90198

Αριθμός τεύχους

553

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/4/1905

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΑΙΤΗΣ ΧΛΙΡ0ΠΟΥΑΟ2
  ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ
  ΛΠΟΚΔΕΙΣ11ΙΟΣ ΙΤΔΑΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΤΡΟΓΡα»
  ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΡΙΣΣΏ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΟΝ
  ΕΝΩΣΙΣ Η 0ΑΝΑΤΟΣ
  "Ο έν τφ στρατοπέδφ τοΰ" Θερίσσου ευρισκόμενος
  τακτικδς ημών ανταποκριτάς η, Ιωάν. Γ. Ηλιάκης,
  μάς απέστειλεν εκείθεν, διά τού χθεσινοΰ ταχυδρομείου,
  βαρυσήμαντον επιστολήν, τής οποίας την ανάγνωσιν συ¬
  νιστώμεν πρό παντός είς τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως
  κ. Θ. Π. Δηλιγιάννην, τοΰ δποίου ή μόνη περί τοΰΚρη-
  τικοΰ ζητήματος μέριμνα απεδείχθη ατυχώς, δτι περιω¬
  ρίσθη είς την δημοσίευσιν τοΰ άνουσίου έκείνου συν-
  ονθυλεύματος είς την προχθεσινήν «Πρωΐαν)). Ό έν
  Θερίσσω άνταποκριτής ημών δικηγόρος κ. "Ιω. Ηλιά¬
  κης είνε είς θέσιν κάλλιον παντός δλλου νά γνωρίζη τάς
  έν Θερίσσφ έπικρατούσας σκέψεις καΐ γνώμας, δυνά¬
  μεθα δέ άδιστάκτως νά βεβαιώσωμεν, δτι τα διά τής έ-
  πιστολής τού άγγελλόμενα είνε αυτή αυτή ή απόφασις,
  την οποίαν θά λάβη ή μετ* ολίγον συνερχομένη έν Θε¬
  ρίσσφ έπαναστατική συνέλευσις.
  ;η__υη, ^»~ Μαρτίου. — Θ» άνυπομονήτε βεβαίως να
  Λάθετε όποία τις θά είνε ή πρός τόν Αουμπένβκυ απάντησις -ής εκ
  δευτέρου συνεμχομίνης μεθαύριον Συνελεύσεως Μολονότι πολ-
  λί μέλη αυτής άπουοιάζουν, μή καταφθασαντα εισέτι ενταύθα, βυ-
  νϊμαι έν τούτοις να σάς είπω έκ των προτέρων οποία τις θα είνε η
  απάντησις τής Συνελεύσεως. *«Ρ& * «^
  Κ.,1 ή απάντησις θα είνε, ότι ΘΑ ΕΜΜΕΙΗΰΐΚΗ Κ12. 1ϋ "Γ"1^*—~Α, ι^
  ηΆ ΜΒΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ. Αυτή είνε ή γνώμη όλων των εδώ και οπλ-
  ίρχηγών καί όπλΥτών, «ύτή βεβαίως είνε ή γνώμη καί των απόντων
  ■■.•Λών τ4νς Συνελεύσεως. , ,
  ΚαΙπώςό>!Μόνη ή Ενωσις δύναται νά θέση τερμ« εις τα
  δ,ινάΐΓς. Πάν προσωρινόν καθεστώς δέν δύναται πλέον ν* δια¬
  τηρηθή ί^αταράκτως ουτ. έ«1 εν ίτος. Πάσα μεταρρύθμισις δέν
  •Α ι!^«*μ να εφαρμοσθή, έλλείποντος παντός γοήτρου, μετα το
  αο7τ·ί«£ καθ' εκάστην ύβριζουσών κ«1 ψ.υαομίνων Έΐτ. λοιπον
  ^ΓηςΥλΓυθερέ* βο0ή είς τόν λ«όν, είτε διατηρηθή ο «ημερινος
  Λληρης %*υ« ί , τ & βςοικηθή πλέον αυτοτε-
  λΓςοιοτι^'."Πν?ρωπ£?^Ράούην«,ον νά βιοικηθή μέ «ροσωρινά
  ,ίά'στώτακαί έμβαλώματα. Το*το π*$ τις συναισθάνεται καΐ δια
  ίούτο ουδείς θθΑναλάβη την ευθύνην ν£προτείνη όπωςςητηθή η
  1ΐταοοον»β*« τοθ «ολιτεοματος, άφού παντεςτΛ* εκ των προτέ-
  ϊων βέβ«οΤ, δτι ουδέν πολίτεομ.«,δσον φιλελεύθερον καί αν είνε,
  ρων ρεθ«θΐ, οττ. « 5νν««όντων των ήθικών παραγοντων
  λεγεται μέν ήΚρήτη
  ηολιτείας.
  Δια τούτο άδιστάκτως φρονώ, ότι ή μετ* ολίγον συνερχομένη
  Συνέλευσις θά άταντήση είς τόν κ. Αουμηίνσκυ, ώς αντιπρόσωπον
  των Μ. Δυνάμεων, ότ'ίό Κρητικός λαός άπαραααλ&ύτως καί μέ¬
  χρις εσχάτων ,θά έμμείνη* είς τό προκηρυχθέν τής ενώσεως πρό-
  γραμμα.
  Είς τό πρόγραμμα τούτο θά έμμε,ίνω4ΐ.εγ μέχρις εσχάτων «αί
  ΕΙΤΕ ΘΑ ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ ΕΗΑΟΞδΣ, ΕΙΤΕ ΕΝΔΟΕΩΣ 6Α ΡΣ2ΜΕ11· ^Εχ« την βιάθε-
  βιν ό"1·ηατος'Αρμοστήςν» εξαποσ'ίεί^ηαδέλφικάς καί ξένας στρα-
  τιάς διά νά μάς έξοντώση % Λικαίωμά τού είνε νλ τό πρά^η. Ή"
  μεϊς μέχρι τού βωμοΰ θά έλθωμεν καΐ.έπΐ τού βωμού θά ανέλθω-
  μεν. "Εχομεν καΐ ήι*·είς τό δικαίωμα να Ονήσκωμεν υπέρ πατρί¬
  δος, όπως ϊχει καί ή Άρμοστεία τό οικαίωμα νά μάς φονεύση
  υηέρ πατρίδος άγωνεζομίνους. Είτε νικήσωμεν, είτε ήττηθώμεν
  τό αύτό θάείνε τό γέρας βι' ημάς. ΛΑΦΗΗ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΕΦΗ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΜΙΑ
  ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΑΑΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ. , β , , ζ
  Δέν Οά συμβή όμως τό αυτο καΐ δια τοί>ς τέως κυβερνήτας μας.
  *Αν μέν νικήσωμεν ή δάφνη θ* είνε κοινή, αν ήττηθώμεν όμως ή
  μέν δάφνη θά ανήκη άποκλειβτϊκώς είς ημάς, αυτοί δέ Οά περι-
  βληθώσι όν άκανθών τό μέτωπον.
  ΙΩΑΝ. Γ. ΗΛΙΑΚΗΖ
  ύπ' όψιν τού, είνε τδ φυσικώτερον πρ4γ-
  μα. Δεν σημαίνει δμως τοθτο δτι δεν
  πρέπει νά ί^η δλλην εργασίαν παρά τό
  πώς νά έξασφαλίζη τό ίλεος και την εύ-
  μένειάν τού, είς αυτόν νά άποδίδη
  δ,τι £χει και δέν δχε», παρ' αυτόν να
  έλπίζτ> και νά αναμένη, νά τόν άναδι-
  6άζη τέλος πάντων είς περιωπην δρου
  της ζωης τω;. «Ή εύαγγελνκη ρήσις, ό
  ύψών "εαυτόν ταπεινωθτναεται και ό τα-
  πετνών εαυτόν ύψωθησβται, ώφελεϊ Ισως
  δταν την τηρφ τό άτομον (5λΙ-
  πτει δμως τα έ"θνη», ίλεγε καποτε
  πρός την νεολαίαν της Γαλλίας ό πρό
  ολίγον αποθανών Βαλδέκ-Ρονσώ. "Ισως
  νανεις αλλος δέν Ημπορεί νά μαρτνρή-
  ση δσονημεϊς πόση άληθεια ύπάρ^ετ είς
  τοΐις λόγους αύτούς τοϋ φτλοσό ου πο¬
  λιτικόν της Γαλλίας. Διότι κανε'ις δ,λ-
  λος δεν έταπεινώθη τόσον χωρϊς νά ωφε¬
  ληθή τίποτε, παρά μόνον μίαν συνή¬
  θειαν νά μη δχη άλλην εργασίαν παρά
  νά διηγηται ποίος τόν ωφέλησε ·καί
  ποίος τόν £6λαι{;ε, θυμιατίζων καΐ άνα-
  θεματίζων έκ περιτροπης δλους, μη θε¬
  ωρών διά τίποτε τόν εαυτόν τού Ικανόν,
  πάντοτΒ κα παντοθ επαιτών, χωρς νά
  λαμβάνη τίποτε.
  ο.
  γαμιν δτι τους ωδήγησαν χαί είς την Διεύθυν¬
  σιν τής Άστυνομίας.
  — Την χιιρότίρη πρωταπριλιάτικη φάρβα
  την ίπαθ*· ϊνας ίρωτοχτυπημίνος κουριϋς είς
  τό Κολωνάκι.
  — ΟΙ φίλοι τού, γνωρίζοντις τάς τρυφιράς
  τού σχέβιις μέ ϊνα άφράτβ δουλικό, εσκέφθη¬
  σαν νά παίξουν είς βάρος τής ερωτου.ανίας τοθ
  κουρίως.
  — Τόν ίΐδοποίησαν, δήθιν έκ μ.£νι ι; -ής,
  ο"τι θά Ιλ.ιπον καθ' δλην την ημέραν -ο. κ^-
  ριοί της, καί τόν έπερ(μ.«νιν άνυιτου.6νως.
  — Ό έρωτυλος κουρεΰς, ατολισθεΐς α-κάτρ
  ίπέγχ'λ, Κσπιυσι πΐρΐ την δύσιν τοθ ηλίου
  πρός κατάκτηβιν τοθ λατρευτοθ τού Πόρτ-
  Άρθούρ.
  — Άλλά δταν Ικτύπηβε την πόοταν τββ
  μαγΐιριίου ιύρέθη πρό άπροβδοχήτου έκπλή-
  ξϊως.
  — ΆντΙ τού άοοάτον ιϊδώλου τον τόν δπε-
  δεχθή ή άγρία μορφή ενός προγαστορος κν-
  ρ!ου.
  — Έψίλλισι μιρικάς δικαιολογίας καί
  I-
  τράπη «ις φυγήν καί..... αναζήτησιν των κα-
  ταστροφέων τόΰ Ιρωτές τού φαρΐέρ.
  — Είς την παράστασιν τής «Άντιγόνης»
  έν τω Ιταδίωτί^ν Κνριακήν προμηνύιται πλη-
  θώρα θιατών.
  — Άπό τοθδ» οί φυσικοΐ καί μβθηματικοί
  τής πόλιως ήγόρασαν εΐϊΐτήρια.
  __Διότι πιριμένουν καμμίαν νέαν ανακοί¬
  νωσιν τοΰ κ. Μιστριώτου πιρ: τοΰ ..... &νιυ
  ίύρυ.ατος τηλΐγράφου.
  — Μιρνκαί βυνάδιλφοι τό παραξικοντά-
  κιασαν μέ τό πάθημα των θωρηκτών.
  — "Αν ήξιυραν ολίγην γιωγραφίαν θά
  I-
  καμνον ό")ιγώτιρον θόρυβον.
  __Τ» θωρηκτα δταν έ'ιΐλίον πρός την Λίυ-
  κ(μμην δέν μποροΰσαν νά βλέπουν καί πρός
  ρραν.
  — ΟΙ ξέναι μας είνε χατενθουσιασμένοι μέ
  την φιλοζινίαν' χαί την ύποδοχήν ποΰ τοϋς
  ϊγιινιν.
  —- ΔΙν θα λησιχονήσουν ποτε τάς ωραίας η¬
  μέρας ποΰ επέρασαν κατά τ^ν διάρκειαν τοΰ
  Συνεδριον.
  — Άλλά καί οί διάφοραι επαγγελματιαι
  των Αθηνών δέν εί ν ι ολιγώτερον ένδουϊΐασαί-
  νοι μέ.....τόν χρυσόν των ξένων.
  — Πιριβσότιρον ά—ό δλους δμωί έλυπή-
  θησαν δια την λήξιν τού Συνεδριον οί διάφο¬
  ραι άπαραίτητοι ιτροβκεκλημένοι, είς τα πρός
  τιμήν των άρχαιβλόγων γεύματ*.'
  — Επέρασαν κάμποσες ήμέρΐζ, τρώ < γοντι; καί πίνόντες ιτλουβιαπαρόχως, εί; βά- ρος.....τοθ άρχαίου κάλλουί. —. Τώρχ θα.. δώββυν «ίΐιν τα δινιιχ* φράκα, καί ώς κβλοί χριστ·.ανοί Θ* ίπιδο- 6οϋν ιΐ; την......ταραμοθεραπεΐαν. — ΚοιΙ γάρ ήγγικιν ή μεγάλη των Παθών Ιέβδομάς. — ΧΘΙς οί ναοΐ ήσαν κατάμιστοι άπά χί- σμόν καί Ιδίως γυναικόκοβμον καί δανδίχ.ο- βμον. — ΤΗ»αν χθές οί τεΐιυταίοι Χαιρ«τιτμοΙ τής- θεοτόκου κα'ι έψάλλιτο ό γλυκύτατος ά- κάθιστος Ομνος. — Κ αί τί θρησκιυιική ε^λά6ΐια των ίκ- κληβιαζομένων Ι — Αί γυναΐκες, έν κατανυκτικοίς ψιθυρι- ι βμοΐς, ϊψαλλον τόν (Ιμνον τοθ έαυτοΰ των καί τόν . . . άναβαλλτίμενον των γιιτονσίών των. —- Ή γινιά των νιωτέρων ϊψαλ)ΐ« τον 6- ανον . . . τοΰ έ'ρωτος. — Κυριολεκτικώς ροφδται τό νίον 4να- γνωβμά μας: ή Καββιανή. — 'Εκιϊναι αί βιλίδις τοθ γόητος πάθους καί τής ψυχικής τρικυμϊας, δίϊμιύουσι τα εν¬ διαφέρον τοΰ αναγνώστου. — ΕΙνι δι καί θαυμασίως επίκαιρον τό ά- νάγνωσμά μας. — θά γνωρίση τώρα 6 φιλόθρησχος χό^μος έν δ).Τ| της τ·?| μιγαλοτΐρεπίία την ίμπνΐυα^έ- νην, την αγίαν1 Ιίασβιανήν. — Ώραιότβρον άνάγνωβμ» διά τάς άγ£ας ταύτας ήμ,έρας δΐν ήτο δυνατύν νά ευρεθή. — "Είτρίπε νά ελθγ) ϊ·»ας τέλε'.ο; θίασος, δπως ό παριστάνων ήδη είς τό Δημοτικόν, διά νά έννοήσωμιν την... μισομ-ουβίαν των ΆΟη- ναίων. — Όταν δέν ΐΤχαμι καλους Οιάβους, έχα- λοΰβ( τόν κόσμον ή ά(,1ιτοκρατία μας, παρα- πονουμένη διά την καλλιτεχνικήν ίρηιι,ίαν των Οιατρων μας. — Τώρα ποΰ έχομεν ?να τε).ειότατον 0£α- σον, οί Άτθοί καί αί Άτθίδες προτιμοΰν την πλατείαν τοΰ Συντάγματος. — Κ αί 6 θίασος παριβτάνει πρό κενών χα- θισμάτων, πρός δόξαν τής καλλιτεχνικής μσρ- φώσεως καί αντιλήψεως τοΰ άθηνα'ικοΰ χοινοΰ. — Ό έργολάβος τοΰ Δημοτικοΰ κ. Γκιαού- ρης (δρ(«κ(ται 6 άνθρωπος πρό άδιεζόδου. — 'Ε4ν δέν φέρη καλόν θίασον «αραπο- νοΰντα·. δλοι. — Εάν φίρη τέλιιον κλαίει χαί όδύρεται ή ... τ5ΐπη τού. — Αύτά τό πρόγραμμα τής θιατρικής Σφιγγός άς τό λύση ή άθηναική κοινωνία. — Ή άγορλ γεμάτη αυτές τής ήμίρις άπό πίννις. — Σωροί όλόκληροι καθηιιερινώς ευρίσκον¬ ται έκτιθειμένοι πρός πώλησιν. — ΑΙ τιμαί δέ λογικωτάτη διά τα βαλάν- τ;α των...Κροίσων. — "Ενας παυσαν^ας διδάυκαλος έλκυ^θεΐς ^άπό «όν *(>Ακλ*|τ*χΑ:* ίνκβ* «δ" ιτιννων ίτρα-
  πη είς άτακτον φυγήν,άκοθσας την τιμήν των,
  άναφωνών: «"Απαγε τής βλασφγ,υ.ί*ς· «Ι πΐνναν
  γάρ ώνήσοιι.αι, πείν0 ταλβΐπωρτ,Οήϊθυ,Λΐ».
  Κειμηλια
  Θρησκευτικαι
  ΓΙΑΝΗ
  (ΟΜΛΗΡΟΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΕΒΠΝΕΥΙΒΙΕΗΗΙ ΙίΟΗΑΧΗΙ)
  ον{ζβτβ,δτ» θά τα δλεγβ,δσα
  τικά εϊχε τίιν καλωθννην νά εΐπτν δια
  Την ίλληνννΑν φτλοξενίαν ό άρχαιολόγος
  Φουοτβέγκλερ, αν δεν Λτο είς απλούς
  ΛρχαΛθλόγος, άλλά είς Κάϊζερ, ^κτωρ
  Εμμανουήλ, Έδουάρδος, Τθάρος, είς Αν-
  «ΟκρΛτωρ τίλος -άντων ν*&ί τών ^·
  Δυνιΐμεων ; Θά τίι έπίθτευβ νΛνες δ,ν
  ϊέν συνέπτπτε να εϊπτ> δσα είπε περΐ
  τΛς Λτλοξενίας έν Ελλαδι καθ" Λν Λμέ-
  οαν. ό έλληνικός Τύπος ΐθχολίαζε την
  ϋίηίιν τού ΓεννανοΟ Αθτοκράτορος εις
  τττν Κέρκυραν. Είνε !3έ6ανα πολύ παλαιά
  ίνντϊθεια νά ύυζηττί πολιηκώς ό Τύπος
  τάς τϊγβμονικας ^υνανττιϋεις καΐ δταν α-
  κοηη αύται δβν 6Χουν κανένα Ιδιαίτε-
  οον σκοπόν Λ είνε εντελώς σνμπτωματι-
  κοί. Άπο τού νάθυζητΐί δμως μέχρ» ™
  να αφηγηται κοαβαριτικώς πότε το ϋ-
  »νος τού εζήτησε και δεν δλαβε η δλαοε,
  ^όοον ν.α ποί τό 6λα?ε, καΐ νά προσ-
  «αθτ> νά ύπολογίζΐΐ τί κέρδος Λμπορει
  •ώ πΰοσπορίσΐί είς τό "Εθνος τού Λ επί¬
  βλεψις ΐ-νός Λύτοκράτορος, είνε μία με-
  νάλη διαφορά. Όλην δβ αύτην την δια¬
  φοράν την παρονσίασεν αύτάς τάς ημέ¬
  ρας ό έλληντκος Τύπος.
  Σχολιάζων την είς την 'Ελλάδα έ-
  κι^τν τού Γερμανοΰ Αύτοκράτορος,
  οϋ άφηγήθη πότε ν;α^ πώς έπολιτεύ-
  ^η άνθελληνικώς δ Κάϊζερ, τί τοθ οφεί¬
  λομεν και τί δέν τοϋ οφείλομεν μέχρτ
  ιών πλέον έλαχίβτων, εκολύμβηο-εν ί-
  ηειτα ε{ς·6να πέλαγος ύπολογισμων καΐ
  Ιλπίδωνπερ των πιρανών ύυνεπειων
  τάς οποίας θα ίχη δ»ά την 'Ελλάδα ή
  αντοκρατορική αύτη έπί0κει£ις. 0' μτ-
  κοός βεβαία είνε πάντοτε ιηκρός. Είνε
  Βηλαόη πάντοτε είς^ τό έλεος τού μεγά¬
  λον, δπως συνέβαινε «αι θα συμβαίνη
  Κϋντοτ·, Τό νά φοβηται έπομένως, νά
  *>ίζ παο' αυτοβ, νο «όν ίχν πάν*©»
  [Χννέχβι,Λ έκ τοθ χ*βο·»νοβ(.
  'Ι} Κθ(β««νή—<χι? τή"; οποίας ίν ίκτά- σε: θά ομιλήσωμεν έν άλλω κεφαλα'ιφ το3 βίδλίοΐ) τθί>1θι»—χ,ολακίυθϊΐσα β/, τής 2μ.κι·
  στϊυτ'.ν.ής άιτοστολής μέ την οποίαν, πρώ¬
  την αύτην, ίτίμησεν ή νέα βασίλίσσα, έσπευ¬
  σε να εκτελέση την αποστολήν της. "Απο¬
  σπασθείσα τής βασιλική ο-υνο51«ς, εξήλθε
  μετά περ'.σκέΐ/εως %αί ^ροσοχής τί|ς υ.ϊγά-
  λης των Άναχ,τόρων οΐθοΰοης, καί δια μ,ϊ-
  σοι» στοίχου άργόντων καί μεγ'στάνων καί
  τιτλού·/ων δίελόοΰσα, εισήλθεν είς μακρόν
  των Άνακτόρων διάϊρομον, αγοντα προφα-
  νως είς τα βασιλικα ϊιαμβρίσματα.
  Άλλ' ήσαν τ5αον δαιδαλώϊίΐς οί διάδρθ-
  μοΐ των διβμερίσμάτων έν.είνων, ώσςε ή Κασ-
  σΐανή, πρώτην φοράν εΐσελθοΰσα είς τ' Άνά-
  ν.τορα /.αί συνεπώς άγνοοΰσα εντελώς το
  έσωτϊρικόν αύΐώγ, δέν εγνώριζε ποϋ επρεπε
  να στρεψτ) τάς ερεύνας της, καί χοΐον των
  διαδρόμων έκείνων ν' άχ.θλουθήστι. Καί Ίστα¬
  το άποροΰσα περί τοϋ πραχ,τϊΌυ ή νεανΐς,
  οτβ τής άπορίας της αυτής, σπεόσασα μία
  των θεραπαΐνίδων, ιήν εξήγαγε μ.ϊτά προθυ-
  μίβς, τοσοΰτψ μάλλον καθόσον ή Κασσιανή
  ανεκοίνωσεν είς ιήν θεραπαίνίδα,ό'ιι την στιγ¬
  μήν εκείνην ένήργει, έκτβλοϊίσα βμπιστϊυτι-
  κήν όλως αποστολήν, τής νία{ βασιλίοσης
  Εύφροσόνης.
  Ούτω, ή Κασσίβνή, ευτυχήσασα νά όδη·
  γγ)θτ^ ΰπΌ τής θερ«π«ινίδος, εΐσεχώρησϊ μί-
  χρι των ίϊιαιτέριον οίαμερίσμάτων τοΰ βασι-
  λόπαιδος Θεοφίλοιι, έρήμων εντελώς την
  ώραν εκείνην, διότι άπασα των Ανα/.τόρων ή
  ύπηρεσία ευρίσκετο άπησχολημ.ένη μ,έ την
  γαμήλίθν τελετήν. Άφέθη δέ μ4νη βκεϊ ή
  Κασσιανή, διότι ή Οεραπαινίς, μή^ θέλουσα
  νά ιρανΫ^ άδιάκριτος, προκειμέ'νου ιΐερί έμπι-
  ή βασιλ'.κής άποστολής, Ισπευσε ν'
  «λεΐθεν.
  *ρώτι»ς ένβργεΐας τ»)ς. Μεγάλ·) Θύρα ,
  τον προθάλαμον μέ τόν κοιτώνα το3 βασιλό-
  παιδος, την θύραν δέ τβύττ,ν έκάλυπτον,άπο
  άνω έ'ως κάτω, πθλύτιμα πορφυρα παραπε-
  τίσματα. Ή Κασσ?ανή, άθορύδως βαδίζου-
  σα, ίφθαββ μεγόλη χρυσ·κ> θηνη έν
  αψ θησαυροφνλακίω της Ίερας Μο-
  νίΐς Άγίας Λαύρας.)
  Ουδέν τύ Ικχαχτον ηάρουαιάζει ή ση
  μαΐα αυτή, δμοιάζουαα ώς Ι "Ι το πολ
  ΐά έν χρήσει μίχρι τής σήμερον εχχλψ
  ηασχικα λάβαρα, εχτός τίνων παραΧΙα*
  γων. ΑΙγ είνε δηΧαδη τρίγΧωσαος, ώ,
  χαΖτα, χαί εηιμήκης, άλλά ι
  . ^«δόν (1,20 μ. καί 0,95 π )
  Πρός τα κάτω ηνκγοϊ ΰι,^^.,^,^,,^
  ,·ρΐμανται χροαοοϊ, ίχ βα&εΐας πορφνβδ^
  ;&χάης, πεηοιχιλμίνοι διά δνο ·"■«■*
  μαργαηιτ&ν ενμ$γέ&ων' άλλά καί ι
  Ανο χαΰέτων ηλ· άχρων ϊχοναι
  όιοΡτοι.
  Επί τοθ Ιαβάρον άπειχονίζεται
  !ίοΐ{ΐηό"ις τΛς θϊοτόκον, μετ" επι,
  οί; χαί χαλλιτεχνικής έηεξειργααμίνη
  V
  ηνάχητος, δι' άργνρων χαϊ χρναΰν )'ηί
  των, μαργαριτών χαΐ μετάξης, όμολα
  ηένως δέ άρχετή εηεδεξιότης χαρα.
  ιηρίζβι την χαχαοχενάοαοαν αύτην φι,
  ,ότεχνον χείρα. '
  Ως εΐχώγ, αυτή Μχει πρωτοχύποτί
  χινί-ΐ άρχαϊχάς Ι&Ίορρν&μίας, Ιν τρ αυλΐ
  Ιήψβι χαί τϊ) αποχυπώοει τής ί^ράς άχι,
  νή;,· το δλον δέ σνατημα, δπερ Μπνβνοχ
  χον καλλιτέχνην, (η πιθανώτβρον, τη)
  καλλιτίχνιδα) δεν ίμφΐνΐζει τόν ανστιρ
  ρόν εκείνον βυζαντιαχόν τύπον, καθ' δτϊ
  τάαεις τίνες έλενϋεριωτέρων Ιδε&ν δεί
  περιδεομεύουαι τό δημιουργιχον τής φαν
  χααίας ΙνταΟ&α, ωστε ή δλη τής Ιδέαίι
  ίξωτερίχεναις νά περιορΐζηται είς καθ—
  ριαμένας χαλλιτεχνιχάς καί ύρηοχενχιχο
  οννϋηΜβ; τώγ συγχρόνων αχολ&ν' α$χ
  δέ (πρός ήν δμοιφζουοιγ, ώς πρός το εϊδο%
  τής τέχνης, καί α! λοιπαί Ιν τή μόν}) αω·
  ζόμβναι χρναόπλεχχοι εΐχάνίς, άνωτίρα^
  δμως χαλλιτεχνιχής άξίας), προαχολληι
  θ«Ζσα επί εκλεχχοΰ νφάαμαχος (χλαδωτο^
  ■δαμάαΧον, χρώματος βα&ίος πορφνροί
  απεχέλεσεγ ωραίον τι καί επιβλητικόν
  νολον, διαοω&εν &γιν ονδεμι&ς
  απωλείας.
  Εδω κ' Εκει
  Πρό τριών τιασάρων ημερών συνίβη μία
  άβτιιοτάτη σκηνή είς τί;ν Όμόνοιαν, ή ίποία
  παρήλθεν άπαρατήρητος.
  — Άξίζιι τόν κόπον (βτω καί άργά νάνα-
  — Δύο-τριΐς άστυφύλακις— οί φρουροί τής
  τάξεως — έπιασθησαν μαλλιά μέ μαλλιά διά
  καίτοι» ύπηρεσιακά ζήτημα.
  — Τα πραγμβτα ώξύν·>ντο έτηφόβως ιιαΐ ή-
  πιιλοΰντο βκηναΐ λυπηρότιραι.
  — Εύτυχβς δμως έκινΜηβαν οί... πολίται
  καΐ διεχώρισαν τοί)ς Ιρίζοντας.
  —> "Αν ή>β πρωτβπριλι* σήμερον θά έλί-
  ΠΑΡΩΡΓΙΣΓΒΕΗΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΣ ΤΡΕΠΩΝ ΕΙΣ
  ΦΥΓΗΝ ΩΡΑΙΑΝ ΟΠΤΑΣΙΑΝ—Ο ΦΟΒΟΣ
  ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ
  Ή Κασσιανή, πιστείουσα ότι δσφ τ:στό-
  τερον έξετέλει την εντολήν τής βασιλίσσης,
  τόσον περισσότερον θά έ^έρδιζϊν είς την εϋ-
  νθ'.αν καί την έ/.τίμησιν αυτής, απεφάσισε να
  ενεργήση μετά τδλμης, άσυνήθους δια την
  νεαρόν της ήλι/ίαν. Εϊσήλθεν οίίτω είς τον
  χροθάλαμον τοθ βασιλόπαιδος θεοφίλου,
  οπόθεν ^λπισεν, δ'τι θά ηδύνατο νά ί?^ι, ί)
  νά μάθη άλλως πώς, άν ό θίόφτλος εΰρί-
  σκβτο έν τ$ κοιτώνί, ή έν τφ σπουϊαστηρίω
  Ατυχώς δι' αύτην αί ίλπίίες της
  ευθύς ώς ηροέβη είς άς
  Έστράφη πρός άλλην θύραν. Θύραν προ-
  ί/«;ώς τοΰ σπουϊαστηρίον τοΰ βασιλόπα·.3ος.
  Άλλά καί έκεΐ τα αΰτά πορβυρδ «αραπετά-
  σματα, ή αύτη κατάκλεϊστος 3ουίνη ^ θύρα.
  Το αΰτο άνυπέρδλητον πρόσκομμα.^ Τί δπι·
  βθεν των θυρών εκβίνων συνέδατνε δέν ηδύνα¬
  το νά μαντεύση ή Κασσιανή. Ούτε ηδύνατο
  νά έννοήσ^ι άν ό άναζητοΰμενος βασίλ6πα··ς,
  ,ίίιρίσκϊτο είς τον κθ'.τώνα ή1 το σπονδαστή-
  ^ρ:ον αϋτοΰ.
  ^Τ.νεανΐς κβτελίιφθτΐ ίπβ άντσυχίας τώ-
  ρκΓ^λέπονσα οί/.τρώς ματαιουμένην την υ¬
  ψηλήν αποστολήν της. Κα'ι έσκ^πτετο'άκδμη
  αν Ιπρεπε νά εξακολουθήση τάς ερεύνας ^της
  είς αλλο των ΆναΑτόρων δΐίΐμέρισμα, οτί,
  άν»·/πίστως, ή'κ,ονσε την μ.ίαν των ν,ατακλβί-
  στμν Θυρών, την Θύραν τοΰ ν.ο:τώνος τοΰ
  Θίοφίλοο, νά στρέφεται μετ" έλαφροΰ κρότον-,
  είς τάς στρ,όφιγγάς της καί ν' άνοίγεταί.
  Καί ιδού τώρα ή Κασσ:ανή τρέφουσα τον
  κίνδυνον νά συλληοθή μένη έν τφ
  3 έκβίνφ προθαλάμω, ύπ' αυτόν τοΰ
  βαοΐλόπαιδος, ό οποίος βεβαίως, υπο περι¬
  εργείας, αν μή υπό ΰποψίας τινός,^ κινούμε-'
  νος, θά τήνύπέβαλ'Λεν είς επίμονον άνά/.ρίσιν,
  δπως μάθ^; τον σκοπόν, δι' δν ευρίσκετο έν
  τοιαύτη ώρα καί τοιαύτττι έπ'.σήμω και μ-ε-
  ^αλοπρίπεΤ βασ'.λ·.κ?ί τ-λετη είς τό μέρος
  έκε'ινο.
  'ϊ2ύτυ-/ώς ή Κασσίανή, ήτο μέν άκόμη ά-
  πειρος των έγ/.οσμίων, άλλ' οΰτε Οαρρονς,
  θδτί' τδλμ'ης', ουτε έτοψ,ότητος πνεύματος
  εστβρεΐχο. Καί καθ' ήν άκρίδώς στιγμήν^
  θύρα ήνοίγετο, καί τα πορφυρα παραπετα-
  σ'ματα άπ^σύροντο υπό των χειρών τοΰ έξερ-
  χομένου έκ τού κοιτώνός τού* βασΐλόπαιδος,
  ή Κασσΐανή, έλαφρά, άθορνδος, γοργόπους,
  ταχεΤα, ώλΐσθησε μέχρι τ>ή"ς έξωτερικήΊ; θύ¬
  ρας τοΰ πρθΟαλ«μου, καί εξήλθεν είς τόν
  I-
  ρημον των άνακτόρων διάδρομον, τΌν οποίον
  ίΐήλθε σπεύδονσα, έξ«φανισθ«Τσα μετά τινάς
  στιγμάς είς τ'ο βάθος αΰτοθ.
  'Δλλ' όσω τ«¥«Τ« *«ϊ &ν
  ό βασιλόποτΐς Θίόφιλος, κατώρθωσε νά Γίη
  επί μίαν μόνην στιγμήν τό έχ,πάγλου ώραι-
  ότητος πρόσωπον τής Κασσΐανής καί τό λι-
  γόρόν της βώμα,τό οποίον εκάλυπτε πθλύτι-
  μος χρυϊθ·/.έντητος έσθής. "Αντελήφθη την
  μάγον οπτασίαν έξϊρχομένην τθ3 προθαλά-
  μου, καί ο~εύσας επί τα βήυ,»τα αυτής, την
  »Ιϊ* ~χύνουσαν τό βή>α κα'ι έξαφανφθυ,ίΐην
  είς τό βάθος ϊιαϊρόμου, στρέϊ.οντος δε-
  ξι5 κ»ί φέροντος είς τό Ιτερβν τδν Άνακτό-
  ρων διαμίρΐσμα.
  "Ήτο τόσον ήρέμ.ως καί γβληνιαίως γλυκύ
  ιό πρόσωπον τής φευγούσης κόρης, καί τό¬
  σην εμπιστοσύνην κΐί πεποίθησιν ένέπνεε
  τουτο, ώστε ό βασιλόπαις Θείφιλος δέν α¬
  πέδωκεν είς 7.ακάς ιτροθέσίΐς την έν τώ πρ5-
  θαλάμω παρουσίαν τής άγνώΐτου έκείνης
  παρθένου. "Εσκέφθη μάλιστα, β:ζ.αιο7Λγών
  αΰτός την άδικαιολόγητον πράξιν τής κόρης,
  ότι ή γυνα'.κεία περιίργεΐα ενδεχόμενον νά
  ωδήγησεν έ'ως έκεΐ τα βήματά της.
  'Α7>λ' όπωσδήποτε, ή μΛγος ίπτασΐα τής
  αίγληέσσης παρθίνου έςήγειρεν έν τη νεαρα
  ψβχη τοΰ θδθφίλου, πόθους, οί ίχοΐοι άπό
  καιροθ έκάλλιεργοΰντο έν αΰτξ. 'Δνεστένα ■
  ξεν ό θΐόφιλος, ν.αί βλέπων, πέραν είς τό
  βάθος- '.οϋ διαδρόμ.0», την περιτρόμως φεύ-
  γουσαν νεάνΐδα, άνεμ.νήσθη τοθ πατρός τού,
  τελοΰντος την αυτήν στιγμήν τους γάμους
  τού, καί πλήρης πΐχρίας καί παράπονον έψι-
  θύρ'.σεν :
  — "Ω ! πάτερ Ι Ουχί τούς ίδίκοός σου,
  άλλ' άλλον γάμου την χαράν ίπρεπε να έώρ-
  ταζες την στιγμήν αυτήν...
  Έν τοσούτω ή Κασσιανή, άποβαλοΰσα
  τόν ν,αταλαδόντα αυτήν φόβον αμ.α άπεμα-
  κρύ;θη των δίαμε?ισμά.ω·> το3 βασίλόπαιδος,
  καί άνακίησασα την ψυχρα'.μιίαν της, έσπευσε
  πρός συνάντησιν τής βασιλίσσης Εύφροσΰνης
  καί έν καταλ7.ήλφ στιγμ^:
  — Άνασσα — τη είπεν— ο βασιλόπαις
  εϋρίσΆ'τα'. μόνος τού είς τό σπουδαστήριόν
  τού, σκυθρωπός χαί περίλυπος.
  — Δυστυχικς έγώ—ϊσλέφθη ή άτυχής βα»
  σίλ'.σσα—ό ββσιλόπαίς εκηρύχθη ί$δη απρο¬
  καλύπτως έχθρός μου..
  Καί στραφεΐσοιτρό; τον βασιλέα Μιχαήλ
  τόν Β',τοΟ όποίβυ τό πρόσωπον ήκτίνοδόλει
  έκ χαρδς,ν.αί εύτυχίας: Χ
  — Βασι>.ε3 καί κόριέ μόϋ—τ:ν ηρώτησε
  —διατί ό ήυ.έτερος υιός θεόφΐλος δίν συμ.-
  μετίχε: τής χαρας μας ;
  Έρώτηϊΐς-,εΐς την οποίαν ο βασιλεύς Μι¬
  χαήλ δέν απήντησε; συνθφρυωθϊίς μόνον!
  ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ ΣΤΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ.-ΑΝΑ-
  ΚΗΡΤΣΣΕΤΑΙ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΕΝΕΡ¬
  ΓΕΙΑΙΣ ΤΗΣ ΕΤΦΡΟΣΥΝΗΣ, ΣΥΜ-
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  Ή βασίλισσα Εΰιρροσύνη, άπό παιδικής
  της ήλικίας καταφυνοΰσα είς τό μοναστήρ·ον
  καί έν ειρήνη καί Λρί^ βιώσασα έν αυτώ
  μέχρι τής ημέρας καθ' ήν ανήλθεν είς τ;ν
  περικλβή τοθ Βυζαντίου θρόνον, δέν έπαύ-
  σατο, γενομ,ίνη βασίλισσα, νά είνε Οεοσεβής,
  έ^άρετος, άγία σχεδόν γυνή. Ουδένα μισοθοα
  καί ουδενός τό κακόν ποθοίσα, δέν ηδύνατο
  νά κατανοήση διατί ό πρόγονός της Θεόφιλος
  την έμίσει καί την άπέφβυγεν. Ή έκ τούτου
  δέ-θλΤψίςτης ήτο μεγίστη καί καταφανής.
  Ό βασιλεύς Μιχαήλ, παρατηρήσας την θλί¬
  ψιν ταύτην τής βασιλίσσης, θλΤψιν έξωτερ!-
  κευομενην επί των χαρακτηριστΐκών τοθ
  πρόσωπον αυτής, χαϊ κατανοήσας τής Ολί-
  ψ«ως ταύτης τό αΐ'τιον, εζήτησε ν α καταπο'-
  λϊμήση^ καί έχμηδενίση τοθτο.
  Εκάλεσε παρ' έαυτώ τόν υϊόν τού καί με¬
  ταχειρισθείς δριμίΤαν καί αΰντηράν κρός αυ¬
  τόν γλώσσαν, τοθ υπέδειξε τό άτοπον καί
  σκανδαλώδες τής διαγωγής ^ου, άποφεύγον··
  τος καί περιφρονοθντος την μητέρα αύτόθι
  βασίλισσαν. Καί σχεδόν άπήτη« παρ' αύτοζ
  νά συνδιαλλαγη μετά τής βασιλίσσης, γυναι¬
  κός ά«ξικάκον, ποθουσης πρώτης αυτής:
  την τοιαύτην συνδιαλλαγήν.
  Ό θεόφθνθς, καίπερ δυσμενώς δια*«ίμ**
  ν&ς ιτρ<>ς τουτο, ύπίκνψίν έν τούτοις είς τη»
  πρός διαταγήν ίσοδυναμοΰσαν πατρικήν θέ¬
  λησιν. Καί έν τώ φανερώ συνδιηλλάγη μετ»
  τής βασιλικής τον μητρυιας. Άλλά μόνον έ»
  τ$ φανερώ. Κατά βάθος ό θΐόφιλος δέν ϊ-
  παυσεν έχθρευόμενος |;ήν βασ'.λομήτορα καί
  πολύ ευχαρίστως θά την έβλεπεν υπό οιαν¬
  δήποτε πρότασιν άποΐΑακρυνομένην των Ά-
  νακτόρων. Εξηκολουθεί δέ ·τηρών τάς πρός
  αυτήν έχθρικάς διαθέσεις τού, άδιαφο^ών δια
  τάς περιποιήΐτε'ις, τάς οποίας τοΰ έπίίϊψί"1"
  ?>ενεν ή άγαθή' βασίλισσα, άγωνζομένη 5<» παντός τρόπον νά έπαναιρέρη την οίκογενϊΐοΐ". κήν γαλήνην έν τώ βασιλικώ ο'άφ. ■*, Άλλ' οί άγώνές της §έν άπέδιδδν άγλ»-' ούς καρπους. Ό Θεόφιλ-ος, δχι μόνον δέν_ έϊείκνντο δ'.άτεθειμένος νά επανέλθη είς την προτέραν τού νεαν.κήν φαιδρότητα καί ν' άπο· βάλη τό σύνοφρν καί σκυθρι«κόν τού ηθος," άλλά παραδόξως, προϊόντος τοθ χρόνον,'έι γίνετο σκυθρωπότβρος, μϊλαγχολικώτερθς, ακ.:λητό.ερος. Καί ναί μέν, ουδείς, Όύδ' ό' Βασιλεύς Μιχαήλ, ούδ' ή Βασίλισσα Ενφρο- σύνη εγνώριζον τό αίτιον τής τοιαύτης επί" τό άπειλητικώτερον ,ιιεταδολής τοΰ Θΐθφί- λθυ. Άλλ'ήι^ασίλισσα, μή πιστεύονσα είς την τελείαν μετά τοΰ προγονοΰ της σννδ'.αλ— λαγήν, άπέδιδε την δυσθυμίαν τοΰ θεοφίλθϋ είς τό κατ' αυτής μ".ΐσός τού. Ή άτυχής βασίλισσα, εν διαρκεϊ θλΗειι εδρισ/.ομένη, απεφάσισε νά πράξη υπέρ το8 θεοφίλον δ,τι χαί αύτη ή μήτηρ τον ίσως δέν θά Ιπραττεν άνευ ένδοιασμοΰ τινος. Καΐ έξασ/.ήσασα άπασαν την παρά τώ βασιλεΤΜι χαήλ επιρροήν της, επιρροήν οφειλομένην είς την διάπυρον αγάπην,την οποίαν ό, βασι¬ λεύς Ιτρεφί πρός αυτήν, τόν έπεισε ν' άνα- κηρύξη τόν υϊόν τον διάδοχον συμ^ασΐλέα. — "Ισως τό δώρον τουτο, &ασιλεΰ καί κύ- ρ·.« μόν, είπεν ή Εύφροσύνη, ώς προερχό- μ$νον έξ έμοδ, τόν «ζεαμενίβη. πλέον. Είς τάς Ίχεσίας τής σύζυγον τβν δΐν αί* - τέστη ό Βασιλεύς. Ήσπάσθη είς τό μ»^. τώπον την Βασίλισσαν χαί- υπερτάτην λαβών απόφασιν* — Γενηθήτω τό Οέλημά σον, άνασσα, τής είπεν. "Ανήγγελον σύ είς τόν Θεόφιλον |τό ευχάριστον δι" αυτόν γεγονός. ι Καί ή Βασίλισσα Εύφροσύνη έλπίζουσα, •ο'τι θά έξηυμ.έν!ζε τελείωςπλέον τόν Θεόφι- 'λον, διεμήννσεν είς αυτόν, ότι τόν άναμίνίΐ - είς τα βασιλικά της δ'ώμάτΤα, ό'πω; τοΰ Ι- ναγγείλη μεγάλην καί χαροποιόν είδησιν. Θαλαμηπόλος δέ κομ,ίζονσα την βασιλΐ- κήν ταύτην πρόσκλησιν, μ,ετέδη ευθύς είς α¬ ναζήτησιν τοΰ θϊρφΐλθυ, ευρισκομένον την. στιγμήν εκείνην είς τό σπουδαστήριόν τον. ΑΤΡΙΟΝ - Ιϋητρυια καί πρόγονας. — Ό συμβασιλεύς.— Ό Θίόφιλος έρωτευμένος.με την άγνωστον νεάνιδα τού «ροθαλάμου.— ♦Εξομολόγησις πρός την Εύ- φροούνην.— Πρός άνακάλυ- ψίν τήςάγνώοτου.—Κ,αββιανή η εΰφυής καί ώραι α. — Θ·θ· βώρ* ή ευλαβής, ^ μήλον-
  ΧΡΟΝΟΧ
  ΑΙ ΙΥιΝΔΡΟΜαΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤαΙ
  Χρονικα
  2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  *Η θερμοκρασία τΛς χθές-
  Μεγίστη 21.0
  Ελαχίστη 13.0
  ΕΎΤΥΧΗΣ ανθρωπο* 6 κ. Δηλιγιάννης. ΑΙ
  ταραχαί τής Κρήτης άφ' ίνός, τό Άρχαιο-
  λογικόν Συνέδριον καί ή ίπίσκίψις τοθ Κάϊ¬
  ζερ άφ' ετέρου, κατώρθωίαν νά «ιριβπάσουν
  ίόβον την Κοινή» γνώμην, ώίτ» οϋτι λόγος νά
  γίνεται πιρί Βουλής. Τό πίριιργότιρον δέ ιϊ-
  νι, δτι οίίτι αύτός ί κ. Δηλιγιάννης φαίνιται
  βκβπτόμενος καθόλου πιρί αυτής. Ό άνθρωιτοί,
  ό οποίος πρό δύο έτων έφώναζιν ό'τι ΙπιΙγει
  ή ένέργΐ'.α έκλογώ.ν κ«ί ό βχηματΐϊμόί νέας
  Βουλήί, ήτις άμίσως νά επιληφθή τής —ιρι—
  βυλλογης, ου™ άνησυ/ιΐ κβθόλου τώρα δ'.ά τό
  φαινόμινον Βουλής πρό £νά; καί ήμίβιως μη¬
  νός σχηματιβθιίσι,ς καϊ μόλις βήμιρον έπι-
  λαΐλβανομένης τήί έξιλίγξεως των έκλογών.
  θέλομιν νά πιβτιώσωμϊν, δϊΐ ή Ιζέλιγξις
  αυτή δα ιΐνι βώντο(ΐο(, χωρΐί, Ιννοΐΐται, νά
  θυσιάβ-ί) είς ·»ήν βυντορ.ίαν την αύιτηρότητα
  μεθ' ής πρέπίΐ νά ένιργηβ-ξ. 'ϊποϋέτοαιν 81
  ότι ΙπΙ τοθ παρόντος ίΐνε πολί) ιδχολον τουτο.
  Διότι δσον τό πλ.Τστον των ίνστάσιων, αϊ
  τϊνΐς δτκβλήθησαν κατά διαφόρων έκλογών,
  ιΐν» ΙντΓλώ; άνίίχυροι νά άνθέξουν ΐΐς συζή-
  —β.ν καί έπομίνως πάσα ίπ' αυτών συζήτη¬
  σις —ιρέλκιι, τόσον τινές Ιξ αδτών—πέντι-6ξ,
  ιΐνι βά«ιμοι, ώατ» πάια συζήτησις ιΐνι πι-
  ριττή. ΙΙοϊαι είνε αί εκλογαί, αί κατά τοΰ κύ-
  ρβυς των οποίων ίν«τ»«ι« «Ιν» βααιμώταται,
  ακαταμαχήτου ιΐνκ πλέον γνωσταί.
  Έλπίζομϊν, ό'τι ή Βουλή δέν 6α δαπανήβη
  πολύν χρόνον ΐΐί συζήτησιν έπ' αυτών, δχι
  μόνον διότι αί «ιρ'.ίτάβιις δέν Ιπιτρέπουν
  τουτο, άλλά καί διότι βτοιχΐιώδΐς εθνικον
  συμφέρον επιβάλλει την ό*σον ϊνΐβτι γενικώς
  όμύφωνον έκ της Βουλήν άποπομπήν άνθρώ ·
  «ών, οί ίποΐβι ενόμισαν ό'τι άρκεΐ, ώς μόνον
  ~>ο»όν διά «ό ψουλει,τικόν *ξί<^.α, τό ρα- λαντιον χαί τίιτοτ* Χλλο. ΗΡΩΟΝ ΑΑΤΡΑΣ Έκτάκτως λαμπρά ιτρομηνοΊται ή άπόψι ίν τω Συλλόγφ «Παρνασσό;» διδομίνη συναυ- λΐα, υπέρ τοθ Ήρώου τής Άγίας Λαύρας. ΟΙ Άθτ,ναίοι θέλουσι βπίύσϊΐ ν" απολαύσωσι καί τού Ικ/ιιιτο9 —ογράαματος καί νά βυν- δράμωβι διά τοό όβολοΰ των (Ις την ΙπΊτίυ- ξιν τού ϊργου. Τα *-ή διχτιθέντα «Ισιτήρια Οά πωλώνται δ'.' ό'λης τής ημέρας καί τό έ- σπίρας «ίς τα κατάβτημα τοθ «ΠαρνασσοΟ». ΤΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ Ή χθισινή άπογειιιιατινή βροχίτβα Ιγιινΐν αφορμή μιάς *ό«ιμη« σκηνήί ιΙ« !ν καφ«γιϊον τής όόοΰ Σοφοκλέοιχ.'Ένας άμαξηλατης μόλις τΐρχισε νά ττίιττΥ| λιπτή βροχή,&φηαε τό άμάξι τοιι άπ' έζω άπά τα καφινιϊον καί Ιπβιζε την κοντσίνα τού μέ ίνα μανιώδη παίχτην, όστις πρό ώρας έπΐρίμινι κανέν θθμα διά νά τόν κ*ρά~ τάν καφί τού. ΟΙ δύο παΐκται Ιρήόφων ήδονικώτατα τόν χαφέ των, ό"τε αΐφνιοίοχ 6 αμιξάς κληθιΐς άιτό μίαν κυρίαν, την οποίαν Ιπιαϊίν ή άνίλπιιτος βροχή, Ιβπιυσιν »1ς τό άμάξι τού, αΐρήβας ιΐί τα κρΰα τού λουτροθ τόν συμπαίκτην τού καί τό γκ*ρ«όνι τού κα· γίνιίου,τό οποίον μάτην «ροσικάθΐι νά πιίση ϊόν βκμΛαίκτην τοθ άμαξά νά πληρώση τόν χαφί τού. Άλλ' έχτΐνος ίμινιν άνίνδοτος. — Έγώ 1περ(μ(να έδω μιά ώρα ολόκληρη νά 'βρώ χανένα να πιώ τόν χαφέ μου τσάμπχ καί Ιπί τίλους τόν εύρήχα. Τί μέ νβιάζιι I- μένα αν έ'πιβσι βροχή κ·ί θέλει ή χυρία νά «άη άμ,αξάδα βτΗτι της ; δέν πληρώνω τίποτΐ, γτατΐ βά τόν κέρ&ζα. Τό γχαρβόνι πρό τής ραγδαίας λογικής των Ικιχιιρημάτων αυτών, βηιύδιι χαί γωνάζιι · σκίπαβί τβυς νά μή χρυ-
  ώΙ
  ΤΟ ΘΑΤΜΑΤΟΤΡΓΟΙΙΓΙΑΕΚΙ
  Άπό ττΐς έποχτίς τοθ ϊΐίριφτν·ον έ-
  κείνου πανταλονιον, τό οποίον ευρέθη
  να ΰτοτχίίη διακοσίας χτλιάδας φράγκα,
  άλλο ένδυμα τόθον ^ιεγάλης Αξίας δέν
  είχεν αναφανή.
  Άλλ' άπό προχθές τ άν μον<>ίτωλ*ακήν
  δόζαν τού" μεταφ^α^τϊΚΟϊ; πανταίιονίον
  ίπεθκίασεν η άκτινοοΌλος δοξα ενός γ»-
  λέκον έκ Πύργον, περΐ τοϋ οποίον Λ
  «Πατρίς», Λ έκεΐ έκδαοομένη εφημερίς,
  γραφετ τα έπόμενα παρύδοξα καί έκπλη-
  αί άνεξηγηΐα :
  «Γατά την προ^εΛινην £ό*ηερ48α
  των ά«όρων άττωλέίθη γελίκον μέ με¬
  τοχάς της ΈθνικΛς Τρα«ί<ης της 'Κλ- λάδος, ·ό0 κτηι,ιαττκοθ δανείον της Ελλάδος καΐ ΑΙγνπτον, της διώι.ν- γος τοθ Σουέζ καί μ έ ύεθαβτόν ποαόν «Ις χαλκόν. Ό είτρών παρακαλεϊτα» νά άποιΐτεί· λη αν-.ϊ> εις τα γραφεΐά μας καί άμει-
  φβήΰετα* γενναίως».
  Τάχα, τ( «Ιδονς είνε τό γτλέκον αύτδ,
  πώς απωλέΰθη είς μίαν έθπερίδα, πώς
  ίίτο άποθήκη χρεογράφων καΐ χαλκόν,
  είνε πράγιιατα, τα ύποϊα καλύπτβι καί
  θά εξακολουθή καλύητων ό πέπλος τον
  μυοτηρίονΐ
  Ο ΡΩΜΗΟΣ
  Ό βτ,μιρινός «Ρωμγιός» δημοσιιύιι άμιμή-
  τους προιφωνήσιις καί ~οττόσιι<; ιΙ< διαφό¬ ρους γ/.ώβσαί, κατά τό παρατιθίμινον δπό: Τοθ Φασουλν) τραπέζι μέ ψητόν πρός τ ούς άρχαιολόγους των Κρατών. ΘΡΗΣΚΐΥΤΙΚΑΙ ΟΜΙΛΓΑΙ Έν τγ ΙΙαρναβσώ στίμιρον δρα 6 1)2 μ. μ. 6 καθηγητήν κ. Γ. Γέγλκ β« κάμη την τρί¬ την αύτοθ θρησχευτικήν «μιλίαν. Ή εΐσοθ·< ελευθέρα. •ΙΑΤΡΙΗΣ ΙΗΚΤΤΟΡ' ταύτη* ί<ρημιρ(ίβ« ίζιΐό- «ή< 1 Απριλίου, ιΙ< «ν {λί δ 6η χβί< ό7«« ρ ή ρ, < έν τω έιτιβτημβνικιΐί {ιλτίψ ό διιυϋυντήί κ.Ι. ΡΟΜΧ·« κραγματι««τ«ι κι·1 τή< βνητ<τητ·« τοθ παρίλΟοΎτοί ϊτομ<. Π«ρΙ τηλινεΑιίπ^, 4- ραμάτων καί Ιάσε*ιν 4 Ιατρόί χ. Α. Άντ*». ν(ου, ΚεΐΜβλουθών τή» . μελέτην «μ ταύτην, ΰ ΰ λ ήβ·ν 4- πίστιως. "Ετερα άρθρα οημοσΐιυουβιν οί παρ ημίν Ιατροί κ. κ. Έμ. Κυταρ'.όλος, Σ. Κα- γίλλης καί Μ. Γιαννήρης, περί μακροβιόττ)ρ «εχ ο έν ϋύβγψ Ιατρόί χ. Λ«»«ρινό'*·«λ»ς «αί Ίλλα *η«φο»« μιτά (όο χ«λλι*«χνιΐΜ·τά- τ»»ν ΐ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΝ Η ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΥΨΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 28 Μάρτιον. (Τοθ τα- χτικοδ ανταποκριταί! μ«ς). — Ά«Ό τθ5 ·κλ- ρελθόντος Σαδδάτου κροσωρ'ντ; έή προπαρασχ,ευάζει την οργάνωσιν συλλαλητηρίου διά την Κυριακήν κ«ί & 2 μ. μ. ϊιανέμουσ» έν τη πόλει καί τοίς χωρίοΐς προκηρύξεις, ίι' ών έκάλε! τον λαόν έν ονόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων, Ίνα προσέχη είς —<ν$ημ.ον συλλαλητήριον^ κ« κηρύξη μ·{ΐ ψΐίχτ] κ»ί μια ψων^ την ιατά τής Έλλάϊ&ς ένωσιν τής Νήσου. *Α*Ό βαθείας πρωίαςττΐς Κυρακής ή «όλις «αροοσίαζιν άσυνήθη δψίν. Οί κάτοϊκοι των πέριξ χω¬ ρίων, ανεξαρτήτως κομματικής άυοχρώσεως, ίσ*ενδον άθρόως και ένθοασ'.ωΐώς να σιιμ- μετάτχωϊΐ τοΰ γενησομίνου συλλαλητηρίου καί νά κηρύξωσι την ένωσιν, βπίίοχίμάζοντες ολοψύχως τό χίνημα τοδ θερίθ^ονι. Μία ζωηροτάτη καί αέναος κίνησις β«ν«~ιζο- μένου καί ένθουσίώδους «λήθους εκυριάρχει άπ' άκρου είς άκρον τής πόλεως. ΑΙ έπιτοχιοι "Αρχαί, φοδούμενβι μήπως ίιασαλευθη ή τάξις έκ μέρους των ϊίαίηλω- τών, μετεκϊλέσαντο ένταΟΘ* δ'λην την δύνα¬ μίν τής χωροφυλαν.ής των πέριξ χωρίων. Άλλ' ή χωροφυλακή ίπί'.τα, πρό τοθ βκρα- τήτου λσϊκοθ ρεύμ&τος, έγκοιιμένον» όλονέν, ηναγκάσθη νά άποσιφθτ} είς ιΌ φρούριον, μετα των Ίταλών. Οί Όθωμβνοί κάτο'.κοι —.ρ'.δβίΤς Κλεπον την όλονέν όγ/.ουμένην κα'ι ά/.λόβρονα έξ έν ΟουσιασμοΟ άνθρωπεπλήμμυραν, καί Ισπεϋ- δον νά έγκλε:στ)«κην είς τάς οικίας των, «ο- βούμενοι μήπως κακοποιηθΰνιν έκ μ-ίρους των διαδηλωτών. Τουτο άντιληφθεΐσα ή οι- οργανωτ'.κή έπιτροπή ϊσπευσ* νά κβθησυ- χάοτ) τοδς προκρίτους Όθωμανους *αι νά τούς δι»6εδαιώστι, ό'τι οί διαδηλωταί δι* ένα μόνον ιερόν σκοπόν συνερχόμενον θά έσέδον- τθ την τιμήν των καί την ζωήν των πλείδτε- ρον τής ιδικής των. φρεμητιοδησΤηθοϊσιασιβρσ Την δωδβκάτην μβσημδρΐνήν τής Κυρ:α- κής οί κώδωνες άπασών των 'Εκκλησΐών έ- κρούοντο συνεχώς καί έπιμόνως, καλούντες τον λαόν είς συλλαλητήριον. Όλό/.ληρος ό πρό των Δι/.αστηρίων χΰρος ήτο κατάμε- στος κόσμου. Είς τάς παρακειμένας όίθϋς, τα καβενεΐα, τοΰς εξώστας των οίκιών, τα, πεζοδρόμια, τα άνθρώπινα κύματα συνω- θοδντο ασφυκτικώς, έκσπωντα είς μίαν ομό¬ θυμον, βροντώδη, άλλόφρονα βοήν : «Ζή- τω ή "Ένωσις». Είνε αδύνατον νά πε- ρ'.γραφη'τό δψος τοθ ένθουσΐασμοθ, τής «ΐ- σθηματΐχής έκείνης άνθρωζομάζης. Ένόμι- ζες, δτι αί ζητωκραυγαί έκεΤναι δέν ήσαν άνθρώπίναι φωναί, άλλά μία πατρίωταή άρ- μονίβ έξερχομίνη έ/, τοθ βάθους τής κρητι- κής ψυχής. Ή λέξις α'Ένωσις» άπό ψ«- χής είς ψι>χήν καί άπό στόμβτος είς στόμβ,
  πτερόεσσα πετώσα, έμαγνήτιζεν, ένεθουσίΐ,
  άνύψου είς άπρόσιτα ΰψη έξάρσεως τόν
  λαόν τής Ιεραπέτρας, σπεύσαντα νά εκδη¬
  λώση καντ,γυρικως τό πατριωτικόν τοκ φρ6-
  ντ)μα.
  ΤΟ ΨΗΦΙΣΗΑ ΤΗΣ ΕϋΟΣΕΟΣ
  Την 5αν μ.μ. ή δ!οργανο)τ:κή τοιΐ συλ -
  λαλητηρίου επΐτροπή θεαται επι των βαθμ,ί-
  δων των Δΐκαστηρίων.
  Είς εύσταλής σημα-.οφόρος κράτει ΰψη7 ά
  μΛγάλην ελληνικήν σημαίαν, βΓς άλλος δέ
  μίαν μεγάλην είκδνα τοθ Βασιλέως Γεωρ-
  γίοι».
  Ή θέα τής ίλληνηιής σημαίας, τής πά ·
  ρηγόρου κκανολεύκο», καί τής εικόνος το3
  Βασιλέως προκαλοθν παταγώδη Ούε).λαν
  φρενητιωίδν ζητωκρβκγών. Μετ* ολίγον έν
  μέσω κβτβνυκτικής σιγής ό έκ των μϊλών
  τής έπιτροπής δικηγόρος κ. Μαρκόΐϊουλο-
  άνβγινώσκκ μ«ι« χροβανοβς ίυγχ.·.νήσεως ιό
  ψήφΐσμα τής ενώσεως :
  «Ό λαός Ίιραπέτρας βνν*&ών εΓς πάν¬
  δημον ο-υΜαλητήρ/ον ίν *^ 1(ω&ι των Διχα·
  αχηρΐων ηλαχ$ί(}% αήμ»ρον τή»> 27 Μάρτιον
  1905, κηρνπβι Ινώηιο* θιοΰ χαί άν&ρώπων
  την πολιτικήν αίτοθ ί'νίθσιν μ*τά τοθ ΒααιΚιΙου
  της Ελλάδος είς μίαν άδιαίρετον, ελευθέραν
  σννταγματικήν πολιτιΐαν».
  ΒροντωΒεις ζητωκραυγβ} 5περ ^ής Ενώ¬
  σεως ύποδέχονται τό άναγνωσθέν ψήφισμβ.
  Ο ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΠΑΡΧΗΓΟΤ Γ. ΙΙΧΕΑΐΙΝλΚΗ
  Άποκατβσχάσης τής ήσυχίας, δ ένθο«-
  σιώδης *αΙ γηραιός ΰπαρχηγός τής επαρ¬
  χίας μας κ. Γεώργιος Μ'.χεληνάκης άνέρχε-
  ται επί τό βήμα κ«ί μέ φωνήν ήχηράν,
  πλήν τρεμουσαν έκ συγκίνήσβως, προσφιονεΐ
  ώς εξής περίπου. τον λαόν :
  «ατριώτα»
  ΟΙ μακροχρονιοτ κα Αρωϊκοι αγώνες
  των Κρητών κατ τα -όθα βεινοπαθήματΛ
  των κατα τοΰς πολυνέκρους κατα τοί
  τνράννου έπαναθτάσετς, δέν έφανηθ"αν
  Λρνχτόν ύλοκαύτωμα είς τόν βωμόν τΛς
  πατρίδος, ούτε κατώρθωθ"αν νά διεγβί-
  ρωσι τόν σΐκτον κα* την φιλανθρωηίαν
  των Ισχυρών τίίς ΓΛς, Ινα έ-ιτρεψωθι
  ττιν ηλΛρωΰχν τοϋ προαιωνίον, τοθ δ-
  καιοτατον, τοΰ γλνκυτάτον των Κρη-
  τών πόθον. Ό κρητικός λαός δτά τΛς
  άν—προσωπικάς τον καί τού 'Τπάτον
  Άρμουτον έπανβτλημ|ΐένως δτεμαρτν-
  ρΑθη πρός τας Δυνάμεις, δια χά έλατ
  τώματα τού τραγελαψικοϋ πολττεύματος
  τΛς Κρήτης, ζητών την όρνθττκίιν της
  νηίον Δ7ΐοκατ««ιασιν. ΑΙ Δυνόμετς μή-
  νον ύηβθχίθΜς ί δίδον 5η 04 λάβω<η ταυτα ύπ' δι|(ει έν ίύβέτν καιρώ. Άλλ' Λ αθλιότης τού πολιτκνμβτος ακ«ταθχέ- τ«ϊ πρός τον όλεθρον ΙΑερ* καΊ Λ- ναγκβθβν *-λ τέλβυς τβύς Κρήτας να ίράξωΛ τ· «πλα καί νά ανν^ώβοχΜ το πίκ*»ον έτ *»*#ωβφ τ* Ιεφόν «Ας *νώ- 4***: λ46·4>ον. Τό δ-η η οηγνη αντ»
  καλώς ίίβλέγη, έίτ« νεγ«λ^Μνε« κ·,
  τε*
  πατρτώτου κ. Σφακιανάκη, έπιδοκιμά-
  σαντος όλοι|τνχως τό κίνημα τού Θερισ¬
  μόν. Την φωνήν ταύτην τον άκραιφνοϋς
  πατριώτου άς λάβωμεν πάντες ύπ' δι(;ετ
  καϊ άς ταχθώιιεν παρά τό πλενρόν των
  πατριωτών έπαναΰτατών, άναμιμνησκό-
  μενοι έκ της Ιΰτορίας δτι μόνον διά
  πραξικοπήματος» ρβλτιοϋται Λ θέσις των
  εθνών.
  "Ας ταχΟΔηεν (ίήιιερον παοά τό πλεν¬
  ρόν των «ατριωτών τοθ θεοί<ίσο»Γ,Γις ά- νΐΓ<(τώο"ωιιεν ΐίιν ϊνδοξον όηηαίαν -ϊΛγ Ελλάδος καί άς ν-.ιιρι>ξω>ιεν ενώπιον
  θ«οίί καί άνβοώπων -ίην ιιετά της 'Ελ¬
  λάδος £νω<ί»ν, δτδοντβς είς τάς Δυνά¬ μεις νΛ έννοήόΌνν δτ» ϊϊμεθα κ»όθν· «ιοι να νΛθίτώαβν νάοιν ·ϊης 1«ρότι»·»ος τοΰ όκοποΰ μας οίανδήποτβ βν<Ιΐαν. καί Ετοιμοι νά άποθάνωικν ίτπό τό Ιβοόν -ιΛς ένώιΐβως λάβαρον, κοάζονκς* — Ζήτω ή £νωοΊς. — Ζήτω ό ΒαθΊλεΰς των Έλληνων Γεώργιος. — Ζήτω τό "ΕΟνος. Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΑΛΗΜΙΚΗΣ ΣΗΗΙΑΙΑΣ Τοθς τελευταίους λόγους τοθ ;ίνν*ίου ύπβρχηγοδ ύποίέχετβιΐ ό λαός με β-ϊρί- γραπτθν ένΟουσ:ασι/.όν ν.«ί συγκίνησιν ζητω- κραυγάζων Ιπέρ τής Ενώσεως. Έν μέ^ω ίερδς π«τ?·.ωτί/.ής φρ:κ·άσεως, καταδιδάζε- τα: ή κρητική σημαία κα'ι άναπετανυται επί των Δικαστήριον -μ^γ'λοπρεπώς ή κυανό- λευκος. Ό /.όσμος δ'λος κλαίε;, κλαίει έ* πατριωτ:/.ής χ«ρ«ς. Τό ΰψος τής στιγμή; έ¬ κείνης, ή ίδεώδης καί δίκαια Ιςαρσΐς τοϋ κλβυσίγίλωτος τής κρητίκής ψυχής είνε αδύ¬ νατον να.—ϊρ.:γρα«η. Κατόπιν όλος έκεΤνος ό 'χνθρώπινος χείμαρρος έν.κιεΓ είς ένθουσιώϊη δια?ήλωσ:ν, καί δ:ε).Οών τάς κυρ'ωτέρας ό- δούς /.«τβλήγ»! είς τό Τελωνείον. ΈκεΓ οί διαδηλωταί έν ν.^βω ά·/.ρατήτοϋ ένβουσασμ.οΰ καταδίοάζουσί την Κρητικήν σημαίαν ν.», ά- νυψοϋσι την Ελληνικήν. Εκείθεν ό μϊθΰων έξ ί^θουσιασμθΰ άνθρώπίνος ογκος, ψάλλων τόν βθνίν.ον ΰμνον προχώρει καί φθάνει Ιςω- Οεν τΟΰ 'Ενενικθΰ φρουρίου, ^ο'κερ έφρουρει'το υπό των Κρητών χωρο^υλάκων καί των Ί¬ ταλών κ«ρα6:νο<ρ4?ων. Τρμϊλής έπιτροπή εζήτησε άπό τόν Ίταλόν φρούραρχον νά επι· τραπί) ή ανύψωσις τή; Έλλην:κής|σημ«ίι»ς. Ό Ιταλός βρούραρχος έξεφρασβ την λύπην τού διότι δέν ηδύνατο νά επιτρέψη τουτο ώς έκ των δ:αταγών άς εΐχβ. Επεκράτησε πρός στιγμήν σκέψις νά μετίλθουν βίίν άλλ' εΰ* τυχώς ΰ—ίρίσχυσίν ή σύνεσις. ί Ο ΑΟΓΟΣ ΤΟΤ κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Μετά ταυτα οί διαδηληταΐ μετέβησαν εί; τό Δημαρχείον καίάνύψωσαν καί έκεΐ την ελ¬ ληνικήν ντμ.αΆν. Άπό τοθ Δημαρχείον δ Χ. Γεωρ. Έλευ- θεριάδης εξεφώνησεν ένθουσιαστικόν καί πα· τρτωτικβν λόγον υπέρ τής · ενώσεως κατα- χεΐρθΑροτηΟέντα. Εκείθεν οί διβδηλωταί μετέβησαν είς τό μέγαρον των δημοτ·./.ών σχολείων καί άνύψωσαν καί έκεΐ την Ελλη¬ νικήν σημαίαν. Μετά ταυτα εξελέγη διά βοής προ·ωρ!νΫ) έπαναστατ:κή έπϊτροπή έκ των κ. κ. Ιωάν. Φουνταλίδου έμπορθκτημΛτίου, Έμ;Α. Χ. Περα/.άκη ίατρςΰ, Ιωάν. Μαρκοπούλου οί· κηγόροο, Πέτρου Πακβστεφανίοοι* ϊατροΰ καί Γεωρ Έλευθϊρϊάδου γεωπόνου, ήτ:ς έ- πεφορτίσθη νά έχιδώο··^ τό υπέρ τής ενώσεως ψήφισμα κρός τοΰς προξένους των Μΐγά/.ων Δυνάμεων, την "Ελληνικήν Κκδέρνησ ν καί τό Προεδρείον τού θίρί;·5ΐι. Η Β_Ο_Γ Λ Η Σήμερον πρό μεσημβρίας- βϋνέρχβ- ταιή Βουλή είς συνεδρίασιν, καθ1 ήν θά άρξηται τής συζητήσεο·ς επί τής έξελέγξεως των έκλογών. Πρώτον θά συζητηθή ή έκλογή Άγυιάς, κατό¬ πιν της Ήλείας. Αί εκλογαί, αίτινες θά προκαλέσοαν ζωηράν συζήτησιν^ είνε αί Καρδίτσης, Ήλείας καί Σά- * Η ΜΟΝΙΜΟΤΗΣ Τ2Ν ΥΠΑΑΑΗΜΗ ς χ6 ύίΤουργεΐον των Οικονομ*· κων, πληροφορούμεθα ασφαλώς, δτι καταρτίζεται νομοσχέδιον περΐ μονι- μβ'τητος καί προοόντων των ύπαλ- λήλων οίκονομικών τίνων κλάδων. Έκιός δέ τοθ νομοσχεδιον το)-(οχ) δ κ. Γουναράκης ?χει ήδη καταρτί- σει νομοσχέδιον περί διαρρυθμίσεως τοθ ΈΟνικοί Τυπογραφείου, δκερ θα ύποβ'άλν) έκ των πρώτων πρός έπι- ψήφΐσιν.___________ ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣΤΟΥ ΑΑΧΕΙΟΥ Είς τό γραφείον τού λζχείου τοϋ_ Στόλον κατηρτίσθη πίναξ έμ*«ίνων τα κατά την λ κλήρωσιν εϊσπραχθέν;» ποσά έκ τής πωλή¬ σεως τοθ λαχείου καί τα άποδοϊέντ* λβγκ* κερδών. Οίΐτω κ«τα τϊν πίνακα τούτον επί πωλή¬ σεως λαχείων 557,276 μετά τής νθμισμα- τικής οιβφορβςείσεπράχθησαν 1,678,151.78 ΆβαιρεΤται ίκπτωσΐς 10 ο)ο επί λανείοιν 343,175 ορ«χ. Ί30.247.10 'Εδ««ανή«η*βν ίιά χάρτην, κληρωτίίσ κλ. δρ. 45,457.39. Έ«ληρώ<Ιη«βν είς «μοιβάς κληρ«νέντ«·ν λαχείνν 187,100. Κίτ»*ιέβ«Μΐ» )«« τας χληρώ»εΐς 2αν, 3ην *«ι ^ 675 χιλι*ϊε« ϊ·«χμών καΐ Ιμεινατ ΚατντίσθηΙ8«1 «εκ γρα«*ί«> τ»ί -τολο»,
  «ΰχος.
  > *τ;ολογί·μίχ τού
  έ είς
  ΔΥΣΤΤΧΗΗΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΪ ΣΥΝΙΒΟΥΑΙΟΪ
  . Είς τό υπουργείον των Έσωτερ'.κών ανηγ¬
  γέλθη χθές τηλεγραφικώς έκ Σπάρτης, ο'τι
  ή ά'μαξα, ής έβαινον τα μέλη τού έκ*Τ
  στρατολογικόν συμβουλίου διερχομένη την
  γέφυρβν τοΰ ποταμοΰ .Εύρώτα άνετράπη καί
  έθρυμματίσθη.
  Έκ των έντός αυτής ευρισκομένων δ μέν
  ταγματάρχης κ. Παπαδόπουλος υπέστη έξ-
  άρθρωσιν ό δέ ίατρός κ. Βασιλάλης έτραυ-
  ματίσθη σοβαρώς είς τήν κεφαλήν, οί δέ
  λοιποί ύπέστησαν κ«τά τό μάλλον καί ήττον
  σοβαρούς μωλωπισμούς, οίτινες τούς άναγ-
  κάζουν νά δϋκόψουν τάς στρατολογικάς ερ¬
  γασίας των.
  ΘΗΡΙΩΔΙΑΙ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΩΝ
  —Θραόύτης των Βονλγάρων.
  —·Εϊϊίθ«Ης κατά τοι/ρκτκΑς ό*υνοδ»ας.
  —Ίϊροο"νλία ελληνικόν ναο£?.
  ΕΚ ΤΗΣ«ΑΙΙΑΤΟΜΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ»
  Νέον πρωτοίχζνοΰς αγριότητος έγκλημα
  των λ/,στών τοΰ Κομίτάτου άναγγέλ7>εται
  έκ Μοναστηρίου. Μεγάλη βουλγαρική συμ¬
  μορίαι υπό την άρχηγίαν τοΰ Μήτρου Βλα-
  χου καί τινος Νικόλαον Ικ Ντομπρολίτσης
  εΐσέδαλ* τήν νύκτα τής 8ης Μαρτίου είς τήν
  Μονήν τοΰ 'Αγίου Ν'.κολάου π«ρά τήν Σλε-
  βένην. Οί λησταί β*υλησ«γ πρώτον καί διήρ¬
  πασαν πάντ» τα πολύ-ΐμα τής Μονής ταύ¬
  της, τα οποϊα διά φορτηγών μετέφερον ώς
  'ίίρας είς τα σχισματικά χωρία.
  Κατόπιν εξηνάγκασαν διά κτυπημάτων
  λό (·χης τόν Ήγούμενον άρχιμανδρίτην Άν-
  θ'.μον νά δώση είς οΰτοΰς ποααν τήν εις
  χρήμα περιουσίαν τοο κ»ί κατεκρεούργησβν
  αυτόν ·;έροντα άνίσχυρον 75 έτών διά μα-
  χαφών καί λογχών έξορύξαντες τούς οφθαλ¬
  μούς καί άποκόψαντες τα άκρα.
  Μετά-τοΰτο Ι/.οψαν καί τό ούς τοΰ νεκροΰ
  ώς σημείον τής νίκης των, ήσέδησβν παν-
  τοειδώς επί τοΰ πτώματος, τήν κεφαλήν τοΰ
  όποίου συνετρ'ψαν διά μεγάλων λίθων.
  Κατεκρβούργησαν έπίσης με τήν αυτήν ώ-
  μότητα καί τόν υ-οναχόν Δαμιοτνόν, εν τέλει
  δέ Ιθεσαν πΰρ είς τήν Μονήν κβί τόν ναόν,
  μεταδαλόντες τα πάντα είς τέφραν.
  ΕΚΒ1ΑΣΤ1ΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  *Η Ιν Κωνβταντινβυιτόλίΐ Διεύθυνσις των
  Άνατολικών Σιδηρόδρομον/ Ιλαβίν επιστολήν
  φίρουσαν υπογραφήν «Τό Βουλγαροαακιδονι-
  κόν Κομιτάτον», διά τής οποίας παραγγίλλε-
  ται ν' αποστείλη πρός τό Κομττάτον επιτα-
  γήν 3Ο.(Κ(Ο φράγχων,έπί τί} άπι·.λ·ί), ό'τι με*ά
  τήν παρέλευσιν διχαηυ,έροα ιτροθιαμιχ θ' άρ-
  /ίίουν δυναμι,τιΐτικαί άιαί—'.ραι χ«τχ των
  άμαζο^τοιχιών.
  Συνιπιί» τής ίπιστολής .ταίτης ή ©"βωιι.α-
  νική Κυ€ίρνηβις διίταζι τάς βρουράς των αυν-
  <5ρων, ό*πω; ίξιτάζωσιν αύβτηρΰτατα τάς άπο- βκιυάς πάντω* των έπιδατών των έκ Βουλγα¬ ρίας ή Σ*ρ6(«ς έρχβμίνων β·.δηροδρομ.κώς «Ις τό ίβωτεριχόν. ΕΝΕΔΡΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΙ •Αγγέλλεται έκ Καότορϊας, δτ» τίιν ΙΟινν «αρβλβόντος ιιηνός ό Μοι/}*τόρης χωρίον Τέλοβον, Αά|ΐ«ρος,κα1 δύο οΐ7 αύτοθ ν<·>ρΙον, £νφ |ΐ£ΤΕτ>αι-
  νον μ£ βι/νοδίαν 5 ^ροφυλάκων «»ς
  τίιν «όλ»ν ΚαΛτοοίαν «οός όΓνταξ»ν λη-
  ξΐαρ^ικων «ρΛϊεων, ένέ·πεό"αν €ΐς ένέ-
  δραν'^ονλγαρικϊις ό"υαιιορίας, κρνπτο-
  (ΐένης παρά τό χωρίον ΓκραιΐΛρίόΊ.
  Οί ληβταΐ · ϊνρζαντο — νκνοθ πυρός
  φθΛϊίίόαντβς τδν Μονχτάρην καί δίτο
  χωροφνλακας καΐ τρανυΛτίόαντες (3α-
  ρκως τύν δεν.ανέα των
  ΟΙ δύο ίερβΤς καΐ οί δύο
  κατώρθωσαν νά δταφνγωσνν ες Τέλο·
  <5ον. ΣΥΛΗΣΙΣΝΑΟΥ ΕΙΛήαιις ί* ΦΙωρΙνης άναφίρονοιγ, δτι 6 αρχηγος χήζ βονΧγαριχής ουμμορίας Τάν» Στόϊ' χαωφ $ΙσβαΧώ? είς τό χωρίον ΓχορνΙχνοβο* ζ· χάλβο» χονς 4 ίερείς τού *,<»ρίου, &ν 4 είς ήΧι- χΙ«ί 110 ίτών κβΐ όΊίτβίη' αυτοΰί νά φέρωσι πάντα τα ίίρα τής ΈχχΧηοΙβα βιβΧΙα, ϋχινα ίκανοε διά Λετρβλαίου μετα τοθ Εναγγ*ΧΙου, τββ όποίου χά ίβρά ιτεριχαλΰμμβτα Ιχράτηαεγ ώς Χάφυρογ. Καχόηιν μετα/ίάς */ί την ΙχχΧηαΙαψ χαχαβί- βασι χην ιΐχόνα τοθ ΟΙχ. Πατριάρχου ά»»αρ- χήαας άνχ' αϋτ)?ί την τβθ 'Ε&Ιρχου κ«2 σιέ1- τα?ε τούς Ιβρίϊς να /ερουρνοΓν είς τ» βονΧγαρισζΙ επι ποιν$ θανάτο». Άνήγ. δχι θ* αποστείλη χαΐ ΛΌΰλ/βρον διδάοΝαλσν εί; χό χωρίον·. ΤΑ ΑΣΤΕ1Α ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ Τό Κεντρικόν βουλγαρικόν κομιτάτ'.ν Λΐοναβτηοίου απηύ¬ θυνεν ε!δος 8ίακοινώπ*ως πρός τούς προξίνους των Μιγάλων Δ.ονάι.ι.ΐων,, βι' ής ««θιβτδι γνω- βτόν είς αύτούς, ότι τα δργαν* τοΰ * Κλληνιαμούμέ τούς'Έλλτΐ- νας Μητροπολίτας καί Ποοξέ- νους επί κεφαλής, αντιο*>Λ<κ λυβαωδώς είς τας ενεργείας τού κομιτάτου τάς ύπαγορευομένα^ έξ αίσθημάτων ελευθερίας καί φιλανθρωπίας (;?) καί ότι έπο- μένως τό κομιτάτον έλαβε τήν απόφασιν νά μετέλθη «υβτηρο- τερ* κ«1 βιαιότερα μέτοα κ*τ« των άντ6τιθ&μέν<«»ν Λ^>ός τόν Ιε¬
  ρόν αύτοΰ σκοπόν (;!).
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
  Έξαντληθεισών πασών των πιστωσεων
  δ:ά τό υπουργείον των Οικονομικήν αί είσ-
  πράξεις έκ τοΰ φόρου τοϋ ζύθου,. *Γτ:νες α-
  νέρχοντα: εις 185,000 ίρ«χ., θά άποδοθώ-
  »·ν είς τό Ταμείον τής 'Αυ^νης μετά τήν έ-
  τθθ
  Ήγγίλδη τ»)λε·«ραφι>ι«ς χ^ίς ι
  <τι γβδερβ ίργΐβ Ικκψίφτρ** είς {ν χω (Μόν τώ Καλαβρύτων, την Κερα€·(αν.Τρ«Τς ύλ είς τι> έ
  νΟ«·Γΐ}βτν —ο ΐργοο των, ιτβρκ τινος χωρι-
  κοβ 'Α·. Καψάλη, ««τέθησαν κατ' αυτού"
  κε* έξνλβΜπησβιν μετά «ολλής λύσσης,
  ώοτε δκ—ρέγ«ι σ«6«&«*τ«τον «ένβυνον ή ζωή
  αύτθθ. Ή διαγωγή αΰ'τη των χωροφυλάκων
  έξήγεφεν ολόκληρον τό χωρίον καΐ πολλοί
  χωρίκθί ίδραξαν τα £πλα των, 6τ4*ς έκδι*
  «ηθώσί τοΰς άγρίους χωροφύλακας, ήπειλή-
  θη δέ βΐιιατοχκσία, ή οποΐβ προίλ^φθη ττϊ
  παρεμδάσει των συνετωτέρων.
  Η ΗΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΜΑΐΠΑΚΤΟΥ
  Πρό ήμίσεως,ώς ΙγγΓστ» βίών&ς.καΐ κατά
  την 17ην Όκτωδρίου τοΰ Ιτους 1571, £τε
  ή Τουρκία έν τώ κατακτητικώ αυτής πνϊύ-
  ματι ήγωνίζετο τρός την ν.ραταιάν θαλασσο-
  κράτεΐραν δημοκρατίαν τή; Ενετίας, ελάμ¬
  βανε χώραν ή Ιστορική νβυμ,αχΐα τής Ναυ-
  πάκτου μετ«ξύ των ήνωμ-ένων βτολων τής
  Ίσπανίας καί τής Βενετιας υπό την διοίκησιν
  τοΰ Ιωάννου τοΰ Αύστρ;α/.οΰ καί τοΰ <ττο- λου τής Τουρκίας ίμπροσθεν τής Ναυπά- κτου. Τριάκοντ* π/.οϊα κατεστράφησαν καί 20 χιλιάδες ν«υτ:κοϋ στρβτοΰ Ιπεσαν κατα την ναυμαχίαν. Κατά ταύτην δέ απώλεσε την χείρα ϊθυ ό συγγραφεύς τοΰ Δόν Κιχώ· τού 'ίσποίνός Κβρδάνηςς. ΙΙολλούς των φο- ,ευθε'ντων μ.ετέφίρον διά των πλοίων είς Κε- φαλληνίβν καΐ τους ίνετβφίασαν ΤελευταΤον ε?ς μ.νήι*ην τ€5ν πεσόντων κατά την ναυμαχίαν ταύτην Αόστρ!«ν.ών και Ίσπανών καί τοιφέντων έν Κεφαλληνία Βνη- γέρθη άναθηματική στήλη έν Κεφαλληνία. Τό δέ Δημ. Συμβουλήν έψήβίσε -ίστωσ ν έγκρίθεΐσαν υπό τοΰ Νομάρχου πρός κατα¬ σκευήν πλατείας, ήτις (ονομασθή πλατεΤ* τής Νατιπάκτου, είνε δέ έτοίιι.η ήδη. Μετά δύο μήνας έν 'Αργοστολίω θά τελεοΌοΰν μετά πάσης μέγα) οπρεπείας τα άποκαλυπτήρ'.α τής στήλης ταύτ/)ς. Κατά την εορτήν των άποκαλκπτηρίων Θά πβραστή Ο έν Αθήναις πρέοβυς τής Ίσπανίας έπ·6*ίνων τοΰ Ισπα- νικοΰ στόλου, όστις 0α καταπλεύστ) είς Κε- φαλληνίαν πρός τιμήν τής εορτής. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ Παροιδόξου συμμορ'ας ή συγκρότησις ήγ— γέλθη χθές είς τάς Αρχάς. Έπτά φυγόδίκοι, συμμορίαν π'οιησάμενοι μζτά δεκαπενταδος ζφοκλεπτών, επεδόθησαν είς ζφοκλοπάς καί άλλας έγκΛημχτίκάς ιτρά- ςεις είς την πρωτεύουσαν τ&ΰ δήυνου Στρέ- ζοίαν καί τα πέριξ χωρία, ών οί χωρΐ/.οί, φόβω καί τρβμφ καταληφθέντες, έτθ'.μάζονται νά όπλισθώσιν, όπως άμννβώσΐ των «ν3υ- νευουσών περιουσΐών των. 2ΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ Κατόπιν αίτήσεως τής Γεν:κής Λέσνης των άζ'.ω',ΜΕτικδν τής ξηρας καί τής θίΆβσ- σης, τό ΰπουργεΤον των Στρατιωτικών δ'.έτα- ξε τό Σχολείον των Εΰελπίϊων Γνα χορηγήση πρός την ανωτέρω Λέσχην την άκττνογραφι- κήν τού συσκευήν, όπως 3:' αυτής γείνωσ'. διαλεκτικά μαθήματα επί των ακτίνων τοΰ ΡαΤντγκεν και τοΰ ραδίου. Μετά τό πέρας των δ:«λέξεων ή έν λόγω συσκευή βά επι στραφή είς τό Σχολείον. ____ ·Χ« Ό στρατίωτικός ϊατρός Βασιλάκης ~π. ετοποθετήθη είς τό Α' Στρατιωτικόν Νοσο¬ κομείον Αθηνών, ό δέ ίατρος Παυλογιτννό- πθυλος Γ. είς τό Σχολείον των *Τπβξιωμ.α- τικών. *Κ **© Τό υπουργείον των Στρατιωτικών έκοΐνο- ποίησε δι' έγ/.υκλίου τού, πρός απάσας τάς στρατιωτικάς Αρχάς, τό άπό 19 λήξαντος Βασ. Διάταγμα, όπερ «ροβλέπει περί τής πληρώσεως των χηρευουσών Θέσεων άνδυ- ■πασβίστών άνχιπεταλωτών καί όρίΐει τα κρο- σόντα των δυ.αμένων, κατόπιν «ξετάβνων, νά προαχθώσιν είς τ'ον βαθμόν τούτων λο- χιών )ΓΛί έπ'.λοχιών. Ό παρά τοΰ υπουργοΰ των Στρατιωτικών κυρωθεις πίναξ ΰποψηφίων προίιδασμίΰ διά τόν βαθμόν τοΰ άνθυπασπιστοΰ άρχίπεταλω- τοΰ ίσχύε: επί 8ύο Ιτη, μετά την λήξιν των οποίων οί ίν αύτω έγγεγραι».ΐΜνο: καί μή προδιδασθέντες έξετάζονται έκ νίου προκει- μένης κληρώσεως χηρευουσών θέσεων μετά τδν «ρθταθησομίνων. ΔΐΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΦΕ7ΕΙΟΝ ΑΦΗΝΩΝ — Ή {τπόΟεόΊς Γιαννακοσ. Τό Συμβούλιον των ένταθθα Έφετών,βυνιλ- θόν, ό*πω< αποφανθή Ιπί της αίτήσ(ω« τβΰ συ- ζυγοκτόνου Γιαννακηΰ, π(ρί άναιρ(<ι«ω< τοδ βουλιώμα·— ς τοΰ Συμ€ουλίου των ΙΙλημμι λίΐοβικών, απερριψε την αΐτηβιν κ*1 «αρί- πιμψ« τόν κατηγορβύμινον «Ις τό Καχουργιο- δικιϊον, ό'τω< δικασθή. Αστυνομια — ΤρανιιατιόΊ,ιός στματιώτοιτ Χθές είς τα Κάτω Π*τή«ι<* ί φρουρός βτρα- τιώτης Ντοΰτσβς άποπίΐραθιίι; ν* δι«λόστι πιρί τούς 20 άγυιόπαιδχς, οί ίιιοΐοι ίλυμαί- νοντο καδ' ίχάβτην νύκτα τα μέρη έκιϊνβ, έ- τραυματίσθη ύπ' «ύτδν δι* λίθων. ΟΙ άνυιό- παιδις οδτβι ϊχουν κ«τα?τή ή μάστιξ των Πα- τησιωτών, λτιιτίύοντις αΰτοΰ< την νύκτα. Ό κ. Μπίτνιρ μηχανικάς τοΰ Β. Οιάτρου μιτα- βαίνων νύκτωυ ιΙ< τα Κάτω Πβτήσια, έλνί- στιυσαν αυτόν οί αύτβί άγυιόπα ιδις, αβαιρίί- σαντις 30 δρ. καί Ιν ρ6λι«ριον ««ταθέβιως. — Σοβαρά κλοπΐι. Ό ταμίας τής Τραπέζης Σαμιωτάκη κ. Σκυλ τσης παρουίΐασθιίς χθΐς «Ις Τήν Δι«ύ- βυνσιντής Άστυνομ·ας κβτήγγ.ιλιν ό'τι 6 ύ- πάλληλβς τής Τραπέζης *αραλα6ών 4,000 δραχμάς, ό^ως πληρώιτ! μζαν έπιταγήν δι* «ήν Εθνικήν Τράκιζαν ίγένιτο ά7αντος ϊκτε- τι. Ή άϊτυνομία λ»6οΰσα τα χαρκτηριστι- Χά τοΰ καταχεαστοΰ ύπαλλήλου καταγίνετβι είς τήν ανακάλυψιν αύτοΰ. — "Εναρζκ; -ιτρκαϊάς. Χ6ές «Ι; ϊο ηαρ« την βΐβιν Μοσχβτβ Ιογβ- •τάιιον Χημκών 7$ροϊόντων τΛν κ. κ. Ματ- ΙιθΜύλΜΜΐ Βίγχαλτ,Ιξ.ρράγη πυρκαϊά »1< ϊι δι·μέρ»σμ« ·ύτ·Ο ίιιινεγΐΗ)δ«« 4ρκ«τΑς ζ«- (ιίας. Εοτυχώ.; ίτι τό *0ρ κατω«|ώ»η ν* 1ν- εν τ^ λαί ( ζ ««μιμβ ιαγάλι, ιηαΐττ^ έιφτ,ΗΓΐκών την β.' άγνώβτβκ παρΐβυρεν Ιξωβι «Ο 'ί Χατζηχώστα τόν νέον Λ. Λιονταρ χοΐον ίτββιψάϊισιν οΐκτβΛς. Τόν &να(*θητ«ν η«1 Ιν «Ιμ··^·*^ ι βτιχγι χα«ιτάσιι μιτέφιρβν ιΙ< Ό άμαξηλά—ς μα«τί«α< τ·οϊ Τκΐϊίνς ^"Γ" γίνιτο αφαντοί χοφις νά βυλληφθ·^. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ " Την προσέχη Δευτέραν (4 'ΑκριλΙοι») ^ ώρα» 5—6 μΐτά μεσημβρίαν *ο ιΤτ«( |νϊρ. ζιν των καραδόσεών τού, έν τη αίθο «Ίπ^οκράτης» τοΰ'Εθνικοΰ Πανε-στη^ ό ΰφηγητής τής Είδικής Νθσολογίβ,ς Χ(| θεραπευτικής κ. Κωνστ. Δ. Κυρ!ακό"«),0 ΑΟΓΟΣ ΕΤΠΚΗΑΕΙΟΣ "*" Επί τφ θανάτφ τοΰ εισαγγελέως Μελετίου Μελετοπούλου, έκφω. νηθείς υπό Μάρκου Δαζέσ, έν Καλάμαις. Μεσίστιον ΰψοΰν σημαίαν τό ίΐκαστίχον Σώμα τής πόλεως ταύτης, προ**^, ,; τήν αιωνίαν ανάπαυσιν διακεκριμένον ϋ ένάρετον αΰτοΡ μέλος. Καί -ερίίάλλετβΐ αΤγλην βεοπρεπή ή τελετή τής κηϊείος Τοι. ουτου σβπτοΰ νεκροΰ.Ό κρ τής ό έγκοβ(Μος ό έφήμβρος κριτής, ιδού έμφανιζόμενος ^ τοΰ Μεγάλου, πρό τοΰ αίωνίου ΚριτοΟ. Ό κρ'.τής μεταδαίνει Γνα ν.ρ Θή. Ό ά8*ε*β9τ(1)ς καί άτέγκτως κατά τοΰς άνθρωπίνους άιη« νίίμβς τήν τεχνητήν ν.αί έφήμερον 5ικβ·οαύ-. νην, έμφανιζετβι είς τούς οΰρ&νίους 06>»ο«ς
  τής θείας κατ *«θ'.κτ4ρμονος δικβιουύνης,
  'Η τεχνητή κρίσις πρό τή; Σοφίας. Ό |1
  πφρεπής είς τήν πλάνην πρό^ τοϋ «ανήΐο,
  τοΰ έτάζοντος καρδίας κ«ί νεφρούς. "Ω! ([νί
  άρρήτου χάλλους καί άφάτου μοστηρίοι;,
  άλ7.ά καί ίμπλεως τρόμου καί φρίκης ε!/,ώ,ι
  ή παρουσία τθΰ επιγείου δικαστοΰ ίνωΐΐον
  τοΰ υπερτάτου "Οντος. Ούαί δέ τότε τε>Τς
  άδίκηταΓς. Ά~κ)α τόν Μελέτΐον Μελετίου-
  λον βμφαν.ζόμενον ενώπιον τοΰ Μεγάλΐ»
  Κρ;τοΰ δέν συνοίεΰουστν οδτε παράπονβ ο5«
  άραί, θυτβ στοναχαί άδικηθέντο.ν. Έαν Ιί
  ποτ& συνέδη έκ πλβνης ν' άδ'κή—, <κ*γνι- γνώσκ« 6 τα πάνΛ' άρων καΐ κρβτύν«», Άλλ' είς τήν μεγαλοπρέπειαν τής ιιηϊιίας ταύτης τοΰ Μελετίου Μϊλετβπούλθϊ «.-,- νοδολ«Τ ή μβγάλη δικαστ'.κή άρετή τής αγ». Οότητος καί εϋγ<·νείας αύτοΰ. Άνήρ έ1>κων τό γένος έκ τής μεγάλης
  καί πίρικλείτου έν τή πολιττκτ, ίστορία τ»!
  τόπου καί "»«ρηφετνου βίκογβνείβς τής Σπάρ¬
  της, έσχεν ίμφυτον τήν άγβθότητ» τής ψυ-
  χής, καί άπό άνβτρο*ής τήν ευγένειαν το3
  χαρακτήρος ο^οΰ. 'Εκπαίδευθείς έν τ)
  Έκ:στήμ^ τοΰ Δίκαιον καί αρτίαν νομιχτ,ν
  μόρφωσιν κτησάμενος εισήχθη άπό τοΰ 1876,
  εί/.οσΐοκταέτ'.ς τότε ών, είς τήν υπηρεσίαι
  τοΰ οτκασηκΐιΰ κλάδου. Μετά δέ μακράν μ]
  εΰδόκιμο* δικαστικήν υπηρεσίαν διακρ1. δίίς,
  προήχθη, «ρό δεκαπεντβετίβς ήδη, είς τή*
  θέσιν τοΰ Εισαγγελέως. Κΐί έν τή ςια·/_ί:ρί-
  σει τής άκροσφαλοΰς είσαγγελ:χής έξουσιας
  ό άείμνηστος Μελετόπουλος ανέδειξε πάσιν
  τής ε«γ«νθΰς ψυχής «ΰτοδ τήν γλυκύ·—*
  και τήν προσήνειαν τοΰ δικαστικοΰ άς;ώμα-
  τός τού καί τήν ταχΰτητα τής άντιλήψως ιλ
  τήν πρθθρατ:κότητβ «κ τής κτηθείσης εί-
  ρείας κο'.ων:κής αΰτοΰ πείρας. Διά Η
  των έγνωσμένων καί έπιβαλλουσών τού¬
  των δικαστ'.κών αΰτοΰ άρετώ» κΛχωρ·)θΌ
  νά σαγηνεύη τόν μέν ί'.καστικόν λόσμοι
  πρός τόν ζήλον τής όμαλής καί άπιριστρί-
  φο·ο έφαρμογής των νόμων, τόν δέ κέσμΛ»
  των κρτνομένων νά σαγηνίύτ} πρός την ίλ-
  πίδα τής Ιικαστ:κής έπιεικείβς,πρός τήν ζε-
  ποίθησΐν τής άπονομής τοϊ* δ'.καίΌυ. Δ:ά ζύι
  άρετών τού τούτων δ(0ΐκών άλλεπαλλήλως
  κατά την, ίν$€Χ«τή είσαγνέλευσίν τού τας
  μάλλον τ«ρ«χώϊίΐς επαρχίας τοΰ Κράτβνς,
  των Καλαμών,τής Ήλείας, τής Τριφυλίβς,
  κατώρθου νά συγκρατς τήν τάξιν, προλα&ώ»
  πρό δΐετίας μάλιστ* έν Κυπαρ'.σσία λαϊκήν
  εξέγερσιν, άπε:λήσασαν έκ βάΓ)ρων νά διββΓ
  λεύσ^ τήν δημοσίαν τάξιν καί μεταδώστ; έ-
  καναστβτικόν πΰρ είς τοΰς σ.αφιίο^6ρο»< πληθυσμούς. Διά των άρετών τού τούτων καί τής κοινωνικής τού μειλιχιότητος ηύτο- χη« νά συντελέση είς τήν εξαφάνισιν έ- πιφόβων έγκληματΐκών τεράτων, λυμαινομί" νων άλλοτε τόν Πύργον /.αί τήν Κυπαριβ- σίαν. Τοιοΰτος περίπου ό νεκρός ούτος. Δικαστής άγ«θό"ς, Εισαγγελεύς τίμ.ΐος %&{ ΐΜτρά κ«« ΐν«ΐρ!ώτης εύγενής. Διά τοδ- το τό Σώμα των δικαστικών έκεΤ αποδίδει μετά Ρκθείας φυχ'.κής συγκινήσεως τόν ί* σ τα τον χαιρετισμόν καί τόν φόρον εκείνον τής εκτιμήσεως πρός τόν παλαίμαχον τής θέμιδος λειτονργόν. ΉίΑεΤς δέ, άνανητθ! συνάδελφθ:, άπθΛαλυΦθώμεν δι' έσχατον ·»· ράν πρό τής νοροθ ενός τιμίοα δικαστοΰ. ίτί μακρά 'τη μεταξύ ημών έγ-χατβδ'.ώσαντος,ύί προΐστκμένου πεφιλημένου καί σεβαστοδ. Καί τό μεγαλοπρεπές τοθτο θέαμα τής πομ- πής, ήν σΰσσωμος ή πόλις των Καλαμών τίλεΤ, εύγνωμονοδσα πρός τόν αγρύπνως επί μακρόν φρουρήσαντα τήν δημοσίαν «ΰΐήί ασφάλειαν, έστω παραμυθία είς τήν τ«λ»:νβί μητέρα καί τήν σκληρώς δοκιμασθεΤσαν σύ¬ ζυγον καί τα προσφιλή τούτου τέκνα κ« έ¬ στω άγήρως ή μνημη αΰτοΰ. Πρωχοφανή διά Χ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ "Οδός Σταδίου «αί Γεώργιον Σταύρο· ΔΗΛΟΣΪΧ ΤΗΣ ΕΛΑΗΝ1ΙΙΗΣ ΑΤΛίΙ'ΑΣΑ-ΓΤ-ΓΟΥαϋ Ή Διεύθυνσις τ^ δνω Άτμβ· ιιλοίας δηλοποιεϊ, ότι αί εργασίαι αυτής καί μετα τόν έπκηιμβάντα θά¬ νατον τ^ς 'Ελίτης Δ. ΓουδΤ} #1 1905 ή Έ» Πιφ««Ι Ό Ι. Μ.
  ΧΡΟΝΟΝ
  ι>ΧΡΟΝΟΣΐΠΐ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ
  ΑκνΟυντίις ΚΩΣΊΗΣ ΧΑΙΡΟΠΟΥΔΟΣ
  Ύ)ίι$ν&νψτης κ«ΐ νπινθννθί Σ·ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
  •-Εσωτερικόν |—„. ίρ. 2Β
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ » |ξάμ. » 8
  ΈξωτβηΐΜοΐ Ινηα. φς. 2ΰ
  ΤΙΜΗ ΦΥΑΑΟ " ΑΕΠΤΑ 5
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡ*<*»Ε1Α * Αΐόλον 128 Εξωτερικα 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ή εσχάτως γΐνοαενη Ικλογή ενός άντι- «ροίδρου τής Ιταλικάς Βουλής καί ίνός μ,ί- λους τής Ιπί τοΰ προυπολογισμόν εΐβηγητικής ίπιτροπής δίδουν ά- II ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ- φορΜ·» ν* αχθ^τις ΓΕΙΟΪ ΤΖΟΑΙΤΤΗ «}« τό βυμπέρασμα βτι ιίν« δυνατάς *1ς ίυναβπισμος των αντιπολιτευομένων άμά&ων, ««τί τρόπον χαθ'.ϊτώντα ίπισφαλή την θΐσιν μ6 νίου υπουργείον Τζολίτ,·—. Κατά την εκλογήν τοθ άντιπροέδρβυ, επί 338 ψτ,φισάντων ^ευλιυτών, ό μΐν ύποψήφιος τή; κυβιρνήβιως έ'λαβιν 185 ψήφους, ό τής ίντιπολιτιύίΐως 128 καί 25 ψηφοδίλτια εύρί- |η«αν λιυχά. Άχόμτι (ίρ.ως αυμπιραβματιχωτέρα <κα την {κτίαηβιν των πολιτικών δυνάαιων τής Κυ- 6ιρνή«ως, ύπήρξιν ή Ιχλογή ενός μέλους τής 1 ΐΊητροιττ,ί τοθ προϋπολογιβμοΰ, χαβ' ήν έζ- ΛΙγη ί άντιιτοΐιτΐυόμινος κ. Γχιοΰσο δι1 173 ψν,οωχ άπέναντι 128 άς Ιλ«6ιν ό χ»$ερνητι- χός ύ*βψήφι«ς. Τό γίγονός τουτο ^ι6αίω« διν ιΤνι ιύχίριστον διά την κυδιρντ,τικήν πλειο- ψηφίαγ, άλλ' ίν πάστ) πιρι-κτώσιι δίν δύ¬ ναται Ιζ βδτοδ χαί μόνον να θιωρήση ώ< }«ιχιιμίνην την πτώσιν τοθ 'Γπουργιίου Τζβ- τηλεγραφΤκαΤ ειδησεισ Η ΜΝΗΣΤΗ ΤΟΥ ΚΡΟ-ΠΡΙΤ: ΚΕΡΚΥΡΑ 1 Άπριλίον.( Ιδιαί¬ τερον τηλεγράφημα «Χρόνον».)--Ή δονκιαοα Καικιλία τοϋ Μεχλεμβονρ- γον, ή μνηατή τον Διάδοχον τής Γιρμανίας, αναχωρεί σήμερον βίς 'Στρατοβονργον, ένθα θά αναμείνη Γνα δρισ&η ή ήμέρα καθ * ην θά «άμβ ιήν πανηγυρικήν της είσοδον είς Βε¬ ρολίνον. , ■ΟΜΟπνΑχΤλ ΕΚ ΒΟΥΑΑΠΕΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ, 1 'Απρίλιον. (Ί- Λαίΐερον τηλεγράφημα «Χρόνον*.) — Αγγέλλεται χ Βονδαπέστης, ότι ίγένετο μονομαχία διά σπάθης, μβ— χα*ύ τοΰ κόμητος Έχάν Τόζα, φοι- ιφοϋ τής Νομιχής χαί νΐοΰ τον πρωθυπουργόν, μετά τον 'Ιβά» Χό- βαρτς, φοιτητοΰ τής Νομιχής. Άμ~ φότεροί έπληγ(ύ&ησαν έλαφρώς. Ό πρωϋυπονργος Τόζα ανέμενε την Ιχβααιν τής μονομαχίας είς τΐαρα- χπμένην αίθουσαν. *Η Λϊρίίργος «Ινζνγος Είς γαλλικήν επαρχίαν ΐΤ,ς ούζυγας, μή δυ- νβαινος να ύποβίργ) επίμονον Ιδιοτροπίαν τής ου,ύγου τού, έζήτηοι διχαστικώς τό διαζύγιον. Άν(φ»ριν είς την αίτησίν τού, 5τι ή βύζυγός τού 41/ι την μανίαν νά χοιμάται δπως ^τ* ίν- διδυμένη χαί δ'.ά τό* πιρίιτατον, χαί τοβτο 1κ 96^υ μή Ιχραγν; κυρχαίά χαί £1ν «Ινι ετοίμη Ιια νά διαφύγγ) άμίβως τόν κίνδυνον. Την ή- μ.£ρ«ν τής δίχης ίννοΐίται, δτι οί δικασταί δέν ΧΜώρθωβαν νά βυγχρβτήβωβι τβθ< γέλωται, ίτ«» 6 άτυχή< βύζυγός ά^ρτ,γεϊτο, ίτι ή χαρι- Τίίρυτος, χατά τα αλλα, βνμβίβ τού κατι- χΆίνιτο χαί μ' αυτόν τόν πΐλόν της άχόμη. Ή Γλαρότης ϊρ,ως ίφθασιν ιΙ« τό χατοιχόρυ- ·»ν, ύ'τβν ί *ρόιδ(.ος, χάνων την υπομονήν τού, βυνιβούλιυβιν ιΐς τόν βΰζυγον νά μή ζητν; τό διαζύγιον δια την τοιαύτην μανίαν τή< βυζύγου τβυ, την ίΐιοίαν ηδύνατο νά βι- ρ«*ιύβη ·Οκόλω«. Διά νά την κάμη να μή φο- ίί^αι ιήν ιιυρκβιάν, δέν «Ιχι ιΐαρα να κατ»- χλίνιται καί ίκείνος μ.1 στ όλην πυροββέστουΐ.^. •ιΐροϊο» λόγο% της $αο*»λιό<Ιης Άλε- ξάνδ(ΐας ΑΙ γυναίκι< καί δή αί μητέρ*ί, αί Ιλλην£- ί·ς μνΐτίρες κρό παντός, άς θαυαάαωβι τού< ύψ»)λο!>ί ).όγου< μιδ« Ιβτ»μμίνη« όμβφύλου τι^ν χαί ϊ; άντλήβωβιν άπό αύτου« την ήθι- χήν δύναμιν διά νά άντιπιξίλθωβι ΐΙ< τα ιΐολ- λατιλώς δυιχιρή καβήκοντα τής μητρός. ·— «*Α« μή όμιλώμιν «ΐπίν V) ^ασίλιβσα Τής Ά·ΐγλίας Άλιξάνδρα πρός *όν άνταπο- χριτήν τοθ ΠαριαινοΟ «Γαλάτου», 4< μή ό- μιλήσωμιν ιτιρΊ πολιτιχήί. ΑΙ ^αβίλιβββιι *ρί- «ι να διαπαιδαγωγώσι τα τέκνα των χαΐ νά τα ιτροιΐαραικιυάζωβιν «να καταλάβω«ιν υ¬ ψηλές χα'ι κάντοτ» διιβχόλους θίσιις, νά 4- ναχβυοίη.»-. .α- ίί^ί,ητας χαί τας δυστυχίας των ίμοίων των. »Έχ«ΐ ιίνι 6 χαλλίτιροί κ»1 ο ήδύτΐρο< ρό- λβί τής Βασιλίσστ,ς. Έγώ δέν θίλω νά ιταίξω ελλον. »' Ηδη διΐρχόμΐθκ τό«ωχριβ(μουί ΊΜριόδους, 1—ι τζ άληθιία δίν δυνά{«δα »1μή ν* βυγ- κινηθώμιν διά την εξέγερσιν, την Ινίβτι φυ- «ιχήν, «ών λαίχων μαζών. Πιβτ»ύοατέ μοί, «■ν τώ κοινωνικόν ζήτημα θά έλύ«·»ο χ&κοτΐ, •4 (ίφιίλιται τοθτ· ιίς τά< «ρ«τάς, τας «ποίας "βχοθβιν αί γυναΐκκ δια τή< άμ·ιδ«1α« άγά- *»Κ χ«1 τού «μοώαίου βι&αβμοΐ των παραγ- άν ττ>: διχ«ιβσύνη< καί τ*5< εοβπλαγ- »ϊ·1< οί ΛνΙψΚ β*ν «κΐπτισβ» εμ.ήτόν «ί- λ*μ«ν, ί*γ ήμ«ϊ< αί γυναΐχις ζητ·υ>ιν την
  «Ιρήνην μ»τ*ξ6 Λ«ν των έ&νών.
  ΐ·* »ί< τ* βχ·λ«ί·ν Β«βΛέ»χ, κ«ΙΛ»ς ΙχεΙνας %»« κ*τ*χτ)ον(ου« Ικρτΐκτικάι; βλβς, τά« οποίας συσβωριδουίΐ χαί έξ ών θά μΐταδβθζ ή φαικα/Μα πι^καϊά, ήτις 6έ βυδίσγι «1« πίνθος ολόκληρον την άνθρωπό- ττ,τΐ καί βά θλίψι, τόν ίν τοίς ούρανοίς κοινόν Πατέρα μα;». Θεατρικα ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ. Ή χβιβινή παράοτασις Τβδ διάιου τής χ. Σουάριτς προσείλκυβε χαί πολύν καί καλόν κόσμον, δβτις διηνικώς κατιχηρβ- χρότιι τάς άδ«λφάς Ροζαλ(ν. Άπόψί δΐδίται ή *0ιργ»τική τής διιυθυν- τρίας τοΰ θιάσου κ. Σουαρετ;, μέ την ·Μα- βκότ». Κατά τα διαλιίμματα η κ.Σουάριτς Οά ψάλγ| τό «Άμόρ-μ,πιρικ'ιν» χαί τό γνωστότα- τον «ΤσιριμπιμΛ1ν·. Προμηνΰιται αληθής κο- βμοπλήμμυρα. ΚθΙΝΩΝΙΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΑΑΥΣΙΣ.-τό πρό Ι τους συαταθέν κατάστημα εΐΠών πολυτελείας Ν. Βλάχου, όδός 'Έρμού β:ϊ, άγορασθέν παρά τού κ. Βαφιοπούλου διαλύεται ώριβμένως. Έν αυτώ πωλούν- ται άπαντα τα ε"βη μέ σημαντι¬ κήν έκπτωσιν 1{Ο ο)ο< Πώλη¬ σις λιανικώς καί όλικώς. -— Είς ^ό μέγα πιλοπωλείον Χ,αρ. Σταϋοπούλου όδός Αίό« λου11Τ. "Εφθασαν ? "Εφθασαν 5 Τα νέα καλοκαιρινό καπέλλα, είς πλουσίαν παικιλίαν. σχημάτων, χρωματισμού, ποιότητος, γού- στου. 'Όλοι τας ψάθας αας είς τού Σταθοπούλου. — Έν τώ καταστήματι κ. Γ. ΤΣΟΚ.Α ευρίσκονται φοκόλ, ύποκάμ.εσα, κάλτσες, καλτσά- κια, μανδήλια, λαιμοδέται,φα- νέλλες, ααλάκια, «ριλαομόνικ&ς, όμβρέλλες,μπαατούνια,γάντια, κορσέδες, πορτοφόλια, πεσέ- τες,πούδρες, άρώματα, σαπού- νι*, φορβμ-ατάκια παίδων, κο- λώνια 3,*«ϊΟ μ£α οκά. ΙΠλεί- βτα αλλα ειδή άνδρών, γυναι- κών καί παίδων πρώτης ποιό¬ τητος, άπαντχ είς τιμάς πολύ εάθηνάςχηνδρικώς καίλιανικώς. Όδός Αίόλου. 2^8 Αθήναι — Καπέλλα ψάθινα βίς τού Χαρ. Σταθοπούλου. όδός Αίό¬ λου 117. — Γονεϊς κα! κηδεμόνβς τα π-αιδικά αας ένδύματα στού Μπουρνιά. — Μόνον εΐ^ τό πιλοπωλείον Τοίλια, όδός Αίόλου ΙΟΊΑ, ευρίσκετε όλων των είδών κα¬ πέλλα ψάθινα, αρίστης τέχνης καί λευκότητος, μέ τιμάς χον δρικής πωλήσεως, διότι είνε πάντα προϊόντα τού ίΠιοκτήτου έργοστασίου. — Τές φανέλλες σας, τϊς κάλ- ταες σ»·« **1 έν-γ€ν*ι τ« πλεκτά βας ειδή στού Μπουρνιά, όδός Έρμού 121> κάτωθι Κ,απνι-
  Τελειότης—Εύωνία
  ΆλοοτοΙοπούΧσφ.
  Άποστολο—ύλον.
  Όργανα
  ρα Γερμ. χαί «ιελάνια Ιν&πο&.
  π»π«Ιτι»ρ»ον μίγβ τιιιτώνον 70X90,
  «5»;τεϊτ« ΤιμοΖόγια καί όΛηγίας,
  νά κηείζ* την *ν·πην κ*ί την ιύ-
  Ά4τίν ιτανΤθΤΙ »έ< πβ- < οί < ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ Δ1ΚΗΓΟΡΟΣ _ΚΑ_ΤΑΧΡΑΣΤΗΣ Κνριβ ϊνντάκτα, ΚαταχωρΙσατ·, βδ« ιταραχαλώ, ιΙ« την αξιό¬ τιμον εφημερίδα «άς τα κάτωθι δι4 νά μάθϊ) ή κοινωνία τί ιΐδβυς λττιβτρικαί πράξιν λχυβά- νβϋβι χώραν είς τόν τόπον μας κα δή άπό I- πιβτήμονας. Τόν δικηγόρον ίν Πϊΐρακϊ κα1. δυστυχώς καί δημοτικόν Σύμβουλον Αλέξαν¬ δρον Βραχνόν διώριβα πρό τινος «ληριζούβιό'ν μου, τοθ Ιμίτρησα δέ δρ. Β4 όΊιω« δι* αυτών Ιζοφλήστι καποιον χρίος μου. Άλλ' ό κ. Βρα- χνός άντί ν4 έξοφ'λή.— τό ρν,θέν χρίος μου ϊ- χρινε χοΛόν ν4 καταχρββθτ) τάς 54 δραχμάς υου, άφήβας με μάλιβτα νά δικαβθώ άνυπιρά- βπιστος καί ζημιώβας μι οϋτω δρ. 250. Ό αύτός ϊντιμο; κύριος ταυτοχρόνως μοί κατιχράββη ίτίρ«ί ειχββι δρ., 4< «Τχε ζητι'ιπ διά ίίχΐβτικά ϊξοδα χω?ίί ν4 χβμτι κ»^ · δικαστ'χήν ένέργιιαν. Βραδύτιρον ό αύτάς κ. Βραχνός μοί κατιχράοθη 4λλαί 25 δρ., &ς τοθ ίοωι«, όπως ίγίθρτ) άγο^γήν χατά τοΰ Π-,αχτορείου τής έν Πίΐρααί ρωσιχί,ς Άτμο- «λοίας, την οποίαν, ίννοιΐται, δέν ήγΐιρεν, ιίς επίμετρον δι ύ'λων των κακοτ,θειών τού τούτων μοί χατακρατεΐ καί μίαν φορτωτικήν. Δ ' ίλα τα ώραία αύτά ϊργα τοΰ δικνγόρου Άλ. ΒραχνβΟ έπέδωκα ήδη την αρμόζουσαν μηνυβιν. Άλλ' Εκρινα καλόν συγχρόνως ν4 δημοβιιύσω καί την παρούσαν διά νά μάθη 6 Δήμ,ος τοΟΠειραιώς τί εϊδιυς ιυμβούλους Εχιι καί ή πιιραϊκή κοινωνία ποίον νέον ΡοκΛμβόλ άπέκτησεν έν τώ «ροβώπω τοθ περιφήαρυ δ'.- χηγόρου Άλ. ΒραννοΟ, τοθ όποίου είνε γνω- βτά καί «ολλά αλλ* κατορθώματα, Μεθ' ύπολήψιως Κωνότ. Κωότάπουλος Την -εφ'Λγ^ιιέννιν μητε'ρα καί μάμμην μας ΜΑΡΙΝ βί2ΑΝ κηϊε6ομεν σήμερον Σάββατον^ ώραν 4 μ. μ. έκ τής οικίας της «ιμ-ενης έν Άμπιλοκ,ή- «ος. Έν "Αθήναις τξ 2 Ά*ρΐλίου 1905. Ό υΐός Νικόλαος βών Οί, ίγγονο» (Ή «αροΰβα θιωρηθητω χ«ί ώ;1δι«ιτίραι«ρό·- χληβις) Νέος, ίριατα μεμορφωμένος, ίκΐ>β6νε*ν
  υ,εχρ'.ς ίσχίτων κεηάβτημΛ ζητεΤ, 6***ί κροι-
  τή »« λογΐ·τ»α. ΡΛλία ««φ' οΙ«ι>ίή*οτ· **-
  **«τήυ.«τι. Γνωρ«1>ι Μ·;.ττ]ν Γβλλι»τ>. Πλ-
  βοφορίβι έν ι^ Κορνζο*θ'·Μ»» β «Φβϊν*»,
  Ινανκ Χί
  Αηδονοπουλοσ & Φακοπουαοσ
  ΚΑΤΑΙΤΗΜΑ ΤΙΟΧΠΝ ΚΑΙ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ
  φθΐ1 Ί^™ ή -υλλογή τής έ«ρινής καί Οερινή, β
  παράμιλλος είς γούβτα καί ποιότητος.
  , Τιμαί Ωρισμέναι
  κ«νονιβθ8«β«ι επί τή βάβει τής έκπτώαβως τού _ίυν«λλάγιι.*τοί.
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ"
  ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ^
  ϋηΐ^ίΐΐ
  ΤΗΣ ϋΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΓΓΗ Ε12 ΤΟ Εϊ θαη 2ΤΑΜ0Υ 47
  ΜΠΟΡΝκαιΣ
  ΤΩΝ Κ
  Ε1Ι0Δ0Σ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
  ΟΡΑΙ ΕΡ'ΣΚΕΗΈΠΣ : 8—12 Π. Μ.ΚΑΙ 2-7 Μ. Μ.
  ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤ^ΙΑ
  Ό υ^οφκινόμβνος ϊργαζόμβνος έν Καίρψ
  βίς τό έρ-,'θστβσιον τοΰ κ. Διυ.·.τρίνοι», γνω-
  στρς εί; ό'λους τούς όμοβθνεΐς ώς Έπι-
  ληπτικός καλβιός, πάσ-/ων δύο-τρεϊς^α-
  ροξυσμους την ημέραν, «φ' ής ήμ-ρβ'ς μβ-
  τοχειρίσθην την θεραπείαν :οΰ ΐατροθ κ.
  ΙΙραπθΠθύλθυ καί την όντως θαυμ,α-
  τοιιργον Ιΐραπ-θπουλίνην το» άπηλ-
  λάγτ,ν ΐίλείως τής φοβεράς ταύτης νόβοι».
  Μες' Εθν:γ.ή"ς ίέ ύζερηφανβίβς άνακράζω,
  6τ όλόκληρος ή Ελλάς πρέπει ν« καυ¬
  χάται διά την ύπαρξιν τοιούτου επιστήμονας,
  Εΐό— έγώ ίν Καίρφ προσέτρεςα χαί είς
  "Αγγλθος δ'.«*ίκρψ.ίνους ΐατρούς καί
  είς Γερμανθύς καί είς Γάλλους /.λι:.
  ά)>λ' οΰοείς μέ όν»κούβτ'.σίν οΰδ' εχ' έΆάχ·.-
  στον. Ό /..Πρβπϊπουλος ομως μέ ϊσωσεν'
  άπό τής πρώτης; ημέρας -ου
  ήρχισα την θεραπείαν εγενόμην
  εντελώς καλά* την ύΐϊερχβ λίσασαν 2έ
  ευγνωμοσύνην αου κατίστησα γνωστήν είς
  τόν έν Καίρφ διευθυντήν τού «Χρόνον» κ.
  Κωνστβντίνίϊην, όστις *« χρεβνματ: δίεκή-
  ρϋξε ϊιά τής έφηρΛρίϊος τού την έττ'στομο-
  νΐλήν «ςίαν τοϋ κ. Προ— οποιϊλου («Χρόνος»
  ΚαίρουΦεβρ.1905). Προτρέιτω λθίπ·ν τούς
  κάσχοντας νά τρέςωσι πρός θίρβπίίαν των,
  τ'(, όποιαν 6ά είίρωσί μόνον είς τον έξοχώ-
  τερον Νβυρολ6γον τοθ Κέσμου κ.
  ΠΡΑΠΟΠΟΤΛΟΝ;
  Ό ευγνωμονών
  '·Ιωάννης Μϊτονλα'ς
  Έργάτης των χΛπνιργοοτα*
  βίαν ΔΊμιτρίΐΌυ
  «V
  ΚιΧρφ
  Ή κόρη μου άβ' ής έποχής ή?·/!«
  την θεραπείαν της διά τής Πραποπου-
  λίνης εγένετο εντελώς καλά* δέν
  Ιχει ουδένα παροξυσμόν' τοϋ-ο ?ύ-
  νβμαΐ νά χιστοπθίήβω είς πίντιις.
  Ό ευγνωμονών πατήρ
  Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ
  Καδί/.ιοϊ Κωνσταντινουχό/.βως,
  ΣΗΜ. ·Η Πραποπουλίνη κατέ¬
  στη πλέον τΌ μόνον φάρμαν.ον /.ατά τής Έ-
  —ληψίβς* διότι ουδέν άλλο φάρ¬
  μακον Ιχει την ΐδιότητα να παύη τούς
  ΈπΓ/.η—ίκοΰς παροξυσυ.ούς £μ« τή ε¬
  νάρξει τής θεραπείβς, έ'νε/,εν τούτου ό κ.
  ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ εγένετο γνωστ'ος καΐ
  είς ια έκ,τ'ος τής Ελλάδος έίΐ:στη·ο.ονιν.ά
  κέντρα.
  Ή Πραποπουλίνη συνιστδτα: καί
  νιατά τής Ύατβροεπιληψίας. Νϊυ-
  οααθενείας,Άΰπνίας, Όν5ΐ>ώ-
  4εο>ν /.αί πάσης ύπερδιεγέρσεως
  τοϋ έγνεφάλοα.
  Παβα πληροφορέα δίδεται παοά
  το3 εφευρέτου ίατροθ έν τφ ΗΛΕΚΤΡΟ-
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩ τού όϊός Περικλέ-
  θυς 4β (πλην.ίον Ρόμδης) ίνθα ν.αί δέ-
  χετ«·ι έπισκίώείς τάς ώρας 10—12 τ., μ.
  ν.αί 4-5 1)2 μ.μ.
  Τελεΐόφοιτος τής θ;ο/.ογί«ς ζητ«ΐ
  νά δ «μέν* ζααά ^ --/;*, -1 ^^ 0;.^
  γενεία ώς οίκοϊ ίάσκοιλος, άνευ χολλών α-
  παΐτήσεων. Δ'.ά πλείονας πληροφορίας, απ¬
  ευθυντέον είς τα Γραφεΐα το3 «Χρόνου».
  Πωλεϊται οΐχία πλησίον Άγίοα
  όδός Άρείου Πάγου άρ·.θ. 1. ΕΙ^όδημα μη-
  ν^αίον δραχ. 90, 3 κροβόψεκ- ΈπΙιτ,ς οΐχό-
  τιεδον γωνιαΐον τ«τ6*γο)νικ(5ν πνίχεις 1250
  ιί< Κ*λ>ιβέ»."> τ·ί·.»·ί χατ«τήαατος τροχο.
  δρόμων. ΙΓλτ,ροφορίαι ΈρμοίΙ ΐ88, ζαχαρο-
  ■πλαστείον Μιχ. Αογ»θέτ·υ.
  'Ένοικιάζεται άπό 1ης Σε*τεμ6ρίοΐ)
  το επί τής όϊο3 Αίόλου Οπ' βριθ. 135 /.αι
  άκέναντι τής Χ?υϊθσ*ηλοκωτίσση; ρ·«^
  ζεΤον. Πληροφορ·*( : Όί«ς Αίόλου 81.
  'Ένθ»κ»Αζετ*ι ϊωμάτιο» παρά καλ-
  λΐστο οίκογενεί*. Πλτ,ροφορίαι Κηροποιεΐ·»
  Άλ. Δΐλήγιαννη, πλ»τ«Τα Κέ
  ΚΑΙ ΤΟΝΕΚ ΣΪΦΙΑΙΔΟΙΠΑΟΗΣΕΟΝ Τ01ΕΪΡ0Μ
  Διενδυνομίνη νχό χοϋ βραβενδέντος 1«τροϋ
  ΧΛΡΙΛΑΟΥΠ. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ
  ΑΜ Α ΓγτΙΛΣ Α ΤΈ μετ4
  τος έν Παρισίοις καί Λονδίνψ
  καί προμηθευθέντος τα τελειότερα Ήλεκ-
  τοοθεραπευτικα μηχανήματα καί
  τούς νεω:έρους όρρούς έκ Παρισίων.
  ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ
  ♦Η Έπιληψί» (Σεληνιασμ'ος). Ή-
  •ίΐπληγία, ΝευραβΟένεια, Πα-
  ρβ,λύαεις, Νευραλγίαι, Ίαχιαλ-
  γίαί, Διαταράξ^ις 'Έγκεφαλε-
  καί, Παλμοί Νευρικοί, ή Άυ-
  πνία, Άρθρίτις, Ρευματιαμοί,
  "Ύστερί* καί λο:*ά Ν&υρικά Νο-
  αήματα 3ιά των ϊ:«φίρων τρόττων τθθ
  Ήλεκτρισμοϋ, των ένίσβων κβΐ τής Πρα-
  ΚΟκουλίνης.
  XX
  _3Ύ<Χ>ΙΛ.Ι£ ή κροκαλοΰσαι
  ΪΚ «λϊΐσι* Νίυρικ* Νοσήματβ δι* ένέσεων
  νέου όρροΰ' καΐ έσωτερ:ν.ως δ'.ά τής 'Δντι-
  «υφίλ'βινης.
  Ή άνικανοτης καί εκοπερμά-
  τιοσΐς δι* όλως εί) χύν όβρών νεωτάτης
  τελε:οιτοιήσεως κ« έββρμογής.
  Έχ!σ·/.έψεις 10—12 χ μ. καί 4—5 1)2
  Ι*., μ. Τάς άλλας <ίρας ϊιαθε'τει διά τάς κατ' οίκον έπίσ/.έψεις. Το Σά46«τθν τους «ΐωχούς δωβεάν 9—10 *. ρ.. ΓωγΙα όίών ΕΪΛγγ€>.Μτρίας κβΐ ΠιρίχΜονς
  άρι*. 46 (πληβίβν Ρόχ6ης).
  ΑΝΑΓΝΩΣΑΤΕ
  Ό πολιτιβμός καί ή πρόοδος
  επέφερον γενικήν ι*.·^αβολήν είς
  ς <»ί»ους τής έργ*σ£·ας. Σή- ον'είς όλκτάμέρη, διά κάθε ς, προτιμώνται άπό τούς ά- γορ«στάς, οί οποίος ·έλουν νά αγοράβουν τέλειον έμπόρευμα, έχ&ϊνοι οί όποϊοι άφίέρ<οσαν την ζωήν των είς την μελέτην κ-*1 την τελειοποίησιν ενός καί μό· νού εΐδους, όπως οί άδελφοί ίΒαργάνη, τού καταβτήματος Ζαργάνη καί Ρακιτζή, άφιέρω- ααν όλην των την ζωήν είς την τελειοποίησιν τού καπέλλου. Τό κατάστημα Ζαργάνη καί Ρακιτζή, σημειώση-ε, είνε τό ιι,'Ίνον κατάστημα τό οποίον έχει β^τ-ν τί^ς εργασίας τού τό κα- ν %> λον καί δέν άπααχολεϊται είς
  χϊλια δύο έμπορευματα.
  Διά πάσαν όμως εργασίαν ά-
  παιταϊται έχτός τής έξαιρβτικής
  ποιότητος τού καπέλλου ή άπό-#
  λυτος εύθύτης καί ή είλικρίνεια
  ώς πρός τόν κανονιαα.ό» ·'*"^^
  μων. Το χατάστημα Ζαργάνη —
  Ρακιτζή είαήγαγε τόν νεωτερι-
  βμόν αυτόν, ώρισε τιμάς^ ώ-
  ριβμΐναβ απολύτως, ό δέ
  άγοοαστήςο έπιακεπτόμενος τό
  κατάστημα άς προσέρχεται μέ
  πληρεβτάτην πεποίθησιν, ότι τό
  κάπέλλο τό οποίον θά αγοράση
  Θά είνε ανάλογον πρός τ& χρή"
  ματ-α τα όποία θά διαθέβη, πάν-
  τοτ* δέ πολύ εύθηνότερον άπό
  έκ εϊν ο τό οποίον θά ήγόρα-
  ζεν άπό οιονδήποτε άλλο κατά¬
  ΑΝ ΑΓΝΩ—ΑΤΈμετά προ-
  βοχής την ελΙΤΕΙ '8 4>η σελίς,
  — Κουμπάροι καί άνάδοχοι
  τα β*«τιβτικά καί φορεματά-
  κια των βαπτισΜ»-ΐών βας βτού
  , όδός Έρμοΰ
  Άθτϊναν Σάββατον, 2 Απριλίου 1905.
  ■ ι . Γ-ι .· '■"- ■ ■ ι · τ- -
  ^Τελευταία Ωρα
  Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΉ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΣΤΡΑΤΐαΤΑΙ
  ΦΡΟΥΡΟΥΝ ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ
  ΪΙΑΡΑΜΟΝΑΙ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ"
  ΧΑΝΙΑ, 30 Μαρτίου. (Ιδιαι¬
  τέρα άνταπόκρισις «Χρόνου»).—
  "Οψιν πόλεως έν πολιορκία διατε-
  λούσης καΐ υπό τρομοκοατίας κα-
  τεχομένης παρουσιάζουν σήμερον
  τα Χανιά.
  "Η Κυβέρνησις καί αί Αρχαί
  περίτρομοι ζητοΰν νά λάβουν μέ-
  τρα όπως κατορθώσουν καΐ συγ-
  κρατήσουν την τάξιν, καί άντί τού¬
  του έξερεθίζουν τα πνεύματα, είς
  βαθμόν τόσον επικίνδυνον, ώστε
  άπό οτιγμής είς στιγμήν άπειλεϊται
  ή έναρξις αίματΰχυσίας άγρίας.
  Κατά τα δσκοπα μέτρα, τ 4 δποϊα
  έν τη ταραχη καί τό) τρόμφ της έ¬
  λαβεν ή Κυβέρνησις, στρατιώται
  Γάλλοι διαταχθέντες 3£ατέλαβον την
  πλατείαν Σανδριβανίου, ένφ οί
  Κρήτες χωροφύλακες κατέλαβον τό
  Δημαρχείον, έτοποθετήθησαν είς τα
  παράθυρα αύΓθΰ καί άπό των πα-
  ραθύρων κρατοΰσι διαρκώς προ-
  τεταμένα τα δ^λα των, βτοιμοι νά
  πυροβολήσουν κατά τοΰ λαοϋ,ευ¬
  θύς ώς θα έλάμβανον την πρός
  τουτο διαταγήν.
  Πλήν τούτου δμως καί τα <5λλα δημοσία καταστήματα κατελή- φθησαν καί φρουροϋνται νυν υπό τής Κρητικής χωροφυλακής, μηδ' αυτής τής νομαρχίας Χανίων έξαι- ρουμένης, ή δποία μετεβλήθη είς στρατώνα χωροφυλάκων, έτοίμων νά φονεύσωσι τούς συμπολίτας αυ¬ τών, τούς ΰπετρ τής Ενώσεως άγω- νιζομένους.' II ΛΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ - Α&ΥΝΑΤΕΙ «Α ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ Πόσον όμως τα λαμβανόμε¬ να ταύτα μέτρα είνε άνωφελή, έν ένδεχομένη τού λαού αποφά¬ σει, άποδεικνύει τό γεγονός ότι ό άρχπγός τής κρητική^ χωρο¬ φυλακής κ. ϋΐόνακο ινελθών είς τ* άνάκταρα, εδήλωσεν είς τόν ΙΙοίγχηπα Γεώργιον, ότι δέν νομίζει εαυτόν κν.ί την χω¬ ροφυλακήν ίκανούς νά ττ,ρή- βουν την τάξιν έν περιπτώα:ι ά· προόπτων. Συνεπεία τής δηλώσΐως ταύ¬ της τού Μόνακο εκλήθη είς τα άνάκτορ* ό Γάλλος συνταγμα- τάρχης, ούτινος εζητήθη ή ά- μεαος οι' άνδρών βοήθεικ, πά- ρααχαθε?βα άμεσος. Μετά ταύτα, πεντήκοντα Γάλ¬ λοι στρατιώται διετάχθησαν καΐ άνέλιβον την φρούρησιν τού ά» νακτόρου τού Πρίγκηπος, άλ- λων δέ μεοών τής πόλεως των .Χανίων ή φρούρησις έγέν.το βκέψιςν' ανατεθή είς αύτούς. ήν στιγμήν χλαίω την πα¬ ρούσαν μου (ώρα 1 μ. μ.), οί Γάλ¬ λοι στρατιώται κατόπιν νεωτέρων διαταγών έξεκένωααν την πλατείαν Σανδριβανίου, Οί έν τή νήσω έκλεγέντες βο>«
  λευταί ήρχισαν ήΤ,η καταφθά«
  νοντες ενταύθα. Καί μέ ποίαι
  μέν ηροθέαεις έρχονται, δέ»
  γνωρίζομεν. Είνε όμως βέβαιον!
  ότι ή έξαψις των πνευμάτων, ή
  τελείως έπαναστατημένη πόλις
  ρ.«ς, αί άπ' άκρου είς άκρον έκ«ι
  δηλούμεναι υπέρ των έπανα*»
  ατατών συμπάθειαι έπηοεάζουσι
  τόσον αυτούς, ωστε ή Κυβέρ*
  νησις^ ήρχισεν ήδη ν« φοβήτα*
  καί άπ' αύτην την Βουλήν, τή<ί ά«οτελου}».ένην,ώς γνωστόν, έξ αποκλειστικόν φΐλων της. Η ΠΕΡΙΠΟΑΟΣ ΤθΠπΑΗΑΙΤΑΤΩιΊ Κατόπιν των έκτρόπο>ν σκη-
  νών, ηρωςτών οποίων εγένετο
  έν Σελίνω ή χωροφυλακή, ουλ-
  λαβούσα άνυπόπτους τούς έπα"
  ναστάχας, τούς όποίαυς ωδήγη¬
  σεν ενταύθα τό αγγλικόν πολε>
  μ.ικόν, ή έν Θΐρίσβω έπαναστα1*
  τΐχή συνέλευσις απεφάσισε νά
  λάβη μέτρα πρός παρεμπόδι-
  Ηΐν παρομοίαν έν τώ μέλλοντι
  σκηνών. Άποδειχθέντος, ότι
  τα όργανα ΐής Πολιτείας δια-
  ταράσσουν την δημοσίαν τάξεν
  ή συνέλευσις τού Ο&μίσσου κα¬
  τήρτισε μ&ταβατικόν σώμα έξ
  •3Ο ένόπλων άνδρών, υπό τόν
  ν,ρωα Καπετάν Γιάννην Κ-αλο-
  γερήν, όστις νυν περϊ.£ρχβται τ«
  διάφορα μέρη πρός τήρησιν τής
  τάξεως, έχων διαταγάς νά συλ-
  >αμβάνη καί οδηγή είς τό Θί-
  ρισσον πάντα χωηοφύλαχα,ό ο¬
  ποίος θά εφαίνετο έχων διαθέ-
  «εις'διαταράξεως τής τάξεως.
  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΝ
  Η ΑΦΙΞΙΣ
  ^ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  ~θάντ* τ« γραφέντα χθές περΐ
  τού ακοπού δι' όν αφίκετο έν-
  «αΰ^« ό κ. Σφακιανάκης δέν &-
  χονται αληθείας. Ό κ. Σφα¬
  κιανάκης ηναγκάσθη νά έλθη
  είς Αθήνας διά λόγους καθα"
  ρώς οίκογενειακούς. Ου τε υπό
  τής Κυβερνήσεως έπομένως
  ποοβεκλήθη ενταύθα, ώς έγρά-
  φη, ουτε τόν πρωθυπουργόν η
  άλλον τινά των ύπουργών εζή¬
  τησε να ΐβη. Ταύτα κατ' άσφα«
  λεστάτας πληροφορίας.
  ΟΙ ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΡΗΤΕΣ
  Οί έν "Αθήναις καί ρ
  Κρήτες διατ&λούσιν έν 6πεοε>,
  ρεθισμώ κατα τής κρητικής Κυ.4
  βερνήαεώ·], λαμβανούαης κατλ
  των ζητούντων την ένωσιν μέ¬
  τρα, τ* ό«οΐα μόνον κατά των
  έχθοών τής πατρίδος θά επε¬
  τρέπετο νά ληφθώσιν. ι
  Εχομεν πληροφορίας,ότι αν
  περιστείλη τας δόξ
  ά
  ρη ς ρξς
  αύτάς ενεργείας της η κρητική
  Κυβέρνησις, οί ενταύθα Κρή¬
  τες θά συνέλθωσι καί θά ουακε·»
  φθώσιν όπως λάβωσιν άποφά·,
  αεις περί των έν&ργειών είς τάς
  οποίας δέον νά προβώαι, κ αί
  τάς οποίας επιβάλλει είς αυτούς
  ή έκρυθμος έν Κρήτη κατάστχ-
  αίς. '
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΥΙΕΣΟΝΥΚΤίΟΥ
  ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΧΑΝΙΑ
  Οί τρείς Σύμβουλοι, χ.κ. Κριά-
  ρης, Ξαν&οΜδίδης χαϊ Κούντουρος,
  εδήλωσαν είς την επιτροπήν απροκα¬
  λύπτως, δτι ήγνόουν την ληφθείσαν |
  περΐ συλλήψεως απόφασιν. Όμοφώ~
  νως δέ «αί οί τρείς Σύαβουλοι άπβ·» ι
  ϋοκίμασαν ταύτας ώς άλυαιτελεΐς «αί
  ώς έπιβλαβεΐς. 1
  *Ο κ. Κούντουρος εβεβαίωσε τήψ'
  επιτροπήν, δτι περΐ των συλλή'ψζων
  •ήκουσε νά γίνεται λόγος ε^τήν οί-',
  κΐαν τοϋ χ. Παπαδιαμαντοτίονλου.
  Έξηκριβώ&η δέ δτι τάς σττΛλή-
  £εις ταύτας διέταξεν δ κ. Παπαδια-
  μαντόπονλος, εξετέλεσε δέ δ άρχη-,
  γός της Χωροφυλακης ίν άγνοία καί
  των Συμβουλασ καί τον Γενιχοϋ ΕΙ-'
  ααγγελέως χ. Ταέλλον, όστις ομιλών,
  είς πρόσωπον της έμπΐύτοσύνης τον,
  Άμα εγνώσθησαν αί ένβργηθεϊ- άπεδοκίμασε ταύτας, ώς
  σαι βυλλήψβις, επιτραπή ίχ των χ. χ. νά επιδεινω*ω0ΐ την *α*άατα«ιν.
  Γ. ΠλουμΙδ,ν καΐ Παπαγιαννάκη
  δικηγόρον καϊ β,Χα^ηδάκη Ιατρο9
  Ιπεοχέψ&η τούςΣυμβονλονς χαί εζή¬
  τησε νάφεΦονν Μευθβροι οί σνλλη-
  φ&ένχες, δηλώοασα, δτι ίπβκδΰειαι
  πάσης ·ΰ&ννφς διά τα ουμβηαό-
  " ΑΝ1Α, 31 Μαρτίου. ('Ι-
  διαιτέρ« άνταπόκριβις «*Χ.ρό-
  νου»). — Σήμερον εξεδόθησαν
  3Ο έν όλω έντάλματα συλλή¬
  ψεως κατά σημαινόντων ενταύθα
  προσώπων. ώς &πιδο*ιμ«ζόν-
  των τό έν Θιρίσσω χίνημα.
  Μετα^ύ των συλλη«θίντωΜ «.?·
  Ί Γ»1 κ.κ. ΜατΘαϊος Μαρκαν-
  τωνάκης, έμπορος, Γεώργιος
  ΙΜαίϊκαντωνάκης, φαρμακοποι-
  ός, Δημ. Γεμενάκης, δικηγό-
  ρος, Άντ. Σεοβάκης, έμπο-
  ρος, Ν. Βαρούχας, !%§τ·αλα'*τ>
  νος καί Δημ. Μ^χςνδρετάκης.
  Οί κ. κ. Εύαγ. Βαρούχας,
  Διον. ΛΜάατρακας καί ^Ιερώνυ-
  μος Φούμης, καθ' ών έπίσης έ-
  χουν έκβοθή έντάλματα, εβρα-
  πέτ&υσαν.
  ΤΡλΥΜΤΙΣΙβΧ 41ΕΤ0ΤΙΤΙΤ ΙΣΤΤΙΟΙΙΑΣ]
  ΟΔΗ-ΠΒΟ3Ι., 1 Απριλίου. ;
  <η 4γν<*ειτ·τ ·Μόμ>τ)ι
  ί
  Χ-ΡΟΝΟΣ
  ΧΡΟΝΟΣ
  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  ———,—_,___ ______—^—υ.·»»
  ΤΡΑΙϊΕΖϋΕΣΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ι, ΦΚ8ΤΙΟΎ
  αΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜαρχΙου
  Ηνοττβιημίνου δανΐίβυ 5 0)0
  Λαχιιοφόροι ΈΟνικής Τραπέζης
  .Νέαι Λαχιιοφόροι 2 1)2 0)0
  Δάν. Μιλιγαλά δ 0)0
  Μ
  ΈΟνικής Τραπέζης
  Βιοαηγβνικής Τραπέζης
  •Τραπέζης Κρήτης
  • Αθηνών
  . Άθηνών-Πίΐραιδζ
  Πελοποννήβου
  'Έταιρίίας 'ϊπγγύων Προβόδων
  Πανιλλ. Άτμοπλοίας
  Μιταλλουργ Λαυριίου
  Έργοληψιών
  Ιΐυριτιδοποιείου
  "Ελλην. Ηλεκτρικήν
  Δημοσίων "Εργω*
  ΕΙκοΐάφραγκον
  Χρνόδς
  Χννάλλαγμα
  Γαλλίας βψιως
  Αγγλίας »
  Μάρκον
  Κορώνχι
  104.50
  Β42-—
  115.-
  102.Β0
  3912.50
  182.—
  166.—
  146.75
  382.—
  8Β.50
  2041)2
  430.—
  156.—
  54.—
  156.—
  961)2
  1331)2
  54.50
  24.70
  1243)4
  31.42.50
  153.50
  131.—
  θος διά Πύο βολών περιοτρό-
  φου τόν διευθυντήν τής άστυνο-
  μαίας Όλχέλβσκη.
  (Άθην. Πρακτ.)
  Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
  ,ΟΕΤΡΟΥΠΟΑΓΣ, Ι Απρι¬
  λίου.— Βεβαιούται, ότι ή Κυ¬
  βέρνησις απεφάσισε ν' αναβάλη
  τάς έκκλησιαατικάς μβταρρυθ-
  μίσβις καθώς καί τόν διορισμόν
  τού Πατριάρχου τής ρωσσικής
  ♦Έκκληαίας.
  ('Α&ψ. Πρακτ.)
  ΡΩΣΙΑΣ
  ΙΑΠΩΝΙΑΣ
  -ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 1 Απριλίου.
  — Δ έν έλαβον άκόμη έξ ούβε-
  μιάς επισήμου πηγί^ς ή αύθεν-
  • τικής την αγγελίαν ότι ναυμα-
  χία τις αυνήφθη μεταξύ τού Ία-
  πωνικού καί Ρώσσικου οτόλου
  είτε είς τάς νήοους 'Ανάμπ» 5,
  επί άλλου τινός βημείου.
  Α. Π.
  Η ΦΡΟΥΡΑ ΤΟΥ ΒΑΑΑΙΒΟΣΤΟΚ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Ι Απριλί¬
  ου. — Τηλεγραφούν έκ Τόκιο
  ότι ή Κυβέρνησις έπληροφο-
  ρήθη ότι οί Ρώοοι ένιοχύουν
  αατραπιαίως τό Βλαδιβοστόκ,
  όπο>ς ή πόλις αυτή δυνηθή καί
  άνθέξη είς μακροτάτην πολιορ-
  κίαν. Εκατόν χιλιάδες άνδρες
  καί 8ΟΟ τηλεβόλα μ.ετά αη-
  μαντικών προμηθειών απεστά¬
  λησαν ήδη είςτό Βλαδιβοοτόκ.
  Α. Π.
  ΜΙΚΡΟΣΥΜΠΑΟΚΑΙ
  Ι ♦ Απριλίου.
  Έκ τού θεάτρου τού πολέμου
  δέν άγγέλλοντα* παρα άσήμαν-
  τοι μικροαυμπλοκαΐ των άνι-
  χνευτών. Ή τήξις των πάγων
  αρχίζει νά καθιστά τούς Πρό-
  ρ.ους άδιαβάτους.
  Α. Π.
  ΤΟ ΚΙΡΙΝ ΕΚΕΝΟΥΤΑΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 1 Απριλίου.
  Διάφορα τηλεγραφήματα άγγέλ-
  λουν ότι οί κάτοικοι τού Κιρίν
  εγκαταλείπουν κατά μεγάλας ό-
  μάδας την πόλιν. Βεβαιούται
  ότι τα ίαπωνικά βτρατεύματα
  βυγκεντρούνται μετά ταχύτητος
  πρός τό άριστερόν των Ρώσ·
  ΟΟ)7.
  Α. Π.
  Η ΛΗΞΙΣ
  ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΙ ΚΡΙΣΕΩΣ
  χθεσινάς είδήσεες έκ
  Κων)πόλεως οί 8 άρχιερ&ίς οί
  Ενεκα διαστάαεως πρός τόν Οι¬
  κουμενικόν Πατριάρχην άπο-
  'χωρήσαντβς τής Διοικήσεως τής
  !Έ*κλησίας επιθυμούντες να κα-
  ,νονί'βωοι πρό τής αναχωρήσεως
  /των είς τάς επαρχίας των την
  > Θέσιν των άπέναντι τοΰ Οικου¬
  μενικού Πατριάρχου εζήτησαν
  καί έτυχον άκροάσεως ενώπιον
  αυτού ολίγον μβτά μεσημβρίαν
  τής 28 ^.ρελθόντος μηνός.
  Κατά την ανωτέρω ώραν ή
  Α. Θ. Παναγιότης ανέμενεν έν
  τή αιθούση των Πατοιαοχών
  τούς" άρχιερεϊς, οΐτινες είσελ-
  Οόντες ^ ησπάσθησαν .την χείρα
  αυτού άποδώσαντος τόν ασπα-
  'βμόν.
  Μετά τούτο πρώτος λαβών
  τόν λόγον ό Ιϊζτριάρχης, έδή·
  [λωσε την χ»ράν τού, διότι έπα-
  να6λ|πει τούς άρχιιρεΐς, χαί
  ήν Θλΐψίν-του δια τ* λαβόντα
  οιραν «άνιαρδι», τα όπο?* πρί-
  πει πάντες νάλησμονήαωαι.
  Είς ταύτα απαντών ό δγιος
  τής Έφέσου^ έξ όνόματος καί
  των λοιπών αρχιερέων, εδήλω¬
  σεν, ότι άποδέχονται εύχαρί"
  στως την δοθεϊοαν λύσιν είς τό
  ζήτημα καί ότι θάάπέλθωσι πρό
  τού Πάσχου είς τάς επαρχίας
  των.
  Άφού δέ συνωμίλησαν μετά
  τού Πατριάρχου καί επί άλλων
  ζητημάτων άπήλθον, άσπααθέν-
  τες καΐ πάλιν την χείρα αυτού.
  Ο * ΜΙΛΛΕΡ
  ΑΠΕΡΧΕΤΑΙ__ΕΙΣ ΑΔΕΙΑΝ
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απριλίου.
  (Ιδιαίτερον τηλεγράφημα τού" «Χρό-
  νου», διά Βόλου.)- Ό πολιτικός πρά¬
  κτωρ της Αυστρίας κ. Μίλλερ άπέρ-
  χ&ται προσεχώς είς μακράν άδειαν.
  Λέγεται, δτι εξέφρασε την ευχήν νά
  μή επανέλθη πλέον, καί Ιδωσε νά εν¬
  νοηθή ό'τι Οα παραστΫ) ή άνάγκη νά
  τεθ·?)' ή Μακεδονία υπο εύρωπαίκόν
  έλεγχον.
  ΑΙ ΈΞΕΛΕΓΞΕΙΣ
  ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
  ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΙΚΩΝ
  Μεταξύ των δηλιγιαννικών κύ¬
  κλων εβεβαιούτο χθές, 3τι ή Κυβέρ¬
  νησις,δπως μή γεννήστ) δυσαρεσκείας
  καί ό'πως μή φανΤ; μεροληπτοϋσα, ί-
  λα6*ε την απόφασιν νά συστήση είς
  τούς φίλους της βουλευτάς, νά έπι-
  κυρώσωσιν απάσας έν γένει τάς εκ¬
  λογάς, μηδ' έκείνων έξαφουμένων,
  των οποίων ή άκυρότης είνε προφα-
  νής. Είς την διάδοσιν ταύτην δέν δί-
  δομεν απολύτως πίστιν καί την άνα-
  γράφομεν μετ' έπιφυλάξεως.
  Όπωσδήποτε, δύναται νά θεωρή-
  ται βέβαιον, 6τι ή Βουλή δέν θά άπα-
  σχοληθβ επί πολύ μέ τάς εκλογάς,
  ή επί των οποίων συζήτησις πιστβύε-
  ται, δτι θά λήξγ) τάχιστα, &ν, κατά
  τάς ελπίδας πολλών, δΐν θά λήξη
  σήμερον διά τής επικυρώσεως άπα-
  σών των έκλογών. Οίίτω, είνε ενδε¬
  χόμενον την Τετάρτην Λ γείνη ή
  όριστική έ^λογή τοθ Πρόεδρον», ό¬
  πως ευθύς αρχίση ή νομοθετική έρ-
  γασία.
  •Χ*
  Αυριον έν τή οΐκία τοθ κ. Δηλι-
  γιάννη λέγβται, δτι θά κληθώσι πάν¬
  τες οί'ίηλιγιαννικοΐ βουλευταΐ, δπως
  συσκεφθώσι περί τοθ πρόσωπον έκεί-
  νου, τό δποϊον θάΰποδειχθη ύπ<5 τοθ κόμματος διά τό προεδρικόν άξίωμα. Γνωστόν δέ, δτι επί τοΰ ζητήμα- τος τούτου κυκλοφορούν δύο διαδό¬ σεις, διά τής μιάς μέν των οποίων βε5αιο0ται,δτι ώς ττρόεδρος τής Βου- λής θά ύποδειχθ^ δ κ. Λιμπρίτης, διά τής ετέρας δέ, δτι τό προεδρικόν άξίωμα θά δοθή είς τόν κ. Ρώμαν. Ο,ΑΤΖΕΡΕΙΣΣΪΚΕΑΙΑΝ ΜΕΣΣΗΝΗ, 1 Απριλίου.— Ό αντοκράτωρ Γονλιέλμος αφίκετο χθές περΐ την 7ην εσπερινήν ώραν. (Άϋ·ην. Πρακτ.) ΘΑΝΑΤΟΙΕΦΕΥΡΕΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 1 Απριλίου.—Ό συνταγματάρχης Ρενάρ, έφβνρέτης τοϋ πηδαλιονχουμενοϋ άεροστάτου, έ- φονβύ&η. ('Α&ην. Πρακτ.) 4ΙΕτΜΣ ΕΑΕΓΧΟΣ ΕΚΓ ΙτΤΑΙ-ΕΑΟΙ^ΙΑ ΚΕΡΚΓΡΑ, 1 Απριλίου. (Ί- διαίτβρον τηλεγράφημα «Χρόνου»). —Τηλεγραφοϋσιν έκ Πετρουπόλεως, δτι τα άνακτοδΌύλια Πετρουπόλεως καί Βιέννης συμφωνοϋσιν, ϊνα δλαι αί Μεγάλαι Δυνάμεις λάβωσι μέρος είς τόν οικονομικόν έλεγχον, δστις 6ά επιβληθή είς τα τρία βιλαέτια της Μακεδονίας. Ο ΤΡΑ?ΜΑΤΙ-Μθί ΤΗ- ΜΓΚΓ02 Χθές την νύκτα 5 Άϊφοντΐίς Φραγ/.οϋλης, ων, φαίνετβί, προηγουμένας αφορμαί «τα Βά ^Λ Τ Τ^ ^ ' · Ι.· — τού λ. Βλαχου,επετέθη κατ αΰτοΰ π-ρά την οίον Μαιί^ωνος, τραυματίσας αυτόν διά μα¬ χαίρας. Ό δράστης συνελήφθη. ο η«ο£ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ, 1 Απριλίου. (Ιδιαί¬ τερον τηλεγράφημα τοΰ «Χρόνου»). —Ή έπανίδρυσις τοθ στρατολογι- κοθ ^ραγίίο> Λακεδαίμονος έ^αρο
  ποίησε μεγάλως τούς πολίτας τ^ς
  Σπάρτης, διότι τέλος ή Σπάρτη δέν
  ελήφθη ύπΜψιν μέχρι τοθδί άσπλάγ-
  χνως πχραγκωνιζομένη.
  Ακούονται πλεΐστοι δπαινοι διά
  τόν ίσχόοντα πολιτευτήν Γίώ'ργιον
  Μαυρομιχάλην διά την- τοιοιύτην ί-
  πιτυχίαν. Ή Σπάρτη άναμένει παρά
  τής Κυβερνήσεως την κατασκευήν
  ιοθ σιδηρόδρομον, τοθ ζητήματος
  μή έπιδεχομένου άναβολήν πρός σω¬
  τηρίαν τελείαν της επαρχίας.
  Απο Τας Εθμικασ Σελίδας
  Η Ιστορια
  Τού Λαβαρου
  ΤΟ ΔΦΜΙΗΑ_|»Σ ΠΑΡΘΕΝΟϊ
  (Σννέχεια Ιχ τοθ χ&εοινοΰ)
  Τοθς λόγους τούτους τοΰ Γερμανοϋ κ»ί
  την πρόσΛλησ'.ν αυτού" επηκολούθησε μεγα¬
  λοπρεπώς ν.αίήρωϊ/.ή σκηνή. Οί όπλαρχη-
  γοί, ό είς μετά τον άλλον, ϊσιιρον τάς κυρ-
  τάς σκάθας των άκό τάς άργυροκεντήτους
  θήκας των καί πδοσερχόμενθΐ κατά σειράς
  μετα των ύπ' αΰτούς όπλιτών, προέτεινον την
  σπάθην των επί τοΰ Λαδάρου καί δβκρΰοντες,
  ώρ/.ίζοντο διά των Ϊ3?ών τούτων λέξεο)ν :
  κ — Όρκίζομαΐ. 'Ελευδερία ή1 Θάνατος.
  "Βπειτ»; ήσπάζοντο τ'ον άργυροΰν σταύρον
  τόν όϊτδΤον έ,κράτει ό ΓερμανΌς, μετ' αύτίν
  ήσπάζοντο ττ)ν «δειλίαν τοϋ Ιεράρχου χείρα
  καί σταυρθκίΐτούμενθ! άπήρχοντο δ:ά νά πα¬
  ραχωρηθούν Τϊ|ν θέσιν ^;ων βί; άλλας «ιράς,
  όρκιζομενας έπίσ^ς επί τοϋ Τ'.μίου Λβδάρου
  /.αθ' όμοιον τρέχον.
  Διήρκεσε δέ ή τελετή αυτή τής όρ/.ωμο-
  σίας «ΛΪ δύο ολοκλήρους ώρας, δ'.αρν.ουσών
  των οποίων ώρκίοίησο,ν ύπβρτρισχίλιοι ό-
  πλβρχηγοί καί οπλίται.
  ΟΙ ΠΡΩΤ0Ι ΟΡΚΙΣΘΕΝΤΕΣ
  Βεβαίως 2έν είνε δυνατόν νά γνωσθώσ! τα
  Ονόματα απάντων των έν Άγία Λαύρα συνα-
  θροΐσθέντων καί κηρυξάντων την επανάστα¬
  σιν, καί έπομένως'δέν γνωρίζου.εν τα όνόματα
  ολων «κεΐνων, οί άποΐο: ώρκίσθησαν επί τοΰ
  Τΐμίοι» Λαίάρου, κατά την ημέραν τή*ς έξε-
  γέρσίως τοΰ ΰποδούλου Γε'νους.
  'Άλλ' άν δέν είνε γνωστόν τουτο, είνε
  ό'μως γνωστά τα όνβματα των ένϊόξων άγω-
  νιστών, οί όπθΤο; πρώτοι δλο»ν, έκ των έλ
  Λαύρα ΐϋναΟρ3'.σθ»ντο)ν, ώρκίνθησαν επί τού
  Τΐμίου Λαβάιθΐ/1. Οϊ πρώτοι 3ε οΰτο; όρκ!-
  σθίντες, κατ' έπισήμους πηγάς καί κατά
  πληροφορίας βπίζησαντων άγωνΐστών, εισίν οί
  εξής ;· .
  Άσημάκης, Ανδρέας «αί Δ.
  Ζαΐμης, 2. Χαραλάμπης, Άσ. καί
  Π. Φωτήλας, Σωτ. Θεοχαρόπου-
  λος, Α. Λόν^τος, Σ. Παπαδόπουλος
  (Μουρίογι^ννής), Άναγνώστης,
  Βασί^βιος, Νικόλαος καί Κωνσταν¬
  τίνος Πετμΐζαΐοι, Ν. καί Δ. Σου-
  λιώτης, Γ. Λεχουρίτης, Α. καί Χ.
  Κορδής, Α. Στριφτόμπολας, Α.
  Σκαλτσας, Α. Καλογραίας, Σ. Ά-
  ναγνωστόπουλος, Ν. Σταματβλό-
  πουλος, Δ. Σαββαιΐτης, Ν. Φιλι-
  ώτης, _. Άκαατόπουλος, Τζίφρας,
  Θ. Σακελλαρίου, Α. Μανοϋσος,
  Φεϊζόπουλος, Απόστολος Δαγρές,
  Δ. Λάλας, Π. Μητρόπουλος, Κ.
  Αεονάρδος. Βίλιας, Ντόλιας, Γκού-
  φας, Νταλούκας, Κοντογεωργό- '
  πουλος, Άρμπουνιώτης, Πλανητε-
  ριώτης, Θεοφιλόπουλος, Κ. Παπα¬
  δόπουλος, Α. Θ. Κ. καί Χ. Οίκο-
  νομόπουλος, Μαντζώρας, Πέρος,
  Άντωνόπουλος, Σταυρόπουλος,
  Κολώκας, Ίνταρες, Μπουγιούκας
  Καλανιώτης, Στοΰρσας καί
  μεθ' οΰς εΤποντο έτεραι σειραί.
  Την όρκωμοσίαν επηκολούθησεν ήρω!/.ον 1
  γεΰμα. Ο! έπιζήσ-αντες μετά την Εθνικήν α¬
  ποκατάστασιν μοναχοί τής Άγίας Λαύρας
  διηγοΰντο ό'τί, δ'πως έπαρκέοτι ό άρτος είς
  τοΰς έν τη Μονβ συναθρο'.σθεντας πολεμιστάς,
  έζύμωσαν επί τρείς ολοκλήρους ·}Ι'ι/.ίροις.
  ΟΊ αύτοι πάλιν μοναχοί έδίδαίουν, οτ: ο.
  ΓερμανΌς, χαρακτηρίσας την ημέραν εκείνην,^"
  ώς ημέραν άναστίσεως, έπέτρϊψε την ν.ρίω-
  οαγίαν, καί βδελία'. άμνοί παρατεθίντες έν
  ΰπαίθρω, έκάλεσαν τα παλληκάρια είς κοι¬
  νόν, άδϊλφ'./.Όν καί ήρωι/.Όν γίϊίιιβ.
  ΑΤΡΙΟΝ:
  5 ΠΡΩΙΝΗ
  ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ
  Ή πρώτη πολεμϊκή ν.άθα1<><; είς Κ,αλάβρυτα.—*Ο δ:ά·.ς■>«
  νος Γρηγόριος Ντόκος σ ,-
  μ-χ'.οφόρος.—ΊΓόΑχ6αρον είς
  τή;» ά
  Ο ΣΙΦΤΑΙΔΟΛΟΓ05 καί ΑΚΡ
  ΜΛΪΟΑΟΓΟΪ ίατοας
  δίδεται <ήΙ*ς ίκ ΣΙΦΥΛΙΑ02, ΒΛΕ^ΟΡΡΟΙΑΣ καί λοιπών ιιε· ιαδοτικών νοΛη^άτι.»*} ώς καί έξ ΑΝΙΚΑ-ΗΟΓΙΪΤΟΪ καΐ Ιϋ ! ...........................] •εοΐς ίκ. δεριιατικών νοιίηνιάτον | (ΕΙίΖΒΜΑ, ΦαΡΙΑΣΙ_ κ. τ. λ.) '3 «ά«2ςρντας έν τΛ Λ θίΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙίΙ ΤΟΥ « καθ* όλην τη-* ημέραν, τό ού ό· Ί| ό"3τέρας 8—9. "Οδοί 'Α&ηνΖ'; 58, πα^απΐιΰρως τή; Άγιαι Κνριαχήι ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ ΟΠΛΩΝ ΥΠΟ ΙΑ., 1 "Απριλίου. ('Ι- ϊϊιαίτερον τηλεγράφημα «Χρό¬ νου»). — 'Η οημερινή ήμέρα διήλθεν άνευ ουδενός έπειαο- οίου. Ή έξαψις των πνευμάτων έ- ξακολουθεΐ έπιτεινομένη. Ε¬ ξεδόθησαν σήμερον έντάλματα αυλλήψεως κατά 3Ο έγκρίτων πολιτών των Χανίων, ών τίνες συνελήφθησαν καί ένεκλείοθη- βαν είς τάς φυλακάς. Τουτο προεκάλ·σ< μέγαν ά- ναβραβμόν. Λέγεται ότι οί επαναστάται κατώρθωσαν να προμηθευθώσι Ιί-εγάλη^ν ποσότηταόπλων. «Ο αποκλεισμός των έν Θε- ρίσσω υπό των διεθνών στρα- τευμάτων έξαχολουθεϊ ΥΠΟΤΩΝΕΠΔΝΔΣΤΔΤΩΝ ΧΑΝΙΑ, 1 Απριλίου. (Κρυπτογραφικόν).—ΟιένΘε- ρίσσω ένοπλο:, κατα σημερινάς πληροφορίας, άνέρχονται είς «Σ5ΟΟ έν Ολω. Συνεπεία τούτου ή συνέλευ¬ σις απεφάσισε νά καταλάβη τα χωρία Ηρασσέ, Σεμπρόνα, Ρούματα καί Κάμπους. Ή κατάληψις ήρξατο ενερ- γουμένη άπό χθές την νύκτα. Είς ν,ά καταλαμβανόμενα χω¬ ρία έγκαθίστανται φρουραί,ματα την κατάληψιν των βέ βα βιοι- κωνται υπό τού προσωρινου έν Θερίσσω Προεδρείου. ΚΑΤΑΔΙΚΗ 75 ΜΑΚΕΔΟΝΟΝ ΒΟΛΟΣ, 1 Απριλίου.— Τό Πλημμελειοδικεϊον Θεσσα¬ λονίκης εκήρυξεν ένόχους τούς συλληφθέντας παρα τό Πέτρο- βον 75 "Έλληνας καί κατεδί¬ κασε τόν μέν αρχηγόν τού βώ- ματος Πέτρον είς 9 έτών φυλά¬ κισιν,τούς δέόπααούς είς φολά- άπό ενός μέχρι δύο έτών. παρελήφθησαν πλέον των 2,000 ΪΦΔΣΜΑΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ Α. ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΟΙΛΤΟΝ ΧΡΟΒΜΟΙ ΗΓΓΎΗΙΕΝΟΙ ΤΙΜΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΤΙΚΩΤΑΤΑΙ ΖΩΙΟΠ.ΟΥΔΟϊ Ύποδηματοποώς τής Α. Μ. ιή9 ^ αιλΐααης χαΐ ηόοης τής Βαα^ Οικογενείας *? Ι4ατακλυσμός «πό νέες ιΝΕΑΔΕΡΓνΙΑΤΑ ΝΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΝΕΑ Δ|Α "Ολα τελευταίας παρισινης μ55α ΑΙ ΤΕΑΕΙΟΤΕΡΑΙ ΜΕΑΑΝΑΙ ΕΙΝΕ ΤΗΣ ΑΜΕΡ1ΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΟΑΒΤΕΒ'5 ΛΐΕΑΑΛίΑΙ . . . . γραφής ποικίλων χΓ>*>ιμάτων
  . . άντιγραφής (διά Ι4όπι«.ς)
  . . γραφομηχανήν
  «ς τό μέγα Αγγλικόν
  •Εφϊ
  ΤΗΣ
  ΧΡ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ
  Σιαδίοΐ/ «σ.ΙΓί5<υρί/ίου2ταύρου ^-... Λ ί». ι. . α ■ ι ϊ*«Β^ιΙ - ,ΐΓ Μ Α ^*ί ΑΙ ΜΕΛΑΝΑ1ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΟΑΡ,ΤΕΙΡΪ'3 ΕΙΝΕ εντελώς άνεξίτηλθΐ' τουτο άζοδβικνύει ή γβ. ^ «πό τάς Κυδερνήσε ς των ΗΝ. ΠθΛΙΤΕΙΩΝ καί άπο '„.., γάλους Άαερ:κβνι/οι»ς Σιίηροϊρόμονς. " * **' ΤΌ χρώμα των δίατηρεΐτα'. ζωηρότατον ίχί ολοκλήρους )1|4|. τΜ>ίδας, "ούδίπθτι ίέ'άμουροθται % έξαλειφίται, δπως συμί««[ χ /
  λβςτάς λοιπάς ΜΕΛΛΝΑΣ.
  Ή συσκευή των είνε έπΐο-ττ,μονικωτάτη, βντΌς χυτίων ξ^χ
  μή έιΐηρεαζομένων νκο τής Μελάνης κ·ί μή επηρεαζόντων αυτήν.
  Τα πώματα δέ αυτών είνε τδίθν εΰφυώς προσηρμοσμίν» χα| ^
  λύπτοντα: ϊι' έπιπώμβτος, ώστε να μή είνε άνάγκη νά ί «Ηθικήν
  ή φιάλη ίνα γίνη ή χρήσις τής μελάνς.
  ' ΖΗΤΕΙΤΕ τάς ΜΕΛΑΝΑΣ τής Άμερ'.κανικής ·ρ_.
  ρείβς αΑΚΤΕΙΛ'8 «;αρά τοΤς Γενικοίς άντ»ηροσώποις διά την 'Ελλ»)»
  ν Μ Κρήτην κ. κ.
  Β. ΛΕΤΙ ςΑΐ Χ,
  (Όδός Μιαουλη αριθ. 9)
  ό'που κα'ι πλονσία ταρακαταθήκη μελανών.
  ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ πωλεΓταί τ.<χ?α τοίς κ. Χ. Β«ρι—ζ3 (6ποι:ρακτόροις βφημερίδων). ΕΝ ΒΟΛΩ καρά τφ κ. Βικτωρι ΦΑρτη (παραγγελιοδόχω). ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ «αρ' άίπασί τοΤς -/αρτοπώλαις. ΔΕΙΓΜΛΤΑ άιοστίλλοντα! παντί ιφ αίτοδντ'.. ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ τα χρήματα είς τούς αγοραστάς άν δέν μίνο»ν ε^χβρια—μ^, κβρουσιάσώσιν ήμΤν Δελτίον τού χβρτθπώλοι», «αρ' ο« ήγ6ρ«9«ν την Ο α γ Ι β γ' β. ,,ΜΤΒΚΑ" Η ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΠΟΥΔΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜ0 τοΰ περιφήμου Μυροχοΐείου καί Σαπωνοποιείου των Παρισίων Γ,ΕδΟϋΗΟ ΒίνβΓΐ, ο5 81». θυντής τυγχάνει ό Παΰλος «^αγιάρ. ΤΌ σήμα «ΜΥΒΚΑ» τοθ άνω /.ατβστήματθς κατετ/% {{δτ, παρα τφ γρχμματεΤ τ<ν πρωτοίικών πρός προστασίαν τοθ ΟΓκου άπο την έν Αθήναις διβνεργουμέντ)» μέχβι παρβποίησΐν αΰτοΰ ΜγΓ0& ^β^οι1Γ<^ ΒίνθΓΐ. Συν!στώμ.εν λοιπΌν τοΤς κ.κ. κατανάλωσις προσοχήν είς ϊέ? χαραποΐτκιίν» αΜΥΗΚΑ». Ή γνησία ΙΙθθβοα Μΐ'ΡΚΑ. είνε ή λεπτοτέρα πασών, καθίστί^ δέ το δροσερώτατον κα βκταηιτως μαλοτχΌν, συντείνε; δέ είς την άσφαλή έςάλειψιν κηλϊδος τοΰ δέρματος. Π?ομ.η6εύεσθε λοιχΌν την γνηοίαν Πϊόδρκν «ΜΥΗΚΑ» ^β^οτ1Γά'-Β^νβ^ι. Κ,εν'ταΐκή άπθθήκη όϊος Μιαουλη 2 (Μοναστηράκι) π»ρά «Τς Λευί /.αί Χ. Λέγγβοη, ό'που καί παρακαταθήκη χονίρΐκής πωλήυε»! ρωιιάτων καί σαπώνων «Μγτ^β», ΑιανΐΛΜ, πώλησις είς δλα τα γνωυτά καταστήμβτα Ά Ο ραίώς'Βπαρχ.ών. χ. κ. Ποίδράς Β Ά-' ν ώ ν—Π ι ι<