90171

Αριθμός τεύχους

1460

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

2/4/1905

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΣΎΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΟΤΕΑ
  ΒΣ3ΛΤΒΡΙ_ΟΥ|
  Έτησία
  "Εξάμηνος
  ΤρΙμηνος
  Δραχ. 18
  » 9
  , 5
  Έτησία -μ*, λόγω της άπειρίας των κρί-
  , οΐτινες μδς συνέδεον πρός αυτόν
  λόγφ τέλος της μνστηριώδονς έκεί-
  ' ' ' ίιν κέκτηται ό άπόγο-
  τθν προγόνον.
  Ό άμαξηλάτης μέ προφανί) την
  είς το βλέμμα καί είς την Ικφρασίν τού πα-
  ρετήρει καί αύτΌς είς τους οφθαλμούς τον
  διευθυντήν μέ υφος τοιούτον ώστβ ήτο σά.ν
  νά τοΰ ελεγε σάν νά τΐν ήρώτα «ητ«
  πραγματικάς αύτη ή ά'μαξα Ιςω είς την
  μίαν μετά τα μεσάνυχτα ; »...
  — 7Ητον Ιςο> τό άμάξι τα μεσάνυχτα
  χδές ; ήρώτησί καί διά ζώσης.
  — Ναί, ναί, ηταν, άνέκραξεν εκεΐνος.
  — Δύτο το ϊδιο άμάξι ;
  — Το ϊικό μας ;
  — Μάλιστα, ναί, ναΐ, ναί, το ϊικό σας,
  το 11,18...
  Ό άμαξηλάτης μέ την αφέλειαν άνθρώ·-
  που όστις πραγματικώς ευρίσκετο προ τερα-
  τωδων καί άπ'.θάνιον καί έκπληκτικων
  πραγμάτων ήγειρε την δεξιάν καί έσταυρο-
  κοπήθη.
  — "Ελα παναγί» μου, εψιθύρισε.
  Ό Μπαΐρακτάρης ευρέθη πρό άληθους
  άΒιεζόδου.
  ΓΙαρετήρησε σιωπηλώ; επί τίνα δευτερό-
  λεπτα1 τον άμαξηλάτην κατόπιν ϊκαμε κί-
  νημα όργϊ|ί καί άγανακτήσεως.
  Αιφνιδίως έδύθισε τάς χείρας ένθεν /αι
  ένθεν είς τα θυλά«οί τής περισκελίίος τού
  καί διέσχισε δυο τριϊς φορές κατά μί]νιος το
  γραφείον τού.
  Ήτο αναμφισβήτητον ότι ευρίσκετο είς
  δίνην σκέψεων καί συλλογισμών καί δπο-
  νοιδν καί συμπερασμάτων διότι άπο
  ♦;♦
  ένωσιν, βεβαίως δέν
  ■πρός τοΰς σκοτΐοΰς, τοι?'ζ
  τής Κρήτης κατεδήλωσα^
  ρις Δυνάμεις, άλλ' έκπροσ ωπεΐ ΐϊρο-
  σωιτικόν άπολυταρχισμόν ""' ί*·'τι'
  ■προσωπείας αυτών
  Κωνσταντίνος Παπαρρη-
  τον
  μάλλον
  υ-,,ν» έν Κρήτη δέν άνταποκρίνονται
  είς την εντολήν τής Εύρωπης, υπο
  οτοίας άλλης έντολής ύπαγορεύονται ;
  Βε^ίως είνε βλασφημία ναείπωμεν,
  2τι ευρίσκονται καί είςάπωτεραν σχε-
  καρά τής Ελλάδος έλαβεν 6 Ιπατος
  Άρμοστής. Ό Έλληνισμος δια την
  Κρήτην «,τι έπόθησεν υπήρξεν η *.-
  νωσ'ς. Άλλ' άφοθ άντίξοοι περιστα-
  σεις κατέστησαν αυτήν άνέφιχτον, είς
  —ην 'ϊπάτην Άρμοστείαν σιωπηραν
  α«ί «γρ^ον έδωκεν εντολήν να πο^-
  ράσχη είς τον _?~»·Λν ^ον άτμβ-
  «φαιραν Ιλληνικής έλί,θε^ς, να σε¬
  ρχη ς ? ^
  «φαιραν Ιλληνικής έλί,θε^ς, να σε
  βασθή τα δικαιώματα αύΐθθ, τα ο-
  δ ίό *ατεκτγί*ε'
  -οΙαδιάτοθαίμ*ι«":Λθυ_
  χαί νά τ,ρολειάνη την εκπληρούν τοθ
  -προα^νίουέθνικοθ πόθου τής Ενωσ,ω^
  Κατά πόσον δ 'Υπατος Αρμοστη.
  άνταπεκρίθη είς την ™ι»·.ην '"!■
  Ελλάδος εντολήν, άπέδειξε τί άπο-
  , σύστημα, ίπερ επι μι*
  έπέβαλεν έι.1 τοθ τραχηλου
  "άλλο'ι, ΡώοΙ'*1 Γ.ι.^δ»Τθ^ περϊοδικά έκ
  Αζ αύτάς. Εν 1'^υ^ Τ5ν σκοπόν τού-
  δίδονται ειδικώς πρ ν *ρναο"£α τον Κε-
  τον και δλη Λ μεγάλη "^ώλβτ0 δι> η.
  οαμέως Παπαδοπούλον ^~
  μας γενομένη κτημα των -
  μάτων.
  V
  Έν τούτοις
  Ό
  ταμετροΰσε άπο ... ,
  άμαξηλάτην, δ'στις £ζθπνδς~καί με τ,γ
  φράσιν τής εκπλήξεως επί τής φ«?ίθγνω·
  μίας τού τόν παρετήρει λοςώς μέ ϊμμα δχι
  αμιγές δέους.
  Στιγμήν τίνα ΐστάθη.
  — Έςέζδψες είς τάς 10 ; τον ηρώτη¬
  σεν.
  — Μάλιστα.
  — Καί κατόπιν τί ϊκαμϊς ·,
  — 'Επήγα είς τΌ σπήτι μου καί ήσύχασϊ
  μέ τή γυναΐκα μου καί τα παιδία μου.
  — Έπήγες στό σπήτι σου ;
  — ΝβΙ.
  — Τί θά είπτ^ ΪΓ.ήγες είς τΌ σπήτι σου ",
  δέν κάθΐσες μαζι στ*) σταϋλο μέ το ά""*"
  Γ "°Χ1·
  Ό Μπαΐρακτάρης ΐσκίρτησε.
  Συνωφρυώθη.
  Ή οξυτάτη αντίληψίς τού κάτι συνέ-
  λαβε.
  — Δέν κάθησε μαζΐ ; τον ήρώτησί κ»ΐ
  πάλιν.
  — Σας είπα δχι, κ. διευθυντά.
  — Έπήγες σπήτι σου καί
  — Ναί.
  — Το πρωι ποίαν ώραν έπήγες είς το
  σταϋλο.
  — Την σΰνειδισμένη ώρα.
  — Δηλαδή ;
  — Είς τάς έ.η.
  — Γιά νά πάργ,ς το άμάξι νά βγγ,ς |ξω
  γιά δουλειά ;
  — Μάλιστα.
  — Καί το ηύρες ίπως πάντοτε ;
  — Ναί.., μόνο,.,,
  — Τί μόνο, λέγί.
  — Μόνο μοθ άλλαξε τα άλογα ό σϊί-
  ζης.
  — Σου αλλαξε τα αλογα ;
  — Ναί.
  — Δόθλαδή δέν σο3 Ιδαλε τα Ιδία άλογα
  πο3 είχες" πάντοτε ;
  — Μάλιστα, άλλά...
  — Τί άλλά κα'ι άλλά τί θέλεις νά οι/,ς,
  πέντο.
  — "Ηθελα νά είπω, δ'τι δέν μοϋ ?6αλε
  τα ά?νθγα ποΰ εΐχα χΟές.
  Ό ΜπΛρακτάρης ήσβάνθη άληδές σ/.ίρ-
  τημα συγκινήσεως.
  ΑϋτΌ ήτο ν.άτι τι, ήτο σάν μία ένδειξις ,
  έ'να πάτημα.
  — Τα βλέπεις λοιτ:Όν, είπεν ήρεμώτατα
  ;ς τΌν άμαξηλάτην, καταστέλλων κ» κρύ·
  ΑΝΑΜΝΗΣΙ2 ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΡΟΤΟ2
  Οί!τ* ϊαροί, οθτ* εορτής ήμίρα τίτ» ·ί5τον
  ίτ' ϊναντί μου ήστραψιν ή χάρις των Χαρίτων.
  XI
  είδον άνατί/λουσαν ώς έκ νκρώ' άστέρα
  κ' ίλαμψες έορτάσιμος, έαρινή ήμίρα.
  Άγ' δτου £έ συνήντησα πολλοΐ παρήλθον χρίνοι »
  πλήν δϊν παρήλθον ίκτοτε εί προοφιΆίίς μ<^ν^4 'Τπνώττοον εΙ« *ί< <ό σιήθος μου κ' 1ιφ νομίζω τϊτι Ισβυσαν μέ την ήέην μου οί πρώΐοι, ι'.ς πασάν Σου συνάντησιν γλυστρώ στά πιρασμέν» καί τοθ σταυροΰ μου χαιριτώ τα ξώλα (ΰθισ,ι^ΰ1, Σέ βλέπω άπί την στιγμήν την γόησσαν εκείνην την τρικυμίαν κλιίουσαν ι'.ς γαλανήν γαλήνην. Σέ βλέπω πάντοτ» φ*ιδραν, κομψήν, χαριτωρ,ένην καί δροσιράν ώς την ΊΙώ την άνανεουμένην. Ροδωνιάν άΐιθχλή 6 ίρως μου Σ' ευρίσκει διότ' ή ό'ντως καλλονή ποτί δέν άποθνήσκίΐ. Νίος σφριγών Σ' έλάτριυσα καί Σέ θαυμάζω γέρων, βεζούβ ον πθρ άββ·στον υπό χιίνας φέρον. Σ* ίλάτριυσα δπως ούδιΐς γνωρίζει νά λατριύη θέαν πλασθΐΐσαν ώ< εμέ άνθρώπους νά μαγιυν). Ό Ιρως 6'ν ίνέπνΐυσεν ή θεία καλλονή Σου εΤν* άφ&αρτος χι' άγήραστος διότ' εί ν ι άχ,τίς ^θ-*· Καί δι' αύτό τό κάλλος Σου ποτί δϊν θ' αποθάνη καί δι' αύτό ο ϊρως μου μέ τοΰς καιρούς αυξάΫιι' &1( ίρωτάς πώς {ζησα οιγών ίεκάδα; χρ^νων ; ή Ιδική Σου καλλονή σιγήν διδάσχιι μόνον. "Ηδη ό'τε 6 Ι^νωστος {ρών έχπνέει πλέον πρός Σί άνοίγιι την ψυχήν μ' Εν άβμα τιλιυτοιΓον. Π· κύριο Όδ. Μιλαχροινον καί ·!< *οίι< ζωνρά- φους, ιΙ< ών τα Ιργαστήρια »1οε τοιαίΐας προτιμωμένας πρός παράστασιν των δΐϊίόλων ίν αντιθέσει πρό; τοϋς άγγέλους δι' ο!!; ίκλ(» γου«ι χαί προτιμοΰν ΑΤΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (Σννέχεια και τέλος έκ τού χθεύινοΰ) Καί κεραυνός αν ϊττιπϊεν ίπί τής κεφαλής τοΰ νέου Βάνδ δέν 9ά τω έπροξίνει τόιον κα¬ κόν ίσον ή βεβοιίωακ; τού θανάτου τής παιδι- κης τού φίλης. Έλθών ίνΓαΟθα δέν κατηυθύν¬ θη είς τόν πατριωτικόν τού οίκον, άλλ' έχεΐ δπου θά ηδύνατο νά μάθη πλειώτερον περΐ τί,ς αύτοκτονία,· ιή; ■ Κίίοσφιλο5< τού ' ' * ' Βάνδ μιτά τή; μητρί; τή; αί Γθκτονησάσης κό ρη<, ήτις εγνώριζε τοϊι; έ'ρωτα; τώ* δύβ νίων υπήρξεν είς ιϊκρον συγκινηπκή. Άκολούθω; 6 υΐό; τοΰ έμ-πόρρυ μετέβη είς την οικίαν τοθ πατρίς τού. Ή τραγ;κή σκηνή ή οποΐα ίξιτυλίχθη μεταξ6 αδτοδ και τοθ κ, Βάνδ μέ ο"σην δύναμιν καί άν περιγραφάς δέν φθάνιι εί; την πραγμαΐικίτητα. Ό υΙός λη- σμονήσα; καί τόν σεβχσμον καί τό καθήκον, τό ίποΐον τω ύπηγόρίυεν ύπακοήν είί τάς πα- τρικάς θελήβΐι; έξιτράπη ?1; παράπογα κα'ι εί; διαι^αρτυρία; κατά τοθ πατρό; τού. Άπε- κάλεσ» τοότον ά'ιτοργον καί δολοφίνον, ό'χι μόνον αδτο!5 καί τής αΰτοκτθνησάίης κίρη;, άλλά ίλοκλήοου οΐκογινεΐ·»;, ήΐις τό μίνον ά- μάρτημ* τό οποίον διέπραξιν ήτο ό'τι παρη- κολουθεϊΐο πάντοτ«|όπό τής δυστυχίαι;. Ό π'χτή') ώίεΐ συναισθ»νόμ.ενο; κχΐ αθ- τό; τό άστοχον μέτρον »1ς τό (ξτοίον προέβη πρός άποτυχίαν τής πραγματώτεω; των ο"»ε£- ρων των δύο έρωτευμίνων ψυχών καί δοχιμά- ζων Ισως τώψιις συνιιδότος διά την ύπέρμε- ΐρον αύστηρότητά τού, ήτ'.ς ϊρριψίν είς τόν τάφον μίαν άτυχή ϋπαρξιν, ή όπο(« τό μ<- νον ίγχλημα, ΐό οποίον δι(ιτρ»ξεν ήτο δτι ή- γάπηβι τόν υϊόν τού, καί ίβ·59ισι πιρισίό- τερον είς την δυστυχίαν μ(αν άπροστάτευτον οικογένειαν, ίδιιξι μιταμίλειχν, έ'κλα'.ιν ενώ¬ πιον το3 υΐοθ τού άπέναντι το3 ίποίου προ- πεπάθιι ήδη νά ίξαγνισθή. Άλλ' οίαδήπιτι πα»ηγορ(χ Καί οΐν άπηυ6ύνιτο ι!; αΐτόν ήτο άνίσχυρος νά τόν άποσπάίη τής άμετακλήτου άποφάσιως την οποίαν είχεν ή5η λάζϊ). Καί ή απόφασις τού ήτο νά αοτοκτονή-ΐγ) Ι κιιΐ αθτόί· Μ'« λοιπήν νύκτα νά συν^πεσ} νά | ι!ν, αυτή ή ν^ τής 17 Μ«ίου το3 1888 ό ν.ος Βάνδ ευρέθη π/ιγμένος εις τό αΙ;χα επάνΐΊ είς τόν τάφον τή; παιδιχής τού φίλης, Είχεν αυτοκτονήση. Άλλά τό διάδημά τού τουτο δέν ήτο τελείως αποτελεσματικήν διότι κατό¬ πιν τής άμίσως παραβχεθείσης αύτω Ιατριχής περιθάλψεως κ*1 τδν τιολλών περιποιήβεω/ τής οικογενείας τού επανήλθε είς την ζωήν. Έν α μην α μετά ταυτα β νίος Βάνδ ΐγινεν ..,.ιντος. Παρήλθον Ιτη. ΚχνιΙς δ4ν ηδυνήθη νά μάθη τίιΐ-οτε περΐ αυτού. "Ολοι τόν }νόμι- ζον ώς αΰΐοχτονήσαντ» πάλιν. Ό πΐτήρ τού μιτά πάροδον ολίγων {των άκίθκνεν άπό την θλίψιν τού. ^_^^^^ "είς «'ίτοΰυσΐαν μυ- ,.( ίον,αίτης ζή*α< ίί; ή; Η»λ«5τ'"νήσου I- τ·Λρ» /Ι-'-ίΌίό; τ.-ι λ,ίν'βΛ'ϋ^ή1 ^* νά διαθέΐΥ| την πΛΤρικ4ν τού περιουσίαν, τ·Γ,; ίποίας εΐν» κληρονόμος εί; φιλανθρωπικόν; σκοπούς καί νά έποινίλθΐ} πάλιν είς την ϊρη» μόν. —Άλλαι ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥΔΟΝΖΟΥΑΝ Ο ΛΟΥΞ ΔΕ ΝΕΓΣΑΤΕΛ Προσέξας περισσότερον διέκρινε το πρά- ϊΐνον βελοθίον τής στολής των φυλάκων τοί δουκός, — Ά, πόσον εΐμ^ι βλάς, άνίκραςεν, θ* είνε έϊώ ό Νευσατέλ, έιοργανίζων την έΛ- στρατείαν τού,..Άλλ' δχι.,.ίν τοιαύτη πε·· ριπτώσει οί «νθρωποι αύτοι θά άνεπαΰοντο, ενψ ήδη φαίνονται άναμένοντές "τίνα. Τί ν« συνέδη λοιπ?ν είς τον πόργον ; Καί αναπτύξας μεγίστην ταχότητα όρ·· μησε πρός την δίοίον, ήτις Ιφερε πρός τον πόργον. Καί γ,σθάνθη αληθή φρικίασιν.οταν όνιγνώριβί τον φθλακα Ματβαϊον, ίστις τον ΰπε8έχθη μβ ΰφος άπηλπισμένον, Έλαττώσας ολίγον τόν δρόμον τού προσ¬ εκάλεσε τον «6λα*3ΐ νά ανέλθη επί τοΰ αύ- ΑΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ! α Ό ΟαυηαίΙιΛς ·»ών ^εβλαγχροινί&ν ιιίι δννάίΐενος νά τάς πμοτιπήσ"η» (Αθηνά.; τί ψευδώνυμονΐ δύο πτωχέςΙ) Έπειδή ό ου- ρ«νό; ιίνε γαλανός, < ήλιος ξανθος, ήμέρχ λευ- κή ή θάλασσα γαλανή ί χρυσός ξανθός ί άργυ- ιο; λευκός, ό ζΰθος ξοινθός, 6 ρητινίτη; ξ«ν- Ιός κοιΐ 6 ίφρός των λευκό;, τούϊέστι παν ίτι Οφρχίνει καρδίαν ανθρώπου 6 θεός ή φύιις τό έπροίκισαν με ξβνθόν, λευκόν ή γαλανίν χρώμα. Έπειδή χαί ο 4νθρωπος, όστις θέλει νά καταστήση την γυναΐκα προβφιλεοτέραν τΓί όμο'.ω τού την ι;ροιν;Κδι μέ τόν λιυχόν άρ· γυρ^ν, μ.ε τα γ«|λανόλ«υκοι τραπεζογρΐμαάτια, μί τόν ξανθόν χρυσόν· Διά ι άννα Πεβχιοί, δτι, δταν είνε αΐσθημάτικός προτι- μ^ί τάς ξανθάς μί βχήμ* κοιί μορφήν γυναι¬ κός. "Οίαν γίνετ^ι 4λιβτής,'κρ·τιμ3ί τάς ξαν¬ θάς με σχήμα στρογγύλον καί μορφήν αναλό¬ γως τής εθνικότητος των. "Οταν άδιαφορτ} προτιμά τάς ξανθάς Φίξ κ».1» Κλωναρίδου. Διά τας μ«Χ«γχροινάς παραβήα,πει είς το ν» ^ *4- —' Βεβαία, ίιν.ά τοα είνε %<α. «* *μ«ξ<« καί τα άλογα. — Καί γιατί δηλαδη, είπεν αίφνης ο Μπα-ιρακτάρης, δέν μποροίίσε να το καμ^ ό σείζης μόνος τού δταν ήθελε ; — Ό ί ΟΥΔΕΜΙλ αίτησις πρός έϊ-| _ λ αίτησις πρός 6γ _ Μ^έ?ω καί 'γώ, αύτο δέν μπο δθομητου γίνεται δέ- βΰσ1 νβ μ,ίν, *?»»»,*- Οα τον εν.ο,-χνε συνδεύηται υπό τού μ * ^^' η,,^ — 'Δλλά τί συμδ^ίνει λοιπΌν είς τον Λενερόίί; —· *Α1 κύριε! "Α! κύριε κάμη! "Α! πό¬ σον χαίρω διότι ΙφίΙασεν ό κ. κάμης Σέν Γκρατ'έν, διότι ό κύριος κόμης, όστις έχε» αγαθήν καρδίαν, Οά θελήση νά αναλάβη ιν ευθύνην.... καί θά δηλώσ$ ό'τι αύτ'ός §ΊέτΛ·4 ξε το πραγμα..... έν ·?, π·4ριχ!Μί««τ?>ϊπρα-'
  ζα άνοησίαν
  Άλλ' ένόμισα ή το ίΐχον καθήκον νά εϊϊο-
  Ιΐοίον αυτοκίνητον.
  οποίον έστΜ^ΐΐςΚερμΛλάυ διά νά^έρη έαώ
  άμ^σιΑς. την κυρίαν οθαΛίσα^ν. »
  —' '—λλά^ ΐρίλ« μΰ>.,Λ* Α
  Καί ό Σέν Γκραιι'ςν ήτοιμάζε-.ο -^εί ςιπτ^
  ϋτι συνήντησεν ?,?η την ο'ούκ σαν.
  Άλλά σκεφθΐίς κΛλίτερον εϋρεν άνωφε-
  λές νά ανακοινώση το πραγμα, καί δ'.ά τοΰ·^
  το προσέθηκε.
  — Δέν διήλθον έκ τοθ Κερμαλάύ". Συνέ-
  ιη λοιπΌν κανέν δυστύχημα κατά την ι/."
  ίρομήν τοδ κυνηγίου ;
  — "Ω κύριε κόμη, κύρΐί κόμη, ε"9ε ν«
  ;το «ΰτό ]
  — Άλλά τί λοιπΌν συνέδη ;
  — Θά προσπαθήσω νά έξηγηθώ είς τον
  κύριον κόμητα, μολονότι καί έγώ δέν γνω-
  ρίζω μεγάλα πράγματα. Ό κ. κόμης θά τα
  μάθτι βεβαίως καλλίτερον «μοθ κατόπιν. Έν
  συντόμφ, χθές ό κ. δούξ αφιχθη έκ Παρι¬
  σίων 6λως απροσδοκήτως μέ το αυτοκίνητον^
  »'Η κυρία δοΰκισσα ευρίσκετο είς Κερ··
  μαλ,άϋ μόλις προ ολίγων ώρ<3ν, ουδόλως αναμένουσα τΌν σύζυγον της. ΎπΌ τΌ πρό- σχημα τής έςολοθρεΰσεω; των κονίκλων διιοργάνωσ* μέ ό'λην την έπικρατοΰσαν κα-< ταιγίϊα εκστρατείαν τίνα, την ό*θία? ώΐεί-» λομεν νά ίκτελέσωμεν σήμερον την πρωίαν επί των γαιών τοΰ Λενεράϋ... άφοΰ ό κόριος κάμης γνωρίζει 8τι ιδίως ό δούξ κιινηγα επί των γαιών τς^ων, ένφ ό κ. μαρκήσιος κυνηγα «λλου ε'ίδους κυνήγιον... —· *Επειτα ; — "Επειτα, κύριε κόμη, διοργάνωσαν την εκστρατείαν ταύτην είς τρόπον ώστε νά δποθέστ^ τις ότι ο'λοι οί κόνικλοι συνεσω¬ ρεύθησαν έντΌς τοθ πύργου ΛϊνερΌϋ.... ν.αί τΌ περίεργον είνε ότι υπήρχον πράγματι έντος αότοΰ. "Οχι βεβαίως κόνικλον___οΰτε λαγωον. .. άλλά μεριν.ά θηλοκά, τα όποΐα μδς έξίυυγρν μετά μεγαλειτέρας επιτηδειό¬ τητος. Είνε αλ,ηθές δτι διετέλουν υπο την προστασίαν τοΰ κ. μαρκησίου όστις εχει με¬ γάλην πείραν των παιγνιϊίων αυτών, καί όστις μδς ένίπαιξεν ό'λους, Καί ώς έκ π:- ρισσοΰ μα; έξυλοκόπησε συγχρόνως κχδώς καί γυναΐκες έκ,όΐναι... τούλάχισ-;ον ή μία έξ αυτών, ήτις εΐχβ την χείρα ώς σίδηρον* ξλΐγθν βλειψε νά μέ ·Λατασυντρίψτ> κύρΐί
  κόμη!
  Καί πράγματι ό Σέν Γκρατιέν βξίκαρδί-
  ζετο άπο τα γέλοια
  — Άληθώς, φίλε μου, ή ΐβτορία σου
  μέ διασκεδάζει πολύ νά σκεφθή τις ότι σας
  διέφυγον έμπροσθεν τής ρινός σας! Άλλά,
  ποΐοι;
  —Ά! εάν το εγνώριζον! καί εάν το ε¬
  γνώριζεν ό κ. δούς, όστις ουδέν επεθύμει η*
  τοΰτοΐ Διότι έννοεΐτε βεβαίως δτι δέν έσ/.έ-
  πτετθ νά κάμΤ| είς αύτάς οΐιϊέ παραμικ,οον
  ν.ακον. Καί είξεύρετε ότι αί δύο ίξάδιλφθΐ
  ήλθον καί είς τάς χείρας έξ' αίτίας των
  δύο αυτών γοναίων.
  — Τί λέγεις;
  — Την αλήθειαν, κύριε κόμη. Καί άν
  δέν ευρίσκομην έκεΐ, ό δούς ήτο ίν.ανος νά
  πνίξη ιον μαρκήσιον, δστις δι* έπ'ϊεξίας κι¬
  νήσεως ανέτρεψε τον έξάδελφόν τού...Έν
  κοντολογία νομίζω ότι ο3τε ό μα^ήσ:ος,
  οΰτε ό δούξ γνωρίζουσι ποία ησα τα γΰναια
  διά τα όποΤα ολίγον Γλιιιΐ/ΐ ά ςγχ-
  γώσι.
  — Καί τώίϋ; ηρώτησε* άνήσοχος ό Σέν
  Γκρατιίν.
  — Τώρα κύριε κόμη, είνε ί'συ^ος, άλλ4
  σας βεδαιώ δχι εκουσίως" 'Αλλα δέν σας
  ΕΤΡΑΠΗ
  έξηγώ ι3 πράγματα κα-ΐχ τάξιν...Δέν θυ*
  μοΐμαι καλώς, Ιπρεπβ νά σας είπω «ν πρώ¬
  τοις, δΐι αί γυναΐκες αυται έπέδησαν ενός
  αυτοκίνητον.
  — "Λ, λέγει Ό Σέν Γκρατιέν διά ιοΰ
  φυσικωτέρου ΰφους.
  — Ναί κύριε κόμη, έπέδησαν αυτοκίνη¬
  τον, καί Ιφεραν φυσικήν προσωπίδα. Καί
  χθές, ολίγας στιγμάς πρΌ τής έκκρήξεως
  τής καταιγίδος, Ό κ. δούξ ετράπη είς κατα¬
  δίωξιν τού έκ τοθ Κερμαλάϊ...κοί άν αυται
  έβαινον κατ' ευθείαν πρΌς τα «μπρός, βε¬
  βαίως θά μας διέφευγε, διότι ό κ. δούξ μό-
  λις μετά τρία τέταρτα τής ώρας κατώρθωσε
  νά έτοιμάσΐξΐ το αΰτοκίτητόν τού.
  Άλλ' αυται άγνοοΰσαι τοΰς δρόμους, έ¬
  καμαν άνωφελεΐς γύρου;, «ίς τρόπον ιϋστε
  πρός την εσπέραν ευρίσκοντο άκόμη επί τής
  όδοΰ, την όποιαν έγκαταλείψατε πρΌ ολί-
  γου' καί ολίγον Ιλειψε νά κατακρημνισθώ-
  οιν έντΌς βαράθρου ένεκα τής καταστροφής
  τής γεφύρας, την όποιαν τώρα έπιδιορθώνει
  ό μαρκήσιος. Εΰτυχως Ό κ. μαρκήσιος ήδο-
  .νήθη νά τάς ειδοποιησισ "εγκαίρως, καί να
  >τάς βοηθήση νά πηδήσωσι τής^ μηχανής των
  ϊΗχις κατεσυντρίδει είς τους δράχους.
  ^ (Άκολουθιϊ)
  "ΈΙϊΙϊυΊΓ
  Τϊρί» ετους συσταθέν καταστή μα
  .___Γελείκς Νικολάου Βλάχου όδΐς
  ΈρμοΟ 63, άγορασθέν παρά τοθ κ.
  Κ· ΒΑΦΙΟΠΟΥΛΟΥ δΐαλιίεται ωρισμέ¬
  νων. Έν αύτψ πωλοϋνται άπαντα τα
  ειδή μέ σημαντικήν εκπτωσιν 50 0)0
  •πώλησις λιανική καί όλική.
  ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΊ'ΡΗΙ
  ΙΑΤΡΟ—!
  Μαιευτήρ κ^ Γυναικολόγος
  Τέως έ-Λΐΐελητίις τοθ ^νφιλιδικοίΐ Νο-
  όΌκοΐιείοι/
  ιέχ&ταί. 9—ΙΟ π.μ. καί 4—ί5 μ.μ
  23. Όδός θεμιστοχλέους 23._
  ΓΗ£2ΣΤ0Π0ΙΗΣΙΣ
  Λχμδάνω την τιμήν νά γνωστοποιησισ
  •Λ Σεβαστόν κοίνον τής πρωτευούσης ίτι ό
  αριστος καλλιτέχνης κουρεύς Γεώργιος^Νί-
  κας, μετά δέκαετών άπουσίαν έν Βόλω επα¬
  νήλθε καί ήνοιξε νέον κουρείον επί τής όδοΰ
  Κολοκοτρώνη άρ. 50Α.
  ,ΙΙας τις προσερχόμενος έν ιω Λθυρείω
  τούτω" θά είΐρη άκραν περιποίησιν, φιλοκα-
  λία» κάΤ">!Λμψότητα. Συγχρόνως δέ παρα-
  καλώ τους έκ τοΰ Νομοΰ Μαγνησίας παρε-
  ένταΐιθ.-ϊ, οίτινες τα μέγΐστα μέ
  .. ----- .. - "*-*5ϊ δεκαετίαν έργασθέντα είς
  """Βόλον, δπως Πτ ί , ^^^^ - '
  «·!Λ·Λί παρακα.."ν·*·
  , Θϊσσαλοί *αί Μα-
  κεδβνες καθ* δτι Ή*ειρώι;ης την καταγω-
  γή<; μου ίνα ΰποστηρίξωσι τΌ πατριωτικόν ιοΰτβ κουρείον. ' ·"' Α- ' Ό διεοθυντής Γεώργιος Νίκας κουρεύς. ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΤΡΟΤΕΧΝΗΜ Α Τ Α ,Ό χ. Λεονάρδος Παλλόμπελας ό πασίγνωστος πλέον Ιταλός μονό- χειρ, όστις πρώτος είσήγαγεν την τέ¬ χνην ε!ς την Έλλάδα, νέας πάλιν έκπλήξεις θά μας παρουσιάση κατά τάς εορτάς μέ τα τελευταίου Άμερι- •κανικοΰ συστήματος πυροτεχνήματά τού, Φώσφορα, Ρουκέτες κλπ. Ό κ. Παλόμπελλας χάριν των άναλαμβάνει άιτ,ο τούδε δποι- παραγγελίαν καί άπό τάς επαρχίας. Διεύθυνσις έργοστασίου δδός Λιο- ]ίϊων έναντι παλαιοθ σταθμοθ Λαυρίου. ίϊΡΜΨΕΙΟΗ — ΛΑΜΑΛΙΣ ~^φατος ΔϊυτβραΙον διά τονς Οέλον»»^ νά ϊμβολιαόΌονν δπως αποψύγονν Άν έπιπολάζονόαν εν Αθήναις καί Πειραιεί βνλογϊαν, «ν- ρίύκεταν είς τό «Γραφείον πληροφοριών όδός Σταδίου 81, έν τοίς γραφείοις τΛς — Ό οδοντοϊατρός κ, Δ. Δημητριάδης δί- χιτβι Ιν τί) οΐκία τού, διασταύρω«ι« Βουλής— Μουσών αριθ. 15 καθ" εκάστην 8—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ- — Ό ιατρός κ. Δ. ΚΕΦΑ· ΛΟΠΟΎΛΟΣ Οεραπεύει με- ταοΌτικά κ*1 Περματικά νοβή- ματα. Δέχεται έν τή κλινική τού 9—1* π.μ. καί *»—Κ μ-!*· όδός ΛΙουσών 8α. Παρά τή πλατεία Χυντάγματος. Ιδιαί¬ τερον «,'ΐθουβαι διά κυρίας. — Στού «Ελευθερίου Φρα- γκούλη καί Σα αφίχθησαν τα νε- ώτερα καλοκαιρινα εΐδη ύφά- αματα βατίαται καί τσίτια είς με¬ γάλην Συλλογήν κ*1 είς τιμάς ανεπιδέκτους βυνα,γωνιαμοό. Καλαμίώτου καΙ'Α0ηνα.ΐοΌς *2 ' · μΙΑΉΣΤΗΡΙΑ Ό υποφαινόμενος έργαζβμενος έν Καίρω είς τΌ εργοστάσιον -ου ·/.. Διμιτρίνου γνω- στΌς είς δ'λους τούς ίυ.οεϋνϊϊς ώς 'Έπΐ- ληπτΐκός πάλαι-ς πασχων δύο-τρεΤς πα~ ροξυσμού; α τ, ν τ,,Αεραν,, «/ ής ημέρας με- τ«χειρίσθ(·ν την Θεραπίίΐν τοΰ ίατροΰ κ Πραπ<>"!θύλθυ ν.αι την όντως (ία)».χ-
  τουργΌν ΠΙραποπουλίνην τού άπηλ-
  λάγην τ»/ιΐως τής φοδερα; ταύτης νόσου
  Μετ* «ΟνΐΑής δέ δπερηφανίίας άνακράζω
  ό'τι Όλόκληρο; ή Ελλάς πρέπει νά καυ¬
  χάται διά την ύ'-αρξ;ν τοιούτου έπιστήμονος
  διότι έγώ έν Καίρω πρθσέτρεξα καί είς
  "Αγγλους διακεκριμένους ίατρούς καί
  είς Γερμανούςκαί είς Γάλλουςκλπ.
  άλλ* ουδείς μέ άνεκοΰφισεν οΰδ' επ' ελάχι¬
  στον. Ό κ. Πραπόπουλος 8μως με ϊσωσεν'
  άπό τής πρώτης ημέραις -ού
  ήρχιβα την θεραπβίαν ίγενόμην
  εντελώς καλά' την ΰπ&ρχειλίσασαν οέ
  ευγνωμοσύνην μου κατέστησα γνωστήν /.αί
  είς τΌν έν Καίρω διευθυντήν τοθ «Χρόνου»
  κ. Κωνσταντινίδην, ό'στις καί πράγματι διε-
  κήροξβ διά τής εφημερίδοςτου την έπιστημο ■
  νίκην αξίαν τοΰ κ. Πραποπούλθύ («Χρόνος»
  Καίρου Φεδρ. 1905). Προτρέπω δΌ^ν τούς
  πάσχοντα; νά τρέξωσι πρός θεραπείαν των
  καί την όποιαν Οά εζ|ρωσι μόνον είς τον ί-
  ξοχώτερον ΐνευρολόγον τοθ κ^σ!!/^^
  κ. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΝ.
  Ό ευγνωμονών
  ΪΩΑΝΜΗΣ ΜΟΥΛΑΣ
  έργάτης των καπνεργ, Διμιτρίνου έν Καϊρψ
  ^ήί έποχί|ς ίίρχιββ
  Άποδτ^η δβρμάτων καί Ιδία [2.*Χ»των διαφο:
  6ων βαρών κ «Ι τιμών. Ποιότης άρίσΐη. Έΐ5·-
  ξεργαοία -ϊ&λίία. Τιμαί βυγκαταβατικαί.
  ΟΛΟ" Γ^ΟΦΟΚΛΕΟΓΣ
  . ^7 ^,τοά ΙΙάηπον 7).
  ΜΕΓΑ
  ΥΔΡΟΒΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ
  Α. Α. ΪΙΑΠΑ-ΟΠΟΥΑΟΥ
  Όόδς Ιωνος.ίνν
  (Παραπλβύρ*)ς Νέΰς· οκηντϊς)
  ΠροτΐνΑαται άπο όλην ,-ΐήν
  κο'.νωνίαν διότι είνε τέλειον είς 6λα τα 91Γ
  στήματαλ·υτρών. Λουτρά ύϊροθεραπεατι-
  κής (Ντούς) Σ·/.ωτι/.« (ψ-χρά καί Οερμά)
  Θερμ.ά, άπλδ, Οειοΰχα, σιϊηροο'/ύ£, άλκα-
  λικά, δια πιτύρων, άλ«τοΰ·χα, κλπ.
  Έκτός των άνο>τέρω λοκτρών παρέχον-,
  <:αι καί λουτρά όίΐασώ των έν 'Ελ^Αδΐ ί*~ μ,ατκών λουτρών, ήτοί Δίδτ,ψοΒ, Κυλήνης, Μεθανων, Λοικρα/.ίου, Θερ";ι.οπνλών καί Ί'πάτης ν.αί σχευασίαι τού παρ' ημίν '/ΐ^ΐ" κου κ. Α. 3ΒΑΙ4ΑΑΗ διπλωμα- Έθύχου τής έν Ζυρίχ^ Πολυτεχνικής Σχθ- λής- ΔΓΟουσα Μασάζ, διευθυνομένη υπο τής κυρΐας ΒΐΡΓΙΛίΙΑΣ ΗΡΩ· ΤΚΚΙΙΙίΟΙ', κλίδανος άπολυμαν- τιν.Ις πρός «πολύμανσιν των άσπρορρούχι» ν ιοΰ καταο;τήματος καί των λοιπών ά.-.ο- ΕΙΔΗΖΕ1Σ τ ΡΩΣΟ Υ ΑΣΤΥΝ Ο Μ Ο Υ ΤΗΛΕΓΡαΦΗΜλ ΑΠ' ΕΥΟΕΙαΣ ΟΔΙΙΧ—ΟΣ, 1 Απριλίου. _"Ατομον, ούτινος ή ταυτό¬ της Πεν εγνώσθη είοέτι, έτραυ- μάτιαε οοβαρώς πυροβολήαας δΐς δια περεβτρόφου τόν άατυ- νόμον Όλκέλββκι. (Πρ. Αθ.) ή ς ς Ό ευγνωμονών πατήρ Ν- ΠΟΑΙΤΙΙΣ Καδίκΐοΐ Κωνσταντινουπόλεως, ΣΙΙΜ. ·Η Πραποπουλίνη *ατέ· στη πλέον το μόνον φάρμακον Κ«τά τής ΈπιληψΙας' διότι ουδέν ιχλλο φάρ¬ μακον Ιχει την Ίϊιοτητα να παύη τούς Έπιληπτιχούς παροξυσμούς οίμα τή έ- ν'ρξει τής θιραπείας, Ινεκα τούτου ό κ. ΠΡΔΠΟΠΟΥΛΟΣ εγίνετο γνωστος «αί είς τα έκτΌς τής Έλλάίος έπιστημονικβ κέντρα. ΊΙ Ηρ,αποπουλίνη συνισταται καί κατά τής ' νστεροεπιληψίας, Νευ» ραβθενείας, 'Αυηνίας, Όνειρ«ί>·
  ξβων καί πάσης υπερδΐεγέροεως τού
  έγν.εφάλου.
  ΐίάσα πληροφορία δίδεται παρά
  το3 εφευρέτου ϊατροθ έν τω ΙΙΛΕΚΤΡΟ-
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩ τού οδΌς Ηερι-
  κλίους 4<$ (πλησίον Ρόμδης) Ινθα καί δέχ-εται έπισκ,έψεις τάς &?ας 10-12 π. μ,. '^^2 Μ ΤΗΣ ΕΤ0ΧΙΚΗ1^1ΕΤΑΤί1ΓΙ1(ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΛΣ Οί θέλοντϊς ν* μεταφέρωσι διά των μη- χανών τής ώς ανω έταιρίας ο'髧ν)ποτε βάρη ουχί ολιγώτερα των 6 τόννων έκ Πειραιώς :!ξ "Αθήνας καί τάνάπαλιν ώς καί 5ιά παν σημείον τί|ς 'Δττικής, συνϊεβμενρν δι' άμα- ξητής δδΌϋ, άλλ' ούχι μικροτίρου βάρους των 6 τόννων, λαμέάνουν πληροφορίας ?ν Αθήναις παρβ τω γραφείψ τοθ κ. Χρ. Άν ίρεάδη, όδος Σοφοκλέους ίνωθεν Τραπέζης 'Εμπεϊοκλέους, αριθ. δωματίου 9. (Έκ τοθ γραφείου τής Μεταγωγικής 'Εί) Χ, Δ Έπιθυμοΰν £κας ι ξυνα'ΐον ϊχγ( τϊ μονθ- πώλιον των ΰποϊημάτων των κ. Αξιω¬ ματικών καί Φοιτητών έκανον:σεν άπ£> ίήι*-βρον τάς μπότας των κ.κ. αξιω¬
  ματικών κρ>>ς ίροίγ, είΚ τα μονοκό-
  μ*τ* «ΰτδν πρός ϊρα-χ. ©5$ διά δέ τούς
  λ. %. Φοιτητάς 5ίΟ ο)ο ϊκ,πτωσιν ϊα
  των ωρισμένων τιμών καί θ'ιασίήποτε πά
  λί ί^ήξτυάων
  γί
  'Υλΐκά πάντοτε αρίστα γ.ψ. γ πασίγνω-
  στος βραδευ^ένη όπό όλον τον κόσμον έργα-
  σί« τού ύποδηματοποιςίου Τσάμη.
  ·ϊ"4ΑΪ
  ιρ
  ΚΥΛΛΗΝΗΣ
  Πωλοδνται είς την οίον Γεωργίου Σταυ-
  ρου «ριθ. 8.
  Άγττπρόισωηος
  Τ. - ατό
  ■κσευων.
  Σκευαοτοί έπαρά'μ'λλος π?Ός αΰξησιν τού Γ-----------, - - . .: -■ ..Λι1ιυ
  πεύει την ψΛΙΪα των ^ν^Κ γίνετα, πολλάκις αίτία τής «ν«ρ^η«^ν «^α4»ν
  πλοκάμων τής γυναικός καί τού ν?'.έ&ν αρίΐμανίου μύστακος. "Εκασ τον σο)/.., . ' *'
  | 50 —Άποστέλλεται είς τάς έκαρχίυΐς ?ντί δραχ. 2.00.— Όδος Σταϊίου αριθ.
  = Α· ΜΠΟΤΣΑΡΑΚΟΥ =
  ΤΩΝ ΒΟΤΛΕΤΤΟΝ ΡΕΒΥΜΝΗΣ
  ΠΡΟ2: ΤΟΝ ΛΑΟΝ
  Οί βουλευταΐ Ρεθύμνης α¬
  πηύθυναν την εξής εγκύκλιον
  πρός τόν λαόν τού Νομού τω^.
  Πρός τόν Λαόν ΙΊΟι/ιινης 1
  Τα λαδόντα χώρ'χν γεγονότα
  έν τώ Νομώ καί ίηίόχ Γ,έ 4ν τή
  πόλει Ρεθύμνης κ ντά τάς τε¬
  λευταίας ταύτας ημέρας δέν
  πρέπει νά ανησυχώπιν ουδένα
  ουδέ νά παρ'ΐβύρο>αίν είς ενερ¬
  γείας» ών αί συνέπειαι δύνανται
  να 4νχωα& λυπηρα άποτ&λέσματα
  υπό τάς η*ρούβ·*ς περιατάαεις.
  _5υνΐβτώμεν απόλυτον ήβυχίαν
  καί παρακαλούμεν τόν λαόν νά
  ασχολήται είς τα £ργα τού. Ή
  Βουλή συνερχομένη μετ* ολί¬
  γας ημέρας θά εργασθή" άντα-
  ξίως των περιοτ-ίπεων, θά δια-
  «ηλώση καί Οά υποστηρίξη Βιά
  τού μάλλον έμφαντΐκοθ τρό·
  που τους δικαίους έθνικους πό-
  θους τού λαού,ών γενναιότερος
  καί είλικρινέβτερος ύποοτηρΐ-
  κτής ενώπιον των ίαχυρών ε?νε
  ό Ήγεμών ημών Πρίγκηψ Ι'ε-
  ώργιος τ/,ς ΈλλάΠος.
  Έν Ρεθόμνγ) τί 23 Μαρτίου 1905.
  "Αδαμ Βαβουράκης, Γ. Άνδρεδάκης,Κ.
  Λαγουδάκης, Θεμ. Παπαδάκης, Στυλ.
  ΆΓαρηγκουδάκης, Στυλ.Κωαχογιάννης,
  Χαρ. Καλοειδάς, Έμμ. Χατζιδάκης,
  Δι,μ. Τζανιδάκης, "Μιχ. Κεφαλογιάν-
  νης, Μιχ, Δασκαλάκης.
  ΛΓΕΝΑ_ΦΥΓΟΔίΚΟΝ
  ΤΙ ΕΓΕΙΝΕΗ ΕΠ ΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟΝ
  Τηλεγρά^ημα τοθ άστυνόμου 'Ζα-
  κιίνθου πρόί το υπουργείον των Έσω-
  6 πρό τίνων ήμ,ερ&ν ουλλη|ι0εις καί
  πελευθερωθεΐς ύ ^ό των συγγενών τοι
  φυ-γέδικος Ίπποκρ. Γιατριας,
  Ενφ δέ ώ§ηγεΐτο υπο τοθ άπο
  σπάσμ,ατος είς τόν άστυνομ,ικόι» στα¬
  θμόν, αίφνης επετεθησαν Ι'νοπλοι. ΐτ,ολ-
  λοί των συγγενών τού καί οδτω επήλ¬
  θεν αΙμ.ατηρά συμ,πλοκή άποτέλεσμ,α
  τής οποίας ύτΐήρξεν ό σοβαρώτατοι
  ιτραυμ.ατΐ(Τ[Α^ς τοθ Ηλ. Τζόγια, κα
  ή άτελευθέρωσις τοθ φυγοίίκου'Ιππο-
  κράτους Γιατρια.
  ΣΥΝΕΔΠΑΣΙΣΤΗδ ΒΟΥΛΗΣ
  Σήμερον την 10ην π, μ. 0ά ^
  Βουλή. Κατά την συνεδρίασιν ταύτην 0ι
  γίν^ ή εναρξ'ς τής δ π' αυτής γινικής έξε
  λέγξεως των εκλογών.
  ΊΙ εξέλεγξις ΰπολογίζετϊΐ ίτΐ θά
  5—6 ημέρας.
  Ο
  _ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜ& ΑΠ' ΕΥΟΕΙΑΣ
  ΜΈΣΣΙΝΗ, 1 "Απριλίου.
  — Ό αύτοκράτωρ Γουλιέλμου
  αφίκετο χΟές «ερΐ την Την &-
  βπερινήν ώραν.
  (Πρακτορείον "Αθηνών)
  ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ
  ΤΙ ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙλ «λΣΤΡλΠΗΣ»
  ΧΑΝΙΑ, 1 Απριλίου. —
  Μανθάνω έξ «Ηρακλείου ότι οί
  19βουλευταΙ τού νομοΰτούτου
  συνελθόντες είς την Μητρόπα-
  λιν ουνεακέφθηβαν περΐ τής βτά-
  αεως την όποιαν θ·χ τηρήσουν α-
  πέναντι τού κινήματος τού Θε-
  ρίαου.
  Ώς εγνώσθη μεταξύ των βου-
  λευτών Ηρακλείου επβκράτη-
  σεν ή γνώμη όπως μή άντιπρά-
  ξουν κατα των έπαναβτατών του¬
  ναντίον μάλιοτα να γράψουν εις
  τα χωρία να περιποιοΰνται τούς
  επαναστάτας παρέχοντες είς αύ-
  τους πάσαν βοήθειαν.
  ΤΕ_ΒΑΡΕ2 Α-ΝΩ-ΤΟΙ
  ΕΗΑΗΤΙ01ΠΝΟΣ
  Χθές την νύκτα ένώ δ Ιω. Βλά-
  χος μ,ετέβαινεν είς την οίκίαν τού συ-
  νοδιυόμ.ενος υπό τινος φίλου τού όνό—
  μ.ατι Παν. ΠοθητοΟ ύτίέστη ■καθ" ήν
  ;ΐγμτ]ν είχεν εισέλθη είς την οδόν
  Άκομ,ινάτου δολοφονικήν έπίθεσιντιαρ'
  ενός αγνώστου δστις ήτο κεκρυμαένος
  είς την γωνίαν τής όδοθ καί ίστις έ
  κράτει ?ίς χείρας τού στόκον σεβα-
  στών διαστάσεων.
  Εύτυχώς ό Βλάχος άντιληφθείς
  τόν δολοφόνο/ δπισθοχώρησεν άμέσως
  καί ήρχισε νά φωνάξη καλών βοήθει¬
  αν. Άλλά μ,όλις δπισθο/ώρησεν έπε¬
  σεν είς χείρας έτέρων 3 άγνώίτων,
  οί δποΐοι ήσαν κρυ[/.μένοι είς άλλην
  γωνίαν καί οίτινες δι' έγχειριδίων τώ
  κατήνεγκον πολλά τραύματα είς
  ώμοπλάτην τόσον σοβαρά ώστε ή κα-
  ΤΒΙΤΟΒΕΤΗΣΕΙΣ
  ΑΞΙΩΗΑΤ1ΚΩΝ_ΧΩΡ0ΦΥ ΑΛΚΗΣ
  Μετετέθησαν οί ΰπομοίραρχοι Ι. θαλασ¬
  σινός εκ τής μοΐραρχίας Άρκαδ(ας είς την
  τής Μεσοήνης χαΐ Τριοαλίας, ΪΙ. ^ααπρό-
  πουλος έκ τής μοιρ. Μεσσηνίας καί Τριφυ-
  λίας είς την τής Άχα(χς καί Ήλείας, Κ.
  'Αντωνόπουλος έκ τής μ. Άχαίβς καί Ή-
  λϊΙ«{ είς <ψ 7ων Τρικκάλων καϊ ΚαρϊΙ - τσης, Δ. Θεοϊώρου έκ τής μοιρ. Τρικκί" λων καί"Κ«ρδιτσης είς την τής Άρκαδίβς, Δ. Γκάτβης εκ τής ύπομ. Φωκίϊος είς την ^,οιραο. Λ^ρΐσης καί Μαγνησΐας, Π. Πα- πασπυρίοης έκ τής μοιρ. Ήλείϊς είς ι^ν τής Ζακύνθου, Π. Ζωγράφος έκ τής μοιρ. Ζα·/.ύν6ου είς την των Τρικνάλων ν.'ίί Καρ- δίτσης, Γ. Π»π.ασταΐΑατίου έκ τή; μοιρ. ΚαοϊΙτ,ίης, είς την των Κυκλάίων. Οί άνόυπομοΐραρχοι ι Δθ. Αελοίίας έιΐ τής μοιρορχίας Λαρίτης καί Μαγντ,σίας είς την τής Φθιώτιδος καί Φων.ίΐΌς, Δπ Κα- ροιγκοΰντ,ς έκ τής μοιρ.Τριν.κάλων καί Καρ· «Ιΐσν,ί. 4ς τ^ν τής Κίρκύρας /αί Λ«υκά8ος II. Τσά<.0 κ. Σ'.γγερ μεταβάς είς την οίκίαν
  τοθ ΣτρατηγοΟ χ. 'ϊφ. |ίοκκί§ου |-
  κλεψε μίαν ταμβακοθήκην άργυραν
  άξίνς;.
  Γενομένης δμωί Τ?'-νννιί! ή δηθεν
  λλατ.εΐοα '-.αμβακοθήκη ευρέθη έντός
  ^ έ τοι) ιΐανταλονίου τού κ.
  χαί συνίττ^ς >.ίαν άδίκως
  ^ ν-ψ^Τ] ε?ί άτιμον
  ύπάλληλςν.
  Οΐ'δολοφένοι μετά την πρδίξίν τω>
  είς φυγήν, ένώ είς τάς φω
  τοθ τραυματίοο προσέτρεξαν τΐολ-
  λοί πολίται, οί δποΐοι παραλαβόντε;
  •αυτόν τόν μετέφερον είς τι φαρμ,ακεΐον
  Τίαρά την πλατείαν τήςΆνεζαρτησίας.
  Επί τόΐϊου έσπευσε κ*! ό άστυνό-
  μος τοθ 6ου τμ,ήυιατος κ. Καρακου-
  λάκης δστις έπελήρθη άνακρίσεων.
  Έξ αυτών δέ άποδακνιίεται, ι...
  μετα-ξυ των οΌλοφόνων είνε καί εις ο¬
  νόματι Φραγκοιίλης.
  ΔΥΣΤΥΧΗΒΙίΙ
  ΕΞ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΜΑΞΗΣ
  ΤΡΑΥΙηΑΤΙΣΙΙΙΟΣ ΑΞΐΩΠΒΑΤΙΚΟΥ
  Καθ* ά τηλεγραφ·ΐ δ νομ,άρχη
  Λακεδαίμονος πρ^ς τ& υπουργείον των
  "Εσωτερικών ή μεταφέρουσα τα μέλη
  τοθ στρατολογικοθ συμβουλίου αμαξα
  άνετράπη χθές την νύκτα παρά την
  γέφυραν τοθ Εύοώτα.
  Οί έπιβαίνοντες έμωλοπίσθησαν είς
  τα διάφορα μέλη τοθ σώματος, σοβα
  ρώς" έτραυματίσθη ^ ταγματάρχης κ.
  Ηαπαδόπουλος. καί δ Ιατρός κ. Βασι¬
  λάκης.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  ΤΟΥ ΑΚΑΑγγΤτΊΑ Ι ΚΟΥ χ. ΔΕΜΕΛΕΝ
  Χεές την πρωίαν ό σοφΌς καθηγητής τής
  μαιευτικής έν Παρφίοις κ. Δεμελαν ωμί¬
  λησεν έν τψ άμφιθεάτρφ τοΰ Δημοτ. Νο-
  σοκομείου ενώπιον πολυπληθοΰς έξ ιατρών
  καί φοιτητών ακροατήριον περί τοΰ μολυ-
  σματικοΰ κινδΰνθυ των λεχωίίων καί των
  νΐογνών καί άνέπτυξί τα διάφορα *ρο$
  κατακολέμηίιν μέσ« ' ώς καί τα έργα-
  λεΐα εμδρυοτομίας καί έμδρυουλκίας, το¬
  νίσας ϊτι σπουδαίαν πρόοϊο/ διά την επι¬
  στήμην άπετέλεσεν ή έφεύρεο-ς τής
  γίας έμδρυολαιμητόμου καί αλλων σ^ί-
  τικών ΐργαλίίων υπο τοΰ έν Αθήναις ίατροΰ
  κ. Δ. Θεοδωρίϊθϋ. Καταλήγει δέ ό'τι το
  Ελληνικόν πνεΰμα πολλά συνεισέφερε καί
  Ο,ά συνεισφέρτ^ ε}; ι^ν πρόοδον τής έπιστή-
  ΕΑ1ΗΙΒ ίίϊίΗΙΗΙΒ Ϊ11-Ι.
  Κατ' «πόφαβιν τοΰ Διοικ.
  τής Έλλ. Στραν.ωτικής Ενώσεως ν,αί
  συμφώνως τω αρθρφ 41 τοδ καταστατικοΰ
  καλοϋνται οί κ. κ. μέτοχοι τής προκειμέ-
  νης έταιρίας »!ς ϊκτχκτ&ν γενικήν ϊυνέ^,ϊυβη
  την 21 Απριλίου, Ημέραν Πέμπτην και
  ώραν 4 1)2 μ. μ. έν ταίς αιθούσαις τή< Γενικής Λέσχης των αξιωματικών, 'Αντικείμί'νον τής σονίλεόαεως |σεται ή σ^ζήτηιΐις επί ιών ύπ&ίληθειίών προτά- σεων επί τής τροποποιήσεως των άρθρων 30 37,42,42,47. ί>0, 52, 54, 57 ^«1 ^0
  τοΰ καταστα |αοϊ},
  'Αθ^/αι τί) 1 'Δπρΐλίο» 1905
  Ο
  Κ0Σ ΔΕΡΒΟΣ
  ΔΙΑΤΙ 0 ΕΛΛΗΝ ΕΔΙΣΣΩΝ
  ΓΙΑΑΙΖΕΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
  ΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΦΤΩΧΕΙΑ
  ΪΥΗΕ»ΤΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΟΝ χ. ΑΕΡΒΟΝ
  "Απαραιτήτως έν πρώτθ'ς δηλούμεν δτι
  δέν πρόκειται περί φάρσας Πρωταπριλιάτι-
  κης άλλά περί γεγονότος άληδοΰς τΌ οποί¬
  ον δστις θέλει δύναται νά Ι'ό"^ ίίίοις 'όμμασΐν
  μεταδαίνων είς το Σύνταγμα.
  'ΙΙ εμφάνισις ενός άγνώβτου
  Χθές περί την μεσημδρίαν είς καλοεν-
  δεδυμένος κύριος μέ άλέ-ρετούρ κολλαρο,
  μέ έπιμελημένον σφινοειδή πώγωνα καί συμ-
  παθεστάτην ό'σον καί γνωστήν φυσιογνωμίαν
  διέσχισε την Πλατείαν τοΰ Σ·;ντάγματος
  φέρων ύπΌ μάλης έ'να κασελάκι κομψο μέ
  δύο βοΰρτβες καί διηυθύνθη πρΌς τΌ βορινον
  μέρος τής Πλατείας δπου έκάθησε.
  ♦II
  άναγνώριαις τού κ. Δέρβου
  Ό άγνωστος κύριος «νεφανίσθη έκεΐ είς
  μίαν γωνίαν τής πλατείας καί ήρχισε νά
  _ παπούτσια.
  Ή εμφάνισις τοΰ νέου οτιλδωτοΰ, ιΌ «ύ-
  γενές αύτοΰ παρονσιαστικΌν καί ή γνωστο-
  τάτη φυσιογνωμία προσήλωταν άρκετούς πε-
  ριέργους οΐτινες ήρχισαν νά τον περικυκλώ-
  νουν έρωτώντες καί πληροφορ^ύμενοι περί
  τής ιδιότητος τοΰ εύγενοΰς λούστρου καί
  των αίτίων άτινα τΌν ώθησαν είς τΌ έξευτε-
  λιστικον «πάγγελμα μιμούμενον τΌν πρώτβν
  ήρωα τής ^ούρτσας κ. Λουκόπουλον. Δέν
  ίργησαν οί περίερ ^οι νά μάθουν το δνομα καί
  την ίοιοτητα τού εΰγενοίς στΛδωτβυ.
  "ΟΧοι άνεγνώρ'.σαν τόν γεωπόνον κ,
  Δέρδον τον γνωστόν εφευρέτην πλείστω1
  έφίυρέσεων, τον παοίγνωττον των Χαυτίίων
  τοΰ Συντάγματος, τΌν γνωστόν των συνοι-
  κιών τύπον, ή φήμη τοΰ όποίου καί αί έφευ-
  ρέσεις τού Γσως βκαμον πρΌ πολλοΰ τον
  γΰρον τοΰ παλαιοΰ καί νέου κόσμου δι* άρ¬
  θρων είς τάς εφημερίδας, χρονογραφημάτων
  και μονογραφιών είς πλείστα περιοδικά ίδι-
  κά μ^ς καί ξένα.
  ~3υνένβευξις με τόν κ. Δέρδον
  Έπλησίασα τΌν κ. Δέρδον, παλα όν μοί
  γνώριμον καί τον ηρώτησα περί των αίτίω
  άτινα τΌν έξώθησαν «ίς τό τόσον άπονενοη
  μένον ςίθν καί τολμηρΌν τουτο διάδημά
  τού.
  Ό κ. Δέρδος μέ προφανή ϊκφρασιν πόνου
  καί άκαταδλήτου ήθι/.οΰ άλγους μοΰ είπ
  τα εξής σφογγίζων διαρκώς τΌ κάθιδρον μέ¬
  τωπον τού.
  — Τί ήθέλατε νά κάμω άφοΰ καί ή πο-
  λπίία καί ή κοινωνία μοΰ ηρνήθη εργασίαν
  — Είμαι διπλωματοΰχος τής Γεωργι-
  κής Σχολής έχρημάτισα δενδροκόμος τής
  —ημαρχίαςίπί Λάμπρου Καλλιφρονα. Ειρ¬
  γάσθην «πί ήμίρομησθείφ είς τΌ Χασεκί,
  «αντοΰ έπέδειξα ζήλον πρός την έργοισίαν.
  Ή^πολιτική δμως προ πολλοΰ μέ «πέτϊξί
  είς τούς δρόμους,...
  — Έγώ δέν αύτοκτονώ, ΌχΊΐ δέν ειμαι
  τρελλΌς οΰτί τούς κάμω τΌ χατήρΐ αύτΌ.
  Προετίμησα τΌ «ξευτελιστικον κατά πολ-
  λούς έντιμώτατον (ίμως κατ' εμέ «πάγγελ¬
  μα τ,θΰ. λοά,στρου καί προσπαθώ νά κερδίσω
  ■νο ψωμί μου. "Εχων προ όφθαλμών τΌ (
  •{Όν των άρχζίων άεργίιτι γάρ τ' δνειδος.
  — Καί πόσον καιρόν θά κάμτ,,ς τΌν λοΰ-
  στρον α. Δ»ρ6ο;
  —Μένριςϊτίϋ εο'ρω εργασίανκαλλιτέραν.
  Δι'έμέ βλέπετε εχάΐηό κόσμος /.αί αί εργα¬
  σίαι. Παντοΰ δπου άνεζήτησα τοιαύτην εΰ-
  ρον τάς θύρας κλειστάς, οίίτ* ό Δήμος οδΐε
  ή Πολιτεία, οΰτε τα όίτομα μοί «χορήγη-
  σαν τ,οιαύτην άπο διειίας.
  — Απετάνθην, έξηκολούθηϊεν δ κ.Δέρ¬
  δος σ^ογγιζων τοίς ύγρούς οφθαλμούς τού,
  είς τΌν 'ΔνακτορικΌν κήπον, άλλά καί βκε'
  άτυχία.
  Διά νά μή κάθ^αι άνίλαβα- εργασίαν
  κυριολεκτικώς χαμάλη είς τΌ άνθοπωλεΐον
  τοΰ κ. Φλεριανοΰ. Έοενα τριαντάφυλλα
  άνθοδέσμας καί «κουδαλοΰτα γλάστρας είς
  τ,Ό ξενοδοχείον τής Μ. Βρεττανίας. Μο;
  ίίιδβ πότε μίαν δραχμήν καί πίτβ 50 λ«-
  πτά. Άλλά καί, άπ' ίκεΐ ϊπαυσα, διότι
  Κχει τακτικήν έργαβίαν.
  — Τότε τί ί·,ί)έ) ατ,» ν« κάμω ·, "Ετρωγα
  είς -ο οικονομικόν σισί-ζΐον, έστενοχωρούμην
  φοβερά, ΰφιστάμ ,ν ·ιά πάνδειγα, Ούδίποτβ
  δμως έζήτησ* ««ν:1.^ άπΌ κανένα, «προτ|
  μησα νά άποθάνω τής πείνης, ΚαΙ διά νά
  αήν άποθάνω ςξ &π.Ά$ ήλθα εδώ λοΰστρος
  διά νά κερδίσω τΌ ψωμί μου «ντίμως μέχρκ·
  ότου ή^ φιλανθρωπία έλθη άρωνςς ^α. εΐο
  εμέ καί μοί δώστ^ «ρν^,^ν
  νφ ερ·;αβθβ.
  •Α^ϊΐρέττίσβ τ4ν
  V..
  Δέρδον
  ?./%-<;« το γιαλισμ* παπουτσιών διτβο είχε διακόψη πρΌς στιγμήν διά τ6 |ντ«ρ6ιοΰ μου, ^ Οί περιπατηταί τής πλατ«(ας τοθ Συν- τάγματος {ννοήσαντες το γεγονος συνίρρευ- σαν πρός τΌ μέρος δπου ο κ. Δέρδος «/.ά- θητο με τΌ κασελάκΐ το« καί εγιαλιαζε πα- πούτσια. Μετ* Ολίγον ευρ6τατος κύκλος ε¬ σχηματίσθη πέριξ αυτού οχολιαζων διαρκώς τΌ γεγονΌς καί άκούων άπΌ τΌ στόμα το3 άτυγους νέου τα αΐτια τα οποΐα ·5^ »ξώ· άτυχους ; ψ Οησαν είς τΌ δοάδημα τού ΤΑ ΣΚΑΝΑΑΛΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΓΙΝΗ2 ΟΊ μοναχοί τής μονής Αίγίνης διά τηλ»· ^ραφήματός των πρός την Ιεράν Σύνοδον ίιαμαρτύρονται κατά των σταλέντων έκεΐ όπως ένεργήσωσιν άνακρίσεις «πίτών γ«νο- μένων σκανδάλων, διότι ούτοι ουδόλως έ- •ήτασαν αύτούς επί των χαταγγ«λθέντων ιπ* αυτών, άλλά σκανδαλωδώς μό^νον παρε- ιάθησαν.... είς γεϋμα έν τ^ Μονχί παρατε- ιέν υπο τοΰ Ήγουμέν'ου Είνβ ααΐρΌς πλέον ) Ι. Σύνοδος νβ Οέο- τέομα είς τ*ς περιπε- ;ειας των μοναχων, οίτινες χάρις είς τΌν περίφημον ήγούμ«νόν των ΰφΐστβνται τα^παν- ίεινα. "Αλλως τε φρονούμεν δτι μ«τά τα ;υμ6«ντα τερατουργήμκτα άςίζβι τον κόπον ά σταλη ΐιπΌ τής Ι. Συνόϊοο &>% άνακρι-
  ;ής κληρικΌς μορφωμένος ν αί ουχί οί διά-
  ροροι παππάδες, οί μεταδαίνοντες μόνον καί
  μόνον πρός άναψκχήν καί διασκέδασιν.
  ΟΜΓΟΣΤΙΧΟΙ ΕΐΔΗΣΕιΊ
  Σήμερον «ν. τί) οίκία τοΰ Πρωθυπουργοϋ
  .. Δηλιγιάννη,' έπανελθόντος «κ Κερκύρας
  ιαί τοΰ κ. Σκουζέ σινγκροτεΤται νέο»
  ΎπουργικΌν Συμβούλιον.
  — Τηλεγραφοθσιν «κ θηδών δτι ιίς το
  χωρίον Πυρί ένέσκηψεν ή νόσος διφθεριτικος
  κρούπ έξ ής προσ«6λήθη καί απέθανεν έ'ν δι·
  :τές παιδίον.
  — Κατηρτίσθη νομοσχέδιον, προδλέπο»
  περί τής μονιμότητος των ΰπαλλήλ'ϋν.
  Λίαν ίπιτυχής ητον ή π;ίχθ£σινή έν τη
  ίπαύλει τοΰ κ. Καραπάνου δεξίωσις ιώτ
  •ένων άρχαιολόγων.
  — Οί Όποΐοι διήλθον ώρας αλησμονήτους
  τυχόντες μοναδικής φιλοξενείας.
  — Είς τΌ τέλος εχορεύθη ό «λλην<- κΌ? χορΌς τΌν οποίον ίσυραν ό Γενίο*«ρλης, ό Στριφτόμπολας, ό ΰπολοχαγΌς Δαλιάνης καί άλλοι. — Ό δασιλόπαις ανδρέας πβρηκολού- 0η μετά πολλής προσοχής Λν Ελληνικόν χορόν. — Τάξις παραδειγμαΛική έτηρήθη καθ όλην την διάρκειαν τής δεςΊώσεως. — Ή άστυνομία μας άπέκτησί καί νέον «πίλεκτ όν μέλος. — ΤΌν ύπολοχαγΌν καί ίππότην τοΰ '/ρυσοΰ σταυροΰ χ. Δζλιάννην. — Ό οποίος διεκρίθη ίίς την «στανομι- κήν υπηρεσίαν. — Ό κ. Παπούλας έφρόντησε ^νά έχη πλησίον τού 6τι εκλεκτον έχει νά, επιδεί¬ ξη το αστυνομικόν σωμα. — Έκεΐνο το όποΤονΐ ίχομεν νά σιχΐτή- σωμεν είς τΌν κ. Παπούλαν «ίνι νά μ«τριά- ί~, •'οήν αύστηρότητα των όργά^ων τού. —-Έκεϊνο το οποίον «πιτυγχάνεται μέ τΌ άγριο κατορθοΰται μέ το ν.αλό. — Τν3 προφορικη παρα:Αλήσει τοθ κ, Δουκάκη, σχολάρχου, ό γυίλναστικΌς βϋλ- λογος Κηφισσίας α'Ηρώδης ΆττικΌς λίαν ευχαρίστως παρέσχεν κατά πάσαν Πέμπτην καί Σάββατον μ.μ. τΌ έν Κηφισσία γυμνα¬ στήριον τού πρός «σχ.η<πν των "μαθητών τθϋ έν 'Δμαρουσίω Έλλ. Σχολείου. — Ώς δ' έκ τούτου μετά παρρησίας δυ¬ νάμεθα νά όμβλογήσ-ωμεν, {ίτι είς ιΌν κ. Δουκάκην καί μόνον όφείλεται ή κανονίση εφέτος λειτουργία τοΰ σχολείον καί ό μ«τβ έξαιρετικής έν 'ΑμαρουοΙφ επιτυχίας έορ- τασμος τής 25 Μαρτίου. — Άτιν* δικαί«βς πάν» έπέσυρον υπέρ αυτού την εκτίμησιν καί αγάπην των κα- τθίκων Άμαρουσίου, Κηφισσίας κα'ι Χα· λανδρίου. — 'Υπβρδολικά ήσαν τα γραφένΐα χθές διά την νέαν Πανδώραν ώς απεκλήθη, ή¬ τις «στάλη είς τΌ άεριόφως. — Ή γυνή έγκαταλείψασα τον τοφλον σύζυγον της «ΐχε λάδη προ πολλοΰ κακήν οδόν. — Έκ τής πρώτης κληρώσεως τοΰ λα- χείου τοθ Έθνικοΰ Στόλου «περίσ«ι>σ« κα-
  ΟαρΌν ποσόν άνελΟΌν είς 640,343.
  — ".Απεστάλησαν πρός τό ταμείον τοί5
  Έθνικοΰ Στόλου αί εξής είσφοραί: 200
  δρ«χ. παρά τής θανούσης έν Λαμΐα Μα¬
  ρίας Άθ. Σακή καί 50 κ<χρΛ τίΐς χηρας Ι. Σαρδελα ή Κλάπη. — Ή «πιτροπή επί τής ύποδοχής των Οωρηκτών «ν Πορτ—Σαΐδ απέστειλε 533, 80 φράγκα χριισα, καί παρά των «ν Κιέίω Έλλήνων απεστάλησαν 361,66. —Τηλβγραφικδς άνήγγβιλ«ν ό νομάρχης Κερκύρας δτι ή Α. Μ. ♦ Β«σιλ«ύς άνεχώ- ρησ« μετά των λβιπών μβλ&ν τ,ής Β. θίκο· γενείας «κ Κερκύρας την 2 πρωϊνήν &?οα τής σήμερον βπιστρέφων είς Αθήνας. — Ανηγγέλθη «ξ Άγνάντων δτι χθέί την νύκτα «ίς τΌ χωρίον Ράχι εδρέθη άπην- Ορακωμένη ή χήρα Θεοδώ^κ' Χρήστου Λά- σπια έν«κ«ν «ναφλέξίως τ4ς καλύβης «της. Τηλεγραφοΰσιν «κ Κ«ρκύρας δτι «ίς « χωρίον Άγία Θεοδώρα ή χή?ί, *Αθανασίο·; Καρατζα τεκοΰσα έκ κλεψιγαμΐας άρρ«ν ά- πέκτεινβν α»τς. Ό «ίσαγγελεύς μ»τ« τοΰ εϊ- ρηνοϊίκ,βϋ συνέλαδον την έν λόγω χήραν *ΐ· τβπιν χαταγγελίας τώ» γ«ιτδνων. — ^Ό έντ,αΰ&α παραμένων άντιπρόσωπο; των «ργοσιασίων Μάνλ-χιρ έκενλίφθη καί σήμερον τΌν «πί των Στρατιωτικών ΰπονρ- γΌν κ, Μαυρβμ-.χάλην παρ' φ ι —ολύ. *' ν διά Ι «πα-·< «λαχησαν κατόπιν Ι>> 'ο1 β^*
  Αντωνιώης κ«! λουρδοΰμας, έξ ών ό πρώ-
  **?* .έτ,Ραϋ?·«τ!σβ σοβαρώς δι' έγχειριίίο»
  τον οκυτερρν «ίς την δεξίάν βουδων. χώραν.
  ^ ~~ ^Οάσιυνόμος τοΰ Δ' τμήματος ι-
  ^«ϊίνας ενεργήσας αίφνη$ίαν έπιθβώρηυι»
  είς τα άρτοποιεΐα τοΰ τμήματος τού κατίσΥ.»
  «α τοΰ άρτοποιείου Παπαθεοϊώρου 140 1)*
  οκ. αρτου λιποδαροΰς κατά 25 δράμ. κ»ί ι*
  τοθ άρτοποιείοι» Εμμανουήλ 48 έκ. κατά
  20 δράμια,
  — Χθές περί την 5 μ. μ. κάρρον έλαά-
  νον άπο ρυτήρος είς την οδόν Πειραιώς
  έμιβλώπηαεν είς διάφορα μέρη τοΰ
  τ'ίν 13εττ} παϊϊα Λ. Λοντβρίτψ,
  Α3ΕΤΡΑΠΚ
  "ΑΣΤΡΑΠΗ
  Ταθημερινη εφημερισ
  ΚΡΗΤΗΣ Κ. Ε. Γ,ΟλΑΑΣΗ.
  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 Απριλίου. — Άν. ηλ. δρ,
  5. ϊθ.—Λόσ. δρ. β λ. 35.
  ΣΛήνη 1° ή>«Ρων
  δόίον <ΐοΰ βαυιιατονργοθ ν.ήν προσανατολισμοΰ τής ίξωτερικής πολι- τικής, την όποιαν διευθύνει ή διπλωματική έμπιιρία καί ή οξυδέρκεια τού" Βασιλέως Γεωργίου. Ή «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ» γράβει, βτΐ οΐοσδήποτε χαρακτηρισμΌς, Ιστω καί ό βα- ρύτερος τής διαγωγής των τριών άρχιεπα- ναστατών κατα τής Κρητική*; *αί Έλλην. Πατρίδος θά ήτο έλαφρος προ τοΰ δυσθεω- ρήτου ΰψους καί ίλιγγιώδους βάθους κατα- στροφής, ήν έτοιμάζουν διά την μεγαλό- νησον. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΖΙΦΟΣ Α,νιιβΦ ΠΑΡλΙΚΕΥΠ 1 Απριλίου 1905 104.76 Β45.— ΠΑΡΑΠΑΙΟΥΣΑ ΕΧΙΙΣΤΟΛΗ 'Κβν Β ο)ο.........λρ. Τρα«. 4ο)ο...Φρ. )ρ , ϊ1)ϊο)οΔρ Α. Μιλιγαλβ δ ο)ο....... · Μ ΕΤ ΟΧ Α Ι Τραπέζης 115.60 103 — Κνρτβ _»ευθι/ντά τΛς Τώρα ποθ παρήλθεν ό σάλος τής χοροε σπερίδος τοθ «Άκταίου», έπιτρέψϊτε είς κυρίαν γνωστήν σας καί συνδρομήτριάν σας, έ τ ι κ ε^τ ι κ ά ΠΓ>ο·κοννήβου.
  θιββαλίας.............
  'Υπιγγίων ιτροοόδων.
  Πανινλην. ΆτμοιΛ...
  Μιταλλιίων Λαυρίου..
  Έργοληψιών...........
  ΠυριτιδοττοΐίΙου.......
  Έλλην. Ήλικτρ......
  Δ'ομβσ. "Εργων.
  ΧΡΎΊΟΙ ΚΑΙ ΣΎΝΑΛΑΑΓΜΑ
  γ
  οψιω< ε ε · Ϊ.Β17 50 12292 ... 1.04 82..... 164.- 147 75 202 50 425 — 158.— 90.50 131.25 63.50 Λτι ςς Κυριε μοί, που, πρός Θεο3 ηκούσθη ε- ζωμος εσθης μετ» ιΐΜ>υ γυναικείου ; ποίος
  Ι* ε έφευρέτης τής Ο«υμ.αίΐας αυτής «τι-
  γρα,ρής των απόκρεω τής. Οενετίας
  εν καιρώ τεσσαρακοστή; ; Οστισοη,οτε κ«1
  αν είνε, τον συλλυπουμαι εγκαρδιως, όπως
  συλλυποϋμαι και τας ομοφΰλους μου διότι
  την περίεργον ιδιοτροπίαν τού.
  ΑΠ0Τ01ΜΡΑΪ1
  [Ε ΙΔΗΙΕΙΣ-ΕΠΕ1Σ0ΔΙΑ-ΣΚ λΝΔ&ΑΑΙ
  Ή κλήρωσις των στρατευσίμων ίν τφ
  Δήμψ Πειραιώς γενησεται την 14-22 αρξα¬
  μένου μη/ος Απριλίου.
  — Έκ των 236 κληρωτών τοΰ ήμετέρου
  Δήμου ύποχρϊθΰνται είς 18 μηνών ίιπηρι-
  σίαν μόνον 67.
  — Την Κυριακήν καταπλέει είς τΌν λι¬
  μένα μας έ'ν έκ των μεγάλων καί πολυτελε-
  στέρων άτμοπλοίων τοΰ Αΰστριακοί! Λοΰδ
  αθάλειο».
  — Είς το οποίον έπιβαίνουσιν 100 περι
  ηγηταί.
  — 'ΥπΌ των άστυνομικών δργάνων συν¬
  ελήφθη Ό Β. Παγώνης.
  — Διότι την παρελθούσαν νύκτα αφήρε¬
  σεν 90 άρτους τοθ Β. Στεργιοπούλου.
  — Συνελήφθη ΰτο των άστυνεμικών δρ¬
  γάνων χθές ό λωποϊύτης Εύαγ. Αημόπου-
  λος. ' ν
  — Καθ* ήν στιγμίιν παρά την αποβάθραν
  Τσελέπη προσεπάθει ν* άφαιρέστ) το χρημα-
  τοίυλάλΐον γυναικός τινος.
  — Παρουσιασθείς χθές είς την αστυνο¬
  μίαν ό κ. Κοπελιάρης ανέφερεν ότι άπο τής
  άπουσιάζει ό ΰπάλληλός τού Άν-
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΡΑ
  ΑΙ ΕΝ ΡΩΣΙΛ
  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜ1ΣΕ1Σ
  ΙΑ.ΙΜΤ- ΤΗΛΕΓΡ· ,,ΑΣΤΡΑΠΗΓ
  ΠΕΤΡθνΐΙΟΑΙΣ, 1 Α¬
  πριλίου. — Βεβαιούται επισή¬
  μως, ότι ή Κυβέρνησις απεφά¬
  σισε ν* αναβάλη τάς έκκλησια-
  βτικάς μεταρρυθμέσεις, ώς έπί-
  βης καί τόν διορισμόν τού Πα¬
  τριάρχου τής ρωσικής έκκλη-
  οίας.
  (Άθ. Πρ )
  Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ
  ΡΩΣΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΤΗΛΕΓ- «Π' ΕιΟΕΙΑΙ
  Π ΑΙ*1_1ΪΟΪ,1' Απριλίου.—
  Δέν εγνώσθη εισέτι έξ ουαεμιδ,ς
  επισήμου η άλλης πηγής ή
  είδησις, ότι έλαβε χώραν ναυ-
  μαχία μεταζυ των ρωβΐκών καΐ
  Ίώ Οών ειςτας
  τας
  μαχ μζυ ρ
  Ίαπωνικών Οωρηκτών εις
  νήσους τού Άν»μπ* η εις
  τιμέρος*
  (Πρ. ΔΟ.)
  24 80
  124 50
  3112
  είς το άδδηριτικον ίδιόρρυθμον ή χώρα μας
  κατέχειτά πρωτεΐα κ,αί τουτο λίαν ά;υχώς!
  Άλλά ποτέ δέν εφαντο.ζόμην 6τι ή ίδιορρυθ-
  τής έτικέτας ήθελε φθάση έν Αθήναις
  είς τοιαύτην ήλιθιότητα απομιμήσεως των
  έσπερινών άμφιέσεων των οουλίδαρδιέρων
  •παρισινών έταιρών τή< ΚοΙίθϊ-ΒβΓεένβδ, τοΰ . κιχί τοΰ ΡβΙϊΙ-0»8Ϊηο, ΤΐΌθ&άβΓθ παραπαιόντων φδικών κονσέρ 1 καί ΤΑΧΥΑΡΟνΐΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 2 'Απριλιου.-ΕΙ; Κρήτην ί(Πβ»Λλτ>νο«) &*. μ- Είς Μιτυλήνην Σάμον
  1.1 Ρόδον (ΛβΟΙ") 9 π μ, Κ1< Βουλγαρίαν ΙΤζων) 10 π. μ. Είς θεσσαλονίκην, Σερβίαν, Ι>(αΛ«ν, Πίρτο-Ααγώ κ*1 Δ«ί·αγάτ< (Αίν8) 10 «. μ· Κ1« Ευρώπην Ιν γέν,ι καί 'Αμιρχήν (Φλόριο) 11 π. μ. Είς Χίον, Σμυρ- «Γ (Φλόριο) 5. μ. μ. Είς "Ηπειρον Ψλόριο) 5Γ;; μι< Δί««έλλιβ, κ*»)^, θΡά. «τ,ν Βούλγαρι*», Ρουμανίαν καί ΡωσΙαν (Λίυγ) 1 μ. Η- Είς θισσαλονΐκην καί Σιρβίαν (Γουίή) 5 V- γ οπώ ρ ψ των, δ'που καί μόνον συναντα τις την περί¬ εργον, άλλ' εύλ&γως φυσικήνϊιά τοίς παραπλανωμένους άκολάστους έπαρ χιώτας άμφΐεσιν έξώμου έσθήτος μετά πλατυγύρου § μή πΐλου 1 ! Καί αί όμδφυλοί μου αφέθησαν νά περι- πέσωσιν είς το φοδερον τουτο άτόπημα, διό¬ τι Ιτσι τοήΌελε το γοΰστο μερικών. Σας ϊιαδίβαιώ έν είλικρινεία, ο'τι περι¬ ήλθον τα πλείστα μέρη τής Δύσβως, αλ* αΰτο το "ρατούργημα δέν συνήντησα οΰϊα- μοθ, διότι παντοθ γνωριζουν νά ενδύωνται κα'ι φέρωνται ούχι ώς μαΐμοθδες, άλλά κατά τάς περίστασις, θ' ανέγνωσαν ϊσως' οί πί- θηκοί μας είς το περιοδικόν «Γβπιΐηίΐ», ο'τι έφ' όσον ή έορινή ίποχή προχώρει, αί κο- θά ί ____ , εσπέραν ανεχώρησαν των άτμοπλοίων τής έταιρίας Τζών α" γαρίτας» καί α'Δντιγόνης», οί άποτελοϋν- τΌ αρχαιολογικήν Συνέδριον είς Ναύ· __ άτμόπλοια ταυτα είχον σημαιο- στολισθη άπο τής πρωίας. πόλει μας ξεν.ζόμενος Σ. ίπίσκοπος Θηβών καί Λεδαδείας κ. Ίερώ- νυμος Βλαχάκης Οά ίερουργήση την Κυ¬ ριακήν έν τώ ναϊδρίω τοθ όρφανοτροφείου. ~!ίς την ίερουργίαν Οά παραστώσιν οί αποτελούντες τό συμβούλιον τοθ όρφανο πλεΐστοι έκ των συμπολ'.τών μας ΒάόΌς ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜ6ΤΗΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΙ^ , ΙΙ2ΥΛΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ Ο ΚΑΑΑ0ΓΕΡΗ2 ΑΙΧΜΑΔΩΤΙΖΩΝ ΧίΙΡΟΦΥΔΑΚΑΣ [ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΣΤΡΑΠΗΣ»] ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Τραχύνονται Γ.υ,β',οχώς χά. κρητικά πράγμ-ατα τείνοντ» είς γ».νικήν εξέγερσιν κα 'α.ίματο- χυσίαν. Οί αποτελούντες την Αύλήν τής Χ.*λέπ.%,ς, ένισχυό- μενοι&ι<*>ς-·ξ Αθηνών, «ρο·
  6*ίνουν είς βυλλήψεις καί άλλας
  ενεργείας αΐτινες έξερεθίζουν
  είς έπΛκίνδυνον αημκΐον τα
  τΐνιόματα. Αί έκ Κρήτης κ«τ«-
  φθάνουααι πληοοφορέαι αί δη¬
  μοσιεύομεν αι διά τούτύπου καί
  ίκείναι ιδίως αί οποίαι δ εν
  βυμφέρει νά οημοαιευθού
  ριβτώοιν ώς έπιδεινωΰείααν
  άκρον την κχτάαταβιν. Ή
  επαναλαμβάνομεν ν% συατήαω
  μέν είς τόν *Ί*πατον Άρμ.ο-
  βτήν, τόν μόνον ύπεύθυνον δι*
  τα έν Κρήτη βυμβαίνοντα, ότι
  ΔΙΑ ΤΗΝ ^ΣΥΖΥΓΟΝ ΣΑΣ
  Το πολυτιμότορον δώρον δια την σύζυγον
  σας είν· κυτία τινά καταποτίων Πίνκ. Αί
  γυναΐκες, αίτινες είνΐ πάντοτε ύποκείμ,ϊναι
  είς πλείστας παθήσ·ις, ώς την πτωχείαν
  τοδαϊματος, τάς ήμ'.κρανίας, τάς νευραλγίας
  την απώλειαν τής όρέξεως,τας νευρασθίνεί-
  ας, τάς μηνιαίας άταξιας, διά των καταπο¬
  τίων Π νκ έπιτυγχάνουσι πλήρη θεραπείαν.
  Δίδοντες είς την σύζυγον σας κυτία τινά
  „ ___ψ> -γ , καταποτίων Πίνκ, κάμετε εν δώρον μικράς
  μώσίΐς των θεάτρων καί χορών τής παρισι- Η·«ν τιμής άλλά μεγάλης άςίας. Έςασφαλί-
  νή: άριστοκρατίας, προσλαμδάνουσι γόητρον <*«« *ϊήν πραγματικήν ευτυχίαν, διότι αυτή θαυμαστήν, δια τής επί των κεφαλών προσ- δ'« *·*!'. «γεία; μόνον άντιπροσωπεύεται. αρμογής ρόδων ήγιρλάντας τινός ΐ? Δέν ύπάρχει όντως σκληροτίρα στιγμή ΧΑΝΙΑ, Ι ΆπΜλίου. —·ΙΙ κατάαηασις άπό χΟές έη&δεινώ- θη είς μέγιστον βαθμόν. Αί πόλεις .Χανίων, Ηρα¬ κλείου, Ρεθύμνου/καΙ Σητείας τρομοκρατούνται. Ή κρίσις όξύνβται καί άπό παντού άγγέλλονται άνταρτικά κινήματα καί φόίΐοι έμφυλίου είς λώτων των φυλακιοθέντων τό φρούριον Ίτζεδίν. Ή κυβέρνησις άπέκρουβ&ν έ- πιμόνως ώς βεβαιούται την αί¬ τησιν τής έπιτροπής. Τό τοιούτον γνωσθέν «*ρή- γαγεν όδυνηράν εντύπωβιν. ΙΤΑΑΙΚΟΣ ΕΤΟΑΟΣ ΕΙΣ Σ07ΔΑΚ Η Α1ΑΑ0ΣΕΙΣΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ Η ΚΑΤΑΙΤΑΪΙΠΟΒΑΡίΙΤΑΤΗ Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΐΟΣ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΤΟ ΙλΝΤΡΙΒΑΝΙΟΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΜΙΑ ΠΥΡΟΒΟλΗΣΟΥιΊ ΠερΙ τό μεσονύκτιον έκυκλο· φόρηααν «νησυχαστικώταται δι- αδόβεις. Κατ' αυτάς ό γαλλικός στρα- τός κατέλαβε χθές τό άπόγευμ» τό «Συντριδάνι». Έκ τής καταλήψεως ταύτης ή- πειλήθη αύγκρουοις μεταξύ των έπαναατατών κ*ί των διεθνών ατρατευμάτων. Αί αυταί διαδόοεις προοθέ- -.ουν, ότι οί έν Κρήτη ιταλοί στρατιώται ηπείλησαν τούς επα¬ ναστάτας, ότι πηώτοι θέλουσα κατ' αυτών πυρο€ολήβη έν πε¬ ριπτώσει καθ' ήν ήΌαλον ούτος αντιταχθή κατά των στρατευμά» των. ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΝ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ Η Κυβέρνησις άποφααίααοα νά καταπνίξη τό »ίνημαδιβ"—"~ τος μέοου, προέίιη άπό είς την /ρήσιν βιαίων μέτρων. "Οργανα τής χωροφυλακής συνεπεία ένταλμάτιον συλλήψε¬ ως κατά πλείστων Β«νιζελικών ώς ηαωταιτίων των ανθίων έαρινών διά σύρματος προσδεδεμένων επί τής κεφαλής κατά το είδος των άρχαίων Έλληνίδων των έλευσιγΐων μυστηρίωνΐ Καί ά μ' έ' π ο ς, ή παραπαίουσα κυρία έτικέτα, περιπίπτει είς τό άτοπον τοθ νά μιμήται τάς παρΐσΐνάς των καφφ5:ίων βταίρας, άδιαφο- βοΰσα ϋν ν.ιντ} ^ν πϊρίγελων των ξένων κυρίων, όν δυστυχώς είς βάρος ήυ,ών των ά θηνίίί,ων ήκουσα... (συγγνώμην, διότι καί έγώ παρευρεθην) ψαλλόμενον ώς άτελείω- τον κατά τής άμαθείας καί πιθηκοειδοΰς μι- μήσεώς μας τροπάριον. Μάλιστα άγαπητέ κύριε: Δεν γνωρίζομεν ατυχώς το «καλώς ιυμπεριφέρε- Δεν ΰπάρχίΐ όντως σκλη^οτρ γμή δια τόν ίνδρα, τόν ασχολούμενον κ,αθ' όλην την ημέραν έν τη έργασία τού, νά βλέπτΜ ως πρωταιτί^ν των προχθ& νών ταραχών προέβη εις την σύλληψιν πολλών «Γ,οσώπων. Οι συενληφθέντβς *φυλ*κίαθη λθ ί ους Ηατάπλθυ μοίρας - ^ ίταλΐκουοτόλουΙείςΣου- βχολιάςΜβι(ι δι«φόροτρο. ω ^ Ύ Βεβαιούταιότι τόν κατάπλουν ^ βτολον> -,ροεκάλβοεν ή κυ-
  βέοντβις διλ των ενταύθα «ρο
  ___ϋ' ην ώραν έκυκλοφόρουν
  αί διαδόσεις αυται ό ένταΰθαι
  παρεπιδημών Κρής κ. Λ|Ιαρ«
  καντωνάκης μετέβη παρά τώ κ«
  Γθυναράκη παρά τψ οποίω £"*
  μεινεν επί πολύ.
  ♦Ακολούθως μετέβη παρά τΛ
  „. Πρωθυπουργώ παρ' <^> έμει·
  νεν άρκΐτήν ώραν ουνεννοούμε·
  νος. ^ .(,
  Αί ν>κτερ$νάΙ αυτά- έπιοκέψεις
  «Λωβαν αφορμήν νάπΐστευθώοΐν
  αί ανωτέρω είδήσεις ώςάληθείς.
  οα* απαγγελθειαηί ογρς
  κατ' αυτών επί οταα« κατα τού
  γνωσθεϊβαι είς
  Αι
  την ημέραν έν τή έογασία τού,
  έπανερχόμϊνος έν τή οίκογενΐΐα τού, ϊν πρό¬
  σωπον μελαγχολικόν, μίαν σύζυγον στερου-
  μένην Γρέξεως καί βασανιζομένην «ς ήμι-
  κρανιών, πρσέτι δέ μίαν οικίαν κακώς Ιχου-
  σαν διότι ή άσθέ>εια κατέϊτησενάνίκχνον την
  σύζυγον πρός ■πασάν άσχολίαν. Έ<.εΐ ό'πον. τίν δλεθρον καί τή1» δυστυχίϊν. "Οταν δ- μως τα καταπότια Πίν* ε'ισέλθωσι έν ττ] οίκία ή άσθένεια έξέρχεται. ΊΙ άσθένεΐα έν τούτοις είχεν εΐτέλθη προ έξαετίας είς την οικίαν τής* κ. Μαρίας Γ. λίαν άνησυ- .1-™. » V· V ·. .. .1Τ- - , ,.___.. την πόλιν άκαριαίως παρήγαγον Εκπληξιν καί εξαψιν τώνπνβυμά- των πρωτοφανή. 'Έντας τής πόλεως έπικρατεί αύτόχρημα τρομοκρατή». Άπό στιγμής είς στιγμήν ά- γβγο- εξεγέρσεως παρ* ^ρς έν Ρεθύμνω διετά 0 4 ηλίύση κΐ1 κατ£πλβυσε 6ίς1»έβυι1>νον Εν »ύατριακόν
  λεμικόν όπερ Οά άποβιοάβη
  κατχατα-·
  λον αυζητούντ* θορυδωδως.
  •Η πόλις βτρ«τοκρη
  ριακομίνη είς αληθή
  σιν πολιορκίας.
  Οί φρουρουντβς τό δημαρ¬
  χείον καί την νομαρχίαν χωρο-
  φύλακες άναμένουν μέ τα όπλιχ
  ανα χείρας τό βύνθημα να πυρο··
  βολήαουν κατ* τού έξηγριωμ-4-
  νου ηολιορκούντος * *Λ "
  Έβεβαιώθη καί επιαήΐί-ως ή
  , αΐ3νι«^ ότο ό όηλαρχηγός Κα-
  " -"- βηΐ
  .. "•«Α'.Ι ··!■» -—-γ -γ· ■-
  τοΰ 1900, εχόρευσα είς τάς καλουμ,&νας
  Γβααΐίβα τοθ Βιρολίνου, Μονάχου, ΰ'.έννης,
  καί Βρέμης, Ιλαδον μέρος είς ίθαγενεΐς
  ;ερίδας έν Δρέσ?Τ|,
  »Ι1» «·|-. --, Γ "··"-»
  υπο σοδϊρα; αναιμ'.ας, αφ η; ο* ν
  ελαδε τα καταπότια Πίνκ ήρχισε να ίπα
  την υγείαν της.
  ίεων Οά ΐδΠ την Κρη'^ *^λι0"
  μένην είς άδελφικόν αίμ«-
  ίΕΚΘΕΣΙΣ ΣΙΓΓΕΡ
  •Αποτελεί πρόοδον διά > τάς "Αθήνας,
  Εκθεσις την οποίαν διωργανωσεν η ταιρ α
  Μπορν καί Σ-.α καί την όπο «ν «Οροος επ,
  , * .·. ..ι-..,., ««ΐΗΐάίων ττν τελειο-
  ιθ άγγλικου
  -^
  εν"-
  ΕΙεριπολίαΐ ίαχυραΐ χωοοφυ-
  (,κ^ιν καί διαθνοΰς στρατού πε-
  ριφέρονται διαρκώς τάς όδούς
  οΊ·«λύουααι πάντα όμιλον 0»ρυ-
  βούντα η θορυδωδώς αυζη-
  τούνχα
  _ "'"" ηΒΕΡΙΒΕΙΙ
  πολυμελής έκ πο·
  _ παρά τ ό χωρίον Κ οίντβ-
  πουλον μέ 1Ο χωροφύλακας,
  τούς όκοίους ήχμαλώτιαε κ*,
  άπήγαγεν είς Θίρισ
  ·»** *ό^βικόμεθα εί·]
  ·' "*<άς φοδερών αίματοχυ>
  καί έμφυλίου ν
  φίχθ!9'Μ 4
  λακας
  οί έπ^ναβτάται ώς
  —ούς "—•"■*ϊ'-»·"»<»« όμήοους θά |δ& μόνον έπ' •♦οντί·, ·τ·ς πρεριστ*-* » σωποι τής επαρχίας ------- βης Απόστολος ~3τεφανίδης# πρώην δουλ&υτής καί ό όπλαρ*ι χηγός Τβιτεράς. ΧΑΤΖΑΚΗΣ οθη χθές α ς την Κυβέρνηβιν κ*- Έκ τού εσωτερικόν τής νή- , ότι είς πλεϊβτα άξ,ς διεσαλεύθη είς έ- 6χ0ΐλον άπβιλούνται 1^ των τε πολιτικών καί των ι^-,μ», ■*—,__. σ'ιων διασκεδάσεων, καί έν τούτοις όμολογώΙ 8« σημεΤον, ότι μόνον έν Αθήναις άνα/.αλύπτω τα ά-Ι^λέον οΰτε 1£; μ αίμ.α«?· σκέπτεται ό κόσμος θαυμάζων την ποίησιν των ραπτομτ,χανών Σίγγερ καί τα παρ' αυτών έκτΐλούμενα έργα. ΟΊ έπισκε- τήν Ικθεσΐιτ ταύτην μένουν ίκθαμ- ών δαντιλλών καί των κεντημάτων ένώ άπ·/(τουν άλλοτε χρόνον καί άς πολλάς, ήδη διά των μηχανών Σίγ- έκτελουνται μετά καταπληκτικής ταχύ- ινον έν Αθήναις άναν.αλυπτω τα α- ------- -- ταυτα παθήματα, τα τερατώδη αύτά *«· οί ^εί μοί» ήσκν πάντοτε ψυχροί.^ κειί γελοΐα λάθη, ών ό ξένοςγυναικεϊος κό- "Ημην ύπβββολικα έςησθβΜησμένη καί παρ' » ΤΤλ—ιτ· ηΤΙΙ γΐ*Γ σμος εύρε χθές αφορμήν νά μας ψάλ-ζ όλην την διάθεσιν την όποιαν είχον δι'έργ* Α11υΖ.ΜΓ Ι Π/.ΙΖ. τον εξάψαλμον. «'«ν δέν ηδυνάμην ποσώς νέ έργασθω. ΥΠΡΑιϋΥ Λ Λ ΤΓΠΜ Ρ Μ Τί Ρ Δ ΤΓ ΑΡΤΩ Έμεινα λοιπον, άγαπητβ κύριε, μόνη "Επαϊχον προσέτι ίκ στομαχΐκών ένοχλή- Α^ΓυΨΐηΑΙ^)1 ΟΗ ΙΙΓΗΐνΐΙϋΙΙί ανευ πίλου χθές το εσπέρας μετά όλιγίστων «ών, έκ ϊυβ-τεψιώ*, αΐτινες έχειροτ-ίρευΐαν κυρίων το πλείστον ξένων, διότι ήμεΤς δυσ- την έν γένει κατάστασιν μου. Είχον πλέον τυχώς έγνωρίζομΐν το κορέκτ τής άμ- τελείως έξ αντλή ')·?,. Ε·'ς επίμετρον δέ τής φιέσεως καί ήρνήθημεν νά συμμορφωθώμεν '.....~"'Λ' 11™ ταόττ.ς εϊγον όπωλέσει ■■ν- την οικτρώς άπατηθεΤσαν μερίδα των Ι «ν υπνκν τ.^» ν,.^.Γ.. ... ^ ^ * Λ -*........»,«Λιι πρός Ι ών, νευραλγιών καί έκ δυυπνοίας. Κατα το ιε—;.. »,ί»™,ι« τ^ν ϋύνιον μου έχρησι- ^ ξ δόξαν 1ΙΙλΐΤ. ΤΗΛΕΓΡ. «ΑΧΙ ΧΑΝΙΑ, 1 "Απριλίου (ώ:α 6η α, )—Την στιγμήν ταύτην πληρορο- ,αι, δτι είς το Ηράκλειον 4 χω- αοφύλακες μ.ετά 1 ύπενωμ.οτάρχου έγ- 1 Οίντες Μαυ- Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Η ΑΝΔΜΕΝΟΜΕΝΗ ΜΑΧΗ ΤΗΑΕΓΡΑΦΓιΜΑ ΑΙΙ' ΕΥΘΕΙΑΝ *** τάξεις των, χαρισινών έταιρών. , λλ4 ά ^%Λ Μί η«οαοι>~«> . -- -^ ----- _ . λ 0
  Ο Ιβωρο», ο πιοΜβ ^αΧΛς θεραπευτικάς μεθόδους, χω?ίς να με τό σωΜ τοθ δπλαρχηγου
  ώμας απείρους, παρακαλώ Ι 1σΟανΟώ τήν ελαχίστην βελτίωσίν. Με εί- ράκη. τιΤ7*ΜΗΤ
  .*.*-!...«« »Λυ ίίλικοινών Ι .... »^ ^^η^ι τελεία απελπ.σια, ότε) ΛΑϋΛΐιπ*
  διά
  Ζητούσα συγγνώμας
  ήδδδ
  ΕΙΣ ΤΑΧΑ,ΝΙΑ
  Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
  ΑΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ
  ΤΟΥΥΠΠΟΥΑΡΜΟΣΤΟΥ
  ΓΑΛΑΟΙ
  [ΙΛΐΜΤΕΡει
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 1 Απρίλιον
  —Διάφορα ίηλεγραφήματα. άγ·
  γέλλουν, δτι οί κάτοικο.ι τί>$
  Κιρίν έγκαταλείπουν άθρόοι
  την πόλιν. Βεδβαούτ'Αΐ, ότι «ί»
  ΐΛπωνικός ατοατός ρ,υγκεντρου-
  ται μετά ταχ^τ*)τος ε£ς τήτ»
  άριατεραν ηλ'Λ>ρόν των ρώβων.
  (Πρακτορείον Αθηνών)
  {.ΨΙΜΑΧΙΑΙ
  Ο ΕΡΕΘ1ΣΜ0Σ
  ΤΩΝ ΕΠΑΝ^ΣΤΑΤΟΝΙ
  Ίϊ,^^^'χστασις βιν& είς άκρον
  Απριλίου.
  βινε ί ά
  *««ι»«ρ»»ι«.«
  ΤΉΛΕίΡΑΦΗΠΙΑ ΚΠ' ΕΪΒΕΙΜ
  , 1 ΆπρνΛίο>.
  —Έκ τού θ&άτρου τοί*, πολέ¬
  μου ουδ,βν έτερον αγγέλλεται
  ειμή μόνον άοήμ*»-1:οι προφυ-
  λακών άψιμαχίαι. ·η διάλυοΐς
  των π-/.γων ές-ϊΜ,Γ,χ
  θιατα, τάς οδόν, άδιαδς
  (Πρ. Αθηνών)
  ν* κ*·*
  ΙΑΙαΙΤΕΡΟΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦ
  'ΧλΝΙΑ, 1 Απριλίου (ώ?α
  1 Πημαρ'χ&ίον, την νομαρχιίαν'κ'νί
  φρουρεί αγρύπνως /
  ζας καΐ τ* λοιπά ϊ!«ι
  1 οτήμ.ατ'α.
  ΒΛΑΛΙΒΟΣΤΟΚ
  ευκολίαν
  σπουδαιότερον
  πάσαν Ιποψιν, ρ Τ
  -οίον είνε μί* ραπτομηχανη
  απεκλήθη αΐΐαγν.όσμιον 2ργ«νον
  ΐαπολέμησιντήςπενίας».
  πρός
  41, ΤΗΣ ΟΘΟΜΑΝΙΚΗΣ
  ΛΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
  άνεπί*
  μεις».
  Τα καταπότια πωλώνται εις άπαντα τα
  φαρμακεΐα πρός δρ. 4.50 το ν.υτίον ή ί^αχ.
  24 τα 6 κυτία. Γενικοί άντιπρόσωτκπ έν
  Ελλάδι Δαμαλας καί Σία ίν ΙΙε'ραιεΐ.
  Κεντρική άποθήκη διά χονδρικήν ν.^1 λα
  νίκην πώλησιν, Θεόδωρος Καζάζης φ^ρμχ-
  κοποιος, έν Πειραεΐ.
  Τα καταπότια Πίνκ δέν παραδάλλονται
  ΊΙ ΰπίροχος δρα-
  αϊ-
  ____---------------------" ηυνΐίΥΛ'ϊ ΠΡηΙίΤΟΡ Τα καταπότια ιιινκ «» —γ-—■■·■
  '·!^χ«-« «ίλΒΡ. Κί— =Κί—Ξ5
  ς να
  καί νβ
  λογικα
  ■ «νΐξουν
  ίφήσουν νίι «ιτθυ
  ή πατριωτικήν
  οέπει τούς ίπαναο-τα- Α Τ Λ Ί' Γ^ΖΧΙΧ-Λ—*-^ στικοτης των, γ.-ι-·.■··-·. ,
  Ο Κ. 1,
  5&
  λουθήσωσΐ «!«ύτην
  Ι&ΤΡΟΣ
  κατόπιν τής γινομένης τρος α·υ™#,«- : ν»-^λωββν απεριφΕ>»ο·«
  νακοινώσεως, 6τι οί πρόξενον άπέρρΐ-' χωροφυλακή δέν δύνα-ι
  ψαν τήν αίτησίν τω, Τ«ρί ^^^ [ ^^%^**ϊ Ζχ
  σεω; νέας ττ.ροθϋΐμ,ίας. ! »«».» τής μέγα)
  Μαιευτηρίου
  Δένεται καθ' εκάστην πλήν τής Κυριακής
  α Όδϊς Πινα^ωτών 22
  Των· υΐννν· ■»» --[- ψ ,
  αα των οποίων τό νόσημ« έθίωρήθη ανιατον
  ζίτινα είχον ενκαταλε'.φθή είς τήν -»"/«-
  ^καταπότια ΓΙίν/., τα 5ποΤ« τ*[ ^
  σίδηρον, μ«γγίνιον κβΐ ετέρας, ουιι»', 4νι-
  σχυταάς ιο- 9ρ;(ανΐ3^ υ^ μορφήν^ λίαν
  »Υ δι* '.ον οργανισμόν, είνε το
  παράγγελμα των Ίχτρών δια
  καταπολέμησιν τής άναιμίας, τής
  -^^^7(έ~γάτρι«) δΑ μ^ύ-
  στους καί βούστας πεπε-ρα^ίνα:, εργασ'ίεΐ-
  ,αι είς πρώτης τάξεως έργοστάσ.α ζητουν-
  ,α, είς το ΕΡΜΕΙΟΝ,
  τ,μ·ρομι<»Οι», την καταπέμη ής μ ►Λωρώσεως, τής νευρααθενείας, τής γ αδυναμίας, τοΰ ρ5υματισμοΰ, των πόνων τοΰ στοαάχου, των ήυ.ι/.ρανιών, των ν«υρ;χλ- γ.ών, τής ίσχιαλγίας *αί τΛν ανωμΛιων βρίαν οί έν «ερίτψ . τωάχούσματι, βτι ή Κρητική Πολι- | ,^ άρ'χγγ6ς ,ής χωροφυλα- άπεφάί/ιτε νά έΗαναγκα" τού- ί^ς ^^ Μ6νάΚΟ παρουβιάσθη αίς τους, δπως παραδύθοθν διά τής οίας, !τθΛ» ^««χον άρμοστήν καί τού ε- κατόπιν τής γινομένης *?>>ς αύτο« ά- ί
  V
  χωββν άπεριφράβτως ότι η
  1 ' ν ,γ- >.ί... ι -----1—λ. ζ 6^ δύναται να τη
  φρουρή-
  του!
  νέας ττ.ρο(1$ιΐμϊας. ! νΕν61Ι>&ν τής ««-β"**.*·* <βω^ Οί έτζαναστάται έοήλωσίχ^., ζτι Οά ; ηνευμάτων έξά «?β«αή««ν μ,ΐλλβν V άποϊάνουν χά- | '^^^λ^εν ^^"^τ* ςιν τν, Πατρίδος των, Τ.αρα να παρα- , τούτου ^^,.^^ „ ^ %^ "οθν διά τή; οίας. ( «ι,ρεκάλβββ τλ φρουρήο» , τ^, ά- Ό διεθνή; ο-ΐρκτος "α-ί/^ο, ~.φ ^^τΟ9^χ^ •πρωϊαν την ουδετέραν ζών/ ν, ίΓ.&/.τ4ι-; Ό Γάλλ^^ «.^-γ-, ,ς κατεΛ- ς αυτήν είς απόστασιν 10 -///.«,.£- 0ών ^* ^«^ρω* άπέστειλ. υ* ί· ί....... „>. >>..-Υ·Ασγ1 ΚΟ Γθιλλο'^ βχρ^-ί ιώτας εις
  -ικοθ Χ*Χ4β"^ ϊν« «Ρ^3^1 «'^ν τόν
  " ". Γ'^.ατον ·Αρμ.θβτήν.. .
  «Ισχυραί περι«ολ£α ι διεθνούς
  η
  τρων. Είνε
  στενήν
  ς
  δ' έτοιμις ν·
  αύτοι! είς πρώτην
  καί έν άνάγκ^ νά έ
  Ι στρατου περΐφέρ»οντ^ ι είς
  Ι δούς καί Βιαλύου* * ί'αντα
  ομι
  ΑΣΤΡ'ΑΠΗ
  Η ΚΥΡΙΑ
  ΝΤΕ^ΒΙ
  2ΓΝΕΧΕΙΑ
  ΤΗΣ 1ΣΤ0ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΙ
  Κεφάλαιον
  IV
  Αΰτό δέν ηδύνατο ου τε νά τό φανταοθτ)
  θυ'τβ νά το ύποθέσ^ ό Άμερικ,ανός.
  Μβ'σα είς τό σκάφος αΰτΌ ό Τσάγκ είχε
  ιόσους άνθρώπους καί τάσας γυναικός, αυτή
  ή διασκέδασις ή γενομένη πρός τιμήν τού
  τού" απεκάλυψε τέσους άνθρώπους οί οποϊοι
  δ'λοι των εγνώριζον τον ϋπήκοον ώς αύθε'ντην
  χαΐ ιον Ιτρεμον, βπομένως εάν ίμενεν βκεΐ
  χρυφά ό Τσάγκ διέτρεχε κίνδυνον εάν άπε-
  • χαλΰπτειο νά συλληθφί) νά ήτο μωρός μω-
  ρότατος, διότι ασφαλώς θά καθίστατο γνώ¬
  σις ή παρουσΐα τού άσφαλέστατα θε συνε-
  λαμίάνετθ.
  — Τί διάδολο τρέχει έδώ, έμουρμούρι-
  σεν ό 'Δμερικανός.
  ΚαΙ παρετήρει τήν όψιν των δύο έκείνων
  άνδρών οί οποΐοι απετέλουν τό πλήρωμα τής
  Ιστιοπλοούσης λέμίου τού τή*; οποίας ή
  μορφή ήτο στυγνή καί ξηρά κβί άπαίβία, < Ασφαλώς αύτοι οί δύο θά ήσαν πολύ π#- στρικά ύποκείμενα, θά ήσαν πειραταϊ έσκί- πτετο* καΐ Ησθάνετο θαυμασμόν 3ΐά τάς πε- ριποιήσεις των αύτάς. ΠθΟ στό διάδολο θά έφανταζόμην έγώ, ίλεγε καθ" εαυτόν, ο'τι θά γίνω φίλος πει- ' ρατοΰ χαί άρχιπΐιρατοϋ. θά συνεννοο3μαί καί θά συνοργιβζω μετ* αύτοι». θά κάμω τέτοιο ταξεισακι μέ ιστιοφόρον λέμδον διωκουμένην υπό πειρατών. Καί θά κυβερνώ έγώ πειρατάς. Καί τί πειρατάς Θ;έ μου ;.. θεέ μου. Κινέζους καί ίαπωνέζους. 'Δφ' ενός μέν ήρχισε νά αίσθάνηται έν δι¬ δός μυχΐας άγανακτήσΐως κατά τού" έαυτοΰ τού διά τήν τόσην μετά τοθ Τσάγκ συνοικία- σίν τού. Αΰτό ή^χιζε νά τόν θλΐβτο, "Ηρχιζε νά τόν στενοχωρϊ). Ή ανάμνησις των όργίων τής νυκτός έξ αλλου τόν έκαμε ιώρα νά άηδιάζτ,. Καί ή !3έα ότι αύτοΐ οί άνθρωποΐ ήσαν ίλοι χακοΰργοΐ. "Ήσαν φονεΓς. Ήσαν μυροί δολοφόνοι. Είχαν βάψτ) τάς χείρας των είς οίμα ά- Οώ»ν ίυστυχών άνθρώπων τόν έκαμε τώρα νά φρίσσν;. Και ήρχισε νά άγανακτί) κατά τοθ έαυτο3 τού πώς ϊιάδολο τήν Ιτεαθε νά μπλέξτ^ "'■* ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΕΡΜΟΪ Διερχόμενός τις έξωθεν -τού" καταστήμα- τος των κ. κ. Δεβαντή καί Χρυααν&ο- πονλον Ιν τ$ δδφ Έρμον αριθ. 104 σταματα Ικπληκτος παρατηρών τό έν αυτώ* ίΰρισκόμενον πλη*θος των Κυρίων αΐτινες ά- ναμένουσι νά εΰ'ρωσι σειράν δπως προμηθευ1· θώσι διάφορα έμ,πορεύμ,ατα καί τουτο ένεκεν ττ,ς εύθηνέας των τιμών ώς αρχήν έχοντες τό Έν τή καταναλώβει τό κέρδος ΣχεΠόν Δωρκάν καί είς τιμάς άκαταγωνίστους καί πρωτοφα- νεΐς ό'λα τά ε?5η τή"ί πολυτελείας καί των ψιλικΰν, ήτοι Κορσέδες τελευταίου συ- στήματος, πλουσίωτάτην συλλογήν Δαν- τελλών, 'Ατιλάζια ταφτα, πον- ζίδες λουϊζίν Μουοοολένας. ΤΓούλια ζιά βέλλ(χ καί διά κα¬ πέλλα. Κρεπ-άγγλέ, Κεντή- ματα, κάλτσαι, χειρόκτια, τρα- χεΐλΐαΐ μεταξωταί κηπούρ κλπ. Είδη ρα- φή"ς φόδραι, αατέν, σανκουλιά, Λΐεταξουργείον κλπ. Ευθήνια πραγματικήν καί άνεγνωρισμένη . 104—ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΤ —104 ^*Λ σβ ς η μιά τέτοια συντρθφία. Αΰτο.ς ένόμιζεν ότι θά εύρισκε τον Τσάγκ καπου μυστηριωδώς τρυπωμένον. "Ι«ΐιΐς_ οέ καμμιά γωνιά σέ κανένα σπητά- *1 τής Ίο7.αχά?^ή σέ κανέν» μυστηριώδες Ότι ό Τσάγκ θά τοθ ύπενθώμί ά ίΙ πόσχεσιν τού να τ _. -—■ Οιοίυεσιν ^ΜΐΙ'ίΐιτ(—^ιρ οιοίϋβσίν να τορ τραίήξτ^ %ν- νίνα τσε* καμμιά δεκβρια χιλιάϊιίν λιρών, 'Δλλ' έβλεπεν ο'τι άν Ι νά φαντ3 αυτος ή ί ό Τά χρήσιμος εις τον Τσαγκ, ό πειρατής τόν διε σκέδαζεν αύτός δι' άνελτ.ίστων γευμάτων καί έτι άνελπίστων άπολαυστΐκών όργίων. Καί ήτο αδύνατον νά καταλβδτ, τί συμ- €αίνει. "Επειτα τόν κατέπλησσεν αύτό τό τρομα¬ κτικόν θράσσος τοθ πειρατοΰ. Ν* ζΐ μέσ* είς τόν λιμένα ώς έκατθμ μυριοϋχ,ος διεφθίρμίνος δίδων νύκτα όργίων πρός τιμήν των φίλων τού. Καί κατόπιν νά βγαίν^ περίπατον με '.ό κόττερό τού ώς έί?ος "Δγγλου τζέτλευ.αν αΰτό ήτο τερατώδες ν.αι άσυμδίδαστον πρός την λογικήν. (Άκολουθεΐ) ΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑΙ ΜΕΛΑΝΑΙ ΕΙΝΕ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΑΑΤΚ&ΐ ΕΝ ΒΟ3ΤΟΝ ΜΑ33 γραφής ποικίλων χρωμάτων αντίΥΡ*9«ς (δι* Κόπιας) ΔΙ ΜΕΔΔΝΔΙ ΤΗΣ ΕΤΔΙΡΙΔΣ ΟΔΕΤΕΕ'3 ΕΙΝΕ εντελώς άνεξίτηλθΐ* τουτο άποίειχνύει ή χρήσις αυτών από τας Κυδερνήσείς των ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ καί άκο τούς με- γαλους Αμερικανικούς Σιδηροδρόμους. Τό -χρωμα των διατηρείτο^ ζωηρώτατον επί ολοκλήρους δεκαε- τηριδας, ουδέποτε δέ άμαυροΰται % έξαλείφεται όπως συμδαίνει είς 6) άς τας λοιπάς ΜΕΛΔΝΑΣ. ^ II συσκευή των είνε έπιστημονικωτάτη, έντός κυτίων ξυλίνων μή επηρεαζομένων υπό τής^Μελάνης καί μή έπηρεαζόντων αύτην, ^ Τα πόματα δέ αυτών είνε τόσον εύφυώς προσηρμ,οσμένα καί κα- λυπτονται^δι έπιπόματος, ώστε νά μή είνε άνάγκη νά έκποματί- ζεται η φιαλη ίνα γίντ, ή χρήσις τής μελάνης. , ή χρής ής μης. ι ΖλΗ™ 1ΊΓΕ τάς ΜΕΑΑΝΑΣ τής 'Δμερίκανικής Έτ«- ρίας Ι.Α11ΤΕΚ 8 π«ρά τοΤς Γενικοίς αντιπροσώποις διά την 'Ελλάδα καί Κρή^ν κκ καί Λ,ρητην κ.κ. Β. ΛΕΪΊ Ρ£Αΐ Χ. ΛΕΓΓΕΡΗ (Όδός Μιαουλη άρ. «) δ'που καί πλουσία παρακαταθήκη μελανών. ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ πωλεΐται παρά τοΤς κ. Χ. Βαριατζα καί Σα (υποπρακτόροις εφημερίδων). ™?2ΗνΛΤτφΛ: ΒίκτοΡ' Φ6Ρτγ! (^ρ«γ Ε Ν ΑΘΗΝΑΙΣ παρ' άπασι τοίς χαρτοπώλαις. ΔΕΙΓΜΑΤΑ άπστέλλονται παντί τω αιτούντι. ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ α 49—Όδός Σταδίου— "Απαντα τα είδη των Ωρολόγιον «ίς τιμάς ασυναγωνίστους λιανικώς. Όμοίως σοδαραΐ έκπτώσεις 5ιά την χονδρική πώ- λ»)σιν. Οί ένϊιαφερόμενοι άς ζητήβωσι τι- μοχ,ατ άλογον. 'αΙΪΙΪΙίΤΕΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΑΙΟΟΙ ΓΧΟΣ>
  ΑΡΓΤΛΡΟΣ
  1ΙΛΑΤΙΜΑ
  πωλούνταΐ κ»1 άγοράζονται
  Είς λογικάς τιμάς.
  ΛΡΓΥΡΑΜΟΙΒΕΙΟΝ
  .1, ΑΣΙίΗΤΟΪΙΟΥΛΟΥ
  11Ο Όδός Αίόλου 1ΙΟ
  ^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*
  ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ τά χρηματα είς τούς αγοραστάς άν δέν μένουν εύγαριστημένοι ά'μ«
  παρουσιασωσιν ημίν Δελτίον τοθ χαρτοπώλου, παρ' ου ήγόρασαν την. ΜΕΛΑΝΗΝ
  "ΜΥΒΚΑ^
  Η ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΧΙΟΎ^Έ^Α ΤΟΤ ΚΟΧΜΟΥ
  Τοθ περιφήμου Μυροποιείου καί Σαπωνοποιείου των Παοκίων Ι^δΟϋΙΙϋ Ρϊνβι-1, ού διευ-
  ρφήμ Μυροποιείου κ
  θυντής τυγχάνει ό ΙΤαΰλος Φαγβάρ.
  ΤΌ σήμα «ΜΥΚΚΑ» τού ανω καταστήματος κατετέθη ήδη παρά τώ γραμματβϊ των
  πρωτοδικών πρΌς προστασίαν τού ΟΓκου άπό την έν Αθήναις διενεργου|Αένη·ν μέχρι τοΰϊε
  παραποποίησιν αύτοϋ Μγΐ·ο& ίβοοαηΐ ΒίνβιΊ
  Συνιστώμεν λοιπον τοίς κκ. καταναλωταΤς προσοχήν είς τα παραπβποιημβ'να κυτία τής
  «ΜϊΊΓΛΚΑ·.
  Ή γνησία Ιΐθύδρα Α1ΥΙΓ*ΚΑ είνε ή λεπτοτβμα πασών, ν.αθιστα δέ τό δέρμα
  δροσερώτατον καί έκτάκτως μαλακον, συντείνει δέ είς την άσφαλή έξάλειψΐν πάσης
  κηλίδος τού βέρματος.
  ί^, την οδόν Σκουφόί μ£α ύπηρίτρια ίξυλο-
  κοπήθη μέ την κυρά της.
  — Και εξήλθε μάλιστβ νικήτρι* διότι ή
  κυρία της δέν ήουνγ(9η νά άντ»πεξέλθΐ(ΐ είς
  τ-ξίς δουλ(σι«ς γροθιίς.
  — Καί 6 λόγος τού ξυλοκοπήματος ήτο ά-
  πλούστατα μιρικΐί παρατηρήσας έκ μίρους
  τής κυρίας διά την ζωηρότητα τής ύπηρΐ-
  τρίας της.
  — Άλλά βλέπιτ» ίπιφάχτηκι είς τό φιλό-
  τιμο ή ύπηρέτρια...
  — Προχθέί τί άπόγιυμα ε'.< τον π«ρ£πιχτα' τής οδοθ Κηφισσιδς συνίβη ίνα λυπηρόν ίικι- σόδιον. — ΕΓς άδίξιος Ιππιίις παράσυρθιΐί υπό τοθ Εττπσυ τού εφέρετο πρός τα κάτω τή< ι¬ δού*. — "Οτε 6 ίππιΰ; θιλήσας νά βταμαΐγΊβη τόν Ι'πκον τ·ιι ^στριψιν αυτόν πρός το μίρο; τής δινδροατοιχίαί. — "Ενθα περιΐπάτουν «ολΰί κόσμος καί πολλαί κυρίαι. — Έκ τούτου δέ μιρικαί κυρίαι'φοβηθιί- σαι έτράπησαν πρός την άχραν Ιτής ίδοθ. — Άλλά κατά δυστυχίαν ή κυρία άνωτί- ρου ύπαλλήλου τ5λισ8ήσ«σχ »«τίπισιν επί τοθ κορμοθ ενός δίνδρου. — Καί υπέστη δεινόν κτύπημα Ικ τοθ ο- ποίου έμεινΐν άναΐσθητο;. — Εύτυχώ'; ο άφηνιάββς Γπποί συνελήφθη παρ' έΤνός διχανέως τοθ πυροβολικοθ. — Καί οίίτω προιλήφθηβαν ϊλΙ 4λλ* δυσ- τυχήματα. — Εακόμοιρα ποδήλατα ποΰ ουδέποτε ά- φηνιάζιται]! — Έκτόί άν καμμιά φορά άφηνιά— 6 ποδηλατών. — Κατά παράδοζον δί σύμπτωσιν 1-ιτΙ τής αύτ% θέσιως τοθ ανωτέρω δ^(Iτυ)(ήμοιτος συ¬ νίβη μιτά δέκα λιπτά τής ώρα< καί ίλλο τραγικώτερον δυστύχημα. — Ένω πιριιπάτιι ιϋς καλλίοτου ίζωτερι- κοθ κύριοί αίφνης ϊπαθε συγκοπήν. — Καί μέχρκ ό"του μιταφιρθή είς τόν πλησίον κιίμΐνον Εύαγγελισμόν έζέπνιυσε. — Ή χθισινή συναυλί* το3 °Ωδι!ου Αθη¬ νών εστέφθη δπό πλήρους ίπ·.τυχ£«ί. —« ΟΙ δέ παρακολουθήσαντκ; αυτήν άρχαιο- λόγοι ΐμιιναν κατενθουσ.ασμένοι. — Ιδίως δέ ύπίρήρεσι τό ζιτ3γο<ς των καλ- λιτιχνών Σιλβαίν. — Πιοχθίς την εσπέραν οί παραμένοντες έν- ταθθα άρχαιολόγοι έπιβάντες άτμοπλοίων α¬ νεχώρησαν ιίι; Ναύπλιον. — "Οπως έπισκΐφθοϋν τούς Ιχιΐ άρχαιολό- γικοος τόπου<. Τ —- Χ81ς λοιπον την μ,σημ6ρί3ιν ^ δω Γεωργίου Σταυρου έπανήλθι τί" Ώ «Ι ^ — Καί μία χομψή κβί λίτσα χαριτωμένην νεάνιβος σκληρότητο< τού καιτελου τ] φαλή; ενός δανδή*. — Όστις εΐχε τήν αύθάδειβν νέ τι είς τό «ύτάκι της άνταρτιδος κίρ — Καί τό αστείον είνε ότι δΐν,'.ίο την ο'μπρίλαν τη< είς την κεφαλήν στυχισμένου δανδή. — Κατόπιν τοθ έπίταζε καί τέ ίπάνω τού» — Τό δέ άστειότερον εΐνι ο'τι ί 4 νίβς σαστισμίνος άπό τό απροσδόχητβ, κόπημα Ιλεγεν είς την κτυπώσοιν σί μαμζέλ, μερσί»|... — Κ«ί τό άστειότατον ό*τι χβι ϊπαθε νά σωθτ} άπό τά χαμίνια. — Τά ό ποία κατόπιν τόν ίπηρ»» ^, σω κβί τοθ Ιφώναζαν: — Τ( χαμποΰΐ καί πόσα «II... — Χθές Ιθεώρησε καλόν ό κ«ιρ0{ „,, κβταβρέξη ολίγον την πόλιν. ^ — Άλλά ή βροχή υπήρξε πτΐκή. — Διότι Ινω είς την Νεάπολιν γδαίως. — Είς την συνοικίαν λάκας ΠεΙν0, κάδαΙ Α — Καί αύτό άπό τά συνειθισμίνα „, τοθ καιροθ μας, — Κά'ποιος νεαρός δπαλληλ(σχο« χ, νά τρελλαθή μί μιά παντρεμίνην μο{1φ,; λάν τής όοο3 Μητροπόλεως. — Τόν πήρε ίμως μυρουδιά ί βγ{ καί θά τόν ξετρελλάνι;ι άπό τό ξιίλο βράδυ. ,1Λ.ν,^ ™« οϊρματος. ■ Ιγικοϋςτ^ου,. _ · " Προμτ,θεύεσθε λοιπον την γνησίαν Πούδραν «ΜΥΚΚΑ. Ι^εοηΓά-ΡίτοΠ καί 8χι Ι Γ" Τους άρχα.,ολόγοϋί συνωδ.υσαν πολλοί ΟθαΓάΒΐΎβΓΐ. Α Ι καθηγηΓαΙ|καΟωί καί πολλά μ,ίλητής άριστο- Κεντρΐκή άποθήκη όδός Μιαουλη 2 (Μοναστηράκι) παρά τοΤς κ. κ. Β. Λευί καί Χ. Λέγγερη, ώ'που καί παρακαταθήκη χονίρικής πωλήσεως Πούδρας, 'Δ- ρωμΛΐων καί Σαπώνων αΜγΐΊίαΐι. μ ων ιαΐ, Αΐα,νΐκή πώλησις είς δ'λβ τα γνωστά καταστήματα Ά Ο η ν ώ ν—-Π ε ι- ρ α ι ώ ς—'Ε π α ρ χ ι ώ ν. ΓίτιΠΑΠΑιΓΓΓΚα?υ7βου** χ*λλ"ί Ι (Ι) Γ Ο Ι/|Γ# Χνι*α' β'ί ^ Χ«Ρΐοπω- ίΥΙ ΠΙ ΙϋΙΧ λεΐον Κοκκινάκη, Αϋλοι 21. Έντός 24 ώρών άπό τής παραγγελίας ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΝΗΣΤΗΣΙΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ •II πλέον θρέπτικωτέρα καί οικονομικωτέρα τροφή. ΙΈΙ ΕΑΑΑΙΤΕΣΝΙΚΕΝ ΕΕβΕΣΙΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ Σ1Γ Γ Ε Ρ ♦Εν τώ έ«1 τής όδού Σταδίου 47 Καταστήματι των κ « ΜΠΟΡΗ ΚΑΙ ΧΓ Ε1_ΟΑΟ~ ΕΛΕΥΘΈΡΑ ΑΠΟ β - 1* Π. » — Τ Μ. Μ. Ή ϊνθεβις θα κλείβη την 5*ην Απριλίου ϊ. Ι. Τι} ΕΚΘΕΜΑΤί ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Καθ. αγοραστης ώρολογίςυ πρέπει αφεύκτως νά σπευστ, να ίδη τού ΪΕΡΓΐΑΛΟν Την άφιχθεΤσαν νεαν πολυτελεστατην συλλογήν των περιφήμων ώρολογίων ΜΟΕΗΙ8-ΡΑΤΕΝΤ «ΙΝνΐΟΤΑ» Περί τα τεσσαράκοντα ώραιότατα σχέδια άργυρϊ έπίχρυσ^ κα, μεταλλινα ποικίλουν τήν νέαν, έξ 7ΟΟ ώρολογίων μεγάλην συλλογήν, «πό δραχ. 28 μέχρ( δρ. ΤΟ άν*, λογως τής πολυτελείας εκάστου. Σφάλλουν πολύ δ'σοι δέν λαμδανουν υπ όψιν τας συστάσε·ς τοΰ ώρολογοποιοϋ Σερ- γιαδου δια το ωρολόγιον τοϋ Μώρις. Οί διασημότεροι ωρολογοποιοι τοϋ κόσμου τό ανεκήρυξε δασιλΤα των |9 Ι ναι ασφυκτικώς ύτη Ι — Διότι ίψάλλι Ι σμοΐ πρός την Πίρ Ι — Είνε δέ VI αό κρατίας. — Αυριον την πρωίαν καταπλίει είς Πει¬ ραια Εν μέγα γερμανικόν ατμόπλοιον. — Επί τοθ όποΙΌυ έιίιβαίνουν 120 περιη¬ γηταί. — Οί όποΐοι θά παραμείνουν επί δύο ημέ¬ ρας ίν ττ, ιτόλει μας. — Ί1 χθεβινή παράστασις τής ό'περίττα τοΰ Δημοτικοΰ θεάτρου ^το άπολαυστική. — Πρό τής παραστάσΐως ό μηχανικάς τής ίταιρίας ίκαμε δι' ήλ#κτρικών ιτροβολών ώ- ραιοΐάτας παράστασις.} — Έκ των οποίων ιίολλαΐ ήσαν λίαν επι χεΐς, παριστώσαι τοιτία τής Βενετίας. — ΑΙ ίκκλησίαι χθές ήσαν όπιρπληρωμί ναι ασφυκτικώς υπό κόσμου. ' ' "'άλλοντο οί τιλευταίοι χαΐριτι- Πΐρθίνον. ή μόνη θρησκευτική άκολουθία, ήτις πα^ακολουθεΐται υπό* τυθ περισσοτέρου κόσμου. — Άλλά τό γράφομεν μίαν φοράν άκόμη δτι κάθε άλλο παρά θρησκευτική συγκέντρωσις ιΐνε αύτό πεΰ γίνι-αι είς τάς έχκληϊίας Ι —Διότι άρρενες και θήλεις συνωθοθνται καί στιβάζονται άνακατωμένοι κατά τρόπον άναι- δέστοτον καί αύθαδίστατον» — Καί τουτο πρός Ιμπαιγμόν καί πρός ιί- Ιρωνΐαν τής έκχληαίας καί των θείων. — Καί είς ό"λην αυτήν την Σωδομογορικήν άνευλάβειαν ένέχονται κατά τό πλείστον οί ίπίτροποι των ναών. — Άπόψε θά δοθή είς τόν Παρνασόν μία θαυμασία συναυλία. — Κατά την οποίαν θά λάβουν μέρος πολ¬ λαί των καλΛΐτεχνιδων κυρίων καί δεσποινί¬ διον καί καλλιτεχνων τής πόλεως μας. — ΑΙ είσπράξιις τής συναυλίας ταύτης θά διατεθοθν υπέρ τού ήρώου αης άγίας Ααιΰρας. — Τήν εσπέραν τής σήμερον Ιπανερχεται 6 Βασιλεύς έκ Κερκύρας. — Καιρό ι!χε νά πίσ^ ξΰΆο μέ έν κεντρικ·^ όδω. 20 °|ο ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΝ ΕΚΠΤ2ΣΙΝ 20 °|ο ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Τά ϊΐΐπουλερό» Λϊπουά, λίαν· β όν κα έν γένει άπαντα τά γυναικεΤα σας ευτυχία Χρυσά τή< νειότης μου ίηιρ, πό0 έφώγατε έ'να ίνα καί σάλλον κόσμον άγνωστον ιτετάτε ξενειασμίνα καί μου άφήνετε ϊρημη τή δόλ]α μου καρδιά. Άχ 1 άς μποροθσα μιά στιγμή νάρθήτε πάλι ιτίσω στήν άγκαλια μου τή θερμή μέ πόνο νά σάς κλιίσω νά αίς άνοίξω μέ καύμόν την μαύρη μο» καρδιά. Νά σάς κρατώ σφικτά, σφικτί, μή τύχη καΐ σάίς χάσω μαζύ σας ήτυχη ζωή καί χρόνια νά περάσω, καί νά πεθάνω μ* ό'νιιρα γεμάτη τή καρδ^ά. Τοΰ κάκου, .ή έλπίδες μου πό0 μας άποκοιμήζουν α'αα ιτετάζουν μιά φορά ποτί τους δίν γυρΐζουν καί δέν γεννειοννται δνειρβ σέ άμοιρη καρδιά. Αθήναι· ΙΙΛνος Γ. Τόαπε Σονέττο Πώς σ' άγαπώ βοθ τώλεγα μέ τής καρδίας τόν πόνον καί δάκρυζε τό μάτι μου γιά. σέ γλυκιΐα μόνο. Καί μοΰλεγες νά μή πονώ γιατ' είνε άααριία νά χάνωμαι άλύπητα χωρίς ίλπίδα μ(» Μά 'γώ τύν πόνο μου κρατώ γιά σίνα πάν τα θά πονώ γιά σέ ή ζωή μου θά πιρνα αΙώΐ(« στή σκοτεινιά. Ναπολέων Β. Η, Χό κάλλος οου Όπως μ' άρίσουν τοθ Μαίου τά ώραΐα λουλουδάκια (Τπως τό άρωμα τοθ 1>υ
  κχΐ τά άοοντα πουλάχια.
  Όπως τά γάργαρ» νερά
  καί τά μαγικά τοπιία.
  ποίνε ό'λα δροσερά
  κ«1 πβρίχβυν εύθυμία,
  Οί)τω καί το 'δικό σου κάλλος
  ποΰ είνε θρίαμβος μεγαλ&ς
  μέ θέλγει μέ μαγεΰεί
  κι' έντός μου βασιλεύει.
  Ναύπακτος /^,
  ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α, ΓΑΑΑΝΗ
  ΠΤΥΣΙ0Π07 ΧηΧΙΠ ΤΗ- Μ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 2,^32 Μ
  "Εργα υπό τοθ γραφείου, ο!κο5ομ.β0νται νΟν :
  ΟΙκΙα ΙΙερικλέοτ/ς Α Ά
  •«Λ ™™ . ^^Ά&^Ι^ -· γ. Μ* ε* - *
  ΚΛτίβΥβσαβ «-τ^ ί.ΛΛ« >*______ --------------- ___________ (Πάροδοςς όδοϋ ΣοΑον1ίΛ,7χππον *ί*· 3
  γμος,
  Κατέργασμα παντός ξηρο3 δέρματος
  ΰπαγομί'νου είς την γουνοποΐίαν.
  Η ΚΛΤΗΡΛΜΕΝΗ
  ΚΟΙΛΑ
  ΔΣΤΡΑΠΗ- - ^7_
  Α_5Τ'
  Ό λοχίας Μπωμαγιέ
  — *αΐ «χω ανάγκην νά έλθητε 6 ϊδιος, θά
  ιΐσθε ^Ρβρχηγός μου ;
  — •Ιϊ'χστρατιία λοιπον θά ιΐνι ;
  —- ΕΓιτατε σωστά.
  — Έξ ηγηθήτε μοί.
  Ό Μπωΐραγιέ διά νά έννοήση χαλλίτιρον ί -
  κένωσ» τό ιίΐώτιρον ποτήριον τού χαί τό ίγί-
  μισεν έκ τρίτου.
  — Διά· τά αΐτια, τά οποία δέν σας ένδια-
  φέρουν, έ«ΛνέΑΛ6«ν ο ίπιιότη<, ττρόκ»ιται ν' άναχωρήσω άγ.ί«<Λ( άπό τοΰ< Ιΐαριοίους ναΐ νά μιταδώ είς τιίπον ίτου μέ π»ριμέννι κ4»ι Μΐοολβ-τσανάκια, - ^— Αοιπον ; " —•■Έχομεν νά κανονίσωμεν μ(.ν 6πόθ,σ:ν σπουδαιο^βτην, άλλά τον πιστεώω πολθ δια¬ τεθειμένον νά *.«■* ξεμπερδίψτρ, 8ιβ νά δρίψη αύτός ί'λους τούς καρπούς. ' — Καί θί/|τε νά τώ άποδώσητε τά ϊσα Ι ύπίλαβε διά (ρυσικίκτάτρυ τόνου 6 ΰποστρατο- λόγος. Ό ίππότης ίδίστασιν επί 6ν δευτ(ρόλεκ*ον· ; *1τα βκιφθι'ις ό*τι 6 Μπωμαγιέ δέν ήτο ήθι- ] κολόγο;, τοΰ ίποίου φόβος ήτο μή %ις την ευαισθησίαν απήντησε : — ϊωστότατα. ι— Τό καταλαμβάνω. Τό Ιδιον θά κ' ίγώ είς τήν θέσιν σας. — Άλλά σκεφθήτε τά πράγματα... Τό πΐρΐ ού 6 λόγος- άτομον είνε φρβερός κατερ- γάρτ,ς, όίτις θά έχη μ^τια τέσσαρα καί £ν γΐίντΐ πάλη, θά ίίν, τρομερά... Έκτός εάν. — Έκτός ίάν .. — Εάν τόν σύρω, αυτόν καί τούς άνθρώ¬ πους τού, είς χαμμί,ν »γ«β ό'που νά τήν ' πάθη στά χ«λά καθ;ύμεν*. ί — Α3τό θά ήτο τί) καλλίτερον. { — ϋέδαια 1 Μόνον, »ΐν, φίνος, χαΐ χίτι θά' μυρισθ-ξ. Πρέπει )οιπόν νά ττροβλέψω ώ; δυ¬ νατήν, ώς πιθανήν, την μάχην. Εάν άί Γ β κός μου. 11ληρώσ«τε, χαί ή δρυλειά είνε τε- λειωμένη. Λλλ' εάν σδς χρ,ιοίς,ται μιοή ζίνα γεροί άνθρωποι, «Ιν« όυσκολώτερον. — Σάς είπα ήίη 6η θά πληρώ^ω ανα¬ λόγως. — Ό Ηπωμαγιέ ίβύθνσε την κεφαλήν ,ίς τάς χείρας τού χαί εφάνη σχεπτόμινος. — Ό Λορν*κ πιριέμ,νιν ,ήν άπόφασίν τού μιτα προι^αν&8< ίη^ι,χΐα^ — Λοιπον ; εΐπε τίλος, μή δυνάυ,,νος νΑ περιστείλτι την ά-υπομονησίαν τού. —- Λοιπον έπανέλοβιν 6 την δευτέραν Η*ν«, χβΐ 5κπομ«τίζων τήν 8,ϋτί ^ ττ« χρω:η< χενωθείο,^ ή8η> Οί)ω , '
  λιάδα,- φράγχα... τό ήαισυ χροχ«β{β^ν Γ
  — Κ»λά α«ή«·Λσΐγ { Λορνβχ. θ {άζ
  τάς δ,κακίντ, χιλιάδας κατά ,ήν στ^ μην
  — Πθλΰ σώνιομα
  αυτών ,.κόλως θά ,ΰρω μΐριΧΟΟς [χβνοί) ά
  την δουλεια σας Καί ί,,α τ,λ,ιώσν, ή ,ΐί
  έκστρατ,ία, ή Α. Μ,γαλ,^τηί θά δεχθή 5-
  σους έπανέΑθουν, ίάν δέν νυρ!σουν χουτσοί γ(
  μέ χομμ(ν«ΐί μύτα;<, ' (ΠάΡΟδοςς όδοϋ ΣθφΟνλέου Τ'ΠΟΙΙ Π. >. Π^θν.-ΌδΑ^α^ΐ""
  μέ χομμ(ν«ΐί μ
  - Αύτό θά
  ν' αράζη χαν(1ς
  !
  νζ ν αράζη χ
  τού μέ διττλαις ίρυραις, ,!—
  Ιό
  ζ^ 6
  η
  Ό Μιτωμαγιέ ηγέρθη.
  ~ Κ".α6χ|ν» οιίί τή* Χοινήν αίθουσαν,
  πε, χαί αν οί α»8ρωποί μου ,ϊν' έχ,ί,
  '?« ^Ρ«« ^λ* ^ώ
  ι σχοθια περισσότερον 9ά λάβητε,
  ίν τοιαυτν), περιπτώσει προσίθηκε ο Γοε-
  ^νο<. Γ ■Μετά μίαν ώ?«ν τφ ίνΐι, 0 Μπωμαγιέ έ- πανώ>χε·.ρ πλησίον τοό ίπτΐότου, #«ις δέν Ι -
  - -—, άπό .ήν Θέσιν τού.
  Πιστεαω ό'τι θά μείνεται
  νος, εΐπε τόσον χαρμοσύνως, ναυ.
  ■ά εκφράση τό πρόσωπον τον, ό'ιτερ
  ρίσ;ον την ^ΙΛν κχ( ΰ αν { - Γ
  ί ?δ£Ε_5-ΓΪ "■
  ρμ
  ήίον»ιο
  αίς, χαί έιιειδή νολλές φορέ< ώς τώρα την ίγλνίτωσαν άπό τόν τροχό χαί άπό την κρ«μά)θΓ, εϋίρνί^ί* θά είνε δι' αιι'.οίις μιά σπαθιά ή μιά πισ ολιά. — Άγαθν) τύχγ) Ι — "Επιιτα θά εΐμόι κ' Ιγώ ίχεΐ, χαί ξιΰ- ρουν ό'τι θά πνίξω τόν πρώτον ό*στ<< θά όπ'- σθο8ρομή(ΤΥ|. Τουτο λέγωυ ίζέτιινι λ( μακράς χαί 6α* ρι(«ς χιίραί τού, τάς ομοίας πρός λαβίδα βιδηρουργοΰ. — Μόνον, προσέ^ηχ», τοίς υπεσχέθη τ5λί* γας πιστόλας παραπάνω διά κ(ρ«βμα, 4ν πε· ριπτώαίΐ ίπιτυχίαι^ Κ τυχίαι^, ι— Κ^λά Ιχοίματε, χαί Ιδού τα (χατόν Ό Μπωμαγιέ ϊχωτιν είς τα θυλάχια τής πιρισχελίδο; τού τό βκλάντιον, ίπερ τψ Ιτει- ν εν ό Λορνάχ. Μετ» ϊν τέταρτον ωρβί Τ^ τάν . χον επι- γνωρίζω άπ' αΰτά. θά έ ίντι, χοιτά χρ,ιβζοντβι. °<«ν νά ίρωί^. * ^ '1χΐ Την Εχτην {(,ηερινήν ΰρβν , Μπότης Γρ,τάνος Αορνάκ ' μ;«ρ4» «ράτ.^,7;** 2Τ υ «ό πυκνήν λόγχμην. _________________(ΆκολθίθιΓ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ τ ^ ά»;ββΜβί 100,000 αι βυν·«|ν- Π - «» Ι/ωμ'εν"^ 3ντι, καΤά πασάν «»«,. (Ζν £ΐ ,ΙΙΓα™^"^ τβ»Ϊ«Ρ^ ,ν Φαλή έν ΠειρεκΙ.