δανείου πρός δρ. 3.50 καί ή έ-
  ξαργύρωσις είς τα άρτιον των κληρωθεισών
  90 όμολογιών ύπ'αριθ 981-990, 11051-
  11060, 11241-11250, 19591-19600,
  26071-20080,26941-26960, 28211 —
  28220, 29471-29480 γενησεται άπό τής
  16ης τρέχοντος Ίανουαρίου ώραν 3 — 5 μ. μ.
  είς τό ταμείον τής Διευθύνσεως (θεμι
  στοκλεους 6).
  (Έχ τοΰ Γραφείον)
  ο ι
  Ηα Εφημερίς τοΰ Φός» ή δποία τιαρα-
  χολον&εϊ την παγκόσμιον Ιπισιημο·
  νιχήν κίνησιν λεπτομερώς, γράφει διά μα·
  χρών είς τό φύλλον τή(, 3 Ιανουάριον διά
  την ανακοίνωσιν τοΰ κ. Αρχοντοπούλου,
  χ ην όποιαν έκαμε πρό τίνων ημερών β&
  την Γερμανικήν Αρχαιολογικήν Σχολήν"
  Ικφράζεται δέ λίαν εύνοϊκώς πιρι τής δο
  ϋείσης νέας έρμηνεί·ις τής Ζψοφόρου τον
  Παρ&ενώνος ντό τον ημέτερον αρχαιθ·
  λόγον. ΑΙ α Ά&ήναινίδημοσίενσαν λεπτομεθή
  περίληψιν τής διακοινώσεως τοΰ κ. Άρβα-
  νιτοπονλου είς τό φύλλον τής 8 Δεκεμβρίον.
  Έπίσης γράφει χά εξής ή α'Εφημερίς
  τοϋ Φός» διά το νέον Εργον τοΰ ημέτερον
  άρχαιολόγου '·
  «'Έν νέον τεμάχιον τοΰ διαγεάμματος τ*"
  Διοχλητιανοΰ ευρέθη πρό τινος έν Τεγί^ &πό τοϊ
  διοάχτ. χ. Άρβανιτοπούλου χαί έξηγήθη ί·Λ
  αΰτοΰ διά μαχρώ* είς "ιδιαίτερον βιβλίον. ιΟ Α"-
  τοχράτωρ Διο λητιανός, ώς γνωστόν, έξέδωχι το
  301 μ. Χ., διάταγμα, ίπου ώριζε τάς τιμάς των
  πραγμάτων, καί των ελαχίστων άχόμη, χ«ί τ·
  ήμε^οαΐσθια των έπαγγιλματιών. ΙΙοινή Οανΐ'
  τοά έπεβάλετο είς τόν πωλουντα ή ζητοΰντβ η¬
  μερομίσθιον ανώτερον τοϋ γραφομένου ι'ις την
  αύτοχρατορΐκήν διατίμησιν. Τό επίσημον χιίμ'
  νόν ήτο λατινιστΐ, άλλ' αί πόλεις ίΤ/ον χ«1
  Έλληνικιν μετάφρασιν Πλέον των 55
  /(ών των μβταφράσεων τούτων εσώθησαν,
  ευρεθέν έν ΤεγέΌι, πιριέχει τάς τιμάς
  άρωμάτων, έλαιων, φαρμαχευτιχών χαί Ίβμβτι·
  κων ούσιών.»
  ΑΘ Η Ν Α!
  '™~*—™——ε—επεεεεεεε—εε——|ε—ε—π—π—π—π—ε^εε—ρε—ρε—εε—ρε—ρε—ρε—ρε—εε—ε^
  Ι τάς αξιώσεις των. Οί κάτοικοι ζητοΰσι την βελ- έκ Τριπόλεως ονόματι Νικόλαος ήλικίας 25
  τ/ωσιν της ποιότητος τοΰ άερίου καί την έλάτ- ρίπου έτών
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
  ___β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Τό συνέδριον τοΰ Άλχεθίρας όπερ παρου-
  βιάζιι καί την πρωτοτυπίαν διά διπλωματικόν
  συνέδριον σπουδαιότητος Ισης διά τάς τύχας των
  αοριχανικών τω-
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΝΕΔΡΙΟΥ ρών ,σης κ,ι
  τό τουΒερολίνου
  διά την Ευρώπην, νά άριβμη μεταξϋ των μελών
  τού ς άντιπροσώπους καί τέσσαρας χυρίαςΜαρο-
  χι /άς μελλούσας νά λάβωσι μέρος είς τάς συνε-
  δριάσιις μετά των άλλων 19 αρρενων άντιπρο-
  σώπων τοΰ Μαρόχου, ήοχισε νά προβαίνη, κα-ά
  τα οημερινά τηλεγραφήματα, είς την σύστασιν
  επιτροπών χαί την συζήτησιν των βριον οΐτινες
  χρίνονται χαθορισταίοι υπό των διαφόρων Δυ·
  νάμιων.
  ΊΙ προσοχή τής συ<δ'»ισχέψ(ως θά σ-ρα®η ιδίως είς την τακτοποίησιν τής άττυνομίας τού τόπου, «ίς την έξάλειψιν τοΰ λαίρεμπορίου των ίπλων χαί ιίς την εισαγωγήν ΰγιοΰς οικονομικόν προγράμματος είς την χώραν. Άλλά τ ο ακαν- 6ώοι? είν» ή έξεύρεσις των μέσων δι* ών θά χα- τορβωθώσιν 5λα αΰτά χαί επί τοϋ σημείου τού¬ του θά προχύψωσιν α' αντιθέσει^. ΊΙ Γβλλί* θά ζητήση άπό τάς Δυνάμεις ειδι¬ κήν εντολήν Ινα α! ζητούμε αι μεταρουθμίσεις γίνωσι υπο τόν Ελεγχον χαί τή< διιύθυνσίν της. Άλλ' ήδη ϋπάρχουσιν ενδείξεις ίτι ή Γερμανία μή άοκουμενη είς τας έγγυήσειι· άς προθύμως τη παρέσ/εν ή Γαλλία θά επιμείνη 8πως έχτός τώ/ επβρχΐών αΐτινες συνορεύουΐι μέ την Άλγι- ρίβν 5λαι αί άλλαι τεθώτιν υπό τόν Ιλεγχον ί- λω των Δυνάμεων. ΊΙ θέσις {μως τής Γερμανίας έν Μαρόκω Βια- ββρεΐ χατά πολϋ τής θέσεως τής Γαλλίας. ΊΙ αοριχανιχή γαλλική άποιχία έστο'χισεν είς την Μητρόπολιν έχατομμύρια είς χρήμα χαί πολλάς χιλιάδας ίπιλέκτων στρατιωτών. "Αδύνατον λοι- πόν νά υποχωρήση. Οά δεχθή δ*μως τοιαύτας προτάσεις ή Γερμβνία; ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ "ΠΡΑΚΤΟΡΒΙΟΥ ΑβΗΝΟΝ,, Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΑΑΧΕΘΙΡΑΣ, 6 Ίανουαρίου. — ΊΙ διε&νης συνδιάακεψις συνήλθεν Ιν Ιπιτροπΐ} ψις Ιξήτααι τό ζήτημα της καταδιώξεως χον λα&ρεμπορίου των δηλών, τής πα- ριμποδίσεως ε'ιοαγωγής δηλών καϊ πολε- μιφούίων είς τό Μαρόκον, περϊ των ποι- νών ίίς τάς δηοίας θά υποβάλλωνται οί ηαραβάται καϊ Ιν γένει περϊ των ληητέων μέτρον Ιπϊ των εΐρημένων ζητημάτααν. Πέντε εΐοηγψαϊ ϊπιφορτΐοϋηοαν νά έ· χοιμάοονν σχέδιον, επί τοϋ οποίον θά α- ηοφασίοη οριστικώς ή γενική συνέλευσις 07ων των άντιπροαώπων. ΟΙ διορια&έντες ιΐαηγηταϊ είνε δ τοϋ Μαρόχου άντιπράσω· ηος Σι&Λλ- Μουκλ), δ κάμης Τάτενμπαχ, δ χ. Πέρε& Καβαλλιέρο χαΐ δ Μαλνουϊοαϊ, ηροοέτι δέ καί δ τεχνιχός άντιπρόσωπνς κ. Άγχρέλ. ΙΛ/ΜΑΛΛ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΥΠΟΥΡΤΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 6 Ιανουάριον. — Τα άπο- τιλέσματα των Ιχλογών, τα σήμερον την πρωΐαν γνωσθέντα, φέρουσιν ώς άποτυ- χόντας δύο έ*τι μέλη τοϋ ουντηρητιχοΰ ΰ- ηονργιίου, τους κ. κ. Μπόνδρικ καί Ταά· νννννν ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑλΑΙΑΣ-ΒΕΝΕΖΟΤΕΑΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 6 Ίανουαρίου.— Έπιστέλ- λοναιν Ιχ Κόρακας, δτι δ επιτετραμμένος τής ΓαλλΙας ίν Βενεζονέλα έλαβε τα άνα· χλψήριά τού. Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΙ ΣΤΙΒΑΣΙΝ ΒΙΕΝΝΗ, 6 Ίανουαρίον. — Ή Αυατρο- ονγγριχή Κνβέρνηοις Ιπληροφόρηαε την Σερβικήν, δτι θά Ιξαχολον&ήσν τάς δια πραγματενοεις διά την εμπορικήν συνθήκην μόνον, Ιάν ή Σερβία ΰηοχρεω&η επισήμως της ποιότητος τοΰ άερίου καί την ελάτ¬ τωσιν τής τιμής τού άπο 30 λεπτά κατά κυβι- χον μέρτον ' είς 20, ώς είνε είς «λας τάς εΰρω- παϊχά; πόλεις. Καϊ ετέθησαν πάλιν είς την ήμε- οησίαν διάταξιν όλαι αί άλλαι πρωτογενεϊς ύλαι τό πετρέλαιον, το ϊλαιον, ή παραφερίνη, ή άσε- τυλίνη,^ κλπ., άχολουθούμενα μέ τους ά/ωρ(· στους αχολούθους των έκ λαμπών χαί δοχείων. Καί χαθ' ίλα τα βϊΐνόμενα φαίνεται δτι ή έται- ?ί« θά υποχωρήση. Διατί έννφλώθη ΙΙρωτοφβνές γεγονός άναγράβουν αί γαλλιχαϊ εφηιιερίδες ώς συμβάν είς την Τύνιδα. Εις Γάλλος στρβτιώτης, ονόματι Δελχασσέ ειχε διαταχθη παρά άνωτέρου νά κάμη ίξίυτελι- στιχήν τίνα εργασίαν. Μή θέλων νά υποστή τοι¬ αύτην ταπείνωσιν παρεκάλεσεν ίερέα τινά νά τοϋ έξοούξη τοϋ{ οφθαλμούς. Ό 'ερεϋς ϊλαβί πράγ- ματι^ σίδηρον τόν έπυράκτωσε καί εξετέλεσε τό παραγγϊλμα τού στρατιώτου υβισταμένου άτα- ρά/ως τάς φοβεράς άλγηδό^ας. Ό ίερεϋς χατεδι*ά«θη είς δέχα ετών φυλάκι¬ σιν. ΔΐΚΑΣΤΗΡΙΑ Η ΔΟΛΟΟΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΑΐΓΙλΝΝΗ ΠοΟ Οά γίνη ίι δ{κη Κ»θ' & πληοοφορούμεθα ή δίχη τού πρωθυ- πουργοΰ Δηλιγιάννη θά διεξαχθή χαί πάλιν είς την αίθουπαν τοϋ Βαρβαχείου διότι ή αΐιθουσα της Νομιχ% σχολής έξετασθεϊσα έξ άρχής εΐ/ε κριθή άχατάλληλος μή έχουσα άλλως Ειαμερίσματα πρός παραμονήν των μαρτύρων και των κατηγο¬ ρουμένων. Πιθανόν ?μως έπειδή πρόχειται νά διαχοποϋν καί πάλιν έπ' αρκετάς ήμέοαί τα (Λαθήματα των μαθητών νά δρισθή τόπος συνεδριάσεως διά τή/ δίκην ή «Ιθουσα τού Πλημμελειοδικείου. Τό ζήτημα έν τούτοις κατά πά·ϊαν πιθανότητα θά λυθή έντός τής ερχομένης εβδομάδος προσδιο- ριζομένης τής καταλληλοτέρας αιθούσης διά τή< διεξαγω γήν τής δίκης. ΠΡΟΤΟΔΙΚΕΙΟΙΙ ΗΛΕΙΑΣ ΟΙ δηιιοι Θελπονιίπς καί Έλειτϋΐνος κα» μία ϊύχΐ» δικπγ. όυλλόγοιτ ΠΥΡΓΟΣ, 6 Ίανουαοίου (ταχυδρομκώς).— Μίτ' ένθουσιασμοΰ ηκούσθη έντζϋθα ή ποίτασι; τοΰ βουλευτού Γορτυνίας χ. ΣίραφεΙμ, δ'πως οί δήμοι θελπούσης καί 'Ρλευσϊνος τής επαρχίας τού ύπαχθώσι δικαστικακ εί; τό Πρωτοδιχεϊον Ήλε£ας. Διά τής ΰπαγωγής ταύτης σιτουδχίως θέλουσιν ίξυπηρετηθ^ οί ανωτέρω δήμοι οΐτινες πολλάς ώρας εΰρ'σχονται εγγύτερον τοΰ Πύργου ή τής Τριπόλεως, μετά τοϋ Πύργου δέ χαί ή συγχοινωνία είνε πλέον άνεπτυγμένη χαί ί>μαλή.
  Συγχρόνως δμως θέλουσιν έξυπηρβτηθή σπου-
  δαίω; χαί τή; Ήλεία; τα συμφέροντα. Διά
  τουτο, ώ; μιχ/θάνομεν, & διχηγοριχος σύλλογος
  Πύργου πρίκειται νά δποβάλγ) ευχήν πρός την
  Κυβέρνησιν πρό; πραγμάτωσιν τή; ιδίας «αύτη;.
  Άλλ' ανεξαρτήτως τής εύχής ταύτης έν ^ή
  ένεστώσει Κυβεονήσει άντιπροσωπεύεται χαι ή
  Ήλεία, ό ά τιπρόσωπθί δέ ταύτη; εχει καθήκον
  ένεργώ; χαί πραγματικώς νά εργασθή υπέρ ζη-
  τήματο; έξυπηρετήσοντο; την πατρίδα τού, μέ
  την βεβαιοτητα δ'τι πάντοτε θέλει τώ μιίνει
  χαιρός διά νά εργασθή χαί δι'άλλα σοβαρώτερα.
  ΤΑ ΙΙΙΤΑ ΔΙΚΑΣΓΗΡΙΑ
  ΑΙ εκλογαί των εμποροδικών
  Εγένοντο προχθές αί εκλογαί των έμποροδι-
  χών των Μιχτα-ν Δικαστήριον. Επί 8ΐ6 έχλο-
  γέωνελληνβς ήσαν 258, ΊταλοΜ73, γάλλοι 12 ,
  άγγλοι 106, αΰστριακοΐ 95, γερμανοΐ 39, ί«πα-
  νοι 13, βέλγοι 8, ρώσοΌΐ 7, καί 22 ανήκοντες
  (ίς διαφόρους έθνιχότητας.
  Εξελέγησαν οί έξη; :
  "Ελληνες πέντε, Έμ. Μπενάχης, θ. Κότσι-
  χα;, Α. Ζϊρβ&υδάχ,ης, Κά αμ χ«Ί Μ«_Σιιναδι»ός.
  ΓεομανοΙ ιτίντ:, Μηι»3ί.^νΐγχελ, ΑαΛν/οζερ,
  Χέ;, Ροττάχερ, Σιέλλερ.
  Λΰστριαχο! τέσσβρες, Φένδερλ, Εμμ. Στρός.
  Αδ. Στρός, Ναχμάν.
  Ιταλοί τρείς, Λ. Στάνη, Ριέττη, Πόλλο.
  Γάλλοι τρεϊ;, ΈσχθΦΐί, Φραινέ, Ο"^λΧ.ωΐΒ·
  Άγγλοι τρεϊ;, Κάρβερ, Δίξων, Κίγχχαμ.
  Είς Ρώσσος Μαλίσων.
  'Απώλεια δταΟΑκης
  ΊΙ έν Καίρω έκδιδομένη αυνάδελφος «Χρονος»
  γράφει δ-ι ή διαθήκη τοΰ προ τινος αποθανόντος
  έν Καιρώ βιβλιοπώλου Λιβαδά σταλιϊσα ί>πό τοΰ
  διπλωματικοΰ πρα<τορ«ίου ποός τόν έν Άλεξαν- δρεία γεν. -τροξενον τή; Έλλάδο; εγένετο *—"- πε- ρίπου Απωλέσας ίμω; δ δυστυχής την ίσοροοπία» κατέπεσε χαί περιπλεχθΐίς υπό τους τρο/οϋς δι- εμελίσθη παραμορφωθείς «ρικωδώς. Τό πτώμα τού μετεφέρθη «ίς τό Β' νεκροτα¬ φείον δπου έξετέθη μέχρις ένταφιασμοϋ. Έκ των γενομένων ανβκρίσίων απεδείχθη ίτι τό δυστύχημα ήτο εντελώς τυχαϊον Τούτου έ'νεχα οΰτε δ δδηγός τής άμαξοστοι- χίας οδτε άλλο; τις συνελήφθη. ΚθΙΝΟΝΙΚΑ Δεν Ιορτάζει ό κ. Ί. Άρσένης καί ό κ. Ι. Φ. Κββαλλίνης £νεκα πε'νθους. Τόν αγαπητόν ημών σύζυγον, πατί'ρα, α¬ δελφόν χαί πάππον ΠΕΤΡΟΝ ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΝ θβνόντα χθές, κηίεύομεν σήμερον Σβδδατον, ώραν 2 μ. μ. έκ τ^ οικίας μβς κειμένης επί τής όδοθ Αθήνας αριθ. 94 είς τον Ναόν τής Χρυσοσπηλβιωτίσσης. Έν Αθήναις τή 7 Ίανουαρίου 1906. Ή αύζνγος Ενανθία Π. Έί,ιπεοοκλΛ Τα τέκνα ^ 1ΜΤΑΣΙΣ ΤΗΙ ΑΝΤΙΠΟΑΙΤΕΥΣΕΩΣ Ο κ. 4. ΡΑΛΛΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΤΑΤΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΩΣ Ο <■ 0ΕΟΤΟΚΗΣ ΠΑΡΕΒΗ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ζήτημα ήτο μεταξύ των πολιτικών κύκλων ή στάσις ήν θά έτήρ$ι βύ&ύς άμέσως κατά την επανάληψιν των εργασιών τής Βονλής δ κ. Δ.Ράλλης. Τόσον μάλιστα προσ&έτουσιν οί Ραλλικόί είνε βέβαιον τουτο, ώατβ εύ&νς την έπιοΰσαν, δηλαδή κατά την εκλογήν των επιτροπών, ή τότε Κν- Φαίνεται δμως, δτι άπο της χθές δεν βέρνηαις Ράλλη έξηκολον&ηαε νά έρ- χωροϋαι πλέον έπιφυλάξεις και οί γάζεται επί τής νομοΰβτικής έργα- άργηγόί τής αντιπολιτεύσεως έδήλω- οίας. Ελένη ΈμηεδοκλΛ, Αντώνιος Έμπεδο- 7 'ί '' "'—"»"·£> ^7 , """"
  κλΛζ, Γρηγόριος ΈμπεδοκλΛς, Άλ« σαν απροκαλυπΓως-, δτι θα πολβμη- Ό κ. Γ. θεοτόκης, προσ&έτουαι»
  ξάνδρα Μιχαηλιδου,Εύφοοόύνη Έμπε-4σ«>σι μετά πείσματος την Κνβέρνη- α'ι αυταί πληροφορίαι τής Αντιπολι-
  «ηνΗ-Ανν,ι,νΛ^τ.....Λ γ^,^τσιν) φρονούσι δέ μάλιστα, δτι ένεκα ,ενσεως,&μα ανέλαβε την αρχήν παρΑ
  τής άαϋενοϋς πλειονοψηφίας καί των Χήν υπόσχεσιν ήν έδωκεν τώ κ. Δ.
  Κοντουμά,
  ΈμπεδονλΛ, Μαρία Γρ. 'Εμπε-
  Δημήτριος Κθντονμδς, Κίμων
  Μιχαήλ ιδής.
  ΑΙ άδελφαϊ
  Ούρανία ΤσιτόεκλΛ ΟΙ Ζγγονοι
  Πολυξένη Τσιτσεκλή
  (Ή παροΰσα θεωρηθήτω καί ώς ΐδιβιτί'ρα
  πρόσκλησις).
  ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ
  ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
  Είνε ωρα(α ή παρομοίωσις, την οποίαν εχ«-
  μνε προχθές γνωστλς Ιμπορος διά τάς ωρισμένα;
  τιμάς ωρισμένων ε'ιδών πρός τό χαοτόσημον.
  Συγκεκριμένως δέ άνέφερε τα έλληνιχά κα¬
  πέλλα Ιΐουλοπουλου.
  "Οπως γνωρίζεις — ελεγε—τί χαοτόσημον σοΰ
  /ρειάζεται διά χαθε σου περίστασιν, ίτσι έσυ-
  στηματοποιήθησαν καί τα καπέλλα Πουλοπούλου.
  Ιΐηγαίνεις είς ι ήν επί τής δδοΰ Αίάλου 157
  αποθήκην τοΰ έργοστ»σίου χωρΐς νά βοβήσβι, ίτι
  θά σέ γελάσουν μέ τα α'ιώνια χαί συνειθισμένα
  παζάρια, Βιδεις οσα /ρήματα θέλεις νά έξοοιύ-
  σης, ζαΛ βαστάει ή τσέπη σου χα'ι δ ύπάλληλος
  σοΰ δίδει ίνα χαπέλλο πραγμ,ατιχής άξίας ίσης
  πρός 'ά χρήματά σου.
  Καί αυτή είνε μία μεγάλη άλήθεια προκειμέ-
  νου διά τα τόσον τελειοποιηθέντα καπέλλα Που
  λοπούλου. Έληαμόνησα $μως νά προσθέσω, ότι
  είς τα καπέλλα Ηουλοπούλου συμβαίνει χάτιπολϋ
  περίεργον. Όσον ο χόσμος τα ΰποστηρΐζει τόσον
  γίνονται χαλλίτε:α καί ευθηνοτερα.
  Είς -ήν αρχήν εΰρισκες ώραιοτατα καπέλλα
  μέ δραχ. 4 εχασ-ον. Τώρα τό ίδιον χαπέλλο τό
  παίρνεις μέ 2,85. Τα δέ τής αρίστης ποιότητος
  ρεμπούπλιχες χαι ήμίψηλα σχληοά ασυγκρίτως
  ανωτέρα των ΐύρωπαϊκών, μ έ δραχ. 12 χαί ΰ-
  ψηλά μεταξωτά αρίστης ποιότητος έπίσης ανω¬
  τέρα των εύρωπαϊχών μέ δρ. 28.
  "Εάν δέ ή Ιδία ΰποστήριξις εξακολουθήση έχ
  μέρους τής χοινωνίας πρός τα καπέλλα Ιΐουλο-
  πούλου βεβαίως πολϋ γρήγορα θι μιτο
  μέιρων, άτινα θά είοηγηϋ-β ή Κυ¬
  βέρνησις, δυσκόλως θα δυνηθή ν
  αντιμετωπίση την κατάστασιν ταύτην.
  Και δσον μέν άφορα τό τελευταίον
  τουτο, είνε ιαως αΐσιοδοξίας άντιπολι-
  τεντικής αυμπέρααμα
  Ράλλη, όλως αύ&ορμήτως φυσικώς
  καίτοι άφ ^ϋ δχι μόνον οΰδβμίαν πρός
  τουτο είχεν υποχρέωσιν, άλλά τουναν¬
  τίον επι τοϋ άνιι&έτον ίσως ήτο υπο-
  χρεωμένος, ό κ. Γ. Θεοτυκης, παρά
  την υπόσχεσιν λέγ^μεν ήν έδωκε τω
  Έκεΐνο δπερ βεβαιούται είνε, δτι δ κ. Δ. Ράλλτ), τω διεμήνυαεν δπειτα,
  κ. Ράλλης χαρακτηρίζει τόν κ. Γ. δα ηναγκάσθη ν αναλάβη την αρχήν
  Θεοτόκην ώς άποπλανήοαντα αυτόν πιεοΰεις υπό ΐών φίλων τού.
  ανευ λόγου την τελευταίαν στιγμήν Πάντα ταυτα βεβαιοΰνται. υπό τής
  και δηλώσαντα αυτώ, δτι δεν θα αντιπολιτεύσεως, άλλ' άγνωστον άν
  δεχ&η τδν σχηματισμόν τής Κυβερνή- άποδέχεται τοιαύτην μομφήν και ή
  σεως. νυν Κυβέρνησις.
  ΙΔΙΑΙΤΈΡΑ ΤΗΑΕΓΡΑΦΙΚΗ ΤΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ "ΑΘΗΝΩΝ.,
  ΤΟ Ι Τ
  τοτ αλχεθιρασ; ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
  ΙΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΓΓΑΙΚΟΥ ΤΪΠΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ υ Ιανουάριον
  ωρα 9 «αι 36' μ- μ.
  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΗΙΟΣ ΕΝ ΙΡΑΑΝΛΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ίανουαρίου
  ώρα 9 και 35 μ. μ.
  τε
  Ό άγγλικδς τύπος, έλάχιστα άλλως [ Κατά τάς έκ των διαφόρων πόλεων
  άσχολούμενος διά τό Μαροκινον τήζ Ίρλανδίας είδήσεις,άλη&ής φρι,νΐ-
  νά μη υποβάλη την τελωνειακην σύμβασιν
  ψ αυνήψΒ μετά τής Βουλγαρίας είς την
  Ιπιχνρωαιν τής Σκουψίνας Ινόσφ διαρ-
  χοϋοιν αί διαπραγματεύοεις μετά της Αυ¬
  στρίας καί ίπίοης νά τροποποιήση την εΐ-
  ρημένην σύμβασιν Ιάν τουτο Ιχρίνετο α-
  ναγχαϊον.
  ννΛ,ννν
  ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΒΟΤΡΓΟΙ
  ΑΜΒΟΥΡΓΟΝ, 6 Ίανουαρίου.—
  την νύχτα, "ένεκα αοαιαλιατικών Ιχλογιχών
  αυγκεντρώαεων, σοβαραί ταραχαί Ιλαβον
  χώραν.ΠολλοΙ άατυφύλακες Ιπληγώ&ησαν.
  ΠολΙά καταοτήματα διηρπάγηααν καί ί·
  λεηλατή&ηααν. Ένηργή&ηααν δέ πλείσται
  αυλλήψεις. Είς τους Ιργαιικούς κύκλονς ή
  ίξαψις είνε μεγάλοι. ' Υηάρχονβτ φυβοι
  νέων ταραχών.
  μαλαχόν καί μέ 7 δοαχμά; ενα ήμίψηλον.
  Αΰτά είνε τ' άποτελέτματα τή; ΰποστηρίξω;
  τή; κοινωνίας πρός μίαν ευσυνείδητον καί προ¬
  οδευτικήν Βιομηχανίαν χαί τό ετι σπουδαιότερν
  δτι τό /ρήμα μένει εί; τόν τόπον μα;.
  ΣΑΚΚΗΣ Όδός Έρμον 143-12«
  Πληθώρα γυναικείων φορεμάτων
  καί φανελλών
  Τιμαί απολύτως ωρισμέναι
  τος, χωρΐ; νά δύνανται οί άρμόδιοι νϊ έννοήσουν
  ποΰ εγένετο ή ΰπεξαίρεσις τή; διαθήχη; έν Κα-
  {ρω ή έν Άλεξανδρεία. Διότι ελήφθη μέν έν τώ
  γΐν. προξενείω Άλεξανδρεία; φάχελλος ταχυδρο-
  μικός συστημένος έντός 8μω; αΰτοΰ δέν δπήο-
  χεν ή διαθήχη.
  Κα'ά την συνάδελφον δέ %Ταχυδρο"μον» τό υ-
  ουργ.ϊον των Εξωτερικών θά αποστείλη εί; Ι —·Φαρμ«
  άιρον έντός της ποοσέ/οΰς εβδομάδος Ινα των έκ των καλ
  Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (φαρμακοποιοσ)
  31 ΟΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ [Οίχία Καραπάνου]
  ζήτημα, σχολιάζων την αρξαμένην
  σύσκεψιν τοΰ Άλχε&ίρας έκγράζει την
  ύπόνοιαν δτι άντΐ νά στερεώση την
  πανενρωπαΐκήν ειρήνην, θέλει ση¬
  μαντικώς* κλονίαγι αύιήν, ένεκα των
  ,ητγ]σις
  αντιπροσωπων.
  πουργειον
  Κάϊρον έντός τής προσεχοΰς έβδομάδοι
  ίν Άθή/αι; έφετών Ι^πρό; ενέργειαν άναχρίσεων
  διά την άπώλίΐαν τή; διαθήχης
  τοΰ Λιβαδα.
  ΔΙΚΑΙ
  ΤΎΦΕΚΙΙΜΟΣ ΑΝΑΡΧΙΚΠΝ
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 6 Ίανουαρίου. — Πέντε
  άναρχικοϊ χαταδικαοΜντες είς Θάνατον ίτυ·
  φεχίο&ηοαν σήμερον την πρωίαν είς την
  αυλήν τής Μητροπόλεως. Ή πόλις είνε
  ήρψος.
  ιννννν»
  ΗΣΠΐλ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΤΠΟΑΙΝ
  ΙΙΕΊΊΌΥ11ΟΛΙΣ, 6 Ιανουάριον. —
  Ονδεμία ταραχή Λ^0*
  'λ ιχα
  ρρ χα-
  , ν νά πληρώση
  ίλη φρ. 75,000
  φρ.
  ρ. 40,
  ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  πρός την κ.
  'Η χυρ(« Ροσσ»»ώρ ή σύζυγος τού μεγάλου
  γαλλου δημοσιογράοου εκέρδισε τελευταίως δίκην
  χατα άμαξηλάτοι· δστις άπροσέχτως άφισε την
  αμαξάν τού νά συγκρουσθή (χετά τής ίδιχής της.
  ΊΙ χυρία Ροσσεφώρ ϊλαβιν ώς αποζημίωσιν 500
  φράγκα.
  ϊ> Μικτόν έμποροδε»^
  τεδ'κασε την Ίταλιχήν ατ}
  είς την ήθοποιόν 'Ερμέτε 1^ η φρ
  είς δέ την χ_^ΓΠΊ »■„ φίίιιιΤαν- φρ. 40,000 διά
  τ>|>Τ.Ι11ϋΑίιΙίιί~ών άποσκευών των χατά τό ναυα¬
  γιον τοΰ ατμοπλοίου «Καίρου» εξω τοΰ λιμένος
  Άλϊξανδρείας. Τό δλον ποσόν των έπιδιχασθει
  σών άποζημιώσεων είναι φοάγχα 200,000.
  Καταδίκη "Ελληνος είς Ιό*ό6*α δεόμά
  Έν ^β8ι1ν^I1β τοΰ Κολοράδου έδιχάσθη είς
  "Ελλην όνομαζόμενο; κατά τα; Άμβριχανιχά;
  εφημερίδας Μϋ Μβηάαΐ'ϊθΐι κατηγορούμίνος επί
  φόνω κίί ληστεία ενός ζυθοπώλου. 'Ο χατηγο-
  ί κατ»διχ».;6η είς ΐβόοΐ» ά
  Αστυνομια
  Πανΐκός «Ις τα Ιαπωνικά
  (Ο έν Τόχιο άνταιτοχριτής τοΰ «Τηλεγράφου»
  πλη^οφορεί, ίτι ϊχρηξίς τις Ιλαβε χώραν κατά
  τ«; αρχάς τοΰ μηνός τούτου εί; ίν των άργυρο-
  ραχιίων τής Ίννίης «όλεως τής επαρχίας Άκέ-
  τ««.
  Όλα τ« έργοστάσΐα τοΰ όρυχείου κατεστρά-
  η υό ΰ ό ί 102 εά ά
  ργ ρχ ρ
  υπό τοΰ πυρός χαί 102 εργάται χατεκάη-
  σβν. Όταν ανεφάνη τό πΰρ τα πλήθη των έργα-
  τών χατελήφθησαν υπό πανιχοΰ.
  Ό αγών των έργατών ίπως διβφύγωσιν έκ
  τοΰ πυρός ήτο ΰπιοάνθρωπος.
  Εί; τ» όρυχείον ιίργάζοντο 5,000 εργάται.
  Εναντίον μιΛς 'Εταιρίας
  ΟΙ χά-οιχοι τριών γαλλιχών πόλεων τής Μι-
  λ«ν, τή; Μωρά χαί τή; Χαδριχοθρ γνωρίζουιι
  ν* εκδιχώνται -.ήν έταιρίαν τοΰ άεριόφωτος τής
  λιω; των διά τα; παρατυπίας άπέναντι ~Λ" '
  Πετρίτσης συνέλεγε /ορτα
  τοΰ ΙΙοδηλατοδρομίου νέου Φαλήοου, άν-
  εΰρε βρέφος τεθαμμένον τό (ποίον μετέφερεν είς
  Πειραια. "Ηδη ένεργοΰνται άναχρ(σε:ς πρός άνα-
  κάλυψιν των καχούργων γονέων.
  Κλοπή
  Ό ράπτης Ν. Λαχανας θελήσας περί την 8
  μ. μ. ώραν τής προχθές νά εισέλθη ίντος τής
  επί τής δοοΰ Σαρρή καταίτήματος τού εύρε τό
  χλεΐθρον διερρηγμένον, ίλειπον δέ έκ τοΰ ραφείου
  τού μία ένδυμασία καί ίν παντελόνιον άξίας έ
  ξήκοντα περίπου δρα/_}ΐ.ών.
  ΤρανιιανιόΊιός δίττον
  Χθές την πρωίαν είς τό Ν. Φάληρον καθ* ήν
  στιγμήν οί δύται προσεπάθουν νά άνελχύσουν έκ
  τής δαλά'ίσης τόν τίμιον σταύρον, είς έξ αυτών
  ονόματι Στέργιος Κομνηνός βυρσοδέψης τό έπάγ-
  γελμα προσκρούσας έπ' τινος σιδήρου τής έξέ-
  οο«ς έτραυματίσθΐ). €Ο τοαυματίας μετηνέχθη
  εις τό νοσοκομείον.
  *ΙΙ νόοος «ντφλογία
  Χθές προσεβλήθη έξ εύφλογίας ο έκ ΚεΦαλ-
  ληνίας Π. Γερομάτης 6 οποίος μεταφερθείς είς
  τό γ' αστυνομικόν τυήμα παρέμενεν έξωθεν αυ¬
  τού χαθ' 8λην την ημέραν εως ότου αφιχθη τό
  βορειον χαί τόν μεταφέρη είς Κάνθαρον.
  Πλήν τοΰ χρούσματος τούτου ΰπάο/ουν έντός
  τής πόλεως περί τοϋς είκοσιν άχόμη άσθενείς *υ-
  λαο*σόμενοι υπό Φρουρών έντός των οίχιών των.
  Σήμερον πάντες ούτοι οί άσδινείς θά μιτα-
  φΐρθώσιν είς τό νέον νοσοκομείον τοΰ Δαονίου.
  Άρι&. Τηλεφώνου 376
  κα προσφατα κομισθέντα άπ' εύθείας
  καλλιτέρων Γαλλιχών έργοστασίων.
  — Άτοθήχη' είδιχοτήτων (8ΡΕΟΙΑΠΤΕ8)
  Γαλλιχών καί Αγγλικών.
  ΎΔΑΤΑ ΜΕΤΑΑΛΙΚΑ
  ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
  — Ιΐλουσία συλλογή θερμομέτρων, ζωνών κοι-
  λία;, έλαστικών περιχνημίδων, χειροχτίων διά
  ΜΑ88Α6Ε, δεμάτων, χηλεπιδέιμων κλπ.
  ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΟΓΤΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΠΥΡΓΟΥ
  ΠΓΡΓΟΣ 6 Ίανουαρίου ώρα 9 μ.μ.
  — Κατά την χθεσινήν νύκτα μεγάλη
  κλοπή ίλαβε χώραν εί: τό Ταχυδρο¬
  μειον. Έκλάπησαν 33 συστημε'ναι
  επιστολαί καί 150 δραχμαί είς με-
  τρητά. Συνελήφθησαν ώ; ίίποπτοι τής
  κλοπής πέντε γραμματοκομισταί.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ ι. ΚΑΖΑΖΗ
  ΠΥΡΓΟΣ 6 Ίανουαρίου ωρα 9 μ.μ. —
  Ό κ. Καζάζης ωμίλησε την μεσημβρίαν
  δημοσία περΐ των 'Εϋνιχων ζητημάτων
  χαϊ τής ατρατιωτικής συντάξεως τής χώρας
  χαταχειροκροΐηΰεις υπό τοΰ πολυπλη&οϋς
  αχροατηρΐου τού. Τό άπόγευμα ανεχώρησε
  δι' Άμαλιάία.
  πς εχει καταλάβει τους Ίρλανδούς
  πανηγυρίζοντας την νίκην των φιλε-
  λευϋέρων. Αί υποστηρίζουσαι το κόμ·
  μα των συντηρηχικών κα ένωτικών
  έφημερίδες απροκαλύπτως έκφράζουν
  διι ~οί~φιλελεύϋ·εροι δεν
  θά δυνηθούν νάντιμετωπίαουν τάς έν
  τω εσωτερικώ δημιουργη&ηαομένας
  περιστάσεις ένεκα τοΰ πολέμου δατις
  εκηρύχθη ήδη κατά των κεφαλαίων.
  9 μ.μ.
  ΚΕΡΚΥΡΑ 6 Ίανουαρίου ώρα
  — /Γατά τάς πληροφορίας των
  φύΐλων ΰηάρχοναι πολλαί ενδείξεις δτι αί
  Ιοπανογαλλιχαΐ αχέσεις κατέστησαν φιλικώ-
  ταται.
  'Ο Ίαπανός Ύπονργος των Εξωτερι¬
  κών Θά υποστηρίξη Ιν&έρμως τάς γαλ<1ι- κάς προτάαεις. Ο ΒΕΖΟΥΒΪΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 6 Ιανουάριον ώρα 9 μ. μ. — Τρία μεγάλα οεύματα Ικ λάβας ίξεχν- &ηααν ίχ τοΰ Βεζονβίου πρός τό μέρος τής γραμμής τοΰ σιδηρόδρομον. Ή λάβα εφδαοε μέχρι τοΰ τελευταίον στα&μον. Διαμελιύι/ός ύκό τοθ ϋιδηροδρόιιον Ηερί την 8 1)2 ώραν μ. μ. τής χθες είς τόν «όλεώς των διά τάς παρατυπίας άπέναντι υποχριώσιών της. Συνιλθόντις ίλοι απεφάσισαν νά μή άνάπτω- ' (τταβαόν Πελοποννήσου καθ'ήν κΐτιγμήν ήρχετο σιν «εριόφω; ,{ς τ^ χ«ταστήμβτά των ή τάς οί- ή τελευταία έκ ΙΙ»τρών άμαξοστοιχία ήθίλησε νά χι«« των μέχρις «τού ή έταιρία συμμορφωθή με αν^λβ &-'^αύτ^ς ζητών επιβάτας είς ίπιιοκόμθί Τό Φαρμακείον πλουτίζεται χαθ' εκάστην διά των νεωτέρων δρβϋίαΐΐΐέβ, ^έων φαρμάκων κλπ. κομιζομένων άπ' εντθβίας έχ των καλλιτέρων έρ¬ γοστασίων, διαχρίνεται δέ διά την άρΐότην ποιότητα των φαρμάκων καί τάς εΐλικρΐνεις τιμάς. ΟΡΟΟΠΕΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΠΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤηΝ ΤΗΝ ΠΑΙΑΠΚ ΙΑΤΡΟΣ 'ΕπΙ 12ετίαν έν Εΰρώπη σπουδάσας, θερα- πεύει έν τή Κλ*ν»κΑ τού (Χειρουογεϊον, ΛΙ- θουόα θεραπευτιχών μηχανημάτων, Γυ- μναστΛρτον, ΊΙλεκτρισμοί, Μαλάξεις δΓ Λλεκτρισμοϋ, θερμοαεροθεραπεία, Δωμά- ηα δτ' «Ιίθενεϊς) την Χωλότητα, Ραχίτιδα, ΠαραλύοΈις, Στρεβλώσεις, 'Εξαρθρώματα καί Κατάγματα, πρόσφατα ή χαχώ; ίαθέντα, Ρευματισμούς /ρονίους, Άρθρί—δα, Δυσ- μορφίας ρινός, ΚΛλας χλ. όρθ. χαι χειρ. πα- θήσεις. Έν Άκτΐνογραψικφ Έβγαο*τηρίφ φωτο- γραφίζονται αί παθΛόεις των όστών, έσω- τερικών όργάνων, λίθοι κύΰτεως, νεφρών χολόλ,ιθοτ, ξένα (Ιώματα έν τφ όώματι καί θεραπεύονται διά Ραϊντγεν άνωδύνως ^ρόνιαι πληγα* καΐ νοσΛματα τού δέρματος", δγ- κοι, λευχαιμίαι, Λ ύπερτρίχωόις τοϋ προ- σώπου, άκροχορδώνες (εληές χλ.) Έν Όρθ. Έργοΰταιϋοις χατασχευάζονται υπό Γερμανοΰ, Όρθ. ΜηχανΛματα παντός είδους, Κοραέδες όρθ., Τεχνητά μέλη, 'Ε- πίδεσμσι, Έπχδιορθώσετς υπό ίατρ. δδηγίβν. Τρόνιόμα χειρ. έργαλείων, μαχαιρίων, ψα λιδίων κλ. Έπ»ν*κ6λώο"ίΐς δι'ηλεκτ.μη- χανών. ΙΙαραγγβλίαι άνευ ίατρ. πληρωμής. Ώραι επισκέψεως 3—6 μ. μ. Δι' απόρους καί δι* έγχειρήσεις Τρίτην καί Πέμπτην 11 —12 ΟΛΟΣ ΑΠΟΥ ΚΟΚΣΤΑΝΤΙΙΙΟΥ/·ΐ'· 10 (Πλατεΐα Όμονοίας) ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε. ΚΔΖΔΝΗ ΤΟΜΤΜ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΙΜΗ0ΕΝ ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΧΡΥΣΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΙΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕ107ΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΛΟΣ ΑΕΚΚΑ [ Στοα Σιμοπούλου ] ΞΪΑΟΤΡΠΚΟΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΤιΙΚΙΝΗΤΟΝ ΜΗΣΑΝΙΚΟΥ .. . ^ϊ τή( Νευρολογίας ίν τώ Έΰνιχφ Πανεπιηιη,Ηω Δέχεται χαθ'Ικάβτην 10 -Η π.μ. χίί ,{ ~Ι α μ. 215 —Όδός ΙΙϊΐριιιώς -ϊίί ΦΙΑΙΟΣ ΖΑΝΝΕΤΟΪ" ΙΑΤΡΟΧ Παθολογικα, Δερματικά κ αί Μεταδοτικά νοσήματα. Μιχροσκοπικβί έ- ξετάσεις αίματος (άναιγ.ία χλώρι.χΐκ, λευ- ;αιυ.<α κτλ.) Μΐνφθβιολογικαϊ έί,ετόιίϊΐς, <ιί Γινιιγ- καΐαι Γ»ιΛ τίιν κλτν>κΐιν Γ>»('ιγνω«(ΐν.
  θεραπεια δι' ήλεκτρισμοΰ, ήλεκτρολυσεως
  :ελαγγ£ΐ£κτασ£αν) κτλ. δι'
  ΚΤΙΝΩΝ (^αρι18) πιθηλιώματβ,
  αρκώματβ κτλ. τοΰ δέ μβτος)
  Δίχεται άπο 8 — 10 π.μ. όδος
  ιου 17.
  Έκτελεΐται π«5σα ξυλουργική έργασία. Πώλησις έτοίμων «ουφωμάτων
  «αί εκτέλεσις κατά παραγγελίαν.
  Όδός ΚνιΙ/έλης αριθ. 3
  ΕΑΤΑΕΤ1ΑΤΑ "10ΪΒΡ.
  Π. ΚΕΛΑΐΔΗΣ χαρακτησ
  Βραβευθείς είς την Διεθνή "Εκθεσιν
  Κατασκευάζει τα καλλιτεχνικώτερβ χρυσά'
  κ«1 βργιορα μονογράμμϊτα.
  2Κ—Όδός Σϊαδίον—2«
  ΕΙΣ ΤΗΝ "ΗΒΗΝ,,
  Ό Νικολάκτς μας |χ(( κβθ' εκάστην στρεί-
  δια Κωνσταντινουπόλεως έκλεκτά. Είς τό Ζυ-
  θοπωλεΤον α "Ηδη».
  Ο ΙΕΤΡ0ΠΑ90Α0Γ0Σ ΙΑΤΡΟΣ χ.
  Κ.ΤΣΙΜΙΝΑΚΗΣ
  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
  ΤΟΝ 30 °/ο ΕΞΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ
  ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ
  ν τή κατ-αναλώσει τό κέραος μέ
  τα Χοιρινά στού Μήλιου Λίέα
  'Αγορά.
  Ε
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ
  ΑΑΡΥΓΓΟΣ, ΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΤΩΝ
  *Ο ίοτρός_____
  Μ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
  ειδικώς σπουδάσβς έν Γερμβνία καί Γαλλία
  τα νοσήματ* ταυτα, δέχεται 10-11 π. μ·
  Όδός Πανεπιστημίου 88 (Χαυτιΐα)
  ΣΑΚΚΗΣ
  Ζούτ δι' έπιπλα, κρετόν καί
  κασμήρια έπανωφορίων
  Τιμαί απολύτως ωρισμέναι.
  Τα καθαρώτερα, γευστικώτερα
  τα τελειότερα ειδή έκ των χοι-
  ρινών μόνον «τού Μήλιου θα τ'
  αγοράβητε.
  Ο ΔΑΡΓΓΓ0Δ0Γ02-εαΓ0Λ0Γ3_
  ατροσΜ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  :έως ΟΓΐβί-ιΙβοΙίηίςαβ τής έν Παρισίοις χλινιχής
  :οί καθηγητού κ. Ραανβΐ.
  ΒΊΒιχός νοσημάτων Λάοι/γγος, Ότων, Ρι-
  ς, Λα*{ΐο{7.
  Μετφκηόε παρά την πλατείαν Όμονοίας Ό-
  ίός Άγίου Κωνσταντίνου.
  Ώραι επισκέψεως 10—12 καί 3—5.
  Όδός Άγίοι/ Κων«αντ(νον 1ΟΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ
  Μικρόν Ο
  ΙΚΟΝ
  ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΗΛΑΤΤΩΜΕΝΑΣ
  ΕΝΕΚΕΝ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ
  Κάλτσαι τό ζεΰγος .... λεκτά 9ί»
  Γάντ:ΐα ϊερμάτινα τό ζεΰγος δρ. 4.8ί»
  Βέλλα έκαστον.......λεπ. 48
  Όμβρέλλαι $ροχϊς εκάστη δρ. 3,92»
  Κας-Κοραέ μάλλ. έκαστον » 2,9Ο
  Γθυναρικα » » 4,9Ο
  ' Επανωφόρια · »ί»ϊ», —
  Μανδήλια ή δωδεκάς » 2,9Ο
  Ώς και άπαντα τα ειδή Χορών καί
  Γάμων.
  ΜΟΝΟΝ
  ν. ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ
  Όδός Στάδιον
  [Κάτωθιν Μινέρβας]
  Ευρίσκετε είς πάσαν 1/ιοχήν
  ΑΡΤΘΗ
  ΒΟΑΒΟΤΣ
  ΦΤΤΑ
  Επιστημονικώς καλλιε^ γούμενα είς τα
  δύο (διόκτητα άνθοκομεΐά τού.
  Γ. ΡΕΒΕΛΑΚΗΣ
  ΦΑΡγΤΊΑΚΟΠΟΙΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙυΪΠΟΡΟΣ
  ΠΡΟΜΗΘΕΤΤΗΣ ΟΛΩΜ ΤΩΜ Ν010Κ0ΠΙΕΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ
  Ιΐρωτοφανής εΰχαιοία διά τοΰς ίατροϋς τοϋς
  επιθυμούντας νά δημιουργήσωσι έ· τοΰ μηδδ-
  νός ολόκληρον την αναγκαίαν δι' αύτους συλ¬
  λογήν χειροοργιχών έργαλείων καί Ίατρΐκών 6οη·
  θημάτων.
  Ί2ν τώ καταστήματι τοΰ κ. Γ. Ρεβελάχη,
  5περ είνε τό μόνον έκ των έν "Ελλάδι καί Ανα¬
  τολή βραβευθέν διά Χρυσοΰ Μετ.λλίου καί Χρυ-
  σοΰ Σταυροΰ έν τ/, διεθνεϊ εκθέσει διά τό μοναδι¬
  κόν, πλούσιον καί όλως πρωτότυπ ν των έκθΐ-
  μάτων τού, ε&ρίσκίται ή χαθ' άπασαν την Ανα¬
  τολήν ίκλεκτοτέρα σ,ιλλογή χειρουργικών έργ«-
  λείων, Ίατρίκών βοηθημάτων καί ε ι δών έκ κα-
  ουτσύκ.
  Ό χ. Ρεβελάκης μόνος χαί αυτοπροσώπως
  έκλέξας κίΐτά τό τελευταίον είς Κΰοώπην ταξεί¬
  διον τού έκ των περιοημοτέρων έργοστασίων την
  άρί την συλλογήν τού, παοέ/ει είς τοϋς χ. κ.
  Ίατροϋς χαί διδάχτορας τής ιατριχής πρός μείζονα
  τούτων ευκολίαν τα άναγχαιοΰντα αυτοίς (ίδη επί
  πΐστώσει άπο δραχμάς 200—3Ο00, πληρωτέων
  είς τό τέλος έκάστης τριμην(«ς κατά δίσεις μή
  ϋπιρβα-.νούσας τάς 180 δραχμάς. ·
  Τιμοχατάλογοι άποστέ'λλονται δωρεάν παντί
  τω «Ίτοΰντι.
  "Εκπτωσις 20 τοίς Ο)θ ίπϊ τοΰ τιμολογίον
  (ΟΙ—Όδός Κολοκοτρώνη—ΟΙ)
  ΤΙΚ-ΤΑΚ
  ΙΙερόΊκόν άρωματιχον ελαιον ειδικόν χατιχ
  τής τρι^ο^ροίας, μοναδικόν χ»τά τής φαλα-
  «ρότητος.
  Πλουτΐζει καταπληχτιχώς την χόμτ,ν καί τόν
  μύσταχα καί χαθιστφ τάς τρ χας στιλπνάς *ι
  απϊλάς.
  Καθαριζει την πυτιρίδα χα'ι ΐταρεμποδΐζιι την
  πρόωρον λεύκανσιν των τριχών. Πωλϊϊτα» παρά
  τοίς κ.χ. Χρ. Κονταράτω, Χρ. ΣταθοΛοΰλω,
  Λογοθέτη, Παλαιολογω, ' Έμμ. Αλεξίου, Ι.
  Ψιλοπούλω. Παραχαταθήκη παρά τω ι όω άν-
  τιπροσώπω Γεωργ. Ν. 'Ιωαννίδη οδός Α'ιόλο»
  αριθ. 79.
  *Κν Πειραιεϊ καρά τώ χ. Γ. Δραγώνα, έν
  Πάτραις παρά τω χ. Ν Γερούσγ), έν Βόλω παρά
  τω χ. Α Γραμμένω, έν Σύρω παρά τω χ. Π.
  Δ. Βρατσαφόλλη χαι Σα, ίν Καλάμαις παρά τώ
  Α. Γ. Καέαλλιεράτω.
  ΣΑΚΚΗΣ Όδός 'ΕρμοΟ .28-121»
  Μεγάλη είαικότηςεΐς τα λευκάεΐΠ*)
  είς τιμάς άκαταγωνίστους
  Τιμαί απολύτως ωρισμέναι.
  Είνε ήδη άποδεδειγμένον τα πρώ-
  της τάξεως, Κρέατα Χοιρινα,
  μόνον βτοθ Μήλιου θα τα εΰρητε.
  ΗΝ ΑΙ
  ΑΘ Η Ν ΑΙ
  ΚΑθΗΜΕΡΙΗΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ιδιοχιήτης καί διενΰνν^ς ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ· ΠΩΙΪ
  ΤΟ ΦΥΛΛΟΝ Λ Ο — ΛΕΠΤΑ — Λ Ο
  Πασά απόδειξις «ληρωιιΛς φέρ" τίιν
  πογραφΐιν τού Ιδιόκτητον των «Αθηνών»
  κ. Γ. Κ. Πώπ.
  *♦£
  ΑΙ «'ΑΘΛναι» δέν δηε/οό-ιβνονβι διαφη»/.-
  ι}εις Ιατρών Μ/·*4 λβ«*ον«ρ«»ών των
  μεταδοτικών
  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ πΙίΙΕΡΟΛΟΠΟΙΙ 7 Ίανουαρίου.
  Ή Σνναξις τοί? τίμιον κα ενδόξου Ιω¬
  άννου καί Βαπτηίτοί καί Ιΐϋοδ^όιιον.
  Άπό παλαιοτάτους χρόνους Λ ΈκκληοΊΊι
  Λμών έορτάζει σήμερον είς μνήμην τδΰ Ά-
  γΐου Ιωάννου τοϋ ΙΙροδρόμου, τοΰ ύπη-
  ρετήσαντος έν τφ Βαπτίσματχ τοϋ Κνρΐου
  *αι άξιωθέντος να ^αύι η της Θείας Κορυ-
  φής μέ την πηλίνην καΛ τρέμουσαν αυτού
  δεξιάν ητίς ΰώζεται σήμερον είς το "Αγιον
  Όρος είς την Μονήν τού Διονυσίου άπο-
  πνέονο'α άρρητβν Βύω5ίαν.
  ΑΧΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ
  6 Ιανουάριον
  ναις
  'Η θερμοκρασία χπό τής χθέ; κβτήλθιν ολίγον.
  Θϊομοχραιίαι σήμ.ι?04 τήν'δην π.μ. έν ΆΟή-
  ις δ.Ι,',Κευκύί,α 7 Ο, Ζακύνθω 12.4, Ά.γο-
  σ-ολίω Ό 1, "Αρ-ν) 2.8, Λαρίσση 0,3, Μεσολογ-
  γίω 4.5-, Άνδ;ω 11,0, Πάτρας 7.7, Καλάμαις
  9.7, Αιγίω 6 6,' Βιέννη 1.6 (υπό τό 0), Ρώμγι
  8.5, Παρισίοις 3.2, Κω/)πόλιι 3.0, Άλεζανδρείι*
  13.4." Η μιγίστη έν Αθήναις 13,0 χαΐ ή έλα
  χίιτη 3.5.
  Ουρανός ολίγον νεφελώδης.
  "Ανεμοι μεταβλητοι ά^θενεϊς.
  βάλασσα σχεδόν γαληνιαία.
  Ύγρασία έν Αθήναις μετρία (58).
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 7 Ίανουαρίου. — Είς Μιτυλη·
  νην, Σάμον χαΐ Ρόδον. (Λοϋδ) 9 π. μ. — Είς
  Βουλγαρίαν. (Τζών) 10 π. μ. — Είς Θεσσαλο
  νίκην, Σερβίαν, Καβάλλαν, Πόρτο — Λαγώ κα
  Δϊδεαγάτς (Λόθδ) 10 -κ. μ. =Εϊς Ευρώπην έν
  γένει αλ Αμερικήν. (Φλοριο) μεσημβρία.—
  Είς Χίον καί Σμύρνην. (Φλβριο) 11 π. μ.—
  Εις Ήπειρον. (Φλοριο) 11 τγ. μ. — Εις Δ«ρ-
  δανέλλια, Κων)πολιν, Θράκην, Βουλγαρίαν
  καί Ρωσσία*. (Λοϋδ) 1
  ιΟΙΝΟΝΙΚΗ
  Η
  χο
  [ΈορτάΙ]
  Σήμερον εορτήν τοϋ Άγίον Ιωάννου τού
  Προδρόμου έορτάζε» ό γνωστός τής πόλεώς
  μας τραττεζομεσίτης κ. Ιωάννης Φωτΐου.
  — Είς τόν Λγοντα ΰήμερον την επέτειον
  τή« ύνομαστΐ'κής τού εορτής έρασιτέχνην
  *αι φιλοπρόοδον νέον χ. Ιωάννην Δου-
  δίκαν, ευχόμεθα £τη πολλά. 0. Ο. Ν. Ι.
  — Έορτάζετ σημερον ό κ. Ιωάννης Τσά-
  μης ύποδηματοποιός τής Β. Οικογενείας.
  — Σημερον έορτάζει ό Ικανώτατος κοΛ
  λίαν άγαπητός Γραμματεύς τοϋ Κεντρ.
  Ταχ Αθηνών κ. "Ιωάννης Θ. Λίγας.
  — Σημερον έορτάζε» ό χ. Ιωάννης Σαν-
  τορνναΐος άθλητης τοϋ Μαραθων&ΐου 3ρό-
  μου είς όν εύχομαιέτη πολλά. Χ.Σ.Κ.
  — Σήμερον έορτάζει ό κ. Ιωάννης Καν-
  ταχίδης, όδδς Άγησιλάου αριθ. 87.
  — Έορτάζει σημερον ό κ. Ιωάννης
  Παρρέν.
  — Έορτάζει έν Πειραιεί ό κ Ιωάννης
  Φώκας, άλλά δέν δέχεται έπκίκέ-ψετς.
  — Δέν έορτάζει ούτε δέχεται έπ»ο"κέιΙ;εις
  ό ν. Ιωάννης Δ. Ιωάννου.
  — Δέν έορτάζει ό κ. Ιωάννης Σόλων.
  — Δέν έορτάζει ό χ. Ιωάννης Επαμ.
  Σταυρόπουλος δνενα πένθους.
  — Δέν έορτάζει ό κ. Ιωάννης Καρδαράς
  ■καθηγητης τής Γαλλικής.
  — Δέν έορτάζει σήμερον δ .κ Ιωάννης
  Α. Συριόχης άρχιτέκτων.
  — Δέν έορτάζει σήμερον ένεκεν πένθους
  ό Ιατρός κ. Ιωάν. Γ. Χρυσοσπάθης.
  — Δέν έορτάζει σήμερον όντε δέχεται
  έπισκέψεις ό φΐλος κ. Ιωάννης Σμυρλής,
  ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΙ ΣΤΙΧΟΙ
  [Τό άπόρρψον]
  Την ιΐδον μόλις, κ' έκτοτε ήγάπησα έχβίνην.
  Είνε πολϋ τό αϊσθημα, χα/βίς δέν θά τό μάθγι'
  Είς τη1; ψυνής μου κρύπτεται περίλυπον τα β'άθη,
  Την υπερτάτην ένδυθέ/ σιωπηλήν γαλήνην.
  "Αλλ-ης ζωής άνάμνησις καΐ πόθος κόσμων άλλων,
  *Εδώ έβλάσ-ησεν, έκιϊ επάνω θά άνθήσν]·
  'Εδώ Οά μείνη άγνωστον χαι δυστυ/ές θά ζήσγι,
  'Ως άνθος εις έριίπια τοΰ παρελθόντος θάλλο'ν.
  Καί διαβαίνει ϊμπροΐθεν έμοΰ (ρχιδρκ έκείνη'
  Άμέριμνος μέ θεωρεϊ μέ τό γλαυχόν της δμμ«·
  Την (ίλεπω καΐ βκπτίζεται εις τής αίδοΰς το -/ρώμα
  ΚαΙ χγνοεΐ ό'τι τό παν πιρί εμέ χαλλυνει.
  Καΐ δταν μάθη άψυχον πώς μ' έλαβε τό /ωμα,
  ΙΙρΙν Ιτι ο ψυχρός βοροας τό εαρ μου μαράνγι,
  Ύψουσα πρός τόν ουρανόν τεθολωμένον 5μμ«,
  ®ά ερωτήση : «Διατί λοιπόν νά αποθάνη ;»
  Ι. Παπαροηγόπουλος
  ΛΙΜΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ
  Διωρίσθησαν μ&λη λιμινικής έπιτροπή*ς.
  Είς Ώρεους οί κ. κ. Σ. 'Δ? εξανίρίϊης καί
  Μ. Σφακιανάκης άντί των κ. κ. Ι. Κυρίτση
  κα2 Δ. ΘέθδοαιάοΌυ άπαλλαγέντων.
  Φρβνων ί> κ. Γ. Ζερδός άντί τοϋ κ. Ε. Πε-
  ΐ«λδ άπαλλαγέννος.
  Σίφν ου οί κ. κ. Γ. Δεπαστας ή' Πίτεινά-
  ρης καί Άντ. Καμιιάνης, άντί των κ. κ. θ.
  Άρδανιτάκτ) καί Π. Άργυροιιούλου ά
  γεντων.
  ΛΙΜΗΝ
  Κατέπλευσαν είς τόν λιμένα Πίΐραιώς τα
  έλληνικά «Πριγκήπισσα Σοφία» τοθ Διακάχ
  έξ 'Αλεξανδρείας, «Βυζάνίτιον» ΐοΰ Παντα
  λέοντος έξ Άλεξανίρείας, «Άλβανία» τής.
  Πανελλήνιον έκ Τεργέστης— Πατρων, το-άγ-
  γλοαιγυπτιοκον «Ίσμαηλίβ» έκ Σμύρνης κ«ί
  το ρωσσικον «Τσιχατϊώφ» έκ Σμύρνης.
  ΠΡΑΚΤΊΚΑΙ ΓΝΟΧΕΙΖ
  [Διά χά χείμε&λα]
  Ώς 2ραστι>ών μέοον πρός αποφυγήν των
  χειμέθλων (ξεπαγιασμάτων) κατά τβν χει-
  μώνα άνοφερεται τό επόμενον : Πρίν η Ιτι
  αρχίση τό δριμύ ψΡχος κλϊ πβρουσιβαθοϋν τα
  χίίμεθλα, είνε καλόν καθ1 εκάστην πρωίαν
  μετά το τακτικόν νίψιμον νά νιπτη τάς χεΤράς
  τού δι' δξους. Διά τοΰ τρ6που τούτου κατορθώ-
  νει τις ν' άπθφύγ/ι τα άνιαρά χείμεθλα.
  χμ
  Ό
  ΑΗΜΟΠΡΑΖΙΑΙ
  'ΕξετέΟη είς πλειοϊοτικήν δημοπρασίαν
  το έξ οκάδων 2,200 ώς έγγιστα Ιλαιον τί]ς
  έφετειντΐς εσοδείας τοθ μετοχΐοι» «Ζωοϊοχος
  Πηγή» τή*ς μονής Πεντέλης έν τι> δήμω
  Ώρωπίων.
  Ό πλειστηριβσμος γίνβται σήμερον έν τφ
  συνήθη των δημοπρασίαν τόπφ.
  ΠΕΡΙΟΑΙ-Δ
  Εξεδόθη το τέταρτον τεΰχος τοΰ τετάρτου
  Ιτους τί|ς αΨυχιατρικής καί Νευρολογικής
  Επιθεωρήσεως» τοϋ κ. Βλαβιανοϋ. Μεταξΰ
  των πολυσημάντων αΰτή^αρθρων έξαίρομεν τα
  περί «Νίΐορορραφίας» τοθ χ. Καλλιοντζή κ«ί
  τό περί «Νοομαντ».ίας» τοϋ κ. Βλαδιανθϋ ώς
  καί το περί τοΰ προσεχούς «Πανελληνίου Ία-
  τρικοθ Συνεδριον» κύριον άρθρον τοϋ ΐδίου.
  ΔΓΟΡΔ ΤΕΡΤΕΪΤΗΣ ' .
  [Έβδομαδιαία Έπι&εώρησις]
  Ζακχάρεις. Ή θέσις τοΰ εϊδους παρέμεινεν
  ή αύτη σταθερά, ανευ μεταβολάς τιμών, καί
  μέ ζωηράν ζήτησιν ιδία έξ Αγγλίας, ούτως
  ώστε παρ' Βλας τάς εορτάς οΰτε πρός στιγ¬
  μήν Ιλειψεν ή κίνησις των εργασιών καί γϊν-
  ναΐαι παραγγελίοι.
  ΉΤεργεσΐαία άγορά κατά τό λήςαν ί-
  φθήμερον διετϊλεσεν ήσυχος, καί αί λαδοΰσαι
  χώραν σ-ιναλλαγαί συνεποσώθησαν είς 20.000
  περιρου σακκία δι' έτοιμον καί προσέχη" πά
  ράδοσιν είς τάς εξής τιμάς :
  "Ετοιμοι Κεντροφυγες πρός Κορ. 24 3)4 —
  25 1)2.
  "Ετοιμοι Σκληραί πρός Κορ. 25 1)2
  26 3)4.
  Έτοιμα Κωνοθλάσματα πρός Κ. 26 3)4 —
  27 1)2.
  "Ετοιμοι Κόνεις Κρυσταλλοειδεΐς πρός Κ.
  25 1)8.
  Ποραδοτέαί άπό Ιανουάριον —Μάρτιον κ
  μινρις Αύγουστου.
  Κεντρόφυγες πρός Κ. 24 5)8-24 7)8-
  Σκληραί πρός Κ. 25 1)2-25 3)4.
  Κωνοθλάσματα πρός Κ. 26—27.
  Τετράγωνα είς κι6. πρός Κ. 27 1)4 -28.
  Κρυσταλλοε.δεΐς πρός Κ. 24 7)8-25 1)4.
  "Εξήχθησαν 71.300 κ. "Εξήχθησαν καί κα¬
  τηναλώθησαν 46,609. Τό έν τί Διαμετκκο-
  μισει 'πόθεμα άνέρχεται είς 107,600 κ. έ¬
  ναντι 62,000 κ. έν Ιτει 1905 καί 101.790
  έν Ιτει 1904 κατά την άντιστοιχοΰσαν χρονι-
  κήν περίοδον.
  Καφφέδες. Έλαβον χώραν έλάχισται πρά-
  ςεις, καί επληρώθησαν :
  Σάντος πρός Κ. 48 1)4-56.
  Ριου πρός Κορ. 47 — 55.
  Τό Άποθεμα κατά την 31 Δεκεμδρίου ά-
  νήρχετο είς 192,360 σακκΐβ Σάντος, καί
  58,500 Ριου. ________;—;---------7
  __ίη^^ια. ϋσατΤερώτερα καί μέ ζωηρ·τεραν
  κίνησιν εργασιών. Τιμώνται τα :
  Ίνϊιών κατειργασμένα πρός Κ. 23 — 31.
  ΊαπωνΙας κατειργασμένα πρός Κ. 33—35.
  Ιταλίας πρός Κορ. 36—39.
  ΚαρολΤναι πρός Κορ. 44—50.
  Πιπέρια. Ήσυχώτερα. Τιμώνται τα :
  Σιγγαπάρης πρός Κ. 133—134.
  Τελλιχέρης πρός Κ. 133-135,
  Βαταβίας πρός Κ. 123-124.
  Πενάγκης πρός Κ. 125—126.
  Φααόλια. ΤΌ ολίγον ευρισκόμενον π^αγμα
  ύποστηριζεται πρός Κ. 31 1)2 — 32.
  ΟΙνοηνενμαχα. Σταθερά.
  Τα των 95ο ε|ς Βοχίβ χαί ήμιδυτία πρός
  Κορ. 33.
  Τα των 90° είς Βυτια καί ήμιδοτία πρός
  Κορ. 31 1)2.
  ΙΙίτνρα. Είς χαλαρωτάτην Οίσιν Έπω *
  λήθησαν 500 σακκία Πειραιώς πρός Κ.9 1)2.
  'Ελαιόλαδα. Πολλοί λιμένες τής Τουρκίας,
  οίτινες έπρομηθεύοντο άλλοτε έλαιολ«δα Κρή¬
  της, ιίσάγουσι νυν ίλαια Άλβανίας, ούτως
  ώστε ή έκ τής προελεύσεως ταύτης εΐσαγωγή
  είς την Αγοράν εμειώθη εσχάτως καί έπομε-
  νως καί αί τιμαί τηροΰνται σταθερώτεραι πρός
  Κορ. 58 1)2. 'Εκτίς τούτου καί ή συγκομιδή
  εφέτος υπήρξεν όψιμος, καί έπομένως τα φθα-
  σίματα μέχρις ώρας λίαν άραιά- Οΰχ ήττον
  ομως αναμένονται την έδδομάία ταύτην 1200
  κουιντάλια Άλδανίας, κα'ι προβλέπεται δτι ή
  άνω τιμή δέν θέλει διατηρηθή. ΙΙραγμα Κρή¬
  της έπληρώθη ΐρος Κορ. 63, ή τιμη δμως
  αίίτη είνε δλως έξαιρετική καί έπραγματο
  ποιήθη χάρις εις την παντελή έλλειψιν άπο-
  θέματος επί τής Άγορδς.
  ΒαλανΙδια. Είς την αυτήν σταθεράν θέσιν,
  μέ πράζε.ς λίαν περιωρισμένας ένεκα των ά-
  ραιών φθασιμάτων, πλήν υπό τιμάς εΰνώίχωτέ-
  ρα'ς όσημέραι τοίς πωληταΐς.
  Σΰχα. 'Επωλήθησαν 800 σακκία Καλαμών
  καί Μολάων είς συνήθεις όρμαθούς πρΌςΚορ.
  26— 29, καί 1000 σακκία είς μικρούς όρμα¬
  θούς πρός Κορ. 28—30 κατά ποιοτητα. ΑΊ
  επί των Αυτών φαγωσίμων εργασίαι περιωρί-
  σθησαν είς όλως ασημάντους λιανοπωλήσεις,
  περί τάς προσθ^ν τιμάς σταθερώς τηρουμένας.
  Σχαψίδες Κορινθιακαί. 'Επωλήθησαν περί
  τα 300 σακκιδια πρός Κορ. 32 — 34 κατά
  ποιότητα.
  Ελεμέδες Κρήτης. Τό άπόθεμα τούτων ό-
  λοσχερώς έξηντλήθη, μικρά δέ ποσά εΰρισκά
  μενά είς χείρας κερσοσκάπων ύποστηρίζονται
  πρός Κορ. 34—35. Πραγμα έκλεκτής "*οιό-
  ητος, τής αυτής προελεύσεως, όλίγιστον ύ-
  πάρχει καί ΰποστηρίζεται πρός Κορ. 38—45.
  Σουλτανίναι. Ή θέσις τοΰ εϊδους παρθί-
  σιάζεται σταθερωτερα, εργασίαι δμως δέν λαμ-
  δάνουσι χώραν ελλείψει ζητήσεως.
  άέρματα. Εύνοϊκον υπέρ πασάν προσδοκ'Λν
  «ήρξε τοϊς δερμα:τεμπόροις τό ήδη λήξαν
  έ'τος. Συνεπεία τής; υπερτιμήσεως ό'λων άνε-
  ςαιρέτως των ε'ιδί. δερμάτων, ά'πα,τα τα έ-
  κάστοτ» καταφθάνοντα εύρισκον ευκολον διέξο¬
  δον είς τιμάς ικανοποιητικάς, ούτως ώστε αν
  χι όλον, τό πλείστον των κατέχων πράγμ»-
  τος ηδυνήθη νά έπωφεληθτ;, των παρουσιαζό¬
  ντων εΰνοΐκών περιστάσεων καί νά πορισθτ,
  κέρδη ουχί εΰκαταφρόνητα. Πρός τουτο συνε¬
  τέλεσαν ούχι ολίγον οί παρουσιασθέντες έν τη
  βιομηχανία νέοι κλάδοι κατεργασίας καί χρη¬
  σιμοποιήσεως τοϋ είδους αύτοϋ, είς τρόπον
  ώστε, δέρματα, τα όπθΤα άλλοτε δι' ίνα καί
  μόνον σκοπόν έχρησίμευον, χρησιμοποιοΰνται
  ν3ν διά πολλούς κοιΐ διαφόρους τοιούτους. νΓΛ
  Τραγοδέρματα-. Έπ' αυτών έλάχισται πω-
  λήσεις εγένοντο κοτί τό 4ξ αυτών σχηματισθέν
  αποθεμα άνέρχεται είς 50.000 κομμάτια, τό
  πλείστον "Ηπείρου, θεσσαλίας καί Άλβανίας.
  Αί τελευταίαι πωλήσεις πράγματος Ελλάδος
  έχουσιν ώς εξής :
  Πειραιώς Αθηνών βάρους 160—170 χ.λ.
  πρός Κ. 180—185.
  Ελλάδος έν γέν« βάρους 135—140 χιλ.
  πρός Κ, 190.
  "Ηπείρου βάρους 140 χιλ. πρός Κορ. 180
  τα 100 χιλιόγραμμα μέ μικράν ΰφαιρεσιν.
  Τα 'Αρνοδέρματα Κεφαλληνιας ήσαν χό
  παρελθόν ίτος παρηι*«λημένβ ένεκεν άζητη-
  σίας φίνων χειροκτιων, ένψ τουναντίον εφέτος
  αί δι' αϋτά βλέψεις εισί βελτίονες, καί πιθα-
  νολογοϋνται διά πραγμα καλώς σ^απαρτΐσμ;-
  νον τιμαί Κορ. 200 ώς έγγιστα. Διά τα 'Ε-
  ριφοδέρματα τής αυτής προελεύσεως, πιθβνο-
  γεΤται τΐμη. Κορ. 1ο·—16 1)2 κατά δω?ε-
  κάδα.
  ΕΡΜΕΝΛΗΣ & Σία
  ηενρυ
  Η ΡΑΤΣΑ
  ΤΑ 0ΡΓ1Α ΤΗΣ ΡΟΜΙΙί ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΪ
  [ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
  [Συνέχεια Ιχ χον χθεσινον
  Κ.**
  'Εξελεγε τα κατάλλ.,Λα πράσωπα διά τούς
  μέν, τάς ένδυμασίας διά τούς αλλους, ορχή¬
  στραν διά πάντας" ήτο συγχρόνως διευθυντής
  τοΰ θιάσου, ύποδολεύς,ήθοποιός καί κάτι άλλο
  άκόμη, αδιάφορον τί.
  Άλλά μακράν των ένδιαφερουσών τούτων
  άσχολιών, ό Νικόλαος Μαρσώφ περιέπιπτεν
  είς την άτονίαν τοΰ κτηματίου, όστις καπνίζεΐ
  καλά σιγάρα καί άποκοιμαται αναγινώσχων ε¬
  φημερίδας. Διά νά τόν έξαγάγης έκ τής νωχε-
  λοΰς ταύτης καταστάσεως έχρε·άζετο νέα έ
  ορτή. Χορός έξ εύγενών είς την πρωτεύουσαν
  τοΰ κυβερνείου, συναυλία υπέρ φιλανθρώπΐκοΰ
  σκοποϋ καί άλλη τις παράστασις ίρασιτε-
  χ ν ών.
  Νά είπωμεν ότι ή κ. Μαρσώ» δέν ύπέφερε
  νά βλέπγι τόν σύζυγον της τόσω ζωηρόν Ιξω,
  τόσω σκαιόν είς τόν οικον, θά ήτο ψευδής κι·
  δεδαιωσις. Ή κόμησσα Ελένη Γκρέτσκυ,ε,χε
  παραφορως έρ»σθΐ| τοΰ ώραίου Μαρσώφ καί
  τόν ένυμφευθη μετά μέθτ,ς, ήτις τόν μετεμορ-
  φθυ... "Ελεγον περί αυτής κατά τόν χρόνον
  τής μνηστείας της, δ'τι έδϊδιζίν οχι επί των
  νεφών, άλλ'.έπί των αστέρων.
  Μετά ενός Ιτου; συμδίωσιν ή "Ελένη διέ"
  κρινεν, δτι ΟΪ άστέρες, εάν υπήρχον το.οϋτοι,
  κατέπιπτον, ό δέ ούραν'ς της ήτο κατέσχεν
  σμένος έκ κυανοΰ ναστυχάρτου, ώς θιατρική
  τις σκηνογραφία.
  Έν άλλαις λέξεσιν ό Μαρσώφ ήτο θελ-
  κτικώτατος άλλ' ουδέν ειχε κοινόν μΐτά των
  αστέρων, έκτός ϊσως -.ών αστέρων τοΰ μελο
  δράματος, ότε τις τούτων διήρχετο ίκ τής
  πρωτευούσης τοΰ κυδερνείου.
  Ή Ελένη παρετήρησεν επί τίνα χρόνον τα
  συντρΐμματα τής εύτυχίας της, καταπεσούσης
  πολλάκις πρό των ποδών της" προσεπάθησε
  νά τα συγκολλήσχι, άλλά διά μέσων πολύ αί-
  θερίων' εζήτει παρά τω Μαρσώφ δ,τι δέν (ίχε
  ούτος, ίί,τι, έν χτ^ θερμοτητι τοΰ πρώτου της
  Ιρωτος, αύτη αυτή ένεφύσησεν αύτω, την δί¬
  ψαν τοϋ ίδεώδους, των με-^άλων άφοσιώσεων.
  των •'ενναίων θυσιών' ό Μαρσώφ έσΐερεΐτο
  πάντων τούτων.
  'Εδαρύνθη ^ολίγον κατ' ολίγον νά βλέπη
  την σύζυγον τού τόσω ψύχράν, είς ότι ιδία τόν
  ένδιέφερε καί ήρχισε νά ζητη διασχεδάσεις εκ
  τος τοΰ οίκου. Τα χρονικά λέγθυσιν, ότι αί
  διασκεδάσεις υπήρξαν πολυάριθμοι καί διαφόε
  ρων αποχρώσεων «πό τοϋ έδενώδους μέλανος,
  μέχρι τοΰ άνοικτοτέρου ξανθοΰ. Τινος ήτο τό
  λαθος ;
  Όταν ό ευχάριστος ούτος σύντροφος με η-
  νέχθη νεκρός είς τόν οίκον τού, χωρΐς ουδείς
  νά δύναται νά είπη πώς είχε προέλθη ή κα-
  ταστροφή αυτή, ή συγκί ησις ήτο ζωηρά είς
  Κ. καί Ιτι περαιτέρω. Νίαρός λοχαγός των
  δραγόνων, όστις κατά την εποχήν εκείνην επί
  ματαίω προσεπάθει νά έκπολιορκήση την καρ¬
  δίαν τής κ. Μαρσώφ, ειδε την θύραν τής χή-
  ρας χλειομένην άμέσως μετά την κηδείαν. ΟΊ
  φίλοι πάντες άπεμακρύνθησαν πρό τοϋ προ-
  σωπείου τής παγερας άδιαφορίας, ήν ή Ε¬
  λένη επέδειξε πρό τοΰ πτώματος τοΰ συζύγου
  της.
  Ουδέ φωνή, ουδέ δάκρυα" τόν παρετήρησε
  μετά σιωπής, δάκνουσα μηχανικώς την χεΤρ ι
  διά κινήσεως νίυρικής, τ* ώχρά χείλη της έ-
  φαίνοντο προφέροντα λεξεις τινάς", άς ουδείς
  ήκουσεν, ιιΐα έδωκε τ^ς διαταγάς της καί
  λαμπρά κηδεια εγίνετο «ϊς τόν νεκρόν τοϋ
  πλουσίου κτηματίου.
  Κατά την κηδείαν έδίχθη μετά Οαυμασίας
  αξιοπρεπείας τάς συλλυπητηρίους ίπισκέψεις
  καί τάς τυπ^κάς παρηγοριας, είτα Ικ εισεν ό-
  λοτίλώς τόν οικον τής πόλεως, Ινθα άλλως
  τε δέν μετ?6αινε ποτέ, καί δν Ό σΰζυγος της
  κατώκει πρότερον, σχεδον μονος, κατα τθυς
  λαμπρούς μήνας τού χειμώνος.
  "Εκτοτε Ιζη μινη έν τή έξοχή μετά τοΰ
  μ·κροΰ της λεπτοφυοΰς υίοΰ, όν έλάτρευε καί
  όστις καταπληκτικώς ώμοιοζε πρός τϊν πατέρα
  τού.
  Είπον τοτε περί τή; "Ελένης Μαρίώφ την
  φοβεράν εκείνην λίξιν, ήτις έσ-ιγμάτισε την
  Μαρίαν των Μεδίκων · δέν ίταρ.ά>θη πολύ
  διά τόν θάνατον τοΰ συζυγου της, ΑΊ καλαί
  ψ.>χα!,—ποΰ θα ευρίσκωνται άν ούχι έν ταίς
  επαρχίαις —έκρινεν καθήκον των νά άποσπά-
  σωσιν όμολογίαν τινά.
  (Άκολουθεΐ)
  0ΕΑΤΡΑ
  γεννήσεως τοΰ μεγάλου μουσουργου.
  ®χ εκτελεσθή τό περίφημον Κβηαΐβη ή νεκρώ-
  σιμος ακολουθίβ, την οποίαν ε'ς τάς τελευταίας
  ημέρας τοΰ βίου τού συ^έθεσεν ο γλυχΐκ καί ΰ-
  ψιπέτης μουσουργός, *> δώσεΐς είς τόν κόσμον
  μίαν ή/ώ τής άυλωτέρας, εάν δυνάμεθα ούτω να
  έκφρασθώμεν, μοκσιχής, ή οποία ποτε ηκούσθη.
  Τό Κβς{αϊβη, τοΰ διτοίου ή ίστοοία τής συνθέ-
  σεως ένέχει τι τό μυστηριώδε:, ώς έ* τοΰ τ-ό-
  που καθ" 3ν παρηγγέλθη τό εογο* υπό αγνώστου
  κυρίου έκδηλώσαντος την επιθυμίαν νά παρα¬
  μείνη τοιούτος είς τόν μουσουργόν μίχρι τέλους,
  συνδέεται μέ τρομερόν προαίσθημα, τό οποίον
  Ιλαβεν δ Μάζαρτ περί τοΰ έπικειμένου θανάτου
  τού καί τό οποίον βπέπρωτο νά πραγματοπιιηθί^,
  ψαλείσης τής νεκρωσίμου ταύτης άκολουθίας
  χατά την κηδείαν τοΰ μεγάλου μουτουργοΰ.
  Τό Κρσαίβτη θά ψά)η έν τώ 'Ωδείω Λίτ-
  τνεί μιχτός χοοός νέω/ κΐΐ νεανίδων έξ 1Ο0 πε-
  ρίπιυ προΐώπων υπό την δ ευθύνην τοΰ δ α<ε- κριμένου κίθηγητοΰ χ. Κχϊάλου Μπέμ;λερ τής Ι Λ'ΐττνερ συνοδίυούιης είς τό κλειδοχύμ- λον. Έπίσης θά στεΰθτ) ή ε'οιών τοΰ Μίζαρτ· ΙΙρό τής (χτελέΐεως & κ. Γεΐάσιμοί Βώχος, διευθυν ής τοΰ μουσιχοΰ πεοιοδ κου « Απόλλω¬ νος» διά διαλέζεως θά κάμη -ήν ε'ισήγησιν »ις τό ϊργο» ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ. Άπόψε δ.ά δευτέραν φοράν ή «Βουλιαγμένη Καμπάνα» τοϋ ΙΙδυρΙΐΒϊη» χατά μετάφρασιν τοΰ κ Χατζοπούλου. ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ. "Αποψε τό Έλλ. μ δίδει ·εήν δημοτικωτάτ-ην και γλυκείαν «Μποέμ» τοΰ Πουτσίνη μέ Ροδόλφςν τότ θαυμάσιον, ετε ρον όζΰοωνον τοΰ Μελοδράματος. κ. Μιχ, Τ - πάλδον, δυτις είς τόν ρόλον τούτον τοΰ ποιητοΰ είνε άπαράαιλλο; καί υπό εποψιν «ωνής και σχ,ηνιχών. Ιΐροετοιμάζεται ή αΤόσκα» καί ή «Μαγισεα» τό θαυμάσιον τουτο έ/»λ. μουσούργημα τοϋ χ. Δ. Λαυράγχα, 8περ παιχθέν πρό έπτυετίαί, έπευ- (ρημήθη καϊ χατεχιιροκρο-ήβη υπό τοϋ 'ΑΊηναι- κοϋ χοινοΰ. ΣΥΝΑΥΔΙΑΙ — Μία {ορτίι διά τίιν ι!>()ιτηρίΓ)α τοΰ
  Μόί,αρ.
  Ε'ς σπα ίαν καλλιτεχνικήν απόλαυσιν μάς κα-
  λεϊ τί> Όδεΐον Λόττνίρ τοϋ Μουιιχοϋ Συλλτ.γου
  «Απόλλωνος» διά την έτπέοαν τής 14 Ίανουα¬
  ρίου, ότε θά τελεπθ/) έν αύ'ώ άναμ1 ηστιχ,ή έορτή
  τού Μόζαρτ συμΛληρου.Αενων ΙοΟ έτών άπό τής
  Οί Εααηνεσ εν Αμερικη
  Σνλλιιι^ις Έλλήνων ^αρτοπα»κ·τών
  Είς ννΌ1)αβ1 άστυ»ομιχοΙ χλητήρες είσελθίντες
  Ιν τινι οίκήματι συνέλαδον όκτώ "Έλληνας,
  χαρτοπαικτοΰντας. Μικρόν τι ποσόν χρημά-
  των >αί πλείσται δέσμ»ι παιγνιοχάρτων κα¬
  τεσχέθησαν.
  Οί "Ελληνες χειροδεσμιοι άνά ζίύγη ωδη¬
  γήθησαν είς τό αστυνομικόν κατάσ:ημα, ά-
  πηγγέλθη δέ κατ' αΐτών κατηγορια έπίχαρ-
  τοπαιξ'α έν ήμέρα Κυριακή κ;ί ένεκλείσθησαν
  είς τάς φυλακάς. Μετ" ολίγον δέ καταδλη-
  θείσης χρηματικής εγγυήσεως αφέθησαν έλεύ-
  θεροι.
  Ή {(«τανάύΐενό'ΐς διά τΛς Κοϋτώνος
  Καθ* ά γράφει τό «Ζουρνάλ» τής Βοστώ-
  νος καθ* όλον τό Ιτος 1905 απεβιβάσθησαν
  είς τόν λιμένα εκείνον 62,678 μετανάσται, έξ
  ών 1,591 "Ελληνβς. Υπό ίποψιν «κπαιδεύ-
  σεως έκ των μεταναστών των διαφόρων έθνι-
  κοτήτων οίτινες άπεβιβάσθη7αν είς Βοσΐώνα,
  φαίνεται ότι οί Σκώτοι ήσαν οί πλέον έγγράμ-
  | ματοι, κχθ' δσον επί 975 αποβιβασθή»» ||,
  ■ μόνον ήτο άγράμμανος, την κϊτωτάτη» }^
  θέσιν έχουσιν οί Πορτογάλλοι μιταξύ τώ»;.
  ποίων ή άν^λογία των άγραμμάτων άνήρχ<το είς 60 επί τοΤς εκατόν. Ή άναλογία των άγραμμάτων επί »λ- λων ίθνικοτήτων έρχεται κατά σειράν ^. εξής : Σκανδιναβικαί χώραι 1)10 ο)ο, Άν. γλία 1 ο)ο, Ίρλανδία 2 1)2 ο)ο, ΈίρΛθ1 20 ο)ο, Έλληνις 26 ο)ο, "Ιταλοί 45 ο)0) Πορτογάλλοι 60 θ)θ. Έκ των άφικομίγω, είς Βοστώνα 1591 Έλλήνων οί 410 }} άγράμματοι. Ε'ς Βοΐιο τή< πολιτείβί "Οριγον, ο! Ικιϊ «Ε^. λη'ες σιδηροδρομικοί εργάται ΆθανββιΟς Μαρκόπουλος κβί Ιωάννης ΙΙαπαγιάννης {. κτύπησαν κατόπιν έριδος είς ^ την κεφβλή, τόν Δ. Άραπίτσαν. Οί ϊράστοι συνελή¬ φθησαν. 'ΚλλΛνων Ή εφηαερΐς «Σίντινέλ» τής Μιλγουώχης γράφει ότι έν τω επί τής λεωφόρου τοιί Αγ. ΙΙαύλου, ζυθοπωλε'φ των Λάππα καί Χ»;»,, συνεπλάκησαν δύο Έλληνες ό Ζώης Χαί*νη κϊί Α. Άγιανιλης, ών ό μέν πρώτος συλ¬ ληφθείς υπό των άστυνομικών κλητήρων, ώ· δηγήθο είς τάς φυλακάς, ό δέ δεύτερος ιΐς τό νοσολομιΤον των Ιΐρώτων ΒοηΟειών πρ^ έπίδεσιν τοΰ επί τής κεφαλής τού τραύμ»τος. Κο ΙΝΩΝΙΚΑ — Τό Μόνον Βιβλιοπωλείον κου δύνασθε νά ηωληαεχε καί νί άγοράσειβ χ^ βιβλία σας είς καλάς τιμάς- είνε τό Βιβλιοπω¬ λείον Α. Γαληνοϋ Σταδίου 54 (παρά ;ό Εθνικόν Τυπογραφείον). — Ό των μετα,δοτικών καί δερ- ματικών νοαημάτων ιατρός χ. Σπύρ. Π. Κωστάκης Πέχεται κκΙ θεραπεύει τοί>ς έκ των νοβημάτων
  τούτων πάοχοντ»ς καί παβχούσας
  κα,θ' έκάβτην »—11 «. μ. κ*1 4—
  β μ.μ- έν τί, τελειοτάτη κλινιχτ)
  τού, όδός Αγ. Κωνβταντίνου άρ.
  Πλε Όμονοίας).
  ΘΕΡΜΑΝΣΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  9ΕΡΜΑΣΤΡΑΙ
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΧΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  ΣΥΜΕΧΟΥΣ ΚΑΥ5ΕΠΣ ΚΑΝΟΝΙΖΟΥΣΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΙ
  ΚΑΤΑ ΒΟΓΛΗΣΙΝ
  ΤΕΧΝΙκίί ΕΤΑΙΡΙΑ
  ^ν. Δ.. ΖΑ.ΧΑΓΊΟΥ <& 2ΏΙΑ ΐνΕΗΧΑΚΓΙΚΟΙ ΟΔΟΣ ΣΩΚΡλΤΟΥΣ λΡ. 59 - (ΟΠΐΣθ!Ν ΠΛΑΤΕΙΑΣ θηΐΟΝΟΙΑΣ) ΕΤ Α Ι ΡΙ Α ΔΙΛΧΕΙΡΙΣΕΩΣΤΩιΜ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΤΣ ΤΠΕΓΓΤΟΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΙΣΟλΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1905 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ Ελληνικά χρεώγραφα είς χρυσόν Παρά τη Τραπέζη τής Αγγλίας. Ε. δ. 90,000 Όμολ. 4,500 Δαν. 4·/, Μονοπ. φρ. !)88,5:]7.5() » 49,500 » 2,475 » 5°/, 1881 » 506,199.35 » 10,000 »» 500 » 5·/, 1884 » 101,315.05 » 41,500 » 2,078 » 5·/, 1890 » 404,000.— Έν τώ χαρτοφυλακίφ Ι,, δ. 1440 Όμολ. 72 ϋαν. 5 Υ,,189Ο................. Εθνικόν Δάνειον ήνοποι-ίΐμ,ίνον Παρά τή Έθνική Τραπέζη τής Έλλάδ. Όμολ. 28,000.— Δρ. Έν τω Χαρτοφυλακίφ............ » 16,355.— » Εθνικόν Δάνειον 5 V, 1900....... » 1,690.— Έξωτερικοί ΛογαριασμοΙ............................ Φρ. Καταθεσεις διά Λ)σμόν Διεθν. Οίκ. έπιτροπής Φρ. 167,640.— Δρ. Διάφοροι ΛογαριασμοΙ'Δημοσίου......... » 4,614.54 » Διαχειρισταί είδών ΜονοπωλΕου.........Δρ. 2,844,889.87 Άντίτιμα Προσθ. Τπεγγύων Προσόδων πρός παράδοσιν........Φρ. 2,202,942.80 Όμοίως..............Δρ. 4,193,358.56 » 6,996,301.36 » Εϊδη Μονοπωλίου καθ' οδόν......................... » ΠροσωρινοΙ ΛογαριασμοΙ........................... ^>
  Διάφοροι Λογαριασμοί................. » 76,188.80 »
  Έξοδα εγκαταστάσεως.............................. »
  εί« χρυσόν
  Ταμείον είς τραπεζικά γραμμάτια καί άντί-
  Φρ. 2,000,052.50
  12,951.25
  2,800,000.-
  1,(>43,3ΟΟ.35
  167,702.50
  69,400.90
  2,032,640.—
  1,063,26(5.07
  9,841,191.23
  549,302.75
  306,562.99
  512,544.30
  16,939.00
  1 (;,467.34
  γμμ
  τιμα...................Δρ. 1,026,896.90
  ■" 1,043,364.24
  Δρ. 22,059,218.68
  ΧΡΕ Ω Σ ΙΣ
  είδών Μονοπωλίου............................ Δρ. ι
  Έξοδα είδών Πρ. 'Υπεγγ. Προσόδων...................
  Μισθοί καί άμοιβαί προσωπικού Διευθύνσεως, Διαχειριστών,
  Έπιθεωρητών καί Έπιτηρητών, ένοίκια κλπ.......... » 284,158.90
  Δαπάναι μεταφοράς χρημάτων........................ » ,ί,'^ϋ'οΓ
  'Αποσβέσεις....................................... > '^Μ
  Φόροι επιτηδεύματος............................... » ,ί'?Η ο?
  Φόρος επί τοθ εισοδήματος Α'. ξξαμηνίας 1905........... » 13,437.27
  "Υπόλοιπον διαθετέον........ ...................... » 397,174.37
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Κεφάλαιον έταιρικόν................................. Φρ.
  Άποθεματικόν διά νομισματικήν διαφοράν των είς δραχμάς έλ-
  ληνικών χρεωγράφων μας......................... Δρ.
  Άποθεματικόν τακτικόν.............................. »
  Άποθεματικόν έξ υπερτιμήσεως Νέων Μετοχών........... Φρ.
  Άποθεματικόν δι' Αύτασφαλείας....................... Δρ.
  Έκτακτον Άποθεματικόν............................. »
  Έξωτερικοί ΛογαριασμοΙ..............;............. Φρ.
  Διάφοροι Λογαριασμοί Ύπεγγύων Προσόδων Φρ. 2,375,197.34 Δρ.
  ΠροσωρινοΙ Λογαριασμοί............................... »
  Διάφοροι ΛογαριασμοΙ................. Φρ. 62,500.— »
  Μερίσματα δφειλόμενα προηγουμένας διαχειρίσεων......... Φρ.
  Μέρισμα Διανεμητέον......... ................
  Υπόλοιπον είς Νέ*-·· . τ^ΓΙΤ^ττ-»-^ . *Γ. . ._............
  Δρ.
  4,000,000.—
  1,000,000.—
  277,324.03
  450,581.40
  197,656.57
  550,500.-
  434.10
  14.704,253.77
  43,984.04
  474,084.53
  (5,447.50
  339,840.—
  14,112.74
  9,218.68
  Δρ. 1,137,418.63
  Π Ι Σ Τ Ω ΣΓΤ——
  Υπόλοιπον προηγουμένου ΊσολογισμοΟ................. Δρ. 27,790.95
  Τόκοι κλπ. Εταιρικών Κεφαλαίων,.................... >^ 163,763.ΊΟ
  Άμοιβαί καί άποζημιώσεις έκ διαχειρίσεως των είδών Μονο¬
  πωλίου ..................!.................... » (53,715.77
  Άμοιβαί καί άποζημιώσεις επί των είσπράξεων έκ χαρτοσή-
  μου κλπ. ένσήμων.............................. » 82,148.51
  Δρ. 1,137,418.03
  ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡ. 397,174.37
  Τόκοι τί>ν Εταιρικών Κεφαλαίων ανήκοντες τοίς Μετόχοις............................... Δρ.
  4—'^ποθεματικον 5 ·|, επί Δρ. 207,148.95 έκ βιομηχανικοθ κέρδους
  Ποσοστόν
  Μέρισμα
  Φ
  10
  85
  207,148.95 »
  207,148.95 »
  έ
  άνήκον τφ Δ. Συμβουλίω
  τοίς Μετόχοις. .
  Φόρος Δημοσίου 5 ·|, επί των έκ βιομηχάνικοθ κέρδους διανεμομένων Δρ. 17(5,076.00
  Τέλη χαρτοσήμου 2 "'
  Υπόλοιΐν»ν είς νέον.
  1(57.272.77,
  Μετόχοις
  Δρ.
  163,7(53.40
  10,357.45
  20,714.90
  176,07(5.(50
  8,803.83
  3,345.45
  14,112.74
  Έκ τόκων Εταιρικών Κεφαλαίων*.................Δρ.
  Έκ διαχειρίσεως καί είσπράξεως Τπεγγύων Προσόδων. . »
  103,7(53.40
  176,07(>.(50
  Έ'ν Αθήναις τη 5 Ιανουάριον 11)0(>
  Δρ. 339,840. ήτοι : Μέρισμα κατά μετοχήν Φρ. Χρ. ί'.
  Ό ΙΙ^όίόοοι. τοΰ Διοικητικόν
  Γ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ
  > Ι'βνιι·.ΰ<; ΙΩΑΝ. Δ. ΝΑΟΥΜ Σημ.— Ό Ίσολογισμός ούτος θέλει δημοσιευθή μόνον υπό των λαβουσών έγγραφον εντολήν