90251

Αριθμός τεύχους

6989

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ ΚΔ

Ημερομηνία Έκδοσης

14/10/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Κε-λΙς Α'
  » Β'
  » Ε'·
  >. Δ'
  4 «τίχος ίρ. 3.—
  » » 1.50
  » Μ 2. -
  » » Ο.Γ.Ο
  Διά τάς χίραν τής μ:άς στήλης ίτ,μο-
  ·ι»ό(τ«ις γίνεται ελάττωσις των τι-
  μδν.
  ΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Σελίς Α'
  » Δ'
  1.-
  Μ
  β·
  10
  Αί ύτερ τττ» μίαν φοράν ίη^ο?ΐ4«β«:ς
  άγγίλ,ών σνμφωνοΰνται κατ' εΥκοχβ-
  η
  Αθήναι, Πέμπτη, 14 Όκτωβρίου
  ΛΑΚΟΝΚΑ
  —ΑΛΛΑ...
  Συμπολίτης μας έκ των εχόντων ό¬
  ρεξιν καί δύναμιν νά έργασθοΰν υπέρ
  της οικονομικάς άναπτύξεως τής χώ¬
  ρας^ μας ήλθεν είς διαπραγματεύσεις
  μετά Άγγλων κεφαλαιούχων οΐτινες εί¬
  νε βτοιμοι νά διαθέσουν 7,ΟΟΟ,
  ΟΟΟ φραγ. υπέρ ιδρύσεως ξενοδο¬
  χείον* είς όλην την 'Κλλάδα διά νά προ-
  σελκύωνται ξέναι.
  Αλλα. . . έθεσαν ώς όρον την απο¬
  κατάστασιν πλήρους ήσυχίας πολιτικής
  είς τόν τόπον.^
  ΚΑΐ'ΤΡΙΣ ΕΥΓΕ
  Άνοίγομεν^ μίαν τιμητικήν στήλην
  πρός έγγραφον των κεκοιμημένων πα-
  τέρων τοϋ Ιθνου;, τών οποίων τό όνομα
  δέν 8ά ευρεθή είς τα χραχτικά τών ά-
  γορεύσεων.
  Επ! κεφαλής αυτοδικαίως —ρέπει
  νά τε«ή ό κ. Καζάζης. Ό κ. Καζάζης
  άτέίειξίν ότι ΐπαξίως υπήρξε καθηγη-
  τής τής φιλοβοφίας.
  Δέν ήμποροϋσε νά ομιλήση ό Καζά-
  ζης^; Καί μόρφωσιν δέν εΐχε ; Καί νο-
  μιχά δέν ήξευρε ; Καί εύφράδει·αν, χαί
  παράστημα, ^κ*ί έμπειρίαν τοΰ λόγου,
  πόσοι έ'χουν δπως ό'Καζάζης ;
  Καί δμως ϊέν ωμίλησε.
  Εύγε κ*ί τρίς εύγε.
  —ΜίΑΤΟΝΤΛΚΙΣ ΤΡΙΣ
  Πόντον !
  Προ τού" κ. Καζάζη πρέτει νά
  τό όνομα τοΰ κ. Ζώτου.
  Ό χ. Ζώτος όχι μόνον δέν έμίλησε,
  άλλ' ο5τ* χον παρουσιάσθη καΐ έχομ|>
  οΰτε...., τό δημόσιον ταμείον έλω-
  μέ τήν δουλευταήν αποζημί¬
  ωσιν.
  Είς αυτόν εκατοντάκις -ρίς εύγε.
  — ΟΙ ΕΓΕΡΓΕΤΑΙ «Μ0ΥΓΓΟΙ»
  Είς την στήλην τών μ«γάλων «ύερ-
  γετών τοΰ Έθνους «μουγγών» τής μα-
  χαρίτισβτας Συνελεύσεως προχείρως
  σημειώνωμεν.
  Τόν κ. Γούναρην.
  Τόν κ. Μιχαλακόπουλον.
  Τόν κ. Τρΐανταφυλλάχ«ν.
  Τόν κ. Άλεξανδρήν.
  Τόν α· Ρέ—ουλην.
  Τόν κ. Στρατόν.
  "Ολοι αύτοι δέν «ίνε άπό τούς πρώ-
  .ους ρήτορας τοϋ κοινοβούλιον μαζί μέ
  τον χρώτι—&ν ; ,
  Οί ?ιί* ■χ,»»»ζ-'' «'υταισ: ϊ'ϊ/ είχον 9*·
  Οανώς αφορμήν νά μιλήσουν, άφοΰ έπβΐ-
  ραν 6<ουργεία. Άλλ' ό χ. Στράτος δέν έχτ/ί.... Καί δμως διν έμίλησε...". «ΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕ- ΡΙΚΗΣ θά ήτο τέλειον συμπλήρωμα τής έ πΐ'τευχθείσης ελαττώσεως κατά τό ή¬ μισυ σχ^όν τοΰ χρόνου τής είς Αμερι¬ κήν ατίλλομέ'νης άλληλογραφίας, αν χατβδάλλετο πρσβπτάθεια δπως καί τα έξ Άμερικής δί' Ά,γγλίας στελλόμίνα γράμματα είς τήν Έλλάδα φθάνωσι ταχύτ*ρον. Γνωστόν δ—ί ό μεταξύ Νέας Υόρκης χαί Αγγλίας διάπλους έκτε- λβίταιι έντός πέντε ημερών γνωστόν έ- πίοης δτι τό ταχυδρομειον τής Αγγλίας φθάνϊΐ είς Έλλάδα έντός τ&σσάρων η¬ μερών. Πώς συμ6;|νει λοιπόν τα έξ Άμερικής διά μέσου Αγγλίας στελλό- μενα γράμμα<τα νά φθάνουν μετά είκοσι τερίπου ημέρας ; Εάν έστέλλοντο έξ Αγγλίας τήν ημέραν τής άφίξεώς των έξ Άμερι-λής δέν Τ5α έφθανον είς την Έλλάίδ'α μετά δέκα ή 11 ημέρας, κατά τόν ανωτέρω λογαριασμόν ; Οί τόσοι μέ την Αμερικήν άλληλο γραφοάντες ήθελον έ'τι μάλλον εύγνωμο νεί πρός τήν Γενικήν Διεύθυνσιν τών Ταχυδρομειον διά πάσαν ένέργειάντης πρός επίτευξιν τοΰ τκοπΌΰ. —ΤΟ ΚΟΥΠΟΝ ΡΕΠΟΝΣ Χρησιμωτάτη έπινόησις άπειδείχθη δια τούς συναλλαττομένους είς τήν λοι- *ήν( Ευρώπην τδ Κουπόν—Ρεπόνς, τού οποίου γίνετα: χρήσις οσάκις ό άλλη- λογραιφωνπρός ξένον κράτος δέν θέλει να επιβαρύνη ϊιά τοϋ τέλους τής απαν¬ τήσεως τόν ποός δν άπεΐίθύνεται, καί τρος τούτο έγχλείϊΐ είς τήν επιστολήν τού -ο κουπόν αύτό, αξίας 25 έκατο- στών τοΰφράγχου, όσον δηλ. είνε τό τέ- '** τής έττ'.τ-.ι,Λ·»—. Το χου—όν ρεπόνς έ'χει τεθή είς κυ- ■'οριαν πρό τριετίας μεταξύ τών των οσα προσεχώρησαν βίς τήνσυμ ., 'Μ. Τίς θά πιστεύση δτι τό ακατα¬ νόητον χ,αί άκαιτάσταιτον Ρωμέϊκο προ- «χωρησε μεταξύ τών πρώτων είς τήν συμφωνίαν καί έ'πειτα οίτ» τό ένθυμή- 8η πλέον καθώς δέν ενθυμείται καμ¬ μίαν τού δουλειά, — ΚΆΙ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΓΛΗ Άς προσέξίΐ ό κ. Βενιζέλος καί είς ίνα 4λλο. Είς τούς διαφόρους ά—οσκιρτοΰντας ?ος αυτόν, βουλευτάς. Μετα τάς εκλογάς Οά τοΰ φύγουν πάλιν. Προσοχή λοιπόν, έπιλογή, άλλά πρό παντός άποκλεισμός, άποκλεισμός, άπο- χλεισμός !... — ΜΟΝΑΔΙΚίΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΣ Είς τόν χ. Βενιζέλον συμ€"ουλεύομεν Χ«ι τοίτ». Είνε χαιρός νά χτυπηθοΰν καί νά ««ρριζωθοΰν τα οίχογενειακά καί κλη- Ρθνομ,χάκόμματα είς την Έλλά«α. Ο λαός ζητεί νέους. Ό χ. Βενιζέλος άς διαλέξβι τα καλ- λ«τ»οα ζχι*ιζ τών έπ*ρχίών, έκείνα τα ί επρωτοστάτησαν είς την άνορθω- Ι Κ**^ κ»! ώς θεός μέ τούς αγ- ' γέλοκς τού αύτοΰς", τούς άγνοϋς καίκα θΛρούς, άς κατέλθη είς τόν άγώνο. Περίσταισις όίλλη δέν ήά ευρεθή. Ό λαός υραύσας τα δεσμά τού, ζη τεί νέους. Άς τοΰ τούς δώσει. Δίδων δμως ό κ. Βενιζέλος είς τό λαόν χούς παλαιούς, είνε σάν νά κ«τα δικάζη τόν άτι/χή τούτον τόπον είς τω ζώ ην ταραννίαν. — ΟΥΤΕ ΝΤΡΟΠΗ ΟΥΤΕ ΦΙΛΟ- ΤΙΜΟ Οίτε ντρο-ή οΰτε φιλότιμο ύπάρχει είς τούς βουλευτάς βκείνους, οί όκοΐοι εως χθές άκόμη άπβδοκίμ,αζον την Βε- ίΐλικϊϊν ίίεα^είί, την Βουλήν ·**«" 'ές, ίΐσθανθ^τΐς τ0*ν ί]ίνιζελι»κ6νΌρί αμδον, προσήλθον Ικλιπαροΰντες φιλίαν Βενιζελικήν ; :ί δέν θά ντρΐΜΓΐ δ χ. Βενιζέλο; ν« ύποδείξτ^ «ς φ&ους τού αυτοίς ; χβ — Ο λ. Γ ΦΩΚΑΣ ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ©5. την σημερινήν συνεδρίασιν τής Ίαίτρκκήις Σχ&λής εξελέγη κοτμήτωρ ό κ^Οηγηιτής κ. νωκίς. Έκ τής έ*λο- γής ταύτης προκυπτει ότι εύτυχώξ έ'- παυσαν αί κομματίκαί διαιρέσεις τής Ίατρικής Σχολής /ιαί ότι ά~έ6λιψαν είς τήν εκλογήν καταλληλου προσώπου όΐΓθϊον ό κ. Γ. Φωκάς, είς τήν θέλησίν καί ιδράσιν τοΰ 'τΛθίρν στηριζόμενοι ε¬ χομεν πεποίθησιν ότι είς τήν εποχήν αύτην τής γίνικής άναμορφώσεως, τα μάλιατα θέλει ο^ντελέσει είς τήν «ν»- ιΙκΰαΐΛΐ χ αί ίφ&ί&ΐήβιν τοϋ γοήτρου τής Ια-ίρι,κής Σλί ΤΗΧ ΠΙΚ^ΝΙΚ Μεγάλη-συγκίνησις διά τήν απόφα¬ σιν των Συντα ΐκτιχών νά μετα6οΰν εις Ναύπλιον. Καί ηκούσθη ό σχετικός διάλογος —Τί θά κάμουν είς τό Ναύπλιον ; ---Π α λ α μ ή δ α μύρισ^.'» *** Σάρωμα κυριολεκτικώς τών κομμά¬ των μέ τήν διάλυσιν. Μερικοί οίΐτε νά εκτεθούν θά τολμή- σουν. Καί τό απαραίτητον : —Πώς σοΰ εφάνη ή διάλυσις; —-θ έ ρ ι σ σ ο σωστό. τες. σπασμένες καρέκλες καί σπασμε- νους ΰςλοπίνακας. Τώρα εχομεν καί τής «Σ π α σ μ έ¬ ν » ς.....ψ υ γ έ ς » τοΰ κ. Πέτρου ψηλ- λορείτη. Δέν μένουν παρά ψυχές κοπανιστές, ψυ·/ές τσακιστές ν.αί ψυχές ξυϊάτες, σάν Κρητικές εληές καί φιλολογίοι..... σακατεμένη. θελ^τϊ να ίδητε τό άναίσθητον καί τό άφιλότιμον τών κομματικών δουλευ- τών; Πηγαίνετε στοϋ Βενιζέλου τό ξενο¬ δοχείον κάθε δράδυ. Σάν λαδωμένοι ποντικ^ί τρέχουν είς τί Βενιζελικά παρασκήνια, εκλιπαρούν¬ τες Βενιζελικήν φιλίαν. Ποίοι; Έκείνοι οί ότοϊςι πρό 24 άκόμη ώ- ίών τόν ΰδριζαν χυδαίως!..., *** Ό κ. Θεοτόκης σέ άπελπισία καί σέ λόπη. —Γιατί; - -Δέν ε!δες; Είς τάς Πάτρας τοΰ τ·νάξανε τόν Γούναρτ): Πρι^ δημοσιευθή ή διάλυσις ήρχισεν ή κίνησις τών συνδυασμών. Βλαχοοήμαρχος καί κουμπάρ5ς δέν έμεινε που νά μή συμπεριληφθή είς τό πρόγραμμα. Οί πρώην κομματικοί μάλιστα, καί νυν Βενιζελικοί 6ουλευταί, έ'χουν συνω- ,Λοσίαν ολόκληρον διά νά μή συμπεριλη- ρθή κανένα νέον στοιχείον. Λεγεται ότι ό κ. Βενιζέλος τα έμυ- ρίσθη αίτά καί έσχεν άρκετάς άντιρρή- σεις. Καί λέγεται ότι ηκούσθη, Γιατί είσθε στεν,οχωρημένος γιά τούς συ,νδυασμούς', "Ο/ι άλλά γιά τούς έ ν δ ο ι α- σ μ ο ΰ ς !.... Ωραια ήτο η παρομοιωσις πρός τόν κ. Βενιζέλον ενός πολίτου έχφέροντος γνώμην νά μή συμπεριληφθοΰν είς τούς ι Βενιζελικούς συνδυασμούς ό λ ω ς δ ι-1 όλου παλαιοί π ο λ ι τ ι κ ο ί. —Έγώ θά προσέχω, λέγεται ότι εί¬ πεν ό κ. Βενιζέλος. —Κύριε ΓΙρόεδρε, νά μοΰ έπιτρέψη- τε νά σάς πώ, πώς όσον καλός μάγει- ρος καί αν είσθε, άμα δέν εχετε καλά ύλικά, άμα εχετε κρέας χαλασμένο, λε- μό,νια μουχλιασμένα καί δούτυρο ταγγό, ποτέ καλό φαι δένθά κα ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΛΑΓΙΝ "Ω ! τών στενών όριζόντων τών κυ- ότι τό άκροατήριάτίους έρημώθη καί ότι σάς συρίζει, τώρα σάς προγγίζει, τώρα ρίων κυρίων Ήγετών. Ό Θεοτόκης θε-»ούτε τό γέλοιο το» κοινοΰ δύνανται πλέ- σάς μουτζόνει, τώρα σάς περιγελά ; ωρεί τήν διάλυσιν πραξικόπημα, καλεί · όν νά προκαλέσουν. · Κ1·*/·^-· >-·■ -γ—°- -'■--'
  ωρεί τήν διάλυσιν πραξικόπημα, καλεί · όν νά προκαλέσουν,
  τούς φίλους του είς άγώνα υπέρ Πατρί- ' Λιί— : "* "!"
  δος (ου, ου, ου, ρΰ, ου !). Ό Μαυρο
  μιχάλης ομιλεί περί καταπατήσεως τοΰ
  Συντάγματος. Ό Ράλλης θρηνεί τα
  άρθρα αυτού δείνα καί δείνα. Ό Εύτα-
  ξίας όνομάζει τό Διάταγμα τής Διαλύ¬
  σεως μπαξέν, διότι ευρίσκει άντινομίας
  καί άντιφάσεις καί παρ^ρμηνείας. Ό
  Κουλουμδάκη1:; φωνάϋε^ ίλαρώτατα :
  .-.ί(Γν
  Διότι ό λαός ύπερέδη τα _Γ... ...
  ιμίσους πρός αύτςυς καί εισήλθεν είς τό
  ορια τού
  Είδωλα δέν εισασθε, είκονίσματα δέν
  εισασθε, ξύλινοι θεοί τών Βραχμάνων
  ..„ ..„...../#ν^, βι(ί το των Ίνδών δέν εισασθε ; Έ ! τα εϊ-
  'στάδιον 'τοό σικχομοΰ. Ό λαός αύτός δωλα λοιπον τά ^ντρίδομε,^ τα είκονί-
  θέλει νά φάγη,
  V*
  ένίυθή, νά στεγα- *ν·?™ τά ^"άμε. τούς ξυλίνους θεούς
  σθή, νά έργασθΤ<ί:->/5! μή άδιχήται άπό τ0'^ '^'1^ κα' σ5? λέ:Αε :
  δικαστάς κακούργ.'υς, νά μή τυραννήται —θέλομ6ν νά ζήσωμεν. Όχι μέ χάρ-
  άπό χωροφυλακή-Αταυρωτήδων, καί οί 7!να Συντάγματα ποΰ νά τα μ-'
  κύριοι αύτοι το^'/οΰνε διά τό άρθρο ζετε, δχι μέ νόμους ποό νά τού
  67, ίιά τό άρθρ^' * 7, διαλλακτικήν,
  '"3ι' ΆνίθίωρητΐΤιν. διά διπλήν, διά
  Α.ν.»ψι£ια καί ' μονήν, διά τόν
  μπαλοματί-
  τούς παίζετε
  „ ταχυδο'χτυλουργικοί
  καραγκιόζηδϊς, όχι μέ λόγους ποΰ νά
  τους τόν'καιρόν, ί^ΐ τ<5"? σερδίρετε σάν παρ'τμύθια τών στα δάκτυλά σα; κες έσχημάτκταν άμέσως σιδηροΰν κρί- χον χβτά τό μάλλον καί ήττον συν*χή ■^ίριξ της φυλακής καί ενας ούλαμός φυλάκων τοΰ φρουρίου ήρχισε νά έρευ- νά παννοΰ. Μάτην όμως. Πέντε —^γ- σιστΐκοί καί τολμηροί κατάίικοι έθραυ¬ σαν τήν εσωτερικήν σιδηράν ερριχήθησαν ΐΐς τόν τοίχον „-. ..?**. δησαν είς τήν μάλλον άπέλπΐιδα δραιτέ ΔΗΛΩΣΙΣ αν- ρ χαι /8έ %κρο- τευισιν η οποια εγινεν αφ ής επονης . <· »■» . '^η · ι ' — ί . ι ' » λον.αβτρου— Πύργου γραμ- εκτΐ'ΐτθη ο χόσμος. Τα ονοματα μονον , ϊ , , , "' ' ^ ίΓ διαθέσεις υπέρ παιδ:ών. γρηαίς^ κοκαλιάραις κα! ίνα- θεματισμέναις, όχι *μέ μοιρασιές λεον- ! σάς όλα, αί συμδάσεις καί συγγενίδια ηγέτου κηρύττουν μέ φωνήν καί διά τάς καλα- : τενόρου δτι θά γίνουν Συντακτικοί, σάν τής πατρίδος. . ι νά λένε ότι θά γίνουν Ούέλμαν νά δια- Ι Μά αύτά τα έι/.πανίσατε, κακόμοιροι, ταΡ·ων> ϊία σ*ί δλ^ χ συμδασεις και
  δοϋν τόν Ατλαντικόν μέ άερόπλοιον. ' οί ιδιοι, τα έκοπάνισαν οί πατέρες σας. ™λ σιγαροχαρτα και τα παιγνιοχαρτα
  Καί μένει ό χονδροκομένος καί χον- τα έξεροκοπάνισΐν οί παπούδες σας, και ,ι Ασπιωτηδες και τα ωτομομπιλ
  δρόλογος εμπορος τής όδοϋ Έρμοΰ τρείς περίπου γινεαί πολιτικών δασκά- **<■ ? μεγαλες προικες και η μεγαλες ~ ■>-■■■ * * κλεφτικες προμήθειες
  άκολασίες καί ή
  των φυλακιομ'ένων αυτών άρκοΰν νά
  μάς δώτ:υν νά 8ννοησωμεν τί είίους 5ν-
  θρωποι ήσαν αύτοι οί δραιπέται.
  — Οί ·:ατάδ«κοι
  'ϋ ]ίίτίγκ·μ.π "ί. Γκρήν ήλιικίας 29
  έτών, -Αΐχ-χο&ι-χ&ζαίνος είς 10 έτών φυ¬
  λάκισιν βπί κλοπή καί λϊ)σ·τ8ία. Ό 1-
  σίδωρος Μπλούμ ήλικίας 20 έτών κα-
  ταιδικασθείς τόν Ιανουάριον τοϋ 1909
  είς όκτώ έτώι ουλάνικτι^ *»« «ι»-~..
  ρ ργ
  μήν καί τάς *«ι τής γραμμής
  πόλεις. 'Ελήφθησαν ολα τα.
  μίτρα δπως μή έπαιναληφθή
  ή άνωμαλία αίίτη, 8ι' ήν ζη¬
  τούμεν αυγγνώμην άπό
  4ώά
  διά
  οκτω
  ρήξεως.
  Φυλάκ»τιν διά κλοττήν · ααφαλι.
  Ί«-_, η:.^.- -τ-.-'- Ι 'Λ --
  1ρ·ίγ/ έ''6γα/(ε τό σπαθί τοοΰ Ντρούμ
  χαί τόν βκτύπηΐτεν έπαν»ιλημμένως στό
  ήμ
  ημέρας, ειπών είς συντάκην τής
  μέχίΐ" ληστρισμοΰ. < Τό κα,' οί πολεμικοί καί ή άγορασμένηδικαι- ήτο ή'κάπα τών κλεφτών, τό οσ^Τ' 'λαι °' μ^ρμ^άντηδες εφοπλισταί ίσιον τού νόμου ύπίίβξε τό κ- κα! °« κακοΰονοι άν<ΐγ.Β<.τ») ·,» -' «-' ~*,^ΐ^ ητυ η καπα των κλεφτών, τό οσυνη_και οι_ μπερμπάντηδες εφοπλισταί —Άπό τό άπόγευμα ποΰ εδημοσιεύθη δέ όπλοστάσιον τού νόμου υπήρξε τό σε- κα! οί, κακοΰργοι_άνακριτα| καί οί δρω- ό Διάταγμα τής Διαλύσεως τό μαγαζί λά·/ι ποΰ έβαινον τϋί ν.™»!"..""·- —>·■ "£ί Λ' «'""'·«'·" ·· —
  ........____ ... ,„(*„, «·ΛτίΡςβ το σε- — «', *«Λ«υρτο(_ανακριται και οί 6ρω-
  τό Διάταγμα τής Διαλύσεως τό μαγαζί λάχι ποΰ έβαινον τής κουμπούρές των. ^ε? °{ εΐσαγγελείς καί^ οί δρώμες οί δι-
  μου έγέμισε άπό κόσμον, ή κίνησις είς Ή "πατρίς ύπήρξί ή τσέπη τους ή τό κασταϊ^ καίτοι μπερμπάντηδες^οί τελώ-
  τό εμπόριον επανελήφθη, ένω χθές καί σπίτι τους. καί ί 'Ρ1λλν«'/τ,·Γ"- ,'.~-·ε- ναι ν*· λ> » *■
  . __ ,_...,,,.,.»,«>, .«ν^ λ«ι « πατρκοτισμος < εμπορος τής όδοϋ Έρμοΰ β/Ι έ π ε ι ώς γωισμός τους. Βα.>λή τών άν
  πολιτικός, αΐσθάνεταΐ ώς πολιτι- τοΰ "Εθνους εσήμαινε ΣύναΙ
  κός, σκέπτεται ώς π ο λ ι τ ι κ ό ς, τεργαραίων καί εθνικοί ίηή
  άποφασζειώς πολιτικός, ένφ οί ύπόνομοι αί
  έξ έπαγγέλματος πολιτικοί ηγέται, οί Ταμείον.
  Μαυρομιχάληδες, οί Θεοτόκηδες,'
  χών, τών έξουσιών, τών στρατευμάτων.
  τών καραδιών τών μεταλλί
  Τα κόμματα έ/.λεψαν, έγύμνωσαν, έ- τών καραδιών, τών μεταλλείων.
  ____ „, -..»- ο(Λ>, βςευπιτωσαν και εστειλαν ϊΟΟ,'ΌΟ
  λακες, σκέπ:ονται ώς σχθλαστικοί, αί- "Ελληνας σέ είχοσι χρόνια μέσα -- ύς
  σθάνονται ώς ίπποπόταμοι καί άποφασί- καλλιτέρους, το»ς νεωτέρους, τοϋ; ΐρ-
  ζουν ώ^ νυναΐ«ί'· !
  έπι«έ«ως έλογαριά-
  Ό Γή α
  δύο έτών έπί>σης καταδιικασμένος είς ζ«ο μέ τα δάχτυλα. Ό Γκρήν αφήκεν
  όκτώ έτών φυλάκισιν διά κλοπήν. Ό τ°ν Ντρούμ άναίσθτ)Τον, είς έλεεινήν
  Βάλτερ Μπράνιγκαν ενας νέος είχοσι κατάστασιν χαί έπήγεν ησύχως είς τόν
  τριών έτών καταδικασθείς τόν Ιούλιον *οιτώνα. Ό άλλος, φύλαξ, ό Φίλλευ
  τοΰ 1908 είς 14 έτών δεσμά επί λη- ήκουσε μερΐχούς άορίστους κρότους έκ
  ζουν ώς γυναίκες . γατικωτέρους,
  'Υστερικοί, νευροπαθείς, ρουτιν.έρη- την Αμερικήν,
  δες, παλαιά! των τιμ·ΐίόν, κακοσυνηθ!- Δέν τάς ^άιν. τόσ/; έ-
  :τε άτό τόσα εί εί-
  ς μς έ τούς άλλους το ψωμί
  60 λεπτά, οταν ό 'Άγγλος τό τρώγγι
  30 λεπτά, καί τό γάλα 80 λεπτά δταν
  ό 'Άλ ό ί
  -μένοι. έξηντ/.ί,Λϊν
  τούς έντι^οτέ.-'.νς -εις ° Άγγλος τό πίνη 20 λεπτά, καί ή
  πείνο1, καί ή στέρησΐς, καί ή άργία, καί
  ή άκινησία, καί ή έλλειψις πάσης πί¬
  στεως, καί ή έ'λλειψις παντός άποτα-
  μιεύματος, καί ή φθίσις, καί ή θέρμη,
  γΓ καί ή εύλογία. καί ό ληστοφυγόδικος,
  καί ό χωροφυλαξ, καί ή έ").λίΐψις συγ-
  ........,. — -.«,.^/,.,/ ταιε ; αυναμϋ -^ Ζυντάγματος ν.ά γί- καί ό χωροφυλαξ, καί ή έλλειψις συγ-
  έπιλθςϋσαν μεταβολήν, δέν αΐσθάνονται νεται καί Καννίβαλοι ; Δυνάμει τοΰ κοινωνίας, καί -τό πνίξιμο τοΰ χειμάρ-
  τήν νέαν τοΰ λαοϋ ψυχολογίαν, δέν άν- Συντάγματος νά έξαπλώσετε ώς Έρι- Ρ°"> καί ή κατάλυσις τής δικαιοσύνης.
  τιλαμδάνονται τό ρεΰμα τό λαϊκόν, δέν νΰες Ιούλιον ϋΆευ,ον ! Λιι^Ληί- "ή «.«! * «"Λ»" -~- ~
  το
  τι έ'γινε
  έγινε κ
  ταίαν τριετίαν άπό τοΰ
  ν· . , —Γ.-,^^νν^, »« 6ΐ»ΐΛνΐΛωο6ΐβ ως ιι,ρι- ρου, -λ«ι η καταλυσις της ϊίικαιο
  το λαϊκόν οεν νΰες εμφύλιον .-,'^εμον ; Δυνάμει τοΰ καί ή κατάλυσις τής ασφαλείας.
  κατά :τ;ν
  ,
  τελειι-
  τών
  Ιυντάγμ^τοί νά τροκαλέσετε άλληλο- 'Ε Ι.λοιπόν σειρά σας καί σειράμας!
  άγωμ.' ^τοΰ Συντάγΐλατο; νά 'ϋ—--!— - - ' " - -■
  ,---,--- --■ έξασφάλι-
  σαν δι" εαυτούς τό κυβερνητικόν μονο-
  πώλιον.
  Παλιάτσοι τής πολιτικής γηράσαν-
  τες είς τό κοινοβουλευτικόν ίπποδρό-
  μιον, έξευτιελίσαντες όλα τα τρουν. καί
  όλα τα άστε/ίά τους καί όλας τάς μα-
  ματος νά μάς κάμετε Πολωνίαν ,
  Άλλά τυφλοί, στραδοί, θεόστραδο«,
  δέν δλέπετε ότι άντ! λαοΰ—κτήνους ώς
  Κόλασιν. Έ¬
  ν α μείνετε κάμποσον καιρόν.
  Επειτα θά περάσετε ,είς τό Πουργατό-
  «, «Λ6·Λ6·ΐ6 υ-.ι «νΐι Λαου—κτηνους ως ·, Λχειτα οα περάσετε -εις τό Πουργατο-
  «Χλοτε-τεχετε τώρα λαόν - παλληκά- ' ριον διά να μετανοήσετε, νά καθαρισθή-
  ρι ; Καί ότι ό λαος αύτός, ποΰ σάς προ- τε> νά πλϋθήτ<ΐ νΒ άναδαπτισθήτε. Άπό σκυνοϋσε άλλοτε και σάς ευλογουσβ αλ- , . %, , , , / , , , , > » ■ / ' - εκει οε μονον να αρνισετϊ ονειρευομΐνοι
  _, __ λοτε. σαν οί π'.στοι το εικονισμα της „ , Γ , -, ,
  σκαράτας καί όλα" τα άμοιβαία άλλη- Εύαγγελιστριας, διότι άπό σάς έπερί- , ™ Ο^ςαναιδήτε τον ΙΙαραδεισον της
  λομπατσίσματά τους, δένκαταλαμδάνουν μενε τό θαΰμα καί τα Οαύματα, τώρα Έξουσ(ας.
  ν ι,
  Γρανί-
  ό
  —Δηλαδή;
  ■—Δηλαδή Μ π ο ΰ ρ τ ζ ι
  κρΰο ε. ν ε, Μποΰρ
  Μ π ο ϋ ρ τ ζ ι.
  ***
  Όλο καί κρύα άστεΐα ό κ. _,.„..
  -σας προχθές είς τό Βενιζελικό σαλον ι.
  Καί ηκούσθη.
  —Κρύος άπόψε ό Γρανίτσας;
  —Σο)στός Γ ρ α ν ί τ α ς
  ***
  Άξιοθρήνητος ή Βουλή κατ' αύτάς.
  Είς τήν θέσιν είς τήν όποιαν έκάθητο
  ό κ. Φιλάρετος, άγριος έπιλοχίας τών
  ευι,ωνων στρίδει τό μουστάκι του καί έ-
  κεί ποΰ συνετάσσοντο τα νομοσχέδια, χύ-
  τρα πλήρης φασολίων ήδονικώς άχνί-
  ζει.
  Είνε τό μόνον π·ρακτικόν κα·ί
  ωφέλιμον ποΰ είδεν ή αϊθουσα άπό
  τής υπάρξεώς της....
  Λαϊκόν έπίγραμμα είς τέως άποσκιρ-
  τήσαντα είς τάς Βϊνιζελικάς τάξεις,
  παλαΐοαμαρτωλόν δουλευτήν.
  "Οπου τάδλα καί μαντήλ< δέξου καί τόν κύρ Βασίλη ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ ΣΠΙΘΕΣ Καλλιτέχνης : Αύτην τήν ίΐκίνοι ήμ- πορώ νά σάς δώσω διά δ ι α κ ό σ ι α μάρκα. Βαρύκοος κύριος: Τ ρ α κ ό σ ι α ε!νε πολύ· σάς δίδω όμως 250. Καλλιτέχνης φ&)νάζ&νν δυνατά : Άς - έπειδή ε!σθε σείς, σάς τήν άφήνω 250. *** τορθώσετε ν ά φκιάσϊτε! Ό κ. Βενιζέλος έγέλασεν. *** Καί ενας διάλογος. — Τα Οαλάσσοισε ό κ. Κουλουμδά- —Πώς; —Κόντρα μέ τα κόμματα, κόντρα μέ τόν Βενιζέλο, τί θά γίνη τώρα; -—Άφοΰ τα έθαλάσσωσε, θά γίνη Κ ο λ υ μ δ ά κ η ς. *** Μ,Γτά τήν απειλήν τοΰ κ. Βενιζέλο« ο α θά βάλλη τούς Συντακτικούς στό Ϋ ρ έ σ κ ο. —Μά αύτοι θά πάν στό Ναύπλιο ! —Έκ«ί δα ίίνε ποΰ. {ίνι φ ρ β σ χ ο. —"Ωστε ή γλάστρα μέ τό γ^ράνι έ¬ πεσεν ακριβώς απάνω στό κεφάλι σου; Βεβαία θά άρχισϊς τότε νά φωνάζης ; — Κάθε άλλο, έξ εναντίας έχάρηκα, όπου δέν ήτο κάκτος μέ άγκάθια. *** Πλουσιος, τόν οποίον δανείζονται συ- χνά : Περίεργον λένε. ότι οί φίλοι στήν δυστυχία είνε σπάνιοι καί έν τούτοις άμα γίνω μέ κανένα φίλος μοϋ διηγεί- ται πάντοτε περί τής δυστυχίας του. **• Θείος πρός τόν καταχρεωμένον άνε- ψιόν του : —Μά πές μου, δέν σοΰ είνε δυσάρε¬ στον νά συναντάς στό δρόμο δανε'.στάς σου καί νά —ερνςΕς έτσι άπό κοντά τους; Ανεψιός : *Λ, αΰτό δέν μέ πειράζε-.· συνήθως πϊρνώ άστραπιαίως μέ τό αυ¬ τοκίνητον μου. *♦-*■ Δημοπράττς ζητών κόρην είς γάμον. Καί τώρα θέλετε νά γίνετε γυναίκα Άλά οί-Υ*! άλά ντούε, άλά τρέ.- Μέ τήν νέαν καλοκαιρίαν έπανήρχι- σαν αί ύπαίθριοι ζαχαροπλαστικαί συνα- θροίσεις. Καί διά νά περάσετε άπό τα κ^σμικά στρατόπεδα τα παρατεταγμένα ένθεν καί ένθεν τής όδο,ΰ Πανεπιστη¬ μίου, πρέπει νά ύχυρωθήτε όπισθεν τε- ροιττίας ψυχραιμίας καί νά όπλισθήτε μέ μιγίστην αδιαφορίαν διά νά υποστήτε τα έξςλίγκτικά βλεμματικά βέλη, *•* Εθεάθη χθές «ϊς τήν οδόν Άκαδη- μίας βαίνων περιπατητικώς. 'Υψηλός, 'Υψηλότατος, λεπτοτάτης, λιγυ- ράς καί κομψοτάτης κορμοστασιάς, μέ ενα κοστοΰμι σμαρτικώτατον, γκρίζο μέ πράσινες γραμμές καί ρεμπούπλικαν πρασίνην, υπό τήν οποίαν εφαίνετο φυ- σιογνωμία άκροτάτης φινέτσας χαί α*· γλης καί καταφανοΰς καλλιτεχνικότη- τος. Μάτια εκφράζοντα εύφυ'?αν φωτει- νοτάτην καί όξυδέρκειαν διαπεραστικήν. Άρχικά. Ή Α. Υ. 4 π. Ν, *** Τελεία άφάνεια 'Αθηναϊκών γνω- στοτήτων είς τόν πε,ίίπατον, είς τα Φά- ληρα, βίς τήν οδόν Έρμοΰ, είς τήν Κη- φισσιάν καί είς τα περίχωρα, ποΰ πη- γαίνουν. "Ηρχισαν φαίνεται αί1 οίκιακαί συγκεντρώσεις, αί οποίαι καί φέτος ώς μόνον σκςπόν θά έ'χουν τό μπρίτζ. * ** Άπό τήν Κυριακήν έπαναλαμδάνον- ται αί φιλολογικαί παραστάσεις τοΰ κ. Οΐκονόμου, αί οποίαι ώς γνωστόν είνε ή -<-·- κρέμα τής βαθυτέρας καί σοβαροτέρας κης φιλολογίας καί τής τελειοτέρας ύπο- σμαγορικωτέραν χαί γλυκυμουσιχωτέ- ραν τών όπερεττών τόν πρίγκηπα τοϋ Πίλσεν. Σπεύσατε νά έξασφαλίσητε θέσεις. *** Είς τόν Μικρόν Οίκον κατέφθασαν τα ώραιότειρα, σμκρτιχώτερα καί συγ- καταδατικώτερα ντρά λιμπίρτί φουρρέ, τα όποία φέτος κατέχουν τα σκήπτρα υπό τουαλεττικήν έ'ποψιν. Καί όλων τών είδών καί χρωμάτων ντρά. Καί τό π·ερί- φημον μαλλί 81ίΐ-ν"ο11ρ γιά ζακέττες πλεκταίς, τέννυς κτλ. *** 'Υπό τοΰ Πατριάρχου Ίεροσολύμων απενεμήθη τό παράσημον τοϋ Παναγίου Τάφου είς την κυρίαν Έλένην Ο. Ρουσ- σοπούλου, διευθύντριαν τοΰ Δελτίου τής Έμπορικής Άκαδημίας καί τοΰ Δελ¬ τίου τών Έλληνίδων διά τήν εύεργετι- κωτάτην δράσιν της. Η ΡΕΠΟΡΤΕΡ αιΜΐΠΜαα ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ ΦΡΙΚΩΔΗΣ ΝΥΞ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΠΝ11ΤΗΡΙ0Ν Τό φρούριον Σΐγι Ή Παιμονισμένη χτρα.— ΛΙία φρικι, ..., . ,, είς τό ύ«νωτήρεον.—Ό-γί¬ γας Γκρήν.— Οί δύο στεία. Ό Ροδέρτος Μποϋλανδ 23 έτών καταδικασιθείς τόν Νοέμβριον τού 1909 είς τεσσάρων έτών φυλάκισιν διά πλα- στογραφίαν. 'Η δραιχέτευοΊς δέν έγινεν άπό τα κελλία τής φυιλακής άλλά άπό τα δω- μάτια τής διευθύνσεως τα όποία ευρί¬ σκονται έντός τής αύλής. Ή φυλακή Σίγκ-Σίγιχ είχε παραγεμίσει καί επί τίνα χρόνον τό δεύτερον πάτωμα τοΰ κτιρίου όπου εχει τα γραφεία ή διεύθυν¬ σις καί τό οποίον άλλοτε εχρησίμευεν βϊς έκκλησίν, εχρησιμοποιήθη ώς κοι¬ τών. Εκατόν ένενήντα πέντε κατάδι- κοι εκοιμώντο είς τό απέραντον αύτό δωμάτιον. Τήν εσπέραν τής άποδράσε- ως έφυλάσσοντο υπό δύο φυλάκων τοΰ Φόλλευ καί τοϋ Φέρνω Ντρούμ. Ό κοι¬ τών έ'χει μήκος 114 πόδας καί πλάτος 70 μέ μεγάλα σίδερα είς τα παράθυρ'α τα όποία έξέχουν άπό τούς τοίχους. — Ό Φόλλεϋ καί ό Ντρούμ Ό Φόλλεϋ ώς άρχΐιδε'σμοφύλαξ εμε- νεν είς έν ϊκρίωμα υψηλόν τό οποίον ε¬ χρησίμευεν άλλοτε ώς δωμός τοΰ ναοΰ. 'Βχάιθητο είς μίαν έδραν έχων πλησίον του τό τηλέφωνον τδ οποίον συνεκοι- νώνει μέ τό γραφείον τής φυλακής. Μία ντουζίνα περίπου φώτα έφώχΐ- ζον όλην τήν νύκτα καί ό Φόλλευ άπό τήν θέσιν του ηδύνατο νά βλέπη όλους φυλακισμένθυς. Ό Ντρούμ ήτο ό νά περιπατή διαρκώς επάνω και κάτω είς τόν κοΐτώνα μέ παντοΰφλε; διά νά μή ταράττη τόν ύπνον τών φυ- λακισμένων καί νά προσέχη διά πάσαν ένιδεχομένην συνωμοσίαν άποίράσεως. Άπέναντΐ τού ίκριώματος είνε εν μι¬ κρόν δωμάτιον τό οποίον εχρησίμευεν άλλοτε διά τόν ίερέα καί τό οποίον τώ¬ ρα είχον χρησιμοποιήσει ώς λουτρώνα. Τήν νύκτα, καθ' ήν εγεινεν ή άπό- δρασις, όλα ήσαν ήσυχα έντός τοΰ κοι- τώνος, όπως πάντοτε, έκτός τοΰ κρότου τοΰ λουτροΰ, άλλά δέν ήνόηντε την πραγ¬ ματικήν των αιτίαν. 'Όταν ό Γκρήν εισήλθεν είς τόν χοιτώνα ό Φίλλεϋ η¬ γέρθη έκ τής εδρας του χαί κατέδη τάς βαθμίδας τοϋ ίκριώματος διά νά ιδή τί εγεινίν έχεί μέσα. Ό Τχρήν επήγε κοντά του καί πρίν προφθάση έκείνος νά αντιληφθή τα πράγματα, τόν ήρπ«- σεν άπό τόν λαιμόν. — Ή φοβερά πάλη Τότε ό Φόλλευ ήνόησε τί τρέχει. Έ- πρόδαλεν τρομεράν άμυναν χαί εΛαλαι- σεν άπελπιστικώς, ό Γκρήν όμως τόν είχε πλέον είς τήν διάθεσιν του. Ό δυ- στυχής φύλαξ ήτο σά1/ ποντικός είς τα νύχια τής ^άττας. Ό Φόλλεϋ έγύριζεν, έτΐνάσσετο κα.: προσϊπάθει νά έλευθε- ρωθή άπό τόν σιδηροϋν κλοιόν ό οποίος τόν εσφιγγεν, ό Γκρήν όμως τόν έκρά- τει σφιγκτά καί παρέλυε τάς κινήσει ς τού. Έπειτα τόν έρριψε μέ ορμήν είς τό πάτωμα. Ή κεφαλή τοΰ δεσμοφύλ» χος έκτύπτ~εν είς την άκραν τοϋ ίν.ρι- ώματος καί τόν έφερεν είς κατάστασιν άναιτθησίας. Ό Γκρήν έπωφελήθτ; τής στιγμιαίας αυτής άιδρανείας τοΰ Φόλ¬ λευ χαί τοΰ αφήρεσεν άπό την τσέπην του Ινα μανδήλι μέ τό οποίον τόν ε- δ*σεν. Έπειτα άρπάσας αυτόν είς τοΐις δραχίονάς του έφερεν είς την κλίνην του, τόν έτύλιξε καί τόν βδεσε σφιγκτά μέ τήν κουδέρτα. Έχεί πλέον ό Φόλ- λίϋ έμεινεν άκίνητος δεμ,ένος^ σάν μοΰ- μ ς τζγ ^]>^ .ίφυΤςΤ
  ΛΪΤΙΟΛί τό τέλος τού φρι-
  κώδους τούτου νυκτερινου
  Πράματος.
  βφυρί-
  νύξ
  κρισεως.
  Τήν τρίτην πρωϊνήν ώραν τής 7ης
  Όκτωδρίου ή μεγάλη σφυρίκτρα τής
  Άπόψε ή άπο·/αιΡετιστήριος τής «Ρ'Φνβ« «ρχαίας φυλ^ής Σίγκ Σίγκ
  ν - η,,'ν ... _α π___λ!___ εΐΰ απθϋΤταβιν τοιακβντα ίΐιλΐί,νν βπίΜ Λ-ηιι
  • **
  Ν. Σκηνής. Παίζουν τα «Παναθήναια..
  ώς ευεργετικήν τής κυρίας Περίδου,
  ήτις φέτος είχε συχνοτάτους θριάμδους.
  Έπίκειται κοσμοπλημμύρα.
  ***
  Όσοι πήγαν χθές χαί προχθές είς τδ
  Δημοτικόν έμειναν κατάπληκτοι μέ τήν
  μαντικήν δειννότητα τής περιφήμου
  Σουλτάνας Χανούχ. Είσδύει είς κεφα-
  λάς, καρδίας, μ,υστήρια, άπό κρυφα καί
  άδυτα άδύτων μέ άκριδολογίαν κατα¬
  πλήσσουσαν, ύποκινοΰσίίν θαυμασμόν καί
  απορίαν. Καί τό θέατρον κάθε βράδυ
  είνε πλί|ρ!ες, θά μείνοϊν μόνον δύο βρα-
  δυαίς άκόμη.
  ς φής γ γ
  τρ.ακοντα μιλ.ων ανω του
  ♦ *•
  Κα! τό Σάββατον Λομπάρντο είς τό
  Δημοτικόν, ό οποίος άναμένςται μέ ά-
  υγκράτητον άνυπομοντ,σίαν πρό τόσου
  καιροΰ. Είνε ρλέπετε άλησμόνητος ή εν¬
  τύπωσις έκ τοΰ θαυιχατοβριθοΰς συνόλ&υ
  και τής λ'αλιμικης πολυτελείας τήςδε-
  ττιέρς τού. Άρχίζίΐ ίέ μέ την φαντα-
  Ή βροχή έπιπτε ραγδαία καί έκτύπα
  μέ ορμήν είς τούς ύψηλούς τοίχους τής
  φυλακής καί είς τα παράθυρα ώθουμέ-
  νη άπό σφοδρόν άνεμον.
  Έν μέσω τής θυέλλης καί τοΰ θο-
  ρύβου τής δροχής ή σφυρίικτρα τής φυ¬
  λακής εξηκολουθεί νά διασκορπίζη τόν
  όξύν αυτής ηχον καί έξύπνα άπό τόν
  ύπνον χιλίους έπτακοσίους έκ τών έτι-
  κινδυνωιδεστέρων καταδίκων τής Ν.'Υ-
  όρκης κλειιμένων είς τα τείχη ~οϋ
  Σίγκ-Σίγκ.
  Επί δέκα λεπτά ή δυνατή αυτή σφυ-
  ριγματιά ηκούετο είς όλα ^ά χωρία χαί
  τα προάστεια είς άκτίνα πέντδ μιλίων.
  Μία άπόδρασις έ'λαδϊ χώραν άπό τήν
  ςυλακήν αυτήν ή όποία όμοιάζει μέ
  φρούριον καί ή σφυριγμ«τιά έ'διδεν είδη¬
  σιν είς τούς σερίφηδες καί λοιπούς ά-
  τόν οποίον έπροξένει ό άνεμος καί ή
  βροχή είς τα παράθυρα. Δέν υπήρχεν
  ουδείς λόγος νά ύπωπτευθοϋν κανένα έκ
  τών καταδίκων. Τήν μίαν μετά τα μεσά-
  νυκτα ό κατάδικος Μπλούμ αφήκε τήν
  κλίνην του, πράγμα τό οποίον δέν έμ-
  ποδίζεΐ ό κανονισμός, καί έπήγεν είς τόν
  λουτρώνα. Μετ' ολίγον, κατά προηγου¬
  μένην συμφωνίαν φαίνεται μεταξύ των,
  έσηκωθη καί ό Γκρήν καί έπήγεν έκεϊ.
  Πράγμα τό οποίον έπίσης δέν άπαγο-
  ρεύει ό κανονισμός.
  — Ό γίγας
  Δύο λέξεις περί τού Γκρήν, ό οποίος
  υπήρξεν ό άρχηγός τής άποδράσεως.
  Είνε άνθρωπος ποϋ δέν χωρατεύει. Ά-
  ποφασιστικοΰ χαρακτήρος. Μέχρις ά-
  πελπισίας. Καί κολοσσιαίων διαστάσε-
  ων. Σωστός γίγας. Είνε ύψηλός μόνον 6
  πόδας περίπου, άλλά είνε χονδρός καί
  ρωμαλέος καί έ'χει βάρος καμμιά ό-
  γδονταριά οκάδες. Είνε σαμπιών είς τάς
  Ηνωμένας Πολιτείας είς τήν δυναμιν
  καί λέγουν ότι κανείς δέν γνωρίζει ώρι-
  σμένως εως ποϋ δύναται νά φθάση ή τε¬
  ραστία δύναμις τών μυών του, άφοΰ ποτέ
  δέν έ'δειξεν εντελώς όλην αύτην τήν
  άντοχήν. Κατά τό διάστημα τής φυλα-
  κίσεώς του προσεπάθησε νά έλκΰση τήν
  συμπάθειαν τών δεσμοφυλάκων καί τό
  '.ατώρθωσε γενόμενος χατάσκοπος καί
  'πιτηρών τάς πράξεις τών λοιπών %ι-
  λακισμένων. "Ολοι πλέον ένόμιζον ότι ή
  ζωή τής φυλακής τοϋ είχεν άφαιρέΐει
  όλα έκεϊνα τα άγρια ένστικτα καί τόν
  κατέστησεν εύπειθή καί ήσυχον. Τα γε-
  γονότα όμως τής νυκτός έκτίνης άπέ-
  δ»ιξαν «τι ήπατήθησαν είς τάς ν.ρίσεις
  των.
  — Είς τό λουτρόν
  Μετά μίαν στιγμήν άφότου εισήλθεν
  είς τό λουτρόν ό Γκρήν καί ό Μπλούμ,
  πρώτος επέστρεψεν είς τό ύπνωτή-
  ----' έπλησίασεν είς τόν φύλακα
  ΤνΤεσΙΓ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΑΩΝ
  ΣΤΓΧΑΙΡϋΝ ΤΟΝ ΜΕΡΚΟΤΡΗΝ
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συν-
  δέσμου τών Έλλήνων Δημοδιδασχάλων
  έν έκτάκτω αυτού συνεδριάσει απεφά¬
  σισεν δπως ευχαριστήση θερμότατα τόν
  Δήμαρχον ΆΟηναίων διά τήν ύπ' αύτοΰ
  βπΐ'δϊΐ'κνυομένην ένδελεχή μέριμναν υ¬
  πέρ τών σχολείων καί των λειτουργών
  τής Δημοτ. Έκπαιιδεύισεως τού Δήμου
  του. Πρός τούτοις τό Συμβουλιον έκ-
  φράζει τάς ευχαριστίας του πρός τόν
  κ. Δήμαρχον καί διά τήν επιτύχη έκλο
  γήν τοϋ προισταμένου τοΰ τμήματος τής
  Έκπαΐ'δεύσ'εως ικ. Π^αγ. Δαμιανοΰ,
  μετά ζήλου κιαί άφοοιώσεως έργοίζομέ-
  νου υπέρ τής Έαπαιδεύσεως τοϋ Δή¬
  μου.
  Τό έγγραφον του έ'χει ώς εξής.
  Πρός τόν α. Δήμαρχον Άθηναίων.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ ήμε-
  τέρου Συνδέσμου Λαβόν ύπ' όψιν τό ύμέ-
  τερον ζωηρόν ενδιαφέρον υπέρ τής προ-
  αγωγής τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως
  τοΰ Δήμου, ού προίστασθε, τήν πα·τρι-
  κήν αγάπην μεθ' ής περιβάλλετε τούς
  λειτουργούς αυτής ώς καί τήν βελτί¬
  ωσιν ήτις εγένετο έν τε τοίς δημοτι-
  κοϊς σχολείοις καί τοίς όργάνοις υ
  τών κατά τόν χρόνον τής ύμετέρα
  αυ¬
  --- ' Α,---------β ----- ---» ΤΙ ....."
  των κατά τόν χρόνον τής ύμετέρας δι¬
  οικήσεως θεωρεί απαραίτητον αύτοΰ κα¬
  θήκον νά εκφράση πρός υμάς, διβρμη-
  νεΰον καί τήν επιθυμίαν απάντων τών
  λειτουργών τής Δημ. Έκπαιδεύσεως
  τού Δήμου Άθηναίων, τήν άπειρον ευ¬
  γνωμοσύνην του, καί νά εύχηθή όπως
  καί είς τό μελλον ό πρώτος Δήμος τοΰ
  Κράτους εχει τοιούτον άρχοντοι μερι-
  μνώντα όχι μόνον περί τών εξωτερικών
  καλλωπιστικών έργων τοΰ Δήμου άλλά
  καί πίρί τών πνευματικαί τοιούτων τφν
  ρο, λησίασεν είς τόν φύλακα
  Ντρούμ, ευρισκόμενον είς τό άλλο. ά¬
  κρον καί τού έψιθύρισεν:
  — Κάποΐος είνε άρρω,στος έκίί μέ-
  σα. Καί είνε βαρεία.»
  Καί έσπευσε πάλιν είς τό λουτρόν,
  άκολουθούμενος υπό τοΰ Ντρούμ. 'Η
  θΰρα είνε λίπτή καί ευκόλως ακούεται
  ό θόρυδος. Μόλις εκλείσθη μετά τήν
  είσοδον τοΰ Ντρούμ, ό Γκρήν έστράφη
  αιφνιδίως καί εχτύπησε τόν φυλακαί μέ
  τήν γροθιάν τ&*> είς τόν κρόταφον. ΤΗτο
  φοβερόν κτΰπημα, τό οποίον ό γίγας κα-
  τήνβγκε μέ δΧην τήν δύναμιν τού.
  Ό Ντρούμ έπεσ» χωρίς νά άρ
  ** - ι— ι— -».»·,· --, ■ --.—Γ-.. ----
  Ό Ντρούμ έπεσ» χωρίς νά άρ^ρώσ-ί]
  λέξιν. Ό Γκρήν τόν επήρε στά χέρια
  του καί τόν έξήπλωσε ησύχως είς τό
  πάτωμα. Οί έντός τής φυλακής δεσμο-
  φύλαι/.ες είνε ώπλιτμένοι μόνον μέ μα- ■
  ... .., .ν-, ^»(..γ.(^», „*, .^,,.ν-» ■*- ι κρυά σπαθιά καί δουνευρα. Δέν εχουν Ι
  στ^νμιικούς νά σπεύσουν μέ δύναμιν πρός όπλα τής φωτιάς διότι φοβοΰνται μήπως ι
  σύλληψιν τών ^υγάδων. Οί χωροφύλα- ' τοίς; τα πάοονν οί Φυλακισμέγοι. Ό
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ
  ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ
  Ουδίνα αντιπρόσωπον
  I-
  χομεν είς Κρήτην δικαιού-
  μενον να εισπράττη χρήματα.
  ΖΪΙΧ& -αρά αυνδρομ^ιών μας,
  εΕτ* «αρά τών πρακτορων
  μας.
  Έπομένως ουδεμίαν τοβ-
  αύτην είσπραξιν αναγνωρίζο¬
  μεν.
  Πράκτορας καε βυνδρομη-
  τιαί όφείλουν κατ' ευθείαν να
  έμβάζουν τάχρήματά των ε'ς
  τήν Διεύθυνσιν τήν «Άκρο-
  πόλειος».
  □□ραππ
  ΤΟΔΗΙΟΨΗίΙΣΙΑΙΑί
  ω πληθώρας 3λης ή
  ε*»β' *"»'"* όΊημοψηφί»
  ίς Έλλη*^ ©Ιιιο-
  άναβαλλεται δβ,' αύ¬
  &ΓΓΕΜΛΙ
  Λ1ΚΛΡΟΤΙΟΛ1Χ 1
  Τ Η Σ ΗΜΕΡΑΣ
  ΠΡΟΙΟΡΙΝΗ Τ,ΛΗΡίΙΙΙί· 1
  σωπικόν ναταλλτλότατον χαΐ περιποιη- 11 Ι υ £.111 Ι Π 11 11 Μ Π Ι 11 ί. Ι ί. £
  -σ^^ξΙ^Τ^. ΤΟΝ ΚΕΝΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ.ΕΑΡΟΝ
  ΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΠΑΡΑΤΩΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
  ΟΙΚΟΤΤΝΕΙΛ «)ί καβώς πρέπβι
  ίτηρΐΰίΓϊ Πανσιό·) Βι' οικογενείας μέ
  δίίϋ ασθή'ατα Γαλλιν.τς Προ¬
  τι:"ί>τ»τον, ποοθ^τατν ς
  τ:ν.ήν εργασίαν. Τ'.μαί πολύ μβτρ
  Απευθυντέον :
  20 Καρ ΚβτΊπηά. 3Ε?«ιτί» ~ΓΛΐ»»β
  τού πολύ ώφε-
  τού νά ,„.
  την
  φοράς πρός άπαντας τους λειτο,ργους
  τής Δηίοτ Έκπα.δ.ύσιως «ι της
  «οθύμοί χαί λυσιτελούς έξυπηρετη-,
  «ως των τε συμφερντων της Δημοτ.
  Έκπαιδιύσεως καί τού Δημου ημών και
  έπιτροπη_εκ φοι-
  ·νωχ.ον τού υπουρ-
  χ. 'Αλεξανδρή, χον
  ^ ροντίση περί
  Το Κβτάστημβ ΑΔΕΛΦΟΝ ΜΑΡ¬
  ΙΟΥ (4*θ€ Έρμοϋ 66 *> παρέλαβε με-
  .:■>■««, —λλιντν ©οοειιάτων. έπανωΦθ-
  άκόμη κρός
  κήν καΐ ΰλικήν.
  βλάβην των ήθι
  δτι
  κην και υΛΐ*η». / , , »
  Λ* ν,>.Χογήν· ,ορεμάτ,-,' έπχνω,ο- , Οί .ι^.τ.1 Φ%££»^
  ίων καί όμβρελλών. έπι'σης δελοΰδ» ^*«««~Εοϋ«ν τας τελεταί *
  των λιιτουργών αυτής ανταποκριται ,^ ,1ς δλους το5ς χβωμ~,. π,στημιακας σκηνάς, *α τρ/ Ρ < επιτυχώς εί; τό υπέρ τής Δ^ο.» Ε*- ^ · ,α1 2λα τβ ,?η τής γυναικείας τ ν κ. υπουργόν «α η £££~ «αιΒώηωα ενδιαφέρον τού πρβυταμε- ^ιί(.., Αί τιμα{ τού παντοτε άσυ- έίε ξεν υπέρ της ταχείας εναρςεω* άποϊοκιμ'άζουσιν τάς τελευταίαςΠ πιστημιακάς σκηνάς, και ^«Ρ1·^ .λ. ν ^πυονόν διά την μεριμναν που νού. Ό άντιπρόιϊρος Τ. Ευρός ν Ό Γ.ν. ΤΛ&&ιζ ΗΛ. ΓΟΝΤΖΕΣ ΔΗΛΩΣΙΣ Ή νέα θεραηεία τής φίλιδος διά των τελειοτάτων άρσενι- μβιίσιως. Αί τιμαί τού πάντοτε άσυ- «νώνιστοι. ___ *λ- Γ,ερμ·*-^*^ νλ«.μετ<,>-
  V
  θατεΓ-»· Κάν.γγος) % -■
  Ινέσε,ίΓ»^ ποοσφατο»ς
  Φάρμακον
  μοιθημάτων των.
  Οηματων των.
  Ο χ. ΰπουργός απαντών ©Ις τους
  ναν £ρη>-α καθηγητών
  Έπειδή δμως δεν έπαρ-
  κοΰν ούτοι, ό κ. 'Αλεξαν-
  δρής παρα την απόφασιν τοΰ
  Νομικοΰ Συμβουλίου, κατα
  τής διδαακοιλίας των επιτί-
  μων καθηγητών ^ου Πανεπι¬
  στημίου, περΐ των οποίων ε-
  γράφομεν χθες, απεφάσισεν
  £πω« βυατήαη είς τούτους την
  έναρξιν τής διδαακαλέας των
  μαθημάτων, μέχρι τής ορι-
  *- «ληρώβεως των 4·
  ργ 9υν·)έ«ων.
  ζ άνωϊύνως μΐ θαυμάιια α-
  ποτελΐβματα καΐ 4νκ» οϋϊεμιάς
  δυσαρέστου αβί έχικινίύνβυ συνεπείας, |
  έν τή Σ·φιλι!βλϊγ.χή Κλινινιή τού εί- |
  ϊβτροδ χ*ί ύ1
  «ο·τητάς συνέστησεν ήσυνιαν καί ^ τους
  διεβεβαίωσε·/ δτ: τα μαθήματα 6α αρ-
  χίσουν προσβχώς, διότι έλαβεν ολα τα
  χατάλληλα μέτρα, τα όποία ήδύνβ--;:. να ,
  λάβη ΰστερα άπό τ$ν γενομένην εκκα¬
  θάρισιν κα'ι τόν προκηρυχθέντα^ διαγω-
  πρός πληρώσιν των έδρών.
  έν τη
  οί κ. κ
  έν δέ
  ... Σχολή
  ΙΛΙαγγι-
  .* Λ κ. Ν-
  ΐΜ*(γραπττ·ν.
  Έ«
  ·ρίγ·»*τ·ν,
  Έβωρΐεί<τν«|«*ν κεττ© 4»«ντει τέ «Λη τού «τωχοΰ έχ»ίνο« *λ«ν·Ιίοο, χτένιβ, τσατσάρες, ψαλίδια, σουγιάδες, ματο- γυάλια, μυρωδιές, χάλτσες κτλ., χαΐ ■ επάνω »' δλα αύτά έχυλίσθη ναν μυλό- πετρα 4 Μΐϊηνάχης, υποστάς άρκετά έπιπόλαι« τραύματα άπό τές διαφοράς ( &ελόνίς καΐ σουγιάίες τού πωλητού. |μια συμπτωσισ ί Είς την Αθηναϊκήν Λέσχην είχον Ι εκτεθή πρό ήμ»ρών είς λαχείον μεταξί» 1 των μελών αυτής δύο ώραΐοι πίνακες ζωγραφάκης. Τό άποτέλβσμα τής κληρώσεως ή ό¬ ποία ένηργήθη χθές ηύνόησε κατά περί¬ εργον δλως σύμπτωσιν τους δύο Διευ¬ θυντάς τής Άθηναϊκής Τραπέζης, τον κ. Μάτσαν καί τόν κ. Ήλιόπουλον, ο τίνες ϊλοΑον τάς είκόνας. ΤΟΥ. ΠΕΤΡΟΥ____ΤΟ ΠΕΤΡΟΒΟ ΛΗΜΑ Ό Πέτρος Πέτρου ήταν 2νας τίμιος καΐ πολύ συμπαθητικός άνθρωπος τής Βάθης. Μά έλα πάλιν πού ε!χεν £να κακό έλάττωμα. Νά τό τσούζη δηλαδή καί λίγο, πράγμα ποΰ τόν βκανβ καί έχα- λούσε τόν ν.όσμ.0 άπό τής φωνές φειλονι- κώντας μ& τόν ίνα χαί μέ τόν άλλον. ΤΙ ΤΗΝ ΪΗ2 [ΓΗΗίΙΤΙΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΚΡΙΠΠΕΝ ΤΡΑΠΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΤΨΕΙΣ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τέλος Π* ό κ. ΰπουργός ίε τούς είς Ευρώπην ά- __ ___γ>~.»-^—>■*£ τού
  Ή άφήγηπις ._
  ως.—ΟΪ λόγοι τοΰ
  τος.—Ό κ. Κρίππκν
  ωραία Έλμόρα.—Αί
  ταθίαεις είς την Τράπεζαν
  —Τα οιαμαντικα τής βυζό·
  γου__Ή "Εθελ Αενίβ__
  "Έρως καΐ χρήματα.— Ή
  βΟΟ λίρες.—Μία ά«ο·
  φρας ήμέρα.— Ή έαπερΐς
  τής 31 Ίανουαρίου. —
  ΣκηναΙ φρίκης.
  Συνβχίζου.·ν σήμερον την δί¬
  κην τού όδοντοϊατρθύ Κρ
  βστις ώς μδς ανήγγειλε
  ό έν Βιέννη άνταποχριτής ,
  -ή την 18ην (ν.ϊ.)
  *«-
  γγ
  Νοεμβριού.
  «Ο ·*σατγ»λ*«ς Μουιρ
  τ·πγορητήρ«ν μέ την σταθεράν άλλ^ α-
  ,ντας μ& τον *»» — ι-- -- , , - νβϋ λνρισμοί άπαχγελ^ τού «ν μ.^
  ΚαΤχΟές τό δΡάδ. 1<.ιτ« «- ^,^,τ/τηΤ '^^ΙΖΪΧ . -Α _ι !».λ..«» «ιΐΜΐΜ στη γε'" Ι - Κρίΐ!.8ν πως έδγηηιεν από μιαν,'* :1..νσνολήντήςΆμερικής,του Ο- ονς Ρέν·εν«ς. Είνε σις τής ήμίρομηνία^' τεώτης ή είνε ήμέρα κρίσιμος «ς ττ)ν δίκην. Ό Κηίπδν βΐχεν άκόμη μερικάς γβσίας οδόντ«ν άλλ' είνε ζήτημα 4>ν
  α! εργασίαι τού αδται τού Ινεεκν -χ
  μ?τα. Φ7?ν5ται μάλλον δτι ήσαν
  δαπάνης καθόσον ήβελ» νά άν ί
  την εργασίαν τού καταθέτων ·ν
  χρήματα. Είχεν άκόμη καί μερικάς άλ¬
  λας τοιούτου είδους εργασίας αί οποίαι
  δέν τού άπέφερον κέρδη καθόσον εΐχε
  ανάγκην χρημάτων.
  Τα πρά*(·ματα είχον ώς εξής.
  Ή άγάπη τού πρός την 'Εθελ Λε-
  νέδ ήτο πάντοτε ζωηρά. Καί βΐν* πββί-
  δηλον δτι επεθύμει ν4 καταστήσ·() *τ»-
  νωτέρας ή μάλλον ν! έίραιώση περι*-
  -ότερον τάς σχέσεις ίου πρός την νε·-
  ράν αυτήν γυναΐκα. Ή παρουσ(α τής
  συζύγου τού ήτο έμπΐίιον είς την Απο¬
  κατάστασιν των σχέαβων τούτων χαί τό
  γεγονός ότι έστερείτο χρημάτων ήτε
  καί αύτό ετ«ρον έίλΐπόίιον. Εάν ή Ώραι»
  Έλμόρα άπίθνησκεν καί τα δύο ο4τά
  έμπόδια έξηφανίζοντθ, καθόσον τα χρή¬
  ματα τής ωραίας Έλμόρας καί πότν
  δ,τι είχί, κοσμήματα, άίάυ.θ(ντβς χλ.
  μβτατρβπόμενα είς χρήματα θά τοΰ έ-
  πέτρβπον νά Χρατή την 'Εθελ'ΛενΛ.
  ··■··»-«--
  ιι νιυ·3. Ί'ΗΣ 81"
  Ι1*νε«ιβτημ
  νούν τί,ν ενταύθα
  των
  των
  ι _
  Α
  δφθα).μ.&Χ6γος τιύ Νοσοκομείον '
  ώς χαί τού Χαρι ίου Νϊοοχο- (
  ΰ?ηγτ,τής τής Ό ;θαλμολογίας '
  ια>ν ύ«άρχει έλτϊίς
  απο
  ι ι Λ ρ
  ., καί νά έ.ξα*ο-
  ."προβκόπτως οχε-
  ΐδπιητημΐ'*^* μ*-
  Τ,δϊός
  Κβδημίας τής Ν:>ζόλεως έϊ-/άτΜς έ- Ι
  «τανΐλθάντος έξ Εύρώπης «νθζ επι μα¬
  κρόν καί συστηαατ·χώς έιΐίλίτητ» ταύ¬
  την. Έκτρωτική θϊρϊπ'ία τής Συ-
  φίλιδβς έντίς 25—30 ημερών (Μεθο-
  δος ΜοηηντηΙ - Π;ιΙ1ορ(»ηιι).
  Έν τή «ύτή Κλινινή έίαβαόϊετΛΐ
  έχίσης κατά τής χρονίας βλβννο-
  ροίας χαί τής μάλλον έπ-.μόνου ή νέα
  διά το") Δυνα^εγ'/ΰτου-Φιλκ'τοπ^^λου η
  μέβοϊβς άποτελεσμβ-τικωτβτη. Ώραι υ κ. ΘΕΟ4. ΙΐνΠΛΊ ΩΛΝΝΟΥ
  έπισκέΛεως 9 1 )2—12 καί 3—6 α., μ. δέ/ε.α: έπισκ»ν«'; μτόνον έν τή κλί
  Όδός Πειραιώς 23 παραπλεύρως ν;*η τού, 4ίός Πκτησίων 94.Γυναι
  ------ί... ΐτ.Μί.. ·*ηη**ϊ_·*$ΐ£ ιιΐν Δί'οτίοαν. Τετάρτη
  ;έδρώνκοιί της
  1 οργανώσεως.
  »ν επί διετίαν άπό ,,
  —νους τού Σ τ ο μ ά χ ο υ έθεραπεύθην
  ριζικώς έντός 8 ημερών μέ 8 φιαλλί-
  δια Άνθόνερον τού Δενϊρολιβάνου.
  Συμπονών πρός τοΰς πάσχοντας χο-
  φιαλίίιοϊί άξίας ϊραχ. 1.25.
  ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΌΣ τηλ) τής
  ' Αθήναι
  'Κα ίς Θέσιν νά γνωρίζωμεν ότι
  ΪΧΖ?% ·***« τό σύστημα τού
  χ. ΐΛθίργος , σ, ς μ6
  αγωναμου εορεθη ^ -
  ί Η ΣΥΝΕΔΡΙΣΙΣΤΗΣ 1ΑΤΡΙΚΗΣ
  Ι *ιΐ7·/- Α ΤΙ
  V
  ■πληρωθώσ. κατα τον τρο
  ραι όπως πρέπει. , ■ΑΛδςαν-
  Έπίτή^αιρ?«^_°^ ^
  - ανέπτυξεν εις τους^*· ^_
  ΣΧΟΛΗΣ
  Μετά την άπονώρτ^ιν των ^ ...
  των τής Ίατρικΐς Σν.ολής άπό το υ-
  ~ Παιδείας. συνήλθε δια
  ^^ώ^ά'τντρόπον αυτόν αί ;$£"'.β £ ^ ^ έ,καθάο·σιν ή
  ;ίί"ί ίίς «Ρ.«'· · - δ , '^ξαν- ΣχοΧή είς συνεδρίαν έν τω Παν.πι-
  I
  ^ ,, ,όκαιρι, α,τ, τ. ^^ -^, ^ ^^ ^ ^ ^
  διά την απόλυσιν τόσω* καθηγητών, *~
  τόπιν δέ εγένετο ή ψηφοφορία διά τ
  Κβζιλάρη.
  ΟΙ
  ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ
  τραχώματα, χαταρράκτην. τριγίϊσιν,
  ίλλοιίωρίίν χλχ. Οίρίπευανται υπό -οί
  ΥΦΗΓΗΤΟΥ
  της έφθβλμολογίας έν τφ Έθνιχφ
  Πανεπισττ,ρίω
  ΣΠΗΛ. ΧΑΡΑΜΗ
  κολθγικας μςν Δϊυτίραν, Τετάρτην
  καί Παρασκευήν 9—
  II
  π μ. Χει-
  ρουργικάς δέ Τρίτην. Πέμπτην καΐ
  9—12 π. μ. Οί Άποροι
  !· ' ,Ρ.ν ίίς τους *■ κ. καιι.Τ'ΐ Κατ' 4ργβς εξέφρασε την λύπην της
  Ι ^'ς ΓΞϊίρ« ά ™*«Χ ^ ^ «Λ ώλ«.« τόσω, καθηγητών, κα-
  !τ0<ς ' -0?τόόπίον δέν έχει άκόμη ^ο- . £νιτ0 ή ψηφοφορία δια την 1 ΐΤ'μΙ'Ζ ι^Βενιζέλον, καί πρός « ^ >ν ,ο5 ^ήτορος. _ ,
  Ί α)-5' ί«ς εΐρέθ ήσαν σύμ,ωνοι *« ^^^ ήσαν οί κ κ. Φωκας και
  Τ°^££«· δκωςέ^ηή Ζαν,ς,^,δέό^τοςδ,α,η,ων
  ται
  τόν κοσμήτορα,
  ; ν*ι,υ μετά τινάς ώρας.
  ! ΠΩΣ ΕΚΑΝΟΝΙΣΘΗ Η ΠΛΗΡΩ-
  ΣΙΣ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ
  ιατρος
  ί -ϊως
  (;> ν·!ιΐιΐ'|ΐι« -·ης ί-
  ;ου καθηγητού κ. ΓΛιιινρΙ. Κίδιχος νο-
  σημα-ΐυν λαρυγγος. ωτων, ρινός, λαι-
  έ7τί"0φθάλμολόγ"κϊ Σγβλή τού Γΐα- μού. Επί τής *Α*τειας Όμονβιας αρ.
  ρισίων
  μού. Επί τής πΛΛτειας ϋμς ρ
  Η^ϊίς την ό£6> Λωρουί Τϋραι έπισκε
  ^ΤΓ—β
  II
  σαντος κλπ.
  »Ο Όδ?»*
  » ΑΘΗΝΑΙ
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΑΛΑΝΤΟΠΟΠΑΣ
  π. ΒΑΝθπρΤΛΟΤ.
  "Εκαμεν έναρξιν των εργασιών τού,
  παρασχευάζων δι' είδικών τεχνιτών
  Ίταλών καί Γερμανών άπαντα
  τα είδη των άλλάντων, Σαλαμιον,
  Μορταδέλλας, Φιλέτα,Ρο-
  λέδες, Πικτή, Βίνερβουρατ,
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
  αίρτι έκδοϋείβης .
  εκδόβ&ως ό
  Ρ Ο Κ Α Λ» Β Ο Λ
  με Οαυμασίας εΐκόνας είς
  ΪΚ ή Σ^ή ά-εο·*"^ ™< τα τμήμ«τα 3ιά τάς έξετάσεις ορισΐ μδνον τού τό ύπο.ργΛν^τής Πα.δειας. ΤΙ ΛΕΓΈΐ" θ""κ. ΥΠΟΤΡΓΟΣ Ό ^«οοργός,τής Ία- Χ.· >.[.*,.·» — -____
  τρικής Σχολής τους
  τας, καί των 3?.λλων
  τόν ·
  νά βρή κάτω καί τό φίλο τού
  τόν Κεφαλλωνίτη ό οποίος τοϋ πρσβ-
  φέρθη νά τόν χεράσγι ίνα κατοστα(|άκι.
  Καί έπειδή ήταν ντόμπρος άνθρωπος
  καί δέν χαλοθσε κανενός χατήρι έδ»-
  χθηκβ, μέ την συμφωνία νά κεράση κι
  αύτάς.
  Καί ετσι κατοσταράκι το χατοσταρά-
  κι οί δύο φίλοι έμέθυσαν χαΐ άρχισαν δι-
  άφορες κουδέντες.
  —Μά τόν άγιο Γ^ράσιμο, είπεν ο
  Τζανής μωρέ Πέτρο μιλ^ίς σάν ζαλι-
  σμένο κοτοποΰλι.
  Καί δ Πβτρος ποΰ δέν έσήκωνε άπό
  τέτοια κουραφέξαλα τού έτράβηξε ε1·151
  •Λάμφορα γενναίο γιά νά μάθη άλλοτε
  νά μπλέκεται οί ζένες δοιιλςΐές.
  "Επειτα σάν νά μή έ'φθανε αύτό έ-τή-
  κωσϊ μιά μ^γάλη πέτρα καί την έπέτα-
  ξε στό κβφάλι τού Τζανή ό οποίος έκυ-
  λίστηκε κάτω άπό τό τραπέζι.
  Ή άστυνομία δμως πού δέν συμφωνβϊ
  σέ τέτοια άστ£ΐα τούς άρπαξβ καί τούς
  εστειλβ καί τοΰς δύο στό τμήμα γιά νά
  χωνέψουν τό κρασί.
  Ιπαϊϊϊη"~"ΖΓ.
  8ια τοΰς μεσημβρινοΰς οίνους.
  Έσάνς διά ήδύποτα χαΐ γλυχάχρώ-
  ματα άβλαβή διά λικίρ'.α καΐ οίνους.
  Άρώματα ΐσχυ'ρά. Ζ/β Ββνβ.
  Ζητήσατε τα έκλικτά αύτά προϊόντα
  ανωτέρας ποιότητος βίς τόν πε,φημι
  σμένον οίκον
  Β.
  V
  Ο ί/ Ζ Κ Ε Β ε )· ί» η ν 57
  Τό παράσημον καΐ 12 μετάλλ'.α χρι*-
  -οικήν σχολήν τής Άμερικής,
  Ά Κόλλετζ τού Κλέδελανδ με δι-
  Γλωμα ίατρού, πώς «ργάσθη «ν Λον-
  δίνφ συνεταιριχώς είς την
  «Μούγιους Ρέμιντι«» *°"
  άλλας λεπτομερείας της
  ^ής τού.
  καθ1
  Λον-
  χλινιχήν
  πλείστας
  'βται
  ' ϊιά
  Την 31 Ίανουαρίου ό Κρίπβν προ»»-
  τόν κύρι&ν Παϋλον Μαρτινβλ-
  ταν καί την σύζυγον τού είς δείπνον
  ! είς τό Χίλδροπ, την ογδόην ώραν τής
  έτπέρας. Οί Μ^ρτινέττοι έπήγαν ή ίέ
  σύζυγος τού Κρίπβν ήτο την εσπέραν
  , εκείνην κάλλιστχ είς την ύγείαν> της
  χαθώς καί είς τβ
  είς τό
  το 1892.
  θαυ
  Ή
  Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΜΟΡΑ
  Κρίπβν εΐχε καλήν φωνήν.
  ιϋσε «ς διάφορα καφέ-κον-
  ; με ι» ίνομα ή <«ί>ραία 'Ελιμόρα».
  Ήτο 37 έτών δταν Ιγεινεν 4φ όντος.
  21 Σβπτ»μ6ρίου 1905 οί
  βίς μίαν οικίαν »ίΰ τίτν
  συνανχστροφ<1 μασιως. , . Τ. , , Αί σχέσβις μ-ΐταξυ τού Κρι««ν ν.7'. τής συζυγου τού ήσαν α'$ισται κ*ι η ε- σ-ερίς 8ιήρ«Λ μέ"/Ρ' 4* ^'-α« κβ! <" μισείας μετά τα μεσανυ*τα. Ή κυρία Κρίπεν έμεγειρ·ι>« μβνη
  χ" -λ φαγητόν τό οποίον καί παρεθε-
  Ιοήθί'.αν τής *· Μαρτ-.νίττη.
  ;-.?.ονι;κ!α ή 2υσαρέσκεια
  1
  Ι «
  δτ,
  των
  σύζυγοι
  Χί
  ΔΥΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
  "Υπήρχον λβιπόν ό κ. %αΐ ή κ. Μαρ-
  τινέττι μάρτυρες εάν ήθιλον ποτ& ζη-
  ·5ό;'Χίλ*Ροπείςτήν^ίανέ.λήρ-
  ϊ^Π "ϊ ',η&ε τόν Υβονον. _εν β'7.ον υ,
  ;;έ5τρ-.ίνιρ:ΓΓΑος-^τομό
  ντ της είς τα οίκακά ίργ«·
  Καΐά τάς μ»ρτυρί«ς των β^των
  ή 95χογ^β«αχή των τότε ζωή 4φ«.ν·το — -, <^^ δτ( άς τρώ,Λς α«ιον«ΐτ). Μία μάρτυς, η Λελφη^ης ώ' « τ;, με(7,νύκτιον της 1ης Φε- συΤύγο« «δ Κρί^ν, ^««^' % ™ ^ίο, ό Κ?ίπεν εόρίσ-Λ.το εις άρμο- ώράν&τβρα χρώματα τόν Κρ«·ν καινόν ^η&β^ πρές την ^ζυγον^ου * άπικάλεσε τροφερ· σύζυγον. Επί τρια βτη δ ΐνρ»«ν «"■■·»· · ,- χψ .._ _ . σχίσεις τού μέ την 'Β»Λ Α«Λ, ^ ^ ^ , ^ ;ΑΤ> αυτο>, **,
  οποίαν εγνώριζεν άπό την εποχήν %Μ ^ ^^ σ,,;υγον ω<. αιτιον -ής - πρό όκτώ έτών ήτο εις την υπηρε- ίσεώς|ης; ώς δβκτυλογράφος της κλινικης Ή ώ?αία ?Ελμ6ρβ ήτο μία γυναικα ή δίτο'α εϊλχΐϊ τοΰς βίλους, γοναϊΐΛα η όποία χατ»·,"·^" ^ •η**1** ^αι *λβν σχέσει ς πρός την σύζυγον τού 4- πως συνήθως καί ότι εάν ν ■» Κβίι:^ν ίχεν ίιβτήρβι τάς ήθ-λ«ν «ξαβανκτβτ) άπό τφ την ποίος ποτι ηβελϊ φερει στιγμι,νταυ- τάς ΰπονοί- Εκϊόττ,ς ΓΕΩΡΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΙΑ !Α ΕΙΣΘΕ ΩΡΑΙΑ ώ ΐ,^Ζ^Ε~-ΐ3&ί* Γ*»*!τ~Γϊ«κ» ?. *ν?~5.· ^,^Γ^ Ι _ί____________ ΕΠΙΛΗΨΙΑ τ αι άμφίδολος. ι συζυγικηΤωη'τουκριπεν τα, εξέφρασε την Ιδέαν Λτβ ταυτα θα 'ίρχίαουν ηοΥΛ ταχέο>« «αί Οα εξακολουθή-
  άοβκόπ?ως καί ήβυ-
  υδ
  :εν λεγδΐ ότι
  Λ·ο^*ν*έρ*«:'
  ϊζων
  ή όποία ηγ^ίκα την ν,ω-
  ■γ> διά τον ^ναρίστησιν την οποίαν τή
  ρίστηοιν τη %
  ν.αί δ·ά τδ καλδν τό ο¬
  παρείγϊν τ. Ιωη και δ·α το καλόν τβ ο¬
  ποίον Αδύναίο νά κάμνη ε^ τους 4λ-
  ^5*—/-ΐ£.π*-ςί*; ^ν^-' ίΜ «ν«λ^ι
  >...λ.Λμ τα ιαθή·/.οντα τής τ*μίου ενός
  χως, μή γεν»*ίνο>>
  <¥.λλου ζητήματος .. ^ί Ι των κ» ^ έδρών. τελευταίον δ* άπ ,05 «λλου δρήν. βουρστ, Παρίζεβουρατ, Αλπουντέν, Ηατέ ντέ φοα, κτλ. ευγευστα καί νωπά. Πρός δέ καΐ λίπος χοίρειον πάλλε>
  κον χαϊ διϋλισμένον.
  1!ί¥ϊ(ΕΡΪΕΐ~
  ΕΙΣ 10 ΜΙΙΤΙΠΗΡιΟΝ
  Ζητήσατε εν φΏ.λον δο>
  Ββηί(Ϊ0ηΐτη(ΐι( 1'νιαηήΐΐ
  Ια. ΡοΙβίίβΓ Ρ λ γ ι β.
  •αν τού
  άθ Εαβ
  την έπώερμίμα τού π
  κια τώ»· χιιρών.
  Τό κ'ίλΛίτι-ρον προσόν τοντο είνε ή
  ζ5ε>·£ 2ί/^ΟΝ Έών Παρισίων τής
  ό,τυίας 40 χυόνια έπιΐυ/ία
  καϋιίρωσεν την ύγιεινήν
  όςίαν.
  Δβν πβριέχει ουδεμίαν
  λι ΐαράν υύσίαν κι*ί όέν
  άλλοιοϋται ποσώς. Πρίπει
  νά την χρησιμηποιήτε μέ
  ι νγρόν παν ί όν καί να τρί-
  •ψητε έλαφρά
  ΖητήσατΕ την (ΐάοκα την Ιδώ παρα
  έκτυπωμένην.
  ΤΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΝΟΥΒΩΤΕ
  (ΖΙ Γ ΙΖ Α ~*
  ί ΤΤΟ(
  Η ΑΘΗΝΑ
  ΣΕ 24 ΏΡΕΣ
  θεραπβύεται πλέον ασφαλώς δ:ά τοΰ
  συνδυασμοΰ τής Πραποπουλίνης καΐ τού
  Ήλεκτρ.σμού. Συνέχεια έπιστολών διά
  τα θαυμασία άποτ«λέσματα :
  Κύρϋ Ιΐραπόπουλε,
  Ι όν) Πάσχων υπό Έπιληπτικών σπα-
  , ών συχνοτάτων καί όποβληθεΐς είς
  την θεραπείαν σας «γενόμην έντϊλώς
  ν.αλά.
  ι
  ^
  χ
  γ«ματη ζ'»-
  :ιιχα κοσμή-
  λά.
  Γ&ράβ. ίίρέως Α. Γιουλάτη
  Ό..Γ .
  « χρήματα μέ τα όποία ίζων «ύτός 1^^ χαθη^τα τής" τ*μίου
  μ. , «*ρς τού, πρός την όποιαν ο -! ^ ^ ^%^ } ^ :
  ,διμιαν ΐΓ^ανετο στοργήν κ«ι η ί-«« , (^ ^ ^ ,.^ «,^ ™ το«
  μεγιστην κλίσιν εις την πολυτβ- ι .. . ' ^
  ■^ '» . ι λυν κόσμον^
  >«ν και τα κοσν.ηματα. η),;Μι .
  Καί οί δύο σύζυγοι έχέρδιζον χρήμα-
  ΤίΓ"ρτ« τό χρονιχόν διάστημα άπό τόν
  5ν τού 1905 μέχρι τοΰ Μαρτίου
  1909 Χϊτέθϊσαν είς την Τράπεζαν
  Ίσέαριγχ Κρός κεφάλαια άνερχόμενα
  είς 600 λίρες. Μερικά άπό αύτά τα
  χρήματα ήσχ^ κατατεθειμένα «ίς τό 6-
  νφ.α τής συζύγου.
  Είς τάς αρχάς τοΰ 1910, φαίνεται
  διι τα οίκονομικά τού Κρίπ»ν δέν έπή-
  » -,_______γ—,------------ - , γηναν καλά δπως πρότερον. Μεχρι τού
  , 2ον) 'Υποφέρων άπό ν&υρικούς σπα-1 Λ)ο=,μ6>ρίου επερνεν τρβίς Χΐρας μισθόν
  | σμούς, άυτνίαν κλπ. καί τή συστάσε^τοϋ ! ,^ β|ίομ.ά3α άπό τό κατάστημα Μου-
  * Ι άξιοτίμου κ. Π. Βερροιοπούλου Έφέτου ί γο^νΐ Ρέμ«ντις ' ' ' ^-ι-λ
  ΙΩ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΤΛΟΥ
  72-ΟΔΟΧ ΑΙΟΛΟΥ 72
  ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙ- ,
  ΖΟΥΝ
  Φωνές, κακό, φασαρία χθές είς τα
  Άνα^ιώτικα.
  Έπερνούσεν άπ' έκΐΐ χατά τό άπό-
  γευμα ό Ζαφείριος Ζεϋγος χαΐ είδε ψη-
  λά σέ μιά ταράττα ενα....ζευγαράκι νό-
  στιμο. Χωρίς νά χάση καιρό ό Δόν-
  Ζουάν μας ήρχισε νά τές κορτεζάρη
  ριπτων είς αύτάς καυστιχώτατα 6λέμ-*
  ματα.
  Αί δύογυναίκες δνομάζονται ή μέν
  μία Μαρία Συρίγου, ή δέ ετέρα Σωτη-
  ρία Λαγκάδη μή σηχώνθυσαι φαίνιται
  άπό τέτοια άϊτεϊα μόλις αύτός επλησί¬
  ασε γιά νά τους είπη ενα γλυκό λογάκι
  τού έροίγθηκαν μέ τής πέτρες καί τού
  Ισπασαν τό κεφάλι.
  Τόν τραυματισθέντα πλέοντα είς τό
  τού μετέφερον είς εν ίκεϊ πλησίον
  ν καΐ κατόπιν είς την οικίαν
  ---------------------7Γ". ',' Ά,.η 'ΰποβληθεΐς είς θεραπείαν σας άνέκτησα ! ,χος 0 μ{ΐΓθος ίπαυσ* και
  Αμάν ζαμάν, χ. Ζυμδρακακη βελου- τβλβ{ω ^ ,· £χ^ μου> ,,. δ σ5ς ε^ ι .,,^^^^ς τούτου σχέ
  αι μετ»
  δ-
  τού
  με ν ά ζή
  Τίποτα !
  ι «Ι— θά γίνη.
  Ο ΕΤΡΓΕΤΗΣ ΤΟΪ ΑΑΟΤ
  αώζων τα βαλάντια των
  ένδυομένων
  ΜΕΓΑΣ ΕΑΗΙΟΡΟΡΡΑΠΤ Ι ΚΟΕ
  ΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
  Ζουανικά αθλα άς καθησουν στά
  .ούς.
  ΤΟ ΦΕΣ1 ΤΩ1Ν ΕΥΖΩΝΩΝ
  Τό υπουργείον των Στρατιωτικώνκα-
  τόπιν άνα^ορας -ου ίιοικητοϋ τού ένταΰ-
  χ Ζου «ϋζωνικν τάγματος κ. Γιαννα-
  τσα διά τής όίθίας υπεδείκνυε ό'τι μ ε
  έκ χακί φεσιι κωμικοποιειται τό εύ-
  τήν ύγείχ,ι μου,
  γνωμονώ.
  Γ. Σπανόπουλος
  Πάσα πληροφορία δίδβται έν τφ Ή-
  λεκτρο')εραπευτηρίο> τού ΐατροΰ χ.
  Πραποπούλου, 'Υ^ηγητοϋ τής
  Νευρολογίας. όδός Περικ/.έους 46.
  ταπαιαια'σαϊΓ"
  "Οσα πηγαίνουν βίς τό σχολείον ϊχουν
  ανάγκην δι" Ινα ΙΙοτηράκι τής τσέ-
  Λλουμίνιουμ τού
  των ι
  ζωνικόν σώμα, ϊιεταςεν όπως αντικα- ; βο ^ΕΠΤΑ ΕκΑΣΤ0Ν
  Κονοολοφόροι μελανοφόροι
  βθ ΛΕΠΤΑ ΕΚΑΣΤΟΣ
  Συνάντησις όδών Κολοκοτρώνη καί
  ν.π-χοτήματος τούτου σχέσεις τού με¬
  τεβλήθησαν. "Εγεινβ τότ» πράκτωρ τοΰ
  κπαστήματος ενταύθα μέ ποσοστα, τα
  όχία, ώς λέγϊΐ, δέν τού έπληρώθησαν.
  «••(«■«■■••««•■«■■Μ
  Η 600 ΛΙΡΕΣ
  τασταθώσι τα ^άκινα
  παλαιών έρυθρόν.
  τού.
  Καί, ετσι εμαθ: μιά φορά_ δτι στά
  'Αναφιώτικα δέν περνάει τό κορτε.
  ΟΝΕΙΡΑ ΠΟΥ ΕΣΒΥΣΑΝ
  Πάν* χαΐ τα χοροίιϊασχαλεία μας
  τα έ5έσμευσ«. καί αύτά δ κ. Ζυμ.6ραχα-
  Τοιουτοτρόπως τα «υζωνακια φβρουν
  πλέον τό έθνικό» κάλυμμα τό οποίον τό- λ
  σον έ,γκληματιΐώς είχβ καταέικασθή ^6ΟΑΟ
  άπό την προη^υμέ /ην Κυβερνησιν. .ί^!^5ί,
  ΠΑΕΙ ΤΟ ΠΕΝΤΑΚΟΣΑΡΙΚΟ
  Τήν 15 Δεκεμβριού ή 'Ωραία Έλμό-
  ραεΐδοποίησε την Τράπεζαν δτι θά άπο-
  σύ(η τάς 600 λίρας, αί οποίαι ήσαν
  *ίί αύτην κατατεΟϊψ,έναι μέ τόν δρον
  νά 'είνη προειίοποίησις πρό ενός έ'τους.
  Ή κατάστασις λοιπόν των πραγμάτων
  ίΐχί μβτοΛληιθή ΆντΙ νά καταθέτοι/^
  χρή|ατα είς την Τράπεζαν είχον άν«γ-
  τούλάχκττον
  ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΑ
  8τι
  Οί φίλοι -/μ αί <ρίλαι της «1 ή ώραία 'ΰ.μόρκ ϊέ*; έδαρΰνδτο νά γρ»- 3>η χ«; ί% ϊιατηρή τακτικήν άλληλ-·
  γραφίαν μ» δλους καί μέ όλας, έν τού¬
  το;: άπό τς' !"·'·αν καί ήμίσβιαν ώραν
  μ,ετά τα ιμεσάνυκτα πρός την πρωΐαν
  τής 1ης Φ.ίρουαρίου δ^ν ηκούσθη «λ«-
  ον. Ούν. ήν ^ωνη, ουκ ϊ)ν «χρο«7ΐς. ί κ-
  τοτε έπαυσ* πάσα ζωή της.
  Άπό την σ7'··μήν 'ϊ'πψ πίρνα ίίς
  τόν ν.ότμον ός ■'ΛΥ.^ά. Άφίνβι δλα πίσο)
  της σ6^»λ?. σάν νά :ιχ*ν άιτοβάνει χ^>
  ημέραν έκείντ,ν. Χρήμ^τβ, ένϊόμβτβ,κο-
  σμήμαια, ϊπίτι. σύζυγον. "Ολα, 8λ«... .
  Η Ι5ΕΑΦΑΝΙ-ΙΣ ΤΗΣ κ. ΚΡΙΠΚΝ
  '<) ιί;!7«ν σχγματί^ει πεποίθησιν -;ίζ τό μυαλό τού δτι ο·/ΐ μόνον ΐ'ρυγΐν, άλλ' δτι έ'φυγε διά πζντός καΐ δέν θά '-·.- στρέψη ποτί πλέον. Καί άρχίζει πρώτα-πρώτα νά 5?ζ(Ί 570 χίρι τα πράγματά της. Την 2αν Φεδρουαρίου 6άζε· ανί/^ο^ 'ί',? ζευγάρι σν.ουλαρίκια κς;1 ένα δα- κτυλίδι μαρκίζ διά 80 λίρβς. Κΐς :άς Ο Φεβρουάριον» βάζει αλλα 6 δια ένέχυρο καΐ μίαν μπρός νια<^ διά 115 λίρςς. Την 20ήν Φεβρουαρίου ή 'Κθίλ Λε- νές εθεάθη φέρουσα μίαν μπρός τής ώ- ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ καΐ ΠΩΛΟΤΝΤΑΙ Μητροπούλουεύρήκε στό δρόμο εναπεν- ] ΕΙΊΙΠΛΑ χης Κλαίνε άπαρηγόρητα οί χοροίιίά- σκαλοι καΐ τα ιι«5ιστοάκια που θα β- τακοσάρικο. Καί σάν ΐίχρός ποϋ ήταν τό εβαλε ΚΑΙΝΟΥΡΓΗ ΚΑΙ ΕΤΚΑΙΡΙΑΣ ίττιπλα πρός πώλη ΟΔΟΖ ΑΘΗΝΑΣ 9; - 99 ΠΑΡΕΛΛΟΙί διά τηνχε^μερινήν περίοδον μέγα» λας ποσότητας Ύφααμάτων'Αγγλίας και Ι'αλλίας άρ*ν βτης ποιότητος νεωτάτωνοχι Οίων καί χρωματισμών άμε- ταβλήτων. 1%£νΐ π~χγκοίνωςγνωβτός ό μ&γας καί αρχαί- ος ούτος οίκος ό μόνος έν ' Α νατολή ουγκεντρώνωνδλα τα μέαα ήτοι έκλεκτάς ποιότη τας ύφαβμάτων νεωτάτων «άντοτε βχεδίων, ατχρεανίρ γααίαν, τελείαν εφαρμογήν τιμάς δέ εύθηνοτάτας, ώστείκανοποιεί* ολα τα γουστα καΐ βώζει τα βιτλάντια των ένδυ ομένων. Μ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙ >. ΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Είνε έκείνη ή όποία δίδει τακτιχώτατα δλην την έβδομάδα μϊζΐ μέ τάς
  ϋάς τού Χρηματισττ.ρίου. Ιον. Την αιτίαν διά την όποιαν επήλθεν ύΛωσις τ
  «πό τής ημέρας την έκνευριστική δοο-
  λειά Θρηνολογούν καΐ είνε άπαρηγόρη-
  τοι χαί οί δανϊήίες ποΰ επλασααν τόσα
  δνϋρα γιά νά τα πραγματοποίησίν έ-
  I
  χεί μέσα, χλαίνε χαί πονοδν δαθειά
  | ίλοι τους γιά την αϊικίβ αυτή τού κ.
  ά
  ι~-ι-------- ■
  Παραπονούντο^ χαΐ φωνάζουν οί χο-
  ροδιδάσχαλοι γιατί τους χόβει τό ψωμί
  , 'έ τέτοια μέτρα. Άλλά 5λα αύτά είνε
  Ι φωνή βοώντος έν τή έρήμω. Ό χ. Δι-
  • ευθυντής τής Άστυνομίας τους τό εΙπε
  | χαθαρά-χαθαρά καΐ ξάστερα, Οέλετε νά
  | ·ϊς τα άφήσω άνο'.χτά; θά κάν:τε τό
  τού και της 'ό ..
  Ή μητερι τού βιαζομένη νά τό χα¬
  λάση τό έστ,ιλε είς το παρά την οίον
  Χάριτος 38 ιατάστημα τού χ. Β. Νι-
  χολάου.
  Ό Νιχολίυ γνωρίζων φαίνεται τα
  οίκονομικά τις Μητροπουλου τό χατέ-
  ηρώτησε εανΐινε ιοικο της.
  Αύτη ώς ήτο επόμενον ηρνήθη χαΐ
  ετσι τό π&ντκοσάρικο έμεινε είς τόν χ.
  «^ ^ "*Ρ*-* «ρομήθ*.α
  λ)σμόν των κ. πελατών.
  12—ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ—12
  ραίας Έλμόρας. Την 18ην Μαϊου την
  Ι είδον, μαζί με τόν Κρίπεν νά φορή ϊν
  ---------- Ι φόρβμα τής Έλμόρας. Καί άπό τόνΜάο
  Τΐν 31 Ίανουαρίου ό Κρίπεν ίπαυσε | τΐον ίσως χαΐ ενωρίτερον πηγαίνει κ»ί
  «τι. >μι^,μ ιιβ τλ «ιττάιττνιιιχ Μούνι- κατοικ«ϊ διαρκώς ΐλέον είς το Χ·>-
  '♦
  ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  κ.
  κ.
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ είδιχος
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΓΙΩΡΙΌΣ
  Σβί έ
  κόπτης καί
  χαί^δ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΓΙΩΡΙΌΣ έπίσης
  *ίρυσ«ν άπο τής 1ης Σίπτεμβρίου νέον Έμπορορραπτικβν Κα-
  ταττ,ΐα (γωνία) 4τϊΙ των όδών Σοφοκλέους καί Αθήνας υπό τ·ν ά-
  νω ΐτλ#ν.
  ΑπθΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΗΟΙΙΣΙΑΤΙΚΗΣ ΙΤΙΒΑΣΕιιι >,;,-·■ ,. -·,.«.,·-, -
  ..... -γ...... - .. - ΜΕ "Π ΔΡΑΧ. άγοράζετε βν παλτόν 1 ΤοΠρ6τυχον Εμβορορραφιιον βπλουτισθη δια μεγαλης χαι πρωτββσνββς
  σχβ καί μεταας είς την οικίαν της την ;τΟ(μον άνώτερΟν τών επί παρ«γγ«λία »«λλ6%τίς ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΤΦΑΣΜΑΤΩΝ έκ των καλλιτέρων έργ·β-»«ετΙθ)ν
  ίΐς τό τΤΕΛΕΙΟΝ» Ευριπίδου 24. ΑΓΓΛΙΑΣ καΐ ΓΑΛΛΙΑΣ κ«ί μέ τοϋς έκλεκτοτέρους χρβματισμούς χαΐ εχέ-
  Λϊΐ »'» ΔΙ'ΑΧ. ταρςΓγτεΑ.ετ« «»· 8ιβ^ ίι^ ·τ4ν μάλλον ίίιέτροπον αγοραστήν. ;
  %,«<»/*!Ληι /Μ-λ Μ^ι«Λΐ Ίννΐι«μ »··α._ ι Ύφ&βματα δι4, Κ,ουατούμια Νικολάου ο οποίος ζητεί τόν κάτοχον του. •·ΦΒ*ΒεΒ·εΐ·ΒεΒ··.·ΜΙε1 ΤΑ ΕΚΑΑΕ ΘΑΛΑΣΣΑ χβσν.ήρι Αγγλικόν στερβ- έφαρμογί)ν άρίστην ϋςτδ ΜΕ -4β ΔΡΑΧ. κατασκιυάζετε «ν ..__ί__Ζ_> ΊΖ___2.. ____ι η_-ι ...ι..
  δια ΒΙανταλόνια
  δια Ζακίτας
  •ίς τα αφησω ανο'.κΐΒ, τ>* τ.^.^ >■< · —ι- ■■ γ ,. - » Γ, ' , εξής Διοργανώνιτε-/ορουςάλλάθάλχμ6ά ; έκαμε χθΐίπβρελασιν δια μεσου των νωσ, ψιέ>ος είς ούτως μόνον ανίρες. ,δρόμων τώνσυνοικιων τρέχων με ιλιγ-
  ~7, ~ΐ~~~~~ ~Υ7-----· δυμασίαν άπό Κασμήρι χ·νιέ Γαλλικόν
  Ό Ιεωρκς Μισηνακης καρραγω- ^^κ στερεότητος μέ μοίέρνβ
  γενς, θελω· φαίνεται ν** δοκιμάση αν - ■ · ■ - ·
  τ' άλογά τ» κρατοϋν άκόμη στά πόδια
  :ϊων. 4ον. Πλ
  ΐϋβ Βοηηβ ρα>Τ3
  «ν φύλλον δωρεάν.
  Εάν θέλουν νά χορεύουν καΐ γυναϊκες
  άς χορεύουν μονάχες τβυς χωρίς νά ύ-
  πάοχη μέβα στό σχολείον ουτε σκιά άν-
  Σάς άρέσίΐ ίττι; Καλά.
  *Αν δχι. Κλειδώστι τα γλήγορα κ«1
  ρτε μόν τα χλ·ιϊια.
  σχέϊιβ χαί
  α'Τίλειον» _.,_______ _
  ΜΕ β Τ ΔΡΑΧ. παρ«γγέλετ«
  βυμασίαν δλομαλλίνην χαΐ είς ν«ώτ«τ«
  6-χέ3ια μέ όςοχον εφαρμογήν «ίς το
  «Χίλειον ~'
  ν
  υμαα ι Φρακ
  Ύφάαματα δια Σμόκιν
  'ΊΤφάβματαί βι' Επανωφόρια
  η συλλογήν έτοίμων ΠΑΛΤΩΝ δλων των νρωμοττισμών
  Μ (τήτων χατασχ·υο.ζομ*νων έν τ£ ΜΕΓΑΛΩ ΕΡΓΟΣΤΑΪΙΩ ΤΟΥ
  ΚΑΤΑίΤΗΜΑΤΟΣ.
  Έπίίης μεγάλην συλλογήν 8λων των Εγχωρίων ΰφαβμ4των, τα *κοΐ·ι χ«γϊ«
  τίμη άθ Μί είψς άκεί βίς όΠΡΟΤΥΠΟΝ ΕΜ
  '-« Χαί
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ,
  ΟΡΟΙ ΪΤΝ-ΡΟΜΩΝ
  Δρ. 1»
  ΜΙ»* » *
  Μ1ΑΡΧΙΩΝ » 15
  Αια τούς 9τ)|*ο8ιθ(Μκ&ονς » 10
  ΧΗΜ. Είς τάς πόλεις έκ&ίνας
  ΰτΐάρχβυν πολλοι συνδρομηταί
  τοΰς οποίους γίνιται Ιϊιαι-
  ιρ οιανομ-η, ώς είς τάς Πάτρας
  φερ' ειτίΐν ή μηνιαία συνδρομή εί¬
  νε έπίσης οραχμή 1.
  ΕΕΩΤΕΡΙΚΟΤ Φραγ. 40
  ΟΙ
  Ουδεμία αίτησις πρός έγ-
  γραφήν γίν·τα& δεκτή* εάν
  «Αν βυνοδευεται άπό τό άντί-
  ■«|Μ>ν αυτής.
  'νΛβύθΐίνος ~3υντα"κτης
  ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΡΙΒ0ΠΟΡΓ02
  ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΕΛΘΟΤΝ ΣΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
  ΟΙ ΦΙΑΕΛΕΥβΕΡΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΟΥΝ ΑΜΙΓΕΙΣ ΣΥΜΔΥΑΓΜΟΤΣ
  Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΤΟΤ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΟΤΡΓΛΝ !
  'Ελληνική οΐχογίνΐιβ *«8 έχ»«» ύχοΜ
  τουτχ {τι 6"λ« αί Έλλτ,νΐχαί Μίχβγέ-
  νιιαι είνε ί μοί αι !
  ΚΩΝ) ΠΟΛΙΣ, 13 Όκτωβρίον.
  (ΆΘ. Πρ.).—Ό ΰπουργός τών Οΐκονο-
  μικών εζήτησεν άπό τάς Αύστριακάς
  Τραπέζας νά όρίσουν αντιπρόσωπον διά
  τάς διαπραγματΐύσεΐς τού Τουρκικόν
  δανείου.
  Αί Γερμανικαί Τράπεζαι ώρισαν ήδη
  τόν αντιπρόσωπον των ί
  Τ
  ^ΑΧΥΑΡΟΜΕ'ΟΝ
  ΠΕΜΠΤΗ, 14 'Οκτωβρίου/ Είς
  άλν, θράκην, -Βουλγ»
  ^ίτν, Ρουμανίαν χαί Ρωσσίαν. (Κυ-
  «λαίιχή) 10 π. μ. Είς Ευρώπην έν
  'τένει χαί Αμερικήν (Τζών) 10 30'
  μ. Είς Κρήτην (Παν*λλήνιος) 10
  μ. Είς Σμύρνην, Ρωσσίαν (Βορ**ο-
  μεσημδρίαν.
  'Αμέσως άπό τής χθες η"ρ· ολοι αχεδόν οί άχρωμάτ
  χιβαν αί προεκλογικαΐ συνεν» πρώην 6ουλευτα~ "*
  <">*«·'- **-* —------' ~ είς τόν κ. Β
  λωααν πρός
  , φιλίαν
  Ιΐεριττόν να λεχθή 6τι ό
  «ΘΕΑΤΡΑ
  Ν. ΣΚΗΝΗ— Τά «Παναθήναια».
  Τψ,ητική τοΰ ζεύγους Περίδη. Τελευ¬
  ταία παράστασις.
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ.— Τελ«υταία
  παράστασις τοΰ Έλληνικοΰ Μελοίρά
  μβτος μέ τήν μβγάλιρι επιτυχίαν «Φρά
  Αιβδολος».
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ— (Διεύθυνσις Α.
  Κονταράτου). Ή τρίτη παράστασις τοΰ
  ί»—ωτιβτοΰ χαί ψυχιάτρου κ. Λεμπλάν
  μέ νίο^
  ζίβμός μαένετ^ι ά «ό
  άκρον είς άκρον» ελπέζεται
  84 δτι κατά τας εκλογάς δχι
  μόνον τα μεγάλα κίντρα άλ-
  λα καΐ οί έπαρχιακοΐ ηληθυ»
  βμοΐ ΘΟ. πατάξουν άνηλεώς
  τοϊ>ς παλαεοκομματικούς άν
  αδεικνύοντες είςεπι·5υχίαί
  νον τους εκτιθεμε'νους ί>«
  Βενιζελικήν σημαίαν/
  ς τιθεμενους
  Βενιζελικήν σημαίαν
  οί πυρ'ηνεσ υπα'ρχουν
  Οί πυρήνβς των διαφόρω
  «υνβυαβμών δπάρχουν καθ
  5λο»ς βχεβό ί
  λί
  αι δέ. ή βυ
  :ες αυτών. Είς τκνας
  οβίας προβλ^
  πολιτικήν
  'Εκτός 8* αυτών καί τίνες
  ανήκοντες βις κομματα, δια
  νά βυμλθώ ί
  τόν κανονισμόν τοΰ ταξειδίου τού.
  •••■••••■•ΝΝΗ '
  ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣΤΟΝ ■
  ΠΕΙΡΑΙΑ |
  "Ηρξατο άπό τούδε ή έκλογική ζό- '
  μωσις έν Πειραιεί διά τάς προσ»χϊίς )
  ΤΑ ΑΧΡΗΣΤΑ ΠΛΟΪα
  Κατ' εντολήν τοΰ κ. Βϊνιζέλου συνήλ ι
  θε χθες τό Ναυτικόν Επιτελείον δπως [
  όρίσιρ ποία έκ τών πλοίων τοΰ Στόλου '
  είνε Ιχρηστα, κατάλληλα δέ πρός έχ-
  ποίησιν.
  Τό Επιτελείον Οά εκδώση τήν άπδ-
  011 ΤΟ! κ. ΒγΧΕΑΟΤ
  ΑΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝΚΟΜΜΑΤΩΝ
  ΕΓΚΥΚΑΙΟΙ ΤΟΥ ΒΑΛΗ ΙΠΑΝΙΝΒΝ 4!Α Τβ 1)1
  __________ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1ΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ "ΑΚΡΟΠΟΛΕΠΣ..
  Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ' ΕΓΚΥΚΛ.ΙΟΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ | ΤΟΥ ΒΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΤΗΣ ΥΡΑΝ
  ΤΩΝΦΑΤΡΙΩΝ
  . _, _., ,.^^,,^^.λ, ν»*οι μωσις εν Ιΐ£ΐραΐ6ί δ
  νά συμπεριληφθώσιν είς τούς βουλευτικάς εκλογάς.
  Βενιζελικούς βυνδυααμούς. Ώς εγνώσθη πολλοί έκ τών φιλο&ο- '
  Ό κ. ηρωθυπουργός όμι- ξούντων ΰποψηφιότητα έτοιμάζουν πολι- ι
  λών πρός τούς διαφόρους φέ- ' τικάς διαλέξεις πρός φωτισμόν τού |
  λους τού σχετικώς πρός τόν λαοΰ. [
  •καταρτισμόν τώναυνδυασμών Ή εναρξιςτών πολιτικών τούτων δι-
  *ι~ — αλέξεων θά γίνη τήν προσέχη Κυριακήν
  έν τή αιθούση τοΰ Αου Παρθ£**'ωγείου
  γ
  —Πάρτ£ νέους, καί μόνον
  νέους, μακράν άτϊό τα κύμ-
  ματα καί την πολιτικήν δια¬
  φθοράν, διότι τό κόμμα μας
  είνε κόμμα ίδεών καΐ 6χι
  ώ
  ΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ ΤΟΤ κ. ΒΕΝΙΖΕ¬
  ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
  ότι ή
  ΚΟΙΝΟΝ ιΚΑ
  Μ»τ' άληθοΰς χιράς είδομεν ..._
  νίλθόντα έξ Ελβετίας μετά τής έξό-
  χου είς παίδευσιν χ*ί ευγένειαν έριτί-
  μου συζύγου αΰτοΰ τόν έπΐφανή πολιτευ-
  τήν χ. Ήλιον Ποτΐμιάνον.
  •ρον μαζί μ» τόν Κρίπίν.
  Ό Κρίπεν ήτο δέδαιος
  ώραΐα Έλμόρα δέν θά ε
  τό λέγει δμως αΰτό ιίς τους Τ....., .—
  Ότι δηλαδή εγνώριζεν δτι δέν θά επι¬
  στρέψη ποτέ πλέον. Καί δημιουργή ολό¬
  κληρον σειράν άπό ψευδη διά την εξα¬
  φάνισιν τής συζύγου τού.
  Γνυρίζει ότι οί π}λυάριθμοι φίλθΐτης
  θά προβοΰν είς ερεύνας διά νά μάΗςυ·/
  τί άπέγινεν ή ώραία Έλμόρα. Τήν 2αν
  'Φεβρουαρίου επρεπι νά παρευρέθη ϊ'
  τήν συνεδρίασιν τοΰ συλλόγου τών ήθο-
  ποιών άφοΰ μάλιστα ήτο ταμίας τοΰ σω-
  ματείου. Εάν δέν έπήγαΐεν ή εάν δέν
  ίδιδε σημεϊα ζωής θά έγείρετο ϋπόνοια
  χαί θά εγίνοντο ίρευναι. "Ολος ό κίν-
  <*νος εάν ΰπή^χε τόχε κίνδυ.νος αΓβσο- βήθη, διότι ό Κρίπεν προέβλβψε δι'αΰτό. ΨΕΥΤΙΕΣ .Η μίς Μέκ ή γραμματεύς τοΰ σω- 'ί ματείου Γκίλτ έλαβε μίαν επιστολήν γραμμενην άπό τον Κρίπεν έκ μέρους ίήί»ν τής συζύγου τού ή όποία ελεγενίτι 2ν*κεν αίφνιδίας άσθενείας μιάς συγγε- νθΰς της είς τήν Αμερικήν, προσεκλή- •η έσπευσμένως καί ηναγκάσθη νά φύγη άμέσως διά τήν χώραν ταύτην. Οί φίλοι καΐ αί φίλαι της εζήτησαν νά μάθου/ πώς ή ώραία Έλμόρα ή όποία πάντοτε ήτο τόσον τακτική εΐς ήν άλληλογραφί- «ν της καί ή δποίί· τοΰς ήγάπα τόσον πολΰ δέν τοΰς έγραψεν οΰτε μιά λέξιν άποχαφετισμοϋ. Ό Κρίπεν τό έςήγ.^σς. λέγων δτι τήν νύκτα τή ςΐης Φε6ρ5υαρίου ήλθε τό τηλεγράφτ.μα καί δτι δεν έπρόφθασεν οδτε τάς άποσκευάς της καλά-καλά νά 1τοί"ίσΌυν. Κίτί έφεΰρ» καί άλλα ψευδη. Διότι ενα ταξεϊδ·. ΐί; τήν Αμερικήν ε/ει ?ν τέλος πάντοτε καί επρεπε μιά ,*έρα ή· ώραία Έλμόρα νά γυρίση στο ΐπίτι της καί »τόν αηΖρτ, της. Καΐ ίφινρϊ τάς ϊήθεν έκ μέρους της επιστολάς κα! τάς έκ μέρου- τών σιιγγενών της. οί ό- «θΐθ'. τοΰ ελε-ον δτι τάχα ή ώρα'α Ελ- μόρζ ήτο άσθενής κβί ή Έλμόρα το£ τάχα ότι δέν £?νε αα: τόσον -4- Π? όσον τοΰ παρυτάνουν κ συγγε- της. Καί ούτω ταρηγορ«'-ο ό κα- ρειας προβλίπεταί ό βχημα-Ι 'Ακίμη δέν ωρίβθγι * *,_<. ,«αΙ.. δ,ίο «υνδυα,μωΓ^.. ρα τής^αναχωρή^ως' Χί Μενιζελικών, καΛ' Ι βεβααλίαν τοΰ κ. Βενιζέλου *,..„,« ^ α τ^ςΙ'ΕγνώβΟημόνονδτιόκ. Βε- .Γ(γνων, ουν δλοι είς £να βμόν. Καίτοι ένβργου· μένων των έκλογών δια Δι- - -«-Λ-Ί-— ""Τ *' Οεββαλίας Οά διακόψη τό τα¬ ξείδιον ο> είς Λαμίαν καί
  Οήβας, πιθανώς δέ

  ή κατά τάς παρελθούβας εκ¬
  λογάς.
  Κατά τάς επικειμένας εκ¬
  λογάς θά κατέλθουν πολλοί
  νέοι είς τόν άγώνα, καί δ:οτε ! ρίτου,
  ναπτυξη τό πολιτικόν τού πρό
  γραμμα.
  Οί τέως ΟεσβαλοΙ βουλευ-
  ταί έδήλωβαν πρός αυτόν ^ρι^
  λίαν, πλήν τών κ. κ. Φιλα-
  * —
  ομματικών, κ^>1
  ο£ νέοε «τυχόν τόβης
  ιας παρ* ,ώ λφ
  νβ-.ίτ, *ις τον αγώνα, καί δ:ότε ! ρίτου, Λοοσια, Χατζηγιάν-
  ό κ. Βενιζίλος άποκρουει ά- | ν^ *α* Χριανταφυλλίβου, οί
  πολύτϋ>ς τήν σύμπραξιν μετά Ι οποϊοι έμμίνοντες είς τάς
  των «-■»■*<·.»λ~ο..;--------" " ' γνώμας των, θά εξακολουθή- οουν υποστηρίζοντες τήνΣυν- τακτικήν Συνέλευσιν. Ο χ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ό επί τής Δικαΐοσύνης ΰπουργός κ Δημ-Λ,τρακόπουλο; ερωτηθείς χθές υπό αοντάκτδυ ;λλ; πε,5ΐ τών έκλογικών τού χ τόη ς παρ* ,ώ λαφ, ο- απίδειξ* τό παίραματών υταιων έκλογών. Ή »^. μένβια δέ 6λ£ γαλειτέρα είς ._ ΐκλογάς, ά «ου ό αγών ^β»- ξάγεται υπό κατεύθυνσιν ω¬ ρισμένην και με ακοπόν μάλ¬ λον ωρισμένον καιόργάνωαιν λ<% ζέίιν. ΞΡΩΤΙΚΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΔΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ Ιΐολλοι παλαιοκο^ματικοΐ βλέποντες την πανωλεθρέαν ή 6ποέα 6χι τούς άπειλεί, άλ« λά τούς ϊχιι ήδη τελείως πα- ραβύρει, ήρχισαν ρίπτοντες ΐρωτικά βλέμματα πρός τόν ■λ. Βενιζέλον, ματαιοπονουν- τες, έννοεϊται, διότι είνεγνοϊ- —■- ή θέσις αυτών άπέναντι άρχηγοΰ τών νέων ίδε- ών. ΟΙ ΘΕΟΤΟΚΙΚΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑ- ΤΕΛθΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ου ;λλ; πε,:Ί των έκλογικών τού ταξειίίων, απήντησεν δτι 8έν εσκέφθη άκόμη περί τοιούτων η άκόμη περί τοιούτων Ο χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Ό χ. Άλεξανδρής άφ' ετέρου ομι¬ λών χθές πρός συντάκτην μας έπανέ- λαδε καί πάλιν Οτι θά έπιχίΐρήση καί ταχέως μάλιστα τό ταξείδι βίς τήν ε¬ παρχίαν Τρικκάλων διά νά αναπτύξη τό πρόγραμμα τοΰ κόμματό ςτου. Άπέφυγεν δμως νά απαντήση άν θά μεταβή πρό ή μετά τόν καταρτισμόν τοΰ συνδυασμοΰ Τρικκάλων, προσθέσας μό¬ νον 6τι τουτο ουδεμίαν εχει σημασίαν διά -_,.--_-......-(«νέ—-ω Πειραιώς υπό τών φιλ·ελευθέ':ί{^ ΗΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ", ΤΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ Έντός τής σήμερον οί κ.κ". Φιλάρε- τος καί Καζάζης είς τούς όποίους ανε¬ τέθη υπό τών συντακτικών ή σύνταξις διαμαρτυρίας εναντίον τής διαλύσεως τής Βουλής θά προβοΰν $ίς τήν δημο¬ σίευσιν αυτής. προέκλογικα*..... αχα-ι-οηΛιδοσ Μεταξΰ τώνφιλελευθέρων ΰποψηφίων τοΰ Νομοΰ Άχαϊοήλιδος ήρχισαν αί συνεννόησις πρός καταρτισμόν συνδυα- σμών καθαρώς Βενιζελικών. Τόν πυρήνα τοΰ συνδυασμβΰ αΰτοΰ ά- ποτελοΰν οί κ.κ. Λουκάς Ράφος Καν«- κάρης, Γ. Κρεστενιτης καί Ά. Παναγι- ωτόπουλος. Εάν τά κόμματα κατά την σημερινήν των συνεδρίασιν αποφασισθή νά κατέλ¬ θουν είς τάς εκλογάς, θά καταρτισθούν δύο εισέτι συνδυασμοί είς την Άχαϊοή- ' λιδα, είς θεοτοκικός καί ε'ς Ραλλικός. ' ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟ"ν""μΕΣΣΗΝΙΑΣ ______ ( Είς τόν Νομόν Μίσσηνίας τόν πυρή-' να τοΰ Βενιζελικοΰ συν?<ϋ.·Λθΰ άποτβ- Ι Συνήλθε χθές τό άπόγευμα £ΐς συνε¬ δρίασιν τό "Ανώτατον Δικαστικόν Συμ¬ βούλιον καί απεφάσισε τινάς μεταβολάς έπιφυλαχθέν νά υπογράψη τό σχετικόν πρακτικόν ι'.ς τήν πρώτην μέλλουσαν συνεδρίασιν. · Μεταξύ τών μταβολών τούτων είνε καί δ διορισμός τών κ.κ. Ρωμανοΰ καί ν '* ώς εΐσαγγίλέων, τοΰπρώ- του εί Λ χυραν ΑΠΟΛίΣΙΣ ΕΦΕΔΡ^Ν Κατά τήν χθεσινήν ίνοδόν τού είς τά Άνάκτορα ό κ. Πρωθυπουργός υπέβα¬ λεν είς τόν Βασιλέα την γνώμην *·ρ« απολύσεως τών έφέδρων μιάς έκ τών υπό τά δπλα ήλιχιών. Ή Α. Μεγαλειδτης συνεφώνησε πρός τήν γνώμην τοΰ κ. Πρωθυπουργοϋ κατόπιν δέ τούτου κατηρτίσθη Διάταγ- μα διά τοΰ όποίου άπολύοναι οοίεφεδροι τής άπογραφής 1906. Τό Διάταγμα τούτο υπεγράφη άμέ¬ σως παρά τοΰ 'Υπουργικοΰ Συμβουλίου υπεβλήθη δέ ακολούθως είς τά Άνά¬ κτορα καί έπεστράφη μετ1 ολίγον ΰπο- γ γραμμένον καί παρά τοΰ Βασιλέως. Ο ώΒΡφίτΗΙ ΑΡΘΡΟΝ ΤΗΣ "ΤΡΙΜΠΟΥΝΑ!,, ΠΕΡΙ ΤΟΥ Κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ___, 13 'Οκτω¬ βρίου. — Ή «Φραΐδεβλατ» κρίνοοβα έν κυρίω άρθρφ τά έν Ελλάδι, ευρίσκει τήν στάσιν τοΰ κ. Βενιζέλου ανε¬ ξήγητον καε τήν δραβτηριό» τητα τήν οποίαν ανέπτυξεν ά- ναντίρητον. Πεισθείς, γράφει, ό κ.Βε¬ νιζίλος δτε ή έπιτάχυνιις τής λύσεως τού Μρητι^οΰ ξητή- ματος είνε άβυμφορος άπε- ^υγε ν^ά κάμη λόγον τιΊρίζ αυ¬ τού είς τόν λόγον τού τόν ο¬ ποίον έξεν
  ! Τούρκων ύπο^ργών δίδουν
  ίτό δεκαίωμα νά έ^ίί^η τ^.ς
  δτι αί Έλληνοτουρκε·/.οΊ «χέ»
  σε&ς είαέρχονται είς στάδιον
  βελτίο';
  Δικαϊος κα.
  Καταβάλλονται πι
  πολιτικοί
  όπως ό-
  0!
  άν-
  τυνδυασμόν, δστις θά κατέλθη
  εκλογάς υπό τήν σημαίαν τής
  ΛΟτητος τής Βουλής.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ,, ΚΟΜΜΑ
  Έγνώσθη χθές τήν νύκτα δτι τινές
  ών τέως βουλευτών, άνεφέροντο μάλι-
  τα καί τά όνόματα τών κ.κ. Φιλαρέτου
  καί Καραϊσκάχη απεφάσισαν τήν σύμ-
  πηξινκόμματος Δημοκρατικοϋ.
  Τήν άνοιτέρω είδησιν γράφομ^ν χρο-
  νογραφικώς μετά πάσης έπϋρυλάξεως.
  των
  στα
  ϊχουν
  οί Οεοτοκικοί
  ασιν νά μή έκτε«
  Ο κ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ
  ΕΡΧΕΤΑ]Ι_ΓΗΜΕΡΟΝ
  Εγνώσθη χθες επισήμως
  ίτι σήμερον αφικνείται ό νέο{
  τών ϊίςωτερικών ύπουρ-
  οί5ν καθόλου είς τάς προσε» , Υ^ϊ «· Γρυπάρης.
  αζϊζ άκλονάβ. Ό κ. Γηη*/4#,«
  "Εν τηλεγράφημα τής 20ής Μα
  *νί?6ρεν ?τ! ήτο πολΰ βαρεία &ρ
  'ς εκλογάς.
  Σήμερον θά βυνέλΰουν εί;
  ϊσκεψιν παρά τώ άρχηγφ
  των κ. Οεοτόκη, δστις κατά
  ίήν ληφθείσαν ήδη απόφασιν
  τού, ίΐέν θά εκτεθή, 0ά συ«
  } δέ καί είς τούς φίλους
  νά πράξουν τό αυ-ϊό, διά
  νά ξεθυμάνη τέλος πάντων 6
  ■^όσμος καί παρασχεθή δλον
  τό ίίδαφος τής δράσεώς είς
  τόν κ. Βενιζέλον. 'Έτηλε-
  γραφήθη μάλιατα παρά τοΰ
  κ. «Φεοτο'κη είς τούς απουσιά¬
  ζοντας τών Αθηνών φΐλους
  τού. βπωβ ίλθωσι και αύτοί
  Ό κ. Γρυπ'άρης πιθανώ
  θα όρκισθή αυριον.
  Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  ΣΤΟΥΣ ΤΟΙίΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
  σκεφθή τά μέρη τά καταστραφεντα υπό δ?ΰ Χ^ΞΚ" *" Τ7""
  Η
  ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ Α8Ι1ΤΑΝ0Π0ΥΛ0Υ
  ΜΕΡΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Σχετικώς μέ τήν άναγρ·αφεΙν·αν υφ'
  ημών είδησιν χερί τοΰ τόσον φρ:κια<τπ· | κου τελους τής έν Παρισίοις έγκατί·ϊ στημένης οΐκογ«ΐίίας Π. Άμπανοποΰ- λου, εγνώσθησαν αί «ξής- λε«τομέρειαι Ζσον άφορά τήν ζωήν τής οικογενείας καί τά αί™.* "» ——"1^-- ν κύριον αυτής άρθρον π.ρί τής έν Ελ¬ λάδι ΰπουργικής κρίσεως λέγει δτι ό κ. Ελευθέριος Βενιζέλος φαίνεται πράγ- ματι 2τι είνε ό μάλλον κατάλληλος δ¬ πως δώση τέρμα είς τήν εκρυθμον κα¬ τάστασιν, ή όποία έπικρατεϊ έν Ελλάδι. Άνθρωπος μεγίστης ένςργητικότητος, έμπνευσμένος άπό πατριωτισμόν άφιλο- κερδή, άδαμαντίνου χαρακτήρος, τίμι- ος, ε-/ίΐ υπέρ έαυτοΰ τό μέγα προσόν ότι δέν άνήκει ή μάλλον δέν είνε συνδ»- δεμένος μέ κανέν έκ τών κομμάτων τα όποία μέχρι σήμερον διηύθυνον αλληλο¬ διαδόχως τήν τύχην τοϋ "Εθνους. Έπει- δή δέ έδωκε δίίγματα τής ΐκανότητός τού ν*ά βλέπη εΰκρινώς είς τό μέλλον καί εχεΐ τήν δύναμιν τής θελήσεως ή όποία καθιστά τοΰς πολιτικοΰς άνδρας ίκανοΰς νά άποφύγουν τήν τυραννίαν τών σημερινών περιστάσεων, δέν δυνά¬ μεθα ή νά παραδ»χθώμεν ότι θά δυνηθή νά πειθαναγκάση δλους τοΰς άρχηγοΰς είς τό καθήκον των νά παραβλέψουν τά προσωπικά των καί ΰποβληθοΰν είς την ανάγκην τής στιγμής. Τόσον μά>λ:ν
  άφοΰ ΰποστηρίζεται υπό τής κοινήςγν4>
  ε;τ ζσους έτόλμων ν ά τόν
  Ο ΚΑΪΖΕΡ ΕΙΣ ΒΕΛΓΙΟΝ
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ, 13 'Οκτωβρίου.
  Λ«θ{»3ί(οΑ{8θ'ϊ ηοαγ{9 χ$ί.§ϊ ωίτ'Χ9:
  (Άθ. Πρ.)— Οί Γερμανοί Αύτοκρά- !
  τορις άφίκοντο χθές τό άχόγευ'α,α. Έ-
  ·ι'!λτ,
  ην . ;„ . τ^υ.
  κατηγγένό-,σΑν εις χτ.ν α;:··
  όδό
  μ«ρον διαβημα τοΰ άπ«γνωσ·ιίνυ
  τ?ος και συζύγβυ,
  φή μ
  τού κυκλώνος.
  παρΤΓτησΤσ
  ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟι
  ΚΩΝ)ΠΟΛΙΣ, 13 Όχτωβςίου. (Α.
  Π.)— Ή π«ραίτησις τοοΰ ύ~ουργοΰ
  ■■■■■■■·■»■■
  -Γ-ΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΡΑΛΛΙΚΩΝ
  -;■ ■·.·, -&Γ.......— -κ. Τ/]ν 23 ι
  < ό Κρίπεν είπεν είς την κ. Μαρ 1 τΐ«-;η ότι έ'λαβϊ πολιι κακάς είίήσει; ' *«' «ι μάλίττα έπερί>*ν6ν άπό ώρας ί _______
  Κ 'έΓ' ϊ1. '/™°™ϊ Προσέθεσε ίέ · ΟίΡαλλικοί συνήλθον
  'Ελ-ΑΓανβά ' '^ν Τΐ'°τε' ετ?Λτη* *α1 τ^ν «Ρω2*ν καί τό απόϊ
  ^:^έβΞΓνίίς ΧΨ Γαλλί-; νρμ- Χ«ΡΙ< νά καταλήξοον ^ - - - - άνταυθα. ΙΙερί τοΰ κ. Γοΰ- , η*Ρίη»ί? * ^^ έλ,έγβτ° *Μτών Ναυτικών'έγένετ'ο ορ,^,^Τί Οά εκθέση ύποψηφιότητα μ<- » ' * * ' νος τού είς Πάτρας άνευ συν- ] ».„,„...________ δυασμοΰ. «—————- ε/τοτε Ο είς ωρισμένην απόφασιν, αν σκέ· ματικόν κατ' αύτούς τής στ>γ-
  κλήσεως ΡΊίέας 'Αναθεωρη-
  τικής Βουλής.
  ΛΙεταξύ των Ραλλικών ε¬
  λέγετο χθές τήν νύκτα βτι έν
  Κ. ΤΣΙΐνΐΗΝΑΚΗΣ
  Ι^Ρ^Ι^^Χ^ λ^Υ- χθές ^ν νύκτα ότι έν
  Ε<»νικφ ηαίεπιπημίω, δΤ- «·Ρ""«·« ^*β' Υ «* ®·ο- «^ντί,ς ίδί,, τμήματος Ζ Νν.ολ.- "!Οκ6,κο1. *1θελον *«οφασίβει ?<*ίς Κλ«νίχϊε ,Γ^,Ιλ^ Ρ **'* ^ν σημερινήν των σύ- ΚΑΙΑΛΛΟ ΘΥΚΑ ΑΕΡΟΠΛΟΊ-ΑΣ δοΰ κατόπιν σφοδροΰ έ'οωτος έκ*ίνης πρός αυτόν, ολίγον *λ γάμον έγκατκττάθη ρισίους δπου καί δ.»,». λούμενος διαρκώς εΐς εργάτας. Πρό τινος δμως χρό',υ.. Μρ.τύ σ ραί άποτυχίαι είς τάς «πιχίΐρήσει; ι «ν τόν «φεραν. είς δύσκολον οίκιν:αικήν θέ¬ σιν καί ϊιά τουτο ήναγκάτθη να ζηττ'ση την χρηματικήν συνδρομη; ιο3 πενθε- ροΰ τού, ήτις καί τώ παρϊσχέθη. Βρ-ίίδύτερθν έζήτησί κα! ίλλα /ρήαα τα άπό τόν κ. Τσαΐχαίόν ό οποίος καί σοβα- τού ν{χής «Γαληνόςί, Λέχε,ται τους έκ ΕΓΡΐΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΝΙΚΩΝ πάσχοντας έν τ) οίκία τού ΌδΠ κατα την σημερινήν των σύ σκεψιν να μή κατέλθουν είς τας εκλογάς, θα τους μιμη- θο^ν καί αύτοι. ΟΙ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΙΚΟΙ τ χ— %^.3.Υ. ΤΟΥ ΔΙΑΑΟΧΟΥ ποτΤειρα συσκέψεως τώνΛϊαυ ορββευθβν έν τη Παγκοσμίω Εκθέσει ρομιχ λίκών. Έπειδή ' ί·." ί αυτόν τό
  Ιπουργείον τών Στρατιωτικών κζ': τών
  Ναυτικών άπέϊ ιίξ,ν ότι π;ο παντός ε'-
  χει πρό όφθαλμ^ν τον έΟ'Ί>ό; σ/οπόν
  τοΰ Ελληνισμόν καί ότι ; Λΐεΐ νά οώστ,
  είς τήν πατρίοΌ. τά άπα·"θύυ.ενζ μέσα
  δπως έπανοβθωθ;, πάν 2,τ· ^έ/ρ. σή;'?-
  ρθιν ίχει κατασ-ραφή, πυα-Μα τό οπο-ον
  υπήρξαν ή κυρι/ άφερμή :-)ή Στραιιω-
  τικοΰ Συνδέσμο'ΐ.
  Διά τοΰς σκοπούς το« ΐαω; το-.οος
  δεν πρέπει νά άνησυχήσο'^^ ουτε αΰτο:
  οί Νεότουρκοι οί όποϊο. επ: τέ/νθΐ-ς ν-
  φείλουν νά παραδεχθοΰν 5τ; τό ζήτημΐ
  τής Κρήτης δέν δύναται νά άποτελή
  αιώνιον έμπόδιον εναντίον τής Έλληνο-
  Τουρκικής συνεννοήσεως ή όποία έν μέ-
  σίρ της ά«νν«οα ΙΐΛ^υΑλί^εΐιΐς των ίη-
  τημάτων ής Βαλκανικής πβρουσιόζεται
  ώς α τ ο ΰ εύνοϊκόν καί είς αύτό τό
  παιγνίδι τών Τούρκων.
  «Ρ"θ ΒΪΝ θΥΙτ Α γΓΤω Τΐΐ Ρ1Α Μ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 13 Όκτωβρίου. (Άθ.
  Πρ.)— Ό Πρόεδρος τοΰ 'Υπουργικοΰ
  Συιμβουλίου κ. Μπριάν εδεχθη χθές τόν
  ενταύθα πρεσβευτήν τής Ελλάδος κ.
  Ρωμάνον.
  "σκηναι
  στο καπνοκοπτηριον
  Νέαι πάλιν σκηναί εξετυλίχθησανεΐς
  τό Καπνεργοστάσιον έχουσαι ώς αφορ¬
  μήν τό γεγονός ότι δ καπνέμπορος κ.
  Καΐρης προσέλαβεν είς τήν υπηρεσίαν
  τού εργάτας μή έγγίγραμένους μεταξΰ
  τών μελών τοΰ Συνέσμου τών Καπνερ-
  γατών καί σιγαροποιών.
  Τοΰς τοιούτους>έργάτας άπήτησαν
  τά μέλι} τοΰ Συνδέ'σ;ιου χθές ήν 9ην π.
  μ. όπως απολύση ό κ. Καΐρης. Επ;ιδή
  3; Ο-'τος ηρνήθη νά συμμορφωθή μέ τήν
  τοιαύτην άπαίτησιν, ύιτϊδεί/Οη είς- τοΰς
  τορις άφίκοντο χθές τό άπόγευμα. Έ-
  γένοντο δεκτοί παρά τοΰ Βασιλέως χαί
  τής Βασιλι'σσης τοΰ Βελγίου. Ό λαός
  έπευφήμησεν ένθουσιωδώς τοΰς Αύτο-
  κρατορικοΰς επισκέπτας.
  Δύο ή τρία πρόσωπα, άποδοκιμάσαν- |
  τα διά υυριγμάτων τό Αύτοχρατορικόν
  ζεΰγος, συνελήφθησαν.
  Επίσημον δείπνον παριτέθη πρός τι¬
  μήν τών Αύτοκρατόρων, κατά τό οποίον
  ό Βασιλεύς καί ό Κάϊζ·ρ αντήλλαξαν '
  προπόσεις, έξάραντες τήν σύοφιγξιν τών
  ,α,εταξΰ Γίρμ^νίας χαί Βελγίου φιλΐχών
  ϊεσμών. ♦
  ΝΕΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
  Ανέλαβε χθές την πρωΐαν τά καθή-
  χοντά τού έν τώ ΰπουργείφ τών Στρα
  τιωπκών ό νεος τμηματάρχης τού τμή-
  μ,ατος των Προμηθ»ιών καί προοσωρι-
  νώς τοΰ τμήματος τοΰ Πυροβολικοΰ
  Ι3·γμ3τάρχτ,<; τοΰ Πυροδολικοΰ κ. Κα- ραμαλίκης. ΚΙΡΛ01ΙΕΙ0Ν ειζ το:κορί>π:ΐ
  'Υπό τοΰ άττυνομικοΰ σταθ^άρνου
  Κ3ωπίας ανεκαλύφθη είς τό χωρίον
  Κορωπ! ολόκληρον κιβϊηλοποιείον λ«ι-
  τουργοΰν άπό μακροΰ χρόνου ένιός οικί¬
  ας τινός. Έκ τών κίδϊηλοποιών οίτινες
  απετέλουν καλώ<Γ όργανωμενην σι>μμο-
  ρίαν επιτευχθή ή σύλληψις τοΰ άρχη
  γοΰ όνομαζομένου Δίλλα καί τών λοι-
  πών δμως ή σύλληψις είνε ζήτημα όλί-
  νου νρόνου.
  Έντός τής οικίας κατεσχέθησαν δλα
  τά μηχανήματα καί άρκετή ποσότης
  διαφόρων κιβδήλων νΐμισμάτων.
  ΕΠ ΤΗΜΟΚΙΚΗΑΛΗΘΕΙΑ
  θίΣΤΡΑΤ.ΒΟΪΑΕΫΤΑΙ
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑθΕΣΙΜΟ
  ΤΗΤΟΣ
  Χθές την πρωΐαν ύπ*γράφη Β. Διά¬
  ταγμα διά τοΰ όποίου τίθενται είς δια-
  κ. κ. Κουμουνδοΰρος ύποστράτηγος, Ά-
  θεσιμότητα οί στρατιωτικοι βουλευταί
  ναστανόπουλος καί Δερλΐρές τοτγμοιτάρ-
  χαι, Βιτάλης καί Καρϊΐσκάκης λοχα-
  γοί τοΰ πεζικοΰ, Σταματέλος καί Κχρ
  τι,ετόπουλος ίλαρχοι, Γαρϊικιώτης ύπί-
  λαρχος, Κοντογούρης ύπολοχαγός τοΰ
  πεζικοΰ καί Δεληγιάννης ύπομοίραρ-
  Ούτοι μετά την διάλυσιν τής Βου¬
  λής διν,αιοΰνται νά έπανέλθωσιν είς τήν
  ενεργόν ΰπηρίσίοίν, έκτός έά>^ αίτήσουν
  καί τοίς παρασχεθή κανονική «ϊεια.
  Πί™όΞΪΓ"
  ΑΗΣΤ0ΠΕ1ΡΑΤΩΝ
  "Απ«««ι αί ναυτικαι αρχαί τοΰ ϊρά-
  τους έντάλλησαν παρά τού ϋπουργείου
  τών Ναυτικών δπως ·Λατα8άλλωσι πά¬
  σαν προσπάθειαν καί συλλάδουν τοΰς διά
  πλείστας ληστοπειρατικάς πράξεις κα·
  τηγορουμένους Έμμαν. Ψαρρ«ν καί
  Έμμαν. Μεραμπλιώτην.
  οΓϊΓΪΊϋϋΓΪ"
  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
  Διαταγή τοΰ μεράρχου κ. Κωνσταν¬
  τινίδου, ό άρχίατρος τής Β' μεραρχίας
  κ. Παπαθεοδώρί,υ θά κάμνη άπό τούδε
  είς τοΰς ένταΰθα ύγ ε.ονο.μικοΰς άξιω-
  ματικοΰς^δίς τής εβδομάδος διδασκα¬
  λίαν περί τοΰ τρόπαυ τής μεταφοροΤς
  καί τής περιποιήσεως τών τραυματιών
  κατά τήν ώραν τής μάχης.
  Οί κ. κ. άξιων,ατιχο! θά διδάΐκουν εξ
  αλλου ρίς τής ίϋομάΖος καί ενώπιον
  τών λοιπώνι άξι»ώ;;.ατικών καί όπλίτών
  τοΰς επί τα!η<ρ όρ σμενβυς ττρατ'ώτας , Στομαχικά, 'Αρ- Οριτικά και Δερματίκά, θερβ πεύονται μόνον διά τής Φυσιν.οθ-ερα πείας. Ειδικώς επί μακρόν σπουδάδαντ^ς έν Παρισίοις καί Ελβετία, δπου έφαρμέ- ζεται αποτελεσματικώς ή Φυσικοθβρα- ;:εία πρός θεραπείαν τών χρονίων νβ- σημάτων έγκατεστήί'θ'μεν ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ έφάμιλλον τών έν ΙΕύρώπη Έφαρμόζομεν Ήλεκτροθεραι- πβ.ίαν,ΡαδίθΒεραπείαν]·*1αβ 'Όδεραπείαν, Όϊονοθερα- πείαν, Όρροθεραπείαν κ. τ. λ., μέ μηχ^νήματα νεώτατα κβι τελειότατα. Β. <&. ΜΙΧΆΛΕΛ — •έίευρολόγος—- Φυίικοθερα- πευτής. 'ίίραι επισκέψε¬ ως ο—1·$ π. μ! Όδδς ' Αβέρωφ Β Α ' παρά τ* Πολυτεχνεΐον. ϊρΙϊακεηαιρια Λεά τούς ί>έλοντσις νά ζήβουν
  ίΐθλλά έ-τη καί τούς Μ.ερ-
  ΒΟΥΝΟ ΕΝ- ΜΕΣΑΙΪ .„.........
  "Εκτασις 5,000 πηχ. Μέ πβΰκα. εύ·
  καλύπτους. καί 200 ά/λα έκλεκτά κ?ρ-
  χοφόρ* καί «.ή δένδρα, ώς καί όλα τά
  »ίδη τών ανθέων. Κατοικίαν νεόϊμη-
  τον. Μεσημβρινήν, ήλιόλουστον «κ 12
  μεγάλων δωματίων καί δλων τών χρει-
  ωδών. Θ^ρμοκήπιον (σέρραν), Σταύ-
  λους, Δεξαμενάς κλπ. Απέχουσα τής
  ΙΙλβτείας Όμονοίας 20 λεπτά ζΐζ^
  }κ« μέ Ηλ. Τράμ. (Στ«θμ#«3ρν έμ-
  'ιτρός) μόνον 5. Μέ θαυμάσ όν ό-'ζςντβ.
  Πωλείται. ώς βΰκαιρία, ζητβ^-.ν^ςτής
  ' άξίας μόνον τοΰ οικόπεδον, τα ίέ έν
  «ρ'εχόμενο;· Οίκία, κήπος κλπ.
  Πληροφορίαι πο-ρά τφ γραμματεΐ τοδ
  ! Χρημο'τιστηρίου κ. Σ. Βούλγοτρη.
  των εν τώ αυτφ π«νϊ(όν διαμενόντων Ι.....παρείσακτους όπως παραιτηθοϋν μό-
  νά αναγκάσουν δέ την ΐδιοκτήτριαν νά ' νοι των. Άλλά κ*ί οΐτο: ηρνήθησαν νά
  ϊηλώση »ι'ί κάποιαν άλλην Ελληνικήν ; ΰπΛκούσουν »;αί ώς έκ τούτου ύπεβτησαν
  ή δποία έζήτηβί νά κα-. επίθεσιν έκ μέρους τών λοιπών ίργατών ( ΐ,ρως
  8τι..... «τής Φθάνει μί«' ν!τ·νε.ς τ»βς 4ξ55ί»*§«ν πύξ
  ΑΘΛ ΟΪΤν ΩΜΟ ΤΑΡΧΟΤ
  Ό ένωμοτάρχης τοΰ 3ου τμήματος {
  Μιχ. Κουράκος έγεν£ΐο χθες τήν νύκτα
  ΐ,ρως λ·'αν «κτρίπων ς-Αηνώ ■ είς τήν
  Ι
  .
  ΣΤΗ Λ Α ΡΙΣΣΑ
  Ή «ΆκρηΆολΐς» πωλεΖ-
  ταε άπό τόν «ράκτορά μας κ.
  ΣΙΙ ΒΑΝΙΚΙΩΤΠχΝ είς τόν οποίον
  Ο α εΰρε-υε και όλας ττις
  ;ις τής «'Άκροηοϊ

  Ε«Κ
  ΑΓΓ/^___-
  ι Γ " / "
  ί 'Αρίφ έ^οτρφωσδ τα
  Ο αΡλΊΛΗΙΤΗΙ ΚΑΔΙΡ
  η αλλαχ ο
  τον.
  τί
  δεν
  *Ϊ1
  ' « «,'Λ«β«ν Δύο ϊ«ν υπήγετο είς την δικαιοδοσίαν αύτοό
  άγρ,βγουροϋνβ εφβν «Λησβν. Δ»ο β ητ ^, „. _
  χωρίς να τα κτυπησουν, τό τ*

  ^ οίανδήποτ< ίνα μεγάλο, «ρσ.νικο «ρχε ϊρ^ ^ ^ ^ _ __ αν και εφαίνετο η τριχωτη την^ ^^ ^^ ^^_ ^ το« ράχη· , , , , λ, - ' ω (αν μόλις εΐδε τούς δύο νέους νά τ4» Ό Κα3ιρ εδλε«ν απο το υψηλόν με / ρ ν ^_ φ(|σ(1ιώτ_.β ετ,/ον -^ ρος είς το βχοιβν ευρίσκετο ** «^£ ^Λρ,^φ άμέσως μαζύ τού. Κ»! άφησες έπέρασ» λαγωνιχ.ών> τους «Ιδε ά περνοΰν
  ■ '-■■ -- ..~; ,,ΛΛ>,,7^ ΐΓέην ότι ι
  ; Τί άγριόχοιρο ; 'Α- .
  νοϋ,ίζω πώς δέν ύπαρ- ,
  —θά
  στήν
  ί
  νηγοί τής παγάνας ηρχισαν να φωνα-
  ζουν καί νά τό άποδιωκουν πρός το
  άλλο μέρος. Ό άγρ'όχοΐρος «Ρ*ίΙ« μ·
  νήγι Οά ϊτρά&ηςε ..Γ-, λ ,
  τοϋ δάσους, έθεώρτ,σε περιττον να ίωση (
  _____.'-.. .',/· τό καρτέρι τού και επεσε |
  Μα·/μοΰ
  ι* βλέμιια Δέν είχε τι^να
  μεγίστη
  αποφασιστικώς
  Ζ« δλέαα
  τενοχωρημ
  Ουδέποτε βλ-
  · ά
  μίρος τοι>
  νά στηση
  σου.
  σημασίαν εις
  τόν ΰ'νθν.
  Ό Άρίφ έγέλασε καΐ είπεν :
  —Αί ! Καλά ! Πώς γίνεται νά
  τόν τουφεκίσω ; Άν έπερνοϋισεν άπ
  χη μέ δλην τού την δύναμιν και οί ου- (τ»ν «λ·.,«ν, Αρ».»·,.
  στιιχείς αύτοι τόν'εΐδον νά στρέφη την ι Ό "Νρίφ. εξηκολουθεί νά κοιμάται. νο. Καί μάλιστα σας Λέγω ,λ»^ ,
  πλευρόν ενός λόφου είς απόστασιν ήμί- Ι Ό Φερίδ επήρεν «ν* σβόλο χιόνι καί ™ρχεί άγριογουρουνθ στην ζωην.
  ΐ-ΐ ϊΛλτΙι. "λ ανοικτόν στόυ,α τοΰ Ά- —Να. Γιά δέ.
  | Ό Φερίδ βπήρ ν χ
  [ το βίαλε στδ ανοικτόν ΐτόυ,α τού
  ι είς τό οποίον ε!,ωγρ*φ^™ ρ-ι·-;·· , , ·■ ,
  Ι,Λϊφ,ς -/-αθόσον ησθάνετο εξευτελ<σμ°ν *»£·' ^« ,/, ψε περ!φρονητι*ως νά *ρατή τα σκυλλ.ά Έν τούτοις συν- υ' ινα Ρ £. , Μ ώτ 3δαγ. νά μη α.σθανόμ^ την βαρ τητα τού σφ«λ- ^ *^%>άν τΟϋ ^ λύσσαν.
  άπ' έ μ™ς ™ ^υψ€ν εΐς.?ν τψ" ? Ι Εξέλεξε εν δάσος καί τωρα πλέον
  . ταύτην χωρΐς διαμαρτυρίας. # , , ^ινΛανέν σφάλμα. Τα «τχιΛλια
  Μερικοί λόγοι δυσαρεσκείας ην.ου- δ»» ·Τ ,, συνίκρατοΰντο δεμενα.
  ήσαν *«τά την δ,οργάνωσ,ν της τρι- μετ.δ»™* « $ ^ ήρχίσαν
  ' '_____ 'Π Μ^,,ιηίίτ έαουοΐΑθυρι- Αφέθησαν τβ-Λυ.,
  να
  οεως
  εως μιλίου.
  Έ6γτ}καν ίξω ά—ό τό δάσος καί έ-
  "*·"£■** να ίδουν το τουφέκι τό δ-
  φ. ----
  Ή ψυχρά έπαφή τής χιόνος έπροξέ-' ζώου επι τής χιονος.
  —. :»«■«-!« ΐ((ηθνΒ[ν είς τόν κοιμώ- Ό Άρίφ παρετήρησε
  στόμα τού θαυμ,άζων. Ή κα·2δίκη τού
  όποίαν είχεν δ Καδίρ.
  Ούτος άλλως τε ήτο γνωστος ως
  τής «Μάννας τοΰ Νεροΰ» ήγνόουν^την
  ',κανότητά τού. Κατά συνέπειαν πολ/,οι
  .» · .-... .ι-------;δ...^, ε'(ς τους λόγους
  καί ήνο-.ξε
  έξ
  Νά ! Νά !
  . . Έπτά ά-
  γρ'^ν^ρουνα !
  Α~ό την χοι^Τ) τού τώρα έ
  σε την πρώτην στενοχωρίαν τού. Τό
  νήγι εξηκολούθησεν ολίγον μέσα εί
  Ε
  χη γρχρ
  κιλά. Τα ήκολούθτ,σαν καί
  άγριογουρουνο
  τί ΚΛρ. ^,
  έν τούτοις προθύμως
  είς εν μέρος ΰπήν*μ.ον δπου εύρον τόν ί
  μίαν ,
  ,ά αύτιά τού. Κατ'
  ίς την εξαψιν τής *«
  εξ·ΐτ«ρ»ι»ροτη«
  νά
  δμως αυτού
  ς άλλος έπίδρομεΰς, τόν
  ' Τό( ~
  έκ φύσεως, τώρα ;.
  τό
  τού
  τον
  την θεα.ν την όχο.αν είχεν «οιχ*
  τόν δνθρω.
  γ( την ζωήν τοο.
  μάτιατοϋ
  φοδούιμενος
  πον ό νποΜ .
  Τα μικρά **ί ^Μρ'η
  -Ιά, τό θηρίον ! Εφώναξεν ό Μου- ^^Ό
  ϊαφάς Ό κακοΰργος έπυρθδόληβε
  τό μέρος έδώ. Τόν εΐδα ! Τόν εί-
  μέ τα μάτια μου. Τόν εΐδα νά πη-
  ·■- ««οταΗ-υοτά πρός τα έπανωκαι τΜβμβνον .
  ......ή δ τρόπος τού μοϋ εκίνησε την π«- «" .. ν-----»
  Γέργειαν, τόν έπρόσεξα καί τόν εΐδα
  £ σημαδεύη καί νά πυροδολή πρός τα
  ίώ, πίσω άπό έκείνο τό δενδρο που εΙνε
  πά άνοικτά.
  προσέξγ), ήτο ομως ^ άργά πλεον.^ Το
  ..-.. «λ,ιοτ τηΓι Α»,ο;Οϋ έτινάχιθη έναν-
  Τό μαοίρόν ρΰγχος
  ε μέ ορμήν την χνή-
  τήν άπέκοψε μαζϋ μέ
  μ
  Η
  Π
  ολυΐκοτίζεται ο πολύ
  ΐά τιποτένια πράγμ^τα, οία η όγεία τού
  κόσμου. κλεπτομένου καΐ δηλητηρΐϊζο-
  ^ & άειδη
  ΒΙ ΤΗΝ ΚΑΡΑΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
  ΕΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΝ ΑθΗΗΟΙ, ΕΛΛΆΣ !
  Η 'ΑΙΡΙιΐΟΑΙ., ΚΜΗΙΑΤ^ΜΙΟΙΙ 108
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΚΑ
  ΒΟΛΙίίΤΙΚΑ
  ι _
  | — Ό έπιθεωρητής τώνΔημ.
  ΑΠΟΚΑΑΥΠΤΗΡΙΑ
  συναδέλφοας --«τρούς
  ,ματα, ώς «θισται παρ «
  ύ ήμε^ς είτε
  ,μ,
  οιεύοντας
  παρ «^
  είτε δια το «ληθος
  (
  _____ οιευοντας ιη*·-*·"* -■·- , ι-,/Λυ
  μάλιστα)
  ι ώ πέλ λεγεώνας δλας
  Ρ>ν,Ρών πνε.μάτων, χώρει άεΐ επί τα
  Γ
  V
  ^ θ?άρεστον σκοπόν
  ζ Ρ μίγαλοπρ«πής, κα'ι α-
  '/_«θ·.':»λυπτήρι*, επί τής έν άρμοδιώτατο'.,
  φθίσεως είτε ν,αι διότι
  ('Βλ- αύτην αυτών τακτικήν *^*Λβ«™£ Γ^ νι*ήτΡιβ"χ«ΐ τροπαιοφόρος έν τώ
  ληνική ι «λλους λόγους, κα«_ως ««««« «--« / ^ 2στω ^, ά θάνατΟν (%αθ
  Αηνικη;_. ; , _ _._,....., _,__. ΑΒ.Λ_Λί_,ΙΛΛ) τγ)ς Επιστημηί,_« ^' , , Αβ, ^ * χατ»-
  δια
  θαλάσσης έδάδισε συν τφ Πέτρω) διότι
  ,άείποτε άπέδης, είς τέλος, καί απεδει-
  θς νικήτρια καί τροπαΐοφορος εν τφ
  Τραπέζης
  I.
  Ι. ΜΙΝΕΓΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ, 8 Όιιτωίρίο»,
  Άνοττο
  Κρήτης
  Ένώ ή στατιστική ημών, ή πέρυσιν τήν αξιοπρέπειαν
  >$*£=__&*&£ "£?^^ύ^^
  έπιθεωρηής
  χολείων κ. Βαχάβωλος
  ό
  χ
  Ο,ΤΙ ήμβίς γνωρίζομεν διά τόν επι
  ή Δημ Σχολείων Μαγνη
  Α1ΓΙΟΝ
  — "Ιδρυσις Πολιτικου Συλ
  λόγου
  ΠΟΛΥ ιύνάβΐστον καΐ ένθαοβυντι-
  >,υτον, τ,τοι
  «Ιΐρόοδος».
  1Α περνομεν άπό την ^.^#<.^υν/Μ/ .***- ι ^..».*» ^-—.- - ^ , -^ , λά τόσον καλήν μβχήτρι« «Πρόοδον» ; ϊ-.ά τήν ε«συνείίητον *α« ακριβοοιν.αιαν της 'Αμαλιάίδς. Ι *αί φωτισμένην εκπλήρωσιν των καβη- «Ή «Άκρόπολις» τής 27ης Σεπτεμ κόντων τού. Συνεπώς μας είνε δυσνχλον βρίου δι' ενός έπαρχιακοΰ άρθρου της νά πιστίύσωμεν δτι το Εποπτικόν 2,υμ- άρκού'/τως μαστιγωτικοΰ έικάκκΐε τόν βούλιον Μαγνησιας θ αποφασίση να ίήμον Άμαλιάδος, διότι ούτος ένώ είν* πραξικοπήση κατά τού συμφεροντος της ί ^ , ..-.,-.·_» . ■» - ,έκ'τώνπλουσιωτέρων δέν ίχει μίαν πυ- Έκπαιδεύσεως τής περιφερείας τού. α- - κον τό εξ Αιγιου αγγελμα χερι ιδρυ- | 6ίττι%ην ^^^ ούδέ το0 1011 ?να νΛγΧ(ίζον διά λόγους ταπεινους τον κ. ,Ρ /. ^ ^λευ.αίο, σταίίο, Θε. σεως αυτόθι Πολιτικου_ Συλλογου υπο ^ ^ χατά τών -,ρχβϊ,ν. Βαχαβιώλον ν' άπομακρυνθη τού Βόλου. · ^ άνώδ,νον) 05 όμάίος έπιστημονων της πόλεως, τού ^^ .« ,^(ζ6ν ^ ή ((,Α 6. Ή μεγίστη άλλως τβ χλειονοτης των ^""^^ ό™ου ο σκο-ός θα είνε η βια; τακτικών . ά ^ Λχ φ τα- .^ δημοδιδ<«ηιάλων τοΰ νομοΰ εχει κηρυ- ·<»5 ίυυ· πολιτικών όμιλιών καΐ διαλεξεων παι-1 ■ > -τι ·- ·Ύ· .'/'...
  δαγώγησις έν γένει των πολιτών καί
  είς δικα-.ώμβτα καΐ είς τα καθήκοντα
  αυτών άπέναντι τής πολιτείας. Οΰτω τό
  ΑίγιθΜ, τό οποίον κατά τάς εκλογάς
  τής 8ης Αύγούστου έφανέρΐιίσε ζηλευ-
  τήν ανεξαρτησίαν φρονήματος έννοεϊ νά
  [οιονδήποτε τρόπον έπϊλθόντα1) ή κατα¬
  στροφήν τοΰ, έν ώ ένώκησας, σκηνώνί*-
  |τος καί ανθρωπίνου σκεύους!
  Σί», ώς θείκή πνοή, έ'μεινας ·λα! π-'"
  δύνανται νά μαρτυρήσωσιν υπέρ 'ΙΥ1ιί
  στΓ,μονικής ταύτης αληθείας τής Ελ-
  ληνικής, ό ρ κ ι σ 0 έ ν τ ε ς δέ.
  (ίνα έχη τό προσήκον κϋρος η μαρτυ-
  ριά των.
  Ομολσ-·»
  Λ υ.υν>,<: Μελι/Λί 5ί 156. — 133. ϋ5 126:- 96.- 109 Τώ όντι ! βεία είνε ή προέλ Σ^υ, ώ άληθεία, έν τφ ν.όσμω, έ καί άδυνατώ νά σέ ΰμνήσω π-.-*··- υθεν, δποιος πάσχων (έ/. Ιπλευριτικοΰ, στομαχικοϋ. πι,-,ετικοϋ ν.. ''ν ·,'ένει) έξ οίουδήποτ; νοσήματος (διότι δ λ α τα -/.αί χρονίζοντα, έκεί— είς τήν φ θ ί σ ι ν—άπολήγτο-··; Ι δποιος πα- σ·/ων γνωρίζει τα περί . ί 1,ί ο^ΐι ΜΕΤΟΧΑ1 Δ1ΛΦ0ΡΟ1 οόρ. Α«ηνώ- Ιΐειραιο 3 ίν^ι ρ καί νά όργανώστ) σοστηματι- ώ ί λώ ό έγνώρΐζιν ότι καί τ/ υπάρχη άντλία θά γβή υπέρ τής διατηρήσεως έν Μαγνη- * Λ" «χρηοτος διά τό .... μή ΰπάρχβιν σία τοΰ κ. Βαχαδιώλου, τοΰ όποίου άνα- Ψι? ανί ■ρ έν Άμαλίάϊι ! Άλλά μόνον άν- ' γντορίζουν τήν υπέρ τής Δ. Έκπαιδΐύ- στ0ι« ήτο..... ..... 5δωρ έν Άμαλίάϊι ! Άλλά μόνον άν-' γνωρίζουν τήν υπέρ τής Δ. Έκπαιδ'ΐυ- «"«·»- .....ι"ζ,"'»"#" ' - τν » ' τλίαν δεν έχομεν ί Μόνον ΰϊατος στ«- | «ως καί των δημοδιδασκάλων άκρα-.- Θνεί Ιατρικφ Συνεδριω της Βουίαπε- '^-^Υρα τ'ί » οα'έ ν η ς ρείται ή Άμαλιάς ; Μήπως εχει ρυμο- φνή στοργήν -/.αί τήν υπέροχον μόρφω- στης.^ . , "^ , ,·..ί.... »/. ' ' <·«...· τομ,ίαν ; "Κχει πλατείας ; "Εχει φωτι- 7-.ν. χ ς ; χ φ 'Έχίΐ κχθιαριότητα ; Δένίρα ί Σί Σί 3 "--Λ-1· -, - ·- -γ. » , ■· Έκκλησίας, Σνολεία : Στερείτα! δέ; κωτβρον τωρα και τελεσφορωτερον τον __ .'"../·..' .γ σττ,ς. ' γενεάν ήδη σ τ ρ ατ ευομενη ς «-■-·[-—(..... ; .·, ■ ··, , ■>„,, .-
  Διό, καί οί άπηλπσμένοι άκόμη δύ- λ η θ ε ί α ς ταύτης ήτις θρ.αμβεύει τελεσφορα κατα της νοσου κ», ?ωζετα;. |μ
  νανται νά εΰρωσ. σωτηρίαν. *αί πολυτρόπως σώζει. Οσω δέ ενωρίτερον βρο~ρες«. το-
  ■ Καί ένώ διά τής Έλληναής ταύτης Έ* τών -έν Αθήναις άξιοτίμων *.*. »φ ταχύτερον εξυγια(νε« ν.α. ,λιγ,;τ:?.
  ιτ------= - --·. Α^,.Λ,,,Μτ.ν.^ αεθόδου συναδέλφων περιοριζόμεθα προχείρως «απανα. , |, ,
  •■•·'».ι (Ι ε5 Ητειβου ν
  V
  , ΒΙ8
  κώτβρον τώρα καί τελεσφορρ
  αγών* τής πολ'.τ^ής -/ειραφετήτεως
  ύ λύ
  γ
  τού λαού.
  ^1
  ΚΑΑΑΒΡΥ 3ΊΛΑ
  των πάντων ή Άμαλιάς ϊιότ'. ρτ
  ϊημοτικών άρχόντων '/.αί πολιτικών ά-
  ςίων -ου όνόμ,ατός των. Καί εχει μίαν
  τΐίφλήν πρόοίον οφειλομένην είς την ί-
  διωτικήν πρωτοβουλίαν. ...»
  Φβύ δ ή ή Ά
  Ίατρικής καί Φαρμακίυτικής μεθοδου
  Ό έξ Ηπείρου
  Οί δυο γείτονες φιλονει-
  κουν
  ΟΠΩΣ καΐ είς πολλάς άλλας πό-
  ρείται καΐ
  τόσον ύ
  φιλόπονοι
  κάτοικοί
  ή
  των προσκληθέντων
  φροντίς Ίπποκλείδη!» αγρόν ήγόρασα^;
  νΐΜμ« γι ΤΓ
  κληρωτών. Εγένετο τότε σκέψις εν
  ά θύ ί
  ί ^ρ
  - Λ^ικων
  φρ
  είς Νησίον μεταστάθμευσ;ς
  ΙΙΑΤΡΙΝΑ
  ^ * — Αύτά δεν συμβ-> Ινουν μό¬
  νον είς τήν 'Αμεί.6κήν
  ΤΙ θτ,ρίο ποΰ είνε αΰτός ό έρως ! Δέν
  άφίνει ησύχους όντε τοΰς άτπρομάλλη-
  5βς γερους καί
  πυρπολεΐ καί
  κάμντι σωστά
  τω είς την Σελιάΰαν τώ',
  τήν παρελθούσαν έβδομάδ
  έν μέσω γενικής τυμπανθκρουσίας καί
  κωδωνο*ρουοίας, ■/*?*? και «λλαλαγ-
  μ,οό δλων τών χωρικών οί γά>οι τοΰ
  εύελπνδος κωτσονάτου...... έβδομηκον-
  τα*τοΰς γέροντος Χαραλάμπους Κυρια-
  ζοποΰλου μετά τής χαριτοβρύτου ....
  εξηκοντούτιδος χήρας Σοφίας Σταμα-
  τακοπούλου. Οί εύτυχεΐς νεόνυμφοι ή-
  γαπώντο περιπαθώς άπό πολλοΰ χρδνου
  καί πρό πολλοΰ θά ·Τ/χε συνδέσει τάς ί χαρτί;
  τρυφεράς ύπάρξεις των ό ίερός δεισμός ι λά 19
  τοΰ 'Υμεναίου, άν δέν τους έγκρίνιαζον . τών κ*
  τα παι6ιά των καί τα έγγόνια ποϋ ε-
  χουν καί οί δυο. Επί τέλους δμως ή
  πλείστα δσα /,αί άνυπολόγιστα άγαθά
  _ είς τόν τό-ον τοΰτοΜ ηδύναντο νά προ-
  I
  λειςΓε'δ'ρας'συνίαγμάτων, καί είς" Κα- 7·ότ»<" , (*** «ν παρόδω βΐρησθω, ή ........ - Θεραπ»·.» θέλει ανεκαθεν να είνε εθνι- κή) καί ό Δ. Ο. Ε. ήθελε πρό πολλοΰ ■4ης"μικρο6ιοκτονου"— έ'χτοτ,ε 5'? "ύ« άκολούθους: 1) Άρ. 'Αραδαν-' ,ηΓννΌΐ π',γ,».^^ - 4* ί._ "_ϊ _...«-.ί_.,Μ ^^ τινός, 2) Γρ. Γρηγοράκης, 3) Σπ. Ζα- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝ ωίκνη» ·»ρ_κ/ν«ι#Λΐ-»------" ^ Ι Λ6ΐ%, »«Γ«*ι, ««^.-,-^.-.-, —· -··. —_- θβραπ*ίθ' θέλει άνέν.αθεν νά είνε εθνι- Φοδούμεθα δμως μη η Αμαλιας στε- ; λάμ,ας παρουσιασθή έλλειψις επαρκων ^^^ ^ ό Δ Ο Ε. ήθελε πρό πολλοΰ ----- < ■ ,- ■'■"" «*'· καλών ,πολιτών, άφοΰ ο{ καί κατάλληλον οίκημάτων πρός στρα- Γ^'^^ζ β6* αυτής. Άλλά «ού λθ! παραλειπομενοι. τινός, !2) 1'ρ. 1'ρηγορακης, ο; ώΐΐ. αι*- , ------ ■ , * . , ναρίτσας, 4) Λ. Κωτάνωβ, 5) Σπ. Κ* Ι«τΡ°« ΧΨ- φαρμβχοποιος ·Λα( φθισια- ,νέλλης. 0^ Ν. Μακ,-Αα'ς, 7) Γ. Παπ^ , τρος, ίτοι,τών άπηλπισμένων ίατρός ιλείου, 8) Κ Πλάκας, 9) Κ. ΣαΐΤ ^ίοί «Αης και Αγ. Νικο3ημουι^ο.^ ;, 10) Χρηστομάνος καΐ πολλοί άί ΖΗΤΕΙΤΑΙ^ος^βλή'ς~ί«γεν7{άς α. βασ ι) δας 1?0. 15 80.- ?.Η). - .04 - 194 — 84.- 79. 1 49. .· 47.- 37 50 %.Λ 125.- Μνί.- ίι.ι ' μΧ V.) Ταΐωυη η ϊΐς λ>Τ,ΟΙ«ν με'ΐ.Μυ><«νμ.&νχ;>> ι — · γ-....... ι ,. . .
  500 περίπου άνδρών, ό μέν δήμαρχος κ. πύζοντες ν.αί είς προσωπικά μίση περισ-
  Μπενάκης προσέφερε δωρεάν τό οίκημα σώς έντρυφώντες.
  τής α' δημοτικής σχολής αρρενων, ώς ! Ραγίζεται όντως ή καρδία τοϋ
  καί ιδιόκτητον αύτοϋ οικίαν άνευ άπο- άνθρώπου επί τοίς όρωμένοις, χαλκευο-
  .,......, .... νίος /.α/νής οικογενείας
  . ..„,.....&.._, - ,.. , ντ τίλεώφοιτος Γυμνασίου η καί αλλη; τα- ί
  Ε/, των εν Πειραιεί 5ε, ο κ. Ν ι*. ξίως 2ι> -ν Γραφείον άντιζροσωπε'ών, ί
  Αναιρούσα ν.αι «λλοι τίνες παραλειπο- ΓραγΙτβ βργο<ΐτι,σ[ου ό «Ηλ ος.> ϋο; '
  μ=νοι βκιβτ,ς. § _ ΓβίβνΙοι» 24 Αθηναι.
  ΙνΛ δέ των εν Αιγύπτω ομογενων, ..... -------.,.-----.__,-------
  συναδέλφων ιατρών, άνα^έρω μόνοντούς) ΖΗΤΟΓΝΤΑΙ έργάτριο·: πιπϊγ.ο··
  διαπρέποντας έκεί· ο-τω, έν Καΐρφ μέν, μέναι ?απτικής είς τό Ιργοσ-'ίίΌν- *;> ,
  τον ςςοχώτατον κ. Κωμανόν πασσάνέν ναιν.είων φορεμάτων Αϊκατ-ίρίνη.ς ν Ι ■— · - ■
  ',, „ . , ,„ . ,. . ίέ τή Άλεξανδρεία τόν κ. Βαλασόπου·^ τίνης. Διεύθυνσις όϊος '?]£αοά %■/·. Κ α- ,
  Οί μάλλον πεΡι ■/αααι,ηλα^αθτ; ερ- ( ^^ %<χ1 3,βϋ0ΐίντί)ν το5 --ΟοΧογιχοίί πνικαρέας. | , ~Γ, 'Κΐλτνικοΰ νοσοκο^ίου.; 0ΙΚΙΑ1 ^ 0ΙΚθΠΕΔΑ™πωλοϋν- ' ΙΙ·'· 11(1 βι ίπιΙι'ρ- νΛ) ι 00 Η;,,· Μ Ι ε/. 5« ϊβγχ *: «Ον <ίι» Ι ·1·Ο '.ιθ Λ'αα ''β ■Εχ'ίς τμήματος τοϋ . „.„„,. .„. ______ Άφίνω δέ, τοΰς έν ταίς έπαρχιβ.ςί βί . ^ εύκΟίίΟίας έν Αθήναις, άλλους ν,.κ. συναδελφους, καθως καιτηνί 1Ιβιρβοβϊ Καλλιθέ* χαίΦ». πληθυν τοσων αλλων λογαδων και ^ λΛο£ςλίαν 1^^^ μετρητοϊ; μηνιαίας δόσε:ς άπό δραχ. 8 μέχρ: 8ΟΟ χιλ- ΙΙαρέ*/ονται Ή άγορά παρ«.ολθί>0οί3σα τβ χβτ*
  ά χς φοκροτήμ*
  ί
  τα
  διάλυσιν
  Ελλάδος διά τίή
  τής
  καί
  διάλυσι τής ής
  ότι αί εκλογαί, χαράν τοϋ νά παρ«
  ά υ έ άλ
  ■πϊθηχαδάνεια. Οίκόπεδα άπό 12 λε- οτί Βί «Λ?τ-«. «ν-' -- '- ·Γη
  χουν καί οί δυο. Επ ς μς ή
  θέλησις των ν ι α ρ ώ ν γονέων ΰπερί-
  σχυβε τής θελήσιως των τέκνων των
  καί οί γάμ,μοι των τρελλών έξ ερωτος
  γερόντων έτιλέσθησαν είς τό χωρΐό πον·
  πωδ-έντατα καί μέ γλε'ντι τρικοΰβερτο.
  εν ννσ—εΜ πρννπι ρνσ> εα ■■ εα ενει πι εκ;
  ΑΜΑΑΙΑΑΙ ΙΊΚΑ
  — Τί...δέν ίχει ή Άμ*λι- χαλασμένο μπακαλιάρο ποΰ ηγόρασεν.
  των Χίρδο^χίπων, δφελο; εντελώς πά- σθησαν έν Καλάμαις, παραπονείται δ-1 Καί ϋστ:ρα περιμενο-,Λ* (ν) χαηρι
  ράν,μον κα: άνήθικον Τα παράπον^ δι' ' μως τώρα καί διαμαρτυρίαι τό Νη- ν,αί προκοπή (ν) είς καθολικωτερα
  αΰ-ήν τήν ίκμετάλλ-.υί:ν είνε πι,/.νό- σίον! Διά νά εΰχαριστηθοΰν δλαι αί έ-' πράγματα, άφοΰ, κατά τό Ευαγγέλιον.
  -ατα είς.·"!; Πατρίς καί καλά Οά ·;ά- παρχιακαί πόλεις καί κωμοπόλεις πρέ-1 τό πνευματικόν (άλας) σχεδόν μωραν-
  μτ; ήΆστυν/ία νί /.ον<) :',ν οόρα .ών πει εκάστη νά έχη καί άπό εν τούλάχ;-' η=υ «τη^ίΐκνΰεται παο' τιιιίν. 4. .ιρίων ύποΐϋητθί :οϋ ν-ί7:ολεον!ϊ^ — Καί αύτό δια την 'Αβτυ- νομίαν ΜΙΑ οίν.ο,'ένεϋ έλΪΛληβοί παρ' ό/.ί- γον προνθίς να ;τι';~·^ύ-τ, ιϊ 1 -ορ- τοϋ Χάρωνο- έν Πάτραις άπό λά ΰ ηό στον σιινταγμα... ΦΟΙΤΗΤΗΣ Φιλολογβας μέ στας συστάσεις καί Έλλδδά έν Κρήτγ] ζητεί π ά Θ θέν άποδιεικ,νύεται παρ' ημίν. Νά μυβλά, νά μάλαμα ! ώς θά έ'λε- γέ τις επ! τοΰτφ ξένας ών ! Υψισιε θεέ ! "Απειρον δντως καΐ ίνα κρίνωσι περί τοΰ μεγέθους τοϋπράγ- ρθΓ'ίϊΤ'ΤΑΤΓίιΐΜ ματος καί τοϋ ΰψους τής επιστημονικήν — ■ · **·» ' ™ε_»υΐτ ταύτης άληθείας, τής έλληνικής καΐ Λ (53 ι Μ Ι |ΝΙ Ι _Γ_, ΙΝ σοβαρώτερον άνθρωποσωτηρίου. ι ΘΕΟΔΩΡΟΓ Α. ΑΑΕΞΙΑΔΟΥ " ' ΤΩ άλήθεια! Τφ δντι, Θεία ιδιότης 17—Όδός Μιχαήλ Βόδα—17 καί δύναμις άποκαλύπτεσαι έν άνθρώ··1 ΑΘΗΝΑΙ ποις άπροσμάχητος καί άκαταγώνιστος} Κατακευάζονται λουμίνια χάρΜνίΓ.ξύ σχωσιν πράγμι ν νήτω πεποιθήϊε καί άκρα ήσυχία πλημμυρήσωσι ήν Βουλήν ανϊρ νέαι καί ύγιείς Χντίλώς άπό τα πολι ά ή νέαι καί ύγιες νς τιν.ά νοσήιματα ΰ παρελθόντος ήρξ« βώ ίίζϋ ίοζθ ?τι ή πίστις θέλει« ά -——-^-ι. υ» "-—- ι ΙΜιισιε σεε ! Απειρον όντως και ποις άπροσμάχητος και ατιαταγωνισ-ίας» ιν«ιν»Λ*>/ΐΛν«» ι·*» ™»|«η»ί»|<."».ν .-«.^ ϋ«ν.Ρ ίχλολογόας μέ άοί- Ι άμετρο'ν τό έ'λεός σοι> άποδεικνύεται καί (πάση ύπεναντία Δυνάμει καί ένερι λινα, κέρ:να δλων τώ,ν είδών είς ίιαφό διοίκησιν
  -ι Έλληνβίιδάβχαλος ή χακροθϋμία σου ές' ημάς, τοΰς είς γεία]. · ροος ποιότητας, ώς καΐ μέ χ*νϊυλτ,6ρ3 μενων νόμ
  :αρα«6σεις. Πληροφο-. πελάγη άμαρτ:ών καί κακιών διαπορ«υ- ΤΩ θεσπεσία Άρετή! Σΰ, ή άν 3 έκ πορελάνης· άναλαμ,δανει πρός τού-, --»----·-
  ϊτϋΛηιίνω ΆντΑΥνιάίη ! οιιένους. και τοΰτ' αύτό βουτηγμένους ! πάν βήμα Σου μόνη συγκροτοϋσα μάχη-< τοις-τήν κατασκευήν παντ«ς 4»ίους/.α.3 . ΤΝΤΛΘΙ δραιωθη καί π των έκλογών εάν, ω* ^ν λιδάλλομεν, έπιίείξ'θ νυν Κυβερνήτι στιβαρότήτα περί ν, ϊιοίκτ;σιν καί γ) ε&αραογήν τών Κ( μένων νόμων. Τάδε γράφει ή , 'Η Πατρινη Αΐ»υνο,Α·.Λ φαίνεται δέν έν Κ,ρήτη ζητεί παραβθσεις. Ιΐληροφο-ιπελοιγη «μαρ-ων *«ι λ^λ^ιτ —,^).-- .. ^.^.»—^ .^»..(. ~*, ., »,* ... ..νρ...,..,, ,.„.._,_._.- ;.Γ-, ρίαι παρά τώ θρασυβούλφ Αντωνίας ομένους, καί τοΰτ' αύτό βουτηγμένους ! πάν βημα Σου μονησυγκροτουσα μαχη^ τοις-την κατασκευήν παντβς έΛουςκατ •οταστήματα Φέιθη. ' · Έν άντιθίβει Πε, πρός άλλους έκ τοΰ συστάδην πρός τάς κατακλυζού. τήν άρέσχειαν τοΰ παραγγέλλοντες. ΙΜΛΘΙΐΤΕ 70-3 «ν ή ' ΰπηρίτή καί γη· ΓΚΑΣΤΟΝ ΛΕΡΟΥ Η ΒΑΓΙΛΙΓΓΑ ΤΩΝ ΟΡΓΙΩΝ ΒΙΒΛΚ5ΙΝ ΤΡΙΤΟΝ ΤΟ ΧΟΦΜΠΟΥΡΓ Καί άνβρριχηθεΐς ώσαν γιγαντιαίον έντομον κατά μήκος τών κνημών /.αί τού κορμοϋ τοΰ Γιαννάκη, έφθασε τόν φεγγίτην, διά τοΰ όποίου οί δύο σύντρο- φοι ευρέθησαν καί πάλιν μ»τ' ολίγον είς τόν δρόμον. Ό κ. Μάγνος ετρεξεν είς τήν γωνίαν τοΰ μεγάρου. Ό Σλίκ ήταν βκόμη έχ*ί μ,ί τό ομάς: τού. — Μή δώσης προσοχήν πλέον «ες αυτόν τδν άμαξάν, ουδέ είς κανέναν άλ¬ λον στόν κόσμο, παρά μονάχα άκολού- θησε τόν κάπιστον» είπεν ό νάνος στόν Γιαννάκην. θά εβγγ) τώρα άμέσως άπό τό σπίτι. Τόν κρατοΰμεν. Πρόσεξε μή τόν χάσης. Χωρίς αλλο, Θά ιδής νά συμβοϋν φρι- κώδη πράγματα. θά μοΰ τα διηγηθης κατόπιν. — Άλλά σείς; Ποΰ χηγαίνετε; η¬ ρώτησεν δ Γιαννάκης άρκετά ά·;ήσυχος. — Μή σέ νθιάζει, απήντησεν ό Μά¬ γνος. Φθάνει μονάχα νά ξέρης δτι δπου πάγω δέν θά χάσω τόν καιρό μου. Καΐ ριφθείς επί τών τριών έμπροσθι- νών χειρών τού, έγύρισεν, ΰψωσε τοΰς όπισθίους πόδας τού, ώρμησε πρός τα έμπρός καί εξηφανίσθη πρός τήν γω¬ νίαν τοΰ Κάρλ—Τεάτερ. Ό Γιαννάκης μόλις έλαβε καιρόν νά ο*τραφΊ). Είς τό πεζοδρόμιον, ό «άπι- στος» ώμιλοΰσ* σιγα-σιγά μέ τό>> Σλίκ.
  "ΡΙπειτα άπεμακρύνθη έν σπουδή.
  Ό Γιαννάκης έγλύστρησεν όπισθεν
  Ι τού. Τόν είδε νά κάμνη μερικοΰς γύρους,
  ! διά ν' αποφύγη τάς συνοικίας έκείνας,
  ί είς τάς οποίας ή άστυνομία τοϋ κ. Ριβά
  εΐχε τόσον ώραία διοργανώσει τάς ταρα¬
  χάς. Επί τέλους ευρήκεν £να άμάξί τ ~!
  τό έφώναξεν.
  Ό Γιαννάκης τον ήκουσε ποΰ ελε-
  1 γεν είς τδν άμαξηλάτην την εξής λέ¬
  ξιν:
  — Σοϋντ-μπάνχοφ! (Σταθμος τοΰ
  Νοτίου Σιδηροδρόμου.»
  Τδ μέρος δπου ήσαν ήτο άρκετά μα¬
  κράν άπό τόν σιδηρόδρομον εκείνον
  σταθμόν. Ό Γιαννάκης, τόν δποίον έστε-
  νοχωροΰσε τδ άσημένιο πιάτο τού, έ¬
  σπευσε νά λάβη τήν συνειθισμένην το ι
  ■θέσιν είς*τα δπισθεν τής άμάξης.
  Ένώ διήρχοντο άπό τήν Βίνερ χά-
  ουπτ στράσσε, ό έν τη άμάξ·ο άνθρωπος
  ϊιέταξε τόν άμαξηλάτην νά σταθή έμ¬
  πρός άπό ενα μαχαιροποιείον πολυτε¬
  λείας. Εισήλθεν είς αύτό καί επήρεν
  ίνα κουτί ςυράφια (1), τα δποία ήσαν
  εντελώς ετοιμα, άλλά τα δποϊα έν τού¬
  τοις διέταξε ν' άκονίσουν προσεκτικά ε¬
  νώπιον τού.
  Καί έπανέλαβε τον δρόμον τού πρός
  τόν σταθμόν τών Νοτίων Σιδηρόδρομον.
  Έκεί δ Ισμαήλ ηγόρασεν ενα εισιτή¬
  ριον διά τό Βάδεν, *ίσήλθεν είς ενα δια-
  μέρισμα πρώτης θέσεως, κατέβη είς τό
  μέρος ποΰ έγραφε τό είσιτήριόν τού, ε¬
  ξήλθεν άπό τον σταθμόν, άνέδη είς μίαν
  ά-ό τάς ολίγας άμάξας ποϋ έπερίμεναν
  έ·/.εί καΐ διέταξε νά τόν όδηγήσουν είς τό
  Μάγιερλιγκ.
  Πολλάκις εβγαλε τό κεφάλι τού άπό
  :άς Θυρίδος τής άμάξης, τών οποίων
  (1) Κατά τήν ανάκρισιν, ήτις επη¬
  κολούθησε τόν θάνατον τοΰ άρχιδονκδς
  Ροδόλφου, παρουσιάσθησαν καΐ τα ξυρά-
  φια, τα όΐοία είχον άγορασθή άπό άν¬
  θρωπον τής βοφώνης Βετσέρα. τήν προ¬
  ηγουμένην ακριβώς ημέραν τοΰ δράμα-
  τος τοΰ Μάγιβρλιγχ.
  άνύψωνε κατόπιν τα τζάμια. Έπεθ'ϊώρει
  μέ προσοχήν όπισθεν τού τόν δρόμον εως
  είς τό άκρον τής πεδιάδος. Εφαίνετο
  ώσάν νά έφοδείτο μήπως τόν παρακο-
  λουθοΰν ή ώ^άν νά επερίμενβ κάποιον.
  ^■τί τέλους, πλησίον είς τόν τόπον
  .ν. κυνηγίθϋ, εσταμάτησε τήν άμαξαν.
  έπλήρωσε τόν άμαξηλάτην καΐ τόν άπέ-
  πεμψε.
  Είς τό μέρος δπου κατέβη συνηντών-
  το πολλοί δρόμο'. τοϋ κάμπου, καί είς τό
  μέσον ακριβώς τοϋ σταυροδρομίου έκεί-
  νου ΰπήρχε μία έγκαταλελειμμένη κα-
  λύβη. Η) Ισμαήλ επροχώρησε πρός τήν
  είσοδον τής καλύδης, ύπεκλίθη βαθέως
  καΐ έμ!)ήκεν.
  "Ολίγας στιγμάς κατόπιν εφάνησαν
  δύο σιλουέττες στό κατώφλιον τής κα-
  λύβης' ή σιλουέττα τοΰ πιστοΰ ύπηρέτου
  τοϋ Αΐτοκράτορος, καί μία άλλη, άφω-
  νος σχ,ιά. όρθία καί άκίνητος, ένφ ή (
  σιλουέττα τοΰ "Ισμαήλ έγονάτιζε πρό ι
  τής σκιάς έκείνης.
  Έν τούτοις ή σιγή τής νυκτός διε-
  κόπη άπό τόν κρότον άμάξης, ή δποία
  ήρχετο μέ τήν μεγαλειτέρον ταχύτητα
  τών δύο ίππων της.
  Ό "Ισμαήλ ανηγέρθη καΐ εδειξε μέ
  τόν τιταμένον βραχίονά τού τό διαβαϊνον
  δχημ«.
  Ήταν ό Σλίκ, ό οποίος ωδήγει τήν
  βαρώνην ντ' Άκιλά είς τό ραντεβοϋ τοΰ
  κυνηγίρυ τοϋ Μάγκρλιγκ, δπου κανείς
  δέν την έπερίμίνε.
  Ή έπαυλις ευρίσκετο είς άπόσταβιν
  δΐακοσίων μέτρων άπ' έκεί.
  Οταν δ Σλίκ έφθασεν είς απόστασιν
  πεντήκοντα μέτρων άπό τήν έ'παυλιν
  κατά διαταγήν, έλθοϋσαν έκ τών έ'νδον
  τής άμάξης, έσταμάτησε τοϋς ΐππους
  τού.
  Ή ^αρώνη •/.ατέβη άπό τήν άμαξαν
  καί έκαμεν εν σημείον είς τόν άμαξάν, ό
  οποίος ανεχώρησεν άμέσως πρός τόν
  δρόμον τής Βιέννης. '
  Έκείνη, τυλιγμένη μέσα είς τάς πλα
  τείας γοΰνάς της διηυθύνθη μέ άργά
  φηματα πρός τήν επαυλιν. Ή νύχτα ήτο
  σκοτεινή. Οί/τ« ενα ίστρον δέν υπήρχεν
  είς τόν οΰρ,ανόν.
  Άπό τα παραθυρόφυλλα τοΰ ίσογείου
  έπερνοΰσαν μερικαί άκτίνες φωτός. ΤΗ-
  το ή μόνη λάμψις, ή όποία έφώτιζε τα
  σκότη.
  Φωναί τίνες έφθασαν είς τα ώτα τής
  έπισκέπτιδος. Επί μίαν στιγμήν ενόμι¬
  σεν δτι άναγνωρίζει τό ΰστερικόν γέλιο
  τοϋ διαδόχου.
  Επλησίασε πρός τήν κιγκλιδωτήν
  σωπόν τού καί είχε πέσει επάνω στό λι-
  Οόστρωτον μέ άντήχησιν μεταλλικήν.
  Έσκυψε. καί ευρήκε κατά γής ενα
  πιάτο.
  — Διάβολε! είπεν.,, ίνα πιάτο... Ινα
  άσημένιο πΐάτο ποϋ πέφτβι άπό τόν ο&-
  ρανό!
  Καί ΰψωσ£ τήν κεφαλήν παρατηρών
  μετά προσοχής άνωθεν αύτοΰ τό σκοτει-
  νόν διάστημα καί τόν μαΰρον όγκον τής
  στέγης τοΰ οίκοδομήματος.
  Άλλά δέν 6ΐδε τίποτε καΐ είσή7^θΐν
  είς τήν επαυλιν κρατών τό πιάτο.
  "Επί τής στέγης τής έπαύλεως ό
  ......
  διαφόρους άήσεις μέσα άπό τθΰς ίΐ
  νωτίρους δρ,ους καί τα μάλλον οψ
  «ιδή περάϊ,ΐ'α.
  Ό ΓιαννΑης λοιπόν ;ίχεν άπο^5»
  τε·, νά ε!σ?ζ είς αυτήν τή; /,ατυθ'ίχ
  είς τήν όπίν ό κύριος Δίνως "Ονο^'
  ΓΓΛ:νετο δ'Ε··Αε τόσον μυστι,ρ-ι' ~
  γΐίϋίαν. Όί7/:ϊ- ή'Οξλ0. νά γ
  ποίος επί '-^-ΐ είνε ό «; εργο<" ■' ό.; όίνθρΐι-; ' ιποίος :Λ-ί·Ανυε τα Ι -νίΐΛφέοοϊ τ >% ργαλη 5":ο την μ έ;
  α.'τόν, τ.ιΓΐϊν άκην, ·*.»: · όποϊο:
  | .:^5 δισι.. 1· ά <"> 5:ατά;τ, τόν
  ι "(υν
  Ένώ έπλανάτο κατ' αυτόν τόν τρό¬
  πον πέριξ τής κυρίας είσ6δου τής έπαύ¬
  λεως, ταρασσομένη άπδ τάς φοββρωτέ-
  ρας καί ζο^ερωτέρας σκέψεις καί δι-
  στάζουσα ίσως άκόμη πρό τοϋ τερατώ-
  δους σχεδίου της. ό Ισμαήλ εΰρίσκετο
  πρό τής θύρας τών διαμερισμάτων τής
  ΰπηρεσίας.
  Καί ήτοιμάζετο νά εισέλθη άπ' έκεί ό
  Ισμαήλ, δταν έ'ξαφνα έ'καμεν ίνα αί-
  φνίδιον πήδημα πρός τα οπίσω* καποιο
  πράγμα εΙχε περάσει έμπρός άπό τό πρό
  .ωνεν επάνω είς μίαν υ-
  δρορρόην, έζήτει νά εύρη τόν δρόμοντου.
  'Καί τό νά ζητή νά εύρη τόν δρόμον τού
  Γιαννάκης επάνω είς μίαν στέγην, έ-
  ιήμαινεν ότι εζήτει μίαν καπνοδόχον.
  νΰτό ήταν τό φόρτε τοΰ Γιαννά/,η· αί
  .απνοδόχοι καί οί(,σωλήνες τής σόμπας.
  Η φύσις τόν^εΐχε φτιάσει τόσον περιέρ-
  •ως, τόν είχε κάμει τόσον εΰκαμπτον,
  'δέλτον, <ε6ίδωτον, λεπτόν, ώστε ο- ,θΐος ·μέ τόν όφιν βόαν, τόν καλούμ.'»νον υσφιγκτήρα, ηδύνατο νά περν^ί άπό αντοΰ σχεδόν, φουσκώνων καί ξεφου- κώνων κατά βούλησιν, καί ή έπιθυμία λλως τε, τήν οποίαν πάντοτε είχεν ό Ίαννάκης νά ειμπορή νά κερδίζη τι- ίως τό ψωμί τού, έπιδεικνυόμενος ώς άξιοπερίεργον τέρας», τόν είχε παρα- 'νήσει, άπό τής παιδικής ήλικίας τού, Κ συμπληρώση τό έργον τής φύσεως μέ ?4 ποίος £< στος». , ,/;<; Λπό -Λ ,'.α: ι. τού » -- ,;;τ) ι < ο.·ι;( Λ'ότήν Μί?.!- ;ΐ'.·/'·ς!... Κ·.·; καπνοίό τ.ώ νέη · τν,Ίτ/... Μ ϊ υχτ.λΪ. ν.ούαί Ό Γιαννάκης ε?ν'-νή?Τ1 ί εις ;*>, δπως ακριβώς τή; ήθελε.
  τθ!'.6οει μέ πολλήν προφύλαξιν ι»
  οτό οτάοι καί μέσα στήν καπνι
  Στα^ά... Πασπατευει... ΓΙοϋ νά «
  χί')«ΐ: Δύο μεγάλοΐ σωλήνες «
  γοι* ενας δεξιά, ό άλλος άίΐσΐί
  "Οί δ Ήραν.λής ευρέθη μεταξ»
  ?-.% καί Κα/ίας, ολιγώτερον ^στι
  χι*ν ησθάνθη άπό όσην ήσθάνβ|
  Γωάκης οταν ευρέθη έμπρός είς
  ϊάκείνους σωλήνα;.
  ("Επεται συνέχ«!«!
  ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΠΕΛΛΑ ΧΑ* ΧΤΟΥ Β.
  τ.
  ■ν;
  Ί