90208

Αριθμός τεύχους

856

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Δ

Ημερομηνία Έκδοσης

3/2/1906

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΠΩΣ ΘΑΚΑΤΑΡΤΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Τί»Ι ΕΠΔΡΧΙΟΝ
  Ο ,,ΧΡΟΚΟΣ'
  ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡ9ΤΗΝ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΝ
  £3 ΟΛΩ Ν
  ΤΡ» ΕΑΑΗΗΙΠΟΝ ΕΦΗίΙΕΡΙΑΟΝ
  ΑΙΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
  Ή διάλυης τ$ς Βουλής επήλθεν
  Ιχρ' ούς δρους προβλέπομεν αυτήν.
  Έπρεπε, κατ' ανάγκην ηθικήν κα'ι
  πολιτικήν, νά δοθή είς την Κυβέρνη¬
  σιν Θβοτόκη καί νά διαταχθή ή ενερ¬
  γεια τώνέκλογώντβ ταχύτερον.Διότι
  καί τα έθνικά πράγματα δσον καί τα
  δημοσία έχουσιν ανάγκην επιτακτικήν
  καΐ άμεσον κυβερνητικάς, άλλά καί
  νομοθετικής αντιλήψεως. Εάν έπβ-
  ΐρορτίζετο μέ την διάλυσιν ό κ. Ράλ-
  λης Οά ήτο μία κατάφωρος βράδβυ-
  σις άτασθάλου, άντισυνταγματικης
  καί άντεθνικής πολιτείας. Άλλά καί
  ή ανάθεσις αυτής είς άχρουν Τποιιρ·
  γεΐον θά ήτο μία καταστροφή πάσης
  κυ5ί|3ν)}ΤνΧης· προνοίας. Ύό Ύπουρ-
  γΐϊον &εο70χη ηλΰεν είς τψ ^Αρχην
  μ£ πρόγραμμα, τοθ οποίον την τε έ-
  οωτκρνκην κα Ιζ,ωιβ^νχην —ολΐΊ.κτ,·»
  ήννίνσε καί ενέκρινεν ή Χώρα. Καί
  κρεπει ή ~ολι«ακή αύτη «ά συνεχι-
  «τ% μέχρις *ύ ή λβίχή <^ος άκο- ψΛ^ϊ. Έν τω μβταξΰ δίμεθα πλέον ή βεβαιοί, 3τι ή <νυ5έρνη«(ς θά επι¬ διώξη, έφ' δα όν τ?) είνε δυνατόν επί τ^ βάσει των κειμένων νόμων, την εσωτερικήν καί εξωτερικόν έπιμέλει- αν των δημοσϊων χά. έθνικών ιτραγ- μάτων. "Ο κ. Θεοτόκης έμπνέεται υπό των χρηστοτέρων προαιρέσβων υπέρ πάσης βελτιώσβως καί μάλι- στα τ5)ς διοικήσεως, ή όποία αποτε¬ λεί την κυρίαν ηθικήν δύναμιν των καλών Κυίερνήσεων. Ιδίως ή περί της δημοσίας ασφαλείας μέριμνα εί¬ μεθα βέ5α.οι,δτι θ' άσκηθ^ άγρυπνος χβί εντονος, διότι αύτη καί την με- γίστην ανάγκην τοθ τόπου αποτελεί. Άλλ' είς τα ήθη ημών τα πολιτικά, άπαραίτητος παρίσταται ή άνάγκη νά επιβληθή" ποία τις τάξις καί εύ- γενεστέρα ίδέα περί τό πολιτεύεσθαι. Ήμε^αλειτέραδέ πρόοδος, την ο¬ ποίαν θά ηδυνάμεθα νά σημειώσω¬ μεν, είνε νά εννοηθή καί υίοθετηθτ, παρ* δλων ή άλήθεια, δτι ή διοίκησις πρέπει ίσον ιό δυνατόν νά χωρίζεται άκό την πολιτικήν. Άλλ' Ιδίως την προσοχήν τής Κυβερνήσεως βεβαίως θα έπισπάσω- σιν αί περιστοιχίζουσαι τα έθνικά η¬ μών πράγματα δειναΐ περιστάσεις. "Εχομεν πρός τοθτο ανάγκην δρα- στηρίας κα'ι γενναίας πολιτικάς ενερ¬ γείας, 8πως εξέλθωμεν έκ τής άπο- μονώσεως, είς την οποίαν περιήλθο- μεν διά μόνον τόν λόγον, ότι δέν ή- Οελήσαμεν νά είμεθα ίσχυρότεροι και διότι δέν εσκέφθημεν νά έχωμεν ω¬ ρισμένην καί θετικήν πολιτικήν. Τοι¬ αύτη δέν δύναται νά υπάρχη, ώς έ¬ χουσι τα έν Ανατολή πράγματα,ά¬ νευ φιλικων μετ'άλλων Κρατών συν- εν^οήσεων καί συμμαχιών. Ένω βλέπομεν, 8αι περί την μεταξΰ Σερ- ίίας καί Βουλγαρίας τελωνιακήν Ε¬ νωσιν όρχοθνται τα όμοιώματα Μβ- γέλων Δυνάμεων, μανθάνομεν έξ Λλλου, ότι ή Αυστρία ζητεί φίλους έν τ§ Χερσονήσψ καί σχιμπράκτορας είς τό έργον τής άναχαιτίσεως τοϋ μαινομένου σλανΐσμοϋ. Έντός τής εύρείας καί πολυπλόκου αυτής πα- λαίοτρας πρέπε* νάεύρωσι την θέσιν των καί τα έλληνικά συμφέροντα, τασσόμενα ύπβ την α(γ(δα τελεσφό- ρου πολιτικοϋ καί διπλωματικαί) συν- δυαβμοϋ. Είνε βέβαιον, ότι τόσον σοβαρά Ιργασία,ώς είνε έκβίνη την οποίαν1 ύ- ποδί'.κνόουν αί έσωτερικαί καίέξωτβ- ρικαΐ ημών άνάγκαι, άπαιτεϊ δχι μόνον χρηστήν Κυβερνησιν, άλλά καί μόνιμον. Καί τοιαύτη πρέπει νά βΐνε έκβ.νη,τήν οποίαν θά ύποδε.ξτ) ή ψήφος τοθ ΛαοΟ τ|) 26 Μαρτίοιι. Εύτυχώς αί προβλέψεις εϊνβ δχι α¬ πλώς βύοίωνοι,άλλά βεβαία» περί τής πλήρους επιτυχίας τής Κυβερνήσεως θ#οτίκη. ΚαΙ τβθτο, διότι διά πρώ¬ την Ισως φοράν άπό δεκαετηρίδων κρογραμμα καί ?ρ ΚΙή ώ μ4 θο»ς τοθ ΛαοΟ καί τάς ανάγκας ημών τάς εσωτερικάς καί εξωτε¬ ρικάς. ΚΑΘΗΪΕΡΙΝΑΙ ΣΕΑΙΔΕΣ Συλλογ{ζομαν τί ρόλον £χβι να πανξτ>
  τ6 ψένμα μέχρι ττΐς 20 Μαρτίου.Ό νονς
  τού άνθρωπον δέν φθάνει £ως άκεΐ. "Ο¬
  πως γιαοϋρτι δέν γίνεταχ χωρ'ις πιτυά,
  ΰννδνασμός έκλογικός δϊ;ν γίνεται χω·
  ρς τρείς τουλάχιστον δήνιαρχο* νά πα-
  ραβοθν ΰεκάκις -τόν λόγον τής τιηίις
  των. Πέντβ ύηοτ^ιν^ιοι κάμνουν άτιοφβ
  βννβυαύμόν, νχιταστρώνουν τό σχέδιον
  τΑς ενεργείας, &δβνν χον λόγον τής
  τιμΛς των, καΐ καλιινυκτίζονΐαι. Την
  επομένην ό ΟννδυαόΊιός δαλθβτα, ΟΙ
  δυο αυνεταιρΐθθησαν μέ ιούς άντπα-
  λους. Τα παραδβίγματα εΤνε δ,ΐτετρα ναί
  μόνον είς τόν άνίδεον τΛς πολπικτΐς θά
  %ανο0ν ηαράδοξα. Ύπάμχουν Ιοχυοοΐ
  κομ^ιατάρχατ, οί όποτο» δχΑ νά ηροοψβ-
  ρουν είς ήμ&ρας ένλογών την ΰποοτή-
  ριζίν των κάμνουν ένα εΐδος ηλετοδο-
  τ»κης δημοτιρασίας. Ίί- τβλους ναχα-
  νυροθται Α ύποθτΛρίξίς των βίς τον
  βυνβυασμόν, δ οποίος έδωκε μίαν δραχ¬
  μήν έ-1 πλέον. Κ&ποτε ]μοϋ Εδεχξαν &ν-
  βρωπον διαβατνοντα, ώς νά ήτο τέρας
  ύπερ^υσικόν. ΊΙρώτησα τί δκαμε, κα'ι
  μοΰ απήντησαν, δτ είς τάς παρελθού-
  θας εκλογάς έτηρηθε τόν λόγον τΛς τχ-
  μΛς τον.
  Ά/Αά πεςιττόν νά νίνεται λόγος περ'ι
  παλαιών πραγμύτων. 'ϋ ύνΰρωηόΊης
  λμ,ηθβ&ΐ να ζήοι> χωρις οξυγόνον, &λλα
  Μ αποθάνη χωφΐζ $βύδθζ. Ή δέ ηολι-
  τικτι τής 'Βλλύβος, αν την ύνανχάθετε
  νά εΐηήί έντός δύο δευτερολέητων τίιν
  ώίτΐσϋΐαν, ϋά αποθάνη, έξ άα^νξίας είς
  τό ηρώχον δΕνιτερόλβπχον. Ό άε<υ.νη- Λτος ι?ιηλ%γ£ΐννης ίΰέβετο την θρησκείαν ταύτην, καί πολλ4-ς είς Λμίρας έκλο- γΛν ι*»ν ε-ροθχύνηββ. Ένας <ιλο·>1;τ-
  εΑος τοθ εζήτει τ*ιν υποστήριξίν τού.
  Την ύϊΐέσχβτο έξ δλης καρδίας. Μβτά
  ηέντε λεπτά ίγρα^εν επιστολήν κα'ι δι-
  έτασσε νά τοΰ κηρνξουν άμείλικτον πό¬
  λεμον. Όταν τοθ εζήτουν έξηγήσεις
  διά τό ηίρίεργον τουτο, ηρνείτο ότι τό
  Εκαμε, δταν δέ τού παρουοΐαζον την
  έπχθτολήν, την οποίαν 6γρα^«ν 6>.εγεν,
  δτι τουτο τοϋ φαίνεταχ παράδοξον. Πολ-
  λοτ θά έρωτήθουν πώς ό £ντχμος έκεχ-
  νος γέρων, ό Αλλως τε πανίσχυρος, Λρ·
  χοντο περιστάσεχς, δπον βέν τό εθεώρει
  απαραίτητον νά £ΐπ$ την Αλήθειαν ;
  Ουδείς όμως, έψόσον έζη, τοϋ Εκαμε
  τοσαύτην έρώτησχν. Δχότι ό γλνκνς ίκεΐ-
  νος, ό μέγας χαριτωμένας, 6 χχου-
  μορτοτης, Οά Εδιδε καλήν απάντησιν.
  Πάντοτε ήξευρε νά απαντ(?. Καν φο-
  δοϋμαχ μήπως ηνοχγε τό Εύαγγέλχον.
  Ό Πέτρος ε!χβν άναβύρβ» μάχαχραν
  δχά νά υπερασπίση τόν Χριστόν και μετ"
  ολιγον ενώπιον μιας υπηρετρίας εχπε
  τό «>εδδος, δτχ άγνοεϊ τόν Χρχστόν. Ό
  καλός μαθητής άδ,ίνων ελευθέραν την
  ανθρωπίνην τού φύσχν, δέν εΐπε την ά-
  λήθεχαν. Φαίνετα» δέ, δτχ Επραξε θοφά.
  Διότχ αν δλεγε την στιγμήν εκείνην την
  αλήθειαν, οί ατρατχώταχ Θά τον είχον έ-
  ξοντώθει. Άλλά διά νά εΐπτί ι^εϋμα,
  την εγλύτωσεν έζηΰε, κα'ι έκήρυξβ κα¬
  τόπιν την αλήθειαν...
  Φαίνεται λοιπόν,δτχ διά νά φθασι>ς είς
  την Αλήθειαν πρέπεχ νά πατήΰης είς τό
  ■φέμμα. Είνε φανερώς Αδύνατον νά ζή-
  οΌυν μέ μόνην την Αλήθειαν είς τόν
  κόβμον οί κυρχαρχικοΐ, οί ΝχτύΊότατ, ο(
  &νβρωποι βηλαδή οί όποϊοι £χουν σκο-
  —όν νά φθάόουν ε{ς ίνα σκοπόν δίδοντες
  γροθιες δεξχά καΐ Αριστερά, γκρεμίζον-
  τες δ,τι εύρεθιΡί έμπρός. Ό Μακκχαδέ-
  λης, ό οποίος ήτο Νίτσε πρϊν γεννηθιξΐ
  ό Νίτσβ, μας έπληροφόρησε καλά περ
  δλων τούτων. Ε<ς τό βιβλίον τό οποίον ίγραψε δχά νά ένώθη την Ιταλίαν υπό δνα Λγεμόνα, δίδεχ τόν τύπον τού μο- νάρχου αύτοΰ, τόν οποίον ώνειρεύετο διά νά σώση την πατρίδα τού. Τον φαν- τάζβται λοχπόν Δπαραχτήτως ψευδόμε- νον, αν Θέλη νά είνε ίθχυρός. Όπως τόν Θέλει φχλαλήθη τόν Θέλει καχ ψεύ- την. Όπως τόν Θέλει Αγαθήν, τόν Θέλει καχ πονηρόν. Ό ηγεμών κατά τόν Μακ- κιαδέλην πρέπει νά μετέχη ολίγον καί της φύσεως τοϋ ζφου, Απαραιτήτου είς τονς μεγαλους Ανθρώπους. Ή Θεά θέτις £δωσε τδν υϊόν της Άχιλλέα νά τόν ά- ναθρέ^η Ενας Κένταυρος, έπομένως £- κρχνεν Απαραίτητον νά μετέχη τό τέκνον της τοΰ ζωώδους, έ-ειδη τό -ροώριζε διά μεγάλα δργα. ΚαΙ δπως μάς πληρο- φορεΐ ό Γιουδενάλης, ό Κένταυρος Χίρων έρρήμαζε τόν νεαρόν είς τό ξύλο.ΤόΜακ- κιαδελχκόν πρόγραμμα, τό οποίον παρ' δλους τους μβσολαδούντας αίώνας δέν §λέπω τόν λόγον διατί νά Δλλάξη, είνε Λ ύπαρξις τοΰ ψεύδβικ καί τΛς πονη- ρίας ώς ζύμης άπαραχτήτου διά την δύ¬ ναμιν, διά τούς άρχοντας λαών. "Αρχων είνε ό βασιλεύς. Πρέπει νά ψβύδεται. δταν εΐνβ ΑνΑγκη. "Αρχων είνε ό Πρω· 6υπουργός. Νά φεύδβται. "Αρχων είνε ό κομματαρχης έν Ελλαδι. Νά ι(εύδεται. 'λλλ' είνε φανερόν, δτι ό Μακκιαβέλης βέν ομιλεί διά τούς μικρανθρώποι/ς. Τό ι)ίεϋδος τό Οεωρεΐ θτοιχεϊον' μόνον τΛς άληθοϋς δυνάμεως, Λ όποία Θά είνε Ικανη νά τό μεταποχήση καί αύτό είς ώφέλεχαν των αλλων. Όταν έπομένως ψβυδολογοϋν οί μικρθι, κανείς 6έν δ^ει νά κερδίση. Διά τουτο καί τα ψέμματα ποθ 0α Ακουσθοΰν είς τάς ημέρας αυ¬ τών των έκλθγών άπό χιλιάδας κομμα- ταρχών, είνε απλώς ψέμματα καί τΐποτε παραπανω. 'Λ. Π. Θρησκευτικαι £ελιδεσ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΊΑΣ ΒΑΡΞΑΡΑΣ (ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΗ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ» «Την χάριν των ίάσεων, έκ Θε ού βεξαμένη· Βαρβάοα «αναοέδΐμε, τού ίααθαι τας νόσους, των πέστει ποοστρεχόντων Σοι, τόν Θεόν δο- ξάζου,σι, τόν επί πάντων Δββπότνν, ρΰααι πάν¬ τας κίνδυνον, λοιμικής ασθενείας, καί ψυχικών νοσημάτων.» (Σννέχαα «ν τοΡ χφιοινοΰ) Τό ίίς ".ήν πόλιν συντελβσθέν Θαί3?.α, ν.αΐ ήτο & νοκτ' ή έν τί|ς έξ ής έ/.ατοντάδες άνθρώπων ϊθανον έν'τΌς */>**/ί*τοι> χρονικόν" διαστήματος,
  κραταίωσί "ώρα την πρός τΌν Χριστόν
  στιν τή; Βαρδάρας. Τής νεάν:δος οί ΐφθ
  ,,γΛ !·,·.'.·. ι-Λΐα^ ·ι.·λ(-'ιμ «« β'ι.τΛϊ'.α'ί.
  χι-
  ς
  βι.τ,ΰν.αν, ν,βιι
  ΐ'βν
  -χιστα εγνώριζε περΐ τής νί'ας βρρσ<ίί«ς, τής οποίας νυν «'γένϊτο (Αυστρία. ΚαΙ ή'ββλε να μόΛτ, δσί,ν ήϊ&να" ■χλεΛΟΉρα ιτιρ* αυτής. Α°* ήτο ομως εδκολον το «ραγμ.*- ν.αί α- πηλλβγμίνον κ'.νίύνων. Τβίθν άιτήνώς Μ. άγρΐως κβτίδιώκοντο κατά τού; -/ρόνους ·- Κϊϊνίυς οί Χριστιεινοί, ώ»τι ούδιίς «■/.« ■ την τόλμην νά λατρεύη εν τώ »βν»ρδ τόν θϊόν τού. Οί έν Ήλιουπόλε: Χριστι-νο» ή««ν άρκετοί ιχέν, άλλ' έν τώ φανιρω (φαίνοντο, δτι ένιμί'.ον είς την θρησκείαν των είδώλων. Τάς νύκτα.; μόνον, προηγουμένως .συνεννο- ούμινβι μβταξύ των, βυνήρχοντο είς ν~0- γείοιις κατακόμ(χς, καί «κενον δμως, έκ μας τυχαίας λέξεως,
  «Λουσίως αυτής έχφερομένης, νά προδοθτ] τό
  μυστί/ον, ό πό τε αί σπάθαι των ΐίδωλολατρών
  θά έξήστραπτον άπαισίως, χαί έκατόμβαι
  Χριστιανών θά κροσεαέροντο ώς θυσία είς
  τόν βωμόν τοΰ ΧριστιανίσμοΟ.
  "Εντέυθεν δ λόγος, δΓ δν ή Ίουλΐανή
  δέν άπέκρυπτε μέν είς την Βαρδάραν, ότι
  είνε Χριστιανή, άπέφευγεν ίμως έπ!μ.ϊ?νώ'ς,
  καίπερ έπανειλημμένως έρωτωμένη, ν' ά-
  ^ο/.αλύψχι είς αυτήν πώς, πότε καί πόθεν
  έαυήθη είς την νέαν ταύτην θρησκείαν.
  — Κα δμως, εσκέφθη ή Βαρδάρα, 8ταν
  ό πατήρ αυτής απήλθεν είς τό -,αξείδιόν τού,
  ή Ίουλιανή πρέχεΐ νά ομιλήση τώρα. Είμαι
  κ' έγώ τόσον Χρ:στ:ανή, 8σον και αυτή.
  Κα'ι δ:/α!θΰμαι τα μάθω κ' έγώ 8σ« γνω-
  ρίζε! κ' έλίίνη.
  Καί απεφάσισε νά καλέση την Ίουλιανήν
  πλησίον της, ή νά μεταβή πρός αυτήν, καί
  έν πάστ) περίπτώσε; νά ζητήση νά μάθι(ΐ δσα
  ή ψυ·/ή της έπόθε! κβί ζθελε νά γνωρίσ^.
  Άλλ' ήτο νυξ δταν εκαμνε την σχέφιν
  ταύτην καί Ιλαδε την απόφασιν ταύτην Καί
  μή θέλουσα νά φύγτ) νύκτωρ το3 κατρικοΙΤ
  πύργου, πραγμβ τ'ο οποίον ίά εξήγειρε την
  περιέργειαν των ΰπηριτριών καί των Οπηρβ-
  τών της, απεφάσισε νά πράξνι τουτο την ε¬
  πομένην.
  Καί προσευχηθεΤσα μΐτά κατανύξεως ή
  νιοβιότιστος Χριστΐανή κατεκλίβη καί 2-
  πνος γλυκύ; Ικλε'.σετά βλίφαρά τθΐ, *6"
  ονίΐρα τερπνά κκθήδυνον τόν ύπνον της.....
  ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ
  ρ ρ τό λονίξότ φα>-
  χίζεαθαι χκΐεΰαααα, μυστικάς διέ-
  γ^αψας, βάηχιομα Βαρβάραί της
  Τριάδος φνοΛ, των ψυχων αε-
  Χαοφόρον, υπάρχον &
  ρων.ε
  τοϋ δπνου της ή Βεφβάρα,
  καί ϊιαφλεγθ'Λένη υπό τής ίιρας έπΐβυμ.ίας
  νά φωτ'ιιη) την ψυχήν αυτής μέ τοδ Χριστι¬
  ανισμόν τό βως, απέστειλε μίαν των βΐρα-
  πίίνίδων αυτής είς αναζήτησιν τής Ίθνλια-
  νής. Αυ'τη δέ ή τρισμκλάριστος κόρη, ή συν-
  αθλήσαί» μετά τής Β»ρ6άρΐς, ώς ν.»τω-
  ιίρω θά ίδωμεν, ο'.έμβνεν έν Γελασσφ έπί-
  σης, είς όχι πολύ μακράν απόστασιν άπό
  Ι τοθ πύργου τοΰ Δΐοσκ,όρου. "Αμα δέ λα-
  δοδσα τής Β«ρ6άρας την πρόσκλησιν, Ι·
  σπίυ*» παρ' α«ΐ και έμεινεν ύκερ τ»- Λ-
  "ρ*αν πλησίον της. Αί δύονβαραί χριστίαναΐ,
  τάς οποίας τώρα ή'νωνεν ή αυτή θρησκεία,
  ή αΰττ( πίστις, τό αύτό θείον φρόνημα, συν-
  ωμίλησαν επί πολΐ, κα'. ή Ίουλιανή άγαλ-
  λομένη την ψυχήν, διβ,τι ή φιλή της Βαρ-
  6αρα προσήλθεν είς την αληθή τού Χριστια¬
  νισμόν θρησκΐίαν, κατέστησεν είς αύτην γνω¬
  στόν τό ύπόγειον μέρος, έν τφ οποίω, άνά
  «άν μεσονύκτιον εκάστου Σ%66άτου συνερχό-
  μενοι επί τό αΰτό οί χριστιανόν, ηκούον το3
  ιερέως Ίερουργοθντος καί προσηύχοντο άπό
  κοινοΰ εΐς τόν Θεόν «ΰτών. "Επειτα ωμίλη¬
  σε πρός αυτήν περί των 0« ιω ν έν-..'.>'ν,
  πβρί των Οείων διδαγμάτων τής Ά·;ί*.ς ι;-
  μών θρησκείας καί δταν απήλθε τοϋ πύρ¬
  γου τοϋ Δ;οσκόρου, αφήκε την Βαρ6άραν έν
  έκστάσει, πρό των ύψηλών καί άρρήτου με·
  γαλίίου καί πανσόφων οΐδαγμάτων τοΰ Χρι ■
  στιανισμο3, έκ των οποίων, φωτιζόμΐνος, θά
  έλυτροθτο δ κόσμος έχ τού σκότους καί θά
  άπετάσσετο τω άμαρτήματι.
  ¥Λ
  Είς την θείαν ιης ίκστασίν ίμϋνεν επί
  πολύ ή Βαρΐάρα. "Επειτα, έγερθεΤσα καί
  αίσθανομ,ένη την ανάγκην ν' άναπνεύσ^ καθα-
  ρ'ον ά-:ρα, κατήλθε τοϋ πύργου καί ήρ/ΐσε
  περΐπατοΰσα έν μέσω τοϋ κήπθυ αυτόν. Καί
  -/ωρίς νά γνωρίζη πώ;, ευρέθη αίφνης είς
  τό απόκεντρον έχεΐνο μίρος τθΒ προαυλίου
  τοΰ πύργου, δπου οί εργάται τού πατρός
  της άνήγειρον τό καλλιμάρμαρον λουτρόν,
  την επίβλεψιν των εργασιών τοϋ όκοίου ό
  Δ'.όσν.ορος φεύγων, είχεν άναθέσει εί; τόν
  Οΰαλλεντΐνον.
  Διά πρώτην φοράν ή Βαρδάρα έδλεπε την
  οικοδομήν ταύτην, διά την όποιαν πλοϋτος
  μαρμάρων λευκών είχε προσκομ'.σθή. Καί
  περιεργεία κινουι/.ένν,, ήρχισεν έξίτάζουσα
  τα ν.ϊτ' αυτήν.
  Άλλ' είσίλθοθσα έντ'ος τοθ κυρίον λον-
  χα·
  τροϋ είδεν, ότι τούτο ίφωτίζετο διά δύο
  μόνον παραθύρων. Καί καλίσασα τ'ον άρχι-
  τέχ,τονα τοϋ έργον.
  — Διατί, ηρώτησε, διατί δύο μόνον
  ράθυρα φωτίζουν τό λουτρόν ;
  — 'Αρ·/οντοποϋλα, απήντησεν ό άρχ
  κτων, ούτω διέταξεν ό αρχων Διόσκορος.
  — Άλλ' &νοαίν Ό πατήρ μου, τουτο
  διατάξας.
  Καί μετά σκέψιν.
  — 'Κχί'ς καιρόν ά/.όμη, είπεν εις τον
  άρνιτέ/.τονα. Τροχοκοίησον τ'ο έργον σου
  καί ούχι δύο, άλλά τρία παράθυρα άς φωτί¬
  ζουν τό λουτρόν.
  "II
  έπάνβοος τ«0 ΛιοιΙκόαοι/.'-'Κ Βαρ-
  6άρα ό^βλογι.·!, ότι ρίνβ ^ριβτιανΑ.
  — Ή άοχί» τ<5ν μβγάλων μαοτι/^ιων της.—-Ό &»όο°κορος ξιΑοι/λκών.—Είς τα δοη.—Ό κακός τοιιιίιν. ΕΜΓΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΑΙ ΒΑΣΑΝΑ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ Αύτοι οί ίμποροι καί οί προμη&ιυταΐ είνε τίλος πάντων άννπόφοροί. ΔΙν αφίνον* »ανέ- να ήονχον, δέν οίβονχαι χαγ*ν&· Άίίάφοοογ άν αντ*: ό χβνεϊί εΓν< Ιίιώτης, πϋοΰαι»!, εϋ- πατρίίηί, ηρίγχηψ, ήγβ/ιών, βαοιΐινς, άροε,Ί* χας ^ ϋηΧνχό;. Άρχιϊ μόνον νά μυριο&θϋψ δτι μπορΐΐ κδτι νά {Ιγβ. Πρό τ?/<«}'5ν ίπήγιν ιΐί το ΠαρΙαι ή πριγκήπιοσα "Ενα τοθ Βίχ- τεμ/?ερ, ή μνηστή τοΰ νιαρβΰ βααιΐίαι τή; '1· αιχανΐας Άλφόναον. Έχό&ηοι μόΐις ίύο ήμΐ· ρας «αί ίμίσα>: ΐφνγι διά τάς ΒβρααΙίίας. ά(α-
  χΐ; ΛΊν ^Χ>>· ^ι' αντ«)ν τβρ^»ις καί Αιαο>ι·Α&·-
  ββις ή ΓΤόλις το<ό «ίωτο'ς; Γήν εύο,(·)ΜΓ πολύ ύν>ςυρνΰό>} (<ετά την ήανχίαν τοθ Μπιαζ(>ίιζ,
  &που Ι|4«ν> μ.χθι νιν^ς; Το ΰκαμβ χ&ν Μοβμ·*
  βρι&&* χαοιβινών 6δΛν είνε 4υοά/οκιτον είς
  τοϋς ύφθαΐμοίζ της τοϋς άκόμη γεματονς άηο'
  χαι ιίρβΐαι γρα^ικάς καί ήΐιβλούστου; έκτά-
  9ΐιι χον ΏχίανοΟ «β» χ&ν Πυοίην*1<ον; ΤΙηοχι άιιί 9Χα Μίτα, χΐιητιί Ή πριγΧΓ/πιοα* ψινγιι διά να γΐυιώβα &ηό τάς Χυααώο^ις ΙηιΜοιΛ των έμπόρων χαΐ χΰν πφομη&ινΐΰγ οί 6*οΡ>{
  την ΗΌλΊορκο·ν άχαχαηαύοχωι
  ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
  ΤΟΥ,ΧΡΟΝΟΥ'
  Άπό ηροχθές τα γραφεϊατοθ
  «Χρόνου» μετεφέρθηβαν ·2«
  την νεόκτιστον επί τής Πιαβτα»-
  ρώβεως των όδών Έρμοΰ καί
  Εύαγγελιατρέας οικίαν, παρα¬
  πλεύρως τού ύπουργείου τί,ς
  Πνιδείας. Τα ποεστήρια τοβ
  «Χρόνου» παραμένουα ό
  καί άλλοτε ευρίσκοντο.
  τάς νΆηι*σ'ας των.
  Αβν νιχάριιι μ/α ράκχρΛί τής ϋοΌ τής ΕΙ·
  (τήί
  XIX
  ' ΐί'ΖΨ' ίρ.ΐΦριχής ό3ον χβ>ψ
  χην
  ρ
  91 λ
  2ί-
  ίν<*{ ϋποίημαχθΗθΐος, 4 οποίος την ευκαιρίαν >>« προμη&ενβη (ν ζινγο; «σν-
  χουφΐών εί» οίονδιρτβτί ' ΥψηΚύχηχα, δ'ιν νπάζ-
  χονν χΊοαι «αί τόβαι,οί ό«βεοι ίλ·ι νά μή με-
  χίβηοαγ είς τ· ϋίίρ-βρον τοΰ "ΑΙμπανν ζηιοθν
  τ»ς την τιμήν νά αν»νβλί«ωιιν είς "ήν ονμ-
  πίήξβίσιγ τοΰ γαμηίίον Ιμβχιαμοβ τής μελλού¬
  σης Β*οιΙΙβ*ης τή* ' Ισπανία;. Ό χοομημπ-
  ώ ^«ΐαι »κ μίρους τής Δονχίααης χ·ΰ
  τ» χ&χάοχημα μετα^ωιων Ιχ*ι
  άποχλβιπχΐΗην προμή&ιιαν τής Αρ
  τής ΡωσΙιΧί χαί ή μο&Ιοχα χατασκενάζει
  τα καπέλλα τής ΒαβΜοαης χής ΆγγΚαβ..
  Ό άχόλον&ος τής ποιγχηαΐοοηί λά^,Λα:
  βίλ χαΐ ή κνοία χής τιμής ΙβαρέΛηχαν
  νά 9ίώχν·υγ τάς ηαΐ τούς εμπόρονς οί
  καθημερινώς Ιρχβνται χαί
  άι« τ·0το ή χβΐγΜηηιααα "£να Ε1αβ« μίαν Λ-
  'ΟΜγον Γ«α; γ«ννα<«ν, 411* οίσ-ρα- χον *·|ν ΙεΜβεν ε/; τας Β*οΛ*11ίας, την ΠΑΙιψ τού μιγόιΐβυ Βοολιίω;, δπου νΐέφχιι ίληϊς, <τι οί ποομη#εν«αί #ά Ιοχίοαχαι άο«ιά«ρο. Κ*1 4 Γάλϊος ίημοσίθγράφο; &*φ>)γοίμ»νο; την *ατ·-
  0<α>ξιν τής Λριν»»;πίου,;ί έπιλίνβι: «Φεβ.' ΛΙι-
  Μθα Λβΐγχηπιβοαί ΑΙ ΒίξααΙλΙαι &ϊν άχίχχη»
  τΛψ ΠαριβοΙων »ίμη μόΧις τρία τίιαρτα τής <·■ ρας·, μλΙ δΧος β χόομος τής 6Λοϋ τής ΒΙοήνηι Ιχιι Ιχίοηί τό αυτοκίνητον τού... Αϊΐο Φην Ζωην Τον Βλληνιι(ον Βουνον Η ,,ΠΕΝΤΛΓΙΟΤΙΣΣΑ Η ΟΪΕΗΒΑΗΣΙΣΤ0Ρ1Α ΤΗΣ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑΣ ΤΟΝ ΕΑΑΗΝΙ43Η II Χιά Σάλωνα οφάζονν αον}Α καΐ στ6 ΧοιΛίύ κοιάυια, ΕαΙ ατλς Μαρίας την πο5|ά ώ^άζοντα» καλληκιίοια... ίκ τοϋ χθεσινον) — Καί άν μας έννοήσουν ; ήρώτησι τόν είσαγγβλέα. Άν κανενός μ«τι μ« ιδή την ώρα ποϋ θά μπϊίνω είς τό σπίτι μαζί μέ την Πενταγιώτισβα; — Ποίος θά σέ ί3?) ; Άπό τής έννχιά καί ΰστβρα ό'λοι κο;μο3νταί καί κανβίς δέν βρίσκετζι στθύς δρόμου;. "Επίΐτα καί συ λάβι μερικάς πρβφυλάξϊ'.ς.... Ό έπιστάτης έϊ/.έφθη πάλιν. Έπειτχ μέ τόλμην καί άπό·«βιν θίλωτ ν' άπθσπάσ^ πλήρες τό μυ^τκ,όν τοΰ εισαγγελέως καί νά εί;ωφεληθή των έκ τούτου εϋίργετηαάτων. — "Ο,τ! μοΰ ζητεΐς νά κάμω κύρΐε, εί- σαγγελεϋ είπεν, ου τε δίκαιον, οΰτε νόμιμον, οδτε ηθικόν είνε. Νά φέρω την Πενταγιώ- τισσαν στό σπίτί σου. "Εστω* ημπορεί νά το κάμω. Άλλά γιά ποίον σκοπόν ; Τί Θά την κάινςς την Πενταγιώτισσα ; Βεβαία· δέν Θα την άναν.ρίνης. Τότε.... — Νά σέ πάρτι ή όργή, άνέλραςε; ό ει¬ σαγγελεύς. Τί Οέλεις νά μάθ'ος ; — Έκεΐνο τό οποίον είνε καί άλήθει». Καί ή'Αΐ/.λείων τ'ον έν» τώνό»θα7»μώ; τού καί μειδιών άπαίσίως: — Είνε ώμορφη ά7»ήθε;α" ώ/ορφη πθλύ, είπε. Καί έγώ άν ήχουν νέος δέν θά έσκε- πτό'μ,Γ,ν διαφορεταωτερα. Μι* τέτο:α ώμορ- φογυναΐ/.α. Θίλω νά σ' εΰ'/αριστήσω κύριε είσ*γγελ€ί3, καί τό κάμ,νω γιά νά έ"χω την προστασία σου. Άπόψ: περίαίνϊ μας. Κατά τής έννΐβά ή καί λίγο άργότερα θϊ σθΰ φέρω την ώμορφη Μαρία. Χαλάλι σθυ' σθ8 άξίζίΐ. Άλλά γ(ά τό θίό' μή μας ανακάλυψεν. Μήπως άρχίσχι έ/.είνη τής φωναΐς καί γ«ίνΐ£, αχάνδαλο γιατί τότε χαθήκαμε καί οί δύο... ΑΛΗΣΜΟΝΗ1>Ο-ϊ[αι ΜΟΝΑΔΙΙ^Η ΑΪΙΟΛΑΥ-Ι-
  ,ΧΡΟΙΜΟΤ
  ΤΟ ΜΕΓΑ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΧ ΑΓΑΠΗΧ. - Η ΠΑΡΑΙτΙΥΘΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ. - Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ^
  ΨΥΧΟΝ.-ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΧ.-Ο ΘΡΙΑΜΒΟΧ ΤΗΧ ΑΡΕΤΗΧ ΚΑΙ ΤΗΧ
  ΕΥΓΕΝΟΝ
  ΚΑΛΛΟΝΗΧ.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ
  —= ΖΙΛΔΑ Η ΑΓΡΙΑ

  V
  Α
  τά συναρπαίούσης γοητείας χεφάλαιά της, με τάς είδυλλιακάς σκηνάς της, μέ την δρημίαν των δασών, με τάς θυελλώδεις τρικυμίας των
  ψυχών των μεγάλων ήρώων της, μέ τό αδιάπτωτον καΐ σϋνεχες ενδιαφέρον της, μέ τά μεγάλα διδάγματα της.
  ΖΙΛΛΔ Ξ ΝΕΚΡΑΝΔΣΤΔΣΔ· Τό ευγενέστερον, λεπτότβρον, καλαισθητικώτερον, οΐκογενβιακώτερον των . Λναγνωσμάτων, μέ τά τερπνά καί
  παράδοξάτου Ι
  :ΤΪ θεά'ΑφέοδΓτη εΐς τήν'νην.-Ή άναστάτωττίςτων κόσμών.-Τό ποτάμν τόυ Χρυσοΰ.-Ό δνευ
  ^ ώίΉ ων δφεων*Η χέ «όρη χ^ ΈνετίαςΉ νβράιδες μι«ν άοιστο«ρα-
  :ΤΪ θεάΑφέοδΓτη εΐς ήννη ναστάτωίςν μ μ
  ^^ς^ςχιμ^ς ώραίας.--Ή νήσος των δφεων.-*Η χαριτωμένη «όρη χ^ Ένετίας.-Ή νβράιδες μι«ν άοιστο«ρα-
  τικης αΐθοΰσης.—Ή παρθένοςτών δαοών.
  ΑΡΧ«-Ι ΔΗΜΟ-ΙΕΤΟΓΥ1ΕΝΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ Β ΦΕΒΡΟΪΑΡΙΟΤ
  ΜΕ ΠΡ0Τ0ΦΑΗΕ1Σ ΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡμΜΑΤΤ^ΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
  χ, τοϋ άπήντηοε/ ό είσβγγε-
  λ*ύς. Ήσύχασε' κχνιίς δέν Θά μάθς τίποτε
  καί κανένα σκάνδαλο δεν ΐά γίίντ]. "Όσον «>
  φορα δέ έσένα, κάνε ο,τι Οέλεις ;ίς τάς φ^-
  λακάς. Πρόσΐξε μόνον μή σθϋ (6/4 /.ανε-
  νας φνλακισμίνος.
  — "Ω! δσο γΓ αύτό ξεύρω έγώ πώς
  κά>ω τής δουλειαίς μου...
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον κατηρτίσθη ή ά»-
  ηθικωΐέρα των συμβάσεων, δυνάμει τής ο¬
  ποίας επί μήνα ολόκληρον^·/:δ ν ή .Μαρία
  ή Πϊνταγίώτισοα δ:ήρ·/ϊτο τβς νυ/.τας της
  είς την οικίαν τού εισαγγελέως, ό έπίστάτη;
  δέ ώργίαζεν είς βάρος των άτυ*/ών φυλακι·
  σμένων τούς όποίους κυριολεκτικώς ίλτ}-
  στί,υεν, όχυρούμΐνος όπισθεν τοθ ίσχυροβ
  συνενόχο» καί προστάτου τού.
  Ό έπιστάτης, πλήρ/)ς χαρας διά τ» κ«·
  τόρ^ωμά τον, κχί ήτο ονχω; χαιόρθω^,ζ νά
  ίχ·/, ύποχίίριον τόν εΐοϊγγελίϊ, έπανήλθ!»
  εί; τάς φυλακάς, ό εισαγγελεύς δέ, Οίλων
  νά περ'.ποίηθί) έξαιρ3τι/.ώτιρον κλϊ μεγΛί-
  'ίρίπίστίρο·/ την ωραίαν φυλακΐσμίνην ΌΙτ»
  γοψένην εί; την οικίαν τού, διέταξε νά τοΰ
  παρασκευάσουν πλούσιον γβΰμα, μ* ίλλίκτά
  έδέσματα, μί γλυΛ'.σμχτα, μέ όπώρας καί
  μέ εκλεκτόν μέν άλλά καί δυνατόν οί νόν,
  Δ:ά νά μην Ιχ<ι δέ όχληρους ψλ?τλο<χ^, κατά την ώραν τοθ γεόματίς, καί κατά τάς μετ* αύτό ώρας, εφρόντισε καί ά-έστίΐλ» τόν μέν ύπηρέτην τού είς αποστολήν έξω τή; Ααμα<;, την δέ γρα^αν ΰπηρέτριά/ τού εί; την οικογένειαν τού, πρθφαΐισθϊίς δτΐ τήι νύκτα εκείνην δέν είχεν ανάγκην των «~η« ρεσιΰν της. Πράγματι δέ. Ή ύπηρέτρια, ή όποία έν ταυτώ ές»τΙ- λε: καί χρέη μαγείρίσσης, ά*οϋ παρεσκϊύασι τ'ο φαγητόν καί ίστρωσε καί την τράπεζαν, έκαληνύκτισε τόν κύριον της καί άπήλθ» ψι- θυρίζουτα : — Ό εισαγγελεύς άπόψι κάπο'.α βρω- μοδοΆειά ίχ'ίΐ... Επι:τα δέ φ<λοσοφικώτερον σκεπ'τομένη: — Αί! Τί νά ι.ίνχ, κι'αύτός' ν;ο; άν- θρωπος καί άνύπανδρο; είνε. "Α.ν :έ γλιν- τήσχι τώρα τή ζωή τον», δέν θά ΧΓ,ν ·,'/>βντή«
  στ) ποτέ...
  Έν τούτοις ή νΰξ προέδαινεν.
  Ό ΕίοαγγελεΑς, ριι*6ωϊώ; κ»?;>ίζων τί
  σιγάρον τού, άπηρΛμτι μίαν πρό/ί μίαν τάς
  π»ρερχομίνας στιγμάς. Ό πόθο; τ1|ς άπο-
  λαύσεως έπλημμ,όρει τα στήθη τού, ή καρ-
  δία τού δέ έπάλλετο σφοδρώς. Τα χείλτ)
  τού έφλογίζοντο καί «δίψιον άπό φ λήαατα,
  καί έν ταίς στιγμαΓς έκείναις τής έρωτομέ-
  θης, υπό τής οποίας κατεΙχ:το, έν4μ:ζ«ν,
  ότι μίσα είς τάς άγκάλας τού Ισφιγγε το
  θισπέσιον τής Πενταγιώτΐσσας σώμ,α, ή *-
  ποία τοϋ έμειδία καί τοϋ εψιθύριζε λόγονς
  άγάπης, τρυφερο4ς, πιριπαΒεΤς, άλησιιονή-
  τους λόγονς...
  'Λβό την ΐρητΐχή» τού δέ εκείνην ρέμ(^»
  δέν εξήλθε παρά μόνον δταν ήκονσι τ«ν θδ-
  ρη «Ο οΤκ«ο τού άνοιγομένη» κ«ί ικ τό
  Μ τοθ &ι>δ·β^οϋ Μψη Ή,ν
  ι _·4
  ·ις
  χο «ε
  * ! α Έλλαοι και «ν

  Πίνταγιώτισσαν ερχομένην «ρ'ος αυτόν *«1
  «κολουθουμένην υπο τού επιστάτου...
  "Ε6α>ε «ίό·» 4λ«·ρ«ν ··»*- χ*Ρ»»
  V"
  γέρθη έν οπουδη /.αί έσπευσε πρός αυτήν
  λεγ«ν :
  — Καλώς την. Καλώς την την ώραι»
  μου κυρά' πε'ρασε μέβα. Έίώ είνε το σπΚι
  σου. ,
  Ή Πεντβγιώτισσα, «μ« ετσελθουσα εις
  την αΐΌουοαν τής οίκλβί< τού Εισαγγελέως, Ιρριψεν Ικπληλτα τα βλέμματά της επί των χομψων «τε4--λ««ν κ« των άλλων μιχρών αν •ζΐκε-μίνων, τα όποΐα έκθσμουν την αίθουσαν. Κ αί Ιπειτα έν άπορΑα : — Τινος είνε λοιπήν αύτο το ββΐτι ; ή- ΑΎΡΙΟΝ « Πρωτοφανή γεγονότα. — ΤΓό / βούλευμα.—Παραπομπή εις τό Κακουργιοδικείον. —- Ή Ηενταγιώ-ηοσθΛ είς τό λΙ*4θ- λόγγιον. Χρονικα 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ "II θερυ.ο«ραο"<α τής χθβς Μεγίστη 14,3 Ελαχίστη 8,1 ΝΟΜΙΖΚΙ ^νεΐς ηράγμαη, βτιήούμ- πτωσις αυτή των Ιχλογών μεχά τής ίορτής των Βαίων δεν είνε τυχαΐα, άλλ' δΐι είνε έξ έχείνων,αί όηοϊαι ίρχονται I- πίτηδες πολλάκις είς χον τόπον ατΊτόν διά νά άποδείξουν πόαον τόν δέρνει δ παρ- Ιαπιταομος και ή αύτοκοροϊδβία. Καί I- ζηγούμε&α. "Εν ?τος πληαιάζει νά πα- ζέλϋη άφ' δτου μετά τάς περυσινάς εκ¬ λογάς ^χούοϋη παρά τοϋ Σ. Μψροπο- ίΐτον διαμαρτυρία ' κατά «ου ίλεεινοϋ I- Ήμον τής δΐϋξαγωγής τής ψηφοφορΐας ίντύς των Έχχίησιών. "Ολος ό τύπος την ΰπεδέχ&η μετά προσοχής, πανταχό- &ε» έπεχροτή&ηααν αί ϊξαγγελ&εϊσαι ά- ηοφάσεις περι λήψεως μέτρων κατά τής βεβήλου αυτής σννη&είας, άλλ' ίδοΐ μο- 'ΙατΛνΐα νβαι εκλογαί καλοΰσαι τοίς πι- στονς χριστίανοίν« την ημέραν μιάς Ιχ των πρώτων έορτών νά άπολαύσονν είς τάς βκκλησίας άντ. τού άρώματος των Βαίων καϊ των Ώδών τήςίπΐ ηόλουδνου είσοδον τοϋ Θεαν&ρώπου είς την Ίερον- ααλημ, τό άραιμα τοΰ ρητινίτου, βαχχι- κών οργίων θεαματα καί λοιπά, δσα η¬ νάγκασαν πέρυοι τοΰς άρμοδίους νά διαμαρχνρη&οΐν, χωρΐς δμως καί να κι- νη&ονν. 1, ΕΚΕΐΗΟΣ <* πέ9*£ τοΰ Ο^χώου 'ΑρεΙον Πάγον χώρος, χνριοι άρμόδίθί, Ιγεινε τέλειος χοπρών. Είνε αδύνατον νά άερά- θβ κανείς γχ« χωρις τόν κίνδυνον νά κα- τατιοντισθ^ είς τα ίλη, τα δησία Ιοχημά- ιιοαν αί παντοειδείς άκοθαρσίαι. ΌλΙγη έντροπή, πρός Θίον, διά ΐούς ίρχαιοφίλους ξένους, οί δποϊοι αναμέ¬ νονται κατ' αύτάς. 1 ΒλΣΙΑΙΣΣλ ΕΗ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 'Η Α. Μ. Λ ΒαθΙλισβα, «ατβλβοίσα χθές τδ Απόγβν|ΐα βΐς Πειραια, έβ είς το ρωοικΰν Νοβοκον.(£ον, έ δέ είς Αθήνας "Μ1* την 7 Ι·· V· ΤΟ ΑΑΧΕΙΟΗ ΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗΙ Προχθΐς τό οπ6γβυμα δλα τα έσηε- ^λ έδ έ^λέ τον πίνακα των έη»τυχόντων ρμ κατά την ένεφγ·ηθεϊαβν ν,λήρωανν τού κτηναττκοθ δανβίοι; των 20,5Ο€,0Ο0 τ τίς 'Εθνινης Τραϊΐ£ζ«{. Χβίς πάλιν όλαι ά- νεξατρέτως αί ποωιναι έ^ημερίδες, πα- ραλαβοΰσατ τον πίνακα έκ των ίσπερτ- «6ν έ/ύλλων έδημο<34ευσ<ιν αυτόν έ*4;αλ· Ιιένον έηίΰης. Εξαίρεσιν μόνον άπετί- λβθεν ό «Χρόνος, ούτς είς τό χθεσινόν φύλλον τού παρέθεόε τοΰς άκριβεΐς κλη- ρωθέντας όριθμοΰς, άντιγράι|;ας αύτούς έκ τοθ έπιΰημου βελτίου της ΈθνχκΛς Τραπέζης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ *· ΦλΛΛΙΕΡ Ό ενταύθα ιτ^ίίβυς τής Γαλλικής Δημβ- χρατίας κ. Δ' Όρμεσσών άιιήντηβι πρός τόν Πρόεδρον τ·ΰ Κ«ντριχοΰ Μακΐ€ονιχ«ΰ Συλλό- γου χ. θ. Γιρογιάννγ,ν ώς άχολοιίΐως ίκ μί· ρου; τοΰ χ. Φα'/λιίρ διά τό πβόχ Αυτόν έιτί τνί ίκλογν. Αυτόν ώς Ιΐροεδρου τή< Γαλλικής Δη- μβχρ»ιία« άκοβταλίν ουγχαρ-τιτήριον τηλιγρά- —,μα 4πό τού Συλλόγου τούτου : Γαλλικη Ορ«)6«4α έν Έλλάολ Κύρτε, Ό Κύριος ΦαϊλιΙρ Γλα6» τό ~,λεγ»4φη· ■ψΛ, δ**ρ ιϋηοιβτ-ήβηι:» να «κ*ιι&ΐτνη<( Αύτω ϊβί ΐτ, 1χΑ·γτ, Αντ ού ώς ΙΙ^οί,&ρβυ τ.ής Γβλ- τας Οιραάς Α5- τβΰ ΰ ιΰχαρΐΐΤίοκ. Δέξιβθι, Κύριι, την διαβίόαίωβιν τί,ί ί*αι- Ό Πρίοβνς Η(ί ΓΜΙας ΔΑΗΙΔΕΣ ΚΑ1 ΗΟΡΒΗΓΙΔΕΣ ΕΙΣ ΤΟΤΣ ΑΓΩΝΑΣ "Οπως {γνωσθή *1ς ΙΙιιρβιδ χ^|«, αί Ιανί- £ε< άθλήτριαι «Ι ίποΐαι θα 2χτιλέ4ουν θί«φορ« άθλητιχά πα(γ*ι· -»««ά «βύ< &4·βν«Γ< Άγ<Τ)««Ε, έίήλω—« ίτι 6α καί ««τα τ·ύ< χολυρ.6»)«ιχύ Ολην τοιί«»ν χαι Ν«ρβηγ(8·« ρμΐ ΰ λ^ίήτριαι θα λαβωοι μίρος ιΐς ητικ»0< άγώνα<. 10 ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΖΟ.ΗΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ θ' «ποΆϊύίΤ) κ»ι « ϋτνραΐ(ΰ< τή; γ·τάιη< δισλέξιωί τ«ΰ «υναϋλφβυ χ. Πολ. .Δπψ>Τ|τραχοπούλου ΙπΙ τοΰ «ΜυστικοΟ της
  Ζωήί» την κρουι/ή Κυριακήν & Φε6ρ«υαρΙΌυ,
  £ραν 3 ί)2 μ. μ. «Ιί τό {οαγιΐ τβΰ Δημ.
  θιατρου, (νθα θά κάμη μικράν ιΐνήγηβιν ο
  6ι^«β·πή< ψμχ,ίατροί *. Σιμ Βλβ$ Τ1ρο< ΐοθτο — οσιφέρθηββν ΐίγ«*ώ< χάριν Ι< ή 6λξ οί χ. χ. Η£λ , Χ, Γιώρ Δ. Πολιτάχηί, Νικ·. Φραγχούλης, Ιω. Μάν·*, Γ. Πολίτης, έ«£λεκτα μέλη τής πιιραϊκής καί ^ιληρικής χοινωνίας, άτινα θά συγχιντρώβουν ,τι Ιχλίκϊόν ϊχιι ο ίΊιιροκιί>< χ«1 τό Φάλη- ρον. Ή διάλιξις θά διαρκέση μίαν ώραν πε- ρ(πβυ, τό δι εισιτήριον ωρίσθη εις δρ«χ. 3 χάριν τής ίχδόβίως τοΰ έ'ργου. ΤΙ ΕΧΑΓΑΝ Ίδοΰ τί ϊχαβαν άπό χθέ« οί τέως ροιΛη- ■Λίροι πατίβις το3 "Εθνους. Πρώτη ή Έτβι- ρ*(α των σιδηρόδρομον Πελοποννήσου κβί μ«τ' αυτήν ή τοθ ΛαριβαϊχβΟ, των σιδηρόδρομον Άττική«, τοθ ήλι>»ϊρικο5 Άβηνών-Πιιραιώς,
  καί τίλος Λαι αί άτμοπλοϊκαί Εταιρείαι
  άνήγγιιλβν χδΐς ιΐς τό ύπουργιΐον των Έβω-
  τιρικών, δτι κατήργηβαν άιΐό τής 8ης τής
  *ι>χτός τής ιτρβχθίί, «.όλκ «ηλαδή ίιιλίθη »1<: τα 1ξ ών σ^ετΜη ή ΒβιΑή, τ* διββκή Λη· τήρι* των Γ>υλιυτών. Άλλ* δέ» «Ιν« μόνον
  αυτά καθ {/«σαν οί χύριοι τίως.
  Διότι ίγέν«β κ*1 4λλη ζημ'* Το6ερωτ1ρα
  ιΐς αύτούς.
  Έβτιρήβησαν δηλαδή αΐφνιδίως δλων των
  «ροσόντων τού τζαμβατζή δια τους Όλυμ-
  «ιακοος Αγώνας.
  ΤΙ θη&ιωδία έλήβιια βτύτη τβ3 Χ. θιοτόκη.
  ΑΝΟΙΚΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
  ΟΙ βύλογΐα}
  Κύρε Συντώκτ.α,
  Τή< νόβου. ιύλο^ (α< ίλανΐν Ιι»ιτιινομίνη< δυβτυχώί, έξηγίρδη ή κβινή γνώμη, κ»ί δί- καιθί φόββς κατέλ*6ί την κοινωνίαν, ήτις επί τίλους ά««ιτ!ΐ νά τιθ·^ Ιν τέρμα ιΙ« την θιο- μηνίαν ταύττ,ν, ήτ·.ς λυμαίνιται την πρωτιθ- ουβαν. ργη, γμ , 'βιιεμ. Οολιιάκη« Πρός καταπολέμησιν τής μάστιγος ταύτηί ϊν μόνον μέβον ϊχομιν, άλλ' ιδτυχώ; τό ^μέ¬ σον τουτο ίΐνι λίαν «λιβφόρον ναΐ σ^«;δόν άλάνθαότον. 'Εννοο3(ΐ.εν τόν δαμαλισυιόν καί άναδβααλ'.σμόν όΓλιον Ιν γίν«ι των χατοί- κων, δι' ου ασφαλώς κατορθοϋται ή «αΰσις τής ίπιδημίας. Έπιιδή βμω< ήγέρθησαν «>ιί«τα παράιτονα
  κατά τήί ίν χρήσει οαμαλίδος, ήτις κατα τους
  άναδαιια/.ιβμοΰς «αρουβιάζίΐ πλείστας άποτυ-
  χίας, ημείς εναντίον καί αδτοϋ το3 συμφέρον ·
  τος μα; θά βυμβου/ιώσωμεν νά εφαρμοσθή ϊν
  μίίον, δι' οί αύψαλώς Οά «ανόΊ» έντός
  ^ραχντάτον χρονικοΐί διαβτΑιιαϊος ή
  ίπιδη^ία. Προτείνομιν τόν άπ' εύθείας Ικ
  τοΰ δαμαλιδοφόρβυ ζώου δαμαλισμάν κ«1
  άναδαα.αλιβμόν τίίν κατοίκων, ίπως την βήμ,ε-
  ρον Ιφαρμόζεται λίαν Ιπιτυχώς ιΐς άίπασαν
  βχιδόν την Ευρώπην.
  Διά τοθ άπ' ΐύθιια< εκ τοβ ζώου δαυ.οιλι- σμοΰ χατορθοΰνται ασφαλώς τρ(α τινά, τα .άκόλουθα : Α'.) Λιρέτο» καβα Οπίνοι» πιρΐ νο0τι3βιω« τής δαμαλ{δο«, εϊτι διά τής χρήσεως μεγάλτ,ς ποσότητος γλυκιρίντ,ς, εΐ.τι δια τής προβθήκτ,< ζένων ίρίδιστιχών ούβιων, ώς Ιμιτικής τρυγός π. χ., 5πω; αΐσχροκερδώς τίνες ετόλμησαν νά διακράζωβιν Ιν μ,ίβαι; Αθήναις, άιτατώντις τόν κόσμον διά των τιρατωδών διαφημΐαιών των, ίτι ίηλοΐδή ή βκ* αυτών πωλουμένη δα- μαΧίι; ι«ιτυγχ«νιι εκατόν }*ί Τοϊι; εκατόν Ι 1 1 κειτά τοΰς άν«δαμαλιβμ»ΐ>ς, ί»ψ είνε γ»ω-
  βτόν, ό'τι χαί ή άγνοτϊρα δαμαλΐς μδλις πα-
  ρουβιάζιι 36—40 τοίς εκατόν επιτυχίαν·
  Β'.) Ό απ' εδθεία< ίκ τοθ μόσχοο ίαμα- λιβμός Ιιτιτβγχανει άουνκρίτω τζ> λόγω χαλ-
  λίτιρον τοΰ διά των εωλτ,νβρίων γινομένου.
  Ημείς κατά την ιΐκοβοιετή πείραν μας πλει-
  ατάχις π«ρετηρήσαμεν ΐις δτομα, ϊπανειλημ-
  ιΐίνως δκμαλιββέντκ άν«ιτιτυχ<ί< 8«4 «Αν «μ— ληναρίων, νά ίπιτΰχτ) θαυμαβΕωο. ο άτι' «ύ- θιίας έκ τοΰ μόβχου δαμαλιβμός. Γ'.) Καί υπό άποψιν αχόμη οΐχονομικήν βυμφέριι μιγά/ωί ο άπ' εύθείας Ιχ τοΰ ζώου δαμαλισμάς, χε,θόσβον, Ινω έξ ένό« μόσχου Ιξάγονται συνήθως 250—300 βωληνάρια πολ- τώδους δαμ«λίδο«, (ι* Αν δύνανται νέ δοηια- λιβθώσι χ'.λια πΐρί'βυ ατβμα, έκ ιοϋ Ιδίου ίε δυνατόν νά έ(ΐ6οΑι«ιβώ5ΐ «έν" ^ςλιάδες άτόιιων. Εάν λοιπόν ή Κυδίρνηβις έπιθΜμ1*) πράγ ματι ν4 χαταπαΰβη ταχέως ή Ιπιδημία, άς δυχτάξτι νά («τβίρερθ·^ «ίς ϊχββτον αστυνομι¬ κόν τμτ,μ», άνά είς δαμαλιοοφόρος μόσχος, καί ί< έφαρμ.οιθτ| 6 (π' ιΰθιΐας έχ τοΰ ζώου δαμαλιιμός, ίβτις, ώς είπομεν, «ινε «ουγ- χρίτω τω λόγω %ιλΐ·.6τ«ρβς τ«ΰ δια βωληνα ρ(ων γινβμένου. Είς τό βωτή{Η·,ν δέ τουτο μέτρον άς μή βιβτα«Ύ) νά *εο6νΐ έκ ΤβΟ ίλ άνυπάρχτου χι·*δύνου τής μιταδόκως «ής φυ- μιτιιίκκως, διότι πρώτον μέν εΐνΐ ζήτημ« αν δνα τοΰ δαμαΑισμοϋ δύναται νά μετκδοβτί ή φυμΛτίωσις, είτα δέ είνε γνωστόν, βτι τα μι- χράς ήλικίας ζωοι ουδέποτε «χ«(όν ηροο6οιλ- λονται υπό τής βνματιώβιως, άς άπίδιιξι τεΰτο 6 «βλΰς "Αδαμ, δβτιςέπί 21,320 βφ γέντων μόσχων, ουδέ ϊνα ιδρι φυματιώκτα. *Δλ. Γ. ΔεντεραΙος ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩ! λΠΟΚΡΕΟ ΈςαχοΛουθβϊν πυριτώδιις αί έτοιμ*σ£«ι διά τόν μιγάλον χορόν, ό οποίος θά δοθή τό τιλιυταίον Σάββατον των Απόκρεω ιΐς τό Δτ,μ.ατικόν θέατρον καί τόν ίπβΐον οοργανώ- νιι 6 Σύνδεσμος των Συντάκτην £λλη». έφη- αιρϋων. Δέν ιτρί~ι νν θΐωρηθή ύπιρββλή αν 1(γΗτο ό*τι αί Αθήναι διά πρώτην φοράν κχ· λοΰντκι είς χορευτικήν απόλαυσιν πρωτο- φχ»ώς μιγαλοπριπή κ«ί τώ 6'ντι άπκράμιλ- λβν. Άπό την διορ»τικότητα χαί την χβλλι- τιχνικήν αντίληψιν τής διοργανωτικής Ιπι- τροπής οΰτε ίξέφυγινοΰτι θά ξιφώγτι τι, τό ο¬ ποίον πρίπίΐ νά μή παραληφθή ίσον άφβρφ τόν διάκοσμον τής πλ«τιί«ς, τόν εκλεκτόν πλουτισμόν τν3 κυλικείου, «ήν εκλογήν τής· οφ/^ΐίφ&ζ, $ ίν γίι»1 τή> διοργάνωσιν «οί
  χοροΰ, διά νά ιΐνι Ικ των προτέρων Ιξηβ^«;
  λιβμένος ό θρίαμβος τή; επιτυχ'εκ «ής ίορ-
  τής αυτής. Βεβαιωθήτε, δτι δι' Λ* διιείρχει
  ίοφόν δμμα, προνοοΰν. χαινοτομοθν, ΐι»ο-
  Ί1 υιαγ»υτιχ4) μόν«ν φω«οπλημμ4ρεΐ
  ιτολυχρϋμΜν λ«μπτ^ο«ν 1πί«Τ|δ«ς
  ίξ Εύρώπης π*ρά τής Ήλικτρι
  χής Έταιρΐίας θά ι!νι Ϊιλ ο'νειρώδες θέαμα,
  εί; τ ό οποίον κ«νιί« Οά έγχληααιήϊΥ| ίίν
  δίν βπιύβτι νά παραβτή. Έτοιμασθήτ» ' Λαι
  κχΐ δλο·. £ι,ά τόν μεγάλον
  3τ,ς μέχρι τής 7η< μ. μ. ώρας ΘΟ.ιι δοθή Ιν τί| μεγάλγ) αΐθούϊτι τοΰ «ΠαρνασβοΟ» χορός παίδων μιτημφιισ(ΐ.{νων κ«ί μή, ύκέρ τής σχο· ■λ*!|ς τώ» άιτόρων τίαίβων. ϋ>.ού«Λον Κυλικ-ιίο·
  Οά είνε δωριάν είς την διάθεσιν των παίδων
  Ε'ισιτήρια δεν θά σταλώσιν, ο'. δέ βουλόμι·
  «Μ»; ύύ*α*ϊ*ι ν» τ|ρ·.]Αη<ΙιυΟ<"·α·. τοιαθτα (ν τί γραφείω τοΰ Συλλόγβυ. Έπ' ούδίνΐ λόγω Ιπι τρίπΐται ή παρααονή των συγγινών των πιιί- δών Ινβός τοΰ χυχλου τρΰ χ»ρ*ΰ, ΑΙ τιμαί «ών (Ιβιτηρΐων ώρίαθηββν ώς ίξής Δ>' ϊ»«—«ν ΜΐίΙα €{Μχ· β, β»β τ* μΛη «μ;
  τα τέκνα των μιλών δραχ. 4, διά τοΰς θ*»·
  τές έν «ώ ιξώστ^ χαί τή σκην-ξ δρβχ. 6.
  Τό συμβούΤ,ιον «ής ·Φιςοιρμονΐχτ|ς Ένιύ'
  σεως» &πιφά«ιβι ν* δώση χ«ί ίιότερον μίγαν
  χορόν «Ε^ιον Σάββατον 4 Φεβ^οΐΜφίοΗ ιΐς «4
  «^οαγιΐ τ»0 Α^μ. 6ι
  το5 Συλ'λόγου. Διά
  ζι«·ι
  *+€·
  , 4 Φεδρβυβιρίου, »πο της
  ώ θλ δί
  Τα εΐβιτήοια διετιι^θτ>*αν 8 δραχμάς,
  I-
  καβτον 8έ εισιτήριον θά «δή διχαίωμ* βυμ-
  μετοχής »'.< μίγ« λαχείον, είς 6 τοΰς μέγα. λοικ λ·χνο!χ «ροβέφιρον γνωβτοί Ιμιίθροι, καί τοθ ίιτοίου ίκτός τβν (Ισιτηρίων δέν θά πω- ληίώσιν άλλοι λβχνοί, ώ« εγίνετο συνήθως. ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΙ ΣΤΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΜ Άπό χ&ες, ή ακριβώς βΐπεϊν τής προχ&ες άκόμη, μόλις εγνώσθη ή δημοσίευσις τοϋ Διατάγματος τής διαλύσεως τής Βουλής, εγένοντο τα έγκαίνια τής προεκλογικής κινήσεως δλων των έπαρχιών τού" Κράτους ίν αύτη τη πρωτευούσης, δπον ή διάλυ¬ σις εύρε πάνιας σχεδόν τους πολιτι- κους ιών» διαφόρων έπαρχιών. Καί οϋτω ήρχισαν αί συνεννόησις μετα- ξν των ιβλβυταίων, αί συσκέψεις καί παρεμβάοεις των απαραίτητον διά τάς αυμφιλιώσεις των άντιπάλων πο¬ λιτικών προοώπων, αί διαδόσεις περΐ καταρτισμόν των διαφόρων αυνδυα- αμών καί άκόμη τα σχόλια καί αί αυζητήσεις «αί οί ύπολογιαμοΐ πβρΐ τής επιτυχίας τούτου ή έκβίνου έξ αυτών.Είς την στήλην τής Τελευταίας Ώρας έκτανώς άναγράφομεν τα τοϋ καταρτισμόν των αυνδυααμών Άττι- χής χαί έν γένει τάς ενεργείας τής Κυβερνήσεως διά την διεξαγωγήν των έκλογών. Ένταΰ&α περιοριζόμεθα είς την έκ γοονονραφικοΰ καθήχοντος άνα- γραφήν των γνωανεντων χι/ες πβρί τοϋ καταρτισμόν" των οννδυασμών των έπαρχιών. Έννοεϊται, δτι ουδέν άκόμη δύναται νά θεωρηθή οριστι¬ κόν άλλά πάνχα είνε διαδόσεις. Ούδε είνε άλλως τβ δυνατόν ν' ά- ποφασίαωσί τι οριστικόν οί διόφοροι ύποψήφιοι, πρΐν ή μεταβώσιν είς τάς επαρχίας των καϊ συνεννοηθώσι μετά των χομματαρχδν αύτ^ν. Τό μόνον, τό οποίον δύναται νά Θεωρηθή άσφα- λές είνε, δτι οί πλείστοι των συνδυα¬ σμώ* θά είνε άμιγεις, έκτός έννοεϊ¬ ται των ε*παρχ;ιών έκείνων δπου άνα- πόδραατος πολιτικη άνάγκη καί έλ¬ λειψις προοώπων θά επιβάλη την ονγκρότησιν μικτών οννδυασμών. Άλλ' οί ου νδυααμοΐ ούτοι Ό·Λ είνε έλάχιστοι. Οί ΰεοτοκικοϊ δπωσδήπο- τε θά έπιδιώξουν τόν καταρτισμόν εν¬ τελώς άμιγών αυνδυααμών, ή θά χροτιμήσωαιν έν άνάγκη νάουνδυα- σθώσι μεΐά ζ"αΐμι>«δν,>»ατά τάςσνβϊά-
  σβις τοΰ άρχηγοϋ των, άποφεύγοιτες
  διά παντός τρόαουτούζ ραλλικούς καϊ
  πρό πάντων τονε ατρατιωτιν,ούς καθ'
  ών ή Κυβέρνησις Θά κηρύξη άμείλι-
  κτον πόλεαον, ίξαιροϋσα, ώς έγρά-
  φομεν «αί χΰες, τοϋ μέτρου τούτου
  έκείνους έν των άςΊωμαηκών, οιιινες
  θά προτιμήσωαι την πολιτικήν πα-
  ραιιούμινο* τοϋ αΐραιιωτικοϋ των ά-
  ξιώματος.
  Καχά τάς χθεσινάς σιαδίσεις οί
  συνδυασμοϊ των έπαρχιών κατά πά¬
  σαν πιθανόΐηΐα θά καΐαρτισθώοιν
  ώς £ζήςί '
  ΦΟΙΩΤΙΑΟΣ
  Έν τη ίπαφ·/}^ ΦΘίώτιίος Θά κατβρτισθώ-
  •ι ούο ο-υνδυαβμοί έ/τελώς άμιγεΐς.
  Δια τον χβτκρτισμον τοΰ (εοτοχι/.οΰ συν-
  εννο*ΐ·;β: ό ·/.. ΧβτζΙσκος μετά τοϋ χ. Ζου-
  λούμη. Τοΰ «ντίθέτοϋ ραλλί/,οΰ συν&υασμ.οΰ
  τον πυρήνα άποτελ&Οβιν οί /.. χ. Κ. Ά-
  λής *«ί Τΐκρίμω»ος, Έν τή ίκ*ργφ
  •/.ατά τόν νέον νόμον Οά «*λεγώ?ι 3
  1 ' '4.
  ΗΛΕΙΑΣ
  'Ανςί 8 Οά βν.Μγώαιν ηδη 6 &04<λευταί εν "Οπως λ«Ί χθές έγρα«ομεν, αυνδυασμοΐ χαΐ έν Ήεία Οα •/.αταρτίοθώαι δύο εντελώς τοΰ θίθτοκ:ν.οδ υπο τον α. Α. η Στεοανόκουλον 9ά ίίνε, κατά τβι μέχρ: τοθδε γνωσθέντα, ό χ. Χρ. Σ;ε·»νΐπουλος κ«ί ό κ. Φθύββς. Τα άλλβ τρ»α π·4βΜ«« 1«» "Οσον ά«αρ^ το διαδοδέν χαί γρβφέν, ότ; μετ* τοΰ θίθτοΜκο3 «ννο'υκμαΰ 0· βυμπρά ζ1 *«ί ό κ.. Ι. ΚρβστίνΙτης, τουτο είνε ίν- τελώς άναιφιβές. Ό κ. Ι. Κρεοτίνίτης προ·«κλή6η &ιτΌ κ. Ράλλη, δβτκι ?:ίθσπ«θ«ΐ νέ χατα«χΙαΐ ·ν Ήλ&ία «μΐγίί σσνουασμον ε/, των κ. /.. ϊ. Κρεστενίτοιι, Αγ. Πετραλια, ρ ύ, ΜτρροπθύΑου κ«ί Γκουξουργ], τοΰ 6ου ώπου μ,ή όρ'.σθέντος άκ&μη. ΧΑΛΚΙΑΟΣ Διά τοίς βυνδυασμους τίΐς ΧαλχΚος ού- ίεαία εισέτι εγένετο σκέψις τόσον καρά τοΰ χ Β««3ρά$η «ον*«ΐ5«βί δ >(λ
  η ί.
  γρ. ΤΌ γραφέν 2ε χθες, δ« ό κ
  Βοκοοόρης έξεφράίβη έν τξ οΚιία -3 λ.
  Ράλλη, δτι θά κ.ατ«ρ·;ίσ^ άμ,ίγί) ρβλλικ,ον
  συνίυασμον, έδεδαιώθημεν έκ ϋηγής άσφβλε·
  σ<Μης, «τι εΐι« ένιε)—ς βνΛ*ριήέβ. 'Η» τη έπβρ/ία Χαλκίίβς θα έκλεγωβ, *| ^ περιωρίσθη άπό 3 είς 2. Συνξυαβμοί έν Οίτΰλω Οά 2 εντελώς «μιγεϊς: Ό είς ραλλιχΌς έχ των κ. χ. Κυρ. II. Μαυρομ(·/«λη καί Κατεάκου Μαυρομι*/«λη, τοϋ κ. Κυρ. Λ. Μαυρομι- χάλη λοχαγοϋ μή έκτ;θεμένου χαθα εγνώ¬ σθη. Ό άντίθετος θιοτοκΐχΌς συνδυασμος θά , έκ των χ. ·/.. Κ. ΚονμουνδΌύ- ρου χαί Π. Μαυρομιχάλν). Ό χ. Κουμαυν^οάρος ν.αθά ελέγετο χθϊς θά ϋποϊειχθ/) παρκ των <ρίλων τού χαί ώς ιοψήφιος έν 'Αττική· ΓΟΡΤΥΝΙΑΧ θά έ/.λεγώσΐ 4 βουλβυταί άντί δ. Σονδυασμοί θά καταρτίσθώαΐ 2 άμΐγεΐς. Ό ραλλ-./.ός έχ των κ. χ. Επ. Δηλί- γιάννη, Άλεξάχη, Σπυρακοποόλου χ«ί Δι- γενοπούλοιι, το3 χ. Ταμπα/.οπούλου Οπο- χωροθντος. Ό θεοτοχίχΌς έχ των χ. χ. Σερζφειμ, Πλαπούτα, 'Αντωνοποΰ/.ου καί Στασινο- πούλου, ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΖ. Έκλεχτέοι βουλευταί 2 άντί 3, Σονδυασμοί δύο άμιγζΤς. Ό θεοτο/.αός έχ των χ. χ. Σίμοπούλου χαί Δελμοόζου κοί ό ραλλΐκός έχ των χ.χ. Μαρλά χαΐ Κρεμεζή. ΚΑΡΔΙΊΓΣΗΧ Καί τής επαρχίας ταύτης ό άριθμΌς των ών περιωρίσθη άπ'ο 7 είς 5. ΟΙ συνίυασμοί κ«τα?τίζοντ«ι ό είς έχ των χ. χ. Τβρτίπη (θεοτοχίκοΰ), Καζβμ- πάχα, Ζωγράφου χαί Μποΰσδρα (ραλλι- κών) χαί Βίλλίνη (ζαϊμι/,οθ). Τόι έ'τερον Οά άποτελέσουν οί χ. χ. Μαλλιόπουλος, Λάχπας καί Καταφκγιώτης (θεοτοχιχοί) χαί Μΐβλάσχ,βς το» 5ου μή γνωσθένιος άκόμη. κοριγΓθιασ Έκλβχτέο'. βοι»λ:»τβί 4 ίτντΐ 6. Εγνώσθη, ό'τ! κατηρτίσθη ό ίτερος των συν3υασμών μικτός έχ των χ. χ. Κρ·/.ιϊα (ζαΤμ·κοθ), Σπ. Δηλιγιάννη (ραλλιχοδ), Ζοΰζουλα (Οεοτον.ιν.οΰ). Τέταρτος βά χροσ- ληφθή ή ' *· Μετζελόπουλος (δεοτοκικος) ή ό /.. Πετρίδης (ρβλλ'ι/.ός). ΑΙΓΝΑΛΕΙΑΣ Έν το έπαρχίκ ταύτ^ χατ^ρτίσθησαν ϊύο «μιγης συνδυασμοϊ. Ό Οεοτο/.ικΌς έ·Α των χ. χ. Πολιτ/ρο- ν:ά5«υ χαί Μ«σσηνέζη χ«ί ο ραλλιχός έκ των /..ν.. ΙΙαναγΐωτοπούλοκ χαί ". ΑΡΓΟΥΧ Βο«λεο-:αί 2 αντί 3. ΣυνΒυασμοί θά κλ- ταρτΐβθωβ: δύο έξ ών εγνώσθη μόνον ο είς μικ;βς έκ των χ. χ. Καρχιτοτούλου (θιο- τον,ικοΰ) κοά Πολκγίνη (ραλλικοΰ). ΜΕΓΣΗΝΗΖ Καί ίϊταΰθα περιωρίσθη ό άριθμ,ος των βουλευτών άπΌ 4 είς 3. Συνδνασμοί ονο. Ό ρελλ'.χος εκ «Ων /../. Λυμ^εροβούλου, Μερλθπούλοα καί Νι- ΤΌ; έ'τερον συνδυασμώ μικτόν θά άποτε- λέβουν οί χ. κ. Σπ. Κουμουνδο3ρος (θίθιθ- χ:χΌς) καί Μποΰτος (ζαΐμιχός). Ό 3ος δεν εγνώσθη, _____________ ΠΥΑΙΑΣ Έκ)Λ/.τέοι βουλβυταί 2 άντί 3. Οί ««νϊυασμοί θ» κβιαρτισθώοιν ο μ«ν έ/, των κ. ·/.. Μ'.συρλή (θεοτοχικοϋ) Σάόχ,χη (ρα/^αο») χαΐ ό έ'«ρος έχ των χ..*.. Ράλλη (ζο'ιμι*θΰ) προβλαφώανομένου ώς δευτέρου τοΰ κ. Κβρ«««ύλου (Οεοτοκχοΰ) ή τβθ χ. Καντιάνη ν γ^ ^γ Ό Οεοτοχιχος έχ των χ.κ. Κ. Άργασάρη Λομδβρδο», 4<ονυαίο« £τεεάνο» χ«ί Μ ζάκη. Ό ραλλΐχ.Ός έχ των χ./.. ΡώμΛ, Μι»/_- ν« χαί Μελ'.σαηνθϋ ή Μά β Η Β Ο Ν τοΙ 2 4»ΓΤΓ 1^ Ο Α Ο Οϊ συνίυβσμοί θά χαταρτισθωσιν ό μέν έ% -ίών κ. α. ΣΛθυλού*η ν.αί Πετούση καί ό άν- ϊιθετος έ% 4ών χ. χ. Δαούτη χαί Κατσίνα. Ό κ. Κιηρΰειθς Αγνωστον τί Οά πράξις. Π Α ΤΡ ϋ Ν Έχλέγ«ντα· βουλευταί 5 άντί 7 Τ* περί <τυτδυ«σμ.ών πολϋ ϋριστβ. Έ- λίγετο έ.ν τούτοις, ι τι θρ κ*ΐβρτΐα6ό«ι 3 συνδυασμοί. Ό μέν έ/, των χ. χ. Γεροχωστοπούλου Γκότση, Τσίρυ'ίη, Τού*—**} κβί Σ—ηλιω»- πούλαυ. Ό δεΟΊίρος έχ των χ. χ. Ρίύοοβ, Κ«νβ χαρή χαί Στρ:φτδυ.^ολα χ«ι Άίημ ΖαΐΐΜ) τοΰ τελευταίον μή γ,νωσθένςος. Ό τξΐτβς ευ»ίι»οιαυ.ος β* χ τΌν χ. Παπαδια|Μΐντοι;ονλον. ΕΙΙ ΤΑί ΑΛΛΑΙ ΕΠΚΡΠ ΑΣ Σ« γώβιν άνά «Γς βουλευτάς δποψήφιοι Ο* «1ν· οί έξίΐς : , .. , Ίθάκης. ΔινδβίνΌί (θεο·»/.ι»β«Ι «" Πετκλδή (ραλλι/.6ς). , ηαξών. θ. Β»λλι«νίϊη« (β·Μ0«ΐΜ><). ;. Βελλιανίτης (ραλλι/.Ός) κ»ί Βέργος. ά*>?ωρίθ>. Κ. Χριστ4·οολος
  ^ς), 'Αθ. Πετσαλης (ραλλιιώς)
  χαί 'ΑναοηασΙοι». , .
  Αομοκον». Φωτιάδης, Ζωγράφος ν.β»
  Πλατονιώτης. . .
  Βάλτου. Ν. ·_τρο«ος (·»·τοΛί)Λ«),
  Β. Καραπϊνος (ραλλικος) καί Σταϊκός.
  Φαρβάϊων. Πλατσής (ββοτοχ^ς)
  χαί Φ. Γρηγοριάβης (ρβλλιχβς).
  IV.
  Μτ·*ρών. Βρατσανος (θεοτο*»-
  *Ός) ναί Μσμούνης (ρβλλικός).
  —άμης. Ι. Βροώνης (ρ«λλικος), 1 .
  Ζερβ'ος άνες]«ριητος. ,
  Έν. των θεοτοκικών χ. χ. Ποταμιανοι»
  κβί Κα6αλ7,ΐί?ά«ο« Ιέν εγνώσθη τίς ·« έκ-
  Πάντως όμως ό είς β« δποχωρήσπ δ*βρ
  τοθ έκτεθησομέ"ου ετέρου.
  Αίγίνης. Βεν«ζελος (ζαϊμικΐς), Κ*νβ-
  δαριώτης χαί Πολυζώης (»εοτοχ>χοί).
  Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΜΕΥΚ&ΤΟΣ
  Μέ·/ρ< τ»δδε αί διά?οροι «λωνιαχβι Αρ¬ χαί είοκράττουσα1. τβ ίιχβΐωμα τής κατανα¬ λώσεως επ. των έξωθεν «ϊσαγομένω» 0»0- πνευματοόχων ίιγρών εϊσήγον^είς τα διαφβββ —μεΐα τάς" έκ τούτων είσπράξεις μετα ^ τβν έχ το5 τελωνιαχοθ δβσμολογιου Ιπιίαλλο- μένων καί ε'ισπραττομένωνείσαγωγιχών «- λών '/ωρίς νά ποιώντ*ι διάχρισιν, πρός βλά¬ βην το'ΰ ταμείου τής Έθνιχής 'Αμύνης, &- χέρ τοΰ όποίου είνε 2ιατεθειμέν«ι^αΙ ΐχ «Ο &καιώμ*τος τούτου είσπράξεις. Διά τουτο τΌ ύπο»ργβϊθ!ν π«ρ^γίλλ·ι «·ς ...ς τελωνιαχάς "Αρχάς δι' έγχυΑλίου τού <5πως είς το μέλλον χατα την είς τό αρμό¬ διον ίπαρχΐαχον τβμεΤον παράδοσι των ύπ' αυτών είσπραττομένων χρημάτων δια- χρίνωσιν άπό τα είσαγωγικά τέλη τα έχ το8 ίιχαώματος επί τής χατανκλώσεως ιών πνευματωδών πθίών *«ί δγρών προερχέμενα ποσά. Η ΜΕΤΑ10ΡΑ ΤΟΝ ΟΜΙΩΚ Το υπουργείον των Οίιιονοι,Μχών ίι' έγχ»· χλίου τού ««ραγγέλλει «ρος τ«ς τελωνια- κάς Αρχάς, όπως μή δε'χωνκκ προαδο- ποιήσβίς **ρί τνΐς διά τινος 8ημοι» μετα/.ομι- δί|ς ώνΐων δι' έμπορευμάτων ΰποκειμένω» είς δασμόν, έ«ν μή ωβιν αδτα; σιιντεταγμέ- να: επί πεντηκονταλέπτθυ ΜΚΑΣΤΙΚδΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ Μιτιτΐθησαν ·1 παρ4 πβωτοδ£και< ιΐβαγγε- λιίς Κ*λ*μών ΕΟάγγ. Δ«δβόσης κ*ί Χαλχί- δος Έιΐ«μ. Βλαστός Ιναλλά?. Κερκύρας Δηα. Μπινή-Ψάλτης »1ς Αι6ά- διιαν χινής οθσης τής θ(<ηω«. Μιτΐτέθησαν οί πριοτοδίχαι Λαμίας Κ. Βρυάκος καί Αθηνών Α. Γοφουφαλιάς I- ναλΤ,αξ, Καλιχμών Ε. Άντωνιάδης καί Άλ. Κβυρτ,ς «Ις Σΰρ·ν, άντί των Γ. Σταυοβπούλβυ καί Ίν. Ηαρούδη μιτχτεθέντων εΐΐ Καλ«>
  υ.α«. Ββΐβώ* Ο'.χ.βνομόπου'λβί χχί ΙΙαυκΚου
  Παπαντωνίου Ιναλλάζ. Κεφαλληνία; Δ«μα-
  βκηνός κ·ί Λιυκάδος θ. Νικολόκβυλβ; έναΧ-
  λάξ. λι&αδιίας Ννχ. Παπαδόκουλος τίς Τρ(κ-
  χαλα, άντί τβδ Α. Γ*>.τ(νοΰ «ις Κ«στ>{τσαν,
  Η ΕΥΛΟΓΙΑ
  Χθές το άχόγεκμβ είς εΰλογιδν μετϋη
  μόνος τού είς τό Πολιτικόν Νοσοκομείον, 8-
  «»ς «ΐβέλθτι έν αύτω πρός θεραπείαν.
  'Η Διεύθυνσις τοΰ Νοσοκομείον ειδοποί¬
  ησεν «μ.ίο«ος τηλεφωνιχώς την Δΐίύθυνσΐν τής
  Άστ.χομ(«ς, ήτις μετέφερεν αυτόν δι* τοθ
  φορείο» είς το παρά τό Δαφνί ϊύλογίθχομεΤθν.
  ΔΐΚΑΣΤΗΡΙΑ
  ΝΛΥ10Δ1ΚΕ10Ν
  :—'Ή ο|κη
  είς γρ
  η ·πρωίοιν (λ«£ι τόν λόγ·ν ί κ. Βοζίκης
  μετ' αυτόν δέ ό κ. Γαυν«ράχ~ 4 ό«οίι»ς δια-
  ΝΟψ«ς την άγάαενσνν (ου την μ«~,μ&ρ·(<Ην έ- ηανέλαβ* ταύτην κατά την άΐΜγειιματινήν βυ- ν«δρί«βιν ό'τ* κ«ί ί«ιραί»)«« τβύτην. Ηιτ« «Αν χ. Γουνεφάχην Ιδι»τιαολ<γη«ν ε Βασ. Έκ>ί«ροκο( χ. 'Αρ6«νίτης κα: μιτά τού¬
  τον έδ»υτ*ρολ<γτν·ιν ό ευνηγβρος ». Δα-γο- π·της. Ή «ννιδρίασις δι*χόκ.η «ήν 6 1)2.μ. μ. Ινα 1*·ναληφ6·ζι «ν|μ<ρ«ν καί ίκδοθ^ ή άκ<κρ««ι<; αν μή διι>τ(β*λ·γή«Τ) *ίτι»4ς «ι« έκ τύν «υνη~
  γόρων των κ««ηγαρ«υμ£νων Στβ»τ«υ$άκη ««ι
  ϋ
  Α3ΑΚΡ12Β1-Σ
  — 'Η κλσπη τοθ ο»ο%κο0 ναο0.
  ΧΘΙς «ροσήχθησαν ενώπιον τοβ άνακριτον
  χ. Β^έστ πρός Ιξίταΐιν οί Γ. Βαβιλειάδης, Α.
  Κουχούλας, Ζαιννής ΚαπονΚάχης, Άντ. Νιχο-
  λ*ου, Δ. Δβκ«ϊ, Γ. Άλιξάχος χαί Μηνάς Δα-
  μιλινός* χατηγορούμενοι πάν τις διά την κλο¬
  πήν τοθ Ιν τφ ΗΙΙιφκιιΐ ρωβικί^ ' Νο«ΌΧο·
  1 Μβ
  'Ειι, τούτων ϊ πρώτιχ; Γ. Β»σιλιιάδτ|ΐ; έξιτβ-
  μολ<ΐγ·2«ιν ότι «"νέ—«ξεν αύ<4ς την ίε- ροσυλίαν £χων ώς βυκργοθς τοα&Α. (ί_»βιί- λαν καί Ζαννήν Καπουδάχτ,ν. Ό χ. ΒρΙστ ΑνοΜ»ρίν·< καί τοί« Λλλους δι<- «αζε «ν> π*—»υλ«»Α«ν π««<Μ»ν, κα£ό«ν πλήν τής ίμολβγΐιις τής ένοχής των τριών πρώτων έγ»ίροντ*ι υπόνοιαι ·¥»ΐν·χή« κ*Ί κβτά των ώ λί ιών «ΐϋτα. Ό Άντ. Νιχολάου προεφυλακίβθη ώς κλι- πτοιποδόχος, διότι ι'.ς την οΙκίαν «ΰτοϋ άνιυ- ρΐθησαν τα χλοπιμοάα. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ Μιτιτέθη ό άβτυνόμο; Νηλιίας άνθυπολο- ό Κϊ Μ«ν«>λίοη< Λς «% Είς ας 4««(Χι>ς ^
  μ μ
  Μιτιτίθηοαιν οί άστυνόμοι Σπιτβών, ϊ*ί?.β-
  χβγός Νικόλ. Ζ·γ·ύρα<, είς την τής "ϊδ|«κ καί ΤΤλ*«ανου-Καλαδρύτων, άνθυπββπιβτής Άχιλ. Σταματιΐίδης, »1ς την τβν Τρικκάλων (ΚίΙ) άνχΐ τοθ άνθυ*·μοι*4ρχου Ε μ»««τ»θίντο< ιΐς «ήν τή* ΜεέηβΛν «Ι ««τυνόμοι, ΒβΑιου, άνθυ- πβσπιβτής Γεώργιος Δβγκλής είς την αστυνο¬ μίαν Μολάων, ΈρινεοΟ, ανθυπολοχαγός Σπ. 'ΑντζβΛβί είς «ήν τής Άροανοίβς, Λυκτειθ&ν άνθυπ«σπιβτής Παναγιώτης Ρόζβς,ιΙς την τής Ειδυλλ4«<, Άνάφης, ΑνΙοκασιησττ,ς Δημήτριος Ι1*λούδη<, ·1« την τής Φολεγάνδρου* 4ντί τ,οθ άνθυπολοχβγοθ Γ ·4ννο< ·1> φ
  χβγός Παναγ. Βαντιίκης, «(« «ήν τώ» Πρ«β4
  σιών καί Φλισσιάδθζ, άνθυπαβπιβτής *Αρτ(α,,ι
  ο« Κοροίας, ιΐς «ήν τής ΙΙιδιιοας.
  Μ»τιτ£ΰη ( ββτβνόμος Κόμης άνθυι»β|ΐ»(«
  ραρχο< Παπαδημίΐτρόπουλος Γεώργιος ιΐς τ*» Λίτονομίβν Μλβνβς Καρυβτ<·<( «ντΐ ««ι ύπολοχαγοΰ Κ»Αλικ4.ΐζά;.ου Ιωάννου, μ(( τα«ε·έν*·<; »1« την ά.«υ»·μ{βν 'ΕλιυβΓνβς, άντί τοθ Ιλάρχου Λί*β Άριβτι»·», βπβλλ», γΐντος των Αστυνομικών καΙΙ^κόντΜν. Μετιτίθη,σαν οί άστυνόμοι Βου«ραι·νΜν, 1. πολοχαγος Σπυρίδων Μπβνάτβος, ιΐί *ήν 4. πυνβμίπν Τρεν/*ίβ<, 'Ερώ«β«υ, όκβλοχβγ, Σπυρίδων Φω»βί, »1« την τής Φολιγ«ν$ο», χαί Σολυγ*ία« 6πΙλαρχο< Χβφάλαμηος Λ«ύ- ζη< «ί< τή» Διοικηϊική» αστυνομίαν. Απηλλάγησαν των κετυνομικών κ»·»)χίν. των οί ά·«νν*μβι 'ιΟώμ·τΐ< Ο«ολοχαγ&< Μιλτ. Σαχελλά#>η< Χ*1 'Οβοικ εν«υπ·ακΜ«ης Χρ, Κοτοπούλης. Λιορίζονται άστυνόμοι Ίθώ^ης 6 ανθυκο. λβχβγός το6 —ζικοί Γ. Παπαγεωρ^ϋγς ιΐς την των Γόμφω* ο άν·υπολοχ«γ4ς Τι| «ιζικοΰ Μιλΐιίδης Μχργέλος, ιΐς την τήν Πέτρας 6 «νΦυπολοχβγόί τοθ μηχα·#ιχβδ Γι- ώργ»ο< Τε^γ··Νη<, «Ις «ήν «ή< (Κνιάοο^ 4 άνθυπει«ι·ισ«ή< τοθ «ιζικβϋ Κωνστ. Ϊ 'Α£< »ετί «1< «*> ««μ Α*^ν«ε«£υι·Μ·<·« 4 4» «ασπιβτΑς τοδ π«ζικοΟ Αθαν. Πι»τόλα<. Διορίζοντβι έστυνόμβι ιΐε την Αντννομιχήν ' «ίριφέραχν Τ/»ου Ι έ*θυκθ.αρχο< Ιΐιλτιάδηι; Πυργόπουλος καί ο δπολβχαγός τοθ ι«ζιχο5 Γκοργιος Στάϊχο; είς την τώ* θο»ιχ (ών. Διβρίζιται άβτυνόμος ιΐς την ά«τυν»μιχή» πιριφέβειαν ΠβτρΛ» * έΜ«υπο).·χ«.γός τοβ «ι- ζι*·0 Χρΐ|*τβ>οι>λο« Γεώργιο«.
  Άνικλήθη τό διάταγμ* πιρί άπαλλβγϊ^ ?»
  «ών άστυνομικών καθηχόντων τοΒ άστυνϊμου
  Λβρ£«η< λοχ«γοβ Δημ. Άναγνωβτ·ιι·ύλου. Άνΐκλήθη «ό &«νταγ,μ« π«ρί άπαλλαγής ,» των αστυνομικον καθηχόντων τοΰ άίό θοριχίου άνθυπολοχαγοΰ Δ. ΧίΒ ΝΕΑΙ ΕΚΑθΣΕΐΤ 'Εξιδόθη καλλι«ιχνιχώτ««αν είς «ιίπιιην χ** πλουβιώτατον είς Ολην τό 8ον φυλλάδιον τ«3 μηνός Φιβρουχρίου 1906 τοθ λαμποοΰ πιβιό» δικ»Ο «Σμυρναί<». Μ«τ' *6χ«ρΐίτήσ«ω« παρατηροΰμιν, Λι (χΑ «ήν Ιπιμιλή δκύθυνβιν τοδ χ. II. Βούρβε.χη καΟίστΛται όσημέραι τό χαλλΐτιρον οΐχογι* νιιακόν πΐριοδικόν, διό θίρμώς σον.βτώα»» αθτό ι(< 47«< τά« βίκ·γ«νι(ας ύς &ά «4ρπνον Χ»ί ωφέλιμον. ρήχ »1< τόν βαθμόν τοθ γραφί«« β' τάξ(ως παρά τω υπουργείω των Οίχονομιχ», 6 χ. ΑΙμίλιτκ ΙΙκράσχοε. Μκιτέθη ό μήνω έγχ««««τ«< εΙ( την Η«ι τού γρΛμματιύς τήί Νομιιρχίας Κερχύβκ χ. Διον. Μαρούλης τίς την Νομαρχίαν Βοιωτί»;, αντί τοβ κ. Νικολ. Μαρούλη, μετκτιθΐντβς είς την Νομ*ρχί«ν Κιρχυρας. Ό πριρζ τώ Νομομηχκνιχω Κερκύρας ίργ». δηγός χ. Κωνστ. Ξίνος μετετέθη παρά τω τής Λΐυχάβες. Άπολ4»ται «ή; 4πηρισί« 6 £1βη·ό% Ιν «γ φαρμευιείω τή; 'Αστιιχλινιχής Γιωρ. Ιΐιιιοιγι- ωργίου. — Ό ν4β< Χ0έ< την ΙΟτ,ν πρωϊνήν ώραν 4 νίος Δανι. Ουντής τής Αστυνομίαν χ. Βοΰλτσος μιιαδάι ιΐς την Διεύθυνσιν τής Άστ«νομ(ας «αρίλ·6ι ««ρ« τοθ χ. Μ«άχα «ήν ύιτηρεβΐεν*. Είτα £π·ντε< οί άστυνόμοι των {ιεφν· ρων «μημάτων παρουβιάβθησαν Ινώπιον τοί κ. Βούλτσαυ κβί βυνιχάρτ,βαν αθτόν. Ό (ι χ. Βοΰλ««ος «ννέ«τηβ«ν είς αύτοϋ« δ»**< Ιρ. γαοθώβι μετά νή< »ύττ|< δααβτηριόττ,τος, ^μ ότι σχοπιί, άναλαμβάνων {χ ν4ου την Διι|· θυνσιν τής ΆστυνομΙας, να εργασθή ώ; χΐΙ ό ν" ' Άπ«λΘόν?Μν «ών άστνν«μ·»ν ό χ. Βοβλ- τσος «υνίταζΐν ήαιρησίαν διαταγήν, ίι'^ί· τοποθιτήθη ό άστυνόμος χ. Σκωτνδης ιΐς τ( 8ον αστυνομικόν τμήΐΜΐ; άντί «οί χ. Αι»«ρί. Έπ(«η<;δ'.ά τής αυτής Βιχταγής Ιτοκσθιτή· θητΐχν ό ύπινωμοτκρ^ης τή; άστυφυλαχήι, Τιι- λίπης 4; άεχιφύλαξ τή; δκυθόνιω; α,ντΐ τ«ύ Στχύρου Μιχάλου τ»«»6*τηΙ«ντο; (Ιν τα βν Ασ*υν·»ικ4» «μήμα κ«ί ό ύπινωμοτάρ^ τή» άστυΐιυλακής Δ. Βίνιο« Ιχ τοΰ 2ου α,οτυ■ νομιχοδ τμήμοιτος ·1ς «ό «μήμ> τής *«ε>
  δίξ
  'ϋγνώ#θη ιεβός τούτοις, ίτι 4 »ί·ς Διια·
  θυντή; κ. Βοΰλτβο; Ιχ«ι απόφασιν να έκιφέ·^
  μιταβολείς «ινα; ΐΐς τό προσωπικόν των ίβνι-
  ν4μ«α* τδν &ιαφόρ<*ν τμημάτΜν χαί «β·( ««ντ· Ακό «ν* ^Οές Οπί&α"λχ κρός «όν ΰκΜ^· γόν «ών Έσωτιεικων κ. Καλογιρόπουλον τί* όν κατά'λβγον. ΝΕΑ ΠΟΑΥΚλΙΝΙΧΗ ΟΑΟΧ ΣΛΚΡΑΤΟΥΣ 55 « ΤΜΗΑλ ΟΔΟΝΤΟΊΆΤΡΙΪΟΚ ΟΑΙΙΑ 0Λ8»Τ0·ΓαΤΡι1ΗΙ ΣΧΟΛΗΝ νΛ» τί/ν όΊενθνναιν »οί ϊ·ίροί κοί Α· ΚΑΛΛ1ΒΩΚΑ Τό ό£ονταϊα.τρεΙον υπό τίν οι,ιύθυνεΐ' των πτυχιούχων (Λοντοϊβτρών θ. ΣΟΓ. ΙΩ- ΤΌΤ καί Β. ΒΑΑΕγΜΟΤ λκ«·ΐφγεΙ βυ«.>·
  μΚ ζή ρ* νοοημ««ων χώτ ό-
  Ιόντων, των βθΐων χα'ι τοβ στόματος. Έρ··
  Η ή4 'ΑΜ 4ζ 1
  τε*»
  ]
  Έν Ττ5 (5«·ιρκ^ Χχ«λ1 διδάσκο«ταΑ
  μνθηταί τ,ό Οεωρητικΐγν κοιί τιχνητό» ρ.(ρ«; 1»
  ό*λτ| »ν} «ελειό«*!«. (Αι* πλ λ
  ά«ευβυν«έον Ιν ««; ί,
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΙΙρ'ίς αποφυγήν πάσης παρανοήαε*κ ·ίω"
  ν ή·^Λν να ε1·^0τ«ίσ»»ν*» ιούς
  έϊδϊίΐτιρονάνβυς ότι τα μέλλοηα ν' ένβ^
  ρήοουν έκ,τάν.τως περΐ τα τίλιι ν|»|β&««ίίβ»
  χαΐ αρχάς Μβρτίου έ/. Πειραιώς, χβί Κ»λ»-
  μδν^ άτμόπλοια Γαλ^κής τινος Έταίρείβς
  1* αυτή γι»ω»τοπτ«εΤ ϊέν *Ή->λ»ο ν εί; ι^
  ρωχεάν€·.ον γβλλιχή» άο5Λί ("Ιγβ
  όκοίνς τα Λίαν γνωσταί «τμώκλο» «**
  ρο3βιν ώς πάντοτε. χ,αθ' έβίομάία «*
  άβεης χατ.* είβεΤάν ίιά Νίβν 'ΊΓορ
  Έχ τοβ έν ΠίΐρβΐεΥ ΚεντρικοΒ
  •ν τής '&ιαφεΐας Φρανς Λέίν.
  !Μ> Ρ
  Χά
  καθαρώτερα γευστικώ-
  1 ν ϋ >
  ΧΡΟΝΟΣ
  Χ β
  Β
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ Η8ΗΙΕΡ1ΙΗ
  : ΚΩΣΤΒΣ ΧΑ1ΡΟΠ0ΤΑ0Σ
  ΐ ****** Σ.ΓΡΑΜΤΣΑΣ
  ΤΙίΙΗ ΦΥΑΑ0Υ ΑΕΠΤΑ 5
  Αιααιαύρωαις των ι—~,
  * Έρμου καί £ύαγγ«λΐατρΙας
  1ΚΓΑΛΗ ΒιτΤτΐηΤίΚΙΙ Κ*Ι
  ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΡΙ-ΦΒΙΑΗ- Ν.
  ΡΟ
  ΑΡΙΘ· ΤΗΑΕΦΠΝΟΤ 89*
  ,—,-*—- εκ τοθ . „
  }: ναΰτβι των ιΐολεμικών «λοΐων τοθ
  βλο» Χαγάνο» έ/.άθευδον, «Λ1 -ήν βτιγ-
  - Υγη ή άνίλ*ιστος άλλα καί κα-
  ,ή έκείνη βόελλα. Πίλώοια κύ-
  Τ»|ς ε#όδ«« δέ όποκρουβθείσης, ό Μάγι-
  στρος Βώνος ίιέτβξε γενικήν των *ολιορ-
  κουμίνων Ιξοδον, καί τώρα οί "Α6*ρεςρλί-
  κοντες «ερχόμενον κατ' αδτων το αήττη-
  τον καί π«»ίβχ«ρον των Χριστιανών «λήβος,
  έτράιτηβαν είς γβγην άτακτον, τελείως ητ-
  *.ηθίντ<ς, τελείως ν.ατα<πρα«έντες, τοαον ώστε μ«τα βικηβεβεΐας μ·γ4βτγ»ς ο Χαγβνος κατώρθωσε ν'ανασυντάξτ; το» Ο^ολειβθεντα αδτοΰ στρατόν, νά καραδώι- είς το ·κ«ρ τα κολεμικά τού μηχβνηνΜχτβ, δια να μη «ί- Μ« Μ. ^ είς χείρας των Χ*™»»*; κβί νά βύγη ταχΰς ίπ.στρέφων αδοξως εις την «ατρίδα τού.. ■· ίΐλτλων καί τα «ι»ν«ριψαν, '/ωο«ς ουοεμία οϋώόθεν ν» »« δ»να-;ή £>οήΟεια. Ε.ς σια-
  ,τι,α,α ολίγων «ιγμ~ν, » «*·το·ος κ« «α-
  άννίθς άδβρικός *:όλθί, ό ο-ο*λειων «*ο
  ίαλάσοης τό Βυ^άντιον, ο κυρίαρχον, ο
  ««ε» ών. ο διασκείρων-«ντβυ το» βανβνιβν,
  «ν νόμον, τον «αν.*ον, «υνετρΚη, διε¬
  λύθη, ί«««*!· Α1 «^Τ1 70υ Τ56* η"
  ,βν καί τα «λοϊβ, ώ« *«**« *αρ«ων, ·*"
  βόα'ινα έή των ά??ισμ.ε'»(.ν κι»ι*«των, ή ερ-
  £«.»«' αλλήλων, ή ωβοοντο «ρος
  βνς !>Ρά·/βυ«. δ«» καί έβρβόοντο. Οί ν.δ-
  μ. α* *»ω?ίζοντε« ι»β-ν « *"ον> *βι
  Κευθίντες -ρος στιγμήν αιφνιδίαν των
  νβ,9τ·.«νών ετήβεαΐν, ήρχισαν τον«υομενθ!
  ---Ο των. "Οταν ήννόησαν τό σοαλμ,α
  «κροντ,, χ— «"γ «/Τ/" °:
  2λα0ο«, οί ό*τ(ρετο3ν«ς εις τα *λβ& τού
  Χβνάνβυ, έρρί?θησαν εις την μβίνομένην βα-
  ΐΖΣΖί**Γ σωθώσιν. Καί ί-Ι ε*ε» τον
  Όλίτίν ίνιτα, ή Μλαααα άνέκτηβ· «-

  φγΛήνην τής. Καί Μ ο'λο» εκεινου
  «3 «ελάγους διεκρίνοντο ίπΐτλίοντα «»-
  2*·» «ώ ναυάγια. Κ.Ι μέσω των ν««-
  ΙΓν αυτών, έ«ζώντ.ς ά*όμη νββτβΙ τίνες,
  ί,γωνίΐ,οντο μάτην ν« βωβώσι, *αλαίοντ«ς
  >Όί το* θανατον.
  [ «ριγρ«?ή »- ·* θυέλλης ταύτης
  5ταΓ είς τα Περσαα τοΰ Πισιδου,
  Ιχε: δ" έ« λέξει ώς εξής :
  ·'#ν μ»ν, Νόχον «νεΰβαντοί ΐ'χ τουναντίον
  «οίινδρομοΓντα βνντό»·αΐί τώ
  μ. νΰΐά^η/ί. *9'ββ*"™
  ί,ιιΐήν Ανάγκην τής ζολη* -.
  ηαΙΙή δέ, πααλάίουβα ρευματων βοη
  ιόν ίχον ϋψώααοα ταίς π«τ$·«) β*β*
  ϋ» «όν αφρόν άνρίε»ς α**—*»
  •αί "••οί^νΐα τοίς λίόΌι: τα ·>
  {« των βιαίων '"-""" βντικοουμα
  Ή Αύτοκράτειρα Μαρτίνα, *αβ
  την δ(άρκειαν των τρομερών γεγονότι^ οσα
  ά^γήίημεν ανωτίρω, ευρίσκετο δεβμία «
  τΓ^νΤ^Β*>ς, «γνοοθ,α τα^ατέ-
  ξαντα, καί αναμένουσα ακο «ι-ίμής «ί ««ΤΓ
  μήν τ'ον θάνατον. Έν τω μετβξυ προσηυ-
  *«ο καί έξφ«1το τ'ο Ιλιος τοδ ΘϊοΟ αυτή,
  ή αφήσασα «ι ή Μ αζιωθεισα δια τής
  *·£.
  Την ^σευ-χήν της ό>ως «είνην Μ-
  κοψε» ήΤ^δι* εϊ^οδος τής Βίρας, Τ«ρο«"
  ση! ττ,ν στολήν τοθ κθλεμ,στοθ και κρατου-
  σης είς Ά^ *Κ ^^ν * ****'" ,
  Ή Βίρα «ο-ει·/«τβ *«» ^^ *« «"
  ρανής, μή «ον.ρ»πτομένης. Και «ν τοιαυττ)
  κ,ταστάσει αποτεινομένη «?-< ^ν Μαρ- ^'τοθ Β»ζαντΙο« Δυτοκράτείρα, είπεν. •Εγέρβητι. ίΤ«Ρ« «λ·*" «έ» .4 ε**οβμ«..· φ,βόρΐβ«ν ή Μαρτίνα. Φ&νεοσέ με, εΛλιβ... Τλ ΙΚ&ΗΑ1Λ& ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟγΛΕΚϊΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΙ ΧΥΜΒΑΙΝΕΙ Ήβιν τόβον βααιϊαι «Ι ά«κδιδι5μιν«ι «1< τ&ν Ειΐυθυντήν τοθ ταχυδρομΐίου Χ. ϊτουρό- ιιουλον μομφοιί ιΐς τίνα βυνααιλφον, 6«τε I- κρίναμιν κ·θήχόν μ«ς να έζιτάσωμιν χοιτά ιτόσον ϊχο»«αι άληθιίας τα χαταγγΐλλόμινα. Καί πρώτον ίαάθιψιν, δτι 4 κ. Γ. ΠάΧλν,ς δ καταγγέλλων τα βκάνίαθ.» μην («ι ' χ, Σταυραποΰλου διά την (ξής άφορ «ρωΐοχρονιάτικ» δώρα ί χ. Στα.Γ_. ίχρινι δ'.χαιαν, ό'τι πρέχιι νά διανιμηθωσιν α¬ ναλόγως καί ·1; τοϋς διανομιΐς ταϋ; έργαζο- μένου< έντός «*3 Ταχυδροαιίου. ττρ^ς τουτο δΐ δ'.' ίπιτροπΤί; άποτΐλουαίνηΐ ίχ των κ. κ. Κ τίνα και Παραικιυά διίνιιαι ταυτα λαβώ·. ανάλογον ποίον άπό ε'κχιταν δ'.οινομία' 6 χ. Ι Πάλλτ,ς δμω< ηρνήθη να δώβτι ό'σα ώρί«0ησ«ν, ο δ( χ. Σταυρόπουΐος διέτ αξιν αθτό# νά δ- " ίντίς «ου ΤαχυδρομεΙου, χάν«ν βϋιω κίρδη. ΤΑ ΔΩΡΑ Διά τί ζήτημ,α των δώρων,τβ ίποίι, ώ< 1· γράφη, Ιχδιαβτικωι; λαμβάν» 6 κ- Στ«υρό- πουλθζπαρά ϊώνδιανομιίων, βυνηντήιαιι,ίν ιτϊρί τοίς ϊϊκο5·. διανοαιΐς, ίν οΐς ά>αφέοοιί..ιν τούς
  χ.χ. Κοτομάτην, —αμαράν,Παπαιωάννου, Ζα:-
  χαράχην,Κουτρουφιώτην χαί αλλους οί ίποΐοι
  μάς ιβίβχίωβαν κατά τόν ίι:ιβΥ|υ.ότιρον τρό-
  ϋαν, δτι «ότι δχι μονον δέν Ιπίι?ιν αυτού;
  άλλ' οΰτι ύχβιινιγμί« έξίφρασιν 6 χ. Σταορό-
  «ουλος διά δώρα, &ν δέ ποτι ιτρΐίέφΐρον δώ¬
  ρον τι, τουτο ΪΊΐραζαν αύτο«τροαιαίτως.
  Έξ 4λλου ί γραμματεύς τοθ τχχυδρομιΐου
  μα< ίζιβαΐναιν, δτι ποτι δΐν ήχουβι νά λέγη 6 κ. Σταυρόπουλο;, ΰτι τοΰ ίδωσι 200 δρ«χ. οβτε χατήγ^ιιλιν αΐκόν, ώί Ιγράφη. Καί &λλο σημιΐον δμω; των άποδιδοαένων •«ι τόν χ. Σταυρόπουλον μομφών χαταπ(πιιι. Ό χ. Ζαχαράχης, τον οποίον κατηγόρηβαν ώς άργόυ-ισθον, μαΊ; είπεν, βτι ηάσχων α«ο ιαχρον Ιχ βοβαρόΐς νόσου των ΰφθαλμ.ών «Τχι . ά6(» αδειαν μέχρις Φτου έΟερ*πιύΟη, δι ι χαί έΐϊβνίλβδι «α χοιθήχνντά τού. ΐιάς ιΤηιν ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ — Σήμερον καταφθάνεΐ ένταθθα έξ Ιταλίας 6 γνωστος έργοσταβιαρ- γης πυροτεχνημάτων μονοχβιρ Λβο- νάρδος Πα)ομπέλας, φέρων μβθ έαυτοϋ διάφορα νέα ΰλικά, έκ των ο¬ ποίων τα πλβϊστα βίνε προωρισμένα διά αά πρωτοφανή ποροτεχνήματα κατά τάς ημέρας των Όλυμπιακων Άγώνων καί τα όποϊα Ο* προξενη- βω'α 1)αυμασμόν καί είς αύτούς τούς Εύρωπαίους καί γνωστοποιεΐ, 6τι από σήμερον δέχεται καί παραγγβ- λίας. — Προβωπίδις είς μεγάλην βυΧΤβγήν είς πολύ ιύθηνά; τιμάς χονδρικώς Χ«1 λιαννχως ΐ6ρίσκονται βτοΰ Τβδχδ. ΑΙόλου 82. — Άνίχώρηβαν βήμιρον δι* την Ιδ'.βΐτί- ρβν αυτών «ατρ(δ« Αάβδαν οί δροιβτήριοι ίφη- μιριδοπώλχι Κ. Λυμπίρόπούλος, Χρ. Χρονώ- πουλοί κ«1 Ι. Ζωγνόΐϊουλοί. Τοί« »υχο>(0α
  καηυόδιον. Β. Αυμιτιρόπουλος.
  — Έορταζιι βήμιρον * *. Σΐ>ων Κ«ντο-
  νικολάου δικηγόρος.
  — Λοίπόν, μίστερ Τεόντωρος,
  τα παμε μαζΐ Μβξιχός.... Κρυσάφι
  έκεϊ πολύ δκει, ώ, γιές !.... Πολυ
  έκει....
  Παρακολουθεϊτβ δλοι τό μονα¬
  δικόν μας μυθιστόρημα «ΟΙ ΠΕ1-
  ΡΑΤΑΙ». Είνε τό ΐδιο τό περίφη¬
  μον δράμα μεταφερμένο είς μυθί*·
  στόρημα. 5 λεπτά 5. Σειράς ζητεΐ-
  τε άπό τούς εφημεριδοπώλας. — η-
  μερον τό 6ον φυλλάδιον.
  — Κ«τ* την «ροχΛ—«Α« -'
  τανείβν εν Κυψέλη
  πορτοφόλιον περιέχον
  βοαχ. κ»1 διάφορα εγ.Γ .
  •Ο ευρών παρακαλεϊται να κροι
  _*.__ _λ ^.^■ί.,.',-ΐΐ καί ν» α«ο·
  Η ΕΚΛΟΠΚΗ_ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΧΘΕΣΙΗ08 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΪί
  Η ΑΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
  ΠΟΣ βΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΗβΥΑΣΜΟΙ ΑΠΙΚΗΣ
  ΪΚΛΟΠΚΗ ΠΕΗΟΔΗΑ ΤΟΥκ.ΡΑΛΔΕ
  Έν 6ίλλη βτήλη άν*γράφοι*.εν
  τάς γνωσθείσα·} χθές διαδόσεις
  περί των αυνδυασμών των δια¬
  φόρων έπαρ/ιών. Ή προοοχή
  εν τούτοις τής Κυβερνήσεως
  κατά τό πλείστον έχει στραφή
  είς τόν καταρτισμόν τού θεοτο-
  κικοΰ συνδυασμού έν Άττική,
  δι* όν ό κ. Πρωθυπουργόν κα-
  ταβάλλει προσπαθείας όπως
  καταρτισθή έκ των ίσχυροτέρων
  πολιτικών προαώπων τής επαρ¬
  χίας, ωβτε νά εξασφαλισθή πλή¬
  ρη*; ή έπιτυχία αυτού.
  Πρός τούτο χθές την &ην
  μ. μ. συνεκροτήθη έν τώ υ¬
  πουργείω των Στρατιωτικών
  •Υπουργικόν Συμβούλιον ά-
  σχοληθέν ειδικώς επί τού ουν-
  δυασμοΰ τού θεοτοκικού κόμ-
  ματος έν Άττική.
  Ι ΘΕΟΤΟΚΙΚΪΗΥΝ^ΪΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ1
  ΤείΜΦΗΐ»»» ε—ι ■—-·—--"-:
  ΙΚ)-_ΗΙΛΑΤ--Ν
  Τοϋ νφηγψοΒ της _ια»λ»δολογίας *·
  τώ "Β#νιχφ ϋανβπιοτι,μίφ
  ισ,φιριιιτιτου
  Η ΠΑΗΡΗΣ -ΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
  Ή κατα··:?ί.?ή >τοΰ. ά^»ρ·ΑΡ3 στολου,
  λΐοεν 4 ·Δ««άρΟ»ο;, έγνώβθη «γα«ρως«ϊ
  2 Βυζάντΐον. Την «τ-γ^ν .«^ν η ολο-
  Λκτιος «{ώς ττ,ν Παν,γών δέηοις Ιληγεν.
  ίΪκλησΐσθΐν.^ 3...έ>*^Μί ·«
  ^ν λόγων τοΰ Ιΐατριάρχ^ 9ψΐ*»91Χ*<ί 0«υσι«««ω «ρΌς τ«ς οι««ς '-<*»? ««ίϊ •ιτΛθτΛβί, ■ ώκλίζοντο και ε^ίΐτα τής «Μΐ*,ετο·.μο· ν βν«Λωο'· ^ ι ,Τά-ων ν.αί νά «ίσωβ» ενΕοςως, «?°*°*1 ζόμενοι την &«ύο* -Λ» κίΑΐων.^ >
  Έν μέσω δέ '.οϋ 4ν0ο««ίααμο« «
  Φ, Βλ*»Ρνών, άνέΛραξεν εις τα «λτ,^.
  - Λί«ϊ«. «ΊλογΛτΐ, δοξο/.ο·ί*ϊ«#ταν
  θεόν. Όστόλοςτών'Δθρων^τραίη.
  Ή α« βαλάσβης «β·—*»*» ε>*Ν·.
  *·^Γ^τ, ν.ώς_.ον-λ^ ο ·α6ερος
  ΙΠ^ων «όλος ν*«6ί.^η ιΐί.ο«»»^
  ^ΛΐΖΙ^ος ί^οώθη. Πληρης
  "Ί'^Π^ρι-,ωμένη, Χ^ Μ·*"
  βϊ'ε Ει' ής οί ι·/0!10· ««ταϊκτοιιβΐ.
  ,αν ιβθδθν ηϊγ,, ο ·- -Λ 4σ—«μένως
  —β·—.-
  1Ι£φ«μμ.υ^·» την τελβυταίαν 6ίρα-
  ι:ευτι/.ήν μέθοδον κατ« τής Βλεννορ-
  ορίας ϊξ('.«ί>ον την ονρήθραν Ιι' ή/^κτρι-
  κοΰ φωτός, κβ.αστρεψων τας κοκκιάοεις κμ
  τβ άτοστήματα τής οΰρήθρας. θεραπεύει
  την _«υφ«λόδα δ·." ένδβλβχοϋς βεραπάας
  έξακριβουμίνης διά τής «ζ«τάβεως τού αΐμα-
  τος. θεροκτβύει την ' Ανι,ΚΛνψβητα 2ι'
  άναμφισβητήτου μεθόοου. Τα νοσήματα των
  γυναικών κ«ί τάς άταξίας των «μμήνων.
  υγείαν τού, χωρΐς
  νος.
  Πιρί το3 χ. Δ. Κοινιλλοιιουλου, ί ίποιοι;
  έν βυνι·<τιύξιι τού λέγει, ότι ο χ. Σταυρόπου- λος ήκιίλησΐν αυτόν, δτι 04 «όν ψ ή β τ), Ιμάθομιν, 4'τι ιτρά χαιροθ χατηγγίλυη όκο τής δπηρίϊίας, διότι μ.ιτιχιΐρίιθη γραμματό- σημον προγινεβτέρας χρήβΐνς. ΓΊ,νκως Ιφ' δλιον των βημιίων τής Ιναντΐον τοΰ χ. Ζταυροκούλου αχΐυωρίας, ελάβομεν π»ρά πάντων δβους βυνηντήιαμιν, την δια- βιβαίωσιν, δτι ιΐνι δλως άνυκόατατος χαί δτι ή άνίχριαις, ή ίποία θά διιξαχθ-^, θά ' άπο- διίζγ; τόν χ. Σταυράπου) όν οΐος ΐΐνι, πρότυ¬ πον ΐντ(μ.ου χαί έργατιχοθ Δκαλλήλου- οοου ει^ΐηνΐ,ι», αριθ. 855 καυ- οοξυλοηωλεϊον τού κ, Ι. Λ1«λά- τβο'ί τ* ϊγγριχφ», ώς όλως α- χρηστα είς αυτόν. — Παράτώκ. Θ.ΛΙανέα,όδός Αίόλου ΙϋΟ, πωλεϊται έλαιον • Αβίας αρίστης ποιότητος τού λτμοκινν,του έργοσταβίου κ. Π. Γ. Κουτσώνη. _____ ΤΡΕΞΑΤΕ ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ ΤΗΣ ΕΤΚΑί. ΙΑΣ Είς τ'ο επί τής δΐασταυρώβεως των οδώ» Ό ΘΕΟΤΟΚΙΚ Τίνες ακριβώς άποφάσεις ελή¬ φθησαν περί τής έκλογής των προσώπων, άτινα θά άποτελέ- οουν τόν συνβυασμόν τούτον β έν εγνώσθησαν, των κ. κ. Ύπουρ- γών τηρούντων απόλυτον επί τούτου έχεμύθειαν. Τό μόνον, τό οποίον Ανεκοι¬ νώθη είνε, ότι τόν θεοτοκικόν αυνδυαβμόν θ« άποτελέαουν τοιαύτα πολιτικά πρόσωπα, ώσ- τε νά θεωρήται βεβαία ή «λή- ρης έπιτυχία αυτού. Ή ·βηρη- θεϊβα έηιφυλακτικότης «αρ* των κ. κ. Ύπουργών έδωκεν αφορ¬ μήν, ώβτ« ν« κυκλοφορήβουν πλείσται •διαδόσεις περί, των π:4θαώηων, όίτινα Θ« άποτελέ- βουν τόν βυνδυασμόν τής Κυ¬ βερνήσεως. ., Ή έπικρα-ϊεατέρα διάδθο'4, η συμφωνούσ» κ«1 πρός τα ηρ4γΐ»·ατ«, είνε, ότι τόν πυρήνα τού θεοτοκικοΰ συνδυαβμοΰ άηοτ*λοΰαιν οί κ. κ. IV. Λεβί· δη*{, Σκουζές, Ζυγομαλας, ε». Ρετβίνας, 'Ομ. 3·κυλί%αης καί Τζών Μάκ Δοΰαλλ, _ οτά τώ κ. Πρωθυπουργώ, δβ« τις ώς έμάθομεν θά π^οαπα- Θήοή νά συνδιαλλάξη τ» διεστώ- τα κ»ί νά επιτύχη σύμπραξιν έν τώ συνδυασμώ τής Κυβερνή¬ σεως όλων τών^ ίβχυροτέρων πολιτευτών τής επαρχίας. Εάν μάλιστα ή ηληροφορία μας ε!νβ αληθής, καί έχομεν πάντα λο" γον νά πιστεύωμεν τούτο, κατά τό χθεσινόν Υπουργικόν Συμ¬ βούλιον απεφασίσθη όπως ό κ. Τ Πρωθυπουργός καλέση πάντας τούς πολιτευτάς τούτους, τούς φίλους δηλαδή τής Κυβερνή¬ σεως καί τούς ουμμαχούντας μετ' αυτής ή πολεμούντας τόν κ. Ράλλην, καί πείση οχυτούς όπως καταρτισθή είς ίσχυρός συνδυα^μός, η έπιτυχία τού ό· ποίον νά είνε «αφαλής. Τούτου γινομένου θεωρεί- ται βέβαιον, ότι Οά επέλθη τε¬ λεία συνεννόησις καί ό συνδυα- αμός τής Κυβερνήσεως εν ·Ατι- τική θά αποτελεσθή έκ των κ.κ. Ν. Λεβέδου, Στ. Δραγούμη, Άλ. Σκουζε. Φωκ. Νέγρη, •Αντ. Ζυγομαλά, Όμ. Σκυ- λί Θ Ι*ετβίν« καί Τζώ λίτση, θ. Ι·ετβίνα καί Τζών Μάκ-Δούαλλ,μεθ' ών έν τοιαύ¬ τη περιπτώσει θά συμπράξη κατά πάσαν πιθανότητα καί ό κ. Γουναράκης. Ή τελευταία θέσις θά συμ¬ πληρωθή ολίγας ημέρας πρό τής άνακηρύξεως των ύποψη- φίων, ότε καί, θά αναγγελθή επι¬ σήμως ό κυβερνητικόν συνδυα- σμός. Ο ΡΑΑΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Καί ο κ. Ι**λλης —-»-.-- άπό τής χθές βυνεννοήοεις «ερ* ,ού καταρτιβμού τού συνηυα- βμού το« εν ·Αττικ«. Ώς ελέ¬ γετο, είς τόν συνβυαομον τού¬ τον θ* λββοον μ*ρος οί κ. κ. Είς τΌ επί τής δ:ασταυ?ώσεως των Ερμου κ*1 Εύ»γγελιβτρί*ς ♦? Ι ά τερι^ών Π. «*Ρ* ^ Λ,τάστημ» νιωτερι^ών βκευοπούλοο καί δ θά ΰ Π. «*Ρ* τού, εΓδη οιβιντων αδ-Λ&ν Παλιώζη, Ε·.«ψ«6··υα«ν *"1 ^ 30, Μανοναρίου, Ιν τ^ 6|ΐετΙρ? Μ1() τη θά εΰρητε μέ «ν.αταγωνίστθυι-, -.λυτελείας, βαπτιστι- χ, ηίλους γυναικείους τα ε(δη γυναικείον) στολισμο3. 1 επίσκεψις διά νά πειαβίτ». τ·ϊ χέρδος. ΕΕΙΤΥΧΙΑ_ΒΟΥΑΕΙΤα!Ι Δ£ΡΜλΤΙΧι , ΚΑΙ ΣΥΦ1ΜΜΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΕΡΑΠΕΥΕΣΘΕ *«σ·/ον- οδ ♦5ΐ την χρονίαν βρ τες ριζικώς διά τελκοτάτης ΟΊ την αυφιλέδα ίι' έίδομαϊιβίων ένέ- σεων καρβν,ολουβουμ.ίνης τής Οεραπείας καί ^&6α ουμένης δι* έξετάσίως μ'.κροβκοπΐΛής τού αϊματος. δ11ί ί,έΐέέ,έΜέέι»·· Μ» «««-■■" ε ί,ςιιβπτιιαιι-ιιν..»-"-. ■-----Γ, , Π. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ^«^^ΪΧ Ι,οιιπΐδά »Λ «» ίν Εύρωκις «σχοληβίντθς 1»τρ^Α.ΙΧΙΙϋΒΒΜ- ___ __ . λι π' .«Γ. 'ΩΛ*ί»υ Τό ταχύπλουν κάΐ ^·**ί·«" «ω^ατον ατμόπλοιον α«^*ν- ΐ6ον»άναχωρήσ« τήνΚΦεβρον»- ΚΙΑ βΗΑΟΣΙΙ ΤΟΥ »· ΑΕΒ1ΔΒΤ Δια τόν μ. Λεδίδ,ην------ «■αί άνεγρβΐφη μάλιβτα χθέ,ς, ότι μ.ή θέλων να συνεργασθή μετ» τού κ- Σκουζέ θα συμπράξη «ίς τας εκλογάς μετ' άλλου πα- λιτικου κόμματος η τού υπό τόν κ. Θεοτόκην. *Ο ΰ&ιος όμως ό κ. Αεβίδης ;μάς παρεκάλεσε να δηλώσωμεν, ότΐι πάντα ταύτα είνε εντελώς ά- νυπόστατα καί ψευδη· Ό άξιότιμος έξ Άττικήςπο- λιτεοτής μ.ας εδήλωσεν, ότι, **?' ής εγένετο φίλος τού κ. Θεοτόκη, ουδέποτε έπαυσε πε· ριβάλλων διά τής πληρεστάτης έμπιστοσήνης τού τόν έ» Κερ¬ κύρας ύπίροχον πολιτευτήν. Έ«ίβης καί διά τόν κ. Ζυγο- μ«λάν διεδόθη, ότι δεν θ« συμ.- μ«τάσχη τού Θεοτοκικού συν- δυασμού, έχων λόγον; νϊ εϊνα δυ«ηρεοτ«ΐ)ΐ·ίνος κατά, τής Κυ¬ βερνήσεως. Κ αί τουτο όμως δύναται να θεωρηθή «ν«κριβ«ς, διότι καί «.ν υπήρξε ιε,ικρά δ>βαρέακ&ι«·
  αί>τ^ ή'ρ&η τή παρεμ6άα*ι τού
  κ. Ηρωθυηουργοΰ.
  -]»κ.«. ΝΕΓΡΆΣ "·
  Μ.αλλ«<ρρον«ς,'Λγγ*λόουλος, Λέκκ«ι.ς, Παπαβασιλείου, Μον- τσόπουλος, νύλλας* ΓΙεσμα- ζόγλον καί Κνρ. Λυγινός, τον κ. Κρνοβηλή μή έκτ*θεμένον. Ή τελευταία Θέβις θά συμ¬ πληρωθή αργότερον· 'Λλν.' οί —ρϊΤίΐτ?ί Λ·> ε1βίθη
  —ρο -.ου Λαςΰ τοΰ Βυζαντίον, ώκλισμβνο»,
  μβχομίνου γενναίως άπ'ο των ίπάλξεων, «ο-
  6ιροΟ, άηττήτου. Κβί ή ίφοδος άτί<ίψα^>Ατ^'
  καί νεκροί τολλοί έν. των σ-.ρβ-ττ,-ϊΛν /-«* Λών
  βτρατίωιώ/ τοΰ Χαγάνου επεσαν "ύββ η» α-
  ΐιόρθητα έ/.ίίνα τεί·/η, πληγίντες εκό τβ ά-
  κ4ντι» των ΰ«»ρασι;ισ-.ών τής πέλεως» ν^*^
  των οποίων ό Πατριάρ·/*!·; Σί?γι»ς *βΤθ' Ι
  ληϊ την διάρκειαν τής μά-/.ης τε·*»—β*
  •ίκένι της ΙΙαναγίας, βΰλογών ιούς γ4
  θυς λά
  δέλλα ςΛουργι-
  •Αή (ιτριόνι) ά-
  -.ιμ,ην α·ψ.αν*ία λςο^ #-ί# Άγ·ρά.
  -,ικην και δ αμε- ' -
  τρου 50 έ/.ατο-
  Βη«ος «ΟρβΓ.ΙοιΐΓ» των καθηγητων Ρο-
  ΙΜΓ, ϋΓίΛΒΐβθΐΗΐβϋΙΐ «« ΚθβθΙπβΓ.
  Δέ«τ«ι όδός »ειρ»**>|.99
  "5ρα 9-11 η.μ. χά· — 5.3μ.μ
  Πληροφορίαι
  όδΌςΜΓλτΐάδουΙ
  είς Λ Λιθογρ»-
  ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ
  - ' -* - «ηοκτήσ&τε
  -<η<ιι άφορά την σ»νεργααίαν τον κ. Δρβγούμη εν «ώ θεοτο* κικώ α>νδ>«σμφ, ό ΐδ«ος ερω¬
  τηθείς χθες, έδείχθη έπ«φ*λ«-
  κτικός εις τάς άνακοινώαειςτοΜ,
  δηλώσας μόνον, ότι ή άναγρ*·
  φεΐαα είδησις είνε εντελώς πρό-
  ωρος καί ότ« άκόμη δ*ν έσ,κέ·
  φθη περΐ τούτου.
  Καθα έν τούτοις ελέγετο
  παρά πολιτικών ηροσώπων, ό
  κ.Δ^βιγούμης δέν φ«ίν«τΜ> δ,ια-
  •τεθειμένος νά συνεργασθή μετα
  τού κ. Λ·βίδου, ουτε άφ' έτί-
  ρου μετ» τού κ. Ράλλη καί έν
  τοιαύτη περιπτώσει θά καταρ
  τίση ίδιον συνδυαβμόν.
  ♦Εάν πράγματι σ»μβή τουτο
  είς τόν δραγουμικόν συνδυ««
  σμόν θαμετάβχωοο κ*ί οίκ. «.
  — · -----—· εηηοναράκης·
  01 ΠΙΑΥ4ΣΙ0Ι ΤΩΝ ΕΠέΡΧΙΩΙ· - ΑΙ ΑΠΟ-
  ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΟΙ ΙΤΡλ-
  ΤΙΟΤΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
  *Έκτός τής συζητήσεως επί
  τού κυβερνητικού ουνδυααμού
  'Αττικής οί κ.κ. Ύπουργοί ή-
  βχολήθησαν κατά τό χθεσινόν
  Υπουργικόν Συμβούλιον καί
  •ίς την προστασίαν καί υποστή- .
  ριξιν ην Οά παράσχη ή Κυβέρ¬
  νησις είς τούς έν ταίς επαρχίαις
  έκτεθησομένους φίλους της."Ο¬
  πως δέ καίχθές έγράφομεν απε¬
  φασίσθη νά συστηθή όπως πάντες
  προσπαθήσωσι νά κατν,ρτίαουν
  εντελώς αμιγ&ϊς συνδυασμούς.
  'Κκείνους έκ των φίλων της, οΐ¬
  τινες καίτοι 0ά δύνανται δέν 00.
  καταρτίαουν τοιούτους βυνδυα-
  αμούς, 'δέν θά αναγνωρίση ή
  Κυβέρνησις χ*ί διά τούτο ου¬
  δεμίαν ύποοτήριξιν Οά παράσχη
  είς αύτούς.
  Είς έκείνους «κκλιν οΐτινες δι*
  έλλειψιν «ροσώπων δ*ν Οαβυ·
  νηθώσι νά αυγκροτήαουν άμι-
  γεϊς συτβυαβμνούς Ο& συστήση
  ή 1&Λ»€&ρε>*4«ις ν« «ροτιμήσουν
  ν« βι*ν|»ί»εββθουν μ.ετ» των ουμ-
  φέων, έν εσχάτη δέ μόνον &«·
  νάγκη ν* βιυμκράξουν μετ»
  ραλλικών ύποψηφίων.
  "Οσον βφο>ρό(, τούς ^ βτρατιω·
  τΐεΐού^ ύποψ^φίου*, ή Κυβίρ-
  νηβις βΑν Θά αναγνωρίση «ανένα
  εκ τώ» «ρίλων της ούδε Οά ύ«ο·
  ατηρίξη ύποψήφιον εάν συμπί·»-
  ξη μετ» ατρατιωτικών,έκτόςβ«·
  νόεϊταιέκείνων,οΐτινες ώς χβΐέν
  άλληστήλη γράφομεν,θά §ν*;δο·
  ιθώσι τού λοιπού άποκλεια·Ακώς
  •ίς την πολιτικήν κ.Ι Αατά συ,νέ-
  -πει»ν θά Οεωροΰντχι ξένοι πρός
  τό στράτευμα είτε λαμβάνοντες
  την άποστρατείαν των είτε *ε|ΐ«·
  ραιτούμενοι τού αξιώματός
  των. " Λ
  ΜΙετά ταύτα εγίνετο λόγος έν
  τ<^ Ίτ·πουργικΛ Συμβουλίω »»*1 εκανονίσθη ο τρόπος καθ* όν ή Κυβέρνησίς θάίίαράΓχη την υποστήριξίν της είς τούς *ν ς ^^ ΠΟΙΟΜ ΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟΝ ΤΑ ΩΡΟΛΟΠΑ ΧΛΧ ·>.'_. Μ-Λ
  αΐβούσ, τ« Ι
  νέ
  δ***)
  -*- Ι τί «Ι
  ίς Ι 1
  11
  '""" { έν 'Ελλάβι χαί έν Μακιϊον(«.
  Ι *
  ΧΡΟΝΟΣ Ι
  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ1
  ΠΑΡΔΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  Σνΐιεο.ν τοθ βεοδότοιτ.
  ΤΡΑΠΕΖΟΪΒΕΣΙΤ1ΚΟΪΜ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  . »ΒΤΙΟΎ ΓίΗ
  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΑΙ ΑΕΑΤΙΟΙ
  Μϊί
  ΠΕΜΠΤΗ, 2 ΦιβρουθΰΙον
  106.25
  494.50
  103.60
  103.50
  φθεΐσας παρά τής Κυβερνήσεως
  τού όδηγίας, άγεπτυξε πρός τόν
  συνάδελφον τού τής Γαλλίας κ.
  Ι*εβουάλ, έν συνβντβύξεί μετ*
  αυτού, τό γερμανικόν σχεδιον
  δια την διοργανώση τής άστυ-
  νομίας τού Μαρόκου* Αι *φη·
  μερίδες έξακολουθθΰν ν» «ι·
  στεύουν, ότι ή Γαλλία κ*1^ ή
  Γβρμανίαθά συμφωνήσουν έφ'
  όλων των σημείων.
  ('Α&ην.
  "Ήνβιτοιηαίνβυ δανιίου 5 0)0
  Α.α.χ*ιο·ύροι Έθνικής Τραπέζης
  Νέαι Λαγΐιοφόροι 2 1)2 0)0
  Λάν. Μιλιγαλα 5 0)0
  Μετοχα*
  ίθνικίκ Τραπέζης , Ν
  {ΒιβιΐΥΐχανικτ-ί Τραιίίζη* " """
  ^Τραπέζης Κρήτης
  ■ Αθηνών
  Ιιδηροδρ. Άδηνών-ΙΙιιραιώς
  Πιλβποννήβου
  Έτ«ιρ«ίας 'Τπιγγύων Ιΐροβοδων
  Πανελλ. Άτμοιτλοϊας
  Μεταλλουργ. Λαυριίου
  Έργβληψιών
  ΙΙιφιτιθΌποιΐίου
  Έλλην. Ήλικτρικής
  Δημοβίων "Εργω*
  Βρονομιούχου Έταιρΐίας
  'ΙδρυτιχοΙ τίτλθ'. αυτής
  Μιτκλλιίων
  ι, Β(κοϊά«ραγκον
  Χρνόός Γαλλίαν δψιοκ
  κα» Α<ρα Αγγλίας Εΐ/νάλλαγμα Μάρκον Κορύναι 3.635.- 93.50 139.— 158.— 366.- 84.50 171.50 356.— 150.— 62.- 118.— 88.— 84.50 53.2δ 32Ο.~ 28.— 81.— 22.35 112.50 17.85 138.50 117.75 ΜΟΣΧΑ, 2 ·Β>*5ρουαρέ"-
  ου. — Συνελήφθη χθδς τό έπα-
  ναστν,τικόν κομπϊτον έν πλή·
  ρ« συνεδριάσει. Λϊ:γας έρεθι-
  ομός έίτικρατεϊ έκ νέον μεταξύ
  των εργατικόν/ αμ
  ΑΙΛΙΑΤΗΡ1Ι
  ΒλΡΣΟΒΙΑΜ
  ΑΝΟΙΓΜΑ
  ΣΡΗΜΔΤΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  ΕΙΑΙΚΗ ΤΗΑΕΓΡΑΦΪΚΗ ΥΠΗΣΕΣΙ/
  •Χ Ρ Ο^< Ο Υ· Τραπέζης Αθηνών Βιομηχανικής—Λαυρείου Β Θεββαλίας 1£»2. Ήλεκτρι- 74Ε. Πελοποννήβου Τ4. ΒΑ^-ΟΙΙ, ρίου.—Ή υπέ,ομβτρος αύατη- ρότ*ις μεθ' ής αί αρχαί προβ*£- ί λή ΰ ρις μ ή νουν είς την καταστολήν τοΰ β- παναβτατικοΰκινήματθξ,ΰπερε- ρεθίζει μεγάλως τ όν λαόν καί προκαλεί άνά πάοαν βτ·.γι«.ί)ν αί- ματηράς βυγκοαύβϊΐς μ«τά ·:ο>ν
  άβτυνομιν.ών οργάνων. Ο; νΐ·
  κροΐκϊί τραυμαιίαι ε?νε «ολυά-
  οιθμοι.
  (Άΰην. Πραχτ.)
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  Ταχυδρομειον
  ΠΑΙ'ΛΪΚΕΠ., 3 Φ(6ρου«α(ου. Β1« Δαροα-
  •ίί.λια, Κ«ν)πολιν, Θράχην, Βουλγαρία·», Ρου-
  ιανίαν καΐ Ρωβ(«ν (Ψλύριο) 10 π. μ. Είς
  Κρήτην χαΐ Σικιλίαν (<ΙΟ.<5ριο) 11 π. μ. Είς ■Ίασαλονίκην κα:. Σιρδίαν (Τζών) 5 μ. μ. Είς ίρήτην (Οανιλλήνκχ;) 7 μ.μ. Ε1< Σμύρνην, ϊΐτυλήνην (Αιγυπτιακού 11 1)2 *. μ. *ή αυτή επαρχίαι έκτεθησομί- Όυς ώς άντιηάλους φίλους της. ♦Έν τέλει απεφασίσθη ή ένί- ιχυσις των αστυνομίαν τού *έράτους# έν αίς είνε ενδεχό¬ μενον νά άπειληθή ή τάξις κατά άς ημέρας των έκλογών. ο χ. ρααΪηΓεϊΙΊ^ρϊοαειαιι Χθές την μεσημβρίαν συνήλ¬ θον είς σύσκεψιν έν τί} ηΙ*ίι% τοθ ι. Ράλλη ς 0ά επανέλθη αίς Άΐήνας,
  »«όϋίν άφού περιέλθει τα χω-
  »ία τής Άττικής ένεργών υπέρ
  ιοΰ ουνδυασμοΰ τού Οά αναχω¬
  ρήση είς Θίββαλίαν, είς έπίσκε-
  αν τοΰ Ιδύλο·*, Λαρίαης,Τρικ-
  •άλων καΐ Ι£αρΠίτα/]ς.
  •II
  πβριοδεία τοΰ κ. Ράλλη
  (ά λήξηκατά τας 1£5 Λϊαρτίου,
  •τε 0ά επανέλθη είς την πρω-
  «ύουσαν.
  ίΙΟΦΑΣΕΙΣ
  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΒΡν_ΈΛΑΑΙ, 9 «Φε-
  ίρουαρίου. —Ή έφημ.ερΙς«ΙΙτΙ
  Ιΐηλέ» δημοοιεύει τηλεγράφη-
  (« έκ Μοναστηρ£ου άγγέλλον,
  •τι ή Αιεθνής Έπιτροπή τού
  λ» .Ήακεδονία Οίκονομικού|'Ε·
  ■έγχου ανέθεσεν είς τρία έκ των
  ίελών αυτής νά μ,ελετήαωαι τό
  Τήτημα τής έκμβταλλεύτΐεως των
  <ασών καί νά καταρτΐσωαι οα- ονομικόν χάρτην των τριών 'λαετίων. (Ά&ψ. ΙΙρακχ.) Η ι'ΔΡΔΔ0ΧΗ_4 ΑΡΘΡΩΝ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΛΓΚ_ΙΡΑ_,ίί ρ ρϊαυ.— Ή ΣυνοΊάσκεψις με- « μακράν συζήτησιν «αρεΠέ- 0η τα άρθρα 14 εως 17 τού τού διακανονιομα.9 των τού Μ/ρό/.ου. ΛΑΝ,τ^Φεβρου Λ.— Ό έν τή Συν5εαβκέ· 6ΐ τα3 ΛΙαρόκου άντιπρόοω* *σς -3/4ς Γαρμανιας κ. •ιτς, ο>^-ώνως πρός τάς
  ΤΠΕΡ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ Θ'
  Ή Κυβέρνησις απεφάσισεν,
  όπως την προσέχη Κυριακήν
  ημέραν τής ταφής τοΰ Βασι¬
  λέως τής Δανίας Χ,ριατιανού
  Θ' τελεσθή πάνδημον καί επί·
  αημον μνημόσυνον έν τώ Μη-
  τρο-ολιτικώ ναώ υπέρ αναπαύ¬
  σεως τής ψυχής αυτού. ΙΙρός
  τούτο δέ έν τώ υπουργείω των
  'Έσωτερικών καταρτίζεται τό
  επίσημον πρόγρ'χμμα τής έπι-
  μ.νημοσΰνου τελετής, όπερ Οά
  δημοσιευθή αυριον.
  Είς τό μνημόσυνον τούτο Θά
  παραστώσιν απασα ή Βασιλική
  Οικογένειαν., τό ^ Υπουργικόν
  Συμβούλιον καί απασαι αί Άρ-
  χαί τής πόλεως ώς καΐ τό Δι¬
  πλωματικόν Σι5μα, καταλλή¬
  λως προσκαλούμενον οιά τού
  ύπουργείου των Εξωτερικών.
  Χάριν τής μείζονος έπιβλη-
  τικότητος τού μνημοσύνου, ά¬
  παντες οί μαθηταί τ«ν δημοτι-
  κων καί έλληνΐκών σχολείων άς
  ν«ί των γυμνασίων Θά προσέλ-
  Οωοιν έν — αρατάξει καί Οά το-
  ποθετηθώοιν είς την πλατείαν
  τής Μητροπόλεως.
  ΤΟ ΑΑΧΕΙΟΝ
  ΤΟΥ Ε0ΝΙΚΟΥ ΣΤΟΔΟΥ
  , .;Η ΚΑΤΑΝί/τΟ«Π0Ν_ΓΡΑΜΙΙ1ΑΤ10Ν ,-
  Ή Έτ«ιρ«« των Σιδηροίρόμων Άττΐ-
  /.ής ήγόρβσε χθές πεοί τάς 2000 γραμ,μα-
  τίων τβθ λαχίίοκ τοθ ΈθνΐΑθΰ Στόλου καί
  των ΆρχβιοτήτΐΛν, δκως διβθέστ; βύτά είς
  τί> προσωπικόν των ΰτ,αλλήλων καΐ άργοτών
  αυτής.
  Έπίση< καί ή Έτβιριίβ των Σΐίκ^ιοΒρό- μων θιασβλΐας ήγόραβε περϊ τα 500 γραμ- μάτ'» ώς /.«ι ή Έτ»:ρείβ των βιοηροδρόμων Πελοποννήσοιι, ήτις έν τ<ϊΙ πρ'ος τόν υπουρ- ■■όν των Οίχ.ονομ.ίν.ών κ. Σιμόπουλον άπθ- σταλίντ'. ίγγράφφ αύτή*ς έδήλωσί πρός τού¬ τοις ότι Οά ι»υερ6τ| ώς πρός την κατανάλω¬ σιν τώ» γραμμβτί**» τού λαχείο» «ασΛν άλ¬ λην Εταιρείαν. — * * ■ ■νι μίχρ: -Λ'νη γνωαθίντ* ακΛτε- βκ τής κωλήτ««{ ν" λ»χ*ί·υ οί ΧΡΟΝΟΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙίΙΟΥ ΚΟίΉΙΤΑΤΟΥ ονομι/,ών έκτιμ,ών άγ' ενός μέν την εργασί¬ αν τού τίμίθ" Άν5ρον ώς πρΌς την πώλ»;- κρέί«!«ν αθ'ο, άβ' έτ-'ρου ίέ γ.α/.ίζων την νωθρότητβ, ήν έπβδϊίξατο ό ταμΐας Καλα¬ μών ιΐωλήσας μόνον 22 γρβμμ,κτία, μηβεν «Οτόν 8ι' έγγράφου «ι». ' II ΙΡ1 ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Λι% τού 'Αγ ς Υί»αμμής «Ίσμαηλία» άφ£ χθές είς ΒΙειραοάΊκ ϊθηό - ^ ό πρίγκηψ ϊο3 Χ:άμ. ς γινόμβνος δεκΐός πν,μ' άπίσταλμΐν^ων τής Λ. 1·. τοθ Δ'.-χδόχου, ανήλθεν είς Α¬ θήνας /.αί μετέβη είς τα άνά- κτορα τού Άντιβασιλέως,όπου παρετέθη πρός τιμήν /%ύΐθ^ γεύμα. Ό —ί^λίΐϊος «ρ£γχηψ θ« ανα¬ χωρήση. Π&' Άλεξά* Πί>«ι*ν "«ήν
  προσέχη1 έβΠόμάο'*. Χν
  Η ΕΗΤΕΡΟΚΗΑΗ
  (ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΠΑΣΙΜΟΝ)
  άσφχλώς αη» έγχεφήσεως
  ίντός ωρισμένου χρονοιοθ διαστήματος «ν τω
  ΟΕΡΑΠΕΤΤΙΚΩ ΙΝΣΤΙΤΟΠΟ ΑΘΗΝΟΙ
  ϋ Όδός Γίρανίοιτ
  II
  ΧΥΜΒΟΥΛΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
  Καβ'έ/.άστην8—10 —.μ. /.αί 1 1)2—6μ.μ.
  Τας δέ Κυριακάς 9—12 %.μ. μόνον
  Ό ϊ»τ?ος ν.α ύίηγητής κ. Ιωάννης
  Έ. Καραβίας «πιδλί'πων την ίβτρν.ήν
  θεραπείαν των β/, /.ήλης πβσ/όντων τοθ Ίν-
  στιιοιηοιι δίδεται ν.α ί3!β!ΐίρως 9 1)2—11
  κ.μ. -/.αί 2 1)2—6 μ.μ
  Επι Τού Πιεστηριου
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΤΟΥ «ΧΡΟΝΟΥ»
  «Ι»*
  βρουαρίου. — Αί βουλγαρικα
  έφη^ ερίδες άν*γγέλλουν Οριαμ.*
  δευτικώς, ότι Ι&Ο έλληνικαΐ
  οίκογίνειγι, επί κεφαλής έχου¬
  σαι ιατρόν τίνα ΙΜ'.κέλαν έκΚα·
  στορίας, προσήλθον είς την Έ·
  ξαρχίαν, κατόπιν έριδος τού
  ίατ.οού πρός τόν Μητροπολί¬
  την Καστορίας.
  Αί βουλγαρικαΐ έφημερίδες
  λέγουν, δτβ ή ϊρις προήλθε οή-
  Οενκατατήν διανομήν Χρ>) .
  των βταλέντων υπο τού !Ι|71.
  λ««··-λΛ Κομιτάτον. ' *'
  ΔΙ'ΕΗΔΕΧΟιΙβΕΝΗΜ ΕΠΙΓΤΡΑΤΕΠΐκ
  ,φ4β
  αρίου. —ΣτρατιωτίκχΙ έ
  π»ί καθ» όλην την Βλ
  προέβησαν είς την
  όλων των ίππων κ
  τής χώρας, των η«ν«μ!νΤ
  νά χρησιμεύσουν εις γενικήν ί-,
  στ.οάτευσιν τού Ρθν>λγ1'
  στρατοθ.
  'ΙΙ επιθεώρησις «
  ότι η
  δραστηριώτατ» είς τάς
  κάς παρασκευάς της.
  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
  ΤΟΥ ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟϊ
  Γ Ε
  1ΤΙΚΟ2 Ι
  ΕΤΟΣ ΕΙΚΟΧΤΟΝ ΕΚΤΟΝ. - ΕΞΑΜΗΝΙΑ
  ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1906
  'Αξία
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  Σιδηρόδρομον, ήτοι :
  Υπόλοιπον πρώτης άγορ*ς. .Δρ.2,881,534.57
  Οίκοδομαί καί έργα........» 5,263,478.80
  Γραμμή.................» 2,113,817.01 Δρ. 10,258,830.3ο-
  Τροχαΐον δλικδν καΐ μηχανικα έργαλεΐα......» 3,448,950.10 Δρ.(«)13,707,780.48
  'Ιπποαιδηρόδρομος Πειραιώς........................... · 84,000.—
  Έγκαταστάσεις άποσββατέαι :
  "Επιπλα γραφείων καί σταθμών............Δρ.
  Έξωραϊσμός Φαλήρου....................
  Λεωφορεϊα............................,
  Μεταφορά έμπορευμάτων (εγκατάστασις).....
  Επισκευαί οΐχο^ομ&ν....................
  Εγκαταστάσεις φωτισμοθ.................
  Άποΰήκη υλικόν.........................
  Χρεώγραφα {τροκϊ άποθεματικοθ)...........
  Διαφοραί δανείων ;
  Δ^ 1,500,000.........................Δ
  » 1,250,000......................... »
  Φρ.χ.3,000,ί)00 Φρ. 330,000 πρός 1.35......»
  908.—
  21,200.—
  300.—
  1,000.—
  10,000.—
  35,000.—
  68,408.—
  376,457.67
  438,414.43
  203,541.55
  445,509.--
  Κλήρωσις μή διατε&ειοων 8β υμολογιων δανείον 1>25Ο,ΘΟΟ...
  ΛογαριασμοΙ άποσβεστέοι :
  Υπόλοιπον άξίας έπίπλων κτλ. Ξενοδοχείου καΐ
  Καφενβίου...........................Δρ. 4,000.—
  Άσφάλιστρκ........................... » 7,500.—
  ΈκκρεμεΊς λογαριασμοϊ................................
  Κατα&έσεις παρά Τραηέζαις Φρ.χρ. 136,589(β)εινόκ.προς 5 ο)ο
  Ταμείον :
  "Εντοκος κατάθεσις......................Δρ. 251,756.30
  Έν τω ταμείφ είς μετρητά................ » 40,621.56
  949,041.55
  43,000.—
  11,500.—
  9,725.19
  162,699.50
  892,377.86
  1(α) Άξία Ιγκκταστάσεων καί τροχαίου δλικοΰ ήλ«κ. Ιλ£(ω;.Δρ.4,269,8ϋ8.5Λ;
  Ρ) ·Κ« ών Φρ. 103,677.65 πρός 1.15.
  Μετοχικόν Κεφάλαιον.............................· · ·
  Άπο&εματικόν Κεφάλαιον
  Προηγουμένην κρατήσεων καΐ τόκων χρεω-
  γράφων έξαμηνίας.....................Δρ. 625,691.45
  Τόκοι μήπω διατεθέντος άποθεματικοθ.....» 1,682.—
  Κράτησις άποθεματικοθ έξαμηνίας........» 9,000.——
  ,Κρατήσεις πρός αντικατάστασιν κινητοϋ υλικόν χαΐ γραμμής
  Υπόλοιπον προηγουμένας κρατήσεων.....Δρ. 135,627.48
  Κράτησις ληξάσης έξαμηνίας............» 25,000.—
  Τπόλθίπον καταβολής υπό τής Έλληνιχής Ήλεχτρικής Έται-
  ρίας διά μεταοκενήν τροχαίου νλικοΰ...................
  .Χρεαλλνπκα Λάνεια:
  Δρ. 1,500,000 Κληρωθεΐσαι 585 ίμολογίαι
  πρός δρ. 500......................Δρ. 292,500.-
  Τπόλοιπον μετά την αναίρεσιν 29 κληρώσ. » 1,207.500.-—
  Δρ. 1,250,000 Κληρωθεΐσαι 234 όμολογίαι
  πρός δρ. 500......................Δρ. 117,000.—
  Υπόλοιπον μετα την άφαίρεσιν 16 Χλΐ)ρώσ. » 1,133)000.—
  Φρ.χρ. 3,000,000 Κληρωθεΐβαι 74 δμολογίαι
  φρ. χρ. 37,000.-.....Δρ. 49,950.—
  Υπόλοιπον 5,926 φρ.χρ.2,963,000.—.....» 4,000,050.—
  Χρεωλντικά Δάνβια Προεκτάσεως:
  " 'Αρχική ίκδοσις δρ. 1,500,000. Έκ
  τοθ δπολοίπου, τοθ 6πό τής ΈταιρΧας
  τοθ Σιδηρόδρομον άναληφθέντος,
  έκληρώθησαν όμολογίατ 206......Δρ. 41,200.—
  Ύπόλοιπ. πρός άπόσδ. Όμολ. 71ι4 » 1,436.800.—
  6 ·|, 'Αρχική Ικδοσις δρ. 800,000. Έκ τοθ
  δπολοίπου, τοθ υπό τής έταιρίας τοθ
  Σιδηροδρόμου άναληφθέντος, έκλη-
  ρώθησαν.........όμολογίαι 126Δρ. 25,200.—
  Υπόλοιπον πρός άπόσβ. » 3828 » 76*5,600.—
  Ύπηρεσία δανείων ( Έταιρίας Σιδηρόδρομον) :
  Τοθ έκ Δρ. 1,500,000 όμολ. καΐ τόκοι δφβιλόμ.Δρ. 52,160.—
  » » » 1,250,000 » » » 45,290.—
  » » Φρ.χ.3,000,000 Φρ 11,850 ηρός 1.15...............
  Ύπηρεσία δανείων (Προεκτάσεως)
  Τοθ δανείου 5 '), ·|, όμολ. καΐ τόκοι μήπω ζητηθ.Δρ. 11,234.50
  » 5 ·|. »»» » >» 755.—
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  ΔΡ· 5,658,800.^
  639,373.45
  ΙΜ,627.4«
  1,250^)00.-
  4,060,000.-
  ρ
  5 «|, ·|,
  1,478,000.-
  790,800.—
  97,450.—
  13,627.50
  Μερίσματα παρελ&ονσ&ν Ιξαμηνιών μήπω ζψη&έντα.....<. .- ΛογαριασμοΙ διάφοροι................................. Καταβολη υπό τής Έλλ. Ηλ. Έταιρίας(αρ&ρ.21 σνμβ.) καί τάκοι Εΐσφορά πρός καταρτισμόν ταμείον συντάξεων των νπαλλήλων Κράτησις υπηρεσίας Δανείον 3,000,000 Λπό 16 8βρίου—31 Δεκέμβριον 1905 Φρ. 21,675 πρός 1.15................ Κέρδος πρός διανομήν...............................· * είς νέον...................................Γ,. 11,989.50 20,313.80 20,074.20 37,435.40 12,322.35 24,9213 280,780.80 18,703.58 Δρ. 16.143,404.68 "Εξοδα Ιχ/ιεταλλεύσεως ήτοι; 4 Κεντρικάς υπηρεσίας.............;.. ;...... Δρ .56,205.11 Εμπορικάς υπηρεσίας...................... , 65,160.5α Υπηρεσίας τής ξλξεως...................... . 207,676.43 Συντήρησις καΐ επίβλεψις γραμμής............ » 47,838.21 Δρ. 356,880,25 ΖΗΓ.ΜΧΑ.Χ» ™ ,, ΠΙΣΤΛΧΙΣ ΕΙσπραξεις : Έξ έπιβατών........................... Δρ. 719,577.45 ..... *7 Φόρος Δημοσίου έξ εϊσιτηρίων έπιβατών χλ "Εξοδα Φαλήρου Εγκατάστασις (τα άποαβενννμενά) Έξωραϊσμάς Φαλήρου................. ΈπισκευαΙ οίκοδομών.............*. * ,ϊ, /. .7 Λεωφορεϊα, (διαφορά εκμεταλλεύσεως).......... Έγκαταστάσβις φωτισμοθ..................... "Εκπτωσις άπέναντι άξίας εΐδών άπο&ήκης Άπέναντι άποαβεστέων λογαριασμόν Τόκοι τρεχονμένων.................................... Κρατήσεις, %τοι: Διά τακτιχόν άποθεματικόν................... τόκους μήπω διατεθέντος άποθεματικοθ ..'.'.'', έπιοκευάς κινητοδ* ΟλικοΟ................ 6πτ/ρ«σίαν δανείου 1,500,000.— (15 'ϊαν. 1906) 1,250,000.—( . . ) » Δρ. 20,018.53 » 16,220.33 348.40 » 16,979.81 66,600.55 41,627.34 53,567.07 23,858.— 7,271.79 615.60 Προεκτάσεως 5 6.· ( 1 96ρ. 1905) ( * · ) 9,000.— 4,682.— 25,000.— 37,410.— 31,330.— 45,471.50 22,675.— 72,357.25 24,921.25 2,500.— 694.70 » 276,041.65 4ς διανομήν (μετά φόρου γ.α.1 χαρτοσήμου)............ » 280,780.80 δμ. είς νέον........................................... » 18,703.58 Δρ. 1,125,946.63 δπόλο Ε όν υπηρεσίας δανείον 3,000,000 φράγ· 61,687.70........................ » αναλογίαν υπηρεσίας άπό 16 8βρίου-31 Δεκεμ¬ βριού 1905 φρ. 21,675................ Είσφορά πρός καταρτισμόν ταμείου συντάξεων''.'. 1 Τόκοι επί των καταβληθέντων δι' εργοστάσιον δπό της Έλλην. Ήλεκτρ. Έταιρίας ϋΟΙΛΗ Κλάδου Φαλήρου Συμπληρώσεων είσιτηρίων Άποσκευών........... Είσπράξεις ίνοικίων Κλάδου Φαλήρου Σταθμών ....... 'Εκμετάλλενσις Ιπποσιδηροδρόμου (άκαθάριστοι είσπράξεις Δρ. 21,450.80 Μεταφορά εμπορενμάτων άπέναντι Δρ. 16, 907.60 τοθ άντιστοί- χου εξαμήνου 1904) ΕΙσπραξεις διάφοροι.......................™.......... Κράτησις νπολοίπον κέρδονς Α' ίξαμηνίας 1905 ....'. ,\\\ 316,525.— 8,035.— 3,927.55 («) Δρ. 1,048,065. - 30,515.— 4^30.— » 34,845.- • 9,718.41 11,476.21 12,340.60 9,601.41 («) ΤοΒ φόρου έκ Δρ. 66.600.» ·»μΜριλο;μβο;νομ4νε«· 1,125,946.6^ μή των κα&αρ ών *? Ι Ο» «Ο .Λ 3 Λ" *Επί μετοχήν 28,294 ,,Ρ ν0 Φόρος Δημοσίου επί Δρ. 208,048.45 Χαρχ6<τημον μερίσματος επί · » 254,646.— Ποσοστόν Διοικητικόν Συμβουλιον» «· Υπαλλήλων Δρ. 5».— . Δρ. Δρ. 254,646.— • 13,402»40 » 5,092.95 5,092.95 » 2,646.60 280,780.80 Τ6 Μέρισμα πληρώνεται άτιδ τ1)ς 1ης Φεβρουαρίου παρά τφ ίν Αθήναις Κεντρικώ γρ«φβ(φ χ*^ Έτβιβίας *Γ-_ Έν Αθήναις τβ 24 'Ιανοναρίον 1906 Ό Προβδρος τοϋ Δτονκητ>τοϋ Συμβουλιον
  Γ. Δ.
  Ό
  μόνον 94 τ* λ«6ο«οβν
  Δ.
  ήμ«ν
  Ό
  ΒΛΑΝΤΗΣ
  >ριτημ»Ρ»Ιιικ
  «β», ι - -ιω»