90218

Αριθμός τεύχους

1091

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Δ

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■ΠΙΔΡΟΜΗ

  IV
  ΧΪΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ
  ΗΔίΙΑΙΤΐΡΑΙ Σ Υ ■ Φ Ω ■ ΙΑΙ
  ΤΟ [ΦΓΑΑΟΜ ] ΤΙΜΑΤΑΙ Β ΑΕΠΓΑ
  ηΙιερησια εθνικη εφηιιερισ
  Α. 011. ΙκλλΠΟΘΙΚΗΣ
  ΕΤΟ_. Α' — ΑΡΙΘ. 1ΟΟ1
  ΙΊ-ΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ
  ___________________
  Η 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ «ΑΙΜ ΜΕΤΑΡΡ ϊ ΘΜΙΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΥΞΗΣΙΣ
  ΤΟΤ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
  Ένεκα καΰυατε,ρήββως τοθ ά"
  νβμενομιένου χάρτου τού βυνή-
  θους σχήμοιτος τοΟ<«Έμηρός»· θα εκδίδωμεν αύτό διά τινάς η¬ μέραις είς αχήμ» μεγαλειτέρον, ανευ μετοχϋολης , των δρων της "■* ~ '■ της πωλήσεως. 6πο· τούς εύνοΐκωτάτους'· των 5ρων. ΆκολουΘοΟντες τούς "Αγγλίας χατά πόδας, παραπλεύρως έκεΐ άς δράμ,ωσιν οί τόσον τολυνηροι και τό- ετον εύφυεΓς είς τό κεροΊ'ζιιν χρήμ«τ« έν τω έξωτερικφ συμπολίται ιχα;. IV. ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤ* ΝΕΑ ΕΙ1ΙΊΧΗ ΚΑΤΑΚΤηΤιΣ Έχεΐνο, το οποίον δΐν δύνανται ν' άρνηθώσιν είς τούςΆγγλους οί μέγι1 στοιτών έχθρώντων,ιΐνε τδ έκτάκτως |Αΐθοδικον έν πάσαις ταίς πολεμικαι; αυτών ενεργείαις, 'οΊαίτατα δέ έν ταϊςάποικιακαίς έιτιχεΐ ρήϊΐσιναΰτώ ν. Ή μ-έθοδος αυτών είνε μ,ία καΐ ένιαία, άπό βΊακοσίων έτών ουδέ μίαν κεραίαν αυτής μ,ετέβαλον, οδ;ε εν ίώτα προσέθεσαν. Άλλ' ι/τε Βασιλίυς, ε?τε Βασί- λισσα ίρχει, ιΓτε δ ΙΓιττ, είτε δ Σά- ταμ, είτε ό Λίδίρπουλ, εΓτε β Κλά- ρινδων, είτε δ Κάννιγκ, εΓτε δ Πάλ- μερστων, εΓτε δ Γλάδστων, εΓτε δ Δίραέλης, εΓτε β Σώλσβαρυ κυ- δερνοϋν,καΐά τόν αυτόν άπαράβατον τρόπον οί "Αγγλοι δρώσιν έν ταίς άποικίαις των,κατά τον αυτόν άπα ράβατον τρόπον νικώσ-ι κ«ι κατά τόν αυτόν άπαραβατώτατον τρόπον έ<- *ϊΐν χυ^ιαογίαν των εί ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΔΕΙΑΙΝΑ Αί Ιΐηνβϊχαί δεΑ«ι,κατ« τές λκοι'α; τάσ<· ίνωβΐζ νθν σδιίνει τβ ·£ς τ^ ήμ^«<, ·έν είνε «[ αυταί οί <51»<·ί. 'Τιτάρχουβι πελλοΐ τοΰ; Ιποίου; «ύται οεν ίύρίσχοσι πλιον ε'< το βπβιβιον, οί δποίοι δτσ-ν έ ήλιος βασιλεύς Ιχβυσιν 4{δη ·β·ει 4- σκλον κ«τά ·»?;« μιλαγχολίας τή< σκοτίας ίν ταΓ( ώς 6ιτο χρηματισταί* ήλί«ν ε^Μταγ«*γη- μέναις αίβούίβκς. Άλλα πιρί αυτών ϊγρε,ψοι ήδη. 'Υπάρχουαιν ίλλοι εξ ΐκε(νων,ο( οποΓαι ίβρχδυναν ίν τη 45 φ 'Βρμοϋ ή1 ίιίκοψΐν μ*τά λύπη< ιτί»χ» έχιΓ παρά τους Στύλοιχ τοϋ Όλυμιτίου Διός το άγώνιτμά των το3 ί&—α Τβηπίβ η κπλώ< »κ«μ«.ν ίνα π«ρίπα τον,—·ίτιν·< βυρρέουσιν «λίγον ΰψηλοτερ* τής Πλατείαι τοθ Συντάγμβτος, έχιϊ «Ί( ϊν των ίσογ«1·ν τή« ε(ο3 Φιλελλήνων,—*ίς τ ό καιτ' Αξοχήν ίϊλαοικεν ϊιιλινεν κέντρον, 6κοο έ κόσμος οιν καπ*ίζιι, ίΐτ·» 6 χοσμΐ( γαλαχτοποτιΓ. Τβ γνοβρΐζετε κάντε< Ρίβιί·; μΐ τόν οπιράγαν Ι«ιβ( εοιεινον «λήν τίσψ— τιεπνόν διάκοσμον τβιι, με τ' ανθη ιτάντοτ» τη< έποχήί, με τβ γκλήνιον χαΐ κάλλευχον ·ω( το«, μι την χβρην την ήμίρ»; >βώπι-
  δα, την ήμίρως άπό τ·3 ταμιιΌ· έ·ορι(3ιυ'
  «αν,- μέ την ίχλιχτοτέ·«ν, την ποιχιλ«ετέ-
  *αν τΐ'λΛΤίίαν,έν ή έκΐ τονοθτον χλεονάξει τ6
  ώρβΓον ·Ολον. 'Η πιλατιί» αβτη ίιν ιΐν»
  Ρ·βαί«ί μονιμβί, ·Ιν« μάλλον χΐΊητή, άλλ'
  ύ έν αιίττ «εί οί ι~ν<Λ0ΐκί'«< κι- «κΐι είς Των Αθηνών τ& έπίνειον τό εΰλί- μενον, εκιΓ επί φιλαβηναιΌυ ξένον σχάοους, «λλοι σιπιοΐ τε χαί μή σίπτοί, «ιλοξενού- μινοι αίφνης ύπ· νκυτικών αξιωματικών χαί δοκΐμοβν. Ούτοι, έν οίς καταλέγονται )»α1 πολλαί εαϋταο,ΐχουσιν οδτε» τάς Θαι»μ«στ1ς τοθ Πειραιώς δύσεις, «.ιλουμένας επι τα βρή, έν τή ύχλφ τ<2* υδάτων άντικατοπτριζομέ >
  ν«ΐ. Κ«1 έκεϊ έν τν; «.καλή συμ·ωνί« το3
  <ε>(ι)*ο( τοθ σβεννυμένου, έν τή ρΐγηλ7| ποιή-
  •ει των ύΐάτβν των πολλων, έγ' ώ; άντΐ
  κυμείτων «ρωταύγιιαι §1»1 κυλκίμιναι, ίν τή
  άχανεΐ μελαγχολία τοΰ β!Όυ αυτών τοθ μο·
  νίμως άσκητιχοθ χαί παρέργως ολω< χοινιο- νιχοθ, ο! οφθαλμοι τΛν δοχΐμων πληροΰντες χρέη άλλοχότον <ρωτογρ«<ειχ(ον φαχών, άπο- τνποθσιν έν ταίς «.**λαϊς αυτών ψυχαί*;, Ιν- δάλμ«τα'Ελλτινίδωνέ«'*εί ανιίί—,λα... Όσον δεν ••νταζισβε Γϊο>< «νιξίτηλα. Εσχάτως {τι μοί εδόθη ν' αναγνώση» επιστολήν τού έν 'Α,ΪΜβσηνία άντιπροσώπου τοθ Βχ- ϊγεινεν «φ<η έλιεία; είς τα δϊατ« τώ* νέαν τιμώ^Διότι Ισοι την έγλύτο»»αν φ » η ν « .. δψιοοαν τάς τιμάς. * » » έν αί) «τκέψιι, έξεις έν "νά &·}*;«. τί βυ^βχίνΛΐ έν Ά^ρΧ*1, θέλετε νά ράθβτε πώς νιχδ 6 Α.όρ£ος Κίτσενερ χαΛ -κώς θά νι- τερον να μή «β^τε τβν ανϊ^ιάντ» τοθ Πλά* •τ εί ν βί χΐΐίιηΆίνον ίτο^ τή* γ«Ααχτ«<ϊοι«ι< Ά- ττ αύτούΐ (*·ΐ χκβημένους ττβα χυ«· ,χ.τος, 4κιϊ Ίΐαεά τίς τφχκ«ζ*ς τάς Τό τ*λα τουτο άχνίζιι π««· χώ ΙΛ «Λαο· τβν» κ«.μιί·&τιυι άίρος τού ίί ΐΰ ** Ι %έ νά πληοοφορη6ητε πώς |ΐ έπιζεσΰε τ·ΰ σιδηρόδρομον έν 'Αλιξανδρεία χα βά έξέρχετ&ε έν Καπετάουν έν Ευέλπιδι "Ακρα χω· ρς νά άλλάξιτε σιδηρόδρομον ·, Μή άναγινώσχετε κανέν τηλεγρά- «ρημι καΊ καμμίαν εφημερίδι. Πάρετε άπλούστατα την Ιστορίαν των Άγγλων έν Ίνδίαις ,κα θ* τα μάθετε βλα χαΐ 6ά κινδυνεύση νά γίνιτε και προφήτης ΐϊρολέγ^ν ά- «■γαλώς τα συμβησόμενα. Γραμμήν πρός γραμμήν, λέξιν πρός λέξιν πΐσαι αί ενέργειαι, πάντα τα άποτιλέσματα έπαναλαμβάνονται υπό ίλλο χλϊμα, υπό διάφορον σχη¬ ματισμόν χώρας, επι διαφόρου κα- τ.*γα>γη*ς χα πολιτΐσμου άνθρώπων.
  Είς αύτό ακριβώς έγκειται βλον
  το μεγαλεΓον τη*ς επιτυχίας των
  Άγγλων, έδώ άνευρίσκεται τό έκ¬
  τακτον μυστήριον πώς 40,000,000
  Άγγλων δεσπίζουσΐ 360,000,000
  Ίνδών !
  Μόνοι έν τώ κόσμω ΥΠΟ ΔΙΟΙ
  ΚΗΤΙΚΗΝ ΕΙΟΨΙΙΝ δυνόμενοι νά
  παραβληθώσι πρός τοΰς "Αγγλους
  ιΐνε οί Όλλανδοι, οί δεσπόζοντες
  35,000,000 άνθρώπων έν Ιάβα,
  χωρις ο*τε ίνα κχ ν' ακουσθή καΐ
  χωρς ούτε 2ν παράπονον νά έχβά-
  λωσιν οί Ίαβαΐοι.
  Δι' ίνα, ϊστις είνε συνειθΐσμένος
  μέ την αγγλικήν ιστορίαν, ή δράσις
  των "Αγγλων έν Αιγύπτω ήν έκ
  των προτέρων γνω«ττή καί σαοής.
  θα ηδύνατο τις,χωρΐς χ«τ' ουδέν
  νά σοάλη, νά προείπη ίλας τάς
  νίκας τοθ Λόρδου Κίτσενερ, ώς κα
  την τελευταίαν άκόμη, ήν χΟές δ
  τηλέ_ρ«φος μ*« Ανεκοίνωσεν.
  Τό Κράτος των Δερβισσών έξω-
  Φλησε καί τό Σουδάν είνε λόγφ
  πλέον αίγυπτιακόν, πράγματΐ αγ¬
  γλικόν.
  Καί υπό αγγλικήν μέν Ιποψ'.ν
  ίέν εξετάζομεν τό άττοτέλεσμα της
  τίλευταίας νίκης τοθ Λόρδου Κι-
  τσενερ, τέ· εξετάζομεν ίμως υπό τ^ν
  Ιποψιν τοθ αίγυ-τίαχοθ ίμπορίευ,
  Τό δποΤον λαμβάνει πλέον την πλή¬
  ρη και άπαραίτητεν ίχτασίν τού.
  Τό Σουδάν, χώρα άχανής, «ρι-
  λαμδάνουσ» περΐ τα 60 έκατομμύ-
  ρια κατοίκων, έχτάκτως είρορος, μέ
  ποιχιλίαν προϊόντων, «τΐτοβολών άμ*
  χα μιταλλειον, ίνοίγεται ιίς τό αί-
  γυπτιακέν κα έκομένως είς τό παγ-
  κβσμιον εμπόριον.
  Υπό ελληνικήν έΊτοψιν τό γεγο-
  νβς είνε υπερόχως εύτυχές.
  Πρός τα έχιϊ δέον νά στρίψωσι
  τα ίμματά των και τούς πόδας των
  οί θέλοντες νά ζητήσωσι τύχην, οί
  ττοθοθντες νά κατακτήσωϊΐ το μέλ-
  λον "Ελληνβς.
  Νεα χώρα άνοίγεται δι' ήμΐς
  μ
  αφιχνουμί>α( η φιυγούιι;, *>λέχει ρ«ο»
  νας ο/^νρα οι' «δοχτιβν οςεων οΐτινες ναίνον-
  ται κίπΛχβμίνοι μάλλον τί·ί σηΐγαγμ·ν
  αβρχών ή ίπε»ς έντβυοδνιν *<< ά9ώον ί^ά- γ»λα,—^λί'τιιι τίς «.τ9Γ5ας, ·νιΐ(><«{η ίνίη- 6$ ίΐ ό ώ ί ί<ί 4 νΐλέ<*(Τ(υνΕλλήνων.Συγχρόν(^; μ!α;6 κ« ρίμινιν έν Άδυσσηνί* ναύαρχος "Αγγλος ού βεβαίως δίν ύπάρνιιλιΐγκ ν'αιτοίΐω—ιθΫ| τ'ί- νομχχαί & οποϊοςήτ» 6 ναώαρχο^Ηβν'βΙ,γέρων πλέον.ΚαΙ «"Ελλην άντιπρόσωπος γράφιι 8τι «( διαπραγμειτΐυσιις αύτοϋ μ»τάτο3 πιιοδΐβη- χότος την ηλικίαν ναυάρχου, διαπραγματιύ- σεις σοβαρώτατον,χαΐάΐον ♦ "Ελλην δια τί^ς ιύιοίΊχς ή( άπήλαυ» παρϊ τώ Μινελίχ, άπίβη Ι»τως χρησιμώτβτοι; ιψ "Αγγλγ, «πέληγον πάντοτε εις τό να έμιλγ| «δτος περΐ των «·« λησμ»νήτα>ν μιλάνων βφίίλμών *Ατ9Γδο< δι λ ησμ»νήτα>ν μιάνω βφίλμ Α< ποίνης, ήν ώς ειιτλοθς χατώτερο< άξιωματι· χός ιι5»ν έν Πάτραις χαί περί τού άμυ9ήτοιι χάλλους «τέρα< 'Βλλην(5ος, χορης τότι, ί- χιίνης ήτις Ιτε τό πρώτον ήλΐεν έχ Πα- τρών «ί< Ά9ή.ας ϊλαβε την ιτροσωνυμίκ «Άχβϊχός άστήρ Ι» Άλλ' είνε χεί ίλλει ςίτινις «ίτε είς Πει- ραιϊ χατέρχοντβ», εβτε εις τοθ Χρυσάχη στα9μεύευν, οβτε είς τοθ Παρν«σ<το5 τίς Ικ- λβΐχευτιχάς διαλέζβις μιταβαίνννσιν Έξ κΰ- τών τίνες Ιχοοσι τόν Ιρητα των ρ.6λί<βν. Κ αί «Ι«ε ούτοι έχ*Ι*»ι ίδΐφ οίτινες δίν δύναν¬ ται νι Ιχο»ν ριδλία. Τούτους ή δ«(λη ίπο- στέλλΐι ηρϊ( τα Β/Βμμβ ξίνΒ ρ^ιΐ)π»ϋϊχ. Σχυ/4/χίγοι ίχεΐ ·)»1 &9βν όναΐι^οϊιβιν ϊ; άνα- γιτώβ-χουσι τ(«>>οο«, 6β>πεύουβι ^ι« τού ομ-
  μ*πχ ψόμβικ αχμΜΐβυ( ύ>ζ νιέχοπα νομί-
  σμίΓα.ΈνΤΐίταίι* δΛλοιβκνΟννβνται πρί< τι· να<ίό(ΐας ιτβονέ^βννες ίΐιαίτατα μήιταχ άχο- λαβΐοϋνται,ίνψ&λλιιι χβτίρχογτβι ίηοχούρίΐοι βύνξυ» τ,ελς αί'*ν των άβτ^ο^ωτίστων ιτα- ραλι£ά<· 4) αιιολτ^ονιν ί·κί>»οίέκ.»ί 1', τον ιϊοιτ-
  τικώτατ»-* τον^α^νιοθ υ.ικρον ϊρυ^ώ,ι, ούτοι
  σιν ·6$Μν ίκΐ χιόνοί, < τίς ίρ<ίι 4 δρίμος κ&ί λ (■ιν.Μ« Ιξν «ήε. Ιίκον •τι «( κυρίαι πλ$ονίζ·νν. Πράγμβτι ο( χύ^ιοι είνε β1 όλιγώτιρον ί«μ.ίζ»ντΐ{ έ- χεί*, ίο'ε; οί «λιγώτερον πχραμένοντες. Διατί ί/ τοίκ έλ>ι5γι πάντοτ» τή< γυναιχ«< ή ««ρ'.ι/'ία άλλέ τβϋί όττι^ίώκίΐ ίτ<)τιβ<3ς. το3 χακνίσματος ή άπαγέρεικτις. ΚαΙ Ι«ν «χούν ρ«63ί«< άδικον. Καθόσον £ν διιτ»κώίη δ»διχ»ιολογημ»ϊ·)< 5ι' «λλον τ<1πθ¥, άλλα χοσιρ μάλλον ίιο'ικαιολογημίνως δι» τβν ή- μίτερον δύναται νά Ικιναλ^νη ή —««ι—μ.ι- βμίνη ρηοι< «^αβ ί»ΪΓβ ·Π 1& ραΐΓΪβ &. ΜθΐλΙ α^αβ Ιβπ 7 Γαηιβ ;» Πράγματι, τί 91 ά κενεΐς στον τόπον μα« κν 2έν ( χρς ζ, μ γρ^ μ,ένην τινά άγγιλΐιΐν, «.ιΛοϋν τι ΐϊλ^ν δω- •εαν ιταρεχόμενον ρΐ·ο»ρββία· χ>Ί ί»; ου
  ιλβτ) τοθ οΊίκνου ή «ρα «χερχονται είς τα
  Γοιβ ή *ΐς «νιαρον χα^^ενβΓον.
  Αί *»ην*ΓχαΙ Σ»ϊλ«.ι δέν είνε α' αύται δι*
  !
  ΔΙΑΑΓΟΣ «ί« την Αγοράν.
  — Πόΐιά μΐίβρμτιούνια ·,
  — Δώ5» δραχμάς ή ο*5.
  — Μά οΐκόπεδβ είνε ;
  ΑΐΐΟ ΗΟΡΗΤΗΝ
  (Ε$οΟ άνταπβχριτοθ)
  ήαγο(~βις της χρήσεως
  ικ*φάνορων "
  ΧΑΝΙΑ, Νοεμδρίευ 1899.- Ευεργε-
  •νιχύτατε* * ·ιλάν·ρωπεν νόμον δπερ των
  —ογγαλιέ»χχ*ί ΐδίοχ των οικογένειαν των
  έβεσπίσατο ΙΚρητική Πβλιτεί· έιπαγοεεύ-
  σασα την ίναίς Κρητική βαλάσσαις σπογ-
  γαλιείαν *5ι» χ,αβχνδεων.
  Γνωσι , » ίπ ή δι* σκα»άν8β»»ν βπογ·
  γαλιεία ».οί,ιουσα προσχαΓρ*»* πλείονα
  χέ»δη, «ντι<τως γίν»ται α'ιτία ού μονον τη; καταστροφήν ύγείας των άτυχών .βπογ- γαλιέων, π,ί-βαλλομένων δπο παραλυσίας, Ισάχκ άποεηωσι τί,ν ϊμεσον θάνατον χατχ την ϊξάσχηβ τοθ ίπαγγέλματος των, αλλα χαί τής ελαττώσεως καί χατ« μιχεον κατα· στροοής τί παραγωγήν των σπόγγων. Έν Κοήτ, ·?» Ιτών ήϊη είχεν απαγο¬ ρευθή ή '*»*« των σκ«·ένδ»·εν, πλήν Μ τουρχιχή* &ιχήίε·< ή άγαγοεευσις^ δεν *- τηεήβη, επί™* δέ το ζήτημα Αποτελε¬ σματικώς ϊνεχίνησον ο ·ιλάνβ»ο»«ος Ρωσος ϊοχτωρ ΚΙλϊ'γγελ, Ιετις 'από πολλοβ χρόνου χαταγίνετι ·ϊ< την μελέτην τοθ σπογγαλιευ- τιχοϋ ζητι«ιαβί καί έν διαοοροκ ΰπ αυτού ίημβσκυβΓΐι (ίιβλίοις δι» ζωηρετάτων χρω- μ»τ·»ν πβιστ^ *λ χαταστεεπτικα αποτελέ- σμ«τ« ίιίτβϊχ βπεγγαλιευτιχοΐχ π>ηβιισμου.-
  τή« χρήσ»< σ<*φάνδεων, δι* υπομνήματι τού « «τσ< τή» Κητιχφ Κυβέρνησιν ενί- τούτου ΙχΦΐβΐ' χαί λέμβων χαί πτώματα ναυαγών καί πε- ριουσιων εάχη. Το κϋμα των πλέον γαλανών ΙαλασσΛν χατέπιεν εινβρώπου< χαί έρροφησεν δπάρξεκ χαι ήνοιξεν 6γροί»ί τάφους κ« έκάλυψε με στρώιχαταίοαων σώματα άνθεωκων και άνή- γειρεν άπό δδάτινα Ιεη στήλας έπιτυμβίους είς τβΰί ναυαγοός. θύμκτα άοικκ. Άϊικα Ούματν αύτά. Ά- δικα *ιότι ήδύνειντ· να σββώσι. Διότι άλλοθ ίά έσώζ«ντο. Διότι 5πω< καί ε'ι« την ξηράν, ο3το» χαί ε'ι« την ΰγρ^ν'Ελλάί» τέ> δυττβχή-
  ματ« έξήχεντκτοΐάχκτον όφιίλενται είς την
  άπρονοησίαν καί την χακομοιριάν.
  ΟΙ ναυαγοί τοθ Κρυονερίου Ιξα·να, ϊπω;
  και βί ναυοιγοΐ τοδ προχθες έζοκ»ίλα*τοί π-
  λΐίυτιχοΰ πλοίου 6α έσώζοντο αν δηηβχον
  μίσα σββτήρια, 1ν υπήρχον σβΐβτικοΐ βταθμοί
  καί σωσίβικ.
  Είς δ,λλα μέρη αί άτμοπλοΐχαΐ Ιταιρίαι
  ύποχρεοίντει υπό των χυβερνήσειεν να δικ-
  τηροθν είς τα άτμοιτλοικ »ύτ3ν ε·*τιχα
  σχάφη. σωσίδιοι κλπ.
  Τ«ΤΟ-τΤΟ»Γ
  5-ΛΕΠΤΑ-5
  ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΚΑΘ ΕΚΑΣΤΗΝ
  το ΕΜΠΡΟΣ
  Ή κ»6ημ·ρινή
  άνέρχεττχι είς
  16 ΧΙΛ. ΦΤΛΛΑ
  "Εχη δηλαοή την μεγ&λειτέρ&ν
  κυκλοφορίαν τής Ελλάδος κ«1
  ολοκλήρου της Άνατολης
  #1 διαπρεπέίτεροι ίλληνιχοΐ χάλαμ.βι,
  οί ίχανώτιροΐ "Ελληνις άνταπβ-
  χε-ιται, συνεργάζονται είς τβ
  ΕΜΠΡΟΣ"
  ηδύναντο τα κινδυνεύ>ντα πλ·Ια έν «*»,>« τ»ι
  κυμίας ν' «ποβύγουν την τελείαν κατα
  στοοοτιν χαί ν> «ώσονν τοΰΐ επιβάτας *·'*"
  ΒιτβλΙοΐς
  μα»ιΐμοί : „ ,
  Τα πλεΐΐτα τω·; »1»ο3ημάτε»ν,ο;.ΐνα α*ο-
  τ·β Γεν.
  τ·β Γεν. &ΐεκι
  χ«ί έπεΊτει/τε την
  1 λΙ
  τον
  γ<ΐλΐίΙΚ νθ( τόν «όμον τούτον ΙπιτρίπιτΛΐ ή ί λοΐί^ων η Μρ,βων, <*γ« , ιίτε. ίιΐ ^χν^κίβ^ είτϊ Ιά χιιιΐΛϊίοο,Λίΐ·"»··»"1**^*^»^^ *·ϊθλ^·ϊ·ικ ττ,ς χρήσεως >χ»β>Ε.·»Β*»ν. Ό ιΐοιούμνίος χρί»"·*
  •χαοάνορβν όι;«ν1λλετβ.ι »'ς ψν>Χά.κι<]ΐ.ν » '< μηνόί χ*) ε'ί χρηιιβτυίίίν πβινήν 5θΟ — ΙΟϋΟ εϊς τα. εΐ( ·τ»ς *κτά< ; ΠαντοΟ σχεδόν εις τα< άλιμένους κχτΙκ 6ΐτέ.ρ/»»ν τοιούτοι «ΜντιχοΙ σταΐμοί. 'Αλλ' ε^ω μονον Ιταν 'Ιεηνήσωμεν κανέν Οϋμα, μονον ί:αν το τηλεγοαψιχΑν σύρμει μΐς μεταδύστ) (ηρι-ξηρα χαί με τόν γνω¬ στήν λαχωνισμδν το> την ιίΐτ|ΐιν ττερϊ νέου
  •κλΜαί·» ίρΐ«.«.τ·ς, τ·τε κλαίομεν, ώς αί
  γλα"χ«< επί ?«/ έρειπΐων. Κ» 6τ*ν πάλιν «α πελάγη χα αί θαλια- 0*1 χ»<μη·»>ν ε'κ Ιιι^γ·^ να.-ή·4τν« ν>κ>> οΰ-
  ρ«ν·ν άτ4ρ«χ»ν χ*, ι
  μς* ολ«
  XII
  ΤΟ'.Ιζθμΐν
  λοΐτΐν «ιίσίν τί;ί "Ελλάδος.
  Ό-*» ϊλίη μ/α ■κΧτ,μ.μϊιρΛ χα'ί ΧΙ.νιώθΙ-
  «οΰν τα Πιτιιβ, /[ Κο,">-χυνΙο» χϊ! ταΚα'
  νλί-ηα τονΙ Κειβαι<3< χι!ν«μ«ν χά σχιτιχά δά- Τά· ... τα ίκοΐα επι Στοΐρτϊα ήρπβσαν ή μοΐι ή5η (χο ΐής έν Μα*ε- ο·ν(α ρευμ«νΐΊ'τ)ς «ροπαγάνδας. Αυτή Β) βαποτ^ «?ειδί>ς καί «νέ» σχ«1»ν έλεγχον
  οπέρ των οκακών της. Ου:*»; έ» Βιτωλίας
  έτ«ΐκ(ασε διαφόρους «βικίας άντ[χ·6ΐα; είς
  μίλη τής έλληνικής κοινότητ·ς», είτε ϊιά
  σχολεΐα, ιιτ· ίι' άλλα των «χεδίων τη^ έν-
  τευχτήρια- Όλίγον οέ ϊλ*ιφ» νά ένοΐκι-
  άΙ ί έ 0
  τ.α.1.
  ρ
  «β
  < ή «ριί»(ς της τ* δ'ργι» τοθ "Εν σ»ι*- Είνε ΐ|3η Ιλλοι οΐτινες ώ< εν μι» των τε· λευταίων ημερών κχΐ ώ( α!ιι< ε!< δείλας προ- σ»χε!ς χαταε^εύγουσιν ι'ις την αίθουσαν τοθ «Παενασσοβ·,—είς την αίθουσαν την άειί- μοθσαν τοιαύτας μΐταμορφώβεις, την προ·»- ςισμένην βτέ μΐν ^ν« πάλληται ώς χαλχβ< ηχών χαί χύμβαλο' «λαλάζον, τον παλμον τή; έ<χήσε*>( χαί τή< αρμονίΐς χαί άλλοτε σεμ«ή έν σεμναΙ« ν' άντηχ|ι έκ διαλέζεων ίστορΐχΔν ή έπιστημονιχων η κϊί θιλοσβ»)!- χών. 'Η πρώτη των οιτεινώ» διαλέξεων υ¬ πήρξε φιλεσοφιχή. Οί πε·1 την δείλη* οΐτω συ·ρεάσαντε( είς αύτην ή««ν το πλείστον χαβηγηταΐ καί αλλοι λογιοι, (ερωμένοι, >οι-
  τητβιί, δέσποκαι, ολιγώτςραι δεσπαινίδε«.
  Έη δέ της ιδίας η άχριβέστερον άπα τού
  προεδ*είου διαλεγόμενος ήτο ο χαθηγητής
  τοθ Πανεπιστημίου χ. Διομήδης Κυριακού.
  ΚαΙ οί παραχολουσήσαντε« την έν Οαυνια-
  στη σαοηνει'α διάλεξιν !,α«9ον έν π«#ισσ^
  λεπτομερεία τα κατΐ τόν Ζχννε, τον ^Γάλλον
  γιλ6σο·ον, Ιστΐ(, άχολουβων τόν Κουζεν έν
  τφ ίδεαλισμώ Ιλαμψεν επί τοσβθτον αΰτο-
  ·ώτω« έν τη χοεείκ τδν ίχλεχτών τής «ιλο-
  σοφία< μν>στών,—άοοθίξιστορήβη κΰτοΐς «ερο-
  ηγουμένως δια συντομου οσγ καί εΰχρινο3ς
  αναθεωρήσεως ή άν α τόν α'ιώ»α ημών έχ πε-
  ριτροπης κατίσχυσι< τβνύλοε>ρονων χαί ίδιο-
  φρ^νων. Έμαθον ο3τ«, ?Π ο Ζιννΐ άπιέχ»ουε
  πάντα άνθρωπομοροισμον ίσον άοορ^ήνάντί-
  ληψιν τοθ θΐίου, «*( άπέχρουε καί τόν συγ-
  χέοντα τόν θεΐν μέ την Φύσιν πανθε'ι'σμ&ν
  χαί Ιτι κατ' αΰτ·ν ή Ίδέα ήν Ιχομΐν πιρΐ
  θίοδ (εν είνε δυνατόν να είνε αάέ^ααΐβ,
  πλήρης ήτοι, τελεία.
  "Εμαθον προσέτι ίτι καίπερ θέλων την
  ·ιλοσθ|ίαν ανεξάρτητον άπό της θεολογία*
  δέν αποστέργει την θρησκείαν ήν μάλιστα
  θεωρεΐ άναγχαιοτάτην δια τον λαίν.
  "Εμαθον Ιμ<ο? ΐδί« ότι ΰπάρχουσιν ού μο¬ νον θεολέγοι, άλλά χαί άνεξάοτητοι Ιλ«ς αυ¬ τών «ιλοσοοοι κ·1 «ιλοσο|βι μάλιστα της έ- πιστημονική; πιριωπής τοθ ϊΐννέ πιστεύον- τε« είς την ύπαρξιν τοθ θιοθ, είς την βπαρ- ξιν τη< ψ«χή<, πιστεύ»ντες είς άμβέτερα, ουχί λόγω πίστεως μονον ά>< τό βΓ«άβ α,αί» »1)8ΐΐΓάαΒπ οΐι, άλλα πιστεύοντες διότι στη- ρίζονται επί έπιχειρημάτβν έπιστημονικωτά- των, έηίσης τουλάχιστον ίσχυρών £ν μή I- σχυρετέρων τβν τώνέναντιο·»νούντ«ν,—ά·ο3 ο Ζχννέ Ιΐτερξεν «είποτε συμβοηθα τέπο- »(»μχτ* τδν θετιχβν επιστήμων, ά·οΟ έ«ί- ποτε επί οβσιολογικών χαΐ ίλλων έπιστημο- ν(κ*ν παραττρήσιιβν εγνώριζε «άντοτε *1« χρΐσεις ·ΰτοϋ, μή άρχούμενος ώ; ·( Σχωτοι •ιλ^σοοοι ν' «ντιτάσσυ Λ έπιτάγματα τοΒ «κοινοθ νοϋε εί<· τί έπιχειεήματ* των δλ·- γρόνων ή >πλ(ά« χεί ανεξελέγχτως ώς τυ-
  φλό? «χόλουβος το3 έκλεκτιχοθ χελοομένου
  συστήμ«το< ν' ασπάζεται Ι,τι παρϊ τοΓς ϊλ- λοι« εθεώρει ·1»νη< ώ; ορθόν. "Εμαθον... πλήν ουχί |1ι<·αί«« Βαντε«.... Διότι Ιδλεπον έγώ βμματα Ιτιν* άιβηροθντ·, ίτινα έβαίνοντο ένθυμούμενα ή χ&ν προδλέ- ποντα, διότι Ττως παρήλαυνον πρ* αύτΛν ζιύγη στροβιλιζόιχενα έν τ^ αΐθούσγι τη περικβμψω, έν τ* αίγλγι των αιθρίαν χαί γυμνωλένων έββήτ«ν, έν τ*} ίλίγγω ίνο« χορο3... ^ Κε.1 είνε ϊλλοι, οβ< ή υ ΑΙΦΝΙΜΑ κϊΙ κάπ«*ς άναχώρηβΐς τί); κ·ρ(ας Μυριαλ, τη; καθοΐς κρίμας τοθ β.άτβ« Μποαγιέ, αφορμήν είς την έκδοσιν πολλών μύϋων. ΈννοτΙται ί« ««^ ί,ί' ελέχθη ε! ε άνι»- πίβτατον, το μόνον οέ πιθανόν είνε Ιτι ή χ. Μι»ρι«λ ί«·ι· σβνεπ·(α τοθ ένσκήψαντος χειμώνος...- είς το Δημοτικόν Θέατρον. ΜΑΝΘΑΝΟΜΕΝ, ί« 4ν το άρξάμενον ψ3χες έξααολδυβήΐη ίλόκληρβς έ θίασος Μτοβγιέ θά «ναχο»»ήϊ·η ϊιά το)»; ΣταΙμο»; των * * ΚΑ.ΤΌ71ΙΝ εΑτοβ το ·!ΐοι»ργ8!βν των Έ:<·;·ρικών δι' έγ*»κλίο» τβ· θκ επιτρέψη την χυνηγουΐβν... «1« το Δημοτικόν θέα¬ τρον. ^ ΟΙ ΚΑΤΑΠΝΟΜΕΝΟΙ είς &ηε«νο- μΐκές μελέτας δέν άπηλπίσθηΐαν άπο την μβτβΐωΐιν ττ}ς 5>ροχί,; των Αβοντιίέβν.
  ΈξΛθλουίοΟν νά ·ρονο-5ν χά. νά το
  ίιακηρ*ττοι»ν ίτι ή |ροχή των ίιαττόντων
  θά γείνη, άλλά έλίγβν άργά *·1 Ιτι ϊέν θά
  πέ«οι»ν πλέον οΙΔεοντιίεις άλλά ι' Βιελλί-
  Εϋμεθα περΐεργοι νά Ϊ5<*μεν πίϊοι ίχό- μη 8ιά«οντε; ·ά έμοενυδββν 8ι6τι σεν 4· κάρχε'ι *«μμΙ« «μοι6ολ(α ίτι μετά την «π·· τυχ(«ν κ«1 των Βιελλθων «ά !χωμ«ν τββς Τομπβλίίβς, τβ»ς Οϊ» ρ α ν ί ί α ς Χ.λ.π. * * » ΟΙ ΒΙΕΛΜ-ΑΙ, χα·4; ήϊ .. νά μά9·>μ«ν, εάν έ χειρός είνε καλός, θ*
  μ«ς έΛΐϊκεφίβΟν πολί» ενωρίς, εάν Ιμω;
  είνε >ρβχερβς ·' ίινβοβ'λοβν το μέχρις Ελ¬
  λάδος ταξείδιον το»ν »'.ά την «ρβσβχ») ίνει-
  ξιν β«ίτ« θά έμβανισίη Χ«1 ο χβμήτης.Φζί-
  νεται Ιτι χβ·< ιΐειρόιζοι πολΙ> ή 4γρα·ία.
  ΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ ΙΛ «ς εορτάς ί|ρ-
  χισαν άιιο τώρ«. Πολλά έμπορικά κειτα
  ·τήμ«τ« έξέίεσαν «Ις τάς {Ιατρίνεις τβν ά-
  Θ6ρμ«α χαί ίίά^ορβ «λλβ εΐί/) διά τα Χρι-
  στοδγεννβ χ«1 την Πρωτβχρβνιάν.
  Α:ά νά προμηθευθοθν άπο τβρα τίσα
  4θ4ρματα οί Ιμπβρβΐ τί); δδοδ Έ#μο3 ση-
  μαίνει, Ιτι δ»ν « α ί ζ ε ι... ή άγορα μας.
  » *
  ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΕΝ «»ίζ»ι «οίκξΐς βί τι ·
  μαί των ϊιβ?4ρ<βν τρο·ίΐ*»ν. Τα «υγά μόνον ΙΤθ«7«ν 20 λεκτ* το Ινα. Εάν έζοιχοΧββθήση ή διατίμηίΐς οΛίτ] πολΐ» ένβρίς θ' άρχί«ΐΛ(*ιν νά τρώγωμεν ί^ λβι οί Έλλη*«< μαθρβ χιαίιάρι. Διότι θα εΐιε εοθηνίΓερόν «πό τα α6γ«. « ΑΓΝΩΣΤΟΝ «δ »?ε(λ·τ« ή «χρίίεια αυτή. ΠολλοΙ ·έλβ»ν νά «Ιπββν 8τι έποιίη ελήφθη άπο·«ΐ5ΐς χα;*πιν της τελευταίον πλημμώρβς νέ δψ«βίί ·'4 ιολλά μίρη ή βο- λις τα τρ6>ΐ|Μ τ)?χισ«» νά ά ν ε ο « Ι ν ο «
  ....άπο τώρ« διά νά «νειβίσοβν.
  ΦΔΙΝΕΤΔΙ ίτι ή τ·λ·ι»τβ(« «λημι>ύρ«
  ίορτή τΛν Ίταλών
  ϊ4Ί{ Αίυτ^αν κ{ έντα3Θα ΊταλιχαΙ
  *»^Α.. έτ/σημον ήγον εορτήν ΙπΙ τή έπε-
  τ«ίω τΛ γενβθλίε»ν τής Δ. Μ. τής Β«σι-
  λίσσης τής Ίταλΐ'« Μει»γ*»ίτας, ο' 8έ στρ«·
  Τ«ν«< αίτδν χατα την εσπέραν είχον »»τα- Ι Αί επίσημοι Αρχβ]ΓτοΗ ·»<1κο*-ο"ι "ϊ9Ε«ΓΓΪ~ ψΐΜι π·<< ιε ϊί6ν Γεν. Πιέξ«νον τή; Ιτα¬ λίας χεί τον διοικητήν τ·ν Ίίαλιχίν στρα- τευμίτων ««νεχάΐηοαν επί τγί «ορ:(Ί, ντ βί Χοιβτιανοΐ κάτοιχοι εύγνωμονες δια, τίς δπερ αυτών <τυμπαθ«ί«ς των Ίτελων χαί την πο¬ λύτιμον συνδρομήν έν ημέραις πηνηραΐς, προ· Ούμο»ς συνίώρτασαν σημαιοστολίσαντες τα χαταστήματά των. Την ί«πέ,··,«ί ίδόθη π«ρί των Ίταλων α¬ ξιωματικών έπΐσημος χορός, είς Ιν ιΐχυν προσχληθή ίικαξάπαντες οί ξένοι άξιωματικοΐ μιτά των χυριών των, έχ δέ των εγχωρίων Δρχών έλάχισται, και ώρισμένως ουΒεμία Έλληνιχή ο'ιχογένειε. Τόν χορόν τ;δτον έτ/μησαν διά της πα- ρουσίας Την «ί Α Α. Β. Υ. ο πρίγκηψ Ι ιω» γιος καί ή πριγκήπισσ* Μαεία μετα τοβ ι- διαιτέρου γραμματεύς χ. Παπκδιαμειντοπού· λου χαί τβν ύκεσπιστων χκ. Θ. Κΐρμπούνη χ«1 Κ'μκνος Λεμπέση. Δικαίας /σχολιαβθη ή μή πρόσκλησις Έλληνιχών έγγβρΐων οίχογενειδν, ένφ ή «- πίβημος αύτη Ιορτή εδίδετο δαπάναι; της Ίταλιχης Κνβιρνήσεεος χαι κοινοτάτη 'ψΛ^Α- της πρός κοινωνίαν έν ^ άληθών συμπαίιιών τυγχάνουσιν οί άίελφοΐ Ίτκλοί 6κηγόρευε μιίζονα προσοχήν. Ελληνικάς θεατρικός θίααος ΧΙές την έεπέραν {[ρξατβ τβν παραστάσεών τον ο ένταΟΙα έλθ«ν δια τ* δημοτικόν θίκ- τρον τήςπόλιών μα^έλληνιχός θιατριχος θί·- σος επ» την διεύθυνσιν το3 χ. Γ. Μετρίδου, συμπρεττούσης κ«1 τής γνωστής ήίοποιοθ χ. Όλυμπίας Λειλεούνη. Την πρώτην ταύτην παράστασιν, χ«*'ην έπαίχΐη ή χωμφϊία «ΜϊλλιΙΚουβάριχ» το» κ. Λάσχβρη έτίμηνειν διά τής παρουσίας Τ«εν αί Α. Α. Β. Τ. ο πρίγκηψ Γεώργιος μετά τής νριγχηπίσσης ΜαείΜ κ«1 των ί»πα- βπιστων κ. Κκρμπβύνη χαί Λιμπίση. ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ" ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ χρυα ι»4 κ »»<(|) 8λή κάλλος νΐϊος γής ν νοθ «ύρχνοϋ. Τώρα ηάλιν τί περι^μ; γι·ν πάλιν ϊ»αμ«τιχόν, μίαν πλημμυραι,μίαν καταστροβήν των παρ-οχίΐβν προαστιίιβν τής π<ίλς«ς δια να ομιλήσωμεν με βειος σΐίαρ^ν καί μεμιτρημένον πε?1 ναυαγδν χαί νκ»α· περΐ πλημμυρδν, πιρί άντιπλημμυρι- » ι»- *ίτ ΙκοΓ« ύπά·νούν γ ρβαμΐινιχτ) τΐροποτγά^'ία ιϊρβαιν ς ςαρμαχιϊον, ε)^/ωσ· V · ί λ ρ#ί ιρχί» · » ο ι » 1 ς χ»νΊργ«ν, κερί μ άλλου πρΗ σεοτηρίαν των —^*-8^ τί,- χινϊνι^ πνιγομένηί **«♦»« λ ί άνέμ»ν κίνδυνον™ έ- ί-ν χατοιχων μι«ς πνιγομέηί λης, περί άνέμ»ν.. Κ1 'ζ Ρ Ι κα οΐατων.... γρμ»ν **4 τ1) ίλλο *λ«υ^ν μέ «ν.παυμένην την συνείδησιν ώ; «,βρωποι έργασθέντες ίι' ίλης τής £ήμ*ρ*< *Ρ«< χ*" λδν τής «νθρΐβπίτητος Ό, «εέ μοο, Τα ΕΝ ΤΙ ΓΙΜΒΤΑΪ ΕΚ ΤΑ Β1Τ0ΑΙΑ Αί νέαι ενέργειαι των Ρουμα¬ νίαν.—Ό διάδοχος τού 1_αρ- γαρίτου. — Πώς έργάζον- ται είς τα Βιτώλια. — Σχολεία, Ωδειον, γυ¬ μναστήριον. — Αί έν· έργειαι των Χέρβων καί Βουλγάρων τοθ γενικοθ χαρακτηρισμοθ των > χθές έΜιβμεν, την με
  Τ* νβ,υάγι* κβ,Ι αί πημμ
  -Δράματχ έν τ^ Θαλαββη
  δράμαται έν τή ξηρά.—Τ* μ4-
  τρ* των κυ»3ερνήα*ων.—- <>ι
  σωστικοΐ αταθμοΐ κ»1 τ» άν-
  τιπλημμυρικάίρ'τ*. — Κα¬
  τόπιν εορτής πάντοτε.—
  Τί γίνεται αλλού κ«1 τί
  έδώ
  'Η βάλβισΒα τβς ήαέρβς αύτάς δ.ν έδείχβη
  ολιγώτερον άνάλγητι.ς τής ξηρϊς. Τ* Ιργβν
  τώνβυιλλβν χαι των καταιγίδων, των πλημ·
  μύρων καίτών ποταμών χ*1 των χειμάρρβν
  σονενίζει τ«βρ« ή τριχυμΐα.
  Έντέί μιας εβδομάδος βί εμέτρησ* περΐ
  τί δέκα ναυάγια κ«1 συρράξεις άτμοπλοΐων
  χ«1 ανατροπάς σκαιρδν καί πνιγμοϋ; έπι-
  Λν.
  ΑίέλληνιχαΙ βάλασσαι απδ τής προχ«< χαταδροχθίζουν περιουσίας χ«1 ϊτομα χαί α1 έλληνικαΐ έκταΐ άντηχοϋν *-ο χρ»«γας πνι- γομένων. ΠλοΓα άνειτρίπονται, πλοΐ* Ρυβίζενται χαι ίνθρωΐ.ι πνίγοντβι έγγΰς τβν 4κτών αής Πελοποννήσου. Προνβ.ς κάλι» Ι* «Λιεβτιχδν πλοιαριον ε¬ βυθίσθη ·λίγον Ιξ<* τώ* Πατρών, παρ4 τ4 Κρυονέβι. Ο! έπιδαίνοντες έπνίγησαν πάντες, τδ δέ σχάτος εξηφανίσθη δπ6 την θάλασσαν. Αύτΐ τα Ιδία δραματάχια, με τίς ϊοτβς ε'ιχονας χαί με τί Ιδία χβώμχτα εδιδάχθησαν δικάχΐς τίς τελευταίας αυτάς ημέρας απο τής ογρ2< σχηνής των έλληνιχών βΒλαβσών. Αί *χτ»1 έδίχβησβν »τιντρ(μμ*τβ πλβΐ*»ν & Έλληνισμος επί των λεγομένων Βλά- χ»ν χεί Κοντβββλάχνν τής Μ«χεδον(ας, τους όποίους, "ΕλληναςΟΙντας, ώς «εΐστι- χώτατει χαί έπίστημονιχΗταται υπο πϊΐαν Ιποψιν άνέπτ»ξ«ν 6 χ. Κανελλίϊης έν τφ προτβλευταΐφ ε>ι»λλ*ϊ!ω τοθ «'Ελληνι-
  σμοί», πρβσπαθοθσίν οί Ρουμανοι διά θεμι-
  των χαί άδεμίτων ,μέΐων νά παραστήϊωσιν
  ώ; Ροομάνους. Πως είνε τουτο δυνατόν νά
  χατβρδωθ^ ουδείς δέον ν' άπορήση, άοοθ
  εί»* ή"^η γνιοΐτον ίνι χιλιάίες γνησιωτάτων
  'Ελλήνιον τής Ρο»μαν(βς έζερροι»μαν(-
  σθή?αν άνελθδντες χαί είς τα δψιστα τής
  πολιτεΐα; άξ;4ματα. Το περίεργον δέ είνε,
  Ι« μεταξί» αυτών συγχαταλέγονται χαί «ολ-
  λοι δπίτρθΦθΐ των έλληνιχών κοινοτήτων,
  καΐ ΐο παραδΐξότερον (τι μεταξΰ των πρΐγ-
  κήτων τής Ρουμανία; δπάρχουσι χαί πολ-
  λοί χατ' ευθείαν έχ των Φαναριωτιχων οΐ-
  χβγινειων χαταγίμενοι, 1ξ έκείνων ϊηλο-
  νίπ,οΐ δΐτοΐοι χατά τού; νεωτέρους Ρουμά-
  νους χατέστριψαν την χώραν των ώς γο-
  οποϊάροι χαι ^εδίϊαι Μ Το^ρxοxρατίας Ι
  Τα μέσα δέ, άτινα" οί Ρουμί^οι μιτέρ-
  χονταΐ ήδη έν Μακεϊοία, είνε οπέρτερα
  τής έποχή; ο0 άλιτηρίβ» ΜβργβρΙτοι», ί-
  στις δποπεσώ* είς την δυΐμένεΐαν τοϋ νβν
  ρονμανιχου δπονργείο», άντιχατέΐτη οπ'
  άλλον »ανατ(κω-<ρυ» χαί λυ?σωδεΐτέρου δι- ώχτβ» τβθ ΈλληνισμβΟ. Ό άρχηγός ο3το; τής ροομβνιχής προπ«γά»δ«ς, εδρίσχόμενος νυν έν Βιτωλΐοι;, ανετράφη έξ «καλών έ νύχων έν Β«ι>κουρε3τ(φ καί έίαπτίαθη 4λο-
  ψύχως εί; τα θολά υϊατ» τοθ ρΐυμανισμοθ.
  Έντείνει δέ τα ι, ενεργείας τού μίχρΐ το-
  σούτο· βαθμοθ, ωττε δέον νά δποίιέση τίς
  8π, εάν χαί τώρα, Κ* τάς φοβεράς 6λιχά;
  θασίις καί μέ τάς ««τανΐκωτέρας των έν-
  εργειων, δέν χατορθώτη τ(ποτε, δ ρουμΐνι·
  βμος (ν Μακεϊονίο: δέον ν' άπελπίΐθγ) άπαξ
  διά πβντίί; περι τοθ έν αν;^ μέλλοντι;
  το».
  Ε»π γνωσταί α! έμ^ φα&Ι σχολαί, άς
  Ιδρυσεν ήδη ή Ρουμανία έν
  «-Ρ..... .
  ^,τν.,.Μ δτΐ ι τε Ιατροί ν,αΐ
  είνε πάντες Ροομάνβι άποστα/ί»τβ; είς Βι-
  τώλια ίκ Ββακουρεστίβι». Ευνόητεν τυγχά¬
  νει δκόιη-ί έκ^ριχΐΐν Ο' άίκήστι τοθτε 1x2
  των πτωχών πληθυσμόν των Βιτωλίνν καί
  των πέριξ χ**ο'«ν.
  'Αχοδϋατε'
  'Η ριυμανιχη πρβπαγάνϊα Γδροσεν έν
  Βιτωλίοις χαι Ό δ ε Τ ο ν 1 Έν Το»ρκ(«.
  ουδέν τοίββτον «λλη; έονιχδτητο; δφΐοταται.
  ·'ϋ*ν λ*4«ΕΑ 'ιγ.' »ψ.ν δτι πάντες σχ*ϊίν ο!
  χάτοιχοιτών Βιτωλίων βμιλοθϊΐ χοττά τό
  μάλλον καί ί|ίτ»ν την ρουμανιχήν,Ιττ»
  χαί πειρίφθαρμένην, δβνασθε νά «αντασνήτ*
  πο!αν επίδρασιν Θά Ινη ή σύστασις τού Ώ-
  δείο» τούτου. ΟΙ φο τώντε; είς αυτο Θά έκ-
  • μα-'ΘάνΜιΐι τα ίημώίη ρουμκνικά Ιΐματα,
  Ι διδασκομενοί καταλλήλως, χαί μ«τά ταθτα
  ι θά παρίβ-ταντίίΐ ώ; άλη'.εΤς ρουμανδπαιδες.
  Ι Τα λαΐ*ά έν Μακεΐοιία άΐματα μεγάλως
  σημαίνβυσιν ώς γνωστόν είς την Ιβνογραφίβν
  των πληθυσμώ ν αυτής. Τουτο χατενόηΐαν
  κρωτΐστιος οί Βούλγαροΐ, οΐτινες, διά νά
  χαταπολεμφωΐι τοϊ»; Σέρβοος, έπλαϊτβ-
  γράφησαν 5λχ τα έν Μακεδον{α κ»<.Χβ·β- ροθντα σερβικά δημώϊη άΐματα, μεταφρά,· σαντες ου τα εί; αη* βιυλγαριχην, ολίγον 4λλοβ; διαφέροασαν τή; σερδ κης, καί ποιή- σαντες την γνωστήν συλλογήν των δήβεν βονλγαριχων έπών, την δκοίαν 4'όμΐχΐαν χαΐ «Βέδϊαν των Βουλγάρων» Ι Σημειω¬ τέον δ* Ιτι χαί τονς έν τοίς «τμασΐν άνα- φεριμίνους Σέρδους ήρωα; χαί «ρματωλους μετεβάπτίσαν εί; Βεολγάρου;, 8«ω; Βούλ¬ γαρον ώ'έματαν χαί τον Μέγαν Άλέξαν- Καί τοιουτοτρόπως' κλέψχι βπ'έδώ, χνται καί αί Βούλ- χαΐ μέλλον Ι _....,... ... , δκ χαί οί Ρβυμίνοΐ, Ιέλοντε; νά «ανωσιν ώς δικα'οΰχοι έκί τής Μαχεδονίας, αποπειρωνται διά τής σι»στ«- σεως τοθ Ώ5»ίου τούτου νά δημιουργήσωσι χαι ρονμανιχήν ποίησιν έν τφ βτόματι των μακεδβνιχων πληθυΐμών. 'Αλλ' ουδένα δέον νά χαταπλήξη το0τοι δταν οί Βοίλγοτ- ρο( δοχισήσβοοι, έν ο!; καί ί νέος αυτών 'Ανάχαρσΐ; 6 χ. Βασίλειος Κήηζε.·, εδρ(- σχωσι βουλγαριχάς άποικία; είς την Μ. Α¬ σίαν, επί τφ λόγω δπ οί έν αυταί; έλληνι- χώτατοι πληθνομοί φορβθσιν ένδύματα άπο το γνωστόν σ α γ ά κ ι, το οποίον καΐβ- σκευάζουν χαι ίλοι οί άμηατζήδε; των "Αθηνών Ι 'Αλλ' έ Κήντζε*, ώ; ορθώς παρετή¬ ρησε καί ί συνάδελφος τοί «Αγών;» (!*- πτίζει χαι την Κυνουρίαν βουλγαρικήν, διότι καί ο( χωριχοΐ Τσά^ωνε; «φόρουν έν · δΰματα άπο σαγάχι, το ·κοΙον έϊιϊάχθησιν άπο τί»; Βουλγάρους, ίταν «δΐθ'. εί; τον καιρόν τ ο 9 χατάΛοιΐχάν ί*χ«- ρ(ε»σαν κ»ι την Πελοπόνχητον Ι Ι Πρέπει δέ τ« μη λητμονήτε, δνι οταν τα σλανιχά φθλα, χαταδΐΜχόμεναι &πο άλλων βαρβα- ρωτέρεον αυτών ουλων, εγκατέλειπον τάς καλύβα; των χαί Ισπευδον νά ζηΐή^υν χα- ταε>6γιον είς τάς έλληνιχ»; χώρα;, πάν-
  τοτε προ; μεσημβρίαν, !έν ήΐαν π ρ 6 β-
  • ν γ ε ς, δέν ή~*«ν λαγ»»!, Βέν ήΐβν
  δειλοΐ ριψάϊπιδες μή Ιχοννε; το θάρρο; νέ
  δπεραιπΐοθώσι τα υηάρχοντεί των, άλλά
  χατακτηταΜ ΟΙ;» τους έβάπτισοιν
  οί νεώτεραι ϊΐτοριχοΐ χαι έθνολόγοι. ΚαΙ
  ώ; αποδείξει; χαταχτητιχων κολέ-
  εί; τα σλαυιχά ένόματα με-
  ριχών έλληνιχών χωρίων, τα δποΤ* ά-τφ-
  χίσθησοιν είτε άπο πρίσβυγα;, είτε άτΛ
  χο-.μενιχους πληθοΐμοο; ήνβγκβϊμένββ; νά
  χχ'.«τεδγωϊΐ τον χειμωνα είς μισϊ^δρι-
  νοτβρα μέρη, !πω; συμίχίνει χ«1 τώρα καΐ
  έν Ελλάδι χαί έν Μαχεδονίκ.
  *
  * *
  ρ(β« ημών
  «πομ«ρν»νίμεθ« «ολ» Τββ Μ-
  ένϊι*τρίί9ντ«ς ·1ς "ίβς

  γ; τβύτβ[ς τ5ν σο?ολβ
  ς Βουλγαρίας χβΐ Ρουμαν,ας.
  ϋ ρβ μβνιχνΐ προπαγά%δα εν Βιτω-
  λίοι; κλνν τοΰ Ωίείου Πρ^β χβ! τ,μνβ.
  :«κτ«λβθντβι *«,«« «ί 5Ρ.
  Το δέ έν τώ έλλ/,νιχώ γυ-
  μνασίω γυμναστήριον χαταργεϊ«κ' διατί :
  Παρακαλούμεν τόν σεβαστόν γυμνασιάρχην,
  όστις, ώς ίμάθομεν, ομιλεί κάλλιστα
  τήν ροκμανΐκήν χαί τήν βουλγαρικήν γλώσ ·
  σαν? νά μας είπη διατί κατήργησε τό γυ¬
  μναστήριον κο.1 διατί άπαγορεόει την χρή¬
  σιν τοθ ποΐηλάτου είς τοϋς μαθητάς τοΒ
  γυμνβσίβυ ; Δέν έχομεν λόγους ν' άμφι-
  ίίλλωμεν περί τών έβνιχών αδτοθ φρονή-
  μάτων. Άλλά καθ' ήν εποχήν δ έν Μακε-
  δονία έλληνισμό; τοιαύτας σκληράς δοκι¬
  μάση παντοχόθεν υφίσταται, αξιούμεν
  παρ' αίιτοθ έλληνοπρεπέστερα φρονήματα
  νά εμπνέη ιί» μό*ον είς τοϋς μαθητάς τού,
  άλλά χαί βίς πάντα μΐτ' αυτοθ συνδιαλεγό-
  μέν όν πολίτην.
  άντιπροσωπείει έν Βιτωλίοΐς την
  ΙΠϋ ΟΑΟΝ_ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
  Καί πάλιν αυτοκράτειρα χαί
  δημοτικόν συμβούλιον.—,Έγρά
  ψ.«μεν άλλοτε περί τής πρός τό δημοτικόν
  »ι;Α6ούλιον τοθ Βερολίνευ έπιστολ'ής τοΟ
  τελετάρχου τοθ ιίκου τής Αυτοκρατείρας,
  -βπιστολ-,ς δι' ),« έξεβράζετο ή δυσαρέ
  σκεια^ΤΛυττ-ς διότι είς τών συμδοίλων προέ-
  τινος τοθ
  κρατείρας
  , ί ΧέΤβϋν'
  τοθ έλληνικοΰ
  «ρο
  πείοοννά
  ως
  πνεύματος κοί ώς δ
  . -ΐήσας τό ελληνικόν ίβιμ&.
  ϊχει λοιπόν τό καθήκον παρά πασάν
  ^ καί παντα κίνδυνον νά ρυθμίζη τό
  Ί»μ*«σ.β, συμφώνως πρός τάς παραδοσις
  καί τευς ««ογραμμοος τής'παιδείας Λν τ5-
  ««ν χατα τοϋς χρόνους τής φοβε,ωΓέρας
  Ββ»>είβ< ο! μεγάλοι διδάσχαλ« τοθ Γένους Αύτοι άς τΓν έμπνεουν είς τό έργον «υ **ν 8έ' *<>ν ένισχύη δ πέρ ξ αυτού διεξα-
  γίμενος δπο των άντ'πάλων άχά&εκτος ά-
  ιώ> Άνήρ δ' ώς αυτός τελειοποιηθείς έν
  Ιε.ί.μανία, ϊέν "
  αποστόλη; τού, αλλ' οί άκανταχοθ *£
  ν·ς ά«ακενοι»ι παρ' αυτοθ νά ϊώση τό χα-
  λόν παρόδιιγμα τής επί τό έ λ η ν ο π ρ ,.
  πέστερον διομορφώσεως των "
  επεισόδιον ανεξαρτήτως των έν
  τω γερμανικω «τύπω κρίσεων. Τό άτομον
  αυτοκρατείρας δέν άναμιγνόεται άλλά
  βαρώνος Μυρβάχ, δ τελετάρχης,
  ' ν προ«χήν τής αυτο-
  τού; λόγους οί δποΐοι
  άπό τοιούτου δια-
  αϊρετόν.Όκ. δέ Μυρ·
  ι ν' άποσυρθ}} ί μάλλον
  επιστολήν ταύτην. ΟΙ «Ι¬
  να παυθή χαί σχο-
  ζήτημα ενώπιον τής
  Βουλής.
  μ,αρτύρια. — 'Αντα-
  ■ Βελγιχοθ Άσ;έρος» εΐ-
  ίΓ.τά ναυαγοϋς οί δποίοι
  ε-ώίηταν έκ τοθ ναυαγίου τοθ «Βελγίου».
  Ίδοίι πώς ίξιστορήθη εί; αυτόν ή διάσωσίς
  των. «Είς την πρώτην λίμβον δίχα 2ξ
  «νδρες έττιί βάσθησαν Τινές έξ αυτών ήσαν
  θερμώς ένδ·δι>ένοι. τΗ»3ΐν οί άγρυπνοθντες
  χατά τή* στιγμήν τοθ χαταποντισμβθ. ΟΪ
  λοιποί εκοιμώντο 8ταν επήλθε τό δυστύ-
  χημα' εκλήθησαν οί τω κατεσπευσμένως χαί
  δέν έπρόφΡίΐαν νο παραλάββυν το έ) άχιστον
  σιιμ-ϊλπρωτιχβν Ινδυμα. Ό πλοθς των 16
  » - . - Σαλευομένη
  ΕΙΔΗΣΒΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
  ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΓΑΪΑΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΤ^Ν
  1¥ά
  στρατοθ εις Α^πτον
  ΙΔΙΑΙΤ. ΤΗΛΕΓΡ. ΤΟΙιΕΜΠΡΟΣ»
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (διάίρκύρας),14
  Νοεμβριού.—'Η άγγλΐ) Κυβέρνη¬
  σις επρότεινεν ιΐς τήν ;αλίαν όπως
  αποστείλη ί-αλικον σΤΛον είς Αϊ'-
  γυπτον, όστις ν άντικ*στήσ*) τον
  είς Τράνοτβααλ άπελθτα εκείθεν
  αγγλικόν στρατόν.
  Ή αίτησις αυτή «ϊνετο συμ.·
  ος τήν άγγλιϊΐλικήν συν
  ί 1882, ήτ·ς«{ζει ίτι άν
  Αγγλία λάβγ] άνάνην ν' άπο
  έξ Αιγυπτου τονϊρατόν αύ
  τής ή μέρος αυτού ή Ταλία όφεί-
  λει ν' άντικαταστήση ιύτον προ¬
  σωρινώς μέχρι τήςένισ^σεώς τού.
  Αί εύρωπα'ίκαΐ έφηρρίδες φρο
  νοθσιν, ίτι ή Γαλλία δι θά επιτρέ¬
  ψη τουτο, διότι θά θμρήση τήν
  αποστολήν είς ΑΓγυπτο'. τού ιταλι¬
  κού στρατοθ ώ; παράβαν τής ο6
  δετερότητος. ;
  στρατηγϊς Ζουμΐφ άναγγέλλεΐ δτι έκοψε
  την ΰποχώρησιν τοθ άγγλικοθ στρα:οθ ά πό
  τή; Έστκοορτ «Ις ΠιεΓερμβρισμτίθϋργ
  εκδιώξη καί τάς προφυλακάς μέχρι τοθ
  Τσογΐλάς.
  ΑΠΟΠΟΑΗ
  Την πρώτην ημέραν Ιπαίεν άπό ?εβο-
  αν, την δ' επομένην άπ^> δδροφβί αν.
  Καί τα συμπτώματα τί: νίσευ ίπιτεί-
  ανα πασάν στιγμήν ν' άνατρϊ.:η
  κα! πν/ξη οδτω τό ανθρώπινον αυτής φορ·
  τίον. Εκατοντάκις οί δυστυχεϊς ένόμ,-σαν
  νοικτΐ πάντΐ«
  Άλλά
  τοθ Γυμνασίου, οίτινες τυγχά-
  ΟΙ ΤΟΓΡΚΟΙ ΤΠΕΡΤΕ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ήφισμα των Ουλβιάδων. —
  "Η εντύπωσις έν «&ρώπη
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (διά Γ* '.β«^.ΐ4
  χαλοΐ
  τβ<: τοθ αίσθιίματος της ό; ε. Οί Ρίΐιμοί/οι πρός επιτυχίαν των σκοπών των, πλήν των ανωτέρω μ<τρων, Χβτ<.,,. γον χαί είς αλλο λυσιτελέστερον. Είς τ^ νά μορφώσωσιν έν Βιτωλίοις κβί μ η τ , ρ β ε Ρ ο » μ α ν ί δ α ς . Συνέστησαν λοιπον δκο ί «« «« *. & $ των ί«στ«χΜν τούτων Αγγλίας πυρετθ ' έλ διαταγαί τοθ 'νπουργείου ΛΟΝΔΙΝΟΝ (διάΚερκύρβς), 14 Νο¬ εμβριού.—Νέαι έπικουρίαι έτοιμάζονται νά αποσ^αλώσιν είς Τράνσβααλ. Τό υπουργείον των Στρατιωτικών διέ- ταξε την κινητοποίησιν οκτώ νέων ταγμά¬ των τής έθνοφρουράί. ο οργανισΙΠουΙιααοχοϊ ,· ' ■ -----1-----------7 Γ— · βποτροπαίων πλαναΐσθησιων. ^.»Α-, εΰτω έπτασίας τερατώδεις καί πολλάχΐς αί »·ί*υγαί των χαί α! ώρυγαί των έδέσποταν τ·0 πατάγου τή£ τρικυμίας. Μικρόν κατά μ - Υ - ο ί χ ο ,'ρ ο ."ί'Γο'Τχ'ορ;,^ Ι ϊί"^ 'π^θ" « ^ ·«« 5 βάν.τοι. τό δποίον π£ρ,λαμ6άνε, ήδη μέγβν Έ,Ά Ι Γ™ **«ε*Ρβν μαρτύριον τέντε ναυαγοί «ωχών κορασίων, τ,.φομΓνων έν άί,τώ ' 4?<Ιϊνιι"?ν Χβ1 « «·*«« '<>™* ^
  κα! έ_ν δ υ ο μ έ ν ω ν δ ω ρ ε ά ν.
  καί έπέδωσεν αύτφ
  . έκφράζει τάς τυμπαθείας
  τοθ τουρχιχοθ λαοθ Οπερ τί)ς Αγ¬
  γλίας καί τής «Ισί'ας |κ6[σεω<; το3 , Τό σώμα τού ϊππικοθ. — Άν· ξάρτητος ταξιαρχέα Είς τό χθεσινόν ημών φύλλον έδημοσι- εύσαμεν τό μέρος τοθ δργανισμοθ τοθ Δια δόχου, το αφορών τό σώμα τοθ πυροβολι- χοθ. Σήμερον είμεθα ε?; θέσιν νά μεταίώϊω μέν τό μέρος τό αφορών τό σώμα τοΰ ίππι κου. Πάντα τα χράτη πλήν τοθ (ππίχ' θ, ϊπερ μπράττει μετά τών λοιπών σωμάτων έν καιρώ πολέμου, έχουσι καί την ανεξάρτη¬ τον λ«γομένην Με^αρχίαν τοθ ίππιχοθ. *Β Μερβρχία αυτή, μεθ' ?ί; συμπράτ¬ τει καί πυροβολικόν, Ιγει ιιεγίστην απο¬ στολήν, διότι εκτελεί έκεΐνο τό δποίον ά- νεμένομεν νά'ίκτελίση κατά τόν τελευταίον πόλεμον δ στ όλος ημών. Είοβάλλει δηλα- δή είς τό εχθρικόν, καταστρίφει τος σιδη- ροδρ-μικο; γραμμάς, έμποδίζει την δοσίαν τοθ στρατοθ χτλ. Ό Διάδοχο; έκρινεν 8τι τό ημέτερον ίππιχον ςδτω θά εχρησιμοποιείτο καταλλη¬ λότερον. Καί διά τοθτο διά τοθ δργανισμοθ τού συνιστά τοιαύτην ανεξάρτητον ταξιαρχίαν. Ή ταξιαρχία αδτη θ' άπαρτίζεται έκ των τριών συνταγμά^ων τοθ Ιπκιχοθ, έκαστον θά ίχη εξ (λας, δηλαδή έκ 18 τα νοντο. Τγί σκστάσεΐ των ιατρών μετέβη εί; Βόλον, εκείθεν δ' επιβάς τ»θ αΠελοπος» απήλθε κατευθυνόμενος ενταύθα ο'/τωζ υπο¬ βληθή είς θεραπείαν, καίτοι ί,το πλέον άργά. Κατά τόν πλούν τα συμπτώμα^α τής της έπετάθησαν είς βαθμόν έπίοοβον, εδέησε δ' δπως τ^ διαταγι* τοθ πλοιάρχου δ άτυχής λυσσιίδηκτος δεθχί δι' άλυσσίδο< καί άπομονωθή είς ιδιαίτερον κοιτών». Εΐχε φθάσει ήδη το πλοϊον έξωθεν τής Στυλίδος ίτε δ άτκχής λυσσόδηκτος κατε¬ λήφθη &πό των τελευταίων συμπτωμάτων τής Φθβεροί; νόσον χαί μανιώδης ήρχισε νά δαγχάνη τα σίδηρα, τα ξύλα, την ίλυσσίν τού καί τέλος -α * τό προστυχόν. Τό θέαμα ήτο απείρως άλγεινόν. , "Ο άτυχής ώ,ιυόμε^ος φρικωδώς, συνέ- σπα τοΰ; μθς τ«υ, χατίβαλλεν δπερανθρώ πους δυνάμεις βπω; έλευθερωθή των σεών τού χαί εξηκολουθεί νά δαγχάνη 8τί εύρισκεν. Οί έιτιβάται χαταληφθέντες 6πό τ--- δέν έτόλμων νά πλησιάσωτιν άλλ' άπό μα χράν ίΐτάμενοι έβλεπον την ενώπιον των Αισσομένην φοβεράν «ίκό _ Τέλος πιρ! την νύκτα δ θάνατος επήλθε χαί δ άτυχής άνεπαύθη έκ των φρικτώ - πόνων. πρωίαν τον ε3ρον χουβαίΐαΐμένον Εφαίνετο ίτι εκοιμάτο. Είς την Χαλκίδα δ πλο'αρχος προσε εσεν ενα ιατρόν, δ δποίος έπιστ·πο(ηαι τόν θάνατόν τού καί δίέταξε τον ένταφΐα- σμόν τ·υ. Εκείθεν δ «Πέλ&ψ» άπέπλευσε κατευ¬ θυνόμενος είς Πειραια. των, ;Τ1 Ββν. «'8,·' 2 57 231,849 87 2.8,839 ϊϊ 13,010.65 Ι*··»* τή» 31 210,52ϊ.|Ι .. 48,248.31 2ί>8,80θΤ9
  31,939.66
  ποΛεμου μ.έ την παράχλίΤιν 2πως Ι ίν ίλω Ιλίν, έκ τής έφίππ·υ πυρςβολαρ-
  τοθτο σταλή είς την Βΐχιϋοίαν Ι χί"ς' % ίνος *?ί'ΪΟζ· οίιλαμοθ τοθ Μηχα-
  —. > ■;-— •--<'Ρ·»ΐ! —ις τα χοραΐια α&τά διδάσχεται *«»ί ή ρονμανική γλώισα χαί έμπνέεταΤδ',ά »»ρ(ω> μ,οων τό μίσος χατά τοθ Έλληνι-
  ομβθ,ως τ*0 μίνου έχθροθ τής Ρουμαν(βς |,
  Δίδονται ρουμανικά νανουρίσματα διά
  " ΡΡ*φη, δ'δβσκονται τα ρουαανΐκά «<»« «Ι ί«'ϋ«, οδτως ώ,τ. ίτα'ν ^ «^^ Π Λ ν™™ "° . »*'»λλην,σμοΟ χά! τβ ; σ,ν Ιν Β έ«Ι «δ(« πλήν 5λων τούτων καί ιδιαίτερον ΐ. ίνα κάμνη τάς αναφόράί των μαθη-ων χαί των προσερχομ,νων ,δτώ ω; Ρουμβνων χατο(«ων δωρεά* Τό δέ ημέτερον προξενείον 5<ι μόνον δικηγόρον δέν Ιγν, αλλ' ου γ, δ-ερμηνέα Φαντασβί,ΐε δέ σείς οί έλεύθεροι Έλ- λτ,νε, τή_ς Πλατείας τοθ Συντά-,ματος, δτι πρΗ μηνων το έλληΜχώτατον χωρίον Ν. Ρέτ,ον πσρεστάθη δ,' άναφορϊ. ηρΗ χήν βαυλγαρ,νήε έξαρχίον, Φ.ρού, Λ πλ«στ?ί ίκογρ.,1,, ώς1 πιθυμοθν ν« «ροσέλθη είς τοϋ« Βουλγάρου; καί την ,.ξαρχ(αν των, χα} δτι έν Βιτωλίοις δέν ,δρί—«„ εϋ,, ,Ι; Έλλην δ,κηγόρο; δι ν ανα>«6ί) δωρεάν Λ ι '"
  ότοίιίξτ) δτι ο
  πτώματα αυτών ΙρρΙ
  φθη-βν είς την θάλασσαν. Ο! έ'νδεχα επι ■
  ζώντες δέν συνήντησαν την «Κίλδιν» ή
  ιΓιιοσΙ τέσσαρας ώρας βραδύτερον. Καθ'
  !λον αυτόν τόν χρόνον Ιζψί* δι' ελα¬
  χίστων τροφίμων' οί ιω δέ ήσαν έξην-
  τλημένοι, ήμιθανείς. Τρείς έξ αυτών δέν
  είχον χ2ν την έτοιμότητα νά πιάσουν τα
  σ/ο-νΐά τα δτείχέρρίφθησαν πρός αυτοίι; καί
  έξηφανίσθησαν δπό τα κύματα.'
  ΐνέα άμερικανικά θωρηκτά.—
  Τό συμβούλιον τών δημοσίων ναυπηγήσεων
  έν Άμερΐκή παρήγγειλε τρία τεθωραχι-
  σμένα καταδρομ χά 13,5.00 τόννων έκαστον
  [ τρία Ετερα χαταδρομικά περίκοΐιδ,ΟΟΟ τόν¬
  νων !καστ·ν, έξ χανονΐοφόρους δι' άβαθή
  υδατα 1000 τόννων εκάστη χαί ες ετέρας
  κανονιοφόρ·υς τοθ α&τοθ τύπου άλλά μόνον
  800 τόννων.
  Βάσανοι κατά τήν άνάκριβιν.
  — Έν Μόξα τής Ουγγαρίας ■τέβααρίς δι-
  καϊτίκοΐ λειτουργοί έδιχάΐθησαν κατ' αυτά;
  ώς έφαρμόσαντε; βισάνους χατά 6 άνθρώ-
  πων 8πως έξζναγκάσουν αυτού; νά δμολο
  . ιί · —
  τοθτο σταλίί ϋζ τ*ν
  Οί διπλωματΐχοΐ χύχλι βεβαι-
  οδσιν δτι το ψήφίσμα 6-εΚνήθη υπό
  των έν τω Γιλδΐζ, —ρΑς ,ν σχοπλν
  νά έφελχύσν, ιήν εδνοιαν τή-ς Αγ¬
  γλίας πρός τήν Τουρκίαν.
  Η ΕΝ ΜΠΕΑΜΟΝ ΜΙΧΗ
  Διάταγμα οημοαιεύεταε σή¬
  μερον.—Ο όσον θά οΊαρκέ-
  σουν αί εργασίαι
  Είς το σημερινον φύλλον τής «Έοτ,με-
  ■; τή; Κυβιρνήσεως» δημοσιευε;αι, ώς
  επληροφορήθημεν, τό Δάταγμα διά τοθ δ-
  ποίου χα>είται ή Βουλή είς Ικταχτον Σύνο¬
  δον την 11 τοθ ίσταμένου μηνός.
  Αί εργασίαι τής Βουλής θά Ιξαχολου-
  χίας, έξ ενός έφίπου ουλαμοθ τοθ Μηχα- Ι θήσουν μέχρι των έορτών των Χριστουγέν
  νΐκοθ Καί έχ ίώθ «υΓωνιιΐίΓΐΜ -τηνΐίήηΛΜ Ι >ϋυ7%· Α^. », — ---«.. *.ί ..1 Ι—^-1-,Ο-γ;
  ΛΟΝΔΊΝΟΝΤ«~~-, „ ,
  "»·*·— ΑΙ εφημ|ρίδ«ς β«6αιοΙ1»ν δτι
  ελμϊν νίκηήλλαξε ήν Ι
  πραγμάτων έν Νατάλτ,, καθόσον ,
  των
  Έπίσης χβ
  τό
  μζτι ο( ίννία ούτοι ουστυχε!; δπε-
  βλήθηταν είς παντοία; βασάνους' έκρεμά
  σθηταν επί πολλάς ώ-ιας, εξυλοκοπήθησαν,
  Ισχον δπό τα πιλματα των ποδών αί)-ών
  τοθ ο
  .. προσβολή; έχ
  Καθ' & ανακοινοί
  τοθ Μποίλλερ είνε νά
  »αί προχωρών άπό
  την Βλεμφοντ,έϊν.
  τβν"υτρβ
  το
  Ρ
  ■—
  κων ανακοινοί τηλεγραφ, ,,,β σ,ρατηγοΟ
  Μέβο«λ δίδοντος λεπτομερείας ,ής |ν
  Μ«λμόν μάχτ,ς Τε9είς έπ'ι
  αιφνιδίως
  νιχοθ χαί έχ ίύο «υζωνιχών ταγμάτων.
  *Ο διοικητής τής ταξιβιρχίας.—■
  Τί βαθμόν θά φέρη
  Τήν ανεξάρτητον ταύτην ταξιαρχίαν θά
  διοιχη, ώ; χαί είς τα λοιπά Κράτη, δπο-
  στράτηγος.
  'Η θέσις ίμως τβθ δκοττρατήγευ δέν
  θά είνε γενιχή, ώ; μέχρι τοθδε, άλλά θά
  δίδεται είς άξιωματιχους τοθ ίππιχβθ.
  ΉΧχολή των έφέΠρων.—Τριε·
  τής θητεέα. — Ένιαύσια γ>-
  μνάβια. — 'Αναγραφή
  πιστώαεως
  'Ο δργανισμός τοθ Διαίόχου μερΐμνα
  έπίοη; καί περί τής Σχολής των Έφέδρων
  ίί ή χρησιμότη; κατεδείχθη κατά τόν τε-
  λε^ταίον πόλεμον, καθ' σν οί μαθηταί αυ¬
  τής έπετέλεσαν άπαραμίλλως τό καθή¬
  κον των.
  'Η μέριμνα 8μως αυτή επεβάλλετο καί
  ώς έκ τής ελλείψεως τών αξιωματικών,
  ήτις θά παρετηρείτο έν πολέμω, ο'τε διπλα-
  σιάζονται τα συντάγματα.
  Έν Γιρμανία τ6 σύστημα των έφέδρων
  ρμ τ ύστημα των έφέδρων
  ίζιωμαΐΐλών ίχει τιλειοποιηθη διότι Οπάρ-
  χτβσι χατκοχτγϊί εψιϊρϊτ. —---------'
  Δά
  «οιοι ιδιώται, οί δπ*ίοι νά καταβάλ'ουν
  λίρα^εί; τ6ν δικηγόρον χ. Τσιγκαραν
  πως αναλάβη την υπόθεσιν χαί φέρη
  τό έν - '
  μιρον ροΜΛγοτριχον Έννοείτε τί
  ΜΕτο; Άπο 5 λίρας έξαρταται ..,
  , ν Χ·/·*^ «ν*>< ("«δονιχοό ρίου Ι Καί ίπειτα Λγαίνουν .1 σοφο! τή; Ευρωπης να μί; άποδείξουν δτι τα .«.« σότερα χωρία τής Μακεδονίας είν, βΟϋλΡγβ. έν τέλει δτι ήΐαν ίνοχοι έγ- κλήματος ου ί(σαν εντελώς άθώοι. Οί ίνοχοι δικαστικοί λίΐτουργοί, ά'παλλα- ν καθηκδντων των, βαν ήϊη είς τεσσάρων έτών φυ· είς ρικα Ι Κβί ίπειτα βγαίνομεν ημείς μαρα να διεκδικήσωμεν την τών πατίρων μας Ι Το δέ τωλίων δέν 3. χοπής.Άλλά τό ψάριάπόΤόχε'φάλι καί τό προξενείον άπό τόν Πρόξ,νΟν Άλλά μή«ω; |χ€, Χβι ή ίχΐΤ πόλις χανένα καθηγητήν ή ίχανβν ιής τουρχικής διά νά σΗ« Χβί άναφοράς ; Τίποτε «ν δέ θρβϊύνονται ϊνεχ,ν αί,τών των αί- τίω, οί ,ντίπαλοι ημών ώ«ε κα! γνησωτέρους των έν Βιτωλίοις ως τού; κκ. Βαφ,,άϊην, Ζάλλην Ϊ^Γ^Ιηΐ ^^Χ-ν «ντρεπο μ«νους ν αλλαξουν „',-, ίθνιχί)ν α να μαθουν τα νέαν χαρα Τίνα μ·σα κροσώπους έχομεν ^Απέναντιδ* ίλων αυτών των ' ν' αντιτάξωμεν ημείς διαθέ«μ,ν; Τινάς άντι- ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΑΔΕΑΦΩΝ ΡΕΤΣΙΝΑ ΤΟ-ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΓ-ΤΟ Όλόκληρος ή συλλογή των χειμερινών κασμιρίων τοθ έργοβτασίου ΤΜΗΜΑ ΡΑΦΕΙΟΥ Διά τοΰς άγοράζοντα; υφάσματα τοθ έρ- γοστασίου μας κατηρτίταμεν άνωθεν τοθ χαταστήματός μα; τέλειον εργοστάσιον ρα- πτική; χαί άναλαμβάνομεν την ραφήν δλο- χλήρου ένδυμασίας διά δρ. 30. ΠαλτοΟ διά δραχ. 25. Πανταλονίου διά δραχ. 5. ΤΜΗΓτϊΑ ΕΤΟΙΜΑΝ ΕΝΔΓΜΑΤίΙΝ Ενδυμασίαι δλομάλλινοι άπό δραχ. 40 60. ΐϊαλτά ίλομάλλινα άπό δρ. 35 μέχρι 50. Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τοί; χ. κ. φοιτη- ταίς καί έν γένει τοίς κ.κ. σπουδασταίς τό τητ,ΐί/χ ^ν έτοίμων ένδυμάτων μας. Οίκονομί'α 1ΟΟ ο(ο ΜΕΓΑ ΑΝΘΟΠΟΑΕΙΟΝ οί κατελθίντες «έ «(ς συνεκρότησαν λοσσώϊη μάχην, ν „-—,. γος Μέθ,υελ έπωφ.λη9.ίς τούτο» κατέλα¬ βεν άπαντα τα δψώματα τοθ Μπ.ϊ^όν. Η νίκη αδ:η των άγγλων .!ν« -λή ρη« Ηχμα>ω:!σαν καί εφόνευσαν πυλυα-
  ρΐθμους μπόερς.
  Οί άγγλοι συνέλαβον πολΒαρίθμους ίπ¬
  που; καίκτήνη καί κατέστρ,ψ«ί πολλά
  ^ρομαχιχά. Αί απώλειαι τώΓίγγλων
  συμποσ.Οντ.ι είς τρείς άξ,ωματ,κουΓ ν«-
  κρους, 21 τρα,μ,τία;, 55 στοατ-,ώτα; ν.·
  IV
  ί τΡ«»μ«τί«« καί 21 είνε άφαν-
  τοι. Μιταξυ των πληγωθέντων συγκαταλέ·
  γ«ται κα! δ στρατηγός Φοδ«ρΤτ6νες.
  Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
  ΤΟΤ ΠΙΕΓΕΡΜΑΡΙΜΟΙΡΓ
  Ήτόλμη τού -ουμ«έρ.-»Ε-
  εμβρίου.-Αγγέλλεται έξ
  Διά τοθ οργανισμόν λοίπον τοθ Διαδό-
  χου ή Σχολή των Έφέδρων βυγχωνεύεται
  μετά τής τών Ευελπίίων, ή δέ έν αυτή
  φοίτησις δρίζετβΐ τριετής.
  Έπειδή ς'μως εί ίφεϊροι άξίωματιχοι άφ-
  υπηρετοθντες θά λησμονώσιν ίσα έμαθον έν
  τί) —χολη, διά τοθ «ργανισμου τοθ Δ;αδό--
  χο» δρ'.ζεται, ίτι πάντες οί μέχρι τοθ δρίβυ
  τής έφεδρε(α< ίφεδροι άξιωματικοΐ, θά χα- λώνται άπαξ τβθ Ιτου; επί τεσσαράχοντα Ημέρας πρός εκτέλεσιν γυμνασ'ων. Κατά τό χρονικόν τουτο διάσττμα θά λαμβάνωσι πλήρη τον μισθόν άξ'ωματικ»0, πρός τουτο δ' ά«αγρά<ρε;αι έν τώ οργανι- σμώ πίστωσις 160 χιλ δρ. ετησίως. Ούτω θά καταστή" δνατον, ώττε, έν καιρώ πολέμου, ν' άναπληρώνταΐ τα Χ·νά τών μονίμων κατωτέρων αξιωματικών διά «ών έφίδρων. τα δψωματα τοθ ποταμοθ Μέο'·1 άλλ κρούσθησαν δπό των "Αγγλων Οΐ;θλλ»βοΙ τής Νίτάλης Λ μετα των Μπόερς. ' Ο ΠΡΟΞΕΝ1ΚΟ2 ΝΟΜΟΣ απε- ιΐαν ,. Ι φυτατ. ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΓ, κάτωβ,ν Βαρι,τέ τα ωραιοτέρα άνθη χαί αγγέλλει, ίτι έξ αρχί}ς ι ί μου μέχρι σήμερον οί Τρανσίαα"·» ^1 90 νεκρου; κα! 200 τραυματίας. "' Είδήσεις έκ Βρυξελλών ίτΐ δ Ζουμπίρ μετά 7,000 Λ.....^ στενώς την Πιετερμαρισμποϋργ, έμπο- —- φύλλ'ω. ·». · ---»;—— "*" '·β»**6 κ,βΛ- ι ται μετά παριδ λιτεχνικωτατα, ω; καί βτέφανοι κηδ.,ών. τόλμης. Ρ Ολα τ ανωτέρω πωλοΰνται είς τιμάς Ι _ ______. «*τ«κτως ευθηνά;. | ΤΑ ΕΝ ΕΣΤΚΟΥΡΤ καί ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΓΑΣ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝίΚΗΣ ΧΒΡ10ΙΗΖ0Τ -.»ννΛ«ν, κκριοε- στατος καί καλλιτεχνικώτατος, δ μ6νο.Ι έν- κεχριμέν3ς επί πενταετίαν δπο Τί£ έλληνικής Κυβερνήσεως καί δποχρ,ωτιχόΐ «Ρ^ί ΧΡή'" των μαθητών δλων τ" λείων τής Ελλάδος, δημοσίων, τηρήτων <αί ίδιωτΐχών. Εξεδόθη ά.ϊτι χαί πωλεϊταΐ έν τοίς έν Αθήναις Βιίλιεμποριχοί; Καταστασιν 'Α- ποστολοποίλου — Έπίση; πωλείται έν αί» τοίς μικρός Χάρτης της Ελλά¬ δος κατά τήν νέαν διοικητΐχήν διαίρεσιν τού Κράτους πρός χρήσιν των κατωτέρων ταξεων των δημοτιχών σχολείων. Ό δέ μέ¬ γας της Ευρώηης, δ μό/ος έπίσης εγκεκριμένου επ. Λ·ντ«·τί·ν,«ερατοΟ ΪΔΩΡΛΟΓΤΡΑΚΙΟΓ ('Λλάνθαβτον κχτά τής ψκμ- μιάαεως, λιθ&άββως, βτομα χικών) Κομίζω χά·" εκάστην έκ τής κεντρικάς ·ί« την επί της δδοθ Σταδίο» 36 ι ά ά — Αι έκθέββις των έπιθεω ρητών Συνήλθον χθές εί; συνεδρίασιν έν *ώ δπουργείφ τών Εξωτερικών ο! ίποτελοθν- τε; την Επιτροπήν πρός αναθεώρησιν τοθ πρβξενιχοθ νομόν χαί σύνταξιν τοθ χαταλ- λήλοιι νομοϊχιδ-.ου τό δποϊίν θά δποδληθή κατα την παροθσαν Σύνοδον τής Βουλή;. Ή Έπιτροπή κατέ;εινε χθές εί; την μελέτην των ίχθέ,σεων των χ. χ Γεννάδη, Φ;λωνο;, Αντωνοπούλου χλ.π.,' ςϊτΐνε; έπεθεώρησαν τα διάφορα προξενεία καί έξέ· •εραν γνώμην περί αυτών καί ιδίως τής μεταβολής άμίαθων τινών προξενείων είς Ιμμισθα. τραγΙοΓβΤνατοσ —2ΝΤΟΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ "Ενας λυσσόδηκτος.-ΐΐώβ άπεβίωσε.- -*·----'-» ήχη* μου. Αποστολίδης έχ Αουτρατκίοι* •Αφίχθησαν αι αναμε- νόμεναι θερμάβτραι λάμ« ηαι καΐ διάφορα ειδή οί· κκχκής χρήβεως ίν τώ κα- τ«·τή Κ. ΧΟΤΤΟΠΟΤΑΟΥ Ή γενομένη ^#___^^ βαν αί βυγκοινωνίαι.—Γ'Ίη* νποχώρηβςς άδυνατος ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ϊιάΚ.ρκύρας)14Ν)6ρ(,υ Ο Αγγλο; στρατηγός Χ.λϊάρ επ, έξοδβν έκ τής Έστκςυρτ, καθ' *, λούθη» λυσσώδης μάχη. Οί Μ*ο^ «„. κρουϊβν βυτόν Χ«1 τον στρατηγόν Φρ,ντζ έπ(χειροθ««; κατασκόπευσιν " " απέναντι τής Έστκούρτ- τάλ?ν'Δ!ίΐίςΜ"°°λλΐΡ άπί5λθιν «!« Ν«- «λην. Διέταξε τ«ς στρατιωτικάς αρχάς νά απαγορευ-ωσι τή^ άποχάλϋψ.ν τώ, Λ*! σεων τοθ στρβτοθ η σεων τοθ στρατοθ. 'Η σιδηρο χοΐνωνία μετά λεπτομέρειαι Επί τβθ καταπλεύσαντος είς τον λι¬ μένα τοθ ΤΙβφαιώς ατμοπλοίου δ «Πέλοψ» χβϊά τόν διάχλουν έκ Βόλου συνέδη «!; τραγικό; θάνατος δπο τάς άχολούθους πε- ρισ:άίτεΐς· Μεταξΰ των έπίβατών ήτο χαί εί; στρβ- τιώϊης τοθ πεζικοθ, το3 δποίευ δέν εγνώ¬ σθη τό δνομ* καί δ δπ&Ι*; ήρχετο είς τάς Αθήνας δτως οποβληθη είς θεραπείαν έν τώ ένταθθα Λικτσιατρείφ τοθ κ. Παμπούκη «α»6τι εΐχε δηχθή είς δ.άρορα μ<ρη τοβ σω. ματδς τού δπό λυο-σώση; άλώπεκος. Ό στρατΐώτης οδ;ος κατήγετο έχ Δο- μβχοθ, την Ιην δέ Όχτωβρίου κατετάχθη ως κληρωτός είς τόν στρατδν. Τρείς ημέ¬ ρας πρό τής κατατάξεώ; τοι>, «τοι τίΐν 27
  Ι Σβπτιμβρίον), έ?ήχθη
  „ , >. *Ο Ζουμπέρ έχδιώχει
  θεν τάς άγγλίχάς π,:ωτοφυλαχάς. ΟΙ "Αγ¬
  γλοι τής Λτίδυσμιθ προτχληθέντες χατε*
  πειγόντως νά σονδράμωσι τοΰς έν Έΐτχουρτ
  απεπειράθησαν νά έξέλθω;ι νύκτωρ έκ Λϊί-
  δυΐμιθ. 'Απεχρούΐθηαταν ίμω; δπό των
  Μπόερς.
  Κ«τ« τα
  ; , ίτοι την 27
  δπ6 λυσσώ-ς άλώ
  φάρμαχα, είς τα δποία περιορισθείς 9έν
  κατέφυγεν είς την επιστήμην.
  Έκτοτε κατετάχθη είς τόν στρατόν καί
  παρέμεινεν έν Λαρίση είς τό αυτόθι σύν-
  ταγμα, δπότε μετά 42 ημέρας, άφ'ί; έϊή-
  υΘμ. ί}ρχιβα* νά έκθηλοΟντ«( τα -
  νων,δτεΌά διακοποθν διά νά έπαναληφθοθν
  περί τα μέσα Ίανίυαρίβυ. Κατά τό μ-ίχρι
  τών έορτών διάστχμα θά ψηφισθή δ πρβϋπο
  λογισμός τοθ κράτευς καί τίνα συναφή προ;
  ούτον νομοσχέδιβ, μετά δέ τήν επανάληψιν
  τών εργασιών ή Βουλή θά έπιλη»θ9) τής συ¬
  ζητήσεως τώ« άλ)ων νομοθετικόν μέτρων
  τής Κυβερνήσεως.
  Σχετικώς πρός τό ζήτημα τής επανα¬
  λήψεως τών εργασιών τής Βουλής ελέγετο
  χθέ;, ότι ή Κυβέρνησις απεφάσισεν Γνα άνα
  6ά»τ) διά την τακτικήν Σύνοδον τοθ προσε·
  χοθς Νβεμβρίβυ την ψήφισιν τών μετα<·ρυθ μυτΐκώντης μέτρω", άρΛουμίνη έν τώ πά ρόντι είς την ψ^φΐσι* τοθ πριϋπολογισμοθ. Β Χ8ΕΣΙΝΕ ΕΟΡΤΗ ΤΟΪ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΓ ««ΜΜΜΜνεεα—,'Γ Γ· έγκατάβτασις τών νέων άρ >.— Ό λόγος τοϋ μ. *Αρ-
  γυροπούλου
  Χθές την 10 π. μ. εγένετο έν τή με-
  . νάλιι αίθβώ«η χοθ Πβνεπιστημίοιι ή τελ»τή
  τή; εγκαταστάσεως τών νέων 'Ακαδημαΐ-
  χών άρχών.
  Βίς τήν τελετήν παρίσταντο οί επί των
  Στρατιωτικών, Παιδείας καί Δικαιοσύνης
  δπουργοί κκ. Κουμουνδοθρος, Ευτβξία; καί
  Καραπαυλος, δ δήμαρχο; 'Αθηναίων κ.
  Καλλιφρονα;, οί καθηγηταί τών Ιίιβγδρΐύν
  Σχολών, πολλοί λόγιοι καί πλήθο; φοι-
  τητών.
  Το ωραίον φίλον άντεπροσωπεύετο έ-
  κβρκώς.
  Ό τ<ω; πρύτανις κ. 'Αργιιροπουλος άνελθώ' άμέσως είς τό βήμα ήρχισε την λογοδοσίαν τού. Πόσοι φοιτηταΐ ένεγράφηβαν. — Ό πρίγκηψ Ανδρέας Έν άρχη δ κ. Πρύτανις ωμίλησε περί τών νίω' χατά τό λήξαν {τος έγγραφέντων βοιτηιών, οίτινες κατά μέν τό ά. εξάμηνον ανήλθον είς 669, χατά δέ το β' είς 1Χ χαί τών άνανεωσάντων τα εΐσιτήριά των οίτινες άνήλθον εί; 2)84 χατά το ά χαί 2750 κατά τό β' εξάμηνον. Έκ τούτων σκτακόσιοι ή:·ι 140 πλέον ή πέρυσιν ήσαν έκ τοθ έξωτερικοθ. Έκ τώ» έγγραφέντων καί άνανεωβάντων κατ' αναλογίαν χαί τα δύο έξάμηνα 60 άνήκον είς τήν θίθλογι- κήν σχολήν, 1490 είς την νεμικήν, 860 είς τήνίατρικήν,290 είς τήνφιλοσοφικήν καί 125 είς τό φαρμαχευτικόν σχολείον. Μεταξυ των φοιτησάντων είς τό Πανε- πΐσ:ήμιον καταλιγεται κα1 δ πρίγκηψ Αν¬ δρέας άχροασόείς τής ίΠειραματικής διδα- σχαλίας τοθ μαθήματος τής Φυσικής. Οοίοι «ποβήλθον είς έξετάοεις —Οί εσχάτως διβάκτορες καί προλύται Έκ των φοιτητών των άποπερατωτάν- των τάς σπουδάς των 876 προσήλθον είς έξετάσεις. Έκ τούτων έν μέν τη θεολογι- κη σχολίξ άνεδείχθησαν προλύται 4 καί τε- λειοδίδακτοι 2, έν τή Νομικ1}) διδάκτβρες 232 καί προλύται 56, έν τ^ Ίιτρικτ] δι- δάκτορες 244 χαί 197 έλαβον την άδιιαν τοθ μετέρχεσθαι τόν ιατρόν, έν δέ τη Φιλο- σοφικη τοθ μέν φιλολογικοΰ τμήματος διδά- κτορε;28 καί προλύται 13,τοθ μαθηματικοθ διδάκτορεςΐθκαί προλύται 4,τοί δέ «υσιχοθ διδίχτορες 11, τέλος δέ έλαβον τό πτυχίον τοθ φαρμαχοποιοθ 52. 'Απερρίφθησαν δ' έν συνόλω έχ τών προσελθόντων 35. Αί «εάθηγητικαΐ μεταβολαί— Οί άποθανόντες —€ Ι νέοι καθηγηταί Έχ των χαθηγητών έπτά είτε έκίτιμοι είτε έν ένεργεία απίθανον. Ό Κωνστ. Δη· λιγιάννης, δ Κωνστ. Βουΐσάχης χαί δ Άντ. Ζΐννης τής Ίατρ>χής. Ό Σϊίφανος Κου-
  μζνούδης, δ Αθαν. Ροκϊσόπουλος κ α! δ
  Δημ. Σεμιτέλος τής Φιλθϊβ-ιχης χαί δ Κ·
  Ν. Κωστή; τής Νο,ιιχής.
  Διωρίσθησαν δέ νέοι καθηγηταί τ|| προ·
  τάσει των οίκείων σχολών δ χ. Ίγν. Μο
  βχάχης έν τ^) ΘιΛογικβ, ο! χκ. Ε. Καλ-
  λιοντζής καί Γ. Σ*λαίίΟνος έν τη Ίατρι-
  κ$ καί οί κκ. Γρ. Βιρναρδάχης κο,ί Δημ.
  Ζαγγογιάννης έν τβ Φιλοσοφική.
  Τα ίδρύματα καί οί οιαγωνι-
  βμοί
  Είτα δ χ. *Δργυρόπει.λος ωμίλησε περί ι
  των τελεοβέντωνδιαγωνισμών χατά το λήξβν Ι
  |τ«ς *«ί τώ» τ<«τ έχ.«-τημ·τ<χ«ν Ιίρΐτμ*·- | άτινα χατώβθωΐε νε'ίδρνΐωνιν επί α είας τού. βιαχείρισπ; της ._„., τοθ Πανεηιβτημίου χ«τ1 την διαχείρισιν τής πιβιουβί», η3 Πανεπιστημίου Ιχουτΐν ' ' πρ'ϋιτολογισβι'ντβ δρ. ε βιβαιιοθέντα >
  » ε'ισπρβχίενϊβ »
  > άπομείναντα ιΐσίπρ. »
  ών μέγιστον μέ*·( ε'ισεπεάχθη
  Αύγούστου
  Έξοοα ιτροϋΐτολογκτβέντα δέ.
  ΙΙιβτώνκ* δοβε(σ«ι >
  Τ« όλον δρ"
  Έδαπ«νή«ησβν >
  "Ητοι έδαπανήθησαιν επί Χ
  λαττον δρ.
  *1·ηέρ των «εβόντων —:
  νητική προσλαλιά
  Έν τέλει δ κ Άργυρόπουλος
  περί τής ψηφΐιθείίης δπο τής^
  κης Συγχλήτου ανεγέρσεως ό
  στήλης είς τους πεσόντας κατά τόν „„„,
  μόν τροφίμους τοϋ Έθνιχοΰ Πανεπυτηιιίο».
  'Η συγκινητική αυτή περίοδος τού
  γθΐ) τού ίχει ευτω'
  «Δέν έγενόμιθ* δ' έπιλήσμονις χαί
  τήν μνήμην των μββητώ» έχείνιον ο"
  μαρτιιρικώς
  Πατείδος*
  Κ«1 ή μ.
  πβρελβόντος Ιτους έψήβσεν
  Προπυλαίοις το3 Πανεπιστημίου
  άναθηματιχή στήλη γεραίρουσαι τήν
  αυτών, ημείς δέ έκτελοΰντΐί τήν ι....τ,^ι,
  αυτής ε'φροντι'σαμεν διά πϊντό< τρόιτου οΊτη( πςρισυλλίξωμιν τί δνόματκ τ<3ν χ»τ4 τ4>
  τελευταίον πόλεμον πεσόντων τρο·ίμ»ν τ^
  Πβνεπιστημίοι».
  Τό ϊργον δυστυχω* απήντησε κολλΐς ίυ,.
  κβλίχ< ιτερΐ τήν σονιγωγήν άσφχλώ* πληρβ. φοριών χαί δια τοθτο οίν εγένετο δυνβτί» {. πως ή στήλη ίδρυβγι επί τής ίμής Πρυη- νείας. Ού/ ήττον μέχρι τής λήζε»; τοϋ ίχ». δημβνκοθ ϊτους εξηκριβώΐβ,Μν τέ ονί(ΐβτ« αυτών άνερχομένων είς 24. 'Η Άχαδημαίχή νεοτη< πρέπει ν* νεύετβι ίτι εκ των χολπων <·■'■<·«' ξ'*ν είκοσι τίσσαρες γεννβ-Γοι, αίμα α&τών έχλέϊσαν τα πιοία τών μάχω Παεαοίδω ταυτα είς τόν σεβασμόν τώ ρο'ντων. Άκούσατέ τκ' Σωχράτης Ά,γ:λόπ υλοί, Χρήιτος *Α· ·τ«ρίου, Δικ»Γο< Γι«τρ«κος, Άντ. Γρηγορά- κη«, Δημ. Δάμτσις, Π. Δ:α*ουμάχη() Κ. Εμμανουήλ, Γ. Ζΐρβουλάκοί, Π. Ζώη<. Τ. Ήλιόπουλοί, 'Αρ Κατσελίδης, Δ. Κοχχινβί, Ιω. Κορωναίος, Δ. Κοσμόπουλθ(, Ί«·. Κρη- τιχόί, Γ. Μιταυτσήί, Ιωάν. ΠαναγιωϊθΊιοκ- λο<, Σ ΠαπαΙωΊνον», Αλεξ Πιττ*νιχι:λ4. πουλοε, Δημ. Π«ρ»βκε»όπο«λος, 'Ηρ. Πΐε· πα·ί*«, Δημ. Πβτσούρηί, Π. Σκι«δϊ«, Χρ. Τσουσοπουλος. Ό λόγος τοθ χ- Κραββά. — 'ΙΙ κωδικοποίησις τοθ Αστικόν ρ) αυτής «πή»· "οΐτινες μί ,ί » μΐς, τών πι· Παταγώδη χειροχροτήμιατα εκάλυψαν τβί>ς λόγους τοθ χ. 'Αργυροπούλου, μεθ' 3
  άνέρχεται είς τ6 βήμα δ νυν Πράτανις χ.
  Κρασσίς, δατις είχεν ώ; θέμα την χωδιχε-
  ποίησιν των νόμων τή; Πολιτειαι, τήν ο¬
  ποίαν θεωρεί ώς πρόοδον τοΰ νεωτέρου πο-
  λιτιςμιθ.
  Έν τη δμιλία τού δ χ. Κρασ;α; έμνη-
  μόνευσε τον'Ιβυστινιανον καί τον Μέγαν Ν*·
  πολέοντα, οί δκοΐει πρώτοι ίθεσαν τάς βά·
  σεις τής χωδικοποιήτεω; των νόμων.
  Συνέστησε δέ βπως ή Κυίίρνη;ις άχο·
  λουθήση το σύστημα τής ΓερμανΙβς, τό 4·
  ποίον θεωριΐται έχ των τελειοτέρων.
  Περαίνων την αγόρευσίν τού προέτριψι
  τόν παρόντα υπουργόν τής Δικαιβσύνης, ό¬
  πως συβτήττ) πολυμελή Επιτροπήν έκ ϊι·
  δθΓ.ιμασμένων νομομαθών, οί δποία ν' ά-
  πασχοληθβθν διά τήν χωδιχοποίησΐγ τίιν
  νόμων. Ή τελετή έληξεν ολίγον προ *<){ μεσημβρίας. πΕύρίσχιται είς υφεβιν.—*Άραις καθάραβων κατά τό τρέχον δεκαήμερον έςα- Ο ή έπιχρατοϋσα ήίη υρεσις τί); πανώλου; έν Άλιξανϊριία καί Άλγερ'α αί χαθάρσεις αί έπιδεβλημίναι είς τας ες Αιγυπτου καί 'Αλγερίας προελεύσεΐς θ'άρ· θώσιν εντελώς. Έπίση; θέλει άρθή καί ήίατρικήίπίσχι· ψις, ή έπιοιβλημένη είς τάς εξ Δϋ;τρο· ουγγαρίας προελεύσεις. η κατασταΙϊΓτηΤανατολησ .-. -] *ρίβ«ς ·>ν Τουρκία.
  Ό Φουρνιέ είς την Βηρυτ·
  τόν. — *Ο διορ*.αμ.ός
  Τα άκόλουθα άξια πολλή; πρ&σοχής
  έπιστέλλει είς την «Εφημερίδα της Κολω¬
  νίας· δ έν Κωνσταντινουπόλεΐ άνταποκρι-
  τής αυτής.
  «Έπειδή τα έν τ^| Ν·τίφ 'Αφρικϊι σκμ-
  βαίνοντα άηέστρεψαν άπό τή; Άνατ·λή(
  τήν πρβϊοχήν τοθ χδυμου χαί ή διπλωμΐτΐα
  στρέφει τό ενδιαφέρον τη; προ; ά-
  λας ήπε!ρους, ύπάρχιι ελπίς ότι θά επι·
  κρατήΐτη έν τω Όσμανιχφ κράτει ήσυχίαι
  επί Ικανόν χρόνον, οΐιχ τ);τον δμω; ή π«-
  ροΰσα χατά;τασις δέν άρκεϊ δπως θί~
  φραγμόν εί« τάς φαντασιώδεις Οποθέΐει; χαί
  είχασίας τών περί την πολιτικήν ασχολου¬
  μένων. Διηγοθνται παντός «Ιϊους ίστορίας
  εχούσας ώς επί τό πλιΐστον εν μόνβν /ά-
  θος, 2κ βασ'.ζονταΐ επί κλονουμε·»ω; βά-
  σεων. Τοιαύτη «Ι ν ε φυσιχώ τω λόγ<,) ή περί άλλαγής ίν τή μεγάλη βεζυρία φήμη, ήτιςλαμβάνει ίψιν μείζονος ή άλλοτε πι- θανότητος ώς έχ τής προβεδηκυίας ήλιχία; τοθ Χαλήλ Ριφαάτ πασσά καί τοΰ ι{«^χικού «υγκλονισμοθ δ^ προυξίνησεν αυτφ ή δο· λοφόνησις τοθ υίοθ τού. Ότι δ μέγας βεζύρη; έπιθυμιΐ ν' άπο- ϊθξ, ·'ν« ?»σικόν, άλλ' ή έπανειλημμέ- νω; εκδηλωθείσα δπ' αυτού έττιθυμία πρός τοθΐο δέν είσηκούσθη. Άλλως τε ή αλ- λοτγή έν τή Μεγάλη Βεζυρία ο&δε,λίαν ση- μαίνει μεταβολήν των κυβερνητικήν άρχών, ώς^έν προτέ(ΐο·.ς χρόνοις. Έ;έραν 6λην πρός μυθοπλαστίας παρέ¬ σχεν ή προαγγελθείσα επίσκεψις τοθ διοι- κοθντος τον γαλλικόν στόλον τής Μισο- γείου, τοθ ναυάρχου Φουρνιέ, δστις δμως δέν ί|λθεν ένταθθα, άλλ' Ιπλευσεν είς Βη· ρυττόν. ΉιΕδησι; περί τής μελλούσης άοί- ξεως τοθ Φουρνιέ είς Κωνσταντι,ούπίλιν έ· γέννησε τήν φήμην, ίτι κ»ί ή Ρωσία απε¬ φάσισε συγχρόνως νά πέμψ|] ενταύθα τόν νέον της ναύαρχον δπως δμοθ μετά τοθ Γάλλου συναδέλφου παρουσιασθή ενώπιον τοθ Σουλτάν^» καί ο'π εύθό; άνεκβίνωσε ττ} Πώλ7) δ "Δγγλος πρεσβευτής, δτι καί 4 "Αγγλος νάύαρχος θά Ιλ·η. "το κλτ}9·ς ναυάρχων έρχομένω* 1δ(«ν πλοίων τ»ν δια **!
  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
  Σελήνη 22 ημερών
  προυξένησ, φυσικώ τ$ λ6γω
  ν ,κ.νην δυσαρεστηή
  την
  αν
  Μχρις ο3
  _ . _. έκ των βορείων με-
  'ης Μείογείοο. "Ηδη δέ λέγ.ται δτ«
  «ιεουβιν έλεκθερώτερον β! ίν τοΓς »ν£»-
  χαίροντες και επί τγ) έξοιχονομήσει
  έδαπανώντο κατ'
  Ι των
  τους
  ΠΕΝΝΙΕΣ
  τέλους χάΐι ήρχισε νά γίνιτβι
  χ« 8ια χά ~τ·χά ζωβ.
  = Τα δποΤα άνευ προστάτου περιέρχβν -
  ταΐ είς τάς χ·Τρβς τοθ τοχόντος χβί ΐδέ-
  ρονται ανηλε
  ης
  = Χιλιάκΐς Ικαστος έξ ημών θά παρέ-
  τείς τβ«σχην&ς αυτάς.
  Τ
  είς
  Κ"Ρ«η>»εν,
  νβυ
  άτινα θά .δίδοντο είς
  α°
  χς
  Ευχαρίστως τουναντίον ίϊίθη
  π*ρά-.ημον
  τβ
  ,, αΓρων μίαν τουλάχιστον
  των δ.ηνεκων π»ρα*όνων τώ, Σέρβ
  λί , ΠΒλ
  «ης αυτάς.
  λ — Τοθ άγρίου δηλονότι ξυλοχοπήματος
  των Ιχπιιν έζευγμένων είς κάρρον ή 6ου μητρο*ολ(του.
  υ παρ-α τη αί>Λή τοθ Σουλτάνου Σίρ-
  63; κί·.6ευτής κατεδαλεν άνεκδιηγήίους
  προσπαθεία; 8-»ς πείστ, τή; Πύλν νά έξ·
  ««ητη πίεσιν επί τοθ Πατριαρχείου, δ δέ
  ρ«ιλ»υ; Ά'λίξΛνϊρο; εδοκίμασεν αυτο¬
  προσώπως τω 1894 νά θέση τό ποθούμενον
  κέρας είς την υπόϋεσ:ν ταύτην κατά τίνα έν
  Κω%σ{αντινουπ6λει έπίσκεψ.ν. "Ιΐ»ς ε!;
  την απόφασιν ταύτην ώθησε τον Πατριάρ
  χην καί τή» Ί.ράν Σύνοδον ή έπιθυμία
  τοθ-να^έχωσι τους Σίρδους ώ; στήριγμα έν
  τω αχωνι τώ σιεξαγομέ'ψ *ατά τή; άεικι-
  νήτοο κ«! δ^αστηρΐωτάτης -ροκαγάνδας τών
  εχιυματΐκών Βουλγάρου.
  , Μέχρι τοΐδεδεν ηδυνήθη το Φανάρίον
  να έννοή- δτι διά τής άποτόμου άποκρού-
  σεως π2σης σερβιχής άξιώσεως προάγεταΐ
  ή θρησκευτική διάσπασις των ορθίδδξων
  ραγ.άδ*»/, διότι <1 Σε>6οι δύνανται νά μ<μη- ι>ωσι τό πβραδειγμα τών Βουλγάρων ""καί
  ν αποσπασθώσιν άπό τοθ Έλληνικοθ Πά-
  τριαρχείου.
  Ό νεώτατος διά τοθ λογου κβί τή;
  γραφΐδος οπεομαχος τοθ όρθοδέξου Έλλη
  >ισμς.ΰ *ρό ολίγων ίτι μην ών Ισχυρίζετο δ;ι
  δ διορισμ ς τςθ ΦΐρμΐΛΐανοΟ ώ; Μητροπο '
  λίτου Σκοΐϊίων είνε άσυμβΐβαστος προ; τα
  συμφέροντα τοβ ΈλληνισμοΟ, νΟν δέ δ δίθ-
  ρισμ^ εγένετο δπερ δηλοί δτι ή άδιάλλα'
  κτος β.υ;η -ολΐτική 8έν είνε δυναίή επ! μα
  >ρόν.»
  απγοηκη'υ™υ1Γτυρι{αβο
  Διά διαταγή; τοθ υπουργου" των Στρα«
  τιωτικών άνασυνι~ατ·αι ή έν Τυρνάβω άπο-
  6ή*η δλικοθ πολέμου. Ή άποθήκη αυτή
  •ά έξαρτδται έκ τή; έν Λ*μ(α γενικής άπο
  ίήκης. τή; δπο(ας θ' άποτε/η παράρτημα.
  ΑΠΟΣΤΟΛΗΓΪΘΑΗΤΟΙ
  ΕΙΣ ΤΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΚΘΕΣΙΝ
  Τί απεφάσισεν ό — θνικός Γυ·
  μναβτιχός _ύλλογος
  Το Συμβούλιον τοΰ Έθνικο5 Γυμναστι-
  κου Σύλλογον απεφάσισεν ίνα προκηρύξτ]
  αγώνας πανελληνίους, αποστείλη ίέ είς την
  Παγκόσμιον "Εκθεσιν έκε(νους έκ των δια-
  γ»*νισ(>τ(οομέ ών, αΐτινες ήίελον άαδειχΌή
  νικηταί
  Ή απόφασις αυτή τοθ ΈθνικοΟ Συλλό-
  γου θα πραγματοποιηθή μόνον εάν δέν ή -
  θελε λάβκ την κατάλληλον φροντίδα πρός
  άϋλητών είς την Παγκόσμιον
  Έπιτροΐϊή τώνΌλομπιακών 'Α-
  — Ή συσταΐα λοιττόν έταιρ'α τής προσ-
  τασίας τών ζώ»ν έκαμε προχθές την πρώ¬
  την συνεδρίαν.
  — Κατά την συνεδρίασιν ΓοΛτήν σβνεζη
  τήθησαν πλειΐτ* ζητήματα αφορώντα τό
  καταστατικόν τής Έταΐίίϊς.
  — Ό σκοπός τ*); Έταιρία; θά επιτύχη
  διότι α&τη άποτελεΐται άπό τα έκλεκτότερα
  μέλη τής κοινωνία; μας
  — ΌΧβς δ κόσμ·ς ήϊθάνθη δμελογου-
  μέν«ς ανακούφισιν μεγάλην επί τη" συστά-
  βΐι ·ής έτοίΐρείας αυτής.
  = Πρέπει δέ νά την βοηθήση καί ή
  Κυβέρνησις και δ Τύπος.
  = 'Αλλ' Γσ»ς έρ«τήσετε'
  = Είς χώραν Ινθα δέν εύρον άκόμη
  προστασίαν οί άνθρωποι, εί.ε δυνατόν νά
  εύρουν τα ζώϊ ;
  —: "Απάντησις*
  = Είνε γνωστόν δτι *ι άνθρωποι ή-
  ξεόρ-ιυν νά «δρίσκουν μίνοι τους τό δίκαιον.
  = Μονομαχοΐν, δέρνουν, σκοτόνουν.
  = Κα! μάλιστα είς την 'Ελλάδα.
  = Έκτός τής μονομαχ'ας ϊμ»ς.
  — "Ωίτ« τώρα έχομεν καί Κάτ» Βου¬
  λήν.
  —: Δηλαδή καί Κάτω Γερουσίαν.
  = "Η δπίία συνεδριάζει είς τό κάτω
  κατενεΐβν τβθ Ζαχα,οάτου
  = Είς τό τής Πλοτείας τή; Όμονβία;.
  = *Η Κάτ« Βουλή δέν έξέλεξεν άκ6μη
  τβν πρό»δρόν τη;.
  — Την θέσιν αυτήν την καταλαμβάνουν
  έναλΛΟξ οί γερουσιασταί.
  = Τώρα άΐχολεΐται καί αυτή μέ τόν
  πόλεμον τή; Άγγλ'α;.
  — Καί εδρίσκει διαρχώς δτι και σοβα¬
  ρόν τεκτα'νεται είς βάρο; μας.
  — Κατά τους &πολογισμι«υς ένόζ &«ο-
  μονητικβθ μέχρι τοθδε καί βΐ,δύο Β3υλα1
  ανεκάλυψεν 3,000 βακτύλους.
  = Έξ αυτών οί 1000 είνε άγγλκοΐ,
  οί 1000 ρωτικοΐ καί οί δλλοι 1000 γ«ρ>
  μανικο(.
  —: Ή Έτβιρία τώνΈ^ρτών μας έτοι-
  μάζει διά τα; Άπόχριω τοΰ 1900 άληθι-
  νάς έκκλήξεΐς.
  = Τό πρόγροτμμά της, τό δκοΐον
  I-
  σπευσε νά δημοσιεύση δύο μήνας πρό, εί ε
  πλουσιώνατον.
  = Έκτός τών άλλων ή έταιρΐα μά*«
  μεταβιβάζει καί μίαν θλιβεράν εΓίησιν.
  = Τόν θάνατον τοΰ περιφήμου Καρ-
  τήν κρω(αν δ πρεσβευτής τής Τουρκίας ά·
  νήλθεν είς τα Άνάχτορα καί παρουσιάσθη
  είς τόν Βασιλέα, μεθ' ου συνωμ'.λησεν έπ'
  αρκετόν.
  Αγγέλλεται
  έκ Σύρου 8τι δ μηχανικάς τοθ ίιελθόντος
  έκιίβ*ν ΓαλλΐκοΟ πολ·μικ·6 «Κοσμάο» επε¬
  σκέφθη τό ΜηχανουργεΙεν καί τα Νεώρια
  τής Νέας άτμοπλοϊκή; Έταιρίας και έξη ·
  τασε ταυτα μιτά προσοχής. Ό Γάλλο< μη· χανικός ενήργησε την ίξίτασιν ταύτην Γνα Γδτ) κατά πόσον τό εργοστασιον τ·0το δώνα- ναι νά χρηβιμεύση έν άνάγκη είς τόν Γαλ¬ λικόν στόλον τής 'Αναιολής'. ·1·ηό τών κατοίκων των Καμινΐων μάκ διαβιβίζονται ποίράπονα δτι ίνεκα τής έ-ισωρευθε{σ»]ς I- λύος αί δδοΐ κατέστησαν άβατοι δέον δέ ή Δημοτική άρχή νά σπεύση νά άποσύρη ταύ¬ την έκείσε. _ ΜΑΦΕΚΙΓΚ Α| *ΠΟΑΕ)Α[Τ^ΟΝ ΑΓΓΛΩΝ Άγραίων τηλεγραφεΐ πρός τό 6πουργεΙον 8η εί; τό χωρίον Φρανγίστα δ ΒΛλής Κα- ραβίδας έφόνε«σε ΐήν σύζυγον τού. ΟΙ λί- γοι άγνοοθνται. ΜΙΚΡΑΙ ΒΙΔΗΣΒΙΣ Ό δημοσιοΐ κατήγορο( Πειραιώς κ. Π«-*γειβργ(ου άνθυπολβχιγόί άντεκΛτεστάθη υπο τοθ κ. Β. Μεντάχου. χ — Την προσέχη Τρίτην 6 ΘΙασβ' Μποαγιέ βά ϊώσγι (ν Πειραιεί ·ύεργετιχ·ήν#παράστασιν όπερ των χαβοντων έκ τής λυ ΤΠΕΡ _.υνεδρίασις της Έηςχροπής. — Χί απεφασίσθη Χθές την πρωίαν συνήλθον είς τό Δη¬ μαρχείον Πειρα ώς τα μέλη τής έπιτρο κης τής συΐτάσης πρός συλλογήν έράνων 6πέρ των καθό/τω; έκ τή: πλημμόρας. Κατ' αρχάς άνεγνώσ^η έπιστολή τοθ κ. δηλοΟ;το$ δτι δέν δύναται νά πα- ί'.εκεν ασθενείας. Κατόπιν δ πάρε- δρος κ. Παρΐσκειά; ίπρό:εινε, δπω; ή έπιτροπή δ.χα?6ή πρϊς^εύχερεστέραν διά- νρισιν των έπελθουσών ζημιών . Ή γνώμη αυ:η τοθ κ. Πχρασκευά εγένετο ίεκτή άπό δλα τα μέλη, καί ή μέν μ(α έιτιτροπή άπετελέσθη έκ των κκ. Παρα- σκενά, Φίλωνος, Χρυσα?(δη καί τ'.Ο κ. Καψϊμπέλη ώ; μηχανικοΰ, ήπς θά περιέλ¬ θη τ»; συνοικίας τής γείτονος πόλεως κα. θ* «κτιμήση ϊάς επελθούσας έ* τή; πλημ- μύρα; ζτμΐϊς. Ή δέ άλλη έπιτροπή άπο- τελ·υμένη έκ τών έπιλοίπ*» μελών θ' ανα¬ λάβη την συλλογήν τών έράνων. ΝΟ-ΗΜΑΧΑ ΤΟΤ ΟΤΡΗ11ΚΟΤ ΣηϊΗΜΑΤΟ- Έπανακόμψβς έκ τοβ ταξειδίου αδτβΙ δ χειρο^ργός καί ύφηγητής κ. Β. Γκίζος έ- καν«Λ«μβάνει τάς εργασίας τού δεχόμε- νος αποκλειστικώς μόνον τού; ο·ρητικ·υς κ«7χοντας' ήτοι τους πάσχοντα;. α') Πάθη της ούροδοχου κύ- βτεως (οξείας %α χρονίας ««θήλεις αυ¬ τής, τα; ^λιννορροϊιάς -επαλαιωμένα; κ«1 Ιιαφόρου φύσεως κυστΐτιδοτς, τα νεοπλα- σματα καί τοΐις λίίβυ; αυ-ή,-, κτλ )· β') Πάθη τής ούρήθρας, (τάς έξείας χαΐ χρονίας πα·ή;εις αυτής, την χρενιωτάτην βλεννόρροιαν, τάς Ιια·όρο» φύσεως ουρηθρίτιΐας, τάς στενώσεις τής ο6- ρήίρας, κτλ.). ' γ') Πάθη τοθ προστάτου α- δένος, (τάς *»εί«ς καί χρονίας πατή οεις αυτοθ, την γεροντιχήν »τερτροφ(«ν αΰ:οβ, τ' άπβΐτήματα, τα νεοπλάβματα καί | λιΙ^άσεις «υτ·0, κτλ.). δ') Οάθη των νεφρών, (τάς ο¬ ξείας κβι^ χρονίας παΐήσεΐς αυτών, τάς τραυματικάς κ«ί Ιιαφορευ ·ύ?ε*·ς νε·ρ(τι- ί«ς, τή» ψ>μ(»£ασιν, την λιΐίασιν κ«1 τα
  νεοπλασμοιτει «Ιιτών, κλπ.).
  Δέχεται έν τ^ οίκία «οτο· κειμένη επί
  τής έβοθΠινακ»τών αριθ. 8 άπό τάς 8-11
  κ. μ. καΐ ά«β τής ί—4 μ. μ. μΑ' έ·
  = Τον θιωρ«! ξενιχον χαί 5α τ·0υο
  έν/οεΐ νά τον άντίχαταΐτήση μέ τον έλλη-
  νιχώτερον Βάκχον.
  = ΚρΓμα είς την θριαμίευτιχήν αποδο¬
  χήν την οποίαν τοθ έχάναμε πέρυσι.
  —= Κα είς τάς ευχάς π#0 τοθ έστέλνα-
  μ« δταν Ιφευγε περΐ τής αίσίας έπαν6δου
  τού.
  — Τον ϊφαγ· κ*! αυτόν τον δυστυχή ή
  μανία των ριταβολων....
  — ΟΙ χορο! άραιότατοι εφέτος.
  = Ποΰ κα! κοθ νά άκουΐ^ϊ χαμμ'α
  = Έχτος των χ·ρο8ιδασκαλε(»ν που-
  θενά άλλοθ δέν χορεύει ή νεολαία μας.
  = Ειϊος νευροπαθείας καί αυτό.
  = Μζ μή θέλωμεν νά... λερώσωμεν
  το πάτωμβ.
  — ΟΙ μό'θΐ χοροι που ακούονται κάθε
  βράδυ είνε δ χ ο ρ ο ς... τοΰ θάτρου.
  = Κάποκς χορομανία π·0 8έν έχό -
  ρεψεν εφέτος, δκρχόμενο« Ιξω άπο Ι;α εμ¬
  πορικόν κατάστημα ίστη μετά πρβσοχής.
  — Καί ά?ο5 ϊστη παρετήρησε^ είς την
  β^τρίνα οΊταυ ήΐαν έκτεθειμένα δίάφορα έν-
  δύματα γυναιχεΐκ.
  — Κα! σ.α<>ρώϊας τάς χείρας απε¬
  τάνθη πρ&ς ίν κορσάζ
  — Άκρι6ήμου....πόλ-
  χ αί
  = Νά χαι Ινα θαθμα τό οποίον χθές
  μό ις εγνώσθη.
  — Κατά την νύκτα τής πλημμύρας
  I-
  νας τοΤχος τςθ καταστήματβς τοθ κ. 'ΑΘ.
  Σαμπράχου Ιίεΐεν δλίκλήρος καΐκατεπλά-
  χωτε τα καπέλλα τού.
  — Καί... δεν Ιπαθε χανένα τίποτ*.
  — Αυτό θά 'πη στερεότης μΐά φορά.
  = ΈπΙσης δ χείμαρρος τοθ επήρε τής
  γραβάτες και δέ; ίπα9ε χαμμία τίποτε Κα!
  αυτό βά 'πη χομψό~ς μιά φορά Ι
  = Ό χειρών ήρχισεν άπό χθές.
  = Τϊοαχτερό βορριαδάχι έχοκκίνισε τίς
  μυτίτσες των κυρίων.
  — Κατά τό χθεσινον χρθον ηκούσθη μο-
  νολογών χβί δ χ. Μυριανθούσης.
  — "Αν τόρα πβθ ίμίκρυναν ή ήμέρβς
  εμεγάλωσε τό κρθο, φαντάΐθυ πόΐο θά βί-
  αδ:ΐίν που θά μεγαλώΐουν.
  ΘΕΑΤΡΙΚΑ
  — ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ. 'Βν σχε-
  τιχγϊ ολιγοκοσμ'β επιτυχώ( χβ·ς ίιιβίχβη ή
  χαρι-ωμενη καί -ιριπαβή; ·ΜΪΓθϊΠβ» τοθ
  Γκνυνώ. Ό όλιγώτ«ρο< κοσμο< ην έν τ^ πλατεία. Τέ βιωιιΓ» τής πρώτην σιι;άς ήσαν περίπβυ πλήρη. Ό χόιιμα έν τούτοις Ολος ήν τ* μάλα εύναβιβτ>|μένο(, τβ μίν άπε την
  παράστασιν, το δέ, τ4 κ«1 πλείστον, ά^ο την
  είβησιν ϊτι ή κβλλίμβλπο» Μυριάλ έπχνήλ-
  βεν. Λοιττϊν ποτε πάλιν θά την άχούσωμεν;
  — ΒΑΡΙΒΤΕ. 'Αποψε βά δοθούν διά^ο-
  ροι χωαφδίαι.
  — ΖΤΘΟΠΩΑΕΙΟΝ ΖΑ.Χ4ΡΑΤΌΥ. "Α-
  ξιοι συγχβρηνηρίων ιΐνε οί* διευθυνταί τοθ
  παρά την Όμίνοιαν Ζυβοπωλείου Ζαχαράτου
  Καιπερώνη ο'ίτινβς χβιτώρθωσαν να έχλαΐχιύ-
  σουν την μουσικήν τού, χάριν τού κοινοθ δί¬
  δοντες λαμ.προι κοντσέρτβ δ!« της έ6δο«άϊο< ήτοι Δευ^ίραν καί Παρκσκιυήν ίν τη εΰρεί'α ΐίβοΰση (ίΰτοθ πρωταγωνιστοΰντος τοθ νεαροϋ ΡίολιστοΟ μα« κ. 2τ. Κρβσβα. Σήμερον δέ έν ιω εΐρτ,μένω Ζυβοπωλιί» β« ΙχτελέβΥ) την Αρ88ίοη8.ΐ8. (νΐβαχΐίΐηρυβ) καί ΤΓ ΙθΓβ (Βιΐ^ϊίΐΐάϊ) ίχτ0< τοθ προγράμμβτοι, ΤΟΥ-ΣΤΝΤΆΚΤΟΤ ΜΑΣ ΒΙΕΝΝΗ, 14 1ΙΙ)βρ{οο. - Τηλεγράφημα έχ ΑονΓίίνου, ου Πρακτορ·ιου Ι*έουτεο,άγ- έλλει, δτι ο,ί Μπόερς έβομ- άρδισαν χ_1 πάλιν την Μάφε- ΐγχ. Ό βομβαρδισμός ύπήρ- Ι ζωηρός χαί λίαν έπιτυχής* (ότι έκ τών ριφθεισών σφαιρών οονεύθ/Όαν έκ τών "Αγγλων Ο καΐ έπληγώθησαν 3ίδ. Δ. ΚΑ.ΡΑΧΑΛΙΟΣ αααηΊτγκροτσιϊ ΡΟΣ Δ ΥΣΜΑΣ ΤΗΣ ΚΙΜΠΕΡΛΕΥ· ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΠΟΕΡΣ ΪΙΑΙΤ ΤΗΛΕΓΡ. ΤΟΤ «ΕΜΠΡ0Σ» ΤΟΤ ΣΤΝΤΑΚΤΟΤ ΜΑΣ Ρ»ΙΚΡΗΝΗ, 14 Νοεμβριού. -¥ύγχ·»ουσις μεταξύ "Αγγλων Χ4 Μπόερς έλαβε χώραν πρός ς ιής Κιμηερλέϋ, τής ό- άγνοούντνι τα άποτελέ- σώμαΜπ6ερς βαδέ- τήν πολίννην Λίτορν- χειμένην ε'.ς μ<χράν άπό ■ήίΜάφεκιγκ απόστασιν. Δ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ενΤσχϊσισ ΤΟΡ ΕΝ ΚΗΠΕΡΜ'Γ" ΣΤΡΑΤΟΤ Η ^ΜΑΜΕΝΟΜΚΝΗ ΜΑΧΗ.—ΜΒΤΑΒ4- ΧΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΕΘΟΥΕΝ ΙΛΑΙΤ. ΤΗΑΕΓΡ. ΤΟΤ «ΕΜΠΡΟίί» ΤΟΤ ΣΤΝΤΑΚΤΟΤ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΜΚΑ Κ«τά τηλεγράφημ.α έκ Λονβί1- ό> τό υπουργείον τών Στρα-
  ιιωτικών ανεκοίνωσεν, ότε ό
  ατ^ατηγός Μεθουέν, όστις ένί-
  χηαε τους Μπόερς έν ΙΗπελμόν
  »>8/ώρησε κατευθυνόμενος είς
  Κιμηερλέυ πρός ενίσχυσιν τού
  έ·» τή πόλει ταύτη πολιορκου-
  μίνου άγγλικοΰ στρατολ.
  Ό στρατηγός Μεθουέν διε¬
  τάχθη, 'ινα, έ«ιταχύ*ων την πο¬
  ρείαν τού φθάση εγκαίρως" 6ιότι
  ή πολιορκία τής Κιμπερλέϋ
  Π9»ρα τών Μπόερς κατέστη ατε-
  καί άπειλείται ή πτώσις
  Έτελέσθηβαν ττροχβίς έν Σύεφ μέγα·
  λο-ρεπως ο! γαμαι τοθ κ. Βασιλείου Τσ«γ·
  χαρή, άδελφοβ τοΰ διευβυνταθ τοθ Πραχτο-
  ριίου των Εφημερίδων χ. Σττ. Τσχγχάρη,
  μετά της χβριεστάτης δεσποινίδος Εύαγγε· , ,
  λιΊχς, θυγαιτρός τοθ αύτόθι οΐνεμπορου χ Εΰ- Ι αυτής, εάν μ,ή φθάση
  στρατίου Στρβτήγϊΐ. Παράνυμ·ο< ήν & άδ*λ- Ι ή δέ.ουΐ'ϊ ενίσχυσις. •βί τοϋ γιμβροθ χ. Σπθρος Τσϊγκάρη,.Εύ- Άλλθ τηλεγράν»ΐμ* έκΑθν χύμεθα αύτοι* βίον ευτυχή χαΐ ανέφελον. ^'Υπο τοΰί άρίστουζ β'ιωνου; ετελέσθη- βαν έν Βόλω την παρελβοθσαν Κυριακήν 7ην τρέχοντος οί άρρββών«< τοθ έκ Καρδίτση; άζιολόγου νίου χ. ΆθανασιΌυ Η. Κκνδυλά- «'μχόρου, μετά τής έξ Άγ(Όυ Γεωΐγίου τοθ Πηλίου κβλλ^στης δεσποίνίοοι; Κυρα- τσοϋς Κ. 'Δγγίλίοου, γυνβικαδίλφης τοθ ίν Βόλω κΐπνεμπόρου χ. 'Δχ. Στεργίου. Τακ, *—-—- ~ , :«τρος κ. ΆριστοτΙλη; Δασχκλο- πουλο?, άρτι «φικόμΐνβς έκ Παρισίων, {πβυ επί έξαετίαν ολόκληρον κατίγΐινε περί την ίσωτιριχήν παβολογίαν, άλλ' ε'ιδιχώτερον κερί τί νευρικα κ«1 χαρδιακά νοσήαατα παρά τοίς διασημοτέροις τών καίηγητΛν Β.οντηουά, Βπδβαυά, ^ί^βΓ^ηβ, ΡοΐΛΪη, ΟταυοΙιβΓ καί Όίβΐ&ίοτ, ίέχιτβι χαθ' εκά¬ στην έν τη ο'ιχια τού οοος ΚΌλοχυνβοΰί 48 άπό τή« 9 —10 ιτ. μ. χ*1 2—4 |»..μ. Τοϊις ίηΑρους $ωρεΐν το Σάββατον. — Μετέ χαράς άγγέλλομεν τοί)( γάμους τοΰ χ. Ζχχαρία 2τ»β»πούλου μ,ετά τής σε- μνή< χαί έναρέτου δισποινίδος 'Ακριβής Σπυ· ροπβύλου. βίνου μ,εταδίδει την πληροφο¬ ρίαν, δτι έντός τής προσεχούς εβδομάδος άναμένεται μάχη έν Κιμπερλέυ. Δ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Εσφαλμένως έγράφη δτι κβτά τοθ Μπελμ'ιν εφονεύθη δ Με Σ. Ε. τή>. μάχην
  3ΜΕΚ27-.
  ΟΡΟΛΒΓίίΠΟΑίίΙίΙΝ ΚΑΙ ΪΡΠΟΪΟΒΙΟΝ
  ΑΔΕΑΦΔΝ ΜΟΤΤΣθσθΤΛϋΝ
  ΌΒός Αίόλαυ αριθ.βΎ
  Πωλοθνται ωρολόγια χρυτα, άργυρα
  χαί νικέλινα των δοσημοτέρω* ευρωπαϊ-
  κων έργοϊταο-ίων, μ.» μτιχανισμοΰς^στερεους
  καί μέ μοναδικήν ακρίβειαν τής ώρας καί
  είς τιμάς ευθηνοτάτας.
  Έπίσης πωλοθντειι «ρολέγιβ τ·0 τοίχβυ
  δια?έρ«ν ε;.δών διά τραπεζαρίβς, καφενεΐει
  καί έρ^οστάσια.
  Ε',ρί^κονϊαΐ κβντβς είδβος κοσμήματβ?
  παν 8,τΙ τέλειον καί κβμψον δύναται νά
  ά ή ί
  ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  Ή χθισινή κατανάλωσις τοθ Α' φύλ·
  λου τής «Παγκοσμίου Μυθολογίας» υπήρξε
  κραγματι πρωτοφανές. Είνε άλήθιια, 2^1
  ρικλάμ,οι. Κβί Ιιΐρεπε ν« γεΐνγι αυτή ή ίραθ-
  σις, διότι τοιούτοι Ιργα σπανίως έχδιδονται
  έν Ελλάδι. 10 λεπτΊ 10. Σήμερεν τό Β'.
  Άποχτήσ»τε ολοι τό λαμπρόν τουτο ϊργον.
  *Αττωλέσθησαν είς την δίόν Γ'
  Σεπτεμ6ρ(ου καί Αβέρωφ Ιγγραφα στρα-
  τΐΜΐΐχα άνήκοντα είς τ6ν κ. Κ. ΟΐΑ·νόμου,
  αξιωματικόν Ιχπικου άχρηΐ>τα είς τόν εβ
  ρό^τα, παρακαλούμενον οιτ»ς τα παρα¬
  δώση ε!ς το χατάστημα τοθ κ. Ί. Σόλωνος
  ή είς τα γραφΐΐα τού «Έμπρός» χαί αμοι¬
  φθήσεται.
  Τελειόφοιτος Γυμνοτσίου καλλ.
  γράφο; ζη-.εί γραφ«?βν άντ. ολίγοα μισθώ
  ματος ή οίκίαν εί», ή1/ νά ύπηρετη καί νά
  σπουδαζη. Πληροφορίαι όίδονται παρ' ημίν.
  -7
  Θεοτόκην καί τους όμοφρο·
  νοθντας αυτώ ύηουργούς, 'ινα
  έγκαταλείψουν κατά, τό πβρόν
  τα μεταρρυθμιστιχά των σχέδι*
  καί ηεοιορισθώαιν είς την λήψιν
  των μέτρων έκείνων, άτινα ήθε¬
  λον συντελασει πρός επαύξησιν
  των έσόδων τού Κράτους.
  ΠΟΙλΜΕΤΡΑ. θ ΛΗΦΘΩΣΙ - ΤΟ
  ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΤ ·-
  ΟΙΚΟΝΟΜΗΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΥ¬
  ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΝ
  ϋΐετά την επελθούσαν συμ¬
  φωνίαν απεφασίσθη 'ινα υποβλη¬
  θή είς την Βουλήν κατα την
  Σύνοδον ταύτην ή σύμβασις
  τοθ μονοπωλίου τού χαπνού,
  έκ τής ψηφίσεως τής οποίας έλ-
  πίζει ό κ. Σίμόπουλος δτι τό
  δημόσιον θά εισπράττη 'έξ έκα-
  -ομμύρια ετησίως πλέον των
  ήδη (,ίσπρα'τΐτομίνων έκ τοθ φό-
  ρου τού κανΐνου*
  —Συγχρόνως απεφασίσθη 'ινα
  περικοπώηι πολλαί έκ των δα-
  πανών, ούτω δέ επετεύχθη οί·
  κονομία τριών όλοκλήρων έκ*
  τομμυρίων.
  Απεφασίσθη συνάμα ινα
  υποβληθώσιν εις την Βουλήν
  τα νομοσ-ίδια περί φοοολθ-
  γί«ς τού είσ<»δήματος, ηερΐ μο· νοπωλιου των εκκρηκτικών υ- λ ών καί -ειοί στρεμματικής φο· ρολογίας ·Εκ τής ψηφίσεως δέ καί των νομο«χεδ:'ων τούτων έληέζει ή Κυβέρνησις ότι βά έΕοινονομή"η αρκετόν ποσόν. Ου τω ϊ!έ έγκ'ιταλείψαίαα διά τό προσεχές μέλλον 'Ήάν-α τα μεταρρυθμιστικα σχέδια ή Κν βέρνησις περιωρίσθη είς τήνβελ- τίωηιν των οικονομικήν, πρός τούτο 8έ θα είοαγάγη είς την Βουλήν τα καττά)ληλα νομοθε- τήαατα των όποίϋ>ν Θα ζητήση
  την ψήφισιν, χαρακτηρίζουσα
  ταύτην ώς ζήτημα έμπιστοαύ·
  Ο 0ΠΛΙΙΜ0Π0Ϊ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΙΥΝΕΝΚΟΗΣΙΙ ΤΟΥ ΛΆΛΟΧΟΥ
  ΜΕΤΑ ΤΟΓ ΑΥΤΟΚΡαΤΟΡΟΣ Γ0ΤΛ1ΕΑΜ0Υ
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ
  ΟΙΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ
  Ό Δ.ιά^οχοςΚωνστ-αντίνος,
  κατά την έν Γερμανία διαμο¬
  νήν αυτού, εζήτησε ?τήν γνώμην
  τοθ αΰτοκοά-βορος Γουλιέλμου
  περί τοθ όπλισμοθ τοθ ήμετέ·
  ρου στρατοθ.
  Ό Γουλιέλμος συνέστησεν
  ε:ς τόν Διάδοχον την αντικατά¬
  στασιν τών δηλών Γχρά δι'
  επαναληπτικήν Μάουζερ.
  Τα όπλα ταθτα,πλήν τής οΖ-
  χονομ,ίας τοθ χρόνου, έχουσι
  κ αί τό πλεονέχττ,μα της μέχρις
  αποστάσεως όκτακοσίων μέ ·
  τρών ευθυβολίας αυτών.
  Έπίσης ό αύτοκράτωρ Γου-
  λιέλμος συνέστησεν είς τόν Διά¬
  δοχον την αύξησιν τοθ πυρο»
  οολιχοθ
  Γ λγο
  παραγάγη ή χρυοχ
  •Εκτελούνται έπισκευαΐ »ρ·-
  λογίιβν μέ εγγύησιν 1 έτών καί κοσμημά-
  τ»ν μέ άκρον ευσυνειδησίαν καί τελειότητ*.
  Τιμαί άσονβγώνιστο»
  Νέος έργασθείς «ίς Ρωσίαν καί έν
  Κωνστα/ϊΐνουπόλίί είς τα μεγαλείτερα κα·
  τβστήματα, ώς κοπτης δποϊημάτων, ζητεί
  θέσιν. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
  Είς τό καταστή μα Κ1·ΡΙΑ-
  ΚΙΔθν χ>1 ΜΟνΛίΔΡΕΑ.,
  ΙνετντιΆγΙας ΕΙρήιτ,ς, κατασκευάζονταΐ ά-
  ΙιάΙροχα αρίστης ποιότητος κ«1 τελεία ς
  ρ>>Γ ίρ. βϊ έ'κβστον.
  ΓΠΑΙΙΟΑΟΓΙΗ ΚΑΙ ΠΑΐΑΙΑΤΡΙΙΪ
  της ιατρου
  ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΧΗ
  (Συνοικία Μακρυγιάννη
  Π«ρά την στάσιν τοθ ΤροχιοΙρίμου)
  Δέχεται έσ«τερικάς «σίενεΐς κρβς εγχεί¬
  ρησιν κ«1 4λλην γυνβικολογΐκην Ιερβχείαν,
  καί παιϊία πάσχοντα ραχίτιί», σκολίωσιν
  καί ίλλα χειρουργικά ν·βήμ«τ«%
  Όρβοπεδική γυμναβτική δια βκολΜβ·*
  τικά παιδία μη >»ετ*·ν·η· ετττς «·* ■>«?«*
  Γαλλική οίκογενεια, κατοΐκοθσα είς
  τό κέντρον τής πόλεως, «έχεται οίκοτρό-
  •ους νέους 16 ίως 20 έτών. άκολουθοθντας
  μαθήματα τοΰ Πανεπιστημίο* το5 γυμνα«
  σίσυ ή τών χατωτι'ρων σχολών τών 'Λθη-
  νών καί επιθυμούντας νά όμιλώσΐν άπταί-
  ντως την γαλλικήν είς ίν ϊτος. Δωμάτια
  ένετώτατα, ΰπηρεσία πολυτελήν Πληρο-
  ρορίι» είς τα γραφεΐα τής «Προ·3ου» όδός
  Βουλής 20.
  Εις «ό Κατάστημα τοθ Κου Ι
  Θ. Χαλκωματά παρά τή οίκία Ι
  Καραπάνου όδός Χταδίου έ-
  κομίβθησαν έχ Αονδίνου Ιξοχα
  ΰφάβματα χειμερινά τοθ πεφη-
  μισμένου έργοστασίου Α. ΟΑ-
  ΟΝΙΕΚΕ. Συλλογή χρωμ,άτων
  ΚΑΙ ΑΙ ΜΕΤΑΡΡΤΒΜΙΣΕΙΣ
  ΤΙ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕΝ Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΣ
  Η ΔΙΧΦΩΝΐν ΤΩΜ ΥΠΟΥΡΓΟΝ —
  ΤΙ ΖΗΤΟΥΣΙΝ ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΤΙ
  ΠΡΟ ΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
  Πληροφορούμεθα έκ θετι-
  κωτάτης «ηγης» δτι την Κυβέρ¬
  νησιν, έκτός των προσωπικών
  μεταβολών, σπουδαίως: άπα«
  σχολεί ή οίκονομιχή κατάστασις
  τοθ Κράτους καί ή λήψις τώ*
  άναγκα'ων μέτρων πρός βελτί¬
  ωσιν αυτής.
  •Έν τώ ζητήματι Γδμως τού¬
  τω φαίνετα* δτι οί χύριοι *!·■
  πόυργοΐ δέν είνε καθ* δλα σύμ-
  φωνοι* διότι οί μέν έπιμένουν
  είς την εφαρμογήν δλων των
  ψί,φισθίντων νόμων χμΙ την επι¬
  δίωξιν της έπιψηφίσεως έν τή
  έχτάκτω μάλιστα -Ευνό'ϊω πάν»
  των των παρασχευιασθίντων με-
  ταρρυθμιστιχών νομοθετημά-
  των, οί δέ λοιποί, έν οίς πρω-
  τοστατεί ό χ. Σιμόπουλος, ε¬
  κηρύχθησαν χατά τής γνωμης
  τ'νύτης, υποστηρίζοντες δ«ως
  άναθληθώσι διά την τακτικήν
  Σύνοδον πάν τα. τα μεταρρυθ·
  μιστιχά μέτρα ατιν,α συνεπάγον-
  ται μεγάλας δτπάνας.
  4» τελευταίαι ούτοι φρονοθ-
  σ^ν, δτι πρίπει νά έξααφαλιηθή
  περίσ·?ευ(ε.ατ έν τώ προϋπολογι¬
  σμώ, αναλόγως 8έ χαί έκ πα-
  ραλλήλου πρός αΰτό νά χωρή-
  ση ή μεταρρυθμιστική έρ»γασί».
  ΤΑ ΥΠΟΥΥΓΙΚΑ ΣΥΜ8ΟΥΛΙΑ. -
  ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΙΜΟ·
  ΠΟΥΛΟΥ
  Τα έπανειλημμένως συγχρο-
  τΐτθέντα χατά τάς τελευταίας
  ταύτας|ημέρας υπουργιχά_5υμ-
  βούλια αφ&ώρων τό οικονομι¬
  κόν ζήτημα, φαΐνεται δέ δτ&
  κατόπιν των δηλώσεων τοθ χ.
  ΣιμοηούΧου απεφασίσθη ινα
  άναδληθή χατά τό παρόν ηασα
  μεταρρυθμιστιχή έργασία, πε
  θή δέ ή Κυβέρνησις είς
  των πυροβολαρχιων τού
  . Τας γνώμας ταύτας
  τού Γουλιέλμου ό ΔιάοΌχος
  απεδέχθη πληρέστατα.
  ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΑΓΟΡΑ.-ΠΛΗ-
  ΡΩΜΗ ΓΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
  ΧΡΕΩΛΥΤΙΚΩΣ
  Έηειοή όμως ή άγορά των
  νέων δ πλώ ν χαί ταγυβόλων ά-
  παιτβί δαπάνην, ην αδυνατεί τό
  ημέτερον Κράτος νά καταβάλη
  ό Διάδοχος παρεκάλεσε τόν
  Γουλιέλμον, ινα, «ί θάνατόν,
  παρασχεθωσι ταθτα υπό εύνο'ι'·
  χους δρους.
  Την επιθυμίαν ταύτην τοθ
  Διχδόχου ό Γουλιέλμος άπε·
  δεχθή, τή ενεργε< α τού δέ ή προμηθεια των τηλεβόλων καί των επαναληπτικήν δηλών θά γείνη είς συμφέρουσαν τιμήν, ή δέ καταβάλη είς χρεωλυτικάς έ'.ησίας δόσεις. σις {?μωζ απέκρουσε την πρότασιν, απεφασίσθη έπομένως ΐνα δ καπνος άγοράζεται παρά τοΰ μονοπωλίου κατόπιν εκτιμήσεως καί αναλόγως τής άξίας τού. Δι' βλα βμως αύτά θά"τηρώνται άπαραίτητοί τίνες διατυπώσεις καί χάριν τής Έταιρίας ή δποία θά κα¬ ταβάλη τό χρη>ά της, άλλά κυ-
  ρίως χάριν των καπνοπαραγωγ&ν.
  ΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΙΜΝΙΟΤΟΥ
  Όοός Αίόλου αριθ.
  Δύνασθε νά προμηθευθήτε άπαντα τα
  μάλλινα ·Γ3η τοθ χειμώνος.
  Κουβέρται γαλλικαί θαυμασίων χρ»·
  μισμών καί αρίστης ποιότητος.
  "Ολα τα ειδή νεωτερισμων άν-
  ϊρών καί γυναικών.
  Το άνω κατάστημα ίχει τή' άποκλειστΐ-
  κήν πώλησιν των φημισμένων φλανβλ"
  Χών Τριπόλεως.
  Τιμαί έκτός συναγωνισμοθ
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΓΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Επανελθών έκ της Έτπερία; £ γνω·
  στος ίμπορος κ. Δημ. Ρούφης, 8*
  που είχε μεταβή πρός πλουτισμόν τοΰ έν τη
  5ϊω Έρμοΰ κατοστήματίς τού δ.ά την χει-
  μερινήν εποχήν, έπλούτιαε μέ μεγάλην
  συλλογήν φορεμάτων μεταξωτών (κο·
  στ ού μ ΐουνβΐιαίβ) μεταξωτά μβθρα σατέν
  ντε λιον, σατέν τουΐέζ κα! φαντεζί, ϋφά-
  σματα μάλλΐνα κβί μολλομίτβξα μέ τόν
  'ττίγυν καί ·Γ, φορέμχτα κουστούμ
  ηοανβααΐβ, μεγάλην συλλογήν κατμφίων
  ϊι' επανωφόρια γυναικεΐα καί βελθύρ
  ντυ ΐνόρ, μεγάλην συλλογήν ύφα-
  σμάτων οι' έπιπλα«!ς έκτάκτους χρο-
  ματισμους καί σχίϊια ποιινε&ιιιβ χρετόν
  ίι' Ιπιπ>.ακαί παραπετάσματα, πλήρη συλ¬
  λογήν πλθθς δι' Ιπιπλα, πλήρη συλλο¬
  γήν ταηήτων δποττρώΐεωί, παριΐπετά-
  σματα, χουίίρτες, καλ6μματα τραπέζης καί
  άλλα πολλά είδη τής χεΐμεοινής έποχής.
  ΕΙΔΙΚΟΝ ΒΕΡΑΤΓΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΣυφιλιοΊχών-Γυναιχείων-Δερ-
  ματικών νοσημάτων
  Ο ΙΑΤΡΟ2
  Κ. Ν. ΦΟΡΤΘΥΝΑΣ
  Ειδικώς ασχοληθείς είς τα νοσήματα
  ταυτα Ιεραπευει ασφαλώς καί επιτυχώς έν
  τος μικρου χρονικοθ ϊιαστήματος τήνβλεν-
  νόρροιαν, οξείαν καί χροιάν, την ού-
  φιλΐν τελείως καί άνευ 6ποτροπήί, την
  σπερματόρροιαν καί άνικννό-
  τητα, την λευχόρροιαν, τους «βνοβς
  τής μήτρας κ.τ.λ. τα νβσήματα το» δέρ·*
  ματος καί την χοιράδωσιν.
  Δι" ίλως νέ·υ συΐτήματος εσχάτως έ-
  •αρμοσθίντβς μετ" επιτυχίας απολύτου έν
  τοίς είδικοΐς ϋεραπευτηρίοις τή; Εύρώπης.
  ΤΩραι έπισκέψεων 8—11 π. μ. 1-δ
  μ. μ. 8 — 9 εσπέρας.
  Όοός Ευριπίδου άριΙ. 10 καραπλιύρας
  Έταιρίας Φιλων Λαοΰ.
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΓΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  Όδός Αθήνας άρ. βθ
  Σπεύσατε νά ένδυθήτε μέ γοΰστο χαί
  ευθηνά.
  'Υφάσματα Αγγλίας καί Γαλλία; έκ
  των καλλιτέρων έργοΐτεισΐων έπίσης καί
  έχλεκτά έγχωρια μέ τιμάς απιστεύτως εί>-
  θηνάς. Άριστος χόπτης, διά «α/ γοΰστβ
  εΐδικός, προσελήφθη είς τό κατάστημα.
  Στερεότης, κομψότης, ευθήνια.
  Πχ?α άλλη σύστασις πιριττή.
  Δοκιμασατε έφάπαξ κβί χρίνατε μίν οί
  σας.
  •Οδός Αθήνας άρ. 6Ο
  ΪΚΚ8ΒΖ «Ι ΥΠΟΥΡΓΟΝ
  Χό οικονομικόν ζήτημα. — Οί
  διοριαμοΐ των νομαρχών.—·
  'υΐ Κυβέρνησις ενώπιον
  της Βουλής
  'Υκουργική σύσκεψις, έκ τΥ]ς δ^
  ποίας άπουσίαζε κακοδιαθετών δ κ.
  Βουδούρης, υυνίκροτήθη χθές την
  νύκτα έν τή οίκία τοθ κ. Πρωθυ-
  πουργοϋ.
  Κατ' αυτήν τού; κυρίους ύπουρ-
  γους απησχόλησε τό οικονομικόν ζή¬
  τημα καί οί διορΐσμοιτ&νΝομαρχών,
  καθωρίσθη δέ καί ή στάσις την ο¬
  ποίαν θά τηρήση ή Κυβέρνησις ενώ¬
  πιον τής συνερχομένης την προσέχη
  Δευτέραν Βουλής.
  ΤΟ ΜΟΝΟΠΟΑΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΓ
  Τα μέτρα ύηέρ τής ηαραγωγής
  — Χό λαθρεμποριον τοθ
  καπνοθ.— Άναγκαίαι
  διατυπώσεις
  Ό επί τών Οικονομ.1.κων οπουρ-
  γές κ. Σιμ,όπουλος δμ,ιλών ■ είς φί-
  του βουλευτάς περί τοθ μ,ονο-
  ΜΟΝΑΔΙΚΗ Ε
  V
  ΚΑΙ-
  ρΐΑ.θίκόηεδονέχπήχ.7. ΚΟΟ
  περίπου αποτελούμενον, κ&ί-
  μ,ε^ον 61 έντός τού σχεδίου τής
  πόλεως επί τής ό6οθ αγίου Με¬
  λετίου, πλησίον τοθ έν ΙΙατη·
  σίοις σναθμοθ ΑεΠίδαυ καΐ πα¬
  ραπλεύρως τοθ χτήματος Χαλ-
  6ου6άχη πωλείται ά ν τί απολύ¬
  τως έξηυτελισμένης τιμης. Πά-
  ρέχονται ευκολίαι. Οληροφο-
  ρέαι έν οδώ Γερανίου,άριθ. 11
  (κάτω πάτωμα).
  Ο ΟΔΟΝΤΟ-Ι-ΑΤΡΟΣ
  Δ. Ι- ΚΛΡΛΚΛΤΙΛΝΗΣ
  μετωκησεν άπό την πλατείαν
  Όμονοίας είς την οδόν _ίτα-
  6ίου αριθ. Λ ««έναντι τής
  Βουλης, δέχεται 54 καθ'δλην
  την ημέραν.______
  ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΔΟΝΤΩΝ
  'Έηινΰγχάνεται 6ιά τού γνη-
  αίου κ.Ι αληθοθς
  τήν βελτίωσιν νών οίκθνομικών,
  δ τ* καί μόνον θά καταβνί) δυ·
  νατή καί τοθ ατρατοθ ή οργά¬
  νωσις καΐ ή λήψις των παρά τοθ
  χ Βουδούρη υποδεικνυομένας
  ΜΑΘΗΜΑΓΑ
  ΥΠΟ
  ΑΓΓΛΙΚΗ!
  Πληρβ·βρί*« Ββρ' ήι>Ν 4-
  οοργιχόν συμβούλιον ό χ. _■'.-
  μόπουλος εδήλωσε κατηγορη-
  ματιχώς, δτι ουδέν νέον κονδύ¬
  λιον δχπανών έννοεί να εγγρά-
  ψη είς τόν προϋπολογισμόν τοθ
  19ΟΟ, εάν μή έξοικονομηθή
  ή απαιτουμένη πρός κάλυψιν
  αύτοθ δαπάνη δια της εξευρέ¬
  σεως νέων πδρων.
  *Η δήλωσις αυτή τοθ κ. _ι-
  έςηνάγκαοε. ^ν κ.
  Ι πωλίου τοΰ χαπνοθ είπεν, δτι ελή¬
  φθησαν πίίντα τα χατάλληλα μέ¬
  τρα ίνα προστατευθί) ή πβραγωγή, ή
  έποία θά λάβγ) ούτω εύρυτάτας δια-
  στάσεις. Συγχρόνως δμ,ως θά προ»-
  τατευθΦσι καί οί καπνοπωλαι, διότι
  διά τοθ [Λονοπωλίου 8ά εκλείψη το
  λαθρεμ,πόριον, τό δποϊον διενηργίϊτο
  είς βάρος αυτών είς δλα τα μ,έρητοΰ
  κράτους.
  Έν άρχί), προϊέθεϊεν δ κ.Σιμό-
  πουλος, έπροτάθη ίνα δίδεται 6
  Γδιος σπόρος είς 5λους τους καπνο-
  παραγωγους, βπως παράγεται οδτω
  καπνος μ,ιδς ποιόττ|τος, ή Κυβίονη-
  τοθ καθηγητοθ τ*ς
  τριχής
  Δ.ΙΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
  ήτοι ϊ όδοντόπαατα, όδοντο-
  τρίμ,ματα, έλιξήρια χαί σάπω>
  νες.
  Τό _>ωζόδοντον προλαμβά-
  νει την σήψιν των οδόντων, τάς
  παθήσεις των ουλων, διατηρεί,
  χαθαρίζει καί λευχαίνει τούς
  οδόντας, θεραπεύει δέ την κα-
  κοσμίαν τοθ στόματος.
  Ή ίχματική αυτοθ Ιδιόΐης «Ινι'βιβαΐ*»-
  μίνη καΙ_ήγγυημένη χημκώς καί μικρο-
  βιολογικώ; δπο των χημιίων των Παρι¬
  σίων πιστοποιηθείση; 6πο τής διευθύνσ·ε»ς
  τής 'Αστυνομίας τή; "ίόλ·ω; ταύτης.
  Παν Σωζόδθντον μή φίρον 'τά άρ-
  χΐχά στοιχε!» Δ. Κ. τού εφευρέτου επι τής
  έλληνικής σημαία; δέν είνε γ<ή;ιον, άλλά νενοθευμίνον ή κατ' άπομΐμησιν κατασκευα- ζίμενον.. Πωλεϊται παρά τω έφευρέττν δ^οντοϊατρω Δ. Ι. Καρακατΐάνη, ίδος Σ;α!(ου άπε- ναντι τή; Βουλής καί εί; τό Κομμωτήριον Π. Παπάζογλου,παρά τα Χαυτεία. Ζητείται πλέκτρια διά καλτσομηχα.- νήν, ίδός Χρυσοσπηλαιωτίσσης 7,
  ΤΟ ΔΙΗ1ΈΜΑ ΤΟΥ «ΚΜΠΡΟ31»
  ΤΟ ΛΓΡ1Ο1Π1ΤΟ
  (Σανίχεια κ», τέλβ;)
  "Ιίΐβ-Ιϊΐα έχείναις ταίς ημέραις ο^Λάμ ·
  πρες ήτο έ'τοιμος νά άναχβρήσΐ) διά εξ μη"·
  νβς, μαζΙ με τα κοπάίια, δια τίος β»βχο-
  τοπους' ώΐτε έλογαριάζβμεν κώς^ είς το
  ϊιάστημα αυτο των 1% μηνών ίέν &ά εγίνε¬
  το ίιόλου πλέον λογος 8Γ αυΐό».
  Την ημέραν 8μως κοθ έξεχΐνοδσε ίιά
  τα ψηνώ(*ατ« αΰ;ά κου ρλέπετε «ριβτερά
  αας, έκεΐ επάνω σταΤς ράχαις «Ο βουνοΰ
  κοθ φζ!νονται καταπράΐιναις, ή Κατερίνα
  τοθ ειπε μέ τρόπον περιγελαστιχόν'
  — Σέ προσχαλώ νά Ιλθης στον γά ·
  μ»ν μου
  — Θΐ ϊ?0ω, κυρά, θά Ιρσ», της «πό-
  έ
  Ό μπάρμπα Οϋοδανος ε!χε φορέσει τα
  χατάκαλά τού την ημέραν τού γάμοιι, χαί
  ή γυναΤίά τού είχε στβλιοθη μέ δλα τα
  χρυσαφΐκά της.
  'Η Κατερίνα, χαιακοχχΐνη χαι χατα·
  χβρούμενη, έκαμάρωνε το μεταξωτον φού-
  στάνι της, π ου είχεν δπάγεΐ μονη της είς
  την πάλιν δια νά το διαλέξ»].
  Όλβι οί ιδιοκτήται χαι διευθυνταί των
  μεγάλην χαταττημάτων μας τα οποια χα-
  τασκευάζουν τα ενςμαστά τ»ριά τοθ τδποι»
  μας 9)ταν προσκαλεσμένοι, καθ ώς χαί έ δή-
  μαρχος καΐ έ έφγ^ριά; μας- Ό μπάρμα
  Οί>ρ6α>ιος ή&ελε νά γείνχι λβμπρος δ γά·
  μος της κίρης τού, λβμπρδτερος «ΐτό χάθε
  άλλον άπο δσοος εΐχαν γεΐνβι έχεϊνα τα χρό-
  νια είς τόν τόπον μας.
  Κα! πραγματικώς δλα Ιγειναν χαί ώ¬
  ραι* χαί πλούσΐα. Το οπί*ι μέσα ήτον χα·
  ταϊτολισμένον με πραΐινάϊαις, χαί »1χαν
  άνοΐξ.ι δι* εκείνην την ημέραν Ινα (*>«ρέλ(
  παλβιό χραοί.
  Ή διασκέδασις ήρχισεν άπο το μεση-
  μέρι μέ άφθον« φαγητά, κ>! δταν ήρχισε νά
  νυχτίνη, οί καλεΐμένοι ίέν εΐχβν σηκωθή
  άκέμη άπο τό τραπέζΐ.
  "Εξαφνα άκούουν νά χτυτιϊ χάποιος ·οτ)ν
  πέρτα. *Ητο παράξενον ποθ οεν εΐχαν ά·
  χούσει τον σχώλλον νά γαυγίση. Ποΐβς τάχα
  νά ίίργετο τέτοιαν ώραν ;
  'Η Κατερίνε: έεηχώθη μένη της κ«1 ή"·
  νοιξε.
  Στο άνοιγμα τη"; πσρτας έστέχετο χω¬
  ρ!; νά σαλεύη Ινα; άνθρακος.
  — Ό χοκχινβτρίχης δ Λάμπρος1 Ι εφώ¬
  ναξεν ίνβς άπο τού; καλεσμίνους.
  Ό μιτάριτα Ουρβανος άνηβύχησε.
  — Τί γορεβει ίδω ; ηρώτησε. ΓιατΙ
  αρηνες μόν· τό κεπάδι;
  — *Ηρθα νά τοουγγρίϊω μιά το κβτί5ρ(
  μο» μαζί σας, άκεχρίθη δ Λάμπρος γε-
  λ&τας σατανιχά Τέτεια ήμέρα τα χοκέλια
  «(μπεροθν νά πιοθν Ινα χρασΐ μαζί μέ τα
  άφεντιχά' έΊτειτα τ*)ν ημέραν πευ έξεχίνχσα
  ή χυρά Κατερίνα μοθ παρήγγειλε νά Ιλθω
  •τον γάμε της.
  — Σ»ν είνε Ιτβι, κάρε ίνα χάθΐσμα χαί
  χάθισε, εΐπε μέ χ*>ριάτιχον τρόκον δ μπάρ¬
  μπα Ουρδανος.
  — Δεν χριιάζεταΐ, άκεχρίθη δ Αάμ
  κρός θά φδγω άμέσ·»;.
  'Η Κατερίνα τβϋ έπροαφερε τοτε Ινα κο-
  τ*)ρι μέ χρβσί.
  Ώς τδσον χάθε συνομιλία είχε πεύαει'
  -4&2Ι~Ι**_1££ίΙί1 ^ν *^νΒΒντρο<ρίαν ή γ σοθγκρισαν β.α τελ·ι>τ«ΐαν φοράν τα ποτήριά τους χρθα-
  χρΰα, σ«ν νά είχον λείψανον έμπροστά
  τοας.
  — Στήν δγειά σο», χβμαρνμένε γαμ-
  κρέ Ι εφώναξεν 6 Λάμπρος.
  Ό γαμβρϊς δστις έκάθητο ΐϊλη«ίον της
  κινθερας τού ίσηχώθη μέ απορίαν χαί «
  πλ«σε χαί αυτος το κοτηρί το».
  — Ποίος είν» αθτός 4 βοσχές : ήϊώ-
  τηΐεν Ιπειτα ήν Κατερίναν, «φοΰ πλέον
  είχεν άναχω'ήσιί έ Αάμπρος.
  — Καλέ, 8έν (Ιχρυέσαι —οθ έρβτϊς ;
  Νά, «Ινι £νας ξίμ
  VI
  Την Ιδιαν Ιχείνηνστιγμην Ιφάνηχεν Ιξω
  ΐΜικνο; χαπνος κοθ Ικαΐεν είς τ6ν λαιμόν
  Ιπω; οταν /.α'ωνται άχνρα.
  Εφαίνετο ώς νά είχε κιάσει φωτία στο
  «κίτι.
  Όλοι οί χαλετμένοι έπετκχθηχαν Ιξω.
  Έχβίετο δ «χυρέ»ν τοθ σκιτιοθ, κοθ
  ηΊο γεματβ; ϊ»; επάνω.
  Επολέμησαν νά σβύσουν ταίς φλδγβι;"
  «οταις 8μω; διά μια; Ιγειναν μεγάλαις χαί
  φοβεραΐ; χαί άνέίαινε πλέον κρός τον ουρα¬
  νόν μ(α μαύρη χολωνα.
  ΤΗτο τρομερόν πραγμα. Έντβς μιάς
  στιγμάς ίλεν το σπΐτι ίχοιίετο, χαί ήτο α¬
  δύνατον νά σωβ*) τίποτε.
  Κάτω είς την κεδιάδα, έχτυκοθοα* Λ
  κώοωες διά νά τρέξη δ χάΐμο; νά βοη-
  βή~, άλλά τί (.οήθειαν ήμποροθσαν νά
  οώκυν ;
  ΚαΙ ϊίλεπε πλέον δ χίσμος άπο καν-
  τοθ την χολεσσιαίαν εκείνην φωτΐάν είς
  την χτφυφήν τοθ βιυνοθ, κοιί έχβττάΤ,αμεν
  μι φρίκην το λαμπρόν θέαμα το ίποΐβν
  εφαίνετο μεγαλοπρεπεστέρα έπειδη ε!χε
  νυχτώβιι πλέον.
  Ώς τοϊον οί χαλισμένοι εΐχαν φογει
  χατατρομαγμένοι. Δέν ήξευρον νά μας εί¬
  πουν τίποτε περισσίτερο» άπό αί)τέ κοθ οί;
  εΐκα.
  Τί άπέγεΐνεν ίμω; ώς το τέλος έδώ;
  Κανεΐς δέν το ήξεύρει.
  Ουτε δ μπάρμπα Ουρ6ανος, οδτε ή γο-
  ναΤχά τού, οβτε ή χίρη τού, €δ:ε δ γβμ-
  κρός εφάνηκαν πλέον.
  Τίτον μόνον ήξεύρομεν βτ( άπο μέσα
  άπο τα έρείπια έξιθάψαμεν Ινα οω?ον χόχ-
  χαλα.
  Έν τούτοις Βλοι κιβτεύουν κώς την φω¬
  τία την είχε βάλει δ Λάμπρος.
  Ό άχρεΤος ήβελε νά έκδιχηθ$ την Κχ-
  τερίναν ποθ δεν τον ηθέλησε, χαί δια την
  έχδΐκηΐίν τοι» έδιάλεξεν Ισια {σία την ημέ¬
  ραν τοθ γάμου των.
  Αυτος είνε 6 λόγος κοθ βλέκετε εώτά τα
  έρείπια έδα*.
  "Επειτα, δπάρχει χαι κάχοιες «κουδαΤος
  λέγος διά τον οποίον δέν ετέλμησε κανεί;
  νά ματακτίση έδω βκ(τ(>
  - Τί λίγος 5
  —'Άφοθ δέν κατωρθώθη νά εδρεθ^) κοί-
  κοτε υστερα άπβ εκείνην την ημέραν, δ
  Αάμκρος, Ιν χαί έκολβμήσαμεν κολϋ νά
  νόν άνακαλύψωμεν, έκιστεάΐβμεν είς το
  τέλος ο'τι, | έχάηχε χαί αυτο; μαζί μέ τώ;
  άλλοος, ή Ιφιιγεν είς τα ξένα' χαμπίσοι
  βιιντοπίτα' μας κοθ Ιτυχε νά εδρεβοθν
  νύχτα είς αϋτά τα έρείκια, τον εΐίαν, Ιτσι
  τοΐις έφκνηκε τονλάχστον, ν« στέχηται ά< χίνητος είς την χορυφην αύτοθ τοθ βράχου, κοθ είνε έδω βτα δεξιά μας, κβ! νά τους ζη Άπο τέτ« έπε'ρασαν ΐϊβλά χρίΐβη ίμως χ»! νώρα, φβίνβτβι, πβροουιάζΐϊαι χάποτε έχε! το φάντβϊμβ τβθ χοχχίνοτρίχη και Ιι' βΐτ» χενεΐς δέν Ιχει ί,ϊοξιν νά ίρ· χεται είς αίοτο μέρος. 'Ηχβύτομεν μΐτά τιιγχινήϊεως την κα- ράδοξον αυτήν Ιστορίαν. Έν το6τ·ι; νί θία των έρειπίων ίχεΐνων ήτ» «ϊ; ίλλο ή τρ·μ«χτιχη, χάρις είς τάς χαλθΛτοδϊας αοτά λει»χάς χλημ»τίϊβς. ΤΗτο δονβτον νά σϋνίδησβν έχεϊ τίσον τρομβρά πράγματα ; ^ — Το εΐίες χβί οί» δ ϊδιος καμμίαν φο¬ ράν ουτο το φάντανμα ; ηρώτησε τις έξ ημών. Ό δδηγος, βΛιοθεΙς ·1ς τές άνοτμνήσεις τοι» μέ χεχηφιιίαν την χεφβλήν, εφάνη ώς νά μή {{κουσέ την άπεΐιθυνθιΤσαν πρός αυ¬ τόν έρώ;ησΙν. 'Αλλος τ6τε έκ των ήμ·τέρ»ν κ«ρή*- 6ις, είπεν είρωνικώ; γελών. —Νά σας ιιώ,οσον άφορδ την Κατερίναν Ιτ9ΐ ττ); Ιπρεκεν. Άπο χ«« τέτοιαΐς ϊ:«· βΐλογιινβΐχις άφανίζονται τίσοι χαί τόσοι Ι <1β Ρ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ τϊκ ολ' «9ΐ·. 248 τού 1899 έρήοιην αποφά¬ σεως των έν Ζακύνθω Ορωτοδικώ'ν έκϊοδιΐ- βης μετβξδ των έναγίντων Παναγ ιώτοιι Διο¬ νυσίου χαί Ιωάννου άδιλφών Ν. Φιλιώτου χ«τοίχου Ζϊκύνθου χαι τής ίμιτοριχής Έ· ταιρίας υπό την έπωνυμίιχν ιΚομαν Κάντα" ρε< χαί Σ«· κατοίκου Άγΐ'ων ϊαβάντβ τής Τονρκία<. Δια ταθτβ Ίίον κεΐ τ* 6?9ρ* 210 τ^< Πολιτικαί Δ(χον&μί«{. Δι,κάζον ίρήμην τής «ναγομίνης Εταιρίαι υπό «ήν ίπεινυμίαν «Κομίν Καν- ταρέί καΐ 2α». Δέχ(τ«ι τή» 4π4 3ΟΊβυνιΌυ ί. ϊ. άγωγήν των έναγ<5ντβ>ν Παναγιώτου, Διονυσίου καΐ
  Ιωάννου άδελφων Ν. Φιλιώτου.
  'Τ-βχ»ί0Γ την έναγομένην 'Βτβιρίαν νί
  «ληρώ~ «5< τοίι< ενάγοντας δρ. 1060 καΙ 28)οο, έντ6χ<ύ« 10 ο)ο {τησί«< άχβ ^ήί ά- γωγ9|« μέχρκ έξβφλήσεως. 'Αηαγγίλλει κροσωπικήν κράτησιν κατΐ των μι).(2ν τής αυτής Έταιρ'ας. Κηρύσσιι την ιταροϋσαν προσωρινώς έκτε- λεστήν καΙ επιβάλλιΐ «Ί« βάρος τή< ίνα,γομέ· νηο έταιρ(α« τί ϊζοδα δρ. 24 καΙ τα τέλη. Εκρίθη, 5.·η:*!ρασίσ6η καΙ Ιδτιμοσιεύθη πά- ραχρήμα έν Ζχχύνθω τ| 30 Σιπτιμβρίοο Ό πρ(!(5*ο< Ό Ύ)μματείι< Γ. Μάνεσης Δ. Γ. Λιβαθινος ΙΑΤΡΕΙΟΝ «ών νοοημάτων Λεΐτουργοϋν άπό 15 έτφν Τβθ ειδικώς σπουδάσαντος τα νοσή- μ,ατα ταυτα ΊατροΟ Ι. Σ.ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΤ Έπικοινωνι'α εκιστημονική τού Ιατρείον μέ ίλα τα μεγάλα Οεραπευτήρια των Οαριαίων, Βιέννης, Αονδίνου Νέαι ΐερακεϊακ, νία ΐργαλΐ'Όί; νέλ φάρ* μακα δια τήνΒΑΕΝΝΟΡΡΟΙΑΝ χαί τήνχεβ- τέραν εΐσέτι. Δια τη αι έμμήνκν). <_έχετ«ι Ο— 13 καΙ 8—β Ό8ο< Δίόλο» χαί Αγ. Μάρκου 29 Β. κλη «ίον τοθ ναοδ Χρυ«οσ—ηλαιι*τί«»η<. ϊ ΓΑΛ * ΚΤΩΜΑ 2 ί»ΙΟΪΡΟΤΓΊΕΛΑΙΟΪ« ^ μετά γλυκερινο φωαφορι- κής ασβέστου καΐ οι- δήρον Τί εδληπτον γαλάκτ»μα Μαρινε- -^ ιΐούλο», ουδόλως διχφέρον κατι την Λ γεθσιν τοΒ γάλακτος, κολυ 8ε άνώ- Ν~/ τερον ιοϋ γαλαχτώματος βεοτ, χ«- Ιοτι εμπεριένει ϊλατα γλυκιρινο- •ωσφορικά, τα μάλλον εν$εδειγμένκ τονωτικα, καρκσχευ&ζομενεν δέ «άν- τοτε έχ γνησίου χαί κροβψίχον Μουρουνελαίον, ενδείχνυται κατ« τής άτελοίκ θρέψεω; των ιοβιίδων, ιιροβδίδον «Ί< αΰτά τό έλλεΓκον αί- μ», κατΐ τής χοιραδικής καί λυμ- φατιχής 5υ<τκρασία<, καΙ έν γένει κάνη; οργανικης έζαντλήσεω;. ^ "Έκαστον φιαλίδιον 9 δρ. ^ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΔΗΙϋ. Α. ΜλΡΙΝΟΠΟΥΚΙΟΥ Αιαβτοιιύρωβις ΌϊοΟ Σόλ«νος καί Ζωοδοχου Πηγτ)< ΟΑΟΝΙΟΊ ΑΤΡΕ10Ν ΝΙΚ. ΠΑΡΑΣΚΕΓΟΠΟΓΛΟΤ ΧΕΙΡΟΤΡΓΟΤ ΟΔΟΝΤΟ ΙΑΤΡΟΤ β-Όδός Σταδίου-«5 (άπέναντι Βυιιλης) ΑΝΩΔ.ΥΝΟΣ έξαγωγη ϋόντων. 'Δκβ- ριαία κατάπαοσις οϊονταλγίας. ΘΕΡΑΠΕΙΑ εΐδιχή των πβθήσεων των βδλ«ν έν γένει. ΘΕΡΑΠΕΙΑ των τερηοονΐσμέννν οίον- τ·ν χαί Ιμφραξις αυτών διά χρυοεθ, λευχο- χρΰσου ή πλατίνης, ΐϊλαατιχής μ(λτοο λεο- χης κλπ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ τεχνητων ϋ6ντ*>ν χά)
  οίοντβηοιχιών άνευ ή χαί μετά πλακός, ή
  χαί μετά αγχ(στρ·>ν.
  Όϊός Σταίίο» 6 άπέναντι Β·υλ*}ς.
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
  επί μαχρόν έν Ευρώπχι σπουδάσας, βερα-
  πεύει ειδικώτερον τα ν-οσήματα
  τοθ βτομάχου, τας α.ίμορρα-
  γίας της μήτρκς κώ την λε»-
  κορροιαιν.
  Δέχεται κοβ' εκάστην οΐχοι :
  8-9 κ. μ. χ«1 1-4 μ. μ:
  19 - Ό9ο£ Το··χλέ·ο< — 19 ΜΟΝΟΝ ΗΕ 42 ΔΡΑΧΜΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ Τα καλλίτερα χαί ευθηνοτερα άίιάδροχβ Χ«1 έχαν*»φέρι« Δανίας βά εΰρητε είς «· ε«1 της οσοθ Βο»λης κριΙ. 19 έμπορορβ·- κ«κον χατβίΐημα Τ. —6έντ. Είς τάς επαρχίας, άποστέλλοντβΐ 8*ίγ- 8 ,,ΕΜΠΡΟΣ" ΕΙΣ ΜΕ^Α ΣΧΗΜΑ ΚΑΘ ΕΚΑΣΤΗΝ Μ£ ΜΙΑΝ ΜΟΝΟΝ ΠΕΝΤΑΡΑΝ _____________________- "1 ΕΞΟΙΟΤΕΡΟΤΣ ΡΠίΤΑΜ ΙΗ Τί ΕΡΙΚ1ΙΡΟΤΕΡΑ ΤΒΑΒΓΡΑΦΒΜΑΤ1 ΠΟΛΤίΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΐπίΐΙΓΙ ΑΑΡΪΓΓΟΣ, ΕΝΟΣ, ΩΤδΝ, ΜΕΤΑ-ΟΤΙΚΑ, ΔΕΡΜΑΤΙ—Α ΟΔΟ3Β ΒΜ-ΗΧ ΩΚ)ΑΟΓΟΠΩΑΕΙΟΗ Κ. ϊΕΡΓΙΑΪΟΐ ΑΚΜιΤΠ 10Υ ΕΘΝΪΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡλΦΕΙβΥ ΑΜΧΟΗΣΑΗ ΤΑ Ε$Σ ΒΡ010ΠΑ ΤΗΣ Ι&ΙΑΙΤΕΡΑΖ ΠΑΡΑΓΠΑΙΑΪ ΤΟΤ Ι. ΣΕΡΠΑΑΟΤ ΒΡΟΔΟΠ1 βΚΙβΝ, Ι^.-ών «ρΐφήμ-ν τη< Έλ€ετίΜ ώρ.λ.γοπ.ιίδν κ. *· »«ατίλ|^ 6π, ^«ν *«οψιν ώί νεώτερ. κ.ί τ.λ.ετ... ϊ^γΛ ρ.λογ.^«. Ώρολέγι* χ.λλιτ.χνικ«.?τ. χ.» -^« ^ ^ ' ,ίν. τί ώρ,λογι. ο Γ ί ο η πρώτην φ.ρΐν ε^-Α^ϊΓ'* £ ^, Τέ. άρ.λ.γιε - μετέ ζήλου χα. Ιρ«τ.ς έργαζόμενον υπέρ τή* ^^ΤΤ ^ Γμ,ιταλαντεύετει πίτε ογϊο. ίεν είνε έκ,ών «νή»-ν ώρ.λογί.ν, *»»»*·'·" ™?™νήν μ.ταβ.λήν τή* ·.?- —♦« τί έμπρό» κ.Ι ποτ. πρ.ς τί Μ««. «Μ"ν"« "£« ^χ. ΏγΓ. ,π«σ-?μ.νικώς χε- μβ«Ρ.σί« «Ι έν γένει τή< άτμο.,αιριχήί *™°1™"Χ™ 4* ν «Χ.«6·™*ΐ ^ΧΡ' λ«" «νΓνισμένα .1* 40 |Μ. .,ρμοκρ.σίοΐί, )ί.«χνυο«σ ν. "£"£*£ Π«.ηγγέλΙη-« μ» βή- "ού καβ' Ιλας τ«< έποχΐ* τού Ιτ.« μΐ •^««.«ο/Γτϊτα ·;ειϊβθν"ι έκ τ?ϊ<4γρ«ί«« Μ< (η«άχ,«) ίχ ^.ν «·»Ρ«;^; " Γ, "Ι των 100. Ν.**... * τ,3 ίορώτβς κτλ. "Ητοι «ργύβου (ία.. 935 ·)·· ·**·_Τ ~ ^ ,οίβΓ-οχίάβ. Τ» «ρβτοτυ- ^„νδυ«μφ μετ' ίλλ.υ πολυτίμου λ.υκοθ μ.ταλλου κ« ^ Ταλλβ(ου. Λ * «γ**. πον των ώρελογίων ·Π·> έβραβευβη Ιιά χζ»··ο *« '»ΡΤ Ρ (* ^ Π0 ΈντειΟΙα
  ,ύρωπαϊκα χ«α.τήμΜα τ} ωρολόγια τ.οτε «^ ^",Χ ^ 4ν 'Α ίρ^ύ-
  - ...·.. Λ ,β, ,,μ, ίζ,ατελιστιχάϊ χ«·ιν ·»η< ^".""Α, .,,ίχδρ. 65»βΐβΓ- κ. ΟΒΙΟΝ Τί·«« Ιρ. ΒΟΟ οι' εκείνον, ^ «,τ,< ΥΓΡΘΝ ϊ ΑΝΤ1ΒΛΕΝΝ0ΡΡ01ΑΚ0Ν δ ΥΠΟ λΙΑΙΛΛΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΟΝ^ ΕΣΤΕΜΜΕΝΟΝ * (Έφεορε^έν τω 18Μ«) Το θβνματενργον τεθτο φαρμ«- χεν θερακεύει άλανθάστο»; χαι άνεο σννεπειων την οξείαν, χρονί&ν --' χρονιωτάτην βλεννόρ- ,αν χοθώς χ«ί την λευχόρρβ α>
  ν γυναιχών εί; 8 ημέρας. - .
  •Επιτυχία εκατόν επί )Ι(
  ^ τοϊς εκατόν ))(
  ^( Το «άρμαχεν τεθτ· εΝε χα! ά- |^
  ^ λάνθαστον κροφκλακτικνν χβτά τϊ)ς ^
  ~^ Ρλενβρροΐβς χαί έν γένει των άφρο- ~5
  ίν δίσΐακών. Λ
  )ί( Το γνήσιον ιτβελεΤτβί μονον εν Μ.
  ί( τφ φαρμακείω δ «ΓΑΛΗΝΟΣ» Μ
  Ο
  IV.
  Βακταλοπουλου, δι« ^
  ~> σταδ «σΐί δδών 'Ιίςπβκράτββς χαί **
  Γ^ Σ4λε·νος 75. 'Ακοφεύγετε τάς άπε- 5
  ί|» μιμήσεΐς. ^
  3)κ; Έν τφ φαρμαχε (ω π?ρ«μένει ^
  )|ί είοΐχος ίατρος δ καί έφευρέτης δέ- ^
  ^£ χδμενος δεορεάν τοί>ς πάσχοντα; ^
  <2 άνδρας χαί γυν«1χας καθ' Ιλη' την ** * ημέραν. 5 Διά τάς γοναΐκας Ιδιαιτέρα αί- £ θοοσα. Λ ^ 'Εχάστη φιάλη δραχ. 5 50. Ε; Α τάς επαρχίας άποστέλλεται άνβΐ ^ δρ. 8 καί είς τ» έξντερ κον άντΐ ^ βράγκων χρνσών 8. Βαβιλιχόν Φαρμακείον Ν· ΒΑΚΤΑΑΟΠΟΓΛΟΤ Όδί( Σολωνος «1 Ί—:οχ»%το«ς 78 άλλον βελτ)θ'Υ) νβ βικΐ*ι^,<3««]κ^«·ι >··(' «"···
  Μετα^ν τ&'ν {(«φ.ροον όΤχ«»>ιων τελβυτ«(·ί
  νΐΐάΐνΐΧί —~-»....-Λ ΑΙ._μ. Λ-_Μ.·μ £*αι ψλΆ τιϊ^νΑΙΙ
  :τιχ·υ« ο?χογε-
  ........ .ιμ'ήν' τ*» 1* ·>.
  Πελβπεννήβευ 1 ι 11 β α · ·, τοβ
  .ιί^ΐ^Μ..»Μ..ΐέ«»»}.^^£1 ^&τ;..:ΤένΓ ·Η"*^1 "τ ''
  • Λ__1___ -Λν;..Α Χ.Λ-^/-.^ 1Ρ»111»ΤΑΧ·1 Ο«6£».
  Ιεταϊ,; τβ-ν ειεεέ·» ότχ6»>των τελ«υτ«(-< *··λεγΙε·ν *ϊ.« '·«·ΙΤ<Ρ« "^βίιΓ.νε είς ττ,ν τα « «ραγγελ.έν'τ^ρ^ία, <,« «. τΛο. ***** ™/*> ^Κ^^ϋώΛΐ-
  Έφερεττρός τβύτεκ · χ Σεργιβϊης «πό τα γνωστΐ ώρ·λβγι* τεθ »ιετ,ο ο» κ-
  ΤΙΙίΙΙ 0ΡΙ1ΚΕΙΙΑΙ—ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΕΓΓΡΑΦβΣ
  ί ΛΙΙΟΚΙΝΗΤΟΝ ΕΡΓΟΙΤΛΙΙΟΝ ΕΙίΙϋϋίΙΝ
  Ι ΚΚΟΛΑΟΎ ^ΠΕΡΓΗ
  | ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΗ ΕΜ 111.11 ΚΑΐΑΣΤΗΜΙ
  | ΕΏΙΠΑΟΝ .11 ϋΙΑΕΟΣΜΗΙΕΟΣ 01111»
  Ι 1ΤΛ0ΤΣΙ.1ΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
  ^ ----------
  * ΜΠΟΪΦΕΔΕΣ
  ^ ΚΑΝΑΠΕΔΕ£
  3? ΝΤΟΤΑΑΠΑΙ
  ^ ΚΑΙ Μ ΑΙ άγγλιχαί 100 ε'.^Λν
  ΚΙΚΡΑ ΕΙΔΗ ΦΑΚΤΕΖΙ
  «^ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ χ^ιναι χ«ί
  * 10Μ1Ε έλαστικά
  * ΚΙΠΤΗΡΪΪ
  * ΚΑΡΕΚΛΑΙ Βιένν-ς
  5ΐ ΚΑΡΕΚΑΑΙ

  ^ΣΕΔΕΣ ΚΑΟΣ
  ΚΟΡΣΕΔΕΣ ΕΤΘΗΝΟΙ
  ΚΑΤΑΣΚΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΣ Κ- ΦΩΤ. ΚΜΜΙϋΤΑϋΤ
  ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΚΗΤΡΙΑΣ
  ΚΟΡΖΕΔΟΝ
  ΑΙ κβνχουνε» «πό το «τομκχι τεον φο·
  •οβν χορ*·1·ς χατΜχευη'; ΚοκχινοποτΤλο»,
  Τα μιχρ* κοι?«{<7ΐ« Ιέν ίύντπτει νά φο™ ρίσοβν χο·<« Ιλλον 1ογο3τα*(·». ΑΙ χκλα( §*«τ·1, «( είϊοιμβι, «Ι λιπό- •«•χοι μένον είς τ· {να* έργοντκνιον θά χάν οον χορτέ τΛηίτθντ* Ά γεστ« χαΐ την ανάγκην. Τό Ιϊιον έργο·τεν)(ον χ««σ·χ·υ*%ε1 χαί κο««έΙες έξ ·λα·τιν.ββ. Τιμή μεγάλων ^ χορσέίων έιΛ δρ. 18—β· » χορ«έ*«Μ χορβτίων » » 8 — 14 Έπι·κ·φ8τ)τε μίαν χετΐ μονην φοίάν το χ«1 βά ιτεΐΐΐητε τελείως. ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΤ "Ανωθεν κεχτ«·τήμ«ιτ«ς Γκιορκ -Ι&.ΣΚΑΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΙΙΪΙΑΣ ΚΕΤΡΙΟΤΑΤΑΣ Το κεφβενβγίβγεΐβν Ήέρθας Τρίτ· τεν χβταρτίζει μίαν τάξιν 8(ά τάς 5ιί«χα- λίσσας «πό τής 11 —12 κ. μ. κεντάκις τ)|ς έίϊομάδος. "Αλλην νυχτερΐνήν τάξιν ϊιά τάς |ργ«- Τΐίας, σιαιβουμίνην είς ϊύο τμήμβτ* άπο ΐτ}ς 7 1)4—8 1)5 πεντάχις της έίϊομ«5',ς. Δ!δ«χτρ« 8· 5 χετά μ*)νβ. ΑΙ εγγραφαί «ρχονται την πρβσεχί} Πίμ- 41 τρέχοντος. Όο«ς 'ΔίριανεΟ *Ρ.δ. 68 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Διϊάβχβλβς Ιχ«βν καλάς βυντάβει; χ«1 1«νάμενος νά Ιιοβξ^ Έλληνιχά, ^γγλιχά χ«1 Ίτκλιχά ζητεί κκβαΐονει; ^ Ιέπν παι- ϊαγ«γ·0 καρά τινι βίκογενεί* άντί μετρίας άμοι(1)ς. Πληρ·φο·(«ι πειρ' ημίν | τφ έμ· Κ. Δ(τ·«, έν «Ιω Αΐίλευ «ρθ. 164. Ό παθολόγος ίατρός 1. Χ. ΓΕΡΟΓΙΑΜΗΣ ^χ^' έν ^ χ&τοθ κ*τ·ικί«; έπ6 ττ·|ς 9— 9 ι,, ι*, και άτϊό τΙ}ς $—Κ (Α. μ,. Ό»ος λέχα αριθ. 8. £ΤΟΛΙ£ΜΟΕ—ΤΓΕΙΑ Άφσ>ρητ«ς είνε ή χατε«ΚΜης των
  ϋίνιων χαί ουλων ιιολλωνοΐς έχ τ1}ς ά
  ετ»γγνώστου «μελείας-
  ΑΙ βΙΙιχσί σχενενίειι, >ι« την σγιεΐνην
  τεΙ σν6μ·τβ« χαί τϋν .ϊίντιβν τοδ έίοντβ-
  Ιατρε· χ. Ίγγλέ·η, «ρέίΐει νέ Ιεωρηίΐώσιν
  άπα(·«έτητ·ι ·1< πέντα «ν6ρο*τΐον. Δι· ή * Α ης χρής ατιλην·>·ντα* ο! ίΐέντες. ·ερα.ηε4
  ■ ^.τ·»«»-«>ι-τητ«»4»*η -*— Δ^_ Υίιιι,ι
  •«•νται οί σελειΛρενοτ *Ι4ντβς. Κ«τ«ρ·
  όεε ή »9οντ·λγίβ. »Βξαλε^ετ*ί
  ή χεοιονμία χ«1 «ρωμεντίζεται τί
  •τόμα.
  ΟΙ κρ«εερχ6μενΜ πεφ' ημίν (δρ(οχ«υ<η τελείαιν|.θερεχπβίεχν ολ*»ν των ηΑή «εεβν. Σιρρβγίσαις Ιϊίντων μ·7γ«.).ι,ς κείΊχς. Κατβσκεβή τεχνητ&ν έΐέντων έλλ ό ς καρά τξ Κλ«τ«!· Όϊός Σ«κρ«το»ς Όμονοίας. ΛΝΤΙΦΑΛΛΚΡΙΝΗ Τοώραιοτερον χέσμ^με τ·3 ιιθοσ- •4— ι» κ«1 *& μεγελοττρεπέντερον είνε «( τ»ίγ*ί τίς κεφα'λβι,. Η ΔΠΟΨΙΔΩΪΙ1 χαΐ μέΛκτει ή Φ1ΔΑΚΡΑ είνε τι ·ριχο»οω< ««χη- μον ϊιέ τον Ινϊεωιιον. Βύτυχβς χ«τ·πιν κολλΑν «ειρκ- μέτΜν χαί χέκοιν ιτελυετών έφε«- ρέβη ίγρ»ν ·*· «ο β γνο»« οθ χ«1 κεπεΐρκμένου ■«ρα«χο«οι·Ι ♦· Πετ- παεοχεύλου,ίηερ «Τχι μίν#ν κρολβμ- (άνει την χε,ταπτωσιν των τρΐ/ώ/, την τίσεν β,σχημΐζβυσκν χαί «ίτές τας χ·ρ(Μ, χβί την οεβεραν >«λέ-
  κρ*ν, «λλϊ κ«ί Ιι«ιηρ(< χ*ι «υ^είν·ι την κεμμωσιν τερενστί»!*. 1—««α*ε ίν ίέλετε νά Ι(«τηρήσητε την χέ· μην ·«< χ«1 νλ χετεστήεητε Α χμή η^·ική. Φαρμακείον Φ. ΠΔΠΔΑΟΠΟΥΑΟΤ 'Ηξέεχειει *ΟΙο( 1ολε»μο· κεί ^ *Κχέ.·-πι οιελη ·ρ. Ι. ί ίιι«ρχί'·< ««••'τέλλοντει έν-τί ϊ·. $ Μΐί εί« το έζβτεριχ»ν ·ρ. χρ. ·. ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΑΙ ΤΟΤ ΤΜΗΤΤΟΤ Μόνον είς τβ επί τ^ς ·δο· Πρα-, „, ξιτέλειις χαί παράτόν αγ. Γεβφγιον' ))( Γαλβκτοκειλεΐον «*Δ-5ηναι>,ε&·
  «υ ρίσχονται το αγνέτερον γάλα *»);'
  £? ΑΙγο; χαΓΑγελάδος, Μότυρονφρέ-:
  * ·κεν τϊί; 'Αγελάδες διά τεβ ·π·(εο ;
  Μ> χατβσκεΐίάζβνται τα γλυκίσματα των ,
  %£ μεγαλειτέρεβν μβςΖαχβροκλαβτε'ίβν, ]
  ^ τα φρεσχέτερα έχ των κερΐχώρεβν :
  ν*^ ε-ολλεγίμενα εΑγβ·, λοβκουμάΐες έχ'
  ριζαλεόροο τα μάλα έπιτνχεΤς, χετι
  πάνα ταθταγνησΐώτβτα καί κα»αρώ--
  ρατα εδρίίχονται είς τ6 *νω εοφή
  μως γνωϊτόνΓαλακτοπβλεΤον μέ
  II
  ο)ο έλιγώτ»ρον των άλλ«βν γαλα-^
  χτοτΗΰλε(«ον. Δεκταί καρ«γγελ{<(^ αΐ« οΙχ(«ς *«1 χβτεειήμεηα. Λ ς μ! κρ(·τ«( ·»«τ·:νεις, ηρ τήσβς επ Ι κολλα (τη καρά τινι οίκογενείβ, ζητεί θΥϊνίηΗιοτΐ ·έ«ν. Ηληροβορ(«( Κ«ρ* ήμϊ». ΕΑΙΞΗΡΙΟΝ 1 ΑΝΤΙΙ1ΤΡΕΤΙΚΟΝ | 2ΦΡΙΓ0Φ&Ρ0Ν ΚΑΙ ΤΟΝϋΤΙΚΟΝ 1 Τοθ φαρμιακοποιοθ ΝΙΚ. ΒΑΚϊλΑΟΠΟΥΑΟΥ : , Τ· θείον τβθτο φάρμακον θερα- •πεύει άβφαλέΐτατα τευς ■πάσχοντος .έκ διαλειπόντ«ν χά! «λ«*οων πνρ« 'τών έν γένει* τον ίχτερβν, την άν ,ιχανέτητα, την κ*φαλαλγί«ν χβί 'την χλ*ίρ«»σιν (φθέβΐν) καί θε- ραπεύει ταύτην έν τ*) πρώτφ στ» ~= , δ(«*. Είς ιοος γέρεντβς έποτναφέ- & ' ρει τ· οφρΐγο,. ^ ^ 1^ '} Προσδίδει τοίς άϊ»νάτβ(; χβΐ κα- ^ ■ "-κτιχεΐς ρώμην χαί ροϊΐνην χροιάν. Τϊ* 'ΑντιχαΟιστ^ τάς σιδηρούχοα; «^ _4»ασ(ας χ*»ρις νά Ρ^ρύνη - Μ- στόμαχον, τον οϊνεν τού Κ«λ5 τβν τή; χ Ινα;, καθ»; χαί το Ιλίΐ^ν ^ τβ· "Ηπατες τεθ ένίσχ·». 'Αλβν τί* Ώαστον χατα των νεύρατθενειων, ^ τη; σκερματβρρείας χαί έν γένει "^ τη; άναιμίας, ».βθώ; χαί τη; άκρα- ^ί; ■τεΐα; των ευρών. [^ '6 ΔΡ. Η ΦΙΑΑΗ ΔΡ. 6 1 ^ Είς τάς επαρχίας απεστέλλετο:! ,άντΐ δρ. 7, καί εί; τό εξωτερικόν 7Ρ· ΧΡ· 1*· , | Κεντρΐχή αποθήκη είς το Βασι¬ λικόν Φαρμακείον IV. Βακτα- ^£; ,.λοπουλου, δδος Σέλωνο;, άρ. ^ '7 ' ΥΑΟ.Ρ ΑΟΥΤΡΑΙΙΟΥ }| ^Πρ»σφβτβν ή φιάλη λεπ. )Ι χ«1,2Ε άνα 2,75. !* ΑΙ1ΟΛΤΜΑΝΣ1Σ 'Φλοκλήρκν οίχιών μετά των έν αΙ»ΐ»!ς ΙπΧων, χαΐρεπτών, ε'.χένων, κτλ. «>εβ
  ς ^λ«(ης αυτών )(ά φερμέλης οί)
  πίεσιν.
  'Ακο 1ης Νοεμ·ρ(ο» 1899 αί τιμ«1 4ρΙ-
  ζονται ής εξής.
  Διά χώρον 200 Κ Μ 9ρ. 85
  » » 100 Κ Μ » 20
  *»«(»μ«ικεΙ%ν "Μ.
  IX.
  Μρίνου
  ΓΪΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΠΕΛΛΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤ^ΜΑ
  ΙΩΑΝ. ΛΑΖΑΡΗ
  Ι»-*- ΌΒός 'πΒρμοα —
  (πλησίον τής Καιΐνιχαρέας)
  Κ·ρ(αι χαί δεσποΐν(δε< Μή πρ·δτ;νε είς την αγοράν τ5ν χαπέλ- λων νας προτοθ έπιαχεφθητε το κατάϊτημί τοθ κ. Ιωάν. Λ,α,ζαρη, οποι* έφθα¬ σεν ή προμήθεια των νεωτέρων χ>1
  πλουαιωτέρων υλικών χαί μοδβλνν «*
  Πορισ(«ον. Ή άνεγνε*ρισμένη τέχνη το.
  χαταστήμβτος ΙχανβποιεΙ και τα λεπτότιρα
  γοθστα χβΑ την αυστηράν άπαίτηυιν τήςγ»-
  ναιχείας χαλαισθησίας. ΑΙ τιμαί είνε «νι-
  πίδεχτοι νοναγωνισμοθ. Αοιπόν τί
  Η«π4λΧοχ βοχς δλοι είς τού
  ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΕΐΑΟΤΡΓΙΚΟΜ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΙΩΑΝ. Δ. ΜΙΜΗ
  ΌΒός
  Δέχεται «όντος εΐίοκς
  Χθ»φωμάτ«»ν χαί κ·9αν άλλην
  εργασίαν.
  "Ηδη κροειτέ&η χαί 'διαΐττρον τμή|Μ
  Χεπτουργιχον, χατασκειιίζον κϊΐαν έργα-
  σίαν έλβετιχοθ σ«οτή*ατος, 1{τει έξοχι*α«
  •Ιχοίομάς, χιοσχια κλπ. είς τιμάς λίαν
  «•γχαταβατιχάς.
  Έν»ικιείζετοιι έν Ν<« Φ*Λή:ψ μ·" νοκ««ειχ(α, μετ' έπΐπλων χ«ί άνευ,έκ τεσ- «άρ»ν % κένιε ε*ματί«ν «νγκεΐμίνη. Όλα τ« ,«*ε*η «Ι)ς μ«γ«ρα.»)ς. Πληροφορίαι εΙ( V κβντ·κ»ελε"ί9ν ΑνΙρ. Μπελτέχον.