90223

Αριθμός τεύχους

1095

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Δ

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  <** ΪΤΗΔΡΟΙΗ ΕΜ.ΤΕΝΚ0Υ ΧΤΝΔΡΟΜΗ; ΠΡΟΠΛΗΡΟΤΕΑ ΙΙΜΙΑΙΤ,ΙΡΙΑΙ ΧΤΙΦΟΙΙΙαΙ ΤΟ (ΦΥΛΛΟΝ ] ΤΙΜΑΤΑΙ β ΑΪΠΤΑ ΕΤΟΪ Α' — ΑΡΙΘ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ >»·»«ΐχ 1. 011 ΚλΑλΠΟΘΑΗΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΣ Ο-ΟΧ ΧόΦύΚΛΕΟΐΧ ΑΡΙ·. 1
  *-*
  Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΥΞΗΣΙΣ
  ΤΟΤ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
  "■Ενεκα καθυ,ατερήσεως τοβ ά-
  ναμενομ,ένου χάρτου τοβ βννή-
  θους βχήμ.ατςος τού.«'Κμτιρος»,
  θά έκδίδ^μβ^ (χί,χο ζςά τςνβς ή.
  μέρας είς βχημα μεγαλήτερον,
  «νε» μεταβολάς των δρων της
  συνδρομάς χαΐ της ηωλήαειας.
  ΤΩΝ ΜΟΝ
  Δύο εί·ά>ν ανακοίνωσις έδη^ο-
  ε-ιιύβησαν χβές είς τδν τύπον. Ή
  μία, δτι το ναυάγιον τοθ |*ονοπωλίου
  τοθ καπνοΰ βφείλεται είς τόν κ.Πρω¬
  θυπουργόν κα ή άλλη, ίτι δφείλε-
  τ*ι ιίς τον χ. Σιμβπουλον. Δέν γνω¬
  ρίζομεν «οίαν έκ των ·ύο τούτων
  •"ικαιοθταΐ νά πιστεύση τις. Άλλ'
  έβν ή εύβύνη τής Κυβερνήσεως είνε
  ένια,ία κα άδιαίρετος, 8πως κελεύ-
  ουαιν οί νόμοι τί)ς Πολιτείσ,ς, δέν εν¬
  νοούμεν διά τίνα λόγον χωρίζουσιν
  αυτήν ·ί όπαδοί των §ύο υπουργι¬
  κον στρατόπεδόν. Είτε δ κ. θιοτό-
  κης έααταίωσί το |*ονοπώλιον, εϊ'τε
  ό κ. Σιμόπουλος, ή εύθύνη θά έπι¬
  πτεν έεΓ ίλίον χαβ' ήν περίπτωσιν
  •τυνεπήγετο ευ6ύην τινά άπλη" πρό ·
  Ιενις τής Κυβερνήσεως &φ·ρ6σκ το
  αντικείμενον τουτο. Άλλ' ήΚνβέρνη-
  •Ίςδέν είνε ύπεύθυνος διά τάς προβέ-
  •εις της. Όφείλε' μόνον λόγον ίιά τος
  πράξεις αυτής. Όταν δέή Κυβέρνησις
  Αηλιγιάννη, ή υποδαλοϋσα άλλοτε
  νομοσχέδιον περι μονοπωλίου είς
  την Βουλήν άναμιμνήσκεται μέ έλα-
  ·ράν συνείδησιν το παρελθόν τουτο,
  ιϊνε πολυ φυσικώτερον είς την Κυ¬
  βερνησιν θεοτόκη νά μή άναγράψγ)
  τί γιγονός είς το παθητικόν της.
  Έκ τής άφορμής 2μως ταύτης
  απεκαλύφθη δυσάρεστον φαινόμενον.
  Ότι έχομεν, άντι μιας, ο*ύο Κυβερ¬
  νήσει;;. Έφόσον αί έριδος καί αί δια-
  ιωνίαι τ6ν 'Υπουργων έψιθυρίζοντο
  είς τάς πολιτικάς αιθούσας ώς το
  κυριώτερον γεγονός τής ημέρας, ή-
  ίύνατό τ(ς νά θεωρήσΥ] τό πραγμα
  ώς βμφΐσβητήσΐμον. "Οταν βμως
  τοιαύται δηλώσεις καί δημοσιεύσεις
  κκταχωρίζωνται είς τάς στήλας των
  εφημερίδων ή διαίρεσις των Υπουρ-
  γών προσλαμβά^ϊΐ πανηγυρικήν έπι-
  σημότητα, άπέναντι τής οποίας το
  Υπουργείον χάνει την σημασίαν τού.
  Τί σ/.οποϋσιν αμφότεραι αί 2η-
  μοσιεύσεις περι τοθ ναυαγίου τοθ
  μονοπωλίου τοθ καπνου ; Νά παρα-
  ο-ϊήσωσιν δτι το ενδιαφέρον των κ.κ.
  Θεοτόκη καί Σιμοπούλου ύιτέι· των
  ^απνοπαραγωγών έματαίωσε την
  /#ύμβ«σιν. Άλλ' εάν αΙσθΓ.νωνΓαι οί
  ν '.ρΐβι οΰ"τ<-.' άληθινον ενδιαφέρον ύ- -έρ τής παραγωγήν κα τής έμπο- ρίας τοϋ χαπνοϋ, τ,ρέπει ν* ανα¬ πτύξας την έν Ελλάδι σιγαρο- ποιίΛν είς την άχμήν είς ήν ευρίσκε¬ ται αύτη ένΑΐγύπτω.Δΐν είνε αστείον ότι Έλληνες χαπνέμποροι και ελ¬ ληνικάς καπν»<; είνε ανάγχη νά με- ταβώσιν είς Αίγυπτον ϊπως καταστή εκείθεν εύϊίολος ή έξαγωγή των διά τούτων κατασκευαζομένου σιγάρων είς το εξωτερικόν ; Δέν ηδύναντο τάχα οί αύτοι έ*μποροι διά των αυ¬ τών μέσων ν'άναπτύξωσι την εξαγω¬ γήν αύτοθ είς την άρ^κήν έστίαν τή; παραγωγής τού ; Καί έν τού¬ τοις τό πραγμα είνε δύσκολον. Διότι 6 νόμος περι σιγαροχάρτου καθ.στδ αδύνατον την ανάπτυξιν τής σιγα- ροποιίας έν Ελλάδι. Ή ΑΓγυπτος, χάρις είς τούς "Έλληνας καπνοβιο- μηχάνους και τόν ελληνικόν καπνόν είσάγει κατ' Ιτος £ν έκατομμύριον λιρών ! Ή Ελλάς χατορθώνει νά μή κερδίζη τίποτε. Οί χαπνοπώλαι πολλάκις υπέβα¬ λον άναφοράς ζητοϋντες την κατάρ¬ γησιν τοθ φόρου τοϋ σιγαροχάρτου. Τό ποσόν, λέγουσι, τό «ποίον κερδί- ζει τ· κράτος έκ τού σιγαροχάρτου, δύναται νά προστεθί) είς τόν φόρον τού καπνοθ, ν' άφεθί) 8' ελευθέρα ή έν Ελλάδι κατασκευή κα χρήσις πγαροχάρτου. Άλλ' ή Κυβέρνησις προτιμα νά είσάγη τοιοθτον ^ αίσχί- στης ποιότητος καί προστατεύεται έν τ^ Ιδιαιτέρα πατρίδι τοϋ κ. Πρωθυ¬ πουργόν εργοστάσιον συσκευής σι¬ γαροχάρτου κατά τρόπον,προκαλοθν- τα σχανδαλωδεστάτους ψιΐυρισμους περ τής προτιμήσεως. Οί συνήγορο» τοθ έλιεινοθ τούτου καθεστώτος λέ- γουσ «, 8τι δ περιορισμός τού σιγα- ρβχάρτου αποτελεί εγγύησιν περ ύ περιερισμού' των λα*)ροκβπτ»ν, ! Άλλά διά νά είνε άσφαλεστέρα ή Κυβέρνησις ηδύνατο νά θέση φίμ*>-
  τρα είς τό στόμα πάντων των κα-
  πνιζόντων Έλλήνων. Τότε άντι τβθ
  άφορολογήτου οί "Ελληνες δέν θά
  ηδύναντο νά καπνίσουν οΰτε φορο-
  λογημένον καπνών. Άλλ' ή ζημία,
  ήτις ήΐελεν έπέλθει έκ τοϋ μέτρου
  τούτου, θά ήτο μιχροτίρα έχείνης,
  την οποίαν υφίσταται τό εμπόριον
  τβΰ καπνοθ διά τοΰ παραλόγου πε-
  ριορισμοΰ τοΰ σιγαροχάρτου.Οί κ.χ.
  θεοτόκης καΛ Σιμόπουλος είνε βε¬
  βαίως άξιέπαινοΐ οιά την σύμβασιν
  την οποίαν κατώρθωσαν νά ματαιώ-
  σουν. Άλλά ίά ήσαν περισσότερον
  άξιέπαινοι εάν ή προθυμία των άνε-
  δεικνύετο ζωηροτέρα ουχί είς έκεΐνα
  τα οποία έματαίωσαν άλλ'είς έκείνα
  τα δποΐα εΤνε άνάγχη νά δημιουρ-
  γήσβυν.
  ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  Η ΤΙΡΟΙ ΝΕΚΡΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑ
  Οί άναγνό'ντες οσα έν ταίς στήλαις ταύταις
  εγραψα εχ τοδ λογου ίν δ άχαδημαϊχός
  Βρυνετιέρ εξεφώνησεν έπ' εύχβιρΐα τή- * -=*
  ΡαλλιχΫ) *Δχαδημ(α διανομής των επ
  Ιραβείων παρετήρησαν βε6α(«ς }τι
  των Βραβευβίντων χαταλένονται Ο χΐο»»β.ί«
  Β.6Τ, ού έν τώ δήμω ουδείς διετέλεβε πά¬
  σχον, ουδείς ϊβανε χωρΐς οΰτος να τόν πε·
  ρινάλψγ| χατα την τελευταίαν αύ'τοθ ασθέ¬
  νειαν, χωρΐς !8ί* να τίν προπέμψγι είς την
  τελευταίαν αύτοι) κατοικίαν, ή Μ&ηβ Ε«
  Οβί»ρ<*1ΗβΓ ή συν ίλλοις·' άνβριβμήτοις άγε» θεεργοΓς ϊβλοις περισυλλέγονβα τοΰς εγχαεΧ λελειμμένους παΓϊας χαί ήβιχοποιοίσα ^^ τοΰς, ή ιδία έντα«ιάζο·σα αΰτοΰς βνήσχοντθς χαί ή Αΐμιλία Βουατέλ ήτις πρός πολλαίς άλλαις μεγάλαι* ϊσω χαΐ πρωτ·τυπ·»τάταις άγαθοεργίαις της, βοηβιΓ τβίκ πτωχούς πε- ριβάλπει παντοιοτρέπως αύτοΰς, - Λα. έπίσης ένταφιάζει τοΰς νεχρούς. Καί & γατ]φης άχα· δημαΐ'χός αναφέρων ταυτα δέν Δκνησεν έ- παγόμενος' ιΛάβετε, φΐίριοι, υπο ίδιαι- τάτην σημείωσιν τέ γεγονοτα τα3τα. Τυγχάνουβι χαρακτηριστιχώτατα τής α¬ παραμίλλου ευσεβείας ήν Ο ήμέτερβς λεως ήσχησεν άε(ποτ«^«ρός {Τοΰς Ινεχρους αύτο3 χαί ή εως τής ,&στάτνις αυτών χατειχίας .*εοκ·μπή, ή ιΰαζβής εντα>ϊασι< δΐν διίνα σθε να οα»ί«»θτ|·»» .Χ, »{»·. »» »β» *ι«Λλ·ι- θέντων ύπομνημίτων ΰ πολαμβάνονται ώ< α- γετηρία έγχε»μίων διά τοΰς πρός βράβευσιν ήμιτέρβυς ύπο<|>ηο(ο»ς.»
  • »
  Ή απαράμιλλον ' αδτη πρός τοΰς νεχροΰς
  εΰσέβεια δέν είνε άρετη {αποκλειστιχή το»
  γλλιχοθ λαοθ. Είνε ερετή παντός πεπολι¬
  τισμένον λαο3. Είνε Ισως Ιδία εφετή ημών
  των Έλλήνων. Καί έν τη εύσεβει'α ταύτη
  δι' ής περιβάλλομεν τοΰς άτυχεΓς ημών νε¬
  χροΰς ένυπάρχει χαί ιΰλάβεια χεΐ λατρεία
  επώδννος, τί τέ ήρέμα άπεγνωσμένον, ϊλλ'
  Ιδία; τί τό τρυφερωτατα περιπαβές. Ουδέ¬
  ποτε ί,σοος στε,λίζομεν αύτοίις έν τή ζω?, μεθ'
  ού «Ιλτρου έν τώ θανάτω. Καί ήμιΓς οΐτινες
  πολλάκις «λίγας μόνον στιγμάς - -^(κίνομεν
  παρ* αυτοίς ζώσι, πόσω άδιασπάστβς «π'
  αυτών άγρυπνοθμεν πάντοτε αΰτοΰς νεχροιίς.
  Τόν βρήνον ημών τ4ν ίβΐγητιν χχ τής
  ίρτ,σχείις τας ευχάς χαί τής νεκρικής λαμ¬
  πάδος την άσβεστον «ολίγα, καί ϊή» εύσεβή
  χαί αυτής Ιτι τής οψεεος δι* ολης τής νυκτός
  περιχάλυψιν καί τα (μάτια τα οΐονεΐ τιμητι·
  χά χαί τ' ίνθη τα πάγχαλ·, πάντα ταυτα
  χαί άλλα ίτι ευρίσκομεν πάντοτε οίον εί έλ-
  λιπή, άγωνιζό'μεία πάντοτε κ&τι |1πΙ πλέον
  νά χάμεομεν υπέρ έχείνων 6περ £>> ουδέποτε
  πλέον 94 κάμωμεν τι έν τω χόσμψ τούτω!
  Οί "Ελληνες άείποτε οίΐτως έλατρεύσαμεν
  τοΰς νεκρούς μας, πάντα νεκρόν, οί Έλλη-
  νες άεΐποτε οδτεες λατρειίομεν αύτοιίς.
  *Η αγαβοεβγία μ*ς ϊντεκ £ν ύπάρνγ, κατΐ
  το μάλλον χαι ήττον ζ«*τιχή πρός τους ζθν¬
  τα; άλλ' είνε δντοβς πάντοτε ζ«ετικ·»τάττι
  πρός τοΰς νεκρούς. Τούτου δεδομ,ένου, π·!ον
  λοιπον αί·νη« άο-ετίες πνεθμα ίπέπνευσε χατ*
  αύτάς «ν ένΐ των άγαϊοεργών μες ίίρ»«
  μάτεον ; "Οταν άναπολώ τέ γεγονίς ϋπε·
  προχαλεΐ εν έμ.οί το ερώτημε το3το, μία
  μονη εΰχή, διάβερμος, ώ πίβω άπό των μυ-
  χιαιτάτων αοι» άναβρώσκονσα διατυποθται έν
  {μοί. Να είνε αΰτό μονον χαΐ ουχί καί ίλλο.
  "Εν καΐ μεμονε»μένον. "Ανιιι π·οδρομ«ιν,
  ΊΒί« άνευ διαδόχων.
  Το γεγονος το3το δέν είνε χβεσινΐν άλλα
  δ.ν είνε καί πολΰ παλαιάν. Άτβΐς χόρη ένο-
  σηλεύιτο έν τω ίδρυματι τούτω ·ητις κα!
  I-
  Οανε. Καί ή χόρη α3τη Ι«ος ου παραλάββσιν
  αυτήν εκείθεν οί οΐχεΐοι, 'έμεινε δι' ίλης μιϊς
  νυκτός *·τιμο< έντος παρεκχλησίου, χοορις να υθή ί ϊώ λύψ ΰσεοώς την *·τιμο< έντος αρεκησο, χοορις να ευρεθή μί» σινϊών ινα καλύψη εΰσεοώς την γυμνότητα των παρθενικήν Ρραχιίνων την γυμνοτητα των παρθενικήν ποδών Ι Ναί, ποίον πνεθμα άσεδεια* πρός τοΰς νεκροΰς «π- έπνευσεν λοιπον ; "Δλλ' Ιο··ς προχειται περΐ ύπεράγαν βετικιστικής, δλί·ρονος έντιλή- ψε«« των τοϋ κόσμον τούτου. "Ιβως οί κρ- μόδιοι έν τ<)5 ίδρυματι πε·1 ου· λόγος, ί-κό- μενοι τισΐ τούλβχκχτον των επιστημίνε»ν να βι«ρώ<τι τβν νεκρόν μηοέν πλέον μηδέν ϊ- λαττον ή' ώς δγκον <««κοί χαΐ ίβτών μονον, αζιον, πλήν ουχί «αί πάντβτε, των οικτρών τιμών μιϊς νιχροτομής καί μ<5νον ν απο- λαμβάνη. "Ισ·»ς. Άλλα τιίτε « μή τίθενται ΦρηνχευτιχαΙ προσωνϊμίαι είς τ* ίίρ'όματα τα3τα χαΐ ϊίς μή είνε επώνυμοι *γί·ε>ν ε* αί·
  θονσαι αυτών !
  *
  Άλλ' (χι άγαπβ νί πιστεύΜ μάλλον ΙΠ
  πρό" κείται περΐ γεγονοτος μεμονομένο·, περί
  περιπετίας τνχαία* ίσψ χαΐ λυγρϊς τής χ6'
  βτ,ί έχείνης, ή'«< «ί έ» τη νίσ^ οβ- το» καί έν τψ θανάτω υπήρξεν άτυχής. 'Δγαπβ οίίτβ να πιστεκε», ότι δέν θα μοί δοθή ή βλιβερα εύκαιρία νέ ίπανέλθε» επί τοθ τοιούτο» βέματος, διότι δίν μοί άρίσκει τβ χατεγγέλλειν, άλλ' Ιδία δέν μοί ά.έ»κει το γινώσκει» 8τι νεχρβΐ ίεν απβλαμδένουσι πασών τ«ν είς αύτοι»» ίβειλομένων τιμώ». "Αλλωί ή *»νή μου 91 ίγερβή ϊτι μάλλον γ·γ«;»<« κβΐ ου μ<ν·ν Μ Γβ? ρήμ«ος τβΒ τύπον, άλλα χαΐ άπο βήματος ετέρου. Ώς πρός δέ το πιστον τοθ γιγονοτος παβ' ί%6- πειρα διαι{/ε»βε«ς θ' άπέβαινο ματαία. 'Τ- πήρξα μάρτβς αβτοΰ, μάρτυς ουχί αύτό'πτ'. ' άλλΛ μίρ-:ΐ); ττ·ίντοτε, Ούχι δέ αθτόπτης μο¬ νον χαΐ μόνον διότι ευρεθεΐ* ϊξω τοθ παριχ ■ χλησίου ηρώτησα αίφνης, έχ παραδόζο» !σι>ς
  τής ψυχής μαντείας, έν ποιΊι χαταντάβει χα·
  τέχιΐΓθ ή έντός αντοϋ νεχρά χαί μοί είπεν ο
  προγάστ«ρ χβί χαλοθρεμμένος θνρωρος ίτι
  ήτο περίπον γυμνή. Δίν ήβέλησα βίίτω να
  1$« άσχεπή την κόρην την παρθένον.
  ΙΩΝ
  Η ΔΙΕΘΝΗΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
  Είς τάς Βρυξέλλας έκοίδε-
  ται, ώς γνωστόν, φύλλον ύηό
  πάσαν ΙτΊ·ψιν βπουδαΐ^ν, κατί-
  νον ώς έκ της εμβριθείας των
  άρθρων **1 της ίν γένει μεμε-
  τρημένης καί άξιοπρεπούς «ο-
  ρεέας τον πε«»ίβλεπτον θέσιν έν
  τώ παγκοβμίω τύπω καί άμιλ·
  λώμενον πρός τί κυριώτερα
  βημοβιαγραφικ* φ4λ*λα τίης
  Κΰρώηης.
  Χό φύλλον τοθτο είνε ή «Βελ-
  γική Άνεξαρτησία,».
  ΟΙ διευθύνοντες, την έφημε-
  ρίβ» ταύτην άπεφάσιβ&ν νάμετβι·
  βάλουν αρχάς νά κ«.ταστήσο«ν
  8έ την «Βελγικήν Ανεξαρτη¬
  σίαν » όργανον διεθνές της έλευ-
  Θερί&ς καί είρήνης των λαών,
  όργανον απολύτως ίντιμον κ·1
  ευσυνείδητον.
  Ορος τοβτο έζήτηεβιν ιήν
  υνΒρομήν διακεκριμ,ίνων άν-
  ών, οΐτινες ήρχιβαν Βημοβι
  ες είς τφς Α)^
  »Αξί»ς » πε
  αχετικά
  ΐς ς
  « Βελγικης »
  ριβπύδ
  πρός
  ύ
  •Εν όχέβει οί πρός' ιίόν νέον2
  σκοπόν τού Βελγικου φύλλου
  εδημοσιεύθη τελευταίον αειρα
  άρθρων τού καί παρ' ημίν γνω-
  ατοθ βαρώνου Κουμπερτέν ά¬
  τινα <Μαμ«ΐν ς|·6η(είαν εντύπωσιν. Ή διεύβτ»νπίβ*τ1|ς «Βελγικης *Ανεξαρτηβίάς»ϊζητηο·; την έηϊ των άρθρων τούτων γνώμην έν ολα» έκ ίών πρώτων Ιν ανδρών των οιαφό- έθνών. Μεταξύ ^ών άνδρών τούτων —>γκαταρι>ι,λεΐϊαι καιΐ 4 πρώην
  πρωθυπουργόν κ.Θ. Δηλιγιάν-
  νης πρός τόν οποίον έβτάληβαν
  τα περιέχοντα τα άρθρα ταυτα
  Ϊυλλα1 ι*έ την παράκλησιν να.
  κφέρη την επ* αυτών γνώμην
  τού ήτις κ αί 6ά οημοσιευθή.
  'ε»ι
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΕΥΡ-ΠΗ Π &ΡΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
  Τα νέα γραμματοκιβώτια. —
  Κάτι ώς είδος χρημ.ατοκι6<ο- τίου. —Κ.αΙ ολίγη φιλοοοβία. —Τό γραμματάχι. — Οί. ή - λεκτρικοΐ τροχιόδρομοι. — Τα κάοβουνα καί τό 'Ο- φθαλμιατρείον.—Τ* ειυ· τοκίνητα. — Πόλις ντι- βτεγκέ Ή ττόΧΐς των 9χο·πι9ιων χαί των με¬ γάρω ν, ιο3 χονΐορτοθ χαί των οΊαυγων 6- οατων, τής λάσπης χαί των κχταλε6χε*ν ϊρόμων,τϋν λυσώ/των χυνων μΛ των ήρε- μωτάτατ»ν μανΐρυσχΰλων,ήρχισεν εξανθρ»- π'.ζομένη, έχπολιτιζομένη, έκπαρισινιζομενη. Χβες ήΧΧαξε τηνγβαβάτα της. Αδριβν Οα άλλάξη το κορσάζ χαί το χα- πέλλο χαί μεθαύριον τα γάντΐβ της. Πόλις ντίστεγχέ, πόλις τοδ κ α λ ο Ο χ ό β μ ο υ, πόλις καθώς πρέπει πλέον. Πρντη μετομίρφωΐις τα κομψά βιεννέ· ζιχα γραμματοχιβώτια, τα δποία έτοπβθε- τήθησαν χβές. Μιχρβύτσικα μ* πολλήν τέχνην χαί χα- λαισθηΐίαν φτιασμένα. Χ**ρί( νά χαταλαμ · βάνόβν πολύν χώρον, χεορίς να παροοσιά- ζουν το άη9ές βΐαμα των σιϊηρδν 3γ- χων έκείνων τ ών Οποίων τ6 άνάβτη- μα αναιδώς ήνιερΒοδτο είς τας γων(α« των οδών, έξυπηρετοθν χάλλιστα τοίις ΆΘη- να(ο»ς. Τόσα ϋ, άλλ' άρχετά οια να χνρέσονν καί ϊιαχοσΐα; εμπορικάς έπιΐτολας καί έκα- τβν φιλικάς χά! πενόντα ερωτικάς μετα τ) άνευ ϊακρύων. Λεπτότατα, οΊαοανέστατα χαί 5μ»ς μέ τόσην ίχεμύδειαν χαί τόσην ειλικρίνειάν,ώσ- τε νά χροπτουν ο,τι Ιχ·ι»ν χαί νά παραοΊ*- δβ»ν ασφαλώς τ6 μυρωμένο γραμκαίάκι της ωραίας μέ τους οφθαλμούς τους μαόροι»ς, τους μεγάλον; χαί απείρως γλυχιΐς, το γραμματάχι το περιέχον ?»ως χαί κανέν κομματάχι ίιαμελισθέντος ^οίτρύχο» άπο την χομην της την μαύρην χαί σγ ουράν την στεφανώνονϊαν έ'να προσωπάχι Καρκάτιίος. * Καί μετά τα γραμματοχιβώτΐα, τα ή · λεκτρικα τραΐνα. Το Φά?«ηρον, Ιίως χαί^ο Πεφαΐεΰς, Ισεος χαί τα περίχωρ* των Αθηνών μετά τίνα χρόνον «ά αυνίεθοθν μέ τραϊνα κΐνοί- μενά δι* ηλεκτρισμόν. Την π·*»ΐε6β»λ(αν είχεν ή Τραπέζα των 'Αβηνών,ήπςίΐϊρυσεν έν Βρυξέλλαις Έται- ρίαν δπό τον τίτλον «Γενιχή Έταίρία Τρο- χιοϊρόμο*ν Αθηνών χαί Πειραιώς»,είς την οποίαν !λα6θ/μ*Ρ°ς **1 άλλαι Εταιρίαι ώς χαί πολλοί χεφαλαίβθχοι. Έ Έταιρία ήγίραΐε το'προνόμιον τη; | ών. Ι Φαλήρο» κα'ι ΓΗραιώς άπο την _ταιριΌν των Τροχιοϊρόμν άντι τεσσάρων έκατομ- μορίων ορ«γκ« χρυσών. Μέ τοιαύταφάσεις η νέα έταιρία των ήλεχτρ ικϋ- τ^ίνεον άναλαμίάνει το έργον αΰτο,το οποίον θά μετβοαΧη εντελώς την όψιν των Άϊ»ών. Το Φάληρβ, 6 Πειραιεθς χαί τα περί- χωρα οέν &ίϊν»γχοιν«νβυν πλέον μέ τάς Αθήνας 2π«: β·γκ(ν*·νοΟν σήμερον. ΟΙ οθισιωντες Ικοι των τρβμ χαί των βιζαβί Ιέν θά σύροΐίΐ τους χατοΐχονς τής πόλεω; αυτής «πό τί; "Ομόνοιαν είς το Σύνταγμα, άπο τάς Άβ|να« είς το Φάληρον χαί τάνά ■ ,παλιν, έν ίΜ>ω σπαρακτιχών χραογών καί
  βλασ'ημιώ, χαί άρων χαί ϊεήσεε*» πρός
  τον "Υψιΐ-,ν.
  Καί ό ολυς τροχιόϊρομος, δ Ικΐχεκη-
  ρυγμένος βΐος άρχηγος τής βυμμορία; των
  άΐμοκινή;·,1, Ια'παύση πλέον νά έξορύϊση
  6φθ«λμοΰς«αί νά ί:αμελ(ζη τους άν·πό·
  πτο»; ίπιίτας τού χαί 3έν θά Ιχη πλέον
  οημεΐα ά·τηρ(ας το Ό · β α λ μ ι α-
  τ ρ ε Ι β >.. σταθμόν οΐαμεσον τα νοά¬
  γ ε Ι α...>α1 τέρμα την Σοδϊαν τοβ Φα¬
  λήρο».
  Ή {*,«$ των μοχθηρων γαιανθράΑωι
  τού χαταπκτει έντός ολίγο» χαί δ ήλεχτρι·
  σμος ΙρχεΦΐ ν' άντικαταναήση την άτμο-
  κίνητβν λαμητομον 4«6 τοίις τροχονς τ»1;
  δκοίας τρα-ιχως τερματ(ζο»ν την ζωην οί
  ΆθηναΙοι 'ασώται των ·αληριχών ά «.των.
  Καί Ιτε γίνεται Εΰρώπη μιχρουλα καί
  Μΐετ Βρ*·πη παρε^τέτβρτον.
  Μέ ι» κινητά της γραμμβτοκιδώτΐα,
  μέ τάς ιτμαμάξας της,^ι τα ή λ ε κ-
  τριχάτης τραϊνα.
  Τί θέ>|τε περισσότερον.
  'Ο ΆθηναΙος
  ΤΟ ΑιΟΙΓΜΑ ΤΗ- «8ΕΟΕ85ΙΟΝ»
  Έγιά<**μεν άλλοτε τί σημαΐνει »βοε- >ΐο> έν ί% ζεογραβΐχή χαί τί ίν τ?| άρΧ«ε-
  χτβνική. <* = 51 νέοΐ οί άκβλβ»θοβντες την ··<*«- είο» «;« ζωγράφβι, είτε άρχιτέχτονες, είτε «οιηταΐ καοχδνται ίτι ηδρυναν τους δρΐζον- ταςτήςτέχνης. — 'Εν ηολλβΐς Ιχβυν ΪΙκαιβν καί εΙ>-
  λίργ*»< ιαβχώντβι. =01 κανέν·; χαί εί πεΜ»ισμοί ίιά την τέχνην 6·(σταντα( *χεϊ ί*ίε> ίχλείπει ή
  πρεετονπΐα χαί άκολ*·4ει ή μ(μφ'<· 3= ΈχεΙ Ιμ·*ς οπο· έ>οαν(ζεται ή |Μ·
  γαλβείτία δλα ·πβκώπτο·ν «αί ζητοθν παρ'
  αυτοίς κανόνας.
  — Η εϊθβεβίοπ ώ; άρχκεχτονιχή θρΐ-
  αμβεοει έν Βιέννη.
  ='Δνεγει'ρονταιίή'ϊη μεγαλοπρεπέστατα
  ■οα μέ σετίε·ιβ>(ατιχβν ρυθμόν. >
  — Άλλα ώί ζω/ραοική έν Βιέννη απέ-
  τοχεν οίκτρίς. ..-,..
  , -Προχθΐ; τ]«ιξεν ίϊω ή Ιχθεσις των
  σετσεσιβνΐστών ζωγρά^ων, είς το μικρόν μΐν
  άλλά χομψον έν τή πρωτβτβκΐβι τβ» κτίριον
  τής νν"ίβηζβϊ1β πλησιέϊτατα κρ»ς 'β Τπβ»·
  ιβΓ 1η άβΓ ννίοη.
  = Έκ των έκτεβέντων 8μως Οο4
  Ιργων τής γραοικής οδΐε τα 10 8έν είνε
  ίξια λόγοο.
  = ΟΙ δ. έπιβκέπτα», --χ«. «<" επι¬ σκέπται είνε πάντβτε πολλοί- ά«έ·χονται έλεεΐνολογβθντες τβΐις οργανωτάς. — Έχο»ν ομ·ς έν ταίς αιθούσαις ανα - παντΐΧΗΐτατα άνάκλιντρα διά τους έπΐακέ- πτας. , = Οί δποΐοΐ 8μ*»ς καθήμενοι, α·οΟ γι,ρίσείν τα δέχ« διαμερί^ατα άναπαδουν το $)4ηλ επί των πραίίνω» δα·νων αί 4· ποίαι ?ί·νται ί/τΐς ευρέων γλαστρων τοπο- θετημένων έν τ?ι ν·εγ«λΤ1 «ιβ·45Ι1» "«Ρ8 *π1 των εΐκοίεον. · = Διά τοβτο ερωτηθείς Η«-ϊ·«β< έξ δλ·ν των έν ^ τή έκθέίει «ργ-ν ώς καλλΐτερβν άττήντη*·" = Τα άνάχλιντρα ! ■ = Καί ομιος πέρυσιν, ώ; ένθ.μεΐσ&ε έχ τής άτελοθς περιγρα·ής μβ», •«ϊίρχον καί πολυ ώραιαι εΐκόνες έν τή έκθέίει τδν •εοεββίοηίβί, την δποίαν εϊχε τιμήσει διά το6 «φιλήματος των χυμάτβν» καί δ μέ¬ γας ΜπαΙχλ,ιν. = Έ·έτβς δμως τα πρά«να χρ«*|*βτα καί τα λιλϊ καί τ* «ολΰ χδκκινα καί τα βαθειά μπλ» δέν κατώρθοΜαν ουδεμίαν εί- χ·να τής προκοπής νά παραλάξονιν, £«« χαί σ»μββΧιχήν. = «.Υ» ειοΓαω» είνε τβ σύμβολον των σετσασσιονιστών. = 'Τπ' αΙ»το κρ5«εται ή ϊμ«νε»σ!ς, ή Ιδεα, ή ψι»χή τοδ καλλιτέχνου. — Άλλί τ» Τ6Γ ιεοΓΰηι ϊέν τ» είχον •σίνεται οί λαβόντες μ'ρβς' είς την νΟν ίκ- θεσιν χαλλιτέχναι. - Άλλά )ιά νά κρίνεται καί «είς τί πράμμα είνε αυταί αί εΐχονες ζβγράφω» ζώντων έν Βιέννη, Μονάχω, Αο<οΊ>ω χαί
  Παριυίοις, σας περιγρά·βμέν τινάς έξ αυ¬
  τών δι* Ολίγων Χέξεων.
  = Έκ των προτέρων ίμ1·** σ*« λ<ϊ·" μέν, δτι ή των ΦιλοτέχΜ«ν έν 'Αθήναις,έξ 8α«ν τουλάχιστον άνέγνωμεν οΪϊο σ·γκ·(· νεται χ£ν μέ την σετσεοσιδν. = Έν πρώτοις 6 είίερχόμενβς είς την έδώ ϊκβεσιν νομίζει ίτι βυρίσχεται προ εκ¬ θέσεως Ιργιβν γρα·ιχτ)ς προιρχομίνων έξ εντελώς άρχαρ(«»ν σπβ»Ια»τών .τής ΜΤ»" λης αυτής τέχνης. = Μία εΙ««ν *«ογρβ·ο|»<νη % ι τ · «· έ λ ι παρκτα μίαν γραΐαν ρΐπτοβσαν τβ βιτριόλι εΙςΐΜχρον χ»άβιον χαί έχ τής άγρίας έχ»ρά«εε»ς τββ «ρβΐώΛΛ ιης Χ« ποίον μιλετά νά κακοποιήση μέ το Ι Τί Άλλά >«(■ *««λε««, ·εέ μ
  χρώμΐτα, τ( γρβμμέί Ι
  Μή π·ρΐγ·»?·«ί
  σχιάΐεως χαί χινήβιων χβ! γραμμών, ώς
  έκείνας είς τάς οποίας άρέσχοντετι οΓΑΘη- ι
  ναΐοι σονάΐελοοι.
  — Ή μοί* των «ερΐγ*α<ρων &ϋ ω; και το εΐίος αο->- *.τ)ς χριτικής επέρασεν ίϊώ.
  = ΚβΙ επέρασεν 5χι, διότι οί χριτικο!
  τα άπο·ι·γο»ν, άλλα διότι οί ζωγρβφβι τέ
  περιφ(ϋ.ο;ι(ί Ι
  — ΆΧΧ'«πο τβ β ι τ ρ ι ο λ ι,2ςΙδε*μεν
  μίαν άλλην είχον·, ή οποίβ νημειοθΓβι έν
  τω χατβλογφ ώς ή «Ζηλοτ*π(α».
  — ΑΙίίη καριστκ Ινα χε·*λι γνναΐχος
  χατάτήνμέθοδον χή; «ρχαίας
  γραβικης, μέι&ονοχέμματα χρώ-
  ματα, ίηλαεη τό κρεας, χρώμκτος /<αε)ε<έ, τα μβλλιέ χρεομβτθς χΐτρίνο», τα ένδ4μβτβ χρώ;*«τβ(, (/.γ.Χϊ χαί τέ τριαντάονλλα ποθ ϊχει στο σττ^θθς χρωματος χρέμ. Αο λέγεται ζηλοτ·π(β κβτα τβυς σετσεσιονιστές της πβρούσης εκθέσεως. = "Εχετε ίδη έξωοολλα εΐχονογρβ- •ημένων περιοδικόν μέ χρωμβτ(9μο6ς ; — Τθιΐ&τη είνε καί ή εΐχώ/ τής ζηλο- τοπίας. = Άλλ' βς Ιδωμεν την πλησ(.ν «ν· τής ευρισκομένην μ«ρο(νομανή γραίαν. = Αίίτη ϊχει γ»μνώ<τιι τον ενβ μηρόν της, κβ! «αίνεται ή μέ ρΐγες βταχτερη κείλτσα της. = Μέ τό ϊ/α χίρι χάμνει επί τοθ μη- ρο£ της ΙνεσΙν μορφίνης χαί μέ το άλλο κράτει το οονβτάνι της. = Το πρόσωτίν της κάτι«χνθν 'γκρι- νιάζει έκ τοθ ϊηίεν πονου. = Άλλ' ή κροστβχιβ είς το σύνολον δέν Ιχει ίρια. — Ή Ιδέα ήμποροθσ· νά παραγάγη άληθές χαλλΐτέχνημα, άλλ' δ μή αληθής καλλιτέχνην παρήγαγε τερατούργημβ. = Μερι^αί βχοοαρέλες ολίγον «π*»· τέρω κάτι άξ(ζο»ν. — Καί τρείς ή τέβΐβρΗ άλλαι παρ<· στώσαι Ιαυώεη τοπεια έπΐσης τ ρ ώ γ ο ν τ α ι. — Άλλ' ολίγον κάρα πέρα μία ιΐχών παριστωσα έ'κα ποιητην κ»ι άλλη παριβτώ» •β Ιν« χλέπτην, είνε έπαίσιαΐ. — Καλλιτέρα είνε μία λιθογρβοΙ* εί- χον(ζο»σα τον μόθον τής -άονης. = Αυτή ώς σύμβολον καί ώς έκ,τέλε* σις με τον έραστήν έναγχαλιζομινον τ» Ιένδρον είς · ϊχει ήδη μ·τ«μ·ροωθή ή Δάφνη, είνε ώραία εΐκών. — Μία «Ικώιΐ παριβτώσα ε^ ΠιερρόΎον μέ την Κολομβίην ϊχεΐ Ιχ'ρασιν καί ζωήν χαί δύναται επί τέλο»ς νά δνομαβθ^ εΐκών. = Άλλά μία άλλη ιΐκονίζονσα ριπι· δοο^ρον κυρίαν χαί μία άλλη παριστωσα τάς Σειρηνας, 6 «εόςν* τάς χέμη ·Ικθνα« = Εξαίρεσιν χάμνιι—καί ·ιν· δβστι»· χως ή μ6νη εξαίρεσις -ή τ!}ς Σαλώμης, βκγατρθς της Ήρωδιάδος, κροτούσης την χεοαλήν τοθ Προδρόμο». = Είνε ή μόνη εικών είς την ίΐτθίβν άναγκείζετειί τις δΐς ν« έπβ/ίΧθη καί νά ζητήση το χάτι έχεΙν«, ποθ έ^ομάζιται χαλλιν,χνΐχή βκολβΐεαις. = Τ6 σχτ/3 τής εΙκδνο« είνε μικρόν, άλλ' ο! χρωματισμοί, ή άρχβΐκή στάσις, ή «Ίΐοίεσις, τό άραχνώδες ^α,μα το πιρι- 6άλλογ| ροβαλας ^σάρκας» ή «υμέλεια έ- χείνη, την δποίαν δ τεχν(της &πο το υ»α· σμα διαγράοοι μέ παλμους ζωής άληθοθς, είνε έν τω —νίλφ το τελειότερον Ιργον τϊ,ς όλης ίκθέοΊως. — Εάν δε' ή χειμερινή περίοδες τής βετσεσιον κιριιλάμβανεν έλ(γα αχίμη τοι- αβτα Ιργα, ή?κιι δι' α»τήν ή έπιτνχΐα. ~ Άλλά ϊνϊΐυχώς και το ελάχιστον ενθαρρνντΐκόν α(οθ«μα ϊπέρ αθτϊν-1, ϊκμη- 1εν(ζο·ν πάραντα τα πέριξ εκτρωμν.(α. = Ευθύς άπο την κόρην τής Ήρνδιά· Ι·ς, εάν «τρέψ—ε το βλέμμβ πρός τα δέ- ξ(έ, άναγχάζεσθε £έν άχοβτροΦ^ Ινα >ύγετ·
  τ ο ταχύτερον.
  = Διότι (Ιλέπετε, ίνα δήθεν άνατόμον
  εχβννα προ αϋ;οΟ κεφαλήν νεκροΰ τής ο¬
  ποίας κεντκ μέ τό νιστέρι τον εγκέφαλον,
  διότι είχεν άψβΐρεθή το Οϊτοθν Ι
  = θέλετο καί ά λα τοιαθτα ;
  = Σέβομαι τέ νεθρά «άς καί παύω.
  — Πρέκει ομως νέσϊς σημειώτω Ιτι ή
  Σαλώμη <<νε Ιργον το6Παρ(ϊΐνο« ζωγρείφο» Βοαΐβι «β Μοηνβΐ, δ δπο(ος Ιχει κάμει καΐ πολλάς ωραίας ·δατογρ«·(ας, ών έπΐσης καλή είνε χαί μιά βειρά έν-,φαφομένη «'Η ζωή τής Αυρηλιανής παρθένον.» — Περι των άλλων εΐχονων κρίνομεν περιττον πάντα λόγον. — 7ας είπομεν τί είνε «ι καλλίτερα·- -Έξ αυτών δύνασθε νέ «αντασθήτε τί πραγμα είνε αί χειρβτερβι. = Ε1»ΐ«χώί είς την Ικθεην «1»τήν δέν ίλαβε μέρος χανε1< έκ των έΐώ Έλλήνων ζωγρά^ων. — Αιδτι Ιχομεν τέσσαρας έν Βιέννη τε- λειοποιονμένονς ζωγρά·»·ς. = Τ6ν χ. Π»ρθένην, άριστον, τοϋ κ. Παλαμήϊην, έπίσης, τόν κ. Δομιανόν καί τόν χ. Οΐχονδμο». — Άλλα περί *&τΖν θ' ασχοληθώμεν προιεχως ευρύτερον περιγρά·θντες Ιδιαιτέ¬ ρως τα άτελιέ των, τέ ·κ·ΐα περιέχονν εί- χίνας ΐχ( διά τοιαύτας ίκθέσεκ, άλλ' εο- ρ»τέρο» χύχλου χαί μείζονος έπιδελής. Βιεννέζα ς ΕΝΑ ΜΕΓΑΑΟ ΑΔΙΚΟΝ Ένα άδικον, Ινα πολ!» μεγάλο άδικον προσγίνεται είς την αξιοπρέπειαν τής πό¬ λεως μας, σχεδον ήθελςν νέ είπω είς την εθνικήν αξιοπρέπειαν- *,4. . ΕΙ; θίασος μελοδραματιχός προ«κ)ηθεΙς ενταύθα κατόπιν ρητών υποσχέβεων, 5·μ6ο- λαΐων, ψηφΐσμάτων, διαβείαιωβενν, κομ- πλΐμέντων, ϊιθυράμδων, διβοημίσεων χαί σχεΐόν παρακλήσεων, Ιρχεται είς ταςΆ- θήνας, είς τό πρώτον θέατρον, είς τό χθ· τεάτερ καί μκά,δέχα ημέρας ά· ναγκάζετβι νέ διαλνθτ} χαί νέ πεβιφέρη δ(- «κον άνα τας οΐους τής πίλιω; δια νά ϊξθΓ ή τέ. |ξο9« τοθ ξϊί 5-ΛΕΠΤΑ-5 ΑΓΟΡΑΖΕΤΒ ΚΑΘ' ΕΚΑΙΐΗΗ το ΕΜΠΡΟΣ Ή χειθημερινή κ>κλοφοι»ία νόν
  άνέρχεται είς
  16ΧΙΛ.ΦΤΛΛΑ
  'Εχει βηλαβή την μεγαλειτέραν
  κυχλονορίαν της'—λλάβος καί
  ολοκλήρου της 'Α,νατολης
  Οί διαίΐρεπίστεροι ίλληνικοΐ κάλαμοι,
  οί ίκανεβτεροι 'Ελληνες ένταΐϊβ-
  κριταί, «υνεργάζονται είς το
  ,,ΕΜΠΡΟΣ'
  Μανδ^.ομεν, μάλΐστα, ϊπ δ θεατρώνης
  χατέοτγεν «ίς τό Γαλλικόν Προξενείον, ό¬
  πως επιτύχη την δωρεέν μεταφοράν των
  μουβικών τού.
  Πιθανόν δ ΘΙασος νέ μήί:οτ6σονπλήοης
  ίσβν Ιπρεπε, ^εβίίως ή δρχή'τρα τοι» ήτο
  βτελής καί άΐ·αλέ«ατα δ άνδριχ.ς χορός
  η* άνάξιος νέ παροββιασβί επί οΐασδήποτε
  σχηνής. ΤΛος δ θεατρώνης ώφειλε νέ
  παροιιβιά— ΘΙασον χαθ' Ιλα πλήρη χαί υδμ-
  *ωνον πρός τας επαγγελίαν το·.
  Άλλέ ίλα αί»τέ Εν μονον είς την βπο-
  θεσιν ταύτην ηδύναντο νέ δικαιβλβγήίωσι,
  την μή προσέλεοσΐν τοβ κοίνον είς τας πα-
  ραβτάοεις, τή» έρημίαν αυτών. Πρϊγμα,
  δπερ, άκεναντίας, δέν σννέβη, διδτι πλήν
  ΙλιγΙβτων παραντάσεων, καθ* «ς ολίγο;
  βροσήλθε χδσμος, είς Ιλας τας λοιπάς τό
  θέατρον χατεκλοζετο οπό τοβ κοΐ'θβ, βκερ
  «ροθεμώτατον προσέτρεχε καί δονέμεθα νέ
  (>βαιωσωμεν, ότι σπανΐακ θίαβος Ιτβχε
  τοιούτων σνμπαθειών παρ' ημίν, Ισον δ
  περί ου δ Χόγος.
  ΈκεΙνο, οκερ δεν δίκαιβλβγεΐται είνε
  ή «τάσις τοθ δήμβο, ή βτάσις τής Κυβερνή¬
  σεως, ή στάσις %% Αΐιλής-
  Είνε γνβστό», γνωυτότατον, δτι χαί δ
  Δημ·* καί 5νϊρες σημαΐνοντες παρέ
  τή Κοβερνήβει χαί πλεΐστοι των πλοκσ'ων
  μας ένεθάρρυναν πάατι δυνάμει τόν θεάτρω-
  νην οταν διεπραγματεύετο τέ τής μετα¬
  κληθείς ένταθβα τοθ θιάαο·" «ο·* τω παρέ¬
  σχεν ρητές Ιποσχέ'ίεΐί» τόν^ δι·*ϋα(ωσαν
  περί τής υποστηρίξεώς τω», αντιπροσωπεύ¬
  οντες ολόκληρον την αθηναϊκήν κοινωνίαν
  παρ' αυτώ.
  Είς πά'τα ταθτα βαειζομενος δ θεατρώ¬
  νης μετέρη είς Παρισίοβς χαί κατήρτισε
  τόν θίασόν τβ».
  Δέν έ6αβ(σθη 1«ί άοριστολογιων.
  Πάται β.0 ?αι αί δποτχέβεις καί πάντ*
  ταβτα τέ λεχθέντα ΙδημοσΙεύθησαν είς πά¬
  σας τάς ί»ημ«ρ(ϊ»ς διά μακρών.
  Ό θεατρώνης εξεπλήρωσε χαχά τέ 3)4
  τάς δκοχρεώίεις τοο καί ην προΒυμώτατος
  νέ εκκληρώ^τι καί τάς υπολοίπους χαί τό
  δπεσχέθη χαί ήλθε μάλιβτα καί είς δια-
  πραγματεύβκΐς μεθ' ωρισμένων χωρίων.
  Καί ίίϊη. . .
  Ήδη δ θεάτρω;ης έγκβτΛείΐτεταΐ είς
  την τύχην ΐβ·, μένοον στόν ϊρίμεν χαλλι-
  τέχναι άξίας, κ»ρ(αι, ϊεσκβινίδες.
  Ό ΐτωχός δ χορός πεινϊ.
  Ερωτώμεν είνε αυτή άξ(·ΐρεπέ; ·,
  Ερωτώμεν είνε αυτό Ιντΐμον ·,
  IV.
  —ίπανδωνής
  ΚΑΛΑΙΤΕΧΝΙΑ, ΠΟΙΗΣΤΣ ΚΛΠ-
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΤΘΪΣΤΟΡΗΜΑ
  ΤΟΤ ΤΟλΣΤΟΒ
  Ό κίμης Τολστόης προ τίνων «των ήσμέ*
  νισε σι»γγρά<ρων μικρόν μνβιστορημ* η μεΐλ- λ·ν μακρόν οΤήγημχ υπο τον τιτλεν «Ανά¬ στασις». Άοηγε?τβ έν αυτώ την περιπέτειαν άνδρος πλονσίβυ χαί ίβχυροβ ο «ποΤες έπα- νεαρίσχκν επί τβθ ϊδβλίου τοθ χατηγορβυ- (λίνου γυναϊχα την Οποίαν είχεν «λλοτε απ·- πλανήνει χαί 'έπειτα ΐγχαταλιίψιι άναχαλύ- π*ει δτι ήτο αύτβς ούτος ο αληθής έργάτης τής διαφοράς της γυναικός ταύτης, χβι πρός έξιλαβμίν τβθ χρίματο* «ιύτοΰ |τήν νυμφίύι- τ*ι καί την άχολουθιΐ είς ϊΐιβηρΐβν ί«β· αυτή έξ»ρίζιτβι. Τό ϊιήγημα τοθ ΤολστβΥΐ εΐχε πιρίπου το μήκος τής «Σοννάτβς» τε9 Κρ^ϋτσερ καί υπεδείκνυε πονή αντιίιχοτης χαί άντιχρι«τιανικ2ττ)ς ένυπάρχει είς γήν χα9* ημάς αντίληψιν τοδ Ιρβτος. Καί Ιπειτα, αβοθ (γραψε το διήγημχ τού το ένέκλεισεν έντός σύρτου χαί επί ϊτη το {λησμόνησεν. Πάντες αϋτοθ οί λογισμοϊ βκνεχεντρώθησαν δι«1 {τι επί τής πραχτιχής έοαρμογής τής ήίιχής τού διδασχαλίας χαί τον μυΐιστοριογράφον Ειιδέχβη αύίις & «πε'- «τολος. Τότ» 1*λι;ί τό εγκώμιον τοθ «μ«ρ- τυρίου» διδασχάλοο τινές Ο (ποίος απεβίωσεν έν νυλαχβ ώς άρνηβιΐς ν« ύκηρετήσγ; έν τψ στρβτΰ. Τότε έπίσης εγεαψε τόσα χαί τόσο; {π! των μεγάλων πολιτικών ζητημάτε»ν τής ημέρας χαί τό περί τέχνης βιβλίον τού δέν ήτο ϋι' αυτόν ή εΰχαΐρΐα ϊπ»ς συνεχίση τεν άγωνα κατα των δήβιν προόδειν τοδ πολιτι- σμοϋ. Άλλ' ίδιαίτατα άφιερώίη είς τόν ύκθ των Λ·υσα6 ό ρ αγών», των παλαιοχρι- «τιανδν τθύτεον άγροτών τους δποΐΌυς ή ρ<·- •ική Κυβέρνησις ηίιλε να έζαναγχάσγι ίκως συμμορφΐαβωσιμετοϋςνέμρυττήςαύτοκρατορίθΜ;. Διενήόργη«ε μάλιστα χ&ί έρανον Γνα οννηβουν νί χαταλί'πουν την Ρωσί*αν &'π«ες ίδρύίουν πέραν των Θαλασσβν αποικίαν ελευθέραν. Άλλ' βσφ γονιμος χαΐ αν απέ^η ο Ιρανος, αί ϊ»*»»αι ήστν πολΰ μείζονε % Καί οθτο» τώ 1808 & Τολντόη έσχέφβη 1^. χρ-ησιμο·» πβιήσγι τό ίιήγημά τού ΰπιρ ,^»Δ.»ι α- £ ό ρ. Πράγματι επρότεινεν ,%ς τον ίβιστεν φίλον τβ» Τσερχοβ, τον χαί; ίδιευβύνοντα τέ. τής μεταναστεοσεοκ νέ διαπ^αγματε»βη μετ' ίχδΌτων έβημερ($«>ν την έν; τοίς φύλλοις *4>
  /
  *ών δημοσίευσιν τ·ί|ϊιηγήμ,Το< τούτου, «· οποίον ϋ» εΐχε χετ αυτόν ουδεμίαν αξίαν μή ί# σύμφωνον μ/ τβ νέον αύτοΟ 'δεδδες τη< α/ηβοθς τέχν~. Προσέβετε οέ ίτι καί 0*4 ϊποψιν «.ιλολγικήν το ίιήγημ* παν «λλο ήτο ή' χατά την επιθυμίαν τού τέλειον, αλλ 8 π 2ιν ιΐχ, ,ήν καρτερίαν νά το ίιο·· βωσν, χά Ι το πρσέοερεν οίον ήτο. * ΐ Ό Τσερχίο απετάνθη είς τεσσαεαΓ, πίντε ευρωπαί'χΐς ^χαί αμερικανικόν εφημερίδας χα'ι επώλησεν είς αύτάς τό προνόμιον τής ταυ- τοχοονου ίημοσιεύσεως τοθ οιηγήματοί. ΟΙ μεταφρασταΐ «γ*/; {ί« απετάνθη δ Τσερχβφ, μετέφρασαν το ίιήγημβ δωρεάν. ΚαΙ πέρ»σι τβν Μάρτιον τί πρώτα χεφάλαια τής «Άνα- /ηρ ημμ Ι,λ' ο απόστολος ίλογάρΐασε χωρΐς τ4ν 1στοριογίάφον. Άντ! νά στιΐλτ) εί< τόν ^ϊψ το χειβίγραφον οίον ήτο, β χομη« Τολστίίης εκάθησε χά Ι τό «διάβασιν. Διώρ- θωνε οίίτω τ^δε χάχιΓσε έν άργ^ λεπτομε¬ ρείας τινά** εΆειτα άλλαι διορβωσιις πολΰ σπουδαιότερον τώ εφάνησαν άπαβαίτητοι χαί ίταν οί μεταφρασταΐ ίπιθιώρουν τα τυιτογρα- φιχά δοχι'μια, τα 7)5η τυπωμένα, των πρώ- των κεφαλαίων, έμαθον αίφνης, ίτι τα πρωτκ *αϋ" χεφάλαια δέν είχον καμμίαν πλέον σημασίαν, άλλ' οϊτε χαί ή νυνίχιια τού ίιη- γήματος, το9 ουγγρα?εω< ά«ο·ασίσαντος να μεταβάλη τί κάντα. Ό χόμη< Τολστοη είνε ττράγματΐ ο φο· βερώτερος ίιορτωτή{. 03γ* ο Βονλζαίχ, ου» ό Βιλλι.ρ Δελ ΊλΆδαμ,ο' επί τοσούτον έν τούτοις »πΙ τοΐιτω «ημιζομινα, μιτέ- βαλλον ποτέ τ' άρχιχα χιιρόγεαφά των όσον αύτοο Οίΐτω δια των οιορίώΐιων χαΐ των έπιδιοεβώσιων τοθ χιιμίνου το3 οΊηγήματος τού, ο θαυμάϊΐος γέρων Ι- χαμεν επί τέλους εχ τοθ οΊηγήματος αύτοι) τί £λα>< διάφοιιον τού ί,τι ήδη ήτο. Έκ τοθ διηγήματοθ εχαμε μυθιστορημα, μέγα μυθιστορημα, εηλολογιχης οημϊσία< μεγίστης Ι Ή άιΐλη άνεχδοτιχή περιπέτειαι μετΐβλήβη εί« ιΰρΰ δράμα' διν 8ιηγ·Γταιι ή. μίν πλέον τόν έζιλασμίν μόνον τοθ ήρωας τού ο χ^μης Τολστόη άλλ' ολόκληρον τον βίον αύτοθ, τόν βίον άνδρίζ, τον οποίον αί εξα>-
  τ«ρι>αΙ έπιδροίσεκ άκέστρεψαν τής οδοΟ ήν
  ή φιίσκ αΰτοΒ^ τον παΐώρμα ν"άχολουθήσει
  χαί Α &ποίο< ά»* ής ημέρας άντιλαμέάνεται τοθτο οΐν ήσυχαζει πλέον ή ά«93 άνευρισχη «ύίις την απολεσθείσαν αυτήν (δόν. *Η ά- παυστος Ιπιδίωξκ τ·0 άγαθοθ, ο αγών πρός άπαλλαγήν άπό των ίδίων ίζιων χ«1 άποτής επιδράσεως περιέχοντ·( δΐιφθαρμένου, οχγών χατέπασών των μορφων τή« πλάνη» καΐ τή< χαχ('α(· ιδού <,!< ιΐ συνίστοιτβι τοθ λοιπού ή ««νοίστασΐί» τοθ ήρωος τοθ μυθι«τορήματο<. 'Αλλέ ταυτοχρόνως & Τολστόη ι?χεν ύπ' !- ψ«' ίτι συνέγραφε μυθιστόρημα χαι ή · Ά- νάστασ«* καίπερ Ι/ουσα —μασι'αν ήθικολο- γικήν ύπερτάτη», είνε μάλλον ρομαντικον κατασχιύασμβ, προωρισμένον πρό παν*4ί νΐ μ!( σϋγχινήσγ|. * * Μέγα μυίιστόρημα ζωή< χκΐ αΐεθή'ματοΐ, "δοΐ> τί άπέγεινε το διήγημα τό ϊλλοτε
  γρ«φ«ν υπό τοθ χόμητος Τολστόη. Μέγα μυ·
  •ιστόρημ», ή μάλλον δύο μεγάλα μυθιστο-
  ρήμιτί. Καθόσον δ*ν Αελιίωσαν αί περιπέ¬
  τειαι τή< «'Αναστάσεως». Ό χόμη< Τολ- στο) μετ* άχαιταιτόνητον εργασίαν είχεν 4- πιδιορθώσει, άνακαινίνει,μετασκευά'σει αυτήν καΐ ή δημοσίιυσίς της περι'που εβαινε πρός τό «ίρας. *Υιτιλε(πετο οί ιω να δηαοσιιυδή Ρραχνς ίπ^λογο<, έν ως την
  επίδρασιν τοθ πιριέχοντος εν φ τέως 2ζη.
  Είς τ6 τελευταίον κεφάλαιον ο πριγχτ,ψ
  Νεχλυδοφ, 6 ήρως «ιναχ&>ρεΙ είς Σιέηρίαν,
  ίπου θα ένε»θ^ μ·τα τής γυναικός ήν αλλοτ·
  ήγάπησεν χαί ήν β.*7(ς νυν άγαπφ. Ταξιιδεύει
  είς βιγόνιον τρίτης θέσεως μετα άγροτΰν χαΐ
  έργατωνμεθ' ών συνδιαλέγεται περΐ παντός
  είς αυτοΰς άφορώντος. Καί είς την αποβά¬
  θραν σταθμοθ, είς τόν οποίον σταματό^ έπ' ο¬
  λίγον ή άμαξοστοιχΐα σοναντ^ το ύστατον
  τόν γηραιόν πρίγχηπα Κορσαγχΰν, «ύ μιχροθ
  δεΓν ένυμφεύετο την θυγατέρα. Όμλϋ^ν
  γαλλιστΐ, χαται την συνήθειαν τον,ο γηραιός
  πρίγκηψ λέγει πιρί τινος είς τόν Νεχλυδοφ
  !τι άΐνήχει «είς τον μεγάλον κόσμον είς τόν
  άληθινϊν μεγάλον κόσμον».Κα!οΝεν_λυδοφ άν-
  ερχόμενος αύθις είς τό βαγόνι τού, συγχρίνει
  τοΰς νέους τού συνοδοΐις με τβΐις συντρόφους
  «3ς χατέλιπεν επί τής άποβάθρας.
  «Έθιώρει, γράφιι & Τολστόη» τί ριχνΐ
  χΐΐ μυώδη μέλη των ίργατώ» έχείνων, τα
  χ·ν$ροειδή των ίνίύματα, τα χατάχοπα πρό¬
  σω πά των* χαί πανταχόθεν ησθάνετο εαυτόν
  «εριβαλλόμενον υπό ανθρωπότητος νέας ί-
  χοΰσης σοβαρά συμφέροντα, σοβαράς χαρΙς
  καΐ λύπας. ΗσΡοίνιτο ίχκτίν ενώπιον άλη-
  θοθς ανθρωπίνης ζωής.
  — Ιοοϋ ^ «μέγας χόσμος, δ αληθής μέ¬
  γας χόσμος Ι» Διελογΐζετο άναμιμνησκόμενος
  «ήν γαλλιστί ρηθεΐιαν φράσιν τοθ πρίγχη-
  •τος Κορσαγχϋ, έπίσης δέ δλον τ όν έλεεινδν
  κόσμον των Κορσαγχΰν έχε(νων μετά τής
  ματαιότητος χαί τής ποταπότητος των συμ-
  «ερόντων των.
  ΚαΙ παράποτε βαθέως & Νεχλκδδφ Ησθά¬
  νετο το ευφρόσυνον αΐσθημα τού οδοιπόρου δ
  δποΓος ανεκάλυψε γήν {γνωστόν, γήν γόνι-
  μον είς όπώρας χαί ίνίη.
  ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
  Είς τό κατάστημα Κ1·ΡΙΑ-
  ΚΙΔΟΥ καί ΛΙΟΙ'ΛίΔΡΙίΑ,
  Ιναντι'Αγίας Είρήνης, κατασκευάζονται ά-
  ίιάίροχα άρΐαι-ης «·ιόίη«ς καΐ τελείας
  έφαρμογής πρός ίρ. 65 έκαστον.
  ΠΡΟΠΑΝΤΑΠΟΓΠΙδΑΣΚΑΛΟΠ
  ΚΡΑΤΟ1Ί
  ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΓΑΣ
  ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΙΟΓ
  Ύκο θ. Ν. Άπβστολ·ποώλου, άκριβέ·
  στβτος καί καλλΐτεχνικώτβτος, δ μόνβς έγ-
  χεχριμένος έ«1 πενταεττίαιν δπο της
  έλληνας Κυβερνήσεως^ καί 6ποχρεωτιχ6«
  χρος χρη'ΐν των μαθητών δλων των σχο¬
  λείων τής Ελλάδος, ϊημοσίων, δημββυν-
  «ηρήτων «αί ίοιωτικών.
  Έξείί9η «φτι καί ποίλε!τ« έν τοίς έν
  "Αθήναις ΒιβλιεμπεριχοΤς Καχοαν^μ-ααη Ά-
  «•βτολοπούλου. — Έπίσης πωλεΐται έν αί)
  τοίς μικράς Χάρτης τής "Ελλά¬
  δος χατά τνν νέαν ίιοιχητικήν ίιαίρεσιν
  Τ·Ο Κράτους ι ός χρήσιν των κατωτέρων
  τάξεων των 3ημ 'πκών σχολ·(ε*ν. Ό 9έ μ.4-
  γ«ς Τής ΛΒ.'^ρώηης, δ μίνος ίπίστχ
  έγχεκριμένος έ*#1 Πβντοιετίιΐν,περαΐοΰ·
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΖΗΓΗΜΑ
  Έηαπειλούμενον [άΒϊκϊμα
  Ότβν προ ολίγοι» μόλίς χρόνου έπρο-
  βιβάζετο χατ' εκλογήν, ίπως αποφύγη το
  ίριβν τής ήλιχίας, στρατιώτην; άληβής, ά-
  «ωσιωμένος άπό ϊεχάίο; έτών είς την υπη¬
  ρεσίαν τής πατρίδος, ί Νικόλαος 'Αξελος,
  πάντες επεκρότησαν είς την πράξιν τού δ-
  πουργοθ έχε'νβυ, δ οποίος τοιαύτην πβρεί-
  χεν δπηρβσίβν «ίς το στράτ««μα, τβ^οποϊον
  έκινδύνευσε νά στερηθή πολυτίμου όντως
  άξιωματικοθ.
  Δυστυχώς Ιμως δ άποτραπεΐς χίνδυνος
  επίκειται χαί οδίις. Διοτΐδνόμος περί δ-
  ρίου ήλιχίας 'δέν Ιλαβε πρόνοιαν περί των
  άίικημ^ϊων τα δπεία ήϊύναντο νά προκύ·
  ψωσιν «Ις περίπτωσιν χαθ' ήν ίπαρχούσης
  κβνής θέσεως δέν προαχθή άξιωματΐκός τις
  σνμπληρώτας τον απαιτούμενον πρός τοθτο
  χρόνον χά! δ δποϊος βμως άποστρατειίεταΐ
  εάν δέν συμπέση έν τω μετβξΐι τούτω νά
  γείνουν στρατΐωτιχο! προβιβασμοί.
  Παρόμοιον άδίχημα ο,άπειλεί τον άντι-
  συνταγματάρχην τοθ πεζικββ Ρχ. 'Αξιλβν
  εάν μή ή πολιτεία σπεύση δπω; προλάβη
  τοθτο καθ* οίαν Ιχει υποχρέωσιν προ; στρα¬
  τιώτην ί ίπβιος μεγίστας παρέσχεν είς την
  πατρίδα δπηρεσίας έπανειλημμένως πρβχιν-
  δυνεύσας χαί χατά το 1886 χαί χατά τον
  τ«λευταίον πόλεμον.
  Κατά τον νόμον πιρί βρίου ήλιχίας "ί χ.
  'ΑξΛος άποστρατ«6«ται αδτεπαγγέλτως την
  4 τοθ προσεχούς Δεκεμβριού χαί τουτο διότι
  ·!«« έκρ»>μένη ή έν τώ μητ^ώω εγγραφαί.
  Όλβι δέ 8σοι γνωρίζβυν τον χ. Άξελον δ·
  μολογθθν, είνε άλλοις τε χαι προφινέ;, βτι
  >!/« τόσον άκμαί·( ώ;τε επί ϊεχάϊα έτών
  δύναται νά δπηρβτήση λίαν άποτ«λ«σματι-
  χώς έν τώ στρατεύματΐ.
  Έκ των άποτεΧισμάτων τής τελευταίας
  επιθεωρήσεως δ Άξελός έρχεται δεύτερος
  άντισυνταγματάρχης των προ αδτοθ θ«ω·
  ρουμένων στασίμων, άλλά ταυτα δέν δπ«-
  βλήθησαν έ*τι ιίς το δπουργείον το δποίον
  •υτω δύναται να προβή είς την προαγωγήν
  τού επί τη" βάσει τής παλα·α; επιθεωρή¬
  σεως.
  Ό προβιβαομός «δτω είνε ευχερής, άρκεί
  νοΰπάρξη ή πρός τοθτο διάθεσις,άφοθ άλ7ω;
  χηρεύουσι τρείς θίσ«ις συνταγματαργών. Δι¬
  ότι θά είνε λίαν άδικον νά άποστρατευθ}} δ
  'Αξκλος την 4 Δ)βρίου, ένω τήτ«υθα άφοθ χαί α! δπη-
  ρ«σ(αΐ τού χαί τό συμφέρον τοθ στρατεύμα¬
  τος συ.ηγοροθν δ«*ρ τής τροαγωγν); τού.
  ΜΕΓΑ
  ΟΡΟΑΟΓΟΠΰΑΕΙΟΝ ΚΑΙ ΧΡΓ20Χ0ΕΙ0Ν
  ΑΔΕΛΦ11Ν ΜΟΥΤΣΟΠΟΤ/βίί
  Όδός Αεόλου αριθ.87
  Παιλοθνται ωρολόγια χρβτα, ότργυρα
  χαί νικέλινα των δυσημοτέρων είιρωπαϊ
  χών έργθϊτασίων, υ.έ μηχανισμοί»ς στερεονς
  χαί μέ μοναδικόν ακρίίειαν τής ώρας χαί
  είς τιμάς ευθηνοτάτας.
  Έπίσης πωλοθνταΐ ωρολόγια τ·0 τοίχου
  διαφόρων είίών διά τραπεζαρίας, καφενεΐα
  καί έργοστάσια.
  Ευρίσκονται παντός εΓδβυς κοσμήματα,
  π«ν δ,τ( τέλειον καί χομψόν δύναται νά
  πβρβγάγη ή χρκσοχοία.
  Έκτελούνται έηιβκευαΐ ώρο -
  λαγίων μέ εγγύησιν 2 έτών καί κοσμημά-
  «ων μέ άκραν ευσιινειδησίαν χαί τελειότητα.
  Τιμαί ασυναγώνισται
  ΕίΠΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΗΣ
  ούχ ο ν
  Έν τη ΒιβμηχανικίΙ 'Αχβδημίβ ώρα
  7—8 μ.μ. τρΐς της εβδομάδος άντί ίραχ
  4 μηνιαίως.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ν 9.1 άν«με·
  νόμεναι θερμάβτραι λαμ¬
  παι κοχΐ διάφοραι «ίδη οί"
  κιακής χρήσεως έν τώ κα-
  τ««τήμοιτι
  Κ. ΧΟΥΤΟΠΟΥΑΟΥ
  Είς -«ό 1_*τάοτημ.(χ τοθ Κου
  Θ. Χαλκωματδ. ηαρά τή οίκία
  Καραπάνου όδός Σταδίου έ-
  κομίσθηααν Ι* Λονδίνον Ιξοχα
  ύφάσματα χειμερινά τοθ πεφη-
  μισμένου εργοσταβίου Α. ΟΔ-
  (ΐ;ΝΙΕΓ(Ε. Συλλογή χρωμάτων
  Θαυμ,ααία.
  β ΕΤΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Έχοριίζϋ τάς απείρους μου εΰχβρισΐίβς εις
  τβν ιατρόν χ. Α. Τ. Τριανταφολλάκον, ίστις
  {σωσι «ήν σύζυγον μου έχ βεβαίου θανατον,
  χ*τοιχοβ»εν επί τής οο·α Τομπάζη άρι· 12.
  Ό σύζυγος
  Γ.
  ΕΙΔΗΕΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
  Η ΕΚΠ)4ΕτΊΙΣ
  ΤΩΝ ΑΞίΩΐνΐΑΊΚΩΝ
  Τ01ΜΑΤΤΙΚ0Ϊ Κί
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΉΣ ίΙΤΑΛΙΚΗΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩ2-ΤΗΛΕΓΡΑ-
  ΦΗΜΑ ΤΟΤ ΉΙΤΕΤΡΑΜ-
  ΜΕΝΤ
  Ό έν Ρώμη^μέτερος επι¬
  τετραμμένος ιάηγγειλε χβές
  τηλεγραφικώς είς ό υπουργείον
  των ΛΓαυτικων, ,τι παρονοιά-
  βθη είς τόν πρωθυπουργόν της
  •Ιταλίας κ αί άνε»ννωβεν αυτώ
  την επιθυμίαν ^τ% ήμετέρας
  Κυβερνήσεως όι»ς Βέκα έκ
  των αξιωματικών ι,ας *τί>οβκο-
  ληθωαιν είς τό ιταλικόν ναυτι¬
  κόν πρός εκπαίδευσιν.
  Ό ΠρωθυΛουρ-ός εδήλωσε
  τότε κατηγορημα,τκ&ς έξ όνό-
  μ,ατος της >ΐταλιχη Κυβερνή-
  αεως, δτι, κατ' άπα>ά6ατον ά-
  πόφααιν δέν έηιτρέπιται ή προα-
  χόλληαις είς τό ίτακκόν ναυτι¬
  κόν άλλοδαπών άξωμχτικών.
  Επομένας μετα μιγέβτης αύ-
  του λυκης αναγκάζετχι ν* άπορ·
  ρίψη την αίτησιν χής ελληνικάς
  Κυβερνήβεως .
  ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΤΠΟ^ΓΕΙΟΝ. -
  ΠΙΘΑΝΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΑΝΙΑΝ
  "Ηδη τό υπουργείον των Ναυτι-
  κών άγνοείται εάν θά κώ,η νέα δια-
  6ήι/.ατα είς άλλο Κράτς, άφοϋ ή
  Αγγλία, Γαλλία, Ρωσίαχαί Ιταλία
  έ"δωσαν άρνητΐκήν απάντισιν.
  Παρά τοίς ναυτικ£ς κύκλο'ς
  εβεβαιούτο χθές, δτι πιθβνώς νά γί¬
  νωσι διαβήματα παρά τί)δανικί)Κυ-
  βερνήσεΐ,ήτίς δυνατόν χάις είς ιήν
  επέμβασιν τοθ ήμετέρουΒισιλέως νά
  δεχθ^Έλληνας άςιωΐΑατιΐούς είς το
  ναυτικόν της.
  Ο ΣΜΗΡΟΪΡΟΜΟ!1*
  ΙΤ ΕΙΡ Α ΙΩ Ι—Λ Α Π ί Η Σ
  Ή μελέτη των ηροτίαεων.—
  —Τό ζήτημα είς τ* '_»■
  πουργικόν Συμβουλιον
  Έξ έηΐίήΐΑου πηγί|ς ϊληροφο-
  ρούμεθα ίτι δ πρωθυπουργς χ.θεο-
  τόκης άκό τής προχθές μ.ε)ετα ;]τάς
  νέα; προτάσεις αγ]ς εταιρίαι Μιτατι-
  νιέλ τάς οποίας εκόμισεν έ: Παρι-,
  σίων δ άντιπρόσωπος αυτής κ.Γεωρ¬
  γιάδης καί περΐ των δποίωι έγρά-
  ψαμ,εν έν καιρώ.
  Ό κ. θεοτόκης θά περατόσΥ) την
  μελέτην αύτοΟ έντος τής ερχομένης
  εβδομάδος μεθ' δ θά όποβίλη τάς
  προτάσεις είς τ6 Υπουργικόν Συμ¬
  βούλιον ιτρος συζήτηβΐν.
  Τί μδς εΓπεν'είς ·ί*ΛουρΓ<5ς·-" Σύστασις έπιτροπω* Είς έκ των χ.χ. 'Υπουρ·(φν τέν δποΐον ήρωτήβ-αμεν χθές μίς εΐπε τα εξής· —Ή Κυβέρνησις θεωρεΓ ώς ?ν των σπουδαιοτέρων έ*ργων την απο¬ περάτωσιν τοθ σιδηροδρόμου Λαρί- σης κ« θά προσπαθήση άντ πάσης θυσίας νά επιτύχη αυτήν 6τϊ6 λίαν συμφέροντας δ*ρους. * —Έλπίζετε δτι ή σύμβασις θά υπογραφή ταχέως ; — Έχομεν πολλάς ελπίδας. Φρονώ μάλΐστα ίτι θά καταστή δυ¬ νατόν νά Οποβάλωμεν αύτην 'κατά την παρούσαν σύνοδον τής Βουλής. Αί εργασίαι ίμως τής χατασχευής είνε αδύνατον ν' άρχίσωσι πρό τοϋ Τϊροτεχους θέρους διότι πρέπεΐ προη¬ γουμένως νά γίνωσΐσυμπληρωματικαί Τίνες μελέται καί καταμέτρησιν τοθ σωζομένου ^λικοθ. |Πρός *τοΟτο ή Κυβέρνησις άμα τη έπιψηφίσει τής συμβάσεως θά προοή είς την σύστα¬ σιν πολυμελοίς έπιτροπής έκ μηχα- νικών ε'ς ήν θ' άνατεθΦσιν αί εργα¬ σίαι αύται. Ο ΟΡΓΑΗΙΣΙΟΣ_ΓΟΤ ΔΓΑΔΟΧΟΥ Αόγοι τοθ Οαοιλέως ηρός τόν κ» Γιαννηκώσταν Ενώπιον τοϋ Βασιλέως παρου¬ σιάσθη προχθές ό βουλευτής Άττι- κής καί συνταγματάρχης χ. Γΐαν- νηκώστας. Ό Βασιλεύς συνωμίλησε διά μακρών μετά τοθ κ. Γιαννηκώστα. Κατά την συνομιλίαν δέ ταύτην, ήτις περιεστράφη είς τό ζήτημα τού όργανισμοθ τοϋ ΣτρατοΟ, δ Βασι¬ λεύς έξεφράσθη άπεριφράστως υπέρ τοΰ όργανισμοθ τοΰ Διαδόχου. ΦΟΗΟΣ 0Μ0ΓΕΝ0Γ2 ΕΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΝΟΜΟΙ Ό αστυνομικάς νόμος. — όργανιβμός της χωροφυ- 'ή ής ρ ανακοίνωσις Ένεκα πολλών άλλων λόγων και ίδίοί οίκονομικών", ή έφαρμογή των νέων νόμων περί διοικητικής άστυνομίας καί ίργανισμοΰ τής χω- ροφυλακής είχεν άναβληθή διά την Ιην Ίανουαρίου τοΰ νέου Ιτους. Ό δπουργος 2μως των Οίκονο- μΐκών κ. Σιμέπουλος επέμενε, καί ιδία κατά το τελευταίον υπουργικόν Συμβούλιον, δπως οί νόμοι οδτοι μή έοαρμοσθώσ.ν ουδαμώς, διότι θά έ- πεβάρυνον κατά πολΰ τόν προϋπολο¬ γισμόν, δ'στΐς καί άνευ αυτών πα- ρουσιάζει ίλλειμμα. Την γνώμην ταύτην τοΰ κ. Σι- μοπούλου άντέκρουσεν έπιμόνως δ πρωδυπουργ^ς κ. θεοτόκης, δστις έπέμενεν υπέρ τής έφαρμογής των νόμων, ?να δ στρατός μή &ι:ασχο- λήται είς άλλότρια καθήκοντα. Ή έπ τοΰ ζητήματος τούτον διαφωνία των κ. κ. θεοτόχ,η καί Σι- μοπούλου έπετάθη κατά τάς ημέρας ταύτας μέχρις επικινδύνου σημείου, ρήξεως τουτέστΐ των σχέσεων. Φαίνεται δμως, δτι δ κ. θεοτό- κης, κατανοήσας τό ορθόν των ίσχυ- ρΐσμών τοθ κ. Σιμοπούλου, μετεΐϊει- σθη καί συνήνεσεν δπως μή έφσρμο- σθώσιν οί νόμοι ούτοι. Τοθτο ανεκοίνωσε χθές Επισή¬ μως είς ημέτερον συντάκτην είς των κ. 'Υπουργών. Αί έξ »Αλγερίας ηροελεύσεις. — "Αρβις των καθάρββων Το'Ιατροσυνέδρΐον, συνελθόν χθές το άττόγευμ,α είς έ'χτακτον συνεδρία¬ σιν έν τω, ύπουργείφ των Έσωτερι- κών έγνωμοδότησε την άρσιν των καθάρσεων είς τάς έξ Αλγερίας προελεύσεις. , ^ Είς Χο μέτρον "τουτο προέβη τό 'Ίίίτρ'όε?ν(»ριον κατόπιν των Άηφθει- σών έπιβΚχων ιτΤΐΜΑφοριων, ίτι καί ή τουρκική,-έΜμ/έ^Βρις ^ΡΙ τάς κα- θάρσειι ταυτας,' κβΡΛπ έν '^γερία έπικρατεί άκρα υγεία. • Το νέον τοβτο ΐλέ^ρον^ τοϋ Ία- τροσυνεδρίου θά ίσχύη διά τα άπ6 1 7)29 Νοεμ.6ρίου άναχωρήταντα έξ Αλγερίας πλοϊα. ΐΐερΐ τούτου δέ εί- δοποιή^ησαν ^6*? τηλεγραιριχώς πα- 6*αι αί ΟγειονοΐλΐχαΙ αρχαί τοθ Κρά- Οί οράσται μ,ανοΙ Κατ' είδήσεις έκ θεσσαλονίκης, έώ την παρελθοϋσαν Δευτέραν τρείς χωρικοΐ δμογενεΐς μετέβαινον έχ τοδ χωρίου των Βάλτζα είς θεσσαλονί¬ κην, δμάς καχούργων Όθωμανών, έκ τοΰ χωρίου Διαίδατσΐκ, επετέθη κατ' αυτών, χαρά την θέσιν Δερβέντ δύο ώρας μακράν τής θεσσαλονίκης καί τόν μέν ίνα έφόνευσε, τό·> δέ
  I-
  τερον έπλήγωσε, τοΰ τρίτου αατορ-
  θώσαντος νά διαφύγγ].
  Οί κακοΰργοι δέν συνελήφθησαν
  τούτου δ' £νεκα οί χάτοΐ;<οι λή φθησαν δπό φόβου χ« ται των οίχιών των» Η ΣΪΓ-ΑΗΐΐΣΤΒ- ΒΟΙΑΗΣ Ή δι?μοβίευβις τοθ Αιατάγ ματος Είς το χθεσινόν φύλλον τ^ς Έφημίρί- δος τ?5ς Κυβερνήσεως, ίϊημοσιεύίη τό κά¬ τωθι Διάταγμα τής σ»γκλή?ιως τί}ς Βου - λ*. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. Βασιλεύς των Έλλήνων "Εχοντες δπ' 3ψε( το άρθρον 37 τοθ Συντάγματθΐ, συγχαλοΐμεν την Βουλην έν Αθήναις είς έκτακτον Σι>ν·3ον την εΐκοστήν
  έννάτην Ισταμένί» μηνός.
  Ό Ήμέτβρος επί των Έσωτερΐκών
  'Υπουργός Ϊηι*οσ(ε6σει κ&Ι έκτελέσει τ6 πά
  ρον Διάταγμα.
  Έν Αθήναις τή 17 Νοεμβριού 1899.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Ό δπουργος των Εξωτερικών
  Γ.
  IV.
  Θεοτόκης
  Η ΕΝΑΡΞΙΣ
  ΤΩΝ ΕΡΓΑ.Ι11Ν ΤΗΣ ΒΟΓΔΗΣ
  Πρόβκληοις πρός τούς βουλευ¬
  τάς.—'Ιβ έκλογή Προέβρου.
  — Χί θά κάμη ή αντιπο¬
  λίτευσις
  Τ& Ββσιλΐκί» Διάταγμβ περί της σ»γ-
  κλήσεως τ^ς Βοαλής έτειχοκολλήθη χθές
  είς την θύραν τοθ Βουλευτηρίου.
  Ό πρωθυπουργός 3έ κ. θιοτόχης χα-
  λέσας τον πρόεδρον κ. Τσαμαδον παρεκά¬
  λεσεν αυτόν,Ινα απευθύνη κρός τοίις φίλους
  της Κυβερνήσεως βουλευτάς προσχλήβεις
  νά έκισπεύσωσι την επάνοδον των καί ώΐιν
  ένταθθα χατά την εκλογήν τοθ Πρόεδρον.
  "Ομοίας προσκλήσεις άπηώθκνε χθές είς
  τβίί« έν ταΤς έκαρχι'αις ·1λο»ς τοϋ βο«λ«ι»·
  τάς δ κ. θ. Δηλιγιάννης.
  Ή έκλογή τοθ Πρόεδρον θά γείνη την
  μεθεπομένην Πέμπτην ή Παρασκευήν, διότι
  έν τφ μεταξί» ή Κι»6έρνησΐς θά αναμείνη
  την άριζιν των φίλων της.
  'ΪΛθψήτιος Πρόεδρος <τ5}« Κυβερνήσεως θά είνε δ χαί *ατά την «αρελθοθσαν σύ¬ νοδον τοιούτος χ. Ν. Τσαμαδός, βουλευ¬ τής 'Υδρας. Το ψηφοδέλτΐον των λοιΐίών μελων τοθ προεδρείου θά καταρτισθή" βρα¬ δύτερον. 'Δφ' ετέρου ή άντικολίτεΐΜΐς δέν θά πβφαστη ήνωμένη, δίδτι αί δ(απριχγμ«τε6- σ«ίς ·ΛΡος αόμπραξΐν αοτ^ς ένβυάγηυβν δρι- στΐκώς. Ό χ. Δηλΐγιάννης θά δποδείξη καί πάλιν 6»οψή«ιον Πρόεδρον τον ββι»λει»τίιν Ζακύνθοκ κ. Αλεξ. Ρώμβν. ΑΙ λοιπά, δ- μβδ«ς χαί β! «νεξάρτητοι, εάν μέχρι της ημέρας ττ)ς έκλογης τοθ Προέδρου δέν ε¬ πέλθη νεωτέρα συνεννόησις θά ρίψωσι λευχά ψηφοδέλτια. Έκ των έπβρχΐων άφίκοντο χθΐς καί προχθές αρκετοΐ βουλευταί. Ό άριθμος δέ των μέχρι τοθδε έν Αθήναις παρδντων άν- έρχεται «Ις 150, ώ/ οί 100 είνε χυβερνη- τιχοί. Ήύποβολή τοβ προυπολογι- σμοθ.—Χά λοιπά νομο- αχίδια Είιθϋς ώς γείνη ή έκλογή τοθ Προε- δρείου, ή Κυβέρνησις θά βπεύΐη διά τοθ δ- πβυργοΐί των Οΐχβομιχώ* χ Σλ ί«ά το Ιτο« 1900, ιταραπεμφθ,} τάχυτα «ι? την ■»'-!"' πρός μελετην * καί έγκρισιν «μα δ" ώς ή ■ υποβάλη την ί*θ«(» της θ βρ- τ, «ν^,Λΐβΐί *π' αΰνοΰ, ήϊΐς θα ϊί«ρ- έπΐ -βλ>*ς ήμίρϊς, δ ότι ή αντι«ολ(-
  έν τώ ζητήματι τούτω θά πολεμήση
  την Κυβέρνησιν.
  Έκιτροπή, ή Κι.6έρνη»ι< θά δπεβάλη Ι* τερά τίνα έπουσιώδη νομβσχέδια, ών θβ ζητήση την έπιψήιρΐσιν, θ' αποφύγη ϊμως την δποβολήν καί συζήτησιν σπουδαίων νο- μοσχεδίων, ίνα μή παρατο,θί ή επιψήφισις τοθ ΑΙ ΤΑΡΙΪΑΊΚΪΓΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΟΥΤΙΟΥ κ. Ανεύρεσις υδάτων εις την Χ.«- βιάν.— Πόβαι οκάδες >πο-
  λογίζονται
  Ώς γν»»5τΌν δ νεμομτίχανίκος κ. ΣιΟ-
  τσος, «κτελών ίιδραυλικάς εργασίας συμφώ
  νως πρός τ ήν διαταγήν τοθ Υπουργείον
  παρά τή» Έλ«υ»Τνα αν«0ρ« ποσό-ηνα ύδα¬
  τος.
  "Ηδη ώ ;πληρ«φ«ρούμεθ«, ο νομβμηχα-
  νΐκος κ. Σοθτσος συμπληρών τος δδραυλι-
  χάς ταύτας εργασίας ανεκάλυψε παρά ιή'
  Χασίάν μ.γίστην ποσότητα δδατος άνβρχβ
  μένην χαια τοΰς 7ΐροχ«(ρο«ς δπολογισμοίι;
  είς 100 οκάδας δ?ατος.
  Τδ άνευρεββν δϊωρ «ϊν« άρίβτης πβιότη
  τος δπο δγι«ινήν ϊποψιν, χρΝεται δέ πολυ
  χαλλίτερον τοθ 'Αμαρουσίου δδατθί.
  •Ο χ. —ίοθτβος -αρά τώ ϋρω-
  θυπουργώ
  Χθές την έίπέραν ό νομομηχανικος^ χ.
  Σοθτσος μ·τ«6άς εί; το δπουργ«ίον των Έ-
  σωτιρικών ίπεσχέφθη τβν πρωθυπβυργθ/ χ.
  θεοτόκην, «Ις τον οποίον ανεκοίνωσε το ά-
  πο«λ«σμα των δδραυλικών τού έργασ ών
  προσθέσας ότι ή άν«υρεθ«ίσα ποσδτηί ύδατος
  θ' αίξφχ) κατά πολύ.
  Ό χ- Πρωθυπουργος ουνεχάρη τον «.
  ΣΙοθτσον επί τούτω, τον 8ιέταξ« δέ δπως
  εξακολουθήση τάς εργασίας τού ταύτας μέ-
  χρι νεωτέρας διαταγης.
  ΑΙικροβιολογική έξέτασις τοθ
  ύδατος
  Το υπουργείον των Έσωτιρΐκών έντος
  τής προσεχοθς εβδομάδος θέλει άποστ·(λ·ι
  •ίς Χασιάν τονίατροσύνβδρον χ.Σαββίν 8πως
  έξ«τάση μιχρββιολογικώς τα παρά το6 χ.
  Σούτσου άνακαλυφθέντα νέα Ματα.
  Έκ των προχείρως γβνομένων έξετά-
  σ«ων, τα δδατα ταυτα, ώς γράφομεν χαί α¬
  νωτέρω, «δρεθησαν αρίστα.
  Πώς δύνανται νά ΐΜταφερθώβιν
  είς »Α.θήνας.-'ΙΙ άπαιτον-
  μένη οαπάνη
  Ή μεταφορά των υδάτων τή"ς
  Χασιας ε?ς 'Αθήνας δέν θέλει άπαι-
  τήσει υ.εγάλας δαπάνας. Καί τουτο
  διότι τ^ενταύθα [*-χρι τής Χασιας
  άπόσΜτΤΐς είνε μικρά, μόλις 18 χΐ
  λιομ,έτρων.
  Διά την -^(ΐεταφοράν δέ ταύτην
  θέλουσιν άποιτηθί) μόνον 8,000,000
  δραχμών, ήτοι ίλκσσον κατά 2
  έκατομμύρια τοϋ ΐτβτοΰ, το οποίον
  διέθεσεν ή κυρία Σίίγγροϋ υπέρ τ^ς;
  τΐθνργοΒ των ΟΙχονομιχώ*
  ν?.....
  χ. Σιμ·κο»λο»
  Εάν το ζήτημα τής μεταφορδς
  λυθή αίσίως, δύναται ασφαλώς νά
  βεβαιώση τις δτι το ζήτημα τής υ¬
  δρεύσεως των Αθηνών, θά λήξη
  πλέον διά παντός.
  ΤΑΘΟΡΗΚΤΑ
  —έν θά μεταβοθν εΣς _ϊεοΊτα-
  βέχιαν
  Αυθεντιχώς πληροφορούμεθα,8« ή ιδία
  τοθ χατάπλιυ των ήμετέρων θωρηχτών «ίς
  Σεβιταβέκιαν της Ιταλίας εγκατελείφθη
  οριστικώς, άποπλέοντα δέ ταθτα έχ Τευ-
  λωνος μετά τινάς ημέρας θά κατΐυθυνθώσιν
  είς Πειραια
  Ή άπίίατίς α^<η δέν είνε άτχιτος πρός την απάντησιν της Ιταλικάς Κυβερ- νήτεως άρνηθείσης νά δ«χθ$ τους άξιωμα- τιχούς μας είς το ναυτικόν της. Κατά τάς αυτάς πληροφορίας δ χ. Κριεζης διετάχθη ν' ά«ήση το απολύτως άναγκαΐον προσωπικόν επί των «Ψαρών», αύτ6ς δέ νά αποβή ενός των άλλων δύο θωρηκτών χβΐ ν' άποπλιύση διά Πειρα'ά*. αιΙλαεϊψεϊσ ΤίΙΝ ΕΝΤΑΤΘΑ ΠΟΑΕΙΟΝ *Η έκθεσις των γυμνααιαρχών Κατά διαταγήν τοθ δΐτοαργείοι» της Παιίείας πάντες οί Γυμνασιάρχου καί Σχο- λάρχαι των ένταϋθα Σχολείων δπίβαλον έχ- θέσεις περί των έλλείψ«ων καί άναγχών άς Ιχ·ι έ'χαστον σχολείον. Τό Υπουργείον επί τη βάσει αυτών θά πρθΑηρύξτν, μειοδοτικήν δημοπραΐίβν πρός χβτασκευήν θρβνίων χαί λοιπών διδβχτιχών οργάνων. ο προΙγΕπσιιιοσ ΤΟΓ ΪΙΊΟΓΡΓΕΙΟΓ ΤΟΝ 2ΤΡΑΤΙ0ΤΙΚ0Ν •ν , ϊίς ^ν·χάΧβ*1 Ιπί τβθ ύπουργ·υ των Στρβτιωτιχών Χ. Κουμουνδούρου έπερατώθΐ) ή σύνταξις τοθ πρβϋπολογισμοθ τοΐί δπβυργείοιι |τών Στρατιωτικών, 8ΐτ(ς χαί έστάλη είς τ6 Έ- Θνιχ6ν τυπογραφείον πρός εκτύπωσιν. Ό προϋιτολογισμ6ς ο3τος συνετέχθη επί τη βάσει των προϋπολογισμώ^ των πα- ρελθάντων έτών, δέ» περιλαμδάνει δέ πί¬ στωσιν διά τ>,ν έφΐρμογήν των νέων νόμων
  περί δργβνΐσμοθ της χωροΦΐιλαχης, περί
  μετακλήσεως ξένων οργανώνων ώς καί δ,'
  εκτέλεσιν στρατιωτικών άσκήσε«ν.
  ΤΟ ΖΗΓΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠίθΕΩΡΗΓΩΝ
  ΙΙότε θά διοριαθώοιν οί νέοι.—
  Α* πράξεις των βυμβουλίων
  ψ Το δπουργεΓον τί}4 Παιδείας εκήρυξεν
  ακύροος πασάς τάς πράξει ς των έποπτικών
  συμβουλίων χαί των έπιθεωρηιώ/ τής 9η-
  μβτιχης έκπαιδεύσεως άπο τη-ς ημέρας τ^ς
  έβαρμογής τοΰ νέου νόμο» της διοικητικώς
  διαΐρέσεως, μέχρις 8του συμπληρωθώΐιν
  αΐοέσεις των δημιουργηθέντα» νέων νο-
  μών.
  Ό χ. Ευταξίας μέχρι τ»)ς «ΐγμης ου¬
  δεμίαν απόφασιν έλαβεν ίσον άοορ? τ6ν
  διορισμόν των νέωνέπιθ·ωρητων,διότΐπαρο»-
  ποίων είν« ποΰ θά
  έπιθ«ωΐητα? των χ
  Ό τής Άττικοββιωτίας
  χάριν δέον νά τοπιθετηΐη" ΐν τΰΤο*""^1*7"
  τΐχής ή δύναται δ δΐτουργος »*' Τ5γ
  θετήση έν τω νομώ Βοιωτίας κ«1 ν'^'"
  ρίση νέο» εν τη Άτ-κη ; ''··
  Π,θανώς επί τοΰ ζητήμ,τος Τα6
  ζητηθτι χαί η γνωμη τού νομιχοθ ι
  Μί/ΜΙ *ίϊ!ϊ«βθί (1νθΛ *Λ' !.../>_ ■ Γ»ί||«
  λίβυ. "Έτβρος λόγος τή; ά
  ρισμοθ των έπ;θ«ωρητών ι(ν«
  Ευταξίας σκέπτεται παρά την
  νομικοδ συμβουλίου, νά προβή ,'[ϊ ^
  λύσιν πάντων των επιθεωρηταί* χ,ι' *^'
  «Ιςτον άναδιορισμοτ αυτών. Ό**»,}^ '
  δμως έντος Ιτής^ προσεχοθς ί6»οιε«β "ί
  «"βΑ« *βιστική απόφασις έχΐ τοθ " ' ^
  Ο ΑΡΗΟΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΡΙΓΚΒΨΓΕίΡΠ02
  ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΙ ΑΒΗΜΙ
  ν .
  {
  <9ά διέλθη τας εορτάς βτουγέννων Κατά χθεσινάς πληροφορίας £ δ δπατος 'Αρμοστής τής Κρήτ Γεώργιος τής Ελλάδος έηιθ»| νά Ιδη, κατόπιν τό:φ μαχ(α; προσφιλή Πατέρα Το» θϊ #λ. Αθήνας χατα τα τέλη τοθ «ρχο]*έ»βιι νδ; Δ«κ«μβρ£ου Ινα διέλ^' ένταςθ« μ.Γ εορτάς των Χριστονγέννων χαί ^ ν ! Έτους μετά τής Ββσιλιχ,ς Ο!Χ9γ,νι[1" "Β> εκα τβθ ταξειδίου τού;οβ τοθ *ρίΥ..
  πος Γεω?γ(ου «Ις την Έλλάία ή „,'[
  πισσα Μαρία ανέβαλε την άναχώρη,ι, Τϊ
  δι' ένταθθα βπως συνταξειίε6;η μ(^ Λ
  δπάτου 'Δρμοστοδ κα'ι άϊελφοδ της τ1.
  κηπος Γεωργίου. τ
  Κ«ά νή' άπουσίαν τοθ κρίγχηΒο; Γ,,
  ωργίου την άνθηγεμονίαν έν Κρήττ („
  διαχχρΐζωνται ιί σύμβουλοι. ''
  Η ΠΕΡΙΟΑΕΪΑ Τ0Μ~Η0Με4ΡΜ|
  ΕΙΣ ΤΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ
  Ή κατάστασις τής
  άβφαλείας
  Σνμπληρωματικώς πρός δία
  χθές πιρί τής πβριοδείας των νεωιτί δΐορι-
  σθένιων νομαρχών, την ίκοίαν ούτοι «:«
  διαταγήν τή; Κυβερνήσεως θέλουσιν απιχ«(-
  ρή;ει «ίς τ-.υ; δπό την βικαιοδοσίαν α^ν
  νομβυς, επληροφορήθημεν άϊφαλως, {,,
  το μέτρον τούτο τής Κυβερνήσεως άκο-
  βλέπβί πρακίστως «Ις τουτο, !π«; «Ι ,β
  μάρχαι κατά την περιοδείαν αίτών άντιλη-
  γθώσιν έκ τβθ σύνβγγυς πλήν τή; καταίτβ·
  σεως των δήμων, τώ» έλλείψικν χά! των
  άναγκών αυτών κ α! την κατάστασιν τής
  δημ&σ.ας ασφαλείας «ίς τοϊις 6«ο την διχαι-
  οδοσίαν αυτών νομοίις, ή όχοία ε!; τη·
  μέρη ?χει περιέλίε'ε'ς αξιοθρηνήτου υψύ^
  Κατά τας αυτάς πληροφορίας ο! χ. κ.
  νομάρχαι εί; την λεπτβμερη ΙχΚεαιν,φ »·
  ποίον θά δπββάλουν είς τό υπουργείον τώ»
  Έσωτερχών μετά το πέρας τί;; «εριοίεία;
  των θ' άναχοινώσουν πρός τή» Κ.'ίρν^ιν
  Τάς έντυπώσιις χαΐ τάς σκεψεΐ; αυτών «ρ|
  ένΐσχύσεω; των αστυν ομκώ·» σταϋμων «ι
  περί των μ*τρών, χβ όπ<ίΐ πρέπει νά λη· φε>ωσΐ πρός βιατήοηίΤ'ί τής &τ(·Αβί«( τβξεε);
  χαί πρός πρόληψιν των έγχλημάτων.
  θανατοσΓ
  ΕΛΛΗΝΟΣ ιΙΑΐΤΟΥ ΕΝ ΜΑΙΣλΑΙΑ
  Πρωτοφανές κηβεί*.- Ήκο·
  λούθηοεν ό "Ελλην ναόχρχος
  9Ι«ζογτ«(
  δυσχέρειαι, μ(« των
  αά την παραμονήν των θ»ρηχτω« μας
  έν Μασΐαλία άπεβ.ωΐεν αυτόθι χατόπιν τι-
  τραημέρου ασθενείας δ Έλλην ναώτης Ίαχ.
  Βλαχόπουλος.
  ΙΙυρββόλον γαλλικον Χ»&μενον Ιχρη-
  σίμευσεν ώς φέρετρον καί ο νεχρός εκη¬
  δεύθη παρακολονθοθντο; τού Έλλψος ιμ·
  ορχο;, των πληρωμάτων καί χολλών Γ»λ·
  λων αξιωματικών χαί ναυτών.
  Ο
  Άπέπλευσε διά Γενοβαν
  Ανηγγέλθη τηλεγραί«ώς είς τβ 1
  πουργείον των ΝΑυτικώ» δτι χ9ές τή»
  πρωίαν τ6 εΰδρομον €Μιαβ6λ>ΐς» «—·«>*»
  σεν έκ Τουλώνος χατευθυνάμοον εί; Γ«
  νουαν, δπου θά μείνη τέσσαρα; ήμέρ>·> ^'*
  οί αξιωματικόν μας «πισκε·9ώσι τώ; αυ¬
  τόθι Να»ίτά«μοι>ς. Ό «Μιαού»)ς» <* Γενουας δέν θά προτεγγίίη είς άλλον λι¬ μένα άλλά χατ' ευθείαν θά κατεν^ν^ ιΐ; Πειραια. ΣΠΟΥΑΑΙΟΜΤΐΓΙΦΕΓΡΕΖίΣ •Αεροατάτου μηχ*νής. — -Ο- κιμαΐ 4ν Βιέννη ΙΔΙΑΙΤ. ΤΗΛΕΓ. ΤΟΓ ,,ΕΜΠΡ02" ΒΙΕΝΝΗ (3ε* Κερκύρβ;).18 Ν)ί?ί^· - Είς το υπουργείον των Στρ«!ω:ιχων τής Βιέννης ένεργοθνται ίπονι?αΤαι μιλέταΐ, επί άεραστάτου μηχ«νή; ϊ(ε«θ»νβ»>ενη«
  χατά Πώλησιν. Ή εφεύρεσίς είνε τοθ μΐ)·
  χανιχοθ Βάνιγγεν. Ή μηχβ^ ϊωΐρεχ«
  70 χιλιόμετρα την ώρ« Ιί τω εναντίον
  άνέμου, μένει δ' άχίνηίο; ίϊβν βέλη β β-
  ναβάτης. Τψ*0ταΐ προσέτι κ«1 κβτ«ρχΐι«
  χατά θέλησιν.
  ΠΓΟΞΕΝΪΚΑΙ ΜΕΓΑΒΟΑΑΙ
  -4εΜπεεΐε»>πνεΑ^Πεεν«»·'>
  ΟΙ χ. χ. Σ*. Σκιαδαρέσης γραμμ»»1ις
  τοθ έν Καίρωκροξεν·(ου χαί Άλ. ΙΙάλλη;,
  γραμματεύς τοθ έν Βηρυτώ πρϊξενείοι» με·
  τετέθησαν έναλλάξ. Μετετεθηϊϊν Ιχιΐφ
  έναλλάξ δ γενικος πρίξενος, διιυθυντή, «»
  προξενικοθ γρα?ε(ου τϊ}ς έν Κων)τόλει Β.
  Πρε3βε(ας χ. Α. Παπαβιαμαντόπουλος κεΙ
  ό έν Μασσαλία γενιχος προξενος κ. Ε Φ>-
  λων. Ό χ. Γ. Φοντάνας μέχρι τοδϊε διευ¬
  θύνων τ6 έν ΤαΓγανίφ προξενείον Α· «*
  ξιως μέ τον επί τιμτ; β*θμ6ν τοδ γενι*·»
  προξίνου προήχθη είς γενικόν πρόξενον τ!|ί
  Α. Μ. έν Φιλιππβυπόλεΐ, άντΐ τ·0 κ. Σ.
  Παγανέλη άπαλλαγέντος τί)ς δπηρεσίας. Ο
  χ. 'Δρ. Μεταξάς πρόξενος Β'. τάξεως έ»
  Χίω προήχθη είς πρόξενον α' τάξεως έν Τυ-
  νΐδι άντΐ τβθ χ. Γ. Παπαγεωργίου μ·^
  τατβθέντος είςτο έν Ταίγαν(ω προξενείον α
  τάξεως. Ό χ. Σ. Κιουζές, Ιΐεζά,, μέχρι
  τοθδε 6ποπρο*ξινος έν 'Ασχιουτ πρίήχθη είς
  πρόξενον Β'. τάξεως έ/ Έλασσώνΐ αντί τοί
  χ. Α. ΠετρινοΟ μετατεθέντας είς τό έν
  Βατουμ προξενΐϊον άντΐ τοθ χ. Μ. Σπηλι-
  ωτάχη μετατεθέντος είς τό έν Βραΐλα προ¬
  ξενείον Β'. τάξεως, άντΐ τοΰ χ Κ. Σίο·
  ρώνον μετατεθέντος είς τό έν Χίφ πρβξε-
  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
  ΣΙελήνη 25 ημερών
  Π^ΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΝΓεμβρί,».- ·Αν«τ.
  ηλ. *>·. β λ. 43— Δύσι* ώε. 4 λ. 44.
  ι———^^—»——_^-____.
  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Άγο». Πώλ.
  ηή< » ΉπειροβεβσαλΙβί Β μ Δίηνώ» ·Αθηνών-Πει·«ιώ< θλί » · ϊ Πίλβποννήβοι» Ηεταλλ. Λαυ»(ου Δημοσίων "Εργων ΠυριτΐίοποιΐίΌυ Λβχ.ιβ·. Έβν. Τραιτ. Έργοληψιών. ΠανελληνΙου Άτμοττλ. Διαχειρί». Δημ. Προσόίων Έίνιχά Δάνεια έν Λονδίνω 1881 1884 1887 40 3)4 401)2 48 1)4 188· 1·»0 γ παεισίων "Οψε«ε< Λώνίίνοι* Φιορίνιον -άρχο» 4267.50 204.50 76.50 208.— 438.— 126.— 74.75 97.50 194.__ 91.— 248.__ 659.— 843.— 265.— 503.— 32.40 161.75 40.80 338.— 200__ 4272.50 205.50 77.— 208.50 440.— 127.— 75.- 98.— 195__ 91.50 250— Ι ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΟΤ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ Κ α τ ά τού ευρωπβϊκοθ τΰπου Κατά τηλεγράφτ,μα έχ Λονίίνοο δ δ- «Οϋργ·ί των 'Απείχιών Τσάμπιρλβιν άγο- ρείων ' ιτροχθίς την εσπέραν περί τοθ πο- λέμ·β επετέθη δριμύτατα χβτά τβθ ξένοι» τύποϋ, βστΐς 56ρ#Ϊ€ΐ την "Αγγλίαν, {)«« ή- ναγχάσθη, είπεν νβ χατέλθη «Ις τον άγώνα μονον, ίνα δώση το γίητρον τϊ)ς σημβίβς Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΝ_ΑΡΧβΝ ΕΝ ΗΪΡΓΟ *ΗΓ εντύπωσις τού χόβμου ΤΗΛΕΓΡ. ΤΟΓ «ΕΜΠΡΟΣ» 566.— 504.— -Ι , ΠΤΡΓΟΣ, 18 Νοεμβρίο» - Όνο· μβρχης Ήλ.(«ς χ Πβγώνης αφί έ 82.55 162 25 41 05 340.50 νείον Β'. τάξεως. Οί έν ΤΡα«εΓ,«0ντ< «αί έν Σβμφ πρίςενοι Β τάξεως χ η. Π. Χ. Δνάργ«ρος κ** Δ. Βιτάλης μεϊ.ϊεβ^αν έναλλας. Τα σχετιχα οΊατάγματα έίημβσι- «ώβηΐαν »;ς το χθεσινον φύλλον ^τής «Έ*. τϊ}ς Κβερή το προιρπικον'τομιηχανιιιον Εις χούς νέους νομους Αρξαμένης τ^ς ε>Ρμογης ,ο0 νίμβϋ
  της νέας διοικητικώς ίιαιρέσεω; τ«δ Κρά-
  τους {«ρεχε χατά χον νομόν νά επακολου¬
  θήση α! μεταβολαί έν τω πρ,σωπικω των
  πολιτικών μηχανικόν.
  Π(ος τΌν σχοηον τοθτον δ *ρωθι»πο«ρ-
  γί>ς χ. θεοτόχης δκέβαλε *ρβς τεν Βασι-
  λέα ίιβταγμα -ρος υπογραφήν διά τοθ δ-
  *ο!οι» τοποθετοθνται άνά είς μηχανικάς είς
  ϊχαστίν Νομόν.
  Έ*·ιί»7 βμως δ άριθμϊς των νομομηχα¬
  νικόν δέν .!>. ί-βρχής 8,β ,},ν τ,π,θέ-.
  σιν ταύτην, διά τουτο »Γ4 τινας νομοίΊς της
  γ τάξεως θά τοποββτη&ώσιν επαρχίαι)
  μηχανιχοΐ, έχτελοθντες χρέη νομομηχανι-
  χοθ.
  ΘΡΑΙΕΙΑ ΑΙΧΑ1ΑΛ0ΙΙΑ
  ΤΟΤ ΑΒΜΑΡΧΟΓ ΕΑΑΪΈΙΑΣ
  ΙΧως τόν άφηκαν ελεύθερον.—
  Τα ηλν.ρωθέντα λύτρα.— Ή
  καταδίωξις τ&ν ληστών
  θ,5ϊσι»'άτη ληστεία «νηγγέλβτ] χβές
  "Ρ ·γ» ,^'^τε'ον των Στρατιωτικών.
  Ο «στι>νό·ος 'Αταλάντης τηλεγραφ»!*
  ?"! τρείς βγνωστβι ώπλΐσμένβι τή 1 1)2
  μ ,;*. ώ;α τ«.ς 16 Νεεμ6ρ(ο» συν<λαβ3ν «ίς την βέσιν Β—ιλιχον τιϋ δήμοι» θρονίου τ&ν έ*·16ί» ίιερχέμενον δήμαρχον Έλα- «(άς Πέτρον Λϊπατσώνην, τον δπς,ΙΌν ά- «ήγβγον αίχμάλωτον ιωος τα Ιρη Οί λ>,5-α1 ά Ι»
  ,'<-τ{ τοίς τ)θελ·ν ν , μρ Ήλ.(«ς χ. Πβγώνης αφίκετο έν- ταθθα. ΠερΙ αυτοθ έπιχρα«ϊ άγβθωτάτη 1· δία. ΜεριχαΙ σχέψεις Το0 χ. Πβγώνη, τίς δκοΐας ο«τος συνομιλών μτ' έγχρίτων *ο- λιτων της κόλεώί μβς ανεκοίνωσεν έκΐ της καταστάσεως τοθ τόποι», καρέχουν τ6 ένίιί- βιμον, ίτι 4 χ. Νομάρχας «!νε άνθρωπος τοθ χαθήκοντος χά! σκέπτεται νά έργααβη έκ αγαθφ τοθ τόπο». "Ας Ιδωμεν. Ή χοινων(« μας μβτ'έλ· πθων «ολλών χαιρετίζει την δφιξ(ν τού καΐ ή έγ-'βΐουτασιν αυτοθ Λίς την θέσιν τοθ άργοο της 'ΙΙλίίας. 'ύς νομβ^ιβηιον χορτα'στημα οθη ή μεγάλι ·ίκία τού χ. ΑΓΓΛΙΚΑ ΒΙΣ1ΤΟΪ ΧΡΤΧ^ΟΠΟΤΛΟΓ η μβγααηΈρκα-ι-α ΤΟΥ ΠΕιΡΑΙΡΣ -Αί ε¬ βϊκείους τ»0 αίχμχλωΐου ίπ εάν ά 3 -0 — — --— - · ■■ ■ — · τ— — »—— ^τ ν Τι » — · ^ ^ ^'.ρτεκι^ε^ '0>
  σκ«6?ουν «ίς την πληρωμήν ά9ρω/ λΰΐρων. Ι
  ^,:ΤΡ" ΛΤ^ ,3_..ϊτ!? *- «1Χ« ««^«^χαΐ αί ,λογ.ς „-
  έξερράγη τό
  νέργειαι των άρχών
  «κρχαϊά έξερράγη
  την 3«ν πρωϊνήν ώραν έν Πειραιεί ε£ τό
  «αρα την άχτήν Μιαουλη χαί πλησίον της
  Τρούμπας κείμενον οΓκημα τοθ' έν Μτσεάν-
  στερ,της "Αγγλίας όμβγενοθς χ. ΞΜπολ,-
  τίδου.
  Τ* πθρ ανεφάνη άπο τοθ πετοκωλειΌ»
  Γρηγ Κουτσοϋλέντη. Πώς προήλθεν ακρι¬
  βώς δέν «γνωσθή άχέμη. Λέγεται δτι μι-
  χρον βυτίον οίνοπνεύματες άνεφλέγη αυ;ο-
  μάτως χαί επέφερε την π»ρχ»ϊάν. 'Αλλά
  τοθτο δέ/ είνε βέβαιον καί ή άστι»νομ(βΠει
  ραΐώς κρατε! είς το αστυνομικόν χατάστημα
  ϊΰί δπηρέτας του^ποτοκωλείοΐ) Κοικσβι»-
  λέντη, Τ»α άναχριθώσιν δπο άναχριτιχοθ" &·
  παλλήλοι»,^ ίσπς χατερχόμενος σήμερον έν
  Πειραιεί θά επιλήφθη της υποθέσεως.
  Την έναρξιν τής πορχβϊας αντελήφθη ή
  χατά την ώραν εκείνην διερχομένη άστυνο
  μική περίπελος, παρατηρήσας πυχνον χα-
  πνον άναθρώίχοντα άπο το ποτοπωλεϊον
  Κο»τΐοϋλέ·ι·η. Ή περίπολ·ς έσπευσε νά ε¬
  ξυπνήση Ος ,'έν τώ πβϊθΛωλ»(φ παραμέ-
  νοντας χ«1 ^^""ς.πάς αρχάς, αίτινες έσπευ¬
  σαν επί τίπου.
  Έχ των πρ'. ι·-« νατέφθασεν 6 δημαρ-
  χικός πάρεδρος - Μι;,. Παρασχεοας, ό ά-
  στυνόμος, τό κβ^«:6/ ιχον σώμα Πειραιώς
  δπο τον άνθυπαστ " ,,ν χ. Κατσαοΰνην, ή
  ντλία της βασιλική: ΟβλβμηγοΟ «Άμψι-
  ρίτής» μετ' άποσπάΐματος ναοτών, άντλία
  τοθ ρωσιχοθ άντιτορπιλλιχοθ μετά ρώ-
  σων ναυτών κ αί δ Φρουραρχος, ίστις διέ¬
  θεσεν άπασαν την δπ' αί»τ6ν δύναμιν όν-
  ίρω<· τρ)>(' φύλα^ΐν των ίιαςίοω* ■***■/**τ
  "τ»ν, τα ίποΤα μίτα 9Κ6ύ^ ε^γοντοΐιίς
  την δδον.
  Έν τω μεταξο το πθρ εΐχε λάίεί μεγά¬
  λας διαστάσεΐς. Τώ ποταπωλεΐον Κουτσοο
  Ο7(
  *.
  Ι ΤΡ
  Ι έκ
  οφείλεταί εί« την άτελη χατάρτισιν τοθ π»·
  ροσνεστιχοθ σώματος Πειραιώς, το δποϊον
  είνε ολιγαριθμότατον, στερεΐται ϊέ χαίά-
  ϊμβντλίας, ή δποία είνε βπαρβίτητος δι'
  έμκορικήν πόλιν, β π οί» διά διαφόρους λο·
  γοος οί κυρκαϊαΐ είνε συχνέταται. 'Υιγο-
  θέτομεν ότι δ Δ$ζμος Πειραιώς, τοθ δπο(βυ
  τα οίχονομιχά είνε είς αρίστην κατάστασιν
  θ' άναπληρώση χά! την έλλειψιν ταύτην.
  ΜΑΡΙΓΐΓΑΑΖΑΡίΑΟΤ
  Έν βαθυτάτ^) είλιχρΐνεΐ θλΐψει ή χοινωνία
  τής Κέας έκήίευΐε προχθέςέπίλεχτον αυτής
  μέλος,τήν σεβΐστήν δέαποιναν Μαρΐγώ Λα-
  ζαρίδο», σύζυγον λατρευτήν τοθ προξενιχοθ
  πραχτορος τής Γαλλίας Ι*>. Λαζβρίίου,
  κόρην δέ τής λαμπράς τής νήσου οικογε¬
  νείας Πετρή.
  Ό θάνανϊςτης έσκίασε μέ άληστον πένθος
  την γήν τής πβιητΐκής νήσου, είς την δ-
  ποίαν έγε.νήθη καί διεβίωσεν. Ή. άγκπς
  των χατο'χων πρός την γυναΤχα τ)ΐ(ς 6ηήρ-
  ξεν ή έκπρ»σώπιυσις τής άρετής η« τοι¬
  αύτη ώστε δέν ί):ο δυνατόν παρά ν'άναλυθτί
  δλη καί νορεύση «ί,,θερμά δάκρυα έπίιώ θα-
  νάτφ της.
  Έν δράχρυ χύνοντες χβί ημείς μα*ρ6
  θεν βυλλυπούμ<θα τοίις άξιοτίμους υ(ούς της, Φρ· Λβζβρίίην, 'Απβστ. Λ»ζ«ρ(δην, Άναστάσιον Λαζαρίδην χαί Γεωρ. Λ*ζα- ρίδην άνβυπίατρον χαί τας καλάς αυΐής θυγατέραν. ^^^^^^^^ «—· — · ΠΟΙΚΙΛΑ ΝΕΑ •Εν οχέοει πρός τα γραφέντα χθές πβρ' ημών περί τής Βαλλιανείευ Βιβλιοθήκης χάποιος μας γρά φεΐ νά ερωτώμεν τα μέλη τής έπιτροπή; διατί βραϊ6>ε; τόσον ή αποπεράτωσις τής
  χατασχευής τοθ 5νιως αξιοθαύμαστον) τού¬
  του ίϊρύματος. *Η ερώτησις τοθ γράφοντες
  έρχεται είς τα χε(λη ·λων, δα<» ϊιέρχον- ται την λιωφορον Πανεπιστημίου χαί βλέ- πουσι την κάντ·τε χτ ζομένην χαί ουδέποτε περατουμένην Βΐλλιάνεΐον βιβλιοθήκην. Πρέπει επί τέλους νά δοβή 1ν πέρας είς την υπόθεσιν ταύτην, *ή δποία παραμένεΐ έχκρεμής άπο τίσου χρόνου. Ό ίατρός κ. ΙΜαργαρέτης χατεδιχάαθη δπο τού Πλημμελειοϊικείου χαί οοχΐ τοθ ΚαχουργιοδικεΙου Κεφαλληνίας έ- ρήμην είς φυλάκισιν δύο έτών, το δέ κατη- γορητήριον βιδβιοΐ, ίτι ί/τως δ άπαλλαγείς τή γνωμοΐοτήσει αυτοθ κληρωτος έπασχεν. Έπειδή δέ ή απόφασις είνε έρήμην, δ κ. Μαργορίτης δέ ν θά παραπεμφθή εί; άνα- χριτικον συμβούλιον- Προσεχώς έχ τίθεται είς δημοπρασίαν τό έργον τής μι- ταφορας των Βασ. σταύλων κβί τής ανε¬ γέρσεως αυτών είς τους στρατώνας τοθ π» ροβολιχοθ. Ήδη έν τώ δπουργείφ των Έ σωτεριχών κατήρτισθησαν τα σχετιχά δια ά ΕΦΗΜΕΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Μετετέθη άβτυνόμος Αΐμΐας ύκβλοχ»- γβς Γεώρ. ^ίχλης^ ■'« Άργος, Κρωπ^ας Δημ. Πουλ·υλο« είς Αίγιον, άντί τοθ Γ. *Αναργύρου( την αστυνομίαν '0λυμκίε»ν. — Διωρίη δημολογιστή* τής Νομάρ¬ χας 'Δττ») ο τέως διευθυντής χ. Κ. Μά- Ίβ&ΐ. — Μιτίτησαν οί γυμνασιάρχαι Μισο- λογγίβν Γεράτης. Κοκκαλης είς τβ Α' Βαεβάχειο^ είς αναπλήρωσιν τοθ απου¬ σιάζοντος >Γιωρ. Σωτηβιάδου, Γυθείου Π.
  Δούχας ε'ιςΐημητσάνκν, αντΐ τοθ Ν. Πετρή
  είς Καρδίτιν, άντί τοθ Α. Νιχολοπούλου είς
  ΜεσολάγγΙ
  ΜΙ£ΡΛΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Ό Βχαΐΰς συνειργάσθη χθές μετα τοθ
  πρωθυήόόροθ χ. θιοτόχη χαί τοθ ΔπουργοΟ
  των Στίίφτιχών κ. Κουμουνδούρου.
  —*ΡΐΡοχθη ι'ις τόν Χρυσουν Σταύρον τοθ
  δ Λάρα τω πρίγχηπι Γιωργίω όττη-
  ό προςενο« χ. Ανδρ. Παπαδια-
  >η είς αργίαν δια προσκαίρου παυ·
  σεως β οχαγό< ,τοθ "ζιχοΰ Χαρ. Δ«νίχας ίια —*ρ«Χ9ΐν τή< ϋκηρεσίας έχ προβέσκκς. — 'άινεμήβη Βα.(λ. χάρις είς τού« κα- ταδίχου«(· Γορανίτην χαί Π. Μπίχαν. ΘΒΑΤΡΪΚΑ ΔΗΜιΤΙΚβΝ ΘΕΑΤΡΟΝ.—Ό γαλλι- χός βία»( διέχοψε τά« παράστασις τού, ώς δ ίμάίο,·» ο' άποτ«λο3ντ«( αυτόν ήββποιο! βέ συνε^ιυν τ!< π«ραστάσει< 8ι* ίίιον λβ- γ_αριασμο ικοσυρομένων των έργολάββν. Οί ηβοποιοΙ·πρ6αίνουν ιι< το οιάβημ» τουτο ελπίζοντε; >τι θά τόχωσι τή< δποστηρίζεωί τοΰ χ ι ν ου. ΔΗΜΟΤΚΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Άπο τηί ε¬ σπέρας ιί|ί Κνριαχής άρχεται των παροι- στάνεών το έν τψ θεάτρω τούτω & υπο τον κ. *Αλεξια|)ν βίασος, χεριλαμέάνων πολ- λοΰ< χαί καλ(>ϋ( ήβοποιοϋ< μεταζΰ των οποίων οΜερΐνοντκι αί κυρίαι Λεχατσα, Κα ζούρη, Δρ«οιι χβ,Ι οί χ.χ. Πιζοδρομος, Αγ γελάχηί, ϊιχηφίροί, Τσίντοι; χλιι. Τό «ρώ τον διδαχηβιίμινον Ιργον θα »ϊν» ή «ΦαΟ- βτα» τοΰ )ερναρδάχη. ΘΕΑ1ΙΟΝ ΚΡ1ΣΤΑΛ. Έκαστην εσπέ¬ ραν χωμωίαι χαί οίΐματα. ΖΥΘΟΤ3ΛΚΙΟΝ ΖΑΧΑΡΑΤΟΤ—ΚΑ- ΠΕΡΟΝΗ(Πλ*τιΓ* Όμονοί«)· Τό εσπέρας περι την Οην έχτο< τοθ προγρβίμματθϊ ίϊ {χτελεσθωπν υπό τοθ β ολιστοβ χ. Στ.Κρα- σδ δύο χο«σέρτ«, τό ϊοΐ» ΑΓαροηββα (8&- ηιβ&Ιβ) χβ το ϋβηβββ Εδρβ,τηοΐεβ (8&γλ άστυνόμοι» την πρωΐαν Γτ)ς 17 Νοιμβρίβιι οί λητταΐ άφηκαν ελεύθερον τόν αίχμάλω· τοι ϊή*οτρχον Έλατειας &ψ' <Ζ Ιλαβον πβο- ηγουμένως ώς λότρα δρ. 3,000. Τΰ δτουργεΐον των Στρατιωτιχα,ν ίί>; ώ; ίλ/6ΐ γνώσιν τ*)ς θραΐιιτάτης χ
  μαλωσίας διέταξε τα στρατΐωτιχά άποσπά-
  σματα νά καταγίνουν συντόνως είς την χα-
  ταΒίωξιν των ληΐτών -τερ) των Οποίων έ-
  "νώϊθη 8τι δ ηιιθύ ώθησαν πρός τό χωρίον
  Ρογκίνι τβθ δ/μοι» θρονίοι».
  Έκ των αποτελούντων την συμμορίαν
  ταύτην τριών άγνώστων εξηκριβώθη £τι
  *ΡΧ*!γο« τ^ς σιιμμορίας είνε δ ίπικεκηρι»γ-
  μεος /ήτ-αρχος Κοθλιας Γούλας, δ ι-
  τερο' των ληοτών Δ. Τσίτσος *α1 δ τρίτος
  παραμένει αγνωστος
  ΑΑΑΗ
  Αΐ/μαλωσία ποιμένος. — Τοθ
  αφήρεσαν 3ΚΟΟ δραχμάς
  Κατά τηλεγράοημα προ; το δπονργεΐον
  των Εξωτερικών συμμορίβ ληστοφιιγοϋχων
  έ< Έλατεία ^μαλώτισε προχθίς τον ποι- μίνα Τσάταλον, τοθ δποίβι» άφή'εσβν περΐ ιαν 3500 δραχμάς. Υπόνοιαι εγείρονται οπ ο! άγνωστοι ούτοι είνε δπαδοί τ^ς λη- στοσυμμορΐας τοθ Κο·>τΐοδρά*α.
  Ελήφθησαν πά;τα τα κατάλληλα μέ«ρα
  διά τή* καταδίωξιν χά} σύλληψιν της λη-
  στον»μμορ(ας, ήτις 5«ν εγνώσθη Ιτι ποθ
  κατηυθύνθη μετά τοθ αίχμαλώτοι» ποιμένος.
  ΑΜΑΞΑ ΚΑΓΕιΊΙΒΑΤΑΙ
  ΕΠΕΣΑΝ ΕΙ^ΤΟΝ ΠΟΤΑΙίΟΝ
  »Από ΰψους>έντε μ,ίτρων
  Κατά τηλεγί-άφημα έχ θηβών, ^ ένώ το
  λεωφορείον τής παλαιά"; έταΐρίας των θηδαΐ'-
  χών άμαζών δπο την ίϊηγίαν τοθ Γεωργ.
  Κ. Παγώνα διήρχετο την γε>ι>ρ*ν χ^ ά-
  μαξιτ% 4δοΟ Αθηνών—θηβών, «( Γ-ποι
  αυτοθ <ρο6»)θέντες έκ ιη"ς θίας ογκώδοκς λί- βου" κειμένου έν τώ μιαφ ταύτης, έστρά- φησβν άποτίμω€ καΐ άνέτρεψαν την «μάζαν, ήκς μετά των έν ούτ% 6 έπιβατών χατ- έπιαεν έξ υψους 5 μέτρον είς τον Ο! έπιβάτα» τϊ|ί άμάξης έτραοματίσθη- •αν σεβιρώς πολλαχοϋ τοθ σώματός των, έ δέ,έκ Κριεκουχίοκ Αντώνιος Μίχαλάχης ΙΙρ&να τόν δεξιάν τού πόδα χαί ολίγας έλ- «ίϊαε παρέχει σωτηρίας. ΟΙ Γιτποι χαί δ άμιξηλάτης εσώθησαν έν χακ)) καταστάαει. ΑΙ ΤΕΑΟΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ Τού πρώτον βεκαημέρου ΑΙ είσπραξεΐς πάντων των τελωνείων τοθ Κράτους χατά το λϊ}ξαν δεκαήμερον το5 μηνός ΝοεμβρΙου άνηλθον είς 923,928 δραχμάς άπέναντι 765,272 εΐσπραχθεισών τ6 1896, 1,007,538 εΐσπραχθεισών το 1897, 1,012,215 εΐσπραχθεισών το1898· "Η:θί αΙΜσκράξεις τοθ τρέχοντος Ιτοιις καροντιάζοοσι διαφοράν έκΐ Ιλαττον'-)3,287 ίραχμ »ν. Το-γο κιιρίως δφεΐλεταΐ είς την ελάττω¬ σιν τη; είσβγωγής των σιΐηρών έχ Ρω- ριέλειχον τα έγγϋς κείμενα καταστήματα, είς τα δποΐα μετ' ολίγον το πθρ μετεδόθη. Εισί ταθτα το οίνοπωλεϊον Ν. Καψάνη, το δποΐεν έπίσης άπε ■ τεφρώθη. τό εμπορορραφειον Άπ Πανα γιωτίποΰλοο, το 6ποδηματοποΙείον Ν. ιΓύχα καΐ το επί τοθ άνω πατώματΐς ξενοδοχείον τοθ Ι. Έλληνα. Ή περιΐτολίι τοθ πιιρος εΐχε καταστή πλέον προβληματιχή. "έΐνεχα τούτου δ δή- μαρ/(χο« πάρεδρος χ. Παρασχευα; Ισπευσε νά τηλεγραφήση είς Αθήνας, Ινα αποσταλή ή μεγάλη άτμαντλία, ήΐΐς καί κατέφθασε την 5ην πρωϊνήν ώραν, άλλαι πολϋ άργά διά νά σώΐτι τό οίκημα Ξυπολιτίδου, Ινθα η*;αν τ' άνωΐέρω χεναστήματα. Οθχ ζττον συνετέλεσεν εΐςτήν μή επέκτασιν τοθ πυρος, τ6 οποίον έν τω μεταξίι διά των συντόνων προσπαθε'.ών των επΐτοπίων άρχών ε(χ· πε- ρισταλη, μ6λις δέ κατεσ6έ:θη έξ ολοκλήρου περι την 11 π. μ Αί ζημίαι.— 'νηερβαένουν τάς ΙΜΟ,ΟΟΟ.—Ποίαι άαφά- λειαι ένέχονται ΑΙ ζημίαι δέν έξηκριβώθησαν Ιτι, πάν¬ τως ϊμως όπερίαίνουν τάς 150,000 δρ. Όλδκληρος ή οίκία έν ^ Ικειντο τα χαέν* τα χαταχτήμ«τα είχεν εξασφαλισθή άν τί 60,001) δρχ. είς την ίταίρίαν «"Ηλιος». Το έμπορορραφεΐονΠαναγιωτοπεύλβυ καί τό υποδηματοποιείον Ψύχα είχον ασφαλισθή είς την πυρασφάλειαν ή «Βουλγβρία» τ6 μέν πρώτον διά 38,000 χρ. φράγκα, το δέ δεύτερον διά 5,000 χρ φφάγχα. Τάς περισσοτέρας ζημίας υπέστη τό ξε¬ νοδοχείον τοθ Ι. "Ελληνα, τοθ οποίον τα Ιπιπλα κατεστράφησαν έξ ολοκλήρου. Έ¬ πίσης το οίνοπωλιίον Καψάνη, τοθ δποίου εσώθησαν μόνον τα οινοβάρελα. Το εμπο¬ ρορραφειον χαί το 6ποδηματοποιεΙον ίέ·/ δ- πέστηταν πολλάς ζημίαι, το δέ ποτοπω- λεΐον Κουτσουλέντη άνεφλέγη τάχιστα, έ¬ νεκα των έν αυτώ οΐνοπτευματωϊύ* ποτών. Μεταξί) «ών διασκθέντων πραγμάτων εισί τρία χρημαίοκιβώτια, τα δποΐα εξή¬ χθησαν άνέπαφα. Τό μέν άνήχεΐ είς τον Γρ. Κοοτσουλέντην, τα δέ είς τοϊ»ς έξα- δέλφους άργυραμοιβοίις Γρ(6α. Θύματα έκ της ς Έκτος των χρηματΐχών ζημιών ή πυρ¬ καϊά αυτή έσχε καί θύματα έκ των έν τώ ποτοπωλείφ Κουτσουλέντη διαμενόντων, οΐ¬ τινες ήσαν οί εξής ίξ' Ό Γεωρ. Κουτσου- λέντης, άδελφος τοθ Γρ. Κουτσουλέντη, οί Γ. Φασούλης καΐ Κ. Βεχάχης δπηρέται, δ Ηλ. Κεντσουλέντης, δ Β. Κβυλαμη'τσης χαί δ Δ. Πετρουλάκβς Έκ τούτων ώ τρείς πρώτοι προέλαβον εγκαίρως καί άπέ- φυγον πάντα κίνδυνον. Ο! Β. Κουλαμήστης χαί Δ. Πετρουλά*ος Δπέστησαν σοβαρά έγ- χαύματα καί απεστάλησαν είς το νοσοκο¬ μείον.'Αλλά το λυπηρότερον είνε,ίτι κατε- χάν; έντος τού χαταατήμ«τος μή έξελθων εγκαίρως δ δεκαοκταετή; νεανίας Ηλ. Κοοτΐουλέντης Περί αυτοβ είχον έγερθή κατ' αρχάς έλπίδες ίτι εσώθη, άλλά βρα¬ δύτερον ανευρέθη άπηνθρακωμένος, δ σχε- λετος αυτοθ έν οίκτρα χαταστάσει μεταξυ των βυτίων' μόνον ή δεξιά τού χεΐρ άνευ· ρέθη άκεραία έντος 4ν6ς βυτίου. ΑιατΙ 6·ν κατεβτάλη εγκαίρως τό πθρ τοθ Β'. διαρκοθς Στρατοϊικείοι» είικάΐθη χθές δ άνθυπολοχαγός τοθ πεζιχοθ Κωνστ. Παπαδόπουλος κατηγερούμενβς επί βΐαιο- πραγία κ«ΐά χατωτέροο. Τό δικαστήριον κατεϊίΛοσεν αυτόν είς 40 ημερών φυλάκι¬ σιν. Έπίσης έδιχάσθησαν είς το αυτ'ο Στρα¬ τοδικείον χθες οί λιπβιάκται Νιχ. Για- νοθτσος, Κ. Κωλέτα· καί κατεϊικάαθησβν είς εξάμηνον φυλάκισιν. Ό Βασιλεύς ή Βχσίλισσα καί δ πρίγκηψ Νικόλαος χατ- ήλθον χθές είς Πειραια καί μετέβησαν είς το παρά την είσοδον τ^ύ λιμένος βασιλικήν τερίπτερβν, έπανήλθον δ' είς Αθήνας την 5 μ. μ. Έδικάσθη Χθές είς το 5ον κατ' αναθεώρησιν Στρατο¬ δικείον δ λοχίβς Κ. Μαλεβοθζος κατηγο- ρούμινος επί λιποΓαξία. Οί σΐρατοίΐκαι τον χατεδΐκασαν είς δύο έτών φυλάχυιν. 'Κδιχάσθησαν χθές ενώπιον τοθ ΚακουργιοβΊχε'ου οί Δ. Παναγιωτόπουλος χαί Π. Κωνσταντίνου χατηγ°ρούμενοι επί παραχαράξει νομυμά< των. Μετά την άποδειχτίχήν διαδικασίαν, το διχαβτήρίον τον μέν πρώτον ήΐώωσε τον δέ δεύτερον κατεδίκασε είς ,τριών έτών φυ¬ λάκισιν^____________________________ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΦΗΜΗΝ ΧΑΙΡΟΥΙΑ «ΜΟΣΧΟΒΙΤΙΝΗ» Άξιότΐμε κ. Μβσχοδίτη" Αθήνας Εύλόγως ίβιβρήβη τό φίρμβκον βχς ββθμβ τοθ 19ου α!ώνο«. Ή βύζυγος μου άπό «των πάσχουνα εκ ρευματισμών καί πολλά πα- θοθσα δπό πολλθν Ιατρών καί μηδέν ώριλη- θιΐσα άλλΐ μάλλον εί( τό χεΐεον έλθοθσα, ε- χρήίβτο τρισΐ φιβλιοίοις «Μο»χο6ιτ<νγ|<» χαί ηδη ί«ται άπο τή; μάστιγος, κβ,ταλιποΰοαι ί»- τίλώς την κλίνην καί είς βχρέκ ά«χολουμένΐ| εργα πλήεης ύγίίας χαί ζωηί. Έν ΚρΊτσςί Κρήτης 12 Ν)6|»ίου 4899. Δέξααθε κ. τ. λ. Διατελώ εύγνώμων 'Αβανάο. Κλέντζχς Κύριε Μοσγοδίτη· Αθήνας Έπείσίην, ο*τι ή φήμη ήτις άπό χαιροθ χυκλοφορε! άνά τα μέρη μας πιρί τής θαυ- μασίας δυνάμεως τού φάρμακον σας είνε χ «τί πολϋ ίλάσσων τής πραγματικΐΐτητος. Κατα· ληφθεΐς υπό ρευμχτινμών ήίυνάτουν νΐ χ ι- νήσω χείρας καΐ ποδχς έξοιδηθέντας. Έκ δύο φιαλιδι'αν «Μοσχοδιτίνης» τα όποΓ« ή- γόρασα, ήρκεσε μο>ον τό Εν ίπω; μέ άπ«λ·
  λάςγι των άλγηδονων καί μοί αποδώση την
  υγείαν μου.
  Έν Κρι«? Κρήτης 13 Ν)6ρίου 1899.
  Διατιλώ μετά τής προσηχουσης υπολήψεως
  Γεώργιος Ταβλάς
  Κυειι Μοβχοβίτη*
  'Δ · ή ν α ς
  Πάσχων πρό τριετίοκ έκ ρευματισμών κ«ί
  είς τα λουτρί τής Κύβνου επί ίιιτίαν μετα¬
  βάς δέν ηδυνήθην να βΐραπκυθώ'ποιησάμενος
  6μΐύί χρήσιν τριών <ριαλι5ί·ν*Μοσχο6ιτϊ'νηί» Ίάθην εντελώς δι* 3 βας συγχκίρω δια την ε¬ φεύρεσιν ?ας. Έν Δαυρίω τΚ 16 Ν)6ρίου 1899. Ηεβ' υπολήψεως Άθ. _<πυροπουλος άπόττρατος ΕΪΡΕΘΗ! Χά κομψότερα καί βτερεώτερ* παπουταια καταακευάζει ό Ζ^ όλ βθ Ό96 % ^ Τοίις Γιγαπητούς μ«< φίλους χ. χ. Χ Σχίμφλε ιαΐ Λ. Ρίγγαν τυχοντβς τοθ β*β- μοθ «λία, καλώς* χαί τοιΥς χ. χ. Χ. Στε- φανόπουλοι χαί Α. Κωνσταντίνου τυχοντας διδακτοριβδ διπλώματος χατΐ την ενώπιον τής Νομιχής Σχολής ίοχιμασίαν των συγ¬ χαίρομεν ιπό καρδίας, ώς χαί τον Ί Βαλα- σάκην,ίν ·φ νοΐλΐ/φ φρο»τΐϊΐηρίω τοθ μ βε^Γ(ίι«!6ήτί .., τό Παρ,βινό» Ραφείον τού χ. Μπαλασχα δδός ΓεωρνιΌυ Χταύρου αριθ. 4 (βτενον Έβν Τραπέζης) χά! είπέτε μας κ«τ! τί διαφέρε απ* τλ μεγάλα ΡαφιΓχ των Παρισίων. Υπο θίτομεν χατά τοθτο μόνον, ίτι Οί εδρετε έ- κεί τόν αιθέρα των γαλλιχων καί αγγλικών ύφασμάτων χαί ευθηνίαν πρωτάκουστον. Μέ "811 δραχ. ένούεσθε τελείως χαί μέ ΰβασμα αγγλιχον ψαθωτβν Σιβιοτ μκλέ ή μαύρον. ΝΕΑΙ έκΔΟΧΒΙΣ — Έξεοοθη υπο το8 ΚεντριχοΟ Βιβλιοπω¬ λείον ή ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ, ήτοι Όχτώηνος η Μεγαλη, χαθ" ίλα σύμφωνος μέ την Ζχ- ίοσιν τή{ Βενετίας, χαι επ! χάρτου χατα ποΑυ ανωτέρας ποιονητος. Πωλεϊται άντί 8ΡβΧ· 8 δ Η ΠΡΪΤΑΝΕΙΑ ΤΟΤ ΕθϋΙΚΟΓ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤ Προσκαλεΐ τευς κ χ. 'Αρχιτέ«τοναί τους δποβαλόντας σχέδια διά την ανέγερσιν τοθ ΦυσιογραφικοΟ Μοοσείο», δπως προσ¬ έλθωσιν είς τό γραφείον αδτή« χά! άιαΚί- βωσιν αυτά επί ττ^ προσαγωγί τής άποδεί- ξεως. Έν Αθήναις τή 18 Ν)6ρ(οι» 1899 Ό Πρύτανις Α. ΚραβοΑς Γαλλική οίκογενεια, χατοιχοίσ» είς το κέντρον τής πόλεως, δέχεται οίχοτρό- φους νέους 16 έ*ως 20 έτών. άχολουθοθντας μαθήματα τοθ Πανεπΐΐτημίο» τοθ γυμνα· σίσι» ή των κατωτέρων «χολών των "Αθη¬ νών χαΐ έπιθυμοθντας νά ίμιλώσΐν άπταί- στως την γαλλιχήν είς ίν ίτος. Δωμάτια άνετώτατα, δπηρετία πολυτελής. Πληρο- ρορίαι είς τα γρβφεία τής «Προόϊευ» ίδος Βουλής 20. ΜΕΓΑ ΑΝΘΟΠΟΑΕΙΟΝ ΟΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΓ, κάτωθεν Βαριετέ Εδρίσχονται τα ωραιοτέρα άνθη κα! φοτά. Κατασκευάζονται άνθο^έβμαι χαλ- λιτεχνικωταται ώς χαί βτίφανοι χηδειών. "Ολα τ' ανωτέρω πωλοθνται είς τιμάς έχτάχτως (ί)6ηνάς. ΔΑΝΕΙΣΤΙΚα βΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑβδΝΰΝ " *Κ·πό την προστασίαν της Α.Β.Ϊ·. τής πριγκηπέβσης —ΐοφίας 18—Όδος Φιλελλήνων—18 Πλουσία συλλογή έλληνΐκής χαί ξένης συγχρόνου φιλολογίας. Γίνονται ΙεκτοΙ συν¬ δρομηταί καΐ είς τάς επαρχίας. Ό κατά- λογος «ποστέλλεται είς τοΰς ζητοθντας αυτόν. Όρβι συνδρομής ·. Κατά μην* δρ. 3, χατά τριμηνίαν δρ. 8, κατ' έξαμηνίαν δρ. 15, κατ'ίτος δρ. 25. Τα βίβλία άνταλ- λάνσονται κοΛ' εκάστην. Η ΟΔΟΝΤΟΊΆΤΡΙΚΗ ΙΧΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΙΗΙΚΒ ΑΘΗΝύΝ τού όδοντοι'ατρου Δ. 1. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Μετεφέρθη άπό την πλατεία/^ΐ^νονας είς την οδόν Σταδίου «Γιθ. 4 άπέναντι τής Βλ ΤΕΛΕΤΤΑΙΑ ΩΡΑ ΟΠΙΣΘΟΧΟΡΗΣΙΣ ΤΟΤ ΖΟΤΗΠΕΡ Η ΕΙΙΙΧΥΣΙΣΤΟΝ ΑΓΓΛΩΝ ΙΔΙΑ1Τ. ΤΗΛΕΓΡ. ΤΟΤ ·ΕΜΠΡΟΣ» ΤΟΤ ΣΤΝΤΑΚΤΟΤ ΜΑΣ ΒΙΈΝΝΗ, 18 Νοεμβριού. —Ό πολιορκών την Ααί6»σμιθ < ατρατηγός Ζουμπέρ ηναγκάσθη | νά όπισθοχωρήση είς Κολένβο μ,ετα τοθ υπ' αυτόν στρατοΰ. Είς τό διάβημα τούτο προ¬ έβησαν οί Λΐπόερς κατόπιν των νέων ένισχύοεων, αίτινες ϊφθα- βαν είς τους *Άγγλους καί τοθ φόβου ενδεχομένης ηττης αν βυνεκρούοντο μετ' αυτών. τ- Δ. ΚΑΡΔΧΑΛΙΟΣ Σ. Ε. Το τηλεγράφημ* δέν άναφέρεί 4» κατόπιν τής έπισθβχωρήσεως ταύτης ε¬ λύθη ή πολΐορχία τής Λαίδυσμιθ. ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΤΓΌΝ ΑΓΓΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΒΑΧΗΧ ΤΟΥ 10ΝΤΕΡΙΒΕΡ ΙΔΙΑΙΤ. ΤΗΛΕΓΡ ΤΟΤ «ΕΜΠΡΟΣ» ΤΟΤ ΣΤΝΤΑΚΤΟΤ ΜΑΣ ΒΙεΙΝΝΗ,Ιβ Νοεμβριού. —Τηλεγράφημα τοθ ΙΙρακτο- ρείου Ρέουτερ» αγγέλλει, δτι αί άηώλειαι τώ ν* Αγγλων κατα την έν Μοντερίβερ μ.άχην, καθ» {)ν ένικήθησαν οί Μπόερς, άνίρ- χονται είς ΙβΟΟ νβκρους καί τραυματίας. Δια τού αυτού τηλεγραφή- ματος έξαίρεται ή άνδρεέα την οποίαν επέδειξαν αμφότεροι οί οτρατοέ. Δ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΕΑ Κ1ΚΗ ΤΟΝ ΑΓΓΛΩΝ ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΠΟΑΕΙΑΙ ΤΟΝ ΜΠΟΕΡΣ 1ΔΙΑΙΤΕΡΟΚ ΤΗΛ ΤΟΤ "ΕΜΠΡΟΣ,, ΤΟΤ ΣΤΝΤΑΚΤΟΤ ΜΑΣ ΒΙΕΝΝΗ, 19 Νοεμβριού. — Νέαν λυσσώδη μάχην λαβοθ- βαν χώραν είς Πετριέφ (;) αγ¬ γέλλει τηλεγράφημα τοθ Πρα- κτοοβέον Ρέουτερ. Κατα την μάχην ταύτην ένίκηοατ οί "Αγ¬ γλοι προξενήοαντες μεγίστας κ»ταβτροφάς είς τούς Μπόερ#>
  Δ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
  αΤβδραΓ
  ΤΟΝ ΤΡΙΩΝ
  σιν έ*χει, ϊτΐ αποστόλη όΤνεχώρησεν
  έ* Πραΐτωρίας ίϊς Άχρωτή(>ιον 8-
  —α>ς ζητήση ειρήνην. Εξέγερσις τΛν
  Όλλανδών τοϋ 'Αχρωτηρίου δσημε-
  ραι αύξάνει, Τίτραχόσιοι άντάρται
  βαδίζουσι κατά τοθ Δόρσερεχτ, δια-
  κόσιοι ίέ κατέλαβον τό Βάρκλο.
  κ5ν)ΠΟΑΚΙ
  Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ Ι'ΩΜΑΤΩΝ
  ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΥΜΝ^ΣΙΑ
  Δια τού συνταχθέντος παρά
  τοθ Διαδόχου όργανισμού, αί
  •Αθήναι, λ Αάριβα καί ή ·*Αρ·
  βταθηβομενων τριών Μεραρ·
  χιών, είς τας πόλεις' δέ ταύτας
  θά συγκεντρωθώσι καί τα είς τας
  διαφόρους επαρχίας τού Κρά-
  τους άπεσηασμένα βυντάγματα
  καί τάγμ,ατα-
  Διά τοθ όργανισμοθ όρίζε·
  ται έπέα/ις, όπως αί Κ—εραρχιαι
  έκτελώβιν έτηαέως μεγαλα γυ-
  μνάοια έν ταίς Εδραις αυτών.
  Ο Ν0Μ0ΣΪπ1τΑ2«ίΙΝ
  Τροηοποέηαις αΰτοθ.— Αί γε¬
  νόμεναι οίχονομέαι
  Π);ηροβορούμε9α αύθεντιχώς, 5-
  τι δ χ. Σιμ,όπουλος ήτοίμασεν ή5η
  νομοσχέδιον, ίπερ τροποποιεϊ τον
  νόμον περί συντάζεων των τε Στρα-
  τιωτΐχών καί Πολιτικών δπαλλήλων
  καί των χηρών αυτών.
  Δι' αυτοθ έκτος των άλλωνπρος
  ελάττωσιν των συνταξιούχων πβοσ-
  τίθενται πέντε άκόμη £τη ε!ς τα ά-
  «αιτούμενα νυν δπως εΓς 6πάλληλος
  ή άξιωματικος αποκτήση το δΐκαίω-
  μα τής συντάξεως. Το μέτρβν του¬
  το ύπολογίζεται, βτι θ' άποφέρη
  500 περίπου χιλιάδας δραχμάς οί-
  χονομίας.
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
  ^ίχμαλωαία τοθ τάγματος
  λογχοφόρων.— _>ογχ«ρητή-
  ρια της Βικτωρέας.— Αί
  σχέβεις *Αγγλίας καί
  Όλλανδίας
  ΙΔΙΑΙΤ. ΤΗΛΕΓΡ. ΤΟΥ «ΕΜΠΡΟΙ»
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (διάΚερχύΡβ<),18 Ν)6ρίβι*.—-· Ή «Ντέϊλυ Μέϊλ» μαν- θάνει έχ Βερολίνου, δτι βιδαιοθται ή φήμη, ίτι οί Μπέερς γ|χμαλώτι- σαν το ίννατον σύνταγμα των λογ- χοφόρων μετά την μάχην τοϋ Γρα- σπάν. Ό ί-κ'κτΛαί^ πίναξ των άπω- λεΐών των Ή,γγλων έν τί) μάχη τοθ Γρασπάν άναγράφει δτι 148 νεκροί καί τραυματίαι εγένοντο ί- φαντοι. Πιστεύεται ίτ. το ίννατον σύν- ταγμα των λογχοφόρων επανήλθεν είς το αγγλικόν στρατόπεδόν, καθότι πλεΓστοί στρατιώται τούτου συμπε- ριλαμβάνονται εις τόν ανωτέρω *ί- ναχα.Ένττ) μάχη τοϋ Βίχονχιλλ ί- σχον 15 νίχρούς χαί 72 τραυματίας, ώς καί πλείστους αιχμαλωτισθέντας συμπεριλαμβανομένου τοθ ταγμα- τάρχου Χόδβς. "Η Βασίλισσα Βι- κτωρία έτηλεγρά«η9·εν|ειςτον στρα¬ τόν τόν πολιμ.-ίΐ9αγτα εις Γρασπάν συγναρητήρια. Ο τύπος διαψεύδει την φήμην περί έπιδεινώσεως των σχέσεων Αγ¬ γλίας χαί "Ολλανδίας χαί την προσ- φοράν τοθ Γουλιέλμου Ινα μεσολα- Ή Λνβίρνητις ούδιμίαν Φυλάκιαις πρίγκηπος.·-—ίτραγ- γαλισμοΐ υπηρετών.— 'ΙΙ απάντησις της Ούλης •ίς τούς πρε ββευτας ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ (διά Κερκύρας), 1β Νοιμδρίοιι.—Ό πρίγκηψ ΧαεΙρέδεν, άδελφος τοϋ διαδόχου Ρέσιαδ, έφυ- λαχίβ-θη έν τώ Γιλίίζ. Εξακολου¬ θούσιν αί συλλήψεις έντος κα έχτος των άναχτόρων. Είς ταύτας συμΐνί- ριλαμβάνονται πλιΤστοι άνώτβροι ά- ξιωματικοί. Πολυάριθμοι ύπηρέτ«ι καί χατώτεροι ύπάλληλοι τοθ Γιλ- δΐζ, ένεχόρενοι είς την συνωμοσίαν, κατά διαταγήν τόϋ Σουλτάνον έ- στραγγαλίσθησαν ΰ*ό 'Αλβανών καί έρρίφθησαν είς την θάλασσαν έντός σάχκων νύκτωρ. Είς τους πρεσβευτάς ζητήστχν- τας πληροφορίας ή Πύλη απήντη¬ σεν δτι ή συνωμοσία κιτεστάλη εγ¬ καίρως, άνευ αίματοχυσίας. ΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ κβοβις βουλεύματος.— Π«· ραηομπή είς τό Κ.ακ«*τ»ρ· γοΠικείον. — Ή μετάθε» βις τοθ Εισαγγελέως Πύργου ΠΥΡΓΟΣ, 18 Νοεμβριού.— Προ δύο «ερίτιου έτών κατηγορήθησαν διά πλαστογραφίαν δελτίων ΐΐαρα- κρατι,σεως τής άποθήχης των Λ«- χαινών και των Πατρών ξάπομμη- θέντες την υπογραφήν τοΰ αποθηκα¬ ρίου οί _ταμν.τόπουλος καί Σπηλιό- πο«λβς, ίμποροι ΛεχαινΛν, Χαράλ. Γεωργίου, μεγαλέμπορος Πατρ*ν χαί Χρ. Σπηλιωτόπβυλος έμπορομε- σίτης. Σήμερον εξεδόθη τό βουλεο- μ* τοθ συμβουλίου τοΰ Πλημ*Αε- λειοδικείου παραιτέμπον τούτους είς τό Κακουργιοδιχείον. Ή εντύπωσις τής κοινωνίας μας επι τούτω είνε μεγίστη. Τό βούλευμα θ' ανακόψουν οί κατηγορούμενοι είς τό 'Εφετεΐβν. Ή μή υπογραφή τοϋ δΐατάγ- ματος τής μεταθέσεως τοθ διακε·* χριμένου εισαγγελέως κ. Μπενΐ| ηδ- χαρίστησε μεγάλως την κοινωνίαν μας. ΝΙΚΟΛΑΟΤ Δ. ΤΖΑΝΤΑ Συνισταται νέα τά% 'Υκόΐχεται την άχίΐβϊ} τήρηιιν τ«8 χ τοΜε έφαρμεσθέντος συστή|λατο; τοθ έχ τείν γνωστών άπετελε;μζτων τοιούτον έκιτ·χ·&ς αττοϊειχθέντ·ς. — Ίϊιαιτίίρα τάξις έπ«ν«- λήψεων. — *Γ^ος Αριστείδου αριθ. Άί θ ΕΜΟΟΡϋΡΡΑΟΓίΚΟΝ ΚΑΓΑ.ΤΗΜΑ ΓΕΩΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ καί Χ. Αθήνας άρ. βθ Σπεύσατε νά ένϊιιβητε μέ γθνίττε κ«1 ά Αγγλίας χαί Γαλλία; έχ των καλλιτέρων έργοΐτβσιΊβν ίπίσης χαί έκλεχτει έγχώρια μέ τιμάς απιστεύτως ε&- Οηνάς. "Δριστβς κέηιης, διά πά/ γβθατα. εΐίιχός, προσελήφθ») ε^ τβ χαϊάστη|*α. Στερεάτης, χομψοτης, είιδηνία. Πϊΐα άλλη σ6ϊτ«σις περιττή. Δοχιμάσανε έφάπαξ χαί χρίνατε ^»ν« σας. Όδός Μ,θην£ς άρ. β8 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΡΕΤΣΙΝΑ ΤΟ-ΟΔΟΣ ΑΙΟΑΟΤ-ΤΟ *Ολόκληρο; ή αυλλογή των χειμερινών κασμιρίων τού έργοβταβίου ΤΜΗΜΑ ΡΑΦΕ10Γ Δια το6ς «γοράζ·ντας υφάσ^ατα τ·0 έρ- γβστααίοα μας κατηρτίταμεν άνωθεν τοβ καταοτήματίς μας τελείαν εργοστάσιον ρ«- κτΐκίίς χαι άναλαμοανομεν την ραφήν έλε- χλήροτ* ένϊυμασίι/' διά δρ. 30. ΠαλτοΟ ίιά ϊραχ. 25. ΠανταλονίοΒ ίίά οραχ. 5. ΤΜΗΜΑ ΕΤΟϊΜίΙΝ ΕΝΔΤΜΑΤβΡί Ένϊυμασίαι δλομάλλΐνοι άπό ίραχ. 4# Μχρι 60. Παλτά δλεμάλλινα άπο 3ρ. 35 μέχρι ί>·*
  Συνιστώμεν Ιδιαιτέρως τοίς χ. χ. φβιτ»»
  ταίς χαί έν γένει τοίς χ.χ. σπ«ι>οασταΙς ι»
  των έτοίμων ένδυμάτων μας.
  Οΐκονομία 1ΟΟ ο(ο
  ΕΙ4ΙΚ0Ν ΒΕΡΑΤΓΕΤΤΗΡΙΟΝ
  ματικών νοαημάτων
  Ο ΙΑΤΡΟ2
  Κ. Ν. ΦΟΡΤΟΓΝΑΣ
  Είϊικώς ασχοληθείς είς τα ήματα
  θεραπεύει ασφαλώς κιΐ εκΐτυχώς έν-
  τός μικρ·0 χρονιχου διαστή|*ατ«ς τηνβλεν-
  νόρροιαν, οξβϊαν καί χρονίαν, την βθ-
  φΐλΐν —Λίίως καί άνευ &ιτ.οτροκης, την
  απερματόρροιαν καί ανικανό»
  τητα, την λευκόρροιαν, τοος πίνοβς
  της μήτρας χ.τ.λ. τα νοαήματα τφΟ &έρ«
  ματος καί την χο-.ράδωβιν.
  ΔΓ Ολως νίου σοστήματος έσχάτι ς έ-
  φαρμοσθέντος μετ' επιτυχίας άπολύι ι· έν
  τοίς είδιχοΐς θεραπευτηρίοις της Ευρ της.
  ΨΩρ<ιΙ ίπισχέψεων 8—11 κ. μ. —Ι |*. μ. 8 — 9 εσπέρας. Ό96ς Ευριπίδου αριθ. 10 πα*71^ Φ ΛββΟ.
  Τ^ άληθείβ, άνωφελώς έδασάνιζα τό
  μνημονιχόν μόν.
  'Λδυνατο* νά ένΐνμηθώ τόν κύριον όστις
  μο) {«είνε τοσούτον φιλιχϋς την χ·Τρά τού Ι
  'Ή μίλλον, σάν Γνά τον Ινβυμοώμην ά-
  ορίστως ώς άνθρωπον 'τόν ίποΐβν [εΐδα κ«-
  ποτε.
  'ΔλΧβ βο6 τόν εΐΐα ; ποτε ; ίπό ποίας
  περιστάΐεις ;
  — Αυτήν την φοράν λβιπόν ήλθεν ή 1«
  δική μου σειρά, μοθ εΐπε κβταχαροΰμενος
  Πρό τίνων έτών μ) άνεγνωρίσατ* πρώτο;
  σεΐς' βήμερον σ«ς άναγνωρίζω πρώτας έγώ Ι
  1ί,&} ττροσεθηκε
  — ΕΙμοη ο Έρνέβτος Δυβΐλ Χουσέτ
  άπό την Τρ«6!λλην την επ) τοβ Μβίζ πο·
  ταμοί.
  Έπροσκβιήβην μεγάλην εντροπήν ! Ά-
  κοΒς έκεΙ νά λησμονήσω την Φυσιογνωμίαν
  τοβ χνρίον Έρνέστον Δ»βάλ Χουσέτ, τόν
  έποίον εΤχα γνωρίσει είς την Τρεβίλλην
  την επ) τοβ ποτομο· Μα)ζ, χά) μέ τόν δ
  ποίον συνηντήθην κατόπιν χά) είς Παρι¬
  σίους ;
  _ημε<ώ;ειτε 3:ι δίν εΐχά ποτε «ιατήσει τόν πόδα μόν είς αυτήν την ΤρεΚλλην Ι Αυτή ίμ«ς ή ίστορία είνε άλλον εΐδους Ιστορία Ι Προ τίνων έτών, 4 ·ίλος μόν Γεώρ¬ γιος Ώριόλ χά) έγώ εσταματήσαμεν μίαν ημέραν είς τό ίνδηρον τοθ χανενεΐΌυ τού 'Αρκοόρ, χά) έκ«9ήσ»μεν είς τράπεζαν εδ- ' ρυχομένην πλησίον ίλλης, είς την όποιαν κβριο'ς τις Ιπινε τόν ζβθον τον. Έκειδή έπεχράτει μέγας χαοσνν, δ χν· ρΐος αοτός είχεν άπβθέσει τόν «Ιλόν τβν επ) πλησίον μας χειμένης ίδρας, ούτω ο* ο «ίλος μου Γεώργιος Ώριόλ ηδυνήθη νά αναγνώση την είς τό |>βίθο« τού πίλον διευ-
  •ννσιν τοβ κιλοπώλον : «Π. ΣαδινΟ, δϊός
  'Αγορίς, έν Τρειίλλη τη (π) τοβ Μα(ζ.»
  Με βλην τίτε την σββαρδτητα τής δποίας
  σννείθιζε νά κάμνη χρήσιν αποκλειστικώς
  είς παρομοίας περ:στάσεις, δ Ώριόλ χυτ-
  τάζεΐ χαλά τόν γείτοά μας χά) Ιπειτα
  τοβ λέγει ευγενέστατα'
  — Μέ «γχωρείτε, χυριε" δέν είσθε, μοβ
  •αίνεται, άπό την ΤρεδίλΧην την επ) τββ
  Μβίζ;
  — Μάλιστα, άπεκρίΐη δ κώριος, οττις
  εφαίνετο συλλογιζόμενος ποΰ αρα εΐχέ ποτε
  ΤΙειτόν 'Λριίλ.
  —"ΔΙ έπανέλαδεν οΰτβς'ήμην ρ'ίΐαιοςοτι
  ϋν απατώμαι. Πηγαίνεο συχνά είς την Τρε¬
  βίλλην. Ευρίσκεται έχεΤ είς των στενωτέρων
  μο» οίλων,τόν οποίον θάγνωρίζετε ισβςεΐνε
  τΐιλοπώλης είς την δΐόν 'Δγορϊς. Τόν λέ-
  γονν Σα6<»β. — Τόν Σαδι,ΰ, χαλέ Ι 'Αχους έχεί »ν γνβρίζω τόν Σαδινβ [ 'Δλλ' άπ' αυτόν αποκλειστικώς ψωνΐζω καπίλλον πάντοτε. Νά, σίιτό ποΰ βλέπετε έχεΐ, άπό αυτόν τό Ιχο» «άρει. — "Δ Ι άλήθεια ; — 'ΔχοΟς έχεί «V γνωρίζω τόν Σα- Ιινβ Ι . . . ϊμ γνωρίζομεν; άπό παιδάκια μαζΐ, χ·) μ«ζΙ έπηγαίναμεν κα) είς τό σχο¬ λείον. Κα) είμεθα πάντοτε σ τε ν οί φίλοι. _-|ώ τόν οεονάζω άκλώς Παθλον" χά) έ *Κα) τοβ άρχΐζεΓ'τοτε 4 Ώριόλ άτε- λε(ο>τον σννομιλίαν περί τής Τρεδίλλης,
  πόλεως την όποιαν ουδέποπε είχεν επι¬
  σκεφθή χά) τής δποίας, εΐμαι βέβαιος κ·)
  αυτό Τί ονομχ ή*; 5ει πρό πέντε λεπτών.^
  Τί νά οϊς είπω.
  Έζήλευσα είς τό τέλος χαί έγώ τα
  τρο*αιά το».
  Κα) απεφάσισε νά τόν οπερτερήσω είς
  την μικράν χωμωδίαν την οποίαν Ιπαιζε
  χά) νά τόν χάμω νά μέ ζηλευοη κα)
  Μία ματιβ, ήν εΤχα ρίψει είς το ρίθος
  τ·β γνωστοΰ πΐλβν, μ' ϊ*αρ.ί νά ίΐνχρίνω
  τ« «ρχιχά στοιχεΐα τοθ χωρίου αϋτβθ
  Ε Δ. Χ
  Άπό το γραφείον τοθ οιευθκντου τού χ«·
  •ενείοο ίέν Ιλειπε ποτέ δ Μκοτέν, δ άπο
  τ«0 έ^μντος τοθ έχΐότον ούτω καλούμενος
  χατκλογος των τραπεζΐτών, των ίημοσίων
  νπαλ'.ήλνν, των έμπσραν κτλ. κτλ. των
  πόλεων όχ< μόνον της Γαλλίας, βλλά δλης της οίχουμένης, έν τω οποίω σημειοθτβι χαί ή ίιεάθνννΐς έχάντεο τβύτβν. 'Υπτ)γα χαί τ6ν έσβμββυλευθην λοιπόν Ιη 36ο λεχτά. Δ έν ήργησα νά %^ρω τ» ονβμα τοβ κυρίον Ε. Δ. Χ. χαί ϊό επάγγε/μα καί την οιεύ- Οανβιν καί τούτον χαί «λλων χατο(χ«ν της •ϊίτης πόλεως. Δι1 δφοβς ήσοχοετβτβυ τότε έπανέρχεμίΐ είς την θέσιν μόν, καί χυττάζων χαί έγώ χβλως τον έκ Τρεβ'.λλης κβριον, τψ λέγω' — Νά με «γχωρήσητε κ» απατώμαι, κύρΐε" άλλά ϊέ» εΐίθε, διτοθίτ*» δ χύριος Δυίάλ-Χοοσέτ, ο[νβπνευματοπ«λης. — Μάλιστα, χύριε. Έρνέβτος Δυϋλ Χβ«σ*τ, είς τάς διαταγάς σας. Βεβαίως δ χ. Δνβάλ Χοκσέτ ίξίίτατο χαί ήίΐόρει βλέπκν 8τι ί)ίθ γχωστός είς 36ο Παριβινους, τονς δπ·(ονς ίεν είχεν 19$ είς όλην τον την ζωήν'προ πάντ**ν ομως κατά- πληκτος κ»1 Ιζω φρενών άπό την ζήλίβν ■νόν εφαίνετο δ 3' Ώριδλ. Τί μάγια Ιχβμα χαί έμάντεναα ου τ» το •νβμα χαί το έπάγγελμα εκείνον τού οίνο- ώλ Έηρόνθεσα" — Δήμαρχον ϊέ Ιχετε άκίμη τον χύριον ΡβΟ; Έννοεΐται δι! χαί τό δνομα τούτον, ώς ίημάρχοι* χ«ι Ιατροβ της Τρεδίλλης, τό είχον άναγνώβεΐ εί; τόν κατάλογον τεβ Μκοτέν. —* Δνΐτνχως ϊχι. Τ»ν έχηίεάσαμεν «όν 9νστνχη· Είνε τώρα τρείς μηνες άκό τίτε. — Κύτταξ*! κύτταξε Ι ΚαΙ τ( άξιόλογος ίνθρωπος ποθήτοΐ Έχτός ίτι ί|«ο χαιχαλός Ιατρίς. Όταν ήσθένησα βαρέως είς ΐήν Τρε6ίλλην, μέ έπερΐκοιήθη τόσον καλα, ώστε μετά ίέκα πέντε ημέρας έσηκείθηκα «πό τό κρεδδάτι. — Αφήκε τω ·*τΐ μέγα κενόν είς την πίλιν μας αντός δ άνθρβπος Ι Έν τούτοις δ Όριόλ ίέν ήτο χο»τ6ς. ^Εμάντεν9ε τί Ιτρεχε. 'Απεμακρύ.θη χ«1 έχεΐνος επί τινάς στιγ¬ μάς .χαί επεσκέφθη χαί αντός πόν χατάλο- γον κου Μποτέν. Επανελθών ϊε μετ* δλίγον, 4)ρχ«τε μαχρίιν «ννομιλίαν, περιστρεφομένην έξ δλοχΒήρο» είς την ΤρεδΙλλην καί είς τονς χβτο4<*νς της. β'νβάλ Χοννέτ ϊεν επί—εοε πλέον <Ι* «1 Λ τον. — Μ«, τί σΐάβολον Ι «νεφώνησεν έκ) τέλο- Α· Λίί γνεβρΐζιτε είς τί)ν ΤρεβΙλλην ίλβν./ ^ν κ^ον, κβλλίτιρβ μάλΐϊΐβ χ«1 / άπό έμένα, π οί Ιχεΐ εγεννήθη* κβΐ ·κεΖ ϊζησα σαράντα «έντε χρίνια Ι "Ημείς ϊβ έξηκολονθονμεν. — Καί τί γίνεται δ Ζωμπερ, δ μαχαι- «Βΐοιος ; ϋμ, δ Δνρανίώ, δ κτηνίατρος ; , ή χήρα Λεϊεδέλ ; Μένη τη; 9ιενθύνει τ) τό £ενο2οχε!ον τοΰ τοτχκίρομείοο ; 'Εν σοντδμ», 8ς οκς ε!κ» δτι ήρβτή- σαμεν διά ίλονς ίσων τα ονόματα άνεφέ- ροντί είς ϊ»ο φύλλ* τοβ χκταλδγο» τοβ Μποτέν, τα δποΤ* δ Ώριόλ είχεν έπΐτη- )ε(ως βποχδψει άπό τβν κατάλογον αντόν, χοκ έχ των δπο(«ν τό έν, χ,ηστιανιχώτατα Φερέμενβς, μοβ τό εΐχε διαδιβάσει χρν«(ως. Ό Δ»(«λ Χονσίτ, χαταμκγενμένος, ίιέταττε χαί μϊς Ιφερον ποτήρΐα ζύΐον, τα δποΐα σνχνότετα άνανεοδντο, έπειδτ), βλέ- πετε, Ιχαμνε πολλί]» ζέστην, ποτέ δέ δέν ϊιψϊ χανεΐς τόσο* εϋ'χολ*, ίΐον £τ«ν ομι¬ λή περί πίλεως την δπο(«ν οΜίποτε έπε- βχέοθη. Το οαιδρόν αντό παντ)γ>ράχι έτελε(«σε
  μέ λαμπρόν γεθμα μέ τό οποίον μ5ς έ«(-
  λευνεν δ Ανβάλ Χο«τέτ, κατ' 4π(μονον
  «παΐτησίν τού.
  ΚαΙ έπίομεν είς ύγε(«ν ίλ·»ν τν? »νμ-
  πολιτέΐν τοβ νέον μ«ς οίλον' 2ν δέ τις την
  ημέραν εκείνην, περί τό μεσονύκτιον, έ«λ-
  ρονιιάζετο έμπρές μας βεβ«ι«ν 5τι ^"
  εδρΐΐχομεθα είς στενάς φιλικάς σχέσεΐς μ«
  δλονς τοις κατοίκοβς. τής Σρεδίλλης,'χβκά
  θά ίμπλεκε μοιζτ) μας.
  (Έκ τοβ Γαλλιχοβ)
  ΙΑΤΡΕΙΟΝ
  Γυν«ικολογι-
  αών νοβημάτων
  Αεΐτουργουν άπό 15 έτβν
  Τοϋ ειδικώς σττουδάσαντος τα νοσή-
  |λατα. ταυτα. Ίατροϋ
  ι. Σ. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΪ
  Έπικοινκνία {χιστηι/ονιχή τού Ιατρείον
  μέ Βλα τα μεγίλα ΟεραπευτήρΜ των
  Παρισίων, Βιέννης, Λο
  Νέαι ·ε·ακεϊαι, νέα έβγαλεΓα: νέα ·ά·-
  δια τήνΒΑΕΝΝΟΡΡΟΙΑΝ καί τήνχ·ο-
  αν εισέτι.
  Δια την Σύφΐλιτ χ«1 τάς έπιηλοχάς
  τήί αί τιλικίτα.αι μΐθοδοι των καίηγη-
  ών ΡοιΐΓηϊβΓ, ββιιοΗβΓ καί ΕΙιπχΐΒΐιη.
  Διά την 9Α.νικανότητα καί Σκερ-
  μ*τίεεοι«ν. Δια τα νοσήματα τ<3ν Γνναικδν (4γεί, Σαλ"γγίτιδ*< λε»κ6··οιαν Σχέσιν τδν έμμήνων). —.έχεται 9—19 χαί 3·—β Όοο< ΔΙολον χΐΐ 'Αγ. Μά,χου 29 Β. «λη- «Ιον το3 ναοδ Χλ' * ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ^ΜΟΤΡΟΪΝΕΛΑΙΟΤ £ μετά γλυκερινο φωβφορι- κης άββέβτου χαί βι- Τ» εδληπτον γαλάκτ«βμα Μκ·ινο· πούλον, ουδολω< διη^ΐρον χατα την γε3σιν το3 γάλΐκτο«, κολο δέ άνώ- ι*ρβν τού γαλαχτώμβτοι; 8οοΙ, χ«- ίίτι έμπεριέχει αλΐτα γλυκερινο- ■ΜίΐΜΜ,Ιι—-τ* ιιί^Αίίγ τ--γ:" <Ιι·μ τονωτιχα, -Λαβασχευαζόμενον υε «αν- τοτε ΐκ γνησίου χαι πρόσφατον Μουζοκνελαίο», ενδείχννται χατα της ατελο3< θρέψεως των καίδων, κροσδ'δον είς αίτά τό έλλεΓιτον αΐ- (*α, κβτ« τίίί χοψβοικήί χ>1 λυμ-
  •ατιχήί ϊυσκροισίας, καί εν γένει
  πάσης οργβ,νιχής εξαντλήσεωζ.
  •Έκαστον φιαλέοΊον 9 βρ.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΔΗΜ. Α. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΜΟΥ
  Αιαβταυρωβις
  ΌϊοΟ Σ6λ«ενο< χαΐ Ζωοδόχου Πηγής ))( το ,,ΕΜΠΡΟΣ ΕΙΣ νΙΕΓΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΘ" ΕΚΑΣΤΗΝ ΜΕ ΜΙΑΝ ΜΟΝΟΝ ΠΕΝΤΑΡΑΝ ΜΕ ΙΟΙΪ ΒΗΟΧίΤΕΡΟΤΣ ΣΤίΕΡΓΑΤΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΐΑΙΡΟΤΒΡΑ 13ΑΒΓΡΑΜΜΑΤΑ ___________,__—,————.——————————_._____—_————,————εε^εεΜ»—εεε—ε»ε»»π—ε»ε——————————- ——-—— ί «^ χχχχχχχχ;χχχχχχχχχχχχχχχχΧΧΧΧΧ><><><><χ><χχχχχχχχχχχχχχχχχχχ^ __ ΑΙΜΙΚ " ΠΑΘΙΑΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΪΡΠΚΗ - ΓΪΝΑΙΚΟ Α0Γ1ΚΗ Χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ δ ΑΓ. ΤίΑΠΑΓΕΟΡΠΑΔΟΪ - ΑΠ. ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗ Μ.ίΚΟΔΟΜΗΜΑΤΙ ΕΤΡΤΧΛΡ^ ΕΝ Β ΕΓΑΒί'^ ΚΑΙ ΕΤΗΑΙΛ ΜΕ ΚΗΠΟί! ΚΑΙ ΘΕΑΝ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΑΥΡΟΣΕΩΣ όδ αληαίον —■·— Χ δ Χ Χ Χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ •Εν τη Κλινικ*., ίο>θ.ίη, κ.τά τί ·,«5τυ«ον τδν έν Β*·*·» «ιοίτ-ν, νοε,Χ.ν.ν- χ
  τα» έσ·τ.ριχβ) %-.«' ά γίνοντ.ν ϊ.χτοΐ π.δς επίσκεψιν έζ·τ.Ρ«χοί τοιοβτοι. Χ
  ΘΕΡΑΠΕΤΟΝΤΑΧ
  ΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
  ^ έ εί ί
  Κ
  κ«1 έχτελοθνται έγχει^σεις έν τ^Ι επί το.το» ίιεβκεν»-
  έ **< 1 *ντ^ψίκς χ.νον-ς. κλπ.) π έν τί) ΤΑ ΧΕΙΡΟΪΡΓΙΚΑ Ιβοώστ, κ«τ« το« τλιι γυμαικειον νοσ,^τ ( θ,χοσαλπιγγίτιίος, -.οπτώσ««ν κθΑ«ου ται κ«τ« τάς τελ.υτ.ίας «Ι λεέα μεθοϊους, χαί υπο τοθ είδικβς τ« νού κ. ΑΠ. ΚΟΤΤΣΑΓΓΕΛΗ, , % ...,„, _ . ,τ ΟΙ ΕΚ ΣΪΦΙΑΙΔΙΚ-Ν νοσ«μάτε.ν ««βχοντες γίνονται ίεχτοΐ έν |τ· Κλινικ^Ι -« «ε· ας έν τ«0τ« ς Κ¥ Μ«ιευτ«.β,-Γ«νβικβλο- φ τερικβί χαί %ε(οεχπετΑντκι έν 2ΐιαιτέ·« «ρθς τουτο ε,ϊβύύβτρ οΊ* των νεωτερβν ,---------- χ ΕΦΑΡΚΟΓΗ ΠΑΜΤΩΗ ΤΟΝ ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΝ Χ ΗΔΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΡΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑ55Α0Ε Χ Ή «ιμελητεΐβ των έν τ% Κλινιχ^ νοσηλενεμένεεν γνναιχών ανετέθη είς την κτνχίοεχον Μαΐαν χ. ΕΛΕΝΒΝ Γίν·νται δεκτοί πρός έπίσχιψιν έν τη Κ>ΐνιχη εξωτερικοΐ δρρεβστβι χβθ' εκάστην
  - άπό 11) —11 π. μ. χά) »-3 μ. μ. οί άηοροι δέ δβρεάν
  /ν χατά Δευτέραν, Πέμπτην χαί Σάββατον 11 —1.5Ϊ π. μ. χά) Λ—3 μ. μ.
  Χ
  χ
  Χ
  χ
  χ
  χ
  χ
  χ
  χ
  χ
  χ
  χ
  /ν χατα Δευτέραν, Πέμπτην χαί Σάββατον 11 —1» π. μ. χαί *—·» **. μ· -ν/
  χχχχχχχχχκχκχχκκχχχκκχκκχχχκχχχκχχχχχχχχχ*^^
  ΕΛΙΞΗΡΪΟΝ
  ΑΝΤΙΠΤΡΕΤ1ΚΟΝ
  ΝΙΚ- ΒΑΚΤΑΛΟΠΟΤΑΟΥ
  5 ΓΑΛΑΚΤΒΡΑ
  % ΚΑΙ ΜΕΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΤΤΟΤ
  Μ Μόνον είς τό επ) τής δδοθ Πρα-
  ^( ξιτέλους χά) παρά τόν ίγ. Γεώργιον
  ύί Γαλακτοπωλείον « Αθήναι» ,εδ-
  ρίσχονται τό άγνότερον γάλα τής
  ΑΙγός χαΓΑγελάδος, βίίτυρον »ρέ-
  σχον τής 'Αγελάδος διά τοθ δποίου ™
  ( χατασχευάζονται τα γλυχίσματα των Χ
  μεγαλεΐτέρων μαςΖαχαροπλαστείων, )|(
  1 τα ορεσκέτερα έχ των περίχώρων ^
  συλλεγόμενα βυγά, λουχουμάδες έχ^
  ριζαλεάρου τα μάλα έπιτυχεΐς, χά)
  πάνα ταυτα γνησιώτατα χά) χαθα,ιώ-
  ι ρατα ευρίσκονται είς τώ άν» ευφή-
  μως γνωστόνΓαλαχτοπωλεΙον μέ 10
  β)β έλιγώϊΐρβν των άλλων γαλα·-
  κτοπ^λείων. Δεχτα) π αρα·
  διά οίχίας χά) χαταστήματα.
  ΑΤΜΟΚΙΚΗΤΟΝ
  ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΙΩΑΝ. Α. ΜΑ1ΝΑΗ
  Δέχεται παντός εΓίο»ς παραγγελίας
  χοι»ψωμάτ»»ν καί «δβ« άλλην ξνλουργιχην
  έργβσΐαν.
  "Ηδη προσετέθη χά! ιδιαίτερον τμημα
  λεπτονργιχόν, χατασχευαζον πασάν έργα-
  «(αν έλβετικοθ σνστήματβς, ήτοι εξοχικάς
  οίκοϊομάς, κιόσκια κλπ. είς τιμάς λίαν
  •ογχαταβατιχάς.
  Ό ΐοιτρός μ.
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
  επί μακρόν έν Εύρώπτ^ σπονϊάσας, θερα-
  πεώει ειδικώτερον τα νοαήματ»
  ιου ατομάχου« τάς αίμορραι-
  γίας της μήτρας κ«1 την λε«-
  κόρροιαν.
  Δέχεται καθ* έχάστην οίκοι :
  8-9 κ. μ. χαί 2-4 μ. μ.
  19 - Ό&ί _θΦοκλέεβ( — 19
  'ΈνοΐΜΐάζεται έν Νέερ Φαλήρο* μο-
  νοκατοικια, μετ' έπίπλων χαί άνευ,έκ τεσ·
  «άρων ή πέντε δωματίων σνγκειμένη. Όλα
  τά^τχευη της μαγειρΐχ^ς. ΙΙληροοορΙαΐ είς
  τ· καντο«ε*λ·ΐον Ανδρ. Μλ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙϋΝ
  ΙϋΑΝ. Κ. ΤΖΙΝΗ
  3γ— Όδός Προαητείου -
  Δίίοντβι 9«νει« επ) τίχ»/ μετριωιβτ*/"
  Τό θείον τουτο φάρμακον θερα-
  πεόεΐ άσφβλέστατα τβυς πάσχοντος
  έχ διαλειπόντων χά) ίλωοών πν»ρε-
  τών έν γένει* τόν Ικτερον, την άν-
  «ανοτητα, την κεφαλαλγίαν καί
  την χλώρωσιν (φθίσιν) χά) θε-
  ραπεώει ταύτην έν τω πρ«ετφ στα-
  ίίω. Είς τους γέροντας έπαναφέ-,
  ρει τό σφρΐγος.
  Προσδίδει τοις άδυνάτΜς χά) χα-
  χιχτιχοΐς ρώμην χαί ροδίνην χροιάν.
  Άντικαθιστα τάς σιδηρούχους
  ; σκευασΐας χεερΐς νά βαρονη τόν
  , στόμαχον, τόν οίνον τοθ Κολα καί
  τόν τής χίνας, χαθως χά) τό έλαιον
  τοθ "Ηπατος τοβ ονίσκεν. 'Αλάν-
  : θαστον χατά των νευρασθενειών,
  τή; σπερματορι'ίβίας χά) έν γένει
  ; τής άναιμίας, καθώς κα) τής'άκρα-
  τείας των βδρων.
  6 ΔΡ. Η ΦΙΑΛΗ ΔΡ. 6
  Είς τάς επαρχίας άκοστέλλεται
  άντ) δρ. 7, χά) είς τό εξωτερικόν
  ?· ΧΡ· ί*· ,
  Κεντρική αποθήχη εις τό Βασι-
  ; λκόν Φαρμακείον
  IV.
  Βαχτα-
  , λοπουλου, δδός Σόλωνος, άρ.
  ;7δ ΥΔΩΡ ΑΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
  ' ^Πρόσφατον ή φιάλη λεπ. )5.χαΙ
  ·ή1δαμητζάνα2,75.
  ΓΥΝΛΙΚΕΙΛ ΚΑΠΕΛΛΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΙΩΑΝ- ΑΑΖΑΡΗ
  *£ρμοΟ —
  (πλησίον <τή« Καπνΐκιεέας) Κυρίαι χά) δεσποινίδος Μή «ρβδήτε είς την αγοράν των χαπέλ- .^» »ας προτοβ επισκεφθήτε τό χατάστημβ τοθ χ. Ιωάν. Λ,αζαρή, ίπου Ιφθα- σεν ή προμήθεια των νεωτέρων χά) ηλουβιωτέρων δλιχών χά) μβδέλων έχ Παρισίων. *Η άνεγνωρισμέ/ίΐ τέχνη τοβ χαταστήματος ΙχανοπβΐεΙ κα) τα ;λεπτ6τερα γουστα κα) την αυστηράν άπβίτησιν τής γν- ναιχείας χαλαισθησίας. ΔΙ τιμαί είνε άνε- ! πίϊεχτοι σοναγωνισμοθ. Λθΐπόν τα ' καπέλλα βα« δλοι βΐ% τοθ Λ α- ΑΤΙΜΟΝ ΕΡΓΟΙΤΑΙΙΟΝ ΕΠ1ΜΏΝ ΝΚΟΛΑΟΤ ΑΠΕΡΓΗ ΕΠΙΠΑΟΚ ΚΑΙ ΑΙΑΚΟΣΧΗΙΕίίΖ ΟΙΚΙΟΝ 14x11 ΠΛΑΤΒΙΑ ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 14x11 ΠΛΟΤΙΙΟΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΠΟΥΦΕΔΕΣ ΚΑΝΑΠΕΔΕ£ ΝΤΟΥΛΑΠΑΙ μέ κ«θρέ«τ*ν ΚΑΙΝΑΙ αγγλικαί 100 είίδν ΜΙΚΡΑ ΕΙΔΗ ΦΑΝΤΕΖΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ η^λιννι καί ΣΟΜΙΕ έλαστικά ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΚΑΡΕΚΛΑΙ Βι,ννχς ΚΑΡΕΚΛΑΙ Παρισίων Ϊ 4 ,,ΚΙΓΚΑΑΛΕΡΙΑΙ" ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΝ ΣΙΑΗΡΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΉΝ, ΕΠΙΠΔ11Μ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙίΙΚΑ ΖΚΕΓΗ Γ. Κ. ΕΞΑΡΧΟΠΟΤΛΟΤ Ό«3ός Χοφοκλέους αριθ. 9Ο ΓωνιαΙον όπισθεν καείι,ης οικίας Μελϊ Πα ραπλεύρως τοθ χαταστήματος εδωδίμων χά) άποιχιαχων κατηρτίσθη Κατάστημα βιδηρικΔν οίκοδομών, εηίηλων καί μ,αγειρικών σκευών, προμηθευό- μενον δλα τοβ τα ειδή κατ' ευθείαν έχ των καλλιτέρων έργοβτασίων Αγγλίας, Γαλλίας χαί Γερμανίας, πωλεϊ δέ όλα τού τα είδη ευθηνοτερα άπό κάβε «Χλο χατάστημα λόγω των ενθηνοτέριον έξίδων τοθ χαταστήματος χά) διότι έπιδιώχεται τό χέρδος έν ττ, μεγάλη χβίτ-αναλώσει. •ΊΕφθαβαν συν τοίς «Τλλοις χά) μονσαμάδες 8λ*»ν των χρήσεο>ν, ήτοι διά πατώματα,
  εΐσόδονς, τραπεζομάνδηλα, ταπετσαρΐαν χαί λοιπάς χρήσει ς.
  Δοκιμάσατέ τό νέον χατάστημα διά νά ΐτεισνητε περ! των άνεοτέρο*.
  ΟΑΟΝίΟΊ ΑΤΡΕΙΟΝ
  ΝΙΚ. ΠΑΡΑΣΚΕΓΟΠΟΤΛΟΥ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΤ ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΤ
  β — Όδός 3ίταδίο>—β
  (άπέναντι Βυυλής)
  ΔΝΟΔΤΝΟΣ έξαγεεγή 4δ6ντε»ν. 'Δχβ-
  ριαία χατάπανσις βίονταλγίας.
  ΘΕΡΑΠΕΤΔ εΐδιχή των χβθήσεε·· τώ*
  βδλεον έν γένει.
  ΘΕΡΑΠΕΙΑ των τερηίσνΐσμένων ϋόν-
  των χά) Ιμβραξις αΑτών διά χρνσοθ, λευκο-
  χρ6σον ή πλατίνης, πλαστιχής μίλτβυ λε»-
  χής χλπ.
  ΚΑΤΔΣΚΕΤΗ τεχνητών οδόντ*» κα)
  όίβντββίοιχιών άνευ ή χά) μετά πλακός, ή
  χά) μετά βγχίστρεον.
  """ Σταδίου β άκέναντΐ
  ' ΖΤΓΑΡΙΑΙ ΚΑΘΙΣΤΑΙ
  ΕΤΓϋΣΤΛΓΙΟΪ!
  Γ. ΚΑΑ0ΓΕΡ010ΥΑ0Υ
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  Όδός *Ηφαίοτου 13
  ΤελειοποιηθεΙβαι υπό είδιχοβ τεχνιτού,
  έβάμιλλοΐ χαταστάσαι πρός τάς ενρε·πα!χά«
  χά) ηγγυημέναι ίι' ίν Ιτος ώς πρός την
  στερεότητα, είς τιμάς ευθηνοτάτας.
  Είς τοβς χ. χ. έμπόρους παρέγονταΐ
  «άβεΐι αί «οκβ/Μβι.
  ΑΠΟΛΤΜΑΝΣ1Σ
  *Θλοχλήρ«εν οίχιών μετά των έν αΐιταΐς
  έπίπλων, καθρεπτών, είχένων, κτλ. άνευ
  ουδεμιας βλάβης αντων διά φβρμόλης 6πό
  πίεσιν.
  Άπό 1ης Νοέμβριον 1899 αί τιμαί *>(-
  ζβνται ώς εξής.
  Διά χώρον 200 Κ Μ δρ. 35
  » » 100 Κ Μ » 20
  Φαρμακείον _. _- Κρένοο
  Ό παθολόγος ίατρός
  θ· Χ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ %ετ«( ι,
  τη νέα αυτού κατοιχία άπο τή; 8—
  9 -κ. (&. χα άπό τής 2—5 [Α. (α.
  Όδ Λίχ« αριθ. 8.
  Τόωραιότερον χο*σμηΐΜΐ τοΰ κροσ-
  ώπου χ«1 ΐ0 μεγαλοπ»επέστερον είνε
  β' Ι·'Χ*< 1(1»ί< χεβαλήί. Η ΔΠΟΨΙΛΩΣΙΣ χά1, μάλιστα ή ΦΑΔΑΚΡΑ είνε τι ·ριχωδω< άσχη¬ μον διβ τόν άνθρωπον. Εΰτυχως κατόπιν πολλων «ειρα- μάτων καί κοιτών κολυετων ί·εν- ρέθη ύγρβν ύ*!> τοθ γνωστοδ χ»1
  πεπειραμένου «αρμαικοποιοδ Φ. Π»·
  κκδοπούλου,ϋπερ βχι μόνον η
  δάνει την χατα—;ω»ιν των %
  την τ6σον άσχημΐζουσβν χαί
  τας κνρίας, χβί τή» ·06ερ4ν ·αλ4-
  ^ χραν, αλλβ. χαί δια—,ρεΓ χβ.1 αύξάνει
  ί_ 'ήν χόμμωβ,ν τεραστίως. Σπεύσατε
  % «ν Οίλετε νά ϊιβτηρήσητε την χ<- «. μην σ«ς χα1 να χαταο-τήσητε «ύτην ^* ωιβίκν. «. Έπιτυχΐαμονοιδικήχαΐ έπιστη«ονιχή. • ; Φαρμακείον Φ. ΠΑΙΙΑΔΟ1ΙΟΤΔΟΤ ςχ λ ΣολωμοΟ χ «Ι Τριχοέκη 'Βχάβτιη φιέλη δρ. 5. Είς τας επαρχίας ίιιτοστέλλοντβι ίιντΐ οε. 6 μ) εΙ< τό εξωτερικόν ·ρ. χρ. 6. ΤΓΡΘΝ ΑΝΤΙΒΛΕΝΗΟΡΡΟΙπΚΟΝ ΥΠΟ ΧΙΛΙΑΑ-Ν |ΠΙΤΥΧΐα« (Έφευρεθετ "ϊ<3> 18ββ)
  Τό θαυματονργόν τουτο οάρμα-
  χον θεραπενει άλιΐτθάστκς χά) άνευ
  σννεπειών την οξείαν, χρονίαν
  χά) χρονιωτατητ βλεννόρ-
  ροΐαν χαθως χά) την λευκίρροιαν
  των γνναιχών είς β ημέρας.
  Έπι,ϊοχία εκατόν επί
  τοίς εκατόν
  Τό φάρμακον τουτο είνε χαί ά-
  λάνθαστον προφυλαχτιχόν χατά ττ)ς
  βλενορροίας χά) έν γένει των β·ρ»-
  δίσΐαχών.
  Τό γνήσιον πωλεΐταί μίνον εν
  τώ «αρμαχείφ δ «ΓΑΛΗΝΟΣ»
  IV.
  Οακταλοηούλου, »ιβ·
  1 σταό ωσις δδών Ίπποχράτονς χεί
  Σδλεονος 75. 'Δποοευγετε τάς άπ^
  μΐμήσεΐς.
  Έν τώ Φαρμακείω πβραμέιει
  είόικός ίατρός δ χά) έοευρέτης ίε·
  χόμενος οωρεάν τους πάσχοντος
  άνδρας χά) γυναίκας καθ* <λ— την ε: ι___ Ο Διά τάς γυναίκας Ιδιαιτέρα κ·- θοοσα, 'Εχάετη-ιάλη δραχ. δ.δβ. Κ'ς τάς επαρχίας άττοστέλλεται «ν?ι δρ. 8 κοί είς τ* εξωτερικόν άντ) οράγχων χρνσων 8. βασιλικόν 4>αρμαχεΙΌν
  Ν ΒίλΧΤΑΑΟΠΟΥΑ0Υ
  Όβο< Σόλωνο« «Ι Ίκκοχ·«τ«ν( νι/ 5 Κ, ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ-ΤΓΒΙΑ Άφορητος ε!νε ή χατάστβσις τ#< έδόντων κα) οϋλων πολλώνώς έχ τής «" βνγγνώβτου άμελεί*ας. ΔΙ είδικαΐ σχενασίαι, διά την δγιεΐνή» τβθ στίματος χά) των οδοντο»* τοθ ϋοντ«- ΓατροΟ χ. Ίγγλέση, πρέπεΐ νά βεωρηθώί» άηαραίτητοΐ είς πάντα άνδρωπον. Δι» τής χρήσεως αυτών λευκβίνονταΐ χεί βτιλπνοθνται ο! δδ&ντες. Θεραπεύ- ονται αί ποιήσεις των οΰλων. _.τερ«· θθνται οί σαλευδμενοι οϊόντες. Κ.ατ*· παύει ή οδονταλνία. ·Εξαλείφετββ ή χαχοσμία κα) ίζ ^ στόμα. ΟΙ πρβσερχόμενοΐ παρ' ημίν εορΐτκ··" ελεέαν6εραηείαν ίλ«·ν των καΐή* σε«ν. Σοραγίβεις οδόντων κείας. Κατασχενη τεχνητών οδδντ·» άπαρ·' μάλλον φυαικότητος. Όδός Σοχράτονς 56, παρά τη ΠλβτεΙε ΌμονοΙας. ΔΙΔΑΣΚΑΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑ.ΑΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΒΕΤΡΙΟΤΑΤΑΣ Τό ηαρ9εναγε»γε!ον Βέρθαε] ρ ■β«τ καταρτίζει μίαν τάξιν διά τάς οι8ασχ«* λίσσαςάπό τής 11-12 π. μ. πεντάχΐς ^ εβδομάδος. "Αλλην νυκτερινήν τάξιν διά τάς έ?γ«· τιδας, διαιροκμενην είς δυο τμήματα άπβ <$ 7 1)2—8 1)2 κεντάχΐς τής εβδομάδος. ΔΙδαχτρα δρ. 5 χατά μήνα. ΔΙ έγγραοα) ϊρχονται την προσέχη Π*>"

  XI
  τρέχοντος.