90238

Αριθμός τεύχους

87

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 33

Ημερομηνία Έκδοσης

30/3/1905

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ ΛΕΠΤΑ5
  ΣΤΝΛΡΟΜΑΙ
  ΕΐΩΤΕΡΙΚΟγ
  ΕΤΗΣΙΑ δραχμάς 20
  ΕΞΑΜΗΝΟΣ δραχμάς 10
  ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΤ»
  ΕΤΗΣΤί φρ. χρ. 28
  ΕΞΑΜΗΝΟΣ φρ. Χ8. ΐφ
  ΚΔΙΡΟΙ
  ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ- ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘ* ΕΚΑΣΤΗΝ
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
  Τϊιοκτήτηηιευθυντησ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΝΕΛΑΙΔΗΣ
  ■—ε——--ε—ε———ε—-εε—εΜεε-ρρ#«—|ε-
  ΑΘΗΜΑΙ.-ΠΕτος τριακοατόν τρίτον
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 145
  ΐΜεε—ι ,—ε_—-^
  Αγγελιαι Τ-^αι Διαφριβαι
  σϊίιφονογνται ιδιαιτερωσ!
  ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ · Πμός τόν κύριον π. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΝ
  ΤΑ ΧΕΙγΟΓΡαΦα ΔΕΝ ΑΙΤυΔΐΔθΝΤΜ
  καί τν/Χβνραφήματα |{ δλων των έπαρχιων, καθώς καί Ι»
  των μεγαλεηέρων κέντρων τ^ς Εί,ρώηης, ΑΙνύητου καί ΆνατοΧης
  ΠΑΣΑ ΚΑΤΑΧΠΡΙΣΙΣ ΠΡΟΠΛΗΡΠΝΕΤΑΙ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΙΗΑΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: «Καιβοϋς» 'ΑΟήνκ.-.
  γρλφβια: οδοσ αριστείδου
  ΤΕΤΑΙ»ΤΙΙ, 3Ο Μαρτίου 19ΟΚ
  ΑΡΙΘΜΟΣ 87 (10Ο»)
  ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΧΑΝΙΑ
  Ο ΛΑΟΣ ΖΗΤΩΚΡΑΥΓΑΖΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΣ
  ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΝ
  ~^---- ____
  :Γ0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ϋΡΓΟΝ ΤΟΥ ΔΥΤΟ&'ΔίΌΡΟΣ
  Ό άρτι ^γκαινιασθβίί Μ^τροπολιτίκός ναός τού Βερολίνον, τόν δποϊον Ιφάο-
  Μξηακν Λ Αίηοχοάΐωο νά χαταστήαη Μψρόπολιν δλων των διημαρτυρομένων,
  μκιά Παν&έον, ·ε& τβ οποίον θά Ινταφιάζωνται ο! μεγάΧοι Λνδρες τής Γεομανίας.
  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
  Το Ελληνικόν Έθνος, όρμ,ώμενον
  έκ τή; εΰγίνίία; των αΐσθημάτων
  τού καί τής έμφύτου αύτω φιλοξε-
  νίας, μή άποβλέπον δέ εί; άοικήματα
  ή έθνικά ο-υμφέροντα, χαιρετίζβι εύ-
  ->ροσυνω; τόν Γερμανόν Αύτοκράτορα,
  κατελθο'ντα είς Κέρκυραν. Έξαλείφει
  άπο τί)ς μνήμης αυτού, τα "λυπηρά
  γεγονότα τοθ ΈλληνοτουρκικοΟ πο-
  λέμ.οο, τον οΊϊθνϊ) Έλεγχον έπιβλη-
  δίντα δια -τής Γερμανικήν έπιβολής,
  τάς γίρμβντκάς υβρείς, την αύτοκρα-
  τοριχήν άγριότητα έν τί5 πολιτικτ^ ε¬
  νεργεια, εναντίον ΈΟνους ασθενούς
  καί δυστυχοθς, ενθυμείται δΐ μόνον
  την κοΐνότητα των έλληνικών καί
  των γίραανίκων συμφιρόντων, έν τττ)
  "Ανατολή καί έν α^ Μεσογείω, καί
  ΐήν συγγένειαν των Χοιντ'ζο'λ'λιρν
  μετά τή; ημετέρα; Βασιλική; δυνα-
  ίτείας. Βλέπίΐ έν τφ Αύτοκράτορι
  Γουλιέλμω τόν υϊόν μεγάλου άνδρας,
  ιοθ Φρειδερίκου Γ', άώρως μετα¬
  βάντος, πρός ζημίαν των Ε&ρωπαΓ-
  κών λαών, καί τόν αδελφόν τή; ήγε-
  μονίδος Σοσ·'α;, πρό; την οποίαν
  σύμπαν τό Ελληνικόν "Εθνος συναι¬
  σθάνεται στοργήν, έλπιδα καί σεβα¬
  σμόν. Έκτιμδ προσέτι έν τώ προσώ¬
  πω τοθ Αύτοκράτορος Γουλιέλμου
  πάγκαλον πρότυπον Αύτοκράτορο; καϊ
  Βασιλέως, έργαζομένου πολυμόχθω;
  υπέρ τής Πατρίδος τού, ένδιαφερομέ·
  νού δέ υπέρ των έργων των Οπηκόων
  αΰτοθ έν παντί σταδίψ τοθ έθνικοθ
  βίου, κ«1 ίκδηλοθντος έν πάσι;] ϊύκαι-
  ρι'α πολυαέριμνον πρόνοιαν, καί ένθου-
  σιώοη πατριωτισμόν.
  Αύτό;, προσωπικώ;, μίριμνόΐ περι
  τοθ παντός έν Γερμανία, ύποθάλπει
  πδσαν πρόοδον, μοχβεί υπέρ τής βιο-
  μηχανική; άναπτύξεως, φροντίζει υπέρ
  τού στρατοθ, καί δημιουργεϊ έξ Ιδία;
  πρωτοβουλία; μέγιστον πολεμικόν ναυ¬
  τικόν. Κηρύσσεται υπέρ τή; είρήνης,
  πάνοπλος ών καί έπίφοβος, άλλά συγ-
  χρόνω; έπιΐεικνύιι την τρομεράν δύνα¬
  μίν τού κα. την βάναυσον βίαν, ίταν
  τύχγ) εΰκαιρία, νά ύπηρετήσγ, τα γερ-
  μανικά συμφέροντα, δι' άκινδύνων α¬
  πειλών. "Ηρμοζεν έν τούτοις εί; τόν
  Γερμανόν Αύτοκράτορα ή μεγαλοπρε-
  πή; σιγή, καί τό τής γλώσση; κρα-
  τεΐν. Παραφερόμενο; ένίοτε έκ τί); ά-
  γερώχου έμπαθείας, άπειλεΐ έν εύκαι-
  ρία τού; άσθενεΓς, καί άδικεϊ αυτού;,
  ποδοπατών τάς αρχάς τί|ς διεθνοθς
  αλληλεγγύης, τάς ύποχρεώσεις πρός
  την άνθρωπότητα, καί τα είιγενί) συ-
  ναισθήματα, τα έπιβαλλόμενα είς κυ¬
  βερνήσει; καί λαοΰς,ύπό τού χριστια-
  νικοϋ πολιτισμοθ.
  Άρέσκεται κατά δυστυχίαν είς τους
  μεσαιωνικούς ήρωας, καί παρασυρόμε-
  νο; υπό των άρχαίων γερμανικών πα-
  ραδόσεων, ευρίσκει καλά τα άγρια ήθη
  των Οΰννων, των Βανδάλων καί των
  'Αλαμαννών,μή προσήκοντα σήμερον,
  είς τα χριστιανικά ήθη καί τόν πολι¬
  τισμόν τοθ γερμανικοθ λαοθ, 'Γπό τό
  κράτος τοιούτων δρέξεων,καί είς τό υ¬
  λικόν αποκλειστικώς άποβλέπων συμ¬
  φέρον τής Πατρίδος τού, δημιουργεΓ
  την άποθηρίωσιν τής γερμανικήν νεο-
  λαίας, καταδιώκει τάς Ελληνικάς
  σπουδάς, καί προπαρασκευάζει διά τή;
  βία; καί τοθ άδικήματο;, έφελκυων
  τα μίση χαί την δυσπιστίαν των λαών,
  την ηθικήν καί πολιτικήν παρακμήν
  τή; Γερμανικί)ς Αυτοκρατορίας.
  Άλλά παρεσύρθημεν, κατά δυστυ¬
  χίαν, έν ώρα χαρμονή; καί ευφροσύνων
  χαιρετισμων* εί; σκέψει; δυσαρέστω;
  μίλαγχοΑιχ'^ς. Έπικ'χλούμεθα την
  εύλογίαν ιοθ θεοθ επί την γ.ορυ^Ύ^ τοθ
  ΓερμανοΟ Αύτοκράτορος, καί Εκετεύο-
  μεν αυτόν νά αποφύγη τού; καγχα-
  σμοΰς διά ττί επεισόδιον τό οποίον αυ-
  τος εδημιούργησε, διακωμωδήσας τό
  Ελληνικόν πολεμικόν ναυτικόν, καί
  άποοειξας άναξίους ναυτικοθ βαθμοθ,
  τού; άξιωματικούς των πολεμικών
  πλοίων, τα όπεϊα έξέπλευσαν πρός συ-
  νάντησίν τού.
  Αίσθάνεται τό Ελληνικόν Έθνο;
  βαθέω; τό κατενεχθέν πλήγμα διά των
  αΰτοκρατορικών χειρών, /αί άγανα-
  κτεΐ μέχρι "Κύσστζ, μανθάνον, δτι οί
  Κυβερνήται τί); θαλαμηγοθ καί των
  Οωρηχτών, διέπραζαν σφάλμα ναυτι¬
  κόν, μή ίπιτρεπόμενον ούδ' είς τόν
  τελευταίον των ναυτών τοθ πολεμι-
  κοθ ναυτικοθ. "Οχι πλέον οί πλ.οί*ρ-
  χοι τοθ έλληνΐκοθ έμπορικοθ ναυτι¬
  κοθ, άλλ' ουδ'οί τελευτοΓοι λεμβοθ-
  χοι τοθ Πειραιώς, καί οί κοινότεροι ά-
  λιεΐς τοθ ΕθβοΓκοΟ καί τοθ Κορινθια-
  κοθ, θά διέπραττον τό άσύγγνωστον
  ναυτικόν σφάλμα, 8περ διέπραξαν οί
  Ο ΧΘΕΣ ΑΦΙΧΘΕΙΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Κυβερνήται τώνέλληνικών θωρηκτών,
  διανύσαντες εκατοντάδας μιλλίων έν
  ττ^ άναζητήσει τής αύτο*ρατορικί)ς
  θαλαμηγοθ. Όμοΐ'οθησαν πρός τού;
  Τούρκους τοθ πολεμικοθ ατμοπλοίου
  «Έρτογροΰμ», οίτινες άναζητήσαντες
  καί μή ΐύρόντες την Μαλταν,έπέστρβ-
  ψαν εί; Κων)πολιν, δηλώσαντες, 8τι
  τοιαύτη νήσος δέν ύπάρχει είς την
  Μεσόγειον.
  Ο ΚΑΪΖΕΡ
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ,,ΚΑΙΡΩ Ν" ΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  ΤΟΥ ΔΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΔΣ
  Χθές την Οην π. μ. ελάβομεν
  τηλεγραφήματα μακρότατα τού
  έν Κερκύρα άνταποκριτού μας,
  τα όποΐα καίτοι είχαν δοθή την
  Τ 1)5£ μ. μ. τής προχθές, έν
  τούτοις καθυβτέρηααν έκ τής κα-
  κής λειτουργίας των γραμμών
  τού ^τηλεγραφείου καί τής έν γέ¬
  νει αθλιότητος τής υπηρεσίας.
  Έκ τού τηλβγραφήματος τού¬
  του παραλαμβάνομεν τας κυριω¬
  τέρας λεπτομερείας τής άφίξεως
  τής Β. Οικογενείας καί τής δια-
  κοσμήσεως τής πόλεως τής Κιρ-
  κύρας δια την ύποβοχήν τού αύ¬
  τοκράτορος Γουλιέλμου.
  Η ΑΦΙΞΙΣ
  ΤΗΣ ΒΑΣΙΑ· ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  ΚΕΡΚΥΡΑ, 28 Μαρτίου. Ή Β. θ«λ«-
  μηγός «Άμφιτρίτη» κατέΐίλε1 »ε τό μεσονύ¬
  κτιον, την «ρωίβν δβ ό Άγγλικ'ος στάλος ,
  υπό τόν ναύαρχον Δίμβιλ κοΐ τα ίλληνΐκά
  Οωρηκτά έχαιρίτισβν σημαιοστολισθίντα τόν
  Βασιλε'α. Οί κυβερνήτη των Αγγλικών
  θωρηκτών επεσκέφθησαν τον Βϊσιλεβ. Την
  11 ην ή Δ. Μ. άπείιβάσθη μετά των μελών
  τής Β. Οικογενείας έν μέσω χανονιοβο-
  λισμών,
  Τόν Βίσιλία ΰπεϊέχθη ό κ. ίήμβρχος
  εκφράσας την ευχαρίστησιν των Κερκυραίων
  επί τ^ άφίξε· τού, καί ειπών ότι έλπίζει ή
  Κερκύρα δεόντως νά ύποδί·/θί) Αΰτοκράτορα
  συγγενή* καΐ φίλον. Ό Βασιλεύς είς τα
  άνάκτορα ίϊ=χθη τάς αρχάς κ*ϊ επεσκέφθη
  κατόπιν τό Μοη Ββροβ διά νά παρατήρησις
  τάς γενομένας προετοιμασίας, την 3ην δέ
  μ. μ. άπ;?ω·λε την επίσκεψιν είς τα άγ-
  γλικά θωρηκιά, παραμίίν»ς επί μίαν ώραν
  επ* «ύτών.
  ______ΠΟΛΙΤΗΣ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ'
  ΙΒΣ ΑΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ 7Π0 ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΚΕΡΚΥΡΑ, 28 Μβρτίου. Ευθύς ώς ά-
  π<6ιβάσθη ό Βασιλεύς των αγγλικών πο¬ λεμικών, περιήλθεν άκολουθοΰμενος υπό ΐών ΰπασπίστών τού, τοϋ κ. νομάρχου, τοϋ κ. Όφμαν καί άλλων αξιωματικών ολό¬ κληρον τόν ό'ρμον μέχρι των άνακτόρων, έτιθίωρήσας τόν έξωρβϊσμόν τή*ς πόλεως καί τα τής διαχοσμήσεως. Ή Α. Μ. μόνος έκανόνισε τα τί]ς ύπο- ϊοχής τοϋ Κάϊζερ κ»ί τής δεξιώσεως Α Οτου υπο των άρχών. Αυριον Ιϊηλβ3ή χθές) ό Βασιλεύς, όστις διά τής «Άμφ'.τρίτης» θά μεταβή πρός προϋπάντησιν τοΐ αύτοκράτο¬ ρος Ροίΐλκλμου καί κατόπιν, «βικνουμένου Ό Αύτοκράτωρ έντδς τοΰ ΙδιαιτΙρου τού θαλάμου, επί τής θαλαμηγοΰ «Χοεντζόλλερν». Αύτοι;, Θά ΐκκτκεφθοΰν τα άνάκτορα τοδ «Μόν Ρεπό» καί τό Άχίλλειον. Την 8ην μ. μ. θά πβρβτβθί) γεδμα πο- λιτελές είς τα 'Ανάκτορβ τή*ς πόλεως «ρός τιμήν τοδ Δύτοκράτορος. Είς το γεθ*μα τουτο Οά παρακαθήσουν 80 περίπο^ άτομβ, έν οίς κβΐ ο ναύαρχοι Δομβιλ. Μετά τό γεϋμα ό Κάϊζερ καί ή Β. οίκογενειβ θά ά- πολβΰσωσιν έκ τοθ εξώστου τ<3ν Άνακτό¬ ρων τό θέαμα τής άναφλέξιως ώραιοτάτων πυροτεχνημάτων, τα όποΤα θά παριστάνουν ντΐμματα καί σημβίας. ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑ 1 ΖΕΡ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑ, 28 Μαρτίου. 'Ωραιοτάτην έκδρομήν θέλει διοργανώση ή Α. ΑΙ. ό Βασι¬ λεύς μεθαύριον (δηλ. σήμερον) πρός τιμήν τού Κάϊζερ είς την μαγευτικήν καΐ έξόχου φυσικού κάλλους θέσιν «ΙΙέλεκα». Κατά την έκδρομήν ταύτην οί Βύο έ- βτεμμένοι έκδρομείς Οά γευμα- τίαουν είς την κορυφήν τού δ· ρους υπό τα οένδρα. ______ΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ, 28 Μβρτίου.—ΆληΘώς &■ ψιν μεγβλοπολεως Ιχει λάββι ή πόλις της Κερκύρας, ίτοιμαζομένη νά ύποοεχθ'») τον Δύτοκράτορα Γουλιέλμον. Επί των δενδρων των δύο πλατειών καί των όδών άνηρτήθη- σ»ν άχειροι ένετικοΐ φανοί. Είς την άπο- δάθραν επί τής άψΤδος προσετέθη μεγαλο¬ πρεπώς υπογραφή άνβγρβφουσα «Οίλετε χαί μέγα χβΤρε, θεος δέ τοι δλβια δφη». Παντοΰ τή*ς πόλεως καί των έξοχών, αί¬ τινες είνε τώρα άνθιβμεναι καί πράσιναι, ετέθησαν γιρλάνδβι έξ ανθέων, σημβΤβι δέ καί θυρεοΐ χαΐ επιγραφαί χοσμοΰν πασάν γωνίαν κβί πάντα έςώστην. Πρωτεΰει «ϊς την διακόσμησιν ώς καί το τελωνεΤον, τΌ δημβρχεΤον, καί το ύποκατάστημα τή*ς 'Εθν. Τρβπιζης. Κβθ' δλην την νύκτα οί εργάται καί —λΐ,θος πολιτών θά εργασθτ] δια νά συμπληρώση τΌν διάκοσμον, ώστε ή πόλις αυριον (χθές) ΰποδεχθ^ μεγαλοπρεπώς τον υψηλόν ξένον, ερχόμενον έ» Μ ήνης. ΠΟΛΙΤΗΣ η αφιξισ: Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 99 Μαρτίου. Σήμερον αφίκετο ή Α. Υ. ό Διάδοχος καί εγένετο δεκτός υπό των άρχών καί των μελών τής Β. Οικογενείας. Ευθύς αμα τή αφίξει αυτού ό Βασι¬ λεύς καί σύμπασα ή Β. Οικο- γένεια απέβησαν τής «'Λμφιτρί- της», ήτις παρακολουθουμένη υπό των Θωρηκτών μας, έλαβε την διεύθυνσιν, το$ νοτίου ά- κρωτηρίου Λευκίμμης μέ σκο¬ πόν νά συναντήση την αυτοκρα- τορικήν θαλαμηγόν έν τώ πε- λάγει. Έυτυχώς τό «Χοεντζόλερνκ άντΐ νά έλθη έκ ΑΙεσσήνης κατ' ευθείαν ηκολούθησε τόν πλούν τού βορείου μέρους καί έπομέ- νως ή συνάντησις τής «Άμφι- τρίτι^ς» καί των Θωρηκτών μ,ας δέν εγένετο είς τό πέλαγος. ^Ακριβώς την Οην π. μ. ή αυτοκρατορική Θαλαμηγός πλέ- ουσα βραδέως καί άκολουθου- μένη υπό τού γερμανικού τορ- πιλλοβόλου «Σλάϊπνερ» καί τού καταδρομικού «·Ι»ρειδερϊκος Κάρολος» είσήρχετο είς τόν λι¬ μένα φέρουσα είς μέν τόν πρω- ραίον ίστόν καί την γερμανικήν σημαίαν, είς τόν μεσαϊον την αύτοκρατορικήν τοιαύτην καί είς τόν τρίτον την έλλην, σημαίαν. *Η Αύτ. θαλαμηγός καί τα δύογερμανικά πολεμικά ήσαν βη- μαιοατόλιβτα, τα δέ ηληρώμ»- τα αυτών παρατεταγμέν% επί των ά ΠΟΛΙΤΗΣ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ κ. ΚΕΡΚΥΡΑ, *β Μαρτίου. ΤόαΧοεντζόλερν» είσερχόμενον είς τόν λιμένα διήλθεν διά μέ- σου τού Άγγλικοΰ ατόλου καί είσελθόν είς τόν λιμένα ήγκυρο- βόληβεν άπέναντι τού φρουρίου, πλαγίως δέ αυτού ήγκυροβόλη- σαν τα δύο άλλα Γερμα,νικά πο¬ λεμικά. "Αμα τή έμφανίβει αυτών είς τόν λιμένα σύμπας ό Άγγλικός στόλος έσημαιοστολίσθη, τα πληρώματα αυτού παρετάχθη- σαν επί των καταατρωμάτων των πλοίων, κανονιοβολισμοί Πέ έξ όλω ν των πλοίων έχαιρέτιζον τόν εΐσπλουν τού «Χοεντζόλερν» ένώ αί μουαικαΐ των θωρηκτών άνέκρουον τόν Αγγλικόν ΰμνον. Τό θέαμα είνε γραφικόν. Ζή- τωκραυγαΐ άντηχούν άναμίξ με« τα κανονιοβολισμών, τούς ό- ποίους είς άνταπόδωσιν έρριψε τό γερμανικόν «ΦρειΠερΐκος Κάρολοςν. Μετά την αίνοαον 4πΙ τού γερ- μανικου πλοίου τού προξένου τής Γερμανίας, τού λιμενάρχου καί τού ύγειονόμου, ό ναύαρχος τού άγγλικού βτόλου Αόμοιλ καί δύο ύποναυάρχοι επεσκέ¬ φθησαν τόν αύτοκράτορα Γου¬ λιέλμον επί τού «Χοεντζόλερν» όστις άμέσως κατόπιν ανταπέ- δωκε την επίσκεψιν χαιρετιβθεΐς δίς διά κιχνονιο6ολισμών υπό ο¬ λοκλήρου τού οτόλου καίτούι φρουρίου. ] Όλίγον ύστερον ό ύπουργός | των Εξωτερικών χ. ζέ
  ΚΑΙΡΟ1
  ανελθών επί τής Α. Θαλαμηγον
  παρουσιάσθη είς τόν υπααπιβτήν
  τού αυνοκράτορος Γουλιέλμου
  βτρατάρχην κόμητα Τουλέν·
  βουργ καταβτήβας είς αυτόν γνω-
  οτόν ότι ή Α. Μ. ο Βασιλεύς
  εξήλθε λίαν πρωΐ πρός Λυνάντη-
  βιν τού αύτοκράτορος είς τό^ νό¬
  τιον μέρος τής νήσου, καθόσον
  εθεώρησαν ότι ή οΠός έκ Μεβ-
  οήνης ήτο βραχυτέοα.
  •Ο βτρατάρχης Τουλέμβουργ
  παρεκάλεσε τόν κ. Σκουζέν να
  αναμείνη την επιστροφήν τού
  αύτοκράτορος Γουλιέλμου έκ
  των αγγλικών θωρηκτών.
  1%Ιόλις επανήλθεν ό Κά'ίζερ ό
  υπααπιητής τού ανεκοίνωσεν είς
  αυτόν την έλευσιν τού κ. Σκου-
  ζέ, άμέσως δέ εκλήθη ό κ. ύ-
  πουργός των 'Εξωτερικών νά
  παρουσιασθή πρό τού Αΰτο»
  κράτοοος.
  Ό -κ. _·κουζες παρουσιασθή
  είς τόν Κάϊζερ, φέρων τόν τα-
  ξιάρχην τού Σωτήρος καΐ την
  ταινίαν τού Λΐεγαλοσταύρου τής
  Ρουμανίας, ηύχηθείέ είς Αυτόν
  έξ όνόματος τής ψ Έλληνικής
  Κυβερνήσεως τό ώς ευ παρέ¬
  στη, άνν.κοινώσας προσέτι, ότι
  ό Βασιλεύς εξήλθε πρός συνάν¬
  τησιν Τού, διά τού νοτίου μ.έ-
  ρους.
  Ό Αυτοκράτωρ Γουλιέλμος
  ηυχαρίστησεν ειπών ότι, δέν ε¬
  γνώριζεν ότι Οάέξ-ήοχετο πρός
  συνάντησιν Τού ό Βασιλεύς
  μετά των μελών τής Β. οικογε¬
  νείας, προσέθηκδ δέ, ότι τούτο
  άποκαθιστά έκτακτον την έκ μέ-
  ρους τής Α. Μ. δβξίωσιν.
  — Βεβαίως, είπεν, ή διεύθυν¬
  σις τού νοτίου μέρους δια τής
  Αευκίμμης είνε βραχυτέρα καί
  φυσικωτέρα. ΤΙΙλθον όμως Βιά
  τού βορείου μέρους, καθόσον
  ένεκεν τής ταχύτητος τού «Χοεν
  τζόλλερν ύπελογέζομεν, ότι δέν
  θά άργήσωμεν καί ^οϋτω έφθά-
  σαμεν λίαν πρωΐ είς την Κέρ-
  κυραν.
  Ό Κάϊζερ εδήλωσεν, Οτι Πέν
  Οά εξήρχετο τής θαλαμηγού
  πρό τής επανόδου τού Βασιλέ¬
  ως μας.
  ΠΟΛΙΤΗΣ
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΊΖΕΡ
  ΚΕΡΚΎΡΑ, »β Μαρτέου.
  Μολονότι- παρήλθε τόσος χρό-
  νος ή «ΐΆμφιτρίτη» δέν επανήλ¬
  θεν καί άγωνία ήρχισε νά κατα-
  λαμβάνη τό είς την παραλίαν
  βυνηγμένον πλήθος.
  'Εν τοσούτω ο ΛΓαυαρχος
  Α,όμβιλ «ροέπεμψε Αγγλικόν
  τορπιλλοβόλον διά νά είδοποι-
  ήση την α'Αμφιτρίτην» ό δέ
  Κάϊζερ τό τορπιλλοβόλον
  «Σλάϊπνερ».
  Ακριβώς την μεσημβρίαν
  τό αΣλάϊΐ-.νερ» άνικαλύψαν την
  α'Αμφιτρίϊην» επανήλθε μετ'
  αυτής είς τόν λιμένα.
  Την άφιξιν τού Βασιλέως κα¬
  τόπιν διαταγής δοθείσης έκ τού
  «Χοεντζόλλερν», έχαιρέτισε διά
  κανονιοβολιαμών τό πολεμικόν
  «Φρειδερΐκος Κάρολος» καί
  συγχρόνως τα πληρώματα αυ¬
  τού καί τού «Χοεντζόλλερν» έ-
  παρουσίαζον όπλα, παρατετα-
  γμένα επί των καταστρωμάτων
  ζητωκραυγάζοντα υπέρ τού Βα¬
  σιλέως.
  *Η «Αμφιτρίτη» ήγκυροβό-
  λησε είς μικράν απόστασιν πρό
  τού «Χοεντζό^λερν». Μετατήν
  άγκυροδολίαν ό Βασιλεύς καί τα
  μ.έλη τής Β. Οικογενείας δΊ' ά-
  τμακάτου άνήλθον ίνϋ τής Α.
  Θαλαμηγού.
  Ό Κάϊζερ, φέρων μεγάλην
  βτολήν ναυάρχου ανέμενεν εις
  την κορυφην τής κλίμακος, α¬
  κριβώς είς την είσοδον τού κατα-
  στρώματος. Πρώτος ανήλθεν ό
  Βασιλεύς, άνταλλάξας ζωηράν
  χειραψίαν μετά τού Αυτοκράτο-
  |»ος Γουλιέλμου καί άδελφικόν
  ασπασμόν δεξια καί άριστερα τού
  προσώττου 3ίς. Άκολούθο>ς α¬
  νήλθεν ή πριγκήπισσα Σόφια,
  την οποίαν συγκεκινημένος ό α¬
  δελφάς Αυτής ένηγκαλίσθη άν¬
  ταλλάξας ααπασμόν. Παρομοίας
  χαιρετισμόν εγένετο καί μεταξύ
  τού Κάϊζερ καί των άλλων με¬
  λών τής Β. Οικογενείας.
  "Αμα τή άνόοω τού Βασι¬
  λέως άνυψώθη είς τόν μεσαί-
  ον ίστόν ή 'Έλληνική ση-
  μ,αέα χαιρετισθείσα διά των νε-
  νομοΐμένων κανονιοβολισμών
  καί παραμείναβα άνηρτημένη
  .μετά τής αΰτοκρατορικής είς τόν
  ί'διον ίστόν·
  ΠΟΛΙΤΗΣ
  ΚΕΡΚΥΡΑ, «β Μάρτιον.
  *Η χαρά καί ό ένθουσιασμός
  των κατοίκων συνηγμένων είς
  την άκτήν καί παρακολουθούν·
  των την συνάντησιν των 8ύο ήγε-
  μόνων Πέν περιγράφεται. Φρε-
  νητιώΠεις ζητο>κραυγαΐάντηχούν
  διαρκώς ένφ οί κρότοι των τη-
  , λεδόλων έΠόνουν την ατμόσφαι¬
  ραν. Κατα την διάρκειαν τής
  ; επισκέψεως «υνεχώς ανεκοοόετο
  επί τούαΧοεντζόλλερνκό εθνικός
  μας υμνος, ένώ τα άγγλικα πο-
  λεμΐκα έκανονεοβόλβυν καί αί
  μουσικαΐ αυτών έπαιάνιζον τόν
  ελληνικόν Ομνον, γερμανικα έμ.·
  βατήρια καί τόν αγγλικόν
  μνον. Τα πληρώματα διαρκώς
  έζητωκραύγαζον υπέρ τού Βα¬
  σιλέως. Τό θέαμα ήτο Εξοχον
  καί γραφικώτατον. Ή βασιλική
  επίσκεψις Πιήρκεσεν εν τέταρτον
  τής ώρας. Κατελθόντος τού Βα¬
  σιλέως καί τής Β. Οικογενείας
  έκ τού «Χοεντζόλλερν» νέοι κα-
  νονιοοΌλισμοΙ ερρίφθησαν.
  Μετ' ολίγον ό Αύτοκράτωρ-
  Γουλεέλμος μέ τούς υπασπιστάς
  τού επιβάς λαμπράς δεκαεξα-
  σκόπου φαλαινΐδος οΊεπεραιώθη
  επι τής α'Λμφιτρίτης» αποδώ-
  σας είς τόν Βασιλέα την επί¬
  σκεψιν.
  'Αμέβως ή αυτοκρατορική
  σημαία άνυψώθη επί τού ώραίοτ»
  ίστού τής Β. Θαλαμηγού καί
  έκ τού φρουρίου έρρίφθησαν τι-
  μητικοί κανονιοβολισμοί.
  Ό Κάϊζερ παρέμεινε έπ' αρ¬
  κετόν, επρογευμάτισε δέ επί τής
  α'Αμφιτρίτης». Κ,ατά τό πρό-
  γευμα ήγέρθησαν εκατέρωθεν
  προπόσεις υπέρ τής εΰημερίας
  των δύο 'Έθνών.
  ΠΑΡΑΐτΪΜΟΦΟΡΙΑ
  ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  'Εντολήτής Α. Μ. τού Βα¬
  σιλέως ό υπουργός των Εξω¬
  τερικών κ. Σκουζές άπένειμεν
  είς τόν Νομάρχην κ. Νικολό-
  πουλον τόν αργυρούν Σταύρον
  τού Σωτήρος.
  ΠΟΛΙΤΗΣ
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ηπηρΐ
  ΑΙ ΣΥΝΕΑΡΙίΣΕΟΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
  Τα μέλη τοΰ Συνεδρίου ήχ
  χΒες κατά το πλε?στον είς επιστημονικάς
  σ^ητήσεις καί άνακοινώσεις κα9;«ν καϊ
  πρό μεσϊ)μ6οίβς κ«ί το άπόγευμα συνεζήτη¬
  σαν συγχρόνως πέντε τμήμχτβ ήτοι τα
  Ιον, 2ον, 3ον, 5ον και 6ον. ΈκεΤνο δμως
  το ζήτημα τό όποΤον άμέσως ένδιαφέρει 8-
  λους τούς Άρχϊΐολόγους *»ί ίίιαιτί'ρως ή-
  μας τθΰς "Ελληνας ό'λους είνε το περ'ι ά-
  ναστυλώσεως των Άρ*/βίων Μνημϊίων τ'ο
  σοζητηθέν εΰρύτ«τ*τα την ι.-ρο/ίαν έν γ)
  αιθούση τή*ς Άρχαιολογίκή"ς Έταιρίας, περϊ
  ού γράφομεν έκτενώς κατωτέρω.
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΗΕΠΙΣΤΗ1Ϊ1Ι0Η
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΪ_κ. ΣΑΝΜΣ
  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ
  ΤΟΥ ΤΥΦΟΕΙΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟ Υ
  ΔΙΑ ΦΟΥ ΟΡΒΟΥ
  Έν τ/] Κλινίκ^ τοϋ Καθηγητού κ. Ζω-
  χιοϋ χθέ; την 4 μ. μ. ό ίυπρεπής κ»0η-
  γητής των Παρισίων χ. Σβντμε;, ·ΚΛρ&-
  πιδημων ένταϋββ χάριν τοΰ Άχαιολογικοΰ
  ΣυνΒΪρίου, εποιήσατο σπουϊαίβς ανακο'νώ-
  σ«ς σχετικώς πρός τ'ο ζήτημ» τή*ς Όρρο-
  Οερ*πεί»ς τοΰ Τυβοειδοΰς Π^ρετοΰ.
  Έπιθυμοίντες νά κρ»;ήσωμεν ένημί'ρους
  έπ< τοΰ σποκϊϊίθϊ τούτου ζητήμβτος τού; άνβγνώΐτας μϊς ίδαιτέρως δέ τοΰς των ΆθηνώΜ ένθα ό Τκφοειϊής πυρεΐός Ινδημίΐ άπετάνθημεν πρός τόν κ. Γεωργ. Κοντϊίν βοηθόν τής Παθολ. Κλινική"ς τόν οποίον πΐρενιαλτσαμεν όπως μα; έχθέσ/; τα τοϋ ζητήμοιτος" όντως 5' ό κ. Κοντέίς άνίκοί- νω«ν ημίν τ' άκόλουθ*. Άζΐότιμε Κβ Δίΐν&νντά. Όηω; <Α αναγνώσται των «Και3ων κατά¬ πτωσιν ένήυιεροι των άναχοινωθίντων υπό τοΰ όιαπρεπον; καθηγητού Κου Οΐ£ωΙεηΐ6δ8β περί τής Όοροθίραπίίας τοΰ ΤυφοειΒοΰς πυρετοΰ διά τοΰ άντιτυφιιςοΰΌρροΰΐΓρωτίστως άνά,'χΐ), δπως ίι' ολιγίστων αναφέρομεν τό Ιστορικόν τοΰ ζητήματος. Τό παδογίνον μικρόβιον τοϋ τυιροει5οΰ; κν- ρετοϋ πρό πολλών έτών καταζητούμενθν ανε¬ καλύφθη ιέλος τω 1880 πκρά τοΰ ΕΙ)βΓ(Ι). Τα τής μομΦθλογίας, καί των καλλιεβγειών αυτού παραλιίχοντίς άναγράοομιν τουτο μό¬ νον, ότι τό ύ'οωρ χρησιμιύιι διά την ανάπτυ¬ ξιν τοΰ Β*χίλλου τοΰ ΕΙιογΙΙι ώ; φυΐιχόν ε¬ ξαίρετον μέσον, διά της ιδιότητος τού δέ ταύ¬ τη; τείνουβ'ι νά έξηγήίωτι σήμερον την πλίΐονίτητβ των έπιοημιών τοΰ τυΐοιιοοίς πυρετοΰ πρός 5ν ή τών'Αθηνίδν πόλις απίτιτε κ α! άποτίίΐ ού σμιχρόν μί/_=ι σήμερον <ρ4ιον. Τάς έπιοηαία: δέ δικαιυλογοϋσι κ ά λ λ ι σ τ α αί διηθήιεις των ΰλών των άποίΐίτων ίνβχ έ?ρίφ6ησαν κινώσίΐς τυφικών εϊτΒ εί; τα των ύίραγωγείων,ίΤτε εί; τα των φρεάτω·» ύ'δατα. Ό κ. ΟΗαηΙβηιοββο επέτυχε δι» καλλιεργε(«ς το5 Βακίλλοι» Ε1)βΓΐ1ι θυσίαν τινά τα μάλα δηλιιτηϋΐώδη την Τυροτοξίνην έγ<ρινομέ·/ΐ)ν παρά τοΰ Βΐκίλλου. Έπίμονο'ι δέ πολυιτιϊ; Χ«1 πολύμο/θοι I- ρευναι αΰτβΰ άκίδειξαν,βτι ι) όρρό; τοΰ αίία- το; των διά. Τυφοτοξίνης έμβολιχσ9έντ«ιν ζωων χέκτηται Ίδιόττττα; άνοσίας εναντίον τοΰ Ίοΰ τοϋ Βακίλλου, ώς έπίσης εΰμοιρεϊ Ίδιοτήτων βεραπευτιχών χαί ιτροληιττιχών τοΰ τυοοει- 5ονς πυρετοΰ. Ποό; τούτοΐί ε'ι; φώί η·/αγ{ν, δτι δ 03ρόί των ανθρώΐτων των ποοιβληθίντων υπό τοβοειδοΰς πυρετοΰ χαϊ θίθαπευθίντων,χέ¬ κτηται επί μΎ,να^ χαί ένίοτε επι ϊτη Ίδιόττ)- τας προλητΐτικοι; κατά τής πειΐαμβτιχής μο- λϋνσΐως τοΰ τυοοειοοΰζ. 'Βχ των άνω «ιΐραματιχών έρΐυ/ών οδη- γούμενος έπϊτοχε τίλο; ι* τοΰ ίππου 03€0ν, £ττις έμβολιαζόμενο; άς τυριχόν άναστέλλει χ«ί ΰποόιβάζίΐ τα νίυριχά φαινόμενα, χατα- στέλλει τόν πυοετό/ χαί έ«ιιιτιύδΕΐ την Γασιν. Την ενίΉν έ(ΐ«χολουθεΙ ποία τις άντίδραβις, ήτις άσήααντος ούσα κατ' ουδέν μβιοϊ τό βύΐργετικόν τοΰ όίρου. €Ο ορρό; ούτος ε'νί μάλλον άντιλοιμώδης,κχί 8χ« τοσοΰτον άντι- τοςικός, όσον Ό ά»τι3 φ6ίριτιχό;· οια τουτο δέ Ό κ. ϋΐι&πΐοτηβί,βο συνουάζιι τνϊ όοροθίραπεία καί την λουττοθεραπείαν Ίαματιχά μϊϊο. άλ- λ€θύ Είς την αίθουσαν τθδ η, ό'που χατ' ιδιαιτέραν βυμπάθε!»ν σιτ/νάζουν αί περισσότεραι κυρίαι ξέναι και 'ΔτΟΐίες, <^^νε3ρίασε τό Κλβσικόν τμτ}μϊ. Κατ' αΰτό ωμίλησεν ό κ. Στάης —ϊρί τής χρονολογίας των έξ Άντικυθήρων άρ- χαιοτήτων. Ό κ. Στάης ωμίλησε γαλλι- στί, ύποστηρίξβς την γνώμην, 8τ·. ό "Εφηίο; των Άντικυθήρων ίσως είνε ό Πάρις, εςέ- φρασε δέ την βΐδαιότητβ, ότι τ» χάλκινα αϋτά άγάλμϊτα ευρέθησαν είς τόν β^θ^ν των Άντικυθήρων έκ ναυαγήσαντος πλοίου μεταχ,ομίζοντος τάς αρχαιότητάς ταύτας πρός πώλησιν. Μετά τούτον ωμίλησεν ό κ. Κλέρη περί των στηλών τής Μασσαλίας έν τω Μου- σείω τοϋ Βορρελύ. Ό κ. Άρνώ Νταν.έλ περί άγγείων γεω- μετρικοΰ ρυθμοϋ κα'ι έλληνικων δοχείων εύ- ρεθίντων είς την Πρίδηγκίαν. Ό κ. 'Αρδανιτόπουλος περΐ άγνώΐτων άντιγράφων τοϋ Γανυμήϊους, Λεωχάρους, Σατόρου, Σταίΐροκτόνου καί Πρα;ιτίλους έ 'Αίία. Έπίσης περί τ!}ς κίφαλη*ς έ Ά ώ ρ ρ } φη τοΰ /,άπροο έν τψ Άνατολιχω άετώματι τοΰ ναού" τ%ς Αθηνά; έν Τεγε'α τή; Άρ- δ Την άνο» μίθοϊον έφαομόζων είς την έν Πα:ιβ'οι; Κλινίκήν τού πρό τετοχετίβς, ίπί- τυ/ε λβμπρών άποτιλεσμάτω)/ διότι έχ των 600 νοσηλευΐεντων άπεβίωταν μόνον 22, Ονησιμότη; Ίσοδυναμοϋσα μΐ 3 ο)ο* χατά τό αΰτό διάστηαα εί; άπαντα τα άλλκ νοιοχο- μεΐα των Παρισίων ένοσηλεύθηιαν διά τή; μέθοδον των λουτρών μόνον 2 618 άσβενεϊ; τούτων δ' άπ»6!ωσιχν 582 οηλαδή 18 ο)ο, 2:α<ρορά 15 ο)ο διά την Ίατριχή^ δυσθιώρΐ)- ΐθί. Επί δέ τήί φββοαβ έπιπλοχή; της ίι«- ρήσϊως τοΰ έ/τέρου ΐχιι αναλογίαν 1,6 ο)ο ένώ των άλλων νοιοχομιίων είνε 2,6 ο)θ. Ό Κος Οΐιιηιοπιεβδβλίαν ποοθύμως όπεσχε'θη τω χαθηγηττι μου Κω Ζωχιω, ίπως "ω ά- ποστε!λτ| ποσότητα μιχράν ορροΰ δι' ου κβτά τό θέρος Οίλομ,εν θεραπεύση τοΰ{ νοσηλιυο- ένουί έν τ>) κλινικ^ μας τυφιχους.
  Ταυτα χ. οιΐυθυντά ηδυνήθην νά ιτιρισυλ-
  λέξω διά τους άναγνώστβς σβς, έφ' όσον δ τβ
  χρόνος μοί τό έπίτρε,π» καί ο «ολύτιμος χώ-
  ρος τής εγκρίτου «φημίρίδυς σας.
  Μετά των εΰ/αριστιών μου διά την προ¬
  τίμησιν δέξασθε χαί την διαβεβαίωσιν τής ε¬
  ξαίρετον υπολήψεως μου.
  Γεώργ. Κοντέαα
  ΕΙΣ ΤΟ ΤΡΙΤ6ΜΤΙΙΗΜΑ.-0 ΠΑΡΟΕΗθΙ
  Ή αΐθουσα τή"ς άρχβιολογικϊ|ς έΐαιρίας
  ό'που συνεϊριάζει τό τμήμα των άνασκαφων
  καί τϊ5ς συντηρήσεως των Μνημείων έϊΐα-
  ρο«σίαζε χθές την πρωίαν θί?μα Βουλής;..
  ό'χι Ελληνικάς διά την επέκτασιν τί|ί συ¬
  ζητήσεως καί την σπουδαίότητα αΰτή"ς.
  Έν άρχη ωμίλησεν ό κ. Βιγχιαντ «ιτερΐ
  τοΰ τρ5που ττ5ς ενεργείας των άνοίκίφων
  καί τΐ]ς (Λντηοήσεως των ΜνημεΓων,Υπέ¬
  βαλε δέ είς τό τμήμα δρΐφορα σχετικά ζη-
  τήματα. " ,-νϋ_
  Ό κ. Κα66>·8ίας ακολούθως έπραγμα-
  τεύθη τί ζήτημα περΐ συντηρήσεως των
  μνημείων, υπέβαλε δέ δημοσίευμα περιέχον
  τάς γνώμας πολλών λογίων κα: χαλλιτε-
  χνών έν Γαλλία καί έκθεσιν το<5 άρχιτέ- κτονος Μάνι περί των έκτελεστέων Ιογων έν τω Παρθενώνι κα'ι επιστολήν τοΰ Μι- χάηλις προτείνοντος νά κατασκευασθίί στε'- γη έν τή δυτικτ^ προστάσει τοϋ Παρθινώνος, όπως κροφυλαχθοΰν άπό καταστροφάς αί σωζόμεναι πλακες τής ζωοφόρου. Εξέθηκε πρός ησυχίαν των έν τω έςωτερικω άνησυ- χοΰντων, δτι οΰτε γίνεται, ο3τε θά γίνΐτ) άναστΰλωσις των άρχαίων μνημείων καί ιδίως τοΰ ΠΛρθενώνος, ειπε δέ δτι δδ'χεται νά κατασκευασθή ξΛίνη ϊτίγη, ώ; άρχαιο- λόγος καί γεν. Ιφορος ό'μω; 2έν γνωρΐξβί τί θά πράξ-η. Ώς πρ':ς τίς λοιπάς έν τψ Παρθενώνι εργασίαι;,, μόνον οί σώζόμενοι σχόνσυλοι των Κιόνων, οί κ»τ« γϊ|ς, είνε προσί}κον ν' άνεγίρθώσιν, δέν πρεπει 6μως νά σνμπλη- ρωθώσιν? ί) νά επιτεθώσι έπιστϋλιο:, ίιόπ τ6τε θά εχωμεν άληθώς, άναστύλωσιν τοΰ Παρθενώνος. Ό κ. Δβϊπ,ίελδ, ακολούθως είπεν, δτι θεωρεΤ «νεπίρκή* την πρότασιν τοΰ Μιχά- ηλιτς, καί έςίφρβσε τή1» γνώμην, δτι πρέ- πει αί πλακε; τής ζωοφόρου νά τοποβετη- θώσιν έντός τοΰ Μουσείου. Την γνώμην ταύτην ύπε στήριξεν καί ο κ. Φοϋρτδεγκλερ. Ό κ. Καδδ«δίας την ά- πέκρουσεν ειπών ότι τα άρχαΤα πρίπει νά κεΤνται είς την θέσιν των. Ό κ. Στριγκόφσκη κατόπιν η»χαρίστησ« τόν κ. Καδδαδίαν, διότι τόσον ανθίσταται είς τα μέτρα ταυτα, τα όποΤα θά είχον ό- λεθρίας συνεπείας δι* δλα τα άρχιτεκτο- νΐχά μνημεΤα. Ό κ. Ώμόλλ έν τέλει έ;!- θηκε τόν τρόπον καθ1 δν γίνετβι ευλαβώς ή ανοικοδόμησις τοΰ θησαυροΰ των 'Δθη· ναίων έν ΔελφοΤς. ΕΙΣ ΤΜΗΠΙΑΤΑ Είς τόν Ιϊαρνααβόν συνεδρίασε τό τμήμα τής Προϊστορική; κπί Άνατολιχής Άρ·/2ίθλογί«ς. Κατ' αύτό β κ. Μοντ«λ- λιο; ωμίλησε περί τή; Τυρρηνική; τίχνης. Ό Ποϋσκι περί τή; αρχαιότητος τής προμυκηναϊχής Τίχνης τής ίστορίβς. Ό Χ. Τσοΰντας περί των τύμδων τής Θεσσαλίας. Ό κ. Στάης έπίση; περί των κτερισμάτων των τάφων τής /Δκροπόλεως των Μυκηνών. Είς την Γερμανικήν βχολήν συνεδρίασε τό τής Έπιγρβφικής χαί Το- πογρβφίας τμήμβ, καθ" δ ωμίλησεν ό κ. Λοιπέρ περί Μυκηναΐκής έποχής έν τή Άττικτί κβί περί ίστοριχών παρβδόσεων. Ό κ. Πολίτης περί τής τοπογραφιας των Αθηνών. Έπίσης περί όρχήστρας καί περί ήλιαστικών δικαστηρίων. Ό κ. Λάμπρος έπίσης έκαμε σπονδαίας άνακοινώσεις καί ο κ. Καμπούρογλους περί χαραχτηρισμοϋ των παλαιών έπιγρα- φών των άρχαίων μνημείων των Αθηνών. Έν τή Άκαδημία συνεδρίασε το τμήμα τής Βυζαντινής Άρχαιολογίας. Κατ' αντό ωμίλησεν β χ. Στρι^όφσκη, ό χ. Φορτιγ- γάντ έκαμεν σπουϊαίας άναχθ'.νώσεις περ' τί|ς Βυζαντ-.νής τέχνης πρό τοϋ 15 αιώνος. Ό Άρμένιος κ. "Δραχελιάν περΐ τού άρχαιολογικοΰ πλούτου τοϋ Άρμενίθΐι Άνί, καΐ ό κ. Πολίτη; περί τοΰ Β^ζαντινοΰ τύ- πθϋ τοΰ Κενταύρου. ίΜ Ε Τ ΑΙΥ1Ε Σ Η1Υ1Β ΡΙΑ Ν ΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΑΟΝ Κατά τό πρόγραμμα, τό άπόγευμα περί την 3ην μ. μ. εγένετο δεξίωσις των Μελών τοΰ Σ^νεδρίοκ άνευ προσχλήσεων εί; τΌ Μίγαρον τί|; Άμερ:χ*νικ?Ις κ»ί ττ}; 'Αγ- γλι/ή; Σχολής. Είς τόν ωραίον κη"πον τί}ς Σχολή*; σ^νεκεντρώθ^/σαν πολλά μέλη τοΰ Συνϊδρίου, οί έντβϋθα, Πρεσβευταί, ό ύ- πουργός χ. Καραπανος καί ά'λλθί έπίσημοι δπου διή/,θον, μίαν ώραν μαγευτικήν παρα- τεθεντων αυτοίς κολλών άν«ψο/.τικών. Κατά την αύτην περίποι» ώραν Ικαμε διάλεξιν επί τγ|ς Άκροπόλεω; ό κ. Δαΐρ- πελδ διευθυντής τοΰ Γερμανιν.οΟ Ίνστιν- τούτθυ, ^ν παρηκολούθησαν πολλοΐ Σύνε ϊροι. ΕΙΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Περί την 5ην ώραν συνί{λθον πάλιν είς συνεδριάσει; έν ταΤς αύται; αιθούσαις, έ*τος μια; έςαιρέσεως, τα συνεδριάσαντα την πρω¬ ίαν τμήματα τού Συνεδρίου. Οδτω κατά την απογευματινήν συνεδρία¬ σιν τοϋ τμήματος τη*ς Κλασικίί; Άρχαιο- λογίας ό κ. Λάμπρος ωμίλησε περί έν'ος άγάλματος εϋρεθέντος κατά τάς ανασκαφάς τοΰ ϋταδίου καί παριστωντος τον Νέον Τι- μοκράτην, κρατούντα, ώς απέδειξεν ό ρή¬ τωρ, βιδλ'.όσχημον κώδικα, καί ανέφερεν δτι ή έχοχή τοΰ άγάλματος τούτου είνε αρχαί ο- τ·'ρ» όλω ν των έποχών. Ό κ. Σκράηιρ ωμίλησεν είτα περί τού αρχαίον Ναού τη"; Αθήνας. Ό κ. Στιχόττι περί τίνων άναγλύ|ων τής Αθηνά; ιΰριιτκομίνων έν τοίς Μουσείοις τής Τεργέστη;, έν τέλει δέ ό κ. Βυζαντινος περί των έν τοίς αρχαίοις ίεροΐς άναθη- μάτων. ΕΙΣ ΤΗΝ Είς την αίθουσαν τού Παρνασσοϋ, δπου συνεδρίασε τό τμί{μζ τής Προϊσϊθρικής 'ΑρχαιολογΜς, ωμίλησε πρώτο; ό χ. Μ|ι- λάνι πβρί Τ_3^ βρή%κβιών των «ροελληνί* χών χρόνων, τονίσας δτι αί έν Τροίρ υπο υπό τοδ άε'.μνήστου Σχλήμαν γενόμενα·, ά- νασκαφαί έπίχυσαν πολύ φώ; επί των θρη- σκευτικών δοςασιών των Έτρούσχων καί των Έλλήνων. Άνέφερε τάς άποχαλύψεις τού "Εβανς έκ ι$3ν άνασκαφών τής Κρήτης, αίτινες έ- παρουσίασαν τάς λεπτομερείας τής Προελ- ληνική; θρησχείας, έν τίλε: δέ παραχο- λουθεΐ τάς ανασκαφάς των Νήσων χ αί τη"ς Μ. Άσίας σ^νεπέρανεν, δτι δλα τα Προ- ελληνιχά Θρησκευτιχά συστήματα, παρου- σιάζονται υπο τύπον ΙΙολυθεϊσμου άνππρο- σωπεΰουν,ον^ΐ Μονοθεϊστιχόν σΰστημα. Ό κ. ΣΜΙΘ κατόπιν έςίθεσε τάς μελέ¬ τας αύτοϋ επί των Προϊστοριχών άντιχει- μένων τί]; Αίγυπτιακη"; Τεχνης καί έχώ- ρισε τάς περιέδους τή"; Αΐγυπτ:ακή*ς Ίστθ- ρίβς, Ιχων δέ ύπ' δψ'.ν δνα πάπειρον άνα- ναλυφθίντα έν Αιγύπτω άναδιδάζει την δ- παρξιν των δυναστειών τί]; Δ'ιγύπτου είς τό ίτο; 2200 π. χ., έν τέλει κατέληξεν εί; τό συμπϊρασμ*, δτι ή άν«νερσις των τριών Π,ιραμίδων εγένετο μεταξύ των έπο¬ χών 2800—2700 π. χο. Ό ν. ΒΙΣΙΓΚ ωμίλησε περί τη·ς Τέ- χνη; τής Πτολεμϊϊκή'; έπο^ή;. Καί ό Χ. ΚΥΛΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ωμίλησε πε?ί των Προμηχυναίκών τάφων των άναναλυφθέντων κατά τα; έν Νίςω άν»σ/.αφάς καί περιέ- {ρα^ί τα έν αυτοίς εϋρεθ=·τα, περιδέρίΐα, κρανία, καί άλλα χαλχά κ« μαρμάρινα άντιχείμενα. Η ΒΥΖΑΝΤΙΙΙΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙλ *ϊο τμήμα τή; Βυζαντινήν Άρχαιολο¬ γίας περιεπλανήθη χθέ; τό άπόγευμα εί; τρείς αιθούσας, μέχρις ότου 'περζτωθοΰν αί έν αΰτφ Άνακοινώσεις. Καί πρώτον, έν τή αιθούση τοϋ Πανεπι¬ στημίου, πρίν αρχίση την συνεδρίασιν τού τό Κλασικόν Τμήμα, ωμίλησεν ό *. Στρι- γκόφσκη περί των μελετών τάς όποίβς Ικα- μεν επί τή'ς Ά'/.ροπολεως, περί μιας πλα¬ κός έ'/θύϊης έμδλήματα σημιτικής Τέχνης καί γράμματα κουφική; έποχί[ς καί είπεν, δτι τοιαΰτα γράμματα κβί έμδλήματα άνευ· ρεν επί πολλών μνημείων τί[ς Άκροπό- λεως καί επί των 'Εκκλη<τιών Καπνικα- ρέας, Αγ. Ελευθερίου καί άλλων, σιινεπέ- ρανε δέ, ότι ή τέχνη αυτή προήλθεν έκ Με- σοπθταμίας. Ό κ. Λάμπρος χβτόπ'.ν είπεν ότι δεν είνε ευκολον νά παραϊεχθ/) κανείς δτι τα έμδλήματα είνε Σημιτική; Τί'χνης, ϊο βύτό δέ ϋπεστήριζιν χαί ό κ. Καρολιδης. Κατόπιν τό τμήμα μετετέθη εί; την αί¬ θουσαν τή; Άκαδημ^'α; δκου ό κ. Μυλλέ ωμίλησε περί έλληνικών έπιγραφών τοΰ Χριστιανισμόν, ΰκοστηρίζει δτι αί περισσό" τεραι ές αυτών καί τα έπιτάφια άνήκονν είς Β^ζαντινοΰ; χρόνους διότι ή Βυζαντινή Τέχνη έτελειοποιήθη καί μετά την κατά¬ ληψιν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων. Μετά τουτο το τμήμα μετώκησεν είς την Βιβλιοθήκην, δπου ωμίλησεν ό κ. Καμ¬ πούρογλους περί των έν Αθήναις έπωνυ- μιών τϋς Ηίοτόκου, προεκλήθη δέ συζήτη- βις μεταξύ αυτόν κϊί τού χ. Καρολίδου περί τό ό'νομα «Άγία Δύναμις» Οποστηρί- ζοντος τον μέν πρώτον, ότι τό δνομα τουτο άνήκει είς την Παναγίαν, τον δέ δεύτερον είς τόν Ίησον» Χριστόν. Κβτόπιν συνίατη έπιτροπή έ* των χ. κ. Λάμπρου, Ώ.α,όλλ, Ονϊπίνσνη, Πολί- τοι>, Ζκλίμκέρ κ*ί Ρίτσι, ό'κω; σνναρμολο
  γήση τάς 'Ε*ιγρ»φά; τής Βυζαντινή;
  Τί'χνη;. Ό χ. Λίμπά*ης, έν τ?λει, ω¬
  μίλησεν περί των Κατακομδών τή; Μή-
  λον τα; ό-οίας άνε/άλυψϊν ό άρχζιολόγος
  Ρώ;, διέχρινε όϊ αύτάς είς δύο, εί; την
  καταχόμβην τοϋ Μίνωος, καίτης τον τά¬
  φον των ΙΙρεσδυτέρων, δπου ά·ε.»?ίθη χρι¬
  στιανικόν τά?ος. Ό κ. Μαρονκι προσέ¬
  θεσεν ότι, τοιαύται κ«τ«κόμ5*ι π*ρόμοιαι
  ευρίσκονται καΐ έν Κομολίνω τής Ίτχ-
  λίας. ____
  II
  λΜΑΣκίφΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙλ
  Είς την αίθουσαν τής άρχαιολογιχή;
  σχολή; τό άπόγευμα πρώτο; ό χ. Χιλλερ
  Γκαίρτριγκεν πλονσιώτβτος άρχαιολόγος ώ·
  μίλητε* περί των ν,τ' αυτόν ενεργηθείσαν
  σπονΒίίων άνϊσκαφών έν θήρα, ανέπτυξεν
  την ιστορίαν τή; ®η?ας άπό αρχαιοτάτων
  χρόνων μίχρι σήμερον,· χαί έπίδεις* δ:αφό-
  ρου; είχόνας τή; *?γ.*ίβς πόλεως τον θεα¬
  τρον κ»ί τής στοας.
  Ό χ. Κουρουν.ώτη; «Ιτα γερμανιστί ε¬
  ξέθηκε τα των άνβσκαφών τον Λυχίίον, ά;
  Ενήργησεν, ωμίλησε ιζιρϊ τον ναόν τον Πα-
  νός, χαί έπειτ* περί των άνασχαίών τον
  δωμθϋ τοϊί Λυκαίον Διός κβί τον Ίπποδρό-
  μον. 'Εν τέλει ό μηχανιχός χ. Μί'τϊςας ω¬
  μίλησεν περί των σωζομΐνων άρχαίων έρει-
  πίων τον Παναθηνβϊχ,ον Σταδ.ον, των άνα-
  σκαφών αύτοΰ κ»ί των εργασιών τής ανοι¬
  κοδομήσεως ούτον, αΐτινες όφείλοντβι είς
  την πρωτοβουλίαν τον διάδοχον.
  εισ τη >Γ γ ε ρπ ΑΗ ι κηη"ιχ ο αηι
  Είς το τμήμα τή; Γεωγραφίβς χ»ί Το-
  πογραφία; ώμίλησβν ό χ. Φ. Νίγρης, βον-
  λεντής, επί τοΰ ζητήματο; τής 'ΑντλαντΤ-
  δος, ό χ. Αίγινίτης, διευθνντής τοΰ^ Άστε-
  ροσχοπείον, περί τοϋ κλίματος των Αθηνών
  κβτά τονς αρχαίον; χρόνονς, ό άνθνπο-
  πλοίαρχος κ. Ρεδιάδης περί τής τίχνη; τον
  θαλασσοπορεΓν παρά τοΤς άρχαίο-.ς^ χ»ί έν
  τέλει ό κ. Γεωργιάδης περί των άρχαίων
  λιμενιχών έργων Έρετρείας.
  Ο ΕΤΪΏΠΑΊ·ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΠλεΤσται των εΰρωπαϊκών εφημερίδων
  άφιερώνουν κατ' βντάς άρθρα μβκρά διά τό
  έν Αθήναις 'Αρχβιολογιχόν Συνέδριον, τον
  οποίον έξβίρονν την μεγάλην σημασίαν.
  τι θαΙμΙΡερον
  Σήμερον την 9ην *. μ. θά γίνη *ρο-
  κϊταρκτ'.χή συνεδρίασις έν τω Πανβπιστη-
  μίφ, των Προεδρείων των Τμημάτων χβί
  τή; 'Επιτροπής τον Συνεδριον.
  Την ΙΟην ώραν μίχρι τής μεσημβρίας
  θά «τυνεδριάσουν |ά< τμήματει Ιον, 2ον, 4ον, 5ον, καί 7ον, είς τάςνοΐκείας αιθούσας τα αΰτά δέ θά έπαναλάδσνν τάς συνεδριά¬ σει; των χαί τό άπόγευμα άπό Τής 5ης— 7ης μ. μ. Την 9ην ώραν τή; εσπέρας θα γίνη Γ»- νική Συνέλευσις των Μελών τοΰ Συνε¬ δριον έν τή Μ- Αιθούση τού" Πανεπιστη- μίον υπό την ΙΙροεδρείαν τοΰ χ. Καρζπάνον. Κατά τή» σννέλευσιν ταύτην θά όμι- λήσουν ό χ. Μαρούχης άντιπροσωπο; τθν Πάπα έν τώ Σννεδρίφ Χ αί ό Δε-Νούν- τιος άντιπροσωπο; τής'Ακβδημίας έν Ρωμη, περί των εργασιών των γενομένων έν ταίς Κατακόμβαις τή; Ρωμη;, καί περί των Μουσείων τή; πόλεω; ταύτης. Ή είϊθδος θά είνε ελευθέρα: εί; πάντας. Η ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΚΤΑΙΟιΊ Υπό πασάν εποψ'.ν λ*μπρά, επιτυχώς καί μεγβλοπρεπεστάτη υπήρξεν ή γβϊς την εσπέραν γενομένη δεξίωσις των μ:λών τού Συνεδριον καί πολλών άλλων κεκλημένων πβρά τώ κ. κϊί τή κ. Ι. Πεσμχτζόγλου έν τω ΆκτΛΪφ. "Ολοι σχεδόν οί ξένοι άρχαιόλ4γοι καί χότμος πολύς των ανωτέρων τάζεων, οί ύπο^γοι, οί πρεσβευταί, καί άλλοι έπίσημοι συνεχεντρώθησίν εί; τάς πλονσίας καί λβμ- πρώ; διβσκευασθείσ»; βΐθούΐβ; τοθ α'Αχ- ταίου» καί διήλθον μίαν θαυμχσίαν έσπΐρκν χαί άπήλουσ»ν μια; ωραίας νυκτερινή; ε¬ ορτής έξ έχείνων, τάς οποίας γνωρίζονν νά παρέχουν είς τού; κεκλημίνους των ό κ. καί ή κ. Ιΐειματζ,υγλου. Δύο μθυσικαί όρχήστραι έπαιζον έναλ- λάξ θαυμασία τεμάχια έκ διαφόρων μελο- δραμάτων, οί ϊέ διάσημο: Γάλλοι καλλιτέ- χναι νκ. Συλδβίν χ»ί Τρου$ιέ μετά των κυ¬ ρίων των έπβίκιλλον την ίσιΐερίδα μέ άπαγ- γελίβ; διαφόρων ποιημάτων—ενός ϋμνον πρός την Άρχο^αν Έλλάδα υπό το3 χ. Σιλδαίν,—μοιολόγων κλπ. υπό τα χειρο- κροτήματο·τα των παρΐσταμένων. Μετά τοϊ3- το εγένετο χορός διβρ/έσας μίχρι τον με¬ σονύκτιον, τό κνλικεΐον άφνονώτατον καί πλουσιώτατον. Οί ξένοι, καί οί λοιποί κε· κλημίνοι άπήλθον περί την Ιώρβν μετά τό μεσονύκτιον κίταγοητευομένοι έκ τής με- γαλοπρεποϋ; δεςιώσεως εΰχαριστήσαν- τες θερμώς τόν κ. κίί την Χ. Πεσματζό- γλον διά τάς πολλάς περιποίησις των. Ε ΔΔΞΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΕΙΣΤΟ ΠΑΡΚΟΝ ΤΟΝ ». ΑΔΕΛΦΟΝ ΚΑΩΝΑΡΙΔΟΤ Την εσπέραν άπό τής 6ης μχρ'. τΫ)ς 8η; μ. μ. θά γίντ-) δεξίωσις των μελών τοθ Συνεδρίου είς την μα¬ γευτικήν καί δροσόλουστον πλατεϊαν των έν Πατησίοις έργοστασίων ζύθου των μεγαλοβιομηχάνων κ.κ. άδελφών Κλωναρίδου. Οί φιλο'τιμοικαί ευγενεί·; επιχειρηματίαι θά προσφέρουν την ξαν· θήν μπύραν τοϋ έργοττασίου των, δρε- κτικά ΣάνδουΤτς καί τΐαντοΓα άλλα άναψυκτικά είς τούς Άρχαιο> όγους,
  τού; τιμήσαντα; την Πατρίδα μα;,
  καί πρός τού; άλλους κεκλημένους, θά
  έπιδαψιλεύσουν 8ΐ αυτοίς ττολλάς
  ριποιήτεις.
  Τό ωραίον Πάρκον θά φωτ
  άπόψε τ$ιά 2000 πολυχρώμων
  κων λαμ,πτήρων έκτος των
  Τόξων, καί Οά διακοτίχηθτ^
  λοβ;. Ή δρχήστρα τί); Μουτιχ^ΐ
  ταιρίας καθ1 δλην την διάρχειαν ,«.'
  συγκεντρώσεως Οά πα(ζ« έκλίχ^ :
  αάχια. Εί; την ίε«ίο*σιν έκλήθητανοϊ
  ύπουργοΐ, οί πρ«σ&υταί καί αί ολ
  τής πόλεως, διενίμήθησαν δηλαδΐ !
  δλφ 700 προσ/κλήσίΐς. * ■
  ΑΠίΡδυΤθΙ
  Χ ΙΙΜΜΙ ΕΙ
  ΕΊ; Χαλκίδχ ή «·ρί« Ζλβτοίνοιι
  τήί Σηοβτροφιχής Ιπιτ?βπή; Ιλαβ: τον
  τβ» δϊτοΐβν το ποοιδριϊο» -«.»■ "
  ρου; ω; χαΐ η μοιιοσπο}*. Πλιϊστβι <3,01 " λαβον τή: Ανατολή; χ«ί Ισπ.ιρβν' τοϋτον,""ίΤϋ"»? Ιοντες ιδίαν ίΐιοϊείβίν ι*»ι»3ΐϊε· ·ί -.,...,., ·" ή ·*ο?εί«ν ΰ την «{ »;ΤΜχ ^ γ η η?ρ«ή, πην. -ήτις είγϊζϊτ«ι υΐΐίΐ το»9ντω Ιί«ΛΓ πο«;έργον. ' "" Είς" κλίίστας έ«?χίβ; ή βύίή 4 , ν·τ« έν συαπνοί» μ(,« τή ^ « ?χ ή γίν·τ« έν συαπνοί» μ(,« η; ρ Είς Μ*»/*>.ον Άττική; έ«ήγ,
  τέραν φορα» η ΚυρΙα Ζλίτανον,
  Κυρίβς Φχνη; Ζΐλοχώττα. Ό
  ξτ)λθι μετά χ*ρϊ< κ αί υκεδί/. δριϊον τής Κϊντριχή: Σηροτροφικ^ ίη' ιΐής, τό άόχνω; έργαζόμινον Ό υ-έΡγη5ω ιτρού/^ων Στρβτηγός, ιταριχώρηϊι τή» ΐχΑ τον εις Μπρβχάμιον, ώ; σκοβεΐβν μ δρων, ϊκαμι 5ί κ*Ί βερμοτέτην πρΐλ 6*ίβ τήί Σητροτροκιχΐ); Έιτιτρο*ί; Κώ Είς Μαρχό,τουλον, Χαλάν5»ιον, ΚηίΐϊΐΙ,» Σΐπάτα, Κορωπίον, Δήμον Ά/αονώ*, Κάτ» Λιόσιβ, Κβντοβάζαινα, Κηφισσίβν, Ρί,τ* *(3λΐυσΐνα Πιιρβια, Παλαίον Φίληρον, Νίοί Φάληρον, βλοι άνϊτρίφουιι μίτβξοβ'χώληχ». ίγΐτοί. Τό προιδρεϊον τήί Κιντριχής 2ηοο- τροφικήί έπιτροΐτης *ατ« χιλιάοας ίμοί»»,, τάς έντύπίικ Μηγίαί κρός τοϋς γωμκ^ πληίυσμον; τή« εΕλλάδοί ιιρό; διάδοϊΐν χιΙ έκΐροβήν τής μετβξοτχιυληοτροφί*;. Διέν*,.- μ«ν έπί«7)ς χιλιάδ*ς ιτολλές άγγίλιών π«ρ,. χβλοδΐα τοϋς χ. χ. δψάρχβικ, πβρίορου;, ((. ρίΐς κλπ. ίπως Ιπιττητωτι την προΐο/ήϊ ταχ ΰηέρ τοϋ μεγίϊτου ϊργου τ^; σηροτρο^ιχ^, δπιρ διαχλαδοΰται ήδη ε'κ βλον το Κ/Λτος! Κατόκιν τούτων δΐχΒΐοτατος ό?ιίλιτ«ι Ίπ«.(. νο; πρός ίλους τοίς έργαζομένΓ*; ΰ«1ρ τ% βιομη/ανίαί ταύτης, ιϊίΛΐτέρως δι προ τή» ά<.οΰρα?τον «»4ιδϊον *Τς 'Β/ιιτροπΐ; αξιότι¬ μον Καν Λΐχ«?ερίνην Ζλατάνου. Η ΕΚΔΟΓΗ ΣΑΜΗΓ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΤΟ7Α0ΣΙ0Υ Κοτ* ε'δήτεις έξ Άργοστολίο» ό χς Πτνβγιώτον, ό ύτοδαλών Ιχθεσι» βτι α¬ πεκλείσθησαν έν τώ δήμω Σαμχίων χαρι- πέμφθη είς τό Κακονργοδ:χεΤον άποίί'.χβίί- ση; ψίυδιΰς τής έκθίσΐως ταύτη;. Το βούλενμα τό όχοΤον έ;έδωκι τό Συμβούλιον -ών Πλημμελειοδικών Κεφαλληνία; χ»- ταρρίπτει χαί την τελευταίαν ίνα;β»ΐν των άποτϊχόντων χιί δέν χαρ αμύνει πλέον λόγος άκυρώτιως τή; έχλογή; ΣΥΝΤ0Μ01 ΕΙΑΗΣΕΙΓ ΤΗΝ Δευτέραν 5ικάζ»τ«ι ι'ις τό χαχονρ- γιαδιχιΐον Ο έν Πατησίοις φθνεύαεκ κ?ό τίνων μτινών την σύζυγον τβυ Νάξιοί χηπουρός. ΚΑΘ' ΑΓ »χομ«ν χληρβΦβρίθί ή Κβ· βίρνησις άπιιρχαισίν, δπως ε'κ τό έν Νίγτ] τοΰ ΒίΛγίου, συγχροτηθησόμενον δκθν^ς βν- νέδριον, επί <τ|) κυκαιρία τής Ιχιϊ γινηιορ.5- νηί διιδνοΰ; εκθέσεως ή Ί3λ)άς άντιιΐροΐω- πιυθΐ) διά τον έν Βρνξέλλακ Γεν. Προξίνου χ. Μούλλ. Τ Ό έκ των έτ«{ρ<ον τήί Άγγλιχής άβχαιβ- λογιχής Σχολήί χαί έιτιμΐλητής τής πρβχίί« έγχαινισθϊίσης βιβλΐοβήχη; τού Πβνροζ χ· ΤίΗγβΓί, πτνχιοϋχος τον Πϊνεπιστημίθΐ» τοΰ Καίμ,πριτζ, ϊπιμψί τω μιλοκοιώ χ. Ι. θ. ΣϊΧίλλαρίδη τήνδ» την επιστολήν έλληνιβτ!: Αγγλικη Σχολη, Αενΐίβα 10 *Αγα«ητέ Κίτριε, Ήσθην ΰπερδολιχά σήμερον Ιπεί ή επί τΫ^ έν τω Σταδίφ τή< 'Αντιγόνη; ραστάσει την μουσικήν, την οποίαν «γνώρ: σα Α3Ϊ έφίλησα καί πρό τον. Αυτή μόν Ι- φαίνετο ώς όΐοχλήρως ούμμορφος ιΐί τί πνεϋμα τής άρχαίας τραγφϋίις' χ»ί ούτω." Ιδοςε χαί τοΤς φίλοις μου. Κΐι μην οί ιϊ π«ν, δτι θά είνε καλόν, άν μεταχεφίζωνται •Αβί έν τη Άιγλία τοιαύτην μουσιχήν' έκιΐ κάμνομεν τα άρχαΤα ίρβμϊτα είς τα ήμί* τερα Πανεπιστήμ'.α. Διατελώ μεθ' υπολήψεως ύμέτερο; Π. Ο. ν. Τόν προσφιλή ημών ι ΔΗΜΗΤΠΟΝ ΜΠΟΥΦΗΝ πρψην Γεν, Γραμματέα χοΰ Υπουργείον ΐφ Διχαιοσννης θανόντα χθές κηδεύομιν σήμερον ττ] 4 μ·!»; έκ τής οικίας τού χειμίνης επί τή; ό3ον Πατησίων άρ. 48 είς τον νβόν τή; Άγί'ί Είρήνης. Παρζκαλοϋμεν πάντας τβνς φΐλονς ^' σννοδεύσωσι την έκοοράν. Έν Αθήναις τξ 30 Μάρτιον 1905. Ή αίζυγος Βερενικιι Μκονφη Τα Τί»*· Φα(οων Μΐίοίίφης, Χαρ. Μ*ον6η( ΟΙ άί.λφοΐ Οί ·>*ν·.Λ
  (Ή παροϋσα Οεωρηθήτω ώς ίϊιαιιρα
  κλησις)
  ΖΠ. Κ. ΙΙΚΟΑΟΠΟΤΑβΥ
  ΜΙΑ ΦΟΒΕΡΑ
  ΑΤΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΝ ΦΩΚΑ!
  (*Α*δ τάς τραγω.
  οίας των Βυζαντινήν
  ^ Άνακτόρων)______
  Ό Βλαδας ένάγχασε.
  — Καί σύ, Το3γο, ηρώτησεν, 1χ«:ς αρά
  γε την ιδίαν προαίσθησιν ή μήπως ήρχισε;
  «ά μετβνθ^ς ποΰ ήκολούθησες χον ίιββολί-
  μΐ'νον αυτόν Σδούρδαν;
  Ένας στενβγμος,ομοιάζων μέ μυκηθμον,
  ϊυ'ϊτελε τα στήθη τοϋ Τοιίγου.
  — Μά ό'λους τού; άγίους, χιτρινάνθρωπε,
  απήντησεν ό γίγας, |χω τήν πί1£Οίθη»ιν,
  ότι ό Σδοϋρδας ί*ν άπαταται είς το προ-
  αίσθημί τού. Ό γίνναΤος μας στρβτηγός,
  ό Νικη?ίρος, «τέ δεν ώθησεν άτιμωρήτους
  ΐούς προϊοτας.
  — 'Δλλβ 2:ά νά εξακολουθήση την ώ-
  οϊιμ τού αύτην συνήθειαν, πρέπε: νά ζή-
  τχι κίϊ—ημπορεί™ νά «Ττθι βίβαιοι—μετ1
  5λίγ«ς ώρας θά τ'ον ίδητε νεχρόν.
  Ό Σίοόρϊας συνεταράχθη.
  Σκέψις άπαισΐ* διήλθε τοθ ν ου τού.
  — Νεαρόν, νεκρόν θά Γϊωμεν μετ* ο¬
  λίγας ώρας χον Νικηφόρον ; ειπε.
  — Ν»ί, νεκρόν, Δέ ν σε εΰχαριστεϊ βέ-
  ·»β «ύτό... Καί ί:ά νά «ιισθης θά σοϋ
  ιί«δ ίλην την αλήθειαν.
  Και ό Βλαδας β»ηγτ}6η τα τής άποστο-
  λής, την «.ποία.» τοϋ είχεν έμπιστευθη ό
  Νικηίίρος.
  — Νά, τώ/»* μετ* ολίγον, είπεν #ν τί-
  λε:, θά έπιστρί'ψω είς τβ στρατόπεδόν κα!
  ίά τοϋ άιαγγείλω, ότι ή όίΌς των Βουλιών
  «νέ εντελώς Ιρημο; έχθρών... θά σπεύση
  «ι έχστρατίύσϊ)... Κ»·, θά «ίστι είς ένεδραν
  «ο την οποίαν ο3τ« βΰτος, οδτε κανείς ακό
  τ'ο στράτευμά τού 2έν θά σωθή... θά
  ζήτε ίως τότε... κ αί χά (ϊάσανά σας θά
  άρχίσουν άπο τΌ θίαμα τοϋ νεκροδ άρχι-
  Γτρατήγου σις.
  Καί ό Βλαΐας γελών τόν σαρϊόνιον γέ
  λωτά τού άπεμαχρύνθη,
  Η ΕΝΕΔΡΑ
  Μετά παρέλευσιν όλίγης ώρας ή μι-
  »?α ^^οδε'α, Ιφιππος πάλιν, !Τθανεν βίς
  την ό%ν ΒοΑιών.
  ^ Οί Σ»ρζ* .;»·! ά»ερβυνήσ»ντΐς αυτήν ί-
  ? «ε'σβησαν, ότι ό Βλβϊ«ς ί«ν τοίς ε^νεν
  Ό κρο!ίτη; άφ=θη ε/.ίύθερος."
  Μέ δλην την ταχύτητα τοΰ ίππου
  ίλ»6ι την χρ'ος το στρατόπεδόν τ,ον
  ζΐνΐ'Όϊ άγουσαν. <·«· Λ:βγ·'ΐλείς άμε'σως απεστάλησαν υπό >.- κβτ9—τιιττχθ» σώμιτος τβν' — βρακη-
  »δν είς το φρούριον,βπου ε'χε μεταβή προη-
  ; ό Βλαδα;, ίνα εϊδοποιήση τόν
  χρ
  Εκλήθη όλόκληρος ή πολυάριθμος ·ρου-
  ;ά τ»υ, 2πως σπεύβ) νά ίλθη είς Βου-
  λιίς.
  Μιτά παρέλευσιν μιας *βΙ ήμισείας
  ϋρβς τ'ο όχυρώτερον με'ρος τής όδοϋ Βου¬
  ν—μία πλατΐΤα καί έπιμήκης γίγνρα,
  ατίρωθεν τής οποίας ύψοϋντο κάθετοι
  άχο:, κάτωθεν ο' ίχιινε βάραθρον 6α-
  ν—ε'χε καταληφθή ύζ'ο των Σαρα-
  ν, φρονΐίσάνΐων νά λάβουν τοιαύτας
  ίίΐε:;, ώστε νά μή φαίνωνται.
  Οί όπίβτηρίζοντες την γίγυρν* στύλοι
  /»! τοΤ-χο: κατέΐΐηταν σαθροί διά κτυπη-
  λάτων πελέκιων.
  Κατεσκά|η τοιουτοτρίΐτως ή γίφυρα ε-
  Ιείνη, ώστι νά είνε βεβαία ή κατάρρευσίς
  (η; ε^θΰς, ώ; 4|θελ( πληοωθή* στρατοΰ.
  Μέ αγωνίαν άπερίγραπτον οί ίόο κβτά-
  ^ΐκτοί μ»ς, οί δπισθεν βράχοο όγκώϊους
  ΐρουρούμενοι υπο Άράβων, παρηκολοϋθευν
  «ΰς πρθϊαραϊχευάς αύτάς, αίνινες Ιμελλον
  τιίίΐώί νά ·ίρουν τον θάνατον είς τον Νι-
  *ΐίό?ον κϊί «ν στρατόν τού.
  Έλύσσχ ό Βλαϊίς, μή δυνάμενος νά
  τρίξιθ καΐ αναγγείλη τα τής ένεδρας είς
  Γον Φωκά;.
  Άνεϊτίναζεν ό Τοΰγος, οί βρβχίονες τοϋ
  ΐχοίου ημασσον άπ'ο την προσπάθειαν νά
  Ιιαρεήξτ) τα δεσμά τού.
  Κϊί ή ώρ» παρήρχετο.
  Κβί φυχρ'ος ίδρώ; άνίίλυζεν είς τ'ο μί'-
  Τωπον των δυστυχών κβταβράκτων, αίσθα-
  •ομίνων, δτι προσήγγιζεν ή φοδερά χατα-
  «ροφή των.
  Αίφνης ν.αλπασμος "χπων ί|χησε.
  Καί μετ1 ολίγον οί Σαρακηνοί διετάσ-
  ••ντο ατ,'ο τοΰς στρατηγοΰς των νά λάδουν
  ·»ς κβνον.σθείσας θίσεις των, καθ* όσον,
  *άνήγγειλαν οί επανελθόντες πρόσκοποι
  -ϋεΤς έκεΤνο:, οί Βυζαντϊνοι ίπήρχοντο.
  — Κβτάρα, είπεν ό Σίοΰρϊβς άκοΰσας
  ι % _ * _Τ -_. ..^.«^αΛ. Ι Ι αι#Ι Ρ ΑΙΙ|Μ|Ι_
  Ός 6ά είνε νεκρός μετ* ολίγον!
  "Εν* δάκρυ άνί6λι»»«τ «ίί τούς οφθβλ-
  ιοΰς τοϋ Τούγοκ.
  — Νεκρδς, νεχρΐς ό Νικηφόρος, ή ελ-
  ίί, το στήριγμβ τού Β^ζβντίου! έψίλλισεν
  γίγας.
  (ΆκολουδεΤ).
  Ετΐιχειοχυτήρια ΆποστοΑοπούλου.
  Γυπογραφεϊα Άποστολοπουλοι».
  5ι€λιεΐΑ—ορεΓα 'Αποστολοτϊθύλου.
  _ι?ακτΐικά ίργανα Άποστολοπούλου
  Ίιεττήρια γιρμ,ανικά έν άποθήκ^.
  Τελειο'της—Εύωνίβ
  ΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝ»
  Πολλα
  ρ
  ^ Χ·Ρηγημ«τω» των τρ,ών
  νήσων κβτά τής υπηρεσίας τοδ
  ««ουργ,ίβ» των Οίκονομικών, ΐο οποίον ού
  μονον βυΘίίρετως άνβδάλλε. την Ι?αρμο-
  γ»ΐν τού πίρυσι πϊμψηφεί ψηφισθέντος ν6-
  μο», αλλβ χά, α;τ<ον Λν ,λάχ1στον τ·κον «πό το^ μηνός Ό*τω5ρίου χαΟ^τΐβιΤ τοί- «ι» Ινεχβ, «ολλοί έν ο!ς καί πλείσται δσαι β«ιβα«ις οικογένειαι είς α;, γνωστόν, νατά πολθ οφειλβτβι ή άνεξαστησία τής Ελλά¬ δος *ένοη«[ μή δυνάμεναι άπό δύο ήδη «των ουδέν νά λάίωσιν γ) έκχωρήσωσι κατά τΙ>ν νεΌν νόμον, τον οποίον δμως έν άνρη·
  στία ίθεσβν.
  Ό άομίδιος ύπουργΌς, ο τόσον άλλως
  νομομ,ίθής κ αι ρίκτης, πρός 8ν άπευθΰνον-
  ται οί ένδια.ερόμενοι άπαντ? έν έκπλήξει
  ότι δήθεν^ αγνοει περΐ τινος πρόκειται κ«ί
  δτι θα λά6«ι πληροφορίας ν,αί τα τοιβθτα
  έπαναλβμδάνει έξ ών καταφαίνεται ότι παν
  «λλο έπιδιώκει νά πράς^ ή" ο,τι σΰσσωμος
  ήβοιιλη εψήφισεν ουδενός ο3τε τοϋ ίδίου
  οΰτοΰ άντιτβξαντάς τι κατά το3 διχαιοτά·
  τού τούτου νομοθετήματος. Εντέυθεν είς το
  κατακβρυφον Ι^Λαΐ'» ή δυστνχία κιϊ άπό-
  γνωσις των δυστοχών δικίΐούχων ουδέν ελ¬
  πίζοντες νά λάδωσ{.
  ΠΑΡΑΙΤΗΠΓ
  παρέδρον 'Χαλανδρίου ν.αΐ (^
  κληόΊαότικΰν όΊ^ιβονλων
  Ό ι'ιοιχό; χάρίοίθ; τοΰ χωρίου Χαλανορίου
  χ. Χρ. Καττουλιίρης χαι ε! έκχλησιαΐτΐχοΐ
  σύμβουλοι Ι. Κουρτίτη; χ«1 Δ. Ζάππα; τοϋ
  ναοΰ αγ. Νιχολάου καί Γεώργ. Ρουμπάσης'
  καί Ι. Δάβαρης τοΰ νϊοΰ αγ. ΓΤαρβσχευης
  τοϋ αΰτοϋ χωρίου ΰπέβχλον εήμίρον επισή¬
  μως οιά -.ου χλητήρος Γ. Πέρδικα την πα¬
  ράίτησίν των άιΐό τάς θ^σιις των.
  Σημειωτέον ότι, οί έπίτοοποι τοΰ ναοϋ
  «γ. ΙΙαραΐχευτ); π«ρητήθη»αν, διβτι οί προ-
  χάτοχοι αυτών δέν ηθέλησαν νά το;ς παρα-
  δώσωσι τό ταμείον. Τ*"
  Τόν προσφιλή ημών υϊόν χαϊ αδελφόν
  ΙύΑΝΝΞΝ ΠΔΝΤΖΙΚΔΝ
  θανέντα χθές κηδευομεν σήμερον Τετάρτην
  καί ώραν 9 1)2 π. μ. έκ τής οικίας μας
  κειμένης επί τής όδοΰ Χίου αριθ. 15 είς
  τον ναόν τοΰ άγιοι» Παύλοκ.
  Παρακαλούμεν τοις συγγενεΤς κα! φί-
  λους όπως ευαρεστούμενοι σ^νοδεύσωσι την
  έκφοράν.
  Έν Αθήναις τξ 30 Μαρτίου 1905
  Ή μήτηρ
  Τό διοικητικόν συμβούλιον τοΰ νυνδίσμοι*
  των Σπετσιωτών συνελθόν έκταχτως επί ιψ
  θίνάτφ τής πολυσεδάστου συμπολίτιδός χο^
  ΕΛΕΝΗΣ Δ· ΓΟΥΔΗ
  Έψηφίσβτο :
  Νά κατβτεθγί επί τής σωροδ στέφανος.
  Νά παρακολουθήση την ε'κφοράν ολόκλη¬
  ρον το «ροεδρεΤον τοϋ συνδέσμου κίί
  Νά έχφρασθώσι τα συλλυπητήρια τοϋ
  συνδίσμου τοΤς οΐκείοις τής μετίστάσης.
  Έν ΠειραιεΤ «γ] 29 Μαρτίου 1905.
  Ό Πρόεδρος Ό γεν. γραμματεύς
  Χρ. Ν. Καοτριφΐιι Α. Γ. Στεμητοιώτης
  ΑΗΑΒ5ΣΙ~
  Απωλεσθη συνολλβγματικη εκδόσεως έν
  Νεοχωρίφ τη 22 Φε6ρο.ιοφίου 1905 άπθ-
  δοχής δέ τοΰ έν Νεοχωρι'ω κ. Στεφάνου Κ.
  Ζώτοι» διά δραχμάς 939.68 ο)ο λήγουσα
  την 22 Μβίοκ 1905 καί πληρωτεα είς το
  έν Πειραιεί ύποκβτάστημα τής -'Εθνικής
  Τρβπέζης τής Ελλάδος. Την απωλεσθεί-
  σβν ταύτην συναλλαγματΐκήν άπίστελλε τα-
  χυόρομικώς είς την διαταγήν μου έκ Νεο-
  χωρίου ό χ. Στέφανος Κ. Ζώτος, όπως την
  ύπογράψω ώς έκδότης χαί κομιστής αυ¬
  τής. "Ηδη δέ δηλώ ότι έςε?όθη δευτίρα
  τοιαύτη όμοια τής πρώτης, ήτις δέον νά
  θθ^ ώ; άκυρος χαι μηδέποτι έχδοθεϊσα.
  Ό δηλών
  Λί. Ι. Βατίβτας
  Την ΤΓροτφιλή μας μητερα καί μάμμην
  ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ Σ. ΔΝΤΥΠΔ
  θανοϋσαν χθές κηδευομεν σήμερον Τετάρτην
  κα'ι ώραν 10 π. μ. έκ τής οικίας μας κει-
  μένης επί τής όδοϋ Μουσων αριθ. 31 πλη-
  σ'Όν Μαΰτα Μουνιχίας είς τόν Ναόν τού
  'Αγίου Σπυρίδωνος.
  Καλουνται ο'θεν πάντες οί συγγενεΤς χαι
  φΐλοι ϊπως ευαρεστούμενοι συνοδει'/σωσι την
  έχφοράν της.
  Έν Πειραιεί τη 30 Μαρτίου 1905.
  Τα τέκνα
  ΜαρΙνα Ε. Τριφύλη, Δημήτριος Σ. Άν-
  ■ΐύπας, Ηλίας Σ. 'Αύ
  ε-|3ζητείταΐ νεανις γνωρίζουσα την ελ¬
  ληνικήν καί εί δυνατόν την γαλλικήν, ώ;
  παιδαγωγός παρ' έντίμω τού έξωτεριχοΰ οί·
  κονονε'θ:. ΠΧηροφορί«ΐ παρ' τι/Τν.
  η
  Οί ά δ ε λ φ ο Ί
  Δημήτριος, Γεώργιοί, Αντώνιος ΠαντζΙκας,
  ΈΧβνδέριος Άβραμόπονλος, Παν. ΚαλούΑης,
  Μ*. ΊγγΧίοηί, Καλιόπη 'ΆβραμοπούΧον, Χρι¬
  στίνα Καλούδη, Δανάη ΊγγΙΐση, Ενΰαλία
  Παντζίχα·
  (Ή παροΰαα ϋί<ορη&ήτ<ο χαϊ ώς Ιδιαιτέρα πρόσκλησις) Ά?ί8, "■ 2 .Α1ΕΙ_ΙΙΙ ΙΑΑΑΔΟ'' Τό ΈκκληοΊαιίτικόν Σνιιδονλιον τ Ναού Άγιον Νικόλαον πόλεως ΑΙγίνης Αίαχηρνττει δτι Έχτίθίται εί; μειοδοτικήν δημοπρασίαν χατασχιυή μαρμαρί^ου εΊ/(θνοστασίου (τίμ- πλου) έν τω ένταΰσα ένοριακω Ίιρω Ναώ τού Άγίοο Νιχολάοο κατά τό εγκριθέν σχί- οΐον ΰηό τής διευθύνσεως των δημοΐίων ϊργω τοΰ επί των Έσωτιριχών ΰπουργείου. Όροι καί υπεχρέωσεις τοΰ μίλλοντος έρ- γολάβοι* τοΰ Ιργου λαμβάνονται ϊν τι τω γραφείω τοΰ Δημαρχείου Αίγίνης καί τ^ Σ. Νομαρχίι^ Άττικη;, καί συμφώνως τϊ) έν τ^ α'Εοημερίδι της Κυβερνήσεως)) οιακηρύξει ΰπ 436 άΡι9' 520 ττ,ς 22ος Μαρτίου έ. !. 'Η δημοΐτρασία γϊνήσεται ενταύθα καί έν Άβήναις ιίί τόν συνήθη τόπον των δημοπρα- σιών την προσινή Κυριακήν 3ην Απριλίου ί. Ι. χ αί ώ:αν 10—12 π. μ. ενώπιον άντι- προσώποο τοΰ κ. Νομάρχου έν ΆθηΝαΐί, έν- ταϋβα οί παρουσία τοΰ Έχχλησιοιστιχοΰ Συμ· βουλίου τοΰ Ναοΰ. Έν Αΐγίνγι τ;ί 28γι Μαρτίου 1905. Ό Πρόεΰβθ! τοϋ ΈχχΙηαιαοτΐΜθΒ ΣνμβονΧΙον Δήμαρχος Αΐγινητ&ν Ν. Χωτ. Πέππας Τ& μίΧη Χη#«ίτος Δ. Φονντονλαι;, ΆνΙϊθέας .β. Χιλιώτιις, Δημ. Γ ^αιΐ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ_ΚΑ1ΟΜΩ2 ΑΛΗΘΕΣ Μέ μόνον 30 λεπτά τάς φωτογραφίας Σας επί Κάρτ-Ποστάλ μέ πλήρη ίπιτυ» χίαν. Έπίσης μέ μόνον 3 δραχμάς τάς 6 φω¬ τογραφίας Σας με ήγγυημένην επιτυχίαν ν αί μϊ«5ριστα ΰλικά είς τό γνωστόν φωτο- γραφεΤον τής ν. Μαρίας Οΐκονομου Δίόλου 177. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΥΠΝΟΥ Υπο την διεύθυνσιν τού κ. Λάλου ήρχισε νά λειτουργεΐ έν Δερβί νίω τής ΚορινΟίας ξενοδοχείον ΰπνου διαχρινόμενον διά την άκραν αύ¬ τοϋ καθαριότητα *ΛΪ περιποίησιν των πι- λατών. Ο ΤΣΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ ΤΟΝ κ. κ. ΑΝΛΡΕΟΠΟΥΛΟΪ ΚΑΚΑΡΑ «· Σ" Οαρέλαβε άπαβαν την διά την έαρινήν εποχήν πλουσιωτάτην καί πρωτοφανή διά την Έλλάδα παραγγελίαν τού, προερχομένην έκ των όνομαατοτίρων έργοβτααίων Αγγλίας καί Γαλλίας. 89-ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ-89 ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΙ & ΦΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ ΠαρελήφΟη πλήρης ή βυλλογή τής έαρινής καί θερινής έποχής, ήτις είνε άπαράμιλλος είς γούστα καί ποιοτητας. ΤΙΜΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ κανονββθεϊβαι επί τή βάοει τ%% έκπτώαεωξ τού συναλλάγματος ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΜΕΤΑΝΑΣΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΑΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Μ ΕΧΩ ΧΑΒΡΗ Χ Ειδοποΐουνται οί επιθυμούντες νά ταςει- δεύσωσιν είς ΚανχΠϊν, οτ-. ή 'Δγγλιχή 'Υπερωκεάνειος 'Δτμοπλοία ΑΛΛΑΝ ,,Α Ώ Ώ Α Ν υ Ι Ν Β" έχανόνισε τρίιχ επί τοΰ παρόντος δρομολόγια άνβχωρήσεων έκ Χάίρης κβτ' εύθεΤαν διά Κεμτ-.έκ [Ονιβρβο] χαϊ Μοντρεάλ [ΜοΐιΐΓββΙ] τοΰ Καναδα, Τό ατμόπλοιον «83Γΐΐΐ3ΐΪ8η» τόννων 8,000 άν»χωρεΤ έχ Χάβρης την 11 Απριλίου 19Ο5.ρ Τό άτμ:πλοισν «ΡοιηοΓβπίίΐη» τόν. 8,500 αναχωρεί έκ Χάβρης την 25 Απριλίου 1905* Τό ατμόπλοιον «δβπϋηίβη» τόννων 0,000 ~·.......Τ έκ Χάβρης την 9 Μαίου 1905 Διάρκεια ταξειδίου έκ Χάδρης, μέχρι Κεμπέκ καί Μοντρεάλ ΗΜΕΡΑΙ 14 Τα Λτ«,ιόττλο»α χαϋνα δέ2ςοντα» επιβάτας μόνον Β'. θέσεως, μέ οΐκονομτκω- τάτονς νανλονς. Οί επιθυμούντες νά έπωφεληθώσι τής μο ναδικής ταύτης εΰκαιρίας διά Καν&ϊαν, θ άναχωρήσουν έκ Πειραιώς διά των Ταχυ- δρομικών άτμοπλοίων τής Γαλλικής Έται- ρί»ς των Θαλάσσιον Διαπορθμεύσβων (Μεσ- σαζερή), ώς εξής : Την 3 Απριλίου ί. !. Την 17 Απρι¬ λίου έ. Ι. καί την 1 ΜαιΌυ έ. ί. Διά περισσοτέρας πληροφορίας καί εισί τήρια απευθυντέον είς τόν μόνον έν Έλλάδ: Αντιπρόσωπον τής "Αλλαν—Αάϊν. Τ_Ι1¥Ι___ΙΝ ΠΧατιΐα Καραΐσκάχη.— Έν ΠαραιεΧ ΤΟ ,ΡΕΚΟΡ Τού πλούτου, είς σχήματα, 6- λικά καί καλαισθησίαν Θά έχη έφε' τος τβ καί άλλως τε πασίγνωστον επί τή; όϊοϋ Έρμοΰ 118 κατάστημα ΓΥΝΔΙΚΕΙΩΝ ΠΙΔΩΝ τοδ Χ. ΙΩΑΝΝ. ΛΔΖΑΡΗ. Εκόμισεν ε¬ σχάτως διά την έαρινήν περίοδον πλήθος πρωτογόνων ΙΜοντέλων καί ά- ρίατων υλικών τοϋ τελευταίου σνρμοΰ, προμηθευθε'ις αύτά έκ Παρισίων. Τό άνωτίρω Κατάστημα διακρινόμενον πάντοτε διά την καλαισθησίαν τού συγκεντρώνει καθ* εκάστην την έκλ&κτθ- ~ίρψ* Αθηναϊκήν κοινωνίαν. '" * ' . ΚΑΙΑΛΛΟ Πρός ευκολίαν τοΰ χεντρΐχοΰ κχίαστή- ματος %* τής πελατείας τού ίδρυσεν επ! τής όδοΰ Περικλε'ους ύπ' αριθ. 44 παράρ- τημα, είς τΌ οποίον θά γίνωνται όλαι αί έπιδΐορθώσεις χαΐ μετασκευαί κ»π£λλα.ν υπό την επίβλεψιν πάντοτε τοΰ χ. Ι. Αα- ζαρή. Είς τα ανωτέρω χαταστήματα χα- τασχευάζονται κ»ί σΰρματα χαπέλλων, τα όποΤα πολοϋνται χονδρικώς χαϊ λια¬ νικώς, "Ωστε διά νέα καπέλλα χαϊ έπιδιορθώ- σεις, μόνον είς τα χαταστήματα τοΰ χ. Ι. Ααζαρή πρε'πει ν' άπευθύνεσθε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΧΟΛΥΜΑ ΚΛΠ. 'Η υπο μελών τοϋ Συλλόγου τής 'Αναπλάσβως διοργανωθεΤσα ε^ΐς Ίε- ροσόλυμα κατά τάς προσεχεΐς εορτάς τού Αγ. Πάοχα γενησεται μέ τί ταχύπλουν χαϊ ήλεκτροφώτιστον ατμόπλοιον τής έταιρίας Γιαννουλάτου ό «Βασιλεύς Γεώργιος». Άναχώρησις. Έκ Πειραιώς ι% 9 Απριλίου. Έπιστροφή είς Πει¬ ραια %1 Παρασκευ^ 29 Απριλίου. Έίσιτήρια πωλούνται παρά τώ κ. Θ. Ι. Παλληκαράκη. αβιβλι- οπωλείον Άναπλάαεως» όδός Άδριανού άρ. 64. α'. θεσ. δρ. 28Ο, β'. Θ;'σ. δρ. »Ο, γ'. θέσις δρ. > 7δδ. Πλείονας
  πληροφορίας παρά τω αύτω.
  ΟΊ βουλόμενοι νά παρακολουθήσωσι την
  έχδρομήν άς σπεύσωσι νά προμηθευθώσι τα
  εΐσιτήρια των.
  Ή Αιοργανωτιχη Έπιτροπτ)
  Μιχ. Γαλα^ός
  θ. Ι. Παλληκαρδκης
  ο
  ΕΙ~ΓΕ~·ΟΣΟΛΧΐνΐΑ
  Ό "Ομιλος ίπιχαρ&ν το τρίτον αΰτοΰ
  προσχΰνημα εις τόν Παν. Τάφον, δέχεται
  δηλώσεΐς των επιθυμούντων νά μετάσχωσι
  τούτου. Αί τιμαί ωρίσθησαν Α' 215 χρ. χ.
  Β' 175, Γ' 65. Λί προσνυνηταί θέλουσιν
  έπιδή τοϋ ήλεκτροφωτίστου καί μεγίστου α¬
  τμοπλοίου «Βασίλισσα Όλγα» άναχωροΰν-
  τος την εσπέραν τής 6 Απριλίου. Πληρο¬
  φορίαι παρά τω Γραφείω τοϋ Όμίλου Λεω-
  φόρος Αθήνας 30 έν Πειραιεί.
  Κύων κυνηγετικός ενός ετους, ρά-
  ;σα χαλή, ό θελων νά τον αποκτήση άπο-
  ανθήτω εις την οδόν Πειραιώς 26.
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΡΡΑ
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΠΑΒΗΜΛ
  ΚΑΙ Τ Γ.
  .V
  ΠΟΑΕΜΙΖΩΪΓ ΕΙ
  ΕΧΑΘΗ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡϋ
  Γενικόν θ£μα όμιλίας είς τάς
  πλατείαι, τα καφενεϊα καί τάς
  όδούς, ήτο χθές τό φοβερόν καί
  έξευτελιβτικώτατον πάθημ« των
  πολεμιχών μας πλοίων.
  ν Ή αγανάκτησις τού κόσμου
  ήτο γενική καί άν Ι'φθαναν χθές
  τό β,οάδυ τα θωρηκτά μας είς
  Πειραια βεβαίως θά συνέβαι¬
  νον δυαάρεστοι αχηναί.
  Ή όργή δέ ή ό ποία κατιίχε
  πάντας έπετείνετο έκ τοΰ γεγο-
  νότος, ότι ό τοιούτος έξευτελι-
  σμός εγένετο πρό των ομμάτων
  τού "Αγγλου ναυάρχου καί των
  αξιωματικών των ξένων πολε-
  μικών, τα όποία ευ,οίβκονται έν
  τώ λιμένι Κερκύρας.
  Τό βφάλμα παρ' όλων των
  ναυτικών άποδίδετιαι κατά πρώ¬
  τον είς τούς τρείς κυβερνήτας
  των Οωρηκτών κ. κ. Σαχτού-
  ρην, Γκίνην καί Βουδούρην
  τής Β. Θαλαμηγού «Άμφιτρί-
  της». Καί κατά δεύτερον λό¬
  γον είς τόν διευθυντήν τοθ
  Ναυοτάθμου κ. Θΐοχάρην, ό-
  ατις ένώ επί β μήνας τώρα είνε
  έ'τοιμοι οί λέβητες των τορ-
  πιλοβόλλων, 6έν κατώρθωσε νά
  τοποθετηθή αυτούς, ούτως ώ¬
  στε τα Οωρηκτά άπέπλευσαν χω-
  ρΐς τούς οδηγούς των, τά^τορ-
  πιλλοβόλα !
  Οΰτε ελήφθησαν ύπ' δψει τα
  τηλεγραφηθέντα,ότι ό Βνβιλεύς
  δήθεν τούς εϊπε νά πλεύβουν τό-
  οον μακράν τής βάσεώς των.
  Διότι αύτό έπρεπε νά ύδί
  ξουν είς την Α. Μ. άν τοιούτον
  τι βυνέοη, τό ενδεχόμενον τής ά·
  φίξεως τού Αύτοκράτορος έκ
  τής αλλης οδού, όπερ κ*1 έγέ·
  νετο.
  ^Τό άίϊόγευμα γνωσθέντος δτί
  τα θωρηκτά άκόμη δέν είχον
  έπιβτρέψβι είς Κΐρκυραν ή άγα·
  νάκτ-ηαις τού κόσμου ηύξησε καί
  δέν ανέμενον ειμή τηλεγράφημ»
  τού ναυάρχου μας πρός τόν ύ"
  πουργόν των Νχυτικών, άγγέλ-
  λον, ότι τό φέρον τόνΑυτοκρά-
  τορα πολεμικόν έχάθη !ΓΌηως
  ειχε πράξει καί ό βυνάδέλφός
  των κυβερνήτης τού τουρκικού
  πολεμικού α"Ερτογρουμ», όστις
  κατά την είς Ιαπωνίαν μετάβα¬
  σιν τού πολεμιχού νά σταθμεύ·
  βη κατά πρώτον είς Μαλταν κ»1
  ματαίως άναζητήσας επί πέντε
  ημέρας αύτην ετηλεγράφησε
  πρό^ τόν Σουλτάνον τό άθάνα-
  τον εχεϊνο.
  — «Μάλτα γχαΐπ όλμους Ι !»
  "Ητοι η Μάλτα έχάθη !
  Καί ο άγράμματος κυθερνή·
  της τού «Έρτογρούμ έπλήρωαε
  την αμάθειάν τού εις τόν βυθόν
  των Σινικών θαλαασών. Άνα-
  μένει όμως ό 'Έλληνικός λαός
  απότόν κ. Μαυρομιχάλην να
  δώση διδακτικώτατον μάθημα
  εις τούς κατεξευτελίβαντας τό
  Ελληνικόν ναυτικόν καί παθόν
  τας τέτοιον πρωτοφανή καί ποο>-
  τάκουυτον αγκάφαν» άξιωμκτι-
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)
  ^ ΤΟΚΙΟΝ, 29 Μαρτίου.
  (ύπηρ. Χαβάς). — "Εκθεσις μέ
  χθΑβινήν χρονολογίαν αφιχθείσα
  βίς τό υπουργείον των ^Γαυτι-
  κών, επληροφόρησεν αυτό. ότι ό
  Ρωβσικός στόλος ήτο ήγκυρο-
  βολημένος χθές την πρωΐαν 2Ο
  μίλλιαβορειοανατολικώς τής νή-
  βου ΛΙανκή, έν τώ άρχιπελάγει
  τής 'Αννάμπας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ,29 Μαρτίου.
  Αγγέλλεται έκ Σιγγαπόρης ότι
  αί Ηνωμεναι Πολιτειαι τής
  Άμερικής απέστειλαν ατολίακον
  ινα περιπλέη τάς νήσους Σου-
  λού καί ΐίαλουάν, εμποδίση
  δέ τούς Ρωσσικούς καί τούς Ί-
  απωνικούς βτόλους νά μεταχεε-
  ρίζωνται τάς νήσους ταύτας πρός
  άνθράκευσιν ή προμήθειαν τρο-
  φίμων η άλλως πώς.
  , Μαρτίου.
  Τηλεγραφήματα έκ Σιγγαπόρης
  άναφέρουν ότι ό Ρωβαικός στό¬
  λος, όστις παρετηρήθη, περιε-
  λάμβανε δύο θωρηκτά. Άγνο-
  οΰνται αί κινήσ3ΐς των β άλλων
  θωρηκτών μετά των συμπληρω-
  μάτων των των καταδρομικών
  καί άντιναρκοβόλλων. "Ένεκεν
  τής γειτονίας των εμπόλεμον δ-
  λαι αί κινήβεις διατηρούνται μυ-
  στικαΐ καί άναγγέλλονται ψευ-
  δεΐς, όπερ έξηγεϊ την άντίφασιν,
  ?>-'-·, παρατηρΐϊται ένίοτε βίς τάς
  είδήσεις περί των διατάξεων,
  αΐτινες λαμβάνονται άπό τάς ία-
  πωνικάς ή ρωσσικάς πόλεις.
  Β ΣΑΤΑ2ΤΑ2Ι25Ν ϊίΜίΜ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 99 Μαρτίου.
  Ό «Χρόνος» Ελαβεν έκ Θεσβα>
  λονίκηςΙ,τήν είδησιν, ότι ή κατά·
  στάσις άποβαίνει επί μάλλον
  τεταραγμένη έν Μακεδονία. Οί
  έξαρχικοί (λησταί Βούλγαροι)
  μέ τα Τούρκικα βτρατεύματ<κ συμπλέκονται καί αλληλοφο· νεύανται καθ* ημέραν. . ΠΜΙ ΤΡ7 Ρ025Τ2ΒΕΝ2ΚΒ ΠΕΤΡΟνΠΟΛΙΪ, 29 Μαρτίου. Διαδίδεται μετ* επι· μονής ότι ό στόλος τού Ρο· ζετσδένσκη θά προσεγγίση είς Σαϊγγείν, όπως προβή είς κατε- πειγούσας έπισκευάς καί περι- μείνη την μοίραν τού Λίαυάρ· χου Νεοογατώρ. ο ' ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 29 Μχρ- τίου. Τα έκ τού θεάτρου τού πολέμου τηλεγραφήματα ουδέν σπουδαίον άναγγέλλουσιν. ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝΕΔΡΩΝ Καθά πληροφορούμεθα έκ πηγής αύθεντικής ή Κυβέρνη¬ σις έχει απόφασιν νά συμπλη¬ ρώση τάς κενάς έπισκοπικάς έ- δρας. Την επιθυμίαν ταύτην εξεδή¬ λωσε καί ή Α. Μ. ή βασίλισσα πρός τόν υπουργόν τή^ς Παι- δείας κ. Κ,αραπάνον, υποσχε- Οέντα, ότι ταχέως Θέλει προβή είς την εκπλήρωσιν τής επιθυ¬ μίας της αυτής. ΜΪΙΙΚ ύΜΜΜ Ό άστυνόμος Καστορίου τηλεγραφικώς ανεκοίνωσεν πρός τό υπουργείον των Εξω¬ τερικών δτι ή Βασίλω Π. Σκαρλε'γχα ά- /εΰρεν είς την Θέσιν Γαλτενή δύο μεγάλα «κόντια άρχαίων πολεμισΐών Έλλήνων, ίΐατηρούμενα καλώς. _ Τα άχόντια ταυτα ιατεσχέθησαν χα2 θά άποσταλοΰν ε!{ τό ύ· ΓουργεΤον. *ΙΙ Ρωσσική πρεσβεία ανε¬ κοίνωσε χθΐς τό εξής τηλεγρά- φημα ί Τηλεγραφεϊ ό Αινίεβιτς πρός τόν Αύτοκράτορα την 2Οην Μαρτίου. 8 1)« πρωίας. Ουδεμία μετα- βολή. την 23 Μαρτίου εν ;τών αποσπασμάτων μας αφίκετο έκ Σαντουφόν προκαλέσαν τό πΰρ τού έχθρου. Μεσημβρίαν. Την 24ην Μαρ¬ τίου έν ΤαϊπανλΙν άποσπάσμα» τα μας επετεθησαν κατά Ία- πωνικών τοιούτων. Μετά βρα¬ χείαν άψιμαχίαν ηχμαλωτίσα- μεν 9Ο δραγόνους Ίάπωνας καί ενα τραυματίαν αξιωματι¬ κόν τούς δέ λοιπούς έφονεύσα- σαμεν. Δέν εσχομεν απωλείας. 8 Η^ΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΕΡΕΒΙΝΒΕΑΑΙΟΙί Το υπουργείον τώδ Οΐκονομιλών δι* έγ- ΚΙΑΓΜΗΡΙΑ ΓΛεΚίΐγούστα καί τιμάς εύθυνοτάτας θά εΰρετε IV! Ο Ν Ο Ν ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΠΕΛΛΑ Ι_ΕΟΓΜ ΗΑΒΙΟ ΒΕΝΝΕΤΤ ΚΑΣΙΔΟΝΗ
  ΚΑ1ΡΟΙ
  ΚΑΙΡΟΙ
  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
  ΜΑΡΤΙΟΣ «*. Λ ΤΕΤΑΡΤΗ
  Το3 Μ. Κανόνθί
  Ιωάννου συγγο,
  30
  Σελήνη
  8 ημερών __ _,
  Άνατ. ήλίοοωρ. 5 λ. 31—Δύσ. ώ?. 6 λ. 32
  Όμολ. ΈΟν. Δαν.
  Ήνωμ.Όμολ. 105.—
  20 Ιχ. 3ο)ο 307.—
  170 » 4ο)ο 305.—
  Πάγιον 244.—
  Μετ. Τραπέζα
  Έθν. Τραπ. 3925.—
  Κρητ. » 164.—
  Βιομηχ. » 125.50
  Τρα«. ΆΘΜ ών 147 50
  Λα/ ΈβνιΛή; 543.—
  Νέαι Λανειου. 115.—
  Τραπ. Μιτυλ'. 160.—
  Νό
  ΕΊ ιοσόφραγχον 24.60
  Λίρα Αγγλίας 30.70
  « Τουριία; 28.10
  29 Μαρτίου
  Β. Μ. Λαυρίου 53.—
  Σιδηρ. Α. Π. 384.—
  » Πελοπ. 89.25
  » θβσαλ. 206.50
  Έτ. Δημ/Εργ. 55.25
  » Έργβλ. 157.—
  ΓΙυριτιδοποίου 96.—
  Πα'νίλ. Άτμ. 156.-
  'Ετ. Μονοπ. 428.—
  Άιμόβωτο; 1100.—
  Ήλεκτο. *τ 132.50
  Σννάλλαγμα
  Έγ.ι Γαλ. 8ψ. 124.—
  ΐ) Άγγλ(ας3120.—
  Μίρχον 152.50
  χυχλίου τού πρός τθύς οίχ. έφίρους κα¬
  τέστησεν είς «ΰτούς γνωστόν ο;ι πάντες οί
  ΐτβρυΐκευασταί τερείινθελβίου καί νάφθης
  ώς καί των συναφων χημικών προϊόντων νά
  υπο6λη0ο3ν είς τάς ϊιατάξεις τού νόμθυ
  περί έπ:βολής δικοιώματος κατανίλώσίως
  των οίνοπν$υμ«των ν.αΐ τού ζύθου συνιστά
  ϊέ είς αυτού; δ'πω; εί?ί—Οΐήοτουν τοΰς έργο-
  στασ'.άρχϊς νά προβούν είς τάς υπό τοϋ νό-
  κου ορ'ζομένβς ϊηλώιεις διότι άλλως 0ά
  ΐφίρμοσθοΰν αί κατ' αυτών διατάξεις τοθ
  νόμοιι,
  ΜΔΚΕΔΰΝΙΚΛ
  ΠΡΟΠαΡαΣΚΕΤαΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟίϋ
  έπισήμους πληροφορίας
  τα βουλγαρικα κομιτάτα παρε-
  ακευάσθησαν αοβαρώς έν άπάοη
  τή ΛΙακ*οονία, καΐ ίοία τή βο-
  ρε£ω, διά τό μελετώμενον -<ί- νημα. Πρός τόν σκοπόν Πέ-' ,ΰ- τον διένειμαν κατα τόν χειμ,ώνα είς τούς ομόφρονας των 1Ο χιλ. έπαναληπτικά όπλα. Έντός δέ τού πρώτου ή δευ¬ τέρου δεκαημέρου τού ποοαε- χούς "Απριλίου πάντες οί γνω- στοί άρχηγοί των κομιτάτων Χαράφωφ, Ταόντιεφ, Μιχαή λωφ, Τσακαρόλωφ καί άλλοι θά είσβάλωσιν μετά πολυαρίθμων ληβτοβυμμοριών, όπως έξβ-γεί· ρωσι γενικήν επανάστασιν. ΑΘΡΟΑΙ αηαχορησείΤβοτλγαροιι Παριίτηρούντ'αε άπό τινος ά- θρό-αι άναχωρήηεις των άνά την Καβτορίαν καί Κ.ύεισούρχν έγ κατεστημένων Βουλγάρων. Έ- πειΓ·ή δέ διατείνονται ότι μετα- βαίνουβιν είς Αμερικήν οικο¬ γενειακώς, ουοεμία ζητεϊται παρ' αυτών υπό των Άρχών εγγύησις. Φθάνοντες ομως εις Θεσσα¬ λονίκην άντΐ τής Άμερικής βι- ευθύνονται διά τού διεθνούς αι- δηροδρόμου είς Βουλγαρίαν, όπου αφίνοντες τάς οικογενείας των έξοπλίζονται καί ένούμενοι μετα τούτο μετ' άλλων δολο- φόνων είσορμώσι καί αύθις -είς Μακεδονίαν. 02 ΝΑ7ΠΣ0Ι ΣΤΜ.ΟΠΟ. ΎπΌ τής ίπιτροπής των ναυτιχΰν συν- τβξιοΰχων ανετέθη πρό τινος είς τόν λογι- στήν τοθ Β. Ναυτικοΰ κ. Στορίίην ή ιί- λεγξις τοϋ καταλόγου των δικαιουμένων βυντόςεως. Έκ τή*ς ίςελέγξεως ταύτης, περβτωθεσης χθές, εξηκριβώθη, ότι άλλοι μέν εκ τούτων άπεδίωσβν κ αί λαμβάνουν πβρβνόμως την σύνταξιν των οί συ^γενεΐς των, άλλοι ϊε ένυμφευθησαν. Ή προσγε- νομένη έκ τούτου είς τό Δημόσιν ζημία ά- νέρχετ»ι είς 1,500 &ρχ. ετησίως. ΗΒΟΥΛΗ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ "Αρχεται ή άνάγνωσις τοΰ καταλόγου την ΙΟην καί 1)2 π. μ. Είς την αΓθουσβν τής Βουλήν παρίστβντο ίλάχιΐτθί βουλευταί «πάντες κυβερνητικαί. Άντιπολιτεκόμενοι παρίσταντο μινον τρείς τ) τέσσαρες. Ή άνάγνωσις τοδ καταλόγου γίνεται Ρρ«3ϊως, δ:«ρκεΐ δέ 20 λεπτά τϊ|ς ώρας. Περατωθείσης τε'λος τή*ς αναγνώσεως τοϋ κατβλόγου ή Βου/,ή εύρίσκετβι εν άπαρ- τία πβρόν-ων 125 βουλίυτών. Άνβγινώσκοντβι καί «πίκυροϊίνται τ« τρβκτικά τή*ς προηγοκμί'νης συνεδριάσεως. Μεθ' δ ή συνείρ-Μΐς λύεται ίνα έπίνα- ληφθ^ την προσέχη* Δευτέραν ώρ»ν 10ηΛ πρωϊνήν. Β 7ΠΟ052Ι2 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ-ΤΑΡΡΑ Είς τίν κ. Εΐσαγγελέα των Πλημμβ- λβιθϊι/.ών χ. Άντω·!ΐά?ην ύ-εδλήθη χθές υπό τοδ άνα*ριτο3 ^ κ. Χαλκιοπούλου, τοϋ δ:ες>γ»γίντο; τάς βνα/ρίσεις επ: τή*ς γνω-
  στί|ς υποθέσεως Άν»ργύροι» -Ψαρρα το — ό—
  ρισμ* των βνακρι'σίων, τό όποΤον άφοΰ μβ·
  λβτήσ·/] ό κ. Εισαγγελεύς θά υποβάλη μετά
  κΊ'λ προτάσεως τού είς τό Συμβούλιον των
  Πλημμελειθϊ:*ών. Τό βοΰλευμα τού Συμ-
  *ουλίου επί τής αποδιδομένας είς τον κ.
  Π. Ψαρρα·; νατηγιρίας επί απόπειραι έκ-
  βιάσεως τοΰ χ. Σ. Άναργΰρου θά Ϊ36^
  Ι' έδϊί
  Ε2 ΑΝΑΦΑΕΞΕαΣ ΒΑΡΕΑΟΤΤΩΝ
  ΑΣΠΝΟΙΥΙΙΚΟΙ ΚΑΙΟΙΗΕΗΟΙ
  Ίσχυρά εκρηςις, όμοιάζουσα μέ ίκπυρ-
  σοκρότησιν πολλών ομού ό'πλων χαΐ αχου-
  σθεΐσα χθε; χερί την 4 1)2 μ. μ. είς την
  οίον 'Αρείοι» Πάγοκ, άνησίχησε, τους περι-
  οίκους, οίτινες έσπευσαν είς το Δ.' αστυ¬
  νομικον τμη*μα, οπόθεν ήκούυθη ή έκκρη¬
  ξις, ϊιά νά Γϊουν τί συνίδη. ΟΊ πρώτοι κα-
  ταφθάσβντε; χρο τοΰ «στυνομικοΰ καταστή-
  ματος παρ;στησ«ν τότε μάρτ^ρες μιας φο-
  δερας ϊσον κβί πβροδόξου σκηνής. 'Εντος
  τοϋ στενοϋ οίκοπ=3ου, τοϋ ΰπάρχοντος πα¬
  ραπλεύρως τοΰ άστυνομικοϋ οίκήμβτος, ε-
  στρυφογύριζαν ώς ίβιμονίώντες εί^ς άςιωμα-
  τινός', τεσσβρες άστυφύλακες, είς εϋζωνος
  κβί τρία μικρά χβΐίάκιβ, καί προσεπάθουν
  διά των χειρών νά σδύσουν τα χαιόμενα έν-
  δύματά των, ένω είς μίαν γωνίαν τοϋ οϊκο-
  πέδου έκάπνιζεν άκίμη ενας άβκετά μέγας
  σωρός βερελάτων καί έ'ν» χηιλάθι.
  "Εσπευσαν τότε νά βοηθήσουν τοΰς νοιο-
  μένους άστυνομικούς χ«ί μετά πολλούς
  κόπους κβτώ?θωτ«ν νά σδΰσουν την φω-
  τιάν ή όποία Ιδασκε επί των στολών των
  αίτ'νες 6ΐ"/ον κβταστή σχεϊον 5/ρησχοι.
  Όλοι ε?χ*ν υποστή έγκ»ύμ»τα κ«τά τό
  μάλλον και ή"ττον σοδαιρά μερικΰν είχον
  καΫ^ εντελώς οί μΰστίκες, ναί οί λοιποί
  είχον τσουρουφλισθη είς διάφορα μίρη τοϋ
  σώμα:ος.
  ΠΟΣ ΣΥΝΕΒΗ τΠτΣΤΥΧΗΙΥΙΑ
  Το δυστύχημα, τ'ο οποίον ά'μα εγνώσθη
  άνεστάτωσεν δλην την γειτονιάν Ιλοδε χώ¬
  ρον ώς έςή"ς :
  ΠρΓχίές τα άστυνομικά δργανα τοΰ Δ'
  τμήματος, ενεργήσαντα Ιρευναν είς την
  οικίαν τοϋ Γ. Τσιριδάκου, κατί'σχον περί
  τα 650 βϊρελλόττα ν»Ί άρκετήν ποσίτητα
  εΰφλΕ/.των ΰ)ών τάς οποίας ο ανωτέρω έ-
  χρησιμοποίει διά την κατασκευήν των βα-
  ρελόττων. Τα κατΛσχεθέντα άπεφατίαθη
  νά καοΰν, κ«ί χθές τΌ άπόγευμα ό άστυ-
  νόμος κ.Βαγενας ανέθεσεν είςτόν ενωμοτάρ¬
  χην τή*ς άστυφυλακή*; ΠζκΆΐίγ.ψ την κα¬
  ταστροφήν των κ»τασχεθίντων βαρελίττων
  Πράγματι λθ'.πόν ό ένωμοτάρχης πβρέ-
  λαβε ταυτα μίσχ είς έ'ν α κζλάθι καί κα-
  τήλθεν είς τόν παραπλεύρως τοϋ αστυνομι¬
  κον κ«ταστήμ.»τος στενόν χώοον, έν» ειδΌς
  αΰλή'ς τής οικίας-, συνοδευόμενος καί υπο
  των άστυφυλά/.ων Μίρκοπούλου, Σ. Που-
  λίϊου, Γ. Τσάμη κ*ί ενός εΰζώνου, Φοίντη
  ονόματι. Έν τω μεταξυ κατήλθε καΐ ό ά-
  στυνόμος χ. Βαγενας, ένω συγχρίνω; τρία
  παιδάκια τής γειτονιας, τα Δ. Ρϊγΐλας,
  Σ. Ζίλος καί Κ. Μπραδάκος, έλκυσθέντα
  υπο περιεργείας, επλησίασε κ»ί αΰτά διά
  νά παραστοϋν είς τό θέαμα.
  Ό άστυφΰλαξ Μαρκόπουλος, ό χρατών
  τό χαλάθι, έξεχένωσε τότε το εκλεκτον
  περιεχόμενον κ»τά γής, πολύ αποτόμως κβί
  βιαστικά ομως χαθώς φαίνεται, διότι την
  «ύτήν στιγμήν μία ίσχυρά ε/ρηςις άντήχη-
  σε κ*· % άτυχής άστοφύλα; άνεπήδησε πρός
  •■ίά ότΐ^ΐω καί Ιφερ« τάς χείρας επι τής κοι-
  λίας το^.
  Συγχρόνως 6 άστυνόμος καί οί άλλοι Λα-
  ριστάμενοι, οί όποΤο'ι ίστίχοντο κοντά είς
  τβν άστυφύλακα, Ικαμον τό βΰτΌ κίνημα
  πρός τα οπίσω, άλλά δέν έπρόφθασίί,ν ν'
  άποφύγουν τάς συνεπείας τής έκρήςεως; Ό
  κ. Βαγενας είχεν υποστή σοβαρά έγκ»ύ·τ.
  ματα είς τΌ πρόσωπον καί τάς χείρας, οί
  δέ μΰσταχί'ς τού ειχαν χαή ίντβλώς. Έπί-
  σης κ αί ό ένωμοτάρχης Παπαδάκης. Οί ά-
  στυφύλακες Παυλιδης καί Τσάμης καθώς
  καί ό εΰζωνος Φοΰντης, έηαθεν έγκαΰματβί
  είς τάς χΐΤρβς. ^
  "Ολων ϊέ αί στολαΐ έκάησαν είς διά-
  φορα μέρη, καταστασαι άχρησΐοι. Τα χρ·.ιχ
  παιδάκια έκάησαν χατά το μάλλον καί ήτ¬
  τον σοβαρώς.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΪΙΑΡΚΟΠΟΤΛΟΪ
  Είς το αστυνομικον κατάστημα οπου επε¬
  σκέφθησαν τοΰς παθόν:ας άστυνομικούς κλη-
  θέντες ό άστυίατρος κ. Τσοΰλας χαϊ ό ίχ-
  τρός κ. Χριστόπουλος, επεδόθησαν τα έγ-
  καύματά των καί παρεσχίθησαν είς «ΰτούς
  αί πρώται ΐατρικαι βοηθειαι. 'Όσον άφορα
  τόν αστυφϋλβχα Μαρκοπουλον, έκρίθ/) έπι-
  δαλλομίνη ή μεταφορά τού είς τό Σ. Νοσο¬
  κομείον, διότι φίρει σοδαρώτκτα έγκ«ύμ«τα
  είς την κο'.λ'.ϊ/.ήν χώραν, κβί πλείστα άλλα
  κβτά τΌ μάλλον κβϊ ήττον σοδβρά είς τΌ
  πρόσωπον καί τάς χείρας. Ή κατάστασίς
  τού έμπνέει ανησυχίας.
  ΑΠΟϋΤΟΙΙΙΑ £11ΣΑΑΑΜΠΑΚΑ
  ' Ήγγϊλδη τηλεγραφικώς εκ Καλαμπά¬
  κας ότι ηυτοκτόνησε βληθείς δίς διά περί¬
  στροφον είς την χοΐλιακήν χώραν ό κ,άτοι-
  χος τής πόλεως ταύτης ΙΙαυσανίας Οίκθνό-
  μου. Οί λόγθ! τής αύτοκτονίας είνε οϊκο·
  γενειακοί.
  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ
  ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΝ ΑΑΙΙΪΙΟΑΟΓΙΟΥ
  Ώς εμάθαμεν ό κ. ύπουργος των Οίκο-
  νομικών απεφάσισεν δπως προίή είς την
  μίταρρύθμισιν τοϋ ίσχύοντος τελωνειακοϋ
  δασμολογίου, αί πλείσται διατάξεις τοΰ ό-
  ποίου κβί ασίμφορον πρός τό Δημόσιον
  είνε κ αί ουδόλως δΐευκολΰνουσι τοΰς έμπό-
  ρους. ΠρΌ τοΰ κβταρτισθτ] το σχ«τικΌν νο¬
  μοσχέδιον ύ~Ό τοΰ ΰπουργοΰ, θά ζητηθή ή
  γνώμη τού έμπορικοϋ Συλλόγου Αθηνών,
  όστις δι' ΰπομνήματος θά ΰποδείξττ) ποΐαι
  είνε έ/.ίΤναι των διατάςεων, αϊχιης χρή-
  ζο«ν τροποποίησιν.
  ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ ΠΑΪΑΟΣ
  ΆπΌ τή; προχθεσινής πρωίας εξηφανίσθη
  εκ τής επί τής όδοϋ Πανϊρόσου αριθ. 11
  οΐκίας των γονέων τοκ ό ένδεκαετής παΤς
  Γεώργιος Τράγγας. Ό γνωριζων τι περί
  αΰτοϋ θά πρά;ΐ[) έργον φιλάνθρωπον εάν
  «ίδοπο:ήση τούς έν άγωνίώδϊ) άνησυχίβ δΐβ-
  λϊ2 Ζ ιαα.
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ,,ΚΑΙΡΩΝ"
  ΑΤΤ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ
  ΤΟΥ ΕΚΕΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΜΑΣ
  Κ'" ΚΩΝΣΤ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ
  ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΧΑΝΙΑ
  ΗΚ.ΕΤΑΦΟΡΑΤΩΝΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ
  ΧΑΛίϊΑ,
  Μαρτίθυ. 'ΙΙ
  ίνή ήμέρ% ύπήρ,ςε τά
  ή έδ'
  ημρή ήμρ ής ρ
  χώδης καί πλήρης έπειαοδ'ων.
  " Ό λαός των Χανίων έξεδή-
  λωβ£ πλέον άναφανδόν τα αι-
  βθήματά τού υπέρ των έπανα-
  βτατών. Αί ταραχαί έξερράγη-
  ααν βυνεπε£α τής μεταφοράς των
  έννζν. αίχμαλώ-των έπαναστ'ατών
  άπό την Μ.άν*δανον. Μετ' ολί¬
  γον Οα βας μετα6ι@άβα> λεπτο¬
  μερείας.
  Κ· ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ
  ΠΩΣ ΕΞΕΡΡΑΓΗΣΑΝ
  ΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  ΧΑΛΓΙΑ, ρ
  Τό Αγγλικόν *ατ<αΠρομικόν, όπερ ε?χε πλευσει είς Παλαιο- χώραν πρός παραλαβήν των Ο αίχμαλώτων, έπανέπλευσεν ά- πόψε είς Χανέα, φέρον αύτούς. Επί τού πλοίου ευρίσκοντο καί οί 8Ο Ευρωπαίοι ατρατιώ- ται. οί άποαταλέν-ϊες /άριν τής μεταφορας. Μόλις τό αγγλικόν κανέηλευ- αε προυήγγιβεν αίς αυτό λέμβος τού λιμ-εναρχείου μέ ισχυρόν σώμα χωροφυλακήν, όπως πα¬ ραλάβη τόύς 'παναβτάτας, αί ό- ποίοι καί μετεφέρθηβαν επί τής λέμβου. "Οταν ομως οί επαναστάται α¬ πεβιβάσθησαν δεσμιοι είς την ξηράν, βυνεβηβαν άηρόοπτοι καί ζωηρόταται βκηνα£. Τό πλήθος τό συναχθέν π»ρά την προκυμαίαν, επί τή θέα των 9 έπαναστατών έξεροάγη ειβ βροντώδεις ζητωκρουγάς ναΐ έ- £ υέ αυτών· ^ — Πολυάριθμον αωμα χωροφυ- λακής περιέαφιγξε τότε τους αίχμαλώΐους καί ωδήγει τού¬ τους πρός τάς φυλακάς. 'Αλ' ό έρεθισμός τού λαού ηυξήθη καί πολλοί εκ τού πλή- 0ους έπρότειναν ν' άποαπάαουν διά τής βίας, καί ν' άπελευθε- ρώσουν τούς συλληφθέντες. 'Άρμηβαν τότε τινές, υπό τάς έπιδοκιμαβίας των άλλων, .εναν¬ τίον των χωροφυλάκων καί ε¬ πήλθε συ|».πλοκή θορυβώΠης μέν άλλ' άνευ εύτυχώς αίματο- ί Οί χωροφύλακες άντέσΐησαν, ένισχυθέντες δέ καθ' οδόν υπό νέου βώματος, ^ ωδήγησαν τους αΛχμαλώτους είς τό δεαμωτή- ριον, ένω όπισθεν ακολούθων καί βυμπαρασυρόμενος ό λαός έξερρήγνυτο είς βροντώδεις ζη· τωχραυγάς υπέρ τής έπα/αβτά" αεως καί τή,ς ενώσεως. Κ. ΒΑΤΙΚΐηΤΗΧ —,— % ΒΟΡΥΒΟΔΡ ΣΤΑΑ,ΑϋΚΤΚΡΙΟΝ ΖΗΤΩ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΑΝΙΑ, 99 Μαρτίου. Αί βκηναΐ δέν ετελείωσαν. Λΐ£.τά την έγκλεισιν των 9 έπαν/,στατών εις την φυλακήν, τό πλήθος, φρυάτ- τον έξ άγανακτήσεως καί θερ· μαινόμενον έξ όργής, δέν άπε- φάσιζε να διαλυθή. Βαθμηδόν νέαι πολυάριθμοι όμάδες λαού προσετίθεντο είς τους οιαμαρτυρομένους πολί¬ τας καΐ έντός όλίγου άπετελέ- βθη μέγα συλλαλητήριον. Ή συγκίνησις τού λαοθ Ελαβε τότε ανάγκην ενός ρήτθρος, ό οποίος να διερμηνευθή τα κοινα αίβθήματα τοθ «λήόους, καί •πράγματι ωμίλησε πρός χυτό ό κ. Γεμ&νάκης. — Ζήτω η Έπανάστασις Ι — Ζήτω ίι "Ενωσις Ι . . . Αιέκοπτε οιαρκώς τό «λήθος. Ό ένθουσιασμός τού λαού υ¬ πήρξε τόσω σφοδράς, ώστε οί διαδηλωταί μετά τόν λόγον, ήρ¬ χισαν νά πέμ:έρχωντα& τάς ο· δούς μέ άλλαλαγμοΰς καί κραυ¬ γάς. Ή Κυηίρνησις εθεώρησε τοτε πρίπον νά στείλη την χω¬ ροφυλακήν εναντίον τού πλή- 0ους. Κ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΧΥΜΠΛΟΚΗ ΑΑΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΑΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ, «Ο Μαρτίου. Ή επέμβασις τής χωροφυλακής είς τό λαϊκόν συλλαλητήριον παρώ- ξυνε τό πλήθος είς μέγαν βαθ¬ μόν. Επήλθε συμπλοκή, άλλ' »υ- τυχώς οί μετριοπαθέστεροι έκ των έπαναστατών έπενέβησαν δ¬ πως προλάβουν την αίματοχυ- σίαν, καί πράγματι α(>τη προε-
  λήφθη.
  Χά πνεύματα διατελοθν άκόμη
  υπό τό κράτος σφοζροΐς συγκινή-
  σεως καί έρεθισμού.
  Άπό τής ενάρξεως τού κινή-
  ματος, δια 4ρώτνν·, φοράν, οί
  κάτοικοι τών5Χ*ν£ων, |??ειξαν
  τόσην ορμήν καί τόσον φανατι¬
  σμόν υπέρ τής έπαναστάσεως.
  Ί·ϊ-4ρχ6ΐ φόβος δτι τα πράγ·
  ματα δέν θά σταματήαουν εως
  έδώ.
  Κ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ
  ΠΟΤΕ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΒΟΥΑΗ
  ΧΑΝΙΑ, «Ο λϊαρτίου.
  Σήμερον π. μ. εδημοσιεύθη
  διάταγμα τού Πρίγκηπος, είς
  την επίσημον εφημερίδα, διά
  τού όποίου συγκαλεΐταβ ή Βου¬
  λήν την 7ην Απριλίου.
  Κ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ
  Την ΙΟην νυκτερινήν ώραν τής χθέ;
  «ντ'ος τοΰ παντοτ.ωλείοι» τοΰ Δ. Καράΐλπε-
  λα, επί τής όίοϋ Άσκληπιοΰ, δμιλος ϊιβ-
  σκευαζόντων επετεθησαν κατά τοΰ άστυφύ-
  λβκος Α Κουρή, γέροντος πολιτικήν ενδυ¬
  μασίαν, χαί τΌν έτραυμάτισαν είς την κε¬
  φαλήν διά τής χάννης περίστροφον Ό
  τρβυματισθίΐς μετεφέρθη είς το Νοσοκο¬
  μείον, ο'που έπεδίθη το τραϋμά τού κβί ί-
  κεΤθεν είς τΌ Ε τμήμα, ίπου παραδόξως ε¬
  τέθη υπο κράτησιν υπο τοϋ άστυνίμοι» χ.
  Λαναρα. ΟΊ έπιτεθέντες συνελήφθησαν ί-
  πίσης. Άλλ' ήτο φρδνιμον, οϊβδήποτε
  χαί άν ύπτΐίδι^ ή "τάσις «3 ά
  νά τεθί) είς το μπουδρούμιον, άφοΰ είνε
  τρβυμβτίας;
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Μετετ=Ο·.',σαν οί είρ}ν·δίχαι Νωνάκριδο
  Γ. Κορομάντζος είς Βίνιτοαν, άντΐ τοΰ Γ.
  Λεδαντή είς Ζαχόλην, άντϊ τοδ Δ.'Ραζή
  είς Νωνάχοΐδα.
  Μετετέθησαν ό λ τάξεως τηλ.βοη&Ός Δ.
  Ρουσόπουλος έκ Σκύραυ είς Αθήνας καί ό
  6' τάξεως τοιούτος Χ. Παπαϊωάννου έξ Α
  θηνών είς Σκΰρον.
  Γίνετα! δεχτή ή ««ραίτησνς των εξής
  δδΔ. Μαβα-^κιώ'ν&υ, Το
  ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΒΙΕΝΝΗΣ
  ΜΑΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΩΜΛΤΟΙ
  ΜΕΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ! ΣΥΜΜΟΡΙΑΧ
  ΕΚΑΤΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΕΦΟΝΕΥΘΗΣΑΝ
  ΒΙΕΝΝΗ. Τετάρτη προ>?α.
  Είς τάς ενταύθα εφημερίδας 8η-
  μ,οσιεύονται μακρά τηλεγραφή-
  ματα έκ Θεσσαλονίκης καί
  Ιίων)«όλεως «βρΐ νέας^ κατα-
  στροφής ην επήνεγκεν εις μεγά¬
  λην βουλγαρικήν συμμορίαν εν
  ♦Ελληνοΐ*.ακεδονικόν σώμα.
  Τό ΛΒ'ακεοΌνικόν τουτο σώμα
  ούτινος δέν άναφέρεται ο αρχη-
  γός, εισέβαλεν είς τό χωρίον
  Ζαγορίτσανην πλησίον τής Κ.α-
  στορίας καί ε'κο/.υσε μέρος αυ¬
  τού, είς τό οποίον είχον κατα-
  λύσει βούλγαρο* ληισταντάρται,
  πλείστας ρξτ^
  νίας εναντίον αόπλων Χ
  νών.
  Τό Ελληνικόν σώμβ ^
  «λάκη ακολούθως μετα των λ»!
  στανταρτώ-ν ένιοχυθέντων Λ^
  πολλών άκόμη κομιτατ;ήΠων*
  •II
  συμπλοκή έξηκολούθη^;
  επί πολλάς ώρας, κατ' αυτήν &
  έφονϊύθησαν περί τούς
  βούλγαροι Βολοφόνοι.
  Τό γεγονός τούτο άεπτί
  τό φρόνημα καί τάς έλπίίϊι-
  μακεδονικών πληθυσμών.
  ΟΠΟΛΕΜΟΣ
  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΕ Ο ΙΑΠΩΝΙΚΟ! ΣΤΡβΤΟΙ
  ΒΙΕΝΝΗ, Τετάρτη πρωία.
  Τα έκ Λονϊϊίνου τηλεγραφή-
  ματα άναγγγέλλουσιν ότι οί υπό
  τα όπλα κληθέντες Ίάπωνες α-
  νέρχοντας είς ΤΟΟ,ΟΟΟ αν-
  δρών.
  Τό φθινόπωρον
  ότι θ' ά·<έλθουν είς εν μύριον. Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ ΒΙΕΝΝΗ, Τετάρτη πρωΐα. Άγγλικά τίνα φύλλα καί άλλαι εύρωπαϊκαί έφημερίδες άναγρά- φουσιν ότι μεταξύ τού Ρώσσικου στόλου υπό τόν ναύαρχον Ρο- ζεστβενσκην καί των ίαπωνικών Οωρηκτών των έμφανισθέν:ω* είς τα Μ-αλαϊκά (ίΠατα συνεκρη. τήθη ναυμαχία. ΊΙ είδησις %^.Τ 3ιαψεύο»ται επισήμως διά -ών νυκτερινών έκ Τοκίου καί Π;. τρουπόλέως τηλεγραφημάτων. πουζλάρ τοδ δήμου Συκουρίου χαί Ν. Σία· ρίδα, Νεοχωρίου-Φαρκβίόνος. Άνεκλήθη το διάταγμα δσον άφορ? τβν διορισμόν τοΰ Δ. Γουδέλη είς την θέσιν τοΰ γρίμμβτέως τοΰ ταμείου τοΰ τελωνείου Π»ι- ρχι<5<, κα'ι την απόλυσιν τοθ γραμματέως τοϋ αΰτοϋ ταμείου Σ. Τσώλη. Διωρίσςη μαθητεϋίμενος πβρβ^ τφ Έ- /.εγκτικω Συνεδρίίμ ό Κ. Βάλδης βντΐ τονΐ Ήρ. ΆντωνοΐΓθόΛθ'ΐ-ίιοριΆ'νϊθς ώ# ·γρ«- «■ίως β' τάξεως έν τΦ^υϊθυργίίφ^ΐών* Οι- κθνομ·.*<"ν. ^* Διά ίιατάγματος παρβσχίθησαν κβί «ίς την Τ^άπεζβν τής 'Ανατολής πλεονεκτή- ματα δσον άφορ^ την σϋνομολόγησιν καί εκποίησιν ένεχύρων, Πειρατκα ΦΟΝΟΣ ΧΔΣ3ΙΣ3ΟΠΟΤΟΪ1 ΧΘΙ< ολίγον πρό τής μειημβιίας οί ιίζιονθΐ Ηλ Καραμπάτβο; καί Γ. Βιργόπου'λος πε- ριπολοϋντις κατβ την θέσιν Σκβραμβγκα,ίπου η ο γνωστόν δτι βυχνάζουν χβσιιοπότβι χαί λωποδύται, συνήντηταν μίαν σπιΐραν έκ των άνθρώπων τούτων καί άπιπιιράθηΐαν νά τοΰ; συλλάβοον. Κατά την ώρ»ν δμως έκΐίνην συ¬ νήφθη συμπ^οκή μκταζϋ των ιύζώνων καί των λωποδυτών, χχτά την οποίαν 6 εΰζωνος Καοπμπάτσος Ιζαγαγύν το πιβίστροφόν τού έττυ3θ6όλησϊν άδιβκρίτως κατά των χαΐισο— τΐοτων, *χ των οποίων ή σφαϊρα ευ:ε τόν Ιω. Παναγιωτόπουλον ^ Γόπαν κατά την χαρδια- κτ,ν χ,ώροιν έπενίγχοϋσα άχαριαίως τθν θάνα¬ τον. ΟΙ λοιποί λωποδύται έτράπησαν ιΐς φυ¬ γήν, έν ψ ο' ειϊζωνοι άνήλθον είς Ά8ήνα« παρουσιασθέντες β'ι< την δκϋθυνσιν τής άβτο- νομΐας ?που άνίοιρον τ« διατοέξαντα. Τό πτώμα μετεφέρθη είς το νιχοοτβφιΐον Πει- ραιώ;. -ΔΤΔΠΛΟΓΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ Χθέο χατεπλίυΐϊν είς τόν λιμίνα Πειραιώς το γαλλικόν χαταδιιομικόν «Βωτοΰρ», ίπιρ χοησιμεύιι ώς φυλακις τή: έν Κ)πόλ»ι γαλ- λιχής πρεσβιία;. Τό πλοϊον τουτο θά χαθαρι- σθή είς την δεξαμινήν τοϋ Ναυστάθμου καί θά >ύ Ίς Κ)πολιν
  Η ΕΚΔΡΟΜΗΐΤΟΙί ΔΡΧΑΙΟΑΟΓΟ1Τ
  Αύριον την εσπέραν 130 άρ/αιο/όγοι «χ
  των μετασχόντων τοΰ διιθνοΰ; συνιδρίοο ΐπι-
  βαίνοντες των άτμοιτλοίων «Άντιγονης» χαί
  Μ»5ν«ρί·:α;η τοΰ Τζων 8» ίχ5ράμω3ΐν <ί; Ναύιτλΐον, Έίτίδαυαον, Τίρονθα, ^ργος «ι Μυχήνας χαί είς διαφόρους άλλ&ο; 'ι:χχιο^ γιχοΰς τ,όποος δκό την δδ^νΛι» τού χ. Δ«ϊϊη. <ρ«λδ. ·________ Λ-ΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ *Η Ιν Πειραιεί άτμοπλοία Διαιχάχη ήν·. ραιε ν'ον ατμόπλοιον έξ Ισπανία;, τό ^ί'ι·., ωνομάοθ-η €[1ριγχΥ|κιννα Σόφια» μ.1 τ»/ν ττ,τα 15 αιλλ(ων χοί τό 6ποϊ;ν θ« (χτελ^ ί- ξΐΛτ*ρνχας ·γρ«μ|ϊ1ί Ι ο άτμόπ*6ι«ν ««Τ5Μ ξρ ρμ| ταπλέει είς Πειραια σήμερον. ΣΠΡ ΣΙΣί Παραχαλιΐται & χ. Παναγιώτηί Μαυβου- λιας νά συναντήστ) τ^ν (ν ΙκΚιραιιί άνταπο- χριτήν μας διά σπουδαίον ΰπόθεβίν τον. ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ Ο ΚΑΙΡΟΖ- θΐρμοχρασίβ χθίς :ϊ, 8ην ιτ. μ. έν Αθήναις 14,2 ή «νωτίί» ί< Πάτρας 18,3 χβΐ ή κατωτέρα Ιν Τριΐϊί'ίΐ, 9,6. θϊλασσα γα%ηνι«(«. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 30 ΜΙ:-- Είς Κρήτην (Γουδή) 10 «.μ. Είς Βύρώην Ιν γένει χαί Αμερικήν, ιί{ "Ηπιιρβν (Φλβ- ρίο) 11 κ. μ. ΘΕΑΤΡΑ Άπ4ψε ή «ντ,γν.ριχή 1«' εΰχαικίβ τοϋ άρ/αιολογικοΰ ϊυνι5;(ο« «υνιν- λία τοΰ Όίείου Λίιτνιρ τοϋ μουσκοϋ «ν) λόγοι» «Απόλλωνος». θ« έκτελεσβή Μ την διιάθυνϊΐν τον χαθηγητοΐ χ. Καρόλαν Μ:ί»- μερ τό όρατοριον τού Χίϋ5ν ή «Δημιουργή ΔηιιοτΐΜΟν. ΜΙ λ σ υ ν β υ λ 11. Τΐ(» μιτβπροσιχή Πέμπτην θά δοθή βοναυλίιΜ τριών Ίταλών χαλλιτε'^νών *ήί Δϊος ΤζΙι»4 Μπάνχη ΰψιφύνο», τον χ. Ίωΐήφ Μί:ν:οό· ξυΐρώνου χαί τον χ. Καμίλλου Σαβιο $ψν- νού. θά ίχτΐλιβθοΰν ίχλεχτά τβμάχι» «»«'■' χ«/>λίτ«βα μιλοξοάματα. ο $ε χ. Μάββρο 1«
  τραγουδήσν) χβΐ Άλβανιστΐ έβνιχά ϊημώι
  άσματα τής Άλβανίας.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  — Μί Ιχταχτον ιπιτυ/ίαν έιταίχθησαν
  είς τό Δημοτιχόν «ΟΙ *λι§ΐς τήί Ν»α?τί>
  Άπόψι ή γλυχυτάτη «Δόνα Ζου«νΙτ«».
  μηνύεται μεγάλη βυρ^οή. Ό θίααος ϊο
  μετ* ολίγα; ήμίρ»< μά; εγχβιταλιίπΐι. Τί σαρας μόνον παοασταβΐις θβ δώ»^ ά«4(>·'
  — Σώζεσθε άπο τον νευρικόν -
  Χί'φίλον Ιί.ω κ«1 χρόνιβν με την »ν«'
  ΦαρμακεΤο1» Λο»ρ°·>__
  ΕΠΙΪΚΕΦΒΗΤΕ ΤΗΝ ΤΤΡΩΤΟΦΑΝΗ ΑΙϋ Τ«Ι ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΗΙΕΤΑΙΡΙΑΣΓΙΓΓΕΡ
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΟΔΩ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜ 47
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ Κ^ Κ"" ΜΠΟΡΝ « ΣΗ
  Ή "Εκθεσις θά χλ&ίαχι τϊ)ν 5ην Απριλίου ί. 8.
  Ώραι δηοχέψεως 8-12 π. μ. 8-7 (■!·
  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ