90228

Αριθμός τεύχους

3032

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Θ

Ημερομηνία Έκδοσης

30/3/1905

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΧΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΟΤΕΑ
  - ΣΠΤΕ Ρ Ι Κ Ο γ
  ΕΤΗΧΙΑ . . . , , ΔΡι |8
  ΒΒΑΜΗΝΟΧ · * * , 9
  ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ
  ΕΤΗΣΊΑ . . . φρ. χρ. 28
  ΕΞΑΜΗΝΟΝ. , , |β
  ΑΙ1 ΑΓΓΕΑΙΑΣ ΚΑΙΑΙΑΤΡΙΒΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ! ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ
  -—ΙΗ —Α-Οϊ ΦΤΑΑΟϊ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 138
  ΗΜΕΡΗΣ1Α
  β
  ΘΝΊΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Δ. ΟΓΚ. ΚΑΛΑΤΤΟΘΑΚΗΣ
  Ϊ{ΑΙ
  _ΤΟ_ θ' ΑΡΙΘ. 3.Ο3»
  Γ Ι» Α ΦΕΪ Α ΟΛΟΪ ΪΟΦΟΚΛΕΟνϊ ΑΙ». 2$
  ΕΜ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 3Ο
  1ΟΟΪ5
  ΟΡΙΛΜΒΟΙ ΕΛΛΗΝΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
  Ε1ΣΤΗΝΚΕΡΚΥΡΑΝ
  ΠϋΣ ΥΠΕΑΕΧΘΗ ΤΟΝ,».-, ΒΑΣΙΑΕΑ
  ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ,ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ'
  ΤΙ ΕΙΠΕΝ ΟΚΑΊ'ΖΕΡ ΠΡΟΣΤΟΝ κ. ΣΚΟΥΖΕΝ
  ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 01ΛΑΜΗΓΟΥ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΔΕΓΡΑΦΗΜΑΤΔ ,,ΕΜΠΡΟΣ"
  ΚΕΡΚΥΡΑ, 29 Μαρτίου- Μίλις
  αφίκετο ενταύθα χθές την νύ*τα ή Α.
  Β. Υ. 4 Διάδβνος, ό Βασιλεύς μετά
  ιών άλλων μ,ελών τής Βασιλική Οι¬
  κογενείας ανεχώρησαν διά τής «'Αμ-
  βιτρίτης» παρακολουθουμένης υπό
  των θωρηκτών μας πρός συνάντησιν
  τοθ Αίιτοκράτορος Γουλιέλμου.
  Ή διεύθυνσις ήν εΤχ^ λάβει *δ αυ-
  ' τοκρατορικόν θαλαμηγον €Χοεντζόλ-
  λερν» διά Κέρκυραν ήγνοεΓτο. 'Υπε·
  τεθή δμως δτι ό Κάϊζερ θά είχε προτι·
  μήσε» την συντομωτέραν οδόν,τοιαύτη
  οί ήτο ή πρός νότον έκ τοθ μ,έρους
  Τής Λευκίμ,μ,ης καΐ ταύτην ηκολούθη¬
  σεν η ΐ·.'Α|/.φιτρίτη» μετά των θω-
  ρηχτών.
  τα
  υαι
  Άλλ' ο Κάϊζερ ήρχετο εκ
  «ού βορειον) μέρους καΐ ώς ^το
  επόμενον ή βυνάντηαις αέν εγί¬
  νετο έν τώπελάγει. Κ αί τό« Χο¬
  εντζόλερν» τήν 9 π. μ. ακρι¬
  βώς ειαήρχετο είς τόν λιμένα
  οοέρον είς τόν πρόσθιον ίβτόν τήν
  γερμανικήν σημαίαν, εις τόν με-
  σαΙΌν τήν αύτοκρατορικήν
  κιτρίνην καΐ μ.ελ«ίνην κ αί
  τρίτον την ελληνικήν. «Τό Χο¬
  εντζόλερν» παρηκολούθουν τό
  τορπιλλοβόλον ·_·λάι«νερ» χοχΐ
  τό κκΐαΐΐφομικόν «Φρειβερίκος
  Καφολος», άπαντα γερμανικά
  ιβημ«ιοβ-τΜ»λ«οτ<χ. Χό «Χοεντζό¬ λερν» βιά μ,ίβου τοθ άνγλικοΰ «•βόλου οιελθόν ήγκυροο'όληβεν άπΐναντι τοθ φρούριον εις τ,ήν ϋ^σοβον τού λιμένος πλ<αγ£ως «γκυροβοληαάντων των » έτέ- ρων γερμανικών. "Αμ« -»ή έμφανίαει έ*ν τώ λι¬ μένι τοθ «Χοεντζόλερν» ό αγ γλικός βτό»ος έβημαιοατολίβθη κ«1 ήρξατο των χαιρετιατηρέων κανονιοβολιαμών. Τα «ληρώματα ήσαν εις παρά¬ ταξιν, ουμ.πυροοολθθντος τού φρουρίου. Έχ των θωρηκτών δέ αν·κρουετο ό Γερμανικός /^(•μνος. Τό Γερμανικόν «Φρειδερίκου Κάρολος» άνταπέδωκε τόν χαι¬ ρετισμόν οι άγγλοι αυτοχρατορι Μετά τδν Γερμανόν κρόξενον, τόν λιμενάρχτνν καί ύγειονόμον άνελίόντας ίζΐ τβθ «Χοεντζόλερν», ό ναύαρχςς Δο'μζιλ καΐ οί Άγγλοι ύποναύαρχβι ' επεσκέφθησαν τόν Αύτοκράτορα. Ό Αύτοκράτορα. Ό Αύτοκράτωρ άντα- ιτϊέδωκεν άμέσως την επίσκεψιν είς τούς Ι Άγγλους, χαιρετισθείς δίς παρ' ολο¬ κλήρου τοθ βτόλου καί τοθ φρουρίου. * Η επισκΙψιΓτου^Γσκουζε *Ο κ. _κουζές ανελθών εις τό «Χοεντζόλερν* παρουσιάσθη είς "ϊόν ύπαβπιβτήν τοθ Κάϊζερ, «τρβχάρχην κό^μητα Τούλ&ν- βθ»ργ πρός δν ανεκοίνωσεν ότι ό βασιλεύς εξήλθε διά νυκτός •«ρός συνάντησιν εκ το·"* Νοτίου |*·*ρους τής νήσου, θεωρηθείαης "Μ,ς τοιαύτης διευθύνσεως βρ-χχυ- τέρ«ς έκ τής Μεασήνης. "Ο Γίρ- μ&νός οτρατάρχης παρεκάλεσε τόν κ. Σκουζέν ν' αναμείνη τήν επιστροφήν τού Κά?ζερ έκ των Αγγλικών πολεμακών. [ Μόλις «πιστρέψαντος τοθ αύ· ^Οκράτορος Γουλιέλμου άνεφε· ρεν ό ύπασπιατής τήν μετάβασιν 'τθθ κ. Σκουζέ, ό δέ Αυτοκρά· ΐωρ διέταξεν όπως ετΐβν.χθή ά- μέαως παρ'αύτΛ 6 κ« Ύπουρ- γός. Πράγματι δέ μετ' ολίγα αευ- τερόλε-τα είσήγετο ό κ. Σκου- ζές φέρων τόν Ταξιά^χην τού Σωτήρος καί την ταινίαν τού Μεγαλοαταύρου τής Ρουμανίας, ηύχήθη δέ έξ όνόματος τής έλ- ληνικής Κυβερνήσεως τό ώς βΰ παρέστης, άγγέλλων συγχρόνω,ς ότι ό Βαβ λβύς εξήλθε πρός συνάντησιν έκ τού νοτίου μέρους ΤΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΑΗ0ΚΡΑΤ9Ρ ΓΟΥΛΙΕΑΜΟΣ <Ο αύτοκράτωρ Γουλιέλμ,θς ηθχ«- (κ'στησε· — Δέν ίγνώριζα, ιΛΐΐίν, δτι θά εξ¬ ήρχετο πρός συνάντησιν μβυ ό Βασι¬ λεύς μετά των μελών τής Βασιλικής οικογενείας. Τοθτο αποτελεί έκτακτον έκ μέρους τού ^ααϊλέως οεξίωσιν. Καί προσέθηκε μετ* 6'λίγβν — Βεβαίως ή διεύθυνσις έκ τοθ νοτίου μέρους τής Λευκίμαης είνε βρα- χυτέρα καΐ φυσικωτέρα. *Ηλθον δμως είς Κέρκυραν έκ τοθ βορβίου μέρους καθόσον ένεκεν τής ταχύτητος τοθ «Χοεντζόλερν» λίαν -ρωί έφθάσαμεν είς Κέρκυρας βπως δέ είσέλθωμεν τήν ταχθεΓσαν ώραν παρεκάμψαμεν τό βό¬ ρειον μέρος ελθόντες έκ τοθ Άδρια- τικοθ. ΑΓΓΛΙΚΟΝ Κ4ΐ?ίΓπΤΑΐίΕΓτ?ΡΠΙΛΑ0ΒρΛ0Η ΠΡΟ! ΑΝΑΖΗΤΗΙΙΝΤΗΣ .,ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ" Ό κ. Σκουζές ηρώτησε την Α. Α. Μεγαλειότητα εάν έπιθυμ/η νά έξέλθρ έν τω μεταζύ είς τήν νί)σον μέχρι τής έπανοδσυ τοθ Βασιλέως. Άλλ' ό αύτοκράτωρ εδήλωσεν δτι δέν θά εξήρχετο άναμένων την άφιξιν τοθ Βασιλέως. Έν τω μεταξύ δέ δ ναιίαρχος Δόμβιλ προε'πεμψεν £ν τορ- πιλλοβόλον πρός ειδοποίησιν τί]ς « Άμ- φιτρίτης» έ δέ Κάϊζερ πρός τόν αυτόν σκοπόν απέστειλε τό γερμανικόν τορ- πιλλοβόλον «Σλάιπνερ». Ακριβώς δέ τό «Σλάιπνερ» άνεδρε τήν «'Λμφι- τρίτην», ήτις την μεσημβρίαν είσήρ- χετο είς τόν λιμένα παρακολουθούμεν^] υπό τοθ ΓερμανικοΟ τορπιλλοβόλου. Ππθ&ΕΧί ΒΑ1ΙΛΕΑ Κατά την άφιξιν τοθ Βασιλέως κα¬ τόπιν διαταγήν έκ τοθ «Χοντζόλερν» έχαιρέτισι διά κανονιοβολισμών ό «Φρειδερίκος Κάρολος» συγχρόνως δέ πληρώματα τοθ «Χοεντζόλερν» καί «Φρειδερίκου ΚαρόλουΒΐφερον^ίπλα τε- ταγμένα επί των καταστρωμάτων Ή «Άμφιτρίτη» ήγκυροβόληνε πρό τοθ «Χοεντζόλερν» ιίς μικράν άτίόστα- σιν, άμέσω<, δέ μενά την 4-γκυροβο- λίαν ό Βασιλεύς καί Ίί μιέλη τής Βα- σιλικής οικογενείας δι* άτμακάτου ασαν είς τό «Χοΐν<»ζόλίρν». Η *ΤΝΑΝΤΗΣΙσΤ—6 ΑΣΠΑΣΜΟΣΤΛΝ ΔΥΟ ΗΓΕΙΜΟΝΩΝ Ό Κάϊζερ ανέμενεν είς τό υ- ψος τής κλέμακος ακριβώς έν τή είσόδω τοθ καταστρώμ.ατος. ΙΙρώτος ανήλθεν ό Βααιλεύς, άνταλλάξας ζωηράν χιιραψέαν καί άσιααμόν μετά τοθ Γουλιέλ¬ μου. Οί δύο Ήγεμόνες ή^πά- σθησαν αλλήλους δε:ιά καΐ άρι- στε^ά τού προαώπου οίς. Είτα η Ηριγκήηιβαα Σόφια κατά τόν ίδιον ρόπον χαιρετισθείαν. υπό τοΰ άϋελφοΰ της Αύτοκράτορος καί κατόπιν τα λοιπά μέλη τής ς Οικογβν&ίκς,'Άμα τή άνόβω τού Βασιλέως, έν τώ με- βαίω ι στ ώ άνυψώθη ή 'Έλληνική Βασιλική σημαία, παραμείνασα άνηρτημένη μετά τής Αυτοκρα- τορικής έν τώ ίδίω ιστώ. Ή Βασιλική επίσκεψις διήρ- κεσεν επί τέταρτον τής ώρας ου- νεχώς άνακρουομένου επί τού αΧοεντζόλερν» τοΰ Έλληνικθύ "1·μνου. Τα Άγγλικά πολεμικα διαρκώς άνίκρουον τό Ελληνι¬ κόν καί Γερμανικόν έμβατήριον, ένώ τα πλκρώματα Ι'σαντο είς παράταξιν επί των Γερμανικών καί Αγγλικών σκαφών. η ανταποΊμϊ¥ΤϊϊΓε¥σκεψεοσ "Οταν ή Α. ΜεγβΓλει&της ο Βασιλεύς κα- τϊ]λθδ τί|ς Αύτοκρατορικίΐς ΘαλαμηγοΟ ο·· «Φρειδερΐκος Κάρολος» απέδωκε τάς κβκα* νονισμένας τιμάς διά κανονιοβολισμων, ένφ ολίγα ϊευτίρόλεπτα βραδύτερον ό Αΰτοκρά- τωρ Γθυλιίλμος έπιδαίνων λαμπράς καί τα- χυτάτης φαλαινίΒος έπεσκεπτετο την «Άμ- φιτρίτην» πρός «νταπόδοσιν τή"ς Βασιλικ,ής επισκέψεως. Το θέαμα ήτο έκτάκτως ωραίον. Ή Κε'ρχιφα δέ όλόκληρος άπΌ τής παραλίας παρηκολούθει αΰτδ, εν τι^ μέσφ των κανο- νοίολισμών, οί όποΤοι άντηχουν συνεχως κα>
  είχον πληρώσει τον λιμένα καπνοΒ.
  ο καιζεΤ7ν1ηΊ[βφΓτριτη
  Ευθύς ώς εθεάθη έν τώ λιμένι ή
  φΑλαινΙς ή φέρουσα τόν Γερμανόν
  Αύτοκράτορα πρός την «Άμφιτρίτην»
  τό βασιλικόν θαλο,μηγόν ΰψωσεν άμέ¬
  σως την αύτοκρατορικήν σημαίαν.
  Ό Βασιλεύς μετά τϊ)ς Βασιλικής
  Οικογενείας απεδέχθη είς την κλίμακα
  τόν Γουλιέλμον, ένψ τό πλήρωμα τής
  «'Αμφιτρίτης» ί'στατο έν παρατάξει.
  *0 Κάϊζερ «υνωμίλησεν έπ'αρκετόν
  ρετά τοθ Βασιλέως.
  ΑΠΟΚΟΜΗ ΠΑΡ»ΣηΙΟΠΓσ"ΪΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ
  Κατόπιν έντολής τοθ Βασιλέως
  σήμερον ό επί των Εξωτερικών "Υ-
  πουεγός κ. Σκοϋζες άπένειμεν είς τόν
  ένταθθ* Νομάρχην κ. Νικολόπουλον
  τόν άργυροθν ΣτΛυ^ τοθ Σωτήρος.
  Χρονογραφηματα
  Είνε κοινη ύπό&ίοις, πεηοΐϋηοις μάλι*
  στα $τι τό κΧΐμα τής Ελλάδος μετεβλήϋη
  άπδ των άρχαίων χρόνων μίχβΐ τούδε.
  Άφ' ίχον Ιδίως ανεπτύχθη είς τόν ά&η»
  ναϊκόν τύπον ή* β6ρολογ<κή χρονογραφία, η δηοία χοηανΐζει τόν άέρα ϊ'ταν δεν Ιχει ιίποτε &λλο να χοπανίογι, αί χλιμαχολογι* καί παραχηρήοεις ϊγιναν τόαον τολμηραΐ, ώατε νά ϋποοτηρίζεται 9τι τό ελληνικόν χλϊμα μεχαβάλλεται άπδ Ιτους είς Χίος. ΑΙ μεταβολαί τον καιρόν χαρακνηρίζονταί ώς μεταβολαί αυτών των γενικών $ρων τοΰ κλίματος. Άλλά καί επιατήμονες άκόμη, άρμοδι- ώτεροι είς τδ ζήτημα άπδ τους χρονογρά- ψονς, έξέφραοαν την γνώμην Ιτι τδ κλίμα της Ελλάδος μετεβλήΰη. Καϊ την γνώμην ταύτην ηλάε ν' άναιρέαη χϋες διά τής άνα* κοινώαεώς τον ενώπιον τοϋ Γεωγραφικοΰ καί Τυπογραφικον τμήματος χον Συνεδριον δ κ. ΑΙγΐνήτης επί τή βάσει των γενικών κλιματολΌγιχων νόμων καί των Ιατορικών μαρτνριών. Κατά χον κ. ΑΙγινήτην αί οταΰεραΐ μβ- ταβολαί τοΰ κλίματος επί τοϋ ημέτερον 7ίΡ,ανήϊου έπέρχονται είς περίοδον; πολν μακροτέρας τοϋ χρονικόν διαστήματος τό οποίον μάς χωρΐζβι άπδ τούς άρχαίονς I- στορικονς χρόνονς. Αί μεταβολαι νμως αυ¬ ται δ&ν περιορίζονται είς IV αημεΐον, άλλ' είνε γενικώτεραι καί καθολίκώτεραι. Τό δέ κατά χώρας κλζαα ίξαρτάται μάλλον άπδ τή»» γεωγραφΐΜην τήζ χώρας διαμόρφωαιν παρ' άπδ τα 8ργα τοϋ άνθρωπον, την κα¬ ταστροφήν των δααών % την καλλιέργειαν καϊ την άναδάοωαιν. Δεν άρνεϊται μϊν «τι τα δάαη ονντελονν είς τό νά καταοτή τό κλϊμα νγρότβρον, άλλά δΐν άρκοϋι· νά τό μετββάλλουν ϋεμελΐφδώς. Άλλως δϊν εΐνβ βέβαιον $ίι ή Ελλάς, μάλιοτα ή άνατο- λικη Ελλάς, ή Ιχουοα τό ξηρότερον κλϊμα, είνε οήμερον ολιγώτερον ί) κατά την άρ· χαιότητα δαοώδης. Καί κατά τού; χρόνον; εκείνον^ ίκαίοντο καί κατεατρίφοντο τα δάαη. Ό Πλάτων ρητώς τδ μαρτνρεϊ είς την «,ΚριτΙαν» διά την 'Ατχικήν. 'Αλλ'οϋτε είνε βέβαιον %τι κατά τηνάρχαι· ύιητα αί βροχαϊ ήααν άφΰυνότεραι χαι σνχ- νότιραι.ΟΊ άρχαϊοι δέν παρεπονοϋντο δλιγώ- τ:ρον διά την ξηρότηχα ιής'Αττικής καϊ την λειψνδρίαν. Τοιαύται είνε τον 'Αλκίψρονος αί μεμψιμοιρίαι διά την εν 'Αττική διαμο- ν ■'. Ή δέ 'Αχτιχη ι) περιγραφομένη υπό ο; χον Χρναοστόμου δϊν είνε διάφορος αημερινής: «Γήν μέν γάρ 'Αττικην μ με δρη μεγάλα Ιχειν, μήχε ποταμονς δι- αρρέονχα;, καϋάπερ την Πελοπόννηαον και Θετταλίαν' είναι γάρ την χώραν άραιάν καί τδν άέρα κονψον, ώς μί,τε ϋεο&αι πολλά- Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ ΓΟΥΛΙΕΑΜΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΟΕΝΤΖΟΛΛΕΡΝ κις, μήτε ύπομένειν τδ γιγνόμενον ύδωρ. λεΓ« μάρμαρα των τραπεζών των καφίνίίων έ- Τ«ς αυτάς παρατηρήσεις μάς μεταδίδει χάθησαν τα σχέδια τα παριστάνοντα τοΰς λό- καΐ δ Πλούταρχος. Κατά δέ τόν Στράβωνα ?°"? κ*ί τ«ί ιτεδιάοας 5που συγκροτοϋνται αί οί δύο περίφημοι ποχαμοϊ χής Άχτικής Ί- ^*Χβι ("ταξίι Ίαπώνων κ«1 Ρώσσων. Ταυτα λιοαό; καϊ Κηφιααδς δεν ήσαν διαφορετικοΐ ?ν"Χ"τί,στ^β*ν ΤΡ"1*!*111 λεπτότεραι χβί χαλ- ίπϊ χών ημερών χον. «' Υοάτια ίηιτήδεια κόραις παίζειν παρ' αντ ά» άποκαλεϊ τους δύο ποταμονς τής Άχτικής. Άλλά καϊ αυτή ή Άργολϊς, ήτις ϊχει τόσας φναικάς δμοιότητας με τ}]ν Άττικήν, εΐχε τήν σημερινήν έλλειψιν ύδατος κ Ιπϊ 'Ομήρον, όστις άποκαλεϊ τδ Άργος απο- λνδίψιον». "Επειτα δ κ, Αιγινήτης, βααιζόμενος είς μαρχνρίας τοϋ Ξενοφώντος καϊ Άλλων ν- πεατήριξεν $τι ή αυτή, ώς σήμερον, άνω- μαλία επεκράτει είς τού; νετούς. Καϊ τότε Εβρεχε απανιώτατα ή ουδόλως, κατά τδ αέρος, καΐ Εβρεχε πολν κατά τδ φϋινόπω* ρον καϊ τόν χειμώνα' Ιτη δέ βροχερά, διε¬ δέχοντο άνομβρίαι. Ό Ξενοφών είς τδν α Οικονομικόν» τού λέγει: «Ότε μέν ίπομ- βρα τα ϊτη γίνεται, καί ΰγρά, δτί δέ άνε- μώδη καϊ αϋχμοί». Είνε γνωστόν Άλλως δτι καΐ οί άρχαΐοι ετέλουν λιταΐ'βίτΐί, ίπιχαλούμενοι χον Δία ίν καιρψ άνομβριών καϊ διεαώ&η ή δέηοις τοϋ λιτανεύοντος λαόν. <ιτΥαον. ναόν, ώ φίλε Ζεν, κατά τής άρούρας των Ά&η' ναίων καϊ των πεδίων». 'Επϊ τής Άκρο- πόλεως δι υπήρχεν ϋ,γαλμα παριατών τήν Γήν δεομένην τον Διός νά τήν δροαίση μέ 'Εν τέλει δ κ. ΑΙγινήχης διά αυγκρίαεως των υπαρχουσών άρχαίων μαρτνριών περι τής χαρποφορίας τοΰ φοίνικος εις την 'Ελ- λάδα πρός τόν βα&μδν χής ώριμότητος, είς δν φ&άνονν σήμερον οί καρποϊ χοϋ αν- χοΰ δένδρον είς χήν 'Ελλάδα καϊ ώρισμέ· νως εις τήν Άττικήν καϊ τήν Κύπρον, φ&ά- νει εις τδ αυμπέρασμα «τι οίδε κατά ενα βαϋμδνμετεβλήϋη ή&ερμοκρααία άπδ 2009 έχων τουλάχιστον. Καϊ τότε, ίπως σήμερον, είς τήν Άττικήν οί καρποϊ των φοινίκων δεν ώρίμαζον, ώατε νά γίνωνται εδώδιμοι. Ό Θεόφραατος λέγει : «Ό δέ φοΐνιξ περι μέν Βαβυλώνα ΰαυμαστό;, Ιν τή Ελλασ, οιόσέ πεπαίνι, παρ' ενίοις δέ $λως οίδε προ» φαίνει καρπούςΐ». "Ωατε καϊ τότε ή μέαη ϋερμοκρααία ήτο μεταξύ Π' καϊ 18'. ΔΙΑΒΑΤΗΧ ,^Απθ!Ημέρας Εισ Ημέραν ΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ Ό Ρωϋαοΐαπωνικός «όλϊΐιος.—Ό κον- ροκάτκτν καΐ ή κΐφαλΐι κοθ Έριιοί?. Νθ(,αό{ΐατολόγος καΐ α4γν«τιολόγος. Ό κ. Μαόπερώ ηβρΐ τοθ φορέμοτος «ίνζύγου. Τό Άοχαιολογΐχον Συνέδριον παρέβυρε κα· Ιξηφάνισε άπο τ«ς τραπίζας των καφενείων ,τ* σχέδια τοΰ ΡωσσοΓαπωνικοϋ πολέμου καί τής Κρητικήί έπαναστάσιως. Οί συζητηταί ίληβΐΑΟνησαν τόν Κουροπά-κιν, τό Χαρ,^πΐν, τόν Λινίεδιτς καΐ τόν κ. Βενιζέλον καί 'έπίοό- Οησαν ολοψύχως είς τήν λύσιν πλείστων άρ- χκιολογ·.κών ^ προβλημάτων. Κάτι το όποΓον μίχο1 τοϋδ» απετέλε; εν* κόσμον άσήααντον κ*ί αψυχον είνε δ·.' αύτοΰς τώ:», τό ύψιστης σπουδαιότητος ζήτημα. Ή ΊΟλληνική άρχαιό- της.Καί ό'χι μόνον ή'Ελληνική,άλλά καΐ'ή Λί- γυπτιακή καΐ ή^ Ρωμαΐχή κχί ή Ίνδική. Άπό τα τβτράγωνα η στρογγυλά, πάντοτί ό Την κεφαλήν τβΰ Κουροπάτκιν αντικατβστη- βεν ή κίφαλή τοϋ Έρμοϋ, τα πυροβίλα τοιΐ Όγιάιχα, ό ναός τοϋ 'Επικουρείου Απόλλωνος «ν Φυγαλεί», τόί Τσάρον, ό ναός τής Δημη¬ τρός έν ΈλευσΓνι χαί τοίις Ύπουργους τού ό Όσις καί ή"Ισιρις αί δύο αίγυπτιακαΐ Οίότητες μετα των πυραμίδων. Πάντες φι)οτιμοϋνταΐ νά προσφέρουν τάς γνώσίΐς των υπέρ τής άρχαιολογίας καί πάν¬ τες καταγίνονται μέ Ιδιαιτέραν επιμέλιιαν είς τό νά λύσουν αλυτά τίνα ζητήμ,ατα, ώς ιινί τό ζήτημα τής καύσβως των νεκρών κατά τήν άρχαιότητα περΐ τοϋ όποίου εποιήσατο ση¬ μαντικήν ανακοίνωσιν ·προγβΙι & ξίνος σοφίς. — Τοίις εκατόν τοΰς νεκρούς; — 'Εγώ ιΐξιύρω τβΰλάχιβτον ότι τοΰς ί· ιον. Ό άνακοινώσας προχθές 8τι τοΰ; ε- ον χατά τό ήμισυ μόνον ό*έν ύποθετω ν« /, δίκαιον. — Καΐ ποδ στϊιρίζίβαι ; — Είς τό δτι τίποτί δέν αφηναν ήμιτελϊί ιρ/ΛΪοΐ. "Η θά εκαιον ή οϊν θά βχαιον. 'Β- Όΐ δίν ήσαν ανθρωποι των μισών μίτρων. — Φαίνεται πώς ϊχεις δίκαιον. — "θχι φϊίνεται, άλλ' ίχω. "Επειτα δ- ϋκλοΰν περΐ της άναστηλώσΐως τοϋ Παρίίνώ- ,. Διατί νά αναστηλωβν) ί> Παρθενών ; 'Εγώ
  .ιίζω κύριοι ότι ό Παρθενών πρίπιι νά μένη
  ; τήν θέσιν τού, Θά πήτί ότι ημπορεί νά.
  ^ν παυσ'ρ ό κ. Δηλιγιάννης. Δέν τον παύίΐ.
  Άλλοϋ ουζητοϋν περι άρχαίων νο,αισμάτων
  ϊ! π«ρί ενιπιγράφων ιτλακών. Οί νομισματο*
  όγοι άποδίΐκνύουν ότι ή οεκάρ* τοϋ Γεωρ-
  ιου δίν όμοιάζιι μέ την οεχάραν τοϋ "Οθω-
  -^- Καί' πέτε κατεσκευάσθη ή οικάρα το3
  Π ί
  Ι ίωργιου.
  — Μά νά σοϋ πώ δέν ενθυμούμαι...«λΧοι
  ύποθέτω νά έκόπη μετά τήν «ν Σαλαμίνι
  "αυμα,ϊίϊΐν. Αί τελευταίαι άνασχαφαί αί γε-
  νόμενβίρ' «Ίς τα θυλάκιά μου εφεραν είς φως καί
  εν «Ίχσβ*άλεπτον νΐχιλ επί τοΰ όποίου ε'ικο-
  νίζετκι ή άνθηροτάτγ) ο'ιχονομική κατάστασις
  τή*< χφρα« — Έ1 ιδίαν ϊχετε «βρΐ μονοίράχμων ; — Διν εχω τοιαϋτα είς τήν συλλογήν (/.ου. Άλλά δεν είνε ανωτέρα των άλλων. Αΰ- τά κατεσκευάσδησαν, νο;χίζω κατά τοΰς χρι- στιανικοΰς χρόνους υπό των ό) ίγων άκόμη ε- βνικών διά να φέΐουν άντιπερισπασμόν είς τά# ένΐογείας των άποβτόλων τοϋ χριστιανισμο3 και διά νά χλονίσουν τήν πίστιν.... είς τήν αγοράν. Είς τα βπίτια ωσαύτως ιύρύταται οιεςάγονι ται άρχαιολογικαί συζητήβίΐς. Ή σύζυγον μιτα τό γεϋακ όαιλεΓ είς τόν σύζυγον π8ο» τοϋ α'ιγυπτιακοΰ πολιτισιιοΰ κ«1 άποδεικνύε· δτι τό φουστάνι της κατεσκευάσθη επί Φαραώ ίπικαλεΓται οί ώς ίπιχείρημα καΐ τήν γνώ¬ μην τοϋ αίγυπτιολόγου κ. Μασπίβώ, Ό σύζυγος άντικρούων τήν γνώμην τής βυζύγβυ τού ποιείται μακράν ανακοίνωσιν δι* ής ποραται νά άποδιίξ-/) ότι τό φουστάνι είνε των νειοτέρων χρόνων, φίρ«ι δ'ε ώς έπιχεΐρημχ τήν γνώμην τής μοδίστρας ή όποία 8έν έπλη- ρώθη άκόμη. Δίχεται μόνον ώς άρχαιότατον τόν στηθόδεσμον τόν καλύπτοντα τας ά,νεπι- γράφους πλάκας τής συζύγου τού. Είς τήν συζήτησιν άναμιγνύεται χ«ί ή πεν· θίρά ήτις τασσοιχίνη μέ τό μέρ,ις τής θυγα- τρός της άγορίύει διά μακρών... χειρών καΐ άποδεικνύει ότι τό φόρεμα είνε έ'ργον τής προϊ- στορικής έποχής έλθόν είς <ρώς κατά τας ανα¬ σκαφάς τής Κνωσσού. Ή συζήτησις ,,τέλος καταλήγίΐ 'ε'ις &* μηρικήν μάχην καθ' ήν προσκομίζονται κ*1 πολλαί δακρυδόχοι λύκηθοι οιά τήν περισυλλβ- γήν των δαχρύων. Ο ΠΕΡΙΕΡΓΟΧ Η Χ0ΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΙ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Η ΣΤΝΧίΔΡΙΑΖίΙΕ ΤΩΝ ΤΜΗΜΛΤ&Ν Η ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΝ ΤΩ Συμφώνως πρός το πρόγραμμα, χθές την δεκάτην πρωϊνήν ώραν συνήλθεν είς συνε¬ δρίασιν το α', β', γ', ε', και ζ' τμή*[*α το3 Άρχαιολογικο3 Σηνεδρίου. Είς το πρώτον τμή"μα τής κλασική*ς άρ· χαιολογίας έν τη μίγάλνι ι'ϊθούστρ το3 Πα¬ νεπιστημίου ό κ. Βαλ, Στάης προέβη είς «να/.οίνωσιν —ερί τ?|ς χρονολογίοις των έξ Άντικηθΰρων άρχαιοτήτων, καί ανέπτυξεν, ό'τι τα εΰρεθέντα άγάλμ«τα προε'ρχονται έκ τής νεοίΐττικης Σχολή*ς τοΰ πρώτου π.Χ. αιώνος, διότι είνε άντίτυπα γνωστών έρ¬ γων προγενεστέρων. Κατόπιν ό κ. Στάης ήσχολήθη μέ τον εφηδον των 'Αντίκηθύρων καί ύπεστήριξ&ν ότι ούτος είνε έργον τοϋ Εϋφράνορος, παριστα δέ Πάριν προσφέροντα μήλον. Μετά τΌν κ. Στάην ό κ. Κλέρκ έκ Μασ¬ σαλίας ωμίλησε περί των στηλών τής πό¬ λεως ταύτης των ευρισκομένων έν τφ Μου- σείω τού Βορελώ, ό κ. Άρνώ Ντανιέλ περί των έν Προβηγκία άνευρεθεισών άρχαιοτή· των καί τέλος ό κ. 'Αρδανιτόπουλος πϊρΐ των άγνώστων άντιγράφων τοΰ Γανυμήδους, τοΰ Λεωχάρους, των 2ατΰρων ν.αί των Σταυροκτόνων τοϋ Πραξιτίλους έν Άρκαδία ώς καί περί τής κεφαλής τού1 άγριοχοίρου τής έν τω1 Ναφ τής Άλέας Αθήνας έν Τεγί«. ίς τό β' τμήμα Είς τό τμήμα τή*ς προϊστορικί}ς άρχαιολθ" γί«ς ό κ. Μοντίλιους κατ' αρχάς προέβη είς ανακοίνωσιν περί των έτροΰσκων -/.αί ό κ. Ποΰσκιπ-.ρί τής μεταμυκηναϊχ^ς τί'χνης έν τη Ίστορία. Κατόπιν ώ;;.ίλη5£ν ό κ. Τσούντος άνα/.οι- νώσας τα των προϊστορικών έν θεβσαλίο; τύμβων, τους όποίους κατέταξε·.· είς τρείς κατηγορίας. α') Τάφους καΐ χυρίως έπιτύμ- 6ια μνημεΐα, β') είς συνοικισμούς καί γ') είς τεχνητους γηλόφους πρός άνίίρυσιν άΛροπέ" κεων 4] σχοπιων. Ό ·/.. Στάης λαβών κατόπιν πάλιν τοΤι λόγον ωμίλησε περι τώνχρυσών κοσμημάτων των εύρεθίντων είς Μυκηναϊκοΰς τάφους. Απέδειξεν δτι τα κοσμήμβτα ταυτα, δέν εστόλιζον το σώμ« τοΰ νεκροί ώς πολλοί παρεδέχθησαν άλλ' «κοσμοΰντθ δι* αυτών τα ξύλινα φέρετρα. Έπίσης εξέφρασε τήν γνώμην ό'τι αί εΰρίθίΐσαι χρυσαΤ προσωπίθβς δέν έστόλιζον Γσως τα πρόσωπα των νεκρών, άλλ' έτίθεντο επί των φερίτρων κατά τον α|^» γυπτιακον τρόπον. Ε?ς τό γ' τμήμα ; Είς το γ' τμή'μα περί μνημείων καΐ μ6ϋ σείων έν τη αΐβούστρ τής Άρχαιολογικϊ)ς έ· ταιρίας έκαμεν ανακοίνωσιν ό κ. Βίγκαντ ομιλήσας περι τής μεθόδου καί έν γένει τής συστηματικώς διεξαγωγ'ής των άνασκαφων καθώς καί περί τής συντηρήσεως των άρ- χαίων μνημειων. Τα άε-ώματα τού Παρθενώνος Κατόπιν ό κ. Καίδαδίας όνακοινοΤ έπ- στολήν τοΰ έν Στρασδούργη καθηγητού κ. Μιχαέλις, δστις προτίίνει τα άετώματβ επί τοθ Παρθενώνος τα διβτρέχοντα κίνδυνον ώς έκτεθειμένα είς τάς άτμοσφαιρικας μεταβο¬ λάς νά στεγασθώσιδ'.ά ξκλίνης στέγης. Ό κ. Δέρπφίλδ ΰπενθυμίζει μίαν πρότα¬ σιν τού η"ν χά! άλλοτε έκαμεν, άλλ' ήτις δέν εγένετο τότϊ δεκτή, τήν μεταφοράν δη- λαδή των άναγλΰφων τούτων είς τό μοι>-
  σίΤον χάριν αυτής τής δΐασώϊεως αυτών καί
  τής τοποθετήσεως είς τήν θέσιν των ένο?
  ΕΜΠΡΟΣ
  *αλο3 *άποτυπώματος. ΤΌ τοιοΰτον ■ήΆίλίν
  Ιχει καί τΌ πλίονε'κτημ* Ότι τα άριστουργή-
  ματα θά ηδύναντο πλέον νά μίλετηθώσιν 8-
  οον πρέπει παρά των αρμοδίων, ένω τώρα
  «[ς ίίψος 12 μϊ'τρων καί μέ φωτισμόν άνε-
  «αρκή είνε σχιϊΌ<» άπρδσιτα είς επιστημονι¬ κάς μελέτας. Επί τού" θίματος τούτου διεξήχθη ζωηρο¬ τάτη συζήτησις, έτάχθησαν δι υπέρ τής |δέας τς3 κ. Δαΐρπφίλδ οί κ. κ. Φουρδαϊγ- κερ, Ώμβλ, Γχάρδενερ καί Κόνζε, κατ'αυ¬ τής δέ οί κ. κ. Καδδαδ.'ας, Στριγ^όφσκη καί Χεμπερντίυ. Ό κ. Κάν^ τίλος έπρό- τεινϊν 8τι καλόν θά ή"το νά ε'δοχιμάζετο πρώτον πρίν τ) γίνη ούτως ειπείν χιιρουρ- γική έπέμδαβις, τα μ'σον τής επιστεγάσίως, ήτις έβν άποτύχη δύναται ν'άφαιρεθή χωρίς νά -οίθη τίπβτε τβ αρχαίον μνημεΤον. Είς την πρόταβτ» ταύτην συνεφώνησβν κβι οί κ. κ. Βαλστάϊν καί Βιλλαμόδιτς, ό τελιυταϊος μάλιστα έπρότειν· νά επιλήφθη τοΰ ζητήμα- «τος ή χδές μ*τά την ανακοίνωσιν τοθ κ. 23εσΙλ Σμ'ιθ εκλεχθιΤσα έπιτροπή. *Η ανακοίνωσις τού κ. Ρου- βοπούλου Τέλθ< ίχαμι λίαν ενδιαφέρουσαν άναχοί- νωβιν κκρΐ τού καβαρισμοδ καί τής συντηρή¬ σεως των άρχαίων ιύρημάτο>ν ό διευθυντής
  Τί)ς Βιομηχανικώς Άκαδημίας κ. Ό Ρουσ -
  πουλος &ατις δι' ϊδίβς τού μεθόϊου ϊίχε κ*-
  θ"Λρ{σ«ι τ«ς έν τη* Ακροπόλει καί τελευ¬
  ταίως έν τί) θαλάσση των Άντικυθήρων «ΰ-
  ρε6ί*>ας αρχαιότητάς. Ή προδολή είκόνων
  τίνων δι' ών έ^εικνύετο ή τεληδτης τοΰ κα-
  Οαρισμοΰ τούτου άπεΌπασ» τα ζωηρά χιΐρο-
  κροτήματα των παρισταμένων.
  Είς τό Ε" τμήμ*
  Είς τΌ Ε' τμήμ» τής Γεωγραφίας καί
  τοπογραφίας έν τη αιθούση τής Γϊρμανικής
  Σχολής ωμίλησαν οί κ. χ. Λαΐσίρ περί τής
  Μηκυναϊκής έποχής έν τη 'Λττικη, ό κ.
  Πολίτης πάρί τής τβιεογραφίας των "Αθη¬
  νών καί ό κ. Λάμπρος π-ρί άνεκδότου πβ-
  ριγραφής των μνημείων των Αθηνών, ήτις
  (γράφη περί τα τέλη τοθ 17 αιώνος καί
  σώζϊται «ΐς το Μουσείον τής Βενετίας. Ή
  τιριγραφή «ΰ'τη, κατβ την γνώμην τοΰ κ.
  Λάμπρου έγρά?η υπό λογίου Ιταλού, 8στις
  ίυνώδευΐ τοΝ Μοροζίνην κατά την ά'λωσιν
  των Αθηνών.
  Τίλος ό κ. Κβμπούρογλους ωμίλησε περΐ
  τού" χαρακτηρ'.σμοθ των παλαιών περιγρα¬
  φήν των άρχαίων μνημίίων τής πόλεως των
  Αθηνών.
  »Σς τό 33Τ' Τμήμ*.
  Είς το έκτον τμήμβ πίρ! βυζαντινής άρ-
  χαιολογίας έν τη αιθούση τής 'Δκαδημίας
  ωμίλησαν οί χ. κ. Στριγκόφσκη περί τού άν
  >} Ελλάς κατά τόν μεσαίωνα είχεν Ισιαιτε-
  ,ιαν τίχνην, ό κ. Φρότιγκαμ περί Βυζαντι·
  »ής τί'χνη;, ό κ. Άρβκλυάν έκ Τυφλίδος
  τίϊρί των μνημείων τής άρχαίας Άρμενικής
  ΐτρωτευούιης καΐ τίλος ο κ. Ν. Πολίτης
  ιερ': τοΰ Βυζαντινοί} τύπον τής Κενταύρου.
  ΜΕΤΑ ΠΙΕ1ΗΙΙΒΡΙΑΝ
  τ«ι ότι πολλαί νήσοι °ξηφ«ν·σθησαν είς την
  Βόρειον καί την Νότιον Εύρωπαίκήν θά
  λασσαν άλλά δέν ηδυνήθησαν νά ορίσουν την
  εποχήν τοδ φαινομίνου τούτου.
  Ό κ. Νίγρης εξ Ϊ5ιαιτέρων μίλετών συμ·
  ραίνίΐ ότι τό φαινόμενον τουτο εγένετο προ
  7-10 χιλιάδων έτών, άνέγνωσε 8έ χωρίον τοΰ
  Πλάτωνος όστις λέγει β'κί λέξει ώς εξής :
  «Ή δέ νήσος ά|Λα Λιίύης ην'καί Άσίης
  μείζων, έφ' ής έπιδατον επί τάς άλλας νή-
  σους τοίς τότε έγίγνετο πορευομένοΐς, έκ 3έ
  των νήσων επί την χαταντικρύ πασάν ήπει¬
  ρον την πιρι τον άληθινόν εκείνον πΑντον'
  άδί μέν γάρ οτα έντος τοΰ στόαατος ου
  λέγομεν, φαίνετα·. λιμήν οτενόν τίνα ϊχων
  , έχεΤνο δέ το πέΛαγο; δντως ή'τί
  πΐριέχουσα αΰτο γή παντϊλώς αληθώςορ-
  Θ6τατ' αν λέγοιτο ^-ΐΐρος».
  (Πλάτων Τιμ-ίΐος 24).^
  Έχ τούτου δέ δύναται τις νά συμπίράνη,
  έξηκολούθησίν ό χ. Νίγρης, ότι ή Άτλαν-
  τίς πρέπει ν« ΰποτίθη μίταξ!) τής 'Λφρι-
  κής καί τής Άμεοΐλής πέραν των Ήρα
  κλείων στηλών, τ&Ο'Ο' ό'^£ρ δΐν άντίκειται
  είς τάς ΰπο8=σίΐς των γ-ωλόγων.
  Ώς όντίκτυΐτος τής χαταδκθίσίως τής
  ΤΌ άπόγευμα περί την 3 ώραν είς τα
  *ίλη τοΰ Άρχαιολογικοΰ Συνεδριον έγϊ"
  «το δεϊίωσ ς είς την Αγγλικήν καί Άμ.»-
  ρικανΐλήν Άρχβιολ ,γικήν σχολήν, κατί
  την Όποιαν προσεφέρθησαν, διάφορα άναψυ-
  ττικά.
  Περί την 5 ώραν ίπινελήφθησαν αί συνε-
  ίριάσεις των τμημάτων.
  Είς την αίθουσαν τοΰ Πανεπιστημΐί
  ωμίλησαν οί κ. κ. Λάμπρος περί τοθ ά-ε
  βεθ«ντος τελευταίως άγάλματος κατά τάς
  κνασ*.;αφάς τοθ Σταδίου, μ'.τ' αυτόν δι οί
  Λ. κ. Στράντερ καί Σιν.ώΐη.
  Εις -ιό Β' Τμήμ».
  Έν τφ 6' τμήματι (Προϊστορική άρχαιο
  λο^ία) λία·» ένδιαφέρουσα ήτο ή διά/έξις τοθ
  κ. Μπίσσιγκ πίρι τής άνακτύξεως τής πλα-
  ϊτι·κής έν ΑΙγύπτω. Έν άναλ.υτικότητι καί
  παρατηρητικότητι πολλοΰ λβγου «ξί« διεξήλ-
  ί:ν ό ομιλήσας απάσας τάς εποχάς διά φω-
  τεινων είκόνων έπιδεικνύων τα ευρήματα τής
  ϊλαστικής, έξαίρων τούς ίδιάζοντας εκάστου
  (αρακτήρας καί παραβάλλυν πρός τα τής
  Ελλην ικής τβχνης.
  Ό διευθυντής τοΰ ημέτερον Άνθρωπολο-
  γικοΰ Μουσείου ν.. Κλών ^Στέφανος άνέ-
  γνωσε γαλλιστί μελέτην έκί των ·κ<χρ' αυτού" ίιενεργηθ:ισιΤ>; άνασκαφών προμυκηναΊΆών
  τάφων έν Νάξφ κα: των έν αύτοΤς ευρεθέν·
  1ων τύπων.
  Έν τώ Γ τμήματι (βνασκαφαί κτλ.) δ
  £οφώνος Χίλλερ Γκε'ρτριγκεν δ εΰτυχής
  £νασχ«·ευς τής άρχαίας θήρβς εποιήσατο
  ενδιαφέρουσαν ανακοίνωσιν περί των έν λόγω
  βνασκ*φών. Διεξήλθε τάς τύχας τής πό
  λεω; θήρας άπο. τής έκςχής τής χαθ,δοι
  των Δωριέων είς ήν άνάγοντα: τα πρώτα
  εύρεθέντα ΐχνη πολιτισμοϋ. Ένεδάθυνεν !-
  ϊί»ς ιίς την ^ βα>φ /ίξίί κβλεως επί τδν
  ΙΙτολςμαίων είς ήν όναγίτβι ή Βασιλική
  Στοί», δ Ϋ»ος το3 Διονύσου χβι βλλβί-
  ξοχα οίχοδοαήματι. Εδραίωσιν δ'τι ό'σα
  πρΌ έτών είπεν δ Ρώς, ότι έν €>/)(
  {» Τούς πρώτυυς τοΰ χριστιανισμι
  ύφίστίτο άχμάζων πολιτισμΌς άπ
  ΐν αληθή. Διά βωτεινω,ν προδολών
  V
  «παντί τα άνασκαφε'ντα τμήματι
  τής <ίς το Μέγα ΒουνΌν άρχαίας πόλεως, εξήρε δέ «Ό ενδιαφέρον των συγχρόνων θη ραίιον ί!ς τας τύχας των άνασχαφών χαί την διατήρησιν των {ύρημάτων. Την γλαφυρ ανακοίνωσιν τοΰ χ. Γχέρτριγχεν έπέστ.ψ θερμοί λόγοι περί τοθ «ργου αύτοθ ίχ μι'- ρους τοΰ χ. Μοντέλιους. Ακολούθως δ ήμίτερος χ, Κβυρουνιώτ,. γερμανιστί χαί ίιά προδολής είκόνων άνί- πτυξε τέ τΛν π«ρ' αύτοθ γενομένων άπΌ τρυτίκς «ν«σκαφ<3ν έν τφ βωμφ τοΰ Λυ- χιίου Διός χαί τψ Λυκείφ (πποδρόμιρ. Ό χ. Ράίος ασθενών δέν έ*καμ; την περί 6ΐ5θ6ρκχίων άνασκαφών καί περ! τίνων ΕΪιρηματων των Άντικυθήρων μελέτην τού ής μόνον τα πορίσματα ύποβληθίντα τώ Τιω|. Εις τό Ε'. τμήμα. Έπαναληφθίίση; τής συν«δριά;ίως τοΰ τμήΐ*«το.ς έν τη Γερμανικη Σχολη ίλ*6ι τονλίγον ο χ. Νίγρης χαί ωμίλησε πιρ τή- μυθιχής νήσου Άτλαντί3ος την οποίαν άναφίβίΐ β Πλάτων. Κακώς ειπ«ν ό κ. Νέ- γρης 0=ωρ«ΤτΛΐ ή νήσος αίίτη ώς μυθιν.ή, ένώ πράγμοιτ·. ύπήρξ'. χαί ίχρησίμ5υ«ν ή διάγνω σις το3 ΙΙλάτωνος π=ρ! αυτής ίίς τόν Κο- λόμδον ίνα τον οδηγήση είς την ανακάλυ¬ ψιν τής ' μ:ρ!κή;. Οί γ?(·»λόνοι, εςηχολούθησεν, παραδέχον πέλαγος. Καί ή Άττ.ν.ή δέ αυτή "ιπέστη κλονισμόν έχ τοθ γίώλο·*ικο3 έν.ϊ »αι. Άλλά χ«ί ή Τιτανομαχία τοΰ Ήσιό- ϊου φαίνεται παριστώσα μεταφοριχώ; τ* 'γι- γάντια αΰτά γ=ωλογικά φαινόμενα, τα ό- -οΤα συνετάρχξαν όλην την Ευρώπην. Τό φαινόμενον τής καταδοθίσ-ως τής Ά- τλαντίδος χαί άλλων τόπων συνωδίύθη διά κατακλυσμόν" τόν οποίον επηκολούθησεν αλ- λος τοιούτος καί τρίτος κατόπιν. "Ωστε ή Άτλαντίς υπήρξε. Ό κ. Νέγρης συνιστά είς τού; άκροατάς τού νά μή φοδηθοϋν έχ των γιωλογικών »ΰτών φαινομένων, διότι άν θά «■'««<"< «*« πολύ γίνουν άπομεμαχρυ- τοιαΰτα θά συμβοΰν είς σμένον μίλλον. Τόκλίμα των άρχαίωνΑθηνών. — Ή άνα*ο£ν<οβ'.ς τού κ. Αιγινήτου Μετά τον χ. Νέγρην ε'λαδί τΌν λόγον ό κ. Αΐγινήτης, δστις· έκαμε την επομένην α¬ νακοίνωσιν Γαλλιστί. Τό ζήτημα, εΐπε, τή; σταθ-:ρ6τητος ή1 τοΰ μεταβλητοίί των γηίνιον κλιμάτων υπήρξε τό «ντικίίμενον πλείστων έρ:υνών αέχρι τοΰϊί, άλλ' ή λύσις τού μεγάλον τούτου προδλή· ματος δέν είνε εδν.ολος χαί κατ' άκολουθίιν αί ερευναι δέν κατέληγον είς όριστικά καί αν- «μ.φισδήτητα συμπίράσματα. Ή σχο'ΐϊή των κλιματολογικών ένδίίξ;ων άπ' αυτών των ίστορικών'χρόνων παρουσιάζει «λλίίψίΐ στο:· χειων συγκρίΐΐως χβίςμίγοιλ:ιτ:ριαςουσχΐρείας. Είς τή ι άρχαιότητ* δεν ίΰρίσκου.·ν πχρχ- τηρήσιις άκριδεΐς 8ι' οργάνων μίτεωρολο- γιχών" ή χρήσ'.ς των όργάνων τού.ών δϊν άναφέρεται παρά άπο τοΰ τέλους τοΰ προτε- λευτιχίου αιώνος. Οδτω τ:ως είνε άδύνοτον νά παραδά" λων- μεν «π' «ΰϋείας τάς «ρχαίας κλιματολογικά; βυ·;0ή·Λ»ς πρός·τάζ παρούσας. ι' Έν τούτοις έ*·/ϊ<α τοΒ μεγάλου ένδιαφέ- ροντος τό οποίον παρουσιάζει το ζήτημα τό · σον διά την Αστρονόμον χαί φυσικήν τής γηίνης σφαίρβς, ίσον καί διά την επιστημο¬ νικήν ιστορίαν ελλείψει ίλλης λύσεως θϊτι- κής δύναται τις νά λάδη ιδέαν τίνα κατά προσέγγισιν των πραγμάτων. Διά μϊθόδων σιιγχριτΐιιων έν τούτοις ή έπιστήμη ηδυνήθη να συναγάγη συμπεράσματα τίνα π:ρί τοΰ χλιιιατος τής αρχαί;ς Ελλάδος. Προδάλλιται ή8η το έρώτημα: Το κλΤμα τής Ελλάδος ήλλαξεν άπο τής αρχαιότητος; Αί γνωμαι των σοφων. Πλεΐστοι σοφοί βεδαιοθν δτ: ή Ελλάς ένεκα τής καταστροφής των δενδρων κατέ¬ στη ξηρά χαί αΰχμηρα καί ώς έκ τούτου ή θερμοκρασία καί οί άλλοι κλιματολογικοί ο'ροί μετεδλήθησβν. Όμολογουμένως ή κατβστροφή των δέν· οριαν έπιφέριι σημβντιχήν ελάττωσιν τής ύγρασίας ενός τ6που χαί άραίωσιν τής βρο- χή;, τουναντίον δέ ή ανάπτυξις τής βλα- στήσίως έπιφέρει μικράν αΰςηΐίν τής έν τώ άίρι ύγρασίας. Άλλα δέν είνε δυνατό·· νά παραδεχθή τις 8τι ο λόγος ούτος είνε ίσχυ- ρος διά νά μϊταδάλη καί τούς γενικοίς κλιματολογικους ό'ρου; έν'ος τόπου. ΠΟΙΠΙ ΜΑΣ ΦΕΡΟτΤτηΪ'βΡΟΧτίΝ Την βρο·/ήν έν Ελλάδι κυρίως ρ οί κυκΧΟνΐς οί «ποΤοι σχηματίζονται συνή- Οως είς τον 'Ω/.εανόν ή1 παρά τάς Ιταλικάς άλτάς. "Ωστϊ ειν: όλως άνίξάρτητος ό σχη- ματισμ*5ς τής βροχής δπ^ την κατάστασιν τής άτμσφα'ρας έν Ελλάδι. Είνε αληθές ότι ή άρχαία Ελλάς ήτο περισσότερον σϋνδενδρος άπο την σημερινήν κα! 6τι χατά τούς χρβνους τής παρακαή; επήλθον μεγάλαι καταστροφαί 3ασών α: οποΤαι άπίψίλωσαν την χώραν. Άλλά τοιαύται καταστροφαί άναφέροντα'καΐ είς την αρχαιότητάς καί αύτός δέ ό Πλά¬ των βμολογίΤ τοθτο, καθώς καί ίλλοι σιιγγρ«φεΓί, χωρίς έν τούτοις νά γίνη άκα- τοίκητος ή Ελλάς, ίπως θίλουν νά παρα- στήσουν επιστήμονας τίνες την σημ;ρινήν έ'νίκα τής ξηρϊτητος καί άφορίας αυτής, διά την οποίαν κάί ό Πλάτων κα) & Άρ·. στοτίλης παρεπονοθντο έπίσης. Ή ξη- ρότης τής Άνατολικής Ελλάδος, π·ρί ής κυρίως πρίκίΐται—διβτι ή Δυτική Ελ¬ λάς χ»ϊ σήμϊρον είνε πολύ ύγρά—δεν π*- ρατηρεΐται χατά τούς ση,ΐίρινούς χρόνους, άλλά χαί άπο των αρχαιοτάτων. ΙΙολλοί σιιγγραφεΤς «ναφέρουν περ! τής ξηρότητος τής Άττικής. Κα'. είς την άρχ«ιοτητα πα- ρετηρίΤτο ή άνομοιότη; μίταϊΰ των ίτών ώς πρός την δροχήν. Κατά τούς νέους χρόνους παίίτηρήθησαν φοδϊραί ξηρασια: είς την Έλλάδα άλλά χλι ίίς την άρχαιότητα συνιδη τουτο. Οί άνβμοι Κατόπιν ομιλών π=ρί τώ» άνέμων ό κ. Αΐγινήτης εδϊδα'.ωσεν ότι ή διεύθυνσις, ή πε ριοίικότης καί το ίύμετάδλητυν καί τ) δύνα¬ μις των άν;μων εμ-ιναν τα αΰτά όπως καί είς την άρχαιότητα, τοΰθ' ό'χ-ρ δ-ικνΰίΐ ότι καί το κλΐυ.α *Λ> μ.Ετ«6λήθο οΰσιωίώς.
  ΛΛ αυγκριτικαί πα^ατη
  Δι'ίμμισαν ;>.:θ}3ων ήτυΐ δια τής παρατη-
  ρήσΐως τής 6λαστί;σ-:ως ή έπιστήμη σήμερον
  ούναται νά βίδαιώΐη μετάμίγάλης θίτικόιητος
  ότι ή μέση θ-ρι/ιοκρασία τής σήαερον δεν χα-
  τήλθεν οΰτε καταέ'να βαθμόν «πό τής αρχαιό¬
  τητος. Επί παραδείγματι Ό φοϊνιξ εί'ς τίνα
  μέρη τής Ελλάδος ώριμάζίΐ, ό'πως χαί είς
  την άρχαιότητα.
  Έν συμπεράσματι ο χ. Αιγινητης ειπίν
  βτι το κλΤμα τής Ελλάδος χαί έν γίνίΐ τής
  Άνατολικής λεχάνης τή; Μίσογείου δέν μ5-
  τίδλήθη οΰσιωδώς άπο 23 αΐώνων^
  Κατόπιν ωμίλησαν οί κ.κ. Ρε3ι«5ης π;ρί
  τής ναυσιπλοϊας κατά τούς άρχαϊους χρόνους
  χαί δ νομομηχανικος κ. Γεωργιάδης ^«ρί
  των λιμενιχών έργων τής άρχαίας Έρε-
  τριας.
  Ή δυζαντινή άρχαιολογία.
  Αληθή Όδύσσ=ιαν ύπ.στη χθίς τό ά-ό-
  γευμα τ ό τμήμα τής Βυζαντινής Άρχαιολο-
  γίας. Κατά το πρόγραμμα τα μέλη επρόκει¬
  το νά συνίλθουν είς την αίθουσαν τής Άκα-
  δη;ο.ίαί, άλλά άγνωστον διά τίνα λόγον ευρέ¬
  θησαν είς την αίθουσαν τοΰ Πανίπυτημίου,
  ό'που καί ήρχισαν ή συν·δρί«σις. Την λύσιν
  τοΰ οΐνίγματος παρέσχεν δ *. Λάμπρος.
  όστις είς τούς έρωτώντας αυτόν είπεν ότι ή
  μ;τανάστευΐίς αυτή είνε προσωρινή, εγένετο
  δέ διά τόν λόγον δ'τι δέν ηδύνατο έν τη αι¬
  θούση τής Άκαδημίας νά κάμουν ήλε/.τρι-
  κάς τροδολάς.
  Είτα τόν λόγον ελαδίν ό κ. Στριγχόφσκη
  ομιλήΐας π»ρί τοΰ άν υπήρχαν έν 'Ελ άδι
  κατά τον μεσΛίώνα ίδυιιτέρα τέχνη. Ό κ.
  Στριγκόφσκη άνίκοίνιοσεν δ'τι ανεκάλυψεν είς
  την Ακροπολιν μίαν πλάκα φϊρουοταν έμ-
  δλήματα καί χοσμήματα σιμιτικής τέχ ής,
  ίπίσης δέ καί γράμματα κουφικά. Παρόμ,οια
  έμδλήματα κατά τόν κ. Στριγκόφσ-ιη -ηαρε-
  τηρήθησαν Λαΐ είς πολλά αλλα τεμάχια επί
  των τ«ιχών τής 'Α,κροπόλεως χαϊ είς πολ-
  λούς βυζαντινούς λιγομένους ναού; ώς ή
  Καπνικαρί». Ό κ. Στριγκόφσχη προσέθη
  κεν έπίσης ότι πολλά των κοσμημάτων δύ¬
  νανται έκ πρώτας δ'ψ-:ως νά θ^ωρηθοΰν ώς
  φί'ροντα γράμματα, άλλ' δτι ταυτα δεν ειν»
  γράμματα άλλα άραδουργήματα.
  Καταλήγων δέ λέγει ότι προφανως πρό-
  κειται περί τεχνης είσαχθείσης άλλοθϊν,
  καί μάλιστα έκ Μεσοποταμίας.
  Την γνώμην ταύτην άντέχρουσαν οί κ. κ.
  Λάμπρος καί Καρολίδης εί—όντες ότι πολύ
  πιθανόν ή τέχνη νά είνε έλληνιχή, διαδοθίϊ-
  σ* έν Άσία χαί παραληφθ·Τσα π«ρ* 'Ελλή-
  νων κατόπιν παρηλλαγμίνη.
  Μϊτά τάς άνακοινώσίΐς τοδ κ. Στριγκύφ-
  σκη τα μέλη τής συνεδριάσεως αφήκαν την
  αίθουσαν τοΰ Πανεπι-τημιου καί μετέβησαν
  είς την Ακαδημίαν πρός εξακολούθησιν
  τής συνεδριάσεως.
  Αί έλληνικαΐ χριατιανικαΐ 2πι-
  γραφαί
  Τής συνεδρ'.άσϊως έπαναληφδιίσης υπο
  την προεδρ-ίαν τοϋ κ. Στριγκόφση, ωμίλησε
  πρώτος ό κ. Μιλλέ άντιπρόσωπος τοΰ ΰπουρ-
  γΐίου τής Δημοσίας Έ/.π»ιδ-ύί:ως τής
  Γαλλίας π«ρί των έλληνιχών επιγραφήν.
  Ό κ. Μιλλέ έκαμε την παρατήρησιν ότι ε¬
  πιγραφαί καί βπιτάφ'.οι δυζαντινών χρόνων
  σπανίζουν έν τη έν γίν»ι Άνϊτολη, τα πε-
  ρισσότερ» ϊέ ευρίσκονται έν <τ)ράκη, Μακε- 8ο ν (α καί Νοτίω Ρωσσία. Σχετικώς πρός τα όυζαντινά γράμμιτα κ«ί την τέχνην ό κ. Μιλλέ είπεν ότι τχϋτα δεν έξίλιπον διά τής άλώϊίως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων, άλλά τουναντίον διετηρήθησαν σώα καί άδλαδή ουδόλως επηρ;ασθέντα άπο των νέων εΐσ^χθίντων έθίμων. Έν τέλει δ χ. Μιλλέ προ τεινεν ίπειοή αί επιγραφαί, κα! τα έπιτάφια εδρίσχκΐνται σκορπισμένα είς μονογραφία;, πολλά δέ τούτων είνε καί ά»έκ· δοτβ νά συσταθη έπιτροπή πρός 6πόδ ιςιν χρόπου περισυλλογής αυτών καί δημοσιεύσεως είς έν ειδικόν βιβλίον. Έν τώ μίταξύ ή ήυ,έρα Ικλινε πρός την δύσιν καϊ έν τη αιθούση τής Άκαδημίας έ- ξέλιπε καί τ^ ολίγον υπάρχον φώς, τουθ' ό¬ περ προεκάλίσεν έκ μέρους το5 χ. Στριγ¬ κόφσκη πρότασιν μετακομίσεως είς άλλην αίθουσαν. Ό κλήρος πίπτιι επί τής Έθνι- κής Βιδλιοθήκης χα'ι το τμήμβ διευθύνεται εκει. Καταρτίζίται ή έπιτροπή κατά την πρό¬ τασιν τοθ κ. Μιλλέ έκ των χ.χ. Ούσπί'νσχη, Ώμόλλ, Λάμπρου, Ζαλαμπέρ *αί Ρίτσι, μεθ' δ τον λόγον λαμβάνη δ χ. Κβμπούρο¬ γλους καί δμιλϊΤ περίτών έν 'Αθήναις έπω- νιιμιών τής θεοτόκου. Προ τούτου ομως 6 χ. Κβμτούρογλους ανακοινοί ότι το πρωτότυιτον τής ώς πλα- στής θεωρηθ-ίσης έπιστολής τοΰ Λύτοχρά -όρος Άνϊρονίκου ΐΑμνηνοΰ πρός τόν έν Μονεμδασία Σϊδαστιανϊν Άλέξιον, άνΐυρίθη Ααί ευρίσκεται ήοη «ίς τα άρχίϊα τής 'Εθν. Βιδλιοθήκης, Είσερχόμενος είτα ιίς το θ-:μ» τής όμιλίας αΰτοΰ είπεν ότι αί έπωνυμίκι τής Θεοτόκου ποικΐλοι καί διάφοραι ίν Ά- θήναιςπροέρχονταιέκ τήςτοποθισίας το3 νβο3, τού Χΐήτορος αΰτοΰ καί άπο τάς διαφόρους ΐίιότητα; τής Θεοτόκου, Έκ των τίλευταίων Ό κ. Καμπούρογλος χρι'νιι άςιας σημασίας μείζονος την έπω-«;μίο(ν τής'ΛγίοςΔυνΛμϊως καί τής Νέας Κυρας. Ή τελευταία έπωνυ- μία κατά τόν κ. Καμπθύρογλουν εδόθη υπό τώ,ν 'ΛΟηναιων πρός διάκρισιν τής Παρθίνου θεοτόκου άπο τής Παλαιάς Κυρβίς τής 'Λ Οηνας, Παλλάδος ίηλαδή. Ό λ. Καρολίον,ς παριτήρησεν ότι ή γνώ;Λη ότι ή έπωνυυ,ία 'Λγία Δύ»(χμις ά· ποϊίδεται εις την Θεοτόκον δέν είνε άκριδής καθόσον ή έπωνυμια αυτή εδίδετο καί είς πολλούς «λλους ναούς, σημαίνει δέ την Αγ. Δύναμιν τής Έχκλησίας. Ή ανακοίνωσις τοθ κ. Α*μ- πάκη Μετά ταϊίτα τον λόγον Ιλαδεν δ κ. Λαμ- πάκης ομιλήσας —·ρΙ των έν Μήλφ χριστια¬ νικαί κατακομδών καί τοθ έν βύτη* χβιστια- νικοΰ βαπτιστηρίου. Λί κατακόμδϊΐ τής Μήλου, βιΐϊ.ν, άν«- καλοφθ:Τσαι το 18ϋ3 περι-γράφησβτν αρχι¬ κώς, ατελώς ομως, παρά τοΰ Γερμ,νοΰ άρ- χαιολόγου Ρός. ΑΊ χατ«κόμ6β[ αυται διηρη- μεναι είς δύο όνο;λάζονται ή μέν πρώτη ή :ον «Μήλωνος», ή δ» δευτέρα των «Πρί- σδυτίρων». Σχετικώς πρίς την έπιγρβφή* την ιΰριθ,Τσαν έκ των πρώτων κα! ήτις άν>
  γνώΐθη ·. ένταβθα κείται Στέφανος
  ό τού πρεσβυτίΓ,ου Μήλωνος,
  « κ. Λαμπάκης εϊπ;ν δτι πρέπει ν* άνα-
  γνωσθη αντί τοθ «Στεφάνου» «Στι-φανίς»,
  καθόΐον πρόκειται π=ρί τής Στεφανιδος Θυ-
  γατρ'ος τοϋ Μήλωνος.
  τ ΙΙολλοί των έν ταίς κατακόμδαις τάφων
  ε'.νε δισωμοι, τρί?ωυ,οι χβί τετράσωμοι, επί
  τίνων δέ τούτων ύπάρχουν μονογράμματα
  τοΰ Ι. Χριστοΰ καί το Α κ«ί τΌ Ω τής άπο-
  χαλύψεως. Λί επιγραφαί καί έν γένει ό οιά-
  κοσμος των κατακομδών είνε έκ μίλτου, έ-
  ρυθροΰ όρυκτοΰ τής Μήλ&υ.
  Έκτος των κατακομβών ευρέθη είς το
  βόρειον μέρος τής νήσου εν βαπτιστήριον
  σχήματος σταυροΰ ώς το έν Πάρω ευρεθέν
  καί είς άμβων έφ' οδ ΰ~άρχει γεγραμμΐϊνον
  «Άγιε Θεόό"ωρε ορόντΐζε ημών».
  Είς το σημείον τουτο ή συνεδρίϊσις διε¬
  λύθη, ένεκα τοθ προκεχωρηκότθς τής ώρας
  τοΰ κ. Λαμπάκη άναβαλόντο; την συνέ¬
  χειαν των άν.···Λθΐνώσεων αΰτοΰ διά τή^ ση¬
  μερινήν συνεδρίασιν. Προηγουμένως 6μ.ως δ
  %. Μαρούκκη ανεκοίνωσεν ότι γ.α~χ^-ί>·^χ'
  ό'μοιαι πρός τάς έν Μήλφ ευρ-'θησαν χαί είς
  το Κομολϊνο τής Ιταλίας.
  Τί θά γείνη σήμερον
  Σήμερον είνε ή τελευταία ήμέρ* των συ-
  ν;δριάσ>ων των τμημάτων Την 9 ώραν Οά
  γίνη γενική συνέλευσις έν τη αιθούση το3
  ΙΙαν-Λΐστημίου ν.ατά την οποίαν δ χ. Μα·
  ρουκη 6' απευθύνη προσφώνησιν πρός τα
  μέλη τοδ Συνεδριον έκ μίρου; τοΰ Πάπα.
  Κατόπιν ίά ομιλήση πίρί τής σπουδαιότη¬
  τος των άνασκαΐών των Ρωμ.αϊ/.ών ν-ατα-
  χομέαν καί των τελϊυταίων άνακαλ6ψ:ων
  τής Χρ'.στ'αν.κής Άρχα'.ολογιας έν Ρώ/η.
  Την 10 ώραν θά συνέλθ&υν είς συνεδρία»
  τί «', β', δ', ε' κ«ί ς τς> δι άπόγειψ,α
  Χίί τό έδδομον.
  Αί κατακόμβαι τής Ρώμης
  Κατά την Γεν. Συνέλευσιν των μ λών
  τού άρχαιολογιχοδ Συνεϊρίοι» γϊ*ησο;;.5νην
  σήμερον την 9 μ.μ. έν τη αιθούση τοΰ Πα¬
  νεπιστημίου θά δμιλήση δ άντιπρόσωπος τοθ*
  Πάπα έκθετον τα των γίνομίνων έργων έν
  τοΤς κατακόιχδοις τής Ρώμης /.αί έν τοίς
  Μουσ;ίοις.
  Τής συνελεύσεως απουσιάζοντος τής Α.
  Τ. τοΰ Δΐαδόχου θά προεδρεύση δ ΰπουργ'ος
  κ. Καραπανος.
  Ή δϊσοδος κατά την σημ;ρινήν συνέλευ¬
  σιν 6ά είνε έλευθί:α καί δια τα μή μέλη
  τοΰ Συν-δρίου, υπο τβν όρον ομως ν> μή κα-
  ταλαμδάνουν τα πρώτα έδώλια, τ* δποΤα
  ειν» κΐοωρισμί'νβ διά τα μ«λη.
  Ή εσπερινή δβ'ξίωσες των μελών
  τού Συ εδρέου είς τού Κλω
  ναρίδου
  Στ,αερον τό ίσ-ίζχς οί άδελφοΐ Κλω-
  ναρίδου πρός τιαήν τα» μίλών τοθ
  Άρχ*ιολογικοί3 Συνείρίου θ* οώση
  Πί·-Νΐκ ίν τφ έν Πατησίοις έργοστα-
  τίω των. Δΐίνεμήβησαν πρός τουτο
  700 έ; όλω προσκλησεις πρΐς τούς ξε'-
  νους'άρχαιολο'γοΐΝ;, ίκλήθι-σαν δέ ίδι-
  ίΐιτέρω; οί ύπουργοΐ, οί διπλωμοιτίΐι
  ΛαΙ αί αρχαί τής πόλεωί.
  Ή πρό τοθ έργοστασίου τ6"ιν άδελ-
  ^ών Κλωναρίδου ΐϊλατβΤία βά φωτα-
  γωγηθή διά 200 ήλεκτρικών λαυ.-τ·ή-
  ρων πολυχρώ[/.ων καί θά σημ,αιοστο·
  λ:σθή.
  'Η δεξίωσις θά αρχίση την 6 ώραν
  μ μ. καί θά λήξη την 8, καθ* δλην
  δέ τή ^ διάρκειαν ταύτης θά -αιανίζγ;
  ή μπάντα τής μουοικ^ς ίταιρίας διά-
  φορα έκλεκτά τεμάχι*.
  ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ
  ΠΔΡΑΠ0Ν£2Ν
  Τπενθυμίζομεν τ: 'ςτοίιςκ. κ. συν-
  δ ^μητάς μας δτι ή ^^νδρομή εΐνεπρο-
  πληρωτέα, πασά όέ καθυστέρησις θά
  γ) ώς συνέπειαν την διακοπήν τής
  οστολής τοθ φύλλου.
  <ι('Εχ χον γραφείον ιον Ο ΑΗΔΟΝΟΠΟΤΛΟΤ Όδός Σταδίου 46 Ζ (Κτίριον Άρ σακείου) Λαμδάνει την τιμήν νά γνωρίση τοΤς πε- λαταις οΰτοΰ ότι παρέλαδϊ πλήρη την συλ¬ λογήν των έαρινών καί θερινών ΰφασμάτων. 'Η εφετεινή σνλλογή «ϊνχ «παράμιλλος είς γοδστο καί ποιότητος. ΕΕΗΟΔΟΧΕΙΟΝ Η,,Μ Κ( Α ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ" Τό επί τής όδοθ Σοφοκλέους άρ. 1 1 ξενοδοχείον ίίιτνου τής κ. Έλίζ «ς χή- ρα; *Ηλΐθ«θ 'λθυ άν*καινισθίν τελείως καί έπιπλωθέν χομψότατα παρουσιάζη άλη- Οώς μ.ονα3ιν.ον φαινόμενον,τάςεω;,καθαριότη¬ τος, χοι,λψίτητος χβί οίκοκυρωσύνης. Ή πε¬ ριποίησις είς το ξενοδοχείον τουτο ύπιρδβί- νιι πασάν προσδοκίαν. Οικογένειαι δέ είτε έχ τοΰ εσωτερικόν", εί'τε έκ τού έξωτερικοΰ άπα; καταλύσασαι είς αύτο δέν παύουν νά έκφράζουν τον άπειρον θαυμασμόν των πρός την πραο3»υτικωτ»την κ>ΐί εΰγινίστάτην 3ι-
  ευθύντριαν τού ξινοοΌχβίου τούτου.
  ΕΞΕΔΟΘΗΣΛΝ
  ΣΑΚΕΣΠΕΙΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
  ΚΑΤΑ ΗΕΤΑΦΡΑΣΙΝ Ε3ΒΒΙΕΤΡ0Ν
  ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ
  Τόμος Α'. ΡωμαΤος καί 'ΤονλΙα. — Β'
  "Λμλη. Γ. Ό&ίλλος.—Δ'. Βαοιλεύς
  Αήρ.~·~Ε'. ΜάχββΦ
  ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΔΡΑΧΜλΙ ΤΡΕΙΣ
  Βιδλιοπωλεία χ Έστίας—Μπέχ—
  Ελευθερουδάχη.
  Ή φήμη ί)ν άιοχΐοΤψ μιιγηλητέραν όσηιιέραι
  ΐά σιγβριιτα ΖΑΝΝΟΥ—ΡΟΙ, ο>ϊίλε»αι είς
  *ήν αρίστην ποιοτητα καϊ ε/ς »ό ίυγενές καϊ λϊ-
  πζόν 'άρωμά ιων.
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
  ΗΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΙΙΐυΐΙ
  II
  11114
  II III
  υ λ 11» ι·—
  ΤΠΕΡΤΗ2ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟ2 ΠΕΡΙ ΤΩΧ ΕΝ
  —· Έπιβτέλλουν εκ 35ιγγα«ούρης
  ότι αί Ή ωμένϊε Ιΐολιτεία α¬
  πέστειλαν στολίσκον νά περιφέρε-
  ται περ' τάς ιησούς _ουλόν(
  Παλουάν διά «ά εμποδίση όπως
  τα Ι»ωσαικά ή Ίίίίΐωνικά πολε-
  μικα χρηαιμοποιήβουν τάς νή·^·
  σους ταύτας πρός εηισιτιβμόν η
  άλλως «ως.
  (Αί.
  ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ
  ο ΡΩ_:ικθΔζχ:τθΛθχ
  ΤΟΚΙΟ, «9 Λ-ϊαρτίου.—Χη-
  λεγράφημα υπό χθεσινήν ήμεί ο-
  μ,ηνίαν πρός τό Υπουργείον των
  Λίαυτικών αγγέλλει ότι ο Ρωαι-
  κός βτ^λος ήτο ήγκυροβολημά-
  νος χθές την πρωίαν ίίΟ μίλια
  ν7.τολεκς νς ή
  είς τό 'Αρχιπίλαγος Ά
  (Άβην
  ΟΙ ϊΤΟΑΟΠβ
  *-Τη εγραφήματα έκ^ Σ γκαπού-
  ρης άγγελλουν ότι ό Ρωααικός
  βτόλος, όατβς ε?χε βημεϊωθή,
  «εριείχε μόνον δΰο '^ωρηκτά.
  Αγ οούνται αί κινήπβις τώ · εξ
  άλλων βωρηκτών μετ» των κατ*-
  θ»·>θΐι.Εκών καί άντι ο^πΐλλικών-
  "Κν:κα τής γειτνιάσ*ως των ίχ-
  πολέμων όλαι α^ κινήβεΐς^κρα-
  τχΐ μυοτικαί, έντεΰΟ*ν δέ ε
  ξηγϊται ή άντίφαβ ς ή παρατη¬
  ρουμένη είς τάς ^ερί κινήβεων
  δύο οτόλων ειδήσεις.
  (Άθην.
  ΔΥΜΏΟΜΔ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  Καθά τηλ»νρϊ8;Τ ό άστυνόμος Καλαμ¬
  πάκας πρβς το άρχηγεΤον τής χωροφυλα/ής
  ηύτοκτόνησεν έκε? δ Παυσανίας Οί/ονό[*ου
  ρηίς δ:ς διά πΞριστρόίου είς την
  κοιλιαχήν χώραν,έ'νεχα λόγωνοΐν.θγίνειακών.
  Ό άστυνβμος έ-=λήφθη άνα-ιριετ.ων μετά
  τοΰ άρμ ί
  XI
  ΒΟΓΔΗ
  Χθές την 10 π. α. συνήλθεν «ίς συνε¬
  δρίασιν ή Βουλή. Κατά τή·< συνεδρίασιν ταύτην δ προεϊρο; χ. Τσαρλα^πφς^ «ν^κο_^ νωσεν ότι υ/ί£6/>ή&ή κα'ι ή ένωσις επι τής
  έχλογής Καρδίττης, ήτις έστάλγ) πρός εκ¬
  τύπωσιν. Πρ&σ;0η/;5 οβ ότι ευθύς ώ; έ/.τυ-
  *:ωθοΰν δλαι αί έκθί'σΐ,ις θά καλέση την
  Βουλήν δ'πως προβή είς την συζήτησιν επί
  ;ών έκλογών.
  Η "ΥΠΟΘΕΣΙΣ
  ΨΑΡΡΑ - ΑΝΛΡΒΥΡΟΥ
  'ΤχΌ τού* άνακρΓτο3 χ. Χαλκιοπούλου Ιπε-
  ρα:ώθη χ^ές την πρωίαν ή ΰπέθεβις Ψαρβ-
  Άναργύρου, τό δέ πόρισμα των ανακρι'σεων
  έστάλη είς την Εισαγγελίαν.
  Τί ϊιαλαμδάνει τό πόρισμΛ, δ βίσαγγελεδς
  Χ. Άντωνιάδης, δ 8~οΤος άπο χθές ή"ρξατο
  νά μελ-τα αύτο πρός σύντα·;ιν τής προτά¬
  σεως αύτοΰ, άπίφυγ» νά είπη.
  Η ΣΥΜΦΙΑΪΩΣΙΣ
  ΤΩΜ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
  ψ ·ϊ; το ίπί τ*) η
  γυμναστήριον τοΰ Πανίλληνίαυ γυμνοστικοθ
  σ«λλόγου θά έορτασθή ή συμφιλίωσις των
  δύο καλλίστην τής πόλεώς μα; γυμναστι-
  κών σωΐΛατείων τοΰ Πανελληνίου καί τοΰ
  Έθνικοΰ ο! δ-ι>?οι άπϊ τής έπβχής των
  Πανελλη ίων άγώνων εύρίτκοντο είς διά¬
  στασιν ένεκα τής δΐίκδικήβεως τής χαλχί-
  νης Νίκης.
  Επί ιη συμφιλιώσ-ι άπ,ίψε θά προΐφερ-
  0ο3ν άναψυκτιχά είς τούς άποοίδοντας την
  έι:ίσκ:ψ;ν άθλητάς τοΰ «Έθνν.οΰ».
  8ΑΛΑΜΗΓ0Σ
  Μία άμίριχανική Οαλβμηγος, —-άληθές
  υπηγ-.κβν κομψοτέχν.ιυ.α—κατέπλευσεν ?ι'ς
  τον Π·ιρ ια χθές το άπογευμα προιρχομένη
  έξ Ιταλίας.
  Ή «Μαργαρίτα» 6π«ο; χαλεΤται ή 0»).α-
  >·ΥιΊ^> προχαλεΐ τον Θαυμασμόν πάντων,
  των ναυτικών, οί όπ:Τοι ϋν χορταίνουν νά
  την βλέπουν, άνήκίΐ 3ϊ εις βαθιϊπλουτον Α¬
  μερικανόν περιοϊϊύοντα.
  ΛΟΤΤΝΕΡ
  'Απδψε τ>χ<|βιν των ίντβιυ'θ* παρ·ιτι5η. μούντων ξένων τοθ άρχαιολογιχοΰ Συνεδρίου πανηγυρική συναυλία έν τφ 'Ωϊειφ Λόττνερ τοϋΜουσικοϋ Συλλϊγου «Απόλλωνος». Θά εκτελεσθή 0~ο την διεύδυνσιν τοθ διαπρεποίίς καθηγκιτ,οΰ κ. Καρόλου Μπίμ.μ.;ρ τό θίσπέ. σιον ορατό,ριον τοΰ Χάα3ν ή αΔημιου,ργία» ? Την 4ην Απριλίου Οί, έκίικασθη είς •νταΰθα ΚακουργιοϊικεΤ&ν ή δίκη τοΰ * Βιτζι άνου τού φονεύσαντος χατά τΌν παρελ· θύντα Αίγουσΐον έν ΙΙατησίϊΐς την βύζυγό τοο ίιά λόγους τιμής. Μίρτ^ς Ικλητΐύ " 25 Σή γς τιμής. Μίρτ^ς Ικλητΐύ "ήσαν 25. Συνήγορο; τοΰ κατηγορουμίνου θά παραστοσν οί ι6 Σ^ Σ γρ ρ οί οιχηγ6ροι χ. κ. αι Ν. Κορρέ'ς. ρ ^ Συνοίινο Ο .ΧΡΟΝ0Γ ΠΑΙΊΧΙΟΙ, 99 —Ό ·Χ.ρόνος» Οεββ^λονίκης τηλεγράφημΤ ί> ή κατάβτααις γίνεται ό
  ταριχω ο&στέρα. Οί σε)«·:
  καί ο τουρκικός βτβαιτός
  κρούονταε καί άλ»
  καθ' εκάστην.
  (Άθην. ΜΙρακτ.)
  ΟΡΟΖΕΝΣΤΒΕΝΣΚΗΐϋίΑΐΓΟϊ
  ΛΙαρτίου. — «Ι»ήμ.η μ,ετ' έιΐιχ»
  σε(ος κυκίθφορεϊ ότι ό βϊίίλπ
  τού Ροζενατβένσκη «ροσήγγισβ
  είς Σανγκών διά νά «κανορθώβ
  κατεπειγόντως βλάβαι^ πνάς χχ
  νά αναμείνη την μοίραν
  Μεμπογκατώφ.
  ΟΥΔΕΝ ΠϋΑΕτΐΐΚΟΝ ΝΕΟΝ
  —Χά τηλ?γραφή|·.ατ« τού
  μ<>υ ουδέν ενδιαφέρον άν
  λουν.
  (Άθην. Πρβκτ.)
  ανευρεΓισ
  ΑΡΧΑΙΟΝ
  Ό άστυνο^ος Καστρία»
  ψ είς τό ύπουργίΐον τδν
  κων δτί ή Βασίλω Σουρλίγκα ρ
  ί λοφου ·το& χωρίου Γαλτίνα" τι!)
  δήμου Ταη'ας 2 άκόντια άρχαία χαβ
  λ
  ήμ
  λώ; θ
  ηρ;
  Τα α/,οντια ταθτα ό άστυνο'μος χβ>
  1-έοχε χ αί απέστειλεν ί-ίς ιό ύπευρι.
  γεΐον Πδί
  ΤΠΝΑΝΑΝΕυΥίνΙΕΝηΝ ΧΡΕΠΝ
  Τβ ΰπβυργίΤον τώ* Οίκονομικών ίιέι*ξι
  τούς ταμιας. το,ϋ' Κράΐους να έκιβτρβ··^
  αίτούμεν» τα επί πλέον εΐσπραχθέντα χατϊ
  την πρ εςόφληυιν τοϋ ύπολοίπου το5 αν»·
  ιεωθέντος χρέους πρΌς το Δημόσιον.
  Την έλληνΐ'/.ήν Κυδίρνησιν «{ς τΌ έ*'
  Λιίγη τού Βελγίου'συγ/.ροτούμ-νόν χατ'βά-
  τάς επί τη εύκαιρ-α τής διεθνοΰς έκθίσει*< ^ γ:ωργι/.;ν συνιέριο^, §' φ ς γργ ρ^. πευοη 5 γ=.ν;/.;ς «ροςενος τής Μούλ. Ι βνΤΙΚΟΜ*)»^; Ελλάδος λ εξαφΊνΓσΓσΙαϊμου Καβά άνε'φερε χθές είς την αστυνομίαν 1 ίργαΐιχος Τράγκας το ϊεχϊ-τές χβιίίον «ϊ Γ ώργιος ίργαζόμενον είς έ'ν β{Α5:ρορραφ3ΐον καί ίπίΐτχλίν πριχθϊς την έσπίραν Τ.5-ς α¬ γοράν μιας κουβαρίστρας Β«ν «βν-ήλΙ*·» Ιερί τής έξαφανίσίω^ ταύτη; «ίοοποιή'Π|ΔΜ» δλα τβ «στ'ΐνομιχά τμήματα χ&ι'ς. . - <-. ΚΛΤΑ^ΠΛΟΥΣ ΡΑΛΛΙΙ1ΗΣ 'Η φυλβχις βΒυτούρ» ττ5ς έν ο^-όλϊΐ γαλλικής πρεσδΐίας χατ«-λ»«; χθές είς τΌν λιμένα Πειραιώς κρθ£ρχομέγ έχ Κων)πόλίως. Σήμερον θε θά μ.-βορμισθη είς μον όπως καθορισθή είς την έκίΐ δϊξαμενήν. ____ Η ΙΔΡΕΥΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ^ΑΙ ΠΒΙΡΑΙΟΣί Άφίχετο χθϊς έχ Λονδίνου ϊιά ^ δ χ. Β»Πβγ ϋβπίΐοη άντιπρόσοιπος μεγάλΐ}; αγγλΐκής έτα:ρίας ε'ί,γοληψιίίν, ξσχις «ϊ προ ετους έπι'-ης ίΤχ-ν έλθει κο^ιστής ϊ?ο- τάσεων διά την μεταφοράν των ΰϊάτων ;ήί Σφλια; πρός ί,ορευσιν τή'ς πρωτι^ο·^ χ*ι το3 έπινεϊου της. Ό κ. Ώοηάοη λαβών νεωτέρας ·3τ}γί>ΐ
  σχέπ-εται ή':η νχ άπίδάλη '
  ϊτάσιις διά τΌν ίδΊο,ν τκοκόν.
  Πρός τουτο επεσκέφθη τούς Δήμρχν
  ηνών Πειραιώς χ. Μίρκούρην χβί Δε-
  μαλϊν, μ;τά τϋν ς.π.οίων ήλθιν είς
  ταρχτιχάς συνν»νοήιεις.
  ΤΟΥ ΤΕΡΒΒΙΝΘΒΛΑΙΟΥ
  Πρός τού; οΓκονομΐν.οΟ; ΐφό,ρου,ς χαί τα*
  μίας έν Έπτανήσω το υπουργείον των Οΐ-
  κονομικθν διαδιδάζει σήμερον μακράν ίγχί-
  ν.λιον π%ρί τ.ώι έργοαχααιχρχών. τ<^<6ιν|ε- λ*ίου καί των συναφών χηυ,ικών προϊβντων ώς Οπαγομένων «ΐς τά< οιβτάξίΐς τοΰ Τ>»ρϊ φορο) ογίας των οίνοπν5υμάτ«ν».
  Ή έγχύκλιος ταϋ κ. 'Υπουρ,γοϋ" "Ιιι
  χρών εξςτάζουσα τί ζήτημα των πρά
  είς τΌν νόαον ύπαγομένων ^ιομηχάν*
  ταιλήγει εις την σύστασιν όπως έπ,ιβ
  αί αρχαί την προσοχήν των επί των
  στασιαρχών οί οποίαι ύπΌ τΌ. πρόσχηΐΜΐ §τ'
  κατασλευάζ&υν ναφθην καί τα συναφτ) χη·
  μικά προ,ϊόντα, εΰκόλιβς δύνανται νά παρά"
  γωσιν οϊνόπνευΐλα, τιθΐμενοι έχτος τοδ νότιον
  πρός μεγίστη·· ζημίαν τοϊίτε δημοσίου ταμίίοι*
  καί τοΰ συμφέροντας των λο,ιπών οΐνοπιει/|<Λ- ταποιών οΓτινες ύποδάλλονται είς ιτάσβς τ»·; συνεπ-είας τοΰ νίμου. Παρά των έργοστασιαρχών τούτων όφΐί· λθι,ν νά βπαιτοΰν την σχετιν.ήν άδειαν τοί οΐνοπνίυματοποιοΰ πρώτης ή δευτέρα^ άν«4* γως_ πρό το ειδος τοϋ υ.ηχανήμβτος) *»ην γοριας χαί την πληρωμήν τοΰ ανήκοντος Τ? κατηγορίβ: ταύτη δικαιώμΛτος χατ*ναλώσΐε< •όν.
  Ε Μ ΠΡΟΣ
  Ιλλβς υποχρέωσιν ίχουν ν,3 ίκίίϊουν κατ'
  αυτών τβς οίκιίας άκοφάίίΐς.
  Παρβγγέλλει να «νακο-.νώσουν την ίια-
  »«γήν ^αΰτήν πρός τοίς ενδιαφερομένους,
  β'πως ο&τοι αικύοωβι ν» συμμορφωθή πρός
  Λ» νόμον, «άν ήδη ϊέν ΰπ;6λήθησαν είς
  τβς ίιατάς,εΐς αυταί» κβί άκοφΰγωσιν οίίτω
  τ«« &α?ιίας> σανέ—£ίας τή*ς έλλϊΐψίως τής
  Άε,τα νέμον «5«άς.
  . ηϊμγΠαϊησ
  ΨΕΥΔΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ
  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΛΟΧΙΟΥ
  Τηλεγραφικώς άνηγ^λβηχθίς έκ «.^α/ν-
  ληνίβςίτι ό λοχίαςΓ. Παναγιώτου ο'στις «7-
  ^ιν ύ-ο»άλει ϊκθίσιν ζζρ έπ=μ6άσ=ων καΐ
  «ποκλίυμών τ.λεσθίντων έν τώ Β' τμτ-
  μαη τουδήμου ΣαμΛΐων υπο φίλων των επι
  ϊυχόντων βουλευτών κ.χ. Ποτίμιάνοι» καί
  Κ«6αλι-ράτου -«ρεπίμφβη διά δουλϊύματος
  Τθ5 συμίουλίου των έν Κεφαλληνία Πλημ.
  μιλλίΐοϊικών είς τΌ Κακουργιοδ-.χϊΐον, όπο-
  Ιιιχβίντος έκ ιή<; «'νίργηθίίσης άνακρίσεως ίτΐ ή ίκθίσις *δτη ητο ψευδη-. ΦΟΝΒΥΟΝ ΧΑΣΙΣΟΠΟΤΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝΔΡΑΓΤΕΤ3ΠΝΑΝ Χθές την 9ην π.μ., ώραν οί άγροφι...-—» ίτ)ς Δραχιτσώνο; μιχά των ε,υζώνων φρουρών 1;«τελουν την συνήθη πίριπολίαν, ό'ταν ήν θέσιν «Εύγϊνί»» ξ-ισβϊν τή*ς ΔΓ___ τβώνος συνήντησα^ όμβδα 8 10 χασισοποϊών χα'ι λω-οίκτών, οί όποΤοι μίθυσμίνοι άκϊ χααίς έπϊτ«8ησαν κατ' αυτών. Ό φονεύς τοΰ Γόπχ Προ τή; βίφνιοίας «τ::6ί5.ως τής σπείρας ϊϋίής οί αγρο?ύλ*κϊί *«: εί ΐίζωνοι ήν.ύ· ν/ι-ο ν·2τ' αρχάς δια των ΰίτοκοπάνων των (ιίΊ των, βίαν ομως είδον ν« πάλλωνται ^Λΐ*ιμά·χ3Κρβ( είς χιΤρίς3-4 χα-σισοιτοτών •ϊζωνος ό Ηλ. Παναγιωτό-ουλος βί'σας <■ ίίς τΐν γκρα τού ίπυροδόλησί πρός . 0Υ· λλά ή σφαΤρα —ευτιινίΐίήτως φα'νετα:— !^5ι Λν γνωίτίτατον είς τ» άστυνομικί }=λτία λωποδύτην καί χααισοτδτην Ιωάννην 11ανιγ!β>τόπ-.υλον τ) Γό-Λ είς την σ~ονδυ-
  /■Λτ;ν στήλην χά: τ'ον αφήκεν άμεσος ά
  »: λθ'ΐτο: χα«σοχίτα!, δμα είδον φονίκ;
  ,ι τον σύντροφον των, έτράπησαν άμί-
  -» -. ι. ι.
  II
  " τ -
  Μεταφορά τού φονευθέντος.
  :ν φον*υτΗντα Γόκαν οί αγροφύλακος
  ι τώ1* ϊϋζώνων μ·τ»κ3;χ;σαν επί οορϊίο.»
  , τόν Ιΐϊΐρ*!* χαί παρίΒωταν ;·ς την ο:/.ο-
  ν}ν·άν τού.
  Ό άκοίο-ΐβί δι βονίΰ; *δζ»νος Παν»·
  »ιωτοτουλος, μόλις ϊθάσας παρεδόθη είς το·-
  ίυτ/νέμον Ιΐίΐρ-αίώς κ. Σάρρον, οτχκι μ£τά
  ,ι)χΐ!?5ν βνά·ρ!ϊΐν τν* άιτίστΐΐλίν ΰζ'ί συ·
  | ιοδείβν ίίς την ιϊσ
  ΗΕΜΓΗΜΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΚ
  πρό ημερών περί τής
  βζχγορεύσίω; της είσαγωγ?5ς δεμιά
  ΌύΊΑχ-η Ο βάρου; ώριτμε'νου είς Αγ
  γ Λ
  («V.
  Το ύπουργε'Όν των Οίχονομικών £-
  χΐινοιτοίησε χΟες δΊ' έγκυκλίου τού
  ίτρος πάντας τού; οΐκονομικοΰς έφό-
  ρβυς, ταμίας, τελωνειακάς αρχάς καί
  ίΐίυθυ·>τάς Καπνεργοστασίων τοΰ
  Κράτΐυς τ^ σχετικώς ττρός την άπα
  νόρίυσιν ταύτην διαβίβασιν αυτώ
  «αρά τή; Τραπέζης Αθηνών έγγραφον,
  ι& 6ποΐ5ν ίχει ούτω :
  Κνρ'.ε 'Ϋπονργί,
  Γνωρίζοντες μιθ* όπόΐου πάντοτε ένδια-
  ϊθς ΕαρΛν-ολςυ&.Ττΐ «αν ζήτημα σχί-
  Ίχον ττρος την βελτίωσιν των τή*ς τταρα·
  κ»ι ·ςη*; εξαγωγίΐς των έλληνικων
  'οντων, λαμβάνομεν την τιμήν νά φέρω-
  ίϊς γνώσιν υμών ότι καβά γράβϊΐ ήμϊν
  έν Λονίίνφ ήμέτ?ρον ΰπο/,ατάστημί κατ'
  ιν των αγγλικών τελωνΐΐακών διατά-
  ', ή Τίλωνίΐακή άρχή π»><τός άγγλικοΐ» ιμίνος εχει το ίιχαίυίμβ) Λ κατάσχγ) καί *!ύΐ) πϊν 2ίμα καπνοϊι ο:.αΐο/·(-οτ5 «ροε- ως, οπίρ κατά την άποδίδασίν τού ή· - ςξα/.οιδοιθ'ζ ζ;#γίζον κάτω των 80 άγ- )/ λιτρών (= 36 25 χιλιόγραμμα)·/— . 30 βθωμαν. ό»ά-3ων). Έξ £κ*νΐιλη;4μ·νΐι·ν άφιξΐων το έν Λον- η ήμέτίρον ύπ&χιτάστημα δΤχ-ν ευκαιρίαν κεΐίθ^ βτι όλίγ:ατ{.ι των έν Ελλάδι Ι»ο?τωτών 3·.ατίλο3σιν έν γνώβίΐ τή*ς αύ—η- >«ς βύτϊς διατάξεως.— Έΐΐΐδή δί, κροο-
  ϊϊυ&ΰσης όλονεν τή*; -/.αλλΐϊργ;ίας το<3 κα- «νοθ έν Έλλάδ:, βΰςάνει ·χα:' Ιτος 5 άρ'.Θ- |ι:ς τ<3ν ϊξαγωγέυ·/. 9;&>;ο3/εν καθήκον ή
  (ών ν* Φί»»μεν τοδτο είς γνώσιν τοϊί Σ»-
  Ιβιτοδ ' ΓποΐΛγείΐο ό'τως, εάν έγκρίνητ*.
  λά6ίτί ώαΐϊ,^ιτ,ί ςθίλατί νςψιίαιο λυβιτελή*
  ϊίτρζ, έ-ω; δι* έγκυκλίων πρός τάς άρυ.ο-
  ϊιους το5 Κράτοοί «?χ*ί, '<} δι" οιουδήποτε ϊλλου μ<τρ*υ καταστή γνωστόν πρός τού; Ελληνας έξ«γωγ;Τς, ή πίρί·ή; πρόκϊΐται 'ιάταξίς των Αγγλικών τελωνίΐακών νό- Είνε άληθές δτι τ^ Αγγλικόν τελωνια- Χον βομίούλιον τιολλβκις άχρις ύρχς ί5ίί- χβη «νιεικές, βρκισδέν είς την, άντί δημεύ- •«ως επιβολήν μ.ίτρίου πρβστίμον, κατά την ϊ»ύμην ό'μ,ως τοδ ρηθέντος ύποκαταστήμα- *0? ημών ύ-άρχιι κίνδυνος μή τοΰ λο:πο3 ίήν μέχρι τοϋδί ίφαρμοσβίΓσαν βπιείχειαν •ντίκαταϊτήση άμίίλικτος ή χ?τ;σ!' τοΰ αΰ· «ηροα ιτ|- ϊημίύίΓος μέτρου, ό'π=ρ ·ά συ- ν» φ< ί«τηρ Ιημίβν είς τούς "Ελληνας φορτωτίς. Ώς γνωστόν ΰμΤν τογχίνϊΐ, κυρΐί 'Υ- 5ν Λ ίν Λον5ίνω ήμϊτιρον ^ ^ο{ τιν σκοπόν ά/.ριδώς τής ίϋία; των σι»μφιρ9»<»των των Έλλή· εΐταγωγϊων χ»ί τής υποστηρίξεως τοϋ λληνικβα ιμιτβρίβυ. Διλ τ·ν λάγον τοθτον .αθή/,ον ημών θίωροΰ,Α:·/ νά ·Λα0ο~α6αλω- ΐίν ύ,υ·ϊν τ' ανωτέρω ΐ-%ψί·^ι·ιν· 2!« τα :5ραιτ£,:ω είς τ»)'' φίλίσϊ,ργον /.% τ.^ν.· .ήν υπέρ των 'λθινών νυμφ^ρίντων ί ών ^ς Σ. ^ερνήσεΐΛ;. Το υπουργείον οιά τ?)ς αυτί); έγκυ- λίου παρακαλεΓ τάς «ρχάς ν' άνβ- κοινώσουν τοθτο είς τού; ενδιαφερομέ¬ νους πρός τού; όποίους τταραγγέλλει* να ύπομιμνήσκουν δτι οσάκις έξάγωσι δέματα κιχπνοθ προωρίσμένα δι" άγ- γλικούς λιμένας, έχουσι συμφέρον ίπως ταυτα εχωσι ^?ος 5νω των 80 αγγλικών λιτρών. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΑΡΕΑΟΤΤΑ Σοδαρότατον δυΐτύχημα σονέδη χβέ; το ό έξωθεν τοΰ Δ' άυτυνομικοίε τμή- τή*ς όδοδ 'Λριίου Πάγον έξ έπι- «ολαιότητος των έκεΐ άστυνομικών όργάνων κ«ί τοΓι άστι>ν6μοΐί τοΰ τμήματος τούτνυ.
  Πίρί την 4ην κβί ήμίσααν μ. μ. είς ίβ'/υ-
  ρότατος κρότος ηκούσθη άναστατώσας τάς
  συνοικίας ττ}ς Βλασσβροϋς καί το3 'Λγίοκ
  Φιλίκ-ου.
  Πάντες Ισΐϊίυϊο* ζρί*ς τΌ μέρος όπ«δ;ν
  α?οήλ9·ν ό κβότος. Μετ' ολίγον δι οί -ερί-
  οικοι έ-ληροφοροϊίντο δ'τι εξωθιν το3 Δ'
  τμήματος βνεφλε'γη μεγάλη ποότης βαρ;-
  λότων ν,αΐ βκρηκτιν.ή·ς Ολης καταλλήλου
  πρός παρασκευήν διαφόρων πυροτεχνημάτων.
  Συνεπεί^ δέ της άναφλ^ίως ταύτης σονέ
  όησαν καί σοδαρά δυΐτυχήματα.
  Εί* τόν τόπον τή·$ άναφλέξεως
  Κόσμος πολύς ήρξατο συρρέων πανταχό·
  Οεν κατακλύζων την οδόν 'Λρίίου Πάγου
  ό'ποι» έντος μ:·/.ροδ τινος οίκοκίδο» Ιναντι α¬
  κριβώς τοϋ' δ' τμήμ,ατος έγέν-το ή μετά
  ισχυραί) πατάγου άνάφλϊξις των πυροτίχνη·
  μάτων.
  Μεγάλαι τολΰπαι καχνοΰ είχον ττλημμο-
  ίίσίί την ά-,μόσφαιραν διΐχίουσβ! την πνιγη-
  ?2ν όσμήν τής ζυρίτίίος. Έν τώ μέσφ δέ
  Αα*νου Ϊ!*/ρ'.νον οί προσίλθέντες τρία τίσ-
  σαρα άστυνομικά οργανα καϊ τον άστυνόμον
  κ. Βαϊναν, τοθς ότςοίοΐίς «λλςι συνάόΥλφοί
  των καί πολίται ΐίροίϊΐτάθουν νά διασώσουν
  έκ τοθ κίνδυνον.
  Τί εϊχε βυμβί}
  Είς το χθεσινον φύλλον έγράφομΐν ότι δπβ
  τϊΰ άστυφύλακος Λύτρβ χβτεσχίθησαν 5ΐς
  την οικίαν τοϋ' Γ. Τβιρι6ά·λου τιρι τα 650
  βϊρςλίχβ, ίιάφορα άλλα, -υροτίχνήματα καί
  ικανή ιτοϊότης ϊκρηκτικής ίΐλης.
  Πάντα ταυτα ^αρ-δάθηταϊ είς χΌ» άατι»·
  νομόν τοίί δ' τμήματος κ. Βαϊναν, όστις θι-
  ·τα|ε την -Αατβστροφήν αυτών.
  Σονήθως τα κατβσχίμενα κοροτεχνήμα :α
  /.ϊτβστρέίΐονται υπο των όστυν&μ'.νςών όργά-
  νων ριπτόμδ»» έντΌς ύδατος, άλλοτΐ οί *ν·
  τίς των ό-07.ωρητηρίων.
  Τβ κατασχεοίντα χθϊς πι»ροτεχνήματα έ-
  ■^ ΐνΐτο-σχ,ϊψ'.ς χλτ' αρχάς νά τα θέϊωσιν ύπβ
  την δρΰσι/ τοΐΐ τμήματος, μετ* ολίγον ομως
  ΛϊΑ.οάτησίν ή γνώμη νά κβώτι ταυτα είς
  τ» μ-?σον τοτ> απιναντι τοϋ τμήματος μινφου
  οίκο-ϊθου.
  Τοιαύτην γνώμην προκειμένον νά καώΐι
  κρυφιως κυροτ^νήματα 6» εσχημάτιζον μό¬
  νον μικρά -«ιδία. Διότι έχτος τού ότι έπό-
  μΐνον να συνέβαινον δυστυχήματα, όπως κ,αί
  5^νε'6η^αν, θά άνεσ ατώνοντο "/.αί οί —ερίθ!-
  7 01 έκ τοΰ κρότου των άναφλεγομίνων ζυ·
  ροτεχνημάτων.
  Ίο οΐΑίΓϊίον είς τΌ οποίον επρόκειτο νά
  ταστραφώτ πυρπολούμενα τα πυροτεχνή-
  ματα ευρίσκετο μεταξύ δύο οΐχιων καί είς
  απόστασιν 10-12 βημάτων μακράν τοΰ τμή¬
  ματος Έκεϊ λοιπον είς το μέσον μετεκομί-
  σθησαν τα δαρελότα καί ή έκρηκτιχή ίίλη
  ήτις ΰ::ΐρ=6αινί τα 350 δράμια, έποπτίύοντος
  τοΰ άστυνόμου κ. Βαϊνα.
  Τό δυστύχημα
  Τα βαρελό;α τοΰ Τσφιβάκου- είχον το·
  ποθ£τη9·?) έντο; καλβθίο» το οποίον όνατρέ-
  ψις πρός τα κάτω εΓς άστυφύλαξ ό»?ησί νά
  χάνωντ ·. ταυτα έιτί το3 έδάφους. Καποίον
  -μως βαρελότον έκ. τής προ»τριβν)ς άνϊφλέγη
  •/.αί μ-τίδωχε το πϊρ καΐ είς τα λθ'.πά ώς
  ν.*ί είς την έντος σακούλας παραπλεύρως
  :ίιρισκομ»νην έκρηκτικήν ΰ'λην. ^ .
  Μία μϊγάλί) λά;ο.ψ·ς παρήχθγ) τότβ «>νθ"
  οιιίνη υπο ίτ/υροτάτου 7-ρότου. Τα άστυ-
  νομ:/.ά ό'ργανΛ χατ^καλύφθησαν υπο καπνοΰ
  ΰήτοΐτάντα έγκαΰματα =ΐς τΌ πρόσωπον καί
  τάς «/=Γρας. Τα ένίύματά των άνεφλέγησαν
  /.αταΐδίαθϊντα μίλις μ»τ' ολίγον υπο των
  υρβς βο-ήβίΐάν των συνάδελ¬
  φοιΐν των.
  Ό άϊτυνομος ν.. Βαίνας ύπ.'στη σοβαρά
  ^γκϊύματ* είς το πρόσωκον καί τάς χν.ρζς.
  ΑΊ τρίχις τί(ς κίφαλής τού ίκάηναν έλα·
  οέ μΰστα' ν.αί οί όφρΰς τού κατεστρά-
  φησαν πβντελώς.
  Όμοίως ό ίνωμοτάρχης τί}ς άστυίυλαΛτ|ς
  Παπαδάκης *αΙ οί άίτυφΰλακίς Σ. Παυλί-
  ης, Γ. Τσάμης καί ό εδζωνος Φοάντης ύπέ-
  στ·^σαν βλαβρά έγ/.αύματα είς τίς χϊϊρας ώς
  καί οί παριστάΐΑίνοι ΙΟετϊΤς παΤ3-:ς Κ. Μπρα-
  6βίκος, ΔΓβν. Ρογαλβς καΐ Σωτήριος Ζήλος
  είς την κεφαλήν ν,αί τοΰς ποίας
  Σοβαροτέρα 6υ.ω; έγκαύματα υπέστη ό ά-
  στυφύλαξ Μαρκόπουλος είς την κεφαλήν καϊ
  το στϊίθας έχ. των άναφλεγέντιαν ένδαμάτων
  τού ωδηγήθη δ« ί'νεχα τούτβΐι είς τ* Πολ.
  ΝαοΌκσμεϊον.
  Πάνΐίς οί λοιποί ωδηγήθησαν ίίς τον
  σταθμόν των Βοηθειών Άδιισσηνίας 8που ό
  νοσοκόμος κ. Φαμποΰρης τοΤς παρέβχε τάς
  δίούσας πΐριθάλψϊΐς. Ο χ. άστυνέμος ωδη¬
  γήθη ζιτχ είς το τυ.ή'μα οπου διαμέν-ι. Τοΰ-
  τον 3« έπεσν.ί'φθη ό Ιατρος κ. Χοισιόπουλος
  ■/.αί ό «στύατρος κ. Τσάλας ύποδ'βλόντίς είς
  Οίραπείαν. Αί ατολαί των άϊτυνομ:ν.ών όρ·
  γάνων ·ί»τεστράφησαν τιαντελώς. Εύτυχώς
  έκ των πίθίντων οιατρίχίΐ κίνδυνον.
  Η Π^ΤΔΣΑΣΙΣ
  ΔΙΣ ΤΟ ΗΡαθΝ ΤΗ, ΛΑΥΡΑΣ
  Την εσπέραν το3 Σαδδάτο» έν τί* αίθοίϊνι
  τοϋ «Παρνχσοΰ» δίδίται ή προαγγίλΟ^Τσα
  άπίρ τοϋ Ήρώου τής Άγίχς Λαύ¬
  ρας1. ΤΌ κ*ταρ;ΐ9θέν προγραμμα τή; συναυ·
  λι'ας ταϋττ,; εϊνε έκλεκτότατον, οί δέ καλ-
  .... ,ψ ςι'ηνίς Οϊ μ-τάτχωσιν αυτής ν/.
  των μάλλον δςδοκι;Λασ;7.·'νων. Έν άρ-χη θά
  ο Έθνικος ύ';Ανος- ΰχο τΥ)ς Αθηναι-
  Αηδονοπουλοι: «% Φακοπουλοσ:
  ΚΑΤΑΧΤΗΜΑ
  ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ
  «παρ«μ^λος εις γούστα καΐ ης
  ΤΙΜΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ
  ΚΑΝΟΝ1«βΒΙ|>ΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΪΕΙ ΤΗΪ ΒΚΠΤΩϊΒΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΔΑΓΜΑΤΟΪ
  κή'ς Μβνδολινάτας. Θά λάδουν §έ μίρος είς
  τα διάφορα τϊμάχια ή κ. Λ. Φέράλδη, ή
  δϊς Λ. Χατζίσχ,οι», ό κ. Γ. 'Λναστασιάδης
  (άπβγγίλίαν), ό κ. Γ. Χωραφδς, ή κ. Λίκ.
  Λάμπρου, ό κ. Δετόμπ χαί ή δίς Κική Ζα¬
  φειροπούλου.
  Χ0»ς π$ρί την ΙΟην νυκτερινήν ξ
  έντος τοδ επ: τής όίοΠ Άσκληπιοδ οίνοπω
  λειο^ τοϋ Δημητριου Καράμπελβ συνεπλά-
  κηββν έ'νεχα προηγουμένας άοορμών ο! Μα-
  ρΤνος Μπενετακος καί 'ΑΟ. Ιωάννου καί τις
  ξυλουργος το έπάγγίλμα μετά τού άστυφιί·
  λαΑος Ά?ρ?ου Κουρή.
  Κατά την συμπλοκήν τούτην είς έκ των
  πρώτων «π,υίοίό,λησϊ κατά τοϋ άστυφύλακος
  διά πιοττολίου καί ετραυμάτισεν αυτόν έλα-
  φρώς είς την κΐφαλήν.
  Έκ των δραστών ΐυνίλήφθηταν ό Μαρΐ·
  νος Μπίνετϊκος κ*ί Άθ. Ιωάννου ό δέ
  τρΛθματίας μϊτεφίρθη είς τβ Πολιτικόν Νο¬
  σοκομείον καί έκίΐθεν ίπιδϊθεντος τοθ τρ»υ·
  ματός τού ωδηγήθη ·ίς την οικίαν τού.
  Δ-ίνΐΠΟΥΦΗΣ
  Άπεδίωσε -/δές αιφνιδίως έκ συγκοπή*ς
  τϋς καροίας ό Δημήτριος Μπούφης παλαιΌς
  δικηγόρος, νσμομαθής καί επί πολλά ετη
  χρηματίσας είϊαγγελευς καί γεν. γραμμα-
  τιύς έν τώ υπουργείω, τή*ς Δικαιοσύνης Ό
  μεταστάς διεκρίνετο δια την εΰρεΐαν αΰτοΰ
  μόρφωσιν, τον χΛρχκνήριχ κ?:ί τάς ποικίλας
  άρετάς υφ' ών έκοσμίΤτο. Ή κηδεία τού γί-
  νήσίται σήμερον μ»τά μ-σημδρίαν.
  η"εκαογη
  ΤΗΣ ΣΑΜΗΣ
  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΧ
  ΣΑΜΗ, 56 Μ»ρτίοι».—Ούχι εύχάριστα
  ίχ<ύ νά σας άναγγίίλω διά την έν Σάμγ) δη- μιουργηθίΐσαν κατάστασιν ένεκα τής άγγίλ- Οίίσης έπιβυλακτι/.ής Λκα^ίζζωζ τοϋ έξϊλίγ. τής Βοολή'ς τμήματος επί τ<|ς έν πάση τάξει καί νομιαότητι δ'.ϊξαχθίίσης εκλογάς τοϋ Δήμου Σαμαίων. Οί εΰάρ.θμοι «ντιθετοι των έπιτυχόντων δουλευτών κ. κ. Ποταμιάνιυ καί Καδαλυράτου βνθα.ίρυνθϊντϊς ότι ή έπ·.- φιιλακτική αύτη «πόίβσΐς ύποδηλεΤ μέλλου¬ σαν ακύρωσιν τής έκλογής. ηρχισαν όργιά- ζοντ;ς, ύβρίζοντες καί προκαλοΰντίς ανά πα¬ σάν στιγμήν τοΰς όντιθέτους είς σημ.ίΐον ώστί ή δημοσία τάξις ιΐνε αδύνατον επί πό).» εί- σ=τ; νά δ-.ατΓ,ρηθη. Εύτιτ/ώ; το2 άντ'.θίτου ν.όμματος πρ.ίσταντ»1. ανθρωποι οί όποΐοι ϊιά τής έπιδολής των κατορθώνου* καί συγ- χρο-τοϋν μετά μεγάλου κόπον» τους ίδικούς των οί όποΐοι καί αύτοι Ιχουν έκμανί] καί διατελοδσιν έν μεγίστη εξεγέρσει, έ'νεκα τοΰ άχαρακτηρίστου αΰτοϊί ποδοπατήματος τοϋ ίΐκαίου κ?ί τής άληβοϋς γνώμτ,ς των έκλο- γέων τοΰ πρώτοη δήμου τής ίπαργ^ας Σά μης. Γνωρίζϊτε τον είς άκρον ζωηρόν χαρα- κτήρα των Κεοαλλήνων καί δΰνασθε νά συμπεράνητε τάς συνεπΐίας συμδησομένης συγκρούσεως. Είς έπιρρωσιν των ίλιγίστων αυτών οί όποΤοι «πό στιγμήί είς στιγμήν πρόκϊΐτβι νά γίνουν οιΓτιοι φοβεράς αίματοχυσίας ερ- χονται οτί κυδΐρνητικαί ενεργειαι αί οποίαι τους έκθρασΰνουν Ιτι μάλλον. Άπόσπασμ» εΰζώνων διοικουμενον υπό τινος ενωμοτάρ- •/ου ονόματι Μαυρανδρίου πίριίρχϊται τα χωρία οργιάζον καί καταπΐίζον τους κατοί- κους πρός έκφοδισμον έπ' έλπίδι μελλούσης επαναλήψεως τής έχλογής. Χβΐ; συνελή- φ&η καί έϊάρη άνηλϊώ; διά των ύποκοπάνων υπο των εΰζώνων ό έξηκοντούτης Άνδρ-'ας Μιχαλΐτο; καί ό υιός αύτοϋ Δημο«6ίν<ις, διότι μ-:τίδ») νά ύπο6ά>η τα παράπονά τού
  ίϊς τ'ον άνωτιρω ενωμοτάρχην ότι τοϋ διήρ-
  π»σβν τΌ ποίμν.όν το» άν·υ λόγου «ύτοί
  οί εΰϊωνοι ! Συγχίουν ε'ξΐπίτηϊϊς πα-
  τρωνυμίας Ίνα φυλ»κίζθυν πάντβ «ντιφρο-
  νοθντα, συ,λλαμδάνουν καΐ δέρουν ώς φυγο-
  στράτους άνθρώπους γνωστοΰς είς πάντας
  ότι ίξεπλήρωσαν την οτρ«τιω«κήν των υπο¬
  χρέωσιν, κακοποιοϋν γυναίκας, Κϊταστρίφουν
  τα πάντα έντος των οίκιών &ίς τάς οποίας
  εξέρχονται. Τρομοκρχτία έν τΫ) φοδερωτίρα
  αυτής έκφάνβ» ! Ι
  ΚΗΔΕΪΑ
  ΤΌν προσφιλή σύζυγον κα? πατέρα ημών
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΜΠΟΥΦΗΝ
  πρύην Γ»ν. Γραμματία υπουργικον Διχαιοαννης
  θαν,όντα χθές κηδ-ύομϊν σήμερον ώρα 4 μ.μ,
  έκ τής οικίας τού κ$ιμϊνης επί τής Όίοΰ
  Πβτησίων «ριβ. 48 είς τον ναόν τής 'Λγιας
  Εϊ^ήνης.
  ΙΙίρα,καλοϋμεν πάντας τοΰς φίλους Γνα
  συνοδϊύσωσι την «κφσράν.
  Έν Αθήναις τη' 30 Μαρτίου 1905,
  Ή σύζυγος
  Φερενίκη Μπούφη
  Τα τέκνα
  Φαί3ων Μπούφης Χαράλ. Μπούφης
  Οί άϊΐλφβ! Οί άνίψίθί
  (Ίί παροϋσοι θίωρηθήτω καί ώς ίδια.ρέρα
  πρίσ/.λησις).
  ζ ή «ν Κηφισσια οίκία
  των κληρςνόμιιΐν Κάππβρη, μετ' ϊπιπλων,
  είς, συγκαταδατικήν τιμήν. Πληροφορίαι ό3Ός
  Απόλλωνος 1.
  ΝΕΑΙ ΕΚ-ΟΣΕ1-
  ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ. Έςίοόθη τΌ 108ον τ*ϋ·
  χος των Πανα8τ(ν«!ων με Ολην πλουσιωτά
  την καΐ είκόνβς καλλιτεχνικάς.
  ΚθΙΝΩΝ'ΚΑ
  — Επανελθών εκ τρίμηνον εν Γερ-
  χν£α Αυστρία «αί Ιταλία ταξεί¬
  διον τον δ κ Αάμπρος Ι. Χαρα-
  μής νφηγητης ίαχρός «πον παοηκολον-
  &>,σε τας προόδονς τοΰ κλάδον των ονρη-
  τικ&ν ορ^άνων (Κνατεως Νεφρών Ουρψ
  ΰρας) δέχεται. Ιν τφ οϊχφ τον 2τα«?μο;
  Αανρίον.
  Την παρελθούσαν ίβοοαάδα άνεοέξατο έκ
  τής κολυαβήθρχς έν Χαλχί3ι 4 χ, Γ. Ζλατά-
  νβ; τό τικνον τοϋ έμιτόρου κ. Κ. Άφεντακη
  όνομάίΐας αϋτό Γρηγόριον υ.·Δ Νικόλαον.
  — Αφίκετο «χ Χαλχίοο; ή ίίί Εΰμορφία
  'Κ. 'Αιρεντάχη διαμίνουσα έν τν) ο'ιχ.ί(/. τής κ.
  Ζλατάίου.
  •— Ό έκ Σερρών τής Μαχε8ονίας χ. Γ. Σΐ-
  μθυ αριστοϋχος 3ιΒό(^τωρ τοϋ Πανεπιστημίου
  ήρίστευςε καΐ ί'ις τάς ΐπ' ά5«ίί έξετάσεις.
  Συγχ»ίροντε< αΐ»τώ, ίϋτυ/^ίζομεν την πόλιν των Σερρών άποχτώσκν έν αύτω άχόμη ενχ βαθΰν τής Ίατριχής έπιιτήμ^; μύστην. — ΣΤΟΥ ΣΑΚΚΗ όδός Έρμοΰ 1ί}3 — 1»^, Ή έφε- τεανή συνλογή "ϊών είΠών τής θε· ρινής εποχής θά καταπλή^ν|. Φορέματα άοηιβ-δϊίκοα απαρα¬ μίλλου καλαισθηαΐας καΐ είς τι¬ μάς απιστεύτως ευθηνάς. Τσήΐ^οχ, βατίστες. βουάλ, ίταμΙ>, ντόκ
  σχεδόν δωρεάν. Τιμαί ωρισμέ¬
  ναι—ρνΐχ Γίχβ.
  — Τό κατάστημοι 'Ανδρικών
  ύφασμάτων Γεωργ'Όυ Δ. Διάμε
  ση όβός Αιόλου 74 γνωοτοποι-
  εϊ ότι παρέλαβε πλουσιωτάτην
  συλλογήν Αγγλικών κασμημίων
  διά κοστούμ τής έποχής.
  — Φρενοκομείον Λ οίκος ; Τοιούτον
  είνε ό τίτλος τοϋ αοτι έκδοθέντος πολυκροτου
  ττεριπετειώΒου; μυθιστορήματος τοϋ έξόχου
  Ρώσβου ιυγγραφέως Δθβτογέφίίκη (Μϊτά-
  «ρρααις κ. Μενελάον Μ. Πανα) άποτίλςυ-
  μένου εκ 14 τυπογρ, φύλλων είς μίγα 8ον *χή-
  ιΐϊ επί κχλοϋ χάρτου. ΠωΧεϊται δι άντ'ι 2 δί>.
  'εΐίτα βί»λιοπωί«Γα Κ. Μπέκ, 'ΒλενΟεροιί-
  δάκη, 'Κάτίας καί Λ. Χατζηλονκβ.
  — «ο ίατρός Τάκης Α.ΪΙα-
  παδόπουλος βίβικώς έν
  πή ·"
  ΤΟΥ ΪΤΟΜ.1ΧΟ1· δέχεται
  καθ' εκάστην κατ'οικον ΙΟ—Ι»
  π. μ. καΐ 9 !)«—£» μ. μ. όδός
  Μαυρομιχάλη β πά^θθος όδοο
  Άκοιδημίας.
  Ό ε|&6κός όφθαλμολόγος
  ΣΠΗΛΙΟΣ
  Χ Δ Ρ Α Μ Η Σ
  Μ&ος τβς ΓαΙΙίΐΐης Όιρΐίαλμολογιΐίήί 'Λ*«,*"
  ρβίας ίν Τ}/ ΌφΰαλμοΙογΐΗίί ΚΧινΐΜϋ τοΰ Πανε¬
  πιστημίου Παρισίων οπου&άαας. Επι τριετΙαΛ
  /?ο>;ι?ος τοΰ «οέ'^γΐίΓθϋ ΠΑΝΑ. Έηι τραιίαν ίο-
  γασ&είί ώς δφ&Αμίατρος <Ά8δΪ5>ι.Ίη17 £'ν τΦ 'Ο-
  φΰαΧμιατρείφ τοΌ χα&ηγητοϋ 0ΑίΕ50νν5ΚΙ
  χιλ. «τλ.
  Θεραπ&ύβι
  τους πάβχοντας έκ Νοβηματων
  Έν τη τελεία οφθαλμ,ολογικγ) τού
  Κλινικ-Ϋ) έφαρΐΛόζ(υν τάς τελειοτε'ρας
  των θεραπείαν.
  Δι«στ«ύρωοις των όδών
  Πβιραιώς —Σωκράτους άρ. 51
  (Παρ!ι τβ Πΐατείφ ' Ομονοίαι)
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Παρεκλήβημίν παρά τοΰ γνωστοΰ ύποδη-
  μτοπθίθϊ τής πολ=ώ; μας κ. Ν. Γίωργά-
  του νά οηλώσωμίν ότι ό Σωτ. Ντάνος, ΰ-
  πάλληλός τού, το παρελθόν Σάββατον, άπί-
  δρ«σ£ τοΰ καταστήματος αΰτοϋ καταχρασθιίς
  200 δρ. Διά το ποσόν τουτο ό κ. Γεωργατος
  έπέίωκε μήνυσιν κατ' αύτόΰ.
  Λΰτη είνε ή τετάρτη φορά κ»0' ήν σ«λ-
  λαμ,δάνέται κλίπτων,
  (Έκ τής Διευθύνσεως)
  ΘΕΡΑΠΕΙΑ
  Τ0ΗΠΜ3ΗΣΕ0Η ΤΟΎ ΣΤΟΙΙΑΧΟΤ
  Τό φάρμακον ^ τοδτο το3 όποίου τα έξαί-
  ρετα θςραπευτικά «ποτίλέσμάτα επεδοκίμα¬
  σαν οί εξοχώτβροι {«τρΟί τής Εΰρώπης, θι-
  ραπίύει έντος βραχέος χρόνον» την άτονίαν
  των «ε*τικών όργάνων εν γένί!, την κα&'
  έ'ξίν δυσχοιλιότητα, την γενικήν εξάντλησιν,
  καί τάς νευρικάς δυσπεπτικάς παθήσεις.
  Κρίνου
  ΙΤΙ-173 ΌδΌςΑίόλου 171-173
  1ΪΡ0Σ ΤΟΤΣ ΣΤΝ&ΡΟΜΗΤΑΣ
  .* συνδρομαΐ προπληρώνονται
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡ*
  Ξ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΒΕ
  ΣΥΑΑΗΨΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
  ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΧ'
  ΙίΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΙΚΙΑ ΤΟΥ ·Ε«ΠΡΟΣ·
  Χ ΑΛίΙΑ,Τρίτη μεσονύκτιον.
  — Καθά εγνώσθη αή[Αβρον οί
  επαναστάται τοΰ χοιρέου Αάκ-
  κων απηύθυναν έγγραφον πρός
  τό προεδρείον τής εν Θερίσω έ-
  παναστατΐκής συνελεύα&ως δ&ά
  τοΰ όποίου ά«οκηί*ύττουσι τόν
  κ. ,^ίάνον.
  'Αγνοούνται οί λόγοι τής ά-
  ηοστολής τοΰ εγγράφου τούτου.
  Έπίσης βεβχιοΰται ένταΰθα
  ότι ό κ. Σοφοκλής Φ< ωτάκης εκλεγείς άντιπρό&δρος ηρνήθη νά μ.ετα@ή είς τό Θέρισον π^ός ανάλψι των καθηκόντων τού. ΣΥΑΑΞΨΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤίΥ ΙΔΤΡΟΥ ΧΑΛίΙΑ,Τρίτη μεσονύκτιον. — Ό ίΐρώην ύποψήφιος βουλευ- τής χαΐ ίχτρός κ. Ζερβός, όστις οίπό τής πρώτης ημέρας ειχε Ι προσχ<ορήσει μετά τού κ. Λ νουαέλη είς τό έπαναστατικό^ κι»ημα τοΰ Θερίσοου συν*λήφΟ»* σήμερον υπό τής χωροφυλ-Ακής* Εναντίον αύτοΰ έςίδόθη έν, ταλμα προφυί.ακίσεως καί άπε4 στάλη είς τάς φυλακάς. ΤΓΟΤΕ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΝ ΧΑΝΙΑ,Τρίτη μεσονύκτιον^ —'ΐ'πό *ού συμβούΐου επί των Έσα,τερικών κ. Κριάρη υπε¬ βλήθη είς τα 'χ^νάκτορα καΐ ύ- πδγράνη υπό τοΰ Ήνεμόνος τό διάταγμα περΐ σνίγκλήσδως τή£ Νέας ΐΒουλής. Διά τοΰ διατάγματος τούτου- ώς ήμέρα ενάρξεως των έ αυτής όρίζεται ή έβδόμηΑπ λίου, άν τί τής £>ηΐ ώς είχεν ά
  φασισθή μέχρι δ
  ΤΑ
  ΤΟΥΠΟΛΕΜΟΥ
  ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑίΙΑΚΟΙίΙβΟΕΝ
  ό ά
  Χθές τό άπόγευμα τό υπουρ¬
  γείον των Εξωτερικών άνεκοί-
  τό επόμενον τηλεγράφημα
  €θ 4 Π
  δαδτ€ασθεν 4κ ΠετρουπθΑ&ως
  πρός την βνταΰθα Ρωσσικήν πρε¬
  σβείαν
  Τήλβγραφΐί ό Λινίεβιτς πρός
  τόν -%υτοκράτορα την 2βην
  Μί
  τίου
  Ι )2 πρωίας. Ούδεμία με-
  ταβολή. Την 23 Ι&Ίχρτίου εν
  των αποσπασμάτων μας αφίκετο
  έκ Σαντουφόν προκαλέααν τό
  πΰρ το? έχθροΰ.
  Μεσημβρία. Την 34ην Μαρ-
  τίου έν Τα?πινλΙν άποσπάσματά
  μας επετεθησαν κατά Ίαπωνικών
  τοιούτων. Μετά βραχείαν άψιμα
  χίαν ήχμαλωτίσαμεν 2Ο δραγό-
  νους Ίάπωνας καί ενα τραυμα-
  τίαν αξιωματικόν, τους δ£ λοε-
  πούς έφονεύααμβν. Δέν έ'σχομεν
  απωλείας.
  ΕΝΟΣ ΕΑΑΗΝΙΚΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ
  Είνε γνωστόν δτι άτμο'πλοιον ελλη¬
  νικόν αγνώστου δνο'ματος είχεν έξο-
  κίίλει παρά τό 'Αβουκίρ. Έξ Άλε-
  ^νδ*ρείας ίν τουτ£·ις παρέχονται σή¬
  μερον αί εξής λεπτομ.έριιαι περί τού¬
  του.
  Τΰ-έλ-ληνικόν άταότίλοιον «Δημή¬
  τριος» τόννων 1220 μέ πλοίαρχον
  Χέλμην, έζώκειλεν είς την άκτήν Ά-
  βυκΐρ πλησίον τής νήσου Νέλσωνος.
  Τό άτμ,όπλβιον τοθτο προήρχετο έκ
  Βατούα μί φορτίον πετρέλαιον προω-
  ρισμένον διά τόν Λιμένα Άλεξανδρείας.
  Άμα τ·ρ ο;ναγγελία τοθ δυστυχή-
  :νος τό σόυηοικόν ρυμουλκόν «Έρ-
  μής» τό &ποΐα'/ ευρίσκετο είς τόν λι¬
  μένα άττέπλευσε τΐάραυτα είς 'Λβου-
  κ'ιρ, άλλά -ρίν ή φθάση, ό «Δημή¬
  τριος» εΐχε κατορθώση νά απαλλαγή
  άφ' έαυτοθ μετά παρέλευσιν 10 ώρών.
  Λί άντ/ααι ταθ ατμοπλοίου αφήρεσαν
  την μεγαλειτεραν ποσότητα των είσ-
  ρευσάντων υδάτων καΐ ό «Δημήτριος»
  κατέπλευσε περΐ την δυσιν τοθ ηλίου
  είς τον λιμένα.
  ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΗ
  Την Παρασκευήν κπανεργ,ομέ-
  νου έκ Κερκύρας τοΰ κ. ύπουρ-
  γοΰ τ<ΰν Έςωτβρικών, θά σ,υγ· κροτηθή υπουργικόν Συμβού¬ λιον τό οποίον ειδικώς Θ' άσχο' ληθή είς τό Κρητικόν ζήτημα. ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΙΑΚΟΥ ΑΑΣΜΟΑΟΓΙΟΪ Ό υηουργός των Οικονομι- κών προτίθεται κατ' αύτάς νά προβή είς μεταρρύθμιαΐν τοΰ ίσχύον'τος τελωνειακοΰ δασμο- λογίου τοΰ όποίου πολλαί δια- τάξβις είνε έπιζήμιοι διά τό εμπόριον. Ό κ. Γουναλάκης επί των τροποποιητέων οίρθμμ>ν θά ζή
  τήση την γνώμην όλω;ν τώ^ ^μ-
  πορικών συλλόγων»
  ΤΑΑΑ1
  ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΑ-2
  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΠΐΜ
  Κατά τηλεγράφημαε πρός τού'β;
  «Τάϊμς» έκ Πετρουπόλεως «|
  Ρωβοία προβαίνει είς μεγαλ,α^
  πολεμικάς ππιροι,βκευ.^. Ιΐαρήγ»
  γειλεν ή'Πη 2Οί> έκατομ. φυσίγ-
  για καί πρόκβιταί νά π«ρ,αγγ*ν
  θοΰν εισέτι 3ΟΟ χιλ.
  'Ο δέ άντιπρόσώπος των •('αλτ
  λικών εργοστααίων Κρεζώ «Οά-
  σχς είς Οετρούπολιν πρό ημε¬
  ρών ανεχώρησεν εκείθεν μ* πα-
  ΐοαγγελίοινπυροβόλων άξίας172ί
  έκατομ. φράγκων.
  1%3όλα. ταύτα, έπάγεται »"
  άτνποκριτής εί'© λίαν πιθανόν
  ότι όλα αύτά γίνονται όπως επι*
  τύχη 'ή Ρωσσα καιλητέρου^ ό&
  ρους εΐρήνης, δέν άποκλείϊται1»
  ομως - εντελώς καΐ ή συνέχισις
  τού πολέμου.
  Ό «Νλ,Έλ. Τύπας» πληρο-
  φορείται εκ Ρώμης ότι ή Ίτι«·
  λία μ.ελετα νά κ«τασκευάαη ειδι¬
  κόν διά τό Αδριατικόν π|λο(γος
  στόλον. Ή μοίρα αυτή θ' άπο-
  τελεβθίί έκ πέντε καταορομ'.κών
  μικράς* σχετικώς χωριτικότητός
  άλλά μεγάλης ταχύτητος. Β&αΰ*
  α βεβαιοί ό έπιστέλλων Πύο έκ
  των σκαφών τούτων ήρξαντο ήδ
  ναυπηγουμενα έν Βενετία
  ϋ.«ατελλαμάρε.
  Ο ΒαΣΪΑΕΥΣ
  τηλεγράφημα επίσημον
  ύς ό αύτοκράτωρ τής
  ρμς Γου ιέλμος άπένει-
  μεν είς -την Α. ΛΙ, τ<ιν Βασιλέακ τόν τίτλον τού έπιτίμου ναυάρ- χου το9 Γερμανικοΰ στόλου. έκ Η ΔΙΕΘΝΗ2 'Εξακολοννθούν εΰρύτ'ί.τχ τα σχόλι* τοΰ παγκοσμίου τύπου έηί τής σημασίας των τ«,|ϊΐδίων τοΰ Κάϊζερ καί τοΰ '*- δουάρ- δου.'ΕΙ επίσκεψις ιδίως τοΰ Κάϊ¬ ζερ &ίςΤοχ>γέρην κρατβΓείσ*·:! είς
  μεγάλην συγκίνησιν τόν τε Εύ-
  ρωπ« κόν τύπον καί τόν Ά;λερι-
  κανικόν- Διότι καί ή Άμίρική
  ανεμίχθη είς την προκ, ηθείσαν
  ζωηράν συζήτησιν, αποκλείουσα
  μάλλον αύτην υπέρ τής 'Λγγλο- .
  Γαλ(.κής πολιτικής έν Μαρόκω.
  Οί «Τάϊμς» σχολιάζοντες την
  νεωτάτην έκδοσιν των λϊ»γων τοΰ ■
  Κάϊζερ είς τό Μαρόκον, Ικΐΐο-
  σιν την όποιαν ό έν ΊΓαγίρη άν-»}
  ταποκριτής των ετηλεγράνηαεν^
  γράφουν ότι οί λόγοι τοΰ "■'-'-
  ζερ είνε αημ.αντικώτιχτοι
  ποτελοΰν πρόκλησιν κνΛά
  πολιτικάς τής Άγγλίο»^ κα
  Γαλλίας, αί οποίαι είνε
  ναι διά τής π&ρισυνής ι
  έν τφ ζητήματι τού Ι
  Ώς άντίκτυπος τής επισκέψεως
  ταύτης τοΰ Κάϊζερ β'ρχίΐ
  συνάντησις τοΰ Βασιλέως Έ«ί
  δουάρΤϊου κ»ί τοΰ
  Αουμπέ, προσέτι δέ καΐ τό
  λετώμενον είς Ταγγέρην τα|«
  διον τοΰ Έδουάρδου. καί ή έ*
  τό<» τοΰ Απριλίου νέα πάλ μετά τού Λουμπέ αυνάντηβις αυ4 ιοΰ είς Παρισίους. ; Ούτω πως ή διεθνής πολιτικήν περιπλέκεϊαι, άγώ* ϊ>έ διπλωμα-Α
  τικός ϊΐιεϊάγετβι μεχαςύ Γερμα-,,]
  άφ' ενός καΐ
  ΕΜΠΡΟΣ
  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
  ΤΕΤΔΡΤΗ, 30 Μϊρτίοι». — 3ϊλ. Κβώτον
  , 'Δν. ήλ.Αρ. 5 λ. 31.—Δύσ. ώ>6 λ, 32.
  Μ. Χανόνος. Ιωάν. ονγγρ. ΈΜμαχος
  'ΙΡΙΜΑΤΠΤΙΚΟΙ Δ.ΑΪΪΪΊ
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΧ
  Α.ά τέλος τοθ
  25 Μάρτιον 1905
  10Ν0ΙΙΚ8
  (Ήνβποιημ. 104.75
  ;*Ομ.Μ«λιγ*λά 103 —
  [Α.Έβν.ϊραπ. 542 —
  ΓΑ· Έ9ν. Τρ. 415.—
  'Τροιπ. Έβν 3.925.—
  » Αθηνών 147.80
  » Κρήτης 165.—
  » Βιομηχ. ίίδ.Τδ
  Δημ.Προσβδων 428·—
  Ειδηρ. Α. Π. 381—
  » Θεσσαλ. 206.50
  » Π«λο«. 89.25
  ΙΙεταλ.Λαυρ. 55.—
  Δημοσ. "Εργων 54.50
  Ήλικτρικής 152.—
  Πυριτιοοποιείου 97.—
  Πανελληνίου 158.—·
  Έργοληψίαι 155.—
  ΙΙοΙΙβπίφιβ
  Μοποροΐβ
  ΙΙβηΙβ
  Ραβ»
  91.06
  49.50
  51.50
  39.50
  48.70
  99.23
  Οι.ά'β Γβΐοροη
  Οτι. Τΐιβ8δ3ΐίβ
  ΕΙβοΙποϊιό
  45.—
  τ_ο*. Τομ 135/75
  Ο1ι βτιι· οηατ 25.14
  ΣΥΝΑΛΛΑΓ.
  Εικοσάφραγκα 24.70
  Λίοα Τούρκίας 28 10
  Λίρα Αγγλίας 30.80
  Παρισίων ό'ψ. 124·—-
  Παρισ.τελ.μ. 123.25
  Λονδίνον 31.10
  Κορώναι 130.50
  Μάΐκον 154.50
  •Η άγορα τοϋ Χρηματιστηρίου μάλλον ανώ-
  μ,οιλος ώς έκ τής μετά δύο ημέρας αρχομένης
  θί Μ εί ή Έθ
  μ,οιλος
  εκκαθ
  Εκκαθαρίσεως. Μονον επί των μ, τη; Έθνι-
  χής Τραπέζης παρετηρήθη ζωηρότης συνε¬
  πεία γεννοιίων αγορύν, ή 8έ τιυιη αυτών απο
  3915 ύπε/ώρησεν Ί'ις τα 3907 50 ανήλθεν εί;
  τα 3935 χαί εκλεισΐν είς τα 3925 μέ αγορα¬
  στάς.
  Σ. ΘεσσαλΓας έπλτ,ρώθησχν μέχοι 207.50
  χ«1 ίκλειββν είς τα 206.50 μέ αγοραστάς.
  Τό Σ);χα λίαν άνώμαλο > έττληρώθη μΐνρι
  123.37.50 ύπεχώρησεν είς τα 122 87.50 καΐ
  Ικλεισ» περΐ τα 123.12.
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΠίΩΣ^τΤκλείσιμον το3
  Χ^ηματιστηρίου των Παρισίων φε'ρει τάς
  χϊίιτωθ! «ξιας ώς ακολούθως. Σιδ. Θ^σσα-
  λίας 166. Τραπέζης Αθηνών 119. Ήλε-
  ν,τρικής Ύιτα^ρίοις 107. Σιδ. Πελοποννήσου
  71. Μεταλλ. Λβυρί&υ 43.
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 30 Μαρτίου. Είς Κρήτην (Γουοή)
  ίθ π. μ. Εις Εΰοώπην έν γένει κα! Αμερικήν
  /Φλόριο) 11 π. μ. Είς "Ηπειρον (Φλοριο) 11
  η. μ.
  λίας αφ'ετέρου υπέρ έη«κρα'ή-
  6εως έν Μαρόκω. Ό τρομερός
  Κάϊζερ εφάνη π,οοκλητικώτατος
  άλλά καί πολίκώτατος συγχρό¬
  νως. Ένώ ό ΈΠουάρΠος συνην¬
  τήθη μέ τόν Λουμπέ, αΰτός
  άντήλλαξε θερμοτάτας φΐλοφρο-
  νήβεις έν Νεαπόλει μέ τόν βασε-
  λέα τής Ιταλίας, «ροτείνεΐ δέ
  βιά τής Κυβερνήσεως τού δελεα-
  βτικώτατα δάνειον πολλών έκα-
  τομμυρίων είς τίν Σουλτά-ον
  ■τού Μαρόκου, όπως οΊααείβη
  Την έκ&ί επιρροήν τής Γαλλίας.
  •δ ΕΚΑΟΓΗΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  Καθ'ας έχομεν πληροφορίας
  αί έκθέσεις επί των έκλογ&ν θά
  {χούν τυποίθή μόλις περί τό τέ-
  λος τής εβδομάδος, είς τρόπον
  ωβτε η Βου^ή δέν θά δυνηθή νά
  βυνέλθη είς συνεδρίασιν πρό τής
  προσεχούς Δευτέρας.
  Έκ των έκλογών τάς μεγαλει¬
  τέρας σν»ζητήσ4ΐς θά προκαλέ'
  βουν αί εκλογαί Σάμης, Καρδί
  τσης καί Ήλβίας, αΐτινες είνε
  καΐ αί μόνχε κινδυνεύουσαι νά
  κκυρωθούν, ώς πρός τόν κ. Τερ-
  τίπην ή δευτέρα, καί ώς πρός
  «βόν τελευταίον τού Στβφανοπου
  ^ικού συνδυααμου ή τελευταία.
  Η ΕΚΑΟΓΓ^ΓπΡΟΕύΡΟΪ
  Αι συ^ητήσεες επί των έκλο-
  γών θ' άπασχολήσουν καθά βε¬
  βαιούται επί μακρόν την Βου¬
  λήν, ώς έκ τούτου ίϊέ «ολύ αμφί¬
  βολον φαίνεται εί; τούς πολιτι-
  *ούς κύκλους τό νά δυνηθή ή
  |ΕΒουλή νά προβή είς την εκλογήν
  νού τακτικοΰ αυτής προεοΌ'ΐ.
  Τουναντίον πάντες «^εΠόν οί πο¬
  λιτευόμενοι ύποβτηρίζουν ότι ή
  εκλογή τού προέδρου Οά γίνη
  μ,ετά τάς εορτάς τού Πάσχιχ.
  ΤΩΝ Ι ΝΛ
  Αι χθες την νύκτα ληφθεί*β«6
  αγγλικαί έφημβρίδες περιέχουν
  —ληρεβτέρας λεπτομερείας των
  οειβμών, οί όποίοι κατέστρεψαν
  Βέγα μέρος των βο,οείων Ίν-
  ιών παρά τα Ίμαλάϊα. Τα θύ-
  |Α«τ« άνέρχονται εις πολλάς χι¬
  λιάδας, αδύνατον δέ βινε νά ί·χ-
  «ριβωθοΰν εισέτι, καθότι ή έκ¬
  τασις τής καταοτραφείβης χώρας
  είνε ΐ«η βχεδόν μέ την Ιταλίαν.
  'ΊΒΐς μίαν μόνον πόλιν, την Δαρμ-
  «άλα έφονεύθηβαν 14ΟΟ, ο>ν
  -4ΟΟ στρατιώται ίθαγενεις. Ή
  ηόλΐς Κάγκρα είνε σωρός έρει-
  «ίων. υπό τα όποϊα έτάφηπχν οί
  κάτοικοι αυτής, έπίσης δέ καί
  % πόλις ΙΙαλαμπούρ κατεστράφη.
  Πολυαριθμότχτα δέ είνε -ΐά
  ααθ' όλην την υπό τή; κκτιχβτρο-
  φής ταύτης πληχθβίσαν χώραν
  καταβτραφεντα χωρία.
  Ή συγκίνησις έν Αγγλία υ¬
  πήρξε μεγίστη έκ τής φο?ϊ«ρδς
  ταύτης καταστροφής. "Ο βασι¬
  λεύς ΈδουάροΌς κ** ό πρίγκηψ
  τής Ούαλλίας προτοΰ άν*χ·.ο-
  ρήσουν είς τό άνά την *«8εσό-
  γειον τ«?εί?5ιθν έτηλεγράφησχν
  είς τόν άντιβασιλέα των ΊνΠιών
  συλλυπούμενοι ε«1 τή συμφορα.
  Κατά τούς σεισμ'ολόγους ό
  σεισμός προήλθεν έ'κ τινος ύπο-
  γείου δ-.αρρήίεως τής άλύασεως
  των Ίμαλαίων όρέων.
  Ο ΔΥΤΙΙΚΡΑΤΟΡ
  ΞΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
  Η ΑΧΙΟΒΙΒΑ2.ΙΣ.
  Η ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ^ΗΛΕΓ^ ,ΕΙΒΠΡΟΣ'
  ΚΕΡΚΥΡΑ, 29 Μβρτίοΐί, &ρ* 7 κ«Π5
  μ. μ.— Πίρί ώραν 2 1)2 χροσίρχονται είς
  την άποβχθραν οί προσκεκλημβνοι καί αί
  άρ/αί. Άρ'στερά τής ά~ο6άθρ«ς παρατάσ-
  σονται πρώτοι οί ίίρίΤς τοΰ όρθοδόξου κλή-
  ρου έ'πονται οί τοίϋ χαθολικοΰ, οί άξιωμα-
  τικοί, α! αρχαί, ο! καθηγηταί καί ή ■παλαιά
  Φιλαομονική. Δάξιόθεν τής άποδάθρβς το
  Προςενικϊν σώμα.
  Παρατάίσίται έκίσης ή σχολή των ίφί*
  δρων υπο τάς διαταγάς το3 λοχαγοδ χ.
  Σπυρά/.ου.
  Την 3 καί 10 μ. μ. δ Κάϊζερ κατέρχε-
  ται τοϋ' «Χοετζόλερν» χα'.ρετισθ-ίς δπ'ο το3
  καταδρομικοΰ «Φρειοίρίκου Καρόλου»
  Διά τής άτΐΑακάτου μετβδαινει είς «Άμ-
  φιτρίτην» καί Ιπιστρέφίΐ είς «Χοετζόλερν»
  την 3 καί 30.
  Την 4ην ΐΓβρά τέτοίρτον δι* άτμαν.άτου με-
  ταφερονται είς την ξηράν τα μέλη τής Βα'
  σιλ'./.ής οίκογίνείας. Ό δασιλίΰς φ?ρ£ΐ επί¬
  σημον ελληνικήν στολήν να^άρχου, ό ϊιάδο-
  χθί στολήν ιοϋ γερμανικόν ί—πΊΧ.οΰ, ό Νι¬
  κόλαος στολήν ελληνικήν τοϋ πυροδολικοΐΐ.
  Χαιρετώηβι παρά τοϋ' Βασιλέως άπαντες οί
  προσελθόντίς.
  Ό Βασιλεύς καί ό Διάϊοχος έπιθεωροΰσι
  την Σχολήν των Έφίδρων καί δίίουσι δια¬
  ταγάς διά την κανονικωτέραν πίράταξιν.
  'ΙΙ άποβΐδασςς τοΰ Κάί'ς-Λι
  Τ»,ν 4 1]4 κατερχίται ο Κάϊζερ άπο τού"
  «Χοενΐζόλλίρν» άποδιδαζομΐνος «ΐς την α¬
  ποβάθραν.
  Ή αγγλικη ναυαρχΐ; άρχεται των κ»νο-
  νΐοδολισμόν κ*: έ'πονται ά'ιαντα τα άγγλικά
  κ«1 το γερμανικόν καταδρομικον καί τΌ
  φρούριον.
  Τόν Κάϊζερ άποδ'.δίζόμενον δέχεται ο
  Βασίλεθς άντ!χα:ρ=τώμενος.
  Ό Διάδοχος σιινεχώς ίστάμενος είς προ¬
  σοχήν άντιχαιρίταται παρά τοθ Κάϊζερ.
  Παρουσίασις των άρχών.
  ΌΒτσιλϊύς παροιισιάζει είς τόν Κάϊζερ
  τον Δήμαρχον1 κ. Κόλλαν, όστις προσφωνεϊ
  γαλλυτί τον αύτοχράτορα έξ όνόματος τή*ς
  πόλιως Κερκύρας ώς ϊξής'
  αΐΐαρακαλώ τήν'Υμετεραν Μεγαλίΐότητα
  Γνα επιτρέψη είς έμϊ καί καταθέσω προ των
  ποδών αυτής τάς έκφράϊίΐς τοΰ σεδασμοΰ έκ
  μί'ρους τής πόλϊως καϊ τάς ευχαριστίας αυ¬
  τής διά την μεγάλην τιμήν, ην ή Τ. Μίγα-
  λΐΐότης ηΰΒόκησε νά παράσχη πρός την πό¬
  λιν έπ'.σΑεπτομε'νη αυτήν.
  Ή απάντησις τού Αυτοκράτορος
  Ό Κάϊζερ μ.ετά ζωηράν χειραψίαν πρός
  τον δήμαρχον άπήντησίν ώς Εξής"

  II
  ολύ έλυπήθην πέρυσι μή
  δυνηθείς νά £λθω είς την ώριίαν
  νήσον^βας, ώς έπεθύμουν. Σήμε¬
  ρον είμαι πολύ εύχαριστημένος
  έπισκεπ όμενης αύτην. Σ^νιστώ
  υμίν κ. Δήμαρχε, νά έκφράσητε
  τα αίβθήματά μου ταύτα πρός
  τούς^ ύμετέρους συνδημότας καί
  νά εύχαριστ^σητβ αύτούς διά την
  ενθουσιώΠη υποδοχήν των.
  Ό Ι4άιζϊρ έκ ν»Ό« τ;ίνει την χεΤρα
  πρός τον δήμαρχον άνταλλάσσων ζωηράν
  χειραψίϊν.
  Κατόπιν δ Βασιλεύς παρουσίασί τάς άλ¬
  λας «ρχάς πρός τον Κάϊζερ, όστις άντήλλα-
  ξε φιλάφρονας λόγοις μέ τον νομάρχην καί
  τόν κ. Όφμαν.
  ΛΙία άνθοδέβμη
  Ό Κάιζ;ρ έχαιρϊτισίν «ΛθλοΟΘως τους
  προξένους, ΐίία δέ τϊν Γίρμανον Κάρολον
  Σπίγγίλην παρά τί)ς θιιγατρος τοϋ όποίου
  έδί'χθ·/) άνθοοίσμην.
  Μετά την παρουσίασιν των προσ*εκλημ.ί-
  νω> δ Βασιλεύς καϊ δ Διάδοχος έχοντες έν
  μέσω τόν Κάϊζερ διήλθον προ των «φέδρων
  της Σχολής.
  Ό Βασιλεύς έξήγει πρός τον Κάϊζερ δ'τι
  οί παρατεταγμένοι μαθηταί είνε τής Σχολί|ς
  των έφί'δρών, ούτος δέ κατένίυσεν έπιδοκι-
  μαστικώς.
  εισ τα
  Κατόπιν έπιδάντες άμάςης έκ τής άποδά-
  Ορχ; διηυθΰνθησαν είς τα άνάκτορα τής πό¬
  λεως έν μέσω ζητωκραυγών, ένψ άπδ των έ-
  ξωίτών έρρϊπτοντο «νθη.
  Εξωθ·ν των άνακτόρων σύνταγμα π:ζι-
  κο3 παρουσιάζει δ'πλα. Ό Κάϊζΐρ, δ Βασι¬
  λεύς καϊ δ Διάδοχος χαιρετοΰν καί «ΐσέρχον.
  ται. Ή φΐλαριιονική τοΰ Μαντζάρου ανα·
  κροΰε: έμδατήριβΐ.
  Ό Κάϊζερ εΐπε πρΌς τον Νομάρχην τα
  έξής'
  — Ειίχαριστήθην έκ τής ελεύσεως μοα
  ένταθθα ένθα ή φύσις είνε λαμπροτάτη.
  Ό Νομάρχης απήντησεν ώς έςή*ς'
  — Έλπίζω 6τι θά εύχαριστηθτΐτε !τι μάλ¬
  λον έκ τή*ς περαιτέρω διαμονής σας ϊίχλΟ^χ.
  Ακολούθως αί βασιλ'.καί άααςαι από των
  ανακτόρων διασχίζουσαι τδ άναρίθμητον
  πλήθος ζητωκραυγάζον , υπέρ τοδ αυτοκρά¬
  τορος φέρουσι τούς ίπισήμους είς τό «Μον-
  ό
  ΠΟ Α17ΤΤΛΤ ^ ενοικιάζεται μο
  11—ΐιΐΐΐδί & 1 Αί νοί όδ
  ά
  ^ άζ
  11—ΐιΐΐΐί & 1 Αί νοκατοΐκία νεόδμη
  τος παρά την οδόν Η/.ϊησίων
  ΠΟΑΥΤΕΛΕΣΤΑΤΗ μετ* πατωμάτων
  ραι·({ϋβΐ ευρωπαϊκού λουτρού, κή
  «ου καί πάντων των χρειωδών
  πλουσιωτάτοιν.Πληροφορίαι ~α-
  ρά τώ Α. Σπανοπούλω Χρη·
  μ^τιστήριον.
  5Η ΠΡΩΙΝΗ
  ΠΑΡ ΟΛΙΓΟΝ Α1ΜΑΤΗΡΑ ΡΗΞΙΣ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΑΕΓΡΔΦΗΜΔ .ΕΜΠΡΟΣ"
  ΧΑΝΙΑ. Τετάρτη πρωία.—
  Τό Αγγλικόν ^ κΓ*ταδρομικόν
  *'Ήρα», όπερ είχε μεταβή είς
  Παλαιοχώραν τού —.ελύνου ιλάϊ
  παραλάββι τούς δέκα επαναστά¬
  τας τής ΚΛνδάνου έπανέπλευσεν
  ενταύθα καί άπεβίβασε τούς συλ-
  ληφθένταςπ
  Κατόηίν ομως σκέψεως οί
  Βενιζε'ΐκοΙ διωργάνωσανέν Χα¬
  νίοις «ολυαρεθμοτάτην κ«1 θο-
  ρυβώδη διαδήλωσιν ήτις έν ζη·
  τ«>>κραυγ».ΐς ύ«έρ τής ενώσεως
  εζήτησε την απελευθέρωσιν των
  συλληφθέντων.
  Αί αρχαί πρός διατήρησιν τής
  τά;εως &■ αοον έ'κτακτα μέτρα.
  Αύτοποοσώπΐιι>ς ό άρχηγός
  τής Χωροφυλακής προσεπάθει
  νά καθηβυχάαη τα πνεύμ«τκ των
  διαδηλωτών συνιατών ησυχίαν.
  Όλόκληρος δέ ή δύναμις τής
  χωροφυλακήν ετοποθετήθη κα¬
  ταλλήλως είς διάφοραι σημεία
  τής πόλεως.
  *Η ζωηρότης έν τούτοις των
  δικδηλωτων παρ' ολίγον νά προ-
  ί.ΐ&' έιη αίματηράν ρήξιν μετά
  των άνδρών τής χωροφυλακής, ά-
  γωνιζομένης ν'άποκαταατήση την
  τά:.ιν.
  Τάπνεύμ*":* τώνκατοίκων είνε
  εις άκρον έρεθισμένκ. *Ο άρχη¬
  γός τής Χωροφυλακ?ς κ. Μό-
  νακομεναβάς είς τ' Άνάκτορκ
  ανεκοίνωσεν αυτοπροσώπως είς
  τόνΊΙγεμόνα τα λαβοντα χώραν
  κατά την διαδήλωσιν.
  ΤΟΥ κ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ
  Βεβαίως ίπανίως το μεγΛλοπρεπές Φαλη-
  ρικ'ον «'ΛκταΤον» είδεν είς τάς αιθούσας τού
  τόσον κόσμον, τόσην καλλονήν, τόσας έπιση-
  μότητας καί τότον λαμπρόν διάκοσμον, ίσον
  χθές εσπέραν χάρις είς την εορτήν την διδο-
  μένην ύπδ τοΰ πασίγνωστον βουλευτοΠ κα'ι
  τραπεζίτοΐ) κ. Πεσμαζόγλου.
  Ο κ. Πεσματζόγλου δένεΐνε μόνον πλού-
  σ:ος, άλλά καϊ άνθρωπος γνωρίζων νά <>ξο-
  δίύτι ήγιμονικώς, καί νά έξοδεύϊ] προπάν-
  των δ'ταν ή περίστασις τδ καλεΤ.
  Δέν γνωρίζω διά τάς άλλας παντοειδίϊς
  είς1 τον τόπον δωρ:άς τού, νομίζω ομως δ'τι
  καϊ ή χθίσιν5} χάριν των ξένων άρχαιολόγων
  μεγαλοπρεπώς καί πολυδάπανος έορτή, δι*
  ήν ϊδαπανήθήϊαν είκοσιπεντε έ'ως τριάκοντα
  περίπου χιλιάϊες $ρχ·χ).ώΊ, έορτή κατ' εξο¬
  χήν πατρίωτιν.ή καί ύπερβυπρόσωπο;, άποτε'
  λβΐ έ'να άκόμη τίτλον είς το βνομά τού.
  Έξωτ5ρικως τδ 'ΛκταΤον ήτο χθίς μία
  φαντασμαγορία ά π ο άλΰσσ:!ς πολυχρώμων
  ήλίκτρΐκών λαμπ:ήρων β$γγαλι*ά καί διά—
  φορ^ άλλα πυροτΐχνήματα, έσωτερΐ,-ίώς δέ
  μια έπιδλητική μεγαλοπρεπεία μέ ■τον πλού¬
  σιον διάκοσμον των πολυτϊλών αίβουβων
  τοο, τον άπλετον φωτισμόν, τάς ολοκλή¬
  ρους δί'σμας άμυγοαλεών καί αλλων ανθέων
  τούς φωτεινούς πίνακας τίλος δέ το ήγεμο-
  νικ<(; πράγματι άφθονίας καϊ πλούτου σουπί ό'που παρ*γ.άι)ϊ)σχΊ κατά τδ μεσονύκτιον περί τούς χιλίοκς πεντακοσίους περίποι» κεκλη- μένους. Παρέστη είς την εορτήν ή Α. Β. Τ. · πρίγκηψ Ανδρέας, άπαν σχεδον τδ διπλω¬ ματικόν σώμα, οί ύπουργοϊ, οί δουλευταί, ά¬ παντας οί ξε'νοι άρχαιολόγοι καϊ τίλος δλη ή ανωτέρα 'Λθηναϊκή κοινωνία άντιπροσω- πεύουσα δ'τι εκλεκτον είς πνεθμα χρήμα καϊ άξιώματα. Καΐ κατ' αρχάς μέν δ χ. Συλδαΐν ά«ήγ· γειλεν ώραιδτατον χοίημα Είτα ή κ. Τρυ- φιϊ έψαλλε γλυκύτατα γαλλικά άσματα καϊ τέλος δ κ. Τρυφφιέ δύο κωμικούς μονολό- γους άπαντα καταχειροκροτηθίντα. Τδ έπισ^ράγισμα ομως του' καλλιτεχνικοθ μέρους τή*ς εορτής υπήρξαν δόο έλληνικά τραγουδάκια, ψχλ$ντα μετά μεγάλης γλυ- κύτητος καί τέχν/;ς υπό τή*ς κ. Γρυ^φιΐ καί μία πράξις δ «Βασιλεύς διασκίδάζ·:ι» τοϋ Ουγκώ ό'που έλαβον μ?ρος δ κ. καϊ ή κ.. Συλδαίν. ι Μετά τούς κα?»λιτέχνας, ή όρχήστρα ί]ρ. χισεν άνακροΰουσα τετραχορους καί μποστδν, είς τούς δποίους ή νεολαία δέν έμεινεν άργή ένθομηθεΤσα τάς χειμερινάς διασκεδάσϊΐς. Τδ σουπΐ διίκοψε τόν χορόν, δστις έπανε" ληφθή κατόπιν ζωηρότερος παραταθείς μέχρι σχίδδν τής 3ης πρωϊνής καί ίπισφραγισθεν' ύπδ ζωηροτάτου Καλαματιανοΰ τόν δποΤος εσορ; μετα πολλή*; λεδεντιας δ θαλερδς φου' στανελλοφορος βουλευτής κ. Στριφτόμπολας παραχωρήσης έν τέλει την θέσιν τού είς την δ;ΐποινίδχ Μακκά. 'Λπο τή*ς μιδς μ.χρι τί}ς τρίτης πρωϊνής τραΐνα ίκτακτα ήρχισαν μ.ετ«φ=ροντα άκατα" παύίτως τού; κ!·/.λη·,Λ€νους είς Αθήνας, κα" ταμαγϊυμένους «·* τής [Ααγιυτική*; εορτής καϊ ώς έπαινοΰντας καϊ έκφρκζόμενους έν' ; υπέρ τοθ κ. καϊ τΫ}ς κ. Πεσματζ6" γλου. Άντί παντός ετέρου σημίΐοΰμίν μίαν φράσιν Γερμανοϋ άρχαιολόγου άκουσθεΤσαν κατά την £;οδον καί ήτις αποδίδει κάλλιον πάση; πιριγραφής την προ;-:νηθϊΤσαν εντύ¬ πωσιν αΕύτυχής ή ζατρί· σας ήτις έχει ιδιώτας οί δποΐοι δέχονται ώ; βασιλείς». Δΐίκρίνϊμεν μεταξύ των κίκλημίνων την κυρίαν Λίναν Μαυρομιχάλη ΰπουργοΰ, την κ.'Λτπασίίν Ράλλη την κ.Μαχαα τραπ;ζίτου μετά τή"; ^-{Λτρί; τάς δεσποινίδας θανο- πούλου, Βούρου, Δεληγιώργη, Δεληγιάννη, τόν κ. /.αί την κ. Παποΰδωφ, την κ. Καρα¬ πάνου, την κ. Παρρέν, την κ. 'Λγελάστοκ, την %. Σερπιίρη, την κ. Καλλιγα κλ« 'Ααο ημερών ήδη έπισκευάζονται έν σπου- 8? τα δύο μεγαλείτεροι Χ«ϊ πολυτελίστερα *τμό-λοια τής Ιτ«:ρίας Τζών «'Λντιγίνη» ■/.3ΐ «Μαργαρίτα» διά των οποίων 130 έκ των „ Αθήναις ξίνων άρχ3ιολ'γων θά έπι- χ-:ιρ/;σουν ίκδρομήν θαλασσι'αν πρός επίσκε¬ ψιν των άρχα-.οτήιων, άρχβμ»νοι άπδ τής Επο ρ Ή έκδρομή θέλει γίνει άπί> τίς
  τή*ς αυριον υπο την δδηγίαννοΰκ. Δέρπφελδ.
  Θά έπισκεφθοί3ν δέ τή' Έπίδαυρο1, Τ6-
  ρυνθα, "Λργος, Μυκήνας, Άκροκόρινθον Ό-
  λυμπίαν, 'Ιτίβν, Δελφούς, ΛΓγιναν, κ«1
  Πειραια.
  Εντέυθεν πάλιν θά μεταδώσιν είς Δϊ|λον,
  Μήλον, Θήραν, Κρήτην, Κώ. Δίδιμα, Σά-
  μόν, Έφεσον, Πέργαμον,Μΐιτηλίνην,Τροίαν,
  Σούνιον καί πάλιν είς Πειραια.
  Ή έ/δρομή αΰ'τη ΰπολογίζ.ιται ότι θά δι¬
  αρκέση περί τας 21 ημέρας.
  Θεατρικα
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ— Έξοχον ίπιτυνί«ν ήρατο
  χδές ό «Παλίμπ*ιςΐ τοΰ Σαρρία, η χαριτω-
  μίνη αύτη όπίρέττα, άλλά κόσμος ϊχι πολύς
  μολονότι ολίγι«τ*ι «Ίσέτι πβιραστάσεις ύπολεί-
  πονται, ό δέ έργολάβος έφιλοτιμήθη νά μάς
  8ώσΐΓ| τα καλλίτερα ϊργ* κχτά τάς τελευταίας
  ταύτας π«ρ«στ»σ£ΐς.
  'Λπόψι ή άβάνοιτος «Δόνα Ζουϊννίταϊ μάς
  έπιφυλάίσίΐ έκπληξιν. Προετοιμάζονται δ «Βο-
  κάκιος» καΐ τό «Κ«ρν» τοϋ Διαβολουί—το
  τελευταΓον μία Οεαματικωτάτη <ριρί, ιταιχβϊΓβα είς Παρισίους 160 φο;άς συνεχώς. 'Η «ΑΝΤ1ΓΟΝΗ»! Αδριον Πίστην χολΙ ώροιν 4 μ. μ. έν τώ Στ«οία» ί«αναλαμ6*ν<ται ή τίσον ίπιτυχοΰσα «Άντιγβνη» Χ*Ριν **»ν .σ^ολίΐων χαί Λ«ρθ«ναγωγ*ίων, Τιμιί: Όλαι αί βέσεις τιμώνται τοϋ πρώ- του οιοιζώαατος άντί μι»; δραχμής κ«1 τοΰ δευτέρου άντί 50 λεπτών. Είσιτήρια «ωλοϋν- ται ίν τώ βχσιλικω π«ριπτέρ<{> καί εν τί) Έ-
  ταιρία των Φιλων τοϋ Λαοϋ.
  Καλλιτίχνικόν λϊύχωμχ τής «Άντιγόνης»
  άντί λεπτών 25.
  Τδν προσφιλή ή;;.ών υίδν καΐ αδελφόν
  ΙίϊΑΝΝΗΝ ΠΑΝΤΖ ΚΑΝ
  θανόντα σήμερον κηοϊύομεν αυριον Τϊτάρτην
  καί ώραν 9 1)2 π.μ. έκ τής οικίας μας χ*ι-
  μένης έπϊ τής δδοΰ Χίοκ αριθ. 15 είς τον
  ναόν τοϋ' άγίοι» ΙΙαύλοι».
  Παρακαλοί3μεν τούς συγγενεΤς καί οίλους
  όπως εΰαρεστούμ>ενοι συνοδεύσωσι την έκ-
  φοράν.
  Έν Αθήναις, τί) 29 Μαρτίου 1905.
  Ή μήτηρ
  Αίκατερίνη Παντζίκα
  Οί άδελίΐοΐ
  Δημήτριος Παντζίκας, Γ. Παντζίκα;, Αντ.
  Παντζίκας, Έλευθ. Άδραμόπουλος, Π.
  Καλούδης, Νικ. Ίγγλέσης, Καλλιόπη
  Άδραμοπούλοα, Χριστίνα Καλούδη, Δα
  νάη Ίγγλέση, Εΰθαλία Δ. Παντζίκα.
  (Ή παροΰσα θεωρηθήτω καί ώς ιδιαιτέρα
  πρόσκλησις).
  Διά τής γνησίας έντομοφθόρου χδνεω; τοϊ
  πεφημισμί'νοι* χημ.ικο3 έργοστασίοι» Ε.
  8ιΐριι1ι καταστρέΦονται άνεπιστρεπτε! αί κ*1
  τσαρίδες, οί κορέοι, οί κώνωπες
  καϊ έν γένει παν έντομον. Δοκιμάσατέ ν,αϊ
  θέλετε πεισθη περϊ τής πραγματικάτητος.
  Πωλεΐται είς κυτία χονδρικώς καί λιανικώς"
  έν Αθήναις παρά τβϊς μεγάλοις κατα-
  στήμασι α3ελφών Χρυσικοπούλου δ-
  δ'ος Σταδίου, έν ΙΙειραιβί παρά τώ κ.
  Σωτ. Βοργιά.
  ΑπθΒΗΚΗΔΕΜΑΤΟΝ
  ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΚ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
  Γ. ΡΕΒΕΛΑΚΗ
  Κλύσματα διάφορα
  Ζώναι κοιλίας
  Ομφαλεπίδεσμοι
  Εί'δη διάφορα έκ κα-
  ουτσοθκ
  Μηχανήμ.ζοχάδων
  Γάντια Μασάζ
  Βαρόμετρα
  Ήλεκτρ. μηχαναί
  Καθετΐ[ρ£ς διάφορθΐ
  Όφθαλμοί τεχνητοί
  Ζυγοί διάφοροι
  Θερμ6μ?τρα διάφορα
  Κάλτσαι Έλαστικαί
  —,£.„...„ ·ι.|ΐιιιιι Δυραβια α^τόματα
  Πτυελίστραι ασθενών Οΰροδοχεΐα ά%ρα-
  Προσκεφ. έλαστικά χ*(<χς Όμματοϋάλια Σκίλετοί νρυσοΤ κ« Λορνιον όφγυροϊ Διά όμματοϋάλια Μαστοί έκ καουτσουκ Πάντα ταυτα αυτοπροσώπως εξελέγησαν παρα των ^ μεγαλειτίρων έργοστασίων τής Ευρώπης ύπδ τοθ κ. Γ. Ρίδελάκη. Συνοι- κία Καλαμιώτοι», τού" ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΧΑ ΤΖΗ - ΚΟΣΤΑ ΜΕΓΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ Τδ μέγιστον τουτο των έν Ελλάδι έργο¬ στασίων ίπίπλων λβιτουργεΐ άπδ ένδς "^τ) έτους μόνον διά λ)σμόν τοθ ' φανοτροφείου υπο την δι*ύθ^νσιν το γνωστοΰ κ*λλιτίχνου %. Α. ΙΙθλυχρΟ" νη το3 έν Παρισίοις επί μακρον έξασκη- θίντος. Πασάν την ξκλείαν ώς καί αλλα διάφορα άντικείμενα χρήσιμβ »»' έπιπλα τδ κατάστη- μα προμηθεύεται κατ' ευθε?αν έξ Ευ- ρώπης καί είνε πάντα έξαιρετική-ς ποιό¬ τητος. . . Δύο εΰρύταται αΓθουσαι είνε πληρεις ίτοί- μων στερεωτάτων καί καλλιτεχνιχωτατω* έπίπλων, έκτελεΤται δέ καί οιαδήποτε ·%»- ραγγελί» μετ' ίδιαζούσης ακριδείας και Τ'Αί τιμαί είνε ωρισμέναι, τόβ* μικρόν κέρδος είνε υπέρ των ορ ώ νών. Ιδιαίτερον τμ,ήμοτ 8ΛΙ«λθβτρωσί«ς (ταπετσαρίας) Οπδ άριστον τεχνίτην. Πας έχων ανάγκην έπίπλων άδικεΤ έαι;- κδν εάν δέν έπισκεφθτϊ τδ λαμπρόν τουτο ταΐ φιλανθρωπικόν κατάστημα. ΗΟΣΗΙΜΑΤΑ ΑΡ8ΡΙΤΙΚΑ Ό παθολόγος ίατρβς κ, ΑΡΙΣΤ· ΦΑΣΟΥ" ΑΟΠΟΥΑΟΣ επί μακρον έν Γαλλία καϊ Γερ- μανία σπουδάσας, δί'χεται καί θεραπεύει τούς πάσχοντας έν γίνει έκ τής ΆρΟριτικής Δυσκρασίας καί τάς έχ ταύτης παθήσεις ήτοι : Την άρθρίτιοα καί ρευματισμούς των ΰίρ^ρω^. Τάς ψαμμιάσεις και λιθιάσεις των νεφρών» Τδ ασθμα, ζακχαροαιαβήτην την χολολιθίασιν. Τας συμπαρομαρτοΰσας τί) 'Δρθριτ'.κί) Δυσκρασία, νευραλγίας, ίσχιοτλγίας, όσφυαλγίας κλπ. Πλατεΐα Μητροπόλεως όδός Λίτέκα άρ. 1 Ωραι επισκέψεως 8—10 κα'ι 2—4. Ι Α Τ Ρ Ο Σ Θεραπεύει ασφαλώς δ·.ά φαρμάκου τα μι¬ κρά έπιθηλιώματα, την έσθιομένην,ι την γάγ- γραιναν καϊ αυτών των διαδητικών, τα έπι- πόλαια συρίγγια τ-ής ίίρας καϊ των γεννη- τικών έργάνων των άνδρών, τα άτονα καϊ κιρσώδη έ'λκη τής κνήμης, τάς χοιράδας τοϋ λαιμοΰ ώς καί πδσαν πληγήν. Δέχεται δδδς Βίκτωρος Ουγκώ 19Β 9— 11 καϊ 3—5. Σϋνϊ'χεια δδ. Βερανζέρου στα- θμός Λαυριου. ΖΑΧΑΡΟΓ^ΑΛΑΜΟΥ "Εξοχο; ώς πο'ος την γλυκαντικήν δύναμιν καΐ τάς 9ρεπτικας θυσίας. 1 οκά δρ. 1-90 2 όχχδε; ί> 3.75
  Καφέίβς Ύίμένης ή όκϊ δρχ. 4.80
  ι Σάντο< » » » 4. Ρύζί Αιγυπτου » » » 1.10 β—Όδός ααρθεναγωγιίον—β ("Εναντι Χρηματιστήριον) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΠΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 10- Γ.· ΧΡΥΣΟΣΠΑ0ΗΣ ιατροσ •Επί 12«τί«ν ίν Εύρώπγι σπΟυδάία; θβρα- πεύει έν τί) Κλινι*ΰ χον (Χ"βονργιΐθ¥) Α θαπευκκών μηχανημάτ<* / οα ρ ηχημ) /υίίναοτί5ριοΐ'>
  Ήλΐχτρισμοί, Μαλάξιΐς δι' ήίιχΐριομοϋ, θ/ρμο'-
  αιρο&ίραπιία, _Δ.β>μάτια &' άο£?,ν»Γς) τήν
  Χβ)λότι?τα, Ραχϊτιν, ΩαραΙύσ€ΐ{, Σιρεβλώοιι:,
  •Εξαρ&ρώματτ., ^"τ^Αατα> πρό<,φατα η κακώς Ίαίέντα, Ρ$νματιομονς χρονίους, ΆρΰρΙηδα άυαμορφΐαί ρ,νος> ^ας κλ. όρβ. Χαί χεΐρ.
  ιταθήβίΐς.
  Έ» 'Λχιινογραφιχφ ΈργαατηρΙφ φωτογρα-
  φΐζονται αί ηα&ήσιις των όστων, ΐσωτιρικ&ν όρ·
  γάν«»') λίι?ο« χνσχεως, ηφρώ* κα'ι ΰεραπενοϊχαι
  δια Ραϊντγιν άνωδύνως χρο'νιαι πΐηγαΐ καί νο·
  σήματα τοθ δΐρματος, ίγχοι^ ^«νχαιμίαι, ι} νπερ·
  τρίχησιι τον πρόσωπον, άκροχορΰώη: (εληές
  κ.λ.π.)
  Έν Όρ9, ΈργοσταοΙφ *αχαοκιυάζο»ται υπό
  Γιρμανον, Όρ&. Μηχανήμαχα παντός ϊίσΌυς,
  Κορσίϋες Όρ&. Τ$χνητά μέλη, ΈπΙδισμοι, Έ-
  ηίδισμοι, Επιδιορθώσης ΰπί ίαχρ, ϋηγΐαν.
  Παραγγελίαι α»·ίι» Ιαχριχής πληρωμήί.
  Ωραι £ηΜκέτ])εως 3—5 μ.μ.
  Δι' «πδρου; Τρίτην και Πέμπτην καϊ" δι*
  έγχειρίσεις.
  ΟΔΟΣ ΑΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡ. (0
  ΠλατεΤ* Όμονοίας
  ^______
  ΜΑ8ΗΜΑΤΑ ΑΓΓΑΙΚΗΣ
  ΑΓΓΛΟΤ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
  Β*λτετβίου—»1
  ΦΟΙΤΕΥΟΜΕΝΟί
  ΥΠΟΕΑΑΗΝΟΜΑΚΕΔΟΝ.ΣΟΜΑΤΟΣ
  ΙΔΙΑΙΤ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΤ ,,ΕΒ
  ΤΟΥ ΣΪΝΤΑΚΤΟΥ ΜΑΣ
  Ι· Τετάρτη
  ενταύθα έ
  Β
  - Είς τάί
  οημοσιεύονται μακρά κ,Χ
  φηματα ίκ Θεσσαλονίκης
  Κ)πόλεως η·ρΙ νέας κ
  φ*Λ. ί^ν έπήνεγκεν εις μγ»< 6ου*γαρικήν συμμορίαν 2ν ,)!. ληνοοουλγαρικότ σώμα. >*
  Τό μακεβονικόν τοβτο «
  ούτινος δέν άναφίρεταιι ό ά
  γός εισέβαλεν είς τό χωρίον
  γορίτσανην πλησίον ΐής Κ
  ρίας καΐ εκαυσεν εν μέρος
  είς τό οποίον είχον Ητχ
  θούλγαροι ληοταντάρται
  «τας οιαπράςαντες δολοφον
  εναντίον άόπλων χριστιανών.
  Τό "Ελληνικόν τούτο σώμ* «χ
  νεπλάκη ακολούθως μετά των λιμ;
  στανταρτών ίνισχυθέντων ^
  πολλών άκόμη κομιτατζηδων.
  •Η συμπκοκή έξηκολούί)η9ΐΥ
  επί πολλάς ώρας, κατ' αυτήν αί
  εφονεύθησαν περί τούς εκατόν
  βούλγαροι οολοφόνοι.
  Τό γεγονός τουτο άνεκτίρωβι
  τό φρόνημα καΐ τας ελπίδας ^ών
  Μακεδονΐκών πληθυσμών.
  ^^^^^^ Δ.Κ.
  Η ΕΤΤΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ
  ΤΩΝ ΙΑΠΟΝΟΝ
  . Τίτάρτη ρωΤα,
  —Τα 4κ Αοναίνου τη>εγρ*φή.
  ματα άναγγέλλουσ.ν ότι οί »-λ
  τα όπλα κληθέντες Ίάηω^ες ά*
  νέρχονται είς επτακοσίας χιλι*
  αας ανδ,.ών.
  Τό φθινόπωρον ύπολογίζετα*
  ότι Θά άνέλθωσιν είς εν εκατομ·
  μύριον·
  ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ
  , Τετάρτη πρωία,
  Αγγλ·.κ χ τίνα φύλλα καί άλλαι
  εύρωπαικαΐ έφηυερίδες άναγρά-
  φούσιν ότι μεταξύ τοθ Ρώσσικου
  στάλου υπό τόν ναύαρχον Ροζβν
  στβένσκην καΐ των Ίαηωνικώϊ
  υωρηκτων των εμφανισΰέντων ε>{
  τα %1αλαίκα ΰδατα συνεκροτήθι)
  ναυμαχία.
  "II
  είδησις τ(>τη δι»·
  ψεύδετακ έπ(σήμ<ι>ς διά των νυ«
  κτερινών εκ Τθκίου καΐ Πί·
  τρουπόλεως τηλεγραφημάτων.
  Ένοικιάζεται τό ίν Παλαιψ
  Φαλήρω γνωστόν ξενοδοχείον
  τού χ. Χ. Ξηροταγάρθυ μετ«
  των έπίπλων συγκ&ίμενον Ι» 19
  δωματίων καΐ ολων των χρειω·
  δών, ώς καΐ τό ύπ' αύτό εβτικ-
  τόριον μέ τό δικαίωμα τής χρή>
  σεως τής περιοχής τού.
  Πληροφορίαι ζχρχ τώ Ίδιοκτήτγι %.
  Ξηροταγάρφ έν Π. Φαλήρω η $
  «υμίολαιογράφω χ. Ι. Γαϊτάνί)).
  ΤΠΡΑ ΠΛΕΟΝ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΙΟΣ
  ΦΟΡΕΙ ΕΤΟΙΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
  ΚΩΝΣΤ- ΡΗΓΟΠΟΧΛΟΤ
  198 — όδός Αΐόλον — 1»8
  Διότι ταύτα ΕΒΕΒΑΙΩΘΗ δ'τι άποίί·
  λοδν . ΞΑΙΡΕΣΙΝ καί 8ϊν ΔΙΑΦΕΡΟΓ-
  ΣΙΝ ',ΰτε κατά ποιότητα ο3τε κατά φιλο-
  καλίαν των τής »8οί» ΣΤΑΔΙΟΥ %α βίτ»
  έπι3έχεται οϋτο ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΝ.
  ΑΙ ΚΑΗΡΩΣΕΙΣ
  των λαχειοφόρων δμολογιων έλληνιχων χά)
  "ίνων δημοσιεύονται είς τδν «Πλοθτονϊ.
  Συνδρομή έτησι'α δραχμάς 4.
  Διευθυντής Ιω. Δρίτσας διχηγίρο;
  ΓραφίΤα δδδς Αριστείδου 11.
  ΙΤωλβίται Κινηματογράφος ήλεχτρο*
  βώτιστος μετά 20 έξέχων είκόνων καί ίλΐι»< των έςαρτημάτων. Πληρςφορίαι παρά τφ * Δ. Μπαβε'α τ'ΚατίΧα 'Ιεροί) Λόχοιη Ζητε?ταο μικρόν χειροκίνητον πΐεστή» ριον είς συμφίροοσαν τιμήν. Πλί* ρ' ήμΤν. ΪΤΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ Αί βοναρομαΐ προπληρώνοντα' ΤΡΑΠΕΖΑ_Α0ΗΝΩΝ ΑΔΧΕΙ01Γ ΤΟΥ Ε01ΤΙΚΟΥ ΣΤ0Λ0Υ Λ' προσβχής. κλήρωσις τήν 5ην Απριλίου 1905 Α". ΛΑΧΝΟΣ αωλοθν," ιοο,οοο *♦ ΔΡΑΧΚΑΙ Κ«,«βτ)5μΛ« ΑθΗΝΠΝ