90213

Αριθμός τεύχους

1109

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Δ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/10/1906

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «αι
  ΚίΙΣΤΗΣ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ίΕΤΟΧ Δ'. ΑΡΙΘ.ΙΙ09-ΤΡΙΤΗ Π βΚΤίΙΒΡΙΟΥ
  ο
  Ο ΗΓΕΜΩΝ ΦΕΡΔΪΝΑΝΔΟΣ ΘΑ Μ
  ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ/ΠΌΛΙΝ
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΡΟΛΟΐ
  &ΕΝΕΙ ΒΑΡΕΠΣ
  ΤΗΣ ΔΥΤΟΚΡΔΤΕΙΡΔΣ ^ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
  ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΘΗΣΔΥΡΟΙ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΥθΟΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  ΔΙ ΕΡΕΥΝΔΙ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΙΩΣΗΦ
  ΥΜΑΦΑ ΦΗΣ ΜΗΧΑΝΙΓ^ΗΒ ΜΕΤΆ ΕΚΑΤΟΝ
  ΒΙΕΝΝΗ, 11 Όκτωδρίου. (Τοϋ
  τακτικοθ συντάκτου μας).— Χάρις
  είς την άκρπομυθίαν αύλικοΰ τινος ί-
  βως," ήλθε κατ' αύτάς είς φώς περιερ-
  γοτάτη υπόθεσις, ή όποία έξαιρετι-
  κώς ένοΊαφέρει την ωραίαν Κέρκυραν,
  ύπερηφανευομένην σήμερον διά το
  «Άχίλλειον»,τό περικαλλές άνάκτβ-
  ρον, τό οποίον άνήγειρεν έκεϊ ρεμ¬
  βώδης ποιήτρια καί όνειροπόλος
  έστεμμένη, ή δολοφονηθείσα Αύτο·
  χράτεφα τής Αυστρίας Έλισσάο'ετ.
  Άλλά φαίνεται δτι ιό «Άχίλλειον»
  βΐνε προωρισμένον νά γίνεται διαρκώς
  άφορμή συγκινήβεων διά την ωραίαν (
  νησον κ αί τούς φιλοξένους καί εύγε- ι
  νεϊς κατοίκοος της. Περισσότερον |
  (σως καί τού αύστριακοϋ λαοΰ έλυ-
  πήθη ό λαός τής Κερκύρας διά την
  αγρίαν δολοφονίαν τής άγαθής Αύ-
  τοχρατείρας Έλισσάό'ετ, ή ό ποία ώς
  δευτέραν της ττατρίδα είχεν άγαττήσει
  την Κέρκυραν.Καί τό «Άχίλλειον»,
  παραμένον τώρα έκεϊ έρημον, ΰπεν-
  Οομίζει είς τούς κατοίκους τής ωραίας
  νήσου την βστεμμένην κάτοικον
  Ύη* τ■ λ ε ■»
  ί
  ή όποία
  ^άί
  ΐον, ή όποία ίψο
  νίκης μα^άίρά; ενός άπαισίου άναρ-
  χικοϋ.
  Ούτω, χωρίς να λησμονηθ-β ή πο-
  λυπαθής Αύτοκράτειρα, γΐνεται σή-
  μφον, πολύ μετα τόν θάνατόν της,
  άφορμή νέων συγκινήσεων διά τούς
  χατοίκους τής Κερκύρας. Διότι, βε¬
  βαίως, οί έν Κερκύρα οίκοδντες θά
  συγκινηθώσι μανθάνοντες σήμερον,
  διά πρώτην φοράν, ότι ή Αύτοκρά¬
  τειρα Έλισσαβετ, τόσην είχεν αγά¬
  πην καί εμπιστοσύνην πρός τούς
  χατοίκους, πρός τόν ουρανόν, πρός
  τούς βράχο·;ς καί την θάλασσαν τής
  Κερκύρας, ώστβ δέν εδίστασε νά
  εμπιστευθτ) είς την φύλαξιν των
  κυμάτων τοϋ Ίονίου θησαυρούς πο¬
  λυτίμους.
  ΤΑ «ΔΜΡΪΑ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΙΊΟΥ·
  Κατά τα τελευταία τής ζωής
  της ετη, ή δολοφονηθεϊβα Αύ¬
  τοκράτειρα τής Αυστρίας Έ-
  λιβσάβετ έπαυσε νά αίοθάνεται
  αγάπην πρός τ* πολύτιμά της
  κοσμήματα.'Απότου τραγικον
  θανάτου τού Ροδόλφου καί τής
  Βετσέρας, βαμυαλήγς ή Βαβί-
  λισσα μ-ήτηρ τού αύτοκτονήβαν-
  τος βιβδόχου τού Θρόνου,
  περιεβλήθη πένθιμα ένδύματα,
  άπό των οποίων ούδέποτε^.ι.έ"
  Αρι τέλους τής ζωής της άπε·
  νωμίαθη. Καί τό πένθος είχεν
  έδραν αύτην την ψυχήν τής Αυ-
  τοκρατείρας. Καί ή Έλιοσάβετ
  οεν έδίβταοε ν» διακόψη τας
  μετά τού *ύαμου οχέσεις της.
  Άπηρνήθη την μεγαλοπρέπειαν
  των Άνακτόρων τί,ς Βιέννης,
  εβυσε τα ώ-ϊά της είς παρακλη¬
  θείς συγγενών καί απεφάσισε νά
  ζήση ζωήν μονήοη. άφιεροΰβ*
  τέ. υπόλοιπον τού βίου της εις
  ανάμνησιν εκείνου, τόν οποίον
  ά™χής $ρως Εφερεν είς τόν
  τάφον. ,
  Καί ανεφάνη τότε εις τας α¬
  κτάς τής Κερκύρας, ώραία βν
  τώ πένθει αυτής, μεγαλοπρβ·
  «ής έν τή Ολίψει της,ή ΙΙεριπλα·
  ννομένη Αύτοκράτειρα.
  Άλλά πρίν εγκαταλείψη την
  Βίέννην άπεχωρίοθη καί όλων
  των πολυτίμων τη^ κοβμημά-
  των.Περιοέραια έξάδαμάντων,
  οτέμματα άδαμάντινα, ένωτια
  «αι ψέλλι* κ»ί δακτύλιοι η έ-
  τάφησαν είς τα βάθη τού αυτο-
  >.(.ατορικού θηααυροφυλακίου,
  ή διενεμήθηβαν «ρόςάνάμνηβιν
  τίς τάς Μυρίας τής Αύλής.
  Ούτω δέ, ή Αύτοκράτειοα
  Έλισσά€ετ δέν έκράτησε^ τί-
  «ότε βι' εαυτήν. Αΰτό τουλά¬
  χιστον (πιστευθή τότε καί αύτό
  ιχιστεύετο μέχρι τινός.
  Άλλα πρό ημερών έπιμελής
  ερευνα των κοσμημάτων τής
  Αύτοκρντείρας, γενομένη δια-
  ταγή τού Α&τοκράτορος Ιω¬
  σήφ, έφερεν είς φώς λυπηράν
  αποκαλύψιν.
  "Εν περιδέραιον, έκ πολυτί-
  μων, βπανίων καθ'όλον τόν κό¬
  σμον, δυσευρέτων δέ καί δυβα-
  ποκτήτων μαργαριταρίων, πε¬
  ριδέραιον άξέζον όσα όλα όμοϋ
  τα άλλα τής Αυτοκρατείρας
  κοαμήματα, έλειπεν έκ τής
  βυλλογής.
  Τό περιδέραιον τούτο τό έλ-
  λεϊπον ή οΌλοφονηΟείβα Αύ·
  τοκράτειρα 'Έλιαοάοετ ώνό-
  μαζε «Τα δ«/ρυα τής ΙΙαρθέ-
  νου».
  Τβ ΔΩΡΟΝ ΤΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΤ-—ΜΑΡΓΑΙ"ΙΤΑΡΙΑ>
  ΙΑΑΙΟΝΤΑ
  Τό άπολεσθέν περιδέραιον
  δέν ειχε μόνον μυΌώδη αξίαν,
  άλλα καίάπείρως θλιβεράν ιστο¬
  ρίαν. Πρός τό περιδέραιον δέ
  τούτο ή οολοφονηθβίαα Αυτο-
  κράτειρα έτρεφε παροιμιώδη
  άληθώς αγάπην. ΤΙΙτο δώρον
  τού αύτοκτονήσαντος υιού της
  Ροδόλφου, τό τελευταίον τού
  δώρον. 6οθέν πρός «ήν Αύτο-
  Ι*.έρα« πρό τής αύτοκτονίας
  τού...
  Ή καταακευή τού περιδέ¬
  ραιον ήτο όλως περίβργος, ι-
  διόρρυθμος, σχεδόν έκκεντρι-
  κή. •Εκα'ϊοντάδες απανίων καί
  βαρυτίμων μαργαριτών είχον
  τοποθετηθή" ούτως, ώστε κα·
  τήρχοντο πρός τό οτήθος τούς
  ώμους καί τας ωμοπλάτας τής
  φερούσης αύτό, κατα παράδο-
  ξον τρόπον. Ένόμιζέ τις ότι
  δάκρυα μ,αρμαίροντα έκυλίοντο
  επί τής γυμνής σαρκός τής^ φε¬
  ρούσης αύτό. Εντεύθεν η επω·
  νυμία αυτοθ «Τ* δάκρυα τής
  Παρθένου».
  Άλλά κατ* την ημέραν τής
  τραγβκής δολοφονίας τού Ρο-
  οολφου, ή όποία ουνιτάραξε
  την Βιίννην ολόκληρον, ή επι-
  φορτισμένη την φύλαξιν των κο-
  βμημάτων τής Αυτο«ρατείρας
  κυρία, παρετήρησε μετα τρό-
  μ.ου καί εκπλήξεως της, ότι άπό
  'εν έκαστον των μαργαρτ,τών τοϋ
  «εριδεραίου άνέβλυζον δάκρυα*
  πραγματικα Πάκρυα!
  Άλλοί(ί.ονον ! Καί τό αψυ»
  χον λοιπόν έκεϊνο ^κόσμημ» έ-
  Ορήνει τόν πρόωρον καί τραγι¬
  κον θάνατον τού άτυχούς Ι»ο-
  οόλφου ; ,
  Τό πράγμ-α ανηγγέλθη εις
  την Αυτοκράτειραν. Έ&δε καί
  έκείνη τα μαργαριτάριαθρη-
  νούντα καί μαζΐ μέ τα δάκρυα
  έκείνων ηνωσε καί τα ίδικά της
  δάκρυα.
  Δάκρυα παρθένου μέ δάκρυα
  σκληρώς δοκιμασθίίσης μη¬
  τρός καί Ηασιλίσαης.
  Η ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΕΑΙΣΣΑΒΕΤ ΠΡΟΣ ΤΟ
  ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ
  ♦Όλοι οί αύλικοΐ κ«ί πρώτος
  όλων ό αύτοκράτωρ τής Αυ¬
  στρίας «&ραγκϊσκος Ιωσήφ, κα-
  θώς καί όλαι αί κυρίαι τής 0-
  ψηλής άριατοκρατίας τής Βιέν¬
  νης, οί άρχιδούκες καί αί αρχι-
  δούκισααι, εγνώριζον την πρός
  τό πολύτιμον περιδέραιον πα-
  ροιμιώδη στοργήν ί*αί αγάπην
  τής αυτοκρατείρας Έλισσάβετ.
  Εγνώριζον, ότι ή βαρυπενθής
  έστεμμένη έλάτρευε τό περι¬
  δέραιον έκείνο μέ όσην λατρείαν
  καί τόν δωρητήν υϊόν της. Κ αί
  ήσαν πάντες βεβαιοί, όπως είνε
  κ αί σήμερον, ότι τό περιδέ¬
  ραιον ή αύτοκράτειρα δέν έβώ-
  ρησεν είς τίνα των κυρίων της,
  διανα έξηγηθ?1 ή μή ύπαρξις
  αυτού έν τώ θησαυροφυλακίω.
  ♦Ως χαρακτηριστικον μάλι-
  στα τής ιδιαιτέρας άγάπης τής
  Έλισσάβετ πρός τό περιβί-
  ραιον έκεϊνο, οί καλώς γνωρί-
  σαντες την δολοφονηθείσαν αυ-
  τοκράτειραν, βεβαιούν τό ε¬
  ξής ι "Οτι κατά τας διαφόρους
  Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
  ΝΕΪΡΑΣΘΕΝΙΑ_ΤΟΝΑΠΟΝ
  ΟΙ κάτοχκοι των μεγάλων -όίιεων είνε
  ατά τό πλείστον νευρΐκοΐ καί άνΛο"υ-
  ο». Ό ίισυχος κάτοικος των παραλίων
  ερών, ό είρηνικος άγρότπς, δέν έννοεϊ
  τιν ταραχήν των αυτών, οί δ-οΐοι χάθε
  θρόνον Οπεύδουν είς τάς έξοχάς κατ είς
  τος ϊΐαραλίας. Οϋτω οί ανθρωττοι αύχοΐ
  ύυμπεραίνουν, δτι τό τοιούτον όφείλεται
  είς την άνο')μαλθν ζωΛν τοϋ κόρου των
  διαύκεδιΐθεων καί των κακιών.
  Ουδέν τούτου άναΑπθέστερον. Ή νευ-
  ρικότης των κατοικούντων είς τάς πό¬
  λεις ό^είλεταν άηλούοτατο είς τάς με¬
  γάλας άτΐοσταθεις και είς τάς άπαιτΛ-
  ύεις, αί οποίαι προκνπτονν έξ αυτών.
  Ό Ουγγραφεύς τού άρθριδίον τούτου,
  Γερμανος δόκτωρ Όΰκαρ Κλάουζμαν,
  μόύνεί ώς Γ.αραδί,ιγμα μίαν μεγάλην
  γερυαννν.ην πόλιν. Είς το κέντρον εΐνβ
  Λ ίμπορνκή συνοικία, τόόΌν πυκνοκα»
  τωκημένη, ώθτε τα ένοίκια εινβ άπρό-
  <3ιτα ι.1ς τον πολύν κόσμον, όστις άναγ- νάζεται να εύρίύκχι οΙκίας πρός τα & κρα ττϊς πόλεως. Είνε ύποχρεωμένθί· ϊκατά ϋυνέπειαν, δια να μεταβή είς τα, γραφεϊα τού, νά διανύση άπόόταοΊν με- • γαλην, πολλάκις χιλιομέτρων όλοκλή- Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Μετά ίκατόν ετη οί νττηρέται ϋά είνε οί ευτυχέστεροι &νϋρωτιοι. Δβν &ά δοκιμάζουν ονίε τψ"ίλαχ'ϋτην κού- ρααιν. Θά κά&ηνται ά>·απαντικώτατΙι είς την έδραν των, και δταν &ά *%λο?.>ν νάπλννουντά πιάτα, ^ νά οτρώοονν
  τό τραπέζι, ΐ νά βονρτοίοονν τα ρινχα των κυρίων των, δεν ϋά ϊχονν ηαρά νά πιέσονν ί'να άπό τα πολλά
  ήλί«τρ«κά κομβία τα όποΤα &ά είνε δίττλα τους. ΚαΧ &ά κάμνουν αύτο χωρϊς νά διακόπτονν την απόλαυσιν τής
  αναγνώσεως μιας μελίιης περι των ήΰών καΐ Ι&ίμων των κατοικίαν τοϋ "Αρεως !
  4, , ^
  3βν άπεχωρίζατο τού περιδ*·
  ραίου της, αλλ' η τό έφόρει υπό
  την πένθιμον έσθήτά της, η τό
  έφερεν ή ιδία έντός άσφαλοϋς
  βακκιδίου, τό οποίον έχράτει
  είς τάς χείρας της.
  Εντεύθεν λοιηόν η καταπλη-
  ξις, ή όποία κατέλαβε τόν αύ·
  τοκράτορα Φραγκίσκον Ιω¬
  σήφ, οταν, -κατόπιν ΐί,ντταίων καί
  έπίμόνων ερευνών, ό ταμίας
  τού τού Εκαμε γνωστήν την λυ-
  πηράν είδησιν κάί τού ανήγγει¬
  λεν, ότι τό πολύτιμον πβριδέ-
  ραιον απωλεσθη !
  ♦II
  άπώλεια τού περιδαραίου
  κατ' αρχάς απεδόθη είς κλοπήν.
  Άλλά κλοπή τόσον πολυτίμου
  αύτοκρατορικοθ κοβμήματος,
  Εχοντος συν άλλοις την ίδτ.ότη-
  τα οίκογενειακοϋ κειμ-ηλίου καί
  ένθυμίζοντος είς τόν Καιααρο-
  βασιλέα δύο προσφιλή ό'νια:
  την δολοφον/;0εΐσαν σύζυγον
  καί τόν αυτοκτονήσαντα υίόν·,
  ήτο κάτι τι τερατώδες.
  ♦Ο «1>ραγκϊοκος Ιωσήφ διέ¬
  ταξεν αυστηράς άνακρίσειςτότε.
  Καί αί άνακρίσεις, έν πάση
  μ,υστικότητι, ήρξαντο άπό ενός
  ολοκλήρου^ μηνός, χωρίς έν τώ
  μεταξύ η άνάκρισις να^ κατορ¬
  θώση ν* ανακαλύψη τί άπέγεινε
  καί πώς εξηφανίσθη τό πολύτι¬
  μον περιδέραιον.
  Αίφνης όμως, Ικτοχαίου ό¬
  λως περιστατικού, άνακτλύπτε-
  ται κάτϊ τι παράΠοξον.
  "Οτι τό πολύτιμον περιδέ¬
  ραιον, τού όηοίου ή πραγμα-
  τική άξία ύπολαγίζετα& είς β,
  ΟΟΟ,ΟΟΟ φράγκων, ευρί¬
  σκεται θαμμίνον είς τόν βυθόν
  τής θαλάσσης τής Κερκύρα.;, είς
  μέρος βραχώδες, πλησίον τού
  λί
  Περιεργότατα πράγματα.— Τό ό¬
  νειρον τής Έλισσάβετ. — Πώς
  καί διατί έρριψεν είς την θά¬
  λασσαν τό πεηίφημον περιδέ¬
  ραιον.— Μυστηριώδης εμφάνι¬
  σις φάσμαΓος είς τό «Άχίλ¬
  λειον».— Πώς εξηφανίσθη τό
  περιδέραιον.
  ΣΤΗΑΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
  ΗΙΣΤΟΡΙΑΤΩΝΚΤΕΝΩΝ
  ΠοΧος Θά τό ίπΐοτενεν ; ΑΙ χτέναι, τα
  τόσον εΰχάριστ* καί ηροαψιλή κοσμή-
  ματα της γυναικείας κομμώοεως, ϊχονν
  άρχάιοτάτψ ιστορίαν. Ενρέ&ψαν πολ¬
  λαί τοιαύται προϊατορικης Ιποχης
  είς τα γαιαν&ρακωρυχεϊα τής ΔανΙας, είς
  την Έλβετίαν «αί είς την Ιταλίαν. Σχε-
  δόν δλαι είνε κοομημέναι με διάψορα ο%ί-
  δια, άπλούοτατα, άποτελονμενα Ικ γραμ-
  μών Ιλιχοειδ&Υ, κύκλων, ήμικυκλΐων
  ιχρυνων έκείνων προ-
  γόνων μας.
  Τό λεπτόν γοϋατο των Ρωμαίων δεν
  ήμποροϋσεν ίπι πολΰ ν* άρκεσ&ϋ εις
  την στοιχειώδη αύτην κοαμηματικην διά
  γεωμετρικών οχημάτων μόνον. Κατε-
  ακεΰαααν αντοΐ κτένας άπό Ιλεφαντο-
  ατοϋν και αλλα μίταλλα καί τάς Ιατόλι
  σαν μέ ωραίας ίγγλνφάς.
  Ή κτένα έμεινεν ίπ πολύν χρόνον
  ώς τό καλλίτερον δώρον διά τάς κυ- ·
  "Ενός χρονίκονράφος αφ^γβΓται δτι 6
  Πάπας Βοηφάτιος Ε' απέστειλεν ώς δώ¬
  ρον είς την Βασίλισσαν Έ&ελρεδ μίαν
  χτέναν άπό ίλεφαντοστοΰν κεκοσμημέ-
  νην διά χρυσόν.
  Άπό τοϋ 7ον μέχρι τον 17ου αΐώνο;
  ή κτένα^ εϊαήλϋε παραδόξως εις τα ΰρη-
  ακευτικά ? νχικείμενα καί Ό.αβε χαοακτή-
  ρα λειτουρνικο)-. 77ρ<ν δ Ιερεύς ή .5 Ιπ'ι- ικοπος, κατά την χειροτονίαν των, ανέλ- δουν είς τό Άγιον βήμα διά νά τελέσουν ιην λειτουργίαν, είς διάκονος ?οριπτεν είς τους ώμους των $ν λευκόν α"μφιον καί Ι ΐο.-τοΰέτει είς ττ)ν κόμηντων ?»> πολύτι¬
  μον κτένιον, προωοισιιρνον ειδικώς δια
  χ^ν χρήσιν ταύτην.
  ' Βραδύτερον, κατά τόν 18ον άίωνα, αί
  ντέναι ϊγειναν τόσον πολυ τής μόδας,
  Ιδίως είς την Γαλλίαν, ωατε όϊ τεχνίται
  ιής Ιποχής ίκείνης κατεακεύαζον τοιαύ¬
  τας άλη&ή άριστονργήματα τέχνης.
  Ύπάρχει μάλιατα κα χό παράδειγμα
  μιας εύγενοΰς Γαλλίδος, ήτις Ιπλήρωαε
  διακοσίας χιλιάδας φράγκων δι* Εν ζεΰ·
  γος κτενών. Ή διακόαμησίς των ήτο δ-
  Ιΐγον ποιητικϊ, τότε. 'Εζωγραφίζοντο
  I-
  ίίάνω διάφοροι σκηναΐ τρυφεραΐ, Ικ τής
  ννϋολογίας κατά προτίμησιν, καί Ιχαράσ-
  ΰδντο Ιπ' αυτών διάφορα γνωμικά.
  Τό πλέον ευχάριστον δώρον, τό δπθΐον
  Ιιιποροΰαε νά κάμη κανείς εκείνην την
  εποχήν είς δύο νεονύμφονς, ϊατα> κα αν
  ούτοι ήσαν βασιλικόί πρίγκηπες, ήτο μία
  ΐ,τένα.
  Ή Ιποχή Ικείνη υπήρξεν δ μεγαλεί-
  ηρος ΰρίαμβος τού κοσμήματος αντοΰ
  τής γυναικείας κομμώσκως. "Εκτοτε αί
  κτέναι, 3ν κα2 ίχασαν την σημασίαν ποϋ
  είχον τότε, δεν παύουν Ιν τούτ οις νά είνε
  Ακόμη μέχρι σήμερον τα προσφιλή ήτο-
  ίΐαματα των γνναικών.
  Παγκόσμιον Ρεπορταζ
  —= Ίδοί) καί ή πρώτη ·ίγιαονΙς δοκιιιά-
  ζουσα τά^ άιιβΐιαύίϊΐζ τήζ άιροτϋλοϊοΐ':.
  — ΊΙ δούκισβχ τής Άίστηί Ινκτ5γκνιτο
  ίπίβη ιΐς τ4 Μ'.λάνον τοδ άεροστάτου «Πί¬
  στις» , τα ίττοΐον ίκααιν άμέίωζ μίαν άνύψω·
  σ·.ν ελευθέραν.
  4— Μίτά τινάς ώρ«< το άίρόστατον κατήλ- Οεν ανιυ έπιιβοδίου τινός «1« τ4 πΐρΐχωρα τού Μιλάνου. — 'ΕΗιϊθιν ή Δούχΐϊσα μετέβη Ικ' αύτο- κινήτου ιΐς την πόλιν. = Ή Άλίκη Λό'γκουορθ, ή *ίω< «πριγκτί· ίτΐσσί, μϊ< ΡοΛζβΑι. ββίνΐται «?»* «Ι^? ιΐΛν*·· δική καί ·ίς τοϋί έκλογιχοίκ άγώ/?;. — Έίΐικΐιμένων τώρα των ίκλογών ψηφο· Οηρ»ΐ άπροχαλύπτως ύπΐρ το8 συζόγου *ηί, ρ ρς δποψηφίου γβρουβιαβτοθ. — Άκολουδιί τον σύζυγίν τη< παντού είς Τας (κλογιχάς τον κιριοδ((α« καί ο( άντί- Ιΐκκίνδυνβν ψηόθθήραν ΐρ — Κα'ι προχωροθν μέ/οι τοΰ >ά βιδαιοδν
  δτι τα 99 Ιχατοίτί ττς επιτυχίας τού, ή ό¬
  ποία ιΐνι {Ιίβαί*, ό'·;<ίλονται ιϊ< το δτι ιίνι βύζυγο; τής «ΙΙρ'.γχηπίίσης» καί γαμβρός τοθ «Προέδρου»· — Άπιδίωπν ίν Βρυξίλλαΐί «1« ηλικίαν 78 έ των 6 διάβηαος ζωγράφος Άλφρέδος Στίβινς. — "Ολα τλ ϊργα τού Οιοΐροθντΐι ώς τα αρίστα προιό>τχ τής ζ
  ί
  χ,
  — 'Ιο'ω; Ιξίίρονται πολΰ «Τα £»ρ τής
  ή<» καί ή «Άνιαότης». = ' Ενας Γάλλο; μηχανιχός ίιτινίηβι μη/»νήι;.ατα χινού^ινα μέ πΐτρέλαιον ή μέ οίνόπνΕυαα, δ·.ι των ίποίων μ.ιταβάλλ«ται »1< αυτοκίνητον πάια )ίιι.βθί, χωρίς να ίιΐι- νιχ6?ί καμαί» μίτΐ6ο)ή ί—' αυτής. — Τό μηχάνημα αύίή< «ροϊαρμόζετα» «ύ- χΐρώ; ιίς την πρΰμναν και ίνίργεϊ διά μ.ιχράς ϊλικος, ήτις βυθίζιτιι ι'.ς τό ύδωρ. — Τό ό'λον §άρος τής χινηττ,ρίου αυτής ίΊ ι!ν« μόνον 40 χ·.λιόγρΐμυ.α. Λ άπΛΰτασις, λέγουν μβρικοι, άφοΰ τα μέύα της ύυγκοινωνίας >>> ι,., α α α ώκ^,ιόώς αϋτα είνε η κυ-
  ωτι,^α αΐτια τνις νετ/ρασθενε(ας των
  α ;τών.
  Όταν κατεύ"κευάο"Οη ό ΐιηόγειος ΰ"ι3η-
  Γ»δρομος τού Βερολίνον, οί Οβρολινέζοι
  ί-,ένοντο £ξω φ^ενών δτβν έμαθον, ότ*
  ια τραΐνα θα έσταματοϋσαν £ν μονον λε¬
  πτόν είς καθε σταθμόν. Όλοι έπιστενον,
  ότι £ν λεπτόν μόλις Οά Λρκει δια ν' α¬
  νέλθη κατ κατέλθη κανείς τοϋ τραίνον,
  δταν μάλτότα συνοδεύει γυναίκας ίι
  παιδία. Άλλά Οιγά·σιγά ό κόο'μος δμαθε
  ν' ανοίγη τάς θύοας των |3αγονίων -ρϊν
  ·*^" « ·> ·* ..ΐ'«τ»ϋ και να πηβΛ
  μίϋα βταν τουτο^βίρίσκετο ηδη έν κι-
  ντνοει. Καί Ιδού, δτι τό £ν λεπτόν Αα(-
  νεται τωρα πομγι/——«ι^^^^. ^
  Τό γεγονές αύτό, δτι δ πολΤτης'"ΙΤ
  ύποχοεωμένος νά περιμένη μέσα είς τό
  τραϊνον έν λεπτόν τής ώραο η δτι -ηέ-
  πει να τρέξη δια νά προφθάση μη τυχόν
  καί φύγη, αποτελεί μίαν διαρκίΐ άνη-
  ύυχίαν, η δποία μπορεΐ νά κάμη νευ¬
  ρικόν καί τόν άπαθέστερον άνθρωπον.
  Έπίΰης το νά στριμωχθΐί μο"έα είς τό
  τράμ, η να μή μπορήϊ να §ρξί θέσιν και
  νά μένη, δρθιος—πρδγμα ποϋ ΰυμβαίνι
  ΰυχνήτατα—είνε ανεπαίσθητος μέν, άλλ'
  άσφαλης παράγων νενρασθενείας.
  'ύοτε, κατά τον συγγραφέα τοϋ δΐ)0ρου
  τούτου, η νευρικότης των άστών όφεί-
  λεται είς τα μέσα τής συγκοινωνίος, τα
  όποϊα είνε πάλιν συνεπεία των μεγά-
  λων Δποστάθεων. ΟΙ έχοντες τάς οΐκίας
  των πλησίον των κέντρων ποθ έργάζον
  ται είνε οί περισσότερον άηηίλαγμένοι
  από το κακόν τούτο.
  Θρησκευτικαι Σεαιδεσ_______
  Ο ΧΡΥΣΟΧΤΟΜΟΣ
  [Ο ΒΙΟΣ, ΤΑ ΕΡΓΑ, Η ΔΙΚΗ, Η ΚΑΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΙΟΑΝΝΟΪ ΤΟ«
  ΧΡΥΣΟΣ,ΤΟΜΟΥ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΗΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ]
  ΚοΙ ό δγνωστος άφήσος την χ.ρύ-την τού
  εΐοήλθε /.βί πάλιν είς ~.ον ορομίσκον,^ τΌν
  οποίον ηκολούθησεν, όπως φθάσχι έ'ως έκβΤ.
  Έδάϊισε μετά κροσθ'/τ',ς, άποιρεΰγων νά προ¬
  ξενήση καί τβν ελάχιστον αών Οορύβων καί
  Ιφθβσεν είς την μικράν τού" κήπον θύραν,
  την άνοιγομίνην πρός την οίον. "Ενοιξε κβί
  εξήλθεν.
  — Κβί τώρα, έψίθύοΐσβ, γρήγορα είς τοθ
  Εότροπίου.
  Ό Ευτρόπΐος, χ.«ί 6'«σ·/οληθώμ·ν κατω¬
  τέρω %βρ» «ύτοδ, ήτο ό παντθϊύναμος πρω-
  Ουπουργός τοδ 'ΔρκαΒίου. 'Εςΐΐισίαζ*^ τόν
  ί ' ί Βζά
  Ουπουργός το Δρ ς^
  Δΰτοχ.ράΐορα καί δι' .νείνου το Βοζάντιον
  καΐ ο'λθν τ'ο Βυζαντ:ν5ν Κράτος. Είς τ'ο ό-
  νομά τού ϊτρεμον πάντες, από τοθ Αΰτοκρά-
  τορος μίχρΐ τοΰ ιελευτίίου των μεγιστάνων
  τής Δΰλή'ς. Ό λ»Ός τΌν έφοβεΐτο καί τον
  έμισε·.· /αί δικαίως ελέγετο τότε, δτι Αύτο-
  *ράτω? τού Βυζαντίοκ ήτο ό πρωθιιπουργός
  Εΰ-τρό-ιος.
  Κατά τοιούτου τινος φοδεροΒ /.αί επιν.ιν-
  ίΰνου άνδρΌς μόνη ή ΔύτοκράτειρΛ Ευδο¬
  ξία ετόλμησε νά όψώσΐζΐ κεφαλήν* Ιπραξβ
  μάλίστα κατ'. τι ίλλθ τολμηρότερο/. "Ηρ¬
  χισε νά τοθ ύποσκάιτττι την θέσιν τού, να
  τού ύπονομεύτ) την ισχύν τοι», νά τον συκο-
  φαντϊί καρά τ
  ΧΡΟΝΟΣ
  ' 86ο Ιτημετά τον γάμον της, δχι μόνον έ-
  λησμόνησε παν ο,τι ώφειλεν είς τΌν Εΰτρβ-
  πιον, άλλά καί τού έχήρυξε τον πόλεμον.
  ■ Πόλεμον εξοντώσεως!
  Κ«ί τβτε ό Εύτρόπιος συνέλαδε τΌ τολ¬
  μηρον σχέδιον ν» έχθρονίσ^ την Εΰδοξίαν.
  Τα Τνθός τουτο περιστατΐκά δέν τού" Ιλειπον
  άλλως τε. "Ηδη, είχεν ΰΐίοπτευθή τάς σχέ-
  σεΐς τού" κόμητος Ιωάννου μετά τής Εύδο-
  ξίας. Καί διε'ταξε νά κατασκθπεύοιιν καί τον
  μέν καί την δέ.
  Έκ των πληροφοριών,τάς οποίας άνά πα¬
  σάν στιγμήν ό Εύτρόπιος ελάμβανε παρά
  των κατασκόπων τού, εσχημάτισε την πε¬
  ποίθησιν, ο'τι αί σχέσεις των δύο έραστών
  κεριωρίζθντο ά/.όμη είς απλήν αίσθημαϊθλο-
  γΙ«ν :
  — Ό έρως, ε* σκεφθή ·ιλοσοφικώτατα, ό
  Εύτρόπιος, Ιχει έ"να προορισμόν άπο την
  •ύσιν. Καί ό'σψ άγνός καί ίδανικΌς κοί αν
  «Ινε, Οα φθάση χάντθτε είς τΌ σημείον τού
  κροορΐσμοθ τού. Δέν πειράζει. θά περι-
  μένω...
  Καί «εριίμοϊ. Καί επί τέλους είϊε τας
  ελπίδας τού πραγματοτοιουμένας.
  ΠΡΟΣ ΤΟΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
  Ο Εύτρόπιος είχεν ιδιαιτέραν, μεγαλο-
  κρεπή, κατοικίαν αντικρΰ των 'Ανακτόρων.
  Έπομένως ό κατάο-κοπός τού, ο άνακαλΰ-
  ψας τον κόμητα Ιωάννην είσχωροΰντα είς
  τόν ».θ[τώνα τής Δΰτοκρατείρας, δέν ίχρειά-
  σθη πολύ διά νά φθάση άπό τού κήκου των
  'Ανα/.τόρων, είς την οικίαν τοΰ Εΰτροπίου,
  τόν οποίον εδρεν άγρυπνοΰντα άκόμη καί
  έργαζόμενον επί των ύποθβ'σεων τοΒ Κρά-
  τους :
  — Τί τρε'χει; ηρώτησεν ό Εΰτρδπιος τον
  κατάσκοπόν τού.
  — "Αρχον Εΰτρόπιε, απήντησεν δ κβτά·
  σκοκος, θεοϋ θε'λημα ήτον.Δΰιήν την στιγ¬
  μήν ό κάμης Ιωάννης...
  — ΑΓ, λέγβ λοιπόν;
  — Ό κόμης Ιωάννης ευρίσκεται είς
  τον χοιτώνα τής Αύτοκρατείρας. Ό Δύτο-
  κράτωρ απεσύρθη είς τα δωμάτιά τού· *«ί
  κοιμδται. Οί έραστα! είνε ήσυ-χοι, Άχι, μ*
  τόν Σαταναν, Οά Βιέλθουν έρωτικώτατ·; την
  νύκτα των.
  — Θά|τό ιδούμεν «ΰτ'ο, έ6ρυ^ή#«] ο Εΰ·
  τρόπ.'ος.
  Καί παραλαδών πρός φύλαξίν τού τέσ¬
  σαρας φρουρούς εξήλθε το3 οϊκου τού καί
  κατηυθύνθη είς τα Άνά/.τορα. Οί νυ/.τα-
  φρουροί, βλέποντες κβτά τοιαύτην ώραν καί
  έν τοιαύτη έξάλλω όργϊ) τ'ον φοδίρόν Εΰ-
  τρόπιον, παρεμέρΐσβν κατά την ορμητικήν
  διάβασιν τού Ιμφοδοι. Οί άξιωματικοί περί-
  τρομοι έσπευσαν πρός αυτόν διά νά λάβουν
  τάς διαταγάς τού.
  'Εν τούτοις ό Εΰτράπιος δέν είπεν είς
  ουδένα λέξιν. Ώς «ραυνός είσ^χώρησεν είς
  τα Άνάκτορα, «νήλθε τρέχων τάς κλίμακας,
  είσήλοσεν είς τα ιδιαιτέρα τού" Αΰτοκράτο-
  ρος διαμερίσματα καί φθάσας πρδ τοθ κοι-
  τώνος αϋτοΰ.
  — Γρήγορα, διέταξε τΌν φρουροΰντα α¬
  ξιωματικόν. Γρήγορα' έςυ"τνήσατβ τΌν Αΰ-
  τοκράτορα.
  Καί στρεφόμενος πρός τούς αΰλικοθς, οί
  όκοϊθ! είχον στ*ύ«ει πλησίον τού.
  — Σείς, ειπε' ^ουρήααηε καλώς πάσας
  τάς θύρας των δίαμερισμάτων τής Αΰτοκρα-
  τεί.α;- Κανείς νά μτ>ν έβ'λθ ί&ΐηΒΗ
  Απολύτως κανείς.....
  ΧΡΟΝΟΧ
  1
  - ΛΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΙΤΟΪ ΣΙΪΑΪί
  ΠΑΡ' ΟΛΓΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΟΜΕΝΑΙ
  Όργή ΙεΙαίσαρος.—Είς τό μέ¬
  γαρον τής ωραίας Μάραης. —-
  "Ερωτες Αυτοκρκτείρας.—
  Γα.Κν&« ό Γό<οθος.—Ή 'Α- θηναϊς είσέρχεται είς μονα- στήριον.—Γυναίκες καί *Β«£- οκθποι ουνωμοτούντες^ κατά τού Χρυσοστόμου.— Οί Μ«- κροί άδε>φοί.—Σαλβίνα ή
  ΙΗίαυριτανή.—Ό Αύτοκρά-
  τωρ Άρκάδιος αισθανόμενοι
  έρωτα πρός την ♦ΑθηΜαϊδ*
  —Ίατρός, ΐ#.άγος καί '1ηί
  αχοπος.
  Ανταποκρισισ Εκ. Βιεννησ
  Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  [ Τοϋ τακτικοΰ έν Βιέννη συντάκτου μας]
  ΒΙΕΝΝΗ, 13 Όκτωδρίου.— Ή πα-
  ραίτησΐς χοΰ Γολουχόφσκη σ»)μαίνει νίκην
  τί}ς άγ/λιχ,ής πολιτικής' τής αγγλικη^ πο-
  λιτικής, έννοεΐται, τεθείσης ουχί άντιμετώ-
  *θυ τής γερμβνικής, άλλ' ϊξυπηρετηθε(σης
  ι>κ' αυτής. Ή Γερμανία δηλαοή είς την
  περίσταοΐν αυτήν ίνόησε νά ύπθχΐωρήσιτ) χά¬
  ριν τής Αγγλίας—·κ«ί Ιπραξε καλώς.
  "Ηδη άπό τής ημέρας, /.αθ' $ν ή Βουλ·
  γβρία έστη Οαρραλέα άντιμέτωπος τής
  τικήν κατενόησαν, δ* δπ,σ4ν αυτη'ς έΙψ«-
  -ετο ή 'Δτγλίβ καί 8« ή Αυσιροοηγαρια
  *λ», £ώ.ίίώ_-^ -^^τ**111!) *νί" *°πων εις το
  «βουμενον. Έπίσης ή άντίστασις τής Σερ-
  6ίβς, ή εξέγερσις τής Ίτβλίας βσή(Αβ:νον,
  ότι ή αγγλικη πολιτική—ή δποία άντικα-
  τέστησε την ρωσικήν είς τόν Αίμον—ειργά¬
  ζετο δραστηρίως κβί πυρετωδδς. Τουτο «"-
  πιστοποιήθη άκόμη περισσότερον άιρότου το
  σχέδιον, τΌ συνδεθέν μέ τα έν 'Ερζεγθδίνχι
  γομνάσια, ένϊυάγησεν. Άπο τής ημέρας ί-
  κείνης ή πολιτιν.ή τοΰ κόμητος Γολουχόφ-
  σκη ήτο δυνατόν νά θεωρηθή ώς μή παρα-
  γαγοϋσα τα άποτελέσματα, τα όποΐα βοι-
  καιοθτό τις νά προσδοκα παρ' αυτής. Διότι
  άληθώς τής πολιτικής ταύτης, ή Όποία άπέ-
  βλεπεν είς την /.ατίιτ/υσιν τής Αυστρίας έν
  ιφ Αϊμω, διά τής άλληλομαχίας των βολ-
  κανι/.ων λαών, ούδε άλλο ηδύνατο νά είνε
  τό λογικόν έπακολούθημα ή πόλεμ,ος βοιιλ-
  γαροτουρκικος καί προέλασις τής Δΰστρο-
  ουγγαρίας. Τούτου μή γενομένου, ή πολι-
  τΐ/.ή αυτή ουδένα λόγον υπάρξεως -βίχεν,
  άλλ' (ίχε καί παραγάγε* «,*««( ά
  βματα* διότι «ίχβ «ρ^·/.έ««ι -τη
  «ιααν τζς ϋερδϊβς, .ιήν ^-/ρία^α '.%<ί Ί- ταλΐας,'νήν αδιαφορίαν τ»]ς Ρουμβνίας—ιτρό πάντων την άδιοβφορίαν τής Ρουμβνίας, -ή ό· χοίχ άνέλαθεν διετέλει πιστ'ος δορυφόρος τής Αόί Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΟΑΟΥΧΚΦΣΚΗ ΚΑΙ ΑΙ ΒΑί- ΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ Άπδ δέκα τεσσάρων ίτών ίθύνων την έξωτεριχήν πολιταήν τής Αύστροουγγαρίος ό κόμη<· Γολουχόφσ/.») δέν έσχε μόνον τ.ί- νρί&ς, άλλ' Ισχε μο, θριάμβους. Έπιχρα- τεστατος πάντων δι'ον νά θεωρηθή Ό αής αΰστρορρωσικής συμβάσεως, διά τής οποίας κατώρθωσε νά άποκλείσ^ την Ρωσίαν άπΌ τοϋ Α'ι'μοιι. Οί χατήγοροι τοΰ πεσόντος άν- δρός μόνον αΰτο άν λάβουν ύπ' όψιν δέον νά γετνουν επ:ε:κέστεροι καί νά τΌ έκτιμή- σθυν δικαιότερον. Αδυνατεί τις όντως νά ίννοήσί) πώς διπλωματία, ο'ι'α ?ή ρωσική, άφέθη ν' άποστερηθο των καρπων των χό- πων της όλοκλήρων αίώνων. Πρίν η νικηθή ή Ρωσία είς την Μαντζουρίαν είχεν ήττηθή <5δη είς τα Βαλκάνιβ. Νικητής δέ αυτής ήτο ό Ρολουχόφσ/.η. Ή ρωσιχή πολ:τιχή έδείχθη μυωπάζουσα είς τόν ύπέρτατον βαθμόν* αν δέ μή παρε,νέ- βαινεν ή 'Δγγλία. ό ΔΓμος θά ήτο ήδη όρι- στι/ώς υπο την «ξάρτησιν τής Αυστρίας. II Αγγλία δέν ενήργησεν άπ' εΰθείας, άλλά διά των Οΰγγρων, λαοΰ δυσδαμάστοο κοί «οθοδντος νά χαράξ^) ίδιαν πολιτικήν είς την ΒαΑχ&ν'.χτ,ν Χερσόνησον. ΉγβρμΛνΐ'.ή κολιτική, ή τής προελά- σϊ'ος άντί πάΐης θυαας, ύπεχώρηαεν — έν- νοΐΐται ίΰχί ΰπθσ«ϊ?Λ ήτταν, άλλ' εγκαίρως ουμμορφωΟεΤσα πρός τάς περίστασις, το οποίον είνε Ιργον ΰκάτης συνέσεως. 'Δποτέλεσμ» τής σωφροσίνης τβύτης θβ «νέ ή βελτίωσις των σχέσεων τής μοναρ- χίας πρός τούς γπτονκς λαούς είς τόν Αί¬ μον καί πρός την Ιταλίαν. "Ηδη επετεύχθη συα-φωνία μέ την ΊταΚϊαι, ή Σερβία σχεδ'ον έξηιιμενίσθϊ;, ή δέ Ρουμανία δέν Οά βραδύνη να ««ανέλθη «ΐς -ήν παλαιάν αγάπην της. Ή «ύστριακή πολιτική ησθάνθη εύτκχώς την ' «υάγκην νά κα«ασττ| μάλλον σΐίνϊιαλλΒχ.;ικ·ΐ) νά μετριάσν^ την τρβχύ·—τα «ίθ προγράμμβ- -ιος τής κα-ίακτήσβως καϊ «ά μαλθΜΐίισ^ «Ι τι σκληρόν ένβΤχεν ή θεωρία ώ£ «3(α:ρ«ι καί ^ασίλευε». Η ΔΙΠΛΟΜΑΤΙΑ ΠΙλΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΑΑΗ- ΗΟΡΡΟΤΒΑΗΙΚΑ Έκαμα λόγονάνωτίρω πολλάκις περί τής Ρουμανίας. Άληθώς άν ίιπήρχε κράτος β·φω· πιωμένον τηΑΰστρουγμαρία ήτο ή Ρουμανία. «μεγάλ 4Γ ϋΙ ι.....ι^ί_ΐ ■τής Ρουμανια^ μγ δρώθη %ή βρωγή τής Αυστρίας. Ένεκα τού¬ του ό Λαχωβάρης ήτο κάπως δικαιολογη- μένος, προδάς είς τΌ περίφημον έκεΐνο δΐά- 6ημα νά Ιλθιτ] είς την Βιεννην καί νά ζητήση προστασίαν παρά τοϋ Γολουχόφσ/.η. Άλλ' ό Λαχωβάρης ήτο άντικρυς άσύγγνωστος διότι δεν είχεν έννοήσίΐ 6'τι ή Αύστροουγγα- ρία δέν ηύνόει τούς Ρουμάνους χάριν τής Ρουμανίας, άλλά χάριν των ΐδίων αυτής συμφερόντων καί μονον έ·' ο'σθν έχρησίμευον ώς όργανον πρός τούς σκοπούς της. Την ημέραν καθ* ήν είδεν δτι οδτοι είχον κερδή- σει κάτι—τον ίραδέν—τούς είχεν έξαπο- λύσει χάριν των 'Ελλήνων διά νά φέρ$ τό άντίρροπον 1 Τουτο ώφειλε νά είχεν ίννοήσει ήδη πρό πολλοϋ ό Λαχωβάρης, όπως ώφειλε καί ή έλληνΐλή διπλωματία νά είχε κατανοήσει εγκαίρως, ο'τι ή Δύστροουγγαρία δέν ειργά¬ ζετο χάριν τής Ελλάδος, άλλά την *Ελ- λβ2α ν*.ιεχεφίζίΐο ώ,ς όργανον* διότι, ήν απέτυχεν Ό Ααχωβάρης, δέν έθριάμτΐευσαν δέ κ«ί αί "Ελληνας διπλωμάται. Ή δέ κτώσις τοΰ Γολουχόφσκη δύναται νά θεω- ρήται άποτυχία καί ΐών ήμετέρων διπλωμά¬ την, α! βποΐοι ίίχον ϋκ«χθή εντελώς είς την τροχιάν τής αΰστριακής πολιτικής. 'Γποθϊτρμεν, δτι καιρος είνε να γείνο καί είς την Βουλήν συζήτησις κ«ί νά γνωσθή μέχρι ποίου σημείου ή 'Ε*νλάς ύπετάγη είς άλλην πολιτικην καί πώς είνε δυνατόν είς το μέλλον νά ι·ηρ1·;αι ή ίσορροπία καί α- ψογος διαγωγή άπέναντι αντιμαχομενων Μεγάλων Δυνάμεων έν τωΑί'μφ—τΌ οποίον πρέπει νά εΓνε ό μόνος σκοπός τής διπλω- ματίας ημών. . —-——ε>—^.^———-.ι „.,
  ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΑΓΣΤΪΧΗΜΑ
  Κατά χθεσινάς πληροφορίας «κ Π'τρων
  τραγικον δυστύχημ» Ιλαβε χώραν προχθές
  παρά τάς ακτάς τής Ηπείρου.
  Λίμβος άλιευτική, ής έπέβαινον τέσσα-
  ρβς άλιεΤς, περΐήμχετο τό μέρος έκέΐνο τής
  άκτής πρός αλιείαν διά ϊυναμίτιοος. Καθ"
  ήν στιγμήν ό'μως είς των άλιέων επρόκειτο
  να ρίψτ^ την άναφλεγεΐσαν δυναμίτιδώ είς την
  θάλασσαν, αίφνης αϋ'τη έκ τής αδεξιότητος
  τού ^άλιέως έπεσεν έντός τής λέμβου καί έξ»
  ερράγη. ΤΌ άποτέλεσμα υπήρξε τρομερ:ν.
  Ή λέμβος άνετ:νάχθη είς τόν άέρ«, ΐνψ οί
  έπιβαίνοντες αυτής άλιεΤς ευρέθησαν εί; την
  θάλασσαν, ό μέν «ίς ό και ύ^αίτιος τής έκ-
  ρήξεως, Δημητρίου ονόματι, νεκρύς, οί δέ
  λοιποί τρείς ήκρωτηριασμένοι γ,χϊ καθτμλαγ-
  μένοι. "Δλλη λέμβος μαχρόθεν αντελήφθη
  τΌ φοβερόν δυστύχημα καί σπεύσασα έπίτό-
  που παρέλαβε τοΰς τρείς τραυματίας άλιεΤς
  ώς καί το πτώμα τοΰ Δημητρίου παραμε-
  μορβωμένον.
  ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΤύΝΦΟΙΤΗΤΟΝ
  Τό υπουργείον τής ΠαίΒείας δι' έγγρα¬
  φον τού είδοποίησε την Πρυτανείαν τοΰ Πα¬
  νεπιστημίου 8ιτως έγγράψτ, δωρεάν πάντας
  έν γένει τούς έκ τής ύποδούλοι; 'Ελλίίδος
  φοιτητάς.
  Ή προθεσμία πρός έγγραφήν «αρετάθη
  ίι' δλοιις έν γένει τούς καθιιστερήσαντας
  οοιτητάς μέχρι τέλως Όκτωβρίο»
  Τραγικήν δυσιύχημα συμβάν ρ
  χθβς πλησίον χον οτα&μον Καλαμα-
  χίου έν τή άμαξοσζοιχΐφ τοΰ ΣΠΔΠ,
  ϊ0 &ρχομένβ εκ Πατρ&ν, δλίγου όεΐν
  νά έχη οοβαρωτάΐας συνεπείας.
  ΦΗΡ,Σ ΕΠΙΒΑΤΟΥ
  Κου" ήν στιγμήν τδ προχ&βσινον
  {χ Πατρών τραίνον τοϋ ΣΠΑΠ, εύ-
  ρίκεζο μεταζν των στα&μών Καία-
  μαπίου «αί 'Αγ. θεοδώρων, ύς ν&ν
  κταβαχ&ν, Ηοααγόμβνας εΒ'Ελευαϊνος
  «αι» «ου &αοίαν «ό Ιψομα δέν έγνώ-
  σθη, βύρΐσχόμβνος βίς τδν %-ώστην
  κων βαγονίων, βκλονίσϋη θνεκα. τής
  ταχύτητος τοϋ τρα&»ον, συνεπεία δέ
  τούτου έκτνπησβν &ιά τής γβφνρας
  σοβαρώς, ζαλισθείς δέ επβσβν έκ τοΰ
  νψους τοΰ βαγονίον είς το βά&ος
  αυτής, δαου εύρεν δ άννχής «όν οΐχ-
  τρότερον τ&ν θανάΐων, καχακερμα-
  ησθβΐς τελείως.
  "Εντρομοι οί αντιληφθέντες τδ
  φρικώδες συμβάν επιβάται, ήρχισαν
  φωνάζοντες άγρίως πρός τδν μηχα-
  νοδηγδν καί τούς ΰτίολλήλονς καί
  ούτω ή άμαξοστοιχία έσταμάτησε καί
  παρέλαβον τδ πτώμα τοΰ άτνχοϋς
  Έλενοινίον, δθΒο ετοποθετήθη βίς
  ίδιαίεβρον βαγόνιον.
  ΠΑΡ' ΟΑγΓΜ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
  ΕΙρΙν ή όμως ή άμαξοστοιχ£α
  έκκινήση, έτερον τραίνον τού
  _·ΠΑΟ, η ταχεΕβ έ^-ορεκή α-
  ί»·αξοσ·σοεχ£α των Πατρών, ηρ·
  «Β· έξ 4«Μϊθ*ν όλοταχώς.
  ή μ5ς, ^
  βΙχ««τ«)»*τήβε« τό πρώ¬
  τον τραίνον,έοχημάτίζε καμπύ-
  λην κβί ό μςηχανοδηγός τήςέμπο-
  ρ&κής άμαξοατοίχίας κ. Ι*. Πά
  παδόπουλοςδέν ήτο δυνατόν νά
  ίδη αυτήν, ουτε άλλως «ε εγνώ¬
  ριζε τ* ανωτέρω, δέν εσταμάτη¬
  σαν αυτήν, ήτις μετά τής αυτής
  ταχύτητος επηκολούθησε την
  ^πορείαν της. *
  ♦Ολίγοι μόνον μέτρα άπεϊχβ.
  τό δεύτερον τραϊνον άηό τοϋ
  πρώτον καί ή φορά ήτο τοιαύ¬
  τη, ώστε ή «ΰγκρονοις ήτο άν*·
  πόφευκτβ>ς.
  εΚβηκ καλήν όμο>ς τύχην πάν¬
  των, ό μηχανοδηγός κ. Παπ«-
  ό αντελήφθη νόν τρο-
  καί βι' όπιβ*ο·
  χρς ταχυτάτης άπεβόβη-
  99. την σύγκρουσιν, ·υτω βέ *««1
  τα Πυστυχήματα, τ·, όποία ώ-
  ριαμένως θά έλάμββνον χώρβν.
  ΟΙ ΙΥΓΓΕ»£ΙΣΐβΓΗ«ΤΘΕΙΤΟΣ· - £10-
  ΠΑΟΙ ΕΠΙ8ΕΗΣ
  "Αλλαι δμως σκηναΧ ανέμενον την
  αρώτην άμαξοστοιχίαν. Μόλις αυτή
  Βψ&αοεν είς τδν σταθμόν τής Ελευ¬
  σίνος, οί ανγγενβϊς καί οί φίλοι τοΰ
  φονευθέντος, οί δποΐοι ίμα&ον την
  σκηνήν, κατόπιν τής πρώτης έντυ-
  πώσεως Βνρεξαν καί ώχλίσ&ησαν με
  δ,τι καί δ» εύρον καί ώρμησαν νά
  φονεύαονν τδν μηχανο&ηγδν κα» τόν
  ϋ·ερμασιήν, τονς δΛοίους εθεώρησαν
  ώς νπαιτίους τοΰ δυστυχήμανος.
  Εύτυχώς οί άηαιλονμενοι εΐδο-
  ποιη&έντες ηαρά των έπιβατών ι?ν~
  τρομοι έχρύβηααν έννδς βαγονίον
  τινος, άλλοι δέ επιβάται ^ελθόντες
  κοαώρ&ωααν τβ βοηθεία τής προσ~
  τρεζάσης άστννομικής Άρχής ν*
  απομακρύνουν έχβΐ&εν μετά κόπον
  τονς ααινομένονς, οί δποϊοι παραλα-
  βόνιες έν τέλει τδ χτώμα τοΰ συγγε-
  νοϋς των άπήλ&ον εκείθεν.
  ΑΙ ΕΞ ΑΙΓΓΠΤΟΓ ΠΡΟΕΑΕΓΣΕΙΣ
  Ώς πρό ημερών άνεγράψα-
  μεν τα έκ των έπιχολέρων με-
  των είς τό λοιμοκαθαρτήριον
  τού Άγίου Γεωργίου παρά
  τόν ορμον Σαλαμίνος.
  Χθές όμως εκοινοποιήθη είς
  τούς έν Πειραιεί άτμοπλοϊκούς
  πράκτορας «γκύκλιος ύπ' αριθ.
  22,ίίΟ υπό τού όθωμανικού
  προξενείον δι* ής χαθίσταται
  γνωστόν, ότι τότε θ' άναγνω-
  ρίζωνται αί καθ&ραεΐς έν τφ λοι-
  μοκαθαρτηρίω όταν θά παρί¬
  στατο* άν τιπρόσωπος τής ό-
  θωμανικής Κυβερνήσεως. Ε¬
  πληροφορήθημεν δέ ασφαλώς,
  ότι ό πρόξενος τής Τοορκίας
  έν Πειραιεί Οά μεταβή αυτο¬
  προσώπως ό ΐδιος πρός επί¬
  σκεψιν των μηχανημάτων τού
  λοιμοκαθαρτηρίου.
  ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΑ
  Γήν προσέχη Τετάρτην περατουμένων
  μικρών έπιακευών έν τοίς άνακτόροις
  το$ Διαδόχου κατέρχεται ίκ Τατοϊου ή Α.
  'ΥψηΙότης μετά τής πριγκηπίσσης Σοφίας
  καί των μικρών χριγκήπων, δπως ίγ-
  καταστα&ώαιν οριστικώς ίν αυτοίς.
  Έπίσης Ιγκα&ίστανται ίντός τής εβδο¬
  μάδος είς τα &δώ Άνάκτορα καί ο! δλ-
  λοι Πρίγκηπες.
  Χ&ες περΐ την 11 1)4 π. μ. ή Α. Υ.
  δ πρίγκηψ Νικόλαος, αυνοδενόμενος υπό
  των υπααπιατών τον κ. κ. Μεταξά καί
  ΟΙκονόμον, επεσκέφθη έν τώ υπουρ¬
  γείω των Στρατιωτικών τόν πρωθυπουρ¬
  γόν κ. θεοιόκην, μεθ' ου παρέμεινε συν
  διαλεγόμενος περ διαφόρων στρατιωτι¬
  κών ζητημάτων επί πολίην ώραν.
  ΦΓΓΟΑΙΚΟΙ ΑΗΣΤΕϊΟΝΤΕΣ
  ΓΔΡΓΔΛΙΑΝΟΙ, 14 Όκτωδρίου. (Τοθ
  άντβποκριτοθ μας). — Χθές την εσπέραν
  είς την Θέσιν Βρυσόμυλον, παρά τα λουτρά
  Βρωμονέρια, οί περιδόητοι λτ,στοφυγόδι/ΛΓ
  Γιβρένης καί Καναβός, έ/, των οποίων ό είς
  ήτο μετημβιεσμένος είς στρατιώτην, συνέλα-
  6θν τόν έκ Μενώνης έμπορευόμενον Ιωάν ν.
  Πολίτην /.αί ΐλήΌ-τίυσίν βΰτόν άφαιρέσκντες
  ό'σα χρήματα ή άλλα άντικβίμενα άξίας Ιφι-
  ρε μεθ' έαυτοΰ.
  Ή εμφάνισις των ληστοφυγοδίκου τούτων
  είς τον Δήμον μας ένέπνευσε τρόμον εί;
  τοΰς κατοϊκονς των -/ωρίων ιδίως.
  ΓΑΓΣΙΜΟ ΓΠΟΑΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΓ
  Προχθές την νύκτα δύο αγνωστοι, άλλά
  πεπβιραμένοι λωποδύται, διαρρήξαντες την
  Θύραν το5 επί τής όϊοΰ Πειραιώς Ολ' αριθ¬
  μόν 46 ΰποδημβτοποιείου Ίωάννη Δελα-
  6ίνη, αφήρεσαν. 38 ζεύγη ύχοδημάτων,
  μίαν καινουργή κοκδερταν άξίας εκατόν
  δραχμων καί τέσσβρϊ μεγάλα δέματβ δια¬
  φόρων δερμάτων άντιπροσώπεύοντα υπέρ τάς
  πεντακοσίας δραχμάς.
  Χθ:ς έγνώσθο, ότι ό είς τ©ν λωποουτων
  ευρίσκεται είς την
  ΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΠΟΗ ΦΟΙΤΗΤΟ»
  Έντδς τής εβδομάδος δ Πρύτα-
  νις κ. Πολίτης θά καλέση την Σύγ-
  ταΐΈίς τους υφηγψας Τί. Χ. Λρ
  βδ Βλί ί Π
  φηγψ ρ
  βαντινδν, Βασιλείον καί Πβτιμεζάν
  νά Ιδρύαουν έν τφ ΠανεπιατημΙφ
  Νομικδν Φροηιστήριον, είς τδ δ-
  ποΐον νά διδάσκουν §πΙ διδάκτροις*
  ΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΛΓΜΠΙΑΣ
  Επανήλθεν ό Γεν. "Εφοροςτών 'Δρχαΐο-
  τήτων χ. Καββαδίας έκ περιοδείας άνά την
  "Ολύμπιαν, ό'που έπεθβώρησε μέ τόν Νομο¬
  μηχανικόν Ήλείας την ξιιλίνην γέφυραν
  τοΰ Κλαδαίο».
  Τής γεφύρας 'ταύτης απεφασίσθη ή τ«χί-
  στη προσωρινή έπισκειιή πρός άποκατάστα-
  σν τής συγκοινωνίας, καθότι βραδύτερον θ'
  άντι/.ατασταθτ| διά λιθίνης, ενεκρίθη δέ καί ό
  σχετι/.ός προϋπολογΐσμός καί ήρχισαν αί
  εργασίαι.
  Έπίσης ό κ. Καββαδίας έμελέτησε την
  «κβάθυνσιν τής κοίτης τοΰ Κλαδβίου, ούτινος
  τα ΰδατα είσρέουν έντόςτών παρακειμένων άρ-
  χαιοτήτων καί προξενοΰν σημαντικάς βλάβας.
  $(«
  Έκ τής Όλυμπίας ό χ. Κα66αδί«ς με¬
  τέβη είς την Τβγέαν, ό'πως έπιθεωρήση τό
  υπό τοΰ άρχιεπισκόπου Σχιάθου Νείλου 4ω-
  ρηθέν γήπεδον καρά τόν ναόν Αθήνας είς
  Πιβλί τής Τεγέας, 8που καί θ' άνεγερθη*
  Μουσείον επί εκτάσεως 1,300 πήχεων.
  ΔΐΚΑΣΤΗΡΙΑ
  ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΛ
  —ΑΙ <)«δηροδρο{ΐ»καΙ άπεργΐαι- Εξεδόθη χθές τό ύπ' αριθ. 1405 βού- λευμα τοΰ συμβουλίου των ενταύθα Πλημ- μελετοδικων επί των απεργίαν τοΰ Λαρι- σα'ίκοΰ καί τοΰ ΣΠΑΠ. Διά τοΰ βονλ.υ- ματος τούτου διατάσσεται ή έκ τδν φυλακων προσωρινή απόλυσις των άκχργών Ι. 'Ιλκω- βίδου, Έλευθ. Μαρχίδη, Άλ. Ζαρκάδα καί Γ. Κρανιωτάκη κβτηγορηθεντων επί φθορα ξβνης ίδιοκτηοίας, έκβιάσει καί άδίκφ επι¬ θέσει. —Ή άπεργΐα τοθ Λαι/ρεέον. Έπίσης εξεδόθη χδές καί τΌ βούλευμα τής άπεργίας των έργατών τοθ Λαυρίίου. Έ/, τούτων 110 παρίπέμπονται είς τό Πλημμελε!θδ:·/.εϊο·,ι επί άοί/.ψ ίΐϊ.'θέσει,πβρ*- νόμφ $ία καί άπειλή καί αιθορα των καμίνων τής γαλλικής 'Εταιρείας έπελθούσης έκ τής ψύ?εως. Ώς πρός τους λοι-ούς κατηγορουμ.ένους πχύει πασά περαιτέρω ποίνΐκή καταδίωξις. Έκ χών κρατουμένων άπζρν&ν άπε/.ύθη- σαν οί Ι. Κανάλης, Ν. Μώρης, Ι. Τσαγ¬ καράκης, Τΐμ- ΤσοΛής, Γ. Δημητριάδης, Ι. Καλιδας, Ευαγ. Τσολακος, Ι. Δούνης, Δ. Νικολάου, θ. Μπΐνιϊλος, 'Δπ. Καρα- κίτης, Κ. Καλαθάκης, Ιω. Πάλλης, Κ. Βίζύρης, Γ. Λαμπροπουλος, Θεμ: Λιακό- πουλος, "Ανδρ. Ψαράς, Γ. Εΰγενι/.Ός καί Άντ. Σπέντζας. ΑΝΑΚΡ1ΣΕ1Σ —· Ή νπόθαλιζττς τοθ Ζωγοπονλον· Ό άνα/.ριτής χ. Σπανίδης, ό αναλαβών τάς όναχρίβεις επί τής άποκρύψεως τοθ βύ- τοκτονήσαντος ϊολοφόνου λοχίοκ Ζωγοπου- λθυ, θά διβτάξϊ σήμερον, ώς έμίθομεχ, την προφυλάκισιν των συλληφθίντων Χρόνη χαί τοΰ πλοιάρχου ΣπΑα, έν τ$ ίστιοφόρω τοδ όποίου έκρύπτίτο κ«ί επί τΐλονς ηΰτο- κτάν^σεν ό Ζωγόπουλΐς. Α ΣΤΥΝΟΜΙΑ — Ή κλοπη τΛς Χθές άνΐκαλύφθη χαί βυνελήφθη ί διαπρά- ξβΚ την μιγάλην χλοπήν τοΰ τραπιζίτου χ. Παπαθεοδώρου διαμένοντος έν Κηφιβιά, Εύ". θεοφανίου η Νιχολόπουλος Ονόματι. Ό θεοφανίου μΐτά την κλοπήν μκίδη βι( Λαύρειον οπόθιν ήτοιμάζετο νά φύγη, δέν τό κατώρθωσεν 6'μως, διότι 6 άστυνομιύων Λαυ- ριίου ενωμοτάρχην Μηιτβιχχθ( τιθιίς ίβΐ τα ϊχνη αύτοθ επέτυχε την σύλληψιν τού. ΤΙ κατέθεσεν 'ΑνακριθιΙΐ ίπό τοΰ Μπιτσάχου ώμολόγησε την πράξίν τού, υπέδειξε δέ καί τό μίρος Ενθα ιΐχε χρύψεϊ τα κλαπέντα τα όποΐα καί άνευ- ρέθησβν άνίπαφα. Ή «ολντΐ(ΐος τόάντα Ή περίφημος τσάντα, ήτις περιείχε ιΐς διαφόρους ίμολογίας περί τάς εΐκοσι χιλ. δρ. ανεκαλύφθη ιΐ< τίνα λάκκον παρά τόν Γέρακα. Ό συλληφθιΐς "ωδηγήθη εΙ< την Διεύθυνσιν τή< Άστυνομίας ίπου κ»1 έκρατήθη. Τα άνιυρεθέντα χλοπιμαΐ*, συνιστάμινα είς μετρητά δύο χιλ.* δραχμών καί άλλα ιΐδη, παρεδόθησαν είς τόν κ. Παπ«θεοϊΰρου. —· Έξαφάνιδις νηαλληλοι/. Ό πρό δύο ημερών πρβσληφθεΐς είς «ήν υπηρεσίαν «ου παντοπώλου Τ. Άλούπη μι- χεός δπάλληλβι; αγνώστου έπωνύμου, εξηφα¬ νίσθη χβΐς άφοθ παρέλαβε μεβ' έαυτοθ έχαϊον πεντήκοντα δραχμάς διαρρήξας το χρήαατο- χιβώτιον τοΰ κυρίου τού. — Πάει ι/2 τό περίστροφον. Ό μιμρός δπβλληλος τοΰ άρτοποιοΰ Χ. Βααιλείου Αθαν. Αποστόλου άφιιρέσας χθέ« τό μισονύκτιον ϊν καινουργΐκ πιρίβνροφον άγ· λλικοδ συστήμβτος έξηφβνίσθη. ~ θανάόΐξΐος τρανιιαϊΐίίιιός. Άφβΰ προηγουμένως δκσχέδαΰαν επί τινάς ώρας είς τι μικρόν πειντοπωλιίον τοΰ Ψυρρή οί θ. Μπβλΐ,ς κβί Ι. Ευδέας συνεπλάχησαν. Άποτέλισμα 5ε τής συμπλοκής των ταύτης υπήρξεν ο βοδαρος τραυματισμός διγ μαχαίρας τού Ι. Ευδέβ είς την κεφαλήν. Ό δράβτης ά- ποπειραθι'ις να φώγιρ κατεοΊώχθη ύ—ό τοΰ ά- στυνόμου τοΰ Γ' τμήματος κ. Σπανίδου 6 ο¬ ποίος καί τόν συνίλα5εν. Ό τραυλατισθείν μετεφέρθη είς τό Πολιτικόν Νοσοκομείον. — Τοθ ϊκο^ζ τό χ(ρ«. "Αλλη μίει συμπλοχή εγένετο ε(< την συν- οιχίβν πάλιν τοθ Ψυρρή, καθ1 ήν ο Ν. Πίστης 'τραυμάτισε σοβαρώς είς τόν δεξιάν α----'-"- τάν Β. Μίλιρην. Ό δράβτης συνελήφθη δπό τοΰ Ιδίου νόμου κ. Σπανίδου, καθ* +|ν στιγμήν ιΐσήρ- χετο είς μίαν οΐκίαν. — Σνιιπλοκίι είς τίιν Βαθείαν* 'Δγρία συμπλοκή ϊλαβί χώραν προχθές την 3ην πρωϊνήν ώραν είς την συνο.κίαν Βάθιιας προκληθΐΐσα 6πό τοΰ δικανέοκ τοΰ 7ου πεζι- χοθ συντάγματος Κ. Άποϊτολάχη. Ό δεκα¬ νεύς ούτος, άφ«Ο προηγουμένως συνέπιΐ μετά τοθπολίτου Ν. Μαρκοπούλου, επετέθη καί τόν έχτύπηϊε διά τή« σπάθης ιίς το στήθος άρ- χετά σοβαρώς. Ό δρ «α της θ' άπιτ«λε(ωνε τό θΰμά τού " ι .1. Γ υ Ί ' ,,; λγ-μ^μγ -ρ3- -----1 ςς κ. ίύάγ. Λτ][ΐητρ ιλάμβαν» χαί τόν ώδήγιι «1« τό τμήμα τής καταδιώξεως. ρχ πιρΐ τό μισονύχτιον συνίλή-^θη υπο τοΰ άατυνόμευ τής χαταιδιώζΐως κ. Δημη- τρίου, πολιτικήν ενδυμασίαν φέροντος, ό κ«- ταζητοιίμίνος λιποίάχτης στρατιώτης τοΠ λί- χου των τηλεγραφητων Γ Άγγτλοπουλος. —Άπώλε»α τ»|ΐαλ^ών «Ιο<5ν. Ε1< τόν διευθύνοντα τάς κεντρικάς ίνωμο- τ£α« κ. Ζυμδρακάκην χατηγγέλθη χ6(< υπό τής κυρ(ας Καλλιόπη*; Σκουρλί, ο'τι δι«ρχομί- νη ή ανωτέρω κυρ{« την 4δ6ν Έρμοΰ ά«ώ- λεσε τό «ορτβφίλιόν της —ριέχβν «σβαρά- κοντα ορ«χμα«, ίν χρυσουν δακτυλίδιον καΐ μίαν χρυσήν βέραν. — "Εναρξις «νρκαϊάς «Ις τόν Πειραια. ΧΘΙς την 6 μ. μ. έν Πΐιρακ* εγίνετο έναρ¬ ξις πυρχ·ΐ£ς ίν ττ} κ«ρέ την Λεωφόρον Άρ- τίμιδος οίχία τοΰ κ. Βώχπλη. Εύϊυχώς τή ίγχαίρω κφίξιι το3 πιιροσ&ατιχοϋ λόχ«υ κ>·
  τισβέσθη, μή προξενή'βασα βο5αρά< (,ημίας. Είς την ανωτέρω οΐχίαν καΐώχιι ο χ. θεό'φ. Χαίζίπβυλος, τό πθρ δΐ προήλθιν έκ τ?ΐί κα- πνοδόχου. — Επιθεώρησις ξϊνοδοχεΐων. £αθ' ίλην την χθεσινήν ημέραν έν ΙΙιι- ραιιΐ ο άστυίατρβς χ. Άθαναβέπουλος μιτά τοΰ δημοσίου χατηγόρου χ. Παπαδοπούλου προίβηβαν είς τί^ϊ επιθεώρησιν των ξενοδο- χϊίων τοθ Πιιραιδς, έχ των ίττοίω» πολλά ·ΰ- ρέβησαν είς οΐχτράν κατάσταβιν. φ ξ ΟΙ πυροβολοΰντκ προχδέί την νύκτα καΐ ανάστα:ώσαντις την συνοικίαι Μεταξουργιίου παραπιμφθέντες *1< «ήν Εισαγγελίαν βροιφυ- λαχίσθησαν χθές. ΑΜ8ΙΚΤΑ ΓΡΑΒΜΑΤΑ Κύριε Συντάκτα, Ό κ. Τπουργός των Οίκονομ<κών δέν Οά λάβ^ την εΰγίνή καλωσύνην νά μας α¬ παλλάξη άπό αυτόν τόν τελώνην, άρκετά επί τόσους μήνας τόν ϊχε: επί τής ράχεώς μας, καλά θά κάμη νά τοΰ οωΐ/| την σύντα¬ ξιν του^ αΰτός πάσχε: καί 3έν δύναται νά μένη πλΐον των δύο ώρών ίν τ$ γραφείω τού κκί αύτάς τάς ουο ώρας άντί νά τάς κα- τανϊλίσΛη δ·.' ΰπηρΕσίαν τάς δΐϊρχεται, ώς έκ τής άσθίνείας τού, ή όποία τόν κβτίστη- «ν ίδ'.ότροπον, είς τό νά μϊς παρεμβάλλη πλείστα όσα προσλόμμβτα καί νά μας ί»6ρί- ζη. "Ωστε είνε δίκαιον νά μας απαλλάξη «ύ· τοΰ, άφοΰ μαλίστα ό άςίότιμος κ. Σιμό- πουλος ϊ'ργάζ-:ται νυχθημερόν ίνα β ιοΰς διαφόρους κλάδους. Είς Ζακννβτος ται ν«α μέ καλάς συστάσεις. όπως; ^ρ αναλάβη θέσιν ύπαλλήλου παρά εργο- στασίω γυναικείων πίλω# έν τη όίψ Έρμο3. Πλτροφορίαι Πρακτορείον Γενικων 'Υπηρ»- σιών, Στοα 'Αοσαχείου άρ. 2. Ενοικ&ίζεται κατοικίοκ έκ 3Ο δωματίων είς κεντρικωτάτην Οέαιν, Πον%μ.ένη νά χρηοιμο- κοιηθή ώς &ενοοΌχείον, Αύ- κειον, 1_λινΐκήκαί Γραφε'Τ» Έ- ταιειών Ιΐληροφορίχί ΛΙέγ« ί Γ ♦ΑΠελφοτης των ύ*ικλλήλο>ν
  αλοπωλών κ«1 υαλουργ
  ♦Αθηνών καΐ Οεΐραιώς.
  Έχτιλβθντις απόφασιν τής Γινιχϊ*< λεύ«Μ< τήί ειρημένη* ΆδΟ#ε>ητ0ί, οί ά»0.
  τΐΑοΰντκ τό Διοικητιχύν Σνι*^··),^, τβί>
  της, μιτέβηβαν χθε< καί έπίδωχαν πρός * *. Άλκ·. Γ. ϊ«ουζέν ιαλλντίχνΜΐ* γασμένον ψήφισμα, δι' ©δ ανηγγέλθη ίτι Ιςιλέγη έπί.τιμος Πρόιδρος τοθ Σ Ό χ. Σχουζίς ιθχαριβτήσας διά την ι,,' δειχθιίσαν *'.« αυτόν χοΑαχιυτιχήν ίχτ(μηβιν χαΐ συστήσας ομόνοιαν χαί αυταπάρνησιν κ.^. ίπίτιυξιν τοΰ έπιδιωχομίνου κοινωφιΧο(;, ακοποΰ το3 χαλοΰ Σωματείοι», !πιβι6α(ω«ι τ' Συμβούλιον, δτι Οά τόν ιίίρωιι ίΐάντοτι ■**$. ίυ^ον —Ας ύβοστήριξιν τβΰ Αξ.ιπ«ίνου ' «ΡΥ01-1·_____________________________ Προαοχή ά«ό τής ειστην ΠΡΩΪΝΗΝ «ι την ΕΣΠΕΡΙΝΗΜ Η ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΙΟΝ ΙτΙΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΪ ΜΑΗΙ10Γ ΒΙΙΕΗΕΑ 'βρ·ιό«ρον, θαι»μ««ώτερον, τραγίχώ, τερον, κεριπετειωδέστερον καί τρυφιρώτερ'. ι μυθιστόρημα δέν εδημοσιεύθη είς έλληνΐ/.τ,/ εφημερίδα, θά χάσουν δσοι δέν παρακολου- θή<(θυν το ώραΤον τουτο μυθιστόρημα μέ τ» Οποίον θά δΐίλθουν ευχαρίστως τάς μακΐ το3 χειμώνος νύκτας. " ΝΕΟΝ ίΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ Ι. έκ Πειραιώς ρ^^έι ΕνΙίοϊκοϊ*. Έκαστην Δευτέραν, Τιταρτην κ*ί Παρασχιυήν 8ην μ. μ. χ«τ' εθ- θιίαν διά Χαλκίία καί Βόλον. Επάνοδος μΐ τας αύτάς προ«γγ!σιις. Γρα(«*/η Ά|^6ρακικο(7. Έκαστην Τρίτην 9 ν. μ. δι' Ίτέΐν, Γαλαξιίδιον, Πατρίς, Ί&άχην, Βαιιλικήν, Λιυ^άία, Πρίβεζαν, Βί- νιτσαν, Κόκραιναν χαί Καρ6χ?αρχ/. Έπίνοόο; με τας αύτάς προσεγγίσαν μέ προβθήχην τό» Άσταχόν. Γραμ^ή "Ιονίον. "Εκαστον Σάβίατον δι! Ίτέαν, Γαλαξίίδιον, Πάτρ««. Ζάχυνθον, Αη- ξούριον κ αί Άργοστόλιον. Επάνοδος μέ τα; αύτάς προσιγγίσιις. Ή γραμμή ΕϋβοϊχοΟ θά (χτΐλήπι 8:4 τή< θαλαμηγοθ «Άστραπής», ή δέ τοθ Άμιβραχι· χοΰ χαί Ίονίοιι διά «ου ατμοπλοίου <Δελ>
  φΐνος». ΆμφθΊιρα. «ά άτμ^πλοια φωτίζονται
  ϊπλέτως δι' ήλϊχτρικοΰ φωτός, ίχουβι δΐ
  τί ρίκόρ τής «αχίτητος, καθαριότητος χ«ί
  άντοχήί.
  Πραχΐορεϊον έν Αθήναις Εναντι σιδηροορό'·
  μου Π.Α. πλατεία Όμονοίαις. Πρα/.τοριΐον {»
  ΙΙιιραιιΐ κάτωθι ξϊνοδοχείου εΚοντινεντάλ».
  'Αρι&. Ίηλιφ. 35.
  ΓΝ22Τ0Π0ΪΗΣΙ2
  ΛΑ'Πί.
  <Ι'·ρω είς γνώσιν των κατϊχων πρόΐλη- ρωμένων είσ'.τηρίων, ώς ■/.αί λοιπων ενδια¬ φερομένων, δτι, μεταβληθέντος τοϋ δρομο¬ λόγιον, τό ατμόπλοιον Ρβπόπλικ 1ΐ>,
  400 τόννων θιλε: προσεγγίσει είς
  Ηοατώνην κα: ούχι είς Νέαν Υ¬
  όρκην. Συνεπώς, οί μέν κατοχοι προπλη-
  ρωμένων είσιτηρίων Βθστώνης θέλουσιν
  άναχωρήσει έκ Πειραιώς την Κ**·
  ριακήν *2ίϊ Όκτωβρίου έ. έτους
  ΙβΟβ.Τούναντίνν δέ οί κάτο/ο: προπλη·
  ρωμένων είσιτηρίων
  IV
  έ άς Υόρκης
  δέν δύνανται ν' άναχωρήσωσ: διά τοθ ά-
  τμοιτλοίβυ τούτβΐί, άλλά διά τού Κ ρέ¬
  να* 13,000 τόννων, τό όπο!»νά·
  ναχωρεΐ έκ Πειραιώς την 2Ο Όκτω-
  βρίου 19Ο6.
  "Ο γενικός πράκτωρ
  ___________Σ. Κ. Κ Ω ΣΤ ΗΣ
  Ο ΓΝΩΣΤΟΣ
  ΕΜΠ0Ρ0ΡΡΑΠΤ1Κ0Σ ΟΙΚΟΣ
  ΓΚΑΤ ΚΑΙ ΓΑΒΑΛΑΚΗ
  "Οπο»ς πάντοτε, οΰ'τω *αί έ·έ««ς,
  θά συγκβντρώση την καλλιτΐρχν κβί μΐγα-
  λϊΐτέρβν πελβτείαν, διβτ: οί δίευθυντίί «1-
  ·τβ3, μετιΛάντες μόνοι είς τα καλλίτερ» κέ»·
  ■τρα τής *Αγγλί*ς κ*1 Γαλλ£»ς, κα¬
  τώρθωσαν νά προμηθευθωσιν ό «τι νέον
  καί ωραίον παρήγαγεν εσχάτως 4
  Βΐομηχανί» των άνω κεντρων, πλθυ·
  τίσαντες τό κατάσ-ιΤ,μά των μέ μεγίστη»
  σ«7»λογήν ΰφασμάτων τής φθΐνοπωρ*·
  νής »*«1 χ&ιμερ·.νής πβριόδου, ·*
  μοίων τής οποίας βίς χρ.ώμα'ΐΧ»
  οχήματα κ«1 νεωτερισμούς δέ*
  είνε ευκβλον νά είρη τις είς κβθε /.«τάστημε.
  Ή μεγάλη τ<*ν τΐϊλατίί*, οί έννο· οθντες νά ένδυθωσι καλθς, άς σκεύσωί» »ΐ τής εΰχ.α:ρίας. ΗΜΟΔΑ2ΡΥΙ907 Ό στολισμός τής γυνχικβς ΐΤνε τ£).ειο< ίταν ουμπληροθται μΐ τίλιιον χαί ιςατ·ίΧλη· λον πΓλο». Διά τής άχ»τα"0.ήλου έχΐογτρ τη9 πίλ«ν ή Κυρία χαί την άμ<ρί(«(ν της >μΙ την Η«λ·
  λονήν της χάνιι καί «5ικείτχι.
  Ή κ. Κατίνα Γ· Αογοθέτου, ^ γινβΗ
  χαλλιτέχνκ; είς τό εΐδός της έχΰμ«ν τ-^ώττ, -Λ
  μ.οντίλα τβΰ 907 κα'ι πλονόιωτεΜσΟν ϋι/λ-
  λογϊιν υλικών Πα^Η<ίινών χαί διά τή; διαχρινούσης αυτήν κχλαισθησίαις ίχΛέγΐ'. όιΐ κάθβ πρόσωπον τδ κατάλλτ,λο-ν σχηιι» χ*1 χρώμα, ούτως ώΐτε ίκάστη κυρί* »ά γίνΐτϊΐ τιλι·.» είς βψιν δια «ών πίλων τη; κ. Λογο· Τό Ιβγβίτήριόν της ιύρ(»ϊχ«τ« κλί* τή» πλβτιϊβν Μητροπόλιωί αριθ. 10. ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Πολλαί άνι?ρω.ιοι αΐσ&άνονιαι κατά την εποχήν ταύτην τοθ Ιτους Μαρηβαςίβί, σκρτβ- δοιάσεις. Πάπα ταθνα θά «αρέλ^ον»· ίΤ'οΐ ολίγων ν}μερό}/, Ιάν Ιάβητ» την φρονϊί&α νέ λαμ^άν«ΐ· Ικάοχη* πρωίαν, νήβπις, ίν ηοιή' ριον δδατος «Ηααγαϋ ^«ηο5» τού ,-τβ^ι- φήμον τοντοα μεταλλικοθ ύδατος, δαιρ Ηα^α* ςώΰη ο5ς ά άχριβης καί ΗΧήρης τνηο( τε« λείον κατ'αρτΐΜοΟ.
  ^^~*™"*^»επεε»^ε·~επε^ε^§^^Β}^ρ(—ε^———π——,
  ΧϊΟΝΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΙλθΗΜΕΠΙΗ
  ΔιεββυντΛς: ΚΩΣΤΒΣ ΧΑ1ΡΟΠΟΤΛΟΣ
  ΤβΦ>ιβν0ι»>*})(**ΙνΐΗ;ύ&ννο{Σ. ΓΡ ΑΝ ΙΤΣΑΣ
  '£οο>ηρικοΟ ·~α. δρ. 16
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙ .—^,—. ·£ ^ ,«
  'Αμεριχφς » <«4. 7 ΤΙΙΗ ΦΥΑΑΟΥ ΛΕΠΤΙ 5 ρΒλΛΡΙΔ' Αιαοται5ρ«οσις τβν «(δών ΓΡΑ«·»·1ΙΛ· ΈρμοΒ παΐ ΕύαγγιΛ,ατοίαι ΤΤΠ8ΓΡΑΦΕΙΑ» (*™ά -ά»*ον) ΑΡΙΘ· ΤΗΑΕΦηΝΟΥ 394 ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΑΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΤΑΡ Α&ΟΞΛΤΗΣΑΥΑΗΣ ΤΟΥΰΥΖΑΝΤΙΟΥ 1Π0 ΑΡΙΣΤ- Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Σννίχιια Ιχ χοΰ χ&εοινου) "Οτβν ή άπεσταλμΛνη τής Εύφημίας ά- ϊήλθι κομ.ιζου<τα είς την κυρίαρχον της την φοβεράν «ρόρρτ,σΐν τερί τής νέας Δύτοκρα- τείρας, ή θεοφαν» ή μάγισβα «νεμνήβθη εΰβύς τής Μαρίας, τής χόρης το3 Παιρι- χίοΐ), ή όκοίβ φιλοδΌξήσασα νά κατακτήσ^ τόν Ίοοστινιανον καί δι* ε'κιΐνου τον θρόνον <ίθΰ Βυζαντίοΐ) κατέφυγε πρός αύτην χαί ε¬ ζήτησε την αρωγήν της. —■ Τό ίυσττρ/ισμένο ίο κορ«σ(, έσχέοθη ή θίθφβνώ. Εΐμαι βεδατα, 6τι ή φιλοϊοξία •της Οά τη* έρριψεν η"ϊη είς τάς άγκάλας «δ Ίοΐίβΐΐνίανοΰ. θά χάση τΌ «αιγνίοΊ αν ϊέν λείίίΐ τα μέτρα της. Πρέ«ει ν« την «ί- ίοκοίήσω. Άλλά τετράκις μετέβη κρός τον οίκον τής Μαρίας καί τ*τράκ·ς άπίϊιώχθη έχεΐββν. Καί ή θεοφβεώ όργισθεΐσα : — "Ωρα βας καλη, άνέκραξι. θά σχο- χισθώ *γώ διότι ή Μαρία 2έν θά γείνη ού- ά ΧΩΡΙΣ ΠΟ ΑΛ Α__ΛΟΓΙ Α ΤΓ«·> «Λουβρ» δια τούς Οαρι-
  οιάνους.
  Τό κατάβτημ^» ΧρήστουΚον-
  ταράταυ, όδός "ϊταΠίου κ«1
  Γεωργίαν ΙΕταύρου, β** τ·»ς
  Άθννναίους
  ς
  "Εχουν τόν ίδιον οργανισμόν.
  Μπορεΐ οίας χνριος καί είς τα δνο νά
  ντν&ΰ άτιαραλλακτα άπό τή *βρ?ή ώς
  τα νύχΐα. Με μίαν διαφοράν, οί Ά&η-
  ναίοι ίχουν τό μέγα κέρδος της εϋ&ηνίας
  τοΰ ίνοικΐου, Λφοΰ χρυσός καί Λραχμή
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  κράτίΐρ ;
  Καΐ Ικβυσε ν' ασχολήται περί τού" άντι-
  Μΐμένου τοδτου.
  Ή γραΐα μάγισ<τα εϊχ« πολλάς άσχολίας καί πολλάς άλλας όποθέσεις καί «λησμο¬ νή ταχέως καί την Μαρίαν καί την Εΰ- φημίζν καί την «ερί τί}ς νεΌς Αύτθνφατή- ρας χρόρρησι* των άστρων. ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΤΙΟΤΣΤΙΗ1 ΑΝΟ>
  Δέν έλησμόνησεν ομως καί η Εΰφημία.
  ΆχΌ τής στιγμής κατοι την οποίαν τής
  κατέστησαν γνωστήν την απαισίαν κβόρρησίν
  τής μαγίββης. ή Αύτοκράτϊΐρ^ ΕυοημΙα εδ-
  ρίΐχετθ ίν ϊιαρκΐ ταρα-/η ·Λ«ί άνη»χ!α. Ή
  θ ή ληομονηβ«Τσα *?·ς »αιρ^» «.-
  . χβτεϊ%/*ν Λ*~ ^ξ ολοκλήρου
  -τας σχέψεις αυτής. Διε'ταξε να
  λ—ΰω«ν ανβττβότατα μέτ?3 ΐχιθεωρήσβως
  «άντων των «λοίων των είσπλ:ό;των έν τω
  λια;ν!. Διά νά είσέλθ»ι τις ά»ο ϊηρας είς
  Βυζάντίθν, Ιπρεκε νά υποβληθή είς αύ—ν·,-
  ροτβτην άνάχρισιν. Είς πολλάς >το^χ-.^^ς
  οί*ίας τής πόλεως εγένοντο ίικμ,ονοι Ιρεο-
  νϊΐ. Φ54<|» μήχως ή θϊθοώρ», ΐλθοΰσϊ λίύςα εί; Βυζάντιον, έκρύπτετο είς τ.να των οίχίών τούτων. Έξ άλλου ^5βα: οί Άρ*/βί των άπό Ά- λεξαν£ρ«ία( μ«-/Ρ' Έ?ίσου καί Χαη ΐόλεων τοϋ Κράτοας, διετάχθησαν νά ρ ίώΐ:ν είς ίύστηροτάτας ερεύνας, ν' ^ άνακα- λιίψνσι την Θεοϊώρβν καί οώ «αν ώς τρό- «ου ίςοφανίσωσιν αυτήν. Τό διά ^«παντός τρ»«0«> «σήμαιν«ν, δτι ήοόνατο «άς τις νά
  •ονεΰση την θεοδωραν κβί νά γείνη άρεστός
  τώ Βασιλεΐ αύτοΰ.
  Δέ* ή».κέσθη ομως είς ταιΐτα μόνον ιχ
  1«τρί ή ΕύφηΐΜβ. Δέν έφθδε,Ιτο μόνον την
  θεοίώραν, άλλά καί τν αδυναμίαν τοδ
  χορ«τήρ<»ς τοϋ Ίοοστινανοδ. Κα'. ή σκέψις δτι ένΐβχόμβνον, έν σϋν«ντήβ«! της ί*«τβ τής θεοδώρβς, ό Ίουσν.νίανος ^αρασυρόικνος, «έ«ΐνήρ·/ετο «άλιν είς τάς πρώτας σκί- φε<ς, τήν' ηνάγκασε νά λάδνι μίτρ* '/.αι χοτ' αύτοδ άκόμη τού ανεψιού. Ό Ίοκστ!- νι«νός, άλλοτε, είχεν έ*.δηλώβ« -βρός την Αυτόνράτίΐραν θείον -.ου, την έ=ιΟ^μίαν ν* νυμβεοβτ, την Θεοδωραν. Ή Εΰφημία χω- ρίς νά λάβη Ιτκ' δψβί, ότι ό Ίουβτινιανος με- τϊμεληθείς' εζήτησε την ι:βρβμ£α«ν της όϊως β,ΐβΑλβγί} τής θιοδώρας- χωρίς να ύτολογίσ^ την αηδίαν την οποίαν έτροξένη- ϊεν είς τον ΊουστινΐανΌν τό βεαμα ·τής όρ- γβζούβης θεοδώρεΐς, απεφάσισε νά λ«6η μέτρβ, διά των όκοίων έν χάβ»ι ϊβρι«τώσε'. Οά πβρημποδιζϊτο ό μετά τής Θεοδώρβς γά· μος τοΰ Ίουστινιανοΰ. Καϊ ί««σε τόν αύτοκράτορ» Ίουστΐνον να έχίώση διάταγμα, διά τοθ όποίοι* άχηγο- ρεύετο είς άνδρβ συγ*λκιτΐκόν να Λθη εις γβμον μ.ετά γιιν«·.κ<>ς, μετελ»θ4·ης άτιμον
  ίιΐάγγελμα. ,
  Τοιοι«οτρόι:ως ή θεοδώρα διν ήτο
  «λέον δυνατόν νά γείντ) σύζυγος τοθ ΊουστΙ-
  νιανοθ...
  •Κρωτες Μαρίας κ»1
  νι«νοΟ.—" Αφιξις τής Θ*οδώ-
  ραβ, είς Βυζάντιον.
  ,ΤΠΗΣ'
  Λ*μο 6λοι»ς τούς έιτΐσήι>ους κβτβ-
  λόγους των δι··όρω« λβχειοφόρων δανείων
  κβΐ άΐΕλών λ*ν«ίων 8λων των κρατών καί
  «αβεχουν πληροφορίας ΔίΙΡΕΑΝ είς τ»ύς
  ΐ λά
  κ.
  καΐ
  των.
  κ. συνο>ομτ)%άς καΐ πίτς
  ΓΡΛΦΕΙΔ ι '0>ό< Π«ρ«ιώς, μέγερο» ΝΕΟΧ 1<|ς, κάτοχος ρ Χαί μ« ΐφίιτις βνιχαηις, 1 ΐν Π«ψακ(. ' ρή Σχο- «αί Γαλλικτ|« ζητ*Τ Μχν έν ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ* ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ ΧΡΗΣΤβΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Όδός Έρμού »» ΕΙΔΟΠΟΙΙίΙ την πελατείαν .ο», ότι άιεο τής 25/,ς Σεπτεμδρίοο <}ρχ:σ* τβς- εργασίας τού τό ίπί τής όδοθ Αΐολουάρ. 181 '1*ποκατάστημά τού ό'κερ θέλει άΐχοληθή ίϊ'ια είς την 1Κ.ΟΙΊΪ- ΔΡΙΚΗλΤ κβί ΑΙΑΝΙΚΗΝ πώλησιν πβντός εΤδους καί πάσης άξίος. Έν τ$ Καταστήματι Οά ευρίσκωνται καί ΚΟ- ΧΜΗΜΑΤΛ άδαμάνχινα, χρνοά ΗαΙΛργνρά, ώς χο» ΛΜ2ΤΑΛΛΙ- Λ7Α ΐπιτραπέζία σχεύη καί Κομψοτεχνή- μαχα. Διά τούς άγοράζοντας χονδρικώς γίνβται ιδιαιτέρα έκπτωσις. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Β4Ι50Η ΟΕ 5ΑΜΤΕ ΡΟΝΟΣ ΔΙΟΛΟΥ 72 ρ ρ μαιαίων κοβτούμ Αονδί- Χκωτίας. ΤΙΜΑΙ ΩΡΙΙΜΕΝΑΙ. ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ■ Ν Π ΑΤΗΣΙΟΙ Σ Ό&οςΜιχαήλ Νομικοΰ, άριστΐρά Λιιΐσιατριίαυ Σ. Γ. ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟΛΟΓΟΥ ΚΜναιάπδ10—20δρ. δι*-ήαέρας. Πληροφορίαι είς τό Γραφείον τον Διευθυντού, όστις επανέκαμψεν έκ χοΰ άνά την Ευρώπην έπιστημονι- κοΰ ταςΤειδιου τού έν 'Α&ήναις, όδός Πατησίων «αί ΠοΙντβχνβίου 21. (Ακριβώς άπέναντι τοΰ Πό- λνίβχνείον), χα&' άς ώρας δέχ&χαι χούς πάσχοντας έκ νβυρικών καΐ φρβνικών παθήσβων καϋ·' βκάστί/ν 10—12 π. μ. χαί 5—6 μ. μ. Δίδεται δ κανονισμδς παντί ένδια- ΑΡΧΑΚΕΙΟΝ Απς Άρσακε£ου, μή έρωτάτε πού Οά προμηθευθήτε τούς κούκους σας Στοΰ Μωραΐτου, Αίόλου 37 ΤΑΙπΙΟΚΤΟΝΟΚ Τό φάρμακον τουτο, συνιστάμενον έκ δια¬ φόρων ίυτικών ούσιών, άσφβλώς καί μετ* εγγυήσεως άποβάλλει καί την μάλλον επί¬ μονον ταινίαν (κορδέλλα) μετά κεφαλής. Πω- λειται άντϊ ϊρ. 7 είς τό φαρμακείον ό «Πανας» Αίόλου 82. ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΙΓΠΗΙΑΟΣ ΤΟΥ Ό κ. 'Λλ, Ζαχαρίου «αιδιάθι» επιδοθή ιΐί την χρυίοχοίκήν τέχνην, ή# ίκμαθών ά- νήλδιν ίλαί τάς ραθμίδαί, χαΐ βήμιρυν ϊχιι Ϊιλ άπό τα καλά χρυϊοχοεΐα τής πόλεώς μκ( ίν τ·ί) ίδω Αίόλου 100. Καί δλ» ταυτα δγιιναν διά τής τέχνης,άφΐλοκίρ&Ίίας χαί τιμ.ιότη«ος. Έχ£Ϊ κυριαρχιΐ ή καλλιτεχνία καΐ ή «ραγ- μ«ιιχή τοΰ πωλουμένου άζία. Είς τό χατά- «τ-ημα άγοράζονται π«παλαιωα{ν« κ χαί λίθοι εις καλάς τιμάς. Τ Ο επί τής όδου Άγίου Κων—αντίνου ύπ' αριθ. 1 μεσιτικόν γραφείον Γ. Γε- ωργατσέ) ου μετεφέρθη επί τής αυτής Οβοΰ αριθ. 7. ροψορία. ΘΑΟΙ (Η ΒΙΟ[ΤΩΝ ΑΠΩΝ ΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡ1ΝΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΥΠΟ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΝΑΙ&ΟΑΕΚΌΙ ΥΠΟ ΤΟΥ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚ. ΚΑΝΕΑΑΟΠΟΥΑΟΥ Όδός Σταδίου 48 Β (κάτωθεν 'Αιιό'ακειον) Ειδοποιεί την αξιότιμον αύτοϋ πελα¬ τείαν ώς νςαί πάντας τούς ϊπι9υμ.οϋντας νά τιμήσωσι το3τον διά των πβραγγελίών των, 6ν. «αρβλαδεν ήδη καί την δευτέραν απο¬ στολήν έκ τής ιτλουσίας συλλογής των ύ- φαβμίτων διά «οβτούμια φαν- ταιζΐ, 8ϊ« «ρρ«,κ«, σμόκιν, παρ- τεοοΰ κ.λ.π. τής φθίνοΛωρενής καί χβιμερινής περιόδου, ήν μο- νος κατήρτισεν Ό κ. Φρ. Κανελλό- πουλος κατά την έν Γαλλία καί ΆγγλίβΟ μετάβασιν τού. Ό κ. Κα· νελλόπουλος Οα σογχεντρώσπ καί »€- τος την καλλιτε'ρ?ν καϊ μίγαλεΐτέραν πε- λι>τείαν, οΐότί έβρόντισε νά συλλέξη παν δ,τι
  τέ7.ε!θν ν.αΐ ωραίον ε"ς τε τα αχήματα
  καΐ τα χρώματα χαί νά είσίγβγ^ ο-
  λους τού; τελευτβίους νίωτεοίσμοϋς τούς έ-
  φαρμοζομε'νους έσ/άτω; :ν ΙΊαρΐαίθΐς
  καί Λονδίνω, όσον άοορα -ην £?ϊ?νιο-
  γήν, την /.ομψό'.ητα ν.χ'. ν.αλαίσβησϊαν.
  Τα ένδύματα των παιδιβν Μ%
  άπό τού Θ. Λ1πι·Λ6,Α'-ό/.««
  1ΟΤ, παρά την Χρυβοβπηλαι-
  ώτεαααν. Βεεννέζικα νεώτατα
  κβί μέ γούβτο.
  ΑΝΕΥ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
  Λ*ά τλς ιιεθόϋον την ύτιοίαν ίφαρΜΟζη
  τ» β*ρα>ΐιντ«κόν Ίν<ί— τ·1/<βν Αθηνών Όδδς Γερανίου αριθ. 11 θίραπεύεται άβφαλώς κα» εντος 3 μην&ν τό ποίν Η ΕΝΤΕΡΟΚΗΛΗ (ΚβτέοΌ,αμ» — Σπάσιμον) οΓας δήποτε φναεως χωρίς ό ιτάσχων νά διακόψη την εργασίαν τού ή* νά κάμ/. οίαιταν είς τό φαγητόν τού. Το Ίνστίΐθΰτον κράτει είς την διάθεσιν παντός —στοποϊητΐ/.ά ιατρών καΐ ιτ".ήθος εΰ·/αρηστηρίων Οϊραπευθε'ντων, παρε'/Έΐ δέ δωρεάν πάσαν συμβουλήν «αί πληρο¬ φορίαν. ΔΙ Οεραπεΐαι τοϋ Ίνοτίτοιίπιι· β-ι6λέ- ιτονται ταϊ* «3 «τρο13 /·· Ι· ΚΑΡΑΒΙ1. όφηγητοΰ τΐ.0 Πανϊπιστημίοιι, όστις δε'·/εται καί έν τω ίδιαιτερω αυιοθ γραφείω Γερανίου 11, άρρώστους κάσνβντας διάφορβ παθολο- γικά νοσήματα 9 1)2-11 1)2 «.μ. καί 3—6 μ. μ. Έ» τή έκ των επαρ-χιδν ^ αλλτ,λογραφ'α δέο» νά έσωκλείηται είκοσάλε*τον γραμ- ματόσημον. θερακεΐα άκΐνδκνος, άπλοιιστατη κα;^ δλι- γοδάπβνος. "Αμίσος άνακούφΐσΐς τθΰ ·«·' σχοντος ά«ο των πρώτων ημερών. Ζητήσατε πληροφορίας ή /αί ίδρυτής το3 Ίνστΐΐουτββ ί Φ ΣΕΚΙΜΟ Όρθοϊ«δτ»:ός. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ «ΑΝΑΠΑΑΣΕΟΙ» ΣΠΥΡ. ΝΙΓ^ΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Τοΰ γνωότοϋ «ΙυγγραΛίιως · Μαρίας της ΜαγόαληνΛς» ΤΗΝ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΚΔΙΔΟΙ.ΤΑΙ ΕΙΣ 5ΛΕΠΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙΕΡΩΤΕΣ Θαυμάσιον ιστορικόν μυθιστόρημα· Έκτύΐίωσΐς κολλιτεχνική, μέ εΐ/.όνας ΐΓρωτοτυπους. "Εκδθββς ΤΟ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΣΟΧΩΝ κΑΐ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ θ. ΠΑΠΑ ΔΗΜ Η Τ Ρ1 Ο Υ ΟΔΟ£ ΑΧΟΑΟΐ 7Ο Κατήρτισε πλουσιωτάτην συλλογήν αγγλικών καΐ γαλλο«δν ύφασμάτων Ο/—Ο3Β ΖβΓΒΒίΒΧΐΤ καί μέ την τρέχουσαν τιμήν τού φράγκον. ΜΕΓΑΡΩΣΙΚΟΝ ΤΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΌΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΡΚ ΑΝΗΚΟΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗΝ ΑΤγτιΟ,ΙΛΟΊγΤγΙΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ· ΝΒίς τάς 5ίΟ Όκτωδρίου, την Παρασκευήν τής ερχομένης έββο- μάδος, θ' αναχωρήση ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ έκ Πειραιώς δι* 12.ΟΟΟ Ταχύΐης 17 μιλίων. Διάρκεια ταξειδίου 14 ΗΜΕΡΑΙ Μέ ίλας τάς μεγάλας άνοπαυσβίς. Διότι κατεσκειιάσθτ] έπίτηδϊς διά μετανβστας. Κάθε μετανάστης καί τό κρε66άτΐ τού. Μέ λουτρά καί μέ άνε μ: στήλας Καί μέ εκκλησίαν άκέμη Τροφή καθαρακβΐ «φθονο^.—Μονοιδιαή εύκαιρία δι« τούς μετανάοτοις ρετον Πειραιώς. έκδίδουσίν ο( χ Θεοδώροο καΐ Μάσχος ίν Πει¬ ραιεί «λατεϊα ΚβρβΙακάκη κ« το Ρωσικόν Ορακτο- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ ΤΟΤ ΛΑΒΡΕΙΥίπΟΡίΐΙΎ ΜΣΤΑΡΡΥΒΜΙ^Σ ΤΒΥ ΪΪ0Μ3Υ Ί1Σ Η ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΧΟΡΟΦΥΛ.4ΚΗ ΓΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ ΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΑΥΤΟΥ Πληροφορούμεθα ασφαλώς ότι ή Κυβέρνησις, βλέαουβα δτ>
  όλόκληρα εκονβομμύρια ζημιοΰται κατ' Ετος τό Δημόσιον έκ τής
  εύρυτάτης έξαακήοεως τού λαθρεμ,πορίου, απεφάσισε νά λάβη ρι-
  ζικά μέτρα πρός θεραπε&κν τού μεγάλου τούτου κακοθ.
  Πρός τουτο δέ ό ύηουργός των Οίκονομικών κ. _>ιμόπου·
  λος απέδειξεν ότι τότε μόνον θά κατορθωθή ή περιστολή τοϋ κ«-
  κού οταν ματαρρυθμισθί} έκ βάθρων ο ίσχύων ΐνόμος «ερ» τελω·
  νοφυλακής.
  ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΙΔΙΟΥ "σΩΜΑΤΟΣ ΓΓ
  Κατόπιν τής υποδείξεως ταύτης τού κ. _ιμοπούλου ό μ. #3εο·
  τόκης εν συνεργασίαν μετά ανωτέρων αξιωματικών τής Χωροφυ-
  λακής παρασκευαι εί. ειδικόν νομοαχέδιον'διά'τοθ όποίου μετ»·
  τρέπεται τό σώμα των τελωνοφυλάκων είς ίδιον σώμα Χωροφυ-
  λακής είς τό οποίον δίδεται τό δνομα τής Π ΑΙ* Α ΑΙ Α ΚΗΣ
  ΧΩΡΟΦΥ ΑΛΚΗΣ.
  αι λεπτομεΤεΤαΓΤ^^μοσχεδιου
  Αλ σπου6αιότβραι λεπτομέρειαι τού είδικού τούτου νομο·
  σχεδίου συνίστανται είς τ« εξής :
  Ιον. ΗΜΙετ«τρέπ*ται τό ΰφιστάμενον σώμα των τελωνοφυλά-
  κων είς σώμα καθαρώς στρατιωτικόν, άναλαμδάνον την φρούρη¬
  σιν των παραλιών καί διαφόρων λιμένων» έν οίς είαέρχονται έμ.·;
  πορικά πλοϊα.
  !*ον. Αυξάνεται η δύναμις τού βώματος τής τελωνοφυλακής
  άπό τετρκκοσίων είς έπτακοσίους άνδρας τού προσωπικού.
  3ον. Την άμεσον διεύθυνσιν τού νϊου τούτου βώματος ά.-
  ναλαμβάνουν άξιωματικοΐ καί ένωμοτάρχοκι πτυχιοΰχοι τής ίνα-
  μικής.
  ^ Κ αί τελευταίον δίδεται χροιά βτρατιωτική είς τό νεοσυσταθη-·
  θάμενον σώμα, τό οποίον Οά υπάγεται υπό την διεύθυνσιν, ουχί
  πλέον τού ύηουργοΰ των Οίκονομικών, άλλά τοΰ Άρχηγθύ
  τής Χωροφυλακής. ^< Διά τού νομοσχβδίου τούτου ή Κυβέρνησις εύελπίστεϊ, ότι θ« επιτύχη τελείαν την πβριστολήν τής έξασκήσεως τοΰ λαθρεμ- πορίου, εκ τής οποίας τό Κράτος ζημιοΰταε, κατά τούς ύπολο" γισμούςτοΰ κ. ύπουργού επί των Οίκονομικών, ετησίως τέσσβρ» καί πλέον έκατομμύρια δραχμών. ι ΑΙΜΑΤΗ^Α ΜΑΧΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ 2ΩΝ ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΒΙΕΝΝΗ, 1β Όκτωβρίου.—Αγγέλλεται έκ Κων)πόλβίως ότι ό ταγματάρχης Ένδέρ, είς δν είχεν ανατεθή ειδικώς ή κατα¬ δίωξις τοΰ έλληνομακεοΌνικού αώματος, τό οποίον, ώς βεβαίου· ται, ενήργησε την κατά τού χωρίου Ζιχόβου επίθεσιν συνήντησε μετά τού υ π' αυτόν άποσπάσματος τό σώμα τούτο επερχομένας Μκ τινος δάσους. Κατά την έπακολουθήσαααν συμπλοκήν εφονεύθησαν δεκ<ΐτ£α· σαρες Έλληνομακβδόνβς καί πολλοί άλλαι ετραυματίσθησαν βαρέως. (Ά&ψ. Πραατ.) ΝΕΟΙΠΡΟΙΦΤΓΕΙ ΕΚ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Κατέπλευσε χθές την πρωίαν είς τόν λιμένα Ιΐρ/ραιώς τό ά- τμόπλοκοντής 'Έταιρείας Τζών «Άντιγόνη», «ροερχόμενον έκ Βάρνης. Δια τού έν λόγω ατμοπλοίου άφίκοντο 147 εν όλω πρόσφυ¬ γας προερχόμενοι έξ Άγχβά- λου, Πύργου, Φιλιππουπό- λεωβ καί Μεσημβρίας. Οί ελθόντες πρόσφυγες μάς άνεκοίνωααν, ότι ή έλληνική κοινότης Πύργου δι' εγκύκλιον της πρός τάς ελληνικάς πόλεις τής Βουλγαρίας έκθέτει ·βην κα¬ τάστασιν είς ην περιήλθον οί ό- μογενβίς μ«ς καΐ παρακαλεί, ό¬ πως βτείλωσεν άντιπροσώπους είς ΙΙύργον, οΐτινες άπό κοινού Θέλουσι λάβει άποφάαεις περΐ τής πορείν,ς την οποίαν πρέπει να τηρήσωσιν είς «ό μάλλον. Πράγματι πολλοί «ντιπρό- αωποι πολλών κοινοτήτων συ¬ νήλθον έν Πύργω καί π«τριω- τικώ—ιτα -απεφάσισαν, όπως παντί τρόπω έπιμείνουν άνθ&- στάμενοι κατά των βθυλγβιρι- κών ώμοτήτων. Πλήν τού α¬ νωτέρω απεφάσισαν νά διαμαρ- τυρηθώσι κατά των κβθ' ημέραν διαπραττομένων κακουργημ.*- των κ«1 θηριωδιών. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αένάπεφυλακίσθη είσέτιε'κ των φυλακών ένθα κρατείται ό Μη¬ τροπολίτας 'Αγχιά>ου Βασί¬
  λειος. 'ΙΪ ύγε<* τού τόσον ε- κλονίσθη, ωατε οί μεταβάντες πρό μιάς εβδομάδος πρός επί¬ σκεψίν τού έγκριτοι όμογενεΕς μ.*ς εζήτησαν τηλεγραφικώς άηό την άδειαν, όπωςέπΐ ήτ χρηματική έγγυήσεβ άποφυλα· κισθή. Δέν ηδυνήθησαν οί άφε- χθέντες πρόσφυγες νά μάς πλη· ροφορήσουν ποίαν εντολήν έ¬ δωκεν ή βουλγαρική Κυβέρνη¬ σις όσον άφορά τό ανωτέρω. Ι ΜΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ! ΚΤ- ΒΕΡΜΗΣΕΟΣ Οί πρόαφυγες μας ενπληροφά* ρησ«ν, ϋτι τινές των ίσχυόντων καί των τα πρώτα φερόντων ίν Πύργω όμογενών μας εζήτη¬ σαν τ*ς πρό τής καταστροφάς τής Άγχιάλου αίτήσεις των κ«- τοίκων Άγχιάλου, οί όποίοι έζήτηααν προστασίαν άπό την βουλγαρικήν Κυβέρνησιν προ· αισθανθέντες οίονεί την γενομέ¬ νην καταστροφήν. Ή βουλγαρική είααγγελίκή Άρχή απηγόρευσε να δοθώαι τοιαύται άντίγραφα,πιοτοποιοΰ- σα ούτω δια τής διαγωγής τ«^ς την ένοχήν της καΐ την ^άμέλει&ν της, έξ ής προήλθον αί γνωσταί σκηναΐ τοθ συντελεσθέντος 6ρά· ματος τής Άγχιάλου. Ο ΗΓΕΜΟΝ ΕΙΣ ΒΑΡΗΑΙ Καθ'ην ημέραν έπεδιβάζοντο είςτό ατμόπλοιον «Άντίγόνη» οί ηρόαφυγες ^ διά Πειραια 6 Φερδκνάνδος αφίκετο είς Βάρ- ναν καί επεσκέφθη τό γερμανι¬ κόν ατμόπλοιον ·πού Βορειο- γερμανικου Αόϋδ, τό οποίον ήτο έλλιμενβσμένον είς τόν λι¬ μένα Βάρνης, εξέφρασε δέ είς την ακολουθίαν τού την επιθυ¬ μίαν όπως ανέλθη καί επί τή< ό ί Εδ τους φεύ*
  Ι ΧΡΟΝΟΣ
  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
  ΤΡΙΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  τοθ ~ς>οψ· 'Λνδηέον
  ΤΡΑΤίΕΖΟΒΙΕΣΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ίΡΗΪΪΑΤΙΣΤΙΚΟΝ -ΕΑΤΙΟ1
  ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 ΌχχωβρΙον
  1
  Ήνι
  ν*»ΜιΙνου δανιίου Κ 0)0
  106.50
  Ααχιιονβροι Έβνικής Τραπέζης
  *78.-
  Νέαι Λαχιιοφόροι 2 1)2 0)0
  99.75
  ι
  μόν. Μιλιγαλα 5 0)0
  104.50
  ι '
  Βθνιχηί Τραπέζης
  3.717.50
  ϊραπίζης Κρήτης
  138.—
  ι
  » Αθηνών
  159.75
  "Ανατολήν
  145.—
  ι
  Σιδτ
  ροδρ. Άβηνών-ΙΙεΐρβΐβ*.
  368.-
  ι.
  ι ΠΓλοποννήβου
  100.25
  ι θεσσαλίαν
  178.50
  ΓΈτ«
  ΐρ|(«ς *Τ«»γγώων Προβούν
  362.—
  ΙΙανιλλ. Ατμοπλοίου
  172.—
  ι Μιταλλουργ. ΛαυριίθΜ
  77.—
  > Έργολτ)ψιών
  127.—
  • Πυριτιδοποιι'ου
  91.—
  ί Έλλην. ΉλικτριΚη*
  99.25
  ( Δημοσίαν "Εργων
  63.80
  Προνομιούχον Εταιρείαι
  290.—
  ε>* Α
  Ηδρυτικοί τίτλοι αύτή< 52.—■ '"£λλϊ]νική< Εταιρείαι Μ»τ»λλι(ων 76.— Εϊκοίάοραγκον 21.75 Χρνόός Γαλλία; 0"ψ*Μ< 108.75 κα· Λ(ρα Άγγλ(«< 27.25 Χννάλλαγμα Μάρκον 134.25 Κορώναι 444.25 ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΡΗΜΔΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΕΙΑΙΚΗ ΤΗΑΕΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Χ ΡΟ Ν Ο Υ» Τραπέζης Αθηνών 144».— Ααυρείου &Ο Θεββαλίας Ήλεκτρικής Οελοποννήσου 1559.— 91.8Ο 93.— Ταχυδρομειον ΤΡΙΤΗ, 17 Όκτωβοίου. Ε1« Ευρώπην έν γένΐι χαΐ Αμερικήν (Λόύδ) μεσημβρίαν. ΕΙ; "Ηπειρον (Λοΰδ) 11 ι», μ. Ε1< θ·5βαλον(κην χαΐ Σερβίαν (Νιώριον) 5 μ. μ. γο^τας τας καταδιώξεις των υ- πηκυων τού "Ελληνας πρόσ¬ φυγας. Δέν επετεύχθη όμως τό ανωτέρω, διότι, ή φαίνεται ότι ή άκολουθίο» το» τόν άπέτρεάε τούτου^ διότικατ'έκεένην την ώ¬ ραν τό άτμόπλο»·»» «Ά^τυ^ανη,ϊ. εφόρτωνε ζώ α. ΑΙ αΤΟαΪρΕσΊ»! ΕΙ 1ΒΕΣΗΚΙΒΡΙΑ _εν έπαυσαν, μάς ωδηγήθησαν οί πρόσφυγες, τα αίσχρά μέαα οί Βούλγαροι, όπως έξαναγκά- οωσι τούς έν Μεσημβρία όμο- γενείς καί άπαρνηθώσι τόν έθνι- σμόν μας. Οί όμογενεϊς μας όμως, μή δυνάμενοι ν' άνθέξωσιν είς τα βιαία μέτρα των Βούλγαρον, έτοιμάζονται ν' άφήσωσι τόν ά- ξένον τόπον τής Βουλγαρίας «αί φύγωσι δ' 'Έλλάδα. Ούτω έκ των χωρίων Ρα6δά, Μπάνι καί "Ασπρου πλείστοι πρόσνυγες κατέρχονται δι'Έλ· λάδα. ΤΡθηβΕΡΟΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΉΝ^ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΛΟΝΔΙΙΊίΌΝ, Ιβ Όκτω¬ βρίου. — Τηλεγραφήμ.ατα έκ ΪΙληζαντβίλ (Νέας Ύερσέης) άγγέλλουν, ότι ό ήλεκτρικός τρο,χιόδρομος έκρημνίσθη έκ τού ΰψους μιάς γβφύρας είς ενα λ'.μ.ενοο'ραχίονα, τόν όποιαν διήρχετο.^ 'Έξήκοντα περίπου πτώματα ανευρέθησαν ήδη, *Ο άριθμός των βαρέως τραυματι¬ σθέντων είνε μέγας. (Άθην. Πραχτ.) ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΥΘΙΣ0ΕΝΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ιβ Όκτω- 6ρίου.—Τηλεγραφούν έκ Μπι- ζέρτης ότι εξήχθησαν χθές έκ τού βυθισθέντος γαλλικού ύπο- 6ρυχίου «Αουτέν» πολλά πτώ- 1».ατα είς φρικώδη κατάστασιν καί εντελώς άγνώριστα. Ή ταυτότης των κατέστη δυνατόν να εξακριβωθή μόνον έκ των έν- δυμάτων κ αί έκ των χοσμημά- των. άτινα έφερον. Τα λοιπά «τώματα θα έξαχθοΰν σήμερον. (Ά&ην.Πραχι.) ΝΕΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΙΝΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Είς την Κυβέρνησιν υπεβλή- Οησαν χθές νέαι προτάσεις δια «ϊήν ύδρευσιν τής πόλεως εκ των υδάτων τής Στυμφαλίας. Ό κ. Αβηαλίττενας, άντΐπρό- βωποςάγγλικής'Έταιρείας, μεθ' ενός μηχανΐκού τής αυτής *Β- αιρείας, παρουσιάσθη χθές είς. τόν κ. Πρωθυπουργόν καί υ¬ πέβαλεν είς αυτόν α των οποίων ή Έταιρ«ία ά" ναδέχεται την ύδρευσιν τής πό¬ λεως έκ των υδάτων τής _τυμ· φαλίας, ύπολογίζει δέ την δα" πάνην^ είς 3Κ.ΟΟΟΟΟΟ φρ. Μία έκ των υποχρεώσεων τής 'Έταιρείας είνε νά κατασκευάση έντός Βύο έτών τελείαν δίκτυον ύπονόμων έντός τής πόλεως. *Ο κ. ΠρωΟυπουργός ήκου¬ σε τας προτάσεις τού αντιπρό¬ σωπον τής Έταιρβίας καί συ¬ νέστησεν είς αυτόν νά τάς υπο¬ βάλη εγγράφως. * Ακολούθως ό "Αγγλος άν- τιπρόσωπος μετα τού μηΧ'ανι- κου επεσκέφθησαν τόν κ. Καλθ- γερόπουλον κγί υπέβαλον τάς αύτάς προτάσεις. ΑΙ ΠΟΔΙΤΙΕΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑΝ ΠΕΤΡΟνΠΟΑ, Όκτωβρίου. —Βεβαιούται, ότι ή Κυβέρνησις απεφάσισε νά κα- θιερώαη την διδασκαλίαν συν- τόμων πολιτικών μαθημάτων άναλόγων πρός τα ατρατιωτικά. (Άθην. Πρακχ.) Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ Η:_- ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ιβ Όκτω- βρίο>.— *Ο «<Ι»4γαρώ» βεβαιοί ότι ό Βασιλεύς τής Ελλάδος Οά παραμείνη είς Παρισίους δέκα ημέρας ακόμη. -ν ('Α&ψ. Πρακΐ.) Η ΑΝΑΡΧΙΑ_ΕΝ ΜΑΡΟΚΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΑΕιΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ιβ Όκτω¬ βρίου.— Βεβαιούται, ότι Ενεκα τής άναρχίας, ήτις επεκράτει ήδη είςτό Μαρ^όκον, ή Γαλλία καί ή Ισπανία απεφάσισαν ν' ά- ποστείλουν ε?,ς τα ΜαροκινΟ. ΰ- δατα τρία ή τέσσαρα Οωρηκτά. (Άθην. Πρακχ.) Η ,ΚΡΗΤΗ' ΕΙΣ ΜΑΛΤΑ Κατά χθεσινόν τιτλεγράφημα πρός τό υπουργείον, τό όπλι- ταγωγόν «Κρήτη», άποπλεΰσαν εκ Τριπόλεως τής Βαρβαρίας, κατέπλευσεν είς Μαλταν, όπως άνθρακεύση. ΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ Ε4ΡΠΕΚΗ3Ι07 Είνε γνωσταί είς πάντας οί άνακαλυφθείσχι καταχρήσεις τού πρώην δημάρχου Καρπενησίου κ. Τσιτσάρα. Τό δημοτικόν συμβούλιον Καρπενησίου υπέ¬ βαλε την έκθεσιν τού είς τόν Νομάρχην, έν τη" όποία ανέφε¬ ρεν, ότι ό κ. Ταιτσάρας ευρέθη έλλειμματίας έκ των απολογι σμών των έτών 1899 — 19Ο3 »Ο,ΟΟΟ δρ. Την απόφασιν όμως ταύτην τού συμβουλιον μετερρύθμισεν ό Λίομάρχης, τό δέ συμβούλιον έ]ξεκάλεσε την απόφασιν ταύτην είς τό Έλεγ- κτικόν Συνέδριον. Παραδό¬ ξως όμως ό φάκελλος των σχετικών εγγράφων, όάποατε·- λόμενος υπό τοϋ βημοτικοθ συμβουλίου είς τό Συνέδριον ταχυδρομικώς, εξηφανίσθη, ά ποδίδεται οέ ή έξαφάνισις είς ενεργείας τού *. Τβιτσάρα. "Ένεκα τούτου έστάλη είς Ι_αρ-; πενησιον ό άνακριτης κ. Βάος καί ενεργήσας άνακρίσεις ανεκά¬ λυψεν, ότιέκτίθ^τούκαταγγελθέν- τος έλλείμματος των 80,000 δρ.όΤσιτσάραςειχε καταχρααθή καί άλλας 20,000. Ό κ. Βάος επανελθών ενταύθα ένερ- γβί άνακρίσεις πρός ανακάλυψιν τού έξ«φανίσ%ντος τόν φάκελ- λον των εγγράφων. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΟΑ1ΚΕΙΟΥ Η ΚΑΤΑ-1ΚΗ ΤΟΠ ΛΑΤΗΓΘΡΟΥΓΒΕΗΟΗ «Επηκολούθησε καί χθές καθ* όλην «ήν ημέραν μέχρι τού με- σονυκτίου ή δίκη των έκ Σύ- ρου Ν. Φράγκον καί 17. Κα- νιόρον, κατηγορουμένων επί φόνω, ληστεία καί εμπρησμφ κατα τού παντοπώλον Κ.υρ. Θεοδωράκν. "Αμα τή έπαναλήψει τής συ¬ νεδριάσεως, άπελογήθη ο έτε¬ ρος των κατηγορουμένων Κα· ν&όρος, συνεργός τού Φράγ- κου είς τό έγκλημα. ^ Μετ* μεσημβρίαν ήγόρενσαν ό εισαγγελεύς κ. Ανκουρέζος κ«1 οί αυνήγοιροι των κατηγο¬ ρουμένων κ. κ. Τόμαν, Μαμί- 6ης καί Παυλόπουλος. Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ Αι άγορευιεις επερατώθησαν την 9ην νυκτερινήν, ότε οί εν- ορκοι άπεσύρθησαν είς τό ιδι¬ αίτερον δωμάτιον των· Ή αύσκεψις αυτών διήρκεσε μέχρι τού μεσονύκτιον ακρι¬ βώς, ότε ,εξήλθο» κου ό προ? σιαμενος άνέγνωσε -βήν έ γορίαν. Αι' αυτής ·κηρύχθν,σ*ν ένοχοι αμφότεροι οί κατηγο- ρούμενοι των εις αύτούς άηο- Πιδομένων πράξεων, μέ Εν μό¬ νον έλαφρνντικόν. Τό Δικαστήριον δέ των συνέ- 6ρων κοττεδίκασεν αύτούς νόν μέν αύτονργόν Φράγκον είς ί· σόβια Πεσμά, τόν δέ σννεργόν Κανιόρον είς πρόσκαιρα *Ο έτών. Ο ΧΑΡΤΗΣ_ΤΗΣ ΗΗΕΙΡ07 Η ΕΞΕΓΕΡΙΙΣ_ΤΟΜ Φ01ΤΗΤ0Ν Ό τελευταίον έκδοθεΐς γεω- γραφικός χάρτης υπό τούΣυλ· λόγον πρός δεάδοσιν ωφελί- μων βιβλίων, προυκάλεσε την εξέγερσιν των έξ 'ΙΙπδίρου φοι· τητών, διότι έν αυτώ ή "Ηπεο ρος αναγράφηται ώς Άλβννίχ. Οί φοιτηταΐ ούτοι είνε άπο- φασισμένοι νά καλέσουν είς συ· νέλευσιν καί τούς λοιπούς συνα· δέλφους των, όπως άπό κ οίνου δΐαμαρτυρηθοϋν καί άπαιτή» σονντήνδιόρθωσίν τού χάρτου. ■ ιε»»ε~ί~_εΜ»>"ει "♦
  Η
  ΣΥΜΠΛΟΚΗΗΣ ΝΥΚΤΟΣ
  ς περί τό μεσονύκτιον αί·
  ματηρά συμπλοκή ελνΐί>* χώ·
  ραν παρα ϊό Βατ^αχονήσιον.
  Οί Γεώργιος Λογοθέτης κχί
  Κλεάνθης Στεφάνου έχοντες
  προηγουμένας αφορμάς επετε¬
  θησαν κατά τού Μιχαήλ ΙΜιχ*-
  λοπούλου κ αί έτραυμάτισαν αί»·
  τόν βίά μαχαίρας θανασίμως,
  κάτωθεν τού ύπογαστρίον.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΒΙΑΤΙΟΤ
  Ό τραυματίας Μιχαλόπου-
  λος έν αιθλία καταστάσει μετε¬
  φέρθη είς τόν σταθμόν τώνρο*]-
  θειών παρα την Βουλήν, οπό¬
  θεν είς τό παντοπωλεϊον τοΰ
  Κρητικού, μεθ' ου συνειργάζβ-
  το.
  Ή κατάστασίς τού, κατά τας
  βεβαιώσεις των ιατρών, είνε
  κρισιμωτάτη.
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΓΙΟΥ Π ΑΤΡΠΝ
  Πολλά λέγονται κάς γράφον-
  ται κατ' αύτάς —»ρί τής μή δη·
  μοσιεύσεως τοΰ διατάγματος
  περί διορισμού ώς επίσκοπον
  Πατρών τού έφημερίου τής «ν
  Λονδίνω 'Έλληνικής Έκκλη-
  οίας άρχιμανδρίτον κ. Άντ.
  ίΐαράσχη.
  άά ίάά
  ς ^ς^ρ
  στατας πληροφορίας το υπουρ¬
  γείον τής Π«ιδείας κατήρτισε
  καί υπέβαλε πρός υπογραφήν
  είς τα Άνάκτορα τό Πιάταγμ*
  τοΰ^οΊορισμου τοΰ κ. ΙΒαράσχί,,
  τό οποίον όμως άπέαυρε την
  επομένην άνυπόγραφον.
  Είς τούτο,ώς λέγεται,συνετί-
  λεσαν αί έγειρόμεναι αξιώσεις
  όπως διορισθή ό έπίσης υπό
  τής Συνόδου προχαθιίς δεύτε-
  ρος άρχιμανδρίτης κ. Αεβεν-
  τόπουλο; ή ό τρίτος κ. Δου-
  ληγέρης. ^
  "Ηδη όμως οί βουλευτχί
  ΗΙατρών άπήτησαν π*ρά —9,ς
  Κυβερνήσεως τόν διορισμόν
  τού πρωΐαν «ροταθέντος Έ-
  πισκόπου κ. Παράσχη. Φαϊνε-
  ταί δέ, ότι τό Υπουργείον θά
  υποχωρήση είς τάς άπαιτήσιις
  ταύτας, ύποβάλλον καΐ πάλιν
  πρός υπογραφήν τό σχετικόν
  διάταγμα^__________
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
  ΑΤΜΟιΙΛΟΙβΛΜΕΙΣ ΣίΙΥΡΝΗΝ
  ΣΟΒΑΡΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
  Εγνώσθη χθές εν Πειραιεί έξ
  επισήμου πηγής, ότι σοβαρά
  σύγκρουοϊς έλαβε χώραν έξωθι
  τού λιμένος Σμύρνης μεταξύ
  τώνάτμοπλοίων «Σμύρνη» τής
  Έταιρείας Κουρτζή καί τού
  «Αβέρωφ» τής 'Έταιρείας
  Ρηγίνου καί Σταματ:άδον.
  Ή σύγκρονσις Ιλαβε χώραν
  κατ* την νύκτα τής παρελθού¬
  σης Τετάρτης έξ ύπαιτιότητος
  τού πλοιάρχον τού ατμόπλοιον
  «Σμύρνη», ό οποίος δέν ηδυ¬
  νήθη νά προλάβη την σύγκρου¬
  σιν.
  Τό ατμόπλοιον «Σμύρνη» ϊ-
  παθε ρήγμα είς την δεξιάν πλαυ-
  ράν παρα την πρύμναν σοβαρώ¬
  τατον πλάτους δυο μέτρων καί
  μήκονς ενός καί ήμίσεος.
  "Ένεκα των σοβαρών ζημιών
  δέν ήΠυνήΟη νά εξακολουθήση
  τόν πλούν τού, άλλ» είσέπλεν-
  σεν είς _μ.ύρνην πρός πρόχει¬
  ρον επισκευήν.
  Αί ζημίαι προυπολογισθεϊ-
  σαι προχείρως άνέρχονται είς
  τό ποσόν των ΤΟΟ λιρών.
  Η ΑΝΕΜΤΣΙΣ ΤΗΣ «ΐίρΗΗΗΣ'
  'Έπίσης εγνώσθη χθές έν ΙΙει-
  ρνιεί ότι τό κατόπιν αυγκρού-
  σβως προσαράξαν ατμόπλοιον
  παρα τήν^ Κωνσταντινοΰπολιν
  «Ειρήνη» άνειλκύσθη υπό ναυα-
  γοσωατικοΰ ατμοπλοίου τής
  ♦Αγγλικής Έταιρείας.
  Αέν εγνώσθη «ν τό ατμό¬
  πλοιον θά εξακολουθήση τόν
  πλούν τού μέχρι ΙΠειραίώς δ- |
  που ποοορίζεται καί αν αί ζη¬
  μίαι είνε τόσον σοβαραί ωστε ν*
  μή έπιτΓΐέπωσι τόν πλούν μέχρι
  Πειραιώς. Έν τούτοις ό «ρά-
  κτωρκ. Θεοχάρης ανεκοίνωσεν
  ότι τό ατμόπλοιον θα έξακο"
  λουθήση τό δρομολόγιον β
  Ο Ρ07ΜΔ1ΤΙΕ02 ΤΤΠ02
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΤΟΥ κ ΖΑΊΜΗ
  ΒΙΕΝΝΗ, 11 Όκτω6ρίου.(Το8άντα-
  ποχρ:τουμας).—Ή ρουμανική εφημερίς «Ά-
  ϊεδέρουλ», ή χθές ληφΟίΤσβ έδώ, Ιχει κύ¬
  ριον αρθρον, είς ιο όποΤον λέγει, δτ! ό κ.
  Ζ*ίμης προέβη είς άξιοσημείώτους δηλώσεις
  •περί των έλληνορρουμανιχων σχέσεωνκαί ότι
  μεγάλη μ-ίρίς τθθ άθηναίλθίΐ Τόπον· έσχο-
  λίασεν ευμενώς αύτάς, ιδιαιτέρως 8έ ό «Χρό-
  νοςν, ό οποίος εγρβψε θερμόν κύριον αρ¬
  θρον.
  Άντί πάσης δλλης παρατηρήσεως είς
  τάς δηλώσεις ταύτας—εξακολουθή λίγοκσα
  ή ειρημένη έφημερίς^παραθίτομεν τάς σκέ-
  ψίΐς τής Κυβερνήσεως, ώς διετύπωσεν αύ¬
  τάς τό «Κονσερβατόρουλ», τό δργανον τοΰ
  'Υπθυργείοιι. Τό «Κονσίρδατόρουλ» γράφει:
  « 'Η Ρουμανία άναγνωρίζει είς την
  'Ελλάδα την Κρήτην, τάς νήαους τοΰ
  ΑΙγαίον πελάγους καί μέρος τής
  Μακεδονίας. Άνάγκη δμως κα ή
  Ελλάς νά παύση τα σώματα έν Μα-
  κεδονΐα, χά δέ Παχριαργ^βΐα ν' άνα-
  γνωρίσουν την βλαχικήν έ&νότητα.
  "Αλλως συνδιαλλαγή είνε άδύνατος.»
  ΙΜεταγράφουσα τάς γνώμας
  ταύτας ή εφημερίς «'Αδεβέ-
  ρουλ» π^ρατηρεί καί αυτή ότι
  όντως συμφιλίωσις είνε άδύνα-
  τος, έφόσον αί ιδέαι τοθ κ.
  Ζα?μη άπό τής άκαδημα?κής
  συζητήσεως δέν είσέρχονται είς
  τό στάδιον τής πραγματοποιή¬
  σεως δια τής έφαρμογής έν τί}
  πολιτική.Δέν άρκεί, λέγει, ή ά-
  γαθή θέλησις των δημοσιογρά-
  φων νά παράγη καλα άποτελέ-
  αματα.
  Έν γένει γνώμη των 1»ουμά-
  νων είνε ότι πρέπ&ι πρώτη ή
  Ελλάς να δώση Πε£γματα συμ-
  βιβαστικής διαθέαεως.
  Π' 1 Μ —33«»»5ί^ΒΒΜ«—~ΜΙ ------- - —~—»^^|
  Ωρα <4Η Πρωύνη ΦΕΡΔΙΝΔΝΔΟΣ εεικ μ Ο ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΕΜΑΝΣΩ ΣΟΒΑΡΑ ΑΣ0ΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΡΟΛΟϊ ΠΟΙΟΣ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΤΟΥ ΝΔΤΣΕΒΣΤ23 ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΟΥ '/ΧΡΟΝΟΥ, ΑΠ' ΕΥΘΕΪΑΣ ΕΚ ΒΙΕΝΝΗΣ πόλιν, όπω ς επισκεφθή επισήμως τόν Σουλτάνον. αι άσφαλές, ότι ή συνάντησις αυτή πρ ύξ Εχν έν Μαρίεμβαδ κα πόλιν, όπως φή ήμς Θεωρείται άσφαλές, ότι ή συνάντησις αυτή προπαρεσκευάσθΐ) κατα τας συνβντεύξεις, άς Εσχεν έν Μαρίεμβαδ καί Σόφια μ»,* το« ήγεμόνος Φερδίνάνδο» ό άπεβταλμένος τής Πύλης ΡΙίετ'ςήη Μελχαμέ παβάς. Είς την επίσκεψιν ταύτην αποδίδεταισοβαρωτατη πολιτ-.κή βη, μασία. Γ· Μ· ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΡΟΛΟΪ ΜΕΤΑΧΔΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΚΤΟΡΟΣ ΝΟΡΝΤΕΝ ΕΚ ΒΙΕΝΝΗΣ ΒΙΕΝΐνΐΐ/Ίθ Όκτωβρίου.—Τηλεγραφοϋν έκ ο στίου, ότι ό Βασιλεύς τής Ρουι*ανίας Κάρολος διατελεί κλινήρης πάσχων σοβαρώς έκ δ',αδήτου. ^ ^ Ή κατάστασις τού Βασιλέως αρκούντως σοδαρα εμπνέει ρας ανησυχίας. , Τηλεγραφικώς εκλήθη έσπευσμένως εκ Βιέννης εις τα ·Α κτορα τού Βουκουρβστίου ό δόκτωρ Ι¥όρντεν, είδικό; είς νόσημα τού διαδήτου. Μ. ΒΙΈΝΝΗ, Ιβ Όκτωβρίον —Τνλεγραφήματα έκ Κωνσταν¬ τινουπόλεως άγγέλλουν, ότι Πύο Αΐωαμεθανοί μεταβαίνον- τες βί^ Κοζματ,προσεβλήθησαν παρ' ενόπλου συμμορίας. Ό είς τούτων εδολοφονήθη, ό δέ έτερος ήχυιαλωτίσθη. (Άθ. Πρακτ.) ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝΣΥΝΤΑΓΜΑ Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Κατά χθεσινάς τηλεγραφικάς πλη¬ ροφορίας έκ Χανίων, ή έπιτροπη ή άναλαβοΰαα την επεξεργασίαν τοΰ Κρητικόν Σνντάγματος επεράτωσε τό έργον αύχής. Τό νέον Κρητικόν Σννταγμα θά συζητη&ϋ ϋηό τής Συνελεύσεως, ήτις πρός τουτο έπαναλαμβάνει τάς εργα¬ σίας άπότής προσεχούς Παρασκευής. Η ΖΑΠαΕΙΟ^ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ Κατά χθεσινάς πληροφορίας ή Έπιτροπη τοΰ Ζαππείου εζήτησε παρά τθθ ΰπουργείου των 'Εσωτερ:κών όπως τ^ επιτραπή νά συ¬ νάψη δάνίίον 80,000 δροχ. παρίχωροϋαα τάς έκ τοΰ /.αφενείου 10 '/(λ. δροχ. εΐσπρά" ξεις της διά την υπηρεσίαν τού ϊανείου. Τό ποσόν τουτο ή Έπιτροπη το ζητεί όπως άν- τι/.(«τ«στήστ) την ποτ'.στικήν μηχανήν τοΰ κήπου δι* άλλης κινουμενης μηχβνικώς κ*ί δία την ανέγερσιν θερ'.νοΰ θεάτρου. Πρόεδρος τής Ζαππείου Έπιτροπής άντί τοϋ κ. 'Δλ. Ζαίμη θά διορισθή ο κ. Στ. Δρ»γούμης. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ ΚΑΛΑΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ Ελάβομεν χθές έκ Καλαμών το κατω- τίρω τηλβγράφημα : ΚΔΛΑΜΑΙ, 16 ΌΑτω6ρίοΐί.—Κατό- πι; των δημοσιευθέντων είς τό «Νέον "Αστοί», προφανιος έξ δπουργιχής κτιγής, ότι εκ των ενεργηθείσαν άναχρΐσεων καρά τοδ Τπουργείου προέκυψεν, ο'τΐ τό διάδημ» των ενταύθα διχηγόρων άποχωρησάντων έν σώματι έκ των πολιτικών /.αί ποινιχ,ών συνεδριάσεων προήλθεν έχ πολιτ!χή*ς αν¬ τιδράσεως, ο! ενταύθα δικηγόροι έν Ιερ^ί άγαναχτήσει συνελθόντες άπηξιώσαμεν ν' άνασκευάσωμιν τα δημοσιευθέντα, άλλ' είς άπόχρουσιν τής μοαφής ό'τι τού χι· νήματος έγερτικόν ελατήριον έχρησίμευσε ταπεινόν φρόνημα κομματιχοϋ άνταγωνισμοΰ κατά τής Κυβερνήσεως η ότι διάβημα αυτών δέν προήλθεν οΓχοθεν καί ο'πως επί τέλους άδιαφορουντος τοθ Τπουργείου επιτύχωσι συμπλήρωσιν «λλιποΰς δυνάμεως δι/.αστι- χοϋ Συλλόγου, αΐσιόδοξο: άπηύθυνον ευλα¬ βώς πρός την Α.Β. Υ. τόν Άντΐβασιλέα τό ακόλουθον τηλεγράφημ,α : Πρός την Α. Β. Υ. τόν Άντιβα- οάέα Διάδοχον "Αθήνας «Αί άλλεπάλληλοΐ έντός ό- κταμήνου μεταθέσειςέν τώΠρω- τοδικείω Β—αλαμών, οΐαι αί τού προέδρου Δαρδούγια, των δι- καστών Σοτκελλαριάδου, Κοχ>·
  ρή, Άντωνιάδου, Αυσίππου,
  Μώ *Α0 Αί
  Ο ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΔΝΗΣΥΣΕΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ κ· ΚΔΕΜΔΝΣΩ
  ΒΙΈΝΝΗ, Ιβ Όκτωδρέου.—Τηλεγραφήματα έκ Βο>κα>.
  ρεστίοο άγγέλλουν.ότι ά ρουμανικός Τύπος, άαχολούμινος πΐρ)
  τού νέου γαλλικού ύηοοργείου, έκφράζει ανησυχίας δια την πο¬
  λιτικήν αυτού είς τα Βαλκανικα ζητήματα.
  τής
  Προέδρου
  γήση την γαλλικήν Κυβέρνησιν ν' ακολουθήση έν τή
  τού Αιμου πολιτικήν εύνοΐν.ήν είς την 'Έλλάδα επί βλάβη των
  συμφεοόντων των άλλων Βαλκανικών Κρατών.
  *Έν τούτοις έλπίζουν,ότι ή εύθυδ;κ£ακαί ή σύνεσις τοθ κ. Κλι·
  μανσώ θ' άποτρέψη άδικήματα κατα των άλλων βαλκανικών έθν:·
  κοτήτων πρός οφελος τής Ελλάδος.
  _______________ Γ. Μ.
  -----------------ΠΟΙΟΣ Ο ^'
  γη,
  6α δΐς, Μανουσοπουλου,
  ΐ δ£ς. Κίσαγγελέων
  ΒΙΕΝΝΙΙ, Ιβ ^Όκτωβρίου.—Αί έκ Σόφιας τηλεγραφικαί
  είδήσεις άγγέλλουν ώς έπικειμένην την πληρώσιν τής διά τής ηα·
  ραιτησεως τού Νάτσεβιτς κενωθείσης θέσεως τού έν Κωνσταντι-
  νουπόλει διπλωματικού πράκτορος τής Βουλγαρίας.
  Μεταξύ των δύο ή τριών οΐτινες ύποδεικνύονται δια την Θέσιν
  ταύτην Θεωρεϊται βέβαιον ότι θά ποοτιμηθή ό κ. Ζολώκοδιτς βι·
  πλωματικός άντιπρόσωπος τής Βουλγαρίας έν Γαλλία.
  _____________Γ. Μ-
  Η ΜΕΤΑΒ3ΛΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ Π3ΑΙΤΙΚΗΣ
  ΒΙΕΝΝΗ, 16 Όκτωβρίου. — ΙΙαρα τας περί τοθ εναντίον
  βεδαιώσε&ς καί τάς έπισήμους δηλώαεις τοϋ νέου ύπουργοΰ των
  Εξωτερικών κ. Αΐρενταλ, είνε άπό τούδε άσφαλές, ότι ή βξω·
  τερΐκή πολιτική τής Αύτοκρατορίας θα υποστή ούσιώδη μετα¬
  βολήν διά τη"ς νέας διευθύνσεως αυτής.
  Τα κυριώτερα σημεΐα τής ι^εταβολής ταύτης είνε μεγαλειτέρι
  άνεξαρτησία τής αύστροουγγρικής πολιτικάς άπέναντι τής Γερ-
  μα'έας καί επιδίωξιν στενωτέρας προσεγγίσεως μετά τής Ρωσί«ς.
  Ή νέα αυτή κατεύθυναις είνε επόμενον, ότι Οα έπιδράση οΰ·
  σιωδώς καί επί των σχέσεων τής Αυστροουγγαρίας μετα των άλ¬
  λων Μεγάλων Δυνάμεων.
  Γ. Μ·
  μητριάδου, Δεδούση, Άντει-
  σαγγελέως Δημητριάδου, συν-
  επήγαγον παράλυσιν δικαατικής
  λειτουργίας ενταύθα* άλλ' ιδίως
  τας τρείς γενομένας μεταθέσεις
  άνευ αντικαταστάσεώς μετατε-
  θέντων, εκρίναμεν σημαινούσας
  έλλειψιν προσηκουσης προσο-
  χής αρμοδίου Ύπουργείου
  πρός ΠρωτοδικείονΚαλαμών.
  Διό προήχθημεν είς σύσσω¬
  μον άπό δικαστι·*ών συνεδριά¬
  σεων αποχώρησιν, έλπίσαντες
  ότι τοιαύτη έντονος Πιαμαρτυ-
  ρία ηδύνατο να έπαναγάγη είς
  κανονικωτέραν τροχιάν ταπράγ-
  ματα.
  Ά ν τί όμως τού προσδοκωμέ-
  νου άποτελέσματος, άνέγνωμεν
  έν τινι εφημερίδι,ότι ή προαοχή
  τού αρμοδίου ·1·πον>ργου *·
  στραφή είς αναζήτησιν άλλων
  δήθεν έλατηρίων τού μέτρου
  ημών έκείνου.
  Τούτο εάν είνε άληθές α¬
  ποτελεί προσβολήν είς την
  αξιοπρέπειαν τού αώματος, ε-
  τέρωθεν όμως έκθέτει τόν κ.
  '1.·πο>ργόν παραπλανώμενον
  καΐέμμένονταέχειντα πράγματα
  ώς έχουσιν. "Οθεν ίκετεύομεν
  ευλαβώς την Ύμετέραν *1*ψγ·
  λότητα όπως ευδοκουσα συ¬
  στήση τω άρμοδίω Ύπουργφ
  ταχίστην ηρωτίατως συμπλή¬
  ρωσιν των δύο εισέτι άπομενου·
  σών κενών θέσεων τού Πρωτο·
  δικε£θΜ ημών.
  ΠιοΐοΙ &ιράποντιι χ!ς Ύμιτίρας '
  χηιος, οί δικηγόροι Καλαμών
  Γ. Γεωργαντάκης, Λ. Καπετκνάν.ης, Χ.
  Διχαϊος, Ι.^Φωτόποιιλος, Π. ΜπβχΙδης,
  Ν. Καραγιάννης, Μάρχος Δαζέας, Δ. Π»-
  παδόπουλος, Γ. Μποιιρατϊνος, _. Μ«λω·.
  νβς. Ι. Λομχερδκουλθί, Γ. 2
  λος, Γ. Μι/αλίας, Ν. Μβρά/.ας, Π, —άλ·
  μας, Α· Δϊληγιάννης, Ν. Κατζαφβρίκοιιλος
  Π. Σταματελάκης, Α, Βασιλάκη;, Γ. Γί-
  ρασιμόποκλος, Δ. Κά6ου5ας, 'Δνίρ. Παπά-
  σαραντάπουλος, Ι. Καστανΐίς,
  II.
  Σ;βι-ρο-
  ποκλθς, Ι. Κάβουρας,Γ. θεοϊωρεβς,Β. Κ«·
  στόποΛος, Γ. Βογόπουλος. Άθ. Κ«5;,
  Ι. Άπθστολάκης, Κ. Φωτόπουλος, Π.
  Καραγιβννης,
  II.
  Λκμπερόπουλος, Α. Χ»ν·
  τζος, Ι. Μαγχανάρας, Ι. Βλαχογιάνντ,ς,
  Ι. Βενιζέλος, "Δγγ. Πετρόδβς, 1, Πετρ6-
  6ας, Γ. Καριζόπουλος, Ι. Ζέρδβς, Δ Φω-
  τάκης, Δ. Λογοθίτης, Β. Πβλαμάρβς, Π,
  Χριστοφ!λ6ι:ο«λος, Σ. Κλαπίας, Κ. Π«ιτ
  λόπουλος.
  ΚθΙΝΩΝΙΚΑ
  Ό υΐ4« τοθ γνωβτοθ Άθηναίου
  τρίδου καί άρχιτέκτονος κ. Δημ. Β.
  ίατρίς κ. Κ. Δ. Τβάκωνας, άνιχώρησι χ«Ι
  πάλιν είς Παρισίους ίπου άπό δατίας τταρααί-
  νιι πρός εόρυτέραν μόρφωσιν, άφοΰ «αρίμΐι-
  νιν Ικ' Ολίγας ημέρας Ινταύθα μ«τα τώι
  συγγενών τού.
  — Ανεχώρησεν ιΐς Παριβίοικ ό έξ Άμ.9ίί·
  βη« Ιατρός κ. Χρηστος Καλλιακούδεις δπω< παρακολουβή" ιΐς τάς ΙκεΙ κλινικας τάς πρ»ί· δούς τής ίκιστήμης τού. — Κατ' αύτάς αί άγοραΐ ϊύρου χεΑ Άβ»τ νων ίφιλοξίνηοαν τόν χ. Κωνστ. Α. Ζαχαρό- πουλον, Ιμπορον, έπιβκί^Οίντ» ταύχα< πρό; προμ,ήθίΐίν ίμ.ποριυμ.άτ»»ν διά την χ»*(ΐ.ιρ»»ή» περίοδον, «ρο; ηλουτισμόν τοΰ Ιν Χαλκίδι καταστήματός τού. ——ημέραν ·β6 ΙΤον φυλλά¬ διον τής «Άνθοηώλιδος». :_.*,· τήσατέ το άπό τούς έφημερ&οο* πώλας. Χό γοητευτικώτερον καί τό περιπετειωδέστερον των μυθιστορημάτων. ·— Γάντια Αγγλίας, Γαλλί*: Ιταλίας είς πλουσίαν συλλογήν, είς τιμάς ασυναγωνίστους είς «· φθονία* χρο>μάτων στό νέον
  ΛΟΓΟβΕΤβν $ναν«
  Άρσακείου, Σταδίου 43*