90233

Αριθμός τεύχους

84

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 33

Ημερομηνία Έκδοσης

27/3/1905

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ ΛΕΠΤΑβ
  2/ΥΝΛΒΟΜΑΙ
  Ε-ΓϊΓΕΡιΚΟΥ
  ΕΤΗΣΙΑ δραχμάς 20
  ΕΞΑΜΗΝΟΣ δραχμάς 10
  ΕΖΩΤΕΡΙΚΟΥ
  ΕΤΗΣΙΑ
  ΕΞΑΜΗΝΟΣ
  φρ. χρ.
  φρ. χρ.
  20

  ΚΑΙΡΟ
  ΟΙ "ΚΑΙΡΟΙ,, ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘ1 ΕΚΑΣΤ ΗΝ
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
  ιιιοκτητησ-δΙευθυντησ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ
  Ισεις καϊ τηλεγραφήματα Ιξ δλων των Ιπαρχιών, καθώς καί Ι*
  των μεγαλεηέρων κέντρων τής Ενρώπης, Αίγυπτον καί Ανατολή
  ΑΡΙΟΜΟΓ ΤΗΛΕΦίΙΝΡΥ 145
  Αγγελιαι ϊ£αι Διαφριβαι
  ΪΪΉΦΟΝΟΓΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ"
  ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ: Πρός τόν κύριον Π. ΚΑΝΕΑΑΙΔΗΝ
  ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΑΕΗ ΑΠΟΑΙΑΟΗΓΑΙ
  ΠΑΣΑ ΚΑΤΑΧΠΡΙΣΙΣ ΠΡΟΠΛΗ.ΡΠΝΕΤΑΙ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΤΗΑΕΓΡΑΦΙΟ αΙΕΓΘΠ,ΣΙΣ: «Κωροίς» Άϋήνας.-ιΚαΙνονε» Λ«π«αβ·
  γραφεια: οδοσ αριστβιδογ
  ΑΘΗΝΑΙ.—"Ετος τριακοστόν τρίτον
  ΚνΡΙΑΚΗ,
  Μαρτέου ΙίΚΚί
  ΑΡΙΘΛΛΟΣ 84 (19Ο8)
  ΣΤΕΝΟΣ ΑΓ ΟΚΛΕΙΖΙνΙΟΖ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ
  ΝΕΑ ΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. ΘΑ ΕΠΙΜΕΙΝΩνΜ η ΟΧΙ:
  ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ '-------------------~-------------------------------
  "Το Διϊ^νές 'Αρχαιολογικόν Συνέ¬
  δριον 9ά κατ«λ('πγ) εποχήν καί θά
  γαράζη σταθμόν έν τη άναπτύξει τής
  άρχαιολογία; καί των συναφών αύτη
  ίπιστημών. Έν τη Ιερα πόλει τής
  Παλλάίο; καί έν τώ σηκω τοθ Παρ-
  τ)ενώνος συνέρρευσαν έκ των περάτων
  τοθ πολιτισμένου κίσμου αί ύψη-
  λβτίραι τ*)ς επιστήμας κορυιραι'. Συ¬
  νήλθον πολλαί εκατοντάδας άρχαιολο'-
  γων κκί σοφών εί; την κοιτϊδα τοθ
  Καλοΰ χα τοθ Ώραίου,ήτις περικλϊίει
  χναρ'.Ομη'τους καί ανεκτιμήτου;; άρ-
  χβιβλογικού; θησαυρούς, ίνα έπιδοθώ-
  ίΐν είς άρχαιολογικά; ερεύνας, έξετά-
  τωσι τού: έπιστημονικού; τής Υ'όρας
  δησβϋρδύς, προαγάγωτι την άρχιιολο-
  νί'αν οιά {Αείζονος επιστημονικάς δρ-
  γανώτεωί, γνωρίσωσι δέ καί πιρι-
  ιττυχθώσιν αλλήλους έν επιστήμο¬
  νας άδελιρο'τητι. Ευρίσκονται ένταθθα
  σήμερον έξοχοι σοφοΐ καί έπιστήμονες,
  ών -τα ΐτ'όματα γεραίρομεν καί σέβο-
  μεν ή£η πρό πολλοθ. Ή πόλις τοθ
  [Ιίρικλί'δυ; καί τοθ Δημοσθένους, τοθ
  Φε'.ώίου καί τοθ Πραξιτε'λοι/ς, τοθ
  Ίκτίνου καί τοθ Μνησικλέους, φιλο-
  ξενεΓ τον ίξοχον φιλο'λογον καί φιλε'λ-
  ληνα Βίλο-μςβιτς, τον περιώνυμον
  Μαχάρυ κα. τ6ν έξίσου περ-ώνυμον
  Μασττερώ, τόν δΌξασθέντα διά των έν
  Αιγύπτω άρχαιολογικών άνακαλύ-
  |>εων, τόν Ώμόλ, τόν Ρόβερτ, καΐ
  ΐιλείστους άλλου; γνωστοΰς καί επι·
  ©ανεΓ; έν άρχαιολογια καί φιλολογία.
  Χαίρει δέ καί άγάλλεται ό Έλληνι-
  κος )αός φιλογενών τοσούτον; σοφούς
  καί τιμηθείς δι" επισκέψεως τοιούτων
  ιτβφών. Συναισθάνεται Βαθε'ως την δο'-
  ;αν τής μεγάλης πατρίδος τού, καί πέ-
  -οιθεν επί το με'λλον αύτή'ς,έλαυνο'με-
  νΐ; υπό φιλοτιμίαν καί πατριωτισμοθ.
  'Από τοθ Διεθνοθς ΆρχαιολογικοΟ
  Συνεδοί'ου, τό πρώτον συνελθόντος ήδη
  έν "Αθήναις, καί άπό τής έν αθταϊς
  καρουιίας τό<των άνδρών έπιφανων,5έν διαβλέτΐει μο'νον υπηρεσίας είς την άρ- χα'.ολογι'αν. Διαβλε'πει προσε'τιπλεΓστα άγαθά άζοτίλέσματα £*κ τοθ Συνεδρίου ύιέρ τής πα·χρ&ος τού. Οί πλείστοι των συνελθο'ντων έπιφανών άνδρών, τΐρώτην δέ φοράν έπισκε^Οέντων τάς 'ΑΟήνας, θέλουσι βεβαίως απαλλαγή των προλη'ψεων, τάς οποίας είς το πνεθμα αυτών ένετύτ:ωσαν ή εΰλογος άγνοια, ό φθο'νος καί ό διασυρμός των ήμετέρων έχθρών. Έν Ελλάδι άνεθ- ρον, παρ' έλπίδα, τάξιν κα. προ'οδον απροσδόκητον, έν δέ ταίς Αθήναις, κο'λιν μεγάλην καί έφάμιλλον πρός τα; καλλίστας των ΕύραπαΙκών μεγα- λοπθ" Αεων, λαόν δέ ε&γενί), φιλόκαλον, φιλο'ξενον, ίχοντα πάντα ·νά στοιχεΓα ψυχικί); ήμερώσεως καί τοθ πολι- οΰ. Καΐ 2λα ταθτα τα έξαιρετικά προτερήαατα, τα έκπλήσσοντα καί θαυμαζομενα υπό των φιλοξενουμένων σοφών, έπιστέφουσι δίκην χρυσοθ ά- χτινωτοθ ή άρχαία δο'ξα, τό απαρά¬ μιλλον κάλλος των έν ζ% Άττικί) το- «ίων, τό ίξοχον τοθ κλίματος, καΐ το ββυμαστόν τοθ λάμποντος ηλίου, λού- οντός δέ την άτμο'σφαφαν διά θίρμί- τητο; καΐ φωτός ψυχαγωγοθ. Τοιαΰτα, έν συνοψί«, τα άπό τοθ Αιεθνοθς ΆρχαιολογικοΟ Συνεδριον μέλλοντα νά πηγάσωσιν έθνικά ώφε- >ήματα. Οί ξένοι ημών ίπανακάμ-
  τ.τοντίς είς τάς πατρίδας των, θέλουσι
  άποκομίσει έντεθθεν έντυπώσεις άγα-
  βάς καί άνεζαλείπτους, άγαπήστ*) δέ
  την Έλλάδα καΐ τόν Ελληνικόν
  >βόν, μεταβαλλβ'μενοί ε?ς συνηγόρου;
  τί); ημετέρα; φυλής, καί κήρυκας τή;
  αληθείας, τί); σκιαζομένης πολλαχοθ
  υπό προλήψεων καί δυσφηαίσεων.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ"
  ΑΣΤΕΙΟΤΑΤΗ ή π«ρίφημος φωταγώγησις
  τής ΆοθΛθλίως. Άλο την ττλβτιϊαν τού
  ΖαΐΓΓειΌυ, ή δποία ϊστενίν υπό τό βάρος^ χ>-
  λιάδων θιατών, μόνον καγνασμοΐ χαΐ ΐΐρω-
  »ί«« ,άνιπίμποντο ·ίί Ικβστον παιδιχόν πύ-
  Ιρβυλον, 6στκ άνήοχίτο άπό την Άχρο-
  ηολ(ν.^ Τα έγκαίνια των διαφόρων νε'ων *βτ«-
  στημάτων κοιίουσι καλλίτίρβ πυροτιχνήματιχ.
  ΤΙ δέ ν» ΐίΐτη τις 3ιά τά{ φωτααχιίιαΐζ ;
  Τα σχηνικά χαΐ τοΰ τιλβι/ταίου θ«?ινοϋ θεά-
  τροο έν Αθήναις «Ινί Λβλί» ανωτέρα. Άλλι*
  ιτρό: θιου, άφου λυποΰα,ιβα νά &ιαβέσωμαν
  όλίγαί ψωροδραχμάί διά τοιβϋτα πολυι)^
  θίάματα, πρό< τί νά ίξιοτιλιζώμβθβ ή ή ώ ρ ξζμ ; τ[ ή φωταγώγητΐί τής Άκροπόλιως, φ απ4 ΰ ο«ν είχομεν νά καιίσωμιν τίΐΓοτ» δλλο ρουχίττβί καί φώσφορα. Ουτε οί ξε'νοτ, βλλ ουτε ημιΓ{ ίηΐιριμίναμιν τοιαιίτην φωτα- γωγησιν, τϊλ.σδβϊσαν μάλιβτβ, ϊπ' ΐύκαιρία τού Άρχαιολογιχοΰ Συν«δρ(οι». ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΕΝΟΣ ΕΠΔΙΤΔΙΤΔΤΟΓ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ Ν' ΑΠΟΘΑΝΟΥΝ Το προσωρινόν πολιτικόν κα- θεατώς τής Κρήτης κατηργήθη από τής 11ης φθίνοντος. Ή ένωσις εκηρύχθη καθ' άπασαν την Νήσον καί ό Κρητικός λαός απ' άκρου εις άκρον έξεγερθείς απεύδει ένόπλως είς Θέρισον, όπως^ ένωθή μετ' έκείνων οΐτι¬ νες έπιδιώκουσι σήμερον την εθνικήν τής Κρήτης αποκατά¬ στασιν. Ί1 Ενωσις υπήρξε πάντοτε σύμβολον τιμής διά τόν Κρήτα καί μέ την ιδέαν αυτήν έγαλου- χήθησαν τόσαι γενεάί. Ό Κρη- τικός λαός εξηγείρετο, έπάλαιβ κατά τού τυράννου, κατεβάλετο επί τέλους, άλλά δέν άπεθαρ- ρύνετο. Άνέκτα ώς άλλος Άνταίος νέας έθνικάς δυνάμεις καΐ εξηγείρετο πάλιν διά νά συνεχίση τόν ιερόν υπέρ τής έθνικής τού ελευθερίας άγώνα, πάντοτε δέ περιφρονών πάσαν άλλην λύσιν άπέναντί τη"* ενώ¬ σεως απέθνησκεν υπέρ αυτής επί των χιονοσκεπών όρέων μέ τό γλυκύ μειδίαμα είς τα χείλη. Άπηλλάγη τέλος άπό τής Τουρκικής τυραννίας,άλλά θεώ- ρεΡ αδύνατον νά ζήση κεχωρι- αμένη ή μικρά αυτού χώρα ά- πότό ελεύθερον Βασίλειον ύφ* αίς δουλικάς ουν- θήκας μάλιστα διοικείται ά«ό έπτα έτών· Ό ΚΩΝΣΤ- ΔΙΓΕΝΑΚΗ7 'ΑοχηγΌ; ό ύπβ- η Έλ¬ "Ηδη ρήφανος λαός έη ξηγέρθη καΐ πά¬ λιν, έζώσθη τα αγαπημένον τού άρματα κατέ¬ φυγεν είς τα δο ξασμένα* βουνά, |<>
  καί έκεϊ άναστη- ρ
  λών την εθνικήν '
  σημαίαν τού κη-
  ρύττει την ένω¬
  σιν τού μετά τοΰ
  ελευθέρου Β*·
  αιλείου καΐ διακηρύττει είς ό¬
  λον τόν πεπολιτισμένον κό¬
  σμον ότι ή έλληνεκή πατρίς τού
  ή δια ποταμ,ού αίμάτων βαφεί-
  σα, υπέρ τής ίδέας ταύτης, και-
  ρός είνε νά προσαρτηθή είς την
  τόσα υπέρ αυτής θόσασαν '*νν-
  λάδα μητέρα τού.
  Άλλά γεννάται τό έρ^'
  διατί έλαβον τα όπλα οί Κρή
  τες καΐ κατέφυγον είς τα βου¬
  νά, ένφ ηδύναντο καΐ είρην>
  κως συνερχόμενον νά ένεργή·
  σωσιν; Ημείς απαντώμεν είς
  τό έρώτημα τούτο λύοντες την
  απορίαν εκείνων, δσοι δέν γνω-
  ρίζουσι τα εν Κρήτη.
  Διότι πρώτον μέν εγεννήθη
  δυσπιστία πρός τούς άρχοντάς
  μας περΐ των γενομένων ένερ-
  γειών επί τού έθνικοΰ μας ζη-
  τήματος, καΐ είχομεν «εισθή,
  ότι πάσα είρωνική ενεργεια η¬
  μών θά έματαιούτο, ένώ λαμ¬
  βάνοντες τα όπλα θά ήμυνό-
  μβθα κατά πάσης έκ μέρους
  αυτών αντιδράσεως, δεύτερον
  βέ διότι υπό τό προσωρινόν
  τούτο καθεστώς διαβλέπομεν
  μεγίστους εθνικούς κινδύνους,
  άπειλούντας τόν διά παντός άπό
  μητρός χωρισμόν
  διότι ή μικρά
  χώρα καί. πολιτικώς καΐ
  ιαΐ υπό πάσαν άλ¬
  λην έ'ποψιν, δέν εινβ δυνατόν
  νά αυτοδιοικηθή".
  Κηρύσσοντες την ϊνωσιν καΐ
  καταλύοντες τό προσωρινόν πο¬
  λιτικόν καθεστώς, βεβαίως δέν έ'-
  χομεν σκοπόν νά διασαλεύβω·
  μέν την δημοσίαν τάξιν, άλλ* ά·
  ναγνωρίζοντες τάς λειταυργού·
  τλ τί);
  ΟΠΛΟΥ ΛΟΓΧΗΝ
  ιη-!/.)); Χωροφυ/ χ <η;) ΓΕΩΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ δ χαταβιβάοας εν Ήρακλείφ την Κρητική* σημαίαν μλϊ άννψώαας την Ελληνικήν βας δημοσίας αρχάς προσκαλού¬ μεν αύτάς, Οπως έργάζωνται έν ονόματι τού Βασιλέως των 'Έλ- λήνων έν τή ύπαίθρω χώρα, μέ¬ χρις ού ληφθή ή των Αυνάμεων απάντησις, οΰτω δέ δημιουρ- γοϋντες γεγονός τετελεσμένον καΐ ύποβοηθούμενοι διά τής ή- θικής υποστηρίξεως τής Ί3λλ. Κυβερνήσεως καί σύμπαντος τού Ελληνικόν, κατορθούμΓν τα¬ χέως νά επιτύχωμεν ό,τιέπιδιώ- κομεν· * ? ηζμ "»τι μβ· τα τό υπέρ τής Ένώσ >ς ψή-
  φισμα τού λαοθ, σιωπ.^οώς θά
  ζόθ νπό τα τού
  Πρίγκηπος καΐ τής Κυβερνή¬
  σεως τού, παραδόξως παρετη¬
  ρήσαμεν ευθύς έξ άρχής άμεί-
  λικτον καταδίωξιν υπό τής εν¬
  τοπίου άρχής, ής οίίσης άνισχύ-
  ρου, έπεδίώχθη υπό τής Λ. Β.
  'Υψηλότητος ή δια των διεθνών
  στρατευ^μάτων εξόντωσις ημών
  τε τών^ εν Θερίσω, καί παντός
  όστις έν τα?ς διαφόροίς έπαρ-
  χίαβς^ ένήργ«ι, την υπογραφήν
  των υπέρ^ τής ενώσεως ψηφι-
  σμάτων, ελαμβάναμεν δέ προ¬
  κήρυξιν τού Πρίγκηπος καλού-
  βαν ημάς. Οπως έντός 36 ώ-
  ρών καταθέσωμεν τα όπλα. Τό
  ελατήριον τό ώθούν τόν Πρίγ-
  κηπα είς την διά τού τρόπου
  τούτου εξόντωσιν ημών άς άνα-
  ζητήση καΐ άς εΰρη τό Πανελλή-
  λιον.
  Έννοείται, ότι ή άπειλή αυ¬
  τή, καίτοι δέν έπιστεύθη, έν
  τούτοις καλόν εκρίθη, όπως λη¬
  φθώσι τα κατάλληλα μέτρα
  περΐ ενδεχομένης έπιθέσεως,
  μέ την σκέψιν βεβαίως νά προ-
  τιμήσωμεν τόν θάνατον υποστη¬
  ρίζοντες τό πρόγραμμά μας
  καί ύπεραοπίζοντες την εθνικήν
  μας σημαίαν επί
  των υπερηφά¬
  νων βράχων τού
  Θερίαου, βε¬
  βαιοί όντες, ότι
  έκ τού αί'ματος
  ημών ήθελεβλα-
  στήση ταχέως τό
  δένδρον τής έ¬
  θνικής ελευθε¬
  ρίας.
  Ευτυχώς τας
  ύποψίας μας δι-
  εσκέδασεν επι-
  στολή τού Άρ-
  χηγού των Γαλ-
  λικών στρατευ-
  μάτων άντιβυν-
  ταγματάρχου κ.
  Λουμπάνσκηδι'
  ής εγνωρίζετο
  τοίς κ. κ. Βε-
  νιζέλω, Φούμ,η
  καΐ Μάνω, δτι ούτος ώς έντο-
  λοδόχος τώνΔυνάμεων έπιθυμεί
  όπως Ελθη άπ' εύθείας είς συν¬
  εννόησιν μέ τούς επαναστάτας,
  πρός ειρηνικήν επίλυσιν τού ζη-
  τήματος, απήντησαν δέ πρός
  τόν κ. Λουμηάνσκη οί Άρχη-
  γοί τής επαναστασεωσ δεχόμε-
  νοι εύγνωμόνως τούτο* την επο¬
  μένην δι' ετέρας έπιστολής ό
  Γάλλος συνταγματάρχης δβ' ε¬
  τέρας έπιστολής τού ώρισεν ώς
  τόσον συναντήσεως τό χωρίον
  «αΤ»ουρνέ δίωρον απέχον τού
  ©ερίσου καί ώραν την Ο π. μ.
  τής παρελθούσης Παρασκευής,
  άμεσος δέ οί κ. κ. Φούμης
  καί ΛΙάνος (τού Βενιζέλου άδι-
  αθετούντος) συνοδ&υόμενοι υπό
  πεντήκοντα έπαναστατών κατήλ-
  θον είς «Ι»ουρνέ, ^όπου εύρον
  τόν ευγενήΓάλλον αξιωματικόν,
  είς όν διεκοίνωσαν ότι ούτοι ώς
  άτομα καλουμ&νοι είς ουδεμίαν
  δύνανται νά ελθωσι συνεννόησιν,
  δύναται δέ νά συνεννοήθη μετά
  τού κ. Προέδρου τής έπαναστα-
  τικής Συνελεύσεως.
  Ό φιλέλλην Γάλλος συμπα-
  θώς έκφρασθείς υπέρ των έπα¬
  ναστατών καί τού κινήματος διε-
  βεβαίωσεν αυτούς, ότι τα διεθνή
  βτρατεύματα ουδένα έχουσι σκο¬
  πόν έττιθετικόν καί έξίφρασεν
  την απορίαν τού διά την σχετι¬
  κήν προκήρυξιν τού πρίγκηπος.
  Επανελθόντες είς Θέρισον
  οί κ. κ. Φούμης καί ΙΊΙάνος ά-
  νήγγειλον την ευχάριστον εντύ¬
  πωσιν, ήν απεκόμισαν έκ τής
  μετά τοΰ Γάλλου άξεωματικού
  συναντήσεως, οί δέ έπανν.στάται
  μετ' ένΟουσιασμ.ου ή'κουσν.ν ταύ-
  τα. Την επομένην δέ ό κ.Αουμ- / οποίαν ελπίζομεν, 6τι
  πασκη ήλθεν εις Θέρισον μόνος Ι άρμόϊ-ο
  αυνοδευόμενος υπό ενός έφίπ- ι Χ«νί
  έλουσι σπ
  που ενωμοτάρχου τής χωροφυ
  λακής καΐ ανεκοίνωσεν είς τούς
  αρχηγούς τής έπαναστάσεως την
  απόφασιν των Μ. Δυνάμβων επί
  τού πρός τούς προξένους έπιδο-
  θέντος ύπομνήματος υπέρ τής
  Ενώσεως, καθιστών γνωστόν είς
  ημάς, ότι άδύνατος άποβαίνει
  επί τού παρόντος ή εκπλήρωσις
  αυτής, υποσ/εθείς όμως, ότι αί
  Δυνάμεις είνε διατεθειμέναι νά
  παραχωρήσωβι πάσαν δυνατήν
  βελτίωσιν έν τώ τόπω.
  Καΐ οί μέν άρχηγοΐ Ιπεφυ-
  λαχθησαν έντός δέκα ημερών,
  όπως απαντήσωσιν.
  Οί απόφασις μας όμως είνε,
  όπως διά πάσης θυσίας ύποστη-
  ριχθή τό ψήφισμά μας, προτι-
  μώντες τόν ένδοξον θάνατον επί
  των βουνών έκείνων,όπου καί οί
  πατέρες μας έπεσαν παρά νά α¬
  φήσωμεν την Κρήτην νά γίνη
  βασιλικόν τιμάριον.
  Δέν θά μάς πτοήσουν αί απει¬
  λαί, τα δεινοπαθήματα, οΰτε
  αυτός ό θάνατος. Θά αποθάνω¬
  μεν αγωνιζόμενοι υπέρ τής ίε·
  ρας^ ίδέας καί επί των βράχων
  οί έπιζήσοντες άς χαράξωσι τάς
  ολίγας ταύτας γραμμάς διά νά
  ύπενθυμίζωσιν είς τούς μεταγε-
  νεστέρους οποίον έχουσι καΐ αύ¬
  τοι" καθήκον πρός την μητέρα
  Ελλάδα. «Έδώ είς τα Αευκά
  Ορη υπό την σκιάν τής έθνικής
  μας σημαέας εύρον τόν Θάνατον,
  έ'κ&?νοι οΐτινες τηρούντες την
  ή έ
  ιεράν εντολήν των πατέρων των,
  ϊ,γωνίσθηααν ,μέχρις ^ εσχάτων,
  όπωςσώσωσιν άπό τής έπιβουλής
  την ήρωϊκήν Πατρίδα μας».
  ΚΩΝ- ΔΙΓΕΝΑΚΗΧ
  ΦΛΚΕΛΛΟΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ,ΚΑΙΡΟΥΣ'
  Χθές ελάβομεν έκ θερίσου τα κά¬
  τωθι ίγγραφα των έπαναστατών, τα
  δποΓα ευχαρίστως δημοσιεύομεν :
  προιγΙΙρΤτικην
  ΚΐΒΕΡΝΗΙΙΝ
  Γήν κατωτέρω επιστολήν &πευ&νν^έϊ-
  ααν πρός την Κυβέρνησιν τής Κρητικής
  Πολιτείας, υπό Ιγκρίτων αυμτχολιτών η¬
  μών τής πόλεως Χανίων, φέρω κατ' α¬
  πόφασιν τής 'Επαναστατικής Συνελεύ¬
  σεως είς γνώσιν των κατοίκων τής Νή¬
  σου. Ή έπιστολή 8χει ώς ίζής.
  Ορος την Κυβέρνησιν τής
  Κρητικής Πολιτείας
  Κύριε Πρόεδρε τοϋ Ήγεμον. Συμβουλιον
  Άπό τί}ς χθές ή χωροφυλακή συλλαμ-
  δανει τοΰς κατά διαφόρους δ'ευθύνσεις τοΰ
  οτερίκοΰ μεταφίροντας τρόφιμα καί άλλα
  έμπορεύματα χωρικοΰς καί άν δέν είνε έ-
  φωδιασμένθΐ μέ άδειαν τής άρχής, επιτρέ¬
  πουσαν την μεταφοράν ταύτην, όδηγοΰνται
  είς τάς φυλακάς, τα δέ τρόφιμα έπιατρε-
  φονται είς την πόλιν.
  Εάν ή Κυβέρνησις τού" τόπου νθμίζει,
  6τι ίσχΰει άκόμη τό Σΰνταγμα τοϋ 1899,
  όφείλει νά διατάξη άμέσω; την άρσιν τοΰ
  μετρθυ τούτου, δ'περ παρεμποίίζει την άκώ-
  λυτον μετάβασιν Κρητών πολιτών όπουδή-
  ποτε ήθελον τί|ς χώρας τιαροι τό αρθρον
  12 τοΰ Συντάγματας, καΐ την συντήρησιν
  των έν ταΤς έςοχαϊς κατοικοΰντων, οί'τιν«ς
  ώς γνωστόν, τροφο5οτο3νται έκ τί(ς πό¬
  λεως. Κα'ι είνε αδικαιολόγητος ή παρεμ-
  πόδισις αΰ'τη, καί αν άκόμη ή μεταφορά
  των τροφίμων γίνεται έντός τή*ς ζώνης,
  ό'που έπικρατεΐ ή έπανάστασις, τί|ς οποίας
  σύμβολον είνε ή έθνική αποκατάστασις τοϋ
  τόπου, διά τί|ς ενώσεως τή*ς Κρήτης μετά
  ής Ελλάδος.
  Δέν χρήζει ιδιαιτέρας βημειώσεως τό
  ότι κ*ί ήμεΤς ολοψύχως μίτ^χομεν τοΰ κι-
  νήμβτος τούτον, δι' ϊλων των ήθικών κα!
  υλικών δυνάμεων, τάς οποίας δυνάμεθα νά
  διαθίσωμεν. Οΰδ' είνε δυνατεν νά υπάρξη
  "Ελλην μή διατεβειμένος συμπαθάς, καϊ
  μή παρακολουθών μετ' ένδιαφεροντος την
  έξί'γερσιν ταύτην. Άφοΰ δέ τθΐϊΰτην γε-
  κήν καΐ έξόχω; εθνικήν φέρκ μορφήν ή
  ενεργεια αϋ'τη, δέν ^μπορούμεν ·καρ« να
  ν,θώμϊν, οί! είς τάς διαταγάς τής ασ-υ-
  νομίας έμβυλλοχωρεΐ π»ρεί ήγιςοτίς τις, την
  οί να διασκεδάσουν.
  Χανιά 14 Μαρτίου 1905.
  Μετ' εξόχου υπολήψεως
  Γ. Πλουμΐ^ί, Στυλ. Τσάτσος, Ε. Πβ·
  γιαννακός, Άθ. Βλούμ, Ι. Γ. Παπά·
  Ν. Μοάτσος, Σ. Γ. Κολοκυθας,
  Κ. Μητσοτάκης, Ι. Μ. Φοΰμης, Ε. Θίθ«
  δωρίδης, Μ. Ίατρουοάκης, Β. Χατζιδά¬
  κης, Γ. Μαρκαντωνάκης, Γ. Μυλοποταμ:-
  τάκη^Ε. ΜζαλαντΓνθς, Κ. Ναζάχης, Α.
  Παπαδάκης, Κ. Γιαννουδάκης,
  '(} πβόίδρος τής Έπαναστατική-ς Σννιλβναιωΐ
  Ι. Α. Παπαγιαννάκης
  ΠΡΟΚπΤ^ΙΣ
  ΛΑΟΝ
  Έν θιρίοφ τϋ 13 Μάρτιον 1905
  ΆγαπητοΙ Χνιιπατριώτα»
  Ότε πρό 7ετίας έγκβθιδρΰθη το αΰτένθ··
  μόν καθίστώς, ό Κρητικός Λαός έδαυκα-
  λίζετο μέ την έλπίδα, ότι τουτο θά ήτο
  μεταδατικός σταθμός πρός την μετά τη*ς
  μ/)τρόςι Ελλάδος Ένωσιν, καΐ ότι μετ' οί
  πολΰ θά έπληροΰντο οί προαιώνιοι καί ά-
  ναλλοίωτοι έθνιχοΐ αύτοι! πόθοι.
  Δυστυχώς ή δ.άρκει» τοΰ προσωρινοδ
  τούτου κα! νόθου κατασκευάσματος, τοδ
  ήδη έν έαυτω τα στοιχεϊα τϊ}ί
  παρετάθη πίραν τού χρονικοΰ
  έκει'νου σημείου, μέχρι τοΰ όποίου θά ηδύ¬
  νατο τουτο νά είνε ανεκτόν.
  Ή φωνή τή"ς πατρίδος μας καλεΤ χβί
  πάλιν σήμίρον ο'πως συνεχίσωμεν τούς α¬
  γώνας των πβτέρων μας καί διακηρΰξω-
  μέν είς δ'λον τόν- κόσμον την "Ενωσιν τής
  μετά το3 Βασιλείου τή*ς Ελλάδος
  είς μίαν άδιαίρετον, ελευθέραν συνταγμαη-
  κήν πολιτείαν.
  Έξ εύλαβείας πρός τάς Μ. Δυνάμεις,
  δέν εννοούμεν τό κήρυγμα τουτο έκτεινό··
  μενον εις μέρη, άτινα κατί'χονται πραγμα¬
  τικώς υπό τώ* διεθνών στρατευμάτων,
  ο'λην την ίκτασιν, ήτις περιλαμ£ά-
  νεται έντΌς των στρατιωτικών ζωνών, οί¬
  τινες είχον σχηματισθή κατά την επανά¬
  στασιν τοϋ 1897. Δηλούμεν, ο'τι μέχρις 8-
  του δυνηθώμεν ν' άναλάβωμεν την ευθύνην
  τής προσωρινάς διοικήσεως πάντων |τΰ>
  μερών τ»}ς Νήσου, θέλομεν ού μόνον αν»-
  γνωριζει, άλλά χαί συνδράμει, πρό; τήρη*
  σιν τής δημοσίας τάξεως, τάς έκτΌς τοΰ*
  χωρίου Θερίσου, δ'που έδρεύομεν, λειτουρ-
  γουσας σήμερον αρχάς. Ούτω τα μέν έν
  θερίσφ τελούμενα έγκλήματί θέλομεν ϊι-
  κάζει κα! τιμωρεΤ ημείς, τοΰς δέ καταδιω·
  κομένους διά τα έκτός τοϋ Θερίσσου τελού¬
  μενα έγκλήματα, θέλομεν έχδίδει, οσάκις
  ζηΐηθώσιν είς τάς αρχάς τϊ{ς κατηργημέ-
  νης Άρμοστείας. Κίλοδμεν έν τίλε·. πάνταξ
  τούς Κρήτας όπως, λητμονοΰντες πασάν
  μεταςΰ των υπάρχουσαν διχόνοιαν, πα< προσωπικόν πάθος, σπεύσωσι νά μας συν- δράμωσιν είς τόν ιερόν άγώνα, τόν οποίον άνελάβομεν. Ζήτω ή μετά τή"ς μητρός Ένωσις 1 Ό Πρόείρος τή"ς Σννελενοεα>{
  Ι Α- ΠΑΠΑΠΑΝΝΑΚΗΣ
  Ό Γραμματεύς
  Κ ΜΑΝΟΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΗ
  Άρ. ΙΙρωτ. 11
  Έν θιρίαφ, 15 Μαρτίου 1905
  ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ
  ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
  'ΑγαπητοΙ Σν^ιπατριΰτατ,
  Μετά την Ινοπλον εξέγερσιν τοϋ λαο3
  πρός υποστήριξιν τοϋ έθνικοϋ προγράμμα-
  τος, ή έπιμονή πρός διεξαγωγήν βουλει>τι-
  κών έκλογών υπο των άρχών τή*ς Άρμο·
  ειας είνε πράξις άντιπατριωτική, σκοπόν
  Ιχοοσα νά παραστήση τόν λαόν ώς μή
  έπιδοκιμάζοντα τόν άρςάμενον εθνικόν
  άγώνα.
  Καλούντες τούς συμπολίτας ημών νά μή
  λάβωσι μί'ρος είς τοιαύτας εκλογάς, ή
  διεξαγωγή των οποίων μόνον τα συμφέ-
  ροντα των έχθρών τοϋ ίεροΰ αγώνος μας
  δύναται νά εξυπηρετήση, Ιχομεν πεποίθη¬
  σιν, ότι θέλουν άποστρέψει ούτοι τΌ πρό¬
  σωπον άπό παντός, όστις θά ιιχε τό θάρ-
  ρος νά ζητήση υπό τοιαύτας περίστασις
  τάς ψ//φους αυτών.
  Ό πρόε&ρος τή! ίπαναατ. αννεΧιΰακος
  Ι. Α. ΠΑΠΑΠΑΝΝΑΚΗΣ
  Ό γραμματιν:
  Κ. ΜΔΝ03
  Η ΠΑΝΩΛΗΣ
  Κατ' επισήμου; πληροφορίας ή πα·
  νώλης έξερράγη έν Τούχ καί Μαγκάγα
  τής Αιγυπτου. Εγένοντο 5 κρούσμα-
  ΚΑΙΤΟΙ
  καί 5 θάνατοι. Έν Τούχ εγένετο εν
  κροθσμα θανατηφο'ρον.
  * ΕΘΚΙΚΑ ΑΝΑΓΝΟΣΜΑΤΑ
  ΣΠ. Κ. ΗΙΚΟΛΟΠΟΪΛΟΥ
  ΜΙΔ ΦΟΒΕΡΛ
  ΑΤΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΟΚΑΣ
  ('Α-Α τάς τραγω-
  δίας των Βνζανηνών
  'Ανβκτόρων)
  ΤΟ ΑΓΧΑΙΟΑΟΓΙΚΟΝ ΣΥίϊΕ-ΡΪΟΗ
  Η Χ Θ Ε Χ Ι Ν Η Η Μ Ε Ρ Α
  ΤΟ ΠΡΟΓΕΥΚΙΑ.-Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ.-ΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  — Κ' ε π ε ι τ λ άπ' αυτήν, τί άλλην σκέ¬
  ψιν Ιχαμε; ; Κατεληςες, βεβαία, είς δί-
  λημμα. Ποίον τί συμ~=ρασμά σου ; ό
  Ό Τοϋγος εφάνη Οορυδούμενος.
  — Σδούρδχ,· φίλε μου, έψέλλισε δΐν «-
  προχώρησα πΗρισσΐτερο. Αί σκέψεΐς μου
  εσταμάτησαν έως έ*εϊ...Δέν ειμαι δλέπεις
  τόσο δυνατάς στά διλήμματα, ό'σο σία χέ-
  ρ;α. Πίσμου ό'μως τΌ διχό σου συμπέρασμα.
  Αί σκ=ψί·.ς σου—τό ξέρεις αύτό—είνε χά!
  σκίψεις μοί).
  — Έχεις δίκηο ! λησμόνησα, ότι μεχεις
  ΐϊληρεξουϊΐοδθΐήση νά σκέπτωμαι /.αί γιά
  λογαριβσμ.ό, σου είπεν μέ όλην τού την σο¬
  βαρόν^» ό Σδούρδας, λοιπον, ς;ρεις γί-
  γαμου, ποΤον είνε τΌ συμπέρασμά μου ;
  — Ποίον ;
  — Ότι πολύ γρήγωρα θά βρεθοΰμε
  στήν θέσι νά μην είμεθα καΐ τόσον ένθουσια-
  σμϊ'νθΐ γιά τίν νέον μας φίλο.
  — Σδοορί;», προχώρει; πολύ.
  — Θά επιθυμούσα νά ^μουνα προχωρη"·
  μζνος άκόμη περισσότερο.
  — Τον ύποπτεύεσαι τΌν Βλαδάν ;
  — "Εν« μόνον σοΰ λέγω, δτι ό κιτρινθ-
  πρόσωπος αύτό; φίλο; μβς θά μας κάνη
  ϊσως πλάτες, είς ζημίαν τού, ν' άνεδοΰμε.
  — Σίούρδ», δέν σέ χαταλαδαίνω.
  — Δέν είνε οϋτε ή πρώτη, οΰτε ή τε¬
  λευταία ?ορά, πθΰ σοΰ συμδαίνει αύτό...
  Θυμαίβι, Τοΰγο,τήν υπόσχεσιν ποϋ σο!ί-/ω
  δώσει ;
  Ό Τοΰ'γος έ'/.άγχασε.
  — Την υπόσχεσιν, ότι Οά με κάν$;
  σπανθΛρο/,ανϊιδατον ; εϊπε.
  —= Ναί! Μάθε λοιπόν, ό'ΐι Ιχω μ·ά
  προ&ίσθητι, κώς δέν θ' άργόσω νά έκπλη-
  ρώσω αυτήν ! Καί, καθώ; ξερεις, δέν απα¬
  τώμαι ποτέ, είς τάς προαισθήσεις μόν...
  Καί παρατηρών τό βάθος τής όοΌΰ προ¬
  σέθεσε.
  — Καΐ τύρα, Τοϋγο, φίλε μου, θ* αρ¬
  χίσωμεν -/.«λπασμόν. Θά ακολουθήσωμεν τα
  ΐχνη τον Ίενναιοδώρου προστάτου μας.
  — 'Αλλά, Σδούρδα μας είπ« νά περι-
  μένουμε έδώ.
  — Επέρασε ή μισή &ρα.
  — Τότε πρέπει νά παμε είς την κοιλάδα.
  ·—■ Νά χάνουμε τί;
  —Νά '/,ατοπτεύσουμε,
  — Ά μπά. Δέν ββρειέβαι. Την χαλ-
  Λ,ίτερη κατόπτευσι Οά την χάνουμε στόν
  δρόμο αυτόν. Κατόπΐευσι κάνουν στά μίρη,
  ποΰ μ-ΐΐορεϊ νά ευρίσκεται έχθρός. Καί είς
  την κοιλάδα—-Ό έγγυώμβι μέ τό κεφάλι
  μου—δέν ύπάρχει τώρα οΰτε ρουθβίνι Σαρα-
  κηνοΰ, έμπρΌς, Τοϋ'γο, έμπρός.
  Καί ό Σδούρδας έπτέρνησε τόν "ππον τοι»
  όστις ώς βέλος έξηκοντίσθη πρός τα έμ-
  πρός.
  Ό Τοΰγος τΌν ηκολούθησε.
  Θ. ΩΜΟΛΛ
  Γραμματεύς τής Επιτροπήν τοθ Σννείρίον και
  άντιπρόσωπος της Γαλλικής Κυβερ¬
  νήσεως έν αντφ
  ΠΑΝΑΓ- ΚΑΒΒΑΔΙΑΧ
  Γεν. "Εψορος των Άρχαιοτήτων και των Μόν
  αεΐων. Μλος τής Έπιτροπής επι της αυγ-
  χλήαεως τοΰ Συνεδριον καΐ έκ τώ>
  αρωτεργατώψ αντοΰ
  Ή
  ήμί'ρα, δευτέρα
  ί ά
  ΕΗΘλ
  κΤλΓΙΑΣΓϊΐθΣ ΙΠΠΩΝ
  'Εκάλπασαν επι ημίσεια» ώραν σχεδόν.
  "Εφθασαν εί; δάσος πνκνότατον.
  Ή όδος κατέστη στενοτέρα.
  Μόλις ήδη ήΐύνατο νά διέλθη δι* αυτής
  ίνα; εφιππος.
  1 Οί δύο φ'.λο: έμετρίασαν την ταχύτητα
  των ίππων των.
  1 Πρθίδητα» έπ' αρκετόν άκόμη, επί Ιτέ-
  ροι» ημίσεια» ώραν, διά μέσον τού σκοτινοθ
  δάσους.
  , Δί'φνης ό Σδούρδας έσταμάτησε.
  Ι Ό Τοΰγο; ιον έμιμήθη.
  Είχεν άΆουσθή την στιγμήν εκείνην ήχος
  δυσδιάκριτος.
  | Κατήλθον των ίππων των.
  ! Ό Σδούρδας Ικυψε καί επλησίασε το
  ούς τού είς το Ιδαφος.
  Άνεγέρθη μετ1 ολίγα; στιγμάς.
  — Τοΰγο, ειπε, είνε άνάγκη »ά δέσω-
  μεν τού; ίππου; μας. Πρ;πει νά προχωρή-
  βωμεν μέ τα ποδι». 'Ερχονται εφιπποι.
  — *Δ, εφιπποι ;
  ι — Ναί, Ιφιπποι 1
  Καί ό Σδούρδας έσπευσε νά δέση τΌν
  ϊππον τού εί; εν δένδρον.
  Ό Τοΰγος εύπε.ιθέσΐατα Ισπευσε νά κάμη
  τΌ ΐδιο».
  — Καΐ τώρα προχωροΰμεν ! Προχωροΰ-
  μεν 1 Καΐ πρόσεςε, Τοϋγο. "Οίαν θά περ-
  νοθν άπΌ ·λθ'/·τά μας οί ίφιπποι αύτοι, οί
  έχθροί μας βεβαίως, δέ» πρέπει νά κάμης
  τον ελάχιστον θόρυδον. Παίζονμε μεγάλο
  παιγνίδι.
  Καί ήρχισαν δαδιζοντες έσπευσμένως.
  , Έφθασαν είς διασταύρωσι» όδών.
  "Ο ήχος ήδη εύκρινέστερος άντηχοΰσε».
  Προήρχετο προφανώς άπΌ κάλπασμα
  πολλών ίππων.
  Ό Σδούρδας Ιρριψϊ βλέμμα εταστικον
  επί τής σ,ιναντηθείση; όδοΰ.
  ΙΙαρετήρησεν ότι είς ολίγη» απόστασιν
  αυτή έστενοϋ'το τόσο» πολύ, ώ»τε καταν-
  ϊθΰσε μονοπάτι σχεδό».
  ι Επλησίασε πρός το μέρος αύτό.
  Εξέλεξε πνχνήν λόχμην καί έκρύδη είς
  π. χοίοιτη ΐ,^^^ν., ____Γ- τοΰ Συνε¬
  δρίου, υπήρξε ποικίλλη είς τάς συνεδριά¬
  σει;, ανακοίνωσις, καί δεξιώτεις των με¬
  λών αύτοΰ. Οί ξίνοι 'Αρχαιολογοι καί οί
  ήμέτεροι, χθές δέ» εΰρήκαν νά διαθέσουν
  οϋτε μίαν ώραν δι* άΐχολίαν ή δεξίωσιν ά-
  σχετον πρός τό Συνέδριον.
  Την πρωΐαν είς τό Πβνεπιστήμιον, τή»
  μεσημβρίαν είς την Μ. Βρεττανίαν — όσοι
  ήσαν προσκεκλημένοι είς το επίσημον προ-
  γευμα,—είς τα ξενοδοχεΐα των οί λοιποί.
  δλιοθ^κης το2 Πρς,
  είς τάς συνεδριάσει των τμημάτων μεχρι
  τής εσπέρας, καί την νύκτα είς τάς δεςιώ-
  σεις των ο'ικειων Πρεσδιιών.
  Καί ή άένναος αυτή κίνησις των Άρ-
  χαιολάγων μας διά των όδών τής προσέδω·
  κε κατά τάς ημέρας αύτάς μίαν ιδιαιτέραν
  όψιν, μίαν επίσημον μορφήν, μίαν ζωήν,
  την οποίαν ουδέποτε άλλοτε είδον αί Α¬
  θήναι.
  ΕΙΣΤυ^ΠΛΗΕΠΪΜΙΟΜ
  Κατά το «τρογραμμα, όπΌ τή"; 9,30"
  τής πρωίας ή.οχ·σαν προσερχόμενα είς τΌ
  Πανεπιστημίου % μέλη τού ΣονεΒρίου μετά
  των κυρίων των, %': πρεβδευταί, ό υπουργ'ος
  κ. Καραπανος καί οί καθηγηταί τοΰ Πανε¬
  πιστημίου, αργότερον δέ ό ΔιάΒοχος καΐ ό
  πρίγκηψ Νικόλαος κ«ί ολίγον βραδύτερον
  οί Βασιλείς.
  Την ΙΟην ό Δ'.άδοχος, ώς πρόείρος, ό
  ΰπουργος κ. Καραπανος κ»ί οί προίδροι των
  τμημάτων κατέλαβον τάς θέσεις των πίριξ
  τής προεδρικώ; τραπίζης, ττ]ς προ τοο βή-
  ματος, τίρχισε δέ ή σιινεδρίασις. "Ο κ,
  Ώμ'ολ, γραμματεύς τοΰ Συνεδρίου, προσε¬
  κάλεσε κατόπιν τοΰς άντιπροσώπους των
  ςένων Πανεπιστημίων, οίτινες θα άντεφώ-
  νουν είς την προσφώνησιν τού κ. πρυτάνεως
  νά καταθέσουν τάς άντιφωνήσεις των, δπερ
  καί εγίνετο, μεθ' ο ανελθών επί τΌ βήμα
  ό πρύτανις κ. Λάμπρος προσεφώνησΐ μέ
  την χειμαρρώδη ρητορικήν τού τα μέλη τοΰ
  Συνεδριον.
  Β ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ
  Διεν&υντης τής Γΐρμανικής ΆρχαιοΧογιχης
  Σ/ολής και μί).ος τής Έπιτροπής
  τοθ Σνγβδρίον
  *Ομείθϋ ό ΕύβγγελισμΌς μεγαρον τϊ|ς άγ-
  γλικής 'Αρχαιολογική"; Σχολής, έν τφ
  περιβόλω τοΰ όποίου ανηγέρθη τελευταίως
  επί τιμη τοΰ Πέρονς, ή βιδλιοθήκτ) τής
  Σχολής, ήτις κατά το πρόγραμμα έγκαι·
  νιάσθη χθές το άπόγευμα. Ό Πέρονς υ¬
  πήρξεν ό πρωτος ίδρυτής τής ενταύθα άγ·
  γλικής Σχολής καΐ διάσημος άρχα'.ολόγος.
  Την μνήμην εκείνον κ»1 τάς υπηρεσίας, άς
  παρέσχεν είς την αρχαιολογικήν επιστήμην
  ούτος, τιμώντες οί έταΐροι τής άγγλικής
  Σχολής άφιέρωσαν είς τό όνομά τού την
  άνεγερθεΐσαν Βιβλιοθήκην τής Σχολής των.
  Τλ ΕΓΚλΙιΊΐΛ
  ΚΩΝΣΤ- ΚΑΡΑΠΑΝΟΧ 'Μ
  Ύπονργός τής Παι&εΙας. Άντιπρόβ9ρος τής
  Έπιτροχής επί τής ανγκλήσκος τοθ
  Σννείρίου
  τήν.
  — Καΐ τώρί θ3τβ λέξιν! έψιθύρισε πρός
  τον ηβραπλεύρως τού Τοϋγον. Πλησιάζουν.
  Κύτταξενά μή βοΰ διαφύγη τίποτε άπό δ,τι
  Οά είπουν οί ίιερ-χόμενοι... Καί σκέψου ό'τι
  καϊ ό έλάχ:στος θόροδος ημπορεί νά μας
  «ρθδώτη.
  — Κβλά ! ήρκ,έσβ») νά απαντήση ό ΤοΟ-
  γος.
  Μετ* ολίγον ό καλπασμΌς ηκούετο «υ-
  κρινέΐϊτατος πλέον.
  — Τοϋγο, ηρώτησεν δ Σδάρδας, «!σ-
  βάνίσαι καμμίαν συγκίνησιν ;
  Μά ί
  Η ΠΡΟΣΦΩΜΗΣΙΣ
  Ό κ. Λάμπρος έ» άρχη εξήτασε τάς έ»
  πιτελεσθείσας προόδους έν τη άρχαιολογι/β
  έπιστήμη, ένεκεν των οποίων έχριθη άναγ-
  καία ή σύγκλησις Διεθνοϋ; Άρχαιολογι-
  κοΰ Συνεδρίου, ανέπτυξε την εργασίαν την
  επιστημονικήν ήτις εγένετο καί γίνεται έ»
  Ελλάδι καί έν Αθήναις παρά των Ίερο-
  φαντώ» τής Άρχαίας Τέχνης, ημέτερον
  καί ξένων, και ετόνισε τού; λόγους δι' ου;
  αί'Δθήναι έδικαιοΰντο νά χαταστοΰν ή έ'δρα
  τοΰ Αου Διεθνοϋ; Άρχαιολογικον Σν»ε-
  δρίου, καταλήξα; ώς εξής.
  α'Εν τίρ αύτω πνεύματι έργαζόμενον το
  Εθνικον Πανεπιστήμιον τή; Ελλάδος, χαί-
  ρει χαράν μεγάλην δεξιούμενον σήμερον
  τού; άριστεΤς των άρχαιολογικών έρευνών
  έν ταύτη τη αιθούση, ή'τις μέλλει ν' άπη-
  χήση τ' άχούσματα υμών τα σοφά.
  Μέλλοντες δέ νά τιμηθώμεν διά τής μεθ'
  ημών συνεργασίας ε» ταύταις ταΤς ημέραις,
  δέν άποκρύπτομε» τή» γβρίν ημών καί την
  ευγνωμοσύνην, ό'π έν τω Έθνικω τούτφ
  Πανεπιστημίω των Έλλήνων θέλει συνα·
  δελφώσει επ" άγαθώ τής έπιστήμης διδα¬
  σκάλους κϊΊ μαθητάς ή αύτη λατρεία πρός
  την αρχαίαν Έλλάδα, παγκόσμιον πατρίδα
  τοϋ καλοϋ καί μεγάλον, πότνιαν κα! κοινήν
  μητίρα καΐ ημών καΐ υμών.
  Ζωηρότατα χΞΐρονιροτήματα έχαιρέτισα»
  το» κ. Πρύτα»·.ν ·Αατερχόμενον τον βήματος,
  Ο *· ΚΟΛΜΝΙΟΚ
  ΤΌ» κ. Λαμπρόν διεΒέχθη είς τΌ βήμα δ
  αντιπρόσωπον τής .γαλλικής Κυβερνήσεως
  κ. Μάξ Κολλινιον. ό όίθΤο; γαλλιστί εξή¬
  ρε την σημασίαν τής συγκεντρώσεως έ» τη
  χώρα τής Άρχαιολογίας των κορυφών τή;
  Έπιστήαη; τή; Άρχαίας Τέχνης.
  Άπέδοσε» είτα τή» τιμή» κ»ί ευχαρι¬
  στίας είς τού; Έλληνας άρχαιολόγοι,ς, ο!·
  τίνες διά τώ» εργασιών των πολλβχώς
  σ-ινετ^λεσαν είς την πρόοδον τή; 'Δρχαιο-
  λογικής έπιστήμη; κ»! καταλήγων λέγει
  δ'τι ή συγκέντρωσις είς Αθήνας των σο·
  φών των δύο χόσμων αποτελεί την υπογρα¬
  φήν τή; μεταξν αυτών ένώβεως διά τΌ
  μέλλον χαί τής συνεργασίας.
  ΟΙ
  τάς προσδοκίας άς ό Πεπολιτισμένος κδ-
  σμος Ιχει έκ τού Συνεδρίου τούτου καΐ τής
  ΙΙροόδου τής Έπιστήμης.
  ΤελευταΤος ό καθηγητής τοΰ Πανΐπι-
  στημίου κ. Διομήδης ΚυριακΌς προσφωνεΤ
  ώς αντιπρόσωπος τοΰ Οικουμενικού Πα¬
  τριάρχου καϊ των έν τη Ανατολή καθιδρυ¬
  μάτων, χαί ή συνεδρίασις λύεται την Ιΐην
  χ«ί 15'.
  το επισηιβοΓπροΓευιιια
  Τή» 11η» ώρα» μ. μ. ή επι τής Συγ-
  κλήσεως τοΰ Συνεδρίου έπιτροπή υπο την
  προεδρείον τοΰ Διαδόχου παρέθηκε πρό·
  γευμα είς το ξενοδοχείον τής Μ. Βρετβνίβς
  πρΌς τούς προίδρον; των τμημάτων τον
  Σννεδριου, τούς πρεσβευτάς, καί τΌ υπουρ¬
  γικον Σνμδούλιον.
  Εί; το πρόγευμα παρεκάθησαν 62 έν
  όλω κεκλημένοι. Ό διάδοχος κατέλαβε το
  κέντρον τον Π έχων δεςιά τον κ. Δηλι-
  γιάννην κα! άριστερά τον πρεοβεντήν τής
  Τουρχίας Ριφαάτ βέην ώς πρύτ*νιν τοθ δι-
  πλωματικθΰ Σώματος, άπέναντι δέ τΌ» χ.
  Καραπα»ον, Ιχο»τα δεξιά το» κόμητα Δ'
  Όρμεσσώ» καΐ άριστερά τΌ» κ. Γκίκαν
  τής Ρουμανία;.
  ΑΙ ΠΡΟΠΟΣΕΙΣ
  Κατά τα έπιδόρπια ό ύπουργός κ. Κα¬
  ραπανος προέπιεν υπέρ τής ΰγιείας χαί μα-
  κροβιότητος τοΰ Βΐσι7>;ω; χαι τή; Β. οί-
  κογενεία;, μεθ' δ ό Δ'.άδοχο; ήγεφε τή»
  έ;ής πρόποσιν υπέρ των μελώ» τοΰ Συν«-
  δριου.
  Είς πάντας ίιμχ;. κύριοι, οΐτινες ήλθιτΐ
  νά φέρητε εί; μέν την αρχαίαν Έλλάδα την
  έκφρασιν τοϋ ύμετέρου θχυμκσμοΰ, εί; δέ
  την νέαν Έλλάδα την τηιοΰσαν ευλαβώς
  τοίις θησαυροΰς καί τάς παραδόσεις των ποο-
  γόνων τηί, τα θεομά δίίγμβτα της ίιμετερας
  συμπαθείας, άπευθίνω έχ μέρου; τή; χώρας
  μοί» τάς έγκαρδΊωτάτοι; ίύ/αριστία;.
  'ΙΙ συνάδροισι; α'ύ:η. ήν ή ημετέρα ττοοθυ-
  μία κατέστησε τόσον ώρχίαν καί πρό; την
  όποιαν έμειοίασεν αύτη ή Θεά έν τω ίϊρω
  αύτη; βράχω θά γίν/) νέα άφετηοίβ έν τη (-
  στορίο^, τη; χώρας ταύτης καΐ τής ι-------
  Κατά τη» ανωτέρω ώραν προσήλθον οί
  Βασιλείς, ό Διάδοχος καί οί πρίγκηπες, γε¬
  νόμενοι δε/τοί υπο τοΰ κ. Μπόζαγκεζ, διεν-
  θυντοΰ τής Σχολής, κα! των έταίρων αυτής,
  μετ* ολίγον δέ ό ΰπουργΌς κ. Καραπανος.
  Μετά την συγκέντρωσιν 8λων, πρώτος ό
  κ. Μάκ Μίλλων, γραμματεύς τή; Έλλη-
  νικής Έταιρίας έν Λονδίνω, εξεφώνησε πα-
  νηγνρικον λόγον, έκθέσας την δρασιν τον
  αειμνήστου Πέρονς υπέρ τής έπιστήμης τής
  άρχαίας Τέχνης, καΐ εξάρας τάς υπηρεσίας
  εκείνον πρΌς την επιστήμην ταύτην.
  Μετά'τοθτον ή Α. Υ. δ Διάδοχος *Δγ-
  γλιστ! ηΰχαρίστησε την Σχολήν, διά την
  πρόσκλησιν ήν Τφ υπέβαλεν, όπως έγχαινι-
  'άση την επ! ΐιμη τοθ Πέρουνς ά»εγερθεΤ-
  σα» βιβλιοθήκην αυτής, προσέθεσε τινά τι-
  μητικώτατα διά την μνήμην τοΰ πρώτον
  ίδρυτοΰ τής Σχολής-, χαΐ διά τάς υπηρε¬
  σίας άς ή Σχολή άπΌ τής ιδρύσεως της
  προσέφερεν είς την ΆρχαΊολογιΌν, χαί έν
  τέλει άνέσνρεν μετάξινόν νφασμα, άποχα-
  λύψας, υπο τα χειροκρατήματα των παρι-
  σταμένων, επί τον έσωτερικοΰ τοίχον τής
  Βι4λιοθήκης τιμητικήν πλαχβ «·' ής άνα-
  γράφεται, χρυσαίς γράμμασι Άγγλιστί, ή
  άφιέρωσις τή; Βιβλιοθήκης έπ' ονόματι τοΰ
  Πέρονς.
  Μετά την Α. Υ*, τον λόγον Ιλαββν ό
  αγγλος άρχαιολόγος κ. Σέσιλ Σμιθ διβν-
  θυντής τοΰ τμήματος των Έλληνιχών χαΐ
  Ρωμαϊκών άρχαιοτήτων έν τώ Βρεττανικω
  Μουσείφ, τούτον διεδέχθη ό κ. ΏμΌλλ
  άντιπρόσωπθς τής Γαλλικής Κυβερνήσεως,
  συγχαρείς τού; άγγλους συναδ:λφους τού,
  διά την ανέγερσιν τή; βιβλιοθήκης ταύτης,
  κβί τούτον διεδέχθησαν κατά σειράν, όμι-
  λήσαντες υπο το αύτο πνενμα, ό ΓερμανΌς
  άρχαιολόγος κ. Κονσράφ, ό άμεριχανΌ; κ.
  Ούι'λλερ ναί ό κ. Βαλστέϊν.
  Ή ώραΐα τελετή Ιληξβ περί την 4ην
  βραν μ. μ. παρατεθίντων είς τού; παρα-
  στάντας παντοίων άναψυκτικών, μεθ' ο ά-
  πεχώρησαν οί Βασιλείς μετά τοΰ Διάδο¬
  χον και των πριγκήπων σνγχαρέντες τον
  κ. Μπόζαγ/εζ και τούς λοιπού; έταίρονς
  τής Άγγλικής Σχολής.
  ΑΙ ΛΝΛΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  ΤΑ ΤΜΗΙΥΙΑΤΑ
  Αθηναϊκήν κοινωνίαν, «ύγενής Γαλάτης,
  ακολούθως ωμίλησεν περί τοΰ θησαυρόν
  των 'Δθηναίων, γβλλιστΐ, έξίθεσβ δέ έμ-
  βριθέστατα τΌ σύστημα κ«θ' δ γίνεται σή¬
  μερον ή ανοικοδόμησις τοϋ περικαλλονς
  μνημεϊον.
  Ό κ. ΚΑΒΒΔΔΙΑΣ, τελενταΤος, γ«ν.
  Ιφορος των Άρχαιοτήτων, ωμίλησε γερμα-
  νΐστ'ι τελειότατα καί έχτενέστατα υπέρ τοΰ
  ναού τον Απόλλωνος έν Φιγαλεία.
  Ό κ. Καδδαδίας έξέθην· τα επιστημο¬
  νικαί πορίσματα των έκεΐ εργασιών χαί τΌ
  σύστημα χαθ' δ γίνεται ή ανοικοδόμησις τοΰ
  ναόν τούτον έκ τοΰ ίδιον ύλικοθ. Έκ τούτου
  λαβών αφορμήν απέκρουσε τάς δημοσιενο-
  μένας μομφάς κατά τής νέας Ελλάδος, ότι
  θέλει νά άνοικοδομήση τον Παρθενώνα,ΰπο-
  στηρίξας ότι αί γενόμεναι εργασίαι έν τοίς
  μνημείοις τής 'Αχροπόλεω; καί έν τω ναώ
  τής Φιγαλείας, είνε άπλαΐ άνεγερσεις των
  ναών τούτων διά τοθ ίδιον Ολικοΰ, τΌ οποίον
  εάν Ιμενεν έρριμένον άκόμη επί πολλά Ιτη
  τηδε χαχεΤσε, θά κατεστρέφετο αφεύκτως.
  Έν τέλει ό κ. Καδδαδία; ίιπΌ τα χειρο-
  κροτήματα δ'λων, επέδειξε διά προδολών
  ηλεκτρικόν φωτός είχόνας τοΰ Ναόν τής
  Φιγαλείας ώς ήτο ούτος προ τής Ανε¬
  γέρσεως καΐ ώς Ιχει μετ' αύτην σήμερον.
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΑΣΗΦΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΙ
  Είς την αΓθθϋσαν τής 'Δρχαιολογικής
  Έταιρίας ό'πον συνήλθεν το τμήμα των Ά-
  νασχαφών χαί των Μοοσείων ήτο όλιγαριθ-
  μότερον.
  Έν αύτω ωμίλησε πρώτος ό ΓερμανΌς
  Άρχαιολόγος ». ΦΟΥΡΤΒΕΓΚΛΕΡ,
  περί των έν Αίγίνη άνασχαφών, τα·/ οποίας
  ό διός ενήργησεν άπΌ ενός Ιτους.
  Ό χ. Φο,ιρτβέγκλερ ανεκοίνωσε τα πο-
  ρίσματά τού έκ των άνασκαφών τούτων αΐ¬
  τινες έξηκρίδωσαν την κ«τά τον άνασκαφέντα
  χώρον ύπαρξιν τοΰ Ναοΰ τής 'Δφαίας —
  κατ' δλλους τής Άφαίας-'Αθηνας, χαί κατ'
  ίλλονς τής θεας Άφαίας—και δχι τοθ
  Ναοΰ τοΰ Πανελληνίου Διός, όστις, ώς έ-
  βεβαιώθη έκ μιοίς έλεπιγράφον Πλακός ευ¬
  ρίσκετο επί λόφου πολύ μακράν τον άνα-
  σκαφέντος μέρονς, ό'που ανεκαλύφθη κ αί ή
  Πλάξ αυτή.
  Ό κ. ΦΛΙΝΟΕΡΣ-ΠΕΤΡΙ αγγλος άρ-
  χαιολόγος ωμίλησε περί τοΰ ύπ' αύτοΰ ά-
  νακαλυφθέντος έν Σινα άρχαίου Ναού τοΰ
  Σάραμπιτ, Σιμιτικοϋ Τύπον, καΐ έπέϊειξεν
  εικόνος έκ τούτου.
  θαριδτητος χαί τής έν γένει οιαχοσμήσι«*ς
  τον Δημοτιχοΰ Κβταστήματος, πραγματι 8ε
  άπΌ τής χθες ήρξαντο αί εκΐ τούτφ εργα¬
  σίαι. Έχταχτον θίαμβ θα παρουσιάζη ή
  μεγάλη αίθονσ* τοΰ Δημαρχείον, ήτις «4
  Φωτίζη» δί' άτβ5ν0« ή^«"Ρ'*°3 ?ωτ^
  τοπθθετημένης γιρλάνδας κύκλω τήί; αιθού¬
  σης χαταστίκτοι» απΌ πλείστονς πολνχρώ-
  μους λαμπτήρβς. Επί τον εξώστου καίτης
  κλίμακος έτοποθετήθησαν έπίσης μιγβλοΐ
  λαμπτήρες, ή «έ κλΐμαξ θα καλνπτετ»
  άπΌ κλάδον; 8ά·νης κϊΐ μνρτων. Η μο«-
  σιχή τής φ-ρουρδς, *« ή °?ΧΐηΡ*[?*
  Δημοτ. θεατρον θα παιανίζωσιν εναλλαξ.
  Ό κ. Δήμαρχος μετά τού Δημ. Συμ¬
  βουλιον θά δέχεται τα μέλη τοϋ Συνείρίοι,Ι
  καί άπαντας τονς κεχλημένους. 11 *«ρι-
  δολή θά είνε έπίσημος. Πλονσιώτατον ««-
  λικεΤον θά «Τνβ είς την διάθεσιν των κε¬
  κλημένων.
  Η ΑΑΜΠΛ&ΗΦΟΡΙλ
  Την ΙΟην τής ννκτΌς θά γίνη ή λαμ««-
  δηφορια των φο-.τητώ», την όποιαν θά άκο·
  λονθήση καΐ πλήθος λαοΰ. θά προηγήτβι
  δέ ή μονσι/.ή τον "Ορφανοτροφείον Χατζϊ;-
  Κώνστα. Ή λαμπαδηφορία θά έκκινήστ,
  την 9 1)2 μ. μ. έκ τοΰ Πανεπιστημίου θά
  κατέλθη είς την οδόν Σταδίου > μέχρι τής
  Πλατβίας Όμονοίας, εκείθεν δια τής δίοΕ
  Αθήνας θά σνγκεντρωθονν έξωθεν τοβ
  Δημαρχείον, έκ τον εξώστου τοθ όποίου θά
  ίδουν την πομπήν οί κεκλημένοι, εκείθεν δι
  διά τής όδοΰ Δίόλον θά) Ιλθωσιν είς τή»
  όδΌν Έρμοΰ, πλατεΤαν τον Σνντάγμβτος,
  Οά καταλήξη δέ ή πομπή είς τΌ Ι1«»ί*ι-
  στήμιον.
  Τή» 10 καΐ 45' θα αρχίση ή φωταγώ-
  γησις τής Άχροπόλεως ήτις θά διαρκέση
  επί 3)4 τής ώρας, θά χβη δέ χαί μέγβ
  πνροτέχνημα. ^^^^^^^^^
  Ε1ΛΗΣΕΙΣ
  Ή άνάμνησι; της ήαέίας ταύτης οέν δα
  λίτ) έν ττ) καρδίσ. οϋδενό; τώ» πβραστα-
  Μετά τον κ. ΚολλινιΌν ωμίλησεν ο χ.
  Πέρσυ Χάνις άντιπρόσωπος των Παν«πι-
  στημίων τής Όςφόρδης κ«1 τοΰ Καΐμπριτς,
  έκ.θέσα; άγγλιστΐ κ«ί καταχειροχροτηθεΐς,
  οποΐα είνε η λατρεια τη; τε/νη; και ι
  ληθείας, '^ς υπήρξε πανηγυριχή —ρδξις.
  "II
  ίύχαρίστησίς μου θχ ήτο π) ήρη; εάν
  ηδυνάμην νά μ,ετάσχω μέχρι τοϋ τέλου,· αυ¬
  τών των ΰ;α.ετέρων Ιίγων, «τίνα σύμπασαν
  τήν'Ελλάδα προάγουσιν είς επίοτήαην χαί πα-
  ρασ^ευάζουΐι την ομόνοιαν των καρδιών έν τη
  κοινη λατρεί* τοΰ καλοΰ.
  Αί εύχαί (Λ,ου σα< σονοδϊύουσι. "Η σκίψις μοί» δέν β« «αύσγι παρ«κολο«- Οοΐσα ΰμΐς. Έν τέλει 6 κ. ΌμΌλλ έκ μίρους τής Κοσμητείας τοΰ Συνεδριον ηΰχαρίστησε την Α. Υ. εξάρας τάς ενεργείας τοϋ Διαδόχου υπέρ τής επιτυχίας τοΰ Συνεδριον, τονίσας τό θάρρος τής Α. Υ. πρός εξουδετέρωσιν πάντων τώ» παρουσιασθίντων κατά την ϊι- οργάνωσιν αΰτοϋ, άπείρων προσχομμάτων χαί άντιξόων περιστάσεων, υπο τα χειρο- κροτήματα ο'λων. Τα ΕΓΚΜΝΙλ ΤΗΣ Β1ΒΛ100ΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΟΗΣ Την 3ην ώραν μ. μ. τα μέλη τοΰ Συνε¬ δριον προσήλθον ε!ς τΌ δπισθεν τοΰ νοσο- Την 5ην ώραν μ. μ. χατά τα όριζόμε- να υπο τοΰ Προγγρίμματος, συνήλθον είς ιδιαιτέρα; συνεδριάσεις τα τέσσαρα έκ των 7 τμημάτων τού Συνεΐρίου, Οπως άκονσονν τάς πρώτας ανακοινώση; των μελών αυτών. Ούτω το Ιον τμήμα τΌ τής Κλασικής Άρ- χαιολογίας Συνεδρίασεν έ» τη Μ. Αιθούση τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου, το 3ον τμήμα, των Άνασκαφών κ»1 των Μουσείων σ,ινε· δρίασεν έν τη Αιθούση τής Άρχαιολογικής Έταιρίας, το 4ο», τής Έπιγραφικής καΐ Νομισματικής έ» τη Αιθούση τής Γαλλικής Σχολής, καί τΌ 6θν τή; Β-ΐζαντικής 'Δρ- χαιολογίας έν τη Αιθούση τοΰ «Παρνασ- σοΰ». Η ΚηΪΣΙΚΗ ΑΡΧΜΟΛΟΓΙΙ. •Είς την συνεδρίασιν τον τμήματος τ1|ς Κλασική; 'Αρχαιολογία;, ώ; τό σπουδαιό¬ τερον τμήμα τον Συνεδριον, είχον προσέλθει τα πλεΤστα μέλη τοΰ Σννεδρίον καί ιδιαιτέ¬ ρως ό Βασιλεύς, ή Βασίλισσα, ό Διάδοχος, οί Πρίγκηπες. Ή μεγάλη αϊθονσα το3 Πανεπιστημίου ήτο ασφυκτικώς πλήρης δ'ταν πρώτος ό διευθ,ιντή; τή; ένταΰθα Γερμανιχή; 'Δρ- χαιολογική; Σχολής χ. ΔαΤρπ?«λ8 κατέ¬ λαβε τό βήμα. Ό κ ΔαΤρπφελδ ωμίλησε» περί τής καύσεως τώ» νεχρών παρά τοΤς αρχαίοις αναπτύξας επιστημονικώτατα τΌ θέμα τού καΐ καταχειροκροτηθείς. Έκ τής ά»ακοινώσεως ταύτης, προεκλήθη συζήτη¬ σις έν τώ τμήματι εί; ην ίλαδο» μέρος ό κ. Μοντέλισις, γερμανιστΐ ομιλήσας, καΐ ό χ. Αρθ. "Ερίανς άγγλιστί. Ό κ. ΩΜΟΛΛ, ό γνωστότβτος «Ις τή» ΕΠΙΓΡΑΦΗΝ ΚΑΙ ΗΟΗΙΣΒ^ΤΙΚΗ Είς το τμήμα τής έπιγραφικής χ«ι νο- μισματιχής παρέστησαν εύάριθμοι άρχαιο- λόγοι. Ό κ. ΜΠ1ΜΠΕΛΟΝ ωμίλησε περϊ τοΰ τύπον τής Αθήνας επί τώ» άρχεγόνω» καΐ άρχαϊκων νομισμάτων τώ» Αθηνών καΐ επέδειξε πολλά έκ τούτω». Ό χ. ΡΙΤΣΙ Ιταλός νομισματολόγος ανέπτυξε το ζήτημα τής Διεθνοΰς κυκλοφο- ρίας των άρχαίων νομισμάτων, καΐ ό χ. ΡΔΤΝΑΤΧ Γάλλθς νομισματολόγος ω¬ μίλησεν περι ενός μοναδικοΰ νομίσματος τής Δωδώνης καΐ των σχέσεων αδτοϋ, χει¬ ροκροτηθείς. ΗΒΎΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΜΟΑΟΠΑ Άρκετά ένδιαφέρουσα ήτο ή συνεδρίασις τον τμήματος τής Βυζαντι»ής Άρχαιολο¬ γίας, είς ήν παρέστη καΐ ό Διάδοχος. Έν οΐΰτη ό κ. Οΰνσπένσκη, διευθυντής τής ρωσσικής άρχαιολ. Σχολής έν Κων- σταντινουπόλει, ωμίλησε περί τής βιδλιο- θήκης τοΰ Σεραγϊον τής έκ χειρογράφων και άλλων τόμων τώ» Βυζαντινώ» αΰτο- χρατόρων σνγχειμένην, ε!πε πώς κατηρτίσθη αυτή καί πώς διεσκορπΐσθη υπο των δια¬ φόρων Σουλτάνων καΐ βν.τέλει ωμίλησαν περί τής ΕΐΐΌνογραφημένης Όκτατεύχου, τής βυρισκομένης έν τη Βιβλιοθήνη ταύτη. ^ Ό χ. ΣΤΡΙΓΟΦΣΚΙΣ, Ρώσσος καΐ αύτΌς άρχαιολόγος, ωμίλησεν περί τής ε'ι/.ονογραφίας των Βυζαντινών Δΰτοκρατ6- ρων καΐ κατέληξεν είς την πρότασιν, δ'πως ή συσταθεΤσα Διεθνής έπιτροπή έξ είδικώ» άρχαιολόγων, έξεύρη τα μ'έσα πρΌς μελέτην καί ταχτοποίησι» τώ» είχόνω» των Βυζαντινών Δντοχρατόρων καΐ τής ίνδυ- μασιολογίας αυτώ». Ή πρότασις εγένετο δεκτή υπο τού" τμήματος. Ό χ. ΛΑΜΠΡΟΣ έντέλει υπεστήριζε την πρότασιν ταύτην έλληνιστΐ χαι ωμίλη¬ σεν ακολούθως περί τής ένδυμασίας των Βυζαντινών Αύτο*ρατόρων τονίσας τΌ δύ¬ σκολον τον χαθορισμοΰ καΐ τής κατατάξεως των ένδυμάτων τώ» Δΰτοκρατόρων τούτω», περαίνων δέ ίστρεψε τΌν λόγον επί τον χειρογράφον τον Ζωναρα. Την νύκτα 8λαι αί ένταν'θα πρεσβεΐαι έ- δέχθησαν όμοεθνεΤς άρχαιολόγους καί άλλα μέλη τής κολωνίας μας, έπιδαψιλεύσασαι αντοΤς πολλάς περιποιήσεις. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ ΣΗΜΕΡΟΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο 5Δ0ΤΑΓΔ02 ΣΣ2 ΤΑΓΓΕΡΗ8 ΠΑΡΙΣΙΟΙ, «β Μάρτιον. 'Ή α Εφημερίς» βεβαιοί ότι ό βασιλεύς τής Αγγλίας κατα τό διάατημα τοθ «ερίπλου τον θ» καταπλεύση ομοίως εις Τ»γ· γέρην. Ο ΒΛΣΣΛΕΤΞ__ΒΙΕΤΠΡ III ΡΔΙί&Ν ΡΩΜΗ, «β Μάρτιον. Ό Βασιλεύς τής Ιταλίας έπέατρκ· ψε κα,Ι έπευφημήθη λίαν. ΖΤ0Α02 ΑΠΣΝΑΚΤΐ' ΤΗ, 2ΙΓΣΑΠ0ΡΒ2 ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 ΙΜαρτίον. Ή εφημερίς «Νταϊλυ Εξπρές» ε,λαδεν έκ Σιγκα,πόρης τάν εί¬ δησιν, ότι περί τα τριάκοντα πο'λΐμ.ικά ϊτλοία παρετηρήθησαν είς απόστασιν ΤΟ περίπον μι· λ£ων πρός τα νοτιοδυτικα τής είρημένης πόλεως. ΙΜΑΣΣΑΛΙΑ, »β Μαρ· τίον. ΛΙόλις αφιχθείς ό Βασι¬ λεύς Έδονάρδος αμίβως έπέβη τής βασιλικής θαλαμηγού, ήτις κατέλειπε τόν λιμένα ανθωρεί. ΤΟ ΜΑΓ050Ν Σ1Ι ΤΗ Γ&ΑΑΙΣΒ Β07ΛΒ ΠΛΡΙΧΙΟΙ, «β ΑΙαρτίοο. Έν τή Βουλή των άντιπρο· σώπων πολλαί έπερωτήσεις αφο¬ ρώσαι τό ζήτημα τού ΑΙαρόκον) κατετέθησαν καΐ ανηγγέλθησαν. Ό κ. Λορκασέ (τπουργό; των ^Εξωτερικών ζητών την άναβο- Σήμερον τΌ Συνεδριον ΰπΌ επιστημονι¬ κήν ίποψιν Θά άργήση. Τό άπόγευμα Θά γ νη έκδρομή είς την 'ΕλενσΤνα, διατειθε- μένω» υπό τής έπιτροπής χάριν δ'λων των μελών τεσσάρων άμαςοστοιχιών, αί'τινβς θά άναχωρήσονν κατά τ» έξη; χρονιχα διαστή- ματα: 1.50' μ. μ., 2 μ. μ., 2.10' χαί 2.20'. Την νύκτα θα γίνουν ίεςιώσει; 6'λων των μελών άνεξαιρέτω; είς την Αγγλικήν και Γαλλικήν Σχολήν. Ο ΑΝΤΐπΡΟΣΠΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ Κατά την γεν. συνεδρίασιν των μελών, την προσέχη Τετάρτην έ» τφ Πανεπιστη- μίω θά ομιλήση ο άντ'.πρόσωπος τοΰ Βατι- κανοΰ Καρδινάλιο; Μαρούκη, χαί θά ά· παγγείλη έν τέλει προσφώνησιν ίγγρβφον τοϋ Πάπα πρός τΌ Συνεδριον, έκ μέρους αΰτθν. Η ΔΕΞΐηΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΆπΌ τής πρωίας τής χ*)ές μετά δραστη· ριότητο; ήρχισαν έν τφ Δημαρχείω αί προ¬ ετοιμασίαι διά την αυριανήν περί ώραν 9 1)2 μ. μ. γενησομένην δεξίωσιν των μελών τοΰ Άρχαιολογικοΰ Σννεδρίον. Ό Δήμαρχος κ. Μερκούρης διέταξε τον επί τον καλλωπισμοϋ μηχανικόν τοΰ Δήμον ινα αντοπροσώπως έυιστατήση τβ τής κβ- «1ι^«Λ»τ;ϋ;>'.Λΐι>τ ^ε^ινν νε^ν «,Λνιι
  βολήν των έπερωτήσεων τούτων
  διεκήρν^εν, ότι ή πολιτική τλν
  οποίαν ηκολούθησεν έν Μαρό¬
  κω κατ' ουδέν μετε6λήθη. Ε¬
  ξακολουθούμεν να δίδωμεν συμ¬
  βουλάς ε!π& είς τό Ιϋαροκον ω;
  φίλοι έπιδιώκοντες νά μη βλά·
  πτωμεν ουδένα. Είμεθα έτοιμοι
  να συζητήσωμεν πάσαν παρανόη¬
  σιν ϊΐτις θα ηδύνατο να επέλθη.
  Κ,ατ' ακολουθίαν^ των οιακη·
  ρυξ&ων τούτων η άναβολή των
  έπερωτήσ&ων τούτων είθ
  υπό τής Βουλής.
  ΟΓΛΛΛΙΠΟ: 77Σ02 ΠΣΡΓΟ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 9β Μαριου.
  Αί έφημερίδες Πθ'-ούμεναι λό¬
  γον ηερΐ τού άρχαιολογικού
  αυνχδρίον των Αθηνών καΐ
  οίφηγούμεναι τους άπαγγελθέν·
  τας λόγους έν τω ΪΙάρθ&νώνι
  χθίς πλέκουσι τό εγκώμιον τής
  Ελλάδος καΐ χειροχροτοΰβι είς
  τάς προσπαθείας αντής να βυνι·
  χίση τάς παραδόσϊΐς παρδλθόν-
  τος ενδόξου.
  Η Γ&Σ,ΙΣΣ
  II
  ΑΡ1ΣΙΟΙ, 2<ν Μάρτιον. Αγγέλλεται έκ τής Τβιμπουτής δτι ή ρωσσική μοίρα τού ναυάρ· χου ΛΙεδογατώφ απεχώρησε χθ^β, την εσπέραν κατευθυνθείσα «ρό; νότον. Τα «άντα επί τής μοίρ*ί ταύτης ήσαν έν καλλίατη κατ*· στάσει. ' Π)ΠΟΛΙΧ, «β Μαρτ£ον. Εργάται πλείονες των β χιλ. ένήργηβαν θορυβώδη διαδήλω· βιν κατά τού Χσάρον επί ΐί.
  Κ Α Ι Ρ ο Γ
  τής Μΐηβείας ενός βυν-
  ϊΒίλφου των φονευθέντος (>πό
  ί&ν οργάνων τής άατυνομίας.
  Γθ ρήξεις καΐ αυλλήψεις
  Μαρτίου.
  )ι ανταποκριταί των έφημ«ρί-
  ι0)ν έν τώ θεάτρω τού πολέμου
  ,ν*γγέλλο^ν, ότι οί Ίάπωνες
  {κρακολουθούσιν εκ τού ούνεγ-
  ιος βιά τολμηρών άναγνωρίσεων
  »ς κινήσεις των Ρώσσων, ιδίως
  ;ρός τό μ-έρος τού Ιέ,ιρίν. Είς
  ΐ> γενικόν στρατηγβΐον τώνΡώα-
  ων φαίνονται άνήαυχοι ένεκα
  ινήσεών τίνων τής δεξιάς «τέ-
  ,υγος των Ίαπώνων, αΐτινες έμ-
  ινίουβι τόν φόβον νίας αποπεί¬
  ρας κυκλώαεως.
  ΒΟΥΛΗ
  ΕΚΑΟΓΗ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
  Κ«1 /.9ϊς συνήλθε το τμη'μα ίπως ακούση
  '- 4ν«τάσιις καί έξιλέγξττ) την εκλογήν
  Άλλά κβί <ΐρο χαι μετά μεβημ- ϊ«ν δίν χ«.τωρθώ6η άπαρτία. Μόνον ο ε'ι- ΐγ κ. Πίπη; Β«)λιανίτης καΐ οί βου¬ λαί χ. κ. Χατζηνιχολής και Καρακίτη; ήλβον έκ των μιλών. ΟΙίτω κατ' άνάγ- ή συνιδρίασις έματαιώθη ελλείψει άπαρ- ή £< 4ξί>ιγξι; τής έχλογτ,ς Καρδίτσης
  ήθΐ) διά την προσέχη Διυτίιαν.
  Η ΕΚΑΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  •ολόγχην τού κατά τ»|ν συνοιχίαν Λεύχβς
  καί έτραυμάτισε τους διερχομένους εκείθεν
  Σ. Βενετσάνον είς την παρειάν καί την
  σύζυγον τβο είς τον μαστδν.
  Ό άρειμάνιος χωροφΰλαξ τρβπείς είς
  φ«γην συνελήφθη μετ* ολίγον.
  ΤΡΔΜΔΤΙΣΜΟΣ ΕΓΖΩΝΟΝ
  Κατά την παρελθούσαν νύκτα δΰο εΰζω-
  νοι Μαμασούλης καί Λούπης περιπολοϋν-
  τες νατα την συνοικίαν Κερατοχωρίου ε¬
  τραυματίσθησαν παρ' αγνώστου διά μαχαί¬
  ρας ό μέν »ΐς την έσφύν, ο δέ «ίς τούς μα-
  στθύς.
  ΑΛΛΟΣ ΤΡΔΥΜΔΤΙΣΜΟΣ
  Κατά την συνοικίαν Βάδουλα κατόπιν
  έριδος ^ ο άρτοποΓος Σακόρραφος έτραυμά-
  τισε διά μαχαίρας είν την κεφαλήν τον Σ.
  Κατσαρόλην.
  ΚΑΟΠΗ ΟΠΛΩΝ
  "Αγνωστοι χ,ατά την χθεσινήν νύκτα διαρ¬
  ρήξαντες την θύραν επί τθϋ επι τή"ς ά-
  χτή"ς Μιαουλη καταστήματος τού Ι. Ζάκα
  αφήρεσαν δε'κα περίστροφα καΐ 70 δραχ¬
  μάς.
  Δ$ν είνε ακόμη γνωστή ή ήμέρα χατά
  Ι» οποίαν θά προσκληθοϋν οί βουλευταϊ διά
  εκλογήν τοΰ προέδρου τϊ5ς Βουλη"ς.
  πιθανόν εάν μέν,ρι τη"ς προσεχούς
  άρτης λήξτ) ή εξέλεγξις των έκλογών
  ι! ενώπιον ιής Βουλην, νά προσκληθοϋν
  βουλευταϊ διά την προσέχη Πέμπτην πρΌς
  ΐγήν τθΰ πρόεδρον Έν Αθήναις ίΰρί-
  ιθνται ηϊη πάντες σχεδίν οί βουλευταί.
  ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΠΤΟΣΙΣ
  Ήγγίλθη τηλεγραφικώς έξ Άγνάντων
  ιι ε!ς τι πλησίον χωρίον ένω ή σΰζυγος
  ΟΪ) χωρικοϋ Γ. Μθυσαφίρη συνέλεγε χόρι»
  %{ τινος χρημνοϋ, ώλισθησε χαί πεσοδσα
  ώ «ίβεροΰ ίίψους έθανατώθι;. Το πτώμα
  Ι; ατυχοϋς γυναικός ευρέθη την επομένην
  )ΐ ϊ,/ϊτυχήματος υπο συγχωρίων της,
  ΐριμο^φωμένον ?ρικωδώς έ/, τής Οανατη-
  ορου πτώσεως.
  Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ
  Δι ϊοκιμαϊ τί|ς α'Αντιγόνηςΐ» έπερατώ-
  ιν τελείως. *Η σκηνή είνε ήδη καθ*
  ετοίμη. Οί ήθοπθίθϊ τελείως ήσχημένοι
  ιϊ ίέν άναμένουν ή την ημέραν ττ}ς αΰ-
  ;0«, Ή παράστασις θά είνε αληθής πανή-
  υρις. "Ο,τι έχλεχτιν ίχει ή πόλις μας Οά
  . Ά«3 «ουδέ
  των ε'σίτηρίων.
  ΒΡΕΦΟΣΝΕΚΡΟΝ
  την Κολοκονβοϋν. παρα την γρ*1*·
  ,ί;< τοϋ σιίηροϊρόμου Πειραιΰς—Λαρίσσης ιρίίη πτώμα βρίφου;, τΌ δποΤον έκ τη*ς νηθείσης άστυ'.βΐτρικϊ}ς έξετάσεως επι- Ο'ήθη ότι έγεν/ήθη νεκρόν. ΙίΜΙΙΙΙ ή Τηλιγρ»φο3ν έκ Ναυπάκτου πρβς τάς έν- ι»39ϊ αρχάς Επ ή άπο 10 περίπου ημερών χαθίζηίΐς τοΰ έδάφους είς άς Οί?(ΐς Πρωίμι χβί Λιαναρύστρα έξακο- ■υνεΐ έπενεγχοΰσα μεγάλας καταστροφάς ι άμειλώνας, άγρούς καί χαστανόδενίρα. "ο μήκος τί5ς καθιζήσεως είνε 800 περίπου τρών, τό δέ πλάτος 300. Επί τοϋ εδά ττ]ς χαβιζήοεως έχουν σχημβτισθί μεγάλα ρήγματα χλϊ χίνδυνος μί· άκειλεΐ τους περιτρόμους κατοίκους (ών κεριχώρων, οΐτινες άποσΰρονταΐ μαχράν δυστυχημάτω». Τηλεγράφημα έκ Πατρών αγγέλλει, ϊτι »'ς τς χωρίον Βερΐνον τ&ΰ δήμο^ Έρινείων Ιγικε συμπλοκή μεταξύ των άστκνομικών ίργβνων κίΙ των χωρικώ·/, οΐτινες έπε- βν ν' άπελευθερώσουν «ν σΛλη- νΐβ φυγίϊικον Νουβάλβν. Τ» αιτοτελί- τ« δέν εγνώσθησαν. Ό Μοίραρχος Ά - '»ς απέστειλεν ενίσχυσιν εκ 10 χωροφυ- ων υιτς ίνα ενωμοτάρχην, πρός ένί- ιν τής άστυνομίΛς τοϋ χωρίου κ»ί πρί- ΐψιν νέας έπιθϊσεως των χωρικών. ΔΏΡΕΑ ΚΕΦΑΑΑΗΝΟΣ ίΠΕΡΤΗΣ "ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,, Ό έν Όδησσφ τή·ς Ρωσσίας έφημίριος Μί Έλλ. έκκλησίας οίδίσιμώΐϊτος • Ιΐά Κ έκκλησίας μ ρ εΰς κ. "Αγγελος Ιΐεφάνης,^ Κεφαλλήν, επιστολάς τού πρός την άντιπρ:εδρον »ίς ειορείας των Κυρίων κ. ΊωάννανΚορ- ίίλλβ έ?ωρή«*το τ^ αΠολυκλινικ^ 'ΔΘη- 'νών» πρ'βς μνήμην τής συζύγου το.ι δϋο(2) λάϊ δραχμάς. Ε ΧΘΒΕΙΝΗ 2ΓΜΠΑΟΚΗ Χθές την μεσημβρίαν ίλαδβ χώρον ( σο- ,ρ» συμπλοκή μεταξύ των παρά την Ηε- .τΐωνείαν άκτήν εργαζομένων είς την εκ- 'τ'ρτ»)»ιν των γαιανθράκων καθ1 ην έτρβυ- μβτίίβη διά πιστολίου ό Ι. Θ. 'Αλιφραγ- διά πιστολίοι ε»·τ]ς είς τον λαιμόν Ι Έκί τόπου σπεΰσαντες ό άστυνομος χ. Σάρρος μετ" άστι>ουλάκων συνέλαδε τους
  Ά. Γιαννακακον, Γ. Νικολάκου ^ Μπαξε-
  ην χαί Η. Κούδαρην.
  Ζ0Ρ0ΦΓΑΔ3
  το άπέγευμα ο χωροβύλβξ Χ.
  οιατελων έν μίθτ^ εξήγαγε την ξι-
  ΚΑΤΑΠΔΟΓΣ3 ΑΤΜΟΔΡΟΜΟΝΟΝ
  Χθές περι την εσπέραν κατέπλευσαν είς
  τον λιμίν* Πειραιώς οί τρείς άτμοδρόμονες
  εκ Τήνου, 2που είχον πλεύσει χάριν τη"ς
  πανηγύρεως.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  Τελοΰντες σήμερον Κυριακήν 27ην τρέ¬
  χοντος, ώραν ΙΟην π. μ. Άρχιερβτικον
  μνημόσυνον έν τώ Ίερώ Ναώ τού 'Δγίου
  Γεωργίου (Καρύτση) υπέρ αναπαύσεως τής
  ψυχής τοΟ προσφιλεστάτου καί σεδαστοϋ η¬
  μών θείου
  ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ν. ΦλΟΓΑΐΤΟΥ
  ■Πβρακβλοϋμεν τους σ^γγενεΤς κ«ι φ{·
  λους, όπως ευαρεστούμενοι προσέλθωσι *βΙ
  ένώσωσι μεθ' ημών τάς πρός τ^ν ·Τψ[στον
  δεήσεις των.
  Έν "Αθήναις ^ 26 Μβρτίου 1905.
  ΟΙ &ι>$ψιοΙ
  Σταμάτιος Α. "Αντωνόηονλος, Νικόλαος
  Α. 'Αντωνόπονλος, Σωτάριος Α. Άν-
  τωνόπονλος, Ελένη Α. Αντωνόπου¬
  λον, Ελευθερία Α. Χαλκτοπονλον,
  Ίφιγένεια Στ. Αντωνόπουλον, Θ«ο·
  όώρα Ν. 'Αντωνθϊτοϋλον, Ετ>φοοό*ίτνη
  ϊωτ. 'Αντωνοπονλον» 'Ανδοίας Ι.
  Χαλκιόπονλος.
  ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝ Ν. ΦΩΑΗΡΩ
  Σήμερον Κυριακήν 27 Μαρτίου έν ττ^
  ΐξέδρα τοΰ μεγάλαι) ζυθοχα·είου χαΐ ζαχΛ-
  ροτλαστείου Νέον Φάληρον θά παιανιζη,
  ώς καί κατά πασάν Κυριακήν, άπό τής 2
  1)2—6 μ μ. ή μπάντα τοΰ Μουσιχου Πει·
  ραϊχοΰ Σ-υνϊι'βμοι» ΰ—
  V-
  την Διεύθυνσιν των
  άρχιμουσικών κ. Χ. 2. Κβίσβρη κ «Ι Ι.
  Κορατζα. φ
  (Έκ τής δίίυΰύνθίθ)! τοΰ ζυ&οχαφιΐον «5ϊ
  ζαχαροπλαστείον Νέον Φάληρον.]
  ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΝΙΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ΕΝ ΚΑΛΛΕ8ΕΑ
  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
  Τ07 ΠΡ0Α21ΈΙ07 ΑΟΗΚΏΝ Β ,,ΚΑΑΑΣΒΕΑ"
  Γνωστοποιεΐ, £τι δυνάμει αποφάσεως τοΰ
  διοικητικθθ αυτής Συμβουλίου έκθέτει είς
  έκούσιον πλειστηριασμΌν διάφορα αΰτϊ|ς ο'-
  κόπιδβ, κείμενα έν Καλλιθέα έκ 500 —
  1000 πήχεων ϊ/,ασΐον κατά τάς προσεχεΤς
  Κυριακάς τΐ}ς 3 καί 10 ΆπριλίθΛ έ. Ι.
  ένεργηθησόμενον είς τον συνήθη των ίημο-
  πρασιών τόπον άπό τΐ5ς 10 —12 ώρας π.
  μ. ενώπιον ΐθΰ κ. πρόεδρον ώς κϊί τού
  διευθοντοΐΐ τής έταίρίας κα! υπό τους οΰ-
  τούς δρους τού προηγουμένως ένεργηθΐντος
  πλείστηριασμοδ κ*1 τί]ς ευκολίας τϊ]ς κα-
  ταδολη*ς χατάδόσεις τοΟ τφμήματος τίϋ οί-
  κοκέδου.
  Οί δροι τοδ πλειστηοιασμοΰ ώς και τα
  σχίδια των έν λόγω ο'ιχοπέδων ευρίσκονται
  καρά τώ συμδολαιογράφφ κ. Άντ. Μπουρ-
  ν:α, ώ; καί έν τω γραφείω της έταιρίας έν
  Καλλιθέα, ένθα δύνανται οί βουλόμενοι νά
  λάδωσι γνώσιν αυτών καθ* εκάστην, &ρα
  2—5 μ. μ.
  Έν Αθήναις τξ 21 Μαρτίου 1905.
  (Έκ τοΰ Γραφείου)
  Ζητείται συνέτβιρος δι* έπικεροί] έρ
  γασίβν μέ κεφάλβια 15 χιλιάδων δραχμών.
  Πληροφορίαι εϊι, τΌ εργοστάσιον χαρτινων
  κυτίων κα'ι μπομπθνιερών Κανϊρεδιώτου και
  Άσημακοποΐλου, όϊός Περικλίθυς 24.
  ΕΪΧΑΡ1ΣΤΗΡ1Α
  Ό υποφαινόμενος έργαζόμενος έν Καίρφ
  είς τΌ εργοστάσιον τοΟ κ. Διμιτρίνοΐ) γνω-
  στός είς ϊλους τούς όμοεβνεΤς ώς Επι·
  ληπτικός παλαιός πάσχων δΰο-τρεΤς πα-
  ροξυσμοΰς την ημέραν, άφ' ής ημέρας με-
  τεχειρίσθην την θερβπείαν τού ίβτροΰ χ.
  Πραποπούλου κ«ι την όντως θαι»μβ·
  τουργόν Πραποπουλίνην τού άπηλ-
  λάγην τελείως τή"ς φοβεράς ταύτης νόσου.
  Μετ' έθνιχή*ς δέ ύπερηφανείας όνακράζω
  δτι όλόκληρος ή Ελλάς πρίπει νά χβυ-
  χαται διά την ύπαρξιν τοιούτου έπιστήμονος,
  διότι έγώ εν Καίρφ προσί'τρεξα ν.αί είς
  "Αγγλους διακεκριμίνους ίϊτρούς χ«ϊ
  είς Γερμανούς κβί είς Γάλλους κλπ.
  άλλ' ουδείς μέ άνεκούφισεν οΰδ' έπ' ελάχι¬
  στον. Ό κ. Πραπίπουλος δμως μέ Ισωσεν'
  άπό τής πρώτης ημέρας πού ίίρ-
  χιαα την θεραπείαν έγενόμην εν¬
  τελώς καλά· την ΰπερχειλίσασαν δέ ευ¬
  γνωμοσύνην μου κατεστησα γνωΐτήν καί είς
  τ'ςν έν Καιρώ διευθυντήν τοϋ «Χρόνον» κ.
  Κωνσταντινίδην, δ'υτις καΐ πράγμχτι διεκή-
  ρυξε διά τής εφημερίδος τοο την επιστημο¬
  νικήν αξίαν τοϋ κ. Πραποπούλου («Χρόνος»
  Καίρου Φεβρ. 1905). Προΐρέπω όθεν τους
  πάσχοντος νά τρέςωσι πρός θεραπείαν των
  καί την οποίαν θά εί'ρωσι μόνον εί; τόν έ-
  ξοχωτερον Νευρολόγον τοΰ κόσμου κ.
  ΠΡΑΠΟΠΟΓΛΟΝ.
  Ό ευγνωμονών
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΛΑΣ
  Ιργάτης των καπνιργ. Διμιτρίνου ένΚαΤρω
  'Η κόρη μου άφ' ής εποχάς ήρχισε
  την θεραπείαν της διά τής Προποπου-
  λίνης εγένετο εντελώς καλά* δέν
  Ιχει ουδένα παροξυαμόν* τουτο δύ¬
  ναμαι νά πιστοποιήση) είς πάντας.
  Ό ευγνωμονών πατήρ
  Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ
  Κβδίκιοΐ Κωνσταντινουπόλεως
  ΣΗΜ. Ή Πραπουλίνη κατέστη
  πλέον τό μόνον φάρμακον κατά τής Έπι-
  ληψίας' διότι ουδέν άλλον φάρμα¬
  κον ίχει την ίδιότητα νά παύη τούς
  Έπιληπτικούς παροξυσμους δΐμα τή
  ενάρξει τής θεραπείας, Ινεκεν τούτου ό
  χ. ΠΡΔΠΟΠΟΥΛΟΣ εγίνετο γνωστΌςχαί
  είς τα έχτος τής Ελλάδος έπιστημονικά
  κέντρα.
  Ή Πραπουλίνη συνισταται κ«ι
  κατά τής Ύοτεροεπιληψίας, Νευ-
  ραβθενείας, Άυπνίας, 'Ον&ιρώ-
  ξεων χαΐ πάσης ύπερδιεγ£ρβ£ο>; τού
  έγκεφάλου.
  ΙΙάαα πληροφορία δίδεται ναρ»
  τού εφευρέτου ίατροΰ έν τώ ΗΛΕΚΤΡΟ·
  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩ τού όδός Περικλέ-
  ούς "4© (πλησίον Ρόμβη;) ?νθα χβΐ δέ-
  χετα: έπισχίψεις τάς ώρας 10-12 π. μ.
  κ«ί 4-5 1)2 μ. μ. ,
  Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ
  Έίβιτήρια διά την έν τώ Σταδίφ πα¬
  ράστασιν τής «Άντιγϊνης» πωλοΰνται «πΌ
  σήμερον είς το έν ττ^ πλατεΐα Συντάγμβτος
  τού Βασιλ. Θίάτρου, είς το έν τζ πλατεία
  Όμθνοίας καφενειον «Μπάγκειον» χαί εί;
  το Στάδιον. Τιμαί θί'σεων : ΚερκΤδες Δ,
  Β, Ε δρ. 3. ΚερκΙς Ζ διά φοιτητάς δρ. 1.
  ΚερκΤδες Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Β, Ο, Π, Ρ χαί
  Σ λεπ. 50.
  ΚΛΙΝΙΚΗ
  ΜΕΤΑΔΟΤΙΚαΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΠΚΩΝ ΔΕΡΠΠΑΤ1ΚΩΝ
  ΝΟ-ΗΜΑΤΩΝ
  Αλεξάνδρου Γ. Ροδοπούλου
  τίωι πρωτιάτρον τής
  Ι* τφ β
  Ο 0ΚΙΑ02 .Κ.ΡΟ.Μ ΠΕΙΡΑΧΑ2
  Ό Όμιλος έπιχειρών τΌ τρίτον αυτού
  προσκύνημα είς τόν Παν. Τάφον, δέχετβι
  δηλώσεις των επιθυμούντων νά μίτάσχωσι
  τούτου. Αί τιμαί ωρίσθησαν Α' 215 χρ. χ.
  Β' 175, Γ' 65. Αί προσχυνηταί θέλουσιν
  έπιδή τοϋ ήλεκτροφωτίστου καί μεγίστου α¬
  τμοπλοίου αΒασίλισσα "Ολγ»» άναχωροΰν-
  τος την εσπέραν τής 6 "Απριλίου. Πληρο¬
  φορίαι πβρά τω Γραφείω τοϋ Όμίλου Λεω-
  φόρος Αθήνας 30 έν Πειραιεί.
  Στοιχειοχυτήρια Άποιττολοπούλου.
  Τυπογραφεϊα Άποστολοπούλοι».
  Βιβλιε[λπορεϊα 'Αποστολοπούλου.
  Διδακτικά δργανα 'Αποστολοπούλου.
  Πιεστήρια γερμανικά έν άποθήκτ^.
  Τελε ιότη;—Εύωνία
  ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΣΥΦΙΛΙΔΙΛΤ7ΕΙ0Η
  ΙΑΤΡΟΥ
  Κ. Ν. ΦΟΡΤΟΥΝΑ
  α«δ διΉαετίας ιΐδικ&ι Χειτονργοϋρ
  'Ασφαλής χαΐ ριζιχή θεραπεία χρονίας
  βλενορροίας διά τής νεωτάτη; μεθόϊου οπ>ογ-
  ΙαηάβΓ-ΚοΙηιαη. Εΐδική θεραπεία συφίλιδος
  προλβμδάνουσα τάς ΰποτροπάς. θ$ραπεία
  σπερματορροίας κα'ι άνικανότητος άποτελε·
  σματιχή κ»1 άλάνθαστος. Πλήρης έφαρμογή
  τού ήλεκτρισμοΰ.
  Νοσήματα των γυναικών καί
  τού δέρματος.
  1Ο όδός Ευριπίδου 1Ο
  ά τοΰς Μγίους θεοδώρονι
  ΠανιπιοχημΙφ
  Έφαρμόζονται αί νεώχίρβι βεραπευτιχα!
  μέθοδοι δι* ών θεραπεόονται ή χρονιωτάτη
  βλεννόρροια διά τής μεθόδου των διαστθ-
  λών, έργβλεΐον οΙϊθΓΐοηάοΓ, άνευ φαρμάκων,
  ή Σύφιλις δ/ ένέϊεων ΰγροϋ ΒΓθΙοηβ»υ.. Ή
  σπερματόρροια καί άνδριχή άνιχανότης δι'
  εΐϊίν.ών όρρΡν.
  ΔΕΧΕΤΑΙ
  Όδός Αθήνας άριθμός βΤ
  "Εναντι 'Αγίας Κνρχαν.ΐις
  Άπό τ«ς 11-12 π. μ. 5-5 μ. μ. 8-9 μ. μ.
  Ο ΕιΥΐπθΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
  ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΤ
  Όδός Σταδίου /4β Ζ (Χτίριον 'Δρ-
  σϊ'/.είο;)___________
  Λαμδάνει την τιμήν νά γνωρίση τοίς
  πελάταις αΰτοϋ δτι παρέλαδε πλήρη την συλ¬
  λογήν των έ«ρινών κ&Ί θερινών ϋφασμάτων.
  'Η έφετεινή συλλογή είνε άπαράμιλλος
  είς γοϋστο καί ποιότητας.
  ΕΛΛΑΣ ΔΜΕΡΙΚΗ
  ΤΟ „
  13,000
  ΚΑ ΝΟΠΙ Κ
  γνωστόν Άτμόπλοον μέ άπαράμιλλα διαμερίσμ,ίτα δι' επιβάτας πρώτης, δευτέρας
  χαί τρίτης 6-:σεως τ!|ς
  ΟΥΑ'ΓΤ ΣΤΑΡ ΛΑΜ'Ν
  'Δνβχωρεΐ έκ Νίο:πόλεως
  Χ«τ ευθείαν διά ΒΟΓΤΩΝΗΝ «& ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  Οί έξ Ελλάδος έπιδάται άναχωρήσωσιν έκ Πειραιώς
  Την Κυριακήν 3 Απριλίου 1βΟ5$
  Είσιτήριβ έχδίδονται άποκλειβτικώς χαί μόνον παρά τοϋ ΓενιχοΟ Πράκτορος
  3:
  Έν Αθήναις όδός Περικλέους 46.
  Έν Πειραιεί Λεωφόρος Μιαουλη 46.
  Έν Τρικάλοις παρά τώ χ. Β. Πατέρα.
  Έν Καλάμαις παρά τω %. Γ. Γχουζούλη.
  Έν Πύργφ «αρά Ο Δ Ποπο
  χ.
  Δ.
  Ο ΠΕΙΡΑΙΕΠ ΕΧΕΙ
  τό μεγαλειτέρον τής Ελλάδος
  ΜΕΤΔΞΟΤ'ΦΔΝΤΗΡΙΟΝ
  ΣΤΥΛΙΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  Όδός Εύίϊλοϊας 21—28
  Παράγει τούς καλλιτέρους
  ΤΑΦΤΑΔΕΣ
  Κλαδωτά εΐβη έπαρχιών καί ά¬
  παντα τα ειδή των μεταξωτών
  έκ γνησίας μετάξης %κατασκευα·
  ζομένης^ έν τώ έργοστασίω τού.
  Τιμαί ασυναγώνισται.
  εΥκοκατάντημΒ έν Πιιοαιεΐ Λιωφόρος Α¬
  θηνά; 1.
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οί έν
  επαρχίαις καΐ τώ έξωτε·
  δΐ
  ρικφ^βυνδρομηταΐ των αϋαιρών»
  των οποίων ή ουνδρομή έληξε,
  νά βπεύαωβι καί άνανεώβωσι
  ταύτην, άλλως θέλει διακοπή
  ή άποβχολή τού φύλλου.
  •7 %(Έη τοΟ ΑογιοτηρΓοϋΤ~
  ΚΤΟΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΑΑΗΑΩΜ
  ^Καλοΰνται οί μίτοχοι είς την πρώτην
  γενικήν ετησίαν συνέλευσιν γενηβομι'νην έν
  ττ} μεγάλ-ιτι τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανε-
  πισχημίου α'.θούαΐβ τγ| 27 Μαρτίου 1905
  ήμί'ρα Κυριαχ^ κα) ώ?α 3 μ. μ., ίνα χατά
  τό αρθρον 51 τοϋ χαταστατίχοϋ μετά την
  εκλογήν τοΰ όριστικοθ τή*ςσυνελεύοωςπροε-
  δρείουα') άκροασθώϊΐτή*; λογοδοσίας τοϋ δι-
  οικητικοΰΣυμδουλίου περί των πεπραγμίνων
  το 1904, 6 ) έκλέξωσι τριμελή έλεγκτικήν
  έπιτροπείαν πρός έξέλεγξιν τής δλης διαχει-
  ρήσεως τού λήξαντος ίΐους χατ' άντιπαρά-
  Οίσιν πρός την λογοδοσίαν τού Συμβουλ'.ου
  χ»Ί την έκθεσιν τής προν.πίχου ελεγκτι/ής
  επιτροπείας, γ') αποφανθή επί των τυχόν
  προδληθησομένων υπο τοϋ συμδουλίου προτά-
  σεων,δ') αποφανθή επί αιτήσεων μή γενομέ¬
  νων δεκτών πρός έγγραφήν χϊΊ ε') δεχθγ^ την
  έν τοίς ποακτικοΐς έγγραφήν εγγράφων προ
  τάσεων μετόχων χαί παραπέμψη πρός συζή¬
  τησιν είς την συνέλευσιν τ^ς δευτί'ρας υνε-
  λϊύσίως.
  Άπό τής προτεραίας δύνανται νά λάδω
  σιν οί βουλόμενοι των μετόχων, άπό τοϋ
  γραφείου τον ετήσιον ισολογισμόν τοϋ 1904
  την λογοδοσίαν τοϋ Συμδουλίου επί των
  πεπραγμένων τΌ 1904 χαΐ τεύχη των ά-
  πολογισμών 1902 χαΐ 1903.
  Έν Αθήναις τ^ 18 Μβρτίου 1905
  (Τό Γιοιχητιχόν Συμβούλιον)
  δοοίίΐβαηοηγΐηβ ροιΐΓ 1θ ΐηίΙβΓΐβΙ άοβ εΐιεππηβ
  Ρο ΓβΓ ροΓίαΙΐΓδ βΐ & νοΐθβ οΐΓοϊΙββ επ
  Ο Β Ε Ν δ Τ Ρ
  &ΚΟΡΡΕΙ
  Ι "Ν
  —ΡΑΚΙ8—ΙΟΝΟΟΝ--ΒΡϋΧΕ1>
  —ΒϋϋΑΡΕδΤ
  Βαγονέττα (ΕολνΓίββ) έκ σιδήρθυ καί ξύ-
  λου, παντός μεγέθους χαί σχήματος, ώς
  χαί μέρη αυτών, είς τιμάς λίαν εύθηνάς
  ΓενικοΙ άντιπρόβωποι
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΑΙ Σ·Α
  ΜηχανικοΙ
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.—Ό3ός Σωχράτους 59
  πλησίον πλατείας Όμονοίας. Τηλέφώνου
  αριθ 215
  ΙΈνοικιάζεται «δωμά
  όίοϋ Ιΐινδάοου άρ:6. 20Α.
  τιον επί τή
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ
  *>
  ΤΟ
  ΚΑΙ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΤΗΣΓΕΡΜΑΝΙΑΙ
  Η ΜΕΤΑ ΤΟΥ Κ" ΣΚΟΥΖΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
  'ΙΙ είς Κέρκυραν μετάβασις
  τού ύπουργού των Εξωτερικών
  Σκουζέ καί ή προηγηθβΐσα ταύ¬
  της μακρά μετά τού πρωθυ¬
  πουργόν βυνέντευξις αυτού βχο-
  λιάζεται βοβαρώς παρ' όλων
  των ήμετέρων καί των διπλω
  ματικών κύκλων.
  Κατά τάς πληροφορίας μας
  ή γερμανική Κ.υ6έρνηβις δέν η¬
  θέλησε ν' άναμιχθή ποσώς είς
  τα τελευταία διαβήματα των Μ.
  Δυνάμεων έν Κρήτη καίτοι εζη¬
  τήθη έπαν&ιλημμένως ή γνώμη
  της. Προαεποιήθη πλήρη αδια¬
  φορίαν.
  'Ο κ. Σκουζές ^ την Τρίτην
  θά γίνη δεκτός είς ιδιαιτέραν
  ακρόασιν παρά τώ αύτοκράτορι
  Γουλιέλμω.
  Ό ύπουργός τών'Έξωτερικών
  είνε έντεταλμένος παρά τής Κυ¬
  βερνήσεως νά καταστήση γνωστά
  είς την Α. Μ. τόν αυτοκράτορα
  νά γενόμενα κατά την στιγμήν
  ταύτην έν τή μεγαλονήσω, ν'
  ανακοινώση τα αίτήματα' των
  Κρητών καί τας ένδεχομένας
  βυνεπείας τού κινήματος.
  Ό κ. Σκουζές Θά λάβη επί-
  σης ^ την τιμ^ν νά συνομιλήση
  μετά τού Αυτοκράτορος καϊ
  περί τού Μακεδονικού κινήμα·
  τος, επί τού όποίου ή Λ.. Μ.
  αυνωμίληβεν έκτεταμένως καί
  μετά τού Ήγεμόνος τής Βουλ¬
  γαρίας δτε έφιλοξενάίτο έν τή
  Αυλή αυτού.
  Κχί επί των δύο τούτων
  βπουδαιοτάτων ζητημάτων, τα
  μέγιατα δέ ένοΊαφερόντων τόν
  Ελληνισμόν ό ύπουργός των
  Εξωτερικών κ. Σκουζές ευλα¬
  βώς θέλει άκούσει τάς αυατάαεις
  καί τάς συμβουλάς τού Αυτο¬
  κράτορος τής Γβρμανίας, έν-
  διαφερομένου υπέρ τής Ελλά¬
  δος, έφ' -ης^ μίαν ημέραν θά βα¬
  σιλεύση ή άδελφή τού Πριγκή·
  πισσα _οφία.
  ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
  ΠΟΙΟΙ ΤΟΥΣ ΣΥΗΟΑΕΥΟΥΝ
  Κ,ατα τηλεγράφημα επίσημον
  πρός τα 'Ανάκτορα, ή Α. Μ.
  ό Αυτοκράτωρ τής Γερμανίας
  μετά τής Αυτοκρατείρας φθά-
  νούν είς|Κέρκυραν την 1Ο π. μ.
  "Ενεκα τούτου χθές την με-
  βημβρίαν διά Πατρών ανεχώ¬
  ρησαν ό 'ΙΉουργός των Εξω¬
  τερικών κ. Σκουζές, ό έπιμελη-
  τής τής Β. χορηγίας κ. Θών καί
  ο σταλαυρχης κ. Ταέρνοβ'.τς.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  Τό άπόνευμα την Τ μ. μ.
  κατήλθον εις Πειραια ό Βασι¬
  λεύς μετά τής Πριγκηπίσβης
  Σοφίας, τού Πρίγκηπος Νικο-
  λάου, τής Πριγκηπΐσσης Ελέ¬
  νης, τού αύλάρχου κ. Παπαρ-
  ρηγοπούλου, τού στρατηγού κ.
  Παπαδιαμαντοπούλου καί των
  ύπαβπιβτών κ. κ. Κουντουριώ¬
  του καί Πίβαα καί των υπα-
  βΓ.ιβτριών καί έπέβησαν τής Β.
  θαλαμηγούα'Αμφιτρ£της»έπίτής
  οποίας καί παρετέθη τό γ-.Ομα.
  Ή α'Αμφιτοίτη» περί την
  Ιΐην μ. μ. απέπλευσεν εις
  Κέρκυραν, όπου Οά φθάση σή¬
  μερον τό απόγευμα.
  Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ
  > 'ΙΙ Α.
  V.
  ό Αιάδοχος δέν
  ανεχώρησε μετά τής βασιλικής
  οικογενείας ε'νεκα τού Συνε-
  δρίου. Θά μεταβή όμως την
  προσέχη Τρίτην αναχωρών αυ¬
  ριον τό άπόγευμα.
  Έπίσης καί ο Πρίγκηψ Αν¬
  δρέας μετά τής πριγκηπίσσης
  ' Αλίκης δέν Οά μεταβώσιν ένεκα
  τής άφίξεως τής μητρός τής Α.
  V.
  πριγκηπίβαης Βάτεμβεργ.
  εγΓκερΪκυρα
  Είς την Κέρκυραν γίνονται
  μεγάλαι προετοιμαοίαι πρός ύ-
  ποδοχήν τού Αυτοκράτορος.
  Ή πόλις άπαοα θά σημαιοστο-
  λιβθή καί θά φωταγωγηθή,μου-
  βικαΐ δέ Οά παιανίζουν.
  Τό εσπέρας τής Τρίτης θά
  δοθή είς τό Μοη Ρερο8 επίσημον
  γεύμα πρός τιμήν τοΰ Αυτο-
  κράτορος·5
  Την επομένην θά γίνη ^μικρά
  έκδρομή καί τό εσπέρας ό Αύ-
  τοκράτωρ Θ' αναχωρήση.
  Ό Βασιλεύς μετά τής άκο-
  λουθίας τού καί τού ύπουργού
  των Εξωτερικών Οά έπανακάμ-
  ψωαι την Παρασκευήν είς'Αθή-
  Ό κ. Σκουζές πρό τής ανα¬
  χωρήσεως τού έσχε μακράν συν¬
  έντευξιν μετά τού Πθ
  γού.
  Τηλεγράφημα έκ Σόφιας άγ-
  γέλλουν, ότι συνεπεία των παρα-
  στάσεων τής Ύψ. Πύλης μέ-
  τρα αύστηρότατα λαμβάνει η
  Βουλγαρική κυβέρνησις κατά
  των φιλοταράχων στοιχείων.
  ΙΙολλοί ήδη συνελήφθησαν καθ'
  ην ώραν ητοιμάζοντο ^νά υπερ¬
  βώσι τα σύνορα καί απεστάλη¬
  σαν υπό στρατ. συνοδείαν είς τό
  εσωτερικόν τής Βουλγαρίας.
  Συγχρόνως ό ύπουργός των
  Στρατιωτικών οιέταξε τούβ σω·
  ματάρχας νλ έπιτηρώσιν αυστη¬
  ρώς τούς άξιωματικούς. Πάς έκ
  τούτων, όστις ή'θελε φωραθή εύ-
  νοών τα κινήματα των ταραχο-
  ποιών, Οά άποπέμπηται αμέσως
  έκ των τάξεων τού στρατολ.
  ΤΟ
  ΪΤΙΟΐΡΠΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ
  Η ΕΚΑΟΓΗ_ΤΟ¥_ ΠΡΟΕΔΡΟΪ
  0 ΠΡΟΎ'ΠΟΔΟΓΙΣΜΟΣ
  Χθές την εσπέραν συνεκροτή¬
  θη είς την οικίαν τού ΠρωΘυ-
  πουργού υπουργικόν συμβού¬
  λιον οιαρκέσάν επί δίωρον καί
  είς τρ οποίον έλαβε μέρος πρό
  τής αναχωρήσεως τού καί ό ύ¬
  πουργός των Εξωτερικών κ.
  Σκουζές.
  Ό ύπουργός των Έξωτερι-'
  κων ανεκοίνωσεν είς τό συμβού¬
  λιον τό περιεχόμενον τού έγ-
  γράφου των επαναστατών, τού
  αποσταλέντος εκ Κρήτης είς την
  Ελληνικήν Κυβέρνησιν καί οί
  κ. κ. Ύπουργοί συνεζήτησαν τα
  τού κρητικού ζητήματος, άπο-
  φασίσαντες νά τηρήσουν την αύ·
  την πορείαν, ^ν μέχρι τούδε έ·
  χάραξαν επί τούτου.
  Κατόπιν εγένετο συζήτησις
  επί τού προϋπολογισμού, τού
  όπο£ου πλείστα κονδύλια εξη¬
  τάσθησαν λεπτομερώς υπό τού
  ύπουργ. συμβουλίου.
  Οί ύπουργοί αντήλλαξαν τε¬
  λευταίον τάς γνώμας των έπ?
  τής προσεχούς έκλογής τού
  Προέδρου τής Βουλής καί διε
  ξήγαγον βυνεννοήσεις «ερί τοΰ
  προσώπου τό οποίον θά προ¬
  τείνη ή Κυβέρνησις διά την Ε¬
  δραν τού προέδρου. Απεφα¬
  σίσθη δέ έν τέλει νά κλ^Οούν έκ
  των έπαρχιών των οί απουσιά-
  ζοντες βουλευταΐ φίλοι τής Κυ¬
  βερνήσεως, όπως δυνηθή αυτή
  νά παρουσιάση συμπαγή πλειο¬
  ψηφίαν έν τή Βουλή "κατά την
  εκλογήν τού Προέδρου.
  Οί ύπουργοί άν^βαλον διά
  προσεχές υπουργικόν συμβού¬
  λιον την συζήτησιν καί την λή¬
  ψιν άποφάσεων επί διαφόρων
  αλλων ζητημάτων·
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ
  ΕΙΣ ΤΑ ΠΟΑΕΜΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
  Κατα πληροφορίας αύθεντι-
  κάς ό ύπουργός των Στρατιω¬
  τικών καί Ναυτικών επέφερεν
  είς τα βύο ύπουργεία οίκονο-
  μίας 3 έκατομμυρ£ων.
  Έπίσης καί οί λοιποί ύπουρ¬
  γοί επέφερον σημαντικάς οίκο-
  νομίας είς τούς είδικούς προϋ-
  πολογισμούς των.
  ΕΛΛΑΣ
  ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
  Ό έν Αθήναις πρεσδευτής
  των Ήνωμ. Ηολιτειών κ. Τζά-
  κβην υπέβαλε πρός την Κυβέρ¬
  νησιν τού έκθεσιν περί τού έμ-
  πορίου των δύο χωρών.
  Κατ' αυτήν προτείνεται ή ί¬
  δρυσις διαρκούς Άμερικανι*
  κης εκθέσεως έν Αθήναις.
  Ό πβΐα@£υτής περαιτέρω α-
  ναφέρει, ότι μεγάλα ποσά Ά-
  μερικανικών εμπορευμάτων εί-
  σάγονται είς την 'Ελλάδα, διά
  τής Γερμανίας, διατρέχοντα
  ούτω τόν κίνδυνον ν' άπολίσωσι
  την έθνικότητά των. Είς τό τ*·
  λωνεϊον Πειραιώς οέν τηρείται
  χωριστός λογαριασμός των έξ
  Άμερικής εισαγομένων έμπο-
  ρευμάτων, άλλ' ότι περιλαμ-
  βάνονται ταυτα είς την δήλωσιν
  Κ ΑΙΡΟΧ
  ΚΑΙΡΟΙ
  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
  ΜΑΡΤΙΟΣ (Ργ ΚΤΡΙΑΚΗ
  Σίλήνη Μ Μ Δ' των Νηστειών
  5 ήμβρών £, Λ Ματρώνης τής δσ.
  Άνατ. ηλίου δρ. 5 λ. 35.—Δύσ. ώρ. 6 λ. 28
  Όμολ. ΈΟν. Δαν.
  Ήνωμ.Όαολ. 325.—
  20 έχ. 3ο)ο 321.—
  170 » 4ο)ο 315.—
  Πάγιον 322 —
  Μ«τ. Τραπέζα
  ΈΟν. Τρ»*. 3910.—
  Κρητ. » 167.—
  Βιομηχ. Β 125.50
  Τραπ.ΆΟη ών 152 50
  Λα/. Έ9νΐΛ.ής 552.—
  ΝέαιΛα/ειορ. 115.50
  Τρ«π. Μιτυλ. 160.—
  ργ 24.90
  Λίρα 'Αγγλίας 31.—
  « ΤουρΛας 28.40
  26 Μβρτίοβ
  Β. Μ. Λαυοίου 55.—
  Σιδηρ. Α.
  II.
  385.—
  » Πελοττ. 90.50
  » Θεσαλ. 209 —
  Έτ. Δημ.Έργ. 55.50
  » 'Βργολ'. 159.—
  Πυριτιδοποίοιι 97.50
  Πανελ. Άτμ. 150.-
  Έτ. Μονοπ. 439.—
  Άείιόιρωτο; 1100.—
  ΊΙλεκτρ. έτ. 136.—
  Σννάλλαγ^,ια
  •Επί Γαλ. ?ψ. 126.25
  » Άγγλίας3177.50
  Μνρχον 155.50
  των προερχομενων έξ άλλων
  χωρών.
  Οί "'ΑμερεκανοΙ βιομήχανοι
  λέγει ό πρεσδ'ίυτής, πρεπεε νά
  προβώσι ταχέως είς την ίδρυσιν
  διαρκοΰς εκθέσεως, δέον όμως
  νά βεβαιωθώσι περί τού άξιο-
  πίστου των άνθρώπων, είς οϋς
  θά έμπιστευθώσι τα έμπορεύ-
  ματά το>ν καί νά λάβωσι μέτρα,
  όπως προλάβωσι την πώλησιν
  των εμπορευμάτων υπό προσώ-
  πων μ.ή έξάσφαλιζόντων αύτούς
  οικονομικάς.
  Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ
  ΓΩΝ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΩΝ ΜΑΣ
  ΠΛΗΡΗΣΕΠΙΤΥΧΙΑ
  Ώς γνωστόν τα πέντε γερμα-
  νικά τορπιλλοβόλα μας επι-
  σκευάζονται έν τώ Λίαυστάθμω,
  τό εν τούτων περατωθέν έδοκι-
  μάσθη κατά την ταχύτητα έν ά-
  νοικτφ πελάγεε. Αί άλλεπάλλη-
  λοι δοκιμ,αί άπέδειξαν, ότι τού¬
  το έκτήσατο την άρχικήν τού τα-
  χύτ ,τα ήτοι των 19 μιλλίων
  καθ' ώραν. Χά "λοιπά τορπιλ-
  λοβόλα έσονται ετοιμα καθ'όλα
  μετά πάροδον μηνός. ΚαΙ ούτω
  τα πέντε τορπιλλοβόλα μας κα¬
  τέστησαν τελεία χωρΐς να παρου¬
  σιάζουσι ουδέ την ελαχίστην ε¬
  λαττωματικότητος. Ή δαπάνη
  τής έπισκευής ανήλθεν είς τρια¬
  κοσίας χιλιάδας περίπου δραχ¬
  μών. Έυχής έ'ργον εάν βπισκευά-
  ζετο καί τό έκτον τούτων, όπερ
  δέν θ' απαιτήση πλέον των εκα¬
  τόν χιλιάδων δραχμών.
  ΕΠΙΣΗΜΑ
  ΔΓΑΣΚΟΡΠΙΣΙΣ ΤΟΝ ΙΑΠΩΜΝ
  Χηλεγράφημα τού Χάρκεβιτς
  πρός τό επιτελείον τής 24ης
  Μαρτίου.
  Ενώπιον τού μετώπου των
  στρατευμάτων μας παρετηρήθη
  ή εμφάνισις ίαπωνικού άπο-
  σπάσμ.ατος επί τής όδού τής
  αγούσης πρός τό Μάϊν·μάϊ·Κάί
  έκ Χσανταφού. Έν Κορέα Κ
  βέρτσια τού Κ,ιλτσιού άπόσπα-
  βμά μας μετά τού Ίαπωνικοΰ
  πεζικού συνεπλάκη. Ό έχθρός
  εξετοπίσθη έκ δύο θέσεων καί
  διεσκορπίσθηύπό τού πυρός μας
  καί των έπεθέσεων των Κο-
  ζάκων.
  ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΠΕΙΣΜΑΤΩΔΗΣ
  Χηλεγράφημα τού Χαρκέβιτς
  πρός τό επιτελείον τής 5ίΚ
  Μαρτίου.
  Χθές οί ίππείς μας ηνάγκασαν
  τό 'ϊαπωνικόν ίππιχόν νά όπι-
  βθοχωρήση έκ τού Έρδεατζέ
  είς Τσουλουχού. "Εν των απο¬
  σπασμάτων μας άφικόμενον την
  πρωίαν τής 2^ Μαρτίου είς
  Τσιντσατάο συνήψε μάχην μετά
  τού έχθρού έχοντος μεθ' έαυτού
  β,ΟΟΟ Χογγούζους. Δέν έλα¬
  βον εισέτι αναφοράν περί τώνά-
  ποτελεσμάτων τής μάχης ταύ-
  ΑΠΟΠΕΪΡΑ
  1ΗΛ ΗΤΕΡΙΑΣΕΩΣ ΥΔΡΑΓΟΓΕΙΟΥ
  Κατά τηλεγράφημα έκ Θεσ¬
  σαλονίκης μεγάλαι προφυλάξεις
  ελήφθησαν 3ιά τό στρατιωτικόν
  ύδραγωγεΐον τής πόλεως,έπειοή
  εγένετο άπόπειρα δηλητηριά-
  βεως τού βδατος υπό των κομι¬
  τατζηδων.
  ΔΩΡΕΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΟΛΟΝ
  .00 ΧΙΛ1ΑΔΕΣ ΦΡΑΓΡΚΑ
  Εις τό Ταμείον τού 'ΈΟνικοΰ
  βτόλου ηαρουσιάσθη εις όμογε-
  νής δΊαμένων άπό πολλών έτων
  είς τό εξωτερικόν καί προσήνεγ-
  κτεν υπέρ τού έθνικοΰ στόλου
  τσέκ ΙΟΟ,ΟΟΟ φρ. χρ. Τό
  περίεργον δέ είνε, ότι ερωτηθείς
  πώς ονομάζεται ηρνήθη νά 8η-
  λώση τό ονομά τού, παρεκάλεσε
  δέ νά μή γίνη γνωστή οΰτε ή
  προβφορά τού.
  Β07ΔΓΛΡ0Ζ ΜΪΙ
  ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΣ
  Κατά πληροφορίας έκ Θεσ¬
  σαλονίκης συνελήφθη Βούλγα-
  ρος έπαίτης έξωθεν τού Βουλ·
  γαρικού πρακτορείου επί τού
  οποίου κατεσχέθησαν δΊάφοροι
  ένοχοποιητικαί επιστολαί των
  κομιτατζηδων. Ό προσποεού
  μενος τόν έπαίτην ήτο καί αυ-
  τός διάσημος κομιτατζής Ι
  ΚΑΤ^ΣΧΕ^Σ^ΠΛΩΝ
  Έκ Μοναστηρίου ανηγγέλθη,
  ότι δέν συνελήφθη ό βοεβόδας
  Ιΐέτρος Αιάμος όστις υπέδειξε
  ποΰ είχον κρυμμένα όπλ* οί
  Βούλγαρον Πράγματι γενομέ¬
  νης ερεύνης είς τό Μουρίχοβυν
  κατεσχέθησαν 5ίΤ όπλα « σάκ¬
  κοι φυσίγγια καί εν τηλεσκόπιον,
  πρός δέ έτερα 3Ο όπλα κατε¬
  σχέθησαν αλλαχού.
  . ΣΥΜ1ΪΔ0ΕΗ
  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΙΗΕΤΑ ΧΩΡΙΚΟΝ
  Ιδιαίτερον τηλεγραφ, "καιρώ».»
  ΠΑΤΡΑ Ι, 26 Μαρτ-ου. Ό άστυνίμος
  Αΐγίου τηλεγρβφεΤ, ό'τι συνήφθ/] σφοορά
  συμπλοκή μεταςύ '/ωρο«υλάκων συλλ»6όν·
  των τϊν φυγόδικον Ρούδολην κ»ϊ των συγ-
  γενών τούτον, έπιχειρησάντων νά τόν «πε·
  λε^θερώσουν.
  Κατά την σκμπλοκήν, γενομένην είς
  πλησίον τοϋ Αίγίου χωρίον, έτρίυμ»τίσθη
  έ'νας χωροβύλας, ο! δ' «λλοι κατέφυγαν,
  όπως σωθοΐ'ν είς μικράν οίκ'βν, ήτις ήδη
  πολιορκεϊτΛ! πα?ά των συγγενών το&' φο
  γθδίκο^ κ«ι άλλων χωοικών.
  Ό άστυνίμος Αίγίο-ι ζηιεΤ ενίσχυσιν.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Διωρίσθη γραμματεύς Αης τάς. της Νομαρ-
  /ίας Ά/α'ας'ό ΑΟ. Τζίνος.
  Με·ετέθη7αν οί άστυ/ίμοι Έλ ιοϊ Π?όν<.ων '/,ογ. Α. Γκιώνηί ί'ς άσ-υνομ. Άργιστολίοι», Αίοηψίων άνθυπασ. Κ. Ζαβάκο;, είς την τής Σεοίφου, άντ: νοϋ' άνθυτολ. Ν. Καμπάνη μι· τατίίε'ντος είς ϊήν των Άθηνιόν Πειροίΐώς, Ψωφΐδος άνβυπατπ. Π. Βύσ.ρατίου, είς την τ ής Μεγαλουπόλϊω;. Μίτατίθεται ό τμημοιτάρχης Β' τάξεως ιοΰ ΰπ:υ?γϊ!ου -ών Ο'ιχονοαιχών κ. Νιχο- ττάραΐ εΐί οίκον, έπιθίωρητήν τού αυτού" βαθμόν έν τ^ ο'ιχον. π,ίριφίρ&ία, άπίλύεταΐ 3ΐ δ ο'ιχον, έπιθίωρητής Αη; τάξίως χ. Ζψ>
  λιώτη;.
  Διωρίσίηΐαν όασάρχαι 1) 'Αλμυροΰ 6 δ-
  πομ. Β. Κβϊτορινό;, 2) Άργολίδος Ό ύποα.
  Γ. Σττανίδης, 3) Βίλου ό άνθυπομ. Ι. Κίνας
  χαΐ 4) δ άνθυπ. Β. Ψυχαί.
  Ωρίσθη ή έΐταναληπτική εκλεγή έν τη
  έπαρ/ία Λα-Ίοα(μο/ο; ττρός άντιχατάστβσιν
  τοί αποθανόντος βουλβυτοθ Ματάλα, διά την
  15ην προσιχοϋς Μαίου.
  Εδημοσιεύθη οιάταγμα χαβκΐοϋν ώς δια—
  χιιτιχόν αήαα το« πρυτάνΐως χατά τάς επί¬
  δημους ίελετάς χαΐ Ίο3λϊ την χΐυιήν άλυ¬
  σον ήν έδώιηΐίν ποο/Θές δ βχσιλιΰς εί; τόν
  πρότανιν κ. Λάμπ:ον.
  ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ1.
  φ άπό τριών ημερών έν. τί}ς
  οι'κίίς τού, επ: τής όδοΰ Λίνορμαν 8, δε-
  Κωνσταντίνος Προδατας, μή
  έν τω μεταςυ οΰϊέν σημείον
  υπάρξεως.
  'Επίσης εξηφανίσθη ή μικρά χ5ρη Μ«-
  ριγώ Λίτσα, ύπηοετθθ'σα είς την οικίαν τοΰ'
  τού χρυσοχόου 1. Πανϊγιωτάκη.
  ΣΥΝΤΟΜΟΙ
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΕΧΩΝ προηγουμένας ίφθ?α&( κατά τού
  ■τυγχωοίου τού Δ- Γκιόχα δ έκ Κριΐκουκίου
  Ά6. Φύλλης έπετεθ/) κατ' αύτοΰ καί τόν έ-
  τραυιχάτισι διά τής ράβδου τού εις την <«- <ρ«λήν. ΖΥΝΕΛΗΦΟΗΣΑΝ 4 «κ μη Θ Φορής μέ ΐήν συνοδεύιυταν αυτόν νίάνιδα Φλώραν Ι. Φλώρου, την οποίαν ώί άπεοβί/Οη έκ των άνακρίσεων είς άς ΰπεβλήθηι^ν, ά- ■πήγαγιν έκ Κόμης καί την εΐρερεν ένταϊθα πρός έχϋΐίτάλλευτιν. ΔΥΟ ΥΠΗΡΕΤΑΙ , οί Β. Σαχβλ/αροπουλος χαί Γ. Φθ5θΰστος, συνεπλάχηιαν χκιόπιν φιλονιζείας ποίος νά ποωτιπάρ·/| νβ;ό από την βίΰϊΐν χαί δ ποώ- τος έτραυ^.άτισί τόν δεύτερον μέ τον τινίχέν είς την κεφαλήν Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ των ενταϋθιχ <χι- δηνθυργών την παρελθοΰίαν Κυριακήν 2Ο'ί)ν ΰττερμεσοΰντος μηνός γίνομίνων άρ·/αιρεσιών πρός έχλθ'/ήν δωδιχαμίλοΰς διθιχητιχοΰ συμ- βουλίου έξίλεξκτο τοϋς έ;ής · ΔηΐΛ. Μπάβαν πΐόεορον, Κωνστ. Κακοιβουλην άντΐίτ:όΈ8ρον, Φίλιΐτ. Διαμαντόπουλον γραμμβτέα, Ιωάν. Λίπουραν ταμίαν χαί συμβούλους τοΰς έξη: : Κ. Μανιμάνης. Κθϊμαν Σκαλχότον, Δημ. Στ,- μαντιράκην, Σωκρ. Έλευθί3ΐάδ·ην, Βασ. Μα- μάην, Έμμ. Λέπουραν χαί Φίλιπ. Νι-ίθλάου. ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ ΠολλοΙ μαθηταί τοΰ ['υμνασίου Νεαπόλεως π:οίβλΟόντες είς τα γραφιϊά μας μας εδήλω¬ σαν, δτι δέν ίΐνί άκριβές τό γραοέ^, 'άχι ο! καθηγηταί των άπηγόρευσαν είς τόν Κρητι¬ κόν μαθητήν τοϋ Γιιμνασίου νά χρατήσγ) την σημαίαν αύτοι» κατά την «ρο/θ»σινήν εθνι¬ κήν εορτήν. Ό ϊοιος δ Κρής, ώς μϊς διε- 6ί6αίω-ΐαν, ηρνήθη νά φέρν] την σημαίαν. Βερνίκια ύποοημάτων έργο- στβτ.σ£ου Κ. Κοσσαροπούλου, «ωλοΰνται επί τής όΠου Ευρι¬ πίδου Ύ Λ Ι ΤΗΖ ΚΡΗΤΗΓ ΙΔΙΑΙΤΕ Ρ Α ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΝΙΑΤΑ ΤΩΝ ,,ΚΑΙΡΩΝ" ΑΤΤ ΕΥ6ΕΙΑΣ ΕΚ ΧΑΝΙΠΝ ΤΟΥ ΕΊΕΙ ΕΙ-ίΚΟΥ ΣΪΝΤΑΚΤΟΥ ΜΑΣ Κ»" ΚΩΝΣΤ. ΒΑΤΙΚΙΏΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΤΜΑΤΑ έφοδίου. Α.ιά τοΰ τρόπου τούτου, οί επαναστάται εκηρύχθησαν οίω» ν*1 είς κατάστασιν πολιορκίας. Δέν είνε ενταύθα ακριβώς γνο>στόν, αν οί επαναστάται είνε
  εφοδιασδένοι μέ τ' άπαετούμενα
  τρόφιμα.
  Λέγεται όμως, ότι ε'χουν
  αποθηκεύσει έν Θερίσω μεγάλην
  αφθονίαν έξ αυτών.
  Κ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ
  ΧΑΝΙΑ, 2€5 Μαρτίου. Ό
  άποκλεισμός των έπαναστατών
  ήρχισεν έφαρμ.οζόμενος αύστη-
  ρότατα.
  Χά ΑιεΟνή στρατεύματα έσχη-
  μάτισαν ζώνην είς έκτεταμένον
  κύκλον, πέριξ τού Θερίσου, καί
  άπαγορεύουν εντελώς την πέραν
  τής ζώνης μεταφοράν τροφίμων
  ή* πολεμικών άντικειμένων.
  Αεν έπιτρέπουν έπίσης την
  μεταφοράν ένδυμάτων, κλινο-
  ατρωμνών, η άλλου οιουδήποτε
  ΠΟΣΟΝ · ΧΡΟΝΟΝ
  ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΗ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
  ΧΑΝΙΑ, «β Μαριου. Διά
  τού αρξαμένου άποκλεισμού τό
  ζήτημα είσέρχεται είς νέαν φά¬
  σιν.
  Γενικά έρωτήματα ενταύθα
  διαμείβονται :
  ΙΙόσον θά διαρκέση ό άπο-
  κλεισμός :
  Επί πόσον χρόνον δύνανται
  ν' άνθέξουν οί επαναστάται ;
  Καί κατά ποίον τρόπον επί
  τέλους Οα λυθή ό άποκλεισμός
  καί υπό ηοίους όρους ;
  Σκέπτονται αρά γε οί επανα¬
  στάται νά ηαραοΌθούν ;
  Καί δύνανται έξ άλλου ν' άν-
  Οεξουν ;
  ΙΙαντού γίνονται επί των θε·
  μάτων τούτων έκτεταμέναί συζ*}-
  τήσεις άλλ' ούΓ»*Ις δύναται νά
  προεικάση τα συμβησόμενα.
  Έν πάση περιπτώσει τό ζήτη-
  μα άπό τούδε είσέρχεται εις ό-
  ξυτέραν φάσιν.
  Κ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΖ
  ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ
  ΤΗΙ ΣΥΜΠΡΑΕΙΙ ΤΩΝ ΑΛΑΩΝ
  .ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ"
  ΧΑΝΙΑ, »β Μαρτίου.
  Μετά την Εναρξιν τού άποκλει-
  σμού, οί επαναστάται προ '6η-
  ααν είς τό πρώτον Πιάδημα.
  Απέστειλαν σήμερον ταύτο-
  σήμους επιστολάς π^ός όλου^
  τούς αρχηγούς των έν Κρήτη
  πολιτικών κομμάτων.
  Αιά των έπιστολών τούτων,
  προτρέπουν τούς Κρήτας πολι-
  τευτάς νά συμπράξουν μετ' αυ¬
  τών είς τό ζήτημα τής έπανα·
  στάσεως.
  Έκφράζουν δέ την πεποίθη¬
  σιν, ότι άν επιτευχθή ή σύμπρα¬
  ξις, αφεύκτως θα επιτύχωσι την
  "Ενωσιν.
  Εντύπωσιν εκ τής Ιπιστολής
  ταύτης προζενεί ή φράσις : «ΈΜ
  ΤΟΙΑΥΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩ¬
  ΣΕΙ, ΕΙΜΕΘΑ ΠΈΠΈΙ-
  ΧΜΕΐνθΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙ¬
  ΤΥΧΩΜΕΝ ΑΣΦΑΛΩΣ
  ΤΗΝ ΠΟΘΗΤΗΐν ΕΜΩ-
  ΣΙΝ».
  Κ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΧ
  ΑΠ' -ΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΒΙΕΝΝΗΣ
  ΤΑΣ ΙΪΜ
  ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΤΩΜΑΤΑ
  ΒΙΕΝΝΗ, Κυριακή πρω'ΐ'α.
  Μυκτερινά τηλεγραφήματα έκ
  Βομβάης αναγγέλλουσιν, ότι
  τρομερός σεισμός έγένΐτο κατά
  την παρελθούσαν νύκτα, αίσθη-
  τός καθ' όλην την έκτασιν των
  ΊνοΊών. Πλείσται πόλεις καί
  πολυάριθμα χωρία κατέρρευσαν
  καθ' ολοκληρίαν· Χά θύματα
  είνε άπειρα.
  Μέχρι τής στιγμής έκείνης ε¬
  ξήχθησαν έκ των έρειπίων δισχί-
  λια πτώματα καϊ άναρίθμητοι
  τραυματίαι.
  Χά πλείστα των- θυμάτων είνε
  στρατιώται.
  Μ Ε 12 ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΘΩΡΗΚΑ
  ΒΙΕΝΛί, Κυριακή πρωι'α.—
  Ό υπό τόν ναύαρχον Ροτζεσ-
  βένσκην ρωσσικός ατόλος, τηλε-
  γραφούσιν ότι διήλθε τόν ΠορΟ-
  μόν Μαλακούας.
  Αώδεκα Ίαπωνικά θωρηκτά
  έθεάθησαν άκολουθούντα τόν
  Ρωσσικόν Στόλον έκ τού πλη¬
  σίον. Άναμένεται Ναυμαχία
  ήτις θά λάβη χώραν είς τα Μα·
  λαϊκά ϋδατα·
  Όλόκληρος ή Εύρώπη δια¬
  τελεί έν συγκινήσει έκ τής είδή-
  σεως ταύτης.
  ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
  Ο ΚΑΙ ΡΟΣ· Θ«ρμοκρασί« χθ«ς την
  8ην π. μ. έν Αθήναις 11,0 ή ανωτέρα έν
  Πάτραις 15,4 καί ή κβτωτέρα έν Τριπόλει
  4,6. 'Η μεγίστη έν Αθήναις 15,0 καί ή ε¬
  λαχίστη 7,9. Θάλασσα κυματώδης εν τω Δ'ι-
  γ«(ω σχεδόν γαληνιαία «ν τώ Ίονίιβ.
  ΤΑΧΥΔΡΟΐνΐΕΙΟΝ 27 Μαρτίοτ*
  Είς "Ηπειρον (Τζών) 11 τι. μ. Είς Σμύρνην,
  Μιτυλήνην, Κωνσταντινουπολιν κ«1 Ρωσσίαν
  (Ρωσσιχόν) 10 π. μ.
  ΘΕΑΤΡΑ-Δηιιοττκόν. Κατάμεβτον
  ήτο χθές τό Δημοτικόν Θεατρον, Ινθα μέ μί-
  γίλην επιτυχίαν έπαίχθησαν ίί αΣωματοβύ-
  λαχβς είς τό Μοναστή^ι». Ή ύψίβωνοί δ!ς
  Ροζαλίβ χιτε/ειροχροτήθη έΐτανεΓλημμένως.
  Σ/ίμε:ον δύί τταρϊστάσβις μία «πογ(υμ«-
  τινή αε -τ&ΐ»; «Κώδωνας τής Κθίνββίλλης»
  ΤΩΝ,,ΚΑΙΡΩΙ
  ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤ0?
  μου.
  Ό Κάϊζερ κατά πάσαν πιθα·
  νότητα θ>. αφιχθή ενταύθα την
  Δευτέραν, Οά παραμείνη δέ την
  Τρίτην καί την Τετάρτην.
  *_^εύκαιοία της προσεχούς άφίξεως, έν Κερκύρα, τοΰ Αύτοι»,
  ρικοϋ ζεύγους τής Γερμανίας, άνεθέσαμεν είς τόν έκεϊ τακτικόν ^1
  κριτήν των «Καιρών» νά μας τηλεγραφεϊ καθ* εκάστην, έν ^
  ρ«ία όλας τάς είδήσεις τάς σχετικάς μέ την Αύτοκρατορικήν έ^
  Άργά την νύκτα ελάβομεν τα πρώτα τού τηλεγραφήματα, " '
  εξής: . -
  θ Κ Δ Ι.Ζ-Ρ ΚΕΡΚΥΡΑ,
  ΕΙΣΚΕΡΚΥΡΑΝ ^^ί^^ΐΖ,
  -------- μανικαΐ σημαίαι.
  ΥΠΟΔΟΧΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Ρ?^ "£?"£»_? & -
  --------_ νάδων.
  ΚΕΡΚΙ'ΡΛ, 54β Μαρτίου. Ιδιαιτέρα φροντίς
  ♦Ο βασιλεύς άναμένεται αυριον, λεται διά τόν έ£ωρ-,
  ΙΒίΟχνώς Θά γίνη έπίσημος δι- Δημαρχείου, τό οποίον
  ξίιοσις είς την Α.Μίγαλειότητα. σκεφθή πιθανώς ό
  ♦Ο νομάρχης κ. Λοκολόπουλος ΙΙ'/.ρασκευάζεται
  «ροδτοίμασ» τό απαιτούμενον φωταψία.
  πρόγραμμα καί ε-δικάς προσ-
  κλήσεις, αΐτινες θά διανί2*·ηθοΰν,
  ευθύς, ώς γνωαταποιηθή είς αυ¬
  τόν, ότε πρέπει νά ύποΠβχΟή
  επισήμως τόν Βασιλέα.
  Ιΐιατεύεταε, ότι τα θωρηκτά
  μας Οά έξέλθουν είς προϋπάντη¬
  σιν τού αΰτοκράτορος Γουλιέλ-
  ΑΛΛΑΙ ΛΕΠΤΟΐνΐΕΡΕΐΑί
  ΚΕΡΚΎΡΑ, Μ^
  •Η Αγγλικη τηλεγρχγίχή ■'
  ρία έ'ρριψε καλώδιον δι» ^Λ
  τού λιμένος, όπως ό
  τηλεγραφή άπ' ευθείας
  «Χοεντζόλερν».
  Χήν θαλαμηγόν τού
  τορος Οά παρακολουθ
  Γερμανικά πολεμικά ί
  «νερ», άντιτορπιλλοβολον
  «ΦρειΠερίκος ά
  Προμικόν.
  Χήν πρωίαν
  ιταλικόν πολεμικόν
  καί έτερα βραδύνη μ* τόν «ΒβΓρα οΐδα»
  τιμήν των ξένων άρ/αΐολόγων.
  '// α'Ανχιγόνη'". Αϊίριον τό άπόγιυμα δί¬
  δεται είς τό Στάδιον υπό τού θιάτου τής έται-
  ρίας των Άρχαίων Δραμάτων ή «Άν-ιγονη».
  ΊΙ ««ράστασις θ' άρ/ίιγ) είς τάς 2 1 )2 μ.μ.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  [ΟίδεμΙα απολύτω: χαταχώριαις
  άνευ ηληρωμής].
  ΉΖπανελ&ίον Ικ τρίμηνον ίν ί"ερ-
  μ.ανία, Αυστρία καί Ιταλία τα-
  ξειδίον τον ό κ. Αάμ.προς Ι. Χα-
  ραμής ϋφηγητης ιατηος, ο'που παρη¬
  κολούθησε τάς προόδους τον κλάδον
  των ονρητικών δργάνων (Κύστεως, Νε-
  ψρών, Οόρή<9ρας) δέχεται έν τφ οΐκφ τού Στα$μ6ς ΛαυρΙον. — ΧΊές ίτελέσθη έν τώ Α' Νεκροτ«(ρ·!ω, χοροστατοΰντος τοϋ Σ3. ΜητροΐΓολίτου, μντ,- μόσυνον ίπέρ άνϊπίύσβως τοϋ πρό ϊτους απο¬ βιώσαντος άντισυνταγματάρχου Π. Πανουργια. — Δούς ενώπιον τοϋ 'Α?«ί:υ Πάγου τάς ίπ' αδεία έξίτάσιις ό ϊ*. Πυργο» άγαπητός Φΐ'λος Γεώ:γ. Διαμαντόπου/ος ήρίί-ευίεν ο«- χθείς τα συγχαρητήρι» απάντων των άξιοτί- μων καήηνητών. Συγχαίρομιν ό'θιν τόν εύ'ΐλ— πιν νεον εύ/όμεν:ι δ'πως χαί ίν τψ π:αχτΐΛω αύτοϋ σ:αοιω εύδοχΐμήση. Γ. Τ. Π. Α. — Ό έκ Τοιχκάλων τής ΚορινΜϊς διδά— χτωο τοΰ Διχαίου χ. Θΐοδωιος Π. Βαγενα- ελ»βε /θές την τού δι»ηγορ6Γν άδειαν δούς τα; νενομισμένας έξετάσεις ένιόκιον τής οίς χείας έιτΐϊροπής τοϋ Άρείου Πάγοο. — Άγοράζετε τα πράγι/ατά σας (Αέ τό πρακτ'.κώτερον σύ"ττη[λα των (Αηνιαι'ων δοσεων είς τβθ Χρυσικο¬ πούλου. — Άνδρών καί παίδων ψιά- θινα καπέλλα κατασκευής τελεί¬ ως νέας Κυζεκηνού καί πολύ λευκά, προσέξατε είς τιμάς συμ¬ φερούσας παρέλαβεν ό Βασι- λείου Αιόλου 14Ο. — Χό μόνον βιβλιοπωλείον ποϋ ίύνασθε μέ πεποίθησιν νά πωλήαητε κ«ί νά άγοράσητε τα β.·6λία σας είς καλάς τιμάς είνε τοϋ κ. Α. Γαλανού Σταδίου 54 (π*ρά τΌ Έθνιχςν τυπογρ*- φεΤον. ^ — Προσέξατε εις τό γούστο, είς την καλήν εργασίαν καί την λευκότητα,μήν άγοράζητε σκού- ρα ψιάθινα καπέλλα, τρέξατε στού Βααιλείρυ, όστις παρέλαβε νέα τοιαύτα άνδρών καί παίδων λευκότατα κατασκευής Κυζικη- νού νεωτάτης Αιόλου Ι^Ο. — ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΖΑΒΟΡΙΤΟΥ 'Μ τονοττΐ'.ωτέοα τροψίι διά τίιν νη- ίτείαν τής ΛΙεγάλης ΎνόόαρακοότΆς, είνε Λ άνόθεντος ΣΌκολάτα τοθ Έργο- όταόίον Ζαβοοίτον. Πωλείτα» λιανι¬ κώς καΐ χονδρικώς είς τό ζαχαροπλα- ΰτεϊον τό Α·Ι· ΑΑ·Ι·Φ (ΙΙλατβΙα Χυν- τάγματος). ^ — "Οσα δήποτε βιβλία θέλτεβ νά πωλήσητε ή νά αγοράση·* είς καλάς τιμάς άποταθή*τβ είς το βιδλιοπω- λε?ον Α. Χατζηλουκά όδός Στ«3ίου 34 Ινβντι οικίας Καραπάνου. Ζητήσατε κατάλογον. — Ή κωρωνΐς τής τελειοποιη- θείσης^ ώρολογοποιίας, είνε τό νέον ωρολόγιον τού περιφήμου ωρολογοποεοϋ τής Ελβετίας Μ0ΕΠΙ8. Ή αναλαβούσα τό μο- νοπώλεον αΰτοΐΐ μεγάλη έται- ρία ΗΐοαΓα τό ώνόμασε προσφυώς ΓΝνΐαΤΛ ('Ανίκητον). Κομψότης στερεότης άκρίβεια ευθήνια, &λα εν συνδυασμώ τό καθιστουν, το τελειότερον των μέχρι τούδε κατασκευασθέντων ώρολογίων. Αιά τούτο καί δα& αί μεγάλαι σιδηροδρομικαΐ καί ήλεκτρικαΐ εταιρίαι Ευβώτΐης καί " ~ κης αΰτά μεταχειρίΐ Πωλου'νται δι' άπασαν τή, λάδα μόνον είς τό μέγα* λογοπωλεϊον _ΕΙ*ΓΙΑΐβ παρά τό στενόν τής Έβν:ι Χραπέζης, άντ! δρα/μών ·<ί8 3Ο-3ί μέ οιανδήποτε εγγ'« σιε ήθελεν ορίση ό πελάτ^. — Χό επί τής όδού Αϊόΐ άρ. ©Ο Μέγα Εμπορικόν Κ τάστ.^μαΧσοχώνκαΙ Κασμηι των κ. κ. 'Ανδρεοπούλου ! καρά καί Χά. Ειδοποιεί πολυπληθη" πελατείαν τού, ήρξατο τής παραλαβής τώνβΐξ τής έαρινής περιόδου. ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟΝΤΟΚ021 Εξεδόθη άρτι το πολΰχροτον :ι τετειώϊες μυθιστόρημα : ίΦρενηι, μεΐθν 5ΐ θΓκος ;» τοϋ «ριω»;ι Ρώσσθυ συγγρβφί'ως Λ μετΐφρβσ&έν υπό τού χ. Μενελάου Οανά. Άποτελίΐται έκ 14 τυπογρ, ι, λων είς μέγα σχή"μβ 8ον εΥ: κβλοί χ; τού καί τΐμαται : Έν Άθήνβις ίρχ. 2. Έν τβΐς επαρχίαις ϊβ,, 2.30, £:·.Α ταχ. τελών. Έν τώ Έςωτερικφ φρ. χρ. 2, ΐλε. ταχ, τελών. ΠωλεΤται είς τα έν Αθήναις λεία Κ. Μπέχ, Έλευθεροκίάκ*], Έ» Τ0 ΡΕΤΣΙΗΟΔΑΔΟΝ ΕΙΣ ΣΚΟΙ Είνε τ» μόνον ίδλητττον χαί άτ τ:χον έξ δλων των «ολν«νΓ·_ιων ο"ίων λαμβχνΐται ίντβς ύδατος ή γ«λ δέν εχει την άηδή γεΰσιν κ«1 οΐ|/ήνι ίίϋιίΐοΰ ριτσΐνολάϊου χαί ενιργΐΐ τ«/<ι·ιί^ ασφαλώς άνευ ούδεαιας διαταοάζεωί τον οί μάχο», συνιστϊται πολί» ε'ς τοϋς Ιξ ί;ι δυσκοιλίους καί 5ιά-<ά μικρά παιδία, τα ι βον δύσχολα είς την λήψιν τοΰ ριυστοϊ· Πωλεϊται ι'ις όΪΓβντ* τα φαρμβχεϊοι " νών, Πειραιώς χαι έηνρνιών. Γενικάς αντπΐρ6βωηο< Γ. Κουλουμπί 4— όδός ΒαόΊλικΑς—2 ■ V ·'·»■■ ·ΙΙ ■■■ ■■·■■*■·*■■ ΕιΣ ΤΟΟίίΟΟΝ Κ ΑΤΑΣΚΕΥΑΖ0Ν1 ΚΑΙ,ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ ΩραΤαι αργυρβι* εΐχόνκς, χανδήλια, ν μιατά, διακοπότηρα, Εΰαγγέλια, Έξ( πτέρυγα καί έν γένει δλα τα εκκλησι»5τ:ι χαί οΐκΐακά (έπιτραπέζικ) ά?γυρα -"; είνε τό τοΰ κ. ΚΩΝΣΤ. Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ 69-ΟΔθΣ ΑΙΟΛΟΥ-69 Χό εργοστάσιον τελείως κβτ^ σμε'νον διά μηχανημάτων νεωτάτου ζ^ ματος, ά'τινβ «'κίμισεν δ κ. Πα«*γ· ωργάκης εσχάτως έξ Εΰρώπης, χ»- σκε^άζει 5λ* τ« ανωτέρω μετ" ΐξ'ΐ τέχνης. ΠλονσΙα ανΐλογη διαφόρων ςγζγρ Τιμαί εύθηνόταπη Ι ΤΟΥ ΡΑΡΟΥΑΙΑ Ι2ΤΑ €ΛΛΗΝΙΚΑ Α€« €ΠΜ€ΤΡΕ €Ριν·ΟΥ 64 ,