90203

Αριθμός τεύχους

550

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/3/1905

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΟΣΤΗΣ ΧΑΙΡ0ΠΟΥΛΟ2
  Ο'.ΑγΊΟ. Β60 - ΑΘΗΝΑΙ 30 ΜΑΡΤΙΟΤ 1905
  ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΟΥ
  ΜΑ_
  ΑΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ Κ ΑΙΖΕΡ
  ΕΙΓΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ
  Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ
  Έξοχον θρησκευτικόν ιϊνάγνωσμα, γραφήν ^ ια ,,«™ &ρη<ί>?ευτικων
  *αί ίστορικών συγγραμμάτων, πραγματευομένοον περΐ τής μεγάλης Κασ-
  οιανής, τής οποίας τό γλυκύτατον χά. ποιητιχώτατον τροπάριον ψάλλεται
  «ήν έβδομάδα των Παϋών είς τούς ναούς.
  Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ
  ? Είνε τό κατ' £?οχ> επίκαιρον
  άνάγνωαμα των 4ρχ >μ.ένων Ά.·*
  γίων ημερών.
  Όλόκληρος ό Χοιοτιανικός
  Μόσμος προφέρει μετ* αυγκι-
  νήοεως «αί Οαυμασμού άίμα τό
  δνομα τής^ Κασσιανής,τής μετα-
  νοηαάβης άμαρτωλής, άλλ' όλί-
  γιστοι γνωρίζουν ακριβώς τόν
  περιπετειώδη βίον τής μεγά¬
  λης καΐ ·Αγί*ς ταύτης γυναι¬
  κός.
  Και Ομωσ Η ΚασσΙανη
  Έσχε περ;πετειώδ"εις έρωτας με Αύτοκράτορα τού" Φυ^αντίου, υπήρξε
  μεγάλη άμαρτωλή, ανεμίχθη έμπνευσμένη ποιήτρια, ανεκηρύχθη ή σοφω-
  τέρα γυνή της έποχής της, άποστομώσασα διά τής σοφίας της Αύτοκρά¬
  τορα, καϊ έν στιγμχϊς υπερτάτης μ.ετανοίας
  ΑΠΕΡΡΙΨΕ δόξαν, πλούτη, έρωτας, εύμάρειαν, άπηρνήθη τα πάντα
  χαί απεσύρθη διά να κλαύσν, πικρώς, είς ύπερόχως θαυμασίους στίχους
  ΐήν ματαιότητα ιοθ κόσμου.
  Οαη Η Τρικυιυίιωδησ Ζωη
  Της Κασσιανησ
  {•όπαία εγραψ* τόυπερόχως εμπνευομένον ποέημ,α τής μετχνοίας*
  «Κύριε ή έν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή ..,
  8Α ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΑΤΤΟ ΤΩΝ ΣΤΗΛΟΝ ΤΟΥ ,.ΧΡΟΝΟΪ"
  »1ς σελίδας «.εθυστικής γοητεί-
  ας, σελίδας παθών τρικυμιω-
  Βών, σκηνών τρυφερωτάτων καϊ
  τραγικωτάτων έναλλάξ, έπίΐαο-
  ίίων άπ^οό-των,λετίτομερειών
  αυγκινητικωτάχων καϊ εντελώς
  άγνώστων, αελέδας Ιερ&ς μετα-
  νοίας.
  Οϋτωςώατε, άκούων τις ψαλ-
  λόμενο» τό θαυμάσιον τρο^ά-
  περόχως έκλαμπρον ποίημά
  της «Κύματι Θαλάσσης...» να
  γνωρίζη όλην την ιστορίαν, ό"
  λην την ψυχήν, όλας τάς «εαι·
  πετείας τήβ .μοναδικής αυτής
  γυναβκός, η όποία έπλήρωαε
  οΊάτοΰόνόματόςτης ολόκληρον
  μίαν εποχήν δόξης ~τ«1 μέγα*
  λείου.
  ΛΠΟ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙ ΣΕ1ΙΛΕΣ
  "Αν είνε άληθές, 5τλ είς ττιν ναλίτν
  Λ κακήν γνώμην περ ενός —ράγματος,
  τόν περισσότερον ρόλον παίζει Λ ΐτρώτη
  εντύπωσις, είνε εύτύχημα διά την 'Ελ-
  λιίδα τό δτ* δχετ ώς είσοδον της την
  Κέ^κνραν. Δτ' δσονς επεσκέφθησαν την
  ώρμιαν νήοΌν των Φαιάκων, δέν είνε
  καθόσον ύίΐερβολη τουτο. Είνε τόση η
  μέθη με την οποίαν ποτίζει την ψυχήν
  χοϋ έπτΰκέπτον ό ούρανος της, η ατμό-
  σ αιρα της, τα τοπία της, η ©άλαθσά
  της, ώστε δχι μίαν Έλλαδα νά έξωραΐ-
  ζη χαί νά έξιδαντνεύη, άλλά δέκα. "Οταν
  ό ποτητής της αΤζοκόνδας» Δανούντζιο
  μετέβη έκεϊ ίτρό δύο έτών διά νά γρά^τη
  χάποιο έργον τον, άφοΰ άδίκως ποοθε-
  Λάϋηθ'ε νά γραι|/η μίαν γραμμήν, έπέ-
  τοξε την πένναν τού καϊ είπε:
  —Έδώ δέν είνε νά γράφη κανείς.Έδώ
  να ροφφ τιν ηδονήν τΛς
  Είς Ενα, ό οποίος δέν «ζηόεν ολίγας
  Λμέρας είς τόν τόπον αυτόν τΛς άφαν-
  αύύτου ίιραιότητος, είνε αδύνατον νά
  ϊΐαρασταθτ> η ζωή την οποίαν ζτ? θώμα
  και ·ψυχή υπό τόν ωραίον εκείνον ουρα¬
  νόν. Έκμηδενίζεται τελείως τό θώμα
  κοΛ ζί> μόνον η ψνχή. Ζ% την ζωην ε¬
  κείνην , την οποίαν ό ποιητής τού «Φά-
  ονθτ» είς καποιο παραπλάνημά τού άνά
  τα έρείπια της Ρώμης όνομύζει ζωην
  τοι7 όύμπαντος. Δε,ν £χει τίποτε τό ίδι-
  ν:6ν της Λ ζωή τίις ι1;υχτ1ς έκεϊ πέρα.
  Καμμίαν Ιδικήν της νοσταλγίαν, κανένα
  ίδικον της πόθον.'Όλα ΰδύνονται ΐ/πό
  ιόν άπαλόν ουρανόν της, δλα λησμο-
  Ή>ϋν
  Τα ποϋητά της μέρη
  ϋώ άστοχοΡν οί ί«νοι
  γιατί άγαπη'ουν μίαν
  γιατί πατοΰν μ«« ν»
  ΰπον με μάγια ίένιι
  καΐ θώμα καΐ ψνχή.
  Όε,ίγοτ Οα ίζησαν είς την Κέρκυραν
  μέ νοσταλγίαν, ολίγοι Οά ίφυγαν χωρΐς
  μίαν διαρκΛ νοΰταλγίαν της. Ό πότβ
  μενκξεδένιος καϊ πότβ τριανταφυλένιος
  ούρανός της, η πότε γαλακτώδης καΐ
  πότε μολνβδόχρυοΌς άτμόσφαιρα της,
  τα πολυκέλαδα Λκρογίάλια τής, τα η-
  μεοα βουνά της, τα τοηία Τής τ» κολνμ
  βώντα καθ'δλας τάς εποχάς τον ϋτονς είς
  ενα πράόννον ωκεανόν, οί ανθρωποί της,
  οί τιλασμένοχ, θαρρεϊ κανεΐς, άπό καλω¬
  σύνην και χάρτν, πνίγουν είς την ψυχήν
  τού ξένον καθε νοσταλγίαν,γίνονται ίδικΛ
  τον πατρίδα, σπίτι τού, συγγενεΐς τον,
  παιδικοί τουφίλοι.ΙΙοΐοςεΐδε μίαν στιγμήν
  αά τοπία της,τό.μαγεντικώτατον Κανόν»,
  τό Ποντ»κονΛό"ί, τονς λόφονς τον Ά-
  χιλλείον, τα ακρογιάλια τον Μπενιτύών,
  την Παληοκαθτρίτΰαν, οιονδήποτε τέλος
  πάντων τοπίον της και δέν έλησμόνησεν
  δ,τι ωραίον εϊδεν είς άλλον τόπον ;
  Ποίος εγνώρισε Κερκνραϊον, τόν δνΰκο-
  λώτερον δ,νθρωπον είς γνωριμίας, μή
  κορεκτ καϊ είς τα παραμικρότερα πράγ-
  ματα ;
  Τί άληθινοΐ, δι' δσονς έγνώρισαν την
  Κέρκνραν, οί ολίγοι αύτοι στίχοι τού
  ποιητοϋ της Μαρκορα:
  *Σχί> πλονοιο θά οε πάα>
  χαΐ όΐόφωτο άχρογιάΧι
  τής χώρας η' άγαπάα
  πλέον Λη' ίλλη γή,
  γιαχΐ τ ' άγνά αου κάλΧη
  ϋαρρδί ποΰ βλέπη
  Ίά βλϊπω σαν
  οτο ώραΐο Υηαϊ χαράζβ*
  ατον βραίννό αΐΰέρα
  «άν εί'νε άοτροφβγγιά
  άχι) γή ποϋ χρ(νους
  αχδ χΰμα ποΰ
  Βουι>& μί
  Αιιβάίια εΐτυχιαμΐνα
  Ποΰ ΰρίφονη τό
  «ό χλήμα, χην
  μοϋ φαίνεχαι πως αένα
  Γά ηο&ητά χον: μέρΐ)
  Ιίώ άσχοχοΰν οί ξί)>οι
  γιαχ' αναπν&ουν μΤαν
  γιαχΐ ηαχοϋγ μια γή
  διιον με μάγια [/.ετέ-
  χιι καϊ αυτή κ»τά τι τής άγιότητος τον Πά-
  τ»ρ Ίωάννη. Έκολακίύετο νά π·.στιύϊ|, ό'τι ή
  άγία ψυχή της θά Ιπήγαινεν ίν πομπή καϊ
  παρατάξιι μιταξϊι των τόιων άγίων τοΰ Πα-
  ραδιίσου.
  —Ή ίερά κληρονοαία.
  Ό ιιακαρίτης Πάτερ Ιωάννης,άπβδν^κων,
  ιϊ-^-τβιν :!; την ιτΐ3τ·/,ν τού ύ·πηρίτρι.αν μερικά
  τί -, * γτ,ς και ολίγα χρήαατα, μέ τα ίποία
  ν -ο^ί, να ζήβη. άνευ βτίρτ,σιων κατά τον
  (Ι · '/^ι "·ον τ.<ι'ι τής ύκελε'.πιτο έκ τοΰ κό- αγ^^ Τί-τ-.υ Ά-■ χ διά την Μονίκγ,ν, ή κλη- ρονου > - ',.ι ιΐχι καμμ,ίαν σημασίαν.
  Έκιΐν ιτ,< ·'>Ό< τή; ϊ,Οξηβε την ιύτυ^ία« τη; (Ις τό ζιννϋ, ήιΐν μΐρικά μικρά οΐκιαχά πράγ- ματα, τα ίποϊα τή; ϊφηιΐν ώς κληρονομίαν ό μακαρίτης έφγ|υ.έριος. *ίϊ ! αΰτα ή Μονίκη τα έλάτριυι, τα {θιώριι ώ; σιπτά καϊ £νια λεί¬ ψανα 1 Ιδίως υ.εταξύ έ'λων αυτών ίτρίφίν ά ληθή Ορηικευτικήν πίοτιν, προ; μίαν βελού- δινον πΐρΐΐκι^ίοα, την οποίαν 6 αίδισιμώτι- τος δέν έ'φιρΐνεΐμ,ή τα; επισήμου; εορτάς,δ'.ότι ήτο δώρον των φιλοθρησκών κυρίων τή; ένο- ρία; τού, ι'.ς αμοιβήν των ύψηλών τού άρι των. ΊΙΜβνίκη δκω; ήτο ιΐς ίίλα τηςμεμιτρτ,· μένη χαί αΐδήμων οϋτω καϊ είς τάς έκφράσι.ς τη;. Ποτε δέν ϊλιγ» ι«ρΐ5κιλ(δ», άλλα πάν- τοτίή «άγία θήκη τοΰ «Ιδιαιμωτάτου». Την ιΐχιιΐάντοτι κρ«μαστί)ν »ί; τόν τοϊχον, είς θέσιν πιρίοπτον, καϊ τό έθιώριι ϊγκληαα και. θοβιώσιως ιτρίν ή κοιμ.ηΟ·?ί νά μή ρίψΐ) ϊν βλέμμα λατρι'.α; καί Οαυαασυ.οΰ πρό; αυτήν. Δέν την άντήλλασσι μί ό')Λυς τού; δηϊαυροοζ τοΰ κόβμου. — "II ίτγάπη των μικρ ών. Ή Μ ' '-ν» κιλή καϊ άθώ* «ο3 ήτβ δεν ήτο αμή να "ίρίίρτι θερμήν αγά¬ πην πρό; τα μικρά παιδακια, αύτχ τα άθώα πλάβμαται. "ίΐ Ι Ιτρΐλλαίνετβ κυριολικτικώ; δι' αύτά. "Ανωβίν τοθ δωματίου τη; έχάδητο ή ο'.κογίνίΐα Μουάν, μέ τα τρϊα χαιριτωαένχ μικρά τη;. Πίσον τα Ιλά,τριυι, «όβον άγ>ώ;
  τα άγαποθβεν ή Μονίκη, αΰτά τα ■πλασματά-
  κια 1 Δεν ήςιυρε τί νά τού; πρωτοκάμιη διά νά
  τα «ύχαρ'.ατήίτι, άλλα καϊ έκε'να την έ).ά-
  τρευον την θιΐαν Νίκην, ό'πω; την ωνόμαζον
  χαϊδευτικώ;. Τώρα ώοάν μικρά ποΰ ήσαν άν
  δ ά ί αξί ά
  ρ μρ ή
  νά κάμνουν τίποτε αταξία; καϊ νά
  βτενοχωροΰν την θιίαν Νίκην, αυτή τα βυνε-
  ^ώρΐι όθ.α, διότι επί τέλους τόσω μικρά ποΰ
  ήσαν δΐν ήξευραν τί έ'καμναν. Άλλά μίαν
  ημέραν ή Μονίκη έθλίβη κατάκαρδα διά την
  άΐέέιιαν τοΰ μικροΰ ΓΙαύλου. Φχνταιθήτι νά
  εΐρωνεθεται την «Ιιράν θήκην» καϊ νά την
  άποκαλ·?1 γελών ή «παληομπουραζάνα». Ήτο
  φοβεράν διά την θείαν Νίκην, ήτο θανάβιμον
  τό πλήγαα αύτό, άλλ' ώς αληθής χριβτιανή
  βυνεκράτησι την ό'ργήν τη;, άναμντ,σθιίσα ό'τι
  ή όργή ίΐνι άσυγχώρητον άμάρτημ».
  — Ή φάοόα των ιαικοών δα ι ιι όνων.
  ΟΙ μικροί δαίαονι; τοΰ κ. Μ-υΙν, οί λι-
  τρευτοί τήί Μονίκης, πρωτοστατοΰντος τοΰ
  ένδικαιτοΰ; ΙΙαύλου, άντΐλήοθηίαν έγκαίρω;
  την λατριίαν τή; θεία; Νίκη; είς την «Ιεράν
  θήκην» καϊ συνέλαβον οατανικόν σχέδιον, διά
  νά γελάβωσιν εί; βάρο; τή; θρησκιυτ:χή; ταύ¬
  τη; άδυναμίας τής Μονίκη;. Ό Παΰλο;, καθ1
  6 μιγαλιίτερο;, συνεργούντων των μικροτέρων
  άνέλαβι νά παρασκευάσ^ την υπό σκέψιν
  φάρσαν.
  Μίαν ημέραν ή θίία Νίκη εξήλθεν άπά
  πρωία; τ«; οΐκίας τη; μέλλουσα νά επιστρέψη
  άργά τό βράδυ. Ό Παΰλο; δέν άφήκι νά χα6ή
  ή ηολΰτιμο; εΰκαιρία.
  ΕΙσήλΟεν »1; τό δωμάτιον τή; θίία; Νίκη;
  καί έ'δισε κλωβτά< εί; τα τέσσαρα κομβία τή; «Ιιρ4; θήκη;», τα άκρα δί των κλωστών τού¬ των συνήνωΐεν εί; μίαν μεγάλην χονδρήν κλω- στί,ν, την οποίαν άοοΰ επέρασεν άπό ϊνα άγ- κιστρον τή; ο'ροφή;, δι* ενός άλλου άγκί- βτρου τοΰ παραθυρου, έφερεν £ξω εί; τόν διά¬ δρομον. Τα πάν ήτο ήδη Ετοιμον καϊ ανεμέ¬ νετο εναγωνίως παρά των μικράν ή &φιζις τοϋ άτυχοΰς θύι«.αϊθί. —"Ω! ό διάβολος είς την «Ιεράν θήκην» ΕΙ; τάς Ιννία τό βροίδυ ή 6ιία Νίκη έπέ- τρεψεν. ΟΙ μικροί ιταριμόνευον εί; τόν διά- αή καϊ μόλι; την εΐίον ρψ μρ ρμ δροαον απαρατήρητον καϊ μόλι; την εισερχομένην είς τό δωμάτιον τη;, ήτοιααιϊθη- σαν νά τεθω5ΐν επί τα έργον. Ή θεία Νίκη άφοΰ έξεδύθη ιΐαϊ έ'καμίν ευλαβώς την προ- βευχήν τη;, πρό τοΰ προσευχητηρίου τη;, Ιπεβε νά κοιμηθή. Άιτέναντί της, ή «Ιερά θή- κη» άνεπαύετο μίγαλοπρεπώ; επι μεταζίνου ■προσχεφαλαίου, προσλαμβάνουσα υπό - ; τή; κανδήλα;, την αίγλην ίεροδ μυβτγ,ν.^. Ή Μονίκη έρριψεν ϊν βλέαμα πλήρε; στορ- γή; καί βεβαβμοΰ πρό; τό λατρευτίν τη; αν¬ τικείμενον. Αΐ»νη; ή «Ιερά θήκη» ήρχισε νά κινήτοα. Ή Μονίκη ήνοιξεν έκ τρόμου καϊ έκστάσιω; μεγάλου; τοί»; ίφθαλμοί);, νομίζου- βα δτι ή έ'ρααί; τη; την ήπάτα. Άλλα δέν ήπατάτο. Ή «Ιερα θήκη» μίγαλοπρεπώ; ήδη ήρχΌ» νά ΐπταται ίτρό; τα άνω, βτροδιλιζο- μένη μετ* ηρέμου μεγαλοπρεπεία;. Ή άτυχής θεία Νίκη παρεφρόνησεν έκ τρόμου. — "Ω! άνέκραξεν, 6 διάβολο;, ό διάβολο;, είς την «Ιεράν θήκην τοθ αΐδεσιμωΐ-άτου». Καϊ ήρχισεν άμέσω; γονυκλινή; νά προσεΰ- χηται, νά έξορκίζγι τόν διάβολον, νά έ~ να λήται την εύλογΐαν τοΰ αΐδεσιμωτάτου, νά ρίπττ) ήγιαβμίνον ίίδωρ. νά άναγινώβκη την Αγίαν Γραφήν.Άλλάτίποτ». Ή «Ιερά θήκη» ιξηκολούθι, ν» Χβτέρχητβι καί νά ί Το Ταξειδιον Τού Κατζερ ι Ή αύτοκρατορική θαλαμηγός αΧθιϊννζό'-ερν», ή χθές καταπλεύσασα είς Κέρκυραν. Τής θαλαμηγοϋ ταύτης έπι- βαίνουν ταξειδεύοντες οί Α-ύτοκράτορες τής Γερμανίας. ται εί; ίνα δαιμονιώδη βτρο6ιλιβτικόν χορόν, υπό την σατανικήν επήρειαν τή; ίνεργεία; των μ'.κρών δαιμόνιον. Ή 6ίία Νίκη «αρεφρόνιι Ικ τρίμου κ*ί ψαχικής όδύνη; 1 Ήμίγυιχνο; ό'πω;,ήτο μ.1 την βαθυτάτην α¬ γωνίαν άποτυπουιιένΛ,ν εί; την μορφήν της, έπεταγθη έ'ξω τοΰ δωματίου τη;,κραυγάζουσα άπεγνωσμένω;: — Ό διάβολος, 6 «ατανά; εί; την «Ιεράν 9ήκην». "Ω ! δυίτυνί» Ι Κόλασι; 1 Κατα- δίχη ! *Η άτυχή; Μονίκη, έν τή Ισπιυσμένγι τη; φυγ?), ώλ σθηΐεν εί; την κλίμακα καί έθραυσε την δεξιάν τη; κνήμτ,ν. 'Η φάρΐα των μικρΰν δαιμόνιον επέτυχε. Ι4ΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ · Ή δίαιτα τής ΰγείας, ρώμης καί «αλλονής.—"Ο έκφυλισμός καί ό άθλητισμός. — Ή φυτοφα- γία.—Τί ετρωγον οί άρχαΐοι "Ελληνες.—Έπιστημονική έξέ- τασις τής διαίτης. ΤΙ ΝΑ ΤΡΩΓΠΜΕΝ ΤΌ κρόδλημα τής ρώμης χ,αί τής δγείας είνε £ν των πολλών ιΐρο6λη;α.άτων, ά'τίνοι ά- πβσχολοθσ'.ν ημάς ν.αθ' ημ?ρον. Κατά την εποχήν ημών, εποχήν λυσσώ-· ϊσυς βίθπάλης καί πυρετωδους δτερενβρ- γείαί, ή τελίΆή νίκη άνήκει είς τ'ον ίσχυρό- ιερόν καί τον μάλλον άνδίστάμε,ιον των άν- Θρώπων, τΌν δυνάμενον νά χρησιμοποίησις χαλΰδδινον οργανισμόν είς την υπηρεσίαν σιδηρας θελήσεως. Άλλ' υπεράνω ΐής β οπάλης ταύτης, ε- κεΐ ένθα ύπάρχόΐ αποστόλη τίς, η ίργον δί- όμενα ίκπλ'κΐρώσΐως, μή το όλως υλικόν ζήτημα τής ΰγείας κ«ί τής φυσ:/.ής δυνά μεως δέν έπιβάλλεταί τυρβ'ννίκ.ώτερον, πα· ραλΰον τ) ματαιοΰν έ/, των προτέρων τας (Ιλέψε'.ς καί πράξεις των ",ενναιοφρόνων ψυ- χών; Επί πλέον Ιξετάσατβ χερ'ι υμάς. 'Υπάρ- χε: 6έμα συνδ'.αλέξεως κθίνότϊρον τοΰ αερΐ ΰγείας; Δέν χαρέρχονται 86ο λεπτά άπ'ο τής ε'ισόδου ημών είς οιανδήποτε αίθουσαν **ί ή συνδιάλεξίς στρέφετα: ά·(Αϊσως περί την ασθένειαν, την ύγιεινήν /.αί τθίις ϊατρούς. Γίνεται συζήτησις περί ταύτης τ) έκείνης τ·?ίς ίατρί'/.ής εφευρέσεως χ,αί των έξ αυτής ιυηγαζουσών ώφϊλε ών, προεξοφλοΰντα: δ' «ί μάλλον άπίθανο: κατακτήσίΐς τής έπιστήμης επί τής άσθίνείοις ή τοϋ Οανάτου. Πάραυτα ή συνδίάλεξις, τοπικευομένη καθ* όμίλους, κβθίσταται οίκεΐοτέρα. Είς άφηγεΐτα·. τα πάθη τού καΐ οίκτείρε! την αδυναμίαν τού, μή δυ¬ νάμενος νά ένεργήοτ) /νυσιτελώς. "Ετερος περιγραφει διά ζοφερών χρωμάτων τρΐς συμ- φοεάς, α'ι'τίνϊς ένεσκηψαν είς την ές«1ρετον οΐ/.ογένε:αν Χ. άν η μόνον ή έλλειψις τής ΰ¬ γείας άπθβαίνεί •/.ώλυμα εΰτυχίας. Ό μέν ά^ηγεϊτα!, ό'τι ό υιός τού έδίησε διά λόγοας ΰγείας να παραΐςη6'ί() τοΰ τραχέος μέν, αλλ ενδόξου σταδίου το3 οτρατιώτου, όπερ ώνει- ροπ6λε: ά—ο των χαϊδΐκών τ&υ ημερών, ό δέ δίερμηνεύει έν θλιβερδ τονφ τούς φόδους, οΰς έμπνέε! αυτώ ή ύγεία τής Ουνατρός τού, άπειλουμένης υπο φυυ.ατ'.ώσϊως, ν.αθ' ήν στιγμήν διανοίγετα'. αΰτ?, λαμπρόν μέλλον, γάμος χροαιωνίζων μεγάλην ευτυχίαν. Βεβαίως ή τάλαινα ανθρωπότης, όενάως ά^αστελλθμένη είς κάνας τάς υψηλάς αυτής βλέψϋς υπό τοϋ προ6λήματος τής ΰγείας, εχεί πράγματι τ'ο δι/.αίωμα νά όνειροπολη τόν χρυσουν εκείνον «ιωνά, ν.αθ' δν ή ζωή καί ή ρωμη θά ρέωσ: ϊαψιλώς ώς ποταμός, πας δέ τις θά εχγ] την άποχρώσαν δύναμίν νά έπίδίδετα: ανευ Ολιδερας ύστεροδουλίας είς το στάδιον, είς δ ώθεΐ αυτόν ή ύσις έπιδάλλεται
  ήμΤν. Καί τθΐ δ' έγώ δέν Ιχω την αξίωσιν,
  ό'τι φέρω ώδε την λύσιν τοϋ ζητήματος,
  ούχ ήττον ίσχυρίζομαι, ό'τι καί οί έμ,δρ'.θέ-
  στατθΐ των σοφών καί αί ΰψισται των δια—
  νοιών. έξερευνώσαι τάς πολλαπλας αΐτίας
  τή; παρακμής ταύτης τοΰ άνθρώπου, έξαν-
  τλοΰσιν άδίκως τό άριστον μέρος τοΰ χρόνου
  των καί τής διανοητ:κής τωνδυνά^εως,χωρίς
  νά κατθρθώσι τόν σ/.οπόν των.
  Έγώ ίχω την πεποίθησιν, ήν άλλως τε
  συμμερίζονται πολλά των άρίστων ημών
  πνευμάτων, ό'τ'. ό τρόπο; τής υπάρξεως, ή
  δία:τα τοΰ βίου ημών, είνε οί ούσιώδεις
  παράγοντες τής ρώμης, τής επί τό ωραίον
  φυσικής άναπτύξεως, τής ένισχύσεως καί
  τής άντιστάσεω; είς τάς έφόδους τής νόσον).
  "Εχω πρό παντός την πεποίθησιν, ό'τι ή
  δίαιτα αυτή τής ρώμης καί τή; ύγείας δεν
  είνε, οΰτΐ δέον νά εΐν* δίαιτα πολυτελείας,
  δηλκδή δίαιτα προωρισμένη μόνον είς τα
  έξω^κωυ,ένα βαλάντια, εί; ά καί μόνον έπι-
  φυλάσσονταΐ τα έκλεκτά φαγητα καί ή έν
  τοίς θεραπίυτηρίοις νοσηλεία.
  Έχω δηλαδή την πεποίθησιν,ότι το πρό-
  δληαα τής ΰγεία; εΰρίσκε: κατά μέγα μέρος
  την λύσιν τού εί; κοινήν δίαιταν, «ίς ήν πάν¬
  τες, πλούσιο: καί πένητες, δύνανται νάμετά-
  σχωσιν, άρκεΐ νά έχωσι την δέουσαν φρόνη¬
  σιν νά συμμορφώσωσι την ζωήν των πρός
  τάς ανάγκας τοΰ φυσιολογικόν αυτών .βίου
  καί την ανάπτυξιν των ούσιωδών αυτών 3υ-
  νάμεων.
  Δία:τα, ώς γνωστόν, έστ'ι ή λελογιβμίνη
  καί μεθοϊίκή χρήσις των ούσΐωοών πραγμα-
  των τοΰ βίου Ιν τε τίτ, ΰγεία καί τή άσθε-
  νΐία. "Οθεν ή δίαιτα άφορα εύρύτατον σύνο¬
  λον, ό'περ δέν δύναμαι νά περιλάδω έν τη
  παρούση μελέτη. Περιορίζουσα" "έπομένως είς
  την δίαιταν τής τροφής καί θά άποδείξω, ό'τι
  δυνά(λ«.0α νά εύρωμεν έν αΰτη^ δαψ'.λεστάτην
  πηγήν ρώα.ης καί ΰγείας, εάν έχωμεν την
  φρόνησιν νά μή καταστρέψωμεν διά διαφόρων
  πράξδων τοΰ βίου ημών τα εύεργετικά αυτής
  άποτελίσματα.
  Ή δίαιτα τής τροφής δέν υπήρξε πάντοτε
  ο,τι ήτο σήμερον" δέν είνε πανταχοΰ όποία
  είνε έν ταίς πόλεσΐ τής κεντρικής καί δυτ:-
  κής Εύρώπης ή έν ταίς πρωτεύουσαν πό-
  λίσΐ τοΰ Νέου Κόσμου.
  Ή κολοσσιαία κατανάλωσις τοΰ κρέατος,
  ή/ αί στατιστικαί ημών παριστάνουσι καθ' έ¬
  καστον Ιτος αυξανομένην, είνε σχετικώς γ«-
  γον^ς ^τών "λευταίων χρόνων. Οί αρχαί*
  λαοι, αν μή απεΐχον όλοσχερώς τοΰ κρέα·
  τος, τοδλίχιστον έχοιοΰντο μετρίαν χρήσι
  «υτοΰ. Δέν όμ(λώ περί των μεμακρυσμένη
  ί^οχών, περι τής παναρχαίας Κίνας καί τή),
  «Ρχαιας Αιγυπτου, >< ή φυτοοαγία λ. παγκοσμιως δίαδεδθμένη. < Άλλά προχείμένου περί 'Ελλήνων, ώι ίμνημονευσα ανωτέρω <2ς διακρίθέντων α—Ι ώραι* πλαστικίί κ* θαυμασία σωματΐκϊί κο{ ήθική ρύμιρ, ή διά βυτών ν.αί όχωρών 'δ;α« τρθίή μεγάλως ετιμάτο χαρ* αϋτοΤς. Οί άρ< χ«Το·. άθληταί έτρε'ϊθντο δια σύ/.ων, καρύων, τμροθ", άρτου /.αί μάζης, εΓίους πλΰ βξ αζύμου ίυράμαο Ό έλ ζ μρ, ρτου /.αί μάζης, εΓίους πλακοΰντο» βξ αζύμου ίυράματος. Ό μέλας ζωμός τώι Σπαρτιατών είνε ποτροιμ-ώοη βξ αζύμου ίυράματος. Ό μέλας ζωμός τώι Σπαρτιατών είνε ποτροιμ-ώοης. ΤΙ; άγνοεΐ, δτ: οί μαθηταί τοΰ Πυθαγόρι Ιζων^ίά σύκων, τυρού, όσπρίων, μϊλ:τον' /.αι άρτου' ^ ότι ^ό Πλάτων άπτ^όρευε τί ν.ρέας, κ»ί ό'τι ούτος ούτος ό μέγας φιλόσο · φός έδωκε τ'ο χαράδεΐγμα τής έγκρατεία, τρεφο^νος πρωτίστως £:' όπωρών; Πόοοι δέ «φοί μαθηταί σΰγχρονθΐ ^ ψι< τϊγενέστερθί τής νεοπλατωνικής'σχολής τή< Αεξ«νίρεΙ«ς έ3ογμάτ:ζον την αύτην άπρ- στροιρήν πρός την δίαιταν των λύ;.ων %οί των γυπών; Ό ΛογγΤνος, ό ΠοΡίύ?:ος, ό Σενέ/Λ, καί ο Ο6ίδ:ος εστ!γμάτ:σαν την κρεω ί· . 0^ ποιητής των «Μεταμορφώσεων» άνα- ν,ράζε; μά:στα Ιν τ!ν: των έργων τού: «"Ά« α. Απο Τας Εοηικλσ Σελίδας Η Ιστορια Τού Ααβαρου ΤΟ λ*ιΕΡΟΙΑ_ΙΗΑΣ ΠίΡΒΕΝΟΪ (Σνήχιια ίχ τοθ χ&εσινοΰ) Κατά τα κοινότβρον παραδεδεγμένα, ώ) ήμέρα κτ)ρΰξ*ως τής Έλληνικής Έπανα- στοοεω; είχεν ορισθή υπό των μευ.υην/.ένων είς τί /.ίνημα καί των ά-Ό σειράς έτών δ:βρ· γανούντων «ύτΌ ή 25 Μάρτιον· τοΰ ετους 1824. Έντί%»»ν *βλέπομίν ολίγας ήμ»ρΐς προ τής ημέρας έκείνης σιιναθρο ζο,μένους είς την μονήν τής Άγία; Λαύρας τού; όπλαρ- χηγούς των πέριξ μ:ρ^ν, μέ τού; άνδρας αυτών. Οίΐτο), μετα τ'ίν Α. Λόντον, κατέφθα- σαν οί Πετμεζαΐοι Β*ήλε:ος, Νικόλαος κκ? Κωνσταντίνος, οί Ζαίμα1, ό Σ. Χαραλάμ.» πης, οί Δ. καί Π. Φωτήλας. Προσήλθον άλλοΐ ϊλ Πατρών, καί έξ Αϊγίου, καί έξ Άχαίας, καί έκ των ένδοτέρων τής Πελο-ι χον;ήσου. Όμάδε; ώπλισμέναι, άπο-Λρυπτό" μεναι καί μετά προσοχής καί συνέσεως βα- δίζουσα: δ:ά νά μή <ρανερωθώσ:ν υπο των Τούρν.ων /.αί πρθδοθί) ούτω προ ώρας τ& κίνημα, έίάϊιζον "άπο διαφόρων μερών '/.αί διά διαφόρων κατευθύνσίων είς την Μονήν. Ή συρροή δέ αδτη εξηκολούθησεν επί πολ¬ λάς ημέρας, οΰ'τως ώστε,τ'ο εσπέρας τής 24 Μαρτίου, είχον στρατοπεδεύσει έντΌς τής Μονής καί περί αύτην τρείς χιλιάίες Ινο- πλο: «νδρες, οί μέλλοντες άγωνίσταί, οί ό- ποϊοι την επομένην θ' άπεπϊΐρώντο νά θραύ- σουν τάς έπα σχύντους άλύσεις τής δουλείας δπΌ τΫ;ν όποιαν έστενε τΌ Ελληνικόν "Ετ θνος ·; έκατονταετηρίδας ό'λοκλήρους. ΈνΟουσιασμΌς δέ άκράτητο; εκυριάρχει άπ' άκρου είς άκρον τοΰ έλληνικοΰ έ/.είνοιι στρατόπεδόν», καί οί λεοντό/.αρδθΐ άνδρες αύτο3 ανέμενον μίτ' άγωνίας την στιγμήν κατά την όποιαν θά εστρεφον τα ό'πλα αυτών κατά τοΰ τυράννου, κατά των αίμοχαρών καϊ άπανθρώπων Τούρκων, των κρατούντων ΰ-· πόδουλον την ωραίαν πατρίδα μας. ΟΙ ^ΑΡΧΙΕΡΕΙ!- Η ΚαΤμπΓηΑΤΟΤ ΕΣΠΕΡΙΗΟΤ Την παραμονήν τής 25 Μαρτίου ειχο» προσέτι συνίλθιι είς Λαύραν τέσσαρες αρχιε- ρεΐς. Ό Π. Πατρών Γερμανος, ό πρ. Μη- τροπθλίτης Αθηνών Θεόφιλος, ό Κερνίτζης (Καλαδρύτων) Προκόπ:ος, καί ό πρ. Άν- δρούσης (ό τής Μονής) Κωνστάντιος, οίτι¬ νες καί έλϊΐτούργησαν κατά την ιστορικήν νύκτα την προηγηθεΐσαν τής ύψώσεως τοί Λαδάρου, Έλειτούργησαν έπίσης, συμδοη- Οήσαντες τούς άρχιερεΤς, ο ήγούμενος τήΰ Μονής Καλλίν:κος, ά'παντβς οί έν ττ] Μονη ίερωυ.ένο: καί δ:άκονθ!, ώς ψάλτης δέ προ- σεφέρθη καί έδοήθησεν ό έκ Καλαβρύτων όπ)αρχηγός Μουρτογ:άνν(]ς. Κατά τα άποφασΐσμένα, μετά την ο·;«νυ« κτίαν, ή όποία Οά έτελεΐτο, Οά ύψώνετο ε¬ πισήμως υπο τοΰ Γερμανοΰ ή σηυ.Μα τής έπαναστάσεως καί Οά τ,ύλθγεΐτο ή σημαί» «ϋτη, καί Οά ώρκίζοντο έπ' αυτής, προσερ- χόμενοι κατά σειράν οί έν τη Μονη συνε)νθόν τες όπλαρχηγοί καί πολεμισται. Άλλά σημαία, δοναμένη νά χρησιμοποιή- Οη ώί σημαία τ&ΰ έλληνικοΰ στρατθπέδου, δέν ΰπήρχε, διότι αί τρείς παντιίραι, τάς δ* ποίας είχον κομίσει είς την μονήν τινές των συνελθόντων όπλαρχηγών, δέν ηδύναντο να έξυπηρετήσωσΐ τον άγιον *αί ιερόν σκοπόν τής σηυ.αία-, "Άν ώς σημαία έξελίγετο υπο των αρχιε¬ ρέων μία τις παντιέρα έκ των τριών τοιού¬ των των όπλαρχηγών, Οά έγέννα αφορμάς δυσαρεσκειών μεταξυ των άλλων όπλαρχη¬ γών, διότι μ.τ] λησμονώμεν, δτι κατά τούς χρόνους έκείνους 4'καστος όπλαρχηγός εΐχ καϊ ιδίαν παντιέραν.
  1
  <άα τα 'Αλλά συγχρόνως μή λησμονώμεν, Οτι το χήαβ τής σημερινάς έθνίκής ημών σημ«ί«ς 3εν ήτο γνωστόν άκόμϊ) τότε. 'Η πρώΐη χρΐστ'.ανικ,ή σϊ-,μ&ία, την όκοίαν Υ.ατί37.εύασϊν ό Μέγας Κωνσταντίνος, επί τη βάσει τού1 όράματος τΌ οποίον είδεν έν ού- ροιγ&ΐς, σταύρον έν. φωτός δηλαϊ'ή φέροντος την επιγραφήν «έ/ τούτω Νικα»,3έν ϋφίστατο πλέον, υ.ετά την κβτάλυσ'Υ τού" Βυζαντινοί) κράτους καί την συντελεσθή αν υπο των Τούρκων υποδούλωσιν τοϋ Έλληνικοΰ Γέ- νους." Αλλα έ/.κ> τ,σΐαστικά λάδαρα, ΰπομ.!-
  μνήσκοντά πως την πρώτην ταύτην -χριστια¬
  νικήν σημαίαν, δέν υπήρχον. 'Η Τθυρκοκρα-
  ά ού μόνον άπηγόρευεν, ά7.λά καί κατέ-
  παν ό',τ1. άντεπροσώπευεν Ιδέαν τινά
  λευθερίας, ώς τ;.ς σημ.αί«ς /αί
  &ο'ρα^ Έπομένως, χροκεψ.έγου νά υ-
  ψωθ^ έν τί) Λαΰρα ή σημαία τής Έπαναστ.ά·
  «ως, ήτο άνάγκη νά ζητηθη, εξευρεθή καί
  χ,ατασν.ευβσθίί τοιαύτη, δ ότι βεβαίως ή περί-
  νοια ν.αί ή σύνεσις των τεσσαρων αρχιερέων
  δέν ήτο δυνατόν,μέ ν.ίνδυνον νά δ'.αιαράςητήν
  άρμονίαν καί ,σίιμκνοιαν των συναχθέντων
  πολεμΐστΰν, νά έκλές,τ, /.αί την ΰψωθησομέ-
  νην σημαίαν, έν άπΌ τα ανεπισήμους καθιερω-
  θέντα, λόγω διαφόρων όΥ/.αιωμάτων /.αί προ-
  νομίων, ε'ίτε ώς φλάμπουρα, είτε ώς πολε-
  μικά .αίαν έκτ,Ός έ/.είνης την όποιαν έφιλοτέχνησε
  χείρ Θεοσε6ής ΰποοούλου, καθηγίασεν ό κα-
  ΟηΐΑίρινος τού προΐευχομένου πατριωτίσμοΰ
  λιδανωτός καί των σεδασμίων μοναχών αί
  παννΰ"/ΐο: δεήσεις ;
  Εγένετο δέ ευθύς δεχτή ή πρότασις τού
  άθίίίμου Γερμανβΰ /.αί τότε ό ήγούμενος τής
  μονής Καλλινι/.ος κατεβίδασεν άπο τής Ω¬
  ραίας Πύλης το παρατέτασμα καί έςήρ «ησεν
  «ΰτό «Β3 κοντοϋ, είς το άνω άκρον τού ό-
  κοίθυ προσηρμόσθη άργυροΰς σταύρος, αύτός
  4υτος ό /.αί σήμερον νυν όρώμενος έ~λ τού",
  Τιμ.ίου Λαβαρου.
  Καί ούτω τβ ταπεινόν έργόχε'ρον τής εΰ-
  Γεδοθς /.όρης, το μετά πατριωτικών παλμών
  ;ν.εντηθέν /.αί διά παρθενΐ/.ών δακρΰων ραν-
  τισθέν, έ/.υ'μ.άτ'.σίν ΰπίρηφάνως άπό τοδ υ'-
  ψους τοΰ κοντοΰ τού καί ή/θη κ«ί πάλιν είς
  τόν ναΌν,ό'χ: πλέον ώς θρησ/.ευτί/.όν σύμβο¬
  λον, άλλ"ώς σύμβολον πθλεμ'ν.όν,άναστάσεως
  καί δόξης σύμβολον, καλούμενον νά ένθου-
  ς:αστ, ν.αί φανατίση /.αί όϊηγήβτ; είς την νί-
  ν.ην τοΰς άρηίουςπο'λεΐλΐττάς, οί όποΐοι θραύ-
  οντες τής δουλείας τα δβσμά συντ,θροίζοντο
  ίν ττ} Μονή.
  Όταν ή έργ*σϊα ·Γτ|ς μ1τ«τροπί|{ τοθ
  Τϊαραπετάσμα,τος τής "Ωραίας Πύλης είς πο·
  λεμι/.ήν σημαίαν ίτεί^είωσεν, ό ήλιος εδυιν
  όπισθεν των υπερηφάνων ΙΙίλοποννησια/.ών
  ^θνινών καί ήρχιζίν ή νύξ...
  Καί τότ« άνά τάς ήχοϋις των ΐρέων, άνά
  τάς φάραγγας ν.αί τα δάση άντήχησίν, ώς
  «γερτήριον χολεμιν.ον σάλπισμα, έν συνεχές,
  μελωδί-Αον,-οΰράνϊον
  — Ντάν·Λ....ντανκ...ντάνκ...
  Οί κώϊωνες τής Μονής έσήμοτ,νον τόν έ-
  σι;ϊρ·νόν κα'ι την έναρξιν τής όλονυ/.τίθυ
  τίλετής, μεθ' ήν πρός τα έξημβρώματα θά
  έκηρΰσσετο ή Έλληνική Έπανάστασις ..
  ΑΤΡΙΟΝ:
  Οί πολβμισταί προσευχόμενοι.
  — Ή «ροσευχ,ή τού Γερμα-
  ^♦οΰ. — Σώσον Κύριε τόν
  λαόν οου. — Αιτχνεία έν τώ
  ν*<5. —Ό υψωθείς έν τώ βταυρώ.—Οί "Ελληνες μα- ταλα,μοάνοντες των άχράν- των μυστηρίων.—Τό ξημέ- ρωμα τής «Κ Μα,^τίου τού ΧΡΟΝΙΚΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΤ Ή Οε^>μοκρα(ί(α τΛς
  Μεγίθτη
  19.0
  10.4
  ΜΕΤΑ ΧΑΡΑΣ άδόλου, μ»τά ιτροθυμ£ας
  εΓλιχρινοϋς^χαιρίτίζίΐ ή Ελλάς τόν χθές
  αφιχθέντα ιϊς την Κίρκυρχν Γιρμανόν Μονάρ-
  χην. Είς λαόν 4 όποίο< άνήγαγ» την ξινίαν *1< Ορτ,σκείχν-, δέν ίπιτρί*«ται την καθ* ήν φ·.λοξΐνϊ? 2να άνθρωπον νά ιτοία'ίΊτί ποτ» ή πολιτιία τού καί πόσον αθτη ά'&Λκος δ'.' αυτόν. Εάν Ιπίτρίπετο οθτό τ·., Θά ύπϊνθΰμιζ» πολλα τα λυπηρά ιϊί τόν έλλη,νικόν "λαόν ή χθΐίΐνή «Ις την Κέρκυραν άφιξις το3 Γ«ρμανοΰ Μονάρχου. Διότι άν ύτ;.ρχιι Κράτοί (ίς τό οποίον τιποτι καλόν κα'ι πολλά. δικαιολογημένα παράπονΐ «ρέπ.'. νά <3-ι>Είλη ή Ελλάς αύτό είνε ή Γερ-
  μανίί. Όίάκις άνΐϋ,ίχθη ιΐς έλληνικ* ζητή-
  ματα, πκντοτε ζημίαν εϊχομιν. Την ΐύμίνιιάν
  τηί ουδέποτε Ιγνωρίσαμεν.
  "Ολα αύτά ίν τούτοις τα λησμονιΕ ή Ελ¬
  λάς δταν φιλοξετξί. Τποδίχ_ομένη δέ τόν μέ¬
  γαν Κάϊζερ είς τή< ωραίαν τη; Κέρκυραν, εΰ- χιται νά άπβκομίβτ ϊκ ταύτης ό',τι δύναται νά καθιοτά αύτω ιύχαριστοτέραν την ανάμνη¬ σιν ΐή< Ελλάδος. ΕΛΛΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣΙΕΐΤ ΕΥΡΩΠΗΝ "Ανεχώρησε προχθιις διά Βέλγιον όπως σπουδαοΊα. αύτόθι τίιν χιυροτεχνονργίαν και την ύπλοΐ'ργίΐάιν ό επ»τυχών είς τόν πρίς τουτο διεξαχθέντα πρό μηνών διαγωντ<)μόν ύπολοχαγός τοϋ πυροβο- λικον κ. Κ. Γου6έλης, είς έκ των μάλ¬ λον ιιοηφωμένων άςΗω|ΐατικών τοϋ έλ- ληνινοϋ ότρατοθ. Άξνος παντός έπαίνοχτ είνε ό ύπουρ- γός των Στρατιωτικών.*. Μανρομιχ1λτϊ διά την ταχύτητα μεθ' ής ενήργησε ταχυτέραν αποστολήν τού Ανωτέ¬ ρω αξιωματικόν β(ς Ευρώπην. Διοίλ Λ^ έπιστημη είς την οποίαν στέλΑεται νά" οποι/δάόη ό κ. Γουβέλης είς τό Βέλγιον, ένφ είν*. εί£ έ1< των σηουδατοτέρων κλά¬ δων ττΊς ΛΤρατιωτικΛς έϊΐιστΤιμης, είς την Έλλάδα δυστυχώς είνε ο"χεδόν εν¬ τελώς αγνωστος άκόμη. Εύτύ^ημα δέ διά την πρόοδον της στραιτωτιικΛς έπιΟττΊμης έν "Ελλάδι θε¬ ωρούμεν τό δτι η άμερόληπτος διεξαγω- γίι τοϋ πρό μηνών όνβργηθέντος διαγω- νιό'μοϋ υπέδειξε διά την οπουδήν της έπιΰτημης ταύτης Ενα ώξιωματικόν συγκεντροϋντα τελείως καν είς [3α^μόν Οπανίας δυνάμεως δλα τα πρός τουτο προθοντα, μόρφωσιν, αντίληψιν Οαυμα- σίαν, παρατηρητικότητα λεπτοτάτ,ην, Επιμονήν χαλυβδίνην, έν γένει δλους τοΰς παράγοντας της πλΛρους επιτυ¬ χίας. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΒΑΡΟΤ ΊΙ Ιότορία τοϊί Λαβάρον, ή μιτά το- σούτου ένθουίΐασμοΰ καί συγκινήϊΐως άνα- γνωσθείία. Οά παραμείνη ώς πολύτιμος άνά- μνησις ίθνικοΰ δντος διηγήματοί,ό'πιρ ό «Χρώ- νος» έφιλοτέχνηβι διά τοϋί αναγνώστας τού. 'Αλλά καθ* υποχρέωσιν όΊριίλομεν, χάριν χρονογρχφικής άκριβιίας καί σεβαΐμοΰ πρός την άλήθειαν,νά άμ.ολο·ρίσωμεν ό'τι τό διή'γηυ.χ ημών τουτο βασίζεται ιίς τάς «Χρι/ό"«ς 'ΙΙΟν. σελίδας» τοδ κ. Χ. Α. Ήλιοπούλον, ό'στις, ώς γνωβτόν, ίχτινώ; μιλιτήσας τα Ιίαλάβρυτα άπό Ιστορική$, απόψεως, σιινδε&<ις δέ μέ την Ι. Μονήν τής Λαύρας 'ε'νικα τοΰ έν συνόλω ά- νακαινισμοΰ, »ναδιοργανώ««ως των κατ' αυ¬ τήν, διχσώσίωί δέ κα'ι τακτοποιήσεωί των κειμηλίων της (βασιλική νορϊ,για δ'.' δ κα'ι τάς μεγάλας εορτάς τοΰ 1898 διοιργάνωΐιν ώς κα'ι την έπίβκεψιν συμπάσης τής Βασ. Οικο¬ γενείας) ανεκηρύχθη δι* έπισήαου ψηφίσματος τής 23 Μαίου 1898 «μέγας ιύεργέτης» αυτής ΝΕΑ φμν τ«3 Δημ. κλ.) τ«ίί «Χ$*>««ί< σελ(ίΐ» α6 . τη< των κ«τά τ6 ίθν, Λά6* (Ικ ττ>ς δληί «νικδόϊον Ιστορικήν γγρφή),
  καί ο πανηγυρικός βν εξεφώνησε και τότι καί
  περΐ ού εγένετο τοίοΰτος λόγος ΐότ*.καΙ ίλλα
  άξιόλογα.______
  Ο 1ΜΠΡΑΗΜ...
  Αύτάς τάς ήμίρ«ί, < έρατεινότατβί Ιμ- πραήμ τοθ κ. Πΐίμαζόγλου εύρίβκιτα'. πάλιν ΐΙ« άέναον κίνησιν έξ α'.τ£α;...τοΟ Άρχαιολο- γικοΰ Συνεδρίου 1 Ί2« γνωστόν, 6 κ. Πίίμαζόγλου «Ινε μέλος τήί έπιτροπήί επί τής δεξιώβεως καί έπομίνως τοΰ Ίαχραήα. ή ανάμιξις είς τα τής όιιβδο- χής των ξίνων εΐνι άρκιτά δικαιβλογημένη. 'Αλλ' ί αγαθάς Ιμπραήμ, παρεξηγών τήν_ σηαασία» τοδ άξιώυ.ατο« τοΰ κιιρίου τού, καί νομίζων ό'τι ιϊν» ύποχρεωμένος νά ύποδέχεται ίλβιις άνεξαιρέτως τοί;< ξένους, όίμα βυναντή- ση κανένα μή ίμοιάζοντα πρός ΆΟηναίον έκ- λογέα, τόν έκλαμβάνει ώς ξένον άρχα'.ολόγον καί ύποκλινόμενο? τοΰ λέγιι : __Άφέντη ντικό μου...Άταΐο# ΗΑΝΤΙΓΟΝΗ Μετά την προ/9«5ΐνήν ίττιτυχή παράβταίιν ίν τώ ΙΙαναθηναϊκω Σταδίω τήί«Άντιγόντ,ς», άτΐεφ'αοίβθη υπό τής Έταιρείας.τών Άρ/_α(ω< δραμάτων νά δοθή καί &ιυτέρα παράίταϋΐ» αύτη; αυριον Πέμπτην καί ίόραν 4 ιλ. μ. Καί. τό μέν πολ!> κοινόν δέν θάποκλειιΒτ,
  τής παραϊτάβιω;. Άλλ* ή άλήθει* εΐνί,ίίη η
  δευτέρα παράιτασΐί τή; «Άντιγονη;» θχ δοθ·^
  κυρίως διά τα; μαθητρία< τοΰ Άριακείου κ»ί των Πβρθεναγωγείων, αί οποίαι έν 'ώυιτι, μετά των διδασκαλιών αυτών θά προσέλθουν »1; τό Στάδιον. Ίδέα ε'ξοχο; ομο'λογουμίν^);, ίϊΐιλομένη ε"; τόν ΐεβαστόν καθηγητήν των 'ΕΑληνικώνγραμ- μάτων κ. Μιστριώτην Ι ημέραι: λοίι ι&ν ^, πολ- , ΰπέστησαν, σοβαρά ά ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΤΩΜ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ Έπανελήφθησαν καί */Οές πάλιν α! συνε- ορ'.άσεις των διαφόρων τμημάτ,ων χψ 10 π. μ. είς τάς οΐχείας αιθούσας. Έν τώ Ιω τμήμ.ατι τής -/.λα5!·/.·?;ς άθγΐας ώ;λίλησί κρώτος ό ίβορος των ρχήτων/.. Στάης κερί τή; χρονολο· γίας των έξ Άντι/.υθή^ων οιρχα'.οτήτων. Ειπα δέ ωμίλησαν, ό %. Κλάρν. Λερί στη- λών τή; Μασσαλίας των 7.«ταταδε μένων ϊν τφ Μουσείψ Βορελυ, ό κ. Άρνώ δ' Άν.έλ χερί των έν Προδηγκία άρ·/α:ολογι·/.ών εύρη- μάτων λ«Ί ό κ. Άρδανιτόπουλος «ερί των μή γνωστών άναγλΰφων τοΰ Γανυυ.ήδους τοΰ Λεωχάρους, των Σατΰρων καί τοΰ Σαυρο- κτόνου τοΰ Πραξ'τέλους έν Άρ/,αδία /.αί έν Αθήναις ν.αί περί τής κεφαλής άγριοχοίρου τΫ^ς ίν τω ναώ τής Άθη'όΐς έν·Άρ/.αδια. ♦Εν τώ 2·ω τμήματι τής —ροϊ- στοριν.ής καί άνατο/.'./.?£ άρ"/α:ολογίας έ- ■κοιήσαντο ανα/.οΐνώσίΐς οί κ» κ. Μοντέλι- κυς ΐϊβρΓ" των"* Έτροίσ/.ων.· ό κ. ΗοδσΛ' περί τής με.αμυ-Αηναϊκή'ς τέχνης έν τχ ί- στορία, ό κ. Τσούντας ~«ρί των «ροϊστθρι- κών έν θοσσαλίβ τΰμδων, τοΰς όκοίους ν.α- τέταξβν είς τρείς κατηγορίας /.αί ό ν.. Στάης περί των γνωστήν χρυσών κτερ-.σμάτων των έν τοίς μυκηναϊκοΤς τάφθ'.ς ίύρεθέντων έχ. των άνασκαφών τοϋ Σχλήμαν. 'Κν τφ ίϊω τμήματι τής διατηρή- οεως των μνημείων κοΊ μουσείων έϊςοίήοαντο άνακοίνώσε:ς ό κ. Βίγκαονδ πίρί διατηρή— εεως των άρχαίων μνημϊίιον καί περί μέθο¬ δον άνασκαφών καί ό /.. Ραιβασσ'ον Μουλιίν περίτής διατηρήσεως των αρχαίων μνημείων. ♦Έν τώ 25ω τμήματι τής Γεωγρα- ©ίας χ.οιί τοπογραφίας ο κ. Λαϊπερ ώμί7.η« π;;ρ'ι τής ίίΐορίας ν.αί τή; άρ·/α:ολογίας -.ών έλληνικών χόλίοίν επί τής Μαΰρης θαϊνάσσης. Ό κ. Ν. Ιΐιλίτης ωμίλησε ζερ τής το- πογραφίας των Αθηνών, τής όρχήστρας κ«ΐ των ήλίαστ:/.ών οικαστηρίων. Είτα ό κ. Λάμπρος ωμίλησε περί άνεκδό- τοιι περιγραφής των μνημείων των Αθηνών. Καί τέλος ό ;·.. Καμπούρογλους ωμίλησε περί τοΰ 7»ρ«*τηρισι>οΟ των παλ».!ών περι-
  γραφώτ των άρ-/·αί(ι>ν μνημείων τή; πόλεως
  Αθηνών.
  Έν τώ βιο τμήματι τή; Βυζαν-
  τ:νής Άρχαιολογίας ωμίλησαν ό κ. Στρυγ"
  ■/.άχσκη περί ϊθΰ «ν ή Ελλάς τοΰ Μεσβιώ-
  νος είχεν ιδιαιτέραν τέχνην, ό κ. Φρότ'.γκαμ
  περί τής Βυζαντ'.νής Τέχνης, ό κ. Άρα/.ι-
  λίάν περί των μνημείων τής άρ*/αίας Άρμε-
  ν:κής πρωτευούσης /.αί ό κ. Ν. Πολίτης
  ί Βυζαντινοΰ τΰπου τής Κενταΰρου.
  ΤΟ ΑΠρΓΕΥΜΑ
  Την 5 μ. μ. έπανέλαδον καί αύθις τάς
  συνεοριάσεις των τα αύτά τμ.ή;λατα.
  Ωμίλησαν δέ .έν τω Ιω τμήματι ό
  /.. Σχράϊίρ περί τοΰ ναού τής Αθήνας,ό κ.
  Στί/.έττη χερ'ι τοθ μου«ίοι» τής Τεογεστης·
  καί ό ν.. Ρα6α σσΐν Μολιίν περί τίίς Νίκης
  τής Σαμοθρά/.ης.
  Έν τφ 2φ τμήματι ωμίλησαν ο! ·/.. κ.
  Μ'.λάνη, Φόν Μπισιγκ περί τής αίγυπτια-
  κης πλαστί/.ής, Σμ'θ επί τής χρονολογίας
  των εύρεθέντων άντιν.είμένων *ν Αιγύπτω
  είς χώρας τάς κατοικηθίίσας πλευτά/.·.ς
  υπό των Έλλήνων καί Κλών Στέφανος περί
  των προμυ/.ηναΐ/.ών τής Νάξου.
  Έν τω .3ψ τμήματι ωμίλησαν οί κ. κ.
  Χίλλερ Γ/ερτσίν/.ερ ΐτερί των άρ-/α:οτήτων
  τής θήρας, ό κ. Κουρουνιώτης καί ό /.. Ρά-
  8ος περί των ΰποβρυχίων άνασ/.αφών
  Έν τω 5ω τμήματι ό /.. Φ. Νέγρης επί
  τοΰ ζητήματος τής Άτ^λ/ντης, ό κ Αίγί—
  νήτης περί τή*ς κλιμΛτολογι*ί|ς /.ατασιάσεως
  των Αθηνών /.ατά τούς αρχαίοις χρόνους,
  ό κ. Ρεδιάδης περί τής ναυτί/.ή'ς τέχνης των
  άρχαίων καί ό κ. Γεωργιάδης περί των άρ-
  χαίων λίμεν'.κών εργο>ν τής Έρετρίας.
  Καί έν τ<4» βω τμήματι ό κ. Μιλ- λέ, ό /.. Γ/.ερόλα, ό κ. Δ. Καμκοΰρογλθυς περί των έν Αθήναις έπωνυμ:ών τί}ς Θεοτ6- /.οι» καί ό κ. Λαμπάκης περί των έν Μήλω χριστιανικήν κατακομίών καί τθ3 έν αΰττ;ι χριστ'.ανικοθ βαπτίσματος καί πβρί των άρ- χιτε/Λθνικών /.εραμοπλαστ:κών δΐβκοσμή- ιτεων των «ρχβίων Β.ϋζαντινών ναών. ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ -< Πρός τιμήν των μελων τοθ Σννεδρίοι» αύριον Πέμπτην ό κ, Καραπα«ς θά χθ?, τοάς ξένους =ίς την έν Κηοιβσΐα Ιπαυλΐν τού. Τό ίΰκίρας όϊ τό 'Ωϊεΐον θά οώϊ$ την έξαγγελθεΤσαν μεγάλην συναυλίαν τού. ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΛΙΟΛΟΓΩΝ Περί τούς 130 εκ των ευρισκομένων έπ' εΰκαΐρία τθΰ Συνεορίου έν Αθήναι; ς/ρχα:ο- λόγων, ελθόντες είς συμφωνίας μ.ετά τής ά* τμοπλοίχς Τζών έναΰλωσαν δύο ίκ των μεγαλΐιτέρων αυτής άτμ,οκλοίων την «Άν- τ'.γόνην» καΐ την «Μαργαρίταν»,ΐνα δι'αϋτών μεταβώσίν είς διαφόρους άρχα'.ολογικοΰς τό- πους τής Ελλάδος. Το δρομολόγιον τής περ'οοίίας των άρ- •/α'.ολόγων τούτων περιλαμδάνε: διαφόρους νήσου; τοΰ Δίγαίου καί πόλεις τής Μ. Ά- σίας,θά ο!«!ρεθΐ) οέ είς 3ΰο τμή'λατα ή εκτέ¬ λεσις τού, έκαστον των οποίων ο' αρχίση έκ Πειραιώς. Ή άναχώρησΐς των ϊΰο τούτων άτμο- π7.οίων Οά γείνη αυριον την εσπέραν, Οά διαρκέση δι ή πβρ'ίδΐία 21 ημέρας. Το δεύτερον τμήμ,α τής περ-.οδείας π 0α- ν'ον νά εκτελέση ή «Μυκάλη» τής αΰ-ής έτα:ρείας, άν έχη έξέλθε; έ'ως τότε έκ 'τή'ς Δεςαμενής. ΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΩΝΑΡΙΔΟΤ Χθές έ?~βρας τα μέλη τοΰ Άρ·/α:ολθγ:- κοϋ Συνεϊριο.» καί άλλο: έκ -.ής αθηναΐκής κθ'.νωνίας ϊίχον κληθή είς έπίτηδες 3ιθργα ■ νωθ;Τσαν έν τω Άκταίω έσπερίδαν. Άλλά καί τβ έν Π&τησίοις ζυθοποιεΐον των άοελφών ΚλωνααίόΌιι οέν ηθέλησε, νά ΰστερήσ/; τής κινήσεως των ημερών αυτών. Καί πρός τιμήν των μελών τού Άρχαιολθ- γ'.κοΰ Συνε3ρ1οι> 8ί3ϊ! σήμερον {/.εγαλοπρε-
  πή εορτήν είς τα άπέραντα έν Πατηϊίοΐς ,έρ-
  γοστάΐιά τού.
  'Η έορτή αϋ'τη, είς ήν θά παρευρϊθώσ'.ν
  ό'λο: οί ςένο: άρ-/αιολόγο:, -Ό 3·πλω|λατ:/.Όν
  σώ'Αα, οί ΰπουργοΐ, αί Αρχαί τής πολΐως,
  καί πληθΰς κεκλημένων θά διαρν.έσο άπό
  τής 6ης μέχρ! τής 8ης ώρας τής έ^π-'ρας.
  Οά είνε δ' εξόχως έπιτυχής άν λάϊ γ, κανίΐς
  ΰπ όψε; τα κύαατα τοΰ κόσαου ~7. όποΐα έ-
  πωΐελούμενα τής εΰκα'.ρίας Οά έςορμήίωϊΐν
  ά-η,ό τής πόλεως πρός τα Πθ'τηΐ!* κα'. το
  έκεΤ εργοστάσιον Κλωναρίδου.
  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ λϊΠΟΤΑΚΤΗΣ
  Τηλεγραφικώς ανηγγέλθη
  χθές έκ Ιίόλου είς τάς ίνταΰβό*
  Αρχάς, <»τι υπό τού 'λατυνομΛ- οτα,Ομάρχου λΐηλίνης ί- Όθωμανός τις. Ό κρατηθείς, όστις απεστάλη είς την Μοιραρχίαν, λί··β; ότι Λνο- μάζεται Ίμβρ-αήμ βέης καί δίνβ συνταγματάρχης τοΰ τουρ-κιχοΰ στρατού, " λιποτακτήσας. *Η ταυτότης τού όμως 5ΐν εξηκρι¬ βώθη εισέτι. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κατ' άπόφαόΊν το»7 ίτϊΐονογείον των Στρατιωτικών καΐ τί» ίγκοί(!ι.ι τοθ ίί- ■πονργε'ιοιτ των Λΐιντικών, οί (ΐαθηταΐ των Σ^ολών Ιόύιλπίδον καΐ 'νπαζιω- ματικών, ίπιβαίνοντις μιβς τοοπιλθ.ο- Οέτιόος, Οίι διαπεραιωθώσι ΛΓ>ο<(ε^ώς ιιετά των καθηγητών των είς Ναν»$ταβ- 1,ιο·ν όπως έκεϊ £ηι«ίκεόθώ(Ιι τα διάφορα όιτνεργεϊα και τίις αποθήκας πρός δι- δαΰκαλίαν των. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΚΡΗΞίΣ Ό άστυνόαος τοθ Δου τμήματος κ! Βαγενάς παραλαβών 5 άστυφύλα- κας μετέβη είς τόν οίκίσκον τοθ Τσι- φρά,κου καί κατέσχεν έντός αύτοϋ αρ¬ κετάς κροτίδας, τάς όπίίας διέταξε τούς άστυφύλακας δπως καταστρέ- ψουν. Ένψ δέ κατέγίνοντο οί άστυψύλα- κες είς το ■ νά συναθροίσρυν τάς χα- τασχεθβίσας κροτίδας, άνβφλέγησαν αύται μετά τρομβροθ πάταγον τραυ- τζου^ος, δστις υπέστη σοβαρώτερα 3λων έγκαύματα, μετεφέρθη είς τώ Νοσοκομείον. Τού άστυνόμου κ.Βα- γενά έκ τής έκρήξεως κατεστράφη μόνον ή στολή. ,σγσκα ΟΙ Β0ΥΛΓΑΡ01 ΕΤ01ΜΛΖ0ΝΤΑΙ — Πουλγαρικαΐ πονηρίαι. Μά ά — Μέτοα ' άπαίοΊα. ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Αγγέλλεται έκ Μακβδονίας, δττ παρα- ιηροϋντατ άπ τινος άυρόατ άναχωρΛ- σεις των άνα -ι*ν Καΰτορίαν καΐ, Κλει- ΰούραν ϊγκατι,ο-.πμένων Βουλγάρων. Έ- πειδή δέ διατίίνονται, δττ ^εταθαίνου- ϋιν είς Άμερικίχν οικογενειακώς, ούδε- μ(α ζητειται σταρ' αυτών υπό των 'Λρ- χών εγγύησις. ΦΟάνοντες ομοις είς Θεό"- σαί.ονικην άντΐ ττίς Άμερτκίίς διβυθύ- νονται διά τού διεθνοΰς θιδτΐ{.ιθδοόμου είς Νουλγαρίαν, δπου άφίνοντες τάς οι¬ κογενείας των έξοπλίζονται καΐ ένοΐ;- μενοι μετά τουτο μετ" αλί.ων δολοφόνων εΐσορμώσι κα αύθις είς Μακεδονίαν τέ- λιιοι πίνέον 2νϊΐσται ν.αί, δολοφονοι. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΜΑΧΗΝ Κατ'αλλαί βΐδήοβις, πληροφορη&έϊτβς οί χά- τοικοι τοθ Αεχόβον, δτι Βουλγαρική ανμμορία εξ 80 άτίμων θά ιΐσίβαλλεν βίί το χωρίον των τό παι>Ί[&ον Σάββατον πραζ διάηραξα> χακονρ-
  γημάτων, ΐλαβον πάντις τα 8πλα καΐ έναιΰίν
  τες μετα τοϋ εκεϊ που ευρισκομένον αώματο;
  τοϋ Μαχεδύνο; όπί,αρχηγον '.ίνδροα διι/αί&ΐ)-
  ααν είς δνο μέρη· Καί οί μέν -ί^ιίαεις £ξ αυ¬
  τών έλαβον την πρός την θ^βιν « Αγίαν Πα-
  ραικευι/ν» άγουσαν, οί δβ λοιποί ζήν ποάί την
  ι'Ααπρην Πέτραι».
  Σνναντήσανΐε; δέ τοΰ? Βουλγάρους βίί Γί/ν
  θίσΐί" *Βρΰσι ΠαπαΊίοΉιτα» επετέ&ηααν κατ
  αίτιον και τονς ηνάγκασαν νο τραηώαιν είς
  φυγήν, άφοϋ εγκατέλεη/χχν επί τόπον δίκα νε-
  χ<>ονς ε« των ανμμοριιών των κβί τι>'βς τβαυ-
  ματίας.
  Σημειωτέον, δτι χα&' ην ατιγμην οί Αβχο'
  βϊται εμάχοντο, αί γνναϊκε; τοΓ> χωρίον δπλι·
  σι'εϊσαι δια πελέκεων καί αλλων τοιούτων όρ-
  γάνων, ανέμενον έξωθεν τοΰ χωρίον, ϋτοιμαι
  να δράμωσιν- είς βοήθειαν των
  τως, ά'μα ώί ή ανάγχη το ίκάΐε»,
  ΑΠΑΙΣ1Α ΜΕΤΡΑ
  ΑΙ άνά τίιν >Ιαι:εδον4αν "Αρχαί «}*ρα-
  τολογοτ/όιν ϊιόι» ΒαιΗβονζονκονς καί
  αλλα «εοΜρ»|ΐιιατα,, γνωοίζβντας τίιν
  Ελληνικήν ή ιΐιν Ηουλγαρικην, το/ς
  όϊϊοίοι/ς Λ^οί Μεταπφιί«ίια»ίιν ^Ις όηλο-
  όόροιτς Μακεόόνας καί Βουλγάμονς
  λικΐτάς Οά κοταρτίοωιϊιν έξ αυτών όι/μ·-
  τιορίας καί Οά τίις έξα«ολνόω«Ιιν είς
  τα δρη πρός όυνάντηοΊν ^ιακϊδονικών
  «ίωοά.ων τι ^ονλγαοικών ο*ι;ι.ΐ(ΐοριών.
  Τα «εριτοίιηιιατα ταυτα «ροί$Λο»ού(»ενα
  φιλίαν καΐ όυνεργαθΐαν κατά τίιν β"ν-
  νάντηυίν των. μετιι των Μακεδόνων η
  των Βουλγάρων Οά έπιχίπτωόι κατ'* αυ¬
  τών ν.αθ* νπνοι/ς καΐ Οά τους οολο-
  Λονϋόιν ανάνδρως.
  ΤΑ ΥΑΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΥΜΦΑΑΙΑΣ
  Τό άπόγευματ/]ς χθέζ άφίκετο.εΐς
  Αθήνας διά της β' έκ Πατρών άμα-
  ξοστοιχίας καΐκατέλυσενίεςό ξενοδο¬
  χείον τ/^ς «Μεγ. Βρεττανίας» ό κ.
  Μπέλεί Δεντόν, ό οποίος, ώς άντι-
  πρόσωπος μεγάλης έργοληπτικής έ-
  ταψείας, θά υποβάλη προτάσεις περ:
  μεταφοράς των υδάτων τ/]ς Σ
  λίας είς την Άττικήν.
  Ώς γνωστόν ό κ. Δεντόν είχεν
  •λτλ πέρυσιν είς Αθήνας διά τόν αό-
  τον λόγον, εΐχε δέ λάβει πάσας τάς,
  σχετικάς πρός τό ζήτημα τουτο πλη¬
  ροφορίας καί τάς άντιπροτάσεις τοθ
  Δήμαρχον κ. Μερζούρη.
  ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ
  Έν τφ υπουργείω των Οίκονομι-
  κών καταριίζεται νομοσχέδιον δϊ' ού
  καταργοϋνται αί έφορίαι Δ' τάξεως
  καί τίνες Γ'. Έπίσης δέ διά τοθ αύ¬
  τοϋ νομοσχεδιον καταργοθνται καί
  πλείσται θέσεις γ' γραμματεων έφο-
  ριών. 'Η διεξαγωγή τ/^ϊ; ύττηρεοίοις!
  των καταργονμένων έφοοιών θά ά-
  νατίθεται είς γραμματία Δ' τάξεως,
  δ'στις θά μέντ) είς τό ταμείον, τ?,ς ε¬
  παρχίας.
  Έπίσης ό ύτ;ουργός των ΟΙκονο-
  μικών κ. Γονναράκης σκέπτεται ό'-
  πως καταργήσν-, διά νομοσχεδιον 8
  θέσεις γραμματέων έν τω ύπουργείψ
  των Οίκονομικών, 9 θέσβις γραφέων
  καί τάς θέσεις των ΰπολογιστών. Έ¬
  πίσης θά καταργήση καΐ τό τμήμα
  των έκκαθαρίσίων των έθνι/.ών γαιών.
  Έκ των καταργουμένων τούτων θέ-
  σεων θά προέλθτ) οίκονομία άρκετών
  δεκάδων χιλιάδων δραχμών.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΦΥΑΑΚΟΣ
  Εί; τό οϊνοπωλειον τοϋ Κ«ράμπ$"λα συν*-
  πλάκη ό άστυφύλαξ Κουρής μετά τίνων πο-
  λ:τών, έξ άφορμής άβημάντου. Φαίνβτα! δέ,
  ότι 6λθ; οί συμπλακίντες θά*είχον «δ:/.θν,
  δίότ; ό άστυνόμος έφυλάκισεν δχι μόνον τούς
  πολίτας, άλλά/.αί αΰτό; τον τρκυμβτισθέντα
  υπό των πολιτών άστυφΰλακα.
  ΤΟΟΠΑΟΝ ΤΟΥ ». ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
  Εγνώσθη ότι ό παρα τω αΰστριακφ όπλουρ-
  γείω Στέγν»ρ σπονίάζων, δαπάναις τής Έλ··
  λην:κή< Κυβερνήσεως, "Ελλην κ. Φ'.λι—ί- δης παρεκάλεσε δια τοϋ έν Βιέννη πβέσδεως τής Έλν>άδος, την Ελληνικήν Κυέίρνησιν
  ίνα Ϊιατ«ξΐ3 καί επανέλθη έξ Αυστρίας φίριον
  μ,εθ' έαυτοϋ τα ΰΐϊ' αύτοδ έφευρεθίντα ο'πλα.
  Σός δέ κ«ρ»καλεΤ 8πως συστηθί) έπι-
  Ανωτέρων αξιωματικών πρός εκτέ¬
  λασιν δίοκιμΑϋν των Οπ' αυτο3 β«»·υρ*βέν<>ων
  ό'π/Ίθν. Τό έγγραφον τί)ς πρεσβείας διεβιβά¬
  σθη είς την Γενικήν Διοίκησιν *αί δι* αυτής
  είς τό ΰπουργε'ίΌν των Στρατιωτικών, όπερ
  επεφυλάχθη ν' απαντήση έκί τ*|ς αΐτήυβως
  ταύτης τθΰ κ. Φιλιππίδου.
  ΕΑΑΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΛΑΡΙΣΑ, 2ί) Μάρτιον. (Ίδιαΐτίοον
  τηλεγράφηΐ^ια «Χρόνοΐ'»). — Τα τρία
  τάγματα τοθ ίν ΈλαόΊΙών» ϊνντάγμα-
  το<;, Λϊο» τό τΛς Κα^νιϊς, Δίθκάτης καΐ Έλα<ί<ίωνος, τα όποΐα «ϊχον διαταχΟΛ ■πρό ΐιιιεοών ν*άνα2ζωρίι<ίω<{ιν έι(πεΐ'<$αί- νως Γιίά Πρβ6έ<ης είς 'Αιιαβίαν^και πρός αντικατάστασιν των οποίων ?Μθα- «$αν εκ Σεοβίων, 'Ανα<Ιελίτ«ίης κα* Κ«>-
  ρ»Γτ«»Λς Ετεοα τοιαί?τα έξ ίφέδρων, δεν
  άνεχώρηόαν εΙό"έτ», άλλ' ?λα6ον ν«ω-
  τίρας διαταγάς νά ώό·»ν ίτοιιια μόνον
  «ρός άνα2ζώρη<1»ν. Προχθές δέ διεδόθη, δ« τα τάγ{/Μ»τα χαΰχα δέν ΟΛ άνα^οϊρΐΜίωιΗ πλέον δ»" Άραβίαν, δτ» οί δι" αυτών Οά ένκίχν- θώϋτν οί {ΐεθοριακοΐ <}ταΟ|ΐοΊ των έλ- ληνοτονρκικών όυνόρων. ψ ΟΙ ΑΤΜΟΜΥΟΔΡΟΜΩΝΕΣ Χθίς άνήχθησαν έκ τοΰ λιμένος τοΰ Πει¬ ραιώς είς τό πέλαγος οί άτμ.ομυο?βόμων«ς «Άλφείός», «Άχελφος» καί «Εΰρώτας», πρός εκτέλεσιν νυμνασίων. Κατα την δι«ρ- /.ειαν τούτων οί άτμ.ομυοδρόμοινες θά οιανυ- κτερεύουν έναλλάζ είς τόν ΝαΰσταΟΐΑθν κ«ί είς τόν Πειραια. ΑΐΚΑΖΤΗΡΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ —Πολϊτκροτος δίκη. "**?' Γ Τ?|ν ιτρο»ί^ή Δευτέραν 4 Απριλίου δικάζί- ται ενώπιον τοΰ ενταύθα Κακουργιοδ'.ΚΕίίΐυ 6 ήρως τοΰ ετέρου βυζυ.γΐκο.0 δράαατο; Ιωάννης Βιντζιλαιός, ό'στις τόν* ιΐ*ρίλ()όντα Αϋγουκον έφόνευσίν έν Πατηαίοις την ιΐροδώϊασαιν την βυ- ζυγικήν ιτίστιν σύζυγον τού Αίκατερίνη* Βι>-
  τζιλαιοΰ. 'Η κοινωνΐα ήτις τόσον τότι έτα,ρί-
  χθη μιτά ιτερ.ιργιίας θέλει παρακολουθήϊει
  την τύχην τοίί προδοθέντος βυζΰγου. Συνήγο-
  ροι τοΰ κχτηγορουμένου θάπαρχστώ'ΐ'.ν οί τταρ'
  ημίν δικηγόροι χ. χ. Σπύρος Σιινοδ'.νύς καΐ
  Νικόλ. Κορί;.
  ΗΓΑΛΛΙΚΗ ΦΓΛΑΚΙΣ
  Είς τον λιμένα τοΰ Πείρα'.ώ; κατέπλ&υσε
  χθές τό πρωί τό γαλλ'.κόν πολϊμ'.κόν «ν*»ιι-
  ΙουΓ» προερχόμενον έκ Κων)«όλ6ως, Ινθ«
  χρησΐμεΰε: ώς φυλακίς τής γαλλικής κρε-
  σδϊίας. Τό «ναηΙοιΐΓ» θά καθαρκτθη είς
  την π7»ωτήν δεξαμενήν τοΰ Ν'αυστάθμοι».
  ΦΟΝΟΣ ΧΑΣΙΣΟΠΟΤΟΥ
  Χθίς ι«ρΐ τΐίν μεσημβρίαν, είς την έξω¬
  θεν τοΰ Πειραιώς Οέ«ν Δρα-ετσώνα, ή ό-
  ποία είνε καταφΰγιον των χασ:σοποτών καΐ
  των λωποϊυτών, εφονεύθη είς χασισοπότης
  καί διαπρεπης λωποδΰτης όνέμ,ατι Ιωάννης
  Γ
  Κατά· την ώραν εκείνην δΰο εδζωνο: υ.£-
  είς την Δραπετσώνα πρός έκ,τέλε-
  σ;ν ΰπηρϊσιας, οί λωποϊύται 'ουυα νομίσαν-
  τίς ότ·. μεταδΛίνουν εναντίον των έπβτίθηο·*ν
  κατ' οίύτών διά λί^ων κα; μαχα'.ρών. Οί εδ-
  ζιβνο; τότε έττυροδόλησαν είς τόν ίίοχ, μία
  £μο»ς σοαϊρα άφηκεν άιτνονιν τόν Γίτ{»ν.
  Ό φονευθείς λωποϊύτης μετεφέρθη είς τό
  νεκροταφείον, ό 3έ εΰ'ζωνος Ηλίας Καραμ-
  πέτσος παρεδόθη είς τόν σπεύσαντ» επί τό-
  που άστυνόμον κ. Σάρρον. Ταϊ3τα κατά τάς
  πληροφορίας τάς ό ποίας 13<ο-/.·ν ή άστυνθ- μικη Άρχή. παρααοβοσΊϊγκροϊσισ ΙΙΑΤΡΑΙ, 29 Μαρτίου, (τηλε?ων:κώς). —Χβές την πρωίαν ή έκ Πύργου έρχομένη άμαξοστοΐχία συνεκροΰσθη κ*τά την δι^σταύ- ριοσΐν τής όδου αγ. Γβρασίαου μβτά τοΰ κάρρου τοΰ Σφαγείου, ό'περ δίηύθυνίν ό Δ. Κοργιανίτης καί τό οποίον έ/, τοΰ κονιορτοΰ δέν είδεν ό επί τής μηχανής οίτί ό καρρα- γωγεύς έκρόοθασι ν' άπομαν.ρυνδή. 'Κτ, τής συγκρούσεως τό ·Λβρ?θν συνβτρίδ-ί;, δ"! ό τ! έν. τοχήθη είς τό δπ <Λεν μέρος, ο δέ καρραγω- γίθς έτραυματίσθη σοδαοώς /.αί μ.ειηνίχθη είς τό Νοσο/.ομίϊον. Ο ΕΑΕΓ-ΟΣ ΤΩϋ ΕΠ1ΤΗΑΕΥΜΑΜ Ό ΰπουργός-{ών ΟΙκονομ:γΛν κ. Γου" ναρά/.ης ανέθηκεν είς 8 υπαλλήλους τοθ ύπουργείου τού, όπως περ:έλθωσ! ιά οιάοορα κατχστή^ατα ·/.«! έτα'.ρίας να; έξελέγςωσί τ«ς δτ)λώσε:ς των έπ!τηδευ«·«'ϊων των κβτα- στΓ,μβταρ'/ών καί Οπβλλήλων, έαν εγένοντο ακριβώς κ/τά τ:ν νό-ο.ον. Μετά την έξέλεγ- ξιν οί ανωτέρω υπά/.ληλο·. Οά υποβάλωσιν. ί/.Οίοιν πρός τόν /.. "Εφορον, ένη Οά άνα- οέρωσί τοΰς μ?| δηλωβαντας η άν«κρ:6ώς< δηλώσαντας όπως ένεργηθώσι ν.&τ βύ-ών τβ ό ΑΓΓΑΙΑ Τό ΰχουργεΐον τδν Οικονομικωσ δ:' ίγ- κυκλίου τού συνιστά είς ιούς έοόρους, τε- λώνχς καί διευθυντάς καπνίρνοσ-«σίων, 6τ.ως κθ!νοπθίήσωσ:ν είς τοΰ; ενδιαφερομέ¬ νους, οΐτινες έξάγουβ'. οέυ.αΐΛ κακ»ο3 προο- ρ'.ζόμενα διά τούι; άγγλ!Χ,ούς λ'.μίνας, ότι ταυτα δέον νά Ιχωτ: βάρος ά'νω τώ/ 80 αγ¬ γλικών λιτρών ήτο: 28 οκάδας κα'. 30 δρά¬ μια, διότ·^ εάν δεν·α τί εχε: ^«ρο; ν.ατώτερο/ τοΰ ανωτέρω δη·Λϊύετ»ι υπό των ά τί/>'ύνείο)ν.
  ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΓΣ1ΜΟΙ
  Άπό τής ιτροίΐχοί·; ΙΙαρΛσχιυίίςΊ ίίρ/ο/τχι
  χατά τόν νέον στρατολογικόν νόμον αί κλη-
  ρο'ισίΐς των στρατιυίίμων καθ1 όίπαν τΰ Κρά-
  το;. Τό βτρατολογικ-ύν Συμ.δούλιον Άτϊικής
  άπηρτίίθη έκ τοθ Νοιιάρχβυ Άΐττκής κ. Σο-
  φιανοΰ, έκ τοΰ ταγματάρχου κ. Δελαγραμ·
  μάτικα, έκ τοΰ Πρωτοδίκου κ. Πιτρουτβοπου-
  λου, τοΰ προέδρου των Πρωτοδικών κωλυομέ-
  νου καί έκ τοΰ ΙατροΟ κ. Π. Χατζοιτούλβυ.
  Τό Συμβούλιον τουτο ώρισιν, ό'ηως α'. κλη-
  ρώσιις των βτροιτιυβίμων τοΰ Δήμου Άθτ,-
  να.ων^ γίνωσιν άπό τής 1ης μ,ίχρι τής 10ης
  Απριλίου, τού Δήμου Φυλής' τζν 12ην κ*αί
  τοΰ Δήμ«ι» Άχαρνών την 13τ,ν Ιδίου μηνός
  ιίς <ό έντΛΰθα Νομαρχιακόν χατβΜ««)μα. Τοθ δήμου Πιιραιώ; Ιν ΠιιρακΤ, 14η« μέχρι τή< 22α<· τοΰ δήμοκ Κ Μαρκοπούλω 4πό τή; 2οης μέχρι το3 δήμου βορ-.κίων έ» Κερατέα άπό τήί"^ μέχρι τήί 3(>ής· το3 δήμου_ Μαραθθνβς χαρ^
  ρωπίων,έν Μαραθώνι, την 3ην χαι 4ην Μ»(ου!
  των δήαων Μιγαρέων, Έλιυιινίων χ«ΐ 2^
  μ,ινίων έν Μεγάροις, άπό^ τής 4ης μίχρι ^
  12 Μαρτίου' των δ^μων Έρυθρώ» χα|, βι^.'"
  λίας έν Κριιχουκίω, την Ιΰην χαί 1Γ,η,. Τ/
  δήμων ΑΙγινν,τον καΐ Άγχιστρίου έν λΐγί,.
  ίπό τής 19ης ι χρ· τής 22ας Μαρτίου.
  ΒΑΣΑΝΑ ΜΠΑΝΑΣΤΩΪΓ"
  Άξιότιμ* Κνριβ Σνντάχχα τής *.
  Διά ταύτης μαί παρακαλοΰμιν β-ω- ■·,.
  ιγ,τι φωνήν καί δτ,μοβιιύβτ,τ* τάς τα/, -
  Λχς των δυαΐυχών Έλλήνων μιταναοΐί»
  Ίοοί» δέ έν όλίγοις τί βυμδϊίνουν: ΟΙ χί:ω()^
  ύπαγιγραμμίνοι, ήγοράσαιιεν τα ιΙ-ιτήρια μΒ.
  είς τό ψευτο-—αχτορίίον τοΰ χ. Μ«ορ0γορδΒ.
  τ.υ έν ΙΙιιραΛΐΐ, ό"πως μιταδώμεν είς Άμιρ^
  Λήν μί;ον Ν»απόλ«,ω<. Άοιχθέντις έντ»Ο(|α ου μόνον δέν έτϋχομΐν ούδΐ|λΐ5ς -ρββτα-ίβς }λλ' οίίτε ή έτα'.ρίΐα θέλει >ά μδς 4*αγνω?[|
  -η. "Ηδη δέ επί 15 ήμέρχς οιαμένομεν (,
  Λ£α,-ό>*ι άνΐυ ούδεμιδς βυνδρομής. Πρός θιο;
  οέν ύ-4ρ/ιι Κυβίρνηίΐς ; Ι Ι 1 Κατά τή» {ι.
  χαπενθήμερον διαμονήν μα< *·Ρ««|ρϊ,»βμ, τοος έτ.θατας τής Οϋάϊτ-Στάρ-Λαϊν τοΰ χ Κωστή ώς χαί τούς επιβάτας τού χ. 1. β,,^. 6*κη, ό'τι οί πάντες άν«χώρηβαν, ίτυχον «χ. τριχής —{.ιθάλψεω; χαί άκρας ιτΊριηοΊήηι^ ημείς δέ, έπιβάται τοΰ Μ»υρογορδίτ»υ, ι·^ ραννοΰμεθ» ενταύθα χωρίς να γνωρίζωμεν χ», νένα καί εΐμιθα κυριολεκτικώς είς τοϋς π|,η δρόμους. Μην νοα(σΐτε ό'μως ίτι ιΐμιθ» μ. νοι'μας. Κ(*ί έχείνοι τοθ Χρη-,τοφή κου 1». χώρηιαν μέ τό ατμόπλοιον «Ρώμα» έχ Ι1(ι. ραιώς διήλθον μαβτΰρια, έπέραϊβν την ίπί-,χ,. ψιν την ιατρικήν είς Νεάπολιν χαί έβχ«οτι. ρισιν ό Ιατρός ούκ ολίγους· ώς καί οί μ|:α. ν*ατα· τής Γερμινικής ϊμειναν δλοι Ιζω »,; γυριζοιιν τα; όδοϋς τΫ,ς Νεαπόλεως διΐμοιρ»,. ρόμινοι καί μή εύρίίκοντίς δίκαιον κοιΛι»α, Άγαπητοί ΐίατριώτα·., μή άπατάιθς π'λέιι, είς την πατρίδα μας δύο «ρζχτορεϊα 0^. χον/, άτινα κάμνουν τό καθήκον των, 4(.νΐ ϊχουν διοργανώίει τ»)ε(α» ύιτηρεβίαν 8ι4 ^ "Ελληνας μ*τανάβτας καί ίίτινα ίίμ« οί.πο<ΐτεί λουν "Ελληνας μετανίίτοΐς έν Νεαπόλει ά»ι· χωροΰν άμέσως καί τυγχάνουν τελιίας κιοι- θάλψεαχ. Αύτά δί ϊΤν* τό πρακτοριίβν τοί χ. 2. Κ. Κ(«3τή τήί Ούαϊτ Στάρ Λαϊν χαί τό πραχτο. ριΐον τοδ χ. Ι. Βουμβάκη τής Άνχόρ Λαι», Μίκρυά άπό τοΰς Χρηστοφήδΐί, Μαυρογορδ». τους χαί Φουριέζους, οΐτινες είνε συνεννοτ,ι/ινιιι άπό κοινοθ νά γδΰνουν καί λτ,στΕύουν τοθ; "Ελληνας μετανάστας, νά τους οτέλλουν ιΐ; Νεάπολιν καί νά Τοΰς άφίνουν ιίί την νψρ των. Άφ' δτου ϊχομεν ϊλθιι είς Νεάπο'/.ιν, ί- /ομεν ΐδει τρείς αποστολάς των χ. χ. Κω;τή και Βουαβίχη, χα'. αύτοι οί έπιβάτιι ίλο1. άνεχοιρτ,σαν, ένώ ήαιΐς τοΰ Μαυρογορ5ίτ« συν τώ συνταίρω τού φυγοδίκω Φουριίζω, ώ; χαί οί των Χρηστοφήδων χαί τοΰ Μπλέτΐΐ (τής Γερα*νική<), δλο·. ιταραμίνομεν {ξω ι!; τοΰς δρόμους, £νευ προστασίας χχί ούοιιιί; ■βυνδρομ.ής. Διά τουτο, ώ< "Ελληνις πατρ'.ώτ»·., 0ι«· ροΰαεν καθήκον ίνα καταστήσωμεν γνωκή τίς τους συγν·»νεΐς χιί φίλους κχ. ιτατριώ:ΐ(, ό'πω; τοϋ λοιποθ μή άπχτώνται. θέλετι έ).τ|· Οιιαν ; "Η ότου Ιίωβτή, ή σ.τοί3 ΒουμιΟΜτ,. "Ολόι οί άίλλοι είνε ιταγαπόκτες κα. υί;γι· λοΰν τού; πτωχούς, οίτινες κωλοΰμεν χιί τι>*
  τι/.»υταϊον πή/υν γής, ίνα έςοιχονομ/,ιωαι»
  τόν ναΰλόν μας καί μιτχβΰμεν δ'.* ιιόρο·» ζιη:
  ι'.ς Αμερικήν.
  Νιάπολ ι τξ 1.ί}26 Μ«οτΙ<»ι 1903. Σάς άυπαζόρεθα Οϊ ταλαιπωρονμαοι μετανάσχαι θ. Πλαότηοόποΐ'λος, Π. Ιτ ινρΟΛονλοΓ, Β. Μποακονλιας, Δ. Κα^άγεω»γα(, Α. ΜαιΙτοογια-νΛ'όττονλος, Δ. Μινα· λόποι/λος, Ν. 'ΑιίηΜακόπουλοο, Ί. Τιίιάτιίιαρης, Μ. Σιι»υννης, Χ. Μ.ϊι· ροίτνης, Ί. Ί.*ονλον^«Ι<> Τ. Λιικά·
  ί>ιις, Κ. 'Αργίτρόποι.'λΐΜ;, Λί.Τ!»ά·:«)α·
  (_»ης, Ί. Στανρότΐου'λος, Α. ΜΓκΟι»·
  κούλιας, Ι. Τ<3οντ<ίονοης, Σ. Λτ«.ης, Α.Καικινι'ιλτος,ΙΙ.Κοι/τόΊηι.'κός,Λ Μα· ρινάκης, Σ τα Ορος Εί'ογγέλης, ϊτνλ. ΕΪΓαγγέλης, Γ. Τ((«γ ί·άρης, Κ. Κου· τζοΰκος. ΕΤΧΑΡΙΡΤΗΡ1ΟΝ Κνρίε Διενθνντά· Ιερόν καθήκον έκπληρών βπιύδ« χ«Ί δίι- μοβίως νά έκιρράαω τάς ιύχαρΐΐτίις μόν χιί την *πειρο,ν ευγνωμοσύνην μου πρός τόν ό·.ϊ· πρίπή χίΐρ«υργόν ιατρόν τής πΛεώ< μ.« «· Βεργόπουλον, (ϊστις διά τής Οαυαατουργοί ά- λοιφ·ί)ς τού κατώρθωσε ν' άναβτειλτ) αιτί ό1*,· [λερον την γίνγραιναν τής δεζιάί Χ"Ρ^ Ψ® καί νά μέ βώσιτ) έχ (ίίδα'.ου Ό διά βίον Δ. ΙΙαοαόκί«ΓΟ«ουλος ΕΚΑΙΑΙίΡΒΤπΑ Η,ΜΒ,Ι, ~* Πωλεΐται οΐχία πλησίον Άγίου Φιλί""»- όδ&ς Άρ«(ου Ηάγου αριθ. 1. ΕΙίόδημα ·ρ' ι^χ'λ·* δρ«χ. 90, 3 προβόψεις. Έπίίτ,ί οί«<· τϊίδον γωνιαϊον τιτραγωνι.κόν πήχιις *-250 είς Κ*λλιθέαν,άπέ>α>τι καταιτήαατο; τρο/ *·
  δρ<μων. Πληροφορίαι 'Ερμ.οΰ 188, ζϊχί»?'" ΊΤλαοτιΐον Μιχ. Λογοθέτου. ΣΩΣΑΤΕ >
  ΜΕ ΤΟ ΣΟΖΟΤΡΙΧΜ
  Τό —ωζότρι/ον τό μον*δι·
  κώτεμον των ι>4χρι τοθδδ £'-?δΤ
  (ϋ&Οέντων βωατικών τής κόμιτ,ί»
  είνε τό μόνον, δι» τοΰ ογ.ο'««'
  άτιαλλάααεταέτις τής πι-υρίθ°?·
  ΙΙρολα<·.βάνει την πτώσιν τώ" τριχών. "ΚκαστονφιαλίΠ'.ονΠρ· :*. Ί3τ:αΓ*χ':α? 4. 'Έξωτερ^·01 φραγ. Κ. Α. ΜΠΟΤΕΑΡΑΚΟΣ ΣΥΝΤΑΓΗ ΩΡΑΙΟΤΗΤΟΣ ΘΕΛΕΤΕ νά ρ τβ τά' φορηιατά σας είς την δεσ <5α Ευτυχίαν ΙΙέρου. Όδός Άο'Μ' ηιοΰ αριθ. 19. 'ΕαέΙ τό γοΰατθϊ ή φάοκαίία» *| κομψότης, ή εν&ψία.
  ΧΡΟΝΟ2
  ΧΡΟΝΟΣ
  Ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΑΘΗΙΠΕΡιΝΗ
  ϊιενθνντής ΚΟΣΊΙΙΣ ΧΛΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Ύ)δι$ν#νντης «αί ίπβΰιίυνος .Σ.ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
  ΈσωτερικοΒ Ιχηα. δρ. 16
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ » ΐξάμ. » 8
  ΈξωτιοΐΜθΰ ίτηα. φρ. 25
  ΤΙΜΗΦΤΛΛΟ·" ΛΕΠΤΑ 5
  ,ΡΛΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡ*(ΐ>ΕΙλ< Αΐόλον ιαβ Εξωτερικα 30 ΜΑΡΤΙΟΤ Ή έν Γαλλία συνάντησιν ίοβ ΒαβΓλέως Έδουάρδβυ μπά τοθ Προίδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ Λουμττε, φαί,εται ΕΔΟΥΑΡΔΟΤ—ΛϋΥηΠΕ «« '*χ* »>«γ*λτιν
  —μαβίαν υπό πο¬
  λιτικήν εποψιν.
  Άπό τής γαλΆοαγγλικής συμφωνίας τοϋ
  1904, δι' ής ετέθη τέρμα εί; τάς άποικιακάς
  άντιζηλίας των δύο χ«ορών, αί γαλλοαγγλικαί
  «χίσιις Ιλαδον χαρακτήρα ίγκαρδίως φιλικόν.
  ΊΙ Γαλλία έν —§ μιτά τής Αγγλίας προ-
  βτγγίαιι εύρε μίαν άρκετά σημαντικήν ένίσχυ-
  βιν κα'ι ασφάλειαν ίίμα, διον άφβρό; την άπέ-
  «αντι των 4). λ ών Δυνάμιων δίιιν της, τίς τα
  ίξ&ιτερικά Ιδ ως ζτ,τηαατα.
  *Η ΆγγΆι* έξ αλλου, έκτιμώβα τα ιΛ*ο-
  «κτνίματα έκ τής πρββεγγίβεως ταύτης, έξε-
  δήλωΐίν έτιανειλγ,μα.ένως την πρός την Γαλ¬
  λίαν βυμααχικήν της συμπάθειαν καϊ έ»χά-
  τως μάλιβτα είς τώ ζήτηυ.α τοθ διαχανθνιβυ,οΰ
  *οΟ έπιΐίθδίου Χοϋλ, χάριν τής συμμάχου της
  Ρωβίχς.
  Εάν μίχρι πρό έ'τους άκόμη, αί βχέβιις
  Αγγλίας χαι Γαλλίας ·7ί·5αν ήκυτα φιλικαί,
  τουτο κυρίως ώφεθετο είς την έςωτερικήν πο-
  λιτιχήν τοΰ Βίβμαρκ, διά τταντοΐων μέσων
  ιτροσπβΟοΰντος ν' άπομ,ακρΰνγ) άπ' αλλήλων
  τάς δύο ταύτας χώρας.
  Ακριβώς δΐ τάς προσπαθείας ταύτας τοθ
  Γΐραανοΰ Άρχικαγγελαρίου ύπαινισσόμΐΝθΐ
  ι·ί «Τάϊμς» έγραφον πρό ενός Ιτους:
  «ΊΙ γαλλορρωβική βΙ>μμαχ(α υπήρξε τό
  —ώτον κτύπγ,μα κατά τοΰ πολιτικοΰ ίργου
  τοθ Βίΐμαρκ, ή γαλλοϊταλική βυνεννόηβις τα
  δεύτερον, κα'ι ή γαλ/οαγγλική συμφωνίαι τό
  τρίτον, τό καί Ισχυρότερον».
  Ή συνάντηΉς δέ ήδη των δύο μοναρνών
  είνε, κβτά τό» γαλλικόν τύπον, —με^ον εύοί-
  ωνον των ίλοέν βυβφιγγομΐνων επί τό οι/.ι-
  κώτερον γαλλοαγγλιχών σέ
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
  ΚΕΡΚΥΡΑ, 20 Μάρτιον. ("Ιδι¬
  αίτερον τη?.εγρ<ίψημα. «Χρόνον»)— Αγγέλλεται έκ Κωνσταντινουπόλεως τιρός τα γαλλιχά%φύλλα, δτι εδημοσι¬ εύθη δ Ιραόΐς ό αφορών τό έν Γαλ¬ λία δάνειον ΐζ έξήχοντα έκατομμυ- ρίων φράγκων, την παραγγελίαν δι¬ αφόρων προμη&ειών έν Γαλλία, την επέκτασιν τήζ αιδηροδρομικής γραμ- μής Σνριας καί τόν διακανονισμόν τοϋ ζητήματος τής προκυμαίαν. Τό κείμενον τον ΐραδε άνεκοινώ&η προοωπικώς παρά τοϋ υπουργόν των Εξωτερικών Τεφί]κ πααά είς " τόν πρεσβευτήν τής Γαλλίας κ.Κων- στάν. Αί άναόκα&αι τοϋ Ό Γιρμανίς καθηγητής Βαλδστάϊν, ύπο- ΛΥ,ριζ'ίαίνος ύΐϊό όαίλου τραπιζ'.τών, Γερμ-ι- «ών ετίσηί, άπω ιτολλών ήδη μ.τριών {ξαιτεϊ- ται παρά -τ,; ίταλικής κυβερνήσεως την άδειαν £πως άνασκαψη την νώραν έν τζ ίχειτο τό Η¬ ράκλειον ιτόλις καταιτραφείβα, ώς γνωίτίν, μίτά τής Πθ|ΐ.πγ,ΐοΐί τώ η$ μ. χ· ίπ'ι τί^ ιτρώ- ττ,ς ίχρήςιω; τοθ Ιίίζουβίου. ΎιιοτίΟίτ»ι γι- ώς, ό'τι ή άναδίοηιις των ίριιπίων τήί πό- ταύτης Οίλιι ιΐίθαι άβυγχρίτως πλοιι- ρ ι".« άιτοτελέσυατα των έν ΙΙομπηία γ«- νομίνων άναβκαφών, καθόσον τό Ηράκλειον )ι: κατ4 τάς ΐστορικάς μαρτυρίας έ- καί άνάκτορα μεγαλοπρεπεστέρα των Είς την αϊτηβ.ν τοΰ ΓΓρμανοΟ χαβηγτ.τοΰ ι5τ·αντώσα ή Χταλική Κυβέρντ,σι.ς έδήλωίεν αύτω ίπ' 1·./άτ<ι>*, δτι σλοπεΰί·. ή Ιδθα να
  ιτροδΐΓ, είς την ανασκαφήν τής υπό την λάβαν
  τεθαμ'αίνης άρ/αίας πόλιω;. Κείται δέ τό
  Ηράκλειον πολ/.ώ βαθύτΐρον τής Ποα·—,ίας,
  φίρον επί τής ράχιώς τού έπίιταγον ήφαιστει-
  ογ'ινών ύλών πάχους ένίνήκοντ* περίιτου
  αέτρων. ' Αλλην δυίχολίαν υπό μτ,χΛνικήν ι-
  πούι* αποτελεί και τουτο* ότι ή νΐωτέρα
  Ιομπγ,ία ίγιίοιτχι ϋιτι^ΐιν άκ(>ι6ώ.ς τοΰ άρ·
  /«νού ΉρβκΛίίου, οίΐτωί ώττΐ αί άνασκαφαι
  Οά γιίνωίΐν—εάν γείνωοιν—ύττό τα Οεμέλια
  τβΰ νεωτέρου «υνοιχι.σμ-0 καθ' δν τρόπον ό-
  ,,ιύβσονται τα άνθρακαιρυχεία.
  ΊΙ έκατανταετηρΐς τοθ «Δόν Κιβωτόν»
  Ίνν Ισπανία, χατα τό ίκδοθίν έπ'.ιημον
  πρόγραμμα παρά νοΰ ύπου&γοΰ τής ίΐοιιδιίαί,
  (Ιά ΙΐίρτΛίθΓι υ.ιγαλοιτριτίί·τατιι ή τρίτη έκα-
  τΐ5ντ«ιττ,ρ'ις άπό τής δημοσιεύβιως τ^ΰ Κιρ6ϊ-
  οίου άριστουργήιιατο< ό «Δόν Κιχώτος». Μΐγάλτ, άλ>ηγορική ί'φιιτπος βυνοδί», ύιΐο-
  ,ιιμ>η<3χου5α Ιτιιιίδια 1κ τοϊ 1^ο>υxρ'^το^ βι-
  5λ·:ου, ()ά διατρέξη τά« όδοΰς τής Μαδρίτης.
  Μιγα'λο-πρεπής άνΟοΛΟλεμο; θα γείντι είς τό
  ^ίχριο.
  Τέσσαρΐι; μ«γάλοι κινημα*ογραοοι, τολοΟϊ-
  βώμινοι είς διάιρορ» στ,μεία τή» πρωτ»υούβη«,
  . άναπαραγουν'σκγ,νάς έκ τής Ιατορίας καί
  Λν πιριπιτειών τοϋ Ιππότου τής στυγνής μορ-
  φής καί τοθ περιοήμου ΙπποΚομου τού Σάν-
  ίσου.
  Ομ τοΰ άνδριάντος τοθ ά»_ά«οι> Κΐρβάν-
  τΐβ (Ιά γείντ) βυγκίντρωβις «;οϊί «λήθουί καί
  β.τρ·η*»»ική ΐίβρέλββκ. Ε1< «ή* "Οπεραν δέ Οά δοθϊ, τ»μηΤΛ.ι«Ιι>«ερί6, κββΤήν Ρ» βτεφθ·^ ή
  ■κροτομή τοΰ μεγάλου βυγγρβφίως.
  Ή Ιβπανιχή Άκαδημία διοργανβΐ πανηγυ¬
  ρικήν ίπιμντ,μόβυνον τιλιτήν, καθ' ήν 6' ά-
  ιταγγεθ.η τόν ίπιμνϊ,μόβυνον λόγον τβθ μέ¬
  γα) οφυοθς μ.υΟΐϋτοριογρά!ρου εΐς ύνομαβτός Ιν
  ττ} Ισπανία ρήτωρ.
  "Ολα τα φιλο),ογικά κέντρα τή< Ίβπανθας θά ^βυμμετάσχωσιν είς την πανήγυριν αυτήν. Έκτός τούτου ή Ιβπαν.χή Κυβέρντ,σις άπε- φάβισε ν' άνακαινίση τύ ίν Άλιτάλα παρεκ- κλήσιον, είς 8 ίβαπτίίθη ο Κιρβάντες, χαί νά διοργανώσν) μίαν βιβλιογραφικήν ΙκΘεσιν ίθ.ων των μίχρι τοοδε γ>ωβτών ίχδόίεων τοθ Δόν
  Κινώτου. Έιιίστ,ς Οά Ιδρύθη βθ.ολογικόν καί
  χαλλιτεχνικόν Ινίτιτοθτον Κερβάντΐς, συντρε-
  χόμενον παρά τοΰ Κράτους καί θά διοργανω-
  θώσι πλεΐστοι φθολογικοΐ διαγωνισμοί. Έκ¬
  τός τούτου Οά τιθοΰν είς κυκλοφορίαν άνα-
  ανηστικα τής έχατονταετηρίδοςγρα;ι.αατ(5ϊημα,
  φίροντα την προτομήν τοθ Κεοβάντε'ς.
  ΖΩΙΟΠΟΤΔΟΣ
  Ύποδηματοποώς τής Α. Μ. τής Βα-
  αιλίοσης καί πάσης τής Βααιλικής
  Οικογενείας
  19-23ΤΑΑΙΟΪ-19
  Κατακλυαμός άπό νέες φόρμ&ς
  ΝΕΑΔΕΡΓνίΑΤΑ
  ΝΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
  ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ
  "Ολα τελευταίας παρισινής μόδας
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Πρός τους χκ. βιομηχάνους, έμπορον, τρ«-
  πΐ*Ί,αι:' ,δικτιΥόΡ<>υ?, ίατροΰς, λυσλόγους, σω-
  ματΐία, ώς χαί πάντας τοϋς έτιθυμοδντας νά
  ίκτυπώβουν οιανδήποτε καλλιτεχνικωτάτην
  τυπογραφικήν εργασίαν επί τελειοτάτου ι»ι*-
  στηρίων καί μέ όΐως καινουργή στοιχεία, α< άπβταθοΰν είς τό καλλιτεχνικόν τυπογρα¬ φείον Γ. Ι. Ραζή, ίδάς Σταδίου, υπό τό Άρ- σάκειον, όΊτου συνεργαζ»ται άπά εΐκοβν- ιτενταιτίας ιΐδικός καί άριστος. καλλιτέχνης κ. Ανδρέας Μπούκουρη;, κα'ι θέλουν ιτει*·5θ·?ί περί τής καλλιτεχνίας καί άιυναγωνίίτου εθ- δηνίας. 20 τοίς ο)ο ευθηνοτερα άπό δλα τα καταβτήματα. Έιτισκεπτήρ'.α 1,50 τα 100. Ο ΣΙΦΥΑΙΑΟΛΟΓΟ5 καί ΔΕΡ ΜΑΤΟΑΟΓΟΣ Ιατρός Κ, V χ {κ ΪΙΦΥΛΙΛ02, ΒΛΕΝΟΡΡΟ1ΑΧ Και λοιπών «,ιε- ταόοτικβν νο<(ιιιιάτων, ώς καί τοιτς έξ ΛΝΙΚΑΝΟΤΙΙΤΟ£ καί τοίτς έκ όεριιατικών νοόιχιιάτον (ΚΚΖΙΪΜΑ, ΨίΗΜΛΣΙΪ κ. "τ. λ.) «(ΜίγΛντας έν τώ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩ ΤΟΥ ναθ' ϋλτιν ττιν τ'ιμέραν, τό δέ έ- (ΐπίρας 8—9. Όδος 'ΑΦηράς 38, παραπλεύρως ϊ§? ΆγΙαι Ενριαχής Αηδονοπουλοζ- Φακοπουλοσ1 Τσοχων Και Κασμηριων Παρελήφθη πλήρης ή Συλλογή τής έαρινής κ·αΙ θερινής έποχής, ήτις είνε άπαμάμιλλος είς γοΰστα καί ποιότητας. Τιμαί Ωρισμέναι κανονιαθβίβνΛ επί τή βάσει τής έκπτώσΐως τοΰ —ίυναλλάγματος. ΦΑΒΡ-ΛΑΪΓΝ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙ ΑΜΕΡΙΚΗΝ Συνεπεία ελλείψεως έπαρκών δηλώσεων των π.50τ·θ£ΐι.ίνων ν* άνοτ/ωρήίωο·: §■' Αμε¬ ρικήν είς τάς 3 Απριλίου διά τοΰ ν.α-'εύθϊΐαν ύπερωκεανείου «Γβρμανία», ή άνα/ώ- ρησις αυτή Οα λάβ^ -/ώρίν «% Νεαπόλεως καί συνετςώ; τΌ /.ξντΐιν.ΐν πρακτορείον τοδ 1Ι·ι- ραιώς δηλοΤ, ότι οί επιθυμούντες νά ταξείϊεύσωσι δια ιή*ς γοαμμής ταύτΓ,ς, δέον νά παρου¬ σιασθώσιν εγκαίρως, όπως, δαηάναις τής 'Έτνι.οείτ,ς «Φχορ-Αά'-ίν», άπο- στα7.ώσ(ν είς Νϊά^ολ'.ν καί επιβιβασθώσιν έ/.ϊΐθϊ·/ ιών ά.τ·,*οπλο:ων αυτής, ανϊυΐξάΐϊων δια την μεταβέβαβιν ταύτην. Ή εΰ/.αιρίκ είνε μ.θν«2;ν.ή διά ιήν έ·κοτ;ήν ταύτην, καθόσδν Οέλουσ; κρατηθή 300 Οέΐε'ς δ ά τούς "Ελ/,ηνας μΛ-εανάστας μέ-/ρ: τής 3 Απριλίου ν.αί συ»ί^;ώς ό γενι/.ος ·ζ?ά/.τ;ν>? τής
  Έτβ'.ρείας έ-,'γυΛτα; "*ς (ίέσεις τικώτβί ίί; τούς «ρου·;·/ί)(λένονς ν' άν3^<·>ρή<τω)!. *Η οιάρκε&ατου ταξειδίου έκ Νεα,πόλεωβ Εβεται ημέρας II 1)2, έκ Πειραιώς δέ μέχρι Νεαπόλεως ημέρας 9. ΙΈΝΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΡ. ΧΡΗΣΓΟΦΗΣ ««Σ··* *Εν Πβιραιεϊ δπιόθβν 'Αγίας Τριάδος. Έν 'ΑΟΑνατς όδός Λνκοΐτργον 8. ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ~ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑ.ΝΗ &ΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ&Α. ΚΑΑΑΙΤΕΜΙ ΕΚ!» ΤΗ2 ΕΤΑ1ΗΑ2 ΖΙΓΓΕΡ III 10 ΕΙ Ο&Β 3111 τΤΙΙΤΙΐΜ ΤΩΝΚ.Κ. ΜΠΟΡΝκα.Χαχ ΕΙΣΟΔΟΣΕΛΕΥ0ΕΡΑ (1ΡΑ! ΕΠ'ΖΚΕΨΕΩΣ : 8—12 Π. ιΚΙ.ΚΑΙ 2—7 Μ. Μ. ΤΑ ΔΕιΝ ΠΩΛ0ΥΝΤ&1 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Έν Σύρω καί παρά τω ΙργοίΤθΜίω των κ.κ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ **1 ΠΟΥΧΤΟΠ9ΥΛ0Υ κατ«κευά- ζεται Νήιια αγγλικόν μαύρον άριστί,ς ποιότητος μή ίπηρεαζόμε-νον ποβώ; άπό ηΛ'.ον,απουγά- δαν κάί λοιπά, ήνγυημένον δέ διά την στ»ρεότΐ!)τά τού καί είς τιμάς λίαν. συγκαταβατικάς. ΟΙ Βουλόμενοι νά ιτρβαηθευθώσι τοιοθτο δύνανται νά άπευθύνωνται έν Σ ρω πρό; τοΰς ΙδίΓ,υς έργοίτασιάρχας και έν Αθήναις πα»« τω ίιποκαταστήματι τού κ. 0ΕΟΔ- Δ· ΒΕΑΙΙΑΡΟ" ΠΟΥΛΟΥ βδόί ΑΙο'λόυ αριθ. 27. '·' Έν τω Ιδίω έργο·5«α;ίω κΐτασκευάζονται ό^ων των χρωαατι«μ<5ν τα καλτσονήματα βτε- ριώτατα, καθύς και τροσόψια χνουδωτά, άπαράαιλλα των εύρωπαϊκών. ΤΟ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΪΛΟΥ-ΔΗΝΙΗΤΡαΚΟΠΟΪΛΟΪ ("Εναντι ·ΕθνικοΟ Παρέλαβε μεγάλην καί πλουβί*ι» βυλλογήν άγγλβκΛν γαλλικών ϋααμηρέων τής * ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τό ίνταθθχ ΠλημμιλειοδικιΓον χατεδί- * χθές είς τριών ημερών φυλάκισιν καί είς τα ίικαστικά.τέλη κ?ί έξοδα τον Αθαν. Να- βιίπουλον βιβλιοπώλην επί εξυβρίσει κατά τοθ έκδότου Δρ. ΠατΕαοηυ.Τ|τρίου. — Είς τό μέγα πιλοπωλείοι "Χ-αρ. Σταθοπούλου όΠός Αίό- λου117. "Εφθασαν ί "Εφθασαν ! Τα νέα καλοκαιρινα καπέλλα, είς πλουσίαν ποικιλίαν, αχημάτων, χρωματιβμοΰ, ποιότητος, γού- βτου. — Ό Σακκής απεφάσισε νά 1*·ή άφήβη καμμίαν κυρίαν καί Πεβποινίδα χωρίς ναπρομηθευ¬ θή τό Οερινόν της φόρεμα άπό τό κατάητ/ιμά τού. Τσίτια, ζε· ύά ρ,βες,φμ^, ίταμίν, άλμπαγάΠες ντόκ, απα- ράμ,ίλλ** είς ποικιλίαν χρωμά· ιων, είς γοΰατο, είς στερεότητα καί επί πλέον είς τιμάς άπΐστίΰ- τοις βύθηνάς. Ό Σ-τ,κκής έχ«6 εξαμερικανίιε& τό κχτάστημά τού, έφαρμόσας τιμάς ωρισμέ¬ να.; ρΓίχ-ίίχβ. Αοιπόν όλαι αί κυ- ρίαι κ αί δεαποινίδ?.ς «τού Σ·α·λ- κή. Όδός Έρμου 123-12:». — Καπέλλα ψάθινα γιν. καθ* γοΰ- ατο καί κάθε βαλάντιον. Καλα'.αθησία, χρυ>μ*τιβιΐ.οΙ
  νουβωτέ, ποιότης αρίστη, οτ»·
  ρίότης άπαοάμιλλος καί τό
  σπουδαιότερον ευθήνια πρωτο·
  φανής.
  'Όλοι τάς ψΐ.θχς β»ς είς τού
  θ
  — ΙΓονβϊς κ*ί κηδεμόνβς τα
  «τ/.ιτ5·κά «·χς ένΐ»ύι·.α.":-7. ότου
  ρ καί χ
  τ-χ (4-χπτιστικά νιαί φορ*μ·ατάι»
  κια τώ·> βαητιβιμιών σας
  ό
  ρ
  — Τ Ις φ-ανέλλες οας, τεςκάλ·
  τσες ην.ς «αί έν γένει τα «λεκτά
  σας βΐοη στ·»·^ Μπουρνι*, όδός
  * Έρμου 121> κάτωθι Καπνι-
  καρέας.
  — Καπςίλλα ψ-ί.θ&να είς τού
  "Χαρ.ΣταΟοπθύλο». όδόςΑίό-
  λου 117.
  ΚΗΑΕΙΑ
  Τόν χροσοιλή ημών
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΜΠΟΤΦΗΝ
  Γβν. Γμαμματέα ύπουργ. Αικαιοαύνηί)
  θανόν^α χθές ·Αη3εύθ[Α6ν νήμίρον τί) 4 μ. μ.
  έν. τής οί/.ιας τού ν.ειμένης επί τήςόδοΰ Πα-
  τηςίων αριθ. 48 είς τον ναόν τής 'Δγίας
  Εΐρήνης.
  Π«ρα/.αλοΰμ«ν πάντας τούς φίλους ?ν«
  συνοϊεύσωσ: τν,ν έ/.βοράν.
  Έ/ "Αθήναις τ7, 30 Μαρτίου 1905.
  Ή σύγυγος
  Φϊρενίκι» Μποίτψη
  Τα τέκνα
  Φα»δο>ν Μιΐονάης
  Χαοάλαιεπος Μπούφης
  ΟΙ άδε2.φοΙ " ΟΙ άνιιΐτχοι,
  (Ή «χροΰσα Οεωρηθήτω '/.αί ώς ίϊ'.α χέρα
  )
  Ή Έλληνι·λή Άταοπλοία ΛΝΑΣΤΤ.
  ΔΙΑΚΑΚΙΙ είβ&π&ίεΤ τούς επιθυμούντας νά
  (λεταδοΰν είς Ίίροσ&λυμ,α $:« νά ζροσν.υνή-
  5ωσ! ".ούς 'Αγίους Τόπθυς ν.αί νά παραστώ¬
  σι εις τά^ ί/.εΤ τελουμένας εορτάς κατά την
  ΜεγάληνΈβΒομάΐα. ό'τι ο:αΟέτε: «ζθΆλεισ'Π-
  ν.ώς πρός τον β/.οπβν -οατον τ'ο μέγα τα-
  χύπλουν κοιί ήλ5·/.τροβώτ.:στον «Οτής άτ;ο.ό-
  τίλοιον «Βασίλισσα 'Όλγα» όπερ αναχωρεί
  ώρΐσμένως την 6/,ν Απριλίου ημέραν Τβτ
  τάρτην /.αί ώραν 6 μ. μ. β/. Πίΐρα'.ώς 2ι*
  Ίόππί-,ν £ί*/ά·μ.ενον ϊπ.βατας, πρώτης, δευ-
  τέρας ν.αί ·;μ·ζτΛ Οίσεως. Έξ Ίέχπτ,ς διά
  Πϊΐρβια Ο" άνο£·//·)ρήστρ την 18ην Απριλίου
  ημέραν Δευτέραν καί ώραν 6 έϊπερινήν.
  ΑΊ τιμαί των εΐσίτηρίων έ/.βνονίσθ'ί-,σαν
  λίαν συγκαταδατ'.Λβί.
  ΙΙΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
  "Αθηνών καραΐίλεΰρως Σιδηρ. ΣταΟ. Ό-
  μονθ'βς.
  Ι1ΐ!ραιο5ς τβρκ την «λ? ·?!α· Κχρνϊ<τχ.χ/.τ, ΙΪΙΨΜΙΙ ΚΑΙ ΤΩΝΕΚ ΣΥΦΙΛΙΔΚ^πΊΕΟΝ ΤΜΝΕΥΡδΊΙ Δίευ&ννομίνη νπΐ> γο
  θϊ ίαχοοΰ
  ΧΑΡΙΛΑΟΥ Π. ΠΡΑΠ0Π3ΪΛ0Υ
  Σπουδάσανιος ίν Πασίσίθίς καί Λθ/2ίνω
  ·Λ; τ« τελίΐότερα Ήλεκ-
  ^ καί
  μη/μ
  όορους β/. Παρισίων.
  ©ΕΡΑΠ-ΥΟΝΤΑΙ
  Ή 'Επιληψία (Σβλην.ασμΌς). Ή-
  }»ιπληγία, Νευίί'/.βθένεια, ΙΙα-
  ραλύσΐΐ.ς, Νβυραλγίαι, Ίηχιαλ-
  γίαι, Αιαταοάς &ς Έγκβφαλι-
  και, Ιΐαλμοί ΝιορικοΙ, ή Άΰ"
  πνία, Άρθρίτις, ΡβυματιβμοΙ,
  Ύστερία /.αί λοιπά Νευρικά Νο-
  θήμιατν. δια των διαφόρων τρόπων τ^υ
  Ήλε·/.τρ:σμ.οΰ, των ένέσεων ν,βΐ τής Πρα-
  τοπουλίνης.
  , Η[ εΤΦΙΛΙΐ: ή προ/.αλουσα
  τ» πλεΤστα Νεορι/Λ Νοσή^ατα ο;" ένέΐεων
  νίου Γρροΰ ν.αί έίωτίρ'./.ώς διά τής 'Αντι-
  συοιλίδινης.
  Ή άνικανό-ϊης καί εκαπχρμά-
  τωσις οι' όλιας είδ.κων ορρών νεωτάτ·/;ς
  τ,ελείουοιήσΐως ■/.αί έφα.5υ.ογής.
  Έπισ/,έψείς 10—Η* μ. "*αί 4—5 1)2
  μ. μ. Τάς άλλας ώρας διαθε'τε: διά τάς
  κατ' οίκον έπισ·/.ίψε:ς. Το . Σάββατον τούς
  πτωχούς δωρεάν 9 — 10 π. μ,.
  Γων/α άδων Είαγγΐ/.ιατρίας καί Περικλέονς
  αθ. 46 (πλησίον Ρόβ)
  Κύριος βργασθ'είς εις άχοικιακά /.αί
  α/.ευρα, γνωρίζων δέ -/.αί την αγοράν Αθη¬
  νών ·Λ«ί Πειραιώς ζνν^βΐ θίσίν. Ιΐληροφορίαι
  «Μέγ« Πρακτορείον Γενικών /Υώ
  Αθηναι, Τετάρτη, 30 Μαρτίου 1905.
  •«■π«ι·ε>ει—«■ε»—^—,—————________„ ί,'___________________
  Τελευταία Ωρα
  0 ΚΑΪΖΕΡ
  Ε
  IX
  ΚΕΡΚΥΡΑΝ
  ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΗΣ
  Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
  ΕΟΡΤΑΙ-ΥΠΟΔΟΧΑΙ-ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ
  ΚΕΡΚΥΡΑ, 29 Μαρτίου. (Ίίιαιτερον
  ττ)Λεγράο·κϊι>.α «Χρόνου»).— Άφ* εσπέρας
  ή Βασιλική Οίκογένεία ίπί'δη τής «'Αμβΐ-
  τρίιης» 'ινα διανυκτερεΰση «ν «ΰτή. ΤΌ με¬
  σονύκτιον ά/.ρ:6ώς κατέπλευσεν ή αΣφα7.τη-
  ρία» φίρουσα την Α. Β, Υ. τόν Διάδοχον,
  όστις μ.τα των ΰπβσπιστών τού ϊσ^ευσδ νά
  ϊτ.'.νκίοΗγ, την Βασ. Οικογένειαν έν τ*| «Άυ.-
  βιτρίτι;,» παραμείνας εν «ΰτή πρ'ος δ.ανυ/.τί-
  ρευσ ν.
  Την εκτην τής πρωίας ή «Άμφιτρΐτη»
  φέρουσα ολόκληρον την Βασ. Οικογένειαν
  ό,τ.τ,ρε τοθ λιμένος έν σϋνοοία των Οωρηκτών
  «Σπέτσαι» ν.ν'ι «Ψ«ρά» κατϊυθυνθίΐσοι πρός
  μεσημβρίαν, "κρός το άλρωτήρίθν τής Λευ-
  κίμμης, ΐνασυναντήσ(ΐ την βίρουσα·'τον Δύ-
  τον.ράτορα θαλαμ,ηγ'ον «Χοεντζόλερν».
  Ο ΓίΤΡΕΤΟΣ ΤΩΝ ΕΤΟΙΚΙΑΣΙΠΗ
  Αί ϊργασία! πρός διακόσμησιν τής πόλεως
  δέν έπαυσαν οΰο' επί στινμ.ήν. Κ«0' όλην
  την νΰν.τα ειργάζοντο πυρετωϊώς ίιά την ϊία-
  ν.όίμησιν τής πόλεως -/.αί ΐοίως τής Βασίλι-
  ν.ής άποδάθρας Άγίου Νί/.ολάου,είς ?,ν Ο' ά-
  πο6ί6ασ6ή ό Δύτο/.ράτοιρ. Ή είς την αρχήν
  τής λεωφόρου «Αύτοκρβτοίρχς Έλ:σσά6*-Ε»
  θρίβμ.βευτί/.ή άψί; αποτελεί
  ρή μ
  σθησίας καί μενα/Λτρεπίίας. Ή Βασιλική
  άποβάθρα περ:ε6λήθη φαντασ^αγορικόν ίν-
  δυυ.».
  Είνε όλόκληρος στρω;Αένη με σωρείαν «κ-
  λεντών άνθίων" £εξ:α, άριστίρα, παντοΰ στέ-
  φοινοί ές ανθΐων συμπ'Λέγματα γϊρμανοελλη-
  νί/,ών σημαίών, ν'κβΛύ'. φοίνίν.ος, μεγαλθπρε-
  πεΐς «γερμανΐκ,οί Ουρεοί. Το πά» γοητεία,
  μαγεια. Είς την πλατίϊαν ναί ϊιάφορα μέρη
  τής πόλεως έστήθησβν τόςα άεριόφωτος.
  Ή πό/^ς όλίκληρος "/άνετα! είς ίνα πλού¬
  τον σημαιών καί άνθίνων ν-θσμηαάνων. Ου¬
  δέποτε ή Κέρ/.υρα παρουσίασ» μΓγαλοποεπέ-
  στΐρον Οέαμα.
  Η ΣΥΡΡΟΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟ?
  *ΑτΌ βαθείας κρωίας ν.όσμος απειρος συν-
  εκεντΐοΰτο διά νά παραστίί κατά την άφιξιν
  τοϋ αΧθίντζό/νερν». Είς τα ίΜοιιραγια»
  δ συνωστισμ'ος άσφο/.τιν.Ός δχως έ—έττης /.αί
  προ των Άνακτόρων καί τοΰ Άρχ«ϊπισκο·
  πείου χώρος. Οί έξώϊτα: /.αί τα παράβυρα
  των παραλια/.ών οίκήμάτων παρΐστοΰν την
  γραφικωτέραν καί μαγϊυτ'.κωτέραν είκόνα
  υ.ϊ τ'ον πλούσιον σηΐΑ5ΐ:οσ·;ο7χ'.σμ.Όν καί τάς
  πολυϋθϊΐς ά'ο.φίέσ5!ς των στο:6αζου.ένων έκϊ
  θεατών, παντός φύλθνι καί πάσης ήλ:/.ίας.
  Όλοι εναγωνίως άναμένουν νά σι;με ωθτ] είς
  τον ο-ην.ατογράφον ιοΰ φρουρίου ή έμ.φάν·.σ·.ς
  τοΰ Χοεντζόλερν..
  Ο ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΟΕΧΤΖΟΑΕΡΜ
  Είς τάς 9 και 20' ακριβώς ύψοϋ-
  ται επί τοθ στβΐκχογρά.ιρου ή γ£ρμ,α-
  νιχή σημαία, άναγγέλλοικτα την έκ
  Βορρα άφιξιν τοθ «Χοεντζόλερν».
  Ό κόσαος τρέχει ήδη κατά άνθρώ-
  πινα κύματα πρός την βασιλικόν α¬
  ποβάθραν κα'ι την παραλιβκήν οδόν.
  Ή ήμέρα θαυμασία καλοκαιρινή, μ,έ
  ήλιον σχε^ο'ν καυστικόν. Την 9ην και
  4ο' τό «Χοεντζόλερν» άκολουθούμε-
  νη υπό ενός γερμανικόν τορπιλλοβό-
  λου, κάμπτει έκ βορρα -τό ϋίίον κα'ι
  είσπλέει μεγαλοπρεπώς είς τόν λιμέ¬
  να. Ό κόσμος παραδόξως 5έν βλέπίΐ
  ούτε την «Άμφιτρίτην», ου τε τα
  θωρηκτά.
  "Ολα τα έν τω λιμένι πλοΐα πολε-
  μικά καί έμπορικά πλουσίως σημαιο-
  στολισμέν-51. "Αμα τφ κατάπλψ τοϋ
  «Χοεντζόλερν» τό φρούριον καί τα
  έν τω λιμένι πολεμικά πλοϊα ύψοϋν¬
  τα την γερμανικήν σημαίαν χαιρειί-
  ζουσι διά των κεκανονισμένων βολών.
  Επί βΐκοοΊ λεπτά της ώρας άντη-
  χοϋν έκ/ωφαντικαϊ όμοέροντίαί. ΑΙ
  μουσίκαι άνακρούου^ι τόν γ$ρμανικόν
  »3μνον ε'νφ τό πλήθος έκσποι είς βρον-
  τώδεις ζητωκραυγάς Οπερ τοΰ Γου¬
  λιέλμου.
  Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΗ ΕΠΙΣΗΜΟϋ
  Τό «Χοίν.ζόλ«ίϊνο προ^ωροθν Λρί-
  ■ιεα Λγκνροβολεϊ άΛίναντι τοΰ Βίδ<> κα»
  ο' αύτό τό γερμανικόν τορϊϊΐλλο-
  ϋόλον. Ά{ΐ»«Ιωζ ό «ι>6<Η>£ν:ίι<; τΛζ Γεο- μανίιιι; κ. Ράτιιιποο, ύ ενταύθα ποό- ξενος τής Γβριιανΐος καϊΌΊ άκόλονθο» τής έν Αθήναις ΓβοβΜΐνικΛο ΐϊί>ε<ί<>ϊίας,
  έπιϋάντϊς λέμώοι-, «οο<»εγγ»ζου(}ιν είς την αύτοκιχιτ<Η>ικην 0αλαιι»ιγ«ν καϊ
  Λνελθόνϊβς ί«' αϊΗΛ<; ο"πει>δοι/ν νά ν·
  «οβάλοι/ν τα όέβιχ των «οός τόν Αντο-
  α·:ο(>α κβ* ·ϊφ εύχ»0ώ^» τό «ώς εί
  «αρέϋτη.» ΊΊ'ιν ΙΟην άκριβδς ό ναύαο-
  5ίος «ού ναυλοχοίτντιχ; 'ΑγγλτκοΟ ιΐτό-
  λον κ. Δόμβιλ, £π»6<ιίνων τής ιιταακά- τον τής ναναο^ίδος, διεηερατώθη «Ις τίιν αύτοκρατορικίιν θαλαμηγόν καί έ- ιοέτιόβ τόν Αντ()κρά·ϋορα· ΜετΛ 20 λεχτά ό ΑύτοκράΐΐίΑρ επιβάς τής άτιιακατου τον, όΐϊπεοαΛώΟη «Ίς την αγγλ.»κΛν ναναρχίλα, άνταποδίδων την {·5ΐΐι>κε·!;»ν «Ίς τόν κ. Δ·ιιβ·λ.
  ΟΙ Άγγλβ» ναίται, παρατ«ταγ»»ίνο»
  1 τοϋ καταότρώιιατος» άποδίδονν τάς
  μς τιιιάς, Α νον<}ικίι ανα- τόν γερμανικόν ίτιενον. Ό α<'» τοκράτωρ, άνερνόηΐνος 8ι<. τι'ιν Αγγλι¬ κην ναναρχίοα, χαΛρετίζετα» δια Ι των κεκανονκΐιεένων βολ^ν. Τΐιν 10 1)3 νπαύχιότι'ις τοΡ Αντοκοά- τορος,άηοβτβαοΌείς είς την αποβάθραν, ι,ικτέβη καί παρέλαβεν έφ* ίηιάίικ; την θνγατίρα τοίϊ πρεΰυΈντοΐτ τής Γεραα· νίας πριγκηπιούαν Τονρ-ε-Ταξϊς, όνγ· γενή τής Αντοκρατείοας, κοΐ Λννώ- δει/ιίε ταύτην Ιτζχ %οϋ «Χοεντζόλερν». Η ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΆΒΦΙΤΡΙΤΗΣ» Την Ιΐην ή «Άμφιτρίτη»δέν είχεν εισέτι φανή *αί τούτου έ¬ νεκα τό γερμανικόν τορπιλλο- βόλον εξήλθε τοΰ λιμένος πρός αναζήτησιν τής «'Λμφιτρίτης» καί των θωρηκτών. Εγνώσθη, ότι βυνέβη παρεξήγησΐς τις, ό- αον άφορά ττν διεύθυνσιν τού «Χοϊντζύλ&ον» καί διά τούτο δέν βυνώο"&υ»ϊαν τουτο βίσπλέ- ον είς τόν λιμένα ή «Άμφι- τρίτη» καί τ«χ θωρηκτά μας. Ό Λυτοκράτωρ δέν είχεν είδο- «οιήσει έκ των προτέρων &ν 0ά ήρχετο άπό βορρά η ά«ό μδ- σημβρίας. Τό πιθανώτερον ήτο ότιτό« Χοεντζόλερν »δΐ3ρχ»4μ6- νον τόν ποηθμόν τής 1ϋ«ηβήνης 0α κατηυθύνατο άπό τοΰ άκ'*ω- τηρίου τής κάτω ΊταλίαςΣπαο- τιβέντου είς τό πρός μεσημ¬ βρίαν τής νήσου ακροατήριον Άσπρόκαίίθν κ·/.ί κάμ,πτον τούτο 0ά έπλεε πρός την Κέρ- κυραν. Διά τούτο δέ ή «Άμ- φιτρίτη» μετά των Οωρηκτών κατ^υθύνθησαν μεσημβρινώς πρός τό άκ^ωτήριον τής Λβυ- κίμμης. 'Άγνωατον όμως διατί τό «Χο&ντζόλ&ρν» έπλευσκ πρός βορρον τής νήσου κ?.ί διά ττ,ΰ μεταξύ Κερκύραςκαί ΊΙπ&ίρου πορθμού ίίαήλθεν είς ·ςί» Ίόνιον πέλαγος. Είς την αποβάθραν άναμένου" σιν ό ύπουργός- των Έξωτϊρι- ■/.ών κ. Α. Σκουζές, τό προξε- νικόν βώμα, αί Αρχαί τής πό¬ λεως, ό έπίσκοτϊος των Καθο- λικών καί οί άξιωματικοΐ τής Φρουράς έν βτολή. Ευθύς μ^τά την αγκυροβολίαν ·:ής αύτοκρατορικί^ς 0-αλαμηγού τό καλώΐΐιον τ<»ΰ αγγλικοΰ τη- λεγράφου, τό έτοιμ·»σΟέν μέχρι τής πχραλίας ουνε7.3θη μβτά τού «Χοβντζόλβρν» διά την ά«' εύ- Οείας μ&τά τοΰ Ββρολίνου τη- λίγραψικήν συγκοινωνίαν "ϊθΰ Αΰιοκράτορος. Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΗΣ «ΑΒΙΦίΤΡΙΤΗΣ- Τό άποΐΓΛεΟύαν γερμανι·κόν τορπτλ- λοδυλον κατώρθωσβ ν' άνκύρτί. ιιεχά πλονν 1 ώοας και τΊμτσείας τίνν «'Λμ- φιτρίτην» και ανήγγειλε την άφιξιν τοθ αύτονφάτορος. Τα θωοην.τά «Σπέτσαι» ν:αΙ «Ψαρά» πεοιπολοϋντα μακράν της «Άμφχτρίτης δέν κατωρ&ώθη νά είδοπονηθώσι παιά τοθ γερμανικαί/ τορπιλλοδολου. Την δωδεκάτην και ίιμισειαν μετα με- σημδρίαν Λ «'Λμφιΐριτη» άκολουθοϋντος τοθ γερμανικόν το^ατιλλοδολου, εΐσηλ· θεν είς τον λιμένα,χαιρετισθεϊό'α δια των ι;εκανονπίμένων @ο?^ών υπο τον γερμα¬ νικόν θωρηκτοθ «Φρειδερίκου Κύρολος». Η ΣΥΗαΗΤΗΣΙΣ ΤΟΗ ΗΓΕΝΟΗΩΝ Την μίαν καί ήμίσειαν ό Βασι- λ,εύς επιβάς άτμακάτου διεπεραιώθη επί τοϋ· ((Χοενχζόλερν)) πρός επί¬ σκεψιν τυΰ Αύτοκράτορος. 'γΙ γερ- μανικη μουοική αμα τχ άνόδφ τοΰ Βασιλ,έως άνέκρουσε τόν έλ?νηνικόν ΰμνο'% οί δέ Γερμανοί ναί3ται έζη- τωκραύγαζον υπέρ τοϋ Βασιλέως. Ή συάντησις των δύο ήγεμό- νων υπήρξεν έγκαρδιωτάτη διαρ- κίαασα πλέον τοϋ τετάρτου τής ώ¬ ρας. "Ολίγον μετά την επιστροφήν τοϋ Βασιλέως επί τής ((Άμφιτρί·· της» ό Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος ε¬ πιβάς δεκαεξακ,ώπου λέμβ«υ, άντα· πέδωκε την επίσκεψιν είς τον Βα- σιλέα. Τα θωρηκτά δεν είχον εισέτι καταπλεύσει είς τόν λιμένα καί έ'- νεκα τούτου ή άνοδος τοϋ αύτο¬ κράτορος δεν έχαιρετίσθη διά των κεκανονισμένων βολών, οΰ'τε ό γερμανικός ΰμνος έπαίχθη έλλείι|Λ;ι μουσικής. Η ΕΪΟΔΟΣ ΤϋΫΤθΥΛΙΕΑΙΥΙΟΥ ΚΕΡΚΓΡΑ. 29 Μαρτίου. (Ί- διαίτβρον τ/}λεγράφημα «Χρόνου»). Μέχρι τ?(ς &ρας ταύτης (2 μ. μ.) τα Θωρηκτά δέν εφάνησαν εισέτι. Ε¬ γνώσθη ότι δ Αύτοκράτςορ Γουλιέλ- μος θά εξέλθη είς ιψ πόλιν την 3 μ.
  »ΧΡΟΝΟ_
  ΧΡΟΝΟΣ Ι
  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ
  πΑΠΕΖΟΙΕΣΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ι. ΦΪ2ΤΙΟΧ
  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟΝ ΑΊ-ΤΊ01
  ΤΡ1ΤΗ, 29 Μαρτίου.
  "Ηνοποιημένου δανείου 5 Ο)Ο
  105.—
  Λαχαιοφόροι Έθνικής Τραπέζης
  Β43.—
  Νέαι Λανειοφόροι 2 1)2 Ο)Ο
  115.—
  Δάν. Μελιγαλά 5 Ο)Ο
  103.—
  'ΕΟνική; Τραπέζης >
  }925. -
  Βιομηχανικώς Τραπέζης
  125.50
  Τραπέζης Κρήτης
  164.—
  • Αθηνών
  157.50
  Σιδηροορ. 'Αθηνών-Πειραιώς
  384.—
  • Πελοποννήσου
  89.25
  ι
  » θεσΐαλία;
  206.50
  Έτο
  ιιρεία; Τπεγγύων Προιόδων
  428.—
  ι
  » Πανελλ. Άτμοπ)οίας
  156.—
  ι
  • Μεταλλουργ Λαυρείου
  53.—
  ι Έργοληψιών
  157.—
  • ΙΙυριτ'.δοποΐΕίου
  96.—
  ■ "Ελλην. Ηλεκτρικήν
  132.50
  ι
  • Δημοσίων "Εργων
  55.25
  Ε1κο:άφραγκον
  24.60
  Χρνσός
  Γαλλίας δψεως
  124.—
  κα»
  Αγγλίας » ^1.20.—
  Χΐινάλλαγιια
  Μάρκον
  152.50
  β—
  Κορώναι
  130.—
  ———*
  μ. Ό κόσμος ήρχισεν άπό τούδε νά
  συρρέη. Ελήφθη πρόνοια δπως προ-
  ληφθΤ) δ συνωστισμός, κατά την ά-
  ποβίβασιν τού Αύτοκράτορος, νά φυ-
  λάσσωνται αί είς την πρό τού λιμέ¬
  νος πλατείαν δίοδοι παρά στρατιω¬
  τικάς δυνάμεως, άπαγορευομένης της
  εκείθεν διαβάσεως των πολιτών.
  Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ
  Μαρτίου.
  (^Ιδιαίτερον τηλεγραφ. «Χρό-
  V»·»»).—
  Άπό τής 5ϊας μ. μ.
  κόβμος άπειρος ήρχισε νά αυρ-
  μέη πρό τής Βασ&λικής άποβά-
  θρας άναμένων την άποβίβασιν
  τού Αύτοκράτορος. Είς τας *
  καί 3Ο' ήρχισαν να προσέρ¬
  χωνται οί έπέαημοι, λαμβάνον¬
  τες θέσιν πρό τής Βασιλικής ά-
  ποβάθρας. Πρώτοι κατέφθαααν
  οί κ.κ. Σκουζές, ό Νομάρχης,
  ό —ήμαρχος, πάσαι αί πολιτι¬
  καί καί στρατιωτικαί Αρχαί, ό
  κλήρος, ό άρχιεπίηκοπος των
  καθολικών καί ολόκληρον τό
  διπλωματικόν βώμα. Οί μαθη¬
  ταί τού σχολβίου των Έφέδρων
  παρατάσσονται πρό "ίής Βασιλι-
  κής άποβάθρας, εις λόχος Πέ
  πεζικοΰ, άπο τής άποβάθρας
  μέχρι των Άνακτόρων. Μετ*
  ολίγον φθάνει καί ή μουοική
  τής παλαιάς Φιλαρμονικής το-
  ποθετηθεΐαα επί τής πλατείας
  τής ά«ο6άΟοας.
  ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ! ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  Είς τάς 3 καίΐδί' λέμβος τής
  «Άμφιτρίτης» άποβιδάζε! τόν
  αύλάρχην κ. Παπαδιαμαντό-
  «ουλον, τόν κ. Παπαρρηγό-
  πο.υλον καί τούςυπααπιοτας τού
  Ιΐαβιλέως κ. Βακάλογλουν καί
  Κ,αυν-ουριώτην. Εις τάς 3 καί
  3Ο* άτμάκατος έκ τής «Άμφι-
  τρίτης» άποδιβάζει είς την απο¬
  βάθραν τάς Α. Β. Υ. τόν Διά¬
  δοχον, τόν πρίγκηηα Νικόλαον
  κο«ί τάς πριγκηπίσσας Σοφίαν
  καί Ελένης. Ό λαός ζητω-
  κραυγάζειενθουβιωδώς. Αί Α.
  *Υψηλότητες χαιρετίζοκν τόν
  κ. Σκουζέν καί τάς αρχάς τής
  πόλεως. Μετ' ολίγα λεπτά ή
  βασιλική άτμάκατος άποβιβάζει
  τόν Βαβιλέα. Ό λαός ζητω-
  κραυγάζει πάλιν ένθουαιωδώς,
  έν ώ ή μουσική άνακρούει τόν
  βασιλικόν υμνον καΐ ό στρατός
  αποδίδει τιμάς.
  Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΓΟΥ¬
  ΛΙΕΛΜΟΥ
  Την 3 «αί 45 ακριβώς άποβιβά-
  ζεται είς την άποβά&ραν δι' άτμα-
  κάτου, άνευ τοϋ αϋχοκρατορικοϋ σή-
  μαχος, δ Αΰτοκράιωρ Γουλιέλμος.
  Πάντα τα εν τω λιμένι πολεμικά καί
  τό φρούριον χαιρετίζουαι την άπο-
  βίβααίν τού διά των κεκανονΐσμέ-
  νων βολών. Ή μουσική άνακρούει
  τόν αντοκρατορικόν νμνον, δ στρα¬
  τός αποδίδει τιμάς έν φ δ λαός έκ-
  απα, είς φρενητιώδεις ζηπ» κραυγάς.
  Ή ατιγμή άφαντάοτως μεγαλοπρε-
  πής. Κατ' επιθυμίαν τοϋ Αύτοκρά¬
  τορος ή μονσιχή παύει.
  Ό Βασιλεύς παρονσιάζει είς τόν
  Αντοκράτορα τόν κ. Σκονζεν, τόν
  Νομάρχην, τόν Δήμαρχον καΐ τάς
  στρατιωτικάς καί πολιτικάς Αρχάς.
  Τόν Αύτοκράτορα άποβιβαζόμενον
  προσφωνεΐ γαλλιστΐ ό Αήμαρχος κ.
  Κάλλος, άποοτείλας άπό πρωΐας είς
  την θαλαμηγόν «Χοεντζάλερν» βα-
  ρύτιμον άν&οδέσμην. Ή ΰυγάτηρ
  τοΰ ενταν&α προξένου της ΓερμανΙας
  χ. Σπέγγελιν προσέφερεν είς τόν
  Αύτοκράτορα λαμπράν άνθοδε'σμην.
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
  Ό Βασιλεύς μετά τοθ Αΰτοκρά-
  τορος καί τής πριγκηπίσσης Σοφίας
  προγωροθν πβζ·^ καί εξέρχονται της
  πύλης τού Άγίου Νικολάου. Έκεϊ
  έπιβαίνουσιν^μάξης. Ή πριγκήπισ-
  σα ΣοψΙα κάθηται είς τιμητικήν Θέ¬
  σιν. 'Απέναντι αυτής ό Αύτοκράτωρ
  έχων έκ δεξιών τόν Βασιλέα.
  Είς έτέραν άμαξαν έπιβαίνουσιν
  ό Διάδοχος, δεξιςΐ αυτού ή πριγκή-
  πΐσσα Ελένη καί άπέναντι ό πρίγ¬
  κηψ Νικόλαος.
  ΑΙ άμαξαι άνέρχουται διευθυνό-
  μεναι πρός τα Άνάκτορα. Τό πλη-
  Θος, κινοΰν μικράς γερμανικάς ση-
  μαίας, ζητωκραυγάζει ένθουσιωδώς
  υπέρ τοϋ ΑΟτοκράτορος, όστις χαι-
  ρετίζει μειδιών. Ένθουσιασμός άπε-
  ρίγραπτος. Ό Γουλιέλμος έκφράζε-
  ται ένθουσιωδώς διά την γενομένην
  αύτω θαυμασίαν ύποδοχήν.
  Ό Αύτοκράτωρ καϊ ή Β. Οίκογέ-
  νεια κατέρχονται των άμαξών έντός
  τοϋ έσωτερικοΰ περιβόλου των Άνα¬
  κτόρων καί άνέρχΌνται είς αύτά,
  ένθα άναπαύονται επί τίνα λεπτά.
  Ό Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος ώυόμα-
  σε τόν Βασιλέα ναύαρχον τοϋ γερ-
  μανικοϋ στόλου.
  ΕΙΣ ΤΟ «ΜΟΝ ΡΕΠΟ»
  Μετ' ολίγον ό Αύτοκράτωο καί ή
  Β. Οίκογένεια έπιβαίνουσι των ά¬
  μαξών, κατά την ιδίαν τάξιν καί
  διευθύνονται είς τό έξοχικόν άνάκτο-
  ρον «Μόν Ρβΐϊό» έν μέσω το·3 άπερι-
  γράπτου ένθουσιασμοΰ τοΰ συνωστι
  ζομένου πλήθους, άπό των Άνακτό¬
  ρων μέχρι δλου τοϋ μήκους τ/]ς λεω-
  οόρου Αύτοκρατείρας Έλισσάβ'ετ.
  Τάς βασιλικάς άμάξας άκολου-
  θοΰσιν άμαξαι φέρουσαι την ακο¬
  λουθίαν τοϋ αύτοκρά,τορος έκ των κκ.
  Έίλεμπούργκ Μ. Αύλάρχοι» καί
  άρχηγοΰ τοΰ Πολιτικοΰ Οΐκου, των
  στρατηγών ντέ Πλέσσεν καί φόν
  Σάλ, γεν. ύπασπιστών, τοΰ ναύαρ¬
  χον Βαρώνου Φόν; Λέντερ Μπιμ-
  πράν, τοΰ στρατηγοΰ κόμητθς Φόν
  Έλζων, τοΰ Φόν Σέν προσέδροο ύ-
  πουργοθ, τοΰ Φόν Βαλεντίνι άρχηγοΰ
  τοϋ ίδιαιτέρου γραφείουτ?,ς Α.Α.Μ.
  τοΰ άντιναυάρχου φόν Μύλλερ στο-
  λάρχοι», φόν Φρίντεμπουργκ ύπασπι-
  στοΰ τ^ς Α. Α. Μεγαλειότητος καί
  τούς κ. κ. Παπαδιαμαντόπουλον,
  Παπαρρηγόπουλον καΐ τούς ύπασπι-
  στάς κ. Κουντούριώτην καί Βακά¬
  λογλουν.
  ο καταπλουσΊγον θωρηκτον
  ΚΕΡΚΥΡΑ, 29 Μαρτίου. (Ι¬
  διαίτερον τήλεγράφημα «Χρόνον»)
  ώρα6.3θ').—Τήν5.30' μ.μ. κπ-
  τέπλευσαν είς τόν λιμένα μας τα
  θωρηκτά «Ψαρά» καί «Σπέτσαι».
  Άμα τφ κατάπλφ των έχαιρέτισαν
  διά των νενομισμένων βολών την
  γερμανικήν σημαίαν.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
  Την εκτην εσπερινήν έπέστρεψαν
  έφ* άμαξών έκ τοΰ έξοχικοϋ άνα-
  κτόρου «Μόν Ρεπό» είς τα έντός
  τής πόλεως άνάκτορα ό Γουλιέλ¬
  μος καί ή Βασιλική Οίκογένεια.
  Την εσπέραν δίδεται πρός τιμήν
  τοΰ Γουλιέλμου βασιλικόν δείπνον
  είς τ* άνάκτορα.Είς την κάτω πλα¬
  τείαν έτοποθετήθησαν πολλά πυρο-
  τεχνήματα, άτινα θά καώσι την νύ¬
  κτα πρός τιμήν τοΰ Αύτοκράτορος.
  Όλόκληρος ή πόλις ευρίσκεται επί
  ποδός πανηγυρίζουσα.Ή κάτωκαΐ
  άνω πλατεϊα κατάμεστοι κόσμου.
  ΑΠΟΝΟΙΥΙΗ ΠΑΡΑΣΗΠΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥΑΥΤΟ-
  ΚΡΑΤΘΡΟΣ
  ΚΕΡΚΥΡΑ, *9 Μαρ¬
  τίου. (Ιδιαίτερον τήλεγράφη¬
  μα «Χρόνου») Ιϋεσονύκτιον.—
  Ό Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος
  άπένειμεν είς τόν Νομάρχην
  καί τόν Δήμαρχον τό παράβη-
  μον των Ταξιαρχών, είς τούς
  κ. Θών, ΙΙαπαοιαμαντόπουλον
  καί Τβέρνοβιτς τόν Ταξιάρχην
  τού Στέμματος, είς τόν κ.
  'Όφμαν, τόν Ταξιάρχην τού
  ερυθροΰ —ίταυροΰ, είς τούς
  κ. κ. Ίωαννίδην καί Σαράτβο-
  γλουν τόν χρυοούν έρυθρόν
  Σταύρον.
  'Επίαης διάφορα κατωτέρα
  παράαημα είς τούς κ. κ. Γεννά-
  βην, Βάλβην, Ζέρβαν, Ραφα-
  λιάν διευθυντήν Άστυνομίας,
  Μομφερράτον, Κοσκινάν,υπο-
  λοχαγούς καί μυβτικούς άατυ-
  νόμους. Έπίσης είς τούς άξιω ■
  ματικούς τής «Άμφιτρίτης»
  διάφορα παράβημα.
  ΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 29 Μαρτίου.—
  Ό «Χρόνος» πληροφορβΐται έκ
  Θεσσαλονίκης δτι ή κατάστασις
  καθίσταται επί μάλλον καί μδλλον
  ταραχώδης. Οί σχισματικοΐ καί τα
  τούρκικα στραΓεύματα καθ" εκά¬
  στην άλληλοσυνκροΰονται καί άλ-
  λλ^
  Α. Π.
  Ωρα 5η Πρωτνη'
  Τ Η Χ*Κ^ Η Τ Η Χ
  Η
  ©ΟΡΥΒΩΔΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ
  ΠΑΡ' ΟΑΙΓΟΝ ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΤΟΥ», ΧΡΟΝΟΥ"
  ΧΑΜΙΑ, «Ο Μαρτίου.—
  Σήμερον μετέφερεν ένναΰθα τό
  αγγλικόν καταδρομικόν τούς
  9 αίχμαλώτους τής Κανδάνου.
  'Ολόκληρος ή πόλις των
  Χανίων τους ύπεδέχθη ζητω-
  κραυγάζουοα καί τούς παρηκο¬
  λούθησε μέχρι των φυλακών.
  Τό πλήθος ε?τα άπ*τέλ$α*
  μεγάλην διαδήλωσιν, διευθυν
  Οεϊσαν είς τόν ναόν ένθα ωμίλη¬
  σεν ό κ. Γελενάκης.
  Έκ τού Ναού διηυθυνθη
  ή διαδήλωσις είς την πλα¬
  τείαν, Ενθα επήλθε σύγκρουβ'.ς
  μετά τής Χ.ωροφυλ'ακής εύτυ-
  χώς άνευ δυσαοέοτων.
  Απηγορεύθη είς τούς διαδη-
  λωτάς νά άναρτήσουν την ελλη¬
  νικήν σημαίαν είς τό Δημαρ¬
  χείον.
  Παρ' ολίγον νά επέλθη αίμα-
  τηρά βύγκρουαις.
  Αυριον ό λαός προαεκλήθη
  είς πάνδημον συλλαλητήριον,
  όπως άποοοκιμάση την Κυβέρ¬
  νησιν οιά την άπέναντι τού κινή-
  ματος στάσιν της·
  Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
  Ο ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΧΑΝΙΑ,29 Μαρτίου,ώρα
  4.1Ο μ.μ. (Κρυπτογραφικόν,
  άτελώς διαβιβασθέν). Σημερι¬
  ναί έκ Θερίσου πληρο»ορία6
  άναφέρουν, ότι ή κληθεϊαα έπα-
  ναατατική βυνέλευβις ήρξατο
  των εργασιών της.
  Ώς πρόεΠρος έπροτάθη ό
  Ιω. Σφακιανάκης. Άντιπρόε-
  βρος εξελέγη ό κ. Μάνος.
  ♦Η Βουλή εκλήθη την 7 Α¬
  πριλίου. 'Έλήφθηβαν αυβτάσεις
  έξ Αθηνών, όπως πρό πάαης
  νομ,οθετικής εργασίας κηρύξη
  την ένωσιν τής Κρήτης μετά
  τής «Ελλάδος.
  Ό Ζερβός συνελήφθη. (Πι¬
  θανώς ό ίατρός Ζερβός, όστις
  άνήκων είς τό τρίτον κόμμα
  προσεχώρηοεν είς τούς επανα¬
  στάτας)·
  Ο
  ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΜΑΠΩΝΙΑΣ
  ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΟΝΔΙΝΟΐν, »9 Μαρ¬
  τίου. — Τηλεγραφούν έκ Σιγ-
  καπόρης, ότι αί Ηνωμεναι
  Πολιτειαι τής Άμερικήςάπέ
  στειλαν έ'να στολίσκον, όπως
  περιπλέη πέριξ των νήσων 33ου-
  λοΰ καί Παλούαν, Ζνα παρ¬
  εμποδίση τόν ρωσικόν στόλον
  ή τόν Ίαπωνικόν κα>, χρησιμο-
  ηοιήσουν τάς νήσους ταύτας
  πρός επισιτισμόν ή άλλως πως.
  ____ Α. Π.
  ΠΟΥ ΚΑΤΕΠΑΕΥΣΕΝ_0_Ρ2ΣΙΚ0Σ ΣΤΟΑΟΣ
  ΤΟΚΙΟ, «9 Μαρτίου. ( Ύ-
  πηρεσία Χαβάς). — "Εκθεσις
  υπό χθεσινήν χρονολογίαν αφι¬
  χθείσα είς τί» υπουργείον των
  Ναυτικών πληροφορεΰ ότι ό
  Ρωσικός στόλος έλιμενίσθη
  χθές την πρωίαν είκοσιπέντε μί-
  λια βορβιανατολικώς τής νήσου
  Μάγκι είς τό άρ/.ιπέλαγος τής
  Άνάμπας.
  Α. Π.
  ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΘΩΡΗΚΤΑ-— ΜΥΣΤΙΚΑΙ
  ΑΙ ΚΙΗΣΕΙΣ Τ2Ν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 29 Μαρ¬
  τίου.—Τα εκ Σιγκαπόρης τη-
  λεγραφήματα άναφέρουν ότι ό
  ρωσικός στόλος, όστις εθεάθη,
  περιελάμβανε μόνον δύο θωρη¬
  κτά. Άγνοούνται αί κινήσ&ις των
  'έξ άλλων θωρηκτών μβτά των
  συμπληρωμάτων των καταδρο-
  μικών καί αντιτορπιλλικών.
  "Ένεκα τής γειτνιάσ&ως των
  έμπολέμων, όλαι αί κινήσεως
  των κρατούντα! μυατικαί, άγ-
  γέλλονται δέ μάλιστα ψευδεΐς
  αυτών κινήσεις, όπερ έξηγεϊ την
  άντίφασβν ητιςενίοτεπαρατηρεΐ-
  ται είς τας άφορώσας τάς δια-
  θέσεις των άντιπάλων στόλων
  είδήσεις.
  ____ Α. Ο.
  ΟΙ ΡδΣΟΙ ΕΙΣ_ΤΟ ΣΑ'ΓΓΓΟΗ
  ΠΕΤΡθνΠΟΛΙΪ, 29
  Μαρτίου.— Α,ιαδίδεται μετ'ε¬
  πιτάσεως, ότι ό στόλος τού
  ναυάρχου Ρο'Οζεατένβσκη κατέ-
  πλ&υσεν είς τό Σαϊγγόν όπως
  προβή είς επειγούσης έπισκευάς
  καί αναμείνη τόν στόλον τού
  ναυάρχου Νεμπονκατώφ.
  Α. Π.
  Ο ΠΟΑΕΜθΓκΑΤΑ ΞΗΡΑΝ
  ρας μόνον παραστάσιιςεΐίέτι τόν «Βοκκάκιον»
  την «Πιτ'ιτ μπριμπέ», την «Μασκότ», καί τε-
  λιυταίαν μ£αν θεαματικωτάτην ιταράσταβιν τό
  αΣημίΐωματάριον τοΰ Διάβολον)».
  ΧΘΙ« αφίχθησαν Ικ Τεργέ?της 4 όξύφωνοί κ.
  Ίωβήρ Μαοΰρο, ό βαρύτονος κ. Κάαιλλθί Σά-
  ίιο καί ή α' ύψίφωνοί Τζίνα Μάζους, οΐνινι< θά δώβωδΐ την προϊΐχή ίβδομάδα Εν κονβέρτο ωωνητικών. ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 99 Μαρ τίου.— Τα έκ τού πολέμου τη- λεγραφήματα δέν άναφέρουν τί- ποτε τό ενδιαφέρον. Α. Π. Θεατρικα ΔΗ·|ΙΟΤΙΚΟΝ. Άποψε τταίζιται ή «Δόνιΐ Ζουανίτα» κατά γενικήν αναζήτησιν. Καίτοι καί χθις πάλιν τό θέατρον ήτο κινόν έλ—(ζ«- ται, ίτι άπόψε το κοινόν Οά ΰπιρπληρώστι αδτύ άφοθ τό «ανχθησόιιε>ον κωμειδύλλιον
  είνε έξ Ικΐίνων τα ο ποία Οπεραοεβκουν.
  Ό Θ(α«ο4 τήβ χ. Σουαρίζ ββ-βώ— τίσσ*-
  Κατά τοβ κύρου; τής ίκλογής τΐϊύτης Ινι-
  χειρίϊθησα* ιΐς τ&ν κ. Νομάρχην Ήλΐίας υπό
  τοΰ άποτυχίντος ύποψηφίου βουί.ευτοΰ κ.
  Τσαδλή τέσσαρες ένβτάσεις, πάσαι υπό χρο¬
  νολογίαν δευτέρας Μαρτίου τρ. έ'τους.
  Α'.
  Ή πρώτη τούτων άπευθύνεται κατα τοΰ
  κθρους τής έκλογής "Ηλιδος καί στηρίζεται
  ί'.ς τό γεγονός, ό"τι είς τό Β' ταήαα τοΰ
  Δήαου τούτου οί Στεφανόπουλοι ίφωδίαβαν
  τοϋς άντιπροβώπους των ύποψηφίων τρΰ συν-
  δυασμοΰ των μέ βφαφίδια (κ πυρίτιδος, τα
  όποΐα ούτοι Εδιδον είς τοϋς έκλογεΐς τής άν-
  τιθέτου αυτών μερίδας κα'ι τα ο ποία ριπτό-
  μενα υπό τούτων ι'.ς τό 0X1 των καλπών
  αυτών διελύ&ντο ιΐς κόνιν ϊδριθεϊσαν έν
  ταίς κάλπα'.ς αυτών, δι' έκλογέων δέ
  τής ίαπιστοσύνης των ϊρριπτον ιΐς τα Ν ΑΙ
  διπλα «ραγματικά βφαιρίδια καί οϋτω διά
  τής μεθόδου ταύτης μετέβαΧλον είς λευκά τα
  υπό των άντιπάλων των έκλογέων ριπτόμενα
  έν ταίς κάλπαι.ς των μαΰρα.
  Είς τό τρίτον τμήμα τοδ αύτοΰ δήμου,
  ενω ίν καλοκαιρ(α ουδέποτε ίψηφοφόρησαν
  πλέον των 500 έκλογέων, κατά την εκλογήν
  τής 20ής Φεβρουαρίου έ. Ι. έψηφοφόρησαν
  684, καθόίον οί Στεφανόπουλοι, καταχρώμε-
  νοι τής έν τω τμήαατι τούτω ύπεροχής των,
  εΐσήγαγον ταυτοχρόνως πολλούς έκλογεΐς έν
  τω τόπω τής ψηφοφορίας δ·.1 ών ένέπνιυσαν
  τον φόβον, επέφερον την σύγχυσιν καί διά
  τούτων έψηφοφόρησαν πολλοϋς, άπόντας τοΰ
  τόπου τής ψηφοφορίας, ό*τι οί κατοικοι τοΰ
  τμήυ,ατος τούτου παραχειμάζουν άπαντες είς
  Άμα'λιάδα,ήδί έταιρεία τοΰΣιδηροδρόμου κατά
  τόΣάββχτον καί τήνΚυριακήν τής έκλογής έξέ-
  δωκι μόνον 350 εΐϊΐτήρια καί επί τέλους ϊρ-
  ριψαν πολλά σφαιρίδια πλεονάζοντα είς τάς
  κάλπας τοΰ συνδυασμοΰ τοΰ Κρΐϊτενίτου ιΐς
  τα 0X1, είς δέ τάς Ιδικίς των είς τό ΝΑΙ,
  καί οίίτω ένω εαυτούς ουδόλως Εβλαψαν, τοΰς
  Κρεστενίτας έ'βλαψαν κατά τό υοβόν τού πλι-
  ονάσματος.
  Β'.
  'ΙΙ δευτέρα ϊνστασΐς τοΰ Ιδίου άπιυθύνεται
  κατά τοΰ κύρους τή; έκλογής τοθ Α'. τμή-
  ματο; τοΰ δήμ,ου Οουπρα?£ων. Δι' αυτής ύπο-
  στηρίζεται, ό'τι ένώ ή έκλογή Ενικα τοθ χει-
  μώνο; καί κοινη συναινέσει πάντων των με-
  λών τή; έπιτροπή; καί των άντιπροσώιτων
  των ύποψηφίων ανεβλήθη διά πράξεως κατα
  χωρισθιίϊης είς τα πρακτικά τή; έκλογής κ*1
  τουτο εγένετο γνωστόν ιΐ; τού; έκλογεΐς, ιτερί
  την 11 ώραν ή έπιτροπή επιστρέψασα είς τά'ν
  τόπον τή; ψη·ίοφορ£α;, έκήρυξε την ϊναρξιν
  αυτή; καί οΰτω; ένηργήθη ή ψηφοφορία, άλλά
  300 έκλογιΐ; Κριστινιτικοί άπιλθόντι; δέν
  έψηωοφόρηΐαν καί οδτω ή μεγάλη τούτων
  πλιιοψηφΐα μετεβλήθη ι'.ς μικράν.
  Γ'.
  Ή τρΐτη ϊνσΐαβις άπιυθύνεται κατ* τοθ
  κύρου; τής έκλογής τοΰ Β' τμήματος τοΰ
  δήμου Πηνειίων καί στηρίζεται ιί; τόν λόγον
  τή; παρανόμου συγκροτήσεω; τή< έφορευτικής έπιτροπή;, διότι προσήλθον καί έ'λαβον μίρο; ό φυγόδικος Κανέλλος Κοτσομύτη;, καταδιω- κόμενος διά το5 δπ'άρ. 3,535 (1904) έντάλ- ματοί τοθ άνοτκριτοθ Ήλείας καί των ΰπ' άρ. 182Υ καί 530 (1902) βουλιυμάτων τοθ συμ¬ βουλιον των ΙΙλημμίλειοδικών Έλείας καί 6 θάνος Κοτσομύττις''φυγό'ποινο< ύπ' άρ. 3317 (1903) άποφάβε< με/ειοδιχ«ίου Ήλιίας, άμφότε^· -- . των Στεφανοπούλων, ώς καί τα λοιπά μ.»Αη. "Οτι μή ύπάρχοντος αύτόθι δ1"0""114,0" προ,ώπου, ή έφοο,υτική έπιτροπή άντ. βτρΜΐωτνΧής δυνάμ«ως έκά)ε«ν έν τω τής ψηφοφορίας ένόπλους, βτρατβλβγ τούτους έκ τοΰ κόααατος Σ,εφανοπουλων δπά τό χράτος τοΰ ούτως ίαπνευβθεντοβ βου εκηρύχθη ή Ιναρξις τής ψτ.φ»»»βΙ««. ρόντε; εψήφισαν δι' άπόντα;, )ο<; Κοτβοαυτης παρηκολούθει τού;ι γη?γ«" ροΰντας έκλογείς είς πά?ας τας κάλπας μ πνέων τόν φόβον, δ'τι εψήφισαν η παρκτα καί άποβιώσαντα, ό'τι τοντο έπιτροπή, διά πράξεως της έμείωσε ι μέν των ψηφοφορτ,σάντων, διοΡ0.ωα.α?ΐΗ0 * προφανώς ώς νόθα έλεγχόυ,ενα καί εντεύθεν προέχυψαν πλεονάζοντα σφαιρίδ'.α εΚ τ«ς κάλπας. >Η τετάρτη ϊνβτ«ι« ά«ΐι»Ούνετ« κατά τοΰ
  κύρους τής έκλογής αμφοτέρων των τμημάτων
  τοΰ δήμου Λαμ,πιίας. Δι'αυτής ύποστηρίζ.-
  τ«, δτι αμφότεραι αί έπιτροπαί άνήκουσαι
  είς τους ΣτΓφανοπούλους έδέχθησαν είς ψηφο¬
  φορίαν 450 φυγοδίκου; καί φυγοποίνους, πα¬
  ρόντος καί άνεχομένου τούτους τού «^«««ο»
  αντιποοβώποο χ. Τίάντχ πρωτοδίκου Ηλ»(«ς,
  ότι είς τοΰς γυναικωνίτας των βκκ**,σιων.
  έν αίς εντ,ργεϊτο ή έκλογή, ετοποθέτησαν ένό¬
  πλους, τοϋ; πλεί,τους φυγοδίκου; καί φυγο-
  ποίνου; καί υπό τό χράτο; τοΰ οϋτως έμπνευ-
  σθέντος φόβου εκήρυξαν την έ'ναρξιν τής ψηφο¬
  φορίας.
  "Οτι ή έπιτροπή κατεχώριι ε'.ς τό πρωτό¬
  κολλον τής ψηφοφορίας έχΤλογεΙς άπόντας τοθ
  τόπου τής ψηφοφορίας, οί δέ άντιπρόσωποι
  τοΰ βυνδυασαοΰ των Στεφανοπούλων έπιπτον
  τα σφαιρίδια είς τάς χάλπας είς τό λευκόν,
  ίνα βυμπληρώσι τόν αριθμόν των ψευδωβ έγ-
  γραφέντων έν τω πρωτοκόλκω, άλλά τοιαυτα
  εΌριπτον άνευ ύπολογιτμοΰ καί ευρέθησαν είς
  τάς κάλπα; των πλείονα σφαιρίδια των φαινο-
  μένων έν τω πρωτοκόλλω ώ; ψηφοφορηβάντων.
  "Οτι είς τό' Β' Τμήμ* έκ των καλπών πάντων
  των αντιθέτων έ'λειπον βφαιρίδια άπό 40 2ως
  80, διότι οί Στεφβνοπουλικοί δΐν κατοΐρθω-
  σαν ν4 τα ρίψουν είς τάςκάλπας τούτων μαΰρα
  ένω έρριψαν ταυτα /ευκά είς τάςίδι*άς τωνκαί
  οίίτω ένω προσήλθον καί έψηφοφόρηβαν πρα-ν-
  ματικοί έκλογείς περί τοΰς χιλίους κατωρ¬
  θώθη νά έγγραφώσιν είς τό πρωτόκολλον τής
  ψηφοφορίας, ώ; ψηφοφορήιαντες 1500, ήτοι
  πλειότεροι των ό'σων έψηφοφόρησαν κατά την
  εκλογήν 1902, ό'τε ήτο καλοκαιρία, ένω ήδη
  ήτο χειμών.
  Ώς πρός την πρώτην ϊνσταβιν την κατά
  τοΰ κύρους τής έκλογής τού Β' τμήαατος τοΰ
  δήαου "Ηλιδος την στηριζομένην είς την χρή¬
  σιν των |χ πυρίτιδος βφαιριδίων, έκ των παρά
  τοΰ ένιστχμένου έπικχλουμένων πρακτικών
  διαλογής βεβαιούται ού μόνον δτι είς τό ΟΧΙ
  τήςκάλπηςτοΰ ύποψηφίουΓεωργίου Μπαμπάλη
  ευρέθησαν σφαιρίδια έκ πυρίτιδος άκέραια χαί
  πολλά τετριμμένα, άλλά τό γεγονός τουτο,
  ένω άποδεικνύει την πρός νοθίίαν πρόθεσιν
  τού ά«τ·.προ9ώπου τοΰ Μπαμπάλη επί τής
  κάλπης ταύτης, ουδόλως άπτεται τοΰ κύρους
  τής έκλογής. διότι δ Μπαμπάλης, ϊ'.ς ου την
  χάλπην ευρέθησαν τα έκ πυρίτιδος σφαιρίδια,
  είνε άποτυχών· αί δέ ένβτάσεις αί αφορώσαι
  το τρίτον έκλογικόν τμήαα τοΰ αύτοΰ Δήμοιι
  απίθανον κρίνονται, τό μέν διότι κατά την
  διάρκειαν τή; ψηφοφορίας ουδέν ηγέρθη πα¬
  ράπονον «ΐτϊ πρός την επιτροπήν εΐτι πρός
  άλλην τινά" Αρχήν, ούδ' ύποσττρίζεται
  δια των εγγράφων ένστάσεων τοιοΰτό τι,
  τα δέ επί π/.έον εδρεθέντα «1« πάσας τάς
  κάλπας βφαιρίδια άφηρέθησαν χατά τα* νό¬
  μον άπό τό ΝΑΙ, έκ δέ τής χατηγορουμένης
  χατά την ψηφοφορίαν ά ταξίας δι' άθρόας
  συγκεντρώσεως των έκλογέων Απλώς ύπόνοια
  νοθείας δύναται νλ βυναχθί), άνίβχυρος νά
  πείϊη περί ωρισμένης νοθείας, διότι ή άθρόα
  συνέλευσις των έκλογέων πρός ψηφοφορίαν,
  εΐνι βυνήθης κατά τής εκλογάς καί δέν μαρΓ
  τυρεΐ νοθείαν· ϊτι δέ όφεθ,ετΐι είς την κακο¬
  καιρίαν καί τό επίσημον τής ημέρας τής ψη¬
  φοφορίας, άλλ' επί τέλους καί άν τι ϊκτροπον
  συνίβη αύτόθι δέν δύναται τις ν' άμφιβάλλτ)
  ότι καί οί Κρεστεν.κοί, όντες μάλιστα Κυβερ-
  νητικοί, δέν ϊκαμον χρήσιν ομοίας φύσεως
  έκλογικών παρεκτροπών έν τοίς τμήααβιν ό'-
  που ύπερέχουσι τώιΐ άντιπάλων των.
  Ώς πρός την δευτέραν ίνστασιν την κατά
  τής έκλογής τοΰ Α'. τμήματος τοΰ Δήμου
  Βουπρασίων αθτη έλέγχεται άνακριδής, διότι
  πράξις άναβολής τής έκλογής έν τω πρωτοκόλ¬
  λω των πράξεων δέν ύπάρχει κατακεχωρισμένη,
  ουδέ χατά τής ενάρξεως τής ψηφοφορίας εγέ¬
  νετο σχετική τις Ενστασις ή αλλη τις άναφορά
  ή μήνυίΐς πρός τίνα των έπ.τιτρααμένων Άρ-
  χών Δικαστικόν αντιπρόσωπον ή Ιφορον των
  άντιπροσώπων τής Δικαστικής άρχής, ούδ'οδ-
  τος έν τή εκθέσει άναφέριι τι περί τής άναβο¬
  λής Τής έκλογής ούδ' έκ τής έπισταμένης έξι-
  τάσεως τοΰ σχετικοΰ πρωτοκόλλου βυνάγεται
  ύπόνοια εξαφανίσεώς τής άναβλητικής πράξεως.
  Ώς πρό; την τρίτην ϋνατασιν την άπευθυ-
  νομ,ένην κατά τή; έκλογή; τσΰ Που ταήματος
  τοΰ Δήμου Πηνειΐων τεκμαίρεται μέν έκ τής
  άορίστου φράσεως τής ύπ' αριθμόν 4 πράξεως
  τής έπιτροπής, δτι ή έξωτερική φΰλαξις των
  καλπών ανετέθη είς ιδιώτας, άλλά τουτο ουδε¬
  μίαν άσκεϊ επιρροήν, άφοΰ δέν ύποστηρίζεται
  ό'τι έ'λαβε χώραν νοθεία τις καί άφοΰ διά των
  έπομένων πράξεων 5 καί 6 βεβαιούται τό ά-
  λύμαντον των σφραγίδων υπό τι τής επιτραπή;,
  χαθ' ής ούδεμία άπευθύνεται μομφή, καί έν-
  νέα άντιπροσώπων, ή δέ έν τώ τμήματι τού¬
  τω παράστασις διχαστιχοδ άντιπροσώηββ τίθη-
  βιν έκποδών πάσαν περί νοθιίας ύπόνοιαν,
  οϋτω ή υπό τής έπιτροπής γενομένη διά τής
  ύπ' αριθμόν 10 πράξεως τής προβωπο-
  γραφείσης χαί υπό των άντιπροσώπων τής
  δ'.οικητικής χαί δικαστικής Άρχής μνεία,
  ό'τι οί υπό τοΰς αδξοντας άριθμ'>ΰς 274 χαί
  363 τοΰ πρωτοκόλλου τής ψηφοφορίας ενε¬
  γράφησαν δΐς, δτι άπό τοΰ αριθ. 540 εγένετο
  μεταπήδηβις είς τόν αριθμόν 542 καί άπό των
  329 ιΐ; τόν αριθμόν 340 καί οϋτω Ινω πράγ-
  ματι έψηφοφόρηβαν 678 προκύπτει ' έκ τοθ
  πρωτοκόλλου εσφαλμένως, ό'τι εψήφισαν 687
  ήτοι επί πλέον 2 αποτελεί έκλογικήν παράβα¬
  σιν έπηρεάζουσαν τό άποτέλεβμα τής έκλογής
  ουδέ δύναται νά συναχθη ούδαμόθεν δτι ή πε-
  ρίσταβις αυτή Ιβλαψε τοΰς ένισταμένους, ούδ'
  αν κριθ·ξί αυτή υπέρ αυτών έπηρεάζει τα άπο-
  τέλεσμα τής έκλογής υπαρχούσης διαφοράς ψή
  φων καθ' δσον συγκρινόμεναι των καλπών τού
  χ. Φούφα τελευταίου έπιτυχόντος βουλευ;ο8
  πρός την τοΰ κ. Ιωάννου Κρεστινίτου πρώτου
  έπιλαχόντος, ύπάρχει διαφορά ψήφων ούχι
  2 ούχι 4 άλλά 58 Φήφων, ούδ' άποδιικνύιται
  ούδοιμόθεν δτι έψηφοφόρηβαν παρόντες άντί
  απόντων ούδ' όρίζιταί τι τοιοΰτο οί δέ Κο-
  τβομύτηδες δέν απετέλεσαν μ{ρο; τή; επιτρα¬
  πή; ταύτης, ώς άναληθώς ΰποστηρίζεται, καί
  έκ των επισήμων πράξεων βυνάγιται, ό δέ δι-
  καστικός άντιπρόβωπος τοΰ τμήματος τούτου
  διά τής άπό 28 Φι6ρουαρ(ου έ.' Ι. εκθέσεως
  τού β·6αιβϊ ότι ουδέν γιγονός αξιοσημείωτον
  χώραν οδτι χατηγγίλθη ιΙβ ,,ι^ .
  βεβαιωθή «αρ' αύΐοθ πρδξί; τις δίδοα,» *
  φορμήν είς ανάκρισιν, άλλ'ίτι ή |χ),ογή "'
  ήθη έν πλήρει τάξει χαί νοί
  γήθη έν πλήρει τάξει χαί νομ.,μότητ·. π)?"
  τού γιγονότος ό'τι ιίς άπάιας τάς χί),πϊ' ']?'
  ρέθησαν «λιονάζοτ— — χιριοΐα τΰ» > Λ.
  πρωτοκόλλω, άλλά τουτο άποδοτίον ι!ς *'
  δρομήν ώς Ικ τής έπι:ωρεϋβι»ς πολ)ώ ι ^**
  γέων. '·"
  Ώς πρός την τετάρτην Ινστβσιν τή» {,
  ρί,,σν είς τό χΰρος ^τής ίκλογής ί»^*
  των τμημάτων τού όήαου Λαμπιίας. *
  Έν τω πρώτω τμή-χατι τού δήμου το>
  παρουϊΐάζιται τό μοναδικόν !βως ι{{ τι .
  χλογικά χρονιχά φαινόμενον, ώ5τε αί χίχπ
  των Στόφΐνοπουλικών νά ίχωσι ψήφβυς ^ ?
  ονας των ψηφοφορηίάντων "έχλογέων ήτβι' Ι
  μέν Κριεκουκιώτης 121, ό "Αγγελος
  II,,
  λιάς 82, 6 Φούφα; 30 χαί ό Χ«τζηγ,^*'
  109, οί δέ Κρεστενικοί πάντες ώς χαΐ 0[ 7'!
  φανοί επί ϊλαττον 28-45 περίπου τού 4)ιχ ,-"
  άριθμοθ των ψηφοφορησάντων. 'ΙΙ Εν τώ χ, 7
  ματι τούτω δπεροχή των ΣτεφανοπουΆι,,ώ,'
  χαταφ'ανής έκ των άποτελεϊμάτων, Ιν ό, ά '
  ενός άποκλείει πάσαν ύπόνοιαν δτι έργ4τ'
  των πλεοναζουσώ/ ψήφων είς τάς Χαλπας τβ·"
  των των Στεφανοπούλων «Τν« οί Κρΐβτενιχβΐ"
  άφ' ετέρου χαθιιτά πιθανόν τό βάβιμον τί'
  ένϊτάβιως δτι οί Στεφανβπουλιχο'ι ένέγρΐ.Ι,
  είς τό πρωτόκολλον τής ψηφοφορίας έχΧΟγ|Γ*
  μή προίελθόντας είς τόν τόπον τής ψτηο^ί
  ρίας, οί 6ί άντιπρόβωποι αυτών, ο1. μάλχΌγ}.
  πιπόλαιοι, άνευ ύπολογισμοΰ, ?ρριψαν ,ι*
  τό ΝΛΙ πλειότερα σφαιρίδια πρός χάλυψι»
  των παρανόμως έγγραφέντων ώς Ιρρτ'Α-η
  έκλογέων, 6 δέ άριθμός των οϋτω «ΐρχΐ
  νόμως ψτ,φοφορησάντων ούδαμόβεν ά)),0.
  θεν δύναται νά βυναχθΐ) ή μόνον έκ τοδ έ>λ*ί-
  ποντος άπό τάς χάλπας των Κρε~ενιχΰν ά·
  ριθμοΰ ψήφων, έκ τού όλικβΰ άριθμοΰ των ώ».
  φοφορηβάντων καί νά παραδεχθή τις δχ,, 0[
  έγγραφέντες κα' ψηφοφορηθέντες ίχλογιΓ{)
  χωρΐς νά προσέλθωΐιν ιίς τίν τόπον τής ψ«!
  φοφορίας,είνε κατά πάίανπιθανότητα 45, άλλΐ
  τό ποίον τουτο είτε άφαιρούμινον άπό τό» τε¬
  λευταίον επι τυχόντα (Ιουλευτήν κ. Φούφιν,
  είτε προστιθέμενον είς τόν πρώτον έΐτιτυχόΎτ»
  χ. Ιω. Κρίστιν'ιτη», χαί αν ύποτιθ-ζ δτι οίτβς
  προσερχόμενος ήθελε δώσε1. πάντως ιίς λ!ιχ^
  λευκάς ψήφους, β"περ απίθανον, ουδόλως ϋ-
  λοιοΰται τό άποτέλΐσμα, δ'.ότι ή διβφορά μ,ι.
  ταξϋ τούτων είνε 58 ψήφων. Πλήν τούτων ΐΎ[.
  κα τή; άθλίας άτμοσφαιρικής κατχβτάϊεΐιΐς
  σφοδρά πιθανόν είνε, δτι χαί τίνες έχλογιϊς
  άντιπαρήλθον χάλπας χωρίς νά ψηφίοωβιν ι!(
  αύτάς.
  Είς τό δεύτερον τμήμα τοΰ Δήμου τούτον
  τό μόνον Ιχτροπον δπιρ παρουσιάζεται, ιΐνι
  δτι ένω έν τούτφ έψηφοφόρηβαν ίν δλω 806
  έχλογιί'ς είς την χάλπην τοΰ Άγγέλου Πιτρα-
  λιά ευρέθησαν είς αέν τό ΝΑΙ ψήφοι 828 ήτ«< επί πλέον των ψηφοφορηίάντων 22, είς δ» «( ΟΧΙ 87, άλλ' ή έπιτροπή εφαρμόζουσα τό< νόιΓον έαιίωίε τάς είς τό ΝΑΙ ψήφους χ«τ' αμφότερα τα χονδύλια 22 χαί 87- 'ΙΙ δέ υπο¬ στηριζόμενη ψηφοφορία φυγοδίχων καί φυγο- ποίνων, άφοΰ κατά την εκλογήν τοΰ τμιήμ»· τος τούτου παρίστατο διχαττικός άντιπρόβω- πος, πρός δν ουδέν ίχετικάν παράπονον εγί¬ νετο η άποδεικνύεται, άπίθανος είνε, άλλ· καί αν έψηφοφόρηβαν τοιούτοι, τουτο εγένετο τή βυναινέσει των διζμαχομένων μερών, αλλω; ουδόλως οδτοι άποκλείοντχι τής έναβκήίίω; τοΰ έκλογικοΰ δικαιώματος, άφοΰ δέν ύποσττ,· ρίζεται ό'τι ούτοι είχον βτερηθή των πολιτικών των δικαιωμάτων, ουδέ δύναται τις νά χιτι- γΙβΥΐ τοϋς τυχόν ψτ,φίσαντας φυγοδίκους χιι φυγοποίνους είς βάρος μόνον των Στεφανοπον- λικών, χαθ' δ«ον έν τ?ί φύσει τοΰ πράγαατο: χείται ώβτε είς πάντα τα πολιτιχά χόμματι νά ύπάρχωσι Χ»ί φυγόδιχοι, οΓτινις πάντοτι, ώς έκ πιίρας γνωρίζομεν τ-$ βυναινέβει των δι*· μαχομένων μερων ψηφίζουν. Έκ των ύπ' δψιν άποτελεσιιάτων βυνίγιται δτι οί μέν Κριστενΐται την υπέροχον αύτώι πολιτικήν δύνααιν Εχουσιν έν τοίς Δήμοι; Λε- τρίνων, είς οθς πλειοψηφοΰσι τοΰς άντιθέτους των κατά 990 ψήφους καί Μυρτουντίων, εί; δν οί αύτοι Κρεστενίται πλειοψηφοΰσι τώ, Στεφανοπούλων κατά 937 ψήφους, ουδείς δέ δύναται ν' αμφισβητήση δτι καί έν τοίς Δή- μοις τούτοις υπάρχουσι φυγόδιχοι χαί φνγό πονοι , Ισως πλείονες των τής Λαμπίίας, οΓ- τινες έψηφοφόρηβαν ανευ άντιρρήσεως. Ό δέ διχαβτικός άντιπρόβωπος πρωτοδ χτ^ κ. Τσάντας, Ιδών την μεγάλην έν τώ δτίμ^ Λαμπείας ύπεροχήν των Στεφανοπούλων χι! ύποπτευόμενος έκλογιχάς παραδάσεις, εΰθίΐί έξ άρχής, ώς προκύπτει έχ τοΰ έν τή σχετ·.χ·ξ άλληλογραφία τηλεγραφήματός τού, ίζήτηαι χαί τω έχορηγήθη ένίηχυσις τής βτρατιωτιχή< δυνάμεως, κατά δέ την ψηφοφορίαν, καθ' ήν παρίστατο καί ό Κρεστενικός ύπο^ήφιος Πι- τραλιάς, ούτος δι' άνθρώπου τήιίτ?(ΐπιβτο!ύ- νης τού έπετήρει τό πρωτόκολλον τής ψηφο¬ φορίας τή διαταγ-?ϊ τοΰ δικαιτικοΰ τούτου άν- τιπροσώπου· κατ' ακολουθίαν αί κατ' αύτω» μου.φαί είνε άνάζιοι πάσης προϊοχής. 'Ο δέ κατά την προφορικήν ανάπτυξιν χατϊ- τεθείς υπό τοΰ ύποίτηρικτοΰ των ένίτάβιω» χ. Ά*δρέου Σπηλιάδη όγκώδης φάκελλος πι· βτοποιητικών έκδοθέντων παρά μή αρμοδίων προσώπω* χαί άνισχύρων πρός απόδειξιν τώι ένστάστων, εύναται νά χρτ,σιμεύβη διά τοί). μή δυναμένους νά μορφώσωσι πεποίθτισιν ιίχ άποχρών λόγος, δπως αΐτήσωνται τόν διορι¬ σμόν άνακριτικής έκ βουλευτών έπιτροχη' πρός αναζήτησιν καί απόδειξιν τής άληθείιί των έν τοίς πιστοποιητικοΐς άναφερομέν«ν. Τούτων δθιν καθ' ημάς οθτως εχόντων χαί άπό πολιτειακής άκόμη απόψεως ίξεταζομί" νού τοΰ πράγματος, αί κατά την έκλογή» τή< επαρχίας Ήλείας κα' ειδικώς είς τα κατηγο- ρούμενα τμήματι λαβοΰβαι χώραν πλημμέ- λειαι είνε άνίβχυροι πρός άλλοίωβιν τοΰ γι· νικοΰ άποτιλέσματος χαί κατ' ακολουθίαν έ· πικυρωτέα ή έκλογή τής επαρχίας ταύτης. (· Έν Αθήναις τή 24 Μαρτίου 1905. Ό είβηγητής Δπμ. Α. Χλωρός Βονλεντη: τής Δωρίδος Τα ιιέλΝ Είμεθα έπιχυρωτιχοΐ διά τούς λόγου; οΟ< περιέχει ή Ικθεσις τοΰ εΐβηγητοΰ, ήτις δΜ νά δημοβιευθ·?) είς τα τεΰχο; ώς ϊκθεσις τί» υπέρ τής επικυρώσεως τής έχλογής άποφαν Οέντων. Α. Φωτήλας. Π. ΜΙΓΑΒΕΑΣ ΖΓρομηθβντής της Βασιλιχΐς ΑύΧήι 'Αλοιφή μιτάλλων, δ:ά τίί« ** ποίας ν.αθαρίζονται καί στιλδώνονται τάχιστΐ παντός είδους μέταλλα καί μίτάλλινα αντ«, κείμενα, τα όποΤα καθί—αντα'. καββρβ *» στΐλδοντα ώς χρυσός. Οΐκονομία καί χρόνου, Βίρνίκια (πολτΌς), βρββευθέντα έν τ»Τς Παγκοσμίου Έ των Παρισίων καί Κρήτης, ποιότητος νρί- στής κλπ. ήγγυημβνης' έχουν την ίδ!Οτη« νά στιλίώνθυν /.αι ν' άνανεώνουν τα ΰποδή- ματα, έν γένει δέ νά τα καθιστοϋν καί μαλακά. Όδός Άγιον Μάρκον «β·