90166

Αριθμός τεύχους

297

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Δ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/8/1906

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  £701 Δ ΛΡ1ΘΜ0Σ 2Β7—Π418
  ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ <τ>ν»Αθ! ΛΕΠΤΑ 1Ο
  ΤΙΜΑΙ ΣΥΗΔΡΟΜΟΝ
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
  Τρίμηνος..
  'Βξάμηνος
  '3τηοία.....
  ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ
  Χρνσα φράγκα......... 16
  Χουσά φράγκα......... 30
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 Αυγουστον Ι9θΰ
  ΤΙΜΑΙ ΚΑΤΑΧαΡΙΣΕΩΝ
  ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΑΡΧΟΝΤΑΙ
  ΤΗΝ Ιην ΚΑΙ 2Οΐ»ν ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ3
  ΚΑΙ ΕΙΝΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ
  Η/ΜΑΙ
  Βΐ^ χήν 4ην σελίδα ό στίχος.
  Είς τΛν 3ην σελίδα ό στίχος.
  λεπτά 20
  » 50
  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α :
  ΟΔΟΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΠΓΕΙΟΥ [ΕΙΣΟΔΟΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΤΐ
  "Λ^ ^Λ Λ^ ^< Α.Έ>τ®Ί*ΛΟΣί ΤΗΛΕΦΛΝΟΥ 201
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΛΙΟΚΤΗΤΗΣ/
  Γεορποζ Κ. Πηπ
  ΠθΣ ΕγινΕ ΤΟ ΘεΡΙΣΣΟΝ
  ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΥΠθΙΉΙ'
  ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  [Ύπεαχέ&ημεν χ&ες νά δημοσιεύσωμεν
  ψ&ανοάα)^α5γν(θοτα ίπΐ τού Κρητικού
  Γ. Ι
  νηι/Λαιττ------γπ—ι ι ιιι ι ιι 111 ιιιιιιι
  _τ—_,„_ την δημοσίαν γνώμην, Ιδία
  ίν τή χατανοήαει τής σημααίας ί)ν ίνέχει ή
  παράτασις τής ίκκρεμότητος των πραγμά-
  χων καί αί έκ ταύτης άπειλούμεναι συνέ¬
  πειαι. Είνε άνάγχη, δπως σαφώς πλέον
  κατανοήση, πώς διηρέΰη ή νήσος και υπό
  ποίας νυν συνθήκας ίσωτερικής και διε-
  $νοΰς θέσεως διατελεί. "Εγγραφον τοιοντο
  μεγίστης αημασίας,Άγνωστον εντελώς είς τό
  χοινόν, γνωστόν δέ μόνον είς την έπανα-
  ητατικην συνέλευσιν τοΰ θερίσσου καϊ την
  Κυβέρνησιν τοΰ αειμνήστου Δηλιγιάννη,
  διότι ϊοως αί μετ' εκείνην Κυβερνήαεις νά
  μη Ιλαβον τόν κόπον νά τό άναγνώσουν,
  Λνε τό αή(.ιερον δημοσιεύομεν όν. Τό έγγρα¬
  φον τουτο είνε τό ύπόμνημα, δπερ οί άνελ-
  ΰόντες είς θέριααον άπηύιΊυνον πρός την
  Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Έφ' δαον τό ζή-
  τημα τής έπαναατάαεως παρέμενεν αλντον,
  ή δημοσίευσις τοϋ ίγγράφου τούτου δεν
  Επετρέπετο φυσικώς. Άλλά νυν τουναν¬
  τίον ίπιβάλλέται αυτή, και χάτοχοι τοΰ τρί¬
  τον τοΰ έϊς τριπλοΰν γενομένου νπομνή-
  μαιος, δημοσιεύομεν αύτό έν τη πεποι-
  ϋήαη, δτι ΛΨν δύναται εϊμη βαθυτάτην νά
  ιϊηαιν διά τάς ίν αυτω^&ποκα*
  Αιν«,. ί~ ^γράφον ϊχει οντω :]
  Έν θερίσσω τη 15 Μαρτίου 1905.
  Κύριε Πρόεδρε
  Λααβάνω την τιμήν ν'άνακοινώσω υμιν, δτι δ
  Κοητιχός λαός συνελθών είς πάνδημον συλλαλη¬
  τήριον έν τώ "/ωρίω θερίσσω προέβη ε:ς κήρυξιν
  τής "λιτικής αύτοΰ ενώσεως μετά τοΰ εΕλλη-
  νικοϋ Βασιλιίου *ίς μίαν άδιαίρετον, ελευθέραν,
  ϊΐ»ντβγματικήν πολιτείαν.
  Τοΰς λόγους οΐτινες ηνάγκασαν τόν Κρητικόν
  λ»δν νά προβή είς τό διάβημα τουτο, θέλιι γνω-
  οίστ) ή Ύμβτ'έ^α Έξοχότης έκ τοΰ έπισυναπτο-
  (ί,ένου αντίγραφον ίιπομνη'ματος, όπερ άπηυθύνα
  αιν πρός τοΰς έν Χανίοις άντιπροσώπους τών
  Μιγάλων Δυνάμΐων.
  Κον θεόδωρον Δηλιγιάννην
  ή προσοχή
  Ι αντίγραφον—κα'ι δι" ής έπεσύρετο ., .,.---,,.,
  ι αΰτοΰ επί τών κινδύνων οΰς έδιημιούργει ή συ-
  1~Τ—"«ΟΐΑ__*-~«ΐΕάϊ·ησις τ__αιυα»γμ«τος καί
  η ίγκοΛιο'ρυσις, ·συστημόίτ(;ς κυδερνητικού, σ"τε~
  ροϋντος τον Κρη»!*Γ<*-λαόν τών πολιτικών ε¬ λευθεριών, ών ούτος άπήλαυεν ύπ' αΰτό τό μετά την Σύμβασιν τής Χαλέπας προνομιακόν καθεστώς. Άλλά καί τό διάβημα τουτο, άντ'ι νά φέρη θεραπείαν τινά, έδείνωσε τουναντίον την κα¬ τάστασιν, τοϋ 'Υπάτου Άρμοστοΰ, κατά την ιστορικήν συνδιάλεξιν αΰτοΰ πρός την επιτρο¬ πήν την έπιδώσασαν αύτω την αναφοράν, δη- λώσαντοςοχι μόνον ότι καταπατεΐ τό Σύνταγ- μα, άλλά κα'ι θέλει καταπατεΤ αύτό καϊ έν τω μέλλοντι, τών Κρητών όφειλόντων «νά κύ- πτωσι την κεφαλήν» είς τα κελεύσματα αύτοΰ. "Ολίγον ύστερον έπεζητήθη θεραπεία τις τοΰ χακοϋ κατ' άλλην διεύθυνσιν. Έπειδή οί ήγη- θέντες τοΰ αγώνος κατά τοΰ έγκαθιδρυομένου δεσποτισμου είχον περιστη άθελήτως είς προ- σωπικωτέραν άντίθεσιν πρός τόν "Υπατον Άρ- μοστήν, ύπολαμβάνοντα ώς προσωπικήν αΰτοΰ προσβολήν πασάν επίκρισιν τής Κυδερνητικής ενεργείας, εδηλώθη αρμοδίως πρός την Α. Β. Ύψηλότητα, δτι οί ηγέται τής αντιπολι¬ τεύσεως ήσαν .τρόθνμοι νά παραιτη&ώσι τής ήγεαίας αυτής, καλέσωσι δ' είς αυτήν πρόσωπον έξαιρέτους παρασχόν είς τον τόπον υπηρεσίας έν κρισίμοις περιστάσεσι κα'ι άπό πολλοΰ άποσυρθέν τής πολιτικής σκηνής, εάν μόνον ή Α.Β. 'Υψηλότης άπεφάσιζε νά παύση τοϋ λοιποΰ καταδιώκων προσωπικώς την άν- τιπολίτευσιν καί έπέτρεπεν 'εϊς αυτήν νά συ¬ νεχίση τόν άγώνα υπέρ τής επικρατήσεως τών πολιτικών της ίδεών, ώς άγώνα συνταγματι- κόν στρεφόμενον κατά τής ύπευθύνου κυβερ- * -β . . , . , - , , /ής π*;?ερρείας ίίς τέσσσαρας ή πέντε λαβοΰς ών οιαθετος ναεγκρινη επί τού παρόντος τοιαυΛ| ά '^Χονται πρός τα "εξω. Τα πέταλα φέ- την λύσιν. Αλλ ^ εξαιροΰντες μέν, ώς επραξί οουν £ τν[ επιφανείας αυτών ωραίας διαχλαδώ- ε« /»<«·>> τ*/? ίιτνήηιττηΠ ν«ηιΊνιι.()("ς τοΰτ 5εις ί'ων,όλον δέ τό άνθος είνε έκ ξΰλου ολί-
  αΐ ή ζβ' γ0^ έΙστιΛΰ καί /ρώματοςΰπολευκου άοσαον δέ.
  Δυνά/ων» Τό ς>ινο/άνθος μόλις κοπή λαμβάνει /ρώμα
  χή-3^ήσ0ι> κίτρ»ν τό οποίον /άνει
  μέν, άπό τής ίσχύος τού κηρύγματος τουΓ ι σεις ί·ών,8λον δέ τό άνθος είνε
  τα μέρη τής νήσου, έφ' ών έκτείνεται ή π/" Ι γΟ^έ!στ»ΐ)ΰ καί /ρώματοςΰπολευϊ
  ματική στρατιωτική κατοχή τών Δυνά,^' | Τό ξ·ινο/άνθος μόλις κοπή λαι.
  1?"
  επι
  Πρόεδρον
  Ύ
  . Συμβουλά¬
  ς τάς Δυνάμεις υ-
  „·■ -.Γ.Τ.Γ--.-...„._ ..,, -------------- ------Γ
  νήσεως, οχι κατά τοϋ άνευθύνου προσώπου τοϋ
  'Υπάτου Άρμοστοΰ.
  Ατυχώς κα'ι την πρότασιν ταύτην άπέκρου
  σεν ό "Υπατος Άρμοστής δηλώσας, ότι τότε
  μόνον &ά ίακέπτετο &ν ■ηδύνατο νά την πα¬
  ραδεχθή, νά παραιτηθή δηλ. τής προσωπι¬
  κήν καταδιώξεως, ίάν ή αντιπολίτευσις αυγ-
  κροτονμένη υπό νέον Ήγέτην εδέχετο ν'
  άνακηρύξη ώς πολιτικόν αυτής πρόγραμμα,
  «I6
  υυ το ανωτέρω ίγγραφον,αυ-
  ς τόν Πρόεδρον τής 'Ελληνι-
  ,ς τό κατωτέρω εντελώς
  I-
  ,> ύπόμνημα, Ιν ώ ίκτίθενται, δαα
  ο τότε δυνατόν άπό τοΰ φανερόν νά
  δϊνώσι Τό" μυστικόν τουτο ύπόμνημα είνε
  Ηξής :
  «Έν τω έγγράφω τούτω προσεπαθήσαμενα-
  ίθενώςμόνον νά τονίσωμεν Ολην την πολιτικην
  άθλιότητα, ην εδημιούργησεν είς τον «χον ο
  εγκαθιδρύθη δεσποτισμός, και να εςαρωμεν
  περισσότερον ώς απήτει τό συμφέρον τής εθνι-
  κής υποθέσεως τούς λόγους, ένεκα των οποίων
  όΚρητικός λαός αδυνατεί ν ανεχθή την επι
  χλέοϊ παράτασιν τοΰ δημιουργηθεντος νοθου
  τολιτικοΰ καθεστώτος. _ ,ΛιΛη)ι
  Άλλά πρός την κυβέρνησιν τού έλευθέρου
  &*.ιλείου δέν ύπάρχει λέγος ν *™%Ρ ? ?!'
  Εάν ή κυβέρνησις αυτή δεν εστερειτο τού με-
  σο» νά πορίζηται πληροφορίας; εχισημους^ χερ.
  των έν Κρήτη συμβαινόντων, άλλας παρα τας
  άνακοινουμένας αύτη ύχί τής ανευθυνου Αρ-
  χής, θά εγνώριζε πρό πολλοΰ ολους τους κιν-
  ίύνους τής έν Κρήτη καταστάσεως «αι θα ηδύ¬
  νατο ίσως ν' άποσοδτ,σχι αυτους.
  Ατυχώς, ένώ τό καθιδρυθέν έν Κρητη *υ-
  ίερνητιίόν σύστημα έξετράπη είς δεσποτισμον
  μηδέν* άνεχόμενον έλεγχον, ο Κρητική λαος
  εστερήθη παντός μέσου 8πως έπιδιώςη ομαλώ;
  την θεραπείαν καταστάσεως αποβασης α?ορητου;
  Ή κατάλυσις τής ελευθερίας τοϋ τυπου, η
  άποστέρησις τής ελευθερίας τού .««"·«·»·«·
  κα'- των δημοτικών ελευθεριών, η προσωπικη
  ανάμιξις τοϋ άνευθύνου παράγοντος εις _ τους
  έκλογικούς αγώνας τών πολιτικών κομμάτων,
  κατέστησεν αδύνατον την διά τής λειτουργίας
  τ" χολ«τ«ύμ«τος επιδίωξιν τής διορ ωσεως
  τοΰ κακοΰ, άφοΰ οί έπιδιώκοντες την θεραπείαν
  τούτων έστεροϋντο παντός μέσου απαραιτήτως
  άναγκαίου πρός *ατ(σχυσιν τών πολιτικών αυ¬
  τών ίδεών, ώς έκ τής αναιρεσεως δέ και «υ
  ττ,ς τϊίς ίδέας ύπευθύνου κυβερνήσεως, ^εφ*
  ροντο^προσωπίκως άντιμέτωποι πρός τον ανευ
  θυνον παράγοντα
  Μετά την τοιαύτην άποτυχίαν τών διαβη-
  μάτων τούτων, οί διεξάγοντες την αντίδρασιν
  κατά τοϋ έγν,αθιδρυμένου δεσποτισμου έμορφω-
  σαν την πεποίθησιν, ότι άδύνατος ήτο πλέον ή
  έντός τών όρίων τοΰ ύπάρχοντος πολιτεύματος
  έπιδίωξις θεραπείας τού κακοϋ, ότι δ' άναγ-
  καία άπίβαινεν άναθεώρησις τοϋ πολιτεύμα.-
  τος κατά τό πρότυπον τοΰ Έλληνικοΰ.
  Πρός επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ τούτου ήλθον
  είς συνεννοήσεις καί πρός τα λοιπά έν Κρήτη
  κόμματα, τα μετέχοντα τής κυβερνήσεως, τα
  όποΐα κα'ι αναγνωρίζουσι τό άφόρητον τής κα¬
  ταστάσεως καϊ την ανάγκην τής άνακτήσεως
  τών ελευθεριών τού Κρητικού λαοΰ. Κατά τάς
  συνεννοήσεις ταύτας, άμα τη έπιστροφη τοΰ
  'Υπάτου Άρμοστοϋ έκ τοϋ είς Ευρώπην τα¬
  ξειδίου, θά συνιστάτο είς αυτόν νά συγκαλέση
  άμέσως την υπάρχουσαν Βουλήν, ίνα αυτή κα¬
  ταργήση τόν άντισυνταγματικόν νόμον, δι' ου
  κατελύθη ή ελευθερία τοΰ τύπου, κανονίση διά
  νόμου την εφαρμογήν τής συνταγματικής δια¬
  τάξεως περ'ι ελευθερίας τοΰ συνέρχεσθαι, απο¬
  δώση δέ είς τόν λαόν τό δικαίωμα τοΰ νά έ-
  κλέγη τάς δημοτικάς αύτοΰ αρχάς.
  Συγχρόνως έν τη Βουλή θά εγίνετο υπό
  τής 'Υπευθΰνου Κυβερνήσεως δήλωσις, ό'τι
  τού λοιπού ό τόπος θά έκυβερνατο συνταγμα-
  τικώς, καί ό'τι διά πασάν κυβερνητικήν πράξιν
  θά ήτο ού μόνον νομώ άλλά κ«Ί πράγματι
  ΰπεύθυνος ή Κυβέρνησις. Μετά την διεξαγω-
  I
  --.....Ι - Ι-----.....· ......Λ "Ι ---
  όργανοΰντες δέ είς τό λοιπόν μέρος
  προσωρινήν διοίκησιν έν ονόματι τή
  νίκης Κυβερνήσεως, καΐ κατορθοΰντ» ννα α"
  σφαλίσωμεν την δημοσίαν -τάξιν «* τα
  ταυτα, δυνάμεθα ν' άσκήσωμενέ.,
  πης ισχυράν ηθικήν πίεσιν παρίίουσαν,
  μους ελπίδας, ότι αυτή θά νίναγκαζε
  τέλους νά έγκρίνη τα γενόμ^α ή τουλάχιστον
  ν' ανεχθή ταυτα.
  Ή έπιτυχία τοΰ εργοι» τούτου αισθανόμεθα
  ότι _3έν ύπερβαίνει τάς δυνάμεις τοϋ τδ-
  ια>ΐ· ''" ' ' τΐιι.ιί^κ,- τηίΰτί!^ ή Ελλη-
  νική Κυβέρνησις δύναται" να ~Ιϊ*7£Γτς ;χβν
  μεγάλως, τηροΰσά στάσιν εύμενή πρόςτο κί-
  νημα ημών, ή τουλάχιστον απολύτως ουδετέ¬
  ραν, εάν τουτο έπιβάλλωσιν αυτή διεθνεΐς
  ΰποχρεώσεις, νά έξασθενήση δέ σοβαρώς άντι-
  πράττουσα είς αύτό, καί ματαιοΰσα ούτω την
  είς τό κίνημα προσχώρησιν τών λθιπών έν
  Κρήτη μερίδων, ήτις άλλως θά ήτο βεβαία.
  Ή έξασθένησις αυτή μόνον την επιτυχίαν τοΰ
  κυρίου σκοποΰ τής έπαναστάσεως δύναται νά
  παραβλάψη, την επιτυχίαν δηλ. τής όριστικής
  έθνικής άποκαταστάσεως.
  Άλλ' είνε φανερόν, ό'τι ταύτης ματαιου-
  μένης, ό αγών θά καταντήση είς άγώνα υπέρ
  τής άνακτήσεως τών ελευθεριών τοΰ τόπου
  καί καταλύσεως τοΰ έγκαθιδρυμένου δεσπο-
  τισμοΰ. Πρός επιτυχίαν τοιούτου αγώνος αί
  δυνάμεις τής Έπαναστάσεως θά ήσαν ύπερ-
  άρκετθΐ, ούδεμία δέ όθενδήποτε προερχομένη
  αντίδρασις θά ηδύνατο νά επιτύχη την μα-
  ταίωσιν αυτής. Άπόκειται μονον είς την
  ύπεΰθυνον Κυβέρνησιν τοΰ έλευθέρου Βασι-
  λείου νά κρίνη, άν έξυπηρετική τών έθνικών
  συμφερόντων θά είνε ενεργεια αυτής, μέλ-
  λοοσα νά έχη ώς άποτέλεσμα την τοιαύτην
  εκτροπήν άπό τοϋ κυρίου σκοποΰ τοΰ αγώνος.
  Εύαρεστηθήτε, Κύριε Πρόεδρε, νά δεχθήτε
  την διαβεβαίωσιν τής έξόχου υπολήψεως μου.
  Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς
  Ι. Α. Παπαγιαννάκης Κ. Μάνος
  Κυριασ
  ΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΐΪΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  Μεταξύ των πολλών ίδρυμάτων, διά των ο¬
  ποίων έπιζητεΐται ή βελτίωσις τής έκπαιδεύσεως
  κα'ι ή ανύψωσις τοΰ ώραίου φύλλου, τό «Σχο¬
  λείον των Νεαρών Γυναικών» κατέχει την πρώ¬
  την θέσιν έν Άγγλί<ϊ, ίδρυθεν άπό τού 18*15 καί ήΤ ή (ΤηΐΤΪΙΙίΤ ΐάϋϊίν1 ^ΠέϊΊΟ /άνει μετά τινάς ώρας έπα- νερ·/·εεον είς τό φυσικόν αυτού 7.Ρωμ"· ° περιγάτατον τουτο ανθος σχηματίζει καρπους πλ*^ί κόκκων σκληοών καί μεγέθους φακής. ΚΓΧΕΙΡΙΜΑ ΑΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ Ο ΣΑ-ΣΑ^ΜΑΣΣΙΝ αν δ δύσμοιρος Πέτρος Καραγεώρ ■ανρετο άπό τόν Ιδιωτικήν τού οίκον ,<ΗΓ +ύης, διά νά άνέλ&η, τρικλίζων ίκ τ( ίλιγγον, τόν αΐματοβαμμένον Ιϊρυνο τΠαλαιον Κονακίου τής Σερβίας, προ κλησίαν|τοΰ Άγίου Πέτρου και [Ιαύλου, είκοσι τέσσαρες δέ πληγωμένοι είς τό Μέγα στρατιωτι¬ κόν Νοσοκομείον τής ΓΙετρουπάλεως Γκιουλμα- γιέρ οπου ό Στολυπίν συνοδευόμ,ενος παρ' όλο- ιλήρου ίλης Κοζάκων μετέβη ίνα τοΰς έπιικε- &ί μ,ετ' ολίγον. Έκεί ευρίσκοντο *αί τα δύο τού τέκνα άλλ' οάίείς άκάμη ίατρός εί/ε πα¬ ρουσιασθή δ'πως επισκεφθή τοΰς τραυαατίας άν καί παρήλθί όλόκληρος ώρα άπό τής μεταφορας αυτών. Ό Στολυπίν εκφρων ήρχισε νά φωνάξη. — "Ενα Ιατρόν. "Ενα ιατρόν Ι Τα παιδία μου αποθνήσκουν. Ουδείς ομως ανεφαίνετο. Τέλος μετ' όλίγην ί)Ρ/ισαν προσερ/άμενοι οί Ίατροί. Έκ τών πλη- γωμένων απέθανον δύο μόνον, ώς καί ή θυγάτηρ τοΰ Στολυπίν. Ό υίος τού ευρίσκεται πάντοτε έν κινδύνω έλπίζεται ό'μως ή σωτηρία τού. Μϊταξΰ τών θυμάτων τής αποπείρας ταύτης είνε ό πρίγκηψ Νακοσίτσε, ό υπουργός Κοβο- στόβ, ό αύλάρχης Βερόμεν καί δ στρατηγός Σι- μιανόν τοΰ οποίου ή κεφαλή άπίκόπη έκ τής φάσεως τοΰ λαιαοΰ Ι Μεταξΰ τών πληγι»αένων είνε κα'ι ό πρίγκηψ Τσατϊ/.οβσκάϊ. — Αίιιατηρός κατάλογος Αί έφημερίδες τής ΙΙετρουπάλεως σχολιάζου- σαι την τροαεράν ταύτην τόλμην τών έπανα- στατών ;οΰ νά ε'ιτχωοήσωσι μέ/ρι τής οικίας τοΰ Στολυπϊν, προσθέτουν ότι ή άπόπειρα αυτή δεικνύει 2τι τό άπολυταρχ-.κόν πολίτευμα ειν» εντελώς άνίσ/υρον νά έπαναφέρη την τάξιν ίν Ρωσσία. Συαβουλεύουν δέ την Κυβέρνησιν νά λάβη σοβαρώς ΰπ' 3ψει τάς αξιώσεις τοΰ ΈΟνους κα'ι νά συγκαλέση την Λούμαν. Οί επαναστάται, γράφουν, θρασύνονται περισ- σάτϊρον άπό ετους είς ετος τα δέ εναντίον αυτών αύστηρά αέτρι καί οί ίιωγμ,οί άκολουθοΰνται υπό άγριωτερων άντβκδικήσεων. Κατά την δηιχοσιβιιομένην στατιστικήν άπό τοΰ 1901 '^έ/ρι τοΰ 1906 ό άριθιι,ός τών οολοφο- νηθέντων ανωτέρων ύπαλλήλων, ύποορ-,'ών καί κυβερνητών αύξάνει τταθερώς. Κατά τό 1901 εγένοντο άτόπειραι εναντίον δύο έξί/όντων τοιούτων προσώπων θεωιουμένων ώς έ/ίΐρών τοΰ λαοΰ καί τών φιλϊλΐυθέρων Ί¬ δεών.' Τό 1902 εφονεύθησαν άλλοι δύο. Τό 1903 5ύο ετέροι. Τό 1904 εφονεύθησαν εξ. Τό 1905 οί επαναστάται εφόνευσαν δέκα πέντε. Κατά τό πρώτον δέ εξάμηνον τοϋ 1906 επεσαν υπό τάς ρόΐί,βας κα'ι τα περίστροφα τών έπαναστατών 2.! έν όλω, είς τοΰς όποΐους δέν συυιπεριλαμβάνονται καί τα θύματα τής εναντίον τοΰ Στολυπίν απο¬ πείρας. Ιστορια τον Εχθρόν μασ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΟΪλΤΑΡΟΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩ_ ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗΣΑΝ ΠΛΗΡΗ! ΕΘΝ0Λ0Γ1ΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤ0Ρ1ΚΗ ΑΦΗΓΗΣΙΣ Ό Σάόόα [»„.,<,>.„ ασφαλώς, ότι την αυτήν μϊτονς
  ΐλεντα'ιους Όβρένοβιτς τύχην #ά αυνεμ-
  ρρίζετο άπό μέρους τών αϊμογ,αρών βααι-
  ?κτόνων.
  Και φοβη&εΐς τονς έκράτει παρ' αντω
  νιί τους ίπεδαψίλευε τιμάς μεγίστα ·, λη-
  ((Α,ονών ΐαως, δτι πριν φροντίση περί τής
  Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ
  (Συνέχβια έκ τού χθβσινοϋ)
  Τώ 538, πολυάριθμος όρδή Βουλγάρων,
  ένίλησε παρά τόν Αίμον, τόν στρατηγόν Ίου-
  στΐνον, κα'ι διασπείρασα την στρατιάν τού έφό-
  νευσεν αυτόν. Άλλά τότε οί Βυζαντινοί στρα-
  τηγοιΚωνσταντιόλας κα'ι Γοδίλλας, κα'ι ό έκ·
  νχονων «««ι,, ».. ««" ν-β—---.. ,«..,· νριστιανισθε'ις Οΰννος Άσκούμ, ένίκησαν κα'ι
  Ι,νής τον, επρεπενα φρσντισγ, δια την ζωην £ ^^ τού Βουλγάροϋςστρβττίγους Δρόγγ
  -^α^.-^, ίΓΛίΐΑ Ε&νος ευρίσκετο _ Μ^ν*ββ. Άλλά πεοιπεσόντες κα; αύτοι
  κα'ι διά τής προσφυγής «ρος την υπε^θυν ν
  κυβέρνησιν τοϋ έλευθέρου βασιλειου, α?ο61*«
  τοι τουτο διέπεται υπό πολ,τε ματος συνταγ
  ματικοΰ, αί δέ Μεγάλαι Δυνάμεις την διακυ
  βέρνησιν τοΰ τόπου άνέθεσαν εις τον νυν "
  πατον Άρμοστήν ώς Έλλην* &««>£*««?
  καί ώς δυνάμενον έπομένως να συμβολιζη οια
  τοΰς Κρήτας την ελληνικήν διοίκησιν^ κατωρ¬
  θώθη παραδόξως ώστε ή ύπεύθυνος _ αυτού κυ¬
  βέρνησις νά είνε όλως ξίνη πρός την εν Κρη¬
  τη γινομένην εργασίαν. Τόσον ςένη ω«ε ε-
  θεώρησΓν δτι έδικαιοϋτο κ«ί, να αρνηθή καν
  νά δενθίΐ είς άκρόασ·.ν τούς αρχηγους τής εν
  να δεχθή είς άκρόασ
  Κρήτη αντιπολιτεύσεως,
  παρελθόντα Αυγουστον μετέβησαν «ίς Αθήνας
  δπως έπικαλεσθώσι την προσοχήν αυτής επί
  τών κινδύνων τής δημιουργηθείσης έν Κβ·λτη
  καταστάσεως.
  Όπως κατανοήσετε, κύριε πρόεδρε, ^
  τίνος σημείου έξήντλησεν ή έν Κρήτη άντιπο
  λίτευσις παν μέσον, όπως επιτύχη μετριασμόν
  τίνα τού κακοΰ, καθιστώντα δυνατήν την α¬
  ποφυγήν άπό τής προσφυγής «ίς τα άκρα μέ-
  σα, είνε άνάγκη νά ύπομνήσωμεν υμίν καί τίνα
  άλλα έκ τών διαβημάτων ά';ινα εγένοντο πρός
  τόν σκοπόν τοϋτθν.
  Πρό ενός ακριβώς Ιτους πρόκριτοι τών δυ-
  τικών έπαρχιών υπέβαλον είς την Α. Β. Ύ¬
  ψηλότητα τόν "Υπατον Άρμοστήν εύλαβή ά
  ναφορήν—ής λαμβάνω την τιμήν νά έπισυνάψω
  υπευουνυι; η ιν^«,,...|..,. __
  γήν τών δημοτικών έκλογών πρός εγκατά¬
  στασιν αίρετών δημοτικών άρχών, θά διεξή-
  γοντο αί βουλευτικα'ι εκλογαί, κα'ι τό έργον
  τής αναθεωρήσεως τοΰ πολιτεύματος θά έπε-
  διώκετο ομαλώς έντός τών όρίων τοΰ καθε¬
  στώτος συντάγματος.
  Άλλά κα'ι τάς συνεννοήσεις ταύτας ή Α. Β.
  'Υψηλότης, επιστρέψας έκ τοΰ ταξειδίου τού,
  κατεπολέμησε, προεκήρυξε δέ άπ' εύθείας
  νέας βουλευτικάς εκλογάς κα'ι παρεσκευάζετο
  και πάλιν νά έπιχειρήση, ώς κα'ι κατά τάς
  παρελθούσας εκλογάς, περιοδείαν έκλογικήν
  πρός καταπολέμησιν τών ύποψηφίων τής Άν-
  τιπολιτΐύσεως, καθ1 ήΝ περιοδείαν συνοδός κα'ι
  συνεργάτης θά προσελαμβάνετο ΐσως πάλιν
  ό Άρχηγός τής έν Κρήτη έκκλησίας.
  Υπό τοιούτους ό'ρους ή "Αντιπολίτευσις
  δεχομένη νά λάβη μέρος είς τάς προκηρυ-
  χθείσας εκλογάς, θά συνέπραττεν είς την πα¬
  ράτασιν καθεστώτος άφορήτου, διά τό οποίον
  καμμιά όμαλή διόρθωσις δέν είχεν απομείνη
  δυνατή. Δέν ΰπελείποντο έπομένως είς αυτήν
  παρά δύο οδοί: ή μία ν' άποσυρθή τοΰ πολιτι-
  κοΰ αγώνος κα'ι νά εγκαταλείψη την αντίδρα¬
  σιν κατά τοΰ έγκαθιδρυθέντος δεσποτισμου' ή
  άλλη νά προσφύγη είς την βίαν πρός διόρθωσιν
  τής καταστάσεως.
  Ατυχώς ή πρώτη όδός παραλύουσα την
  ώργανωμένην υπό τής αντιπολιτεύσεως αντί¬
  δρασιν καί αναιρούσα πασάν έλπίδα διορθώ-
  σεως τοΰ κακοΰ διήνοιγε την φοβεράν άποψιν
  τής έπιδιώξεως τής διορθώσεως τής καταστά¬
  σεως ταύτης διά μεθόδων άποκρουομένων υπό
  τής κοινής συνειδήσεως.
  Καθήκον άρα ημών ήτο νά προσφύγωμεν
  ίς την ενοπλον εξέγερσιν όπως επιτύχωμεν
  είνε τό Μαριμενάμ, "Τοκυπος χυριύς Βΐνι> ι[ .^ιι>ιι
  να...τής Άγίας Γραφής. Συνεδριάζουσα άπαξ
  τής εβδομάδος, τό εσπέρας έκάστης Κυριακής
  άφοΰ προηγουμένως καθ* όλην την έβδομάδα
  μελετηθή Ιδιαιτέρως παρ' δλων τών μελών τ«)
  αύτό χωρίον τής Άγίας Γραφής. Αί κυρίαι θά
  συζητήσουν κατά την ημέραν τής συνεδριάσεως
  τό θέμα τό οποίον εδόθη πρός μελέτην, άλλ'
  υπό ΐτνεϋμα ελεύθερον καί ασχετον πρός οιαν¬
  δήποτε α'ίρεσιν ή θρήσκευμα. Ή συζήτησις σκο¬
  πόν εχει την έρευναν πρός εΰρεσιν τής αλη¬
  θείας, πρός πραγματικήν έρμηνείαν εκάστου
  χωρίου τής Άγίας Γραφής.
  Είς πλείστα τών σχολείων τό ήμισυ τοΰ
  χρόνου τών συνεδριάσεων δαπαναται είς συζη-
  τήσεις επί κοινωνιολογικών ζητημάτων υπό
  πνεϋμα έπίσης φιλελεύθερον, ξένον πρός πάσας
  τάς προλήψεις, τα ήθη ή τα Ιθιμα. Αί συζη-
  τήσεις διεξάγονται έν πλήρει ήρεμία, αί δέ κυ
  ρίαι μέλη τών «Σχολείων» είνε συγχρόνως δι-
  δασκάλισσαι καί μαθήτριαι. Πλείσται έξ αυτών,
  τών οποίων ή γνώμη, ώς όρθοτέρα, έπεκράτη-
  σεν είς διάφορα ζητήματα, άνεκηρύχθησαν είδι-
  κότητες επί πολλών άντικειμένων θεολογικών
  καί κοινωνιολογικών, διατηροΰν δέ τόν τίτλον
  τούτον μέχρις ού άλλη κυρία καλλίτερον μελβ-
  τημένη υπερισχύση είς προσέχη συζήτησιν επί
  παρομοίου Θε ματος.
  Έν μέσφ τών σχολείων τούτων ή γυνή λη-
  σμονεϊ τόν καθεστικόν αυτής βίον, τόν στενόν,
  περιωρισμένον είς τα οίκογενειακά καθήκοντα
  καί τάς ταπεινάς άσχολίας τοΰ οϊκου, .ώς δέ δι-
  καίως παρατηρεϊ είς "Αγγλος άρθρργράφος,
  προπονεΐται αρίστα εκεΐ περισσότερον ή άλλα
  χ,οΰ διά τό κοινοβουλευτικόν στάδιον.
  ΐ>ν 'ΈιΊνονς τού. ΚαΙ τό "Ε&νος ευρίσκετο
  ;ωρισμένον άπό δλον τόν άλλον κόσμον.
  Ηελος πιεζόμενος, άπέπεμψε τους βαοιλο-
  (τόνους.
  Άλλ' οί Βααιλοκτόνοι Ιξεμάνησαν. ΚαΙ
  παώτος δ Μάσσιν. Ό άρχηγός τών κατά
  τοΰ Αλεξάνδρου καί τι]ς Ιδίας τον νύμφης
  ^ράνας Μάσσιν, αννώμοτών ' —'— Λ·—-
  συντα^ματάρχ^ς- ~ 81 -
  κα'ι Μπόλγκαρ. Άλλά περιπεσόντες *«'« »««
  είς ενεδραν όφονεύθησαν πλήν τού 1 οδιλλα,
  όστις άποκόψας εγκαίρως τόν βρόχον δι ου
  τόν άπέπνιγον Βούλγαροι ίππεϊς, εσώθη.
  Πρίπέι όμως νά σημειωθή πρό παντός αλ-
  λου, Οτι αί Βουλγαρία! αύται έπιδρομαι, η
  μάλλον, κατά τούς χρονογράφους αι^επιδρο
  ο τυτε
  άντι-
  νυν
  νομα τών Άβάρων κατέφυγον είς τα ύπολείμ-
  ματα των Οϋ'ννων κα'ι τούς Άλανούς τούς οί-
  κοΰντας μεταξΰ τοϋ Βίλγα καί τοΰ Τανάίϊ:ς,
  οίτινες έσεβάσθησαν αύτούς, φοβούμενοι τό 'ό-
  νομα. "Οταν δμως ή άπάτη ανεκαλύφθη καΐ
  κακο'ι κακώς οί Ψευδαδάροι άπεδιώχθησαν άπό
  τής μ.εταξύ Βόλγα κα; Τανά'ίδος χώρας,
  I-
  στειλαν πρός τόν Ίουστινιανόν (559) πρέσ-
  βεις, ύποσχόμενοι νά φρουρώσι τα σύνορά τού,
  άν παρείχοντο πρός αύτούς γαΐαι, καί ετήσιον
  τι ε'ισόδημα.
  Έξαπατηθείς ό Ίουστινιανός καϊ πιστεύων,
  ότι πρόκειται περ'ι τών φοβερών Άβάρων, ε-
  πεμψε πλοΰσια δώρα πρός τόν Χαγάνον τών
  Ψευδαβάρων καί υπεσχέθη είς αυτόν την Μι¬
  κράν Σκυθίαν (Δυδρούτσαν) κα'ι την Κάτω
  Μοισίαν (Βουλγαρίαν). Τότε οί Ψευδαβάροι,
  ελπίζοντες, ότι εύρον τό ποθούμενον ήρχισαν
  μα
  δέν εγίνοντο
  κα'ι εγκαταστάσεως
  εις αυτάς,
  άλλ' απλώς
  ,4^3^·—£>. λα·
  τόν Βααιλέα 11
  των. Είνε δέ ουιοι,
  ή (ρ
  γάρων, οπόταν έμαθον, ότι ό Ίουστινιανός με-
  τήλλαξε γνώμην, είτε διότι άπεκάλυ&ε την.
  ώς |
  αρασ
  _„._ των Όβρένοβιτικαϊ δ Λ^^«^Π^^λ"9^Ά των, νέαν πάλιν λεία4 καί
  όμενος τνπος. Ό,ΐι δέ δεν εγινε την 2ί) Ι -. ..,λ.,Ι η:™ Α«'β τοΰ 484 αένοΐτοΰ
  Μάϊον, δπότε ή στάσις περιωρίσθη εις την
  βααάοχτονίαν, θά γίνη τώρα μέ τόν ε/ιφυ-
  Ιιον σπαραγμόν, θά τόν κηρύξη άραγε ο
  Σάασα Μάσσιν, θά προβ» είς νεον Σικελι-_
  χον έσπερινόν, ί) πρός νέαν τίνα ννκτα τού
  Άγιον ΒαρΙϊολοηαίου ; Εναγωνίως τα
  { νέαν έχ!§ρου.ήν των, νεαν πάλι
  . ^α λάφυρα. Ούτω από τοΰ 484
  538 εγένοντο αί έπτά πρώται μεγάλαι έπι-
  δρομα'; κατά τάς οποίας οί Βούλγαροι ήσαν α¬
  πολύτως άσύντακτοι, θεωρούντες άρχηγούς αυ¬
  τών έκείνους οίτινες διεκρίνοντο περισσότερον
  τών άλλων είς τον φόνον τών έχθρών.
  Άλλ' άπό τής έποχής ταύτης νέαν τροπήν
  'τ'.νες έί^ητουν την
  ρων.
  Τότε τα αγρια
  ύ
  καί ή φοβερότης
  ή
  Αγιον Βαουοΐίυμιχ<Λ*ν , ,^.*,-------, βλεμματα τον Σερβικον λαόν πρός αυτόν χ ^^ ^ πράγματα έν τ-, Κάτφ Μοισία, τονίξορ,στοντης Σερβικης Νυσσης, οτρέ- ^ ^ ^ ^^, προερχομένην, άλλ' -* — =<- 'Λ*~Λ/.νι τιλμ ΤΕοαγιιατι- ρ φονται οήμερον Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑ.ΤΠΟΪ ΣΤΟλιΊΙΙΝ ΜΙΑ ΤΡΟΜΕΡΑ ΒΟΜΒΑ Πεντήκοντα Οίτΐιατα Ή όκηνη τΛς ό- ΤΟ ΘΑΡΡ0Σ_ΤΟΗ ΕΠΑΜΑΣΤαΤΩΜ Διά των έκ Κερκύρας Ίδια.τέρων τηλεγραφη- μάτων ιδίως οί αναγνώση των «'Αβηνων» γνω- οίζουν τάς κυριωτέρας των λεπτομερείς τν ε¬ ναντίον τοΰ Στολυπίν αποπείρας. Έκ τοΰ 7θές αφιχθέντος εύρωπαϊκου ταχ«ίρβ- ί εταβέρο^ννέ«"δή^ί1ιιτο" Ι^' ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ Τό βαθύτερον τοΰ αέρος Ό Σάντος Δουμόν ό δαιμόνιος Βραζιλιανός ό έσας ώς σκοπόν τοΰ βΐου τού την άβροπλοΐαν, ί τν αντίστασιν τοΰ αέρος. Τό νέον άε- θέσας ς β ένίκησε την αντίστασιν τοΰ ροπλάνον του*προοδεύει. Τ έμπτην ώραν τή ροπΛανον 'ίυυ Λ^νν»»... Την πέμπτην ώραν τής πρωίας τής παρελθού¬ σης Τετάρτης άνήλθε α,ετά τοΰ άβροπλάνου τνυ διά πρώτην φοράν άνευ ουδενός έπιβοηθητρκοί μέσου ξένου πρός την κινητήριον δύναμιν τού μηχανήματός τού. ιΩς έγράψαμεν ήδη τό άεροπλάνον τοΰ 4°υ- μ.όν άν^ρνεται εις ωρισμένον ϋ'ψος δι* άλμάτων παραγομενων έκ τής άποτόμου διεκφυγής πεπιε¬ σμένου αέρος έγκεκλεισμένου έντός έπιμήκων ά- ■-Λ -'·——· ■" λΐ Λνλιηοον τό σώαα τοΰ μείου νότος τούτου ι τος τούτου ι Έντόςτής ΙΙετρουπόλεως καί επί τοΰ «οταμου έβα Οπά'ρΐει μικρά νήσος ίδιοκτησια τον Στο¬ ό όγαα Έντόςτής ΙΙρ Νέβα Οπά'ρΐει μικρά νήσος λυπίν. Είς την αύτη 'επα ήσος ίδιοκτησια 'επαυλ ν τού τό απόγευαα τής Δούαας αυ- τρείς «ών οϊτκΐς καλύπτουσιΛόκληρον τό σωμα τον «κολεοπτέρου» τού. Τό άεροπλάνον φερον το, .- οευρέτην υψώθη εις 25 μέτοα υπέρ την επιφα- Γαν τοΰ έδάφους χ«1 ήρχ«. διατρεχον και δ- .νράφον δια»όοους έλιγμοϋς επι ακτινος 120 με- ΙΊ.. ..^«ν','.ττ- 35 νιλιομίτβων την ωι Ίδιαιτέρου γραμματέως τοΰ ούχι απο τού ΐΐυι,ανν.υ» προερχομένην υπό νέας έπιϊρομής Άδάρων, τών πράγματι κώς Ψευδαδάρων, κα'ι τών Οϋννων, όρδών κα'ι πολυανθρωποτέρων τών Βουλγάρων κα'ι καλλί¬ τερον έκείνων συντεταγμένων, καϊ πολεμικω- τέρων. Κα: πρώτη μέν όρδή έμφανίζεται ή νέα έ- πιδρομή τών Οϋννων, ήτις τω 540 είσελάσασα είς την Δακίαν καί την Μοισίαν προέβη διά τής Ίλλυρίας καί τής Θράκης μέχρις αύτοΰ τοΰ 'Λναστασιανοΰ τείχους τοΰ πίριδάλλοντος την Κων)πολιν, τρέπουσα είς φυγήν τούςστελ» λομένους κατ' αυτής Βυζαντινούς στρατηγοΰς κα'ι διά πυρός κα; σιδήρου καταστρέφουσα πάν τό προστυχόν. Οί Βούλγαροι συνεμάχουν μετ' αυτών προ- φανώς, άλλά δέν έλάμβανον τόσον ένεργόν μέρος ώστε νά γίνη καί αυτών μνεία κατά την εποχήν εκείνην υπό τών χρονογράφων. Άλλ' ο,τι είνε παράδοξον διά την θεωρου- μένην μεγάλην εκείνην εποχήν τοΰ Βυζαν¬ τίου, είνε ή περιφρόνησις τής Μητροπόλεως πρός τούς κινδυνώδεις έκείνους λαοΰς, καθ' ότι ό Βελισσάριος ό Μέγας Στρατηλάτης ά- ποπερατώσας τόν κατά τών Βανδάλων πό¬ λεμον, έμάχετο τό μέν πρός τοΰς ΐό πρώτον έμφανιζομένους Φράγκους κα'ι πρός τούς Βησι γότθους τής Ιταλίας, λαοΰς ασυγκρίτως άκιν- δυνωδεστέρους, καίτοι πολεμικωτέρους τών Οϋννων και τών Ψευδαδάρων, οίτινες Ιμελ- λον τόσας δυστυχίας καϊ έπϊ τόσους αίώνας νά παράσχωσιν είς τό Βυζάντιον, πρός βορράν τοΰ όποίθυ κατήρχοντο νά δράσουν. Ό στρατός τής Αυτόνρατορίας ό πρό όλίγου ανερχομένας είς πλείονας τών τή; ορδής ταύτης έπε·5άνη·έν ολη τή όρμητι- κίτητί της. — Ή νποοοΐ'λωόις.τών Βονλγάρων Οί Ψευδαδάροι ού μόνον όργισθέντες διά τουτο, άλλ' άκόμη καί πεπεισμένοι, ό'τι μόνοι ίπρεπε νά έργασθοΰν πρόςέπιτέλεσι» τοΰ σκο¬ ποΰ των ώρμησαν άκάθεκτοι κατά τής Δα- κίας, την οποίαν κατέσφαξαν κα'ι διαιρεθέντες είς δΰο μεγάλους !<λάδους, άλλοι μέν προήλα- σαν κα'ι κατέσχον την Παννονίαν, κατελθόντες δέ κατέλαβον κα'ι μέγα τής Ίλλυρίας μέρος άλλοι δέ διαδάντες τόν "Ισ:ρον καθυπέταξαν τοΰς Βουλγάρους καί άλλους βαρβάρους ό'σοι μετ' αυτών κατωκουν την Κάτω Μοισίαν. Άπό τής έποχής ταύτης οί Βούλγαροι δέν ακούονται. Δουλοι, τών Άβάρων στρατεύονται μέν, άλλά τό πλείστον έξαναγκάζονται νά καλλιεργώσι την γήν και μόνον περί τό 601 συναντώμεν είς τούς χρονογράφους φρουράν έκ Βουλγάρων φυλάττουσαν την υπό των Ά- τοΰ γραφειου Στολυπίν ερψ ζοντος τό γραφείον αύτό άπό εκ της ιων την ώοαν 1 οί δ άνθρωπθί, κατέ- χ ΰπακούει πληρέστατα έφ' όσον ό άνεμος δέν , «Τ___, διευθύνεται άνευ ουδε¬ νός κινδύνου κατά ^ούλησιν τοΰ μη/ανικοΰ αΰτοΰ. "Ανθος ... 3νλ»νον 10 καθηγητάς φυσιοδί<οης Φιλ'ιπς τβων μέτα/ύτητα _35 Τό μηχάνημα τουτο οι' χτησε πλέον καΐ τόν άέ{ είς τ ό πηδάλιόν τού κα'ι είνε ύπερυ.έτρως σφοδοός Είκοσιν έκ τών^ δέκα τέσσαρα άλλα πτωαατα ρομοαν ήτις *«.»«""· -·»-γγ ι · -·, μερόν κρότον. "Ο δράστης διεμελι κοήξεως πάραυτα, τα αποτελέση υπήρξαν άπαίσια. Είκοσιν εκ τω διε,χελίσθησαν, ένώ δέχα τεσσα?α κα^κειντο επί τοΰ έδάφου; επι τού οποιου εκυ λίοντο 40 άλλοι ροφέω; πληγωαενοιΙ Ολβχλη οο; ή ποός τόν Νέβαν πράσοψις της επαυλεω. εϊχ» καταοοεύσει έντός τοΰ ποταμου,_ οί ο» « ριίωθέντε; Ισπευδον νά σωθουν εκ της πυρκα ί,. ■< . .ε.-.'.™ ί,,.ίαΐύί αβτάτιην εκρηξιν. έκ Βουλγάρων φυλάττο η βάρων προηγουμένως κτηθεΐσαν Σιγγιδώοα (Βελιγράδιον), ήττωμένων δέ υπό τοΰ Βυζαν¬ τινοί στρατηλάτου Πρόσκου, νικώντος ολίγον μετέπειτα τόν Χαγάνον των Ψευδαβάρων Βοί- ανόν, καί φονεΰοντα αυτόν μετά έξακισμυρίων άδώ ανόν, φ περίπου άνδρών. — Ό Ήράκλετος βοηθών ρονς τονς Βονλγά- **νεπ'- είς . την διόρθωσιν τού κακοΰ. Άλλά καθ' ήν στιγμήν ευρισκόμεθα είς την λυπηράνάνάγκην νά κάμωμεν χρήσιν φαρ- μάκου τοσοϋτον ήρω'ίκοϋ, εσκέφθημεν ότι δέν Ιπρεπε νά περιορισθώμεν πλέον είς την επιδίω¬ ξιν έσωτερικών μεταρρυθμίσεων, άλλά νά θέ- σωμεν επί τού τάπητος διά μίαν άκόμη φοράν τό ζήτημα τής έθνικής τοϋ τόπου άποκατα¬ στάσεως. Γνωρίζομεν δτι ή Εύρώπη δέν φαίνεται εύ- γητής φυσιοδίφης ΦΛ«« ™υ Λ ΛριλεΟ (Καλλιφρονία) ανεκάλυψε περιερχόμενος τα ^^™^ υ» περιερ-χόμενος το Άγκουα τής Γουατεμάλας «ν -ό οποίον παράγει άνθη έκ ξυλου Όί γτ£ νώοας τό όνομάζουν «άνθος τ°υ δι; "'ί^^-.βτρϊ.βον ό'που τό άπαντήσουν, η τού δέ οφείλεται «« την τύχην Εν έκ των ζυλίνων τούτων ανθέων ό Φιλίπς έν Καλλιφρονια δια ^. ___.· _χ ^ην/ίίΐτγιθΐον τού. ίϊς, ήτις έξβοράγη αμεσως μετα Το άνω πάτωαα τής οικίας καταρρεον ριώοιζε μέν τό πΰρ,άλλά συνεπληρου την >
  ? ' ν καλύπτον υπό τοΰς τοίχους αυτού νΐ-
  καί πληγωαένους μεταςΰ τών οποίων τόν
  χοοΠ καί πληγωμένους μεξ
  υϊόν καί την κόρην τοΰ πρωθυπουργόν.
  — Είς τό νοόοκον/«ΐ°ν
  •Ο Στολυπίν παράλυτος σχεδόν έκ τοΰ φόβου,
  τής θλίψεως τής απωλείας των δύο τεκ^ν τού
  τής έγκεφαλικής συνταοάζϊως ην »*·
  2τασγτ?οφή;, 5*1 ^-'^ί
  Βεβαίως εάν ό γενναΤος άλλά πολυπαθής
  Ήράκλειος ό γιγαντομαχήσας πρός τόν Χισ-
  ρόην, δέν θά έβοήθει τούς Βουλγάρους ν' άνα-
  κτήσουν την ελευθερίαν των, έν περιπτώσει
  καθ' ήν οί Άβάροι δέν επεχείρουν την μεγί-
  στην τών έπιδρομών, ήτις σχεδόν παντελώς
  ήρήμωσε την Θράκην τφ 6Π. Τότε οί Άβά-
  ροι συναπέφερον φεύγοντες έκ τής Θράκης
  270,000 αίχμαλώτων, ών τούς πλείστους κα¬
  τέσφαξαν, άντιστάντας κατά την επάνοδον, είς
  τα στενά τού Αίμου.
  Πολλοί παρήλθον ένιαυτοί καί οί Άδάροι
  δέν επεχείρουν νέαν έπιδρομήν, πληροφοροΰ-
  μενοι, ότι πασά ή ύπαίθριος Θράκη, πλήν τής
  τής Άγχιάλ,ου ετι καί
  χέρσος γή. Άλλ' ό'ταν
  λειος απεφάσισε νά συν-
  έκείνην επαρχίαν,
  ινος τών Άβά¬
  ρων, ήρχισε να όργανώνη νέαν έπιδρομήν.
  ^ότε ό Αΰτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου άπέστει-
  πρέσδεις πρός τούς Σκλα^ήνους, τοΰς τε
  Σέρδους κα'ι τοΰςΧωροδάτας (Κροάτας) ούς ύ-
  πεκίνησεν είς άνταρσίαν.
  Ιδίως ομως συνεννοήθη μετά τοΰ Όργανα
  (Όρχάν) τοΰ ήθικοΰ ούτως ειπείν τών ύποδού-
  λων Ούννογουνδούρων (Βουλγάρων) άρχηγοϋ
  όστις καί άπό κοινοϋ μετά τών Σκλαβήνων
  έξήγειροντήν κατά τών Άδάρων άνταρσίαν.
  Τότε ήρχισεν ή μεταξύ τών Άβάρων άλλη-
  1 «
  παλΐν υπερμϊ^ρω, ι.ν·>..-. ·ι--# ■ α,, . περ,. τα υ^ο ο ΐιραΛΛ&ιυ^ ι»»βγ
  είτε Άλανοί, είτε αρνησιπατριδες 1«»°'· όικήση πάλιν την μεγάλην έκεί
  είτε καί Ουννοι άκόμη, χωριόν αναφέρωμεν & 8ια8εχθε;ς τ«ον -^,, χβγάν(
  τούς πολυαριθμοτάτου; Βανοαλους. ^· ^ όργανώνη νέαν έ
  Ή Βυζαντιακή άριστοκρατια και το ανθος
  τής νεολαίας καταγινόμενοι εις κωμικας θεο-
  λονικάς συζητήσεις τας οποίας εις άλλας ε-
  ίοϊάς %«δ« «Ι μ.γΛ.ίτεροι των σοφων θα
  έτόλαων νά έπιχειρήσουν,εκλειοντο εις _]
  ναστήρια ίίί*ις δαπάναις «νεγειρομενα, ο ^_
  Ίουστινιανός πλήν τών μυθωοων θησαυρων
  Ο0ς συνεσώρευσε κατεγίνετο εις την ανέγερσιν
  τής Άγίας τοΰ Θεοΰ Σοφίας, εις την οποίαν
  νρήαα άφθονον κατηναλώθη. ν ..... __._,_ ._
  ^ Καί οί βάρδαροι Ιςω των τειχών έφθανον χ η;^τις μίγάλως έξησθένισε, τό μόλις
  είς συχνάς έπιδρομάς μέχρις ότου οί ψευδοδα- ύμενον -Αράτος των, άλλά καί ή ο-
  ϊ-ο--.»...λ ^ϋ«««νισθιο. ζηλουσα *^ »„,„ησ, φ ζωήν τών Βουλγάρων το-
  άβίωτον ώστε έννέα χιλιάδες έξ αυτών συν
  γυναιξϊ κα'ι τέκνοις ανεχώρησαν έκ Μοισίας
  ροι, άλλη φοδερά όρδή ενεφανίσθη, ζηλοϋσα
  καί την δόξαν κα'ι τό ό'νομα τών παλαιών Ά¬
  βάρων.
  — ΟΙ Ψευόαβάρον
  Τώ 558 οί τότε κατά πρώτον υπό τωνΒυ-
  ' · ΓΠ--·...
  ι-·—* , . < · ^αίνοντες πρός Δυσμας. — ΊΙ »ίφαγτι τον" Δαγοβίρτον υτήν άπ χ Όγοροι αύτοι ύποκλέπτοντες φυόμενα πυκνά
  νωίβστάτων φίλων, τΌ δέ την Θηριω3ίαν ήτις
  ένυπήρχεν είς τΌ ΦραγκικΌν Βασίλειον, κα
  ϊϊίως είς τ'^ν Ρήγαν αυτών (Βασιλέβ) Δαγο¬
  βέρτον. Ούτω την άνοιξιν τοΰ 0ϋ2 έ/.κινήσαν
  τες άπΌ των ϊχθών τοΰ Δουνάβεως, οί Βούλ-
  γαροι έκεΐνοι άγνωστον υπό τινος όδηγούμενοι
  εθφασαν τΌ φθινόπωρον είς την νυν Βαυαρίαν
  τάτε δέ χώραν των Βογιανών ή' Βοημών τ, κα
  Παβαρών, μέχρι τής οποίας έξετείνετο τ
  ΦραγκικΌν Βασίλειον, καί εκείθεν πέμψαντε
  πρέσβεις χρΌς τΌν Ρήγαν Δαγοβέρτον παρέ
  στησαν αύτω την φρίκην καί την έν τή Μοισία
  σφαγήν, εζήτησαν δέ ταρ' αΰτοΰ τόπους ό'πω
  εγκατασταθώσι.
  Ό Ρήγας Δαγοβέρτος, εί'τε φρονίμως σ/.ε
  πτόμενο; διά την ασφάλειαν καί γαλήνη
  τής έμπεχιστευμένης είς τάς χείρας τού Έ
  χιχρατείας. εί'τε καί ύπείκων είς αίμοχαρή* εν
  στικτα. επέτρεψε μέν είς τούς Βουλγάρους ν< διαχειμάσωσιν έκεΐ μέχρις ίτου δοθώσιν αύτοι γαΐαι, άλλά μυστιν.ώς διέταξε την σφαγή αυτών. Καί όντως υπο την όδηγίαν φράγκω αρχανών, οί Βούλγαρο'. κλεισθέντες έντΌς μιας φάραγγος, κατεσφάγησαν άπαντες σύ γυν»(ξί καί τέκνοις πλήν 700 περίχου, ο'ίτι νες υπο την ήγεσίαν 'Αλσιόκου τινος, προ· χειρισθέντος άρχηγοϊί προλαβόντες νά φύγου κατέφυγον καί εγκατεστήσαν καί ά?:ερροφή θησαν είς τούς Σ/.λα5ήνους Βένδους,τούς γνω στούς ύπΌτΌ ονομα των Βενέτων. Τοιαύτη ύ πτ{ρςεν ή τύχη των Βουλγάρων, οίτινες φίύ γοντες την φθοράν των Άβάρων εζήτησαν κα ταφύγίον είς την Φραγκικήν Έπικράτειαν. Έν τω μεταξύ ΌΪ λοιποί βούλγαροι, βοη θούμενο: ύπΌ Βυζαντινών. καί όδηγούμενοι ουχί πλέον υπο τοΰ Όργανα, άλλ' υπο τοΰ άνεψ'.οΰ τού Κουδράτ κατώρθωσαν τΌ 635 νά κηρύξωσι την ύπΌ των Άβάρων, των λίαν έ· ξησθενισμένων, ανεξαρτησίαν των, προχειρίσα ντε; ·ιΌν Κουβράτ είς οριστικόν αυτών Χάνην όπως κατά παραφθοράν τού Χαγάνου ώνομά ζοντο Ταταρ:στί μϊχρι τής σλαυϊκή"ς μεγάλη έπ'.δρομής οί βασιλίσκοι των Βουλγάρων. ΑΥΡΙΟΝ — Ή Αγεμονϊα το»εύουσι
  όιά τοΰ άνωτέροί τηλι;γραφή|ΐατος :]
  ΧΑΝΙΑ 15 Αύγούυτου (τοΰ άνταποκοΒΰ μα;).
  Νέα πάλιν παρήλθεν έβδομάς, /ωρ'ις οι^ν βήμα
  προόδου πρός οριστικήν επίλυσιν τοΰ ζ·έ/,αατός
  μας νά σημεκοθΫί, χωρίς νά λβμβάνητ^οίΊιτος
  διά Τα δεινά Λαοΰ άξίου μείζονος ιχερίΐης καί
  καλλιτέρα; τύχης.
  ΊΙ παρατεινομενη έκκρεμότης τής χ^ιτικήί
  καταστάσεως καϊ ή περί τής αυριον άβ«
  φυσικώς έττιτείνει όσημέραι την γενικήν
  σίαν τής Κυβερνητικής μ.ηχανής καί τ·/^. (·λίίαν
  άποσύνθεσιν πάσης Άρχής, ώστε νά έπΐωρεύγι
  δυσχερείας είς τό μέγα έργον εκείνον, οΐ*ες 0ά
  προσκλη0ί5σι νά διοικήσωσι την άτυ/ή νΐον.
  Ή αναχώρησιν τής Αύλής τής Χαλέ*.ς >
  πάλιν ανεβλήθη, χωρις δ'μως νά παύ5(ίΐ (ϊε-
  βαιοΰντες χαί διακηρύττοντες οί περί αϋτίι, δ'τι
  άπό ημέρας είς ημέραν ττρόκϊΐται ν' άπέλθίβι.
  Τό ότι επίκειται ή άναχώρησις τής Αύλ|ί τής
  Χαλέπας δύναται νά θεωρηθή βέβαιον, παρ ό'λας
  τάς πυρετώδϊΐς καϊ άγοινιώδεις ένεογεία των
  Κυβερνητικιυν κύκλων πρός υπογραφήν ιναβο-
  ρών ή' δημοψηοισμάτων υπέρ παρααονής τ)ϋ νυν
  "'πάτου Άρμοστοΰ είς τό άξίωμά Τού. "^ν τις
  .άλιστα κρίνη έκ των σπασμωδικών κιν^σεων
  ών στενότατα μέ τό σημερινόν καθίστώς συν-
  δεομένων, άναγκάζεται νά πιστεύση, δτι όοίτική
  καί λίαν προσε/ής έσεται ή μεταβολή και ι'ις τό
  πρόσωπον τοΰ Άνυιτάτου "Αρχοντος καί ε ς τό
  σύστημα τό κατά τό παρελθόν διοικήσαν τόν
  τόπον.
  Άοοΰ τελείως εναυάγησαν είς τοΰς Νθ).οΰς
  Χανίων ή ύπογραοή των προκαλούμενον
  '— — άλη'ή δραστ-ηριότης έστοάοη
  πρός επιτυχίαν.
  κέντρον τής δράσεώς των Αύλικών καί
  Κυβίρνητικών ποός υπογραφήν άναοορών καϊ δη-
  μοψηβ'.σμάτων είνε τό Ίΐράκλειον, έκεΐ δέ φαί¬
  νεται ότι μεταβαίνουσι καί οί σήμερον έπίΐγόν-
  τως άπελθόντες εντέυθεν πληρεξούσιοι τοϊ Νο¬
  μοΰ Ρεθύμνης κ. Δημητρακάκης καΐ Τσουίερός,
  δ'πως έκ τοΰ πλησίον άνταλλάξωσι τάς γνώαας
  των καί κανονίσωσι τάς λεπτομερείας1 των ένερ-
  γειών των.
  "Ισως ηδύνατο τις νά παρατηρήσγ) δ'τι ί»—άρ¬
  χοντος κυριάρχου σώματος, νομίμως καί επισή¬
  μως έκπροσωποΰντος την θέλησιν τοΰ Λαοΰ,
  οποίον είνε ή Συντακτική Συνέλευσις, αυτής
  καί μόνης έδει νά προκληθή ή γνώμη επί πάν¬
  των των έγειρομένων σχετικών πρός την πολι¬
  τικήν κατάστασιν τής Νήσου ζητημάτων, καϊ
  δικαία είνε ή άπορία των άμερολήπτων κριτών,
  τίνας λόγους κατεδικάσθη είς άπραξίαν ή
  μόλις συγκληθεϊσα Συντακτική Συνέλευσις, άοοΰ
  μάλιστα οί συμπολιτευόμενοι πλειοψηοοΰσιν.
  "Ισως δέν είνε τελείως άβάσιμος ή διαδοσις ότι
  ών γενομένων βολιδοσκοπήσεων προέκυ·1ιεν
  δ'τι καί παρά τη συμπολιτϊύσει θά εύρεθώσιν
  ανδρες, οϊνινες θά έιτιδείξωσιν έλϊυθυρίαν φρονή-
  ματος καΐ ανεξαρτησίαν γνώμης.
  — Ό κ. Γρνπάρης άριιοό'τΐκ
  ΙΙαρά τοϊ; έπισήμοις κύκλοις καί ιδία τής ξέ-
  νοις έπικρατεΐ ή γνώμη ότι Κυβερνήτης τής
  Νήσου διορίζεται ό κ. Άλ. Ζαίμης, ώς έπανει-
  λημμένως ανεγράφη ιϊς τε τόν "Ελληνικόν καΐ
  Εύρωιταϊκόν τύπον, ή βραδύτης δ'μως τής επι¬
  σήμου άναγγελίας οίασδήποτε σχετικής αποφά¬
  σεως, των Δυνάμεων, παρέ/ει αφορμήν εις δι¬
  αφόρους άλλας διαδόσεις περί δυσχερβιών άναβυ-
  βισών κατά τόν διορισμόν "Ελληνος έκ των έν
  ένεογβία πολιτευτών καί δτι τάς δυσνιρειας
  ταύτας προβάλλει ή Ύψ. ΙΙύλη. Ώς έκ τούτου
  λέγετα: δ'τι ό Κυβερνήτης θά εκλεγή μεταξυ των
  ανωτέρων διπλωματικόν ΰπαλλήλων τής "Ελ¬
  λάδος κα'ι δτι καταλληλότερος πάντων κρίνεται
  ό νυν έν Κων)πόλει πρέσβυς κ. Ιωάννης Γρυπά-
  »-ΊΓ δ'στις χρηματίσας πρό δεκαοκταετίας Γεν.
  έκατομμ,ύριον είς την σχετικήν υπηρεσίαν ενφ
  αυτή ηδύνατο νά διεξαχθή είς μ!/·ροτε?ον Οί¬
  κημα, ελήφθη απόφασις παρά τού υπουργειου
  όπως άνεγερθή νέον κτΕριον παρα την παρα¬
  λίαν Τζελέπη καί έκποιηθή το ήδη υπάρχον.
  Διά την αγοράν τούτου διεξάγονται ήδη συνεν-
  νοήσεις μετά τοΰ Δήμου Πειραιώς όστις β«
  συζητήση το πραγμα είς την πρώτην συνεδρί¬
  ασιν τοΰΔημ. Συμβουλίου. ________
  ΤΑΡΑΧΑΙ
  ΕΙΣΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟΝ
  — Έπίθεόις εναντίον 'ΚλλΛνων
  — Έπίόημο* εΐδτιόετς
  αι πληροφορΓαι τοτ πρακτορειοτ
  Κατά τη-λεγράφημα έκ Βουκουρεστίοι» πρός
  ύπουργεΤον των Εξωτερικών, οί δ'.-ργανω-
  έ Βίλ άθλληνκοΰ συλλαλητη-
  Ιουρναράς ό οποίος τής .!/.« δώσει καΐ1 Καλό-
  ;λι καί πιθανόν έκ λάθους τινός να ««ηλβ· 3η-
  αελι
  λητηριασις.
  — Ποία τι νεκρά
  <Π νεαρά ύπηρέτρια τής οποίας δ θάνατος δ* είνε δύσκολον μέ δλην την άποσ-"^ν τα, σπλάγ/νων ενταύθα νά παραμίίνγι μι κατήγετο έξ Αΐγίου ι'ονομάζίτο δέ Σ ^,'ίη,ι χαί ίτο ϋπηοέτρια άπό τι ων ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΡΟΝΒΙΣΩΝΕ^ ΥΠΟΘΕΣΙΣ κιδου καί ήτο υπη: τού κ. Μανούσου. τ(νος οι*<* ΤΟ ΝΑΓΔΓΙΟΝ ΤΗΣ ΑΕΜΒΟΓ Αί άναζητήσεις διά την ανεύρεσιν των πνι- ν.ντων τής άκμακάτου τοΰ λιμεναρχείου 1ΐε(- ά άέδησαν μάταιαι κατά την χθεσινήνι η ύίθαι ότι είνε οί ράιως ράιως άπέδησα μ α,'ραν. ίθί χνιγέντες ύποτίθεται ότι Φίλ^πος Καμηλιέρη: μηχαν.κος τυΰ λ Αλξίο κ είνε οί τροχ!θ· Μ ργ τοϋ έν Βραίλα άνθελλην.κοΰ συλλαλητη Ρ'1· διωργάνωσαν προχθές Τρίτην έτέραναν- Οε*'>νικήν διαδήλωσιν έν Γαλαζίω.
  — !£.,£ τοϋ νωύόχκοϋ προξενείον
  ΟΙ οΊδηχωταΙ 'περϊ τους χιλίους τόν ά-
  ΰμυν &ρανσαν τάς ΰέλους πολλών οΐκιων
  ορομου, Αγγελος Άλεξίουκαι ^^
  τσόλης διότι χθές χαρουσιασθη εις τΌ λιμε
  Γρχεΐον ή μ|τη? τοΰ -Χευταίου και ανεφ.
  ρεν είς τΌν κ, λιμενάρχην ότι ο υιΐς της μετα
  εάλ^είχεμεταδήείςΑΓγινανχαριν.α-
  — Οί νό|ΐοι τΛς 'ΚλληντκΛς
  — Κάθαρ«Ιτς «ρός άνταγωνκΐμόν
  — ·Α«δ Π«»ραιώς «ίς ΧαλαιιΙνα
  ώρών
  ΑΓΟΓΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΪ ΔΗΜΟλΙΟΤ
  ΐημάτων ανηκόντων είς ΰπηκόους
  κ.Ι Όθωμανους, μεταξύ δέ των
  οην,χιν νιΛ τΛσ νέλονς τοϋ Προ-
  σκεδάσεω:- καί Ιπρεπε να
  γ χ
  είχον επιστρέψη
  αυτών των Όθωμανών.
  — Ό άρ^ηγός των Διεθνών
  Την προσέχη Παρασκευήν άπέρνεται έντϊΰδεν
  ϊιζ'ι διετίαν καί ττλεον παοαμ;ίνας άο/ηγός
  των Διβθνών στρατευμάτων Ιταλός συνταγαα-
  άρχηςκ. ΙιοηυάοΙΙΐ, Οστις προ Ιτους είχε
  ητήαβι παρά τής Κυβερνήσεως τού ν' ανακληθή
  διότι σοβαραί οίκογβνειακαί ΰποθέσεις τόν έχά-
  λουν είς Ρώμην, αλλ' ί'νεκα τής τότε ανωμά¬
  λου πολιτικής καταστάσεως είχεν άναβληθή ή
  μετάθεσις τού. "Ηδη την ανωτέραν Διοίκησιν
  των δι εθνών στρατευμάτων 6" άναλάβγι δ Γάλλος
  άντισυνταγματάρχης κ. Λουμπένσκη.
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
  Οί νίο*
  Χθές την μεσημβρίαν επερατώθησαν αί ε|-
  σιτήριοι έςετάσεις δία την σχολήν των εύελπί-
  δων.
  Κατα τα αποτελέσματα επέτυχον κατά σει¬
  ράν οί κ. κ. ΣοφιανΌί, ΙΙαπαϊωάννου, Ίοσα-
  ρόφσκης, Παπαδήμας Μεταξάς, Βυζάντιος,
  Τερζάκης καί Χριστόπουλος..
  Αί Αποθήκαι τον* υλικόν* έν Πειραιεί
  Συνεπεία έγγράφου τοΰ διευθύνοντος τάς α¬
  ποθήκας τοΰ ύλικοΰ ένΙΙειραιεΤ πρός το υπουρ¬
  είον τΌ Στρατιωτικών,δι" ου παριστώντα·. αί
  ζημίαι αίτινες προσγίγνονται είς το Δημόσιον
  ιά τή*ς χρισιμοποιήσεως τυΰ κτιρίου τούτου,
  τοΰ όποίου μόνον τβ οικόπεδον άξίζει υπέρ τΌ
  νικον
  και κατασ
  "Ελληνας κ, Όί)ωμ
  αλλων ε&ραυνη,ν και τάς νέλονς τού
  τής ίΊύοσίας. Κατόπιν τούτου
  Ρουμανος Νομάοχης μεταβάς είς τό Ρο
  προξενείον έζήτηοε
  ότι Οί λιΡοροΑΐσμοι διηυθννοντο «"<·>·»■"
  τής κατοικίας "Ελληνος Ιατροΰ κατοικοϋντος
  τή αύτη οικία.
  —- 'Γ6 'Κλληνικόν «ροξενεΐον
  Τδ κατάστημα οπον είνε το 'ΕλΧη-
  . ..:δν προξενείον καΰώς και ή Έλλη-
  νική έκκλησία έψνλάασοντο νπδ τον
  στρατόν. ,
  Λί βλάβαι αί έπενεχΰεϊσαι εις τας
  οικίας και τα κατασ τή ματα τών'Ελλψ
  νων είνε άσήμαντοι.
  — ΑΙ πληροφορίαι -.ου Πρακτορείον
  ΤΌ «Πρακτορείον Αθηνών» διένειμε χθές
  το εξής σχετικόν τηλεγράφημα.
  ΒΟ ΥΚΟ ΥΡΕΣΤΙΟΝ 17 Αύγουστον. —
  ΑΙ ίφημερίδες άναγράφουν, δτι μεγάλα^άν-^
  ΰελληνικαϊ διαδηλώοεις εγένοντο χ&ες εις το
  Γαλάτοι. Πλείστα ίλληνικά καταατηματα έ-
  λεηλατή&ησαν. , ,
  ΈπώετικαΙ έκδηλώσεις εγένοντο και προ
  τοΰ Προξενείον τής Ελλάδος. Πανικος έηι-
  κρατεϊ μεταξυ των κατοίκων τής πολεωσ.
  'ΪΙ τάξις ίπϊ τοϋ παρόντος αποκατεστάθη
  τελείως.
  — 'Απέλαιίις Έλληνοπαίόων
  ΤΌ λιμεναρχείον έτηλεγράφησεν είς Αίγιναν
  καί Σαλαμΐνα ό'κως γνώσιν ερευναι πρός α¬
  νεύρεσιν των πνιγέντων.
  ΠΡΟΣΑΡΑΕΙΣ ΠΑΟΙΟΓ
  Κατά χθεσινον τη-λεγράφημα έκ Μεσολογ"
  Ό Όθωμαν.
  Πρωτοφανή καί χρωτάκουστα όντως
  ματα, κατάλληλα νά έχισύρωσί τήν^ προυο·^,
  τοΰ κ. ύπουργοΰ τών'Εσωτερικών, μας κβΐϊγ.
  γέλλει συνεργάτης των α'Αθηνών» τβξειϊίί-
  σας προχθές Τετάρτην άπΌ Πειραιώς είς Ν«·-
  σταθμόν δι' ενός έκ των δύο μικρών άτμ0.
  πλοίων άτινα εκτελούσι την συγκοινωνίαν.
  Σημειωτέον ότι τα δύο ταυτα άτμό*λ0[,
  ευρίσκονται είς συναγωνισμΌν, μεταχειρίζογΤι,
  δέ παν μέσον όπως καταστρέψωσι τΌ £* Τ·.
  άλλλο.
  Περί ύρα'* λοιχβν 10 χρωϊνήν μόλις ^ ,·
  ύτων άνεχώρει διά Σαλαμΐνα, χαραλαδϊ»;,
  "- γίου, γολέτ
  τούτων ανεχωρει
  χέρ τούς 40 επιβάτας έκ Πειραιώς,
  τοΰ 'Υγειονόμου κ. Τσιφλάκου τΌ
  καί υπο την δικαιολογίαν ότι τΌ μικρόν βτ.μ;.
  χλοιον δέν είχε ναυτιλιακά Ιγγραφα (άχΌ ν,.
  ^-■■'—- βΐς Πειραια) θέτει έχ' αύτοΰ »&«,,,
  ^ΙΧψίΤ των,',,
  είς Άγιον Γ^.
  γιον, μικράν έρημόνησον χλησίον τν^ς Σβλ*
  Τ. Σακονταν τρθίρχφ&η έκ Σμύρνης προ
  :ος είς Πρέδεζαν. ΤΌ χλήρωμα εσώθη διαχε
  ς ς ρ
  ραιωθέν είς την ξηράν.___________
  Ο ΚΔΙΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
  — Ζηιιίαι έκ των __
  Κατά τηλεγραφήματα χρΌς^ τΌ υπουργείον
  των Οίκονομικών, είς Καλάμας, Πύλον,
  Λευκάδα, Πάτρας, Ζάκυνθον, Κόρινθον καί
  Άργος, συνέβησαν μεγάλαι καταστροφαί,
  συνεπεία των τελευταίων βροχών. Είς τΌ
  Άργος καί την Κόρινθον αί βροχαί παρέσυρον
  ;τά σιτηρά καί τάς ίλαίας.
  ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  Χθές κατέχλευσε ε!ς Πειραια το βουλγαρι¬
  κόν άτμόχλοιον «Βόρις» καί ήγκυροβόλησε
  κατά διαταγήν τού κ. Λιμενάρχου εξω τοΰ
  λιμένος χρΌς αποφυγήν σκηνών.
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
  ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  καί πολλοί άςιωμϊτικοί, γυναΤκες ρι
  Οηλάζοντα νήπια καί έργατικοί μεταβαίνο,τ·;
  είς τάς εργασίας των διεμαρτυρήθησαν, χαρ,.
  κάλεσαν, ηπείλησαν, έπαναλαμδάνοντες Ο:ιί
  ϋγειονόμος άς έκαμνεν ό',τι ήθελε μέ ;·,
  πλοίαρχον /.αί μέ τΌ πλοϊον, αύτούςό'μω; ϋ,
  ειχε κανέν δίκαιον νά ζημιώσ-0 καί νά κρβτήη
  άπΌ τάς εργασίας των.
  Ό κ. ύγειονόμος ομως όχυρούμενος
  ά δέ ηδύ
  Γ. Βούκας οίτινες παρουσιάσθησαν είς την
  αστυνομίαν Πειραιώς καί εζήτησαν νά έπα-
  νέλθουν είς τάς πατρίδας τον.
  ΠΑΝΗΓΥΡΙ2
  ΤΗΣ!
  ΤΗΝΟΥ
  — •Επάνοδος προίίκννητών
  Χθές την πρωΐαν κατέπλευσεν είς Πειραια _ τό
  ατμόπλοιον τοϋ Νεωρίου «Ελπίς» δι' Ου αοί-
  κοντο έκ Τήνου περΐ'τούς εκατόν προσκυνηταΐ
  .οΐτινες είχον μεταβή έχεί χάριν τής ττανηγύρεως.
  νού τό ατμόπλοιον τοΰ Τζών «Αθηνά»
  παραλάβη προσκυνήτάς) έ—ει3τ, ομως τό ατμό¬
  πλοιον είχεν άγκυροβολήσ/) μακράν ένεκεν τής
  τρικυμίας ουδείς των προσκυνητών ετόλμησε νά
  προσεγγίσγ). Κατόπιν τούτου ή «Άθηνί» άπά-
  πλευσε χωρίς νά παραλάβγι επιβάτας.
  — Καί αλλο Οανμα
  Οί /θές άφι/θέντες έιτιβάται άφηγοΰνται καί
  τό εξής θχΰμα.
  Προ/θέςτήν νύ/τα οί έν ττ) ■παραλίασυγκεντρω-
  μένοι κάτοικοι τής νήσου κα'ι προσκυνηταΐ ε'ιδο-
  ιτοιηθέντϊς υπό τινος χωροφύλακος έσπευσαν είς
  τόν Ναόν τής Εΰαγγελιστρίας δ'που έμαθον δτι ϊν
  δωδεκαετές κοράσιον κωφάλαλον εΐδε καθ" ύ'πνον
  μίαν γυναϊκα ήτις τοΰ εΐπε : «Νά ε'ιδοποιήσης
  τοΰς έττιτρόπους νά άνοίξουν την εκκλησίαν καί
  νά κάνουν δέησιν είς την Παναγίαν διότι τδ με¬
  σονύκτιον θά γίνη κάποιο μεγάλο κακό είς την
  πόλιν.»
  ΊΙ μικρά εϊπε ταυτα πρός τοΰς προσκυνητάς
  δμιλήσασα ούτω διά πρώτην φοράν, μετά παρέ¬
  λευσιν δέ ολίγων λεπτών κατέφθασεν δ νεωκόρος
  τής έκκλησίας δστις ήνοιξεν τάς πύλας αυτής,
  εμενον δέ οί προσκυνηταΐ έκε; δεόμενοι μέχρι τής
  ποωίας.
  — Αί έξ Ιταλίας προελενόετς
  Ό έν Κων)πόλει ήμέτερος ύγειονομικΌς
  πράκτωρ κ. Μπαλίλης διά τηλεγραφήματός
  τού πρός το ύπουργεΤον των Έσωτερικών
  αγγέλλει, Ότι ή ΙΙύλη κατόπιν των έν Ιταλία
  σημειωθέντων πανωλΐκών κρουσμάτων έπε'-
  τας εκείθεν προελεύσεις 48ωρον
  διά
  βαλεν εις
  κάθαρσιν.
  Έχίσης τριήμερος κάθαρσις έχεδλήθη
  τάς έξ Άλεξανδρείας χροελεύσεις.
  Κατόχΐν τής είδήσεως ταύτης συνελθΌν
  χθές τΌ Ίατροσυνέδριον έπέδαλεν αυστηράν
  ιατρικήν επίβλεψιν' κατ'άτομον επί των έξ
  Ιταλίας προελεύσεων.
  Η «ΙΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΝΕΚΡΑ
  ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
  — Τί απεδείχθη έκ τΛς νεκροι{τίας
  — Ποία είνε
  ΕΙΤΤΕ ΕΓΚΔΗΜΑ ;
  ΠΑΤΡΑ! 17Αϋγούστου(τοΰ άνταποκριτοϋ μας).
  'Η μυστηριώδης υπόθεσις περί ής εγραφον νθές
  αί «Αθήναι» ευρίσκεται εί; τό αύτό σημείον ου¬
  δόλως δέ έπεχύθη »<7>ς παρ' όλας τάς ενεργείας
  των άρχών.
  ΊΙ άστυνομία ώς γνωστόν μόλις έλαβε γνώσιν
  των γεγονάτων περί ών σας εγραψα διέταξεν τοϋς
  Ίατροΰς κ. κ. Σταθόπουλον καί Αντωνόπουλον
  νά ένεργήσωσι νεκροψιαν, τό αύτό δέ έπραξεν καί
  ή Είσαγγελία άποστείλασα τοΰς ίατροΰς κ. κ.
  Μυλωναν καί Στεφανόπουλον.
  — Ή νεκροψία
  'Η νϊκροψία εγένετο μετά μεγάλης προσο/ής
  καί παρουσία πολλών ιατρών, οΐτινες έκ περιερ¬
  γείας είχον σπεύση έκβϊ. Έκ τής νεκροψίας
  δ'αως δέν κατωρθο'.θη νά εξακριβωθή πώς προήλ-
  6ιν δ θάνατος καί διά τουτο οί ίατ'ροΐ έν τή έκ-
  θδσει των απεφάνθησαν, δτι «ούδεμία ένδε'δειγ-
  μίντι ^όσος ύπάρχει έξ -^ς νά έμφαίνεται δ'τι
  προήλθεν δ θάνατος.»
  —Τα όπλάγχνα «ίς Αθήνας
  Επι τέλους ελήφθη απόφασις όπως άποστα-
  λώσι τα σπλάγχνα αυτής είς τό Χημϊϊον είς Α¬
  θήνας καί έκ χημικής αναλύσεως άποδει/θή άπό
  τί προήλθεν ο θάνατος. " '
  Καί τουτο διότι ελέχθη καί υπό τοΰ παριστα-
  Παρά τό Γκάρφΐίλδ τής Νέας ' Υόρκης κίθαυ-
  νός ένδΛηψας έρριψεν άναισθήτους έξ έλληνας
  εργάτας. Μετά παρέλευσιν πολλής ώρας οί τέσ-
  σαρίς έπανήλθον είς τάς α'ιοθήσίΐς των, ό ττέμ-
  πτος ήα-.κεκαυμένος, ό δέ ίκτο;, ονόματι Νικό¬
  λαος Άρ:αίτης, ε'ικοσαετής την ηλικίαν, Ιμει/ε
  ό 2'2ε-
  κολυα-
  χη α υπό τοΰ παρίστα
  μένου έξ ένδιαφέροντος κ. Βλαγκούλη Οτι την
  γυναϊκα πάσχουσαν την έπίσχέπτετο δ ΐατρός κ.
  Αριμίτης
  νεκρός.
  — Είς τό Σαλέμ τής Ματσαχουτέτης.
  τής έλλην Παναγιώτης Στρατής έπνίγη
  βών.
  — Είς ιταλός καί εί; έλλην συνεργαζόμινοι
  έν έργοΐτασίω τής Βάταμ τής Μασσαχουσέτης συ-
  νεπλάκησαν, 'τραυματιτθέντος τοΰ Ίταλοΰ καί έξ-
  αφανισθέντος τού έλληνος.
  '— β·!; τ0 Τζί'ιμστόουν τής Ροδισλάνδης δ Ι.
  Δανόπουλος έτραϋμάτισε διά μαχαίρας τόν Κ.
  "Ερμαν, συλληοθ&ΐς δέ άιτεφυλακισθη δι' εγγυή¬
  σεως,
  ταχυδρο ειου γυναίκας
  — ΓΙαρά τό Βανκουβέρ τής Όρεγούης έν»πρή-
  σθησαν αί οικίαι των έλλήνων έργατών, άπο-
  λίσάντων οίίτω τά<; οΐκονομίας τοιν άνίρχομένας είς τρισχίλια δολλάρια. — Μεγάλη συμπλοκή μεταξυ Ίταλών καί Έλλήνων έργατίόν εγένετο είς τό Σάθγϊνδ τής Ίνδιάνας, καθ" ήν άυ.»οτ8ριοθεν πολλο'ι ετραυ¬ ματίσθησαν καΐ ιτολλοΐ συνελήφθησαν. ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ_ΥπθΔΙΔΑΣΚΑΑΟΥΣ — Οί νποδιδάόΊ«αλοι 'Αργολίδος — 'Αναόορίι πρός τό νπονργεϊον ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Έκ μέρους των ύχοδιδασκάλων τοΰ Νομοΰ 'Αργολίδος μας άχεστάλη έχιστολή την ό¬ ποιαν προθύμως δημοσιεύομεν, φρονούντες, ότι ό πόθος των είνε δίκαιος καί πρέπει νά λη¬ φθή ύπ' όψει άπΌ τούς μοχθοΰντας διά την ά- ναμόρφωσιν τοΰ διδασκαλικοΰ μας κλάδου. 'Η έπιστολή των ΰποδιδασκάλων εχει ώς Άξιότιμε κ. Συντάκχα, "Απαντεςοί ΰχοδιδάσκαλοι τοΰ νομοΰ 'Αρ¬ γολίδος συνήλθομεν την 14ην Αΰγούστου έ. Ι. έν τώ έν Ναυπλίω χαρθεναγωγείω, καί άπΌ κοινοΰ συνετάξαμεν αίτησιν χρΌς τΌ Σ. υπουρ¬ γείον μας, δι' ής έζητησαμεν την χαροχήν συν¬ τάξεως ή'ν μόνον ημείς ατυχώς καίτοι θεωρού- μεθα δημόσιοι ΰχάλληλοι στερούμεθα. 'Υχε- δάλλομεν δέ την αίτησίν μας χρΌς τΌ Σ. υ¬ πουργείον διά τοΰ κ. έπιθεωρητοΰ τοδ νομοΰ μας. Έπειδή δέ κ. Συντάκτα χρΌς εκπλήρω¬ σιν τοΰ χόθου μας τούτου άνάγκη πασά νά συνέλθωσι καί οί λοιποί ϋχοδιδάσκαλοι των άλ¬ λων νομών τοΰ κράτους καί προβώσι καί ούτοι είς ό',τι καί ημείς, σας παρακαλοΰμεν θερμώς ίνα ευαρεστούμενοι δημοσΐΐύσητε την ανωτέρω ενέργειαν μας είς την εφημερίδα υμών ο'πως λάβωσι γνώσιν καί οί λοιποί συνάδελφοι ημών ινα προβώσιν είς ομοιον διάδημα χρΌς έχίτευ- ξιν τοΰ σκοχοΰ μας. 'Υχοστηρίξατε δέ χρος τούτοις εί δυνατΌν διά τής εφημερίδος υμών την δικαίαν αίτησίν μας καί θά σας είμεθα εύ- ννώαονεί. Ό νΐί™^ μ[αθ6ς μαςκαί ιδίως διαμονή μας κατόπιν :ΐ Ό κ γμς μ χρ τής δ-.καιολογίας ότι τάχ.ϊ δέν ηδύνατο νά γ,Β. ρί^ΤΙ την προέλευσιν τοΰ πλοίου καί ο» ϊϊ πλοΐον μή οέρον ναυτιλιακά εγγραφα θεωρί ται ύποπτον, έμεινεν άνένδοτος καί έδήλωιο ότι δέον νά εκτελεσθή ό νόμος καί οί έπι6άτΒ νά ύποστώσ: κάθαρσιν. Οΰτως οί δυστυχβΤς, οί μόλις εισέλθη είς τΌ πλοΐον έκ Πειραιώς, ώς άν προήρχοπ-, άπΌ χο>ερ;6λητον μέρος, ώ§ηγήθησαν είς ·,,
  λοιμοκαθαρτήριον καί ύπέστησαν κάι^αοοΐί.
  Έννοεΐται ότι τα σχόλια έκ μέρον;
  έςηγριωμένων έπιβατών δέν είνε δίόλου κολί-
  κει :ικά διά τΌν κ. ύγε'.ονόμον, τΌν οποίον *η·
  αρρήδην /.ατηγόρησαν ώς σκανί«λωδώ«ίί«μ
  δάντα υπέρ τοΰ ετέρου των συναγωνιζομέκωι
  πλοίων.
  Έλέγιτο έπίσης ότι έπίτηδες χμ^
  όπισθεν των τύπων διέταξε νά όδηγηθώσιν Ί-
  πάντες οί έπιθάται είς τΌ λιμοκαθαρτήριοι,
  ίνα ό ίδιοκτήτης τοΰ ετέρου πλοίου έχδιχηθί,ΐ
  τούς φίλους τοΰ άντιθέτου οΓτινες καί τον
  τιμώσιν.
  Ούτως ή άλλως, τέλος τΌ πλοΐον
  Ι
  ή ακιΙ
  είς "Αγιον Γεώργιον καί οί πλείονες των έκ-Ι
  βατών—έλεύθεροι πολΐταΓΕλληνες—ά~ε6ιβά·|
  σθησαν είς τΌ λοιαοκαθαρτήριον, Ι
  ο'ση ή Σά
  έρημίνηΒΐΙ
  η ή πλατεΐα τοΰ Συντάγματος μέ Α
  μπαράκας χρησιμ,ευούσας ώς κοπροστάσι» «κΙ
  αίγοστάσ:α, γεμοίτον πέτρας καί ςηρονς 1
  μνους οπου ηρχισαν τα μαρτύρ'.ά των. Ι
  Καΐ πρώτον ουτε ΐατρος τού Ογειονομ
  μή μς τόπι
  ου κ. έπ-.θεωρητοΰ- δέν έπαρκεΐ
  τείλωμεν εν;οδα δημοσίεύσεως,
  γνώμονες. Ό γλίσχρος
  ή ενταύθα πολυε'ςοδος
  πρθσκλήστως τοΰ κ.
  όπως σας άποστ _
  διά τουτο καί πάλιν σας παρακαλοΰμεν οπω'ς
  δημοσιεύσητε οωρεάν τα ανωτέρω διά νά λά-
  βωΐι γνώσιν καί οί λοιποί, υποστηρίζοντες καί
  την δικαίαν αίτησίν μας, καί ενστε βεβαιοί 6τ·
  ημείς τουλάχιστον οί πτωχοί ΰποδιδάσκαλοι
  οΰδίποτε θέλομεν λησμονήσει την εΰγενϊί κα¬
  λωσύνην υμών.
  Ναύπλιον τη 14)8(1906
  Διατελούμεν μεθ' υπολήψεως οί Ύπο-
  διδασκαλοι τοΰ Νομόν 'Αργολίδος.
  Β. Πεβράκης, Α. Ντέντες, Άθ. Κημπαςόπουλος,
  θ. Γλαστρης, Π. Βαρελάς, Χρ. Παπαδόπου-
  λος Π. Γιανναρος, Π. Παπαγεωργίου
  Ένοΐκΐάζονται μία
  ιο) ά
  κατοικία
  ζι μία κατοικία (ίσό-
  εις την παρά την Λεωφόρον Κηοισιας
  Πεσμαζόγλου ώς καί δύο ΰ
  οικίαν Πεσμαζόγλου, ώς καί δύο
  τοικίαι καί τρία γραφεΐα εί
  Λεωφόρον Πανεχιστημίου Σ
  γλου.
  τοιαΰτα, κα-
  είς
  τοάν
  Πεσμαζό-
  λάκια. Μόνον δέ μετά τίνα
  είς κοντόχονδρος έπ^τάτης,
  Άμπελάκια, όστις ώδύρετο διαμ7ρτ], ,
  ότι τΌν έσήκωσαν άπΌ τάς ΰπθθέσί^. <^5 τα πατητήρια τού νά τΌν φέρουν ύ'ςΐ κον διά τΌ όποΤον πληρώνεται υπο τί σίου. %ο- "Οσον διά τον κ. ϋγειονόμον τοΰ λο, Οαρτηρίου, ό'στ·.ς είνε καί ό ίδιοκτήτης τί** τιθέτου ατμοπλοίου, άσχολούμενος είς τά" τομικάς τού ΰποθέσεις, μόλις περί το έσχ^ ενεφανίσθη, μέ όλην την ησυχίαν τού, οιλ τΌν επερίμεναν οί τραγικοί ναυαγοί τή*ς ~ρι· βργου αύττ|ς κωμωδίας ήτις έπαίχθη είς βάρο; αυτών καί τοΰ Έλληνικοΰ κράτους. Σϊΐμειωτέον, 6τ·. ένεκα τί|ς μικράς ά"Τίί· Ι σ«ως ουδείς των έπιδατών ειχε μετ' αύτοι τρόφιμα,^έπεΐδή δέ είς το έρημόνησον μόνον | πίτραι είνε καί οΰτε ψυχή γεννητή, μετ' ολί¬ γον ήλθε καί ή πεΐνα νά προσθέση την ταλα:- πωρίαν της, είς τον όργίάσαντα χθές βορράν 1 καί είς τα κύματα άτινα τούς έρράντιζον 5ιί| των άφρών των. μικρου τΌ όχοΤον ένεκα τή*ς μικρότητός τού δέν καμπίνας, επέρασαν την νύκτα πεινών«;. κρυόνοντες καί προσπαθούντες νά προφολαχ- θώσιν άχΌ τάς ριπάς τοΰ μαινομένοκ αέρος. ΤΌν οίκτον ομως μεταςύ αυτών -ροΰκά- λουν αί δυστυχεΤς γυναΐκες, μεταξϋ των ο¬ ποίων τρείς είχον καί νήπια διαρκώς βρή- νοΰντα καί ζητοΰντα τροφήν, προπάντων 3« μία έξηντλημένη καί ασθενής γυναικούλβ. μετα δακρύων προσπαβοΰσα νά κατασιγάη; το άσθενικΌν παιδάκι της κοριτσάκι μόλις :■ λίγων μηνών. Μόλις τέλος την νύκτα ό έπιστάτης «5 ύγειονομείου έλεήσας τα δάκρυα των γτ ναι/.ών ε"στε:λε μίαν λι'μδον νά φέρη ί« ψωμιά, τα όποΤα έμοιράσθησαν άπΌ εν κομ- μάτι ολοι. Αύτη υπήρξε ή μόνη τροφή των. Ή νύς έπέρασβ χωρί; κανϊ'ις νά χλιίιπ; οφθαλμούς. Χθές δέ, οτβν Ιληςε ή κάθβρσι;, ό ύγειο· νόμος Πειραιώς είδοποίησε δι' επιστολάς τί» ύγειονάμον νά επιτρέψη την έλευθεροχθ!»«- νίαν των χολεριαστών έπιδατών, άφ' οί τοΰς επιβάλη εις Ιατρικήν εξέτασιν. Μά η Μετά τουτο τέλο; εδηλώθη είς αύτούς -■■ ή κάθαρσις Ιληςε καί οί ναααγοί <-ι$άντ>ΐ
  δι έξόδων λέδ
  απέναντι
  γ
  ν των λέμδων διεπεραιώθησαν είς τί»
  ε'ρημον άκτήν τής Σαλαμΐνος, «ϊ
  την οποίαν μετά πεζοπορίαν μιας 'όρας Ι*·»-
  σαν είς το χωρίον Άμπελάκια καί έχεΐθίν -
  πως ηδυνήθησαν δ:εσκο;πίσθησαν άλλο;
  λοθι.
  ΟΊ πλεΐστοι 6μως ές αυτών, μεταξύ τώ» ί"
  ποίων κα: είς ξε'νος μηχανικΌς άντ:πρόσωκο;
  γαλλικοΰ έργοστασίου, δύο όμογενεΐς ε"; Αί*
  γύπτου καί δύο "
  σήμερον κινοΰσι
  τοΰ δημοσίου διά τάς ζημίας ά'ςύπίστηίΐαν
  πουσιάσαντες έκ των ΰποθίσεών των, τα:
  ποίας το δυστυχισμένον κεντρικόν ταμείον Ο»
  πληρώση τιμών τΌν ζήλον τοΰ κ. ΰγεΐονόμδν
  Πειραιώς καί την λεπτολόγον άκρίδϋβν μί·'
  ή'ς έφαρμόζονται οί νόμοι.
  Ούτως Ιληςεν ή τραγική αύτη κωμωϊίβ τί"
  λειον δραμα ε'χον αρχήν—ήδίσις ένΌς κλοίοκ
  κα; ή κάθαρσις των έπιδατών.
  εργοστασιάρχαι έκ ΙΙειρΒΐω!
  άγωγήν άχοζημιώσβως χ«*
  Φ
  1
  Α,ΣΟΥΗΔΙΚΑ
  αννο»

  βτοθΤζου-
  _——^————————- ι ■ ι —ειεπι^ε—Κε|Βρε———Μ
  Αβ_Η Ν ΑΙ
  Π ΑΥΓΟΥΣ3ΤΟΥ
  Ό Γερμβνικύς τύπος έπιτίθεται εναντίον των
  φημερίδων της Βιέννης διότι διά τής δημο-
  ιιεύσεως τής είδήσεως, ότι διαποαγματεύσεις
  διεξάγονται με-
  3ΓΟ >ΐ£ΑΜΟΣ ™ξύ Αγγλίας
  ΧλΙΟ Ε-ΟΤλΡ-ΟΣ *« Ι Γερμανίας
  πρός έξομάλυν-
  ηιν ^γάλιον έκκρεμών ζητημάτων περιεκάλυψαν
  !>ι' Αγ»· ' * 'Τ°ί κα'ι σκοτεινόχητος την συνάν¬
  τησιν ■ βασιλέων. Οί ενδοιασμόν καί οί
  |)όβ<Η τ^β Αύστριακοϋ τύπου φαίνονται ΰποπτοι ΐίς τόν Γερμανικόν τύπον όστις συμβουλεύει είς >λοι>ς το·ς πολιτικούς οΐτινες πράγματι έπιθυ-
  ιοϋν την βελτίωσιν τά>ν σχέσεων τής Αγγλίας
  ίαί ΓερμθΛτίας επιφύλαξιν καί άκριβή αντίληψιν
  [ών Γερμανικών συμφερόντων.
  Ή π·)λεμικι'ι αυτή τοΰ Γερμανικαί τύπου καί
  ' μ?γιίλ,, ίΐιαφορά των δημοσΐΕΐιθέντων παρά
  ιύτοΰ ι .τι τοΏ θέματος τής συνομιλίας των δύο
  βασιλέων άκο&εικνΰει, κατά την «Εφημερίδα
  ;ου ιιιο,» 7— ι !ς χά
  [>ομανικά φνλ/. , ■ ιιι'1τ,
  Εκ τού γεγονότος τούτου συμπεραίντι δτι ή «ι·-
  ίάντ»|σις αύτη ουδέν άλλο Γιτο ή επίσκεψις έθΓ
  ίοτνπίας μΐ| δυναμένη νά φέρη ουδεμίαν μετα¬
  βολήν είς τάς σχέσεις των δΰο χωρών. «Προ'ρα-
  «ΐις προσθέτει ή αυτή εφημερίς όφείλει τις νά
  «στεύοη ότι ή πολιτική έλάχιστα ανεμίχθη είς
  (ήν συνάντησιν ταύτην. Οί δύο μονάρχαι θεϊος
  υα'ι ανεψιός ήσπάαθησαν αλλήλους, αντήλλαξαν
  μίαν χειροψίαν, ενα χαιρετισμόν άλλά τα άποτε-
  περιορίζονται είς αύτό τό σημείον.
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  "ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,
  II
  ΠΟΜΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΙΧΟΒαΡΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Αΰγούστου.—Ό αΧρό-
  νοζ» δημοσιεύει επιστολήν τοΰ Ρονμάνον
  ^ονΐ^υτοΰ Ααχωβάρη, δηλούντος δτι ή Ρου-
  μαηχή Κυβέρνησις ού μόνον δεν $' άπο-
  χηουχ&β διάιήν πολιτικήν της ίν τή έλλη-
  νορουμανιχίΊ ρήίει, άλλά και θά τύχη τ^ς
  Ιπι&οκιμαοίας τής Βουλής.
  Ή αντιπολίτευσις δεν θά τολμήση νά ΰ-
  ποοτ'ηοΊς'ΐ) ενώπιον της Βουλής τάς αυκο-
  φανχίας τάς Λναγραφομένας εις τάς ίφημε-
  υίδας.
  ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΕΤΡΟΥ
  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 17 Αύγουστον.—'Ο
  Βααιλενς ανεχώρησεν είς περιοδείαν άνά
  τάί άνατολιχάς ίτταρχίας τής Σερβίας.
  ΤΟ ΣΤΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΣΕΠΝ
  ΒΙΕΝΝΗ 17 Αυγουστον. —Τηλέγραφον
  1% .Σοφίας πρός- τήν'νΠολιτικην*Ανταποκρι¬
  θή δτι ό ύπουργός των 'Εσωτερικών τής
  Βουλγαρίας Πετκώφ ίξηχρ'ιβωαενδχι εις τα
  ουμβάντα χον Πύργου καί τής Άγχιάλου
  Ι) μεγαλειτέρα εύθύνη βαρύνει τάς αρχάς
  των πόλεων τούτω*.
  οιν τώ* νομαοχων Πύργου καί
  3
  Η ΤΓΕΙΑ ΤΟΤ ΣΟΤΛΤΑΝΟΤ
  ΚΩΝ]ΠΟΛΙΣ 17 Αύγουστον.—Αγγελ¬
  ίαι & Κων]πόλεως ε?ς την α. Ήχώ των
  //οποίων» δτ« δ Σουλτανος ευρίσκεται είς
  τααΗην Ιξαοθένηαιν ώοτε παρητήθη των
  ιχΐπάτων τού είς τονς κήπους των άνα
  χύρων τού.
  Βιβαιονχαι δτι χαθ' εκάστην .-τβρισσότε
  ρον Ιξαάζεται χό ζήτημα τής παραιτήσεως
  αί/τον ΰπεο τοΰ πρίγχηπος Μπουρχάν
  Βέη.
  έκα-
  ΟΠλΟΤΣΤΟΥ «ΜΑΥΑΡΧΟΤ «ΙΑΟΥΑΗ >
  ΚΑΙ'ΘΑΓΕΝΗ 17 Αύγουστον.—1 ό ελ
  λψιχόν πολεμικόν «Ναύαρχος Μιαούληςτ.
  ίηήρεν τοΰ λιμένος μας διευθυνόμενον είς
  Μαλταν.
  ΑΙ ΣΥΑΑΗ'+ΈΙΣ ΕΝ ΜΟΣΧΑ
  ΠΕΤΡΟΥΠΟΑΙΣ 17 Αύγούατου.—'Η
  άατυνομία αυνέλαβεν δλους τούς άρχηγού,
  των Ιπαναοτατικών αωματείων τής Μόαχας
  Τό μέτρον τουτο παρήγαγε βαθυτάτηνσυγ-
  χίνηαιν είς την πόλιν.
  ΑΙ Κ1ΗΗΣΕΙΣ ΤΟΥ λΥΣΤΡΙΑΙΐαΥ ΣΤΡΑΤΟΤ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Ανγούατου.—Αι ίφη
  μερΐδες δημοσιεύουσιν τηλεγραφ ήματα ^ Ι.
  Βελιγραδίου συμφώνως πρός τα δποΐα δ
  Σερβιχός τύπος καΐ δ κυβερνητικάς χυρίως
  Ιχφράζουν την ανησυχίαν αυτών διά τάς έκ-
  τάχτους πολεμικάς παρασχευάς ίπΐ τώ
  Ανατρο-Σερβικών συνόρων.
  ^Εκατόν χιλιάδες Αϋστρο-Οΰνγρικοδστρα
  τον (Η,νΒχεντοώθησαν είς την Κροατικην έ
  ΙΗΑΕΓΡαΦΗΪΙΙΠΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  π αυηΐΦΒΙΟΙ ΚΟΡΗ
  ΚΕΡΚΥΡΑ 17 Αΰγούστου ώρα 9 μ. μ. —
  Κατά τα Ίταλικά φύλλα ή δολοφονήσασα τδ'
  στρατηγόν Μηνήζωφ μικρά κόρη ίνερε δια¬
  βατήριον χωρικής υπο το ονομα
  Είνε πεπαιδευμένη κα'ι αρίστης άνατροφή*ς άρ-
  νεΤται δέ έπιμόνως νά δηλώση την ταυτότητά
  της κ«· τα όνόματα των συνενόχων αύτη*ς.
  Ή δολοφονος έγέλα διαρκώς καθ* ήν ώραν
  ουνελαμβάνετο καΐ ώδηγεΐτο είς τας φυλακάς.
  ΚΙΑ ΙΛΕΑ ΤΟΥ ΚΟΥΑΜΠΑΡΣ
  ΚΕΡΚΥΡΑ 17 Αΰγούστου ώρα 9η μ. μ.—
  Ό Διοικητής τή"ς Όδησσοΰ στρατηγός Κοΰλ-
  !*·*<*?; εζήτησε παρά τή*ς κυβερνήσεως την ά- «οστρατείαν τού στρατηγοϋ" Καραζοντζέφ ^ και αλλων ανωτέρων άςιωματικών,^ώς ΰπεράγαν αύστηρών εναντίον των άπεργών καΐ έπανα- στατων. Το διάβημα τουτο τοθ Κούλμπαρς σκοπόν εχει όπως μεταβληθή ή εναντίον αυτού" κοινή γνώμη έν Όδησσω. Ό στρατηγος Καραγόν- τζεφ ϊιαμαρτύρεται ότι οιαδήποτε αύστηρα κα· άπάνθρωπα μέτρα καί άν έλαβε ηκολού¬ θησε πάντοτε τάς διαταγάς τού άνωτέρου τού. μίζον εί; Άβάναν 25,000 δ'πλα καί όκτώ „»- τομμύρι* φυσίγγια »Ί; παραλαβήν τής Κυδεονή- «ϊω; τής Κούβας. Επί πλέον πέντί χιλιάδες ό'- πλα καί τρία άκόμη έκατομμύρια φυαίγγια άπο- στέλλονται λίαν προσεχώς διά τόν έξοπλισμόν τοΰ έφϊδρικοΰ στρατολ. Μέγας άριθμό; Κουβαίων αναχωροΰν έκ Ν. "Υόρκης ίνα στρατολογηθώσι ιις τα στρατιωτικά σώματα τού Προέδρου ΙΙάλμο;. Ό στρατός κατέλαβε τό φρούριον ' Άγίου Ι¬ ωάννου τό οποίον ευρίσκετο "είς χείρα; των έπα- ναστατων. Είς την επαρχίαν Σαντα-Κλάρα οί ε¬ παναστάται μένουν κΰριοι τοΰ πεδίου σοβαραί δέ προετοιμασίαι γίνονται αμφοτέρωθεν διά των ορι¬ στικήν μάχην ήτις θά δοθή λίαν προσεχώς. Εάν βκεΐ οί επαναστάται νικήσουν τό κίνημα' θά απει¬ λήση σοβαρώς τδ έν Κουβ* καθίστώς. Ίί έπα- νάστασι; διαθέτει πολλά μέσα ο'ικονομικά καί στρατιωτικά, ή δέ γενίκευσις αυτής ήρχισε ν' ά- παβχολή ζωηρώς την Κυβέρνησιν των 'ΙΙνωμέ- νων Πολιτειών. ΟΙ εργάταιτΛς „-„-„,-. ΕΊ; Νυρεμβέίγην τής Γερμανία; ΰπάρχουν τα μεγαλείτίρα ΐργοστάσια αύτοκινήτων τής »ται- ρία; «Ούνιδν» τα δποϊα άπασχολοΰσι πλέον των χιλίων έξακοσίων έργατών. Εσχάτως ούτοι ά- ' ήργηβαν ζητοΰντες αύξησιν τοΰ ήμβρομισθίου των καΐ ελάττωσιν των έργασίμων ώρών. Αί ερ¬ γασίαι δυκόπησαν, σχετική ό'μως ήσυνία επεκρά¬ τει, δ'τε πρό τίνων ημερών εΓς άρχιεργάτης έ- ■κλήγωσε θανασίμως διά περιστρόφου ίνα άπεργόν ζητοΰντα νά τόν εμποδίση νά εργασθή. Τψ επομένην δλοι οί απεργοί συγκεντρωθέν- τες εις την αγοράν έξέσχισαν τα τοιχοκολλή- ματα τής'ΐστυνομίας καί τοΰ Δημάρχου δι' ών ίκαλο·^ ι·** ν» 'ΐϊοιναλάβουν τάς εργασίας των. Λ'·' · ;<~-ιτ^*; τί ^;Γρ—~*-"» εν 9'- .(·ιβ*ι. 100 άστυφύλακες ίφιπποι ϊ<ηκυσαν να ,ου; 3ιαιχορπίβουν άλλ' ο{ άπεργοί ωρμησαν διά λίθων εναντίον των. Κατά την τρο¬ μεράν βυμπλοκήν ήτις επηκολούθησεν έπληγώ- Οησαν πλέον τιόν εκατόν έν οίς δέκα πέντϊ ά- στυβύλακες, εφονεύθησαν δέ δΰο εργάται. Ό στρατός προσκληθείς έπανέφερε την τάξιν. Έναέοιος τορηίλλη 'Η τελευταία πάροδος των φιλίΐρηνικών τής Βύρώπη; : ή έναέριος τορπίλλη Ι 'Ανακάλυψις Γερμανίαν πρός την δποίαν όλως ιδιαίτερον εν¬ διαφέρον δεικνύει ό πολύς Γουλιέλμ,ος. ιΟ έφευρέτης αυτής "Ιραμ Μαξίμ, δ περίφη- μος ήδη διά τό επαναληπτικόν αϋτοΰ τηλεβόλον έσκέρθη ώ; εξής : Σήμεοον'.ιά νά βομβαρδισθή (χια πόλις χρειάζονται τέσσαρα ή πέντε θωρηκτά στοιχίζοντα ί'καστόν 25 ή 30 έκατομμΰρια φράγ- κων. Ό βομβαρδισμός ούτος χάριν τοΰ όποίου θά εκτεθούν είς κίνδυνον 150 έκατομμ.ύρια φράγ- κων δέν δύναται νά επιφέρη εί; την πόλιν ζη¬ μίαν ανωτέραν των 25 έκατομμυρίων φραγκων. Διά τής έναίρίου δ'μως τορπίλλης τής οποίας τό μυστι/')·; τ·λς καταΊκίυής αΰτός μόνον γνω- ρίζίΐ, δύνι '<; ΐι; νυίΐάζων ολίγας εκατοντάδας χιλιάδων οίάγκων νά καταστρέψη εντελώς μίαν |χ«γαλούπο/νΐν ·1>ς τό Παρίσι, τό Λονδίνον καΐ
  Ν. Υόρκην.
  Όποία οίκονομία, δποία πρόοδος 1
  Ή άπώλκια τού «Μονταγκιοίτ»
  Μετά ααταίας αποπείρας πρός διάσωσιν τοΰ έ-
  ξωκίίλαντος επί των βράχων θωρηκτοΰ πρώτης
  τάξεως «Μον-:αγ/.ιοΰ», τό αγγλικόν ναυαρχεϊον
  άπήγγβιλε κατηγορίαν Λατά τοΰ κυβερνήτου τοΰ
  θωρηκτοΰ ·'.«ί τοΰ άξ'.ωματικοΰ τής φυλακής κατά
  την «',Ίραν τοΰ ναυαγίου. "Εκτακτον ναυτοδικεϊον
  συνήλθε επί τού ενδόξου παλαιοΰ πλοίου τοΰ
  Νέλσωνος ή «Νίκη» όπως δικάίΐη τοϋς κατηγο-
  ρουμένου;. Τό άποτέλεσμα τής δίκης ταύτης ή¬
  τις διήρκεσε περι τάς δύο έβδθμάδας ΰπήοξε ή
  καταδίκη ΛαΊ των δύο αξιωματικών, διότι ό μέν
  κυβερνήτη: έξέλαβε τόν ήχον των θ ραυοαένων
  επί τοΰ βρα/ου /.υαάτων ώς ήχον σειρήνος ό δέ
  άξιωματικό; τής φυλακής δέν παρετήρησε άρι-
  στερ» 'να οανόν.
  Ό κυ^ιϊρνήτη; κατιδικάσθη εί; αυστηράν έπί-
  [ληϊιν ' ',σιν τοΰ άξιώαατος τοΰ κυβερ-
  Τ,,
  καί απώλειαν της αρχαιότητος αύτοΰ.
  ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  Ή έκανά<)τα«Ης τΛς Κονβας Ή έπανάστασις τή; Κούβας περί ής έγράψα- μεν ί'ι; τό προχθεσινόν φύλλον λαμβάνει διαστά- ;ις. Έκ Ν. εγόρκης άνεχώρηβεν 2ν φορτηγόν κο- Μικραί — Τηλεγράφηαα έκ Σενεγάλης ανήγγειλε δτι ή πόλις Καίη; (10,000 κάτοικοι) κατεκλύ- σθη δλόκληρος υπό των υδάτων τοΰ πληαμυρί- βαντος ποταμοΰ Σενεγκάλ. Τό ΰδωρ ανήλθε είς ϋψος 2 μέτρων επί των όδών τής πόλεως. — "Ο Βασιλεύς Έδουάρδος εκάλεσε είς Μα- ριεμβάδ τόν υπο .ιργόν των στρατιωτικών τής Αγγλίας Χαλιδάν. — Είς Το·>λών εγένοντο κατά. διαταγήν τοΰ
  ΰπουργείου πειράαατα βυθίσεως ΰποβρυχίων ι'ι;
  μεγάλα βάθη. Τό ύποβρύχιον Σιγκόν εβυθίσθη
  αένρι 32 μέτρων δ'που παρέμεινε 4 ώρας μεθ'
  ολου τοΰ πληρωματος αϋτοΰ.
  ΑΐΚΑΣΤΗΡΙΑ
  α.-ν·α.κ:τ»ι_:εισ!
  'ΙΙ έπίθειίις εναντίον τον κ. Κνρον
  Κατόπιν αποφάσεως τοΰ Συμβουλίου προ:φυ-
  λακίσθησαν χθές έν ταίς φυλακαί; τοΰ Παλαιοΰ
  Στρατώνος οί Δ. Χ'^ηβτακέας, Ν. Χαϊκάλης καί
  Ηλ. Μπβνούκα; οΐτινες κατηγοροΰνται διά την
  εναντίον τού διευθυντού τής ίΐ'Εβχίχζ» κ. Κύρου
  δολοφονικήν επίθεσιν.
  Πάλιν ό Μίνας
  Επανήλθεν έξ "Ελευσίνος δ άνακριτής κ.
  Βρυάκος καί σήαβρον ύποβάλλει την έκθεσιν τού
  πίρί τής έκεί λαβούσης χώραν ληστείας των
  καρραγωγέων.Έκ των καταθεσεων τώνληστϊυθέν-
  των Ιδίως δέ τού Πανούτση εγείρονται σοβαραι
  υπόνοιαι δ'τι μ,εταξϋ των δραστών τής ληστϊίας
  οΐτινες παραμένουν άκάμη άγνωστοι είνε καί δ
  Μί/ας.
  ΕΙΣΑΓΓΕΑΙΑ ΠΡΟΤ0Δ1ΚΩΝ
  Κατά τοθ κ. Άρντώτη
  Μετά την ίπιδοθεϊσαν υπό τοΰ κ.
  II.
  Γιαννά
  ρου μήνυσιν κατά|τοΰ κ. Άρνιώτη, ό Ε'ισαγγε
  κϊΰς κ. Λυκουρέζος, μαθών ταυτοχρόνως καί νέα'
  επίθεσιν τοΰ κ. Άρνιώτη κατά τοΰ κ. Γ. Βώ
  κου, απεφάσισε νά ε'ισαγάγγ) τόν πάσχοντα, θεα
  τρώνην δι" άπ' ίύθείας κλήσεω; »ΐς τό ΙΙληα
  Αστυνομία
  «εις.
  "Εναρξις πνρκαϊΑς
  [Ιολϋς θόρυβος εγεννήθη χθές τό μβσονύκτιον,
  διά τίποτε ατυχώς. Μια πυρκαϊά ήγγέλθη άπό
  τής όδοΰ ΙΙατησίων πλησίον τοΰ Ιΐεδίου τοΰ
  Άρεω; καί είς τό φύσημα τοΰ σφοοροΰ Βορρα δ
  κόσμος δικαίω; ύπέθϊβίν, δ'τι τό πΰρ άντϊ νά πε¬
  ριορισθή άπό τάς σπευδούσα; άντλία; θά έξη-
  πλοΰτο τίς οίδε είς πόσον μήκος. Άλλ' ή πυρ-
  καιά*2ή εκραγείσα άγνωστον άκόμη πώς, είς την
  κουζίναν τής οικίας τοΰ κ. Μαρκοπούλου έσβέ-
  σθη άμέσως.. Έν τούτοις συνελήφθη υπό τοΰ
  σπβύσαντος επί τόπου κ. Βούλτσου δ ΰπηρέ-
  της τής ο'ικίϊς, δ'στι; θ' άνακριθη σήμερον, καί¬
  τοι θεωρείτιχι ^ βαιον, ότι έξ άπροσεξία; προήλ¬
  θεν ή πυρκαϊά.
  Άπόπειρα ατττοκτονίας
  Χθές την 9 εσπερινήν ώραν ή είκοσιπενταέτις
  /.ήρα Σταυρούλα Κρβψιάοου, κατοικοΰσα εί; την
  συνοικίαν Γαργαρέττας, απεπειράθη ν' αύτοκτο-
  νήση λαβούσα μίγάλην δόσιν αρσενικοΰ. Άλλά
  μετανοήσασα είς τάς πρώτας άλγηδόνας, έκραύ-
  γασε τόσον πολΰ, καί σμήνη άρσενικοθηλύκου
  κόσμου την περιεκύκλωσ» καί την έ^οήθηιεν
  γκαίρως διά ΐαιτικών, ώστε νά σωθ/|.
  Κλοπτι έν ΟΙνοπνεν[ΐατοποτβΙ<)>
  Υπό τοΰ άστυνόμου τοΰ γ' τμήαατοςΠειραιώς
  . Πλατή συνελήφθησαν χθες οί ΰπάλληλοι τοΰ
  οίνοπνευαατοποίίου Σκοπίλίτου Α. Δημητρα-
  κόπουλος καί Ν. Κάστανος διότι εκλίπτον κατά
  διαβόρου; καιροϋς ποσότητα οΐνοπνεύματος τό
  οποίον επώλουν κατόπιν. Είς τίνα μάνδραν μά-
  λιστα /θβς ανευρέθησαν δύο βαρέλια κονιάκ τα δ-
  ιτοία ιΐ/ο.ν κλέψει οί ανωτέρω εΰσυνείδητοι ΰ-
  πάλληλοι.
  "Αλλη «νρκαΐά
  Είς την έν Πειραιεί οικίαν τοΰ κ. Διοικητο-
  πούλου έξιρράγη πυρκαϊά την 7ην π. μ. τής
  χθές προελθοΰσα έκ τής καπνοδόχου. Τό πΰρ έν-
  νοηθέν κατεσβέσθη εγκαίρως υπό των ένοίκων
  προξενήιαν ασημάντους ζημίας.
  ~ΕπΐΣΤΗΗΟΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
  Η ΝΕΥΡΑΣΘΕΝΕΙΑ^Η_ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΤΟΝΙΑ
  Ή νευρασθένε:α είνε μία βαθμιαία έςασθέ-
  νησις τοΰ νειιρικοϋ συστήμβτος. Αναμφισβήτη¬
  τον είνε, ό'τι κράσεις τινές Ιχουν μεγάλην προ-
  διάθεσιν είς την απώλειαν ταύτην των νευρι-
  κων δυνάμεων καί δέν άτταιτεΤται ειμή ή ελα¬
  χίστη άφορμή διά νά συμπεριληφθώσι μεταςύ
  των θιιμ.άτων. Αί άρθριτικαΐ ιδίως κράσεις
  είνε ύπερδαλλίντως έπιρρεπεϊς είς την ασθέ¬
  νειαν ταύτην. Έπίσης άποκταται αυτή καί
  ευκόλως άναπτύσσεται έκ τής διανοητικής ύ-
  περκοπώσεως καί τής καταχρήσεως τής έγκε-
  φαλικής εργασίας. Αί σφοδραί ηθικαι συγκι-
  νήσεις καΐ αί λΰπαι δέν είνε ολιγώτερον ξέναι
  πρός την έςάπλωσιν τής νευρασθενείας, ήτις
  έπίσης ευρίσκει καλλιεργήσιμον έΒαφος καΐ είς
  τούς ποιοϊΐντας κατάχρησιν έρεθκττικών ποτών.
  Τα παρουσιαζόμενα συμπτιόματα ποικίλουν
  έίί* άπειρον. Ένοσήλευσα πολυαρίθμους νεν>-
  ίβσΟενεΊί κβ!'έσημείω<;«ί ·:« σνμπτώματηί, τα όποΐα γϊνικΐϋ^ τΓΛοουσιάζονται είς αώίο./.;. Ι] νίοτε οί άϊθενεΤς έςέφραςον μεγαΑ^ν ϊργήν. ΠθΕρεπονοϋντο διά τάς κακάς χωνεΰσεις, διά τάς δυσκοιλιότητας, διά τάς άϋπνίας ή διά το·ύς τρομερούς εφιάλτας,* οίτινες τούς κατελάμβα- νον κατά τον ΰπνον. Οί ό^εΐς ν.ή βαρύτατοι χςνοι, τούς όχοί&ϋς έδοκίμαζον είς τούς ώμους καΐ τούς νεφρούς, τ'ο αϊσθημα τής άγωνίας, ή σκοτοδινίασις, ή δειλία, ή άπώλεια των μυϊκών δανάμεων, ή μείωσις τής μνήμης καΐ τής θε¬ λήσεως ήσαν τα συμπτώματα τα πλέον συ- νήθη. Όφείλω νά προσθέσας ότι ή νευρασθέ- νεια προσβάλλει άνευ διακρίσεως άνδρας καΐ γυναίκας μέ τα αύτά πάντοτε συυ,πτώυ,ατα. Ή θεραπεία την νευρασθενείας πρέπει νά είνε άνάλογος πρός την κρασιν τοΰ ασθενούς. Ούχ ήττον υπάρχουσι συμβουλαί, αί οποίαι ίύ- νανται νά δοθώσΐν είς ολους τούς νευρασθενεΐς, μέ βεδαιότητα ωφελείας. Είνε δέ ή ύδροθερα- πεία, ή· άϊροθϊραχεία, αί έντριδαΐ, ή μεμετρη- μένη τροφή, τα μεγάλης διαρκείας θερμά λου- τρά, τα τονωτικά. Ώς πρΌς εμέ, συγκρίνων τάς διαφίρους ταύτας παραγγελίας μέ την θεραπείαν των καταποτίων ΙΙΐνκ, άποφαίνομαι, ότι τα κατα- χίτια ταυτα Ιδωσαν τελείως ίκανοποιητ:κά ά- ποτελέσματα είς τούς άσθενεΐς μου. Εσχάτως μάλιστα έθεράπευσα διά των κα¬ ταποτίων Πΐνκ πρόσωπον γνώστότατον είς ιον ναυτικόν κόσμον, τον κ. Ελευθέραν Μπουν- τούρην, άπόστρατον φροντιστήν τοΰ Β. Ναυτι- κοϋ, όστις κατοικεΤ έν Πειραιεί 41 Λεωφόρος Άρτέμιδος. Ό κύριος ούτος, συνεπεία ύπερ- δολικής εργασίας, υπέστη ελάττωσιν τής νευ- ρικής δυνάμεως καΐ δέν ήργησε νά δοκιμάση τα κυριώτερα των συμπτωμάτων, τα όποΐα ά- νέφερα. Εύτυχώς ό'μως εγκαίρως άπηλλάγη των ΐδύνων χάρις είς την χρήσιν των καταπο¬ τίων Πίνκ. Είς έκείνους, οίτινες αίσθάνονται κατάπτω¬ σιν τού νευρικου συστήματος θερμότατα συνι- στώ τα /.αταπίτια Πίνκ. Ταυτα πωλοϋνται είς *Γ»ντ* τα φοτρμακεΪΛ τ·ρβί λοη·/. 4,50 15 %ηζ- τίον ή δραχ. 24 τα 0 κυτία. Γενικοΐ άντιπρο- σωποι Δαμαλας καΐ Σία έν Πειραιεί. Κεντρική άποθήκη β. Καζάζης φαρμακοποιΌς, έν Πει¬ ραιεί. Τα γνήσια Καταποτια Πΐνκ φέρουν Ιςωθεν τοΰ κοτίου λευκήν ταινίαν μέ το ό'νομα έλλη- νιστΐ των κ. κ. Δαμαλα καί Σας, εσωθεν δέ την όδηγίαν τής χρήσεως έλληνιστί. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ,ΟΛΪΜΙΙΟΝ Κύριε Διευθνντά των α * Διά τελευταίαν πλέον φοράν άπανεώντες είς τα έμέαματα τοϋ «"Ολύμπου» επανα¬ λαμβάνομεν μετά λύπης δ'τι την ποιότητα τοϋ' προϊόντος τού δέν έξηλέγςαμεν ημείς, άλλ' οί έπιστήμονες, οΐτινες άπεφάνθησοτν έπανεί- λημμένως δτι τό ϋδωρ τού Μοσχά- του έξ ου παρασκευάζεται ό πάγος τού είνε μεμολυσμένον, καί ότι δέν άποκαθαίρεται διά τής άποστάςεως καί άποστειρώσεως. Ώς πρός την δήλωσιν δέ των κυρίων αυτών δτι δέν μας ίκαμαν προτάσεις π«ρί μονοπωλια- κής πωλήσεως τού πάγου, υπάρχουσι πολλά άςιοτιμα πρόσωπα καί δή έκ των Ίδρυτών %οί μετόχωντής έταιρίβς των, τα όποΤα μαρτυροΰσ ποσάκις μας ήνώχλησεν δ α'Ολυμπος» μέ τάτ έν λόγω προτάσεις -άς οποίας πάντοτε άπερρί ψαμεν. Καΐ άν δέν Ιχουν δήθεν σήμίρον οί το α'Ολΰμπου» την ανάγκην μας, διότι άπό τινω ημερών, ώς διατείνονται, προσέθεσαν αλλη' παγολεκάνην, θά είνε δι" ημάς έκπτωσις με γάλη να παραβληθώμεν πρός αΰτούς, ένόσω ή τεραστία παραγωγή μας καί π«ρακ«ταθήκ· τοϋ χειμώνος είς τάς άπεράντους άποθήκα μας μέ Σιβηριακήν θερμοκρασίαν, παρουσιάζε· ται ώς μέγα κατά των άεροκοπανι- αμάτων αυτών όπλον ! "Οσον άφορα τον υπαινιγμόν των οί, ένφ τοΰς Φελλά·>3ί£-—^^Ύ^τφ δέν ήδυνήθημε^
  »ιΙ ΐυχϊριυϊησωμϊν, χατωρθώσαμεν έν τούτοις
  διά τής ρεκλάμας νά φανώμεν εΰεργέται εί
  τοος Άθηναίους, θεωρούμεν αύτ'ον γελοΐον
  εντελώς καΐ τον οποίον ηδύναντο νά κάμουν
  μόνον άνθρωποι ώς οί τού «"Ολύμπου».
  Διά νά έννοήσουν δέ πόσον πλανώνται είς
  τάς έκτιμήσεις των καί τα έπιχεΐρήματά των,
  προοάλλομεν την όμολογίαν πάν¬
  των των Λίγυπτέων καί όμογενών
  περΐ τής έκεί δράσεώς μας διά τής
  ιδρύσεως δύο κολοσσιαίας μετο
  χικών ζυθοποιείων καί παγοποι-
  είων ών ή δαπάνη άπήτησε περί τί
  ΰ.ΟΟΟ,ΟΩΟ !
  "Αλλως ή πρόοδος των έργοστασίων τούτων
  είνε γνωττη είς δλους τόσον δια τα θαυμα¬
  σία προϊοντα άτινα Ισωταν κυριολεκτικώς
  τούς ζυθοπό;ας έκ των διαφόρων παθήσεων
  καί ιδίως τοΰ ήπατος, έφόσον Ιπινον ούτοι ζϋ-
  θον ένν τοϋ έςωτερικου είσαγόμενον πλήρη άν-
  τισηπτικΰν ούσιών καί οίνοπνεΰματος, διότι
  αλ>ως δέν δΊατηρεκοα μεταφερόμενος δ ζϋ·
  θος είς μακρυνάς άποστάσεις, όσον κα'ι διά
  την βαθμιαίαν μέχρι σήμερον υπερτίμησιν
  μετοχών των άπό 100 φρ. είς τό δι-
  πλάσιον καιΐ τριπλάσιον. Πλήν δέ των με-
  Όχών καΐ ή τιμή των πέριξ των δύο έργο-
  'τασΐων μας έν Άλεςανδρεία καί Καίρω
  ίκοπέδων έρήμων άλλοτε ηυξήθη άπο τής
  ΐρύσεως αυτών, ήτοι έν διαστήματί μιας
  ιπταετίας είς τό πεντηκθνταπλάσιον.
  Εσχηματίβθη«ν τέλος έκεΐ πόλεις δλό-
  ληροι καί έπλούτισαν οί πτωχοί κάτοχοι
  ΰτών.
  Τοιούτον τι νομίζομεν δτι προσεφέραμεν
  καί είς τα Πατήσια διά τοϋ δγκου τόν δ
  ποίον άνη·»είραμεν έκεΐ, έκτος άν καί αΰτ
  θελήση Ό να'Ολυμπος» νά διαψεύση, διά ν
  μή εύρεθί; τι; είς την ανάγκην να τόν ερω
  τήστ) πό «ν άνάχ:υςιν Ικαμεν αύτός είς τ
  ωραίον ίκεΐνο .τοπίον τοϋ Μοσχάτου υ.λ
  ποία σήμερον ή τιμή των μετοχών τού.
  Τα άί:«τελέσμίτα όθεν άτινα εχομεν εί
  το ένεργγτι/.όν μας είνε τοιαΰτα, ώστε ».α
  θίστοϋν ίτεριττή» την ρεκλάμαν καί έν Ά
  θήναιί"Ί»ιςμ.η δπου τα πράγματα λαλοϋ
  μόν α των.
  Καί Ούτω ουδαμώς αόςομειοϋται ή ΰπό-
  ληψίς μας παρά των ίθυνάντων τόν «Όλυμ-
  πθν» άχίναντι των 'ΑΟηναίων καΐ Πειραι·
  έων οί δποΐοι οϋτε έλησμόνησαν είς ποία1
  μυθώδη τιμήν έπλήρωναν τόν πάγον τού
  πρό τή"; ιδρύσεως τοΰ έρ <·οστασίου μας — ώς τουτο συνέδαινε καΐ έν Αίγύπτφ — οΰ'τε δ αφεύγει την αντίληψίν των είς ποίον ύ'ψος θα άνήρχιτο σήμερον ή τιμή τοΰ πάγου μέ την ^ετικήν αύξησιν τής καταναλώσεως εάν Ιλίΐπε τό μίγα έμπόδιον των Πβτησίων άφοϋ καί πέρυσιν άκόμη δ «"Ολυμπος» έ πώλΐΐ τον πάγον τού πρός 1.60. Μ« τοϋς αξίους 8μω. μόνον περιφρονή σεως- ϊσχυρισμούς των, οί έν Μοσχάτω συ- νάδ.λφο:, φρονούμεν, δτι ΰποτιμοίΐν την αν¬ τίληψιν των συμπολιτών μας. Αφίνομεν δέ είς αΰτοϋς ελεύθερον τδ βτάΙιΌν πάσης είς το μέλλον κρίσεως κ« ίπ·«όίσίως, μή Ιχοντες ώρας διβθεσίμθυς "ρχώμεθα είς άγώνα, διά τού δποίου 1 'λυμπος» προσπαθεΐ νά προκίλέση το< ; οίκτιρμους τής κοινωνίας ! 4Μ»τήσια 10 Αΰγούστου 1906. Μ. καΛ Ε. Κλωναβίόης ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ό σωτήρ τής ανθρωπότητος Μαρΐνος „ Ι'ερονλάνος ιατρός Καθήκον μου θεωρώ Ίνα καί δημοσία έκ- φρ·<σω τάς απείρους ευχαριστίας μου καί την έφ' ορου ζωής ευγνωμοσύνην μου πρός τόν σωτί5ρά μου καί διάσημον τής πρωτευούσης χεΐρουργον κ. Μαρΐνον Γερουλάνον, ό οποίος Ισωσε άπο βέβαιον θάνατον την σύζυγον μου Πηνελόπην, έχουσαν έ;ωμήτρυιον κύησιν καί διατ λαπαροτομίας άφτ'(ρεσε ζών τό κυοφορού- μί»ον έν τή δεξια αυτής σάλπιγγι πεντάμηνον άρρεν Ιμδρυον (παιδίον) μετά τής σάλπιγγος /.ίΓ ή'δη άπολαμβάνει αυτή άκρας ύγείας" εϊθε δ "Υψιστος νά διαφυλάττη την ζωήν τοϋ δ:α- σήμου τούτου χειρούργσυ έπ' άγαθω τής αν- θρ*»>-ότητος.
  Έπίσης έκφράζω τάς ευχαριστίας μου προ;
  τε τον διευθυντήν τής λαμπράς Κλινικής
  «Παντελεήμων» εΰελπιν χειρουργον κ. Σ.
  'Λσημακόπουλον, τόν βοηθόν αυτού1 κ. ]
  Άγγελίδην ιατρόν, τάς αδελφάς τοϋ έλέους
  δίσποινίδας Εύανθίαν καί Έλένην Τακιάδου
  κι/ί πρός άπαν τδ προσωπικόν τή*ς Κλινικής
  ?ιά τάς έπιδαψιλευθείσας περ'.ποιήσεις καθ
  όλον τδ διάστημα τής έν τή Κλινική νοση-
  λΐίας τή*ς συζύγου μου ΙΙηνελόπης.
  Ό ές άεί ευγνωμονών σύζυγος
  Πλονται^ςος Μανρ.κος
  Λικηγόρος
  Ή υπό την επίτιμον προεδρείον τής Α
  Β. Υ. τοΰ Διάδοχον
  ΦΤΣΙΟΔΙΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  · ν
  'ΐήν προσέχη Κυριακήν 2Οτ|ν
  καί ώραν ΙΟην π. μ. άχρφώς καλοΰνται ο
  Έταϊροι είς την ετησίαν γενικήν συνέλευσιν,
  έν τω καταστήματι τής Έταιρίας, δδός Στα
  δίου 'ΐΐ.
  Θέμα :
  Λογοδοσίϋ των άρχών.
  Έκλςγή έξελεγκτικής έπιτροπής.
  "Αρχαιρεσίαι.
  ('Εχ τοϋ Γραφείου)
  ΠΤΩΧΟΣ οίκογενειάρχης απωλέσας τό πορ-
  τοφόλ'όν τού την μόνην τού περιουσίαν έκ
  δραχ. 167 μετά τίνων σημεΐώσεων ίν. τής
  δϊοΰ Κοραή μέχρι τής δδοϋ' Μαυρομιχάλη. Ό
  ?ΰρών αύτά θέλει πράςη έργον υψίστης φι-
  λανθρωπίας εάν αποδώση μίρος τών^ χρημά
  των πρό παντός τάς σημειώσεις αί όποΤαι
  χρος τον ευρόντα εισίν εντελώς άχρησται.
  II
  Διεύθυνσις Μέγα Πρακτορείον Γενικών 'Υπη-
  ρεσιών, Στοα Άρσακείου 2.
  ΥΔΩΡ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
  Πιοτοποιητικόν
  "Αριθ. 648.
  Πιστοχοιώ δτι τδ ιαματικόν ύδωρ Λουτρα-
  κία» έξεχωρίσθη αποκλειστικώς είς την έν Α-
  θή«ις καί έν τή Στοα Άρσακείου αριθ. 14
  έδρίύουσαν Άνώνυμον Έταιρίαν των ίαματι-
  κώ' ποσίμων υδάτων τής Ελλάδος καί δτι αί
  φι&αι τής ανωτέρω έταιρίας πληρούμεναι
  κ«ί πωματιζόμεναι επιστημονικώς έν αυτή τή
  ίαμβτική Πηγή, φ^'ρουν έν χεριλαιμίω την
  σφΐαγΐδα τοΰ ού χροι'σταμαι δήμου.
  Γά δέ χωλούμενα ώς ΰδατα Λοοτρακίου,
  ταμ των έν "Αθήναις κ. κ. Χ. "Αναστασίου
  δδδ; "Αριστείδου, Π. Ράμου δδός Γ. Σταύρου
  κ.λ ώς καΐ έν Πειοαιεΐ έν τώ εδωδιμοπωλεία
  Σ.Βορια, δέν προέρχονται έκ Λουτρακίο^ή
  καΐάν χροέρχωνται, ταυτα μεταφέρονται έκ
  ϊι««ρων φρεάτων πολύ ϋπόχτου καθαριότητος.
  - Ταυτα πρός γνώσιν των ποιουμένων χρήσι ·
  των υδάτων Λουτρακίου.
  λουτράκιον τή 8 Αύγοοστου 1906.
  Ό δήμαρχος
  Γεώργ. Λέκκας
  Ή τελειοτάτη
  ΟΦΘΑΑΜΟΑΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΙΚΗ
  20 - ΟΔΟΣΠΕΙΡΑΙΠΣ - 20
  ΣΠΗΛΙΟΣ Ι-ΧΑΡΑΜΗΣ
  'Υφηγητή; τής Όφθαλαολογία; έν τω 'ΕΟνι-
  κώ ΙΙανίπιστηαίι,». Μέλο; τή; Γαλλικής Ό-
  φθαλαολογικής Έταιρίας
  άο Ι
  ορΐΐιβΐηαοΐθίξίςιιο Λβ Ρβγϊ».
  ό <1' ορΐΐΐϋΐωοΐο^ίβ ά Ια Γ»οα11ό ιΐβ ΜΕβ Ιεοίηβ. ΜοπιΙΐΓΐί ιΐβ 1α 8οοίβΙβ ΡΓαπζβίβ <1γ 20 _ Κ υ Ε Ρ Ι Κ Ε Ε — 20 ΙΑΝΟ,έπιπλα τραπεζαρίας, δωμα- _ τίων υπνου, τραπεζακια, εταζε- ρ*ι, παρα,πετάβματα ώς καΐ οικι- -.* βκεύη σχεδόν καινουργή πω- .θυνται ένεκα άναχωρήβεως οικο- ,ενείας όδός Βαλαωρίτου, οικία Πρωτοπαππα,δάκη. Η Ν ΑΙ ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΙΠΟΑΕΙΙΚΑΙΠΡΟΙΗΟΕΙΑΪΤΟΥΚΟΙΙΤΑΤΟΥ ΝΕΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΓΛΗΣ ΜΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦ1ΚΗ ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ "ΑΒΗΝΩΝ.. Τό Ιδιαίτερον ημών έκ Λονδίνον | τάς ήμετερας άοφαλεΐς πληροφορίας, ή τηλεγράφημα περΐ προμηθείας έκ των | είδησις ημών προεκάλεσε και την προ- αΰστριακών έργοατασίων "Ιρεμπεργ δύο έκατομμνρίων φυσιγγίων δπλων Μάνλιχερ διά λογαριασμόν τοϋ Βονλ- γαρικον κομιτάτου, προεκάλεσε ζωη¬ ροτάτην την προσοχήν τοΰ έν Αθή¬ ναις διπλωματικόν αώματος και ιδία τής Όϋ·ωμανιγ.ής πρεσβείας, ήτις έ¬ σπευσε νά ζητήση πληροφορίας χ&ες παρά τοϋ ημέτερον υπουργείον των Εξωτερικών, αν εγτ γνώσιν τοιαύτης τινος ιιδήαεως. Ή 'Ελληνικη κνβέρ- νηαις άγνωστον τί απήντησεν άνεπι- αήμως είς τόν Τονρκον επιτετραμμέ¬ νον, άλλά πάντως παρακινηθεϊσα έκ τον τηλεγραφ//ματος των «Αθηνών» εζήτησε πληροφορίας εν&ύς άμέσως και αν ήθελε νά απαντήση θά έβε- βα'ιον την ακρίβειαν τής σοβαρωτάττς ταύτης πληροφορίας. Έν τούτοις κατά σοχήν τής Ύψηλής Πύλης, ήτις θ' απευθύνη διαμαρτυρίαν πρό* τάς ζΐυ- νάμεις διά τον επίσημον ανιδν έξο· πλισμυν έπιδρομέων κατά τής Μακε- δονίας. "Αλλως τε, καθ" αίς εχομεν εν¬ τεύθεν ειδήσεις, ή πρώτη αυιη δόοις των φνσιγγίων έξεφορτώθη ήδη είς Βάρναν δι' ανσιριακοΰ ατμοπλοίου τής γραμμής, όντε δέ τα έργοστάσια "Ιρεμπεργ έρωτηθέντα άπέκρυψαν την παραγγελίαν τοϋ άριθμοϋ τούτου των φνσιγγίων διά την Βουλγαρίαν. Το γεγονός τουτο δέν δύναται ειμή νά προσλάβη γενικωτέραν μορφήν, διότι αποτελεί έμφανή και αυθάδη δύναται τις νά είπη παραβίασιν των διεθνών νομίμων, τρόπον δέ άνεπισήμου κη¬ ρύξεως τοϋ πολέμου υπό τής ήγεμο- νίας είς την δμορον έπικράτειάν της. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΑΕΓΡΑΦΙΚΗ ΐΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ "ΑΘΗΝΩΝ, ΟΙ ΤΡΟΜΙΟΚΡΔΤΑΙ ΕΙΣΤΗΝΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΝ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 17 Αύγουστον "Ωρα 9 και 3Ο' μ. μ. Τηλεγραφοϋν έκ Πετρουπόλεως, δτι ή μνατική άστυνομία έπληροφο- ρήθη περι τής άφίξεως έκεϊσε σπείρας έπιφόβων τρομοκρατών καΐ δτι άπό στιγμής είς στιγμήν αναμένονται σο¬ βαραι απόπειραι. Συλλήψεις ένερ- γοΰνται δραστηρίως είς τα πέριξ τον Πετερχώφ. Ήύγεία τον Τσάρον έμπνέει σο- βαρονς φόβονς. Ή νευρική έξάν- τλησις είνε καταφανής. ΑΓΓΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΙ ΤΟΝ ΛΙΕΘΝΩΝ_ΑΤΤΟΣπΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Αύγουστον ί "Ωρα 9 και 3()' μ. μ. Σήμερον ανεχώρησεν έκ Λονδίνον άνώιερος "Αγγλος άξιωματικός όπως αναλάβη την γενικήν διοίκησιν των διεθνών αποσπασμάτων έν Κρήτη. Τό γεγονός τουτο, μετά την ανα¬ χώρησιν έκ Κρήτης τον ανώτερον '/- ταλοϋ αξιωματικόν, άποδίδεται είς την φροντίδα τής Αγγλίας, όπως ανα¬ λάβη αντη οριστικώς την διοίκησιν τον διεθνονς στρατόν. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΎ ΖΗΤΗΜΑ Η ΑΜΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ_ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 17 Αύγουστον ώρα 9.30' μ.μ. Αγγέλλεται έκ Παρισίων δτι είς τούς έκεΐ διπλωματικούς κνκλους βε¬ βαιούται, δτι τό Κρητικόν ζήτημα δεν εκανονίσθη άκόμη οριστικώς και δτι σνζητεϊται ζωηρώς κατ' αύτάς ή αντι¬ κατάστασις τοϋ Πρίγκηπος Γεώργιον παρά τοϋ κ. Ζαΐμη. ΣΟΒΑΡΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ ΤΤΛΡΑ Τα ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ Την 3ην πρωϊνήν ώραν τό «Πρακτορείον Αθηνών» οιένειμε τό εξής τηλεγράφημα: ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ, 17 Αύγούατου. — Νέαι συμπλοκαί εγένοντο παρά τα αύνορα, πλησίον τής'Αδριανονπόλεως μεταξυ Τούρκων και Βουλγάρων έξ άφορμής διαφιλονεικονμένων αημείων τής μεθοριακής γραμμής. Ή Βονλγαρία ανεκοίνωσε είς την Πύλην, την αναστολήν των έχθροπρα- ξιών όπως ενεργηθώσιν άνακρίσεις. Έν τοσούτω τα δύο στρατεύματα έ- νισχύθηααν καί μένουν είς τάς προτέ- ρας θεσ εις των. ΝΙΕΓΑΛΗ ΤΙΪΡΚΑΤΑ ΕΙΣΤΑΤΡΙΚΚΑΛΑ ΒΟΛΟΣ 17 Αύγούστου ωρα 9 μ. μ. — Εις τα Τρίκκαλα χθες τό μεσονύκτιον πυρ¬ καϊά εκραγείσα είς την Κεντρικήν πλατείαν άπετέφρωαεν ίν μικρφ διαατήματι τό παν- τοαιολεϊυί· ΣχαρλοΐΊ, τί» χαπνοπιολεΊον _Κα- λέτα, τό καφενειον Πιτορίγχα, τό ωρολογο¬ ποιείον Σπανοπούλον χαϊ τό κουρείον Κα¬ λύβα. Τό πΰρ ίφάνη κατ' αρχάς είς τό παν- τοπωλεϊον προήλθε δέ ίξ άσετνλίνης καί ματεδόθη άμέσως εις τα ΰπόλοιπα ένεκα τής ελλείψεως πυροαβεητικων μέαων, τής άντλίας τοΰ δήμον άποδειχθείσης άχρήατου. Συνδοομή τής άντλίας 'Αγαθοχλέους προ- ελήφθη πρϊν >) μεταδοθή είς τόνΤραπεζιχόν
  οίκον Κοεν τό αυμβολαιογραφεϊον Χατζη·
  γώγου καί άΊ/Ια καταστ^μαΓα, 'Ζ?κ των κα-
  έντων, δύο χαταστήματα άνήχονσιν εις τόν
  ΌθωμανόνΧατζημέτου τα λθί^ά Τααχούφι-
  χα Άπανταδε είνεάνααφάλιοτα. Έκ των έμ-
  πορευμάτων τινά είνε ήαφαλισμένα είς την
  Εθνικήν. ΑΙ ζημίαι νπερβαίνουαι τάς
  200,000 δραχμών.
  αΠΕΡΓΙα ΤΟΠΙΠΙΛΝΙΠΑΟ
  ΚΕΡΚΥΡΑ, 17 Αυγουστον ώρα 9 μ. μ.
  Σοβαρά άπεργία έξκρράγη είς Μπιλμπάο.
  "Ολοι οί εργάται τοΰ ναυατάθμον χαϊ τοΰ
  λιμένος απήργησαν καϊ ήνώθησαν [ΐετά των
  έπαναοτατών.
  Ή άοτυνομιχή άρχή ένιαχυθεΐσα Ιχ τής
  φρουρας προσεπάθησε νά έπαναφέρη την
  τάξιν. Επηκολούθησε συμπλοκή καθ' ήν
  πολλοι Εφονεύθησαν εκατέρωθεν.
  ΜΕΓΑ
  ΤΔΡΟΘΕΡΑΠΕΤΤΗΡ1ΟΝ "Ο φοινιβ,
  Α. ΠΑΠΑΑΟΠΟΤΑΟΤ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: Γ· ΧΑΡΑΜΗΣ
  Όδός "Ιωνος— Πλατεΐα Όμονοίας [παραπλεύρως «Νέας Σκηνής»]
  ΙΙροτιμάται άπό δ'λην την Αθηναϊκήν κοινωνίαν, διότι είνε τέλβιον εί; ό'λα τα συστήαατ,
  λουτρών. Λουτρά ύδροθεραπϊυτικής (Ντοϋς) Σκωτικά (ψυ/.ρά καί θδρ;χά.) Θίραά, άπλα, Οειοίχαα
  σιδηροΰχα, άλκαλικά, διά πιτύροιν, άλατοΰχα κλπ.
  Έκτό; των άνωτίρω λουτρών, παρέ/ονται καΐ λουτρά άποισών των έν €Ελλά5ι Ίαματικών πη-
  ή Αΐδψ Κλλή α^ Λί Θλώ ί εγά ί
  γών, ήτοι Αίδηψοΰ, Κυλλήνης, Μεθανων^ Λουτοακίου, Θίραοπυλών καί 'Υπάτης καί σκευαίί
  τοΰ παρ' ημίν /τείχου κ. Α- ΣΑΚΑΛΗ οιπλωαατού/ου τής έν Ζυοίχη πολυτεχνικής σχολής. >
  Αίθουσα Μασάζ, διευθυνοαένη υπό τής κυρίας ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΠΡΩΤΕΚΛΕΙΔΟΥ, κλίδανος αι
  λυμαντικός πρός άπολύμανσιν των άσπροροούχων τοΰ καταστήαατος καί των λοιπών άποσκευών.
  ΔΙΑ ΠΑΝΤΑ ΞΕΝΟΝ έπισκεπτόμενον την Έλλάδα, ή
  καλλιτέρα ένθύμησις ε7νε τα παγκοσμίου φήμης
  των Έργοστασίων τής Κυρ'ιας
  ΙΙρομηθευτρίας υλων των βαπιλ. Αί'λα>ν τής Ευρώπης
  Τιμηθέντα διά πολλών Διπλωμάτων Τιμής κα: π λ ε ί στων
  Χρυσών Βοαβ&ίων είς όλας τάς παγκοσμίους Έκθέσεις.
  ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ
  Όδός Στάδιον άρνθ. 33.—'Λρ*0. Τηλέφωνον 240
  ΡΕΚΤϋδδΙΝ
  Φάραακον Οαυαάσ.ον, υπέροχον, άποτίλε-
  σαατικόν καί ακίνδυνον πρό; βϊραπείαν τοϋ
  "Λι$θ»ιατος,τής ΚοκκντιΓιος,τής Βρογ-
  3ζ»τ»δος, των Κατάρρων ίν γένβ%, τοδ
  Πνεύμονος, τής Γρίϊΐης, τοΰ 'Κμόνιίήιιατος, τής ΔνΛηνοΙας κ. τ. λ. Τό
  βάριχακον τουτο προπα,ρασκευαΐθέν υπό τοΰ νηαικοΰ Τϊββοΐιηβΐ' έν Βερολίνω κατά
  συνταγήν τοΰ Φυσιοδίφου Ε&η ΕΙ ΒιίΙβΓ έκ Μαΐϊ^α. άκαάσαντος κατά τόν ΙΑ'
  α'ιώνα, ε/ει ώς βάσιν την φυτικήν θυσίαν Ιιβ ΤΙιγΐη "Κρπ»λ5νον (ή κοινώς *3ν·
  |ΐάοι). Σννχ({ταται. ιιετά μεγάλης ίπττννΐας ηαρ* δλων των έξοχοτλ-
  των όλοκλΑοον τοΰ Ιατρικον κόσμον, καθ* άΐϊαίίαν την οΐκονμίνην.
  "Εκαστον φιαλίδιον ©έρϊΐ τό παρατίθέν ωδε σήαα.
  Γενιχή άποθήχη δι'δλην τήν'Ελλάδα καί τηνΚοήτην
  Ι ΜΑΧ 30ΗΑΡΙΒΑ
  11 Όδός Κα«ν*καρέας 11—'Λβήνα»
  /
  ΑΘΗΝΑΙ
  Ι ΑΡΗ Ν Αί
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  -τήτηί χ«ΐ Διευθυντάς ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΟΠ
  ΤΟ ΦΥΛΛΟΝ ΙΟ — ΛΕΓΤΤΑ — 10
  ΙΙΑϋ'α απόδειξις πληοω^ιΓις φέβϊ* την
  γρφϊΊν το# Ιδιόκτητον των «Ά1
  0»νών» κ. Γ. Κ. Πώη.
  ·*·
  ΑΊ «'ΑΟΛνα*» δέν Γ>ημο»ΗείΓον«Η δ»αφη|ή'
  ιίεις Ιατρών μετά 3»β«τ:ο|ΐερε»ών των
  (ΐεταδοτικών νοοΉμάτων.
  Ελληνικαι Ημέραι
  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΗΙΒΕΡΟΛΟΠΟΗ
  Μνήιιιι των άγίων Μαρτύρων Φλώροιτ
  καΐ ΛαΐΓοον.—Ήσαν καί οί δύο Ιλιθοξόοι την
  τέχνην. Διαταχθέντες δέ νά κτίσουν ναόν των
  εϊδώλων είς την επαρχίαν τού Ίλλυρικοΰ, Δαλ-
  ματίαν, τα μέν χρήματα έμοίρασαν είς τούς
  πτιυχούς, τόν δέ ναόν έκτισαν καί άφιέρωσαν
  είς τόν Χριστόν. Ταυτα μαθιΊιν ό άρχων διέτα¬
  ξεν οί μέν πτωχοί νά ριφθοΰν δλοι είς τό κάμΓ
  νόν, οί δέ δύο μάρτυρες ριφθέντες είς ξηροπή-
  γαδον παρέδωκαν τάς ψυχάς των είς χείρας
  Θεοϋ προσευχόμενοι.
  ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ
  17 Αυγουστον 1906
  ΊΙ Οερμοκοαΐία άπό τής χβές παρέμβινε- σχεδόν
  ή αυτή.
  ΘερΑοκραϊίαι σήμερον την 8ην π.μ. έν Ά8ή-
  ναις ι20.0, κατά 0.8 υπό την κανονικήν (26.8),
  Κερκύρα 22 ΰ, Καλάααις 24.9, Ζζκύνδω 23.0,
  Σπάοτγι 19.6, Λαρίσση 18.9, "Ανδρω 20.4,
  Μεσολογγίω 22.2, Τριπόλει 15.8, Χαλκ'ίδι 19.6,
  Ναυπλίω 20.7, Αιγίω 20.4, 'Λλεςανϊρεί* 24.4,
  Παρισίοις 18.0.
  Ή μεγίστη έν "Αθήναι; 24.ό, /.χ-χ «,9 χ.α-
  μηλοτέρα τής κανονικής καί ή έλα/ίΐτη 17.3,
  κατά 5.0 χα;ο.ηλοτέρα τής κανονικάς 22.3.
  Ούρανό; νεοΐλώδης.
  "ΆνεΐΛοι Β ίσχυροί.
  (")άλαϊσα έν τώ Αίγαίιυ τρικυαιώδης κ,α'ι έν
  τω Ίονίιυ κυαατώδης.
  Τγρασία σήμερον έν Αθήναις μετρία (48.)
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  Ι1ΑΡΑΣΚΕΥΉ 18 Αύγούστου — Είς Δ«ρ-
  δχνέλλια, Κωνΐταντινούπολιν, Θράκην Βουλ¬
  γαρίαν, Ρουμανίαν καί' Ρωσσίαν (Φλάριο) 10
  ιτ. μ. — Εις Κρήτην καί Σικελίαν (Φλόριο) 11
  π. μ. — Είς Θεσσαλονίκην καί Σερβίαν (Νβώ-
  ριον/ 5 μ. α. —Είς Κρήτην (Πανελλήνιος) 7
  μ. μ. — Είς Κων) πόλιν, Ρωσσίαν (Ρωσσικόν)
  9 -π. μ.
  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ 10. ΦΩΤΙΟΪ
  ΠΕΜΠΤΙΙ 17 Αύγουστον..
  Λάν·. 'Εθν. Τοαπέζηςτής "Ελλάδος Δρ. 479.—
  Νέαι Λα/ειοβόροι 2 1)2 ο)ο........... » 100.—
  Λανείου 'ΗνοιτοιηΐΑένου................. » 106.25
  ΔανείουΜελιγαλϊ.......................» 104.25
  'Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος__» 3597.50
  Κρητ'.κής Τραπέζης.....................» 133.—
  Βιομη·/. Τραπ. τής Ελλάδος.........» 94.75
  Τραπέζης Αθηνών (Νέαι)..............» 154.50
  » Άνατολής....................» 143.—
  Μετοχαΐ Έταιριών »
  'Εταιρία Μεταλλουργείων Λαυρίου... » 60.—
  Χιδηροόρ. Αθηνών Πειραιώς..........» 369.—
  » Άθηνών-Πειραιώς-Πελοπον » 91.25
  » Θϊσσαλίας.................... » 177.—
  'Εται ρία Δηαοσ.καί Δημοτ. "Εργων» 54.25
  Μι το χ αί 'Εργοληψιών................» 119.—
  » Πυριτοδοποιείου.............» 88.50
  » Πανελληνίου Ατμοπλοίου » 163.—
  » 'Έλλ. Μονοπωλίων........» 363.—
  » Άεριόφωτος Αθηνών......» 1250.—
  » 'Ελλ.Ήλεκτρική Έταιρία» 90.75
  'Ελλ. Έταιρία Μίταλλέίων........'... » 78.—
  Μετ. 'Εταιρίας'Ενιαίας Διαχειρίσεως » 320.—
  Ίδρυτικοί τίτλοι αυτής................ » 28.—
  ιο»ιίό{ΐατα »
  Ε'ικοσάοραγκον μετρητοϊς.............. » 21.95
  Λίρα Αγγλίας.......................... » 27.45
  Λίρα Τουρκίας.......................... » 25.10
  Σννάλλαγμα »
  Επί Γαλλίας οψεως................... » 110.—
  Επί "Αγγλίας...'........................» 27.70—
  Επί Αυστρίας Κορώναι................ » 115.75
  Επί Γίρμανίας..........................» 136.75
  Λονδίνον (τηλεγώα».) Παρισίων (τηλεγραφ.)
  Αγγλικόν 87.3)4 ! Γαλλικόν 97.85.—
  Όβωμανικον 96.7)81 Λαύρια 58.—
  •Ελλην. 1881 53.1)2 ΪΡωμυλίας 146.—
  Μονοπώλιον 54.1)4 'Επ'ι Λονδίνου 25.17.50
  ΙΙάγια 42.25 Τοάπ. "Αθηνών 141.—
  Ίαπωνικόν 103.25 Σιδ. Θεσσαλίας 158.—
  ΊΙλεκτρικής 81.50
  "Ανοιγμ.α τού Χρημ,ατιστηρίου Πα¬
  ρισίων.
  [ΕΙδική τηλεγραφ).*}] υπηρεσίαι των
  αΑ&ηνών»].
  Τρ. ' Αθηνών 132.—Λανρια 55.50
  Βοομηχανικής .87. Ήλεκτρικής 81.75
  θεσσαλίας 1(13. Πελοποννήσου 83.50.
  Περιωρισαένη υπήρξεν ή κίνησις έν τώ Χρη-
  ματυτηρίο) αας, ήτοι :
  'Εθν. Τραπέζης μετά σχετικών πράξεων ή¬
  νοιξαν είς τα 3600, κατήλθον είς τα 3595 καί
  Ικλειααν είς τα 3597 1)2.
  Τρ. Αθηνών μ,ετά πολυπληθών πράξεων ή¬
  νοιξαν εις τα 155 3)4 και κατόπιν πολλών δια-
  κυ;λάν·;ε<ον έκλειον/ είς τα 154 1)2 μέ αγο¬ ραστάς. Βιοαη/. Τραπέζης αεν' άναλάγων ιτράξεων ή¬ νοιξαν είς τα 95 3)4 καί ε/.λεισαν είς τα 94 3)4. Το. Ανατολή; μέ ολίγας πράξει; παρέυ,ειναν άαετάβλητοι ήτοι είς τα 143 1)2. Μίταλλουρ. Ααυρίου μετά μικρών πράξεοιν παρεΐΛβιναν είς τάς δρ. 00. Σιδηρ. Πελοποννήσου μετά σχετικών πρά¬ ξεων ήνοιξαν είς τα 91 καί εκλεισαν είς τα 91 1)4 μέ αγοραστάς. - Σιδηρ. Θεσσαλίας μετ" ολίγων πράξβων ή¬ νοιξαν καί εκλεισαν εί; τα 177. ΊΙλεκτρ. Έτκιρία; μετά περισσοτέρων πρά¬ ξεων ήνοιξαν εί; τα 90 1)2 κα'ι εκλεισαν ε':ς τα 91 μέ αγοραστάς. Συνάλλαγμα μετά πολλαπλών άγοραπωλησιών ήνοιξεν είς τα 110 1)4 κα'ι κατήλθεν είς τα 109 1)2 συνεπεία νεωτέρων προσφορών έκ 11α- τρών καί άποχής άγορών έκ μέρους των Τρα- πεζών. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ [Ή εξοδος τοϋ Μεαολογγίον] Θέλεις ν' άκούσϊ); κλάμματα, γυναίκια μυρολόγια ; ΙΙέρασ' άπό τό Κάραλο, κι' άπό τό Μεβολάγγι 1 Κι'έκει' ν' άκούσγ)ς γυναίκια μυρολόγια, Πώς κλαΐν οί μάνες γιά παιδία, κα'ι τα παιδία γιά μάνες. Λέν κλαϊνε γιά τό σκοτωμό ποΰ θε νά σκοτωθοΰνε. Μόν* κ>Λ?νε γιά τό σκλαβωμό
  ποΰ θε νά σκλαβωθοίνε"
  ΤΗταν σαββάτο άπό βραδύ;
  ανήξερα Λαζάρου,
  Τρανό τελάλι έβάρεσαν
  μέσα 'στό μεσολόγγι"
  'Σταϊς 'Εκκλησιαϊς ααζώχτηκαν
  άνδρες μικρο'ι μεγάλοι,
  Κ' έ'νας τόν άλλον ελεγε,
  κ' έ'νας τόν άλλο λέγει"
  «Άδέρφια τί θά κάμωμε
  »'στό ·χάλι ποΰ μϊς ηυρε ;
  «Εΐκοσι 'μέραις «έρασαν
  »π' ό ζαιρές εσώθη,
  «'Φάγαα' άκάθαρτα σκυλιά,
  ηκα'ι -,άτους /.αί ποντίκια"
  »Τό Βασιλάδι 'έπεσε
  »τ ΆνατολΐΛΟέ/η,
  «■'Ηλδαν καϊ τα καράβια ;χας,
  «καί πάλαι 'πίσω πάνε."
  Θανάσης Κάτζηας «κόναξε :
  Ηανάιης Κότζηας λέ:ΐ'
  «Άδέρίρια, άς ιτολεμήσωμε
  »τούς Τούρκους 'σά λιοντάρια
  »Κα'ι τό Ίουροΰσι άς κάμωμε,
  »πάίΐ καί διαβουαε πίρα.
  «Μπροστά θε ναβγουν οί γεροί,
  «στή αέση οίγυναϊκες.»
  —'Εγίνηκε Τό τσάκισαα
  μέσ' τού Μακρή την τάπια.
  Καί τό γεφύρι 'χάλασαν,
  καί τα παιδία τζου έπνίξαν,
  "Λρρωστοι μέϊα έμείνανε
  μαζύ αέ τό Δϊσπότη"
  Φωτία 'στό κάστρο έβάλανε"
  κανένας δέν έσκλαβώθη.
  ΓΤΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙ!
  [Πλύσις τοϋ φονλάρ]
  Τα υποκάμισα και τα υποκαμισάΜα των
  κυρίων τα έκ λεπτής μετάξης 1) φονλάρ
  πλύνονται βυ&ιζόμενα κατ' αρχάς ίντός ψυ-_
  χοοϋ ύδατος εντός τοϋ οποίον μένουν μέ¬
  χρις ου ίμποτισ&οϋν αρκούντος. Διά σάπω¬
  νος άρωματικον κατόπιν προατώεμένου και
  ολίγον οινοπνενματος κα&αοίζονται τάχι-
  στα. Μόλις σαπωνισΰονν ίκπλίνονται και
  πάλιν έντός ψυχρού ύδατος .τιέζονται κα¬
  τόπιν γωρις νά σνστρέψωνται, καί έγκλεϊ-
  οψται έντός χειρομάκτρον τραπέζης μέχρις
  ου στεγνώοονν. Το σιδέρωμα γίνεται άμέ-
  σως τιθεμενης επί τοϋ υφάσματος λεπτής
  γάζας. Ή ταχύτης είναι δ πρώτος όρος
  της επιτυχίας διά την πλνσιν των μετα-
  ξωτών.
  Ό
  ["Εν κα&' ημέραν]
  Ό φιλύσοφος Ζήνων έΐχε μεγάλην οι-
  κειότητα μετά τοϋ βασιλέως τής Μακεδο-
  νίας Άντιγόνου, τόν 6-κοιον Ιπετίμα διά
  την πρός την μέδην κλίσιν τού. Ημέραν
  τίνα δ Άντίγονος *§ν μέ&η διατελών επλη¬
  σίασε τόν φιλόσοφον, τόν ασπάζεται, και
  μέ την τρυφερότητα εκείνην, την οποίαν
  προσδίδει ένίοτε ή μέ&η ιόν ηρώτησε :
  — Φ'ιλε μου Ζήνων ζήτηαόν μοί ο,τι
  έπώυμεΐς και ϋά τό εχγς.
  — Πήγαινε νά βάλβς τό κρασί αου νά
  υχάσΐ], απήντησεν ό Ζήνων.
  ΚθΙΝΩΝΙΚΗ ΗΧΠ
  .——— ^
  /' Αρραβώνες]
  Ετελέσθησαν χθές οί αρραβώνες τού έκ Κύ-
  μης φιλοπροόδου νέου κ. Δημ. Παύλου, ύπαλ-
  λήλου τοΰ σιδηρόδρομον Πελοποννήσου μετά
  τής χαριτοβρύτου δεσποινίδος Μαρίκας Γ.
  Γκούμα.
  [Μικραι άπαντήσεις]
  Λαχειοφιλεϊ. 'Ενταϋθα. — 'Εγράψαμεν ά-
  μς καί ελπίζομεν νά μάς άπαντήρουν. Άλλά
  διατί άπευθύνθητε είς ημάς καί δχι είς τούς άρ-
  μοδίους. Έν πάσ^ περιπτο'ισει έχο[ΐεν ακράδαν¬
  τον πεποίθησ,ν, ότι τό λαχεϊον δέν σάς έπεσε.
  Όσοι κερδίζουν ε'ίθισται νά τό μανθάνουν.—
  Ρ (ο μ α ν τ ι κ |. Ενταύθα. — ΓΕχετε δίκαιον.
  Τουτο ομως συμβαίνει είς όλας σχεδόν τάς α¬
  κτάς, όπου δέν άπάρχει άστυνομία έφορεύουσα.
  Διά τουτο καί ό είς παραθαλασίας ρο>μαντισμός
  δύναται νά λέγεται καί βρωμαντισμός.—
  II
  ε ρ ι-
  έργω.—Ενταύθα. Ό ΰψηλότερος Ιατρός είνε.
  ό κ. Σακκόραφος καί ό μακρυστομότερος ό κ.
  Καλλισπέρης, ό οποίος όμως είνε δικηγόρος.—
  Κ. Ι. Ν. Σϋρον.— Όταν συλλέξαμεν τάς πληρο¬
  φορίας περί των έργων διά τα ώιοϊα μάς έρω-
  τατε θά σας γράψωμεν κα'ι ιδιαιτέρως.—Ά ν τ ι-
  μ α λ λ ι α ρ φ.—Είς τούς βαρβαρογλώσσους έκ-
  χυδα'ίστάς την όνομασίαν «Μαλλκχοοί» έδωκεν
  άπό τής κόμης έμπνεόμ?νος τή-γ λέξιν ό κ. Ι.
  Κονδυλάκης.
  ΑΘΗΝΑΙΟΝ. — Ό άκαταπόνιτος, σκαπανϊϋς
  τής έλληνίκης σκηνήςι ό γλυκϋς 7αί μ,ετοιόφρων
  κωμικός μας κ. Καζούρης, δίδει άκόψε την τιμη¬
  τικήν τού μέ την εύφυβστάτην κ«μωδίοιν τοΰ κ.
  Λεστούνη «Οί τρείς Θβόδωροι».
  Τα πλείστα των είσιτηρίων διετίθησαν ήδη.
  ΝΕΑ ΣΚΗΝΙΙ.—Δι* πρώτην »οράν έωβτος ή
  εξοχος κωμωδία ^Τό άριστερό χέρ,».
  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.—Διά 23ην οορέν «ΊΙ εξωσις
  τοΰ "Οθωνος».
  Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ. — Διά δευτέραν^ καί τελβο-
  ταίαν φοράν ή «Μίβηοη».
  ΕΛΛ. ΘΕΑΤΡΟΝ (Παλαιόν Βαριετέ).— Διά
  τρίτην φοράν Ιω. Πολίτη «Τού Βίνχα; 1»
  ΙΙΑΝΤΟΙΙΟΤΛΟΥ. Σήμερον τό θέατρον άργει
  αυριον Σάββατον τό νέον έργον τού Χ» Α. Γαλχ-
  νοΰ ό «Θάνατος τοΰ "Οθωνος». Είσιτήρια πο>-
  λοΰνται άπό σήμερον.
  — ΠΛΑ.ΤΕΙΛ (Κουαουνδούρου). Καθ" εκά¬
  στην εσπέραν ό άμίμητο; Καραγκιόζης τοΰ Σ.
  Μανώλαρου. »· ^
  Τό «Ραγ*<ί{ΐένο (5άίο<> / '}
  Τό «Ραγισμένο βάζο» είνε ό τίτλος ου νέου
  'έργου τοΰ κ. Άγγέλου Τανάγρα τό οποίον άνα-
  όιβάζαι προσεχώς ό θίασος Οικονόαου ιΐ^ου πρω-
  ταγωνιστεϊ ή δίς Μαρίκα Κοτοπούλη.
  Τό Ιργον είνε κοινωνικόν δρααα τετράπρακτον
  συγ/ρόάνου έποχής μ.έ τύπους ζωντανούς, σατυ-
  ρίζίΐ δέ τα γέλοια, τάς προλήψει; καί την κακο-
  γλωσσ'.άν τοΰ κόσμου των αίθουσών.
  Τοιοΰτο δέ τό νέιν έργον θά κινή'Λρ'ζωηρόν
  τό ενδιαφέρον κα'ι θα προκαλέση ζωηράν συρροήν.
  Σημειωτέον ότι τό έργον έγράφη ειδικώς διά
  την δίδα Κοτοπούλη, ήτις ε/ει τό μεγαλήτερον
  μέρο; καί θά διαπλάση έ'να ωραίον τύπον όστις
  θά τής δώσ^ ϊΰκαιρίαν νά δείξη όλην την τέ¬
  χνην της.
  Ύιτέρ των 'Αγ^ιαλιτών
  Οί μαθηταί τοΰ Γυμνασίου Πειραιώς διορ-
  γανώνουν την προσέχη Κυριακήν έσπερίδα έν
  τώ θεάτρω ΙΙλυτζανοποΰλου ής αί εϊσ-ράςεις
  θά διατεθοΰν υπέρ των Άγχιαλιτών.
  Θά παιχθή ή πρώτη πράξις έκ τοΰ δρά-
  ματος ό «'Υψηλαντης» καί θα απαγγ^λθώσι
  δίάφορα τεμάχια έκ δραμάτων καί άσμάτων
  πατριωτικών καί τέλος θά παιχθή ή κωυ.ωδία
  ΰ κ. Λάσκαοη «Έ; "Αδου π
  ΘΙΑΣΟΙ ΕΡΑ2ΙΤΕΧΝΠΝ
  [Παράστασις υπέρ τής πανηγύρεως]
  ΙΙΑΡΟΣ 13 Αύγούστου (τοΰ άνταποκριτοΰ μα;)
  Ιΐρο/θές Παρασκευήν εδόθη παράστασις υπέρ τοΰ
  ενταύθα συνδέσμου των ΙΙαρίωνή «'Εκατονταπυ-
  λιανή» έν τ>| Δηαοτικν^ Σχολΐϊ των αρρενων
  λίαν ευμενώς παραχιυρηθείσγ] υπό τοΰ Διευθυν¬
  τού αυτής, κ.
  II.
  Καλλιέρου. Άπό πέρυσιν ό
  Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου κ. Φραγκϊσκος Σαρρής
  ώνειροπάλει έκτός της έπαυξήσεως των μηνι-
  αίων συνδρομών υπέρ τοΰ ίίροΰ σκοποΰ τοΰ συν¬
  δέσμου καί κάτι άλλο, διττόν εκπληρούν σκοπόν,
  ώς λ. /_. διαλέξεις ή παραστάσεις υπό έρασιτε-
  / νών.
  Κα'ι τό ωραίον τουτο όνειρον τοΰ όνειροπίλου
  ΙΙροέδρου έπραγΐλατοποίησαν ττρο/θές αί εύγενεΐς
  ΰ-περ τοΰ τόπου μας διαθέΐεις τής κατ' ετος ο'ιχ,ο-
  γενειαχώς παραθεριζούσηί ενταύθα έριτίαου'Αθη-
  ναίας δεσποίνης κ^Αίκατείίνης Ι Ιαπαγϊ^'ίί^βίιΐ
  ήΊί ί
  και ή Ίίνθερμος συνεργατ.α τοΰ κ. Ιω. Ζάννου,
  τελειοβοίτου των Φυσικών έπιστηαών,όστις εύρε
  προθυ^οτίτας πρός συνεργασίαν τάς δίσποινίδας
  καί τοΰς νέους τής πόλεώς μας. Τήν-ΙΙηνλόι-
  πόν τρέχοντος μηνός Αύγούστου ή αΰλή τοϋ
  Δηα. Σχολείου των αρρενων μετεδλήθη είς κομ-
  ψόν θέατρον μέ σκηνήν μικράν μέν άλλά λίαν
  φιλοκάλως έστολισμένην διά σημαιών έλληνι-
  κών, έργασθέντων διά την δ'σον οΓόν τε τελειο-
  τέραν σκηνικήν διακόσμησιν των κ. κ. Δΐ|μ.ητ.
  Δηαητρακοπούλου κα'. Σπ. Καποδιστρίου διχηγό-
  ρων έν Αθήναις.
  Διατεθέντων πλέον των διαχοσίων είσιτηρίων
  πρός μίαν δραχμήν έκαστον ή παράστασις διε¬
  ξήχθη μετ* επιτυχίας άπροσδοκήτου όιδα/θίΐσών
  τριών 'Ελληνικών κωμιυδιών «ΊΙ πώλησις τής
  Αθήνας» «ή 'Ελενίτσα τής όδοΰ Άγ/έ»αου»
  τοΰ διαπρεποΰς κωμωδιογράίρου κ. Νιχολάου
  Λάσκαρη, καί τελευταία «ή κόοη τοΰ παντοπώ-
  λου» τοΰ Διευθυντού τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου
  κ. Άγγέλου Βλάχου. Είς -ήν παράστασιν ευ¬
  γενώς προσψερθεϊσαι Ιλαβον μέρος αί δεσαοινί-
  δες Δέσποινα Παπανδρικοπούλου, δευτΐρότοκος
  θυγάτηρ τής κυρίας Αίκ. ΙΙαπανορικοτουλου,
  Φλώρα Ν. Κρίσπη θυγάτηρ τοΰ βουλευτού μας
  κ. Νικολάου Κρίσπη, Άρχοντούλα Α. Μπάου
  άνεψι.ά τοΰ Δηαάρχου ΙΙάρου κ. Π. Μπάα>, καί
  αί άδελφαΐ Κούλα καί Νίτσα Παραβκευα έκ δέ
  των νέων οί κ. κ. Ιωάννης Ζάννου, άνεψος τοΰ
  διαπρεποΰς ήθοποιοΰ τού' Βασιλικοΰ Θεάτρου κ.
  Νικολάου Ζάννου, Γεώργιος Άργυρόίθυλος,
  Ίο^άννη; Μπάος, Νικόλαος Άργυράπουλις. Άν-
  ντώνιος Ψαράκης καί Νικόλαος Κονδύληι.—Κα'ι
  αί τρείς κωμωδίαι έδιδά/θησαν μετ* έτιτυχία;
  ήν ουδείς ανέμενε προκειαένου περί έραστε/νών
  τό πρώτον προχθές διδαξάντων άπό σκη?ις. Εις
  την επιτυχίαν τής παραστάσεως συνετέλσε καί
  ό συαπολίτης μας κ. Δημήτριος
  II.
  Δηα.|τρακό-
  πουλος δικηγόρος έν Αθήναις συγκινήσος μ.έ/ρι
  δακρύων διά τής έπ·-υχοΰς άπαγγελίας ίίο μο-
  νολόγων, τής Λιτανείας τού Χάινε καί ΐΰ Ψυ^
  χοσαββάτου τοΰ Βαλαωρίτου. ΊΙ παάστασις
  έληξεν έν αέσω των συνϊ/ών χειροκρο·ηα.άτων
  των θεατών, αεταξύ των οποίων ούδεΐ είσε-
  τζααπατζής. Περατοΰντες την «ρ«ιΰσχν
  ΕλΛΗΝΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
  Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΤ ΒΤΖΑΝΤΙΟΤ
  Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΣΣΩΝ
  ΕΙΣΤΑΙΕΡΟΣΟΑΤΜΑ-ΑΙΣΎΚΟΦΑΝΤΙΑΙ ΤΗΣ ΠΟΤΛΧΕΡΙΑΣ - ΤΟ ΜΗΛΟΝ ΤΗΣ
  ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ—Η ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΑΥΓΟΤΣΤΑ-—ΤΟ ΘΛΙΒΕΡΟΝ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ
  ΕΤΔΟΚΙΑΣ.-Η ΔΤΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-
  ΑθΗΝΑΤΣ - ΕΥΔΟΚΙΑ
  [Συνέχεια έκ τοϋ χθεσινοΰ]
  Βαΐι-
  Ή ΙΙουλχερία καί ό Παυλϊνος έσυνθηκολόγη-
  σαν, κα'ι ή γολήνη μετά την άφιξιν τοΰ Κουρο-
  παλάτου ανευρέθη εί; τό ΙΙαλάτιον τής Δάονης.
  Ή Εΰδοκία άνατρέφουσα την |αικράν κόρην τής
  οποίας την κεφαλήν έθοιπευε διαρκώς διά «νά
  συνειθίσν) είς τό βάρος τού στέμματος» ό'περ τν)
  προητοίμαζε, έλάχιστα άνεμιγνύβτο είς την πο¬
  λιτικήν. Τό κράτος παρεδόθη είς των μοναχών
  τάς σοφιστικάς διενέξεις, καί ό ©εοδόσιος ευ-
  τυχής ' δ'τι δέν ηρχεν, εζη ώς σκιά
  λέως.
  "Επί δέκα όκτώ Ιτη ή Εΰδοκία εζησεν ίχ
  είς τό πλευρόν τοΰ Θεοδοσίου λατρβυοαένη παρ'
  αϋτοΰ, καί μή αίσθανομένη παρά μόνον κατ' ά-
  ραιότατα διαστήαατα την ανάγκην ν' άνταγωνι-
  σθγι πρός την υπερφίαλον ΙΙουλχϊρίαν.
  Υπήρξε δέ άκόμη εύτυχεστερα δ'ταν ή θυγά¬
  τηρ Ευδοξία ύπανδρεύθη τόν Βαλεντιανόν Γ,'. κα'ι
  εγένετο καί αύτη Αύτοκράτειρα. Κί{ τον ^τίθου-
  σιασμόν της αετέβη νά προσ/-.υνή7νι τοΰς Άγίους
  Τόπου;, καί ή βασιλική πομπή ή διαβαίνουσα
  ά όλ ή Άί αί τής |Συρίας ε
  Τόπου;, ή βή μή ή
  τάς πόλεις τής μικράς Άσίας καί τής |Συρίας ε¬
  γένετο ένθουσιωδώς δεκτή. Δέν περιγράφονται αί
  /ρη η ρ
  έκοράζοαεν τάς ευχαριστίας ολοκλήρου -ής κοι¬
  νωνίαν μας πρός την άξιό-ιαον Κυρίαν Παπαν-
  δρικ.οπούλου, ήτις κα'ι έν τγι περιστάαει Ϊ»,ύτ7)
  άπέδειξε, πόσον άγαπα τό οιλόξενο καί ηΌυ/ο
  ά
  νησάκι μ.ας.
  ......... Ελληνι
  εξεφώνησε τόν περίφημον εκείνον λόγον τόν οια-
  τηρηθέντα μέχρις ήαών κατά τμήματα, καί διά
  τού όποίου κατέληγεν ότι ΰπερηφανεύηται διότι
  είνε Έλληνίς καί δή κόρη των Αθηνών, οί βο-
  φοί τής Άντιοχείας, οί παλαίοντες άκόμη μεταξΰ
  τοΰ Χρυτιανισμοΰ καί τής είδωλολατρείας την
  άνύψωσαν μέχρις οΰρανοΰ.
  'Εκεί τό πρώτον άνέγνωΐε τό 'έπος της τό
  ψάλλον την παράδοσιν τού Κυπριανού τοΰ Άν-
  τιο/έως τοΰ είδωλολάτρου έκείνου τοΰ μη δυνη.
  Οέντος νά σαγηνεύσγι μίαν χριστιανήν καί τέλος
  έκχριστιανισθέντος διά νά ΰποστγι μετ* εχείνη;
  τό·/;Αα5τυρικόν θάνατον, τό επος ακριβώς έκείνο
  τοΰ όποίου ή άνάγνωσιςένέπνευσε είς τόν Γκαίτε
  τόν Φάουστ, είς τόν Λάντην μέρος τής Κθλά-
  σεως, είς τόν Μίλτωνα τα ωραιοτέρα τοΰ Άπολε-
  ιθέντος Παραδείσου κεφάλαια.
  "Οταν έφθασεν είς την Ίερουσαλήα διέταςε
  την ϊδρυτιν νέο^ν ναών καί πολλών μ.οναστηρ'.ωκ
  -/.αί εκλήθη τότε «Νέα Ελένη.»
  'Επέπρωτο οαως κατά την επάνοδον της ίταν
  ευρίσκετο είς τό άπόγειον ακριβώς τής δόξης της,
  νά σημειώση μόνη την παρακαήν της.
  'Επανελθ'οΰσαπερ'ι τα τέλη τοΰ 439 είς Κων)
  πόλιν ήρχισε νά έρίζγ) πρός την ΓΙουλ/ερί-/·/.
  "Υπουλος αγών μεταξΰ των δύο γυναικών διε-
  ξήγετο επί διετίαν περίπου ό'ταν ενεφανίσθη εν
  φρυγικόν μ.ήλον, όπως ταράξη την ίσορροπιαν των
  πραγματων.
  Κατά τό χρονικόν, μίαν ή;χέραν ό Θεοδόσιος
  μετέβη είς την "Εκκλησίαν. Ό άπό τίτραετίας
  επανελθών Ιΐαυλίνος προα/θείς είς Άρχιτρι-
  κλινον, ασθενών δέν ηδυνήθη ν» τόν συνοδεΰσ/).
  Δέν συνώδευε την πο;;.πήν ούδε ή Ευοοχια.
  Καθ" οδόν ή ΙΙουλχερία έλεγεν είς τόν Μονάρ-
  χην ότι πρέπει νά έπιβληθϊι άλλοτε εις ααφο-
  τέρους όπως παροτ.ν.ολουθοΰν τάς έπισήαους τε¬
  λετάς. "Ο- Αύγουστος δέν ήθελε νά έννοήστ) τα
  λεγόαενχ διαβλέπων συκοφαντικάς τάαεις είς
  τοΰ; λόγους ττις άδίλφϋ; τού. Αίφνης καποιοί
  επαιτης ενεχειρισεν εις τον ^ασιλέαι πα^.μέγιστον
  αήλον τής Φρυγίας. Τό έλαβεν ό Θεοδάσιο; >ιαί
  επιστρέψας είς τό ιερόν ΙΙαλάτιον, τό απέστειλε
  δώρον εις την Εύδοκιαν. ΊΙ Αύγούστα «λπί-
  ζουσα ότι θά ηύχαρίστει τόν ΙΙαυλίνον, έδ«)ρή-
  σατο τό μήλον είς αυτόν, αΰτός δέ πάλιν χ<»ρίς νά ΰποθέστ) τόν άνθρωπον τόν δωρήσαντα τό μήλον είς την Εΰδοκίαν τό επεμψε πρός τόν Θεοδόσιον. Εκπληκτος ό Αύτοκράτωρ χαλει την Εύδο¬ κιαν. — Ποΰ είνε τό μήλον όπερ σοΰ άπέστειλα , — Τό εφαγα, άπΐκρίθη άφρόνως ψευδομένη ή Αύγούστα. Σκηνή άγρία τάτε διεξήχθη αεταξϋ των δύο συζύγων άποτέλεσΐλα τής οποίας υπήρξεν ή έξο- οία τοΰ Παυλίνου έν Καισαρεία, οπου καί μετά τίνα χρόνον εδολοφονήθη, καί ή διά παντός άνα- χώρησις τής Εΰδοκιας είς Ίεροσόλυαα, δπου δέκα όκτώ ετη διέμεινε πενθοΰτα την απολε¬ σθείσαν ευτυχία /. Ή δύσ-ηνο; Αύγούστα. ήτιΐ ΰπήοξεν άθώα τοΰ άποδοθέντος είς αυτήν έγχλή;χατος ενόμισεν ό'τι θά εύ'ρισκε την παρηγορίαν «αρΐχ τόν τάφον τοΰ Σωτήοος. Άλλ' ή Πουλ/ερία ήτις δέν συνίχώρει την αγνωαοσύνην τής νΰαφης της καί έκεϊ άπηνώς την κατεδίωξεν. Άπαοηγόρητος έρρίφθη είς την θοησκοαανίαν κεί ήσπάσθη την αϊρεσιν των Μο- νοφυσιτών άπό τής οποίας άπεσπάσθη μόνον |Αετά παρέλευσιν πολλών έτών οταν ευρίσκετο έγγϋς τοΰ Οανάτου. Άλλά μήπως δέν υπήρξαν άκόαη θλιβερώτερα τα γηρατεία της. Ό Θεοδάσιος Ίοχ^υρογνώυ.ων άλλά καί μετανοών διά την έξορίαν τής λατρευ- τής συζύγου εζησε ^ίον πλήρη πικρίας "μέ/ρι τοΰ 450 δπάτε καί άπέθανί. Τώ 455 άπέθνησκε καί ή Πουλ/ερία, καί ή Εύδοκία ή'λπιζε τέλος δ'τι θά εζη εΰδαίμων τόν έπίλοιπον τής ζωής χρόνον, οταν άλλα θλιβερά γεγονότα την άπετελείωσαν. Οί Βάνδαλοι κυριεύσαντες την Ρώμην καί την Ι'αβάννην, έζώγρηΐα· την κόρην της Εΰδοξίαν καί τάς έγγονάς της, μ.ία Τ(ον οποίων ηναγκάσθη νά ΰπανδρευθ|ι τόν υϊόν τοΰ Γενσερίχου. Είς την "Ανατολήν αλλη Δυναστεία, σβεσθεισης όλο- τελώς τής Λυναστείας τοΰ Μεγάλου Θεοδοσιου είχεν ένθρονΐίθ/,. · — __ Λη·ταονηα.ένη ά*ο τοΰς ϊϊϊνΤαΐ, ΐ| ■·■(><** ■*— αυτή γυνή, ή ΰψο)θεϊσα είς τα νέφη διά νά κυ- λιυθγι κατόπιν είς κρηανοΰς, ΐσυρε τό ράκος τής υπάρξεώς της είς τό Μοναστήριον τοΰ'Αγ. Στεβάνου τοΰ ίδρυθέντος παρ' αυτής έν^Ίερο- σολύ'αοις δ'που κα'ι άπσθανοΰσα τό 460 έτάβη. ΚθΙΝΩΝΙί^Α — Είς τό άόα;;.αντοπωλεϊον κα'ι χρυσοχοεϊος Σ. Μάρκου κα'ι Θ. Τσααπούλα επί τής όδοΰ Έρυ.οΰ 56, έκτός τής μεγάλης παρακαταθήκην πολυ-ίμων λίθων αρίστης ποιότητος εύρίσκιτε κα'ι πλουσκοτάτην καί δ'λοίς νέαν συλλογήν άρ- γυρών καί έπαργύρων σκευών διά προϊκας, ήτοι : Δίσκους, Σερβίτσια, Μαχαιροπήρουνα, Κηροπή- για καί μύρια άλλα κοαψοτεχνήαατα καί λεπϊά τής -χρυσοχοίας άντικϊίμβνα κανονισαένα μέ τί¬ ή χρχ μήν φράγκου 1.10. — Ό Δερματολόγο§ ίατρος πόλεώς μας /.. 'Αναβ,τά.αιο.ς ών ένν 1έτ»ε· τί}ς τού ανα |ιϊί ^ τάς κλινικας των Παρισίων /.αί Λονδίνον τα¬ ξειδίου, οχου ι:αρη·/.ολοό0η!7ε τάς νεωτέρας προόδους τοΰ κλάδου τού, έπαν·'λα6ε τας ερ¬ γασίας τού έν τω έχ: τή*ς όδοΰ Πειραιώς ϋπ' αριθ. 26 θεραχευτηρίω τού. δ ος Οικος Γεωργίου Φέ;η Μεταφέρεται άπο 1 7)5ρίου έν τή όδω Γλάδ- στωνος αριθ. 3, π*ρά τα Χοιυτεία. Α' πάροδος όδοϋ' Πατησίων. — 1ΟΟ Πραχμών βιβλία έκλέγετε πληρώνοντες αΰτά άνά 5 δραχ. κατά μήνα. Ζητήσατε νέον Τιμολίγιον βιβλίων Φέ;η. — Μουοικά τεμάχια Φέ;η. ΙΙάμ- φθηνα. — Αεξικά ολων των γλωσσών Φέ;η. — Λίέοι ΠανΤϊέκτχι, ήτο: συλλογή ολων των νομικών διατριβών. Έςεδόθησαν τόμοι π ι ν τ ε Α—Κ. Έκδοτ'.κΌς Οικος — Βαοιλικά. ΤΌ γνήσιον η.εΐΊ.^0·* Τό- μο: 5. Έςεδόθη καί πωλεΤτα: άντ: δραχμών 25. — Έκδοτικος Οικος ) Φί'ςη. — Ό των μεταΠοτικών καί Πΐρ- μν.τικών νοοημάτων ίατρός κ. Σπύρ. II. Κωστάκης δέχετ-αι κχΙ θεραπεύει τούς έκ των νοοημάτων τούτων πάσχοντος καί «ασχούοας καθ' εκάστην Ο—1 1 η. μ. καί Λ. —6 μ.μ. έν τή τελειοτάτη κλινική τού, όδός Αγ. Κωνσταντίνου άρ. 3. (ΙΙλατεί'χ Όμονί»£χς). — Ό όφθαλμίοτ,τροςκ. Γ¥. Μω· ράντης, σπουοάαας έν Π'χρεβ^οις, δέχεται έν τή κλινική τού. όΠός Αθήνας αριθ. ««, ίο>—1 1 π.μ..
  καί ϊί—ί> μ.μ. Θΐραπεία τραχω-
  μάτων ταχίστη κ-αΐ ριζική.
  ΠΟφΣ θέλει ΙΟΟ,ΟΟΟδρ.
  αγοράση ενα, λαχείον τού
  Ονικου Στόλου.
  'Ένοικιάζοντκι επί τήίϋ,,
  11 απο ιης ^επτεμδρίου :
  Κάτω πάτωμβ. Έπτά δωμάτι»
  υπηρεσίας.
  ΜεσαΤον. Έπτά δωμάτια πλέο»
  ρεσίας.
  Άνω πάτωμα. Έννέβ ϊωμάτια
  υπηρεσίας.
  "Απαντα τα δωμάτια εΰρΰχωρα, ίξ
  επί ττ5ς όδοϋ μέ πρόσωπον δίκα έπτβ
  "Εκαστον πάτωμα άερίζεται καί
  άπΌ όλας τάς πλευράς έκ τής οδοί
  λών. Έχει κουζίναν μεγάλην
  διά κΌκ καί ξυλάνθρακας. Άνά δνθ
  τους, λον»τή*ρα, πλυντήριον καί άνί ίΰο
  θήκας είς τΌ ύπόγειον. Εγκατάστασιν
  φωτός κβί ύδωρ ανερχόμενον είς τάς 1Ί
  νάς εκάστου πατώματος. '
  Πληροφορίαι άνω πάτωμα >«θ' ί»
  πλήν τ1ς Κυριακάς άπο 8—12 π.μ. καί
  μ μ
  Ένοικιάζεται άπΌ 1ης 5)6ρ£ονι
  ναντι τοΰ Βαρ6α/.είου γωνιαία οΐ*ίϊ, χ
  Χατζημιχάλη, όλόκληρος ή κ«ί κατά
  συγκειμ-ένη έν ολφ έκ 16 δωματίων κβ
  χρειωδών. , ^ ύ.
  —ΙΤΚη—ηρυρίΐ" χαταστήματα Ν.
  μου 67.
  ΈνοικιάζονταΊ επί τή; όδοΰ Δ>}.,
  αρ. 11 έναντι τής Γαλλικής Σχολή*; ί
  Σεπτεμδρίονι:
  "Ανω πάτωμα. Έπτά δωαάτια, ι
  ριον κα'ι λοιπά χρειώδη.
  ΜεσαΤον καί κάτω πάτωμα όμοΰ.
  εΰρΰχωρα δωμάτια, πλνντήριον,
  εγκατάστασιν άεριόφωτος, κήπον κλπ.
  Πληροφορίαι έντΌ; τή"ς ιδίας οικίας.
  ί, ί*α*το
  ένοίκίί,ι/ }.»
  'Κ-
  Ένοικιάζεται τΌ άνω πάτωμΐ;?.
  όδω Άριστοτέλους αριθ. 22 οικίας ΐ·^
  μενον έ; έπτά δωαατίων καί περιέχον
  τήρα, εγκατάστασιν άερι:?ω
  λο;πά χρειώδη άντί μην.αίου
  μών 17Ο.
  Έπίσης το μεσαΤον πάτωμα τής «—ϊ .
  όδοΰ' Καποδιστρίου αριθ. 41 οικίας έκ
  τίων έπτά άντ! μηνιαίον· μ'.σθώματος
  ;ο.ών 170.
  ΙΙληροφορίαι παρά τω κ. Άλεςάνϊρ^
  Χριστοποΰλω δ'.κηγόρω (όδΌς Άρΐίτοτδιι
  αριθ. 9) τ, παρά τω Γραφείω των Σ
  >1<>ι·<ίτό{ΐετρα ...... δρ. 3 Ο1νοπνεν{εατΟΗβτρα «ετα ί*εοι_ιοιιί:τμ<>»' χ κ
  Πωλοϋνχαι Ιν γ/) Βιομηχανιχ^
  Άκαδημίφ. [Πλατεΐα Κάν.γχος].
  ΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ
  56
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
  τγ:
  Άνακαινιζόμενον τελείως, μεταφέρεται άπό 1ης
  Υπο τό μέγαρον Άρσακείον, όδος'Αρσάχη άρίθ. £
  ΓΡ1ΤΗ ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ 3)16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ
  ΓΕΤΑΡΤΗ ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ 3)16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  ΑΑΧΕΙΟΝΕΘΝ.ΣΤΟΑΟΤ
  ΚΑΙΤΩΝΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Έκαστον γραμ-
  (ΐάτιον παρέχε» δνι
  αϊτο^· ν »1ς ακέ¬
  ραιον τό κέρυος ί-
  κά«)«ης
  ΚΕΡΔΗΓ'^Α'ΚΑΗΡΠΣΕΩΣ
  Λραχμών ΙΰΟ.ΟΟΟ Λραχμών
  "Εκαότον
  ν/ά-ηον διά
  έκ των
  »'«,
  ΔΡΑΧΜΗΕ
  ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΑΗΡΟΣΕΟΣ
  "Εν μέγα κέρδος Ιξ 100.000
  Έν χέρδος . .- <ί 25.000 Έν χέρδος . . Ιχ 10.000 ΤρΙα χέρδη Ιχ 5.000 5.000 Πέντβ χέρδη έκ 1,000 5.000 411 χέρδη έξ 100 41.100 578 χέρδη έκ 50 28.900 Έν δλφ χέρδη 225 ΟΟΟ φχ Δραχ. ρχ Δραχ. Δ Δραχ. Δραχ. ι ΓαμϋΪΜ ΚΕΡΔΗ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΤΡ,! ΚΑΗΡ2ΣΕ2ΙΙ 2 μβγ.κ&δη έξ 100.000 200.000 ^, 2 χέρδη έξ 25.000 50.000 %. 2 κέρδη Ιχ 10.000 20.000 ^ 6 κέρδη |« 5.000 30.000 4 10 κέρδη Ιχ 1.000 10.000 4 822 κέρδη έξ 100 82.200 Α( 1156 χέρδη Ιχ 50 57.800 Ρ Έν δλψ χέρδη 450.00» Διευθύνων 18 Αύγούστου ΕΠΙΦΥΛΛΙΣΤΩΝ < Α3 ΗΝΩΝ> Άριθ.5
  ΟΙ
  ΥΠΟ
  11<ιο"ιλείτς γλεντί,ές "Ηρκε: «ίς αύτην νά γνωρίζη ότι είς βα¬ σιλεύς συνδιελέγετο είς έκεΐνο τό παράθυρον, οτ·. δόο βασίλ'.σσα·. άντήλλασσον τα άπόρρητα αυτών είς το πβρακείμενον δωμάτιον, όπως ή •Αθ'.νή έκείνη βΐθουσα τοϋ ξενοδοχείου, ένθα ή κομψότης αυτής δέν εύρισκε την αρμόζουσαν θέσιν, νά φατή πλήρης αξιοπρεπείας καΐ τοΰ σκυθρωπου έκείνου μεγαλείον», όπερ /.«θίστησ; τοσοίτο μελαγχολΐκάς τα εΰρείας αίθοΰσας των Βίρσαλλιών, ών τα κηρωμένα δάπεδα άπαστράπτουίΐν όπως κα; τα κάτοπτρά των. Ε'χε την δύναμιν νά μείνη έκεΐ έν έκστάσε·. μέχρι «3 μεσον^τίου, χωρίς νά κινηθη, χω- ρ:ς νά αισθανθή την ελαχίστην πλήςιν,σκανδα- λιζομένϊ) μόνον ολίγον έκ τής μακράς <τυν- δ·.αλέ;εω; ήν ε'χε συνδέσει ό Χριστιανος μετα τοϋ συζΰγο» της. Περί τίνων σοδαρών ζητη- μάτων επρόκειτο ; Τίνα μεγάλα σχίδια μο- ϊί παλινορθώσεως εμβλέτων ; Η πε- ριέργειά της εδιπλασιάσθη μάλιστα ότε τούς είδεν έπανερνου.ένους αμφοτέρους μέ όψιν με ■/.αί όψιν λάμ- φαιδράν κα'ι οφθαλμούς ζωηρούς πάντας. — Ηά έ;έλθω μετά τή'; Αΰτοϋ Μεγαλε-.ό- τητος, τή είπεν ό Έρδέρτος "/αμηλη τή φωνή ...ό πατήρ μου θά σας συνοδεΰση ο?καδε. Ό βασιλεύς έπλησίασϊ ν.αΐ οΰτος. — Δέν πιστεΰω νά μνησικακήσητε εναντίον μου, πρίγκήπ'.σσα... Άρχίζει την υπηρεσίαν τού. — "Ολαι αί στιγμαί τής ζωής μας άνή- κουσΐν είς τάς 'Υμετέρας Μεγαλειότητας, άπεκρίθη ή νεαρά γυνή, πεπεισμένη, 8τι επρό¬ κειτο περί τινος σκουδαίου και μυστικοΰ δια- δήματος, περί πρώτης τινός ϊσως ουνεντεύςεως συνωμοτών. "Ω ! άν ηδύνατο καί αύτη νά λάδη μέ- ρος!... "Ο Χριστιανος προΰχώρει πρός το δωμάτιον τής βασιλίσσης' άλλ' Ιστη προ τής θύρας. — Κλαίουσιν, είπεν είς τΌν Έρδέρτον, ΰποστρέφων... Καλήν νύκτα, δέν είσέρ- χομαι. Έςελθών είς την οδόν, έσχεν αίσθησιν χα- ρας καί ανακουφίσεως, δ',επερασε τόν βρα- χίονά τού υπό τόν τοϋ' ύπασπιστοϋ", και αοοΰ άνήψε νεον σιγάρον επί των προπυλαίων τοΰ ξενοδοχείόυ : — Βλίπεις, είπεν, είνε ευχάριστον πραγμα να έςέρχηταί τις μόνος, να αναμιγνόΐ]τ«! μέ τό πλήθος, νά βαδίζη είς την σειράν, όπως καί οί άλλαι, νά ήναι /.ϋριος των λόγων τού, των /.ινημ.άτων τόυ, καί, όταν διαίαίνί) ώραία τις νεανις, νά δύναται νά στρέφη την κεφαλήν χωρίς νά ταράσσηται διά τουτο ή Εύρώπη..· Ιδού το πλεονέκτημα τής έςορίας..."Οτε ήλ¬ θον ενταύθα προ ΐκτώ έτών, δέν είδον τοΰς Παρισίους, ειμή έκ των παραθύρων τοΰ Κε- ραμ.εικοΰ, καί άπο τοΰ ίΐψους των πολυτελών άμαςών...Τήν φοράν ταύτην θέλω νά γνωρίσω τα πάντα, νά ϋπάγω πανταχοΰ.,.Διάδολε ! τώρα το συλλογίζομαι...σέάναγκάζω,νά περ:- πατγ,ς άδια/.:πως, καί συ χωλαίνεΐι;, πτωχέ μου Έρδέρτε...Στάσου, άς μισδώσωμεν μίαν όίμαςαν. 'Ο πρίγκηψ ηθέλησε νάάντιτείνο Ή κνήμη τού δέν τΌ ήνώχλει παντάπασι. Ε'χε δέ την δυναμιν νά βαδίση επί ώρας πολλάς. Άλλ' ό Χριστιανος έπέμεΐνε. — Όχι, οχι, δέν βπιθυμώ ό όδηγός μου νά κουρασθή άπΌ την πρώτην εσπέραν. Έκραξεν άθλιέν τίνα άμαςηλάτην όστις I- τρεχε πρός την πλατείαν τής Όμονοίας, μετά θόρυβον» έφθαρμένων έλατηρίων καί πα- τάγοι» μάστιγος τνιπτούσης την έστεώδη ράχιν τοΰ ίππου τού, έπήδησεν έλαφρώς επί τής άμάςης καί, τρίδων τάς χείρας μετά παιδι- κής χαρας, έστηρίχθη επι. τής πεπαλαιω- μένης κυανοχρόου έρέα; των προσκεφα' λαίων. — Ποΰ θά ύπάγωμεν, πρίγκηψ ; ηρώτη¬ σεν ό άααςηλάτης, πεπεισυ.ένος Οτι ορθώς ω¬ μίλησε. Ό δέ Χριστιανος τή"; Ίλλυρίας είπε μετά Οριαμβευτική'ς φωνής -/ειραφετηθέντος μα- θητοΰ : — Είς Μαδίλλην ! Κϊς (}αο"ιλικός Μέ κεφαλήν μέχρις έπιδερμίδος κουρευμέ- νην κ«ί γνιμνήν, υπο έλαφράν καί παγετώδη βροχήν τοΰ Δεκεμδρίου, ήτις έπέστρωνε τΌ φαιόχρουν Ιριον τού καλΰμματός των, δΰο μο- ναχοί φέροντες το κομ,δοσχοίνιον καί το στρογγύλον κάλυμμα τοΰ τάγματος τοΰ Αγ. Φραγκίσκου, κατήρχοντο μεγάλοις βήμασι την οδόν τοΰ Πρίγκηπος. Έν τω μέσω των μετα- υ,ορφώσεων τή*ς Λατινικής συνοικίας, έν μέσω των εϋρέων έκείνων χασμάτων, δι" ών έκφεΰ- γουσιν, υπό μορφήν κονιορτοϋ κατεδαφίσεως, ή άρχαϊκότης καί αί άναμνήσεις των άρχαίων Παρισίων, ή όδος τοϋ Πρίγκηπος φυλάττει εισέτι την φυσιογνωμίαν της, σχολική*ς όδοΰ. Τα βιδλιθπωλεΤα, τα γαλακτοπωλεία, τα όψοπωλεΐα, τα ρωποπωλεΐα, Γτά χρυσοπωλεΐα, έκτείνονται άμοιδαδΌν μέχρι τοΰ λόφοϋ τγ)ς Άγίας Γενεδιέδης, καί οί σποι/ϊασται δια¬ τρέχουσι την οδόν ταύτην είς πάσαν ώραν τη*ς ημέραν. Κατά την πρωϊνήν ταύτην ώραν, νεάνιδες ίΐέτρεχον την οδόν, πορευόυ,εναι είς τΌ γα ^ακτοπωλεΐον πρός αγοράν γάλακτος διά το πρόγευμά των. Αί είκοσαετεΤς καρδίαι δέν δύνανται νά διαψεύσωσι την ηλικίαν των, οί σπουδασταί ΰπεμειδίων είς τάς ωραίας καί αί ζωηραί φρά- σεις καί οί γέλωτες άντήχουν καθ* ο).ην την οδόν. ΟΊ δΰο μοναχοί θά εφρισσον βεβαίως είς τΌν συγχρωτισμο* όλης έκείνης τής νεολαίας, άναστρεφομέ>ης καί γελώσης κατά την διά¬
  βασιν των, διότι ό έ'τερος των Φραγκισκανών,
  ΐσχνΌς, μαΰρο; καί ςηρΌς ώς ήλακάτη, είχεν
  υπο τάς άνωρθωμένας όφρεΐς τού, την φοβε¬
  ράν φυσιογνωμίαν πειρατοϋ, ή δέ έσθής βΰτοϋ'
  ήν το κομδοσχοίνιον εσφιγγεν είς καχείας
  ίδιορρΰθμους πτυχάς, έπρόδιδον όσφΰν καί
  μυώνας άθλητοΰ. Οό'τε αΰτΌς όμως οΰτε ό
  σΰντροφ-ός τού έφαίνοντο προσίχοντες επί τής
  όδου, αλλ' εβάδιζον μεγάλοις βήμασι, μέ
  ομμα άπλανές, σκεπτικοί καί αποκλειστικώς
  αφωσιωμίνοι είς τΌν σκοπόν τής πορείας των.
  Πρίν ή1 φθάσωσιν είς την ευρεί ν κλίμακα, ήτις
  φέρει είς την Ιατρικήν Σχολήν, ό πρεσδύ-
  τερος αυτών ίκαμε νενίμα πρός τΌν έτερον :
  — Πίθω είνε !
  Ευρίσκοντο ενώπιον ςενοδοχείου μετ
  έπίπλων, οψεως πενιχρϊς, ου ή εί'σοδος, φρασ-
  σομένη ύπΌ πρασίνονι περιφράγματος μετά κω-
  Γ
  £«"χ:'
  ΐωνίσκου, ήνοίγετο μεταςΰ ένΌς πωλη:ΐ?ι°·
  φημερίδων, άσμάτων δεκαλέπτων,
  στών είκόνων βαναυσουργημένων καί
  όμοιομόρφων, καί τινος ΰπιγείου ζ
  φέροντο; την επιγραφήν «ΖυθοπωλίΤο»
  ΐΐΐοηΐσω; διότι ή ϋπηρετία τού διε;
  ΰπΌ γυναικών κτενισ;;.ένων κατά τΐ
  τρόπον.
  — Ό κΰριος Έλ'.σαΤο; μήπωί έ;*!*
  ηρώτησεν ό εις των πατέρων, διερχ5죫;·''
  τοΰ επί τοϋ πρώτου πατώματος γρ»?·1ΟΪ"'
  ξενοδοχείον·.
  Ε^σαρκός τις γυνή, ήτις θά διήλθί «'
  ςενοδοχεΤα πρίν νάίδρύστι εν πρός "^,
  γαριασμΌν, άπεκρίθη ραθΰμως άπο τής [·'''
  της, καί χωρίς νά συμδουλευθίί κάν την ^
  ράν των επί τής σκεενιοθήκην κατά τΡ''Α
  κρεμωμένων κλειδών.
  — Εξήλθε, τίτοια ωρα Ι... βϊ _^.
  πολύ καλλίτερα νά έρωτήσετε »' '"
  στρεψε. ,
  Είτα, έν βλίμ,μα της επί των ιΐ?«1ι>
  έσθήτων την έκαμε νά άλλά;η ίίφος, **' Ι
  μεγίσττι ταρβχή, ύ-έοειςε τΌ ϊωμ.ίτι<" Ί Έλισαίου Μερώτ. , ^ — ΆριθμΌς 36, είς τΌ πέμπτον, & Έ άκραν τοϋ διαδρόμου. Ι